Fixed a W32 ldaps problem.
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-12-14 17:00+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
11 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: agent/call-pinentry.c:205
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
20 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
21
22 #: agent/call-pinentry.c:548
23 msgid ""
24 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
25 "session"
26 msgstr ""
27
28 #: agent/call-pinentry.c:551
29 #, fuzzy
30 msgid ""
31 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
32 "this session"
33 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
34
35 #. TRANSLATORS: This string is displayed by pinentry as the
36 #. label for the quality bar.
37 #: agent/call-pinentry.c:586
38 msgid "Quality:"
39 msgstr ""
40
41 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry
42 #. when hovering over the quality bar.  Please use an
43 #. appropriate string to describe what this is about.  The
44 #. length of the tooltip is limited to about 900 characters.
45 #. If you do not translate this entry, a default english
46 #. text (see source) will be used.
47 #: agent/call-pinentry.c:609
48 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
49 msgstr ""
50
51 #: agent/call-pinentry.c:651
52 #, c-format
53 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
54 msgstr ""
55
56 #: agent/call-pinentry.c:671 agent/call-pinentry.c:683
57 #, fuzzy
58 msgid "PIN too long"
59 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
60
61 #: agent/call-pinentry.c:672
62 #, fuzzy
63 msgid "Passphrase too long"
64 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
65
66 #: agent/call-pinentry.c:680
67 #, fuzzy
68 msgid "Invalid characters in PIN"
69 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
70
71 #: agent/call-pinentry.c:685
72 msgid "PIN too short"
73 msgstr ""
74
75 #: agent/call-pinentry.c:697
76 #, fuzzy
77 msgid "Bad PIN"
78 msgstr "êáêü MPI"
79
80 #: agent/call-pinentry.c:698
81 #, fuzzy
82 msgid "Bad Passphrase"
83 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
84
85 #: agent/call-pinentry.c:734
86 #, fuzzy
87 msgid "Passphrase"
88 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
89
90 #: agent/command-ssh.c:529
91 #, fuzzy, c-format
92 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
93 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
94
95 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1056 g10/keygen.c:3155
96 #: g10/keygen.c:3188 g10/keyring.c:1202 g10/keyring.c:1506 g10/openfile.c:275
97 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:800 g10/sign.c:1109 g10/tdbio.c:536
98 #, c-format
99 msgid "can't create `%s': %s\n"
100 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
101
102 #: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:680
103 #: g10/card-util.c:749 g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70
104 #: g10/encode.c:194 g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1057 g10/import.c:193
105 #: g10/keygen.c:2644 g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
106 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:782 g10/sign.c:977 g10/sign.c:1093
107 #: g10/sign.c:1249 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:540
108 #: g10/tdbio.c:603 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1972
109 #: sm/gpgsm.c:2009 sm/gpgsm.c:2047 sm/qualified.c:66
110 #, c-format
111 msgid "can't open `%s': %s\n"
112 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
113
114 #: agent/command-ssh.c:1615 agent/command-ssh.c:1633
115 #, fuzzy, c-format
116 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
117 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
118
119 #: agent/command-ssh.c:1619
120 #, c-format
121 msgid "detected card with S/N: %s\n"
122 msgstr ""
123
124 #: agent/command-ssh.c:1624
125 #, fuzzy, c-format
126 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
127 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
128
129 #: agent/command-ssh.c:1644
130 #, fuzzy, c-format
131 msgid "no suitable card key found: %s\n"
132 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
133
134 #: agent/command-ssh.c:1694
135 #, fuzzy, c-format
136 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
137 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
138
139 #: agent/command-ssh.c:1709
140 #, fuzzy, c-format
141 msgid "error writing key: %s\n"
142 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
143
144 #: agent/command-ssh.c:2014
145 #, fuzzy, c-format
146 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
147 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
148
149 #: agent/command-ssh.c:2342 agent/genkey.c:308 agent/genkey.c:430
150 #: agent/protect-tool.c:1197
151 #, fuzzy
152 msgid "Please re-enter this passphrase"
153 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
154
155 #: agent/command-ssh.c:2363
156 #, c-format
157 msgid ""
158 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
159 "0Awithin gpg-agent's key storage"
160 msgstr ""
161
162 #: agent/command-ssh.c:2401 agent/genkey.c:338 agent/genkey.c:461
163 #: agent/protect-tool.c:1203 tools/symcryptrun.c:434
164 msgid "does not match - try again"
165 msgstr ""
166
167 #: agent/command-ssh.c:2885
168 #, fuzzy, c-format
169 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
170 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
171
172 #: agent/divert-scd.c:217
173 msgid "Admin PIN"
174 msgstr ""
175
176 #: agent/divert-scd.c:275
177 #, fuzzy
178 msgid "Repeat this PIN"
179 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
180
181 #: agent/divert-scd.c:278
182 #, fuzzy
183 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
184 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
185
186 #: agent/divert-scd.c:290
187 #, c-format
188 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
189 msgstr ""
190
191 #: agent/genkey.c:106 sm/certreqgen-ui.c:284 sm/export.c:628 sm/export.c:644
192 #: sm/import.c:525 sm/import.c:550
193 #, fuzzy, c-format
194 msgid "error creating temporary file: %s\n"
195 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
196
197 #: agent/genkey.c:113 sm/export.c:635 sm/import.c:533
198 #, fuzzy, c-format
199 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
200 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
201
202 #: agent/genkey.c:151 agent/genkey.c:157
203 #, fuzzy
204 msgid "Enter new passphrase"
205 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
206
207 #: agent/genkey.c:165
208 #, fuzzy
209 msgid "Take this one anyway"
210 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
211
212 #: agent/genkey.c:191
213 #, c-format
214 msgid ""
215 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
216 "at least %u character long."
217 msgid_plural ""
218 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
219 "at least %u characters long."
220 msgstr[0] ""
221 msgstr[1] ""
222
223 #: agent/genkey.c:212
224 #, c-format
225 msgid ""
226 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
227 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
228 msgid_plural ""
229 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
230 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
231 msgstr[0] ""
232 msgstr[1] ""
233
234 #: agent/genkey.c:235
235 #, c-format
236 msgid ""
237 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
238 "a known term or match%%0Acertain pattern."
239 msgstr ""
240
241 #: agent/genkey.c:251
242 #, c-format
243 msgid ""
244 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
245 msgstr ""
246
247 #: agent/genkey.c:253
248 #, c-format
249 msgid ""
250 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
251 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
252 msgstr ""
253
254 #: agent/genkey.c:262
255 msgid "Yes, protection is not needed"
256 msgstr ""
257
258 #: agent/genkey.c:306
259 #, fuzzy, c-format
260 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
261 msgstr ""
262 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
263 "\n"
264
265 #: agent/genkey.c:429
266 #, fuzzy
267 msgid "Please enter the new passphrase"
268 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
269
270 #: agent/gpg-agent.c:117 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
271 #: scd/scdaemon.c:101 tools/gpg-check-pattern.c:70
272 #, fuzzy
273 msgid ""
274 "@Options:\n"
275 " "
276 msgstr ""
277 "@\n"
278 "ÅðéëïãÝò:\n"
279 " "
280
281 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:103
282 msgid "run in server mode (foreground)"
283 msgstr ""
284
285 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:106
286 msgid "run in daemon mode (background)"
287 msgstr ""
288
289 #: agent/gpg-agent.c:121 g10/gpg.c:468 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:88
290 #: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:343 tools/gpg-connect-agent.c:66
291 #: tools/gpgconf.c:72 tools/symcryptrun.c:164
292 msgid "verbose"
293 msgstr "áíáëõôéêÜ"
294
295 #: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:108
296 #: sm/gpgsm.c:344
297 msgid "be somewhat more quiet"
298 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
299
300 #: agent/gpg-agent.c:123 scd/scdaemon.c:109
301 msgid "sh-style command output"
302 msgstr ""
303
304 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:110
305 msgid "csh-style command output"
306 msgstr ""
307
308 #: agent/gpg-agent.c:125 tools/symcryptrun.c:167
309 #, fuzzy
310 msgid "|FILE|read options from FILE"
311 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
312
313 #: agent/gpg-agent.c:130 scd/scdaemon.c:119
314 msgid "do not detach from the console"
315 msgstr ""
316
317 #: agent/gpg-agent.c:131
318 msgid "do not grab keyboard and mouse"
319 msgstr ""
320
321 #: agent/gpg-agent.c:132 scd/scdaemon.c:120 tools/symcryptrun.c:166
322 #, fuzzy
323 msgid "use a log file for the server"
324 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
325
326 #: agent/gpg-agent.c:134
327 #, fuzzy
328 msgid "use a standard location for the socket"
329 msgstr ""
330 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
331
332 #: agent/gpg-agent.c:137
333 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
334 msgstr ""
335
336 #: agent/gpg-agent.c:140
337 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
338 msgstr ""
339
340 #: agent/gpg-agent.c:141
341 #, fuzzy
342 msgid "do not use the SCdaemon"
343 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
344
345 #: agent/gpg-agent.c:150
346 msgid "ignore requests to change the TTY"
347 msgstr ""
348
349 #: agent/gpg-agent.c:152
350 msgid "ignore requests to change the X display"
351 msgstr ""
352
353 #: agent/gpg-agent.c:155
354 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
355 msgstr ""
356
357 #: agent/gpg-agent.c:168
358 msgid "do not use the PIN cache when signing"
359 msgstr ""
360
361 #: agent/gpg-agent.c:170
362 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
363 msgstr ""
364
365 #: agent/gpg-agent.c:172
366 #, fuzzy
367 msgid "allow presetting passphrase"
368 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
369
370 #: agent/gpg-agent.c:173
371 msgid "enable ssh-agent emulation"
372 msgstr ""
373
374 #: agent/gpg-agent.c:175
375 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
376 msgstr ""
377
378 #: agent/gpg-agent.c:283 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
379 #: scd/scdaemon.c:207 sm/gpgsm.c:572 tools/gpg-connect-agent.c:171
380 #: tools/gpgconf.c:94 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
381 #, fuzzy
382 msgid "Please report bugs to <"
383 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
384
385 #: agent/gpg-agent.c:286
386 #, fuzzy
387 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
388 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
389
390 #: agent/gpg-agent.c:288
391 msgid ""
392 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
393 "Secret key management for GnuPG\n"
394 msgstr ""
395
396 #: agent/gpg-agent.c:323 g10/gpg.c:963 scd/scdaemon.c:247 sm/gpgsm.c:734
397 #, c-format
398 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
399 msgstr ""
400
401 #: agent/gpg-agent.c:522 agent/protect-tool.c:1066 kbx/kbxutil.c:428
402 #: scd/scdaemon.c:342 sm/gpgsm.c:878 sm/gpgsm.c:881 tools/symcryptrun.c:997
403 #: tools/gpg-check-pattern.c:178
404 #, c-format
405 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
406 msgstr ""
407
408 #: agent/gpg-agent.c:621 g10/gpg.c:2038 scd/scdaemon.c:423 sm/gpgsm.c:969
409 #, c-format
410 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
411 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
412
413 #: agent/gpg-agent.c:626 agent/gpg-agent.c:1206 g10/gpg.c:2042
414 #: scd/scdaemon.c:428 sm/gpgsm.c:973 tools/symcryptrun.c:930
415 #, c-format
416 msgid "option file `%s': %s\n"
417 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
418
419 #: agent/gpg-agent.c:634 g10/gpg.c:2049 scd/scdaemon.c:436 sm/gpgsm.c:980
420 #, c-format
421 msgid "reading options from `%s'\n"
422 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
423
424 #: agent/gpg-agent.c:966 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
425 #: g10/plaintext.c:162
426 #, c-format
427 msgid "error creating `%s': %s\n"
428 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
429
430 #: agent/gpg-agent.c:1298 agent/gpg-agent.c:1420 agent/gpg-agent.c:1424
431 #: agent/gpg-agent.c:1465 agent/gpg-agent.c:1469 g10/exec.c:172
432 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:921
433 #, c-format
434 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
435 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
436
437 #: agent/gpg-agent.c:1312 scd/scdaemon.c:935
438 msgid "name of socket too long\n"
439 msgstr ""
440
441 #: agent/gpg-agent.c:1337 scd/scdaemon.c:958
442 #, fuzzy, c-format
443 msgid "can't create socket: %s\n"
444 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
445
446 #: agent/gpg-agent.c:1346
447 #, c-format
448 msgid "socket name `%s' is too long\n"
449 msgstr ""
450
451 #: agent/gpg-agent.c:1366
452 #, fuzzy
453 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
454 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
455
456 #: agent/gpg-agent.c:1377 scd/scdaemon.c:978
457 #, fuzzy
458 msgid "error getting nonce for the socket\n"
459 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
460
461 #: agent/gpg-agent.c:1382 scd/scdaemon.c:981
462 #, fuzzy, c-format
463 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
464 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
465
466 #: agent/gpg-agent.c:1394 scd/scdaemon.c:990
467 #, fuzzy, c-format
468 msgid "listen() failed: %s\n"
469 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
470
471 #: agent/gpg-agent.c:1400 scd/scdaemon.c:997
472 #, fuzzy, c-format
473 msgid "listening on socket `%s'\n"
474 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
475
476 #: agent/gpg-agent.c:1428 agent/gpg-agent.c:1475 g10/openfile.c:432
477 #, fuzzy, c-format
478 msgid "directory `%s' created\n"
479 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
480
481 #: agent/gpg-agent.c:1481
482 #, fuzzy, c-format
483 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
484 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
485
486 #: agent/gpg-agent.c:1485
487 #, fuzzy, c-format
488 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
489 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
490
491 #: agent/gpg-agent.c:1602 scd/scdaemon.c:1013
492 #, fuzzy, c-format
493 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
494 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
495
496 #: agent/gpg-agent.c:1624
497 #, c-format
498 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
499 msgstr ""
500
501 #: agent/gpg-agent.c:1629
502 #, c-format
503 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
504 msgstr ""
505
506 #: agent/gpg-agent.c:1649
507 #, c-format
508 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
509 msgstr ""
510
511 #: agent/gpg-agent.c:1654
512 #, c-format
513 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
514 msgstr ""
515
516 #: agent/gpg-agent.c:1771 scd/scdaemon.c:1135
517 #, fuzzy, c-format
518 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
519 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
520
521 #: agent/gpg-agent.c:1884 scd/scdaemon.c:1202
522 #, fuzzy, c-format
523 msgid "%s %s stopped\n"
524 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
525
526 #: agent/gpg-agent.c:1907
527 #, fuzzy
528 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
529 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
530
531 #: agent/gpg-agent.c:1918 common/simple-pwquery.c:329 common/asshelp.c:324
532 #: tools/gpg-connect-agent.c:1953
533 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
534 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
535
536 #: agent/gpg-agent.c:1931 common/simple-pwquery.c:341 common/asshelp.c:336
537 #: tools/gpg-connect-agent.c:1964
538 #, c-format
539 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
540 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
541
542 #: agent/preset-passphrase.c:98
543 #, fuzzy
544 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
545 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
546
547 #: agent/preset-passphrase.c:101
548 msgid ""
549 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
550 "Password cache maintenance\n"
551 msgstr ""
552
553 #: agent/protect-tool.c:149
554 #, fuzzy
555 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
556 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
557
558 #: agent/protect-tool.c:151
559 msgid ""
560 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
561 "Secret key maintenance tool\n"
562 msgstr ""
563
564 #: agent/protect-tool.c:1188
565 #, fuzzy
566 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
567 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
568
569 #: agent/protect-tool.c:1191
570 #, fuzzy
571 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
572 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
573
574 #: agent/protect-tool.c:1194
575 msgid ""
576 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
577 "system."
578 msgstr ""
579
580 #: agent/protect-tool.c:1199
581 #, fuzzy
582 msgid ""
583 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
584 "needed to complete this operation."
585 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
586
587 #: agent/protect-tool.c:1204 tools/symcryptrun.c:435
588 #, fuzzy
589 msgid "Passphrase:"
590 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
591
592 #: agent/protect-tool.c:1212 tools/symcryptrun.c:442
593 #, fuzzy, c-format
594 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
595 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
596
597 #: agent/protect-tool.c:1215 tools/symcryptrun.c:446
598 #, fuzzy
599 msgid "cancelled\n"
600 msgstr "Áêýñùóç"
601
602 #: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
603 #, fuzzy, c-format
604 msgid "error opening `%s': %s\n"
605 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
606
607 #: agent/trustlist.c:147 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
608 #, fuzzy, c-format
609 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
610 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
611
612 #: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
613 #, c-format
614 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
615 msgstr ""
616
617 #: agent/trustlist.c:181
618 #, fuzzy, c-format
619 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
620 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
621
622 #: agent/trustlist.c:216
623 #, fuzzy, c-format
624 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
625 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
626
627 #: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
628 #, c-format
629 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
630 msgstr ""
631
632 #: agent/trustlist.c:283 common/helpfile.c:126
633 #, fuzzy, c-format
634 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
635 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
636
637 #: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
638 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
639 msgstr ""
640
641 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
642 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
643 #. Pinentry to insert a line break.  The double
644 #. percent sign is actually needed because it is also
645 #. a printf format string.  If you need to insert a
646 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
647 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
648 #. fingerprint string whereas the first one receives
649 #. the name as stored in the certificate.
650 #: agent/trustlist.c:539
651 #, c-format
652 msgid ""
653 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
654 "fingerprint:%%0A  %s"
655 msgstr ""
656
657 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
658 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
659 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
660 #: agent/trustlist.c:551
661 msgid "Correct"
662 msgstr ""
663
664 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
665 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
666 #. Pinentry to insert a line break.  The double
667 #. percent sign is actually needed because it is also
668 #. a printf format string.  If you need to insert a
669 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
670 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
671 #. certificate.
672 #: agent/trustlist.c:574
673 #, c-format
674 msgid ""
675 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
676 "certificates?"
677 msgstr ""
678
679 #: agent/trustlist.c:583
680 #, fuzzy
681 msgid "Yes"
682 msgstr "íáé|íáß"
683
684 #: agent/trustlist.c:583
685 msgid "No"
686 msgstr ""
687
688 #: agent/findkey.c:158
689 #, c-format
690 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
691 msgstr ""
692
693 #: agent/findkey.c:174
694 #, c-format
695 msgid ""
696 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
697 "it now."
698 msgstr ""
699
700 #: agent/findkey.c:188 agent/findkey.c:195
701 #, fuzzy
702 msgid "Change passphrase"
703 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
704
705 #: agent/findkey.c:196
706 msgid "I'll change it later"
707 msgstr ""
708
709 #: common/exechelp.c:371 common/exechelp.c:459 tools/gpgconf-comp.c:1338
710 #: tools/gpgconf-comp.c:1661
711 #, fuzzy, c-format
712 msgid "error creating a pipe: %s\n"
713 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
714
715 #: common/exechelp.c:435 common/exechelp.c:492
716 #, fuzzy, c-format
717 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
718 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
719
720 #: common/exechelp.c:471 common/exechelp.c:599 common/exechelp.c:834
721 #, fuzzy, c-format
722 msgid "error forking process: %s\n"
723 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
724
725 #: common/exechelp.c:645 common/exechelp.c:698
726 #, c-format
727 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
728 msgstr ""
729
730 #: common/exechelp.c:653
731 #, fuzzy, c-format
732 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
733 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
734
735 #: common/exechelp.c:659 common/exechelp.c:709
736 #, fuzzy, c-format
737 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
738 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
739
740 #: common/exechelp.c:704
741 #, c-format
742 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
743 msgstr ""
744
745 #: common/exechelp.c:717
746 #, fuzzy, c-format
747 msgid "error running `%s': terminated\n"
748 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
749
750 #: common/http.c:1625
751 #, fuzzy, c-format
752 msgid "error creating socket: %s\n"
753 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
754
755 #: common/http.c:1669
756 #, fuzzy
757 msgid "host not found"
758 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
759
760 #: common/simple-pwquery.c:315
761 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
762 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
763
764 #: common/simple-pwquery.c:373
765 #, c-format
766 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
767 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
768
769 #: common/simple-pwquery.c:384
770 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
771 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
772
773 #: common/simple-pwquery.c:394
774 #, fuzzy
775 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
776 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
777
778 #: common/simple-pwquery.c:557 common/simple-pwquery.c:653
779 #, fuzzy
780 msgid "canceled by user\n"
781 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
782
783 #: common/simple-pwquery.c:572 common/simple-pwquery.c:659
784 #, fuzzy
785 msgid "problem with the agent\n"
786 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
787
788 #: common/sysutils.c:104
789 #, c-format
790 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
791 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
792
793 #: common/sysutils.c:199
794 #, fuzzy, c-format
795 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
796 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
797
798 #: common/sysutils.c:231
799 #, fuzzy, c-format
800 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
801 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
802
803 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
804 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
805 msgid "yes"
806 msgstr "íáé|íáß"
807
808 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
809 msgid "yY"
810 msgstr "yY"
811
812 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
813 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
814 msgid "no"
815 msgstr "ü÷é|ï÷é"
816
817 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
818 msgid "nN"
819 msgstr "nN"
820
821 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
822 #: common/yesno.c:72
823 msgid "quit"
824 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
825
826 #: common/yesno.c:75
827 msgid "qQ"
828 msgstr "qQ"
829
830 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
831 #: common/yesno.c:109
832 msgid "okay|okay"
833 msgstr ""
834
835 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
836 #: common/yesno.c:111
837 msgid "cancel|cancel"
838 msgstr ""
839
840 #: common/yesno.c:112
841 msgid "oO"
842 msgstr ""
843
844 #: common/yesno.c:113
845 #, fuzzy
846 msgid "cC"
847 msgstr "c"
848
849 #: common/miscellaneous.c:71
850 #, c-format
851 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
852 msgstr ""
853
854 #: common/miscellaneous.c:74
855 #, c-format
856 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
857 msgstr ""
858
859 #: common/asshelp.c:242
860 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
861 msgstr ""
862
863 #: common/asshelp.c:347
864 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
865 msgstr ""
866
867 #: common/audit.c:682
868 #, fuzzy
869 msgid "Certificate chain available"
870 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
871
872 #: common/audit.c:689
873 #, fuzzy
874 msgid "root certificate missing"
875 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
876
877 #: common/audit.c:715
878 msgid "Data encryption succeeded"
879 msgstr ""
880
881 #: common/audit.c:720 common/audit.c:781 common/audit.c:801 common/audit.c:825
882 #, fuzzy
883 msgid "Data available"
884 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
885
886 #: common/audit.c:723
887 #, fuzzy
888 msgid "Session key created"
889 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
890
891 #: common/audit.c:728
892 #, fuzzy, c-format
893 msgid "algorithm: %s"
894 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
895
896 #: common/audit.c:730 common/audit.c:732
897 #, fuzzy, c-format
898 msgid "unsupported algorithm: %s"
899 msgstr ""
900 "\n"
901 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
902
903 #: common/audit.c:734
904 #, fuzzy
905 msgid "seems to be not encrypted"
906 msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
907
908 #: common/audit.c:740
909 msgid "Number of recipients"
910 msgstr ""
911
912 #: common/audit.c:748
913 #, c-format
914 msgid "Recipient %d"
915 msgstr ""
916
917 #: common/audit.c:776
918 msgid "Data signing succeeded"
919 msgstr ""
920
921 #: common/audit.c:796
922 msgid "Data decryption succeeded"
923 msgstr ""
924
925 #: common/audit.c:821
926 #, fuzzy
927 msgid "Data verification succeeded"
928 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
929
930 #: common/audit.c:830
931 #, fuzzy
932 msgid "Signature available"
933 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
934
935 #: common/audit.c:835
936 #, fuzzy
937 msgid "Parsing signature succeeded"
938 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
939
940 #: common/audit.c:840
941 #, fuzzy, c-format
942 msgid "Bad hash algorithm: %s"
943 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
944
945 #: common/audit.c:855
946 #, fuzzy, c-format
947 msgid "Signature %d"
948 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
949
950 #: common/audit.c:871
951 #, fuzzy
952 msgid "Certificate chain valid"
953 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
954
955 #: common/audit.c:882
956 #, fuzzy
957 msgid "Root certificate trustworthy"
958 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
959
960 #: common/audit.c:892
961 #, fuzzy
962 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
963 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
964
965 #: common/audit.c:909
966 #, fuzzy
967 msgid "Included certificates"
968 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
969
970 #: common/audit.c:965
971 msgid "No audit log entries."
972 msgstr ""
973
974 #: common/audit.c:1014
975 #, fuzzy
976 msgid "Unknown operation"
977 msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
978
979 #: common/audit.c:1032
980 msgid "Gpg-Agent usable"
981 msgstr ""
982
983 #: common/audit.c:1042
984 msgid "Dirmngr usable"
985 msgstr ""
986
987 #: common/audit.c:1078
988 #, fuzzy, c-format
989 msgid "No help available for `%s'."
990 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
991
992 #: common/helpfile.c:80
993 #, fuzzy
994 msgid "ignoring garbage line"
995 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
996
997 #: g10/armor.c:379
998 #, c-format
999 msgid "armor: %s\n"
1000 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
1001
1002 #: g10/armor.c:418
1003 msgid "invalid armor header: "
1004 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1005
1006 #: g10/armor.c:429
1007 msgid "armor header: "
1008 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1009
1010 #: g10/armor.c:442
1011 msgid "invalid clearsig header\n"
1012 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
1013
1014 #: g10/armor.c:455
1015 #, fuzzy
1016 msgid "unknown armor header: "
1017 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1018
1019 #: g10/armor.c:508
1020 msgid "nested clear text signatures\n"
1021 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
1022
1023 #: g10/armor.c:643
1024 #, fuzzy
1025 msgid "unexpected armor: "
1026 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
1027
1028 #: g10/armor.c:655
1029 msgid "invalid dash escaped line: "
1030 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
1031
1032 #: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
1033 #, fuzzy, c-format
1034 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1035 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
1036
1037 #: g10/armor.c:852
1038 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1039 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
1040
1041 #: g10/armor.c:886
1042 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1043 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
1044
1045 #: g10/armor.c:894
1046 msgid "malformed CRC\n"
1047 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
1048
1049 #: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
1050 #, fuzzy, c-format
1051 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1052 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
1053
1054 #: g10/armor.c:918
1055 #, fuzzy
1056 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1057 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
1058
1059 #: g10/armor.c:922
1060 msgid "error in trailer line\n"
1061 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1062
1063 #: g10/armor.c:1233
1064 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1065 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1066
1067 #: g10/armor.c:1238
1068 #, c-format
1069 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1070 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
1071
1072 #: g10/armor.c:1242
1073 msgid ""
1074 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1075 msgstr ""
1076 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
1077 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
1078
1079 #: g10/build-packet.c:976
1080 msgid ""
1081 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1082 "an '='\n"
1083 msgstr ""
1084 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1085 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1086
1087 #: g10/build-packet.c:988
1088 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1089 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1090
1091 #: g10/build-packet.c:994
1092 #, fuzzy
1093 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1094 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1095
1096 #: g10/build-packet.c:1012
1097 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1098 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1099
1100 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
1101 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1102 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
1103
1104 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
1105 msgid "not human readable"
1106 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
1107
1108 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:308
1109 #, fuzzy, c-format
1110 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1111 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
1112
1113 #: g10/card-util.c:67
1114 #, c-format
1115 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1116 msgstr ""
1117
1118 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1394 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1529
1119 #: g10/keygen.c:2831 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
1120 #, fuzzy
1121 msgid "can't do this in batch mode\n"
1122 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
1123
1124 #: g10/card-util.c:102 g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1206
1125 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1591
1126 #: g10/keygen.c:1658 sm/certreqgen-ui.c:128 sm/certreqgen-ui.c:182
1127 msgid "Your selection? "
1128 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
1129
1130 #: g10/card-util.c:218 g10/card-util.c:268
1131 msgid "[not set]"
1132 msgstr ""
1133
1134 #: g10/card-util.c:415
1135 #, fuzzy
1136 msgid "male"
1137 msgstr "enable"
1138
1139 #: g10/card-util.c:416
1140 #, fuzzy
1141 msgid "female"
1142 msgstr "enable"
1143
1144 #: g10/card-util.c:416
1145 #, fuzzy
1146 msgid "unspecified"
1147 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
1148
1149 #: g10/card-util.c:443
1150 #, fuzzy
1151 msgid "not forced"
1152 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1153
1154 #: g10/card-util.c:443
1155 msgid "forced"
1156 msgstr ""
1157
1158 #: g10/card-util.c:521
1159 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1160 msgstr ""
1161
1162 #: g10/card-util.c:523
1163 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1164 msgstr ""
1165
1166 #: g10/card-util.c:525
1167 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1168 msgstr ""
1169
1170 #: g10/card-util.c:542
1171 msgid "Cardholder's surname: "
1172 msgstr ""
1173
1174 #: g10/card-util.c:544
1175 msgid "Cardholder's given name: "
1176 msgstr ""
1177
1178 #: g10/card-util.c:562
1179 #, c-format
1180 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1181 msgstr ""
1182
1183 #: g10/card-util.c:583
1184 #, fuzzy
1185 msgid "URL to retrieve public key: "
1186 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
1187
1188 #: g10/card-util.c:591
1189 #, c-format
1190 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1191 msgstr ""
1192
1193 #: g10/card-util.c:689 g10/card-util.c:758 g10/import.c:283
1194 #, c-format
1195 msgid "error reading `%s': %s\n"
1196 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
1197
1198 #: g10/card-util.c:697
1199 msgid "Login data (account name): "
1200 msgstr ""
1201
1202 #: g10/card-util.c:707
1203 #, c-format
1204 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1205 msgstr ""
1206
1207 #: g10/card-util.c:766
1208 msgid "Private DO data: "
1209 msgstr ""
1210
1211 #: g10/card-util.c:776
1212 #, c-format
1213 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1214 msgstr ""
1215
1216 #: g10/card-util.c:796
1217 #, fuzzy
1218 msgid "Language preferences: "
1219 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
1220
1221 #: g10/card-util.c:804
1222 #, fuzzy
1223 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1224 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1225
1226 #: g10/card-util.c:813
1227 #, fuzzy
1228 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1229 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1230
1231 #: g10/card-util.c:834
1232 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1233 msgstr ""
1234
1235 #: g10/card-util.c:848
1236 #, fuzzy
1237 msgid "Error: invalid response.\n"
1238 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1239
1240 #: g10/card-util.c:869
1241 #, fuzzy
1242 msgid "CA fingerprint: "
1243 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1244
1245 #: g10/card-util.c:892
1246 #, fuzzy
1247 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1248 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1249
1250 #: g10/card-util.c:940
1251 #, fuzzy, c-format
1252 msgid "key operation not possible: %s\n"
1253 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1254
1255 #: g10/card-util.c:941
1256 #, fuzzy
1257 msgid "not an OpenPGP card"
1258 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1259
1260 #: g10/card-util.c:950
1261 #, fuzzy, c-format
1262 msgid "error getting current key info: %s\n"
1263 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1264
1265 #: g10/card-util.c:1034
1266 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1267 msgstr ""
1268
1269 #: g10/card-util.c:1054 g10/card-util.c:1063
1270 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1271 msgstr ""
1272
1273 #: g10/card-util.c:1075
1274 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1275 msgstr ""
1276
1277 #: g10/card-util.c:1084
1278 #, c-format
1279 msgid ""
1280 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1281 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1282 "You should change them using the command --change-pin\n"
1283 msgstr ""
1284
1285 #: g10/card-util.c:1118
1286 #, fuzzy
1287 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1288 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1289
1290 #: g10/card-util.c:1120 g10/card-util.c:1197
1291 #, fuzzy
1292 msgid "   (1) Signature key\n"
1293 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1294
1295 #: g10/card-util.c:1121 g10/card-util.c:1199
1296 #, fuzzy
1297 msgid "   (2) Encryption key\n"
1298 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1299
1300 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1201
1301 msgid "   (3) Authentication key\n"
1302 msgstr ""
1303
1304 #: g10/card-util.c:1138 g10/card-util.c:1217 g10/keyedit.c:945
1305 #: g10/keygen.c:1595 g10/keygen.c:1623 g10/keygen.c:1697 g10/revoke.c:685
1306 msgid "Invalid selection.\n"
1307 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1308
1309 #: g10/card-util.c:1194
1310 #, fuzzy
1311 msgid "Please select where to store the key:\n"
1312 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
1313
1314 #: g10/card-util.c:1229
1315 #, fuzzy
1316 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1317 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
1318
1319 #: g10/card-util.c:1234
1320 #, fuzzy
1321 msgid "secret parts of key are not available\n"
1322 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
1323
1324 #: g10/card-util.c:1239
1325 #, fuzzy
1326 msgid "secret key already stored on a card\n"
1327 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1328
1329 #: g10/card-util.c:1307 g10/keyedit.c:1362
1330 msgid "quit this menu"
1331 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
1332
1333 #: g10/card-util.c:1309
1334 #, fuzzy
1335 msgid "show admin commands"
1336 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1337
1338 #: g10/card-util.c:1310 g10/keyedit.c:1365
1339 msgid "show this help"
1340 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
1341
1342 #: g10/card-util.c:1312
1343 #, fuzzy
1344 msgid "list all available data"
1345 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1346
1347 #: g10/card-util.c:1315
1348 msgid "change card holder's name"
1349 msgstr ""
1350
1351 #: g10/card-util.c:1316
1352 msgid "change URL to retrieve key"
1353 msgstr ""
1354
1355 #: g10/card-util.c:1317
1356 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1357 msgstr ""
1358
1359 #: g10/card-util.c:1318
1360 #, fuzzy
1361 msgid "change the login name"
1362 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
1363
1364 #: g10/card-util.c:1319
1365 #, fuzzy
1366 msgid "change the language preferences"
1367 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
1368
1369 #: g10/card-util.c:1320
1370 msgid "change card holder's sex"
1371 msgstr ""
1372
1373 #: g10/card-util.c:1321
1374 #, fuzzy
1375 msgid "change a CA fingerprint"
1376 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1377
1378 #: g10/card-util.c:1322
1379 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1380 msgstr ""
1381
1382 #: g10/card-util.c:1323
1383 #, fuzzy
1384 msgid "generate new keys"
1385 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1386
1387 #: g10/card-util.c:1324
1388 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1389 msgstr ""
1390
1391 #: g10/card-util.c:1325
1392 msgid "verify the PIN and list all data"
1393 msgstr ""
1394
1395 #: g10/card-util.c:1445 g10/keyedit.c:1634
1396 msgid "Command> "
1397 msgstr "ÅíôïëÞ> "
1398
1399 #: g10/card-util.c:1483
1400 #, fuzzy
1401 msgid "Admin-only command\n"
1402 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1403
1404 #: g10/card-util.c:1514
1405 #, fuzzy
1406 msgid "Admin commands are allowed\n"
1407 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1408
1409 #: g10/card-util.c:1516
1410 #, fuzzy
1411 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1412 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1413
1414 #: g10/card-util.c:1590 g10/keyedit.c:2255
1415 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1416 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1417
1418 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
1419 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1420 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1421
1422 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3906 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
1423 #, c-format
1424 msgid "can't open `%s'\n"
1425 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1426
1427 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3402 g10/keyserver.c:1719
1428 #: g10/revoke.c:226
1429 #, fuzzy, c-format
1430 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1431 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1432
1433 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2368 g10/keyserver.c:1733
1434 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1435 #, c-format
1436 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1437 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1438
1439 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1440 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1441 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
1442
1443 #: g10/delkey.c:133
1444 #, fuzzy
1445 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1446 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
1447
1448 #: g10/delkey.c:145
1449 #, fuzzy
1450 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1451 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
1452
1453 #: g10/delkey.c:153
1454 #, fuzzy
1455 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1456 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
1457
1458 #: g10/delkey.c:163
1459 #, c-format
1460 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1461 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1462
1463 #: g10/delkey.c:173
1464 msgid "ownertrust information cleared\n"
1465 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
1466
1467 #: g10/delkey.c:204
1468 #, c-format
1469 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1470 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
1471
1472 #: g10/delkey.c:206
1473 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1474 msgstr ""
1475 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
1476
1477 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1268
1478 #, c-format
1479 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1480 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1481
1482 #: g10/encode.c:232
1483 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1484 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
1485
1486 #: g10/encode.c:246
1487 #, c-format
1488 msgid "using cipher %s\n"
1489 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
1490
1491 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1492 #, c-format
1493 msgid "`%s' already compressed\n"
1494 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1495
1496 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:563
1497 #, c-format
1498 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1499 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
1500
1501 #: g10/encode.c:485
1502 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1503 msgstr ""
1504 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
1505 "pgp2\n"
1506
1507 #: g10/encode.c:510
1508 #, c-format
1509 msgid "reading from `%s'\n"
1510 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1511
1512 #: g10/encode.c:541
1513 msgid ""
1514 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1515 msgstr ""
1516 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
1517 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
1518
1519 #: g10/encode.c:559
1520 #, fuzzy, c-format
1521 msgid ""
1522 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1523 msgstr ""
1524 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1525 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1526
1527 #: g10/encode.c:655 g10/sign.c:938
1528 #, fuzzy, c-format
1529 msgid ""
1530 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1531 "preferences\n"
1532 msgstr ""
1533 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1534 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1535
1536 #: g10/encode.c:751
1537 #, c-format
1538 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1539 msgstr ""
1540 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1541 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1542
1543 #: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:861
1544 #, c-format
1545 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1546 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1547
1548 #: g10/encode.c:848
1549 #, c-format
1550 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1551 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
1552
1553 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1554 #, c-format
1555 msgid "%s encrypted data\n"
1556 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
1557
1558 #: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
1559 #, c-format
1560 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1561 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
1562
1563 #: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
1564 msgid ""
1565 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1566 msgstr ""
1567 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
1568 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
1569
1570 #: g10/encr-data.c:145
1571 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1572 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
1573
1574 #: g10/exec.c:49
1575 msgid "no remote program execution supported\n"
1576 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
1577
1578 #: g10/exec.c:313
1579 msgid ""
1580 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1581 msgstr ""
1582 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
1583 "áñ÷åßïõ\n"
1584
1585 #: g10/exec.c:343
1586 #, fuzzy
1587 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1588 msgstr ""
1589 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
1590
1591 #: g10/exec.c:421
1592 #, fuzzy, c-format
1593 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1594 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1595
1596 #: g10/exec.c:424
1597 #, fuzzy, c-format
1598 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1599 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1600
1601 #: g10/exec.c:509
1602 #, c-format
1603 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1604 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1605
1606 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1607 msgid "unnatural exit of external program\n"
1608 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1609
1610 #: g10/exec.c:535
1611 msgid "unable to execute external program\n"
1612 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1613
1614 #: g10/exec.c:552
1615 #, c-format
1616 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1617 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1618
1619 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1620 #, c-format
1621 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1622 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
1623
1624 #: g10/exec.c:609
1625 #, c-format
1626 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1627 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
1628
1629 #: g10/export.c:61
1630 #, fuzzy
1631 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1632 msgstr ""
1633 "\n"
1634 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
1635 "\n"
1636
1637 #: g10/export.c:63
1638 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1639 msgstr ""
1640
1641 #: g10/export.c:65
1642 #, fuzzy
1643 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1644 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
1645
1646 #: g10/export.c:67
1647 #, fuzzy
1648 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1649 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
1650
1651 #: g10/export.c:69
1652 #, fuzzy
1653 msgid "remove unusable parts from key during export"
1654 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
1655
1656 #: g10/export.c:71
1657 msgid "remove as much as possible from key during export"
1658 msgstr ""
1659
1660 #: g10/export.c:73
1661 msgid "export keys in an S-expression based format"
1662 msgstr ""
1663
1664 #: g10/export.c:338
1665 #, fuzzy
1666 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1667 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1668
1669 #: g10/export.c:367
1670 #, fuzzy, c-format
1671 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1672 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1673
1674 #: g10/export.c:375
1675 #, fuzzy, c-format
1676 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1677 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1678
1679 #: g10/export.c:386
1680 #, fuzzy, c-format
1681 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1682 msgstr ""
1683 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1684
1685 #: g10/export.c:537
1686 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1687 msgstr ""
1688
1689 #: g10/export.c:560
1690 #, fuzzy, c-format
1691 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1692 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1693
1694 #: g10/export.c:584
1695 #, fuzzy, c-format
1696 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1697 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
1698
1699 #: g10/export.c:633
1700 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1701 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1702
1703 #: g10/getkey.c:151
1704 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1705 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1706
1707 #: g10/getkey.c:174
1708 #, fuzzy
1709 msgid "[User ID not found]"
1710 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1711
1712 #: g10/getkey.c:951 g10/getkey.c:961 g10/getkey.c:971 g10/getkey.c:987
1713 #: g10/getkey.c:1002
1714 #, c-format
1715 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1716 msgstr ""
1717
1718 #: g10/getkey.c:1834
1719 #, fuzzy, c-format
1720 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1721 msgstr ""
1722 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1723
1724 #: g10/getkey.c:2391 g10/keyedit.c:3727
1725 #, fuzzy, c-format
1726 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1727 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
1728
1729 #: g10/getkey.c:2622
1730 #, fuzzy, c-format
1731 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1732 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1733
1734 #: g10/getkey.c:2669
1735 #, fuzzy, c-format
1736 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1737 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1738
1739 #: g10/gpg.c:367 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:245 tools/gpgconf.c:56
1740 msgid ""
1741 "@Commands:\n"
1742 " "
1743 msgstr ""
1744 "@ÅíôïëÝò:\n"
1745 " "
1746
1747 #: g10/gpg.c:369
1748 msgid "|[file]|make a signature"
1749 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
1750
1751 #: g10/gpg.c:370
1752 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1753 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1754
1755 #: g10/gpg.c:371 sm/gpgsm.c:249
1756 msgid "make a detached signature"
1757 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1758
1759 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:250
1760 msgid "encrypt data"
1761 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1762
1763 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:251
1764 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1765 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1766
1767 #: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:252
1768 msgid "decrypt data (default)"
1769 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1770
1771 #: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:253
1772 msgid "verify a signature"
1773 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1774
1775 #: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:255
1776 msgid "list keys"
1777 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1778
1779 #: g10/gpg.c:382
1780 msgid "list keys and signatures"
1781 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1782
1783 #: g10/gpg.c:383
1784 #, fuzzy
1785 msgid "list and check key signatures"
1786 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1787
1788 #: g10/gpg.c:384 sm/gpgsm.c:259
1789 msgid "list keys and fingerprints"
1790 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1791
1792 #: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:257
1793 msgid "list secret keys"
1794 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1795
1796 #: g10/gpg.c:386
1797 msgid "generate a new key pair"
1798 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1799
1800 #: g10/gpg.c:387
1801 msgid "remove keys from the public keyring"
1802 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1803
1804 #: g10/gpg.c:389
1805 msgid "remove keys from the secret keyring"
1806 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1807
1808 #: g10/gpg.c:390
1809 msgid "sign a key"
1810 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1811
1812 #: g10/gpg.c:391
1813 msgid "sign a key locally"
1814 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1815
1816 #: g10/gpg.c:392
1817 msgid "sign or edit a key"
1818 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1819
1820 #: g10/gpg.c:393
1821 msgid "generate a revocation certificate"
1822 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1823
1824 #: g10/gpg.c:395
1825 msgid "export keys"
1826 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1827
1828 #: g10/gpg.c:396 sm/gpgsm.c:262
1829 msgid "export keys to a key server"
1830 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1831
1832 #: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:263
1833 msgid "import keys from a key server"
1834 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1835
1836 #: g10/gpg.c:399
1837 msgid "search for keys on a key server"
1838 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1839
1840 #: g10/gpg.c:401
1841 msgid "update all keys from a keyserver"
1842 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1843
1844 #: g10/gpg.c:405
1845 msgid "import/merge keys"
1846 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1847
1848 #: g10/gpg.c:408
1849 msgid "print the card status"
1850 msgstr ""
1851
1852 #: g10/gpg.c:409
1853 msgid "change data on a card"
1854 msgstr ""
1855
1856 #: g10/gpg.c:410
1857 msgid "change a card's PIN"
1858 msgstr ""
1859
1860 #: g10/gpg.c:419
1861 msgid "update the trust database"
1862 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1863
1864 #: g10/gpg.c:426
1865 msgid "|algo [files]|print message digests"
1866 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1867
1868 #: g10/gpg.c:429 sm/gpgsm.c:267
1869 msgid "run in server mode"
1870 msgstr ""
1871
1872 #: g10/gpg.c:431 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:282
1873 #: tools/gpg-connect-agent.c:64 tools/gpgconf.c:69 tools/symcryptrun.c:157
1874 msgid ""
1875 "@\n"
1876 "Options:\n"
1877 " "
1878 msgstr ""
1879 "@\n"
1880 "ÅðéëïãÝò:\n"
1881 " "
1882
1883 #: g10/gpg.c:433 sm/gpgsm.c:284
1884 msgid "create ascii armored output"
1885 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1886
1887 #: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:296
1888 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1889 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1890
1891 #: g10/gpg.c:446 sm/gpgsm.c:334
1892 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1893 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1894
1895 #: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:337
1896 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1897 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1898
1899 #: g10/gpg.c:452 sm/gpgsm.c:339
1900 msgid "use canonical text mode"
1901 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1902
1903 #: g10/gpg.c:466 sm/gpgsm.c:342
1904 #, fuzzy
1905 msgid "|FILE|write output to FILE"
1906 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
1907
1908 #: g10/gpg.c:479 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:353 tools/gpgconf.c:74
1909 msgid "do not make any changes"
1910 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1911
1912 #: g10/gpg.c:480
1913 msgid "prompt before overwriting"
1914 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1915
1916 #: g10/gpg.c:523
1917 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1918 msgstr ""
1919
1920 #: g10/gpg.c:524
1921 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1922 msgstr ""
1923
1924 #: g10/gpg.c:553 sm/gpgsm.c:402
1925 msgid ""
1926 "@\n"
1927 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1928 msgstr ""
1929 "@\n"
1930 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1931
1932 #: g10/gpg.c:556 sm/gpgsm.c:405
1933 msgid ""
1934 "@\n"
1935 "Examples:\n"
1936 "\n"
1937 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1938 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1939 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1940 " --list-keys [names]        show keys\n"
1941 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1942 msgstr ""
1943 "@\n"
1944 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1945 "\n"
1946 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1947 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1948 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1949 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1950 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1951
1952 #: g10/gpg.c:752 g10/gpgv.c:95
1953 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1954 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
1955
1956 #: g10/gpg.c:769
1957 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1958 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1959
1960 #: g10/gpg.c:772
1961 msgid ""
1962 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1963 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1964 "default operation depends on the input data\n"
1965 msgstr ""
1966 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1967 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
1968 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
1969
1970 #: g10/gpg.c:783 sm/gpgsm.c:585
1971 msgid ""
1972 "\n"
1973 "Supported algorithms:\n"
1974 msgstr ""
1975 "\n"
1976 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
1977
1978 #: g10/gpg.c:786
1979 msgid "Pubkey: "
1980 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1981
1982 #: g10/gpg.c:793 g10/keyedit.c:2321
1983 msgid "Cipher: "
1984 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
1985
1986 #: g10/gpg.c:800
1987 msgid "Hash: "
1988 msgstr "Hash: "
1989
1990 #: g10/gpg.c:807 g10/keyedit.c:2366
1991 msgid "Compression: "
1992 msgstr "Óõìðßåóç: "
1993
1994 #: g10/gpg.c:814 sm/gpgsm.c:605
1995 msgid "Used libraries:"
1996 msgstr ""
1997
1998 #: g10/gpg.c:922
1999 msgid "usage: gpg [options] "
2000 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
2001
2002 #: g10/gpg.c:1092 sm/gpgsm.c:770
2003 msgid "conflicting commands\n"
2004 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
2005
2006 #: g10/gpg.c:1110
2007 #, fuzzy, c-format
2008 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
2009 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
2010
2011 #: g10/gpg.c:1307
2012 #, fuzzy, c-format
2013 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
2014 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2015
2016 #: g10/gpg.c:1310
2017 #, fuzzy, c-format
2018 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
2019 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2020
2021 #: g10/gpg.c:1313
2022 #, fuzzy, c-format
2023 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
2024 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2025
2026 #: g10/gpg.c:1319
2027 #, fuzzy, c-format
2028 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
2029 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2030
2031 #: g10/gpg.c:1322
2032 #, fuzzy, c-format
2033 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
2034 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2035
2036 #: g10/gpg.c:1325
2037 #, fuzzy, c-format
2038 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
2039 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2040
2041 #: g10/gpg.c:1331
2042 #, fuzzy, c-format
2043 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
2044 msgstr ""
2045 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2046
2047 #: g10/gpg.c:1334
2048 #, fuzzy, c-format
2049 msgid ""
2050 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
2051 msgstr ""
2052 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2053
2054 #: g10/gpg.c:1337
2055 #, fuzzy, c-format
2056 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
2057 msgstr ""
2058 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2059
2060 #: g10/gpg.c:1343
2061 #, fuzzy, c-format
2062 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
2063 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2064
2065 #: g10/gpg.c:1346
2066 #, fuzzy, c-format
2067 msgid ""
2068 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
2069 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2070
2071 #: g10/gpg.c:1349
2072 #, fuzzy, c-format
2073 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
2074 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2075
2076 #: g10/gpg.c:1528
2077 #, fuzzy, c-format
2078 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
2079 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
2080
2081 #: g10/gpg.c:1623
2082 msgid "display photo IDs during key listings"
2083 msgstr ""
2084
2085 #: g10/gpg.c:1625
2086 msgid "show policy URLs during signature listings"
2087 msgstr ""
2088
2089 #: g10/gpg.c:1627
2090 #, fuzzy
2091 msgid "show all notations during signature listings"
2092 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2093
2094 #: g10/gpg.c:1629
2095 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2096 msgstr ""
2097
2098 #: g10/gpg.c:1633
2099 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2100 msgstr ""
2101
2102 #: g10/gpg.c:1635
2103 #, fuzzy
2104 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2105 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2106
2107 #: g10/gpg.c:1637
2108 msgid "show user ID validity during key listings"
2109 msgstr ""
2110
2111 #: g10/gpg.c:1639
2112 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2113 msgstr ""
2114
2115 #: g10/gpg.c:1641
2116 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2117 msgstr ""
2118
2119 #: g10/gpg.c:1643
2120 #, fuzzy
2121 msgid "show the keyring name in key listings"
2122 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
2123
2124 #: g10/gpg.c:1645
2125 #, fuzzy
2126 msgid "show expiration dates during signature listings"
2127 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2128
2129 #: g10/gpg.c:1838
2130 #, c-format
2131 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2132 msgstr ""
2133
2134 #: g10/gpg.c:1996
2135 #, c-format
2136 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2137 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
2138
2139 #: g10/gpg.c:2256 g10/gpg.c:2930 g10/gpg.c:2942
2140 #, c-format
2141 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2142 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
2143
2144 #: g10/gpg.c:2437 g10/gpg.c:2449
2145 #, fuzzy, c-format
2146 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2147 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2148
2149 #: g10/gpg.c:2531
2150 #, fuzzy, c-format
2151 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2152 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2153
2154 #: g10/gpg.c:2554 g10/gpg.c:2749 g10/keyedit.c:4085
2155 #, fuzzy
2156 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2157 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
2158
2159 #: g10/gpg.c:2566
2160 #, fuzzy, c-format
2161 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2162 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2163
2164 #: g10/gpg.c:2569
2165 #, fuzzy
2166 msgid "invalid keyserver options\n"
2167 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2168
2169 #: g10/gpg.c:2576
2170 #, c-format
2171 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2172 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2173
2174 #: g10/gpg.c:2579
2175 msgid "invalid import options\n"
2176 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2177
2178 #: g10/gpg.c:2586
2179 #, c-format
2180 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2181 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2182
2183 #: g10/gpg.c:2589
2184 msgid "invalid export options\n"
2185 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2186
2187 #: g10/gpg.c:2596
2188 #, fuzzy, c-format
2189 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2190 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2191
2192 #: g10/gpg.c:2599
2193 #, fuzzy
2194 msgid "invalid list options\n"
2195 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2196
2197 #: g10/gpg.c:2607
2198 msgid "display photo IDs during signature verification"
2199 msgstr ""
2200
2201 #: g10/gpg.c:2609
2202 msgid "show policy URLs during signature verification"
2203 msgstr ""
2204
2205 #: g10/gpg.c:2611
2206 #, fuzzy
2207 msgid "show all notations during signature verification"
2208 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2209
2210 #: g10/gpg.c:2613
2211 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2212 msgstr ""
2213
2214 #: g10/gpg.c:2617
2215 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2216 msgstr ""
2217
2218 #: g10/gpg.c:2619
2219 #, fuzzy
2220 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2221 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2222
2223 #: g10/gpg.c:2621
2224 #, fuzzy
2225 msgid "show user ID validity during signature verification"
2226 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2227
2228 #: g10/gpg.c:2623
2229 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2230 msgstr ""
2231
2232 #: g10/gpg.c:2625
2233 #, fuzzy
2234 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2235 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2236
2237 #: g10/gpg.c:2627
2238 msgid "validate signatures with PKA data"
2239 msgstr ""
2240
2241 #: g10/gpg.c:2629
2242 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2243 msgstr ""
2244
2245 #: g10/gpg.c:2636
2246 #, fuzzy, c-format
2247 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2248 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2249
2250 #: g10/gpg.c:2639
2251 #, fuzzy
2252 msgid "invalid verify options\n"
2253 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2254
2255 #: g10/gpg.c:2646
2256 #, c-format
2257 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2258 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
2259
2260 #: g10/gpg.c:2821
2261 #, fuzzy, c-format
2262 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2263 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2264
2265 #: g10/gpg.c:2824
2266 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2267 msgstr ""
2268
2269 #: g10/gpg.c:2919 sm/gpgsm.c:1369
2270 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2271 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
2272
2273 #: g10/gpg.c:2923
2274 #, c-format
2275 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2276 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
2277
2278 #: g10/gpg.c:2932
2279 #, c-format
2280 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2281 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
2282
2283 #: g10/gpg.c:2935
2284 #, c-format
2285 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2286 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
2287
2288 #: g10/gpg.c:2950
2289 #, fuzzy, c-format
2290 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2291 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2292
2293 #: g10/gpg.c:2964
2294 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2295 msgstr ""
2296 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
2297
2298 #: g10/gpg.c:2970
2299 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2300 msgstr ""
2301 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
2302 "êáôÜóôáóç\n"
2303
2304 #: g10/gpg.c:2976
2305 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2306 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
2307
2308 #: g10/gpg.c:2989
2309 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2310 msgstr ""
2311 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
2312
2313 #: g10/gpg.c:3055 g10/gpg.c:3079 sm/gpgsm.c:1441
2314 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2315 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2316
2317 #: g10/gpg.c:3061 g10/gpg.c:3085 sm/gpgsm.c:1449 sm/gpgsm.c:1455
2318 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2319 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2320
2321 #: g10/gpg.c:3067
2322 #, fuzzy
2323 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2324 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2325
2326 #: g10/gpg.c:3073
2327 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2328 msgstr ""
2329 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
2330 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2331
2332 #: g10/gpg.c:3088
2333 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2334 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
2335
2336 #: g10/gpg.c:3090
2337 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2338 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
2339
2340 #: g10/gpg.c:3092
2341 #, fuzzy
2342 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2343 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
2344
2345 #: g10/gpg.c:3094
2346 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2347 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2348
2349 #: g10/gpg.c:3096
2350 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2351 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2352
2353 #: g10/gpg.c:3099
2354 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2355 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
2356
2357 #: g10/gpg.c:3103
2358 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2359 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
2360
2361 #: g10/gpg.c:3110
2362 msgid "invalid default preferences\n"
2363 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
2364
2365 #: g10/gpg.c:3119
2366 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2367 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
2368
2369 #: g10/gpg.c:3123
2370 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2371 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
2372
2373 #: g10/gpg.c:3127
2374 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2375 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
2376
2377 #: g10/gpg.c:3160
2378 #, c-format
2379 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2380 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
2381
2382 #: g10/gpg.c:3207
2383 #, fuzzy, c-format
2384 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2385 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2386
2387 #: g10/gpg.c:3212
2388 #, fuzzy, c-format
2389 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2390 msgstr ""
2391 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2392
2393 #: g10/gpg.c:3217
2394 #, fuzzy, c-format
2395 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2396 msgstr ""
2397 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2398
2399 #: g10/gpg.c:3309
2400 #, c-format
2401 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2402 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
2403
2404 #: g10/gpg.c:3320
2405 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2406 msgstr ""
2407 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
2408 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2409
2410 #: g10/gpg.c:3341
2411 msgid "--store [filename]"
2412 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2413
2414 #: g10/gpg.c:3348
2415 msgid "--symmetric [filename]"
2416 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2417
2418 #: g10/gpg.c:3350
2419 #, fuzzy, c-format
2420 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2421 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2422
2423 #: g10/gpg.c:3360
2424 msgid "--encrypt [filename]"
2425 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2426
2427 #: g10/gpg.c:3373
2428 #, fuzzy
2429 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2430 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2431
2432 #: g10/gpg.c:3375
2433 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2434 msgstr ""
2435
2436 #: g10/gpg.c:3378
2437 #, fuzzy, c-format
2438 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2439 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2440
2441 #: g10/gpg.c:3396
2442 msgid "--sign [filename]"
2443 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2444
2445 #: g10/gpg.c:3409
2446 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2447 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2448
2449 #: g10/gpg.c:3424
2450 #, fuzzy
2451 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2452 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2453
2454 #: g10/gpg.c:3426
2455 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2456 msgstr ""
2457
2458 #: g10/gpg.c:3429
2459 #, fuzzy, c-format
2460 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2461 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2462
2463 #: g10/gpg.c:3449
2464 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2465 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2466
2467 #: g10/gpg.c:3458
2468 msgid "--clearsign [filename]"
2469 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2470
2471 #: g10/gpg.c:3483
2472 msgid "--decrypt [filename]"
2473 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2474
2475 #: g10/gpg.c:3491
2476 msgid "--sign-key user-id"
2477 msgstr "--sign-key user-id"
2478
2479 #: g10/gpg.c:3495
2480 msgid "--lsign-key user-id"
2481 msgstr "--lsign-key user-id"
2482
2483 #: g10/gpg.c:3516
2484 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2485 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
2486
2487 #: g10/gpg.c:3601
2488 #, c-format
2489 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2490 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2491
2492 #: g10/gpg.c:3603
2493 #, c-format
2494 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2495 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
2496
2497 #: g10/gpg.c:3605
2498 #, c-format
2499 msgid "key export failed: %s\n"
2500 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2501
2502 #: g10/gpg.c:3616
2503 #, c-format
2504 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2505 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2506
2507 #: g10/gpg.c:3626
2508 #, c-format
2509 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2510 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2511
2512 #: g10/gpg.c:3677
2513 #, c-format
2514 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2515 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2516
2517 #: g10/gpg.c:3685
2518 #, c-format
2519 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2520 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2521
2522 #: g10/gpg.c:3775
2523 #, c-format
2524 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2525 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2526
2527 #: g10/gpg.c:3892
2528 msgid "[filename]"
2529 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
2530
2531 #: g10/gpg.c:3896
2532 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2533 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
2534
2535 #: g10/gpg.c:4208
2536 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2537 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2538
2539 #: g10/gpg.c:4210
2540 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2541 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2542
2543 #: g10/gpg.c:4243
2544 #, fuzzy
2545 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2546 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2547
2548 #: g10/gpgv.c:72
2549 msgid "take the keys from this keyring"
2550 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
2551
2552 #: g10/gpgv.c:74
2553 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2554 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
2555
2556 #: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:376
2557 msgid "|FD|write status info to this FD"
2558 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
2559
2560 #: g10/gpgv.c:99
2561 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2562 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2563
2564 #: g10/gpgv.c:102
2565 msgid ""
2566 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2567 "Check signatures against known trusted keys\n"
2568 msgstr ""
2569 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2570 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
2571
2572 #: g10/helptext.c:72
2573 msgid "No help available"
2574 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2575
2576 #: g10/helptext.c:82
2577 #, c-format
2578 msgid "No help available for `%s'"
2579 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2580
2581 #: g10/import.c:94
2582 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2583 msgstr ""
2584
2585 #: g10/import.c:96
2586 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2587 msgstr ""
2588
2589 #: g10/import.c:98
2590 #, fuzzy
2591 msgid "do not update the trustdb after import"
2592 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2593
2594 #: g10/import.c:100
2595 #, fuzzy
2596 msgid "create a public key when importing a secret key"
2597 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2598
2599 #: g10/import.c:102
2600 msgid "only accept updates to existing keys"
2601 msgstr ""
2602
2603 #: g10/import.c:104
2604 #, fuzzy
2605 msgid "remove unusable parts from key after import"
2606 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2607
2608 #: g10/import.c:106
2609 msgid "remove as much as possible from key after import"
2610 msgstr ""
2611
2612 #: g10/import.c:269
2613 #, c-format
2614 msgid "skipping block of type %d\n"
2615 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2616
2617 #: g10/import.c:278
2618 #, fuzzy, c-format
2619 msgid "%lu keys processed so far\n"
2620 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2621
2622 #: g10/import.c:295
2623 #, c-format
2624 msgid "Total number processed: %lu\n"
2625 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2626
2627 #: g10/import.c:297
2628 #, c-format
2629 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2630 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2631
2632 #: g10/import.c:300
2633 #, c-format
2634 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2635 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2636
2637 #: g10/import.c:302 sm/import.c:112
2638 #, c-format
2639 msgid "              imported: %lu"
2640 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2641
2642 #: g10/import.c:308 sm/import.c:116
2643 #, c-format
2644 msgid "             unchanged: %lu\n"
2645 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2646
2647 #: g10/import.c:310
2648 #, c-format
2649 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2650 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2651
2652 #: g10/import.c:312
2653 #, c-format
2654 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2655 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2656
2657 #: g10/import.c:314
2658 #, c-format
2659 msgid "        new signatures: %lu\n"
2660 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2661
2662 #: g10/import.c:316
2663 #, c-format
2664 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2665 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2666
2667 #: g10/import.c:318 sm/import.c:118
2668 #, c-format
2669 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2670 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2671
2672 #: g10/import.c:320 sm/import.c:120
2673 #, c-format
2674 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2675 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2676
2677 #: g10/import.c:322 sm/import.c:122
2678 #, c-format
2679 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2680 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2681
2682 #: g10/import.c:324 sm/import.c:124
2683 #, c-format
2684 msgid "          not imported: %lu\n"
2685 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2686
2687 #: g10/import.c:326
2688 #, fuzzy, c-format
2689 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2690 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2691
2692 #: g10/import.c:328
2693 #, fuzzy, c-format
2694 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2695 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2696
2697 #: g10/import.c:569
2698 #, c-format
2699 msgid ""
2700 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2701 "algorithms on these user IDs:\n"
2702 msgstr ""
2703
2704 #: g10/import.c:610
2705 #, c-format
2706 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2707 msgstr ""
2708
2709 #: g10/import.c:625
2710 #, fuzzy, c-format
2711 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2712 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2713
2714 #: g10/import.c:637
2715 #, c-format
2716 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2717 msgstr ""
2718
2719 #: g10/import.c:650
2720 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2721 msgstr ""
2722
2723 #: g10/import.c:652
2724 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2725 msgstr ""
2726
2727 #: g10/import.c:676
2728 #, c-format
2729 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2730 msgstr ""
2731
2732 #: g10/import.c:726 g10/import.c:1124
2733 #, fuzzy, c-format
2734 msgid "key %s: no user ID\n"
2735 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2736
2737 #: g10/import.c:755
2738 #, fuzzy, c-format
2739 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2740 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2741
2742 #: g10/import.c:770
2743 #, fuzzy, c-format
2744 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2745 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2746
2747 #: g10/import.c:776
2748 #, fuzzy, c-format
2749 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2750 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2751
2752 #: g10/import.c:778
2753 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2754 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2755
2756 #: g10/import.c:788 g10/import.c:1246
2757 #, fuzzy, c-format
2758 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2759 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2760
2761 #: g10/import.c:794
2762 #, fuzzy, c-format
2763 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2764 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2765
2766 #: g10/import.c:803
2767 #, c-format
2768 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2769 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2770
2771 #: g10/import.c:808 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:804 g10/sign.c:1113
2772 #, c-format
2773 msgid "writing to `%s'\n"
2774 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2775
2776 #: g10/import.c:812 g10/import.c:907 g10/import.c:1164 g10/import.c:1307
2777 #: g10/import.c:2382 g10/import.c:2404
2778 #, c-format
2779 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2780 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2781
2782 #: g10/import.c:831
2783 #, fuzzy, c-format
2784 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2785 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2786
2787 #: g10/import.c:855
2788 #, fuzzy, c-format
2789 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2790 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2791
2792 #: g10/import.c:872 g10/import.c:1264
2793 #, fuzzy, c-format
2794 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2795 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2796
2797 #: g10/import.c:880 g10/import.c:1271
2798 #, fuzzy, c-format
2799 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2800 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2801
2802 #: g10/import.c:917
2803 #, fuzzy, c-format
2804 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2805 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2806
2807 #: g10/import.c:920
2808 #, fuzzy, c-format
2809 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2810 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2811
2812 #: g10/import.c:923
2813 #, fuzzy, c-format
2814 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2815 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2816
2817 #: g10/import.c:926
2818 #, fuzzy, c-format
2819 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2820 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2821
2822 #: g10/import.c:929
2823 #, fuzzy, c-format
2824 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2825 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2826
2827 #: g10/import.c:932
2828 #, fuzzy, c-format
2829 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2830 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2831
2832 #: g10/import.c:935
2833 #, fuzzy, c-format
2834 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2835 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2836
2837 #: g10/import.c:938
2838 #, fuzzy, c-format
2839 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2840 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2841
2842 #: g10/import.c:941
2843 #, fuzzy, c-format
2844 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2845 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2846
2847 #: g10/import.c:944
2848 #, fuzzy, c-format
2849 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2850 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2851
2852 #: g10/import.c:967
2853 #, fuzzy, c-format
2854 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2855 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2856
2857 #: g10/import.c:1130
2858 #, fuzzy, c-format
2859 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2860 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2861
2862 #: g10/import.c:1141
2863 #, fuzzy
2864 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2865 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2866
2867 #: g10/import.c:1158 g10/import.c:2397
2868 #, c-format
2869 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2870 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2871
2872 #: g10/import.c:1169
2873 #, fuzzy, c-format
2874 msgid "key %s: secret key imported\n"
2875 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2876
2877 #: g10/import.c:1199
2878 #, fuzzy, c-format
2879 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2880 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2881
2882 #: g10/import.c:1209
2883 #, fuzzy, c-format
2884 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2885 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2886
2887 #: g10/import.c:1239
2888 #, fuzzy, c-format
2889 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2890 msgstr ""
2891 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2892 "áíÜêëçóçò\n"
2893
2894 #: g10/import.c:1282
2895 #, fuzzy, c-format
2896 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2897 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2898
2899 #: g10/import.c:1314
2900 #, fuzzy, c-format
2901 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2902 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2903
2904 #: g10/import.c:1380
2905 #, fuzzy, c-format
2906 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2907 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2908
2909 #: g10/import.c:1395
2910 #, fuzzy, c-format
2911 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2912 msgstr ""
2913 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
2914 "s\"\n"
2915
2916 #: g10/import.c:1397
2917 #, fuzzy, c-format
2918 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2919 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2920
2921 #: g10/import.c:1415
2922 #, fuzzy, c-format
2923 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2924 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2925
2926 #: g10/import.c:1426 g10/import.c:1476
2927 #, fuzzy, c-format
2928 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2929 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2930
2931 #: g10/import.c:1428
2932 #, fuzzy, c-format
2933 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2934 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2935
2936 #: g10/import.c:1443
2937 #, fuzzy, c-format
2938 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2939 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2940
2941 #: g10/import.c:1465
2942 #, fuzzy, c-format
2943 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2944 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2945
2946 #: g10/import.c:1478
2947 #, fuzzy, c-format
2948 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2949 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2950
2951 #: g10/import.c:1493
2952 #, fuzzy, c-format
2953 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2954 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2955
2956 #: g10/import.c:1535
2957 #, fuzzy, c-format
2958 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2959 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2960
2961 #: g10/import.c:1556
2962 #, fuzzy, c-format
2963 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2964 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2965
2966 #: g10/import.c:1583
2967 #, fuzzy, c-format
2968 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2969 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2970
2971 #: g10/import.c:1593
2972 #, fuzzy, c-format
2973 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2974 msgstr ""
2975 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2976
2977 #: g10/import.c:1610
2978 #, fuzzy, c-format
2979 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2980 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2981
2982 #: g10/import.c:1624
2983 #, fuzzy, c-format
2984 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2985 msgstr ""
2986 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2987
2988 #: g10/import.c:1632
2989 #, fuzzy, c-format
2990 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2991 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2992
2993 #: g10/import.c:1744
2994 #, fuzzy, c-format
2995 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2996 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
2997
2998 #: g10/import.c:1806
2999 #, fuzzy, c-format
3000 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3001 msgstr ""
3002 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
3003 "08lX\n"
3004
3005 #: g10/import.c:1820
3006 #, fuzzy, c-format
3007 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3008 msgstr ""
3009 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
3010 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
3011
3012 #: g10/import.c:1879
3013 #, fuzzy, c-format
3014 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3015 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
3016
3017 #: g10/import.c:1913
3018 #, fuzzy, c-format
3019 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3020 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
3021
3022 #: g10/import.c:2302
3023 #, fuzzy
3024 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3025 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
3026
3027 #: g10/import.c:2310
3028 #, fuzzy
3029 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3030 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3031
3032 #: g10/import.c:2312
3033 #, fuzzy
3034 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3035 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3036
3037 #: g10/keydb.c:168
3038 #, c-format
3039 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3040 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3041
3042 #: g10/keydb.c:174
3043 #, c-format
3044 msgid "keyring `%s' created\n"
3045 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
3046
3047 #: g10/keydb.c:315 g10/keydb.c:318
3048 #, fuzzy, c-format
3049 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3050 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
3051
3052 #: g10/keydb.c:697
3053 #, c-format
3054 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3055 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
3056
3057 #: g10/keyedit.c:265
3058 msgid "[revocation]"
3059 msgstr "[áíÜêëçóç]"
3060
3061 #: g10/keyedit.c:266
3062 msgid "[self-signature]"
3063 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
3064
3065 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:388
3066 msgid "1 bad signature\n"
3067 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
3068
3069 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
3070 #, c-format
3071 msgid "%d bad signatures\n"
3072 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
3073
3074 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
3075 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3076 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
3077
3078 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
3079 #, c-format
3080 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3081 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
3082
3083 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
3084 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3085 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
3086
3087 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3088 #, c-format
3089 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3090 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
3091
3092 #: g10/keyedit.c:356
3093 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3094 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
3095
3096 #: g10/keyedit.c:358
3097 #, c-format
3098 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3099 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
3100
3101 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:261
3102 #, fuzzy
3103 msgid ""
3104 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3105 "keys\n"
3106 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3107 "etc.)\n"
3108 msgstr ""
3109 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
3110 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
3111 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
3112 "\n"
3113
3114 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:273
3115 #, fuzzy, c-format
3116 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3117 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
3118
3119 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
3120 #, fuzzy, c-format
3121 msgid "  %d = I trust fully\n"
3122 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
3123
3124 #: g10/keyedit.c:438
3125 msgid ""
3126 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3127 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3128 "trust signatures on your behalf.\n"
3129 msgstr ""
3130
3131 #: g10/keyedit.c:454
3132 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3133 msgstr ""
3134
3135 #: g10/keyedit.c:598
3136 #, c-format
3137 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3138 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3139
3140 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3141 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1753
3142 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3143 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
3144
3145 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3146 #: g10/keyedit.c:1759
3147 msgid "  Unable to sign.\n"
3148 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
3149
3150 #: g10/keyedit.c:626
3151 #, c-format
3152 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3153 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
3154
3155 #: g10/keyedit.c:654
3156 #, c-format
3157 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3158 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3159
3160 #: g10/keyedit.c:682
3161 #, fuzzy, c-format
3162 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3163 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3164
3165 #: g10/keyedit.c:684
3166 #, fuzzy
3167 msgid "Sign it? (y/N) "
3168 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3169
3170 #: g10/keyedit.c:706
3171 #, c-format
3172 msgid ""
3173 "The self-signature on \"%s\"\n"
3174 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3175 msgstr ""
3176 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
3177 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3178
3179 #: g10/keyedit.c:715
3180 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3181 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
3182
3183 #: g10/keyedit.c:729
3184 #, c-format
3185 msgid ""
3186 "Your current signature on \"%s\"\n"
3187 "has expired.\n"
3188 msgstr ""
3189 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3190 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
3191
3192 #: g10/keyedit.c:733
3193 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3194 msgstr ""
3195 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
3196
3197 #: g10/keyedit.c:754
3198 #, c-format
3199 msgid ""
3200 "Your current signature on \"%s\"\n"
3201 "is a local signature.\n"
3202 msgstr ""
3203 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3204 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
3205
3206 #: g10/keyedit.c:758
3207 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3208 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
3209
3210 #: g10/keyedit.c:779
3211 #, fuzzy, c-format
3212 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3213 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3214
3215 #: g10/keyedit.c:782
3216 #, fuzzy, c-format
3217 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3218 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3219
3220 #: g10/keyedit.c:787
3221 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3222 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
3223
3224 #: g10/keyedit.c:809
3225 #, fuzzy, c-format
3226 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3227 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3228
3229 #: g10/keyedit.c:824
3230 msgid "This key has expired!"
3231 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
3232
3233 #: g10/keyedit.c:842
3234 #, c-format
3235 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3236 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
3237
3238 #: g10/keyedit.c:848
3239 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3240 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
3241
3242 #: g10/keyedit.c:888
3243 msgid ""
3244 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3245 "mode.\n"
3246 msgstr ""
3247 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
3248 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
3249
3250 #: g10/keyedit.c:890
3251 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3252 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
3253
3254 #: g10/keyedit.c:915
3255 msgid ""
3256 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3257 "belongs\n"
3258 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3259 msgstr ""
3260 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
3261 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
3262 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
3263
3264 #: g10/keyedit.c:920
3265 #, c-format
3266 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3267 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
3268
3269 #: g10/keyedit.c:922
3270 #, c-format
3271 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3272 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
3273
3274 #: g10/keyedit.c:924
3275 #, c-format
3276 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3277 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
3278
3279 #: g10/keyedit.c:926
3280 #, c-format
3281 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3282 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
3283
3284 #: g10/keyedit.c:932
3285 #, fuzzy
3286 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3287 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
3288
3289 #: g10/keyedit.c:956
3290 #, fuzzy, c-format
3291 msgid ""
3292 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3293 "key \"%s\" (%s)\n"
3294 msgstr ""
3295 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
3296 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
3297
3298 #: g10/keyedit.c:963
3299 #, fuzzy
3300 msgid "This will be a self-signature.\n"
3301 msgstr ""
3302 "\n"
3303 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
3304
3305 #: g10/keyedit.c:969
3306 #, fuzzy
3307 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3308 msgstr ""
3309 "\n"
3310 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3311
3312 #: g10/keyedit.c:977
3313 #, fuzzy
3314 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3315 msgstr ""
3316 "\n"
3317 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3318 "\n"
3319
3320 #: g10/keyedit.c:987
3321 #, fuzzy
3322 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3323 msgstr ""
3324 "\n"
3325 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3326
3327 #: g10/keyedit.c:994
3328 #, fuzzy
3329 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3330 msgstr ""
3331 "\n"
3332 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3333 "\n"
3334
3335 #: g10/keyedit.c:1001
3336 #, fuzzy
3337 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3338 msgstr ""
3339 "\n"
3340 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3341
3342 #: g10/keyedit.c:1006
3343 #, fuzzy
3344 msgid "I have checked this key casually.\n"
3345 msgstr ""
3346 "\n"
3347 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3348
3349 #: g10/keyedit.c:1011
3350 #, fuzzy
3351 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3352 msgstr ""
3353 "\n"
3354 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3355
3356 #: g10/keyedit.c:1021
3357 #, fuzzy
3358 msgid "Really sign? (y/N) "
3359 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3360
3361 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4804 g10/keyedit.c:4895 g10/keyedit.c:4959
3362 #: g10/keyedit.c:5020 g10/sign.c:316
3363 #, c-format
3364 msgid "signing failed: %s\n"
3365 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3366
3367 #: g10/keyedit.c:1131
3368 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3369 msgstr ""
3370
3371 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3530
3372 msgid "This key is not protected.\n"
3373 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3374
3375 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3517 g10/revoke.c:538
3376 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3377 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3378
3379 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3533
3380 #, fuzzy
3381 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3382 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3383
3384 #: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3537
3385 msgid "Key is protected.\n"
3386 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3387
3388 #: g10/keyedit.c:1178
3389 #, c-format
3390 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3391 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
3392
3393 #: g10/keyedit.c:1184
3394 msgid ""
3395 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3396 "\n"
3397 msgstr ""
3398 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
3399 "\n"
3400
3401 #: g10/keyedit.c:1199 g10/keygen.c:2130
3402 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3403 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
3404
3405 #: g10/keyedit.c:1204
3406 msgid ""
3407 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3408 "\n"
3409 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
3410
3411 #: g10/keyedit.c:1207
3412 #, fuzzy
3413 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3414 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
3415
3416 #: g10/keyedit.c:1278
3417 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3418 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
3419
3420 #: g10/keyedit.c:1364
3421 msgid "save and quit"
3422 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3423
3424 #: g10/keyedit.c:1367
3425 #, fuzzy
3426 msgid "show key fingerprint"
3427 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3428
3429 #: g10/keyedit.c:1368
3430 msgid "list key and user IDs"
3431 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3432
3433 #: g10/keyedit.c:1370
3434 msgid "select user ID N"
3435 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3436
3437 #: g10/keyedit.c:1371
3438 #, fuzzy
3439 msgid "select subkey N"
3440 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3441
3442 #: g10/keyedit.c:1372
3443 #, fuzzy
3444 msgid "check signatures"
3445 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3446
3447 #: g10/keyedit.c:1377
3448 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3449 msgstr ""
3450
3451 #: g10/keyedit.c:1382
3452 #, fuzzy
3453 msgid "sign selected user IDs locally"
3454 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3455
3456 #: g10/keyedit.c:1384
3457 #, fuzzy
3458 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3459 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3460
3461 #: g10/keyedit.c:1386
3462 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3463 msgstr ""
3464
3465 #: g10/keyedit.c:1390
3466 msgid "add a user ID"
3467 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3468
3469 #: g10/keyedit.c:1392
3470 msgid "add a photo ID"
3471 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3472
3473 #: g10/keyedit.c:1394
3474 #, fuzzy
3475 msgid "delete selected user IDs"
3476 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3477
3478 #: g10/keyedit.c:1399
3479 #, fuzzy
3480 msgid "add a subkey"
3481 msgstr "addkey"
3482
3483 #: g10/keyedit.c:1403
3484 msgid "add a key to a smartcard"
3485 msgstr ""
3486
3487 #: g10/keyedit.c:1405
3488 msgid "move a key to a smartcard"
3489 msgstr ""
3490
3491 #: g10/keyedit.c:1407
3492 msgid "move a backup key to a smartcard"
3493 msgstr ""
3494
3495 #: g10/keyedit.c:1411
3496 #, fuzzy
3497 msgid "delete selected subkeys"
3498 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3499
3500 #: g10/keyedit.c:1413
3501 msgid "add a revocation key"
3502 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3503
3504 #: g10/keyedit.c:1415
3505 #, fuzzy
3506 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3507 msgstr ""
3508 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3509
3510 #: g10/keyedit.c:1417
3511 #, fuzzy
3512 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3513 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3514
3515 #: g10/keyedit.c:1419
3516 #, fuzzy
3517 msgid "flag the selected user ID as primary"
3518 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3519
3520 #: g10/keyedit.c:1421
3521 #, fuzzy
3522 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3523 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
3524
3525 #: g10/keyedit.c:1424
3526 msgid "list preferences (expert)"
3527 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3528
3529 #: g10/keyedit.c:1426
3530 msgid "list preferences (verbose)"
3531 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3532
3533 #: g10/keyedit.c:1428
3534 #, fuzzy
3535 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3536 msgstr ""
3537 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3538
3539 #: g10/keyedit.c:1433
3540 #, fuzzy
3541 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3542 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3543
3544 #: g10/keyedit.c:1435
3545 #, fuzzy
3546 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3547 msgstr ""
3548 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3549
3550 #: g10/keyedit.c:1437
3551 msgid "change the passphrase"
3552 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3553
3554 #: g10/keyedit.c:1441
3555 msgid "change the ownertrust"
3556 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3557
3558 #: g10/keyedit.c:1443
3559 #, fuzzy
3560 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3561 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3562
3563 #: g10/keyedit.c:1445
3564 #, fuzzy
3565 msgid "revoke selected user IDs"
3566 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3567
3568 #: g10/keyedit.c:1450
3569 #, fuzzy
3570 msgid "revoke key or selected subkeys"
3571 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3572
3573 #: g10/keyedit.c:1451
3574 #, fuzzy
3575 msgid "enable key"
3576 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3577
3578 #: g10/keyedit.c:1452
3579 #, fuzzy
3580 msgid "disable key"
3581 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3582
3583 #: g10/keyedit.c:1453
3584 #, fuzzy
3585 msgid "show selected photo IDs"
3586 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3587
3588 #: g10/keyedit.c:1455
3589 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3590 msgstr ""
3591
3592 #: g10/keyedit.c:1457
3593 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3594 msgstr ""
3595
3596 #: g10/keyedit.c:1579
3597 #, fuzzy, c-format
3598 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3599 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
3600
3601 #: g10/keyedit.c:1597
3602 msgid "Secret key is available.\n"
3603 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3604
3605 #: g10/keyedit.c:1680
3606 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3607 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3608
3609 #: g10/keyedit.c:1688
3610 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3611 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3612
3613 #: g10/keyedit.c:1707
3614 msgid ""
3615 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3616 "(lsign),\n"
3617 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3618 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3619 msgstr ""
3620
3621 #: g10/keyedit.c:1747
3622 msgid "Key is revoked."
3623 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3624
3625 #: g10/keyedit.c:1766
3626 #, fuzzy
3627 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3628 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3629
3630 #: g10/keyedit.c:1773
3631 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3632 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3633
3634 #: g10/keyedit.c:1782
3635 #, fuzzy, c-format
3636 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3637 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3638
3639 #: g10/keyedit.c:1805
3640 #, c-format
3641 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3642 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3643
3644 #: g10/keyedit.c:1827 g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:2013
3645 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3646 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3647
3648 #: g10/keyedit.c:1829
3649 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3650 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3651
3652 #: g10/keyedit.c:1831
3653 #, fuzzy
3654 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3655 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3656
3657 #: g10/keyedit.c:1832
3658 #, fuzzy
3659 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3660 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3661
3662 #: g10/keyedit.c:1882
3663 #, fuzzy
3664 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3665 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3666
3667 #: g10/keyedit.c:1894
3668 #, fuzzy
3669 msgid "You must select exactly one key.\n"
3670 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3671
3672 #: g10/keyedit.c:1922
3673 msgid "Command expects a filename argument\n"
3674 msgstr ""
3675
3676 #: g10/keyedit.c:1936
3677 #, fuzzy, c-format
3678 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3679 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3680
3681 #: g10/keyedit.c:1953
3682 #, fuzzy, c-format
3683 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3684 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3685
3686 #: g10/keyedit.c:1977
3687 msgid "You must select at least one key.\n"
3688 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3689
3690 #: g10/keyedit.c:1980
3691 #, fuzzy
3692 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3693 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3694
3695 #: g10/keyedit.c:1981
3696 #, fuzzy
3697 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3698 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3699
3700 #: g10/keyedit.c:2016
3701 #, fuzzy
3702 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3703 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3704
3705 #: g10/keyedit.c:2017
3706 #, fuzzy
3707 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3708 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3709
3710 #: g10/keyedit.c:2035
3711 #, fuzzy
3712 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3713 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3714
3715 #: g10/keyedit.c:2046
3716 #, fuzzy
3717 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3718 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3719
3720 #: g10/keyedit.c:2048
3721 #, fuzzy
3722 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3723 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3724
3725 #: g10/keyedit.c:2098
3726 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3727 msgstr ""
3728
3729 #: g10/keyedit.c:2140
3730 #, fuzzy
3731 msgid "Set preference list to:\n"
3732 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3733
3734 #: g10/keyedit.c:2146
3735 #, fuzzy
3736 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3737 msgstr ""
3738 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3739
3740 #: g10/keyedit.c:2148
3741 #, fuzzy
3742 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3743 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3744
3745 #: g10/keyedit.c:2216
3746 #, fuzzy
3747 msgid "Save changes? (y/N) "
3748 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3749
3750 #: g10/keyedit.c:2219
3751 #, fuzzy
3752 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3753 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3754
3755 #: g10/keyedit.c:2229
3756 #, c-format
3757 msgid "update failed: %s\n"
3758 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3759
3760 #: g10/keyedit.c:2236
3761 #, c-format
3762 msgid "update secret failed: %s\n"
3763 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3764
3765 #: g10/keyedit.c:2243
3766 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3767 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3768
3769 #: g10/keyedit.c:2344
3770 msgid "Digest: "
3771 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3772
3773 #: g10/keyedit.c:2395
3774 msgid "Features: "
3775 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3776
3777 #: g10/keyedit.c:2406
3778 msgid "Keyserver no-modify"
3779 msgstr ""
3780
3781 #: g10/keyedit.c:2421 g10/keylist.c:306
3782 msgid "Preferred keyserver: "
3783 msgstr ""
3784
3785 #: g10/keyedit.c:2429 g10/keyedit.c:2430
3786 #, fuzzy
3787 msgid "Notations: "
3788 msgstr "Óçìåßùóç: "
3789
3790 #: g10/keyedit.c:2640
3791 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3792 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3793
3794 #: g10/keyedit.c:2699
3795 #, fuzzy, c-format
3796 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3797 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3798
3799 #: g10/keyedit.c:2720
3800 #, fuzzy, c-format
3801 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3802 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3803
3804 #: g10/keyedit.c:2726
3805 #, fuzzy
3806 msgid "(sensitive)"
3807 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3808
3809 #: g10/keyedit.c:2742 g10/keyedit.c:2798 g10/keyedit.c:2859 g10/keyedit.c:2874
3810 #: g10/keylist.c:192 g10/keyserver.c:521
3811 #, fuzzy, c-format
3812 msgid "created: %s"
3813 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3814
3815 #: g10/keyedit.c:2745 g10/keylist.c:769 g10/keylist.c:863 g10/mainproc.c:989
3816 #, fuzzy, c-format
3817 msgid "revoked: %s"
3818 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3819
3820 #: g10/keyedit.c:2747 g10/keylist.c:740 g10/keylist.c:775 g10/keylist.c:869
3821 #, fuzzy, c-format
3822 msgid "expired: %s"
3823 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3824
3825 #: g10/keyedit.c:2749 g10/keyedit.c:2800 g10/keyedit.c:2861 g10/keyedit.c:2876
3826 #: g10/keylist.c:194 g10/keylist.c:746 g10/keylist.c:781 g10/keylist.c:875
3827 #: g10/keylist.c:896 g10/keyserver.c:527 g10/mainproc.c:995
3828 #, fuzzy, c-format
3829 msgid "expires: %s"
3830 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3831
3832 #: g10/keyedit.c:2751
3833 #, fuzzy, c-format
3834 msgid "usage: %s"
3835 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3836
3837 #: g10/keyedit.c:2766
3838 #, fuzzy, c-format
3839 msgid "trust: %s"
3840 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3841
3842 #: g10/keyedit.c:2770
3843 #, c-format
3844 msgid "validity: %s"
3845 msgstr ""
3846
3847 #: g10/keyedit.c:2777
3848 msgid "This key has been disabled"
3849 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3850
3851 #: g10/keyedit.c:2805 g10/keylist.c:198
3852 msgid "card-no: "
3853 msgstr ""
3854
3855 #: g10/keyedit.c:2829
3856 msgid ""
3857 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3858 "unless you restart the program.\n"
3859 msgstr ""
3860 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3861 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3862
3863 #: g10/keyedit.c:2893 g10/keyedit.c:3239 g10/keyserver.c:531
3864 #: g10/mainproc.c:1841 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1693
3865 #, fuzzy
3866 msgid "revoked"
3867 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3868
3869 #: g10/keyedit.c:2895 g10/keyedit.c:3241 g10/keyserver.c:535
3870 #: g10/mainproc.c:1843 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1695
3871 #, fuzzy
3872 msgid "expired"
3873 msgstr "expire"
3874
3875 #: g10/keyedit.c:2960
3876 msgid ""
3877 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3878 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3879 msgstr ""
3880 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3881 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3882
3883 #: g10/keyedit.c:3021
3884 msgid ""
3885 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3886 "versions\n"
3887 "         of PGP to reject this key.\n"
3888 msgstr ""
3889 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3890 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3891
3892 #: g10/keyedit.c:3026 g10/keyedit.c:3361
3893 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3894 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3895
3896 #: g10/keyedit.c:3032
3897 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3898 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3899
3900 #: g10/keyedit.c:3172
3901 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3902 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3903
3904 #: g10/keyedit.c:3182
3905 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3906 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3907
3908 #: g10/keyedit.c:3186
3909 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3910 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3911
3912 #: g10/keyedit.c:3192
3913 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3914 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3915
3916 #: g10/keyedit.c:3206
3917 #, c-format
3918 msgid "Deleted %d signature.\n"
3919 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3920
3921 #: g10/keyedit.c:3207
3922 #, c-format
3923 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3924 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3925
3926 #: g10/keyedit.c:3210
3927 msgid "Nothing deleted.\n"
3928 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3929
3930 #: g10/keyedit.c:3243 g10/trustdb.c:1697
3931 #, fuzzy
3932 msgid "invalid"
3933 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
3934
3935 #: g10/keyedit.c:3245
3936 #, fuzzy, c-format
3937 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3938 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3939
3940 #: g10/keyedit.c:3252
3941 #, fuzzy, c-format
3942 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3943 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3944
3945 #: g10/keyedit.c:3253
3946 #, fuzzy, c-format
3947 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3948 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3949
3950 #: g10/keyedit.c:3261
3951 #, fuzzy, c-format
3952 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3953 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3954
3955 #: g10/keyedit.c:3262
3956 #, fuzzy, c-format
3957 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3958 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3959
3960 #: g10/keyedit.c:3356
3961 msgid ""
3962 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3963 "cause\n"
3964 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3965 msgstr ""
3966 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
3967 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
3968 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3969
3970 #: g10/keyedit.c:3367
3971 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3972 msgstr ""
3973 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
3974
3975 #: g10/keyedit.c:3387
3976 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3977 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
3978
3979 #: g10/keyedit.c:3412
3980 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3981 msgstr ""
3982 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
3983
3984 #: g10/keyedit.c:3427
3985 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3986 msgstr ""
3987 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
3988
3989 #: g10/keyedit.c:3449
3990 #, fuzzy
3991 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3992 msgstr ""
3993 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
3994
3995 #: g10/keyedit.c:3468
3996 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3997 msgstr ""
3998 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
3999 "åðáíÝëèåé!\n"
4000
4001 #: g10/keyedit.c:3474
4002 #, fuzzy
4003 msgid ""
4004 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
4005 msgstr ""
4006 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
4007 "N): "
4008
4009 #: g10/keyedit.c:3535
4010 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
4011 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
4012
4013 #: g10/keyedit.c:3541
4014 #, fuzzy
4015 msgid "Please select at most one subkey.\n"
4016 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
4017
4018 #: g10/keyedit.c:3545
4019 #, fuzzy
4020 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
4021 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
4022
4023 #: g10/keyedit.c:3548
4024 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
4025 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
4026
4027 #: g10/keyedit.c:3594
4028 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
4029 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
4030
4031 #: g10/keyedit.c:3610
4032 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
4033 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
4034
4035 #: g10/keyedit.c:3688
4036 #, fuzzy, c-format
4037 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
4038 msgstr ""
4039 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
4040 "ðéóôïðïéçèåß\n"
4041
4042 #: g10/keyedit.c:3694
4043 #, c-format
4044 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
4045 msgstr ""
4046
4047 #: g10/keyedit.c:3857
4048 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
4049 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
4050
4051 #: g10/keyedit.c:3896 g10/keyedit.c:4006 g10/keyedit.c:4126 g10/keyedit.c:4267
4052 #, fuzzy, c-format
4053 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
4054 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
4055
4056 #: g10/keyedit.c:4067
4057 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
4058 msgstr ""
4059
4060 #: g10/keyedit.c:4147
4061 #, fuzzy
4062 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
4063 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
4064
4065 #: g10/keyedit.c:4148
4066 #, fuzzy
4067 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
4068 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
4069
4070 #: g10/keyedit.c:4210
4071 #, fuzzy
4072 msgid "Enter the notation: "
4073 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
4074
4075 #: g10/keyedit.c:4359
4076 #, fuzzy
4077 msgid "Proceed? (y/N) "
4078 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
4079
4080 #: g10/keyedit.c:4423
4081 #, c-format
4082 msgid "No user ID with index %d\n"
4083 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4084
4085 #: g10/keyedit.c:4481
4086 #, fuzzy, c-format
4087 msgid "No user ID with hash %s\n"
4088 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4089
4090 #: g10/keyedit.c:4508
4091 #, fuzzy, c-format
4092 msgid "No subkey with index %d\n"
4093 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4094
4095 #: g10/keyedit.c:4643
4096 #, fuzzy, c-format
4097 msgid "user ID: \"%s\"\n"
4098 msgstr "user ID: \""
4099
4100 #: g10/keyedit.c:4646 g10/keyedit.c:4710 g10/keyedit.c:4753
4101 #, fuzzy, c-format
4102 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
4103 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
4104
4105 #: g10/keyedit.c:4648 g10/keyedit.c:4712 g10/keyedit.c:4755
4106 msgid " (non-exportable)"
4107 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
4108
4109 #: g10/keyedit.c:4652
4110 #, c-format
4111 msgid "This signature expired on %s.\n"
4112 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4113
4114 #: g10/keyedit.c:4656
4115 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
4116 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
4117
4118 #: g10/keyedit.c:4660
4119 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4120 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
4121
4122 #: g10/keyedit.c:4687
4123 #, fuzzy, c-format
4124 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4125 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
4126
4127 #: g10/keyedit.c:4713
4128 #, fuzzy
4129 msgid " (non-revocable)"
4130 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
4131
4132 #: g10/keyedit.c:4720
4133 #, fuzzy, c-format
4134 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4135 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
4136
4137 #: g10/keyedit.c:4742
4138 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4139 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
4140
4141 #: g10/keyedit.c:4762
4142 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4143 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
4144
4145 #: g10/keyedit.c:4792
4146 msgid "no secret key\n"
4147 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
4148
4149 #: g10/keyedit.c:4862
4150 #, c-format
4151 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4152 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4153
4154 #: g10/keyedit.c:4879
4155 #, c-format
4156 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4157 msgstr ""
4158 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
4159
4160 #: g10/keyedit.c:4943
4161 #, fuzzy, c-format
4162 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4163 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4164
4165 #: g10/keyedit.c:5005
4166 #, fuzzy, c-format
4167 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4168 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4169
4170 #: g10/keyedit.c:5100
4171 #, fuzzy, c-format
4172 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4173 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
4174
4175 #: g10/keygen.c:268
4176 #, fuzzy, c-format
4177 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4178 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
4179
4180 #: g10/keygen.c:275
4181 #, fuzzy
4182 msgid "too many cipher preferences\n"
4183 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
4184
4185 #: g10/keygen.c:277
4186 #, fuzzy
4187 msgid "too many digest preferences\n"
4188 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
4189
4190 #: g10/keygen.c:279
4191 #, fuzzy
4192 msgid "too many compression preferences\n"
4193 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
4194
4195 #: g10/keygen.c:404
4196 #, fuzzy, c-format
4197 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4198 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
4199
4200 #: g10/keygen.c:884
4201 msgid "writing direct signature\n"
4202 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
4203
4204 #: g10/keygen.c:926
4205 msgid "writing self signature\n"
4206 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
4207
4208 #: g10/keygen.c:983
4209 msgid "writing key binding signature\n"
4210 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
4211
4212 #: g10/keygen.c:1151 g10/keygen.c:1262 g10/keygen.c:1267 g10/keygen.c:1402
4213 #: g10/keygen.c:3030
4214 #, c-format
4215 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4216 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
4217
4218 #: g10/keygen.c:1157 g10/keygen.c:1273 g10/keygen.c:1408 g10/keygen.c:3036
4219 #, c-format
4220 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4221 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
4222
4223 #: g10/keygen.c:1299
4224 msgid ""
4225 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4226 msgstr ""
4227
4228 #: g10/keygen.c:1519
4229 #, fuzzy
4230 msgid "Sign"
4231 msgstr "sign"
4232
4233 #: g10/keygen.c:1522
4234 msgid "Certify"
4235 msgstr ""
4236
4237 #: g10/keygen.c:1525
4238 #, fuzzy
4239 msgid "Encrypt"
4240 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
4241
4242 #: g10/keygen.c:1528
4243 msgid "Authenticate"
4244 msgstr ""
4245
4246 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
4247 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
4248 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
4249 #. functions:
4250 #.
4251 #. s = Toggle signing capability
4252 #. e = Toggle encryption capability
4253 #. a = Toggle authentication capability
4254 #. q = Finish
4255 #.
4256 #: g10/keygen.c:1546
4257 msgid "SsEeAaQq"
4258 msgstr ""
4259
4260 #: g10/keygen.c:1569
4261 #, c-format
4262 msgid "Possible actions for a %s key: "
4263 msgstr ""
4264
4265 #: g10/keygen.c:1573
4266 msgid "Current allowed actions: "
4267 msgstr ""
4268
4269 #: g10/keygen.c:1578
4270 #, c-format
4271 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4272 msgstr ""
4273
4274 #: g10/keygen.c:1581
4275 #, fuzzy, c-format
4276 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4277 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4278
4279 #: g10/keygen.c:1584
4280 #, c-format
4281 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4282 msgstr ""
4283
4284 #: g10/keygen.c:1587
4285 #, c-format
4286 msgid "   (%c) Finished\n"
4287 msgstr ""
4288
4289 #: g10/keygen.c:1643 sm/certreqgen-ui.c:121
4290 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4291 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
4292
4293 #: g10/keygen.c:1645
4294 #, fuzzy, c-format
4295 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4296 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
4297
4298 #: g10/keygen.c:1646
4299 #, c-format
4300 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4301 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
4302
4303 #: g10/keygen.c:1648
4304 #, fuzzy, c-format
4305 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4306 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4307
4308 #: g10/keygen.c:1650
4309 #, fuzzy, c-format
4310 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4311 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4312
4313 #: g10/keygen.c:1651
4314 #, c-format
4315 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4316 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
4317
4318 #: g10/keygen.c:1653
4319 #, c-format
4320 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4321 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4322
4323 #: g10/keygen.c:1655
4324 #, fuzzy, c-format
4325 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4326 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4327
4328 #: g10/keygen.c:1724
4329 #, fuzzy, c-format
4330 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4331 msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
4332
4333 #: g10/keygen.c:1734
4334 #, c-format
4335 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4336 msgstr ""
4337
4338 #: g10/keygen.c:1741 sm/certreqgen-ui.c:142
4339 #, fuzzy, c-format
4340 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4341 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
4342
4343 #: g10/keygen.c:1755 sm/certreqgen-ui.c:147
4344 #, c-format
4345 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4346 msgstr ""
4347
4348 #: g10/keygen.c:1761 sm/certreqgen-ui.c:152
4349 #, c-format
4350 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4351 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
4352
4353 #: g10/keygen.c:1766 g10/keygen.c:1771 sm/certreqgen-ui.c:157
4354 #, c-format
4355 msgid "rounded up to %u bits\n"
4356 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
4357
4358 #: g10/keygen.c:1840
4359 msgid ""
4360 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4361 "         0 = key does not expire\n"
4362 "      <n>  = key expires in n days\n"
4363 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4364 "      <n>m = key expires in n months\n"
4365 "      <n>y = key expires in n years\n"
4366 msgstr ""
4367 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
4368 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4369 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
4370 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
4371 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
4372 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
4373
4374 #: g10/keygen.c:1851
4375 msgid ""
4376 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4377 "         0 = signature does not expire\n"
4378 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4379 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4380 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4381 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4382 msgstr ""
4383 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
4384 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4385 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
4386 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
4387 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
4388 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
4389
4390 #: g10/keygen.c:1874
4391 msgid "Key is valid for? (0) "
4392 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
4393
4394 #: g10/keygen.c:1879
4395 #, fuzzy, c-format
4396 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4397 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
4398
4399 #: g10/keygen.c:1897
4400 msgid "invalid value\n"
4401 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
4402
4403 #: g10/keygen.c:1904
4404 #, fuzzy
4405 msgid "Key does not expire at all\n"
4406 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4407
4408 #: g10/keygen.c:1905
4409 #, fuzzy
4410 msgid "Signature does not expire at all\n"
4411 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4412
4413 #: g10/keygen.c:1910
4414 #, fuzzy, c-format
4415 msgid "Key expires at %s\n"
4416 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
4417
4418 #: g10/keygen.c:1911
4419 #, fuzzy, c-format
4420 msgid "Signature expires at %s\n"
4421 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
4422
4423 #: g10/keygen.c:1915
4424 msgid ""
4425 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4426 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4427 msgstr ""
4428 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
4429 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
4430
4431 #: g10/keygen.c:1922
4432 #, fuzzy
4433 msgid "Is this correct? (y/N) "
4434 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
4435
4436 #: g10/keygen.c:1945
4437 #, fuzzy
4438 msgid ""
4439 "\n"
4440 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4441 "ID\n"
4442 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4443 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4444 "\n"
4445 msgstr ""
4446 "\n"
4447 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
4448 "êáôáóêåõÜæåé\n"
4449 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
4450 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
4451 "\n"
4452
4453 #: g10/keygen.c:1958
4454 msgid "Real name: "
4455 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
4456
4457 #: g10/keygen.c:1966
4458 msgid "Invalid character in name\n"
4459 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
4460
4461 #: g10/keygen.c:1968
4462 msgid "Name may not start with a digit\n"
4463 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
4464
4465 #: g10/keygen.c:1970
4466 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4467 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
4468
4469 #: g10/keygen.c:1978
4470 msgid "Email address: "
4471 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
4472
4473 #: g10/keygen.c:1984
4474 msgid "Not a valid email address\n"
4475 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
4476
4477 #: g10/keygen.c:1992
4478 msgid "Comment: "
4479 msgstr "Ó÷üëéï: "
4480
4481 #: g10/keygen.c:1998
4482 msgid "Invalid character in comment\n"
4483 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
4484
4485 #: g10/keygen.c:2020
4486 #, c-format
4487 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4488 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
4489
4490 #: g10/keygen.c:2026
4491 #, c-format
4492 msgid ""
4493 "You selected this USER-ID:\n"
4494 "    \"%s\"\n"
4495 "\n"
4496 msgstr ""
4497 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
4498 "    \"%s\"\n"
4499 "\n"
4500
4501 #: g10/keygen.c:2031
4502 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4503 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
4504
4505 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4506 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4507 #. string which should be translated accordingly and the
4508 #. letter changed to match the one in the answer string.
4509 #.
4510 #. n = Change name
4511 #. c = Change comment
4512 #. e = Change email
4513 #. o = Okay (ready, continue)
4514 #. q = Quit
4515 #.
4516 #: g10/keygen.c:2047
4517 msgid "NnCcEeOoQq"
4518 msgstr "NnCcEeOoQq"
4519
4520 #: g10/keygen.c:2057
4521 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4522 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
4523
4524 #: g10/keygen.c:2058
4525 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4526 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
4527
4528 #: g10/keygen.c:2077
4529 msgid "Please correct the error first\n"
4530 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
4531
4532 #: g10/keygen.c:2116
4533 msgid ""
4534 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4535 "\n"
4536 msgstr ""
4537 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
4538 "\n"
4539
4540 #: g10/keygen.c:2131
4541 #, c-format
4542 msgid "%s.\n"
4543 msgstr "%s.\n"
4544
4545 #: g10/keygen.c:2137
4546 msgid ""
4547 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4548 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4549 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4550 "\n"
4551 msgstr ""
4552 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
4553 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
4554 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
4555 "\n"
4556
4557 #: g10/keygen.c:2161
4558 msgid ""
4559 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4560 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4561 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4562 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4563 msgstr ""
4564 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
4565 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
4566 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
4567 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
4568
4569 #: g10/keygen.c:2970 g10/keygen.c:2997
4570 msgid "Key generation canceled.\n"
4571 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
4572
4573 #: g10/keygen.c:3202 g10/keygen.c:3369
4574 #, c-format
4575 msgid "writing public key to `%s'\n"
4576 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4577
4578 #: g10/keygen.c:3204 g10/keygen.c:3372
4579 #, fuzzy, c-format
4580 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4581 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4582
4583 #: g10/keygen.c:3207 g10/keygen.c:3375
4584 #, c-format
4585 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4586 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4587
4588 #: g10/keygen.c:3356
4589 #, c-format
4590 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4591 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
4592
4593 #: g10/keygen.c:3363
4594 #, c-format
4595 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4596 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
4597
4598 #: g10/keygen.c:3383
4599 #, c-format
4600 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4601 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4602
4603 #: g10/keygen.c:3391
4604 #, c-format
4605 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4606 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4607
4608 #: g10/keygen.c:3418
4609 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4610 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
4611
4612 #: g10/keygen.c:3429
4613 #, fuzzy
4614 msgid ""
4615 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4616 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4617 msgstr ""
4618 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
4619 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
4620 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
4621 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
4622
4623 #: g10/keygen.c:3442 g10/keygen.c:3587 g10/keygen.c:3708
4624 #, c-format
4625 msgid "Key generation failed: %s\n"
4626 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
4627
4628 #: g10/keygen.c:3497 g10/keygen.c:3638 g10/sign.c:241
4629 #, c-format
4630 msgid ""
4631 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4632 msgstr ""
4633 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4634 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4635
4636 #: g10/keygen.c:3499 g10/keygen.c:3640 g10/sign.c:243
4637 #, c-format
4638 msgid ""
4639 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4640 msgstr ""
4641 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4642 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4643
4644 #: g10/keygen.c:3510 g10/keygen.c:3651
4645 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4646 msgstr ""
4647 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
4648 "ìå ôï OpenPGP\n"
4649
4650 #: g10/keygen.c:3551 g10/keygen.c:3684
4651 #, fuzzy
4652 msgid "Really create? (y/N) "
4653 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
4654
4655 #: g10/keygen.c:3857
4656 #, fuzzy, c-format
4657 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4658 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
4659
4660 #: g10/keygen.c:3905
4661 #, fuzzy, c-format
4662 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4663 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
4664
4665 #: g10/keygen.c:3931
4666 #, fuzzy, c-format
4667 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4668 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
4669
4670 #: g10/keyid.c:538 g10/keyid.c:550 g10/keyid.c:562 g10/keyid.c:574
4671 msgid "never     "
4672 msgstr "ðïôÝ     "
4673
4674 #: g10/keylist.c:263
4675 msgid "Critical signature policy: "
4676 msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4677
4678 #: g10/keylist.c:265
4679 msgid "Signature policy: "
4680 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
4681
4682 #: g10/keylist.c:304
4683 msgid "Critical preferred keyserver: "
4684 msgstr ""
4685
4686 #: g10/keylist.c:357
4687 msgid "Critical signature notation: "
4688 msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4689
4690 #: g10/keylist.c:359
4691 msgid "Signature notation: "
4692 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
4693
4694 #: g10/keylist.c:469
4695 msgid "Keyring"
4696 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
4697
4698 #: g10/keylist.c:1504
4699 msgid "Primary key fingerprint:"
4700 msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4701
4702 #: g10/keylist.c:1506
4703 msgid "     Subkey fingerprint:"
4704 msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4705
4706 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4707 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4708 #: g10/keylist.c:1513
4709 msgid " Primary key fingerprint:"
4710 msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4711
4712 #: g10/keylist.c:1515
4713 msgid "      Subkey fingerprint:"
4714 msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4715
4716 #: g10/keylist.c:1519 g10/keylist.c:1523
4717 #, fuzzy
4718 msgid "      Key fingerprint ="
4719 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
4720
4721 #: g10/keylist.c:1590
4722 msgid "      Card serial no. ="
4723 msgstr ""
4724
4725 #: g10/keyring.c:1249
4726 #, fuzzy, c-format
4727 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4728 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
4729
4730 #: g10/keyring.c:1254
4731 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4732 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: 2 áñ÷åßá ìå åìðéóôåõôéêÝò ðëçñïöïñßåò õðÜñ÷ïõí.\n"
4733
4734 #: g10/keyring.c:1256
4735 #, c-format
4736 msgid "%s is the unchanged one\n"
4737 msgstr "%s åßíáé ôï áìåôÜâëçôï\n"
4738
4739 #: g10/keyring.c:1257
4740 #, c-format
4741 msgid "%s is the new one\n"
4742 msgstr "%s åßíáé ôï íÝï\n"
4743
4744 #: g10/keyring.c:1258
4745 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4746 msgstr "Ðáñáêáëþ äéïñèþóôå áõôÞ ôçí ðéèáíÞ \"ôñýðá\" áóöáëåßáò\n"
4747
4748 #: g10/keyring.c:1380
4749 #, fuzzy, c-format
4750 msgid "caching keyring `%s'\n"
4751 msgstr "Ýëåã÷ïò êëåéäïèÞêçò `%s'\n"
4752
4753 #: g10/keyring.c:1426
4754 #, fuzzy, c-format
4755 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4756 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4757
4758 #: g10/keyring.c:1438
4759 #, fuzzy, c-format
4760 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4761 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4762
4763 #: g10/keyring.c:1510
4764 #, c-format