agent: New option --pinentry-timeout
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #                      !-- psbl.surriel.com rejected (2011-01-11)
5 # Designated-Translator: none
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
11 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
12 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
13 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
14 "Language: el\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #, fuzzy, c-format
20 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
21 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
22
23 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
24 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
25 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
26 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
27 #. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
28 #. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
29 msgid "|pinentry-label|_OK"
30 msgstr ""
31
32 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
33 msgstr ""
34
35 msgid "|pinentry-label|_Yes"
36 msgstr ""
37
38 msgid "|pinentry-label|_No"
39 msgstr ""
40
41 msgid "|pinentry-label|PIN:"
42 msgstr ""
43
44 msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
45 msgstr ""
46
47 #, fuzzy
48 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
49 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
50
51 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
52 msgstr ""
53
54 #, fuzzy
55 #| msgid "invalid passphrase"
56 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
57 msgstr "ìç Ýãêõñç öñÜóç êëåéäß"
58
59 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
60 #. for the quality bar.
61 msgid "Quality:"
62 msgstr ""
63
64 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
65 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
66 #. string to describe what this is about.  The length of the
67 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
68 #. translate this entry, a default english text (see source)
69 #. will be used.
70 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
71 msgstr ""
72
73 msgid ""
74 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
75 "session"
76 msgstr ""
77
78 #, fuzzy
79 msgid ""
80 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
81 "this session"
82 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
83
84 msgid "PIN:"
85 msgstr ""
86
87 #, fuzzy
88 msgid "Passphrase:"
89 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
90
91 msgid "does not match - try again"
92 msgstr ""
93
94 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
95 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
96 #. two %d give the current and maximum number of tries.
97 #, c-format
98 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
99 msgstr ""
100
101 msgid "Repeat:"
102 msgstr ""
103
104 #, fuzzy
105 msgid "PIN too long"
106 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
107
108 #, fuzzy
109 msgid "Passphrase too long"
110 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
111
112 #, fuzzy
113 msgid "Invalid characters in PIN"
114 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
115
116 msgid "PIN too short"
117 msgstr ""
118
119 #, fuzzy
120 msgid "Bad PIN"
121 msgstr "êáêü MPI"
122
123 #, fuzzy
124 msgid "Bad Passphrase"
125 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
126
127 #, fuzzy, c-format
128 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
129 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
130
131 #, fuzzy, c-format
132 #| msgid "can't create `%s': %s\n"
133 msgid "can't create '%s': %s\n"
134 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
135
136 #, fuzzy, c-format
137 #| msgid "can't open `%s': %s\n"
138 msgid "can't open '%s': %s\n"
139 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
140
141 #, fuzzy, c-format
142 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
143 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
144
145 #, c-format
146 msgid "detected card with S/N: %s\n"
147 msgstr ""
148
149 #, fuzzy, c-format
150 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
151 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
152
153 #, fuzzy, c-format
154 msgid "no suitable card key found: %s\n"
155 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
156
157 #, fuzzy, c-format
158 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
159 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
160
161 #, fuzzy, c-format
162 msgid "error writing key: %s\n"
163 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
164
165 #, c-format
166 msgid ""
167 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
168 "allow this?"
169 msgstr ""
170
171 msgid "Allow"
172 msgstr ""
173
174 msgid "Deny"
175 msgstr ""
176
177 #, fuzzy, c-format
178 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
179 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
180
181 #, fuzzy
182 msgid "Please re-enter this passphrase"
183 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
184
185 #, fuzzy, c-format
186 msgid ""
187 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
188 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
189 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
190
191 #, fuzzy, c-format
192 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
193 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
194
195 msgid "Please insert the card with serial number"
196 msgstr ""
197
198 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
199 msgstr ""
200
201 msgid "Admin PIN"
202 msgstr ""
203
204 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
205 #. used to unblock a PIN.
206 msgid "PUK"
207 msgstr ""
208
209 msgid "Reset Code"
210 msgstr ""
211
212 #, c-format
213 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
214 msgstr ""
215
216 #, fuzzy
217 msgid "Repeat this Reset Code"
218 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
219
220 #, fuzzy
221 msgid "Repeat this PUK"
222 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
223
224 #, fuzzy
225 msgid "Repeat this PIN"
226 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
227
228 #, fuzzy
229 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
230 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
231
232 #, fuzzy
233 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
234 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
235
236 #, fuzzy
237 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
238 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
239
240 #, c-format
241 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
242 msgstr ""
243
244 #, fuzzy, c-format
245 msgid "error creating temporary file: %s\n"
246 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
247
248 #, fuzzy, c-format
249 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
250 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
251
252 #, fuzzy
253 msgid "Enter new passphrase"
254 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
255
256 #, fuzzy
257 msgid "Take this one anyway"
258 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
259
260 #, c-format
261 msgid ""
262 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
263 msgstr ""
264
265 #, c-format
266 msgid ""
267 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
268 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
269 msgstr ""
270
271 msgid "Yes, protection is not needed"
272 msgstr ""
273
274 #, fuzzy, c-format
275 #| msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
276 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
277 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
278 msgstr[0] "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
279 msgstr[1] "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
280
281 #, c-format
282 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
283 msgid_plural ""
284 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
285 msgstr[0] ""
286 msgstr[1] ""
287
288 #, c-format
289 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
290 msgstr ""
291
292 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
293 msgstr ""
294
295 #, fuzzy, c-format
296 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
297 msgstr ""
298 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
299 "\n"
300
301 #, fuzzy
302 msgid "Please enter the new passphrase"
303 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
304
305 #, fuzzy
306 msgid ""
307 "@Options:\n"
308 " "
309 msgstr ""
310 "@\n"
311 "ÅðéëïãÝò:\n"
312 " "
313
314 msgid "run in daemon mode (background)"
315 msgstr ""
316
317 msgid "run in server mode (foreground)"
318 msgstr ""
319
320 msgid "verbose"
321 msgstr "áíáëõôéêÜ"
322
323 msgid "be somewhat more quiet"
324 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
325
326 msgid "sh-style command output"
327 msgstr ""
328
329 msgid "csh-style command output"
330 msgstr ""
331
332 #, fuzzy
333 msgid "|FILE|read options from FILE"
334 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
335
336 msgid "do not detach from the console"
337 msgstr ""
338
339 msgid "do not grab keyboard and mouse"
340 msgstr ""
341
342 #, fuzzy
343 msgid "use a log file for the server"
344 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
345
346 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
347 msgstr ""
348
349 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
350 msgstr ""
351
352 #, fuzzy
353 msgid "do not use the SCdaemon"
354 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
355
356 #, fuzzy
357 #| msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
358 msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
359 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êáèïñéóìüò ôïõ óåô ÷áñáêôÞñùí ôåñìáôéêïý óå ÏÍÏÌÁ"
360
361 msgid "ignore requests to change the TTY"
362 msgstr ""
363
364 msgid "ignore requests to change the X display"
365 msgstr ""
366
367 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
368 msgstr ""
369
370 msgid "do not use the PIN cache when signing"
371 msgstr ""
372
373 #, fuzzy
374 msgid "disallow the use of an external password cache"
375 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
376
377 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
378 msgstr ""
379
380 #, fuzzy
381 msgid "allow presetting passphrase"
382 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
383
384 msgid "allow caller to override the pinentry"
385 msgstr ""
386
387 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
388 msgstr ""
389
390 #, fuzzy
391 #| msgid "not supported"
392 msgid "enable ssh support"
393 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
394
395 #, fuzzy
396 #| msgid "not supported"
397 msgid "enable putty support"
398 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
399
400 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
401 #. reporting address.  This is so that we can change the
402 #. reporting address without breaking the translations.
403 #, fuzzy
404 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
405 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
406
407 #, fuzzy
408 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
409 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
410
411 msgid ""
412 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
413 "Secret key management for @GNUPG@\n"
414 msgstr ""
415
416 #, c-format
417 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
418 msgstr ""
419
420 #, c-format
421 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
422 msgstr ""
423
424 #, fuzzy, c-format
425 #| msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
426 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
427 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
428
429 #, fuzzy, c-format
430 #| msgid "option file `%s': %s\n"
431 msgid "option file '%s': %s\n"
432 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
433
434 #, fuzzy, c-format
435 #| msgid "reading options from `%s'\n"
436 msgid "reading options from '%s'\n"
437 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
438
439 #, fuzzy, c-format
440 #| msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
441 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
442 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
443
444 #, fuzzy, c-format
445 msgid "can't create socket: %s\n"
446 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
447
448 #, c-format
449 msgid "socket name '%s' is too long\n"
450 msgstr ""
451
452 #, fuzzy
453 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
454 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
455
456 #, fuzzy
457 msgid "error getting nonce for the socket\n"
458 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
459
460 #, fuzzy, c-format
461 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
462 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
463
464 #, fuzzy, c-format
465 msgid "listen() failed: %s\n"
466 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
467
468 #, fuzzy, c-format
469 msgid "listening on socket '%s'\n"
470 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
471
472 #, fuzzy, c-format
473 #| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
474 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
475 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
476
477 #, fuzzy, c-format
478 msgid "directory '%s' created\n"
479 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
480
481 #, fuzzy, c-format
482 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
483 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
484
485 #, fuzzy, c-format
486 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
487 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
488
489 #, fuzzy, c-format
490 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
491 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
492
493 #, c-format
494 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
495 msgstr ""
496
497 #, c-format
498 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
499 msgstr ""
500
501 #, c-format
502 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
503 msgstr ""
504
505 #, c-format
506 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
507 msgstr ""
508
509 #, fuzzy, c-format
510 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
511 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
512
513 #, fuzzy, c-format
514 msgid "%s %s stopped\n"
515 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
516
517 #, fuzzy
518 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
519 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
520
521 #, fuzzy
522 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
523 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
524
525 msgid ""
526 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
527 "Password cache maintenance\n"
528 msgstr ""
529
530 msgid ""
531 "@Commands:\n"
532 " "
533 msgstr ""
534 "@ÅíôïëÝò:\n"
535 " "
536
537 msgid ""
538 "@\n"
539 "Options:\n"
540 " "
541 msgstr ""
542 "@\n"
543 "ÅðéëïãÝò:\n"
544 " "
545
546 #, fuzzy
547 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
548 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
549
550 msgid ""
551 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
552 "Secret key maintenance tool\n"
553 msgstr ""
554
555 #, fuzzy
556 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
557 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
558
559 #, fuzzy
560 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
561 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
562
563 msgid ""
564 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
565 "system."
566 msgstr ""
567
568 #, fuzzy
569 msgid ""
570 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
571 "needed to complete this operation."
572 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
573
574 #, fuzzy
575 msgid "cancelled\n"
576 msgstr "Áêýñùóç"
577
578 #, fuzzy, c-format
579 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
580 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
581
582 #, fuzzy, c-format
583 msgid "error opening '%s': %s\n"
584 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
585
586 #, fuzzy, c-format
587 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
588 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
589
590 #, fuzzy, c-format
591 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
592 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
593
594 #, fuzzy, c-format
595 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
596 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
597
598 #, fuzzy, c-format
599 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
600 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
601
602 #, fuzzy, c-format
603 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
604 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
605
606 #, fuzzy, c-format
607 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
608 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
609
610 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
611 msgstr ""
612
613 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
614 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
615 #. Pinentry to insert a line break.  The double
616 #. percent sign is actually needed because it is also
617 #. a printf format string.  If you need to insert a
618 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
619 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
620 #. certificate.
621 #, c-format
622 msgid ""
623 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
624 "certificates?"
625 msgstr ""
626
627 #, fuzzy
628 msgid "Yes"
629 msgstr "íáé|íáß"
630
631 msgid "No"
632 msgstr ""
633
634 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
635 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
636 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
637 #. needed because it is also a printf format string.  If you
638 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
639 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
640 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
641 #. as stored in the certificate.
642 #, c-format
643 msgid ""
644 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
645 "fingerprint:%%0A  %s"
646 msgstr ""
647
648 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
649 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
650 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
651 msgid "Correct"
652 msgstr ""
653
654 msgid "Wrong"
655 msgstr ""
656
657 #, c-format
658 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
659 msgstr ""
660
661 #, c-format
662 msgid ""
663 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
664 "it now."
665 msgstr ""
666
667 #, fuzzy
668 msgid "Change passphrase"
669 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
670
671 msgid "I'll change it later"
672 msgstr ""
673
674 #, fuzzy, c-format
675 msgid ""
676 "Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
677 "%%0A?"
678 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
679
680 #, fuzzy
681 msgid "Delete key"
682 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
683
684 msgid ""
685 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
686 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
687 msgstr ""
688
689 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
690 msgstr ""
691
692 #, c-format
693 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
694 msgstr ""
695
696 #, c-format
697 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
698 msgstr ""
699
700 #, c-format
701 msgid "checking created signature failed: %s\n"
702 msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
703
704 msgid "secret key parts are not available\n"
705 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
706
707 #, fuzzy, c-format
708 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
709 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
710 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
711
712 #, fuzzy, c-format
713 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
714 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
715 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
716
717 #, fuzzy, c-format
718 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
719 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
720 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
721
722 #, fuzzy, c-format
723 msgid "error creating a pipe: %s\n"
724 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
725
726 #, fuzzy, c-format
727 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
728 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
729
730 #, fuzzy, c-format
731 msgid "error forking process: %s\n"
732 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
733
734 #, c-format
735 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
736 msgstr ""
737
738 #, fuzzy, c-format
739 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
740 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
741
742 #, fuzzy, c-format
743 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
744 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
745
746 #, fuzzy, c-format
747 msgid "error running '%s': terminated\n"
748 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
749
750 #, fuzzy, c-format
751 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
752 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
753
754 #, fuzzy, c-format
755 #| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
756 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
757 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
758
759 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
760 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
761
762 #, fuzzy
763 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
764 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
765
766 #, fuzzy
767 msgid "canceled by user\n"
768 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
769
770 #, fuzzy
771 msgid "problem with the agent\n"
772 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
773
774 #, c-format
775 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
776 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
777
778 #, fuzzy, c-format
779 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
780 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
781
782 #, fuzzy, c-format
783 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
784 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
785
786 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
787 msgid "yes"
788 msgstr "íáé|íáß"
789
790 msgid "yY"
791 msgstr "yY"
792
793 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
794 msgid "no"
795 msgstr "ü÷é|ï÷é"
796
797 msgid "nN"
798 msgstr "nN"
799
800 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
801 msgid "quit"
802 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
803
804 msgid "qQ"
805 msgstr "qQ"
806
807 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
808 msgid "okay|okay"
809 msgstr ""
810
811 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
812 msgid "cancel|cancel"
813 msgstr ""
814
815 msgid "oO"
816 msgstr ""
817
818 #, fuzzy
819 msgid "cC"
820 msgstr "c"
821
822 #, c-format
823 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
824 msgstr ""
825
826 #, c-format
827 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
828 msgstr ""
829
830 #, c-format
831 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
832 msgstr ""
833
834 #, fuzzy, c-format
835 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
836 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
837
838 #, c-format
839 msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
840 msgstr ""
841
842 #, c-format
843 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
844 msgstr ""
845
846 #, c-format
847 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
848 msgstr ""
849
850 msgid "connection to agent established\n"
851 msgstr ""
852
853 #, fuzzy
854 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
855 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
856
857 #, c-format
858 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
859 msgstr ""
860
861 #, c-format
862 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
863 msgstr ""
864
865 msgid "connection to the dirmngr established\n"
866 msgstr ""
867
868 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
869 #. verbatim.  It will not be printed.
870 msgid "|audit-log-result|Good"
871 msgstr ""
872
873 msgid "|audit-log-result|Bad"
874 msgstr ""
875
876 msgid "|audit-log-result|Not supported"
877 msgstr ""
878
879 #, fuzzy
880 msgid "|audit-log-result|No certificate"
881 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
882
883 #, fuzzy
884 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
885 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
886
887 msgid "|audit-log-result|Error"
888 msgstr ""
889
890 #, fuzzy
891 msgid "|audit-log-result|Not used"
892 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
893
894 #, fuzzy
895 msgid "|audit-log-result|Okay"
896 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
897
898 #, fuzzy
899 msgid "|audit-log-result|Skipped"
900 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
901
902 #, fuzzy
903 msgid "|audit-log-result|Some"
904 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
905
906 #, fuzzy
907 msgid "Certificate chain available"
908 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
909
910 #, fuzzy
911 msgid "root certificate missing"
912 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
913
914 msgid "Data encryption succeeded"
915 msgstr ""
916
917 #, fuzzy
918 msgid "Data available"
919 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
920
921 #, fuzzy
922 msgid "Session key created"
923 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
924
925 #, fuzzy, c-format
926 msgid "algorithm: %s"
927 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
928
929 #, fuzzy, c-format
930 msgid "unsupported algorithm: %s"
931 msgstr ""
932 "\n"
933 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
934
935 #, fuzzy
936 msgid "seems to be not encrypted"
937 msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
938
939 msgid "Number of recipients"
940 msgstr ""
941
942 #, c-format
943 msgid "Recipient %d"
944 msgstr ""
945
946 msgid "Data signing succeeded"
947 msgstr ""
948
949 #, fuzzy, c-format
950 msgid "data hash algorithm: %s"
951 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
952
953 #, fuzzy, c-format
954 msgid "Signer %d"
955 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
956
957 #, fuzzy, c-format
958 msgid "attr hash algorithm: %s"
959 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
960
961 msgid "Data decryption succeeded"
962 msgstr ""
963
964 #, fuzzy
965 msgid "Encryption algorithm supported"
966 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
967
968 #, fuzzy
969 msgid "Data verification succeeded"
970 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
971
972 #, fuzzy
973 msgid "Signature available"
974 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
975
976 #, fuzzy
977 msgid "Parsing data succeeded"
978 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
979
980 #, fuzzy, c-format
981 msgid "bad data hash algorithm: %s"
982 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
983
984 #, fuzzy, c-format
985 msgid "Signature %d"
986 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
987
988 #, fuzzy
989 msgid "Certificate chain valid"
990 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
991
992 #, fuzzy
993 msgid "Root certificate trustworthy"
994 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
995
996 #, fuzzy
997 msgid "no CRL found for certificate"
998 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
999
1000 #, fuzzy
1001 msgid "the available CRL is too old"
1002 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1003
1004 #, fuzzy
1005 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
1006 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1007
1008 #, fuzzy
1009 msgid "Included certificates"
1010 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1011
1012 msgid "No audit log entries."
1013 msgstr ""
1014
1015 #, fuzzy
1016 msgid "Unknown operation"
1017 msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
1018
1019 msgid "Gpg-Agent usable"
1020 msgstr ""
1021
1022 msgid "Dirmngr usable"
1023 msgstr ""
1024
1025 #, fuzzy, c-format
1026 msgid "No help available for '%s'."
1027 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
1028
1029 #, fuzzy
1030 msgid "ignoring garbage line"
1031 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1032
1033 #, fuzzy
1034 msgid "[none]"
1035 msgstr "Üãíùóôï"
1036
1037 #, fuzzy
1038 msgid "argument not expected"
1039 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1040
1041 #, fuzzy
1042 msgid "read error"
1043 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò áñ÷åßïõ"
1044
1045 #, fuzzy
1046 msgid "keyword too long"
1047 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
1048
1049 #, fuzzy
1050 msgid "missing argument"
1051 msgstr "ìç Ýãêõñï üñéóìá"
1052
1053 #, fuzzy
1054 #| msgid "invalid armor"
1055 msgid "invalid argument"
1056 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
1057
1058 #, fuzzy
1059 msgid "invalid command"
1060 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1061
1062 #, fuzzy
1063 msgid "invalid alias definition"
1064 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1065
1066 #, fuzzy
1067 msgid "out of core"
1068 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1069
1070 #, fuzzy
1071 msgid "invalid option"
1072 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1073
1074 #, c-format
1075 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1076 msgstr ""
1077
1078 #, fuzzy, c-format
1079 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1080 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1081
1082 #, c-format
1083 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
1084 msgstr ""
1085
1086 #, fuzzy, c-format
1087 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1088 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1089
1090 #, c-format
1091 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1092 msgstr ""
1093
1094 #, c-format
1095 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1096 msgstr ""
1097
1098 #, fuzzy
1099 msgid "out of core\n"
1100 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1101
1102 #, fuzzy, c-format
1103 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1104 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1105
1106 #, c-format
1107 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
1108 msgstr "âñÞêáôå Ýíá bug ... (%s:%d)\n"
1109
1110 #, fuzzy, c-format
1111 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1112 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1113
1114 #, fuzzy, c-format
1115 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1116 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
1117
1118 #, fuzzy, c-format
1119 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1120 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1121
1122 #, fuzzy, c-format
1123 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1124 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
1125
1126 #, fuzzy, c-format
1127 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1128 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1129
1130 #, c-format
1131 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1132 msgstr ""
1133
1134 #, fuzzy, c-format
1135 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1136 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1137
1138 msgid "(deadlock?) "
1139 msgstr ""
1140
1141 #, fuzzy, c-format
1142 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1143 msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX äåí âñÝèçêå: %s\n"
1144
1145 #, fuzzy, c-format
1146 msgid "waiting for lock %s...\n"
1147 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1148
1149 #, c-format
1150 msgid "armor: %s\n"
1151 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
1152
1153 msgid "invalid armor header: "
1154 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1155
1156 msgid "armor header: "
1157 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1158
1159 msgid "invalid clearsig header\n"
1160 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
1161
1162 #, fuzzy
1163 msgid "unknown armor header: "
1164 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1165
1166 msgid "nested clear text signatures\n"
1167 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
1168
1169 #, fuzzy
1170 msgid "unexpected armor: "
1171 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
1172
1173 msgid "invalid dash escaped line: "
1174 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
1175
1176 #, fuzzy, c-format
1177 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1178 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
1179
1180 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1181 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
1182
1183 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1184 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
1185
1186 msgid "malformed CRC\n"
1187 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
1188
1189 #, fuzzy, c-format
1190 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1191 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
1192
1193 #, fuzzy
1194 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1195 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
1196
1197 msgid "error in trailer line\n"
1198 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1199
1200 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1201 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1202
1203 #, c-format
1204 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1205 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
1206
1207 msgid ""
1208 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1209 msgstr ""
1210 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
1211 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
1212
1213 msgid ""
1214 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1215 "an '='\n"
1216 msgstr ""
1217 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1218 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1219
1220 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1221 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1222
1223 #, fuzzy
1224 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1225 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1226
1227 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1228 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1229
1230 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1231 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
1232
1233 msgid "not human readable"
1234 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
1235
1236 #, c-format
1237 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1238 msgstr ""
1239
1240 msgid "Enter passphrase: "
1241 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
1242
1243 #, fuzzy, c-format
1244 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1245 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
1246
1247 #, c-format
1248 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1249 msgstr ""
1250
1251 #, fuzzy
1252 msgid "can't do this in batch mode\n"
1253 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
1254
1255 #, fuzzy
1256 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1257 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1258
1259 #, fuzzy
1260 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1261 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
1262
1263 msgid "Your selection? "
1264 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
1265
1266 msgid "[not set]"
1267 msgstr ""
1268
1269 #, fuzzy
1270 msgid "male"
1271 msgstr "enable"
1272
1273 #, fuzzy
1274 msgid "female"
1275 msgstr "enable"
1276
1277 #, fuzzy
1278 msgid "unspecified"
1279 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
1280
1281 #, fuzzy
1282 msgid "not forced"
1283 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1284
1285 msgid "forced"
1286 msgstr ""
1287
1288 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1289 msgstr ""
1290
1291 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1292 msgstr ""
1293
1294 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1295 msgstr ""
1296
1297 msgid "Cardholder's surname: "
1298 msgstr ""
1299
1300 msgid "Cardholder's given name: "
1301 msgstr ""
1302
1303 #, c-format
1304 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1305 msgstr ""
1306
1307 #, fuzzy
1308 msgid "URL to retrieve public key: "
1309 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
1310
1311 #, c-format
1312 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1313 msgstr ""
1314
1315 #, fuzzy, c-format
1316 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1317 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1318
1319 #, fuzzy, c-format
1320 #| msgid "error reading `%s': %s\n"
1321 msgid "error reading '%s': %s\n"
1322 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
1323
1324 #, fuzzy, c-format
1325 msgid "error writing '%s': %s\n"
1326 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1327
1328 msgid "Login data (account name): "
1329 msgstr ""
1330
1331 #, c-format
1332 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1333 msgstr ""
1334
1335 msgid "Private DO data: "
1336 msgstr ""
1337
1338 #, c-format
1339 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1340 msgstr ""
1341
1342 #, fuzzy
1343 msgid "Language preferences: "
1344 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
1345
1346 #, fuzzy
1347 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1348 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1349
1350 #, fuzzy
1351 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1352 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1353
1354 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1355 msgstr ""
1356
1357 #, fuzzy
1358 msgid "Error: invalid response.\n"
1359 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1360
1361 #, fuzzy
1362 msgid "CA fingerprint: "
1363 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1364
1365 #, fuzzy
1366 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1367 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1368
1369 #, fuzzy, c-format
1370 msgid "key operation not possible: %s\n"
1371 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1372
1373 #, fuzzy
1374 msgid "not an OpenPGP card"
1375 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1376
1377 #, fuzzy, c-format
1378 msgid "error getting current key info: %s\n"
1379 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1380
1381 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1382 msgstr ""
1383
1384 msgid ""
1385 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1386 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1387 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1388 msgstr ""
1389
1390 #, fuzzy, c-format
1391 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1392 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1393
1394 #, fuzzy, c-format
1395 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1396 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1397
1398 #, fuzzy, c-format
1399 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1400 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1401
1402 #, c-format
1403 msgid "rounded up to %u bits\n"
1404 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
1405
1406 #, c-format
1407 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1408 msgstr ""
1409
1410 #, c-format
1411 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1412 msgstr ""
1413
1414 #, fuzzy, c-format
1415 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1416 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
1417
1418 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1419 msgstr ""
1420
1421 #, fuzzy
1422 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1423 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1424
1425 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1426 msgstr ""
1427
1428 #, c-format
1429 msgid ""
1430 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1431 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1432 "You should change them using the command --change-pin\n"
1433 msgstr ""
1434
1435 #, fuzzy
1436 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1437 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1438
1439 #, fuzzy
1440 msgid "   (1) Signature key\n"
1441 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1442
1443 #, fuzzy
1444 msgid "   (2) Encryption key\n"
1445 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1446
1447 msgid "   (3) Authentication key\n"
1448 msgstr ""
1449
1450 msgid "Invalid selection.\n"
1451 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1452
1453 #, fuzzy
1454 msgid "Please select where to store the key:\n"
1455 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
1456
1457 #, fuzzy, c-format
1458 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1459 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1460
1461 #, fuzzy
1462 #| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
1463 msgid "This command is not supported by this card\n"
1464 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1465
1466 #, fuzzy
1467 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
1468 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1469
1470 #, fuzzy
1471 msgid "Continue? (y/N) "
1472 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
1473
1474 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
1475 msgstr ""
1476
1477 msgid "quit this menu"
1478 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
1479
1480 #, fuzzy
1481 msgid "show admin commands"
1482 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1483
1484 msgid "show this help"
1485 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
1486
1487 #, fuzzy
1488 msgid "list all available data"
1489 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1490
1491 msgid "change card holder's name"
1492 msgstr ""
1493
1494 msgid "change URL to retrieve key"
1495 msgstr ""
1496
1497 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1498 msgstr ""
1499
1500 #, fuzzy
1501 msgid "change the login name"
1502 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
1503
1504 #, fuzzy
1505 msgid "change the language preferences"
1506 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
1507
1508 msgid "change card holder's sex"
1509 msgstr ""
1510
1511 #, fuzzy
1512 msgid "change a CA fingerprint"
1513 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1514
1515 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1516 msgstr ""
1517
1518 #, fuzzy
1519 msgid "generate new keys"
1520 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1521
1522 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1523 msgstr ""
1524
1525 msgid "verify the PIN and list all data"
1526 msgstr ""
1527
1528 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1529 msgstr ""
1530
1531 msgid "destroy all keys and data"
1532 msgstr ""
1533
1534 msgid "gpg/card> "
1535 msgstr ""
1536
1537 #, fuzzy
1538 msgid "Admin-only command\n"
1539 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1540
1541 #, fuzzy
1542 msgid "Admin commands are allowed\n"
1543 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1544
1545 #, fuzzy
1546 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1547 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1548
1549 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1550 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1551
1552 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1553 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1554
1555 #, fuzzy, c-format
1556 #| msgid "can't open `%s'\n"
1557 msgid "can't open '%s'\n"
1558 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1559
1560 #, fuzzy, c-format
1561 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1562 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1563
1564 #, c-format
1565 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1566 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1567
1568 #, fuzzy, c-format
1569 msgid "key \"%s\" not found\n"
1570 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1571
1572 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1573 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
1574
1575 #, fuzzy
1576 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1577 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
1578
1579 #, fuzzy
1580 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1581 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
1582
1583 #, fuzzy
1584 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1585 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
1586
1587 #, fuzzy, c-format
1588 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1589 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1590
1591 msgid "key"
1592 msgstr "key"
1593
1594 #, fuzzy
1595 #| msgid "Pubkey: "
1596 msgid "subkey"
1597 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1598
1599 #, c-format
1600 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1601 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1602
1603 msgid "ownertrust information cleared\n"
1604 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
1605
1606 #, c-format
1607 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1608 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
1609
1610 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1611 msgstr ""
1612 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
1613
1614 #, c-format
1615 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1616 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1617
1618 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1619 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
1620
1621 #, c-format
1622 msgid "using cipher %s\n"
1623 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
1624
1625 #, fuzzy, c-format
1626 #| msgid "`%s' already compressed\n"
1627 msgid "'%s' already compressed\n"
1628 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1629
1630 #, fuzzy, c-format
1631 #| msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1632 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1633 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
1634
1635 #, fuzzy, c-format
1636 #| msgid "reading from `%s'\n"
1637 msgid "reading from '%s'\n"
1638 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1639
1640 #, fuzzy, c-format
1641 msgid ""
1642 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1643 msgstr ""
1644 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1645 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1646
1647 #, fuzzy, c-format
1648 msgid ""
1649 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1650 "preferences\n"
1651 msgstr ""
1652 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1653 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1654
1655 #, c-format
1656 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1657 msgstr ""
1658 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1659 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1660
1661 #, c-format
1662 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1663 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1664
1665 #, c-format
1666 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1667 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
1668
1669 #, c-format
1670 msgid "%s encrypted data\n"
1671 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
1672
1673 #, c-format
1674 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1675 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
1676
1677 msgid ""
1678 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1679 msgstr ""
1680 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
1681 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
1682
1683 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1684 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
1685
1686 msgid "no remote program execution supported\n"
1687 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
1688
1689 msgid ""
1690 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1691 msgstr ""
1692 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
1693 "áñ÷åßïõ\n"
1694
1695 #, fuzzy
1696 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1697 msgstr ""
1698 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
1699
1700 #, fuzzy, c-format
1701 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1702 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1703
1704 #, fuzzy, c-format
1705 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1706 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1707
1708 #, c-format
1709 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1710 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1711
1712 msgid "unnatural exit of external program\n"
1713 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1714
1715 msgid "unable to execute external program\n"
1716 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1717
1718 #, c-format
1719 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1720 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1721
1722 #, fuzzy, c-format
1723 #| msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1724 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1725 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
1726
1727 #, fuzzy, c-format
1728 #| msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1729 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1730 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
1731
1732 #, fuzzy
1733 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1734 msgstr ""
1735 "\n"
1736 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
1737 "\n"
1738
1739 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1740 msgstr ""
1741
1742 #, fuzzy
1743 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1744 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
1745
1746 #, fuzzy
1747 msgid "remove unusable parts from key during export"
1748 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
1749
1750 msgid "remove as much as possible from key during export"
1751 msgstr ""
1752
1753 #, fuzzy
1754 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1755 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1756
1757 #, fuzzy, c-format
1758 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1759 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1760
1761 #, fuzzy, c-format
1762 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1763 msgstr ""
1764 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1765
1766 #, fuzzy
1767 #| msgid "%s: skipped: %s\n"
1768 msgid " - skipped"
1769 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
1770
1771 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1772 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1773
1774 #, fuzzy
1775 msgid "[User ID not found]"
1776 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1777
1778 #, fuzzy, c-format
1779 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1780 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1781
1782 #, fuzzy, c-format
1783 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1784 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1785
1786 #, fuzzy
1787 msgid "No fingerprint"
1788 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1789
1790 #, fuzzy, c-format
1791 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
1792 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1793
1794 #, fuzzy, c-format
1795 msgid "(check argument of option '%s')\n"
1796 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1797
1798 #, fuzzy, c-format
1799 #| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
1800 msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
1801 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ÏÍÏÌÁôïò óáí ðñïêáèïñéóìÝíï ìõóôéêü êëåéäß"
1802
1803 #, fuzzy, c-format
1804 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1805 msgstr ""
1806 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1807
1808 #, fuzzy, c-format
1809 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1810 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1811
1812 #, fuzzy
1813 msgid "make a signature"
1814 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1815
1816 #, fuzzy
1817 msgid "make a clear text signature"
1818 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1819
1820 msgid "make a detached signature"
1821 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1822
1823 msgid "encrypt data"
1824 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1825
1826 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1827 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1828
1829 msgid "decrypt data (default)"
1830 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1831
1832 msgid "verify a signature"
1833 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1834
1835 msgid "list keys"
1836 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1837
1838 msgid "list keys and signatures"
1839 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1840
1841 #, fuzzy
1842 msgid "list and check key signatures"
1843 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1844
1845 msgid "list keys and fingerprints"
1846 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1847
1848 msgid "list secret keys"
1849 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1850
1851 msgid "generate a new key pair"
1852 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1853
1854 #, fuzzy
1855 #| msgid "generate a new key pair"
1856 msgid "quickly generate a new key pair"
1857 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1858
1859 #, fuzzy
1860 #| msgid "generate a new key pair"
1861 msgid "quickly add a new user-id"
1862 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1863
1864 msgid "full featured key pair generation"
1865 msgstr ""
1866
1867 msgid "generate a revocation certificate"
1868 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1869
1870 msgid "remove keys from the public keyring"
1871 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1872
1873 msgid "remove keys from the secret keyring"
1874 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1875
1876 #, fuzzy
1877 #| msgid "sign a key"
1878 msgid "quickly sign a key"
1879 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1880
1881 #, fuzzy
1882 #| msgid "sign a key locally"
1883 msgid "quickly sign a key locally"
1884 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1885
1886 msgid "sign a key"
1887 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1888
1889 msgid "sign a key locally"
1890 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1891
1892 msgid "sign or edit a key"
1893 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1894
1895 #, fuzzy
1896 msgid "change a passphrase"
1897 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
1898
1899 msgid "export keys"
1900 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1901
1902 msgid "export keys to a key server"
1903 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1904
1905 msgid "import keys from a key server"
1906 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1907
1908 msgid "search for keys on a key server"
1909 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1910
1911 msgid "update all keys from a keyserver"
1912 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1913
1914 msgid "import/merge keys"
1915 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1916
1917 msgid "print the card status"
1918 msgstr ""
1919
1920 msgid "change data on a card"
1921 msgstr ""
1922
1923 msgid "change a card's PIN"
1924 msgstr ""
1925
1926 msgid "update the trust database"
1927 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1928
1929 #, fuzzy
1930 msgid "print message digests"
1931 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1932
1933 msgid "run in server mode"
1934 msgstr ""
1935
1936 msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key (good, unknown, bad, ask, auto)"
1937 msgstr ""
1938
1939 msgid "create ascii armored output"
1940 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1941
1942 #, fuzzy
1943 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1944 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1945
1946 #, fuzzy
1947 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1948 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1949
1950 #, fuzzy
1951 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1952 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1953
1954 msgid "use canonical text mode"
1955 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1956
1957 #, fuzzy
1958 msgid "|FILE|write output to FILE"
1959 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
1960
1961 msgid "do not make any changes"
1962 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1963
1964 msgid "prompt before overwriting"
1965 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1966
1967 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1968 msgstr ""
1969
1970 msgid ""
1971 "@\n"
1972 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1973 msgstr ""
1974 "@\n"
1975 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1976
1977 msgid ""
1978 "@\n"
1979 "Examples:\n"
1980 "\n"
1981 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1982 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1983 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1984 " --list-keys [names]        show keys\n"
1985 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1986 msgstr ""
1987 "@\n"
1988 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1989 "\n"
1990 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1991 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1992 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1993 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1994 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1995
1996 #, fuzzy
1997 #| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1998 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
1999 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2000
2001 #, fuzzy
2002 #| msgid ""
2003 #| "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2004 #| "sign, check, encrypt or decrypt\n"
2005 #| "default operation depends on the input data\n"
2006 msgid ""
2007 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
2008 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
2009 "Default operation depends on the input data\n"
2010 msgstr ""
2011 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2012 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
2013 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
2014
2015 msgid ""
2016 "\n"
2017 "Supported algorithms:\n"
2018 msgstr ""
2019 "\n"
2020 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
2021
2022 msgid "Pubkey: "
2023 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
2024
2025 msgid "Cipher: "
2026 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
2027
2028 msgid "Hash: "
2029 msgstr "Hash: "
2030
2031 msgid "Compression: "
2032 msgstr "Óõìðßåóç: "
2033
2034 #, fuzzy, c-format
2035 msgid "usage: %s [options] %s\n"
2036 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
2037
2038 msgid "conflicting commands\n"
2039 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
2040
2041 #, fuzzy, c-format
2042 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
2043 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
2044
2045 #, fuzzy, c-format
2046 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
2047 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2048
2049 #, fuzzy, c-format
2050 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
2051 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2052
2053 #, fuzzy, c-format
2054 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
2055 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2056
2057 #, fuzzy, c-format
2058 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
2059 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2060
2061 #, fuzzy, c-format
2062 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
2063 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2064
2065 #, fuzzy, c-format
2066 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
2067 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2068
2069 #, fuzzy, c-format
2070 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
2071 msgstr ""
2072 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2073
2074 #, fuzzy, c-format
2075 msgid ""
2076 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
2077 msgstr ""
2078 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2079
2080 #, fuzzy, c-format
2081 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
2082 msgstr ""
2083 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2084
2085 #, fuzzy, c-format
2086 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
2087 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2088
2089 #, fuzzy, c-format
2090 msgid ""
2091 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
2092 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2093
2094 #, fuzzy, c-format
2095 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
2096 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2097
2098 #, fuzzy, c-format
2099 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
2100 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
2101
2102 msgid "display photo IDs during key listings"
2103 msgstr ""
2104
2105 #, fuzzy
2106 msgid "show key usage information during key listings"
2107 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2108
2109 msgid "show policy URLs during signature listings"
2110 msgstr ""
2111
2112 #, fuzzy
2113 msgid "show all notations during signature listings"
2114 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2115
2116 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2117 msgstr ""
2118
2119 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2120 msgstr ""
2121
2122 #, fuzzy
2123 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2124 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2125
2126 msgid "show user ID validity during key listings"
2127 msgstr ""
2128
2129 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2130 msgstr ""
2131
2132 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2133 msgstr ""
2134
2135 #, fuzzy
2136 msgid "show the keyring name in key listings"
2137 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
2138
2139 #, fuzzy
2140 msgid "show expiration dates during signature listings"
2141 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2142
2143 #, fuzzy
2144 msgid "available TOFU policies:\n"
2145 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
2146
2147 #, fuzzy, c-format
2148 msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
2149 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
2150
2151 msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
2152 msgstr ""
2153
2154 #, fuzzy, c-format
2155 msgid "unknown TOFU DB format '%s'\n"
2156 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
2157
2158 #, fuzzy, c-format
2159 #| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2160 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
2161 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
2162
2163 #, c-format
2164 msgid ""
2165 "Warning: value '%s' for option '%s' should be a long key ID or a "
2166 "fingerprint\n"
2167 msgstr ""
2168
2169 #, c-format
2170 msgid "key specification '%s' is ambiguous\n"
2171 msgstr ""
2172
2173 #. TRANSLATORS: The %s prints a key specification which
2174 #. for example has been given at the command line.  Two
2175 #. lines with fingerprints are printed after this message.
2176 #, c-format
2177 msgid "'%s' matches at least:\n"
2178 msgstr ""
2179
2180 #, fuzzy, c-format
2181 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2182 msgid "error searching the keyring: %s\n"
2183 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2184
2185 #, c-format
2186 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2187 msgstr ""
2188
2189 #, fuzzy, c-format
2190 #| msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2191 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
2192 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
2193
2194 #, fuzzy, c-format
2195 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
2196 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2197
2198 #, fuzzy, c-format
2199 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
2200 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2201
2202 #, fuzzy, c-format
2203 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
2204 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2205
2206 #, fuzzy
2207 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2208 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
2209
2210 #, fuzzy, c-format
2211 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2212 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2213
2214 #, fuzzy
2215 msgid "invalid keyserver options\n"
2216 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2217
2218 #, c-format
2219 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2220 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2221
2222 msgid "invalid import options\n"
2223 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2224
2225 #, c-format
2226 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2227 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2228
2229 msgid "invalid export options\n"
2230 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2231
2232 #, fuzzy, c-format
2233 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2234 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2235
2236 #, fuzzy
2237 msgid "invalid list options\n"
2238 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2239
2240 msgid "display photo IDs during signature verification"
2241 msgstr ""
2242
2243 msgid "show policy URLs during signature verification"
2244 msgstr ""
2245
2246 #, fuzzy
2247 msgid "show all notations during signature verification"
2248 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2249
2250 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2251 msgstr ""
2252
2253 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2254 msgstr ""
2255
2256 #, fuzzy
2257 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2258 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2259
2260 #, fuzzy
2261 msgid "show user ID validity during signature verification"
2262 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2263
2264 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2265 msgstr ""
2266
2267 #, fuzzy
2268 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2269 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2270
2271 msgid "validate signatures with PKA data"
2272 msgstr ""
2273
2274 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2275 msgstr ""
2276
2277 #, fuzzy, c-format
2278 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2279 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2280
2281 #, fuzzy
2282 msgid "invalid verify options\n"
2283 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2284
2285 #, c-format
2286 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2287 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
2288
2289 #, fuzzy, c-format
2290 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2291 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2292
2293 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2294 msgstr ""
2295
2296 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2297 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
2298
2299 #, c-format
2300 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2301 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
2302
2303 #, c-format
2304 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2305 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
2306
2307 #, c-format
2308 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2309 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
2310
2311 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2312 msgstr ""
2313
2314 #, fuzzy, c-format
2315 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2316 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2317
2318 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2319 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2320
2321 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2322 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2323
2324 #, fuzzy
2325 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2326 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2327
2328 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2329 msgstr ""
2330 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
2331 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2332
2333 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2334 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
2335
2336 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2337 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
2338
2339 #, fuzzy
2340 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2341 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
2342
2343 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2344 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2345
2346 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2347 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2348
2349 #, fuzzy
2350 #| msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2351 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2352 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
2353
2354 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2355 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
2356
2357 msgid "invalid default preferences\n"
2358 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
2359
2360 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2361 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
2362
2363 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2364 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
2365
2366 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2367 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
2368
2369 #, c-format
2370 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2371 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
2372
2373 #, fuzzy, c-format
2374 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
2375 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2376
2377 #, fuzzy, c-format
2378 msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
2379 msgstr ""
2380 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2381
2382 #, fuzzy, c-format
2383 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
2384 msgstr ""
2385 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2386
2387 #, c-format
2388 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2389 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
2390
2391 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2392 msgstr ""
2393 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
2394 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2395
2396 #, fuzzy, c-format
2397 msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
2398 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2399
2400 #, fuzzy, c-format
2401 msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
2402 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2403
2404 msgid "--store [filename]"
2405 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2406
2407 msgid "--symmetric [filename]"
2408 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2409
2410 #, fuzzy, c-format
2411 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2412 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2413
2414 msgid "--encrypt [filename]"
2415 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2416
2417 #, fuzzy
2418 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2419 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2420
2421 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2422 msgstr ""
2423
2424 #, fuzzy, c-format
2425 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2426 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2427
2428 msgid "--sign [filename]"
2429 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2430
2431 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2432 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2433
2434 #, fuzzy
2435 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2436 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2437
2438 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2439 msgstr ""
2440
2441 #, fuzzy, c-format
2442 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2443 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2444
2445 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2446 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2447
2448 msgid "--clearsign [filename]"
2449 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2450
2451 msgid "--decrypt [filename]"
2452 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2453
2454 msgid "--sign-key user-id"
2455 msgstr "--sign-key user-id"
2456
2457 msgid "--lsign-key user-id"
2458 msgstr "--lsign-key user-id"
2459
2460 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2461 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
2462
2463 #, fuzzy
2464 msgid "--passwd <user-id>"
2465 msgstr "--sign-key user-id"
2466
2467 #, c-format
2468 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2469 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2470
2471 #, c-format
2472 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2473 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
2474
2475 #, c-format
2476 msgid "key export failed: %s\n"
2477 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2478
2479 #, c-format
2480 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2481 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2482
2483 #, c-format
2484 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2485 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2486
2487 #, c-format
2488 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2489 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2490
2491 #, c-format
2492 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2493 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2494
2495 #, fuzzy, c-format
2496 #| msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2497 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2498 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2499
2500 #, fuzzy, c-format
2501 msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
2502 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
2503
2504 #, c-format
2505 msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
2506 msgstr ""
2507
2508 msgid "[filename]"
2509 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
2510
2511 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2512 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
2513
2514 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2515 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2516
2517 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2518 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2519
2520 #, fuzzy
2521 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2522 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2523
2524 #, fuzzy
2525 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2526 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
2527
2528 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2529 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
2530
2531 msgid "|FD|write status info to this FD"
2532 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
2533
2534 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2535 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2536
2537 #, fuzzy
2538 msgid ""
2539 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2540 "Check signatures against known trusted keys\n"
2541 msgstr ""
2542 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2543 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
2544
2545 msgid "No help available"
2546 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2547
2548 #, fuzzy, c-format
2549 #| msgid "No help available for `%s'"
2550 msgid "No help available for '%s'"
2551 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2552
2553 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2554 msgstr ""
2555
2556 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2557 msgstr ""
2558
2559 #, fuzzy
2560 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2561 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2562
2563 #, fuzzy
2564 msgid "do not update the trustdb after import"
2565 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2566
2567 msgid "only accept updates to existing keys"
2568 msgstr ""
2569
2570 #, fuzzy
2571 msgid "remove unusable parts from key after import"
2572 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2573
2574 msgid "remove as much as possible from key after import"
2575 msgstr ""
2576
2577 #, c-format
2578 msgid "skipping block of type %d\n"
2579 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2580
2581 #, fuzzy, c-format
2582 msgid "%lu keys processed so far\n"
2583 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2584
2585 #, c-format
2586 msgid "Total number processed: %lu\n"
2587 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2588
2589 #, fuzzy, c-format
2590 #| msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2591 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
2592 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2593
2594 #, c-format
2595 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2596 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2597
2598 #, c-format
2599 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2600 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2601
2602 #, c-format
2603 msgid "              imported: %lu"
2604 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2605
2606 #, c-format
2607 msgid "             unchanged: %lu\n"
2608 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2609
2610 #, c-format
2611 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2612 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2613
2614 #, c-format
2615 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2616 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2617
2618 #, c-format
2619 msgid "        new signatures: %lu\n"
2620 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2621
2622 #, c-format
2623 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2624 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2625
2626 #, c-format
2627 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2628 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2629
2630 #, c-format
2631 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2632 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2633
2634 #, c-format
2635 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2636 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2637
2638 #, c-format
2639 msgid "          not imported: %lu\n"
2640 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2641
2642 #, fuzzy, c-format
2643 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2644 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2645
2646 #, fuzzy, c-format
2647 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2648 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2649
2650 #, c-format
2651 msgid ""
2652 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2653 "algorithms on these user IDs:\n"
2654 msgstr ""
2655
2656 #, c-format
2657 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2658 msgstr ""
2659
2660 #, fuzzy, c-format
2661 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2662 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2663
2664 #, c-format
2665 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2666 msgstr ""
2667
2668 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2669 msgstr ""
2670
2671 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2672 msgstr ""
2673
2674 #, c-format
2675 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2676 msgstr ""
2677
2678 #, fuzzy, c-format
2679 msgid "key %s: no user ID\n"
2680 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2681
2682 #, fuzzy, c-format
2683 msgid "key %s: %s\n"
2684 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
2685
2686 msgid "rejected by import screener"
2687 msgstr ""
2688
2689 #, fuzzy, c-format
2690 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2691 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2692
2693 #, fuzzy, c-format
2694 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2695 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2696
2697 #, fuzzy, c-format
2698 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2699 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2700
2701 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2702 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2703
2704 #, fuzzy, c-format
2705 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2706 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2707
2708 #, fuzzy, c-format
2709 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2710 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2711
2712 #, c-format
2713 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2714 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2715
2716 #, fuzzy, c-format
2717 #| msgid "writing to `%s'\n"
2718 msgid "writing to '%s'\n"
2719 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2720
2721 #, fuzzy, c-format
2722 #| msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2723 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2724 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2725
2726 #, fuzzy, c-format
2727 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2728 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2729
2730 #, fuzzy, c-format
2731 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2732 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2733
2734 #, fuzzy, c-format
2735 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2736 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2737
2738 #, fuzzy, c-format
2739 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2740 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2741
2742 #, fuzzy, c-format
2743 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2744 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2745
2746 #, fuzzy, c-format
2747 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2748 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2749
2750 #, fuzzy, c-format
2751 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2752 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2753
2754 #, fuzzy, c-format
2755 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2756 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2757
2758 #, fuzzy, c-format
2759 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2760 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2761
2762 #, fuzzy, c-format
2763 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2764 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2765
2766 #, fuzzy, c-format
2767 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2768 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2769
2770 #, fuzzy, c-format
2771 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2772 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2773
2774 #, fuzzy, c-format
2775 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2776 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2777
2778 #, fuzzy, c-format
2779 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2780 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2781
2782 #, fuzzy, c-format
2783 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2784 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2785
2786 #, fuzzy, c-format
2787 msgid "key %s: secret key imported\n"
2788 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2789
2790 #, fuzzy, c-format
2791 #| msgid "skipped: secret key already present\n"
2792 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2793 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2794
2795 #, fuzzy, c-format
2796 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2797 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
2798
2799 #, fuzzy, c-format
2800 msgid "secret key %s: %s\n"
2801 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
2802
2803 #, fuzzy
2804 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2805 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2806
2807 #, fuzzy, c-format
2808 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2809 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2810
2811 #. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
2812 #. host has a reference (stub) to a smartcard and
2813 #. actual private key data is stored on the card.  A
2814 #. single smartcard can have up to three private key
2815 #. data.  Importing private key stub is always
2816 #. skipped in 2.1, and it returns
2817 #. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
2818 #. suggested to run 'gpg --card-status', then,
2819 #. references to a card will be automatically
2820 #. created again.
2821 #, c-format
2822 msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
2823 msgstr ""
2824
2825 #, fuzzy, c-format
2826 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2827 msgstr ""
2828 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2829 "áíÜêëçóçò\n"
2830
2831 #, fuzzy, c-format
2832 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2833 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2834
2835 #, fuzzy, c-format
2836 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2837 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2838
2839 #, fuzzy, c-format
2840 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2841 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2842
2843 #, fuzzy, c-format
2844 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2845 msgstr ""
2846 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id "
2847 "\"%s\"\n"
2848
2849 #, fuzzy, c-format
2850 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2851 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2852
2853 #, fuzzy, c-format
2854 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2855 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2856
2857 #, fuzzy, c-format
2858 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2859 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2860
2861 #, fuzzy, c-format
2862 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2863 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2864
2865 #, fuzzy, c-format
2866 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2867 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2868
2869 #, fuzzy, c-format
2870 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2871 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2872
2873 #, fuzzy, c-format
2874 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2875 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2876
2877 #, fuzzy, c-format
2878 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2879 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2880
2881 #, fuzzy, c-format
2882 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2883 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2884
2885 #, fuzzy, c-format
2886 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2887 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2888
2889 #, fuzzy, c-format
2890 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2891 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2892
2893 #, fuzzy, c-format
2894 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2895 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2896
2897 #, fuzzy, c-format
2898 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2899 msgstr ""
2900 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2901
2902 #, fuzzy, c-format
2903 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2904 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2905
2906 #, fuzzy, c-format
2907 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2908 msgstr ""
2909 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2910
2911 #, fuzzy, c-format
2912 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2913 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2914
2915 #, fuzzy, c-format
2916 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2917 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
2918
2919 #, fuzzy, c-format
2920 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2921 msgstr ""
2922 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò "
2923 "%08lX\n"
2924
2925 #, fuzzy, c-format
2926 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2927 msgstr ""
2928 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
2929 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
2930
2931 #, fuzzy, c-format
2932 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2933 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
2934
2935 #, fuzzy, c-format
2936 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2937 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2938
2939 #, fuzzy, c-format
2940 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
2941 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2942
2943 #, fuzzy, c-format
2944 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2945 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2946 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2947
2948 #, fuzzy, c-format
2949 msgid "keybox '%s' created\n"
2950 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2951
2952 #, fuzzy, c-format
2953 #| msgid "keyring `%s' created\n"
2954 msgid "keyring '%s' created\n"
2955 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2956
2957 #, fuzzy, c-format
2958 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
2959 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
2960
2961 #, fuzzy, c-format
2962 msgid "error opening key DB: %s\n"
2963 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
2964
2965 #, c-format
2966 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2967 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
2968
2969 msgid "[revocation]"
2970 msgstr "[áíÜêëçóç]"
2971
2972 msgid "[self-signature]"
2973 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
2974
2975 msgid "1 bad signature\n"
2976 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
2977
2978 #, c-format
2979 msgid "%d bad signatures\n"
2980 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
2981
2982 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2983 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
2984
2985 #, c-format
2986 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2987 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
2988
2989 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2990 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
2991
2992 #, c-format
2993 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2994 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
2995
2996 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2997 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
2998
2999 #, c-format
3000 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3001 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
3002
3003 #, fuzzy
3004 msgid ""
3005 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3006 "keys\n"
3007 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3008 "etc.)\n"
3009 msgstr ""
3010 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
3011 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
3012 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
3013 "\n"
3014
3015 #, fuzzy, c-format
3016 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3017 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
3018
3019 #, fuzzy, c-format
3020 msgid "  %d = I trust fully\n"
3021 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
3022
3023 msgid ""
3024 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3025 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3026 "trust signatures on your behalf.\n"
3027 msgstr ""
3028
3029 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3030 msgstr ""
3031
3032 #, c-format
3033 msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
3034 msgstr ""
3035
3036 #, c-format
3037 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3038 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3039
3040 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3041 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
3042
3043 msgid "  Unable to sign.\n"
3044 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
3045
3046 #, c-format
3047 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3048 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
3049
3050 #, c-format
3051 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3052 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3053
3054 #, fuzzy, c-format
3055 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3056 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3057
3058 #, fuzzy
3059 msgid "Sign it? (y/N) "
3060 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3061
3062 #, c-format
3063 msgid ""
3064 "The self-signature on \"%s\"\n"
3065 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3066 msgstr ""
3067 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
3068 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3069
3070 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3071 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
3072
3073 #, c-format
3074 msgid ""
3075 "Your current signature on \"%s\"\n"
3076 "has expired.\n"
3077 msgstr ""
3078 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3079 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
3080
3081 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3082 msgstr ""
3083 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
3084
3085 #, c-format
3086 msgid ""
3087 "Your current signature on \"%s\"\n"
3088 "is a local signature.\n"
3089 msgstr ""
3090 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3091 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
3092
3093 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3094 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
3095
3096 #, fuzzy, c-format
3097 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3098 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3099
3100 #, fuzzy, c-format
3101 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3102 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3103
3104 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3105 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
3106
3107 #, fuzzy, c-format
3108 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3109 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3110
3111 msgid "This key has expired!"
3112 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
3113
3114 #, c-format
3115 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3116 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
3117
3118 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3119 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
3120
3121 msgid ""
3122 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3123 "belongs\n"
3124 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3125 msgstr ""
3126 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
3127 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
3128 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
3129
3130 #, c-format
3131 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3132 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
3133
3134 #, c-format
3135 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3136 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
3137
3138 #, c-format
3139 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3140 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
3141
3142 #, c-format
3143 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3144 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
3145
3146 #, fuzzy
3147 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
3148 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
3149
3150 #, fuzzy, c-format
3151 msgid ""
3152 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3153 "key \"%s\" (%s)\n"
3154 msgstr ""
3155 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
3156 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
3157
3158 #, fuzzy
3159 msgid "This will be a self-signature.\n"
3160 msgstr ""
3161 "\n"
3162 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
3163
3164 #, fuzzy
3165 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3166 msgstr ""
3167 "\n"
3168 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3169
3170 #, fuzzy
3171 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3172 msgstr ""
3173 "\n"
3174 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3175 "\n"
3176
3177 #, fuzzy
3178 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3179 msgstr ""
3180 "\n"
3181 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3182
3183 #, fuzzy
3184 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3185 msgstr ""
3186 "\n"
3187 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3188 "\n"
3189
3190 #, fuzzy
3191 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3192 msgstr ""
3193 "\n"
3194 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3195
3196 #, fuzzy
3197 msgid "I have checked this key casually.\n"
3198 msgstr ""
3199 "\n"
3200 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3201
3202 #, fuzzy
3203 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3204 msgstr ""
3205 "\n"
3206 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3207
3208 #, fuzzy
3209 msgid "Really sign? (y/N) "
3210 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3211
3212 #, c-format
3213 msgid "signing failed: %s\n"
3214 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3215
3216 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3217 msgstr ""
3218
3219 #, fuzzy, c-format
3220 #| msgid "error creating passphrase: %s\n"
3221 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
3222 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
3223
3224 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3225 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
3226
3227 msgid "save and quit"
3228 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3229
3230 #, fuzzy
3231 msgid "show key fingerprint"
3232 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3233
3234 #, fuzzy
3235 msgid "show the keygrip"
3236 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3237
3238 msgid "list key and user IDs"
3239 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3240
3241 msgid "select user ID N"
3242 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3243
3244 #, fuzzy
3245 msgid "select subkey N"
3246 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3247
3248 #, fuzzy
3249 msgid "check signatures"
3250 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3251
3252 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3253 msgstr ""
3254
3255 #, fuzzy
3256 msgid "sign selected user IDs locally"
3257 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3258
3259 #, fuzzy
3260 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3261 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3262
3263 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3264 msgstr ""
3265
3266 msgid "add a user ID"
3267 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3268
3269 msgid "add a photo ID"
3270 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3271
3272 #, fuzzy
3273 msgid "delete selected user IDs"
3274 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3275
3276 #, fuzzy
3277 msgid "add a subkey"
3278 msgstr "addkey"
3279
3280 msgid "add a key to a smartcard"
3281 msgstr ""
3282
3283 msgid "move a key to a smartcard"
3284 msgstr ""
3285
3286 msgid "move a backup key to a smartcard"
3287 msgstr ""
3288
3289 #, fuzzy
3290 msgid "delete selected subkeys"
3291 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3292
3293 msgid "add a revocation key"
3294 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3295
3296 #, fuzzy
3297 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3298 msgstr ""
3299 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3300
3301 #, fuzzy
3302 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3303 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3304
3305 #, fuzzy
3306 msgid "flag the selected user ID as primary"
3307 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3308
3309 msgid "list preferences (expert)"
3310 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3311
3312 msgid "list preferences (verbose)"
3313 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3314
3315 #, fuzzy
3316 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3317 msgstr ""
3318 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3319
3320 #, fuzzy
3321 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3322 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3323
3324 #, fuzzy
3325 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3326 msgstr ""
3327 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3328
3329 msgid "change the passphrase"
3330 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3331
3332 msgid "change the ownertrust"
3333 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3334
3335 #, fuzzy
3336 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3337 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3338
3339 #, fuzzy
3340 msgid "revoke selected user IDs"
3341 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3342
3343 #, fuzzy
3344 msgid "revoke key or selected subkeys"
3345 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3346
3347 #, fuzzy
3348 msgid "enable key"
3349 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3350
3351 #, fuzzy
3352 msgid "disable key"
3353 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3354
3355 #, fuzzy
3356 msgid "show selected photo IDs"
3357 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3358
3359 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3360 msgstr ""
3361
3362 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3363 msgstr ""
3364
3365 msgid "Secret key is available.\n"
3366 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3367
3368 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3369 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3370
3371 msgid ""
3372 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3373 "(lsign),\n"
3374 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3375 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3376 msgstr ""
3377
3378 msgid "Key is revoked."
3379 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3380
3381 #, fuzzy
3382 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3383 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3384
3385 #, fuzzy
3386 msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
3387 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3388
3389 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3390 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3391
3392 #, fuzzy, c-format
3393 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3394 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3395
3396 #, c-format
3397 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3398 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3399
3400 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3401 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3402
3403 #, c-format
3404 msgid "(Use the '%s' command.)\n"
3405 msgstr ""
3406
3407 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3408 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3409
3410 #, fuzzy
3411 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3412 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3413
3414 #, fuzzy
3415 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3416 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3417
3418 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3419 #. moving the key and not about removing it.
3420 #, fuzzy
3421 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3422 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3423
3424 #, fuzzy
3425 msgid "You must select exactly one key.\n"
3426 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3427
3428 msgid "Command expects a filename argument\n"
3429 msgstr ""
3430
3431 #, fuzzy, c-format
3432 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3433 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3434
3435 #, fuzzy, c-format
3436 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3437 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3438
3439 msgid "You must select at least one key.\n"
3440 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3441
3442 #, fuzzy
3443 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3444 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3445
3446 #, fuzzy
3447 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3448 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3449
3450 #, fuzzy
3451 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3452 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3453
3454 #, fuzzy
3455 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3456 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3457
3458 #, fuzzy
3459 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3460 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3461
3462 #, fuzzy
3463 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3464 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3465
3466 #, fuzzy
3467 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3468 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3469
3470 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3471 msgstr ""
3472
3473 #, fuzzy
3474 msgid "Set preference list to:\n"
3475 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3476
3477 #, fuzzy
3478 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3479 msgstr ""
3480 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3481
3482 #, fuzzy
3483 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3484 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3485
3486 #, fuzzy
3487 msgid "Save changes? (y/N) "
3488 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3489
3490 #, fuzzy
3491 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3492 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3493
3494 #, c-format
3495 msgid "update failed: %s\n"
3496 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3497
3498 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3499 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3500
3501 #, fuzzy, c-format
3502 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3503 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
3504
3505 #, fuzzy, c-format
3506 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3507 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
3508
3509 #, fuzzy
3510 #| msgid "No such user ID.\n"
3511 msgid "No matching user IDs."
3512 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID.\n"
3513
3514 #, fuzzy
3515 msgid "Nothing to sign.\n"
3516 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3517
3518 msgid "Digest: "
3519 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3520
3521 msgid "Features: "
3522 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3523
3524 msgid "Keyserver no-modify"
3525 msgstr ""
3526
3527 msgid "Preferred keyserver: "
3528 msgstr ""
3529
3530 #, fuzzy
3531 msgid "Notations: "
3532 msgstr "Óçìåßùóç: "
3533
3534 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3535 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3536
3537 #, fuzzy, c-format
3538 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3539 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3540
3541 #, fuzzy, c-format
3542 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3543 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3544
3545 #, fuzzy
3546 msgid "(sensitive)"
3547 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3548
3549 #, fuzzy, c-format
3550 msgid "created: %s"
3551 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3552
3553 #, fuzzy, c-format
3554 msgid "revoked: %s"
3555 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3556
3557 #, fuzzy, c-format
3558 msgid "expired: %s"
3559 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3560
3561 #, fuzzy, c-format
3562 msgid "expires: %s"
3563 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3564
3565 #, fuzzy, c-format
3566 msgid "usage: %s"
3567 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3568
3569 msgid "card-no: "
3570 msgstr ""
3571
3572 #, fuzzy, c-format
3573 msgid "trust: %s"
3574 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3575
3576 #, c-format
3577 msgid "validity: %s"
3578 msgstr ""
3579
3580 msgid "This key has been disabled"
3581 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3582
3583 msgid ""
3584 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3585 "unless you restart the program.\n"
3586 msgstr ""
3587 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3588 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3589
3590 #, fuzzy
3591 msgid "revoked"
3592 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3593
3594 #, fuzzy
3595 msgid "expired"
3596 msgstr "expire"
3597
3598 msgid ""
3599 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3600 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3601 msgstr ""
3602 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3603 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3604
3605 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3606 msgstr ""
3607
3608 #, fuzzy
3609 #| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3610 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3611 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3612
3613 msgid ""
3614 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3615 "versions\n"
3616 "         of PGP to reject this key.\n"
3617 msgstr ""
3618 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3619 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3620
3621 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3622 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3623
3624 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3625 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3626
3627 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3628 msgstr ""
3629
3630 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3631 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3632
3633 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3634 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3635
3636 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3637 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3638
3639 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3640 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3641
3642 #, c-format
3643 msgid "Deleted %d signature.\n"
3644 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3645
3646 #, c-format
3647 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3648 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3649
3650 msgid "Nothing deleted.\n"
3651 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3652
3653 #, fuzzy
3654 msgid "invalid"
3655 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
3656
3657 #, fuzzy, c-format
3658 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3659 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3660
3661 #, fuzzy, c-format
3662 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3663 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3664
3665 #, fuzzy, c-format
3666 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3667 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3668
3669 #, fuzzy, c-format
3670 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3671 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3672
3673 #, fuzzy, c-format
3674 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3675 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3676
3677 msgid ""
3678 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3679 "cause\n"
3680 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3681 msgstr ""
3682 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
3683 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
3684 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3685
3686 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3687 msgstr ""
3688 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
3689
3690 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3691 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
3692
3693 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3694 msgstr ""
3695 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
3696
3697 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3698 msgstr ""
3699 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
3700
3701 #, fuzzy
3702 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3703 msgstr ""
3704 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
3705
3706 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3707 msgstr ""
3708 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
3709 "åðáíÝëèåé!\n"
3710
3711 #, fuzzy
3712 msgid ""
3713 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3714 msgstr ""
3715 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
3716 "N): "
3717
3718 #, fuzzy
3719 msgid ""
3720 "Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
3721 "N) "
3722 msgstr ""
3723 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
3724 "N): "
3725
3726 #, fuzzy
3727 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3728 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3729
3730 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3731 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
3732
3733 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3734 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3735
3736 #, fuzzy, c-format
3737 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3738 msgstr ""
3739 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
3740 "ðéóôïðïéçèåß\n"
3741
3742 #, c-format
3743 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3744 msgstr ""
3745
3746 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3747 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
3748
3749 #, fuzzy, c-format
3750 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3751 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3752
3753 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3754 msgstr ""
3755
3756 #, fuzzy
3757 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3758 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3759
3760 #, fuzzy
3761 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3762 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3763
3764 #, fuzzy
3765 msgid "Enter the notation: "
3766 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3767
3768 #, fuzzy
3769 msgid "Proceed? (y/N) "
3770 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
3771
3772 #, c-format
3773 msgid "No user ID with index %d\n"
3774 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3775
3776 #, fuzzy, c-format
3777 msgid "No user ID with hash %s\n"
3778 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3779
3780 #, fuzzy, c-format
3781 msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
3782 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3783
3784 #, fuzzy, c-format
3785 msgid "No subkey with index %d\n"
3786 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3787
3788 #, fuzzy, c-format
3789 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3790 msgstr "user ID: \""
3791
3792 #, fuzzy, c-format
3793 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3794 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
3795
3796 msgid " (non-exportable)"
3797 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3798
3799 #, c-format
3800 msgid "This signature expired on %s.\n"
3801 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3802
3803 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3804 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3805
3806 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3807 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
3808
3809 #, fuzzy
3810 msgid "Not signed by you.\n"
3811 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s\n"
3812
3813 #, fuzzy, c-format
3814 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3815 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
3816
3817 #, fuzzy
3818 msgid " (non-revocable)"
3819 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3820
3821 #, fuzzy, c-format
3822 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3823 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
3824
3825 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3826 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
3827
3828 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3829 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
3830
3831 msgid "no secret key\n"
3832 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
3833
3834 #, c-format
3835 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3836 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3837
3838 #, c-format
3839 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3840 msgstr ""
3841 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
3842
3843 #, fuzzy, c-format
3844 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3845 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3846
3847 #, fuzzy, c-format
3848 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3849 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3850
3851 #, fuzzy, c-format
3852 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3853 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
3854
3855 #, fuzzy, c-format
3856 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3857 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
3858
3859 #, fuzzy
3860 msgid "too many cipher preferences\n"
3861 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3862
3863 #, fuzzy
3864 msgid "too many digest preferences\n"
3865 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3866
3867 #, fuzzy
3868 msgid "too many compression preferences\n"
3869 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3870
3871 #, fuzzy, c-format
3872 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3873 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
3874
3875 msgid "writing direct signature\n"
3876 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
3877
3878 msgid "writing self signature\n"
3879 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
3880
3881 msgid "writing key binding signature\n"
3882 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
3883
3884 #, c-format
3885 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3886 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
3887
3888 #, c-format
3889 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3890 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
3891
3892 msgid ""
3893 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3894 msgstr ""
3895
3896 #, fuzzy
3897 msgid "Sign"
3898 msgstr "sign"
3899
3900 msgid "Certify"
3901 msgstr ""
3902
3903 #, fuzzy
3904 msgid "Encrypt"
3905 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
3906
3907 msgid "Authenticate"
3908 msgstr ""
3909
3910 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3911 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3912 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3913 #. functions:
3914 #.
3915 #. s = Toggle signing capability
3916 #. e = Toggle encryption capability
3917 #. a = Toggle authentication capability
3918 #. q = Finish
3919 #.
3920 msgid "SsEeAaQq"
3921 msgstr ""
3922
3923 #, c-format
3924 msgid "Possible actions for a %s key: "
3925 msgstr ""
3926
3927 msgid "Current allowed actions: "
3928 msgstr ""
3929
3930 #, c-format
3931 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3932 msgstr ""
3933
3934 #, fuzzy, c-format
3935 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3936 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3937
3938 #, c-format
3939 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3940 msgstr ""
3941
3942 #, c-format
3943 msgid "   (%c) Finished\n"
3944 msgstr ""
3945
3946 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3947 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"