Fixed memory allocation bug and typos.
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2006-07-26 12:43+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
11 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: cipher/primegen.c:121
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
20 msgstr "áäõíáìßá ðáñáãùãÞò ðñþôïõ áñéèìïý ìå ëéãüôåñá áðü %d bits\n"
21
22 #: cipher/primegen.c:312
23 #, c-format
24 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
25 msgstr "áäõíáìßá ðáñáãùãÞò ðñþôïõ áñéèìïý ìå ëéãüôåñá áðü %d bits\n"
26
27 #: cipher/random.c:173
28 msgid "no entropy gathering module detected\n"
29 msgstr "äåí åíôïðßóôçêå Üñèñùìá óõëëïãÞò åíôñïðßáò\n"
30
31 #: cipher/random.c:403
32 #, fuzzy, c-format
33 msgid "can't lock `%s': %s\n"
34 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
35
36 #: cipher/random.c:408
37 #, fuzzy, c-format
38 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
39 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
40
41 #: cipher/random.c:448 g10/card-util.c:678 g10/card-util.c:747
42 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:474
43 #: g10/gpg.c:1003 g10/gpg.c:3461 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2385
44 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:186 g10/openfile.c:342
45 #: g10/plaintext.c:481 g10/sign.c:808 g10/sign.c:1001 g10/sign.c:1114
46 #: g10/sign.c:1264 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
47 #: g10/tdbio.c:605
48 #, c-format
49 msgid "can't open `%s': %s\n"
50 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
51
52 #: cipher/random.c:458
53 #, c-format
54 msgid "can't stat `%s': %s\n"
55 msgstr "áäõíáìßá ëÞøçò ðëçñïöïñéþí ãéá ôï `%s': %s\n"
56
57 #: cipher/random.c:463
58 #, c-format
59 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
60 msgstr "`%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï - áãíïÞèçêå\n"
61
62 #: cipher/random.c:468
63 msgid "note: random_seed file is empty\n"
64 msgstr "óçìåßùóç: ôï áñ÷åßï random_seed åßíáé Üäåéï\n"
65
66 #: cipher/random.c:474
67 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
68 msgstr ""
69 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò áñ÷åßïõ random_seed - äåí\n"
70 "÷ñçóéìïðïéåßôå\n"
71
72 #: cipher/random.c:482
73 #, c-format
74 msgid "can't read `%s': %s\n"
75 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ `%s': %s\n"
76
77 #: cipher/random.c:520
78 msgid "note: random_seed file not updated\n"
79 msgstr "óçìåßùóç: äåí Ý÷åé áíáíåùèåß ôï áñ÷åßï random_seed\n"
80
81 #: cipher/random.c:544 g10/exec.c:481 g10/gpg.c:1002 g10/keygen.c:2864
82 #: g10/keygen.c:2894 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:263
83 #: g10/openfile.c:357 g10/sign.c:826 g10/sign.c:1130 g10/tdbio.c:536
84 #, c-format
85 msgid "can't create `%s': %s\n"
86 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
87
88 #: cipher/random.c:556 cipher/random.c:566
89 #, c-format
90 msgid "can't write `%s': %s\n"
91 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôïõ `%s': %s\n"
92
93 #: cipher/random.c:569
94 #, c-format
95 msgid "can't close `%s': %s\n"
96 msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
97
98 #: cipher/random.c:814
99 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
100 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ãåííÞôñéáò ôõ÷áßùí áñéèìþí!!\n"
101
102 #: cipher/random.c:815
103 msgid ""
104 "The random number generator is only a kludge to let\n"
105 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
106 "\n"
107 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
108 "\n"
109 msgstr ""
110 "Ç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí åßíáé ðïëý áäýíáìç ãéá áõôÞ ôç ÷ñÞóç\n"
111 "\n"
112 "ÌÇ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÅÔÅ ÄÅÄÏÌÅÍÁ ÐÏÕ Å×ÏÕÍ ÐÁÑÁ×ÈÅÉ ÁÐÏ ÁÕÔÏ ÔÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ!!\n"
113 "\n"
114
115 #: cipher/rndegd.c:202
116 msgid ""
117 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
118 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
119 "of the entropy.\n"
120 msgstr ""
121 "Ðñáêáë ðåñéìÝíåôå, ç åíôñïðßá óõãêåíôñþíåôáé. ÊÜíôå ìéá Üëëç åñãáóßá\n"
122 "ãéá íá ìçí âáñåèåßôå, ãéáôß áõôü èá âåëôéþóåé ôçí ðïéüôçôá ôçò åíôñïðßá.\n"
123
124 #: cipher/rndlinux.c:132
125 #, c-format
126 msgid ""
127 "\n"
128 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
129 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
130 msgstr ""
131 "\n"
132 "Äåí õðÜñ÷ïõí áñêåôÜ äéáèÝóéìá ôõ÷áßá bytes.  Ðñïôåßíåôáé íá áíáìåßíåôå Þ\n"
133 "íá áðáó÷ïëåßôå ôï ëåéôïõñãéêü óýóôçìá ìÝ÷ñé áõôü íá óõãêåíôñþóåé\n"
134 "ðåñéóóüôåñç åíôñïðßá! (×ñåéÜæïíôáé %d ðåñéóóüôåñá bytes)\n"
135
136 #: g10/app-openpgp.c:596
137 #, fuzzy, c-format
138 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
139 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
140
141 #: g10/app-openpgp.c:609
142 #, fuzzy, c-format
143 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
144 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
145
146 #: g10/app-openpgp.c:977
147 #, fuzzy, c-format
148 msgid "reading public key failed: %s\n"
149 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
150
151 #: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
152 msgid "response does not contain the public key data\n"
153 msgstr ""
154
155 #: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
156 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
157 msgstr ""
158
159 #: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
160 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
161 msgstr ""
162
163 #: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2154
164 #, c-format
165 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
166 msgstr ""
167
168 #: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2160
169 #, c-format
170 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
171 msgstr ""
172
173 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
174 #: g10/app-openpgp.c:2169 g10/app-openpgp.c:2183
175 #, fuzzy, c-format
176 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
177 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
178
179 #: g10/app-openpgp.c:1310
180 msgid "access to admin commands is not configured\n"
181 msgstr ""
182
183 #: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2389
184 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
185 msgstr ""
186
187 #: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2398
188 msgid "card is permanently locked!\n"
189 msgstr ""
190
191 #: g10/app-openpgp.c:1336
192 #, c-format
193 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
194 msgstr ""
195
196 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
197 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
198 #. to get some infos on the string.
199 #: g10/app-openpgp.c:1343
200 msgid "|A|Admin PIN"
201 msgstr ""
202
203 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
204 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
205 #. to get some infos on the string.
206 #: g10/app-openpgp.c:1492
207 msgid "|AN|New Admin PIN"
208 msgstr ""
209
210 #: g10/app-openpgp.c:1492
211 msgid "|N|New PIN"
212 msgstr ""
213
214 #: g10/app-openpgp.c:1496
215 #, fuzzy, c-format
216 msgid "error getting new PIN: %s\n"
217 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
218
219 #: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
220 #, fuzzy
221 msgid "error reading application data\n"
222 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
223
224 #: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
225 #, fuzzy
226 msgid "error reading fingerprint DO\n"
227 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
228
229 #: g10/app-openpgp.c:1562
230 #, fuzzy
231 msgid "key already exists\n"
232 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
233
234 #: g10/app-openpgp.c:1566
235 msgid "existing key will be replaced\n"
236 msgstr ""
237
238 #: g10/app-openpgp.c:1568
239 #, fuzzy
240 msgid "generating new key\n"
241 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
242
243 #: g10/app-openpgp.c:1735
244 msgid "creation timestamp missing\n"
245 msgstr ""
246
247 #: g10/app-openpgp.c:1742
248 #, c-format
249 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
250 msgstr ""
251
252 #: g10/app-openpgp.c:1749
253 #, c-format
254 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
255 msgstr ""
256
257 #: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
258 #, c-format
259 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
260 msgstr ""
261
262 #: g10/app-openpgp.c:1827
263 #, fuzzy, c-format
264 msgid "failed to store the key: %s\n"
265 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
266
267 #: g10/app-openpgp.c:1886
268 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
269 msgstr ""
270
271 #: g10/app-openpgp.c:1901
272 #, fuzzy
273 msgid "generating key failed\n"
274 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
275
276 #: g10/app-openpgp.c:1904
277 #, fuzzy, c-format
278 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
279 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
280
281 #: g10/app-openpgp.c:1961
282 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
283 msgstr ""
284
285 #: g10/app-openpgp.c:2087
286 #, fuzzy, c-format
287 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
288 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
289
290 #: g10/app-openpgp.c:2134
291 #, c-format
292 msgid "signatures created so far: %lu\n"
293 msgstr ""
294
295 #: g10/app-openpgp.c:2142
296 #, c-format
297 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
298 msgstr ""
299
300 #: g10/app-openpgp.c:2403
301 msgid ""
302 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
303 msgstr ""
304
305 #: g10/app-openpgp.c:2474 g10/app-openpgp.c:2484
306 #, fuzzy, c-format
307 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
308 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
309
310 #: g10/armor.c:320
311 #, c-format
312 msgid "armor: %s\n"
313 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
314
315 #: g10/armor.c:359
316 msgid "invalid armor header: "
317 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
318
319 #: g10/armor.c:370
320 msgid "armor header: "
321 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
322
323 #: g10/armor.c:381
324 msgid "invalid clearsig header\n"
325 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
326
327 #: g10/armor.c:433
328 msgid "nested clear text signatures\n"
329 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
330
331 #: g10/armor.c:568
332 #, fuzzy
333 msgid "unexpected armor: "
334 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
335
336 #: g10/armor.c:580
337 msgid "invalid dash escaped line: "
338 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
339
340 #: g10/armor.c:734 g10/armor.c:1343
341 #, fuzzy, c-format
342 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
343 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
344
345 #: g10/armor.c:777
346 msgid "premature eof (no CRC)\n"
347 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
348
349 #: g10/armor.c:811
350 msgid "premature eof (in CRC)\n"
351 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
352
353 #: g10/armor.c:819
354 msgid "malformed CRC\n"
355 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
356
357 #: g10/armor.c:823 g10/armor.c:1380
358 #, fuzzy, c-format
359 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
360 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
361
362 #: g10/armor.c:843
363 #, fuzzy
364 msgid "premature eof (in trailer)\n"
365 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
366
367 #: g10/armor.c:847
368 msgid "error in trailer line\n"
369 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
370
371 #: g10/armor.c:1158
372 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
373 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
374
375 #: g10/armor.c:1163
376 #, c-format
377 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
378 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
379
380 #: g10/armor.c:1167
381 msgid ""
382 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
383 msgstr ""
384 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
385 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
386
387 #: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:306
388 #, fuzzy, c-format
389 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
390 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
391
392 #: g10/card-util.c:68
393 #, c-format
394 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
395 msgstr ""
396
397 #: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1406 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1524
398 #: g10/keygen.c:2569 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
399 #, fuzzy
400 msgid "can't do this in batch mode\n"
401 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
402
403 #: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1132 g10/card-util.c:1215
404 #: g10/keyedit.c:425 g10/keyedit.c:446 g10/keyedit.c:460 g10/keygen.c:1381
405 #: g10/keygen.c:1448
406 msgid "Your selection? "
407 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
408
409 #: g10/card-util.c:216 g10/card-util.c:266
410 msgid "[not set]"
411 msgstr ""
412
413 #: g10/card-util.c:413
414 #, fuzzy
415 msgid "male"
416 msgstr "enable"
417
418 #: g10/card-util.c:414
419 #, fuzzy
420 msgid "female"
421 msgstr "enable"
422
423 #: g10/card-util.c:414
424 #, fuzzy
425 msgid "unspecified"
426 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
427
428 #: g10/card-util.c:441
429 #, fuzzy
430 msgid "not forced"
431 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
432
433 #: g10/card-util.c:441
434 msgid "forced"
435 msgstr ""
436
437 #: g10/card-util.c:519
438 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
439 msgstr ""
440
441 #: g10/card-util.c:521
442 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
443 msgstr ""
444
445 #: g10/card-util.c:523
446 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
447 msgstr ""
448
449 #: g10/card-util.c:540
450 msgid "Cardholder's surname: "
451 msgstr ""
452
453 #: g10/card-util.c:542
454 msgid "Cardholder's given name: "
455 msgstr ""
456
457 #: g10/card-util.c:560
458 #, c-format
459 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
460 msgstr ""
461
462 #: g10/card-util.c:581
463 #, fuzzy
464 msgid "URL to retrieve public key: "
465 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
466
467 #: g10/card-util.c:589
468 #, c-format
469 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
470 msgstr ""
471
472 #: g10/card-util.c:687 g10/card-util.c:756 g10/import.c:280
473 #, c-format
474 msgid "error reading `%s': %s\n"
475 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
476
477 #: g10/card-util.c:695
478 msgid "Login data (account name): "
479 msgstr ""
480
481 #: g10/card-util.c:705
482 #, c-format
483 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
484 msgstr ""
485
486 #: g10/card-util.c:764
487 msgid "Private DO data: "
488 msgstr ""
489
490 #: g10/card-util.c:774
491 #, c-format
492 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
493 msgstr ""
494
495 #: g10/card-util.c:794
496 #, fuzzy
497 msgid "Language preferences: "
498 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
499
500 #: g10/card-util.c:802
501 #, fuzzy
502 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
503 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
504
505 #: g10/card-util.c:811
506 #, fuzzy
507 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
508 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
509
510 #: g10/card-util.c:832
511 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
512 msgstr ""
513
514 #: g10/card-util.c:846
515 #, fuzzy
516 msgid "Error: invalid response.\n"
517 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
518
519 #: g10/card-util.c:867
520 #, fuzzy
521 msgid "CA fingerprint: "
522 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
523
524 #: g10/card-util.c:890
525 #, fuzzy
526 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
527 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
528
529 #: g10/card-util.c:938
530 #, fuzzy, c-format
531 msgid "key operation not possible: %s\n"
532 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
533
534 #: g10/card-util.c:939
535 #, fuzzy
536 msgid "not an OpenPGP card"
537 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
538
539 #: g10/card-util.c:948
540 #, fuzzy, c-format
541 msgid "error getting current key info: %s\n"
542 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
543
544 #: g10/card-util.c:1033
545 msgid "Replace existing key? (y/N) "
546 msgstr ""
547
548 #: g10/card-util.c:1054 g10/card-util.c:1063
549 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
550 msgstr ""
551
552 #: g10/card-util.c:1075
553 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
554 msgstr ""
555
556 #: g10/card-util.c:1084
557 #, c-format
558 msgid ""
559 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
560 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
561 "You should change them using the command --change-pin\n"
562 msgstr ""
563
564 #: g10/card-util.c:1123
565 #, fuzzy
566 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
567 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
568
569 #: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1206
570 #, fuzzy
571 msgid "   (1) Signature key\n"
572 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
573
574 #: g10/card-util.c:1126 g10/card-util.c:1208
575 #, fuzzy
576 msgid "   (2) Encryption key\n"
577 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
578
579 #: g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1210
580 msgid "   (3) Authentication key\n"
581 msgstr ""
582
583 #: g10/card-util.c:1143 g10/card-util.c:1226 g10/keyedit.c:946
584 #: g10/keygen.c:1385 g10/keygen.c:1413 g10/keygen.c:1487 g10/revoke.c:685
585 msgid "Invalid selection.\n"
586 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
587
588 #: g10/card-util.c:1203
589 #, fuzzy
590 msgid "Please select where to store the key:\n"
591 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
592
593 #: g10/card-util.c:1238
594 #, fuzzy
595 msgid "unknown key protection algorithm\n"
596 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
597
598 #: g10/card-util.c:1243
599 #, fuzzy
600 msgid "secret parts of key are not available\n"
601 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
602
603 #: g10/card-util.c:1248
604 #, fuzzy
605 msgid "secret key already stored on a card\n"
606 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
607
608 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1357
609 msgid "quit this menu"
610 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
611
612 #: g10/card-util.c:1321
613 #, fuzzy
614 msgid "show admin commands"
615 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
616
617 #: g10/card-util.c:1322 g10/keyedit.c:1360
618 msgid "show this help"
619 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
620
621 #: g10/card-util.c:1324
622 #, fuzzy
623 msgid "list all available data"
624 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
625
626 #: g10/card-util.c:1327
627 msgid "change card holder's name"
628 msgstr ""
629
630 #: g10/card-util.c:1328
631 msgid "change URL to retrieve key"
632 msgstr ""
633
634 #: g10/card-util.c:1329
635 msgid "fetch the key specified in the card URL"
636 msgstr ""
637
638 #: g10/card-util.c:1330
639 #, fuzzy
640 msgid "change the login name"
641 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
642
643 #: g10/card-util.c:1331
644 #, fuzzy
645 msgid "change the language preferences"
646 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
647
648 #: g10/card-util.c:1332
649 msgid "change card holder's sex"
650 msgstr ""
651
652 #: g10/card-util.c:1333
653 #, fuzzy
654 msgid "change a CA fingerprint"
655 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
656
657 #: g10/card-util.c:1334
658 msgid "toggle the signature force PIN flag"
659 msgstr ""
660
661 #: g10/card-util.c:1335
662 #, fuzzy
663 msgid "generate new keys"
664 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
665
666 #: g10/card-util.c:1336
667 msgid "menu to change or unblock the PIN"
668 msgstr ""
669
670 #: g10/card-util.c:1337
671 msgid "verify the PIN and list all data"
672 msgstr ""
673
674 #: g10/card-util.c:1457 g10/keyedit.c:1623
675 msgid "Command> "
676 msgstr "ÅíôïëÞ> "
677
678 #: g10/card-util.c:1495
679 #, fuzzy
680 msgid "Admin-only command\n"
681 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
682
683 #: g10/card-util.c:1526
684 #, fuzzy
685 msgid "Admin commands are allowed\n"
686 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
687
688 #: g10/card-util.c:1528
689 #, fuzzy
690 msgid "Admin commands are not allowed\n"
691 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
692
693 #: g10/card-util.c:1602 g10/keyedit.c:2244
694 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
695 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
696
697 #: g10/cardglue.c:434
698 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
699 msgstr ""
700
701 #: g10/cardglue.c:573
702 #, c-format
703 msgid ""
704 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
705 "   %.*s\n"
706 msgstr ""
707
708 #: g10/cardglue.c:582
709 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
710 msgstr ""
711
712 #: g10/cardglue.c:917
713 msgid "Enter New Admin PIN: "
714 msgstr ""
715
716 #: g10/cardglue.c:918
717 msgid "Enter New PIN: "
718 msgstr ""
719
720 #: g10/cardglue.c:919
721 msgid "Enter Admin PIN: "
722 msgstr ""
723
724 #: g10/cardglue.c:920
725 msgid "Enter PIN: "
726 msgstr ""
727
728 #: g10/cardglue.c:937
729 #, fuzzy
730 msgid "Repeat this PIN: "
731 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
732
733 #: g10/cardglue.c:952
734 #, fuzzy
735 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
736 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
737
738 #: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3826 g10/keyring.c:377
739 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
740 #, c-format
741 msgid "can't open `%s'\n"
742 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
743
744 #: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:839
745 msgid "--output doesn't work for this command\n"
746 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
747
748 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3387 g10/keyserver.c:1700
749 #: g10/revoke.c:228
750 #, fuzzy, c-format
751 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
752 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
753
754 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2349 g10/keyserver.c:1714
755 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
756 #, c-format
757 msgid "error reading keyblock: %s\n"
758 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
759
760 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
761 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
762 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
763
764 #: g10/delkey.c:135
765 #, fuzzy
766 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
767 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
768
769 #: g10/delkey.c:147
770 #, fuzzy
771 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
772 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
773
774 #: g10/delkey.c:155
775 #, fuzzy
776 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
777 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
778
779 #: g10/delkey.c:165
780 #, c-format
781 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
782 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
783
784 #: g10/delkey.c:175
785 msgid "ownertrust information cleared\n"
786 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
787
788 #: g10/delkey.c:206
789 #, c-format
790 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
791 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
792
793 #: g10/delkey.c:208
794 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
795 msgstr ""
796 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
797
798 #: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1284
799 #, c-format
800 msgid "error creating passphrase: %s\n"
801 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
802
803 #: g10/encode.c:218
804 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
805 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
806
807 #: g10/encode.c:231
808 #, c-format
809 msgid "using cipher %s\n"
810 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
811
812 #: g10/encode.c:241 g10/encode.c:536
813 #, c-format
814 msgid "`%s' already compressed\n"
815 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
816
817 #: g10/encode.c:292 g10/encode.c:584 g10/sign.c:593
818 #, c-format
819 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
820 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
821
822 #: g10/encode.c:456
823 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
824 msgstr ""
825 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
826 "pgp2\n"
827
828 #: g10/encode.c:480
829 #, c-format
830 msgid "reading from `%s'\n"
831 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
832
833 #: g10/encode.c:508
834 msgid ""
835 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
836 msgstr ""
837 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
838 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
839
840 #: g10/encode.c:518
841 #, fuzzy, c-format
842 msgid ""
843 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
844 msgstr ""
845 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
846 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
847
848 #: g10/encode.c:628 g10/sign.c:963
849 #, fuzzy, c-format
850 msgid ""
851 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
852 "preferences\n"
853 msgstr ""
854 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
855 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
856
857 #: g10/encode.c:715
858 #, c-format
859 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
860 msgstr ""
861 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
862 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
863
864 #: g10/encode.c:785 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
865 #, c-format
866 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
867 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
868
869 #: g10/encode.c:812
870 #, c-format
871 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
872 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
873
874 #: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:293
875 #, c-format
876 msgid "%s encrypted data\n"
877 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
878
879 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:297
880 #, c-format
881 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
882 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
883
884 #: g10/encr-data.c:93
885 msgid ""
886 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
887 msgstr ""
888 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
889 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
890
891 #: g10/encr-data.c:104
892 msgid "problem handling encrypted packet\n"
893 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
894
895 #: g10/exec.c:49
896 msgid "no remote program execution supported\n"
897 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
898
899 #: g10/exec.c:176 g10/openfile.c:415
900 #, c-format
901 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
902 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
903
904 #: g10/exec.c:317
905 msgid ""
906 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
907 msgstr ""
908 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
909 "áñ÷åßïõ\n"
910
911 #: g10/exec.c:347
912 #, fuzzy
913 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
914 msgstr ""
915 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
916
917 #: g10/exec.c:425
918 #, fuzzy, c-format
919 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
920 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
921
922 #: g10/exec.c:428
923 #, fuzzy, c-format
924 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
925 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
926
927 #: g10/exec.c:513
928 #, c-format
929 msgid "system error while calling external program: %s\n"
930 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
931
932 #: g10/exec.c:524 g10/exec.c:590
933 msgid "unnatural exit of external program\n"
934 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
935
936 #: g10/exec.c:539
937 msgid "unable to execute external program\n"
938 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
939
940 #: g10/exec.c:555
941 #, c-format
942 msgid "unable to read external program response: %s\n"
943 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
944
945 #: g10/exec.c:601 g10/exec.c:608
946 #, c-format
947 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
948 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
949
950 #: g10/exec.c:613
951 #, c-format
952 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
953 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
954
955 #: g10/export.c:61
956 #, fuzzy
957 msgid "export signatures that are marked as local-only"
958 msgstr ""
959 "\n"
960 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
961 "\n"
962
963 #: g10/export.c:63
964 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
965 msgstr ""
966
967 #: g10/export.c:65
968 #, fuzzy
969 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
970 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
971
972 #: g10/export.c:67
973 #, fuzzy
974 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
975 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
976
977 #: g10/export.c:69
978 #, fuzzy
979 msgid "remove unusable parts from key during export"
980 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
981
982 #: g10/export.c:71
983 msgid "remove as much as possible from key during export"
984 msgstr ""
985
986 #: g10/export.c:325
987 #, fuzzy
988 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
989 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
990
991 #: g10/export.c:354
992 #, fuzzy, c-format
993 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
994 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
995
996 #: g10/export.c:362
997 #, fuzzy, c-format
998 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
999 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1000
1001 #: g10/export.c:373
1002 #, fuzzy, c-format
1003 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1004 msgstr ""
1005 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1006
1007 #: g10/export.c:521
1008 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1009 msgstr ""
1010
1011 #: g10/export.c:544
1012 #, fuzzy, c-format
1013 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1014 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1015
1016 #: g10/export.c:565
1017 #, fuzzy, c-format
1018 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1019 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
1020
1021 #: g10/export.c:598
1022 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1023 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1024
1025 #: g10/gpg.c:375
1026 msgid ""
1027 "@Commands:\n"
1028 " "
1029 msgstr ""
1030 "@ÅíôïëÝò:\n"
1031 " "
1032
1033 #: g10/gpg.c:377
1034 msgid "|[file]|make a signature"
1035 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
1036
1037 #: g10/gpg.c:378
1038 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1039 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1040
1041 #: g10/gpg.c:379
1042 msgid "make a detached signature"
1043 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1044
1045 #: g10/gpg.c:380
1046 msgid "encrypt data"
1047 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1048
1049 #: g10/gpg.c:382
1050 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1051 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1052
1053 #: g10/gpg.c:384
1054 msgid "decrypt data (default)"
1055 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1056
1057 #: g10/gpg.c:386
1058 msgid "verify a signature"
1059 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1060
1061 #: g10/gpg.c:388
1062 msgid "list keys"
1063 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1064
1065 #: g10/gpg.c:390
1066 msgid "list keys and signatures"
1067 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1068
1069 #: g10/gpg.c:391
1070 #, fuzzy
1071 msgid "list and check key signatures"
1072 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1073
1074 #: g10/gpg.c:392
1075 msgid "list keys and fingerprints"
1076 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1077
1078 #: g10/gpg.c:393
1079 msgid "list secret keys"
1080 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1081
1082 #: g10/gpg.c:394
1083 msgid "generate a new key pair"
1084 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1085
1086 #: g10/gpg.c:395
1087 msgid "remove keys from the public keyring"
1088 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1089
1090 #: g10/gpg.c:397
1091 msgid "remove keys from the secret keyring"
1092 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1093
1094 #: g10/gpg.c:398
1095 msgid "sign a key"
1096 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1097
1098 #: g10/gpg.c:399
1099 msgid "sign a key locally"
1100 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1101
1102 #: g10/gpg.c:400
1103 msgid "sign or edit a key"
1104 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1105
1106 #: g10/gpg.c:401
1107 msgid "generate a revocation certificate"
1108 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1109
1110 #: g10/gpg.c:403
1111 msgid "export keys"
1112 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1113
1114 #: g10/gpg.c:404
1115 msgid "export keys to a key server"
1116 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1117
1118 #: g10/gpg.c:405
1119 msgid "import keys from a key server"
1120 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1121
1122 #: g10/gpg.c:407
1123 msgid "search for keys on a key server"
1124 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1125
1126 #: g10/gpg.c:409
1127 msgid "update all keys from a keyserver"
1128 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1129
1130 #: g10/gpg.c:413
1131 msgid "import/merge keys"
1132 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1133
1134 #: g10/gpg.c:416
1135 msgid "print the card status"
1136 msgstr ""
1137
1138 #: g10/gpg.c:417
1139 msgid "change data on a card"
1140 msgstr ""
1141
1142 #: g10/gpg.c:418
1143 msgid "change a card's PIN"
1144 msgstr ""
1145
1146 #: g10/gpg.c:426
1147 msgid "update the trust database"
1148 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1149
1150 #: g10/gpg.c:433
1151 msgid "|algo [files]|print message digests"
1152 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1153
1154 #: g10/gpg.c:437 g10/gpgv.c:71
1155 msgid ""
1156 "@\n"
1157 "Options:\n"
1158 " "
1159 msgstr ""
1160 "@\n"
1161 "ÅðéëïãÝò:\n"
1162 " "
1163
1164 #: g10/gpg.c:439
1165 msgid "create ascii armored output"
1166 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1167
1168 #: g10/gpg.c:441
1169 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1170 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1171
1172 #: g10/gpg.c:452
1173 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1174 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1175
1176 #: g10/gpg.c:453
1177 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1178 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1179
1180 #: g10/gpg.c:458
1181 msgid "use canonical text mode"
1182 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1183
1184 #: g10/gpg.c:472
1185 msgid "use as output file"
1186 msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
1187
1188 #: g10/gpg.c:474 g10/gpgv.c:73
1189 msgid "verbose"
1190 msgstr "áíáëõôéêÜ"
1191
1192 #: g10/gpg.c:485
1193 msgid "do not make any changes"
1194 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1195
1196 #: g10/gpg.c:486
1197 msgid "prompt before overwriting"
1198 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1199
1200 #: g10/gpg.c:527
1201 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1202 msgstr ""
1203
1204 #: g10/gpg.c:528
1205 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1206 msgstr ""
1207
1208 #: g10/gpg.c:556
1209 msgid ""
1210 "@\n"
1211 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1212 msgstr ""
1213 "@\n"
1214 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1215
1216 #: g10/gpg.c:559
1217 msgid ""
1218 "@\n"
1219 "Examples:\n"
1220 "\n"
1221 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1222 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1223 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1224 " --list-keys [names]        show keys\n"
1225 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1226 msgstr ""
1227 "@\n"
1228 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1229 "\n"
1230 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1231 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1232 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1233 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1234 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1235
1236 #: g10/gpg.c:757 g10/gpgv.c:98
1237 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1238 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
1239
1240 #: g10/gpg.c:774
1241 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1242 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1243
1244 #: g10/gpg.c:777
1245 msgid ""
1246 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1247 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1248 "default operation depends on the input data\n"
1249 msgstr ""
1250 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1251 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
1252 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
1253
1254 #: g10/gpg.c:788
1255 msgid ""
1256 "\n"
1257 "Supported algorithms:\n"
1258 msgstr ""
1259 "\n"
1260 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
1261
1262 #: g10/gpg.c:791
1263 msgid "Pubkey: "
1264 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1265
1266 #: g10/gpg.c:797 g10/keyedit.c:2310
1267 msgid "Cipher: "
1268 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
1269
1270 #: g10/gpg.c:803
1271 msgid "Hash: "
1272 msgstr "Hash: "
1273
1274 #: g10/gpg.c:809 g10/keyedit.c:2356
1275 msgid "Compression: "
1276 msgstr "Óõìðßåóç: "
1277
1278 #: g10/gpg.c:892
1279 msgid "usage: gpg [options] "
1280 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
1281
1282 #: g10/gpg.c:1040
1283 msgid "conflicting commands\n"
1284 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1285
1286 #: g10/gpg.c:1058
1287 #, fuzzy, c-format
1288 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1289 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
1290
1291 #: g10/gpg.c:1255
1292 #, fuzzy, c-format
1293 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1294 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1295
1296 #: g10/gpg.c:1258
1297 #, fuzzy, c-format
1298 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1299 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1300
1301 #: g10/gpg.c:1261
1302 #, fuzzy, c-format
1303 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1304 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1305
1306 #: g10/gpg.c:1267
1307 #, fuzzy, c-format
1308 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1309 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1310
1311 #: g10/gpg.c:1270
1312 #, fuzzy, c-format
1313 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1314 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1315
1316 #: g10/gpg.c:1273
1317 #, fuzzy, c-format
1318 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1319 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1320
1321 #: g10/gpg.c:1279
1322 #, fuzzy, c-format
1323 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1324 msgstr ""
1325 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1326
1327 #: g10/gpg.c:1282
1328 #, fuzzy, c-format
1329 msgid ""
1330 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1331 msgstr ""
1332 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1333
1334 #: g10/gpg.c:1285
1335 #, fuzzy, c-format
1336 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1337 msgstr ""
1338 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1339
1340 #: g10/gpg.c:1291
1341 #, fuzzy, c-format
1342 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1343 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1344
1345 #: g10/gpg.c:1294
1346 #, fuzzy, c-format
1347 msgid ""
1348 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1349 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1350
1351 #: g10/gpg.c:1297
1352 #, fuzzy, c-format
1353 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1354 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1355
1356 #: g10/gpg.c:1438
1357 #, fuzzy, c-format
1358 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1359 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
1360
1361 #: g10/gpg.c:1531
1362 msgid "display photo IDs during key listings"
1363 msgstr ""
1364
1365 #: g10/gpg.c:1533
1366 msgid "show policy URLs during signature listings"
1367 msgstr ""
1368
1369 #: g10/gpg.c:1535
1370 #, fuzzy
1371 msgid "show all notations during signature listings"
1372 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
1373
1374 #: g10/gpg.c:1537
1375 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1376 msgstr ""
1377
1378 #: g10/gpg.c:1541
1379 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1380 msgstr ""
1381
1382 #: g10/gpg.c:1543
1383 #, fuzzy
1384 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1385 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1386
1387 #: g10/gpg.c:1545
1388 msgid "show user ID validity during key listings"
1389 msgstr ""
1390
1391 #: g10/gpg.c:1547
1392 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1393 msgstr ""
1394
1395 #: g10/gpg.c:1549
1396 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1397 msgstr ""
1398
1399 #: g10/gpg.c:1551
1400 #, fuzzy
1401 msgid "show the keyring name in key listings"
1402 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
1403
1404 #: g10/gpg.c:1553
1405 #, fuzzy
1406 msgid "show expiration dates during signature listings"
1407 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
1408
1409 #: g10/gpg.c:1920
1410 #, c-format
1411 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1412 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
1413
1414 #: g10/gpg.c:1962
1415 #, c-format
1416 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1417 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
1418
1419 #: g10/gpg.c:1966
1420 #, c-format
1421 msgid "option file `%s': %s\n"
1422 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
1423
1424 #: g10/gpg.c:1973
1425 #, c-format
1426 msgid "reading options from `%s'\n"
1427 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
1428
1429 #: g10/gpg.c:2188 g10/gpg.c:2814 g10/gpg.c:2833
1430 #, c-format
1431 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1432 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
1433
1434 #: g10/gpg.c:2201
1435 #, fuzzy, c-format
1436 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1437 msgstr ""
1438 "ç åðÝêôáóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" äåí öïñôþèçêå åðåéäÞ õðÜñ÷ïõí\n"
1439 "áíáóöáëåßò Üäåéåò\n"
1440
1441 #: g10/gpg.c:2364 g10/gpg.c:2376
1442 #, fuzzy, c-format
1443 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1444 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1445
1446 #: g10/gpg.c:2452
1447 #, fuzzy, c-format
1448 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1449 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1450
1451 #: g10/gpg.c:2476 g10/gpg.c:2663 g10/keyedit.c:4064
1452 #, fuzzy
1453 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1454 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
1455
1456 #: g10/gpg.c:2488
1457 #, fuzzy, c-format
1458 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1459 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1460
1461 #: g10/gpg.c:2491
1462 #, fuzzy
1463 msgid "invalid keyserver options\n"
1464 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1465
1466 #: g10/gpg.c:2498
1467 #, c-format
1468 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1469 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1470
1471 #: g10/gpg.c:2501
1472 msgid "invalid import options\n"
1473 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1474
1475 #: g10/gpg.c:2508
1476 #, c-format
1477 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1478 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1479
1480 #: g10/gpg.c:2511
1481 msgid "invalid export options\n"
1482 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1483
1484 #: g10/gpg.c:2518
1485 #, fuzzy, c-format
1486 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1487 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1488
1489 #: g10/gpg.c:2521
1490 #, fuzzy
1491 msgid "invalid list options\n"
1492 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1493
1494 #: g10/gpg.c:2529
1495 msgid "display photo IDs during signature verification"
1496 msgstr ""
1497
1498 #: g10/gpg.c:2531
1499 msgid "show policy URLs during signature verification"
1500 msgstr ""
1501
1502 #: g10/gpg.c:2533
1503 #, fuzzy
1504 msgid "show all notations during signature verification"
1505 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1506
1507 #: g10/gpg.c:2535
1508 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1509 msgstr ""
1510
1511 #: g10/gpg.c:2539
1512 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1513 msgstr ""
1514
1515 #: g10/gpg.c:2541
1516 #, fuzzy
1517 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1518 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1519
1520 #: g10/gpg.c:2543
1521 #, fuzzy
1522 msgid "show user ID validity during signature verification"
1523 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1524
1525 #: g10/gpg.c:2545
1526 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1527 msgstr ""
1528
1529 #: g10/gpg.c:2547
1530 msgid "validate signatures with PKA data"
1531 msgstr ""
1532
1533 #: g10/gpg.c:2549
1534 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1535 msgstr ""
1536
1537 #: g10/gpg.c:2556
1538 #, fuzzy, c-format
1539 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1540 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1541
1542 #: g10/gpg.c:2559
1543 #, fuzzy
1544 msgid "invalid verify options\n"
1545 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1546
1547 #: g10/gpg.c:2566
1548 #, c-format
1549 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1550 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
1551
1552 #: g10/gpg.c:2729
1553 #, fuzzy, c-format
1554 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1555 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1556
1557 #: g10/gpg.c:2732
1558 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1559 msgstr ""
1560
1561 #: g10/gpg.c:2803
1562 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1563 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
1564
1565 #: g10/gpg.c:2807
1566 #, c-format
1567 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1568 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
1569
1570 #: g10/gpg.c:2816
1571 #, c-format
1572 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1573 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
1574
1575 #: g10/gpg.c:2819
1576 #, c-format
1577 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1578 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
1579
1580 #: g10/gpg.c:2826
1581 #, fuzzy, c-format
1582 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1583 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
1584
1585 #: g10/gpg.c:2841
1586 #, fuzzy, c-format
1587 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1588 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1589
1590 #: g10/gpg.c:2855
1591 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1592 msgstr ""
1593 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
1594
1595 #: g10/gpg.c:2861
1596 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1597 msgstr ""
1598 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
1599 "êáôÜóôáóç\n"
1600
1601 #: g10/gpg.c:2867
1602 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1603 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
1604
1605 #: g10/gpg.c:2880
1606 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1607 msgstr ""
1608 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
1609
1610 #: g10/gpg.c:2947 g10/gpg.c:2971
1611 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1612 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1613
1614 #: g10/gpg.c:2953 g10/gpg.c:2977
1615 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1616 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1617
1618 #: g10/gpg.c:2959
1619 #, fuzzy
1620 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1621 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1622
1623 #: g10/gpg.c:2965
1624 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1625 msgstr ""
1626 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
1627 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1628
1629 #: g10/gpg.c:2980
1630 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1631 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
1632
1633 #: g10/gpg.c:2982
1634 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1635 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
1636
1637 #: g10/gpg.c:2984
1638 #, fuzzy
1639 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1640 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
1641
1642 #: g10/gpg.c:2986
1643 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1644 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
1645
1646 #: g10/gpg.c:2988
1647 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1648 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
1649
1650 #: g10/gpg.c:2991
1651 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1652 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
1653
1654 #: g10/gpg.c:2995
1655 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1656 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
1657
1658 #: g10/gpg.c:3002
1659 msgid "invalid default preferences\n"
1660 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
1661
1662 #: g10/gpg.c:3011
1663 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1664 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
1665
1666 #: g10/gpg.c:3015
1667 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1668 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
1669
1670 #: g10/gpg.c:3019
1671 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1672 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
1673
1674 #: g10/gpg.c:3052
1675 #, c-format
1676 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1677 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
1678
1679 #: g10/gpg.c:3099
1680 #, fuzzy, c-format
1681 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1682 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1683
1684 #: g10/gpg.c:3104
1685 #, fuzzy, c-format
1686 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1687 msgstr ""
1688 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1689
1690 #: g10/gpg.c:3109
1691 #, fuzzy, c-format
1692 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1693 msgstr ""
1694 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1695
1696 #: g10/gpg.c:3208
1697 #, c-format
1698 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1699 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1700
1701 #: g10/gpg.c:3219
1702 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1703 msgstr ""
1704 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
1705 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
1706
1707 #: g10/gpg.c:3230
1708 msgid "--store [filename]"
1709 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1710
1711 #: g10/gpg.c:3237
1712 msgid "--symmetric [filename]"
1713 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1714
1715 #: g10/gpg.c:3239
1716 #, fuzzy, c-format
1717 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1718 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1719
1720 #: g10/gpg.c:3249
1721 msgid "--encrypt [filename]"
1722 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1723
1724 #: g10/gpg.c:3262
1725 #, fuzzy
1726 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1727 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1728
1729 #: g10/gpg.c:3264
1730 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1731 msgstr ""
1732
1733 #: g10/gpg.c:3267
1734 #, fuzzy, c-format
1735 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1736 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1737
1738 #: g10/gpg.c:3285
1739 msgid "--sign [filename]"
1740 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1741
1742 #: g10/gpg.c:3298
1743 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1744 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1745
1746 #: g10/gpg.c:3313
1747 #, fuzzy
1748 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1749 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1750
1751 #: g10/gpg.c:3315
1752 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1753 msgstr ""
1754
1755 #: g10/gpg.c:3318
1756 #, fuzzy, c-format
1757 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1758 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1759
1760 #: g10/gpg.c:3338
1761 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1762 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1763
1764 #: g10/gpg.c:3347
1765 msgid "--clearsign [filename]"
1766 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1767
1768 #: g10/gpg.c:3372
1769 msgid "--decrypt [filename]"
1770 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1771
1772 #: g10/gpg.c:3380
1773 msgid "--sign-key user-id"
1774 msgstr "--sign-key user-id"
1775
1776 #: g10/gpg.c:3384
1777 msgid "--lsign-key user-id"
1778 msgstr "--lsign-key user-id"
1779
1780 #: g10/gpg.c:3405
1781 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1782 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
1783
1784 #: g10/gpg.c:3476
1785 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1786 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [êëåéäïèÞêç]"
1787
1788 #: g10/gpg.c:3518
1789 #, c-format
1790 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1791 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
1792
1793 #: g10/gpg.c:3520
1794 #, c-format
1795 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1796 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
1797
1798 #: g10/gpg.c:3522
1799 #, c-format
1800 msgid "key export failed: %s\n"
1801 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1802
1803 #: g10/gpg.c:3533
1804 #, c-format
1805 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1806 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1807
1808 #: g10/gpg.c:3543
1809 #, c-format
1810 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1811 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1812
1813 #: g10/gpg.c:3594
1814 #, c-format
1815 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1816 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1817
1818 #: g10/gpg.c:3602
1819 #, c-format
1820 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1821 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1822
1823 #: g10/gpg.c:3689
1824 #, c-format
1825 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1826 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
1827
1828 #: g10/gpg.c:3812
1829 msgid "[filename]"
1830 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
1831
1832 #: g10/gpg.c:3816
1833 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1834 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
1835
1836 #: g10/gpg.c:4120
1837 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1838 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1839
1840 #: g10/gpg.c:4122
1841 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1842 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1843
1844 #: g10/gpg.c:4155
1845 #, fuzzy
1846 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1847 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1848
1849 #: g10/getkey.c:152
1850 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1851 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1852
1853 #: g10/getkey.c:175
1854 #, fuzzy
1855 msgid "[User ID not found]"
1856 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1857
1858 #: g10/getkey.c:948 g10/getkey.c:958 g10/getkey.c:968 g10/getkey.c:984
1859 #: g10/getkey.c:999
1860 #, c-format
1861 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1862 msgstr ""
1863
1864 #: g10/getkey.c:1826
1865 #, fuzzy, c-format
1866 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1867 msgstr ""
1868 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1869
1870 #: g10/getkey.c:2380 g10/keyedit.c:3707
1871 #, fuzzy, c-format
1872 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1873 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
1874
1875 #: g10/getkey.c:2611
1876 #, fuzzy, c-format
1877 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1878 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1879
1880 #: g10/getkey.c:2658
1881 #, fuzzy, c-format
1882 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1883 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1884
1885 #: g10/gpgv.c:74
1886 msgid "be somewhat more quiet"
1887 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
1888
1889 #: g10/gpgv.c:75
1890 msgid "take the keys from this keyring"
1891 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
1892
1893 #: g10/gpgv.c:77
1894 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1895 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
1896
1897 #: g10/gpgv.c:78
1898 msgid "|FD|write status info to this FD"
1899 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
1900
1901 #: g10/gpgv.c:102
1902 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1903 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1904
1905 #: g10/gpgv.c:105
1906 msgid ""
1907 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1908 "Check signatures against known trusted keys\n"
1909 msgstr ""
1910 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1911 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
1912
1913 #: g10/helptext.c:49
1914 msgid ""
1915 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1916 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1917 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1918 msgstr ""
1919 "Åßíáé áðüöáóç óáò íá ïñßóåôå ôéìÞ åäþ. ÁõôÞ ç ôéìÞ äåí èá åîá÷èåß\n"
1920 "ðïôÝ óå ôñßôï ðñüóùðï.  Ôç ÷ñåéáæüìáóôå ãéá åöáñìïãÞ ôïõ éóôïý-"
1921 "åìðéóôïóýíçò,\n"
1922 "äåí Ý÷åé ôßðïôá íá êÜíåé ìå ôïí (óéùðçëÜ äçìéïõñãçìÝíï) éóôü-ðéóôïðïéçôéêþí."
1923
1924 #: g10/helptext.c:55
1925 msgid ""
1926 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1927 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1928 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1929 "ultimately trusted\n"
1930 msgstr ""
1931 "Ãéá ôç äüìçóç åíüò Éóôïý-Åìðéóôïóýíçò, ôï GnuPG ðñÝðåé íá îÝñåé ðïéÜ "
1932 "êëåéäéÜ\n"
1933 "åßíáé ðëÞñçò åìðéóôïóýíçò - áõôÜ åßíáé óõíÞèùò êëåéäéÜ óôá ïðïßá Ý÷åôå\n"
1934 "ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß. ÁðáíôÞóôå \"yes\" (íáé) ãéá íá äïèåß óôï "
1935 "êëåéäß\n"
1936 "áõôü ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
1937
1938 #: g10/helptext.c:62
1939 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1940 msgstr ""
1941 "ÅÜí èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôü ôï ìç åìðéóôåõìÝíï êëåéäß, áðáíôÞóôå \"yes"
1942 "\"."
1943
1944 #: g10/helptext.c:66
1945 msgid ""
1946 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1947 msgstr ""
1948 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ áðïäÝêôç áõôïý ðïõ èÝëåôå íá óôåßëåôå ìÞíõìá."
1949
1950 #: g10/helptext.c:70
1951 msgid ""
1952 "Select the algorithm to use.\n"
1953 "\n"
1954 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1955 "for signatures.\n"
1956 "\n"
1957 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1958 "\n"
1959 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1960 "\n"
1961 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1962 msgstr ""
1963
1964 #: g10/helptext.c:84
1965 msgid ""
1966 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1967 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1968 "Please consult your security expert first."
1969 msgstr ""
1970 "ÃåíéêÜ, äåí åßíáé êáëÞ éäÝá íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï ßäéï êëåéäß ãéá õðïãñáöÞ\n"
1971 "êáé êñõðôïãñÜöçóç. Áõôüò ï áëãüñéèìïò ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï óå\n"
1972 "ïñéóìÝíïõò ôüðïõò. Ç óõìâïõëÞ åíüò åéäéêïý óå èÝìáôá áóöÜëåéáò óõíåßóôáôå."
1973
1974 #: g10/helptext.c:91
1975 msgid "Enter the size of the key"
1976 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï ìÝãåèïò ôïõ êëåéäéïý"
1977
1978 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
1979 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
1980 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1981 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\"(íáé) Þ \"no\"(ü÷é)"
1982
1983 #: g10/helptext.c:105
1984 msgid ""
1985 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1986 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1987 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1988 "the given value as an interval."
1989 msgstr ""
1990 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí áðáéôïýìåíç ôéìÞ üðùò áðåéêïíßæåôå.\n"
1991 "Ìðïñåßôå íá åéóÜãåôå ìéá çìåñïìçíßá ISO (YYYY-MM-DD) áëëÜ\n"
1992 "äåí èá ëÜâåôå ìéá êáëÞ áðÜíôçóç óöÜëìáôïò - áíôßèåôá ôï óýóôçìá\n"
1993 "ðñïóðáèåß íá åñìçíåýóåé ôçí ôéìÞ óáí äéÜóôçìá."
1994
1995 #: g10/helptext.c:117
1996 msgid "Enter the name of the key holder"
1997 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï üíïìá ôïõ êëåéäïêñÜôïñá"
1998
1999 #: g10/helptext.c:122
2000 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2001 msgstr "ðëçêôñïëïãÞóôå ðñïáéñåôéêÜ ìéá äéåýèõíóç email (óõíéóôÜôáé)"
2002
2003 #: g10/helptext.c:126
2004 msgid "Please enter an optional comment"
2005 msgstr "Ðáñáêáëþ ðñïáéñåôéêÜ ðëçêôñïëïãÞóôå Ýíá ó÷üëéï"
2006
2007 #: g10/helptext.c:131
2008 msgid ""
2009 "N  to change the name.\n"
2010 "C  to change the comment.\n"
2011 "E  to change the email address.\n"
2012 "O  to continue with key generation.\n"
2013 "Q  to to quit the key generation."
2014 msgstr ""
2015 "N  ãéá áëëáãÞ ôïõ ïíüìáôïò.\n"
2016 "C  ãéá áëëáãÞ ôïõ ó÷ïëßïõ.\n"
2017 "E  ãéá áëëáãÞ ôçò äéåýèõíóçò email.\n"
2018 "O  ãéá óõíÝ÷åéá ôçò äçìéïõñãßáò êëåéäéïý.\n"
2019 "Q  ãéá íá ôåñìáôßóåôå ôç äçìéïõñãßá êëåéäéïý."
2020
2021 #: g10/helptext.c:140
2022 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2023 msgstr ""
2024 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" (Þ áðëÜ \"y\") åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äçìéïõñãçèåß ôï "
2025 "õðïêëåéäß."
2026
2027 #: g10/helptext.c:148
2028 msgid ""
2029 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2030 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2031 "know how carefully you verified this.\n"
2032 "\n"
2033 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2034 "the\n"
2035 "    key.\n"
2036 "\n"
2037 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2038 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2039 "for\n"
2040 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2041 "user.\n"
2042 "\n"
2043 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2044 "could\n"
2045 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2046 "the\n"
2047 "    key against a photo ID.\n"
2048 "\n"
2049 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2050 "could\n"
2051 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2052 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2053 "a\n"
2054 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2055 "the\n"
2056 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2057 "exchange\n"
2058 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2059 "\n"
2060 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2061 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2062 "\"\n"
2063 "mean to you when you sign other keys.\n"
2064 "\n"
2065 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2066 msgstr ""
2067 "¼ôáí õðïãñÜöåôå Ýíá user ID óå Ýíá êëåéäß, ðñÝðåé ðñþôá íá âåâáéùèåßôå üôé\n"
2068 "ôï êëåéäß áíÞêåé óôï ðñüóùðï ðïõ áíáöÝñåôå óôï user ID. Åßíáé ÷ñÞóéìï "
2069 "ãéáôïõò Üëëïõò, íá îÝñïõí ðüóï ðñïóåêôéêÜ êÜíáôå áõôÞ ôç ðéóôïðïßçóç.\n"
2070 "\n"
2071 "\"0\" óçìáßíåé ïôé äåí áðáíôÜôå êáôá ðüóï ðñïóåêôéêÜ ðéóôïðïéÞóáôå ôï "
2072 "êëåéäß.\n"
2073 "\"1\" óçìáßíåé üôé ðéóôåýåôå ïôé ôï êëåéäß áíÞêåé óôï Üôïìï ðïõ ëÝåé üôé "
2074 "ôïõ\n"
2075 "    áíÞêåé, áëëÜ äåí ìðïñåßôå Þ äåí åðéâåâáéþóáôå êáèüëïõ ôï êëåéäß. Áõôü\n"
2076 "    åßíáé ÷ñÞóéìï üôáí õðïãñÜöåôå ôï êëåéäß åíüò \"øåõäþíõìïõ\" ÷ñÞóôç.\n"
2077 "\n"
2078 "\"2\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå ôçí óõíÞèç ðéóôïðïßçóç ôïõ êëåéäéïý. Ãéá "
2079 "ðáñÜäåéãìá\n"
2080 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ðéóôïðïéÞóáôå ôï êëåéäß êáé åëÝãîáôå ôï\n"
2081 "    user ID óôï êëåéäß ìå ìéá photo ID.\n"
2082 "\n"
2083 "\"3\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï óôï êëåéäß. Ãéá ðáñÜäåéãìá, "
2084 "áõôü\n"
2085 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé åëÝãîáôå ôï áðïôýðùìá ôïõ êëåéäéïý ìå ôïí\n"
2086 "    éäéïêôÞôç ôïõ êëåéäéïý \"öõóéêÜ\" ðáñþí êáé åëÝãîáôå üôé ôï photo ID "
2087 "ôïõ\n"
2088 "    êëåéäéïý åßíáé üìïéï ìå áõôü óå Ýíá äýóêïëá íá ðáñá÷áñá÷èåß Ýããñáöï ð."
2089 "÷.\n"
2090 "    ôáõôüôçôá, äéáâáôÞñéï, äßðëùìá ïäÞãçóçò.\n"
2091 "\n"
2092 "¸÷åôå õðüøç üôé ôá ðáñáäåßãìáôá ðïõ äþèçêáí óôá \"åðßðåäá\" 2 êáé 3 åßíáé\n"
2093 "*ìüíï* ðáñáäåßãìáôá. Óôï ôÝëïò åîáñôÜôå ìüíï áðü åóÜò íá áðïöáóßóåôå ôé\n"
2094 "óçìáßíåé \"óõíÞèåò\" êáé ôé \"åêôåôôáìÝíï\" óå åóÜò üôáí õðïãñÜöåôå "
2095 "êëåéäéÜ.\n"
2096 "\n"
2097 "ÅÜí äåí îÝñåôå ðïéÜ åßíáé ç óùóôÞ áðÜíôçóç, äþóôå \"0\"."
2098
2099 #: g10/helptext.c:186
2100 #, fuzzy
2101 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2102 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå ÏËÁ ôá user ID"
2103
2104 #: g10/helptext.c:190
2105 msgid ""
2106 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2107 "All certificates are then also lost!"
2108 msgstr ""
2109 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí ðñáãìáôéêÜ èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü\n"
2110 "ôï user ID.  ¼ëá ôá ðéóôïðïéçôéêÜ èá ÷áèïýí ôüôå!"
2111
2112 #: g10/helptext.c:195
2113 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2114 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äéáãñáöåß ôï õðïêëåéäß"
2115
2116 #: g10/helptext.c:200
2117 msgid ""
2118 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2119 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2120 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2121 msgstr ""
2122 "ÁõôÞ åßíáé ìéá Ýãêõñç õðïãñáöÞ óôï êëåéäß. ÊáíïíéêÜ äåí èá èÝëáôå\n"
2123 "íá äéáãñáöåß áõôÞ ç õðïãñáöÞ åðåéäÞ ìðïñåß íá åßíáé áðáñáßôçôç ãéá\n"
2124 "êáèéÝñùóç ìéá óýíäåóçò åìðéóôïóýíçò óôï êëåéäß Þ óå Ýíá Üëëï êëåéäß\n"
2125 "ðéóôïðïéçìÝíï áðü áõôü."
2126
2127 #: g10/helptext.c:205
2128 msgid ""
2129 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2130 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2131 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2132 "a trust connection through another already certified key."
2133 msgstr ""
2134 "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ äåí ìðïñåß íá åëåã÷èåß åðåéäÞ äåí Ý÷åôå ôï áíôßóôïé÷ï\n"
2135 "êëåéäß.  ÐñÝðåé íá áíáâÜëëåôå ôç äéáãñáöÞ ôïõ, ìÝ÷ñé íá ìÜèåôå ðéï êëåéäß\n"
2136 "÷ñçóéìïðïéÞèçêå ãéáôß áõôü ôï êëåéäß õðïãñáöÞò ìðïñåß íá êáèéåñþóåé\n"
2137 "ìéá óýíäåóç åìðéóôïóýíçò ìÝóù åíüò Üëëïõ Þäç ðéóôïðïéçìÝíïõ êëåéäéïý."
2138
2139 #: g10/helptext.c:211
2140 msgid ""
2141 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2142 "your keyring."
2143 msgstr ""
2144 "Ç õðïãñáöÞ äåí åßíáé Ýãêõñç.  Åßíáé óõíåôü íá äéáãñáöåß áðü ôç\n"
2145 "êëåéäïèÞêç óáò."
2146
2147 #: g10/helptext.c:215
2148 msgid ""
2149 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2150 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2151 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2152 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2153 "a second one is available."
2154 msgstr ""
2155 "ÁõôÞ åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ðïõ óõíäÝåé ôï user ID óôï êëåéäß. Äåí\n"
2156 "åßíáé óõíÞèùò êáëÞ éäÝá íá äéáãñáöåß ìéá ôÝôïéá õðïãñáöÞ.  Óôçí\n"
2157 "ðñáãìáôéêüôçôá ôï GnuPG ßóùò íá ìç ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé áõôü\n"
2158 "ôï êëåéäß ðéá.  Ïðüôå íá óõíå÷ßóåôå ìüíï åÜí áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ ãéá\n"
2159 "êÜðïéï ëüãï äåí åßíáé Ýãêõñç Þ õðÜñ÷åé ìéá äåýôåñç."
2160
2161 #: g10/helptext.c:223
2162 msgid ""
2163 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2164 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2165 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2166 msgstr ""
2167 "ÁëëÜîôå ôéò ðñïåðéëïãÝò üëùí ôùí user ID (Þ ìüíï ôùí åðéëåãìÝíùí)\n"
2168 "óôçí ðñïõðÜñ÷ïõóá ëßóôá ðñïåðéëïãþí.  Ç çìåñïìçíßá üëùí ôùí åðçñåáóìÝíùí\n"
2169 "éäéï-õðïãñáöþí èá áõîçèåß êáôÜ 1 äåõôåñüëåðôï.\n"
2170
2171 #: g10/helptext.c:230
2172 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2173 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
2174
2175 #: g10/helptext.c:236
2176 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2177 msgstr "Ðáñáêáëþ åðáíáëÜâåôå ôç ôåëåõôáßá öñÜóç êëåéäß, ãéá óéãïõñéÜ."
2178
2179 #: g10/helptext.c:240
2180 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2181 msgstr "Äþóôå ôï üíïìá ôïõ áñ÷åßïõ óôï ïðïßï åöáñìüæåôáé ç õðïãñáöÞ"
2182
2183 #: g10/helptext.c:245
2184 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2185 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá åðéêáëõöèåß ôï áñ÷åßï"
2186
2187 #: g10/helptext.c:250
2188 msgid ""
2189 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2190 "file (which is shown in brackets) will be used."
2191 msgstr ""
2192 "Ðáñáêáëþ åéóÜãåôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ. ÅÜí áðëÜ ðáôÞóåôå RETURN\n"
2193 "ôï åî'ïñéóìïý áñ÷åßï (áðåéêïíßæåôáé óôéò áãêýëåò) èá ÷ñçóéìïðïéçèåß."
2194
2195 #: g10/helptext.c:256
2196 msgid ""
2197 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2198 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2199 "  \"Key has been compromised\"\n"
2200 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2201 "      got access to your secret key.\n"
2202 "  \"Key is superseded\"\n"
2203 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2204 "  \"Key is no longer used\"\n"
2205 "      Use this if you have retired this key.\n"
2206 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2207 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2208 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2209 msgstr ""
2210 "ÐñÝðåé íá ïñßóåôå Ýíá ëüãï ãéá ôçí ðéóôïðïßçóç.  ÁíÜëïãá ìå ôá\n"
2211 "óõìöñáæüìåíá, Ý÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝîåôå áðü ôç ëßóôá:\n"
2212 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß\"\n"
2213 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí ðéóôåýåôå üôé ìç åîïõóéïäïôçìÝíá ðñüóùðá\n"
2214 "      Ý÷ïõí ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß óáò.\n"
2215 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß\"\n"
2216 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áíôéêáôáóôÞóåé ôï êëåéäß ìå Ýíá Üëëï.\n"
2217 "  \"Ôï êëåéäß äåí ÷ñçóéìïðïéåßôå ðëÝïí\"\n"
2218 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áðïóýñåé áõôü ôï êëåéäß.\n"
2219 "  \"Ôï user ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï\"\n"
2220 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå áõôü ãéá íá äçëþóåôå üôé ôï user ID äåí ðñÝðåé\n"
2221 "      íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðéá. Ãéá íá ïñßóåôå Üêõñç ìéá äéåýèõíóç email.\n"
2222
2223 #: g10/helptext.c:272
2224 msgid ""
2225 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2226 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2227 "An empty line ends the text.\n"
2228 msgstr ""
2229 "ÅÜí åðéèõìåßôå, ìðïñåßôå íá ðëçêôñïëïãÞóåôå Ýíá êåßìåíï ðïõ\n"
2230 "ðåñéãñÜöåé ôïí ëüãï ðïõ åêäßäåôáé áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò.\n"
2231 "Ðáñáêáëþ êñáôÞóôå áõôü ôï êåßìåíï óõíïðôéêü. Ìéá Üäåéá ãñáììÞ\n"
2232 "ëÞãåé ôï êåßìåíï.\n"
2233
2234 #: g10/helptext.c:287
2235 msgid "No help available"
2236 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2237
2238 #: g10/helptext.c:295
2239 #, c-format
2240 msgid "No help available for `%s'"
2241 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2242
2243 #: g10/import.c:96
2244 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2245 msgstr ""
2246
2247 #: g10/import.c:98
2248 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2249 msgstr ""
2250
2251 #: g10/import.c:100
2252 #, fuzzy
2253 msgid "do not update the trustdb after import"
2254 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2255
2256 #: g10/import.c:102
2257 #, fuzzy
2258 msgid "create a public key when importing a secret key"
2259 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2260
2261 #: g10/import.c:104
2262 msgid "only accept updates to existing keys"
2263 msgstr ""
2264
2265 #: g10/import.c:106
2266 #, fuzzy
2267 msgid "remove unusable parts from key after import"
2268 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2269
2270 #: g10/import.c:108
2271 msgid "remove as much as possible from key after import"
2272 msgstr ""
2273
2274 #: g10/import.c:266
2275 #, c-format
2276 msgid "skipping block of type %d\n"
2277 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2278
2279 #: g10/import.c:275
2280 #, fuzzy, c-format
2281 msgid "%lu keys processed so far\n"
2282 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2283
2284 #: g10/import.c:292
2285 #, c-format
2286 msgid "Total number processed: %lu\n"
2287 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2288
2289 #: g10/import.c:294
2290 #, c-format
2291 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2292 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2293
2294 #: g10/import.c:297
2295 #, c-format
2296 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2297 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2298
2299 #: g10/import.c:299
2300 #, c-format
2301 msgid "              imported: %lu"
2302 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2303
2304 #: g10/import.c:305
2305 #, c-format
2306 msgid "             unchanged: %lu\n"
2307 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2308
2309 #: g10/import.c:307
2310 #, c-format
2311 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2312 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2313
2314 #: g10/import.c:309
2315 #, c-format
2316 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2317 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2318
2319 #: g10/import.c:311
2320 #, c-format
2321 msgid "        new signatures: %lu\n"
2322 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2323
2324 #: g10/import.c:313
2325 #, c-format
2326 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2327 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2328
2329 #: g10/import.c:315
2330 #, c-format
2331 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2332 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2333
2334 #: g10/import.c:317
2335 #, c-format
2336 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2337 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2338
2339 #: g10/import.c:319
2340 #, c-format
2341 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2342 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2343
2344 #: g10/import.c:321
2345 #, c-format
2346 msgid "          not imported: %lu\n"
2347 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2348
2349 #: g10/import.c:323
2350 #, fuzzy, c-format
2351 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2352 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2353
2354 #: g10/import.c:325
2355 #, fuzzy, c-format
2356 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2357 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2358
2359 #: g10/import.c:566
2360 #, c-format
2361 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2362 msgstr ""
2363
2364 #. TRANSLATORS: This string is belongs to the previous one.  They are
2365 #. only split up to allow printing of a common prefix.
2366 #: g10/import.c:570
2367 #, fuzzy
2368 msgid "         algorithms on these user IDs:\n"
2369 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
2370
2371 #: g10/import.c:607
2372 #, c-format
2373 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2374 msgstr ""
2375
2376 #: g10/import.c:619
2377 #, fuzzy, c-format
2378 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2379 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2380
2381 #: g10/import.c:631
2382 #, c-format
2383 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2384 msgstr ""
2385
2386 #: g10/import.c:644
2387 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2388 msgstr ""
2389
2390 #: g10/import.c:646
2391 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2392 msgstr ""
2393
2394 #: g10/import.c:670
2395 #, c-format
2396 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2397 msgstr ""
2398
2399 #: g10/import.c:720 g10/import.c:1118
2400 #, fuzzy, c-format
2401 msgid "key %s: no user ID\n"
2402 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2403
2404 #: g10/import.c:749
2405 #, fuzzy, c-format
2406 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2407 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2408
2409 #: g10/import.c:764
2410 #, fuzzy, c-format
2411 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2412 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2413
2414 #: g10/import.c:770
2415 #, fuzzy, c-format
2416 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2417 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2418
2419 #: g10/import.c:772
2420 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2421 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2422
2423 #: g10/import.c:782 g10/import.c:1240
2424 #, fuzzy, c-format
2425 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2426 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2427
2428 #: g10/import.c:788
2429 #, fuzzy, c-format
2430 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2431 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2432
2433 #: g10/import.c:797
2434 #, c-format
2435 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2436 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2437
2438 #: g10/import.c:802 g10/openfile.c:267 g10/sign.c:831 g10/sign.c:1135
2439 #, c-format
2440 msgid "writing to `%s'\n"
2441 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2442
2443 #: g10/import.c:806 g10/import.c:901 g10/import.c:1158 g10/import.c:1301
2444 #: g10/import.c:2363 g10/import.c:2385
2445 #, c-format
2446 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2447 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2448
2449 #: g10/import.c:825
2450 #, fuzzy, c-format
2451 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2452 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2453
2454 #: g10/import.c:849
2455 #, fuzzy, c-format
2456 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2457 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2458
2459 #: g10/import.c:866 g10/import.c:1258
2460 #, fuzzy, c-format
2461 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2462 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2463
2464 #: g10/import.c:874 g10/import.c:1265
2465 #, fuzzy, c-format
2466 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2467 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2468
2469 #: g10/import.c:911
2470 #, fuzzy, c-format
2471 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2472 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2473
2474 #: g10/import.c:914
2475 #, fuzzy, c-format
2476 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2477 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2478
2479 #: g10/import.c:917
2480 #, fuzzy, c-format
2481 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2482 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2483
2484 #: g10/import.c:920
2485 #, fuzzy, c-format
2486 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2487 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2488
2489 #: g10/import.c:923
2490 #, fuzzy, c-format
2491 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2492 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2493
2494 #: g10/import.c:926
2495 #, fuzzy, c-format
2496 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2497 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2498
2499 #: g10/import.c:929
2500 #, fuzzy, c-format
2501 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2502 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2503
2504 #: g10/import.c:932
2505 #, fuzzy, c-format
2506 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2507 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2508
2509 #: g10/import.c:935
2510 #, fuzzy, c-format
2511 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2512 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2513
2514 #: g10/import.c:938
2515 #, fuzzy, c-format
2516 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2517 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2518
2519 #: g10/import.c:961
2520 #, fuzzy, c-format
2521 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2522 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2523
2524 #: g10/import.c:1124
2525 #, fuzzy, c-format
2526 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2527 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2528
2529 #: g10/import.c:1135
2530 #, fuzzy
2531 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2532 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2533
2534 #: g10/import.c:1152 g10/import.c:2378
2535 #, c-format
2536 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2537 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2538
2539 #: g10/import.c:1163
2540 #, fuzzy, c-format
2541 msgid "key %s: secret key imported\n"
2542 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2543
2544 #: g10/import.c:1193
2545 #, fuzzy, c-format
2546 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2547 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2548
2549 #: g10/import.c:1203
2550 #, fuzzy, c-format
2551 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2552 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2553
2554 #: g10/import.c:1233
2555 #, fuzzy, c-format
2556 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2557 msgstr ""
2558 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2559 "áíÜêëçóçò\n"
2560
2561 #: g10/import.c:1276
2562 #, fuzzy, c-format
2563 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2564 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2565
2566 #: g10/import.c:1308
2567 #, fuzzy, c-format
2568 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2569 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2570
2571 #: g10/import.c:1374
2572 #, fuzzy, c-format
2573 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2574 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2575
2576 #: g10/import.c:1389
2577 #, fuzzy, c-format
2578 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2579 msgstr ""
2580 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
2581 "s\"\n"
2582
2583 #: g10/import.c:1391
2584 #, fuzzy, c-format
2585 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2586 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2587
2588 #: g10/import.c:1409
2589 #, fuzzy, c-format
2590 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2591 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2592
2593 #: g10/import.c:1420 g10/import.c:1470
2594 #, fuzzy, c-format
2595 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2596 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2597
2598 #: g10/import.c:1422
2599 #, fuzzy, c-format
2600 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2601 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2602
2603 #: g10/import.c:1437
2604 #, fuzzy, c-format
2605 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2606 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2607
2608 #: g10/import.c:1459
2609 #, fuzzy, c-format
2610 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2611 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2612
2613 #: g10/import.c:1472
2614 #, fuzzy, c-format
2615 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2616 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2617
2618 #: g10/import.c:1487
2619 #, fuzzy, c-format
2620 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2621 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2622
2623 #: g10/import.c:1529
2624 #, fuzzy, c-format
2625 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2626 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2627
2628 #: g10/import.c:1550
2629 #, fuzzy, c-format
2630 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2631 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2632
2633 #: g10/import.c:1577
2634 #, fuzzy, c-format
2635 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2636 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2637
2638 #: g10/import.c:1587
2639 #, fuzzy, c-format
2640 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2641 msgstr ""
2642 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2643
2644 #: g10/import.c:1604
2645 #, fuzzy, c-format
2646 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2647 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2648
2649 #: g10/import.c:1618
2650 #, fuzzy, c-format
2651 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2652 msgstr ""
2653 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2654
2655 #: g10/import.c:1626
2656 #, fuzzy, c-format
2657 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2658 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2659
2660 #: g10/import.c:1726
2661 #, fuzzy, c-format
2662 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2663 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
2664
2665 #: g10/import.c:1788
2666 #, fuzzy, c-format
2667 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2668 msgstr ""
2669 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
2670 "08lX\n"
2671
2672 #: g10/import.c:1802
2673 #, fuzzy, c-format
2674 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2675 msgstr ""
2676 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
2677 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
2678
2679 #: g10/import.c:1861
2680 #, fuzzy, c-format
2681 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2682 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
2683
2684 #: g10/import.c:1895
2685 #, fuzzy, c-format
2686 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2687 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2688
2689 #: g10/import.c:2284
2690 #, fuzzy
2691 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2692 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2693
2694 #: g10/import.c:2292
2695 #, fuzzy
2696 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2697 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2698
2699 #: g10/import.c:2294
2700 #, fuzzy
2701 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2702 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2703
2704 #: g10/keydb.c:168
2705 #, c-format
2706 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2707 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2708
2709 #: g10/keydb.c:175
2710 #, c-format
2711 msgid "keyring `%s' created\n"
2712 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2713
2714 #: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
2715 #, fuzzy, c-format
2716 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2717 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
2718
2719 #: g10/keydb.c:698
2720 #, c-format
2721 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2722 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
2723
2724 #: g10/keyedit.c:266
2725 msgid "[revocation]"
2726 msgstr "[áíÜêëçóç]"
2727
2728 #: g10/keyedit.c:267
2729 msgid "[self-signature]"
2730 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
2731
2732 #: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:390
2733 msgid "1 bad signature\n"
2734 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
2735
2736 #: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:392
2737 #, c-format
2738 msgid "%d bad signatures\n"
2739 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
2740
2741 #: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:394
2742 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2743 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
2744
2745 #: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:396
2746 #, c-format
2747 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2748 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
2749
2750 #: g10/keyedit.c:353 g10/keylist.c:398
2751 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2752 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
2753
2754 #: g10/keyedit.c:355 g10/keylist.c:400
2755 #, c-format
2756 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2757 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
2758
2759 #: g10/keyedit.c:357
2760 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2761 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
2762
2763 #: g10/keyedit.c:359
2764 #, c-format
2765 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2766 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
2767
2768 #: g10/keyedit.c:415 g10/pkclist.c:263
2769 #, fuzzy
2770 msgid ""
2771 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2772 "keys\n"
2773 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2774 "etc.)\n"
2775 msgstr ""
2776 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
2777 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
2778 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
2779 "\n"
2780
2781 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
2782 #, fuzzy, c-format
2783 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2784 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
2785
2786 #: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:277
2787 #, fuzzy, c-format
2788 msgid "  %d = I trust fully\n"
2789 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
2790
2791 #: g10/keyedit.c:439
2792 msgid ""
2793 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2794 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2795 "trust signatures on your behalf.\n"
2796 msgstr ""
2797
2798 #: g10/keyedit.c:455
2799 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2800 msgstr ""
2801
2802 #: g10/keyedit.c:599
2803 #, c-format
2804 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2805 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
2806
2807 #: g10/keyedit.c:608 g10/keyedit.c:636 g10/keyedit.c:663 g10/keyedit.c:831
2808 #: g10/keyedit.c:896 g10/keyedit.c:1742
2809 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2810 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
2811
2812 #: g10/keyedit.c:622 g10/keyedit.c:650 g10/keyedit.c:677 g10/keyedit.c:837
2813 #: g10/keyedit.c:1748
2814 msgid "  Unable to sign.\n"
2815 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
2816
2817 #: g10/keyedit.c:627
2818 #, c-format
2819 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2820 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
2821
2822 #: g10/keyedit.c:655
2823 #, c-format
2824 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2825 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2826
2827 #: g10/keyedit.c:683
2828 #, fuzzy, c-format
2829 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2830 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2831
2832 #: g10/keyedit.c:685
2833 #, fuzzy
2834 msgid "Sign it? (y/N) "
2835 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
2836
2837 #: g10/keyedit.c:707
2838 #, c-format
2839 msgid ""
2840 "The self-signature on \"%s\"\n"
2841 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2842 msgstr ""
2843 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
2844 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
2845
2846 #: g10/keyedit.c:716
2847 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2848 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
2849
2850 #: g10/keyedit.c:730
2851 #, c-format
2852 msgid ""
2853 "Your current signature on \"%s\"\n"
2854 "has expired.\n"
2855 msgstr ""
2856 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2857 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
2858
2859 #: g10/keyedit.c:734
2860 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2861 msgstr ""
2862 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
2863
2864 #: g10/keyedit.c:755
2865 #, c-format
2866 msgid ""
2867 "Your current signature on \"%s\"\n"
2868 "is a local signature.\n"
2869 msgstr ""
2870 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2871 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
2872
2873 #: g10/keyedit.c:759
2874 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2875 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
2876
2877 #: g10/keyedit.c:780
2878 #, fuzzy, c-format
2879 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2880 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2881
2882 #: g10/keyedit.c:783
2883 #, fuzzy, c-format
2884 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2885 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2886
2887 #: g10/keyedit.c:788
2888 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2889 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
2890
2891 #: g10/keyedit.c:810
2892 #, fuzzy, c-format
2893 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2894 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
2895
2896 #: g10/keyedit.c:825
2897 msgid "This key has expired!"
2898 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
2899
2900 #: g10/keyedit.c:843
2901 #, c-format
2902 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2903 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
2904
2905 #: g10/keyedit.c:849
2906 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2907 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
2908
2909 #: g10/keyedit.c:889
2910 msgid ""
2911 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2912 "mode.\n"
2913 msgstr ""
2914 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
2915 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
2916
2917 #: g10/keyedit.c:891
2918 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2919 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
2920
2921 #: g10/keyedit.c:916
2922 msgid ""
2923 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2924 "belongs\n"
2925 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2926 msgstr ""
2927 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
2928 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
2929 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
2930
2931 #: g10/keyedit.c:921
2932 #, c-format
2933 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2934 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
2935
2936 #: g10/keyedit.c:923
2937 #, c-format
2938 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2939 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
2940
2941 #: g10/keyedit.c:925
2942 #, c-format
2943 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2944 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
2945
2946 #: g10/keyedit.c:927
2947 #, c-format
2948 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2949 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
2950
2951 #: g10/keyedit.c:933
2952 #, fuzzy
2953 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2954 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
2955
2956 #: g10/keyedit.c:957
2957 #, fuzzy, c-format
2958 msgid ""
2959 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2960 "key \"%s\" (%s)\n"
2961 msgstr ""
2962 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
2963 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
2964
2965 #: g10/keyedit.c:964
2966 #, fuzzy
2967 msgid "This will be a self-signature.\n"
2968 msgstr ""
2969 "\n"
2970 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
2971
2972 #: g10/keyedit.c:970
2973 #, fuzzy
2974 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2975 msgstr ""
2976 "\n"
2977 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2978
2979 #: g10/keyedit.c:978
2980 #, fuzzy
2981 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2982 msgstr ""
2983 "\n"
2984 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2985 "\n"
2986
2987 #: g10/keyedit.c:988
2988 #, fuzzy
2989 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2990 msgstr ""
2991 "\n"
2992 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2993
2994 #: g10/keyedit.c:995
2995 #, fuzzy
2996 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2997 msgstr ""
2998 "\n"
2999 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3000 "\n"
3001
3002 #: g10/keyedit.c:1002
3003 #, fuzzy
3004 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3005 msgstr ""
3006 "\n"
3007 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3008
3009 #: g10/keyedit.c:1007
3010 #, fuzzy
3011 msgid "I have checked this key casually.\n"
3012 msgstr ""
3013 "\n"
3014 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3015
3016 #: g10/keyedit.c:1012
3017 #, fuzzy
3018 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3019 msgstr ""
3020 "\n"
3021 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3022
3023 #: g10/keyedit.c:1022
3024 #, fuzzy
3025 msgid "Really sign? (y/N) "
3026 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3027
3028 #: g10/keyedit.c:1067 g10/keyedit.c:4783 g10/keyedit.c:4874 g10/keyedit.c:4938
3029 #: g10/keyedit.c:4999 g10/sign.c:352
3030 #, c-format
3031 msgid "signing failed: %s\n"
3032 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3033
3034 #: g10/keyedit.c:1132
3035 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3036 msgstr ""
3037
3038 #: g10/keyedit.c:1143 g10/keygen.c:3199
3039 msgid "This key is not protected.\n"
3040 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3041
3042 #: g10/keyedit.c:1147 g10/keygen.c:3187 g10/revoke.c:539
3043 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3044 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3045
3046 #: g10/keyedit.c:1151 g10/keygen.c:3202
3047 #, fuzzy
3048 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3049 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3050
3051 #: g10/keyedit.c:1155 g10/keygen.c:3206
3052 msgid "Key is protected.\n"
3053 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3054
3055 #: g10/keyedit.c:1179
3056 #, c-format
3057 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3058 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
3059
3060 #: g10/keyedit.c:1185
3061 msgid ""
3062 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3063 "\n"
3064 msgstr ""
3065 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
3066 "\n"
3067
3068 #: g10/keyedit.c:1194 g10/keygen.c:1897
3069 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3070 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
3071
3072 #: g10/keyedit.c:1199
3073 msgid ""
3074 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3075 "\n"
3076 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
3077
3078 #: g10/keyedit.c:1202
3079 #, fuzzy
3080 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3081 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
3082
3083 #: g10/keyedit.c:1273
3084 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3085 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
3086
3087 #: g10/keyedit.c:1359
3088 msgid "save and quit"
3089 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3090
3091 #: g10/keyedit.c:1362
3092 #, fuzzy
3093 msgid "show key fingerprint"
3094 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3095
3096 #: g10/keyedit.c:1363
3097 msgid "list key and user IDs"
3098 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3099
3100 #: g10/keyedit.c:1365
3101 msgid "select user ID N"
3102 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3103
3104 #: g10/keyedit.c:1366
3105 #, fuzzy
3106 msgid "select subkey N"
3107 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3108
3109 #: g10/keyedit.c:1367
3110 #, fuzzy
3111 msgid "check signatures"
3112 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3113
3114 #: g10/keyedit.c:1372
3115 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3116 msgstr ""
3117
3118 #: g10/keyedit.c:1377
3119 #, fuzzy
3120 msgid "sign selected user IDs locally"
3121 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3122
3123 #: g10/keyedit.c:1379
3124 #, fuzzy
3125 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3126 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3127
3128 #: g10/keyedit.c:1381
3129 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3130 msgstr ""
3131
3132 #: g10/keyedit.c:1385
3133 msgid "add a user ID"
3134 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3135
3136 #: g10/keyedit.c:1387
3137 msgid "add a photo ID"
3138 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3139
3140 #: g10/keyedit.c:1389
3141 #, fuzzy
3142 msgid "delete selected user IDs"
3143 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3144
3145 #: g10/keyedit.c:1394
3146 #, fuzzy
3147 msgid "add a subkey"
3148 msgstr "addkey"
3149
3150 #: g10/keyedit.c:1398
3151 msgid "add a key to a smartcard"
3152 msgstr ""
3153
3154 #: g10/keyedit.c:1400
3155 msgid "move a key to a smartcard"
3156 msgstr ""
3157
3158 #: g10/keyedit.c:1402
3159 msgid "move a backup key to a smartcard"
3160 msgstr ""
3161
3162 #: g10/keyedit.c:1406
3163 #, fuzzy
3164 msgid "delete selected subkeys"
3165 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3166
3167 #: g10/keyedit.c:1408
3168 msgid "add a revocation key"
3169 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3170
3171 #: g10/keyedit.c:1410
3172 #, fuzzy
3173 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3174 msgstr ""
3175 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3176
3177 #: g10/keyedit.c:1412
3178 #, fuzzy
3179 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3180 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3181
3182 #: g10/keyedit.c:1414
3183 #, fuzzy
3184 msgid "flag the selected user ID as primary"
3185 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3186
3187 #: g10/keyedit.c:1416
3188 #, fuzzy
3189 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3190 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
3191
3192 #: g10/keyedit.c:1419
3193 msgid "list preferences (expert)"
3194 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3195
3196 #: g10/keyedit.c:1421
3197 msgid "list preferences (verbose)"
3198 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3199
3200 #: g10/keyedit.c:1423
3201 #, fuzzy
3202 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3203 msgstr ""
3204 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3205
3206 #: g10/keyedit.c:1428
3207 #, fuzzy
3208 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3209 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3210
3211 #: g10/keyedit.c:1430
3212 #, fuzzy
3213 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3214 msgstr ""
3215 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3216
3217 #: g10/keyedit.c:1432
3218 msgid "change the passphrase"
3219 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3220
3221 #: g10/keyedit.c:1436
3222 msgid "change the ownertrust"
3223 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3224
3225 #: g10/keyedit.c:1438
3226 #, fuzzy
3227 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3228 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3229
3230 #: g10/keyedit.c:1440
3231 #, fuzzy
3232 msgid "revoke selected user IDs"
3233 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3234
3235 #: g10/keyedit.c:1445
3236 #, fuzzy
3237 msgid "revoke key or selected subkeys"
3238 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3239
3240 #: g10/keyedit.c:1446
3241 #, fuzzy
3242 msgid "enable key"
3243 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3244
3245 #: g10/keyedit.c:1447
3246 #, fuzzy
3247 msgid "disable key"
3248 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3249
3250 #: g10/keyedit.c:1448
3251 #, fuzzy
3252 msgid "show selected photo IDs"
3253 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3254
3255 #: g10/keyedit.c:1450
3256 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3257 msgstr ""
3258
3259 #: g10/keyedit.c:1452
3260 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3261 msgstr ""
3262
3263 #: g10/keyedit.c:1570
3264 #, fuzzy, c-format
3265 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3266 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
3267
3268 #: g10/keyedit.c:1588
3269 msgid "Secret key is available.\n"
3270 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3271
3272 #: g10/keyedit.c:1669
3273 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3274 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3275
3276 #: g10/keyedit.c:1677
3277 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3278 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3279
3280 #: g10/keyedit.c:1696
3281 msgid ""
3282 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3283 "(lsign),\n"
3284 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3285 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3286 msgstr ""
3287
3288 #: g10/keyedit.c:1736
3289 msgid "Key is revoked."
3290 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3291
3292 #: g10/keyedit.c:1755
3293 #, fuzzy
3294 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3295 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3296
3297 #: g10/keyedit.c:1762
3298 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3299 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3300
3301 #: g10/keyedit.c:1771
3302 #, fuzzy, c-format
3303 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3304 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3305
3306 #: g10/keyedit.c:1794
3307 #, c-format
3308 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3309 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3310
3311 #: g10/keyedit.c:1816 g10/keyedit.c:1836 g10/keyedit.c:2002
3312 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3313 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3314
3315 #: g10/keyedit.c:1818
3316 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3317 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3318
3319 #: g10/keyedit.c:1820
3320 #, fuzzy
3321 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3322 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3323
3324 #: g10/keyedit.c:1821
3325 #, fuzzy
3326 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3327 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3328
3329 #: g10/keyedit.c:1871
3330 #, fuzzy
3331 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3332 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3333
3334 #: g10/keyedit.c:1883
3335 #, fuzzy
3336 msgid "You must select exactly one key.\n"
3337 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3338
3339 #: g10/keyedit.c:1911
3340 msgid "Command expects a filename argument\n"
3341 msgstr ""
3342
3343 #: g10/keyedit.c:1925
3344 #, fuzzy, c-format
3345 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3346 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3347
3348 #: g10/keyedit.c:1942
3349 #, fuzzy, c-format
3350 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3351 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3352
3353 #: g10/keyedit.c:1966
3354 msgid "You must select at least one key.\n"
3355 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3356
3357 #: g10/keyedit.c:1969
3358 #, fuzzy
3359 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3360 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3361
3362 #: g10/keyedit.c:1970
3363 #, fuzzy
3364 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3365 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3366
3367 #: g10/keyedit.c:2005
3368 #, fuzzy
3369 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3370 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3371
3372 #: g10/keyedit.c:2006
3373 #, fuzzy
3374 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3375 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3376
3377 #: g10/keyedit.c:2024
3378 #, fuzzy
3379 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3380 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3381
3382 #: g10/keyedit.c:2035
3383 #, fuzzy
3384 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3385 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3386
3387 #: g10/keyedit.c:2037
3388 #, fuzzy
3389 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3390 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3391
3392 #: g10/keyedit.c:2087
3393 msgid ""
3394 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3395 msgstr ""
3396
3397 #: g10/keyedit.c:2129
3398 #, fuzzy
3399 msgid "Set preference list to:\n"
3400 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3401
3402 #: g10/keyedit.c:2135
3403 #, fuzzy
3404 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3405 msgstr ""
3406 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3407
3408 #: g10/keyedit.c:2137
3409 #, fuzzy
3410 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3411 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3412
3413 #: g10/keyedit.c:2205
3414 #, fuzzy
3415 msgid "Save changes? (y/N) "
3416 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3417
3418 #: g10/keyedit.c:2208
3419 #, fuzzy
3420 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3421 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3422
3423 #: g10/keyedit.c:2218
3424 #, c-format
3425 msgid "update failed: %s\n"
3426 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3427
3428 #: g10/keyedit.c:2225
3429 #, c-format
3430 msgid "update secret failed: %s\n"
3431 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3432
3433 #: g10/keyedit.c:2232
3434 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3435 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3436
3437 #: g10/keyedit.c:2333
3438 msgid "Digest: "
3439 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3440
3441 #: g10/keyedit.c:2385
3442 msgid "Features: "
3443 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3444
3445 #: g10/keyedit.c:2396
3446 msgid "Keyserver no-modify"
3447 msgstr ""
3448
3449 #: g10/keyedit.c:2411 g10/keylist.c:308
3450 msgid "Preferred keyserver: "
3451 msgstr ""
3452
3453 #: g10/keyedit.c:2419 g10/keyedit.c:2420
3454 #, fuzzy
3455 msgid "Notations: "
3456 msgstr "Óçìåßùóç: "
3457
3458 #: g10/keyedit.c:2630
3459 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3460 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3461
3462 #: g10/keyedit.c:2689
3463 #, fuzzy, c-format
3464 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3465 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3466
3467 #: g10/keyedit.c:2710
3468 #, fuzzy, c-format
3469 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3470 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3471
3472 #: g10/keyedit.c:2716
3473 #, fuzzy
3474 msgid "(sensitive)"
3475 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3476
3477 #: g10/keyedit.c:2732 g10/keyedit.c:2788 g10/keyedit.c:2849 g10/keyedit.c:2864
3478 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:511
3479 #, fuzzy, c-format
3480 msgid "created: %s"
3481 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3482
3483 #: g10/keyedit.c:2735 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:964
3484 #, fuzzy, c-format
3485 msgid "revoked: %s"
3486 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3487
3488 #: g10/keyedit.c:2737 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
3489 #, fuzzy, c-format
3490 msgid "expired: %s"
3491 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3492
3493 #: g10/keyedit.c:2739 g10/keyedit.c:2790 g10/keyedit.c:2851 g10/keyedit.c:2866
3494 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
3495 #: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:517 g10/mainproc.c:970
3496 #, fuzzy, c-format
3497 msgid "expires: %s"
3498 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3499
3500 #: g10/keyedit.c:2741
3501 #, fuzzy, c-format
3502 msgid "usage: %s"
3503 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3504
3505 #: g10/keyedit.c:2756
3506 #, fuzzy, c-format
3507 msgid "trust: %s"
3508 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3509
3510 #: g10/keyedit.c:2760
3511 #, c-format
3512 msgid "validity: %s"
3513 msgstr ""
3514
3515 #: g10/keyedit.c:2767
3516 msgid "This key has been disabled"
3517 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3518
3519 #: g10/keyedit.c:2795 g10/keylist.c:200
3520 msgid "card-no: "
3521 msgstr ""
3522
3523 #: g10/keyedit.c:2819
3524 msgid ""
3525 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3526 "unless you restart the program.\n"
3527 msgstr ""
3528 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3529 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3530
3531 #: g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:3229 g10/keyserver.c:521
3532 #: g10/mainproc.c:1772 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
3533 #, fuzzy
3534 msgid "revoked"
3535 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3536
3537 #: g10/keyedit.c:2885 g10/keyedit.c:3231 g10/keyserver.c:525
3538 #: g10/mainproc.c:1774 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
3539 #, fuzzy
3540 msgid "expired"
3541 msgstr "expire"
3542
3543 #: g10/keyedit.c:2950
3544 msgid ""
3545 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3546 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3547 msgstr ""
3548 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3549 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3550
3551 #: g10/keyedit.c:3011
3552 msgid ""
3553 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3554 "versions\n"
3555 "         of PGP to reject this key.\n"
3556 msgstr ""
3557 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3558 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3559
3560 #: g10/keyedit.c:3016 g10/keyedit.c:3346
3561 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3562 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3563
3564 #: g10/keyedit.c:3022
3565 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3566 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3567
3568 #: g10/keyedit.c:3162
3569 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3570 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3571
3572 #: g10/keyedit.c:3172
3573 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3574 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3575
3576 #: g10/keyedit.c:3176
3577 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3578 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3579
3580 #: g10/keyedit.c:3182
3581 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3582 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3583
3584 #: g10/keyedit.c:3196
3585 #, c-format
3586 msgid "Deleted %d signature.\n"
3587 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3588
3589 #: g10/keyedit.c:3197
3590 #, c-format
3591 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3592 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3593
3594 #: g10/keyedit.c:3200
3595 msgid "Nothing deleted.\n"
3596 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3597
3598 #: g10/keyedit.c:3233 g10/trustdb.c:1703
3599 #, fuzzy
3600 msgid "invalid"
3601 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
3602
3603 #: g10/keyedit.c:3249
3604 #, fuzzy, c-format
3605 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3606 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3607
3608 #: g10/keyedit.c:3341
3609 msgid ""
3610 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3611 "cause\n"
3612 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3613 msgstr ""
3614 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
3615 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
3616 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3617
3618 #: g10/keyedit.c:3352
3619 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3620 msgstr ""
3621 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
3622
3623 #: g10/keyedit.c:3372
3624 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3625 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
3626
3627 #: g10/keyedit.c:3397
3628 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3629 msgstr ""
3630 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
3631
3632 #: g10/keyedit.c:3412
3633 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3634 msgstr ""
3635 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
3636
3637 #: g10/keyedit.c:3434
3638 #, fuzzy
3639 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3640 msgstr ""
3641 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
3642
3643 #: g10/keyedit.c:3453
3644 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3645 msgstr ""
3646 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
3647 "åðáíÝëèåé!\n"
3648
3649 #: g10/keyedit.c:3459
3650 #, fuzzy
3651 msgid ""
3652 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3653 msgstr ""
3654 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
3655 "N): "
3656
3657 #: g10/keyedit.c:3520
3658 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3659 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
3660
3661 #: g10/keyedit.c:3526
3662 #, fuzzy
3663 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3664 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3665
3666 #: g10/keyedit.c:3530
3667 #, fuzzy
3668 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3669 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3670
3671 #: g10/keyedit.c:3533
3672 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3673 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
3674
3675 #: g10/keyedit.c:3579
3676 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3677 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3678
3679 #: g10/keyedit.c:3595
3680 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3681 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
3682
3683 #: g10/keyedit.c:3668
3684 #, fuzzy, c-format
3685 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3686 msgstr ""
3687 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
3688 "ðéóôïðïéçèåß\n"
3689
3690 #: g10/keyedit.c:3674
3691 #, c-format
3692 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3693 msgstr ""
3694
3695 #: g10/keyedit.c:3836
3696 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3697 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
3698
3699 #: g10/keyedit.c:3875 g10/keyedit.c:3985 g10/keyedit.c:4105 g10/keyedit.c:4246
3700 #, fuzzy, c-format
3701 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3702 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3703
3704 #: g10/keyedit.c:4046
3705 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3706 msgstr ""
3707
3708 #: g10/keyedit.c:4126
3709 #, fuzzy
3710 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3711 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3712
3713 #: g10/keyedit.c:4127
3714 #, fuzzy
3715 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3716 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3717
3718 #: g10/keyedit.c:4189
3719 #, fuzzy
3720 msgid "Enter the notation: "
3721 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3722
3723 #: g10/keyedit.c:4338
3724 #, fuzzy
3725 msgid "Proceed? (y/N) "
3726 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
3727
3728 #: g10/keyedit.c:4402
3729 #, c-format
3730 msgid "No user ID with index %d\n"
3731 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3732
3733 #: g10/keyedit.c:4460
3734 #, fuzzy, c-format
3735 msgid "No user ID with hash %s\n"
3736 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3737
3738 #: g10/keyedit.c:4487
3739 #, fuzzy, c-format
3740 msgid "No subkey with index %d\n"
3741 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3742
3743 #: g10/keyedit.c:4622
3744 #, fuzzy, c-format
3745 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3746 msgstr "user ID: \""
3747
3748 #: g10/keyedit.c:4625 g10/keyedit.c:4689 g10/keyedit.c:4732
3749 #, fuzzy, c-format
3750 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3751 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
3752
3753 #: g10/keyedit.c:4627 g10/keyedit.c:4691 g10/keyedit.c:4734
3754 msgid " (non-exportable)"
3755 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3756
3757 #: g10/keyedit.c:4631
3758 #, c-format
3759 msgid "This signature expired on %s.\n"
3760 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3761
3762 #: g10/keyedit.c:4635
3763 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3764 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3765
3766 #: g10/keyedit.c:4639
3767 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3768 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
3769
3770 #: g10/keyedit.c:4666
3771 #, fuzzy, c-format
3772 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3773 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
3774
3775 #: g10/keyedit.c:4692
3776 #, fuzzy
3777 msgid " (non-revocable)"
3778 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3779
3780 #: g10/keyedit.c:4699
3781 #, fuzzy, c-format
3782 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3783 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
3784
3785 #: g10/keyedit.c:4721
3786 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3787 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
3788
3789 #: g10/keyedit.c:4741
3790 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3791 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
3792
3793 #: g10/keyedit.c:4771
3794 msgid "no secret key\n"
3795 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
3796
3797 #: g10/keyedit.c:4841
3798 #, c-format
3799 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3800 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3801
3802 #: g10/keyedit.c:4858
3803 #, c-format
3804 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3805 msgstr ""
3806 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
3807
3808 #: g10/keyedit.c:4922
3809 #, fuzzy, c-format
3810 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3811 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3812
3813 #: g10/keyedit.c:4984
3814 #, fuzzy, c-format
3815 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3816 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3817
3818 #: g10/keyedit.c:5079
3819 #, fuzzy, c-format
3820 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3821 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
3822
3823 #: g10/keygen.c:262
3824 #, fuzzy, c-format
3825 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3826 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
3827
3828 #: g10/keygen.c:269
3829 #, fuzzy
3830 msgid "too many cipher preferences\n"
3831 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3832
3833 #: g10/keygen.c:271
3834 #, fuzzy
3835 msgid "too many digest preferences\n"
3836 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3837
3838 #: g10/keygen.c:273
3839 #, fuzzy
3840 msgid "too many compression preferences\n"
3841 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3842
3843 #: g10/keygen.c:398
3844 #, fuzzy, c-format
3845 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3846 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
3847
3848 #: g10/keygen.c:872
3849 msgid "writing direct signature\n"
3850 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
3851
3852 #: g10/keygen.c:911
3853 msgid "writing self signature\n"
3854 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
3855
3856 #: g10/keygen.c:961
3857 msgid "writing key binding signature\n"
3858 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
3859
3860 #: g10/keygen.c:1022 g10/keygen.c:1104 g10/keygen.c:1109 g10/keygen.c:1225
3861 #: g10/keygen.c:2762
3862 #, c-format
3863 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3864 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
3865
3866 #: g10/keygen.c:1027 g10/keygen.c:1115 g10/keygen.c:1230 g10/keygen.c:2768
3867 #, c-format
3868 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3869 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
3870
3871 #: g10/keygen.c:1323
3872 #, fuzzy
3873 msgid "Sign"
3874 msgstr "sign"
3875
3876 #: g10/keygen.c:1326
3877 msgid "Certify"
3878 msgstr ""
3879
3880 #: g10/keygen.c:1329
3881 #, fuzzy
3882 msgid "Encrypt"
3883 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
3884
3885 #: g10/keygen.c:1332
3886 msgid "Authenticate"
3887 msgstr ""
3888
3889 #: g10/keygen.c:1340
3890 msgid "SsEeAaQq"
3891 msgstr ""
3892
3893 #: g10/keygen.c:1359
3894 #, c-format
3895 msgid "Possible actions for a %s key: "
3896 msgstr ""
3897
3898 #: g10/keygen.c:1363
3899 msgid "Current allowed actions: "
3900 msgstr ""
3901
3902 #: g10/keygen.c:1368
3903 #, c-format
3904 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3905 msgstr ""
3906
3907 #: g10/keygen.c:1371
3908 #, fuzzy, c-format
3909 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3910 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3911
3912 #: g10/keygen.c:1374
3913 #, c-format
3914 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3915 msgstr ""
3916
3917 #: g10/keygen.c:1377
3918 #, c-format
3919 msgid "   (%c) Finished\n"
3920 msgstr ""
3921
3922 #: g10/keygen.c:1433
3923 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3924 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
3925
3926 #: g10/keygen.c:1435
3927 #, fuzzy, c-format
3928 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3929 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3930
3931 #: g10/keygen.c:1436
3932 #, c-format
3933 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3934 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3935
3936 #: g10/keygen.c:1438
3937 #, fuzzy, c-format
3938 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3939 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3940
3941 #: g10/keygen.c:1440
3942 #, fuzzy, c-format
3943 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3944 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3945
3946 #: g10/keygen.c:1441
3947 #, c-format
3948 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3949 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3950
3951 #: g10/keygen.c:1443
3952 #, c-format
3953 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3954 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3955
3956 #: g10/keygen.c:1445
3957 #, fuzzy, c-format
3958 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3959 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3960
3961 #: g10/keygen.c:1514
3962 #, fuzzy, c-format
3963 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3964 msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
3965
3966 #: g10/keygen.c:1524
3967 #, c-format
3968 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3969 msgstr ""
3970
3971 #: g10/keygen.c:1531
3972 #, fuzzy, c-format
3973 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3974 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
3975
3976 #: g10/keygen.c:1545
3977 #, c-format
3978 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3979 msgstr ""
3980
3981 #: g10/keygen.c:1551
3982 #, c-format
3983 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3984 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
3985
3986 #: g10/keygen.c:1556 g10/keygen.c:1561
3987 #, c-format
3988 msgid "rounded up to %u bits\n"
3989 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
3990
3991 #: g10/keygen.c:1610
3992 msgid ""
3993 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3994 "         0 = key does not expire\n"
3995 "      <n>  = key expires in n days\n"
3996 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3997 "      <n>m = key expires in n months\n"
3998 "      <n>y = key expires in n years\n"
3999 msgstr ""
4000 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
4001 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4002 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
4003 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
4004 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
4005 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
4006
4007 #: g10/keygen.c:1621
4008 msgid ""
4009 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4010 "         0 = signature does not expire\n"
4011 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4012 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4013 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4014 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4015 msgstr ""
4016 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
4017 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4018 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
4019 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
4020 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
4021 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
4022
4023 #: g10/keygen.c:1644
4024 msgid "Key is valid for? (0) "
4025 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
4026
4027 #: g10/keygen.c:1649
4028 #, fuzzy, c-format
4029 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4030 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
4031
4032 #: g10/keygen.c:1667
4033 msgid "invalid value\n"
4034 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
4035
4036 #: g10/keygen.c:1674
4037 #, fuzzy
4038 msgid "Key does not expire at all\n"
4039 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4040
4041 #: g10/keygen.c:1675
4042 #, fuzzy
4043 msgid "Signature does not expire at all\n"
4044 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4045
4046 #: g10/keygen.c:1680
4047 #, fuzzy, c-format
4048 msgid "Key expires at %s\n"
4049 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
4050
4051 #: g10/keygen.c:1681
4052 #, fuzzy, c-format
4053 msgid "Signature expires at %s\n"
4054 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
4055
4056 #: g10/keygen.c:1687
4057 msgid ""
4058 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4059 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4060 msgstr ""
4061 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
4062 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
4063
4064 #: g10/keygen.c:1692
4065 #, fuzzy
4066 msgid "Is this correct? (y/N) "
4067 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
4068
4069 #: g10/keygen.c:1715
4070 #, fuzzy
4071 msgid ""
4072 "\n"
4073 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4074 "ID\n"
4075 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4076 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4077 "\n"
4078 msgstr ""
4079 "\n"
4080 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
4081 "êáôáóêåõÜæåé\n"
4082 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
4083 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
4084 "\n"
4085
4086 #: g10/keygen.c:1728
4087 msgid "Real name: "
4088 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
4089
4090 #: g10/keygen.c:1736
4091 msgid "Invalid character in name\n"
4092 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
4093
4094 #: g10/keygen.c:1738
4095 msgid "Name may not start with a digit\n"
4096 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
4097
4098 #: g10/keygen.c:1740
4099 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4100 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
4101
4102 #: g10/keygen.c:1748
4103 msgid "Email address: "
4104 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
4105
4106 #: g10/keygen.c:1754
4107 msgid "Not a valid email address\n"
4108 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
4109
4110 #: g10/keygen.c:1762
4111 msgid "Comment: "
4112 msgstr "Ó÷üëéï: "
4113
4114 #: g10/keygen.c:1768
4115 msgid "Invalid character in comment\n"
4116 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
4117
4118 #: g10/keygen.c:1791
4119 #, c-format
4120 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4121 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
4122
4123 #: g10/keygen.c:1797
4124 #, c-format
4125 msgid ""
4126 "You selected this USER-ID:\n"
4127 "    \"%s\"\n"
4128 "\n"
4129 msgstr ""
4130 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
4131 "    \"%s\"\n"
4132 "\n"
4133
4134 #: g10/keygen.c:1802
4135 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4136 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
4137
4138 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4139 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4140 #. string which should be translated accordingly and the
4141 #. letter changed to match the one in the answer string.
4142 #.
4143 #. n = Change name
4144 #. c = Change comment
4145 #. e = Change email
4146 #. o = Okay (ready, continue)
4147 #. q = Quit
4148 #.
4149 #: g10/keygen.c:1818
4150 msgid "NnCcEeOoQq"
4151 msgstr "NnCcEeOoQq"
4152
4153 #: g10/keygen.c:1828
4154 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4155 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
4156
4157 #: g10/keygen.c:1829
4158 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4159 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
4160
4161 #: g10/keygen.c:1848
4162 msgid "Please correct the error first\n"
4163 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
4164
4165 #: g10/keygen.c:1888
4166 msgid ""
4167 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4168 "\n"
4169 msgstr ""
4170 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
4171 "\n"
4172
4173 #: g10/keygen.c:1898 g10/passphrase.c:810
4174 #, c-format
4175 msgid "%s.\n"
4176 msgstr "%s.\n"
4177
4178 #: g10/keygen.c:1904
4179 msgid ""
4180 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4181 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4182 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4183 "\n"
4184 msgstr ""
4185 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
4186 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
4187 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
4188 "\n"
4189
4190 #: g10/keygen.c:1926
4191 msgid ""
4192 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4193 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4194 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4195 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4196 msgstr ""
4197 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
4198 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
4199 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
4200 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
4201
4202 #: g10/keygen.c:2708
4203 msgid "Key generation canceled.\n"
4204 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
4205
4206 #: g10/keygen.c:2907 g10/keygen.c:3052
4207 #, c-format
4208 msgid "writing public key to `%s'\n"
4209 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4210
4211 #: g10/keygen.c:2909 g10/keygen.c:3055
4212 #, fuzzy, c-format
4213 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4214 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4215
4216 #: g10/keygen.c:2912 g10/keygen.c:3058
4217 #, c-format
4218 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4219 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4220
4221 #: g10/keygen.c:3041
4222 #, c-format
4223 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4224 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
4225
4226 #: g10/keygen.c:3047
4227 #, c-format
4228 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4229 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
4230
4231 #: g10/keygen.c:3065
4232 #, c-format
4233 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4234 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4235
4236 #: g10/keygen.c:3072
4237 #, c-format
4238 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4239 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4240
4241 #: g10/keygen.c:3095
4242 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4243 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
4244
4245 #: g10/keygen.c:3106
4246 #, fuzzy
4247 msgid ""
4248 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4249 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4250 msgstr ""
4251 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
4252 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
4253 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
4254 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
4255
4256 #: g10/keygen.c:3118 g10/keygen.c:3247 g10/keygen.c:3363
4257 #, c-format
4258 msgid "Key generation failed: %s\n"
4259 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
4260
4261 #: g10/keygen.c:3170 g10/keygen.c:3298 g10/sign.c:276
4262 #, c-format
4263 msgid ""
4264 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4265 msgstr ""
4266 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4267 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4268
4269 #: g10/keygen.c:3172 g10/keygen.c:3300 g10/sign.c:278
4270 #, c-format
4271 msgid ""
4272 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4273 msgstr ""
4274 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4275 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4276
4277 #: g10/keygen.c:3181 g10/keygen.c:3311
4278 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4279 msgstr ""
4280 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
4281 "ìå ôï OpenPGP\n"
4282
4283 #: g10/keygen.c:3220 g10/keygen.c:3344
4284 #, fuzzy
4285 msgid "Really create? (y/N) "
4286 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
4287
4288 #: g10/keygen.c:3509
4289 #, fuzzy, c-format
4290 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4291 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
4292
4293 #: g10/keygen.c:3556
4294 #, fuzzy, c-format
4295 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4296 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
4297
4298 #: g10/keygen.c:3582
4299 #, fuzzy, c-format
4300 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4301 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
4302
4303 #: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
4304 msgid "never     "
4305 msgstr "ðïôÝ     "
4306
4307 #: g10/keylist.c:265
4308 msgid "Critical signature policy: "
4309 msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4310
4311 #: g10/keylist.c:267
4312 msgid "Signature policy: "
4313 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
4314
4315 #: g10/keylist.c:306
4316 msgid "Critical preferred keyserver: "
4317 msgstr ""
4318
4319 #: g10/keylist.c:359
4320 msgid "Critical signature notation: "
4321 msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4322
4323 #: g10/keylist.c:361
4324 msgid "Signature notation: "
4325 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
4326
4327 #: g10/keylist.c:471
4328 msgid "Keyring"
4329 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
4330
4331 #: g10/keylist.c:1505
4332 msgid "Primary key fingerprint:"
4333 msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4334
4335 #: g10/keylist.c:1507
4336 msgid "     Subkey fingerprint:"
4337 msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4338
4339 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4340 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4341 #: g10/keylist.c:1514
4342 msgid " Primary key fingerprint:"
4343 msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4344
4345 #: g10/keylist.c:1516
4346 msgid "      Subkey fingerprint:"
4347 msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4348
4349 #: g10/keylist.c:1520 g10/keylist.c:1524
4350 #, fuzzy
4351 msgid "      Key fingerprint ="
4352 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
4353
4354 #: g10/keylist.c:1591
4355 msgid "      Card serial no. ="
4356 msgstr ""
4357
4358 #: g10/keyring.c:1246
4359 #, fuzzy, c-format
4360 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4361 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
4362
4363 #: g10/keyring.c:1252
4364 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4365 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: 2 áñ÷åßá ìå åìðéóôåõôéêÝò ðëçñïöïñßåò õðÜñ÷ïõí.\n"
4366
4367 #: g10/keyring.c:1254
4368 #, c-format
4369 msgid "%s is the unchanged one\n"
4370 msgstr "%s åßíáé ôï áìåôÜâëçôï\n"
4371
4372 #: g10/keyring.c:1255
4373 #, c-format
4374 msgid "%s is the new one\n"
4375 msgstr "%s åßíáé ôï íÝï\n"
4376
4377 #: g10/keyring.c:1256
4378 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4379 msgstr "Ðáñáêáëþ äéïñèþóôå áõôÞ ôçí ðéèáíÞ \"ôñýðá\" áóöáëåßáò\n"
4380
4381 #: g10/keyring.c:1376
4382 #, fuzzy, c-format
4383 msgid "caching keyring `%s'\n"
4384 msgstr "Ýëåã÷ïò êëåéäïèÞêçò `%s'\n"
4385
4386 #: g10/keyring.c:1422
4387 #, fuzzy, c-format
4388 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4389 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4390
4391 #: g10/keyring.c:1434
4392 #, fuzzy, c-format
4393 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4394 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4395
4396 #: g10/keyring.c:1505
4397 #, c-format
4398 msgid "%s: keyring created\n"
4399 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
4400
4401 #: g10/keyserver.c:61
4402 msgid "include revoked keys in search results"
4403 msgstr ""
4404
4405 #: g10/keyserver.c:62
4406 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4407 msgstr ""
4408
4409 #: g10/keyserver.c:64
4410 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4411 msgstr ""
4412
4413 #: g10/keyserver.c:66
4414 msgid "do not delete temporary files after using them"
4415 msgstr ""
4416
4417 #: g10/keyserver.c:70
4418 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4419 msgstr ""
4420
4421 #: g10/keyserver.c:72
4422 #, fuzzy
4423 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4424 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
4425
4426 #: g10/keyserver.c:74
4427 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4428 msgstr ""
4429
4430 #: g10/keyserver.c:140
4431 #, fuzzy, c-format
4432 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4433 msgstr ""
4434 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"
4435
4436 #: g10/keyserver.c:523
4437 #, fuzzy
4438 msgid "disabled"
4439 msgstr "disable"
4440
4441 #: g10/keyserver.c:724
4442 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4443 msgstr ""
4444
4445 #: g10/keyserver.c:808 g10/keyserver.c:1421
4446 #, fuzzy, c-format
4447 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4448 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
4449
4450 #: g10/keyserver.c:906
4451 #, fuzzy, c-format
4452 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4453 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4454
4455 #: g10/keyserver.c:908
4456 #, fuzzy
4457 msgid "key not found on keyserver\n"
4458 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4459
4460 #: g10/keyserver.c:1145
4461 #, fuzzy, c-format
4462 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4463 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4464
4465 #: g10/keyserver.c:1149
4466 #, fuzzy, c-format
4467 msgid "requesting key %s from %s\n"
4468 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4469
4470 #: g10/keyserver.c:1173
4471 #, fuzzy, c-format
4472 msgid "searching for names from %s server %s\n"
4473 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4474
4475 #: g10/keyserver.c:1176
4476 #, fuzzy, c-format
4477 msgid "searching for names from %s\n"
4478 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4479
4480 #: g10/keyserver.c:1324
4481 #, fuzzy, c-format
4482 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4483 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4484
4485 #: g10/keyserver.c:1328
4486 #, fuzzy, c-format
4487 msgid "sending key %s to %s\n"
4488 msgstr ""
4489 "\"\n"
4490 "õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
4491
4492 #: g10/keyserver.c:1371
4493 #, fuzzy, c-format
4494 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4495 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4496
4497 #: g10/keyserver.c:1374
4498 #, fuzzy, c-format
4499 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4500 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4501
4502 #: g10/keyserver.c:1381 g10/keyserver.c:1477
4503 #, fuzzy
4504 msgid "no keyserver action!\n"
4505 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
4506
4507 #: g10/keyserver.c:1429
4508 #, c-format
4509 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4510 msgstr ""
4511
4512 #: g10/keyserver.c:1438
4513 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4514 msgstr ""
4515
4516 #: g10/keyserver.c:1500 g10/keyserver.c:2028
4517 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4518 msgstr ""
4519
4520 #: g10/keyserver.c:1506
4521 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4522 msgstr ""
4523
4524 #: g10/keyserver.c:1518
4525 #, c-format
4526 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4527 msgstr ""
4528
4529 #: g10/keyserver.c:1523
4530 #, c-format
4531 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4532 msgstr ""
4533
4534 #: g10/keyserver.c:1531
4535 #, c-format
4536 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4537 msgstr ""
4538
4539 #: g10/keyserver.c:1538
4540 #, fuzzy
4541 msgid "keyserver timed out\n"
4542 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
4543
4544 #: g10/keyserver.c:1543
4545 #, fuzzy
4546 msgid "keyserver internal error\n"
4547 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
4548
4549 #: g10/keyserver.c:1552
4550 #, fuzzy, c-format
4551 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4552 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
4553
4554 #: g10/keyserver.c:1577 g10/keyserver.c:1611
4555 #, c-format
4556 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4557 msgstr ""
4558
4559 #: g10/keyserver.c:1870
4560 #, fuzzy, c-format
4561 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4562 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
4563
4564 #: g10/keyserver.c:1892
4565 #, fuzzy, c-format
4566 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4567 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4568
4569 #: g10/keyserver.c:1894
4570 #, fuzzy, c-format
4571 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4572 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4573
4574 #: g10/keyserver.c:1950
4575 #, fuzzy, c-format
4576 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4577 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
4578
4579 #: g10/keyserver.c:1956
4580 #, fuzzy, c-format
4581 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
4582 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
4583
4584 #: g10/mainproc.c:240
4585 #, c-format
4586 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4587 msgstr "ðáñÜîåíï ìÝãåèïò ãéá Ýíá êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßáò (%d)\n"
4588
4589 #: g10/mainproc.c:291
4590 #, c-format
4591 msgid "%s encrypted session key\n"
4592 msgstr "%s êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßá\n"
4593
4594 #: g10/mainproc.c:301
4595 #, fuzzy, c-format
4596 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4597 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
4598
4599 #: g10/mainproc.c:382
4600 #, fuzzy, c-format
4601 msgid "public key is %s\n"
4602 msgstr "äçìüóéï êëåéäß åßíáé %08lX\n"
4603
4604 #: g10/mainproc.c:439
4605 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4606 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá ìå äçìüóéï êëåéäß: êáëü DEK\n"
4607
4608 #: g10/mainproc.c:472
4609 #, fuzzy, c-format
4610 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4611 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
4612
4613 #: g10/mainproc.c:476 g10/pkclist.c:219
4614 #, fuzzy, c-format
4615 msgid "      \"%s\"\n"
4616 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4617
4618 #: g10/mainproc.c:480
4619 #, fuzzy, c-format
4620 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4621 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %s key, ID %08lX\n"
4622
4623 #: g10/mainproc.c:494
4624 #, c-format
4625 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4626 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå äçìüóéï êëåéäß áðÝôõ÷å: %s\n"
4627
4628 #: g10/mainproc.c:508
4629 #, c-format
4630 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4631 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %lu öñÜóåéò êëåéäéÜ\n"
4632
4633 #: g10/mainproc.c:510
4634 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4635 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå 1 öñÜóç êëåéäß\n"
4636
4637 #: g10/mainproc.c:541 g10/mainproc.c:563
4638 #, c-format
4639 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4640 msgstr "õðüèåóç %s êñõðôïãñáöçìÝíùí äåäïìÝíùí\n"
4641
4642 #: g10/mainproc.c:549
4643 #, c-format
4644 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4645 msgstr ""
4646 "Êñõðôáëãüñéèìïò IDEA ìç äéáèÝóéìïò, áéóéüäïîç ðñïóðÜèåéá ÷ñÞóçò ôïõ\n"
4647 "%s áíôßèåôá\n"
4648
4649 #: g10/mainproc.c:581
4650 msgid "decryption okay\n"
4651 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç OK\n"
4652
4653 #: g10/mainproc.c:585
4654 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4655 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí ðñïóôáôåýôçêå ç áêåñáéüôçôá ôïõ ìçýìáôïò\n"
4656
4657 #: g10/mainproc.c:598
4658 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4659 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï êñõðôïãñáöçìÝíï ìÞíõìá Ý÷åé ðåéñá÷èåß!\n"
4660
4661 #: g10/mainproc.c:604
4662 #, c-format
4663 msgid "decryption failed: %s\n"
4664 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
4665
4666 #: g10/mainproc.c:623
4667 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4668 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áðïóôïëÝáò æÞôçóå \"ãéá-ôá-ìÜôéá-óáò-ìüíï\"\n"
4669
4670 #: g10/mainproc.c:625
4671 #, c-format
4672 msgid "original file name='%.*s'\n"
4673 msgstr "áñ÷éêü üíïìá áñ÷åßïõ='%.*s'\n"
4674
4675 #: g10/mainproc.c:817
4676 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4677 msgstr "áíåîÜñôçôç áíÜêëçóç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå \"gpg --import\" ãéá åöáñìïãÞ\n"
4678
4679 #: g10/mainproc.c:1165
4680 #, fuzzy
4681 msgid "no signature found\n"
4682 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
4683
4684 #: g10/mainproc.c:1408
4685 msgid "signature verification suppressed\n"
4686 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
4687
4688 #: g10/mainproc.c:1508
4689 #, fuzzy
4690 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4691 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý áõôþí ôùí ðïëëáðëþí õðïãñáöþí\n"
4692
4693 #: g10/mainproc.c:1519
4694 #, fuzzy