Preparing a release candidate.
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2008-12-09 11:57+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
11 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: agent/call-pinentry.c:225
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
20 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
21
22 #: agent/call-pinentry.c:596
23 msgid ""
24 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
25 "session"
26 msgstr ""
27
28 #: agent/call-pinentry.c:599
29 #, fuzzy
30 msgid ""
31 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
32 "this session"
33 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
34
35 #. TRANSLATORS: This string is displayed by pinentry as the
36 #. label for the quality bar.
37 #: agent/call-pinentry.c:634
38 msgid "Quality:"
39 msgstr ""
40
41 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry
42 #. when hovering over the quality bar.  Please use an
43 #. appropriate string to describe what this is about.  The
44 #. length of the tooltip is limited to about 900 characters.
45 #. If you do not translate this entry, a default english
46 #. text (see source) will be used.
47 #: agent/call-pinentry.c:657
48 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
49 msgstr ""
50
51 #: agent/call-pinentry.c:699
52 #, c-format
53 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
54 msgstr ""
55
56 #: agent/call-pinentry.c:719 agent/call-pinentry.c:731
57 #, fuzzy
58 msgid "PIN too long"
59 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
60
61 #: agent/call-pinentry.c:720
62 #, fuzzy
63 msgid "Passphrase too long"
64 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
65
66 #: agent/call-pinentry.c:728
67 #, fuzzy
68 msgid "Invalid characters in PIN"
69 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
70
71 #: agent/call-pinentry.c:733
72 msgid "PIN too short"
73 msgstr ""
74
75 #: agent/call-pinentry.c:745
76 #, fuzzy
77 msgid "Bad PIN"
78 msgstr "êáêü MPI"
79
80 #: agent/call-pinentry.c:746
81 #, fuzzy
82 msgid "Bad Passphrase"
83 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
84
85 #: agent/call-pinentry.c:782
86 #, fuzzy
87 msgid "Passphrase"
88 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
89
90 #: agent/command-ssh.c:529
91 #, fuzzy, c-format
92 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
93 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
94
95 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1079 g10/keygen.c:3248
96 #: g10/keygen.c:3281 g10/keyring.c:1206 g10/keyring.c:1510 g10/openfile.c:275
97 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107 g10/tdbio.c:547
98 #: jnlib/dotlock.c:311
99 #, c-format
100 msgid "can't create `%s': %s\n"
101 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
102
103 #: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:733
104 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
105 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1080 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2733
106 #: g10/keyring.c:1536 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
107 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:780 g10/sign.c:975 g10/sign.c:1091
108 #: g10/sign.c:1247 g10/tdbdump.c:142 g10/tdbdump.c:150 g10/tdbio.c:551
109 #: g10/tdbio.c:615 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1978
110 #: sm/gpgsm.c:2015 sm/gpgsm.c:2053 sm/qualified.c:66
111 #, c-format
112 msgid "can't open `%s': %s\n"
113 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
114
115 #: agent/command-ssh.c:1617 agent/command-ssh.c:1635
116 #, fuzzy, c-format
117 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
118 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
119
120 #: agent/command-ssh.c:1621
121 #, c-format
122 msgid "detected card with S/N: %s\n"
123 msgstr ""
124
125 #: agent/command-ssh.c:1626
126 #, fuzzy, c-format
127 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
128 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
129
130 #: agent/command-ssh.c:1646
131 #, fuzzy, c-format
132 msgid "no suitable card key found: %s\n"
133 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
134
135 #: agent/command-ssh.c:1696
136 #, fuzzy, c-format
137 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
138 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
139
140 #: agent/command-ssh.c:1711
141 #, fuzzy, c-format
142 msgid "error writing key: %s\n"
143 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
144
145 #: agent/command-ssh.c:2018
146 #, fuzzy, c-format
147 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
148 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
149
150 #: agent/command-ssh.c:2346 agent/genkey.c:310 agent/genkey.c:432
151 #: agent/protect-tool.c:1198
152 #, fuzzy
153 msgid "Please re-enter this passphrase"
154 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
155
156 #: agent/command-ssh.c:2367
157 #, c-format
158 msgid ""
159 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
160 "0Awithin gpg-agent's key storage"
161 msgstr ""
162
163 #: agent/command-ssh.c:2405 agent/genkey.c:340 agent/genkey.c:463
164 #: agent/protect-tool.c:1204 tools/symcryptrun.c:434
165 msgid "does not match - try again"
166 msgstr ""
167
168 #: agent/command-ssh.c:2900
169 #, fuzzy, c-format
170 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
171 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
172
173 #: agent/divert-scd.c:219
174 msgid "Admin PIN"
175 msgstr ""
176
177 #: agent/divert-scd.c:224
178 msgid "Reset Code"
179 msgstr ""
180
181 #: agent/divert-scd.c:284
182 #, fuzzy
183 msgid "Repeat this Reset Code"
184 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
185
186 #: agent/divert-scd.c:285
187 #, fuzzy
188 msgid "Repeat this PIN"
189 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
190
191 #: agent/divert-scd.c:290
192 #, fuzzy
193 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
194 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
195
196 #: agent/divert-scd.c:291
197 #, fuzzy
198 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
199 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
200
201 #: agent/divert-scd.c:303
202 #, c-format
203 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
204 msgstr ""
205
206 #: agent/genkey.c:108 sm/certreqgen-ui.c:284 sm/export.c:634 sm/export.c:650
207 #: sm/import.c:531 sm/import.c:556
208 #, fuzzy, c-format
209 msgid "error creating temporary file: %s\n"
210 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
211
212 #: agent/genkey.c:115 sm/export.c:641 sm/import.c:539
213 #, fuzzy, c-format
214 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
215 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
216
217 #: agent/genkey.c:153 agent/genkey.c:159
218 #, fuzzy
219 msgid "Enter new passphrase"
220 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
221
222 #: agent/genkey.c:167
223 #, fuzzy
224 msgid "Take this one anyway"
225 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
226
227 #: agent/genkey.c:193
228 #, c-format
229 msgid ""
230 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
231 "at least %u character long."
232 msgid_plural ""
233 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
234 "at least %u characters long."
235 msgstr[0] ""
236 msgstr[1] ""
237
238 #: agent/genkey.c:214
239 #, c-format
240 msgid ""
241 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
242 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
243 msgid_plural ""
244 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
245 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
246 msgstr[0] ""
247 msgstr[1] ""
248
249 #: agent/genkey.c:237
250 #, c-format
251 msgid ""
252 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
253 "a known term or match%%0Acertain pattern."
254 msgstr ""
255
256 #: agent/genkey.c:253
257 #, c-format
258 msgid ""
259 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
260 msgstr ""
261
262 #: agent/genkey.c:255
263 #, c-format
264 msgid ""
265 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
266 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
267 msgstr ""
268
269 #: agent/genkey.c:264
270 msgid "Yes, protection is not needed"
271 msgstr ""
272
273 #: agent/genkey.c:308
274 #, fuzzy, c-format
275 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
276 msgstr ""
277 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
278 "\n"
279
280 #: agent/genkey.c:431
281 #, fuzzy
282 msgid "Please enter the new passphrase"
283 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
284
285 #: agent/gpg-agent.c:117 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
286 #: scd/scdaemon.c:101 tools/gpg-check-pattern.c:70
287 #, fuzzy
288 msgid ""
289 "@Options:\n"
290 " "
291 msgstr ""
292 "@\n"
293 "ÅðéëïãÝò:\n"
294 " "
295
296 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:103
297 msgid "run in server mode (foreground)"
298 msgstr ""
299
300 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:106
301 msgid "run in daemon mode (background)"
302 msgstr ""
303
304 #: agent/gpg-agent.c:121 g10/gpg.c:483 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:88
305 #: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:281 tools/gpg-connect-agent.c:69
306 #: tools/gpgconf.c:77 tools/symcryptrun.c:164
307 msgid "verbose"
308 msgstr "áíáëõôéêÜ"
309
310 #: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:108
311 #: sm/gpgsm.c:282
312 msgid "be somewhat more quiet"
313 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
314
315 #: agent/gpg-agent.c:123 scd/scdaemon.c:109
316 msgid "sh-style command output"
317 msgstr ""
318
319 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:110
320 msgid "csh-style command output"
321 msgstr ""
322
323 #: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:111 sm/gpgsm.c:311
324 #: tools/symcryptrun.c:167
325 #, fuzzy
326 msgid "|FILE|read options from FILE"
327 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
328
329 #: agent/gpg-agent.c:130 scd/scdaemon.c:120
330 msgid "do not detach from the console"
331 msgstr ""
332
333 #: agent/gpg-agent.c:131
334 msgid "do not grab keyboard and mouse"
335 msgstr ""
336
337 #: agent/gpg-agent.c:132 tools/symcryptrun.c:166
338 #, fuzzy
339 msgid "use a log file for the server"
340 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
341
342 #: agent/gpg-agent.c:134
343 #, fuzzy
344 msgid "use a standard location for the socket"
345 msgstr ""
346 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
347
348 #: agent/gpg-agent.c:137
349 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
350 msgstr ""
351
352 #: agent/gpg-agent.c:140
353 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
354 msgstr ""
355
356 #: agent/gpg-agent.c:141
357 #, fuzzy
358 msgid "do not use the SCdaemon"
359 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
360
361 #: agent/gpg-agent.c:150
362 msgid "ignore requests to change the TTY"
363 msgstr ""
364
365 #: agent/gpg-agent.c:152
366 msgid "ignore requests to change the X display"
367 msgstr ""
368
369 #: agent/gpg-agent.c:155
370 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
371 msgstr ""
372
373 #: agent/gpg-agent.c:168
374 msgid "do not use the PIN cache when signing"
375 msgstr ""
376
377 #: agent/gpg-agent.c:170
378 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
379 msgstr ""
380
381 #: agent/gpg-agent.c:172
382 #, fuzzy
383 msgid "allow presetting passphrase"
384 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
385
386 #: agent/gpg-agent.c:173
387 msgid "enable ssh-agent emulation"
388 msgstr ""
389
390 #: agent/gpg-agent.c:175
391 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
392 msgstr ""
393
394 #: agent/gpg-agent.c:313 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
395 #: scd/scdaemon.c:241 sm/gpgsm.c:512 tools/gpg-connect-agent.c:180
396 #: tools/gpgconf.c:99 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
397 #, fuzzy
398 msgid "Please report bugs to <"
399 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
400
401 #: agent/gpg-agent.c:322
402 #, fuzzy
403 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
404 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
405
406 #: agent/gpg-agent.c:324
407 msgid ""
408 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
409 "Secret key management for GnuPG\n"
410 msgstr ""
411
412 #: agent/gpg-agent.c:359 g10/gpg.c:980 scd/scdaemon.c:291 sm/gpgsm.c:639
413 #, c-format
414 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
415 msgstr ""
416
417 #: agent/gpg-agent.c:557 agent/protect-tool.c:1067 kbx/kbxutil.c:429
418 #: scd/scdaemon.c:385 sm/gpgsm.c:878 sm/gpgsm.c:881 tools/symcryptrun.c:996
419 #: tools/gpg-check-pattern.c:177
420 #, c-format
421 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
422 msgstr ""
423
424 #: agent/gpg-agent.c:656 g10/gpg.c:2086 scd/scdaemon.c:466 sm/gpgsm.c:968
425 #, c-format
426 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
427 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
428
429 #: agent/gpg-agent.c:661 agent/gpg-agent.c:1240 g10/gpg.c:2090
430 #: scd/scdaemon.c:471 sm/gpgsm.c:972 tools/symcryptrun.c:929
431 #, c-format
432 msgid "option file `%s': %s\n"
433 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
434
435 #: agent/gpg-agent.c:669 g10/gpg.c:2097 scd/scdaemon.c:479 sm/gpgsm.c:979
436 #, c-format
437 msgid "reading options from `%s'\n"
438 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
439
440 #: agent/gpg-agent.c:998 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
441 #: g10/plaintext.c:162
442 #, c-format
443 msgid "error creating `%s': %s\n"
444 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
445
446 #: agent/gpg-agent.c:1353 agent/gpg-agent.c:1473 agent/gpg-agent.c:1477
447 #: agent/gpg-agent.c:1518 agent/gpg-agent.c:1522 g10/exec.c:172
448 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:971
449 #, c-format
450 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
451 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
452
453 #: agent/gpg-agent.c:1367 scd/scdaemon.c:985
454 msgid "name of socket too long\n"
455 msgstr ""
456
457 #: agent/gpg-agent.c:1390 scd/scdaemon.c:1008
458 #, fuzzy, c-format
459 msgid "can't create socket: %s\n"
460 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
461
462 #: agent/gpg-agent.c:1399
463 #, c-format
464 msgid "socket name `%s' is too long\n"
465 msgstr ""
466
467 #: agent/gpg-agent.c:1419
468 #, fuzzy
469 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
470 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
471
472 #: agent/gpg-agent.c:1430 scd/scdaemon.c:1028
473 #, fuzzy
474 msgid "error getting nonce for the socket\n"
475 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
476
477 #: agent/gpg-agent.c:1435 scd/scdaemon.c:1031
478 #, fuzzy, c-format
479 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
480 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
481
482 #: agent/gpg-agent.c:1447 scd/scdaemon.c:1040
483 #, fuzzy, c-format
484 msgid "listen() failed: %s\n"
485 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
486
487 #: agent/gpg-agent.c:1453 scd/scdaemon.c:1047
488 #, fuzzy, c-format
489 msgid "listening on socket `%s'\n"
490 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
491
492 #: agent/gpg-agent.c:1481 agent/gpg-agent.c:1528 g10/openfile.c:432
493 #, fuzzy, c-format
494 msgid "directory `%s' created\n"
495 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
496
497 #: agent/gpg-agent.c:1534
498 #, fuzzy, c-format
499 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
500 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
501
502 #: agent/gpg-agent.c:1538
503 #, fuzzy, c-format
504 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
505 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
506
507 #: agent/gpg-agent.c:1668 scd/scdaemon.c:1063
508 #, fuzzy, c-format
509 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
510 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
511
512 #: agent/gpg-agent.c:1690
513 #, c-format
514 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
515 msgstr ""
516
517 #: agent/gpg-agent.c:1695
518 #, c-format
519 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
520 msgstr ""
521
522 #: agent/gpg-agent.c:1715
523 #, c-format
524 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
525 msgstr ""
526
527 #: agent/gpg-agent.c:1720
528 #, c-format
529 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
530 msgstr ""
531
532 #: agent/gpg-agent.c:1843 scd/scdaemon.c:1200
533 #, fuzzy, c-format
534 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
535 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
536
537 #: agent/gpg-agent.c:1956 scd/scdaemon.c:1267
538 #, fuzzy, c-format
539 msgid "%s %s stopped\n"
540 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
541
542 #: agent/gpg-agent.c:2084
543 #, fuzzy
544 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
545 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
546
547 #: agent/gpg-agent.c:2095 common/simple-pwquery.c:349 common/asshelp.c:326
548 #: tools/gpg-connect-agent.c:2133
549 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
550 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
551
552 #: agent/gpg-agent.c:2108 common/simple-pwquery.c:361 common/asshelp.c:338
553 #: tools/gpg-connect-agent.c:2144
554 #, c-format
555 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
556 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
557
558 #: agent/preset-passphrase.c:98
559 #, fuzzy
560 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
561 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
562
563 #: agent/preset-passphrase.c:101
564 msgid ""
565 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
566 "Password cache maintenance\n"
567 msgstr ""
568
569 #: agent/protect-tool.c:149
570 #, fuzzy
571 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
572 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
573
574 #: agent/protect-tool.c:151
575 msgid ""
576 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
577 "Secret key maintenance tool\n"
578 msgstr ""
579
580 #: agent/protect-tool.c:1189
581 #, fuzzy
582 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
583 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
584
585 #: agent/protect-tool.c:1192
586 #, fuzzy
587 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
588 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
589
590 #: agent/protect-tool.c:1195
591 msgid ""
592 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
593 "system."
594 msgstr ""
595
596 #: agent/protect-tool.c:1200
597 #, fuzzy
598 msgid ""
599 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
600 "needed to complete this operation."
601 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
602
603 #: agent/protect-tool.c:1205 tools/symcryptrun.c:435
604 #, fuzzy
605 msgid "Passphrase:"
606 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
607
608 #: agent/protect-tool.c:1213 tools/symcryptrun.c:442
609 #, fuzzy, c-format
610 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
611 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
612
613 #: agent/protect-tool.c:1216 tools/symcryptrun.c:446
614 #, fuzzy
615 msgid "cancelled\n"
616 msgstr "Áêýñùóç"
617
618 #: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
619 #, fuzzy, c-format
620 msgid "error opening `%s': %s\n"
621 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
622
623 #: agent/trustlist.c:147 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
624 #, fuzzy, c-format
625 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
626 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
627
628 #: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
629 #, c-format
630 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
631 msgstr ""
632
633 #: agent/trustlist.c:181
634 #, fuzzy, c-format
635 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
636 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
637
638 #: agent/trustlist.c:216
639 #, fuzzy, c-format
640 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
641 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
642
643 #: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
644 #, c-format
645 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
646 msgstr ""
647
648 #: agent/trustlist.c:283 common/helpfile.c:126
649 #, fuzzy, c-format
650 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
651 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
652
653 #: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
654 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
655 msgstr ""
656
657 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
658 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
659 #. Pinentry to insert a line break.  The double
660 #. percent sign is actually needed because it is also
661 #. a printf format string.  If you need to insert a
662 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
663 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
664 #. fingerprint string whereas the first one receives
665 #. the name as stored in the certificate.
666 #: agent/trustlist.c:541
667 #, c-format
668 msgid ""
669 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
670 "fingerprint:%%0A  %s"
671 msgstr ""
672
673 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
674 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
675 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
676 #: agent/trustlist.c:554
677 msgid "Correct"
678 msgstr ""
679
680 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
681 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
682 #. Pinentry to insert a line break.  The double
683 #. percent sign is actually needed because it is also
684 #. a printf format string.  If you need to insert a
685 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
686 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
687 #. certificate.
688 #: agent/trustlist.c:577
689 #, c-format
690 msgid ""
691 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
692 "certificates?"
693 msgstr ""
694
695 #: agent/trustlist.c:587 common/audit.c:463
696 #, fuzzy
697 msgid "Yes"
698 msgstr "íáé|íáß"
699
700 #: agent/trustlist.c:587 common/audit.c:465
701 msgid "No"
702 msgstr ""
703
704 #: agent/findkey.c:158
705 #, c-format
706 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
707 msgstr ""
708
709 #: agent/findkey.c:174
710 #, c-format
711 msgid ""
712 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
713 "it now."
714 msgstr ""
715
716 #: agent/findkey.c:188 agent/findkey.c:195
717 #, fuzzy
718 msgid "Change passphrase"
719 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
720
721 #: agent/findkey.c:196
722 msgid "I'll change it later"
723 msgstr ""
724
725 #: common/exechelp.c:380 common/exechelp.c:471 tools/gpgconf-comp.c:1406
726 #: tools/gpgconf-comp.c:1745
727 #, fuzzy, c-format
728 msgid "error creating a pipe: %s\n"
729 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
730
731 #: common/exechelp.c:445 common/exechelp.c:504
732 #, fuzzy, c-format
733 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
734 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
735
736 #: common/exechelp.c:483 common/exechelp.c:611 common/exechelp.c:846
737 #, fuzzy, c-format
738 msgid "error forking process: %s\n"
739 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
740
741 #: common/exechelp.c:657 common/exechelp.c:710
742 #, c-format
743 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
744 msgstr ""
745
746 #: common/exechelp.c:665
747 #, fuzzy, c-format
748 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
749 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
750
751 #: common/exechelp.c:671 common/exechelp.c:721
752 #, fuzzy, c-format
753 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
754 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
755
756 #: common/exechelp.c:716
757 #, c-format
758 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
759 msgstr ""
760
761 #: common/exechelp.c:729
762 #, fuzzy, c-format
763 msgid "error running `%s': terminated\n"
764 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
765
766 #: common/http.c:1636
767 #, fuzzy, c-format
768 msgid "error creating socket: %s\n"
769 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
770
771 #: common/http.c:1680
772 #, fuzzy
773 msgid "host not found"
774 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
775
776 #: common/simple-pwquery.c:335
777 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
778 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
779
780 #: common/simple-pwquery.c:393
781 #, c-format
782 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
783 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
784
785 #: common/simple-pwquery.c:404
786 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
787 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
788
789 #: common/simple-pwquery.c:414
790 #, fuzzy
791 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
792 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
793
794 #: common/simple-pwquery.c:577 common/simple-pwquery.c:673
795 #, fuzzy
796 msgid "canceled by user\n"
797 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
798
799 #: common/simple-pwquery.c:592 common/simple-pwquery.c:679
800 #, fuzzy
801 msgid "problem with the agent\n"
802 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
803
804 #: common/sysutils.c:105
805 #, c-format
806 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
807 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
808
809 #: common/sysutils.c:200
810 #, fuzzy, c-format
811 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
812 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
813
814 #: common/sysutils.c:232
815 #, fuzzy, c-format
816 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
817 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
818
819 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
820 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
821 msgid "yes"
822 msgstr "íáé|íáß"
823
824 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
825 msgid "yY"
826 msgstr "yY"
827
828 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
829 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
830 msgid "no"
831 msgstr "ü÷é|ï÷é"
832
833 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
834 msgid "nN"
835 msgstr "nN"
836
837 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
838 #: common/yesno.c:72
839 msgid "quit"
840 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
841
842 #: common/yesno.c:75
843 msgid "qQ"
844 msgstr "qQ"
845
846 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
847 #: common/yesno.c:109
848 msgid "okay|okay"
849 msgstr ""
850
851 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
852 #: common/yesno.c:111
853 msgid "cancel|cancel"
854 msgstr ""
855
856 #: common/yesno.c:112
857 msgid "oO"
858 msgstr ""
859
860 #: common/yesno.c:113
861 #, fuzzy
862 msgid "cC"
863 msgstr "c"
864
865 #: common/miscellaneous.c:77
866 #, c-format
867 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
868 msgstr ""
869
870 #: common/miscellaneous.c:80
871 #, c-format
872 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
873 msgstr ""
874
875 #: common/asshelp.c:244 tools/gpg-connect-agent.c:2101
876 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
877 msgstr ""
878
879 #: common/asshelp.c:349
880 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
881 msgstr ""
882
883 #: common/audit.c:692
884 #, fuzzy
885 msgid "Certificate chain available"
886 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
887
888 #: common/audit.c:699
889 #, fuzzy
890 msgid "root certificate missing"
891 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
892
893 #: common/audit.c:725
894 msgid "Data encryption succeeded"
895 msgstr ""
896
897 #: common/audit.c:730 common/audit.c:791 common/audit.c:811 common/audit.c:835
898 #, fuzzy
899 msgid "Data available"
900 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
901
902 #: common/audit.c:733
903 #, fuzzy
904 msgid "Session key created"
905 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
906
907 #: common/audit.c:738
908 #, fuzzy, c-format
909 msgid "algorithm: %s"
910 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
911
912 #: common/audit.c:740 common/audit.c:742
913 #, fuzzy, c-format
914 msgid "unsupported algorithm: %s"
915 msgstr ""
916 "\n"
917 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
918
919 #: common/audit.c:744
920 #, fuzzy
921 msgid "seems to be not encrypted"
922 msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
923
924 #: common/audit.c:750
925 msgid "Number of recipients"
926 msgstr ""
927
928 #: common/audit.c:758
929 #, c-format
930 msgid "Recipient %d"
931 msgstr ""
932
933 #: common/audit.c:786
934 msgid "Data signing succeeded"
935 msgstr ""
936
937 #: common/audit.c:806
938 msgid "Data decryption succeeded"
939 msgstr ""
940
941 #: common/audit.c:831
942 #, fuzzy
943 msgid "Data verification succeeded"
944 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
945
946 #: common/audit.c:840
947 #, fuzzy
948 msgid "Signature available"
949 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
950
951 #: common/audit.c:845
952 #, fuzzy
953 msgid "Parsing signature succeeded"
954 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
955
956 #: common/audit.c:850
957 #, fuzzy, c-format
958 msgid "Bad hash algorithm: %s"
959 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
960
961 #: common/audit.c:865
962 #, fuzzy, c-format
963 msgid "Signature %d"
964 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
965
966 #: common/audit.c:881
967 #, fuzzy
968 msgid "Certificate chain valid"
969 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
970
971 #: common/audit.c:892
972 #, fuzzy
973 msgid "Root certificate trustworthy"
974 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
975
976 #: common/audit.c:902
977 #, fuzzy
978 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
979 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
980
981 #: common/audit.c:919
982 #, fuzzy
983 msgid "Included certificates"
984 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
985
986 #: common/audit.c:978
987 msgid "No audit log entries."
988 msgstr ""
989
990 #: common/audit.c:1027
991 #, fuzzy
992 msgid "Unknown operation"
993 msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
994
995 #: common/audit.c:1045
996 msgid "Gpg-Agent usable"
997 msgstr ""
998
999 #: common/audit.c:1055
1000 msgid "Dirmngr usable"
1001 msgstr ""
1002
1003 #: common/audit.c:1091
1004 #, fuzzy, c-format
1005 msgid "No help available for `%s'."
1006 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
1007
1008 #: common/helpfile.c:80
1009 #, fuzzy
1010 msgid "ignoring garbage line"
1011 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1012
1013 #: g10/armor.c:379
1014 #, c-format
1015 msgid "armor: %s\n"
1016 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
1017
1018 #: g10/armor.c:418
1019 msgid "invalid armor header: "
1020 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1021
1022 #: g10/armor.c:429
1023 msgid "armor header: "
1024 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1025
1026 #: g10/armor.c:442
1027 msgid "invalid clearsig header\n"
1028 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
1029
1030 #: g10/armor.c:455
1031 #, fuzzy
1032 msgid "unknown armor header: "
1033 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1034
1035 #: g10/armor.c:508
1036 msgid "nested clear text signatures\n"
1037 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
1038
1039 #: g10/armor.c:643
1040 #, fuzzy
1041 msgid "unexpected armor: "
1042 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
1043
1044 #: g10/armor.c:655
1045 msgid "invalid dash escaped line: "
1046 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
1047
1048 #: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
1049 #, fuzzy, c-format
1050 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1051 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
1052
1053 #: g10/armor.c:852
1054 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1055 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
1056
1057 #: g10/armor.c:886
1058 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1059 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
1060
1061 #: g10/armor.c:894
1062 msgid "malformed CRC\n"
1063 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
1064
1065 #: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
1066 #, fuzzy, c-format
1067 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1068 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
1069
1070 #: g10/armor.c:918
1071 #, fuzzy
1072 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1073 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
1074
1075 #: g10/armor.c:922
1076 msgid "error in trailer line\n"
1077 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1078
1079 #: g10/armor.c:1233
1080 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1081 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1082
1083 #: g10/armor.c:1238
1084 #, c-format
1085 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1086 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
1087
1088 #: g10/armor.c:1242
1089 msgid ""
1090 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1091 msgstr ""
1092 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
1093 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
1094
1095 #: g10/build-packet.c:976
1096 msgid ""
1097 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1098 "an '='\n"
1099 msgstr ""
1100 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1101 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1102
1103 #: g10/build-packet.c:988
1104 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1105 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1106
1107 #: g10/build-packet.c:994
1108 #, fuzzy
1109 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1110 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1111
1112 #: g10/build-packet.c:1012
1113 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1114 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1115
1116 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
1117 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1118 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
1119
1120 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
1121 msgid "not human readable"
1122 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
1123
1124 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:358
1125 #, fuzzy, c-format
1126 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1127 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
1128
1129 #: g10/card-util.c:67
1130 #, c-format
1131 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1132 msgstr ""
1133
1134 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1485 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1549
1135 #: g10/keygen.c:2924 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
1136 #, fuzzy
1137 msgid "can't do this in batch mode\n"
1138 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
1139
1140 #: g10/card-util.c:83
1141 #, fuzzy
1142 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1143 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1144
1145 #: g10/card-util.c:85 scd/app-openpgp.c:1849
1146 #, fuzzy
1147 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1148 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
1149
1150 #: g10/card-util.c:122 g10/card-util.c:1215 g10/card-util.c:1294
1151 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1597
1152 #: g10/keygen.c:1664 sm/certreqgen-ui.c:128 sm/certreqgen-ui.c:182
1153 msgid "Your selection? "
1154 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
1155
1156 #: g10/card-util.c:256 g10/card-util.c:306
1157 msgid "[not set]"
1158 msgstr ""
1159
1160 #: g10/card-util.c:465
1161 #, fuzzy
1162 msgid "male"
1163 msgstr "enable"
1164
1165 #: g10/card-util.c:466
1166 #, fuzzy
1167 msgid "female"
1168 msgstr "enable"
1169
1170 #: g10/card-util.c:466
1171 #, fuzzy
1172 msgid "unspecified"
1173 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
1174
1175 #: g10/card-util.c:493
1176 #, fuzzy
1177 msgid "not forced"
1178 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1179
1180 #: g10/card-util.c:493
1181 msgid "forced"
1182 msgstr ""
1183
1184 #: g10/card-util.c:574
1185 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1186 msgstr ""
1187
1188 #: g10/card-util.c:576
1189 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1190 msgstr ""
1191
1192 #: g10/card-util.c:578
1193 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1194 msgstr ""
1195
1196 #: g10/card-util.c:595
1197 msgid "Cardholder's surname: "
1198 msgstr ""
1199
1200 #: g10/card-util.c:597
1201 msgid "Cardholder's given name: "
1202 msgstr ""
1203
1204 #: g10/card-util.c:615
1205 #, c-format
1206 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1207 msgstr ""
1208
1209 #: g10/card-util.c:636
1210 #, fuzzy
1211 msgid "URL to retrieve public key: "
1212 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
1213
1214 #: g10/card-util.c:644
1215 #, c-format
1216 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1217 msgstr ""
1218
1219 #: g10/card-util.c:740 tools/no-libgcrypt.c:30
1220 #, fuzzy, c-format
1221 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1222 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1223
1224 #: g10/card-util.c:752 g10/import.c:283
1225 #, c-format
1226 msgid "error reading `%s': %s\n"
1227 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
1228
1229 #: g10/card-util.c:779
1230 msgid "Login data (account name): "
1231 msgstr ""
1232
1233 #: g10/card-util.c:789
1234 #, c-format
1235 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1236 msgstr ""
1237
1238 #: g10/card-util.c:824
1239 msgid "Private DO data: "
1240 msgstr ""
1241
1242 #: g10/card-util.c:834
1243 #, c-format
1244 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1245 msgstr ""
1246
1247 #: g10/card-util.c:884
1248 #, fuzzy
1249 msgid "Language preferences: "
1250 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
1251
1252 #: g10/card-util.c:892
1253 #, fuzzy
1254 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1255 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1256
1257 #: g10/card-util.c:901
1258 #, fuzzy
1259 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1260 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1261
1262 #: g10/card-util.c:922
1263 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1264 msgstr ""
1265
1266 #: g10/card-util.c:936
1267 #, fuzzy
1268 msgid "Error: invalid response.\n"
1269 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1270
1271 #: g10/card-util.c:957
1272 #, fuzzy
1273 msgid "CA fingerprint: "
1274 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1275
1276 #: g10/card-util.c:980
1277 #, fuzzy
1278 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1279 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1280
1281 #: g10/card-util.c:1028
1282 #, fuzzy, c-format
1283 msgid "key operation not possible: %s\n"
1284 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1285
1286 #: g10/card-util.c:1029
1287 #, fuzzy
1288 msgid "not an OpenPGP card"
1289 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1290
1291 #: g10/card-util.c:1038
1292 #, fuzzy, c-format
1293 msgid "error getting current key info: %s\n"
1294 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1295
1296 #: g10/card-util.c:1122
1297 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1298 msgstr ""
1299
1300 #: g10/card-util.c:1142 g10/card-util.c:1151
1301 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1302 msgstr ""
1303
1304 #: g10/card-util.c:1163
1305 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1306 msgstr ""
1307
1308 #: g10/card-util.c:1172
1309 #, c-format
1310 msgid ""
1311 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1312 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1313 "You should change them using the command --change-pin\n"
1314 msgstr ""
1315
1316 #: g10/card-util.c:1206
1317 #, fuzzy
1318 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1319 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1320
1321 #: g10/card-util.c:1208 g10/card-util.c:1285
1322 #, fuzzy
1323 msgid "   (1) Signature key\n"
1324 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1325
1326 #: g10/card-util.c:1209 g10/card-util.c:1287
1327 #, fuzzy
1328 msgid "   (2) Encryption key\n"
1329 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1330
1331 #: g10/card-util.c:1210 g10/card-util.c:1289
1332 msgid "   (3) Authentication key\n"
1333 msgstr ""
1334
1335 #: g10/card-util.c:1226 g10/card-util.c:1305 g10/keyedit.c:945
1336 #: g10/keygen.c:1601 g10/keygen.c:1629 g10/keygen.c:1703 g10/revoke.c:685
1337 msgid "Invalid selection.\n"
1338 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1339
1340 #: g10/card-util.c:1282
1341 #, fuzzy
1342 msgid "Please select where to store the key:\n"
1343 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
1344
1345 #: g10/card-util.c:1317
1346 #, fuzzy
1347 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1348 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
1349
1350 #: g10/card-util.c:1322
1351 #, fuzzy
1352 msgid "secret parts of key are not available\n"
1353 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
1354
1355 #: g10/card-util.c:1327
1356 #, fuzzy
1357 msgid "secret key already stored on a card\n"
1358 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1359
1360 #: g10/card-util.c:1396 g10/keyedit.c:1380
1361 msgid "quit this menu"
1362 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
1363
1364 #: g10/card-util.c:1398
1365 #, fuzzy
1366 msgid "show admin commands"
1367 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1368
1369 #: g10/card-util.c:1399 g10/keyedit.c:1383
1370 msgid "show this help"
1371 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
1372
1373 #: g10/card-util.c:1401
1374 #, fuzzy
1375 msgid "list all available data"
1376 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1377
1378 #: g10/card-util.c:1404
1379 msgid "change card holder's name"
1380 msgstr ""
1381
1382 #: g10/card-util.c:1405
1383 msgid "change URL to retrieve key"
1384 msgstr ""
1385
1386 #: g10/card-util.c:1406
1387 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1388 msgstr ""
1389
1390 #: g10/card-util.c:1407
1391 #, fuzzy
1392 msgid "change the login name"
1393 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
1394
1395 #: g10/card-util.c:1408
1396 #, fuzzy
1397 msgid "change the language preferences"
1398 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
1399
1400 #: g10/card-util.c:1409
1401 msgid "change card holder's sex"
1402 msgstr ""
1403
1404 #: g10/card-util.c:1410
1405 #, fuzzy
1406 msgid "change a CA fingerprint"
1407 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1408
1409 #: g10/card-util.c:1411
1410 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1411 msgstr ""
1412
1413 #: g10/card-util.c:1412
1414 #, fuzzy
1415 msgid "generate new keys"
1416 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1417
1418 #: g10/card-util.c:1413
1419 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1420 msgstr ""
1421
1422 #: g10/card-util.c:1414
1423 msgid "verify the PIN and list all data"
1424 msgstr ""
1425
1426 #: g10/card-util.c:1415
1427 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1428 msgstr ""
1429
1430 #: g10/card-util.c:1537 g10/keyedit.c:1654
1431 msgid "Command> "
1432 msgstr "ÅíôïëÞ> "
1433
1434 #: g10/card-util.c:1580
1435 #, fuzzy
1436 msgid "Admin-only command\n"
1437 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1438
1439 #: g10/card-util.c:1611
1440 #, fuzzy
1441 msgid "Admin commands are allowed\n"
1442 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1443
1444 #: g10/card-util.c:1613
1445 #, fuzzy
1446 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1447 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1448
1449 #: g10/card-util.c:1699 g10/keyedit.c:2277
1450 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1451 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1452
1453 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
1454 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1455 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1456
1457 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3969 g10/keyring.c:380 g10/keyring.c:667
1458 #, c-format
1459 msgid "can't open `%s'\n"
1460 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1461
1462 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3424 g10/keyserver.c:1729
1463 #: g10/revoke.c:226
1464 #, fuzzy, c-format
1465 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1466 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1467
1468 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2417 g10/keyserver.c:1743
1469 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1470 #, c-format
1471 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1472 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1473
1474 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1475 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1476 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
1477
1478 #: g10/delkey.c:133
1479 #, fuzzy
1480 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1481 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
1482
1483 #: g10/delkey.c:145
1484 #, fuzzy
1485 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1486 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
1487
1488 #: g10/delkey.c:153
1489 #, fuzzy
1490 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1491 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
1492
1493 #: g10/delkey.c:163
1494 #, c-format
1495 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1496 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1497
1498 #: g10/delkey.c:173
1499 msgid "ownertrust information cleared\n"
1500 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
1501
1502 #: g10/delkey.c:204
1503 #, c-format
1504 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1505 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
1506
1507 #: g10/delkey.c:206
1508 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1509 msgstr ""
1510 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
1511
1512 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1266
1513 #, c-format
1514 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1515 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1516
1517 #: g10/encode.c:232
1518 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1519 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
1520
1521 #: g10/encode.c:246
1522 #, c-format
1523 msgid "using cipher %s\n"
1524 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
1525
1526 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1527 #, c-format
1528 msgid "`%s' already compressed\n"
1529 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1530
1531 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:561
1532 #, c-format
1533 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1534 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
1535
1536 #: g10/encode.c:485
1537 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1538 msgstr ""
1539 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
1540 "pgp2\n"
1541
1542 #: g10/encode.c:510
1543 #, c-format
1544 msgid "reading from `%s'\n"
1545 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1546
1547 #: g10/encode.c:541
1548 msgid ""
1549 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1550 msgstr ""
1551 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
1552 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
1553
1554 #: g10/encode.c:559
1555 #, fuzzy, c-format
1556 msgid ""
1557 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1558 msgstr ""
1559 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1560 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1561
1562 #: g10/encode.c:655 g10/sign.c:936
1563 #, fuzzy, c-format
1564 msgid ""
1565 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1566 "preferences\n"
1567 msgstr ""
1568 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1569 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1570
1571 #: g10/encode.c:751
1572 #, c-format
1573 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1574 msgstr ""
1575 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1576 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1577
1578 #: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:862
1579 #, c-format
1580 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1581 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1582
1583 #: g10/encode.c:848
1584 #, c-format
1585 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1586 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
1587
1588 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1589 #, c-format
1590 msgid "%s encrypted data\n"
1591 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
1592
1593 #: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
1594 #, c-format
1595 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1596 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
1597
1598 #: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
1599 msgid ""
1600 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1601 msgstr ""
1602 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
1603 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
1604
1605 #: g10/encr-data.c:145
1606 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1607 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
1608
1609 #: g10/exec.c:49
1610 msgid "no remote program execution supported\n"
1611 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
1612
1613 #: g10/exec.c:313
1614 msgid ""
1615 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1616 msgstr ""
1617 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
1618 "áñ÷åßïõ\n"
1619
1620 #: g10/exec.c:343
1621 #, fuzzy
1622 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1623 msgstr ""
1624 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
1625
1626 #: g10/exec.c:421
1627 #, fuzzy, c-format
1628 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1629 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1630
1631 #: g10/exec.c:424
1632 #, fuzzy, c-format
1633 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1634 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1635
1636 #: g10/exec.c:509
1637 #, c-format
1638 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1639 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1640
1641 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1642 msgid "unnatural exit of external program\n"
1643 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1644
1645 #: g10/exec.c:535
1646 msgid "unable to execute external program\n"
1647 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1648
1649 #: g10/exec.c:552
1650 #, c-format
1651 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1652 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1653
1654 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1655 #, c-format
1656 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1657 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
1658
1659 #: g10/exec.c:609
1660 #, c-format
1661 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1662 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
1663
1664 #: g10/export.c:61
1665 #, fuzzy
1666 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1667 msgstr ""
1668 "\n"
1669 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
1670 "\n"
1671
1672 #: g10/export.c:63
1673 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1674 msgstr ""
1675
1676 #: g10/export.c:65
1677 #, fuzzy
1678 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1679 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
1680
1681 #: g10/export.c:67
1682 #, fuzzy
1683 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1684 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
1685
1686 #: g10/export.c:69
1687 #, fuzzy
1688 msgid "remove unusable parts from key during export"
1689 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
1690
1691 #: g10/export.c:71
1692 msgid "remove as much as possible from key during export"
1693 msgstr ""
1694
1695 #: g10/export.c:73
1696 msgid "export keys in an S-expression based format"
1697 msgstr ""
1698
1699 #: g10/export.c:338
1700 #, fuzzy
1701 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1702 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1703
1704 #: g10/export.c:367
1705 #, fuzzy, c-format
1706 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1707 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1708
1709 #: g10/export.c:375
1710 #, fuzzy, c-format
1711 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1712 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1713
1714 #: g10/export.c:386
1715 #, fuzzy, c-format
1716 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1717 msgstr ""
1718 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1719
1720 #: g10/export.c:537
1721 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1722 msgstr ""
1723
1724 #: g10/export.c:560
1725 #, fuzzy, c-format
1726 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1727 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1728
1729 #: g10/export.c:584
1730 #, fuzzy, c-format
1731 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1732 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
1733
1734 #: g10/export.c:633
1735 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1736 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1737
1738 #: g10/getkey.c:152
1739 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1740 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1741
1742 #: g10/getkey.c:175
1743 #, fuzzy
1744 msgid "[User ID not found]"
1745 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1746
1747 #: g10/getkey.c:1113
1748 #, c-format
1749 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1750 msgstr ""
1751
1752 #: g10/getkey.c:1118
1753 #, fuzzy, c-format
1754 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1755 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1756
1757 #: g10/getkey.c:1120
1758 #, fuzzy
1759 msgid "No fingerprint"
1760 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1761
1762 #: g10/getkey.c:1930
1763 #, fuzzy, c-format
1764 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1765 msgstr ""
1766 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1767
1768 #: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3749
1769 #, fuzzy, c-format
1770 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1771 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
1772
1773 #: g10/getkey.c:2764
1774 #, fuzzy, c-format
1775 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1776 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1777
1778 #: g10/getkey.c:2811
1779 #, fuzzy, c-format
1780 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1781 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1782
1783 #: g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:185 tools/gpgconf.c:58
1784 msgid ""
1785 "@Commands:\n"
1786 " "
1787 msgstr ""
1788 "@ÅíôïëÝò:\n"
1789 " "
1790
1791 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:187
1792 #, fuzzy
1793 msgid "make a signature"
1794 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1795
1796 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:188
1797 #, fuzzy
1798 msgid "make a clear text signature"
1799 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1800
1801 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:189
1802 msgid "make a detached signature"
1803 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1804
1805 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:190
1806 msgid "encrypt data"
1807 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1808
1809 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:191
1810 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1811 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1812
1813 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:192
1814 msgid "decrypt data (default)"
1815 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1816
1817 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:193
1818 msgid "verify a signature"
1819 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1820
1821 #: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:195
1822 msgid "list keys"
1823 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1824
1825 #: g10/gpg.c:385
1826 msgid "list keys and signatures"
1827 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1828
1829 #: g10/gpg.c:386
1830 #, fuzzy
1831 msgid "list and check key signatures"
1832 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1833
1834 #: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:200
1835 msgid "list keys and fingerprints"
1836 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1837
1838 #: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:198
1839 msgid "list secret keys"
1840 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1841
1842 #: g10/gpg.c:389
1843 msgid "generate a new key pair"
1844 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1845
1846 #: g10/gpg.c:391 sm/gpgsm.c:203
1847 msgid "remove keys from the public keyring"
1848 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1849
1850 #: g10/gpg.c:393
1851 msgid "remove keys from the secret keyring"
1852 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1853
1854 #: g10/gpg.c:394
1855 msgid "sign a key"
1856 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1857
1858 #: g10/gpg.c:395
1859 msgid "sign a key locally"
1860 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1861
1862 #: g10/gpg.c:396
1863 msgid "sign or edit a key"
1864 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1865
1866 #: g10/gpg.c:397
1867 msgid "generate a revocation certificate"
1868 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1869
1870 #: g10/gpg.c:399
1871 msgid "export keys"
1872 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1873
1874 #: g10/gpg.c:400 sm/gpgsm.c:204
1875 msgid "export keys to a key server"
1876 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1877
1878 #: g10/gpg.c:401 sm/gpgsm.c:205
1879 msgid "import keys from a key server"
1880 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1881
1882 #: g10/gpg.c:403
1883 msgid "search for keys on a key server"
1884 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1885
1886 #: g10/gpg.c:405
1887 msgid "update all keys from a keyserver"
1888 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1889
1890 #: g10/gpg.c:410
1891 msgid "import/merge keys"
1892 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1893
1894 #: g10/gpg.c:413
1895 msgid "print the card status"
1896 msgstr ""
1897
1898 #: g10/gpg.c:414
1899 msgid "change data on a card"
1900 msgstr ""
1901
1902 #: g10/gpg.c:415
1903 msgid "change a card's PIN"
1904 msgstr ""
1905
1906 #: g10/gpg.c:424
1907 msgid "update the trust database"
1908 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1909
1910 #: g10/gpg.c:431
1911 #, fuzzy
1912 msgid "print message digests"
1913 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1914
1915 #: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:210
1916 msgid "run in server mode"
1917 msgstr ""
1918
1919 #: g10/gpg.c:436 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:226
1920 #: tools/gpg-connect-agent.c:67 tools/gpgconf.c:74 tools/symcryptrun.c:157
1921 msgid ""
1922 "@\n"
1923 "Options:\n"
1924 " "
1925 msgstr ""
1926 "@\n"
1927 "ÅðéëïãÝò:\n"
1928 " "
1929
1930 #: g10/gpg.c:438 sm/gpgsm.c:228
1931 msgid "create ascii armored output"
1932 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1933
1934 #: g10/gpg.c:441 sm/gpgsm.c:241
1935 #, fuzzy
1936 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1937 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1938
1939 #: g10/gpg.c:454 sm/gpgsm.c:278
1940 #, fuzzy
1941 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1942 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1943
1944 #: g10/gpg.c:457
1945 #, fuzzy
1946 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1947 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1948
1949 #: g10/gpg.c:463
1950 msgid "use canonical text mode"
1951 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1952
1953 #: g10/gpg.c:480 sm/gpgsm.c:280
1954 #, fuzzy
1955 msgid "|FILE|write output to FILE"
1956 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
1957
1958 #: g10/gpg.c:496 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:291 tools/gpgconf.c:79
1959 msgid "do not make any changes"
1960 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1961
1962 #: g10/gpg.c:497
1963 msgid "prompt before overwriting"
1964 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1965
1966 #: g10/gpg.c:549
1967 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1968 msgstr ""
1969
1970 #: g10/gpg.c:580 sm/gpgsm.c:335
1971 msgid ""
1972 "@\n"
1973 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1974 msgstr ""
1975 "@\n"
1976 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1977
1978 #: g10/gpg.c:583 sm/gpgsm.c:338
1979 msgid ""
1980 "@\n"
1981 "Examples:\n"
1982 "\n"
1983 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1984 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1985 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1986 " --list-keys [names]        show keys\n"
1987 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1988 msgstr ""
1989 "@\n"
1990 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1991 "\n"
1992 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1993 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1994 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1995 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1996 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1997
1998 #: g10/gpg.c:808 g10/gpgv.c:114
1999 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
2000 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
2001
2002 #: g10/gpg.c:831
2003 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
2004 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2005
2006 #: g10/gpg.c:834
2007 msgid ""
2008 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2009 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
2010 "default operation depends on the input data\n"
2011 msgstr ""
2012 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2013 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
2014 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
2015
2016 #: g10/gpg.c:845 sm/gpgsm.c:536
2017 msgid ""
2018 "\n"
2019 "Supported algorithms:\n"
2020 msgstr ""
2021 "\n"
2022 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
2023
2024 #: g10/gpg.c:848
2025 msgid "Pubkey: "
2026 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
2027
2028 #: g10/gpg.c:855 g10/keyedit.c:2343
2029 msgid "Cipher: "
2030 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
2031
2032 #: g10/gpg.c:862
2033 msgid "Hash: "
2034 msgstr "Hash: "
2035
2036 #: g10/gpg.c:869 g10/keyedit.c:2388
2037 msgid "Compression: "
2038 msgstr "Óõìðßåóç: "
2039
2040 #: g10/gpg.c:939
2041 msgid "usage: gpg [options] "
2042 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
2043
2044 #: g10/gpg.c:1115 sm/gpgsm.c:675
2045 msgid "conflicting commands\n"
2046 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
2047
2048 #: g10/gpg.c:1133
2049 #, fuzzy, c-format
2050 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
2051 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
2052
2053 #: g10/gpg.c:1330
2054 #, fuzzy, c-format
2055 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
2056 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2057
2058 #: g10/gpg.c:1333
2059 #, fuzzy, c-format
2060 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
2061 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2062
2063 #: g10/gpg.c:1336
2064 #, fuzzy, c-format
2065 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
2066 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2067
2068 #: g10/gpg.c:1342
2069 #, fuzzy, c-format
2070 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
2071 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2072
2073 #: g10/gpg.c:1345
2074 #, fuzzy, c-format
2075 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
2076 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2077
2078 #: g10/gpg.c:1348
2079 #, fuzzy, c-format
2080 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
2081 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2082
2083 #: g10/gpg.c:1354
2084 #, fuzzy, c-format
2085 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
2086 msgstr ""
2087 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2088
2089 #: g10/gpg.c:1357
2090 #, fuzzy, c-format
2091 msgid ""
2092 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
2093 msgstr ""
2094 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2095
2096 #: g10/gpg.c:1360
2097 #, fuzzy, c-format
2098 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
2099 msgstr ""
2100 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2101
2102 #: g10/gpg.c:1366
2103 #, fuzzy, c-format
2104 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
2105 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2106
2107 #: g10/gpg.c:1369
2108 #, fuzzy, c-format
2109 msgid ""
2110 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
2111 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2112
2113 #: g10/gpg.c:1372
2114 #, fuzzy, c-format
2115 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
2116 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2117
2118 #: g10/gpg.c:1551
2119 #, fuzzy, c-format
2120 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
2121 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
2122
2123 #: g10/gpg.c:1651
2124 msgid "display photo IDs during key listings"
2125 msgstr ""
2126
2127 #: g10/gpg.c:1653
2128 msgid "show policy URLs during signature listings"
2129 msgstr ""
2130
2131 #: g10/gpg.c:1655
2132 #, fuzzy
2133 msgid "show all notations during signature listings"
2134 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2135
2136 #: g10/gpg.c:1657
2137 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2138 msgstr ""
2139
2140 #: g10/gpg.c:1661
2141 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2142 msgstr ""
2143
2144 #: g10/gpg.c:1663
2145 #, fuzzy
2146 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2147 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2148
2149 #: g10/gpg.c:1665
2150 msgid "show user ID validity during key listings"
2151 msgstr ""
2152
2153 #: g10/gpg.c:1667
2154 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2155 msgstr ""
2156
2157 #: g10/gpg.c:1669
2158 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2159 msgstr ""
2160
2161 #: g10/gpg.c:1671
2162 #, fuzzy
2163 msgid "show the keyring name in key listings"
2164 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
2165
2166 #: g10/gpg.c:1673
2167 #, fuzzy
2168 msgid "show expiration dates during signature listings"
2169 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2170
2171 #: g10/gpg.c:1834
2172 #, c-format
2173 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2174 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
2175
2176 #: g10/gpg.c:1926
2177 #, c-format
2178 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2179 msgstr ""
2180
2181 #: g10/gpg.c:2309 g10/gpg.c:2995 g10/gpg.c:3007
2182 #, c-format
2183 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2184 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
2185
2186 #: g10/gpg.c:2490 g10/gpg.c:2502
2187 #, fuzzy, c-format
2188 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2189 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2190
2191 #: g10/gpg.c:2584
2192 #, fuzzy, c-format
2193 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2194 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2195
2196 #: g10/gpg.c:2607 g10/gpg.c:2802 g10/keyedit.c:4107
2197 #, fuzzy
2198 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2199 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
2200
2201 #: g10/gpg.c:2619
2202 #, fuzzy, c-format
2203 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2204 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2205
2206 #: g10/gpg.c:2622
2207 #, fuzzy
2208 msgid "invalid keyserver options\n"
2209 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2210
2211 #: g10/gpg.c:2629
2212 #, c-format
2213 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2214 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2215
2216 #: g10/gpg.c:2632
2217 msgid "invalid import options\n"
2218 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2219
2220 #: g10/gpg.c:2639
2221 #, c-format
2222 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2223 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2224
2225 #: g10/gpg.c:2642
2226 msgid "invalid export options\n"
2227 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2228
2229 #: g10/gpg.c:2649
2230 #, fuzzy, c-format
2231 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2232 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2233
2234 #: g10/gpg.c:2652
2235 #, fuzzy
2236 msgid "invalid list options\n"
2237 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2238
2239 #: g10/gpg.c:2660
2240 msgid "display photo IDs during signature verification"
2241 msgstr ""
2242
2243 #: g10/gpg.c:2662
2244 msgid "show policy URLs during signature verification"
2245 msgstr ""
2246
2247 #: g10/gpg.c:2664
2248 #, fuzzy
2249 msgid "show all notations during signature verification"
2250 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2251
2252 #: g10/gpg.c:2666
2253 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2254 msgstr ""
2255
2256 #: g10/gpg.c:2670
2257 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2258 msgstr ""
2259
2260 #: g10/gpg.c:2672
2261 #, fuzzy
2262 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2263 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2264
2265 #: g10/gpg.c:2674
2266 #, fuzzy
2267 msgid "show user ID validity during signature verification"
2268 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2269
2270 #: g10/gpg.c:2676
2271 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2272 msgstr ""
2273
2274 #: g10/gpg.c:2678
2275 #, fuzzy
2276 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2277 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2278
2279 #: g10/gpg.c:2680
2280 msgid "validate signatures with PKA data"
2281 msgstr ""
2282
2283 #: g10/gpg.c:2682
2284 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2285 msgstr ""
2286
2287 #: g10/gpg.c:2689
2288 #, fuzzy, c-format
2289 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2290 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2291
2292 #: g10/gpg.c:2692
2293 #, fuzzy
2294 msgid "invalid verify options\n"
2295 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2296
2297 #: g10/gpg.c:2699
2298 #, c-format
2299 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2300 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
2301
2302 #: g10/gpg.c:2874
2303 #, fuzzy, c-format
2304 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2305 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2306
2307 #: g10/gpg.c:2877
2308 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2309 msgstr ""
2310
2311 #: g10/gpg.c:2984 sm/gpgsm.c:1386
2312 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2313 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
2314
2315 #: g10/gpg.c:2988
2316 #, c-format
2317 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2318 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
2319
2320 #: g10/gpg.c:2997
2321 #, c-format
2322 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2323 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
2324
2325 #: g10/gpg.c:3000
2326 #, c-format
2327 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2328 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
2329
2330 #: g10/gpg.c:3015
2331 #, fuzzy, c-format
2332 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2333 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2334
2335 #: g10/gpg.c:3029
2336 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2337 msgstr ""
2338 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
2339
2340 #: g10/gpg.c:3035
2341 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2342 msgstr ""
2343 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
2344 "êáôÜóôáóç\n"
2345
2346 #: g10/gpg.c:3041
2347 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2348 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
2349
2350 #: g10/gpg.c:3054
2351 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2352 msgstr ""
2353 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
2354
2355 #: g10/gpg.c:3120 g10/gpg.c:3144 sm/gpgsm.c:1458
2356 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2357 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2358
2359 #: g10/gpg.c:3126 g10/gpg.c:3150 sm/gpgsm.c:1466 sm/gpgsm.c:1472
2360 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2361 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2362
2363 #: g10/gpg.c:3132
2364 #, fuzzy
2365 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2366 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2367
2368 #: g10/gpg.c:3138
2369 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2370 msgstr ""
2371 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
2372 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2373
2374 #: g10/gpg.c:3153
2375 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2376 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
2377
2378 #: g10/gpg.c:3155
2379 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2380 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
2381
2382 #: g10/gpg.c:3157
2383 #, fuzzy
2384 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2385 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
2386
2387 #: g10/gpg.c:3159
2388 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2389 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2390
2391 #: g10/gpg.c:3161
2392 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2393 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2394
2395 #: g10/gpg.c:3164
2396 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2397 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
2398
2399 #: g10/gpg.c:3168
2400 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2401 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
2402
2403 #: g10/gpg.c:3175
2404 msgid "invalid default preferences\n"
2405 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
2406
2407 #: g10/gpg.c:3184
2408 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2409 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
2410
2411 #: g10/gpg.c:3188
2412 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2413 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
2414
2415 #: g10/gpg.c:3192
2416 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2417 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
2418
2419 #: g10/gpg.c:3225
2420 #, c-format
2421 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2422 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
2423
2424 #: g10/gpg.c:3272
2425 #, fuzzy, c-format
2426 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2427 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2428
2429 #: g10/gpg.c:3277
2430 #, fuzzy, c-format
2431 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2432 msgstr ""
2433 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2434
2435 #: g10/gpg.c:3282
2436 #, fuzzy, c-format
2437 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2438 msgstr ""
2439 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2440
2441 #: g10/gpg.c:3365
2442 #, c-format
2443 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2444 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
2445
2446 #: g10/gpg.c:3376
2447 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2448 msgstr ""
2449 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
2450 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2451
2452 #: g10/gpg.c:3397
2453 msgid "--store [filename]"
2454 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2455
2456 #: g10/gpg.c:3404
2457 msgid "--symmetric [filename]"
2458 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2459
2460 #: g10/gpg.c:3406
2461 #, fuzzy, c-format
2462 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2463 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2464
2465 #: g10/gpg.c:3416
2466 msgid "--encrypt [filename]"
2467 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2468
2469 #: g10/gpg.c:3429
2470 #, fuzzy
2471 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2472 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2473
2474 #: g10/gpg.c:3431
2475 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2476 msgstr ""
2477
2478 #: g10/gpg.c:3434
2479 #, fuzzy, c-format
2480 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2481 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2482
2483 #: g10/gpg.c:3452
2484 msgid "--sign [filename]"
2485 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2486
2487 #: g10/gpg.c:3465
2488 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2489 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2490
2491 #: g10/gpg.c:3480
2492 #, fuzzy
2493 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2494 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2495
2496 #: g10/gpg.c:3482
2497 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2498 msgstr ""
2499
2500 #: g10/gpg.c:3485
2501 #, fuzzy, c-format
2502 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2503 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2504
2505 #: g10/gpg.c:3505
2506 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2507 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2508
2509 #: g10/gpg.c:3514
2510 msgid "--clearsign [filename]"
2511 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2512
2513 #: g10/gpg.c:3539
2514 msgid "--decrypt [filename]"
2515 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2516
2517 #: g10/gpg.c:3547
2518 msgid "--sign-key user-id"
2519 msgstr "--sign-key user-id"
2520
2521 #: g10/gpg.c:3551
2522 msgid "--lsign-key user-id"
2523 msgstr "--lsign-key user-id"
2524
2525 #: g10/gpg.c:3572
2526 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2527 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
2528
2529 #: g10/gpg.c:3664
2530 #, c-format
2531 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2532 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2533
2534 #: g10/gpg.c:3666
2535 #, c-format
2536 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2537 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
2538
2539 #: g10/gpg.c:3668
2540 #, c-format
2541 msgid "key export failed: %s\n"
2542 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2543
2544 #: g10/gpg.c:3679
2545 #, c-format
2546 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2547 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2548
2549 #: g10/gpg.c:3689
2550 #, c-format
2551 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2552 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2553
2554 #: g10/gpg.c:3740
2555 #, c-format
2556 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2557 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2558
2559 #: g10/gpg.c:3748
2560 #, c-format
2561 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2562 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2563
2564 #: g10/gpg.c:3838
2565 #, c-format
2566 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2567 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2568
2569 #: g10/gpg.c:3955
2570 msgid "[filename]"
2571 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
2572
2573 #: g10/gpg.c:3959
2574 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2575 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
2576
2577 #: g10/gpg.c:4271
2578 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2579 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2580
2581 #: g10/gpg.c:4273
2582 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2583 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2584
2585 #: g10/gpg.c:4306
2586 #, fuzzy
2587 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2588 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2589
2590 #: g10/gpgv.c:74
2591 #, fuzzy
2592 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2593 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
2594
2595 #: g10/gpgv.c:76
2596 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2597 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
2598
2599 #: g10/gpgv.c:78 sm/gpgsm.c:325
2600 msgid "|FD|write status info to this FD"
2601 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
2602
2603 #: g10/gpgv.c:117
2604 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2605 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2606
2607 #: g10/gpgv.c:119
2608 msgid ""
2609 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2610 "Check signatures against known trusted keys\n"
2611 msgstr ""
2612 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2613 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
2614
2615 #: g10/helptext.c:72
2616 msgid "No help available"
2617 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2618
2619 #: g10/helptext.c:82
2620 #, c-format
2621 msgid "No help available for `%s'"
2622 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2623
2624 #: g10/import.c:94
2625 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2626 msgstr ""
2627
2628 #: g10/import.c:96
2629 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2630 msgstr ""
2631
2632 #: g10/import.c:98
2633 #, fuzzy
2634 msgid "do not update the trustdb after import"
2635 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2636
2637 #: g10/import.c:100
2638 #, fuzzy
2639 msgid "create a public key when importing a secret key"
2640 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2641
2642 #: g10/import.c:102
2643 msgid "only accept updates to existing keys"
2644 msgstr ""
2645
2646 #: g10/import.c:104
2647 #, fuzzy
2648 msgid "remove unusable parts from key after import"
2649 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2650
2651 #: g10/import.c:106
2652 msgid "remove as much as possible from key after import"
2653 msgstr ""
2654
2655 #: g10/import.c:269
2656 #, c-format
2657 msgid "skipping block of type %d\n"
2658 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2659
2660 #: g10/import.c:278
2661 #, fuzzy, c-format
2662 msgid "%lu keys processed so far\n"
2663 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2664
2665 #: g10/import.c:295
2666 #, c-format
2667 msgid "Total number processed: %lu\n"
2668 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2669
2670 #: g10/import.c:297
2671 #, c-format
2672 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2673 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2674
2675 #: g10/import.c:300
2676 #, c-format
2677 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2678 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2679
2680 #: g10/import.c:302 sm/import.c:112
2681 #, c-format
2682 msgid "              imported: %lu"
2683 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2684
2685 #: g10/import.c:308 sm/import.c:116
2686 #, c-format
2687 msgid "             unchanged: %lu\n"
2688 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2689
2690 #: g10/import.c:310
2691 #, c-format
2692 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2693 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2694
2695 #: g10/import.c:312
2696 #, c-format
2697 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2698 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2699
2700 #: g10/import.c:314
2701 #, c-format
2702 msgid "        new signatures: %lu\n"
2703 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2704
2705 #: g10/import.c:316
2706 #, c-format
2707 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2708 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2709
2710 #: g10/import.c:318 sm/import.c:118
2711 #, c-format
2712 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2713 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2714
2715 #: g10/import.c:320 sm/import.c:120
2716 #, c-format
2717 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2718 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2719
2720 #: g10/import.c:322 sm/import.c:122
2721 #, c-format
2722 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2723 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2724
2725 #: g10/import.c:324 sm/import.c:124
2726 #, c-format
2727 msgid "          not imported: %lu\n"
2728 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2729
2730 #: g10/import.c:326
2731 #, fuzzy, c-format
2732 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2733 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2734
2735 #: g10/import.c:328
2736 #, fuzzy, c-format
2737 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2738 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2739
2740 #: g10/import.c:569
2741 #, c-format
2742 msgid ""
2743 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2744 "algorithms on these user IDs:\n"
2745 msgstr ""
2746
2747 #: g10/import.c:610
2748 #, c-format
2749 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2750 msgstr ""
2751
2752 #: g10/import.c:625
2753 #, fuzzy, c-format
2754 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2755 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2756
2757 #: g10/import.c:637
2758 #, c-format
2759 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2760 msgstr ""
2761
2762 #: g10/import.c:650
2763 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2764 msgstr ""
2765
2766 #: g10/import.c:652
2767 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2768 msgstr ""
2769
2770 #: g10/import.c:676
2771 #, c-format
2772 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2773 msgstr ""
2774
2775 #: g10/import.c:729 g10/import.c:1137
2776 #, fuzzy, c-format
2777 msgid "key %s: no user ID\n"
2778 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2779
2780 #: g10/import.c:758
2781 #, fuzzy, c-format
2782 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2783 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2784
2785 #: g10/import.c:773
2786 #, fuzzy, c-format
2787 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2788 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2789
2790 #: g10/import.c:779
2791 #, fuzzy, c-format
2792 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2793 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2794
2795 #: g10/import.c:781
2796 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2797 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2798
2799 #: g10/import.c:791 g10/import.c:1261
2800 #, fuzzy, c-format
2801 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2802 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2803
2804 #: g10/import.c:797
2805 #, fuzzy, c-format
2806 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2807 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2808
2809 #: g10/import.c:806
2810 #, c-format
2811 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2812 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2813
2814 #: g10/import.c:811 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1111
2815 #, c-format
2816 msgid "writing to `%s'\n"
2817 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2818
2819 #: g10/import.c:815 g10/import.c:910 g10/import.c:1177 g10/import.c:1322
2820 #: g10/import.c:2431 g10/import.c:2453
2821 #, c-format
2822 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2823 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2824
2825 #: g10/import.c:834
2826 #, fuzzy, c-format
2827 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2828 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2829
2830 #: g10/import.c:858
2831 #, fuzzy, c-format
2832 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2833 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2834
2835 #: g10/import.c:875 g10/import.c:1279
2836 #, fuzzy, c-format
2837 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2838 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2839
2840 #: g10/import.c:883 g10/import.c:1286
2841 #, fuzzy, c-format
2842 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2843 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2844
2845 #: g10/import.c:920
2846 #, fuzzy, c-format
2847 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2848 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2849
2850 #: g10/import.c:923
2851 #, fuzzy, c-format
2852 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2853 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2854
2855 #: g10/import.c:926
2856 #, fuzzy, c-format
2857 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2858 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2859
2860 #: g10/import.c:929
2861 #, fuzzy, c-format
2862 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2863 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2864
2865 #: g10/import.c:932
2866 #, fuzzy, c-format
2867 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2868 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2869
2870 #: g10/import.c:935
2871 #, fuzzy, c-format
2872 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2873 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2874
2875 #: g10/import.c:938
2876 #, fuzzy, c-format
2877 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2878 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2879
2880 #: g10/import.c:941
2881 #, fuzzy, c-format
2882 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2883 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2884
2885 #: g10/import.c:944
2886 #, fuzzy, c-format
2887 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2888 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2889
2890 #: g10/import.c:947
2891 #, fuzzy, c-format
2892 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2893 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2894
2895 #: g10/import.c:971
2896 #, fuzzy, c-format
2897 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2898 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2899
2900 #: g10/import.c:1143
2901 #, fuzzy, c-format
2902 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2903 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2904
2905 #: g10/import.c:1154
2906 #, fuzzy
2907 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2908 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2909
2910 #: g10/import.c:1171 g10/import.c:2446
2911 #, c-format
2912 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2913 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2914
2915 #: g10/import.c:1182
2916 #, fuzzy, c-format
2917 msgid "key %s: secret key imported\n"
2918 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2919
2920 #: g10/import.c:1212
2921 #, fuzzy, c-format
2922 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2923 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2924
2925 #: g10/import.c:1222
2926 #, fuzzy, c-format
2927 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2928 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2929
2930 #: g10/import.c:1254
2931 #, fuzzy, c-format
2932 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2933 msgstr ""
2934 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2935 "áíÜêëçóçò\n"
2936
2937 #: g10/import.c:1297
2938 #, fuzzy, c-format
2939 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2940 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2941
2942 #: g10/import.c:1329
2943 #, fuzzy, c-format
2944 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2945 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2946
2947 #: g10/import.c:1398
2948 #, fuzzy, c-format
2949 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2950 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2951
2952 #: g10/import.c:1413
2953 #, fuzzy, c-format
2954 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2955 msgstr ""
2956 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
2957 "s\"\n"
2958
2959 #: g10/import.c:1415
2960 #, fuzzy, c-format
2961 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2962 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2963
2964 #: g10/import.c:1433
2965 #, fuzzy, c-format
2966 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2967 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2968
2969 #: g10/import.c:1444 g10/import.c:1494
2970 #, fuzzy, c-format
2971 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2972 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2973
2974 #: g10/import.c:1446
2975 #, fuzzy, c-format
2976 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2977 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2978
2979 #: g10/import.c:1461
2980 #, fuzzy, c-format
2981 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2982 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2983
2984 #: g10/import.c:1483
2985 #, fuzzy, c-format
2986 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2987 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2988
2989 #: g10/import.c:1496
2990 #, fuzzy, c-format
2991 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2992 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2993
2994 #: g10/import.c:1511
2995 #, fuzzy, c-format
2996 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2997 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2998
2999 #: g10/import.c:1555
3000 #, fuzzy, c-format
3001 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3002 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
3003
3004 #: g10/import.c:1576
3005 #, fuzzy, c-format
3006 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3007 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
3008
3009 #: g10/import.c:1603
3010 #, fuzzy, c-format
3011 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3012 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
3013
3014 #: g10/import.c:1613
3015 #, fuzzy, c-format
3016 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3017 msgstr ""
3018 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
3019
3020 #: g10/import.c:1630
3021 #, fuzzy, c-format
3022 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3023 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
3024
3025 #: g10/import.c:1644
3026 #, fuzzy, c-format
3027 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3028 msgstr ""
3029 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
3030
3031 #: g10/import.c:1652
3032 #, fuzzy, c-format
3033 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3034 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
3035
3036 #: g10/import.c:1781
3037 #, fuzzy, c-format
3038 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3039 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
3040
3041 #: g10/import.c:1843
3042 #, fuzzy, c-format
3043 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3044 msgstr ""
3045 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
3046 "08lX\n"
3047
3048 #: g10/import.c:1857
3049 #, fuzzy, c-format
3050 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3051 msgstr ""
3052 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
3053 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
3054
3055 #: g10/import.c:1916
3056 #, fuzzy, c-format
3057 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3058 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
3059
3060 #: g10/import.c:1950
3061 #, fuzzy, c-format
3062 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3063 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
3064
3065 #: g10/import.c:2351
3066 #, fuzzy
3067 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3068 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
3069
3070 #: g10/import.c:2359
3071 #, fuzzy
3072 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3073 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3074
3075 #: g10/import.c:2361
3076 #, fuzzy
3077 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3078 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3079
3080 #: g10/keydb.c:181
3081 #, c-format
3082 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3083 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3084
3085 #: g10/keydb.c:187
3086 #, c-format
3087 msgid "keyring `%s' created\n"
3088 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
3089
3090 #: g10/keydb.c:328 g10/keydb.c:331
3091 #, fuzzy, c-format
3092 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3093 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
3094
3095 #: g10/keydb.c:712
3096 #, c-format
3097 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3098 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
3099
3100 #: g10/keyedit.c:265
3101 msgid "[revocation]"
3102 msgstr "[áíÜêëçóç]"
3103
3104 #: g10/keyedit.c:266
3105 msgid "[self-signature]"
3106 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
3107
3108 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:396
3109 msgid "1 bad signature\n"
3110 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
3111
3112 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:398
3113 #, c-format
3114 msgid "%d bad signatures\n"
3115 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
3116
3117 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:400
3118 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3119 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
3120
3121 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:402
3122 #, c-format
3123 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3124 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
3125
3126 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:404
3127 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3128 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
3129
3130 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:406
3131 #, c-format
3132 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3133 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
3134
3135 #: g10/keyedit.c:356
3136 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3137 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
3138
3139 #: g10/keyedit.c:358
3140 #, c-format
3141 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3142 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
3143
3144 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:262
3145 #, fuzzy
3146 msgid ""
3147 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3148 "keys\n"
3149 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3150 "etc.)\n"
3151 msgstr ""
3152 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
3153 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
3154 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
3155 "\n"
3156
3157 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:274
3158 #, fuzzy, c-format
3159 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3160 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
3161
3162 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:276
3163 #, fuzzy, c-format
3164 msgid "  %d = I trust fully\n"
3165 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
3166
3167 #: g10/keyedit.c:438
3168 msgid ""
3169 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3170 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3171 "trust signatures on your behalf.\n"
3172 msgstr ""
3173
3174 #: g10/keyedit.c:454
3175 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3176 msgstr ""
3177
3178 #: g10/keyedit.c:598
3179 #, c-format
3180 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3181 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3182
3183 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3184 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1773
3185 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3186 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
3187
3188 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3189 #: g10/keyedit.c:1779
3190 msgid "  Unable to sign.\n"
3191 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
3192
3193 #: g10/keyedit.c:626
3194 #, c-format
3195 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3196 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
3197
3198 #: g10/keyedit.c:654
3199 #, c-format
3200 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3201 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3202
3203 #: g10/keyedit.c:682
3204 #, fuzzy, c-format
3205 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3206 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3207
3208 #: g10/keyedit.c:684
3209 #, fuzzy
3210 msgid "Sign it? (y/N) "
3211 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3212
3213 #: g10/keyedit.c:706
3214 #, c-format
3215 msgid ""
3216 "The self-signature on \"%s\"\n"
3217 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3218 msgstr ""
3219 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
3220 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3221
3222 #: g10/keyedit.c:715
3223 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3224 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
3225
3226 #: g10/keyedit.c:729
3227 #, c-format
3228 msgid ""
3229 "Your current signature on \"%s\"\n"
3230 "has expired.\n"
3231 msgstr ""
3232 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3233 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
3234
3235 #: g10/keyedit.c:733
3236 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3237 msgstr ""
3238 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
3239
3240 #: g10/keyedit.c:754
3241 #, c-format
3242 msgid ""
3243 "Your current signature on \"%s\"\n"
3244 "is a local signature.\n"
3245 msgstr ""
3246 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3247 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
3248
3249 #: g10/keyedit.c:758
3250 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3251 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
3252
3253 #: g10/keyedit.c:779
3254 #, fuzzy, c-format
3255 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3256 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3257
3258 #: g10/keyedit.c:782
3259 #, fuzzy, c-format
3260 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3261 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3262
3263 #: g10/keyedit.c:787
3264 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3265 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
3266
3267 #: g10/keyedit.c:809
3268 #, fuzzy, c-format
3269 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3270 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3271
3272 #: g10/keyedit.c:824
3273 msgid "This key has expired!"
3274 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
3275
3276 #: g10/keyedit.c:842
3277 #, c-format
3278 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3279 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
3280
3281 #: g10/keyedit.c:848
3282 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3283 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
3284
3285 #: g10/keyedit.c:888
3286 msgid ""
3287 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3288 "mode.\n"
3289 msgstr ""
3290 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
3291 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
3292
3293 #: g10/keyedit.c:890
3294 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3295 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
3296
3297 #: g10/keyedit.c:915
3298 msgid ""
3299 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3300 "belongs\n"
3301 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3302 msgstr ""
3303 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
3304 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
3305 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
3306
3307 #: g10/keyedit.c:920
3308 #, c-format
3309 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3310 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
3311
3312 #: g10/keyedit.c:922
3313 #, c-format
3314 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3315 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
3316
3317 #: g10/keyedit.c:924
3318 #, c-format
3319 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3320 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
3321
3322 #: g10/keyedit.c:926
3323 #, c-format
3324 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3325 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
3326
3327 #: g10/keyedit.c:932
3328 #, fuzzy
3329 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3330 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
3331
3332 #: g10/keyedit.c:956
3333 #, fuzzy, c-format
3334 msgid ""
3335 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3336 "key \"%s\" (%s)\n"
3337 msgstr ""
3338 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
3339 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
3340
3341 #: g10/keyedit.c:963
3342 #, fuzzy
3343 msgid "This will be a self-signature.\n"
3344 msgstr ""
3345 "\n"
3346 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
3347
3348 #: g10/keyedit.c:969
3349 #, fuzzy
3350 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3351 msgstr ""
3352 "\n"
3353 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3354
3355 #: g10/keyedit.c:977
3356 #, fuzzy
3357 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3358 msgstr ""
3359 "\n"
3360 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3361 "\n"
3362
3363 #: g10/keyedit.c:987
3364 #, fuzzy
3365 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3366 msgstr ""
3367 "\n"
3368 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3369
3370 #: g10/keyedit.c:994
3371 #, fuzzy
3372 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3373 msgstr ""
3374 "\n"
3375 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3376 "\n"
3377
3378 #: g10/keyedit.c:1001
3379 #, fuzzy
3380 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3381 msgstr ""
3382 "\n"
3383 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3384
3385 #: g10/keyedit.c:1006
3386 #, fuzzy
3387 msgid "I have checked this key casually.\n"
3388 msgstr ""
3389 "\n"
3390 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3391
3392 #: g10/keyedit.c:1011
3393 #, fuzzy
3394 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3395 msgstr ""
3396 "\n"
3397 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3398
3399 #: g10/keyedit.c:1021
3400 #, fuzzy
3401 msgid "Really sign? (y/N) "
3402 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3403
3404 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4826 g10/keyedit.c:4917 g10/keyedit.c:4981
3405 #: g10/keyedit.c:5042 g10/sign.c:316
3406 #, c-format
3407 msgid "signing failed: %s\n"
3408 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3409
3410 #: g10/keyedit.c:1131
3411 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3412 msgstr ""
3413
3414 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3623
3415 msgid "This key is not protected.\n"
3416 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3417
3418 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3610 g10/revoke.c:538
3419 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3420 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3421
3422 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3626
3423 #, fuzzy
3424 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3425 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3426
3427 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3630
3428 msgid "Key is protected.\n"
3429 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3430
3431 #: g10/keyedit.c:1186
3432 #, c-format
3433 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3434 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
3435
3436 #: g10/keyedit.c:1192
3437 msgid ""
3438 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3439 "\n"
3440 msgstr ""
3441 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
3442 "\n"
3443
3444 #: g10/keyedit.c:1207 g10/keygen.c:2163
3445 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3446 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
3447
3448 #: g10/keyedit.c:1212
3449 msgid ""
3450 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3451 "\n"
3452 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
3453
3454 #: g10/keyedit.c:1215
3455 #, fuzzy
3456 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3457 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
3458
3459 #: g10/keyedit.c:1296
3460 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3461 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
3462
3463 #: g10/keyedit.c:1382
3464 msgid "save and quit"
3465 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3466
3467 #: g10/keyedit.c:1385
3468 #, fuzzy
3469 msgid "show key fingerprint"
3470 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3471
3472 #: g10/keyedit.c:1386
3473 msgid "list key and user IDs"
3474 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3475
3476 #: g10/keyedit.c:1388
3477 msgid "select user ID N"
3478 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3479
3480 #: g10/keyedit.c:1389
3481 #, fuzzy
3482 msgid "select subkey N"
3483 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3484
3485 #: g10/keyedit.c:1390
3486 #, fuzzy
3487 msgid "check signatures"
3488 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3489
3490 #: g10/keyedit.c:1395
3491 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3492 msgstr ""
3493
3494 #: g10/keyedit.c:1400
3495 #, fuzzy
3496 msgid "sign selected user IDs locally"
3497 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3498
3499 #: g10/keyedit.c:1402
3500 #, fuzzy
3501 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3502 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3503
3504 #: g10/keyedit.c:1404
3505 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3506 msgstr ""
3507
3508 #: g10/keyedit.c:1408
3509 msgid "add a user ID"
3510 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3511
3512 #: g10/keyedit.c:1410
3513 msgid "add a photo ID"
3514 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3515
3516 #: g10/keyedit.c:1412
3517 #, fuzzy
3518 msgid "delete selected user IDs"
3519 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3520
3521 #: g10/keyedit.c:1417
3522 #, fuzzy
3523 msgid "add a subkey"
3524 msgstr "addkey"
3525
3526 #: g10/keyedit.c:1421
3527 msgid "add a key to a smartcard"
3528 msgstr ""
3529
3530 #: g10/keyedit.c:1423
3531 msgid "move a key to a smartcard"
3532 msgstr ""
3533
3534 #: g10/keyedit.c:1425
3535 msgid "move a backup key to a smartcard"
3536 msgstr ""
3537
3538 #: g10/keyedit.c:1429
3539 #, fuzzy
3540 msgid "delete selected subkeys"
3541 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3542
3543 #: g10/keyedit.c:1431
3544 msgid "add a revocation key"
3545 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3546
3547 #: g10/keyedit.c:1433
3548 #, fuzzy
3549 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3550 msgstr ""
3551 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3552
3553 #: g10/keyedit.c:1435
3554 #, fuzzy
3555 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3556 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3557
3558 #: g10/keyedit.c:1437
3559 #, fuzzy
3560 msgid "flag the selected user ID as primary"
3561 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3562
3563 #: g10/keyedit.c:1439
3564 #, fuzzy
3565 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3566 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
3567
3568 #: g10/keyedit.c:1442
3569 msgid "list preferences (expert)"
3570 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3571
3572 #: g10/keyedit.c:1444
3573 msgid "list preferences (verbose)"
3574 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3575
3576 #: g10/keyedit.c:1446
3577 #, fuzzy
3578 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3579 msgstr ""
3580 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3581
3582 #: g10/keyedit.c:1451
3583 #, fuzzy
3584 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3585 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3586
3587 #: g10/keyedit.c:1453
3588 #, fuzzy
3589 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3590 msgstr ""
3591 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3592
3593 #: g10/keyedit.c:1455
3594 msgid "change the passphrase"
3595 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3596
3597 #: g10/keyedit.c:1459
3598 msgid "change the ownertrust"
3599 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3600
3601 #: g10/keyedit.c:1461
3602 #, fuzzy
3603 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3604 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3605
3606 #: g10/keyedit.c:1463
3607 #, fuzzy
3608 msgid "revoke selected user IDs"
3609 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3610
3611 #: g10/keyedit.c:1468
3612 #, fuzzy
3613 msgid "revoke key or selected subkeys"
3614 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3615
3616 #: g10/keyedit.c:1469
3617 #, fuzzy
3618 msgid "enable key"
3619 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3620
3621 #: g10/keyedit.c:1470
3622 #, fuzzy
3623 msgid "disable key"
3624 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3625
3626 #: g10/keyedit.c:1471
3627 #, fuzzy
3628 msgid "show selected photo IDs"
3629 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3630
3631 #: g10/keyedit.c:1473
3632 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3633 msgstr ""
3634
3635 #: g10/keyedit.c:1475
3636 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3637 msgstr ""
3638
3639 #: g10/keyedit.c:1599
3640 #, fuzzy, c-format
3641 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3642 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
3643
3644 #: g10/keyedit.c:1617
3645 msgid "Secret key is available.\n"
3646 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3647
3648 #: g10/keyedit.c:1700
3649 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3650 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3651
3652 #: g10/keyedit.c:1708
3653 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3654 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3655
3656 #: g10/keyedit.c:1727
3657 msgid ""
3658 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3659 "(lsign),\n"
3660 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3661 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3662 msgstr ""
3663
3664 #: g10/keyedit.c:1767
3665 msgid "Key is revoked."
3666 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3667
3668 #: g10/keyedit.c:1786
3669 #, fuzzy
3670 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3671 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3672
3673 #: g10/keyedit.c:1793
3674 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3675 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3676
3677 #: g10/keyedit.c:1802
3678 #, fuzzy, c-format
3679 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3680 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3681
3682 #: g10/keyedit.c:1825
3683 #, c-format
3684 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3685 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3686
3687 #: g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:1867 g10/keyedit.c:2033
3688 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3689 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3690
3691 #: g10/keyedit.c:1849
3692 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3693 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3694
3695 #: g10/keyedit.c:1851
3696 #, fuzzy
3697 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3698 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3699
3700 #: g10/keyedit.c:1852
3701 #, fuzzy
3702 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3703 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3704
3705 #: g10/keyedit.c:1902
3706 #, fuzzy
3707 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3708 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3709
3710 #: g10/keyedit.c:1914
3711 #, fuzzy
3712 msgid "You must select exactly one key.\n"
3713 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3714
3715 #: g10/keyedit.c:1942
3716 msgid "Command expects a filename argument\n"
3717 msgstr ""
3718
3719 #: g10/keyedit.c:1956
3720 #, fuzzy, c-format
3721 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3722 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3723
3724 #: g10/keyedit.c:1973
3725 #, fuzzy, c-format
3726 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3727 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3728
3729 #: g10/keyedit.c:1997
3730 msgid "You must select at least one key.\n"
3731 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3732
3733 #: g10/keyedit.c:2000
3734 #, fuzzy
3735 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3736 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3737
3738 #: g10/keyedit.c:2001
3739 #, fuzzy
3740 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3741 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3742
3743 #: g10/keyedit.c:2036
3744 #, fuzzy
3745 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3746 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3747
3748 #: g10/keyedit.c:2037
3749 #, fuzzy
3750 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3751 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3752
3753 #: g10/keyedit.c:2055
3754 #, fuzzy
3755 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3756 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3757
3758 #: g10/keyedit.c:2066
3759 #, fuzzy
3760 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3761 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3762
3763 #: g10/keyedit.c:2068
3764 #, fuzzy
3765 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3766 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3767
3768 #: g10/keyedit.c:2118
3769 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3770 msgstr ""
3771
3772 #: g10/keyedit.c:2160
3773 #, fuzzy
3774 msgid "Set preference list to:\n"
3775 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3776
3777 #: g10/keyedit.c:2166
3778 #, fuzzy
3779 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3780 msgstr ""
3781 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3782
3783 #: g10/keyedit.c:2168
3784 #, fuzzy
3785 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3786 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3787
3788 #: g10/keyedit.c:2238
3789 #, fuzzy
3790 msgid "Save changes? (y/N) "
3791 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3792
3793 #: g10/keyedit.c:2241
3794 #, fuzzy
3795 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3796 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3797
3798 #: g10/keyedit.c:2251
3799 #, c-format
3800 msgid "update failed: %s\n"
3801 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3802
3803 #: g10/keyedit.c:2258
3804 #, c-format
3805 msgid "update secret failed: %s\n"
3806 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3807
3808 #: g10/keyedit.c:2265
3809 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3810 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3811
3812 #: g10/keyedit.c:2366
3813 msgid "Digest: "
3814 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3815
3816 #: g10/keyedit.c:2417
3817 msgid "Features: "
3818 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3819
3820 #: g10/keyedit.c:2428
3821 msgid "Keyserver no-modify"
3822 msgstr ""
3823
3824 #: g10/keyedit.c:2443 g10/keylist.c:314
3825 msgid "Preferred keyserver: "
3826 msgstr ""
3827
3828 #: g10/keyedit.c:2451 g10/keyedit.c:2452
3829 #, fuzzy
3830 msgid "Notations: "
3831 msgstr "Óçìåßùóç: "
3832
3833 #: g10/keyedit.c:2662
3834 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3835 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3836
3837 #: g10/keyedit.c:2721
3838 #, fuzzy, c-format
3839 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3840 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3841
3842 #: g10/keyedit.c:2742
3843 #, fuzzy, c-format
3844 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3845 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3846
3847 #: g10/keyedit.c:2748
3848 #, fuzzy
3849 msgid "(sensitive)"
3850 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3851
3852 #: g10/keyedit.c:2764 g10/keyedit.c:2820 g10/keyedit.c:2881 g10/keyedit.c:2896
3853 #: g10/keylist.c:200 g10/keyserver.c:529
3854 #, fuzzy, c-format
3855 msgid "created: %s"
3856 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3857
3858 #: g10/keyedit.c:2767 g10/keylist.c:817 g10/keylist.c:911 g10/mainproc.c:989
3859 #, fuzzy, c-format
3860 msgid "revoked: %s"
3861 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3862
3863 #: g10/keyedit.c:2769 g10/keylist.c:788 g10/keylist.c:823 g10/keylist.c:917
3864 #, fuzzy, c-format
3865 msgid "expired: %s"
3866 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3867
3868 #: g10/keyedit.c:2771 g10/keyedit.c:2822 g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:2898
3869 #: g10/keylist.c:202 g10/keylist.c:794 g10/keylist.c:829 g10/keylist.c:923
3870 #: g10/keylist.c:944 g10/keyserver.c:535 g10/mainproc.c:995
3871 #, fuzzy, c-format
3872 msgid "expires: %s"
3873 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3874
3875 #: g10/keyedit.c:2773
3876 #, fuzzy, c-format
3877 msgid "usage: %s"
3878 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3879
3880 #: g10/keyedit.c:2788
3881 #, fuzzy, c-format
3882 msgid "trust: %s"
3883 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3884
3885 #: g10/keyedit.c:2792
3886 #, c-format
3887 msgid "validity: %s"
3888 msgstr ""
3889
3890 #: g10/keyedit.c:2799
3891 msgid "This key has been disabled"
3892 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3893
3894 #: g10/keyedit.c:2827 g10/keylist.c:206
3895 msgid "card-no: "
3896 msgstr ""
3897
3898 #: g10/keyedit.c:2851
3899 msgid ""
3900 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3901 "unless you restart the program.\n"
3902 msgstr ""
3903 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3904 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3905
3906 #: g10/keyedit.c:2915 g10/keyedit.c:3261 g10/keyserver.c:539
3907 #: g10/mainproc.c:1842 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1701
3908 #, fuzzy
3909 msgid "revoked"
3910 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3911
3912 #: g10/keyedit.c:2917 g10/keyedit.c:3263 g10/keyserver.c:543
3913 #: g10/mainproc.c:1844 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1703
3914 #, fuzzy
3915 msgid "expired"
3916 msgstr "expire"
3917
3918 #: g10/keyedit.c:2982
3919 msgid ""
3920 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3921 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3922 msgstr ""
3923 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3924 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3925
3926 #: g10/keyedit.c:3043
3927 msgid ""
3928 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3929 "versions\n"
3930 "         of PGP to reject this key.\n"
3931 msgstr ""
3932 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3933 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3934
3935 #: g10/keyedit.c:3048 g10/keyedit.c:3383
3936 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3937 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3938
3939 #: g10/keyedit.c:3054
3940 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3941 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3942
3943 #: g10/keyedit.c:3194
3944 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3945 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3946
3947 #: g10/keyedit.c:3204
3948 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3949 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3950
3951 #: g10/keyedit.c:3208
3952 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3953 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3954
3955 #: g10/keyedit.c:3214
3956 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3957 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3958
3959 #: g10/keyedit.c:3228
3960 #, c-format
3961 msgid "Deleted %d signature.\n"
3962 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3963
3964 #: g10/keyedit.c:3229
3965 #, c-format
3966 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3967 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3968
3969 #: g10/keyedit.c:3232
3970 msgid "Nothing deleted.\n"
3971 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3972
3973 #: g10/keyedit.c:3265 g10/trustdb.c:1705
3974 #, fuzzy
3975 msgid "invalid"
3976 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
3977
3978 #: g10/keyedit.c:3267
3979 #, fuzzy, c-format
3980 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3981 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3982
3983 #: g10/keyedit.c:3274
3984 #, fuzzy, c-format
3985 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3986 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3987
3988 #: g10/keyedit.c:3275
3989 #, fuzzy, c-format
3990 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3991 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3992
3993 #: g10/keyedit.c:3283
3994 #, fuzzy, c-format
3995 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3996 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3997
3998 #: g10/keyedit.c:3284
3999 #, fuzzy, c-format
4000 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
4001 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4002
4003 #: g10/keyedit.c:3378
4004 msgid ""
4005 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
4006 "cause\n"
4007 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
4008 msgstr ""
4009 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
4010 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
4011 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
4012
4013 #: g10/keyedit.c:3389
4014 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
4015 msgstr ""
4016 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
4017
4018 #: g10/keyedit.c:3409
4019 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
4020 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
4021
4022 #: g10/keyedit.c:3434
4023 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
4024 msgstr ""
4025 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
4026
4027 #: g10/keyedit.c:3449
4028 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
4029 msgstr ""
4030 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
4031
4032 #: g10/keyedit.c:3471
4033 #, fuzzy
4034 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
4035 msgstr ""
4036 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
4037
4038 #: g10/keyedit.c:3490
4039 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
4040 msgstr ""
4041 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
4042 "åðáíÝëèåé!\n"
4043
4044 #: g10/keyedit.c:3496
4045 #, fuzzy
4046 msgid ""
4047 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
4048 msgstr ""
4049 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
4050 "N): "
4051
4052 #: g10/keyedit.c:3557
4053 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
4054 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
4055
4056 #: g10/keyedit.c:3563
4057 #, fuzzy
4058 msgid "Please select at most one subkey.\n"
4059 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
4060
4061 #: g10/keyedit.c:3567
4062 #, fuzzy
4063 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
4064 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
4065
4066 #: g10/keyedit.c:3570
4067 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
4068 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
4069
4070 #: g10/keyedit.c:3616
4071 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
4072 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
4073
4074 #: g10/keyedit.c:3632
4075 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
4076 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
4077
4078 #: g10/keyedit.c:3710
4079 #, fuzzy, c-format
4080 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
4081 msgstr ""
4082 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
4083 "ðéóôïðïéçèåß\n"
4084
4085 #: g10/keyedit.c:3716
4086 #, c-format
4087 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
4088 msgstr ""
4089
4090 #: g10/keyedit.c:3879
4091 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
4092 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
4093
4094 #: g10/keyedit.c:3918 g10/keyedit.c:4028 g10/keyedit.c:4148 g10/keyedit.c:4289
4095 #, fuzzy, c-format
4096 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
4097 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
4098
4099 #: g10/keyedit.c:4089
4100 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
4101 msgstr ""
4102
4103 #: g10/keyedit.c:4169
4104 #, fuzzy
4105 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
4106 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
4107
4108 #: g10/keyedit.c:4170
4109 #, fuzzy
4110 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
4111 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
4112
4113 #: g10/keyedit.c:4232
4114 #, fuzzy
4115 msgid "Enter the notation: "
4116 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
4117
4118 #: g10/keyedit.c:4381
4119 #, fuzzy
4120 msgid "Proceed? (y/N) "
4121 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
4122
4123 #: g10/keyedit.c:4445
4124 #, c-format
4125 msgid "No user ID with index %d\n"
4126 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4127
4128 #: g10/keyedit.c:4503
4129 #, fuzzy, c-format
4130 msgid "No user ID with hash %s\n"
4131 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4132
4133 #: g10/keyedit.c:4530
4134 #, fuzzy, c-format
4135 msgid "No subkey with index %d\n"
4136 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4137
4138 #: g10/keyedit.c:4665
4139 #, fuzzy, c-format
4140 msgid "user ID: \"%s\"\n"
4141 msgstr "user ID: \""
4142
4143 #: g10/keyedit.c:4668 g10/keyedit.c:4732 g10/keyedit.c:4775
4144 #, fuzzy, c-format
4145 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
4146 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
4147
4148 #: g10/keyedit.c:4670 g10/keyedit.c:4734 g10/keyedit.c:4777
4149 msgid " (non-exportable)"
4150 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
4151
4152 #: g10/keyedit.c:4674
4153 #, c-format
4154 msgid "This signature expired on %s.\n"
4155 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4156
4157 #: g10/keyedit.c:4678
4158 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
4159 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
4160
4161 #: g10/keyedit.c:4682
4162 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4163 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
4164
4165 #: g10/keyedit.c:4709
4166 #, fuzzy, c-format
4167 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4168 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
4169
4170 #: g10/keyedit.c:4735
4171 #, fuzzy
4172 msgid " (non-revocable)"
4173 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
4174
4175 #: g10/keyedit.c:4742
4176 #, fuzzy, c-format
4177 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4178 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
4179
4180 #: g10/keyedit.c:4764
4181 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4182 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
4183
4184 #: g10/keyedit.c:4784
4185 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4186 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
4187
4188 #: g10/keyedit.c:4814
4189 msgid "no secret key\n"
4190 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
4191
4192 #: g10/keyedit.c:4884
4193 #, c-format
4194 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4195 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4196
4197 #: g10/keyedit.c:4901
4198 #, c-format
4199 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4200 msgstr ""
4201 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
4202
4203 #: g10/keyedit.c:4965
4204 #, fuzzy, c-format
4205 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4206 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4207
4208 #: g10/keyedit.c:5027
4209 #, fuzzy, c-format
4210 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4211 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4212
4213 #: g10/keyedit.c:5122
4214 #, fuzzy, c-format
4215 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4216 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
4217
4218 #: g10/keygen.c:269
4219 #, fuzzy, c-format
4220 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4221 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
4222
4223 #: g10/keygen.c:276
4224 #, fuzzy
4225 msgid "too many cipher preferences\n"
4226 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
4227
4228 #: g10/keygen.c:278
4229 #, fuzzy
4230 msgid "too many digest preferences\n"
4231 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
4232
4233 #: g10/keygen.c:280
4234 #, fuzzy
4235 msgid "too many compression preferences\n"
4236 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
4237
4238 #: g10/keygen.c:405
4239 #, fuzzy, c-format
4240 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4241 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
4242
4243 #: g10/keygen.c:888
4244 msgid "writing direct signature\n"
4245 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
4246
4247 #: g10/keygen.c:930
4248 msgid "writing self signature\n"
4249 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
4250
4251 #: g10/keygen.c:987
4252 msgid "writing key binding signature\n"
4253 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
4254
4255 #: g10/keygen.c:1157 g10/keygen.c:1268 g10/keygen.c:1273 g10/keygen.c:1408
4256 #: g10/keygen.c:3123
4257 #, c-format
4258 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4259 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
4260
4261 #: g10/keygen.c:1163 g10/keygen.c:1279 g10/keygen.c:1414 g10/keygen.c:3129
4262 #, c-format
4263 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4264 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
4265
4266 #: g10/keygen.c:1305
4267 msgid ""
4268 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4269 msgstr ""
4270
4271 #: g10/keygen.c:1525
4272 #, fuzzy
4273 msgid "Sign"
4274 msgstr "sign"
4275
4276 #: g10/keygen.c:1528
4277 msgid "Certify"
4278 msgstr ""
4279
4280 #: g10/keygen.c:1531
4281 #, fuzzy
4282 msgid "Encrypt"
4283 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
4284
4285 #: g10/keygen.c:1534
4286 msgid "Authenticate"
4287 msgstr ""
4288
4289 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
4290 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
4291 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
4292 #. functions:
4293 #.
4294 #. s = Toggle signing capability
4295 #. e = Toggle encryption capability
4296 #. a = Toggle authentication capability
4297 #. q = Finish
4298 #.
4299 #: g10/keygen.c:1552
4300 msgid "SsEeAaQq"
4301 msgstr ""
4302
4303 #: g10/keygen.c:1575
4304 #, c-format
4305 msgid "Possible actions for a %s key: "
4306 msgstr ""
4307
4308 #: g10/keygen.c:1579
4309 msgid "Current allowed actions: "
4310 msgstr ""
4311
4312 #: g10/keygen.c:1584
4313 #, c-format
4314 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4315 msgstr ""
4316
4317 #: g10/keygen.c:1587
4318 #, fuzzy, c-format
4319 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4320 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4321
4322 #: g10/keygen.c:1590
4323 #, c-format
4324 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4325 msgstr ""
4326
4327 #: g10/keygen.c:1593
4328 #, c-format
4329 msgid "   (%c) Finished\n"
4330 msgstr ""
4331
4332 #: g10/keygen.c:1649 sm/certreqgen-ui.c:121
4333 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4334 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
4335
4336 #: g10/keygen.c:1651
4337 #, fuzzy, c-format
4338 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4339 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
4340
4341 #: g10/keygen.c:1652
4342 #, c-format
4343 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4344 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
4345
4346 #: g10/keygen.c:1654
4347 #, fuzzy, c-format
4348 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4349 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4350
4351 #: g10/keygen.c:1656
4352 #, fuzzy, c-format
4353 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4354 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4355
4356 #: g10/keygen.c:1657
4357 #, c-format
4358 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4359 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
4360
4361 #: g10/keygen.c:1659
4362 #, c-format
4363 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4364 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4365
4366 #: g10/keygen.c:1661
4367 #, fuzzy, c-format
4368 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4369 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4370
4371 #: g10/keygen.c:1730
4372 #, fuzzy, c-format
4373 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4374 msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
4375
4376 #: g10/keygen.c:1740
4377 #, c-format
4378 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4379 msgstr ""
4380
4381 #: g10/keygen.c:1747 sm/certreqgen-ui.c:142
4382 #, fuzzy, c-format
4383 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4384 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
4385
4386 #: g10/keygen.c:1761 sm/certreqgen-ui.c:147
4387 #, c-format
4388 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4389 msgstr ""
4390
4391 #: g10/keygen.c:1767 sm/certreqgen-ui.c:152
4392 #, c-format
4393 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4394 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
4395
4396 #: g10/keygen.c:1772 g10/keygen.c:1777 sm/certreqgen-ui.c:157
4397 #, c-format
4398 msgid "rounded up to %u bits\n"
4399 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
4400
4401 #: g10/keygen.c:1848
4402 msgid ""
4403 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4404 "         0 = key does not expire\n"
4405 "      <n>  = key expires in n days\n"
4406 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4407 "      <n>m = key expires in n months\n"
4408 "      <n>y = key expires in n years\n"
4409 msgstr ""
4410 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
4411 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4412 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
4413 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
4414 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
4415 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
4416
4417 #: g10/keygen.c:1859
4418 msgid ""
4419 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4420 "         0 = signature does not expire\n"
4421 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4422 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4423 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4424 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4425 msgstr ""
4426 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
4427 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4428 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
4429 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
4430 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
4431 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
4432
4433 #: g10/keygen.c:1882
4434 msgid "Key is valid for? (0) "
4435 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
4436
4437 #: g10/keygen.c:1887
4438 #, fuzzy, c-format
4439 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4440 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
4441
4442 #: g10/keygen.c:1905 g10/keygen.c:1930
4443 msgid "invalid value\n"
4444 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
4445
4446 #: g10/keygen.c:1912
4447 #, fuzzy
4448 msgid "Key does not expire at all\n"
4449 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4450
4451 #: g10/keygen.c:1913
4452 #, fuzzy
4453 msgid "Signature does not expire at all\n"
4454 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4455
4456 #: g10/keygen.c:1918
4457 #, fuzzy, c-format
4458 msgid "Key expires at %s\n"
4459 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
4460
4461 #: g10/keygen.c:1919
4462 #, fuzzy, c-format
4463 msgid "Signature expires at %s\n"
4464 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
4465
4466 #: g10/keygen.c:1923
4467 msgid ""
4468 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4469 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4470 msgstr ""
4471 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
4472 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
4473
4474 #: g10/keygen.c:1936
4475 #, fuzzy
4476 msgid "Is this correct? (y/N) "
4477 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
4478
4479 #: g10/keygen.c:1961
4480 msgid ""
4481 "\n"
4482 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
4483 "\n"
4484 msgstr ""
4485
4486 #: g10/keygen.c:1972
4487 #, fuzzy
4488 msgid ""
4489 "\n"
4490 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4491 "ID\n"
4492 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4493 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4494 "\n"
4495 msgstr ""
4496 "\n"
4497 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
4498 "êáôáóêåõÜæåé\n"
4499 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
4500 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
4501 "\n"
4502
4503 #: g10/keygen.c:1991
4504 msgid "Real name: "
4505 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
4506
4507 #: g10/keygen.c:1999
4508 msgid "Invalid character in name\n"
4509 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
4510
4511 #: g10/keygen.c:2001
4512 msgid "Name may not start with a digit\n"
4513 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
4514
4515 #: g10/keygen.c:2003
4516 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4517 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
4518
4519 #: g10/keygen.c:2011
4520 msgid "Email address: "
4521 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
4522
4523 #: g10/keygen.c:2017
4524 msgid "Not a valid email address\n"
4525 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
4526
4527 #: g10/keygen.c:2025
4528 msgid "Comment: "
4529 msgstr "Ó÷üëéï: "
4530
4531 #: g10/keygen.c:2031
4532 msgid "Invalid character in comment\n"
4533 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
4534
4535 #: g10/keygen.c:2053
4536 #, c-format
4537 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4538 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
4539
4540 #: g10/keygen.c:2059
4541 #, c-format
4542 msgid ""
4543 "You selected this USER-ID:\n"
4544 "    \"%s\"\n"
4545 "\n"
4546 msgstr ""
4547 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
4548 "    \"%s\"\n"
4549 "\n"
4550
4551 #: g10/keygen.c:2064
4552 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4553 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
4554
4555 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4556 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4557 #. string which should be translated accordingly and the
4558 #. letter changed to match the one in the answer string.
4559 #.
4560 #. n = Change name
4561 #. c = Change comment
4562 #. e = Change email
4563 #. o = Okay (ready, continue)
4564 #. q = Quit
4565 #.
4566 #: g10/keygen.c:2080
4567 msgid "NnCcEeOoQq"
4568 msgstr "NnCcEeOoQq"
4569
4570 #: g10/keygen.c:2090
4571 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4572 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
4573
4574 #: g10/keygen.c:2091
4575 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4576 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
4577
4578 #: g10/keygen.c:2110
4579 msgid "Please correct the error first\n"
4580 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
4581
4582 #: g10/keygen.c:2149
4583 msgid ""
4584 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4585 "\n"
4586 msgstr ""
4587 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
4588 "\n"
4589
4590 #: g10/keygen.c:2164
4591 #, c-format
4592 msgid "%s.\n"
4593 msgstr "%s.\n"
4594
4595 #: g10/keygen.c:2170
4596 msgid ""
4597 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4598 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4599 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4600 "\n"
4601 msgstr ""
4602 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
4603 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
4604 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
4605 "\n"
4606
4607 #: g10/keygen.c:2194
4608 msgid ""
4609 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4610 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4611 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4612 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4613 msgstr ""
4614 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
4615 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
4616 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
4617 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
4618
4619 #: g10/keygen.c:3063 g10/keygen.c:3090
4620 msgid "Key generation canceled.\n"
4621 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
4622
4623 #: g10/keygen.c:3295 g10/keygen.c:3462
4624 #, c-format
4625 msgid "writing public key to `%s'\n"
4626 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4627
4628 #: g10/keygen.c:3297 g10/keygen.c:3465
4629 #, fuzzy, c-format
4630 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4631 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4632
4633 #: g10/keygen.c:3300 g10/keygen.c:3468
4634 #, c-format
4635 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4636 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4637
4638 #: g10/keygen.c:3449
4639 #, c-format
4640 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4641 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
4642
4643 #: g10/keygen.c:3456
4644 #, c-format
4645 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4646 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
4647
4648 #: g10/keygen.c:3476
4649 #, c-format
4650 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4651 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4652
4653 #: g10/keygen.c:3484
4654 #, c-format
4655 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4656 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4657
4658 #: g10/keygen.c:3511
4659 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4660 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
4661
4662 #: g10/keygen.c:3522
4663 #, fuzzy
4664 msgid ""
4665 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4666 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4667 msgstr ""
4668 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
4669 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
4670 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
4671 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
4672
4673 #: g10/keygen.c:3535 g10/keygen.c:3680 g10/keygen.c:3801
4674 #, c-format
4675 msgid "Key generation failed: %s\n"
4676 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
4677
4678 #: g10/keygen.c:3590 g10/keygen.c:3731 g10/sign.c:241
4679 #, c-format
4680 msgid ""
4681 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4682 msgstr ""
4683 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4684 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4685
4686 #: g10/keygen.c:3592 g10/keygen.c:3733 g10/sign.c:243
4687 #, c-format
4688 msgid ""
4689 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4690 msgstr ""
4691 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4692 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4693
4694 #: g10/keygen.c:3603 g10/keygen.c:3744
4695 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4696 msgstr ""
4697 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
4698 "ìå ôï OpenPGP\n"
4699
4700 #: g10/keygen.c:3644 g10/keygen.c:3777
4701 #, fuzzy
4702 msgid "Really create? (y/N) "
4703 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
4704
4705 #: g10/keygen.c:3950
4706 #, fuzzy, c-format
4707 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4708 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
4709
4710 #: g10/keygen.c:3998
4711 #, fuzzy, c-format
4712 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4713 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
4714
4715 #: g10/keygen.c:4024
4716 #, fuzzy, c-format
4717 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4718 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
4719
4720 #: g10/keyid.c:538 g10/keyid.c:550 g10/keyid.c:562 g10/keyid.c:574
4721 msgid "never     "
4722 msgstr "ðïôÝ     "
4723
4724 #: g10/keylist.c:271
4725 msgid "Critical signature policy: "
4726 msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4727
4728 #: g10/keylist.c:273
4729 msgid "Signature policy: "
4730 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
4731
4732 #: g10/keylist.c:312
4733 msgid "Critical preferred keyserver: "
4734 msgstr ""
4735
4736 #: g10/keylist.c:365
4737 msgid "Critical signature notation: "
4738 msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4739
4740 #: g10/keylist.c:367
4741 msgid "Signature notation: "
4742 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
4743
4744 #: g10/keylist.c:477
4745 msgid "Keyring"
4746 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
4747
4748 #: g10/keylist.c:1509
4749 msgid "Primary key fingerprint:"
4750 msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4751
4752 #: g10/keylist.c:1511
4753 msgid "     Subkey fingerprint:"
4754 msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4755
4756 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4757 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4758 #: g10/keylist.c:1518
4759 msgid " Primary key fingerprint:"
4760 msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4761
4762 #: g10/keylist.c:1520
4763 msgid "      Subkey fingerprint:"
4764 msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4765