Cleaned up unused gpgsm and gpg options.
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2008-11-13 12:28+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
11 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: agent/call-pinentry.c:225
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
20 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
21
22 #: agent/call-pinentry.c:596
23 msgid ""
24 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
25 "session"
26 msgstr ""
27
28 #: agent/call-pinentry.c:599
29 #, fuzzy
30 msgid ""
31 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
32 "this session"
33 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
34
35 #. TRANSLATORS: This string is displayed by pinentry as the
36 #. label for the quality bar.
37 #: agent/call-pinentry.c:634
38 msgid "Quality:"
39 msgstr ""
40
41 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry
42 #. when hovering over the quality bar.  Please use an
43 #. appropriate string to describe what this is about.  The
44 #. length of the tooltip is limited to about 900 characters.
45 #. If you do not translate this entry, a default english
46 #. text (see source) will be used.
47 #: agent/call-pinentry.c:657
48 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
49 msgstr ""
50
51 #: agent/call-pinentry.c:699
52 #, c-format
53 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
54 msgstr ""
55
56 #: agent/call-pinentry.c:719 agent/call-pinentry.c:731
57 #, fuzzy
58 msgid "PIN too long"
59 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
60
61 #: agent/call-pinentry.c:720
62 #, fuzzy
63 msgid "Passphrase too long"
64 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
65
66 #: agent/call-pinentry.c:728
67 #, fuzzy
68 msgid "Invalid characters in PIN"
69 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
70
71 #: agent/call-pinentry.c:733
72 msgid "PIN too short"
73 msgstr ""
74
75 #: agent/call-pinentry.c:745
76 #, fuzzy
77 msgid "Bad PIN"
78 msgstr "êáêü MPI"
79
80 #: agent/call-pinentry.c:746
81 #, fuzzy
82 msgid "Bad Passphrase"
83 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
84
85 #: agent/call-pinentry.c:782
86 #, fuzzy
87 msgid "Passphrase"
88 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
89
90 #: agent/command-ssh.c:529
91 #, fuzzy, c-format
92 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
93 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
94
95 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1094 g10/keygen.c:3226
96 #: g10/keygen.c:3259 g10/keyring.c:1206 g10/keyring.c:1510 g10/openfile.c:275
97 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107 g10/tdbio.c:547
98 #: jnlib/dotlock.c:311
99 #, c-format
100 msgid "can't create `%s': %s\n"
101 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
102
103 #: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:733
104 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
105 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1095 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2711
106 #: g10/keyring.c:1536 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
107 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:780 g10/sign.c:975 g10/sign.c:1091
108 #: g10/sign.c:1247 g10/tdbdump.c:142 g10/tdbdump.c:150 g10/tdbio.c:551
109 #: g10/tdbio.c:615 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1997
110 #: sm/gpgsm.c:2034 sm/gpgsm.c:2072 sm/qualified.c:66
111 #, c-format
112 msgid "can't open `%s': %s\n"
113 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
114
115 #: agent/command-ssh.c:1617 agent/command-ssh.c:1635
116 #, fuzzy, c-format
117 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
118 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
119
120 #: agent/command-ssh.c:1621
121 #, c-format
122 msgid "detected card with S/N: %s\n"
123 msgstr ""
124
125 #: agent/command-ssh.c:1626
126 #, fuzzy, c-format
127 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
128 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
129
130 #: agent/command-ssh.c:1646
131 #, fuzzy, c-format
132 msgid "no suitable card key found: %s\n"
133 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
134
135 #: agent/command-ssh.c:1696
136 #, fuzzy, c-format
137 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
138 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
139
140 #: agent/command-ssh.c:1711
141 #, fuzzy, c-format
142 msgid "error writing key: %s\n"
143 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
144
145 #: agent/command-ssh.c:2018
146 #, fuzzy, c-format
147 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
148 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
149
150 #: agent/command-ssh.c:2346 agent/genkey.c:310 agent/genkey.c:432
151 #: agent/protect-tool.c:1199
152 #, fuzzy
153 msgid "Please re-enter this passphrase"
154 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
155
156 #: agent/command-ssh.c:2367
157 #, c-format
158 msgid ""
159 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
160 "0Awithin gpg-agent's key storage"
161 msgstr ""
162
163 #: agent/command-ssh.c:2405 agent/genkey.c:340 agent/genkey.c:463
164 #: agent/protect-tool.c:1205 tools/symcryptrun.c:434
165 msgid "does not match - try again"
166 msgstr ""
167
168 #: agent/command-ssh.c:2900
169 #, fuzzy, c-format
170 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
171 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
172
173 #: agent/divert-scd.c:219
174 msgid "Admin PIN"
175 msgstr ""
176
177 #: agent/divert-scd.c:224
178 msgid "Reset Code"
179 msgstr ""
180
181 #: agent/divert-scd.c:284
182 #, fuzzy
183 msgid "Repeat this Reset Code"
184 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
185
186 #: agent/divert-scd.c:285
187 #, fuzzy
188 msgid "Repeat this PIN"
189 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
190
191 #: agent/divert-scd.c:290
192 #, fuzzy
193 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
194 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
195
196 #: agent/divert-scd.c:291
197 #, fuzzy
198 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
199 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
200
201 #: agent/divert-scd.c:303
202 #, c-format
203 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
204 msgstr ""
205
206 #: agent/genkey.c:108 sm/certreqgen-ui.c:284 sm/export.c:634 sm/export.c:650
207 #: sm/import.c:531 sm/import.c:556
208 #, fuzzy, c-format
209 msgid "error creating temporary file: %s\n"
210 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
211
212 #: agent/genkey.c:115 sm/export.c:641 sm/import.c:539
213 #, fuzzy, c-format
214 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
215 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
216
217 #: agent/genkey.c:153 agent/genkey.c:159
218 #, fuzzy
219 msgid "Enter new passphrase"
220 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
221
222 #: agent/genkey.c:167
223 #, fuzzy
224 msgid "Take this one anyway"
225 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
226
227 #: agent/genkey.c:193
228 #, c-format
229 msgid ""
230 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
231 "at least %u character long."
232 msgid_plural ""
233 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
234 "at least %u characters long."
235 msgstr[0] ""
236 msgstr[1] ""
237
238 #: agent/genkey.c:214
239 #, c-format
240 msgid ""
241 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
242 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
243 msgid_plural ""
244 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
245 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
246 msgstr[0] ""
247 msgstr[1] ""
248
249 #: agent/genkey.c:237
250 #, c-format
251 msgid ""
252 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
253 "a known term or match%%0Acertain pattern."
254 msgstr ""
255
256 #: agent/genkey.c:253
257 #, c-format
258 msgid ""
259 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
260 msgstr ""
261
262 #: agent/genkey.c:255
263 #, c-format
264 msgid ""
265 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
266 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
267 msgstr ""
268
269 #: agent/genkey.c:264
270 msgid "Yes, protection is not needed"
271 msgstr ""
272
273 #: agent/genkey.c:308
274 #, fuzzy, c-format
275 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
276 msgstr ""
277 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
278 "\n"
279
280 #: agent/genkey.c:431
281 #, fuzzy
282 msgid "Please enter the new passphrase"
283 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
284
285 #: agent/gpg-agent.c:117 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
286 #: scd/scdaemon.c:101 tools/gpg-check-pattern.c:70
287 #, fuzzy
288 msgid ""
289 "@Options:\n"
290 " "
291 msgstr ""
292 "@\n"
293 "ÅðéëïãÝò:\n"
294 " "
295
296 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:103
297 msgid "run in server mode (foreground)"
298 msgstr ""
299
300 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:106
301 msgid "run in daemon mode (background)"
302 msgstr ""
303
304 #: agent/gpg-agent.c:121 g10/gpg.c:483 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:88
305 #: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:281 tools/gpg-connect-agent.c:66
306 #: tools/gpgconf.c:77 tools/symcryptrun.c:164
307 msgid "verbose"
308 msgstr "áíáëõôéêÜ"
309
310 #: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:108
311 #: sm/gpgsm.c:282
312 msgid "be somewhat more quiet"
313 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
314
315 #: agent/gpg-agent.c:123 scd/scdaemon.c:109
316 msgid "sh-style command output"
317 msgstr ""
318
319 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:110
320 msgid "csh-style command output"
321 msgstr ""
322
323 #: agent/gpg-agent.c:125 sm/gpgsm.c:311 tools/symcryptrun.c:167
324 #, fuzzy
325 msgid "|FILE|read options from FILE"
326 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
327
328 #: agent/gpg-agent.c:130 scd/scdaemon.c:119
329 msgid "do not detach from the console"
330 msgstr ""
331
332 #: agent/gpg-agent.c:131
333 msgid "do not grab keyboard and mouse"
334 msgstr ""
335
336 #: agent/gpg-agent.c:132 scd/scdaemon.c:120 tools/symcryptrun.c:166
337 #, fuzzy
338 msgid "use a log file for the server"
339 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
340
341 #: agent/gpg-agent.c:134
342 #, fuzzy
343 msgid "use a standard location for the socket"
344 msgstr ""
345 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
346
347 #: agent/gpg-agent.c:137
348 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
349 msgstr ""
350
351 #: agent/gpg-agent.c:140
352 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
353 msgstr ""
354
355 #: agent/gpg-agent.c:141
356 #, fuzzy
357 msgid "do not use the SCdaemon"
358 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
359
360 #: agent/gpg-agent.c:150
361 msgid "ignore requests to change the TTY"
362 msgstr ""
363
364 #: agent/gpg-agent.c:152
365 msgid "ignore requests to change the X display"
366 msgstr ""
367
368 #: agent/gpg-agent.c:155
369 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
370 msgstr ""
371
372 #: agent/gpg-agent.c:168
373 msgid "do not use the PIN cache when signing"
374 msgstr ""
375
376 #: agent/gpg-agent.c:170
377 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
378 msgstr ""
379
380 #: agent/gpg-agent.c:172
381 #, fuzzy
382 msgid "allow presetting passphrase"
383 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
384
385 #: agent/gpg-agent.c:173
386 msgid "enable ssh-agent emulation"
387 msgstr ""
388
389 #: agent/gpg-agent.c:175
390 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
391 msgstr ""
392
393 #: agent/gpg-agent.c:294 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
394 #: scd/scdaemon.c:213 sm/gpgsm.c:494 tools/gpg-connect-agent.c:173
395 #: tools/gpgconf.c:99 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
396 #, fuzzy
397 msgid "Please report bugs to <"
398 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
399
400 #: agent/gpg-agent.c:297
401 #, fuzzy
402 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
403 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
404
405 #: agent/gpg-agent.c:299
406 msgid ""
407 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
408 "Secret key management for GnuPG\n"
409 msgstr ""
410
411 #: agent/gpg-agent.c:334 g10/gpg.c:1001 scd/scdaemon.c:253 sm/gpgsm.c:658
412 #, c-format
413 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
414 msgstr ""
415
416 #: agent/gpg-agent.c:532 agent/protect-tool.c:1068 kbx/kbxutil.c:430
417 #: scd/scdaemon.c:347 sm/gpgsm.c:896 sm/gpgsm.c:899 tools/symcryptrun.c:997
418 #: tools/gpg-check-pattern.c:178
419 #, c-format
420 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
421 msgstr ""
422
423 #: agent/gpg-agent.c:631 g10/gpg.c:2101 scd/scdaemon.c:428 sm/gpgsm.c:987
424 #, c-format
425 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
426 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
427
428 #: agent/gpg-agent.c:636 agent/gpg-agent.c:1215 g10/gpg.c:2105
429 #: scd/scdaemon.c:433 sm/gpgsm.c:991 tools/symcryptrun.c:930
430 #, c-format
431 msgid "option file `%s': %s\n"
432 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
433
434 #: agent/gpg-agent.c:644 g10/gpg.c:2112 scd/scdaemon.c:441 sm/gpgsm.c:998
435 #, c-format
436 msgid "reading options from `%s'\n"
437 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
438
439 #: agent/gpg-agent.c:973 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
440 #: g10/plaintext.c:162
441 #, c-format
442 msgid "error creating `%s': %s\n"
443 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
444
445 #: agent/gpg-agent.c:1328 agent/gpg-agent.c:1448 agent/gpg-agent.c:1452
446 #: agent/gpg-agent.c:1493 agent/gpg-agent.c:1497 g10/exec.c:172
447 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:928
448 #, c-format
449 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
450 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
451
452 #: agent/gpg-agent.c:1342 scd/scdaemon.c:942
453 msgid "name of socket too long\n"
454 msgstr ""
455
456 #: agent/gpg-agent.c:1365 scd/scdaemon.c:965
457 #, fuzzy, c-format
458 msgid "can't create socket: %s\n"
459 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
460
461 #: agent/gpg-agent.c:1374
462 #, c-format
463 msgid "socket name `%s' is too long\n"
464 msgstr ""
465
466 #: agent/gpg-agent.c:1394
467 #, fuzzy
468 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
469 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
470
471 #: agent/gpg-agent.c:1405 scd/scdaemon.c:985
472 #, fuzzy
473 msgid "error getting nonce for the socket\n"
474 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
475
476 #: agent/gpg-agent.c:1410 scd/scdaemon.c:988
477 #, fuzzy, c-format
478 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
479 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
480
481 #: agent/gpg-agent.c:1422 scd/scdaemon.c:997
482 #, fuzzy, c-format
483 msgid "listen() failed: %s\n"
484 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
485
486 #: agent/gpg-agent.c:1428 scd/scdaemon.c:1004
487 #, fuzzy, c-format
488 msgid "listening on socket `%s'\n"
489 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
490
491 #: agent/gpg-agent.c:1456 agent/gpg-agent.c:1503 g10/openfile.c:432
492 #, fuzzy, c-format
493 msgid "directory `%s' created\n"
494 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
495
496 #: agent/gpg-agent.c:1509
497 #, fuzzy, c-format
498 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
499 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
500
501 #: agent/gpg-agent.c:1513
502 #, fuzzy, c-format
503 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
504 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
505
506 #: agent/gpg-agent.c:1643 scd/scdaemon.c:1020
507 #, fuzzy, c-format
508 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
509 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
510
511 #: agent/gpg-agent.c:1665
512 #, c-format
513 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
514 msgstr ""
515
516 #: agent/gpg-agent.c:1670
517 #, c-format
518 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
519 msgstr ""
520
521 #: agent/gpg-agent.c:1690
522 #, c-format
523 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
524 msgstr ""
525
526 #: agent/gpg-agent.c:1695
527 #, c-format
528 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
529 msgstr ""
530
531 #: agent/gpg-agent.c:1808 scd/scdaemon.c:1143
532 #, fuzzy, c-format
533 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
534 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
535
536 #: agent/gpg-agent.c:1921 scd/scdaemon.c:1210
537 #, fuzzy, c-format
538 msgid "%s %s stopped\n"
539 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
540
541 #: agent/gpg-agent.c:2049
542 #, fuzzy
543 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
544 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
545
546 #: agent/gpg-agent.c:2060 common/simple-pwquery.c:349 common/asshelp.c:326
547 #: tools/gpg-connect-agent.c:2094
548 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
549 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
550
551 #: agent/gpg-agent.c:2073 common/simple-pwquery.c:361 common/asshelp.c:338
552 #: tools/gpg-connect-agent.c:2105
553 #, c-format
554 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
555 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
556
557 #: agent/preset-passphrase.c:98
558 #, fuzzy
559 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
560 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
561
562 #: agent/preset-passphrase.c:101
563 msgid ""
564 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
565 "Password cache maintenance\n"
566 msgstr ""
567
568 #: agent/protect-tool.c:149
569 #, fuzzy
570 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
571 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
572
573 #: agent/protect-tool.c:151
574 msgid ""
575 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
576 "Secret key maintenance tool\n"
577 msgstr ""
578
579 #: agent/protect-tool.c:1190
580 #, fuzzy
581 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
582 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
583
584 #: agent/protect-tool.c:1193
585 #, fuzzy
586 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
587 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
588
589 #: agent/protect-tool.c:1196
590 msgid ""
591 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
592 "system."
593 msgstr ""
594
595 #: agent/protect-tool.c:1201
596 #, fuzzy
597 msgid ""
598 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
599 "needed to complete this operation."
600 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
601
602 #: agent/protect-tool.c:1206 tools/symcryptrun.c:435
603 #, fuzzy
604 msgid "Passphrase:"
605 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
606
607 #: agent/protect-tool.c:1214 tools/symcryptrun.c:442
608 #, fuzzy, c-format
609 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
610 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
611
612 #: agent/protect-tool.c:1217 tools/symcryptrun.c:446
613 #, fuzzy
614 msgid "cancelled\n"
615 msgstr "Áêýñùóç"
616
617 #: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
618 #, fuzzy, c-format
619 msgid "error opening `%s': %s\n"
620 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
621
622 #: agent/trustlist.c:147 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
623 #, fuzzy, c-format
624 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
625 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
626
627 #: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
628 #, c-format
629 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
630 msgstr ""
631
632 #: agent/trustlist.c:181
633 #, fuzzy, c-format
634 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
635 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
636
637 #: agent/trustlist.c:216
638 #, fuzzy, c-format
639 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
640 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
641
642 #: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
643 #, c-format
644 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
645 msgstr ""
646
647 #: agent/trustlist.c:283 common/helpfile.c:126
648 #, fuzzy, c-format
649 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
650 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
651
652 #: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
653 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
654 msgstr ""
655
656 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
657 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
658 #. Pinentry to insert a line break.  The double
659 #. percent sign is actually needed because it is also
660 #. a printf format string.  If you need to insert a
661 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
662 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
663 #. fingerprint string whereas the first one receives
664 #. the name as stored in the certificate.
665 #: agent/trustlist.c:541
666 #, c-format
667 msgid ""
668 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
669 "fingerprint:%%0A  %s"
670 msgstr ""
671
672 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
673 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
674 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
675 #: agent/trustlist.c:554
676 msgid "Correct"
677 msgstr ""
678
679 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
680 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
681 #. Pinentry to insert a line break.  The double
682 #. percent sign is actually needed because it is also
683 #. a printf format string.  If you need to insert a
684 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
685 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
686 #. certificate.
687 #: agent/trustlist.c:577
688 #, c-format
689 msgid ""
690 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
691 "certificates?"
692 msgstr ""
693
694 #: agent/trustlist.c:587
695 #, fuzzy
696 msgid "Yes"
697 msgstr "íáé|íáß"
698
699 #: agent/trustlist.c:587
700 msgid "No"
701 msgstr ""
702
703 #: agent/findkey.c:158
704 #, c-format
705 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
706 msgstr ""
707
708 #: agent/findkey.c:174
709 #, c-format
710 msgid ""
711 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
712 "it now."
713 msgstr ""
714
715 #: agent/findkey.c:188 agent/findkey.c:195
716 #, fuzzy
717 msgid "Change passphrase"
718 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
719
720 #: agent/findkey.c:196
721 msgid "I'll change it later"
722 msgstr ""
723
724 #: common/exechelp.c:380 common/exechelp.c:471 tools/gpgconf-comp.c:1406
725 #: tools/gpgconf-comp.c:1745
726 #, fuzzy, c-format
727 msgid "error creating a pipe: %s\n"
728 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
729
730 #: common/exechelp.c:445 common/exechelp.c:504
731 #, fuzzy, c-format
732 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
733 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
734
735 #: common/exechelp.c:483 common/exechelp.c:611 common/exechelp.c:846
736 #, fuzzy, c-format
737 msgid "error forking process: %s\n"
738 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
739
740 #: common/exechelp.c:657 common/exechelp.c:710
741 #, c-format
742 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
743 msgstr ""
744
745 #: common/exechelp.c:665
746 #, fuzzy, c-format
747 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
748 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
749
750 #: common/exechelp.c:671 common/exechelp.c:721
751 #, fuzzy, c-format
752 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
753 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
754
755 #: common/exechelp.c:716
756 #, c-format
757 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
758 msgstr ""
759
760 #: common/exechelp.c:729
761 #, fuzzy, c-format
762 msgid "error running `%s': terminated\n"
763 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
764
765 #: common/http.c:1636
766 #, fuzzy, c-format
767 msgid "error creating socket: %s\n"
768 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
769
770 #: common/http.c:1680
771 #, fuzzy
772 msgid "host not found"
773 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
774
775 #: common/simple-pwquery.c:335
776 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
777 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
778
779 #: common/simple-pwquery.c:393
780 #, c-format
781 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
782 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
783
784 #: common/simple-pwquery.c:404
785 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
786 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
787
788 #: common/simple-pwquery.c:414
789 #, fuzzy
790 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
791 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
792
793 #: common/simple-pwquery.c:577 common/simple-pwquery.c:673
794 #, fuzzy
795 msgid "canceled by user\n"
796 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
797
798 #: common/simple-pwquery.c:592 common/simple-pwquery.c:679
799 #, fuzzy
800 msgid "problem with the agent\n"
801 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
802
803 #: common/sysutils.c:105
804 #, c-format
805 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
806 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
807
808 #: common/sysutils.c:200
809 #, fuzzy, c-format
810 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
811 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
812
813 #: common/sysutils.c:232
814 #, fuzzy, c-format
815 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
816 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
817
818 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
819 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
820 msgid "yes"
821 msgstr "íáé|íáß"
822
823 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
824 msgid "yY"
825 msgstr "yY"
826
827 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
828 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
829 msgid "no"
830 msgstr "ü÷é|ï÷é"
831
832 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
833 msgid "nN"
834 msgstr "nN"
835
836 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
837 #: common/yesno.c:72
838 msgid "quit"
839 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
840
841 #: common/yesno.c:75
842 msgid "qQ"
843 msgstr "qQ"
844
845 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
846 #: common/yesno.c:109
847 msgid "okay|okay"
848 msgstr ""
849
850 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
851 #: common/yesno.c:111
852 msgid "cancel|cancel"
853 msgstr ""
854
855 #: common/yesno.c:112
856 msgid "oO"
857 msgstr ""
858
859 #: common/yesno.c:113
860 #, fuzzy
861 msgid "cC"
862 msgstr "c"
863
864 #: common/miscellaneous.c:77
865 #, c-format
866 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
867 msgstr ""
868
869 #: common/miscellaneous.c:80
870 #, c-format
871 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
872 msgstr ""
873
874 #: common/asshelp.c:244
875 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
876 msgstr ""
877
878 #: common/asshelp.c:349
879 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
880 msgstr ""
881
882 #: common/audit.c:684
883 #, fuzzy
884 msgid "Certificate chain available"
885 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
886
887 #: common/audit.c:691
888 #, fuzzy
889 msgid "root certificate missing"
890 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
891
892 #: common/audit.c:717
893 msgid "Data encryption succeeded"
894 msgstr ""
895
896 #: common/audit.c:722 common/audit.c:783 common/audit.c:803 common/audit.c:827
897 #, fuzzy
898 msgid "Data available"
899 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
900
901 #: common/audit.c:725
902 #, fuzzy
903 msgid "Session key created"
904 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
905
906 #: common/audit.c:730
907 #, fuzzy, c-format
908 msgid "algorithm: %s"
909 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
910
911 #: common/audit.c:732 common/audit.c:734
912 #, fuzzy, c-format
913 msgid "unsupported algorithm: %s"
914 msgstr ""
915 "\n"
916 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
917
918 #: common/audit.c:736
919 #, fuzzy
920 msgid "seems to be not encrypted"
921 msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
922
923 #: common/audit.c:742
924 msgid "Number of recipients"
925 msgstr ""
926
927 #: common/audit.c:750
928 #, c-format
929 msgid "Recipient %d"
930 msgstr ""
931
932 #: common/audit.c:778
933 msgid "Data signing succeeded"
934 msgstr ""
935
936 #: common/audit.c:798
937 msgid "Data decryption succeeded"
938 msgstr ""
939
940 #: common/audit.c:823
941 #, fuzzy
942 msgid "Data verification succeeded"
943 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
944
945 #: common/audit.c:832
946 #, fuzzy
947 msgid "Signature available"
948 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
949
950 #: common/audit.c:837
951 #, fuzzy
952 msgid "Parsing signature succeeded"
953 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
954
955 #: common/audit.c:842
956 #, fuzzy, c-format
957 msgid "Bad hash algorithm: %s"
958 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
959
960 #: common/audit.c:857
961 #, fuzzy, c-format
962 msgid "Signature %d"
963 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
964
965 #: common/audit.c:873
966 #, fuzzy
967 msgid "Certificate chain valid"
968 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
969
970 #: common/audit.c:884
971 #, fuzzy
972 msgid "Root certificate trustworthy"
973 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
974
975 #: common/audit.c:894
976 #, fuzzy
977 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
978 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
979
980 #: common/audit.c:911
981 #, fuzzy
982 msgid "Included certificates"
983 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
984
985 #: common/audit.c:970
986 msgid "No audit log entries."
987 msgstr ""
988
989 #: common/audit.c:1019
990 #, fuzzy
991 msgid "Unknown operation"
992 msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
993
994 #: common/audit.c:1037
995 msgid "Gpg-Agent usable"
996 msgstr ""
997
998 #: common/audit.c:1047
999 msgid "Dirmngr usable"
1000 msgstr ""
1001
1002 #: common/audit.c:1083
1003 #, fuzzy, c-format
1004 msgid "No help available for `%s'."
1005 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
1006
1007 #: common/helpfile.c:80
1008 #, fuzzy
1009 msgid "ignoring garbage line"
1010 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1011
1012 #: g10/armor.c:379
1013 #, c-format
1014 msgid "armor: %s\n"
1015 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
1016
1017 #: g10/armor.c:418
1018 msgid "invalid armor header: "
1019 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1020
1021 #: g10/armor.c:429
1022 msgid "armor header: "
1023 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1024
1025 #: g10/armor.c:442
1026 msgid "invalid clearsig header\n"
1027 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
1028
1029 #: g10/armor.c:455
1030 #, fuzzy
1031 msgid "unknown armor header: "
1032 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1033
1034 #: g10/armor.c:508
1035 msgid "nested clear text signatures\n"
1036 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
1037
1038 #: g10/armor.c:643
1039 #, fuzzy
1040 msgid "unexpected armor: "
1041 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
1042
1043 #: g10/armor.c:655
1044 msgid "invalid dash escaped line: "
1045 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
1046
1047 #: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
1048 #, fuzzy, c-format
1049 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1050 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
1051
1052 #: g10/armor.c:852
1053 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1054 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
1055
1056 #: g10/armor.c:886
1057 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1058 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
1059
1060 #: g10/armor.c:894
1061 msgid "malformed CRC\n"
1062 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
1063
1064 #: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
1065 #, fuzzy, c-format
1066 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1067 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
1068
1069 #: g10/armor.c:918
1070 #, fuzzy
1071 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1072 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
1073
1074 #: g10/armor.c:922
1075 msgid "error in trailer line\n"
1076 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1077
1078 #: g10/armor.c:1233
1079 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1080 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1081
1082 #: g10/armor.c:1238
1083 #, c-format
1084 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1085 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
1086
1087 #: g10/armor.c:1242
1088 msgid ""
1089 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1090 msgstr ""
1091 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
1092 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
1093
1094 #: g10/build-packet.c:976
1095 msgid ""
1096 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1097 "an '='\n"
1098 msgstr ""
1099 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1100 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1101
1102 #: g10/build-packet.c:988
1103 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1104 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1105
1106 #: g10/build-packet.c:994
1107 #, fuzzy
1108 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1109 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1110
1111 #: g10/build-packet.c:1012
1112 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1113 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1114
1115 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
1116 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1117 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
1118
1119 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
1120 msgid "not human readable"
1121 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
1122
1123 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:358
1124 #, fuzzy, c-format
1125 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1126 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
1127
1128 #: g10/card-util.c:67
1129 #, c-format
1130 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1131 msgstr ""
1132
1133 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1485 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1549
1134 #: g10/keygen.c:2902 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
1135 #, fuzzy
1136 msgid "can't do this in batch mode\n"
1137 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
1138
1139 #: g10/card-util.c:83
1140 #, fuzzy
1141 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1142 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1143
1144 #: g10/card-util.c:85 scd/app-openpgp.c:1848
1145 #, fuzzy
1146 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1147 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
1148
1149 #: g10/card-util.c:122 g10/card-util.c:1215 g10/card-util.c:1294
1150 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1597
1151 #: g10/keygen.c:1664 sm/certreqgen-ui.c:128 sm/certreqgen-ui.c:182
1152 msgid "Your selection? "
1153 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
1154
1155 #: g10/card-util.c:256 g10/card-util.c:306
1156 msgid "[not set]"
1157 msgstr ""
1158
1159 #: g10/card-util.c:465
1160 #, fuzzy
1161 msgid "male"
1162 msgstr "enable"
1163
1164 #: g10/card-util.c:466
1165 #, fuzzy
1166 msgid "female"
1167 msgstr "enable"
1168
1169 #: g10/card-util.c:466
1170 #, fuzzy
1171 msgid "unspecified"
1172 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
1173
1174 #: g10/card-util.c:493
1175 #, fuzzy
1176 msgid "not forced"
1177 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1178
1179 #: g10/card-util.c:493
1180 msgid "forced"
1181 msgstr ""
1182
1183 #: g10/card-util.c:574
1184 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1185 msgstr ""
1186
1187 #: g10/card-util.c:576
1188 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1189 msgstr ""
1190
1191 #: g10/card-util.c:578
1192 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1193 msgstr ""
1194
1195 #: g10/card-util.c:595
1196 msgid "Cardholder's surname: "
1197 msgstr ""
1198
1199 #: g10/card-util.c:597
1200 msgid "Cardholder's given name: "
1201 msgstr ""
1202
1203 #: g10/card-util.c:615
1204 #, c-format
1205 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1206 msgstr ""
1207
1208 #: g10/card-util.c:636
1209 #, fuzzy
1210 msgid "URL to retrieve public key: "
1211 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
1212
1213 #: g10/card-util.c:644
1214 #, c-format
1215 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1216 msgstr ""
1217
1218 #: g10/card-util.c:740 tools/no-libgcrypt.c:30
1219 #, fuzzy, c-format
1220 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1221 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1222
1223 #: g10/card-util.c:752 g10/import.c:283
1224 #, c-format
1225 msgid "error reading `%s': %s\n"
1226 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
1227
1228 #: g10/card-util.c:779
1229 msgid "Login data (account name): "
1230 msgstr ""
1231
1232 #: g10/card-util.c:789
1233 #, c-format
1234 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1235 msgstr ""
1236
1237 #: g10/card-util.c:824
1238 msgid "Private DO data: "
1239 msgstr ""
1240
1241 #: g10/card-util.c:834
1242 #, c-format
1243 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1244 msgstr ""
1245
1246 #: g10/card-util.c:884
1247 #, fuzzy
1248 msgid "Language preferences: "
1249 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
1250
1251 #: g10/card-util.c:892
1252 #, fuzzy
1253 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1254 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1255
1256 #: g10/card-util.c:901
1257 #, fuzzy
1258 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1259 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1260
1261 #: g10/card-util.c:922
1262 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1263 msgstr ""
1264
1265 #: g10/card-util.c:936
1266 #, fuzzy
1267 msgid "Error: invalid response.\n"
1268 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1269
1270 #: g10/card-util.c:957
1271 #, fuzzy
1272 msgid "CA fingerprint: "
1273 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1274
1275 #: g10/card-util.c:980
1276 #, fuzzy
1277 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1278 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1279
1280 #: g10/card-util.c:1028
1281 #, fuzzy, c-format
1282 msgid "key operation not possible: %s\n"
1283 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1284
1285 #: g10/card-util.c:1029
1286 #, fuzzy
1287 msgid "not an OpenPGP card"
1288 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1289
1290 #: g10/card-util.c:1038
1291 #, fuzzy, c-format
1292 msgid "error getting current key info: %s\n"
1293 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1294
1295 #: g10/card-util.c:1122
1296 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1297 msgstr ""
1298
1299 #: g10/card-util.c:1142 g10/card-util.c:1151
1300 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1301 msgstr ""
1302
1303 #: g10/card-util.c:1163
1304 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1305 msgstr ""
1306
1307 #: g10/card-util.c:1172
1308 #, c-format
1309 msgid ""
1310 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1311 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1312 "You should change them using the command --change-pin\n"
1313 msgstr ""
1314
1315 #: g10/card-util.c:1206
1316 #, fuzzy
1317 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1318 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1319
1320 #: g10/card-util.c:1208 g10/card-util.c:1285
1321 #, fuzzy
1322 msgid "   (1) Signature key\n"
1323 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1324
1325 #: g10/card-util.c:1209 g10/card-util.c:1287
1326 #, fuzzy
1327 msgid "   (2) Encryption key\n"
1328 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1329
1330 #: g10/card-util.c:1210 g10/card-util.c:1289
1331 msgid "   (3) Authentication key\n"
1332 msgstr ""
1333
1334 #: g10/card-util.c:1226 g10/card-util.c:1305 g10/keyedit.c:945
1335 #: g10/keygen.c:1601 g10/keygen.c:1629 g10/keygen.c:1703 g10/revoke.c:685
1336 msgid "Invalid selection.\n"
1337 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1338
1339 #: g10/card-util.c:1282
1340 #, fuzzy
1341 msgid "Please select where to store the key:\n"
1342 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
1343
1344 #: g10/card-util.c:1317
1345 #, fuzzy
1346 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1347 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
1348
1349 #: g10/card-util.c:1322
1350 #, fuzzy
1351 msgid "secret parts of key are not available\n"
1352 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
1353
1354 #: g10/card-util.c:1327
1355 #, fuzzy
1356 msgid "secret key already stored on a card\n"
1357 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1358
1359 #: g10/card-util.c:1396 g10/keyedit.c:1380
1360 msgid "quit this menu"
1361 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
1362
1363 #: g10/card-util.c:1398
1364 #, fuzzy
1365 msgid "show admin commands"
1366 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1367
1368 #: g10/card-util.c:1399 g10/keyedit.c:1383
1369 msgid "show this help"
1370 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
1371
1372 #: g10/card-util.c:1401
1373 #, fuzzy
1374 msgid "list all available data"
1375 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1376
1377 #: g10/card-util.c:1404
1378 msgid "change card holder's name"
1379 msgstr ""
1380
1381 #: g10/card-util.c:1405
1382 msgid "change URL to retrieve key"
1383 msgstr ""
1384
1385 #: g10/card-util.c:1406
1386 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1387 msgstr ""
1388
1389 #: g10/card-util.c:1407
1390 #, fuzzy
1391 msgid "change the login name"
1392 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
1393
1394 #: g10/card-util.c:1408
1395 #, fuzzy
1396 msgid "change the language preferences"
1397 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
1398
1399 #: g10/card-util.c:1409
1400 msgid "change card holder's sex"
1401 msgstr ""
1402
1403 #: g10/card-util.c:1410
1404 #, fuzzy
1405 msgid "change a CA fingerprint"
1406 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1407
1408 #: g10/card-util.c:1411
1409 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1410 msgstr ""
1411
1412 #: g10/card-util.c:1412
1413 #, fuzzy
1414 msgid "generate new keys"
1415 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1416
1417 #: g10/card-util.c:1413
1418 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1419 msgstr ""
1420
1421 #: g10/card-util.c:1414
1422 msgid "verify the PIN and list all data"
1423 msgstr ""
1424
1425 #: g10/card-util.c:1415
1426 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1427 msgstr ""
1428
1429 #: g10/card-util.c:1537 g10/keyedit.c:1654
1430 msgid "Command> "
1431 msgstr "ÅíôïëÞ> "
1432
1433 #: g10/card-util.c:1580
1434 #, fuzzy
1435 msgid "Admin-only command\n"
1436 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1437
1438 #: g10/card-util.c:1611
1439 #, fuzzy
1440 msgid "Admin commands are allowed\n"
1441 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1442
1443 #: g10/card-util.c:1613
1444 #, fuzzy
1445 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1446 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1447
1448 #: g10/card-util.c:1699 g10/keyedit.c:2277
1449 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1450 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1451
1452 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
1453 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1454 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1455
1456 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3984 g10/keyring.c:380 g10/keyring.c:667
1457 #, c-format
1458 msgid "can't open `%s'\n"
1459 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1460
1461 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3424 g10/keyserver.c:1727
1462 #: g10/revoke.c:226
1463 #, fuzzy, c-format
1464 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1465 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1466
1467 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2417 g10/keyserver.c:1741
1468 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1469 #, c-format
1470 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1471 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1472
1473 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1474 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1475 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
1476
1477 #: g10/delkey.c:133
1478 #, fuzzy
1479 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1480 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
1481
1482 #: g10/delkey.c:145
1483 #, fuzzy
1484 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1485 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
1486
1487 #: g10/delkey.c:153
1488 #, fuzzy
1489 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1490 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
1491
1492 #: g10/delkey.c:163
1493 #, c-format
1494 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1495 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1496
1497 #: g10/delkey.c:173
1498 msgid "ownertrust information cleared\n"
1499 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
1500
1501 #: g10/delkey.c:204
1502 #, c-format
1503 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1504 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
1505
1506 #: g10/delkey.c:206
1507 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1508 msgstr ""
1509 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
1510
1511 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1266
1512 #, c-format
1513 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1514 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1515
1516 #: g10/encode.c:232
1517 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1518 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
1519
1520 #: g10/encode.c:246
1521 #, c-format
1522 msgid "using cipher %s\n"
1523 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
1524
1525 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1526 #, c-format
1527 msgid "`%s' already compressed\n"
1528 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1529
1530 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:561
1531 #, c-format
1532 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1533 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
1534
1535 #: g10/encode.c:485
1536 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1537 msgstr ""
1538 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
1539 "pgp2\n"
1540
1541 #: g10/encode.c:510
1542 #, c-format
1543 msgid "reading from `%s'\n"
1544 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1545
1546 #: g10/encode.c:541
1547 msgid ""
1548 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1549 msgstr ""
1550 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
1551 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
1552
1553 #: g10/encode.c:559
1554 #, fuzzy, c-format
1555 msgid ""
1556 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1557 msgstr ""
1558 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1559 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1560
1561 #: g10/encode.c:655 g10/sign.c:936
1562 #, fuzzy, c-format
1563 msgid ""
1564 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1565 "preferences\n"
1566 msgstr ""
1567 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1568 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1569
1570 #: g10/encode.c:751
1571 #, c-format
1572 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1573 msgstr ""
1574 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1575 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1576
1577 #: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:862
1578 #, c-format
1579 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1580 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1581
1582 #: g10/encode.c:848
1583 #, c-format
1584 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1585 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
1586
1587 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1588 #, c-format
1589 msgid "%s encrypted data\n"
1590 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
1591
1592 #: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
1593 #, c-format
1594 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1595 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
1596
1597 #: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
1598 msgid ""
1599 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1600 msgstr ""
1601 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
1602 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
1603
1604 #: g10/encr-data.c:145
1605 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1606 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
1607
1608 #: g10/exec.c:49
1609 msgid "no remote program execution supported\n"
1610 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
1611
1612 #: g10/exec.c:313
1613 msgid ""
1614 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1615 msgstr ""
1616 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
1617 "áñ÷åßïõ\n"
1618
1619 #: g10/exec.c:343
1620 #, fuzzy
1621 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1622 msgstr ""
1623 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
1624
1625 #: g10/exec.c:421
1626 #, fuzzy, c-format
1627 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1628 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1629
1630 #: g10/exec.c:424
1631 #, fuzzy, c-format
1632 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1633 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1634
1635 #: g10/exec.c:509
1636 #, c-format
1637 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1638 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1639
1640 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1641 msgid "unnatural exit of external program\n"
1642 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1643
1644 #: g10/exec.c:535
1645 msgid "unable to execute external program\n"
1646 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1647
1648 #: g10/exec.c:552
1649 #, c-format
1650 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1651 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1652
1653 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1654 #, c-format
1655 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1656 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
1657
1658 #: g10/exec.c:609
1659 #, c-format
1660 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1661 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
1662
1663 #: g10/export.c:61
1664 #, fuzzy
1665 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1666 msgstr ""
1667 "\n"
1668 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
1669 "\n"
1670
1671 #: g10/export.c:63
1672 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1673 msgstr ""
1674
1675 #: g10/export.c:65
1676 #, fuzzy
1677 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1678 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
1679
1680 #: g10/export.c:67
1681 #, fuzzy
1682 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1683 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
1684
1685 #: g10/export.c:69
1686 #, fuzzy
1687 msgid "remove unusable parts from key during export"
1688 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
1689
1690 #: g10/export.c:71
1691 msgid "remove as much as possible from key during export"
1692 msgstr ""
1693
1694 #: g10/export.c:73
1695 msgid "export keys in an S-expression based format"
1696 msgstr ""
1697
1698 #: g10/export.c:338
1699 #, fuzzy
1700 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1701 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1702
1703 #: g10/export.c:367
1704 #, fuzzy, c-format
1705 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1706 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1707
1708 #: g10/export.c:375
1709 #, fuzzy, c-format
1710 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1711 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1712
1713 #: g10/export.c:386
1714 #, fuzzy, c-format
1715 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1716 msgstr ""
1717 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1718
1719 #: g10/export.c:537
1720 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1721 msgstr ""
1722
1723 #: g10/export.c:560
1724 #, fuzzy, c-format
1725 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1726 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1727
1728 #: g10/export.c:584
1729 #, fuzzy, c-format
1730 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1731 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
1732
1733 #: g10/export.c:633
1734 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1735 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1736
1737 #: g10/getkey.c:152
1738 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1739 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1740
1741 #: g10/getkey.c:175
1742 #, fuzzy
1743 msgid "[User ID not found]"
1744 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1745
1746 #: g10/getkey.c:1113
1747 #, c-format
1748 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1749 msgstr ""
1750
1751 #: g10/getkey.c:1118
1752 #, fuzzy, c-format
1753 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1754 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1755
1756 #: g10/getkey.c:1120
1757 #, fuzzy
1758 msgid "No fingerprint"
1759 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1760
1761 #: g10/getkey.c:1930
1762 #, fuzzy, c-format
1763 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1764 msgstr ""
1765 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1766
1767 #: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3749
1768 #, fuzzy, c-format
1769 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1770 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
1771
1772 #: g10/getkey.c:2764
1773 #, fuzzy, c-format
1774 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1775 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1776
1777 #: g10/getkey.c:2811
1778 #, fuzzy, c-format
1779 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1780 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1781
1782 #: g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:185 tools/gpgconf.c:58
1783 msgid ""
1784 "@Commands:\n"
1785 " "
1786 msgstr ""
1787 "@ÅíôïëÝò:\n"
1788 " "
1789
1790 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:187
1791 #, fuzzy
1792 msgid "make a signature"
1793 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1794
1795 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:188
1796 #, fuzzy
1797 msgid "make a clear text signature"
1798 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1799
1800 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:189
1801 msgid "make a detached signature"
1802 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1803
1804 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:190
1805 msgid "encrypt data"
1806 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1807
1808 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:191
1809 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1810 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1811
1812 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:192
1813 msgid "decrypt data (default)"
1814 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1815
1816 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:193
1817 msgid "verify a signature"
1818 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1819
1820 #: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:195
1821 msgid "list keys"
1822 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1823
1824 #: g10/gpg.c:385
1825 msgid "list keys and signatures"
1826 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1827
1828 #: g10/gpg.c:386
1829 #, fuzzy
1830 msgid "list and check key signatures"
1831 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1832
1833 #: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:200
1834 msgid "list keys and fingerprints"
1835 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1836
1837 #: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:198
1838 msgid "list secret keys"
1839 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1840
1841 #: g10/gpg.c:389
1842 msgid "generate a new key pair"
1843 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1844
1845 #: g10/gpg.c:391 sm/gpgsm.c:203
1846 msgid "remove keys from the public keyring"
1847 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1848
1849 #: g10/gpg.c:393
1850 msgid "remove keys from the secret keyring"
1851 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1852
1853 #: g10/gpg.c:394
1854 msgid "sign a key"
1855 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1856
1857 #: g10/gpg.c:395
1858 msgid "sign a key locally"
1859 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1860
1861 #: g10/gpg.c:396
1862 msgid "sign or edit a key"
1863 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1864
1865 #: g10/gpg.c:397
1866 msgid "generate a revocation certificate"
1867 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1868
1869 #: g10/gpg.c:399
1870 msgid "export keys"
1871 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1872
1873 #: g10/gpg.c:400 sm/gpgsm.c:204
1874 msgid "export keys to a key server"
1875 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1876
1877 #: g10/gpg.c:401 sm/gpgsm.c:205
1878 msgid "import keys from a key server"
1879 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1880
1881 #: g10/gpg.c:403
1882 msgid "search for keys on a key server"
1883 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1884
1885 #: g10/gpg.c:405
1886 msgid "update all keys from a keyserver"
1887 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1888
1889 #: g10/gpg.c:410
1890 msgid "import/merge keys"
1891 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1892
1893 #: g10/gpg.c:413
1894 msgid "print the card status"
1895 msgstr ""
1896
1897 #: g10/gpg.c:414
1898 msgid "change data on a card"
1899 msgstr ""
1900
1901 #: g10/gpg.c:415
1902 msgid "change a card's PIN"
1903 msgstr ""
1904
1905 #: g10/gpg.c:424
1906 msgid "update the trust database"
1907 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1908
1909 #: g10/gpg.c:431
1910 #, fuzzy
1911 msgid "print message digests"
1912 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1913
1914 #: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:210
1915 msgid "run in server mode"
1916 msgstr ""
1917
1918 #: g10/gpg.c:436 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:226
1919 #: tools/gpg-connect-agent.c:64 tools/gpgconf.c:74 tools/symcryptrun.c:157
1920 msgid ""
1921 "@\n"
1922 "Options:\n"
1923 " "
1924 msgstr ""
1925 "@\n"
1926 "ÅðéëïãÝò:\n"
1927 " "
1928
1929 #: g10/gpg.c:438 sm/gpgsm.c:228
1930 msgid "create ascii armored output"
1931 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1932
1933 #: g10/gpg.c:441 sm/gpgsm.c:241
1934 #, fuzzy
1935 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1936 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1937
1938 #: g10/gpg.c:454 sm/gpgsm.c:278
1939 #, fuzzy
1940 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1941 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1942
1943 #: g10/gpg.c:457
1944 #, fuzzy
1945 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1946 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1947
1948 #: g10/gpg.c:463
1949 msgid "use canonical text mode"
1950 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1951
1952 #: g10/gpg.c:480 sm/gpgsm.c:280
1953 #, fuzzy
1954 msgid "|FILE|write output to FILE"
1955 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
1956
1957 #: g10/gpg.c:496 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:291 tools/gpgconf.c:79
1958 msgid "do not make any changes"
1959 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1960
1961 #: g10/gpg.c:497
1962 msgid "prompt before overwriting"
1963 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1964
1965 #: g10/gpg.c:549
1966 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1967 msgstr ""
1968
1969 #: g10/gpg.c:580 sm/gpgsm.c:335
1970 msgid ""
1971 "@\n"
1972 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1973 msgstr ""
1974 "@\n"
1975 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1976
1977 #: g10/gpg.c:583 sm/gpgsm.c:338
1978 msgid ""
1979 "@\n"
1980 "Examples:\n"
1981 "\n"
1982 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1983 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1984 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1985 " --list-keys [names]        show keys\n"
1986 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1987 msgstr ""
1988 "@\n"
1989 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1990 "\n"
1991 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1992 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1993 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1994 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1995 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1996
1997 #: g10/gpg.c:790 g10/gpgv.c:100
1998 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1999 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
2000
2001 #: g10/gpg.c:807
2002 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
2003 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2004
2005 #: g10/gpg.c:810
2006 msgid ""
2007 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2008 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
2009 "default operation depends on the input data\n"
2010 msgstr ""
2011 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2012 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
2013 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
2014
2015 #: g10/gpg.c:821 sm/gpgsm.c:507
2016 msgid ""
2017 "\n"
2018 "Supported algorithms:\n"
2019 msgstr ""
2020 "\n"
2021 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
2022
2023 #: g10/gpg.c:824
2024 msgid "Pubkey: "
2025 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
2026
2027 #: g10/gpg.c:831 g10/keyedit.c:2343
2028 msgid "Cipher: "
2029 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
2030
2031 #: g10/gpg.c:838
2032 msgid "Hash: "
2033 msgstr "Hash: "
2034
2035 #: g10/gpg.c:845 g10/keyedit.c:2388
2036 msgid "Compression: "
2037 msgstr "Óõìðßåóç: "
2038
2039 #: g10/gpg.c:852 sm/gpgsm.c:527
2040 msgid "Used libraries:"
2041 msgstr ""
2042
2043 #: g10/gpg.c:960
2044 msgid "usage: gpg [options] "
2045 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
2046
2047 #: g10/gpg.c:1130 sm/gpgsm.c:694
2048 msgid "conflicting commands\n"
2049 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
2050
2051 #: g10/gpg.c:1148
2052 #, fuzzy, c-format
2053 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
2054 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
2055
2056 #: g10/gpg.c:1345
2057 #, fuzzy, c-format
2058 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
2059 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2060
2061 #: g10/gpg.c:1348
2062 #, fuzzy, c-format
2063 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
2064 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2065
2066 #: g10/gpg.c:1351
2067 #, fuzzy, c-format
2068 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
2069 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2070
2071 #: g10/gpg.c:1357
2072 #, fuzzy, c-format
2073 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
2074 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2075
2076 #: g10/gpg.c:1360
2077 #, fuzzy, c-format
2078 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
2079 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2080
2081 #: g10/gpg.c:1363
2082 #, fuzzy, c-format
2083 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
2084 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2085
2086 #: g10/gpg.c:1369
2087 #, fuzzy, c-format
2088 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
2089 msgstr ""
2090 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2091
2092 #: g10/gpg.c:1372
2093 #, fuzzy, c-format
2094 msgid ""
2095 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
2096 msgstr ""
2097 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2098
2099 #: g10/gpg.c:1375
2100 #, fuzzy, c-format
2101 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
2102 msgstr ""
2103 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2104
2105 #: g10/gpg.c:1381
2106 #, fuzzy, c-format
2107 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
2108 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2109
2110 #: g10/gpg.c:1384
2111 #, fuzzy, c-format
2112 msgid ""
2113 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
2114 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2115
2116 #: g10/gpg.c:1387
2117 #, fuzzy, c-format
2118 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
2119 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2120
2121 #: g10/gpg.c:1566
2122 #, fuzzy, c-format
2123 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
2124 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
2125
2126 #: g10/gpg.c:1666
2127 msgid "display photo IDs during key listings"
2128 msgstr ""
2129
2130 #: g10/gpg.c:1668
2131 msgid "show policy URLs during signature listings"
2132 msgstr ""
2133
2134 #: g10/gpg.c:1670
2135 #, fuzzy
2136 msgid "show all notations during signature listings"
2137 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2138
2139 #: g10/gpg.c:1672
2140 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2141 msgstr ""
2142
2143 #: g10/gpg.c:1676
2144 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2145 msgstr ""
2146
2147 #: g10/gpg.c:1678
2148 #, fuzzy
2149 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2150 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2151
2152 #: g10/gpg.c:1680
2153 msgid "show user ID validity during key listings"
2154 msgstr ""
2155
2156 #: g10/gpg.c:1682
2157 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2158 msgstr ""
2159
2160 #: g10/gpg.c:1684
2161 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2162 msgstr ""
2163
2164 #: g10/gpg.c:1686
2165 #, fuzzy
2166 msgid "show the keyring name in key listings"
2167 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
2168
2169 #: g10/gpg.c:1688
2170 #, fuzzy
2171 msgid "show expiration dates during signature listings"
2172 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2173
2174 #: g10/gpg.c:1849
2175 #, c-format
2176 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2177 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
2178
2179 #: g10/gpg.c:1940
2180 #, c-format
2181 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2182 msgstr ""
2183
2184 #: g10/gpg.c:2324 g10/gpg.c:3010 g10/gpg.c:3022
2185 #, c-format
2186 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2187 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
2188
2189 #: g10/gpg.c:2505 g10/gpg.c:2517
2190 #, fuzzy, c-format
2191 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2192 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2193
2194 #: g10/gpg.c:2599
2195 #, fuzzy, c-format
2196 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2197 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2198
2199 #: g10/gpg.c:2622 g10/gpg.c:2817 g10/keyedit.c:4107
2200 #, fuzzy
2201 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2202 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
2203
2204 #: g10/gpg.c:2634
2205 #, fuzzy, c-format
2206 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2207 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2208
2209 #: g10/gpg.c:2637
2210 #, fuzzy
2211 msgid "invalid keyserver options\n"
2212 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2213
2214 #: g10/gpg.c:2644
2215 #, c-format
2216 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2217 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2218
2219 #: g10/gpg.c:2647
2220 msgid "invalid import options\n"
2221 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2222
2223 #: g10/gpg.c:2654
2224 #, c-format
2225 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2226 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2227
2228 #: g10/gpg.c:2657
2229 msgid "invalid export options\n"
2230 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2231
2232 #: g10/gpg.c:2664
2233 #, fuzzy, c-format
2234 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2235 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2236
2237 #: g10/gpg.c:2667
2238 #, fuzzy
2239 msgid "invalid list options\n"
2240 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2241
2242 #: g10/gpg.c:2675
2243 msgid "display photo IDs during signature verification"
2244 msgstr ""
2245
2246 #: g10/gpg.c:2677
2247 msgid "show policy URLs during signature verification"
2248 msgstr ""
2249
2250 #: g10/gpg.c:2679
2251 #, fuzzy
2252 msgid "show all notations during signature verification"
2253 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2254
2255 #: g10/gpg.c:2681
2256 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2257 msgstr ""
2258
2259 #: g10/gpg.c:2685
2260 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2261 msgstr ""
2262
2263 #: g10/gpg.c:2687
2264 #, fuzzy
2265 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2266 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2267
2268 #: g10/gpg.c:2689
2269 #, fuzzy
2270 msgid "show user ID validity during signature verification"
2271 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2272
2273 #: g10/gpg.c:2691
2274 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2275 msgstr ""
2276
2277 #: g10/gpg.c:2693
2278 #, fuzzy
2279 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2280 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2281
2282 #: g10/gpg.c:2695
2283 msgid "validate signatures with PKA data"
2284 msgstr ""
2285
2286 #: g10/gpg.c:2697
2287 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2288 msgstr ""
2289
2290 #: g10/gpg.c:2704
2291 #, fuzzy, c-format
2292 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2293 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2294
2295 #: g10/gpg.c:2707
2296 #, fuzzy
2297 msgid "invalid verify options\n"
2298 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2299
2300 #: g10/gpg.c:2714
2301 #, c-format
2302 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2303 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
2304
2305 #: g10/gpg.c:2889
2306 #, fuzzy, c-format
2307 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2308 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2309
2310 #: g10/gpg.c:2892
2311 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2312 msgstr ""
2313
2314 #: g10/gpg.c:2999 sm/gpgsm.c:1405
2315 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2316 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
2317
2318 #: g10/gpg.c:3003
2319 #, c-format
2320 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2321 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
2322
2323 #: g10/gpg.c:3012
2324 #, c-format
2325 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2326 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
2327
2328 #: g10/gpg.c:3015
2329 #, c-format
2330 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2331 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
2332
2333 #: g10/gpg.c:3030
2334 #, fuzzy, c-format
2335 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2336 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2337
2338 #: g10/gpg.c:3044
2339 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2340 msgstr ""
2341 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
2342
2343 #: g10/gpg.c:3050
2344 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2345 msgstr ""
2346 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
2347 "êáôÜóôáóç\n"
2348
2349 #: g10/gpg.c:3056
2350 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2351 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
2352
2353 #: g10/gpg.c:3069
2354 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2355 msgstr ""
2356 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
2357
2358 #: g10/gpg.c:3135 g10/gpg.c:3159 sm/gpgsm.c:1477
2359 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2360 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2361
2362 #: g10/gpg.c:3141 g10/gpg.c:3165 sm/gpgsm.c:1485 sm/gpgsm.c:1491
2363 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2364 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2365
2366 #: g10/gpg.c:3147
2367 #, fuzzy
2368 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2369 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2370
2371 #: g10/gpg.c:3153
2372 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2373 msgstr ""
2374 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
2375 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2376
2377 #: g10/gpg.c:3168
2378 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2379 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
2380
2381 #: g10/gpg.c:3170
2382 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2383 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
2384
2385 #: g10/gpg.c:3172
2386 #, fuzzy
2387 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2388 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
2389
2390 #: g10/gpg.c:3174
2391 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2392 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2393
2394 #: g10/gpg.c:3176
2395 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2396 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2397
2398 #: g10/gpg.c:3179
2399 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2400 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
2401
2402 #: g10/gpg.c:3183
2403 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2404 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
2405
2406 #: g10/gpg.c:3190
2407 msgid "invalid default preferences\n"
2408 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
2409
2410 #: g10/gpg.c:3199
2411 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2412 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
2413
2414 #: g10/gpg.c:3203
2415 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2416 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
2417
2418 #: g10/gpg.c:3207
2419 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2420 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
2421
2422 #: g10/gpg.c:3240
2423 #, c-format
2424 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2425 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
2426
2427 #: g10/gpg.c:3287
2428 #, fuzzy, c-format
2429 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2430 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2431
2432 #: g10/gpg.c:3292
2433 #, fuzzy, c-format
2434 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2435 msgstr ""
2436 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2437
2438 #: g10/gpg.c:3297
2439 #, fuzzy, c-format
2440 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2441 msgstr ""
2442 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2443
2444 #: g10/gpg.c:3380
2445 #, c-format
2446 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2447 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
2448
2449 #: g10/gpg.c:3391
2450 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2451 msgstr ""
2452 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
2453 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2454
2455 #: g10/gpg.c:3412
2456 msgid "--store [filename]"
2457 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2458
2459 #: g10/gpg.c:3419
2460 msgid "--symmetric [filename]"
2461 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2462
2463 #: g10/gpg.c:3421
2464 #, fuzzy, c-format
2465 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2466 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2467
2468 #: g10/gpg.c:3431
2469 msgid "--encrypt [filename]"
2470 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2471
2472 #: g10/gpg.c:3444
2473 #, fuzzy
2474 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2475 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2476
2477 #: g10/gpg.c:3446
2478 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2479 msgstr ""
2480
2481 #: g10/gpg.c:3449
2482 #, fuzzy, c-format
2483 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2484 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2485
2486 #: g10/gpg.c:3467
2487 msgid "--sign [filename]"
2488 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2489
2490 #: g10/gpg.c:3480
2491 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2492 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2493
2494 #: g10/gpg.c:3495
2495 #, fuzzy
2496 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2497 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2498
2499 #: g10/gpg.c:3497
2500 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2501 msgstr ""
2502
2503 #: g10/gpg.c:3500
2504 #, fuzzy, c-format
2505 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2506 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2507
2508 #: g10/gpg.c:3520
2509 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2510 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2511
2512 #: g10/gpg.c:3529
2513 msgid "--clearsign [filename]"
2514 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2515
2516 #: g10/gpg.c:3554
2517 msgid "--decrypt [filename]"
2518 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2519
2520 #: g10/gpg.c:3562
2521 msgid "--sign-key user-id"
2522 msgstr "--sign-key user-id"
2523
2524 #: g10/gpg.c:3566
2525 msgid "--lsign-key user-id"
2526 msgstr "--lsign-key user-id"
2527
2528 #: g10/gpg.c:3587
2529 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2530 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
2531
2532 #: g10/gpg.c:3679
2533 #, c-format
2534 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2535 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2536
2537 #: g10/gpg.c:3681
2538 #, c-format
2539 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2540 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
2541
2542 #: g10/gpg.c:3683
2543 #, c-format
2544 msgid "key export failed: %s\n"
2545 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2546
2547 #: g10/gpg.c:3694
2548 #, c-format
2549 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2550 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2551
2552 #: g10/gpg.c:3704
2553 #, c-format
2554 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2555 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2556
2557 #: g10/gpg.c:3755
2558 #, c-format
2559 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2560 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2561
2562 #: g10/gpg.c:3763
2563 #, c-format
2564 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2565 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2566
2567 #: g10/gpg.c:3853
2568 #, c-format
2569 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2570 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2571
2572 #: g10/gpg.c:3970
2573 msgid "[filename]"
2574 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
2575
2576 #: g10/gpg.c:3974
2577 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2578 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
2579
2580 #: g10/gpg.c:4286
2581 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2582 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2583
2584 #: g10/gpg.c:4288
2585 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2586 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2587
2588 #: g10/gpg.c:4321
2589 #, fuzzy
2590 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2591 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2592
2593 #: g10/gpgv.c:74
2594 #, fuzzy
2595 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2596 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
2597
2598 #: g10/gpgv.c:76
2599 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2600 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
2601
2602 #: g10/gpgv.c:78 sm/gpgsm.c:325
2603 msgid "|FD|write status info to this FD"
2604 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
2605
2606 #: g10/gpgv.c:103
2607 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2608 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2609
2610 #: g10/gpgv.c:105
2611 msgid ""
2612 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2613 "Check signatures against known trusted keys\n"
2614 msgstr ""
2615 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2616 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
2617
2618 #: g10/helptext.c:72
2619 msgid "No help available"
2620 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2621
2622 #: g10/helptext.c:82
2623 #, c-format
2624 msgid "No help available for `%s'"
2625 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2626
2627 #: g10/import.c:94
2628 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2629 msgstr ""
2630
2631 #: g10/import.c:96
2632 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2633 msgstr ""
2634
2635 #: g10/import.c:98
2636 #, fuzzy
2637 msgid "do not update the trustdb after import"
2638 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2639
2640 #: g10/import.c:100
2641 #, fuzzy
2642 msgid "create a public key when importing a secret key"
2643 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2644
2645 #: g10/import.c:102
2646 msgid "only accept updates to existing keys"
2647 msgstr ""
2648
2649 #: g10/import.c:104
2650 #, fuzzy
2651 msgid "remove unusable parts from key after import"
2652 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2653
2654 #: g10/import.c:106
2655 msgid "remove as much as possible from key after import"
2656 msgstr ""
2657
2658 #: g10/import.c:269
2659 #, c-format
2660 msgid "skipping block of type %d\n"
2661 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2662
2663 #: g10/import.c:278
2664 #, fuzzy, c-format
2665 msgid "%lu keys processed so far\n"
2666 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2667
2668 #: g10/import.c:295
2669 #, c-format
2670 msgid "Total number processed: %lu\n"
2671 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2672
2673 #: g10/import.c:297
2674 #, c-format
2675 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2676 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2677
2678 #: g10/import.c:300
2679 #, c-format
2680 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2681 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2682
2683 #: g10/import.c:302 sm/import.c:112
2684 #, c-format
2685 msgid "              imported: %lu"
2686 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2687
2688 #: g10/import.c:308 sm/import.c:116
2689 #, c-format
2690 msgid "             unchanged: %lu\n"
2691 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2692
2693 #: g10/import.c:310
2694 #, c-format
2695 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2696 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2697
2698 #: g10/import.c:312
2699 #, c-format
2700 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2701 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2702
2703 #: g10/import.c:314
2704 #, c-format
2705 msgid "        new signatures: %lu\n"
2706 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2707
2708 #: g10/import.c:316
2709 #, c-format
2710 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2711 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2712
2713 #: g10/import.c:318 sm/import.c:118
2714 #, c-format
2715 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2716 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2717
2718 #: g10/import.c:320 sm/import.c:120
2719 #, c-format
2720 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2721 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2722
2723 #: g10/import.c:322 sm/import.c:122
2724 #, c-format
2725 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2726 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2727
2728 #: g10/import.c:324 sm/import.c:124
2729 #, c-format
2730 msgid "          not imported: %lu\n"
2731 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2732
2733 #: g10/import.c:326
2734 #, fuzzy, c-format
2735 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2736 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2737
2738 #: g10/import.c:328
2739 #, fuzzy, c-format
2740 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2741 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2742
2743 #: g10/import.c:569
2744 #, c-format
2745 msgid ""
2746 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2747 "algorithms on these user IDs:\n"
2748 msgstr ""
2749
2750 #: g10/import.c:610
2751 #, c-format
2752 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2753 msgstr ""
2754
2755 #: g10/import.c:625
2756 #, fuzzy, c-format
2757 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2758 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2759
2760 #: g10/import.c:637
2761 #, c-format
2762 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2763 msgstr ""
2764
2765 #: g10/import.c:650
2766 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2767 msgstr ""
2768
2769 #: g10/import.c:652
2770 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2771 msgstr ""
2772
2773 #: g10/import.c:676
2774 #, c-format
2775 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2776 msgstr ""
2777
2778 #: g10/import.c:729 g10/import.c:1137
2779 #, fuzzy, c-format
2780 msgid "key %s: no user ID\n"
2781 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2782
2783 #: g10/import.c:758
2784 #, fuzzy, c-format
2785 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2786 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2787
2788 #: g10/import.c:773
2789 #, fuzzy, c-format
2790 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2791 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2792
2793 #: g10/import.c:779
2794 #, fuzzy, c-format
2795 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2796 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2797
2798 #: g10/import.c:781
2799 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2800 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2801
2802 #: g10/import.c:791 g10/import.c:1261
2803 #, fuzzy, c-format
2804 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2805 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2806
2807 #: g10/import.c:797
2808 #, fuzzy, c-format
2809 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2810 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2811
2812 #: g10/import.c:806
2813 #, c-format
2814 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2815 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2816
2817 #: g10/import.c:811 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1111
2818 #, c-format
2819 msgid "writing to `%s'\n"
2820 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2821
2822 #: g10/import.c:815 g10/import.c:910 g10/import.c:1177 g10/import.c:1322
2823 #: g10/import.c:2431 g10/import.c:2453
2824 #, c-format
2825 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2826 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2827
2828 #: g10/import.c:834
2829 #, fuzzy, c-format
2830 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2831 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2832
2833 #: g10/import.c:858
2834 #, fuzzy, c-format
2835 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2836 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2837
2838 #: g10/import.c:875 g10/import.c:1279
2839 #, fuzzy, c-format
2840 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2841 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2842
2843 #: g10/import.c:883 g10/import.c:1286
2844 #, fuzzy, c-format
2845 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2846 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2847
2848 #: g10/import.c:920
2849 #, fuzzy, c-format
2850 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2851 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2852
2853 #: g10/import.c:923
2854 #, fuzzy, c-format
2855 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2856 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2857
2858 #: g10/import.c:926
2859 #, fuzzy, c-format
2860 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2861 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2862
2863 #: g10/import.c:929
2864 #, fuzzy, c-format
2865 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2866 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2867
2868 #: g10/import.c:932
2869 #, fuzzy, c-format
2870 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2871 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2872
2873 #: g10/import.c:935
2874 #, fuzzy, c-format
2875 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2876 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2877
2878 #: g10/import.c:938
2879 #, fuzzy, c-format
2880 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2881 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2882
2883 #: g10/import.c:941
2884 #, fuzzy, c-format
2885 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2886 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2887
2888 #: g10/import.c:944
2889 #, fuzzy, c-format
2890 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2891 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2892
2893 #: g10/import.c:947
2894 #, fuzzy, c-format
2895 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2896 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2897
2898 #: g10/import.c:971
2899 #, fuzzy, c-format
2900 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2901 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2902
2903 #: g10/import.c:1143
2904 #, fuzzy, c-format
2905 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2906 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2907
2908 #: g10/import.c:1154
2909 #, fuzzy
2910 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2911 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2912
2913 #: g10/import.c:1171 g10/import.c:2446
2914 #, c-format
2915 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2916 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2917
2918 #: g10/import.c:1182
2919 #, fuzzy, c-format
2920 msgid "key %s: secret key imported\n"
2921 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2922
2923 #: g10/import.c:1212
2924 #, fuzzy, c-format
2925 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2926 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2927
2928 #: g10/import.c:1222
2929 #, fuzzy, c-format
2930 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2931 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2932
2933 #: g10/import.c:1254
2934 #, fuzzy, c-format
2935 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2936 msgstr ""
2937 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2938 "áíÜêëçóçò\n"
2939
2940 #: g10/import.c:1297
2941 #, fuzzy, c-format
2942 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2943 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2944
2945 #: g10/import.c:1329
2946 #, fuzzy, c-format
2947 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2948 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2949
2950 #: g10/import.c:1398
2951 #, fuzzy, c-format
2952 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2953 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2954
2955 #: g10/import.c:1413
2956 #, fuzzy, c-format
2957 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2958 msgstr ""
2959 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
2960 "s\"\n"
2961
2962 #: g10/import.c:1415
2963 #, fuzzy, c-format
2964 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2965 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2966
2967 #: g10/import.c:1433
2968 #, fuzzy, c-format
2969 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2970 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2971
2972 #: g10/import.c:1444 g10/import.c:1494
2973 #, fuzzy, c-format
2974 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2975 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2976
2977 #: g10/import.c:1446
2978 #, fuzzy, c-format
2979 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2980 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2981
2982 #: g10/import.c:1461
2983 #, fuzzy, c-format
2984 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2985 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2986
2987 #: g10/import.c:1483
2988 #, fuzzy, c-format
2989 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2990 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2991
2992 #: g10/import.c:1496
2993 #, fuzzy, c-format
2994 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2995 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2996
2997 #: g10/import.c:1511
2998 #, fuzzy, c-format
2999 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3000 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
3001
3002 #: g10/import.c:1555
3003 #, fuzzy, c-format
3004 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3005 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
3006
3007 #: g10/import.c:1576
3008 #, fuzzy, c-format
3009 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3010 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
3011
3012 #: g10/import.c:1603
3013 #, fuzzy, c-format
3014 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3015 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
3016
3017 #: g10/import.c:1613
3018 #, fuzzy, c-format
3019 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3020 msgstr ""
3021 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
3022
3023 #: g10/import.c:1630
3024 #, fuzzy, c-format
3025 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3026 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
3027
3028 #: g10/import.c:1644
3029 #, fuzzy, c-format
3030 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3031 msgstr ""
3032 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
3033
3034 #: g10/import.c:1652
3035 #, fuzzy, c-format
3036 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3037 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
3038
3039 #: g10/import.c:1781
3040 #, fuzzy, c-format
3041 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3042 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
3043
3044 #: g10/import.c:1843
3045 #, fuzzy, c-format
3046 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3047 msgstr ""
3048 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
3049 "08lX\n"
3050
3051 #: g10/import.c:1857
3052 #, fuzzy, c-format
3053 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3054 msgstr ""
3055 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
3056 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
3057
3058 #: g10/import.c:1916
3059 #, fuzzy, c-format
3060 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3061 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
3062
3063 #: g10/import.c:1950
3064 #, fuzzy, c-format
3065 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3066 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
3067
3068 #: g10/import.c:2351
3069 #, fuzzy
3070 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3071 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
3072
3073 #: g10/import.c:2359
3074 #, fuzzy
3075 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3076 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3077
3078 #: g10/import.c:2361
3079 #, fuzzy
3080 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3081 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3082
3083 #: g10/keydb.c:181
3084 #, c-format
3085 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3086 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3087
3088 #: g10/keydb.c:187
3089 #, c-format
3090 msgid "keyring `%s' created\n"
3091 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
3092
3093 #: g10/keydb.c:328 g10/keydb.c:331
3094 #, fuzzy, c-format
3095 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3096 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
3097
3098 #: g10/keydb.c:712
3099 #, c-format
3100 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3101 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
3102
3103 #: g10/keyedit.c:265
3104 msgid "[revocation]"
3105 msgstr "[áíÜêëçóç]"
3106
3107 #: g10/keyedit.c:266
3108 msgid "[self-signature]"
3109 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
3110
3111 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:392
3112 msgid "1 bad signature\n"
3113 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
3114
3115 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:394
3116 #, c-format
3117 msgid "%d bad signatures\n"
3118 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
3119
3120 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:396
3121 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3122 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
3123
3124 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:398
3125 #, c-format
3126 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3127 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
3128
3129 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:400
3130 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3131 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
3132
3133 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:402
3134 #, c-format
3135 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3136 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
3137
3138 #: g10/keyedit.c:356
3139 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3140 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
3141
3142 #: g10/keyedit.c:358
3143 #, c-format
3144 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3145 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
3146
3147 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:262
3148 #, fuzzy
3149 msgid ""
3150 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3151 "keys\n"
3152 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3153 "etc.)\n"
3154 msgstr ""
3155 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
3156 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
3157 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
3158 "\n"
3159
3160 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:274
3161 #, fuzzy, c-format
3162 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3163 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
3164
3165 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:276
3166 #, fuzzy, c-format
3167 msgid "  %d = I trust fully\n"
3168 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
3169
3170 #: g10/keyedit.c:438
3171 msgid ""
3172 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3173 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3174 "trust signatures on your behalf.\n"
3175 msgstr ""
3176
3177 #: g10/keyedit.c:454
3178 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3179 msgstr ""
3180
3181 #: g10/keyedit.c:598
3182 #, c-format
3183 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3184 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3185
3186 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3187 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1773
3188 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3189 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
3190
3191 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3192 #: g10/keyedit.c:1779
3193 msgid "  Unable to sign.\n"
3194 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
3195
3196 #: g10/keyedit.c:626
3197 #, c-format
3198 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3199 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
3200
3201 #: g10/keyedit.c:654
3202 #, c-format
3203 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3204 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3205
3206 #: g10/keyedit.c:682
3207 #, fuzzy, c-format
3208 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3209 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3210
3211 #: g10/keyedit.c:684
3212 #, fuzzy
3213 msgid "Sign it? (y/N) "
3214 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3215
3216 #: g10/keyedit.c:706
3217 #, c-format
3218 msgid ""
3219 "The self-signature on \"%s\"\n"
3220 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3221 msgstr ""
3222 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
3223 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3224
3225 #: g10/keyedit.c:715
3226 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3227 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
3228
3229 #: g10/keyedit.c:729
3230 #, c-format
3231 msgid ""
3232 "Your current signature on \"%s\"\n"
3233 "has expired.\n"
3234 msgstr ""
3235 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3236 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
3237
3238 #: g10/keyedit.c:733
3239 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3240 msgstr ""
3241 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
3242
3243 #: g10/keyedit.c:754
3244 #, c-format
3245 msgid ""
3246 "Your current signature on \"%s\"\n"
3247 "is a local signature.\n"
3248 msgstr ""
3249 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3250 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
3251
3252 #: g10/keyedit.c:758
3253 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3254 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
3255
3256 #: g10/keyedit.c:779
3257 #, fuzzy, c-format
3258 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3259 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3260
3261 #: g10/keyedit.c:782
3262 #, fuzzy, c-format
3263 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3264 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3265
3266 #: g10/keyedit.c:787
3267 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3268 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
3269
3270 #: g10/keyedit.c:809
3271 #, fuzzy, c-format
3272 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3273 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3274
3275 #: g10/keyedit.c:824
3276 msgid "This key has expired!"
3277 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
3278
3279 #: g10/keyedit.c:842
3280 #, c-format
3281 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3282 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
3283
3284 #: g10/keyedit.c:848
3285 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3286 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
3287
3288 #: g10/keyedit.c:888
3289 msgid ""
3290 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3291 "mode.\n"
3292 msgstr ""
3293 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
3294 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
3295
3296 #: g10/keyedit.c:890
3297 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3298 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
3299
3300 #: g10/keyedit.c:915
3301 msgid ""
3302 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3303 "belongs\n"
3304 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3305 msgstr ""
3306 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
3307 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
3308 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
3309
3310 #: g10/keyedit.c:920
3311 #, c-format
3312 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3313 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
3314
3315 #: g10/keyedit.c:922
3316 #, c-format
3317 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3318 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
3319
3320 #: g10/keyedit.c:924
3321 #, c-format
3322 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3323 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
3324
3325 #: g10/keyedit.c:926
3326 #, c-format
3327 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3328 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
3329
3330 #: g10/keyedit.c:932
3331 #, fuzzy
3332 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3333 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
3334
3335 #: g10/keyedit.c:956
3336 #, fuzzy, c-format
3337 msgid ""
3338 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3339 "key \"%s\" (%s)\n"
3340 msgstr ""
3341 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
3342 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
3343
3344 #: g10/keyedit.c:963
3345 #, fuzzy
3346 msgid "This will be a self-signature.\n"
3347 msgstr ""
3348 "\n"
3349 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
3350
3351 #: g10/keyedit.c:969
3352 #, fuzzy
3353 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3354 msgstr ""
3355 "\n"
3356 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3357
3358 #: g10/keyedit.c:977
3359 #, fuzzy
3360 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3361 msgstr ""
3362 "\n"
3363 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3364 "\n"
3365
3366 #: g10/keyedit.c:987
3367 #, fuzzy
3368 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3369 msgstr ""
3370 "\n"
3371 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3372
3373 #: g10/keyedit.c:994
3374 #, fuzzy
3375 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3376 msgstr ""
3377 "\n"
3378 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3379 "\n"
3380
3381 #: g10/keyedit.c:1001
3382 #, fuzzy
3383 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3384 msgstr ""
3385 "\n"
3386 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3387
3388 #: g10/keyedit.c:1006
3389 #, fuzzy
3390 msgid "I have checked this key casually.\n"
3391 msgstr ""
3392 "\n"
3393 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3394
3395 #: g10/keyedit.c:1011
3396 #, fuzzy
3397 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3398 msgstr ""
3399 "\n"
3400 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3401
3402 #: g10/keyedit.c:1021
3403 #, fuzzy
3404 msgid "Really sign? (y/N) "
3405 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3406
3407 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4826 g10/keyedit.c:4917 g10/keyedit.c:4981
3408 #: g10/keyedit.c:5042 g10/sign.c:316
3409 #, c-format
3410 msgid "signing failed: %s\n"
3411 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3412
3413 #: g10/keyedit.c:1131
3414 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3415 msgstr ""
3416
3417 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3601
3418 msgid "This key is not protected.\n"
3419 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3420
3421 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3588 g10/revoke.c:538
3422 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3423 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3424
3425 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3604
3426 #, fuzzy
3427 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3428 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3429
3430 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3608
3431 msgid "Key is protected.\n"
3432 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3433
3434 #: g10/keyedit.c:1186
3435 #, c-format
3436 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3437 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
3438
3439 #: g10/keyedit.c:1192
3440 msgid ""
3441 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3442 "\n"
3443 msgstr ""
3444 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
3445 "\n"
3446
3447 #: g10/keyedit.c:1207 g10/keygen.c:2163
3448 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3449 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
3450
3451 #: g10/keyedit.c:1212
3452 msgid ""
3453 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3454 "\n"
3455 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
3456
3457 #: g10/keyedit.c:1215
3458 #, fuzzy
3459 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3460 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
3461
3462 #: g10/keyedit.c:1296
3463 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3464 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
3465
3466 #: g10/keyedit.c:1382
3467 msgid "save and quit"
3468 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3469
3470 #: g10/keyedit.c:1385
3471 #, fuzzy
3472 msgid "show key fingerprint"
3473 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3474
3475 #: g10/keyedit.c:1386
3476 msgid "list key and user IDs"
3477 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3478
3479 #: g10/keyedit.c:1388
3480 msgid "select user ID N"
3481 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3482
3483 #: g10/keyedit.c:1389
3484 #, fuzzy
3485 msgid "select subkey N"
3486 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3487
3488 #: g10/keyedit.c:1390
3489 #, fuzzy
3490 msgid "check signatures"
3491 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3492
3493 #: g10/keyedit.c:1395
3494 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3495 msgstr ""
3496
3497 #: g10/keyedit.c:1400
3498 #, fuzzy
3499 msgid "sign selected user IDs locally"
3500 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3501
3502 #: g10/keyedit.c:1402
3503 #, fuzzy
3504 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3505 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3506
3507 #: g10/keyedit.c:1404
3508 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3509 msgstr ""
3510
3511 #: g10/keyedit.c:1408
3512 msgid "add a user ID"
3513 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3514
3515 #: g10/keyedit.c:1410
3516 msgid "add a photo ID"
3517 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3518
3519 #: g10/keyedit.c:1412
3520 #, fuzzy
3521 msgid "delete selected user IDs"
3522 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3523
3524 #: g10/keyedit.c:1417
3525 #, fuzzy
3526 msgid "add a subkey"
3527 msgstr "addkey"
3528
3529 #: g10/keyedit.c:1421
3530 msgid "add a key to a smartcard"
3531 msgstr ""
3532
3533 #: g10/keyedit.c:1423
3534 msgid "move a key to a smartcard"
3535 msgstr ""
3536
3537 #: g10/keyedit.c:1425
3538 msgid "move a backup key to a smartcard"
3539 msgstr ""
3540
3541 #: g10/keyedit.c:1429
3542 #, fuzzy
3543 msgid "delete selected subkeys"
3544 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3545
3546 #: g10/keyedit.c:1431
3547 msgid "add a revocation key"
3548 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3549
3550 #: g10/keyedit.c:1433
3551 #, fuzzy
3552 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3553 msgstr ""
3554 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3555
3556 #: g10/keyedit.c:1435
3557 #, fuzzy
3558 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3559 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3560
3561 #: g10/keyedit.c:1437
3562 #, fuzzy
3563 msgid "flag the selected user ID as primary"
3564 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3565
3566 #: g10/keyedit.c:1439
3567 #, fuzzy
3568 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3569 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
3570
3571 #: g10/keyedit.c:1442
3572 msgid "list preferences (expert)"
3573 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3574
3575 #: g10/keyedit.c:1444
3576 msgid "list preferences (verbose)"
3577 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3578
3579 #: g10/keyedit.c:1446
3580 #, fuzzy
3581 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3582 msgstr ""
3583 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3584
3585 #: g10/keyedit.c:1451
3586 #, fuzzy
3587 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3588 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3589
3590 #: g10/keyedit.c:1453
3591 #, fuzzy
3592 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3593 msgstr ""
3594 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3595
3596 #: g10/keyedit.c:1455
3597 msgid "change the passphrase"
3598 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3599
3600 #: g10/keyedit.c:1459
3601 msgid "change the ownertrust"
3602 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3603
3604 #: g10/keyedit.c:1461
3605 #, fuzzy
3606 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3607 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3608
3609 #: g10/keyedit.c:1463
3610 #, fuzzy
3611 msgid "revoke selected user IDs"
3612 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3613
3614 #: g10/keyedit.c:1468
3615 #, fuzzy
3616 msgid "revoke key or selected subkeys"
3617 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3618
3619 #: g10/keyedit.c:1469
3620 #, fuzzy
3621 msgid "enable key"
3622 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3623
3624 #: g10/keyedit.c:1470
3625 #, fuzzy
3626 msgid "disable key"
3627 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3628
3629 #: g10/keyedit.c:1471
3630 #, fuzzy
3631 msgid "show selected photo IDs"
3632 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3633
3634 #: g10/keyedit.c:1473
3635 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3636 msgstr ""
3637
3638 #: g10/keyedit.c:1475
3639 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3640 msgstr ""
3641
3642 #: g10/keyedit.c:1599
3643 #, fuzzy, c-format
3644 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3645 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
3646
3647 #: g10/keyedit.c:1617
3648 msgid "Secret key is available.\n"
3649 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3650
3651 #: g10/keyedit.c:1700
3652 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3653 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3654
3655 #: g10/keyedit.c:1708
3656 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3657 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3658
3659 #: g10/keyedit.c:1727
3660 msgid ""
3661 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3662 "(lsign),\n"
3663 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3664 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3665 msgstr ""
3666
3667 #: g10/keyedit.c:1767
3668 msgid "Key is revoked."
3669 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3670
3671 #: g10/keyedit.c:1786
3672 #, fuzzy
3673 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3674 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3675
3676 #: g10/keyedit.c:1793
3677 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3678 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3679
3680 #: g10/keyedit.c:1802
3681 #, fuzzy, c-format
3682 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3683 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3684
3685 #: g10/keyedit.c:1825
3686 #, c-format
3687 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3688 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3689
3690 #: g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:1867 g10/keyedit.c:2033
3691 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3692 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3693
3694 #: g10/keyedit.c:1849
3695 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3696 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3697
3698 #: g10/keyedit.c:1851
3699 #, fuzzy
3700 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3701 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3702
3703 #: g10/keyedit.c:1852
3704 #, fuzzy
3705 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3706 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3707
3708 #: g10/keyedit.c:1902
3709 #, fuzzy
3710 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3711 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3712
3713 #: g10/keyedit.c:1914
3714 #, fuzzy
3715 msgid "You must select exactly one key.\n"
3716 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3717
3718 #: g10/keyedit.c:1942
3719 msgid "Command expects a filename argument\n"
3720 msgstr ""
3721
3722 #: g10/keyedit.c:1956
3723 #, fuzzy, c-format
3724 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3725 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3726
3727 #: g10/keyedit.c:1973
3728 #, fuzzy, c-format
3729 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3730 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3731
3732 #: g10/keyedit.c:1997
3733 msgid "You must select at least one key.\n"
3734 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3735
3736 #: g10/keyedit.c:2000
3737 #, fuzzy
3738 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3739 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3740
3741 #: g10/keyedit.c:2001
3742 #, fuzzy
3743 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3744 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3745
3746 #: g10/keyedit.c:2036
3747 #, fuzzy
3748 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3749 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3750
3751 #: g10/keyedit.c:2037
3752 #, fuzzy
3753 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3754 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3755
3756 #: g10/keyedit.c:2055
3757 #, fuzzy
3758 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3759 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3760
3761 #: g10/keyedit.c:2066
3762 #, fuzzy
3763 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3764 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3765
3766 #: g10/keyedit.c:2068
3767 #, fuzzy
3768 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3769 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3770
3771 #: g10/keyedit.c:2118
3772 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3773 msgstr ""
3774
3775 #: g10/keyedit.c:2160
3776 #, fuzzy
3777 msgid "Set preference list to:\n"
3778 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3779
3780 #: g10/keyedit.c:2166
3781 #, fuzzy
3782 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3783 msgstr ""
3784 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3785
3786 #: g10/keyedit.c:2168
3787 #, fuzzy
3788 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3789 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3790
3791 #: g10/keyedit.c:2238
3792 #, fuzzy
3793 msgid "Save changes? (y/N) "
3794 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3795
3796 #: g10/keyedit.c:2241
3797 #, fuzzy
3798 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3799 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3800
3801 #: g10/keyedit.c:2251
3802 #, c-format
3803 msgid "update failed: %s\n"
3804 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3805
3806 #: g10/keyedit.c:2258
3807 #, c-format
3808 msgid "update secret failed: %s\n"
3809 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3810
3811 #: g10/keyedit.c:2265
3812 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3813 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3814
3815 #: g10/keyedit.c:2366
3816 msgid "Digest: "
3817 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3818
3819 #: g10/keyedit.c:2417
3820 msgid "Features: "
3821 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3822
3823 #: g10/keyedit.c:2428
3824 msgid "Keyserver no-modify"
3825 msgstr ""
3826
3827 #: g10/keyedit.c:2443 g10/keylist.c:310
3828 msgid "Preferred keyserver: "
3829 msgstr ""
3830
3831 #: g10/keyedit.c:2451 g10/keyedit.c:2452
3832 #, fuzzy
3833 msgid "Notations: "
3834 msgstr "Óçìåßùóç: "
3835
3836 #: g10/keyedit.c:2662
3837 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3838 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3839
3840 #: g10/keyedit.c:2721
3841 #, fuzzy, c-format
3842 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3843 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3844
3845 #: g10/keyedit.c:2742
3846 #, fuzzy, c-format
3847 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3848 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3849
3850 #: g10/keyedit.c:2748
3851 #, fuzzy
3852 msgid "(sensitive)"
3853 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3854
3855 #: g10/keyedit.c:2764 g10/keyedit.c:2820 g10/keyedit.c:2881 g10/keyedit.c:2896
3856 #: g10/keylist.c:196 g10/keyserver.c:529
3857 #, fuzzy, c-format
3858 msgid "created: %s"
3859 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3860
3861 #: g10/keyedit.c:2767 g10/keylist.c:812 g10/keylist.c:906 g10/mainproc.c:989
3862 #, fuzzy, c-format
3863 msgid "revoked: %s"
3864 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3865
3866 #: g10/keyedit.c:2769 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:818 g10/keylist.c:912
3867 #, fuzzy, c-format
3868 msgid "expired: %s"
3869 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3870
3871 #: g10/keyedit.c:2771 g10/keyedit.c:2822 g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:2898
3872 #: g10/keylist.c:198 g10/keylist.c:789 g10/keylist.c:824 g10/keylist.c:918
3873 #: g10/keylist.c:939 g10/keyserver.c:535 g10/mainproc.c:995
3874 #, fuzzy, c-format
3875 msgid "expires: %s"
3876 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3877
3878 #: g10/keyedit.c:2773
3879 #, fuzzy, c-format
3880 msgid "usage: %s"
3881 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3882
3883 #: g10/keyedit.c:2788
3884 #, fuzzy, c-format
3885 msgid "trust: %s"
3886 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3887
3888 #: g10/keyedit.c:2792
3889 #, c-format
3890 msgid "validity: %s"
3891 msgstr ""
3892
3893 #: g10/keyedit.c:2799
3894 msgid "This key has been disabled"
3895 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3896
3897 #: g10/keyedit.c:2827 g10/keylist.c:202
3898 msgid "card-no: "
3899 msgstr ""
3900
3901 #: g10/keyedit.c:2851
3902 msgid ""
3903 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3904 "unless you restart the program.\n"
3905 msgstr ""
3906 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3907 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3908
3909 #: g10/keyedit.c:2915 g10/keyedit.c:3261 g10/keyserver.c:539
3910 #: g10/mainproc.c:1842 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1701
3911 #, fuzzy
3912 msgid "revoked"
3913 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3914
3915 #: g10/keyedit.c:2917 g10/keyedit.c:3263 g10/keyserver.c:543
3916 #: g10/mainproc.c:1844 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1703
3917 #, fuzzy
3918 msgid "expired"
3919 msgstr "expire"
3920
3921 #: g10/keyedit.c:2982
3922 msgid ""
3923 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3924 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3925 msgstr ""
3926 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3927 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3928
3929 #: g10/keyedit.c:3043
3930 msgid ""
3931 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3932 "versions\n"
3933 "         of PGP to reject this key.\n"
3934 msgstr ""
3935 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3936 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3937
3938 #: g10/keyedit.c:3048 g10/keyedit.c:3383
3939 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3940 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3941
3942 #: g10/keyedit.c:3054
3943 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3944 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3945
3946 #: g10/keyedit.c:3194
3947 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3948 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3949
3950 #: g10/keyedit.c:3204
3951 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3952 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3953
3954 #: g10/keyedit.c:3208
3955 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3956 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3957
3958 #: g10/keyedit.c:3214
3959 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3960 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3961
3962 #: g10/keyedit.c:3228
3963 #, c-format
3964 msgid "Deleted %d signature.\n"
3965 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3966
3967 #: g10/keyedit.c:3229
3968 #, c-format
3969 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3970 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3971
3972 #: g10/keyedit.c:3232
3973 msgid "Nothing deleted.\n"
3974 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3975
3976 #: g10/keyedit.c:3265 g10/trustdb.c:1705
3977 #, fuzzy
3978 msgid "invalid"
3979 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
3980
3981 #: g10/keyedit.c:3267
3982 #, fuzzy, c-format
3983 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3984 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3985
3986 #: g10/keyedit.c:3274
3987 #, fuzzy, c-format
3988 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3989 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3990
3991 #: g10/keyedit.c:3275
3992 #, fuzzy, c-format
3993 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3994 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3995
3996 #: g10/keyedit.c:3283
3997 #, fuzzy, c-format
3998 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3999 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4000
4001 #: g10/keyedit.c:3284
4002 #, fuzzy, c-format
4003 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
4004 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4005
4006 #: g10/keyedit.c:3378
4007 msgid ""
4008 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
4009 "cause\n"
4010 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
4011 msgstr ""
4012 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
4013 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
4014 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
4015
4016 #: g10/keyedit.c:3389
4017 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
4018 msgstr ""
4019 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
4020
4021 #: g10/keyedit.c:3409
4022 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
4023 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
4024
4025 #: g10/keyedit.c:3434
4026 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
4027 msgstr ""
4028 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
4029
4030 #: g10/keyedit.c:3449
4031 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
4032 msgstr ""
4033 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
4034
4035 #: g10/keyedit.c:3471
4036 #, fuzzy
4037 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
4038 msgstr ""
4039 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
4040
4041 #: g10/keyedit.c:3490
4042 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
4043 msgstr ""
4044 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
4045 "åðáíÝëèåé!\n"
4046
4047 #: g10/keyedit.c:3496
4048 #, fuzzy
4049 msgid ""
4050 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
4051 msgstr ""
4052 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
4053 "N): "
4054
4055 #: g10/keyedit.c:3557
4056 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
4057 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
4058
4059 #: g10/keyedit.c:3563
4060 #, fuzzy
4061 msgid "Please select at most one subkey.\n"
4062 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
4063
4064 #: g10/keyedit.c:3567
4065 #, fuzzy
4066 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
4067 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
4068
4069 #: g10/keyedit.c:3570
4070 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
4071 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
4072
4073 #: g10/keyedit.c:3616
4074 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
4075 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
4076
4077 #: g10/keyedit.c:3632
4078 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
4079 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
4080
4081 #: g10/keyedit.c:3710
4082 #, fuzzy, c-format
4083 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
4084 msgstr ""
4085 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
4086 "ðéóôïðïéçèåß\n"
4087
4088 #: g10/keyedit.c:3716
4089 #, c-format
4090 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
4091 msgstr ""
4092
4093 #: g10/keyedit.c:3879
4094 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
4095 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
4096
4097 #: g10/keyedit.c:3918 g10/keyedit.c:4028 g10/keyedit.c:4148 g10/keyedit.c:4289
4098 #, fuzzy, c-format
4099 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
4100 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
4101
4102 #: g10/keyedit.c:4089
4103 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
4104 msgstr ""
4105
4106 #: g10/keyedit.c:4169
4107 #, fuzzy
4108 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
4109 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
4110
4111 #: g10/keyedit.c:4170
4112 #, fuzzy
4113 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
4114 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
4115
4116 #: g10/keyedit.c:4232
4117 #, fuzzy
4118 msgid "Enter the notation: "
4119 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
4120
4121 #: g10/keyedit.c:4381
4122 #, fuzzy
4123 msgid "Proceed? (y/N) "
4124 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
4125
4126 #: g10/keyedit.c:4445
4127 #, c-format
4128 msgid "No user ID with index %d\n"
4129 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4130
4131 #: g10/keyedit.c:4503
4132 #, fuzzy, c-format
4133 msgid "No user ID with hash %s\n"
4134 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4135
4136 #: g10/keyedit.c:4530
4137 #, fuzzy, c-format
4138 msgid "No subkey with index %d\n"
4139 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4140
4141 #: g10/keyedit.c:4665
4142 #, fuzzy, c-format
4143 msgid "user ID: \"%s\"\n"
4144 msgstr "user ID: \""
4145
4146 #: g10/keyedit.c:4668 g10/keyedit.c:4732 g10/keyedit.c:4775
4147 #, fuzzy, c-format
4148 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
4149 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
4150
4151 #: g10/keyedit.c:4670 g10/keyedit.c:4734 g10/keyedit.c:4777
4152 msgid " (non-exportable)"
4153 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
4154
4155 #: g10/keyedit.c:4674
4156 #, c-format
4157 msgid "This signature expired on %s.\n"
4158 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4159
4160 #: g10/keyedit.c:4678
4161 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
4162 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
4163
4164 #: g10/keyedit.c:4682
4165 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4166 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
4167
4168 #: g10/keyedit.c:4709
4169 #, fuzzy, c-format
4170 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4171 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
4172
4173 #: g10/keyedit.c:4735
4174 #, fuzzy
4175 msgid " (non-revocable)"
4176 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
4177
4178 #: g10/keyedit.c:4742
4179 #, fuzzy, c-format
4180 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4181 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
4182
4183 #: g10/keyedit.c:4764
4184 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4185 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
4186
4187 #: g10/keyedit.c:4784
4188 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4189 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
4190
4191 #: g10/keyedit.c:4814
4192 msgid "no secret key\n"
4193 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
4194
4195 #: g10/keyedit.c:4884
4196 #, c-format
4197 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4198 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4199
4200 #: g10/keyedit.c:4901
4201 #, c-format
4202 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4203 msgstr ""
4204 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
4205
4206 #: g10/keyedit.c:4965
4207 #, fuzzy, c-format
4208 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4209 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4210
4211 #: g10/keyedit.c:5027
4212 #, fuzzy, c-format
4213 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4214 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4215
4216 #: g10/keyedit.c:5122
4217 #, fuzzy, c-format
4218 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4219 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
4220
4221 #: g10/keygen.c:269
4222 #, fuzzy, c-format
4223 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4224 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
4225
4226 #: g10/keygen.c:276
4227 #, fuzzy
4228 msgid "too many cipher preferences\n"
4229 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
4230
4231 #: g10/keygen.c:278
4232 #, fuzzy
4233 msgid "too many digest preferences\n"
4234 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
4235
4236 #: g10/keygen.c:280
4237 #, fuzzy
4238 msgid "too many compression preferences\n"
4239 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
4240
4241 #: g10/keygen.c:405
4242 #, fuzzy, c-format
4243 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4244 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
4245
4246 #: g10/keygen.c:888
4247 msgid "writing direct signature\n"
4248 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
4249
4250 #: g10/keygen.c:930
4251 msgid "writing self signature\n"
4252 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
4253
4254 #: g10/keygen.c:987
4255 msgid "writing key binding signature\n"
4256 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
4257
4258 #: g10/keygen.c:1157 g10/keygen.c:1268 g10/keygen.c:1273 g10/keygen.c:1408
4259 #: g10/keygen.c:3101
4260 #, c-format
4261 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4262 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
4263
4264 #: g10/keygen.c:1163 g10/keygen.c:1279 g10/keygen.c:1414 g10/keygen.c:3107
4265 #, c-format
4266 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4267 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
4268
4269 #: g10/keygen.c:1305
4270 msgid ""
4271 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4272 msgstr ""
4273
4274 #: g10/keygen.c:1525
4275 #, fuzzy
4276 msgid "Sign"
4277 msgstr "sign"
4278
4279 #: g10/keygen.c:1528
4280 msgid "Certify"
4281 msgstr ""
4282
4283 #: g10/keygen.c:1531
4284 #, fuzzy
4285 msgid "Encrypt"
4286 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
4287
4288 #: g10/keygen.c:1534
4289 msgid "Authenticate"
4290 msgstr ""
4291
4292 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
4293 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
4294 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
4295 #. functions:
4296 #.
4297 #. s = Toggle signing capability
4298 #. e = Toggle encryption capability
4299 #. a = Toggle authentication capability
4300 #. q = Finish
4301 #.
4302 #: g10/keygen.c:1552
4303 msgid "SsEeAaQq"
4304 msgstr ""
4305
4306 #: g10/keygen.c:1575
4307 #, c-format
4308 msgid "Possible actions for a %s key: "
4309 msgstr ""
4310
4311 #: g10/keygen.c:1579
4312 msgid "Current allowed actions: "
4313 msgstr ""
4314
4315 #: g10/keygen.c:1584
4316 #, c-format
4317 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4318 msgstr ""
4319
4320 #: g10/keygen.c:1587
4321 #, fuzzy, c-format
4322 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4323 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4324
4325 #: g10/keygen.c:1590
4326 #, c-format
4327 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4328 msgstr ""
4329
4330 #: g10/keygen.c:1593
4331 #, c-format
4332 msgid "   (%c) Finished\n"
4333 msgstr ""
4334
4335 #: g10/keygen.c:1649 sm/certreqgen-ui.c:121
4336 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4337 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
4338
4339 #: g10/keygen.c:1651
4340 #, fuzzy, c-format
4341 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4342 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
4343
4344 #: g10/keygen.c:1652
4345 #, c-format
4346 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4347 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
4348
4349 #: g10/keygen.c:1654
4350 #, fuzzy, c-format
4351 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4352 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4353
4354 #: g10/keygen.c:1656
4355 #, fuzzy, c-format
4356 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4357 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4358
4359 #: g10/keygen.c:1657
4360 #, c-format
4361 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4362 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
4363
4364 #: g10/keygen.c:1659
4365 #, c-format
4366 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4367 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4368
4369 #: g10/keygen.c:1661
4370 #, fuzzy, c-format
4371 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4372 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4373
4374 #: g10/keygen.c:1730
4375 #, fuzzy, c-format
4376 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4377 msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
4378
4379 #: g10/keygen.c:1740
4380 #, c-format
4381 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4382 msgstr ""
4383
4384 #: g10/keygen.c:1747 sm/certreqgen-ui.c:142
4385 #, fuzzy, c-format
4386 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4387 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
4388
4389 #: g10/keygen.c:1761 sm/certreqgen-ui.c:147
4390 #, c-format
4391 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4392 msgstr ""
4393
4394 #: g10/keygen.c:1767 sm/certreqgen-ui.c:152
4395 #, c-format
4396 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4397 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
4398
4399 #: g10/keygen.c:1772 g10/keygen.c:1777 sm/certreqgen-ui.c:157
4400 #, c-format
4401 msgid "rounded up to %u bits\n"
4402 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
4403
4404 #: g10/keygen.c:1848
4405 msgid ""
4406 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4407 "         0 = key does not expire\n"
4408 "      <n>  = key expires in n days\n"
4409 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4410 "      <n>m = key expires in n months\n"
4411 "      <n>y = key expires in n years\n"
4412 msgstr ""
4413 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
4414 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4415 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
4416 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
4417 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
4418 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
4419
4420 #: g10/keygen.c:1859
4421 msgid ""
4422 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4423 "         0 = signature does not expire\n"
4424 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4425 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4426 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4427 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4428 msgstr ""
4429 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
4430 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4431 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
4432 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
4433 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
4434 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
4435
4436 #: g10/keygen.c:1882
4437 msgid "Key is valid for? (0) "
4438 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
4439
4440 #: g10/keygen.c:1887
4441 #, fuzzy, c-format
4442 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4443 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
4444
4445 #: g10/keygen.c:1905 g10/keygen.c:1930
4446 msgid "invalid value\n"
4447 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
4448
4449 #: g10/keygen.c:1912
4450 #, fuzzy
4451 msgid "Key does not expire at all\n"
4452 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4453
4454 #: g10/keygen.c:1913
4455 #, fuzzy
4456 msgid "Signature does not expire at all\n"
4457 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4458
4459 #: g10/keygen.c:1918
4460 #, fuzzy, c-format
4461 msgid "Key expires at %s\n"
4462 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
4463
4464 #: g10/keygen.c:1919
4465 #, fuzzy, c-format
4466 msgid "Signature expires at %s\n"
4467 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
4468
4469 #: g10/keygen.c:1923
4470 msgid ""
4471 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4472 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4473 msgstr ""
4474 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
4475 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
4476
4477 #: g10/keygen.c:1936
4478 #, fuzzy
4479 msgid "Is this correct? (y/N) "
4480 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
4481
4482 #: g10/keygen.c:1961
4483 msgid ""
4484 "\n"
4485 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
4486 "\n"
4487 msgstr ""
4488
4489 #: g10/keygen.c:1972
4490 #, fuzzy
4491 msgid ""
4492 "\n"
4493 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4494 "ID\n"
4495 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4496 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4497 "\n"
4498 msgstr ""
4499 "\n"
4500 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
4501 "êáôáóêåõÜæåé\n"
4502 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
4503 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
4504 "\n"
4505
4506 #: g10/keygen.c:1991
4507 msgid "Real name: "
4508 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
4509
4510 #: g10/keygen.c:1999
4511 msgid "Invalid character in name\n"
4512 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
4513
4514 #: g10/keygen.c:2001
4515 msgid "Name may not start with a digit\n"
4516 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
4517
4518 #: g10/keygen.c:2003
4519 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4520 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
4521
4522 #: g10/keygen.c:2011
4523 msgid "Email address: "
4524 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
4525
4526 #: g10/keygen.c:2017
4527 msgid "Not a valid email address\n"
4528 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
4529
4530 #: g10/keygen.c:2025
4531 msgid "Comment: "
4532 msgstr "Ó÷üëéï: "
4533
4534 #: g10/keygen.c:2031
4535 msgid "Invalid character in comment\n"
4536 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
4537
4538 #: g10/keygen.c:2053
4539 #, c-format
4540 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4541 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
4542
4543 #: g10/keygen.c:2059
4544 #, c-format
4545 msgid ""
4546 "You selected this USER-ID:\n"
4547 "    \"%s\"\n"
4548 "\n"
4549 msgstr ""
4550 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
4551 "    \"%s\"\n"
4552 "\n"
4553
4554 #: g10/keygen.c:2064
4555 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4556 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
4557
4558 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4559 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4560 #. string which should be translated accordingly and the
4561 #. letter changed to match the one in the answer string.
4562 #.
4563 #. n = Change name
4564 #. c = Change comment
4565 #. e = Change email
4566 #. o = Okay (ready, continue)
4567 #. q = Quit
4568 #.
4569 #: g10/keygen.c:2080
4570 msgid "NnCcEeOoQq"
4571 msgstr "NnCcEeOoQq"
4572
4573 #: g10/keygen.c:2090
4574 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4575 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
4576
4577 #: g10/keygen.c:2091
4578 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4579 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
4580
4581 #: g10/keygen.c:2110
4582 msgid "Please correct the error first\n"
4583 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
4584
4585 #: g10/keygen.c:2149
4586 msgid ""
4587 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4588 "\n"
4589 msgstr ""
4590 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
4591 "\n"
4592
4593 #: g10/keygen.c:2164
4594 #, c-format
4595 msgid "%s.\n"
4596 msgstr "%s.\n"
4597
4598 #: g10/keygen.c:2170
4599 msgid ""
4600 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4601 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4602 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4603 "\n"
4604 msgstr ""
4605 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
4606 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
4607 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
4608 "\n"
4609
4610 #: g10/keygen.c:2194
4611 msgid ""
4612 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4613 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4614 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4615 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4616 msgstr ""
4617 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
4618 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
4619 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
4620 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
4621
4622 #: g10/keygen.c:3041 g10/keygen.c:3068
4623 msgid "Key generation canceled.\n"
4624 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
4625
4626 #: g10/keygen.c:3273 g10/keygen.c:3440
4627 #, c-format
4628 msgid "writing public key to `%s'\n"
4629 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4630
4631 #: g10/keygen.c:3275 g10/keygen.c:3443
4632 #, fuzzy, c-format
4633 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4634 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4635
4636 #: g10/keygen.c:3278 g10/keygen.c:3446
4637 #, c-format
4638 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4639 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4640
4641 #: g10/keygen.c:3427
4642 #, c-format
4643 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4644 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
4645
4646 #: g10/keygen.c:3434
4647 #, c-format
4648 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4649 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
4650
4651 #: g10/keygen.c:3454
4652 #, c-format
4653 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4654 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4655
4656 #: g10/keygen.c:3462
4657 #, c-format
4658 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4659 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4660
4661 #: g10/keygen.c:3489
4662 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4663 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
4664
4665 #: g10/keygen.c:3500
4666 #, fuzzy
4667 msgid ""
4668 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4669 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4670 msgstr ""
4671 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
4672 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
4673 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
4674 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
4675
4676 #: g10/keygen.c:3513 g10/keygen.c:3658 g10/keygen.c:3779
4677 #, c-format
4678 msgid "Key generation failed: %s\n"
4679 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
4680
4681 #: g10/keygen.c:3568 g10/keygen.c:3709 g10/sign.c:241
4682 #, c-format
4683 msgid ""
4684 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4685 msgstr ""
4686 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4687 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4688
4689 #: g10/keygen.c:3570 g10/keygen.c:3711 g10/sign.c:243
4690 #, c-format
4691 msgid ""
4692 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4693 msgstr ""
4694 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4695 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4696
4697 #: g10/keygen.c:3581 g10/keygen.c:3722
4698 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4699 msgstr ""
4700 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
4701 "ìå ôï OpenPGP\n"
4702
4703 #: g10/keygen.c:3622 g10/keygen.c:3755
4704 #, fuzzy
4705 msgid "Really create? (y/N) "
4706 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
4707
4708 #: g10/keygen.c:3928
4709 #, fuzzy, c-format
4710 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4711 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
4712
4713 #: g10/keygen.c:3976
4714 #, fuzzy, c-format
4715 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4716 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
4717
4718 #: g10/keygen.c:4002
4719 #, fuzzy, c-format
4720 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4721 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
4722
4723 #: g10/keyid.c:538 g10/keyid.c:550 g10/keyid.c:562 g10/keyid.c:574
4724 msgid "never     "
4725 msgstr "ðïôÝ     "
4726
4727 #: g10/keylist.c:267
4728 msgid "Critical signature policy: "
4729 msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4730
4731 #: g10/keylist.c:269
4732 msgid "Signature policy: "
4733 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
4734
4735 #: g10/keylist.c:308
4736 msgid "Critical preferred keyserver: "
4737 msgstr ""
4738
4739 #: g10/keylist.c:361
4740 msgid "Critical signature notation: "
4741 msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4742
4743 #: g10/keylist.c:363
4744 msgid "Signature notation: "
4745 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
4746
4747 #: g10/keylist.c:473
4748 msgid "Keyring"
4749 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
4750
4751 #: g10/keylist.c:1504
4752 msgid "Primary key fingerprint:"
4753 msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4754
4755 #: g10/keylist.c:1506
4756 msgid "     Subkey fingerprint:"
4757 msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4758
4759 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4760 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4761 #: g10/keylist.c:1513
4762 msgid " Primary key fingerprint:"
4763 msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4764
4765 #: g10/keylist.c:1515
4766 msgid "&nbs