Use Assuan socket wrapper calls.
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-09-14 13:27+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
11 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: agent/call-pinentry.c:196
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
20 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
21
22 #: agent/call-pinentry.c:438
23 msgid ""
24 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
25 "session"
26 msgstr ""
27
28 #: agent/call-pinentry.c:441
29 #, fuzzy
30 msgid ""
31 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
32 "this session"
33 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
34
35 #: agent/call-pinentry.c:489
36 #, c-format
37 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
38 msgstr ""
39
40 #: agent/call-pinentry.c:509 agent/call-pinentry.c:521
41 #, fuzzy
42 msgid "PIN too long"
43 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
44
45 #: agent/call-pinentry.c:510
46 #, fuzzy
47 msgid "Passphrase too long"
48 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
49
50 #: agent/call-pinentry.c:518
51 #, fuzzy
52 msgid "Invalid characters in PIN"
53 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
54
55 #: agent/call-pinentry.c:523
56 msgid "PIN too short"
57 msgstr ""
58
59 #: agent/call-pinentry.c:535
60 #, fuzzy
61 msgid "Bad PIN"
62 msgstr "êáêü MPI"
63
64 #: agent/call-pinentry.c:536
65 #, fuzzy
66 msgid "Bad Passphrase"
67 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
68
69 #: agent/call-pinentry.c:572
70 #, fuzzy
71 msgid "Passphrase"
72 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
73
74 #: agent/command-ssh.c:529
75 #, fuzzy, c-format
76 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
77 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
78
79 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1009 g10/keygen.c:3141
80 #: g10/keygen.c:3174 g10/keyring.c:1202 g10/keyring.c:1506 g10/openfile.c:275
81 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:828 g10/sign.c:1137 g10/tdbio.c:536
82 #, c-format
83 msgid "can't create `%s': %s\n"
84 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
85
86 #: agent/command-ssh.c:700 g10/card-util.c:680 g10/card-util.c:749
87 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
88 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1010 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2630
89 #: g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
90 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:810 g10/sign.c:1005 g10/sign.c:1121
91 #: g10/sign.c:1277 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:540
92 #: g10/tdbio.c:603 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1865
93 #: sm/gpgsm.c:1902 sm/gpgsm.c:1940 sm/qualified.c:72
94 #, c-format
95 msgid "can't open `%s': %s\n"
96 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
97
98 #: agent/command-ssh.c:1615 agent/command-ssh.c:1633
99 #, fuzzy, c-format
100 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
101 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
102
103 #: agent/command-ssh.c:1619
104 #, c-format
105 msgid "detected card with S/N: %s\n"
106 msgstr ""
107
108 #: agent/command-ssh.c:1624
109 #, fuzzy, c-format
110 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
111 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
112
113 #: agent/command-ssh.c:1644
114 #, fuzzy, c-format
115 msgid "no suitable card key found: %s\n"
116 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
117
118 #: agent/command-ssh.c:1694
119 #, fuzzy, c-format
120 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
121 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
122
123 #: agent/command-ssh.c:1709
124 #, fuzzy, c-format
125 msgid "error writing key: %s\n"
126 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
127
128 #: agent/command-ssh.c:2014
129 #, fuzzy, c-format
130 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
131 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
132
133 #: agent/command-ssh.c:2349
134 #, c-format
135 msgid ""
136 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
137 "0Awithin gpg-agent's key storage"
138 msgstr ""
139
140 #: agent/command-ssh.c:2850
141 #, fuzzy, c-format
142 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
143 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
144
145 #: agent/divert-scd.c:217
146 msgid "Admin PIN"
147 msgstr ""
148
149 #: agent/divert-scd.c:275
150 #, fuzzy
151 msgid "Repeat this PIN"
152 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
153
154 #: agent/divert-scd.c:278
155 #, fuzzy
156 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
157 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
158
159 #: agent/divert-scd.c:290
160 #, c-format
161 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
162 msgstr ""
163
164 #: agent/genkey.c:106 sm/export.c:628 sm/export.c:644 sm/import.c:525
165 #: sm/import.c:550
166 #, fuzzy, c-format
167 msgid "error creating temporary file: %s\n"
168 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
169
170 #: agent/genkey.c:113 sm/export.c:635 sm/import.c:533
171 #, fuzzy, c-format
172 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
173 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
174
175 #: agent/genkey.c:151 agent/genkey.c:157
176 #, fuzzy
177 msgid "Enter new passphrase"
178 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
179
180 #: agent/genkey.c:165
181 #, fuzzy
182 msgid "Take this one anyway"
183 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
184
185 #: agent/genkey.c:185
186 #, c-format
187 msgid ""
188 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
189 "passphrase should%%0Abe at least %u character long."
190 msgid_plural ""
191 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
192 "passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
193 msgstr[0] ""
194 msgstr[1] ""
195
196 #: agent/genkey.c:202
197 #, c-format
198 msgid ""
199 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
200 "passphrase should%%0Acontain at least %u digit or special character."
201 msgid_plural ""
202 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
203 "passphrase should%%0Acontain at least %u digits or special characters."
204 msgstr[0] ""
205 msgstr[1] ""
206
207 #: agent/genkey.c:225
208 #, c-format
209 msgid ""
210 "Warning:  You have entered a passphrase that%0Ais obviously not secure.  A "
211 "passphrase may not%0Abe a known term or match certain pattern."
212 msgstr ""
213
214 #: agent/genkey.c:238
215 #, c-format
216 msgid ""
217 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
218 msgstr ""
219
220 #: agent/genkey.c:240
221 #, c-format
222 msgid ""
223 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
224 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
225 msgstr ""
226
227 #: agent/genkey.c:246
228 msgid "Yes, protection is not needed"
229 msgstr ""
230
231 #: agent/genkey.c:290
232 #, fuzzy, c-format
233 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
234 msgstr ""
235 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
236 "\n"
237
238 #: agent/genkey.c:292 agent/genkey.c:413 agent/protect-tool.c:1219
239 #, fuzzy
240 msgid "Please re-enter this passphrase"
241 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
242
243 #: agent/genkey.c:321 agent/genkey.c:443 agent/protect-tool.c:1225
244 #: tools/symcryptrun.c:456
245 msgid "does not match - try again"
246 msgstr ""
247
248 #: agent/genkey.c:412
249 #, fuzzy
250 msgid "Please enter the new passphrase"
251 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
252
253 #: agent/gpg-agent.c:118 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
254 #: scd/scdaemon.c:104
255 #, fuzzy
256 msgid ""
257 "@Options:\n"
258 " "
259 msgstr ""
260 "@\n"
261 "ÅðéëïãÝò:\n"
262 " "
263
264 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:106
265 msgid "run in server mode (foreground)"
266 msgstr ""
267
268 #: agent/gpg-agent.c:121 scd/scdaemon.c:109
269 msgid "run in daemon mode (background)"
270 msgstr ""
271
272 #: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpg.c:469 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:88
273 #: scd/scdaemon.c:110 sm/gpgsm.c:340 tools/gpg-connect-agent.c:58
274 #: tools/gpgconf.c:69 tools/symcryptrun.c:164
275 msgid "verbose"
276 msgstr "áíáëõôéêÜ"
277
278 #: agent/gpg-agent.c:123 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:111
279 #: sm/gpgsm.c:341
280 msgid "be somewhat more quiet"
281 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
282
283 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:112
284 msgid "sh-style command output"
285 msgstr ""
286
287 #: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:113
288 msgid "csh-style command output"
289 msgstr ""
290
291 #: agent/gpg-agent.c:126 tools/symcryptrun.c:167
292 #, fuzzy
293 msgid "|FILE|read options from FILE"
294 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
295
296 #: agent/gpg-agent.c:131 scd/scdaemon.c:122
297 msgid "do not detach from the console"
298 msgstr ""
299
300 #: agent/gpg-agent.c:132
301 msgid "do not grab keyboard and mouse"
302 msgstr ""
303
304 #: agent/gpg-agent.c:133 scd/scdaemon.c:123 sm/gpgsm.c:343
305 #: tools/symcryptrun.c:166
306 #, fuzzy
307 msgid "use a log file for the server"
308 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
309
310 #: agent/gpg-agent.c:135
311 #, fuzzy
312 msgid "use a standard location for the socket"
313 msgstr ""
314 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
315
316 #: agent/gpg-agent.c:138
317 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
318 msgstr ""
319
320 #: agent/gpg-agent.c:141
321 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
322 msgstr ""
323
324 #: agent/gpg-agent.c:142
325 #, fuzzy
326 msgid "do not use the SCdaemon"
327 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
328
329 #: agent/gpg-agent.c:150
330 msgid "ignore requests to change the TTY"
331 msgstr ""
332
333 #: agent/gpg-agent.c:152
334 msgid "ignore requests to change the X display"
335 msgstr ""
336
337 #: agent/gpg-agent.c:155
338 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
339 msgstr ""
340
341 #: agent/gpg-agent.c:168
342 msgid "do not use the PIN cache when signing"
343 msgstr ""
344
345 #: agent/gpg-agent.c:170
346 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
347 msgstr ""
348
349 #: agent/gpg-agent.c:172
350 #, fuzzy
351 msgid "allow presetting passphrase"
352 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
353
354 #: agent/gpg-agent.c:173
355 msgid "enable ssh-agent emulation"
356 msgstr ""
357
358 #: agent/gpg-agent.c:175
359 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
360 msgstr ""
361
362 #: agent/gpg-agent.c:273 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
363 #: scd/scdaemon.c:206 sm/gpgsm.c:565 tools/gpg-connect-agent.c:124
364 #: tools/gpgconf.c:91 tools/symcryptrun.c:204
365 #, fuzzy
366 msgid "Please report bugs to <"
367 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
368
369 #: agent/gpg-agent.c:276
370 #, fuzzy
371 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
372 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
373
374 #: agent/gpg-agent.c:278
375 msgid ""
376 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
377 "Secret key management for GnuPG\n"
378 msgstr ""
379
380 #: agent/gpg-agent.c:313 g10/gpg.c:916 scd/scdaemon.c:246 sm/gpgsm.c:679
381 #, c-format
382 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
383 msgstr ""
384
385 #: agent/gpg-agent.c:512 agent/protect-tool.c:1066 kbx/kbxutil.c:428
386 #: scd/scdaemon.c:340 sm/gpgsm.c:819 sm/gpgsm.c:822 tools/symcryptrun.c:1026
387 #, c-format
388 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
389 msgstr ""
390
391 #: agent/gpg-agent.c:605 g10/gpg.c:2023 scd/scdaemon.c:416 sm/gpgsm.c:910
392 #, c-format
393 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
394 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
395
396 #: agent/gpg-agent.c:610 agent/gpg-agent.c:1177 g10/gpg.c:2027
397 #: scd/scdaemon.c:421 sm/gpgsm.c:914 tools/symcryptrun.c:959
398 #, c-format
399 msgid "option file `%s': %s\n"
400 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
401
402 #: agent/gpg-agent.c:618 g10/gpg.c:2034 scd/scdaemon.c:429 sm/gpgsm.c:921
403 #, c-format
404 msgid "reading options from `%s'\n"
405 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
406
407 #: agent/gpg-agent.c:947 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
408 #: g10/plaintext.c:162
409 #, c-format
410 msgid "error creating `%s': %s\n"
411 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
412
413 #: agent/gpg-agent.c:1247 agent/gpg-agent.c:1373 agent/gpg-agent.c:1377
414 #: agent/gpg-agent.c:1418 agent/gpg-agent.c:1422 g10/exec.c:172
415 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:908
416 #, c-format
417 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
418 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
419
420 #: agent/gpg-agent.c:1261 scd/scdaemon.c:922
421 msgid "name of socket too long\n"
422 msgstr ""
423
424 #: agent/gpg-agent.c:1287 scd/scdaemon.c:948
425 #, fuzzy, c-format
426 msgid "can't create socket: %s\n"
427 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
428
429 #: agent/gpg-agent.c:1305 agent/gpg-agent.c:1321
430 #, fuzzy
431 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
432 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
433
434 #: agent/gpg-agent.c:1335 scd/scdaemon.c:977
435 #, fuzzy, c-format
436 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
437 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
438
439 #: agent/gpg-agent.c:1347 scd/scdaemon.c:985
440 #, fuzzy, c-format
441 msgid "listen() failed: %s\n"
442 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
443
444 #: agent/gpg-agent.c:1353 scd/scdaemon.c:991
445 #, fuzzy, c-format
446 msgid "listening on socket `%s'\n"
447 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
448
449 #: agent/gpg-agent.c:1381 agent/gpg-agent.c:1428 g10/openfile.c:432
450 #, fuzzy, c-format
451 msgid "directory `%s' created\n"
452 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
453
454 #: agent/gpg-agent.c:1434
455 #, fuzzy, c-format
456 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
457 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
458
459 #: agent/gpg-agent.c:1438
460 #, fuzzy, c-format
461 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
462 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
463
464 #: agent/gpg-agent.c:1549
465 #, c-format
466 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
467 msgstr ""
468
469 #: agent/gpg-agent.c:1554
470 #, c-format
471 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
472 msgstr ""
473
474 #: agent/gpg-agent.c:1571
475 #, c-format
476 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
477 msgstr ""
478
479 #: agent/gpg-agent.c:1576
480 #, c-format
481 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
482 msgstr ""
483
484 #: agent/gpg-agent.c:1680 scd/scdaemon.c:1117
485 #, fuzzy, c-format
486 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
487 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
488
489 #: agent/gpg-agent.c:1786 scd/scdaemon.c:1184
490 #, fuzzy, c-format
491 msgid "%s %s stopped\n"
492 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
493
494 #: agent/gpg-agent.c:1809
495 #, fuzzy
496 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
497 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
498
499 #: agent/gpg-agent.c:1820 common/simple-pwquery.c:329
500 #: tools/gpg-connect-agent.c:756
501 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
502 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
503
504 #: agent/gpg-agent.c:1833 common/simple-pwquery.c:341
505 #: tools/gpg-connect-agent.c:767
506 #, c-format
507 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
508 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
509
510 #: agent/preset-passphrase.c:98
511 #, fuzzy
512 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
513 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
514
515 #: agent/preset-passphrase.c:101
516 msgid ""
517 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
518 "Password cache maintenance\n"
519 msgstr ""
520
521 #: agent/protect-tool.c:149
522 #, fuzzy
523 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
524 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
525
526 #: agent/protect-tool.c:151
527 msgid ""
528 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
529 "Secret key maintenance tool\n"
530 msgstr ""
531
532 #: agent/protect-tool.c:1210
533 #, fuzzy
534 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
535 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
536
537 #: agent/protect-tool.c:1213
538 #, fuzzy
539 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
540 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
541
542 #: agent/protect-tool.c:1216
543 msgid ""
544 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
545 "system."
546 msgstr ""
547
548 #: agent/protect-tool.c:1221
549 #, fuzzy
550 msgid ""
551 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
552 "needed to complete this operation."
553 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
554
555 #: agent/protect-tool.c:1226 tools/symcryptrun.c:457
556 #, fuzzy
557 msgid "Passphrase:"
558 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
559
560 #: agent/protect-tool.c:1240 tools/symcryptrun.c:471
561 #, fuzzy, c-format
562 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
563 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
564
565 #: agent/protect-tool.c:1243 tools/symcryptrun.c:475
566 #, fuzzy
567 msgid "cancelled\n"
568 msgstr "Áêýñùóç"
569
570 #: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
571 #, fuzzy, c-format
572 msgid "error opening `%s': %s\n"
573 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
574
575 #: agent/trustlist.c:147
576 #, fuzzy, c-format
577 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
578 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
579
580 #: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
581 #, c-format
582 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
583 msgstr ""
584
585 #: agent/trustlist.c:181
586 #, fuzzy, c-format
587 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
588 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
589
590 #: agent/trustlist.c:216
591 #, fuzzy, c-format
592 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
593 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
594
595 #: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
596 #, c-format
597 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
598 msgstr ""
599
600 #: agent/trustlist.c:283
601 #, fuzzy, c-format
602 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
603 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
604
605 #: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
606 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
607 msgstr ""
608
609 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
610 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
611 #. Pinentry to insert a line break.  The double
612 #. percent sign is actually needed because it is also
613 #. a printf format string.  If you need to insert a
614 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
615 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
616 #. fingerprint string whereas the first one receives
617 #. the name as stored in the certificate.
618 #: agent/trustlist.c:539
619 #, c-format
620 msgid ""
621 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
622 "fingerprint:%%0A  %s"
623 msgstr ""
624
625 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
626 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
627 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
628 #: agent/trustlist.c:551
629 msgid "Correct"
630 msgstr ""
631
632 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
633 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
634 #. Pinentry to insert a line break.  The double
635 #. percent sign is actually needed because it is also
636 #. a printf format string.  If you need to insert a
637 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
638 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
639 #. certificate.
640 #: agent/trustlist.c:574
641 #, c-format
642 msgid ""
643 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
644 "certificates?"
645 msgstr ""
646
647 #: agent/trustlist.c:583
648 #, fuzzy
649 msgid "Yes"
650 msgstr "íáé|íáß"
651
652 #: agent/trustlist.c:583
653 msgid "No"
654 msgstr ""
655
656 #: agent/findkey.c:158
657 #, c-format
658 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
659 msgstr ""
660
661 #: agent/findkey.c:174
662 #, c-format
663 msgid ""
664 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
665 "it now."
666 msgstr ""
667
668 #: agent/findkey.c:188 agent/findkey.c:195
669 #, fuzzy
670 msgid "Change passphrase"
671 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
672
673 #: agent/findkey.c:196
674 msgid "I'll change it later"
675 msgstr ""
676
677 #: common/exechelp.c:371 common/exechelp.c:459 tools/gpgconf-comp.c:1340
678 #, fuzzy, c-format
679 msgid "error creating a pipe: %s\n"
680 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
681
682 #: common/exechelp.c:435 common/exechelp.c:492
683 #, fuzzy, c-format
684 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
685 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
686
687 #: common/exechelp.c:471 common/exechelp.c:599 common/exechelp.c:834
688 #, fuzzy, c-format
689 msgid "error forking process: %s\n"
690 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
691
692 #: common/exechelp.c:645 common/exechelp.c:698
693 #, c-format
694 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
695 msgstr ""
696
697 #: common/exechelp.c:653
698 #, fuzzy, c-format
699 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
700 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
701
702 #: common/exechelp.c:659 common/exechelp.c:709
703 #, fuzzy, c-format
704 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
705 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
706
707 #: common/exechelp.c:704
708 #, c-format
709 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
710 msgstr ""
711
712 #: common/exechelp.c:717
713 #, fuzzy, c-format
714 msgid "error running `%s': terminated\n"
715 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
716
717 #: common/http.c:1625
718 #, fuzzy, c-format
719 msgid "error creating socket: %s\n"
720 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
721
722 #: common/http.c:1669
723 #, fuzzy
724 msgid "host not found"
725 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
726
727 #: common/simple-pwquery.c:315
728 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
729 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
730
731 #: common/simple-pwquery.c:373
732 #, c-format
733 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
734 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
735
736 #: common/simple-pwquery.c:384
737 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
738 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
739
740 #: common/simple-pwquery.c:394
741 #, fuzzy
742 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
743 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
744
745 #: common/simple-pwquery.c:557 common/simple-pwquery.c:653
746 #, fuzzy
747 msgid "canceled by user\n"
748 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
749
750 #: common/simple-pwquery.c:572 common/simple-pwquery.c:659
751 #, fuzzy
752 msgid "problem with the agent\n"
753 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
754
755 #: common/sysutils.c:103
756 #, c-format
757 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
758 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
759
760 #: common/sysutils.c:198
761 #, fuzzy, c-format
762 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
763 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
764
765 #: common/sysutils.c:230
766 #, fuzzy, c-format
767 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
768 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
769
770 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
771 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
772 msgid "yes"
773 msgstr "íáé|íáß"
774
775 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
776 msgid "yY"
777 msgstr "yY"
778
779 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
780 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
781 msgid "no"
782 msgstr "ü÷é|ï÷é"
783
784 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
785 msgid "nN"
786 msgstr "nN"
787
788 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
789 #: common/yesno.c:72
790 msgid "quit"
791 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
792
793 #: common/yesno.c:75
794 msgid "qQ"
795 msgstr "qQ"
796
797 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
798 #: common/yesno.c:109
799 msgid "okay|okay"
800 msgstr ""
801
802 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
803 #: common/yesno.c:111
804 msgid "cancel|cancel"
805 msgstr ""
806
807 #: common/yesno.c:112
808 msgid "oO"
809 msgstr ""
810
811 #: common/yesno.c:113
812 #, fuzzy
813 msgid "cC"
814 msgstr "c"
815
816 #: common/miscellaneous.c:71
817 #, c-format
818 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
819 msgstr ""
820
821 #: common/miscellaneous.c:74
822 #, c-format
823 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
824 msgstr ""
825
826 #: g10/armor.c:366
827 #, c-format
828 msgid "armor: %s\n"
829 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
830
831 #: g10/armor.c:405
832 msgid "invalid armor header: "
833 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
834
835 #: g10/armor.c:416
836 msgid "armor header: "
837 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
838
839 #: g10/armor.c:427
840 msgid "invalid clearsig header\n"
841 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
842
843 #: g10/armor.c:479
844 msgid "nested clear text signatures\n"
845 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
846
847 #: g10/armor.c:614
848 #, fuzzy
849 msgid "unexpected armor: "
850 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
851
852 #: g10/armor.c:626
853 msgid "invalid dash escaped line: "
854 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
855
856 #: g10/armor.c:780 g10/armor.c:1390
857 #, fuzzy, c-format
858 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
859 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
860
861 #: g10/armor.c:823
862 msgid "premature eof (no CRC)\n"
863 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
864
865 #: g10/armor.c:857
866 msgid "premature eof (in CRC)\n"
867 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
868
869 #: g10/armor.c:865
870 msgid "malformed CRC\n"
871 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
872
873 #: g10/armor.c:869 g10/armor.c:1427
874 #, fuzzy, c-format
875 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
876 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
877
878 #: g10/armor.c:889
879 #, fuzzy
880 msgid "premature eof (in trailer)\n"
881 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
882
883 #: g10/armor.c:893
884 msgid "error in trailer line\n"
885 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
886
887 #: g10/armor.c:1204
888 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
889 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
890
891 #: g10/armor.c:1209
892 #, c-format
893 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
894 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
895
896 #: g10/armor.c:1213
897 msgid ""
898 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
899 msgstr ""
900 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
901 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
902
903 #: g10/build-packet.c:976
904 msgid ""
905 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
906 "an '='\n"
907 msgstr ""
908 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
909 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
910
911 #: g10/build-packet.c:988
912 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
913 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
914
915 #: g10/build-packet.c:994
916 #, fuzzy
917 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
918 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
919
920 #: g10/build-packet.c:1012
921 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
922 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
923
924 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
925 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
926 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
927
928 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
929 msgid "not human readable"
930 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
931
932 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:308
933 #, fuzzy, c-format
934 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
935 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
936
937 #: g10/card-util.c:67
938 #, c-format
939 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
940 msgstr ""
941
942 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1394 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1529
943 #: g10/keygen.c:2817 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
944 #, fuzzy
945 msgid "can't do this in batch mode\n"
946 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
947
948 #: g10/card-util.c:102 g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1206
949 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1577
950 #: g10/keygen.c:1644
951 msgid "Your selection? "
952 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
953
954 #: g10/card-util.c:218 g10/card-util.c:268
955 msgid "[not set]"
956 msgstr ""
957
958 #: g10/card-util.c:415
959 #, fuzzy
960 msgid "male"
961 msgstr "enable"
962
963 #: g10/card-util.c:416
964 #, fuzzy
965 msgid "female"
966 msgstr "enable"
967
968 #: g10/card-util.c:416
969 #, fuzzy
970 msgid "unspecified"
971 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
972
973 #: g10/card-util.c:443
974 #, fuzzy
975 msgid "not forced"
976 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
977
978 #: g10/card-util.c:443
979 msgid "forced"
980 msgstr ""
981
982 #: g10/card-util.c:521
983 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
984 msgstr ""
985
986 #: g10/card-util.c:523
987 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
988 msgstr ""
989
990 #: g10/card-util.c:525
991 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
992 msgstr ""
993
994 #: g10/card-util.c:542
995 msgid "Cardholder's surname: "
996 msgstr ""
997
998 #: g10/card-util.c:544
999 msgid "Cardholder's given name: "
1000 msgstr ""
1001
1002 #: g10/card-util.c:562
1003 #, c-format
1004 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1005 msgstr ""
1006
1007 #: g10/card-util.c:583
1008 #, fuzzy
1009 msgid "URL to retrieve public key: "
1010 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
1011
1012 #: g10/card-util.c:591
1013 #, c-format
1014 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1015 msgstr ""
1016
1017 #: g10/card-util.c:689 g10/card-util.c:758 g10/import.c:283
1018 #, c-format
1019 msgid "error reading `%s': %s\n"
1020 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
1021
1022 #: g10/card-util.c:697
1023 msgid "Login data (account name): "
1024 msgstr ""
1025
1026 #: g10/card-util.c:707
1027 #, c-format
1028 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1029 msgstr ""
1030
1031 #: g10/card-util.c:766
1032 msgid "Private DO data: "
1033 msgstr ""
1034
1035 #: g10/card-util.c:776
1036 #, c-format
1037 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1038 msgstr ""
1039
1040 #: g10/card-util.c:796
1041 #, fuzzy
1042 msgid "Language preferences: "
1043 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
1044
1045 #: g10/card-util.c:804
1046 #, fuzzy
1047 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1048 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1049
1050 #: g10/card-util.c:813
1051 #, fuzzy
1052 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1053 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1054
1055 #: g10/card-util.c:834
1056 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1057 msgstr ""
1058
1059 #: g10/card-util.c:848
1060 #, fuzzy
1061 msgid "Error: invalid response.\n"
1062 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1063
1064 #: g10/card-util.c:869
1065 #, fuzzy
1066 msgid "CA fingerprint: "
1067 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1068
1069 #: g10/card-util.c:892
1070 #, fuzzy
1071 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1072 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1073
1074 #: g10/card-util.c:940
1075 #, fuzzy, c-format
1076 msgid "key operation not possible: %s\n"
1077 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1078
1079 #: g10/card-util.c:941
1080 #, fuzzy
1081 msgid "not an OpenPGP card"
1082 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1083
1084 #: g10/card-util.c:950
1085 #, fuzzy, c-format
1086 msgid "error getting current key info: %s\n"
1087 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1088
1089 #: g10/card-util.c:1034
1090 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1091 msgstr ""
1092
1093 #: g10/card-util.c:1054 g10/card-util.c:1063
1094 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1095 msgstr ""
1096
1097 #: g10/card-util.c:1075
1098 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1099 msgstr ""
1100
1101 #: g10/card-util.c:1084
1102 #, c-format
1103 msgid ""
1104 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1105 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1106 "You should change them using the command --change-pin\n"
1107 msgstr ""
1108
1109 #: g10/card-util.c:1118
1110 #, fuzzy
1111 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1112 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1113
1114 #: g10/card-util.c:1120 g10/card-util.c:1197
1115 #, fuzzy
1116 msgid "   (1) Signature key\n"
1117 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1118
1119 #: g10/card-util.c:1121 g10/card-util.c:1199
1120 #, fuzzy
1121 msgid "   (2) Encryption key\n"
1122 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1123
1124 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1201
1125 msgid "   (3) Authentication key\n"
1126 msgstr ""
1127
1128 #: g10/card-util.c:1138 g10/card-util.c:1217 g10/keyedit.c:945
1129 #: g10/keygen.c:1581 g10/keygen.c:1609 g10/keygen.c:1683 g10/revoke.c:685
1130 msgid "Invalid selection.\n"
1131 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1132
1133 #: g10/card-util.c:1194
1134 #, fuzzy
1135 msgid "Please select where to store the key:\n"
1136 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
1137
1138 #: g10/card-util.c:1229
1139 #, fuzzy
1140 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1141 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
1142
1143 #: g10/card-util.c:1234
1144 #, fuzzy
1145 msgid "secret parts of key are not available\n"
1146 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
1147
1148 #: g10/card-util.c:1239
1149 #, fuzzy
1150 msgid "secret key already stored on a card\n"
1151 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1152
1153 #: g10/card-util.c:1307 g10/keyedit.c:1362
1154 msgid "quit this menu"
1155 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
1156
1157 #: g10/card-util.c:1309
1158 #, fuzzy
1159 msgid "show admin commands"
1160 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1161
1162 #: g10/card-util.c:1310 g10/keyedit.c:1365
1163 msgid "show this help"
1164 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
1165
1166 #: g10/card-util.c:1312
1167 #, fuzzy
1168 msgid "list all available data"
1169 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1170
1171 #: g10/card-util.c:1315
1172 msgid "change card holder's name"
1173 msgstr ""
1174
1175 #: g10/card-util.c:1316
1176 msgid "change URL to retrieve key"
1177 msgstr ""
1178
1179 #: g10/card-util.c:1317
1180 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1181 msgstr ""
1182
1183 #: g10/card-util.c:1318
1184 #, fuzzy
1185 msgid "change the login name"
1186 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
1187
1188 #: g10/card-util.c:1319
1189 #, fuzzy
1190 msgid "change the language preferences"
1191 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
1192
1193 #: g10/card-util.c:1320
1194 msgid "change card holder's sex"
1195 msgstr ""
1196
1197 #: g10/card-util.c:1321
1198 #, fuzzy
1199 msgid "change a CA fingerprint"
1200 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1201
1202 #: g10/card-util.c:1322
1203 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1204 msgstr ""
1205
1206 #: g10/card-util.c:1323
1207 #, fuzzy
1208 msgid "generate new keys"
1209 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1210
1211 #: g10/card-util.c:1324
1212 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1213 msgstr ""
1214
1215 #: g10/card-util.c:1325
1216 msgid "verify the PIN and list all data"
1217 msgstr ""
1218
1219 #: g10/card-util.c:1445 g10/keyedit.c:1634
1220 msgid "Command> "
1221 msgstr "ÅíôïëÞ> "
1222
1223 #: g10/card-util.c:1483
1224 #, fuzzy
1225 msgid "Admin-only command\n"
1226 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1227
1228 #: g10/card-util.c:1514
1229 #, fuzzy
1230 msgid "Admin commands are allowed\n"
1231 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1232
1233 #: g10/card-util.c:1516
1234 #, fuzzy
1235 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1236 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1237
1238 #: g10/card-util.c:1590 g10/keyedit.c:2255
1239 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1240 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1241
1242 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:890
1243 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1244 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1245
1246 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3858 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
1247 #, c-format
1248 msgid "can't open `%s'\n"
1249 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1250
1251 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3401 g10/keyserver.c:1719
1252 #: g10/revoke.c:226
1253 #, fuzzy, c-format
1254 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1255 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1256
1257 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2355 g10/keyserver.c:1733
1258 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1259 #, c-format
1260 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1261 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1262
1263 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1264 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1265 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
1266
1267 #: g10/delkey.c:133
1268 #, fuzzy
1269 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1270 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
1271
1272 #: g10/delkey.c:145
1273 #, fuzzy
1274 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1275 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
1276
1277 #: g10/delkey.c:153
1278 #, fuzzy
1279 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1280 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
1281
1282 #: g10/delkey.c:163
1283 #, c-format
1284 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1285 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1286
1287 #: g10/delkey.c:173
1288 msgid "ownertrust information cleared\n"
1289 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
1290
1291 #: g10/delkey.c:204
1292 #, c-format
1293 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1294 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
1295
1296 #: g10/delkey.c:206
1297 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1298 msgstr ""
1299 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
1300
1301 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1296
1302 #, c-format
1303 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1304 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1305
1306 #: g10/encode.c:232
1307 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1308 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
1309
1310 #: g10/encode.c:246
1311 #, c-format
1312 msgid "using cipher %s\n"
1313 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
1314
1315 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1316 #, c-format
1317 msgid "`%s' already compressed\n"
1318 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1319
1320 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:625 g10/sign.c:593
1321 #, c-format
1322 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1323 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
1324
1325 #: g10/encode.c:485
1326 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1327 msgstr ""
1328 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
1329 "pgp2\n"
1330
1331 #: g10/encode.c:510
1332 #, c-format
1333 msgid "reading from `%s'\n"
1334 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1335
1336 #: g10/encode.c:541
1337 msgid ""
1338 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1339 msgstr ""
1340 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
1341 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
1342
1343 #: g10/encode.c:559
1344 #, fuzzy, c-format
1345 msgid ""
1346 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1347 msgstr ""
1348 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1349 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1350
1351 #: g10/encode.c:669 g10/sign.c:966
1352 #, fuzzy, c-format
1353 msgid ""
1354 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1355 "preferences\n"
1356 msgstr ""
1357 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1358 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1359
1360 #: g10/encode.c:765
1361 #, c-format
1362 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1363 msgstr ""
1364 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1365 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1366
1367 #: g10/encode.c:835 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:861
1368 #, c-format
1369 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1370 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1371
1372 #: g10/encode.c:862
1373 #, c-format
1374 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1375 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
1376
1377 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1378 #, c-format
1379 msgid "%s encrypted data\n"
1380 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
1381
1382 #: g10/encr-data.c:94 g10/mainproc.c:290
1383 #, c-format
1384 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1385 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
1386
1387 #: g10/encr-data.c:132 sm/decrypt.c:126
1388 msgid ""
1389 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1390 msgstr ""
1391 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
1392 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
1393
1394 #: g10/encr-data.c:144
1395 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1396 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
1397
1398 #: g10/exec.c:49
1399 msgid "no remote program execution supported\n"
1400 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
1401
1402 #: g10/exec.c:313
1403 msgid ""
1404 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1405 msgstr ""
1406 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
1407 "áñ÷åßïõ\n"
1408
1409 #: g10/exec.c:343
1410 #, fuzzy
1411 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1412 msgstr ""
1413 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
1414
1415 #: g10/exec.c:421
1416 #, fuzzy, c-format
1417 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1418 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1419
1420 #: g10/exec.c:424
1421 #, fuzzy, c-format
1422 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1423 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1424
1425 #: g10/exec.c:509
1426 #, c-format
1427 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1428 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1429
1430 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1431 msgid "unnatural exit of external program\n"
1432 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1433
1434 #: g10/exec.c:535
1435 msgid "unable to execute external program\n"
1436 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1437
1438 #: g10/exec.c:552
1439 #, c-format
1440 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1441 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1442
1443 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1444 #, c-format
1445 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1446 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
1447
1448 #: g10/exec.c:609
1449 #, c-format
1450 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1451 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
1452
1453 #: g10/export.c:61
1454 #, fuzzy
1455 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1456 msgstr ""
1457 "\n"
1458 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
1459 "\n"
1460
1461 #: g10/export.c:63
1462 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1463 msgstr ""
1464
1465 #: g10/export.c:65
1466 #, fuzzy
1467 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1468 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
1469
1470 #: g10/export.c:67
1471 #, fuzzy
1472 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1473 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
1474
1475 #: g10/export.c:69
1476 #, fuzzy
1477 msgid "remove unusable parts from key during export"
1478 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
1479
1480 #: g10/export.c:71
1481 msgid "remove as much as possible from key during export"
1482 msgstr ""
1483
1484 #: g10/export.c:73
1485 msgid "export keys in an S-expression based format"
1486 msgstr ""
1487
1488 #: g10/export.c:338
1489 #, fuzzy
1490 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1491 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1492
1493 #: g10/export.c:367
1494 #, fuzzy, c-format
1495 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1496 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1497
1498 #: g10/export.c:375
1499 #, fuzzy, c-format
1500 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1501 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1502
1503 #: g10/export.c:386
1504 #, fuzzy, c-format
1505 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1506 msgstr ""
1507 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1508
1509 #: g10/export.c:537
1510 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1511 msgstr ""
1512
1513 #: g10/export.c:560
1514 #, fuzzy, c-format
1515 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1516 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1517
1518 #: g10/export.c:584
1519 #, fuzzy, c-format
1520 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1521 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
1522
1523 #: g10/export.c:633
1524 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1525 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1526
1527 #: g10/getkey.c:151
1528 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1529 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1530
1531 #: g10/getkey.c:174
1532 #, fuzzy
1533 msgid "[User ID not found]"
1534 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1535
1536 #: g10/getkey.c:951 g10/getkey.c:961 g10/getkey.c:971 g10/getkey.c:987
1537 #: g10/getkey.c:1002
1538 #, c-format
1539 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1540 msgstr ""
1541
1542 #: g10/getkey.c:1834
1543 #, fuzzy, c-format
1544 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1545 msgstr ""
1546 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1547
1548 #: g10/getkey.c:2391 g10/keyedit.c:3726
1549 #, fuzzy, c-format
1550 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1551 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
1552
1553 #: g10/getkey.c:2622
1554 #, fuzzy, c-format
1555 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1556 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1557
1558 #: g10/getkey.c:2669
1559 #, fuzzy, c-format
1560 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1561 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1562
1563 #: g10/gpg.c:368 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:242 tools/gpgconf.c:55
1564 msgid ""
1565 "@Commands:\n"
1566 " "
1567 msgstr ""
1568 "@ÅíôïëÝò:\n"
1569 " "
1570
1571 #: g10/gpg.c:370
1572 msgid "|[file]|make a signature"
1573 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
1574
1575 #: g10/gpg.c:371
1576 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1577 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1578
1579 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:246
1580 msgid "make a detached signature"
1581 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1582
1583 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:247
1584 msgid "encrypt data"
1585 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1586
1587 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:248
1588 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1589 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1590
1591 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:249
1592 msgid "decrypt data (default)"
1593 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1594
1595 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:250
1596 msgid "verify a signature"
1597 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1598
1599 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:252
1600 msgid "list keys"
1601 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1602
1603 #: g10/gpg.c:383
1604 msgid "list keys and signatures"
1605 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1606
1607 #: g10/gpg.c:384
1608 #, fuzzy
1609 msgid "list and check key signatures"
1610 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1611
1612 #: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:256
1613 msgid "list keys and fingerprints"
1614 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1615
1616 #: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:254
1617 msgid "list secret keys"
1618 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1619
1620 #: g10/gpg.c:387
1621 msgid "generate a new key pair"
1622 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1623
1624 #: g10/gpg.c:388
1625 msgid "remove keys from the public keyring"
1626 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1627
1628 #: g10/gpg.c:390
1629 msgid "remove keys from the secret keyring"
1630 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1631
1632 #: g10/gpg.c:391
1633 msgid "sign a key"
1634 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1635
1636 #: g10/gpg.c:392
1637 msgid "sign a key locally"
1638 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1639
1640 #: g10/gpg.c:393
1641 msgid "sign or edit a key"
1642 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1643
1644 #: g10/gpg.c:394
1645 msgid "generate a revocation certificate"
1646 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1647
1648 #: g10/gpg.c:396
1649 msgid "export keys"
1650 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1651
1652 #: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:259
1653 msgid "export keys to a key server"
1654 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1655
1656 #: g10/gpg.c:398 sm/gpgsm.c:260
1657 msgid "import keys from a key server"
1658 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1659
1660 #: g10/gpg.c:400
1661 msgid "search for keys on a key server"
1662 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1663
1664 #: g10/gpg.c:402
1665 msgid "update all keys from a keyserver"
1666 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1667
1668 #: g10/gpg.c:406
1669 msgid "import/merge keys"
1670 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1671
1672 #: g10/gpg.c:409
1673 msgid "print the card status"
1674 msgstr ""
1675
1676 #: g10/gpg.c:410
1677 msgid "change data on a card"
1678 msgstr ""
1679
1680 #: g10/gpg.c:411
1681 msgid "change a card's PIN"
1682 msgstr ""
1683
1684 #: g10/gpg.c:420
1685 msgid "update the trust database"
1686 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1687
1688 #: g10/gpg.c:427
1689 msgid "|algo [files]|print message digests"
1690 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1691
1692 #: g10/gpg.c:430 sm/gpgsm.c:264
1693 msgid "run in server mode"
1694 msgstr ""
1695
1696 #: g10/gpg.c:432 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:279
1697 #: tools/gpg-connect-agent.c:56 tools/gpgconf.c:66 tools/symcryptrun.c:157
1698 msgid ""
1699 "@\n"
1700 "Options:\n"
1701 " "
1702 msgstr ""
1703 "@\n"
1704 "ÅðéëïãÝò:\n"
1705 " "
1706
1707 #: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:281
1708 msgid "create ascii armored output"
1709 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1710
1711 #: g10/gpg.c:436 sm/gpgsm.c:293
1712 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1713 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1714
1715 #: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:331
1716 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1717 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1718
1719 #: g10/gpg.c:448 sm/gpgsm.c:334
1720 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1721 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1722
1723 #: g10/gpg.c:453 sm/gpgsm.c:336
1724 msgid "use canonical text mode"
1725 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1726
1727 #: g10/gpg.c:467 sm/gpgsm.c:339 tools/gpgconf.c:68
1728 msgid "use as output file"
1729 msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
1730
1731 #: g10/gpg.c:480 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:349 tools/gpgconf.c:71
1732 msgid "do not make any changes"
1733 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1734
1735 #: g10/gpg.c:481
1736 msgid "prompt before overwriting"
1737 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1738
1739 #: g10/gpg.c:523
1740 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1741 msgstr ""
1742
1743 #: g10/gpg.c:524
1744 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1745 msgstr ""
1746
1747 #: g10/gpg.c:553 sm/gpgsm.c:397
1748 msgid ""
1749 "@\n"
1750 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1751 msgstr ""
1752 "@\n"
1753 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1754
1755 #: g10/gpg.c:556 sm/gpgsm.c:400
1756 msgid ""
1757 "@\n"
1758 "Examples:\n"
1759 "\n"
1760 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1761 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1762 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1763 " --list-keys [names]        show keys\n"
1764 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1765 msgstr ""
1766 "@\n"
1767 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1768 "\n"
1769 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1770 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1771 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1772 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1773 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1774
1775 #: g10/gpg.c:750 g10/gpgv.c:95
1776 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1777 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
1778
1779 #: g10/gpg.c:767
1780 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1781 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1782
1783 #: g10/gpg.c:770
1784 msgid ""
1785 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1786 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1787 "default operation depends on the input data\n"
1788 msgstr ""
1789 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1790 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
1791 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
1792
1793 #: g10/gpg.c:781 sm/gpgsm.c:578
1794 msgid ""
1795 "\n"
1796 "Supported algorithms:\n"
1797 msgstr ""
1798 "\n"
1799 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
1800
1801 #: g10/gpg.c:784
1802 msgid "Pubkey: "
1803 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1804
1805 #: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2321
1806 msgid "Cipher: "
1807 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
1808
1809 #: g10/gpg.c:798
1810 msgid "Hash: "
1811 msgstr "Hash: "
1812
1813 #: g10/gpg.c:805 g10/keyedit.c:2365
1814 msgid "Compression: "
1815 msgstr "Óõìðßåóç: "
1816
1817 #: g10/gpg.c:875
1818 msgid "usage: gpg [options] "
1819 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
1820
1821 #: g10/gpg.c:1045 sm/gpgsm.c:715
1822 msgid "conflicting commands\n"
1823 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1824
1825 #: g10/gpg.c:1063
1826 #, fuzzy, c-format
1827 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1828 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
1829
1830 #: g10/gpg.c:1260
1831 #, fuzzy, c-format
1832 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1833 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1834
1835 #: g10/gpg.c:1263
1836 #, fuzzy, c-format
1837 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1838 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1839
1840 #: g10/gpg.c:1266
1841 #, fuzzy, c-format
1842 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1843 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1844
1845 #: g10/gpg.c:1272
1846 #, fuzzy, c-format
1847 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1848 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1849
1850 #: g10/gpg.c:1275
1851 #, fuzzy, c-format
1852 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1853 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1854
1855 #: g10/gpg.c:1278
1856 #, fuzzy, c-format
1857 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1858 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1859
1860 #: g10/gpg.c:1284
1861 #, fuzzy, c-format
1862 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1863 msgstr ""
1864 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1865
1866 #: g10/gpg.c:1287
1867 #, fuzzy, c-format
1868 msgid ""
1869 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1870 msgstr ""
1871 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1872
1873 #: g10/gpg.c:1290
1874 #, fuzzy, c-format
1875 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1876 msgstr ""
1877 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1878
1879 #: g10/gpg.c:1296
1880 #, fuzzy, c-format
1881 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1882 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1883
1884 #: g10/gpg.c:1299
1885 #, fuzzy, c-format
1886 msgid ""
1887 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1888 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1889
1890 #: g10/gpg.c:1302
1891 #, fuzzy, c-format
1892 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1893 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1894
1895 #: g10/gpg.c:1445
1896 #, fuzzy, c-format
1897 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1898 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
1899
1900 #: g10/gpg.c:1540
1901 msgid "display photo IDs during key listings"
1902 msgstr ""
1903
1904 #: g10/gpg.c:1542
1905 msgid "show policy URLs during signature listings"
1906 msgstr ""
1907
1908 #: g10/gpg.c:1544
1909 #, fuzzy
1910 msgid "show all notations during signature listings"
1911 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
1912
1913 #: g10/gpg.c:1546
1914 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1915 msgstr ""
1916
1917 #: g10/gpg.c:1550
1918 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1919 msgstr ""
1920
1921 #: g10/gpg.c:1552
1922 #, fuzzy
1923 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1924 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1925
1926 #: g10/gpg.c:1554
1927 msgid "show user ID validity during key listings"
1928 msgstr ""
1929
1930 #: g10/gpg.c:1556
1931 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1932 msgstr ""
1933
1934 #: g10/gpg.c:1558
1935 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1936 msgstr ""
1937
1938 #: g10/gpg.c:1560
1939 #, fuzzy
1940 msgid "show the keyring name in key listings"
1941 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
1942
1943 #: g10/gpg.c:1562
1944 #, fuzzy
1945 msgid "show expiration dates during signature listings"
1946 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
1947
1948 #: g10/gpg.c:1825
1949 #, c-format
1950 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1951 msgstr ""
1952
1953 #: g10/gpg.c:1981
1954 #, c-format
1955 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1956 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
1957
1958 #: g10/gpg.c:2241 g10/gpg.c:2882 g10/gpg.c:2894
1959 #, c-format
1960 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1961 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
1962
1963 #: g10/gpg.c:2399 g10/gpg.c:2411
1964 #, fuzzy, c-format
1965 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1966 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1967
1968 #: g10/gpg.c:2493
1969 #, fuzzy, c-format
1970 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1971 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1972
1973 #: g10/gpg.c:2516 g10/gpg.c:2711 g10/keyedit.c:4084
1974 #, fuzzy
1975 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1976 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
1977
1978 #: g10/gpg.c:2528
1979 #, fuzzy, c-format
1980 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1981 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1982
1983 #: g10/gpg.c:2531
1984 #, fuzzy
1985 msgid "invalid keyserver options\n"
1986 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1987
1988 #: g10/gpg.c:2538
1989 #, c-format
1990 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1991 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1992
1993 #: g10/gpg.c:2541
1994 msgid "invalid import options\n"
1995 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1996
1997 #: g10/gpg.c:2548
1998 #, c-format
1999 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2000 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2001
2002 #: g10/gpg.c:2551
2003 msgid "invalid export options\n"
2004 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2005
2006 #: g10/gpg.c:2558
2007 #, fuzzy, c-format
2008 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2009 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2010
2011 #: g10/gpg.c:2561
2012 #, fuzzy
2013 msgid "invalid list options\n"
2014 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2015
2016 #: g10/gpg.c:2569
2017 msgid "display photo IDs during signature verification"
2018 msgstr ""
2019
2020 #: g10/gpg.c:2571
2021 msgid "show policy URLs during signature verification"
2022 msgstr ""
2023
2024 #: g10/gpg.c:2573
2025 #, fuzzy
2026 msgid "show all notations during signature verification"
2027 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2028
2029 #: g10/gpg.c:2575
2030 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2031 msgstr ""
2032
2033 #: g10/gpg.c:2579
2034 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2035 msgstr ""
2036
2037 #: g10/gpg.c:2581
2038 #, fuzzy
2039 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2040 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2041
2042 #: g10/gpg.c:2583
2043 #, fuzzy
2044 msgid "show user ID validity during signature verification"
2045 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2046
2047 #: g10/gpg.c:2585
2048 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2049 msgstr ""
2050
2051 #: g10/gpg.c:2587
2052 #, fuzzy
2053 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2054 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2055
2056 #: g10/gpg.c:2589
2057 msgid "validate signatures with PKA data"
2058 msgstr ""
2059
2060 #: g10/gpg.c:2591
2061 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2062 msgstr ""
2063
2064 #: g10/gpg.c:2598
2065 #, fuzzy, c-format
2066 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2067 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2068
2069 #: g10/gpg.c:2601
2070 #, fuzzy
2071 msgid "invalid verify options\n"
2072 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2073
2074 #: g10/gpg.c:2608
2075 #, c-format
2076 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2077 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
2078
2079 #: g10/gpg.c:2782
2080 #, fuzzy, c-format
2081 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2082 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2083
2084 #: g10/gpg.c:2785
2085 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2086 msgstr ""
2087
2088 #: g10/gpg.c:2871 sm/gpgsm.c:1298
2089 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2090 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
2091
2092 #: g10/gpg.c:2875
2093 #, c-format
2094 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2095 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
2096
2097 #: g10/gpg.c:2884
2098 #, c-format
2099 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2100 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
2101
2102 #: g10/gpg.c:2887
2103 #, c-format
2104 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2105 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
2106
2107 #: g10/gpg.c:2902
2108 #, fuzzy, c-format
2109 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2110 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2111
2112 #: g10/gpg.c:2916
2113 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2114 msgstr ""
2115 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
2116
2117 #: g10/gpg.c:2922
2118 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2119 msgstr ""
2120 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
2121 "êáôÜóôáóç\n"
2122
2123 #: g10/gpg.c:2928
2124 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2125 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
2126
2127 #: g10/gpg.c:2941
2128 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2129 msgstr ""
2130 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
2131
2132 #: g10/gpg.c:3007 g10/gpg.c:3031 sm/gpgsm.c:1370
2133 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2134 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2135
2136 #: g10/gpg.c:3013 g10/gpg.c:3037 sm/gpgsm.c:1378
2137 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2138 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2139
2140 #: g10/gpg.c:3019
2141 #, fuzzy
2142 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2143 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2144
2145 #: g10/gpg.c:3025
2146 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2147 msgstr ""
2148 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
2149 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2150
2151 #: g10/gpg.c:3040
2152 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2153 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
2154
2155 #: g10/gpg.c:3042
2156 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2157 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
2158
2159 #: g10/gpg.c:3044
2160 #, fuzzy
2161 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2162 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
2163
2164 #: g10/gpg.c:3046
2165 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2166 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2167
2168 #: g10/gpg.c:3048
2169 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2170 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2171
2172 #: g10/gpg.c:3051
2173 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2174 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
2175
2176 #: g10/gpg.c:3055
2177 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2178 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
2179
2180 #: g10/gpg.c:3062
2181 msgid "invalid default preferences\n"
2182 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
2183
2184 #: g10/gpg.c:3071
2185 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2186 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
2187
2188 #: g10/gpg.c:3075
2189 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2190 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
2191
2192 #: g10/gpg.c:3079
2193 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2194 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
2195
2196 #: g10/gpg.c:3112
2197 #, c-format
2198 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2199 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
2200
2201 #: g10/gpg.c:3159
2202 #, fuzzy, c-format
2203 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2204 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2205
2206 #: g10/gpg.c:3164
2207 #, fuzzy, c-format
2208 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2209 msgstr ""
2210 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2211
2212 #: g10/gpg.c:3169
2213 #, fuzzy, c-format
2214 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2215 msgstr ""
2216 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2217
2218 #: g10/gpg.c:3261
2219 #, c-format
2220 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2221 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
2222
2223 #: g10/gpg.c:3272
2224 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2225 msgstr ""
2226 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
2227 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2228
2229 #: g10/gpg.c:3293
2230 msgid "--store [filename]"
2231 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2232
2233 #: g10/gpg.c:3300
2234 msgid "--symmetric [filename]"
2235 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2236
2237 #: g10/gpg.c:3302
2238 #, fuzzy, c-format
2239 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2240 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2241
2242 #: g10/gpg.c:3312
2243 msgid "--encrypt [filename]"
2244 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2245
2246 #: g10/gpg.c:3325
2247 #, fuzzy
2248 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2249 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2250
2251 #: g10/gpg.c:3327
2252 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2253 msgstr ""
2254
2255 #: g10/gpg.c:3330
2256 #, fuzzy, c-format
2257 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2258 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2259
2260 #: g10/gpg.c:3348
2261 msgid "--sign [filename]"
2262 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2263
2264 #: g10/gpg.c:3361
2265 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2266 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2267
2268 #: g10/gpg.c:3376
2269 #, fuzzy
2270 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2271 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2272
2273 #: g10/gpg.c:3378
2274 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2275 msgstr ""
2276
2277 #: g10/gpg.c:3381
2278 #, fuzzy, c-format
2279 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2280 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2281
2282 #: g10/gpg.c:3401
2283 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2284 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2285
2286 #: g10/gpg.c:3410
2287 msgid "--clearsign [filename]"
2288 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2289
2290 #: g10/gpg.c:3435
2291 msgid "--decrypt [filename]"
2292 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2293
2294 #: g10/gpg.c:3443
2295 msgid "--sign-key user-id"
2296 msgstr "--sign-key user-id"
2297
2298 #: g10/gpg.c:3447
2299 msgid "--lsign-key user-id"
2300 msgstr "--lsign-key user-id"
2301
2302 #: g10/gpg.c:3468
2303 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2304 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
2305
2306 #: g10/gpg.c:3553
2307 #, c-format
2308 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2309 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2310
2311 #: g10/gpg.c:3555
2312 #, c-format
2313 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2314 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
2315
2316 #: g10/gpg.c:3557
2317 #, c-format
2318 msgid "key export failed: %s\n"
2319 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2320
2321 #: g10/gpg.c:3568
2322 #, c-format
2323 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2324 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2325
2326 #: g10/gpg.c:3578
2327 #, c-format
2328 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2329 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2330
2331 #: g10/gpg.c:3629
2332 #, c-format
2333 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2334 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2335
2336 #: g10/gpg.c:3637
2337 #, c-format
2338 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2339 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2340
2341 #: g10/gpg.c:3727
2342 #, c-format
2343 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2344 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2345
2346 #: g10/gpg.c:3844
2347 msgid "[filename]"
2348 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
2349
2350 #: g10/gpg.c:3848
2351 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2352 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
2353
2354 #: g10/gpg.c:4160
2355 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2356 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2357
2358 #: g10/gpg.c:4162
2359 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2360 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2361
2362 #: g10/gpg.c:4195
2363 #, fuzzy
2364 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2365 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2366
2367 #: g10/gpgv.c:72
2368 msgid "take the keys from this keyring"
2369 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
2370
2371 #: g10/gpgv.c:74
2372 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2373 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
2374
2375 #: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:372
2376 msgid "|FD|write status info to this FD"
2377 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
2378
2379 #: g10/gpgv.c:99
2380 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2381 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2382
2383 #: g10/gpgv.c:102
2384 msgid ""
2385 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2386 "Check signatures against known trusted keys\n"
2387 msgstr ""
2388 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2389 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
2390
2391 #: g10/helptext.c:49
2392 msgid ""
2393 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2394 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2395 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2396 msgstr ""
2397 "Åßíáé áðüöáóç óáò íá ïñßóåôå ôéìÞ åäþ. ÁõôÞ ç ôéìÞ äåí èá åîá÷èåß\n"
2398 "ðïôÝ óå ôñßôï ðñüóùðï.  Ôç ÷ñåéáæüìáóôå ãéá åöáñìïãÞ ôïõ éóôïý-"
2399 "åìðéóôïóýíçò,\n"
2400 "äåí Ý÷åé ôßðïôá íá êÜíåé ìå ôïí (óéùðçëÜ äçìéïõñãçìÝíï) éóôü-ðéóôïðïéçôéêþí."
2401
2402 #: g10/helptext.c:55
2403 msgid ""
2404 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2405 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2406 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2407 "ultimately trusted\n"
2408 msgstr ""
2409 "Ãéá ôç äüìçóç åíüò Éóôïý-Åìðéóôïóýíçò, ôï GnuPG ðñÝðåé íá îÝñåé ðïéÜ "
2410 "êëåéäéÜ\n"
2411 "åßíáé ðëÞñçò åìðéóôïóýíçò - áõôÜ åßíáé óõíÞèùò êëåéäéÜ óôá ïðïßá Ý÷åôå\n"
2412 "ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß. ÁðáíôÞóôå \"yes\" (íáé) ãéá íá äïèåß óôï "
2413 "êëåéäß\n"
2414 "áõôü ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
2415
2416 #: g10/helptext.c:62
2417 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2418 msgstr ""
2419 "ÅÜí èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôü ôï ìç åìðéóôåõìÝíï êëåéäß, áðáíôÞóôå \"yes"
2420 "\"."
2421
2422 #: g10/helptext.c:66
2423 msgid ""
2424 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2425 msgstr ""
2426 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ áðïäÝêôç áõôïý ðïõ èÝëåôå íá óôåßëåôå ìÞíõìá."
2427
2428 #: g10/helptext.c:70
2429 msgid ""
2430 "Select the algorithm to use.\n"
2431 "\n"
2432 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2433 "for signatures.\n"
2434 "\n"
2435 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2436 "\n"
2437 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2438 "\n"
2439 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2440 msgstr ""
2441
2442 #: g10/helptext.c:84
2443 msgid ""
2444 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2445 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2446 "Please consult your security expert first."
2447 msgstr ""
2448 "ÃåíéêÜ, äåí åßíáé êáëÞ éäÝá íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï ßäéï êëåéäß ãéá õðïãñáöÞ\n"
2449 "êáé êñõðôïãñÜöçóç. Áõôüò ï áëãüñéèìïò ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï óå\n"
2450 "ïñéóìÝíïõò ôüðïõò. Ç óõìâïõëÞ åíüò åéäéêïý óå èÝìáôá áóöÜëåéáò óõíåßóôáôå."
2451
2452 #: g10/helptext.c:91
2453 msgid "Enter the size of the key"
2454 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï ìÝãåèïò ôïõ êëåéäéïý"
2455
2456 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
2457 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
2458 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2459 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\"(íáé) Þ \"no\"(ü÷é)"
2460
2461 #: g10/helptext.c:105
2462 msgid ""
2463 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2464 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2465 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2466 "the given value as an interval."
2467 msgstr ""
2468 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí áðáéôïýìåíç ôéìÞ üðùò áðåéêïíßæåôå.\n"
2469 "Ìðïñåßôå íá åéóÜãåôå ìéá çìåñïìçíßá ISO (YYYY-MM-DD) áëëÜ\n"
2470 "äåí èá ëÜâåôå ìéá êáëÞ áðÜíôçóç óöÜëìáôïò - áíôßèåôá ôï óýóôçìá\n"
2471 "ðñïóðáèåß íá åñìçíåýóåé ôçí ôéìÞ óáí äéÜóôçìá."
2472
2473 #: g10/helptext.c:117
2474 msgid "Enter the name of the key holder"
2475 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï üíïìá ôïõ êëåéäïêñÜôïñá"
2476
2477 #: g10/helptext.c:122
2478 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2479 msgstr "ðëçêôñïëïãÞóôå ðñïáéñåôéêÜ ìéá äéåýèõíóç email (óõíéóôÜôáé)"
2480
2481 #: g10/helptext.c:126
2482 msgid "Please enter an optional comment"
2483 msgstr "Ðáñáêáëþ ðñïáéñåôéêÜ ðëçêôñïëïãÞóôå Ýíá ó÷üëéï"
2484
2485 #: g10/helptext.c:131
2486 msgid ""
2487 "N  to change the name.\n"
2488 "C  to change the comment.\n"
2489 "E  to change the email address.\n"
2490 "O  to continue with key generation.\n"
2491 "Q  to to quit the key generation."
2492 msgstr ""
2493 "N  ãéá áëëáãÞ ôïõ ïíüìáôïò.\n"
2494 "C  ãéá áëëáãÞ ôïõ ó÷ïëßïõ.\n"
2495 "E  ãéá áëëáãÞ ôçò äéåýèõíóçò email.\n"
2496 "O  ãéá óõíÝ÷åéá ôçò äçìéïõñãßáò êëåéäéïý.\n"
2497 "Q  ãéá íá ôåñìáôßóåôå ôç äçìéïõñãßá êëåéäéïý."
2498
2499 #: g10/helptext.c:140
2500 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2501 msgstr ""
2502 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" (Þ áðëÜ \"y\") åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äçìéïõñãçèåß ôï "
2503 "õðïêëåéäß."
2504
2505 #: g10/helptext.c:148
2506 msgid ""
2507 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2508 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2509 "know how carefully you verified this.\n"
2510 "\n"
2511 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2512 "the\n"
2513 "    key.\n"
2514 "\n"
2515 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2516 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2517 "for\n"
2518 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2519 "user.\n"
2520 "\n"
2521 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2522 "could\n"
2523 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2524 "the\n"
2525 "    key against a photo ID.\n"
2526 "\n"
2527 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2528 "could\n"
2529 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2530 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2531 "a\n"
2532 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2533 "the\n"
2534 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2535 "exchange\n"
2536 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2537 "\n"
2538 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2539 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2540 "\"\n"
2541 "mean to you when you sign other keys.\n"
2542 "\n"
2543 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2544 msgstr ""
2545 "¼ôáí õðïãñÜöåôå Ýíá user ID óå Ýíá êëåéäß, ðñÝðåé ðñþôá íá âåâáéùèåßôå üôé\n"
2546 "ôï êëåéäß áíÞêåé óôï ðñüóùðï ðïõ áíáöÝñåôå óôï user ID. Åßíáé ÷ñÞóéìï "
2547 "ãéáôïõò Üëëïõò, íá îÝñïõí ðüóï ðñïóåêôéêÜ êÜíáôå áõôÞ ôç ðéóôïðïßçóç.\n"
2548 "\n"
2549 "\"0\" óçìáßíåé ïôé äåí áðáíôÜôå êáôá ðüóï ðñïóåêôéêÜ ðéóôïðïéÞóáôå ôï "
2550 "êëåéäß.\n"
2551 "\"1\" óçìáßíåé üôé ðéóôåýåôå ïôé ôï êëåéäß áíÞêåé óôï Üôïìï ðïõ ëÝåé üôé "
2552 "ôïõ\n"
2553 "    áíÞêåé, áëëÜ äåí ìðïñåßôå Þ äåí åðéâåâáéþóáôå êáèüëïõ ôï êëåéäß. Áõôü\n"
2554 "    åßíáé ÷ñÞóéìï üôáí õðïãñÜöåôå ôï êëåéäß åíüò \"øåõäþíõìïõ\" ÷ñÞóôç.\n"
2555 "\n"
2556 "\"2\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå ôçí óõíÞèç ðéóôïðïßçóç ôïõ êëåéäéïý. Ãéá "
2557 "ðáñÜäåéãìá\n"
2558 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ðéóôïðïéÞóáôå ôï êëåéäß êáé åëÝãîáôå ôï\n"
2559 "    user ID óôï êëåéäß ìå ìéá photo ID.\n"
2560 "\n"
2561 "\"3\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï óôï êëåéäß. Ãéá ðáñÜäåéãìá, "
2562 "áõôü\n"
2563 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé åëÝãîáôå ôï áðïôýðùìá ôïõ êëåéäéïý ìå ôïí\n"
2564 "    éäéïêôÞôç ôïõ êëåéäéïý \"öõóéêÜ\" ðáñþí êáé åëÝãîáôå üôé ôï photo ID "
2565 "ôïõ\n"
2566 "    êëåéäéïý åßíáé üìïéï ìå áõôü óå Ýíá äýóêïëá íá ðáñá÷áñá÷èåß Ýããñáöï ð."
2567 "÷.\n"
2568 "    ôáõôüôçôá, äéáâáôÞñéï, äßðëùìá ïäÞãçóçò.\n"
2569 "\n"
2570 "¸÷åôå õðüøç üôé ôá ðáñáäåßãìáôá ðïõ äþèçêáí óôá \"åðßðåäá\" 2 êáé 3 åßíáé\n"
2571 "*ìüíï* ðáñáäåßãìáôá. Óôï ôÝëïò åîáñôÜôå ìüíï áðü åóÜò íá áðïöáóßóåôå ôé\n"
2572 "óçìáßíåé \"óõíÞèåò\" êáé ôé \"åêôåôôáìÝíï\" óå åóÜò üôáí õðïãñÜöåôå "
2573 "êëåéäéÜ.\n"
2574 "\n"
2575 "ÅÜí äåí îÝñåôå ðïéÜ åßíáé ç óùóôÞ áðÜíôçóç, äþóôå \"0\"."
2576
2577 #: g10/helptext.c:186
2578 #, fuzzy
2579 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2580 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå ÏËÁ ôá user ID"
2581
2582 #: g10/helptext.c:190
2583 msgid ""
2584 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2585 "All certificates are then also lost!"
2586 msgstr ""
2587 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí ðñáãìáôéêÜ èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü\n"
2588 "ôï user ID.  ¼ëá ôá ðéóôïðïéçôéêÜ èá ÷áèïýí ôüôå!"
2589
2590 #: g10/helptext.c:195
2591 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2592 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äéáãñáöåß ôï õðïêëåéäß"
2593
2594 #: g10/helptext.c:200
2595 msgid ""
2596 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2597 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2598 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2599 msgstr ""
2600 "ÁõôÞ åßíáé ìéá Ýãêõñç õðïãñáöÞ óôï êëåéäß. ÊáíïíéêÜ äåí èá èÝëáôå\n"
2601 "íá äéáãñáöåß áõôÞ ç õðïãñáöÞ åðåéäÞ ìðïñåß íá åßíáé áðáñáßôçôç ãéá\n"
2602 "êáèéÝñùóç ìéá óýíäåóçò åìðéóôïóýíçò óôï êëåéäß Þ óå Ýíá Üëëï êëåéäß\n"
2603 "ðéóôïðïéçìÝíï áðü áõôü."
2604
2605 #: g10/helptext.c:205
2606 msgid ""
2607 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2608 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2609 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2610 "a trust connection through another already certified key."
2611 msgstr ""
2612 "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ äåí ìðïñåß íá åëåã÷èåß åðåéäÞ äåí Ý÷åôå ôï áíôßóôïé÷ï\n"
2613 "êëåéäß.  ÐñÝðåé íá áíáâÜëëåôå ôç äéáãñáöÞ ôïõ, ìÝ÷ñé íá ìÜèåôå ðéï êëåéäß\n"
2614 "÷ñçóéìïðïéÞèçêå ãéáôß áõôü ôï êëåéäß õðïãñáöÞò ìðïñåß íá êáèéåñþóåé\n"
2615 "ìéá óýíäåóç åìðéóôïóýíçò ìÝóù åíüò Üëëïõ Þäç ðéóôïðïéçìÝíïõ êëåéäéïý."
2616
2617 #: g10/helptext.c:211
2618 msgid ""
2619 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2620 "your keyring."
2621 msgstr ""
2622 "Ç õðïãñáöÞ äåí åßíáé Ýãêõñç.  Åßíáé óõíåôü íá äéáãñáöåß áðü ôç\n"
2623 "êëåéäïèÞêç óáò."
2624
2625 #: g10/helptext.c:215
2626 msgid ""
2627 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2628 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2629 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2630 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2631 "a second one is available."
2632 msgstr ""
2633 "ÁõôÞ åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ðïõ óõíäÝåé ôï user ID óôï êëåéäß. Äåí\n"
2634 "åßíáé óõíÞèùò êáëÞ éäÝá íá äéáãñáöåß ìéá ôÝôïéá õðïãñáöÞ.  Óôçí\n"
2635 "ðñáãìáôéêüôçôá ôï GnuPG ßóùò íá ìç ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé áõôü\n"
2636 "ôï êëåéäß ðéá.  Ïðüôå íá óõíå÷ßóåôå ìüíï åÜí áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ ãéá\n"
2637 "êÜðïéï ëüãï äåí åßíáé Ýãêõñç Þ õðÜñ÷åé ìéá äåýôåñç."
2638
2639 #: g10/helptext.c:223
2640 msgid ""
2641 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2642 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2643 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2644 msgstr ""
2645 "ÁëëÜîôå ôéò ðñïåðéëïãÝò üëùí ôùí user ID (Þ ìüíï ôùí åðéëåãìÝíùí)\n"
2646 "óôçí ðñïõðÜñ÷ïõóá ëßóôá ðñïåðéëïãþí.  Ç çìåñïìçíßá üëùí ôùí åðçñåáóìÝíùí\n"
2647 "éäéï-õðïãñáöþí èá áõîçèåß êáôÜ 1 äåõôåñüëåðôï.\n"
2648
2649 #: g10/helptext.c:230
2650 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2651 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
2652
2653 #: g10/helptext.c:236
2654 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2655 msgstr "Ðáñáêáëþ åðáíáëÜâåôå ôç ôåëåõôáßá öñÜóç êëåéäß, ãéá óéãïõñéÜ."
2656
2657 #: g10/helptext.c:240
2658 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2659 msgstr "Äþóôå ôï üíïìá ôïõ áñ÷åßïõ óôï ïðïßï åöáñìüæåôáé ç õðïãñáöÞ"
2660
2661 #: g10/helptext.c:245
2662 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2663 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá åðéêáëõöèåß ôï áñ÷åßï"
2664
2665 #: g10/helptext.c:250
2666 msgid ""
2667 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2668 "file (which is shown in brackets) will be used."
2669 msgstr ""
2670 "Ðáñáêáëþ åéóÜãåôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ. ÅÜí áðëÜ ðáôÞóåôå RETURN\n"
2671 "ôï åî'ïñéóìïý áñ÷åßï (áðåéêïíßæåôáé óôéò áãêýëåò) èá ÷ñçóéìïðïéçèåß."
2672
2673 #: g10/helptext.c:256
2674 msgid ""
2675 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2676 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2677 "  \"Key has been compromised\"\n"
2678 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2679 "      got access to your secret key.\n"
2680 "  \"Key is superseded\"\n"
2681 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2682 "  \"Key is no longer used\"\n"
2683 "      Use this if you have retired this key.\n"
2684 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2685 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2686 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2687 msgstr ""
2688 "ÐñÝðåé íá ïñßóåôå Ýíá ëüãï ãéá ôçí ðéóôïðïßçóç.  ÁíÜëïãá ìå ôá\n"
2689 "óõìöñáæüìåíá, Ý÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝîåôå áðü ôç ëßóôá:\n"
2690 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß\"\n"
2691 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí ðéóôåýåôå üôé ìç åîïõóéïäïôçìÝíá ðñüóùðá\n"
2692 "      Ý÷ïõí ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß óáò.\n"
2693 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß\"\n"
2694 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áíôéêáôáóôÞóåé ôï êëåéäß ìå Ýíá Üëëï.\n"
2695 "  \"Ôï êëåéäß äåí ÷ñçóéìïðïéåßôå ðëÝïí\"\n"
2696 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áðïóýñåé áõôü ôï êëåéäß.\n"
2697 "  \"Ôï user ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï\"\n"
2698 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå áõôü ãéá íá äçëþóåôå üôé ôï user ID äåí ðñÝðåé\n"
2699 "      íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðéá. Ãéá íá ïñßóåôå Üêõñç ìéá äéåýèõíóç email.\n"
2700
2701 #: g10/helptext.c:272
2702 msgid ""
2703 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2704 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2705 "An empty line ends the text.\n"
2706 msgstr ""
2707 "ÅÜí åðéèõìåßôå, ìðïñåßôå íá ðëçêôñïëïãÞóåôå Ýíá êåßìåíï ðïõ\n"
2708 "ðåñéãñÜöåé ôïí ëüãï ðïõ åêäßäåôáé áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò.\n"
2709 "Ðáñáêáëþ êñáôÞóôå áõôü ôï êåßìåíï óõíïðôéêü. Ìéá Üäåéá ãñáììÞ\n"
2710 "ëÞãåé ôï êåßìåíï.\n"
2711
2712 #: g10/helptext.c:287
2713 msgid "No help available"
2714 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2715
2716 #: g10/helptext.c:295
2717 #, c-format
2718 msgid "No help available for `%s'"
2719 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2720
2721 #: g10/import.c:94
2722 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2723 msgstr ""
2724
2725 #: g10/import.c:96
2726 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2727 msgstr ""
2728
2729 #: g10/import.c:98
2730 #, fuzzy
2731 msgid "do not update the trustdb after import"
2732 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2733
2734 #: g10/import.c:100
2735 #, fuzzy
2736 msgid "create a public key when importing a secret key"
2737 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2738
2739 #: g10/import.c:102
2740 msgid "only accept updates to existing keys"
2741 msgstr ""
2742
2743 #: g10/import.c:104
2744 #, fuzzy
2745 msgid "remove unusable parts from key after import"
2746 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2747
2748 #: g10/import.c:106
2749 msgid "remove as much as possible from key after import"
2750 msgstr ""
2751
2752 #: g10/import.c:269
2753 #, c-format
2754 msgid "skipping block of type %d\n"
2755 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2756
2757 #: g10/import.c:278
2758 #, fuzzy, c-format
2759 msgid "%lu keys processed so far\n"
2760 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2761
2762 #: g10/import.c:295
2763 #, c-format
2764 msgid "Total number processed: %lu\n"
2765 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2766
2767 #: g10/import.c:297
2768 #, c-format
2769 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2770 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2771
2772 #: g10/import.c:300
2773 #, c-format
2774 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2775 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2776
2777 #: g10/import.c:302 sm/import.c:112
2778 #, c-format
2779 msgid "              imported: %lu"
2780 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2781
2782 #: g10/import.c:308 sm/import.c:116
2783 #, c-format
2784 msgid "             unchanged: %lu\n"
2785 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2786
2787 #: g10/import.c:310
2788 #, c-format
2789 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2790 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2791
2792 #: g10/import.c:312
2793 #, c-format
2794 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2795 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2796
2797 #: g10/import.c:314
2798 #, c-format
2799 msgid "        new signatures: %lu\n"
2800 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2801
2802 #: g10/import.c:316
2803 #, c-format
2804 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2805 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2806
2807 #: g10/import.c:318 sm/import.c:118
2808 #, c-format
2809 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2810 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2811
2812 #: g10/import.c:320 sm/import.c:120
2813 #, c-format
2814 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2815 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2816
2817 #: g10/import.c:322 sm/import.c:122
2818 #, c-format
2819 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2820 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2821
2822 #: g10/import.c:324 sm/import.c:124
2823 #, c-format
2824 msgid "          not imported: %lu\n"
2825 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2826
2827 #: g10/import.c:326
2828 #, fuzzy, c-format
2829 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2830 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2831
2832 #: g10/import.c:328
2833 #, fuzzy, c-format
2834 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2835 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2836
2837 #: g10/import.c:569
2838 #, c-format
2839 msgid ""
2840 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2841 "algorithms on these user IDs:\n"
2842 msgstr ""
2843
2844 #: g10/import.c:610
2845 #, c-format
2846 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2847 msgstr ""
2848
2849 #: g10/import.c:625
2850 #, fuzzy, c-format
2851 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2852 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2853
2854 #: g10/import.c:637
2855 #, c-format
2856 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2857 msgstr ""
2858
2859 #: g10/import.c:650
2860 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2861 msgstr ""
2862
2863 #: g10/import.c:652
2864 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2865 msgstr ""
2866
2867 #: g10/import.c:676
2868 #, c-format
2869 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2870 msgstr ""
2871
2872 #: g10/import.c:726 g10/import.c:1124
2873 #, fuzzy, c-format
2874 msgid "key %s: no user ID\n"
2875 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2876
2877 #: g10/import.c:755
2878 #, fuzzy, c-format
2879 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2880 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2881
2882 #: g10/import.c:770
2883 #, fuzzy, c-format
2884 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2885 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2886
2887 #: g10/import.c:776
2888 #, fuzzy, c-format
2889 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2890 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2891
2892 #: g10/import.c:778
2893 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2894 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2895
2896 #: g10/import.c:788 g10/import.c:1246
2897 #, fuzzy, c-format
2898 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2899 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2900
2901 #: g10/import.c:794
2902 #, fuzzy, c-format
2903 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2904 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2905
2906 #: g10/import.c:803
2907 #, c-format
2908 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2909 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2910
2911 #: g10/import.c:808 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141
2912 #, c-format
2913 msgid "writing to `%s'\n"
2914 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2915
2916 #: g10/import.c:812 g10/import.c:907 g10/import.c:1164 g10/import.c:1307
2917 #: g10/import.c:2369 g10/import.c:2391
2918 #, c-format
2919 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2920 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2921
2922 #: g10/import.c:831
2923 #, fuzzy, c-format
2924 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2925 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2926
2927 #: g10/import.c:855
2928 #, fuzzy, c-format
2929 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2930 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2931
2932 #: g10/import.c:872 g10/import.c:1264
2933 #, fuzzy, c-format
2934 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2935 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2936
2937 #: g10/import.c:880 g10/import.c:1271
2938 #, fuzzy, c-format
2939 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2940 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2941
2942 #: g10/import.c:917
2943 #, fuzzy, c-format
2944 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2945 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2946
2947 #: g10/import.c:920
2948 #, fuzzy, c-format
2949 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2950 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2951
2952 #: g10/import.c:923
2953 #, fuzzy, c-format
2954 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2955 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2956
2957 #: g10/import.c:926
2958 #, fuzzy, c-format
2959 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2960 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2961
2962 #: g10/import.c:929
2963 #, fuzzy, c-format
2964 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2965 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2966
2967 #: g10/import.c:932
2968 #, fuzzy, c-format
2969 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2970 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2971
2972 #: g10/import.c:935
2973 #, fuzzy, c-format
2974 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2975 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2976
2977 #: g10/import.c:938
2978 #, fuzzy, c-format
2979 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2980 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2981
2982 #: g10/import.c:941
2983 #, fuzzy, c-format
2984 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2985 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2986
2987 #: g10/import.c:944
2988 #, fuzzy, c-format
2989 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2990 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2991
2992 #: g10/import.c:967
2993 #, fuzzy, c-format
2994 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2995 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2996
2997 #: g10/import.c:1130
2998 #, fuzzy, c-format
2999 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
3000 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
3001
3002 #: g10/import.c:1141
3003 #, fuzzy
3004 msgid "importing secret keys not allowed\n"
3005 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
3006
3007 #: g10/import.c:1158 g10/import.c:2384
3008 #, c-format
3009 msgid "no default secret keyring: %s\n"
3010 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
3011
3012 #: g10/import.c:1169
3013 #, fuzzy, c-format
3014 msgid "key %s: secret key imported\n"
3015 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
3016
3017 #: g10/import.c:1199
3018 #, fuzzy, c-format
3019 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
3020 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
3021
3022 #: g10/import.c:1209
3023 #, fuzzy, c-format
3024 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
3025 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
3026
3027 #: g10/import.c:1239
3028 #, fuzzy, c-format
3029 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
3030 msgstr ""
3031 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
3032 "áíÜêëçóçò\n"
3033
3034 #: g10/import.c:1282
3035 #, fuzzy, c-format
3036 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
3037 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
3038
3039 #: g10/import.c:1314
3040 #, fuzzy, c-format
3041 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
3042 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
3043
3044 #: g10/import.c:1380
3045 #, fuzzy, c-format
3046 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
3047 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
3048
3049 #: g10/import.c:1395
3050 #, fuzzy, c-format
3051 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
3052 msgstr ""
3053 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
3054 "s\"\n"
3055
3056 #: g10/import.c:1397
3057 #, fuzzy, c-format
3058 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
3059 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3060
3061 #: g10/import.c:1415
3062 #, fuzzy, c-format
3063 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
3064 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
3065
3066 #: g10/import.c:1426 g10/import.c:1476
3067 #, fuzzy, c-format
3068 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3069 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
3070
3071 #: g10/import.c:1428
3072 #, fuzzy, c-format
3073 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
3074 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
3075
3076 #: g10/import.c:1443
3077 #, fuzzy, c-format
3078 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3079 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
3080
3081 #: g10/import.c:1465
3082 #, fuzzy, c-format
3083 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3084 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
3085
3086 #: g10/import.c:1478
3087 #, fuzzy, c-format
3088 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3089 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
3090
3091 #: g10/import.c:1493
3092 #, fuzzy, c-format
3093 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3094 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
3095
3096 #: g10/import.c:1535
3097 #, fuzzy, c-format
3098 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3099 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
3100
3101 #: g10/import.c:1556
3102 #, fuzzy, c-format
3103 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3104 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
3105
3106 #: g10/import.c:1583
3107 #, fuzzy, c-format
3108 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3109 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
3110
3111 #: g10/import.c:1593
3112 #, fuzzy, c-format
3113 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3114 msgstr ""
3115 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
3116
3117 #: g10/import.c:1610
3118 #, fuzzy, c-format
3119 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3120 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
3121
3122 #: g10/import.c:1624
3123 #, fuzzy, c-format
3124 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3125 msgstr ""
3126 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
3127
3128 #: g10/import.c:1632
3129 #, fuzzy, c-format
3130 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3131 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
3132
3133 #: g10/import.c:1732
3134 #, fuzzy, c-format
3135 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3136 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
3137
3138 #: g10/import.c:1794
3139 #, fuzzy, c-format
3140 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3141 msgstr ""
3142 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
3143 "08lX\n"
3144
3145 #: g10/import.c:1808
3146 #, fuzzy, c-format
3147 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3148 msgstr ""
3149 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
3150 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
3151
3152 #: g10/import.c:1867
3153 #, fuzzy, c-format
3154 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3155 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
3156
3157 #: g10/import.c:1901
3158 #, fuzzy, c-format
3159 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3160 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
3161
3162 #: g10/import.c:2290
3163 #, fuzzy
3164 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3165 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
3166
3167 #: g10/import.c:2298
3168 #, fuzzy
3169 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3170 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3171
3172 #: g10/import.c:2300
3173 #, fuzzy
3174 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3175 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3176
3177 #: g10/keydb.c:168
3178 #, c-format
3179 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3180 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3181
3182 #: g10/keydb.c:174
3183 #, c-format
3184 msgid "keyring `%s' created\n"
3185 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
3186
3187 #: g10/keydb.c:315 g10/keydb.c:318
3188 #, fuzzy, c-format
3189 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3190 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
3191
3192 #: g10/keydb.c:697
3193 #, c-format
3194 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3195 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
3196
3197 #: g10/keyedit.c:265
3198 msgid "[revocation]"
3199 msgstr "[áíÜêëçóç]"
3200
3201 #: g10/keyedit.c:266
3202 msgid "[self-signature]"
3203 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
3204
3205 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:388
3206 msgid "1 bad signature\n"
3207 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
3208
3209 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
3210 #, c-format
3211 msgid "%d bad signatures\n"
3212 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
3213
3214 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
3215 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3216 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
3217
3218 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
3219 #, c-format
3220 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3221 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
3222
3223 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
3224 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3225 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
3226
3227 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3228 #, c-format
3229 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3230 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
3231
3232 #: g10/keyedit.c:356
3233 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3234 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
3235
3236 #: g10/keyedit.c:358
3237 #, c-format
3238 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3239 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
3240
3241 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:261
3242 #, fuzzy
3243 msgid ""
3244 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3245 "keys\n"
3246 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3247 "etc.)\n"
3248 msgstr ""
3249 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
3250 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
3251 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
3252 "\n"
3253
3254 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:273
3255 #, fuzzy, c-format
3256 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3257 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
3258
3259 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
3260 #, fuzzy, c-format
3261 msgid "  %d = I trust fully\n"
3262 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
3263
3264 #: g10/keyedit.c:438
3265 msgid ""
3266 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3267 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3268 "trust signatures on your behalf.\n"
3269 msgstr ""
3270
3271 #: g10/keyedit.c:454
3272 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3273 msgstr ""
3274
3275 #: g10/keyedit.c:598
3276 #, c-format
3277 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3278 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3279
3280 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3281 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1753
3282 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3283 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
3284
3285 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3286 #: g10/keyedit.c:1759
3287 msgid "  Unable to sign.\n"
3288 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
3289
3290 #: g10/keyedit.c:626
3291 #, c-format
3292 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3293 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
3294
3295 #: g10/keyedit.c:654
3296 #, c-format
3297 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3298 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3299
3300 #: g10/keyedit.c:682
3301 #, fuzzy, c-format
3302 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3303 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3304
3305 #: g10/keyedit.c:684
3306 #, fuzzy
3307 msgid "Sign it? (y/N) "
3308 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3309
3310 #: g10/keyedit.c:706
3311 #, c-format
3312 msgid ""
3313 "The self-signature on \"%s\"\n"
3314 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3315 msgstr ""
3316 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
3317 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3318
3319 #: g10/keyedit.c:715
3320 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3321 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
3322
3323 #: g10/keyedit.c:729
3324 #, c-format
3325 msgid ""
3326 "Your current signature on \"%s\"\n"
3327 "has expired.\n"
3328 msgstr ""
3329 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3330 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
3331
3332 #: g10/keyedit.c:733
3333 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3334 msgstr ""
3335 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
3336
3337 #: g10/keyedit.c:754
3338 #, c-format
3339 msgid ""
3340 "Your current signature on \"%s\"\n"
3341 "is a local signature.\n"
3342 msgstr ""
3343 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3344 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
3345
3346 #: g10/keyedit.c:758
3347 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3348 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
3349
3350 #: g10/keyedit.c:779
3351 #, fuzzy, c-format
3352 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3353 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3354
3355 #: g10/keyedit.c:782
3356 #, fuzzy, c-format
3357 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3358 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3359
3360 #: g10/keyedit.c:787
3361 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3362 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
3363
3364 #: g10/keyedit.c:809
3365 #, fuzzy, c-format
3366 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3367 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3368
3369 #: g10/keyedit.c:824
3370 msgid "This key has expired!"
3371 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
3372
3373 #: g10/keyedit.c:842
3374 #, c-format
3375 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3376 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
3377
3378 #: g10/keyedit.c:848
3379 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3380 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
3381
3382 #: g10/keyedit.c:888
3383 msgid ""
3384 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3385 "mode.\n"
3386 msgstr ""
3387 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
3388 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
3389
3390 #: g10/keyedit.c:890
3391 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3392 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
3393
3394 #: g10/keyedit.c:915
3395 msgid ""
3396 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3397 "belongs\n"
3398 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3399 msgstr ""
3400 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
3401 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
3402 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
3403
3404 #: g10/keyedit.c:920
3405 #, c-format
3406 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3407 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
3408
3409 #: g10/keyedit.c:922
3410 #, c-format
3411 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3412 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
3413
3414 #: g10/keyedit.c:924
3415 #, c-format
3416 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3417 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
3418
3419 #: g10/keyedit.c:926
3420 #, c-format
3421 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3422 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
3423
3424 #: g10/keyedit.c:932
3425 #, fuzzy
3426 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3427 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
3428
3429 #: g10/keyedit.c:956
3430 #, fuzzy, c-format
3431 msgid ""
3432 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3433 "key \"%s\" (%s)\n"
3434 msgstr ""
3435 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
3436 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
3437
3438 #: g10/keyedit.c:963
3439 #, fuzzy
3440 msgid "This will be a self-signature.\n"
3441 msgstr ""
3442 "\n"
3443 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
3444
3445 #: g10/keyedit.c:969
3446 #, fuzzy
3447 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3448 msgstr ""
3449 "\n"
3450 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3451
3452 #: g10/keyedit.c:977
3453 #, fuzzy
3454 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3455 msgstr ""
3456 "\n"
3457 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3458 "\n"
3459
3460 #: g10/keyedit.c:987
3461 #, fuzzy
3462 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3463 msgstr ""
3464 "\n"
3465 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3466
3467 #: g10/keyedit.c:994
3468 #, fuzzy
3469 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3470 msgstr ""
3471 "\n"
3472 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3473 "\n"
3474
3475 #: g10/keyedit.c:1001
3476 #, fuzzy
3477 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3478 msgstr ""
3479 "\n"
3480 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3481
3482 #: g10/keyedit.c:1006
3483 #, fuzzy
3484 msgid "I have checked this key casually.\n"
3485 msgstr ""
3486 "\n"
3487 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3488
3489 #: g10/keyedit.c:1011
3490 #, fuzzy
3491 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3492 msgstr ""
3493 "\n"
3494 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3495
3496 #: g10/keyedit.c:1021
3497 #, fuzzy
3498 msgid "Really sign? (y/N) "
3499 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3500
3501 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4803 g10/keyedit.c:4894 g10/keyedit.c:4958
3502 #: g10/keyedit.c:5019 g10/sign.c:348
3503 #, c-format
3504 msgid "signing failed: %s\n"
3505 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3506
3507 #: g10/keyedit.c:1131
3508 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3509 msgstr ""
3510
3511 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3516
3512 msgid "This key is not protected.\n"
3513 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3514
3515 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3503 g10/revoke.c:538
3516 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3517 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3518
3519 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3519
3520 #, fuzzy
3521 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3522 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3523
3524 #: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3523
3525 msgid "Key is protected.\n"
3526 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3527
3528 #: g10/keyedit.c:1178
3529 #, c-format
3530 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3531 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
3532
3533 #: g10/keyedit.c:1184
3534 msgid ""
3535 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3536 "\n"
3537 msgstr ""
3538 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
3539 "\n"
3540
3541 #: g10/keyedit.c:1199 g10/keygen.c:2116
3542 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3543 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
3544
3545 #: g10/keyedit.c:1204
3546 msgid ""
3547 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3548 "\n"
3549 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
3550
3551 #: g10/keyedit.c:1207
3552 #, fuzzy
3553 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3554 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
3555
3556 #: g10/keyedit.c:1278
3557 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3558 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
3559
3560 #: g10/keyedit.c:1364
3561 msgid "save and quit"
3562 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3563
3564 #: g10/keyedit.c:1367
3565 #, fuzzy
3566 msgid "show key fingerprint"
3567 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3568
3569 #: g10/keyedit.c:1368
3570 msgid "list key and user IDs"
3571 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3572
3573 #: g10/keyedit.c:1370
3574 msgid "select user ID N"
3575 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3576
3577 #: g10/keyedit.c:1371
3578 #, fuzzy
3579 msgid "select subkey N"
3580 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3581
3582 #: g10/keyedit.c:1372
3583 #, fuzzy
3584 msgid "check signatures"
3585 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3586
3587 #: g10/keyedit.c:1377
3588 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3589 msgstr ""
3590
3591 #: g10/keyedit.c:1382
3592 #, fuzzy
3593 msgid "sign selected user IDs locally"
3594 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3595
3596 #: g10/keyedit.c:1384
3597 #, fuzzy
3598 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3599 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3600
3601 #: g10/keyedit.c:1386
3602 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3603 msgstr ""
3604
3605 #: g10/keyedit.c:1390
3606 msgid "add a user ID"
3607 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3608
3609 #: g10/keyedit.c:1392
3610 msgid "add a photo ID"
3611 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3612
3613 #: g10/keyedit.c:1394
3614 #, fuzzy
3615 msgid "delete selected user IDs"
3616 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3617
3618 #: g10/keyedit.c:1399
3619 #, fuzzy
3620 msgid "add a subkey"
3621 msgstr "addkey"
3622
3623 #: g10/keyedit.c:1403
3624 msgid "add a key to a smartcard"
3625 msgstr ""
3626
3627 #: g10/keyedit.c:1405
3628 msgid "move a key to a smartcard"
3629 msgstr ""
3630
3631 #: g10/keyedit.c:1407
3632 msgid "move a backup key to a smartcard"
3633 msgstr ""
3634
3635 #: g10/keyedit.c:1411
3636 #, fuzzy
3637 msgid "delete selected subkeys"
3638 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3639
3640 #: g10/keyedit.c:1413
3641 msgid "add a revocation key"
3642 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3643
3644 #: g10/keyedit.c:1415
3645 #, fuzzy
3646 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3647 msgstr ""
3648 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3649
3650 #: g10/keyedit.c:1417
3651 #, fuzzy
3652 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3653 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3654
3655 #: g10/keyedit.c:1419
3656 #, fuzzy
3657 msgid "flag the selected user ID as primary"
3658 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3659
3660 #: g10/keyedit.c:1421
3661 #, fuzzy
3662 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3663 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
3664
3665 #: g10/keyedit.c:1424
3666 msgid "list preferences (expert)"
3667 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3668
3669 #: g10/keyedit.c:1426
3670 msgid "list preferences (verbose)"
3671 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3672
3673 #: g10/keyedit.c:1428
3674 #, fuzzy
3675 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3676 msgstr ""
3677 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3678
3679 #: g10/keyedit.c:1433
3680 #, fuzzy
3681 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3682 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3683
3684 #: g10/keyedit.c:1435
3685 #, fuzzy
3686 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3687 msgstr ""
3688 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3689
3690 #: g10/keyedit.c:1437
3691 msgid "change the passphrase"
3692 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3693
3694 #: g10/keyedit.c:1441
3695 msgid "change the ownertrust"
3696 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3697
3698 #: g10/keyedit.c:1443
3699 #, fuzzy
3700 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3701 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3702
3703 #: g10/keyedit.c:1445
3704 #, fuzzy
3705 msgid "revoke selected user IDs"
3706 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3707
3708 #: g10/keyedit.c:1450
3709 #, fuzzy
3710 msgid "revoke key or selected subkeys"
3711 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3712
3713 #: g10/keyedit.c:1451
3714 #, fuzzy
3715 msgid "enable key"
3716 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3717
3718 #: g10/keyedit.c:1452
3719 #, fuzzy
3720 msgid "disable key"
3721 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3722
3723 #: g10/keyedit.c:1453
3724 #, fuzzy
3725 msgid "show selected photo IDs"
3726 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3727
3728 #: g10/keyedit.c:1455
3729 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3730 msgstr ""
3731
3732 #: g10/keyedit.c:1457
3733 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3734 msgstr ""
3735
3736 #: g10/keyedit.c:1579
3737 #, fuzzy, c-format
3738 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3739 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
3740
3741 #: g10/keyedit.c:1597
3742 msgid "Secret key is available.\n"
3743 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3744
3745 #: g10/keyedit.c:1680
3746 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3747 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3748
3749 #: g10/keyedit.c:1688
3750 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3751 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3752
3753 #: g10/keyedit.c:1707
3754 msgid ""
3755 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3756 "(lsign),\n"
3757 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3758 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3759 msgstr ""
3760
3761 #: g10/keyedit.c:1747
3762 msgid "Key is revoked."
3763 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3764
3765 #: g10/keyedit.c:1766
3766 #, fuzzy
3767 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3768 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3769
3770 #: g10/keyedit.c:1773
3771 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3772 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3773
3774 #: g10/keyedit.c:1782
3775 #, fuzzy, c-format
3776 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3777 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3778
3779 #: g10/keyedit.c:1805
3780 #, c-format
3781 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3782 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3783
3784 #: g10/keyedit.c:1827 g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:2013
3785 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3786 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3787
3788 #: g10/keyedit.c:1829
3789 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3790 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3791
3792 #: g10/keyedit.c:1831
3793 #, fuzzy
3794 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3795 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3796
3797 #: g10/keyedit.c:1832
3798 #, fuzzy
3799 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3800 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3801
3802 #: g10/keyedit.c:1882
3803 #, fuzzy
3804 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3805 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3806
3807 #: g10/keyedit.c:1894
3808 #, fuzzy
3809 msgid "You must select exactly one key.\n"
3810 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3811
3812 #: g10/keyedit.c:1922
3813 msgid "Command expects a filename argument\n"
3814 msgstr ""
3815
3816 #: g10/keyedit.c:1936
3817 #, fuzzy, c-format
3818 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3819 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3820
3821 #: g10/keyedit.c:1953
3822 #, fuzzy, c-format
3823 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3824 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3825
3826 #: g10/keyedit.c:1977
3827 msgid "You must select at least one key.\n"
3828 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3829
3830 #: g10/keyedit.c:1980
3831 #, fuzzy
3832 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3833 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3834
3835 #: g10/keyedit.c:1981
3836 #, fuzzy
3837 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3838 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3839
3840 #: g10/keyedit.c:2016
3841 #, fuzzy
3842 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3843 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3844
3845 #: g10/keyedit.c:2017
3846 #, fuzzy
3847 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3848 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3849
3850 #: g10/keyedit.c:2035
3851 #, fuzzy
3852 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3853 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3854
3855 #: g10/keyedit.c:2046
3856 #, fuzzy
3857 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3858 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3859
3860 #: g10/keyedit.c:2048
3861 #, fuzzy
3862 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3863 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3864
3865 #: g10/keyedit.c:2098
3866 msgid ""
3867 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3868 msgstr ""
3869
3870 #: g10/keyedit.c:2140
3871 #, fuzzy
3872 msgid "Set preference list to:\n"
3873 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3874
3875 #: g10/keyedit.c:2146
3876 #, fuzzy
3877 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3878 msgstr ""
3879 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3880
3881 #: g10/keyedit.c:2148
3882 #, fuzzy
3883 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3884 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3885
3886 #: g10/keyedit.c:2216
3887 #, fuzzy
3888 msgid "Save changes? (y/N) "
3889 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3890
3891 #: g10/keyedit.c:2219
3892 #, fuzzy
3893 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3894 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3895
3896 #: g10/keyedit.c:2229
3897 #, c-format
3898 msgid "update failed: %s\n"
3899 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3900
3901 #: g10/keyedit.c:2236
3902 #, c-format
3903 msgid "update secret failed: %s\n"
3904 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3905
3906 #: g10/keyedit.c:2243
3907 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3908 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3909
3910 #: g10/keyedit.c:2343
3911 msgid "Digest: "
3912 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3913
3914 #: g10/keyedit.c:2394
3915 msgid "Features: "
3916 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3917
3918 #: g10/keyedit.c:2405
3919 msgid "Keyserver no-modify"
3920 msgstr ""
3921
3922 #: g10/keyedit.c:2420 g10/keylist.c:306
3923 msgid "Preferred keyserver: "
3924 msgstr ""
3925
3926 #: g10/keyedit.c:2428 g10/keyedit.c:2429
3927 #, fuzzy
3928 msgid "Notations: "
3929 msgstr "Óçìåßùóç: "
3930
3931 #: g10/keyedit.c:2639
3932 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3933 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3934
3935 #: g10/keyedit.c:2698
3936 #, fuzzy, c-format
3937 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3938 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3939
3940 #: g10/keyedit.c:2719
3941 #, fuzzy, c-format
3942 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3943 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3944
3945 #: g10/keyedit.c:2725
3946 #, fuzzy
3947 msgid "(sensitive)"
3948 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3949
3950 #: g10/keyedit.c:2741 g10/keyedit.c:2797 g10/keyedit.c:2858 g10/keyedit.c:2873
3951 #: g10/keylist.c:192 g10/keyserver.c:521
3952 #, fuzzy, c-format
3953 msgid "created: %s"
3954 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3955
3956 #: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:769 g10/keylist.c:863 g10/mainproc.c:983
3957 #, fuzzy, c-format
3958 msgid "revoked: %s"
3959 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3960
3961 #: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:740 g10/keylist.c:775 g10/keylist.c:869
3962 #, fuzzy, c-format
3963 msgid "expired: %s"
3964 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3965
3966 #: g10/keyedit.c:2748 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
3967 #: g10/keylist.c:194 g10/keylist.c:746 g10/keylist.c:781 g10/keylist.c:875
3968 #: g10/keylist.c:896 g10/keyserver.c:527 g10/mainproc.c:989
3969 #, fuzzy, c-format
3970 msgid "expires: %s"
3971 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3972
3973 #: g10/keyedit.c:2750
3974 #, fuzzy, c-format
3975 msgid "usage: %s"
3976 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3977
3978 #: g10/keyedit.c:2765
3979 #, fuzzy, c-format
3980 msgid "trust: %s"
3981 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3982
3983 #: g10/keyedit.c:2769
3984 #, c-format
3985 msgid "validity: %s"
3986 msgstr ""
3987
3988 #: g10/keyedit.c:2776
3989 msgid "This key has been disabled"
3990 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3991
3992 #: g10/keyedit.c:2804 g10/keylist.c:198
3993 msgid "card-no: "
3994 msgstr ""
3995
3996 #: g10/keyedit.c:2828
3997 msgid ""
3998 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3999 "unless you restart the program.\n"
4000 msgstr ""
4001 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
4002 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
4003
4004 #: g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:3238 g10/keyserver.c:531
4005 #: g10/mainproc.c:1835 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1693
4006 #, fuzzy
4007 msgid "revoked"
4008 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
4009
4010 #: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:535
4011 #: g10/mainproc.c:1837 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1695
4012 #, fuzzy
4013 msgid "expired"
4014 msgstr "expire"
4015
4016 #: g10/keyedit.c:2959
4017 msgid ""
4018 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
4019 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
4020 msgstr ""
4021 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
4022 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
4023
4024 #: g10/keyedit.c:3020
4025 msgid ""
4026 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
4027 "versions\n"
4028 "         of PGP to reject this key.\n"
4029 msgstr ""
4030 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
4031 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
4032
4033 #: g10/keyedit.c:3025 g10/keyedit.c:3360
4034 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
4035 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
4036
4037 #: g10/keyedit.c:3031
4038 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
4039 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
4040
4041 #: g10/keyedit.c:3171
4042 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
4043 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
4044
4045 #: g10/keyedit.c:3181
4046 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
4047 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
4048
4049 #: g10/keyedit.c:3185
4050 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
4051 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
4052
4053 #: g10/keyedit.c:3191
4054 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
4055 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
4056
4057 #: g10/keyedit.c:3205
4058 #, c-format
4059 msgid "Deleted %d signature.\n"
4060 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
4061
4062 #: g10/keyedit.c:3206
4063 #, c-format
4064 msgid "Deleted %d signatures.\n"
4065 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
4066
4067 #: g10/keyedit.c:3209
4068 msgid "Nothing deleted.\n"
4069 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
4070
4071 #: g10/keyedit.c:3242 g10/trustdb.c:1697
4072 #, fuzzy
4073 msgid "invalid"
4074 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
4075
4076 #: g10/keyedit.c:3244
4077 #, fuzzy, c-format
4078 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
4079 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
4080
4081 #: g10/keyedit.c:3251
4082 #, fuzzy, c-format
4083 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
4084 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
4085
4086 #: g10/keyedit.c:3252
4087 #, fuzzy, c-format
4088 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
4089 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
4090
4091 #: g10/keyedit.c:3260
4092 #, fuzzy, c-format
4093 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
4094 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4095
4096 #: g10/keyedit.c:3261
4097 #, fuzzy, c-format
4098 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
4099 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4100
4101 #: g10/keyedit.c:3355
4102 msgid ""
4103 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
4104 "cause\n"
4105 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
4106 msgstr ""
4107 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
4108 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
4109 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
4110
4111 #: g10/keyedit.c:3366
4112 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
4113 msgstr ""
4114 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
4115
4116 #: g10/keyedit.c:3386
4117 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
4118 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
4119
4120 #: g10/keyedit.c:3411
4121 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
4122 msgstr ""
4123 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
4124
4125 #: g10/keyedit.c:3426
4126 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
4127 msgstr ""
4128 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
4129
4130 #: g10/keyedit.c:3448
4131 #, fuzzy
4132 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
4133 msgstr ""
4134 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
4135
4136 #: g10/keyedit.c:3467
4137 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
4138 msgstr ""
4139 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
4140 "åðáíÝëèåé!\n"
4141
4142 #: g10/keyedit.c:3473
4143 #, fuzzy
4144 msgid ""
4145 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
4146 msgstr ""
4147 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
4148 "N): "
4149
4150 #: g10/keyedit.c:3534
4151 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
4152 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
4153
4154 #: g10/keyedit.c:3540
4155 #, fuzzy
4156 msgid "Please select at most one subkey.\n"
4157 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
4158
4159 #: g10/keyedit.c:3544
4160 #, fuzzy
4161 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
4162 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
4163
4164 #: g10/keyedit.c:3547
4165 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
4166 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
4167
4168 #: g10/keyedit.c:3593
4169 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
4170 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
4171
4172 #: g10/keyedit.c:3609
4173 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
4174 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
4175
4176 #: g10/keyedit.c:3687
4177 #, fuzzy, c-format
4178 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
4179 msgstr ""
4180 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
4181 "ðéóôïðïéçèåß\n"
4182
4183 #: g10/keyedit.c:3693
4184 #, c-format
4185 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
4186 msgstr ""
4187
4188 #: g10/keyedit.c:3856
4189 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
4190 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
4191
4192 #: g10/keyedit.c:3895 g10/keyedit.c:4005 g10/keyedit.c:4125 g10/keyedit.c:4266
4193 #, fuzzy, c-format
4194 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
4195 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
4196
4197 #: g10/keyedit.c:4066
4198 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
4199 msgstr ""
4200
4201 #: g10/keyedit.c:4146
4202 #, fuzzy
4203 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
4204 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
4205
4206 #: g10/keyedit.c:4147
4207 #, fuzzy
4208 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
4209 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
4210
4211 #: g10/keyedit.c:4209
4212 #, fuzzy
4213 msgid "Enter the notation: "
4214 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
4215
4216 #: g10/keyedit.c:4358
4217 #, fuzzy
4218 msgid "Proceed? (y/N) "
4219 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
4220
4221 #: g10/keyedit.c:4422
4222 #, c-format
4223 msgid "No user ID with index %d\n"
4224 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4225
4226 #: g10/keyedit.c:4480
4227 #, fuzzy, c-format
4228 msgid "No user ID with hash %s\n"
4229 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4230
4231 #: g10/keyedit.c:4507
4232 #, fuzzy, c-format
4233 msgid "No subkey with index %d\n"
4234 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4235
4236 #: g10/keyedit.c:4642
4237 #, fuzzy, c-format
4238 msgid "user ID: \"%s\"\n"
4239 msgstr "user ID: \""
4240
4241 #: g10/keyedit.c:4645 g10/keyedit.c:4709 g10/keyedit.c:4752
4242 #, fuzzy, c-format
4243 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
4244 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
4245
4246 #: g10/keyedit.c:4647 g10/keyedit.c:4711 g10/keyedit.c:4754
4247 msgid " (non-exportable)"
4248 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
4249
4250 #: g10/keyedit.c:4651
4251 #, c-format
4252 msgid "This signature expired on %s.\n"
4253 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4254
4255 #: g10/keyedit.c:4655
4256 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
4257 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
4258
4259 #: g10/keyedit.c:4659
4260 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4261 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
4262
4263 #: g10/keyedit.c:4686
4264 #, fuzzy, c-format
4265 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4266 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
4267
4268 #: g10/keyedit.c:4712
4269 #, fuzzy
4270 msgid " (non-revocable)"
4271 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
4272
4273 #: g10/keyedit.c:4719
4274 #, fuzzy, c-format
4275 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4276 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
4277
4278 #: g10/keyedit.c:4741
4279 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4280 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
4281
4282 #: g10/keyedit.c:4761
4283 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4284 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
4285
4286 #: g10/keyedit.c:4791
4287 msgid "no secret key\n"
4288 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
4289
4290 #: g10/keyedit.c:4861
4291 #, c-format
4292 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4293 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4294
4295 #: g10/keyedit.c:4878
4296 #, c-format
4297 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4298 msgstr ""
4299 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
4300
4301 #: g10/keyedit.c:4942
4302 #, fuzzy, c-format
4303 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4304 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4305
4306 #: g10/keyedit.c:5004
4307 #, fuzzy, c-format
4308 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4309 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4310
4311 #: g10/keyedit.c:5099
4312 #, fuzzy, c-format
4313 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4314 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
4315
4316 #: g10/keygen.c:268
4317 #, fuzzy, c-format
4318 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4319 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
4320
4321 #: g10/keygen.c:275
4322 #, fuzzy
4323 msgid "too many cipher preferences\n"
4324 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
4325
4326 #: g10/keygen.c:277
4327 #, fuzzy
4328 msgid "too many digest preferences\n"
4329 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
4330
4331 #: g10/keygen.c:279
4332 #, fuzzy
4333 msgid "too many compression preferences\n"
4334 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
4335
4336 #: g10/keygen.c:404
4337 #, fuzzy, c-format
4338 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4339 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
4340
4341 #: g10/keygen.c:884
4342 msgid "writing direct signature\n"
4343 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
4344
4345 #: g10/keygen.c:926
4346 msgid "writing self signature\n"
4347 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
4348
4349 #: g10/keygen.c:983
4350 msgid "writing key binding signature\n"
4351 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
4352
4353 #: g10/keygen.c:1151 g10/keygen.c:1262 g10/keygen.c:1267 g10/keygen.c:1402
4354 #: g10/keygen.c:3016
4355 #, c-format
4356 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4357 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
4358
4359 #: g10/keygen.c:1157 g10/keygen.c:1273 g10/keygen.c:1408 g10/keygen.c:3022
4360 #, c-format
4361 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4362 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
4363
4364 #: g10/keygen.c:1299
4365 msgid ""
4366 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4367 msgstr ""
4368
4369 #: g10/keygen.c:1519
4370 #, fuzzy
4371 msgid "Sign"
4372 msgstr "sign"
4373
4374 #: g10/keygen.c:1522
4375 msgid "Certify"
4376 msgstr ""
4377
4378 #: g10/keygen.c:1525
4379 #, fuzzy
4380 msgid "Encrypt"
4381 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
4382
4383 #: g10/keygen.c:1528
4384 msgid "Authenticate"
4385 msgstr ""
4386
4387 #: g10/keygen.c:1536
4388 msgid "SsEeAaQq"
4389 msgstr ""
4390
4391 #: g10/keygen.c:1555
4392 #, c-format
4393 msgid "Possible actions for a %s key: "
4394 msgstr ""
4395
4396 #: g10/keygen.c:1559
4397 msgid "Current allowed actions: "
4398 msgstr ""
4399
4400 #: g10/keygen.c:1564
4401 #, c-format
4402 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4403 msgstr ""
4404
4405 #: g10/keygen.c:1567
4406 #, fuzzy, c-format
4407 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4408 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4409
4410 #: g10/keygen.c:1570
4411 #, c-format
4412 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4413 msgstr ""
4414
4415 #: g10/keygen.c:1573
4416 #, c-format
4417 msgid "   (%c) Finished\n"
4418 msgstr ""
4419
4420 #: g10/keygen.c:1629
4421 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4422 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
4423
4424 #: g10/keygen.c:1631
4425 #, fuzzy, c-format
4426 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4427 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
4428
4429 #: g10/keygen.c:1632
4430 #, c-format
4431 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4432 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
4433
4434 #: g10/keygen.c:1634
4435 #, fuzzy, c-format
4436 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4437 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4438
4439 #: g10/keygen.c:1636
4440 #, fuzzy, c-format
4441 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4442 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4443
4444 #: g10/keygen.c:1637
4445 #, c-format
4446 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4447 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
4448
4449 #: g10/keygen.c:1639
4450 #, c-format
4451 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4452 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4453
4454 #: g10/keygen.c:1641
4455 #, fuzzy, c-format
4456 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4457 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4458
4459 #: g10/keygen.c:1710
4460 #, fuzzy, c-format
4461 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4462 msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
4463
4464 #: g10/keygen.c:1720
4465 #, c-format
4466 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4467 msgstr ""
4468
4469 #: g10/keygen.c:1727
4470 #, fuzzy, c-format
4471 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4472 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
4473
4474 #: g10/keygen.c:1741
4475 #, c-format
4476 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4477 msgstr ""
4478
4479 #: g10/keygen.c:1747
4480 #, c-format
4481 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4482 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
4483
4484 #: g10/keygen.c:1752 g10/keygen.c:1757
4485 #, c-format
4486 msgid "rounded up to %u bits\n"
4487 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
4488
4489 #: g10/keygen.c:1826
4490 msgid ""
4491 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4492 "         0 = key does not expire\n"
4493 "      <n>  = key expires in n days\n"
4494 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4495 "      <n>m = key expires in n months\n"
4496 "      <n>y = key expires in n years\n"
4497 msgstr ""
4498 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
4499 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4500 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
4501 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
4502 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
4503 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
4504
4505 #: g10/keygen.c:1837
4506 msgid ""
4507 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4508 "         0 = signature does not expire\n"
4509 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4510 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4511 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4512 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4513 msgstr ""
4514 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
4515 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4516 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
4517 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
4518 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
4519 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
4520
4521 #: g10/keygen.c:1860
4522 msgid "Key is valid for? (0) "
4523 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
4524
4525 #: g10/keygen.c:1865
4526 #, fuzzy, c-format
4527 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4528 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
4529
4530 #: g10/keygen.c:1883
4531 msgid "invalid value\n"
4532 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
4533
4534 #: g10/keygen.c:1890
4535 #, fuzzy
4536 msgid "Key does not expire at all\n"
4537 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4538
4539 #: g10/keygen.c:1891
4540 #, fuzzy
4541 msgid "Signature does not expire at all\n"
4542 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4543
4544 #: g10/keygen.c:1896
4545 #, fuzzy, c-format
4546 msgid "Key expires at %s\n"
4547 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
4548
4549 #: g10/keygen.c:1897
4550 #, fuzzy, c-format
4551 msgid "Signature expires at %s\n"
4552 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
4553
4554 #: g10/keygen.c:1901
4555 msgid ""
4556 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4557 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4558 msgstr ""
4559 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
4560 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
4561
4562 #: g10/keygen.c:1908
4563 #, fuzzy
4564 msgid "Is this correct? (y/N) "
4565 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
4566
4567 #: g10/keygen.c:1931
4568 #, fuzzy
4569 msgid ""
4570 "\n"
4571 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4572 "ID\n"
4573 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4574 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4575 "\n"
4576 msgstr ""
4577 "\n"
4578 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
4579 "êáôáóêåõÜæåé\n"
4580 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
4581 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
4582 "\n"
4583
4584 #: g10/keygen.c:1944
4585 msgid "Real name: "
4586 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
4587
4588 #: g10/keygen.c:1952
4589 msgid "Invalid character in name\n"
4590 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
4591
4592 #: g10/keygen.c:1954
4593 msgid "Name may not start with a digit\n"
4594 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
4595
4596 #: g10/keygen.c:1956
4597 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4598 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
4599
4600 #: g10/keygen.c:1964
4601 msgid "Email address: "
4602 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
4603
4604 #: g10/keygen.c:1970
4605 msgid "Not a valid email address\n"
4606 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
4607
4608 #: g10/keygen.c:1978
4609 msgid "Comment: "
4610 msgstr "Ó÷üëéï: "
4611
4612 #: g10/keygen.c:1984
4613 msgid "Invalid character in comment\n"
4614 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
4615
4616 #: g10/keygen.c:2006
4617 #, c-format
4618 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4619 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
4620
4621 #: g10/keygen.c:2012
4622 #, c-format
4623 msgid ""
4624 "You selected this USER-ID:\n"
4625 "    \"%s\"\n"
4626 "\n"
4627 msgstr ""
4628 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
4629 "    \"%s\"\n"
4630 "\n"
4631
4632 #: g10/keygen.c:2017
4633 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4634 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
4635
4636 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4637 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4638 #. string which should be translated accordingly and the
4639 #. letter changed to match the one in the answer string.
4640 #.
4641 #. n = Change name
4642 #. c = Change comment
4643 #. e = Change email
4644 #. o = Okay (ready, continue)
4645 #. q = Quit
4646 #.
4647 #: g10/keygen.c:2033
4648 msgid "NnCcEeOoQq"
4649 msgstr "NnCcEeOoQq"
4650
4651 #: g10/keygen.c:2043
4652 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4653 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
4654
4655 #: g10/keygen.c:2044
4656 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4657 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
4658
4659 #: g10/keygen.c:2063
4660 msgid "Please correct the error first\n"
4661 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
4662
4663 #: g10/keygen.c:2102
4664 msgid ""
4665 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4666 "\n"
4667 msgstr ""
4668 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
4669 "\n"
4670
4671 #: g10/keygen.c:2117
4672 #, c-format
4673 msgid "%s.\n"
4674 msgstr "%s.\n"
4675
4676 #: g10/keygen.c:2123
4677 msgid ""
4678 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4679 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4680 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4681 "\n"
4682 msgstr ""
4683 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
4684 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
4685 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
4686 "\n"
4687
4688 #: g10/keygen.c:2147
4689 msgid ""
4690 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4691 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4692 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4693 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4694 msgstr ""
4695 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
4696 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
4697 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
4698 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñ