Preparing for 2.0.12.
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2009-06-17 11:55+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
11 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: agent/call-pinentry.c:226
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
20 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
21
22 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
23 #. for the quality bar.
24 #: agent/call-pinentry.c:584
25 msgid "Quality:"
26 msgstr ""
27
28 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
29 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
30 #. string to describe what this is about.  The length of the
31 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
32 #. translate this entry, a default english text (see source)
33 #. will be used.
34 #: agent/call-pinentry.c:606
35 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
36 msgstr ""
37
38 #: agent/call-pinentry.c:650
39 msgid ""
40 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
41 "session"
42 msgstr ""
43
44 #: agent/call-pinentry.c:653
45 #, fuzzy
46 msgid ""
47 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
48 "this session"
49 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
50
51 #: agent/call-pinentry.c:710
52 #, c-format
53 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
54 msgstr ""
55
56 #: agent/call-pinentry.c:730 agent/call-pinentry.c:742
57 #, fuzzy
58 msgid "PIN too long"
59 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
60
61 #: agent/call-pinentry.c:731
62 #, fuzzy
63 msgid "Passphrase too long"
64 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
65
66 #: agent/call-pinentry.c:739
67 #, fuzzy
68 msgid "Invalid characters in PIN"
69 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
70
71 #: agent/call-pinentry.c:744
72 msgid "PIN too short"
73 msgstr ""
74
75 #: agent/call-pinentry.c:756
76 #, fuzzy
77 msgid "Bad PIN"
78 msgstr "êáêü MPI"
79
80 #: agent/call-pinentry.c:757
81 #, fuzzy
82 msgid "Bad Passphrase"
83 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
84
85 #: agent/call-pinentry.c:793
86 #, fuzzy
87 msgid "Passphrase"
88 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
89
90 #: agent/command-ssh.c:529
91 #, fuzzy, c-format
92 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
93 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
94
95 #: agent/command-ssh.c:688 g10/card-util.c:830 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1079
96 #: g10/keygen.c:3311 g10/keygen.c:3344 g10/keyring.c:1237 g10/keyring.c:1556
97 #: g10/openfile.c:275 g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107
98 #: g10/tdbio.c:547 jnlib/dotlock.c:310
99 #, c-format
100 msgid "can't create `%s': %s\n"
101 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
102
103 #: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:784
104 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
105 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1080 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2794
106 #: g10/keyring.c:1582 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
107 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:780 g10/sign.c:975 g10/sign.c:1091
108 #: g10/sign.c:1247 g10/tdbdump.c:142 g10/tdbdump.c:150 g10/tdbio.c:551
109 #: g10/tdbio.c:615 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1973
110 #: sm/gpgsm.c:2010 sm/gpgsm.c:2048 sm/qualified.c:66
111 #, c-format
112 msgid "can't open `%s': %s\n"
113 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
114
115 #: agent/command-ssh.c:1653 agent/command-ssh.c:1671
116 #, fuzzy, c-format
117 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
118 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
119
120 #: agent/command-ssh.c:1657
121 #, c-format
122 msgid "detected card with S/N: %s\n"
123 msgstr ""
124
125 #: agent/command-ssh.c:1662
126 #, fuzzy, c-format
127 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
128 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
129
130 #: agent/command-ssh.c:1682
131 #, fuzzy, c-format
132 msgid "no suitable card key found: %s\n"
133 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
134
135 #: agent/command-ssh.c:1732
136 #, fuzzy, c-format
137 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
138 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
139
140 #: agent/command-ssh.c:1747
141 #, fuzzy, c-format
142 msgid "error writing key: %s\n"
143 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
144
145 #: agent/command-ssh.c:2055
146 #, fuzzy, c-format
147 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
148 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
149
150 #: agent/command-ssh.c:2383 agent/genkey.c:310 agent/genkey.c:432
151 #, fuzzy
152 msgid "Please re-enter this passphrase"
153 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
154
155 #: agent/command-ssh.c:2404
156 #, c-format
157 msgid ""
158 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
159 "0Awithin gpg-agent's key storage"
160 msgstr ""
161
162 #: agent/command-ssh.c:2442 agent/genkey.c:340 agent/genkey.c:463
163 #: tools/symcryptrun.c:434
164 msgid "does not match - try again"
165 msgstr ""
166
167 #: agent/command-ssh.c:2937
168 #, fuzzy, c-format
169 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
170 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
171
172 #: agent/divert-scd.c:199
173 msgid "Admin PIN"
174 msgstr ""
175
176 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
177 #. used to unblock a PIN.
178 #: agent/divert-scd.c:204
179 msgid "PUK"
180 msgstr ""
181
182 #: agent/divert-scd.c:211
183 msgid "Reset Code"
184 msgstr ""
185
186 #: agent/divert-scd.c:237
187 #, c-format
188 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's keypad for input."
189 msgstr ""
190
191 #: agent/divert-scd.c:286
192 #, fuzzy
193 msgid "Repeat this Reset Code"
194 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
195
196 #: agent/divert-scd.c:288
197 #, fuzzy
198 msgid "Repeat this PUK"
199 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
200
201 #: agent/divert-scd.c:289
202 #, fuzzy
203 msgid "Repeat this PIN"
204 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
205
206 #: agent/divert-scd.c:294
207 #, fuzzy
208 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
209 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
210
211 #: agent/divert-scd.c:296
212 #, fuzzy
213 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
214 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
215
216 #: agent/divert-scd.c:297
217 #, fuzzy
218 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
219 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
220
221 #: agent/divert-scd.c:309
222 #, c-format
223 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
224 msgstr ""
225
226 #: agent/genkey.c:108 sm/certreqgen-ui.c:284 sm/export.c:638 sm/export.c:654
227 #: sm/import.c:537 sm/import.c:562
228 #, fuzzy, c-format
229 msgid "error creating temporary file: %s\n"
230 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
231
232 #: agent/genkey.c:115 sm/export.c:645 sm/import.c:545
233 #, fuzzy, c-format
234 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
235 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
236
237 #: agent/genkey.c:153 agent/genkey.c:159
238 #, fuzzy
239 msgid "Enter new passphrase"
240 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
241
242 #: agent/genkey.c:167
243 #, fuzzy
244 msgid "Take this one anyway"
245 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
246
247 #: agent/genkey.c:193
248 #, c-format
249 msgid ""
250 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
251 "at least %u character long."
252 msgid_plural ""
253 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
254 "at least %u characters long."
255 msgstr[0] ""
256 msgstr[1] ""
257
258 #: agent/genkey.c:214
259 #, c-format
260 msgid ""
261 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
262 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
263 msgid_plural ""
264 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
265 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
266 msgstr[0] ""
267 msgstr[1] ""
268
269 #: agent/genkey.c:237
270 #, c-format
271 msgid ""
272 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
273 "a known term or match%%0Acertain pattern."
274 msgstr ""
275
276 #: agent/genkey.c:253
277 #, c-format
278 msgid ""
279 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
280 msgstr ""
281
282 #: agent/genkey.c:255
283 #, c-format
284 msgid ""
285 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
286 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
287 msgstr ""
288
289 #: agent/genkey.c:264
290 msgid "Yes, protection is not needed"
291 msgstr ""
292
293 #: agent/genkey.c:308
294 #, fuzzy, c-format
295 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
296 msgstr ""
297 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
298 "\n"
299
300 #: agent/genkey.c:431
301 #, fuzzy
302 msgid "Please enter the new passphrase"
303 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
304
305 #: agent/gpg-agent.c:119 agent/preset-passphrase.c:72 scd/scdaemon.c:103
306 #: tools/gpg-check-pattern.c:70
307 #, fuzzy
308 msgid ""
309 "@Options:\n"
310 " "
311 msgstr ""
312 "@\n"
313 "ÅðéëïãÝò:\n"
314 " "
315
316 #: agent/gpg-agent.c:121 scd/scdaemon.c:105
317 msgid "run in server mode (foreground)"
318 msgstr ""
319
320 #: agent/gpg-agent.c:122 scd/scdaemon.c:108
321 msgid "run in daemon mode (background)"
322 msgstr ""
323
324 #: agent/gpg-agent.c:123 g10/gpg.c:483 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:88
325 #: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:279 tools/gpg-connect-agent.c:69
326 #: tools/gpgconf.c:80 tools/symcryptrun.c:164
327 msgid "verbose"
328 msgstr "áíáëõôéêÜ"
329
330 #: agent/gpg-agent.c:124 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:110
331 #: sm/gpgsm.c:280
332 msgid "be somewhat more quiet"
333 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
334
335 #: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:111
336 msgid "sh-style command output"
337 msgstr ""
338
339 #: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:112
340 msgid "csh-style command output"
341 msgstr ""
342
343 #: agent/gpg-agent.c:127 scd/scdaemon.c:113 sm/gpgsm.c:309
344 #: tools/symcryptrun.c:167
345 #, fuzzy
346 msgid "|FILE|read options from FILE"
347 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
348
349 #: agent/gpg-agent.c:132 scd/scdaemon.c:123
350 msgid "do not detach from the console"
351 msgstr ""
352
353 #: agent/gpg-agent.c:133
354 msgid "do not grab keyboard and mouse"
355 msgstr ""
356
357 #: agent/gpg-agent.c:134 tools/symcryptrun.c:166
358 #, fuzzy
359 msgid "use a log file for the server"
360 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
361
362 #: agent/gpg-agent.c:136
363 #, fuzzy
364 msgid "use a standard location for the socket"
365 msgstr ""
366 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
367
368 #: agent/gpg-agent.c:139
369 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
370 msgstr ""
371
372 #: agent/gpg-agent.c:142
373 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
374 msgstr ""
375
376 #: agent/gpg-agent.c:143
377 #, fuzzy
378 msgid "do not use the SCdaemon"
379 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
380
381 #: agent/gpg-agent.c:155
382 msgid "ignore requests to change the TTY"
383 msgstr ""
384
385 #: agent/gpg-agent.c:157
386 msgid "ignore requests to change the X display"
387 msgstr ""
388
389 #: agent/gpg-agent.c:160
390 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
391 msgstr ""
392
393 #: agent/gpg-agent.c:173
394 msgid "do not use the PIN cache when signing"
395 msgstr ""
396
397 #: agent/gpg-agent.c:175
398 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
399 msgstr ""
400
401 #: agent/gpg-agent.c:177
402 #, fuzzy
403 msgid "allow presetting passphrase"
404 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
405
406 #: agent/gpg-agent.c:178
407 msgid "enable ssh-agent emulation"
408 msgstr ""
409
410 #: agent/gpg-agent.c:180
411 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
412 msgstr ""
413
414 #: agent/gpg-agent.c:329 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:160
415 #: scd/scdaemon.c:244 sm/gpgsm.c:511 tools/gpg-connect-agent.c:180
416 #: tools/gpgconf.c:102 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
417 #, fuzzy
418 msgid "Please report bugs to <"
419 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
420
421 #: agent/gpg-agent.c:338
422 #, fuzzy
423 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
424 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
425
426 #: agent/gpg-agent.c:340
427 msgid ""
428 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
429 "Secret key management for GnuPG\n"
430 msgstr ""
431
432 #: agent/gpg-agent.c:375 g10/gpg.c:980 scd/scdaemon.c:305 sm/gpgsm.c:638
433 #, c-format
434 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
435 msgstr ""
436
437 #: agent/gpg-agent.c:584 agent/protect-tool.c:1030 kbx/kbxutil.c:429
438 #: scd/scdaemon.c:399 sm/gpgsm.c:877 sm/gpgsm.c:880 tools/symcryptrun.c:996
439 #: tools/gpg-check-pattern.c:177
440 #, c-format
441 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
442 msgstr ""
443
444 #: agent/gpg-agent.c:683 g10/gpg.c:2085 scd/scdaemon.c:481 sm/gpgsm.c:969
445 #, c-format
446 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
447 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
448
449 #: agent/gpg-agent.c:688 agent/gpg-agent.c:1301 g10/gpg.c:2089
450 #: scd/scdaemon.c:486 sm/gpgsm.c:973 tools/symcryptrun.c:929
451 #, c-format
452 msgid "option file `%s': %s\n"
453 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
454
455 #: agent/gpg-agent.c:696 g10/gpg.c:2096 scd/scdaemon.c:494 sm/gpgsm.c:980
456 #, c-format
457 msgid "reading options from `%s'\n"
458 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
459
460 #: agent/gpg-agent.c:1050 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
461 #: g10/plaintext.c:162
462 #, c-format
463 msgid "error creating `%s': %s\n"
464 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
465
466 #: agent/gpg-agent.c:1414 agent/gpg-agent.c:1532 agent/gpg-agent.c:1536
467 #: agent/gpg-agent.c:1577 agent/gpg-agent.c:1581 g10/exec.c:172
468 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:990
469 #, c-format
470 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
471 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
472
473 #: agent/gpg-agent.c:1428 scd/scdaemon.c:1004
474 msgid "name of socket too long\n"
475 msgstr ""
476
477 #: agent/gpg-agent.c:1451 scd/scdaemon.c:1027
478 #, fuzzy, c-format
479 msgid "can't create socket: %s\n"
480 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
481
482 #: agent/gpg-agent.c:1460
483 #, c-format
484 msgid "socket name `%s' is too long\n"
485 msgstr ""
486
487 #: agent/gpg-agent.c:1478
488 #, fuzzy
489 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
490 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
491
492 #: agent/gpg-agent.c:1489 scd/scdaemon.c:1046
493 #, fuzzy
494 msgid "error getting nonce for the socket\n"
495 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
496
497 #: agent/gpg-agent.c:1494 scd/scdaemon.c:1049
498 #, fuzzy, c-format
499 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
500 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
501
502 #: agent/gpg-agent.c:1506 scd/scdaemon.c:1058
503 #, fuzzy, c-format
504 msgid "listen() failed: %s\n"
505 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
506
507 #: agent/gpg-agent.c:1512 scd/scdaemon.c:1065
508 #, fuzzy, c-format
509 msgid "listening on socket `%s'\n"
510 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
511
512 #: agent/gpg-agent.c:1540 agent/gpg-agent.c:1587 g10/openfile.c:432
513 #, fuzzy, c-format
514 msgid "directory `%s' created\n"
515 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
516
517 #: agent/gpg-agent.c:1593
518 #, fuzzy, c-format
519 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
520 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
521
522 #: agent/gpg-agent.c:1597
523 #, fuzzy, c-format
524 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
525 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
526
527 #: agent/gpg-agent.c:1727 scd/scdaemon.c:1081
528 #, fuzzy, c-format
529 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
530 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
531
532 #: agent/gpg-agent.c:1749
533 #, c-format
534 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
535 msgstr ""
536
537 #: agent/gpg-agent.c:1754
538 #, c-format
539 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
540 msgstr ""
541
542 #: agent/gpg-agent.c:1774
543 #, c-format
544 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
545 msgstr ""
546
547 #: agent/gpg-agent.c:1779
548 #, c-format
549 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
550 msgstr ""
551
552 #: agent/gpg-agent.c:1919 scd/scdaemon.c:1218
553 #, fuzzy, c-format
554 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
555 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
556
557 #: agent/gpg-agent.c:2028 scd/scdaemon.c:1285
558 #, fuzzy, c-format
559 msgid "%s %s stopped\n"
560 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
561
562 #: agent/gpg-agent.c:2156
563 #, fuzzy
564 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
565 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
566
567 #: agent/gpg-agent.c:2167 common/simple-pwquery.c:352 common/asshelp.c:326
568 #: tools/gpg-connect-agent.c:2133
569 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
570 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
571
572 #: agent/gpg-agent.c:2180 common/simple-pwquery.c:364 common/asshelp.c:338
573 #: tools/gpg-connect-agent.c:2144
574 #, c-format
575 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
576 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
577
578 #: agent/preset-passphrase.c:98
579 #, fuzzy
580 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
581 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
582
583 #: agent/preset-passphrase.c:101
584 msgid ""
585 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
586 "Password cache maintenance\n"
587 msgstr ""
588
589 #: agent/protect-tool.c:112 g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:184
590 #: tools/gpgconf.c:60
591 msgid ""
592 "@Commands:\n"
593 " "
594 msgstr ""
595 "@ÅíôïëÝò:\n"
596 " "
597
598 #: agent/protect-tool.c:124 g10/gpg.c:436 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:81
599 #: sm/gpgsm.c:224 tools/gpg-connect-agent.c:67 tools/gpgconf.c:77
600 #: tools/symcryptrun.c:157
601 msgid ""
602 "@\n"
603 "Options:\n"
604 " "
605 msgstr ""
606 "@\n"
607 "ÅðéëïãÝò:\n"
608 " "
609
610 #: agent/protect-tool.c:163
611 #, fuzzy
612 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
613 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
614
615 #: agent/protect-tool.c:165
616 msgid ""
617 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
618 "Secret key maintenance tool\n"
619 msgstr ""
620
621 #: agent/protect-tool.c:1151
622 #, fuzzy
623 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
624 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
625
626 #: agent/protect-tool.c:1156
627 #, fuzzy
628 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
629 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
630
631 #: agent/protect-tool.c:1162
632 msgid ""
633 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
634 "system."
635 msgstr ""
636
637 #: agent/protect-tool.c:1167
638 #, fuzzy
639 msgid ""
640 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
641 "needed to complete this operation."
642 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
643
644 #: agent/protect-tool.c:1172 tools/symcryptrun.c:435
645 #, fuzzy
646 msgid "Passphrase:"
647 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
648
649 #: agent/protect-tool.c:1177 tools/symcryptrun.c:446
650 #, fuzzy
651 msgid "cancelled\n"
652 msgstr "Áêýñùóç"
653
654 #: agent/protect-tool.c:1179 tools/symcryptrun.c:442
655 #, fuzzy, c-format
656 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
657 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
658
659 #: agent/trustlist.c:136 agent/trustlist.c:334
660 #, fuzzy, c-format
661 msgid "error opening `%s': %s\n"
662 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
663
664 #: agent/trustlist.c:151 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
665 #, fuzzy, c-format
666 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
667 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
668
669 #: agent/trustlist.c:171 agent/trustlist.c:179
670 #, c-format
671 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
672 msgstr ""
673
674 #: agent/trustlist.c:185
675 #, fuzzy, c-format
676 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
677 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
678
679 #: agent/trustlist.c:229
680 #, fuzzy, c-format
681 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
682 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
683
684 #: agent/trustlist.c:254 agent/trustlist.c:261
685 #, c-format
686 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
687 msgstr ""
688
689 #: agent/trustlist.c:295 common/helpfile.c:126
690 #, fuzzy, c-format
691 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
692 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
693
694 #: agent/trustlist.c:399 agent/trustlist.c:449
695 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
696 msgstr ""
697
698 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
699 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
700 #. Pinentry to insert a line break.  The double
701 #. percent sign is actually needed because it is also
702 #. a printf format string.  If you need to insert a
703 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
704 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
705 #. certificate.
706 #: agent/trustlist.c:610
707 #, c-format
708 msgid ""
709 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
710 "certificates?"
711 msgstr ""
712
713 #: agent/trustlist.c:619 common/audit.c:467
714 #, fuzzy
715 msgid "Yes"
716 msgstr "íáé|íáß"
717
718 #: agent/trustlist.c:619 common/audit.c:469
719 msgid "No"
720 msgstr ""
721
722 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
723 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
724 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
725 #. needed because it is also a printf format string.  If you
726 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
727 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
728 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
729 #. as stored in the certificate.
730 #: agent/trustlist.c:653
731 #, c-format
732 msgid ""
733 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
734 "fingerprint:%%0A  %s"
735 msgstr ""
736
737 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
738 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
739 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
740 #: agent/trustlist.c:667
741 msgid "Correct"
742 msgstr ""
743
744 #: agent/trustlist.c:667
745 msgid "Wrong"
746 msgstr ""
747
748 #: agent/findkey.c:156
749 #, c-format
750 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
751 msgstr ""
752
753 #: agent/findkey.c:172
754 #, c-format
755 msgid ""
756 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
757 "it now."
758 msgstr ""
759
760 #: agent/findkey.c:186 agent/findkey.c:193
761 #, fuzzy
762 msgid "Change passphrase"
763 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
764
765 #: agent/findkey.c:194
766 msgid "I'll change it later"
767 msgstr ""
768
769 #: common/exechelp.c:528 common/exechelp.c:625 tools/gpgconf-comp.c:1475
770 #: tools/gpgconf-comp.c:1814
771 #, fuzzy, c-format
772 msgid "error creating a pipe: %s\n"
773 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
774
775 #: common/exechelp.c:599 common/exechelp.c:658
776 #, fuzzy, c-format
777 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
778 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
779
780 #: common/exechelp.c:637 common/exechelp.c:765 common/exechelp.c:1000
781 #, fuzzy, c-format
782 msgid "error forking process: %s\n"
783 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
784
785 #: common/exechelp.c:811 common/exechelp.c:864
786 #, c-format
787 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
788 msgstr ""
789
790 #: common/exechelp.c:819
791 #, fuzzy, c-format
792 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
793 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
794
795 #: common/exechelp.c:825 common/exechelp.c:875
796 #, fuzzy, c-format
797 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
798 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
799
800 #: common/exechelp.c:870
801 #, c-format
802 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
803 msgstr ""
804
805 #: common/exechelp.c:883
806 #, fuzzy, c-format
807 msgid "error running `%s': terminated\n"
808 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
809
810 #: common/http.c:1674
811 #, fuzzy, c-format
812 msgid "error creating socket: %s\n"
813 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
814
815 #: common/http.c:1718
816 #, fuzzy
817 msgid "host not found"
818 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
819
820 #: common/simple-pwquery.c:338
821 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
822 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
823
824 #: common/simple-pwquery.c:395
825 #, c-format
826 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
827 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
828
829 #: common/simple-pwquery.c:406
830 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
831 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
832
833 #: common/simple-pwquery.c:416
834 #, fuzzy
835 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
836 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
837
838 #: common/simple-pwquery.c:579 common/simple-pwquery.c:675
839 #, fuzzy
840 msgid "canceled by user\n"
841 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
842
843 #: common/simple-pwquery.c:594 common/simple-pwquery.c:681
844 #, fuzzy
845 msgid "problem with the agent\n"
846 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
847
848 #: common/sysutils.c:105
849 #, c-format
850 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
851 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
852
853 #: common/sysutils.c:200
854 #, fuzzy, c-format
855 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
856 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
857
858 #: common/sysutils.c:232
859 #, fuzzy, c-format
860 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
861 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
862
863 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
864 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
865 msgid "yes"
866 msgstr "íáé|íáß"
867
868 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
869 msgid "yY"
870 msgstr "yY"
871
872 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
873 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
874 msgid "no"
875 msgstr "ü÷é|ï÷é"
876
877 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
878 msgid "nN"
879 msgstr "nN"
880
881 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
882 #: common/yesno.c:72
883 msgid "quit"
884 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
885
886 #: common/yesno.c:75
887 msgid "qQ"
888 msgstr "qQ"
889
890 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
891 #: common/yesno.c:109
892 msgid "okay|okay"
893 msgstr ""
894
895 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
896 #: common/yesno.c:111
897 msgid "cancel|cancel"
898 msgstr ""
899
900 #: common/yesno.c:112
901 msgid "oO"
902 msgstr ""
903
904 #: common/yesno.c:113
905 #, fuzzy
906 msgid "cC"
907 msgstr "c"
908
909 #: common/miscellaneous.c:77
910 #, c-format
911 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
912 msgstr ""
913
914 #: common/miscellaneous.c:80
915 #, c-format
916 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
917 msgstr ""
918
919 #: common/asshelp.c:244 tools/gpg-connect-agent.c:2101
920 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
921 msgstr ""
922
923 #: common/asshelp.c:349
924 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
925 msgstr ""
926
927 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
928 #. verbatim.  It will not be printed.
929 #: common/audit.c:474
930 msgid "|audit-log-result|Good"
931 msgstr ""
932
933 #: common/audit.c:477
934 msgid "|audit-log-result|Bad"
935 msgstr ""
936
937 #: common/audit.c:479
938 msgid "|audit-log-result|Not supported"
939 msgstr ""
940
941 #: common/audit.c:481
942 #, fuzzy
943 msgid "|audit-log-result|No certificate"
944 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
945
946 #: common/audit.c:483
947 msgid "|audit-log-result|Error"
948 msgstr ""
949
950 #: common/audit.c:716
951 #, fuzzy
952 msgid "Certificate chain available"
953 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
954
955 #: common/audit.c:723
956 #, fuzzy
957 msgid "root certificate missing"
958 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
959
960 #: common/audit.c:749
961 msgid "Data encryption succeeded"
962 msgstr ""
963
964 #: common/audit.c:754 common/audit.c:815 common/audit.c:835 common/audit.c:859
965 #, fuzzy
966 msgid "Data available"
967 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
968
969 #: common/audit.c:757
970 #, fuzzy
971 msgid "Session key created"
972 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
973
974 #: common/audit.c:762
975 #, fuzzy, c-format
976 msgid "algorithm: %s"
977 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
978
979 #: common/audit.c:764 common/audit.c:766
980 #, fuzzy, c-format
981 msgid "unsupported algorithm: %s"
982 msgstr ""
983 "\n"
984 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
985
986 #: common/audit.c:768
987 #, fuzzy
988 msgid "seems to be not encrypted"
989 msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
990
991 #: common/audit.c:774
992 msgid "Number of recipients"
993 msgstr ""
994
995 #: common/audit.c:782
996 #, c-format
997 msgid "Recipient %d"
998 msgstr ""
999
1000 #: common/audit.c:810
1001 msgid "Data signing succeeded"
1002 msgstr ""
1003
1004 #: common/audit.c:830
1005 msgid "Data decryption succeeded"
1006 msgstr ""
1007
1008 #: common/audit.c:855
1009 #, fuzzy
1010 msgid "Data verification succeeded"
1011 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
1012
1013 #: common/audit.c:864
1014 #, fuzzy
1015 msgid "Signature available"
1016 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1017
1018 #: common/audit.c:869
1019 #, fuzzy
1020 msgid "Parsing signature succeeded"
1021 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
1022
1023 #: common/audit.c:874
1024 #, fuzzy, c-format
1025 msgid "Bad hash algorithm: %s"
1026 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
1027
1028 #: common/audit.c:889
1029 #, fuzzy, c-format
1030 msgid "Signature %d"
1031 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1032
1033 #: common/audit.c:905
1034 #, fuzzy
1035 msgid "Certificate chain valid"
1036 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
1037
1038 #: common/audit.c:916
1039 #, fuzzy
1040 msgid "Root certificate trustworthy"
1041 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1042
1043 #: common/audit.c:926
1044 #, fuzzy
1045 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
1046 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1047
1048 #: common/audit.c:943
1049 #, fuzzy
1050 msgid "Included certificates"
1051 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1052
1053 #: common/audit.c:1002
1054 msgid "No audit log entries."
1055 msgstr ""
1056
1057 #: common/audit.c:1051
1058 #, fuzzy
1059 msgid "Unknown operation"
1060 msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
1061
1062 #: common/audit.c:1069
1063 msgid "Gpg-Agent usable"
1064 msgstr ""
1065
1066 #: common/audit.c:1079
1067 msgid "Dirmngr usable"
1068 msgstr ""
1069
1070 #: common/audit.c:1115
1071 #, fuzzy, c-format
1072 msgid "No help available for `%s'."
1073 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
1074
1075 #: common/helpfile.c:80
1076 #, fuzzy
1077 msgid "ignoring garbage line"
1078 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1079
1080 #: common/gettime.c:503
1081 #, fuzzy
1082 msgid "[none]"
1083 msgstr "Üãíùóôï"
1084
1085 #: g10/armor.c:379
1086 #, c-format
1087 msgid "armor: %s\n"
1088 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
1089
1090 #: g10/armor.c:418
1091 msgid "invalid armor header: "
1092 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1093
1094 #: g10/armor.c:429
1095 msgid "armor header: "
1096 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1097
1098 #: g10/armor.c:442
1099 msgid "invalid clearsig header\n"
1100 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
1101
1102 #: g10/armor.c:455
1103 #, fuzzy
1104 msgid "unknown armor header: "
1105 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1106
1107 #: g10/armor.c:508
1108 msgid "nested clear text signatures\n"
1109 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
1110
1111 #: g10/armor.c:643
1112 #, fuzzy
1113 msgid "unexpected armor: "
1114 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
1115
1116 #: g10/armor.c:655
1117 msgid "invalid dash escaped line: "
1118 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
1119
1120 #: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
1121 #, fuzzy, c-format
1122 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1123 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
1124
1125 #: g10/armor.c:852
1126 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1127 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
1128
1129 #: g10/armor.c:886
1130 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1131 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
1132
1133 #: g10/armor.c:894
1134 msgid "malformed CRC\n"
1135 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
1136
1137 #: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
1138 #, fuzzy, c-format
1139 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1140 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
1141
1142 #: g10/armor.c:918
1143 #, fuzzy
1144 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1145 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
1146
1147 #: g10/armor.c:922
1148 msgid "error in trailer line\n"
1149 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1150
1151 #: g10/armor.c:1233
1152 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1153 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1154
1155 #: g10/armor.c:1238
1156 #, c-format
1157 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1158 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
1159
1160 #: g10/armor.c:1242
1161 msgid ""
1162 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1163 msgstr ""
1164 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
1165 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
1166
1167 #: g10/build-packet.c:976
1168 msgid ""
1169 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1170 "an '='\n"
1171 msgstr ""
1172 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1173 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1174
1175 #: g10/build-packet.c:988
1176 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1177 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1178
1179 #: g10/build-packet.c:994
1180 #, fuzzy
1181 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1182 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1183
1184 #: g10/build-packet.c:1012
1185 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1186 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1187
1188 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
1189 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1190 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
1191
1192 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
1193 msgid "not human readable"
1194 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
1195
1196 #: g10/card-util.c:85 g10/card-util.c:371
1197 #, fuzzy, c-format
1198 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1199 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
1200
1201 #: g10/card-util.c:90
1202 #, c-format
1203 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1204 msgstr ""
1205
1206 #: g10/card-util.c:98 g10/card-util.c:1611 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1549
1207 #: g10/keygen.c:2985 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
1208 #, fuzzy
1209 msgid "can't do this in batch mode\n"
1210 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
1211
1212 #: g10/card-util.c:106
1213 #, fuzzy
1214 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1215 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1216
1217 #: g10/card-util.c:108 scd/app-openpgp.c:2010
1218 #, fuzzy
1219 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1220 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
1221
1222 #: g10/card-util.c:141 g10/card-util.c:1340 g10/card-util.c:1419
1223 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1598
1224 #: g10/keygen.c:1679 sm/certreqgen-ui.c:128 sm/certreqgen-ui.c:182
1225 msgid "Your selection? "
1226 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
1227
1228 #: g10/card-util.c:269 g10/card-util.c:319
1229 msgid "[not set]"
1230 msgstr ""
1231
1232 #: g10/card-util.c:509
1233 #, fuzzy
1234 msgid "male"
1235 msgstr "enable"
1236
1237 #: g10/card-util.c:510
1238 #, fuzzy
1239 msgid "female"
1240 msgstr "enable"
1241
1242 #: g10/card-util.c:510
1243 #, fuzzy
1244 msgid "unspecified"
1245 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
1246
1247 #: g10/card-util.c:537
1248 #, fuzzy
1249 msgid "not forced"
1250 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1251
1252 #: g10/card-util.c:537
1253 msgid "forced"
1254 msgstr ""
1255
1256 #: g10/card-util.c:628
1257 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1258 msgstr ""
1259
1260 #: g10/card-util.c:630
1261 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1262 msgstr ""
1263
1264 #: g10/card-util.c:632
1265 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1266 msgstr ""
1267
1268 #: g10/card-util.c:649
1269 msgid "Cardholder's surname: "
1270 msgstr ""
1271
1272 #: g10/card-util.c:651
1273 msgid "Cardholder's given name: "
1274 msgstr ""
1275
1276 #: g10/card-util.c:669
1277 #, c-format
1278 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1279 msgstr ""
1280
1281 #: g10/card-util.c:690
1282 #, fuzzy
1283 msgid "URL to retrieve public key: "
1284 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
1285
1286 #: g10/card-util.c:698
1287 #, c-format
1288 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1289 msgstr ""
1290
1291 #: g10/card-util.c:791 tools/no-libgcrypt.c:30
1292 #, fuzzy, c-format
1293 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1294 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1295
1296 #: g10/card-util.c:803 g10/import.c:283
1297 #, c-format
1298 msgid "error reading `%s': %s\n"
1299 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
1300
1301 #: g10/card-util.c:836
1302 #, fuzzy, c-format
1303 msgid "error writing `%s': %s\n"
1304 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1305
1306 #: g10/card-util.c:863
1307 msgid "Login data (account name): "
1308 msgstr ""
1309
1310 #: g10/card-util.c:873
1311 #, c-format
1312 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1313 msgstr ""
1314
1315 #: g10/card-util.c:909
1316 msgid "Private DO data: "
1317 msgstr ""
1318
1319 #: g10/card-util.c:919
1320 #, c-format
1321 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1322 msgstr ""
1323
1324 #: g10/card-util.c:1002
1325 #, fuzzy
1326 msgid "Language preferences: "
1327 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
1328
1329 #: g10/card-util.c:1010
1330 #, fuzzy
1331 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1332 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1333
1334 #: g10/card-util.c:1019
1335 #, fuzzy
1336 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1337 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1338
1339 #: g10/card-util.c:1041
1340 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1341 msgstr ""
1342
1343 #: g10/card-util.c:1055
1344 #, fuzzy
1345 msgid "Error: invalid response.\n"
1346 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1347
1348 #: g10/card-util.c:1077
1349 #, fuzzy
1350 msgid "CA fingerprint: "
1351 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1352
1353 #: g10/card-util.c:1100
1354 #, fuzzy
1355 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1356 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1357
1358 #: g10/card-util.c:1150
1359 #, fuzzy, c-format
1360 msgid "key operation not possible: %s\n"
1361 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1362
1363 #: g10/card-util.c:1151
1364 #, fuzzy
1365 msgid "not an OpenPGP card"
1366 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1367
1368 #: g10/card-util.c:1160
1369 #, fuzzy, c-format
1370 msgid "error getting current key info: %s\n"
1371 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1372
1373 #: g10/card-util.c:1247
1374 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1375 msgstr ""
1376
1377 #: g10/card-util.c:1267 g10/card-util.c:1276
1378 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1379 msgstr ""
1380
1381 #: g10/card-util.c:1288
1382 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1383 msgstr ""
1384
1385 #: g10/card-util.c:1297
1386 #, c-format
1387 msgid ""
1388 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1389 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1390 "You should change them using the command --change-pin\n"
1391 msgstr ""
1392
1393 #: g10/card-util.c:1331
1394 #, fuzzy
1395 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1396 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1397
1398 #: g10/card-util.c:1333 g10/card-util.c:1410
1399 #, fuzzy
1400 msgid "   (1) Signature key\n"
1401 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1402
1403 #: g10/card-util.c:1334 g10/card-util.c:1412
1404 #, fuzzy
1405 msgid "   (2) Encryption key\n"
1406 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1407
1408 #: g10/card-util.c:1335 g10/card-util.c:1414
1409 msgid "   (3) Authentication key\n"
1410 msgstr ""
1411
1412 #: g10/card-util.c:1351 g10/card-util.c:1430 g10/keyedit.c:945
1413 #: g10/keygen.c:1602 g10/keygen.c:1630 g10/keygen.c:1732 g10/revoke.c:685
1414 msgid "Invalid selection.\n"
1415 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1416
1417 #: g10/card-util.c:1407
1418 #, fuzzy
1419 msgid "Please select where to store the key:\n"
1420 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
1421
1422 #: g10/card-util.c:1442
1423 #, fuzzy
1424 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1425 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
1426
1427 #: g10/card-util.c:1447
1428 #, fuzzy
1429 msgid "secret parts of key are not available\n"
1430 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
1431
1432 #: g10/card-util.c:1452
1433 #, fuzzy
1434 msgid "secret key already stored on a card\n"
1435 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1436
1437 #: g10/card-util.c:1521 g10/keyedit.c:1380
1438 msgid "quit this menu"
1439 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
1440
1441 #: g10/card-util.c:1523
1442 #, fuzzy
1443 msgid "show admin commands"
1444 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1445
1446 #: g10/card-util.c:1524 g10/keyedit.c:1383
1447 msgid "show this help"
1448 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
1449
1450 #: g10/card-util.c:1526
1451 #, fuzzy
1452 msgid "list all available data"
1453 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1454
1455 #: g10/card-util.c:1529
1456 msgid "change card holder's name"
1457 msgstr ""
1458
1459 #: g10/card-util.c:1530
1460 msgid "change URL to retrieve key"
1461 msgstr ""
1462
1463 #: g10/card-util.c:1531
1464 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1465 msgstr ""
1466
1467 #: g10/card-util.c:1532
1468 #, fuzzy
1469 msgid "change the login name"
1470 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
1471
1472 #: g10/card-util.c:1533
1473 #, fuzzy
1474 msgid "change the language preferences"
1475 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
1476
1477 #: g10/card-util.c:1534
1478 msgid "change card holder's sex"
1479 msgstr ""
1480
1481 #: g10/card-util.c:1535
1482 #, fuzzy
1483 msgid "change a CA fingerprint"
1484 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1485
1486 #: g10/card-util.c:1536
1487 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1488 msgstr ""
1489
1490 #: g10/card-util.c:1537
1491 #, fuzzy
1492 msgid "generate new keys"
1493 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1494
1495 #: g10/card-util.c:1538
1496 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1497 msgstr ""
1498
1499 #: g10/card-util.c:1539
1500 msgid "verify the PIN and list all data"
1501 msgstr ""
1502
1503 #: g10/card-util.c:1540
1504 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1505 msgstr ""
1506
1507 #: g10/card-util.c:1663 g10/keyedit.c:1654
1508 msgid "Command> "
1509 msgstr "ÅíôïëÞ> "
1510
1511 #: g10/card-util.c:1706
1512 #, fuzzy
1513 msgid "Admin-only command\n"
1514 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1515
1516 #: g10/card-util.c:1737
1517 #, fuzzy
1518 msgid "Admin commands are allowed\n"
1519 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1520
1521 #: g10/card-util.c:1739
1522 #, fuzzy
1523 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1524 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1525
1526 #: g10/card-util.c:1832 g10/keyedit.c:2277
1527 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1528 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1529
1530 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
1531 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1532 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1533
1534 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3967 g10/keyring.c:387 g10/keyring.c:698
1535 #, c-format
1536 msgid "can't open `%s'\n"
1537 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1538
1539 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3435 g10/keyserver.c:1734
1540 #: g10/revoke.c:226
1541 #, fuzzy, c-format
1542 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1543 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1544
1545 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2417 g10/keyserver.c:1748
1546 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1547 #, c-format
1548 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1549 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1550
1551 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1552 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1553 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
1554
1555 #: g10/delkey.c:133
1556 #, fuzzy
1557 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1558 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
1559
1560 #: g10/delkey.c:145
1561 #, fuzzy
1562 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1563 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
1564
1565 #: g10/delkey.c:153
1566 #, fuzzy
1567 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1568 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
1569
1570 #: g10/delkey.c:163
1571 #, c-format
1572 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1573 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1574
1575 #: g10/delkey.c:173
1576 msgid "ownertrust information cleared\n"
1577 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
1578
1579 #: g10/delkey.c:204
1580 #, c-format
1581 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1582 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
1583
1584 #: g10/delkey.c:206
1585 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1586 msgstr ""
1587 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
1588
1589 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1266
1590 #, c-format
1591 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1592 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1593
1594 #: g10/encode.c:232
1595 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1596 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
1597
1598 #: g10/encode.c:246
1599 #, c-format
1600 msgid "using cipher %s\n"
1601 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
1602
1603 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1604 #, c-format
1605 msgid "`%s' already compressed\n"
1606 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1607
1608 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:561
1609 #, c-format
1610 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1611 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
1612
1613 #: g10/encode.c:485
1614 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1615 msgstr ""
1616 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
1617 "pgp2\n"
1618
1619 #: g10/encode.c:510
1620 #, c-format
1621 msgid "reading from `%s'\n"
1622 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1623
1624 #: g10/encode.c:541
1625 msgid ""
1626 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1627 msgstr ""
1628 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
1629 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
1630
1631 #: g10/encode.c:559
1632 #, fuzzy, c-format
1633 msgid ""
1634 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1635 msgstr ""
1636 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1637 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1638
1639 #: g10/encode.c:655 g10/sign.c:936
1640 #, fuzzy, c-format
1641 msgid ""
1642 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1643 "preferences\n"
1644 msgstr ""
1645 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1646 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1647
1648 #: g10/encode.c:751
1649 #, c-format
1650 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1651 msgstr ""
1652 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1653 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1654
1655 #: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:862
1656 #, c-format
1657 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1658 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1659
1660 #: g10/encode.c:848
1661 #, c-format
1662 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1663 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
1664
1665 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1666 #, c-format
1667 msgid "%s encrypted data\n"
1668 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
1669
1670 #: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
1671 #, c-format
1672 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1673 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
1674
1675 #: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
1676 msgid ""
1677 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1678 msgstr ""
1679 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
1680 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
1681
1682 #: g10/encr-data.c:145
1683 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1684 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
1685
1686 #: g10/exec.c:49
1687 msgid "no remote program execution supported\n"
1688 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
1689
1690 #: g10/exec.c:313
1691 msgid ""
1692 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1693 msgstr ""
1694 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
1695 "áñ÷åßïõ\n"
1696
1697 #: g10/exec.c:343
1698 #, fuzzy
1699 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1700 msgstr ""
1701 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
1702
1703 #: g10/exec.c:421
1704 #, fuzzy, c-format
1705 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1706 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1707
1708 #: g10/exec.c:424
1709 #, fuzzy, c-format
1710 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1711 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1712
1713 #: g10/exec.c:509
1714 #, c-format
1715 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1716 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1717
1718 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1719 msgid "unnatural exit of external program\n"
1720 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1721
1722 #: g10/exec.c:535
1723 msgid "unable to execute external program\n"
1724 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1725
1726 #: g10/exec.c:552
1727 #, c-format
1728 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1729 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1730
1731 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1732 #, c-format
1733 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1734 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
1735
1736 #: g10/exec.c:609
1737 #, c-format
1738 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1739 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
1740
1741 #: g10/export.c:61
1742 #, fuzzy
1743 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1744 msgstr ""
1745 "\n"
1746 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
1747 "\n"
1748
1749 #: g10/export.c:63
1750 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1751 msgstr ""
1752
1753 #: g10/export.c:65
1754 #, fuzzy
1755 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1756 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
1757
1758 #: g10/export.c:67
1759 #, fuzzy
1760 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1761 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
1762
1763 #: g10/export.c:69
1764 #, fuzzy
1765 msgid "remove unusable parts from key during export"
1766 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
1767
1768 #: g10/export.c:71
1769 msgid "remove as much as possible from key during export"
1770 msgstr ""
1771
1772 #: g10/export.c:73
1773 msgid "export keys in an S-expression based format"
1774 msgstr ""
1775
1776 #: g10/export.c:338
1777 #, fuzzy
1778 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1779 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1780
1781 #: g10/export.c:367
1782 #, fuzzy, c-format
1783 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1784 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1785
1786 #: g10/export.c:375
1787 #, fuzzy, c-format
1788 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1789 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1790
1791 #: g10/export.c:386
1792 #, fuzzy, c-format
1793 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1794 msgstr ""
1795 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1796
1797 #: g10/export.c:537
1798 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1799 msgstr ""
1800
1801 #: g10/export.c:560
1802 #, fuzzy, c-format
1803 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1804 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1805
1806 #: g10/export.c:584
1807 #, fuzzy, c-format
1808 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1809 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
1810
1811 #: g10/export.c:633
1812 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1813 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1814
1815 #: g10/getkey.c:152
1816 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1817 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1818
1819 #: g10/getkey.c:175
1820 #, fuzzy
1821 msgid "[User ID not found]"
1822 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1823
1824 #: g10/getkey.c:1113
1825 #, c-format
1826 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1827 msgstr ""
1828
1829 #: g10/getkey.c:1118
1830 #, fuzzy, c-format
1831 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1832 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1833
1834 #: g10/getkey.c:1120
1835 #, fuzzy
1836 msgid "No fingerprint"
1837 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1838
1839 #: g10/getkey.c:1930
1840 #, fuzzy, c-format
1841 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1842 msgstr ""
1843 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1844
1845 #: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3760
1846 #, fuzzy, c-format
1847 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1848 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
1849
1850 #: g10/getkey.c:2759
1851 #, fuzzy, c-format
1852 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1853 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1854
1855 #: g10/getkey.c:2806
1856 #, fuzzy, c-format
1857 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1858 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1859
1860 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:186
1861 #, fuzzy
1862 msgid "make a signature"
1863 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1864
1865 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:187
1866 #, fuzzy
1867 msgid "make a clear text signature"
1868 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1869
1870 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:188
1871 msgid "make a detached signature"
1872 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1873
1874 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:189
1875 msgid "encrypt data"
1876 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1877
1878 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:190
1879 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1880 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1881
1882 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:191
1883 msgid "decrypt data (default)"
1884 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1885
1886 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:192
1887 msgid "verify a signature"
1888 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1889
1890 #: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:193
1891 msgid "list keys"
1892 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1893
1894 #: g10/gpg.c:385
1895 msgid "list keys and signatures"
1896 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1897
1898 #: g10/gpg.c:386
1899 #, fuzzy
1900 msgid "list and check key signatures"
1901 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1902
1903 #: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:198
1904 msgid "list keys and fingerprints"
1905 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1906
1907 #: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:196
1908 msgid "list secret keys"
1909 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1910
1911 #: g10/gpg.c:389
1912 msgid "generate a new key pair"
1913 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1914
1915 #: g10/gpg.c:391 sm/gpgsm.c:201
1916 msgid "remove keys from the public keyring"
1917 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1918
1919 #: g10/gpg.c:393
1920 msgid "remove keys from the secret keyring"
1921 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1922
1923 #: g10/gpg.c:394
1924 msgid "sign a key"
1925 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1926
1927 #: g10/gpg.c:395
1928 msgid "sign a key locally"
1929 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1930
1931 #: g10/gpg.c:396
1932 msgid "sign or edit a key"
1933 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1934
1935 #: g10/gpg.c:397
1936 msgid "generate a revocation certificate"
1937 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1938
1939 #: g10/gpg.c:399
1940 msgid "export keys"
1941 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1942
1943 #: g10/gpg.c:400 sm/gpgsm.c:202
1944 msgid "export keys to a key server"
1945 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1946
1947 #: g10/gpg.c:401 sm/gpgsm.c:203
1948 msgid "import keys from a key server"
1949 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1950
1951 #: g10/gpg.c:403
1952 msgid "search for keys on a key server"
1953 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1954
1955 #: g10/gpg.c:405
1956 msgid "update all keys from a keyserver"
1957 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1958
1959 #: g10/gpg.c:410
1960 msgid "import/merge keys"
1961 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1962
1963 #: g10/gpg.c:413
1964 msgid "print the card status"
1965 msgstr ""
1966
1967 #: g10/gpg.c:414
1968 msgid "change data on a card"
1969 msgstr ""
1970
1971 #: g10/gpg.c:415
1972 msgid "change a card's PIN"
1973 msgstr ""
1974
1975 #: g10/gpg.c:424
1976 msgid "update the trust database"
1977 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1978
1979 #: g10/gpg.c:431
1980 #, fuzzy
1981 msgid "print message digests"
1982 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1983
1984 #: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:208
1985 msgid "run in server mode"
1986 msgstr ""
1987
1988 #: g10/gpg.c:438 sm/gpgsm.c:226
1989 msgid "create ascii armored output"
1990 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1991
1992 #: g10/gpg.c:441 sm/gpgsm.c:239
1993 #, fuzzy
1994 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1995 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1996
1997 #: g10/gpg.c:454 sm/gpgsm.c:276
1998 #, fuzzy
1999 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
2000 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
2001
2002 #: g10/gpg.c:457
2003 #, fuzzy
2004 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
2005 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
2006
2007 #: g10/gpg.c:463
2008 msgid "use canonical text mode"
2009 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
2010
2011 #: g10/gpg.c:480 sm/gpgsm.c:278
2012 #, fuzzy
2013 msgid "|FILE|write output to FILE"
2014 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
2015
2016 #: g10/gpg.c:496 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:289 tools/gpgconf.c:82
2017 msgid "do not make any changes"
2018 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
2019
2020 #: g10/gpg.c:497
2021 msgid "prompt before overwriting"
2022 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
2023
2024 #: g10/gpg.c:549
2025 msgid "use strict OpenPGP behavior"
2026 msgstr ""
2027
2028 #: g10/gpg.c:580 sm/gpgsm.c:333
2029 msgid ""
2030 "@\n"
2031 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
2032 msgstr ""
2033 "@\n"
2034 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
2035
2036 #: g10/gpg.c:583 sm/gpgsm.c:336
2037 msgid ""
2038 "@\n"
2039 "Examples:\n"
2040 "\n"
2041 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
2042 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
2043 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
2044 " --list-keys [names]        show keys\n"
2045 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
2046 msgstr ""
2047 "@\n"
2048 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
2049 "\n"
2050 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
2051 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
2052 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
2053 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
2054 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
2055
2056 #: g10/gpg.c:808 g10/gpgv.c:114
2057 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
2058 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
2059
2060 #: g10/gpg.c:831
2061 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
2062 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2063
2064 #: g10/gpg.c:834
2065 msgid ""
2066 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2067 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
2068 "default operation depends on the input data\n"
2069 msgstr ""
2070 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2071 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
2072 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
2073
2074 #: g10/gpg.c:845 sm/gpgsm.c:535
2075 msgid ""
2076 "\n"
2077 "Supported algorithms:\n"
2078 msgstr ""
2079 "\n"
2080 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
2081
2082 #: g10/gpg.c:848
2083 msgid "Pubkey: "
2084 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
2085
2086 #: g10/gpg.c:855 g10/keyedit.c:2343
2087 msgid "Cipher: "
2088 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
2089
2090 #: g10/gpg.c:862
2091 msgid "Hash: "
2092 msgstr "Hash: "
2093
2094 #: g10/gpg.c:869 g10/keyedit.c:2388
2095 msgid "Compression: "
2096 msgstr "Óõìðßåóç: "
2097
2098 #: g10/gpg.c:939
2099 msgid "usage: gpg [options] "
2100 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
2101
2102 #: g10/gpg.c:1115 sm/gpgsm.c:674
2103 msgid "conflicting commands\n"
2104 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
2105
2106 #: g10/gpg.c:1133
2107 #, fuzzy, c-format
2108 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
2109 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
2110
2111 #: g10/gpg.c:1330
2112 #, fuzzy, c-format
2113 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
2114 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2115
2116 #: g10/gpg.c:1333
2117 #, fuzzy, c-format
2118 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
2119 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2120
2121 #: g10/gpg.c:1336
2122 #, fuzzy, c-format
2123 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
2124 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2125
2126 #: g10/gpg.c:1342
2127 #, fuzzy, c-format
2128 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
2129 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2130
2131 #: g10/gpg.c:1345
2132 #, fuzzy, c-format
2133 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
2134 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2135
2136 #: g10/gpg.c:1348
2137 #, fuzzy, c-format
2138 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
2139 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2140
2141 #: g10/gpg.c:1354
2142 #, fuzzy, c-format
2143 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
2144 msgstr ""
2145 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2146
2147 #: g10/gpg.c:1357
2148 #, fuzzy, c-format
2149 msgid ""
2150 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
2151 msgstr ""
2152 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2153
2154 #: g10/gpg.c:1360
2155 #, fuzzy, c-format
2156 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
2157 msgstr ""
2158 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2159
2160 #: g10/gpg.c:1366
2161 #, fuzzy, c-format
2162 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
2163 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2164
2165 #: g10/gpg.c:1369
2166 #, fuzzy, c-format
2167 msgid ""
2168 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
2169 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2170
2171 #: g10/gpg.c:1372
2172 #, fuzzy, c-format
2173 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
2174 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2175
2176 #: g10/gpg.c:1551
2177 #, fuzzy, c-format
2178 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
2179 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
2180
2181 #: g10/gpg.c:1650
2182 msgid "display photo IDs during key listings"
2183 msgstr ""
2184
2185 #: g10/gpg.c:1652
2186 msgid "show policy URLs during signature listings"
2187 msgstr ""
2188
2189 #: g10/gpg.c:1654
2190 #, fuzzy
2191 msgid "show all notations during signature listings"
2192 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2193
2194 #: g10/gpg.c:1656
2195 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2196 msgstr ""
2197
2198 #: g10/gpg.c:1660
2199 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2200 msgstr ""
2201
2202 #: g10/gpg.c:1662
2203 #, fuzzy
2204 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2205 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2206
2207 #: g10/gpg.c:1664
2208 msgid "show user ID validity during key listings"
2209 msgstr ""
2210
2211 #: g10/gpg.c:1666
2212 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2213 msgstr ""
2214
2215 #: g10/gpg.c:1668
2216 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2217 msgstr ""
2218
2219 #: g10/gpg.c:1670
2220 #, fuzzy
2221 msgid "show the keyring name in key listings"
2222 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
2223
2224 #: g10/gpg.c:1672
2225 #, fuzzy
2226 msgid "show expiration dates during signature listings"
2227 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2228
2229 #: g10/gpg.c:1833
2230 #, c-format
2231 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2232 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
2233
2234 #: g10/gpg.c:1925
2235 #, c-format
2236 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2237 msgstr ""
2238
2239 #: g10/gpg.c:2313 g10/gpg.c:2990 g10/gpg.c:3002
2240 #, c-format
2241 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2242 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
2243
2244 #: g10/gpg.c:2494 g10/gpg.c:2506
2245 #, fuzzy, c-format
2246 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2247 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2248
2249 #: g10/gpg.c:2588
2250 #, fuzzy, c-format
2251 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2252 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2253
2254 #: g10/gpg.c:2611 g10/gpg.c:2806 g10/keyedit.c:4118
2255 #, fuzzy
2256 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2257 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
2258
2259 #: g10/gpg.c:2623
2260 #, fuzzy, c-format
2261 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2262 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2263
2264 #: g10/gpg.c:2626
2265 #, fuzzy
2266 msgid "invalid keyserver options\n"
2267 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2268
2269 #: g10/gpg.c:2633
2270 #, c-format
2271 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2272 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2273
2274 #: g10/gpg.c:2636
2275 msgid "invalid import options\n"
2276 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2277
2278 #: g10/gpg.c:2643
2279 #, c-format
2280 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2281 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2282
2283 #: g10/gpg.c:2646
2284 msgid "invalid export options\n"
2285 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2286
2287 #: g10/gpg.c:2653
2288 #, fuzzy, c-format
2289 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2290 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2291
2292 #: g10/gpg.c:2656
2293 #, fuzzy
2294 msgid "invalid list options\n"
2295 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2296
2297 #: g10/gpg.c:2664
2298 msgid "display photo IDs during signature verification"
2299 msgstr ""
2300
2301 #: g10/gpg.c:2666
2302 msgid "show policy URLs during signature verification"
2303 msgstr ""
2304
2305 #: g10/gpg.c:2668
2306 #, fuzzy
2307 msgid "show all notations during signature verification"
2308 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2309
2310 #: g10/gpg.c:2670
2311 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2312 msgstr ""
2313
2314 #: g10/gpg.c:2674
2315 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2316 msgstr ""
2317
2318 #: g10/gpg.c:2676
2319 #, fuzzy
2320 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2321 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2322
2323 #: g10/gpg.c:2678
2324 #, fuzzy
2325 msgid "show user ID validity during signature verification"
2326 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2327
2328 #: g10/gpg.c:2680
2329 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2330 msgstr ""
2331
2332 #: g10/gpg.c:2682
2333 #, fuzzy
2334 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2335 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2336
2337 #: g10/gpg.c:2684
2338 msgid "validate signatures with PKA data"
2339 msgstr ""
2340
2341 #: g10/gpg.c:2686
2342 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2343 msgstr ""
2344
2345 #: g10/gpg.c:2693
2346 #, fuzzy, c-format
2347 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2348 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2349
2350 #: g10/gpg.c:2696
2351 #, fuzzy
2352 msgid "invalid verify options\n"
2353 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2354
2355 #: g10/gpg.c:2703
2356 #, c-format
2357 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2358 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
2359
2360 #: g10/gpg.c:2878
2361 #, fuzzy, c-format
2362 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2363 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2364
2365 #: g10/gpg.c:2881
2366 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2367 msgstr ""
2368
2369 #: g10/gpg.c:2979 sm/gpgsm.c:1387
2370 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2371 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
2372
2373 #: g10/gpg.c:2983
2374 #, c-format
2375 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2376 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
2377
2378 #: g10/gpg.c:2992
2379 #, c-format
2380 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2381 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
2382
2383 #: g10/gpg.c:2995
2384 #, c-format
2385 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2386 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
2387
2388 #: g10/gpg.c:3010
2389 #, fuzzy, c-format
2390 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2391 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2392
2393 #: g10/gpg.c:3024
2394 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2395 msgstr ""
2396 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
2397
2398 #: g10/gpg.c:3030
2399 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2400 msgstr ""
2401 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
2402 "êáôÜóôáóç\n"
2403
2404 #: g10/gpg.c:3036
2405 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2406 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
2407
2408 #: g10/gpg.c:3049
2409 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2410 msgstr ""
2411 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
2412
2413 #: g10/gpg.c:3115 g10/gpg.c:3139 sm/gpgsm.c:1459
2414 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2415 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2416
2417 #: g10/gpg.c:3121 g10/gpg.c:3145 sm/gpgsm.c:1465 sm/gpgsm.c:1471
2418 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2419 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2420
2421 #: g10/gpg.c:3127
2422 #, fuzzy
2423 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2424 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2425
2426 #: g10/gpg.c:3133
2427 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2428 msgstr ""
2429 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
2430 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2431
2432 #: g10/gpg.c:3148
2433 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2434 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
2435
2436 #: g10/gpg.c:3150
2437 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2438 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
2439
2440 #: g10/gpg.c:3152
2441 #, fuzzy
2442 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2443 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
2444
2445 #: g10/gpg.c:3154
2446 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2447 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2448
2449 #: g10/gpg.c:3156
2450 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2451 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2452
2453 #: g10/gpg.c:3159
2454 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2455 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
2456
2457 #: g10/gpg.c:3163
2458 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2459 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
2460
2461 #: g10/gpg.c:3170
2462 msgid "invalid default preferences\n"
2463 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
2464
2465 #: g10/gpg.c:3179
2466 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2467 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
2468
2469 #: g10/gpg.c:3183
2470 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2471 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
2472
2473 #: g10/gpg.c:3187
2474 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2475 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
2476
2477 #: g10/gpg.c:3220
2478 #, c-format
2479 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2480 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
2481
2482 #: g10/gpg.c:3267
2483 #, fuzzy, c-format
2484 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2485 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2486
2487 #: g10/gpg.c:3272
2488 #, fuzzy, c-format
2489 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2490 msgstr ""
2491 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2492
2493 #: g10/gpg.c:3277
2494 #, fuzzy, c-format
2495 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2496 msgstr ""
2497 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2498
2499 #: g10/gpg.c:3363
2500 #, c-format
2501 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2502 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
2503
2504 #: g10/gpg.c:3374
2505 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2506 msgstr ""
2507 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
2508 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2509
2510 #: g10/gpg.c:3395
2511 msgid "--store [filename]"
2512 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2513
2514 #: g10/gpg.c:3402
2515 msgid "--symmetric [filename]"
2516 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2517
2518 #: g10/gpg.c:3404
2519 #, fuzzy, c-format
2520 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2521 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2522
2523 #: g10/gpg.c:3414
2524 msgid "--encrypt [filename]"
2525 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2526
2527 #: g10/gpg.c:3427
2528 #, fuzzy
2529 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2530 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2531
2532 #: g10/gpg.c:3429
2533 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2534 msgstr ""
2535
2536 #: g10/gpg.c:3432
2537 #, fuzzy, c-format
2538 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2539 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2540
2541 #: g10/gpg.c:3450
2542 msgid "--sign [filename]"
2543 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2544
2545 #: g10/gpg.c:3463
2546 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2547 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2548
2549 #: g10/gpg.c:3478
2550 #, fuzzy
2551 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2552 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2553
2554 #: g10/gpg.c:3480
2555 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2556 msgstr ""
2557
2558 #: g10/gpg.c:3483
2559 #, fuzzy, c-format
2560 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2561 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2562
2563 #: g10/gpg.c:3503
2564 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2565 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2566
2567 #: g10/gpg.c:3512
2568 msgid "--clearsign [filename]"
2569 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2570
2571 #: g10/gpg.c:3537
2572 msgid "--decrypt [filename]"
2573 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2574
2575 #: g10/gpg.c:3545
2576 msgid "--sign-key user-id"
2577 msgstr "--sign-key user-id"
2578
2579 #: g10/gpg.c:3549
2580 msgid "--lsign-key user-id"
2581 msgstr "--lsign-key user-id"
2582
2583 #: g10/gpg.c:3570
2584 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2585 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
2586
2587 #: g10/gpg.c:3662
2588 #, c-format
2589 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2590 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2591
2592 #: g10/gpg.c:3664
2593 #, c-format
2594 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2595 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
2596
2597 #: g10/gpg.c:3666
2598 #, c-format
2599 msgid "key export failed: %s\n"
2600 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2601
2602 #: g10/gpg.c:3677
2603 #, c-format
2604 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2605 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2606
2607 #: g10/gpg.c:3687
2608 #, c-format
2609 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2610 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2611
2612 #: g10/gpg.c:3738
2613 #, c-format
2614 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2615 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2616
2617 #: g10/gpg.c:3746
2618 #, c-format
2619 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2620 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2621
2622 #: g10/gpg.c:3836
2623 #, c-format
2624 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2625 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2626
2627 #: g10/gpg.c:3953
2628 msgid "[filename]"
2629 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
2630
2631 #: g10/gpg.c:3957
2632 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2633 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
2634
2635 #: g10/gpg.c:4271
2636 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2637 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2638
2639 #: g10/gpg.c:4273
2640 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2641 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2642
2643 #: g10/gpg.c:4306
2644 #, fuzzy
2645 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2646 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2647
2648 #: g10/gpgv.c:74
2649 #, fuzzy
2650 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2651 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
2652
2653 #: g10/gpgv.c:76
2654 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2655 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
2656
2657 #: g10/gpgv.c:78 sm/gpgsm.c:323
2658 msgid "|FD|write status info to this FD"
2659 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
2660
2661 #: g10/gpgv.c:117
2662 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2663 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2664
2665 #: g10/gpgv.c:119
2666 #, fuzzy
2667 msgid ""
2668 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2669 "Check signatures against known trusted keys\n"
2670 msgstr ""
2671 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2672 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
2673
2674 #: g10/helptext.c:72
2675 msgid "No help available"
2676 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2677
2678 #: g10/helptext.c:82
2679 #, c-format
2680 msgid "No help available for `%s'"
2681 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2682
2683 #: g10/import.c:94
2684 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2685 msgstr ""
2686
2687 #: g10/import.c:96
2688 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2689 msgstr ""
2690
2691 #: g10/import.c:98
2692 #, fuzzy
2693 msgid "do not update the trustdb after import"
2694 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2695
2696 #: g10/import.c:100
2697 #, fuzzy
2698 msgid "create a public key when importing a secret key"
2699 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2700
2701 #: g10/import.c:102
2702 msgid "only accept updates to existing keys"
2703 msgstr ""
2704
2705 #: g10/import.c:104
2706 #, fuzzy
2707 msgid "remove unusable parts from key after import"
2708 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2709
2710 #: g10/import.c:106
2711 msgid "remove as much as possible from key after import"
2712 msgstr ""
2713
2714 #: g10/import.c:269
2715 #, c-format
2716 msgid "skipping block of type %d\n"
2717 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2718
2719 #: g10/import.c:278
2720 #, fuzzy, c-format
2721 msgid "%lu keys processed so far\n"
2722 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2723
2724 #: g10/import.c:295
2725 #, c-format
2726 msgid "Total number processed: %lu\n"
2727 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2728
2729 #: g10/import.c:297
2730 #, c-format
2731 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2732 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2733
2734 #: g10/import.c:300
2735 #, c-format
2736 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2737 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2738
2739 #: g10/import.c:302 sm/import.c:112
2740 #, c-format
2741 msgid "              imported: %lu"
2742 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2743
2744 #: g10/import.c:308 sm/import.c:116
2745 #, c-format
2746 msgid "             unchanged: %lu\n"
2747 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2748
2749 #: g10/import.c:310
2750 #, c-format
2751 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2752 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2753
2754 #: g10/import.c:312
2755 #, c-format
2756 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2757 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2758
2759 #: g10/import.c:314
2760 #, c-format
2761 msgid "        new signatures: %lu\n"
2762 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2763
2764 #: g10/import.c:316
2765 #, c-format
2766 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2767 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2768
2769 #: g10/import.c:318 sm/import.c:118
2770 #, c-format
2771 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2772 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2773
2774 #: g10/import.c:320 sm/import.c:120
2775 #, c-format
2776 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2777 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2778
2779 #: g10/import.c:322 sm/import.c:122
2780 #, c-format
2781 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2782 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2783
2784 #: g10/import.c:324 sm/import.c:124
2785 #, c-format
2786 msgid "          not imported: %lu\n"
2787 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2788
2789 #: g10/import.c:326
2790 #, fuzzy, c-format
2791 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2792 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2793
2794 #: g10/import.c:328
2795 #, fuzzy, c-format
2796 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2797 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2798
2799 #: g10/import.c:569
2800 #, c-format
2801 msgid ""
2802 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2803 "algorithms on these user IDs:\n"
2804 msgstr ""
2805
2806 #: g10/import.c:610
2807 #, c-format
2808 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2809 msgstr ""
2810
2811 #: g10/import.c:625
2812 #, fuzzy, c-format
2813 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2814 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2815
2816 #: g10/import.c:637
2817 #, c-format
2818 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2819 msgstr ""
2820
2821 #: g10/import.c:650
2822 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2823 msgstr ""
2824
2825 #: g10/import.c:652
2826 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2827 msgstr ""
2828
2829 #: g10/import.c:676
2830 #, c-format
2831 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2832 msgstr ""
2833
2834 #: g10/import.c:729 g10/import.c:1137
2835 #, fuzzy, c-format
2836 msgid "key %s: no user ID\n"
2837 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2838
2839 #: g10/import.c:758
2840 #, fuzzy, c-format
2841 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2842 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2843
2844 #: g10/import.c:773
2845 #, fuzzy, c-format
2846 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2847 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2848
2849 #: g10/import.c:779
2850 #, fuzzy, c-format
2851 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2852 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2853
2854 #: g10/import.c:781
2855 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2856 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2857
2858 #: g10/import.c:791 g10/import.c:1261
2859 #, fuzzy, c-format
2860 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2861 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2862
2863 #: g10/import.c:797
2864 #, fuzzy, c-format
2865 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2866 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2867
2868 #: g10/import.c:806
2869 #, c-format
2870 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2871 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2872
2873 #: g10/import.c:811 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1111
2874 #, c-format
2875 msgid "writing to `%s'\n"
2876 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2877
2878 #: g10/import.c:815 g10/import.c:910 g10/import.c:1177 g10/import.c:1322
2879 #: g10/import.c:2431 g10/import.c:2453
2880 #, c-format
2881 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2882 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2883
2884 #: g10/import.c:834
2885 #, fuzzy, c-format
2886 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2887 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2888
2889 #: g10/import.c:858
2890 #, fuzzy, c-format
2891 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2892 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2893
2894 #: g10/import.c:875 g10/import.c:1279
2895 #, fuzzy, c-format
2896 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2897 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2898
2899 #: g10/import.c:883 g10/import.c:1286
2900 #, fuzzy, c-format
2901 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2902 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2903
2904 #: g10/import.c:920
2905 #, fuzzy, c-format
2906 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2907 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2908
2909 #: g10/import.c:923
2910 #, fuzzy, c-format
2911 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2912 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2913
2914 #: g10/import.c:926
2915 #, fuzzy, c-format
2916 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2917 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2918
2919 #: g10/import.c:929
2920 #, fuzzy, c-format
2921 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2922 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2923
2924 #: g10/import.c:932
2925 #, fuzzy, c-format
2926 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2927 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2928
2929 #: g10/import.c:935
2930 #, fuzzy, c-format
2931 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2932 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2933
2934 #: g10/import.c:938
2935 #, fuzzy, c-format
2936 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2937 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2938
2939 #: g10/import.c:941
2940 #, fuzzy, c-format
2941 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2942 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2943
2944 #: g10/import.c:944
2945 #, fuzzy, c-format
2946 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2947 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2948
2949 #: g10/import.c:947
2950 #, fuzzy, c-format
2951 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2952 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2953
2954 #: g10/import.c:971
2955 #, fuzzy, c-format
2956 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2957 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2958
2959 #: g10/import.c:1143
2960 #, fuzzy, c-format
2961 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2962 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2963
2964 #: g10/import.c:1154
2965 #, fuzzy
2966 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2967 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2968
2969 #: g10/import.c:1171 g10/import.c:2446
2970 #, c-format
2971 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2972 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2973
2974 #: g10/import.c:1182
2975 #, fuzzy, c-format
2976 msgid "key %s: secret key imported\n"
2977 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2978
2979 #: g10/import.c:1212
2980 #, fuzzy, c-format
2981 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2982 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2983
2984 #: g10/import.c:1222
2985 #, fuzzy, c-format
2986 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2987 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2988
2989 #: g10/import.c:1254
2990 #, fuzzy, c-format
2991 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2992 msgstr ""
2993 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2994 "áíÜêëçóçò\n"
2995
2996 #: g10/import.c:1297
2997 #, fuzzy, c-format
2998 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2999 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
3000
3001 #: g10/import.c:1329
3002 #, fuzzy, c-format
3003 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
3004 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
3005
3006 #: g10/import.c:1398
3007 #, fuzzy, c-format
3008 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
3009 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
3010
3011 #: g10/import.c:1413
3012 #, fuzzy, c-format
3013 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
3014 msgstr ""
3015 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
3016 "s\"\n"
3017
3018 #: g10/import.c:1415
3019 #, fuzzy, c-format
3020 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
3021 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3022
3023 #: g10/import.c:1433
3024 #, fuzzy, c-format
3025 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
3026 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
3027
3028 #: g10/import.c:1444 g10/import.c:1494
3029 #, fuzzy, c-format
3030 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3031 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
3032
3033 #: g10/import.c:1446
3034 #, fuzzy, c-format
3035 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
3036 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
3037
3038 #: g10/import.c:1461
3039 #, fuzzy, c-format
3040 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3041 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
3042
3043 #: g10/import.c:1483
3044 #, fuzzy, c-format
3045 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3046 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
3047
3048 #: g10/import.c:1496
3049 #, fuzzy, c-format
3050 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3051 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
3052
3053 #: g10/import.c:1511
3054 #, fuzzy, c-format
3055 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3056 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
3057
3058 #: g10/import.c:1555
3059 #, fuzzy, c-format
3060 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3061 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
3062
3063 #: g10/import.c:1576
3064 #, fuzzy, c-format
3065 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3066 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
3067
3068 #: g10/import.c:1603
3069 #, fuzzy, c-format
3070 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3071 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
3072
3073 #: g10/import.c:1613
3074 #, fuzzy, c-format
3075 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3076 msgstr ""
3077 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
3078
3079 #: g10/import.c:1630
3080 #, fuzzy, c-format
3081 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3082 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
3083
3084 #: g10/import.c:1644
3085 #, fuzzy, c-format
3086 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3087 msgstr ""
3088 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
3089
3090 #: g10/import.c:1652
3091 #, fuzzy, c-format
3092 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3093 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
3094
3095 #: g10/import.c:1781
3096 #, fuzzy, c-format
3097 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3098 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
3099
3100 #: g10/import.c:1843
3101 #, fuzzy, c-format
3102 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3103 msgstr ""
3104 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
3105 "08lX\n"
3106
3107 #: g10/import.c:1857
3108 #, fuzzy, c-format
3109 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3110 msgstr ""
3111 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
3112 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
3113
3114 #: g10/import.c:1916
3115 #, fuzzy, c-format
3116 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3117 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
3118
3119 #: g10/import.c:1950
3120 #, fuzzy, c-format
3121 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3122 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
3123
3124 #: g10/import.c:2351
3125 #, fuzzy
3126 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3127 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
3128
3129 #: g10/import.c:2359
3130 #, fuzzy
3131 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3132 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3133
3134 #: g10/import.c:2361
3135 #, fuzzy
3136 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3137 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3138
3139 #: g10/keydb.c:181
3140 #, c-format
3141 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3142 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3143
3144 #: g10/keydb.c:187
3145 #, c-format
3146 msgid "keyring `%s' created\n"
3147 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
3148
3149 #: g10/keydb.c:333 g10/keydb.c:336
3150 #, fuzzy, c-format
3151 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3152 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
3153
3154 #: g10/keydb.c:719
3155 #, c-format
3156 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3157 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
3158
3159 #: g10/keyedit.c:265
3160 msgid "[revocation]"
3161 msgstr "[áíÜêëçóç]"
3162
3163 #: g10/keyedit.c:266
3164 msgid "[self-signature]"
3165 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
3166
3167 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:396
3168 msgid "1 bad signature\n"
3169 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
3170
3171 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:398
3172 #, c-format
3173 msgid "%d bad signatures\n"
3174 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
3175
3176 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:400
3177 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3178 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
3179
3180 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:402
3181 #, c-format
3182 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3183 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
3184
3185 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:404
3186 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3187 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
3188
3189 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:406
3190 #, c-format
3191 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3192 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
3193
3194 #: g10/keyedit.c:356
3195 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3196 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
3197
3198 #: g10/keyedit.c:358
3199 #, c-format
3200 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3201 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
3202
3203 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:262
3204 #, fuzzy
3205 msgid ""
3206 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3207 "keys\n"
3208 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3209 "etc.)\n"
3210 msgstr ""
3211 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
3212 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
3213 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
3214 "\n"
3215
3216 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:274
3217 #, fuzzy, c-format
3218 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3219 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
3220
3221 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:276
3222 #, fuzzy, c-format
3223 msgid "  %d = I trust fully\n"
3224 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
3225
3226 #: g10/keyedit.c:438
3227 msgid ""
3228 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3229 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3230 "trust signatures on your behalf.\n"
3231 msgstr ""
3232
3233 #: g10/keyedit.c:454
3234 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3235 msgstr ""
3236
3237 #: g10/keyedit.c:598
3238 #, c-format
3239 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3240 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3241
3242 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3243 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1773
3244 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3245 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
3246
3247 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3248 #: g10/keyedit.c:1779
3249 msgid "  Unable to sign.\n"
3250 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
3251
3252 #: g10/keyedit.c:626
3253 #, c-format
3254 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3255 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
3256
3257 #: g10/keyedit.c:654
3258 #, c-format
3259 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3260 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3261
3262 #: g10/keyedit.c:682
3263 #, fuzzy, c-format
3264 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3265 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3266
3267 #: g10/keyedit.c:684
3268 #, fuzzy
3269 msgid "Sign it? (y/N) "
3270 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3271
3272 #: g10/keyedit.c:706
3273 #, c-format
3274 msgid ""
3275 "The self-signature on \"%s\"\n"
3276 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3277 msgstr ""
3278 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
3279 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3280
3281 #: g10/keyedit.c:715
3282 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3283 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
3284
3285 #: g10/keyedit.c:729
3286 #, c-format
3287 msgid ""
3288 "Your current signature on \"%s\"\n"
3289 "has expired.\n"
3290 msgstr ""
3291 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3292 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
3293
3294 #: g10/keyedit.c:733
3295 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3296 msgstr ""
3297 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
3298
3299 #: g10/keyedit.c:754
3300 #, c-format
3301 msgid ""
3302 "Your current signature on \"%s\"\n"
3303 "is a local signature.\n"
3304 msgstr ""
3305 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3306 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
3307
3308 #: g10/keyedit.c:758
3309 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3310 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
3311
3312 #: g10/keyedit.c:779
3313 #, fuzzy, c-format
3314 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3315 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3316
3317 #: g10/keyedit.c:782
3318 #, fuzzy, c-format
3319 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3320 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3321
3322 #: g10/keyedit.c:787
3323 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3324 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
3325
3326 #: g10/keyedit.c:809
3327 #, fuzzy, c-format
3328 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3329 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3330
3331 #: g10/keyedit.c:824
3332 msgid "This key has expired!"
3333 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
3334
3335 #: g10/keyedit.c:842
3336 #, c-format
3337 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3338 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
3339
3340 #: g10/keyedit.c:848
3341 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3342 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
3343
3344 #: g10/keyedit.c:888
3345 msgid ""
3346 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3347 "mode.\n"
3348 msgstr ""
3349 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
3350 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
3351
3352 #: g10/keyedit.c:890
3353 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3354 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
3355
3356 #: g10/keyedit.c:915
3357 msgid ""
3358 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3359 "belongs\n"
3360 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3361 msgstr ""
3362 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
3363 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
3364 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
3365
3366 #: g10/keyedit.c:920
3367 #, c-format
3368 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3369 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
3370
3371 #: g10/keyedit.c:922
3372 #, c-format
3373 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3374 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
3375
3376 #: g10/keyedit.c:924
3377 #, c-format
3378 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3379 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
3380
3381 #: g10/keyedit.c:926
3382 #, c-format
3383 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3384 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
3385
3386 #: g10/keyedit.c:932
3387 #, fuzzy
3388 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3389 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
3390
3391 #: g10/keyedit.c:956
3392 #, fuzzy, c-format
3393 msgid ""
3394 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3395 "key \"%s\" (%s)\n"
3396 msgstr ""
3397 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
3398 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
3399
3400 #: g10/keyedit.c:963
3401 #, fuzzy
3402 msgid "This will be a self-signature.\n"
3403 msgstr ""
3404 "\n"
3405 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
3406
3407 #: g10/keyedit.c:969
3408 #, fuzzy
3409 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3410 msgstr ""
3411 "\n"
3412 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3413
3414 #: g10/keyedit.c:977
3415 #, fuzzy
3416 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3417 msgstr ""
3418 "\n"
3419 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3420 "\n"
3421
3422 #: g10/keyedit.c:987
3423 #, fuzzy
3424 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3425 msgstr ""
3426 "\n"
3427 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3428
3429 #: g10/keyedit.c:994
3430 #, fuzzy
3431 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3432 msgstr ""
3433 "\n"
3434 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3435 "\n"
3436
3437 #: g10/keyedit.c:1001
3438 #, fuzzy
3439 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3440 msgstr ""
3441 "\n"
3442 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3443
3444 #: g10/keyedit.c:1006
3445 #, fuzzy
3446 msgid "I have checked this key casually.\n"
3447 msgstr ""
3448 "\n"
3449 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3450
3451 #: g10/keyedit.c:1011
3452 #, fuzzy
3453 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3454 msgstr ""
3455 "\n"
3456 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3457
3458 #: g10/keyedit.c:1021
3459 #, fuzzy
3460 msgid "Really sign? (y/N) "
3461 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3462
3463 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4837 g10/keyedit.c:4928 g10/keyedit.c:4992
3464 #: g10/keyedit.c:5053 g10/sign.c:316
3465 #, c-format
3466 msgid "signing failed: %s\n"
3467 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3468
3469 #: g10/keyedit.c:1131
3470 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3471 msgstr ""
3472
3473 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3687
3474 msgid "This key is not protected.\n"
3475 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3476
3477 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3674 g10/revoke.c:538
3478 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3479 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3480
3481 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3690
3482 #, fuzzy
3483 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3484 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3485
3486 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3694
3487 msgid "Key is protected.\n"
3488 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3489
3490 #: g10/keyedit.c:1186
3491 #, c-format
3492 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3493 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
3494
3495 #: g10/keyedit.c:1192
3496 msgid ""
3497 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3498 "\n"
3499 msgstr ""
3500 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
3501 "\n"
3502
3503 #: g10/keyedit.c:1207 g10/keygen.c:2224
3504 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3505 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
3506
3507 #: g10/keyedit.c:1212
3508 msgid ""
3509 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3510 "\n"
3511 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
3512
3513 #: g10/keyedit.c:1215
3514 #, fuzzy
3515 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3516 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
3517
3518 #: g10/keyedit.c:1296
3519 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3520 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
3521
3522 #: g10/keyedit.c:1382
3523 msgid "save and quit"
3524 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3525
3526 #: g10/keyedit.c:1385
3527 #, fuzzy
3528 msgid "show key fingerprint"
3529 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3530
3531 #: g10/keyedit.c:1386
3532 msgid "list key and user IDs"
3533 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3534
3535 #: g10/keyedit.c:1388
3536 msgid "select user ID N"
3537 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3538
3539 #: g10/keyedit.c:1389
3540 #, fuzzy
3541 msgid "select subkey N"
3542 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3543
3544 #: g10/keyedit.c:1390
3545 #, fuzzy
3546 msgid "check signatures"
3547 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3548
3549 #: g10/keyedit.c:1395
3550 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3551 msgstr ""
3552
3553 #: g10/keyedit.c:1400
3554 #, fuzzy
3555 msgid "sign selected user IDs locally"
3556 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3557
3558 #: g10/keyedit.c:1402
3559 #, fuzzy
3560 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3561 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3562
3563 #: g10/keyedit.c:1404
3564 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3565 msgstr ""
3566
3567 #: g10/keyedit.c:1408
3568 msgid "add a user ID"
3569 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3570
3571 #: g10/keyedit.c:1410
3572 msgid "add a photo ID"
3573 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3574
3575 #: g10/keyedit.c:1412
3576 #, fuzzy
3577 msgid "delete selected user IDs"
3578 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3579
3580 #: g10/keyedit.c:1417
3581 #, fuzzy
3582 msgid "add a subkey"
3583 msgstr "addkey"
3584
3585 #: g10/keyedit.c:1421
3586 msgid "add a key to a smartcard"
3587 msgstr ""
3588
3589 #: g10/keyedit.c:1423
3590 msgid "move a key to a smartcard"
3591 msgstr ""
3592
3593 #: g10/keyedit.c:1425
3594 msgid "move a backup key to a smartcard"
3595 msgstr ""
3596
3597 #: g10/keyedit.c:1429
3598 #, fuzzy
3599 msgid "delete selected subkeys"
3600 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3601
3602 #: g10/keyedit.c:1431
3603 msgid "add a revocation key"
3604 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3605
3606 #: g10/keyedit.c:1433
3607 #, fuzzy
3608 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3609 msgstr ""
3610 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3611
3612 #: g10/keyedit.c:1435
3613 #, fuzzy
3614 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3615 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3616
3617 #: g10/keyedit.c:1437
3618 #, fuzzy
3619 msgid "flag the selected user ID as primary"
3620 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3621
3622 #: g10/keyedit.c:1439
3623 #, fuzzy
3624 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3625 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
3626
3627 #: g10/keyedit.c:1442
3628 msgid "list preferences (expert)"
3629 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3630
3631 #: g10/keyedit.c:1444
3632 msgid "list preferences (verbose)"
3633 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3634
3635 #: g10/keyedit.c:1446
3636 #, fuzzy
3637 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3638 msgstr ""
3639 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3640
3641 #: g10/keyedit.c:1451
3642 #, fuzzy
3643 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3644 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3645
3646 #: g10/keyedit.c:1453
3647 #, fuzzy
3648 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3649 msgstr ""
3650 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3651
3652 #: g10/keyedit.c:1455
3653 msgid "change the passphrase"
3654 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3655
3656 #: g10/keyedit.c:1459
3657 msgid "change the ownertrust"
3658 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3659
3660 #: g10/keyedit.c:1461
3661 #, fuzzy
3662 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3663 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3664
3665 #: g10/keyedit.c:1463
3666 #, fuzzy
3667 msgid "revoke selected user IDs"
3668 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3669
3670 #: g10/keyedit.c:1468
3671 #, fuzzy
3672 msgid "revoke key or selected subkeys"
3673 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3674
3675 #: g10/keyedit.c:1469
3676 #, fuzzy
3677 msgid "enable key"
3678 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3679
3680 #: g10/keyedit.c:1470
3681 #, fuzzy
3682 msgid "disable key"
3683 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3684
3685 #: g10/keyedit.c:1471
3686 #, fuzzy
3687 msgid "show selected photo IDs"
3688 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3689
3690 #: g10/keyedit.c:1473
3691 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3692 msgstr ""
3693
3694 #: g10/keyedit.c:1475
3695 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3696 msgstr ""
3697
3698 #: g10/keyedit.c:1599
3699 #, fuzzy, c-format
3700 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3701 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
3702
3703 #: g10/keyedit.c:1617
3704 msgid "Secret key is available.\n"
3705 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3706
3707 #: g10/keyedit.c:1700
3708 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3709 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3710
3711 #: g10/keyedit.c:1708
3712 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3713 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3714
3715 #: g10/keyedit.c:1727
3716 msgid ""
3717 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3718 "(lsign),\n"
3719 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3720 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3721 msgstr ""
3722
3723 #: g10/keyedit.c:1767
3724 msgid "Key is revoked."
3725 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3726
3727 #: g10/keyedit.c:1786
3728 #, fuzzy
3729 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3730 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3731
3732 #: g10/keyedit.c:1793
3733 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3734 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3735
3736 #: g10/keyedit.c:1802
3737 #, fuzzy, c-format
3738 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3739 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3740
3741 #: g10/keyedit.c:1825
3742 #, c-format
3743 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3744 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3745
3746 #: g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:1867 g10/keyedit.c:2033
3747 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3748 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3749
3750 #: g10/keyedit.c:1849
3751 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3752 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3753
3754 #: g10/keyedit.c:1851
3755 #, fuzzy
3756 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3757 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3758
3759 #: g10/keyedit.c:1852
3760 #, fuzzy
3761 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3762 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3763
3764 #: g10/keyedit.c:1902
3765 #, fuzzy
3766 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3767 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3768
3769 #: g10/keyedit.c:1914
3770 #, fuzzy
3771 msgid "You must select exactly one key.\n"
3772 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3773
3774 #: g10/keyedit.c:1942
3775 msgid "Command expects a filename argument\n"
3776 msgstr ""
3777
3778 #: g10/keyedit.c:1956
3779 #, fuzzy, c-format
3780 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3781 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3782
3783 #: g10/keyedit.c:1973
3784 #, fuzzy, c-format
3785 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3786 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3787
3788 #: g10/keyedit.c:1997
3789 msgid "You must select at least one key.\n"
3790 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3791
3792 #: g10/keyedit.c:2000
3793 #, fuzzy
3794 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3795 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3796
3797 #: g10/keyedit.c:2001
3798 #, fuzzy
3799 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3800 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3801
3802 #: g10/keyedit.c:2036
3803 #, fuzzy
3804 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3805 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3806
3807 #: g10/keyedit.c:2037
3808 #, fuzzy
3809 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3810 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3811
3812 #: g10/keyedit.c:2055
3813 #, fuzzy
3814 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3815 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3816
3817 #: g10/keyedit.c:2066
3818 #, fuzzy
3819 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3820 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3821
3822 #: g10/keyedit.c:2068
3823 #, fuzzy
3824 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3825 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3826
3827 #: g10/keyedit.c:2118
3828 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3829 msgstr ""
3830
3831 #: g10/keyedit.c:2160
3832 #, fuzzy
3833 msgid "Set preference list to:\n"
3834 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3835
3836 #: g10/keyedit.c:2166
3837 #, fuzzy
3838 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3839 msgstr ""
3840 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3841
3842 #: g10/keyedit.c:2168
3843 #, fuzzy
3844 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3845 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3846
3847 #: g10/keyedit.c:2238
3848 #, fuzzy
3849 msgid "Save changes? (y/N) "
3850 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3851
3852 #: g10/keyedit.c:2241
3853 #, fuzzy
3854 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3855 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3856
3857 #: g10/keyedit.c:2251
3858 #, c-format
3859 msgid "update failed: %s\n"
3860 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3861
3862 #: g10/keyedit.c:2258
3863 #, c-format
3864 msgid "update secret failed: %s\n"
3865 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3866
3867 #: g10/keyedit.c:2265
3868 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3869 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3870
3871 #: g10/keyedit.c:2366
3872 msgid "Digest: "
3873 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3874
3875 #: g10/keyedit.c:2417
3876 msgid "Features: "
3877 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3878
3879 #: g10/keyedit.c:2428
3880 msgid "Keyserver no-modify"
3881 msgstr ""
3882
3883 #: g10/keyedit.c:2443 g10/keylist.c:314
3884 msgid "Preferred keyserver: "
3885 msgstr ""
3886
3887 #: g10/keyedit.c:2451 g10/keyedit.c:2452
3888 #, fuzzy
3889 msgid "Notations: "
3890 msgstr "Óçìåßùóç: "
3891
3892 #: g10/keyedit.c:2673
3893 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3894 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3895
3896 #: g10/keyedit.c:2732
3897 #, fuzzy, c-format
3898 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3899 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3900
3901 #: g10/keyedit.c:2753
3902 #, fuzzy, c-format
3903 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3904 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3905
3906 #: g10/keyedit.c:2759
3907 #, fuzzy
3908 msgid "(sensitive)"
3909 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3910
3911 #: g10/keyedit.c:2775 g10/keyedit.c:2831 g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:2907
3912 #: g10/keylist.c:200 g10/keyserver.c:529
3913 #, fuzzy, c-format
3914 msgid "created: %s"
3915 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3916
3917 #: g10/keyedit.c:2778 g10/keylist.c:832 g10/keylist.c:926 g10/mainproc.c:989
3918 #, fuzzy, c-format
3919 msgid "revoked: %s"
3920 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3921
3922 #: g10/keyedit.c:2780 g10/keylist.c:803 g10/keylist.c:838 g10/keylist.c:932
3923 #, fuzzy, c-format
3924 msgid "expired: %s"
3925 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3926
3927 #: g10/keyedit.c:2782 g10/keyedit.c:2833 g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:2909
3928 #: g10/keylist.c:202 g10/keylist.c:809 g10/keylist.c:844 g10/keylist.c:938
3929 #: g10/keylist.c:959 g10/keyserver.c:535 g10/mainproc.c:995
3930 #, fuzzy, c-format
3931 msgid "expires: %s"
3932 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3933
3934 #: g10/keyedit.c:2784
3935 #, fuzzy, c-format
3936 msgid "usage: %s"
3937 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3938
3939 #: g10/keyedit.c:2799
3940 #, fuzzy, c-format
3941 msgid "trust: %s"
3942 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3943
3944 #: g10/keyedit.c:2803
3945 #, c-format
3946 msgid "validity: %s"
3947 msgstr ""
3948
3949 #: g10/keyedit.c:2810
3950 msgid "This key has been disabled"
3951 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3952
3953 #: g10/keyedit.c:2838 g10/keylist.c:206
3954 msgid "card-no: "
3955 msgstr ""
3956
3957 #: g10/keyedit.c:2862
3958 msgid ""
3959 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3960 "unless you restart the program.\n"
3961 msgstr ""
3962 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3963 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3964
3965 #: g10/keyedit.c:2926 g10/keyedit.c:3272 g10/keyserver.c:539
3966 #: g10/mainproc.c:1842 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1701
3967 #, fuzzy
3968 msgid "revoked"
3969 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3970
3971 #: g10/keyedit.c:2928 g10/keyedit.c:3274 g10/keyserver.c:543
3972 #: g10/mainproc.c:1844 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1703
3973 #, fuzzy
3974 msgid "expired"
3975 msgstr "expire"
3976
3977 #: g10/keyedit.c:2993
3978 msgid ""
3979 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3980 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3981 msgstr ""
3982 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3983 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3984
3985 #: g10/keyedit.c:3054
3986 msgid ""
3987 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3988 "versions\n"
3989 "         of PGP to reject this key.\n"
3990 msgstr ""
3991 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3992 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3993
3994 #: g10/keyedit.c:3059 g10/keyedit.c:3394
3995 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3996 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3997
3998 #: g10/keyedit.c:3065
3999 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
4000 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
4001
4002 #: g10/keyedit.c:3205
4003 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
4004 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
4005
4006 #: g10/keyedit.c:3215
4007 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
4008 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
4009
4010 #: g10/keyedit.c:3219
4011 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
4012 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
4013
4014 #: g10/keyedit.c:3225
4015 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
4016 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
4017
4018 #: g10/keyedit.c:3239
4019 #, c-format
4020 msgid "Deleted %d signature.\n"
4021 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
4022
4023 #: g10/keyedit.c:3240
4024 #, c-format
4025 msgid "Deleted %d signatures.\n"
4026 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
4027
4028 #: g10/keyedit.c:3243
4029 msgid "Nothing deleted.\n"
4030 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
4031
4032 #: g10/keyedit.c:3276 g10/trustdb.c:1705
4033 #, fuzzy
4034 msgid "invalid"
4035 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
4036
4037 #: g10/keyedit.c:3278
4038 #, fuzzy, c-format
4039 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
4040 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
4041
4042 #: g10/keyedit.c:3285
4043 #, fuzzy, c-format
4044 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
4045 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
4046
4047 #: g10/keyedit.c:3286
4048 #, fuzzy, c-format
4049 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
4050 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
4051
4052 #: g10/keyedit.c:3294
4053 #, fuzzy, c-format
4054 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
4055 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4056
4057 #: g10/keyedit.c:3295
4058 #, fuzzy, c-format
4059 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
4060 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4061
4062 #: g10/keyedit.c:3389
4063 msgid ""
4064 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
4065 "cause\n"
4066 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
4067 msgstr ""
4068 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
4069 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
4070 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
4071
4072 #: g10/keyedit.c:3400
4073 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
4074 msgstr ""
4075 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
4076
4077 #: g10/keyedit.c:3420
4078 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
4079 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
4080
4081 #: g10/keyedit.c:3445
4082 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
4083 msgstr ""
4084 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
4085
4086 #: g10/keyedit.c:3460
4087 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
4088 msgstr ""
4089 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
4090
4091 #: g10/keyedit.c:3482
4092 #, fuzzy
4093 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
4094 msgstr ""
4095 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
4096
4097 #: g10/keyedit.c:3501
4098 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
4099 msgstr ""
4100 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
4101 "åðáíÝëèåé!\n"
4102
4103 #: g10/keyedit.c:3507
4104 #, fuzzy
4105 msgid ""
4106 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
4107 msgstr ""
4108 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
4109 "N): "
4110
4111 #: g10/keyedit.c:3568
4112 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
4113 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
4114
4115 #: g10/keyedit.c:3574
4116 #, fuzzy
4117 msgid "Please select at most one subkey.\n"
4118 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
4119
4120 #: g10/keyedit.c:3578
4121 #, fuzzy
4122 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
4123 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
4124
4125 #: g10/keyedit.c:3581
4126 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
4127 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
4128
4129 #: g10/keyedit.c:3627
4130 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
4131 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
4132
4133 #: g10/keyedit.c:3643
4134 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
4135 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
4136
4137 #: g10/keyedit.c:3721
4138 #, fuzzy, c-format
4139 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
4140 msgstr ""
4141 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
4142 "ðéóôïðïéçèåß\n"
4143
4144 #: g10/keyedit.c:3727
4145 #, c-format
4146 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
4147 msgstr ""
4148
4149 #: g10/keyedit.c:3890
4150 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
4151 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
4152
4153 #: g10/keyedit.c:3929 g10/keyedit.c:4039 g10/keyedit.c:4159 g10/keyedit.c:4300
4154 #, fuzzy, c-format
4155 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
4156 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
4157
4158 #: g10/keyedit.c:4100
4159 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
4160 msgstr ""
4161
4162 #: g10/keyedit.c:4180
4163 #, fuzzy
4164 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
4165 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
4166
4167 #: g10/keyedit.c:4181
4168 #, fuzzy
4169 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
4170 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
4171
4172 #: g10/keyedit.c:4243
4173 #, fuzzy
4174 msgid "Enter the notation: "
4175 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
4176
4177 #: g10/keyedit.c:4392
4178 #, fuzzy
4179 msgid "Proceed? (y/N) "
4180 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
4181
4182 #: g10/keyedit.c:4456
4183 #, c-format
4184 msgid "No user ID with index %d\n"
4185 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4186
4187 #: g10/keyedit.c:4514
4188 #, fuzzy, c-format
4189 msgid "No user ID with hash %s\n"
4190 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4191
4192 #: g10/keyedit.c:4541
4193 #, fuzzy, c-format
4194 msgid "No subkey with index %d\n"
4195 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4196
4197 #: g10/keyedit.c:4676
4198 #, fuzzy, c-format
4199 msgid "user ID: \"%s\"\n"
4200 msgstr "user ID: \""
4201
4202 #: g10/keyedit.c:4679 g10/keyedit.c:4743 g10/keyedit.c:4786
4203 #, fuzzy, c-format
4204 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
4205 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
4206
4207 #: g10/keyedit.c:4681 g10/keyedit.c:4745 g10/keyedit.c:4788
4208 msgid " (non-exportable)"
4209 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
4210
4211 #: g10/keyedit.c:4685
4212 #, c-format
4213 msgid "This signature expired on %s.\n"
4214 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4215
4216 #: g10/keyedit.c:4689
4217 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
4218 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
4219
4220 #: g10/keyedit.c:4693
4221 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4222 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
4223
4224 #: g10/keyedit.c:4720
4225 #, fuzzy, c-format
4226 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4227 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
4228
4229 #: g10/keyedit.c:4746
4230 #, fuzzy
4231 msgid " (non-revocable)"
4232 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
4233
4234 #: g10/keyedit.c:4753
4235 #, fuzzy, c-format
4236 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4237 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
4238
4239 #: g10/keyedit.c:4775
4240 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4241 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
4242
4243 #: g10/keyedit.c:4795
4244 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4245 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
4246
4247 #: g10/keyedit.c:4825
4248 msgid "no secret key\n"
4249 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
4250
4251 #: g10/keyedit.c:4895
4252 #, c-format
4253 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4254 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4255
4256 #: g10/keyedit.c:4912
4257 #, c-format
4258 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4259 msgstr ""
4260 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
4261
4262 #: g10/keyedit.c:4976
4263 #, fuzzy, c-format
4264 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4265 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4266
4267 #: g10/keyedit.c:5038
4268 #, fuzzy, c-format
4269 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4270 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4271
4272 #: g10/keyedit.c:5133
4273 #, fuzzy, c-format
4274 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4275 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
4276
4277 #: g10/keygen.c:269
4278 #, fuzzy, c-format
4279 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4280 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
4281
4282 #: g10/keygen.c:276
4283 #, fuzzy
4284 msgid "too many cipher preferences\n"
4285 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
4286
4287 #: g10/keygen.c:278
4288 #, fuzzy
4289 msgid "too many digest preferences\n"
4290 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
4291
4292 #: g10/keygen.c:280
4293 #, fuzzy
4294 msgid "too many compression preferences\n"
4295 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
4296
4297 #: g10/keygen.c:406
4298 #, fuzzy, c-format
4299 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4300 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
4301
4302 #: g10/keygen.c:889
4303 msgid "writing direct signature\n"
4304 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
4305
4306 #: g10/keygen.c:931
4307 msgid "writing self signature\n"
4308 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
4309
4310 #: g10/keygen.c:988
4311 msgid "writing key binding signature\n"
4312 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
4313
4314 #: g10/keygen.c:1158 g10/keygen.c:1269 g10/keygen.c:1274 g10/keygen.c:1409
4315 #: g10/keygen.c:3186
4316 #, c-format
4317 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4318 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
4319
4320 #: g10/keygen.c:1164 g10/keygen.c:1280 g10/keygen.c:1415 g10/keygen.c:3192
4321 #, c-format
4322 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4323 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
4324
4325 #: g10/keygen.c:1306
4326 msgid ""
4327 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4328 msgstr ""
4329
4330 #: g10/keygen.c:1526
4331 #, fuzzy
4332 msgid "Sign"
4333 msgstr "sign"
4334
4335 #: g10/keygen.c:1529
4336 msgid "Certify"
4337 msgstr ""
4338
4339 #: g10/keygen.c:1532
4340 #, fuzzy
4341 msgid "Encrypt"
4342 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
4343
4344 #: g10/keygen.c:1535
4345 msgid "Authenticate"
4346 msgstr ""
4347
4348 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
4349 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
4350 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
4351 #. functions:
4352 #.
4353 #. s = Toggle signing capability
4354 #. e = Toggle encryption capability
4355 #. a = Toggle authentication capability
4356 #. q = Finish
4357 #.
4358 #: g10/keygen.c:1553
4359 msgid "SsEeAaQq"
4360 msgstr ""
4361
4362 #: g10/keygen.c:1576
4363 #, c-format
4364 msgid "Possible actions for a %s key: "
4365 msgstr ""
4366
4367 #: g10/keygen.c:1580
4368 msgid "Current allowed actions: "
4369 msgstr ""
4370
4371 #: g10/keygen.c:1585
4372 #, c-format
4373 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4374 msgstr ""
4375
4376 #: g10/keygen.c:1588
4377 #, fuzzy, c-format
4378 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4379 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4380
4381 #: g10/keygen.c:1591
4382 #, c-format
4383 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4384 msgstr ""
4385
4386 #: g10/keygen.c:1594
4387 #, c-format
4388 msgid "   (%c) Finished\n"
4389 msgstr ""
4390
4391 #: g10/keygen.c:1654 sm/certreqgen-ui.c:121
4392 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4393 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
4394
4395 #: g10/keygen.c:1657
4396 #, fuzzy, c-format
4397 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
4398 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
4399
4400 #: g10/keygen.c:1659
4401 #, fuzzy, c-format
4402 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
4403 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
4404
4405 #: g10/keygen.c:1661
4406 #, c-format
4407 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4408 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
4409
4410 #: g10/keygen.c:1662
4411 #, c-format
4412 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4413 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
4414
4415 #: g10/keygen.c:1666
4416 #, fuzzy, c-format
4417 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4418 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4419
4420 #: g10/keygen.c:1667
4421 #, c-format
4422 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4423 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4424
4425 #: g10/keygen.c:1671
4426 #, fuzzy, c-format
4427 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4428 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4429
4430 #: g10/keygen.c:1672
4431 #, fuzzy, c-format
4432 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4433 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4434
4435 #: g10/keygen.c:1780
4436 #, c-format
4437 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4438 msgstr ""
4439
4440 #: g10/keygen.c:1788
4441 #, fuzzy, c-format
4442 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
4443 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
4444
4445 #: g10/keygen.c:1791 sm/certreqgen-ui.c:142
4446 #, fuzzy, c-format
4447 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4448 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
4449
4450 #: g10/keygen.c:1799 sm/certreqgen-ui.c:147
4451 #, c-format
4452 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4453 msgstr ""
4454
4455 #: g10/keygen.c:1805 sm/certreqgen-ui.c:152
4456 #, c-format
4457 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4458 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
4459
4460 #: g10/keygen.c:1812 g10/keygen.c:1818 sm/certreqgen-ui.c:157
4461 #, c-format
4462 msgid "rounded up to %u bits\n"
4463 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
4464
4465 #: g10/keygen.c:1893
4466 msgid ""
4467 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4468 "         0 = key does not expire\n"
4469 "      <n>  = key expires in n days\n"
4470 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4471 "      <n>m = key expires in n months\n"
4472 "      <n>y = key expires in n years\n"
4473 msgstr ""
4474 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
4475 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4476 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
4477 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
4478 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
4479 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
4480
4481 #: g10/keygen.c:1904
4482 msgid ""
4483 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4484 "         0 = signature does not expire\n"
4485 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4486 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4487 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4488 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4489 msgstr ""
4490 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
4491 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4492 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
4493 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
4494 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
4495 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
4496
4497 #: g10/keygen.c:1927
4498 msgid "Key is valid for? (0) "
4499 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
4500
4501 #: g10/keygen.c:1932
4502 #, fuzzy, c-format
4503 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4504 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
4505
4506 #: g10/keygen.c:1950 g10/keygen.c:1975
4507 msgid "invalid value\n"
4508 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
4509
4510 #: g10/keygen.c:1957
4511 #, fuzzy
4512 msgid "Key does not expire at all\n"
4513 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4514
4515 #: g10/keygen.c:1958
4516 #, fuzzy
4517 msgid "Signature does not expire at all\n"
4518 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4519
4520 #: g10/keygen.c:1963
4521 #, fuzzy, c-format
4522 msgid "Key expires at %s\n"
4523 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
4524
4525 #: g10/keygen.c:1964
4526 #, fuzzy, c-format
4527 msgid "Signature expires at %s\n"
4528 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
4529
4530 #: g10/keygen.c:1968
4531 msgid ""
4532 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4533 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4534 msgstr ""
4535 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
4536 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
4537
4538 #: g10/keygen.c:1981
4539 #, fuzzy
4540 msgid "Is this correct? (y/N) "
4541 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
4542
4543 #: g10/keygen.c:2011
4544 msgid ""
4545 "\n"
4546 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
4547 "\n"
4548 msgstr ""
4549
4550 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
4551 #. but you should keep your existing translation.  In case
4552 #. the new string is not translated this old string will
4553 #. be used.
4554 #: g10/keygen.c:2026
4555 #, fuzzy
4556 msgid ""
4557 "\n"
4558 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4559 "ID\n"
4560 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4561 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4562 "\n"
4563 msgstr ""
4564 "\n"
4565 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
4566 "êáôáóêåõÜæåé\n"
4567 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
4568 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
4569 "\n"
4570
4571 #: g10/keygen.c:2045
4572 msgid "Real name: "
4573 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
4574
4575 #: g10/keygen.c:2053
4576 msgid "Invalid character in name\n"
4577 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
4578
4579 #: g10/keygen.c:2055
4580 msgid "Name may not start with a digit\n"
4581 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
4582
4583 #: g10/keygen.c:2057
4584 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4585 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
4586
4587 #: g10/keygen.c:2065
4588 msgid "Email address: "
4589 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
4590
4591 #: g10/keygen.c:2071
4592 msgid "Not a valid email address\n"
4593 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
4594
4595 #: g10/keygen.c:2079
4596 msgid "Comment: "
4597 msgstr "Ó÷üëéï: "
4598
4599 #: g10/keygen.c:2085
4600 msgid "Invalid character in comment\n"
4601 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
4602
4603 #: g10/keygen.c:2107
4604 #, c-format
4605 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4606 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
4607
4608 #: g10/keygen.c:2113
4609 #, c-format
4610 msgid ""
4611 "You selected this USER-ID:\n"
4612 "    \"%s\"\n"
4613 "\n"
4614 msgstr ""
4615 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
4616 "    \"%s\"\n"
4617 "\n"
4618
4619 #: g10/keygen.c:2118
4620 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4621 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
4622
4623 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4624 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4625 #. string which should be translated accordingly and the
4626 #. letter changed to match the one in the answer string.
4627 #.
4628 #. n = Change name
4629 #. c = Change comment
4630 #. e = Change email
4631 #. o = Okay (ready, continue)
4632 #. q = Quit
4633 #.
4634 #: g10/keygen.c:2134
4635 msgid "NnCcEeOoQq"
4636 msgstr "NnCcEeOoQq"
4637
4638 #: g10/keygen.c:2144
4639 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4640 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
4641
4642 #: g10/keygen.c:2145
4643 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4644 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
4645
4646 #: g10/keygen.c:2164
4647 msgid "Please correct the error first\n"
4648 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
4649
4650 #: g10/keygen.c:2206
4651 msgid ""
4652 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4653 "\n"
4654 msgstr ""
4655 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
4656 "\n"
4657
4658 #: g10/keygen.c:2209
4659 #, fuzzy
4660 msgid ""
4661 "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
4662 "encryption key."
4663 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
4664
4665 #: g10/keygen.c:2225
4666 #, c-format
4667 msgid "%s.\n"
4668 msgstr "%s.\n"
4669
4670 #: g10/keygen.c:2231
4671 msgid ""
4672 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4673 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4674 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4675 "\n"
4676 msgstr ""
4677 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
4678 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
4679 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
4680 "\n"
4681
4682 #: g10/keygen.c:2255
4683 msgid ""
4684 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4685 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4686 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4687 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4688 msgstr ""
4689 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
4690 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
4691 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
4692 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
4693
4694 #: g10/keygen.c:3126 g10/keygen.c:3153
4695 msgid "Key generation canceled.\n"
4696 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
4697
4698 #: g10/keygen.c:3358 g10/keygen.c:3525
4699 #, c-format
4700 msgid "writing public key to `%s'\n"
4701 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4702
4703 #: g10/keygen.c:3360 g10/keygen.c:3528
4704 #, fuzzy, c-format
4705 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4706 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4707
4708 #: g10/keygen.c:3363 g10/keygen.c:3531
4709 #, c-format
4710 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4711 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4712
4713 #: g10/keygen.c:3512
4714 #, c-format
4715 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4716 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
4717
4718 #: g10/keygen.c:3519
4719 #, c-format
4720 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4721 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
4722
4723 #: g10/keygen.c:3539
4724 #, c-format
4725 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4726 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4727
4728 #: g10/keygen.c:3547
4729 #, c-format
4730 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4731 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4732
4733 #: g10/keygen.c:3574
4734 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4735 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
4736
4737 #: g10/keygen.c:3585
4738 #, fuzzy
4739 msgid ""
4740 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4741 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4742 msgstr ""
4743 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
4744 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
4745 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
4746 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
4747
4748 #: g10/keygen.c:3598 g10/keygen.c:3744 g10/keygen.c:3865
4749 #, c-format
4750 msgid "Key generation failed: %s\n"
4751 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
4752
4753 #: g10/keygen.c:3654 g10/keygen.c:3795 g10/sign.c:241
4754 #, c-format
4755 msgid ""
4756 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4757 msgstr ""
4758 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4759 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4760
4761 #: g10/keygen.c:3656 g10/keygen.c:3797 g10/sign.c:243
4762 #, c-format
4763 msgid ""
4764 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4765 msgstr ""
4766 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4767 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"