d28a6ad4463c8d1cd982f9c62075426c39081e91
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2009-03-03 09:09+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
11 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: agent/call-pinentry.c:225
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
20 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
21
22 #: agent/call-pinentry.c:596
23 msgid ""
24 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
25 "session"
26 msgstr ""
27
28 #: agent/call-pinentry.c:599
29 #, fuzzy
30 msgid ""
31 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
32 "this session"
33 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
34
35 #. TRANSLATORS: This string is displayed by pinentry as the
36 #. label for the quality bar.
37 #: agent/call-pinentry.c:634
38 msgid "Quality:"
39 msgstr ""
40
41 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry
42 #. when hovering over the quality bar.  Please use an
43 #. appropriate string to describe what this is about.  The
44 #. length of the tooltip is limited to about 900 characters.
45 #. If you do not translate this entry, a default english
46 #. text (see source) will be used.
47 #: agent/call-pinentry.c:657
48 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
49 msgstr ""
50
51 #: agent/call-pinentry.c:699
52 #, c-format
53 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
54 msgstr ""
55
56 #: agent/call-pinentry.c:719 agent/call-pinentry.c:731
57 #, fuzzy
58 msgid "PIN too long"
59 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
60
61 #: agent/call-pinentry.c:720
62 #, fuzzy
63 msgid "Passphrase too long"
64 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
65
66 #: agent/call-pinentry.c:728
67 #, fuzzy
68 msgid "Invalid characters in PIN"
69 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
70
71 #: agent/call-pinentry.c:733
72 msgid "PIN too short"
73 msgstr ""
74
75 #: agent/call-pinentry.c:745
76 #, fuzzy
77 msgid "Bad PIN"
78 msgstr "êáêü MPI"
79
80 #: agent/call-pinentry.c:746
81 #, fuzzy
82 msgid "Bad Passphrase"
83 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
84
85 #: agent/call-pinentry.c:782
86 #, fuzzy
87 msgid "Passphrase"
88 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
89
90 #: agent/command-ssh.c:529
91 #, fuzzy, c-format
92 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
93 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
94
95 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1079 g10/keygen.c:3258
96 #: g10/keygen.c:3291 g10/keyring.c:1206 g10/keyring.c:1510 g10/openfile.c:275
97 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107 g10/tdbio.c:547
98 #: jnlib/dotlock.c:311
99 #, c-format
100 msgid "can't create `%s': %s\n"
101 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
102
103 #: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:760
104 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
105 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1080 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2743
106 #: g10/keyring.c:1536 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
107 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:780 g10/sign.c:975 g10/sign.c:1091
108 #: g10/sign.c:1247 g10/tdbdump.c:142 g10/tdbdump.c:150 g10/tdbio.c:551
109 #: g10/tdbio.c:615 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1981
110 #: sm/gpgsm.c:2018 sm/gpgsm.c:2056 sm/qualified.c:66
111 #, c-format
112 msgid "can't open `%s': %s\n"
113 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
114
115 #: agent/command-ssh.c:1617 agent/command-ssh.c:1635
116 #, fuzzy, c-format
117 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
118 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
119
120 #: agent/command-ssh.c:1621
121 #, c-format
122 msgid "detected card with S/N: %s\n"
123 msgstr ""
124
125 #: agent/command-ssh.c:1626
126 #, fuzzy, c-format
127 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
128 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
129
130 #: agent/command-ssh.c:1646
131 #, fuzzy, c-format
132 msgid "no suitable card key found: %s\n"
133 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
134
135 #: agent/command-ssh.c:1696
136 #, fuzzy, c-format
137 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
138 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
139
140 #: agent/command-ssh.c:1711
141 #, fuzzy, c-format
142 msgid "error writing key: %s\n"
143 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
144
145 #: agent/command-ssh.c:2018
146 #, fuzzy, c-format
147 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
148 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
149
150 #: agent/command-ssh.c:2346 agent/genkey.c:310 agent/genkey.c:432
151 #: agent/protect-tool.c:1205
152 #, fuzzy
153 msgid "Please re-enter this passphrase"
154 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
155
156 #: agent/command-ssh.c:2367
157 #, c-format
158 msgid ""
159 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
160 "0Awithin gpg-agent's key storage"
161 msgstr ""
162
163 #: agent/command-ssh.c:2405 agent/genkey.c:340 agent/genkey.c:463
164 #: agent/protect-tool.c:1211 tools/symcryptrun.c:434
165 msgid "does not match - try again"
166 msgstr ""
167
168 #: agent/command-ssh.c:2900
169 #, fuzzy, c-format
170 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
171 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
172
173 #: agent/divert-scd.c:219
174 msgid "Admin PIN"
175 msgstr ""
176
177 #: agent/divert-scd.c:224
178 msgid "Reset Code"
179 msgstr ""
180
181 #: agent/divert-scd.c:284
182 #, fuzzy
183 msgid "Repeat this Reset Code"
184 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
185
186 #: agent/divert-scd.c:285
187 #, fuzzy
188 msgid "Repeat this PIN"
189 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
190
191 #: agent/divert-scd.c:290
192 #, fuzzy
193 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
194 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
195
196 #: agent/divert-scd.c:291
197 #, fuzzy
198 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
199 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
200
201 #: agent/divert-scd.c:303
202 #, c-format
203 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
204 msgstr ""
205
206 #: agent/genkey.c:108 sm/certreqgen-ui.c:284 sm/export.c:634 sm/export.c:650
207 #: sm/import.c:531 sm/import.c:556
208 #, fuzzy, c-format
209 msgid "error creating temporary file: %s\n"
210 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
211
212 #: agent/genkey.c:115 sm/export.c:641 sm/import.c:539
213 #, fuzzy, c-format
214 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
215 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
216
217 #: agent/genkey.c:153 agent/genkey.c:159
218 #, fuzzy
219 msgid "Enter new passphrase"
220 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
221
222 #: agent/genkey.c:167
223 #, fuzzy
224 msgid "Take this one anyway"
225 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
226
227 #: agent/genkey.c:193
228 #, c-format
229 msgid ""
230 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
231 "at least %u character long."
232 msgid_plural ""
233 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
234 "at least %u characters long."
235 msgstr[0] ""
236 msgstr[1] ""
237
238 #: agent/genkey.c:214
239 #, c-format
240 msgid ""
241 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
242 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
243 msgid_plural ""
244 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
245 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
246 msgstr[0] ""
247 msgstr[1] ""
248
249 #: agent/genkey.c:237
250 #, c-format
251 msgid ""
252 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
253 "a known term or match%%0Acertain pattern."
254 msgstr ""
255
256 #: agent/genkey.c:253
257 #, c-format
258 msgid ""
259 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
260 msgstr ""
261
262 #: agent/genkey.c:255
263 #, c-format
264 msgid ""
265 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
266 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
267 msgstr ""
268
269 #: agent/genkey.c:264
270 msgid "Yes, protection is not needed"
271 msgstr ""
272
273 #: agent/genkey.c:308
274 #, fuzzy, c-format
275 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
276 msgstr ""
277 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
278 "\n"
279
280 #: agent/genkey.c:431
281 #, fuzzy
282 msgid "Please enter the new passphrase"
283 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
284
285 #: agent/gpg-agent.c:117 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
286 #: scd/scdaemon.c:102 tools/gpg-check-pattern.c:70
287 #, fuzzy
288 msgid ""
289 "@Options:\n"
290 " "
291 msgstr ""
292 "@\n"
293 "ÅðéëïãÝò:\n"
294 " "
295
296 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:104
297 msgid "run in server mode (foreground)"
298 msgstr ""
299
300 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:107
301 msgid "run in daemon mode (background)"
302 msgstr ""
303
304 #: agent/gpg-agent.c:121 g10/gpg.c:483 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:88
305 #: scd/scdaemon.c:108 sm/gpgsm.c:281 tools/gpg-connect-agent.c:69
306 #: tools/gpgconf.c:79 tools/symcryptrun.c:164
307 msgid "verbose"
308 msgstr "áíáëõôéêÜ"
309
310 #: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:109
311 #: sm/gpgsm.c:282
312 msgid "be somewhat more quiet"
313 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
314
315 #: agent/gpg-agent.c:123 scd/scdaemon.c:110
316 msgid "sh-style command output"
317 msgstr ""
318
319 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:111
320 msgid "csh-style command output"
321 msgstr ""
322
323 #: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:112 sm/gpgsm.c:311
324 #: tools/symcryptrun.c:167
325 #, fuzzy
326 msgid "|FILE|read options from FILE"
327 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
328
329 #: agent/gpg-agent.c:130 scd/scdaemon.c:122
330 msgid "do not detach from the console"
331 msgstr ""
332
333 #: agent/gpg-agent.c:131
334 msgid "do not grab keyboard and mouse"
335 msgstr ""
336
337 #: agent/gpg-agent.c:132 tools/symcryptrun.c:166
338 #, fuzzy
339 msgid "use a log file for the server"
340 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
341
342 #: agent/gpg-agent.c:134
343 #, fuzzy
344 msgid "use a standard location for the socket"
345 msgstr ""
346 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
347
348 #: agent/gpg-agent.c:137
349 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
350 msgstr ""
351
352 #: agent/gpg-agent.c:140
353 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
354 msgstr ""
355
356 #: agent/gpg-agent.c:141
357 #, fuzzy
358 msgid "do not use the SCdaemon"
359 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
360
361 #: agent/gpg-agent.c:153
362 msgid "ignore requests to change the TTY"
363 msgstr ""
364
365 #: agent/gpg-agent.c:155
366 msgid "ignore requests to change the X display"
367 msgstr ""
368
369 #: agent/gpg-agent.c:158
370 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
371 msgstr ""
372
373 #: agent/gpg-agent.c:171
374 msgid "do not use the PIN cache when signing"
375 msgstr ""
376
377 #: agent/gpg-agent.c:173
378 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
379 msgstr ""
380
381 #: agent/gpg-agent.c:175
382 #, fuzzy
383 msgid "allow presetting passphrase"
384 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
385
386 #: agent/gpg-agent.c:176
387 msgid "enable ssh-agent emulation"
388 msgstr ""
389
390 #: agent/gpg-agent.c:178
391 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
392 msgstr ""
393
394 #: agent/gpg-agent.c:316 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
395 #: scd/scdaemon.c:243 sm/gpgsm.c:513 tools/gpg-connect-agent.c:180
396 #: tools/gpgconf.c:101 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
397 #, fuzzy
398 msgid "Please report bugs to <"
399 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
400
401 #: agent/gpg-agent.c:325
402 #, fuzzy
403 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
404 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
405
406 #: agent/gpg-agent.c:327
407 msgid ""
408 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
409 "Secret key management for GnuPG\n"
410 msgstr ""
411
412 #: agent/gpg-agent.c:362 g10/gpg.c:980 scd/scdaemon.c:304 sm/gpgsm.c:640
413 #, c-format
414 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
415 msgstr ""
416
417 #: agent/gpg-agent.c:560 agent/protect-tool.c:1074 kbx/kbxutil.c:429
418 #: scd/scdaemon.c:398 sm/gpgsm.c:879 sm/gpgsm.c:882 tools/symcryptrun.c:996
419 #: tools/gpg-check-pattern.c:177
420 #, c-format
421 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
422 msgstr ""
423
424 #: agent/gpg-agent.c:659 g10/gpg.c:2086 scd/scdaemon.c:480 sm/gpgsm.c:971
425 #, c-format
426 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
427 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
428
429 #: agent/gpg-agent.c:664 agent/gpg-agent.c:1243 g10/gpg.c:2090
430 #: scd/scdaemon.c:485 sm/gpgsm.c:975 tools/symcryptrun.c:929
431 #, c-format
432 msgid "option file `%s': %s\n"
433 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
434
435 #: agent/gpg-agent.c:672 g10/gpg.c:2097 scd/scdaemon.c:493 sm/gpgsm.c:982
436 #, c-format
437 msgid "reading options from `%s'\n"
438 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
439
440 #: agent/gpg-agent.c:1001 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
441 #: g10/plaintext.c:162
442 #, c-format
443 msgid "error creating `%s': %s\n"
444 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
445
446 #: agent/gpg-agent.c:1356 agent/gpg-agent.c:1476 agent/gpg-agent.c:1480
447 #: agent/gpg-agent.c:1521 agent/gpg-agent.c:1525 g10/exec.c:172
448 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:989
449 #, c-format
450 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
451 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
452
453 #: agent/gpg-agent.c:1370 scd/scdaemon.c:1003
454 msgid "name of socket too long\n"
455 msgstr ""
456
457 #: agent/gpg-agent.c:1393 scd/scdaemon.c:1026
458 #, fuzzy, c-format
459 msgid "can't create socket: %s\n"
460 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
461
462 #: agent/gpg-agent.c:1402
463 #, c-format
464 msgid "socket name `%s' is too long\n"
465 msgstr ""
466
467 #: agent/gpg-agent.c:1422
468 #, fuzzy
469 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
470 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
471
472 #: agent/gpg-agent.c:1433 scd/scdaemon.c:1046
473 #, fuzzy
474 msgid "error getting nonce for the socket\n"
475 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
476
477 #: agent/gpg-agent.c:1438 scd/scdaemon.c:1049
478 #, fuzzy, c-format
479 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
480 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
481
482 #: agent/gpg-agent.c:1450 scd/scdaemon.c:1058
483 #, fuzzy, c-format
484 msgid "listen() failed: %s\n"
485 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
486
487 #: agent/gpg-agent.c:1456 scd/scdaemon.c:1065
488 #, fuzzy, c-format
489 msgid "listening on socket `%s'\n"
490 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
491
492 #: agent/gpg-agent.c:1484 agent/gpg-agent.c:1531 g10/openfile.c:432
493 #, fuzzy, c-format
494 msgid "directory `%s' created\n"
495 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
496
497 #: agent/gpg-agent.c:1537
498 #, fuzzy, c-format
499 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
500 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
501
502 #: agent/gpg-agent.c:1541
503 #, fuzzy, c-format
504 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
505 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
506
507 #: agent/gpg-agent.c:1671 scd/scdaemon.c:1081
508 #, fuzzy, c-format
509 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
510 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
511
512 #: agent/gpg-agent.c:1693
513 #, c-format
514 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
515 msgstr ""
516
517 #: agent/gpg-agent.c:1698
518 #, c-format
519 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
520 msgstr ""
521
522 #: agent/gpg-agent.c:1718
523 #, c-format
524 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
525 msgstr ""
526
527 #: agent/gpg-agent.c:1723
528 #, c-format
529 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
530 msgstr ""
531
532 #: agent/gpg-agent.c:1863 scd/scdaemon.c:1218
533 #, fuzzy, c-format
534 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
535 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
536
537 #: agent/gpg-agent.c:1972 scd/scdaemon.c:1285
538 #, fuzzy, c-format
539 msgid "%s %s stopped\n"
540 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
541
542 #: agent/gpg-agent.c:2100
543 #, fuzzy
544 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
545 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
546
547 #: agent/gpg-agent.c:2111 common/simple-pwquery.c:349 common/asshelp.c:326
548 #: tools/gpg-connect-agent.c:2133
549 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
550 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
551
552 #: agent/gpg-agent.c:2124 common/simple-pwquery.c:361 common/asshelp.c:338
553 #: tools/gpg-connect-agent.c:2144
554 #, c-format
555 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
556 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
557
558 #: agent/preset-passphrase.c:98
559 #, fuzzy
560 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
561 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
562
563 #: agent/preset-passphrase.c:101
564 msgid ""
565 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
566 "Password cache maintenance\n"
567 msgstr ""
568
569 #: agent/protect-tool.c:149
570 #, fuzzy
571 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
572 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
573
574 #: agent/protect-tool.c:151
575 msgid ""
576 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
577 "Secret key maintenance tool\n"
578 msgstr ""
579
580 #: agent/protect-tool.c:1196
581 #, fuzzy
582 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
583 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
584
585 #: agent/protect-tool.c:1199
586 #, fuzzy
587 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
588 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
589
590 #: agent/protect-tool.c:1202
591 msgid ""
592 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
593 "system."
594 msgstr ""
595
596 #: agent/protect-tool.c:1207
597 #, fuzzy
598 msgid ""
599 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
600 "needed to complete this operation."
601 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
602
603 #: agent/protect-tool.c:1212 tools/symcryptrun.c:435
604 #, fuzzy
605 msgid "Passphrase:"
606 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
607
608 #: agent/protect-tool.c:1220 tools/symcryptrun.c:442
609 #, fuzzy, c-format
610 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
611 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
612
613 #: agent/protect-tool.c:1223 tools/symcryptrun.c:446
614 #, fuzzy
615 msgid "cancelled\n"
616 msgstr "Áêýñùóç"
617
618 #: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
619 #, fuzzy, c-format
620 msgid "error opening `%s': %s\n"
621 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
622
623 #: agent/trustlist.c:147 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
624 #, fuzzy, c-format
625 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
626 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
627
628 #: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
629 #, c-format
630 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
631 msgstr ""
632
633 #: agent/trustlist.c:181
634 #, fuzzy, c-format
635 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
636 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
637
638 #: agent/trustlist.c:216
639 #, fuzzy, c-format
640 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
641 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
642
643 #: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
644 #, c-format
645 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
646 msgstr ""
647
648 #: agent/trustlist.c:283 common/helpfile.c:126
649 #, fuzzy, c-format
650 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
651 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
652
653 #: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
654 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
655 msgstr ""
656
657 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
658 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
659 #. Pinentry to insert a line break.  The double
660 #. percent sign is actually needed because it is also
661 #. a printf format string.  If you need to insert a
662 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
663 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
664 #. fingerprint string whereas the first one receives
665 #. the name as stored in the certificate.
666 #: agent/trustlist.c:541
667 #, c-format
668 msgid ""
669 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
670 "fingerprint:%%0A  %s"
671 msgstr ""
672
673 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
674 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
675 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
676 #: agent/trustlist.c:554
677 msgid "Correct"
678 msgstr ""
679
680 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
681 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
682 #. Pinentry to insert a line break.  The double
683 #. percent sign is actually needed because it is also
684 #. a printf format string.  If you need to insert a
685 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
686 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
687 #. certificate.
688 #: agent/trustlist.c:577
689 #, c-format
690 msgid ""
691 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
692 "certificates?"
693 msgstr ""
694
695 #: agent/trustlist.c:587 common/audit.c:467
696 #, fuzzy
697 msgid "Yes"
698 msgstr "íáé|íáß"
699
700 #: agent/trustlist.c:587 common/audit.c:469
701 msgid "No"
702 msgstr ""
703
704 #: agent/findkey.c:158
705 #, c-format
706 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
707 msgstr ""
708
709 #: agent/findkey.c:174
710 #, c-format
711 msgid ""
712 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
713 "it now."
714 msgstr ""
715
716 #: agent/findkey.c:188 agent/findkey.c:195
717 #, fuzzy
718 msgid "Change passphrase"
719 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
720
721 #: agent/findkey.c:196
722 msgid "I'll change it later"
723 msgstr ""
724
725 #: common/exechelp.c:385 common/exechelp.c:476 tools/gpgconf-comp.c:1475
726 #: tools/gpgconf-comp.c:1814
727 #, fuzzy, c-format
728 msgid "error creating a pipe: %s\n"
729 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
730
731 #: common/exechelp.c:450 common/exechelp.c:509
732 #, fuzzy, c-format
733 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
734 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
735
736 #: common/exechelp.c:488 common/exechelp.c:616 common/exechelp.c:851
737 #, fuzzy, c-format
738 msgid "error forking process: %s\n"
739 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
740
741 #: common/exechelp.c:662 common/exechelp.c:715
742 #, c-format
743 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
744 msgstr ""
745
746 #: common/exechelp.c:670
747 #, fuzzy, c-format
748 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
749 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
750
751 #: common/exechelp.c:676 common/exechelp.c:726
752 #, fuzzy, c-format
753 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
754 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
755
756 #: common/exechelp.c:721
757 #, c-format
758 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
759 msgstr ""
760
761 #: common/exechelp.c:734
762 #, fuzzy, c-format
763 msgid "error running `%s': terminated\n"
764 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
765
766 #: common/http.c:1636
767 #, fuzzy, c-format
768 msgid "error creating socket: %s\n"
769 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
770
771 #: common/http.c:1680
772 #, fuzzy
773 msgid "host not found"
774 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
775
776 #: common/simple-pwquery.c:335
777 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
778 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
779
780 #: common/simple-pwquery.c:393
781 #, c-format
782 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
783 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
784
785 #: common/simple-pwquery.c:404
786 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
787 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
788
789 #: common/simple-pwquery.c:414
790 #, fuzzy
791 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
792 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
793
794 #: common/simple-pwquery.c:577 common/simple-pwquery.c:673
795 #, fuzzy
796 msgid "canceled by user\n"
797 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
798
799 #: common/simple-pwquery.c:592 common/simple-pwquery.c:679
800 #, fuzzy
801 msgid "problem with the agent\n"
802 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
803
804 #: common/sysutils.c:105
805 #, c-format
806 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
807 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
808
809 #: common/sysutils.c:200
810 #, fuzzy, c-format
811 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
812 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
813
814 #: common/sysutils.c:232
815 #, fuzzy, c-format
816 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
817 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
818
819 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
820 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
821 msgid "yes"
822 msgstr "íáé|íáß"
823
824 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
825 msgid "yY"
826 msgstr "yY"
827
828 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
829 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
830 msgid "no"
831 msgstr "ü÷é|ï÷é"
832
833 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
834 msgid "nN"
835 msgstr "nN"
836
837 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
838 #: common/yesno.c:72
839 msgid "quit"
840 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
841
842 #: common/yesno.c:75
843 msgid "qQ"
844 msgstr "qQ"
845
846 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
847 #: common/yesno.c:109
848 msgid "okay|okay"
849 msgstr ""
850
851 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
852 #: common/yesno.c:111
853 msgid "cancel|cancel"
854 msgstr ""
855
856 #: common/yesno.c:112
857 msgid "oO"
858 msgstr ""
859
860 #: common/yesno.c:113
861 #, fuzzy
862 msgid "cC"
863 msgstr "c"
864
865 #: common/miscellaneous.c:77
866 #, c-format
867 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
868 msgstr ""
869
870 #: common/miscellaneous.c:80
871 #, c-format
872 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
873 msgstr ""
874
875 #: common/asshelp.c:244 tools/gpg-connect-agent.c:2101
876 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
877 msgstr ""
878
879 #: common/asshelp.c:349
880 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
881 msgstr ""
882
883 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
884 #. verbatim.  It will not be printed.
885 #: common/audit.c:474
886 msgid "|audit-log-result|Good"
887 msgstr ""
888
889 #: common/audit.c:477
890 msgid "|audit-log-result|Bad"
891 msgstr ""
892
893 #: common/audit.c:479
894 msgid "|audit-log-result|Not supported"
895 msgstr ""
896
897 #: common/audit.c:481
898 #, fuzzy
899 msgid "|audit-log-result|No certificate"
900 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
901
902 #: common/audit.c:483
903 msgid "|audit-log-result|Error"
904 msgstr ""
905
906 #: common/audit.c:716
907 #, fuzzy
908 msgid "Certificate chain available"
909 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
910
911 #: common/audit.c:723
912 #, fuzzy
913 msgid "root certificate missing"
914 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
915
916 #: common/audit.c:749
917 msgid "Data encryption succeeded"
918 msgstr ""
919
920 #: common/audit.c:754 common/audit.c:815 common/audit.c:835 common/audit.c:859
921 #, fuzzy
922 msgid "Data available"
923 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
924
925 #: common/audit.c:757
926 #, fuzzy
927 msgid "Session key created"
928 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
929
930 #: common/audit.c:762
931 #, fuzzy, c-format
932 msgid "algorithm: %s"
933 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
934
935 #: common/audit.c:764 common/audit.c:766
936 #, fuzzy, c-format
937 msgid "unsupported algorithm: %s"
938 msgstr ""
939 "\n"
940 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
941
942 #: common/audit.c:768
943 #, fuzzy
944 msgid "seems to be not encrypted"
945 msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
946
947 #: common/audit.c:774
948 msgid "Number of recipients"
949 msgstr ""
950
951 #: common/audit.c:782
952 #, c-format
953 msgid "Recipient %d"
954 msgstr ""
955
956 #: common/audit.c:810
957 msgid "Data signing succeeded"
958 msgstr ""
959
960 #: common/audit.c:830
961 msgid "Data decryption succeeded"
962 msgstr ""
963
964 #: common/audit.c:855
965 #, fuzzy
966 msgid "Data verification succeeded"
967 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
968
969 #: common/audit.c:864
970 #, fuzzy
971 msgid "Signature available"
972 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
973
974 #: common/audit.c:869
975 #, fuzzy
976 msgid "Parsing signature succeeded"
977 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
978
979 #: common/audit.c:874
980 #, fuzzy, c-format
981 msgid "Bad hash algorithm: %s"
982 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
983
984 #: common/audit.c:889
985 #, fuzzy, c-format
986 msgid "Signature %d"
987 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
988
989 #: common/audit.c:905
990 #, fuzzy
991 msgid "Certificate chain valid"
992 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
993
994 #: common/audit.c:916
995 #, fuzzy
996 msgid "Root certificate trustworthy"
997 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
998
999 #: common/audit.c:926
1000 #, fuzzy
1001 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
1002 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1003
1004 #: common/audit.c:943
1005 #, fuzzy
1006 msgid "Included certificates"
1007 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1008
1009 #: common/audit.c:1002
1010 msgid "No audit log entries."
1011 msgstr ""
1012
1013 #: common/audit.c:1051
1014 #, fuzzy
1015 msgid "Unknown operation"
1016 msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
1017
1018 #: common/audit.c:1069
1019 msgid "Gpg-Agent usable"
1020 msgstr ""
1021
1022 #: common/audit.c:1079
1023 msgid "Dirmngr usable"
1024 msgstr ""
1025
1026 #: common/audit.c:1115
1027 #, fuzzy, c-format
1028 msgid "No help available for `%s'."
1029 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
1030
1031 #: common/helpfile.c:80
1032 #, fuzzy
1033 msgid "ignoring garbage line"
1034 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1035
1036 #: g10/armor.c:379
1037 #, c-format
1038 msgid "armor: %s\n"
1039 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
1040
1041 #: g10/armor.c:418
1042 msgid "invalid armor header: "
1043 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1044
1045 #: g10/armor.c:429
1046 msgid "armor header: "
1047 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1048
1049 #: g10/armor.c:442
1050 msgid "invalid clearsig header\n"
1051 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
1052
1053 #: g10/armor.c:455
1054 #, fuzzy
1055 msgid "unknown armor header: "
1056 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1057
1058 #: g10/armor.c:508
1059 msgid "nested clear text signatures\n"
1060 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
1061
1062 #: g10/armor.c:643
1063 #, fuzzy
1064 msgid "unexpected armor: "
1065 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
1066
1067 #: g10/armor.c:655
1068 msgid "invalid dash escaped line: "
1069 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
1070
1071 #: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
1072 #, fuzzy, c-format
1073 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1074 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
1075
1076 #: g10/armor.c:852
1077 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1078 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
1079
1080 #: g10/armor.c:886
1081 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1082 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
1083
1084 #: g10/armor.c:894
1085 msgid "malformed CRC\n"
1086 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
1087
1088 #: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
1089 #, fuzzy, c-format
1090 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1091 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
1092
1093 #: g10/armor.c:918
1094 #, fuzzy
1095 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1096 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
1097
1098 #: g10/armor.c:922
1099 msgid "error in trailer line\n"
1100 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1101
1102 #: g10/armor.c:1233
1103 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1104 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1105
1106 #: g10/armor.c:1238
1107 #, c-format
1108 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1109 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
1110
1111 #: g10/armor.c:1242
1112 msgid ""
1113 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1114 msgstr ""
1115 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
1116 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
1117
1118 #: g10/build-packet.c:976
1119 msgid ""
1120 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1121 "an '='\n"
1122 msgstr ""
1123 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1124 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1125
1126 #: g10/build-packet.c:988
1127 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1128 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1129
1130 #: g10/build-packet.c:994
1131 #, fuzzy
1132 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1133 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1134
1135 #: g10/build-packet.c:1012
1136 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1137 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1138
1139 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
1140 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1141 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
1142
1143 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
1144 msgid "not human readable"
1145 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
1146
1147 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:358
1148 #, fuzzy, c-format
1149 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1150 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
1151
1152 #: g10/card-util.c:67
1153 #, c-format
1154 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1155 msgstr ""
1156
1157 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1512 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1549
1158 #: g10/keygen.c:2934 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
1159 #, fuzzy
1160 msgid "can't do this in batch mode\n"
1161 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
1162
1163 #: g10/card-util.c:83
1164 #, fuzzy
1165 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1166 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1167
1168 #: g10/card-util.c:85 scd/app-openpgp.c:1849
1169 #, fuzzy
1170 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1171 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
1172
1173 #: g10/card-util.c:122 g10/card-util.c:1242 g10/card-util.c:1321
1174 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1598
1175 #: g10/keygen.c:1665 sm/certreqgen-ui.c:128 sm/certreqgen-ui.c:182
1176 msgid "Your selection? "
1177 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
1178
1179 #: g10/card-util.c:256 g10/card-util.c:306
1180 msgid "[not set]"
1181 msgstr ""
1182
1183 #: g10/card-util.c:492
1184 #, fuzzy
1185 msgid "male"
1186 msgstr "enable"
1187
1188 #: g10/card-util.c:493
1189 #, fuzzy
1190 msgid "female"
1191 msgstr "enable"
1192
1193 #: g10/card-util.c:493
1194 #, fuzzy
1195 msgid "unspecified"
1196 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
1197
1198 #: g10/card-util.c:520
1199 #, fuzzy
1200 msgid "not forced"
1201 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1202
1203 #: g10/card-util.c:520
1204 msgid "forced"
1205 msgstr ""
1206
1207 #: g10/card-util.c:601
1208 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1209 msgstr ""
1210
1211 #: g10/card-util.c:603
1212 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1213 msgstr ""
1214
1215 #: g10/card-util.c:605
1216 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1217 msgstr ""
1218
1219 #: g10/card-util.c:622
1220 msgid "Cardholder's surname: "
1221 msgstr ""
1222
1223 #: g10/card-util.c:624
1224 msgid "Cardholder's given name: "
1225 msgstr ""
1226
1227 #: g10/card-util.c:642
1228 #, c-format
1229 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1230 msgstr ""
1231
1232 #: g10/card-util.c:663
1233 #, fuzzy
1234 msgid "URL to retrieve public key: "
1235 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
1236
1237 #: g10/card-util.c:671
1238 #, c-format
1239 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1240 msgstr ""
1241
1242 #: g10/card-util.c:767 tools/no-libgcrypt.c:30
1243 #, fuzzy, c-format
1244 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1245 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1246
1247 #: g10/card-util.c:779 g10/import.c:283
1248 #, c-format
1249 msgid "error reading `%s': %s\n"
1250 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
1251
1252 #: g10/card-util.c:806
1253 msgid "Login data (account name): "
1254 msgstr ""
1255
1256 #: g10/card-util.c:816
1257 #, c-format
1258 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1259 msgstr ""
1260
1261 #: g10/card-util.c:851
1262 msgid "Private DO data: "
1263 msgstr ""
1264
1265 #: g10/card-util.c:861
1266 #, c-format
1267 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1268 msgstr ""
1269
1270 #: g10/card-util.c:911
1271 #, fuzzy
1272 msgid "Language preferences: "
1273 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
1274
1275 #: g10/card-util.c:919
1276 #, fuzzy
1277 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1278 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1279
1280 #: g10/card-util.c:928
1281 #, fuzzy
1282 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1283 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1284
1285 #: g10/card-util.c:949
1286 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1287 msgstr ""
1288
1289 #: g10/card-util.c:963
1290 #, fuzzy
1291 msgid "Error: invalid response.\n"
1292 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1293
1294 #: g10/card-util.c:984
1295 #, fuzzy
1296 msgid "CA fingerprint: "
1297 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1298
1299 #: g10/card-util.c:1007
1300 #, fuzzy
1301 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1302 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1303
1304 #: g10/card-util.c:1055
1305 #, fuzzy, c-format
1306 msgid "key operation not possible: %s\n"
1307 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1308
1309 #: g10/card-util.c:1056
1310 #, fuzzy
1311 msgid "not an OpenPGP card"
1312 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1313
1314 #: g10/card-util.c:1065
1315 #, fuzzy, c-format
1316 msgid "error getting current key info: %s\n"
1317 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1318
1319 #: g10/card-util.c:1149
1320 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1321 msgstr ""
1322
1323 #: g10/card-util.c:1169 g10/card-util.c:1178
1324 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1325 msgstr ""
1326
1327 #: g10/card-util.c:1190
1328 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1329 msgstr ""
1330
1331 #: g10/card-util.c:1199
1332 #, c-format
1333 msgid ""
1334 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1335 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1336 "You should change them using the command --change-pin\n"
1337 msgstr ""
1338
1339 #: g10/card-util.c:1233
1340 #, fuzzy
1341 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1342 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1343
1344 #: g10/card-util.c:1235 g10/card-util.c:1312
1345 #, fuzzy
1346 msgid "   (1) Signature key\n"
1347 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1348
1349 #: g10/card-util.c:1236 g10/card-util.c:1314
1350 #, fuzzy
1351 msgid "   (2) Encryption key\n"
1352 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1353
1354 #: g10/card-util.c:1237 g10/card-util.c:1316
1355 msgid "   (3) Authentication key\n"
1356 msgstr ""
1357
1358 #: g10/card-util.c:1253 g10/card-util.c:1332 g10/keyedit.c:945
1359 #: g10/keygen.c:1602 g10/keygen.c:1630 g10/keygen.c:1704 g10/revoke.c:685
1360 msgid "Invalid selection.\n"
1361 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1362
1363 #: g10/card-util.c:1309
1364 #, fuzzy
1365 msgid "Please select where to store the key:\n"
1366 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
1367
1368 #: g10/card-util.c:1344
1369 #, fuzzy
1370 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1371 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
1372
1373 #: g10/card-util.c:1349
1374 #, fuzzy
1375 msgid "secret parts of key are not available\n"
1376 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
1377
1378 #: g10/card-util.c:1354
1379 #, fuzzy
1380 msgid "secret key already stored on a card\n"
1381 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1382
1383 #: g10/card-util.c:1423 g10/keyedit.c:1380
1384 msgid "quit this menu"
1385 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
1386
1387 #: g10/card-util.c:1425
1388 #, fuzzy
1389 msgid "show admin commands"
1390 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1391
1392 #: g10/card-util.c:1426 g10/keyedit.c:1383
1393 msgid "show this help"
1394 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
1395
1396 #: g10/card-util.c:1428
1397 #, fuzzy
1398 msgid "list all available data"
1399 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1400
1401 #: g10/card-util.c:1431
1402 msgid "change card holder's name"
1403 msgstr ""
1404
1405 #: g10/card-util.c:1432
1406 msgid "change URL to retrieve key"
1407 msgstr ""
1408
1409 #: g10/card-util.c:1433
1410 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1411 msgstr ""
1412
1413 #: g10/card-util.c:1434
1414 #, fuzzy
1415 msgid "change the login name"
1416 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
1417
1418 #: g10/card-util.c:1435
1419 #, fuzzy
1420 msgid "change the language preferences"
1421 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
1422
1423 #: g10/card-util.c:1436
1424 msgid "change card holder's sex"
1425 msgstr ""
1426
1427 #: g10/card-util.c:1437
1428 #, fuzzy
1429 msgid "change a CA fingerprint"
1430 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1431
1432 #: g10/card-util.c:1438
1433 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1434 msgstr ""
1435
1436 #: g10/card-util.c:1439
1437 #, fuzzy
1438 msgid "generate new keys"
1439 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1440
1441 #: g10/card-util.c:1440
1442 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1443 msgstr ""
1444
1445 #: g10/card-util.c:1441
1446 msgid "verify the PIN and list all data"
1447 msgstr ""
1448
1449 #: g10/card-util.c:1442
1450 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1451 msgstr ""
1452
1453 #: g10/card-util.c:1564 g10/keyedit.c:1654
1454 msgid "Command> "
1455 msgstr "ÅíôïëÞ> "
1456
1457 #: g10/card-util.c:1607
1458 #, fuzzy
1459 msgid "Admin-only command\n"
1460 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1461
1462 #: g10/card-util.c:1638
1463 #, fuzzy
1464 msgid "Admin commands are allowed\n"
1465 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1466
1467 #: g10/card-util.c:1640
1468 #, fuzzy
1469 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1470 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1471
1472 #: g10/card-util.c:1726 g10/keyedit.c:2277
1473 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1474 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1475
1476 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
1477 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1478 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1479
1480 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3969 g10/keyring.c:380 g10/keyring.c:667
1481 #, c-format
1482 msgid "can't open `%s'\n"
1483 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1484
1485 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3435 g10/keyserver.c:1729
1486 #: g10/revoke.c:226
1487 #, fuzzy, c-format
1488 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1489 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1490
1491 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2417 g10/keyserver.c:1743
1492 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1493 #, c-format
1494 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1495 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1496
1497 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1498 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1499 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
1500
1501 #: g10/delkey.c:133
1502 #, fuzzy
1503 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1504 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
1505
1506 #: g10/delkey.c:145
1507 #, fuzzy
1508 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1509 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
1510
1511 #: g10/delkey.c:153
1512 #, fuzzy
1513 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1514 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
1515
1516 #: g10/delkey.c:163
1517 #, c-format
1518 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1519 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1520
1521 #: g10/delkey.c:173
1522 msgid "ownertrust information cleared\n"
1523 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
1524
1525 #: g10/delkey.c:204
1526 #, c-format
1527 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1528 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
1529
1530 #: g10/delkey.c:206
1531 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1532 msgstr ""
1533 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
1534
1535 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1266
1536 #, c-format
1537 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1538 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1539
1540 #: g10/encode.c:232
1541 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1542 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
1543
1544 #: g10/encode.c:246
1545 #, c-format
1546 msgid "using cipher %s\n"
1547 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
1548
1549 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1550 #, c-format
1551 msgid "`%s' already compressed\n"
1552 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1553
1554 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:561
1555 #, c-format
1556 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1557 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
1558
1559 #: g10/encode.c:485
1560 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1561 msgstr ""
1562 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
1563 "pgp2\n"
1564
1565 #: g10/encode.c:510
1566 #, c-format
1567 msgid "reading from `%s'\n"
1568 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1569
1570 #: g10/encode.c:541
1571 msgid ""
1572 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1573 msgstr ""
1574 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
1575 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
1576
1577 #: g10/encode.c:559
1578 #, fuzzy, c-format
1579 msgid ""
1580 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1581 msgstr ""
1582 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1583 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1584
1585 #: g10/encode.c:655 g10/sign.c:936
1586 #, fuzzy, c-format
1587 msgid ""
1588 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1589 "preferences\n"
1590 msgstr ""
1591 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1592 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1593
1594 #: g10/encode.c:751
1595 #, c-format
1596 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1597 msgstr ""
1598 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1599 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1600
1601 #: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:862
1602 #, c-format
1603 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1604 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1605
1606 #: g10/encode.c:848
1607 #, c-format
1608 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1609 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
1610
1611 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1612 #, c-format
1613 msgid "%s encrypted data\n"
1614 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
1615
1616 #: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
1617 #, c-format
1618 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1619 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
1620
1621 #: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
1622 msgid ""
1623 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1624 msgstr ""
1625 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
1626 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
1627
1628 #: g10/encr-data.c:145
1629 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1630 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
1631
1632 #: g10/exec.c:49
1633 msgid "no remote program execution supported\n"
1634 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
1635
1636 #: g10/exec.c:313
1637 msgid ""
1638 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1639 msgstr ""
1640 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
1641 "áñ÷åßïõ\n"
1642
1643 #: g10/exec.c:343
1644 #, fuzzy
1645 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1646 msgstr ""
1647 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
1648
1649 #: g10/exec.c:421
1650 #, fuzzy, c-format
1651 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1652 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1653
1654 #: g10/exec.c:424
1655 #, fuzzy, c-format
1656 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1657 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1658
1659 #: g10/exec.c:509
1660 #, c-format
1661 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1662 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1663
1664 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1665 msgid "unnatural exit of external program\n"
1666 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1667
1668 #: g10/exec.c:535
1669 msgid "unable to execute external program\n"
1670 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1671
1672 #: g10/exec.c:552
1673 #, c-format
1674 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1675 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1676
1677 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1678 #, c-format
1679 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1680 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
1681
1682 #: g10/exec.c:609
1683 #, c-format
1684 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1685 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
1686
1687 #: g10/export.c:61
1688 #, fuzzy
1689 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1690 msgstr ""
1691 "\n"
1692 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
1693 "\n"
1694
1695 #: g10/export.c:63
1696 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1697 msgstr ""
1698
1699 #: g10/export.c:65
1700 #, fuzzy
1701 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1702 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
1703
1704 #: g10/export.c:67
1705 #, fuzzy
1706 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1707 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
1708
1709 #: g10/export.c:69
1710 #, fuzzy
1711 msgid "remove unusable parts from key during export"
1712 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
1713
1714 #: g10/export.c:71
1715 msgid "remove as much as possible from key during export"
1716 msgstr ""
1717
1718 #: g10/export.c:73
1719 msgid "export keys in an S-expression based format"
1720 msgstr ""
1721
1722 #: g10/export.c:338
1723 #, fuzzy
1724 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1725 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1726
1727 #: g10/export.c:367
1728 #, fuzzy, c-format
1729 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1730 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1731
1732 #: g10/export.c:375
1733 #, fuzzy, c-format
1734 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1735 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1736
1737 #: g10/export.c:386
1738 #, fuzzy, c-format
1739 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1740 msgstr ""
1741 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1742
1743 #: g10/export.c:537
1744 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1745 msgstr ""
1746
1747 #: g10/export.c:560
1748 #, fuzzy, c-format
1749 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1750 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1751
1752 #: g10/export.c:584
1753 #, fuzzy, c-format
1754 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1755 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
1756
1757 #: g10/export.c:633
1758 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1759 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1760
1761 #: g10/getkey.c:152
1762 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1763 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1764
1765 #: g10/getkey.c:175
1766 #, fuzzy
1767 msgid "[User ID not found]"
1768 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1769
1770 #: g10/getkey.c:1113
1771 #, c-format
1772 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1773 msgstr ""
1774
1775 #: g10/getkey.c:1118
1776 #, fuzzy, c-format
1777 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1778 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1779
1780 #: g10/getkey.c:1120
1781 #, fuzzy
1782 msgid "No fingerprint"
1783 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1784
1785 #: g10/getkey.c:1930
1786 #, fuzzy, c-format
1787 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1788 msgstr ""
1789 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1790
1791 #: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3760
1792 #, fuzzy, c-format
1793 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1794 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
1795
1796 #: g10/getkey.c:2769
1797 #, fuzzy, c-format
1798 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1799 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1800
1801 #: g10/getkey.c:2816
1802 #, fuzzy, c-format
1803 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1804 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1805
1806 #: g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:185 tools/gpgconf.c:59
1807 msgid ""
1808 "@Commands:\n"
1809 " "
1810 msgstr ""
1811 "@ÅíôïëÝò:\n"
1812 " "
1813
1814 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:187
1815 #, fuzzy
1816 msgid "make a signature"
1817 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1818
1819 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:188
1820 #, fuzzy
1821 msgid "make a clear text signature"
1822 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1823
1824 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:189
1825 msgid "make a detached signature"
1826 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1827
1828 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:190
1829 msgid "encrypt data"
1830 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1831
1832 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:191
1833 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1834 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1835
1836 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:192
1837 msgid "decrypt data (default)"
1838 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1839
1840 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:193
1841 msgid "verify a signature"
1842 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1843
1844 #: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:195
1845 msgid "list keys"
1846 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1847
1848 #: g10/gpg.c:385
1849 msgid "list keys and signatures"
1850 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1851
1852 #: g10/gpg.c:386
1853 #, fuzzy
1854 msgid "list and check key signatures"
1855 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1856
1857 #: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:200
1858 msgid "list keys and fingerprints"
1859 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1860
1861 #: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:198
1862 msgid "list secret keys"
1863 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1864
1865 #: g10/gpg.c:389
1866 msgid "generate a new key pair"
1867 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1868
1869 #: g10/gpg.c:391 sm/gpgsm.c:203
1870 msgid "remove keys from the public keyring"
1871 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1872
1873 #: g10/gpg.c:393
1874 msgid "remove keys from the secret keyring"
1875 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1876
1877 #: g10/gpg.c:394
1878 msgid "sign a key"
1879 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1880
1881 #: g10/gpg.c:395
1882 msgid "sign a key locally"
1883 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1884
1885 #: g10/gpg.c:396
1886 msgid "sign or edit a key"
1887 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1888
1889 #: g10/gpg.c:397
1890 msgid "generate a revocation certificate"
1891 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1892
1893 #: g10/gpg.c:399
1894 msgid "export keys"
1895 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1896
1897 #: g10/gpg.c:400 sm/gpgsm.c:204
1898 msgid "export keys to a key server"
1899 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1900
1901 #: g10/gpg.c:401 sm/gpgsm.c:205
1902 msgid "import keys from a key server"
1903 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1904
1905 #: g10/gpg.c:403
1906 msgid "search for keys on a key server"
1907 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1908
1909 #: g10/gpg.c:405
1910 msgid "update all keys from a keyserver"
1911 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1912
1913 #: g10/gpg.c:410
1914 msgid "import/merge keys"
1915 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1916
1917 #: g10/gpg.c:413
1918 msgid "print the card status"
1919 msgstr ""
1920
1921 #: g10/gpg.c:414
1922 msgid "change data on a card"
1923 msgstr ""
1924
1925 #: g10/gpg.c:415
1926 msgid "change a card's PIN"
1927 msgstr ""
1928
1929 #: g10/gpg.c:424
1930 msgid "update the trust database"
1931 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1932
1933 #: g10/gpg.c:431
1934 #, fuzzy
1935 msgid "print message digests"
1936 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1937
1938 #: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:210
1939 msgid "run in server mode"
1940 msgstr ""
1941
1942 #: g10/gpg.c:436 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:226
1943 #: tools/gpg-connect-agent.c:67 tools/gpgconf.c:76 tools/symcryptrun.c:157
1944 msgid ""
1945 "@\n"
1946 "Options:\n"
1947 " "
1948 msgstr ""
1949 "@\n"
1950 "ÅðéëïãÝò:\n"
1951 " "
1952
1953 #: g10/gpg.c:438 sm/gpgsm.c:228
1954 msgid "create ascii armored output"
1955 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1956
1957 #: g10/gpg.c:441 sm/gpgsm.c:241
1958 #, fuzzy
1959 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1960 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1961
1962 #: g10/gpg.c:454 sm/gpgsm.c:278
1963 #, fuzzy
1964 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1965 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1966
1967 #: g10/gpg.c:457
1968 #, fuzzy
1969 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1970 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1971
1972 #: g10/gpg.c:463
1973 msgid "use canonical text mode"
1974 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1975
1976 #: g10/gpg.c:480 sm/gpgsm.c:280
1977 #, fuzzy
1978 msgid "|FILE|write output to FILE"
1979 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
1980
1981 #: g10/gpg.c:496 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:291 tools/gpgconf.c:81
1982 msgid "do not make any changes"
1983 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1984
1985 #: g10/gpg.c:497
1986 msgid "prompt before overwriting"
1987 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1988
1989 #: g10/gpg.c:549
1990 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1991 msgstr ""
1992
1993 #: g10/gpg.c:580 sm/gpgsm.c:335
1994 msgid ""
1995 "@\n"
1996 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1997 msgstr ""
1998 "@\n"
1999 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
2000
2001 #: g10/gpg.c:583 sm/gpgsm.c:338
2002 msgid ""
2003 "@\n"
2004 "Examples:\n"
2005 "\n"
2006 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
2007 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
2008 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
2009 " --list-keys [names]        show keys\n"
2010 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
2011 msgstr ""
2012 "@\n"
2013 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
2014 "\n"
2015 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
2016 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
2017 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
2018 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
2019 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
2020
2021 #: g10/gpg.c:808 g10/gpgv.c:114
2022 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
2023 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
2024
2025 #: g10/gpg.c:831
2026 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
2027 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2028
2029 #: g10/gpg.c:834
2030 msgid ""
2031 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2032 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
2033 "default operation depends on the input data\n"
2034 msgstr ""
2035 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2036 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
2037 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
2038
2039 #: g10/gpg.c:845 sm/gpgsm.c:537
2040 msgid ""
2041 "\n"
2042 "Supported algorithms:\n"
2043 msgstr ""
2044 "\n"
2045 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
2046
2047 #: g10/gpg.c:848
2048 msgid "Pubkey: "
2049 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
2050
2051 #: g10/gpg.c:855 g10/keyedit.c:2343
2052 msgid "Cipher: "
2053 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
2054
2055 #: g10/gpg.c:862
2056 msgid "Hash: "
2057 msgstr "Hash: "
2058
2059 #: g10/gpg.c:869 g10/keyedit.c:2388
2060 msgid "Compression: "
2061 msgstr "Óõìðßåóç: "
2062
2063 #: g10/gpg.c:939
2064 msgid "usage: gpg [options] "
2065 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
2066
2067 #: g10/gpg.c:1115 sm/gpgsm.c:676
2068 msgid "conflicting commands\n"
2069 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
2070
2071 #: g10/gpg.c:1133
2072 #, fuzzy, c-format
2073 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
2074 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
2075
2076 #: g10/gpg.c:1330
2077 #, fuzzy, c-format
2078 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
2079 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2080
2081 #: g10/gpg.c:1333
2082 #, fuzzy, c-format
2083 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
2084 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2085
2086 #: g10/gpg.c:1336
2087 #, fuzzy, c-format
2088 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
2089 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2090
2091 #: g10/gpg.c:1342
2092 #, fuzzy, c-format
2093 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
2094 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2095
2096 #: g10/gpg.c:1345
2097 #, fuzzy, c-format
2098 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
2099 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2100
2101 #: g10/gpg.c:1348
2102 #, fuzzy, c-format
2103 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
2104 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2105
2106 #: g10/gpg.c:1354
2107 #, fuzzy, c-format
2108 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
2109 msgstr ""
2110 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2111
2112 #: g10/gpg.c:1357
2113 #, fuzzy, c-format
2114 msgid ""
2115 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
2116 msgstr ""
2117 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2118
2119 #: g10/gpg.c:1360
2120 #, fuzzy, c-format
2121 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
2122 msgstr ""
2123 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2124
2125 #: g10/gpg.c:1366
2126 #, fuzzy, c-format
2127 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
2128 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2129
2130 #: g10/gpg.c:1369
2131 #, fuzzy, c-format
2132 msgid ""
2133 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
2134 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2135
2136 #: g10/gpg.c:1372
2137 #, fuzzy, c-format
2138 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
2139 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2140
2141 #: g10/gpg.c:1551
2142 #, fuzzy, c-format
2143 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
2144 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
2145
2146 #: g10/gpg.c:1651
2147 msgid "display photo IDs during key listings"
2148 msgstr ""
2149
2150 #: g10/gpg.c:1653
2151 msgid "show policy URLs during signature listings"
2152 msgstr ""
2153
2154 #: g10/gpg.c:1655
2155 #, fuzzy
2156 msgid "show all notations during signature listings"
2157 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2158
2159 #: g10/gpg.c:1657
2160 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2161 msgstr ""
2162
2163 #: g10/gpg.c:1661
2164 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2165 msgstr ""
2166
2167 #: g10/gpg.c:1663
2168 #, fuzzy
2169 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2170 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2171
2172 #: g10/gpg.c:1665
2173 msgid "show user ID validity during key listings"
2174 msgstr ""
2175
2176 #: g10/gpg.c:1667
2177 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2178 msgstr ""
2179
2180 #: g10/gpg.c:1669
2181 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2182 msgstr ""
2183
2184 #: g10/gpg.c:1671
2185 #, fuzzy
2186 msgid "show the keyring name in key listings"
2187 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
2188
2189 #: g10/gpg.c:1673
2190 #, fuzzy
2191 msgid "show expiration dates during signature listings"
2192 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2193
2194 #: g10/gpg.c:1834
2195 #, c-format
2196 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2197 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
2198
2199 #: g10/gpg.c:1926
2200 #, c-format
2201 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2202 msgstr ""
2203
2204 #: g10/gpg.c:2309 g10/gpg.c:2995 g10/gpg.c:3007
2205 #, c-format
2206 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2207 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
2208
2209 #: g10/gpg.c:2490 g10/gpg.c:2502
2210 #, fuzzy, c-format
2211 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2212 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2213
2214 #: g10/gpg.c:2584
2215 #, fuzzy, c-format
2216 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2217 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2218
2219 #: g10/gpg.c:2607 g10/gpg.c:2802 g10/keyedit.c:4118
2220 #, fuzzy
2221 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2222 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
2223
2224 #: g10/gpg.c:2619
2225 #, fuzzy, c-format
2226 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2227 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2228
2229 #: g10/gpg.c:2622
2230 #, fuzzy
2231 msgid "invalid keyserver options\n"
2232 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2233
2234 #: g10/gpg.c:2629
2235 #, c-format
2236 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2237 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2238
2239 #: g10/gpg.c:2632
2240 msgid "invalid import options\n"
2241 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2242
2243 #: g10/gpg.c:2639
2244 #, c-format
2245 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2246 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2247
2248 #: g10/gpg.c:2642
2249 msgid "invalid export options\n"
2250 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2251
2252 #: g10/gpg.c:2649
2253 #, fuzzy, c-format
2254 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2255 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2256
2257 #: g10/gpg.c:2652
2258 #, fuzzy
2259 msgid "invalid list options\n"
2260 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2261
2262 #: g10/gpg.c:2660
2263 msgid "display photo IDs during signature verification"
2264 msgstr ""
2265
2266 #: g10/gpg.c:2662
2267 msgid "show policy URLs during signature verification"
2268 msgstr ""
2269
2270 #: g10/gpg.c:2664
2271 #, fuzzy
2272 msgid "show all notations during signature verification"
2273 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2274
2275 #: g10/gpg.c:2666
2276 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2277 msgstr ""
2278
2279 #: g10/gpg.c:2670
2280 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2281 msgstr ""
2282
2283 #: g10/gpg.c:2672
2284 #, fuzzy
2285 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2286 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2287
2288 #: g10/gpg.c:2674
2289 #, fuzzy
2290 msgid "show user ID validity during signature verification"
2291 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2292
2293 #: g10/gpg.c:2676
2294 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2295 msgstr ""
2296
2297 #: g10/gpg.c:2678
2298 #, fuzzy
2299 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2300 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2301
2302 #: g10/gpg.c:2680
2303 msgid "validate signatures with PKA data"
2304 msgstr ""
2305
2306 #: g10/gpg.c:2682
2307 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2308 msgstr ""
2309
2310 #: g10/gpg.c:2689
2311 #, fuzzy, c-format
2312 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2313 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2314
2315 #: g10/gpg.c:2692
2316 #, fuzzy
2317 msgid "invalid verify options\n"
2318 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2319
2320 #: g10/gpg.c:2699
2321 #, c-format
2322 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2323 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
2324
2325 #: g10/gpg.c:2874
2326 #, fuzzy, c-format
2327 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2328 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2329
2330 #: g10/gpg.c:2877
2331 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2332 msgstr ""
2333
2334 #: g10/gpg.c:2984 sm/gpgsm.c:1389
2335 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2336 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
2337
2338 #: g10/gpg.c:2988
2339 #, c-format
2340 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2341 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
2342
2343 #: g10/gpg.c:2997
2344 #, c-format
2345 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2346 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
2347
2348 #: g10/gpg.c:3000
2349 #, c-format
2350 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2351 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
2352
2353 #: g10/gpg.c:3015
2354 #, fuzzy, c-format
2355 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2356 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2357
2358 #: g10/gpg.c:3029
2359 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2360 msgstr ""
2361 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
2362
2363 #: g10/gpg.c:3035
2364 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2365 msgstr ""
2366 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
2367 "êáôÜóôáóç\n"
2368
2369 #: g10/gpg.c:3041
2370 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2371 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
2372
2373 #: g10/gpg.c:3054
2374 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2375 msgstr ""
2376 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
2377
2378 #: g10/gpg.c:3120 g10/gpg.c:3144 sm/gpgsm.c:1461
2379 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2380 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2381
2382 #: g10/gpg.c:3126 g10/gpg.c:3150 sm/gpgsm.c:1469 sm/gpgsm.c:1475
2383 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2384 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2385
2386 #: g10/gpg.c:3132
2387 #, fuzzy
2388 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2389 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2390
2391 #: g10/gpg.c:3138
2392 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2393 msgstr ""
2394 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
2395 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2396
2397 #: g10/gpg.c:3153
2398 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2399 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
2400
2401 #: g10/gpg.c:3155
2402 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2403 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
2404
2405 #: g10/gpg.c:3157
2406 #, fuzzy
2407 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2408 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
2409
2410 #: g10/gpg.c:3159
2411 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2412 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2413
2414 #: g10/gpg.c:3161
2415 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2416 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2417
2418 #: g10/gpg.c:3164
2419 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2420 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
2421
2422 #: g10/gpg.c:3168
2423 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2424 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
2425
2426 #: g10/gpg.c:3175
2427 msgid "invalid default preferences\n"
2428 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
2429
2430 #: g10/gpg.c:3184
2431 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2432 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
2433
2434 #: g10/gpg.c:3188
2435 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2436 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
2437
2438 #: g10/gpg.c:3192
2439 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2440 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
2441
2442 #: g10/gpg.c:3225
2443 #, c-format
2444 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2445 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
2446
2447 #: g10/gpg.c:3272
2448 #, fuzzy, c-format
2449 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2450 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2451
2452 #: g10/gpg.c:3277
2453 #, fuzzy, c-format
2454 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2455 msgstr ""
2456 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2457
2458 #: g10/gpg.c:3282
2459 #, fuzzy, c-format
2460 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2461 msgstr ""
2462 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2463
2464 #: g10/gpg.c:3365
2465 #, c-format
2466 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2467 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
2468
2469 #: g10/gpg.c:3376
2470 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2471 msgstr ""
2472 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
2473 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2474
2475 #: g10/gpg.c:3397
2476 msgid "--store [filename]"
2477 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2478
2479 #: g10/gpg.c:3404
2480 msgid "--symmetric [filename]"
2481 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2482
2483 #: g10/gpg.c:3406
2484 #, fuzzy, c-format
2485 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2486 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2487
2488 #: g10/gpg.c:3416
2489 msgid "--encrypt [filename]"
2490 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2491
2492 #: g10/gpg.c:3429
2493 #, fuzzy
2494 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2495 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2496
2497 #: g10/gpg.c:3431
2498 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2499 msgstr ""
2500
2501 #: g10/gpg.c:3434
2502 #, fuzzy, c-format
2503 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2504 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2505
2506 #: g10/gpg.c:3452
2507 msgid "--sign [filename]"
2508 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2509
2510 #: g10/gpg.c:3465
2511 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2512 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2513
2514 #: g10/gpg.c:3480
2515 #, fuzzy
2516 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2517 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2518
2519 #: g10/gpg.c:3482
2520 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2521 msgstr ""
2522
2523 #: g10/gpg.c:3485
2524 #, fuzzy, c-format
2525 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2526 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2527
2528 #: g10/gpg.c:3505
2529 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2530 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2531
2532 #: g10/gpg.c:3514
2533 msgid "--clearsign [filename]"
2534 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2535
2536 #: g10/gpg.c:3539
2537 msgid "--decrypt [filename]"
2538 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2539
2540 #: g10/gpg.c:3547
2541 msgid "--sign-key user-id"
2542 msgstr "--sign-key user-id"
2543
2544 #: g10/gpg.c:3551
2545 msgid "--lsign-key user-id"
2546 msgstr "--lsign-key user-id"
2547
2548 #: g10/gpg.c:3572
2549 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2550 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
2551
2552 #: g10/gpg.c:3664
2553 #, c-format
2554 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2555 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2556
2557 #: g10/gpg.c:3666
2558 #, c-format
2559 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2560 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
2561
2562 #: g10/gpg.c:3668
2563 #, c-format
2564 msgid "key export failed: %s\n"
2565 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2566
2567 #: g10/gpg.c:3679
2568 #, c-format
2569 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2570 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2571
2572 #: g10/gpg.c:3689
2573 #, c-format
2574 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2575 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2576
2577 #: g10/gpg.c:3740
2578 #, c-format
2579 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2580 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2581
2582 #: g10/gpg.c:3748
2583 #, c-format
2584 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2585 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2586
2587 #: g10/gpg.c:3838
2588 #, c-format
2589 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2590 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2591
2592 #: g10/gpg.c:3955
2593 msgid "[filename]"
2594 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
2595
2596 #: g10/gpg.c:3959
2597 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2598 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
2599
2600 #: g10/gpg.c:4273
2601 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2602 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2603
2604 #: g10/gpg.c:4275
2605 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2606 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2607
2608 #: g10/gpg.c:4308
2609 #, fuzzy
2610 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2611 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2612
2613 #: g10/gpgv.c:74
2614 #, fuzzy
2615 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2616 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
2617
2618 #: g10/gpgv.c:76
2619 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2620 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
2621
2622 #: g10/gpgv.c:78 sm/gpgsm.c:325
2623 msgid "|FD|write status info to this FD"
2624 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
2625
2626 #: g10/gpgv.c:117
2627 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2628 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2629
2630 #: g10/gpgv.c:119
2631 msgid ""
2632 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2633 "Check signatures against known trusted keys\n"
2634 msgstr ""
2635 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2636 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
2637
2638 #: g10/helptext.c:72
2639 msgid "No help available"
2640 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2641
2642 #: g10/helptext.c:82
2643 #, c-format
2644 msgid "No help available for `%s'"
2645 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2646
2647 #: g10/import.c:94
2648 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2649 msgstr ""
2650
2651 #: g10/import.c:96
2652 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2653 msgstr ""
2654
2655 #: g10/import.c:98
2656 #, fuzzy
2657 msgid "do not update the trustdb after import"
2658 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2659
2660 #: g10/import.c:100
2661 #, fuzzy
2662 msgid "create a public key when importing a secret key"
2663 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2664
2665 #: g10/import.c:102
2666 msgid "only accept updates to existing keys"
2667 msgstr ""
2668
2669 #: g10/import.c:104
2670 #, fuzzy
2671 msgid "remove unusable parts from key after import"
2672 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2673
2674 #: g10/import.c:106
2675 msgid "remove as much as possible from key after import"
2676 msgstr ""
2677
2678 #: g10/import.c:269
2679 #, c-format
2680 msgid "skipping block of type %d\n"
2681 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2682
2683 #: g10/import.c:278
2684 #, fuzzy, c-format
2685 msgid "%lu keys processed so far\n"
2686 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2687
2688 #: g10/import.c:295
2689 #, c-format
2690 msgid "Total number processed: %lu\n"
2691 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2692
2693 #: g10/import.c:297
2694 #, c-format
2695 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2696 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2697
2698 #: g10/import.c:300
2699 #, c-format
2700 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2701 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2702
2703 #: g10/import.c:302 sm/import.c:112
2704 #, c-format
2705 msgid "              imported: %lu"
2706 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2707
2708 #: g10/import.c:308 sm/import.c:116
2709 #, c-format
2710 msgid "             unchanged: %lu\n"
2711 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2712
2713 #: g10/import.c:310
2714 #, c-format
2715 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2716 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2717
2718 #: g10/import.c:312
2719 #, c-format
2720 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2721 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2722
2723 #: g10/import.c:314
2724 #, c-format
2725 msgid "        new signatures: %lu\n"
2726 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2727
2728 #: g10/import.c:316
2729 #, c-format
2730 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2731 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2732
2733 #: g10/import.c:318 sm/import.c:118
2734 #, c-format
2735 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2736 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2737
2738 #: g10/import.c:320 sm/import.c:120
2739 #, c-format
2740 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2741 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2742
2743 #: g10/import.c:322 sm/import.c:122
2744 #, c-format
2745 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2746 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2747
2748 #: g10/import.c:324 sm/import.c:124
2749 #, c-format
2750 msgid "          not imported: %lu\n"
2751 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2752
2753 #: g10/import.c:326
2754 #, fuzzy, c-format
2755 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2756 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2757
2758 #: g10/import.c:328
2759 #, fuzzy, c-format
2760 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2761 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2762
2763 #: g10/import.c:569
2764 #, c-format
2765 msgid ""
2766 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2767 "algorithms on these user IDs:\n"
2768 msgstr ""
2769
2770 #: g10/import.c:610
2771 #, c-format
2772 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2773 msgstr ""
2774
2775 #: g10/import.c:625
2776 #, fuzzy, c-format
2777 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2778 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2779
2780 #: g10/import.c:637
2781 #, c-format
2782 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2783 msgstr ""
2784
2785 #: g10/import.c:650
2786 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2787 msgstr ""
2788
2789 #: g10/import.c:652
2790 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2791 msgstr ""
2792
2793 #: g10/import.c:676
2794 #, c-format
2795 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2796 msgstr ""
2797
2798 #: g10/import.c:729 g10/import.c:1137
2799 #, fuzzy, c-format
2800 msgid "key %s: no user ID\n"
2801 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2802
2803 #: g10/import.c:758
2804 #, fuzzy, c-format
2805 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2806 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2807
2808 #: g10/import.c:773
2809 #, fuzzy, c-format
2810 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2811 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2812
2813 #: g10/import.c:779
2814 #, fuzzy, c-format
2815 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2816 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2817
2818 #: g10/import.c:781
2819 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2820 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2821
2822 #: g10/import.c:791 g10/import.c:1261
2823 #, fuzzy, c-format
2824 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2825 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2826
2827 #: g10/import.c:797
2828 #, fuzzy, c-format
2829 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2830 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2831
2832 #: g10/import.c:806
2833 #, c-format
2834 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2835 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2836
2837 #: g10/import.c:811 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1111
2838 #, c-format
2839 msgid "writing to `%s'\n"
2840 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2841
2842 #: g10/import.c:815 g10/import.c:910 g10/import.c:1177 g10/import.c:1322
2843 #: g10/import.c:2431 g10/import.c:2453
2844 #, c-format
2845 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2846 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2847
2848 #: g10/import.c:834
2849 #, fuzzy, c-format
2850 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2851 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2852
2853 #: g10/import.c:858
2854 #, fuzzy, c-format
2855 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2856 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2857
2858 #: g10/import.c:875 g10/import.c:1279
2859 #, fuzzy, c-format
2860 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2861 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2862
2863 #: g10/import.c:883 g10/import.c:1286
2864 #, fuzzy, c-format
2865 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2866 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2867
2868 #: g10/import.c:920
2869 #, fuzzy, c-format
2870 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2871 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2872
2873 #: g10/import.c:923
2874 #, fuzzy, c-format
2875 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2876 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2877
2878 #: g10/import.c:926
2879 #, fuzzy, c-format
2880 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2881 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2882
2883 #: g10/import.c:929
2884 #, fuzzy, c-format
2885 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2886 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2887
2888 #: g10/import.c:932
2889 #, fuzzy, c-format
2890 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2891 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2892
2893 #: g10/import.c:935
2894 #, fuzzy, c-format
2895 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2896 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2897
2898 #: g10/import.c:938
2899 #, fuzzy, c-format
2900 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2901 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2902
2903 #: g10/import.c:941
2904 #, fuzzy, c-format
2905 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2906 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2907
2908 #: g10/import.c:944
2909 #, fuzzy, c-format
2910 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2911 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2912
2913 #: g10/import.c:947
2914 #, fuzzy, c-format
2915 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2916 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2917
2918 #: g10/import.c:971
2919 #, fuzzy, c-format
2920 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2921 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2922
2923 #: g10/import.c:1143
2924 #, fuzzy, c-format
2925 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2926 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2927
2928 #: g10/import.c:1154
2929 #, fuzzy
2930 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2931 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2932
2933 #: g10/import.c:1171 g10/import.c:2446
2934 #, c-format
2935 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2936 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2937
2938 #: g10/import.c:1182
2939 #, fuzzy, c-format
2940 msgid "key %s: secret key imported\n"
2941 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2942
2943 #: g10/import.c:1212
2944 #, fuzzy, c-format
2945 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2946 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2947
2948 #: g10/import.c:1222
2949 #, fuzzy, c-format
2950 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2951 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2952
2953 #: g10/import.c:1254
2954 #, fuzzy, c-format
2955 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2956 msgstr ""
2957 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2958 "áíÜêëçóçò\n"
2959
2960 #: g10/import.c:1297
2961 #, fuzzy, c-format
2962 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2963 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2964
2965 #: g10/import.c:1329
2966 #, fuzzy, c-format
2967 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2968 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2969
2970 #: g10/import.c:1398
2971 #, fuzzy, c-format
2972 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2973 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2974
2975 #: g10/import.c:1413
2976 #, fuzzy, c-format
2977 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2978 msgstr ""
2979 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
2980 "s\"\n"
2981
2982 #: g10/import.c:1415
2983 #, fuzzy, c-format
2984 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2985 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2986
2987 #: g10/import.c:1433
2988 #, fuzzy, c-format
2989 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2990 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2991
2992 #: g10/import.c:1444 g10/import.c:1494
2993 #, fuzzy, c-format
2994 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2995 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2996
2997 #: g10/import.c:1446
2998 #, fuzzy, c-format
2999 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
3000 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
3001
3002 #: g10/import.c:1461
3003 #, fuzzy, c-format
3004 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3005 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
3006
3007 #: g10/import.c:1483
3008 #, fuzzy, c-format
3009 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3010 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
3011
3012 #: g10/import.c:1496
3013 #, fuzzy, c-format
3014 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3015 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
3016
3017 #: g10/import.c:1511
3018 #, fuzzy, c-format
3019 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3020 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
3021
3022 #: g10/import.c:1555
3023 #, fuzzy, c-format
3024 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3025 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
3026
3027 #: g10/import.c:1576
3028 #, fuzzy, c-format
3029 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3030 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
3031
3032 #: g10/import.c:1603
3033 #, fuzzy, c-format
3034 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3035 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
3036
3037 #: g10/import.c:1613
3038 #, fuzzy, c-format
3039 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3040 msgstr ""
3041 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
3042
3043 #: g10/import.c:1630
3044 #, fuzzy, c-format
3045 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3046 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
3047
3048 #: g10/import.c:1644
3049 #, fuzzy, c-format
3050 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3051 msgstr ""
3052 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
3053
3054 #: g10/import.c:1652
3055 #, fuzzy, c-format
3056 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3057 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
3058
3059 #: g10/import.c:1781
3060 #, fuzzy, c-format
3061 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3062 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
3063
3064 #: g10/import.c:1843
3065 #, fuzzy, c-format
3066 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3067 msgstr ""
3068 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
3069 "08lX\n"
3070
3071 #: g10/import.c:1857
3072 #, fuzzy, c-format
3073 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3074 msgstr ""
3075 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
3076 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
3077
3078 #: g10/import.c:1916
3079 #, fuzzy, c-format
3080 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3081 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
3082
3083 #: g10/import.c:1950
3084 #, fuzzy, c-format
3085 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3086 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
3087
3088 #: g10/import.c:2351
3089 #, fuzzy
3090 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3091 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
3092
3093 #: g10/import.c:2359
3094 #, fuzzy
3095 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3096 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3097
3098 #: g10/import.c:2361
3099 #, fuzzy
3100 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3101 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3102
3103 #: g10/keydb.c:181
3104 #, c-format
3105 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3106 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3107
3108 #: g10/keydb.c:187
3109 #, c-format
3110 msgid "keyring `%s' created\n"
3111 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
3112
3113 #: g10/keydb.c:328 g10/keydb.c:331
3114 #, fuzzy, c-format
3115 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3116 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
3117
3118 #: g10/keydb.c:712
3119 #, c-format
3120 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3121 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
3122
3123 #: g10/keyedit.c:265
3124 msgid "[revocation]"
3125 msgstr "[áíÜêëçóç]"
3126
3127 #: g10/keyedit.c:266
3128 msgid "[self-signature]"
3129 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
3130
3131 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:396
3132 msgid "1 bad signature\n"
3133 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
3134
3135 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:398
3136 #, c-format
3137 msgid "%d bad signatures\n"
3138 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
3139
3140 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:400
3141 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3142 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
3143
3144 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:402
3145 #, c-format
3146 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3147 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
3148
3149 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:404
3150 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3151 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
3152
3153 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:406
3154 #, c-format
3155 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3156 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
3157
3158 #: g10/keyedit.c:356
3159 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3160 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
3161
3162 #: g10/keyedit.c:358
3163 #, c-format
3164 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3165 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
3166
3167 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:262
3168 #, fuzzy
3169 msgid ""
3170 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3171 "keys\n"
3172 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3173 "etc.)\n"
3174 msgstr ""
3175 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
3176 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
3177 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
3178 "\n"
3179
3180 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:274
3181 #, fuzzy, c-format
3182 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3183 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
3184
3185 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:276
3186 #, fuzzy, c-format
3187 msgid "  %d = I trust fully\n"
3188 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
3189
3190 #: g10/keyedit.c:438
3191 msgid ""
3192 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3193 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3194 "trust signatures on your behalf.\n"
3195 msgstr ""
3196
3197 #: g10/keyedit.c:454
3198 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3199 msgstr ""
3200
3201 #: g10/keyedit.c:598
3202 #, c-format
3203 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3204 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3205
3206 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3207 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1773
3208 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3209 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
3210
3211 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3212 #: g10/keyedit.c:1779
3213 msgid "  Unable to sign.\n"
3214 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
3215
3216 #: g10/keyedit.c:626
3217 #, c-format
3218 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3219 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
3220
3221 #: g10/keyedit.c:654
3222 #, c-format
3223 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3224 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3225
3226 #: g10/keyedit.c:682
3227 #, fuzzy, c-format
3228 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3229 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3230
3231 #: g10/keyedit.c:684
3232 #, fuzzy
3233 msgid "Sign it? (y/N) "
3234 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3235
3236 #: g10/keyedit.c:706
3237 #, c-format
3238 msgid ""
3239 "The self-signature on \"%s\"\n"
3240 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3241 msgstr ""
3242 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
3243 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3244
3245 #: g10/keyedit.c:715
3246 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3247 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
3248
3249 #: g10/keyedit.c:729
3250 #, c-format
3251 msgid ""
3252 "Your current signature on \"%s\"\n"
3253 "has expired.\n"
3254 msgstr ""
3255 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3256 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
3257
3258 #: g10/keyedit.c:733
3259 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3260 msgstr ""
3261 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
3262
3263 #: g10/keyedit.c:754
3264 #, c-format
3265 msgid ""
3266 "Your current signature on \"%s\"\n"
3267 "is a local signature.\n"
3268 msgstr ""
3269 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3270 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
3271
3272 #: g10/keyedit.c:758
3273 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3274 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
3275
3276 #: g10/keyedit.c:779
3277 #, fuzzy, c-format
3278 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3279 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3280
3281 #: g10/keyedit.c:782
3282 #, fuzzy, c-format
3283 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3284 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3285
3286 #: g10/keyedit.c:787
3287 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3288 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
3289
3290 #: g10/keyedit.c:809
3291 #, fuzzy, c-format
3292 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3293 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3294
3295 #: g10/keyedit.c:824
3296 msgid "This key has expired!"
3297 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
3298
3299 #: g10/keyedit.c:842
3300 #, c-format
3301 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3302 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
3303
3304 #: g10/keyedit.c:848
3305 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3306 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
3307
3308 #: g10/keyedit.c:888
3309 msgid ""
3310 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3311 "mode.\n"
3312 msgstr ""
3313 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
3314 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
3315
3316 #: g10/keyedit.c:890
3317 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3318 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
3319
3320 #: g10/keyedit.c:915
3321 msgid ""
3322 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3323 "belongs\n"
3324 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3325 msgstr ""
3326 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
3327 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
3328 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
3329
3330 #: g10/keyedit.c:920
3331 #, c-format
3332 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3333 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
3334
3335 #: g10/keyedit.c:922
3336 #, c-format
3337 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3338 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
3339
3340 #: g10/keyedit.c:924
3341 #, c-format
3342 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3343 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
3344
3345 #: g10/keyedit.c:926
3346 #, c-format
3347 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3348 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
3349
3350 #: g10/keyedit.c:932
3351 #, fuzzy
3352 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3353 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
3354
3355 #: g10/keyedit.c:956
3356 #, fuzzy, c-format
3357 msgid ""
3358 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3359 "key \"%s\" (%s)\n"
3360 msgstr ""
3361 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
3362 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
3363
3364 #: g10/keyedit.c:963
3365 #, fuzzy
3366 msgid "This will be a self-signature.\n"
3367 msgstr ""
3368 "\n"
3369 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
3370
3371 #: g10/keyedit.c:969
3372 #, fuzzy
3373 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3374 msgstr ""
3375 "\n"
3376 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3377
3378 #: g10/keyedit.c:977
3379 #, fuzzy
3380 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3381 msgstr ""
3382 "\n"
3383 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3384 "\n"
3385
3386 #: g10/keyedit.c:987
3387 #, fuzzy
3388 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3389 msgstr ""
3390 "\n"
3391 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3392
3393 #: g10/keyedit.c:994
3394 #, fuzzy
3395 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3396 msgstr ""
3397 "\n"
3398 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3399 "\n"
3400
3401 #: g10/keyedit.c:1001
3402 #, fuzzy
3403 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3404 msgstr ""
3405 "\n"
3406 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3407
3408 #: g10/keyedit.c:1006
3409 #, fuzzy
3410 msgid "I have checked this key casually.\n"
3411 msgstr ""
3412 "\n"
3413 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3414
3415 #: g10/keyedit.c:1011
3416 #, fuzzy
3417 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3418 msgstr ""
3419 "\n"
3420 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3421
3422 #: g10/keyedit.c:1021
3423 #, fuzzy
3424 msgid "Really sign? (y/N) "
3425 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3426
3427 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4837 g10/keyedit.c:4928 g10/keyedit.c:4992
3428 #: g10/keyedit.c:5053 g10/sign.c:316
3429 #, c-format
3430 msgid "signing failed: %s\n"
3431 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3432
3433 #: g10/keyedit.c:1131
3434 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3435 msgstr ""
3436
3437 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3633
3438 msgid "This key is not protected.\n"
3439 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3440
3441 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3620 g10/revoke.c:538
3442 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3443 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3444
3445 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3636
3446 #, fuzzy
3447 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3448 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3449
3450 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3640
3451 msgid "Key is protected.\n"
3452 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3453
3454 #: g10/keyedit.c:1186
3455 #, c-format
3456 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3457 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
3458
3459 #: g10/keyedit.c:1192
3460 msgid ""
3461 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3462 "\n"
3463 msgstr ""
3464 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
3465 "\n"
3466
3467 #: g10/keyedit.c:1207 g10/keygen.c:2173
3468 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3469 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
3470
3471 #: g10/keyedit.c:1212
3472 msgid ""
3473 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3474 "\n"
3475 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
3476
3477 #: g10/keyedit.c:1215
3478 #, fuzzy
3479 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3480 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
3481
3482 #: g10/keyedit.c:1296
3483 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3484 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
3485
3486 #: g10/keyedit.c:1382
3487 msgid "save and quit"
3488 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3489
3490 #: g10/keyedit.c:1385
3491 #, fuzzy
3492 msgid "show key fingerprint"
3493 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3494
3495 #: g10/keyedit.c:1386
3496 msgid "list key and user IDs"
3497 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3498
3499 #: g10/keyedit.c:1388
3500 msgid "select user ID N"
3501 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3502
3503 #: g10/keyedit.c:1389
3504 #, fuzzy
3505 msgid "select subkey N"
3506 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3507
3508 #: g10/keyedit.c:1390
3509 #, fuzzy
3510 msgid "check signatures"
3511 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3512
3513 #: g10/keyedit.c:1395
3514 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3515 msgstr ""
3516
3517 #: g10/keyedit.c:1400
3518 #, fuzzy
3519 msgid "sign selected user IDs locally"
3520 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3521
3522 #: g10/keyedit.c:1402
3523 #, fuzzy
3524 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3525 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3526
3527 #: g10/keyedit.c:1404
3528 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3529 msgstr ""
3530
3531 #: g10/keyedit.c:1408
3532 msgid "add a user ID"
3533 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3534
3535 #: g10/keyedit.c:1410
3536 msgid "add a photo ID"
3537 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3538
3539 #: g10/keyedit.c:1412
3540 #, fuzzy
3541 msgid "delete selected user IDs"
3542 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3543
3544 #: g10/keyedit.c:1417
3545 #, fuzzy
3546 msgid "add a subkey"
3547 msgstr "addkey"
3548
3549 #: g10/keyedit.c:1421
3550 msgid "add a key to a smartcard"
3551 msgstr ""
3552
3553 #: g10/keyedit.c:1423
3554 msgid "move a key to a smartcard"
3555 msgstr ""
3556
3557 #: g10/keyedit.c:1425
3558 msgid "move a backup key to a smartcard"
3559 msgstr ""
3560
3561 #: g10/keyedit.c:1429
3562 #, fuzzy
3563 msgid "delete selected subkeys"
3564 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3565
3566 #: g10/keyedit.c:1431
3567 msgid "add a revocation key"
3568 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3569
3570 #: g10/keyedit.c:1433
3571 #, fuzzy
3572 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3573 msgstr ""
3574 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3575
3576 #: g10/keyedit.c:1435
3577 #, fuzzy
3578 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3579 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3580
3581 #: g10/keyedit.c:1437
3582 #, fuzzy
3583 msgid "flag the selected user ID as primary"
3584 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3585
3586 #: g10/keyedit.c:1439
3587 #, fuzzy
3588 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3589 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
3590
3591 #: g10/keyedit.c:1442
3592 msgid "list preferences (expert)"
3593 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3594
3595 #: g10/keyedit.c:1444
3596 msgid "list preferences (verbose)"
3597 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3598
3599 #: g10/keyedit.c:1446
3600 #, fuzzy
3601 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3602 msgstr ""
3603 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3604
3605 #: g10/keyedit.c:1451
3606 #, fuzzy
3607 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3608 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3609
3610 #: g10/keyedit.c:1453
3611 #, fuzzy
3612 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3613 msgstr ""
3614 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3615
3616 #: g10/keyedit.c:1455
3617 msgid "change the passphrase"
3618 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3619
3620 #: g10/keyedit.c:1459
3621 msgid "change the ownertrust"
3622 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3623
3624 #: g10/keyedit.c:1461
3625 #, fuzzy
3626 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3627 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3628
3629 #: g10/keyedit.c:1463
3630 #, fuzzy
3631 msgid "revoke selected user IDs"
3632 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3633
3634 #: g10/keyedit.c:1468
3635 #, fuzzy
3636 msgid "revoke key or selected subkeys"
3637 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3638
3639 #: g10/keyedit.c:1469
3640 #, fuzzy
3641 msgid "enable key"
3642 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3643
3644 #: g10/keyedit.c:1470
3645 #, fuzzy
3646 msgid "disable key"
3647 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3648
3649 #: g10/keyedit.c:1471
3650 #, fuzzy
3651 msgid "show selected photo IDs"
3652 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3653
3654 #: g10/keyedit.c:1473
3655 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3656 msgstr ""
3657
3658 #: g10/keyedit.c:1475
3659 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3660 msgstr ""
3661
3662 #: g10/keyedit.c:1599
3663 #, fuzzy, c-format
3664 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3665 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
3666
3667 #: g10/keyedit.c:1617
3668 msgid "Secret key is available.\n"
3669 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3670
3671 #: g10/keyedit.c:1700
3672 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3673 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3674
3675 #: g10/keyedit.c:1708
3676 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3677 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3678
3679 #: g10/keyedit.c:1727
3680 msgid ""
3681 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3682 "(lsign),\n"
3683 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3684 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3685 msgstr ""
3686
3687 #: g10/keyedit.c:1767
3688 msgid "Key is revoked."
3689 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3690
3691 #: g10/keyedit.c:1786
3692 #, fuzzy
3693 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3694 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3695
3696 #: g10/keyedit.c:1793
3697 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3698 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3699
3700 #: g10/keyedit.c:1802
3701 #, fuzzy, c-format
3702 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3703 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3704
3705 #: g10/keyedit.c:1825
3706 #, c-format
3707 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3708 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3709
3710 #: g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:1867 g10/keyedit.c:2033
3711 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3712 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3713
3714 #: g10/keyedit.c:1849
3715 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3716 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3717
3718 #: g10/keyedit.c:1851
3719 #, fuzzy
3720 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3721 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3722
3723 #: g10/keyedit.c:1852
3724 #, fuzzy
3725 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3726 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3727
3728 #: g10/keyedit.c:1902
3729 #, fuzzy
3730 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3731 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3732
3733 #: g10/keyedit.c:1914
3734 #, fuzzy
3735 msgid "You must select exactly one key.\n"
3736 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3737
3738 #: g10/keyedit.c:1942
3739 msgid "Command expects a filename argument\n"
3740 msgstr ""
3741
3742 #: g10/keyedit.c:1956
3743 #, fuzzy, c-format
3744 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3745 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3746
3747 #: g10/keyedit.c:1973
3748 #, fuzzy, c-format
3749 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3750 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3751
3752 #: g10/keyedit.c:1997
3753 msgid "You must select at least one key.\n"
3754 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3755
3756 #: g10/keyedit.c:2000
3757 #, fuzzy
3758 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3759 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3760
3761 #: g10/keyedit.c:2001
3762 #, fuzzy
3763 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3764 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3765
3766 #: g10/keyedit.c:2036
3767 #, fuzzy
3768 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3769 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3770
3771 #: g10/keyedit.c:2037
3772 #, fuzzy
3773 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3774 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3775
3776 #: g10/keyedit.c:2055
3777 #, fuzzy
3778 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3779 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3780
3781 #: g10/keyedit.c:2066
3782 #, fuzzy
3783 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3784 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3785
3786 #: g10/keyedit.c:2068
3787 #, fuzzy
3788 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3789 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3790
3791 #: g10/keyedit.c:2118
3792 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3793 msgstr ""
3794
3795 #: g10/keyedit.c:2160
3796 #, fuzzy
3797 msgid "Set preference list to:\n"
3798 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3799
3800 #: g10/keyedit.c:2166
3801 #, fuzzy
3802 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3803 msgstr ""
3804 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3805
3806 #: g10/keyedit.c:2168
3807 #, fuzzy
3808 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3809 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3810
3811 #: g10/keyedit.c:2238
3812 #, fuzzy
3813 msgid "Save changes? (y/N) "
3814 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3815
3816 #: g10/keyedit.c:2241
3817 #, fuzzy
3818 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3819 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3820
3821 #: g10/keyedit.c:2251
3822 #, c-format
3823 msgid "update failed: %s\n"
3824 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3825
3826 #: g10/keyedit.c:2258
3827 #, c-format
3828 msgid "update secret failed: %s\n"
3829 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3830
3831 #: g10/keyedit.c:2265
3832 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3833 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3834
3835 #: g10/keyedit.c:2366
3836 msgid "Digest: "
3837 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3838
3839 #: g10/keyedit.c:2417
3840 msgid "Features: "
3841 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3842
3843 #: g10/keyedit.c:2428
3844 msgid "Keyserver no-modify"
3845 msgstr ""
3846
3847 #: g10/keyedit.c:2443 g10/keylist.c:314
3848 msgid "Preferred keyserver: "
3849 msgstr ""
3850
3851 #: g10/keyedit.c:2451 g10/keyedit.c:2452
3852 #, fuzzy
3853 msgid "Notations: "
3854 msgstr "Óçìåßùóç: "
3855
3856 #: g10/keyedit.c:2673
3857 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3858 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3859
3860 #: g10/keyedit.c:2732
3861 #, fuzzy, c-format
3862 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3863 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3864
3865 #: g10/keyedit.c:2753
3866 #, fuzzy, c-format
3867 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3868 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3869
3870 #: g10/keyedit.c:2759
3871 #, fuzzy
3872 msgid "(sensitive)"
3873 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3874
3875 #: g10/keyedit.c:2775 g10/keyedit.c:2831 g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:2907
3876 #: g10/keylist.c:200 g10/keyserver.c:529
3877 #, fuzzy, c-format
3878 msgid "created: %s"
3879 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3880
3881 #: g10/keyedit.c:2778 g10/keylist.c:832 g10/keylist.c:926 g10/mainproc.c:989
3882 #, fuzzy, c-format
3883 msgid "revoked: %s"
3884 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3885
3886 #: g10/keyedit.c:2780 g10/keylist.c:803 g10/keylist.c:838 g10/keylist.c:932
3887 #, fuzzy, c-format
3888 msgid "expired: %s"
3889 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3890
3891 #: g10/keyedit.c:2782 g10/keyedit.c:2833 g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:2909
3892 #: g10/keylist.c:202 g10/keylist.c:809 g10/keylist.c:844 g10/keylist.c:938
3893 #: g10/keylist.c:959 g10/keyserver.c:535 g10/mainproc.c:995
3894 #, fuzzy, c-format
3895 msgid "expires: %s"
3896 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3897
3898 #: g10/keyedit.c:2784
3899 #, fuzzy, c-format
3900 msgid "usage: %s"
3901 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3902
3903 #: g10/keyedit.c:2799
3904 #, fuzzy, c-format
3905 msgid "trust: %s"
3906 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3907
3908 #: g10/keyedit.c:2803
3909 #, c-format
3910 msgid "validity: %s"
3911 msgstr ""
3912
3913 #: g10/keyedit.c:2810
3914 msgid "This key has been disabled"
3915 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3916
3917 #: g10/keyedit.c:2838 g10/keylist.c:206
3918 msgid "card-no: "
3919 msgstr ""
3920
3921 #: g10/keyedit.c:2862
3922 msgid ""
3923 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3924 "unless you restart the program.\n"
3925 msgstr ""
3926 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3927 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3928
3929 #: g10/keyedit.c:2926 g10/keyedit.c:3272 g10/keyserver.c:539
3930 #: g10/mainproc.c:1842 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1701
3931 #, fuzzy
3932 msgid "revoked"
3933 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3934
3935 #: g10/keyedit.c:2928 g10/keyedit.c:3274 g10/keyserver.c:543
3936 #: g10/mainproc.c:1844 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1703
3937 #, fuzzy
3938 msgid "expired"
3939 msgstr "expire"
3940
3941 #: g10/keyedit.c:2993
3942 msgid ""
3943 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3944 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3945 msgstr ""
3946 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3947 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3948
3949 #: g10/keyedit.c:3054
3950 msgid ""
3951 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3952 "versions\n"
3953 "         of PGP to reject this key.\n"
3954 msgstr ""
3955 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3956 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3957
3958 #: g10/keyedit.c:3059 g10/keyedit.c:3394
3959 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3960 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3961
3962 #: g10/keyedit.c:3065
3963 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3964 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3965
3966 #: g10/keyedit.c:3205
3967 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3968 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3969
3970 #: g10/keyedit.c:3215
3971 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3972 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3973
3974 #: g10/keyedit.c:3219
3975 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3976 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3977
3978 #: g10/keyedit.c:3225
3979 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3980 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3981
3982 #: g10/keyedit.c:3239
3983 #, c-format
3984 msgid "Deleted %d signature.\n"
3985 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3986
3987 #: g10/keyedit.c:3240
3988 #, c-format
3989 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3990 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3991
3992 #: g10/keyedit.c:3243
3993 msgid "Nothing deleted.\n"
3994 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3995
3996 #: g10/keyedit.c:3276 g10/trustdb.c:1705
3997 #, fuzzy
3998 msgid "invalid"
3999 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
4000
4001 #: g10/keyedit.c:3278
4002 #, fuzzy, c-format
4003 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
4004 msgstr "Ôï user ID \"%s\&quo