7f29b675e1f6e9d6cd4b85fa196b9c504f32c304
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-03-08 14:20+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
11 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: agent/call-pinentry.c:194
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
20 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
21
22 #: agent/call-pinentry.c:424
23 msgid ""
24 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
25 "session"
26 msgstr ""
27
28 #: agent/call-pinentry.c:427
29 #, fuzzy
30 msgid ""
31 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
32 "this session"
33 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
34
35 #: agent/call-pinentry.c:474
36 #, c-format
37 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
38 msgstr ""
39
40 #: agent/call-pinentry.c:494 agent/call-pinentry.c:506
41 #, fuzzy
42 msgid "PIN too long"
43 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
44
45 #: agent/call-pinentry.c:495
46 #, fuzzy
47 msgid "Passphrase too long"
48 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
49
50 #: agent/call-pinentry.c:503
51 #, fuzzy
52 msgid "Invalid characters in PIN"
53 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
54
55 #: agent/call-pinentry.c:508
56 msgid "PIN too short"
57 msgstr ""
58
59 #: agent/call-pinentry.c:520
60 #, fuzzy
61 msgid "Bad PIN"
62 msgstr "êáêü MPI"
63
64 #: agent/call-pinentry.c:521
65 #, fuzzy
66 msgid "Bad Passphrase"
67 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
68
69 #: agent/call-pinentry.c:557
70 #, fuzzy
71 msgid "Passphrase"
72 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
73
74 #: agent/command-ssh.c:531
75 #, fuzzy, c-format
76 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
77 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
78
79 #: agent/command-ssh.c:690 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1024 g10/keygen.c:3067
80 #: g10/keygen.c:3096 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:267
81 #: g10/openfile.c:360 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141 g10/tdbio.c:538
82 #, c-format
83 msgid "can't create `%s': %s\n"
84 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
85
86 #: agent/command-ssh.c:702 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
87 #: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:109 g10/decrypt.c:72 g10/encode.c:196
88 #: g10/encode.c:506 g10/gpg.c:1025 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2562
89 #: g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:190 g10/openfile.c:345
90 #: g10/plaintext.c:504 g10/sign.c:814 g10/sign.c:1009 g10/sign.c:1125
91 #: g10/sign.c:1281 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
92 #: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:100 g10/verify.c:163 sm/gpgsm.c:1775
93 #: sm/gpgsm.c:1812 sm/qualified.c:74
94 #, c-format
95 msgid "can't open `%s': %s\n"
96 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
97
98 #: agent/command-ssh.c:1617 agent/command-ssh.c:1635
99 #, fuzzy, c-format
100 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
101 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
102
103 #: agent/command-ssh.c:1621
104 #, c-format
105 msgid "detected card with S/N: %s\n"
106 msgstr ""
107
108 #: agent/command-ssh.c:1626
109 #, fuzzy, c-format
110 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
111 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
112
113 #: agent/command-ssh.c:1646
114 #, fuzzy, c-format
115 msgid "no suitable card key found: %s\n"
116 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
117
118 #: agent/command-ssh.c:1696
119 #, fuzzy, c-format
120 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
121 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
122
123 #: agent/command-ssh.c:1711
124 #, fuzzy, c-format
125 msgid "error writing key: %s\n"
126 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
127
128 #: agent/command-ssh.c:2016
129 #, fuzzy, c-format
130 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
131 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
132
133 #: agent/command-ssh.c:2351
134 #, c-format
135 msgid ""
136 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
137 "0Awithin gpg-agent's key storage"
138 msgstr ""
139
140 #: agent/command-ssh.c:2852
141 #, fuzzy, c-format
142 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
143 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
144
145 #: agent/divert-scd.c:219
146 msgid "Admin PIN"
147 msgstr ""
148
149 #: agent/divert-scd.c:277
150 #, fuzzy
151 msgid "Repeat this PIN"
152 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
153
154 #: agent/divert-scd.c:280
155 #, fuzzy
156 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
157 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
158
159 #: agent/divert-scd.c:292
160 #, c-format
161 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
162 msgstr ""
163
164 #: agent/genkey.c:90
165 #, c-format
166 msgid ""
167 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
168 "passphrase should%%0Abe at least %u character long."
169 msgid_plural ""
170 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
171 "passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
172 msgstr[0] ""
173 msgstr[1] ""
174
175 #: agent/genkey.c:100
176 #, fuzzy
177 msgid "Take this one anyway"
178 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
179
180 #: agent/genkey.c:101
181 #, fuzzy
182 msgid "Enter new passphrase"
183 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
184
185 #: agent/genkey.c:146
186 #, fuzzy, c-format
187 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
188 msgstr ""
189 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
190 "\n"
191
192 #: agent/genkey.c:148 agent/genkey.c:266 agent/protect-tool.c:1216
193 #, fuzzy
194 msgid "Please re-enter this passphrase"
195 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
196
197 #: agent/genkey.c:175 agent/genkey.c:293 agent/protect-tool.c:1222
198 #: tools/symcryptrun.c:487
199 msgid "does not match - try again"
200 msgstr ""
201
202 #: agent/genkey.c:265
203 #, fuzzy
204 msgid "Please enter the new passphrase"
205 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
206
207 #: agent/gpg-agent.c:113 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:109
208 #: scd/scdaemon.c:103
209 #, fuzzy
210 msgid ""
211 "@Options:\n"
212 " "
213 msgstr ""
214 "@\n"
215 "ÅðéëïãÝò:\n"
216 " "
217
218 #: agent/gpg-agent.c:115 scd/scdaemon.c:105
219 msgid "run in server mode (foreground)"
220 msgstr ""
221
222 #: agent/gpg-agent.c:116 scd/scdaemon.c:108
223 msgid "run in daemon mode (background)"
224 msgstr ""
225
226 #: agent/gpg-agent.c:117 g10/gpg.c:470 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
227 #: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:335 tools/gpg-connect-agent.c:59
228 #: tools/gpgconf.c:69 tools/symcryptrun.c:185
229 msgid "verbose"
230 msgstr "áíáëõôéêÜ"
231
232 #: agent/gpg-agent.c:118 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:110
233 #: sm/gpgsm.c:336
234 msgid "be somewhat more quiet"
235 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
236
237 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:111
238 msgid "sh-style command output"
239 msgstr ""
240
241 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:112
242 msgid "csh-style command output"
243 msgstr ""
244
245 #: agent/gpg-agent.c:121 tools/symcryptrun.c:188
246 #, fuzzy
247 msgid "|FILE|read options from FILE"
248 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
249
250 #: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:121
251 msgid "do not detach from the console"
252 msgstr ""
253
254 #: agent/gpg-agent.c:127
255 msgid "do not grab keyboard and mouse"
256 msgstr ""
257
258 #: agent/gpg-agent.c:128 scd/scdaemon.c:122 sm/gpgsm.c:338
259 #: tools/symcryptrun.c:187
260 #, fuzzy
261 msgid "use a log file for the server"
262 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
263
264 #: agent/gpg-agent.c:130
265 #, fuzzy
266 msgid "use a standard location for the socket"
267 msgstr ""
268 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
269
270 #: agent/gpg-agent.c:134
271 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
272 msgstr ""
273
274 #: agent/gpg-agent.c:137
275 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
276 msgstr ""
277
278 #: agent/gpg-agent.c:138
279 #, fuzzy
280 msgid "do not use the SCdaemon"
281 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
282
283 #: agent/gpg-agent.c:145
284 msgid "ignore requests to change the TTY"
285 msgstr ""
286
287 #: agent/gpg-agent.c:147
288 msgid "ignore requests to change the X display"
289 msgstr ""
290
291 #: agent/gpg-agent.c:150
292 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
293 msgstr ""
294
295 #: agent/gpg-agent.c:156
296 msgid "do not use the PIN cache when signing"
297 msgstr ""
298
299 #: agent/gpg-agent.c:158
300 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
301 msgstr ""
302
303 #: agent/gpg-agent.c:160
304 #, fuzzy
305 msgid "allow presetting passphrase"
306 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
307
308 #: agent/gpg-agent.c:161
309 msgid "enable ssh-agent emulation"
310 msgstr ""
311
312 #: agent/gpg-agent.c:163
313 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
314 msgstr ""
315
316 #: agent/gpg-agent.c:247 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
317 #: scd/scdaemon.c:192 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
318 #: tools/gpgconf.c:91 tools/symcryptrun.c:225
319 #, fuzzy
320 msgid "Please report bugs to <"
321 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
322
323 #: agent/gpg-agent.c:250
324 #, fuzzy
325 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
326 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
327
328 #: agent/gpg-agent.c:252
329 msgid ""
330 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
331 "Secret key management for GnuPG\n"
332 msgstr ""
333
334 #: agent/gpg-agent.c:311
335 #, c-format
336 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
337 msgstr ""
338
339 #: agent/gpg-agent.c:314
340 #, c-format
341 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
342 msgstr ""
343
344 #: agent/gpg-agent.c:345 g10/gpg.c:931 scd/scdaemon.c:266 sm/gpgsm.c:646
345 #, c-format
346 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
347 msgstr ""
348
349 #: agent/gpg-agent.c:521 agent/protect-tool.c:1073 g10/gpg.c:1835
350 #: kbx/kbxutil.c:432 scd/scdaemon.c:358 sm/gpgsm.c:768
351 #: tools/symcryptrun.c:1056
352 #, c-format
353 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
354 msgstr ""
355
356 #: agent/gpg-agent.c:615 g10/gpg.c:2035 scd/scdaemon.c:435 sm/gpgsm.c:865
357 #, c-format
358 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
359 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
360
361 #: agent/gpg-agent.c:620 agent/gpg-agent.c:1179 g10/gpg.c:2039
362 #: scd/scdaemon.c:440 sm/gpgsm.c:869 tools/symcryptrun.c:989
363 #, c-format
364 msgid "option file `%s': %s\n"
365 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
366
367 #: agent/gpg-agent.c:628 g10/gpg.c:2046 scd/scdaemon.c:448 sm/gpgsm.c:876
368 #, c-format
369 msgid "reading options from `%s'\n"
370 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
371
372 #: agent/gpg-agent.c:949 g10/plaintext.c:142 g10/plaintext.c:147
373 #: g10/plaintext.c:164
374 #, c-format
375 msgid "error creating `%s': %s\n"
376 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
377
378 #: agent/gpg-agent.c:1239 agent/gpg-agent.c:1342 agent/gpg-agent.c:1346
379 #: agent/gpg-agent.c:1382 agent/gpg-agent.c:1386 g10/exec.c:174
380 #: g10/openfile.c:418 scd/scdaemon.c:934
381 #, c-format
382 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
383 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
384
385 #: agent/gpg-agent.c:1253 scd/scdaemon.c:948
386 msgid "name of socket too long\n"
387 msgstr ""
388
389 #: agent/gpg-agent.c:1279 scd/scdaemon.c:974
390 #, fuzzy, c-format
391 msgid "can't create socket: %s\n"
392 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
393
394 #: agent/gpg-agent.c:1308 scd/scdaemon.c:1003
395 #, fuzzy, c-format
396 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
397 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
398
399 #: agent/gpg-agent.c:1316 scd/scdaemon.c:1011
400 #, fuzzy, c-format
401 msgid "listen() failed: %s\n"
402 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
403
404 #: agent/gpg-agent.c:1322 scd/scdaemon.c:1017
405 #, fuzzy, c-format
406 msgid "listening on socket `%s'\n"
407 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
408
409 #: agent/gpg-agent.c:1350 agent/gpg-agent.c:1392 g10/openfile.c:421
410 #, fuzzy, c-format
411 msgid "directory `%s' created\n"
412 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
413
414 #: agent/gpg-agent.c:1398
415 #, fuzzy, c-format
416 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
417 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
418
419 #: agent/gpg-agent.c:1402
420 #, fuzzy, c-format
421 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
422 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
423
424 #: agent/gpg-agent.c:1504
425 #, c-format
426 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
427 msgstr ""
428
429 #: agent/gpg-agent.c:1509
430 #, c-format
431 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
432 msgstr ""
433
434 #: agent/gpg-agent.c:1526
435 #, c-format
436 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
437 msgstr ""
438
439 #: agent/gpg-agent.c:1531
440 #, c-format
441 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
442 msgstr ""
443
444 #: agent/gpg-agent.c:1627 scd/scdaemon.c:1136
445 #, fuzzy, c-format
446 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
447 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
448
449 #: agent/gpg-agent.c:1733 scd/scdaemon.c:1203
450 #, fuzzy, c-format
451 msgid "%s %s stopped\n"
452 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
453
454 #: agent/gpg-agent.c:1754
455 #, fuzzy
456 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
457 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
458
459 #: agent/gpg-agent.c:1764 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
460 #: sm/call-agent.c:144 tools/gpg-connect-agent.c:713
461 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
462 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
463
464 #: agent/gpg-agent.c:1776 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
465 #: sm/call-agent.c:156 tools/gpg-connect-agent.c:724
466 #, c-format
467 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
468 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
469
470 #: agent/preset-passphrase.c:100
471 #, fuzzy
472 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
473 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
474
475 #: agent/preset-passphrase.c:103
476 msgid ""
477 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
478 "Password cache maintenance\n"
479 msgstr ""
480
481 #: agent/protect-tool.c:146
482 #, fuzzy
483 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
484 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
485
486 #: agent/protect-tool.c:148
487 msgid ""
488 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
489 "Secret key maintenance tool\n"
490 msgstr ""
491
492 #: agent/protect-tool.c:1207
493 #, fuzzy
494 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
495 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
496
497 #: agent/protect-tool.c:1210
498 #, fuzzy
499 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
500 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
501
502 #: agent/protect-tool.c:1213
503 msgid ""
504 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
505 "system."
506 msgstr ""
507
508 #: agent/protect-tool.c:1218
509 #, fuzzy
510 msgid ""
511 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
512 "needed to complete this operation."
513 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
514
515 #: agent/protect-tool.c:1223 tools/symcryptrun.c:488
516 #, fuzzy
517 msgid "Passphrase:"
518 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
519
520 #: agent/protect-tool.c:1236 tools/symcryptrun.c:501
521 #, fuzzy, c-format
522 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
523 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
524
525 #: agent/protect-tool.c:1239 tools/symcryptrun.c:505
526 #, fuzzy
527 msgid "cancelled\n"
528 msgstr "Áêýñùóç"
529
530 #: agent/trustlist.c:115 agent/trustlist.c:303
531 #, fuzzy, c-format
532 msgid "error opening `%s': %s\n"
533 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
534
535 #: agent/trustlist.c:130
536 #, fuzzy, c-format
537 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
538 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
539
540 #: agent/trustlist.c:150 agent/trustlist.c:158
541 #, c-format
542 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
543 msgstr ""
544
545 #: agent/trustlist.c:164
546 #, fuzzy, c-format
547 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
548 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
549
550 #: agent/trustlist.c:199
551 #, fuzzy, c-format
552 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
553 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
554
555 #: agent/trustlist.c:225 agent/trustlist.c:232
556 #, c-format
557 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
558 msgstr ""
559
560 #: agent/trustlist.c:264
561 #, fuzzy, c-format
562 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
563 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
564
565 #: agent/trustlist.c:355 agent/trustlist.c:394
566 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
567 msgstr ""
568
569 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
570 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
571 #. Pinentry to insert a line break.  The double
572 #. percent sign is actually needed because it is also
573 #. a printf format string.  If you need to insert a
574 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
575 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
576 #. fingerprint string whereas the first one receives
577 #. the name as store in the certificate.
578 #: agent/trustlist.c:470
579 #, c-format
580 msgid ""
581 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
582 "fingerprint:%%0A  %s"
583 msgstr ""
584
585 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
586 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
587 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
588 #: agent/trustlist.c:479
589 msgid "Correct"
590 msgstr ""
591
592 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
593 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
594 #. Pinentry to insert a line break.  The double
595 #. percent sign is actually needed because it is also
596 #. a printf format string.  If you need to insert a
597 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
598 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
599 #. certificate.
600 #: agent/trustlist.c:499
601 #, c-format
602 msgid ""
603 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
604 "certificates?"
605 msgstr ""
606
607 #: agent/trustlist.c:505
608 #, fuzzy
609 msgid "Yes"
610 msgstr "íáé|íáß"
611
612 #: agent/trustlist.c:505
613 msgid "No"
614 msgstr ""
615
616 #: common/exechelp.c:285 common/exechelp.c:376
617 #, fuzzy, c-format
618 msgid "error creating a pipe: %s\n"
619 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
620
621 #: common/exechelp.c:352 common/exechelp.c:409
622 #, fuzzy, c-format
623 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
624 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
625
626 #: common/exechelp.c:388 common/exechelp.c:546
627 #, fuzzy, c-format
628 msgid "error forking process: %s\n"
629 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
630
631 #: common/exechelp.c:444 common/exechelp.c:487
632 #, c-format
633 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
634 msgstr ""
635
636 #: common/exechelp.c:452
637 #, fuzzy, c-format
638 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
639 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
640
641 #: common/exechelp.c:458 common/exechelp.c:498
642 #, fuzzy, c-format
643 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
644 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
645
646 #: common/exechelp.c:493
647 #, c-format
648 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
649 msgstr ""
650
651 #: common/exechelp.c:504
652 #, fuzzy, c-format
653 msgid "error running `%s': terminated\n"
654 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
655
656 #: common/http.c:1623
657 #, fuzzy, c-format
658 msgid "error creating socket: %s\n"
659 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
660
661 #: common/http.c:1667
662 #, fuzzy
663 msgid "host not found"
664 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
665
666 #: common/simple-pwquery.c:310
667 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
668 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
669
670 #: common/simple-pwquery.c:368
671 #, c-format
672 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
673 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
674
675 #: common/simple-pwquery.c:379
676 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
677 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
678
679 #: common/simple-pwquery.c:389
680 #, fuzzy
681 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
682 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
683
684 #: common/simple-pwquery.c:531 common/simple-pwquery.c:619
685 #, fuzzy
686 msgid "canceled by user\n"
687 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
688
689 #: common/simple-pwquery.c:538 common/simple-pwquery.c:625
690 #, fuzzy
691 msgid "problem with the agent\n"
692 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
693
694 #: common/sysutils.c:88 g10/misc.c:137
695 #, c-format
696 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
697 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
698
699 #: common/sysutils.c:183
700 #, fuzzy, c-format
701 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
702 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
703
704 #: common/sysutils.c:215
705 #, fuzzy, c-format
706 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
707 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
708
709 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
710 #: common/yesno.c:33 common/yesno.c:70
711 msgid "yes"
712 msgstr "íáé|íáß"
713
714 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:75
715 msgid "yY"
716 msgstr "yY"
717
718 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
719 #: common/yesno.c:36 common/yesno.c:72
720 msgid "no"
721 msgstr "ü÷é|ï÷é"
722
723 #: common/yesno.c:37 common/yesno.c:76
724 msgid "nN"
725 msgstr "nN"
726
727 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
728 #: common/yesno.c:74
729 msgid "quit"
730 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
731
732 #: common/yesno.c:77
733 msgid "qQ"
734 msgstr "qQ"
735
736 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
737 #: common/yesno.c:111
738 msgid "okay|okay"
739 msgstr ""
740
741 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
742 #: common/yesno.c:113
743 msgid "cancel|cancel"
744 msgstr ""
745
746 #: common/yesno.c:114
747 msgid "oO"
748 msgstr ""
749
750 #: common/yesno.c:115
751 #, fuzzy
752 msgid "cC"
753 msgstr "c"
754
755 #: g10/armor.c:368
756 #, c-format
757 msgid "armor: %s\n"
758 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
759
760 #: g10/armor.c:407
761 msgid "invalid armor header: "
762 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
763
764 #: g10/armor.c:418
765 msgid "armor header: "
766 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
767
768 #: g10/armor.c:429
769 msgid "invalid clearsig header\n"
770 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
771
772 #: g10/armor.c:481
773 msgid "nested clear text signatures\n"
774 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
775
776 #: g10/armor.c:616
777 #, fuzzy
778 msgid "unexpected armor: "
779 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
780
781 #: g10/armor.c:628
782 msgid "invalid dash escaped line: "
783 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
784
785 #: g10/armor.c:782 g10/armor.c:1392
786 #, fuzzy, c-format
787 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
788 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
789
790 #: g10/armor.c:825
791 msgid "premature eof (no CRC)\n"
792 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
793
794 #: g10/armor.c:859
795 msgid "premature eof (in CRC)\n"
796 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
797
798 #: g10/armor.c:867
799 msgid "malformed CRC\n"
800 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
801
802 #: g10/armor.c:871 g10/armor.c:1429
803 #, fuzzy, c-format
804 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
805 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
806
807 #: g10/armor.c:891
808 #, fuzzy
809 msgid "premature eof (in trailer)\n"
810 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
811
812 #: g10/armor.c:895
813 msgid "error in trailer line\n"
814 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
815
816 #: g10/armor.c:1206
817 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
818 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
819
820 #: g10/armor.c:1211
821 #, c-format
822 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
823 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
824
825 #: g10/armor.c:1215
826 msgid ""
827 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
828 msgstr ""
829 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
830 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
831
832 #: g10/build-packet.c:978
833 msgid ""
834 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
835 "an '='\n"
836 msgstr ""
837 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
838 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
839
840 #: g10/build-packet.c:990
841 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
842 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
843
844 #: g10/build-packet.c:996
845 #, fuzzy
846 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
847 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
848
849 #: g10/build-packet.c:1014
850 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
851 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
852
853 #: g10/build-packet.c:1048 g10/build-packet.c:1057
854 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
855 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
856
857 #: g10/build-packet.c:1079 g10/build-packet.c:1081
858 msgid "not human readable"
859 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
860
861 #: g10/call-agent.c:99 sm/call-agent.c:102
862 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
863 msgstr ""
864
865 #: g10/call-agent.c:160 sm/call-agent.c:167
866 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
867 msgstr ""
868
869 #: g10/card-util.c:64 g10/card-util.c:307
870 #, fuzzy, c-format
871 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
872 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
873
874 #: g10/card-util.c:69
875 #, c-format
876 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
877 msgstr ""
878
879 #: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1531
880 #: g10/keygen.c:2749 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:457
881 #, fuzzy
882 msgid "can't do this in batch mode\n"
883 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
884
885 #: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
886 #: g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:447 g10/keyedit.c:461 g10/keygen.c:1550
887 #: g10/keygen.c:1617
888 msgid "Your selection? "
889 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
890
891 #: g10/card-util.c:217 g10/card-util.c:267
892 msgid "[not set]"
893 msgstr ""
894
895 #: g10/card-util.c:414
896 #, fuzzy
897 msgid "male"
898 msgstr "enable"
899
900 #: g10/card-util.c:415
901 #, fuzzy
902 msgid "female"
903 msgstr "enable"
904
905 #: g10/card-util.c:415
906 #, fuzzy
907 msgid "unspecified"
908 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
909
910 #: g10/card-util.c:442
911 #, fuzzy
912 msgid "not forced"
913 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
914
915 #: g10/card-util.c:442
916 msgid "forced"
917 msgstr ""
918
919 #: g10/card-util.c:520
920 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
921 msgstr ""
922
923 #: g10/card-util.c:522
924 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
925 msgstr ""
926
927 #: g10/card-util.c:524
928 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
929 msgstr ""
930
931 #: g10/card-util.c:541
932 msgid "Cardholder's surname: "
933 msgstr ""
934
935 #: g10/card-util.c:543
936 msgid "Cardholder's given name: "
937 msgstr ""
938
939 #: g10/card-util.c:561
940 #, c-format
941 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
942 msgstr ""
943
944 #: g10/card-util.c:582
945 #, fuzzy
946 msgid "URL to retrieve public key: "
947 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
948
949 #: g10/card-util.c:590
950 #, c-format
951 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
952 msgstr ""
953
954 #: g10/card-util.c:688 g10/card-util.c:757 g10/import.c:285
955 #, c-format
956 msgid "error reading `%s': %s\n"
957 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
958
959 #: g10/card-util.c:696
960 msgid "Login data (account name): "
961 msgstr ""
962
963 #: g10/card-util.c:706
964 #, c-format
965 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
966 msgstr ""
967
968 #: g10/card-util.c:765
969 msgid "Private DO data: "
970 msgstr ""
971
972 #: g10/card-util.c:775
973 #, c-format
974 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
975 msgstr ""
976
977 #: g10/card-util.c:795
978 #, fuzzy
979 msgid "Language preferences: "
980 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
981
982 #: g10/card-util.c:803
983 #, fuzzy
984 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
985 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
986
987 #: g10/card-util.c:812
988 #, fuzzy
989 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
990 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
991
992 #: g10/card-util.c:833
993 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
994 msgstr ""
995
996 #: g10/card-util.c:847
997 #, fuzzy
998 msgid "Error: invalid response.\n"
999 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1000
1001 #: g10/card-util.c:868
1002 #, fuzzy
1003 msgid "CA fingerprint: "
1004 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1005
1006 #: g10/card-util.c:891
1007 #, fuzzy
1008 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1009 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1010
1011 #: g10/card-util.c:939
1012 #, fuzzy, c-format
1013 msgid "key operation not possible: %s\n"
1014 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1015
1016 #: g10/card-util.c:940
1017 #, fuzzy
1018 msgid "not an OpenPGP card"
1019 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1020
1021 #: g10/card-util.c:949
1022 #, fuzzy, c-format
1023 msgid "error getting current key info: %s\n"
1024 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1025
1026 #: g10/card-util.c:1034
1027 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1028 msgstr ""
1029
1030 #: g10/card-util.c:1055 g10/card-util.c:1064
1031 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1032 msgstr ""
1033
1034 #: g10/card-util.c:1076
1035 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1036 msgstr ""
1037
1038 #: g10/card-util.c:1085
1039 #, c-format
1040 msgid ""
1041 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1042 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1043 "You should change them using the command --change-pin\n"
1044 msgstr ""
1045
1046 #: g10/card-util.c:1120
1047 #, fuzzy
1048 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1049 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1050
1051 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
1052 #, fuzzy
1053 msgid "   (1) Signature key\n"
1054 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1055
1056 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
1057 #, fuzzy
1058 msgid "   (2) Encryption key\n"
1059 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1060
1061 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
1062 msgid "   (3) Authentication key\n"
1063 msgstr ""
1064
1065 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:947
1066 #: g10/keygen.c:1554 g10/keygen.c:1582 g10/keygen.c:1656 g10/revoke.c:687
1067 msgid "Invalid selection.\n"
1068 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1069
1070 #: g10/card-util.c:1200
1071 #, fuzzy
1072 msgid "Please select where to store the key:\n"
1073 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
1074
1075 #: g10/card-util.c:1235
1076 #, fuzzy
1077 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1078 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
1079
1080 #: g10/card-util.c:1240
1081 #, fuzzy
1082 msgid "secret parts of key are not available\n"
1083 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
1084
1085 #: g10/card-util.c:1245
1086 #, fuzzy
1087 msgid "secret key already stored on a card\n"
1088 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1089
1090 #: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1364
1091 msgid "quit this menu"
1092 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
1093
1094 #: g10/card-util.c:1318
1095 #, fuzzy
1096 msgid "show admin commands"
1097 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1098
1099 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1367
1100 msgid "show this help"
1101 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
1102
1103 #: g10/card-util.c:1321
1104 #, fuzzy
1105 msgid "list all available data"
1106 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1107
1108 #: g10/card-util.c:1324
1109 msgid "change card holder's name"
1110 msgstr ""
1111
1112 #: g10/card-util.c:1325
1113 msgid "change URL to retrieve key"
1114 msgstr ""
1115
1116 #: g10/card-util.c:1326
1117 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1118 msgstr ""
1119
1120 #: g10/card-util.c:1327
1121 #, fuzzy
1122 msgid "change the login name"
1123 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
1124
1125 #: g10/card-util.c:1328
1126 #, fuzzy
1127 msgid "change the language preferences"
1128 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
1129
1130 #: g10/card-util.c:1329
1131 msgid "change card holder's sex"
1132 msgstr ""
1133
1134 #: g10/card-util.c:1330
1135 #, fuzzy
1136 msgid "change a CA fingerprint"
1137 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1138
1139 #: g10/card-util.c:1331
1140 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1141 msgstr ""
1142
1143 #: g10/card-util.c:1332
1144 #, fuzzy
1145 msgid "generate new keys"
1146 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1147
1148 #: g10/card-util.c:1333
1149 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1150 msgstr ""
1151
1152 #: g10/card-util.c:1334
1153 msgid "verify the PIN and list all data"
1154 msgstr ""
1155
1156 #: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1636
1157 msgid "Command> "
1158 msgstr "ÅíôïëÞ> "
1159
1160 #: g10/card-util.c:1492
1161 #, fuzzy
1162 msgid "Admin-only command\n"
1163 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1164
1165 #: g10/card-util.c:1523
1166 #, fuzzy
1167 msgid "Admin commands are allowed\n"
1168 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1169
1170 #: g10/card-util.c:1525
1171 #, fuzzy
1172 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1173 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1174
1175 #: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2257
1176 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1177 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1178
1179 #: g10/decrypt.c:112 g10/encode.c:892
1180 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1181 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1182
1183 #: g10/decrypt.c:168 g10/gpg.c:3880 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
1184 #, c-format
1185 msgid "can't open `%s'\n"
1186 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1187
1188 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:326 g10/keyedit.c:3403 g10/keyserver.c:1714
1189 #: g10/revoke.c:228
1190 #, fuzzy, c-format
1191 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1192 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1193
1194 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:356 g10/import.c:2357 g10/keyserver.c:1728
1195 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:479
1196 #, c-format
1197 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1198 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1199
1200 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
1201 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1202 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
1203
1204 #: g10/delkey.c:135
1205 #, fuzzy
1206 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1207 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
1208
1209 #: g10/delkey.c:147
1210 #, fuzzy
1211 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1212 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
1213
1214 #: g10/delkey.c:155
1215 #, fuzzy
1216 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1217 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
1218
1219 #: g10/delkey.c:165
1220 #, c-format
1221 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1222 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1223
1224 #: g10/delkey.c:175
1225 msgid "ownertrust information cleared\n"
1226 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
1227
1228 #: g10/delkey.c:206
1229 #, c-format
1230 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1231 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
1232
1233 #: g10/delkey.c:208
1234 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1235 msgstr ""
1236 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
1237
1238 #: g10/encode.c:228 g10/sign.c:1300
1239 #, c-format
1240 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1241 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1242
1243 #: g10/encode.c:234
1244 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1245 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
1246
1247 #: g10/encode.c:248
1248 #, c-format
1249 msgid "using cipher %s\n"
1250 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
1251
1252 #: g10/encode.c:258 g10/encode.c:579
1253 #, c-format
1254 msgid "`%s' already compressed\n"
1255 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1256
1257 #: g10/encode.c:313 g10/encode.c:627 g10/sign.c:597
1258 #, c-format
1259 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1260 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
1261
1262 #: g10/encode.c:487
1263 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1264 msgstr ""
1265 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
1266 "pgp2\n"
1267
1268 #: g10/encode.c:512
1269 #, c-format
1270 msgid "reading from `%s'\n"
1271 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1272
1273 #: g10/encode.c:543
1274 msgid ""
1275 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1276 msgstr ""
1277 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
1278 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
1279
1280 #: g10/encode.c:561
1281 #, fuzzy, c-format
1282 msgid ""
1283 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1284 msgstr ""
1285 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1286 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1287
1288 #: g10/encode.c:671 g10/sign.c:970
1289 #, fuzzy, c-format
1290 msgid ""
1291 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1292 "preferences\n"
1293 msgstr ""
1294 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1295 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1296
1297 #: g10/encode.c:767
1298 #, c-format
1299 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1300 msgstr ""
1301 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1302 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1303
1304 #: g10/encode.c:837 g10/pkclist.c:815 g10/pkclist.c:863
1305 #, c-format
1306 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1307 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1308
1309 #: g10/encode.c:864
1310 #, c-format
1311 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1312 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
1313
1314 #: g10/encr-data.c:94 g10/mainproc.c:282
1315 #, c-format
1316 msgid "%s encrypted data\n"
1317 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
1318
1319 #: g10/encr-data.c:96 g10/mainproc.c:286
1320 #, c-format
1321 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1322 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
1323
1324 #: g10/encr-data.c:134 sm/decrypt.c:128
1325 msgid ""
1326 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1327 msgstr ""
1328 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
1329 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
1330
1331 #: g10/encr-data.c:146
1332 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1333 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
1334
1335 #: g10/exec.c:51
1336 msgid "no remote program execution supported\n"
1337 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
1338
1339 #: g10/exec.c:315
1340 msgid ""
1341 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1342 msgstr ""
1343 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
1344 "áñ÷åßïõ\n"
1345
1346 #: g10/exec.c:345
1347 #, fuzzy
1348 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1349 msgstr ""
1350 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
1351
1352 #: g10/exec.c:423
1353 #, fuzzy, c-format
1354 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1355 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1356
1357 #: g10/exec.c:426
1358 #, fuzzy, c-format
1359 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1360 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1361
1362 #: g10/exec.c:511
1363 #, c-format
1364 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1365 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1366
1367 #: g10/exec.c:522 g10/exec.c:588
1368 msgid "unnatural exit of external program\n"
1369 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1370
1371 #: g10/exec.c:537
1372 msgid "unable to execute external program\n"
1373 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1374
1375 #: g10/exec.c:554
1376 #, c-format
1377 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1378 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1379
1380 #: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
1381 #, c-format
1382 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1383 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
1384
1385 #: g10/exec.c:611
1386 #, c-format
1387 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1388 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
1389
1390 #: g10/export.c:63
1391 #, fuzzy
1392 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1393 msgstr ""
1394 "\n"
1395 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
1396 "\n"
1397
1398 #: g10/export.c:65
1399 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1400 msgstr ""
1401
1402 #: g10/export.c:67
1403 #, fuzzy
1404 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1405 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
1406
1407 #: g10/export.c:69
1408 #, fuzzy
1409 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1410 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
1411
1412 #: g10/export.c:71
1413 #, fuzzy
1414 msgid "remove unusable parts from key during export"
1415 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
1416
1417 #: g10/export.c:73
1418 msgid "remove as much as possible from key during export"
1419 msgstr ""
1420
1421 #: g10/export.c:75
1422 msgid "export keys in an S-expression based format"
1423 msgstr ""
1424
1425 #: g10/export.c:340
1426 #, fuzzy
1427 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1428 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1429
1430 #: g10/export.c:369
1431 #, fuzzy, c-format
1432 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1433 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1434
1435 #: g10/export.c:377
1436 #, fuzzy, c-format
1437 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1438 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1439
1440 #: g10/export.c:388
1441 #, fuzzy, c-format
1442 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1443 msgstr ""
1444 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1445
1446 #: g10/export.c:539
1447 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1448 msgstr ""
1449
1450 #: g10/export.c:562
1451 #, fuzzy, c-format
1452 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1453 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1454
1455 #: g10/export.c:586
1456 #, fuzzy, c-format
1457 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1458 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
1459
1460 #: g10/export.c:635
1461 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1462 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1463
1464 #: g10/getkey.c:153
1465 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1466 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1467
1468 #: g10/getkey.c:176
1469 #, fuzzy
1470 msgid "[User ID not found]"
1471 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1472
1473 #: g10/getkey.c:953 g10/getkey.c:963 g10/getkey.c:973 g10/getkey.c:989
1474 #: g10/getkey.c:1004
1475 #, c-format
1476 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1477 msgstr ""
1478
1479 #: g10/getkey.c:1836
1480 #, fuzzy, c-format
1481 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1482 msgstr ""
1483 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1484
1485 #: g10/getkey.c:2390 g10/keyedit.c:3723
1486 #, fuzzy, c-format
1487 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1488 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
1489
1490 #: g10/getkey.c:2621
1491 #, fuzzy, c-format
1492 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1493 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1494
1495 #: g10/getkey.c:2668
1496 #, fuzzy, c-format
1497 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1498 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1499
1500 #: g10/gpg.c:369 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:241 tools/gpgconf.c:56
1501 msgid ""
1502 "@Commands:\n"
1503 " "
1504 msgstr ""
1505 "@ÅíôïëÝò:\n"
1506 " "
1507
1508 #: g10/gpg.c:371
1509 msgid "|[file]|make a signature"
1510 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
1511
1512 #: g10/gpg.c:372
1513 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1514 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1515
1516 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:245
1517 msgid "make a detached signature"
1518 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1519
1520 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:246
1521 msgid "encrypt data"
1522 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1523
1524 #: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:247
1525 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1526 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1527
1528 #: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:248
1529 msgid "decrypt data (default)"
1530 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1531
1532 #: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:249
1533 msgid "verify a signature"
1534 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1535
1536 #: g10/gpg.c:382 sm/gpgsm.c:251
1537 msgid "list keys"
1538 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1539
1540 #: g10/gpg.c:384
1541 msgid "list keys and signatures"
1542 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1543
1544 #: g10/gpg.c:385
1545 #, fuzzy
1546 msgid "list and check key signatures"
1547 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1548
1549 #: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:255
1550 msgid "list keys and fingerprints"
1551 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1552
1553 #: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:253
1554 msgid "list secret keys"
1555 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1556
1557 #: g10/gpg.c:388
1558 msgid "generate a new key pair"
1559 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1560
1561 #: g10/gpg.c:389
1562 msgid "remove keys from the public keyring"
1563 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1564
1565 #: g10/gpg.c:391
1566 msgid "remove keys from the secret keyring"
1567 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1568
1569 #: g10/gpg.c:392
1570 msgid "sign a key"
1571 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1572
1573 #: g10/gpg.c:393
1574 msgid "sign a key locally"
1575 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1576
1577 #: g10/gpg.c:394
1578 msgid "sign or edit a key"
1579 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1580
1581 #: g10/gpg.c:395
1582 msgid "generate a revocation certificate"
1583 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1584
1585 #: g10/gpg.c:397
1586 msgid "export keys"
1587 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1588
1589 #: g10/gpg.c:398 sm/gpgsm.c:258
1590 msgid "export keys to a key server"
1591 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1592
1593 #: g10/gpg.c:399 sm/gpgsm.c:259
1594 msgid "import keys from a key server"
1595 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1596
1597 #: g10/gpg.c:401
1598 msgid "search for keys on a key server"
1599 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1600
1601 #: g10/gpg.c:403
1602 msgid "update all keys from a keyserver"
1603 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1604
1605 #: g10/gpg.c:407
1606 msgid "import/merge keys"
1607 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1608
1609 #: g10/gpg.c:410
1610 msgid "print the card status"
1611 msgstr ""
1612
1613 #: g10/gpg.c:411
1614 msgid "change data on a card"
1615 msgstr ""
1616
1617 #: g10/gpg.c:412
1618 msgid "change a card's PIN"
1619 msgstr ""
1620
1621 #: g10/gpg.c:421
1622 msgid "update the trust database"
1623 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1624
1625 #: g10/gpg.c:428
1626 msgid "|algo [files]|print message digests"
1627 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1628
1629 #: g10/gpg.c:431 sm/gpgsm.c:263
1630 msgid "run in server mode"
1631 msgstr ""
1632
1633 #: g10/gpg.c:433 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:278
1634 #: tools/gpg-connect-agent.c:57 tools/gpgconf.c:66 tools/symcryptrun.c:178
1635 msgid ""
1636 "@\n"
1637 "Options:\n"
1638 " "
1639 msgstr ""
1640 "@\n"
1641 "ÅðéëïãÝò:\n"
1642 " "
1643
1644 #: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:280
1645 msgid "create ascii armored output"
1646 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1647
1648 #: g10/gpg.c:437 sm/gpgsm.c:290
1649 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1650 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1651
1652 #: g10/gpg.c:448 sm/gpgsm.c:326
1653 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1654 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1655
1656 #: g10/gpg.c:449 sm/gpgsm.c:329
1657 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1658 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1659
1660 #: g10/gpg.c:454 sm/gpgsm.c:331
1661 msgid "use canonical text mode"
1662 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1663
1664 #: g10/gpg.c:468 sm/gpgsm.c:334 tools/gpgconf.c:68
1665 msgid "use as output file"
1666 msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
1667
1668 #: g10/gpg.c:481 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:344 tools/gpgconf.c:71
1669 msgid "do not make any changes"
1670 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1671
1672 #: g10/gpg.c:482
1673 msgid "prompt before overwriting"
1674 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1675
1676 #: g10/gpg.c:524
1677 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1678 msgstr ""
1679
1680 #: g10/gpg.c:525
1681 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1682 msgstr ""
1683
1684 #: g10/gpg.c:554 sm/gpgsm.c:392
1685 msgid ""
1686 "@\n"
1687 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1688 msgstr ""
1689 "@\n"
1690 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1691
1692 #: g10/gpg.c:557 sm/gpgsm.c:395
1693 msgid ""
1694 "@\n"
1695 "Examples:\n"
1696 "\n"
1697 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1698 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1699 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1700 " --list-keys [names]        show keys\n"
1701 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1702 msgstr ""
1703 "@\n"
1704 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1705 "\n"
1706 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1707 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1708 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1709 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1710 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1711
1712 #: g10/gpg.c:751 g10/gpgv.c:96
1713 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1714 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
1715
1716 #: g10/gpg.c:768
1717 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1718 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1719
1720 #: g10/gpg.c:771
1721 msgid ""
1722 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1723 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1724 "default operation depends on the input data\n"
1725 msgstr ""
1726 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1727 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
1728 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
1729
1730 #: g10/gpg.c:782 sm/gpgsm.c:530
1731 msgid ""
1732 "\n"
1733 "Supported algorithms:\n"
1734 msgstr ""
1735 "\n"
1736 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
1737
1738 #: g10/gpg.c:785
1739 msgid "Pubkey: "
1740 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1741
1742 #: g10/gpg.c:792 g10/keyedit.c:2323
1743 msgid "Cipher: "
1744 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
1745
1746 #: g10/gpg.c:799
1747 msgid "Hash: "
1748 msgstr "Hash: "
1749
1750 #: g10/gpg.c:806 g10/keyedit.c:2367
1751 msgid "Compression: "
1752 msgstr "Óõìðßåóç: "
1753
1754 #: g10/gpg.c:890
1755 msgid "usage: gpg [options] "
1756 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
1757
1758 #: g10/gpg.c:1060 sm/gpgsm.c:682
1759 msgid "conflicting commands\n"
1760 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1761
1762 #: g10/gpg.c:1078
1763 #, fuzzy, c-format
1764 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1765 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
1766
1767 #: g10/gpg.c:1275
1768 #, fuzzy, c-format
1769 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1770 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1771
1772 #: g10/gpg.c:1278
1773 #, fuzzy, c-format
1774 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1775 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1776
1777 #: g10/gpg.c:1281
1778 #, fuzzy, c-format
1779 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1780 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1781
1782 #: g10/gpg.c:1287
1783 #, fuzzy, c-format
1784 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1785 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1786
1787 #: g10/gpg.c:1290
1788 #, fuzzy, c-format
1789 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1790 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1791
1792 #: g10/gpg.c:1293
1793 #, fuzzy, c-format
1794 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1795 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1796
1797 #: g10/gpg.c:1299
1798 #, fuzzy, c-format
1799 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1800 msgstr ""
1801 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1802
1803 #: g10/gpg.c:1302
1804 #, fuzzy, c-format
1805 msgid ""
1806 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1807 msgstr ""
1808 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1809
1810 #: g10/gpg.c:1305
1811 #, fuzzy, c-format
1812 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1813 msgstr ""
1814 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1815
1816 #: g10/gpg.c:1311
1817 #, fuzzy, c-format
1818 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1819 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1820
1821 #: g10/gpg.c:1314
1822 #, fuzzy, c-format
1823 msgid ""
1824 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1825 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1826
1827 #: g10/gpg.c:1317
1828 #, fuzzy, c-format
1829 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1830 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1831
1832 #: g10/gpg.c:1460
1833 #, fuzzy, c-format
1834 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1835 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
1836
1837 #: g10/gpg.c:1553
1838 msgid "display photo IDs during key listings"
1839 msgstr ""
1840
1841 #: g10/gpg.c:1555
1842 msgid "show policy URLs during signature listings"
1843 msgstr ""
1844
1845 #: g10/gpg.c:1557
1846 #, fuzzy
1847 msgid "show all notations during signature listings"
1848 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
1849
1850 #: g10/gpg.c:1559
1851 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1852 msgstr ""
1853
1854 #: g10/gpg.c:1563
1855 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1856 msgstr ""
1857
1858 #: g10/gpg.c:1565
1859 #, fuzzy
1860 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1861 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1862
1863 #: g10/gpg.c:1567
1864 msgid "show user ID validity during key listings"
1865 msgstr ""
1866
1867 #: g10/gpg.c:1569
1868 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1869 msgstr ""
1870
1871 #: g10/gpg.c:1571
1872 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1873 msgstr ""
1874
1875 #: g10/gpg.c:1573
1876 #, fuzzy
1877 msgid "show the keyring name in key listings"
1878 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
1879
1880 #: g10/gpg.c:1575
1881 #, fuzzy
1882 msgid "show expiration dates during signature listings"
1883 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
1884
1885 #: g10/gpg.c:1993
1886 #, c-format
1887 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1888 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
1889
1890 #: g10/gpg.c:2253 g10/gpg.c:2904 g10/gpg.c:2916
1891 #, c-format
1892 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1893 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
1894
1895 #: g10/gpg.c:2266
1896 #, fuzzy, c-format
1897 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1898 msgstr ""
1899 "ç åðÝêôáóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" äåí öïñôþèçêå åðåéäÞ õðÜñ÷ïõí\n"
1900 "áíáóöáëåßò Üäåéåò\n"
1901
1902 #: g10/gpg.c:2421 g10/gpg.c:2433
1903 #, fuzzy, c-format
1904 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1905 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1906
1907 #: g10/gpg.c:2515
1908 #, fuzzy, c-format
1909 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1910 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1911
1912 #: g10/gpg.c:2538 g10/gpg.c:2733 g10/keyedit.c:4080
1913 #, fuzzy
1914 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1915 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
1916
1917 #: g10/gpg.c:2550
1918 #, fuzzy, c-format
1919 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1920 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1921
1922 #: g10/gpg.c:2553
1923 #, fuzzy
1924 msgid "invalid keyserver options\n"
1925 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1926
1927 #: g10/gpg.c:2560
1928 #, c-format
1929 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1930 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1931
1932 #: g10/gpg.c:2563
1933 msgid "invalid import options\n"
1934 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1935
1936 #: g10/gpg.c:2570
1937 #, c-format
1938 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1939 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1940
1941 #: g10/gpg.c:2573
1942 msgid "invalid export options\n"
1943 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1944
1945 #: g10/gpg.c:2580
1946 #, fuzzy, c-format
1947 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1948 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1949
1950 #: g10/gpg.c:2583
1951 #, fuzzy
1952 msgid "invalid list options\n"
1953 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1954
1955 #: g10/gpg.c:2591
1956 msgid "display photo IDs during signature verification"
1957 msgstr ""
1958
1959 #: g10/gpg.c:2593
1960 msgid "show policy URLs during signature verification"
1961 msgstr ""
1962
1963 #: g10/gpg.c:2595
1964 #, fuzzy
1965 msgid "show all notations during signature verification"
1966 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1967
1968 #: g10/gpg.c:2597
1969 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1970 msgstr ""
1971
1972 #: g10/gpg.c:2601
1973 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1974 msgstr ""
1975
1976 #: g10/gpg.c:2603
1977 #, fuzzy
1978 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1979 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1980
1981 #: g10/gpg.c:2605
1982 #, fuzzy
1983 msgid "show user ID validity during signature verification"
1984 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1985
1986 #: g10/gpg.c:2607
1987 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1988 msgstr ""
1989
1990 #: g10/gpg.c:2609
1991 #, fuzzy
1992 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1993 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1994
1995 #: g10/gpg.c:2611
1996 msgid "validate signatures with PKA data"
1997 msgstr ""
1998
1999 #: g10/gpg.c:2613
2000 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2001 msgstr ""
2002
2003 #: g10/gpg.c:2620
2004 #, fuzzy, c-format
2005 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2006 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2007
2008 #: g10/gpg.c:2623
2009 #, fuzzy
2010 msgid "invalid verify options\n"
2011 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2012
2013 #: g10/gpg.c:2630
2014 #, c-format
2015 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2016 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
2017
2018 #: g10/gpg.c:2804
2019 #, fuzzy, c-format
2020 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2021 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2022
2023 #: g10/gpg.c:2807
2024 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2025 msgstr ""
2026
2027 #: g10/gpg.c:2893 sm/gpgsm.c:1232
2028 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2029 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
2030
2031 #: g10/gpg.c:2897
2032 #, c-format
2033 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2034 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
2035
2036 #: g10/gpg.c:2906
2037 #, c-format
2038 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2039 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
2040
2041 #: g10/gpg.c:2909
2042 #, c-format
2043 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2044 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
2045
2046 #: g10/gpg.c:2924
2047 #, fuzzy, c-format
2048 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2049 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2050
2051 #: g10/gpg.c:2938
2052 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2053 msgstr ""
2054 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
2055
2056 #: g10/gpg.c:2944
2057 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2058 msgstr ""
2059 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
2060 "êáôÜóôáóç\n"
2061
2062 #: g10/gpg.c:2950
2063 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2064 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
2065
2066 #: g10/gpg.c:2963
2067 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2068 msgstr ""
2069 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
2070
2071 #: g10/gpg.c:3029 g10/gpg.c:3053 sm/gpgsm.c:1288
2072 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2073 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2074
2075 #: g10/gpg.c:3035 g10/gpg.c:3059 sm/gpgsm.c:1296
2076 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2077 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2078
2079 #: g10/gpg.c:3041
2080 #, fuzzy
2081 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2082 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2083
2084 #: g10/gpg.c:3047
2085 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2086 msgstr ""
2087 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
2088 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2089
2090 #: g10/gpg.c:3062
2091 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2092 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
2093
2094 #: g10/gpg.c:3064
2095 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2096 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
2097
2098 #: g10/gpg.c:3066
2099 #, fuzzy
2100 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2101 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
2102
2103 #: g10/gpg.c:3068
2104 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2105 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2106
2107 #: g10/gpg.c:3070
2108 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2109 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2110
2111 #: g10/gpg.c:3073
2112 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2113 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
2114
2115 #: g10/gpg.c:3077
2116 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2117 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
2118
2119 #: g10/gpg.c:3084
2120 msgid "invalid default preferences\n"
2121 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
2122
2123 #: g10/gpg.c:3093
2124 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2125 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
2126
2127 #: g10/gpg.c:3097
2128 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2129 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
2130
2131 #: g10/gpg.c:3101
2132 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2133 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
2134
2135 #: g10/gpg.c:3134
2136 #, c-format
2137 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2138 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
2139
2140 #: g10/gpg.c:3181
2141 #, fuzzy, c-format
2142 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2143 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2144
2145 #: g10/gpg.c:3186
2146 #, fuzzy, c-format
2147 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2148 msgstr ""
2149 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2150
2151 #: g10/gpg.c:3191
2152 #, fuzzy, c-format
2153 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2154 msgstr ""
2155 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2156
2157 #: g10/gpg.c:3283
2158 #, c-format
2159 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2160 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
2161
2162 #: g10/gpg.c:3294
2163 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2164 msgstr ""
2165 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
2166 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2167
2168 #: g10/gpg.c:3315
2169 msgid "--store [filename]"
2170 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2171
2172 #: g10/gpg.c:3322
2173 msgid "--symmetric [filename]"
2174 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2175
2176 #: g10/gpg.c:3324
2177 #, fuzzy, c-format
2178 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2179 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2180
2181 #: g10/gpg.c:3334
2182 msgid "--encrypt [filename]"
2183 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2184
2185 #: g10/gpg.c:3347
2186 #, fuzzy
2187 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2188 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2189
2190 #: g10/gpg.c:3349
2191 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2192 msgstr ""
2193
2194 #: g10/gpg.c:3352
2195 #, fuzzy, c-format
2196 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2197 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2198
2199 #: g10/gpg.c:3370
2200 msgid "--sign [filename]"
2201 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2202
2203 #: g10/gpg.c:3383
2204 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2205 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2206
2207 #: g10/gpg.c:3398
2208 #, fuzzy
2209 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2210 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2211
2212 #: g10/gpg.c:3400
2213 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2214 msgstr ""
2215
2216 #: g10/gpg.c:3403
2217 #, fuzzy, c-format
2218 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2219 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2220
2221 #: g10/gpg.c:3423
2222 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2223 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2224
2225 #: g10/gpg.c:3432
2226 msgid "--clearsign [filename]"
2227 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2228
2229 #: g10/gpg.c:3457
2230 msgid "--decrypt [filename]"
2231 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2232
2233 #: g10/gpg.c:3465
2234 msgid "--sign-key user-id"
2235 msgstr "--sign-key user-id"
2236
2237 #: g10/gpg.c:3469
2238 msgid "--lsign-key user-id"
2239 msgstr "--lsign-key user-id"
2240
2241 #: g10/gpg.c:3490
2242 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2243 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
2244
2245 #: g10/gpg.c:3575
2246 #, c-format
2247 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2248 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2249
2250 #: g10/gpg.c:3577
2251 #, c-format
2252 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2253 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
2254
2255 #: g10/gpg.c:3579
2256 #, c-format
2257 msgid "key export failed: %s\n"
2258 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2259
2260 #: g10/gpg.c:3590
2261 #, c-format
2262 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2263 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2264
2265 #: g10/gpg.c:3600
2266 #, c-format
2267 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2268 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2269
2270 #: g10/gpg.c:3651
2271 #, c-format
2272 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2273 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2274
2275 #: g10/gpg.c:3659
2276 #, c-format
2277 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2278 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2279
2280 #: g10/gpg.c:3749
2281 #, c-format
2282 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2283 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2284
2285 #: g10/gpg.c:3866
2286 msgid "[filename]"
2287 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
2288
2289 #: g10/gpg.c:3870
2290 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2291 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
2292
2293 #: g10/gpg.c:4182
2294 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2295 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2296
2297 #: g10/gpg.c:4184
2298 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2299 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2300
2301 #: g10/gpg.c:4217
2302 #, fuzzy
2303 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2304 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2305
2306 #: g10/gpgv.c:73
2307 msgid "take the keys from this keyring"
2308 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
2309
2310 #: g10/gpgv.c:75
2311 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2312 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
2313
2314 #: g10/gpgv.c:76 sm/gpgsm.c:367
2315 msgid "|FD|write status info to this FD"
2316 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
2317
2318 #: g10/gpgv.c:100
2319 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2320 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2321
2322 #: g10/gpgv.c:103
2323 msgid ""
2324 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2325 "Check signatures against known trusted keys\n"
2326 msgstr ""
2327 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2328 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
2329
2330 #: g10/helptext.c:51
2331 msgid ""
2332 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2333 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2334 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2335 msgstr ""
2336 "Åßíáé áðüöáóç óáò íá ïñßóåôå ôéìÞ åäþ. ÁõôÞ ç ôéìÞ äåí èá åîá÷èåß\n"
2337 "ðïôÝ óå ôñßôï ðñüóùðï.  Ôç ÷ñåéáæüìáóôå ãéá åöáñìïãÞ ôïõ éóôïý-"
2338 "åìðéóôïóýíçò,\n"
2339 "äåí Ý÷åé ôßðïôá íá êÜíåé ìå ôïí (óéùðçëÜ äçìéïõñãçìÝíï) éóôü-ðéóôïðïéçôéêþí."
2340
2341 #: g10/helptext.c:57
2342 msgid ""
2343 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2344 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2345 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2346 "ultimately trusted\n"
2347 msgstr ""
2348 "Ãéá ôç äüìçóç åíüò Éóôïý-Åìðéóôïóýíçò, ôï GnuPG ðñÝðåé íá îÝñåé ðïéÜ "
2349 "êëåéäéÜ\n"
2350 "åßíáé ðëÞñçò åìðéóôïóýíçò - áõôÜ åßíáé óõíÞèùò êëåéäéÜ óôá ïðïßá Ý÷åôå\n"
2351 "ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß. ÁðáíôÞóôå \"yes\" (íáé) ãéá íá äïèåß óôï "
2352 "êëåéäß\n"
2353 "áõôü ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
2354
2355 #: g10/helptext.c:64
2356 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2357 msgstr ""
2358 "ÅÜí èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôü ôï ìç åìðéóôåõìÝíï êëåéäß, áðáíôÞóôå \"yes"
2359 "\"."
2360
2361 #: g10/helptext.c:68
2362 msgid ""
2363 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2364 msgstr ""
2365 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ áðïäÝêôç áõôïý ðïõ èÝëåôå íá óôåßëåôå ìÞíõìá."
2366
2367 #: g10/helptext.c:72
2368 msgid ""
2369 "Select the algorithm to use.\n"
2370 "\n"
2371 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2372 "for signatures.\n"
2373 "\n"
2374 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2375 "\n"
2376 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2377 "\n"
2378 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2379 msgstr ""
2380
2381 #: g10/helptext.c:86
2382 msgid ""
2383 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2384 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2385 "Please consult your security expert first."
2386 msgstr ""
2387 "ÃåíéêÜ, äåí åßíáé êáëÞ éäÝá íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï ßäéï êëåéäß ãéá õðïãñáöÞ\n"
2388 "êáé êñõðôïãñÜöçóç. Áõôüò ï áëãüñéèìïò ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï óå\n"
2389 "ïñéóìÝíïõò ôüðïõò. Ç óõìâïõëÞ åíüò åéäéêïý óå èÝìáôá áóöÜëåéáò óõíåßóôáôå."
2390
2391 #: g10/helptext.c:93
2392 msgid "Enter the size of the key"
2393 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï ìÝãåèïò ôïõ êëåéäéïý"
2394
2395 #: g10/helptext.c:97 g10/helptext.c:102 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:146
2396 #: g10/helptext.c:174 g10/helptext.c:179 g10/helptext.c:184
2397 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2398 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\"(íáé) Þ \"no\"(ü÷é)"
2399
2400 #: g10/helptext.c:107
2401 msgid ""
2402 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2403 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2404 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2405 "the given value as an interval."
2406 msgstr ""
2407 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí áðáéôïýìåíç ôéìÞ üðùò áðåéêïíßæåôå.\n"
2408 "Ìðïñåßôå íá åéóÜãåôå ìéá çìåñïìçíßá ISO (YYYY-MM-DD) áëëÜ\n"
2409 "äåí èá ëÜâåôå ìéá êáëÞ áðÜíôçóç óöÜëìáôïò - áíôßèåôá ôï óýóôçìá\n"
2410 "ðñïóðáèåß íá åñìçíåýóåé ôçí ôéìÞ óáí äéÜóôçìá."
2411
2412 #: g10/helptext.c:119
2413 msgid "Enter the name of the key holder"
2414 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï üíïìá ôïõ êëåéäïêñÜôïñá"
2415
2416 #: g10/helptext.c:124
2417 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2418 msgstr "ðëçêôñïëïãÞóôå ðñïáéñåôéêÜ ìéá äéåýèõíóç email (óõíéóôÜôáé)"
2419
2420 #: g10/helptext.c:128
2421 msgid "Please enter an optional comment"
2422 msgstr "Ðáñáêáëþ ðñïáéñåôéêÜ ðëçêôñïëïãÞóôå Ýíá ó÷üëéï"
2423
2424 #: g10/helptext.c:133
2425 msgid ""
2426 "N  to change the name.\n"
2427 "C  to change the comment.\n"
2428 "E  to change the email address.\n"
2429 "O  to continue with key generation.\n"
2430 "Q  to to quit the key generation."
2431 msgstr ""
2432 "N  ãéá áëëáãÞ ôïõ ïíüìáôïò.\n"
2433 "C  ãéá áëëáãÞ ôïõ ó÷ïëßïõ.\n"
2434 "E  ãéá áëëáãÞ ôçò äéåýèõíóçò email.\n"
2435 "O  ãéá óõíÝ÷åéá ôçò äçìéïõñãßáò êëåéäéïý.\n"
2436 "Q  ãéá íá ôåñìáôßóåôå ôç äçìéïõñãßá êëåéäéïý."
2437
2438 #: g10/helptext.c:142
2439 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2440 msgstr ""
2441 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" (Þ áðëÜ \"y\") åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äçìéïõñãçèåß ôï "
2442 "õðïêëåéäß."
2443
2444 #: g10/helptext.c:150
2445 msgid ""
2446 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2447 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2448 "know how carefully you verified this.\n"
2449 "\n"
2450 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2451 "the\n"
2452 "    key.\n"
2453 "\n"
2454 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2455 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2456 "for\n"
2457 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2458 "user.\n"
2459 "\n"
2460 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2461 "could\n"
2462 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2463 "the\n"
2464 "    key against a photo ID.\n"
2465 "\n"
2466 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2467 "could\n"
2468 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2469 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2470 "a\n"
2471 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2472 "the\n"
2473 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2474 "exchange\n"
2475 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2476 "\n"
2477 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2478 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2479 "\"\n"
2480 "mean to you when you sign other keys.\n"
2481 "\n"
2482 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2483 msgstr ""
2484 "¼ôáí õðïãñÜöåôå Ýíá user ID óå Ýíá êëåéäß, ðñÝðåé ðñþôá íá âåâáéùèåßôå üôé\n"
2485 "ôï êëåéäß áíÞêåé óôï ðñüóùðï ðïõ áíáöÝñåôå óôï user ID. Åßíáé ÷ñÞóéìï "
2486 "ãéáôïõò Üëëïõò, íá îÝñïõí ðüóï ðñïóåêôéêÜ êÜíáôå áõôÞ ôç ðéóôïðïßçóç.\n"
2487 "\n"
2488 "\"0\" óçìáßíåé ïôé äåí áðáíôÜôå êáôá ðüóï ðñïóåêôéêÜ ðéóôïðïéÞóáôå ôï "
2489 "êëåéäß.\n"
2490 "\"1\" óçìáßíåé üôé ðéóôåýåôå ïôé ôï êëåéäß áíÞêåé óôï Üôïìï ðïõ ëÝåé üôé "
2491 "ôïõ\n"
2492 "    áíÞêåé, áëëÜ äåí ìðïñåßôå Þ äåí åðéâåâáéþóáôå êáèüëïõ ôï êëåéäß. Áõôü\n"
2493 "    åßíáé ÷ñÞóéìï üôáí õðïãñÜöåôå ôï êëåéäß åíüò \"øåõäþíõìïõ\" ÷ñÞóôç.\n"
2494 "\n"
2495 "\"2\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå ôçí óõíÞèç ðéóôïðïßçóç ôïõ êëåéäéïý. Ãéá "
2496 "ðáñÜäåéãìá\n"
2497 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ðéóôïðïéÞóáôå ôï êëåéäß êáé åëÝãîáôå ôï\n"
2498 "    user ID óôï êëåéäß ìå ìéá photo ID.\n"
2499 "\n"
2500 "\"3\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï óôï êëåéäß. Ãéá ðáñÜäåéãìá, "
2501 "áõôü\n"
2502 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé åëÝãîáôå ôï áðïôýðùìá ôïõ êëåéäéïý ìå ôïí\n"
2503 "    éäéïêôÞôç ôïõ êëåéäéïý \"öõóéêÜ\" ðáñþí êáé åëÝãîáôå üôé ôï photo ID "
2504 "ôïõ\n"
2505 "    êëåéäéïý åßíáé üìïéï ìå áõôü óå Ýíá äýóêïëá íá ðáñá÷áñá÷èåß Ýããñáöï ð."
2506 "÷.\n"
2507 "    ôáõôüôçôá, äéáâáôÞñéï, äßðëùìá ïäÞãçóçò.\n"
2508 "\n"
2509 "¸÷åôå õðüøç üôé ôá ðáñáäåßãìáôá ðïõ äþèçêáí óôá \"åðßðåäá\" 2 êáé 3 åßíáé\n"
2510 "*ìüíï* ðáñáäåßãìáôá. Óôï ôÝëïò åîáñôÜôå ìüíï áðü åóÜò íá áðïöáóßóåôå ôé\n"
2511 "óçìáßíåé \"óõíÞèåò\" êáé ôé \"åêôåôôáìÝíï\" óå åóÜò üôáí õðïãñÜöåôå "
2512 "êëåéäéÜ.\n"
2513 "\n"
2514 "ÅÜí äåí îÝñåôå ðïéÜ åßíáé ç óùóôÞ áðÜíôçóç, äþóôå \"0\"."
2515
2516 #: g10/helptext.c:188
2517 #, fuzzy
2518 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2519 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå ÏËÁ ôá user ID"
2520
2521 #: g10/helptext.c:192
2522 msgid ""
2523 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2524 "All certificates are then also lost!"
2525 msgstr ""
2526 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí ðñáãìáôéêÜ èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü\n"
2527 "ôï user ID.  ¼ëá ôá ðéóôïðïéçôéêÜ èá ÷áèïýí ôüôå!"
2528
2529 #: g10/helptext.c:197
2530 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2531 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äéáãñáöåß ôï õðïêëåéäß"
2532
2533 #: g10/helptext.c:202
2534 msgid ""
2535 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2536 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2537 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2538 msgstr ""
2539 "ÁõôÞ åßíáé ìéá Ýãêõñç õðïãñáöÞ óôï êëåéäß. ÊáíïíéêÜ äåí èá èÝëáôå\n"
2540 "íá äéáãñáöåß áõôÞ ç õðïãñáöÞ åðåéäÞ ìðïñåß íá åßíáé áðáñáßôçôç ãéá\n"
2541 "êáèéÝñùóç ìéá óýíäåóçò åìðéóôïóýíçò óôï êëåéäß Þ óå Ýíá Üëëï êëåéäß\n"
2542 "ðéóôïðïéçìÝíï áðü áõôü."
2543
2544 #: g10/helptext.c:207
2545 msgid ""
2546 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2547 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2548 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2549 "a trust connection through another already certified key."
2550 msgstr ""
2551 "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ äåí ìðïñåß íá åëåã÷èåß åðåéäÞ äåí Ý÷åôå ôï áíôßóôïé÷ï\n"
2552 "êëåéäß.  ÐñÝðåé íá áíáâÜëëåôå ôç äéáãñáöÞ ôïõ, ìÝ÷ñé íá ìÜèåôå ðéï êëåéäß\n"
2553 "÷ñçóéìïðïéÞèçêå ãéáôß áõôü ôï êëåéäß õðïãñáöÞò ìðïñåß íá êáèéåñþóåé\n"
2554 "ìéá óýíäåóç åìðéóôïóýíçò ìÝóù åíüò Üëëïõ Þäç ðéóôïðïéçìÝíïõ êëåéäéïý."
2555
2556 #: g10/helptext.c:213
2557 msgid ""
2558 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2559 "your keyring."
2560 msgstr ""
2561 "Ç õðïãñáöÞ äåí åßíáé Ýãêõñç.  Åßíáé óõíåôü íá äéáãñáöåß áðü ôç\n"
2562 "êëåéäïèÞêç óáò."
2563
2564 #: g10/helptext.c:217
2565 msgid ""
2566 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2567 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2568 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2569 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2570 "a second one is available."
2571 msgstr ""
2572 "ÁõôÞ åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ðïõ óõíäÝåé ôï user ID óôï êëåéäß. Äåí\n"
2573 "åßíáé óõíÞèùò êáëÞ éäÝá íá äéáãñáöåß ìéá ôÝôïéá õðïãñáöÞ.  Óôçí\n"
2574 "ðñáãìáôéêüôçôá ôï GnuPG ßóùò íá ìç ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé áõôü\n"
2575 "ôï êëåéäß ðéá.  Ïðüôå íá óõíå÷ßóåôå ìüíï åÜí áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ ãéá\n"
2576 "êÜðïéï ëüãï äåí åßíáé Ýãêõñç Þ õðÜñ÷åé ìéá äåýôåñç."
2577
2578 #: g10/helptext.c:225
2579 msgid ""
2580 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2581 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2582 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2583 msgstr ""
2584 "ÁëëÜîôå ôéò ðñïåðéëïãÝò üëùí ôùí user ID (Þ ìüíï ôùí åðéëåãìÝíùí)\n"
2585 "óôçí ðñïõðÜñ÷ïõóá ëßóôá ðñïåðéëïãþí.  Ç çìåñïìçíßá üëùí ôùí åðçñåáóìÝíùí\n"
2586 "éäéï-õðïãñáöþí èá áõîçèåß êáôÜ 1 äåõôåñüëåðôï.\n"
2587
2588 #: g10/helptext.c:232
2589 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2590 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
2591
2592 #: g10/helptext.c:238
2593 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2594 msgstr "Ðáñáêáëþ åðáíáëÜâåôå ôç ôåëåõôáßá öñÜóç êëåéäß, ãéá óéãïõñéÜ."
2595
2596 #: g10/helptext.c:242
2597 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2598 msgstr "Äþóôå ôï üíïìá ôïõ áñ÷åßïõ óôï ïðïßï åöáñìüæåôáé ç õðïãñáöÞ"
2599
2600 #: g10/helptext.c:247
2601 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2602 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá åðéêáëõöèåß ôï áñ÷åßï"
2603
2604 #: g10/helptext.c:252
2605 msgid ""
2606 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2607 "file (which is shown in brackets) will be used."
2608 msgstr ""
2609 "Ðáñáêáëþ åéóÜãåôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ. ÅÜí áðëÜ ðáôÞóåôå RETURN\n"
2610 "ôï åî'ïñéóìïý áñ÷åßï (áðåéêïíßæåôáé óôéò áãêýëåò) èá ÷ñçóéìïðïéçèåß."
2611
2612 #: g10/helptext.c:258
2613 msgid ""
2614 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2615 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2616 "  \"Key has been compromised\"\n"
2617 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2618 "      got access to your secret key.\n"
2619 "  \"Key is superseded\"\n"
2620 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2621 "  \"Key is no longer used\"\n"
2622 "      Use this if you have retired this key.\n"
2623 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2624 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2625 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2626 msgstr ""
2627 "ÐñÝðåé íá ïñßóåôå Ýíá ëüãï ãéá ôçí ðéóôïðïßçóç.  ÁíÜëïãá ìå ôá\n"
2628 "óõìöñáæüìåíá, Ý÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝîåôå áðü ôç ëßóôá:\n"
2629 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß\"\n"
2630 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí ðéóôåýåôå üôé ìç åîïõóéïäïôçìÝíá ðñüóùðá\n"
2631 "      Ý÷ïõí ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß óáò.\n"
2632 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß\"\n"
2633 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áíôéêáôáóôÞóåé ôï êëåéäß ìå Ýíá Üëëï.\n"
2634 "  \"Ôï êëåéäß äåí ÷ñçóéìïðïéåßôå ðëÝïí\"\n"
2635 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áðïóýñåé áõôü ôï êëåéäß.\n"
2636 "  \"Ôï user ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï\"\n"
2637 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå áõôü ãéá íá äçëþóåôå üôé ôï user ID äåí ðñÝðåé\n"
2638 "      íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðéá. Ãéá íá ïñßóåôå Üêõñç ìéá äéåýèõíóç email.\n"
2639
2640 #: g10/helptext.c:274
2641 msgid ""
2642 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2643 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2644 "An empty line ends the text.\n"
2645 msgstr ""
2646 "ÅÜí åðéèõìåßôå, ìðïñåßôå íá ðëçêôñïëïãÞóåôå Ýíá êåßìåíï ðïõ\n"
2647 "ðåñéãñÜöåé ôïí ëüãï ðïõ åêäßäåôáé áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò.\n"
2648 "Ðáñáêáëþ êñáôÞóôå áõôü ôï êåßìåíï óõíïðôéêü. Ìéá Üäåéá ãñáììÞ\n"
2649 "ëÞãåé ôï êåßìåíï.\n"
2650
2651 #: g10/helptext.c:289
2652 msgid "No help available"
2653 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2654
2655 #: g10/helptext.c:297
2656 #, c-format
2657 msgid "No help available for `%s'"
2658 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2659
2660 #: g10/import.c:96
2661 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2662 msgstr ""
2663
2664 #: g10/import.c:98
2665 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2666 msgstr ""
2667
2668 #: g10/import.c:100
2669 #, fuzzy
2670 msgid "do not update the trustdb after import"
2671 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2672
2673 #: g10/import.c:102
2674 #, fuzzy
2675 msgid "create a public key when importing a secret key"
2676 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2677
2678 #: g10/import.c:104
2679 msgid "only accept updates to existing keys"
2680 msgstr ""
2681
2682 #: g10/import.c:106
2683 #, fuzzy
2684 msgid "remove unusable parts from key after import"
2685 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2686
2687 #: g10/import.c:108
2688 msgid "remove as much as possible from key after import"
2689 msgstr ""
2690
2691 #: g10/import.c:271
2692 #, c-format
2693 msgid "skipping block of type %d\n"
2694 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2695
2696 #: g10/import.c:280
2697 #, fuzzy, c-format
2698 msgid "%lu keys processed so far\n"
2699 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2700
2701 #: g10/import.c:297
2702 #, c-format
2703 msgid "Total number processed: %lu\n"
2704 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2705
2706 #: g10/import.c:299
2707 #, c-format
2708 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2709 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2710
2711 #: g10/import.c:302
2712 #, c-format
2713 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2714 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2715
2716 #: g10/import.c:304 sm/import.c:113
2717 #, c-format
2718 msgid "              imported: %lu"
2719 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2720
2721 #: g10/import.c:310 sm/import.c:117
2722 #, c-format
2723 msgid "             unchanged: %lu\n"
2724 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2725
2726 #: g10/import.c:312
2727 #, c-format
2728 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2729 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2730
2731 #: g10/import.c:314
2732 #, c-format
2733 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2734 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2735
2736 #: g10/import.c:316
2737 #, c-format
2738 msgid "        new signatures: %lu\n"
2739 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2740
2741 #: g10/import.c:318
2742 #, c-format
2743 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2744 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2745
2746 #: g10/import.c:320 sm/import.c:119
2747 #, c-format
2748 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2749 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2750
2751 #: g10/import.c:322 sm/import.c:121
2752 #, c-format
2753 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2754 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2755
2756 #: g10/import.c:324 sm/import.c:123
2757 #, c-format
2758 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2759 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2760
2761 #: g10/import.c:326 sm/import.c:125
2762 #, c-format
2763 msgid "          not imported: %lu\n"
2764 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2765
2766 #: g10/import.c:328
2767 #, fuzzy, c-format
2768 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2769 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2770
2771 #: g10/import.c:330
2772 #, fuzzy, c-format
2773 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2774 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2775
2776 #: g10/import.c:571
2777 #, c-format
2778 msgid ""
2779 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2780 "algorithms on these user IDs:\n"
2781 msgstr ""
2782
2783 #: g10/import.c:612
2784 #, c-format
2785 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2786 msgstr ""
2787
2788 #: g10/import.c:627
2789 #, fuzzy, c-format
2790 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2791 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2792
2793 #: g10/import.c:639
2794 #, c-format
2795 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2796 msgstr ""
2797
2798 #: g10/import.c:652
2799 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2800 msgstr ""
2801
2802 #: g10/import.c:654
2803 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2804 msgstr ""
2805
2806 #: g10/import.c:678
2807 #, c-format
2808 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2809 msgstr ""
2810
2811 #: g10/import.c:728 g10/import.c:1126
2812 #, fuzzy, c-format
2813 msgid "key %s: no user ID\n"
2814 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2815
2816 #: g10/import.c:757
2817 #, fuzzy, c-format
2818 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2819 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2820
2821 #: g10/import.c:772
2822 #, fuzzy, c-format
2823 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2824 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2825
2826 #: g10/import.c:778
2827 #, fuzzy, c-format
2828 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2829 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2830
2831 #: g10/import.c:780
2832 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2833 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2834
2835 #: g10/import.c:790 g10/import.c:1248
2836 #, fuzzy, c-format
2837 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2838 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2839
2840 #: g10/import.c:796
2841 #, fuzzy, c-format
2842 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2843 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2844
2845 #: g10/import.c:805
2846 #, c-format
2847 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2848 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2849
2850 #: g10/import.c:810 g10/openfile.c:270 g10/sign.c:836 g10/sign.c:1145
2851 #, c-format
2852 msgid "writing to `%s'\n"
2853 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2854
2855 #: g10/import.c:814 g10/import.c:909 g10/import.c:1166 g10/import.c:1309
2856 #: g10/import.c:2371 g10/import.c:2393
2857 #, c-format
2858 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2859 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2860
2861 #: g10/import.c:833
2862 #, fuzzy, c-format
2863 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2864 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2865
2866 #: g10/import.c:857
2867 #, fuzzy, c-format
2868 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2869 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2870
2871 #: g10/import.c:874 g10/import.c:1266
2872 #, fuzzy, c-format
2873 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2874 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2875
2876 #: g10/import.c:882 g10/import.c:1273
2877 #, fuzzy, c-format
2878 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2879 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2880
2881 #: g10/import.c:919
2882 #, fuzzy, c-format
2883 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2884 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2885
2886 #: g10/import.c:922
2887 #, fuzzy, c-format
2888 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2889 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2890
2891 #: g10/import.c:925
2892 #, fuzzy, c-format
2893 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2894 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2895
2896 #: g10/import.c:928
2897 #, fuzzy, c-format
2898 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2899 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2900
2901 #: g10/import.c:931
2902 #, fuzzy, c-format
2903 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2904 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2905
2906 #: g10/import.c:934
2907 #, fuzzy, c-format
2908 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2909 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2910
2911 #: g10/import.c:937
2912 #, fuzzy, c-format
2913 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2914 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2915
2916 #: g10/import.c:940
2917 #, fuzzy, c-format
2918 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2919 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2920
2921 #: g10/import.c:943
2922 #, fuzzy, c-format
2923 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2924 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2925
2926 #: g10/import.c:946
2927 #, fuzzy, c-format
2928 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2929 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2930
2931 #: g10/import.c:969
2932 #, fuzzy, c-format
2933 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2934 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2935
2936 #: g10/import.c:1132
2937 #, fuzzy, c-format
2938 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2939 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2940
2941 #: g10/import.c:1143
2942 #, fuzzy
2943 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2944 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2945
2946 #: g10/import.c:1160 g10/import.c:2386
2947 #, c-format
2948 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2949 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2950
2951 #: g10/import.c:1171
2952 #, fuzzy, c-format
2953 msgid "key %s: secret key imported\n"
2954 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2955
2956 #: g10/import.c:1201
2957 #, fuzzy, c-format
2958 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2959 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2960
2961 #: g10/import.c:1211
2962 #, fuzzy, c-format
2963 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2964 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2965
2966 #: g10/import.c:1241
2967 #, fuzzy, c-format
2968 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2969 msgstr ""
2970 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2971 "áíÜêëçóçò\n"
2972
2973 #: g10/import.c:1284
2974 #, fuzzy, c-format
2975 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2976 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2977
2978 #: g10/import.c:1316
2979 #, fuzzy, c-format
2980 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2981 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2982
2983 #: g10/import.c:1382
2984 #, fuzzy, c-format
2985 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2986 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2987
2988 #: g10/import.c:1397
2989 #, fuzzy, c-format
2990 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2991 msgstr ""
2992 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
2993 "s\"\n"
2994
2995 #: g10/import.c:1399
2996 #, fuzzy, c-format
2997 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2998 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2999
3000 #: g10/import.c:1417
3001 #, fuzzy, c-format
3002 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
3003 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
3004
3005 #: g10/import.c:1428 g10/import.c:1478
3006 #, fuzzy, c-format
3007 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3008 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
3009
3010 #: g10/import.c:1430
3011 #, fuzzy, c-format
3012 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
3013 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
3014
3015 #: g10/import.c:1445
3016 #, fuzzy, c-format
3017 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3018 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
3019
3020 #: g10/import.c:1467
3021 #, fuzzy, c-format
3022 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3023 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
3024
3025 #: g10/import.c:1480
3026 #, fuzzy, c-format
3027 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3028 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
3029
3030 #: g10/import.c:1495
3031 #, fuzzy, c-format
3032 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3033 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
3034
3035 #: g10/import.c:1537
3036 #, fuzzy, c-format
3037 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3038 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
3039
3040 #: g10/import.c:1558
3041 #, fuzzy, c-format
3042 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3043 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
3044
3045 #: g10/import.c:1585
3046 #, fuzzy, c-format
3047 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3048 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
3049
3050 #: g10/import.c:1595
3051 #, fuzzy, c-format
3052 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3053 msgstr ""
3054 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
3055
3056 #: g10/import.c:1612
3057 #, fuzzy, c-format
3058 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3059 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
3060
3061 #: g10/import.c:1626
3062 #, fuzzy, c-format
3063 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3064 msgstr ""
3065 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
3066
3067 #: g10/import.c:1634
3068 #, fuzzy, c-format
3069 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3070 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
3071
3072 #: g10/import.c:1734
3073 #, fuzzy, c-format
3074 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3075 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
3076
3077 #: g10/import.c:1796
3078 #, fuzzy, c-format
3079 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3080 msgstr ""
3081 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
3082 "08lX\n"
3083
3084 #: g10/import.c:1810
3085 #, fuzzy, c-format
3086 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3087 msgstr ""
3088 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
3089 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
3090
3091 #: g10/import.c:1869
3092 #, fuzzy, c-format
3093 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3094 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
3095
3096 #: g10/import.c:1903
3097 #, fuzzy, c-format
3098 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3099 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
3100
3101 #: g10/import.c:2292
3102 #, fuzzy
3103 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3104 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
3105
3106 #: g10/import.c:2300
3107 #, fuzzy
3108 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3109 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3110
3111 #: g10/import.c:2302
3112 #, fuzzy
3113 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3114 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3115
3116 #: g10/keydb.c:170
3117 #, c-format
3118 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3119 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3120
3121 #: g10/keydb.c:176
3122 #, c-format
3123 msgid "keyring `%s' created\n"
3124 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
3125
3126 #: g10/keydb.c:317 g10/keydb.c:320
3127 #, fuzzy, c-format
3128 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3129 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
3130
3131 #: g10/keydb.c:699
3132 #, c-format
3133 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3134 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
3135
3136 #: g10/keyedit.c:267
3137 msgid "[revocation]"
3138 msgstr "[áíÜêëçóç]"
3139
3140 #: g10/keyedit.c:268
3141 msgid "[self-signature]"
3142 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
3143
3144 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
3145 msgid "1 bad signature\n"
3146 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
3147
3148 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
3149 #, c-format
3150 msgid "%d bad signatures\n"
3151 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
3152
3153 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
3154 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3155 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
3156
3157 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
3158 #, c-format
3159 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3160 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
3161
3162 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3163 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3164 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
3165
3166 #: g10/keyedit.c:356 g10/keylist.c:400
3167 #, c-format
3168 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3169 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
3170
3171 #: g10/keyedit.c:358
3172 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3173 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
3174
3175 #: g10/keyedit.c:360
3176 #, c-format
3177 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3178 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
3179
3180 #: g10/keyedit.c:416 g10/pkclist.c:263
3181 #, fuzzy
3182 msgid ""
3183 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3184 "keys\n"
3185 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3186 "etc.)\n"
3187 msgstr ""
3188 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
3189 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
3190 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
3191 "\n"
3192
3193 #: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:275
3194 #, fuzzy, c-format
3195 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3196 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
3197
3198 #: g10/keyedit.c:421 g10/pkclist.c:277
3199 #, fuzzy, c-format
3200 msgid "  %d = I trust fully\n"
3201 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
3202
3203 #: g10/keyedit.c:440
3204 msgid ""
3205 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3206 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3207 "trust signatures on your behalf.\n"
3208 msgstr ""
3209
3210 #: g10/keyedit.c:456
3211 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3212 msgstr ""
3213
3214 #: g10/keyedit.c:600
3215 #, c-format
3216 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3217 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3218
3219 #: g10/keyedit.c:609 g10/keyedit.c:637 g10/keyedit.c:664 g10/keyedit.c:832
3220 #: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1755
3221 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3222 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
3223
3224 #: g10/keyedit.c:623 g10/keyedit.c:651 g10/keyedit.c:678 g10/keyedit.c:838
3225 #: g10/keyedit.c:1761
3226 msgid "  Unable to sign.\n"
3227 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
3228
3229 #: g10/keyedit.c:628
3230 #, c-format
3231 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3232 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
3233
3234 #: g10/keyedit.c:656
3235 #, c-format
3236 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3237 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3238
3239 #: g10/keyedit.c:684
3240 #, fuzzy, c-format
3241 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3242 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3243
3244 #: g10/keyedit.c:686
3245 #, fuzzy
3246 msgid "Sign it? (y/N) "
3247 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3248
3249 #: g10/keyedit.c:708
3250 #, c-format
3251 msgid ""
3252 "The self-signature on \"%s\"\n"
3253 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3254 msgstr ""
3255 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
3256 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3257
3258 #: g10/keyedit.c:717
3259 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3260 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
3261
3262 #: g10/keyedit.c:731
3263 #, c-format
3264 msgid ""
3265 "Your current signature on \"%s\"\n"
3266 "has expired.\n"
3267 msgstr ""
3268 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3269 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
3270
3271 #: g10/keyedit.c:735
3272 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3273 msgstr ""
3274 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
3275
3276 #: g10/keyedit.c:756
3277 #, c-format
3278 msgid ""
3279 "Your current signature on \"%s\"\n"
3280 "is a local signature.\n"
3281 msgstr ""
3282 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3283 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
3284
3285 #: g10/keyedit.c:760
3286 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3287 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
3288
3289 #: g10/keyedit.c:781
3290 #, fuzzy, c-format
3291 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3292 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3293
3294 #: g10/keyedit.c:784
3295 #, fuzzy, c-format
3296 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3297 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3298
3299 #: g10/keyedit.c:789
3300 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3301 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
3302
3303 #: g10/keyedit.c:811
3304 #, fuzzy, c-format
3305 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3306 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3307
3308 #: g10/keyedit.c:826
3309 msgid "This key has expired!"
3310 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
3311
3312 #: g10/keyedit.c:844
3313 #, c-format
3314 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3315 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
3316
3317 #: g10/keyedit.c:850
3318 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3319 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
3320
3321 #: g10/keyedit.c:890
3322 msgid ""
3323 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3324 "mode.\n"
3325 msgstr ""
3326 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
3327 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
3328
3329 #: g10/keyedit.c:892
3330 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3331 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
3332
3333 #: g10/keyedit.c:917
3334 msgid ""
3335 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3336 "belongs\n"
3337 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3338 msgstr ""
3339 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
3340 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
3341 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
3342
3343 #: g10/keyedit.c:922
3344 #, c-format
3345 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3346 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
3347
3348 #: g10/keyedit.c:924
3349 #, c-format
3350 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3351 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
3352
3353 #: g10/keyedit.c:926
3354 #, c-format
3355 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3356 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
3357
3358 #: g10/keyedit.c:928
3359 #, c-format
3360 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3361 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
3362
3363 #: g10/keyedit.c:934
3364 #, fuzzy
3365 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3366 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
3367
3368 #: g10/keyedit.c:958
3369 #, fuzzy, c-format
3370 msgid ""
3371 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3372 "key \"%s\" (%s)\n"
3373 msgstr ""
3374 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
3375 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
3376
3377 #: g10/keyedit.c:965
3378 #, fuzzy
3379 msgid "This will be a self-signature.\n"
3380 msgstr ""
3381 "\n"
3382 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
3383
3384 #: g10/keyedit.c:971
3385 #, fuzzy
3386 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3387 msgstr ""
3388 "\n"
3389 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3390
3391 #: g10/keyedit.c:979
3392 #, fuzzy
3393 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3394 msgstr ""
3395 "\n"
3396 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3397 "\n"
3398
3399 #: g10/keyedit.c:989
3400 #, fuzzy
3401 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3402 msgstr ""
3403 "\n"
3404 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3405
3406 #: g10/keyedit.c:996
3407 #, fuzzy
3408 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3409 msgstr ""
3410 "\n"
3411 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3412 "\n"
3413
3414 #: g10/keyedit.c:1003
3415 #, fuzzy
3416 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3417 msgstr ""
3418 "\n"
3419 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3420
3421 #: g10/keyedit.c:1008
3422 #, fuzzy
3423 msgid "I have checked this key casually.\n"
3424 msgstr ""
3425 "\n"
3426 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3427
3428 #: g10/keyedit.c:1013
3429 #, fuzzy
3430 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3431 msgstr ""
3432 "\n"
3433 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3434
3435 #: g10/keyedit.c:1023
3436 #, fuzzy
3437 msgid "Really sign? (y/N) "
3438 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3439
3440 #: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4799 g10/keyedit.c:4890 g10/keyedit.c:4954
3441 #: g10/keyedit.c:5015 g10/sign.c:352
3442 #, c-format
3443 msgid "signing failed: %s\n"
3444 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3445
3446 #: g10/keyedit.c:1133
3447 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3448 msgstr ""
3449
3450 #: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3401
3451 msgid "This key is not protected.\n"
3452 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3453
3454 #: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3389 g10/revoke.c:540
3455 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3456 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3457
3458 #: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3404
3459 #, fuzzy
3460 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3461 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3462
3463 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3408
3464 msgid "Key is protected.\n"
3465 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3466
3467 #: g10/keyedit.c:1180
3468 #, c-format
3469 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3470 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
3471
3472 #: g10/keyedit.c:1186
3473 msgid ""
3474 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3475 "\n"
3476 msgstr ""
3477 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
3478 "\n"
3479
3480 #: g10/keyedit.c:1201 g10/keygen.c:2069
3481 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3482 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
3483
3484 #: g10/keyedit.c:1206
3485 msgid ""
3486 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3487 "\n"
3488 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
3489
3490 #: g10/keyedit.c:1209
3491 #, fuzzy
3492 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3493 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
3494
3495 #: g10/keyedit.c:1280
3496 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3497 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
3498
3499 #: g10/keyedit.c:1366
3500 msgid "save and quit"
3501 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3502
3503 #: g10/keyedit.c:1369
3504 #, fuzzy
3505 msgid "show key fingerprint"
3506 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3507
3508 #: g10/keyedit.c:1370
3509 msgid "list key and user IDs"
3510 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3511
3512 #: g10/keyedit.c:1372
3513 msgid "select user ID N"
3514 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3515
3516 #: g10/keyedit.c:1373
3517 #, fuzzy
3518 msgid "select subkey N"
3519 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3520
3521 #: g10/keyedit.c:1374
3522 #, fuzzy
3523 msgid "check signatures"
3524 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3525
3526 #: g10/keyedit.c:1379
3527 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3528 msgstr ""
3529
3530 #: g10/keyedit.c:1384
3531 #, fuzzy
3532 msgid "sign selected user IDs locally"
3533 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3534
3535 #: g10/keyedit.c:1386
3536 #, fuzzy
3537 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3538 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3539
3540 #: g10/keyedit.c:1388
3541 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3542 msgstr ""
3543
3544 #: g10/keyedit.c:1392
3545 msgid "add a user ID"
3546 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3547
3548 #: g10/keyedit.c:1394
3549 msgid "add a photo ID"
3550 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3551
3552 #: g10/keyedit.c:1396
3553 #, fuzzy
3554 msgid "delete selected user IDs"
3555 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3556
3557 #: g10/keyedit.c:1401
3558 #, fuzzy
3559 msgid "add a subkey"
3560 msgstr "addkey"
3561
3562 #: g10/keyedit.c:1405
3563 msgid "add a key to a smartcard"
3564 msgstr ""
3565
3566 #: g10/keyedit.c:1407
3567 msgid "move a key to a smartcard"
3568 msgstr ""
3569
3570 #: g10/keyedit.c:1409
3571 msgid "move a backup key to a smartcard"
3572 msgstr ""
3573
3574 #: g10/keyedit.c:1413
3575 #, fuzzy
3576 msgid "delete selected subkeys"
3577 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3578
3579 #: g10/keyedit.c:1415
3580 msgid "add a revocation key"
3581 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3582
3583 #: g10/keyedit.c:1417
3584 #, fuzzy
3585 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3586 msgstr ""
3587 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3588
3589 #: g10/keyedit.c:1419
3590 #, fuzzy
3591 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3592 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3593
3594 #: g10/keyedit.c:1421
3595 #, fuzzy
3596 msgid "flag the selected user ID as primary"
3597 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3598
3599 #: g10/keyedit.c:1423
3600 #, fuzzy
3601 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3602 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
3603
3604 #: g10/keyedit.c:1426
3605 msgid "list preferences (expert)"
3606 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3607
3608 #: g10/keyedit.c:1428
3609 msgid "list preferences (verbose)"
3610 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3611
3612 #: g10/keyedit.c:1430
3613 #, fuzzy
3614 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3615 msgstr ""
3616 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3617
3618 #: g10/keyedit.c:1435
3619 #, fuzzy
3620 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3621 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3622
3623 #: g10/keyedit.c:1437
3624 #, fuzzy
3625 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3626 msgstr ""
3627 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3628
3629 #: g10/keyedit.c:1439
3630 msgid "change the passphrase"
3631 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3632
3633 #: g10/keyedit.c:1443
3634 msgid "change the ownertrust"
3635 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3636
3637 #: g10/keyedit.c:1445
3638 #, fuzzy
3639 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3640 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3641
3642 #: g10/keyedit.c:1447
3643 #, fuzzy
3644 msgid "revoke selected user IDs"
3645 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3646
3647 #: g10/keyedit.c:1452
3648 #, fuzzy
3649 msgid "revoke key or selected subkeys"
3650 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3651
3652 #: g10/keyedit.c:1453
3653 #, fuzzy
3654 msgid "enable key"
3655 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3656
3657 #: g10/keyedit.c:1454
3658 #, fuzzy
3659 msgid "disable key"
3660 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3661
3662 #: g10/keyedit.c:1455
3663 #, fuzzy
3664 msgid "show selected photo IDs"
3665 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3666
3667 #: g10/keyedit.c:1457
3668 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3669 msgstr ""
3670
3671 #: g10/keyedit.c:1459
3672 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3673 msgstr ""
3674
3675 #: g10/keyedit.c:1581
3676 #, fuzzy, c-format
3677 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3678 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
3679
3680 #: g10/keyedit.c:1599
3681 msgid "Secret key is available.\n"
3682 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3683
3684 #: g10/keyedit.c:1682
3685 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3686 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3687
3688 #: g10/keyedit.c:1690
3689 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3690 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3691
3692 #: g10/keyedit.c:1709
3693 msgid ""
3694 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3695 "(lsign),\n"
3696 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3697 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3698 msgstr ""
3699
3700 #: g10/keyedit.c:1749
3701 msgid "Key is revoked."
3702 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3703
3704 #: g10/keyedit.c:1768
3705 #, fuzzy
3706 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3707 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3708
3709 #: g10/keyedit.c:1775
3710 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3711 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3712
3713 #: g10/keyedit.c:1784
3714 #, fuzzy, c-format
3715 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3716 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3717
3718 #: g10/keyedit.c:1807
3719 #, c-format
3720 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3721 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3722
3723 #: g10/keyedit.c:1829 g10/keyedit.c:1849 g10/keyedit.c:2015
3724 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3725 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3726
3727 #: g10/keyedit.c:1831
3728 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3729 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3730
3731 #: g10/keyedit.c:1833
3732 #, fuzzy
3733 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3734 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3735
3736 #: g10/keyedit.c:1834
3737 #, fuzzy
3738 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3739 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3740
3741 #: g10/keyedit.c:1884
3742 #, fuzzy
3743 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3744 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3745
3746 #: g10/keyedit.c:1896
3747 #, fuzzy
3748 msgid "You must select exactly one key.\n"
3749 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3750
3751 #: g10/keyedit.c:1924
3752 msgid "Command expects a filename argument\n"
3753 msgstr ""
3754
3755 #: g10/keyedit.c:1938
3756 #, fuzzy, c-format
3757 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3758 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3759
3760 #: g10/keyedit.c:1955
3761 #, fuzzy, c-format
3762 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3763 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3764
3765 #: g10/keyedit.c:1979
3766 msgid "You must select at least one key.\n"
3767 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3768
3769 #: g10/keyedit.c:1982
3770 #, fuzzy
3771 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3772 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3773
3774 #: g10/keyedit.c:1983
3775 #, fuzzy
3776 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3777 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3778
3779 #: g10/keyedit.c:2018
3780 #, fuzzy
3781 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3782 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3783
3784 #: g10/keyedit.c:2019
3785 #, fuzzy
3786 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3787 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3788
3789 #: g10/keyedit.c:2037
3790 #, fuzzy
3791 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3792 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3793
3794 #: g10/keyedit.c:2048
3795 #, fuzzy
3796 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3797 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3798
3799 #: g10/keyedit.c:2050
3800 #, fuzzy
3801 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3802 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3803
3804 #: g10/keyedit.c:2100
3805 msgid ""
3806 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3807 msgstr ""
3808
3809 #: g10/keyedit.c:2142
3810 #, fuzzy
3811 msgid "Set preference list to:\n"
3812 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3813
3814 #: g10/keyedit.c:2148
3815 #, fuzzy
3816 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3817 msgstr ""
3818 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3819
3820 #: g10/keyedit.c:2150
3821 #, fuzzy
3822 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3823 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3824
3825 #: g10/keyedit.c:2218
3826 #, fuzzy
3827 msgid "Save changes? (y/N) "
3828 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3829
3830 #: g10/keyedit.c:2221
3831 #, fuzzy
3832 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3833 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3834
3835 #: g10/keyedit.c:2231
3836 #, c-format
3837 msgid "update failed: %s\n"
3838 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3839
3840 #: g10/keyedit.c:2238
3841 #, c-format
3842 msgid "update secret failed: %s\n"
3843 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3844
3845 #: g10/keyedit.c:2245
3846 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3847 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3848
3849 #: g10/keyedit.c:2345
3850 msgid "Digest: "
3851 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3852
3853 #: g10/keyedit.c:2396
3854 msgid "Features: "
3855 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3856
3857 #: g10/keyedit.c:2407
3858 msgid "Keyserver no-modify"
3859 msgstr ""
3860
3861 #: g10/keyedit.c:2422 g10/keylist.c:308
3862 msgid "Preferred keyserver: "
3863 msgstr ""
3864
3865 #: g10/keyedit.c:2430 g10/keyedit.c:2431
3866 #, fuzzy
3867 msgid "Notations: "
3868 msgstr "Óçìåßùóç: "
3869
3870 #: g10/keyedit.c:2641
3871 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3872 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3873
3874 #: g10/keyedit.c:2700
3875 #, fuzzy, c-format
3876 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3877 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3878
3879 #: g10/keyedit.c:2721
3880 #, fuzzy, c-format
3881 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3882 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3883
3884 #: g10/keyedit.c:2727
3885 #, fuzzy
3886 msgid "(sensitive)"
3887 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3888
3889 #: g10/keyedit.c:2743 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
3890 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:516
3891 #, fuzzy, c-format
3892 msgid "created: %s"
3893 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3894
3895 #: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:979
3896 #, fuzzy, c-format
3897 msgid "revoked: %s"
3898 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3899
3900 #: g10/keyedit.c:2748 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
3901 #, fuzzy, c-format
3902 msgid "expired: %s"
3903 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3904
3905 #: g10/keyedit.c:2750 g10/keyedit.c:2801 g10/keyedit.c:2862 g10/keyedit.c:2877
3906 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
3907 #: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:522 g10/mainproc.c:985
3908 #, fuzzy, c-format
3909 msgid "expires: %s"
3910 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3911
3912 #: g10/keyedit.c:2752
3913 #, fuzzy, c-format
3914 msgid "usage: %s"
3915 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3916
3917 #: g10/keyedit.c:2767
3918 #, fuzzy, c-format
3919 msgid "trust: %s"
3920 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3921
3922 #: g10/keyedit.c:2771
3923 #, c-format
3924 msgid "validity: %s"
3925 msgstr ""
3926
3927 #: g10/keyedit.c:2778
3928 msgid "This key has been disabled"
3929 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3930
3931 #: g10/keyedit.c:2806 g10/keylist.c:200
3932 msgid "card-no: "
3933 msgstr ""
3934
3935 #: g10/keyedit.c:2830
3936 msgid ""
3937 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3938 "unless you restart the program.\n"
3939 msgstr ""
3940 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3941 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3942
3943 #: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:526
3944 #: g10/mainproc.c:1831 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
3945 #, fuzzy