* README, configure.ac: --with-exec-path is now clarified into
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg 1.0.6\n"
8 "POT-Creation-Date: 2002-06-29 23:05+0200\n"
9 "PO-Revision-Date: 2002-04-29 13:24+0200\n"
10 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
11 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: util/secmem.c:88
17 msgid "Warning: using insecure memory!\n"
18 msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ìíÞìçò\n"
19
20 #: util/secmem.c:89
21 msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
22 msgstr "äåßôå ôï http://www.gnupg.org/faq.html ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò\n"
23
24 #: util/secmem.c:326
25 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
26 msgstr "ç ëåéôïõñãßá äåí åßíáé äõíáôÞ ÷ùñßò áñ÷éêïðïéçìÝíç áóöáëÞ ìíÞìç\n"
27
28 #: util/secmem.c:327
29 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
30 msgstr "(ßóùò ÷ñçóéìïðïéÞóáôå ëÜèïò ðñüãñáììá ãéá áõôÞ ôçí åñãáóßá)\n"
31
32 #: util/miscutil.c:296 util/miscutil.c:331
33 msgid "yes"
34 msgstr "íáé"
35
36 #: util/miscutil.c:297 util/miscutil.c:334
37 msgid "yY"
38 msgstr "yY"
39
40 #: util/miscutil.c:298 util/miscutil.c:332
41 msgid "no"
42 msgstr "ü÷é"
43
44 #: util/miscutil.c:299 util/miscutil.c:335
45 msgid "nN"
46 msgstr "nN"
47
48 #: g10/keyedit.c:897 util/miscutil.c:333
49 msgid "quit"
50 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
51
52 #: util/miscutil.c:336
53 msgid "qQ"
54 msgstr "qQ"
55
56 #: util/errors.c:54
57 msgid "general error"
58 msgstr "ãåíéêü óöÜëìá"
59
60 #: util/errors.c:55
61 msgid "unknown packet type"
62 msgstr "Üãíùóôïò ôýðïò ðáêÝôïõ"
63
64 #: util/errors.c:56
65 msgid "unknown version"
66 msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
67
68 #: util/errors.c:57
69 msgid "unknown pubkey algorithm"
70 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý"
71
72 #: util/errors.c:58
73 msgid "unknown digest algorithm"
74 msgstr "Üãíùóôïò áëãïñéèìïò ðåñßëçøçò"
75
76 #: util/errors.c:59
77 msgid "bad public key"
78 msgstr "êáêü äçìüóéï êëåéäß"
79
80 #: util/errors.c:60
81 msgid "bad secret key"
82 msgstr "êáêü ìõóôéêü êëåéäß"
83
84 #: util/errors.c:61
85 msgid "bad signature"
86 msgstr "êáêÞ õðïãñáöÞ"
87
88 #: util/errors.c:62
89 msgid "checksum error"
90 msgstr "óöÜëìá checksum"
91
92 #: util/errors.c:63
93 msgid "bad passphrase"
94 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
95
96 #: util/errors.c:64
97 msgid "public key not found"
98 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï äçìüóéï êëåéäß"
99
100 #: util/errors.c:65
101 msgid "unknown cipher algorithm"
102 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò"
103
104 #: util/errors.c:66
105 msgid "can't open the keyring"
106 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôç êëåéäïèÞêç"
107
108 #: util/errors.c:67
109 msgid "invalid packet"
110 msgstr "ìç Ýãêõñï ðáêÝôï"
111
112 #: util/errors.c:68
113 msgid "invalid armor"
114 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
115
116 #: util/errors.c:69
117 msgid "no such user id"
118 msgstr "Üãíùóôç ôáõôüôçôá ÷ñÞóôç (user id)"
119
120 #: util/errors.c:70
121 msgid "secret key not available"
122 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
123
124 #: util/errors.c:71
125 msgid "wrong secret key used"
126 msgstr "÷ñÞóç ëÜèïò ìõóôéêïý êëåéäéïý"
127
128 #: util/errors.c:72
129 msgid "not supported"
130 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
131
132 #: util/errors.c:73
133 msgid "bad key"
134 msgstr "êáêü êëåéäß"
135
136 #: util/errors.c:74
137 msgid "file read error"
138 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò áñ÷åßïõ"
139
140 #: util/errors.c:75
141 msgid "file write error"
142 msgstr "óöÜëìá åããñáöÞò áñ÷åßïõ"
143
144 #: util/errors.c:76
145 msgid "unknown compress algorithm"
146 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò óõìðßåóçò"
147
148 #: util/errors.c:77
149 msgid "file open error"
150 msgstr "óöÜëìá ðñüóâáóçò áñ÷åßïõ"
151
152 #: util/errors.c:78
153 msgid "file create error"
154 msgstr "óöÜëìá äçìéïõñãßáò áñ÷åßïõ"
155
156 #: util/errors.c:79
157 msgid "invalid passphrase"
158 msgstr "ìç Ýãêõñç öñÜóç êëåéäß"
159
160 #: util/errors.c:80
161 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
162 msgstr "ìç õëïðïéçìÝíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý"
163
164 #: util/errors.c:81
165 msgid "unimplemented cipher algorithm"
166 msgstr "ìç õëïðïéçìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò"
167
168 #: util/errors.c:82
169 msgid "unknown signature class"
170 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
171
172 #: util/errors.c:83
173 msgid "trust database error"
174 msgstr "óöÜëìá ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
175
176 #: util/errors.c:84
177 msgid "bad MPI"
178 msgstr "êáêü MPI"
179
180 #: util/errors.c:85
181 msgid "resource limit"
182 msgstr "üñéï ðüñïõ"
183
184 #: util/errors.c:86
185 msgid "invalid keyring"
186 msgstr "ìç Ýãêõñç êëåéäïèÞêç"
187
188 #: util/errors.c:87
189 msgid "bad certificate"
190 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
191
192 #: util/errors.c:88
193 msgid "malformed user id"
194 msgstr "êáêïäéáôõðùìÝíç ôáõôüôçôá ÷ñÞóôç (user id)"
195
196 #: util/errors.c:89
197 msgid "file close error"
198 msgstr "óöÜëìá êëåéóßìáôïò áñ÷åßïõ"
199
200 #: util/errors.c:90
201 msgid "file rename error"
202 msgstr "óöÜëìá ìåôïíïìáóßáò áñ÷åßïõ"
203
204 #: util/errors.c:91
205 msgid "file delete error"
206 msgstr "óöÜëìá äéáãñáöÞò áñ÷åßïõ"
207
208 #: util/errors.c:92
209 msgid "unexpected data"
210 msgstr "ìç áíáìåíüìåíá äåäïìÝíá"
211
212 #: util/errors.c:93
213 msgid "timestamp conflict"
214 msgstr "óýãêñïõóç þñáò (timestamp)"
215
216 #: util/errors.c:94
217 msgid "unusable pubkey algorithm"
218 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý"
219
220 #: util/errors.c:95
221 msgid "file exists"
222 msgstr "ôï áñ÷åßï õðÜñ÷åé"
223
224 #: util/errors.c:96
225 msgid "weak key"
226 msgstr "áäýíáìï êëåéäß"
227
228 #: util/errors.c:97
229 msgid "invalid argument"
230 msgstr "ìç Ýãêõñï üñéóìá"
231
232 #: util/errors.c:98
233 msgid "bad URI"
234 msgstr "êáêü URI"
235
236 #: util/errors.c:99
237 msgid "unsupported URI"
238 msgstr "ìç õðïóôçñéæüìåíï URI"
239
240 #: util/errors.c:100
241 msgid "network error"
242 msgstr "óöÜëìá äéêôýïõ"
243
244 #: util/errors.c:102
245 msgid "not encrypted"
246 msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
247
248 #: util/errors.c:103
249 msgid "not processed"
250 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
251
252 #. the key cannot be used for a specific usage
253 #: util/errors.c:105
254 msgid "unusable public key"
255 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï äçìüóéï êëåéäß"
256
257 #: util/errors.c:106
258 msgid "unusable secret key"
259 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
260
261 #: util/errors.c:107
262 msgid "keyserver error"
263 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
264
265 #: util/logger.c:249
266 #, c-format
267 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
268 msgstr "... áõôü åßíáé bug (%s:%d:%s)\n"
269
270 #: util/logger.c:255
271 #, c-format
272 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
273 msgstr "âñÞêáôå Ýíá bug ... (%s:%d)\n"
274
275 #: cipher/random.c:320 g10/import.c:145 g10/keygen.c:1809
276 #, c-format
277 msgid "can't open `%s': %s\n"
278 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
279
280 #: cipher/random.c:324
281 #, c-format
282 msgid "can't stat `%s': %s\n"
283 msgstr "áäõíáìßá ëÞøçò ðëçñïöïñéþí ãéá ôï `%s': %s\n"
284
285 #: cipher/random.c:329
286 #, c-format
287 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
288 msgstr "`%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï - áãíïÞèçêå\n"
289
290 #: cipher/random.c:334
291 msgid "note: random_seed file is empty\n"
292 msgstr "óçìåßùóç: ôï áñ÷åßï random_seed åßíáé Üäåéï\n"
293
294 #: cipher/random.c:340
295 msgid "warning: invalid size of random_seed file - not used\n"
296 msgstr ""
297 "ðñïåéäïðïßçóç: ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò áñ÷åßïõ random_seed - äåí èá "
298 "÷ñçóéìïðïéçèåß\n"
299
300 #: cipher/random.c:348
301 #, c-format
302 msgid "can't read `%s': %s\n"
303 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ `%s': %s\n"
304
305 #: cipher/random.c:386
306 msgid "note: random_seed file not updated\n"
307 msgstr "óçìåßùóç: äåí Ý÷åé áíáíåùèåß ôï áñ÷åßï random_seed\n"
308
309 #: cipher/random.c:406
310 #, c-format
311 msgid "can't create `%s': %s\n"
312 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
313
314 #: cipher/random.c:413
315 #, c-format
316 msgid "can't write `%s': %s\n"
317 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôïõ `%s': %s\n"
318
319 #: cipher/random.c:416
320 #, c-format
321 msgid "can't close `%s': %s\n"
322 msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
323
324 #: cipher/random.c:662
325 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
326 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ãåííÞôñéáò ôõ÷áßùí áñéèìþí!!\n"
327
328 #: cipher/random.c:663
329 msgid ""
330 "The random number generator is only a kludge to let\n"
331 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
332 "\n"
333 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
334 "\n"
335 msgstr ""
336 "Ç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí åßíáé ðïëý áäýíáìç ãéá áõôÞ ôç ÷ñÞóç\n"
337 "\n"
338 "ÌÇ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÅÔÅ ÄÅÄÏÌÅÍÁ ÐÏÕ Å×ÏÕÍ ÐÁÑÁ×ÈÅÉ ÁÐÏ ÁÕÔÏ ÔÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ!!\n"
339 "\n"
340
341 #: cipher/rndlinux.c:140
342 #, c-format
343 msgid ""
344 "\n"
345 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
346 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
347 msgstr ""
348 "\n"
349 "Äåí õðÜñ÷ïõí áñêåôÜ äéáèÝóéìá ôõ÷áßá bytes.  Ðñïôåßíåôáé íá áíáìåßíåôå Þ\n"
350 "íá áðáó÷ïëåßôå ôï ëåéôïõñãéêü óýóôçìá ìÝ÷ñé áõôü íá óõãêåíôñþóåé\n"
351 "ðåñéóóüôåñç åíôñïðßá! (×ñåéÜæïíôáé %d ðåñéóóüôåñá bytes)\n"
352
353 #: g10/g10.c:300
354 msgid ""
355 "@Commands:\n"
356 " "
357 msgstr ""
358 "@ÅíôïëÝò:\n"
359 " "
360
361 #: g10/g10.c:302
362 msgid "|[file]|make a signature"
363 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
364
365 #: g10/g10.c:303
366 msgid "|[file]|make a clear text signature"
367 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
368
369 #: g10/g10.c:304
370 msgid "make a detached signature"
371 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
372
373 #: g10/g10.c:305
374 msgid "encrypt data"
375 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
376
377 #: g10/g10.c:306
378 msgid "|[files]|encrypt files"
379 msgstr "|[áñ÷åßá]|êñõðôïãñÜöçóç áñ÷åßùí"
380
381 #: g10/g10.c:307
382 msgid "encryption only with symmetric cipher"
383 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
384
385 #: g10/g10.c:308
386 msgid "store only"
387 msgstr "áðïèÞêåõóç ìüíï"
388
389 #: g10/g10.c:309
390 msgid "decrypt data (default)"
391 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
392
393 #: g10/g10.c:310
394 msgid "|[files]|decrypt files"
395 msgstr "|[áñ÷åßá]|áðïêñõðôïãñÜöçóç áñ÷åßùí"
396
397 #: g10/g10.c:311
398 msgid "verify a signature"
399 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
400
401 #: g10/g10.c:313
402 msgid "list keys"
403 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
404
405 #: g10/g10.c:315
406 msgid "list keys and signatures"
407 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
408
409 #: g10/g10.c:316
410 msgid "check key signatures"
411 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
412
413 #: g10/g10.c:317
414 msgid "list keys and fingerprints"
415 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
416
417 #: g10/g10.c:318
418 msgid "list secret keys"
419 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
420
421 #: g10/g10.c:319
422 msgid "generate a new key pair"
423 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
424
425 #: g10/g10.c:320
426 msgid "remove keys from the public keyring"
427 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
428
429 #: g10/g10.c:322
430 msgid "remove keys from the secret keyring"
431 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
432
433 #: g10/g10.c:323
434 msgid "sign a key"
435 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
436
437 #: g10/g10.c:324
438 msgid "sign a key locally"
439 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
440
441 #: g10/g10.c:325
442 msgid "sign a key non-revocably"
443 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ìç-áíáêáëÝóéìá"
444
445 #: g10/g10.c:326
446 msgid "sign a key locally and non-revocably"
447 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ êáé ìç-áíáêáëÝóéìá"
448
449 #: g10/g10.c:327
450 msgid "sign or edit a key"
451 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
452
453 #: g10/g10.c:328
454 msgid "generate a revocation certificate"
455 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
456
457 #: g10/g10.c:330
458 msgid "export keys"
459 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
460
461 #: g10/g10.c:331
462 msgid "export keys to a key server"
463 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
464
465 #: g10/g10.c:332
466 msgid "import keys from a key server"
467 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
468
469 #: g10/g10.c:334
470 msgid "search for keys on a key server"
471 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
472
473 #: g10/g10.c:336
474 msgid "update all keys from a keyserver"
475 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
476
477 #: g10/g10.c:340
478 msgid "import/merge keys"
479 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
480
481 #: g10/g10.c:342
482 msgid "list only the sequence of packets"
483 msgstr "áðåéêüíéóç ìüíï ôçò áêïëïõèßáò ðáêÝôùí"
484
485 #: g10/g10.c:344
486 msgid "export the ownertrust values"
487 msgstr "åîáãùãÞ ôùí ôéìþí åìðéóôïóýíçò"
488
489 #: g10/g10.c:346
490 msgid "import ownertrust values"
491 msgstr "åéóáãùãÞ ôùí ôéìþí åìðéóôïóýíçò"
492
493 #: g10/g10.c:348
494 msgid "update the trust database"
495 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
496
497 #: g10/g10.c:350
498 msgid "unattended trust database update"
499 msgstr "áíáíÝùóç ôçò ðáñáìåëåéìÝíçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
500
501 #: g10/g10.c:351
502 msgid "fix a corrupted trust database"
503 msgstr "äéüñèùóç ìéáò öèáñìÝíçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
504
505 #: g10/g10.c:352
506 msgid "De-Armor a file or stdin"
507 msgstr "Áöáßñåóç-ÈùñÜêéóçò åíüò áñ÷åßïõ Þ stdin"
508
509 #: g10/g10.c:354
510 msgid "En-Armor a file or stdin"
511 msgstr "ÐñïóèÞêç-ÈùñÜêéóçò åíüò áñ÷åßïõ Þ stdin"
512
513 #: g10/g10.c:356
514 msgid "|algo [files]|print message digests"
515 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
516
517 #: g10/g10.c:360
518 msgid ""
519 "@\n"
520 "Options:\n"
521 " "
522 msgstr ""
523 "@\n"
524 "ÅðéëïãÝò:\n"
525 " "
526
527 #: g10/g10.c:362
528 msgid "create ascii armored output"
529 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
530
531 #: g10/g10.c:364
532 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
533 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
534
535 #: g10/g10.c:367
536 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
537 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ôïõ ÏÍÏÌÁôïò ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
538
539 #: g10/g10.c:369
540 msgid "use the default key as default recipient"
541 msgstr "÷ñÞóç ôïõ ðñïêáèïñéóìÝíïõ êëåéäéïý ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
542
543 #: g10/g10.c:375
544 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
545 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
546
547 #: g10/g10.c:376
548 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
549 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
550
551 #: g10/g10.c:378
552 msgid "use canonical text mode"
553 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
554
555 #: g10/g10.c:385
556 msgid "use as output file"
557 msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
558
559 #: g10/g10.c:386
560 msgid "verbose"
561 msgstr "áíáëõôéêÜ"
562
563 #: g10/g10.c:387
564 msgid "be somewhat more quiet"
565 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
566
567 #: g10/g10.c:388
568 msgid "don't use the terminal at all"
569 msgstr "ìç ÷ñÞóç ôåñìáôéêïý"
570
571 #: g10/g10.c:389
572 msgid "force v3 signatures"
573 msgstr "åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v3 õðïãñáöþí"
574
575 #: g10/g10.c:390
576 msgid "do not force v3 signatures"
577 msgstr "ü÷é åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v3 õðïãñáöþí"
578
579 #: g10/g10.c:391
580 msgid "force v4 key signatures"
581 msgstr "åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v4 õðïãñáöþí"
582
583 #: g10/g10.c:392
584 msgid "do not force v4 key signatures"
585 msgstr "ü÷é åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v4 õðïãñáöþí"
586
587 #: g10/g10.c:393
588 msgid "always use a MDC for encryption"
589 msgstr "÷ñÞóç ðÜíôïôå MDC ãéá êñõðôïãñÜöçóç"
590
591 #: g10/g10.c:395
592 msgid "never use a MDC for encryption"
593 msgstr "ðïôÝ ÷ñÞóç MDC ãéá êñõðôïãñÜöçóç"
594
595 #: g10/g10.c:397
596 msgid "do not make any changes"
597 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
598
599 #. { oInteractive, "interactive", 0, N_("prompt before overwriting") },
600 #: g10/g10.c:399
601 msgid "use the gpg-agent"
602 msgstr "÷ñÞóç ôïõ gpg-agent"
603
604 #: g10/g10.c:402
605 msgid "batch mode: never ask"
606 msgstr "êáôÜóôáóç batch: íá ìç ãßíïíôáé åñùôÞóåéò"
607
608 #: g10/g10.c:403
609 msgid "assume yes on most questions"
610 msgstr "áðÜíôçóç íáé óôéò ðåñéóóüôåñåò åñùôÞóåéò"
611
612 #: g10/g10.c:404
613 msgid "assume no on most questions"
614 msgstr "áðÜíôçóç ü÷é óôéò ðåñéóóüôåñåò åñùôÞóåéò"
615
616 #: g10/g10.c:405
617 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
618 msgstr "ðñïóèÞêç áõôïý ôïõ êëåéäéïý óôç ëßóôá ôùí êëåéäïèçêþí"
619
620 #: g10/g10.c:406
621 msgid "add this secret keyring to the list"
622 msgstr "ðñïóèÞêç áõôÞò ôçò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò óôç ëßóôá"
623
624 #: g10/g10.c:407
625 msgid "show which keyring a listed key is on"
626 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
627
628 #: g10/g10.c:408
629 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
630 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ÏÍÏÌÁôïò óáí ðñïêáèïñéóìÝíï ìõóôéêü êëåéäß"
631
632 #: g10/g10.c:409
633 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
634 msgstr "|ÄÉÁÊÏÌÉÓÔÇÓ|÷ñÞóç áõôïý ôïõ äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí ãéá áíáæÞôçóç"
635
636 #: g10/g10.c:411
637 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
638 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êáèïñéóìüò ôïõ óåô ÷áñáêôÞñùí ôåñìáôéêïý óå ÏÍÏÌÁ"
639
640 #: g10/g10.c:412
641 msgid "read options from file"
642 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü áñ÷åßï"
643
644 #: g10/g10.c:416
645 msgid "|FD|write status info to this FD"
646 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
647
648 #: g10/g10.c:418
649 msgid "|[file]|write status info to file"
650 msgstr "|[áñ÷åßï]|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï áñ÷åßï"
651
652 #: g10/g10.c:430
653 msgid "|KEYID|ultimately trust this key"
654 msgstr "|KEYID|áðüëõôç åìðéóôïóýíç óå áõôü ôï êëåéäß"
655
656 #: g10/g10.c:431
657 msgid "|FILE|load extension module FILE"
658 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
659
660 #: g10/g10.c:432
661 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
662 msgstr "åîïìïßùóç ôçò êáôÜóôáóçò ðïõ ðåñéãñÜöåôáé óôï RFC1991"
663
664 #: g10/g10.c:433
665 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
666 msgstr ""
667 "óõìðåñéöïñÜ üëùí ôùí åðéëïãþí ðáêÝôá,áëãüñéèìïé êáé ðåñßëçøç óå OPENPGP"
668
669 #: g10/g10.c:434
670 msgid "set all packet, cipher and digest options to PGP 2.x behavior"
671 msgstr ""
672 "ïñéóìüò üëùí ôùí åðéëïãþí ðáêÝôá,áëãüñéèìïé,ðåñßëçøç óå PGP 2.x óõìðåñéöïñÜ"
673
674 #: g10/g10.c:440
675 msgid "|N|use passphrase mode N"
676 msgstr "|N|÷ñÞóç ôçò êáôÜóôáóçò öñÜóçò êëåéäß N"
677
678 #: g10/g10.c:442
679 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
680 msgstr ""
681 "|ONOMA|÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò ìçíýìáôïò ÏÍÏÌÁ ãéá öñÜóåéò êëåéäéÜ"
682
683 #: g10/g10.c:444
684 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
685 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò ÏÍÏÌÁ ãéá öñÜóåéò êëåéäéÜ"
686
687 #: g10/g10.c:446
688 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
689 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò ÏÍÏÌÁ"
690
691 #: g10/g10.c:447
692 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
693 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò ìçíýìáôïò ÏÍÏÌÁ "
694
695 #: g10/g10.c:449
696 msgid "|N|use compress algorithm N"
697 msgstr "|N|÷ñÞóç áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò N"
698
699 #: g10/g10.c:450
700 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
701 msgstr "äéáãñáöÞ ôïõ ðåäßïõ keyid ôùí êñõðôïãñáöçìÝíùí ðáêÝôùí"
702
703 #: g10/g10.c:451
704 msgid "Show Photo IDs"
705 msgstr "Áðåéêüíéóç ôùí Photo ID"
706
707 #: g10/g10.c:452
708 msgid "Don't show Photo IDs"
709 msgstr "Ìç áðåéêüíéóç ôùí Photo ID"
710
711 #: g10/g10.c:453
712 msgid "Set command line to view Photo IDs"
713 msgstr "Ïñéóìüò ôçò ãñáììÞò åíôïëþí ãéá áðåéêüíéóç ôùí Photo ID"
714
715 #: g10/g10.c:459
716 msgid ""
717 "@\n"
718 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
719 msgstr ""
720 "@\n"
721 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
722
723 #: g10/g10.c:462
724 msgid ""
725 "@\n"
726 "Examples:\n"
727 "\n"
728 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
729 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
730 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
731 " --list-keys [names]        show keys\n"
732 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
733 msgstr ""
734 "@\n"
735 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
736 "\n"
737 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
738 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
739 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
740 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
741 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
742
743 #: g10/g10.c:613
744 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
745 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
746
747 #: g10/g10.c:617
748 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
749 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
750
751 #: g10/g10.c:620
752 msgid ""
753 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
754 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
755 "default operation depends on the input data\n"
756 msgstr ""
757 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
758 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
759 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
760
761 #: g10/g10.c:631
762 msgid ""
763 "\n"
764 "Supported algorithms:\n"
765 msgstr ""
766 "\n"
767 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
768
769 #: g10/g10.c:735
770 msgid "usage: gpg [options] "
771 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
772
773 #: g10/g10.c:792
774 msgid "conflicting commands\n"
775 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
776
777 #: g10/g10.c:810
778 #, c-format
779 msgid "no values for group \"%s\"\n"
780 msgstr ""
781
782 #: g10/g10.c:997
783 #, c-format
784 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
785 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ:ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
786
787 #: g10/g10.c:1001
788 #, c-format
789 msgid "option file `%s': %s\n"
790 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
791
792 #: g10/g10.c:1008
793 #, c-format
794 msgid "reading options from `%s'\n"
795 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
796
797 #: g10/g10.c:1309
798 #, c-format
799 msgid "%s is not a valid character set\n"
800 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
801
802 #: g10/g10.c:1326
803 msgid "could not parse keyserver URI\n"
804 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
805
806 #: g10/g10.c:1340
807 #, c-format
808 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
809 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
810
811 #: g10/g10.c:1476
812 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
813 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
814
815 #: g10/g10.c:1480
816 #, c-format
817 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
818 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
819
820 #: g10/g10.c:1487 g10/g10.c:1498
821 #, c-format
822 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
823 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
824
825 #: g10/g10.c:1489 g10/g10.c:1509
826 #, c-format
827 msgid "%s not allowed with %s!\n"
828 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
829
830 #: g10/g10.c:1492
831 #, c-format
832 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
833 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
834
835 #: g10/g10.c:1519
836 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
837 msgstr ""
838 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
839
840 #: g10/g10.c:1525
841 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
842 msgstr ""
843 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
844 "êáôÜóôáóç\n"
845
846 #: g10/g10.c:1531
847 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
848 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
849
850 #: g10/g10.c:1544
851 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
852 msgstr ""
853 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
854
855 #: g10/encode.c:342 g10/encode.c:404 g10/g10.c:1558 g10/sign.c:646
856 #: g10/sign.c:878
857 msgid "this message may not be usable by PGP 2.x\n"
858 msgstr "áõôü ôï ì'çíõìá ßóùò äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ìå PGP 2.x\n"
859
860 #: g10/g10.c:1601 g10/g10.c:1619
861 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
862 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
863
864 #: g10/g10.c:1607 g10/g10.c:1625
865 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
866 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
867
868 #: g10/g10.c:1613
869 #, fuzzy
870 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
871 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
872
873 #: g10/g10.c:1628
874 #, c-format
875 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
876 msgstr "ï áëãüñéèìïò óõìðßåóçò ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý %d..%d\n"
877
878 #: g10/g10.c:1630
879 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
880 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
881
882 #: g10/g10.c:1632
883 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
884 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
885
886 #: g10/g10.c:1634
887 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
888 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
889
890 #: g10/g10.c:1637
891 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
892 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
893
894 #: g10/g10.c:1641
895 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
896 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
897
898 #: g10/g10.c:1645
899 msgid "invalid default-check-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
900 msgstr "ìç Ýãêõñï default-check-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
901
902 #: g10/g10.c:1651
903 #, fuzzy
904 msgid "invalid default preferences\n"
905 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
906
907 #: g10/g10.c:1659
908 #, fuzzy
909 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
910 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
911
912 #: g10/g10.c:1663
913 #, fuzzy
914 msgid "invalid personal digest preferences\n"
915 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
916
917 #: g10/g10.c:1667
918 #, fuzzy
919 msgid "invalid personal compress preferences\n"
920 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
921
922 #: g10/g10.c:1761
923 #, c-format
924 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
925 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
926
927 #: g10/g10.c:1771
928 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
929 msgstr ""
930
931 #: g10/g10.c:1781
932 msgid "--store [filename]"
933 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
934
935 #: g10/g10.c:1788
936 msgid "--symmetric [filename]"
937 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
938
939 #: g10/g10.c:1796
940 msgid "--encrypt [filename]"
941 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
942
943 #: g10/g10.c:1813
944 msgid "--sign [filename]"
945 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
946
947 #: g10/g10.c:1826
948 msgid "--sign --encrypt [filename]"
949 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
950
951 #: g10/g10.c:1840
952 msgid "--sign --symmetric [filename]"
953 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
954
955 #: g10/g10.c:1849
956 msgid "--clearsign [filename]"
957 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
958
959 #: g10/g10.c:1867
960 msgid "--decrypt [filename]"
961 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
962
963 #: g10/g10.c:1878
964 msgid "--sign-key user-id"
965 msgstr "--sign-key user-id"
966
967 #: g10/g10.c:1886
968 msgid "--lsign-key user-id"
969 msgstr "--lsign-key user-id"
970
971 #: g10/g10.c:1894
972 msgid "--nrsign-key user-id"
973 msgstr "--nrsign-key user-id"
974
975 #: g10/g10.c:1902
976 msgid "--nrlsign-key user-id"
977 msgstr "--nrlsign-key user-id"
978
979 #: g10/g10.c:1910
980 msgid "--edit-key user-id [commands]"
981 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
982
983 #: g10/encode.c:362 g10/g10.c:1966 g10/sign.c:789
984 #, c-format
985 msgid "can't open %s: %s\n"
986 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ %s: %s\n"
987
988 #: g10/g10.c:1981
989 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
990 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [êëåéäïèÞêç]"
991
992 #: g10/g10.c:2072
993 #, c-format
994 msgid "dearmoring failed: %s\n"
995 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
996
997 #: g10/g10.c:2080
998 #, c-format
999 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1000 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1001
1002 #: g10/g10.c:2167
1003 #, c-format
1004 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1005 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
1006
1007 #: g10/g10.c:2253
1008 msgid "[filename]"
1009 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
1010
1011 #: g10/g10.c:2257
1012 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1013 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
1014
1015 #: g10/decrypt.c:60 g10/decrypt.c:106 g10/g10.c:2260 g10/verify.c:94
1016 #: g10/verify.c:139
1017 #, c-format
1018 msgid "can't open `%s'\n"
1019 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1020
1021 #: g10/g10.c:2474
1022 #, fuzzy
1023 msgid ""
1024 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1025 "an '='\n"
1026 msgstr ""
1027 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï áëöáñéèìçôéêÜ, ôåëåßåò Þ "
1028 "underscores êáé ëÞãåé ìå '='\n"
1029
1030 #: g10/g10.c:2483
1031 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1032 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1033
1034 #: g10/g10.c:2520
1035 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1036 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1037
1038 #: g10/g10.c:2522
1039 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1040 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1041
1042 #: g10/armor.c:314
1043 #, c-format
1044 msgid "armor: %s\n"
1045 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
1046
1047 #: g10/armor.c:343
1048 msgid "invalid armor header: "
1049 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1050
1051 #: g10/armor.c:350
1052 msgid "armor header: "
1053 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1054
1055 #: g10/armor.c:361
1056 msgid "invalid clearsig header\n"
1057 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
1058
1059 #: g10/armor.c:413
1060 msgid "nested clear text signatures\n"
1061 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
1062
1063 #: g10/armor.c:537
1064 msgid "invalid dash escaped line: "
1065 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
1066
1067 #: g10/armor.c:549
1068 msgid "unexpected armor:"
1069 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
1070
1071 #: g10/armor.c:675 g10/armor.c:1242
1072 #, c-format
1073 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
1074 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
1075
1076 #: g10/armor.c:718
1077 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1078 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
1079
1080 #: g10/armor.c:752
1081 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1082 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
1083
1084 #: g10/armor.c:756
1085 msgid "malformed CRC\n"
1086 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
1087
1088 #: g10/armor.c:760 g10/armor.c:1279
1089 #, c-format
1090 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
1091 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
1092
1093 #: g10/armor.c:780
1094 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
1095 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
1096
1097 #: g10/armor.c:784
1098 msgid "error in trailer line\n"
1099 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1100
1101 #: g10/armor.c:1057
1102 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1103 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1104
1105 #: g10/armor.c:1062
1106 #, c-format
1107 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1108 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
1109
1110 #: g10/armor.c:1066
1111 msgid ""
1112 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1113 msgstr ""
1114 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
1115 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
1116
1117 #: g10/pkclist.c:61
1118 msgid "No reason specified"
1119 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
1120
1121 #: g10/pkclist.c:63
1122 msgid "Key is superseded"
1123 msgstr "Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß"
1124
1125 #: g10/pkclist.c:65
1126 msgid "Key has been compromised"
1127 msgstr "Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß"
1128
1129 #: g10/pkclist.c:67
1130 msgid "Key is no longer used"
1131 msgstr "Ôï êëåéäß äå ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðëÝïí"
1132
1133 #: g10/pkclist.c:69
1134 msgid "User ID is no longer valid"
1135 msgstr "Ôï User ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï"
1136
1137 #: g10/pkclist.c:73
1138 #, fuzzy
1139 msgid "reason for revocation: "
1140 msgstr "Áéôßá ãéá áíÜêëçóç:"
1141
1142 #: g10/pkclist.c:90
1143 #, fuzzy
1144 msgid "revocation comment: "
1145 msgstr "Ó÷üëéï áíÜêëçóçò:"
1146
1147 #. a string with valid answers
1148 #: g10/pkclist.c:252
1149 msgid "iImMqQsS"
1150 msgstr "iImMqQsS"
1151
1152 #: g10/pkclist.c:258
1153 #, c-format
1154 msgid ""
1155 "No trust value assigned to:\n"
1156 "%4u%c/%08lX %s \""
1157 msgstr ""
1158 "Äåí äüèçêå áîßá åìðéóôïóýíçò óôï:\n"
1159 "%4u%c/%08lX %s \""
1160
1161 #: g10/pkclist.c:270
1162 msgid ""
1163 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
1164 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
1165 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
1166 "\n"
1167 msgstr ""
1168 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
1169 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
1170 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
1171 "\n"
1172
1173 #: g10/pkclist.c:273
1174 #, c-format
1175 msgid " %d = Don't know\n"
1176 msgstr " %d = Äåí îÝñù\n"
1177
1178 #: g10/pkclist.c:274
1179 #, c-format
1180 msgid " %d = I do NOT trust\n"
1181 msgstr " %d =  ÄÅÍ Ý÷ù åìðéóôïóýíç\n"
1182
1183 #: g10/pkclist.c:275
1184 #, c-format
1185 msgid " %d = I trust marginally\n"
1186 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
1187
1188 #: g10/pkclist.c:276
1189 #, c-format
1190 msgid " %d = I trust fully\n"
1191 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
1192
1193 #: g10/pkclist.c:278
1194 #, c-format
1195 msgid " %d = I trust ultimately\n"
1196 msgstr " %d = Åìðéóôåýïìáé áðüëõôá\n"
1197
1198 #: g10/pkclist.c:279
1199 msgid " i = please show me more information\n"
1200 msgstr " i = áðåéêüíéóç ðåñéóóüôåñùí ðëçñïöïñéþí\n"
1201
1202 #: g10/pkclist.c:281
1203 msgid " m = back to the main menu\n"
1204 msgstr " m = ðßóù óôï êõñßùò ìåíïý\n"
1205
1206 #: g10/pkclist.c:284
1207 msgid " s = skip this key\n"
1208 msgstr " s = ðáñÜëåéøç áõôïý ôïõ êëåéäéïý\n"
1209
1210 #: g10/pkclist.c:285
1211 msgid " q = quit\n"
1212 msgstr " q = ôåñìáôéóìüò\n"
1213
1214 #: g10/pkclist.c:292
1215 msgid "Your decision? "
1216 msgstr "Ç áðüöáóç óáò; "
1217
1218 #: g10/pkclist.c:313
1219 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? "
1220 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áõôü ôï êëåéäß íá ïñéóôåß óáí áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò; "
1221
1222 #: g10/pkclist.c:325
1223 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
1224 msgstr "ÐéóôïðïéçôéêÜ ðïõ ïäçãïýí óå Ýíá êëåéäß áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò:\n"
1225
1226 #: g10/pkclist.c:399
1227 #, c-format
1228 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
1229 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß!\n"
1230
1231 #: g10/pkclist.c:406 g10/pkclist.c:418 g10/pkclist.c:512
1232 msgid "Use this key anyway? "
1233 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
1234
1235 #: g10/pkclist.c:411
1236 #, c-format
1237 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
1238 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï õðïêëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß!\n"
1239
1240 #: g10/pkclist.c:432
1241 #, c-format
1242 msgid "%08lX: key has expired\n"
1243 msgstr "%08lX: ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé\n"
1244
1245 #: g10/pkclist.c:442
1246 #, c-format
1247 msgid ""
1248 "%08lX: There is no indication that this key really belongs to the owner\n"
1249 msgstr ""
1250 "%08lX: Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áõôÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
1251
1252 #: g10/pkclist.c:448
1253 #, c-format
1254 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
1255 msgstr "%08lX: ÄÅÍ åìðéóôåõüìáóôå áõôü ôï êëåéäß\n"
1256
1257 #: g10/pkclist.c:454
1258 #, c-format
1259 msgid ""
1260 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
1261 "but it is accepted anyway\n"
1262 msgstr ""
1263 "%08lX: Äåí åßíáé âÝâáéï üôé áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç\n"
1264 "áëëÜ åí ðÜóç ðåñéðôþóåé ãßíåôáé äåêôü\n"
1265
1266 #: g10/pkclist.c:460
1267 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
1268 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðéèáíþò áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç\n"
1269
1270 #: g10/pkclist.c:465
1271 msgid "This key belongs to us\n"
1272 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óå åìÜò\n"
1273
1274 #: g10/pkclist.c:507
1275 msgid ""
1276 "It is NOT certain that the key belongs to its owner.\n"
1277 "If you *really* know what you are doing, you may answer\n"
1278 "the next question with yes\n"
1279 "\n"
1280 msgstr ""
1281 "ÄÅÍ åßíáé âÝâáéï üôé áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç ôïõ.\n"
1282 "ÅÜí *ðñáãìáôéêÜ* îÝñåôå ôé êÜíåôå, ìðïñåßôå íá áðáíôÞóåôå\n"
1283 "ôçí åðüìåíç åñþôçóç êáôáöáôéêÜ\n"
1284 "\n"
1285
1286 #: g10/pkclist.c:521 g10/pkclist.c:543
1287 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
1288 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ×ñÞóç êëåéäéïý ÷ùñßò åìðéóôïóýíç!\n"
1289
1290 #: g10/pkclist.c:562
1291 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
1292 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí éäéïêôÞôç ôïõ!\n"
1293
1294 #: g10/pkclist.c:563
1295 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
1296 msgstr "         Áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ç õðïãñáöÞ åßíáé ðëáóôïãñáößá.\n"
1297
1298 #: g10/pkclist.c:569
1299 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
1300 msgstr ""
1301 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï õðïêëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí éäéïêôÞôç ôïõ!\n"
1302
1303 #: g10/pkclist.c:574
1304 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
1305 msgstr "Óçìåßùóç: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
1306
1307 #: g10/pkclist.c:579
1308 msgid "Note: This key has expired!\n"
1309 msgstr "Óçìåßùóç: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!\n"
1310
1311 #: g10/pkclist.c:590
1312 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
1313 msgstr ""
1314 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß äåí Ý÷åé ðéóôïðïéçèåß ìå åìðéóôåýóéìç "
1315 "õðïãñáöÞ!\n"
1316
1317 #: g10/pkclist.c:592
1318 msgid ""
1319 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
1320 msgstr "         Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
1321
1322 #: g10/pkclist.c:600
1323 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
1324 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÄÅÍ åìðéóôåõüìáóôå áõôü ôï êëåéäß!\n"
1325
1326 #: g10/pkclist.c:601
1327 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
1328 msgstr "         Ç õðïãñáöÞ ìÜëëïí åßíáé ðëáóôïãñáößá.\n"
1329
1330 #: g10/pkclist.c:609
1331 msgid ""
1332 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
1333 msgstr ""
1334 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß äåí Ý÷åé ðéóôïðïéçèåß ìå õðïãñáöÝò\n"
1335 "áñêåôÞò åìðéóôïóýíçò!\n"
1336
1337 #: g10/pkclist.c:611
1338 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
1339 msgstr "         Äåí åßíáé âÝâáéï üôé ç õðïãñáöÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
1340
1341 #: g10/pkclist.c:764 g10/pkclist.c:787 g10/pkclist.c:938 g10/pkclist.c:993
1342 #, c-format
1343 msgid "%s: skipped: %s\n"
1344 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
1345
1346 #: g10/pkclist.c:773 g10/pkclist.c:967
1347 #, c-format
1348 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
1349 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß åßíáé Þäç ðáñüí\n"
1350
1351 #: g10/pkclist.c:803
1352 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
1353 msgstr "Äåí ïñßóôçêå Ýíá user ID. (÷ñçóéìïðïéåßóôå ôï \"-r\")\n"
1354
1355 #: g10/pkclist.c:816
1356 msgid ""
1357 "\n"
1358 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
1359 msgstr ""
1360 "\n"
1361 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID. ÔÝëïò ìå ìéá Üäåéá ãñáììÞ: "
1362
1363 #: g10/pkclist.c:832
1364 msgid "No such user ID.\n"
1365 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID.\n"
1366
1367 #: g10/pkclist.c:837 g10/pkclist.c:913
1368 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
1369 msgstr ""
1370 "ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé Þäç ïñéóôåß óáí åî ïñéóìïý ðáñáëÞðôçò\n"
1371
1372 #: g10/pkclist.c:855
1373 msgid "Public key is disabled.\n"
1374 msgstr "Ôï äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
1375
1376 #: g10/pkclist.c:862
1377 msgid "skipped: public key already set\n"
1378 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé Þäç ïñéóôåß\n"
1379
1380 #: g10/pkclist.c:905
1381 #, c-format
1382 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
1383 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
1384
1385 #: g10/pkclist.c:949
1386 #, c-format
1387 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
1388 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: ôï äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
1389
1390 #: g10/pkclist.c:999
1391 msgid "no valid addressees\n"
1392 msgstr "êáììßá Ýãêõñç äéåýèõíóç\n"
1393
1394 #: g10/keygen.c:182
1395 #, c-format
1396 msgid "preference %c%lu is not valid\n"
1397 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu äåí åßíáé Ýãêõñç\n"
1398
1399 #: g10/keygen.c:189
1400 #, c-format
1401 msgid "preference %c%lu duplicated\n"
1402 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
1403
1404 #: g10/keygen.c:194
1405 #, c-format
1406 msgid "too many `%c' preferences\n"
1407 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
1408
1409 #: g10/keygen.c:264
1410 msgid "invalid character in preference string\n"
1411 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1412
1413 #: g10/keygen.c:524
1414 #, fuzzy
1415 msgid "writing direct signature\n"
1416 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
1417
1418 #: g10/keygen.c:563
1419 msgid "writing self signature\n"
1420 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
1421
1422 #: g10/keygen.c:607
1423 msgid "writing key binding signature\n"
1424 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
1425
1426 #: g10/keygen.c:661 g10/keygen.c:745 g10/keygen.c:836
1427 #, c-format
1428 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
1429 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
1430
1431 #: g10/keygen.c:666 g10/keygen.c:750 g10/keygen.c:841
1432 #, c-format
1433 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
1434 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
1435
1436 #: g10/keygen.c:941
1437 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1438 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1439
1440 #: g10/keygen.c:943
1441 #, c-format
1442 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
1443 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
1444
1445 #: g10/keygen.c:944
1446 #, c-format
1447 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
1448 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
1449
1450 #: g10/keygen.c:946
1451 #, c-format
1452 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
1453 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1454
1455 #: g10/keygen.c:948
1456 #, c-format
1457 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
1458 msgstr "   (%d) ElGamal (õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç)\n"
1459
1460 #: g10/keygen.c:949
1461 #, c-format
1462 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
1463 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
1464
1465 #: g10/keygen.c:951
1466 #, c-format
1467 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
1468 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1469
1470 #: g10/keygen.c:953
1471 #, fuzzy, c-format
1472 msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
1473 msgstr "   (%d) ElGamal (õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç)\n"
1474
1475 #: g10/keyedit.c:572 g10/keygen.c:956
1476 msgid "Your selection? "
1477 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
1478
1479 #: g10/keygen.c:966 g10/keygen.c:984
1480 msgid "The use of this algorithm is deprecated - create anyway? "
1481 msgstr ""
1482 "Ç ÷ñÞóç áõôïý ôïõ áëãüñéèìïõ áðïäïêéìÜæåôáé - óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
1483
1484 #: g10/keyedit.c:585 g10/keygen.c:998
1485 msgid "Invalid selection.\n"
1486 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1487
1488 #: g10/keygen.c:1011
1489 #, c-format
1490 msgid ""
1491 "About to generate a new %s keypair.\n"
1492 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1493 "              default keysize is 1024 bits\n"
1494 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1495 msgstr ""
1496 "Óå äéáäéêáóßá äçìéïõñãßáò åíüò íÝïõ %s keypair.\n"
1497 "              åëÜ÷éóôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé  768 bits\n"
1498 "              ðñïêáèïñéóìÝíï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé 1024 bits\n"
1499 "    ìÝãéóôï ðñïôåéíüìåíï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé 2048 bits\n"
1500
1501 #: g10/keygen.c:1020
1502 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1503 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1504
1505 #: g10/keygen.c:1025
1506 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1507 msgstr "Ï DSA åðéôñÝðåé ìüíï ìÝãåèïò êëåéäéïý áðü 512 Ýùò 1024\n"
1508
1509 #: g10/keygen.c:1027
1510 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
1511 msgstr ""
1512 "ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé ðïëý ìéêñü, 1024 åßíáé ç åëÜ÷éóôç ôéìÞ ãéá RSA.\n"
1513
1514 #: g10/keygen.c:1030
1515 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1516 msgstr ""
1517 "ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé ðïëý ìéêñü, 768 åßíáé ç åëÜ÷éóôç åðéôñåðüìåíç "
1518 "ôéìÞ.\n"
1519
1520 #. It is ridiculous and an annoyance to use larger key sizes!
1521 #. * GnuPG can handle much larger sizes; but it takes an eternity
1522 #. * to create such a key (but less than the time the Sirius
1523 #. * Computer Corporation needs to process one of the usual
1524 #. * complaints) and {de,en}cryption although needs some time.
1525 #. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
1526 #. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
1527 #. * do whatever you want.
1528 #: g10/keygen.c:1041
1529 #, c-format
1530 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
1531 msgstr ""
1532 "ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé ðïëý ìåãÜëï, %d åßíáé ç ìÝãéóôç ôéìÞ ðïõ "
1533 "åðéôñÝðåôáé.\n"
1534
1535 #: g10/keygen.c:1046
1536 msgid ""
1537 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1538 "computations take REALLY long!\n"
1539 msgstr ""
1540 "ÌåãÝèç êëåéäéþí ìåãáëýôåñá ôïõ 2048 äåí óõíéóôþíôáé ãéáôß\n"
1541 "ïé õðïëïãéóìïß åßíáé ÷ñïíïâüñïé!\n"
1542
1543 #: g10/keygen.c:1049
1544 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1545 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áõôü ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý; "
1546
1547 #: g10/keygen.c:1050
1548 msgid ""
1549 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1550 "vulnerable to attacks!\n"
1551 msgstr ""
1552 "ÅíôÜîåé, áëëÜ íá Ý÷åôå õð'üøç üôé ç ïèüíç êáé ôï ðëçêôñïëüãéï åßíáé\n"
1553 "åðßóçò ðïëý ôñùôÜ óå åðéèÝóåéò!\n"
1554
1555 #: g10/keygen.c:1059
1556 #, c-format
1557 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1558 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
1559
1560 #: g10/keygen.c:1062 g10/keygen.c:1066
1561 #, c-format
1562 msgid "rounded up to %u bits\n"
1563 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
1564
1565 #: g10/keygen.c:1117
1566 msgid ""
1567 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1568 "         0 = key does not expire\n"
1569 "      <n>  = key expires in n days\n"
1570 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1571 "      <n>m = key expires in n months\n"
1572 "      <n>y = key expires in n years\n"
1573 msgstr ""
1574 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
1575 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
1576 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
1577 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
1578 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
1579 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
1580
1581 #: g10/keygen.c:1126
1582 msgid ""
1583 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
1584 "         0 = signature does not expire\n"
1585 "      <n>  = signature expires in n days\n"
1586 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
1587 "      <n>m = signature expires in n months\n"
1588 "      <n>y = signature expires in n years\n"
1589 msgstr ""
1590 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
1591 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
1592 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
1593 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
1594 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
1595 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
1596
1597 #: g10/keygen.c:1148
1598 msgid "Key is valid for? (0) "
1599 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
1600
1601 #: g10/keygen.c:1150
1602 msgid "Signature is valid for? (0) "
1603 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
1604
1605 #: g10/keygen.c:1155
1606 msgid "invalid value\n"
1607 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
1608
1609 #: g10/keygen.c:1160
1610 #, c-format
1611 msgid "%s does not expire at all\n"
1612 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
1613
1614 #. print the date when the key expires
1615 #: g10/keygen.c:1167
1616 #, c-format
1617 msgid "%s expires at %s\n"
1618 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
1619
1620 #: g10/keygen.c:1173
1621 msgid ""
1622 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
1623 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
1624 msgstr ""
1625 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
1626 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
1627
1628 #: g10/keygen.c:1178
1629 msgid "Is this correct (y/n)? "
1630 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
1631
1632 #: g10/keygen.c:1221
1633 msgid ""
1634 "\n"
1635 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
1636 "id\n"
1637 "from Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1638 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1639 "\n"
1640 msgstr ""
1641 "\n"
1642 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
1643 "êáôáóêåõÜæåé\n"
1644 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
1645 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
1646 "\n"
1647
1648 #: g10/keygen.c:1233
1649 msgid "Real name: "
1650 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
1651
1652 #: g10/keygen.c:1241
1653 msgid "Invalid character in name\n"
1654 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
1655
1656 #: g10/keygen.c:1243
1657 msgid "Name may not start with a digit\n"
1658 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
1659
1660 #: g10/keygen.c:1245
1661 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1662 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
1663
1664 #: g10/keygen.c:1253
1665 msgid "Email address: "
1666 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
1667
1668 #: g10/keygen.c:1264
1669 msgid "Not a valid email address\n"
1670 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
1671
1672 #: g10/keygen.c:1272
1673 msgid "Comment: "
1674 msgstr "Ó÷üëéï: "
1675
1676 #: g10/keygen.c:1278
1677 msgid "Invalid character in comment\n"
1678 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
1679
1680 #: g10/keygen.c:1301
1681 #, c-format
1682 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
1683 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
1684
1685 #: g10/keygen.c:1307
1686 #, c-format
1687 msgid ""
1688 "You selected this USER-ID:\n"
1689 "    \"%s\"\n"
1690 "\n"
1691 msgstr ""
1692 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
1693 "    \"%s\"\n"
1694 "\n"
1695
1696 #: g10/keygen.c:1311
1697 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
1698 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
1699
1700 #: g10/keygen.c:1316
1701 msgid "NnCcEeOoQq"
1702 msgstr "NnCcEeOoQq"
1703
1704 #: g10/keygen.c:1326
1705 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
1706 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
1707
1708 #: g10/keygen.c:1327
1709 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1710 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
1711
1712 #: g10/keygen.c:1346
1713 msgid "Please correct the error first\n"
1714 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
1715
1716 #: g10/keygen.c:1385
1717 msgid ""
1718 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1719 "\n"
1720 msgstr ""
1721 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
1722 "\n"
1723
1724 #: g10/keyedit.c:783 g10/keygen.c:1393
1725 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
1726 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
1727
1728 #: g10/keygen.c:1394
1729 #, c-format
1730 msgid "%s.\n"
1731 msgstr "%s.\n"
1732
1733 #: g10/keygen.c:1400
1734 msgid ""
1735 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1736 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1737 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1738 "\n"
1739 msgstr ""
1740 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
1741 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
1742 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
1743 "\n"
1744
1745 #: g10/keygen.c:1421
1746 msgid ""
1747 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1748 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
1749 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
1750 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1751 msgstr ""
1752 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
1753 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
1754 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
1755 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
1756
1757 #: g10/keygen.c:1985
1758 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
1759 msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
1760
1761 #: g10/keygen.c:2039
1762 msgid "Key generation canceled.\n"
1763 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
1764
1765 #: g10/keygen.c:2128 g10/keygen.c:2216
1766 #, c-format
1767 msgid "writing public key to `%s'\n"
1768 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1769
1770 #: g10/keygen.c:2129 g10/keygen.c:2218
1771 #, c-format
1772 msgid "writing secret key to `%s'\n"
1773 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1774
1775 #: g10/keygen.c:2205
1776 #, c-format
1777 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
1778 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
1779
1780 #: g10/keygen.c:2211
1781 #, c-format
1782 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
1783 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
1784
1785 #: g10/keygen.c:2225
1786 #, c-format
1787 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
1788 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1789
1790 #: g10/keygen.c:2232
1791 #, c-format
1792 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
1793 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1794
1795 #: g10/keygen.c:2252
1796 msgid "public and secret key created and signed.\n"
1797 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
1798
1799 #: g10/keygen.c:2253
1800 msgid "key marked as ultimately trusted.\n"
1801 msgstr "óçìåßùóç êëåéäéïý óáí áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò.\n"
1802
1803 #: g10/keygen.c:2264
1804 msgid ""
1805 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
1806 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
1807 msgstr ""
1808 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
1809 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
1810 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
1811 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
1812
1813 #: g10/keygen.c:2276 g10/keygen.c:2384
1814 #, c-format
1815 msgid "Key generation failed: %s\n"
1816 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1817
1818 #: g10/keygen.c:2320 g10/sig-check.c:223 g10/sign.c:257
1819 #, c-format
1820 msgid ""
1821 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
1822 msgstr ""
1823 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
1824 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
1825
1826 #: g10/keygen.c:2322 g10/sig-check.c:225 g10/sign.c:259
1827 #, c-format
1828 msgid ""
1829 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
1830 msgstr ""
1831 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
1832 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
1833
1834 #: g10/keygen.c:2331
1835 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
1836 msgstr ""
1837 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
1838 "ìå ôï OpenPGP\n"
1839
1840 #: g10/keygen.c:2360
1841 msgid "Really create? "
1842 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
1843
1844 #: g10/decrypt.c:92 g10/encode.c:673
1845 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1846 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1847
1848 #: g10/encode.c:126 g10/encode.c:351
1849 #, c-format
1850 msgid "`%s' already compressed\n"
1851 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1852
1853 #: g10/encode.c:134 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:300 g10/tdbio.c:492
1854 #: g10/tdbio.c:552
1855 #, c-format
1856 msgid "%s: can't open: %s\n"
1857 msgstr "%s: áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ: %s\n"
1858
1859 #: g10/encode.c:162 g10/sign.c:1035
1860 #, c-format
1861 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1862 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1863
1864 #: g10/encode.c:236 g10/encode.c:447
1865 #, c-format
1866 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
1867 msgstr "%s: ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Üäåéï áñ÷åßï\n"
1868
1869 #: g10/encode.c:340
1870 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1871 msgstr ""
1872 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
1873 "pgp2\n"
1874
1875 #: g10/encode.c:368
1876 #, c-format
1877 msgid "reading from `%s'\n"
1878 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1879
1880 #: g10/encode.c:402
1881 msgid ""
1882 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1883 msgstr ""
1884 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
1885 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
1886
1887 #: g10/encode.c:413 g10/encode.c:567
1888 #, c-format
1889 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1890 msgstr ""
1891
1892 #: g10/encode.c:485 g10/sign.c:758
1893 #, fuzzy, c-format
1894 msgid "forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
1895 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò %d äåí åßíáé óôéò åðéëïãÝò\n"
1896
1897 #: g10/encode.c:646
1898 #, c-format
1899 msgid "%s/%s encrypted for: %s\n"
1900 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: %s\n"
1901
1902 #: g10/delkey.c:69 g10/export.c:141 g10/keyedit.c:2211
1903 #, c-format
1904 msgid "key `%s' not found: %s\n"
1905 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1906
1907 #: g10/delkey.c:77 g10/export.c:164
1908 #, c-format
1909 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1910 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1911
1912 #: g10/export.c:172
1913 #, c-format
1914 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
1915 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé Ýíá rfc2440 êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
1916
1917 #: g10/export.c:188
1918 #, c-format
1919 msgid "key %08lX: not protected - skipped\n"
1920 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1921
1922 #: g10/export.c:196
1923 #, c-format
1924 msgid "key %08lX: PGP 2.x style key - skipped\n"
1925 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1926
1927 #: g10/export.c:279
1928 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1929 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1930
1931 #: g10/getkey.c:151
1932 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1933 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1934
1935 #. fixme: returning translatable constants instead of a user ID is
1936 #. * not good because they are probably not utf-8 encoded.
1937 #: g10/getkey.c:187 g10/getkey.c:2383
1938 msgid "[User id not found]"
1939 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1940
1941 #: g10/getkey.c:1438
1942 #, c-format
1943 msgid "Invalid key %08lX made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1944 msgstr ""
1945 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1946
1947 #: g10/getkey.c:2100
1948 #, c-format
1949 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
1950 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1951
1952 #: g10/getkey.c:2147
1953 #, c-format
1954 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
1955 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1956
1957 #: g10/import.c:206
1958 #, c-format
1959 msgid "skipping block of type %d\n"
1960 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
1961
1962 #: g10/import.c:213
1963 #, c-format
1964 msgid "%lu keys so far processed\n"
1965 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
1966
1967 #: g10/import.c:218
1968 #, c-format
1969 msgid "error reading `%s': %s\n"
1970 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
1971
1972 #: g10/import.c:230
1973 #, c-format
1974 msgid "Total number processed: %lu\n"
1975 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
1976
1977 #: g10/import.c:232
1978 #, c-format
1979 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
1980 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
1981
1982 #: g10/import.c:235
1983 #, c-format
1984 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
1985 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
1986
1987 #: g10/import.c:237
1988 #, c-format
1989 msgid "              imported: %lu"
1990 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
1991
1992 #: g10/import.c:243
1993 #, c-format
1994 msgid "             unchanged: %lu\n"
1995 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
1996
1997 #: g10/import.c:245
1998 #, c-format
1999 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2000 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2001
2002 #: g10/import.c:247
2003 #, c-format
2004 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2005 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2006
2007 #: g10/import.c:249
2008 #, c-format
2009 msgid "        new signatures: %lu\n"
2010 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2011
2012 #: g10/import.c:251
2013 #, c-format
2014 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2015 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2016
2017 #: g10/import.c:253
2018 #, c-format
2019 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2020 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2021
2022 #: g10/import.c:255
2023 #, c-format
2024 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2025 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2026
2027 #: g10/import.c:257
2028 #, c-format
2029 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2030 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2031
2032 #: g10/import.c:479
2033 #, fuzzy, c-format
2034 msgid "key %08lX: removed multiple subkey binding\n"
2035 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2036
2037 #: g10/import.c:527 g10/import.c:756
2038 #, c-format
2039 msgid "key %08lX: no user ID\n"
2040 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2041
2042 #: g10/import.c:544
2043 #, c-format
2044 msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '%s'\n"
2045 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2046
2047 #: g10/import.c:551
2048 #, c-format
2049 msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
2050 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2051
2052 #: g10/import.c:553
2053 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2054 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2055
2056 #: g10/import.c:563 g10/import.c:825
2057 #, c-format
2058 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
2059 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2060
2061 #: g10/import.c:568
2062 #, c-format
2063 msgid "key %08lX: new key - skipped\n"
2064 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2065
2066 #: g10/import.c:578
2067 #, c-format
2068 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2069 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2070
2071 #: g10/import.c:583 g10/openfile.c:244 g10/sign.c:670 g10/sign.c:897
2072 #, c-format
2073 msgid "writing to `%s'\n"
2074 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2075
2076 #: g10/import.c:587 g10/import.c:664 g10/import.c:776 g10/import.c:885
2077 #, c-format
2078 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2079 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2080
2081 #: g10/import.c:596
2082 #, fuzzy, c-format
2083 msgid "key %08lX: public key \"%s\" imported\n"
2084 msgstr "êëåéäß %08lX: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2085
2086 #: g10/import.c:617
2087 #, c-format
2088 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
2089 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2090
2091 #: g10/import.c:634 g10/import.c:842
2092 #, c-format
2093 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
2094 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2095
2096 #: g10/import.c:641 g10/import.c:848
2097 #, c-format
2098 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
2099 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2100
2101 #: g10/import.c:673
2102 #, fuzzy, c-format
2103 msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new user ID\n"
2104 msgstr "êëåéäß %08lX: 1 íÝï user ID\n"
2105
2106 #: g10/import.c:676
2107 #, fuzzy, c-format
2108 msgid "key %08lX: \"%s\" %d new user IDs\n"
2109 msgstr "êëåéäß %08lX: %d íÝá user ID\n"
2110
2111 #: g10/import.c:679
2112 #, fuzzy, c-format
2113 msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new signature\n"
2114 msgstr "êëåéäß %08lX: 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2115
2116 #: g10/import.c:682
2117 #, fuzzy, c-format
2118 msgid "key %08lX: \"%s\" %d new signatures\n"
2119 msgstr "êëåéäß %08lX: %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2120
2121 #: g10/import.c:685
2122 #, fuzzy, c-format
2123 msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new subkey\n"
2124 msgstr "êëåéäß %08lX: 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2125
2126 #: g10/import.c:688
2127 #, fuzzy, c-format
2128 msgid "key %08lX: \"%s\" %d new subkeys\n"
2129 msgstr "êëåéäß %08lX: %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2130
2131 #: g10/import.c:700
2132 #, fuzzy, c-format
2133 msgid "key %08lX: \"%s\" not changed\n"
2134 msgstr "êëåéäß %08lX: áìåôÜâëçôï\n"
2135
2136 #: g10/import.c:770
2137 #, c-format
2138 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2139 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2140
2141 #: g10/import.c:781
2142 #, c-format
2143 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
2144 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2145
2146 #. we can't merge secret keys
2147 #: g10/import.c:785
2148 #, c-format
2149 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
2150 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2151
2152 #: g10/import.c:790
2153 #, c-format
2154 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
2155 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2156
2157 #: g10/import.c:819
2158 #, c-format
2159 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2160 msgstr ""
2161 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2162 "áíÜêëçóçò\n"
2163
2164 #: g10/import.c:859
2165 #, c-format
2166 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2167 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2168
2169 #: g10/import.c:891
2170 #, fuzzy, c-format
2171 msgid "key %08lX: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2172 msgstr "êëåéäß %08lX: ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2173
2174 #: g10/import.c:928
2175 #, c-format
2176 msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
2177 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2178
2179 #: g10/import.c:941
2180 #, c-format
2181 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm on user id \"%s\"\n"
2182 msgstr ""
2183 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
2184 "s\"\n"
2185
2186 #: g10/import.c:943
2187 #, c-format
2188 msgid "key %08lX: invalid self-signature on user id \"%s\"\n"
2189 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2190
2191 #: g10/import.c:960
2192 #, c-format
2193 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
2194 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2195
2196 #: g10/import.c:970
2197 #, c-format
2198 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
2199 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2200
2201 #: g10/import.c:971
2202 #, c-format
2203 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
2204 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2205
2206 #: g10/import.c:1001
2207 #, c-format
2208 msgid "key %08lX: skipped user ID '"
2209 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2210
2211 #: g10/import.c:1024
2212 #, c-format
2213 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
2214 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2215
2216 #. here we violate the rfc a bit by still allowing
2217 #. * to import non-exportable signature when we have the
2218 #. * the secret key used to create this signature - it
2219 #. * seems that this makes sense
2220 #: g10/import.c:1047
2221 #, c-format
2222 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
2223 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2224
2225 #: g10/import.c:1056
2226 #, c-format
2227 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2228 msgstr ""
2229 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2230
2231 #: g10/import.c:1073
2232 #, c-format
2233 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2234 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2235
2236 #: g10/import.c:1174
2237 #, c-format
2238 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
2239 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
2240
2241 #: g10/import.c:1233
2242 #, c-format
2243 msgid "Warning: key %08lX may be revoked: fetching revocation key %08lX\n"
2244 msgstr ""
2245 "Ðñïåéäïðïßçóç: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
2246 "08lX\n"
2247
2248 #: g10/import.c:1247
2249 #, c-format
2250 msgid "Warning: key %08lX may be revoked: revocation key %08lX not present.\n"
2251 msgstr ""
2252
2253 #: g10/import.c:1304
2254 #, fuzzy, c-format
2255 msgid "key %08lX: \"%s\" revocation certificate added\n"
2256 msgstr "êëåéäß %08lX: ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
2257
2258 #: g10/import.c:1335
2259 #, c-format
2260 msgid "key %08lX: direct key signature added\n"
2261 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2262
2263 #: g10/keyedit.c:143
2264 msgid "[revocation]"
2265 msgstr "[áíÜêëçóç]"
2266
2267 #: g10/keyedit.c:144
2268 msgid "[self-signature]"
2269 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
2270
2271 #: g10/keyedit.c:215 g10/keylist.c:148
2272 msgid "1 bad signature\n"
2273 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
2274
2275 #: g10/keyedit.c:217 g10/keylist.c:150
2276 #, c-format
2277 msgid "%d bad signatures\n"
2278 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
2279
2280 #: g10/keyedit.c:219 g10/keylist.c:152
2281 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2282 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
2283
2284 #: g10/keyedit.c:221 g10/keylist.c:154
2285 #, c-format
2286 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2287 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
2288
2289 #: g10/keyedit.c:223 g10/keylist.c:156
2290 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2291 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
2292
2293 #: g10/keyedit.c:225 g10/keylist.c:158
2294 #, c-format
2295 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2296 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
2297
2298 #: g10/keyedit.c:227
2299 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2300 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
2301
2302 #: g10/keyedit.c:229
2303 #, c-format
2304 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2305 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
2306
2307 #: g10/keyedit.c:356
2308 #, c-format
2309 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2310 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
2311
2312 #: g10/keyedit.c:363 g10/keyedit.c:480 g10/keyedit.c:538 g10/keyedit.c:1136
2313 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2314 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
2315
2316 #: g10/keyedit.c:371 g10/keyedit.c:486 g10/keyedit.c:1142
2317 msgid "  Unable to sign.\n"
2318 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
2319
2320 #: g10/keyedit.c:376
2321 #, c-format
2322 msgid "Warning: user ID \"%s\" is not self-signed.\n"
2323 msgstr ""
2324
2325 #: g10/keyedit.c:395
2326 #, fuzzy, c-format
2327 msgid ""
2328 "The self-signature on \"%s\"\n"
2329 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2330 msgstr ""
2331 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2332 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
2333
2334 #: g10/keyedit.c:404
2335 #, fuzzy
2336 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2337 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
2338
2339 #. It's a local sig, and we want to make a
2340 #. exportable sig.
2341 #: g10/keyedit.c:418
2342 #, c-format
2343 msgid ""
2344 "Your current signature on \"%s\"\n"
2345 "is a local signature.\n"
2346 msgstr ""
2347 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2348 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
2349
2350 #: g10/keyedit.c:422
2351 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2352 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
2353
2354 #: g10/keyedit.c:442
2355 #, c-format
2356 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %08lX\n"
2357 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2358
2359 #: g10/keyedit.c:446
2360 #, c-format
2361 msgid "\"%s\" was already signed by key %08lX\n"
2362 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2363
2364 #: g10/keyedit.c:459
2365 #, c-format
2366 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
2367 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
2368
2369 #: g10/keyedit.c:474
2370 msgid "This key has expired!"
2371 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
2372
2373 #: g10/keyedit.c:494
2374 #, c-format
2375 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2376 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
2377
2378 #: g10/keyedit.c:498
2379 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2380 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
2381
2382 #: g10/keyedit.c:531
2383 msgid ""
2384 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2385 "mode.\n"
2386 msgstr ""
2387 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
2388 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
2389
2390 #: g10/keyedit.c:533
2391 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2392 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
2393
2394 #: g10/keyedit.c:556
2395 msgid ""
2396 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2397 "belongs\n"
2398 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2399 msgstr ""
2400 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
2401 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
2402 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
2403
2404 #: g10/keyedit.c:560
2405 #, c-format
2406 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2407 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
2408
2409 #: g10/keyedit.c:562
2410 #, c-format
2411 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2412 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
2413
2414 #: g10/keyedit.c:564
2415 #, c-format
2416 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2417 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
2418
2419 #: g10/keyedit.c:566
2420 #, c-format
2421 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2422 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
2423
2424 #: g10/keyedit.c:591
2425 msgid ""
2426 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
2427 "with your key: \""
2428 msgstr ""
2429 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
2430 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
2431
2432 #: g10/keyedit.c:600
2433 #, fuzzy
2434 msgid ""
2435 "\n"
2436 "This will be a self-signature.\n"
2437 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2438
2439 #: g10/keyedit.c:604
2440 #, fuzzy
2441 msgid ""
2442 "\n"
2443 "Warning: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2444 msgstr ""
2445 "\n"
2446 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2447
2448 #: g10/keyedit.c:609
2449 #, fuzzy
2450 msgid ""
2451 "\n"
2452 "Warning: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2453 msgstr ""
2454 "\n"
2455 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2456 "\n"
2457
2458 #: g10/keyedit.c:616
2459 msgid ""
2460 "\n"
2461 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2462 msgstr ""
2463 "\n"
2464 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2465
2466 #: g10/keyedit.c:620
2467 msgid ""
2468 "\n"
2469 "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2470 msgstr ""
2471 "\n"
2472 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2473 "\n"
2474
2475 #: g10/keyedit.c:625
2476 msgid ""
2477 "\n"
2478 "I have not checked this key at all.\n"
2479 msgstr ""
2480 "\n"
2481 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
2482
2483 #: g10/keyedit.c:629
2484 msgid ""
2485 "\n"
2486 "I have checked this key casually.\n"
2487 msgstr ""
2488 "\n"
2489 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
2490
2491 #: g10/keyedit.c:633
2492 msgid ""
2493 "\n"
2494 "I have checked this key very carefully.\n"
2495 msgstr ""
2496 "\n"
2497 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
2498
2499 #: g10/keyedit.c:642
2500 msgid "Really sign? "
2501 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
2502
2503 #: g10/keyedit.c:684 g10/keyedit.c:2980 g10/keyedit.c:3039 g10/sign.c:308
2504 #, c-format
2505 msgid "signing failed: %s\n"
2506 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2507
2508 #: g10/keyedit.c:740
2509 msgid "This key is not protected.\n"
2510 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
2511
2512 #: g10/keyedit.c:744
2513 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2514 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
2515
2516 #: g10/keyedit.c:748
2517 msgid "Key is protected.\n"
2518 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
2519
2520 #: g10/keyedit.c:768
2521 #, c-format
2522 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2523 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
2524
2525 #: g10/keyedit.c:774
2526 msgid ""
2527 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2528 "\n"
2529 msgstr ""
2530 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
2531 "\n"
2532
2533 #: g10/keyedit.c:788
2534 msgid ""
2535 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2536 "\n"
2537 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
2538
2539 #: g10/keyedit.c:791
2540 msgid "Do you really want to do this? "
2541 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
2542
2543 #: g10/keyedit.c:855
2544 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2545 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
2546
2547 #: g10/keyedit.c:897
2548 msgid "quit this menu"
2549 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
2550
2551 #: g10/keyedit.c:898
2552 msgid "q"
2553 msgstr "q"
2554
2555 #: g10/keyedit.c:899
2556 msgid "save"
2557 msgstr "save"
2558
2559 #: g10/keyedit.c:899
2560 msgid "save and quit"
2561 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
2562
2563 #: g10/keyedit.c:900
2564 msgid "help"
2565 msgstr "help"
2566
2567 #: g10/keyedit.c:900
2568 msgid "show this help"
2569 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
2570
2571 #: g10/keyedit.c:902
2572 msgid "fpr"
2573 msgstr "fpr"
2574
2575 #: g10/keyedit.c:902
2576 msgid "show fingerprint"
2577 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
2578
2579 #: g10/keyedit.c:903
2580 msgid "list"
2581 msgstr "list"
2582
2583 #: g10/keyedit.c:903
2584 msgid "list key and user IDs"
2585 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
2586
2587 #: g10/keyedit.c:904
2588 msgid "l"
2589 msgstr "l"
2590
2591 #: g10/keyedit.c:905
2592 msgid "uid"
2593 msgstr "uid"
2594
2595 #: g10/keyedit.c:905
2596 msgid "select user ID N"
2597 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
2598
2599 #: g10/keyedit.c:906
2600 msgid "key"
2601 msgstr "key"
2602
2603 #: g10/keyedit.c:906
2604 msgid "select secondary key N"
2605 msgstr "åðéëïãÞ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý N"
2606
2607 #: g10/keyedit.c:907
2608 msgid "check"
2609 msgstr "check"
2610
2611 #: g10/keyedit.c:907
2612 msgid "list signatures"
2613 msgstr "áðåéêüíéóç õðïãñáöþí"
2614
2615 #: g10/keyedit.c:908
2616 msgid "c"
2617 msgstr "c"
2618
2619 #: g10/keyedit.c:909
2620 msgid "sign"
2621 msgstr "sign"
2622
2623 #: g10/keyedit.c:909
2624 msgid "sign the key"
2625 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý"
2626
2627 #: g10/keyedit.c:910
2628 msgid "s"
2629 msgstr "s"
2630
2631 #: g10/keyedit.c:911
2632 msgid "lsign"
2633 msgstr "lsign"
2634
2635 #: g10/keyedit.c:911
2636 msgid "sign the key locally"
2637 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
2638
2639 #: g10/keyedit.c:912
2640 msgid "nrsign"
2641 msgstr "nrsign"
2642
2643 #: g10/keyedit.c:912
2644 msgid "sign the key non-revocably"
2645 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ìç-áíáêáëÝóéìá"
2646
2647 #: g10/keyedit.c:913
2648 msgid "nrlsign"
2649 msgstr "nrlsign"
2650
2651 #: g10/keyedit.c:913
2652 msgid "sign the key locally and non-revocably"
2653 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ êáé ìç-áíáêáëÝóéìá"
2654
2655 #: g10/keyedit.c:914
2656 msgid "debug"
2657 msgstr "debug"
2658
2659 #: g10/keyedit.c:915
2660 msgid "adduid"
2661 msgstr "adduid"
2662
2663 #: g10/keyedit.c:915
2664 msgid "add a user ID"
2665 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
2666
2667 #: g10/keyedit.c:916
2668 msgid "addphoto"
2669 msgstr "addphoto"
2670
2671 #: g10/keyedit.c:916
2672 msgid "add a photo ID"
2673 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
2674
2675 #: g10/keyedit.c:917
2676 msgid "deluid"
2677 msgstr "deluid"
2678
2679 #: g10/keyedit.c:917
2680 msgid "delete user ID"
2681 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
2682
2683 #. delphoto is really deluid in disguise
2684 #: g10/keyedit.c:919
2685 msgid "delphoto"
2686 msgstr "delphoto"
2687
2688 #: g10/keyedit.c:920
2689 msgid "addkey"
2690 msgstr "addkey"
2691
2692 #: g10/keyedit.c:920
2693 msgid "add a secondary key"
2694 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
2695
2696 #: g10/keyedit.c:921
2697 msgid "delkey"
2698 msgstr "delkey"
2699
2700 #: g10/keyedit.c:921
2701 msgid "delete a secondary key"
2702 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
2703
2704 #: g10/keyedit.c:922
2705 #, fuzzy
2706 msgid "addrevoker"
2707 msgstr "addkey"
2708
2709 #: g10/keyedit.c:922
2710 #, fuzzy
2711 msgid "add a revocation key"
2712 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
2713
2714 #: g10/keyedit.c:923
2715 msgid "delsig"
2716 msgstr "delsig"
2717
2718 #: g10/keyedit.c:923
2719 msgid "delete signatures"
2720 msgstr "äéáãñáöÞ õðïãñáöþí"
2721
2722 #: g10/keyedit.c:924
2723 msgid "expire"
2724 msgstr "expire"
2725
2726 #: g10/keyedit.c:924
2727 msgid "change the expire date"
2728 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
2729
2730 #: g10/keyedit.c:925
2731 msgid "primary"
2732 msgstr "ðñùôåýùí"
2733
2734 #: g10/keyedit.c:925
2735 msgid "flag user ID as primary"
2736 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
2737
2738 #: g10/keyedit.c:926
2739 msgid "toggle"
2740 msgstr "toggle"
2741
2742 #: g10/keyedit.c:926
2743 msgid "toggle between secret and public key listing"
2744 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
2745
2746 #: g10/keyedit.c:928
2747 msgid "t"
2748 msgstr "t"
2749
2750 #: g10/keyedit.c:929
2751 msgid "pref"
2752 msgstr "pref"
2753
2754 #: g10/keyedit.c:929
2755 msgid "list preferences (expert)"
2756 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
2757
2758 #: g10/keyedit.c:930
2759 msgid "showpref"
2760 msgstr "showpref"
2761
2762 #: g10/keyedit.c:930
2763 msgid "list preferences (verbose)"
2764 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
2765
2766 #: g10/keyedit.c:931
2767 msgid "setpref"
2768 msgstr "setpref"
2769
2770 #: g10/keyedit.c:931
2771 msgid "set preference list"
2772 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
2773
2774 #: g10/keyedit.c:932
2775 msgid "updpref"
2776 msgstr "updpref"
2777
2778 #: g10/keyedit.c:932
2779 msgid "updated preferences"
2780 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
2781
2782 #: g10/keyedit.c:933
2783 msgid "passwd"
2784 msgstr "passwd"
2785
2786 #: g10/keyedit.c:933
2787 msgid "change the passphrase"
2788 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
2789
2790 #: g10/keyedit.c:934
2791 msgid "trust"
2792 msgstr "trust"
2793
2794 #: g10/keyedit.c:934
2795 msgid "change the ownertrust"
2796 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
2797
2798 #: g10/keyedit.c:935
2799 msgid "revsig"
2800 msgstr "revsig"
2801
2802 #: g10/keyedit.c:935
2803 msgid "revoke signatures"
2804 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
2805
2806 #: g10/keyedit.c:936
2807 msgid "revkey"
2808 msgstr "revkey"
2809
2810 #: g10/keyedit.c:936
2811 msgid "revoke a secondary key"
2812 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
2813
2814 #: g10/keyedit.c:937
2815 msgid "disable"
2816 msgstr "disable"
2817
2818 #: g10/keyedit.c:937
2819 msgid "disable a key"
2820 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
2821
2822 #: g10/keyedit.c:938
2823 msgid "enable"
2824 msgstr "enable"
2825
2826 #: g10/keyedit.c:938
2827 msgid "enable a key"
2828 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
2829
2830 #: g10/keyedit.c:939
2831 msgid "showphoto"
2832 msgstr "showphoto"
2833
2834 #: g10/keyedit.c:939
2835 msgid "show photo ID"
2836 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
2837
2838 #: g10/delkey.c:112 g10/keyedit.c:959
2839 msgid "can't do that in batchmode\n"
2840 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
2841
2842 #: g10/keyedit.c:996
2843 #, c-format
2844 msgid "error reading secret keyblock `%s': %s\n"
2845 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
2846
2847 #: g10/keyedit.c:1014
2848 msgid "Secret key is available.\n"
2849 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
2850
2851 #: g10/keyedit.c:1045
2852 msgid "Command> "
2853 msgstr "ÅíôïëÞ> "
2854
2855 #: g10/keyedit.c:1077
2856 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2857 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
2858
2859 #: g10/keyedit.c:1081
2860 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2861 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
2862
2863 #: g10/keyedit.c:1130
2864 msgid "Key is revoked."
2865 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
2866
2867 #: g10/keyedit.c:1149
2868 msgid "Really sign all user IDs? "
2869 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
2870
2871 #: g10/keyedit.c:1150
2872 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2873 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
2874
2875 #: g10/keyedit.c:1175
2876 #, c-format
2877 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
2878 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2879
2880 #: g10/keyedit.c:1195 g10/keyedit.c:1216
2881 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2882 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
2883
2884 #: g10/keyedit.c:1197
2885 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2886 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
2887
2888 #: g10/keyedit.c:1200
2889 msgid "Really remove all selected user IDs? "
2890 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
2891
2892 #: g10/keyedit.c:1201
2893 msgid "Really remove this user ID? "
2894 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
2895
2896 #: g10/keyedit.c:1239 g10/keyedit.c:1270
2897 msgid "You must select at least one key.\n"
2898 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
2899
2900 #: g10/keyedit.c:1243
2901 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
2902 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
2903
2904 #: g10/keyedit.c:1244
2905 msgid "Do you really want to delete this key? "
2906 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
2907
2908 #: g10/keyedit.c:1274
2909 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
2910 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
2911
2912 #: g10/keyedit.c:1275
2913 msgid "Do you really want to revoke this key? "
2914 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
2915
2916 #: g10/keyedit.c:1344
2917 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? "
2918 msgstr ""
2919 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
2920
2921 #: g10/keyedit.c:1346
2922 msgid "Really update the preferences? "
2923 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
2924
2925 #: g10/keyedit.c:1384
2926 msgid "Save changes? "
2927 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
2928
2929 #: g10/keyedit.c:1387
2930 msgid "Quit without saving? "
2931 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
2932
2933 #: g10/keyedit.c:1398
2934 #, c-format
2935 msgid "update failed: %s\n"
2936 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2937
2938 #: g10/keyedit.c:1405
2939 #, c-format
2940 msgid "update secret failed: %s\n"
2941 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2942
2943 #: g10/keyedit.c:1412
2944 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2945 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
2946
2947 #: g10/keyedit.c:1424
2948 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
2949 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
2950
2951 #: g10/keyedit.c:1740
2952 #, fuzzy, c-format
2953 msgid "This key may be revoked by %s key "
2954 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß %s%s\n"
2955
2956 #: g10/keyedit.c:1744
2957 msgid " (sensitive)"
2958 msgstr " (åõáßóèçôï)"
2959
2960 #: g10/keyedit.c:1750 g10/keyedit.c:1776
2961 #, c-format
2962 msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
2963 msgstr "%s%c %4u%c/%08lX  äçìéïõñãßá: %s ëÞîç: %s"
2964
2965 #: g10/keyedit.c:1759
2966 #, c-format
2967 msgid " trust: %c/%c"
2968 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
2969
2970 #: g10/keyedit.c:1763
2971 msgid "This key has been disabled"
2972 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
2973
2974 #: g10/keyedit.c:1792
2975 #, c-format
2976 msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
2977 msgstr "rev! ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå: %s\n"
2978
2979 #: g10/keyedit.c:1795
2980 msgid "rev- faked revocation found\n"
2981 msgstr "rev- âñÝèçêå ðáñáðïéçìÝíç áíÜêëçóç\n"
2982
2983 #: g10/keyedit.c:1797
2984 #, c-format
2985 msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
2986 msgstr "rev? ðñüâëçìá óôïí Ýëåã÷ï áíÜêëçóçò: %s\n"
2987
2988 #: g10/keyedit.c:1827
2989 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style key.\n"
2990 msgstr ""
2991
2992 #: g10/keyedit.c:1835
2993 #, fuzzy
2994 msgid ""
2995 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
2996 "unless you restart the program.\n"
2997 msgstr ""
2998 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá Ýããõñç\n"
2999 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3000
3001 #: g10/keyedit.c:1923
3002 msgid ""
3003 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3004 "versions\n"
3005 "         of PGP to reject this key.\n"
3006 msgstr ""
3007 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3008 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3009
3010 #: g10/keyedit.c:1928
3011 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3012 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3013
3014 #: g10/keyedit.c:1934
3015 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3016 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3017
3018 #: g10/keyedit.c:2069
3019 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3020 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3021
3022 #: g10/keyedit.c:2079
3023 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3024 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3025
3026 #: g10/keyedit.c:2083
3027 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3028 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3029
3030 #: g10/keyedit.c:2089
3031 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3032 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3033
3034 #: g10/keyedit.c:2103
3035 #, c-format
3036 msgid "Deleted %d signature.\n"
3037 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3038
3039 #: g10/keyedit.c:2104
3040 #, c-format
3041 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3042 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3043
3044 #: g10/keyedit.c:2107
3045 msgid "Nothing deleted.\n"
3046 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3047
3048 #: g10/keyedit.c:2203
3049 #, fuzzy
3050 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3051 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï ìÝãåèïò ôïõ êëåéäéïý"
3052
3053 #: g10/keyedit.c:2218
3054 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3055 msgstr ""
3056
3057 #. This actually causes no harm (after all, a key that
3058 #. designates itself as a revoker is the same as a
3059 #. regular key), but it's easy enough to check.
3060 #: g10/keyedit.c:2228
3061 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3062 msgstr ""
3063
3064 #: g10/keyedit.c:2314
3065 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3066 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
3067
3068 #: g10/keyedit.c:2320
3069 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3070 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3071
3072 #: g10/keyedit.c:2324
3073 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3074 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3075
3076 #: g10/keyedit.c:2326
3077 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3078 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
3079
3080 #: g10/keyedit.c:2368
3081 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3082 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3083
3084 #: g10/keyedit.c:2384
3085 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3086 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
3087
3088 #: g10/keyedit.c:2467
3089 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3090 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
3091
3092 #: g10/keyedit.c:2504 g10/keyedit.c:2611
3093 #, fuzzy, c-format
3094 msgid "skipping v3 self-signature on user id \"%s\"\n"
3095 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3096
3097 #: g10/keyedit.c:2671
3098 #, c-format
3099 msgid "No user ID with index %d\n"
3100 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3101
3102 #: g10/keyedit.c:2717
3103 #, c-format
3104 msgid "No secondary key with index %d\n"
3105 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äåõôåñåýïí êëåéäß ìå äåßêôç %d\n"
3106
3107 #: g10/keyedit.c:2831
3108 msgid "user ID: \""
3109 msgstr "user ID: \""
3110
3111 #: g10/keyedit.c:2836
3112 #, c-format
3113 msgid ""
3114 "\"\n"
3115 "signed with your key %08lX at %s\n"
3116 msgstr ""
3117 "\"\n"
3118 "õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
3119
3120 #: g10/keyedit.c:2839
3121 #, c-format
3122 msgid ""
3123 "\"\n"
3124 "locally signed with your key %08lX at %s\n"
3125 msgstr ""
3126 "\"\n"
3127 "õðïãñÜöèçêå ôïðéêÜ ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
3128
3129 #: g10/keyedit.c:2844
3130 #, c-format
3131 msgid "This signature expired on %s.\n"
3132 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3133
3134 #: g10/keyedit.c:2848
3135 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3136 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3137
3138 #: g10/keyedit.c:2852
3139 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3140 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
3141
3142 #. FIXME: detect duplicates here
3143 #: g10/keyedit.c:2877
3144 msgid "You have signed these user IDs:\n"
3145 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
3146
3147 #: g10/keyedit.c:2891
3148 #, c-format
3149 msgid "   signed by %08lX at %s%s%s\n"
3150 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
3151
3152 #: g10/keyedit.c:2899
3153 #, c-format
3154 msgid "   revoked by %08lX at %s\n"
3155 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
3156
3157 #: g10/keyedit.c:2919
3158 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3159 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
3160
3161 #: g10/keyedit.c:2929
3162 #, c-format
3163 msgid "   signed by %08lX at %s%s\n"
3164 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s\n"
3165
3166 #: g10/keyedit.c:2931
3167 msgid " (non-exportable)"
3168 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3169
3170 #: g10/keyedit.c:2938
3171 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3172 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
3173
3174 #: g10/keyedit.c:2968
3175 msgid "no secret key\n"
3176 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
3177
3178 #: g10/keyedit.c:3120
3179 #, c-format
3180 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key 0x%08lX (uid %d)\n"
3181 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
3182
3183 #: g10/keylist.c:91
3184 #, fuzzy
3185 msgid "Critical signature policy: "
3186 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
3187
3188 #: g10/keylist.c:93
3189 msgid "Signature policy: "
3190 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
3191
3192 #: g10/keylist.c:118 g10/keylist.c:141 g10/mainproc.c:759 g10/mainproc.c:768
3193 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
3194 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
3195
3196 #: g10/keylist.c:127
3197 #, fuzzy
3198 msgid "Critical signature notation: "
3199 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3200
3201 #: g10/keylist.c:129
3202 msgid "Signature notation: "
3203 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3204
3205 #: g10/keylist.c:136
3206 msgid "not human readable"
3207 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
3208
3209 #: g10/keylist.c:225
3210 msgid "Keyring"
3211 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
3212
3213 #. of subkey
3214 #: g10/keylist.c:476 g10/mainproc.c:895
3215 #, c-format
3216 msgid " [expires: %s]"
3217 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3218
3219 #: g10/keylist.c:952
3220 msgid "Fingerprint:"
3221 msgstr "Fingerprint:"
3222
3223 #. use tty
3224 #. Translators: this should fit into 24 bytes to that the fingerprint
3225 #. * data is properly aligned with the user ID
3226 #: g10/keylist.c:958
3227 msgid "             Fingerprint:"
3228 msgstr "             Áðïôýðùìá:"
3229
3230 #: g10/keylist.c:962
3231 msgid "     Key fingerprint ="
3232 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
3233
3234 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:281
3235 #, c-format
3236 msgid "%s encrypted data\n"
3237 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
3238
3239 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:283
3240 #, c-format
3241 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
3242 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
3243
3244 #: g10/mainproc.c:311
3245 #, c-format
3246 msgid "public key is %08lX\n"
3247 msgstr "äçìüóéï êëåéäß åßíáé %08lX\n"
3248
3249 #: g10/mainproc.c:357
3250 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
3251 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá ìå äçìüóéï êëåéäß: êáëü DEK\n"
3252
3253 #: g10/mainproc.c:409
3254 #, c-format
3255 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
3256 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
3257
3258 #: g10/mainproc.c:419
3259 #, c-format
3260 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
3261 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %s key, ID %08lX\n"
3262
3263 #: g10/mainproc.c:433
3264 #, c-format
3265 msgid "public key decryption failed: %s\n"
3266 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå äçìüóéï êëåéäß áðÝôõ÷å: %s\n"
3267
3268 #: g10/mainproc.c:460 g10/mainproc.c:479
3269 #, c-format
3270 msgid "assuming %s encrypted data\n"
3271 msgstr "õðüèåóç %s êñõðôïãñáöçìÝíùí äåäïìÝíùí\n"
3272
3273 #: g10/mainproc.c:467
3274 #, c-format
3275 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
3276 msgstr ""
3277 "Êñõðôáëãüñéèìïò IDEA ìç äéáèÝóéìïò, áéóéüäïîç ðñïóðÜèåéá ÷ñÞóçò ôïõ\n"
3278 "%s áíôßèåôá\n"
3279
3280 #: g10/mainproc.c:497
3281 msgid "decryption okay\n"
3282 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç OK\n"
3283
3284 #: g10/mainproc.c:502
3285 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
3286 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï êñõðôïãñáöçìÝíï ìÞíõìá Ý÷åé ðåéñá÷èåß!\n"
3287
3288 #: g10/mainproc.c:507
3289 #, c-format
3290 msgid "decryption failed: %s\n"
3291 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3292
3293 #: g10/mainproc.c:526
3294 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
3295 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áðïóôïëÝáò æÞôçóå \"ãéá-ôá-ìÜôéá-óáò-ìüíï\"\n"
3296
3297 #: g10/mainproc.c:528
3298 #, c-format
3299 msgid "original file name='%.*s'\n"
3300 msgstr "áñ÷éêü üíïìá áñ÷åßïõ='%.*s'\n"
3301
3302 #: g10/mainproc.c:703
3303 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
3304 msgstr "áíåîÜñôçôç áíÜêëçóç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå \"gpg --import\" ãéá åöáñìïãÞ\n"
3305
3306 #: g10/mainproc.c:771
3307 msgid "Notation: "
3308 msgstr "Óçìåßùóç: "
3309
3310 #: g10/mainproc.c:783
3311 msgid "Policy: "
3312 msgstr "ÐïëéôéêÞ: "
3313
3314 #: g10/mainproc.c:1238
3315 msgid "signature verification suppressed\n"
3316 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
3317
3318 #. plaintext before signatures but no one-pass packets
3319 #: g10/mainproc.c:1280 g10/mainproc.c:1290
3320 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
3321 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý áõôþí ôùí ðïëëáðëþí õðïãñáöþí\n"
3322
3323 #: g10/mainproc.c:1301
3324 #, c-format
3325 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
3326 msgstr "ÕðïãñáöÞ %.*s ìå ÷ñÞóç ôïõ êëåéäéïý%s ID %08lX\n"
3327
3328 #: g10/mainproc.c:1345 g10/mainproc.c:1367
3329 msgid "BAD signature from \""
3330 msgstr "ÊÁÊÇ õðïãñáöÞ áðü \""
3331
3332 #: g10/mainproc.c:1346 g10/mainproc.c:1368
3333 msgid "Expired signature from \""
3334 msgstr "ËçãìÝíç õðïãñáöÞ áðü \""
3335
3336 #: g10/mainproc.c:1347 g10/mainproc.c:1369
3337 msgid "Good signature from \""
3338 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
3339
3340 #: g10/mainproc.c:1371
3341 msgid "[uncertain]"
3342 msgstr "[áâÝâáéï]"
3343
3344 #: g10/mainproc.c:1391
3345 msgid "                aka \""
3346 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
3347
3348 #: g10/mainproc.c:1452
3349 #, c-format
3350 msgid "Can't check signature: %s\n"
3351 msgstr "Áäõíáìßá åëÝã÷ïõ ôçò õðïãñáöÞò: %s\n"
3352
3353 #: g10/mainproc.c:1521 g10/mainproc.c:1537 g10/mainproc.c:1599
3354 msgid "not a detached signature\n"
3355 msgstr "äåí åßíáé áðïêïììÝíç õðïãñáöÞ\n"
3356
3357 #: g10/mainproc.c:1548
3358 #, c-format
3359 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
3360 msgstr "áíåîÜñôçôç õðïãñáöÞ êëÜóçò 0x%02x\n"
3361
3362 #: g10/mainproc.c:1605
3363 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
3364 msgstr "õðïãñáöÞ ðáëéïý óôõë (PGP 2.x)\n"
3365
3366 #: g10/mainproc.c:1612
3367 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
3368 msgstr "ìç Ýãêõñï ñéæéêü(root) ðáêÝôï áíé÷íåýôçêå óôï proc_tree()\n"
3369
3370 #: g10/misc.c:101
3371 #, c-format
3372 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
3373 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
3374
3375 #: g10/misc.c:211
3376 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
3377 msgstr "Ðåéñáìáôéêïß áëãüñéèìïé äåí ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé!\n"
3378
3379 #: g10/misc.c:241
3380 msgid "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
3381 msgstr ""
3382 "ç ÷ñÞóç áõôïý ôïõ áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò äåí óõíéóôÜôáé. ×ñçóéìïðïéÞóôå "
3383 "Ýíá ðéï óõíçèéóìÝíï!\n"
3384
3385 #: g10/misc.c:386
3386 #, c-format
3387 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
3388 msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
3389
3390 #: g10/misc.c:418
3391 #, c-format
3392 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
3393 msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
3394
3395 #: g10/misc.c:443
3396 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
3397 msgstr "ôï âýóìá ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA äåí õðÜñ÷åé\n"
3398
3399 #: g10/misc.c:444
3400 msgid ""
3401 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
3402 msgstr ""
3403 "äåßôå ôï http://www.gnupg.org/why-not-idea.html ãéá ðåñéóóüôåñåò "
3404 "ðëçñïöïñßåò\n"
3405
3406 #: g10/misc.c:652
3407 #, fuzzy, c-format
3408 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
3409 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
3410
3411 #: g10/misc.c:656
3412 #, fuzzy, c-format
3413 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
3414 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
3415
3416 #: g10/misc.c:658
3417 #, fuzzy, c-format
3418 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
3419 msgstr "÷ñçóéìïðïéÞóôå ôçí åðéëïãÞ \"--keyserver-options %s\" êáëýôåñá\n"
3420
3421 #: g10/parse-packet.c:120
3422 #, c-format
3423 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
3424 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
3425
3426 #: g10/parse-packet.c:1057
3427 #, c-format
3428 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
3429 msgstr "õðïðáêÝôï ôýðïõ %d Ý÷åé ïñéóìÝíï ôï êñéôéêü bit\n"
3430
3431 #: g10/passphrase.c:442 g10/passphrase.c:489
3432 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
3433 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
3434
3435 #: g10/passphrase.c:450
3436 msgid "can't set client pid for the agent\n"
3437 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ pid ôïõ ðåëÜôç óéá ôï agent\n"
3438
3439 #: g10/passphrase.c:458
3440 msgid "can't get server read FD for the agent\n"
3441 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ FD áðü ôï äéáêïìéóôÞ ãéá ôïí agent\n"
3442
3443 #: g10/passphrase.c:465
3444 msgid "can't get server write FD for the agent\n"
3445 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôïõ FD áðü ôï äéáêïìéóôÞ ãéá ôïí agent\n"
3446
3447 #: g10/passphrase.c:498
3448 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
3449 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
3450
3451 #: g10/passphrase.c:511
3452 #, c-format
3453 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
3454 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
3455
3456 #: g10/hkp.c:147 g10/passphrase.c:532
3457 #, c-format
3458 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
3459 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
3460
3461 #: g10/passphrase.c:554
3462 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
3463 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
3464
3465 #: g10/passphrase.c:561 g10/passphrase.c:811 g10/passphrase.c:919
3466 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
3467 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent - áðåíåñãïðïéÞóç ôçò ÷ñÞóçò ôïõ agent\n"
3468
3469 #: g10/passphrase.c:631 g10/passphrase.c:1017
3470 #, c-format
3471 msgid " (main key ID %08lX)"
3472 msgstr " (êýñéï êëåéäß, ID %08lX)"
3473
3474 #: g10/passphrase.c:641
3475 #, c-format
3476 msgid ""
3477 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
3478 "\"%.*s\"\n"
3479 "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s%s\n"
3480 msgstr ""
3481 "×ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß ãéá íá îåêëåéäþóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï "
3482 "÷ñÞóôç:\n"
3483 "\"%.*s\"\n"
3484 "%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s%s\n"
3485
3486 #: g10/passphrase.c:662
3487 msgid "Enter passphrase\n"
3488 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
3489
3490 #: g10/passphrase.c:664
3491 msgid "Repeat passphrase\n"
3492 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç\n"
3493
3494 #: g10/passphrase.c:705
3495 msgid "passphrase too long\n"
3496 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
3497
3498 #: g10/passphrase.c:718
3499 msgid "invalid response from agent\n"
3500 msgstr "ìç Ýãêõñç áðÜíôçóç áðü ôïí agent\n"
3501
3502 #: g10/passphrase.c:727 g10/passphrase.c:808
3503 msgid "cancelled by user\n"
3504 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
3505
3506 #: g10/passphrase.c:729 g10/passphrase.c:890
3507 #, c-format
3508 msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
3509 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
3510
3511 #: g10/passphrase.c:1003
3512 msgid ""
3513 "\n"
3514 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
3515 "user: \""
3516 msgstr ""
3517 "\n"
3518 "×ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß ãéá íá îåêëåéäþóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß\n"
3519 "ãéá ôï ÷ñÞóôç: \""
3520
3521 #: g10/passphrase.c:1012
3522 #, c-format
3523 msgid "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s"
3524 msgstr "%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s"
3525
3526 #: g10/passphrase.c:1063
3527 msgid "can't query password in batchmode\n"
3528 msgstr "áäõíáìßá åñþôçóçò ôçò ëÝîçò êëåéäß óå êáôÜóôáóç äÝóìçò\n"
3529
3530 #: g10/passphrase.c:1067
3531 msgid "Enter passphrase: "
3532 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
3533
3534 #: g10/passphrase.c:1071
3535 msgid "Repeat passphrase: "
3536 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
3537
3538 #: g10/plaintext.c:67
3539 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
3540 msgstr "äåäïìÝíá äåí áðïèçêåýôçêáí. ÁðïèÞêåõóç ìå ôçí åðéëïãÞ \"--output\"\n"
3541
3542 #: g10/plaintext.c:108
3543 #, c-format
3544 msgid "error creating `%s': %s\n"
3545 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
3546
3547 #: g10/plaintext.c:337
3548 msgid "Detached signature.\n"
3549 msgstr "ÁðïêïììÝíç õðïãñáöÞ.\n"
3550
3551 #: g10/plaintext.c:341
3552 msgid "Please enter name of data file: "
3553 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï üíïìá áñ÷åßïõ äåäïìÝíùí: "
3554
3555 #: g10/plaintext.c:362
3556 msgid "reading stdin ...\n"
3557 msgstr "áíÜãíùóç ôçò stdin ...\n"
3558
3559 #: g10/plaintext.c:396
3560 msgid "no signed data\n"
3561 msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí õðïãåãñáììÝíá äåäïìÝíá\n"
3562
3563 #: g10/plaintext.c:404
3564 #, c-format
3565 msgid "can't open signed data `%s'\n"
3566 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí `%s'\n"
3567
3568 #: g10/pubkey-enc.c:101
3569 #, c-format
3570 msgid "anonymous recipient; trying secret key %08lX ...\n"
3571 msgstr "áíþíõìïò ðáñáëÞðôçò· äïêéìÞ ìõóôéêïý êëåéäéïý %08lX ...\n"
3572
3573 #: g10/pubkey-enc.c:107
3574 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
3575 msgstr "åíôÜîåé, åßìáóôå ï áíþíõìïò ðáñáëÞðôçò.\n"
3576
3577 #: g10/pubkey-enc.c:159
3578 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
3579 msgstr "ðáëáéÜ êùäéêïðïßçóç ôïõ DEK äåí õðïóôçñßæåôáé\n"
3580
3581 #: g10/pubkey-enc.c:178
3582 #, c-format
3583 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
3584 msgstr "ï áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò %d%s åßíáé Üãíùóôïò Þ áðåíåñãïðïéçìÝíïò\n"
3585
3586 #: g10/pubkey-enc.c:221
3587 #, c-format
3588 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
3589 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò %d äåí åßíáé óôéò åðéëïãÝò\n"
3590
3591 #: g10/pubkey-enc.c:243
3592 #, c-format
3593 msgid "NOTE: secret key %08lX expired at %s\n"
3594 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
3595
3596 #: g10/pubkey-enc.c:249
3597 #, fuzzy
3598 msgid "NOTE: key has been revoked"
3599 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß!\n"
3600
3601 #. HKP does not support v3 fingerprints
3602 #: g10/hkp.c:70
3603 #, c-format
3604 msgid "requesting key %08lX from HKP keyserver %s\n"
3605 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí %s ...\n"
3606
3607 #: g10/hkp.c:94
3608 #, c-format
3609 msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
3610 msgstr "áäõíáìßá ëÞøçò ôïõ êëåéäéïý áðü ôï äéáêïìéóôÞ: %s\n"
3611
3612 #: g10/hkp.c:171
3613 #, c-format
3614 msgid "error sending to `%s': %s\n"
3615 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
3616
3617 #: g10/hkp.c:186
3618 #, c-format
3619 msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
3620 msgstr "åðéôõ÷ßá ôçò áðïóôïëÞò óôï `%s' (êáôÜóôáóç=%u)\n"
3621
3622 #: g10/hkp.c:189
3623 #, c-format
3624 msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
3625 msgstr "áðïôõ÷ßá óôçí áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': êáôÜóôáóç=%u\n"
3626
3627 #: g10/hkp.c:283
3628 msgid "this keyserver is not fully HKP compatible\n"
3629 msgstr ""
3630
3631 #: g10/hkp.c:493
3632 #, c-format
3633 msgid "searching for \"%s\" from HKP server %s\n"
3634 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
3635
3636 #: g10/hkp.c:543
3637 #, c-format
3638 msgid "can't search keyserver: %s\n"
3639 msgstr "áäõíáìßá áíáæÞôçóçò äéáêïìéóôÞ: %s\n"
3640
3641 #: g10/seckey-cert.c:53
3642 msgid "secret key parts are not available\n"
3643 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
3644
3645 #: g10/seckey-cert.c:59
3646 #, c-format
3647 msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
3648 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
3649
3650 #: g10/seckey-cert.c:215
3651 msgid "Invalid passphrase; please try again"
3652 msgstr "Ìç Ýãêõñç öñÜóç êëåéäß, äïêéìÜóôå îáíÜ"
3653
3654 #: g10/seckey-cert.c:216
3655 #, c-format
3656 msgid "%s ...\n"
3657 msgstr "%s ...\n"
3658
3659 #: g10/seckey-cert.c:273
3660 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
3661 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áíé÷íåýôçêå áäýíáìï êëåéäß - áëëÜîôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
3662
3663 #: g10/seckey-cert.c:311
3664 msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
3665 msgstr ""
3666 "äçìéïõñãßá ôïõ ìç óõíåéóôüìåíïõ 16-bit checksum ãéá ôç ðñïóôáóßá ôïõ\n"
3667 "ìõóôéêïý êëåéäéïý\n"
3668
3669 #: g10/sig-check.c:205
3670 msgid ""
3671 "this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for signatures!\n"
3672 msgstr ""
3673 "áõôü ôï, äçìéïõñãÞìåíï áðü PGP, êëåéäß ElGamal ÄÅÍ åßíáé áóöáëÝò ãéá "
3674 "õðïãñáöÝò!\n"
3675
3676 #: g10/sig-check.c:213
3677 #, c-format
3678 msgid "public key is %lu second newer than the signature\n"
3679 msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß åßíáé %lu äåõôåñüëåðôï íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
3680
3681 #: g10/sig-check.c:214
3682 #, c-format
3683 msgid "public key is %lu seconds newer than the signature\n"
3684 msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß åßíáé %lu äåõôåñüëåðôá íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
3685
3686 #: g10/sig-check.c:237
3687 #, c-format
3688 msgid "NOTE: signature key %08lX expired %s\n"
3689 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß õðïãñáöÞò %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
3690
3691 #: g10/sig-check.c:318
3692 msgid "assuming bad signature due to an unknown critical bit\n"
3693 msgstr "õðüèåóç êáêÞò õðïãñáöÞò ëüãù Üãíùóôïõ êñßóéìïõ bit\n"
3694
3695 #: g10/sign.c:103
3696 #, fuzzy, c-format
3697 msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
3698 msgstr ""
3699 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá óôç %%-áíÜðôõîç ôïõ url ðïëéôéêÞò (ðïëõ ìåãÜëï).\n"
3700 "               ×ñÞóç ìç áíåðôõãìÝíïõ.\n"
3701
3702 #: g10/sign.c:151
3703 #, c-format
3704 msgid ""
3705 "WARNING: unable to %%-expand policy url (too large).  Using unexpanded.\n"
3706 msgstr ""
3707 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá óôç %%-áíÜðôõîç ôïõ url ðïëéôéêÞò (ðïëõ ìåãÜëï).\n"
3708 "               ×ñÞóç ìç áíåðôõãìÝíïõ.\n"
3709
3710 #: g10/sign.c:303
3711 #, c-format
3712 msgid "checking created signature failed: %s\n"
3713 msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
3714
3715 #: g10/sign.c:312
3716 #, c-format
3717 msgid "%s signature from: %s\n"
3718 msgstr "%s õðïãñáöÞ áðü: %s\n"
3719
3720 #: g10/sign.c:461
3721 #, c-format
3722 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
3723 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
3724
3725 #: g10/sign.c:644
3726 #, fuzzy
3727 msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
3728 msgstr ""
3729 "ìðïñåßôå íá õðïãñÜøåôå ìå êëåéäéÜ ôýðïõ PGP 2.x ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
3730
3731 #: g10/sign.c:665 g10/sign.c:892
3732 #, c-format
3733 msgid "can't create %s: %s\n"
3734 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3735
3736 #: g10/sign.c:690
3737 #, fuzzy, c-format
3738 msgid "forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
3739 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò %d äåí åßíáé óôéò åðéëïãÝò\n"
3740
3741 #: g10/sign.c:784
3742 msgid "signing:"
3743 msgstr "õðïãñáöÞ:"
3744
3745 #: g10/sign.c:876
3746 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
3747 msgstr ""
3748 "ìðïñåßôå íá õðïãñÜøåôå êáèáñÜ ìå êëåéäéÜ ôýðïõ PGP 2.x óå êáôÜóôáóç --pgp2\n"
3749
3750 #: g10/sign.c:1029
3751 #, c-format
3752 msgid "%s encryption will be used\n"
3753 msgstr "%s êñõðôïãñÜöçóç èá ÷ñçóéìïðïéçèåß\n"
3754
3755 #: g10/textfilter.c:134
3756 #, c-format
3757 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
3758 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ãñáììþí êåéìÝíïõ ìåãáëýôåñåò áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
3759
3760 #: g10/textfilter.c:231
3761 #, c-format
3762 msgid "input line longer than %d characters\n"
3763 msgstr "ãñáììÞ åéóüäïõ ìåãáëýôåñç áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
3764
3765 #: g10/tdbio.c:121 g10/tdbio.c:1382
3766 #, c-format
3767 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
3768 msgstr "trustdb rec %lu: áðïôõ÷ßá lseek: %s\n"
3769
3770 #: g10/tdbio.c:127 g10/tdbio.c:1389
3771 #, c-format
3772 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
3773 msgstr "trustdb rec %lu: áðïôõ÷ßá write (n=%d): %s\n"
3774
3775 #: g10/tdbio.c:237
3776 msgid "trustdb transaction too large\n"
3777 msgstr "ðïëý ìåãÜëç óõíáëëáãÞ trustdb\n"
3778
3779 #: g10/tdbio.c:454
3780 #, c-format
3781 msgid "%s: can't access: %s\n"
3782 msgstr "%s: áäõíáìßá ðñüóâáóçò: %s\n"
3783
3784 #: g10/tdbio.c:468
3785 #, c-format
3786 msgid "%s: directory does not exist!\n"
3787 msgstr "%s: ï öÜêåëïò äåí õðÜñ÷åé!\n"
3788
3789 #: g10/tdbio.c:478 g10/tdbio.c:498 g10/tdbio.c:541
3790 #, c-format
3791 msgid "%s: can't create lock\n"
3792 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êëåéäþìáôïò (lock)\n"
3793
3794 #: g10/tdbio.c:480 g10/tdbio.c:544
3795 #, c-format
3796 msgid "%s: can't make lock\n"
3797 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êëåéäþìáôïò (lock)\n"
3798
3799 #: g10/keyring.c:1436 g10/openfile.c:240 g10/openfile.c:307 g10/tdbio.c:484
3800 #, c-format
3801 msgid "%s: can't create: %s\n"
3802 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò: %s\n"
3803
3804 #: g10/tdbio.c:503
3805 #, c-format
3806 msgid "%s: failed to create version record: %s"
3807 msgstr "%s: áðïôõ÷ßá äçìéïõñãßáò ìéáò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s"
3808
3809 #: g10/tdbio.c:507
3810 #, c-format
3811 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
3812 msgstr "%s: äçìéïõñãÞèçêå ìç Ýãêõñç trustdb\n"
3813
3814 #: g10/tdbio.c:510
3815 #, c-format
3816 msgid "%s: trustdb created\n"
3817 msgstr "%s: äçìéïõñãÞèçêå ç trustdb\n"
3818
3819 #: g10/tdbio.c:565
3820 #, c-format
3821 msgid "%s: invalid trustdb\n"
3822 msgstr "%s: ìç Ýãêõñç trustdb\n"
3823
3824 #: g10/tdbio.c:597
3825 #, c-format
3826 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
3827 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
3828
3829 #: g10/tdbio.c:605
3830 #, c-format
3831 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
3832 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åíçìÝñùóç ôçò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s\n"
3833
3834 #: g10/tdbio.c:621 g10/tdbio.c:657 g10/tdbio.c:671 g10/tdbio.c:701
3835 #: g10/tdbio.c:1315 g10/tdbio.c:1342
3836 #, c-format
3837 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
3838 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s\n"
3839
3840 #: g10/tdbio.c:634 g10/tdbio.c:680
3841 #, c-format
3842 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
3843 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åããñáöÞ ôçò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s\n"
3844
3845 #: g10/tdbio.c:1119
3846 #, c-format
3847 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
3848 msgstr "trustdb: áðÝôõ÷å lseek: %s\n"
3849
3850 #: g10/tdbio.c:1127
3851 #, c-format
3852 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
3853 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
3854
3855 #: g10/tdbio.c:1148
3856 #, c-format
3857 msgid "%s: not a trustdb file\n"
3858 msgstr "%s: äåí åßíáé trustdb áñ÷åßï\n"
3859
3860 #: g10/tdbio.c:1165
3861 #, c-format
3862 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
3863 msgstr "%s: åããñáöÞ Ýêäïóçò ìå recnum %lu\n"
3864
3865 #: g10/tdbio.c:1170
3866 #, c-format
3867 msgid "%s: invalid file version %d\n"
3868 msgstr "%s: ìç Ýãêõñç Ýêäïóç áñ÷åßïõ %d\n"
3869
3870 #: g10/tdbio.c:1348
3871 #, c-format
3872 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
3873 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
3874
3875 #: g10/tdbio.c:1356
3876 #, c-format
3877 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
3878 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åããñáöÞ ôçò åããñáöÞò dir : %s\n"
3879
3880 #: g10/tdbio.c:1366
3881 #, c-format
3882 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
3883 msgstr "%s: áðïôõ÷ßá óôïí ìçäåíéóìü ìéáò åããñáöÞò: %s\n"
3884
3885 #: g10/tdbio.c:1396
3886 #, c-format
3887 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
3888 msgstr "%s: áðïôõ÷ßá óôçí ðñïóèÞêç ìéáò åããñáöÞò: %s\n"
3889
3890 #: g10/tdbio.c:1441
3891 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
3892 msgstr "ç trustdb åßíáé öèáñìÝíç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôï \"gpg --fix-trustdb\".\n"
3893
3894 #: g10/trustdb.c:200
3895 #, c-format
3896 msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
3897 msgstr "`%s' äåí åßíáé Ýãêõñï ìáêñý keyID\n"
3898
3899 #: g10/trustdb.c:235
3900 #, c-format
3901 msgid "key %08lX: accepted as trusted key\n"
3902 msgstr "êëåéäß %08lX: áðïäï÷Þ óáí êëåéäß ìå åìðéóôïóýíç\n"
3903
3904 #: g10/trustdb.c:274
3905 #, c-format
3906 msgid "key %08lX occurs more than once in the trustdb\n"
3907 msgstr "ôï êëåéäß %08lX õðÜñ÷åé ðÜíù áðü ìéá öïñÜ óôçí trustdb\n"
3908
3909 #: g10/trustdb.c:290
3910 #, c-format
3911 msgid "key %08lX: no public key for trusted key - skipped\n"
3912 msgstr ""
3913 "êëåéäß %08lX: êáíÝíá äçìüóéï êëåéäß ãéá ôï êëåéäß ìå åìðéóôïóýíç - "
3914 "ðáñÜëåéøç\n"
3915
3916 #: g10/trustdb.c:332
3917 #, c-format
3918 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
3919 msgstr "åããñáöÞ trust %lu, req ôýðïò %d: read áðÝôõ÷å: %s\n"
3920
3921 #: g10/trustdb.c:338
3922 #, c-format
3923 msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
3924 msgstr "ç åããñáöÞ trust %lu äåí åßíáé ôïõ æçôïýìåíïõ ôýðïõ %d\n"
3925
3926 #: g10/trustdb.c:353
3927 #, c-format
3928 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
3929 msgstr "åããñáöÞ trust %lu, ôýðïò %d: write áðÝôõ÷å: %s\n"
3930
3931 #: g10/trustdb.c:368
3932 #, c-format
3933 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
3934 msgstr "trustdb: sync áðÝôõ÷å: %s\n"
3935
3936 #: g10/trustdb.c:468
3937 msgid "no need for a trustdb check\n"
3938 msgstr "äåí õðÜñ÷åé áíÜãêç ãéá Ýëåã÷ï ôçò trustdb\n"
3939
3940 #: g10/trustdb.c:474 g10/trustdb.c:1641
3941 #, c-format
3942 msgid "next trustdb check due at %s\n"
3943 msgstr "åðüìåíïò Ýëåã÷ïò ôçò trustdb èá ãßíåé óôéò %s\n"
3944
3945 #: g10/trustdb.c:779
3946 msgid "checking the trustdb\n"
3947 msgstr "Ýëåã÷ïò ôçò trustdb\n"
3948
3949 #: g10/trustdb.c:933
3950 #, c-format
3951 msgid "public key %08lX not found: %s\n"
3952 msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX äåí âñÝèçêå: %s\n"
3953
3954 #: g10/trustdb.c:1515
3955 #, c-format
3956 msgid "public key of ultimately trusted key %08lX not found\n"
3957 msgstr ""
3958 "äå âñÝèçêå ôï äçìüóéï êëåéäß ôïõ áðüëõôá åìðéóôåýóéìïõ êëåéäéïý %08lX\n"
3959
3960 #: g10/trustdb.c:1593
3961 #, c-format
3962 msgid "checking at depth %d signed=%d ot(-/q/n/m/f/u)=%d/%d/%d/%d/%d/%d\n"
3963 msgstr "Ýëåã÷ïò óå âÜèïò %d õðïãñáöèçêå=%d ot(-/q/n/m/f/u)=%d/%d/%d/%d/%d/%d\n"
3964
3965 #: g10/verify.c:108
3966 msgid ""