Fixed bug#907.
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2008-04-24 16:10+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
11 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: agent/call-pinentry.c:225
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
20 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
21
22 #: agent/call-pinentry.c:594
23 msgid ""
24 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
25 "session"
26 msgstr ""
27
28 #: agent/call-pinentry.c:597
29 #, fuzzy
30 msgid ""
31 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
32 "this session"
33 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
34
35 #. TRANSLATORS: This string is displayed by pinentry as the
36 #. label for the quality bar.
37 #: agent/call-pinentry.c:632
38 msgid "Quality:"
39 msgstr ""
40
41 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry
42 #. when hovering over the quality bar.  Please use an
43 #. appropriate string to describe what this is about.  The
44 #. length of the tooltip is limited to about 900 characters.
45 #. If you do not translate this entry, a default english
46 #. text (see source) will be used.
47 #: agent/call-pinentry.c:655
48 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
49 msgstr ""
50
51 #: agent/call-pinentry.c:697
52 #, c-format
53 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
54 msgstr ""
55
56 #: agent/call-pinentry.c:717 agent/call-pinentry.c:729
57 #, fuzzy
58 msgid "PIN too long"
59 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
60
61 #: agent/call-pinentry.c:718
62 #, fuzzy
63 msgid "Passphrase too long"
64 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
65
66 #: agent/call-pinentry.c:726
67 #, fuzzy
68 msgid "Invalid characters in PIN"
69 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
70
71 #: agent/call-pinentry.c:731
72 msgid "PIN too short"
73 msgstr ""
74
75 #: agent/call-pinentry.c:743
76 #, fuzzy
77 msgid "Bad PIN"
78 msgstr "êáêü MPI"
79
80 #: agent/call-pinentry.c:744
81 #, fuzzy
82 msgid "Bad Passphrase"
83 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
84
85 #: agent/call-pinentry.c:780
86 #, fuzzy
87 msgid "Passphrase"
88 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
89
90 #: agent/command-ssh.c:529
91 #, fuzzy, c-format
92 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
93 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
94
95 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1058 g10/keygen.c:3155
96 #: g10/keygen.c:3188 g10/keyring.c:1202 g10/keyring.c:1506 g10/openfile.c:275
97 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:800 g10/sign.c:1109 g10/tdbio.c:547
98 #, c-format
99 msgid "can't create `%s': %s\n"
100 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
101
102 #: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:682
103 #: g10/card-util.c:751 g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70
104 #: g10/encode.c:194 g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1059 g10/import.c:193
105 #: g10/keygen.c:2644 g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
106 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:782 g10/sign.c:977 g10/sign.c:1093
107 #: g10/sign.c:1249 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:551
108 #: g10/tdbio.c:614 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1979
109 #: sm/gpgsm.c:2016 sm/gpgsm.c:2054 sm/qualified.c:66
110 #, c-format
111 msgid "can't open `%s': %s\n"
112 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
113
114 #: agent/command-ssh.c:1615 agent/command-ssh.c:1633
115 #, fuzzy, c-format
116 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
117 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
118
119 #: agent/command-ssh.c:1619
120 #, c-format
121 msgid "detected card with S/N: %s\n"
122 msgstr ""
123
124 #: agent/command-ssh.c:1624
125 #, fuzzy, c-format
126 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
127 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
128
129 #: agent/command-ssh.c:1644
130 #, fuzzy, c-format
131 msgid "no suitable card key found: %s\n"
132 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
133
134 #: agent/command-ssh.c:1694
135 #, fuzzy, c-format
136 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
137 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
138
139 #: agent/command-ssh.c:1709
140 #, fuzzy, c-format
141 msgid "error writing key: %s\n"
142 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
143
144 #: agent/command-ssh.c:2014
145 #, fuzzy, c-format
146 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
147 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
148
149 #: agent/command-ssh.c:2342 agent/genkey.c:308 agent/genkey.c:430
150 #: agent/protect-tool.c:1197
151 #, fuzzy
152 msgid "Please re-enter this passphrase"
153 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
154
155 #: agent/command-ssh.c:2363
156 #, c-format
157 msgid ""
158 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
159 "0Awithin gpg-agent's key storage"
160 msgstr ""
161
162 #: agent/command-ssh.c:2401 agent/genkey.c:338 agent/genkey.c:461
163 #: agent/protect-tool.c:1203 tools/symcryptrun.c:434
164 msgid "does not match - try again"
165 msgstr ""
166
167 #: agent/command-ssh.c:2885
168 #, fuzzy, c-format
169 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
170 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
171
172 #: agent/divert-scd.c:217
173 msgid "Admin PIN"
174 msgstr ""
175
176 #: agent/divert-scd.c:275
177 #, fuzzy
178 msgid "Repeat this PIN"
179 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
180
181 #: agent/divert-scd.c:278
182 #, fuzzy
183 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
184 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
185
186 #: agent/divert-scd.c:290
187 #, c-format
188 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
189 msgstr ""
190
191 #: agent/genkey.c:106 sm/certreqgen-ui.c:284 sm/export.c:628 sm/export.c:644
192 #: sm/import.c:525 sm/import.c:550
193 #, fuzzy, c-format
194 msgid "error creating temporary file: %s\n"
195 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
196
197 #: agent/genkey.c:113 sm/export.c:635 sm/import.c:533
198 #, fuzzy, c-format
199 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
200 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
201
202 #: agent/genkey.c:151 agent/genkey.c:157
203 #, fuzzy
204 msgid "Enter new passphrase"
205 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
206
207 #: agent/genkey.c:165
208 #, fuzzy
209 msgid "Take this one anyway"
210 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
211
212 #: agent/genkey.c:191
213 #, c-format
214 msgid ""
215 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
216 "at least %u character long."
217 msgid_plural ""
218 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
219 "at least %u characters long."
220 msgstr[0] ""
221 msgstr[1] ""
222
223 #: agent/genkey.c:212
224 #, c-format
225 msgid ""
226 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
227 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
228 msgid_plural ""
229 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
230 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
231 msgstr[0] ""
232 msgstr[1] ""
233
234 #: agent/genkey.c:235
235 #, c-format
236 msgid ""
237 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
238 "a known term or match%%0Acertain pattern."
239 msgstr ""
240
241 #: agent/genkey.c:251
242 #, c-format
243 msgid ""
244 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
245 msgstr ""
246
247 #: agent/genkey.c:253
248 #, c-format
249 msgid ""
250 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
251 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
252 msgstr ""
253
254 #: agent/genkey.c:262
255 msgid "Yes, protection is not needed"
256 msgstr ""
257
258 #: agent/genkey.c:306
259 #, fuzzy, c-format
260 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
261 msgstr ""
262 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
263 "\n"
264
265 #: agent/genkey.c:429
266 #, fuzzy
267 msgid "Please enter the new passphrase"
268 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
269
270 #: agent/gpg-agent.c:117 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
271 #: scd/scdaemon.c:101 tools/gpg-check-pattern.c:70
272 #, fuzzy
273 msgid ""
274 "@Options:\n"
275 " "
276 msgstr ""
277 "@\n"
278 "ÅðéëïãÝò:\n"
279 " "
280
281 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:103
282 msgid "run in server mode (foreground)"
283 msgstr ""
284
285 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:106
286 msgid "run in daemon mode (background)"
287 msgstr ""
288
289 #: agent/gpg-agent.c:121 g10/gpg.c:468 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:88
290 #: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:344 tools/gpg-connect-agent.c:66
291 #: tools/gpgconf.c:72 tools/symcryptrun.c:164
292 msgid "verbose"
293 msgstr "áíáëõôéêÜ"
294
295 #: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:108
296 #: sm/gpgsm.c:345
297 msgid "be somewhat more quiet"
298 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
299
300 #: agent/gpg-agent.c:123 scd/scdaemon.c:109
301 msgid "sh-style command output"
302 msgstr ""
303
304 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:110
305 msgid "csh-style command output"
306 msgstr ""
307
308 #: agent/gpg-agent.c:125 tools/symcryptrun.c:167
309 #, fuzzy
310 msgid "|FILE|read options from FILE"
311 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
312
313 #: agent/gpg-agent.c:130 scd/scdaemon.c:119
314 msgid "do not detach from the console"
315 msgstr ""
316
317 #: agent/gpg-agent.c:131
318 msgid "do not grab keyboard and mouse"
319 msgstr ""
320
321 #: agent/gpg-agent.c:132 scd/scdaemon.c:120 tools/symcryptrun.c:166
322 #, fuzzy
323 msgid "use a log file for the server"
324 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
325
326 #: agent/gpg-agent.c:134
327 #, fuzzy
328 msgid "use a standard location for the socket"
329 msgstr ""
330 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
331
332 #: agent/gpg-agent.c:137
333 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
334 msgstr ""
335
336 #: agent/gpg-agent.c:140
337 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
338 msgstr ""
339
340 #: agent/gpg-agent.c:141
341 #, fuzzy
342 msgid "do not use the SCdaemon"
343 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
344
345 #: agent/gpg-agent.c:150
346 msgid "ignore requests to change the TTY"
347 msgstr ""
348
349 #: agent/gpg-agent.c:152
350 msgid "ignore requests to change the X display"
351 msgstr ""
352
353 #: agent/gpg-agent.c:155
354 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
355 msgstr ""
356
357 #: agent/gpg-agent.c:168
358 msgid "do not use the PIN cache when signing"
359 msgstr ""
360
361 #: agent/gpg-agent.c:170
362 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
363 msgstr ""
364
365 #: agent/gpg-agent.c:172
366 #, fuzzy
367 msgid "allow presetting passphrase"
368 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
369
370 #: agent/gpg-agent.c:173
371 msgid "enable ssh-agent emulation"
372 msgstr ""
373
374 #: agent/gpg-agent.c:175
375 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
376 msgstr ""
377
378 #: agent/gpg-agent.c:283 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
379 #: scd/scdaemon.c:207 sm/gpgsm.c:574 tools/gpg-connect-agent.c:171
380 #: tools/gpgconf.c:94 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
381 #, fuzzy
382 msgid "Please report bugs to <"
383 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
384
385 #: agent/gpg-agent.c:286
386 #, fuzzy
387 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
388 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
389
390 #: agent/gpg-agent.c:288
391 msgid ""
392 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
393 "Secret key management for GnuPG\n"
394 msgstr ""
395
396 #: agent/gpg-agent.c:323 g10/gpg.c:965 scd/scdaemon.c:247 sm/gpgsm.c:736
397 #, c-format
398 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
399 msgstr ""
400
401 #: agent/gpg-agent.c:522 agent/protect-tool.c:1066 kbx/kbxutil.c:428
402 #: scd/scdaemon.c:342 sm/gpgsm.c:881 sm/gpgsm.c:884 tools/symcryptrun.c:997
403 #: tools/gpg-check-pattern.c:178
404 #, c-format
405 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
406 msgstr ""
407
408 #: agent/gpg-agent.c:621 g10/gpg.c:2063 scd/scdaemon.c:423 sm/gpgsm.c:972
409 #, c-format
410 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
411 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
412
413 #: agent/gpg-agent.c:626 agent/gpg-agent.c:1206 g10/gpg.c:2067
414 #: scd/scdaemon.c:428 sm/gpgsm.c:976 tools/symcryptrun.c:930
415 #, c-format
416 msgid "option file `%s': %s\n"
417 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
418
419 #: agent/gpg-agent.c:634 g10/gpg.c:2074 scd/scdaemon.c:436 sm/gpgsm.c:983
420 #, c-format
421 msgid "reading options from `%s'\n"
422 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
423
424 #: agent/gpg-agent.c:966 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
425 #: g10/plaintext.c:162
426 #, c-format
427 msgid "error creating `%s': %s\n"
428 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
429
430 #: agent/gpg-agent.c:1298 agent/gpg-agent.c:1420 agent/gpg-agent.c:1424
431 #: agent/gpg-agent.c:1465 agent/gpg-agent.c:1469 g10/exec.c:172
432 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:923
433 #, c-format
434 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
435 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
436
437 #: agent/gpg-agent.c:1312 scd/scdaemon.c:937
438 msgid "name of socket too long\n"
439 msgstr ""
440
441 #: agent/gpg-agent.c:1337 scd/scdaemon.c:960
442 #, fuzzy, c-format
443 msgid "can't create socket: %s\n"
444 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
445
446 #: agent/gpg-agent.c:1346
447 #, c-format
448 msgid "socket name `%s' is too long\n"
449 msgstr ""
450
451 #: agent/gpg-agent.c:1366
452 #, fuzzy
453 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
454 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
455
456 #: agent/gpg-agent.c:1377 scd/scdaemon.c:980
457 #, fuzzy
458 msgid "error getting nonce for the socket\n"
459 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
460
461 #: agent/gpg-agent.c:1382 scd/scdaemon.c:983
462 #, fuzzy, c-format
463 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
464 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
465
466 #: agent/gpg-agent.c:1394 scd/scdaemon.c:992
467 #, fuzzy, c-format
468 msgid "listen() failed: %s\n"
469 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
470
471 #: agent/gpg-agent.c:1400 scd/scdaemon.c:999
472 #, fuzzy, c-format
473 msgid "listening on socket `%s'\n"
474 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
475
476 #: agent/gpg-agent.c:1428 agent/gpg-agent.c:1475 g10/openfile.c:432
477 #, fuzzy, c-format
478 msgid "directory `%s' created\n"
479 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
480
481 #: agent/gpg-agent.c:1481
482 #, fuzzy, c-format
483 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
484 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
485
486 #: agent/gpg-agent.c:1485
487 #, fuzzy, c-format
488 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
489 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
490
491 #: agent/gpg-agent.c:1602 scd/scdaemon.c:1015
492 #, fuzzy, c-format
493 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
494 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
495
496 #: agent/gpg-agent.c:1624
497 #, c-format
498 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
499 msgstr ""
500
501 #: agent/gpg-agent.c:1629
502 #, c-format
503 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
504 msgstr ""
505
506 #: agent/gpg-agent.c:1649
507 #, c-format
508 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
509 msgstr ""
510
511 #: agent/gpg-agent.c:1654
512 #, c-format
513 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
514 msgstr ""
515
516 #: agent/gpg-agent.c:1771 scd/scdaemon.c:1137
517 #, fuzzy, c-format
518 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
519 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
520
521 #: agent/gpg-agent.c:1884 scd/scdaemon.c:1204
522 #, fuzzy, c-format
523 msgid "%s %s stopped\n"
524 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
525
526 #: agent/gpg-agent.c:1907
527 #, fuzzy
528 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
529 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
530
531 #: agent/gpg-agent.c:1918 common/simple-pwquery.c:349 common/asshelp.c:324
532 #: tools/gpg-connect-agent.c:2021
533 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
534 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
535
536 #: agent/gpg-agent.c:1931 common/simple-pwquery.c:361 common/asshelp.c:336
537 #: tools/gpg-connect-agent.c:2032
538 #, c-format
539 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
540 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
541
542 #: agent/preset-passphrase.c:98
543 #, fuzzy
544 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
545 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
546
547 #: agent/preset-passphrase.c:101
548 msgid ""
549 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
550 "Password cache maintenance\n"
551 msgstr ""
552
553 #: agent/protect-tool.c:149
554 #, fuzzy
555 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
556 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
557
558 #: agent/protect-tool.c:151
559 msgid ""
560 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
561 "Secret key maintenance tool\n"
562 msgstr ""
563
564 #: agent/protect-tool.c:1188
565 #, fuzzy
566 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
567 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
568
569 #: agent/protect-tool.c:1191
570 #, fuzzy
571 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
572 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
573
574 #: agent/protect-tool.c:1194
575 msgid ""
576 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
577 "system."
578 msgstr ""
579
580 #: agent/protect-tool.c:1199
581 #, fuzzy
582 msgid ""
583 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
584 "needed to complete this operation."
585 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
586
587 #: agent/protect-tool.c:1204 tools/symcryptrun.c:435
588 #, fuzzy
589 msgid "Passphrase:"
590 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
591
592 #: agent/protect-tool.c:1212 tools/symcryptrun.c:442
593 #, fuzzy, c-format
594 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
595 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
596
597 #: agent/protect-tool.c:1215 tools/symcryptrun.c:446
598 #, fuzzy
599 msgid "cancelled\n"
600 msgstr "Áêýñùóç"
601
602 #: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
603 #, fuzzy, c-format
604 msgid "error opening `%s': %s\n"
605 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
606
607 #: agent/trustlist.c:147 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
608 #, fuzzy, c-format
609 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
610 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
611
612 #: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
613 #, c-format
614 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
615 msgstr ""
616
617 #: agent/trustlist.c:181
618 #, fuzzy, c-format
619 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
620 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
621
622 #: agent/trustlist.c:216
623 #, fuzzy, c-format
624 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
625 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
626
627 #: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
628 #, c-format
629 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
630 msgstr ""
631
632 #: agent/trustlist.c:283 common/helpfile.c:126
633 #, fuzzy, c-format
634 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
635 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
636
637 #: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
638 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
639 msgstr ""
640
641 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
642 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
643 #. Pinentry to insert a line break.  The double
644 #. percent sign is actually needed because it is also
645 #. a printf format string.  If you need to insert a
646 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
647 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
648 #. fingerprint string whereas the first one receives
649 #. the name as stored in the certificate.
650 #: agent/trustlist.c:539
651 #, c-format
652 msgid ""
653 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
654 "fingerprint:%%0A  %s"
655 msgstr ""
656
657 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
658 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
659 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
660 #: agent/trustlist.c:551
661 msgid "Correct"
662 msgstr ""
663
664 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
665 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
666 #. Pinentry to insert a line break.  The double
667 #. percent sign is actually needed because it is also
668 #. a printf format string.  If you need to insert a
669 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
670 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
671 #. certificate.
672 #: agent/trustlist.c:574
673 #, c-format
674 msgid ""
675 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
676 "certificates?"
677 msgstr ""
678
679 #: agent/trustlist.c:583
680 #, fuzzy
681 msgid "Yes"
682 msgstr "íáé|íáß"
683
684 #: agent/trustlist.c:583
685 msgid "No"
686 msgstr ""
687
688 #: agent/findkey.c:158
689 #, c-format
690 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
691 msgstr ""
692
693 #: agent/findkey.c:174
694 #, c-format
695 msgid ""
696 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
697 "it now."
698 msgstr ""
699
700 #: agent/findkey.c:188 agent/findkey.c:195
701 #, fuzzy
702 msgid "Change passphrase"
703 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
704
705 #: agent/findkey.c:196
706 msgid "I'll change it later"
707 msgstr ""
708
709 #: common/exechelp.c:378 common/exechelp.c:467 tools/gpgconf-comp.c:1352
710 #: tools/gpgconf-comp.c:1675
711 #, fuzzy, c-format
712 msgid "error creating a pipe: %s\n"
713 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
714
715 #: common/exechelp.c:443 common/exechelp.c:500
716 #, fuzzy, c-format
717 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
718 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
719
720 #: common/exechelp.c:479 common/exechelp.c:607 common/exechelp.c:842
721 #, fuzzy, c-format
722 msgid "error forking process: %s\n"
723 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
724
725 #: common/exechelp.c:653 common/exechelp.c:706
726 #, c-format
727 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
728 msgstr ""
729
730 #: common/exechelp.c:661
731 #, fuzzy, c-format
732 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
733 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
734
735 #: common/exechelp.c:667 common/exechelp.c:717
736 #, fuzzy, c-format
737 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
738 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
739
740 #: common/exechelp.c:712
741 #, c-format
742 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
743 msgstr ""
744
745 #: common/exechelp.c:725
746 #, fuzzy, c-format
747 msgid "error running `%s': terminated\n"
748 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
749
750 #: common/http.c:1634
751 #, fuzzy, c-format
752 msgid "error creating socket: %s\n"
753 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
754
755 #: common/http.c:1678
756 #, fuzzy
757 msgid "host not found"
758 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
759
760 #: common/simple-pwquery.c:335
761 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
762 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
763
764 #: common/simple-pwquery.c:393
765 #, c-format
766 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
767 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
768
769 #: common/simple-pwquery.c:404
770 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
771 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
772
773 #: common/simple-pwquery.c:414
774 #, fuzzy
775 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
776 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
777
778 #: common/simple-pwquery.c:577 common/simple-pwquery.c:673
779 #, fuzzy
780 msgid "canceled by user\n"
781 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
782
783 #: common/simple-pwquery.c:592 common/simple-pwquery.c:679
784 #, fuzzy
785 msgid "problem with the agent\n"
786 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
787
788 #: common/sysutils.c:105
789 #, c-format
790 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
791 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
792
793 #: common/sysutils.c:200
794 #, fuzzy, c-format
795 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
796 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
797
798 #: common/sysutils.c:232
799 #, fuzzy, c-format
800 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
801 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
802
803 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
804 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
805 msgid "yes"
806 msgstr "íáé|íáß"
807
808 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
809 msgid "yY"
810 msgstr "yY"
811
812 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
813 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
814 msgid "no"
815 msgstr "ü÷é|ï÷é"
816
817 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
818 msgid "nN"
819 msgstr "nN"
820
821 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
822 #: common/yesno.c:72
823 msgid "quit"
824 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
825
826 #: common/yesno.c:75
827 msgid "qQ"
828 msgstr "qQ"
829
830 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
831 #: common/yesno.c:109
832 msgid "okay|okay"
833 msgstr ""
834
835 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
836 #: common/yesno.c:111
837 msgid "cancel|cancel"
838 msgstr ""
839
840 #: common/yesno.c:112
841 msgid "oO"
842 msgstr ""
843
844 #: common/yesno.c:113
845 #, fuzzy
846 msgid "cC"
847 msgstr "c"
848
849 #: common/miscellaneous.c:71
850 #, c-format
851 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
852 msgstr ""
853
854 #: common/miscellaneous.c:74
855 #, c-format
856 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
857 msgstr ""
858
859 #: common/asshelp.c:242
860 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
861 msgstr ""
862
863 #: common/asshelp.c:347
864 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
865 msgstr ""
866
867 #: common/audit.c:682
868 #, fuzzy
869 msgid "Certificate chain available"
870 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
871
872 #: common/audit.c:689
873 #, fuzzy
874 msgid "root certificate missing"
875 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
876
877 #: common/audit.c:715
878 msgid "Data encryption succeeded"
879 msgstr ""
880
881 #: common/audit.c:720 common/audit.c:781 common/audit.c:801 common/audit.c:825
882 #, fuzzy
883 msgid "Data available"
884 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
885
886 #: common/audit.c:723
887 #, fuzzy
888 msgid "Session key created"
889 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
890
891 #: common/audit.c:728
892 #, fuzzy, c-format
893 msgid "algorithm: %s"
894 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
895
896 #: common/audit.c:730 common/audit.c:732
897 #, fuzzy, c-format
898 msgid "unsupported algorithm: %s"
899 msgstr ""
900 "\n"
901 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
902
903 #: common/audit.c:734
904 #, fuzzy
905 msgid "seems to be not encrypted"
906 msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
907
908 #: common/audit.c:740
909 msgid "Number of recipients"
910 msgstr ""
911
912 #: common/audit.c:748
913 #, c-format
914 msgid "Recipient %d"
915 msgstr ""
916
917 #: common/audit.c:776
918 msgid "Data signing succeeded"
919 msgstr ""
920
921 #: common/audit.c:796
922 msgid "Data decryption succeeded"
923 msgstr ""
924
925 #: common/audit.c:821
926 #, fuzzy
927 msgid "Data verification succeeded"
928 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
929
930 #: common/audit.c:830
931 #, fuzzy
932 msgid "Signature available"
933 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
934
935 #: common/audit.c:835
936 #, fuzzy
937 msgid "Parsing signature succeeded"
938 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
939
940 #: common/audit.c:840
941 #, fuzzy, c-format
942 msgid "Bad hash algorithm: %s"
943 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
944
945 #: common/audit.c:855
946 #, fuzzy, c-format
947 msgid "Signature %d"
948 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
949
950 #: common/audit.c:871
951 #, fuzzy
952 msgid "Certificate chain valid"
953 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
954
955 #: common/audit.c:882
956 #, fuzzy
957 msgid "Root certificate trustworthy"
958 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
959
960 #: common/audit.c:892
961 #, fuzzy
962 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
963 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
964
965 #: common/audit.c:909
966 #, fuzzy
967 msgid "Included certificates"
968 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
969
970 #: common/audit.c:968
971 msgid "No audit log entries."
972 msgstr ""
973
974 #: common/audit.c:1017
975 #, fuzzy
976 msgid "Unknown operation"
977 msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
978
979 #: common/audit.c:1035
980 msgid "Gpg-Agent usable"
981 msgstr ""
982
983 #: common/audit.c:1045
984 msgid "Dirmngr usable"
985 msgstr ""
986
987 #: common/audit.c:1081
988 #, fuzzy, c-format
989 msgid "No help available for `%s'."
990 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
991
992 #: common/helpfile.c:80
993 #, fuzzy
994 msgid "ignoring garbage line"
995 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
996
997 #: g10/armor.c:379
998 #, c-format
999 msgid "armor: %s\n"
1000 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
1001
1002 #: g10/armor.c:418
1003 msgid "invalid armor header: "
1004 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1005
1006 #: g10/armor.c:429
1007 msgid "armor header: "
1008 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1009
1010 #: g10/armor.c:442
1011 msgid "invalid clearsig header\n"
1012 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
1013
1014 #: g10/armor.c:455
1015 #, fuzzy
1016 msgid "unknown armor header: "
1017 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1018
1019 #: g10/armor.c:508
1020 msgid "nested clear text signatures\n"
1021 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
1022
1023 #: g10/armor.c:643
1024 #, fuzzy
1025 msgid "unexpected armor: "
1026 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
1027
1028 #: g10/armor.c:655
1029 msgid "invalid dash escaped line: "
1030 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
1031
1032 #: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
1033 #, fuzzy, c-format
1034 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1035 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
1036
1037 #: g10/armor.c:852
1038 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1039 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
1040
1041 #: g10/armor.c:886
1042 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1043 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
1044
1045 #: g10/armor.c:894
1046 msgid "malformed CRC\n"
1047 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
1048
1049 #: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
1050 #, fuzzy, c-format
1051 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1052 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
1053
1054 #: g10/armor.c:918
1055 #, fuzzy
1056 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1057 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
1058
1059 #: g10/armor.c:922
1060 msgid "error in trailer line\n"
1061 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1062
1063 #: g10/armor.c:1233
1064 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1065 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1066
1067 #: g10/armor.c:1238
1068 #, c-format
1069 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1070 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
1071
1072 #: g10/armor.c:1242
1073 msgid ""
1074 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1075 msgstr ""
1076 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
1077 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
1078
1079 #: g10/build-packet.c:976
1080 msgid ""
1081 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1082 "an '='\n"
1083 msgstr ""
1084 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1085 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1086
1087 #: g10/build-packet.c:988
1088 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1089 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1090
1091 #: g10/build-packet.c:994
1092 #, fuzzy
1093 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1094 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1095
1096 #: g10/build-packet.c:1012
1097 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1098 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1099
1100 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
1101 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1102 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
1103
1104 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
1105 msgid "not human readable"
1106 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
1107
1108 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:310
1109 #, fuzzy, c-format
1110 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1111 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
1112
1113 #: g10/card-util.c:67
1114 #, c-format
1115 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1116 msgstr ""
1117
1118 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1396 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1529
1119 #: g10/keygen.c:2831 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
1120 #, fuzzy
1121 msgid "can't do this in batch mode\n"
1122 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
1123
1124 #: g10/card-util.c:102 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1208
1125 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1591
1126 #: g10/keygen.c:1658 sm/certreqgen-ui.c:128 sm/certreqgen-ui.c:182
1127 msgid "Your selection? "
1128 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
1129
1130 #: g10/card-util.c:220 g10/card-util.c:270
1131 msgid "[not set]"
1132 msgstr ""
1133
1134 #: g10/card-util.c:417
1135 #, fuzzy
1136 msgid "male"
1137 msgstr "enable"
1138
1139 #: g10/card-util.c:418
1140 #, fuzzy
1141 msgid "female"
1142 msgstr "enable"
1143
1144 #: g10/card-util.c:418
1145 #, fuzzy
1146 msgid "unspecified"
1147 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
1148
1149 #: g10/card-util.c:445
1150 #, fuzzy
1151 msgid "not forced"
1152 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1153
1154 #: g10/card-util.c:445
1155 msgid "forced"
1156 msgstr ""
1157
1158 #: g10/card-util.c:523
1159 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1160 msgstr ""
1161
1162 #: g10/card-util.c:525
1163 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1164 msgstr ""
1165
1166 #: g10/card-util.c:527
1167 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1168 msgstr ""
1169
1170 #: g10/card-util.c:544
1171 msgid "Cardholder's surname: "
1172 msgstr ""
1173
1174 #: g10/card-util.c:546
1175 msgid "Cardholder's given name: "
1176 msgstr ""
1177
1178 #: g10/card-util.c:564
1179 #, c-format
1180 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1181 msgstr ""
1182
1183 #: g10/card-util.c:585
1184 #, fuzzy
1185 msgid "URL to retrieve public key: "
1186 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
1187
1188 #: g10/card-util.c:593
1189 #, c-format
1190 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1191 msgstr ""
1192
1193 #: g10/card-util.c:691 g10/card-util.c:760 g10/import.c:283
1194 #, c-format
1195 msgid "error reading `%s': %s\n"
1196 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
1197
1198 #: g10/card-util.c:699
1199 msgid "Login data (account name): "
1200 msgstr ""
1201
1202 #: g10/card-util.c:709
1203 #, c-format
1204 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1205 msgstr ""
1206
1207 #: g10/card-util.c:768
1208 msgid "Private DO data: "
1209 msgstr ""
1210
1211 #: g10/card-util.c:778
1212 #, c-format
1213 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1214 msgstr ""
1215
1216 #: g10/card-util.c:798
1217 #, fuzzy
1218 msgid "Language preferences: "
1219 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
1220
1221 #: g10/card-util.c:806
1222 #, fuzzy
1223 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1224 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1225
1226 #: g10/card-util.c:815
1227 #, fuzzy
1228 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1229 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1230
1231 #: g10/card-util.c:836
1232 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1233 msgstr ""
1234
1235 #: g10/card-util.c:850
1236 #, fuzzy
1237 msgid "Error: invalid response.\n"
1238 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1239
1240 #: g10/card-util.c:871
1241 #, fuzzy
1242 msgid "CA fingerprint: "
1243 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1244
1245 #: g10/card-util.c:894
1246 #, fuzzy
1247 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1248 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1249
1250 #: g10/card-util.c:942
1251 #, fuzzy, c-format
1252 msgid "key operation not possible: %s\n"
1253 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1254
1255 #: g10/card-util.c:943
1256 #, fuzzy
1257 msgid "not an OpenPGP card"
1258 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1259
1260 #: g10/card-util.c:952
1261 #, fuzzy, c-format
1262 msgid "error getting current key info: %s\n"
1263 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1264
1265 #: g10/card-util.c:1036
1266 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1267 msgstr ""
1268
1269 #: g10/card-util.c:1056 g10/card-util.c:1065
1270 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1271 msgstr ""
1272
1273 #: g10/card-util.c:1077
1274 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1275 msgstr ""
1276
1277 #: g10/card-util.c:1086
1278 #, c-format
1279 msgid ""
1280 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1281 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1282 "You should change them using the command --change-pin\n"
1283 msgstr ""
1284
1285 #: g10/card-util.c:1120
1286 #, fuzzy
1287 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1288 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1289
1290 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1199
1291 #, fuzzy
1292 msgid "   (1) Signature key\n"
1293 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1294
1295 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1201
1296 #, fuzzy
1297 msgid "   (2) Encryption key\n"
1298 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1299
1300 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1203
1301 msgid "   (3) Authentication key\n"
1302 msgstr ""
1303
1304 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1219 g10/keyedit.c:945
1305 #: g10/keygen.c:1595 g10/keygen.c:1623 g10/keygen.c:1697 g10/revoke.c:685
1306 msgid "Invalid selection.\n"
1307 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1308
1309 #: g10/card-util.c:1196
1310 #, fuzzy
1311 msgid "Please select where to store the key:\n"
1312 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
1313
1314 #: g10/card-util.c:1231
1315 #, fuzzy
1316 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1317 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
1318
1319 #: g10/card-util.c:1236
1320 #, fuzzy
1321 msgid "secret parts of key are not available\n"
1322 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
1323
1324 #: g10/card-util.c:1241
1325 #, fuzzy
1326 msgid "secret key already stored on a card\n"
1327 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1328
1329 #: g10/card-util.c:1309 g10/keyedit.c:1362
1330 msgid "quit this menu"
1331 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
1332
1333 #: g10/card-util.c:1311
1334 #, fuzzy
1335 msgid "show admin commands"
1336 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1337
1338 #: g10/card-util.c:1312 g10/keyedit.c:1365
1339 msgid "show this help"
1340 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
1341
1342 #: g10/card-util.c:1314
1343 #, fuzzy
1344 msgid "list all available data"
1345 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1346
1347 #: g10/card-util.c:1317
1348 msgid "change card holder's name"
1349 msgstr ""
1350
1351 #: g10/card-util.c:1318
1352 msgid "change URL to retrieve key"
1353 msgstr ""
1354
1355 #: g10/card-util.c:1319
1356 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1357 msgstr ""
1358
1359 #: g10/card-util.c:1320
1360 #, fuzzy
1361 msgid "change the login name"
1362 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
1363
1364 #: g10/card-util.c:1321
1365 #, fuzzy
1366 msgid "change the language preferences"
1367 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
1368
1369 #: g10/card-util.c:1322
1370 msgid "change card holder's sex"
1371 msgstr ""
1372
1373 #: g10/card-util.c:1323
1374 #, fuzzy
1375 msgid "change a CA fingerprint"
1376 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1377
1378 #: g10/card-util.c:1324
1379 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1380 msgstr ""
1381
1382 #: g10/card-util.c:1325
1383 #, fuzzy
1384 msgid "generate new keys"
1385 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1386
1387 #: g10/card-util.c:1326
1388 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1389 msgstr ""
1390
1391 #: g10/card-util.c:1327
1392 msgid "verify the PIN and list all data"
1393 msgstr ""
1394
1395 #: g10/card-util.c:1447 g10/keyedit.c:1634
1396 msgid "Command> "
1397 msgstr "ÅíôïëÞ> "
1398
1399 #: g10/card-util.c:1485
1400 #, fuzzy
1401 msgid "Admin-only command\n"
1402 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1403
1404 #: g10/card-util.c:1516
1405 #, fuzzy
1406 msgid "Admin commands are allowed\n"
1407 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1408
1409 #: g10/card-util.c:1518
1410 #, fuzzy
1411 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1412 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1413
1414 #: g10/card-util.c:1592 g10/keyedit.c:2255
1415 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1416 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1417
1418 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
1419 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1420 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1421
1422 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3941 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
1423 #, c-format
1424 msgid "can't open `%s'\n"
1425 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1426
1427 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3402 g10/keyserver.c:1727
1428 #: g10/revoke.c:226
1429 #, fuzzy, c-format
1430 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1431 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1432
1433 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2398 g10/keyserver.c:1741
1434 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1435 #, c-format
1436 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1437 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1438
1439 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1440 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1441 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
1442
1443 #: g10/delkey.c:133
1444 #, fuzzy
1445 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1446 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
1447
1448 #: g10/delkey.c:145
1449 #, fuzzy
1450 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1451 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
1452
1453 #: g10/delkey.c:153
1454 #, fuzzy
1455 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1456 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
1457
1458 #: g10/delkey.c:163
1459 #, c-format
1460 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1461 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1462
1463 #: g10/delkey.c:173
1464 msgid "ownertrust information cleared\n"
1465 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
1466
1467 #: g10/delkey.c:204
1468 #, c-format
1469 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1470 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
1471
1472 #: g10/delkey.c:206
1473 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1474 msgstr ""
1475 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
1476
1477 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1268
1478 #, c-format
1479 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1480 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1481
1482 #: g10/encode.c:232
1483 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1484 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
1485
1486 #: g10/encode.c:246
1487 #, c-format
1488 msgid "using cipher %s\n"
1489 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
1490
1491 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1492 #, c-format
1493 msgid "`%s' already compressed\n"
1494 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1495
1496 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:563
1497 #, c-format
1498 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1499 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
1500
1501 #: g10/encode.c:485
1502 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1503 msgstr ""
1504 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
1505 "pgp2\n"
1506
1507 #: g10/encode.c:510
1508 #, c-format
1509 msgid "reading from `%s'\n"
1510 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1511
1512 #: g10/encode.c:541
1513 msgid ""
1514 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1515 msgstr ""
1516 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
1517 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
1518
1519 #: g10/encode.c:559
1520 #, fuzzy, c-format
1521 msgid ""
1522 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1523 msgstr ""
1524 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1525 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1526
1527 #: g10/encode.c:655 g10/sign.c:938
1528 #, fuzzy, c-format
1529 msgid ""
1530 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1531 "preferences\n"
1532 msgstr ""
1533 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1534 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1535
1536 #: g10/encode.c:751
1537 #, c-format
1538 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1539 msgstr ""
1540 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1541 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1542
1543 #: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:812 g10/pkclist.c:861
1544 #, c-format
1545 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1546 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1547
1548 #: g10/encode.c:848
1549 #, c-format
1550 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1551 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
1552
1553 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1554 #, c-format
1555 msgid "%s encrypted data\n"
1556 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
1557
1558 #: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
1559 #, c-format
1560 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1561 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
1562
1563 #: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
1564 msgid ""
1565 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1566 msgstr ""
1567 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
1568 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
1569
1570 #: g10/encr-data.c:145
1571 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1572 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
1573
1574 #: g10/exec.c:49
1575 msgid "no remote program execution supported\n"
1576 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
1577
1578 #: g10/exec.c:313
1579 msgid ""
1580 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1581 msgstr ""
1582 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
1583 "áñ÷åßïõ\n"
1584
1585 #: g10/exec.c:343
1586 #, fuzzy
1587 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1588 msgstr ""
1589 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
1590
1591 #: g10/exec.c:421
1592 #, fuzzy, c-format
1593 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1594 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1595
1596 #: g10/exec.c:424
1597 #, fuzzy, c-format
1598 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1599 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1600
1601 #: g10/exec.c:509
1602 #, c-format
1603 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1604 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1605
1606 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1607 msgid "unnatural exit of external program\n"
1608 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1609
1610 #: g10/exec.c:535
1611 msgid "unable to execute external program\n"
1612 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1613
1614 #: g10/exec.c:552
1615 #, c-format
1616 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1617 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1618
1619 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1620 #, c-format
1621 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1622 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
1623
1624 #: g10/exec.c:609
1625 #, c-format
1626 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1627 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
1628
1629 #: g10/export.c:61
1630 #, fuzzy
1631 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1632 msgstr ""
1633 "\n"
1634 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
1635 "\n"
1636
1637 #: g10/export.c:63
1638 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1639 msgstr ""
1640
1641 #: g10/export.c:65
1642 #, fuzzy
1643 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1644 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
1645
1646 #: g10/export.c:67
1647 #, fuzzy
1648 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1649 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
1650
1651 #: g10/export.c:69
1652 #, fuzzy
1653 msgid "remove unusable parts from key during export"
1654 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
1655
1656 #: g10/export.c:71
1657 msgid "remove as much as possible from key during export"
1658 msgstr ""
1659
1660 #: g10/export.c:73
1661 msgid "export keys in an S-expression based format"
1662 msgstr ""
1663
1664 #: g10/export.c:338
1665 #, fuzzy
1666 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1667 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1668
1669 #: g10/export.c:367
1670 #, fuzzy, c-format
1671 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1672 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1673
1674 #: g10/export.c:375
1675 #, fuzzy, c-format
1676 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1677 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1678
1679 #: g10/export.c:386
1680 #, fuzzy, c-format
1681 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1682 msgstr ""
1683 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1684
1685 #: g10/export.c:537
1686 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1687 msgstr ""
1688
1689 #: g10/export.c:560
1690 #, fuzzy, c-format
1691 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1692 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1693
1694 #: g10/export.c:584
1695 #, fuzzy, c-format
1696 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1697 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
1698
1699 #: g10/export.c:633
1700 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1701 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1702
1703 #: g10/getkey.c:151
1704 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1705 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1706
1707 #: g10/getkey.c:174
1708 #, fuzzy
1709 msgid "[User ID not found]"
1710 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1711
1712 #: g10/getkey.c:1071
1713 #, c-format
1714 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1715 msgstr ""
1716
1717 #: g10/getkey.c:1076
1718 #, fuzzy, c-format
1719 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1720 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1721
1722 #: g10/getkey.c:1078
1723 #, fuzzy
1724 msgid "No fingerprint"
1725 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1726
1727 #: g10/getkey.c:1873
1728 #, fuzzy, c-format
1729 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1730 msgstr ""
1731 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1732
1733 #: g10/getkey.c:2476 g10/keyedit.c:3727
1734 #, fuzzy, c-format
1735 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1736 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
1737
1738 #: g10/getkey.c:2707
1739 #, fuzzy, c-format
1740 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1741 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1742
1743 #: g10/getkey.c:2754
1744 #, fuzzy, c-format
1745 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1746 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1747
1748 #: g10/gpg.c:367 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:246 tools/gpgconf.c:56
1749 msgid ""
1750 "@Commands:\n"
1751 " "
1752 msgstr ""
1753 "@ÅíôïëÝò:\n"
1754 " "
1755
1756 #: g10/gpg.c:369
1757 msgid "|[file]|make a signature"
1758 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
1759
1760 #: g10/gpg.c:370
1761 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1762 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1763
1764 #: g10/gpg.c:371 sm/gpgsm.c:250
1765 msgid "make a detached signature"
1766 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1767
1768 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:251
1769 msgid "encrypt data"
1770 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1771
1772 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:252
1773 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1774 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1775
1776 #: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:253
1777 msgid "decrypt data (default)"
1778 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1779
1780 #: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:254
1781 msgid "verify a signature"
1782 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1783
1784 #: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:256
1785 msgid "list keys"
1786 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1787
1788 #: g10/gpg.c:382
1789 msgid "list keys and signatures"
1790 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1791
1792 #: g10/gpg.c:383
1793 #, fuzzy
1794 msgid "list and check key signatures"
1795 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1796
1797 #: g10/gpg.c:384 sm/gpgsm.c:260
1798 msgid "list keys and fingerprints"
1799 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1800
1801 #: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:258
1802 msgid "list secret keys"
1803 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1804
1805 #: g10/gpg.c:386
1806 msgid "generate a new key pair"
1807 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1808
1809 #: g10/gpg.c:387
1810 msgid "remove keys from the public keyring"
1811 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1812
1813 #: g10/gpg.c:389
1814 msgid "remove keys from the secret keyring"
1815 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1816
1817 #: g10/gpg.c:390
1818 msgid "sign a key"
1819 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1820
1821 #: g10/gpg.c:391
1822 msgid "sign a key locally"
1823 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1824
1825 #: g10/gpg.c:392
1826 msgid "sign or edit a key"
1827 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1828
1829 #: g10/gpg.c:393
1830 msgid "generate a revocation certificate"
1831 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1832
1833 #: g10/gpg.c:395
1834 msgid "export keys"
1835 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1836
1837 #: g10/gpg.c:396 sm/gpgsm.c:263
1838 msgid "export keys to a key server"
1839 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1840
1841 #: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:264
1842 msgid "import keys from a key server"
1843 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1844
1845 #: g10/gpg.c:399
1846 msgid "search for keys on a key server"
1847 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1848
1849 #: g10/gpg.c:401
1850 msgid "update all keys from a keyserver"
1851 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1852
1853 #: g10/gpg.c:405
1854 msgid "import/merge keys"
1855 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1856
1857 #: g10/gpg.c:408
1858 msgid "print the card status"
1859 msgstr ""
1860
1861 #: g10/gpg.c:409
1862 msgid "change data on a card"
1863 msgstr ""
1864
1865 #: g10/gpg.c:410
1866 msgid "change a card's PIN"
1867 msgstr ""
1868
1869 #: g10/gpg.c:419
1870 msgid "update the trust database"
1871 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1872
1873 #: g10/gpg.c:426
1874 msgid "|algo [files]|print message digests"
1875 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1876
1877 #: g10/gpg.c:429 sm/gpgsm.c:268
1878 msgid "run in server mode"
1879 msgstr ""
1880
1881 #: g10/gpg.c:431 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:283
1882 #: tools/gpg-connect-agent.c:64 tools/gpgconf.c:69 tools/symcryptrun.c:157
1883 msgid ""
1884 "@\n"
1885 "Options:\n"
1886 " "
1887 msgstr ""
1888 "@\n"
1889 "ÅðéëïãÝò:\n"
1890 " "
1891
1892 #: g10/gpg.c:433 sm/gpgsm.c:285
1893 msgid "create ascii armored output"
1894 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1895
1896 #: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:297
1897 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1898 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1899
1900 #: g10/gpg.c:446 sm/gpgsm.c:335
1901 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1902 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1903
1904 #: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:338
1905 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1906 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1907
1908 #: g10/gpg.c:452 sm/gpgsm.c:340
1909 msgid "use canonical text mode"
1910 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1911
1912 #: g10/gpg.c:466 sm/gpgsm.c:343
1913 #, fuzzy
1914 msgid "|FILE|write output to FILE"
1915 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
1916
1917 #: g10/gpg.c:479 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:354 tools/gpgconf.c:74
1918 msgid "do not make any changes"
1919 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1920
1921 #: g10/gpg.c:480
1922 msgid "prompt before overwriting"
1923 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1924
1925 #: g10/gpg.c:523
1926 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1927 msgstr ""
1928
1929 #: g10/gpg.c:524
1930 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1931 msgstr ""
1932
1933 #: g10/gpg.c:553 sm/gpgsm.c:403
1934 msgid ""
1935 "@\n"
1936 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1937 msgstr ""
1938 "@\n"
1939 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1940
1941 #: g10/gpg.c:556 sm/gpgsm.c:406
1942 msgid ""
1943 "@\n"
1944 "Examples:\n"
1945 "\n"
1946 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1947 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1948 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1949 " --list-keys [names]        show keys\n"
1950 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1951 msgstr ""
1952 "@\n"
1953 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1954 "\n"
1955 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1956 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1957 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1958 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1959 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1960
1961 #: g10/gpg.c:754 g10/gpgv.c:95
1962 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1963 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
1964
1965 #: g10/gpg.c:771
1966 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1967 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1968
1969 #: g10/gpg.c:774
1970 msgid ""
1971 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1972 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1973 "default operation depends on the input data\n"
1974 msgstr ""
1975 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1976 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
1977 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
1978
1979 #: g10/gpg.c:785 sm/gpgsm.c:587
1980 msgid ""
1981 "\n"
1982 "Supported algorithms:\n"
1983 msgstr ""
1984 "\n"
1985 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
1986
1987 #: g10/gpg.c:788
1988 msgid "Pubkey: "
1989 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1990
1991 #: g10/gpg.c:795 g10/keyedit.c:2321
1992 msgid "Cipher: "
1993 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
1994
1995 #: g10/gpg.c:802
1996 msgid "Hash: "
1997 msgstr "Hash: "
1998
1999 #: g10/gpg.c:809 g10/keyedit.c:2366
2000 msgid "Compression: "
2001 msgstr "Óõìðßåóç: "
2002
2003 #: g10/gpg.c:816 sm/gpgsm.c:607
2004 msgid "Used libraries:"
2005 msgstr ""
2006
2007 #: g10/gpg.c:924
2008 msgid "usage: gpg [options] "
2009 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
2010
2011 #: g10/gpg.c:1094 sm/gpgsm.c:772
2012 msgid "conflicting commands\n"
2013 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
2014
2015 #: g10/gpg.c:1112
2016 #, fuzzy, c-format
2017 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
2018 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
2019
2020 #: g10/gpg.c:1309
2021 #, fuzzy, c-format
2022 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
2023 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2024
2025 #: g10/gpg.c:1312
2026 #, fuzzy, c-format
2027 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
2028 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2029
2030 #: g10/gpg.c:1315
2031 #, fuzzy, c-format
2032 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
2033 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2034
2035 #: g10/gpg.c:1321
2036 #, fuzzy, c-format
2037 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
2038 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2039
2040 #: g10/gpg.c:1324
2041 #, fuzzy, c-format
2042 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
2043 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2044
2045 #: g10/gpg.c:1327
2046 #, fuzzy, c-format
2047 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
2048 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2049
2050 #: g10/gpg.c:1333
2051 #, fuzzy, c-format
2052 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
2053 msgstr ""
2054 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2055
2056 #: g10/gpg.c:1336
2057 #, fuzzy, c-format
2058 msgid ""
2059 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
2060 msgstr ""
2061 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2062
2063 #: g10/gpg.c:1339
2064 #, fuzzy, c-format
2065 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
2066 msgstr ""
2067 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2068
2069 #: g10/gpg.c:1345
2070 #, fuzzy, c-format
2071 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
2072 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2073
2074 #: g10/gpg.c:1348
2075 #, fuzzy, c-format
2076 msgid ""
2077 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
2078 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2079
2080 #: g10/gpg.c:1351
2081 #, fuzzy, c-format
2082 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
2083 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2084
2085 #: g10/gpg.c:1530
2086 #, fuzzy, c-format
2087 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
2088 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
2089
2090 #: g10/gpg.c:1630
2091 msgid "display photo IDs during key listings"
2092 msgstr ""
2093
2094 #: g10/gpg.c:1632
2095 msgid "show policy URLs during signature listings"
2096 msgstr ""
2097
2098 #: g10/gpg.c:1634
2099 #, fuzzy
2100 msgid "show all notations during signature listings"
2101 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2102
2103 #: g10/gpg.c:1636
2104 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2105 msgstr ""
2106
2107 #: g10/gpg.c:1640
2108 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2109 msgstr ""
2110
2111 #: g10/gpg.c:1642
2112 #, fuzzy
2113 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2114 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2115
2116 #: g10/gpg.c:1644
2117 msgid "show user ID validity during key listings"
2118 msgstr ""
2119
2120 #: g10/gpg.c:1646
2121 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2122 msgstr ""
2123
2124 #: g10/gpg.c:1648
2125 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2126 msgstr ""
2127
2128 #: g10/gpg.c:1650
2129 #, fuzzy
2130 msgid "show the keyring name in key listings"
2131 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
2132
2133 #: g10/gpg.c:1652
2134 #, fuzzy
2135 msgid "show expiration dates during signature listings"
2136 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2137
2138 #: g10/gpg.c:1811
2139 #, c-format
2140 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2141 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
2142
2143 #: g10/gpg.c:1902
2144 #, c-format
2145 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2146 msgstr ""
2147
2148 #: g10/gpg.c:2281 g10/gpg.c:2965 g10/gpg.c:2977
2149 #, c-format
2150 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2151 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
2152
2153 #: g10/gpg.c:2462 g10/gpg.c:2474
2154 #, fuzzy, c-format
2155 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2156 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2157
2158 #: g10/gpg.c:2556
2159 #, fuzzy, c-format
2160 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2161 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2162
2163 #: g10/gpg.c:2579 g10/gpg.c:2774 g10/keyedit.c:4085
2164 #, fuzzy
2165 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2166 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
2167
2168 #: g10/gpg.c:2591
2169 #, fuzzy, c-format
2170 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2171 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2172
2173 #: g10/gpg.c:2594
2174 #, fuzzy
2175 msgid "invalid keyserver options\n"
2176 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2177
2178 #: g10/gpg.c:2601
2179 #, c-format
2180 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2181 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2182
2183 #: g10/gpg.c:2604
2184 msgid "invalid import options\n"
2185 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2186
2187 #: g10/gpg.c:2611
2188 #, c-format
2189 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2190 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2191
2192 #: g10/gpg.c:2614
2193 msgid "invalid export options\n"
2194 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2195
2196 #: g10/gpg.c:2621
2197 #, fuzzy, c-format
2198 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2199 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2200
2201 #: g10/gpg.c:2624
2202 #, fuzzy
2203 msgid "invalid list options\n"
2204 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2205
2206 #: g10/gpg.c:2632
2207 msgid "display photo IDs during signature verification"
2208 msgstr ""
2209
2210 #: g10/gpg.c:2634
2211 msgid "show policy URLs during signature verification"
2212 msgstr ""
2213
2214 #: g10/gpg.c:2636
2215 #, fuzzy
2216 msgid "show all notations during signature verification"
2217 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2218
2219 #: g10/gpg.c:2638
2220 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2221 msgstr ""
2222
2223 #: g10/gpg.c:2642
2224 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2225 msgstr ""
2226
2227 #: g10/gpg.c:2644
2228 #, fuzzy
2229 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2230 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2231
2232 #: g10/gpg.c:2646
2233 #, fuzzy
2234 msgid "show user ID validity during signature verification"
2235 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2236
2237 #: g10/gpg.c:2648
2238 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2239 msgstr ""
2240
2241 #: g10/gpg.c:2650
2242 #, fuzzy
2243 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2244 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2245
2246 #: g10/gpg.c:2652
2247 msgid "validate signatures with PKA data"
2248 msgstr ""
2249
2250 #: g10/gpg.c:2654
2251 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2252 msgstr ""
2253
2254 #: g10/gpg.c:2661
2255 #, fuzzy, c-format
2256 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2257 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2258
2259 #: g10/gpg.c:2664
2260 #, fuzzy
2261 msgid "invalid verify options\n"
2262 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2263
2264 #: g10/gpg.c:2671
2265 #, c-format
2266 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2267 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
2268
2269 #: g10/gpg.c:2846
2270 #, fuzzy, c-format
2271 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2272 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2273
2274 #: g10/gpg.c:2849
2275 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2276 msgstr ""
2277
2278 #: g10/gpg.c:2954 sm/gpgsm.c:1374
2279 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2280 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
2281
2282 #: g10/gpg.c:2958
2283 #, c-format
2284 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2285 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
2286
2287 #: g10/gpg.c:2967
2288 #, c-format
2289 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2290 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
2291
2292 #: g10/gpg.c:2970
2293 #, c-format
2294 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2295 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
2296
2297 #: g10/gpg.c:2985
2298 #, fuzzy, c-format
2299 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2300 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2301
2302 #: g10/gpg.c:2999
2303 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2304 msgstr ""
2305 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
2306
2307 #: g10/gpg.c:3005
2308 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2309 msgstr ""
2310 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
2311 "êáôÜóôáóç\n"
2312
2313 #: g10/gpg.c:3011
2314 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2315 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
2316
2317 #: g10/gpg.c:3024
2318 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2319 msgstr ""
2320 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
2321
2322 #: g10/gpg.c:3090 g10/gpg.c:3114 sm/gpgsm.c:1446
2323 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2324 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2325
2326 #: g10/gpg.c:3096 g10/gpg.c:3120 sm/gpgsm.c:1454 sm/gpgsm.c:1460
2327 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2328 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2329
2330 #: g10/gpg.c:3102
2331 #, fuzzy
2332 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2333 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2334
2335 #: g10/gpg.c:3108
2336 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2337 msgstr ""
2338 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
2339 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2340
2341 #: g10/gpg.c:3123
2342 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2343 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
2344
2345 #: g10/gpg.c:3125
2346 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2347 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
2348
2349 #: g10/gpg.c:3127
2350 #, fuzzy
2351 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2352 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
2353
2354 #: g10/gpg.c:3129
2355 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2356 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2357
2358 #: g10/gpg.c:3131
2359 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2360 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2361
2362 #: g10/gpg.c:3134
2363 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2364 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
2365
2366 #: g10/gpg.c:3138
2367 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2368 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
2369
2370 #: g10/gpg.c:3145
2371 msgid "invalid default preferences\n"
2372 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
2373
2374 #: g10/gpg.c:3154
2375 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2376 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
2377
2378 #: g10/gpg.c:3158
2379 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2380 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
2381
2382 #: g10/gpg.c:3162
2383 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2384 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
2385
2386 #: g10/gpg.c:3195
2387 #, c-format
2388 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2389 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
2390
2391 #: g10/gpg.c:3242
2392 #, fuzzy, c-format
2393 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2394 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2395
2396 #: g10/gpg.c:3247
2397 #, fuzzy, c-format
2398 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2399 msgstr ""
2400 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2401
2402 #: g10/gpg.c:3252
2403 #, fuzzy, c-format
2404 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2405 msgstr ""
2406 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2407
2408 #: g10/gpg.c:3344
2409 #, c-format
2410 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2411 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
2412
2413 #: g10/gpg.c:3355
2414 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2415 msgstr ""
2416 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
2417 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2418
2419 #: g10/gpg.c:3376
2420 msgid "--store [filename]"
2421 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2422
2423 #: g10/gpg.c:3383
2424 msgid "--symmetric [filename]"
2425 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2426
2427 #: g10/gpg.c:3385
2428 #, fuzzy, c-format
2429 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2430 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2431
2432 #: g10/gpg.c:3395
2433 msgid "--encrypt [filename]"
2434 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2435
2436 #: g10/gpg.c:3408
2437 #, fuzzy
2438 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2439 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2440
2441 #: g10/gpg.c:3410
2442 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2443 msgstr ""
2444
2445 #: g10/gpg.c:3413
2446 #, fuzzy, c-format
2447 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2448 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2449
2450 #: g10/gpg.c:3431
2451 msgid "--sign [filename]"
2452 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2453
2454 #: g10/gpg.c:3444
2455 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2456 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2457
2458 #: g10/gpg.c:3459
2459 #, fuzzy
2460 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2461 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2462
2463 #: g10/gpg.c:3461
2464 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2465 msgstr ""
2466
2467 #: g10/gpg.c:3464
2468 #, fuzzy, c-format
2469 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2470 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2471
2472 #: g10/gpg.c:3484
2473 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2474 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2475
2476 #: g10/gpg.c:3493
2477 msgid "--clearsign [filename]"
2478 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2479
2480 #: g10/gpg.c:3518
2481 msgid "--decrypt [filename]"
2482 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2483
2484 #: g10/gpg.c:3526
2485 msgid "--sign-key user-id"
2486 msgstr "--sign-key user-id"
2487
2488 #: g10/gpg.c:3530
2489 msgid "--lsign-key user-id"
2490 msgstr "--lsign-key user-id"
2491
2492 #: g10/gpg.c:3551
2493 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2494 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
2495
2496 #: g10/gpg.c:3636
2497 #, c-format
2498 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2499 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2500
2501 #: g10/gpg.c:3638
2502 #, c-format
2503 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2504 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
2505
2506 #: g10/gpg.c:3640
2507 #, c-format
2508 msgid "key export failed: %s\n"
2509 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2510
2511 #: g10/gpg.c:3651
2512 #, c-format
2513 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2514 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2515
2516 #: g10/gpg.c:3661
2517 #, c-format
2518 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2519 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2520
2521 #: g10/gpg.c:3712
2522 #, c-format
2523 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2524 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2525
2526 #: g10/gpg.c:3720
2527 #, c-format
2528 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2529 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2530
2531 #: g10/gpg.c:3810
2532 #, c-format
2533 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2534 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2535
2536 #: g10/gpg.c:3927
2537 msgid "[filename]"
2538 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
2539
2540 #: g10/gpg.c:3931
2541 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2542 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
2543
2544 #: g10/gpg.c:4243
2545 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2546 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2547
2548 #: g10/gpg.c:4245
2549 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2550 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2551
2552 #: g10/gpg.c:4278
2553 #, fuzzy
2554 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2555 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2556
2557 #: g10/gpgv.c:72
2558 msgid "take the keys from this keyring"
2559 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
2560
2561 #: g10/gpgv.c:74
2562 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2563 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
2564
2565 #: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:377
2566 msgid "|FD|write status info to this FD"
2567 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
2568
2569 #: g10/gpgv.c:99
2570 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2571 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2572
2573 #: g10/gpgv.c:102
2574 msgid ""
2575 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2576 "Check signatures against known trusted keys\n"
2577 msgstr ""
2578 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2579 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
2580
2581 #: g10/helptext.c:72
2582 msgid "No help available"
2583 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2584
2585 #: g10/helptext.c:82
2586 #, c-format
2587 msgid "No help available for `%s'"
2588 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2589
2590 #: g10/import.c:94
2591 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2592 msgstr ""
2593
2594 #: g10/import.c:96
2595 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2596 msgstr ""
2597
2598 #: g10/import.c:98
2599 #, fuzzy
2600 msgid "do not update the trustdb after import"
2601 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2602
2603 #: g10/import.c:100
2604 #, fuzzy
2605 msgid "create a public key when importing a secret key"
2606 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2607
2608 #: g10/import.c:102
2609 msgid "only accept updates to existing keys"
2610 msgstr ""
2611
2612 #: g10/import.c:104
2613 #, fuzzy
2614 msgid "remove unusable parts from key after import"
2615 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2616
2617 #: g10/import.c:106
2618 msgid "remove as much as possible from key after import"
2619 msgstr ""
2620
2621 #: g10/import.c:269
2622 #, c-format
2623 msgid "skipping block of type %d\n"
2624 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2625
2626 #: g10/import.c:278
2627 #, fuzzy, c-format
2628 msgid "%lu keys processed so far\n"
2629 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2630
2631 #: g10/import.c:295
2632 #, c-format
2633 msgid "Total number processed: %lu\n"
2634 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2635
2636 #: g10/import.c:297
2637 #, c-format
2638 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2639 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2640
2641 #: g10/import.c:300
2642 #, c-format
2643 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2644 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2645
2646 #: g10/import.c:302 sm/import.c:112
2647 #, c-format
2648 msgid "              imported: %lu"
2649 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2650
2651 #: g10/import.c:308 sm/import.c:116
2652 #, c-format
2653 msgid "             unchanged: %lu\n"
2654 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2655
2656 #: g10/import.c:310
2657 #, c-format
2658 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2659 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2660
2661 #: g10/import.c:312
2662 #, c-format
2663 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2664 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2665
2666 #: g10/import.c:314
2667 #, c-format
2668 msgid "        new signatures: %lu\n"
2669 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2670
2671 #: g10/import.c:316
2672 #, c-format
2673 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2674 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2675
2676 #: g10/import.c:318 sm/import.c:118
2677 #, c-format
2678 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2679 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2680
2681 #: g10/import.c:320 sm/import.c:120
2682 #, c-format
2683 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2684 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2685
2686 #: g10/import.c:322 sm/import.c:122
2687 #, c-format
2688 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2689 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2690
2691 #: g10/import.c:324 sm/import.c:124
2692 #, c-format
2693 msgid "          not imported: %lu\n"
2694 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2695
2696 #: g10/import.c:326
2697 #, fuzzy, c-format
2698 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2699 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2700
2701 #: g10/import.c:328
2702 #, fuzzy, c-format
2703 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2704 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2705
2706 #: g10/import.c:569
2707 #, c-format
2708 msgid ""
2709 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2710 "algorithms on these user IDs:\n"
2711 msgstr ""
2712
2713 #: g10/import.c:610
2714 #, c-format
2715 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2716 msgstr ""
2717
2718 #: g10/import.c:625
2719 #, fuzzy, c-format
2720 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2721 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2722
2723 #: g10/import.c:637
2724 #, c-format
2725 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2726 msgstr ""
2727
2728 #: g10/import.c:650
2729 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2730 msgstr ""
2731
2732 #: g10/import.c:652
2733 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2734 msgstr ""
2735
2736 #: g10/import.c:676
2737 #, c-format
2738 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2739 msgstr ""
2740
2741 #: g10/import.c:729 g10/import.c:1137
2742 #, fuzzy, c-format
2743 msgid "key %s: no user ID\n"
2744 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2745
2746 #: g10/import.c:758
2747 #, fuzzy, c-format
2748 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2749 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2750
2751 #: g10/import.c:773
2752 #, fuzzy, c-format
2753 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2754 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2755
2756 #: g10/import.c:779
2757 #, fuzzy, c-format
2758 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2759 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2760
2761 #: g10/import.c:781
2762 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2763 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2764
2765 #: g10/import.c:791 g10/import.c:1259
2766 #, fuzzy, c-format
2767 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2768 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2769
2770 #: g10/import.c:797
2771 #, fuzzy, c-format
2772 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2773 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2774
2775 #: g10/import.c:806
2776 #, c-format
2777 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2778 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2779
2780 #: g10/import.c:811 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:804 g10/sign.c:1113
2781 #, c-format
2782 msgid "writing to `%s'\n"
2783 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2784
2785 #: g10/import.c:815 g10/import.c:910 g10/import.c:1177 g10/import.c:1320
2786 #: g10/import.c:2412 g10/import.c:2434
2787 #, c-format
2788 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2789 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2790
2791 #: g10/import.c:834
2792 #, fuzzy, c-format
2793 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2794 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2795
2796 #: g10/import.c:858
2797 #, fuzzy, c-format
2798 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2799 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2800
2801 #: g10/import.c:875 g10/import.c:1277
2802 #, fuzzy, c-format
2803 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2804 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2805
2806 #: g10/import.c:883 g10/import.c:1284
2807 #, fuzzy, c-format
2808 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2809 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2810
2811 #: g10/import.c:920
2812 #, fuzzy, c-format
2813 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2814 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2815
2816 #: g10/import.c:923
2817 #, fuzzy, c-format
2818 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2819 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2820
2821 #: g10/import.c:926
2822 #, fuzzy, c-format
2823 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2824 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2825
2826 #: g10/import.c:929
2827 #, fuzzy, c-format
2828 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2829 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2830
2831 #: g10/import.c:932
2832 #, fuzzy, c-format
2833 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2834 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2835
2836 #: g10/import.c:935
2837 #, fuzzy, c-format
2838 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2839 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2840
2841 #: g10/import.c:938
2842 #, fuzzy, c-format
2843 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2844 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2845
2846 #: g10/import.c:941
2847 #, fuzzy, c-format
2848 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2849 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2850
2851 #: g10/import.c:944
2852 #, fuzzy, c-format
2853 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2854 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2855
2856 #: g10/import.c:947
2857 #, fuzzy, c-format
2858 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2859 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2860
2861 #: g10/import.c:971
2862 #, fuzzy, c-format
2863 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2864 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2865
2866 #: g10/import.c:1143
2867 #, fuzzy, c-format
2868 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2869 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2870
2871 #: g10/import.c:1154
2872 #, fuzzy
2873 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2874 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2875
2876 #: g10/import.c:1171 g10/import.c:2427
2877 #, c-format
2878 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2879 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2880
2881 #: g10/import.c:1182
2882 #, fuzzy, c-format
2883 msgid "key %s: secret key imported\n"
2884 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2885
2886 #: g10/import.c:1212
2887 #, fuzzy, c-format
2888 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2889 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2890
2891 #: g10/import.c:1222
2892 #, fuzzy, c-format
2893 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2894 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2895
2896 #: g10/import.c:1252
2897 #, fuzzy, c-format
2898 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2899 msgstr ""
2900 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2901 "áíÜêëçóçò\n"
2902
2903 #: g10/import.c:1295
2904 #, fuzzy, c-format
2905 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2906 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2907
2908 #: g10/import.c:1327
2909 #, fuzzy, c-format
2910 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2911 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2912
2913 #: g10/import.c:1393
2914 #, fuzzy, c-format
2915 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2916 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2917
2918 #: g10/import.c:1408
2919 #, fuzzy, c-format
2920 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2921 msgstr ""
2922 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
2923 "s\"\n"
2924
2925 #: g10/import.c:1410
2926 #, fuzzy, c-format
2927 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2928 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2929
2930 #: g10/import.c:1428
2931 #, fuzzy, c-format
2932 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2933 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2934
2935 #: g10/import.c:1439 g10/import.c:1489
2936 #, fuzzy, c-format
2937 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2938 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2939
2940 #: g10/import.c:1441
2941 #, fuzzy, c-format
2942 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2943 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2944
2945 #: g10/import.c:1456
2946 #, fuzzy, c-format
2947 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2948 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2949
2950 #: g10/import.c:1478
2951 #, fuzzy, c-format
2952 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2953 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2954
2955 #: g10/import.c:1491
2956 #, fuzzy, c-format
2957 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2958 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2959
2960 #: g10/import.c:1506
2961 #, fuzzy, c-format
2962 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2963 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2964
2965 #: g10/import.c:1548
2966 #, fuzzy, c-format
2967 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2968 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2969
2970 #: g10/import.c:1569
2971 #, fuzzy, c-format
2972 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2973 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2974
2975 #: g10/import.c:1596
2976 #, fuzzy, c-format
2977 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2978 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2979
2980 #: g10/import.c:1606
2981 #, fuzzy, c-format
2982 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2983 msgstr ""
2984 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2985
2986 #: g10/import.c:1623
2987 #, fuzzy, c-format
2988 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2989 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2990
2991 #: g10/import.c:1637
2992 #, fuzzy, c-format
2993 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2994 msgstr ""
2995 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2996
2997 #: g10/import.c:1645
2998 #, fuzzy, c-format
2999 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3000 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
3001
3002 #: g10/import.c:1774
3003 #, fuzzy, c-format
3004 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3005 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
3006
3007 #: g10/import.c:1836
3008 #, fuzzy, c-format
3009 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3010 msgstr ""
3011 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
3012 "08lX\n"
3013
3014 #: g10/import.c:1850
3015 #, fuzzy, c-format
3016 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3017 msgstr ""
3018 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
3019 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
3020
3021 #: g10/import.c:1909
3022 #, fuzzy, c-format
3023 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3024 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
3025
3026 #: g10/import.c:1943
3027 #, fuzzy, c-format
3028 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3029 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
3030
3031 #: g10/import.c:2332
3032 #, fuzzy
3033 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3034 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
3035
3036 #: g10/import.c:2340
3037 #, fuzzy
3038 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3039 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3040
3041 #: g10/import.c:2342
3042 #, fuzzy
3043 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3044 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3045
3046 #: g10/keydb.c:181
3047 #, c-format
3048 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3049 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3050
3051 #: g10/keydb.c:187
3052 #, c-format
3053 msgid "keyring `%s' created\n"
3054 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
3055
3056 #: g10/keydb.c:328 g10/keydb.c:331
3057 #, fuzzy, c-format
3058 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3059 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
3060
3061 #: g10/keydb.c:710
3062 #, c-format
3063 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3064 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
3065
3066 #: g10/keyedit.c:265
3067 msgid "[revocation]"
3068 msgstr "[áíÜêëçóç]"
3069
3070 #: g10/keyedit.c:266
3071 msgid "[self-signature]"
3072 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
3073
3074 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:388
3075 msgid "1 bad signature\n"
3076 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
3077
3078 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
3079 #, c-format
3080 msgid "%d bad signatures\n"
3081 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
3082
3083 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
3084 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3085 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
3086
3087 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
3088 #, c-format
3089 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3090 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
3091
3092 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
3093 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3094 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
3095
3096 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3097 #, c-format
3098 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3099 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
3100
3101 #: g10/keyedit.c:356
3102 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3103 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
3104
3105 #: g10/keyedit.c:358
3106 #, c-format
3107 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3108 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
3109
3110 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:261
3111 #, fuzzy
3112 msgid ""
3113 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3114 "keys\n"
3115 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3116 "etc.)\n"
3117 msgstr ""
3118 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
3119 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
3120 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
3121 "\n"
3122
3123 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:273
3124 #, fuzzy, c-format
3125 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3126 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
3127
3128 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
3129 #, fuzzy, c-format
3130 msgid "  %d = I trust fully\n"
3131 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
3132
3133 #: g10/keyedit.c:438
3134 msgid ""
3135 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3136 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3137 "trust signatures on your behalf.\n"
3138 msgstr ""
3139
3140 #: g10/keyedit.c:454
3141 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3142 msgstr ""
3143
3144 #: g10/keyedit.c:598
3145 #, c-format
3146 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3147 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3148
3149 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3150 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1753
3151 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3152 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
3153
3154 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3155 #: g10/keyedit.c:1759
3156 msgid "  Unable to sign.\n"
3157 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
3158
3159 #: g10/keyedit.c:626
3160 #, c-format
3161 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3162 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
3163
3164 #: g10/keyedit.c:654
3165 #, c-format
3166 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3167 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3168
3169 #: g10/keyedit.c:682
3170 #, fuzzy, c-format
3171 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3172 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3173
3174 #: g10/keyedit.c:684
3175 #, fuzzy
3176 msgid "Sign it? (y/N) "
3177 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3178
3179 #: g10/keyedit.c:706
3180 #, c-format
3181 msgid ""
3182 "The self-signature on \"%s\"\n"
3183 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3184 msgstr ""
3185 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
3186 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3187
3188 #: g10/keyedit.c:715
3189 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3190 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
3191
3192 #: g10/keyedit.c:729
3193 #, c-format
3194 msgid ""
3195 "Your current signature on \"%s\"\n"
3196 "has expired.\n"
3197 msgstr ""
3198 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3199 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
3200
3201 #: g10/keyedit.c:733
3202 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3203 msgstr ""
3204 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
3205
3206 #: g10/keyedit.c:754
3207 #, c-format
3208 msgid ""
3209 "Your current signature on \"%s\"\n"
3210 "is a local signature.\n"
3211 msgstr ""
3212 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3213 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
3214
3215 #: g10/keyedit.c:758
3216 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3217 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
3218
3219 #: g10/keyedit.c:779
3220 #, fuzzy, c-format
3221 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3222 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3223
3224 #: g10/keyedit.c:782
3225 #, fuzzy, c-format
3226 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3227 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3228
3229 #: g10/keyedit.c:787
3230 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3231 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
3232
3233 #: g10/keyedit.c:809
3234 #, fuzzy, c-format
3235 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3236 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3237
3238 #: g10/keyedit.c:824
3239 msgid "This key has expired!"
3240 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
3241
3242 #: g10/keyedit.c:842
3243 #, c-format
3244 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3245 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
3246
3247 #: g10/keyedit.c:848
3248 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3249 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
3250
3251 #: g10/keyedit.c:888
3252 msgid ""
3253 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3254 "mode.\n"
3255 msgstr ""
3256 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
3257 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
3258
3259 #: g10/keyedit.c:890
3260 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3261 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
3262
3263 #: g10/keyedit.c:915
3264 msgid ""
3265 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3266 "belongs\n"
3267 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3268 msgstr ""
3269 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
3270 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
3271 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
3272
3273 #: g10/keyedit.c:920
3274 #, c-format
3275 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3276 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
3277
3278 #: g10/keyedit.c:922
3279 #, c-format
3280 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3281 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
3282
3283 #: g10/keyedit.c:924
3284 #, c-format
3285 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3286 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
3287
3288 #: g10/keyedit.c:926
3289 #, c-format
3290 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3291 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
3292
3293 #: g10/keyedit.c:932
3294 #, fuzzy
3295 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3296 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
3297
3298 #: g10/keyedit.c:956
3299 #, fuzzy, c-format
3300 msgid ""
3301 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3302 "key \"%s\" (%s)\n"
3303 msgstr ""
3304 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
3305 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
3306
3307 #: g10/keyedit.c:963
3308 #, fuzzy
3309 msgid "This will be a self-signature.\n"
3310 msgstr ""
3311 "\n"
3312 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
3313
3314 #: g10/keyedit.c:969
3315 #, fuzzy
3316 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3317 msgstr ""
3318 "\n"
3319 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3320
3321 #: g10/keyedit.c:977
3322 #, fuzzy
3323 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3324 msgstr ""
3325 "\n"
3326 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3327 "\n"
3328
3329 #: g10/keyedit.c:987
3330 #, fuzzy
3331 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3332 msgstr ""
3333 "\n"
3334 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3335
3336 #: g10/keyedit.c:994
3337 #, fuzzy
3338 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3339 msgstr ""
3340 "\n"
3341 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3342 "\n"
3343
3344 #: g10/keyedit.c:1001
3345 #, fuzzy
3346 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3347 msgstr ""
3348 "\n"
3349 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3350
3351 #: g10/keyedit.c:1006
3352 #, fuzzy
3353 msgid "I have checked this key casually.\n"
3354 msgstr ""
3355 "\n"
3356 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3357
3358 #: g10/keyedit.c:1011
3359 #, fuzzy
3360 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3361 msgstr ""
3362 "\n"
3363 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3364
3365 #: g10/keyedit.c:1021
3366 #, fuzzy
3367 msgid "Really sign? (y/N) "
3368 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3369
3370 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4804 g10/keyedit.c:4895 g10/keyedit.c:4959
3371 #: g10/keyedit.c:5020 g10/sign.c:316
3372 #, c-format
3373 msgid "signing failed: %s\n"
3374 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3375
3376 #: g10/keyedit.c:1131
3377 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3378 msgstr ""
3379
3380 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3530
3381 msgid "This key is not protected.\n"
3382 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3383
3384 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3517 g10/revoke.c:538
3385 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3386 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3387
3388 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3533
3389 #, fuzzy
3390 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3391 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3392
3393 #: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3537
3394 msgid "Key is protected.\n"
3395 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3396
3397 #: g10/keyedit.c:1178
3398 #, c-format
3399 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3400 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
3401
3402 #: g10/keyedit.c:1184
3403 msgid ""
3404 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3405 "\n"
3406 msgstr ""
3407 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
3408 "\n"
3409
3410 #: g10/keyedit.c:1199 g10/keygen.c:2130
3411 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3412 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
3413
3414 #: g10/keyedit.c:1204
3415 msgid ""
3416 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3417 "\n"
3418 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
3419
3420 #: g10/keyedit.c:1207
3421 #, fuzzy
3422 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3423 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
3424
3425 #: g10/keyedit.c:1278
3426 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3427 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
3428
3429 #: g10/keyedit.c:1364
3430 msgid "save and quit"
3431 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3432
3433 #: g10/keyedit.c:1367
3434 #, fuzzy
3435 msgid "show key fingerprint"
3436 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3437
3438 #: g10/keyedit.c:1368
3439 msgid "list key and user IDs"
3440 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3441
3442 #: g10/keyedit.c:1370
3443 msgid "select user ID N"
3444 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3445
3446 #: g10/keyedit.c:1371
3447 #, fuzzy
3448 msgid "select subkey N"
3449 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3450
3451 #: g10/keyedit.c:1372
3452 #, fuzzy
3453 msgid "check signatures"
3454 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3455
3456 #: g10/keyedit.c:1377
3457 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3458 msgstr ""
3459
3460 #: g10/keyedit.c:1382
3461 #, fuzzy
3462 msgid "sign selected user IDs locally"
3463 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3464
3465 #: g10/keyedit.c:1384
3466 #, fuzzy
3467 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3468 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3469
3470 #: g10/keyedit.c:1386
3471 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3472 msgstr ""
3473
3474 #: g10/keyedit.c:1390
3475 msgid "add a user ID"
3476 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3477
3478 #: g10/keyedit.c:1392
3479 msgid "add a photo ID"
3480 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3481
3482 #: g10/keyedit.c:1394
3483 #, fuzzy
3484 msgid "delete selected user IDs"
3485 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3486
3487 #: g10/keyedit.c:1399
3488 #, fuzzy
3489 msgid "add a subkey"
3490 msgstr "addkey"
3491
3492 #: g10/keyedit.c:1403
3493 msgid "add a key to a smartcard"
3494 msgstr ""
3495
3496 #: g10/keyedit.c:1405
3497 msgid "move a key to a smartcard"
3498 msgstr ""
3499
3500 #: g10/keyedit.c:1407
3501 msgid "move a backup key to a smartcard"
3502 msgstr ""
3503
3504 #: g10/keyedit.c:1411
3505 #, fuzzy
3506 msgid "delete selected subkeys"
3507 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3508
3509 #: g10/keyedit.c:1413
3510 msgid "add a revocation key"
3511 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3512
3513 #: g10/keyedit.c:1415
3514 #, fuzzy
3515 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3516 msgstr ""
3517 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3518
3519 #: g10/keyedit.c:1417
3520 #, fuzzy
3521 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3522 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3523
3524 #: g10/keyedit.c:1419
3525 #, fuzzy
3526 msgid "flag the selected user ID as primary"
3527 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3528
3529 #: g10/keyedit.c:1421
3530 #, fuzzy
3531 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3532 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
3533
3534 #: g10/keyedit.c:1424
3535 msgid "list preferences (expert)"
3536 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3537
3538 #: g10/keyedit.c:1426
3539 msgid "list preferences (verbose)"
3540 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3541
3542 #: g10/keyedit.c:1428
3543 #, fuzzy
3544 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3545 msgstr ""
3546 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3547
3548 #: g10/keyedit.c:1433
3549 #, fuzzy
3550 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3551 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3552
3553 #: g10/keyedit.c:1435
3554 #, fuzzy
3555 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3556 msgstr ""
3557 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3558
3559 #: g10/keyedit.c:1437
3560 msgid "change the passphrase"
3561 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3562
3563 #: g10/keyedit.c:1441
3564 msgid "change the ownertrust"
3565 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3566
3567 #: g10/keyedit.c:1443
3568 #, fuzzy
3569 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3570 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3571
3572 #: g10/keyedit.c:1445
3573 #, fuzzy
3574 msgid "revoke selected user IDs"
3575 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3576
3577 #: g10/keyedit.c:1450
3578 #, fuzzy
3579 msgid "revoke key or selected subkeys"
3580 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3581
3582 #: g10/keyedit.c:1451
3583 #, fuzzy
3584 msgid "enable key"
3585 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3586
3587 #: g10/keyedit.c:1452
3588 #, fuzzy
3589 msgid "disable key"
3590 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3591
3592 #: g10/keyedit.c:1453
3593 #, fuzzy
3594 msgid "show selected photo IDs"
3595 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3596
3597 #: g10/keyedit.c:1455
3598 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3599 msgstr ""
3600
3601 #: g10/keyedit.c:1457
3602 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3603 msgstr ""
3604
3605 #: g10/keyedit.c:1579
3606 #, fuzzy, c-format
3607 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3608 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
3609
3610 #: g10/keyedit.c:1597
3611 msgid "Secret key is available.\n"
3612 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3613
3614 #: g10/keyedit.c:1680
3615 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3616 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3617
3618 #: g10/keyedit.c:1688
3619 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3620 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3621
3622 #: g10/keyedit.c:1707
3623 msgid ""
3624 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3625 "(lsign),\n"
3626 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3627 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3628 msgstr ""
3629
3630 #: g10/keyedit.c:1747
3631 msgid "Key is revoked."
3632 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3633
3634 #: g10/keyedit.c:1766
3635 #, fuzzy
3636 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3637 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3638
3639 #: g10/keyedit.c:1773
3640 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3641 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3642
3643 #: g10/keyedit.c:1782
3644 #, fuzzy, c-format
3645 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3646 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3647
3648 #: g10/keyedit.c:1805
3649 #, c-format
3650 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3651 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3652
3653 #: g10/keyedit.c:1827 g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:2013
3654 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3655 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3656
3657 #: g10/keyedit.c:1829
3658 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3659 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3660
3661 #: g10/keyedit.c:1831
3662 #, fuzzy
3663 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3664 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3665
3666 #: g10/keyedit.c:1832
3667 #, fuzzy
3668 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3669 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3670
3671 #: g10/keyedit.c:1882
3672 #, fuzzy
3673 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3674 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3675
3676 #: g10/keyedit.c:1894
3677 #, fuzzy
3678 msgid "You must select exactly one key.\n"
3679 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3680
3681 #: g10/keyedit.c:1922
3682 msgid "Command expects a filename argument\n"
3683 msgstr ""
3684
3685 #: g10/keyedit.c:1936
3686 #, fuzzy, c-format
3687 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3688 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3689
3690 #: g10/keyedit.c:1953
3691 #, fuzzy, c-format
3692 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3693 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3694
3695 #: g10/keyedit.c:1977
3696 msgid "You must select at least one key.\n"
3697 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3698
3699 #: g10/keyedit.c:1980
3700 #, fuzzy
3701 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3702 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3703
3704 #: g10/keyedit.c:1981
3705 #, fuzzy
3706 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3707 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3708
3709 #: g10/keyedit.c:2016
3710 #, fuzzy
3711 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3712 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3713
3714 #: g10/keyedit.c:2017
3715 #, fuzzy
3716 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3717 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3718
3719 #: g10/keyedit.c:2035
3720 #, fuzzy
3721 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3722 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3723
3724 #: g10/keyedit.c:2046
3725 #, fuzzy
3726 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3727 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3728
3729 #: g10/keyedit.c:2048
3730 #, fuzzy
3731 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3732 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3733
3734 #: g10/keyedit.c:2098
3735 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3736 msgstr ""
3737
3738 #: g10/keyedit.c:2140
3739 #, fuzzy
3740 msgid "Set preference list to:\n"
3741 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3742
3743 #: g10/keyedit.c:2146
3744 #, fuzzy
3745 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3746 msgstr ""
3747 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3748
3749 #: g10/keyedit.c:2148
3750 #, fuzzy
3751 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3752 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3753
3754 #: g10/keyedit.c:2216
3755 #, fuzzy
3756 msgid "Save changes? (y/N) "
3757 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3758
3759 #: g10/keyedit.c:2219
3760 #, fuzzy
3761 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3762 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3763
3764 #: g10/keyedit.c:2229
3765 #, c-format
3766 msgid "update failed: %s\n"
3767 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3768
3769 #: g10/keyedit.c:2236
3770 #, c-format
3771 msgid "update secret failed: %s\n"
3772 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3773
3774 #: g10/keyedit.c:2243
3775 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3776 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3777
3778 #: g10/keyedit.c:2344
3779 msgid "Digest: "
3780 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3781
3782 #: g10/keyedit.c:2395
3783 msgid "Features: "
3784 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3785
3786 #: g10/keyedit.c:2406
3787 msgid "Keyserver no-modify"
3788 msgstr ""
3789
3790 #: g10/keyedit.c:2421 g10/keylist.c:306
3791 msgid "Preferred keyserver: "
3792 msgstr ""
3793
3794 #: g10/keyedit.c:2429 g10/keyedit.c:2430
3795 #, fuzzy
3796 msgid "Notations: "
3797 msgstr "Óçìåßùóç: "
3798
3799 #: g10/keyedit.c:2640
3800 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3801 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3802
3803 #: g10/keyedit.c:2699
3804 #, fuzzy, c-format
3805 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3806 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3807
3808 #: g10/keyedit.c:2720
3809 #, fuzzy, c-format
3810 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3811 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3812
3813 #: g10/keyedit.c:2726
3814 #, fuzzy
3815 msgid "(sensitive)"
3816 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3817
3818 #: g10/keyedit.c:2742 g10/keyedit.c:2798 g10/keyedit.c:2859 g10/keyedit.c:2874
3819 #: g10/keylist.c:192 g10/keyserver.c:529
3820 #, fuzzy, c-format
3821 msgid "created: %s"
3822 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3823
3824 #: g10/keyedit.c:2745 g10/keylist.c:769 g10/keylist.c:863 g10/mainproc.c:989
3825 #, fuzzy, c-format
3826 msgid "revoked: %s"
3827 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3828
3829 #: g10/keyedit.c:2747 g10/keylist.c:740 g10/keylist.c:775 g10/keylist.c:869
3830 #, fuzzy, c-format
3831 msgid "expired: %s"
3832 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3833
3834 #: g10/keyedit.c:2749 g10/keyedit.c:2800 g10/keyedit.c:2861 g10/keyedit.c:2876
3835 #: g10/keylist.c:194 g10/keylist.c:746 g10/keylist.c:781 g10/keylist.c:875
3836 #: g10/keylist.c:896 g10/keyserver.c:535 g10/mainproc.c:995
3837 #, fuzzy, c-format
3838 msgid "expires: %s"
3839 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3840
3841 #: g10/keyedit.c:2751
3842 #, fuzzy, c-format
3843 msgid "usage: %s"
3844 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3845
3846 #: g10/keyedit.c:2766
3847 #, fuzzy, c-format
3848 msgid "trust: %s"
3849 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3850
3851 #: g10/keyedit.c:2770
3852 #, c-format
3853 msgid "validity: %s"
3854 msgstr ""
3855
3856 #: g10/keyedit.c:2777
3857 msgid "This key has been disabled"
3858 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3859
3860 #: g10/keyedit.c:2805 g10/keylist.c:198
3861 msgid "card-no: "
3862 msgstr ""
3863
3864 #: g10/keyedit.c:2829
3865 msgid ""
3866 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3867 "unless you restart the program.\n"
3868 msgstr ""
3869 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3870 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3871
3872 #: g10/keyedit.c:2893 g10/keyedit.c:3239 g10/keyserver.c:539
3873 #: g10/mainproc.c:1841 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1693
3874 #, fuzzy
3875 msgid "revoked"
3876 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3877
3878 #: g10/keyedit.c:2895 g10/keyedit.c:3241 g10/keyserver.c:543
3879 #: g10/mainproc.c:1843 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1695
3880 #, fuzzy
3881 msgid "expired"
3882 msgstr "expire"
3883
3884 #: g10/keyedit.c:2960
3885 msgid ""
3886 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3887 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3888 msgstr ""
3889 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3890 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3891
3892 #: g10/keyedit.c:3021
3893 msgid ""
3894 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3895 "versions\n"
3896 "         of PGP to reject this key.\n"
3897 msgstr ""
3898 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3899 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3900
3901 #: g10/keyedit.c:3026 g10/keyedit.c:3361
3902 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3903 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3904
3905 #: g10/keyedit.c:3032
3906 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3907 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3908
3909 #: g10/keyedit.c:3172
3910 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3911 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3912
3913 #: g10/keyedit.c:3182
3914 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3915 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3916
3917 #: g10/keyedit.c:3186
3918 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3919 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3920
3921 #: g10/keyedit.c:3192
3922 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3923 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3924
3925 #: g10/keyedit.c:3206
3926 #, c-format
3927 msgid "Deleted %d signature.\n"
3928 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3929
3930 #: g10/keyedit.c:3207
3931 #, c-format
3932 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3933 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3934
3935 #: g10/keyedit.c:3210
3936 msgid "Nothing deleted.\n"
3937 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3938
3939 #: g10/keyedit.c:3243 g10/trustdb.c:1697
3940 #, fuzzy
3941 msgid "invalid"
3942 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
3943
3944 #: g10/keyedit.c:3245
3945 #, fuzzy, c-format
3946 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3947 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3948
3949 #: g10/keyedit.c:3252
3950 #, fuzzy, c-format
3951 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3952 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3953
3954 #: g10/keyedit.c:3253
3955 #, fuzzy, c-format
3956 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3957 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3958
3959 #: g10/keyedit.c:3261
3960 #, fuzzy, c-format
3961 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3962 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3963
3964 #: g10/keyedit.c:3262
3965 #, fuzzy, c-format
3966 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3967 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3968
3969 #: g10/keyedit.c:3356
3970 msgid ""
3971 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3972 "cause\n"
3973 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3974 msgstr ""
3975 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
3976 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
3977 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3978
3979 #: g10/keyedit.c:3367
3980 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3981 msgstr ""
3982 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
3983
3984 #: g10/keyedit.c:3387
3985 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3986 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
3987
3988 #: g10/keyedit.c:3412
3989 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3990 msgstr ""
3991 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
3992
3993 #: g10/keyedit.c:3427
3994 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3995 msgstr ""
3996 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
3997
3998 #: g10/keyedit.c:3449
3999 #, fuzzy
4000 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
4001 msgstr ""
4002 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
4003
4004 #: g10/keyedit.c:3468
4005 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
4006 msgstr ""
4007 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
4008 "åðáíÝëèåé!\n"
4009
4010 #: g10/keyedit.c:3474
4011 #, fuzzy
4012 msgid ""
4013 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
4014 msgstr ""
4015 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
4016 "N): "
4017
4018 #: g10/keyedit.c:3535
4019 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
4020 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
4021
4022 #: g10/keyedit.c:3541
4023 #, fuzzy
4024 msgid "Please select at most one subkey.\n"
4025 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
4026
4027 #: g10/keyedit.c:3545
4028 #, fuzzy
4029 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
4030 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
4031
4032 #: g10/keyedit.c:3548
4033 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
4034 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
4035
4036 #: g10/keyedit.c:3594
4037 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
4038 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
4039
4040 #: g10/keyedit.c:3610
4041 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
4042 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
4043
4044 #: g10/keyedit.c:3688
4045 #, fuzzy, c-format
4046 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
4047 msgstr ""
4048 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
4049 "ðéóôïðïéçèåß\n"
4050
4051 #: g10/keyedit.c:3694
4052 #, c-format
4053 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
4054 msgstr ""
4055
4056 #: g10/keyedit.c:3857
4057 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
4058 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
4059
4060 #: g10/keyedit.c:3896 g10/keyedit.c:4006 g10/keyedit.c:4126 g10/keyedit.c:4267
4061 #, fuzzy, c-format
4062 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
4063 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
4064
4065 #: g10/keyedit.c:4067
4066 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
4067 msgstr ""
4068
4069 #: g10/keyedit.c:4147
4070 #, fuzzy
4071 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
4072 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
4073
4074 #: g10/keyedit.c:4148
4075 #, fuzzy
4076 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
4077 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
4078
4079 #: g10/keyedit.c:4210
4080 #, fuzzy
4081 msgid "Enter the notation: "
4082 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
4083
4084 #: g10/keyedit.c:4359
4085 #, fuzzy
4086 msgid "Proceed? (y/N) "
4087 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
4088
4089 #: g10/keyedit.c:4423
4090 #, c-format
4091 msgid "No user ID with index %d\n"
4092 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4093
4094 #: g10/keyedit.c:4481
4095 #, fuzzy, c-format
4096 msgid "No user ID with hash %s\n"
4097 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4098
4099 #: g10/keyedit.c:4508
4100 #, fuzzy, c-format
4101 msgid "No subkey with index %d\n"
4102 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4103
4104 #: g10/keyedit.c:4643
4105 #, fuzzy, c-format
4106 msgid "user ID: \"%s\"\n"
4107 msgstr "user ID: \""
4108
4109 #: g10/keyedit.c:4646 g10/keyedit.c:4710 g10/keyedit.c:4753
4110 #, fuzzy, c-format
4111 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
4112 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
4113
4114 #: g10/keyedit.c:4648 g10/keyedit.c:4712 g10/keyedit.c:4755
4115 msgid " (non-exportable)"
4116 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
4117
4118 #: g10/keyedit.c:4652
4119 #, c-format
4120 msgid "This signature expired on %s.\n"
4121 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4122
4123 #: g10/keyedit.c:4656
4124 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
4125 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
4126
4127 #: g10/keyedit.c:4660
4128 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4129 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
4130
4131 #: g10/keyedit.c:4687
4132 #, fuzzy, c-format
4133 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4134 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
4135
4136 #: g10/keyedit.c:4713
4137 #, fuzzy
4138 msgid " (non-revocable)"
4139 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
4140
4141 #: g10/keyedit.c:4720
4142 #, fuzzy, c-format
4143 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4144 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
4145
4146 #: g10/keyedit.c:4742
4147 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4148 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
4149
4150 #: g10/keyedit.c:4762
4151 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4152 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
4153
4154 #: g10/keyedit.c:4792
4155 msgid "no secret key\n"
4156 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
4157
4158 #: g10/keyedit.c:4862
4159 #, c-format
4160 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4161 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4162
4163 #: g10/keyedit.c:4879
4164 #, c-format
4165 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4166 msgstr ""
4167 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
4168
4169 #: g10/keyedit.c:4943
4170 #, fuzzy, c-format
4171 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4172 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4173
4174 #: g10/keyedit.c:5005
4175 #, fuzzy, c-format
4176 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4177 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4178
4179 #: g10/keyedit.c:5100
4180 #, fuzzy, c-format
4181 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4182 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
4183
4184 #: g10/keygen.c:268
4185 #, fuzzy, c-format
4186 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4187 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
4188
4189 #: g10/keygen.c:275
4190 #, fuzzy
4191 msgid "too many cipher preferences\n"
4192 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
4193
4194 #: g10/keygen.c:277
4195 #, fuzzy
4196 msgid "too many digest preferences\n"
4197 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
4198
4199 #: g10/keygen.c:279
4200 #, fuzzy
4201 msgid "too many compression preferences\n"
4202 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
4203
4204 #: g10/keygen.c:404
4205 #, fuzzy, c-format
4206 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4207 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
4208
4209 #: g10/keygen.c:884
4210 msgid "writing direct signature\n"
4211 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
4212
4213 #: g10/keygen.c:926
4214 msgid "writing self signature\n"
4215 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
4216
4217 #: g10/keygen.c:983
4218 msgid "writing key binding signature\n"
4219 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
4220
4221 #: g10/keygen.c:1151 g10/keygen.c:1262 g10/keygen.c:1267 g10/keygen.c:1402
4222 #: g10/keygen.c:3030
4223 #, c-format
4224 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4225 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
4226
4227 #: g10/keygen.c:1157 g10/keygen.c:1273 g10/keygen.c:1408 g10/keygen.c:3036
4228 #, c-format
4229 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4230 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
4231
4232 #: g10/keygen.c:1299
4233 msgid ""
4234 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4235 msgstr ""
4236
4237 #: g10/keygen.c:1519
4238 #, fuzzy
4239 msgid "Sign"
4240 msgstr "sign"
4241
4242 #: g10/keygen.c:1522
4243 msgid "Certify"
4244 msgstr ""
4245
4246 #: g10/keygen.c:1525
4247 #, fuzzy
4248 msgid "Encrypt"
4249 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
4250
4251 #: g10/keygen.c:1528
4252 msgid "Authenticate"
4253 msgstr ""
4254
4255 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
4256 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
4257 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
4258 #. functions:
4259 #.
4260 #. s = Toggle signing capability
4261 #. e = Toggle encryption capability
4262 #. a = Toggle authentication capability
4263 #. q = Finish
4264 #.
4265 #: g10/keygen.c:1546
4266 msgid "SsEeAaQq"
4267 msgstr ""
4268
4269 #: g10/keygen.c:1569
4270 #, c-format
4271 msgid "Possible actions for a %s key: "
4272 msgstr ""
4273
4274 #: g10/keygen.c:1573
4275 msgid "Current allowed actions: "
4276 msgstr ""
4277
4278 #: g10/keygen.c:1578
4279 #, c-format
4280 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4281 msgstr ""
4282
4283 #: g10/keygen.c:1581
4284 #, fuzzy, c-format
4285 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4286 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4287
4288 #: g10/keygen.c:1584
4289 #, c-format
4290 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4291 msgstr ""
4292
4293 #: g10/keygen.c:1587
4294 #, c-format
4295 msgid "   (%c) Finished\n"
4296 msgstr ""
4297
4298 #: g10/keygen.c:1643 sm/certreqgen-ui.c:121
4299 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4300 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
4301
4302 #: g10/keygen.c:1645
4303 #, fuzzy, c-format
4304 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4305 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
4306
4307 #: g10/keygen.c:1646
4308 #, c-format
4309 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4310 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
4311
4312 #: g10/keygen.c:1648
4313 #, fuzzy, c-format
4314 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4315 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4316
4317 #: g10/keygen.c:1650
4318 #, fuzzy, c-format
4319 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4320 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4321
4322 #: g10/keygen.c:1651
4323 #, c-format
4324 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4325 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
4326
4327 #: g10/keygen.c:1653
4328 #, c-format
4329 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4330 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4331
4332 #: g10/keygen.c:1655
4333 #, fuzzy, c-format
4334 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4335 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4336
4337 #: g10/keygen.c:1724
4338 #, fuzzy, c-format
4339 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4340 msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
4341
4342 #: g10/keygen.c:1734
4343 #, c-format
4344 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4345 msgstr ""
4346
4347 #: g10/keygen.c:1741 sm/certreqgen-ui.c:142
4348 #, fuzzy, c-format
4349 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4350 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
4351
4352 #: g10/keygen.c:1755 sm/certreqgen-ui.c:147
4353 #, c-format
4354 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4355 msgstr ""
4356
4357 #: g10/keygen.c:1761 sm/certreqgen-ui.c:152
4358 #, c-format
4359 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4360 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
4361
4362 #: g10/keygen.c:1766 g10/keygen.c:1771 sm/certreqgen-ui.c:157
4363 #, c-format
4364 msgid "rounded up to %u bits\n"
4365 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
4366
4367 #: g10/keygen.c:1840
4368 msgid ""
4369 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4370 "         0 = key does not expire\n"
4371 "      <n>  = key expires in n days\n"
4372 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4373 "      <n>m = key expires in n months\n"
4374 "      <n>y = key expires in n years\n"
4375 msgstr ""
4376 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
4377 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4378 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
4379 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
4380 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
4381 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
4382
4383 #: g10/keygen.c:1851
4384 msgid ""
4385 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4386 "         0 = signature does not expire\n"
4387 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4388 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4389 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4390 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4391 msgstr ""
4392 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
4393 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4394 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
4395 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
4396 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
4397 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
4398
4399 #: g10/keygen.c:1874
4400 msgid "Key is valid for? (0) "
4401 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
4402
4403 #: g10/keygen.c:1879
4404 #, fuzzy, c-format
4405 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4406 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
4407
4408 #: g10/keygen.c:1897
4409 msgid "invalid value\n"
4410 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
4411
4412 #: g10/keygen.c:1904
4413 #, fuzzy
4414 msgid "Key does not expire at all\n"
4415 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4416
4417 #: g10/keygen.c:1905
4418 #, fuzzy
4419 msgid "Signature does not expire at all\n"
4420 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4421
4422 #: g10/keygen.c:1910
4423 #, fuzzy, c-format
4424 msgid "Key expires at %s\n"
4425 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
4426
4427 #: g10/keygen.c:1911
4428 #, fuzzy, c-format
4429 msgid "Signature expires at %s\n"
4430 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
4431
4432 #: g10/keygen.c:1915
4433 msgid ""
4434 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4435 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4436 msgstr ""
4437 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
4438 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
4439
4440 #: g10/keygen.c:1922
4441 #, fuzzy
4442 msgid "Is this correct? (y/N) "
4443 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
4444
4445 #: g10/keygen.c:1945
4446 #, fuzzy
4447 msgid ""
4448 "\n"
4449 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4450 "ID\n"
4451 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4452 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4453 "\n"
4454 msgstr ""
4455 "\n"
4456 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
4457 "êáôáóêåõÜæåé\n"
4458 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
4459 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
4460 "\n"
4461
4462 #: g10/keygen.c:1958
4463 msgid "Real name: "
4464 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
4465
4466 #: g10/keygen.c:1966
4467 msgid "Invalid character in name\n"
4468 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
4469
4470 #: g10/keygen.c:1968
4471 msgid "Name may not start with a digit\n"
4472 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
4473
4474 #: g10/keygen.c:1970
4475 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4476 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
4477
4478 #: g10/keygen.c:1978
4479 msgid "Email address: "
4480 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
4481
4482 #: g10/keygen.c:1984
4483 msgid "Not a valid email address\n"
4484 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
4485
4486 #: g10/keygen.c:1992
4487 msgid "Comment: "
4488 msgstr "Ó÷üëéï: "
4489
4490 #: g10/keygen.c:1998
4491 msgid "Invalid character in comment\n"
4492 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
4493
4494 #: g10/keygen.c:2020
4495 #, c-format
4496 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4497 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
4498
4499 #: g10/keygen.c:2026
4500 #, c-format
4501 msgid ""
4502 "You selected this USER-ID:\n"
4503 "    \"%s\"\n"
4504 "\n"
4505 msgstr ""
4506 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
4507 "    \"%s\"\n"
4508 "\n"
4509
4510 #: g10/keygen.c:2031
4511 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4512 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
4513
4514 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4515 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4516 #. string which should be translated accordingly and the
4517 #. letter changed to match the one in the answer string.
4518 #.
4519 #. n = Change name
4520 #. c = Change comment
4521 #. e = Change email
4522 #. o = Okay (ready, continue)
4523 #. q = Quit
4524 #.
4525 #: g10/keygen.c:2047
4526 msgid "NnCcEeOoQq"
4527 msgstr "NnCcEeOoQq"
4528
4529 #: g10/keygen.c:2057
4530 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4531 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
4532
4533 #: g10/keygen.c:2058
4534 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4535 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
4536
4537 #: g10/keygen.c:2077
4538 msgid "Please correct the error first\n"
4539 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
4540
4541 #: g10/keygen.c:2116
4542 msgid ""
4543 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4544 "\n"
4545 msgstr ""
4546 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
4547 "\n"
4548
4549 #: g10/keygen.c:2131
4550 #, c-format
4551 msgid "%s.\n"
4552 msgstr "%s.\n"
4553
4554 #: g10/keygen.c:2137
4555 msgid ""
4556 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4557 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4558 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4559 "\n"
4560 msgstr ""
4561 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
4562 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
4563 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
4564 "\n"
4565
4566 #: g10/keygen.c:2161
4567 msgid ""
4568 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4569 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4570 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4571 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4572 msgstr ""
4573 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
4574 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
4575 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
4576 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
4577
4578 #: g10/keygen.c:2970 g10/keygen.c:2997
4579 msgid "Key generation canceled.\n"
4580 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
4581
4582 #: g10/keygen.c:3202 g10/keygen.c:3369
4583 #, c-format
4584 msgid "writing public key to `%s'\n"
4585 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4586
4587 #: g10/keygen.c:3204 g10/keygen.c:3372
4588 #, fuzzy, c-format
4589 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4590 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4591
4592 #: g10/keygen.c:3207 g10/keygen.c:3375
4593 #, c-format
4594 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4595 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4596
4597 #: g10/keygen.c:3356
4598 #, c-format
4599 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4600 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
4601
4602 #: g10/keygen.c:3363
4603 #, c-format
4604 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4605 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
4606
4607 #: g10/keygen.c:3383
4608 #, c-format
4609 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4610 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4611
4612 #: g10/keygen.c:3391
4613 #, c-format
4614 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4615 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4616
4617 #: g10/keygen.c:3418
4618 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4619 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
4620
4621 #: g10/keygen.c:3429
4622 #, fuzzy
4623 msgid ""
4624 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4625 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4626 msgstr ""
4627 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
4628 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
4629 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
4630 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
4631
4632 #: g10/keygen.c:3442 g10/keygen.c:3587 g10/keygen.c:3708
4633 #, c-format
4634 msgid "Key generation failed: %s\n"
4635 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
4636
4637 #: g10/keygen.c:3497 g10/keygen.c:3638 g10/sign.c:241
4638 #, c-format
4639 msgid ""
4640 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4641 msgstr ""
4642 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4643 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4644
4645 #: g10/keygen.c:3499 g10/keygen.c:3640 g10/sign.c:243
4646 #, c-format
4647 msgid ""
4648 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4649 msgstr ""
4650 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4651 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4652
4653 #: g10/keygen.c:3510 g10/keygen.c:3651
4654 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4655 msgstr ""
4656 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
4657 "ìå ôï OpenPGP\n"
4658
4659 #: g10/keygen.c:3551 g10/keygen.c:3684
4660 #, fuzzy
4661 msgid "Really create? (y/N) "
4662 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
4663
4664 #: g10/keygen.c:3857
4665 #, fuzzy, c-format
4666 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4667 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
4668
4669 #: g10/keygen.c:3905
4670 #, fuzzy, c-format
4671 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4672 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
4673
4674 #: g10/keygen.c:3931
4675 #, fuzzy, c-format
4676 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4677 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
4678
4679 #: g10/keyid.c:538 g10/keyid.c:550 g10/keyid.c:562 g10/keyid.c:574
4680 msgid "never     "
4681 msgstr "ðïôÝ     "
4682
4683 #: g10/keylist.c:263
4684 msgid "Critical signature policy: "
4685 msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4686
4687 #: g10/keylist.c:265
4688 msgid "Signature policy: "
4689 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
4690
4691 #: g10/keylist.c:304
4692 msgid "Critical preferred keyserver: "
4693 msgstr ""
4694
4695 #: g10/keylist.c:357
4696 msgid "Critical signature notation: "
4697 msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4698
4699 #: g10/keylist.c:359
4700 msgid "Signature notation: "
4701 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
4702
4703 #: g10/keylist.c:469
4704 msgid "Keyring"
4705 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
4706
4707 #: g10/keylist.c:1504
4708 msgid "Primary key fingerprint:"
4709 msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4710
4711 #: g10/keylist.c:1506
4712 msgid "     Subkey fingerprint:"
4713 msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4714
4715 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4716 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4717 #: g10/keylist.c:1513
4718 msgid " Primary key fingerprint:"
4719 msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4720
4721 #: g10/keylist.c:1515
4722 msgid "      Subkey fingerprint:"
4723 msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4724
4725 #: g10/keylist.c:1519 g10/keylist.c:1523
4726 #, fuzzy
4727 msgid "      Key fingerprint ="
4728 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
4729
4730 #: g10/keylist.c:1590
4731 msgid "      Card serial no. ="
4732 msgstr ""
4733
4734 #: g10/keyring.c:1249
4735 #, fuzzy, c-format
4736 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4737 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
4738
4739 #: g10/keyring.c:1254
4740 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4741 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: 2 áñ÷åßá ìå åìðéóôåõôéêÝò ðëçñïöïñßåò õðÜñ÷ïõí.\n"
4742
4743 #: g10/keyring.c:1256
4744 #, c-format
4745 msgid "%s is the unchanged one\n"
4746 msgstr "%s åßíáé ôï áìåôÜâëçôï\n"
4747
4748 #: g10/keyring.c:1257
4749 #, c-format
4750 msgid "%s is the new one\n"
4751 msgstr "%s åßíáé ôï íÝï\n"
4752
4753 #: g10/keyring.c:1258
4754 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4755 msgstr "Ðáñáêáëþ äéïñèþóôå áõôÞ ôçí ðéèáíÞ \"ôñýðá\" áóöáëåßáò\n"
4756
4757 #: g10/keyring.c:1380
4758 #, fuzzy, c-format
4759 msgid "caching keyring `%s'\n"
4760 msgstr "Ýëåã÷ïò êëåéäïèÞêçò `%s'\n"
4761
4762 #: g10/keyring.c:1426
4763 #, fuzzy, c-format
4764 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4765 msgstr "%lu ê