136a5e1872168044c53eebf3c07e0c2f91a2c73f
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2006-03-09 13:31+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
11 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: cipher/primegen.c:121
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
20 msgstr "áäõíáìßá ðáñáãùãÞò ðñþôïõ áñéèìïý ìå ëéãüôåñá áðü %d bits\n"
21
22 #: cipher/primegen.c:312
23 #, c-format
24 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
25 msgstr "áäõíáìßá ðáñáãùãÞò ðñþôïõ áñéèìïý ìå ëéãüôåñá áðü %d bits\n"
26
27 #: cipher/random.c:173
28 msgid "no entropy gathering module detected\n"
29 msgstr "äåí åíôïðßóôçêå Üñèñùìá óõëëïãÞò åíôñïðßáò\n"
30
31 #: cipher/random.c:403
32 #, fuzzy, c-format
33 msgid "can't lock `%s': %s\n"
34 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
35
36 #: cipher/random.c:408
37 #, fuzzy, c-format
38 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
39 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
40
41 #: cipher/random.c:448 g10/card-util.c:677 g10/card-util.c:746
42 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:488
43 #: g10/gpg.c:997 g10/gpg.c:3363 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2323
44 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:184 g10/openfile.c:340
45 #: g10/plaintext.c:482 g10/sign.c:772 g10/sign.c:932 g10/sign.c:1045
46 #: g10/sign.c:1195 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
47 #: g10/tdbio.c:605
48 #, c-format
49 msgid "can't open `%s': %s\n"
50 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
51
52 #: cipher/random.c:458
53 #, c-format
54 msgid "can't stat `%s': %s\n"
55 msgstr "áäõíáìßá ëÞøçò ðëçñïöïñéþí ãéá ôï `%s': %s\n"
56
57 #: cipher/random.c:463
58 #, c-format
59 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
60 msgstr "`%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï - áãíïÞèçêå\n"
61
62 #: cipher/random.c:468
63 msgid "note: random_seed file is empty\n"
64 msgstr "óçìåßùóç: ôï áñ÷åßï random_seed åßíáé Üäåéï\n"
65
66 #: cipher/random.c:474
67 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
68 msgstr ""
69 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò áñ÷åßïõ random_seed - äåí\n"
70 "÷ñçóéìïðïéåßôå\n"
71
72 #: cipher/random.c:482
73 #, c-format
74 msgid "can't read `%s': %s\n"
75 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ `%s': %s\n"
76
77 #: cipher/random.c:520
78 msgid "note: random_seed file not updated\n"
79 msgstr "óçìåßùóç: äåí Ý÷åé áíáíåùèåß ôï áñ÷åßï random_seed\n"
80
81 #: cipher/random.c:544 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:996 g10/keygen.c:2802
82 #: g10/keygen.c:2832 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:261
83 #: g10/openfile.c:355 g10/sign.c:790 g10/sign.c:1061 g10/tdbio.c:536
84 #, c-format
85 msgid "can't create `%s': %s\n"
86 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
87
88 #: cipher/random.c:556 cipher/random.c:566
89 #, c-format
90 msgid "can't write `%s': %s\n"
91 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôïõ `%s': %s\n"
92
93 #: cipher/random.c:569
94 #, c-format
95 msgid "can't close `%s': %s\n"
96 msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
97
98 #: cipher/random.c:814
99 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
100 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ãåííÞôñéáò ôõ÷áßùí áñéèìþí!!\n"
101
102 #: cipher/random.c:815
103 msgid ""
104 "The random number generator is only a kludge to let\n"
105 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
106 "\n"
107 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
108 "\n"
109 msgstr ""
110 "Ç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí åßíáé ðïëý áäýíáìç ãéá áõôÞ ôç ÷ñÞóç\n"
111 "\n"
112 "ÌÇ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÅÔÅ ÄÅÄÏÌÅÍÁ ÐÏÕ Å×ÏÕÍ ÐÁÑÁ×ÈÅÉ ÁÐÏ ÁÕÔÏ ÔÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ!!\n"
113 "\n"
114
115 #: cipher/rndegd.c:202
116 msgid ""
117 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
118 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
119 "of the entropy.\n"
120 msgstr ""
121 "Ðñáêáë ðåñéìÝíåôå, ç åíôñïðßá óõãêåíôñþíåôáé. ÊÜíôå ìéá Üëëç åñãáóßá\n"
122 "ãéá íá ìçí âáñåèåßôå, ãéáôß áõôü èá âåëôéþóåé ôçí ðïéüôçôá ôçò åíôñïðßá.\n"
123
124 #: cipher/rndlinux.c:132
125 #, c-format
126 msgid ""
127 "\n"
128 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
129 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
130 msgstr ""
131 "\n"
132 "Äåí õðÜñ÷ïõí áñêåôÜ äéáèÝóéìá ôõ÷áßá bytes.  Ðñïôåßíåôáé íá áíáìåßíåôå Þ\n"
133 "íá áðáó÷ïëåßôå ôï ëåéôïõñãéêü óýóôçìá ìÝ÷ñé áõôü íá óõãêåíôñþóåé\n"
134 "ðåñéóóüôåñç åíôñïðßá! (×ñåéÜæïíôáé %d ðåñéóóüôåñá bytes)\n"
135
136 #: g10/app-openpgp.c:596
137 #, fuzzy, c-format
138 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
139 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
140
141 #: g10/app-openpgp.c:609
142 #, fuzzy, c-format
143 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
144 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
145
146 #: g10/app-openpgp.c:977
147 #, fuzzy, c-format
148 msgid "reading public key failed: %s\n"
149 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
150
151 #: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
152 msgid "response does not contain the public key data\n"
153 msgstr ""
154
155 #: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
156 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
157 msgstr ""
158
159 #: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
160 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
161 msgstr ""
162
163 #: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2154
164 #, c-format
165 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
166 msgstr ""
167
168 #: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2160
169 #, c-format
170 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
171 msgstr ""
172
173 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
174 #: g10/app-openpgp.c:2169 g10/app-openpgp.c:2183
175 #, fuzzy, c-format
176 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
177 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
178
179 #: g10/app-openpgp.c:1310
180 msgid "access to admin commands is not configured\n"
181 msgstr ""
182
183 #: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2389
184 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
185 msgstr ""
186
187 #: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2398
188 msgid "card is permanently locked!\n"
189 msgstr ""
190
191 #: g10/app-openpgp.c:1336
192 #, c-format
193 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
194 msgstr ""
195
196 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
197 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
198 #. to get some infos on the string.
199 #: g10/app-openpgp.c:1343
200 msgid "|A|Admin PIN"
201 msgstr ""
202
203 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
204 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
205 #. to get some infos on the string.
206 #: g10/app-openpgp.c:1492
207 msgid "|AN|New Admin PIN"
208 msgstr ""
209
210 #: g10/app-openpgp.c:1492
211 msgid "|N|New PIN"
212 msgstr ""
213
214 #: g10/app-openpgp.c:1496
215 #, fuzzy, c-format
216 msgid "error getting new PIN: %s\n"
217 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
218
219 #: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
220 #, fuzzy
221 msgid "error reading application data\n"
222 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
223
224 #: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
225 #, fuzzy
226 msgid "error reading fingerprint DO\n"
227 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
228
229 #: g10/app-openpgp.c:1562
230 #, fuzzy
231 msgid "key already exists\n"
232 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
233
234 #: g10/app-openpgp.c:1566
235 msgid "existing key will be replaced\n"
236 msgstr ""
237
238 #: g10/app-openpgp.c:1568
239 #, fuzzy
240 msgid "generating new key\n"
241 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
242
243 #: g10/app-openpgp.c:1735
244 msgid "creation timestamp missing\n"
245 msgstr ""
246
247 #: g10/app-openpgp.c:1742
248 #, c-format
249 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
250 msgstr ""
251
252 #: g10/app-openpgp.c:1749
253 #, c-format
254 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
255 msgstr ""
256
257 #: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
258 #, c-format
259 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
260 msgstr ""
261
262 #: g10/app-openpgp.c:1827
263 #, fuzzy, c-format
264 msgid "failed to store the key: %s\n"
265 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
266
267 #: g10/app-openpgp.c:1886
268 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
269 msgstr ""
270
271 #: g10/app-openpgp.c:1901
272 #, fuzzy
273 msgid "generating key failed\n"
274 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
275
276 #: g10/app-openpgp.c:1904
277 #, fuzzy, c-format
278 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
279 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
280
281 #: g10/app-openpgp.c:1961
282 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
283 msgstr ""
284
285 #: g10/app-openpgp.c:2087
286 #, fuzzy, c-format
287 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
288 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
289
290 #: g10/app-openpgp.c:2134
291 #, c-format
292 msgid "signatures created so far: %lu\n"
293 msgstr ""
294
295 #: g10/app-openpgp.c:2142
296 #, c-format
297 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
298 msgstr ""
299
300 #: g10/app-openpgp.c:2403
301 msgid ""
302 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
303 msgstr ""
304
305 #: g10/app-openpgp.c:2474 g10/app-openpgp.c:2484
306 #, fuzzy, c-format
307 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
308 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
309
310 #: g10/armor.c:318
311 #, c-format
312 msgid "armor: %s\n"
313 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
314
315 #: g10/armor.c:357
316 msgid "invalid armor header: "
317 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
318
319 #: g10/armor.c:368
320 msgid "armor header: "
321 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
322
323 #: g10/armor.c:379
324 msgid "invalid clearsig header\n"
325 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
326
327 #: g10/armor.c:431
328 msgid "nested clear text signatures\n"
329 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
330
331 #: g10/armor.c:566
332 #, fuzzy
333 msgid "unexpected armor: "
334 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
335
336 #: g10/armor.c:578
337 msgid "invalid dash escaped line: "
338 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
339
340 #: g10/armor.c:730 g10/armor.c:1337
341 #, fuzzy, c-format
342 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
343 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
344
345 #: g10/armor.c:773
346 msgid "premature eof (no CRC)\n"
347 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
348
349 #: g10/armor.c:807
350 msgid "premature eof (in CRC)\n"
351 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
352
353 #: g10/armor.c:815
354 msgid "malformed CRC\n"
355 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
356
357 #: g10/armor.c:819 g10/armor.c:1374
358 #, fuzzy, c-format
359 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
360 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
361
362 #: g10/armor.c:839
363 #, fuzzy
364 msgid "premature eof (in trailer)\n"
365 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
366
367 #: g10/armor.c:843
368 msgid "error in trailer line\n"
369 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
370
371 #: g10/armor.c:1152
372 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
373 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
374
375 #: g10/armor.c:1157
376 #, c-format
377 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
378 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
379
380 #: g10/armor.c:1161
381 msgid ""
382 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
383 msgstr ""
384 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
385 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
386
387 #: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:305
388 #, fuzzy, c-format
389 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
390 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
391
392 #: g10/card-util.c:68
393 #, c-format
394 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
395 msgstr ""
396
397 #: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1405 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1524
398 #: g10/keygen.c:2507 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
399 #, fuzzy
400 msgid "can't do this in batch mode\n"
401 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
402
403 #: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1131 g10/card-util.c:1214
404 #: g10/keyedit.c:425 g10/keyedit.c:446 g10/keyedit.c:460 g10/keygen.c:1339
405 #: g10/keygen.c:1406
406 msgid "Your selection? "
407 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
408
409 #: g10/card-util.c:215 g10/card-util.c:265
410 msgid "[not set]"
411 msgstr ""
412
413 #: g10/card-util.c:412
414 #, fuzzy
415 msgid "male"
416 msgstr "enable"
417
418 #: g10/card-util.c:413
419 #, fuzzy
420 msgid "female"
421 msgstr "enable"
422
423 #: g10/card-util.c:413
424 #, fuzzy
425 msgid "unspecified"
426 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
427
428 #: g10/card-util.c:440
429 #, fuzzy
430 msgid "not forced"
431 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
432
433 #: g10/card-util.c:440
434 msgid "forced"
435 msgstr ""
436
437 #: g10/card-util.c:518
438 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
439 msgstr ""
440
441 #: g10/card-util.c:520
442 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
443 msgstr ""
444
445 #: g10/card-util.c:522
446 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
447 msgstr ""
448
449 #: g10/card-util.c:539
450 msgid "Cardholder's surname: "
451 msgstr ""
452
453 #: g10/card-util.c:541
454 msgid "Cardholder's given name: "
455 msgstr ""
456
457 #: g10/card-util.c:559
458 #, c-format
459 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
460 msgstr ""
461
462 #: g10/card-util.c:580
463 #, fuzzy
464 msgid "URL to retrieve public key: "
465 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
466
467 #: g10/card-util.c:588
468 #, c-format
469 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
470 msgstr ""
471
472 #: g10/card-util.c:686 g10/card-util.c:755 g10/import.c:276
473 #, c-format
474 msgid "error reading `%s': %s\n"
475 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
476
477 #: g10/card-util.c:694
478 msgid "Login data (account name): "
479 msgstr ""
480
481 #: g10/card-util.c:704
482 #, c-format
483 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
484 msgstr ""
485
486 #: g10/card-util.c:763
487 msgid "Private DO data: "
488 msgstr ""
489
490 #: g10/card-util.c:773
491 #, c-format
492 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
493 msgstr ""
494
495 #: g10/card-util.c:793
496 #, fuzzy
497 msgid "Language preferences: "
498 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
499
500 #: g10/card-util.c:801
501 #, fuzzy
502 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
503 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
504
505 #: g10/card-util.c:810
506 #, fuzzy
507 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
508 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
509
510 #: g10/card-util.c:831
511 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
512 msgstr ""
513
514 #: g10/card-util.c:845
515 #, fuzzy
516 msgid "Error: invalid response.\n"
517 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
518
519 #: g10/card-util.c:866
520 #, fuzzy
521 msgid "CA fingerprint: "
522 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
523
524 #: g10/card-util.c:889
525 #, fuzzy
526 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
527 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
528
529 #: g10/card-util.c:937
530 #, fuzzy, c-format
531 msgid "key operation not possible: %s\n"
532 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
533
534 #: g10/card-util.c:938
535 #, fuzzy
536 msgid "not an OpenPGP card"
537 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
538
539 #: g10/card-util.c:947
540 #, fuzzy, c-format
541 msgid "error getting current key info: %s\n"
542 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
543
544 #: g10/card-util.c:1032
545 msgid "Replace existing key? (y/N) "
546 msgstr ""
547
548 #: g10/card-util.c:1053 g10/card-util.c:1062
549 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
550 msgstr ""
551
552 #: g10/card-util.c:1074
553 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
554 msgstr ""
555
556 #: g10/card-util.c:1083
557 #, c-format
558 msgid ""
559 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
560 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
561 "You should change them using the command --change-pin\n"
562 msgstr ""
563
564 #: g10/card-util.c:1122
565 #, fuzzy
566 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
567 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
568
569 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1205
570 #, fuzzy
571 msgid "   (1) Signature key\n"
572 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
573
574 #: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1207
575 #, fuzzy
576 msgid "   (2) Encryption key\n"
577 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
578
579 #: g10/card-util.c:1126 g10/card-util.c:1209
580 msgid "   (3) Authentication key\n"
581 msgstr ""
582
583 #: g10/card-util.c:1142 g10/card-util.c:1225 g10/keyedit.c:946
584 #: g10/keygen.c:1343 g10/keygen.c:1371 g10/keygen.c:1445 g10/revoke.c:685
585 msgid "Invalid selection.\n"
586 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
587
588 #: g10/card-util.c:1202
589 #, fuzzy
590 msgid "Please select where to store the key:\n"
591 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
592
593 #: g10/card-util.c:1237
594 #, fuzzy
595 msgid "unknown key protection algorithm\n"
596 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
597
598 #: g10/card-util.c:1242
599 #, fuzzy
600 msgid "secret parts of key are not available\n"
601 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
602
603 #: g10/card-util.c:1247
604 #, fuzzy
605 msgid "secret key already stored on a card\n"
606 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
607
608 #: g10/card-util.c:1318 g10/keyedit.c:1357
609 msgid "quit this menu"
610 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
611
612 #: g10/card-util.c:1320
613 #, fuzzy
614 msgid "show admin commands"
615 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
616
617 #: g10/card-util.c:1321 g10/keyedit.c:1360
618 msgid "show this help"
619 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
620
621 #: g10/card-util.c:1323
622 #, fuzzy
623 msgid "list all available data"
624 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
625
626 #: g10/card-util.c:1326
627 msgid "change card holder's name"
628 msgstr ""
629
630 #: g10/card-util.c:1327
631 msgid "change URL to retrieve key"
632 msgstr ""
633
634 #: g10/card-util.c:1328
635 msgid "fetch the key specified in the card URL"
636 msgstr ""
637
638 #: g10/card-util.c:1329
639 #, fuzzy
640 msgid "change the login name"
641 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
642
643 #: g10/card-util.c:1330
644 #, fuzzy
645 msgid "change the language preferences"
646 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
647
648 #: g10/card-util.c:1331
649 msgid "change card holder's sex"
650 msgstr ""
651
652 #: g10/card-util.c:1332
653 #, fuzzy
654 msgid "change a CA fingerprint"
655 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
656
657 #: g10/card-util.c:1333
658 msgid "toggle the signature force PIN flag"
659 msgstr ""
660
661 #: g10/card-util.c:1334
662 #, fuzzy
663 msgid "generate new keys"
664 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
665
666 #: g10/card-util.c:1335
667 msgid "menu to change or unblock the PIN"
668 msgstr ""
669
670 #: g10/card-util.c:1336
671 msgid "verify the PIN and list all data"
672 msgstr ""
673
674 #: g10/card-util.c:1456 g10/keyedit.c:1623
675 msgid "Command> "
676 msgstr "ÅíôïëÞ> "
677
678 #: g10/card-util.c:1494
679 #, fuzzy
680 msgid "Admin-only command\n"
681 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
682
683 #: g10/card-util.c:1525
684 #, fuzzy
685 msgid "Admin commands are allowed\n"
686 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
687
688 #: g10/card-util.c:1527
689 #, fuzzy
690 msgid "Admin commands are not allowed\n"
691 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
692
693 #: g10/card-util.c:1601 g10/keyedit.c:2244
694 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
695 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
696
697 #: g10/cardglue.c:434
698 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
699 msgstr ""
700
701 #: g10/cardglue.c:573
702 #, c-format
703 msgid ""
704 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
705 "   %.*s\n"
706 msgstr ""
707
708 #: g10/cardglue.c:582
709 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
710 msgstr ""
711
712 #: g10/cardglue.c:917
713 msgid "Enter New Admin PIN: "
714 msgstr ""
715
716 #: g10/cardglue.c:918
717 msgid "Enter New PIN: "
718 msgstr ""
719
720 #: g10/cardglue.c:919
721 msgid "Enter Admin PIN: "
722 msgstr ""
723
724 #: g10/cardglue.c:920
725 msgid "Enter PIN: "
726 msgstr ""
727
728 #: g10/cardglue.c:937
729 #, fuzzy
730 msgid "Repeat this PIN: "
731 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
732
733 #: g10/cardglue.c:952
734 #, fuzzy
735 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
736 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
737
738 #: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3723 g10/keyring.c:377
739 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
740 #, c-format
741 msgid "can't open `%s'\n"
742 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
743
744 #: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:853
745 msgid "--output doesn't work for this command\n"
746 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
747
748 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3387 g10/keyserver.c:1698
749 #: g10/revoke.c:228
750 #, fuzzy, c-format
751 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
752 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
753
754 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2322 g10/keyserver.c:1712
755 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
756 #, c-format
757 msgid "error reading keyblock: %s\n"
758 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
759
760 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
761 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
762 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
763
764 #: g10/delkey.c:135
765 #, fuzzy
766 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
767 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
768
769 #: g10/delkey.c:147
770 #, fuzzy
771 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
772 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
773
774 #: g10/delkey.c:155
775 #, fuzzy
776 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
777 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
778
779 #: g10/delkey.c:165
780 #, c-format
781 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
782 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
783
784 #: g10/delkey.c:175
785 msgid "ownertrust information cleared\n"
786 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
787
788 #: g10/delkey.c:206
789 #, c-format
790 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
791 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
792
793 #: g10/delkey.c:208
794 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
795 msgstr ""
796 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
797
798 #: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1215
799 #, c-format
800 msgid "error creating passphrase: %s\n"
801 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
802
803 #: g10/encode.c:218
804 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
805 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
806
807 #: g10/encode.c:231
808 #, c-format
809 msgid "using cipher %s\n"
810 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
811
812 #: g10/encode.c:241 g10/encode.c:550
813 #, c-format
814 msgid "`%s' already compressed\n"
815 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
816
817 #: g10/encode.c:306 g10/encode.c:598 g10/sign.c:557
818 #, c-format
819 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
820 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
821
822 #: g10/encode.c:470
823 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
824 msgstr ""
825 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
826 "pgp2\n"
827
828 #: g10/encode.c:494
829 #, c-format
830 msgid "reading from `%s'\n"
831 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
832
833 #: g10/encode.c:522
834 msgid ""
835 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
836 msgstr ""
837 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
838 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
839
840 #: g10/encode.c:532
841 #, fuzzy, c-format
842 msgid ""
843 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
844 msgstr ""
845 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
846 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
847
848 #: g10/encode.c:642 g10/sign.c:896
849 #, fuzzy, c-format
850 msgid ""
851 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
852 "preferences\n"
853 msgstr ""
854 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
855 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
856
857 #: g10/encode.c:729
858 #, c-format
859 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
860 msgstr ""
861 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
862 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
863
864 #: g10/encode.c:799 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
865 #, c-format
866 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
867 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
868
869 #: g10/encode.c:826
870 #, c-format
871 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
872 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
873
874 #: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:293
875 #, c-format
876 msgid "%s encrypted data\n"
877 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
878
879 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:297
880 #, c-format
881 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
882 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
883
884 #: g10/encr-data.c:93
885 msgid ""
886 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
887 msgstr ""
888 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
889 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
890
891 #: g10/encr-data.c:104
892 msgid "problem handling encrypted packet\n"
893 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
894
895 #: g10/exec.c:49
896 msgid "no remote program execution supported\n"
897 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
898
899 #: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:413
900 #, c-format
901 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
902 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
903
904 #: g10/exec.c:314
905 msgid ""
906 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
907 msgstr ""
908 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
909 "áñ÷åßïõ\n"
910
911 #: g10/exec.c:344
912 #, fuzzy
913 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
914 msgstr ""
915 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
916
917 #: g10/exec.c:422
918 #, fuzzy, c-format
919 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
920 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
921
922 #: g10/exec.c:425
923 #, fuzzy, c-format
924 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
925 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
926
927 #: g10/exec.c:510
928 #, c-format
929 msgid "system error while calling external program: %s\n"
930 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
931
932 #: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
933 msgid "unnatural exit of external program\n"
934 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
935
936 #: g10/exec.c:536
937 msgid "unable to execute external program\n"
938 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
939
940 #: g10/exec.c:552
941 #, c-format
942 msgid "unable to read external program response: %s\n"
943 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
944
945 #: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
946 #, c-format
947 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
948 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
949
950 #: g10/exec.c:610
951 #, c-format
952 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
953 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
954
955 #: g10/export.c:61
956 #, fuzzy
957 msgid "export signatures that are marked as local-only"
958 msgstr ""
959 "\n"
960 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
961 "\n"
962
963 #: g10/export.c:63
964 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
965 msgstr ""
966
967 #: g10/export.c:65
968 #, fuzzy
969 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
970 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
971
972 #: g10/export.c:67
973 #, fuzzy
974 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
975 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
976
977 #: g10/export.c:69
978 #, fuzzy
979 msgid "remove unusable parts from key during export"
980 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
981
982 #: g10/export.c:71
983 msgid "remove as much as possible from key during export"
984 msgstr ""
985
986 #: g10/export.c:325
987 #, fuzzy
988 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
989 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
990
991 #: g10/export.c:354
992 #, fuzzy, c-format
993 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
994 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
995
996 #: g10/export.c:362
997 #, fuzzy, c-format
998 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
999 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1000
1001 #: g10/export.c:373
1002 #, fuzzy, c-format
1003 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1004 msgstr ""
1005 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1006
1007 #: g10/export.c:521
1008 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1009 msgstr ""
1010
1011 #: g10/export.c:544
1012 #, fuzzy, c-format
1013 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1014 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1015
1016 #: g10/export.c:565
1017 #, fuzzy, c-format
1018 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1019 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
1020
1021 #: g10/export.c:598
1022 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1023 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1024
1025 #: g10/gpg.c:372
1026 msgid ""
1027 "@Commands:\n"
1028 " "
1029 msgstr ""
1030 "@ÅíôïëÝò:\n"
1031 " "
1032
1033 #: g10/gpg.c:374
1034 msgid "|[file]|make a signature"
1035 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
1036
1037 #: g10/gpg.c:375
1038 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1039 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1040
1041 #: g10/gpg.c:376
1042 msgid "make a detached signature"
1043 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1044
1045 #: g10/gpg.c:377
1046 msgid "encrypt data"
1047 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1048
1049 #: g10/gpg.c:379
1050 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1051 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1052
1053 #: g10/gpg.c:381
1054 msgid "decrypt data (default)"
1055 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1056
1057 #: g10/gpg.c:383
1058 msgid "verify a signature"
1059 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1060
1061 #: g10/gpg.c:385
1062 msgid "list keys"
1063 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1064
1065 #: g10/gpg.c:387
1066 msgid "list keys and signatures"
1067 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1068
1069 #: g10/gpg.c:388
1070 #, fuzzy
1071 msgid "list and check key signatures"
1072 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1073
1074 #: g10/gpg.c:389
1075 msgid "list keys and fingerprints"
1076 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1077
1078 #: g10/gpg.c:390
1079 msgid "list secret keys"
1080 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1081
1082 #: g10/gpg.c:391
1083 msgid "generate a new key pair"
1084 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1085
1086 #: g10/gpg.c:392
1087 msgid "remove keys from the public keyring"
1088 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1089
1090 #: g10/gpg.c:394
1091 msgid "remove keys from the secret keyring"
1092 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1093
1094 #: g10/gpg.c:395
1095 msgid "sign a key"
1096 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1097
1098 #: g10/gpg.c:396
1099 msgid "sign a key locally"
1100 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1101
1102 #: g10/gpg.c:397
1103 msgid "sign or edit a key"
1104 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1105
1106 #: g10/gpg.c:398
1107 msgid "generate a revocation certificate"
1108 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1109
1110 #: g10/gpg.c:400
1111 msgid "export keys"
1112 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1113
1114 #: g10/gpg.c:401
1115 msgid "export keys to a key server"
1116 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1117
1118 #: g10/gpg.c:402
1119 msgid "import keys from a key server"
1120 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1121
1122 #: g10/gpg.c:404
1123 msgid "search for keys on a key server"
1124 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1125
1126 #: g10/gpg.c:406
1127 msgid "update all keys from a keyserver"
1128 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1129
1130 #: g10/gpg.c:410
1131 msgid "import/merge keys"
1132 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1133
1134 #: g10/gpg.c:413
1135 msgid "print the card status"
1136 msgstr ""
1137
1138 #: g10/gpg.c:414
1139 msgid "change data on a card"
1140 msgstr ""
1141
1142 #: g10/gpg.c:415
1143 msgid "change a card's PIN"
1144 msgstr ""
1145
1146 #: g10/gpg.c:423
1147 msgid "update the trust database"
1148 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1149
1150 #: g10/gpg.c:430
1151 msgid "|algo [files]|print message digests"
1152 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1153
1154 #: g10/gpg.c:434 g10/gpgv.c:71
1155 msgid ""
1156 "@\n"
1157 "Options:\n"
1158 " "
1159 msgstr ""
1160 "@\n"
1161 "ÅðéëïãÝò:\n"
1162 " "
1163
1164 #: g10/gpg.c:436
1165 msgid "create ascii armored output"
1166 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1167
1168 #: g10/gpg.c:438
1169 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1170 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1171
1172 #: g10/gpg.c:449
1173 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1174 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1175
1176 #: g10/gpg.c:450
1177 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1178 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1179
1180 #: g10/gpg.c:455
1181 msgid "use canonical text mode"
1182 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1183
1184 #: g10/gpg.c:469
1185 msgid "use as output file"
1186 msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
1187
1188 #: g10/gpg.c:471 g10/gpgv.c:73
1189 msgid "verbose"
1190 msgstr "áíáëõôéêÜ"
1191
1192 #: g10/gpg.c:482
1193 msgid "do not make any changes"
1194 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1195
1196 #: g10/gpg.c:483
1197 msgid "prompt before overwriting"
1198 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1199
1200 #: g10/gpg.c:524
1201 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1202 msgstr ""
1203
1204 #: g10/gpg.c:525
1205 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1206 msgstr ""
1207
1208 #: g10/gpg.c:553
1209 msgid ""
1210 "@\n"
1211 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1212 msgstr ""
1213 "@\n"
1214 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1215
1216 #: g10/gpg.c:556
1217 msgid ""
1218 "@\n"
1219 "Examples:\n"
1220 "\n"
1221 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1222 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1223 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1224 " --list-keys [names]        show keys\n"
1225 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1226 msgstr ""
1227 "@\n"
1228 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1229 "\n"
1230 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1231 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1232 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1233 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1234 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1235
1236 #: g10/gpg.c:751 g10/gpgv.c:98
1237 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1238 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
1239
1240 #: g10/gpg.c:768
1241 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1242 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1243
1244 #: g10/gpg.c:771
1245 msgid ""
1246 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1247 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1248 "default operation depends on the input data\n"
1249 msgstr ""
1250 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1251 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
1252 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
1253
1254 #: g10/gpg.c:782
1255 msgid ""
1256 "\n"
1257 "Supported algorithms:\n"
1258 msgstr ""
1259 "\n"
1260 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
1261
1262 #: g10/gpg.c:785
1263 msgid "Pubkey: "
1264 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1265
1266 #: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2310
1267 msgid "Cipher: "
1268 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
1269
1270 #: g10/gpg.c:797
1271 msgid "Hash: "
1272 msgstr "Hash: "
1273
1274 #: g10/gpg.c:803 g10/keyedit.c:2356
1275 msgid "Compression: "
1276 msgstr "Óõìðßåóç: "
1277
1278 #: g10/gpg.c:886
1279 msgid "usage: gpg [options] "
1280 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
1281
1282 #: g10/gpg.c:1034
1283 msgid "conflicting commands\n"
1284 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1285
1286 #: g10/gpg.c:1052
1287 #, fuzzy, c-format
1288 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1289 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
1290
1291 #: g10/gpg.c:1249
1292 #, fuzzy, c-format
1293 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1294 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1295
1296 #: g10/gpg.c:1252
1297 #, fuzzy, c-format
1298 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1299 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1300
1301 #: g10/gpg.c:1255
1302 #, fuzzy, c-format
1303 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1304 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1305
1306 #: g10/gpg.c:1261
1307 #, fuzzy, c-format
1308 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1309 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1310
1311 #: g10/gpg.c:1264
1312 #, fuzzy, c-format
1313 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1314 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1315
1316 #: g10/gpg.c:1267
1317 #, fuzzy, c-format
1318 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1319 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1320
1321 #: g10/gpg.c:1273
1322 #, fuzzy, c-format
1323 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1324 msgstr ""
1325 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1326
1327 #: g10/gpg.c:1276
1328 #, fuzzy, c-format
1329 msgid ""
1330 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1331 msgstr ""
1332 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1333
1334 #: g10/gpg.c:1279
1335 #, fuzzy, c-format
1336 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1337 msgstr ""
1338 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1339
1340 #: g10/gpg.c:1285
1341 #, fuzzy, c-format
1342 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1343 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1344
1345 #: g10/gpg.c:1288
1346 #, fuzzy, c-format
1347 msgid ""
1348 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1349 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1350
1351 #: g10/gpg.c:1291
1352 #, fuzzy, c-format
1353 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1354 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1355
1356 #: g10/gpg.c:1432
1357 #, fuzzy, c-format
1358 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1359 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
1360
1361 #: g10/gpg.c:1525
1362 msgid "display photo IDs during key listings"
1363 msgstr ""
1364
1365 #: g10/gpg.c:1527
1366 msgid "show policy URLs during signature listings"
1367 msgstr ""
1368
1369 #: g10/gpg.c:1529
1370 #, fuzzy
1371 msgid "show all notations during signature listings"
1372 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
1373
1374 #: g10/gpg.c:1531
1375 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1376 msgstr ""
1377
1378 #: g10/gpg.c:1535
1379 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1380 msgstr ""
1381
1382 #: g10/gpg.c:1537
1383 #, fuzzy
1384 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1385 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1386
1387 #: g10/gpg.c:1539
1388 msgid "show user ID validity during key listings"
1389 msgstr ""
1390
1391 #: g10/gpg.c:1541
1392 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1393 msgstr ""
1394
1395 #: g10/gpg.c:1543
1396 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1397 msgstr ""
1398
1399 #: g10/gpg.c:1545
1400 #, fuzzy
1401 msgid "show the keyring name in key listings"
1402 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
1403
1404 #: g10/gpg.c:1547
1405 #, fuzzy
1406 msgid "show expiration dates during signature listings"
1407 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
1408
1409 #: g10/gpg.c:1850
1410 #, c-format
1411 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1412 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
1413
1414 #: g10/gpg.c:1892
1415 #, c-format
1416 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1417 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
1418
1419 #: g10/gpg.c:1896
1420 #, c-format
1421 msgid "option file `%s': %s\n"
1422 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
1423
1424 #: g10/gpg.c:1903
1425 #, c-format
1426 msgid "reading options from `%s'\n"
1427 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
1428
1429 #: g10/gpg.c:2118 g10/gpg.c:2719 g10/gpg.c:2738
1430 #, c-format
1431 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1432 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
1433
1434 #: g10/gpg.c:2131
1435 #, fuzzy, c-format
1436 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1437 msgstr ""
1438 "ç åðÝêôáóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" äåí öïñôþèçêå åðåéäÞ õðÜñ÷ïõí\n"
1439 "áíáóöáëåßò Üäåéåò\n"
1440
1441 #: g10/gpg.c:2285 g10/gpg.c:2297
1442 #, fuzzy, c-format
1443 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1444 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1445
1446 #: g10/gpg.c:2373
1447 #, fuzzy, c-format
1448 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1449 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1450
1451 #: g10/gpg.c:2397 g10/keyedit.c:4048
1452 #, fuzzy
1453 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1454 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
1455
1456 #: g10/gpg.c:2409
1457 #, fuzzy, c-format
1458 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1459 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1460
1461 #: g10/gpg.c:2412
1462 #, fuzzy
1463 msgid "invalid keyserver options\n"
1464 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1465
1466 #: g10/gpg.c:2419
1467 #, c-format
1468 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1469 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1470
1471 #: g10/gpg.c:2422
1472 msgid "invalid import options\n"
1473 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1474
1475 #: g10/gpg.c:2429
1476 #, c-format
1477 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1478 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1479
1480 #: g10/gpg.c:2432
1481 msgid "invalid export options\n"
1482 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1483
1484 #: g10/gpg.c:2439
1485 #, fuzzy, c-format
1486 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1487 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1488
1489 #: g10/gpg.c:2442
1490 #, fuzzy
1491 msgid "invalid list options\n"
1492 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1493
1494 #: g10/gpg.c:2450
1495 msgid "display photo IDs during signature verification"
1496 msgstr ""
1497
1498 #: g10/gpg.c:2452
1499 msgid "show policy URLs during signature verification"
1500 msgstr ""
1501
1502 #: g10/gpg.c:2454
1503 #, fuzzy
1504 msgid "show all notations during signature verification"
1505 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1506
1507 #: g10/gpg.c:2456
1508 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1509 msgstr ""
1510
1511 #: g10/gpg.c:2460
1512 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1513 msgstr ""
1514
1515 #: g10/gpg.c:2462
1516 #, fuzzy
1517 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1518 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1519
1520 #: g10/gpg.c:2464
1521 #, fuzzy
1522 msgid "show user ID validity during signature verification"
1523 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1524
1525 #: g10/gpg.c:2466
1526 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1527 msgstr ""
1528
1529 #: g10/gpg.c:2468
1530 msgid "validate signatures with PKA data"
1531 msgstr ""
1532
1533 #: g10/gpg.c:2470
1534 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1535 msgstr ""
1536
1537 #: g10/gpg.c:2477
1538 #, fuzzy, c-format
1539 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1540 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1541
1542 #: g10/gpg.c:2480
1543 #, fuzzy
1544 msgid "invalid verify options\n"
1545 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1546
1547 #: g10/gpg.c:2487
1548 #, c-format
1549 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1550 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
1551
1552 #: g10/gpg.c:2637
1553 #, fuzzy, c-format
1554 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1555 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1556
1557 #: g10/gpg.c:2640
1558 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1559 msgstr ""
1560
1561 #: g10/gpg.c:2708
1562 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1563 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
1564
1565 #: g10/gpg.c:2712
1566 #, c-format
1567 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1568 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
1569
1570 #: g10/gpg.c:2721
1571 #, c-format
1572 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1573 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
1574
1575 #: g10/gpg.c:2724
1576 #, c-format
1577 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1578 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
1579
1580 #: g10/gpg.c:2731
1581 #, fuzzy, c-format
1582 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1583 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
1584
1585 #: g10/gpg.c:2746
1586 #, fuzzy, c-format
1587 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1588 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1589
1590 #: g10/gpg.c:2760
1591 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1592 msgstr ""
1593 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
1594
1595 #: g10/gpg.c:2766
1596 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1597 msgstr ""
1598 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
1599 "êáôÜóôáóç\n"
1600
1601 #: g10/gpg.c:2772
1602 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1603 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
1604
1605 #: g10/gpg.c:2785
1606 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1607 msgstr ""
1608 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
1609
1610 #: g10/gpg.c:2852 g10/gpg.c:2876
1611 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1612 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1613
1614 #: g10/gpg.c:2858 g10/gpg.c:2882
1615 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1616 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1617
1618 #: g10/gpg.c:2864
1619 #, fuzzy
1620 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1621 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1622
1623 #: g10/gpg.c:2870
1624 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1625 msgstr ""
1626 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
1627 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1628
1629 #: g10/gpg.c:2885
1630 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1631 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
1632
1633 #: g10/gpg.c:2887
1634 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1635 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
1636
1637 #: g10/gpg.c:2889
1638 #, fuzzy
1639 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1640 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
1641
1642 #: g10/gpg.c:2891
1643 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1644 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
1645
1646 #: g10/gpg.c:2893
1647 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1648 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
1649
1650 #: g10/gpg.c:2896
1651 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1652 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
1653
1654 #: g10/gpg.c:2900
1655 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1656 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
1657
1658 #: g10/gpg.c:2907
1659 msgid "invalid default preferences\n"
1660 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
1661
1662 #: g10/gpg.c:2916
1663 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1664 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
1665
1666 #: g10/gpg.c:2920
1667 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1668 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
1669
1670 #: g10/gpg.c:2924
1671 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1672 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
1673
1674 #: g10/gpg.c:2957
1675 #, c-format
1676 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1677 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
1678
1679 #: g10/gpg.c:3004
1680 #, fuzzy, c-format
1681 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1682 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1683
1684 #: g10/gpg.c:3009
1685 #, fuzzy, c-format
1686 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1687 msgstr ""
1688 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1689
1690 #: g10/gpg.c:3014
1691 #, fuzzy, c-format
1692 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1693 msgstr ""
1694 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1695
1696 #: g10/gpg.c:3110
1697 #, c-format
1698 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1699 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1700
1701 #: g10/gpg.c:3121
1702 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1703 msgstr ""
1704 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
1705 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
1706
1707 #: g10/gpg.c:3132
1708 msgid "--store [filename]"
1709 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1710
1711 #: g10/gpg.c:3139
1712 msgid "--symmetric [filename]"
1713 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1714
1715 #: g10/gpg.c:3141
1716 #, fuzzy, c-format
1717 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1718 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1719
1720 #: g10/gpg.c:3151
1721 msgid "--encrypt [filename]"
1722 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1723
1724 #: g10/gpg.c:3164
1725 #, fuzzy
1726 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1727 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1728
1729 #: g10/gpg.c:3166
1730 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1731 msgstr ""
1732
1733 #: g10/gpg.c:3169
1734 #, fuzzy, c-format
1735 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1736 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1737
1738 #: g10/gpg.c:3187
1739 msgid "--sign [filename]"
1740 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1741
1742 #: g10/gpg.c:3200
1743 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1744 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1745
1746 #: g10/gpg.c:3215
1747 #, fuzzy
1748 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1749 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1750
1751 #: g10/gpg.c:3217
1752 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1753 msgstr ""
1754
1755 #: g10/gpg.c:3220
1756 #, fuzzy, c-format
1757 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1758 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1759
1760 #: g10/gpg.c:3240
1761 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1762 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1763
1764 #: g10/gpg.c:3249
1765 msgid "--clearsign [filename]"
1766 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1767
1768 #: g10/gpg.c:3274
1769 msgid "--decrypt [filename]"
1770 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1771
1772 #: g10/gpg.c:3282
1773 msgid "--sign-key user-id"
1774 msgstr "--sign-key user-id"
1775
1776 #: g10/gpg.c:3286
1777 msgid "--lsign-key user-id"
1778 msgstr "--lsign-key user-id"
1779
1780 #: g10/gpg.c:3307
1781 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1782 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
1783
1784 #: g10/gpg.c:3378
1785 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1786 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [êëåéäïèÞêç]"
1787
1788 #: g10/gpg.c:3415
1789 #, c-format
1790 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1791 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
1792
1793 #: g10/gpg.c:3417
1794 #, c-format
1795 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1796 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
1797
1798 #: g10/gpg.c:3419
1799 #, c-format
1800 msgid "key export failed: %s\n"
1801 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1802
1803 #: g10/gpg.c:3430
1804 #, c-format
1805 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1806 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1807
1808 #: g10/gpg.c:3440
1809 #, c-format
1810 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1811 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1812
1813 #: g10/gpg.c:3491
1814 #, c-format
1815 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1816 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1817
1818 #: g10/gpg.c:3499
1819 #, c-format
1820 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1821 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1822
1823 #: g10/gpg.c:3586
1824 #, c-format
1825 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1826 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
1827
1828 #: g10/gpg.c:3709
1829 msgid "[filename]"
1830 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
1831
1832 #: g10/gpg.c:3713
1833 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1834 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
1835
1836 #: g10/gpg.c:4014
1837 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1838 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1839
1840 #: g10/gpg.c:4016
1841 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1842 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1843
1844 #: g10/gpg.c:4049
1845 #, fuzzy
1846 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1847 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1848
1849 #: g10/getkey.c:152
1850 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1851 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1852
1853 #: g10/getkey.c:188 g10/getkey.c:2876
1854 #, fuzzy
1855 msgid "[User ID not found]"
1856 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1857
1858 #: g10/getkey.c:933 g10/getkey.c:950 g10/getkey.c:970 g10/getkey.c:986
1859 #: g10/getkey.c:1001
1860 #, c-format
1861 msgid "Automatically retrieved `%s' via %s\n"
1862 msgstr ""
1863
1864 #: g10/getkey.c:1800
1865 #, fuzzy, c-format
1866 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1867 msgstr ""
1868 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1869
1870 #: g10/getkey.c:2354
1871 #, fuzzy, c-format
1872 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1873 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
1874
1875 #: g10/getkey.c:2585
1876 #, fuzzy, c-format
1877 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1878 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1879
1880 #: g10/getkey.c:2632
1881 #, fuzzy, c-format
1882 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1883 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1884
1885 #: g10/gpgv.c:74
1886 msgid "be somewhat more quiet"
1887 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
1888
1889 #: g10/gpgv.c:75
1890 msgid "take the keys from this keyring"
1891 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
1892
1893 #: g10/gpgv.c:77
1894 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1895 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
1896
1897 #: g10/gpgv.c:78
1898 msgid "|FD|write status info to this FD"
1899 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
1900
1901 #: g10/gpgv.c:102
1902 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1903 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1904
1905 #: g10/gpgv.c:105
1906 msgid ""
1907 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1908 "Check signatures against known trusted keys\n"
1909 msgstr ""
1910 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1911 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
1912
1913 #: g10/helptext.c:49
1914 msgid ""
1915 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1916 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1917 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1918 msgstr ""
1919 "Åßíáé áðüöáóç óáò íá ïñßóåôå ôéìÞ åäþ. ÁõôÞ ç ôéìÞ äåí èá åîá÷èåß\n"
1920 "ðïôÝ óå ôñßôï ðñüóùðï.  Ôç ÷ñåéáæüìáóôå ãéá åöáñìïãÞ ôïõ éóôïý-"
1921 "åìðéóôïóýíçò,\n"
1922 "äåí Ý÷åé ôßðïôá íá êÜíåé ìå ôïí (óéùðçëÜ äçìéïõñãçìÝíï) éóôü-ðéóôïðïéçôéêþí."
1923
1924 #: g10/helptext.c:55
1925 msgid ""
1926 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1927 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1928 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1929 "ultimately trusted\n"
1930 msgstr ""
1931 "Ãéá ôç äüìçóç åíüò Éóôïý-Åìðéóôïóýíçò, ôï GnuPG ðñÝðåé íá îÝñåé ðïéÜ "
1932 "êëåéäéÜ\n"
1933 "åßíáé ðëÞñçò åìðéóôïóýíçò - áõôÜ åßíáé óõíÞèùò êëåéäéÜ óôá ïðïßá Ý÷åôå\n"
1934 "ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß. ÁðáíôÞóôå \"yes\" (íáé) ãéá íá äïèåß óôï "
1935 "êëåéäß\n"
1936 "áõôü ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
1937
1938 #: g10/helptext.c:62
1939 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1940 msgstr ""
1941 "ÅÜí èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôü ôï ìç åìðéóôåõìÝíï êëåéäß, áðáíôÞóôå \"yes"
1942 "\"."
1943
1944 #: g10/helptext.c:66
1945 msgid ""
1946 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1947 msgstr ""
1948 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ áðïäÝêôç áõôïý ðïõ èÝëåôå íá óôåßëåôå ìÞíõìá."
1949
1950 #: g10/helptext.c:70
1951 msgid ""
1952 "Select the algorithm to use.\n"
1953 "\n"
1954 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1955 "for signatures.\n"
1956 "\n"
1957 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1958 "\n"
1959 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1960 "\n"
1961 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1962 msgstr ""
1963
1964 #: g10/helptext.c:84
1965 msgid ""
1966 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1967 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1968 "Please consult your security expert first."
1969 msgstr ""
1970 "ÃåíéêÜ, äåí åßíáé êáëÞ éäÝá íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï ßäéï êëåéäß ãéá õðïãñáöÞ\n"
1971 "êáé êñõðôïãñÜöçóç. Áõôüò ï áëãüñéèìïò ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï óå\n"
1972 "ïñéóìÝíïõò ôüðïõò. Ç óõìâïõëÞ åíüò åéäéêïý óå èÝìáôá áóöÜëåéáò óõíåßóôáôå."
1973
1974 #: g10/helptext.c:91
1975 msgid "Enter the size of the key"
1976 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï ìÝãåèïò ôïõ êëåéäéïý"
1977
1978 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
1979 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
1980 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1981 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\"(íáé) Þ \"no\"(ü÷é)"
1982
1983 #: g10/helptext.c:105
1984 msgid ""
1985 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1986 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1987 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1988 "the given value as an interval."
1989 msgstr ""
1990 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí áðáéôïýìåíç ôéìÞ üðùò áðåéêïíßæåôå.\n"
1991 "Ìðïñåßôå íá åéóÜãåôå ìéá çìåñïìçíßá ISO (YYYY-MM-DD) áëëÜ\n"
1992 "äåí èá ëÜâåôå ìéá êáëÞ áðÜíôçóç óöÜëìáôïò - áíôßèåôá ôï óýóôçìá\n"
1993 "ðñïóðáèåß íá åñìçíåýóåé ôçí ôéìÞ óáí äéÜóôçìá."
1994
1995 #: g10/helptext.c:117
1996 msgid "Enter the name of the key holder"
1997 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï üíïìá ôïõ êëåéäïêñÜôïñá"
1998
1999 #: g10/helptext.c:122
2000 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2001 msgstr "ðëçêôñïëïãÞóôå ðñïáéñåôéêÜ ìéá äéåýèõíóç email (óõíéóôÜôáé)"
2002
2003 #: g10/helptext.c:126
2004 msgid "Please enter an optional comment"
2005 msgstr "Ðáñáêáëþ ðñïáéñåôéêÜ ðëçêôñïëïãÞóôå Ýíá ó÷üëéï"
2006
2007 #: g10/helptext.c:131
2008 msgid ""
2009 "N  to change the name.\n"
2010 "C  to change the comment.\n"
2011 "E  to change the email address.\n"
2012 "O  to continue with key generation.\n"
2013 "Q  to to quit the key generation."
2014 msgstr ""
2015 "N  ãéá áëëáãÞ ôïõ ïíüìáôïò.\n"
2016 "C  ãéá áëëáãÞ ôïõ ó÷ïëßïõ.\n"
2017 "E  ãéá áëëáãÞ ôçò äéåýèõíóçò email.\n"
2018 "O  ãéá óõíÝ÷åéá ôçò äçìéïõñãßáò êëåéäéïý.\n"
2019 "Q  ãéá íá ôåñìáôßóåôå ôç äçìéïõñãßá êëåéäéïý."
2020
2021 #: g10/helptext.c:140
2022 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2023 msgstr ""
2024 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" (Þ áðëÜ \"y\") åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äçìéïõñãçèåß ôï "
2025 "õðïêëåéäß."
2026
2027 #: g10/helptext.c:148
2028 msgid ""
2029 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2030 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2031 "know how carefully you verified this.\n"
2032 "\n"
2033 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2034 "the\n"
2035 "    key.\n"
2036 "\n"
2037 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2038 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2039 "for\n"
2040 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2041 "user.\n"
2042 "\n"
2043 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2044 "could\n"
2045 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2046 "the\n"
2047 "    key against a photo ID.\n"
2048 "\n"
2049 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2050 "could\n"
2051 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2052 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2053 "a\n"
2054 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2055 "the\n"
2056 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2057 "exchange\n"
2058 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2059 "\n"
2060 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2061 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2062 "\"\n"
2063 "mean to you when you sign other keys.\n"
2064 "\n"
2065 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2066 msgstr ""
2067 "¼ôáí õðïãñÜöåôå Ýíá user ID óå Ýíá êëåéäß, ðñÝðåé ðñþôá íá âåâáéùèåßôå üôé\n"
2068 "ôï êëåéäß áíÞêåé óôï ðñüóùðï ðïõ áíáöÝñåôå óôï user ID. Åßíáé ÷ñÞóéìï "
2069 "ãéáôïõò Üëëïõò, íá îÝñïõí ðüóï ðñïóåêôéêÜ êÜíáôå áõôÞ ôç ðéóôïðïßçóç.\n"
2070 "\n"
2071 "\"0\" óçìáßíåé ïôé äåí áðáíôÜôå êáôá ðüóï ðñïóåêôéêÜ ðéóôïðïéÞóáôå ôï "
2072 "êëåéäß.\n"
2073 "\"1\" óçìáßíåé üôé ðéóôåýåôå ïôé ôï êëåéäß áíÞêåé óôï Üôïìï ðïõ ëÝåé üôé "
2074 "ôïõ\n"
2075 "    áíÞêåé, áëëÜ äåí ìðïñåßôå Þ äåí åðéâåâáéþóáôå êáèüëïõ ôï êëåéäß. Áõôü\n"
2076 "    åßíáé ÷ñÞóéìï üôáí õðïãñÜöåôå ôï êëåéäß åíüò \"øåõäþíõìïõ\" ÷ñÞóôç.\n"
2077 "\n"
2078 "\"2\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå ôçí óõíÞèç ðéóôïðïßçóç ôïõ êëåéäéïý. Ãéá "
2079 "ðáñÜäåéãìá\n"
2080 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ðéóôïðïéÞóáôå ôï êëåéäß êáé åëÝãîáôå ôï\n"
2081 "    user ID óôï êëåéäß ìå ìéá photo ID.\n"
2082 "\n"
2083 "\"3\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï óôï êëåéäß. Ãéá ðáñÜäåéãìá, "
2084 "áõôü\n"
2085 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé åëÝãîáôå ôï áðïôýðùìá ôïõ êëåéäéïý ìå ôïí\n"
2086 "    éäéïêôÞôç ôïõ êëåéäéïý \"öõóéêÜ\" ðáñþí êáé åëÝãîáôå üôé ôï photo ID "
2087 "ôïõ\n"
2088 "    êëåéäéïý åßíáé üìïéï ìå áõôü óå Ýíá äýóêïëá íá ðáñá÷áñá÷èåß Ýããñáöï ð."
2089 "÷.\n"
2090 "    ôáõôüôçôá, äéáâáôÞñéï, äßðëùìá ïäÞãçóçò.\n"
2091 "\n"
2092 "¸÷åôå õðüøç üôé ôá ðáñáäåßãìáôá ðïõ äþèçêáí óôá \"åðßðåäá\" 2 êáé 3 åßíáé\n"
2093 "*ìüíï* ðáñáäåßãìáôá. Óôï ôÝëïò åîáñôÜôå ìüíï áðü åóÜò íá áðïöáóßóåôå ôé\n"
2094 "óçìáßíåé \"óõíÞèåò\" êáé ôé \"åêôåôôáìÝíï\" óå åóÜò üôáí õðïãñÜöåôå "
2095 "êëåéäéÜ.\n"
2096 "\n"
2097 "ÅÜí äåí îÝñåôå ðïéÜ åßíáé ç óùóôÞ áðÜíôçóç, äþóôå \"0\"."
2098
2099 #: g10/helptext.c:186
2100 #, fuzzy
2101 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2102 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå ÏËÁ ôá user ID"
2103
2104 #: g10/helptext.c:190
2105 msgid ""
2106 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2107 "All certificates are then also lost!"
2108 msgstr ""
2109 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí ðñáãìáôéêÜ èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü\n"
2110 "ôï user ID.  ¼ëá ôá ðéóôïðïéçôéêÜ èá ÷áèïýí ôüôå!"
2111
2112 #: g10/helptext.c:195
2113 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2114 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äéáãñáöåß ôï õðïêëåéäß"
2115
2116 #: g10/helptext.c:200
2117 msgid ""
2118 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2119 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2120 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2121 msgstr ""
2122 "ÁõôÞ åßíáé ìéá Ýãêõñç õðïãñáöÞ óôï êëåéäß. ÊáíïíéêÜ äåí èá èÝëáôå\n"
2123 "íá äéáãñáöåß áõôÞ ç õðïãñáöÞ åðåéäÞ ìðïñåß íá åßíáé áðáñáßôçôç ãéá\n"
2124 "êáèéÝñùóç ìéá óýíäåóçò åìðéóôïóýíçò óôï êëåéäß Þ óå Ýíá Üëëï êëåéäß\n"
2125 "ðéóôïðïéçìÝíï áðü áõôü."
2126
2127 #: g10/helptext.c:205
2128 msgid ""
2129 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2130 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2131 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2132 "a trust connection through another already certified key."
2133 msgstr ""
2134 "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ äåí ìðïñåß íá åëåã÷èåß åðåéäÞ äåí Ý÷åôå ôï áíôßóôïé÷ï\n"
2135 "êëåéäß.  ÐñÝðåé íá áíáâÜëëåôå ôç äéáãñáöÞ ôïõ, ìÝ÷ñé íá ìÜèåôå ðéï êëåéäß\n"
2136 "÷ñçóéìïðïéÞèçêå ãéáôß áõôü ôï êëåéäß õðïãñáöÞò ìðïñåß íá êáèéåñþóåé\n"
2137 "ìéá óýíäåóç åìðéóôïóýíçò ìÝóù åíüò Üëëïõ Þäç ðéóôïðïéçìÝíïõ êëåéäéïý."
2138
2139 #: g10/helptext.c:211
2140 msgid ""
2141 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2142 "your keyring."
2143 msgstr ""
2144 "Ç õðïãñáöÞ äåí åßíáé Ýãêõñç.  Åßíáé óõíåôü íá äéáãñáöåß áðü ôç\n"
2145 "êëåéäïèÞêç óáò."
2146
2147 #: g10/helptext.c:215
2148 msgid ""
2149 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2150 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2151 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2152 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2153 "a second one is available."
2154 msgstr ""
2155 "ÁõôÞ åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ðïõ óõíäÝåé ôï user ID óôï êëåéäß. Äåí\n"
2156 "åßíáé óõíÞèùò êáëÞ éäÝá íá äéáãñáöåß ìéá ôÝôïéá õðïãñáöÞ.  Óôçí\n"
2157 "ðñáãìáôéêüôçôá ôï GnuPG ßóùò íá ìç ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé áõôü\n"
2158 "ôï êëåéäß ðéá.  Ïðüôå íá óõíå÷ßóåôå ìüíï åÜí áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ ãéá\n"
2159 "êÜðïéï ëüãï äåí åßíáé Ýãêõñç Þ õðÜñ÷åé ìéá äåýôåñç."
2160
2161 #: g10/helptext.c:223
2162 msgid ""
2163 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2164 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2165 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2166 msgstr ""
2167 "ÁëëÜîôå ôéò ðñïåðéëïãÝò üëùí ôùí user ID (Þ ìüíï ôùí åðéëåãìÝíùí)\n"
2168 "óôçí ðñïõðÜñ÷ïõóá ëßóôá ðñïåðéëïãþí.  Ç çìåñïìçíßá üëùí ôùí åðçñåáóìÝíùí\n"
2169 "éäéï-õðïãñáöþí èá áõîçèåß êáôÜ 1 äåõôåñüëåðôï.\n"
2170
2171 #: g10/helptext.c:230
2172 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2173 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
2174
2175 #: g10/helptext.c:236
2176 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2177 msgstr "Ðáñáêáëþ åðáíáëÜâåôå ôç ôåëåõôáßá öñÜóç êëåéäß, ãéá óéãïõñéÜ."
2178
2179 #: g10/helptext.c:240
2180 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2181 msgstr "Äþóôå ôï üíïìá ôïõ áñ÷åßïõ óôï ïðïßï åöáñìüæåôáé ç õðïãñáöÞ"
2182
2183 #: g10/helptext.c:245
2184 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2185 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá åðéêáëõöèåß ôï áñ÷åßï"
2186
2187 #: g10/helptext.c:250
2188 msgid ""
2189 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2190 "file (which is shown in brackets) will be used."
2191 msgstr ""
2192 "Ðáñáêáëþ åéóÜãåôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ. ÅÜí áðëÜ ðáôÞóåôå RETURN\n"
2193 "ôï åî'ïñéóìïý áñ÷åßï (áðåéêïíßæåôáé óôéò áãêýëåò) èá ÷ñçóéìïðïéçèåß."
2194
2195 #: g10/helptext.c:256
2196 msgid ""
2197 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2198 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2199 "  \"Key has been compromised\"\n"
2200 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2201 "      got access to your secret key.\n"
2202 "  \"Key is superseded\"\n"
2203 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2204 "  \"Key is no longer used\"\n"
2205 "      Use this if you have retired this key.\n"
2206 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2207 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2208 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2209 msgstr ""
2210 "ÐñÝðåé íá ïñßóåôå Ýíá ëüãï ãéá ôçí ðéóôïðïßçóç.  ÁíÜëïãá ìå ôá\n"
2211 "óõìöñáæüìåíá, Ý÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝîåôå áðü ôç ëßóôá:\n"
2212 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß\"\n"
2213 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí ðéóôåýåôå üôé ìç åîïõóéïäïôçìÝíá ðñüóùðá\n"
2214 "      Ý÷ïõí ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß óáò.\n"
2215 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß\"\n"
2216 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áíôéêáôáóôÞóåé ôï êëåéäß ìå Ýíá Üëëï.\n"
2217 "  \"Ôï êëåéäß äåí ÷ñçóéìïðïéåßôå ðëÝïí\"\n"
2218 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áðïóýñåé áõôü ôï êëåéäß.\n"
2219 "  \"Ôï user ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï\"\n"
2220 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå áõôü ãéá íá äçëþóåôå üôé ôï user ID äåí ðñÝðåé\n"
2221 "      íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðéá. Ãéá íá ïñßóåôå Üêõñç ìéá äéåýèõíóç email.\n"
2222
2223 #: g10/helptext.c:272
2224 msgid ""
2225 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2226 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2227 "An empty line ends the text.\n"
2228 msgstr ""
2229 "ÅÜí åðéèõìåßôå, ìðïñåßôå íá ðëçêôñïëïãÞóåôå Ýíá êåßìåíï ðïõ\n"
2230 "ðåñéãñÜöåé ôïí ëüãï ðïõ åêäßäåôáé áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò.\n"
2231 "Ðáñáêáëþ êñáôÞóôå áõôü ôï êåßìåíï óõíïðôéêü. Ìéá Üäåéá ãñáììÞ\n"
2232 "ëÞãåé ôï êåßìåíï.\n"
2233
2234 #: g10/helptext.c:287
2235 msgid "No help available"
2236 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2237
2238 #: g10/helptext.c:295
2239 #, c-format
2240 msgid "No help available for `%s'"
2241 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2242
2243 #: g10/import.c:95
2244 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2245 msgstr ""
2246
2247 #: g10/import.c:97
2248 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2249 msgstr ""
2250
2251 #: g10/import.c:99
2252 #, fuzzy
2253 msgid "do not update the trustdb after import"
2254 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2255
2256 #: g10/import.c:101
2257 #, fuzzy
2258 msgid "create a public key when importing a secret key"
2259 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2260
2261 #: g10/import.c:103
2262 msgid "only accept updates to existing keys"
2263 msgstr ""
2264
2265 #: g10/import.c:105
2266 #, fuzzy
2267 msgid "remove unusable parts from key after import"
2268 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2269
2270 #: g10/import.c:107
2271 msgid "remove as much as possible from key after import"
2272 msgstr ""
2273
2274 #: g10/import.c:262
2275 #, c-format
2276 msgid "skipping block of type %d\n"
2277 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2278
2279 #: g10/import.c:271
2280 #, fuzzy, c-format
2281 msgid "%lu keys processed so far\n"
2282 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2283
2284 #: g10/import.c:288
2285 #, c-format
2286 msgid "Total number processed: %lu\n"
2287 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2288
2289 #: g10/import.c:290
2290 #, c-format
2291 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2292 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2293
2294 #: g10/import.c:293
2295 #, c-format
2296 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2297 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2298
2299 #: g10/import.c:295
2300 #, c-format
2301 msgid "              imported: %lu"
2302 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2303
2304 #: g10/import.c:301
2305 #, c-format
2306 msgid "             unchanged: %lu\n"
2307 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2308
2309 #: g10/import.c:303
2310 #, c-format
2311 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2312 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2313
2314 #: g10/import.c:305
2315 #, c-format
2316 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2317 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2318
2319 #: g10/import.c:307
2320 #, c-format
2321 msgid "        new signatures: %lu\n"
2322 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2323
2324 #: g10/import.c:309
2325 #, c-format
2326 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2327 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2328
2329 #: g10/import.c:311
2330 #, c-format
2331 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2332 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2333
2334 #: g10/import.c:313
2335 #, c-format
2336 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2337 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2338
2339 #: g10/import.c:315
2340 #, c-format
2341 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2342 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2343
2344 #: g10/import.c:317
2345 #, c-format
2346 msgid "          not imported: %lu\n"
2347 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2348
2349 #: g10/import.c:319
2350 #, fuzzy, c-format
2351 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2352 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2353
2354 #: g10/import.c:321
2355 #, fuzzy, c-format
2356 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2357 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2358
2359 #: g10/import.c:562
2360 #, c-format
2361 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2362 msgstr ""
2363
2364 #: g10/import.c:564
2365 #, fuzzy
2366 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2367 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
2368
2369 #: g10/import.c:601
2370 #, c-format
2371 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2372 msgstr ""
2373
2374 #: g10/import.c:613
2375 #, fuzzy, c-format
2376 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2377 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2378
2379 #: g10/import.c:625
2380 #, c-format
2381 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2382 msgstr ""
2383
2384 #: g10/import.c:638
2385 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2386 msgstr ""
2387
2388 #: g10/import.c:640
2389 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2390 msgstr ""
2391
2392 #: g10/import.c:664
2393 #, c-format
2394 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2395 msgstr ""
2396
2397 #: g10/import.c:712 g10/import.c:1092
2398 #, fuzzy, c-format
2399 msgid "key %s: no user ID\n"
2400 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2401
2402 #: g10/import.c:741
2403 #, fuzzy, c-format
2404 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2405 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2406
2407 #: g10/import.c:756
2408 #, fuzzy, c-format
2409 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2410 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2411
2412 #: g10/import.c:762
2413 #, fuzzy, c-format
2414 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2415 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2416
2417 #: g10/import.c:764
2418 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2419 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2420
2421 #: g10/import.c:774 g10/import.c:1213
2422 #, fuzzy, c-format
2423 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2424 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2425
2426 #: g10/import.c:780
2427 #, fuzzy, c-format
2428 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2429 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2430
2431 #: g10/import.c:789
2432 #, c-format
2433 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2434 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2435
2436 #: g10/import.c:794 g10/openfile.c:265 g10/sign.c:795 g10/sign.c:1066
2437 #, c-format
2438 msgid "writing to `%s'\n"
2439 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2440
2441 #: g10/import.c:798 g10/import.c:893 g10/import.c:1132 g10/import.c:1274
2442 #: g10/import.c:2336 g10/import.c:2358
2443 #, c-format
2444 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2445 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2446
2447 #: g10/import.c:817
2448 #, fuzzy, c-format
2449 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2450 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2451
2452 #: g10/import.c:841
2453 #, fuzzy, c-format
2454 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2455 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2456
2457 #: g10/import.c:858 g10/import.c:1231
2458 #, fuzzy, c-format
2459 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2460 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2461
2462 #: g10/import.c:866 g10/import.c:1238
2463 #, fuzzy, c-format
2464 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2465 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2466
2467 #: g10/import.c:903
2468 #, fuzzy, c-format
2469 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2470 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2471
2472 #: g10/import.c:906
2473 #, fuzzy, c-format
2474 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2475 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2476
2477 #: g10/import.c:909
2478 #, fuzzy, c-format
2479 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2480 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2481
2482 #: g10/import.c:912
2483 #, fuzzy, c-format
2484 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2485 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2486
2487 #: g10/import.c:915
2488 #, fuzzy, c-format
2489 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2490 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2491
2492 #: g10/import.c:918
2493 #, fuzzy, c-format
2494 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2495 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2496
2497 #: g10/import.c:921
2498 #, fuzzy, c-format
2499 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2500 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2501
2502 #: g10/import.c:924
2503 #, fuzzy, c-format
2504 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2505 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2506
2507 #: g10/import.c:927
2508 #, fuzzy, c-format
2509 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2510 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2511
2512 #: g10/import.c:930
2513 #, fuzzy, c-format
2514 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2515 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2516
2517 #: g10/import.c:953
2518 #, fuzzy, c-format
2519 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2520 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2521
2522 #: g10/import.c:1098
2523 #, fuzzy, c-format
2524 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2525 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2526
2527 #: g10/import.c:1109
2528 #, fuzzy
2529 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2530 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2531
2532 #: g10/import.c:1126 g10/import.c:2351
2533 #, c-format
2534 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2535 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2536
2537 #: g10/import.c:1137
2538 #, fuzzy, c-format
2539 msgid "key %s: secret key imported\n"
2540 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2541
2542 #: g10/import.c:1166
2543 #, fuzzy, c-format
2544 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2545 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2546
2547 #: g10/import.c:1176
2548 #, fuzzy, c-format
2549 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2550 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2551
2552 #: g10/import.c:1206
2553 #, fuzzy, c-format
2554 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2555 msgstr ""
2556 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2557 "áíÜêëçóçò\n"
2558
2559 #: g10/import.c:1249
2560 #, fuzzy, c-format
2561 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2562 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2563
2564 #: g10/import.c:1281
2565 #, fuzzy, c-format
2566 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2567 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2568
2569 #: g10/import.c:1347
2570 #, fuzzy, c-format
2571 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2572 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2573
2574 #: g10/import.c:1362
2575 #, fuzzy, c-format
2576 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2577 msgstr ""
2578 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
2579 "s\"\n"
2580
2581 #: g10/import.c:1364
2582 #, fuzzy, c-format
2583 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2584 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2585
2586 #: g10/import.c:1382
2587 #, fuzzy, c-format
2588 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2589 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2590
2591 #: g10/import.c:1393 g10/import.c:1443
2592 #, fuzzy, c-format
2593 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2594 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2595
2596 #: g10/import.c:1395
2597 #, fuzzy, c-format
2598 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2599 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2600
2601 #: g10/import.c:1410
2602 #, fuzzy, c-format
2603 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2604 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2605
2606 #: g10/import.c:1432
2607 #, fuzzy, c-format
2608 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2609 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2610
2611 #: g10/import.c:1445
2612 #, fuzzy, c-format
2613 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2614 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2615
2616 #: g10/import.c:1460
2617 #, fuzzy, c-format
2618 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2619 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2620
2621 #: g10/import.c:1502
2622 #, fuzzy, c-format
2623 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2624 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2625
2626 #: g10/import.c:1523
2627 #, fuzzy, c-format
2628 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2629 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2630
2631 #: g10/import.c:1550
2632 #, fuzzy, c-format
2633 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2634 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2635
2636 #: g10/import.c:1560
2637 #, fuzzy, c-format
2638 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2639 msgstr ""
2640 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2641
2642 #: g10/import.c:1577
2643 #, fuzzy, c-format
2644 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2645 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2646
2647 #: g10/import.c:1591
2648 #, fuzzy, c-format
2649 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2650 msgstr ""
2651 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2652
2653 #: g10/import.c:1599
2654 #, fuzzy, c-format
2655 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2656 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2657
2658 #: g10/import.c:1699
2659 #, fuzzy, c-format
2660 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2661 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
2662
2663 #: g10/import.c:1761
2664 #, fuzzy, c-format
2665 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2666 msgstr ""
2667 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
2668 "08lX\n"
2669
2670 #: g10/import.c:1775
2671 #, fuzzy, c-format
2672 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2673 msgstr ""
2674 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
2675 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
2676
2677 #: g10/import.c:1834
2678 #, fuzzy, c-format
2679 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2680 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
2681
2682 #: g10/import.c:1868
2683 #, fuzzy, c-format
2684 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2685 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2686
2687 #: g10/import.c:2257
2688 #, fuzzy
2689 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2690 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2691
2692 #: g10/import.c:2265
2693 #, fuzzy
2694 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2695 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2696
2697 #: g10/import.c:2267
2698 #, fuzzy
2699 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2700 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2701
2702 #: g10/keydb.c:168
2703 #, c-format
2704 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2705 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2706
2707 #: g10/keydb.c:175
2708 #, c-format
2709 msgid "keyring `%s' created\n"
2710 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2711
2712 #: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
2713 #, fuzzy, c-format
2714 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2715 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
2716
2717 #: g10/keydb.c:698
2718 #, c-format
2719 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2720 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
2721
2722 #: g10/keyedit.c:266
2723 msgid "[revocation]"
2724 msgstr "[áíÜêëçóç]"
2725
2726 #: g10/keyedit.c:267
2727 msgid "[self-signature]"
2728 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
2729
2730 #: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:390
2731 msgid "1 bad signature\n"
2732 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
2733
2734 #: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:392
2735 #, c-format
2736 msgid "%d bad signatures\n"
2737 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
2738
2739 #: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:394
2740 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2741 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
2742
2743 #: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:396
2744 #, c-format
2745 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2746 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
2747
2748 #: g10/keyedit.c:353 g10/keylist.c:398
2749 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2750 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
2751
2752 #: g10/keyedit.c:355 g10/keylist.c:400
2753 #, c-format
2754 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2755 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
2756
2757 #: g10/keyedit.c:357
2758 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2759 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
2760
2761 #: g10/keyedit.c:359
2762 #, c-format
2763 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2764 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
2765
2766 #: g10/keyedit.c:415 g10/pkclist.c:263
2767 #, fuzzy
2768 msgid ""
2769 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2770 "keys\n"
2771 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2772 "etc.)\n"
2773 msgstr ""
2774 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
2775 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
2776 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
2777 "\n"
2778
2779 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
2780 #, fuzzy, c-format
2781 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2782 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
2783
2784 #: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:277
2785 #, fuzzy, c-format
2786 msgid "  %d = I trust fully\n"
2787 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
2788
2789 #: g10/keyedit.c:439
2790 msgid ""
2791 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2792 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2793 "trust signatures on your behalf.\n"
2794 msgstr ""
2795
2796 #: g10/keyedit.c:455
2797 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2798 msgstr ""
2799
2800 #: g10/keyedit.c:599
2801 #, c-format
2802 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2803 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
2804
2805 #: g10/keyedit.c:608 g10/keyedit.c:636 g10/keyedit.c:663 g10/keyedit.c:831
2806 #: g10/keyedit.c:896 g10/keyedit.c:1742
2807 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2808 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
2809
2810 #: g10/keyedit.c:622 g10/keyedit.c:650 g10/keyedit.c:677 g10/keyedit.c:837
2811 #: g10/keyedit.c:1748
2812 msgid "  Unable to sign.\n"
2813 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
2814
2815 #: g10/keyedit.c:627
2816 #, c-format
2817 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2818 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
2819
2820 #: g10/keyedit.c:655
2821 #, c-format
2822 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2823 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2824
2825 #: g10/keyedit.c:683
2826 #, fuzzy, c-format
2827 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2828 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2829
2830 #: g10/keyedit.c:685
2831 #, fuzzy
2832 msgid "Sign it? (y/N) "
2833 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
2834
2835 #: g10/keyedit.c:707
2836 #, c-format
2837 msgid ""
2838 "The self-signature on \"%s\"\n"
2839 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2840 msgstr ""
2841 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
2842 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
2843
2844 #: g10/keyedit.c:716
2845 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2846 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
2847
2848 #: g10/keyedit.c:730
2849 #, c-format
2850 msgid ""
2851 "Your current signature on \"%s\"\n"
2852 "has expired.\n"
2853 msgstr ""
2854 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2855 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
2856
2857 #: g10/keyedit.c:734
2858 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2859 msgstr ""
2860 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
2861
2862 #: g10/keyedit.c:755
2863 #, c-format
2864 msgid ""
2865 "Your current signature on \"%s\"\n"
2866 "is a local signature.\n"
2867 msgstr ""
2868 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2869 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
2870
2871 #: g10/keyedit.c:759
2872 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2873 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
2874
2875 #: g10/keyedit.c:780
2876 #, fuzzy, c-format
2877 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2878 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2879
2880 #: g10/keyedit.c:783
2881 #, fuzzy, c-format
2882 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2883 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2884
2885 #: g10/keyedit.c:788
2886 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2887 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
2888
2889 #: g10/keyedit.c:810
2890 #, fuzzy, c-format
2891 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2892 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
2893
2894 #: g10/keyedit.c:825
2895 msgid "This key has expired!"
2896 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
2897
2898 #: g10/keyedit.c:843
2899 #, c-format
2900 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2901 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
2902
2903 #: g10/keyedit.c:849
2904 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2905 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
2906
2907 #: g10/keyedit.c:889
2908 msgid ""
2909 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2910 "mode.\n"
2911 msgstr ""
2912 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
2913 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
2914
2915 #: g10/keyedit.c:891
2916 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2917 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
2918
2919 #: g10/keyedit.c:916
2920 msgid ""
2921 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2922 "belongs\n"
2923 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2924 msgstr ""
2925 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
2926 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
2927 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
2928
2929 #: g10/keyedit.c:921
2930 #, c-format
2931 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2932 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
2933
2934 #: g10/keyedit.c:923
2935 #, c-format
2936 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2937 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
2938
2939 #: g10/keyedit.c:925
2940 #, c-format
2941 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2942 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
2943
2944 #: g10/keyedit.c:927
2945 #, c-format
2946 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2947 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
2948
2949 #: g10/keyedit.c:933
2950 #, fuzzy
2951 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2952 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
2953
2954 #: g10/keyedit.c:957
2955 #, fuzzy, c-format
2956 msgid ""
2957 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2958 "key \"%s\" (%s)\n"
2959 msgstr ""
2960 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
2961 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
2962
2963 #: g10/keyedit.c:964
2964 #, fuzzy
2965 msgid "This will be a self-signature.\n"
2966 msgstr ""
2967 "\n"
2968 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
2969
2970 #: g10/keyedit.c:970
2971 #, fuzzy
2972 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2973 msgstr ""
2974 "\n"
2975 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2976
2977 #: g10/keyedit.c:978
2978 #, fuzzy
2979 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2980 msgstr ""
2981 "\n"
2982 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2983 "\n"
2984
2985 #: g10/keyedit.c:988
2986 #, fuzzy
2987 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2988 msgstr ""
2989 "\n"
2990 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2991
2992 #: g10/keyedit.c:995
2993 #, fuzzy
2994 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2995 msgstr ""
2996 "\n"
2997 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2998 "\n"
2999
3000 #: g10/keyedit.c:1002
3001 #, fuzzy
3002 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3003 msgstr ""
3004 "\n"
3005 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3006
3007 #: g10/keyedit.c:1007
3008 #, fuzzy
3009 msgid "I have checked this key casually.\n"
3010 msgstr ""
3011 "\n"
3012 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3013
3014 #: g10/keyedit.c:1012
3015 #, fuzzy
3016 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3017 msgstr ""
3018 "\n"
3019 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3020
3021 #: g10/keyedit.c:1022
3022 #, fuzzy
3023 msgid "Really sign? (y/N) "
3024 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3025
3026 #: g10/keyedit.c:1067 g10/keyedit.c:4744 g10/keyedit.c:4835 g10/keyedit.c:4899
3027 #: g10/keyedit.c:4960 g10/sign.c:355
3028 #, c-format
3029 msgid "signing failed: %s\n"
3030 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3031
3032 #: g10/keyedit.c:1132
3033 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3034 msgstr ""
3035
3036 #: g10/keyedit.c:1143 g10/keygen.c:3136
3037 msgid "This key is not protected.\n"
3038 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3039
3040 #: g10/keyedit.c:1147 g10/keygen.c:3124 g10/revoke.c:539
3041 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3042 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3043
3044 #: g10/keyedit.c:1151 g10/keygen.c:3139
3045 #, fuzzy
3046 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3047 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3048
3049 #: g10/keyedit.c:1155 g10/keygen.c:3143
3050 msgid "Key is protected.\n"
3051 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3052
3053 #: g10/keyedit.c:1179
3054 #, c-format
3055 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3056 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
3057
3058 #: g10/keyedit.c:1185
3059 msgid ""
3060 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3061 "\n"
3062 msgstr ""
3063 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
3064 "\n"
3065
3066 #: g10/keyedit.c:1194 g10/keygen.c:1855
3067 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3068 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
3069
3070 #: g10/keyedit.c:1199
3071 msgid ""
3072 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3073 "\n"
3074 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
3075
3076 #: g10/keyedit.c:1202
3077 #, fuzzy
3078 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3079 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
3080
3081 #: g10/keyedit.c:1273
3082 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3083 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
3084
3085 #: g10/keyedit.c:1359
3086 msgid "save and quit"
3087 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3088
3089 #: g10/keyedit.c:1362
3090 #, fuzzy
3091 msgid "show key fingerprint"
3092 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3093
3094 #: g10/keyedit.c:1363
3095 msgid "list key and user IDs"
3096 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3097
3098 #: g10/keyedit.c:1365
3099 msgid "select user ID N"
3100 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3101
3102 #: g10/keyedit.c:1366
3103 #, fuzzy
3104 msgid "select subkey N"
3105 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3106
3107 #: g10/keyedit.c:1367
3108 #, fuzzy
3109 msgid "check signatures"
3110 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3111
3112 #: g10/keyedit.c:1372
3113 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3114 msgstr ""
3115
3116 #: g10/keyedit.c:1377
3117 #, fuzzy
3118 msgid "sign selected user IDs locally"
3119 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3120
3121 #: g10/keyedit.c:1379
3122 #, fuzzy
3123 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3124 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3125
3126 #: g10/keyedit.c:1381
3127 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3128 msgstr ""
3129
3130 #: g10/keyedit.c:1385
3131 msgid "add a user ID"
3132 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3133
3134 #: g10/keyedit.c:1387
3135 msgid "add a photo ID"
3136 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3137
3138 #: g10/keyedit.c:1389
3139 #, fuzzy
3140 msgid "delete selected user IDs"
3141 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3142
3143 #: g10/keyedit.c:1394
3144 #, fuzzy
3145 msgid "add a subkey"
3146 msgstr "addkey"
3147
3148 #: g10/keyedit.c:1398
3149 msgid "add a key to a smartcard"
3150 msgstr ""
3151
3152 #: g10/keyedit.c:1400
3153 msgid "move a key to a smartcard"
3154 msgstr ""
3155
3156 #: g10/keyedit.c:1402
3157 msgid "move a backup key to a smartcard"
3158 msgstr ""
3159
3160 #: g10/keyedit.c:1406
3161 #, fuzzy
3162 msgid "delete selected subkeys"
3163 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3164
3165 #: g10/keyedit.c:1408
3166 msgid "add a revocation key"
3167 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3168
3169 #: g10/keyedit.c:1410
3170 #, fuzzy
3171 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3172 msgstr ""
3173 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3174
3175 #: g10/keyedit.c:1412
3176 #, fuzzy
3177 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3178 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3179
3180 #: g10/keyedit.c:1414
3181 #, fuzzy
3182 msgid "flag the selected user ID as primary"
3183 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3184
3185 #: g10/keyedit.c:1416
3186 #, fuzzy
3187 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3188 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
3189
3190 #: g10/keyedit.c:1419
3191 msgid "list preferences (expert)"
3192 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3193
3194 #: g10/keyedit.c:1421
3195 msgid "list preferences (verbose)"
3196 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3197
3198 #: g10/keyedit.c:1423
3199 #, fuzzy
3200 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3201 msgstr ""
3202 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3203
3204 #: g10/keyedit.c:1428
3205 #, fuzzy
3206 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3207 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3208
3209 #: g10/keyedit.c:1430
3210 #, fuzzy
3211 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3212 msgstr ""
3213 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3214
3215 #: g10/keyedit.c:1432
3216 msgid "change the passphrase"
3217 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3218
3219 #: g10/keyedit.c:1436
3220 msgid "change the ownertrust"
3221 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3222
3223 #: g10/keyedit.c:1438
3224 #, fuzzy
3225 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3226 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3227
3228 #: g10/keyedit.c:1440
3229 #, fuzzy
3230 msgid "revoke selected user IDs"
3231 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3232
3233 #: g10/keyedit.c:1445
3234 #, fuzzy
3235 msgid "revoke key or selected subkeys"
3236 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3237
3238 #: g10/keyedit.c:1446
3239 #, fuzzy
3240 msgid "enable key"
3241 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3242
3243 #: g10/keyedit.c:1447
3244 #, fuzzy
3245 msgid "disable key"
3246 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3247
3248 #: g10/keyedit.c:1448
3249 #, fuzzy
3250 msgid "show selected photo IDs"
3251 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3252
3253 #: g10/keyedit.c:1450
3254 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3255 msgstr ""
3256
3257 #: g10/keyedit.c:1452
3258 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3259 msgstr ""
3260
3261 #: g10/keyedit.c:1570
3262 #, fuzzy, c-format
3263 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3264 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
3265
3266 #: g10/keyedit.c:1588
3267 msgid "Secret key is available.\n"
3268 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3269
3270 #: g10/keyedit.c:1669
3271 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3272 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3273
3274 #: g10/keyedit.c:1677
3275 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3276 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3277
3278 #: g10/keyedit.c:1696
3279 msgid ""
3280 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3281 "(lsign),\n"
3282 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3283 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3284 msgstr ""
3285
3286 #: g10/keyedit.c:1736
3287 msgid "Key is revoked."
3288 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3289
3290 #: g10/keyedit.c:1755
3291 #, fuzzy
3292 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3293 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3294
3295 #: g10/keyedit.c:1762
3296 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3297 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3298
3299 #: g10/keyedit.c:1771
3300 #, fuzzy, c-format
3301 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3302 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3303
3304 #: g10/keyedit.c:1794
3305 #, c-format
3306 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3307 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3308
3309 #: g10/keyedit.c:1816 g10/keyedit.c:1836 g10/keyedit.c:2002
3310 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3311 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3312
3313 #: g10/keyedit.c:1818
3314 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3315 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3316
3317 #: g10/keyedit.c:1820
3318 #, fuzzy
3319 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3320 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3321
3322 #: g10/keyedit.c:1821
3323 #, fuzzy
3324 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3325 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3326
3327 #: g10/keyedit.c:1871
3328 #, fuzzy
3329 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3330 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3331
3332 #: g10/keyedit.c:1883
3333 #, fuzzy
3334 msgid "You must select exactly one key.\n"
3335 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3336
3337 #: g10/keyedit.c:1911
3338 msgid "Command expects a filename argument\n"
3339 msgstr ""
3340
3341 #: g10/keyedit.c:1925
3342 #, fuzzy, c-format
3343 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3344 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3345
3346 #: g10/keyedit.c:1942
3347 #, fuzzy, c-format
3348 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3349 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3350
3351 #: g10/keyedit.c:1966
3352 msgid "You must select at least one key.\n"
3353 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3354
3355 #: g10/keyedit.c:1969
3356 #, fuzzy
3357 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3358 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3359
3360 #: g10/keyedit.c:1970
3361 #, fuzzy
3362 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3363 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3364
3365 #: g10/keyedit.c:2005
3366 #, fuzzy
3367 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3368 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3369
3370 #: g10/keyedit.c:2006
3371 #, fuzzy
3372 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3373 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3374
3375 #: g10/keyedit.c:2024
3376 #, fuzzy
3377 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3378 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3379
3380 #: g10/keyedit.c:2035
3381 #, fuzzy
3382 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3383 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3384
3385 #: g10/keyedit.c:2037
3386 #, fuzzy
3387 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3388 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3389
3390 #: g10/keyedit.c:2087
3391 msgid ""
3392 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3393 msgstr ""
3394
3395 #: g10/keyedit.c:2129
3396 #, fuzzy
3397 msgid "Set preference list to:\n"
3398 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3399
3400 #: g10/keyedit.c:2135
3401 #, fuzzy
3402 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3403 msgstr ""
3404 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3405
3406 #: g10/keyedit.c:2137
3407 #, fuzzy
3408 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3409 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3410
3411 #: g10/keyedit.c:2205
3412 #, fuzzy
3413 msgid "Save changes? (y/N) "
3414 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3415
3416 #: g10/keyedit.c:2208
3417 #, fuzzy
3418 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3419 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3420
3421 #: g10/keyedit.c:2218
3422 #, c-format
3423 msgid "update failed: %s\n"
3424 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3425
3426 #: g10/keyedit.c:2225
3427 #, c-format
3428 msgid "update secret failed: %s\n"
3429 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3430
3431 #: g10/keyedit.c:2232
3432 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3433 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3434
3435 #: g10/keyedit.c:2333
3436 msgid "Digest: "
3437 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3438
3439 #: g10/keyedit.c:2385
3440 msgid "Features: "
3441 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3442
3443 #: g10/keyedit.c:2396
3444 msgid "Keyserver no-modify"
3445 msgstr ""
3446
3447 #: g10/keyedit.c:2411 g10/keylist.c:308
3448 msgid "Preferred keyserver: "
3449 msgstr ""
3450
3451 #: g10/keyedit.c:2419 g10/keyedit.c:2420
3452 #, fuzzy
3453 msgid "Notations: "
3454 msgstr "Óçìåßùóç: "
3455
3456 #: g10/keyedit.c:2630
3457 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3458 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3459
3460 #: g10/keyedit.c:2689
3461 #, fuzzy, c-format
3462 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3463 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3464
3465 #: g10/keyedit.c:2710
3466 #, fuzzy, c-format
3467 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3468 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3469
3470 #: g10/keyedit.c:2716
3471 #, fuzzy
3472 msgid "(sensitive)"
3473 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3474
3475 #: g10/keyedit.c:2732 g10/keyedit.c:2788 g10/keyedit.c:2849 g10/keyedit.c:2864
3476 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:525
3477 #, fuzzy, c-format
3478 msgid "created: %s"
3479 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3480
3481 #: g10/keyedit.c:2735 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:962
3482 #, fuzzy, c-format
3483 msgid "revoked: %s"
3484 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3485
3486 #: g10/keyedit.c:2737 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
3487 #, fuzzy, c-format
3488 msgid "expired: %s"
3489 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3490
3491 #: g10/keyedit.c:2739 g10/keyedit.c:2790 g10/keyedit.c:2851 g10/keyedit.c:2866
3492 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
3493 #: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:531 g10/mainproc.c:968
3494 #, fuzzy, c-format
3495 msgid "expires: %s"
3496 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3497
3498 #: g10/keyedit.c:2741
3499 #, fuzzy, c-format
3500 msgid "usage: %s"
3501 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3502
3503 #: g10/keyedit.c:2756
3504 #, fuzzy, c-format
3505 msgid "trust: %s"
3506 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3507
3508 #: g10/keyedit.c:2760
3509 #, c-format
3510 msgid "validity: %s"
3511 msgstr ""
3512
3513 #: g10/keyedit.c:2767
3514 msgid "This key has been disabled"
3515 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3516
3517 #: g10/keyedit.c:2795 g10/keylist.c:200
3518 msgid "card-no: "
3519 msgstr ""
3520
3521 #: g10/keyedit.c:2819
3522 msgid ""
3523 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3524 "unless you restart the program.\n"
3525 msgstr ""
3526 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3527 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3528
3529 #: g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:3229 g10/keyserver.c:535
3530 #: g10/mainproc.c:1770 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
3531 #, fuzzy
3532 msgid "revoked"
3533 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3534
3535 #: g10/keyedit.c:2885 g10/keyedit.c:3231 g10/keyserver.c:539
3536 #: g10/mainproc.c:1772 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
3537 #, fuzzy
3538 msgid "expired"
3539 msgstr "expire"
3540
3541 #: g10/keyedit.c:2950
3542 msgid ""
3543 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3544 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3545 msgstr ""
3546 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3547 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3548
3549 #: g10/keyedit.c:3011
3550 msgid ""
3551 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3552 "versions\n"
3553 "         of PGP to reject this key.\n"
3554 msgstr ""
3555 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3556 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3557
3558 #: g10/keyedit.c:3016 g10/keyedit.c:3346
3559 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3560 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3561
3562 #: g10/keyedit.c:3022
3563 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3564 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3565
3566 #: g10/keyedit.c:3162
3567 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3568 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3569
3570 #: g10/keyedit.c:3172
3571 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3572 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3573
3574 #: g10/keyedit.c:3176
3575 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3576 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3577
3578 #: g10/keyedit.c:3182
3579 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3580 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3581
3582 #: g10/keyedit.c:3196
3583 #, c-format
3584 msgid "Deleted %d signature.\n"
3585 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3586
3587 #: g10/keyedit.c:3197
3588 #, c-format
3589 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3590 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3591
3592 #: g10/keyedit.c:3200
3593 msgid "Nothing deleted.\n"
3594 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3595
3596 #: g10/keyedit.c:3233 g10/trustdb.c:1703
3597 #, fuzzy
3598 msgid "invalid"
3599 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
3600
3601 #: g10/keyedit.c:3249
3602 #, fuzzy, c-format
3603 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3604 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3605
3606 #: g10/keyedit.c:3341
3607 msgid ""
3608 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3609 "cause\n"
3610 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3611 msgstr ""
3612 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
3613 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
3614 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3615
3616 #: g10/keyedit.c:3352
3617 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3618 msgstr ""
3619 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
3620
3621 #: g10/keyedit.c:3372
3622 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3623 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
3624
3625 #: g10/keyedit.c:3397
3626 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3627 msgstr ""
3628 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
3629
3630 #: g10/keyedit.c:3412
3631 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3632 msgstr ""
3633 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
3634
3635 #: g10/keyedit.c:3434
3636 #, fuzzy
3637 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3638 msgstr ""
3639 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
3640
3641 #: g10/keyedit.c:3453
3642 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3643 msgstr ""
3644 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
3645 "åðáíÝëèåé!\n"
3646
3647 #: g10/keyedit.c:3459
3648 #, fuzzy
3649 msgid ""
3650 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3651 msgstr ""
3652 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
3653 "N): "
3654
3655 #: g10/keyedit.c:3520
3656 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3657 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
3658
3659 #: g10/keyedit.c:3526
3660 #, fuzzy
3661 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3662 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3663
3664 #: g10/keyedit.c:3530
3665 #, fuzzy
3666 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3667 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3668
3669 #: g10/keyedit.c:3533
3670 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3671 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
3672
3673 #: g10/keyedit.c:3579
3674 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3675 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3676
3677 #: g10/keyedit.c:3595
3678 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3679 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
3680
3681 #: g10/keyedit.c:3820
3682 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3683 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
3684
3685 #: g10/keyedit.c:3859 g10/keyedit.c:3969 g10/keyedit.c:4089 g10/keyedit.c:4229
3686 #, fuzzy, c-format
3687 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3688 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3689
3690 #: g10/keyedit.c:4030
3691 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3692 msgstr ""
3693
3694 #: g10/keyedit.c:4110
3695 #, fuzzy
3696 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3697 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3698
3699 #: g10/keyedit.c:4111
3700 #, fuzzy
3701 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3702 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3703
3704 #: g10/keyedit.c:4173
3705 #, fuzzy
3706 msgid "Enter the notation: "
3707 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3708
3709 #: g10/keyedit.c:4299
3710 #, fuzzy
3711 msgid "Proceed? (y/N) "
3712 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
3713
3714 #: g10/keyedit.c:4363
3715 #, c-format
3716 msgid "No user ID with index %d\n"
3717 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3718
3719 #: g10/keyedit.c:4421
3720 #, fuzzy, c-format
3721 msgid "No user ID with hash %s\n"
3722 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3723
3724 #: g10/keyedit.c:4448
3725 #, fuzzy, c-format
3726 msgid "No subkey with index %d\n"
3727 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3728
3729 #: g10/keyedit.c:4583
3730 #, fuzzy, c-format
3731 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3732 msgstr "user ID: \""
3733
3734 #: g10/keyedit.c:4586 g10/keyedit.c:4650 g10/keyedit.c:4693
3735 #, fuzzy, c-format
3736 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3737 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
3738
3739 #: g10/keyedit.c:4588 g10/keyedit.c:4652 g10/keyedit.c:4695
3740 msgid " (non-exportable)"
3741 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3742
3743 #: g10/keyedit.c:4592
3744 #, c-format
3745 msgid "This signature expired on %s.\n"
3746 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3747
3748 #: g10/keyedit.c:4596
3749 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3750 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3751
3752 #: g10/keyedit.c:4600
3753 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3754 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
3755
3756 #: g10/keyedit.c:4627
3757 #, fuzzy, c-format
3758 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3759 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
3760
3761 #: g10/keyedit.c:4653
3762 #, fuzzy
3763 msgid " (non-revocable)"
3764 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3765
3766 #: g10/keyedit.c:4660
3767 #, fuzzy, c-format
3768 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3769 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
3770
3771 #: g10/keyedit.c:4682
3772 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3773 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
3774
3775 #: g10/keyedit.c:4702
3776 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3777 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
3778
3779 #: g10/keyedit.c:4732
3780 msgid "no secret key\n"
3781 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
3782
3783 #: g10/keyedit.c:4802
3784 #, c-format
3785 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3786 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3787
3788 #: g10/keyedit.c:4819
3789 #, c-format
3790 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3791 msgstr ""
3792 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
3793
3794 #: g10/keyedit.c:4883
3795 #, fuzzy, c-format
3796 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3797 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3798
3799 #: g10/keyedit.c:4945
3800 #, fuzzy, c-format
3801 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3802 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3803
3804 #: g10/keyedit.c:5040
3805 #, fuzzy, c-format
3806 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3807 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
3808
3809 #: g10/keygen.c:259
3810 #, fuzzy, c-format
3811 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3812 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
3813
3814 #: g10/keygen.c:266
3815 #, fuzzy
3816 msgid "too many cipher preferences\n"
3817 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3818
3819 #: g10/keygen.c:268
3820 #, fuzzy
3821 msgid "too many digest preferences\n"
3822 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3823
3824 #: g10/keygen.c:270
3825 #, fuzzy
3826 msgid "too many compression preferences\n"
3827 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3828
3829 #: g10/keygen.c:395
3830 #, fuzzy, c-format
3831 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3832 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
3833
3834 #: g10/keygen.c:864
3835 msgid "writing direct signature\n"
3836 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
3837
3838 #: g10/keygen.c:903
3839 msgid "writing self signature\n"
3840 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
3841
3842 #: g10/keygen.c:954
3843 msgid "writing key binding signature\n"
3844 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
3845
3846 #: g10/keygen.c:1015 g10/keygen.c:1095 g10/keygen.c:1183 g10/keygen.c:2700
3847 #, c-format
3848 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3849 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
3850
3851 #: g10/keygen.c:1020 g10/keygen.c:1100 g10/keygen.c:1188 g10/keygen.c:2706
3852 #, c-format
3853 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3854 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
3855
3856 #: g10/keygen.c:1281
3857 #, fuzzy
3858 msgid "Sign"
3859 msgstr "sign"
3860
3861 #: g10/keygen.c:1284
3862 msgid "Certify"
3863 msgstr ""
3864
3865 #: g10/keygen.c:1287
3866 #, fuzzy
3867 msgid "Encrypt"
3868 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
3869
3870 #: g10/keygen.c:1290
3871 msgid "Authenticate"
3872 msgstr ""
3873
3874 #: g10/keygen.c:1298
3875 msgid "SsEeAaQq"
3876 msgstr ""
3877
3878 #: g10/keygen.c:1317
3879 #, c-format
3880 msgid "Possible actions for a %s key: "
3881 msgstr ""
3882
3883 #: g10/keygen.c:1321
3884 msgid "Current allowed actions: "
3885 msgstr ""
3886
3887 #: g10/keygen.c:1326
3888 #, c-format
3889 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3890 msgstr ""
3891
3892 #: g10/keygen.c:1329
3893 #, fuzzy, c-format
3894 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3895 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3896
3897 #: g10/keygen.c:1332
3898 #, c-format
3899 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3900 msgstr ""
3901
3902 #: g10/keygen.c:1335
3903 #, c-format
3904 msgid "   (%c) Finished\n"
3905 msgstr ""
3906
3907 #: g10/keygen.c:1391
3908 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3909 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
3910
3911 #: g10/keygen.c:1393
3912 #, fuzzy, c-format
3913 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3914 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3915
3916 #: g10/keygen.c:1394
3917 #, c-format
3918 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3919 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3920
3921 #: g10/keygen.c:1396
3922 #, fuzzy, c-format
3923 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3924 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3925
3926 #: g10/keygen.c:1398
3927 #, fuzzy, c-format
3928 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3929 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3930
3931 #: g10/keygen.c:1399
3932 #, c-format
3933 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3934 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3935
3936 #: g10/keygen.c:1401
3937 #, c-format
3938 msgid "   (%d) RSA&