About to release 1.1.92
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg 1.0.6\n"
8 "POT-Creation-Date: 2002-09-11 15:11+0200\n"
9 "PO-Revision-Date: 2002-04-29 13:24+0200\n"
10 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
11 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: util/secmem.c:88
17 #, fuzzy
18 msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
19 msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ìíÞìçò\n"
20
21 #: util/secmem.c:89
22 msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
23 msgstr "äåßôå ôï http://www.gnupg.org/faq.html ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò\n"
24
25 #: util/secmem.c:326
26 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
27 msgstr "ç ëåéôïõñãßá äåí åßíáé äõíáôÞ ÷ùñßò áñ÷éêïðïéçìÝíç áóöáëÞ ìíÞìç\n"
28
29 #: util/secmem.c:327
30 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
31 msgstr "(ßóùò ÷ñçóéìïðïéÞóáôå ëÜèïò ðñüãñáììá ãéá áõôÞ ôçí åñãáóßá)\n"
32
33 #: util/miscutil.c:296 util/miscutil.c:331
34 msgid "yes"
35 msgstr "íáé"
36
37 #: util/miscutil.c:297 util/miscutil.c:334
38 msgid "yY"
39 msgstr "yY"
40
41 #: util/miscutil.c:298 util/miscutil.c:332
42 msgid "no"
43 msgstr "ü÷é"
44
45 #: util/miscutil.c:299 util/miscutil.c:335
46 msgid "nN"
47 msgstr "nN"
48
49 #: g10/keyedit.c:901 util/miscutil.c:333
50 msgid "quit"
51 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
52
53 #: util/miscutil.c:336
54 msgid "qQ"
55 msgstr "qQ"
56
57 #: util/errors.c:54
58 msgid "general error"
59 msgstr "ãåíéêü óöÜëìá"
60
61 #: util/errors.c:55
62 msgid "unknown packet type"
63 msgstr "Üãíùóôïò ôýðïò ðáêÝôïõ"
64
65 #: util/errors.c:56
66 msgid "unknown version"
67 msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
68
69 #: util/errors.c:57
70 msgid "unknown pubkey algorithm"
71 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý"
72
73 #: util/errors.c:58
74 msgid "unknown digest algorithm"
75 msgstr "Üãíùóôïò áëãïñéèìïò ðåñßëçøçò"
76
77 #: util/errors.c:59
78 msgid "bad public key"
79 msgstr "êáêü äçìüóéï êëåéäß"
80
81 #: util/errors.c:60
82 msgid "bad secret key"
83 msgstr "êáêü ìõóôéêü êëåéäß"
84
85 #: util/errors.c:61
86 msgid "bad signature"
87 msgstr "êáêÞ õðïãñáöÞ"
88
89 #: util/errors.c:62
90 msgid "checksum error"
91 msgstr "óöÜëìá checksum"
92
93 #: util/errors.c:63
94 msgid "bad passphrase"
95 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
96
97 #: util/errors.c:64
98 msgid "public key not found"
99 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï äçìüóéï êëåéäß"
100
101 #: util/errors.c:65
102 msgid "unknown cipher algorithm"
103 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò"
104
105 #: util/errors.c:66
106 msgid "can't open the keyring"
107 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôç êëåéäïèÞêç"
108
109 #: util/errors.c:67
110 msgid "invalid packet"
111 msgstr "ìç Ýãêõñï ðáêÝôï"
112
113 #: util/errors.c:68
114 msgid "invalid armor"
115 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
116
117 #: util/errors.c:69
118 msgid "no such user id"
119 msgstr "Üãíùóôç ôáõôüôçôá ÷ñÞóôç (user id)"
120
121 #: util/errors.c:70
122 msgid "secret key not available"
123 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
124
125 #: util/errors.c:71
126 msgid "wrong secret key used"
127 msgstr "÷ñÞóç ëÜèïò ìõóôéêïý êëåéäéïý"
128
129 #: util/errors.c:72
130 msgid "not supported"
131 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
132
133 #: util/errors.c:73
134 msgid "bad key"
135 msgstr "êáêü êëåéäß"
136
137 #: util/errors.c:74
138 msgid "file read error"
139 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò áñ÷åßïõ"
140
141 #: util/errors.c:75
142 msgid "file write error"
143 msgstr "óöÜëìá åããñáöÞò áñ÷åßïõ"
144
145 #: util/errors.c:76
146 msgid "unknown compress algorithm"
147 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò óõìðßåóçò"
148
149 #: util/errors.c:77
150 msgid "file open error"
151 msgstr "óöÜëìá ðñüóâáóçò áñ÷åßïõ"
152
153 #: util/errors.c:78
154 msgid "file create error"
155 msgstr "óöÜëìá äçìéïõñãßáò áñ÷åßïõ"
156
157 #: util/errors.c:79
158 msgid "invalid passphrase"
159 msgstr "ìç Ýãêõñç öñÜóç êëåéäß"
160
161 #: util/errors.c:80
162 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
163 msgstr "ìç õëïðïéçìÝíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý"
164
165 #: util/errors.c:81
166 msgid "unimplemented cipher algorithm"
167 msgstr "ìç õëïðïéçìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò"
168
169 #: util/errors.c:82
170 msgid "unknown signature class"
171 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
172
173 #: util/errors.c:83
174 msgid "trust database error"
175 msgstr "óöÜëìá ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
176
177 #: util/errors.c:84
178 msgid "bad MPI"
179 msgstr "êáêü MPI"
180
181 #: util/errors.c:85
182 msgid "resource limit"
183 msgstr "üñéï ðüñïõ"
184
185 #: util/errors.c:86
186 msgid "invalid keyring"
187 msgstr "ìç Ýãêõñç êëåéäïèÞêç"
188
189 #: util/errors.c:87
190 msgid "bad certificate"
191 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
192
193 #: util/errors.c:88
194 msgid "malformed user id"
195 msgstr "êáêïäéáôõðùìÝíç ôáõôüôçôá ÷ñÞóôç (user id)"
196
197 #: util/errors.c:89
198 msgid "file close error"
199 msgstr "óöÜëìá êëåéóßìáôïò áñ÷åßïõ"
200
201 #: util/errors.c:90
202 msgid "file rename error"
203 msgstr "óöÜëìá ìåôïíïìáóßáò áñ÷åßïõ"
204
205 #: util/errors.c:91
206 msgid "file delete error"
207 msgstr "óöÜëìá äéáãñáöÞò áñ÷åßïõ"
208
209 #: util/errors.c:92
210 msgid "unexpected data"
211 msgstr "ìç áíáìåíüìåíá äåäïìÝíá"
212
213 #: util/errors.c:93
214 msgid "timestamp conflict"
215 msgstr "óýãêñïõóç þñáò (timestamp)"
216
217 #: util/errors.c:94
218 msgid "unusable pubkey algorithm"
219 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý"
220
221 #: util/errors.c:95
222 msgid "file exists"
223 msgstr "ôï áñ÷åßï õðÜñ÷åé"
224
225 #: util/errors.c:96
226 msgid "weak key"
227 msgstr "áäýíáìï êëåéäß"
228
229 #: util/errors.c:97
230 msgid "invalid argument"
231 msgstr "ìç Ýãêõñï üñéóìá"
232
233 #: util/errors.c:98
234 msgid "bad URI"
235 msgstr "êáêü URI"
236
237 #: util/errors.c:99
238 msgid "unsupported URI"
239 msgstr "ìç õðïóôçñéæüìåíï URI"
240
241 #: util/errors.c:100
242 msgid "network error"
243 msgstr "óöÜëìá äéêôýïõ"
244
245 #: util/errors.c:102
246 msgid "not encrypted"
247 msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
248
249 #: util/errors.c:103
250 msgid "not processed"
251 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
252
253 #. the key cannot be used for a specific usage
254 #: util/errors.c:105
255 msgid "unusable public key"
256 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï äçìüóéï êëåéäß"
257
258 #: util/errors.c:106
259 msgid "unusable secret key"
260 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
261
262 #: util/errors.c:107
263 msgid "keyserver error"
264 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
265
266 #: util/logger.c:249
267 #, c-format
268 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
269 msgstr "... áõôü åßíáé bug (%s:%d:%s)\n"
270
271 #: util/logger.c:255
272 #, c-format
273 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
274 msgstr "âñÞêáôå Ýíá bug ... (%s:%d)\n"
275
276 #: cipher/random.c:157
277 msgid "no entropy gathering module detected\n"
278 msgstr ""
279
280 #: cipher/random.c:381 g10/import.c:195 g10/keygen.c:1809
281 #, c-format
282 msgid "can't open `%s': %s\n"
283 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
284
285 #: cipher/random.c:385
286 #, c-format
287 msgid "can't stat `%s': %s\n"
288 msgstr "áäõíáìßá ëÞøçò ðëçñïöïñéþí ãéá ôï `%s': %s\n"
289
290 #: cipher/random.c:390
291 #, c-format
292 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
293 msgstr "`%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï - áãíïÞèçêå\n"
294
295 #: cipher/random.c:395
296 msgid "note: random_seed file is empty\n"
297 msgstr "óçìåßùóç: ôï áñ÷åßï random_seed åßíáé Üäåéï\n"
298
299 #: cipher/random.c:401
300 #, fuzzy
301 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
302 msgstr ""
303 "ðñïåéäïðïßçóç: ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò áñ÷åßïõ random_seed - äåí èá "
304 "÷ñçóéìïðïéçèåß\n"
305
306 #: cipher/random.c:409
307 #, c-format
308 msgid "can't read `%s': %s\n"
309 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ `%s': %s\n"
310
311 #: cipher/random.c:447
312 msgid "note: random_seed file not updated\n"
313 msgstr "óçìåßùóç: äåí Ý÷åé áíáíåùèåß ôï áñ÷åßï random_seed\n"
314
315 #: cipher/random.c:467
316 #, c-format
317 msgid "can't create `%s': %s\n"
318 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
319
320 #: cipher/random.c:474
321 #, c-format
322 msgid "can't write `%s': %s\n"
323 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôïõ `%s': %s\n"
324
325 #: cipher/random.c:477
326 #, c-format
327 msgid "can't close `%s': %s\n"
328 msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
329
330 #: cipher/random.c:723
331 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
332 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ãåííÞôñéáò ôõ÷áßùí áñéèìþí!!\n"
333
334 #: cipher/random.c:724
335 msgid ""
336 "The random number generator is only a kludge to let\n"
337 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
338 "\n"
339 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
340 "\n"
341 msgstr ""
342 "Ç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí åßíáé ðïëý áäýíáìç ãéá áõôÞ ôç ÷ñÞóç\n"
343 "\n"
344 "ÌÇ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÅÔÅ ÄÅÄÏÌÅÍÁ ÐÏÕ Å×ÏÕÍ ÐÁÑÁ×ÈÅÉ ÁÐÏ ÁÕÔÏ ÔÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ!!\n"
345 "\n"
346
347 #: cipher/rndlinux.c:134
348 #, c-format
349 msgid ""
350 "\n"
351 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
352 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
353 msgstr ""
354 "\n"
355 "Äåí õðÜñ÷ïõí áñêåôÜ äéáèÝóéìá ôõ÷áßá bytes.  Ðñïôåßíåôáé íá áíáìåßíåôå Þ\n"
356 "íá áðáó÷ïëåßôå ôï ëåéôïõñãéêü óýóôçìá ìÝ÷ñé áõôü íá óõãêåíôñþóåé\n"
357 "ðåñéóóüôåñç åíôñïðßá! (×ñåéÜæïíôáé %d ðåñéóóüôåñá bytes)\n"
358
359 #: g10/g10.c:307
360 msgid ""
361 "@Commands:\n"
362 " "
363 msgstr ""
364 "@ÅíôïëÝò:\n"
365 " "
366
367 #: g10/g10.c:309
368 msgid "|[file]|make a signature"
369 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
370
371 #: g10/g10.c:310
372 msgid "|[file]|make a clear text signature"
373 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
374
375 #: g10/g10.c:311
376 msgid "make a detached signature"
377 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
378
379 #: g10/g10.c:312
380 msgid "encrypt data"
381 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
382
383 #: g10/g10.c:313
384 msgid "|[files]|encrypt files"
385 msgstr "|[áñ÷åßá]|êñõðôïãñÜöçóç áñ÷åßùí"
386
387 #: g10/g10.c:314
388 msgid "encryption only with symmetric cipher"
389 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
390
391 #: g10/g10.c:315
392 msgid "store only"
393 msgstr "áðïèÞêåõóç ìüíï"
394
395 #: g10/g10.c:316
396 msgid "decrypt data (default)"
397 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
398
399 #: g10/g10.c:317
400 msgid "|[files]|decrypt files"
401 msgstr "|[áñ÷åßá]|áðïêñõðôïãñÜöçóç áñ÷åßùí"
402
403 #: g10/g10.c:318
404 msgid "verify a signature"
405 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
406
407 #: g10/g10.c:320
408 msgid "list keys"
409 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
410
411 #: g10/g10.c:322
412 msgid "list keys and signatures"
413 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
414
415 #: g10/g10.c:323
416 msgid "check key signatures"
417 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
418
419 #: g10/g10.c:324
420 msgid "list keys and fingerprints"
421 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
422
423 #: g10/g10.c:325
424 msgid "list secret keys"
425 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
426
427 #: g10/g10.c:326
428 msgid "generate a new key pair"
429 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
430
431 #: g10/g10.c:327
432 msgid "remove keys from the public keyring"
433 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
434
435 #: g10/g10.c:329
436 msgid "remove keys from the secret keyring"
437 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
438
439 #: g10/g10.c:330
440 msgid "sign a key"
441 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
442
443 #: g10/g10.c:331
444 msgid "sign a key locally"
445 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
446
447 #: g10/g10.c:332
448 msgid "sign a key non-revocably"
449 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ìç-áíáêáëÝóéìá"
450
451 #: g10/g10.c:333
452 msgid "sign a key locally and non-revocably"
453 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ êáé ìç-áíáêáëÝóéìá"
454
455 #: g10/g10.c:334
456 msgid "sign or edit a key"
457 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
458
459 #: g10/g10.c:335
460 msgid "generate a revocation certificate"
461 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
462
463 #: g10/g10.c:337
464 msgid "export keys"
465 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
466
467 #: g10/g10.c:338
468 msgid "export keys to a key server"
469 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
470
471 #: g10/g10.c:339
472 msgid "import keys from a key server"
473 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
474
475 #: g10/g10.c:341
476 msgid "search for keys on a key server"
477 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
478
479 #: g10/g10.c:343
480 msgid "update all keys from a keyserver"
481 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
482
483 #: g10/g10.c:347
484 msgid "import/merge keys"
485 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
486
487 #: g10/g10.c:349
488 msgid "list only the sequence of packets"
489 msgstr "áðåéêüíéóç ìüíï ôçò áêïëïõèßáò ðáêÝôùí"
490
491 #: g10/g10.c:351
492 msgid "export the ownertrust values"
493 msgstr "åîáãùãÞ ôùí ôéìþí åìðéóôïóýíçò"
494
495 #: g10/g10.c:353
496 msgid "import ownertrust values"
497 msgstr "åéóáãùãÞ ôùí ôéìþí åìðéóôïóýíçò"
498
499 #: g10/g10.c:355
500 msgid "update the trust database"
501 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
502
503 #: g10/g10.c:357
504 msgid "unattended trust database update"
505 msgstr "áíáíÝùóç ôçò ðáñáìåëåéìÝíçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
506
507 #: g10/g10.c:358
508 msgid "fix a corrupted trust database"
509 msgstr "äéüñèùóç ìéáò öèáñìÝíçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
510
511 #: g10/g10.c:359
512 msgid "De-Armor a file or stdin"
513 msgstr "Áöáßñåóç-ÈùñÜêéóçò åíüò áñ÷åßïõ Þ stdin"
514
515 #: g10/g10.c:361
516 msgid "En-Armor a file or stdin"
517 msgstr "ÐñïóèÞêç-ÈùñÜêéóçò åíüò áñ÷åßïõ Þ stdin"
518
519 #: g10/g10.c:363
520 msgid "|algo [files]|print message digests"
521 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
522
523 #: g10/g10.c:367
524 msgid ""
525 "@\n"
526 "Options:\n"
527 " "
528 msgstr ""
529 "@\n"
530 "ÅðéëïãÝò:\n"
531 " "
532
533 #: g10/g10.c:369
534 msgid "create ascii armored output"
535 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
536
537 #: g10/g10.c:371
538 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
539 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
540
541 #: g10/g10.c:374
542 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
543 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ôïõ ÏÍÏÌÁôïò ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
544
545 #: g10/g10.c:376
546 msgid "use the default key as default recipient"
547 msgstr "÷ñÞóç ôïõ ðñïêáèïñéóìÝíïõ êëåéäéïý ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
548
549 #: g10/g10.c:382
550 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
551 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
552
553 #: g10/g10.c:383
554 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
555 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
556
557 #: g10/g10.c:385
558 msgid "use canonical text mode"
559 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
560
561 #: g10/g10.c:392
562 msgid "use as output file"
563 msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
564
565 #: g10/g10.c:393
566 msgid "verbose"
567 msgstr "áíáëõôéêÜ"
568
569 #: g10/g10.c:394
570 msgid "be somewhat more quiet"
571 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
572
573 #: g10/g10.c:395
574 msgid "don't use the terminal at all"
575 msgstr "ìç ÷ñÞóç ôåñìáôéêïý"
576
577 #: g10/g10.c:396
578 msgid "force v3 signatures"
579 msgstr "åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v3 õðïãñáöþí"
580
581 #: g10/g10.c:397
582 msgid "do not force v3 signatures"
583 msgstr "ü÷é åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v3 õðïãñáöþí"
584
585 #: g10/g10.c:398
586 msgid "force v4 key signatures"
587 msgstr "åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v4 õðïãñáöþí"
588
589 #: g10/g10.c:399
590 msgid "do not force v4 key signatures"
591 msgstr "ü÷é åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v4 õðïãñáöþí"
592
593 #: g10/g10.c:400
594 msgid "always use a MDC for encryption"
595 msgstr "÷ñÞóç ðÜíôïôå MDC ãéá êñõðôïãñÜöçóç"
596
597 #: g10/g10.c:402
598 msgid "never use a MDC for encryption"
599 msgstr "ðïôÝ ÷ñÞóç MDC ãéá êñõðôïãñÜöçóç"
600
601 #: g10/g10.c:404
602 msgid "do not make any changes"
603 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
604
605 #: g10/g10.c:405
606 msgid "prompt before overwriting"
607 msgstr ""
608
609 #: g10/g10.c:406
610 msgid "use the gpg-agent"
611 msgstr "÷ñÞóç ôïõ gpg-agent"
612
613 #: g10/g10.c:409
614 msgid "batch mode: never ask"
615 msgstr "êáôÜóôáóç batch: íá ìç ãßíïíôáé åñùôÞóåéò"
616
617 #: g10/g10.c:410
618 msgid "assume yes on most questions"
619 msgstr "áðÜíôçóç íáé óôéò ðåñéóóüôåñåò åñùôÞóåéò"
620
621 #: g10/g10.c:411
622 msgid "assume no on most questions"
623 msgstr "áðÜíôçóç ü÷é óôéò ðåñéóóüôåñåò åñùôÞóåéò"
624
625 #: g10/g10.c:412
626 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
627 msgstr "ðñïóèÞêç áõôïý ôïõ êëåéäéïý óôç ëßóôá ôùí êëåéäïèçêþí"
628
629 #: g10/g10.c:413
630 msgid "add this secret keyring to the list"
631 msgstr "ðñïóèÞêç áõôÞò ôçò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò óôç ëßóôá"
632
633 #: g10/g10.c:414
634 msgid "show which keyring a listed key is on"
635 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
636
637 #: g10/g10.c:415
638 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
639 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ÏÍÏÌÁôïò óáí ðñïêáèïñéóìÝíï ìõóôéêü êëåéäß"
640
641 #: g10/g10.c:416
642 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
643 msgstr "|ÄÉÁÊÏÌÉÓÔÇÓ|÷ñÞóç áõôïý ôïõ äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí ãéá áíáæÞôçóç"
644
645 #: g10/g10.c:420
646 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
647 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êáèïñéóìüò ôïõ óåô ÷áñáêôÞñùí ôåñìáôéêïý óå ÏÍÏÌÁ"
648
649 #: g10/g10.c:421
650 msgid "read options from file"
651 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü áñ÷åßï"
652
653 #: g10/g10.c:425
654 msgid "|FD|write status info to this FD"
655 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
656
657 #: g10/g10.c:427
658 msgid "|[file]|write status info to file"
659 msgstr "|[áñ÷åßï]|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï áñ÷åßï"
660
661 #: g10/g10.c:439
662 msgid "|KEYID|ultimately trust this key"
663 msgstr "|KEYID|áðüëõôç åìðéóôïóýíç óå áõôü ôï êëåéäß"
664
665 #: g10/g10.c:440
666 msgid "|FILE|load extension module FILE"
667 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
668
669 #: g10/g10.c:441
670 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
671 msgstr "åîïìïßùóç ôçò êáôÜóôáóçò ðïõ ðåñéãñÜöåôáé óôï RFC1991"
672
673 #: g10/g10.c:442
674 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
675 msgstr ""
676 "óõìðåñéöïñÜ üëùí ôùí åðéëïãþí ðáêÝôá,áëãüñéèìïé êáé ðåñßëçøç óå OPENPGP"
677
678 #: g10/g10.c:443
679 msgid "set all packet, cipher and digest options to PGP 2.x behavior"
680 msgstr ""
681 "ïñéóìüò üëùí ôùí åðéëïãþí ðáêÝôá,áëãüñéèìïé,ðåñßëçøç óå PGP 2.x óõìðåñéöïñÜ"
682
683 #: g10/g10.c:449
684 msgid "|N|use passphrase mode N"
685 msgstr "|N|÷ñÞóç ôçò êáôÜóôáóçò öñÜóçò êëåéäß N"
686
687 #: g10/g10.c:451
688 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
689 msgstr ""
690 "|ONOMA|÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò ìçíýìáôïò ÏÍÏÌÁ ãéá öñÜóåéò êëåéäéÜ"
691
692 #: g10/g10.c:453
693 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
694 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò ÏÍÏÌÁ ãéá öñÜóåéò êëåéäéÜ"
695
696 #: g10/g10.c:455
697 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
698 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò ÏÍÏÌÁ"
699
700 #: g10/g10.c:456
701 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
702 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò ìçíýìáôïò ÏÍÏÌÁ "
703
704 #: g10/g10.c:458
705 msgid "|N|use compress algorithm N"
706 msgstr "|N|÷ñÞóç áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò N"
707
708 #: g10/g10.c:459
709 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
710 msgstr "äéáãñáöÞ ôïõ ðåäßïõ keyid ôùí êñõðôïãñáöçìÝíùí ðáêÝôùí"
711
712 #: g10/g10.c:460
713 msgid "Show Photo IDs"
714 msgstr "Áðåéêüíéóç ôùí Photo ID"
715
716 #: g10/g10.c:461
717 msgid "Don't show Photo IDs"
718 msgstr "Ìç áðåéêüíéóç ôùí Photo ID"
719
720 #: g10/g10.c:462
721 msgid "Set command line to view Photo IDs"
722 msgstr "Ïñéóìüò ôçò ãñáììÞò åíôïëþí ãéá áðåéêüíéóç ôùí Photo ID"
723
724 #: g10/g10.c:468
725 msgid ""
726 "@\n"
727 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
728 msgstr ""
729 "@\n"
730 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
731
732 #: g10/g10.c:471
733 msgid ""
734 "@\n"
735 "Examples:\n"
736 "\n"
737 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
738 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
739 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
740 " --list-keys [names]        show keys\n"
741 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
742 msgstr ""
743 "@\n"
744 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
745 "\n"
746 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
747 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
748 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
749 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
750 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
751
752 #: g10/g10.c:623
753 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
754 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
755
756 #: g10/g10.c:627
757 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
758 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
759
760 #: g10/g10.c:630
761 msgid ""
762 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
763 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
764 "default operation depends on the input data\n"
765 msgstr ""
766 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
767 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
768 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
769
770 #: g10/g10.c:641
771 msgid ""
772 "\n"
773 "Supported algorithms:\n"
774 msgstr ""
775 "\n"
776 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
777
778 #: g10/g10.c:745
779 msgid "usage: gpg [options] "
780 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
781
782 #: g10/g10.c:802
783 msgid "conflicting commands\n"
784 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
785
786 #: g10/g10.c:820
787 #, c-format
788 msgid "no = sign found in group definition \"%s\"\n"
789 msgstr ""
790
791 #: g10/g10.c:983
792 #, fuzzy, c-format
793 msgid "WARNING: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
794 msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
795
796 #: g10/g10.c:986
797 #, fuzzy, c-format
798 msgid "WARNING: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
799 msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
800
801 #: g10/g10.c:989
802 #, fuzzy, c-format
803 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on %s \"%s\"\n"
804 msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
805
806 #: g10/g10.c:993
807 #, fuzzy, c-format
808 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on %s \"%s\"\n"
809 msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
810
811 #: g10/g10.c:1168
812 #, fuzzy, c-format
813 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
814 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ:ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
815
816 #: g10/g10.c:1204
817 #, c-format
818 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
819 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ:ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
820
821 #: g10/g10.c:1208
822 #, c-format
823 msgid "option file `%s': %s\n"
824 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
825
826 #: g10/g10.c:1215
827 #, c-format
828 msgid "reading options from `%s'\n"
829 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
830
831 #: g10/g10.c:1390
832 #, c-format
833 msgid "cipher extension \"%s\" not loaded due to unsafe permissions\n"
834 msgstr ""
835
836 #: g10/g10.c:1523
837 #, c-format
838 msgid "%s is not a valid character set\n"
839 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
840
841 #: g10/g10.c:1541
842 msgid "could not parse keyserver URI\n"
843 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
844
845 #: g10/g10.c:1550
846 #, fuzzy, c-format
847 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
848 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
849
850 #: g10/g10.c:1553
851 #, fuzzy
852 msgid "invalid import options\n"
853 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
854
855 #: g10/g10.c:1560
856 #, fuzzy, c-format
857 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
858 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
859
860 #: g10/g10.c:1563
861 #, fuzzy
862 msgid "invalid export options\n"
863 msgstr "ìç Ýãêõñç êëåéäïèÞêç"
864
865 #: g10/g10.c:1569
866 #, c-format
867 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
868 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
869
870 #: g10/g10.c:1688
871 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
872 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
873
874 #: g10/g10.c:1692
875 #, c-format
876 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
877 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
878
879 #: g10/g10.c:1699 g10/g10.c:1710
880 #, c-format
881 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
882 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
883
884 #: g10/g10.c:1701 g10/g10.c:1721
885 #, c-format
886 msgid "%s not allowed with %s!\n"
887 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
888
889 #: g10/g10.c:1704
890 #, c-format
891 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
892 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
893
894 #: g10/g10.c:1731
895 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
896 msgstr ""
897 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
898
899 #: g10/g10.c:1737
900 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
901 msgstr ""
902 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
903 "êáôÜóôáóç\n"
904
905 #: g10/g10.c:1743
906 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
907 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
908
909 #: g10/g10.c:1756
910 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
911 msgstr ""
912 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
913
914 #: g10/encode.c:408 g10/encode.c:458 g10/encode.c:707 g10/g10.c:1770
915 #: g10/sign.c:646 g10/sign.c:878
916 #, fuzzy, c-format
917 msgid "this message may not be usable by %s\n"
918 msgstr "áõôü ôï ì'çíõìá ßóùò äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ìå PGP 2.x\n"
919
920 #: g10/g10.c:1818 g10/g10.c:1836
921 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
922 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
923
924 #: g10/g10.c:1824 g10/g10.c:1842
925 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
926 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
927
928 #: g10/g10.c:1830
929 #, fuzzy
930 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
931 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
932
933 #: g10/g10.c:1845
934 #, c-format
935 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
936 msgstr "ï áëãüñéèìïò óõìðßåóçò ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý %d..%d\n"
937
938 #: g10/g10.c:1847
939 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
940 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
941
942 #: g10/g10.c:1849
943 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
944 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
945
946 #: g10/g10.c:1851
947 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
948 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
949
950 #: g10/g10.c:1854
951 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
952 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
953
954 #: g10/g10.c:1858
955 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
956 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
957
958 #: g10/g10.c:1862
959 msgid "invalid default-check-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
960 msgstr "ìç Ýãêõñï default-check-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
961
962 #: g10/g10.c:1868
963 #, fuzzy
964 msgid "invalid default preferences\n"
965 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
966
967 #: g10/g10.c:1876
968 #, fuzzy
969 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
970 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
971
972 #: g10/g10.c:1880
973 #, fuzzy
974 msgid "invalid personal digest preferences\n"
975 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
976
977 #: g10/g10.c:1884
978 #, fuzzy
979 msgid "invalid personal compress preferences\n"
980 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
981
982 #: g10/g10.c:1977
983 #, c-format
984 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
985 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
986
987 #: g10/g10.c:1987
988 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
989 msgstr ""
990
991 #: g10/g10.c:1997
992 msgid "--store [filename]"
993 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
994
995 #: g10/g10.c:2004
996 msgid "--symmetric [filename]"
997 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
998
999 #: g10/g10.c:2012
1000 msgid "--encrypt [filename]"
1001 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1002
1003 #: g10/g10.c:2029
1004 msgid "--sign [filename]"
1005 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1006
1007 #: g10/g10.c:2042
1008 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1009 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1010
1011 #: g10/g10.c:2056
1012 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1013 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1014
1015 #: g10/g10.c:2065
1016 msgid "--clearsign [filename]"
1017 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1018
1019 #: g10/g10.c:2083
1020 msgid "--decrypt [filename]"
1021 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1022
1023 #: g10/g10.c:2094
1024 msgid "--sign-key user-id"
1025 msgstr "--sign-key user-id"
1026
1027 #: g10/g10.c:2102
1028 msgid "--lsign-key user-id"
1029 msgstr "--lsign-key user-id"
1030
1031 #: g10/g10.c:2110
1032 msgid "--nrsign-key user-id"
1033 msgstr "--nrsign-key user-id"
1034
1035 #: g10/g10.c:2118
1036 msgid "--nrlsign-key user-id"
1037 msgstr "--nrlsign-key user-id"
1038
1039 #: g10/g10.c:2126
1040 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1041 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
1042
1043 #: g10/encode.c:416 g10/g10.c:2182 g10/sign.c:789
1044 #, c-format
1045 msgid "can't open %s: %s\n"
1046 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ %s: %s\n"
1047
1048 #: g10/g10.c:2197
1049 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1050 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [êëåéäïèÞêç]"
1051
1052 #: g10/g10.c:2289
1053 #, c-format
1054 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1055 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1056
1057 #: g10/g10.c:2297
1058 #, c-format
1059 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1060 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1061
1062 #: g10/g10.c:2384
1063 #, c-format
1064 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1065 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
1066
1067 #: g10/g10.c:2470
1068 msgid "[filename]"
1069 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
1070
1071 #: g10/g10.c:2474
1072 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1073 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
1074
1075 #: g10/decrypt.c:60 g10/decrypt.c:106 g10/g10.c:2477 g10/verify.c:94
1076 #: g10/verify.c:139
1077 #, c-format
1078 msgid "can't open `%s'\n"
1079 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1080
1081 #: g10/g10.c:2691
1082 #, fuzzy
1083 msgid ""
1084 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1085 "an '='\n"
1086 msgstr ""
1087 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï áëöáñéèìçôéêÜ, ôåëåßåò Þ "
1088 "underscores êáé ëÞãåé ìå '='\n"
1089
1090 #: g10/g10.c:2700
1091 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1092 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1093
1094 #: g10/g10.c:2737
1095 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1096 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1097
1098 #: g10/g10.c:2739
1099 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1100 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1101
1102 #: g10/armor.c:314
1103 #, c-format
1104 msgid "armor: %s\n"
1105 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
1106
1107 #: g10/armor.c:343
1108 msgid "invalid armor header: "
1109 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1110
1111 #: g10/armor.c:350
1112 msgid "armor header: "
1113 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1114
1115 #: g10/armor.c:361
1116 msgid "invalid clearsig header\n"
1117 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
1118
1119 #: g10/armor.c:413
1120 msgid "nested clear text signatures\n"
1121 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
1122
1123 #: g10/armor.c:537
1124 msgid "invalid dash escaped line: "
1125 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
1126
1127 #: g10/armor.c:549
1128 msgid "unexpected armor:"
1129 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
1130
1131 #: g10/armor.c:675 g10/armor.c:1242
1132 #, c-format
1133 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
1134 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
1135
1136 #: g10/armor.c:718
1137 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1138 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
1139
1140 #: g10/armor.c:752
1141 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1142 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
1143
1144 #: g10/armor.c:756
1145 msgid "malformed CRC\n"
1146 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
1147
1148 #: g10/armor.c:760 g10/armor.c:1279
1149 #, c-format
1150 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
1151 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
1152
1153 #: g10/armor.c:780
1154 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
1155 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
1156
1157 #: g10/armor.c:784
1158 msgid "error in trailer line\n"
1159 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1160
1161 #: g10/armor.c:1057
1162 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1163 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1164
1165 #: g10/armor.c:1062
1166 #, c-format
1167 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1168 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
1169
1170 #: g10/armor.c:1066
1171 msgid ""
1172 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1173 msgstr ""
1174 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
1175 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
1176
1177 #: g10/pkclist.c:61
1178 msgid "No reason specified"
1179 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
1180
1181 #: g10/pkclist.c:63
1182 msgid "Key is superseded"
1183 msgstr "Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß"
1184
1185 #: g10/pkclist.c:65
1186 msgid "Key has been compromised"
1187 msgstr "Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß"
1188
1189 #: g10/pkclist.c:67
1190 msgid "Key is no longer used"
1191 msgstr "Ôï êëåéäß äå ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðëÝïí"
1192
1193 #: g10/pkclist.c:69
1194 msgid "User ID is no longer valid"
1195 msgstr "Ôï User ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï"
1196
1197 #: g10/pkclist.c:73
1198 #, fuzzy
1199 msgid "reason for revocation: "
1200 msgstr "Áéôßá ãéá áíÜêëçóç:"
1201
1202 #: g10/pkclist.c:90
1203 #, fuzzy
1204 msgid "revocation comment: "
1205 msgstr "Ó÷üëéï áíÜêëçóçò:"
1206
1207 #. a string with valid answers
1208 #: g10/pkclist.c:252
1209 msgid "iImMqQsS"
1210 msgstr "iImMqQsS"
1211
1212 #: g10/pkclist.c:258
1213 #, c-format
1214 msgid ""
1215 "No trust value assigned to:\n"
1216 "%4u%c/%08lX %s \""
1217 msgstr ""
1218 "Äåí äüèçêå áîßá åìðéóôïóýíçò óôï:\n"
1219 "%4u%c/%08lX %s \""
1220
1221 #: g10/pkclist.c:270
1222 msgid ""
1223 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
1224 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
1225 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
1226 "\n"
1227 msgstr ""
1228 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
1229 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
1230 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
1231 "\n"
1232
1233 #: g10/pkclist.c:273
1234 #, c-format
1235 msgid " %d = Don't know\n"
1236 msgstr " %d = Äåí îÝñù\n"
1237
1238 #: g10/pkclist.c:274
1239 #, c-format
1240 msgid " %d = I do NOT trust\n"
1241 msgstr " %d =  ÄÅÍ Ý÷ù åìðéóôïóýíç\n"
1242
1243 #: g10/pkclist.c:275
1244 #, c-format
1245 msgid " %d = I trust marginally\n"
1246 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
1247
1248 #: g10/pkclist.c:276
1249 #, c-format
1250 msgid " %d = I trust fully\n"
1251 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
1252
1253 #: g10/pkclist.c:278
1254 #, c-format
1255 msgid " %d = I trust ultimately\n"
1256 msgstr " %d = Åìðéóôåýïìáé áðüëõôá\n"
1257
1258 #. not yet implemented
1259 #: g10/pkclist.c:281
1260 msgid " i = please show me more information\n"
1261 msgstr " i = áðåéêüíéóç ðåñéóóüôåñùí ðëçñïöïñéþí\n"
1262
1263 #: g10/pkclist.c:284
1264 msgid " m = back to the main menu\n"
1265 msgstr " m = ðßóù óôï êõñßùò ìåíïý\n"
1266
1267 #: g10/pkclist.c:287
1268 msgid " s = skip this key\n"
1269 msgstr " s = ðáñÜëåéøç áõôïý ôïõ êëåéäéïý\n"
1270
1271 #: g10/pkclist.c:288
1272 msgid " q = quit\n"
1273 msgstr " q = ôåñìáôéóìüò\n"
1274
1275 #: g10/pkclist.c:295
1276 msgid "Your decision? "
1277 msgstr "Ç áðüöáóç óáò; "
1278
1279 #: g10/pkclist.c:316
1280 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? "
1281 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áõôü ôï êëåéäß íá ïñéóôåß óáí áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò; "
1282
1283 #: g10/pkclist.c:330
1284 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
1285 msgstr "ÐéóôïðïéçôéêÜ ðïõ ïäçãïýí óå Ýíá êëåéäß áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò:\n"
1286
1287 #: g10/pkclist.c:405
1288 #, c-format
1289 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
1290 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß!\n"
1291
1292 #: g10/pkclist.c:412 g10/pkclist.c:424 g10/pkclist.c:518
1293 msgid "Use this key anyway? "
1294 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
1295
1296 #: g10/pkclist.c:417
1297 #, c-format
1298 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
1299 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï õðïêëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß!\n"
1300
1301 #: g10/pkclist.c:438
1302 #, c-format
1303 msgid "%08lX: key has expired\n"
1304 msgstr "%08lX: ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé\n"
1305
1306 #: g10/pkclist.c:448
1307 #, c-format
1308 msgid ""
1309 "%08lX: There is no indication that this key really belongs to the owner\n"
1310 msgstr ""
1311 "%08lX: Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áõôÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
1312
1313 #: g10/pkclist.c:454
1314 #, c-format
1315 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
1316 msgstr "%08lX: ÄÅÍ åìðéóôåõüìáóôå áõôü ôï êëåéäß\n"
1317
1318 #: g10/pkclist.c:460
1319 #, c-format
1320 msgid ""
1321 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
1322 "but it is accepted anyway\n"
1323 msgstr ""
1324 "%08lX: Äåí åßíáé âÝâáéï üôé áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç\n"
1325 "áëëÜ åí ðÜóç ðåñéðôþóåé ãßíåôáé äåêôü\n"
1326
1327 #: g10/pkclist.c:466
1328 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
1329 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðéèáíþò áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç\n"
1330
1331 #: g10/pkclist.c:471
1332 msgid "This key belongs to us\n"
1333 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óå åìÜò\n"
1334
1335 #: g10/pkclist.c:513
1336 #, fuzzy
1337 msgid ""
1338 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
1339 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
1340 "you may answer the next question with yes\n"
1341 "\n"
1342 msgstr ""
1343 "ÄÅÍ åßíáé âÝâáéï üôé áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç ôïõ.\n"
1344 "ÅÜí *ðñáãìáôéêÜ* îÝñåôå ôé êÜíåôå, ìðïñåßôå íá áðáíôÞóåôå\n"
1345 "ôçí åðüìåíç åñþôçóç êáôáöáôéêÜ\n"
1346 "\n"
1347
1348 #: g10/pkclist.c:527 g10/pkclist.c:549
1349 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
1350 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ×ñÞóç êëåéäéïý ÷ùñßò åìðéóôïóýíç!\n"
1351
1352 #: g10/pkclist.c:568
1353 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
1354 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí éäéïêôÞôç ôïõ!\n"
1355
1356 #: g10/pkclist.c:569
1357 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
1358 msgstr "         Áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ç õðïãñáöÞ åßíáé ðëáóôïãñáößá.\n"
1359
1360 #: g10/pkclist.c:575
1361 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
1362 msgstr ""
1363 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï õðïêëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí éäéïêôÞôç ôïõ!\n"
1364
1365 #: g10/pkclist.c:580
1366 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
1367 msgstr "Óçìåßùóç: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
1368
1369 #: g10/pkclist.c:585
1370 msgid "Note: This key has expired!\n"
1371 msgstr "Óçìåßùóç: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!\n"
1372
1373 #: g10/pkclist.c:596
1374 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
1375 msgstr ""
1376 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß äåí Ý÷åé ðéóôïðïéçèåß ìå åìðéóôåýóéìç "
1377 "õðïãñáöÞ!\n"
1378
1379 #: g10/pkclist.c:598
1380 msgid ""
1381 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
1382 msgstr "         Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
1383
1384 #: g10/pkclist.c:606
1385 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
1386 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÄÅÍ åìðéóôåõüìáóôå áõôü ôï êëåéäß!\n"
1387
1388 #: g10/pkclist.c:607
1389 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
1390 msgstr "         Ç õðïãñáöÞ ìÜëëïí åßíáé ðëáóôïãñáößá.\n"
1391
1392 #: g10/pkclist.c:615
1393 msgid ""
1394 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
1395 msgstr ""
1396 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß äåí Ý÷åé ðéóôïðïéçèåß ìå õðïãñáöÝò\n"
1397 "áñêåôÞò åìðéóôïóýíçò!\n"
1398
1399 #: g10/pkclist.c:617
1400 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
1401 msgstr "         Äåí åßíáé âÝâáéï üôé ç õðïãñáöÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
1402
1403 #: g10/pkclist.c:770 g10/pkclist.c:794 g10/pkclist.c:946 g10/pkclist.c:1006
1404 #, c-format
1405 msgid "%s: skipped: %s\n"
1406 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
1407
1408 #: g10/pkclist.c:780 g10/pkclist.c:978
1409 #, c-format
1410 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
1411 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß åßíáé Þäç ðáñüí\n"
1412
1413 #: g10/pkclist.c:811
1414 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
1415 msgstr "Äåí ïñßóôçêå Ýíá user ID. (÷ñçóéìïðïéåßóôå ôï \"-r\")\n"
1416
1417 #: g10/pkclist.c:824
1418 msgid ""
1419 "\n"
1420 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
1421 msgstr ""
1422 "\n"
1423 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID. ÔÝëïò ìå ìéá Üäåéá ãñáììÞ: "
1424
1425 #: g10/pkclist.c:840
1426 msgid "No such user ID.\n"
1427 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID.\n"
1428
1429 #: g10/pkclist.c:845 g10/pkclist.c:921
1430 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
1431 msgstr ""
1432 "ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé Þäç ïñéóôåß óáí åî ïñéóìïý ðáñáëÞðôçò\n"
1433
1434 #: g10/pkclist.c:863
1435 msgid "Public key is disabled.\n"
1436 msgstr "Ôï äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
1437
1438 #: g10/pkclist.c:870
1439 msgid "skipped: public key already set\n"
1440 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé Þäç ïñéóôåß\n"
1441
1442 #: g10/pkclist.c:913
1443 #, c-format
1444 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
1445 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
1446
1447 #: g10/pkclist.c:958
1448 #, c-format
1449 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
1450 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: ôï äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
1451
1452 #: g10/pkclist.c:1013
1453 msgid "no valid addressees\n"
1454 msgstr "êáììßá Ýãêõñç äéåýèõíóç\n"
1455
1456 #: g10/keygen.c:182
1457 #, c-format
1458 msgid "preference %c%lu is not valid\n"
1459 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu äåí åßíáé Ýãêõñç\n"
1460
1461 #: g10/keygen.c:189
1462 #, c-format
1463 msgid "preference %c%lu duplicated\n"
1464 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
1465
1466 #: g10/keygen.c:194
1467 #, c-format
1468 msgid "too many `%c' preferences\n"
1469 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
1470
1471 #: g10/keygen.c:264
1472 msgid "invalid character in preference string\n"
1473 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1474
1475 #: g10/keygen.c:524
1476 #, fuzzy
1477 msgid "writing direct signature\n"
1478 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
1479
1480 #: g10/keygen.c:563
1481 msgid "writing self signature\n"
1482 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
1483
1484 #: g10/keygen.c:607
1485 msgid "writing key binding signature\n"
1486 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
1487
1488 #: g10/keygen.c:661 g10/keygen.c:745 g10/keygen.c:836
1489 #, c-format
1490 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
1491 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
1492
1493 #: g10/keygen.c:666 g10/keygen.c:750 g10/keygen.c:841
1494 #, c-format
1495 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
1496 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
1497
1498 #: g10/keygen.c:941
1499 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1500 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1501
1502 #: g10/keygen.c:943
1503 #, c-format
1504 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
1505 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
1506
1507 #: g10/keygen.c:944
1508 #, c-format
1509 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
1510 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
1511
1512 #: g10/keygen.c:946
1513 #, c-format
1514 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
1515 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1516
1517 #: g10/keygen.c:948
1518 #, c-format
1519 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
1520 msgstr "   (%d) ElGamal (õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç)\n"
1521
1522 #: g10/keygen.c:949
1523 #, c-format
1524 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
1525 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
1526
1527 #: g10/keygen.c:951
1528 #, c-format
1529 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
1530 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1531
1532 #: g10/keygen.c:953
1533 #, fuzzy, c-format
1534 msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
1535 msgstr "   (%d) ElGamal (õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç)\n"
1536
1537 #: g10/keyedit.c:576 g10/keygen.c:956
1538 msgid "Your selection? "
1539 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
1540
1541 #: g10/keygen.c:966 g10/keygen.c:984
1542 msgid "The use of this algorithm is deprecated - create anyway? "
1543 msgstr ""
1544 "Ç ÷ñÞóç áõôïý ôïõ áëãüñéèìïõ áðïäïêéìÜæåôáé - óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
1545
1546 #: g10/keyedit.c:589 g10/keygen.c:998
1547 msgid "Invalid selection.\n"
1548 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1549
1550 #: g10/keygen.c:1011
1551 #, c-format
1552 msgid ""
1553 "About to generate a new %s keypair.\n"
1554 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1555 "              default keysize is 1024 bits\n"
1556 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1557 msgstr ""
1558 "Óå äéáäéêáóßá äçìéïõñãßáò åíüò íÝïõ %s keypair.\n"
1559 "              åëÜ÷éóôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé  768 bits\n"
1560 "              ðñïêáèïñéóìÝíï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé 1024 bits\n"
1561 "    ìÝãéóôï ðñïôåéíüìåíï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé 2048 bits\n"
1562
1563 #: g10/keygen.c:1020
1564 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1565 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1566
1567 #: g10/keygen.c:1025
1568 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1569 msgstr "Ï DSA åðéôñÝðåé ìüíï ìÝãåèïò êëåéäéïý áðü 512 Ýùò 1024\n"
1570
1571 #: g10/keygen.c:1027
1572 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
1573 msgstr ""
1574 "ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé ðïëý ìéêñü, 1024 åßíáé ç åëÜ÷éóôç ôéìÞ ãéá RSA.\n"
1575
1576 #: g10/keygen.c:1030
1577 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1578 msgstr ""
1579 "ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé ðïëý ìéêñü, 768 åßíáé ç åëÜ÷éóôç åðéôñåðüìåíç "
1580 "ôéìÞ.\n"
1581
1582 #. It is ridiculous and an annoyance to use larger key sizes!
1583 #. * GnuPG can handle much larger sizes; but it takes an eternity
1584 #. * to create such a key (but less than the time the Sirius
1585 #. * Computer Corporation needs to process one of the usual
1586 #. * complaints) and {de,en}cryption although needs some time.
1587 #. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
1588 #. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
1589 #. * do whatever you want.
1590 #: g10/keygen.c:1041
1591 #, c-format
1592 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
1593 msgstr ""
1594 "ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé ðïëý ìåãÜëï, %d åßíáé ç ìÝãéóôç ôéìÞ ðïõ "
1595 "åðéôñÝðåôáé.\n"
1596
1597 #: g10/keygen.c:1046
1598 msgid ""
1599 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1600 "computations take REALLY long!\n"
1601 msgstr ""
1602 "ÌåãÝèç êëåéäéþí ìåãáëýôåñá ôïõ 2048 äåí óõíéóôþíôáé ãéáôß\n"
1603 "ïé õðïëïãéóìïß åßíáé ÷ñïíïâüñïé!\n"
1604
1605 #: g10/keygen.c:1049
1606 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1607 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áõôü ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý; "
1608
1609 #: g10/keygen.c:1050
1610 msgid ""
1611 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1612 "vulnerable to attacks!\n"
1613 msgstr ""
1614 "ÅíôÜîåé, áëëÜ íá Ý÷åôå õð'üøç üôé ç ïèüíç êáé ôï ðëçêôñïëüãéï åßíáé\n"
1615 "åðßóçò ðïëý ôñùôÜ óå åðéèÝóåéò!\n"
1616
1617 #: g10/keygen.c:1059
1618 #, c-format
1619 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1620 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
1621
1622 #: g10/keygen.c:1062 g10/keygen.c:1066
1623 #, c-format
1624 msgid "rounded up to %u bits\n"
1625 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
1626
1627 #: g10/keygen.c:1117
1628 msgid ""
1629 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1630 "         0 = key does not expire\n"
1631 "      <n>  = key expires in n days\n"
1632 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1633 "      <n>m = key expires in n months\n"
1634 "      <n>y = key expires in n years\n"
1635 msgstr ""
1636 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
1637 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
1638 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
1639 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
1640 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
1641 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
1642
1643 #: g10/keygen.c:1126
1644 msgid ""
1645 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
1646 "         0 = signature does not expire\n"
1647 "      <n>  = signature expires in n days\n"
1648 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
1649 "      <n>m = signature expires in n months\n"
1650 "      <n>y = signature expires in n years\n"
1651 msgstr ""
1652 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
1653 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
1654 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
1655 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
1656 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
1657 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
1658
1659 #: g10/keygen.c:1148
1660 msgid "Key is valid for? (0) "
1661 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
1662
1663 #: g10/keygen.c:1150
1664 msgid "Signature is valid for? (0) "
1665 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
1666
1667 #: g10/keygen.c:1155
1668 msgid "invalid value\n"
1669 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
1670
1671 #: g10/keygen.c:1160
1672 #, c-format
1673 msgid "%s does not expire at all\n"
1674 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
1675
1676 #. print the date when the key expires
1677 #: g10/keygen.c:1167
1678 #, c-format
1679 msgid "%s expires at %s\n"
1680 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
1681
1682 #: g10/keygen.c:1173
1683 msgid ""
1684 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
1685 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
1686 msgstr ""
1687 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
1688 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
1689
1690 #: g10/keygen.c:1178
1691 msgid "Is this correct (y/n)? "
1692 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
1693
1694 #: g10/keygen.c:1221
1695 msgid ""
1696 "\n"
1697 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
1698 "id\n"
1699 "from Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1700 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1701 "\n"
1702 msgstr ""
1703 "\n"
1704 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
1705 "êáôáóêåõÜæåé\n"
1706 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
1707 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
1708 "\n"
1709
1710 #: g10/keygen.c:1233
1711 msgid "Real name: "
1712 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
1713
1714 #: g10/keygen.c:1241
1715 msgid "Invalid character in name\n"
1716 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
1717
1718 #: g10/keygen.c:1243
1719 msgid "Name may not start with a digit\n"
1720 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
1721
1722 #: g10/keygen.c:1245
1723 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1724 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
1725
1726 #: g10/keygen.c:1253
1727 msgid "Email address: "
1728 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
1729
1730 #: g10/keygen.c:1264
1731 msgid "Not a valid email address\n"
1732 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
1733
1734 #: g10/keygen.c:1272
1735 msgid "Comment: "
1736 msgstr "Ó÷üëéï: "
1737
1738 #: g10/keygen.c:1278
1739 msgid "Invalid character in comment\n"
1740 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
1741
1742 #: g10/keygen.c:1301
1743 #, c-format
1744 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
1745 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
1746
1747 #: g10/keygen.c:1307
1748 #, c-format
1749 msgid ""
1750 "You selected this USER-ID:\n"
1751 "    \"%s\"\n"
1752 "\n"
1753 msgstr ""
1754 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
1755 "    \"%s\"\n"
1756 "\n"
1757
1758 #: g10/keygen.c:1311
1759 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
1760 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
1761
1762 #: g10/keygen.c:1316
1763 msgid "NnCcEeOoQq"
1764 msgstr "NnCcEeOoQq"
1765
1766 #: g10/keygen.c:1326
1767 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
1768 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
1769
1770 #: g10/keygen.c:1327
1771 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1772 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
1773
1774 #: g10/keygen.c:1346
1775 msgid "Please correct the error first\n"
1776 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
1777
1778 #: g10/keygen.c:1385
1779 msgid ""
1780 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1781 "\n"
1782 msgstr ""
1783 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
1784 "\n"
1785
1786 #: g10/keyedit.c:787 g10/keygen.c:1393
1787 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
1788 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
1789
1790 #: g10/keygen.c:1394
1791 #, c-format
1792 msgid "%s.\n"
1793 msgstr "%s.\n"
1794
1795 #: g10/keygen.c:1400
1796 msgid ""
1797 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1798 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1799 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1800 "\n"
1801 msgstr ""
1802 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
1803 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
1804 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
1805 "\n"
1806
1807 #: g10/keygen.c:1421
1808 msgid ""
1809 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1810 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
1811 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
1812 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1813 msgstr ""
1814 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
1815 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
1816 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
1817 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
1818
1819 #: g10/keygen.c:1985
1820 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
1821 msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
1822
1823 #: g10/keygen.c:2039
1824 msgid "Key generation canceled.\n"
1825 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
1826
1827 #: g10/keygen.c:2128 g10/keygen.c:2216
1828 #, c-format
1829 msgid "writing public key to `%s'\n"
1830 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1831
1832 #: g10/keygen.c:2129 g10/keygen.c:2218
1833 #, c-format
1834 msgid "writing secret key to `%s'\n"
1835 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1836
1837 #: g10/keygen.c:2205
1838 #, c-format
1839 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
1840 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
1841
1842 #: g10/keygen.c:2211
1843 #, c-format
1844 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
1845 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
1846
1847 #: g10/keygen.c:2225
1848 #, c-format
1849 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
1850 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1851
1852 #: g10/keygen.c:2232
1853 #, c-format
1854 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
1855 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1856
1857 #: g10/keygen.c:2252
1858 msgid "public and secret key created and signed.\n"
1859 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
1860
1861 #: g10/keygen.c:2253
1862 msgid "key marked as ultimately trusted.\n"
1863 msgstr "óçìåßùóç êëåéäéïý óáí áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò.\n"
1864
1865 #: g10/keygen.c:2264
1866 msgid ""
1867 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
1868 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
1869 msgstr ""
1870 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
1871 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
1872 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
1873 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
1874
1875 #: g10/keygen.c:2276 g10/keygen.c:2384
1876 #, c-format
1877 msgid "Key generation failed: %s\n"
1878 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1879
1880 #: g10/keygen.c:2320 g10/sign.c:257
1881 #, c-format
1882 msgid ""
1883 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
1884 msgstr ""
1885 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
1886 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
1887
1888 #: g10/keygen.c:2322 g10/sign.c:259
1889 #, c-format
1890 msgid ""
1891 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
1892 msgstr ""
1893 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
1894 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
1895
1896 #: g10/keygen.c:2331
1897 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
1898 msgstr ""
1899 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
1900 "ìå ôï OpenPGP\n"
1901
1902 #: g10/keygen.c:2360
1903 msgid "Really create? "
1904 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
1905
1906 #: g10/decrypt.c:92 g10/encode.c:762
1907 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1908 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1909
1910 #: g10/encode.c:177 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:301 g10/tdbio.c:496
1911 #: g10/tdbio.c:557
1912 #, c-format
1913 msgid "%s: can't open: %s\n"
1914 msgstr "%s: áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ: %s\n"
1915
1916 #: g10/encode.c:205 g10/sign.c:1035
1917 #, c-format
1918 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1919 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1920
1921 #: g10/encode.c:210
1922 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1923 msgstr ""
1924
1925 #: g10/encode.c:229 g10/encode.c:486
1926 #, c-format
1927 msgid "`%s' already compressed\n"
1928 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1929
1930 #: g10/encode.c:295 g10/encode.c:520
1931 #, c-format
1932 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
1933 msgstr "%s: ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Üäåéï áñ÷åßï\n"
1934
1935 #: g10/encode.c:406
1936 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1937 msgstr ""
1938 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
1939 "pgp2\n"
1940
1941 #: g10/encode.c:422
1942 #, c-format
1943 msgid "reading from `%s'\n"
1944 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1945
1946 #: g10/encode.c:456
1947 msgid ""
1948 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1949 msgstr ""
1950 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
1951 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
1952
1953 #: g10/encode.c:467 g10/encode.c:644
1954 #, c-format
1955 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1956 msgstr ""
1957
1958 #: g10/encode.c:558 g10/sign.c:758
1959 #, fuzzy, c-format
1960 msgid "forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
1961 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò %d äåí åßíáé óôéò åðéëïãÝò\n"
1962
1963 #: g10/encode.c:703
1964 #, fuzzy, c-format
1965 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1966 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1967
1968 #: g10/encode.c:735
1969 #, fuzzy, c-format
1970 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1971 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: %s\n"
1972
1973 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:190 g10/keyedit.c:2289
1974 #, c-format
1975 msgid "key `%s' not found: %s\n"
1976 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1977
1978 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:213
1979 #, c-format
1980 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1981 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1982
1983 #: g10/export.c:222
1984 #, c-format
1985 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
1986 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé Ýíá rfc2440 êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
1987
1988 #: g10/export.c:238
1989 #, c-format
1990 msgid "key %08lX: not protected - skipped\n"
1991 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1992
1993 #: g10/export.c:246
1994 #, c-format
1995 msgid "key %08lX: PGP 2.x style key - skipped\n"
1996 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1997
1998 #: g10/export.c:347
1999 msgid "WARNING: nothing exported\n"
2000 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
2001
2002 #: g10/getkey.c:151
2003 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
2004 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
2005
2006 #. fixme: returning translatable constants instead of a user ID is
2007 #. * not good because they are probably not utf-8 encoded.
2008 #: g10/getkey.c:187 g10/getkey.c:2393
2009 msgid "[User id not found]"
2010 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
2011
2012 #: g10/getkey.c:1438
2013 #, c-format
2014 msgid "Invalid key %08lX made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
2015 msgstr ""
2016 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
2017
2018 #: g10/getkey.c:2109
2019 #, c-format
2020 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
2021 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
2022
2023 #: g10/getkey.c:2156
2024 #, c-format
2025 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
2026 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2027
2028 #: g10/import.c:258
2029 #, c-format
2030 msgid "skipping block of type %d\n"
2031 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2032
2033 #: g10/import.c:267
2034 #, c-format
2035 msgid "%lu keys so far processed\n"
2036 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2037
2038 #: g10/import.c:272
2039 #, c-format
2040 msgid "error reading `%s': %s\n"
2041 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
2042
2043 #: g10/import.c:284
2044 #, c-format
2045 msgid "Total number processed: %lu\n"
2046 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2047
2048 #: g10/import.c:286
2049 #, c-format
2050 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2051 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2052
2053 #: g10/import.c:289
2054 #, c-format
2055 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2056 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2057
2058 #: g10/import.c:291
2059 #, c-format
2060 msgid "              imported: %lu"
2061 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2062
2063 #: g10/import.c:297
2064 #, c-format
2065 msgid "             unchanged: %lu\n"
2066 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2067
2068 #: g10/import.c:299
2069 #, c-format
2070 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2071 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2072
2073 #: g10/import.c:301
2074 #, c-format
2075 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2076 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2077
2078 #: g10/import.c:303
2079 #, c-format
2080 msgid "        new signatures: %lu\n"
2081 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2082
2083 #: g10/import.c:305
2084 #, c-format
2085 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2086 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2087
2088 #: g10/import.c:307
2089 #, c-format
2090 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2091 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2092
2093 #: g10/import.c:309
2094 #, c-format
2095 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2096 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2097
2098 #: g10/import.c:311
2099 #, c-format
2100 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2101 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2102
2103 #: g10/import.c:313
2104 #, fuzzy, c-format
2105 msgid "          not imported: %lu\n"
2106 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2107
2108 #: g10/import.c:581 g10/import.c:830
2109 #, c-format
2110 msgid "key %08lX: no user ID\n"
2111 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2112
2113 #: g10/import.c:597
2114 #, fuzzy, c-format
2115 msgid "key %08lX: HKP subkey corruption repaired\n"
2116 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2117
2118 #: g10/import.c:612
2119 #, c-format
2120 msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '%s'\n"
2121 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2122
2123 #: g10/import.c:619
2124 #, c-format
2125 msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
2126 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2127
2128 #: g10/import.c:621
2129 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2130 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2131
2132 #: g10/import.c:631 g10/import.c:903
2133 #, c-format
2134 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
2135 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2136
2137 #: g10/import.c:636
2138 #, c-format
2139 msgid "key %08lX: new key - skipped\n"
2140 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2141
2142 #: g10/import.c:646
2143 #, c-format
2144 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2145 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2146
2147 #: g10/import.c:651 g10/openfile.c:244 g10/sign.c:670 g10/sign.c:897
2148 #, c-format
2149 msgid "writing to `%s'\n"
2150 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2151
2152 #: g10/import.c:654 g10/import.c:731 g10/import.c:850 g10/import.c:963
2153 #, c-format
2154 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2155 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2156
2157 #: g10/import.c:663
2158 #, fuzzy, c-format
2159 msgid "key %08lX: public key \"%s\" imported\n"
2160 msgstr "êëåéäß %08lX: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2161
2162 #: g10/import.c:685
2163 #, c-format
2164 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
2165 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2166
2167 #: g10/import.c:702 g10/import.c:920
2168 #, c-format
2169 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
2170 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2171
2172 #: g10/import.c:709 g10/import.c:926
2173 #, c-format
2174 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
2175 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2176
2177 #: g10/import.c:740
2178 #, fuzzy, c-format
2179 msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new user ID\n"
2180 msgstr "êëåéäß %08lX: 1 íÝï user ID\n"
2181
2182 #: g10/import.c:743
2183 #, fuzzy, c-format
2184 msgid "key %08lX: \"%s\" %d new user IDs\n"
2185 msgstr "êëåéäß %08lX: %d íÝá user ID\n"
2186
2187 #: g10/import.c:746
2188 #, fuzzy, c-format
2189 msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new signature\n"
2190 msgstr "êëåéäß %08lX: 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2191
2192 #: g10/import.c:749
2193 #, fuzzy, c-format
2194 msgid "key %08lX: \"%s\" %d new signatures\n"
2195 msgstr "êëåéäß %08lX: %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2196
2197 #: g10/import.c:752
2198 #, fuzzy, c-format
2199 msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new subkey\n"
2200 msgstr "êëåéäß %08lX: 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2201
2202 #: g10/import.c:755
2203 #, fuzzy, c-format
2204 msgid "key %08lX: \"%s\" %d new subkeys\n"
2205 msgstr "êëåéäß %08lX: %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2206
2207 #: g10/import.c:774
2208 #, fuzzy, c-format
2209 msgid "key %08lX: \"%s\" not changed\n"
2210 msgstr "êëåéäß %08lX: áìåôÜâëçôï\n"
2211
2212 #: g10/import.c:844
2213 #, c-format
2214 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2215 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2216
2217 #: g10/import.c:855
2218 #, c-format
2219 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
2220 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2221
2222 #. we can't merge secret keys
2223 #: g10/import.c:861
2224 #, c-format
2225 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
2226 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2227
2228 #: g10/import.c:868
2229 #, c-format
2230 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
2231 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2232
2233 #: g10/import.c:897
2234 #, c-format
2235 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2236 msgstr ""
2237 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2238 "áíÜêëçóçò\n"
2239
2240 #: g10/import.c:937
2241 #, c-format
2242 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2243 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2244
2245 #: g10/import.c:969
2246 #, fuzzy, c-format
2247 msgid "key %08lX: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2248 msgstr "êëåéäß %08lX: ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2249
2250 #: g10/import.c:1017
2251 #, c-format
2252 msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
2253 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2254
2255 #: g10/import.c:1030
2256 #, c-format
2257 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm on user id \"%s\"\n"
2258 msgstr ""
2259 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
2260 "s\"\n"
2261
2262 #: g10/import.c:1032
2263 #, c-format
2264 msgid "key %08lX: invalid self-signature on user id \"%s\"\n"
2265 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2266
2267 #: g10/import.c:1047
2268 #, c-format
2269 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
2270 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2271
2272 #: g10/import.c:1055 g10/import.c:1096
2273 #, c-format
2274 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
2275 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2276
2277 #: g10/import.c:1056
2278 #, c-format
2279 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
2280 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2281
2282 #. Delete the last binding
2283 #. sig since this one is
2284 #. newer
2285 #: g10/import.c:1068
2286 #, fuzzy, c-format
2287 msgid "key %08lX: removed multiple subkey binding\n"
2288 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2289
2290 #: g10/import.c:1088
2291 #, fuzzy, c-format
2292 msgid "key %08lX: no subkey for key revocation\n"
2293 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2294
2295 #: g10/import.c:1097
2296 #, fuzzy, c-format
2297 msgid "key %08lX: invalid subkey revocation\n"
2298 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2299
2300 #. Delete the last revocation
2301 #. sig since this one is
2302 #. newer
2303 #: g10/import.c:1108
2304 #, fuzzy, c-format
2305 msgid "key %08lX: removed multiple subkey revocation\n"
2306 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2307
2308 #: g10/import.c:1145
2309 #, c-format
2310 msgid "key %08lX: skipped user ID '"
2311 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2312
2313 #: g10/import.c:1168
2314 #, c-format
2315 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
2316 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2317
2318 #. here we violate the rfc a bit by still allowing
2319 #. * to import non-exportable signature when we have the
2320 #. * the secret key used to create this signature - it
2321 #. * seems that this makes sense
2322 #: g10/import.c:1194
2323 #, c-format
2324 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
2325 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2326
2327 #: g10/import.c:1203
2328 #, c-format
2329 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2330 msgstr ""
2331 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2332
2333 #: g10/import.c:1220
2334 #, c-format
2335 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2336 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2337
2338 #: g10/import.c:1232
2339 #, fuzzy, c-format
2340 msgid "key %08lX: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2341 msgstr ""
2342 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2343
2344 #: g10/import.c:1330
2345 #, c-format
2346 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
2347 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
2348
2349 #: g10/import.c:1389
2350 #, fuzzy, c-format
2351 msgid "WARNING: key %08lX may be revoked: fetching revocation key %08lX\n"
2352 msgstr ""
2353 "Ðñïåéäïðïßçóç: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
2354 "08lX\n"
2355
2356 #: g10/import.c:1403
2357 #, fuzzy, c-format
2358 msgid "WARNING: key %08lX may be revoked: revocation key %08lX not present.\n"
2359 msgstr ""
2360 "Ðñïåéäïðïßçóç: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
2361 "08lX\n"
2362
2363 #: g10/import.c:1460
2364 #, fuzzy, c-format
2365 msgid "key %08lX: \"%s\" revocation certificate added\n"
2366 msgstr "êëåéäß %08lX: ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
2367
2368 #: g10/import.c:1491
2369 #, c-format
2370 msgid "key %08lX: direct key signature added\n"
2371 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2372
2373 #: g10/keyedit.c:147
2374 msgid "[revocation]"
2375 msgstr "[áíÜêëçóç]"
2376
2377 #: g10/keyedit.c:148
2378 msgid "[self-signature]"
2379 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
2380
2381 #: g10/keyedit.c:219 g10/keylist.c:148
2382 msgid "1 bad signature\n"
2383 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
2384
2385 #: g10/keyedit.c:221 g10/keylist.c:150
2386 #, c-format
2387 msgid "%d bad signatures\n"
2388 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
2389
2390 #: g10/keyedit.c:223 g10/keylist.c:152
2391 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2392 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
2393
2394 #: g10/keyedit.c:225 g10/keylist.c:154
2395 #, c-format
2396 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2397 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
2398
2399 #: g10/keyedit.c:227 g10/keylist.c:156
2400 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2401 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
2402
2403 #: g10/keyedit.c:229 g10/keylist.c:158
2404 #, c-format
2405 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2406 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
2407
2408 #: g10/keyedit.c:231
2409 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2410 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
2411
2412 #: g10/keyedit.c:233
2413 #, c-format
2414 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2415 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
2416
2417 #: g10/keyedit.c:360
2418 #, c-format
2419 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2420 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
2421
2422 #: g10/keyedit.c:367 g10/keyedit.c:484 g10/keyedit.c:542 g10/keyedit.c:1140
2423 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2424 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
2425
2426 #: g10/keyedit.c:375 g10/keyedit.c:490 g10/keyedit.c:1146
2427 msgid "  Unable to sign.\n"
2428 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
2429
2430 #: g10/keyedit.c:380
2431 #, fuzzy, c-format
2432 msgid "WARNING: user ID \"%s\" is not self-signed.\n"
2433 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
2434
2435 #: g10/keyedit.c:399
2436 #, fuzzy, c-format
2437 msgid ""
2438 "The self-signature on \"%s\"\n"
2439 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2440 msgstr ""
2441 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2442 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
2443
2444 #: g10/keyedit.c:408
2445 #, fuzzy
2446 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2447 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
2448
2449 #. It's a local sig, and we want to make a
2450 #. exportable sig.
2451 #: g10/keyedit.c:422
2452 #, c-format
2453 msgid ""
2454 "Your current signature on \"%s\"\n"
2455 "is a local signature.\n"
2456 msgstr ""
2457 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2458 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
2459
2460 #: g10/keyedit.c:426
2461 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2462 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
2463
2464 #: g10/keyedit.c:446
2465 #, c-format
2466 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %08lX\n"
2467 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2468
2469 #: g10/keyedit.c:450
2470 #, c-format
2471 msgid "\"%s\" was already signed by key %08lX\n"
2472 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2473
2474 #: g10/keyedit.c:463
2475 #, c-format
2476 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
2477 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
2478
2479 #: g10/keyedit.c:478
2480 msgid "This key has expired!"
2481 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
2482
2483 #: g10/keyedit.c:498
2484 #, c-format
2485 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2486 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
2487
2488 #: g10/keyedit.c:502
2489 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2490 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
2491
2492 #: g10/keyedit.c:535
2493 msgid ""
2494 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2495 "mode.\n"
2496 msgstr ""
2497 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
2498 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
2499
2500 #: g10/keyedit.c:537
2501 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2502 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
2503
2504 #: g10/keyedit.c:560
2505 msgid ""
2506 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2507 "belongs\n"
2508 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2509 msgstr ""
2510 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
2511 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
2512 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
2513
2514 #: g10/keyedit.c:564
2515 #, c-format
2516 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2517 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
2518
2519 #: g10/keyedit.c:566
2520 #, c-format
2521 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2522 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
2523
2524 #: g10/keyedit.c:568
2525 #, c-format
2526 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2527 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
2528
2529 #: g10/keyedit.c:570
2530 #, c-format
2531 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2532 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
2533
2534 #: g10/keyedit.c:595
2535 msgid ""
2536 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
2537 "with your key: \""
2538 msgstr ""
2539 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
2540 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
2541
2542 #: g10/keyedit.c:604
2543 #, fuzzy
2544 msgid ""
2545 "\n"
2546 "This will be a self-signature.\n"
2547 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2548
2549 #: g10/keyedit.c:608
2550 #, fuzzy
2551 msgid ""
2552 "\n"
2553 "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2554 msgstr ""
2555 "\n"
2556 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2557
2558 #: g10/keyedit.c:613
2559 #, fuzzy
2560 msgid ""
2561 "\n"
2562 "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2563 msgstr ""
2564 "\n"
2565 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2566 "\n"
2567
2568 #: g10/keyedit.c:620
2569 msgid ""
2570 "\n"
2571 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2572 msgstr ""
2573 "\n"
2574 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2575
2576 #: g10/keyedit.c:624
2577 msgid ""
2578 "\n"
2579 "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2580 msgstr ""
2581 "\n"
2582 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2583 "\n"
2584
2585 #: g10/keyedit.c:629
2586 msgid ""
2587 "\n"
2588 "I have not checked this key at all.\n"
2589 msgstr ""
2590 "\n"
2591 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
2592
2593 #: g10/keyedit.c:633
2594 msgid ""
2595 "\n"
2596 "I have checked this key casually.\n"
2597 msgstr ""
2598 "\n"
2599 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
2600
2601 #: g10/keyedit.c:637
2602 msgid ""
2603 "\n"
2604 "I have checked this key very carefully.\n"
2605 msgstr ""
2606 "\n"
2607 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
2608
2609 #: g10/keyedit.c:646
2610 msgid "Really sign? "
2611 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
2612
2613 #: g10/keyedit.c:688 g10/keyedit.c:3064 g10/keyedit.c:3126 g10/sign.c:308
2614 #, c-format
2615 msgid "signing failed: %s\n"
2616 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2617
2618 #: g10/keyedit.c:744
2619 msgid "This key is not protected.\n"
2620 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
2621
2622 #: g10/keyedit.c:748
2623 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2624 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
2625
2626 #: g10/keyedit.c:752
2627 msgid "Key is protected.\n"
2628 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
2629
2630 #: g10/keyedit.c:772
2631 #, c-format
2632 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2633 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
2634
2635 #: g10/keyedit.c:778
2636 msgid ""
2637 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2638 "\n"
2639 msgstr ""
2640 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
2641 "\n"
2642
2643 #: g10/keyedit.c:792
2644 msgid ""
2645 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2646 "\n"
2647 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
2648
2649 #: g10/keyedit.c:795
2650 msgid "Do you really want to do this? "
2651 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
2652
2653 #: g10/keyedit.c:859
2654 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2655 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
2656
2657 #: g10/keyedit.c:901
2658 msgid "quit this menu"
2659 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
2660
2661 #: g10/keyedit.c:902
2662 msgid "q"
2663 msgstr "q"
2664
2665 #: g10/keyedit.c:903
2666 msgid "save"
2667 msgstr "save"
2668
2669 #: g10/keyedit.c:903
2670 msgid "save and quit"
2671 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
2672
2673 #: g10/keyedit.c:904
2674 msgid "help"
2675 msgstr "help"
2676
2677 #: g10/keyedit.c:904
2678 msgid "show this help"
2679 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
2680
2681 #: g10/keyedit.c:906
2682 msgid "fpr"
2683 msgstr "fpr"
2684
2685 #: g10/keyedit.c:906
2686 msgid "show fingerprint"
2687 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
2688
2689 #: g10/keyedit.c:907
2690 msgid "list"
2691 msgstr "list"
2692
2693 #: g10/keyedit.c:907
2694 msgid "list key and user IDs"
2695 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
2696
2697 #: g10/keyedit.c:908
2698 msgid "l"
2699 msgstr "l"
2700
2701 #: g10/keyedit.c:909
2702 msgid "uid"
2703 msgstr "uid"
2704
2705 #: g10/keyedit.c:909
2706 msgid "select user ID N"
2707 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
2708
2709 #: g10/keyedit.c:910
2710 msgid "key"
2711 msgstr "key"
2712
2713 #: g10/keyedit.c:910
2714 msgid "select secondary key N"
2715 msgstr "åðéëïãÞ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý N"
2716
2717 #: g10/keyedit.c:911
2718 msgid "check"
2719 msgstr "check"
2720
2721 #: g10/keyedit.c:911
2722 msgid "list signatures"
2723 msgstr "áðåéêüíéóç õðïãñáöþí"
2724
2725 #: g10/keyedit.c:912
2726 msgid "c"
2727 msgstr "c"
2728
2729 #: g10/keyedit.c:913
2730 msgid "sign"
2731 msgstr "sign"
2732
2733 #: g10/keyedit.c:913
2734 msgid "sign the key"
2735 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý"
2736
2737 #: g10/keyedit.c:914
2738 msgid "s"
2739 msgstr "s"
2740
2741 #: g10/keyedit.c:915
2742 msgid "lsign"
2743 msgstr "lsign"
2744
2745 #: g10/keyedit.c:915
2746 msgid "sign the key locally"
2747 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
2748
2749 #: g10/keyedit.c:916
2750 msgid "nrsign"
2751 msgstr "nrsign"
2752
2753 #: g10/keyedit.c:916
2754 msgid "sign the key non-revocably"
2755 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ìç-áíáêáëÝóéìá"
2756
2757 #: g10/keyedit.c:917
2758 msgid "nrlsign"
2759 msgstr "nrlsign"
2760
2761 #: g10/keyedit.c:917
2762 msgid "sign the key locally and non-revocably"
2763 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ êáé ìç-áíáêáëÝóéìá"
2764
2765 #: g10/keyedit.c:918
2766 msgid "debug"
2767 msgstr "debug"
2768
2769 #: g10/keyedit.c:919
2770 msgid "adduid"
2771 msgstr "adduid"
2772
2773 #: g10/keyedit.c:919
2774 msgid "add a user ID"
2775 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
2776
2777 #: g10/keyedit.c:920
2778 msgid "addphoto"
2779 msgstr "addphoto"
2780
2781 #: g10/keyedit.c:920
2782 msgid "add a photo ID"
2783 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
2784
2785 #: g10/keyedit.c:921
2786 msgid "deluid"
2787 msgstr "deluid"
2788
2789 #: g10/keyedit.c:921
2790 msgid "delete user ID"
2791 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
2792
2793 #. delphoto is really deluid in disguise
2794 #: g10/keyedit.c:923
2795 msgid "delphoto"
2796 msgstr "delphoto"
2797
2798 #: g10/keyedit.c:924
2799 msgid "addkey"
2800 msgstr "addkey"
2801
2802 #: g10/keyedit.c:924
2803 msgid "add a secondary key"
2804 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
2805
2806 #: g10/keyedit.c:925
2807 msgid "delkey"
2808 msgstr "delkey"
2809
2810 #: g10/keyedit.c:925
2811 msgid "delete a secondary key"
2812 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
2813
2814 #: g10/keyedit.c:926
2815 #, fuzzy
2816 msgid "addrevoker"
2817 msgstr "addkey"
2818
2819 #: g10/keyedit.c:926
2820 #, fuzzy
2821 msgid "add a revocation key"
2822 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
2823
2824 #: g10/keyedit.c:927
2825 msgid "delsig"
2826 msgstr "delsig"
2827
2828 #: g10/keyedit.c:927
2829 msgid "delete signatures"
2830 msgstr "äéáãñáöÞ õðïãñáöþí"
2831
2832 #: g10/keyedit.c:928
2833 msgid "expire"
2834 msgstr "expire"
2835
2836 #: g10/keyedit.c:928
2837 msgid "change the expire date"
2838 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
2839
2840 #: g10/keyedit.c:929
2841 msgid "primary"
2842 msgstr "ðñùôåýùí"
2843
2844 #: g10/keyedit.c:929
2845 msgid "flag user ID as primary"
2846 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
2847
2848 #: g10/keyedit.c:930
2849 msgid "toggle"
2850 msgstr "toggle"
2851
2852 #: g10/keyedit.c:930
2853 msgid "toggle between secret and public key listing"
2854 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
2855
2856 #: g10/keyedit.c:932
2857 msgid "t"
2858 msgstr "t"
2859
2860 #: g10/keyedit.c:933
2861 msgid "pref"
2862 msgstr "pref"
2863
2864 #: g10/keyedit.c:933
2865 msgid "list preferences (expert)"
2866 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
2867
2868 #: g10/keyedit.c:934
2869 msgid "showpref"
2870 msgstr "showpref"
2871
2872 #: g10/keyedit.c:934
2873 msgid "list preferences (verbose)"
2874 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
2875
2876 #: g10/keyedit.c:935
2877 msgid "setpref"
2878 msgstr "setpref"
2879
2880 #: g10/keyedit.c:935
2881 msgid "set preference list"
2882 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
2883
2884 #: g10/keyedit.c:936
2885 msgid "updpref"
2886 msgstr "updpref"
2887
2888 #: g10/keyedit.c:936
2889 msgid "updated preferences"
2890 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
2891
2892 #: g10/keyedit.c:937
2893 msgid "passwd"
2894 msgstr "passwd"
2895
2896 #: g10/keyedit.c:937
2897 msgid "change the passphrase"
2898 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
2899
2900 #: g10/keyedit.c:938
2901 msgid "trust"
2902 msgstr "trust"
2903
2904 #: g10/keyedit.c:938
2905 msgid "change the ownertrust"
2906 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
2907
2908 #: g10/keyedit.c:939
2909 msgid "revsig"
2910 msgstr "revsig"
2911
2912 #: g10/keyedit.c:939
2913 msgid "revoke signatures"
2914 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
2915
2916 #: g10/keyedit.c:940
2917 msgid "revkey"
2918 msgstr "revkey"
2919
2920 #: g10/keyedit.c:940
2921 msgid "revoke a secondary key"
2922 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
2923
2924 #: g10/keyedit.c:941
2925 msgid "disable"
2926 msgstr "disable"
2927
2928 #: g10/keyedit.c:941
2929 msgid "disable a key"
2930 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
2931
2932 #: g10/keyedit.c:942
2933 msgid "enable"
2934 msgstr "enable"
2935
2936 #: g10/keyedit.c:942
2937 msgid "enable a key"
2938 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
2939
2940 #: g10/keyedit.c:943
2941 msgid "showphoto"
2942 msgstr "showphoto"
2943
2944 #: g10/keyedit.c:943
2945 msgid "show photo ID"
2946 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
2947
2948 #: g10/delkey.c:119 g10/keyedit.c:963
2949 msgid "can't do that in batchmode\n"
2950 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
2951
2952 #: g10/keyedit.c:1000
2953 #, c-format
2954 msgid "error reading secret keyblock `%s': %s\n"
2955 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
2956
2957 #: g10/keyedit.c:1018
2958 msgid "Secret key is available.\n"
2959 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
2960
2961 #: g10/keyedit.c:1049
2962 msgid "Command> "
2963 msgstr "ÅíôïëÞ> "
2964
2965 #: g10/keyedit.c:1081
2966 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2967 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
2968
2969 #: g10/keyedit.c:1085
2970 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2971 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
2972
2973 #: g10/keyedit.c:1134
2974 msgid "Key is revoked."
2975 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
2976
2977 #: g10/keyedit.c:1153
2978 msgid "Really sign all user IDs? "
2979 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
2980
2981 #: g10/keyedit.c:1154
2982 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2983 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
2984
2985 #: g10/keyedit.c:1179
2986 #, c-format
2987 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
2988 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2989
2990 #: g10/keyedit.c:1199 g10/keyedit.c:1220
2991 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2992 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
2993
2994 #: g10/keyedit.c:1201
2995 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2996 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
2997
2998 #: g10/keyedit.c:1204
2999 msgid "Really remove all selected user IDs? "
3000 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3001
3002 #: g10/keyedit.c:1205
3003 msgid "Really remove this user ID? "
3004 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3005
3006 #: g10/keyedit.c:1243 g10/keyedit.c:1280
3007 msgid "You must select at least one key.\n"
3008 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3009
3010 #: g10/keyedit.c:1247
3011 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
3012 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3013
3014 #: g10/keyedit.c:1248
3015 msgid "Do you really want to delete this key? "
3016 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3017
3018 #: g10/keyedit.c:1284
3019 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
3020 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3021
3022 #: g10/keyedit.c:1285
3023 msgid "Do you really want to revoke this key? "
3024 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3025
3026 #: g10/keyedit.c:1354
3027 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? "
3028 msgstr ""
3029 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3030
3031 #: g10/keyedit.c:1356
3032 msgid "Really update the preferences? "
3033 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3034
3035 #: g10/keyedit.c:1394
3036 msgid "Save changes? "
3037 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3038
3039 #: g10/keyedit.c:1397
3040 msgid "Quit without saving? "
3041 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3042
3043 #: g10/keyedit.c:1408
3044 #, c-format
3045 msgid "update failed: %s\n"
3046 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3047
3048 #: g10/keyedit.c:1415
3049 #, c-format
3050 msgid "update secret failed: %s\n"
3051 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3052
3053 #: g10/keyedit.c:1422
3054 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3055 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3056
3057 #: g10/keyedit.c:1434
3058 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
3059 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
3060
3061 #: g10/keyedit.c:1750
3062 #, fuzzy, c-format
3063 msgid "This key may be revoked by %s key "
3064 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß %s%s\n"
3065
3066 #: g10/keyedit.c:1754
3067 msgid " (sensitive)"
3068 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3069
3070 #. Note, we use the same format string as in other show
3071 #. functions to make the translation job easier.
3072 #: g10/keyedit.c:1760 g10/keyedit.c:1786 g10/keyedit.c:1871 g10/keyedit.c:1886
3073 #, c-format
3074 msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
3075 msgstr "%s%c %4u%c/%08lX  äçìéïõñãßá: %s ëÞîç: %s"
3076
3077 #: g10/keyedit.c:1769
3078 #, c-format
3079 msgid " trust: %c/%c"
3080 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3081
3082 #: g10/keyedit.c:1773
3083 msgid "This key has been disabled"
3084 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3085
3086 #: g10/keyedit.c:1802
3087 #, c-format
3088 msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
3089 msgstr "rev! ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå: %s\n"
3090
3091 #: g10/keyedit.c:1805
3092 msgid "rev- faked revocation found\n"
3093 msgstr "rev- âñÝèçêå ðáñáðïéçìÝíç áíÜêëçóç\n"
3094
3095 #: g10/keyedit.c:1807
3096 #, c-format
3097 msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
3098 msgstr "rev? ðñüâëçìá óôïí Ýëåã÷ï áíÜêëçóçò: %s\n"
3099
3100 #: g10/keyedit.c:1837
3101 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3102 msgstr ""
3103
3104 #: g10/keyedit.c:1845
3105 #, fuzzy
3106 msgid ""
3107 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3108 "unless you restart the program.\n"
3109 msgstr ""
3110 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá Ýããõñç\n"
3111 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3112
3113 #: g10/keyedit.c:2001
3114 msgid ""
3115 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3116 "versions\n"
3117 "         of PGP to reject this key.\n"
3118 msgstr ""
3119 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3120 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3121
3122 #: g10/keyedit.c:2006
3123 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3124 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3125
3126 #: g10/keyedit.c:2012
3127 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3128 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3129
3130 #: g10/keyedit.c:2147
3131 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3132 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3133
3134 #: g10/keyedit.c:2157
3135 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3136 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3137
3138 #: g10/keyedit.c:2161
3139 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3140 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3141
3142 #: g10/keyedit.c:2167
3143 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3144 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3145
3146 #: g10/keyedit.c:2181
3147 #, c-format
3148 msgid "Deleted %d signature.\n"
3149 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3150
3151 #: g10/keyedit.c:2182
3152 #, c-format
3153 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3154 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3155
3156 #: g10/keyedit.c:2185
3157 msgid "Nothing deleted.\n"
3158 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3159
3160 #: g10/keyedit.c:2281
3161 #, fuzzy
3162 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3163 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï ìÝãåèïò ôïõ êëåéäéïý"
3164
3165 #: g10/keyedit.c:2296
3166 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3167 msgstr ""
3168
3169 #. This actually causes no harm (after all, a key that
3170 #. designates itself as a revoker is the same as a
3171 #. regular key), but it's easy enough to check.
3172 #: g10/keyedit.c:2306
3173 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3174 msgstr ""
3175
3176 #: g10/keyedit.c:2393
3177 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3178 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
3179
3180 #: g10/keyedit.c:2399
3181 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3182 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3183
3184 #: g10/keyedit.c:2403
3185 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3186 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3187
3188 #: g10/keyedit.c:2405
3189 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3190 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
3191
3192 #: g10/keyedit.c:2447
3193 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3194 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3195
3196 #: g10/keyedit.c:2463
3197 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3198 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
3199
3200 #: g10/keyedit.c:2546
3201 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3202 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
3203
3204 #: g10/keyedit.c:2583 g10/keyedit.c:2690
3205 #, fuzzy, c-format
3206 msgid "skipping v3 self-signature on user id \"%s\"\n"
3207 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3208
3209 #: g10/keyedit.c:2750
3210 #, c-format
3211 msgid "No user ID with index %d\n"
3212 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3213
3214 #: g10/keyedit.c:2796
3215 #, c-format
3216 msgid "No secondary key with index %d\n"
3217 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äåõôåñåýïí êëåéäß ìå äåßêôç %d\n"
3218
3219 #: g10/keyedit.c:2910
3220 msgid "user ID: \""
3221 msgstr "user ID: \""
3222
3223 #: g10/keyedit.c:2915
3224 #, c-format
3225 msgid ""
3226 "\"\n"
3227 "signed with your key %08lX at %s\n"
3228 msgstr ""
3229 "\"\n"
3230 "õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
3231
3232 #: g10/keyedit.c:2918
3233 #, c-format
3234 msgid ""
3235 "\"\n"
3236 "locally signed with your key %08lX at %s\n"
3237 msgstr ""
3238 "\"\n"
3239 "õðïãñÜöèçêå ôïðéêÜ ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
3240
3241 #: g10/keyedit.c:2923
3242 #, c-format
3243 msgid "This signature expired on %s.\n"
3244 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3245
3246 #: g10/keyedit.c:2927
3247 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3248 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3249
3250 #: g10/keyedit.c:2931
3251 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3252 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
3253
3254 #. FIXME: detect duplicates here
3255 #: g10/keyedit.c:2956
3256 msgid "You have signed these user IDs:\n"
3257 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
3258
3259 #: g10/keyedit.c:2975
3260 #, c-format
3261 msgid "   signed by %08lX at %s%s%s\n"
3262 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
3263
3264 #: g10/keyedit.c:2983
3265 #, c-format
3266 msgid "   revoked by %08lX at %s\n"
3267 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
3268
3269 #: g10/keyedit.c:3003
3270 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3271 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
3272
3273 #: g10/keyedit.c:3013
3274 #, c-format
3275 msgid "   signed by %08lX at %s%s\n"
3276 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s\n"
3277
3278 #: g10/keyedit.c:3015
3279 msgid " (non-exportable)"
3280 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3281
3282 #: g10/keyedit.c:3022
3283 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3284 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
3285
3286 #: g10/keyedit.c:3052
3287 msgid "no secret key\n"
3288 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
3289
3290 #: g10/keyedit.c:3207
3291 #, c-format
3292 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key 0x%08lX (uid %d)\n"
3293 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
3294
3295 #: g10/keylist.c:91
3296 #, fuzzy
3297 msgid "Critical signature policy: "
3298 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
3299
3300 #: g10/keylist.c:93
3301 msgid "Signature policy: "
3302 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
3303
3304 #: g10/keylist.c:118 g10/keylist.c:141 g10/mainproc.c:768 g10/mainproc.c:777
3305 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
3306 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
3307
3308 #: g10/keylist.c:127
3309 #, fuzzy
3310 msgid "Critical signature notation: "
3311 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3312
3313 #: g10/keylist.c:129
3314 msgid "Signature notation: "
3315 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3316
3317 #: g10/keylist.c:136
3318 msgid "not human readable"
3319 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
3320
3321 #: g10/keylist.c:225
3322 msgid "Keyring"
3323 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
3324
3325 #. of subkey
3326 #: g10/keylist.c:478 g10/mainproc.c:904
3327 #, c-format
3328 msgid " [expires: %s]"
3329 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3330
3331 #: g10/keylist.c:1001
3332 #, fuzzy
3333 msgid "Primary key fingerprint:"
3334 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
3335
3336 #: g10/keylist.c:1003
3337 #, fuzzy
3338 msgid "     Subkey fingerprint:"
3339 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
3340
3341 #: g10/keylist.c:1010
3342 #, fuzzy
3343 msgid " Primary key fingerprint:"
3344 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
3345
3346 #: g10/keylist.c:1012
3347 #, fuzzy
3348 msgid "      Subkey fingerprint:"
3349 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
3350
3351 #. use tty
3352 #: g10/keylist.c:1016 g10/keylist.c:1020
3353 msgid "     Key fingerprint ="
3354 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
3355
3356 #: g10/mainproc.c:248
3357 #, c-format
3358 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
3359 msgstr ""
3360
3361 #: g10/mainproc.c:258
3362 #, fuzzy, c-format
3363 msgid "invalid symkey algorithm detected (%d)\n"
3364 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
3365
3366 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:287
3367 #, c-format
3368 msgid "%s encrypted data\n"
3369 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
3370
3371 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:289
3372 #, c-format
3373 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
3374 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
3375
3376 #: g10/mainproc.c:317
3377 #, c-format
3378 msgid "public key is %08lX\n"
3379 msgstr "äçìüóéï êëåéäß åßíáé %08lX\n"
3380
3381 #: g10/mainproc.c:363
3382 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
3383 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá ìå äçìüóéï êëåéäß: êáëü DEK\n"
3384
3385 #: g10/mainproc.c:415
3386 #, c-format
3387 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
3388 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
3389
3390 #: g10/mainproc.c:425
3391 #, c-format
3392 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
3393 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %s key, ID %08lX\n"
3394
3395 #: g10/mainproc.c:439
3396 #, c-format
3397 msgid "public key decryption failed: %s\n"
3398 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå äçìüóéï êëåéäß áðÝôõ÷å: %s\n"
3399
3400 #: g10/mainproc.c:466 g10/mainproc.c:485
3401 #, c-format
3402 msgid "assuming %s encrypted data\n"
3403 msgstr "õðüèåóç %s êñõðôïãñáöçìÝíùí äåäïìÝíùí\n"
3404
3405 #: g10/mainproc.c:473
3406 #, c-format
3407 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
3408 msgstr ""
3409 "Êñõðôáëãüñéèìïò IDEA ìç äéáèÝóéìïò, áéóéüäïîç ðñïóðÜèåéá ÷ñÞóçò ôïõ\n"
3410 "%s áíôßèåôá\n"
3411
3412 #: g10/mainproc.c:503
3413 msgid "decryption okay\n"
3414 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç OK\n"
3415
3416 #: g10/mainproc.c:510
3417 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
3418 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï êñõðôïãñáöçìÝíï ìÞíõìá Ý÷åé ðåéñá÷èåß!\n"
3419
3420 #: g10/mainproc.c:516
3421 #, c-format
3422 msgid "decryption failed: %s\n"
3423 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3424
3425 #: g10/mainproc.c:535
3426 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
3427 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áðïóôïëÝáò æÞôçóå \"ãéá-ôá-ìÜôéá-óáò-ìüíï\"\n"
3428
3429 #: g10/mainproc.c:537
3430 #, c-format
3431 msgid "original file name='%.*s'\n"
3432 msgstr "áñ÷éêü üíïìá áñ÷åßïõ='%.*s'\n"
3433
3434 #: g10/mainproc.c:712
3435 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
3436 msgstr "áíåîÜñôçôç áíÜêëçóç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå \"gpg --import\" ãéá åöáñìïãÞ\n"
3437
3438 #: g10/mainproc.c:780
3439 msgid "Notation: "
3440 msgstr "Óçìåßùóç: "
3441
3442 #: g10/mainproc.c:792
3443 msgid "Policy: "
3444 msgstr "ÐïëéôéêÞ: "
3445
3446 #: g10/mainproc.c:1247
3447 msgid "signature verification suppressed\n"
3448 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
3449
3450 #. plaintext before signatures but no one-pass packets
3451 #: g10/mainproc.c:1289 g10/mainproc.c:1299
3452 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
3453 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý áõôþí ôùí ðïëëáðëþí õðïãñáöþí\n"
3454
3455 #: g10/mainproc.c:1310
3456 #, c-format
3457 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
3458 msgstr "ÕðïãñáöÞ %.*s ìå ÷ñÞóç ôïõ êëåéäéïý%s ID %08lX\n"
3459
3460 #: g10/mainproc.c:1359 g10/mainproc.c:1392
3461 msgid "BAD signature from \""
3462 msgstr "ÊÁÊÇ õðïãñáöÞ áðü \""
3463
3464 #: g10/mainproc.c:1360 g10/mainproc.c:1393
3465 msgid "Expired signature from \""
3466 msgstr "ËçãìÝíç õðïãñáöÞ áðü \""
3467
3468 #: g10/mainproc.c:1361 g10/mainproc.c:1394
3469 msgid "Good signature from \""
3470 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
3471
3472 #: g10/mainproc.c:1396
3473 msgid "[uncertain]"
3474 msgstr "[áâÝâáéï]"
3475
3476 #: g10/mainproc.c:1427
3477 msgid "                aka \""
3478 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
3479
3480 #: g10/mainproc.c:1488
3481 #, c-format
3482 msgid "Can't check signature: %s\n"
3483 msgstr "Áäõíáìßá åëÝã÷ïõ ôçò õðïãñáöÞò: %s\n"
3484
3485 #: g10/mainproc.c:1557 g10/mainproc.c:1573 g10/mainproc.c:1635
3486 msgid "not a detached signature\n"
3487 msgstr "äåí åßíáé áðïêïììÝíç õðïãñáöÞ\n"
3488
3489 #: g10/mainproc.c:1584
3490 #, c-format
3491 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
3492 msgstr "áíåîÜñôçôç õðïãñáöÞ êëÜóçò 0x%02x\n"
3493
3494 #: g10/mainproc.c:1641
3495 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
3496 msgstr "õðïãñáöÞ ðáëéïý óôõë (PGP 2.x)\n"
3497
3498 #: g10/mainproc.c:1648
3499 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
3500 msgstr "ìç Ýãêõñï ñéæéêü(root) ðáêÝôï áíé÷íåýôçêå óôï proc_tree()\n"
3501
3502 #: g10/misc.c:98
3503 #, c-format
3504 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
3505 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
3506
3507 #: g10/misc.c:162
3508 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
3509 msgstr "Ðåéñáìáôéêïß áëãüñéèìïé äåí ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé!\n"
3510
3511 #: g10/misc.c:192
3512 msgid "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
3513 msgstr ""
3514 "ç ÷ñÞóç áõôïý ôïõ áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò äåí óõíéóôÜôáé. ×ñçóéìïðïéÞóôå "
3515 "Ýíá ðéï óõíçèéóìÝíï!\n"
3516
3517 #: g10/misc.c:300
3518 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
3519 msgstr "ôï âýóìá ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA äåí õðÜñ÷åé\n"
3520
3521 #: g10/misc.c:301
3522 msgid ""
3523 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
3524 msgstr ""
3525 "äåßôå ôï http://www.gnupg.org/why-not-idea.html ãéá ðåñéóóüôåñåò "
3526 "ðëçñïöïñßåò\n"
3527
3528 #: g10/misc.c:509
3529 #, fuzzy, c-format
3530 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
3531 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
3532
3533 #: g10/misc.c:513
3534 #, fuzzy, c-format
3535 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
3536 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
3537
3538 #: g10/misc.c:515
3539 #, fuzzy, c-format
3540 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
3541 msgstr "÷ñçóéìïðïéÞóôå ôçí åðéëïãÞ \"--keyserver-options %s\" êáëýôåñá\n"
3542
3543 #: g10/parse-packet.c:120
3544 #, c-format
3545 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
3546 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
3547
3548 #: g10/parse-packet.c:1065
3549 #, c-format
3550 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
3551 msgstr "õðïðáêÝôï ôýðïõ %d Ý÷åé ïñéóìÝíï ôï êñéôéêü bit\n"
3552
3553 #: g10/passphrase.c:442 g10/passphrase.c:489
3554 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
3555 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
3556
3557 #: g10/passphrase.c:450
3558 msgid "can't set client pid for the agent\n"
3559 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ pid ôïõ ðåëÜôç óéá ôï agent\n"
3560
3561 #: g10/passphrase.c:458
3562 msgid "can't get server read FD for the agent\n"
3563 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ FD áðü ôï äéáêïìéóôÞ ãéá ôïí agent\n"
3564
3565 #: g10/passphrase.c:465
3566 msgid "can't get server write FD for the agent\n"
3567 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôïõ FD áðü ôï äéáêïìéóôÞ ãéá ôïí agent\n"
3568
3569 #: g10/passphrase.c:498
3570 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
3571 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
3572
3573 #: g10/passphrase.c:511
3574 #, c-format
3575 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
3576 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
3577
3578 #: g10/hkp.c:151 g10/passphrase.c:532
3579 #, c-format
3580 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
3581 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
3582
3583 #: g10/passphrase.c:554
3584 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
3585 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
3586
3587 #: g10/passphrase.c:561 g10/passphrase.c:811 g10/passphrase.c:919
3588 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
3589 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent - áðåíåñãïðïéÞóç ôçò ÷ñÞóçò ôïõ agent\n"
3590
3591 #: g10/passphrase.c:631 g10/passphrase.c:1017
3592 #, c-format
3593 msgid " (main key ID %08lX)"
3594 msgstr " (êýñéï êëåéäß, ID %08lX)"
3595
3596 #: g10/passphrase.c:641
3597 #, c-format
3598 msgid ""
3599 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
3600 "\"%.*s\"\n"
3601 "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s%s\n"
3602 msgstr ""
3603 "×ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß ãéá íá îåêëåéäþóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï "
3604 "÷ñÞóôç:\n"
3605 "\"%.*s\"\n"
3606 "%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s%s\n"
3607
3608 #: g10/passphrase.c:662
3609 msgid "Enter passphrase\n"
3610 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
3611
3612 #: g10/passphrase.c:664
3613 msgid "Repeat passphrase\n"
3614 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç\n"
3615
3616 #: g10/passphrase.c:705
3617 msgid "passphrase too long\n"
3618 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
3619
3620 #: g10/passphrase.c:718
3621 msgid "invalid response from agent\n"
3622 msgstr "ìç Ýãêõñç áðÜíôçóç áðü ôïí agent\n"
3623
3624 #: g10/passphrase.c:727 g10/passphrase.c:808
3625 msgid "cancelled by user\n"
3626 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
3627
3628 #: g10/passphrase.c:729 g10/passphrase.c:890
3629 #, c-format
3630 msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
3631 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
3632
3633 #: g10/passphrase.c:1003
3634 msgid ""
3635 "\n"
3636 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
3637 "user: \""
3638 msgstr ""
3639 "\n"
3640 "×ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß ãéá íá îåêëåéäþóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß\n"
3641 "ãéá ôï ÷ñÞóôç: \""
3642
3643 #: g10/passphrase.c:1012
3644 #, c-format
3645 msgid "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s"
3646 msgstr "%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s"
3647
3648 #: g10/passphrase.c:1063
3649 msgid "can't query password in batchmode\n"
3650 msgstr "áäõíáìßá åñþôçóçò ôçò ëÝîçò êëåéäß óå êáôÜóôáóç äÝóìçò\n"
3651
3652 #: g10/passphrase.c:1067
3653 msgid "Enter passphrase: "
3654 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
3655
3656 #: g10/passphrase.c:1071
3657 msgid "Repeat passphrase: "
3658 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
3659
3660 #: g10/plaintext.c:67
3661 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
3662 msgstr "äåäïìÝíá äåí áðïèçêåýôçêáí. ÁðïèÞêåõóç ìå ôçí åðéëïãÞ \"--output\"\n"
3663
3664 #: g10/plaintext.c:108
3665 #, c-format
3666 msgid "error creating `%s': %s\n"
3667 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
3668
3669 #: g10/plaintext.c:337
3670 msgid "Detached signature.\n"
3671 msgstr "ÁðïêïììÝíç õðïãñáöÞ.\n"
3672
3673 #: g10/plaintext.c:341
3674 msgid "Please enter name of data file: "
3675 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï üíïìá áñ÷åßïõ äåäïìÝíùí: "
3676
3677 #: g10/plaintext.c:362
3678 msgid "reading stdin ...\n"
3679 msgstr "áíÜãíùóç ôçò stdin ...\n"
3680
3681 #: g10/plaintext.c:396
3682 msgid "no signed data\n"
3683 msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí õðïãåãñáììÝíá äåäïìÝíá\n"
3684
3685 #: g10/plaintext.c:404
3686 #, c-format
3687 msgid "can't open signed data `%s'\n"
3688 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí `%s'\n"
3689
3690 #: g10/pubkey-enc.c:101
3691 #, c-format
3692 msgid "anonymous recipient; trying secret key %08lX ...\n"
3693 msgstr "áíþíõìïò ðáñáëÞðôçò· äïêéìÞ ìõóôéêïý êëåéäéïý %08lX ...\n"
3694
3695 #: g10/pubkey-enc.c:107
3696 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
3697 msgstr "åíôÜîåé, åßìáóôå ï áíþíõìïò ðáñáëÞðôçò.\n"
3698
3699 #: g10/pubkey-enc.c:159
3700 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
3701 msgstr "ðáëáéÜ êùäéêïðïßçóç ôïõ DEK äåí õðïóôçñßæåôáé\n"
3702
3703 #: g10/pubkey-enc.c:178
3704 #, c-format
3705 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
3706 msgstr "ï áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò %d%s åßíáé Üãíùóôïò Þ áðåíåñãïðïéçìÝíïò\n"
3707
3708 #: g10/pubkey-enc.c:221
3709 #, c-format
3710 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
3711 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò %d äåí åßíáé óôéò åðéëïãÝò\n"
3712
3713 #: g10/pubkey-enc.c:243
3714 #, c-format
3715 msgid "NOTE: secret key %08lX expired at %s\n"
3716 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
3717
3718 #: g10/pubkey-enc.c:249
3719 #, fuzzy
3720 msgid "NOTE: key has been revoked"
3721 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß!\n"
3722
3723 #: g10/hkp.c:71
3724 #, fuzzy, c-format
3725 msgid "requesting key %08lX from %s\n"
3726 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí %s ...\n"
3727
3728 #: g10/hkp.c:96
3729 #, c-format
3730 msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
3731 msgstr "áäõíáìßá ëÞøçò ôïõ êëåéäéïý áðü ôï äéáêïìéóôÞ: %s\n"
3732
3733 #: g10/hkp.c:175
3734 #, c-format
3735 msgid "error sending to `%s': %s\n"
3736 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
3737
3738 #: g10/hkp.c:190
3739 #, c-format
3740 msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
3741 msgstr "åðéôõ÷ßá ôçò áðïóôïëÞò óôï `%s' (êáôÜóôáóç=%u)\n"
3742
3743 #: g10/hkp.c:193
3744 #, c-format
3745 msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
3746 msgstr "áðïôõ÷ßá óôçí áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': êáôÜóôáóç=%u\n"
3747
3748 #: g10/hkp.c:363
3749 msgid "this keyserver is not fully HKP compatible\n"
3750 msgstr ""
3751
3752 #: g10/hkp.c:515
3753 #, c-format
3754 msgid "searching for \"%s\" from HKP server %s\n"
3755 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
3756
3757 #: g10/hkp.c:565
3758 #, c-format
3759 msgid "can't search keyserver: %s\n"
3760 msgstr "áäõíáìßá áíáæÞôçóçò äéáêïìéóôÞ: %s\n"
3761
3762 #: g10/seckey-cert.c:53
3763 msgid "secret key parts are not available\n"
3764 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
3765
3766 #: g10/seckey-cert.c:59
3767 #, c-format
3768 msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
3769 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
3770
3771 #: g10/seckey-cert.c:224
3772 msgid "Invalid passphrase; please try again"
3773 msgstr "Ìç Ýãêõñç öñÜóç êëåéäß, äïêéìÜóôå îáíÜ"
3774
3775 #: g10/seckey-cert.c:225
3776 #, c-format
3777 msgid "%s ...\n"
3778 msgstr "%s ...\n"
3779
3780 #: g10/seckey-cert.c:282
3781 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
3782 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áíé÷íåýôçêå áäýíáìï êëåéäß - áëëÜîôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
3783
3784 #: g10/seckey-cert.c:320
3785 msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
3786 msgstr ""
3787 "äçìéïõñãßá ôïõ ìç óõíåéóôüìåíïõ 16-bit checksum ãéá ôç ðñïóôáóßá ôïõ\n"
3788 "ìõóôéêïý êëåéäéïý\n"
3789
3790 #: g10/sig-check.c:73
3791 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
3792 msgstr ""
3793
3794 #: g10/sig-check.c:215
3795 #, fuzzy, c-format
3796 msgid ""
3797 "key %08lX: this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for "
3798 "signatures!\n"
3799 msgstr ""
3800 "áõôü ôï, äçìéïõñãÞìåíï áðü PGP, êëåéäß ElGamal ÄÅÍ åßíáé áóöáëÝò ãéá "
3801 "õðïãñáöÝò!\n"
3802
3803 #: g10/sig-check.c:224
3804 #, fuzzy, c-format
3805 msgid "public key %08lX is %lu second newer than the signature\n"
3806 msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß åßíáé %lu äåõôåñüëåðôï íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
3807
3808 #: g10/sig-check.c:225
3809 #, fuzzy, c-format
3810 msgid "public key %08lX is %lu seconds newer than the signature\n"
3811 msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß åßíáé %lu äåõôåñüëåðôá íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
3812
3813 #: g10/sig-check.c:234
3814 #, fuzzy, c-format
3815 msgid ""
3816 "key %08lX has been created %lu second in future (time warp or clock "
3817 "problem)\n"
3818 msgstr ""
3819 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
3820 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
3821
3822 #: g10/sig-check.c:236
3823 #, fuzzy, c-format
3824 msgid ""
3825 "key %08lX has been created %lu seconds in future (time warp or clock "
3826 "problem)\n"
3827 msgstr ""
3828 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
3829 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
3830
3831 #: g10/sig-check.c:249
3832 #, c-format
3833 msgid "NOTE: signature key %08lX expired %s\n"
3834 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß õðïãñáöÞò %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
3835
3836 #: g10/sig-check.c:348
3837 #, fuzzy, c-format
3838 msgid "assuming bad signature from key %08lX due to an unknown critical bit\n"
3839 msgstr "õðüèåóç êáêÞò õðïãñáöÞò ëüãù Üãíùóôïõ êñßóéìïõ bit\n"
3840
3841 #: g10/sign.c:103
3842 #, fuzzy, c-format
3843 msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
3844 msgstr ""
3845 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá óôç %%-áíÜðôõîç ôïõ url ðïëéôéêÞò (ðïëõ ìåãÜëï).\n"
3846 "               ×ñÞóç ìç áíåðôõãìÝíïõ.\n"
3847
3848 #: g10/sign.c:151
3849 #, c-format
3850 msgid ""
3851 "WARNING: unable to %%-expand policy url (too large).  Using unexpanded.\n"
3852 msgstr ""
3853 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá óôç %%-áíÜðôõîç ôïõ url ðïëéôéêÞò (ðïëõ ìåãÜëï).\n"
3854 "               ×ñÞóç ìç áíåðôõãìÝíïõ.\n"
3855
3856 #: g10/sign.c:303
3857 #, c-format
3858 msgid "checking created signature failed: %s\n"
3859 msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
3860
3861 #: g10/sign.c:312
3862 #, fuzzy, c-format
3863 msgid "%s signature from: \"%s\"\n"
3864 msgstr "%s õðïãñáöÞ áðü: %s\n"
3865
3866 #: g10/sign.c:461
3867 #, c-format
3868 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
3869 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
3870
3871 #: g10/sign.c:644
3872 #, fuzzy
3873 msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
3874 msgstr ""
3875 "ìðïñåßôå íá õðïãñÜøåôå ìå êëåéäéÜ ôýðïõ PGP 2.x ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
3876
3877 #: g10/sign.c:665 g10/sign.c:892
3878 #, c-format
3879 msgid "can't create %s: %s\n"
3880 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3881
3882 #: g10/sign.c:690
3883 #, fuzzy, c-format
3884 msgid "forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
3885 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò %d äåí åßíáé óôéò åðéëïãÝò\n"
3886
3887 #: g10/sign.c:784
3888 msgid "signing:"
3889 msgstr "õðïãñáöÞ:"
3890
3891 #: g10/sign.c:876
3892 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
3893 msgstr ""
3894 "ìðïñåßôå íá õðïãñÜøåôå êáèáñÜ ìå êëåéäéÜ ôýðïõ PGP 2.x óå êáôÜóôáóç --pgp2\n"
3895
3896 #: g10/sign.c:1029
3897 #, c-format
3898 msgid "%s encryption will be used\n"
3899 msgstr "%s êñõðôïãñÜöçóç èá ÷ñçóéìïðïéçèåß\n"
3900
3901 #: g10/textfilter.c:134
3902 #, c-format
3903 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
3904 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ãñáììþí êåéìÝíïõ ìåãáëýôåñåò áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
3905
3906 #: g10/textfilter.c:231
3907 #, c-format
3908 msgid "input line longer than %d characters\n"
3909 msgstr "ãñáììÞ åéóüäïõ ìåãáëýôåñç áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
3910
3911 #: g10/tdbio.c:128 g10/tdbio.c:1387
3912 #, c-format
3913 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
3914 msgstr "trustdb rec %lu: áðïôõ÷ßá lseek: %s\n"
3915
3916 #: g10/tdbio.c:134 g10/tdbio.c:1394
3917 #, c-format
3918 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
3919 msgstr "trustdb rec %lu: áðïôõ÷ßá write (n=%d): %s\n"
3920
3921 #: g10/tdbio.c:244
3922 msgid "trustdb transaction too large\n"
3923 msgstr "ðïëý ìåãÜëç óõíáëëáãÞ trustdb\n"
3924
3925 #: g10/tdbio.c:459
3926 #, c-format
3927 msgid "%s: can't access: %s\n"
3928 msgstr "%s: áäõíáìßá ðñüóâáóçò: %s\n"
3929
3930 #: g10/tdbio.c:474
3931 #, c-format
3932 msgid "%s: directory does not exist!\n"
3933 msgstr "%s: ï öÜêåëïò äåí õðÜñ÷åé!\n"
3934
3935 #: g10/tdbio.c:484 g10/tdbio.c:502 g10/tdbio.c:545
3936 #, c-format
3937 msgid "%s: can't create lock\n"
3938 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êëåéäþìáôïò (lock)\n"
3939
3940 #: g10/tdbio.c:486 g10/tdbio.c:548
3941 #, c-format
3942 msgid "%s: can't make lock\n"
3943 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êëåéäþìáôïò (lock)\n"
3944
3945 #: g10/keyring.c:1448 g10/openfile.c:240 g10/openfile.c:310 g10/tdbio.c:492
3946 #, c-format
3947 msgid "%s: can't create: %s\n"
3948 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò: %s\n"
3949
3950 #: g10/tdbio.c:507
3951 #, c-format
3952 msgid "%s: failed to create version record: %s"
3953 msgstr "%s: áðïôõ÷ßá äçìéïõñãßáò ìéáò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s"
3954
3955 #: g10/tdbio.c:511
3956 #, c-format
3957 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
3958 msgstr "%s: äçìéïõñãÞèçêå ìç Ýãêõñç trustdb\n"
3959
3960 #: g10/tdbio.c:514
3961 #, c-format
3962 msgid "%s: trustdb created\n"
3963 msgstr "%s: äçìéïõñãÞèçêå ç trustdb\n"
3964
3965 #: g10/tdbio.c:554
3966 msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
3967 msgstr ""
3968
3969 #: g10/tdbio.c:570
3970 #, c-format
3971 msgid "%s: invalid trustdb\n"
3972 msgstr "%s: ìç Ýãêõñç trustdb\n"
3973
3974 #: g10/tdbio.c:602
3975 #, c-format
3976 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
3977 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
3978
3979 #: g10/tdbio.c:610
3980 #, c-format
3981 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
3982 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åíçìÝñùóç ôçò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s\n"
3983
3984 #: g10/tdbio.c:626 g10/tdbio.c:662 g10/tdbio.c:676 g10/tdbio.c:706
3985 #: g10/tdbio.c:1320 g10/tdbio.c:1347
3986 #, c-format
3987 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
3988 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s\n"
3989
3990 #: g10/tdbio.c:639 g10/tdbio.c:685
3991 #, c-format
3992 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
3993 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åããñáöÞ ôçò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s\n"
3994
3995 #: g10/tdbio.c:1124
3996 #, c-format
3997 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
3998 msgstr "trustdb: áðÝôõ÷å lseek: %s\n"
3999
4000 #: g10/tdbio.c:1132
4001 #, c-format
4002 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
4003 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
4004
4005 #: g10/tdbio.c:1153
4006 #, c-format
4007 msgid "%s: not a trustdb file\n"
4008 msgstr "%s: äåí åßíáé trustdb áñ÷åßï\n"
4009
4010 #: g10/tdbio.c:1170
4011 #, c-format
4012 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
4013 msgstr "%s: åããñáöÞ Ýêäïóçò ìå recnum %lu\n"
4014
4015 #: g10/tdbio.c:1175
4016 #, c-format
4017 msgid "%s: invalid file version %d\n"
4018 msgstr "%s: ìç Ýãêõñç Ýêäïóç áñ÷åßïõ %d\n"
4019
4020 #: g10/tdbio.c:1353
4021 #, c-format
4022 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
4023 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
4024
4025 #: g10/tdbio.c:1361
4026 #, c-format
4027 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
4028 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åããñáöÞ ôçò åããñáöÞò dir : %s\n"
4029
4030 #: g10/tdbio.c:1371
4031 #, c-format
4032 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
4033 msgstr "%s: áðïôõ÷ßá óôïí ìçäåíéóìü ìéáò åããñáöÞò: %s\n"
4034
4035 #: g10/tdbio.c:1401
4036 #, c-format
4037 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
4038 msgstr "%s: áðïôõ÷ßá óôçí ðñïóèÞêç ìéáò åããñáöÞò: %s\n"
4039
4040 #: g10/tdbio.c:1446
4041 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
4042 msgstr "ç trustdb åßíáé öèáñìÝíç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôï \"gpg --fix-trustdb\".\n"
4043
4044 #: g10/trustdb.c:200
4045 #, c-format
4046 msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
4047 msgstr "`%s' äåí åßíáé Ýãêõñï ìáêñý keyID\n"
4048
4049 #: g10/trustdb.c:235
4050 #, c-format
4051 msgid "key %08lX: accepted as trusted key\n"
4052 msgstr "êëåéäß %08lX: áðïäï÷Þ óáí êëåéäß ìå åìðéóôïóýíç\n"
4053
4054 #: g10/trustdb.c:274
4055 #, c-format
4056 msgid "key %08lX occurs more than once in the trustdb\n"
4057 msgstr "ôï êëåéäß %08lX õðÜñ÷åé ðÜíù áðü ìéá öïñÜ óôçí trustdb\n"
4058
4059 #: g10/trustdb.c:290
4060 #, c-format
4061 msgid "key %08lX: no public key for trusted key - skipped\n"
4062 msgstr ""
4063 "êëåéäß %08lX: êáíÝíá äçìüóéï êëåéäß ãéá ôï êëåéäß ìå åìðéóôïóýíç - "
4064 "ðáñÜëåéøç\n"
4065
4066 #: g10/trustdb.c:332
4067 #, c-format
4068 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
4069 msgstr "åããñáöÞ trust %lu, req ôýðïò %d: read áðÝôõ÷å: %s\n"
4070
4071 #: g10/trustdb.c:338
4072 #, c-format
4073 msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
4074 msgstr "ç åããñáöÞ trust %lu äåí åßíáé ôïõ æçôïýìåíïõ ôýðïõ %d\n"
4075
4076 #: g10/trustdb.c:353
4077 #, c-format
4078 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
4079 msgstr "åããñáöÞ trust %lu, ôýðïò %d: write áðÝôõ÷å: %s\n"
4080
4081 #: g10/trustdb.c:368
4082 #, c-format
4083 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
4084 msgstr "trustdb: sync áðÝôõ÷å: %s\n"
4085
4086 #: g10/trustdb.c:468
4087 msgid "no need for a trustdb check\n"
4088 msgstr "äåí õðÜñ÷åé áíÜãêç ãéá Ýëåã÷ï ôçò trustdb\n"
4089
4090 #: g10/trustdb.c:474 g10/trustdb.c:1641
4091 #, c-format
4092 msgid "next trustdb check due at %s\n"
4093 msgstr "åðüìåíïò Ýëåã÷ïò ôçò trustdb èá ãßíåé óôéò %s\n"
4094
4095 #: g10/trustdb.c:779
4096 msgid "checking the trustdb\n"
4097 msgstr "Ýëåã÷ïò ôçò trustdb\n"
4098
4099 #: g10/trustdb.c:933
4100 #, c-format
4101 msgid "public key %08lX not found: %s\n"
4102 msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX äåí âñÝèçêå: %s\n"
4103
4104 #: g10/trustdb.c:1515
4105 #, c-format
4106 msgid "public key of ultimately trusted key %08lX not found\n"
4107 msgstr ""
4108 "äå âñÝèçêå ôï äçìüóéï êëåéäß ôïõ áðüëõôá åìðéóôåýóéìïõ êëåéäéïý %08lX\n"
4109
4110 #: g10/trustdb.c:1593
4111 #, c-format
4112 msgid "checking at depth %d signed=%d ot(-/q/n/m/f/u)=%d/%d/%d/%d/%d/%d\n"
4113 msgstr "Ýëåã÷ïò óå âÜèïò %d õðïãñáöèçêå=%d ot(-/q/n/m/f/u)=%d/%d/%d/%d/%d/%d\n"
4114
4115 #: g10/verify.c:108
4116 msgid ""
4117 "the signature could not be verified.\n"
4118 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
4119 "should be the first file given on the command line.\n"
4120 msgstr ""
4121 "áäõíáìßá åðáëÞèåõóçò ôçò õðïãñáöÞò.\n"
4122 "Ðáñáêáëþ ìçí îå÷íÜôå üôé ôï áñ÷åßï õðïãñáöÞò (.sig or .asc)\n"
4123 "ðñÝðåé íá åßíáé ôï ðñþôï áñ÷åßï óôç ãñáììÞ åíôïëþí.\n"
4124
4125 #: g10/verify.c:173
4126 #, c-format
4127 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
4128 msgstr "ãñáììÞ åéóüäïõ %u åßíáé ðïëý ìåãÜëç Þ ôçò ëåßðåé ôï LF\n"
4129
4130 #: g10/skclist.c:129 g10/skclist.c:185
4131 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
4132 msgstr ""
4133 "ôï êëåéäß äåí Ý÷åé óçìåéùèåß óáí áíáóöáëÝò - äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ìå "
4134 "øåýôéêç RNG!\n"
4135
4136 #: g10/skclist.c:157
4137 #, c-format
4138 msgid "skipped `%s': duplicated\n"
4139 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': áíôéãñÜöôçêå\n"
4140
4141 #: g10/skclist.c:164 g10/skclist.c:172
4142 #, c-format
4143 msgid "skipped `%s': %s\n"
4144 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
4145
4146 #: g10/skclist.c:168
4147 msgid "skipped: secret key already present\n"
4148 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
4149
4150 #: g10/skclist.c:179
4151 #, c-format
4152 msgid ""
4153 "skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
4154 "signatures!\n"
4155 msgstr ""
4156 "ðáñáëåßöèçêå `%s': áõôü åßíáé äçìéïõñãçìÝíï áðü PGP êëåéäß ElGamal êáé äåí "
4157 "åßíáé áóöáëÝò ãéá õðïãñáöÝò!\n"
4158
4159 #. do not overwrite
4160 #: g10/openfile.c:84
4161 #, c-format
4162 msgid "File `%s' exists. "
4163 msgstr "Ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç. "
4164
4165 #: g10/openfile.c:86
4166 msgid "Overwrite (y/N)? "
4167 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
4168
4169 #: g10/openfile.c:119
4170 #, c-format
4171 msgid "%s: unknown suffix\n"
4172 msgstr "%s: Üãíùóôç êáôÜëçîç\n"
4173
4174 #: g10/openfile.c:141
4175 msgid "Enter new filename"
4176 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ"
4177
4178 #: g10/openfile.c:184
4179 msgid "writing to stdout\n"
4180 msgstr "åããñáöÞ óôçí stdout\n"
4181
4182 #: g10/openfile.c:273
4183 #, c-format
4184 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4185 msgstr "õðüèåóç õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí óôï `%s'\n"
4186
4187 #: g10/openfile.c:326
4188 #, fuzzy, c-format
4189 msgid "new configuration file `%s' created\n"
4190 msgstr "%s: äçìéïõñãÞèçêå íÝï áñ÷åßï åðéëïãþí\n"
4191
4192 #: g10/openfile.c:353
4193 #, c-format
4194 msgid "%s: can't create directory: %s\n"
4195 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
4196
4197 #: g10/openfile.c:356
4198 #, c-format
4199 msgid "%s: directory created\n"
4200 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
4201
4202 #: g10/encr-data.c:91
4203 msgid ""
4204 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
4205 msgstr ""
4206 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
4207 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
4208
4209 #: g10/encr-data.c:98
4210 msgid "problem handling encrypted packet\n"
4211 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
4212
4213 #: g10/seskey.c:52
4214 msgid "weak key created - retrying\n"
4215 msgstr "äçìéïõñãÞèçêå áäýíáìï êëåéäß - åðáíÜëçøç ðñïóðÜèåéáò\n"
4216
4217 #: g10/seskey.c:57
4218 #, c-format
4219 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
4220 msgstr ""
4221 "áäõíáìßá áðïöõãÞò áäýíáìïõ êëåéäéïý ãéá óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï, äïêéìÞ "
4222 "ãéá %d öïñÝò!\n"
4223
4224 #: g10/seskey.c:200
4225 msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
4226 msgstr "ï DSA áðáéôåß ôç ÷ñÞóç åíüò 160 bit áëãüñéèìïõ hash\n"
4227
4228 #: g10/delkey.c:120 g10/delkey.c:127
4229 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
4230 msgstr ""
4231
4232 #: g10/delkey.c:126
4233 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
4234 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
4235
4236 #: g10/delkey.c:150
4237 msgid "Delete this key from the keyring? "
4238 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
4239
4240 #: g10/delkey.c:158
4241 msgid "This is a secret key! - really delete? "
4242 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
4243
4244 #: g10/delkey.c:168
4245 #, c-format
4246 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
4247 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
4248
4249 #: g10/delkey.c:178
4250 msgid "ownertrust information cleared\n"
4251 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
4252
4253 #: g10/delkey.c:206
4254 #, c-format
4255 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
4256 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
4257
4258 #: g10/delkey.c:208
4259 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
4260 msgstr ""
4261 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
4262
4263 #: g10/helptext.c:47
4264 msgid ""
4265 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
4266 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
4267 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
4268 msgstr ""
4269 "Åßíáé áðüöáóç óáò íá ïñßóåôå ôéìÞ åäþ. ÁõôÞ ç ôéìÞ äåí èá åîá÷èåß\n"
4270 "ðïôÝ óå ôñßôï ðñüóùðï.  Ôç ÷ñåéáæüìáóôå ãéá åöáñìïãÞ ôïõ éóôïý-"
4271 "åìðéóôïóýíçò,\n"
4272 "äåí Ý÷åé ôßðïôá íá êÜíåé ìå ôïí (óéùðçëÜ äçìéïõñãçìÝíï) éóôü-ðéóôïðïéçôéêþí."
4273
4274 #: g10/helptext.c:53
4275 msgid ""
4276 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
4277 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
4278 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
4279 "ultimately trusted\n"
4280 msgstr ""
4281 "Ãéá ôç äüìçóç åíüò Éóôïý-Åìðéóôïóýíçò, ôï GnuPG ðñÝðåé íá îÝñåé ðïéÜ "
4282 "êëåéäéÜ\n"
4283 "åßíáé ðëÞñçò åìðéóôïóýíçò - áõôÜ åßíáé óõíÞèùò êëåéäéÜ óôá ïðïßá Ý÷åôå\n"
4284 "ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß. ÁðáíôÞóôå \"yes\" (íáé) ãéá íá äïèåß óôï "
4285 "êëåéäß\n"
4286 "áõôü ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
4287
4288 #: g10/helptext.c:60
4289 msgid "If you want to use this revoked key anyway, answer \"yes\"."
4290 msgstr ""
4291 "ÅÜí èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôü ôï áíáêëÞèåí êëåéäß, áðáíôÞóôå \"yes\"."
4292
4293 #: g10/helptext.c:64
4294 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
4295 msgstr ""
4296 "ÅÜí èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôü ôï ìç åìðéóôåõìÝíï êëåéäß, áðáíôÞóôå \"yes"
4297 "\"."
4298
4299 #: g10/helptext.c:68
4300 msgid ""
4301 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
4302 msgstr ""
4303 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ áðïäÝêôç áõôïý ðïõ èÝëåôå íá óôåßëåôå ìÞíõìá."
4304
4305 #: g10/helptext.c:72
4306 msgid ""
4307 "Select the algorithm to use.\n"
4308 "\n"
4309 "DSA (aka DSS) is the digital signature algorithm which can only be used\n"
4310 "for signatures.  This is the suggested algorithm because verification of\n"
4311 "DSA signatures are much faster than those of ElGamal.\n"
4312 "\n"
4313 "ElGamal is an algorithm which can be used for signatures and encryption.\n"
4314 "OpenPGP distinguishs between two flavors of this algorithms: an encrypt "
4315 "only\n"
4316 "and a sign+encrypt; actually it is the same, but some parameters must be\n"
4317 "selected in a special way to create a safe key for signatures: this program\n"
4318 "does this but other OpenPGP implementations are not required to understand\n"
4319 "the signature+encryption flavor.\n"
4320 "\n"
4321 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing;\n"
4322 "this is the reason why the encryption only ElGamal key is not available in\n"
4323 "this menu."
4324 msgstr ""
4325 "ÅðéëÝîôå ôïí áëãüñéèìï ðïõ èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå.\n"
4326 "\n"
4327 "DSA (åðßóçò ãíùóôüò óáí DSS) åßíáé ï áëãüñéèìïò øçöéáêÞò õðïãñáöÞò\n"
4328 "êáé ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ìüíï ãéá õðïãñáöÝò.  Åßíáé ï ðñïôåéíüìåíïò\n"
4329 "áëãüñéèìïò åðåéäÞ ç åðáëÞèåõóç ôùí DSA õðïãñáöþí åßíáé ôá÷ýôåñç áðü\n"
4330 "ôùí õðïãñáöþí ôýðïõ ElGamal.\n"
4331 "\n"
4332 "ElGamal åßíáé Ýíáò áëãüñéèìïò ãéá ÷ñÞóç êáé óå õðïãñáöÝò êáé ãéá êñõðôï-\n"
4333 "ãñÜöçóç. Ôï OpenPGP îå÷ùñßæåé ôéò äýï \"ãåýóåéò\" áõôïý ôïõ áëãüñéèìïõ:\n"
4334 "Ýíá êñõðôïãñÜöçóçò-ìüíï êáé Ýíá õðïãñáöÞò-êáé-êñõðôïãñÜöçóçò, óôçí\n"
4335 "ðñáãìáôéêüôçôá åßíáé ï ßäéïò, áëëÜ êÜðïéïé ðáñÜìåôñïé ðñÝðåé íá åðéëåãïýí\n"
4336 "ìå Ýíá åéäéêü ôñüðï ãéá íá äçìéïõñãçèåß Ýíá áóöáëÝò êëåéäß ãéá õðïãñáöÝò.\n"
4337 "Áõôü ôï ðñüãñáììá ôï êÜíåé, áëëÜ óå Üëëåò OpenPGP õëïðïéÞóåéò äåí\n"
4338 "åßíáé áðáñáßôçôï íá êáôáëáâáßíïõí áõôü ôï óõíäõáóìü (ãåýóç).\n"
4339 "\n"
4340 "Ôï ðñþôï (ðñùôåýïí) êëåéäß ðñÝðåé íá åßíáé ðÜíôïôå Ýíá êëåéäß éêáíü ãéá\n"
4341 "õðïãñáöÞ. Áõôüò åßíáé ï ëüãïò ãéá ôïí ïðïßï ï êñõðôïãñÜöçóçò-ìüíï\n"
4342 "êëåéäß ElGamal äåí åßíáé äéáèÝóéìï óå áõôü ôï ìåíïý."
4343
4344 #: g10/helptext.c:92
4345 msgid ""
4346 "Although these keys are defined in RFC2440 they are not suggested\n"
4347 "because they are not supported by all programs and signatures created\n"
4348 "with them are quite large and very slow to verify."
4349 msgstr ""
4350 "Áí êáé áõôÜ ôá êëåéäéÜ ðåñéãñÜöïíôáé óôï RFC2440 äåí ðñïôåßíïíôáé\n"
4351 "åðåéäÞ äåí õðïóôçñßæïíôáé áðü üëá ôá ðñïãñÜììáôá êáé ïé õðïãñáöÝò ðïõ\n"
4352 "Ý÷ïõí äçìéïõñãçèåß áðü áõôÜ åßíáé ìåãÜëåò êáé ðïëý áñãÝò óôçí åðáëÞèåõóç."
4353
4354 #: g10/helptext.c:98
4355 msgid ""
4356 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
4357 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
4358 "Please consult your security expert first."
4359 msgstr ""
4360
4361 #: g10/helptext.c:105
4362 msgid "Enter the size of the key"
4363 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï ìÝãåèïò ôïõ êëåéäéïý"
4364
4365 #: g10/helptext.c:109 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:126 g10/helptext.c:158
4366 #: g10/helptext.c:186 g10/helptext.c:191 g10/helptext.c:196
4367 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
4368 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\"(íáé) Þ \"no\"(ü÷é)"
4369
4370 #: g10/helptext.c:119
4371 msgid ""
4372 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
4373 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
4374 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
4375 "the given value as an interval."
4376 msgstr ""
4377 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí áðáéôïýìåíç ôéìÞ üðùò áðåéêïíßæåôå.\n"
4378 "Ìðïñåßôå íá åéóÜãåôå ìéá çìåñïìçíßá ISO (YYYY-MM-DD) áëëÜ\n"
4379 "äåí èá ëÜâåôå ìéá êáëÞ áðÜíôçóç óöÜëìáôïò - áíôßèåôá ôï óýóôçìá\n"
4380 "ðñïóðáèåß íá åñìçíåýóåé ôçí ôéìÞ óáí äéÜóôçìá."
4381
4382 #: g10/helptext.c:131
4383 msgid "Enter the name of the key holder"
4384 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï üíïìá ôïõ êëåéäïêñÜôïñá"
4385
4386 #: g10/helptext.c:136
4387 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
4388 msgstr "ðëçêôñïëïãÞóôå ðñïáéñåôéêÜ ìéá äéåýèõíóç email (óõíéóôÜôáé)"
4389
4390 #: g10/helptext.c:140
4391 msgid "Please enter an optional comment"
4392 msgstr "Ðáñáêáëþ ðñïáéñåôéêÜ ðëçêôñïëïãÞóôå Ýíá ó÷üëéï"
4393
4394 #: g10/helptext.c:145
4395 msgid ""
4396 "N  to change the name.\n"
4397 "C  to change the comment.\n"
4398 "E  to change the email address.\n"
4399 "O  to continue with key generation.\n"
4400 "Q  to to quit the key generation."
4401 msgstr ""
4402 "N  ãéá áëëáãÞ ôïõ ïíüìáôïò.\n"
4403 "C  ãéá áëëáãÞ ôïõ ó÷ïëßïõ.\n"
4404 "E  ãéá áëëáãÞ ôçò äéåýèõíóçò email.\n"
4405 "O  ãéá óõíÝ÷åéá ôçò äçìéïõñãßáò êëåéäéïý.\n"
4406 "Q  ãéá íá ôåñìáôßóåôå ôç äçìéïõñãßá êëåéäéïý."
4407
4408 #: g10/helptext.c:154
4409 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
4410 msgstr ""
4411 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" (Þ áðëÜ \"y\") åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äçìéïõñãçèåß ôï "
4412 "õðïêëåéäß."
4413
4414 #: g10/helptext.c:162
4415 msgid ""
4416 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
4417 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
4418 "know how carefully you verified this.\n"
4419 "\n"
4420 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
4421 "the\n"
4422 "    key.\n"
4423 "\n"
4424 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
4425 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
4426 "for\n"
4427 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
4428 "user.\n"
4429 "\n"
4430 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
4431 "could\n"
4432 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
4433 "the\n"
4434 "    key against a photo ID.\n"
4435 "\n"
4436 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
4437 "could\n"
4438 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
4439 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
4440 "a\n"
4441 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
4442 "the\n"
4443 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
4444 "exchange\n"
4445 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
4446 "\n"
4447 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
4448 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
4449 "\"\n"
4450 "mean to you when you sign other keys.\n"
4451 "\n"
4452 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
4453 msgstr ""
4454 "¼ôáí õðïãñÜöåôå Ýíá user ID óå Ýíá êëåéäß, ðñÝðåé ðñþôá íá âåâáéùèåßôå üôé\n"
4455 "ôï êëåéäß áíÞêåé óôï ðñüóùðï ðïõ áíáöÝñåôå óôï user ID. Åßíáé ÷ñÞóéìï "
4456 "ãéáôïõò Üëëïõò, íá îÝñïõí ðüóï ðñïóåêôéêÜ êÜíáôå áõôÞ ôç ðéóôïðïßçóç.\n"
4457 "\n"
4458 "\"0\" óçìáßíåé ïôé äåí áðáíôÜôå êáôá ðüóï ðñïóåêôéêÜ ðéóôïðïéÞóáôå ôï "
4459 "êëåéäß.\n"
4460 "\"1\" óçìáßíåé üôé ðéóôåýåôå ïôé ôï êëåéäß áíÞêåé óôï Üôïìï ðïõ ëÝåé üôé "
4461 "ôïõ\n"
4462 "    áíÞêåé, áëëÜ äåí ìðïñåßôå Þ äåí åðéâåâáéþóáôå êáèüëïõ ôï êëåéäß. Áõôü\n"
4463 "    åßíáé ÷ñÞóéìï üôáí õðïãñÜöåôå ôï êëåéäß åíüò \"øåõäþíõìïõ\" ÷ñÞóôç.\n"
4464 "\n"
4465 "\"2\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå ôçí óõíÞèç ðéóôïðïßçóç ôïõ êëåéäéïý. Ãéá "
4466 "ðáñÜäåéãìá\n"
4467 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ðéóôïðïéÞóáôå ôï êëåéäß êáé åëÝãîáôå ôï\n"
4468 "    user ID óôï êëåéäß ìå ìéá photo ID.\n"
4469 "\n"
4470 "\"3\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï óôï êëåéäß. Ãéá ðáñÜäåéãìá, "
4471 "áõôü\n"
4472 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé åëÝãîáôå ôï áðïôýðùìá ôïõ êëåéäéïý ìå ôïí\n"
4473 "    éäéïêôÞôç ôïõ êëåéäéïý \"öõóéêÜ\" ðáñþí êáé åëÝãîáôå üôé ôï photo ID "
4474 "ôïõ\n"
4475 "    êëåéäéïý åßíáé üìïéï ìå áõôü óå Ýíá äýóêïëá íá ðáñá÷áñá÷èåß Ýããñáöï ð."
4476 "÷.\n"
4477 "    ôáõôüôçôá, äéáâáôÞñéï, äßðëùìá ïäÞãçóçò.\n"
4478 "\n"
4479 "¸÷åôå õðüøç üôé ôá ðáñáäåßãìáôá ðïõ äþèçêáí óôá \"åðßðåäá\" 2 êáé 3 åßíáé\n"
4480 "*ìüíï* ðáñáäåßãìáôá. Óôï ôÝëïò åîáñôÜôå ìüíï áðü åóÜò íá áðïöáóßóåôå ôé\n"
4481 "óçìáßíåé \"óõíÞèåò\" êáé ôé \"åêôåôôáìÝíï\" óå åóÜò üôáí õðïãñÜöåôå "
4482 "êëåéäéÜ.\n"
4483 "\n"
4484 "ÅÜí äåí îÝñåôå ðïéÜ åßíáé ç óùóôÞ áðÜíôçóç, äþóôå \"0\"."
4485
4486 #: g10/helptext.c:200
4487 msgid "Answer \"yes\" is you want to sign ALL the user IDs"
4488 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå ÏËÁ ôá user ID"
4489
4490 #: g10/helptext.c:204
4491 msgid ""
4492 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
4493 "All certificates are then also lost!"
4494 msgstr ""
4495 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí ðñáãìáôéêÜ èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü\n"
4496 "ôï user ID.  ¼ëá ôá ðéóôïðïéçôéêÜ èá ÷áèïýí ôüôå!"
4497
4498 #: g10/helptext.c:209
4499 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
4500 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äéáãñáöåß ôï õðïêëåéäß"
4501
4502 #: g10/helptext.c:214
4503 msgid ""
4504 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
4505 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
4506 "trust connection to the key or another key certified by this key."
4507 msgstr ""
4508 "ÁõôÞ åßíáé ìéá Ýãêõñç õðïãñáöÞ óôï êëåéäß. ÊáíïíéêÜ äåí èá èÝëáôå\n"
4509 "íá äéáãñáöåß áõôÞ ç õðïãñáöÞ åðåéäÞ ìðïñåß íá åßíáé áðáñáßôçôç ãéá\n"
4510 "êáèéÝñùóç ìéá óýíäåóçò åìðéóôïóýíçò óôï êëåéäß Þ óå Ýíá Üëëï êëåéäß\n"
4511 "ðéóôïðïéçìÝíï áðü áõôü."
4512
4513 #: g10/helptext.c:219
4514 msgid ""
4515 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
4516 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
4517 "know which key was used because this signing key might establish\n"
4518 "a trust connection through another already certified key."
4519 msgstr ""
4520 "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ äåí ìðïñåß íá åëåã÷èåß åðåéäÞ äåí Ý÷åôå ôï áíôßóôïé÷ï\n"
4521 "êëåéäß.  ÐñÝðåé íá áíáâÜëëåôå ôç äéáãñáöÞ ôïõ, ìÝ÷ñé íá ìÜèåôå ðéï êëåéäß\n"
4522 "÷ñçóéìïðïéÞèçêå ãéáôß áõôü ôï êëåéäß õðïãñáöÞò ìðïñåß íá êáèéåñþóåé\n"
4523 "ìéá óýíäåóç åìðéóôïóýíçò ìÝóù åíüò Üëëïõ Þäç ðéóôïðïéçìÝíïõ êëåéäéïý."
4524
4525 #: g10/helptext.c:225
4526 msgid ""
4527 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
4528 "your keyring."
4529 msgstr ""
4530 "Ç õðïãñáöÞ äåí åßíáé Ýãêõñç.  Åßíáé óõíåôü íá äéáãñáöåß áðü ôç\n"
4531 "êëåéäïèÞêç óáò."
4532
4533 #: g10/helptext.c:229
4534 msgid ""
4535 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
4536 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
4537 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
4538 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
4539 "a second one is available."
4540 msgstr ""
4541 "ÁõôÞ åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ðïõ óõíäÝåé ôï user ID óôï êëåéäß. Äåí\n"
4542 "åßíáé óõíÞèùò êáëÞ éäÝá íá äéáãñáöåß ìéá ôÝôïéá õðïãñáöÞ.  Óôçí\n"
4543 "ðñáãìáôéêüôçôá ôï GnuPG ßóùò íá ìç ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé áõôü\n"
4544 "ôï êëåéäß ðéá.  Ïðüôå íá óõíå÷ßóåôå ìüíï åÜí áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ ãéá\n"
4545 "êÜðïéï ëüãï äåí åßíáé Ýãêõñç Þ õðÜñ÷åé ìéá äåýôåñç."
4546
4547 #: g10/helptext.c:237
4548 msgid ""
4549 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
4550 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
4551 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
4552 msgstr ""
4553 "ÁëëÜîôå ôéò ðñïåðéëïãÝò üëùí ôùí user ID (Þ ìüíï ôùí åðéëåãìÝíùí)\n"
4554 "óôçí ðñïõðÜñ÷ïõóá ëßóôá ðñïåðéëïãþí.  Ç çìåñïìçíßá üëùí ôùí åðçñåáóìÝíùí\n"
4555 "éäéï-õðïãñáöþí èá áõîçèåß êáôÜ 1 äåõôåñüëåðôï.\n"
4556
4557 #: g10/helptext.c:244
4558 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
4559 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
4560
4561 #: g10/helptext.c:250
4562 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
4563 msgstr "Ðáñáêáëþ åðáíáëÜâåôå ôç ôåëåõôáßá öñÜóç êëåéäß, ãéá óéãïõñéÜ."
4564
4565 #: g10/helptext.c:254
4566 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
4567 msgstr "Äþóôå ôï üíïìá ôïõ áñ÷åßïõ óôï ïðïßï åöáñìüæåôáé ç õðïãñáöÞ"
4568
4569 #: g10/helptext.c:259
4570 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
4571 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá åðéêáëõöèåß ôï áñ÷åßï"
4572
4573 #: g10/helptext.c:264
4574 msgid ""
4575 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
4576 "file (which is shown in brackets) will be used."
4577 msgstr ""
4578 "Ðáñáêáëþ åéóÜãåôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ. ÅÜí áðëÜ ðáôÞóåôå RETURN\n"
4579 "ôï åî'ïñéóìïý áñ÷åßï (áðåéêïíßæåôáé óôéò áãêýëåò) èá ÷ñçóéìïðïéçèåß."
4580
4581 #: g10/helptext.c:270
4582 msgid ""
4583 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
4584 "context you have the ability to choose from this list:\n"
4585 "  \"Key has been compromised\"\n"
4586 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
4587 "      got access to your secret key.\n"
4588 "  \"Key is superseded\"\n"
4589 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
4590 "  \"Key is no longer used\"\n"
4591 "      Use this if you have retired this key.\n"
4592 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
4593 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
4594 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
4595 msgstr ""
4596 "ÐñÝðåé íá ïñßóåôå Ýíá ëüãï ãéá ôçí ðéóôïðïßçóç.  ÁíÜëïãá ìå ôá\n"
4597 "óõìöñáæüìåíá, Ý÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝîåôå áðü ôç ëßóôá:\n"
4598 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß\"\n"
4599 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí ðéóôåýåôå üôé ìç åîïõóéïäïôçìÝíá ðñüóùðá\n"
4600 "      Ý÷ïõí ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß óáò.\n"
4601 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß\"\n"
4602 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áíôéêáôáóôÞóåé ôï êëåéäß ìå Ýíá Üëëï.\n"
4603 "  \"Ôï êëåéäß äåí ÷ñçóéìïðïéåßôå ðëÝïí\"\n"
4604 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áðïóýñåé áõôü ôï êëåéäß.\n"
4605 "  \"Ôï user ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï\"\n"
4606 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå áõôü ãéá íá äçëþóåôå üôé ôï user ID äåí ðñÝðåé\n"
4607 "      íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðéá. Ãéá íá ïñßóåôå Üêõñç ìéá äéåýèõíóç email.\n"
4608
4609 #: g10/helptext.c:286
4610 msgid ""
4611 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
4612 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
4613 "An empty line ends the text.\n"
4614 msgstr ""
4615 "ÅÜí åðéèõìåßôå, ìðïñåßôå íá ðëçêôñïëïãÞóåôå Ýíá êåßìåíï ðïõ\n"
4616 "ðåñéãñÜöåé ôïí ëüãï ðïõ åêäßäåôáé áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò.\n"
4617 "Ðáñáêáëþ êñáôÞóôå áõôü ôï êåßìåíï óõíïðôéêü. Ìéá Üäåéá ãñáììÞ\n"
4618 "ëÞãåé ôï êåßìåíï.\n"
4619
4620 #: g10/helptext.c:301
4621 msgid "No help available"
4622 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
4623
4624 #: g10/helptext.c:309
4625 #, c-format
4626 msgid "No help available for `%s'"
4627 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
4628
4629 #: g10/keydb.c:178
4630 #, c-format
4631 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
4632 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4633
4634 #: g10/keydb.c:185
4635 #, c-format
4636 msgid "keyring `%s' created\n"
4637 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
4638
4639 #: g10/keydb.c:575
4640 #, c-format
4641 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
4642 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
4643
4644 #: g10/keyring.c:1226
4645 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4646 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: 2 áñ÷åßá ìå åìðéóôåõôéêÝò ðëçñïöïñßåò õðÜñ÷ïõí.\n"
4647
4648 #: g10/keyring.c:1228
4649 #, c-format
4650 msgid "%s is the unchanged one\n"
4651 msgstr "%s åßíáé ôï áìåôÜâëçôï\n"
4652
4653 #: g10/keyring.c:1229
4654 #, c-format
4655 msgid "%s is the new one\n"
4656 msgstr "%s åßíáé ôï íÝï\n"
4657
4658 #: g10/keyring.c:1230
4659 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4660 msgstr "Ðáñáêáëþ äéïñèþóôå áõôÞ ôçí ðéèáíÞ \"ôñýðá\" áóöáëåßáò\n"
4661
4662 #: g10/keyring.c:1346
4663 #, c-format
4664 msgid "checking keyring `%s'\n"
4665 msgstr "Ýëåã÷ïò êëåéäïèÞêçò `%s'\n"
4666
4667 #: g10/keyring.c:1377
4668 #, c-format
4669 msgid "%lu keys so far checked (%lu signatures)\n"
4670 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åëåã