Improved smartcard robustness.
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2009-05-13 18:04+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
11 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: agent/call-pinentry.c:226
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
20 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
21
22 #: agent/call-pinentry.c:597
23 msgid ""
24 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
25 "session"
26 msgstr ""
27
28 #: agent/call-pinentry.c:600
29 #, fuzzy
30 msgid ""
31 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
32 "this session"
33 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
34
35 #. TRANSLATORS: This string is displayed by pinentry as the
36 #. label for the quality bar.
37 #: agent/call-pinentry.c:635
38 msgid "Quality:"
39 msgstr ""
40
41 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry
42 #. when hovering over the quality bar.  Please use an
43 #. appropriate string to describe what this is about.  The
44 #. length of the tooltip is limited to about 900 characters.
45 #. If you do not translate this entry, a default english
46 #. text (see source) will be used.
47 #: agent/call-pinentry.c:658
48 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
49 msgstr ""
50
51 #: agent/call-pinentry.c:700
52 #, c-format
53 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
54 msgstr ""
55
56 #: agent/call-pinentry.c:720 agent/call-pinentry.c:732
57 #, fuzzy
58 msgid "PIN too long"
59 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
60
61 #: agent/call-pinentry.c:721
62 #, fuzzy
63 msgid "Passphrase too long"
64 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
65
66 #: agent/call-pinentry.c:729
67 #, fuzzy
68 msgid "Invalid characters in PIN"
69 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
70
71 #: agent/call-pinentry.c:734
72 msgid "PIN too short"
73 msgstr ""
74
75 #: agent/call-pinentry.c:746
76 #, fuzzy
77 msgid "Bad PIN"
78 msgstr "êáêü MPI"
79
80 #: agent/call-pinentry.c:747
81 #, fuzzy
82 msgid "Bad Passphrase"
83 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
84
85 #: agent/call-pinentry.c:783
86 #, fuzzy
87 msgid "Passphrase"
88 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
89
90 #: agent/command-ssh.c:529
91 #, fuzzy, c-format
92 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
93 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
94
95 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1079 g10/keygen.c:3262
96 #: g10/keygen.c:3295 g10/keyring.c:1237 g10/keyring.c:1556 g10/openfile.c:275
97 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107 g10/tdbio.c:547
98 #: jnlib/dotlock.c:310
99 #, c-format
100 msgid "can't create `%s': %s\n"
101 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
102
103 #: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:760
104 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
105 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1080 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2747
106 #: g10/keyring.c:1582 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
107 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:780 g10/sign.c:975 g10/sign.c:1091
108 #: g10/sign.c:1247 g10/tdbdump.c:142 g10/tdbdump.c:150 g10/tdbio.c:551
109 #: g10/tdbio.c:615 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1979
110 #: sm/gpgsm.c:2016 sm/gpgsm.c:2054 sm/qualified.c:66
111 #, c-format
112 msgid "can't open `%s': %s\n"
113 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
114
115 #: agent/command-ssh.c:1617 agent/command-ssh.c:1635
116 #, fuzzy, c-format
117 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
118 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
119
120 #: agent/command-ssh.c:1621
121 #, c-format
122 msgid "detected card with S/N: %s\n"
123 msgstr ""
124
125 #: agent/command-ssh.c:1626
126 #, fuzzy, c-format
127 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
128 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
129
130 #: agent/command-ssh.c:1646
131 #, fuzzy, c-format
132 msgid "no suitable card key found: %s\n"
133 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
134
135 #: agent/command-ssh.c:1696
136 #, fuzzy, c-format
137 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
138 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
139
140 #: agent/command-ssh.c:1711
141 #, fuzzy, c-format
142 msgid "error writing key: %s\n"
143 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
144
145 #: agent/command-ssh.c:2018
146 #, fuzzy, c-format
147 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
148 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
149
150 #: agent/command-ssh.c:2346 agent/genkey.c:310 agent/genkey.c:432
151 #, fuzzy
152 msgid "Please re-enter this passphrase"
153 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
154
155 #: agent/command-ssh.c:2367
156 #, c-format
157 msgid ""
158 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
159 "0Awithin gpg-agent's key storage"
160 msgstr ""
161
162 #: agent/command-ssh.c:2405 agent/genkey.c:340 agent/genkey.c:463
163 #: tools/symcryptrun.c:434
164 msgid "does not match - try again"
165 msgstr ""
166
167 #: agent/command-ssh.c:2900
168 #, fuzzy, c-format
169 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
170 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
171
172 #: agent/divert-scd.c:199
173 msgid "Admin PIN"
174 msgstr ""
175
176 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
177 #. used to unblock a PIN.
178 #: agent/divert-scd.c:204
179 msgid "PUK"
180 msgstr ""
181
182 #: agent/divert-scd.c:211
183 msgid "Reset Code"
184 msgstr ""
185
186 #: agent/divert-scd.c:237
187 #, c-format
188 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's keypad for input."
189 msgstr ""
190
191 #: agent/divert-scd.c:286
192 #, fuzzy
193 msgid "Repeat this Reset Code"
194 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
195
196 #: agent/divert-scd.c:288
197 #, fuzzy
198 msgid "Repeat this PUK"
199 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
200
201 #: agent/divert-scd.c:289
202 #, fuzzy
203 msgid "Repeat this PIN"
204 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
205
206 #: agent/divert-scd.c:294
207 #, fuzzy
208 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
209 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
210
211 #: agent/divert-scd.c:296
212 #, fuzzy
213 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
214 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
215
216 #: agent/divert-scd.c:297
217 #, fuzzy
218 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
219 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
220
221 #: agent/divert-scd.c:309
222 #, c-format
223 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
224 msgstr ""
225
226 #: agent/genkey.c:108 sm/certreqgen-ui.c:284 sm/export.c:638 sm/export.c:654
227 #: sm/import.c:537 sm/import.c:562
228 #, fuzzy, c-format
229 msgid "error creating temporary file: %s\n"
230 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
231
232 #: agent/genkey.c:115 sm/export.c:645 sm/import.c:545
233 #, fuzzy, c-format
234 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
235 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
236
237 #: agent/genkey.c:153 agent/genkey.c:159
238 #, fuzzy
239 msgid "Enter new passphrase"
240 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
241
242 #: agent/genkey.c:167
243 #, fuzzy
244 msgid "Take this one anyway"
245 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
246
247 #: agent/genkey.c:193
248 #, c-format
249 msgid ""
250 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
251 "at least %u character long."
252 msgid_plural ""
253 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
254 "at least %u characters long."
255 msgstr[0] ""
256 msgstr[1] ""
257
258 #: agent/genkey.c:214
259 #, c-format
260 msgid ""
261 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
262 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
263 msgid_plural ""
264 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
265 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
266 msgstr[0] ""
267 msgstr[1] ""
268
269 #: agent/genkey.c:237
270 #, c-format
271 msgid ""
272 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
273 "a known term or match%%0Acertain pattern."
274 msgstr ""
275
276 #: agent/genkey.c:253
277 #, c-format
278 msgid ""
279 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
280 msgstr ""
281
282 #: agent/genkey.c:255
283 #, c-format
284 msgid ""
285 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
286 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
287 msgstr ""
288
289 #: agent/genkey.c:264
290 msgid "Yes, protection is not needed"
291 msgstr ""
292
293 #: agent/genkey.c:308
294 #, fuzzy, c-format
295 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
296 msgstr ""
297 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
298 "\n"
299
300 #: agent/genkey.c:431
301 #, fuzzy
302 msgid "Please enter the new passphrase"
303 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
304
305 #: agent/gpg-agent.c:118 agent/preset-passphrase.c:72 scd/scdaemon.c:102
306 #: tools/gpg-check-pattern.c:70
307 #, fuzzy
308 msgid ""
309 "@Options:\n"
310 " "
311 msgstr ""
312 "@\n"
313 "ÅðéëïãÝò:\n"
314 " "
315
316 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:104
317 msgid "run in server mode (foreground)"
318 msgstr ""
319
320 #: agent/gpg-agent.c:121 scd/scdaemon.c:107
321 msgid "run in daemon mode (background)"
322 msgstr ""
323
324 #: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpg.c:483 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:88
325 #: scd/scdaemon.c:108 sm/gpgsm.c:281 tools/gpg-connect-agent.c:69
326 #: tools/gpgconf.c:79 tools/symcryptrun.c:164
327 msgid "verbose"
328 msgstr "áíáëõôéêÜ"
329
330 #: agent/gpg-agent.c:123 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:109
331 #: sm/gpgsm.c:282
332 msgid "be somewhat more quiet"
333 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
334
335 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:110
336 msgid "sh-style command output"
337 msgstr ""
338
339 #: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:111
340 msgid "csh-style command output"
341 msgstr ""
342
343 #: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:112 sm/gpgsm.c:311
344 #: tools/symcryptrun.c:167
345 #, fuzzy
346 msgid "|FILE|read options from FILE"
347 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
348
349 #: agent/gpg-agent.c:131 scd/scdaemon.c:122
350 msgid "do not detach from the console"
351 msgstr ""
352
353 #: agent/gpg-agent.c:132
354 msgid "do not grab keyboard and mouse"
355 msgstr ""
356
357 #: agent/gpg-agent.c:133 tools/symcryptrun.c:166
358 #, fuzzy
359 msgid "use a log file for the server"
360 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
361
362 #: agent/gpg-agent.c:135
363 #, fuzzy
364 msgid "use a standard location for the socket"
365 msgstr ""
366 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
367
368 #: agent/gpg-agent.c:138
369 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
370 msgstr ""
371
372 #: agent/gpg-agent.c:141
373 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
374 msgstr ""
375
376 #: agent/gpg-agent.c:142
377 #, fuzzy
378 msgid "do not use the SCdaemon"
379 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
380
381 #: agent/gpg-agent.c:154
382 msgid "ignore requests to change the TTY"
383 msgstr ""
384
385 #: agent/gpg-agent.c:156
386 msgid "ignore requests to change the X display"
387 msgstr ""
388
389 #: agent/gpg-agent.c:159
390 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
391 msgstr ""
392
393 #: agent/gpg-agent.c:172
394 msgid "do not use the PIN cache when signing"
395 msgstr ""
396
397 #: agent/gpg-agent.c:174
398 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
399 msgstr ""
400
401 #: agent/gpg-agent.c:176
402 #, fuzzy
403 msgid "allow presetting passphrase"
404 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
405
406 #: agent/gpg-agent.c:177
407 msgid "enable ssh-agent emulation"
408 msgstr ""
409
410 #: agent/gpg-agent.c:179
411 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
412 msgstr ""
413
414 #: agent/gpg-agent.c:328 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:159
415 #: scd/scdaemon.c:243 sm/gpgsm.c:513 tools/gpg-connect-agent.c:180
416 #: tools/gpgconf.c:101 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
417 #, fuzzy
418 msgid "Please report bugs to <"
419 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
420
421 #: agent/gpg-agent.c:337
422 #, fuzzy
423 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
424 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
425
426 #: agent/gpg-agent.c:339
427 msgid ""
428 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
429 "Secret key management for GnuPG\n"
430 msgstr ""
431
432 #: agent/gpg-agent.c:374 g10/gpg.c:980 scd/scdaemon.c:304 sm/gpgsm.c:640
433 #, c-format
434 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
435 msgstr ""
436
437 #: agent/gpg-agent.c:583 agent/protect-tool.c:1029 kbx/kbxutil.c:429
438 #: scd/scdaemon.c:398 sm/gpgsm.c:879 sm/gpgsm.c:882 tools/symcryptrun.c:996
439 #: tools/gpg-check-pattern.c:177
440 #, c-format
441 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
442 msgstr ""
443
444 #: agent/gpg-agent.c:682 g10/gpg.c:2086 scd/scdaemon.c:480 sm/gpgsm.c:971
445 #, c-format
446 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
447 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
448
449 #: agent/gpg-agent.c:687 agent/gpg-agent.c:1297 g10/gpg.c:2090
450 #: scd/scdaemon.c:485 sm/gpgsm.c:975 tools/symcryptrun.c:929
451 #, c-format
452 msgid "option file `%s': %s\n"
453 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
454
455 #: agent/gpg-agent.c:695 g10/gpg.c:2097 scd/scdaemon.c:493 sm/gpgsm.c:982
456 #, c-format
457 msgid "reading options from `%s'\n"
458 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
459
460 #: agent/gpg-agent.c:1046 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
461 #: g10/plaintext.c:162
462 #, c-format
463 msgid "error creating `%s': %s\n"
464 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
465
466 #: agent/gpg-agent.c:1410 agent/gpg-agent.c:1530 agent/gpg-agent.c:1534
467 #: agent/gpg-agent.c:1575 agent/gpg-agent.c:1579 g10/exec.c:172
468 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:989
469 #, c-format
470 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
471 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
472
473 #: agent/gpg-agent.c:1424 scd/scdaemon.c:1003
474 msgid "name of socket too long\n"
475 msgstr ""
476
477 #: agent/gpg-agent.c:1447 scd/scdaemon.c:1026
478 #, fuzzy, c-format
479 msgid "can't create socket: %s\n"
480 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
481
482 #: agent/gpg-agent.c:1456
483 #, c-format
484 msgid "socket name `%s' is too long\n"
485 msgstr ""
486
487 #: agent/gpg-agent.c:1476
488 #, fuzzy
489 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
490 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
491
492 #: agent/gpg-agent.c:1487 scd/scdaemon.c:1046
493 #, fuzzy
494 msgid "error getting nonce for the socket\n"
495 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
496
497 #: agent/gpg-agent.c:1492 scd/scdaemon.c:1049
498 #, fuzzy, c-format
499 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
500 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
501
502 #: agent/gpg-agent.c:1504 scd/scdaemon.c:1058
503 #, fuzzy, c-format
504 msgid "listen() failed: %s\n"
505 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
506
507 #: agent/gpg-agent.c:1510 scd/scdaemon.c:1065
508 #, fuzzy, c-format
509 msgid "listening on socket `%s'\n"
510 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
511
512 #: agent/gpg-agent.c:1538 agent/gpg-agent.c:1585 g10/openfile.c:432
513 #, fuzzy, c-format
514 msgid "directory `%s' created\n"
515 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
516
517 #: agent/gpg-agent.c:1591
518 #, fuzzy, c-format
519 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
520 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
521
522 #: agent/gpg-agent.c:1595
523 #, fuzzy, c-format
524 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
525 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
526
527 #: agent/gpg-agent.c:1725 scd/scdaemon.c:1081
528 #, fuzzy, c-format
529 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
530 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
531
532 #: agent/gpg-agent.c:1747
533 #, c-format
534 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
535 msgstr ""
536
537 #: agent/gpg-agent.c:1752
538 #, c-format
539 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
540 msgstr ""
541
542 #: agent/gpg-agent.c:1772
543 #, c-format
544 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
545 msgstr ""
546
547 #: agent/gpg-agent.c:1777
548 #, c-format
549 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
550 msgstr ""
551
552 #: agent/gpg-agent.c:1917 scd/scdaemon.c:1218
553 #, fuzzy, c-format
554 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
555 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
556
557 #: agent/gpg-agent.c:2026 scd/scdaemon.c:1285
558 #, fuzzy, c-format
559 msgid "%s %s stopped\n"
560 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
561
562 #: agent/gpg-agent.c:2154
563 #, fuzzy
564 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
565 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
566
567 #: agent/gpg-agent.c:2165 common/simple-pwquery.c:349 common/asshelp.c:326
568 #: tools/gpg-connect-agent.c:2133
569 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
570 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
571
572 #: agent/gpg-agent.c:2178 common/simple-pwquery.c:361 common/asshelp.c:338
573 #: tools/gpg-connect-agent.c:2144
574 #, c-format
575 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
576 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
577
578 #: agent/preset-passphrase.c:98
579 #, fuzzy
580 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
581 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
582
583 #: agent/preset-passphrase.c:101
584 msgid ""
585 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
586 "Password cache maintenance\n"
587 msgstr ""
588
589 #: agent/protect-tool.c:111 g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:185
590 #: tools/gpgconf.c:59
591 msgid ""
592 "@Commands:\n"
593 " "
594 msgstr ""
595 "@ÅíôïëÝò:\n"
596 " "
597
598 #: agent/protect-tool.c:123 g10/gpg.c:436 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:81
599 #: sm/gpgsm.c:226 tools/gpg-connect-agent.c:67 tools/gpgconf.c:76
600 #: tools/symcryptrun.c:157
601 msgid ""
602 "@\n"
603 "Options:\n"
604 " "
605 msgstr ""
606 "@\n"
607 "ÅðéëïãÝò:\n"
608 " "
609
610 #: agent/protect-tool.c:162
611 #, fuzzy
612 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
613 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
614
615 #: agent/protect-tool.c:164
616 msgid ""
617 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
618 "Secret key maintenance tool\n"
619 msgstr ""
620
621 #: agent/protect-tool.c:1150
622 #, fuzzy
623 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
624 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
625
626 #: agent/protect-tool.c:1155
627 #, fuzzy
628 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
629 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
630
631 #: agent/protect-tool.c:1161
632 msgid ""
633 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
634 "system."
635 msgstr ""
636
637 #: agent/protect-tool.c:1166
638 #, fuzzy
639 msgid ""
640 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
641 "needed to complete this operation."
642 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
643
644 #: agent/protect-tool.c:1171 tools/symcryptrun.c:435
645 #, fuzzy
646 msgid "Passphrase:"
647 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
648
649 #: agent/protect-tool.c:1176 tools/symcryptrun.c:446
650 #, fuzzy
651 msgid "cancelled\n"
652 msgstr "Áêýñùóç"
653
654 #: agent/protect-tool.c:1178 tools/symcryptrun.c:442
655 #, fuzzy, c-format
656 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
657 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
658
659 #: agent/trustlist.c:135 agent/trustlist.c:333
660 #, fuzzy, c-format
661 msgid "error opening `%s': %s\n"
662 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
663
664 #: agent/trustlist.c:150 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
665 #, fuzzy, c-format
666 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
667 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
668
669 #: agent/trustlist.c:170 agent/trustlist.c:178
670 #, c-format
671 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
672 msgstr ""
673
674 #: agent/trustlist.c:184
675 #, fuzzy, c-format
676 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
677 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
678
679 #: agent/trustlist.c:228
680 #, fuzzy, c-format
681 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
682 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
683
684 #: agent/trustlist.c:253 agent/trustlist.c:260
685 #, c-format
686 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
687 msgstr ""
688
689 #: agent/trustlist.c:294 common/helpfile.c:126
690 #, fuzzy, c-format
691 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
692 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
693
694 #: agent/trustlist.c:398 agent/trustlist.c:448
695 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
696 msgstr ""
697
698 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
699 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
700 #. Pinentry to insert a line break.  The double
701 #. percent sign is actually needed because it is also
702 #. a printf format string.  If you need to insert a
703 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
704 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
705 #. certificate.
706 #: agent/trustlist.c:609
707 #, c-format
708 msgid ""
709 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
710 "certificates?"
711 msgstr ""
712
713 #: agent/trustlist.c:618 common/audit.c:467
714 #, fuzzy
715 msgid "Yes"
716 msgstr "íáé|íáß"
717
718 #: agent/trustlist.c:618 common/audit.c:469
719 msgid "No"
720 msgstr ""
721
722 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
723 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
724 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
725 #. needed because it is also a printf format string.  If you
726 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
727 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
728 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
729 #. as stored in the certificate.
730 #: agent/trustlist.c:652
731 #, c-format
732 msgid ""
733 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
734 "fingerprint:%%0A  %s"
735 msgstr ""
736
737 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
738 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
739 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
740 #: agent/trustlist.c:666
741 msgid "Correct"
742 msgstr ""
743
744 #: agent/trustlist.c:666
745 msgid "Wrong"
746 msgstr ""
747
748 #: agent/findkey.c:156
749 #, c-format
750 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
751 msgstr ""
752
753 #: agent/findkey.c:172
754 #, c-format
755 msgid ""
756 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
757 "it now."
758 msgstr ""
759
760 #: agent/findkey.c:186 agent/findkey.c:193
761 #, fuzzy
762 msgid "Change passphrase"
763 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
764
765 #: agent/findkey.c:194
766 msgid "I'll change it later"
767 msgstr ""
768
769 #: common/exechelp.c:528 common/exechelp.c:625 tools/gpgconf-comp.c:1475
770 #: tools/gpgconf-comp.c:1814
771 #, fuzzy, c-format
772 msgid "error creating a pipe: %s\n"
773 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
774
775 #: common/exechelp.c:599 common/exechelp.c:658
776 #, fuzzy, c-format
777 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
778 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
779
780 #: common/exechelp.c:637 common/exechelp.c:765 common/exechelp.c:1000
781 #, fuzzy, c-format
782 msgid "error forking process: %s\n"
783 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
784
785 #: common/exechelp.c:811 common/exechelp.c:864
786 #, c-format
787 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
788 msgstr ""
789
790 #: common/exechelp.c:819
791 #, fuzzy, c-format
792 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
793 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
794
795 #: common/exechelp.c:825 common/exechelp.c:875
796 #, fuzzy, c-format
797 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
798 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
799
800 #: common/exechelp.c:870
801 #, c-format
802 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
803 msgstr ""
804
805 #: common/exechelp.c:883
806 #, fuzzy, c-format
807 msgid "error running `%s': terminated\n"
808 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
809
810 #: common/http.c:1646
811 #, fuzzy, c-format
812 msgid "error creating socket: %s\n"
813 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
814
815 #: common/http.c:1690
816 #, fuzzy
817 msgid "host not found"
818 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
819
820 #: common/simple-pwquery.c:335
821 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
822 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
823
824 #: common/simple-pwquery.c:393
825 #, c-format
826 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
827 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
828
829 #: common/simple-pwquery.c:404
830 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
831 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
832
833 #: common/simple-pwquery.c:414
834 #, fuzzy
835 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
836 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
837
838 #: common/simple-pwquery.c:577 common/simple-pwquery.c:673
839 #, fuzzy
840 msgid "canceled by user\n"
841 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
842
843 #: common/simple-pwquery.c:592 common/simple-pwquery.c:679
844 #, fuzzy
845 msgid "problem with the agent\n"
846 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
847
848 #: common/sysutils.c:105
849 #, c-format
850 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
851 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
852
853 #: common/sysutils.c:200
854 #, fuzzy, c-format
855 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
856 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
857
858 #: common/sysutils.c:232
859 #, fuzzy, c-format
860 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
861 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
862
863 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
864 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
865 msgid "yes"
866 msgstr "íáé|íáß"
867
868 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
869 msgid "yY"
870 msgstr "yY"
871
872 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
873 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
874 msgid "no"
875 msgstr "ü÷é|ï÷é"
876
877 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
878 msgid "nN"
879 msgstr "nN"
880
881 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
882 #: common/yesno.c:72
883 msgid "quit"
884 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
885
886 #: common/yesno.c:75
887 msgid "qQ"
888 msgstr "qQ"
889
890 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
891 #: common/yesno.c:109
892 msgid "okay|okay"
893 msgstr ""
894
895 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
896 #: common/yesno.c:111
897 msgid "cancel|cancel"
898 msgstr ""
899
900 #: common/yesno.c:112
901 msgid "oO"
902 msgstr ""
903
904 #: common/yesno.c:113
905 #, fuzzy
906 msgid "cC"
907 msgstr "c"
908
909 #: common/miscellaneous.c:77
910 #, c-format
911 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
912 msgstr ""
913
914 #: common/miscellaneous.c:80
915 #, c-format
916 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
917 msgstr ""
918
919 #: common/asshelp.c:244 tools/gpg-connect-agent.c:2101
920 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
921 msgstr ""
922
923 #: common/asshelp.c:349
924 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
925 msgstr ""
926
927 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
928 #. verbatim.  It will not be printed.
929 #: common/audit.c:474
930 msgid "|audit-log-result|Good"
931 msgstr ""
932
933 #: common/audit.c:477
934 msgid "|audit-log-result|Bad"
935 msgstr ""
936
937 #: common/audit.c:479
938 msgid "|audit-log-result|Not supported"
939 msgstr ""
940
941 #: common/audit.c:481
942 #, fuzzy
943 msgid "|audit-log-result|No certificate"
944 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
945
946 #: common/audit.c:483
947 msgid "|audit-log-result|Error"
948 msgstr ""
949
950 #: common/audit.c:716
951 #, fuzzy
952 msgid "Certificate chain available"
953 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
954
955 #: common/audit.c:723
956 #, fuzzy
957 msgid "root certificate missing"
958 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
959
960 #: common/audit.c:749
961 msgid "Data encryption succeeded"
962 msgstr ""
963
964 #: common/audit.c:754 common/audit.c:815 common/audit.c:835 common/audit.c:859
965 #, fuzzy
966 msgid "Data available"
967 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
968
969 #: common/audit.c:757
970 #, fuzzy
971 msgid "Session key created"
972 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
973
974 #: common/audit.c:762
975 #, fuzzy, c-format
976 msgid "algorithm: %s"
977 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
978
979 #: common/audit.c:764 common/audit.c:766
980 #, fuzzy, c-format
981 msgid "unsupported algorithm: %s"
982 msgstr ""
983 "\n"
984 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
985
986 #: common/audit.c:768
987 #, fuzzy
988 msgid "seems to be not encrypted"
989 msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
990
991 #: common/audit.c:774
992 msgid "Number of recipients"
993 msgstr ""
994
995 #: common/audit.c:782
996 #, c-format
997 msgid "Recipient %d"
998 msgstr ""
999
1000 #: common/audit.c:810
1001 msgid "Data signing succeeded"
1002 msgstr ""
1003
1004 #: common/audit.c:830
1005 msgid "Data decryption succeeded"
1006 msgstr ""
1007
1008 #: common/audit.c:855
1009 #, fuzzy
1010 msgid "Data verification succeeded"
1011 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
1012
1013 #: common/audit.c:864
1014 #, fuzzy
1015 msgid "Signature available"
1016 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1017
1018 #: common/audit.c:869
1019 #, fuzzy
1020 msgid "Parsing signature succeeded"
1021 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
1022
1023 #: common/audit.c:874
1024 #, fuzzy, c-format
1025 msgid "Bad hash algorithm: %s"
1026 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
1027
1028 #: common/audit.c:889
1029 #, fuzzy, c-format
1030 msgid "Signature %d"
1031 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1032
1033 #: common/audit.c:905
1034 #, fuzzy
1035 msgid "Certificate chain valid"
1036 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
1037
1038 #: common/audit.c:916
1039 #, fuzzy
1040 msgid "Root certificate trustworthy"
1041 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1042
1043 #: common/audit.c:926
1044 #, fuzzy
1045 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
1046 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1047
1048 #: common/audit.c:943
1049 #, fuzzy
1050 msgid "Included certificates"
1051 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1052
1053 #: common/audit.c:1002
1054 msgid "No audit log entries."
1055 msgstr ""
1056
1057 #: common/audit.c:1051
1058 #, fuzzy
1059 msgid "Unknown operation"
1060 msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
1061
1062 #: common/audit.c:1069
1063 msgid "Gpg-Agent usable"
1064 msgstr ""
1065
1066 #: common/audit.c:1079
1067 msgid "Dirmngr usable"
1068 msgstr ""
1069
1070 #: common/audit.c:1115
1071 #, fuzzy, c-format
1072 msgid "No help available for `%s'."
1073 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
1074
1075 #: common/helpfile.c:80
1076 #, fuzzy
1077 msgid "ignoring garbage line"
1078 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1079
1080 #: g10/armor.c:379
1081 #, c-format
1082 msgid "armor: %s\n"
1083 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
1084
1085 #: g10/armor.c:418
1086 msgid "invalid armor header: "
1087 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1088
1089 #: g10/armor.c:429
1090 msgid "armor header: "
1091 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1092
1093 #: g10/armor.c:442
1094 msgid "invalid clearsig header\n"
1095 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
1096
1097 #: g10/armor.c:455
1098 #, fuzzy
1099 msgid "unknown armor header: "
1100 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1101
1102 #: g10/armor.c:508
1103 msgid "nested clear text signatures\n"
1104 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
1105
1106 #: g10/armor.c:643
1107 #, fuzzy
1108 msgid "unexpected armor: "
1109 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
1110
1111 #: g10/armor.c:655
1112 msgid "invalid dash escaped line: "
1113 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
1114
1115 #: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
1116 #, fuzzy, c-format
1117 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1118 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
1119
1120 #: g10/armor.c:852
1121 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1122 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
1123
1124 #: g10/armor.c:886
1125 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1126 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
1127
1128 #: g10/armor.c:894
1129 msgid "malformed CRC\n"
1130 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
1131
1132 #: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
1133 #, fuzzy, c-format
1134 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1135 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
1136
1137 #: g10/armor.c:918
1138 #, fuzzy
1139 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1140 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
1141
1142 #: g10/armor.c:922
1143 msgid "error in trailer line\n"
1144 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1145
1146 #: g10/armor.c:1233
1147 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1148 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1149
1150 #: g10/armor.c:1238
1151 #, c-format
1152 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1153 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
1154
1155 #: g10/armor.c:1242
1156 msgid ""
1157 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1158 msgstr ""
1159 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
1160 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
1161
1162 #: g10/build-packet.c:976
1163 msgid ""
1164 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1165 "an '='\n"
1166 msgstr ""
1167 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1168 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1169
1170 #: g10/build-packet.c:988
1171 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1172 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1173
1174 #: g10/build-packet.c:994
1175 #, fuzzy
1176 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1177 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1178
1179 #: g10/build-packet.c:1012
1180 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1181 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1182
1183 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
1184 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1185 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
1186
1187 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
1188 msgid "not human readable"
1189 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
1190
1191 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:358
1192 #, fuzzy, c-format
1193 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1194 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
1195
1196 #: g10/card-util.c:67
1197 #, c-format
1198 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1199 msgstr ""
1200
1201 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1512 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1549
1202 #: g10/keygen.c:2938 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
1203 #, fuzzy
1204 msgid "can't do this in batch mode\n"
1205 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
1206
1207 #: g10/card-util.c:83
1208 #, fuzzy
1209 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1210 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1211
1212 #: g10/card-util.c:85 scd/app-openpgp.c:1877
1213 #, fuzzy
1214 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1215 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
1216
1217 #: g10/card-util.c:122 g10/card-util.c:1242 g10/card-util.c:1321
1218 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1598
1219 #: g10/keygen.c:1665 sm/certreqgen-ui.c:128 sm/certreqgen-ui.c:182
1220 msgid "Your selection? "
1221 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
1222
1223 #: g10/card-util.c:256 g10/card-util.c:306
1224 msgid "[not set]"
1225 msgstr ""
1226
1227 #: g10/card-util.c:492
1228 #, fuzzy
1229 msgid "male"
1230 msgstr "enable"
1231
1232 #: g10/card-util.c:493
1233 #, fuzzy
1234 msgid "female"
1235 msgstr "enable"
1236
1237 #: g10/card-util.c:493
1238 #, fuzzy
1239 msgid "unspecified"
1240 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
1241
1242 #: g10/card-util.c:520
1243 #, fuzzy
1244 msgid "not forced"
1245 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1246
1247 #: g10/card-util.c:520
1248 msgid "forced"
1249 msgstr ""
1250
1251 #: g10/card-util.c:601
1252 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1253 msgstr ""
1254
1255 #: g10/card-util.c:603
1256 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1257 msgstr ""
1258
1259 #: g10/card-util.c:605
1260 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1261 msgstr ""
1262
1263 #: g10/card-util.c:622
1264 msgid "Cardholder's surname: "
1265 msgstr ""
1266
1267 #: g10/card-util.c:624
1268 msgid "Cardholder's given name: "
1269 msgstr ""
1270
1271 #: g10/card-util.c:642
1272 #, c-format
1273 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1274 msgstr ""
1275
1276 #: g10/card-util.c:663
1277 #, fuzzy
1278 msgid "URL to retrieve public key: "
1279 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
1280
1281 #: g10/card-util.c:671
1282 #, c-format
1283 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1284 msgstr ""
1285
1286 #: g10/card-util.c:767 tools/no-libgcrypt.c:30
1287 #, fuzzy, c-format
1288 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1289 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1290
1291 #: g10/card-util.c:779 g10/import.c:283
1292 #, c-format
1293 msgid "error reading `%s': %s\n"
1294 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
1295
1296 #: g10/card-util.c:806
1297 msgid "Login data (account name): "
1298 msgstr ""
1299
1300 #: g10/card-util.c:816
1301 #, c-format
1302 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1303 msgstr ""
1304
1305 #: g10/card-util.c:851
1306 msgid "Private DO data: "
1307 msgstr ""
1308
1309 #: g10/card-util.c:861
1310 #, c-format
1311 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1312 msgstr ""
1313
1314 #: g10/card-util.c:911
1315 #, fuzzy
1316 msgid "Language preferences: "
1317 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
1318
1319 #: g10/card-util.c:919
1320 #, fuzzy
1321 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1322 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1323
1324 #: g10/card-util.c:928
1325 #, fuzzy
1326 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1327 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1328
1329 #: g10/card-util.c:949
1330 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1331 msgstr ""
1332
1333 #: g10/card-util.c:963
1334 #, fuzzy
1335 msgid "Error: invalid response.\n"
1336 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1337
1338 #: g10/card-util.c:984
1339 #, fuzzy
1340 msgid "CA fingerprint: "
1341 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1342
1343 #: g10/card-util.c:1007
1344 #, fuzzy
1345 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1346 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1347
1348 #: g10/card-util.c:1055
1349 #, fuzzy, c-format
1350 msgid "key operation not possible: %s\n"
1351 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1352
1353 #: g10/card-util.c:1056
1354 #, fuzzy
1355 msgid "not an OpenPGP card"
1356 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1357
1358 #: g10/card-util.c:1065
1359 #, fuzzy, c-format
1360 msgid "error getting current key info: %s\n"
1361 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1362
1363 #: g10/card-util.c:1149
1364 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1365 msgstr ""
1366
1367 #: g10/card-util.c:1169 g10/card-util.c:1178
1368 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1369 msgstr ""
1370
1371 #: g10/card-util.c:1190
1372 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1373 msgstr ""
1374
1375 #: g10/card-util.c:1199
1376 #, c-format
1377 msgid ""
1378 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1379 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1380 "You should change them using the command --change-pin\n"
1381 msgstr ""
1382
1383 #: g10/card-util.c:1233
1384 #, fuzzy
1385 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1386 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1387
1388 #: g10/card-util.c:1235 g10/card-util.c:1312
1389 #, fuzzy
1390 msgid "   (1) Signature key\n"
1391 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1392
1393 #: g10/card-util.c:1236 g10/card-util.c:1314
1394 #, fuzzy
1395 msgid "   (2) Encryption key\n"
1396 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1397
1398 #: g10/card-util.c:1237 g10/card-util.c:1316
1399 msgid "   (3) Authentication key\n"
1400 msgstr ""
1401
1402 #: g10/card-util.c:1253 g10/card-util.c:1332 g10/keyedit.c:945
1403 #: g10/keygen.c:1602 g10/keygen.c:1630 g10/keygen.c:1704 g10/revoke.c:685
1404 msgid "Invalid selection.\n"
1405 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1406
1407 #: g10/card-util.c:1309
1408 #, fuzzy
1409 msgid "Please select where to store the key:\n"
1410 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
1411
1412 #: g10/card-util.c:1344
1413 #, fuzzy
1414 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1415 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
1416
1417 #: g10/card-util.c:1349
1418 #, fuzzy
1419 msgid "secret parts of key are not available\n"
1420 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
1421
1422 #: g10/card-util.c:1354
1423 #, fuzzy
1424 msgid "secret key already stored on a card\n"
1425 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1426
1427 #: g10/card-util.c:1423 g10/keyedit.c:1380
1428 msgid "quit this menu"
1429 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
1430
1431 #: g10/card-util.c:1425
1432 #, fuzzy
1433 msgid "show admin commands"
1434 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1435
1436 #: g10/card-util.c:1426 g10/keyedit.c:1383
1437 msgid "show this help"
1438 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
1439
1440 #: g10/card-util.c:1428
1441 #, fuzzy
1442 msgid "list all available data"
1443 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1444
1445 #: g10/card-util.c:1431
1446 msgid "change card holder's name"
1447 msgstr ""
1448
1449 #: g10/card-util.c:1432
1450 msgid "change URL to retrieve key"
1451 msgstr ""
1452
1453 #: g10/card-util.c:1433
1454 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1455 msgstr ""
1456
1457 #: g10/card-util.c:1434
1458 #, fuzzy
1459 msgid "change the login name"
1460 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
1461
1462 #: g10/card-util.c:1435
1463 #, fuzzy
1464 msgid "change the language preferences"
1465 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
1466
1467 #: g10/card-util.c:1436
1468 msgid "change card holder's sex"
1469 msgstr ""
1470
1471 #: g10/card-util.c:1437
1472 #, fuzzy
1473 msgid "change a CA fingerprint"
1474 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1475
1476 #: g10/card-util.c:1438
1477 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1478 msgstr ""
1479
1480 #: g10/card-util.c:1439
1481 #, fuzzy
1482 msgid "generate new keys"
1483 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1484
1485 #: g10/card-util.c:1440
1486 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1487 msgstr ""
1488
1489 #: g10/card-util.c:1441
1490 msgid "verify the PIN and list all data"
1491 msgstr ""
1492
1493 #: g10/card-util.c:1442
1494 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1495 msgstr ""
1496
1497 #: g10/card-util.c:1564 g10/keyedit.c:1654
1498 msgid "Command> "
1499 msgstr "ÅíôïëÞ> "
1500
1501 #: g10/card-util.c:1607
1502 #, fuzzy
1503 msgid "Admin-only command\n"
1504 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1505
1506 #: g10/card-util.c:1638
1507 #, fuzzy
1508 msgid "Admin commands are allowed\n"
1509 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1510
1511 #: g10/card-util.c:1640
1512 #, fuzzy
1513 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1514 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1515
1516 #: g10/card-util.c:1726 g10/keyedit.c:2277
1517 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1518 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1519
1520 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
1521 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1522 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1523
1524 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3969 g10/keyring.c:387 g10/keyring.c:698
1525 #, c-format
1526 msgid "can't open `%s'\n"
1527 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1528
1529 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3435 g10/keyserver.c:1731
1530 #: g10/revoke.c:226
1531 #, fuzzy, c-format
1532 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1533 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1534
1535 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2417 g10/keyserver.c:1745
1536 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1537 #, c-format
1538 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1539 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1540
1541 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1542 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1543 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
1544
1545 #: g10/delkey.c:133
1546 #, fuzzy
1547 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1548 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
1549
1550 #: g10/delkey.c:145
1551 #, fuzzy
1552 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1553 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
1554
1555 #: g10/delkey.c:153
1556 #, fuzzy
1557 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1558 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
1559
1560 #: g10/delkey.c:163
1561 #, c-format
1562 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1563 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1564
1565 #: g10/delkey.c:173
1566 msgid "ownertrust information cleared\n"
1567 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
1568
1569 #: g10/delkey.c:204
1570 #, c-format
1571 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1572 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
1573
1574 #: g10/delkey.c:206
1575 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1576 msgstr ""
1577 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
1578
1579 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1266
1580 #, c-format
1581 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1582 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1583
1584 #: g10/encode.c:232
1585 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1586 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
1587
1588 #: g10/encode.c:246
1589 #, c-format
1590 msgid "using cipher %s\n"
1591 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
1592
1593 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1594 #, c-format
1595 msgid "`%s' already compressed\n"
1596 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1597
1598 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:561
1599 #, c-format
1600 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1601 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
1602
1603 #: g10/encode.c:485
1604 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1605 msgstr ""
1606 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
1607 "pgp2\n"
1608
1609 #: g10/encode.c:510
1610 #, c-format
1611 msgid "reading from `%s'\n"
1612 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1613
1614 #: g10/encode.c:541
1615 msgid ""
1616 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1617 msgstr ""
1618 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
1619 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
1620
1621 #: g10/encode.c:559
1622 #, fuzzy, c-format
1623 msgid ""
1624 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1625 msgstr ""
1626 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1627 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1628
1629 #: g10/encode.c:655 g10/sign.c:936
1630 #, fuzzy, c-format
1631 msgid ""
1632 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1633 "preferences\n"
1634 msgstr ""
1635 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1636 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1637
1638 #: g10/encode.c:751
1639 #, c-format
1640 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1641 msgstr ""
1642 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1643 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1644
1645 #: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:862
1646 #, c-format
1647 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1648 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1649
1650 #: g10/encode.c:848
1651 #, c-format
1652 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1653 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
1654
1655 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1656 #, c-format
1657 msgid "%s encrypted data\n"
1658 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
1659
1660 #: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
1661 #, c-format
1662 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1663 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
1664
1665 #: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
1666 msgid ""
1667 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1668 msgstr ""
1669 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
1670 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
1671
1672 #: g10/encr-data.c:145
1673 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1674 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
1675
1676 #: g10/exec.c:49
1677 msgid "no remote program execution supported\n"
1678 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
1679
1680 #: g10/exec.c:313
1681 msgid ""
1682 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1683 msgstr ""
1684 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
1685 "áñ÷åßïõ\n"
1686
1687 #: g10/exec.c:343
1688 #, fuzzy
1689 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1690 msgstr ""
1691 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
1692
1693 #: g10/exec.c:421
1694 #, fuzzy, c-format
1695 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1696 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1697
1698 #: g10/exec.c:424
1699 #, fuzzy, c-format
1700 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1701 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1702
1703 #: g10/exec.c:509
1704 #, c-format
1705 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1706 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1707
1708 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1709 msgid "unnatural exit of external program\n"
1710 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1711
1712 #: g10/exec.c:535
1713 msgid "unable to execute external program\n"
1714 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1715
1716 #: g10/exec.c:552
1717 #, c-format
1718 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1719 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1720
1721 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1722 #, c-format
1723 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1724 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
1725
1726 #: g10/exec.c:609
1727 #, c-format
1728 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1729 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
1730
1731 #: g10/export.c:61
1732 #, fuzzy
1733 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1734 msgstr ""
1735 "\n"
1736 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
1737 "\n"
1738
1739 #: g10/export.c:63
1740 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1741 msgstr ""
1742
1743 #: g10/export.c:65
1744 #, fuzzy
1745 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1746 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
1747
1748 #: g10/export.c:67
1749 #, fuzzy
1750 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1751 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
1752
1753 #: g10/export.c:69
1754 #, fuzzy
1755 msgid "remove unusable parts from key during export"
1756 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
1757
1758 #: g10/export.c:71
1759 msgid "remove as much as possible from key during export"
1760 msgstr ""
1761
1762 #: g10/export.c:73
1763 msgid "export keys in an S-expression based format"
1764 msgstr ""
1765
1766 #: g10/export.c:338
1767 #, fuzzy
1768 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1769 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1770
1771 #: g10/export.c:367
1772 #, fuzzy, c-format
1773 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1774 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1775
1776 #: g10/export.c:375
1777 #, fuzzy, c-format
1778 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1779 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1780
1781 #: g10/export.c:386
1782 #, fuzzy, c-format
1783 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1784 msgstr ""
1785 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1786
1787 #: g10/export.c:537
1788 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1789 msgstr ""
1790
1791 #: g10/export.c:560
1792 #, fuzzy, c-format
1793 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1794 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1795
1796 #: g10/export.c:584
1797 #, fuzzy, c-format
1798 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1799 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
1800
1801 #: g10/export.c:633
1802 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1803 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1804
1805 #: g10/getkey.c:152
1806 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1807 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1808
1809 #: g10/getkey.c:175
1810 #, fuzzy
1811 msgid "[User ID not found]"
1812 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1813
1814 #: g10/getkey.c:1113
1815 #, c-format
1816 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1817 msgstr ""
1818
1819 #: g10/getkey.c:1118
1820 #, fuzzy, c-format
1821 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1822 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1823
1824 #: g10/getkey.c:1120
1825 #, fuzzy
1826 msgid "No fingerprint"
1827 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1828
1829 #: g10/getkey.c:1930
1830 #, fuzzy, c-format
1831 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1832 msgstr ""
1833 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1834
1835 #: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3760
1836 #, fuzzy, c-format
1837 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1838 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
1839
1840 #: g10/getkey.c:2759
1841 #, fuzzy, c-format
1842 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1843 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1844
1845 #: g10/getkey.c:2806
1846 #, fuzzy, c-format
1847 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1848 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1849
1850 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:187
1851 #, fuzzy
1852 msgid "make a signature"
1853 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1854
1855 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:188
1856 #, fuzzy
1857 msgid "make a clear text signature"
1858 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1859
1860 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:189
1861 msgid "make a detached signature"
1862 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1863
1864 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:190
1865 msgid "encrypt data"
1866 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1867
1868 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:191
1869 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1870 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1871
1872 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:192
1873 msgid "decrypt data (default)"
1874 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1875
1876 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:193
1877 msgid "verify a signature"
1878 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1879
1880 #: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:195
1881 msgid "list keys"
1882 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1883
1884 #: g10/gpg.c:385
1885 msgid "list keys and signatures"
1886 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1887
1888 #: g10/gpg.c:386
1889 #, fuzzy
1890 msgid "list and check key signatures"
1891 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1892
1893 #: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:200
1894 msgid "list keys and fingerprints"
1895 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1896
1897 #: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:198
1898 msgid "list secret keys"
1899 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1900
1901 #: g10/gpg.c:389
1902 msgid "generate a new key pair"
1903 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1904
1905 #: g10/gpg.c:391 sm/gpgsm.c:203
1906 msgid "remove keys from the public keyring"
1907 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1908
1909 #: g10/gpg.c:393
1910 msgid "remove keys from the secret keyring"
1911 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1912
1913 #: g10/gpg.c:394
1914 msgid "sign a key"
1915 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1916
1917 #: g10/gpg.c:395
1918 msgid "sign a key locally"
1919 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1920
1921 #: g10/gpg.c:396
1922 msgid "sign or edit a key"
1923 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1924
1925 #: g10/gpg.c:397
1926 msgid "generate a revocation certificate"
1927 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1928
1929 #: g10/gpg.c:399
1930 msgid "export keys"
1931 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1932
1933 #: g10/gpg.c:400 sm/gpgsm.c:204
1934 msgid "export keys to a key server"
1935 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1936
1937 #: g10/gpg.c:401 sm/gpgsm.c:205
1938 msgid "import keys from a key server"
1939 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1940
1941 #: g10/gpg.c:403
1942 msgid "search for keys on a key server"
1943 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1944
1945 #: g10/gpg.c:405
1946 msgid "update all keys from a keyserver"
1947 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1948
1949 #: g10/gpg.c:410
1950 msgid "import/merge keys"
1951 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1952
1953 #: g10/gpg.c:413
1954 msgid "print the card status"
1955 msgstr ""
1956
1957 #: g10/gpg.c:414
1958 msgid "change data on a card"
1959 msgstr ""
1960
1961 #: g10/gpg.c:415
1962 msgid "change a card's PIN"
1963 msgstr ""
1964
1965 #: g10/gpg.c:424
1966 msgid "update the trust database"
1967 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1968
1969 #: g10/gpg.c:431
1970 #, fuzzy
1971 msgid "print message digests"
1972 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1973
1974 #: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:210
1975 msgid "run in server mode"
1976 msgstr ""
1977
1978 #: g10/gpg.c:438 sm/gpgsm.c:228
1979 msgid "create ascii armored output"
1980 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1981
1982 #: g10/gpg.c:441 sm/gpgsm.c:241
1983 #, fuzzy
1984 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1985 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1986
1987 #: g10/gpg.c:454 sm/gpgsm.c:278
1988 #, fuzzy
1989 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1990 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1991
1992 #: g10/gpg.c:457
1993 #, fuzzy
1994 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1995 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1996
1997 #: g10/gpg.c:463
1998 msgid "use canonical text mode"
1999 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
2000
2001 #: g10/gpg.c:480 sm/gpgsm.c:280
2002 #, fuzzy
2003 msgid "|FILE|write output to FILE"
2004 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
2005
2006 #: g10/gpg.c:496 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:291 tools/gpgconf.c:81
2007 msgid "do not make any changes"
2008 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
2009
2010 #: g10/gpg.c:497
2011 msgid "prompt before overwriting"
2012 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
2013
2014 #: g10/gpg.c:549
2015 msgid "use strict OpenPGP behavior"
2016 msgstr ""
2017
2018 #: g10/gpg.c:580 sm/gpgsm.c:335
2019 msgid ""
2020 "@\n"
2021 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
2022 msgstr ""
2023 "@\n"
2024 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
2025
2026 #: g10/gpg.c:583 sm/gpgsm.c:338
2027 msgid ""
2028 "@\n"
2029 "Examples:\n"
2030 "\n"
2031 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
2032 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
2033 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
2034 " --list-keys [names]        show keys\n"
2035 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
2036 msgstr ""
2037 "@\n"
2038 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
2039 "\n"
2040 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
2041 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
2042 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
2043 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
2044 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
2045
2046 #: g10/gpg.c:808 g10/gpgv.c:114
2047 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
2048 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
2049
2050 #: g10/gpg.c:831
2051 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
2052 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2053
2054 #: g10/gpg.c:834
2055 msgid ""
2056 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2057 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
2058 "default operation depends on the input data\n"
2059 msgstr ""
2060 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2061 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
2062 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
2063
2064 #: g10/gpg.c:845 sm/gpgsm.c:537
2065 msgid ""
2066 "\n"
2067 "Supported algorithms:\n"
2068 msgstr ""
2069 "\n"
2070 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
2071
2072 #: g10/gpg.c:848
2073 msgid "Pubkey: "
2074 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
2075
2076 #: g10/gpg.c:855 g10/keyedit.c:2343
2077 msgid "Cipher: "
2078 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
2079
2080 #: g10/gpg.c:862
2081 msgid "Hash: "
2082 msgstr "Hash: "
2083
2084 #: g10/gpg.c:869 g10/keyedit.c:2388
2085 msgid "Compression: "
2086 msgstr "Óõìðßåóç: "
2087
2088 #: g10/gpg.c:939
2089 msgid "usage: gpg [options] "
2090 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
2091
2092 #: g10/gpg.c:1115 sm/gpgsm.c:676
2093 msgid "conflicting commands\n"
2094 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
2095
2096 #: g10/gpg.c:1133
2097 #, fuzzy, c-format
2098 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
2099 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
2100
2101 #: g10/gpg.c:1330
2102 #, fuzzy, c-format
2103 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
2104 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2105
2106 #: g10/gpg.c:1333
2107 #, fuzzy, c-format
2108 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
2109 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2110
2111 #: g10/gpg.c:1336
2112 #, fuzzy, c-format
2113 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
2114 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2115
2116 #: g10/gpg.c:1342
2117 #, fuzzy, c-format
2118 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
2119 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2120
2121 #: g10/gpg.c:1345
2122 #, fuzzy, c-format
2123 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
2124 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2125
2126 #: g10/gpg.c:1348
2127 #, fuzzy, c-format
2128 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
2129 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2130
2131 #: g10/gpg.c:1354
2132 #, fuzzy, c-format
2133 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
2134 msgstr ""
2135 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2136
2137 #: g10/gpg.c:1357
2138 #, fuzzy, c-format
2139 msgid ""
2140 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
2141 msgstr ""
2142 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2143
2144 #: g10/gpg.c:1360
2145 #, fuzzy, c-format
2146 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
2147 msgstr ""
2148 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2149
2150 #: g10/gpg.c:1366
2151 #, fuzzy, c-format
2152 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
2153 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2154
2155 #: g10/gpg.c:1369
2156 #, fuzzy, c-format
2157 msgid ""
2158 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
2159 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2160
2161 #: g10/gpg.c:1372
2162 #, fuzzy, c-format
2163 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
2164 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2165
2166 #: g10/gpg.c:1551
2167 #, fuzzy, c-format
2168 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
2169 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
2170
2171 #: g10/gpg.c:1651
2172 msgid "display photo IDs during key listings"
2173 msgstr ""
2174
2175 #: g10/gpg.c:1653
2176 msgid "show policy URLs during signature listings"
2177 msgstr ""
2178
2179 #: g10/gpg.c:1655
2180 #, fuzzy
2181 msgid "show all notations during signature listings"
2182 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2183
2184 #: g10/gpg.c:1657
2185 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2186 msgstr ""
2187
2188 #: g10/gpg.c:1661
2189 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2190 msgstr ""
2191
2192 #: g10/gpg.c:1663
2193 #, fuzzy
2194 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2195 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2196
2197 #: g10/gpg.c:1665
2198 msgid "show user ID validity during key listings"
2199 msgstr ""
2200
2201 #: g10/gpg.c:1667
2202 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2203 msgstr ""
2204
2205 #: g10/gpg.c:1669
2206 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2207 msgstr ""
2208
2209 #: g10/gpg.c:1671
2210 #, fuzzy
2211 msgid "show the keyring name in key listings"
2212 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
2213
2214 #: g10/gpg.c:1673
2215 #, fuzzy
2216 msgid "show expiration dates during signature listings"
2217 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2218
2219 #: g10/gpg.c:1834
2220 #, c-format
2221 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2222 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
2223
2224 #: g10/gpg.c:1926
2225 #, c-format
2226 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2227 msgstr ""
2228
2229 #: g10/gpg.c:2309 g10/gpg.c:2995 g10/gpg.c:3007
2230 #, c-format
2231 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2232 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
2233
2234 #: g10/gpg.c:2490 g10/gpg.c:2502
2235 #, fuzzy, c-format
2236 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2237 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2238
2239 #: g10/gpg.c:2584
2240 #, fuzzy, c-format
2241 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2242 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2243
2244 #: g10/gpg.c:2607 g10/gpg.c:2802 g10/keyedit.c:4118
2245 #, fuzzy
2246 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2247 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
2248
2249 #: g10/gpg.c:2619
2250 #, fuzzy, c-format
2251 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2252 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2253
2254 #: g10/gpg.c:2622
2255 #, fuzzy
2256 msgid "invalid keyserver options\n"
2257 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2258
2259 #: g10/gpg.c:2629
2260 #, c-format
2261 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2262 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2263
2264 #: g10/gpg.c:2632
2265 msgid "invalid import options\n"
2266 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2267
2268 #: g10/gpg.c:2639
2269 #, c-format
2270 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2271 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2272
2273 #: g10/gpg.c:2642
2274 msgid "invalid export options\n"
2275 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2276
2277 #: g10/gpg.c:2649
2278 #, fuzzy, c-format
2279 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2280 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2281
2282 #: g10/gpg.c:2652
2283 #, fuzzy
2284 msgid "invalid list options\n"
2285 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2286
2287 #: g10/gpg.c:2660
2288 msgid "display photo IDs during signature verification"
2289 msgstr ""
2290
2291 #: g10/gpg.c:2662
2292 msgid "show policy URLs during signature verification"
2293 msgstr ""
2294
2295 #: g10/gpg.c:2664
2296 #, fuzzy
2297 msgid "show all notations during signature verification"
2298 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2299
2300 #: g10/gpg.c:2666
2301 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2302 msgstr ""
2303
2304 #: g10/gpg.c:2670
2305 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2306 msgstr ""
2307
2308 #: g10/gpg.c:2672
2309 #, fuzzy
2310 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2311 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2312
2313 #: g10/gpg.c:2674
2314 #, fuzzy
2315 msgid "show user ID validity during signature verification"
2316 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2317
2318 #: g10/gpg.c:2676
2319 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2320 msgstr ""
2321
2322 #: g10/gpg.c:2678
2323 #, fuzzy
2324 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2325 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2326
2327 #: g10/gpg.c:2680
2328 msgid "validate signatures with PKA data"
2329 msgstr ""
2330
2331 #: g10/gpg.c:2682
2332 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2333 msgstr ""
2334
2335 #: g10/gpg.c:2689
2336 #, fuzzy, c-format
2337 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2338 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2339
2340 #: g10/gpg.c:2692
2341 #, fuzzy
2342 msgid "invalid verify options\n"
2343 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2344
2345 #: g10/gpg.c:2699
2346 #, c-format
2347 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2348 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
2349
2350 #: g10/gpg.c:2874
2351 #, fuzzy, c-format
2352 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2353 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2354
2355 #: g10/gpg.c:2877
2356 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2357 msgstr ""
2358
2359 #: g10/gpg.c:2984 sm/gpgsm.c:1389
2360 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2361 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
2362
2363 #: g10/gpg.c:2988
2364 #, c-format
2365 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2366 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
2367
2368 #: g10/gpg.c:2997
2369 #, c-format
2370 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2371 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
2372
2373 #: g10/gpg.c:3000
2374 #, c-format
2375 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2376 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
2377
2378 #: g10/gpg.c:3015
2379 #, fuzzy, c-format
2380 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2381 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2382
2383 #: g10/gpg.c:3029
2384 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2385 msgstr ""
2386 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
2387
2388 #: g10/gpg.c:3035
2389 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2390 msgstr ""
2391 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
2392 "êáôÜóôáóç\n"
2393
2394 #: g10/gpg.c:3041
2395 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2396 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
2397
2398 #: g10/gpg.c:3054
2399 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2400 msgstr ""
2401 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
2402
2403 #: g10/gpg.c:3120 g10/gpg.c:3144 sm/gpgsm.c:1461
2404 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2405 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2406
2407 #: g10/gpg.c:3126 g10/gpg.c:3150 sm/gpgsm.c:1467 sm/gpgsm.c:1473
2408 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2409 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2410
2411 #: g10/gpg.c:3132
2412 #, fuzzy
2413 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2414 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2415
2416 #: g10/gpg.c:3138
2417 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2418 msgstr ""
2419 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
2420 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2421
2422 #: g10/gpg.c:3153
2423 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2424 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
2425
2426 #: g10/gpg.c:3155
2427 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2428 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
2429
2430 #: g10/gpg.c:3157
2431 #, fuzzy
2432 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2433 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
2434
2435 #: g10/gpg.c:3159
2436 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2437 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2438
2439 #: g10/gpg.c:3161
2440 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2441 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2442
2443 #: g10/gpg.c:3164
2444 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2445 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
2446
2447 #: g10/gpg.c:3168
2448 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2449 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
2450
2451 #: g10/gpg.c:3175
2452 msgid "invalid default preferences\n"
2453 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
2454
2455 #: g10/gpg.c:3184
2456 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2457 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
2458
2459 #: g10/gpg.c:3188
2460 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2461 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
2462
2463 #: g10/gpg.c:3192
2464 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2465 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
2466
2467 #: g10/gpg.c:3225
2468 #, c-format
2469 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2470 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
2471
2472 #: g10/gpg.c:3272
2473 #, fuzzy, c-format
2474 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2475 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2476
2477 #: g10/gpg.c:3277
2478 #, fuzzy, c-format
2479 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2480 msgstr ""
2481 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2482
2483 #: g10/gpg.c:3282
2484 #, fuzzy, c-format
2485 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2486 msgstr ""
2487 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2488
2489 #: g10/gpg.c:3365
2490 #, c-format
2491 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2492 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
2493
2494 #: g10/gpg.c:3376
2495 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2496 msgstr ""
2497 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
2498 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2499
2500 #: g10/gpg.c:3397
2501 msgid "--store [filename]"
2502 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2503
2504 #: g10/gpg.c:3404
2505 msgid "--symmetric [filename]"
2506 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2507
2508 #: g10/gpg.c:3406
2509 #, fuzzy, c-format
2510 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2511 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2512
2513 #: g10/gpg.c:3416
2514 msgid "--encrypt [filename]"
2515 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2516
2517 #: g10/gpg.c:3429
2518 #, fuzzy
2519 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2520 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2521
2522 #: g10/gpg.c:3431
2523 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2524 msgstr ""
2525
2526 #: g10/gpg.c:3434
2527 #, fuzzy, c-format
2528 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2529 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2530
2531 #: g10/gpg.c:3452
2532 msgid "--sign [filename]"
2533 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2534
2535 #: g10/gpg.c:3465
2536 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2537 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2538
2539 #: g10/gpg.c:3480
2540 #, fuzzy
2541 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2542 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2543
2544 #: g10/gpg.c:3482
2545 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2546 msgstr ""
2547
2548 #: g10/gpg.c:3485
2549 #, fuzzy, c-format
2550 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2551 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2552
2553 #: g10/gpg.c:3505
2554 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2555 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2556
2557 #: g10/gpg.c:3514
2558 msgid "--clearsign [filename]"
2559 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2560
2561 #: g10/gpg.c:3539
2562 msgid "--decrypt [filename]"
2563 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2564
2565 #: g10/gpg.c:3547
2566 msgid "--sign-key user-id"
2567 msgstr "--sign-key user-id"
2568
2569 #: g10/gpg.c:3551
2570 msgid "--lsign-key user-id"
2571 msgstr "--lsign-key user-id"
2572
2573 #: g10/gpg.c:3572
2574 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2575 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
2576
2577 #: g10/gpg.c:3664
2578 #, c-format
2579 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2580 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2581
2582 #: g10/gpg.c:3666
2583 #, c-format
2584 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2585 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
2586
2587 #: g10/gpg.c:3668
2588 #, c-format
2589 msgid "key export failed: %s\n"
2590 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2591
2592 #: g10/gpg.c:3679
2593 #, c-format
2594 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2595 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2596
2597 #: g10/gpg.c:3689
2598 #, c-format
2599 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2600 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2601
2602 #: g10/gpg.c:3740
2603 #, c-format
2604 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2605 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2606
2607 #: g10/gpg.c:3748
2608 #, c-format
2609 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2610 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2611
2612 #: g10/gpg.c:3838
2613 #, c-format
2614 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2615 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2616
2617 #: g10/gpg.c:3955
2618 msgid "[filename]"
2619 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
2620
2621 #: g10/gpg.c:3959
2622 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2623 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
2624
2625 #: g10/gpg.c:4273
2626 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2627 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2628
2629 #: g10/gpg.c:4275
2630 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2631 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2632
2633 #: g10/gpg.c:4308
2634 #, fuzzy
2635 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2636 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2637
2638 #: g10/gpgv.c:74
2639 #, fuzzy
2640 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2641 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
2642
2643 #: g10/gpgv.c:76
2644 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2645 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
2646
2647 #: g10/gpgv.c:78 sm/gpgsm.c:325
2648 msgid "|FD|write status info to this FD"
2649 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
2650
2651 #: g10/gpgv.c:117
2652 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2653 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2654
2655 #: g10/gpgv.c:119
2656 #, fuzzy
2657 msgid ""
2658 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2659 "Check signatures against known trusted keys\n"
2660 msgstr ""
2661 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2662 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
2663
2664 #: g10/helptext.c:72
2665 msgid "No help available"
2666 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2667
2668 #: g10/helptext.c:82
2669 #, c-format
2670 msgid "No help available for `%s'"
2671 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2672
2673 #: g10/import.c:94
2674 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2675 msgstr ""
2676
2677 #: g10/import.c:96
2678 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2679 msgstr ""
2680
2681 #: g10/import.c:98
2682 #, fuzzy
2683 msgid "do not update the trustdb after import"
2684 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2685
2686 #: g10/import.c:100
2687 #, fuzzy
2688 msgid "create a public key when importing a secret key"
2689 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2690
2691 #: g10/import.c:102
2692 msgid "only accept updates to existing keys"
2693 msgstr ""
2694
2695 #: g10/import.c:104
2696 #, fuzzy
2697 msgid "remove unusable parts from key after import"
2698 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2699
2700 #: g10/import.c:106
2701 msgid "remove as much as possible from key after import"
2702 msgstr ""
2703
2704 #: g10/import.c:269
2705 #, c-format
2706 msgid "skipping block of type %d\n"
2707 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2708
2709 #: g10/import.c:278
2710 #, fuzzy, c-format
2711 msgid "%lu keys processed so far\n"
2712 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2713
2714 #: g10/import.c:295
2715 #, c-format
2716 msgid "Total number processed: %lu\n"
2717 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2718
2719 #: g10/import.c:297
2720 #, c-format
2721 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2722 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2723
2724 #: g10/import.c:300
2725 #, c-format
2726 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2727 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2728
2729 #: g10/import.c:302 sm/import.c:112
2730 #, c-format
2731 msgid "              imported: %lu"
2732 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2733
2734 #: g10/import.c:308 sm/import.c:116
2735 #, c-format
2736 msgid "             unchanged: %lu\n"
2737 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2738
2739 #: g10/import.c:310
2740 #, c-format
2741 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2742 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2743
2744 #: g10/import.c:312
2745 #, c-format
2746 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2747 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2748
2749 #: g10/import.c:314
2750 #, c-format
2751 msgid "        new signatures: %lu\n"
2752 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2753
2754 #: g10/import.c:316
2755 #, c-format
2756 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2757 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2758
2759 #: g10/import.c:318 sm/import.c:118
2760 #, c-format
2761 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2762 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2763
2764 #: g10/import.c:320 sm/import.c:120
2765 #, c-format
2766 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2767 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2768
2769 #: g10/import.c:322 sm/import.c:122
2770 #, c-format
2771 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2772 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2773
2774 #: g10/import.c:324 sm/import.c:124
2775 #, c-format
2776 msgid "          not imported: %lu\n"
2777 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2778
2779 #: g10/import.c:326
2780 #, fuzzy, c-format
2781 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2782 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2783
2784 #: g10/import.c:328
2785 #, fuzzy, c-format
2786 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2787 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2788
2789 #: g10/import.c:569
2790 #, c-format
2791 msgid ""
2792 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2793 "algorithms on these user IDs:\n"
2794 msgstr ""
2795
2796 #: g10/import.c:610
2797 #, c-format
2798 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2799 msgstr ""
2800
2801 #: g10/import.c:625
2802 #, fuzzy, c-format
2803 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2804 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2805
2806 #: g10/import.c:637
2807 #, c-format
2808 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2809 msgstr ""
2810
2811 #: g10/import.c:650
2812 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2813 msgstr ""
2814
2815 #: g10/import.c:652
2816 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2817 msgstr ""
2818
2819 #: g10/import.c:676
2820 #, c-format
2821 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2822 msgstr ""
2823
2824 #: g10/import.c:729 g10/import.c:1137
2825 #, fuzzy, c-format
2826 msgid "key %s: no user ID\n"
2827 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2828
2829 #: g10/import.c:758
2830 #, fuzzy, c-format
2831 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2832 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2833
2834 #: g10/import.c:773
2835 #, fuzzy, c-format
2836 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2837 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2838
2839 #: g10/import.c:779
2840 #, fuzzy, c-format
2841 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2842 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2843
2844 #: g10/import.c:781
2845 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2846 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2847
2848 #: g10/import.c:791 g10/import.c:1261
2849 #, fuzzy, c-format
2850 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2851 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2852
2853 #: g10/import.c:797
2854 #, fuzzy, c-format
2855 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2856 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2857
2858 #: g10/import.c:806
2859 #, c-format
2860 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2861 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2862
2863 #: g10/import.c:811 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1111
2864 #, c-format
2865 msgid "writing to `%s'\n"
2866 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2867
2868 #: g10/import.c:815 g10/import.c:910 g10/import.c:1177 g10/import.c:1322
2869 #: g10/import.c:2431 g10/import.c:2453
2870 #, c-format
2871 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2872 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2873
2874 #: g10/import.c:834
2875 #, fuzzy, c-format
2876 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2877 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2878
2879 #: g10/import.c:858
2880 #, fuzzy, c-format
2881 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2882 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2883
2884 #: g10/import.c:875 g10/import.c:1279
2885 #, fuzzy, c-format
2886 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2887 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2888
2889 #: g10/import.c:883 g10/import.c:1286
2890 #, fuzzy, c-format
2891 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2892 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2893
2894 #: g10/import.c:920
2895 #, fuzzy, c-format
2896 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2897 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2898
2899 #: g10/import.c:923
2900 #, fuzzy, c-format
2901 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2902 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2903
2904 #: g10/import.c:926
2905 #, fuzzy, c-format
2906 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2907 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2908
2909 #: g10/import.c:929
2910 #, fuzzy, c-format
2911 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2912 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2913
2914 #: g10/import.c:932
2915 #, fuzzy, c-format
2916 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2917 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2918
2919 #: g10/import.c:935
2920 #, fuzzy, c-format
2921 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2922 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2923
2924 #: g10/import.c:938
2925 #, fuzzy, c-format
2926 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2927 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2928
2929 #: g10/import.c:941
2930 #, fuzzy, c-format
2931 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2932 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2933
2934 #: g10/import.c:944
2935 #, fuzzy, c-format
2936 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2937 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2938
2939 #: g10/import.c:947
2940 #, fuzzy, c-format
2941 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2942 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2943
2944 #: g10/import.c:971
2945 #, fuzzy, c-format
2946 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2947 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2948
2949 #: g10/import.c:1143
2950 #, fuzzy, c-format
2951 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2952 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2953
2954 #: g10/import.c:1154
2955 #, fuzzy
2956 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2957 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2958
2959 #: g10/import.c:1171 g10/import.c:2446
2960 #, c-format
2961 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2962 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2963
2964 #: g10/import.c:1182
2965 #, fuzzy, c-format
2966 msgid "key %s: secret key imported\n"
2967 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2968
2969 #: g10/import.c:1212
2970 #, fuzzy, c-format
2971 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2972 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2973
2974 #: g10/import.c:1222
2975 #, fuzzy, c-format
2976 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2977 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2978
2979 #: g10/import.c:1254
2980 #, fuzzy, c-format
2981 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2982 msgstr ""
2983 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2984 "áíÜêëçóçò\n"
2985
2986 #: g10/import.c:1297
2987 #, fuzzy, c-format
2988 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2989 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2990
2991 #: g10/import.c:1329
2992 #, fuzzy, c-format
2993 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2994 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2995
2996 #: g10/import.c:1398
2997 #, fuzzy, c-format
2998 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2999 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
3000
3001 #: g10/import.c:1413
3002 #, fuzzy, c-format
3003 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
3004 msgstr ""
3005 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
3006 "s\"\n"
3007
3008 #: g10/import.c:1415
3009 #, fuzzy, c-format
3010 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
3011 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3012
3013 #: g10/import.c:1433
3014 #, fuzzy, c-format
3015 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
3016 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
3017
3018 #: g10/import.c:1444 g10/import.c:1494
3019 #, fuzzy, c-format
3020 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3021 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
3022
3023 #: g10/import.c:1446
3024 #, fuzzy, c-format
3025 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
3026 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
3027
3028 #: g10/import.c:1461
3029 #, fuzzy, c-format
3030 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3031 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
3032
3033 #: g10/import.c:1483
3034 #, fuzzy, c-format
3035 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3036 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
3037
3038 #: g10/import.c:1496
3039 #, fuzzy, c-format
3040 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3041 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
3042
3043 #: g10/import.c:1511
3044 #, fuzzy, c-format
3045 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3046 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
3047
3048 #: g10/import.c:1555
3049 #, fuzzy, c-format
3050 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3051 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
3052
3053 #: g10/import.c:1576
3054 #, fuzzy, c-format
3055 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3056 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
3057
3058 #: g10/import.c:1603
3059 #, fuzzy, c-format
3060 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3061 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
3062
3063 #: g10/import.c:1613
3064 #, fuzzy, c-format
3065 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3066 msgstr ""
3067 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
3068
3069 #: g10/import.c:1630
3070 #, fuzzy, c-format
3071 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3072 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
3073
3074 #: g10/import.c:1644
3075 #, fuzzy, c-format
3076 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3077 msgstr ""
3078 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
3079
3080 #: g10/import.c:1652
3081 #, fuzzy, c-format
3082 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3083 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
3084
3085 #: g10/import.c:1781
3086 #, fuzzy, c-format
3087 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3088 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
3089
3090 #: g10/import.c:1843
3091 #, fuzzy, c-format
3092 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3093 msgstr ""
3094 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
3095 "08lX\n"
3096
3097 #: g10/import.c:1857
3098 #, fuzzy, c-format
3099 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3100 msgstr ""
3101 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
3102 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
3103
3104 #: g10/import.c:1916
3105 #, fuzzy, c-format
3106 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3107 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
3108
3109 #: g10/import.c:1950
3110 #, fuzzy, c-format
3111 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3112 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
3113
3114 #: g10/import.c:2351
3115 #, fuzzy
3116 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3117 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
3118
3119 #: g10/import.c:2359
3120 #, fuzzy
3121 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3122 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3123
3124 #: g10/import.c:2361
3125 #, fuzzy
3126 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3127 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3128
3129 #: g10/keydb.c:181
3130 #, c-format
3131 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3132 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3133
3134 #: g10/keydb.c:187
3135 #, c-format
3136 msgid "keyring `%s' created\n"
3137 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
3138
3139 #: g10/keydb.c:333 g10/keydb.c:336
3140 #, fuzzy, c-format
3141 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3142 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
3143
3144 #: g10/keydb.c:719
3145 #, c-format
3146 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3147 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
3148
3149 #: g10/keyedit.c:265
3150 msgid "[revocation]"
3151 msgstr "[áíÜêëçóç]"
3152
3153 #: g10/keyedit.c:266
3154 msgid "[self-signature]"
3155 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
3156
3157 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:396
3158 msgid "1 bad signature\n"
3159 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
3160
3161 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:398
3162 #, c-format
3163 msgid "%d bad signatures\n"
3164 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
3165
3166 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:400
3167 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3168 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
3169
3170 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:402
3171 #, c-format
3172 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3173 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
3174
3175 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:404
3176 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3177 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
3178
3179 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:406
3180 #, c-format
3181 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3182 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
3183
3184 #: g10/keyedit.c:356
3185 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3186 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
3187
3188 #: g10/keyedit.c:358
3189 #, c-format
3190 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3191 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
3192
3193 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:262
3194 #, fuzzy
3195 msgid ""
3196 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3197 "keys\n"
3198 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3199 "etc.)\n"
3200 msgstr ""
3201 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
3202 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
3203 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
3204 "\n"
3205
3206 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:274
3207 #, fuzzy, c-format
3208 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3209 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
3210
3211 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:276
3212 #, fuzzy, c-format
3213 msgid "  %d = I trust fully\n"
3214 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
3215
3216 #: g10/keyedit.c:438
3217 msgid ""
3218 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3219 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3220 "trust signatures on your behalf.\n"
3221 msgstr ""
3222
3223 #: g10/keyedit.c:454
3224 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3225 msgstr ""
3226
3227 #: g10/keyedit.c:598
3228 #, c-format
3229 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3230 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3231
3232 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3233 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1773
3234 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3235 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
3236
3237 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3238 #: g10/keyedit.c:1779
3239 msgid "  Unable to sign.\n"
3240 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
3241
3242 #: g10/keyedit.c:626
3243 #, c-format
3244 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3245 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
3246
3247 #: g10/keyedit.c:654
3248 #, c-format
3249 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3250 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3251
3252 #: g10/keyedit.c:682
3253 #, fuzzy, c-format
3254 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3255 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3256
3257 #: g10/keyedit.c:684
3258 #, fuzzy
3259 msgid "Sign it? (y/N) "
3260 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3261
3262 #: g10/keyedit.c:706
3263 #, c-format
3264 msgid ""
3265 "The self-signature on \"%s\"\n"
3266 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3267 msgstr ""
3268 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
3269 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3270
3271 #: g10/keyedit.c:715
3272 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3273 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
3274
3275 #: g10/keyedit.c:729
3276 #, c-format
3277 msgid ""
3278 "Your current signature on \"%s\"\n"
3279 "has expired.\n"
3280 msgstr ""
3281 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3282 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
3283
3284 #: g10/keyedit.c:733
3285 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3286 msgstr ""
3287 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
3288
3289 #: g10/keyedit.c:754
3290 #, c-format
3291 msgid ""
3292 "Your current signature on \"%s\"\n"
3293 "is a local signature.\n"
3294 msgstr ""
3295 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3296 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
3297
3298 #: g10/keyedit.c:758
3299 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3300 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
3301
3302 #: g10/keyedit.c:779
3303 #, fuzzy, c-format
3304 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3305 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3306
3307 #: g10/keyedit.c:782
3308 #, fuzzy, c-format
3309 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3310 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3311
3312 #: g10/keyedit.c:787
3313 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3314 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
3315
3316 #: g10/keyedit.c:809
3317 #, fuzzy, c-format
3318 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3319 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3320
3321 #: g10/keyedit.c:824
3322 msgid "This key has expired!"
3323 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
3324
3325 #: g10/keyedit.c:842
3326 #, c-format
3327 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3328 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
3329
3330 #: g10/keyedit.c:848
3331 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3332 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
3333
3334 #: g10/keyedit.c:888
3335 msgid ""
3336 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3337 "mode.\n"
3338 msgstr ""
3339 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
3340 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
3341
3342 #: g10/keyedit.c:890
3343 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3344 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
3345
3346 #: g10/keyedit.c:915
3347 msgid ""
3348 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3349 "belongs\n"
3350 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3351 msgstr ""
3352 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
3353 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
3354 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
3355
3356 #: g10/keyedit.c:920
3357 #, c-format
3358 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3359 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
3360
3361 #: g10/keyedit.c:922
3362 #, c-format
3363 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3364 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
3365
3366 #: g10/keyedit.c:924
3367 #, c-format
3368 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3369 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
3370
3371 #: g10/keyedit.c:926
3372 #, c-format
3373 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3374 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
3375
3376 #: g10/keyedit.c:932
3377 #, fuzzy
3378 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3379 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
3380
3381 #: g10/keyedit.c:956
3382 #, fuzzy, c-format
3383 msgid ""
3384 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3385 "key \"%s\" (%s)\n"
3386 msgstr ""
3387 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
3388 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
3389
3390 #: g10/keyedit.c:963
3391 #, fuzzy
3392 msgid "This will be a self-signature.\n"
3393 msgstr ""
3394 "\n"
3395 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
3396
3397 #: g10/keyedit.c:969
3398 #, fuzzy
3399 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3400 msgstr ""
3401 "\n"
3402 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3403
3404 #: g10/keyedit.c:977
3405 #, fuzzy
3406 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3407 msgstr ""
3408 "\n"
3409 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3410 "\n"
3411
3412 #: g10/keyedit.c:987
3413 #, fuzzy
3414 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3415 msgstr ""
3416 "\n"
3417 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3418
3419 #: g10/keyedit.c:994
3420 #, fuzzy
3421 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3422 msgstr ""
3423 "\n"
3424 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3425 "\n"
3426
3427 #: g10/keyedit.c:1001
3428 #, fuzzy
3429 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3430 msgstr ""
3431 "\n"
3432 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3433
3434 #: g10/keyedit.c:1006
3435 #, fuzzy
3436 msgid "I have checked this key casually.\n"
3437 msgstr ""
3438 "\n"
3439 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3440
3441 #: g10/keyedit.c:1011
3442 #, fuzzy
3443 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3444 msgstr ""
3445 "\n"
3446 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3447
3448 #: g10/keyedit.c:1021
3449 #, fuzzy
3450 msgid "Really sign? (y/N) "
3451 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3452
3453 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4837 g10/keyedit.c:4928 g10/keyedit.c:4992
3454 #: g10/keyedit.c:5053 g10/sign.c:316
3455 #, c-format
3456 msgid "signing failed: %s\n"
3457 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3458
3459 #: g10/keyedit.c:1131
3460 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3461 msgstr ""
3462
3463 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3637
3464 msgid "This key is not protected.\n"
3465 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3466
3467 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3624 g10/revoke.c:538
3468 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3469 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3470
3471 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3640
3472 #, fuzzy
3473 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3474 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3475
3476 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3644
3477 msgid "Key is protected.\n"
3478 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3479
3480 #: g10/keyedit.c:1186
3481 #, c-format
3482 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3483 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
3484
3485 #: g10/keyedit.c:1192
3486 msgid ""
3487 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3488 "\n"
3489 msgstr ""
3490 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
3491 "\n"
3492
3493 #: g10/keyedit.c:1207 g10/keygen.c:2177
3494 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3495 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
3496
3497 #: g10/keyedit.c:1212
3498 msgid ""
3499 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3500 "\n"
3501 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
3502
3503 #: g10/keyedit.c:1215
3504 #, fuzzy
3505 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3506 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
3507
3508 #: g10/keyedit.c:1296
3509 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3510 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
3511
3512 #: g10/keyedit.c:1382
3513 msgid "save and quit"
3514 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3515
3516 #: g10/keyedit.c:1385
3517 #, fuzzy
3518 msgid "show key fingerprint"
3519 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3520
3521 #: g10/keyedit.c:1386
3522 msgid "list key and user IDs"
3523 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3524
3525 #: g10/keyedit.c:1388
3526 msgid "select user ID N"
3527 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3528
3529 #: g10/keyedit.c:1389
3530 #, fuzzy
3531 msgid "select subkey N"
3532 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3533
3534 #: g10/keyedit.c:1390
3535 #, fuzzy
3536 msgid "check signatures"
3537 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3538
3539 #: g10/keyedit.c:1395
3540 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3541 msgstr ""
3542
3543 #: g10/keyedit.c:1400
3544 #, fuzzy
3545 msgid "sign selected user IDs locally"
3546 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3547
3548 #: g10/keyedit.c:1402
3549 #, fuzzy
3550 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3551 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3552
3553 #: g10/keyedit.c:1404
3554 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3555 msgstr ""
3556
3557 #: g10/keyedit.c:1408
3558 msgid "add a user ID"
3559 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3560
3561 #: g10/keyedit.c:1410
3562 msgid "add a photo ID"
3563 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3564
3565 #: g10/keyedit.c:1412
3566 #, fuzzy
3567 msgid "delete selected user IDs"
3568 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3569
3570 #: g10/keyedit.c:1417
3571 #, fuzzy
3572 msgid "add a subkey"
3573 msgstr "addkey"
3574
3575 #: g10/keyedit.c:1421
3576 msgid "add a key to a smartcard"
3577 msgstr ""
3578
3579 #: g10/keyedit.c:1423
3580 msgid "move a key to a smartcard"
3581 msgstr ""
3582
3583 #: g10/keyedit.c:1425
3584 msgid "move a backup key to a smartcard"
3585 msgstr ""
3586
3587 #: g10/keyedit.c:1429
3588 #, fuzzy
3589 msgid "delete selected subkeys"
3590 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3591
3592 #: g10/keyedit.c:1431
3593 msgid "add a revocation key"
3594 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3595
3596 #: g10/keyedit.c:1433
3597 #, fuzzy
3598 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3599 msgstr ""
3600 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3601
3602 #: g10/keyedit.c:1435
3603 #, fuzzy
3604 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3605 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3606
3607 #: g10/keyedit.c:1437
3608 #, fuzzy
3609 msgid "flag the selected user ID as primary"
3610 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3611
3612 #: g10/keyedit.c:1439
3613 #, fuzzy
3614 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3615 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
3616
3617 #: g10/keyedit.c:1442
3618 msgid "list preferences (expert)"
3619 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3620
3621 #: g10/keyedit.c:1444
3622 msgid "list preferences (verbose)"
3623 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3624
3625 #: g10/keyedit.c:1446
3626 #, fuzzy
3627 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3628 msgstr ""
3629 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3630
3631 #: g10/keyedit.c:1451
3632 #, fuzzy
3633 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3634 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3635
3636 #: g10/keyedit.c:1453
3637 #, fuzzy
3638 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3639 msgstr ""
3640 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3641
3642 #: g10/keyedit.c:1455
3643 msgid "change the passphrase"
3644 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3645
3646 #: g10/keyedit.c:1459
3647 msgid "change the ownertrust"
3648 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3649
3650 #: g10/keyedit.c:1461
3651 #, fuzzy
3652 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3653 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3654
3655 #: g10/keyedit.c:1463
3656 #, fuzzy
3657 msgid "revoke selected user IDs"
3658 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3659
3660 #: g10/keyedit.c:1468
3661 #, fuzzy
3662 msgid "revoke key or selected subkeys"
3663 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3664
3665 #: g10/keyedit.c:1469
3666 #, fuzzy
3667 msgid "enable key"
3668 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3669
3670 #: g10/keyedit.c:1470
3671 #, fuzzy
3672 msgid "disable key"
3673 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3674
3675 #: g10/keyedit.c:1471
3676 #, fuzzy
3677 msgid "show selected photo IDs"
3678 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3679
3680 #: g10/keyedit.c:1473
3681 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3682 msgstr ""
3683
3684 #: g10/keyedit.c:1475
3685 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3686 msgstr ""
3687
3688 #: g10/keyedit.c:1599
3689 #, fuzzy, c-format
3690 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3691 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
3692
3693 #: g10/keyedit.c:1617
3694 msgid "Secret key is available.\n"
3695 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3696
3697 #: g10/keyedit.c:1700
3698 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3699 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3700
3701 #: g10/keyedit.c:1708
3702 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3703 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3704
3705 #: g10/keyedit.c:1727
3706 msgid ""
3707 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3708 "(lsign),\n"
3709 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3710 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3711 msgstr ""
3712
3713 #: g10/keyedit.c:1767
3714 msgid "Key is revoked."
3715 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3716
3717 #: g10/keyedit.c:1786
3718 #, fuzzy
3719 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3720 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3721
3722 #: g10/keyedit.c:1793
3723 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3724 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3725
3726 #: g10/keyedit.c:1802
3727 #, fuzzy, c-format
3728 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3729 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3730
3731 #: g10/keyedit.c:1825
3732 #, c-format
3733 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3734 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3735
3736 #: g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:1867 g10/keyedit.c:2033
3737 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3738 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3739
3740 #: g10/keyedit.c:1849
3741 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3742 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3743
3744 #: g10/keyedit.c:1851
3745 #, fuzzy
3746 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3747 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3748
3749 #: g10/keyedit.c:1852
3750 #, fuzzy
3751 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3752 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3753
3754 #: g10/keyedit.c:1902
3755 #, fuzzy
3756 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3757 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3758
3759 #: g10/keyedit.c:1914
3760 #, fuzzy
3761 msgid "You must select exactly one key.\n"
3762 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3763
3764 #: g10/keyedit.c:1942
3765 msgid "Command expects a filename argument\n"
3766 msgstr ""
3767
3768 #: g10/keyedit.c:1956
3769 #, fuzzy, c-format
3770 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3771 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3772
3773 #: g10/keyedit.c:1973
3774 #, fuzzy, c-format
3775 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3776 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3777
3778 #: g10/keyedit.c:1997
3779 msgid "You must select at least one key.\n"
3780 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3781
3782 #: g10/keyedit.c:2000
3783 #, fuzzy
3784 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3785 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3786
3787 #: g10/keyedit.c:2001
3788 #, fuzzy
3789 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3790 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3791
3792 #: g10/keyedit.c:2036
3793 #, fuzzy
3794 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3795 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3796
3797 #: g10/keyedit.c:2037
3798 #, fuzzy
3799 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3800 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3801
3802 #: g10/keyedit.c:2055
3803 #, fuzzy
3804 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3805 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3806
3807 #: g10/keyedit.c:2066
3808 #, fuzzy
3809 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3810 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3811
3812 #: g10/keyedit.c:2068
3813 #, fuzzy
3814 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3815 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3816
3817 #: g10/keyedit.c:2118
3818 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3819 msgstr ""
3820
3821 #: g10/keyedit.c:2160
3822 #, fuzzy
3823 msgid "Set preference list to:\n"
3824 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3825
3826 #: g10/keyedit.c:2166
3827 #, fuzzy
3828 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3829 msgstr ""
3830 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3831
3832 #: g10/keyedit.c:2168
3833 #, fuzzy
3834 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3835 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3836
3837 #: g10/keyedit.c:2238
3838 #, fuzzy
3839 msgid "Save changes? (y/N) "
3840 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3841
3842 #: g10/keyedit.c:2241
3843 #, fuzzy
3844 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3845 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3846
3847 #: g10/keyedit.c:2251
3848 #, c-format
3849 msgid "update failed: %s\n"
3850 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3851
3852 #: g10/keyedit.c:2258
3853 #, c-format
3854 msgid "update secret failed: %s\n"
3855 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3856
3857 #: g10/keyedit.c:2265
3858 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3859 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3860
3861 #: g10/keyedit.c:2366
3862 msgid "Digest: "
3863 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3864
3865 #: g10/keyedit.c:2417
3866 msgid "Features: "
3867 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3868
3869 #: g10/keyedit.c:2428
3870 msgid "Keyserver no-modify"
3871 msgstr ""
3872
3873 #: g10/keyedit.c:2443 g10/keylist.c:314
3874 msgid "Preferred keyserver: "
3875 msgstr ""
3876
3877 #: g10/keyedit.c:2451 g10/keyedit.c:2452
3878 #, fuzzy
3879 msgid "Notations: "
3880 msgstr "Óçìåßùóç: "
3881
3882 #: g10/keyedit.c:2673
3883 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3884 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3885
3886 #: g10/keyedit.c:2732
3887 #, fuzzy, c-format
3888 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3889 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3890
3891 #: g10/keyedit.c:2753
3892 #, fuzzy, c-format
3893 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3894 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3895
3896 #: g10/keyedit.c:2759
3897 #, fuzzy
3898 msgid "(sensitive)"
3899 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3900
3901 #: g10/keyedit.c:2775 g10/keyedit.c:2831 g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:2907
3902 #: g10/keylist.c:200 g10/keyserver.c:529
3903 #, fuzzy, c-format
3904 msgid "created: %s"
3905 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3906
3907 #: g10/keyedit.c:2778 g10/keylist.c:832 g10/keylist.c:926 g10/mainproc.c:989
3908 #, fuzzy, c-format
3909 msgid "revoked: %s"
3910 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3911
3912 #: g10/keyedit.c:2780 g10/keylist.c:803 g10/keylist.c:838 g10/keylist.c:932
3913 #, fuzzy, c-format
3914 msgid "expired: %s"
3915 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3916
3917 #: g10/keyedit.c:2782 g10/keyedit.c:2833 g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:2909
3918 #: g10/keylist.c:202 g10/keylist.c:809 g10/keylist.c:844 g10/keylist.c:938
3919 #: g10/keylist.c:959 g10/keyserver.c:535 g10/mainproc.c:995
3920 #, fuzzy, c-format
3921 msgid "expires: %s"
3922 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3923
3924 #: g10/keyedit.c:2784
3925 #, fuzzy, c-format
3926 msgid "usage: %s"
3927 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3928
3929 #: g10/keyedit.c:2799
3930 #, fuzzy, c-format
3931 msgid "trust: %s"
3932 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3933
3934 #: g10/keyedit.c:2803
3935 #, c-format
3936 msgid "validity: %s"
3937 msgstr ""
3938
3939 #: g10/keyedit.c:2810
3940 msgid "This key has been disabled"
3941 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3942
3943 #: g10/keyedit.c:2838 g10/keylist.c:206
3944 msgid "card-no: "
3945 msgstr ""
3946
3947 #: g10/keyedit.c:2862
3948 msgid ""
3949 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3950 "unless you restart the program.\n"
3951 msgstr ""
3952 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3953 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3954
3955 #: g10/keyedit.c:2926 g10/keyedit.c:3272 g10/keyserver.c:539
3956 #: g10/mainproc.c:1842 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1701
3957 #, fuzzy
3958 msgid "revoked"
3959 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3960
3961 #: g10/keyedit.c:2928 g10/keyedit.c:3274 g10/keyserver.c:543
3962 #: g10/mainproc.c:1844 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1703
3963 #, fuzzy
3964 msgid "expired"
3965 msgstr "expire"
3966
3967 #: g10/keyedit.c:2993
3968 msgid ""
3969 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3970 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3971 msgstr ""
3972 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3973 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3974
3975 #: g10/keyedit.c:3054
3976 msgid ""
3977 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3978 "versions\n"
3979 "         of PGP to reject this key.\n"
3980 msgstr ""
3981 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3982 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3983
3984 #: g10/keyedit.c:3059 g10/keyedit.c:3394
3985 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3986 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3987
3988 #: g10/keyedit.c:3065
3989 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3990 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3991
3992 #: g10/keyedit.c:3205
3993 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3994 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3995
3996 #: g10/keyedit.c:3215
3997 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3998 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3999
4000 #: g10/keyedit.c:3219
4001 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
4002 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
4003
4004 #: g10/keyedit.c:3225
4005 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
4006 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
4007
4008 #: g10/keyedit.c:3239
4009 #, c-format
4010 msgid "Deleted %d signature.\n"
4011 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
4012
4013 #: g10/keyedit.c:3240
4014 #, c-format
4015 msgid "Deleted %d signatures.\n"
4016 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
4017
4018 #: g10/keyedit.c:3243
4019 msgid "Nothing deleted.\n"
4020 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
4021
4022 #: g10/keyedit.c:3276 g10/trustdb.c:1705
4023 #, fuzzy
4024 msgid "invalid"
4025 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
4026
4027 #: g10/keyedit.c:3278
4028 #, fuzzy, c-format
4029 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
4030 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
4031
4032 #: g10/keyedit.c:3285
4033 #, fuzzy, c-format
4034 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
4035 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
4036
4037 #: g10/keyedit.c:3286
4038 #, fuzzy, c-format
4039 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
4040 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
4041
4042 #: g10/keyedit.c:3294
4043 #, fuzzy, c-format
4044 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
4045 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4046
4047 #: g10/keyedit.c:3295
4048 #, fuzzy, c-format
4049 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
4050 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4051
4052 #: g10/keyedit.c:3389
4053 msgid ""
4054 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
4055 "cause\n"
4056 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
4057 msgstr ""
4058 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
4059 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
4060 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
4061
4062 #: g10/keyedit.c:3400
4063 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
4064 msgstr ""
4065 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
4066
4067 #: g10/keyedit.c:3420
4068 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
4069 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
4070
4071 #: g10/keyedit.c:3445
4072 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
4073 msgstr ""
4074 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
4075
4076 #: g10/keyedit.c:3460
4077 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
4078 msgstr ""
4079 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
4080
4081 #: g10/keyedit.c:3482
4082 #, fuzzy
4083 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
4084 msgstr ""
4085 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
4086
4087 #: g10/keyedit.c:3501
4088 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
4089 msgstr ""
4090 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
4091 "åðáíÝëèåé!\n"
4092
4093 #: g10/keyedit.c:3507
4094 #, fuzzy
4095 msgid ""
4096 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
4097 msgstr ""
4098 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
4099 "N): "
4100
4101 #: g10/keyedit.c:3568
4102 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
4103 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
4104
4105 #: g10/keyedit.c:3574
4106 #, fuzzy
4107 msgid "Please select at most one subkey.\n"
4108 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
4109
4110 #: g10/keyedit.c:3578
4111 #, fuzzy
4112 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
4113 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
4114
4115 #: g10/keyedit.c:3581
4116 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
4117 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
4118
4119 #: g10/keyedit.c:3627
4120 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
4121 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
4122
4123 #: g10/keyedit.c:3643
4124 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
4125 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
4126
4127 #: g10/keyedit.c:3721
4128 #, fuzzy, c-format
4129 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
4130 msgstr ""
4131 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
4132 "ðéóôïðïéçèåß\n"
4133
4134 #: g10/keyedit.c:3727
4135 #, c-format
4136 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
4137 msgstr ""
4138
4139 #: g10/keyedit.c:3890
4140 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
4141 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
4142
4143 #: g10/keyedit.c:3929 g10/keyedit.c:4039 g10/keyedit.c:4159 g10/keyedit.c:4300
4144 #, fuzzy, c-format
4145 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
4146 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
4147
4148 #: g10/keyedit.c:4100
4149 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
4150 msgstr ""
4151
4152 #: g10/keyedit.c:4180
4153 #, fuzzy
4154 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
4155 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
4156
4157 #: g10/keyedit.c:4181
4158 #, fuzzy
4159 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
4160 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
4161
4162 #: g10/keyedit.c:4243
4163 #, fuzzy
4164 msgid "Enter the notation: "
4165 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
4166
4167 #: g10/keyedit.c:4392
4168 #, fuzzy
4169 msgid "Proceed? (y/N) "
4170 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
4171
4172 #: g10/keyedit.c:4456
4173 #, c-format
4174 msgid "No user ID with index %d\n"
4175 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4176
4177 #: g10/keyedit.c:4514
4178 #, fuzzy, c-format
4179 msgid "No user ID with hash %s\n"
4180 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4181
4182 #: g10/keyedit.c:4541
4183 #, fuzzy, c-format
4184 msgid "No subkey with index %d\n"
4185 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4186
4187 #: g10/keyedit.c:4676
4188 #, fuzzy, c-format
4189 msgid "user ID: \"%s\"\n"
4190 msgstr "user ID: \""
4191
4192 #: g10/keyedit.c:4679 g10/keyedit.c:4743 g10/keyedit.c:4786
4193 #, fuzzy, c-format
4194 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
4195 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
4196
4197 #: g10/keyedit.c:4681 g10/keyedit.c:4745 g10/keyedit.c:4788
4198 msgid " (non-exportable)"
4199 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
4200
4201 #: g10/keyedit.c:4685
4202 #, c-format
4203 msgid "This signature expired on %s.\n"
4204 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4205
4206 #: g10/keyedit.c:4689
4207 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
4208 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
4209
4210 #: g10/keyedit.c:4693
4211 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4212 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
4213
4214 #: g10/keyedit.c:4720
4215 #, fuzzy, c-format
4216 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4217 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
4218
4219 #: g10/keyedit.c:4746
4220 #, fuzzy
4221 msgid " (non-revocable)"
4222 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
4223
4224 #: g10/keyedit.c:4753
4225 #, fuzzy, c-format
4226 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4227 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
4228
4229 #: g10/keyedit.c:4775
4230 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4231 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
4232
4233 #: g10/keyedit.c:4795
4234 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4235 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
4236
4237 #: g10/keyedit.c:4825
4238 msgid "no secret key\n"
4239 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
4240
4241 #: g10/keyedit.c:4895
4242 #, c-format
4243 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4244 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4245
4246 #: g10/keyedit.c:4912
4247 #, c-format
4248 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4249 msgstr ""
4250 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
4251
4252 #: g10/keyedit.c:4976
4253 #, fuzzy, c-format
4254 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4255 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4256
4257 #: g10/keyedit.c:5038
4258 #, fuzzy, c-format
4259 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4260 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4261
4262 #: g10/keyedit.c:5133
4263 #, fuzzy, c-format
4264 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4265 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
4266
4267 #: g10/keygen.c:269
4268 #, fuzzy, c-format
4269 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4270 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
4271
4272 #: g10/keygen.c:276
4273 #, fuzzy
4274 msgid "too many cipher preferences\n"
4275 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
4276
4277 #: g10/keygen.c:278
4278 #, fuzzy
4279 msgid "too many digest preferences\n"
4280 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
4281
4282 #: g10/keygen.c:280
4283 #, fuzzy
4284 msgid "too many compression preferences\n"
4285 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
4286
4287 #: g10/keygen.c:406
4288 #, fuzzy, c-format
4289 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4290 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
4291
4292 #: g10/keygen.c:889
4293 msgid "writing direct signature\n"
4294 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
4295
4296 #: g10/keygen.c:931
4297 msgid "writing self signature\n"
4298 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
4299
4300 #: g10/keygen.c:988
4301 msgid "writing key binding signature\n"
4302 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
4303
4304 #: g10/keygen.c:1158 g10/keygen.c:1269 g10/keygen.c:1274 g10/keygen.c:1409
4305 #: g10/keygen.c:3137
4306 #, c-format
4307 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4308 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
4309
4310 #: g10/keygen.c:1164 g10/keygen.c:1280 g10/keygen.c:1415 g10/keygen.c:3143
4311 #, c-format
4312 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4313 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
4314
4315 #: g10/keygen.c:1306
4316 msgid ""
4317 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4318 msgstr ""
4319
4320 #: g10/keygen.c:1526
4321 #, fuzzy
4322 msgid "Sign"
4323 msgstr "sign"
4324
4325 #: g10/keygen.c:1529
4326 msgid "Certify"
4327 msgstr ""
4328
4329 #: g10/keygen.c:1532
4330 #, fuzzy
4331 msgid "Encrypt"
4332 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
4333
4334 #: g10/keygen.c:1535
4335 msgid "Authenticate"
4336 msgstr ""
4337
4338 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
4339 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
4340 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
4341 #. functions:
4342 #.
4343 #. s = Toggle signing capability
4344 #. e = Toggle encryption capability
4345 #. a = Toggle authentication capability
4346 #. q = Finish
4347 #.
4348 #: g10/keygen.c:1553
4349 msgid "SsEeAaQq"
4350 msgstr ""
4351
4352 #: g10/keygen.c:1576
4353 #, c-format
4354 msgid "Possible actions for a %s key: "
4355 msgstr ""
4356
4357 #: g10/keygen.c:1580
4358 msgid "Current allowed actions: "
4359 msgstr ""
4360
4361 #: g10/keygen.c:1585
4362 #, c-format
4363 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4364 msgstr ""
4365
4366 #: g10/keygen.c:1588
4367 #, fuzzy, c-format
4368 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4369 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4370
4371 #: g10/keygen.c:1591
4372 #, c-format
4373 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4374 msgstr ""
4375
4376 #: g10/keygen.c:1594
4377 #, c-format
4378 msgid "   (%c) Finished\n"
4379 msgstr ""
4380
4381 #: g10/keygen.c:1650 sm/certreqgen-ui.c:121
4382 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4383 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
4384
4385 #: g10/keygen.c:1652
4386 #, fuzzy, c-format
4387 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4388 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
4389
4390 #: g10/keygen.c:1653
4391 #, c-format
4392 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4393 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
4394
4395 #: g10/keygen.c:1655
4396 #, fuzzy, c-format
4397 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4398 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4399
4400 #: g10/keygen.c:1657
4401 #, fuzzy, c-format
4402 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4403 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4404
4405 #: g10/keygen.c:1658
4406 #, c-format
4407 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4408 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
4409
4410 #: g10/keygen.c:1660
4411 #, c-format
4412 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4413 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4414
4415 #: g10/keygen.c:1662
4416 #, fuzzy, c-format
4417 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4418 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4419
4420 #: g10/keygen.c:1731
4421 #, fuzzy, c-format
4422 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4423 msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
4424
4425 #: g10/keygen.c:1741
4426 #, c-format
4427 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4428 msgstr ""
4429
4430 #: g10/keygen.c:1748 sm/certreqgen-ui.c:142
4431 #, fuzzy, c-format
4432 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4433 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
4434
4435 #: g10/keygen.c:1762 sm/certreqgen-ui.c:147
4436 #, c-format
4437 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4438 msgstr ""
4439
4440 #: g10/keygen.c:1768 sm/certreqgen-ui.c:152
4441 #, c-format
4442 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4443 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
4444
4445 #: g10/keygen.c:1773 g10/keygen.c:1778 sm/certreqgen-ui.c:157
4446 #, c-format
4447 msgid "rounded up to %u bits\n"
4448 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
4449
4450 #: g10/keygen.c:1853
4451 msgid ""
4452 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4453 "         0 = key does not expire\n"
4454 "      <n>  = key expires in n days\n"
4455 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4456 "      <n>m = key expires in n months\n"
4457 "      <n>y = key expires in n years\n"
4458 msgstr ""
4459 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
4460 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4461 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
4462 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
4463 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
4464 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
4465
4466 #: g10/keygen.c:1864
4467 msgid ""
4468 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4469 "         0 = signature does not expire\n"
4470 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4471 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4472 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4473 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4474 msgstr ""
4475 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
4476 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4477 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
4478 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
4479 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
4480 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
4481
4482 #: g10/keygen.c:1887
4483 msgid "Key is valid for? (0) "
4484 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
4485
4486 #: g10/keygen.c:1892
4487 #, fuzzy, c-format
4488 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4489 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
4490
4491 #: g10/keygen.c:1910 g10/keygen.c:1935
4492 msgid "invalid value\n"
4493 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
4494
4495 #: g10/keygen.c:1917
4496 #, fuzzy
4497 msgid "Key does not expire at all\n"
4498 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4499
4500 #: g10/keygen.c:1918
4501 #, fuzzy
4502 msgid "Signature does not expire at all\n"
4503 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4504
4505 #: g10/keygen.c:1923
4506 #, fuzzy, c-format
4507 msgid "Key expires at %s\n"
4508 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
4509
4510 #: g10/keygen.c:1924
4511 #, fuzzy, c-format
4512 msgid "Signature expires at %s\n"
4513 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
4514
4515 #: g10/keygen.c:1928
4516 msgid ""
4517 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4518 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4519 msgstr ""
4520 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
4521 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
4522
4523 #: g10/keygen.c:1941
4524 #, fuzzy
4525 msgid "Is this correct? (y/N) "
4526 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
4527
4528 #: g10/keygen.c:1971
4529 msgid ""
4530 "\n"
4531 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
4532 "\n"
4533 msgstr ""
4534
4535 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
4536 #. but you should keep your existing translation.  In case
4537 #. the new string is not translated this old string will
4538 #. be used.
4539 #: g10/keygen.c:1986
4540 #, fuzzy
4541 msgid ""
4542 "\n"
4543 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4544 "ID\n"
4545 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4546 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4547 "\n"
4548 msgstr ""
4549 "\n"
4550 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
4551 "êáôáóêåõÜæåé\n"
4552 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
4553 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
4554 "\n"
4555
4556 #: g10/keygen.c:2005
4557 msgid "Real name: "
4558 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
4559
4560 #: g10/keygen.c:2013
4561 msgid "Invalid character in name\n"
4562 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
4563
4564 #: g10/keygen.c:2015
4565 msgid "Name may not start with a digit\n"
4566 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
4567
4568 #: g10/keygen.c:2017
4569 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4570 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
4571
4572 #: g10/keygen.c:2025
4573 msgid "Email address: "
4574 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
4575
4576 #: g10/keygen.c:2031
4577 msgid "Not a valid email address\n"
4578 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
4579
4580 #: g10/keygen.c:2039
4581 msgid "Comment: "
4582 msgstr "Ó÷üëéï: "
4583
4584 #: g10/keygen.c:2045
4585 msgid "Invalid character in comment\n"
4586 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
4587
4588 #: g10/keygen.c:2067
4589 #, c-format
4590 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4591 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
4592
4593 #: g10/keygen.c:2073
4594 #, c-format
4595 msgid ""
4596 "You selected this USER-ID:\n"
4597 "    \"%s\"\n"
4598 "\n"
4599 msgstr ""
4600 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
4601 "    \"%s\"\n"
4602 "\n"
4603
4604 #: g10/keygen.c:2078
4605 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4606 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
4607
4608 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4609 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4610 #. string which should be translated accordingly and the
4611 #. letter changed to match the one in the answer string.
4612 #.
4613 #. n = Change name
4614 #. c = Change comment
4615 #. e = Change email
4616 #. o = Okay (ready, continue)
4617 #. q = Quit
4618 #.
4619 #: g10/keygen.c:2094
4620 msgid "NnCcEeOoQq"
4621 msgstr "NnCcEeOoQq"
4622
4623 #: g10/keygen.c:2104
4624 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4625 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
4626
4627 #: g10/keygen.c:2105
4628 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4629 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
4630
4631 #: g10/keygen.c:2124
4632 msgid "Please correct the error first\n"
4633 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
4634
4635 #: g10/keygen.c:2163
4636 msgid ""
4637 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4638 "\n"
4639 msgstr ""
4640 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
4641 "\n"
4642
4643 #: g10/keygen.c:2178
4644 #, c-format
4645 msgid "%s.\n"
4646 msgstr "%s.\n"
4647
4648 #: g10/keygen.c:2184
4649 msgid ""
4650 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4651 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4652 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4653 "\n"
4654 msgstr ""
4655 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
4656 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
4657 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
4658 "\n"
4659
4660 #: g10/keygen.c:2208
4661 msgid ""
4662 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4663 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4664 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4665 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4666 msgstr ""
4667 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
4668 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
4669 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
4670 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
4671
4672 #: g10/keygen.c:3077 g10/keygen.c:3104
4673 msgid "Key generation canceled.\n"
4674 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
4675
4676 #: g10/keygen.c:3309 g10/keygen.c:3476
4677 #, c-format
4678 msgid "writing public key to `%s'\n"
4679 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4680
4681 #: g10/keygen.c:3311 g10/keygen.c:3479
4682 #, fuzzy, c-format
4683 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4684 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4685
4686 #: g10/keygen.c:3314 g10/keygen.c:3482
4687 #, c-format
4688 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4689 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4690
4691 #: g10/keygen.c:3463
4692 #, c-format
4693 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4694 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
4695
4696 #: g10/keygen.c:3470
4697 #, c-format
4698 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4699 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
4700
4701 #: g10/keygen.c:3490
4702 #, c-format
4703 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4704 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4705
4706 #: g10/keygen.c:3498
4707 #, c-format
4708 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4709 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4710
4711 #: g10/keygen.c:3525
4712 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4713 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
4714
4715 #: g10/keygen.c:3536
4716 #, fuzzy
4717 msgid ""
4718 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4719 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4720 msgstr ""
4721 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
4722 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
4723 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
4724 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
4725
4726 #: g10/keygen.c:3549 g10/keygen.c:3694 g10/keygen.c:3815
4727 #, c-format
4728 msgid "Key generation failed: %s\n"
4729 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
4730
4731 #: g10/keygen.c:3604 g10/keygen.c:3745 g10/sign.c:241
4732 #, c-format
4733 msgid ""
4734 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4735 msgstr ""
4736 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4737 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4738
4739 #: g10/keygen.c:3606 g10/keygen.c:3747 g10/sign.c:243
4740 #, c-format
4741 msgid ""
4742 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4743 msgstr ""
4744 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4745 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4746
4747 #: g10/keygen.c:3617 g10/keygen.c:3758
4748 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4749 msgstr ""
4750 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
4751 "ìå ôï OpenPGP\n"
4752
4753 #: g10/keygen.c:3658 g10/keygen.c:3791
4754 #, fuzzy
4755 msgid "Really create? (y/N) "
4756 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
4757
4758 #: g10/keygen.c:3964
4759 #, fuzzy, c-format
4760 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4761 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
4762
4763 #: g10/keygen.c:4012
4764 #, fuzzy, c-format
4765 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4766 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
4767