* README, configure.ac: --with-exec-path is now clarified into
[gnupg.git] / po / ja.po
1 # Japanese messages for GnuPG
2 # Copyright (C) 1999, 2000, 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # IIDA Yosiaki <iida@gnu.org>, 1999, 2000, 2002.
4 # Yoshihiro Kajiki <kajiki@ylug.org>, 1999.
5 # This file is distributed under the same license as the GnuPG package.
6 # Special thanks to "Takashi P.KATOH".
7 #
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: gnupg 1.0.6\n"
11 "POT-Creation-Date: 2002-06-29 23:05+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2002-04-20 23:43+0900\n"
13 "Last-Translator: IIDA Yosiaki <iida@gnu.org>\n"
14 "Language-Team: Japanese <translation-team-ja@lists.sourceforge.net>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=EUC-JP\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: util/secmem.c:88
20 msgid "Warning: using insecure memory!\n"
21 msgstr "·Ù¹ð: ¤ä¤Ð¤¤¥á¥â¥ê¡¼¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹!\n"
22
23 #: util/secmem.c:89
24 msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
25 msgstr "¾ÜºÙ¤Ïhttp://www.gnupg.org/faq.html¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤\n"
26
27 #: util/secmem.c:326
28 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
29 msgstr "½é´ü²½ºÑ¤ß¤Î°ÂÁ´¤Ê¥á¥â¥ê¡¼¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
30
31 #: util/secmem.c:327
32 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
33 msgstr "(¤³¤ÎÌÜŪ¤Ë¤Ï¸í¤Ã¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍѤ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦)\n"
34
35 #: util/miscutil.c:296 util/miscutil.c:331
36 msgid "yes"
37 msgstr "yes"
38
39 #: util/miscutil.c:297 util/miscutil.c:334
40 msgid "yY"
41 msgstr "yY"
42
43 #: util/miscutil.c:298 util/miscutil.c:332
44 msgid "no"
45 msgstr "no"
46
47 #: util/miscutil.c:299 util/miscutil.c:335
48 msgid "nN"
49 msgstr "nN"
50
51 #: g10/keyedit.c:897 util/miscutil.c:333
52 msgid "quit"
53 msgstr "quit"
54
55 #: util/miscutil.c:336
56 msgid "qQ"
57 msgstr "qQ"
58
59 #: util/errors.c:54
60 msgid "general error"
61 msgstr "°ìÈÌŪ¤Ê¥¨¥é¡¼"
62
63 #: util/errors.c:55
64 msgid "unknown packet type"
65 msgstr "̤ÃΤΥѥ±¥Ã¥È¡¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹"
66
67 #: util/errors.c:56
68 msgid "unknown version"
69 msgstr "̤ÃΤΥС¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¹"
70
71 #: util/errors.c:57
72 msgid "unknown pubkey algorithm"
73 msgstr "̤ÃΤθø³«¸°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹"
74
75 #: util/errors.c:58
76 msgid "unknown digest algorithm"
77 msgstr "̤ÃΤÎÍ×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤Ç¤¹"
78
79 #: util/errors.c:59
80 msgid "bad public key"
81 msgstr "¸ø³«¸°¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
82
83 #: util/errors.c:60
84 msgid "bad secret key"
85 msgstr "ÈëÌ©¸°¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
86
87 #: util/errors.c:61
88 msgid "bad signature"
89 msgstr "½ð̾¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
90
91 #: util/errors.c:62
92 msgid "checksum error"
93 msgstr "¥Á¥§¥Ã¥¯¥µ¥à¡¦¥¨¥é¡¼"
94
95 #: util/errors.c:63
96 msgid "bad passphrase"
97 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
98
99 #: util/errors.c:64
100 msgid "public key not found"
101 msgstr "¸ø³«¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó"
102
103 #: util/errors.c:65
104 msgid "unknown cipher algorithm"
105 msgstr "̤ÃΤΰŹ楢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹"
106
107 #: util/errors.c:66
108 msgid "can't open the keyring"
109 msgstr "¸°Îؤ¬³«¤±¤Þ¤»¤ó"
110
111 #: util/errors.c:67
112 msgid "invalid packet"
113 msgstr "̵¸ú¤Ê¥Ñ¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹"
114
115 #: util/errors.c:68
116 msgid "invalid armor"
117 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ¤Ç¤¹"
118
119 #: util/errors.c:69
120 msgid "no such user id"
121 msgstr "¤½¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
122
123 #: util/errors.c:70
124 msgid "secret key not available"
125 msgstr "ÈëÌ©¸°¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó"
126
127 #: util/errors.c:71
128 msgid "wrong secret key used"
129 msgstr "¸í¤Ã¤¿ÈëÌ©¸°¤¬ÍѤ¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
130
131 #: util/errors.c:72
132 msgid "not supported"
133 msgstr "¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
134
135 #: util/errors.c:73
136 msgid "bad key"
137 msgstr "¸°¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
138
139 #: util/errors.c:74
140 msgid "file read error"
141 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼"
142
143 #: util/errors.c:75
144 msgid "file write error"
145 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼"
146
147 #: util/errors.c:76
148 msgid "unknown compress algorithm"
149 msgstr "̤ÃΤΰµ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹"
150
151 #: util/errors.c:77
152 msgid "file open error"
153 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó"
154
155 #: util/errors.c:78
156 msgid "file create error"
157 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼"
158
159 #: util/errors.c:79
160 msgid "invalid passphrase"
161 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹"
162
163 #: util/errors.c:80
164 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
165 msgstr "̤¼ÂÁõ¤Î¸ø³«¸°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹"
166
167 #: util/errors.c:81
168 msgid "unimplemented cipher algorithm"
169 msgstr "̤¼ÂÁõ¤Î°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹"
170
171 #: util/errors.c:82
172 msgid "unknown signature class"
173 msgstr "̤ÃΤνð̾¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹"
174
175 #: util/errors.c:83
176 msgid "trust database error"
177 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¨¥é¡¼¤Ç¤¹"
178
179 #: util/errors.c:84
180 msgid "bad MPI"
181 msgstr "ÉÔÀµ¤ÊMPI¤Ç¤¹"
182
183 #: util/errors.c:85
184 msgid "resource limit"
185 msgstr "¥ê¥½¡¼¥¹¤¬¸Â³¦¤Ç¤¹"
186
187 #: util/errors.c:86
188 msgid "invalid keyring"
189 msgstr "¸°Îؤ¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹"
190
191 #: util/errors.c:87
192 msgid "bad certificate"
193 msgstr "¾ÚÌÀ½ñ¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
194
195 #: util/errors.c:88
196 msgid "malformed user id"
197 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î½ñ¼°¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
198
199 #: util/errors.c:89
200 msgid "file close error"
201 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬ÊĤ¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó"
202
203 #: util/errors.c:90
204 msgid "file rename error"
205 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÎÊѹ¹¥¨¥é¡¼"
206
207 #: util/errors.c:91
208 msgid "file delete error"
209 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îºï½ü¥¨¥é¡¼"
210
211 #: util/errors.c:92
212 msgid "unexpected data"
213 msgstr "ͽ´ü¤»¤Ì¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤¹"
214
215 #: util/errors.c:93
216 msgid "timestamp conflict"
217 msgstr "ÆüÉÕ¤¬¾×Æͤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
218
219 #: util/errors.c:94
220 msgid "unusable pubkey algorithm"
221 msgstr "»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤¸ø³«¸°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹"
222
223 #: util/errors.c:95
224 msgid "file exists"
225 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬´û¤Ë¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
226
227 #: util/errors.c:96
228 msgid "weak key"
229 msgstr "¼å¤¤¸°¤Ç¤¹"
230
231 #: util/errors.c:97
232 msgid "invalid argument"
233 msgstr "̵¸ú¤Ê»ØÄê¤Ç¤¹"
234
235 #: util/errors.c:98
236 msgid "bad URI"
237 msgstr "URI¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
238
239 #: util/errors.c:99
240 msgid "unsupported URI"
241 msgstr "¤½¤ÎURI¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
242
243 #: util/errors.c:100
244 msgid "network error"
245 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¨¥é¡¼"
246
247 #: util/errors.c:102
248 msgid "not encrypted"
249 msgstr "°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
250
251 #: util/errors.c:103
252 msgid "not processed"
253 msgstr "̤½èÍý"
254
255 #. the key cannot be used for a specific usage
256 #: util/errors.c:105
257 msgid "unusable public key"
258 msgstr "»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤¸ø³«¸°¤Ç¤¹"
259
260 #: util/errors.c:106
261 msgid "unusable secret key"
262 msgstr "»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤ÈëÌ©¸°¤Ç¤¹"
263
264 #: util/errors.c:107
265 msgid "keyserver error"
266 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¨¥é¡¼"
267
268 #: util/logger.c:249
269 #, c-format
270 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
271 msgstr "... ¥Ð¥°¤Ç¤¹ (%s:%d:%s)\n"
272
273 #: util/logger.c:255
274 #, c-format
275 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
276 msgstr "¥Ð¥°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹ ... (%s:%d)\n"
277
278 #: cipher/random.c:320 g10/import.c:145 g10/keygen.c:1809
279 #, c-format
280 msgid "can't open `%s': %s\n"
281 msgstr "`%s'¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó: %s\n"
282
283 #: cipher/random.c:324
284 #, c-format
285 msgid "can't stat `%s': %s\n"
286 msgstr "`%s'¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
287
288 #: cipher/random.c:329
289 #, c-format
290 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
291 msgstr "`%s' ¤ÏÉáÄ̤Υե¡¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó - Ìµ»ë\n"
292
293 #: cipher/random.c:334
294 msgid "note: random_seed file is empty\n"
295 msgstr "Ãí°Õ: random_seed ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¶õ¤Ç¤¹\n"
296
297 #: cipher/random.c:340
298 msgid "warning: invalid size of random_seed file - not used\n"
299 msgstr "·Ù¹ð: Ìµ¸ú¤Ê¥µ¥¤¥º¤Î random_seed ¥Õ¥¡¥¤¥ë - »È¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
300
301 #: cipher/random.c:348
302 #, c-format
303 msgid "can't read `%s': %s\n"
304 msgstr "`%s'¤òÆɤá¤Þ¤»¤ó: %s\n"
305
306 #: cipher/random.c:386
307 msgid "note: random_seed file not updated\n"
308 msgstr "Ãí°Õ: random_seed ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¹¹¿·¤ò¤·¤Þ¤»¤ó\n"
309
310 #: cipher/random.c:406
311 #, c-format
312 msgid "can't create `%s': %s\n"
313 msgstr "`%s'¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
314
315 #: cipher/random.c:413
316 #, c-format
317 msgid "can't write `%s': %s\n"
318 msgstr "`%s'¤Ë½ñ¤±¤Þ¤»¤ó: %s\n"
319
320 #: cipher/random.c:416
321 #, c-format
322 msgid "can't close `%s': %s\n"
323 msgstr "`%s'¤òÊĤ¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó: %s\n"
324
325 #: cipher/random.c:662
326 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
327 msgstr "·Ù¹ð: ¤ä¤Ð¤¤Íð¿ôÀ¸À®»Ò¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹!!\n"
328
329 #: cipher/random.c:663
330 msgid ""
331 "The random number generator is only a kludge to let\n"
332 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
333 "\n"
334 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
335 "\n"
336 msgstr ""
337 "ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍð¿ôÀ¸À®»Ò¤Ï¡¢°Å¹æÍѤȤ·¤Æ¤Ï¤ª¤½¤Þ¤Ä¤Ç¡¢\n"
338 "¶¯¤¤Íð¿ô¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!\n"
339 "\n"
340 "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÀ¸À®¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò°ìÀÚ»ÈÍѤ·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó!!\n"
341 "\n"
342
343 #: cipher/rndlinux.c:140
344 #, c-format
345 msgid ""
346 "\n"
347 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
348 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
349 msgstr ""
350 "\n"
351 "½½Ê¬¤ÊŤµ¤ÎÍð¿ô¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£OS¤¬¤â¤Ã¤ÈÍ𻨤µ¤ò¼ý½¸\n"
352 "¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¡¢²¿¤«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤! (¤¢¤È%d¥Ð¥¤¥È¤¤¤ê¤Þ¤¹)\n"
353
354 #: g10/g10.c:300
355 msgid ""
356 "@Commands:\n"
357 " "
358 msgstr ""
359 "@¥³¥Þ¥ó¥É:\n"
360 " "
361
362 #: g10/g10.c:302
363 msgid "|[file]|make a signature"
364 msgstr "|[¥Õ¥¡¥¤¥ë]|½ð̾¤òºîÀ®"
365
366 #: g10/g10.c:303
367 msgid "|[file]|make a clear text signature"
368 msgstr "|[¥Õ¥¡¥¤¥ë]|¥¯¥ê¥¢½ð̾¤òºîÀ®"
369
370 #: g10/g10.c:304
371 msgid "make a detached signature"
372 msgstr "ʬΥ½ð̾¤òºîÀ®"
373
374 #: g10/g10.c:305
375 msgid "encrypt data"
376 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤ò°Å¹æ²½"
377
378 #: g10/g10.c:306
379 msgid "|[files]|encrypt files"
380 msgstr "|[¥Õ¥¡¥¤¥ë·²]|¥Õ¥¡¥¤¥ë·²¤ò°Å¹æ²½"
381
382 #: g10/g10.c:307
383 msgid "encryption only with symmetric cipher"
384 msgstr "°Å¹æ²½¤Ë¤ÏÂоΰŹæË¡¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ"
385
386 #: g10/g10.c:308
387 msgid "store only"
388 msgstr "Êݸ¤Î¤ß"
389
390 #: g10/g10.c:309
391 msgid "decrypt data (default)"
392 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤òÉü¹æ (´ûÄê)"
393
394 #: g10/g10.c:310
395 msgid "|[files]|decrypt files"
396 msgstr "|[¥Õ¥¡¥¤¥ë·²]|¥Õ¥¡¥¤¥ë·²¤òÉü¹æ"
397
398 #: g10/g10.c:311
399 msgid "verify a signature"
400 msgstr "½ð̾¤ò¸¡¾Ú"
401
402 #: g10/g10.c:313
403 msgid "list keys"
404 msgstr "¸°¤Î°ìÍ÷"
405
406 #: g10/g10.c:315
407 msgid "list keys and signatures"
408 msgstr "¸°¤È½ð̾¤Î°ìÍ÷"
409
410 #: g10/g10.c:316
411 msgid "check key signatures"
412 msgstr "¸°¤Î½ð̾¤ò¸¡¾Ú"
413
414 #: g10/g10.c:317
415 msgid "list keys and fingerprints"
416 msgstr "¸°¤È»ØÌæ¤Î°ìÍ÷"
417
418 #: g10/g10.c:318
419 msgid "list secret keys"
420 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Î°ìÍ÷"
421
422 #: g10/g10.c:319
423 msgid "generate a new key pair"
424 msgstr "¿·¤·¤¤¸°ÂФòÀ¸À®"
425
426 #: g10/g10.c:320
427 msgid "remove keys from the public keyring"
428 msgstr "¸ø³«¸°Îؤ«¤é¸°·²¤òºï½ü"
429
430 #: g10/g10.c:322
431 msgid "remove keys from the secret keyring"
432 msgstr "ÈëÌ©¸°Îؤ«¤é¸°·²¤òºï½ü"
433
434 #: g10/g10.c:323
435 msgid "sign a key"
436 msgstr "¸°¤Ë½ð̾"
437
438 #: g10/g10.c:324
439 msgid "sign a key locally"
440 msgstr "¸°¤ØÆâÉôŪ¤Ë½ð̾"
441
442 #: g10/g10.c:325
443 msgid "sign a key non-revocably"
444 msgstr "ÇË´þ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¸°¤Ë½ð̾"
445
446 #: g10/g10.c:326
447 msgid "sign a key locally and non-revocably"
448 msgstr "ÇË´þ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¸°¤ØÆâÉôŪ¤Ë½ð̾"
449
450 #: g10/g10.c:327
451 msgid "sign or edit a key"
452 msgstr "¸°¤Ø¤Î½ð̾¤äÊÔ½¸"
453
454 #: g10/g10.c:328
455 msgid "generate a revocation certificate"
456 msgstr "ÇË´þ¾ÚÌÀ½ñ¤òÀ¸À®"
457
458 #: g10/g10.c:330
459 msgid "export keys"
460 msgstr "¸°¤ò½ñ¤­½Ð¤¹"
461
462 #: g10/g10.c:331
463 msgid "export keys to a key server"
464 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸°¤ò½ñ¤­½Ð¤¹"
465
466 #: g10/g10.c:332
467 msgid "import keys from a key server"
468 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¸°¤òÆɤ߹þ¤à"
469
470 #: g10/g10.c:334
471 msgid "search for keys on a key server"
472 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸°¤ò¸¡º÷¤¹¤ë"
473
474 #: g10/g10.c:336
475 msgid "update all keys from a keyserver"
476 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¸°¤òÁ´Éô¹¹¿·¤¹¤ë"
477
478 #: g10/g10.c:340
479 msgid "import/merge keys"
480 msgstr "¸°¤ÎÆɹþ¤ß/Ê»¹ç"
481
482 #: g10/g10.c:342
483 msgid "list only the sequence of packets"
484 msgstr "¥Ñ¥±¥Ã¥ÈÎó¤Î¤ß¤Î°ìÍ÷"
485
486 #: g10/g10.c:344
487 msgid "export the ownertrust values"
488 msgstr "½êÍ­¼Ô¤ò¿®ÍѤ·¤¿Ãͤò½ñ¤­½Ð¤¹"
489
490 #: g10/g10.c:346
491 msgid "import ownertrust values"
492 msgstr "½êÍ­¼Ô¤ò¿®ÍѤ·¤¿ÃͤòÆɤ߹þ¤à"
493
494 #: g10/g10.c:348
495 msgid "update the trust database"
496 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¹¹¿·"
497
498 #: g10/g10.c:350
499 msgid "unattended trust database update"
500 msgstr "¼êÅö¤Æ¤·¤Æ¤Ê¤¤¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¹¹¿·"
501
502 #: g10/g10.c:351
503 msgid "fix a corrupted trust database"
504 msgstr "²õ¤ì¤¿¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò½¤Éü"
505
506 #: g10/g10.c:352
507 msgid "De-Armor a file or stdin"
508 msgstr ""
509 "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Þ¤¿¤Ïɸ½àÆþÎϤÎ\n"
510 "ÊñÁõ½üµî"
511
512 #: g10/g10.c:354
513 msgid "En-Armor a file or stdin"
514 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Þ¤¿¤Ïɸ½àÆþÎϤÎÊñÁõ²½"
515
516 #: g10/g10.c:356
517 msgid "|algo [files]|print message digests"
518 msgstr "|¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à [¥Õ¥¡¥¤¥ë]|¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Í×Ìó¤ò½ÐÎÏ"
519
520 #: g10/g10.c:360
521 msgid ""
522 "@\n"
523 "Options:\n"
524 " "
525 msgstr ""
526 "@\n"
527 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó:\n"
528 " "
529
530 #: g10/g10.c:362
531 msgid "create ascii armored output"
532 msgstr "ASCII·Á¼°¤ÎÊñÁõ¤òºîÀ®"
533
534 #: g10/g10.c:364
535 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
536 msgstr "|̾Á°|¡Ö̾Á°¡×ÍѤ˰Ź沽"
537
538 #: g10/g10.c:367
539 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
540 msgstr ""
541 "|̾Á°|´ûÄê¤Î¼õ¿®¼Ô¤È¤·¤Æ\n"
542 "¡Ö̾Á°¡×¤ò»ÈÍÑ"
543
544 #: g10/g10.c:369
545 msgid "use the default key as default recipient"
546 msgstr "´ûÄê¤Î¼õ¿®¼Ô¤Ë´ûÄê¤Î¸°¤ò»ÈÍÑ"
547
548 #: g10/g10.c:375
549 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
550 msgstr ""
551 "½ð̾¤äÉü¹æ¤Ë¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼id\n"
552 "¤ò»ÈÍÑ"
553
554 #: g10/g10.c:376
555 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
556 msgstr ""
557 "|N|°µ½Ì¥ì¥Ù¥ë¤òN¤ËÀßÄê\n"
558 "(0¤ÏÈó°µ½Ì)"
559
560 #: g10/g10.c:378
561 msgid "use canonical text mode"
562 msgstr "Àµ½à¥Æ¥­¥¹¥È¡¦¥â¡¼¥É¤ò»ÈÍÑ"
563
564 #: g10/g10.c:385
565 msgid "use as output file"
566 msgstr "½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ"
567
568 #: g10/g10.c:386
569 msgid "verbose"
570 msgstr "¾éĹ"
571
572 #: g10/g10.c:387
573 msgid "be somewhat more quiet"
574 msgstr "¤ä¤äÀŤ«"
575
576 #: g10/g10.c:388
577 msgid "don't use the terminal at all"
578 msgstr "üËö¤òÉÔ»ÈÍÑ"
579
580 #: g10/g10.c:389
581 msgid "force v3 signatures"
582 msgstr "¶¯À©Åª¤Ëv3½ð̾"
583
584 #: g10/g10.c:390
585 msgid "do not force v3 signatures"
586 msgstr "v3½ð̾¤ò¶¯À©¤·¤Ê¤¤"
587
588 #: g10/g10.c:391
589 msgid "force v4 key signatures"
590 msgstr "¶¯À©Åª¤Ëv4½ð̾"
591
592 #: g10/g10.c:392
593 msgid "do not force v4 key signatures"
594 msgstr "v4½ð̾¤ò¶¯À©¤·¤Ê¤¤"
595
596 #: g10/g10.c:393
597 msgid "always use a MDC for encryption"
598 msgstr "°Å¹æ²½¤Ë¤Ï¾ï¤ËMDC¤ò»ÈÍÑ"
599
600 #: g10/g10.c:395
601 msgid "never use a MDC for encryption"
602 msgstr "°Å¹æ²½¤Ë¤ÏÀäÂФËMDC¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤"
603
604 #: g10/g10.c:397
605 msgid "do not make any changes"
606 msgstr "̵Êѹ¹"
607
608 #. { oInteractive, "interactive", 0, N_("prompt before overwriting") },
609 #: g10/g10.c:399
610 msgid "use the gpg-agent"
611 msgstr "gpg¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò»ÈÍÑ"
612
613 #: g10/g10.c:402
614 msgid "batch mode: never ask"
615 msgstr "¥Ð¥Ã¥Á¡¦¥â¡¼¥É: ³Îǧ¾Êά"
616
617 #: g10/g10.c:403
618 msgid "assume yes on most questions"
619 msgstr ""
620 "¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¼ÁÌä¤ÎÅú¤¨¤Ïyes\n"
621 "¤È¤ß¤Ê¤¹"
622
623 #: g10/g10.c:404
624 msgid "assume no on most questions"
625 msgstr ""
626 "¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¼ÁÌä¤ÎÅú¤¨¤Ïno\n"
627 "¤È¤ß¤Ê¤¹"
628
629 #: g10/g10.c:405
630 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
631 msgstr "¸°ÎؤΰìÍ÷¤Ë¤³¤Î¸°ÎؤòÄɲÃ"
632
633 #: g10/g10.c:406
634 msgid "add this secret keyring to the list"
635 msgstr "°ìÍ÷¤Ë¤³¤ÎÈëÌ©¸°ÎؤòÄɲÃ"
636
637 #: g10/g10.c:407
638 msgid "show which keyring a listed key is on"
639 msgstr "°ìÍ÷¤Î¸°¤¬¤¢¤ë¸°Îؤòɽ¼¨"
640
641 #: g10/g10.c:408
642 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
643 msgstr ""
644 "|̾Á°|´ûÄê¤ÎÈëÌ©¸°¤È¤·¤Æ\n"
645 "¡Ö̾Á°¡×¤ò»ÈÍÑ"
646
647 #: g10/g10.c:409
648 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
649 msgstr "|¥Û¥¹¥È|¸°¤Î¸¡º÷¤Ë¤³¤Î¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ò»ÈÍÑ"
650
651 #: g10/g10.c:411
652 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
653 msgstr ""
654 "|CHARSET̾|üËö¤Îcharset¤ò¡ÖCHARSET̾¡×\n"
655 "¤ËÀßÄê"
656
657 #: g10/g10.c:412
658 msgid "read options from file"
659 msgstr ""
660 "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤é¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò\n"
661 "Æɤ߹þ¤à"
662
663 #: g10/g10.c:416
664 msgid "|FD|write status info to this FD"
665 msgstr ""
666 "|¥Õ¥¡¥¤¥ëµ­½Ò»Ò|¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ëµ­½Ò»Ò¤Ë¾õÂÖ¤ò\n"
667 "½ñ¤­½Ð¤¹"
668
669 #: g10/g10.c:418
670 msgid "|[file]|write status info to file"
671 msgstr ""
672 "|¥Õ¥¡¥¤¥ë|¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¾ðÊó¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë\n"
673 "½ñ¤­½Ð¤¹"
674
675 #: g10/g10.c:430
676 msgid "|KEYID|ultimately trust this key"
677 msgstr "|¸°ID|¤³¤Î¸°¤òµæ¶ËŪ¤Ë¿®ÍѤ¹¤ë"
678
679 #: g10/g10.c:431
680 msgid "|FILE|load extension module FILE"
681 msgstr ""
682 "|¥Õ¥¡¥¤¥ë|³ÈÄ¥¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò\n"
683 "Æɤ߹þ¤à"
684
685 #: g10/g10.c:432
686 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
687 msgstr ""
688 "RFC1991¤Ëµ­½Ò¤µ¤ì¤¿¥â¡¼¥É¤ò\n"
689 "»ÈÍÑ"
690
691 #: g10/g10.c:433
692 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
693 msgstr ""
694 "¥Ñ¥±¥Ã¥È¤È°Å¹æ¤È½ð̾¤Î¥ª¥×¥·¥ç\n"
695 "¥ó¤òÁ´¤ÆOpenPGP¤Î¿¶Éñ¤ËÀßÄê"
696
697 #: g10/g10.c:434
698 msgid "set all packet, cipher and digest options to PGP 2.x behavior"
699 msgstr ""
700 "¥Ñ¥±¥Ã¥È¤È°Å¹æ¤ÈÍ×Ìó¤Î¥ª¥×¥·¥ç\n"
701 "¥ó¤òÁ´¤ÆPGP 2.x¤Î¿¶Éñ¤ËÀßÄê"
702
703 #: g10/g10.c:440
704 msgid "|N|use passphrase mode N"
705 msgstr "|N|¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¡¦¥â¡¼¥ÉN¤ò»ÈÍÑ"
706
707 #: g10/g10.c:442
708 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
709 msgstr ""
710 "|̾Á°|¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¡Ö̾Á°¡×¤Î¥á¥Ã\n"
711 "¥»¡¼¥¸Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤ò»ÈÍÑ"
712
713 #: g10/g10.c:444
714 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
715 msgstr ""
716 "|̾Á°|¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¡Ö̾Á°¡×¤Î°Å¹æ\n"
717 "¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò»ÈÍÑ"
718
719 #: g10/g10.c:446
720 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
721 msgstr ""
722 "|̾Á°|¡Ö̾Á°¡×¤Î°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò\n"
723 "»ÈÍÑ"
724
725 #: g10/g10.c:447
726 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
727 msgstr ""
728 "|̾Á°|¡Ö̾Á°¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Í×Ìó\n"
729 "¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò»ÈÍÑ"
730
731 #: g10/g10.c:449
732 msgid "|N|use compress algorithm N"
733 msgstr ""
734 "|̾Á°|¡Ö̾Á°¡×¤Î°µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò\n"
735 "»ÈÍÑ"
736
737 #: g10/g10.c:450
738 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
739 msgstr ""
740 "°Å¹æ¥Ñ¥±¥Ã¥È¤Î¸°ID¥Õ¥£¡¼¥ë¥É\n"
741 "¤òÁ÷½Ð"
742
743 #: g10/g10.c:451
744 msgid "Show Photo IDs"
745 msgstr "¥Õ¥©¥ÈID¤òɽ¼¨"
746
747 #: g10/g10.c:452
748 msgid "Don't show Photo IDs"
749 msgstr "¥Õ¥©¥ÈID¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤"
750
751 #: g10/g10.c:453
752 msgid "Set command line to view Photo IDs"
753 msgstr ""
754 "¥Õ¥©¥ÈID¤ò±ÜÍ÷¤¹¤ë¥³¥Þ¥ó¥É¹Ô\n"
755 "¤òÀßÄê"
756
757 #: g10/g10.c:459
758 msgid ""
759 "@\n"
760 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
761 msgstr ""
762 "@\n"
763 "(¥³¥Þ¥ó¥É¤È¥ª¥×¥·¥ç¥óÁ´Éô¤Î°ìÍ÷¤Ï¡¢\n"
764 "¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¦¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤)\n"
765
766 #: g10/g10.c:462
767 msgid ""
768 "@\n"
769 "Examples:\n"
770 "\n"
771 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
772 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
773 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
774 " --list-keys [names]        show keys\n"
775 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
776 msgstr ""
777 "@\n"
778 "Îã:\n"
779 "\n"
780 " -se -r Bob [¥Õ¥¡¥¤¥ë]      ¥æ¡¼¥¶¡¼Bob¤Ø¤Î½ð̾¤È°Å¹æ²½\n"
781 " --clearsign [¥Õ¥¡¥¤¥ë]     ¥¯¥ê¥¢½ð̾¤òÀ¸À®\n"
782 " --detach-sign [¥Õ¥¡¥¤¥ë]   Ê¬Î¥½ð̾¤òÀ¸À®\n"
783 " --list-keys [̾Á°]         ¸°¤òɽ¼¨\n"
784 " --fingerprint [̾Á°]       »ØÌæ¤òɽ¼¨\n"
785
786 #: g10/g10.c:613
787 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
788 msgstr "¥Ð¥°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é <gnupg-bugs@gnu.org> ¤Þ¤Ç¤´Êó¹ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
789
790 #: g10/g10.c:617
791 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
792 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
793
794 #: g10/g10.c:620
795 msgid ""
796 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
797 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
798 "default operation depends on the input data\n"
799 msgstr ""
800 "½ñ¼°: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë]\n"
801 "½ð̾¡¢¸¡¾Ú¡¢°Å¹æ²½¤äÉü¹æ\n"
802 "´ûÄê¤ÎÆ°ºî¤Ï¡¢ÆþÎϥǡ¼¥¿¤Ë°Í¸\n"
803
804 #: g10/g10.c:631
805 msgid ""
806 "\n"
807 "Supported algorithms:\n"
808 msgstr ""
809 "\n"
810 "¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à:\n"
811
812 #: g10/g10.c:735
813 msgid "usage: gpg [options] "
814 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] "
815
816 #: g10/g10.c:792
817 msgid "conflicting commands\n"
818 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É¤Î¾×ÆÍ\n"
819
820 #: g10/g10.c:810
821 #, c-format
822 msgid "no values for group \"%s\"\n"
823 msgstr ""
824
825 #: g10/g10.c:997
826 #, c-format
827 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
828 msgstr "Ãí°Õ: ´ûÄê¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë`%s'¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
829
830 #: g10/g10.c:1001
831 #, c-format
832 msgid "option file `%s': %s\n"
833 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë`%s': %s\n"
834
835 #: g10/g10.c:1008
836 #, c-format
837 msgid "reading options from `%s'\n"
838 msgstr "`%s'¤«¤é¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
839
840 #: g10/g10.c:1309
841 #, c-format
842 msgid "%s is not a valid character set\n"
843 msgstr "%s¤ÏÀµ¤·¤¤Ê¸»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
844
845 #: g10/g10.c:1326
846 msgid "could not parse keyserver URI\n"
847 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎURI¤ò²òÀÏÉÔǽ\n"
848
849 #: g10/g10.c:1340
850 #, c-format
851 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
852 msgstr "exec-path¤ò%s¤ËÀßÄêÉÔǽ\n"
853
854 #: g10/g10.c:1476
855 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
856 msgstr "·Ù¹ð: ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥³¥¢¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹!\n"
857
858 #: g10/g10.c:1480
859 #, c-format
860 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
861 msgstr "·Ù¹ð: %s¤Ï%s¤è¤êÍ¥Àè\n"
862
863 #: g10/g10.c:1487 g10/g10.c:1498
864 #, c-format
865 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
866 msgstr "Ãí°Õ: ÉáÄÌ%s¤ÏÍѤ¤¤Þ¤»¤ó!\n"
867
868 #: g10/g10.c:1489 g10/g10.c:1509
869 #, c-format
870 msgid "%s not allowed with %s!\n"
871 msgstr "%s¤Ï%s¤È¤È¤â¤ËÍѤ¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!\n"
872
873 #: g10/g10.c:1492
874 #, c-format
875 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
876 msgstr "%s¤Ï%s¤È¤È¤â¤ËÍѤ¤¤Æ¤â̵°ÕÌ£¤Ç¤¹!\n"
877
878 #: g10/g10.c:1519
879 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
880 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏʬΥ½ð̾¤«¥¯¥ê¥¢½ð̾¤À¤±¤·¤«¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
881
882 #: g10/g10.c:1525
883 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
884 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï½ð̾¤È°Å¹æ¤òƱ»þ¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
885
886 #: g10/g10.c:1531
887 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
888 msgstr "--pgp2¤ò»ØÄꤷ¤¿¤é¡¢(¥Ñ¥¤¥×¤Ç¤Ê¤¯) ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤻ¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
889
890 #: g10/g10.c:1544
891 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
892 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸°Å¹æ²½¤Ç¤ÏIDEA°Å¹æ¤¬Í׵ᤵ¤ì¤Þ¤¹ \n"
893
894 #: g10/encode.c:342 g10/encode.c:404 g10/g10.c:1558 g10/sign.c:646
895 #: g10/sign.c:878
896 msgid "this message may not be usable by PGP 2.x\n"
897 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏPGP 2.x¤Ç¤Ï»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó\n"
898
899 #: g10/g10.c:1601 g10/g10.c:1619
900 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
901 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
902
903 #: g10/g10.c:1607 g10/g10.c:1625
904 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
905 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
906
907 #: g10/g10.c:1613
908 #, fuzzy
909 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
910 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
911
912 #: g10/g10.c:1628
913 #, c-format
914 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
915 msgstr "°µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï%d..%d¤ÎÈϰϤǤʤ±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
916
917 #: g10/g10.c:1630
918 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
919 msgstr "completes-needed¤ÏÀµ¤ÎÃͤ¬É¬ÍפǤ¹\n"
920
921 #: g10/g10.c:1632
922 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
923 msgstr "marginals-needed¤Ï1¤è¤êÂ礭¤ÊÃͤ¬É¬ÍפǤ¹\n"
924
925 #: g10/g10.c:1634
926 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
927 msgstr "max-cert-depth¤Ï1¤«¤é255¤ÎÈϰϤǤʤ±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
928
929 #: g10/g10.c:1637
930 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
931 msgstr "Ãí°Õ: Ã±½ã¤ÊS2K¥â¡¼¥É(0)¤Î»ÈÍѤˤ϶¯¤¯È¿ÂФ·¤Þ¤¹\n"
932
933 #: g10/g10.c:1641
934 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
935 msgstr "̵¸ú¤ÊS2K¥â¡¼¥É¡£0¤«1¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
936
937 #: g10/g10.c:1645
938 msgid "invalid default-check-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
939 msgstr "̵¸ú¤Êdefault-check-level¡£0¤«1¤«2¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
940
941 #: g10/g10.c:1651
942 #, fuzzy
943 msgid "invalid default preferences\n"
944 msgstr "̵¸ú¤ÊÍ¥Àè½ç°Ì\n"
945
946 #: g10/g10.c:1659
947 #, fuzzy
948 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
949 msgstr "̵¸ú¤ÊÍ¥Àè½ç°Ì\n"
950
951 #: g10/g10.c:1663
952 #, fuzzy
953 msgid "invalid personal digest preferences\n"
954 msgstr "̵¸ú¤ÊÍ¥Àè½ç°Ì\n"
955
956 #: g10/g10.c:1667
957 #, fuzzy
958 msgid "invalid personal compress preferences\n"
959 msgstr "̵¸ú¤ÊÍ¥Àè½ç°Ì\n"
960
961 #: g10/g10.c:1761
962 #, c-format
963 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
964 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î½é´ü²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
965
966 #: g10/g10.c:1771
967 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
968 msgstr ""
969
970 #: g10/g10.c:1781
971 msgid "--store [filename]"
972 msgstr "--store [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
973
974 #: g10/g10.c:1788
975 msgid "--symmetric [filename]"
976 msgstr "--symmetric [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
977
978 #: g10/g10.c:1796
979 msgid "--encrypt [filename]"
980 msgstr "--encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
981
982 #: g10/g10.c:1813
983 msgid "--sign [filename]"
984 msgstr "--sign [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
985
986 #: g10/g10.c:1826
987 msgid "--sign --encrypt [filename]"
988 msgstr "--sign --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
989
990 #: g10/g10.c:1840
991 msgid "--sign --symmetric [filename]"
992 msgstr "--sign --symmetric [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
993
994 #: g10/g10.c:1849
995 msgid "--clearsign [filename]"
996 msgstr "--clearsign [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
997
998 #: g10/g10.c:1867
999 msgid "--decrypt [filename]"
1000 msgstr "--decrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
1001
1002 #: g10/g10.c:1878
1003 msgid "--sign-key user-id"
1004 msgstr "--sign-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id"
1005
1006 #: g10/g10.c:1886
1007 msgid "--lsign-key user-id"
1008 msgstr "--lsign-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id"
1009
1010 #: g10/g10.c:1894
1011 msgid "--nrsign-key user-id"
1012 msgstr "--nrsign-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id"
1013
1014 #: g10/g10.c:1902
1015 msgid "--nrlsign-key user-id"
1016 msgstr "--nrlsign-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id"
1017
1018 #: g10/g10.c:1910
1019 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1020 msgstr "--edit-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id [¥³¥Þ¥ó¥É]"
1021
1022 #: g10/encode.c:362 g10/g10.c:1966 g10/sign.c:789
1023 #, c-format
1024 msgid "can't open %s: %s\n"
1025 msgstr "%s¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1026
1027 #: g10/g10.c:1981
1028 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1029 msgstr "-k[v][v][v][c] [¥æ¡¼¥¶¡¼id] [¸°ÎØ]"
1030
1031 #: g10/g10.c:2072
1032 #, c-format
1033 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1034 msgstr "ÊñÁõ½üµî¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1035
1036 #: g10/g10.c:2080
1037 #, c-format
1038 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1039 msgstr "ÊñÁõ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1040
1041 #: g10/g10.c:2167
1042 #, c-format
1043 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1044 msgstr "̵¸ú¤Ê¥Ï¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à`%s'¤Ç¤¹\n"
1045
1046 #: g10/g10.c:2253
1047 msgid "[filename]"
1048 msgstr "[¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
1049
1050 #: g10/g10.c:2257
1051 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1052 msgstr "³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¿¥¤¥×¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ ...\n"
1053
1054 #: g10/decrypt.c:60 g10/decrypt.c:106 g10/g10.c:2260 g10/verify.c:94
1055 #: g10/verify.c:139
1056 #, c-format
1057 msgid "can't open `%s'\n"
1058 msgstr "`%s'¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
1059
1060 #: g10/g10.c:2474
1061 #, fuzzy
1062 msgid ""
1063 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1064 "an '='\n"
1065 msgstr ""
1066 "Ãí¼á̾¤Ë¤Ïʸ»ú¡¢¿ô»ú¡¢¥É¥Ã¥È¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥³¥¢¤Î¤ß¤òÍѤ¤¡¢\n"
1067 "'='¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1068
1069 #: g10/g10.c:2483
1070 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1071 msgstr "Ãí¼á̾¤ÎÃͤËÀ©¸æʸ»ú¤òÍѤ¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó\n"
1072
1073 #: g10/g10.c:2520
1074 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1075 msgstr "¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¤¿¾ÚÌÀ½ñ¥Ý¥ê¥·¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
1076
1077 #: g10/g10.c:2522
1078 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1079 msgstr "¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¤¿½ð̾¥Ý¥ê¥·¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
1080
1081 #: g10/armor.c:314
1082 #, c-format
1083 msgid "armor: %s\n"
1084 msgstr "ÊñÁõ: %s\n"
1085
1086 #: g10/armor.c:343
1087 msgid "invalid armor header: "
1088 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ¥Ø¥Ã¥À¡¼: "
1089
1090 #: g10/armor.c:350
1091 msgid "armor header: "
1092 msgstr "ÊñÁõ¥Ø¥Ã¥À¡¼: "
1093
1094 #: g10/armor.c:361
1095 msgid "invalid clearsig header\n"
1096 msgstr "̵¸ú¤Ê¥¯¥ê¥¢½ð̾¥Ø¥Ã¥À¡¼\n"
1097
1098 #: g10/armor.c:413
1099 msgid "nested clear text signatures\n"
1100 msgstr "Æþ¤ì»Ò¤Î¥¯¥ê¥¢½ð̾\n"
1101
1102 #: g10/armor.c:537
1103 msgid "invalid dash escaped line: "
1104 msgstr "̵¸ú¤Ê¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤¿¹Ô: "
1105
1106 #: g10/armor.c:549
1107 msgid "unexpected armor:"
1108 msgstr "ͽ´ü¤»¤ÌÊñÁõ:"
1109
1110 #: g10/armor.c:675 g10/armor.c:1242
1111 #, c-format
1112 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
1113 msgstr "̵¸ú¤Ê64¿Êʸ»ú%02x¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1114
1115 #: g10/armor.c:718
1116 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1117 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (CRC¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó)\n"
1118
1119 #: g10/armor.c:752
1120 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1121 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (CRC¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹)\n"
1122
1123 #: g10/armor.c:756
1124 msgid "malformed CRC\n"
1125 msgstr "CRC¤Î½ñ¼°¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1126
1127 #: g10/armor.c:760 g10/armor.c:1279
1128 #, c-format
1129 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
1130 msgstr "CRC¥¨¥é¡¼¡£%06lx - %06lx\n"
1131
1132 #: g10/armor.c:780
1133 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
1134 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (¸åÈøÉô¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹)\n"
1135
1136 #: g10/armor.c:784
1137 msgid "error in trailer line\n"
1138 msgstr "¸åÈø¤Î¹Ô¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
1139
1140 #: g10/armor.c:1057
1141 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1142 msgstr "Í­¸ú¤ÊOpenPGP¥Ç¡¼¥¿¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1143
1144 #: g10/armor.c:1062
1145 #, c-format
1146 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1147 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ: ¹Ô¤ÎŤµ¤¬%dʸ»ú¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
1148
1149 #: g10/armor.c:1066
1150 msgid ""
1151 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1152 msgstr ""
1153 "ÊñÁõ¤ÎÃæ¤Ë quoted printable Ê¸»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¥Ð¥°¤Î¤¢¤ë\n"
1154 "MTA¤ò»ÈÍѤ·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦\n"
1155
1156 #: g10/pkclist.c:61
1157 msgid "No reason specified"
1158 msgstr "Íýͳ¤Ï»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
1159
1160 #: g10/pkclist.c:63
1161 msgid "Key is superseded"
1162 msgstr "¸°¤¬¤È¤ê¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
1163
1164 #: g10/pkclist.c:65
1165 msgid "Key has been compromised"
1166 msgstr "¸°¤¬¥Ñ¥¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿"
1167
1168 #: g10/pkclist.c:67
1169 msgid "Key is no longer used"
1170 msgstr "¸°¤Ï¤â¤¦»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
1171
1172 #: g10/pkclist.c:69
1173 msgid "User ID is no longer valid"
1174 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤â¤¦Í­¸ú¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
1175
1176 #: g10/pkclist.c:73
1177 #, fuzzy
1178 msgid "reason for revocation: "
1179 msgstr "ÇË´þÍýͳ: "
1180
1181 #: g10/pkclist.c:90
1182 #, fuzzy
1183 msgid "revocation comment: "
1184 msgstr "ŬÍÑ: "
1185
1186 #. a string with valid answers
1187 #: g10/pkclist.c:252
1188 msgid "iImMqQsS"
1189 msgstr "iImMqQsS"
1190
1191 #: g10/pkclist.c:258
1192 #, c-format
1193 msgid ""
1194 "No trust value assigned to:\n"
1195 "%4u%c/%08lX %s \""
1196 msgstr ""
1197 "¿®ÍÑÅÙ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó:\n"
1198 "%4u%c/%08lX %s \""
1199
1200 #: g10/pkclist.c:270
1201 msgid ""
1202 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
1203 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
1204 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
1205 "\n"
1206 msgstr ""
1207 "¾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸°¤òÀµ¤·¤¯¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¿®ÍÑÅÙ¤ò·è¤á¤Æ\n"
1208 "¤¯¤À¤µ¤¤(¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¤«¤éÆÀ¤¿»ØÌæ¤È¾È¹ç¤·¤¿¤ê...)?\n"
1209 "\n"
1210
1211 #: g10/pkclist.c:273
1212 #, c-format
1213 msgid " %d = Don't know\n"
1214 msgstr " %d = Ì¤ÃÎ\n"
1215
1216 #: g10/pkclist.c:274
1217 #, c-format
1218 msgid " %d = I do NOT trust\n"
1219 msgstr " %d = ¿®ÍѤ· ¤Ê¤¤\n"
1220
1221 #: g10/pkclist.c:275
1222 #, c-format
1223 msgid " %d = I trust marginally\n"
1224 msgstr " %d = ¤¢¤ëÄøÅÙ¿®ÍѤ¹¤ë\n"
1225
1226 #: g10/pkclist.c:276
1227 #, c-format
1228 msgid " %d = I trust fully\n"
1229 msgstr " %d = ´°Á´¤Ë¿®ÍѤ¹¤ë\n"
1230
1231 #: g10/pkclist.c:278
1232 #, c-format
1233 msgid " %d = I trust ultimately\n"
1234 msgstr " %d = ÀäÂÐŪ¤Ë¿®ÍѤ¹¤ë\n"
1235
1236 #: g10/pkclist.c:279
1237 msgid " i = please show me more information\n"
1238 msgstr " i = ¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤ò¸«¤ë\n"
1239
1240 #: g10/pkclist.c:281
1241 msgid " m = back to the main menu\n"
1242 msgstr " m = ¥á¡¼¥ó¡¦¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÌá¤ë\n"
1243
1244 #: g10/pkclist.c:284
1245 msgid " s = skip this key\n"
1246 msgstr " s = ¤³¤Î¸°¤Ï¤È¤Ð¤¹\n"
1247
1248 #: g10/pkclist.c:285
1249 msgid " q = quit\n"
1250 msgstr " q = ½ªÎ»\n"
1251
1252 #: g10/pkclist.c:292
1253 msgid "Your decision? "
1254 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤Î·èÄê¤Ï? "
1255
1256 #: g10/pkclist.c:313
1257 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? "
1258 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¸°¤òÀäÂÐŪ¤Ë¿®ÍѤ·¤Þ¤¹¤«? "
1259
1260 #: g10/pkclist.c:325
1261 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
1262 msgstr "ÀäÂÐŪ¤Ë¿®ÍѤ·¤¿¸°¤Ø¤Î¾ÚÌÀ½ñ:\n"
1263
1264 #: g10/pkclist.c:399
1265 #, c-format
1266 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
1267 msgstr "¸°%08lX: ¸°¤ÏÇË´þºÑ¤ß¤Ç¤¹!\n"
1268
1269 #: g10/pkclist.c:406 g10/pkclist.c:418 g10/pkclist.c:512
1270 msgid "Use this key anyway? "
1271 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î¸°¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤«? "
1272
1273 #: g10/pkclist.c:411
1274 #, c-format
1275 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
1276 msgstr "¸°%08lX: Éû¸°¤ÏÇË´þºÑ¤ß¤Ç¤¹!\n"
1277
1278 #: g10/pkclist.c:432
1279 #, c-format
1280 msgid "%08lX: key has expired\n"
1281 msgstr "¸°%08lX: ¸°¤Ï´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ç¤¹\n"
1282
1283 #: g10/pkclist.c:442
1284 #, c-format
1285 msgid ""
1286 "%08lX: There is no indication that this key really belongs to the owner\n"
1287 msgstr "%08lX: ¤³¤Î¸°¤¬ËܿͤΤâ¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Î¸¡¾Ú¼êÃʤ¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1288
1289 #: g10/pkclist.c:448
1290 #, c-format
1291 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
1292 msgstr "%08lX: ¤³¤Î¸°¤Ï¿®ÍѤǤ­¤Þ ¤»¤ó\n"
1293
1294 #: g10/pkclist.c:454
1295 #, c-format
1296 msgid ""
1297 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
1298 "but it is accepted anyway\n"
1299 msgstr ""
1300 "%08lX: ¤³¤Î¸°¤Ï¼ÂºÝ¤ËËܿͤΤâ¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢\n"
1301 "¤¤¤Á¤ª¤¦¼õÍý¤·¤Þ¤¹\n"
1302
1303 #: g10/pkclist.c:460
1304 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
1305 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¤¿¤Ö¤óËܿͤΤâ¤Î¤Ç¤¹\n"
1306
1307 #: g10/pkclist.c:465
1308 msgid "This key belongs to us\n"
1309 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï²æ¡¹¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹\n"
1310
1311 #: g10/pkclist.c:507
1312 msgid ""
1313 "It is NOT certain that the key belongs to its owner.\n"
1314 "If you *really* know what you are doing, you may answer\n"
1315 "the next question with yes\n"
1316 "\n"
1317 msgstr ""
1318 "¤³¤Î¸°¤ÏËܿͤΤâ¤Î¤«¤É¤¦¤«³Î¿®¤Ç¤­¤Þ ¤»¤ó¡£\n"
1319 "º£¤«¤é¹Ô¤¦¤³¤È¤ò *³Î¼Â¤Ë* Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢\n"
1320 "¼¡¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ïno¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1321 "\n"
1322
1323 #: g10/pkclist.c:521 g10/pkclist.c:543
1324 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
1325 msgstr "·Ù¹ð: ¿®ÍѤǤ­¤Ê¤¤¸°¤òÍѤ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹!\n"
1326
1327 #: g10/pkclist.c:562
1328 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
1329 msgstr "·Ù¹ð: ¤³¤Î¸°¤ÏËܿͤˤè¤Ã¤ÆÇË´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹!\n"
1330
1331 #: g10/pkclist.c:563
1332 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
1333 msgstr "      ½ð̾¤¬µ¶Êª¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£\n"
1334
1335 #: g10/pkclist.c:569
1336 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
1337 msgstr "·Ù¹ð: ¤³¤ÎÉû¸°¤ÏËܿͤˤè¤Ã¤ÆÇË´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹!\n"
1338
1339 #: g10/pkclist.c:574
1340 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
1341 msgstr "Ãí°Õ: ¤³¤Î¸°¤Ï»ÈÍѶػߤËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
1342
1343 #: g10/pkclist.c:579
1344 msgid "Note: This key has expired!\n"
1345 msgstr "Ãí°Õ: ¤³¤Î¸°¤Ï´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ç¤¹!\n"
1346
1347 #: g10/pkclist.c:590
1348 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
1349 msgstr "·Ù¹ð: ¤³¤Î¸°¤Ï¿®ÍѤǤ­¤ë½ð̾¤Ç¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó!\n"
1350
1351 #: g10/pkclist.c:592
1352 msgid ""
1353 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
1354 msgstr "      ¤³¤Î½ð̾¤¬ËܿͤΤâ¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Î¸¡¾Ú¼êÃʤ¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1355
1356 #: g10/pkclist.c:600
1357 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
1358 msgstr "·Ù¹ð: ¤³¤Î¸°¤Ï¿®ÍѤǤ­¤Þ ¤»¤ó!\n"
1359
1360 #: g10/pkclist.c:601
1361 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
1362 msgstr "      ¤³¤Î½ð̾¤Ï¤ª¤½¤é¤¯ µ¶Êª ¤Ç¤¹¡£\n"
1363
1364 #: g10/pkclist.c:609
1365 msgid ""
1366 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
1367 msgstr "·Ù¹ð: ¤³¤Î¸°¤Ï½½Ê¬¤Ë¿®ÍѤǤ­¤ë½ð̾¤Ç¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó!\n"
1368
1369 #: g10/pkclist.c:611
1370 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
1371 msgstr "      ¤³¤Î½ð̾¤¬ËܿͤΤâ¤Î¤«¤É¤¦¤«³Î¿®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1372
1373 #: g10/pkclist.c:764 g10/pkclist.c:787 g10/pkclist.c:938 g10/pkclist.c:993
1374 #, c-format
1375 msgid "%s: skipped: %s\n"
1376 msgstr "%s: ¥¹¥­¥Ã¥×: %s\n"
1377
1378 #: g10/pkclist.c:773 g10/pkclist.c:967
1379 #, c-format
1380 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
1381 msgstr "%s: ¥¹¥­¥Ã¥×: ¸ø³«¸°¤Ï´û¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
1382
1383 #: g10/pkclist.c:803
1384 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
1385 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó (¡Ö-r¡×¤òÍѤ¤¤Þ¤·¤ç¤¦) ¡£\n"
1386
1387 #: g10/pkclist.c:816
1388 msgid ""
1389 "\n"
1390 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
1391 msgstr ""
1392 "\n"
1393 "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÆþÎÏ¡£¶õ¹Ô¤Ç½ªÎ»: "
1394
1395 #: g10/pkclist.c:832
1396 msgid "No such user ID.\n"
1397 msgstr "¤½¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1398
1399 #: g10/pkclist.c:837 g10/pkclist.c:913
1400 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
1401 msgstr "¥¹¥­¥Ã¥×: ¸ø³«¸°¤Ï´ûÄê¤Î¼õ¿®¼Ô¤È¤·¤ÆÀßÄêºÑ¤ß¤Ç¤¹\n"
1402
1403 #: g10/pkclist.c:855
1404 msgid "Public key is disabled.\n"
1405 msgstr "¸ø³«¸°¤Ï»ÈÍѶػߤǤ¹¡£\n"
1406
1407 #: g10/pkclist.c:862
1408 msgid "skipped: public key already set\n"
1409 msgstr "¥¹¥­¥Ã¥×: ¸ø³«¸°¤ÏÀßÄêºÑ¤ß¤Ç¤¹\n"
1410
1411 #: g10/pkclist.c:905
1412 #, c-format
1413 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
1414 msgstr "´ûÄê¤Î¼õ¿®¼Ô`%s'¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1415
1416 #: g10/pkclist.c:949
1417 #, c-format
1418 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
1419 msgstr "%s: ¥¹¥­¥Ã¥×: ¸ø³«¸°¤Ï»ÈÍѶػߤǤ¹\n"
1420
1421 #: g10/pkclist.c:999
1422 msgid "no valid addressees\n"
1423 msgstr "Í­¸ú¤Ê¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1424
1425 #: g10/keygen.c:182
1426 #, c-format
1427 msgid "preference %c%lu is not valid\n"
1428 msgstr "Áª¹¥%c%lu¤ÏÍ­¸ú¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1429
1430 #: g10/keygen.c:189
1431 #, c-format
1432 msgid "preference %c%lu duplicated\n"
1433 msgstr "Áª¹¥%c%lu¤Î½ÅÊ£\n"
1434
1435 #: g10/keygen.c:194
1436 #, c-format
1437 msgid "too many `%c' preferences\n"
1438 msgstr "¿¤¹¤®¤ë`%c'Áª¹¥\n"
1439
1440 #: g10/keygen.c:264
1441 msgid "invalid character in preference string\n"
1442 msgstr "Áª¹¥Ê¸»úÎó¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
1443
1444 #: g10/keygen.c:524
1445 #, fuzzy
1446 msgid "writing direct signature\n"
1447 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
1448
1449 #: g10/keygen.c:563
1450 msgid "writing self signature\n"
1451 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
1452
1453 #: g10/keygen.c:607
1454 msgid "writing key binding signature\n"
1455 msgstr "½ð̾¤ËÂбþ¤¹¤ë¸°¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
1456
1457 #: g10/keygen.c:661 g10/keygen.c:745 g10/keygen.c:836
1458 #, c-format
1459 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
1460 msgstr "̵¸ú¤Ê¸°¥µ¥¤¥º¡£%u¥Ó¥Ã¥È¤Ë¤·¤Þ¤¹\n"
1461
1462 #: g10/keygen.c:666 g10/keygen.c:750 g10/keygen.c:841
1463 #, c-format
1464 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
1465 msgstr "¸°¥µ¥¤¥º¤ò%u¥Ó¥Ã¥È¤Ë´Ý¤á¤Þ¤¹\n"
1466
1467 #: g10/keygen.c:941
1468 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1469 msgstr "¤¹¤­¤Ê¸°¤Î¼ïÎà¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
1470
1471 #: g10/keygen.c:943
1472 #, c-format
1473 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
1474 msgstr "   (%d) DSA¤ÈElGamal (´ûÄê)\n"
1475
1476 #: g10/keygen.c:944
1477 #, c-format
1478 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
1479 msgstr "   (%d) DSA (½ð̾¤Î¤ß)\n"
1480
1481 #: g10/keygen.c:946
1482 #, c-format
1483 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
1484 msgstr "   (%d) ElGamal (°Å¹æ²½¤Î¤ß)\n"
1485
1486 #: g10/keygen.c:948
1487 #, c-format
1488 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
1489 msgstr "   (%d) ElGamal (½ð̾¤È°Å¹æ²½)\n"
1490
1491 #: g10/keygen.c:949
1492 #, c-format
1493 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
1494 msgstr "   (%d) RSA (½ð̾¤Î¤ß)\n"
1495
1496 #: g10/keygen.c:951
1497 #, c-format
1498 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
1499 msgstr "   (%d) RSA (°Å¹æ²½¤Î¤ß)\n"
1500
1501 #: g10/keygen.c:953
1502 #, c-format
1503 msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
1504 msgstr "   (%d) RSA (½ð̾¤È°Å¹æ²½)\n"
1505
1506 #: g10/keyedit.c:572 g10/keygen.c:956
1507 msgid "Your selection? "
1508 msgstr "¤É¤ì¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«? "
1509
1510 #: g10/keygen.c:966 g10/keygen.c:984
1511 msgid "The use of this algorithm is deprecated - create anyway? "
1512 msgstr "¤³¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÏÈ¿ÂФµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ - ¤½¤ì¤Ç¤âºî¤ê¤Þ¤¹¤«? "
1513
1514 #: g10/keyedit.c:585 g10/keygen.c:998
1515 msgid "Invalid selection.\n"
1516 msgstr "̵¸ú¤ÊÁªÂò¤Ç¤¹¡£\n"
1517
1518 #: g10/keygen.c:1011
1519 #, c-format
1520 msgid ""
1521 "About to generate a new %s keypair.\n"
1522 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1523 "              default keysize is 1024 bits\n"
1524 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1525 msgstr ""
1526 "¿·¤·¤¤%s¸°ÂФòÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£\n"
1527 "             ºÇ¾®¤Î¸°Ä¹¤Ï  768 ¥Ó¥Ã¥È\n"
1528 "             ´ûÄê¤Î¸°Ä¹¤Ï 1024 ¥Ó¥Ã¥È\n"
1529 "         ºÇÂç¤Î¿ä¾©¸°Ä¹¤Ï 2048 ¥Ó¥Ã¥È\n"
1530
1531 #: g10/keygen.c:1020
1532 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1533 msgstr "¤É¤Î¸°Ä¹¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«? (1024) "
1534
1535 #: g10/keygen.c:1025
1536 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1537 msgstr "DSA¤Î¸°Ä¹¤Ï512¤«¤é1024¤Þ¤Ç¤Ç¤¹\n"
1538
1539 #: g10/keygen.c:1027
1540 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
1541 msgstr "¸°Ä¹¤¬¾®¤µ¤¹¤®¤Þ¤¹¡£RSA¤ÏºÇ¾®¤Ç¤â1024¤Ç¤¹¡£\n"
1542
1543 #: g10/keygen.c:1030
1544 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1545 msgstr "¸°Ä¹¤¬¾®¤µ¤¹¤®¤Þ¤¹¡£ºÇ¾®¤Ç¤â768¤Ç¤¹¡£\n"
1546
1547 #. It is ridiculous and an annoyance to use larger key sizes!
1548 #. * GnuPG can handle much larger sizes; but it takes an eternity
1549 #. * to create such a key (but less than the time the Sirius
1550 #. * Computer Corporation needs to process one of the usual
1551 #. * complaints) and {de,en}cryption although needs some time.
1552 #. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
1553 #. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
1554 #. * do whatever you want.
1555 #: g10/keygen.c:1041
1556 #, c-format
1557 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
1558 msgstr "¸°Ä¹¤¬Â礭¤¹¤®¤Þ¤¹¡£%d¤¬ºÇÂç¤Ç¤¹¡£\n"
1559
1560 #: g10/keygen.c:1046
1561 msgid ""
1562 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1563 "computations take REALLY long!\n"
1564 msgstr ""
1565 "2048¤è¤êÂ礭¤Ê¸°Ä¹¤Ï¡¢·×»»»þ´Ö¤¬ Èó¾ï¤Ë Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç\n"
1566 "¿ä¾©¤·¤Þ¤»¤ó!\n"
1567
1568 #: g10/keygen.c:1049
1569 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1570 msgstr "¤³¤Î¸°Ä¹¤ÇËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«? "
1571
1572 #: g10/keygen.c:1050
1573 msgid ""
1574 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1575 "vulnerable to attacks!\n"
1576 msgstr ""
1577 "¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤ä¥­¡¼¥Ü¡¼¥ÉÆþÎϤϡ¢\n"
1578 "¹¶·â¤Ë¤¿¤¤¤·¤ÆÀȼå¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¿´¤Ëα¤á¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!\n"
1579
1580 #: g10/keygen.c:1059
1581 #, c-format
1582 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1583 msgstr "Í׵ᤵ¤ì¤¿¸°Ä¹¤Ï%u¥Ó¥Ã¥È\n"
1584
1585 #: g10/keygen.c:1062 g10/keygen.c:1066
1586 #, c-format
1587 msgid "rounded up to %u bits\n"
1588 msgstr "%u¥Ó¥Ã¥È¤Ë´Ý¤á¤Þ¤¹\n"
1589
1590 #: g10/keygen.c:1117
1591 msgid ""
1592 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1593 "         0 = key does not expire\n"
1594 "      <n>  = key expires in n days\n"
1595 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1596 "      <n>m = key expires in n months\n"
1597 "      <n>y = key expires in n years\n"
1598 msgstr ""
1599 "¸°¤Î´ü¸Â¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1600 "         0 = Ìµ´ü¸Â\n"
1601 "      <n>  = Í­¸ú´ü¸Â n Æü´Ö\n"
1602 "      <n>w = Í­¸ú´ü¸Â n ½µ´Ö\n"
1603 "      <n>m = Í­¸ú´ü¸Â n ¤«·î´Ö\n"
1604 "      <n>y = Í­¸ú´ü¸Â n Ç¯´Ö\n"
1605
1606 #: g10/keygen.c:1126
1607 msgid ""
1608 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
1609 "         0 = signature does not expire\n"
1610 "      <n>  = signature expires in n days\n"
1611 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
1612 "      <n>m = signature expires in n months\n"
1613 "      <n>y = signature expires in n years\n"
1614 msgstr ""
1615 "½ð̾¤Î´ü¸Â¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1616 "         0 = Ìµ´ü¸Â\n"
1617 "      <n>  = Í­¸ú´ü¸Â n Æü´Ö\n"
1618 "      <n>w = Í­¸ú´ü¸Â n ½µ´Ö\n"
1619 "      <n>m = Í­¸ú´ü¸Â n ¤«·î´Ö\n"
1620 "      <n>y = Í­¸ú´ü¸Â n Ç¯´Ö\n"
1621
1622 #: g10/keygen.c:1148
1623 msgid "Key is valid for? (0) "
1624 msgstr "¸°¤ÎÍ­¸ú´ü´Ö¤Ï? (0)"
1625
1626 #: g10/keygen.c:1150
1627 msgid "Signature is valid for? (0) "
1628 msgstr "½ð̾¤ÎÍ­¸ú´ü´Ö¤Ï? (0)"
1629
1630 #: g10/keygen.c:1155
1631 msgid "invalid value\n"
1632 msgstr "̵¸ú¤ÊÃÍ\n"
1633
1634 #: g10/keygen.c:1160
1635 #, c-format
1636 msgid "%s does not expire at all\n"
1637 msgstr "%s¤Ï̵´ü¸Â¤Ç¤¹\n"
1638
1639 #. print the date when the key expires
1640 #: g10/keygen.c:1167
1641 #, c-format
1642 msgid "%s expires at %s\n"
1643 msgstr "%s¤Ï%s¤Ë¤Æ´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹\n"
1644
1645 #: g10/keygen.c:1173
1646 msgid ""
1647 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
1648 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
1649 msgstr ""
1650 "¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢2038ǯ°Ê¹ß¤ÎÆüÉÕ¤òɽ¼¨¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢\n"
1651 "2106ǯ¤Þ¤Ç¤Ê¤éÀµ¤·¤¯½èÍý¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
1652
1653 #: g10/keygen.c:1178
1654 msgid "Is this correct (y/n)? "
1655 msgstr "¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤« (y/n)? "
1656
1657 #: g10/keygen.c:1221
1658 msgid ""
1659 "\n"
1660 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
1661 "id\n"
1662 "from Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1663 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1664 "\n"
1665 msgstr ""
1666 "\n"
1667 "¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°¤òƱÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬É¬ÍפǤ¹¡£\n"
1668 "¤³¤Î¥½¥Õ¥È¤ÏËÜ̾¡¢¥³¥á¥ó¥È¡¢ÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤«¤é\n"
1669 "¼¡¤Î½ñ¼°¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¹½À®¤·¤Þ¤¹:\n"
1670 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1671 "\n"
1672
1673 #: g10/keygen.c:1233
1674 msgid "Real name: "
1675 msgstr "ËÜ̾: "
1676
1677 #: g10/keygen.c:1241
1678 msgid "Invalid character in name\n"
1679 msgstr "̾Á°¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
1680
1681 #: g10/keygen.c:1243
1682 msgid "Name may not start with a digit\n"
1683 msgstr "̾Á°¤ò¿ô»ú¤Ç»Ï¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó\n"
1684
1685 #: g10/keygen.c:1245
1686 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1687 msgstr "̾Á°¤Ï5ʸ»ú°Ê¾å¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1688
1689 #: g10/keygen.c:1253
1690 msgid "Email address: "
1691 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹: "
1692
1693 #: g10/keygen.c:1264
1694 msgid "Not a valid email address\n"
1695 msgstr "Í­¸ú¤ÊÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1696
1697 #: g10/keygen.c:1272
1698 msgid "Comment: "
1699 msgstr "¥³¥á¥ó¥È: "
1700
1701 #: g10/keygen.c:1278
1702 msgid "Invalid character in comment\n"
1703 msgstr "¥³¥á¥ó¥È¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
1704
1705 #: g10/keygen.c:1301
1706 #, c-format
1707 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
1708 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤Ïʸ»ú½¸¹ç`%s'¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
1709
1710 #: g10/keygen.c:1307
1711 #, c-format
1712 msgid ""
1713 "You selected this USER-ID:\n"
1714 "    \"%s\"\n"
1715 "\n"
1716 msgstr ""
1717 "¼¡¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÀßÄꤷ¤Þ¤·¤¿:\n"
1718 "    \"%s\"\n"
1719 "\n"
1720
1721 #: g10/keygen.c:1311
1722 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
1723 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òËÜ̾¤ä¥³¥á¥ó¥È¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë\n"
1724
1725 #: g10/keygen.c:1316
1726 msgid "NnCcEeOoQq"
1727 msgstr "NnCcEeOoQq"
1728
1729 #: g10/keygen.c:1326
1730 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
1731 msgstr "̾Á°(N)¡¢¥³¥á¥ó¥È(C)¡¢ÅŻҥ᡼¥ë(E)¤ÎÊѹ¹¡¢¤Þ¤¿¤Ï½ªÎ»(Q)? "
1732
1733 #: g10/keygen.c:1327
1734 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1735 msgstr "̾Á°(N)¡¢¥³¥á¥ó¥È(C)¡¢ÅŻҥ᡼¥ë(E)¤ÎÊѹ¹¡¢¤Þ¤¿¤ÏOK(O)¤«½ªÎ»(Q)? "
1736
1737 #: g10/keygen.c:1346
1738 msgid "Please correct the error first\n"
1739 msgstr "¤Þ¤º¥¨¥é¡¼¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
1740
1741 #: g10/keygen.c:1385
1742 msgid ""
1743 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1744 "\n"
1745 msgstr ""
1746 "ÈëÌ©¸°¤òÊݸ¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
1747 "\n"
1748
1749 #: g10/keyedit.c:783 g10/keygen.c:1393
1750 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
1751 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤Á¤ã¤ó¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
1752
1753 #: g10/keygen.c:1394
1754 #, c-format
1755 msgid "%s.\n"
1756 msgstr "%s.\n"
1757
1758 #: g10/keygen.c:1400
1759 msgid ""
1760 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1761 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1762 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1763 "\n"
1764 msgstr ""
1765 "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔɬÍפʤ褦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤Ï¤í¤¯¤Ê¹Í¤¨¤Ç¤Ï\n"
1766 "¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó! ¤¤¤Á¤ª¤¦Â³¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à\n"
1767 "¤Î¡Ö--edit-key¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤âÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
1768 "\n"
1769
1770 #: g10/keygen.c:1421
1771 msgid ""
1772 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1773 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
1774 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
1775 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1776 msgstr ""
1777 "º£¤«¤éŤ¤Íð¿ô¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÂǤĤȤ«¡¢¥Þ¥¦¥¹¤òÆ°¤«¤¹\n"
1778 "¤È¤«¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤È¤«¤Î¾¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Íð¿ôÀ¸À®»Ò¤Ç\n"
1779 "Í𻨤µ¤ÎÂ礭¤Ê¤¤¤¤Íð¿ô¤òÀ¸À®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£\n"
1780
1781 #: g10/keygen.c:1985
1782 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
1783 msgstr "DSA¸°ÂФÏ1024¥Ó¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
1784
1785 #: g10/keygen.c:2039
1786 msgid "Key generation canceled.\n"
1787 msgstr "¸°¤ÎÀ¸À®¤¬Ãæ»ß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n"
1788
1789 #: g10/keygen.c:2128 g10/keygen.c:2216
1790 #, c-format
1791 msgid "writing public key to `%s'\n"
1792 msgstr "`%s'¤Ø¸ø³«¸°¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
1793
1794 #: g10/keygen.c:2129 g10/keygen.c:2218
1795 #, c-format
1796 msgid "writing secret key to `%s'\n"
1797 msgstr "`%s'¤ØÈëÌ©¸°¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
1798
1799 #: g10/keygen.c:2205
1800 #, c-format
1801 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
1802 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤Ê¸ø³«¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1803
1804 #: g10/keygen.c:2211
1805 #, c-format
1806 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
1807 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤ÊÈëÌ©¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1808
1809 #: g10/keygen.c:2225
1810 #, c-format
1811 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
1812 msgstr "¸ø³«¸°ÎØ`%s'¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
1813
1814 #: g10/keygen.c:2232
1815 #, c-format
1816 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
1817 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎØ`%s'¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
1818
1819 #: g10/keygen.c:2252
1820 msgid "public and secret key created and signed.\n"
1821 msgstr "¸ø³«¸°¤ÈÈëÌ©¸°¤òºî¤ê¡¢½ð̾¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
1822
1823 #: g10/keygen.c:2253
1824 msgid "key marked as ultimately trusted.\n"
1825 msgstr "ÀäÂÐŪ¤Ë¿®ÍѤ·¤¿¸°¤È¤·¤Æµ­Ï¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
1826
1827 #: g10/keygen.c:2264
1828 msgid ""
1829 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
1830 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
1831 msgstr ""
1832 "¤³¤Î¸°¤Ï°Å¹æ²½¤Ë¤Ï»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Å¹æ²½¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¡¢\n"
1833 "¡Ö--edit-key¡×¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍѤ¤¤ÆÉû¸°¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1834
1835 #: g10/keygen.c:2276 g10/keygen.c:2384
1836 #, c-format
1837 msgid "Key generation failed: %s\n"
1838 msgstr "¸°¤ÎÀ¸À®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1839
1840 #: g10/keygen.c:2320 g10/sig-check.c:223 g10/sign.c:257
1841 #, c-format
1842 msgid ""
1843 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
1844 msgstr "¸°¤Ï%luÉÃ̤Íè¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿ (»þ´Öι¹Ô¤«»þ·×¤Î¤¯¤ë¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦)\n"
1845
1846 #: g10/keygen.c:2322 g10/sig-check.c:225 g10/sign.c:259
1847 #, c-format
1848 msgid ""
1849 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
1850 msgstr "¸°¤Ï%luÉÃ̤Íè¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿ (»þ´Öι¹Ô¤«»þ·×¤Î¤¯¤ë¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦)\n"
1851
1852 #: g10/keygen.c:2331
1853 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
1854 msgstr "Ãí°Õ: v3¸°¤ÎÉû¸°¤ÎºîÀ®¤Ï¡¢OpenPGP¤ËŬ¹ç¤·¤Þ¤»¤ó\n"
1855
1856 #: g10/keygen.c:2360
1857 msgid "Really create? "
1858 msgstr "ËÜÅö¤Ëºî¤ê¤Þ¤¹¤«? "
1859
1860 #: g10/decrypt.c:92 g10/encode.c:673
1861 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1862 msgstr "¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç--output¤Ïµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó\n"
1863
1864 #: g10/encode.c:126 g10/encode.c:351
1865 #, c-format
1866 msgid "`%s' already compressed\n"
1867 msgstr "`%s'¤Ï´û¤Ë°µ½ÌºÑ¤ß¤Ç¤¹\n"
1868
1869 #: g10/encode.c:134 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:300 g10/tdbio.c:492
1870 #: g10/tdbio.c:552
1871 #, c-format
1872 msgid "%s: can't open: %s\n"
1873 msgstr "%s: ³«¤±¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1874
1875 #: g10/encode.c:162 g10/sign.c:1035
1876 #, c-format
1877 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1878 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
1879
1880 #: g10/encode.c:236 g10/encode.c:447
1881 #, c-format
1882 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
1883 msgstr "%s: ·Ù¹ð: ¶õ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹\n"
1884
1885 #: g10/encode.c:340
1886 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1887 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï2048¥Ó¥Ã¥È°Ê²¼¤ÎRSA¸°¤Ç°Å¹æ²½¤·¤«¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1888
1889 #: g10/encode.c:368
1890 #, c-format
1891 msgid "reading from `%s'\n"
1892 msgstr "`%s'¤«¤éÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
1893
1894 #: g10/encode.c:402
1895 msgid ""
1896 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1897 msgstr "°Å¹æ²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤ÏÁ´ÉôIDEA°Å¹æ¤ò»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1898
1899 #: g10/encode.c:413 g10/encode.c:567
1900 #, c-format
1901 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1902 msgstr ""
1903
1904 #: g10/encode.c:485 g10/sign.c:758
1905 #, fuzzy, c-format
1906 msgid "forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
1907 msgstr "Ãí°Õ: °Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à%d¤ÏÍ¥Àè½ç¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
1908
1909 #: g10/encode.c:646
1910 #, c-format
1911 msgid "%s/%s encrypted for: %s\n"
1912 msgstr "%s/%s°Å¹æ²½ ¼õ¿®¼Ô: %s\n"
1913
1914 #: g10/delkey.c:69 g10/export.c:141 g10/keyedit.c:2211
1915 #, c-format
1916 msgid "key `%s' not found: %s\n"
1917 msgstr "¸°`%s'¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1918
1919 #: g10/delkey.c:77 g10/export.c:164
1920 #, c-format
1921 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1922 msgstr "¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÆɹþ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
1923
1924 #: g10/export.c:172
1925 #, c-format
1926 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
1927 msgstr "¸° %08lX: rfc2440¤Î¸°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó - ¥¹¥­¥Ã¥×\n"
1928
1929 #: g10/export.c:188
1930 #, c-format
1931 msgid "key %08lX: not protected - skipped\n"
1932 msgstr "¸° %08lX: Êݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó - ¥¹¥­¥Ã¥×\n"
1933
1934 #: g10/export.c:196
1935 #, c-format
1936 msgid "key %08lX: PGP 2.x style key - skipped\n"
1937 msgstr "¸° %08lX: PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹ - ¥¹¥­¥Ã¥×\n"
1938
1939 #: g10/export.c:279
1940 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1941 msgstr "·Ù¹ð: ²¿¤â½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
1942
1943 #: g10/getkey.c:151
1944 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1945 msgstr "pk¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬Â¿¤¹¤®¤Þ¤¹ - »ÈÍѶػß\n"
1946
1947 #. fixme: returning translatable constants instead of a user ID is
1948 #. * not good because they are probably not utf-8 encoded.
1949 #: g10/getkey.c:187 g10/getkey.c:2383
1950 msgid "[User id not found]"
1951 msgstr "[¥æ¡¼¥¶¡¼id¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó]"
1952
1953 #: g10/getkey.c:1438
1954 #, c-format
1955 msgid "Invalid key %08lX made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1956 msgstr "--allow-non-selfsigned-uid¤ÇÍ­¸ú¤Ë¤µ¤ì¤¿Ìµ¸ú¤Ê¸°%08lX¤Ç¤¹\n"
1957
1958 #: g10/getkey.c:2100
1959 #, c-format
1960 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
1961 msgstr "Éû¸°%08lX¤ò¼ç¸°%08lX¤ËÂåÍѤ·¤Þ¤¹\n"
1962
1963 #: g10/getkey.c:2147
1964 #, c-format
1965 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
1966 msgstr "¸°%08lX: ¸ø³«¸°¤Î¤Ê¤¤ÈëÌ©¸°¤Ç¤¹¡£¥¹¥­¥Ã¥×\n"
1967
1968 #: g10/import.c:206
1969 #, c-format
1970 msgid "skipping block of type %d\n"
1971 msgstr "¥¿¥¤¥×%d¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¥¹¥­¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹\n"
1972
1973 #: g10/import.c:213
1974 #, c-format
1975 msgid "%lu keys so far processed\n"
1976 msgstr "%lu¸°¤Þ¤Ç½èÍý\n"
1977
1978 #: g10/import.c:218
1979 #, c-format
1980 msgid "error reading `%s': %s\n"
1981 msgstr "`%s'¤ÎÆɹþ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
1982
1983 #: g10/import.c:230
1984 #, c-format
1985 msgid "Total number processed: %lu\n"
1986 msgstr "         ½èÍý¿ô¤Î¹ç·×: %lu\n"
1987
1988 #: g10/import.c:232
1989 #, c-format
1990 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
1991 msgstr " ¥¹¥­¥Ã¥×¤·¤¿¿·¤·¤¤¸°: %lu\n"
1992
1993 #: g10/import.c:235
1994 #, c-format
1995 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
1996 msgstr "       ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ê¤·: %lu\n"
1997
1998 #: g10/import.c:237
1999 #, c-format
2000 msgid "              imported: %lu"
2001 msgstr "               Æɹþ¤ß: %lu"
2002
2003 #: g10/import.c:243
2004 #, c-format
2005 msgid "             unchanged: %lu\n"
2006 msgstr "             Êѹ¹¤Ê¤·: %lu\n"
2007
2008 #: g10/import.c:245
2009 #, c-format
2010 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2011 msgstr "     ¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID: %lu\n"
2012
2013 #: g10/import.c:247
2014 #, c-format
2015 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2016 msgstr "           ¿·¤·¤¤Éû¸°: %lu\n"
2017
2018 #: g10/import.c:249
2019 #, c-format
2020 msgid "        new signatures: %lu\n"
2021 msgstr "           ¿·¤·¤¤½ð̾: %lu\n"
2022
2023 #: g10/import.c:251
2024 #, c-format
2025 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2026 msgstr "       ¿·¤·¤¤¸°¤ÎÇË´þ: %lu\n"
2027
2028 #: g10/import.c:253
2029 #, c-format
2030 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2031 msgstr "       ÈëÌ©¸°¤ÎÆɽФ·: %lu\n"
2032
2033 #: g10/import.c:255
2034 #, c-format
2035 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2036 msgstr "       ÈëÌ©¸°¤ÎÆɹþ¤ß: %lu\n"
2037
2038 #: g10/import.c:257
2039 #, c-format
2040 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2041 msgstr "       ÌµÊѹ¹¤ÎÈëÌ©¸°: %lu\n"
2042
2043 #: g10/import.c:479
2044 #, fuzzy, c-format
2045 msgid "key %08lX: removed multiple subkey binding\n"
2046 msgstr "¸°%08lX: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¤ÎÂбþ¤Ç¤¹\n"
2047
2048 #: g10/import.c:527 g10/import.c:756
2049 #, c-format
2050 msgid "key %08lX: no user ID\n"
2051 msgstr "¸°%08lX: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2052
2053 #: g10/import.c:544
2054 #, c-format
2055 msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '%s'\n"
2056 msgstr "¸°%08lX: ¼õÍý¤·¤¿Ì¤¼«¸Ê½ð̾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID '%s'\n"
2057
2058 #: g10/import.c:551
2059 #, c-format
2060 msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
2061 msgstr "¸°%08lX: ¿®ÍѤǤ­¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2062
2063 #: g10/import.c:553
2064 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2065 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¤»¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦\n"
2066
2067 #: g10/import.c:563 g10/import.c:825
2068 #, c-format
2069 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
2070 msgstr "¸°%08lX: ¸ø³«¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2071
2072 #: g10/import.c:568
2073 #, c-format
2074 msgid "key %08lX: new key - skipped\n"
2075 msgstr "¸° %08lX: ¿·¤·¤¤¸°¤Ç¤¹ - ¥¹¥­¥Ã¥×\n"
2076
2077 #: g10/import.c:578
2078 #, c-format
2079 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2080 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤Ê¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2081
2082 #: g10/import.c:583 g10/openfile.c:244 g10/sign.c:670 g10/sign.c:897
2083 #, c-format
2084 msgid "writing to `%s'\n"
2085 msgstr "`%s'¤Ø¤Î½ñ½Ð¤·\n"
2086
2087 #: g10/import.c:587 g10/import.c:664 g10/import.c:776 g10/import.c:885
2088 #, c-format
2089 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2090 msgstr "¸°ÎØ`%s'¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
2091
2092 #: g10/import.c:596
2093 #, fuzzy, c-format
2094 msgid "key %08lX: public key \"%s\" imported\n"
2095 msgstr "¸°%08lX: ¸ø³«¸°¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2096
2097 #: g10/import.c:617
2098 #, c-format
2099 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
2100 msgstr "¸°%08lX: ¤³¤Á¤é¤ÎÊ£À½¤È¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
2101
2102 #: g10/import.c:634 g10/import.c:842
2103 #, c-format
2104 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
2105 msgstr "¸°%08lX: ¸µ¤Î¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë°ÌÃ֤Ť±¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2106
2107 #: g10/import.c:641 g10/import.c:848
2108 #, c-format
2109 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
2110 msgstr "¸°%08lX: ¸µ¤Î¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2111
2112 #: g10/import.c:673
2113 #, fuzzy, c-format
2114 msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new user ID\n"
2115 msgstr "¸°%08lX: ¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò1¸Ä\n"
2116
2117 #: g10/import.c:676
2118 #, fuzzy, c-format
2119 msgid "key %08lX: \"%s\" %d new user IDs\n"
2120 msgstr "¸°%08lX: ¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä\n"
2121
2122 #: g10/import.c:679
2123 #, fuzzy, c-format
2124 msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new signature\n"
2125 msgstr "¸°%08lX: ¿·¤·¤¤½ð̾¤ò1¸Ä\n"
2126
2127 #: g10/import.c:682
2128 #, fuzzy, c-format
2129 msgid "key %08lX: \"%s\" %d new signatures\n"
2130 msgstr "¸°%08lX: ¿·¤·¤¤½ð̾¤ò%d¸Ä\n"
2131
2132 #: g10/import.c:685
2133 #, fuzzy, c-format
2134 msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new subkey\n"
2135 msgstr "¸°%08lX: ¿·¤·¤¤Éû¸°¤ò1¸Ä\n"
2136
2137 #: g10/import.c:688
2138 #, fuzzy, c-format
2139 msgid "key %08lX: \"%s\" %d new subkeys\n"
2140 msgstr "¸°%08lX: ¿·¤·¤¤Éû¸°¤ò%d¸Ä\n"
2141
2142 #: g10/import.c:700
2143 #, fuzzy, c-format
2144 msgid "key %08lX: \"%s\" not changed\n"
2145 msgstr "¸°%08lX: Êѹ¹¤Ê¤·\n"
2146
2147 #: g10/import.c:770
2148 #, c-format
2149 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2150 msgstr "´ûÄê¤ÎÈëÌ©¸°Îؤ¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2151
2152 #: g10/import.c:781
2153 #, c-format
2154 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
2155 msgstr "¸°%08lX: ÈëÌ©¸°¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2156
2157 #. we can't merge secret keys
2158 #: g10/import.c:785
2159 #, c-format
2160 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
2161 msgstr "¸°%08lX: ´û¤ËÈëÌ©¸°Îؤˤ¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2162
2163 #: g10/import.c:790
2164 #, c-format
2165 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
2166 msgstr "¸°%08lX: ÈëÌ©¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2167
2168 #: g10/import.c:819
2169 #, c-format
2170 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2171 msgstr "¸°%08lX: ¸ø³«¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó - ÇË´þ¾ÚÌÀ½ñ¤òŬÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
2172
2173 #: g10/import.c:859
2174 #, c-format
2175 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2176 msgstr "¸°%08lX: Ìµ¸ú¤ÊÇË´þ¾ÚÌÀ½ñ: %s - µñÈÝ\n"
2177
2178 #: g10/import.c:891
2179 #, fuzzy, c-format
2180 msgid "key %08lX: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2181 msgstr "¸°%08lX: ÇË´þ¾ÚÌÀ½ñ¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2182
2183 #: g10/import.c:928
2184 #, c-format
2185 msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
2186 msgstr "¸°%08lX: ½ð̾¤ËÂбþ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2187
2188 #: g10/import.c:941
2189 #, c-format
2190 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm on user id \"%s\"\n"
2191 msgstr ""
2192 "¸°%08lX: ¥æ¡¼¥¶¡¼id \"%s\" ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ø³«¸°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
2193
2194 #: g10/import.c:943
2195 #, c-format
2196 msgid "key %08lX: invalid self-signature on user id \"%s\"\n"
2197 msgstr "¸°%08lX: ¥æ¡¼¥¶¡¼id \"%s\" ¤Î¼«¸Ê½ð̾¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2198
2199 #: g10/import.c:960
2200 #, c-format
2201 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
2202 msgstr "¸°%08lX: ¸°¤ËÂбþ¤¹¤ëÉû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2203
2204 #: g10/import.c:970
2205 #, c-format
2206 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
2207 msgstr "¸°%08lX: ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ø³«¸°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
2208
2209 #: g10/import.c:971
2210 #, c-format
2211 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
2212 msgstr "¸°%08lX: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¤ÎÂбþ¤Ç¤¹\n"
2213
2214 #: g10/import.c:1001
2215 #, c-format
2216 msgid "key %08lX: skipped user ID '"
2217 msgstr "¸°%08lX: ¥¹¥­¥Ã¥×¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID '"
2218
2219 #: g10/import.c:1024
2220 #, c-format
2221 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
2222 msgstr "¸°%08lX: ¥¹¥­¥Ã¥×¤·¤¿Éû¸°\n"
2223
2224 #. here we violate the rfc a bit by still allowing
2225 #. * to import non-exportable signature when we have the
2226 #. * the secret key used to create this signature - it
2227 #. * seems that this makes sense
2228 #: g10/import.c:1047
2229 #, c-format
2230 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
2231 msgstr "¸°%08lX: ½ñ½Ð¤·ÉԲĤʽð̾ (¥¯¥é¥¹%02x) - ¥¹¥­¥Ã¥×\n"
2232
2233 #: g10/import.c:1056
2234 #, c-format
2235 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2236 msgstr "¸°%08lX: ÇË´þ¾ÚÌÀ½ñ¤¬¸í¤Ã¤ÆÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ - ¥¹¥­¥Ã¥×\n"
2237
2238 #: g10/import.c:1073
2239 #, c-format
2240 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2241 msgstr "¸°%08lX: Ìµ¸ú¤ÊÇË´þ¾ÚÌÀ½ñ: %s - ¥¹¥­¥Ã¥×\n"
2242
2243 #: g10/import.c:1174
2244 #, c-format
2245 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
2246 msgstr "¸°%08lX: ½ÅÊ£¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î¸¡½Ð - Ê»¹ç\n"
2247
2248 #: g10/import.c:1233
2249 #, c-format
2250 msgid "Warning: key %08lX may be revoked: fetching revocation key %08lX\n"
2251 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%08lX¤ÏÇË´þ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹: ÇË´þ¸°%08lX¤Î°ú¤­½Ð¤·\n"
2252
2253 #: g10/import.c:1247
2254 #, c-format
2255 msgid "Warning: key %08lX may be revoked: revocation key %08lX not present.\n"
2256 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%08lX¤ÏÇË´þ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹: ÇË´þ¸°%08lX¤ÏÉԺߡ£\n"
2257
2258 #: g10/import.c:1304
2259 #, fuzzy, c-format
2260 msgid "key %08lX: \"%s\" revocation certificate added\n"
2261 msgstr "¸°%08lX: ÇË´þ¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄɲÃ\n"
2262
2263 #: g10/import.c:1335
2264 #, c-format
2265 msgid "key %08lX: direct key signature added\n"
2266 msgstr "¸°%08lX: Ä¾Àܸ°½ð̾¤òÄɲÃ\n"
2267
2268 #: g10/keyedit.c:143
2269 msgid "[revocation]"
2270 msgstr "[ÇË´þ]"
2271
2272 #: g10/keyedit.c:144
2273 msgid "[self-signature]"
2274 msgstr "[¼«¸Ê½ð̾]"
2275
2276 #: g10/keyedit.c:215 g10/keylist.c:148
2277 msgid "1 bad signature\n"
2278 msgstr "̵¸ú¤Ê½ð̾1¸Ä\n"
2279
2280 #: g10/keyedit.c:217 g10/keylist.c:150
2281 #, c-format
2282 msgid "%d bad signatures\n"
2283 msgstr "̵¸ú¤Ê½ð̾%d¸Ä\n"
2284
2285 #: g10/keyedit.c:219 g10/keylist.c:152
2286 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2287 msgstr "¸°¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á1¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤»¤ó\n"
2288
2289 #: g10/keyedit.c:221 g10/keylist.c:154
2290 #, c-format
2291 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2292 msgstr "¸°¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á%d¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤»¤ó\n"
2293
2294 #: g10/keyedit.c:223 g10/keylist.c:156
2295 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2296 msgstr "¥¨¥é¡¼¤Î¤¿¤á1¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤»¤ó\n"
2297
2298 #: g10/keyedit.c:225 g10/keylist.c:158
2299 #, c-format
2300 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2301 msgstr "¥¨¥é¡¼¤Î¤¿¤á%d¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤»¤ó\n"
2302
2303 #: g10/keyedit.c:227
2304 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2305 msgstr "Í­¸ú¤Ê¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò1¸Ä¸¡½Ð\n"
2306
2307 #: g10/keyedit.c:229
2308 #, c-format
2309 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2310 msgstr "Í­¸ú¤Ê¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä¸¡½Ð\n"
2311
2312 #: g10/keyedit.c:356
2313 #, c-format
2314 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2315 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID \"%s\" ¤ÏÇË´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
2316
2317 #: g10/keyedit.c:363 g10/keyedit.c:480 g10/keyedit.c:538 g10/keyedit.c:1136
2318 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2319 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î¸°¤Ë½ð̾¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
2320
2321 #: g10/keyedit.c:371 g10/keyedit.c:486 g10/keyedit.c:1142
2322 msgid "  Unable to sign.\n"
2323 msgstr "  ½ð̾ÉÔǽ¡£\n"
2324
2325 #: g10/keyedit.c:376
2326 #, c-format
2327 msgid "Warning: user ID \"%s\" is not self-signed.\n"
2328 msgstr ""
2329
2330 #: g10/keyedit.c:395
2331 #, fuzzy, c-format
2332 msgid ""
2333 "The self-signature on \"%s\"\n"
2334 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2335 msgstr ""
2336 "\"%s\" ¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëº£¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î½ð̾¤Ï\n"
2337 "ÆâÉô½ð̾¤Ç¤¹¡£\n"
2338
2339 #: g10/keyedit.c:404
2340 #, fuzzy
2341 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2342 msgstr "½ñ½Ð¤·²Äǽ¤Ê½ð̾¤Ë³Ê¾å¤²¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
2343
2344 #. It's a local sig, and we want to make a
2345 #. exportable sig.
2346 #: g10/keyedit.c:418
2347 #, c-format
2348 msgid ""
2349 "Your current signature on \"%s\"\n"
2350 "is a local signature.\n"
2351 msgstr ""
2352 "\"%s\" ¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëº£¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î½ð̾¤Ï\n"
2353 "ÆâÉô½ð̾¤Ç¤¹¡£\n"
2354
2355 #: g10/keyedit.c:422
2356 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2357 msgstr "½ñ½Ð¤·²Äǽ¤Ê½ð̾¤Ë³Ê¾å¤²¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
2358
2359 #: g10/keyedit.c:442
2360 #, c-format
2361 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %08lX\n"
2362 msgstr "\"%s\" ¤Ï¸°%08lX¤Ç¤â¤¦ÆâÉô½ð̾¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2363
2364 #: g10/keyedit.c:446
2365 #, c-format
2366 msgid "\"%s\" was already signed by key %08lX\n"
2367 msgstr "\"%s\" ¤Ï¸°%08lX¤Ç¤â¤¦½ð̾¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2368
2369 #: g10/keyedit.c:459
2370 #, c-format
2371 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
2372 msgstr "¸°%08lX¤Ç½ð̾¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2373
2374 #: g10/keyedit.c:474
2375 msgid "This key has expired!"
2376 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ç¤¹!"
2377
2378 #: g10/keyedit.c:494
2379 #, c-format
2380 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2381 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï%s¤Ç´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
2382
2383 #: g10/keyedit.c:498
2384 #, fuzzy
2385 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2386 msgstr "Ʊ»þ¤Ë½ð̾¤â´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
2387
2388 #: g10/keyedit.c:531
2389 msgid ""
2390 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2391 "mode.\n"
2392 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏPGP 2.x¸°¤ÇOpenPGP½ð̾¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2393
2394 #: g10/keyedit.c:533
2395 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2396 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏPGP 2.x¤Ç»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
2397
2398 #: g10/keyedit.c:556
2399 msgid ""
2400 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2401 "belongs\n"
2402 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2403 msgstr ""
2404 "½ð̾¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤¬¼ÂºÝ¤Ë¾åµ­¤Î̾Á°¤Î¿Í¤Î¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ\n"
2405 "Ãí°Õ¤·¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¤«? Åú¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð\"0\"¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2406
2407 #: g10/keyedit.c:560
2408 #, c-format
2409 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2410 msgstr "   (0) Åú¤¨¤Þ¤»¤ó¡£%s\n"
2411
2412 #: g10/keyedit.c:562
2413 #, c-format
2414 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2415 msgstr "   (1) Á´Á³¡¢³Îǧ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£%s\n"
2416
2417 #: g10/keyedit.c:564
2418 #, c-format
2419 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2420 msgstr "   (2) °ì±þ¡¢³Îǧ¤·¤Þ¤·¤¿¡£%s\n"
2421
2422 #: g10/keyedit.c:566
2423 #, c-format
2424 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2425 msgstr "   (3) ¤«¤Ê¤êÃí°Õ¤·¤Æ³Îǧ¤·¤Þ¤·¤¿¡£%s\n"
2426
2427 #: g10/keyedit.c:591
2428 msgid ""
2429 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
2430 "with your key: \""
2431 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¸°¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°¤Ç½ð̾¤·¤Æ¤è¤¤¤Ç¤¹¤«: \""
2432
2433 #: g10/keyedit.c:600
2434 #, fuzzy
2435 msgid ""
2436 "\n"
2437 "This will be a self-signature.\n"
2438 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¤»¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦\n"
2439
2440 #: g10/keyedit.c:604
2441 #, fuzzy
2442 msgid ""
2443 "\n"
2444 "Warning: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2445 msgstr ""
2446 "\n"
2447 "½ð̾¤Ï½ñ½Ð¤·ÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
2448
2449 #: g10/keyedit.c:609
2450 #, fuzzy
2451 msgid ""
2452 "\n"
2453 "Warning: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2454 msgstr ""
2455 "\n"
2456 "½ð̾¤ÏÇË´þÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
2457
2458 #: g10/keyedit.c:616
2459 msgid ""
2460 "\n"
2461 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2462 msgstr ""
2463 "\n"
2464 "½ð̾¤Ï½ñ½Ð¤·ÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
2465
2466 #: g10/keyedit.c:620
2467 msgid ""
2468 "\n"
2469 "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2470 msgstr ""
2471 "\n"
2472 "½ð̾¤ÏÇË´þÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
2473
2474 #: g10/keyedit.c:625
2475 msgid ""
2476 "\n"
2477 "I have not checked this key at all.\n"
2478 msgstr ""
2479 "\n"
2480 "¤³¤Î¸°¤ÏÁ´Á³¡¢³Îǧ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2481
2482 #: g10/keyedit.c:629
2483 msgid ""
2484 "\n"
2485 "I have checked this key casually.\n"
2486 msgstr ""
2487 "\n"
2488 "¤³¤Î¸°¤Ï°ì±þ¡¢³Îǧ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2489
2490 #: g10/keyedit.c:633
2491 msgid ""
2492 "\n"
2493 "I have checked this key very carefully.\n"
2494 msgstr ""
2495 "\n"
2496 "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÃí°Õ¤·¤Æ³Îǧ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2497
2498 #: g10/keyedit.c:642
2499 msgid "Really sign? "
2500 msgstr "ËÜÅö¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? "
2501
2502 #: g10/keyedit.c:684 g10/keyedit.c:2980 g10/keyedit.c:3039 g10/sign.c:308
2503 #, c-format
2504 msgid "signing failed: %s\n"
2505 msgstr "½ð̾¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2506
2507 #: g10/keyedit.c:740
2508 msgid "This key is not protected.\n"
2509 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÊݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2510
2511 #: g10/keyedit.c:744
2512 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2513 msgstr "¼ç¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2514
2515 #: g10/keyedit.c:748
2516 msgid "Key is protected.\n"
2517 msgstr "¸°¤ÏÊݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2518
2519 #: g10/keyedit.c:768
2520 #, c-format
2521 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2522 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÊÔ½¸¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2523
2524 #: g10/keyedit.c:774
2525 msgid ""
2526 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2527 "\n"
2528 msgstr ""
2529 "¤³¤ÎÈëÌ©¸°¤Î¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2530 "\n"
2531
2532 #: g10/keyedit.c:788
2533 msgid ""
2534 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2535 "\n"
2536 msgstr ""
2537 "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔɬÍפʤ褦¤Ç¤¹¤¬¡¢\n"
2538 "¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤Ï¤í¤¯¤Ê¹Í¤¨¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!\n"
2539 "\n"
2540
2541 #: g10/keyedit.c:791
2542 msgid "Do you really want to do this? "
2543 msgstr "ËÜÅö¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¤«? "
2544
2545 #: g10/keyedit.c:855
2546 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2547 msgstr "¸°¤Î½ð̾¤òÀµ¤·¤¤¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹\n"
2548
2549 #: g10/keyedit.c:897
2550 msgid "quit this menu"
2551 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½ªÎ»"
2552
2553 #: g10/keyedit.c:898
2554 msgid "q"
2555 msgstr "q"
2556
2557 #: g10/keyedit.c:899
2558 msgid "save"
2559 msgstr "save"
2560
2561 #: g10/keyedit.c:899
2562 msgid "save and quit"
2563 msgstr "Êݸ¤·¤Æ½ªÎ»"
2564
2565 #: g10/keyedit.c:900
2566 msgid "help"
2567 msgstr "help"
2568
2569 #: g10/keyedit.c:900
2570 msgid "show this help"
2571 msgstr "¤³¤Î¥Ø¥ë¥×¤ò¸«¤ë"
2572
2573 #: g10/keyedit.c:902
2574 msgid "fpr"
2575 msgstr "fpr"
2576
2577 #: g10/keyedit.c:902
2578 msgid "show fingerprint"
2579 msgstr "»ØÌæ¤ò¸«¤ë"
2580
2581 #: g10/keyedit.c:903
2582 msgid "list"
2583 msgstr "list"
2584
2585 #: g10/keyedit.c:903
2586 msgid "list key and user IDs"
2587 msgstr "¸°¤È¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î°ìÍ÷"
2588
2589 #: g10/keyedit.c:904
2590 msgid "l"
2591 msgstr "l"
2592
2593 #: g10/keyedit.c:905
2594 msgid "uid"
2595 msgstr "uid"
2596
2597 #: g10/keyedit.c:905
2598 msgid "select user ID N"
2599 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID N¤ÎÁªÂò"
2600
2601 #: g10/keyedit.c:906
2602 msgid "key"
2603 msgstr "key"
2604
2605 #: g10/keyedit.c:906
2606 msgid "select secondary key N"
2607 msgstr "Éû¸°N¤ÎÁªÂò"
2608
2609 #: g10/keyedit.c:907
2610 msgid "check"
2611 msgstr "check"
2612
2613 #: g10/keyedit.c:907
2614 msgid "list signatures"
2615 msgstr "½ð̾¤Î°ìÍ÷"
2616
2617 #: g10/keyedit.c:908
2618 msgid "c"
2619 msgstr "c"
2620
2621 #: g10/keyedit.c:909
2622 msgid "sign"
2623 msgstr "sign"
2624
2625 #: g10/keyedit.c:909
2626 msgid "sign the key"
2627 msgstr "¸°¤Ø½ð̾"
2628
2629 #: g10/keyedit.c:910
2630 msgid "s"
2631 msgstr "s"
2632
2633 #: g10/keyedit.c:911
2634 msgid "lsign"
2635 msgstr "lsign"
2636
2637 #: g10/keyedit.c:911
2638 msgid "sign the key locally"
2639 msgstr "¸°¤ØÆâÉôŪ¤Ë½ð̾"
2640
2641 #: g10/keyedit.c:912
2642 msgid "nrsign"
2643 msgstr "nrsign"
2644
2645 #: g10/keyedit.c:912
2646 msgid "sign the key non-revocably"
2647 msgstr "ÇË´þ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¸°¤Ø½ð̾"
2648
2649 #: g10/keyedit.c:913
2650 msgid "nrlsign"
2651 msgstr "nrlsign"
2652
2653 #: g10/keyedit.c:913
2654 msgid "sign the key locally and non-revocably"
2655 msgstr "ÇË´þ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¸°¤ØÆâÉôŪ¤Ë½ð̾"
2656
2657 #: g10/keyedit.c:914
2658 msgid "debug"
2659 msgstr "debug"
2660
2661 #: g10/keyedit.c:915
2662 msgid "adduid"
2663 msgstr "adduid"
2664
2665 #: g10/keyedit.c:915
2666 msgid "add a user ID"
2667 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÄɲÃ"
2668
2669 #: g10/keyedit.c:916
2670 msgid "addphoto"
2671 msgstr "addphoto"
2672
2673 #: g10/keyedit.c:916
2674 msgid "add a photo ID"
2675 msgstr "¥Õ¥©¥ÈID¤ÎÄɲÃ"
2676
2677 #: g10/keyedit.c:917
2678 msgid "deluid"
2679 msgstr "deluid"
2680
2681 #: g10/keyedit.c:917
2682 msgid "delete user ID"
2683 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Îºï½ü"
2684
2685 #. delphoto is really deluid in disguise
2686 #: g10/keyedit.c:919
2687 msgid "delphoto"
2688 msgstr "delphoto"
2689
2690 #: g10/keyedit.c:920
2691 msgid "addkey"
2692 msgstr "addkey"
2693
2694 #: g10/keyedit.c:920
2695 msgid "add a secondary key"
2696 msgstr "Éû¸°¤ÎÄɲÃ"
2697
2698 #: g10/keyedit.c:921
2699 msgid "delkey"
2700 msgstr "delkey"
2701
2702 #: g10/keyedit.c:921
2703 msgid "delete a secondary key"
2704 msgstr "Éû¸°¤Îºï½ü"
2705
2706 #: g10/keyedit.c:922
2707 #, fuzzy
2708 msgid "addrevoker"
2709 msgstr "addkey"
2710
2711 #: g10/keyedit.c:922
2712 #, fuzzy
2713 msgid "add a revocation key"
2714 msgstr "Éû¸°¤ÎÄɲÃ"
2715
2716 #: g10/keyedit.c:923
2717 msgid "delsig"
2718 msgstr "delsig"
2719
2720 #: g10/keyedit.c:923
2721 msgid "delete signatures"
2722 msgstr "½ð̾¤Îºï½ü"
2723
2724 #: g10/keyedit.c:924
2725 msgid "expire"
2726 msgstr "expire"
2727
2728 #: g10/keyedit.c:924
2729 msgid "change the expire date"
2730 msgstr "Í­¸ú´ü¸Â¤ÎÊѹ¹"
2731
2732 #: g10/keyedit.c:925
2733 msgid "primary"
2734 msgstr "primary"
2735
2736 #: g10/keyedit.c:925
2737 msgid "flag user ID as primary"
2738 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¼ç¤Ë¤¹¤ë"
2739
2740 #: g10/keyedit.c:926
2741 msgid "toggle"
2742 msgstr "toggle"
2743
2744 #: g10/keyedit.c:926
2745 msgid "toggle between secret and public key listing"
2746 msgstr "ÈëÌ©¸°¤È¸ø³«¸°¤Î°ìÍ÷¤ÎÀÚÂؤ¨"
2747
2748 #: g10/keyedit.c:928
2749 msgid "t"
2750 msgstr "t"
2751
2752 #: g10/keyedit.c:929
2753 msgid "pref"
2754 msgstr "pref"
2755
2756 #: g10/keyedit.c:929
2757 msgid "list preferences (expert)"
2758 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷ (¥¨¥­¥¹¥Ñ¡¼¥È)"
2759
2760 #: g10/keyedit.c:930
2761 msgid "showpref"
2762 msgstr "showpref"
2763
2764 #: g10/keyedit.c:930
2765 msgid "list preferences (verbose)"
2766 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷ (¾éĹ)"
2767
2768 #: g10/keyedit.c:931
2769 msgid "setpref"
2770 msgstr "setpref"
2771
2772 #: g10/keyedit.c:931
2773 msgid "set preference list"
2774 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷¤òÀßÄê"
2775
2776 #: g10/keyedit.c:932
2777 msgid "updpref"
2778 msgstr "updpref"
2779
2780 #: g10/keyedit.c:932
2781 msgid "updated preferences"
2782 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷¤ò¹¹¿·"
2783
2784 #: g10/keyedit.c:933
2785 msgid "passwd"
2786 msgstr "passwd"
2787
2788 #: g10/keyedit.c:933
2789 msgid "change the passphrase"
2790 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
2791
2792 #: g10/keyedit.c:934
2793 msgid "trust"
2794 msgstr "trust"
2795
2796 #: g10/keyedit.c:934
2797 msgid "change the ownertrust"
2798 msgstr "½êÍ­¼Ô¿®ÍѤÎÊѹ¹"
2799
2800 #: g10/keyedit.c:935
2801 msgid "revsig"
2802 msgstr "revsig"
2803
2804 #: g10/keyedit.c:935
2805 msgid "revoke signatures"
2806 msgstr "½ð̾¤ÎÇË´þ"
2807
2808 #: g10/keyedit.c:936
2809 msgid "revkey"
2810 msgstr "revkey"
2811
2812 #: g10/keyedit.c:936
2813 msgid "revoke a secondary key"
2814 msgstr "Éû¸°¤ÎÇË´þ"
2815
2816 #: g10/keyedit.c:937
2817 msgid "disable"
2818 msgstr "disable"
2819
2820 #: g10/keyedit.c:937
2821 msgid "disable a key"
2822 msgstr "¸°¤Î»ÈÍѤò¶Ø»ß¤¹¤ë"
2823
2824 #: g10/keyedit.c:938
2825 msgid "enable"
2826 msgstr "enable"
2827
2828 #: g10/keyedit.c:938
2829 msgid "enable a key"
2830 msgstr "¸°¤Î»ÈÍѤòµö²Ä¤¹¤ë"
2831
2832 #: g10/keyedit.c:939
2833 msgid "showphoto"
2834 msgstr "showphoto"
2835
2836 #: g10/keyedit.c:939
2837 msgid "show photo ID"
2838 msgstr "¥Õ¥©¥ÈID¤òɽ¼¨"
2839
2840 #: g10/delkey.c:112 g10/keyedit.c:959
2841 msgid "can't do that in batchmode\n"
2842 msgstr "¤½¤ì¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2843
2844 #: g10/keyedit.c:996
2845 #, c-format
2846 msgid "error reading secret keyblock `%s': %s\n"
2847 msgstr "ÈëÌ©¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯`%s'¤ÎÆɹþ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
2848
2849 #: g10/keyedit.c:1014
2850 msgid "Secret key is available.\n"
2851 msgstr "ÈëÌ©¸°¤¬»ÈÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£\n"
2852
2853 #: g10/keyedit.c:1045
2854 msgid "Command> "
2855 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É> "
2856
2857 #: g10/keyedit.c:1077
2858 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2859 msgstr "¤³¤Î¼Â¹Ô¤Ë¤ÏÈëÌ©¸°¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
2860
2861 #: g10/keyedit.c:1081
2862 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2863 msgstr "¤Þ¤º¡Ötoggle¡×¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
2864
2865 #: g10/keyedit.c:1130
2866 msgid "Key is revoked."
2867 msgstr "¸°¤ÏÇË´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
2868
2869 #: g10/keyedit.c:1149
2870 msgid "Really sign all user IDs? "
2871 msgstr "ËÜÅö¤ËÁ´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? "
2872
2873 #: g10/keyedit.c:1150
2874 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2875 msgstr "¥³¥Ä: ¤Þ¤º½ð̾¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹\n"
2876
2877 #: g10/keyedit.c:1175
2878 #, c-format
2879 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
2880 msgstr "%s¥â¡¼¥É¤Ç¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍѤ¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2881
2882 #: g10/keyedit.c:1195 g10/keyedit.c:1216
2883 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2884 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤Ò¤È¤ÄÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2885
2886 #: g10/keyedit.c:1197
2887 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2888 msgstr "ºÇ¸å¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ïºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!\n"
2889
2890 #: g10/keyedit.c:1200
2891 msgid "Really remove all selected user IDs? "
2892 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? "
2893
2894 #: g10/keyedit.c:1201
2895 msgid "Really remove this user ID? "
2896 msgstr "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? "
2897
2898 #: g10/keyedit.c:1239 g10/keyedit.c:1270
2899 msgid "You must select at least one key.\n"
2900 msgstr "¸°¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤Ò¤È¤ÄÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2901
2902 #: g10/keyedit.c:1243
2903 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
2904 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? "
2905
2906 #: g10/keyedit.c:1244
2907 msgid "Do you really want to delete this key? "
2908 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? "
2909
2910 #: g10/keyedit.c:1274
2911 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
2912 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¸°¤òËÜÅö¤ËÇË´þ¤·¤Þ¤¹¤«? "
2913
2914 #: g10/keyedit.c:1275
2915 msgid "Do you really want to revoke this key? "
2916 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤ËÇË´þ¤·¤Þ¤¹¤«? "
2917
2918 #: g10/keyedit.c:1344
2919 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? "
2920 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? "
2921
2922 #: g10/keyedit.c:1346
2923 msgid "Really update the preferences? "
2924 msgstr "Áª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? "
2925
2926 #: g10/keyedit.c:1384
2927 msgid "Save changes? "
2928 msgstr "Êѹ¹¤òÊݸ¤·¤Þ¤¹¤«? "
2929
2930 #: g10/keyedit.c:1387
2931 msgid "Quit without saving? "
2932 msgstr "Êݸ¤»¤º¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«? "
2933
2934 #: g10/keyedit.c:1398
2935 #, c-format
2936 msgid "update failed: %s\n"
2937 msgstr "¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2938
2939 #: g10/keyedit.c:1405
2940 #, c-format
2941 msgid "update secret failed: %s\n"
2942 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Î¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2943
2944 #: g10/keyedit.c:1412
2945 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2946 msgstr "¸°¤Ï̵Êѹ¹¤Ê¤Î¤Ç¹¹¿·¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2947
2948 #: g10/keyedit.c:1424
2949 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
2950 msgstr "̵¸ú¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É (¡Öhelp¡×¤ò»²¾È)\n"
2951
2952 #: g10/keyedit.c:1740
2953 #, fuzzy, c-format
2954 msgid "This key may be revoked by %s key "
2955 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï%s¸°%s%s¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇË´þ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹\n"
2956
2957 #: g10/keyedit.c:1744
2958 msgid " (sensitive)"
2959 msgstr " (¥Ç¥ê¥±¡¼¥È)"
2960
2961 #: g10/keyedit.c:1750 g10/keyedit.c:1776
2962 #, c-format
2963 msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
2964 msgstr "%s%c %4u%c/%08lX  ºîÀ®: %s ´ü¸Â: %s"
2965
2966 #: g10/keyedit.c:1759
2967 #, c-format
2968 msgid " trust: %c/%c"
2969 msgstr " trust: %c/%c"
2970
2971 #: g10/keyedit.c:1763
2972 msgid "This key has been disabled"
2973 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï»ÈÍѶػߤËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
2974
2975 #: g10/keyedit.c:1792
2976 #, c-format
2977 msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
2978 msgstr "rev! Éû¸°¤ÏÇË´þºÑ¤ß¤Ç¤¹: %s\n"
2979
2980 #: g10/keyedit.c:1795
2981 msgid "rev- faked revocation found\n"
2982 msgstr "rev- ¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¤ÎÇË´þ¤òȯ¸«\n"
2983
2984 #: g10/keyedit.c:1797
2985 #, c-format
2986 msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
2987 msgstr "rev? ÇË´þ³Îǧ¾ã³²: %s\n"
2988
2989 #: g10/keyedit.c:1827
2990 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style key.\n"
2991 msgstr ""
2992
2993 #: g10/keyedit.c:1835
2994 #, fuzzy
2995 msgid ""
2996 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
2997 "unless you restart the program.\n"
2998 msgstr ""
2999 "¥×¥í¥°¥é¥à¤òºÆµ¯Æ°¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤¿¸°¤ÎÍ­¸úÀ­¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢\n"
3000 "¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òǰƬ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3001
3002 #: g10/keyedit.c:1923
3003 msgid ""
3004 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3005 "versions\n"
3006 "         of PGP to reject this key.\n"
3007 msgstr ""
3008 "·Ù¹ð: ¤³¤ì¤ÏPGP2·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹¡£¥Õ¥©¥ÈID¤ÎÄɲäǡ¢°ìÉô¤ÎÈǤÎPGP¤Ï¡¢\n"
3009 "      ¤³¤Î¸°¤òµñÈݤ¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3010
3011 #: g10/keyedit.c:1928
3012 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3013 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âÄɲä·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3014
3015 #: g10/keyedit.c:1934
3016 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3017 msgstr "PGP2·Á¼°¤Î¸°¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥ÈID¤òÄɲäǤ­¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3018
3019 #: g10/keyedit.c:2069
3020 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3021 msgstr "¤³¤ÎÀµ¤·¤¤½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3022
3023 #: g10/keyedit.c:2079
3024 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3025 msgstr "¤³¤Î̵¸ú¤Ê½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3026
3027 #: g10/keyedit.c:2083
3028 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3029 msgstr "¤³¤Î̤ÃΤνð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3030
3031 #: g10/keyedit.c:2089
3032 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3033 msgstr "¤³¤Î¼«¸Ê½ð̾¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N)"
3034
3035 #: g10/keyedit.c:2103
3036 #, c-format
3037 msgid "Deleted %d signature.\n"
3038 msgstr "%d¸Ä¤Î½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3039
3040 #: g10/keyedit.c:2104
3041 #, c-format
3042 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3043 msgstr "%d¸Ä¤Î½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3044
3045 #: g10/keyedit.c:2107
3046 msgid "Nothing deleted.\n"
3047 msgstr "²¿¤âºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3048
3049 #: g10/keyedit.c:2203
3050 #, fuzzy
3051 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3052 msgstr "¸°¤ÎŤµ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
3053
3054 #: g10/keyedit.c:2218
3055 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3056 msgstr ""
3057
3058 #. This actually causes no harm (after all, a key that
3059 #. designates itself as a revoker is the same as a
3060 #. regular key), but it's easy enough to check.
3061 #: g10/keyedit.c:2228
3062 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3063 msgstr ""
3064
3065 #: g10/keyedit.c:2314
3066 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3067 msgstr "ÈëÌ©¸°¤ÎÁªÂò¤ò¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3068
3069 #: g10/keyedit.c:2320
3070 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3071 msgstr "¹â¡¹1¸Ä¤ÎÉû¸°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3072
3073 #: g10/keyedit.c:2324
3074 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3075 msgstr "Éû¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3076
3077 #: g10/keyedit.c:2326
3078 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3079 msgstr "¼ç¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3080
3081 #: g10/keyedit.c:2368
3082 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3083 msgstr "v3¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ÏÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3084
3085 #: g10/keyedit.c:2384
3086 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3087 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3088
3089 #: g10/keyedit.c:2467
3090 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3091 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¤­¤Ã¤«¤ê¤Ò¤È¤ÄÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3092
3093 #: g10/keyedit.c:2504 g10/keyedit.c:2611
3094 #, fuzzy, c-format
3095 msgid "skipping v3 self-signature on user id \"%s\"\n"
3096 msgstr "¸°%08lX: ¥æ¡¼¥¶¡¼id \"%s\" ¤Î¼«¸Ê½ð̾¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
3097
3098 #: g10/keyedit.c:2671
3099 #, c-format
3100 msgid "No user ID with index %d\n"
3101 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3102
3103 #: g10/keyedit.c:2717
3104 #, c-format
3105 msgid "No secondary key with index %d\n"
3106 msgstr "%dÈÖ¤ÎÉû¸°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3107
3108 #: g10/keyedit.c:2831
3109 msgid "user ID: \""
3110 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID: \""
3111
3112 #: g10/keyedit.c:2836
3113 #, c-format
3114 msgid ""
3115 "\"\n"
3116 "signed with your key %08lX at %s\n"
3117 msgstr ""
3118 "\"\n"
3119 "¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°%08lX¤Ç%s¤Ë½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3120
3121 #: g10/keyedit.c:2839
3122 #, c-format
3123 msgid ""
3124 "\"\n"
3125 "locally signed with your key %08lX at %s\n"
3126 msgstr ""
3127 "\"\n"
3128 "¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°%08lX¤Ç%s¤ËÆâÉôŪ¤Ë½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3129
3130 #: g10/keyedit.c:2844
3131 #, c-format
3132 msgid "This signature expired on %s.\n"
3133 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï%s¤Ç´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ç¤¹¡£\n"
3134
3135 #: g10/keyedit.c:2848
3136 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3137 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âÇË´þ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3138
3139 #: g10/keyedit.c:2852
3140 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3141 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÇË´þ¾ÚÌÀ½ñ¤òºî¤ê¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3142
3143 #. FIXME: detect duplicates here
3144 #: g10/keyedit.c:2877
3145 msgid "You have signed these user IDs:\n"
3146 msgstr "¤³¤ì¤é¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤·¤¿:\n"
3147
3148 #: g10/keyedit.c:2891
3149 #, c-format
3150 msgid "   signed by %08lX at %s%s%s\n"
3151 msgstr "   %08lX¤Ç%s%s%s¤Ë½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3152
3153 #: g10/keyedit.c:2899
3154 #, c-format
3155 msgid "   revoked by %08lX at %s\n"
3156 msgstr "   %08lX¤Ç%s¤ËÇË´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3157
3158 #: g10/keyedit.c:2919
3159 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3160 msgstr "¤³¤ì¤é¤Î½ð̾¤òÇË´þ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹:\n"
3161
3162 #: g10/keyedit.c:2929
3163 #, c-format
3164 msgid "   signed by %08lX at %s%s\n"
3165 msgstr "   %08lX¤Ç%s%s¤Ë½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3166
3167 #: g10/keyedit.c:2931
3168 msgid " (non-exportable)"
3169 msgstr " (½ñ½Ð¤·ÉÔ²Ä)"
3170
3171 #: g10/keyedit.c:2938
3172 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3173 msgstr "ÇË´þ¾ÚÌÀ½ñ¤òËÜÅö¤Ëºî¤ê¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3174
3175 #: g10/keyedit.c:2968
3176 msgid "no secret key\n"
3177 msgstr "ÈëÌ©¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3178
3179 #: g10/keyedit.c:3120
3180 #, c-format
3181 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key 0x%08lX (uid %d)\n"
3182 msgstr "%s¤ò¥µ¥¤¥º%ld¤Î¸°0x%08lX (uid %d) ¤Î¥Õ¥©¥ÈID¤È¤·¤Æɽ¼¨\n"
3183
3184 #: g10/keylist.c:91
3185 #, fuzzy
3186 msgid "Critical signature policy: "
3187 msgstr "½ð̾¥Ý¥ê¥·¡¼: "
3188
3189 #: g10/keylist.c:93
3190 msgid "Signature policy: "
3191 msgstr "½ð̾¥Ý¥ê¥·¡¼: "
3192
3193 #: g10/keylist.c:118 g10/keylist.c:141 g10/mainproc.c:759 g10/mainproc.c:768
3194 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
3195 msgstr "·Ù¹ð: Ìµ¸ú¤ÊÃí¼á¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3196
3197 #: g10/keylist.c:127
3198 #, fuzzy
3199 msgid "Critical signature notation: "
3200 msgstr "½ð̾Ãí¼á: "
3201
3202 #: g10/keylist.c:129
3203 msgid "Signature notation: "
3204 msgstr "½ð̾Ãí¼á: "
3205
3206 #: g10/keylist.c:136
3207 msgid "not human readable"
3208 msgstr "¿Í¤Ë¤ÏÆɤá¤Þ¤»¤ó"
3209
3210 #: g10/keylist.c:225
3211 msgid "Keyring"
3212 msgstr "¸°ÎØ"
3213
3214 #. of subkey
3215 #: g10/keylist.c:476 g10/mainproc.c:895
3216 #, c-format
3217 msgid " [expires: %s]"
3218 msgstr " [Í­¸ú´ü¸Â: %s]"
3219
3220 #: g10/keylist.c:952
3221 msgid "Fingerprint:"
3222 msgstr "»ØÌæ:"
3223
3224 #. use tty
3225 #. Translators: this should fit into 24 bytes to that the fingerprint
3226 #. * data is properly aligned with the user ID
3227 #: g10/keylist.c:958
3228 msgid "             Fingerprint:"
3229 msgstr "                    »ØÌæ:"
3230
3231 #: g10/keylist.c:962
3232 msgid "     Key fingerprint ="
3233 msgstr "                »ØÌæ ="
3234
3235 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:281
3236 #, c-format
3237 msgid "%s encrypted data\n"
3238 msgstr "%s°Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿\n"
3239
3240 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:283
3241 #, c-format
3242 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
3243 msgstr "̤ÃΤΥ¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤ë°Å¹æ %d\n"
3244
3245 #: g10/mainproc.c:311
3246 #, c-format
3247 msgid "public key is %08lX\n"
3248 msgstr "¸ø³«¸°¤Ï%08lX¤Ç¤¹\n"
3249
3250 #: g10/mainproc.c:357
3251 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
3252 msgstr "¸ø³«¸°¤Ç°Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿: Àµ¤·¤¤DEK¤Ç¤¹\n"
3253
3254 #: g10/mainproc.c:409
3255 #, c-format
3256 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
3257 msgstr "%u-¥Ó¥Ã¥È%s¸°, ID %08lX¤Ç°Å¹æ²½%s¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
3258
3259 #: g10/mainproc.c:419
3260 #, c-format
3261 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
3262 msgstr "%s¸°, ID %08lX¤Ç°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿\n"
3263
3264 #: g10/mainproc.c:433
3265 #, c-format
3266 msgid "public key decryption failed: %s\n"
3267 msgstr "¸ø³«¸°¤ÎÉü¹æ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3268
3269 #: g10/mainproc.c:460 g10/mainproc.c:479
3270 #, c-format
3271 msgid "assuming %s encrypted data\n"
3272 msgstr "%s°Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò²¾Äê\n"
3273
3274 #: g10/mainproc.c:467
3275 #, c-format
3276 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
3277 msgstr "IDEA°Å¹æ¤ÏÍøÍÑÉÔǽ¤Ê¤Î¤Ç¡¢³ÚŷŪ¤Ç¤¹¤¬%s¤ÇÂåÍѤ·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3278
3279 #: g10/mainproc.c:497
3280 msgid "decryption okay\n"
3281 msgstr "Éü¹æ¤ËÀ®¸ù\n"
3282
3283 #: g10/mainproc.c:502
3284 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
3285 msgstr "·Ù¹ð: °Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï²þã⤵¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹!\n"
3286
3287 #: g10/mainproc.c:507
3288 #, c-format
3289 msgid "decryption failed: %s\n"
3290 msgstr "Éü¹æ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3291
3292 #: g10/mainproc.c:526
3293 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
3294 msgstr "Ãí°Õ: Á÷¿®¼Ô¤Ï¡ÖÆâ½ï¤Ë¤¹¤ë¡×¤è¤¦¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3295
3296 #: g10/mainproc.c:528
3297 #, c-format
3298 msgid "original file name='%.*s'\n"
3299 msgstr "¸µ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾='%.*s'\n"
3300
3301 #: g10/mainproc.c:703
3302 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
3303 msgstr "ÆÈΩÇË´þ¡£¡Ögpg --import¡×¤ò»È¤Ã¤ÆŬÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
3304
3305 #: g10/mainproc.c:771
3306 msgid "Notation: "
3307 msgstr "Ãí¼á: "
3308
3309 #: g10/mainproc.c:783
3310 msgid "Policy: "
3311 msgstr "¥Ý¥ê¥·¡¼: "
3312
3313 #: g10/mainproc.c:1238
3314 msgid "signature verification suppressed\n"
3315 msgstr "½ð̾¤Î¸¡¾Ú¤ò¾Êά\n"
3316
3317 #. plaintext before signatures but no one-pass packets
3318 #: g10/mainproc.c:1280 g10/mainproc.c:1290
3319 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
3320 msgstr "¤³¤Î¿½Å½ð̾¤Ï¼è¤ê°·¤¨¤Þ¤»¤ó\n"
3321
3322 #: g10/mainproc.c:1301
3323 #, c-format
3324 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
3325 msgstr "%.*s ¤Î%s¸°ID %08lX¤Ë¤è¤ë½ð̾\n"
3326
3327 #: g10/mainproc.c:1345 g10/mainproc.c:1367
3328 msgid "BAD signature from \""
3329 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê ½ð̾: \""
3330
3331 #: g10/mainproc.c:1346 g10/mainproc.c:1368
3332 msgid "Expired signature from \""
3333 msgstr "´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î½ð̾: \""
3334
3335 #: g10/mainproc.c:1347 g10/mainproc.c:1369
3336 msgid "Good signature from \""
3337 msgstr "Àµ¤·¤¤½ð̾: \""
3338
3339 #: g10/mainproc.c:1371
3340 msgid "[uncertain]"
3341 msgstr "[ÉÔ³ÎÄê]"
3342
3343 #: g10/mainproc.c:1391
3344 msgid "                aka \""
3345 msgstr "       ÊÌ̾ \""
3346
3347 #: g10/mainproc.c:1452
3348 #, c-format
3349 msgid "Can't check signature: %s\n"
3350 msgstr "½ð̾¤ò¸¡¾Ú¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
3351
3352 #: g10/mainproc.c:1521 g10/mainproc.c:1537 g10/mainproc.c:1599
3353 msgid "not a detached signature\n"
3354 msgstr "ʬΥ½ð̾¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3355
3356 #: g10/mainproc.c:1548
3357 #, c-format
3358 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
3359 msgstr "¥¯¥é¥¹0x%02x¤ÎÆÈΩ½ð̾\n"
3360
3361 #: g10/mainproc.c:1605
3362 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
3363 msgstr "¸Å¤¤·Á¼° (PGP 2.x) ¤Î½ð̾\n"
3364
3365 #: g10/mainproc.c:1612
3366 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
3367 msgstr "proc_tree() ¤ÎÃæ¤Ë̵¸ú¤Ê¥Ñ¥±¥Ã¥È¤ò¸¡½Ð¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3368
3369 #: g10/misc.c:101
3370 #, c-format
3371 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
3372 msgstr "¥³¥¢¡¦¥À¥ó¥×¤ò̵¸ú¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
3373
3374 #: g10/misc.c:211
3375 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
3376 msgstr "¼Â¸³Ãæ¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï»ÈÍѤ¹¤Ù¤­¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!\n"
3377
3378 #: g10/misc.c:241
3379 msgid "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
3380 msgstr ""
3381 "¤³¤Î°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÏÈ¿ÂФµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
3382 "¤â¤Ã¤Èɸ½àŪ¤Ê¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òÍѤ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!\n"
3383
3384 #: g10/misc.c:386
3385 #, c-format
3386 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
3387 msgstr "·Ù¹ð: %s \"%s\" ¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
3388
3389 #: g10/misc.c:418
3390 #, c-format
3391 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
3392 msgstr "·Ù¹ð: %s \"%s\" ¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
3393
3394 #: g10/misc.c:443
3395 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
3396 msgstr "IDEA°Å¹æ¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3397
3398 #: g10/misc.c:444
3399 msgid ""
3400 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
3401 msgstr "¾ÜºÙ¤Ï¡¢http://www.gnupg.org/why-not-idea.html¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤\n"
3402
3403 #: g10/misc.c:652
3404 #, fuzzy, c-format
3405 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
3406 msgstr "·Ù¹ð: %s¤ÏÈ¿ÂФµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£\n"
3407
3408 #: g10/misc.c:656
3409 #, fuzzy, c-format
3410 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
3411 msgstr "·Ù¹ð: %s¤ÏÈ¿ÂФµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£\n"
3412
3413 #: g10/misc.c:658
3414 #, fuzzy, c-format
3415 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
3416 msgstr "\"--keyserver-options %s\"¤òÂå¤ï¤ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
3417
3418 #: g10/parse-packet.c:120
3419 #, c-format
3420 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
3421 msgstr "¸ø³«¸°¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à%d¤Ï»ÈÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
3422
3423 #: g10/parse-packet.c:1057
3424 #, c-format
3425 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
3426 msgstr "¥¿¥¤¥×%d¤Î²¼°Ì¥Ñ¥±¥Ã¥È¤Ë¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥Ó¥Ã¥È¤òȯ¸«\n"
3427
3428 #: g10/passphrase.c:442 g10/passphrase.c:489
3429 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
3430 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Çgpg¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
3431
3432 #: g10/passphrase.c:450
3433 msgid "can't set client pid for the agent\n"
3434 msgstr "¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥Èpid¤òÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3435
3436 #: g10/passphrase.c:458
3437 msgid "can't get server read FD for the agent\n"
3438 msgstr "¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÍѤΥµ¡¼¥Ð¡¼ÆɽФ·FD¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3439
3440 #: g10/passphrase.c:465
3441 msgid "can't get server write FD for the agent\n"
3442 msgstr "¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÍѤΥµ¡¼¥Ð¡¼½ñ¹þ¤ßFD¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3443
3444 #: g10/passphrase.c:498
3445 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
3446 msgstr "GPG_AGENT_INFO´Ä¶­ÊÑ¿ô¤Î½ñ¼°¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3447
3448 #: g10/passphrase.c:511
3449 #, c-format
3450 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
3451 msgstr "gpg-agent¥×¥í¥È¥³¥ë¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó%d¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
3452
3453 #: g10/hkp.c:147 g10/passphrase.c:532
3454 #, c-format
3455 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
3456 msgstr "`%s'¤ØÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
3457
3458 #: g10/passphrase.c:554
3459 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
3460 msgstr "gpg-agent¤È¤ÎÄÌ¿®¾ã³²\n"
3461
3462 #: g10/passphrase.c:561 g10/passphrase.c:811 g10/passphrase.c:919
3463 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
3464 msgstr "¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¾ã³²: ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÍøÍѶػß\n"
3465
3466 #: g10/passphrase.c:631 g10/passphrase.c:1017
3467 #, c-format
3468 msgid " (main key ID %08lX)"
3469 msgstr " (¼ç¸°ID %08lX)"
3470
3471 #: g10/passphrase.c:641
3472 #, c-format
3473 msgid ""
3474 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
3475 "\"%.*s\"\n"
3476 "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s%s\n"
3477 msgstr ""
3478 "¼¡¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÈëÌ©¸°¤Î¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹:\n"
3479 "\"%.*s\"\n"
3480 "%u¥Ó¥Ã¥È%s¸°, ID %08lXºîÀ®ÆüÉÕ¤Ï%s%s\n"
3481
3482 #: g10/passphrase.c:662
3483 msgid "Enter passphrase\n"
3484 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎÏ\n"
3485
3486 #: g10/passphrase.c:664
3487 msgid "Repeat passphrase\n"
3488 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òºÆÆþÎÏ\n"
3489
3490 #: g10/passphrase.c:705
3491 msgid "passphrase too long\n"
3492 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Ä¹²á¤®¤Þ¤¹\n"
3493
3494 #: g10/passphrase.c:718
3495 msgid "invalid response from agent\n"
3496 msgstr "¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤«¤é¤Î̵¸ú¤Ê±þÅú\n"
3497
3498 #: g10/passphrase.c:727 g10/passphrase.c:808
3499 msgid "cancelled by user\n"
3500 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ë¼è¾Ã¤·\n"
3501
3502 #: g10/passphrase.c:729 g10/passphrase.c:890
3503 #, c-format
3504 msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
3505 msgstr "¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¾ã³²: ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬0x%lx¤òÊÖµÑ\n"
3506
3507 #: g10/passphrase.c:1003
3508 msgid ""
3509 "\n"
3510 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
3511 "user: \""
3512 msgstr ""
3513 "\n"
3514 "¼¡¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÈëÌ©¸°¤Î¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤Ë¤Ï\n"
3515 "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹: \""
3516
3517 #: g10/passphrase.c:1012
3518 #, c-format
3519 msgid "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s"
3520 msgstr "%u¥Ó¥Ã¥È%s¸°, ID %08lXºîÀ®ÆüÉÕ¤Ï%s"
3521
3522 #: g10/passphrase.c:1063
3523 msgid "can't query password in batchmode\n"
3524 msgstr "¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÌä¹ç¤»¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3525
3526 #: g10/passphrase.c:1067
3527 msgid "Enter passphrase: "
3528 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎÏ: "
3529
3530 #: g10/passphrase.c:1071
3531 msgid "Repeat passphrase: "
3532 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òºÆÆþÎÏ: "
3533
3534 #: g10/plaintext.c:67
3535 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
3536 msgstr ""
3537 "¥Ç¡¼¥¿¤ÏÊݸ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3538 "Êݸ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡Ö--output¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
3539
3540 #: g10/plaintext.c:108
3541 #, c-format
3542 msgid "error creating `%s': %s\n"
3543 msgstr "`%s'¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
3544
3545 #: g10/plaintext.c:337
3546 msgid "Detached signature.\n"
3547 msgstr "ʬΥ½ð̾¡£\n"
3548
3549 #: g10/plaintext.c:341
3550 msgid "Please enter name of data file: "
3551 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î̾Á°¤òÆþÎÏ: "
3552
3553 #: g10/plaintext.c:362
3554 msgid "reading stdin ...\n"
3555 msgstr "ɸ½àÆþÎϤè¤êÆɹþ¤ßÃæ ...\n"
3556
3557 #: g10/plaintext.c:396
3558 msgid "no signed data\n"
3559 msgstr "½ð̾¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3560
3561 #: g10/plaintext.c:404
3562 #, c-format
3563 msgid "can't open signed data `%s'\n"
3564 msgstr "½ð̾¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿`%s'¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
3565
3566 #: g10/pubkey-enc.c:101
3567 #, c-format
3568 msgid "anonymous recipient; trying secret key %08lX ...\n"
3569 msgstr "ƿ̾¤Î¼õ¿®¼ÔÍѤǤ¹¡£ÈëÌ©¸°%08lX¤òÍѤ¤¤Þ¤¹ ...\n"
3570
3571 #: g10/pubkey-enc.c:107
3572 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
3573 msgstr "½ªÎ»¡£Æ¿Ì¾¤Î¼õ¿®¼ÔÍѤǤ¹¡£\n"
3574
3575 #: g10/pubkey-enc.c:159
3576 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
3577 msgstr "DEK¤Ë¤è¤ëµì¼°¤Î°Å¹æ¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
3578
3579 #: g10/pubkey-enc.c:178
3580 #, c-format
3581 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
3582 msgstr "Êݸ¥ë¥´¥ê¥º¥à%d%s¤Ï̤ÃΤ«»ÈÍÑÉԲĤǤ¹\n"
3583
3584 #: g10/pubkey-enc.c:221
3585 #, c-format
3586 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
3587 msgstr "Ãí°Õ: °Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à%d¤ÏÍ¥Àè½ç¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
3588
3589 #: g10/pubkey-enc.c:243
3590 #, c-format
3591 msgid "NOTE: secret key %08lX expired at %s\n"
3592 msgstr "Ãí°Õ: ÈëÌ©¸°%08lX¤Ï%s¤Ç´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ç¤¹\n"
3593
3594 #: g10/pubkey-enc.c:249
3595 #, fuzzy
3596 msgid "NOTE: key has been revoked"
3597 msgstr "¸°%08lX: ¸°¤ÏÇË´þºÑ¤ß¤Ç¤¹!\n"
3598
3599 #. HKP does not support v3 fingerprints
3600 #: g10/hkp.c:70
3601 #, c-format
3602 msgid "requesting key %08lX from HKP keyserver %s\n"
3603 msgstr "¸°%08lX¤òHKP¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤ËÍ×µá\n"
3604
3605 #: g10/hkp.c:94
3606 #, c-format
3607 msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
3608 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¸°¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó: %s\n"
3609
3610 #: g10/hkp.c:171
3611 #, c-format
3612 msgid "error sending to `%s': %s\n"
3613 msgstr "`%s'¤Ø¤ÎÁ÷¿®¥¨¥é¡¼: %s\n"
3614
3615 #: g10/hkp.c:186
3616 #, c-format
3617 msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
3618 msgstr "`%s'¤Ø¤ÎÁ÷¿®¤ËÀ®¸ù (¾õÂÖ=%u)\n"
3619
3620 #: g10/hkp.c:189
3621 #, c-format
3622 msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
3623 msgstr "`%s'¤Ø¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: ¾õÂÖ=%u\n"
3624
3625 #: g10/hkp.c:283
3626 msgid "this keyserver is not fully HKP compatible\n"
3627 msgstr ""
3628
3629 #: g10/hkp.c:493
3630 #, c-format
3631 msgid "searching for \"%s\" from HKP server %s\n"
3632 msgstr "\"%s\"¤òHKP¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤«¤é¸¡º÷\n"
3633
3634 #: g10/hkp.c:543
3635 #, c-format
3636 msgid "can't search keyserver: %s\n"
3637 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ò¸¡º÷¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
3638
3639 #: g10/seckey-cert.c:53
3640 msgid "secret key parts are not available\n"
3641 msgstr "ÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó\n"
3642
3643 #: g10/seckey-cert.c:59
3644 #, c-format
3645 msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
3646 msgstr "Êݸ¥ë¥´¥ê¥º¥à%d%s¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
3647
3648 #: g10/seckey-cert.c:215
3649 msgid "Invalid passphrase; please try again"
3650 msgstr "̵¸ú¤Ê¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¡£ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
3651
3652 #: g10/seckey-cert.c:216
3653 #, c-format
3654 msgid "%s ...\n"
3655 msgstr "%s ...\n"
3656
3657 #: g10/seckey-cert.c:273
3658 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
3659 msgstr "·Ù¹ð: ¼å¤¤¸°¤ò¸¡½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÊѹ¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3660
3661 #: g10/seckey-cert.c:311
3662 msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
3663 msgstr "È¿ÂФµ¤ì¤¿16¥Ó¥Ã¥È¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥µ¥à¤òÈëÌ©¸°¤ÎÊݸî¤ËÀ¸À®\n"
3664
3665 #: g10/sig-check.c:205
3666 msgid ""
3667 "this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for signatures!\n"
3668 msgstr ""
3669 "¤³¤ì¤ÏPGP¤ÎÀ¸À®¤·¤¿ElGamal¸°¤Ç¤¹¡£\n"
3670 "½ð̾¤ËÍѤ¤¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¸°¤Ï°ÂÁ´¤Ç¤Ï ¤Ê¤¤ ¤Ç¤¹!\n"
3671
3672 #: g10/sig-check.c:213
3673 #, c-format
3674 msgid "public key is %lu second newer than the signature\n"
3675 msgstr "¸ø³«¸°¤Ï½ð̾¤è¤ê¤â%luÉøå¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3676
3677 #: g10/sig-check.c:214
3678 #, c-format
3679 msgid "public key is %lu seconds newer than the signature\n"
3680 msgstr "¸ø³«¸°¤Ï½ð̾¤è¤ê¤â%luÉøå¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3681
3682 #: g10/sig-check.c:237
3683 #, c-format
3684 msgid "NOTE: signature key %08lX expired %s\n"
3685 msgstr "Ãí°Õ: ½ð̾¸°%08lX¤Ï´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ç¤¹%s\n"
3686
3687 #: g10/sig-check.c:318
3688 msgid "assuming bad signature due to an unknown critical bit\n"
3689 msgstr "̤ÃΤΥ¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥Ó¥Ã¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½ð̾¤ÏÉÔÀµ¤À¤È¤ß¤Ê¤·¤Þ¤¹\n"
3690
3691 #: g10/sign.c:103
3692 #, fuzzy, c-format
3693 msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
3694 msgstr "·Ù¹ð: ¥Ý¥ê¥·¡¼url¤ò%%³ÈÄ¥ÉÔǽ (Â礭¤¹¤®)¡£Ì¤³ÈÄ¥¤ò»ÈÍÑ¡£\n"
3695
3696 #: g10/sign.c:151
3697 #, c-format
3698 msgid ""
3699 "WARNING: unable to %%-expand policy url (too large).  Using unexpanded.\n"
3700 msgstr "·Ù¹ð: ¥Ý¥ê¥·¡¼url¤ò%%³ÈÄ¥ÉÔǽ (Â礭¤¹¤®)¡£Ì¤³ÈÄ¥¤ò»ÈÍÑ¡£\n"
3701
3702 #: g10/sign.c:303
3703 #, c-format
3704 msgid "checking created signature failed: %s\n"
3705 msgstr "ºîÀ®¤µ¤ì¤¿½ð̾¤Î¸¡¾Ú¤Ë¼ºÇÔ: %s\n"
3706
3707 #: g10/sign.c:312
3708 #, c-format
3709 msgid "%s signature from: %s\n"
3710 msgstr "%s½ð̾¡£½ð̾¼Ô: %s\n"
3711
3712 #: g10/sign.c:461
3713 #, c-format
3714 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
3715 msgstr "·Ù¹ð: `%s'¤Ï¶õ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹\n"
3716
3717 #: g10/sign.c:644
3718 #, fuzzy
3719 msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
3720 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏPGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ç½ð̾¤Ç¤­¤ë¤À¤±¤Ç¤¹\n"
3721
3722 #: g10/sign.c:665 g10/sign.c:892
3723 #, c-format
3724 msgid "can't create %s: %s\n"
3725 msgstr "%s¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
3726
3727 #: g10/sign.c:690
3728 #, fuzzy, c-format
3729 msgid "forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
3730 msgstr "Ãí°Õ: °Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à%d¤ÏÍ¥Àè½ç¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
3731
3732 #: g10/sign.c:784
3733 msgid "signing:"
3734 msgstr "½ð̾:"
3735
3736 #: g10/sign.c:876
3737 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
3738 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏPGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ç¥¯¥ê¥¢½ð̾¤·¤«¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3739
3740 #: g10/sign.c:1029
3741 #, c-format
3742 msgid "%s encryption will be used\n"
3743 msgstr "%s°Å¹æ²½¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹\n"
3744
3745 #: g10/textfilter.c:134
3746 #, c-format
3747 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
3748 msgstr "%dʸ»ú°Ê¾å¤ÎŤµ¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¹Ô¤Ï»ÈÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
3749
3750 #: g10/textfilter.c:231
3751 #, c-format
3752 msgid "input line longer than %d characters\n"
3753 msgstr "ÆþÎϹԤÎŤµ¤¬%dʸ»ú¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3754
3755 #: g10/tdbio.c:121 g10/tdbio.c:1382
3756 #, c-format
3757 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
3758 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹ ¥ì¥³¡¼¥É%lu: ¥·¡¼¥¯¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3759
3760 #: g10/tdbio.c:127 g10/tdbio.c:1389
3761 #, c-format
3762 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
3763 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹ ¥ì¥³¡¼¥É%lu: ½ñ¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ (n=%d): %s\n"
3764
3765 #: g10/tdbio.c:237
3766 msgid "trustdb transaction too large\n"
3767 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Â礭¤¹¤®¤Þ¤¹\n"
3768
3769 #: g10/tdbio.c:454
3770 #, c-format
3771 msgid "%s: can't access: %s\n"
3772 msgstr "%s: ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
3773
3774 #: g10/tdbio.c:468
3775 #, c-format
3776 msgid "%s: directory does not exist!\n"
3777 msgstr "%s: ¼­½ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!\n"
3778
3779 #: g10/tdbio.c:478 g10/tdbio.c:498 g10/tdbio.c:541
3780 #, c-format
3781 msgid "%s: can't create lock\n"
3782 msgstr "%s: ¥í¥Ã¥¯¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3783
3784 #: g10/tdbio.c:480 g10/tdbio.c:544
3785 #, c-format
3786 msgid "%s: can't make lock\n"
3787 msgstr "%s: ¥í¥Ã¥¯¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3788
3789 #: g10/keyring.c:1436 g10/openfile.c:240 g10/openfile.c:307 g10/tdbio.c:484
3790 #, c-format
3791 msgid "%s: can't create: %s\n"
3792 msgstr "%s: ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
3793
3794 #: g10/tdbio.c:503
3795 #, c-format
3796 msgid "%s: failed to create version record: %s"
3797 msgstr "%s: ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥³¡¼¥É¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s"
3798
3799 #: g10/tdbio.c:507
3800 #, c-format
3801 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
3802 msgstr "%s: Ìµ¸ú¤Ê¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤òºîÀ®\n"
3803
3804 #: g10/tdbio.c:510
3805 #, c-format
3806 msgid "%s: trustdb created\n"
3807 msgstr "%s: ¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
3808
3809 #: g10/tdbio.c:565
3810 #, c-format
3811 msgid "%s: invalid trustdb\n"
3812 msgstr "%s: Ìµ¸ú¤Ê¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹\n"
3813
3814 #: g10/tdbio.c:597
3815 #, c-format
3816 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
3817 msgstr "%s: ¥Ï¥Ã¥·¥åɽ¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3818
3819 #: g10/tdbio.c:605
3820 #, c-format
3821 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
3822 msgstr "%s: ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥³¡¼¥É¤Î¹¹¿·¥¨¥é¡¼: %s\n"
3823
3824 #: g10/tdbio.c:621 g10/tdbio.c:657 g10/tdbio.c:671 g10/tdbio.c:701
3825 #: g10/tdbio.c:1315 g10/tdbio.c:1342
3826 #, c-format
3827 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
3828 msgstr "%s: ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥³¡¼¥É¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
3829
3830 #: g10/tdbio.c:634 g10/tdbio.c:680
3831 #, c-format
3832 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
3833 msgstr "%s: ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥³¡¼¥É¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
3834
3835 #: g10/tdbio.c:1119
3836 #, c-format
3837 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
3838 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹: ¥·¡¼¥¯¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3839
3840 #: g10/tdbio.c:1127
3841 #, c-format
3842 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
3843 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹: ÆɽФ·¤Ë¼ºÇÔ (n=%d): %s\n"
3844
3845 #: g10/tdbio.c:1148
3846 #, c-format
3847 msgid "%s: not a trustdb file\n"
3848 msgstr "%s: ¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3849
3850 #: g10/tdbio.c:1165
3851 #, c-format
3852 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
3853 msgstr "%s: ¥ì¥³¡¼¥ÉÈÖ¹æ%luÈ֤ΥС¼¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥³¡¼¥É\n"
3854
3855 #: g10/tdbio.c:1170
3856 #, c-format
3857 msgid "%s: invalid file version %d\n"
3858 msgstr "%s: Ìµ¸ú¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó%d\n"
3859
3860 #: g10/tdbio.c:1348
3861 #, c-format
3862 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
3863 msgstr "%s: ¶õ¤­¥ì¥³¡¼¥É¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
3864
3865 #: g10/tdbio.c:1356
3866 #, c-format
3867 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
3868 msgstr "%s: ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡¦¥ì¥³¡¼¥É¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
3869
3870 #: g10/tdbio.c:1366
3871 #, c-format
3872 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
3873 msgstr "%s: ¥ì¥³¡¼¥É¤Î½é´ü²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3874
3875 #: g10/tdbio.c:1396
3876 #, c-format
3877 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
3878 msgstr "%s: ¥ì¥³¡¼¥É¤ÎÄɲä˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3879
3880 #: g10/tdbio.c:1441
3881 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
3882 msgstr ""
3883 "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ögpg --fix-trustdb¡×¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3884
3885 #: g10/trustdb.c:200
3886 #, c-format
3887 msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
3888 msgstr "`%s' ¤ÏÀµ¤·¤¤Âç·¿¸°ID¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3889
3890 #: g10/trustdb.c:235
3891 #, c-format
3892 msgid "key %08lX: accepted as trusted key\n"
3893 msgstr "¸°%08lX: ¿®ÍѤ¹¤ë¸°¤È¤·¤Æ¼õÍý¤·¤Þ¤·¤¿\n"
3894
3895 #: g10/trustdb.c:274
3896 #, c-format
3897 msgid "key %08lX occurs more than once in the trustdb\n"
3898 msgstr "¸°%08lX¤¬¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ËÊ£¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3899
3900 #: g10/trustdb.c:290
3901 #, c-format
3902 msgid "key %08lX: no public key for trusted key - skipped\n"
3903 msgstr "¸° %08lX: ¿®ÍѤ¹¤ë¸°¤Î¸ø³«¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó - ¥¹¥­¥Ã¥×\n"
3904
3905 #: g10/trustdb.c:332
3906 #, c-format
3907 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
3908 msgstr "¿®Íѥ쥳¡¼¥É%lu, ¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡¦¥¿¥¤¥×%d: ÆɽФ·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3909
3910 #: g10/trustdb.c:338
3911 #, c-format
3912 msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
3913 msgstr "¿®Íѥ쥳¡¼¥É%lu¤¬Í׵ᤵ¤ì¤¿·¿%d¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3914
3915 #: g10/trustdb.c:353
3916 #, c-format
3917 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
3918 msgstr "¿®Íѥ쥳¡¼¥É%lu, ¥¿¥¤¥×%d: ½ñ¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3919
3920 #: g10/trustdb.c:368
3921 #, c-format
3922 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
3923 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹: Æ±´ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3924
3925 #: g10/trustdb.c:468
3926 msgid "no need for a trustdb check\n"
3927 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î¸¡¾Ú¤ÏÉÔÍפǤ¹\n"
3928
3929 #: g10/trustdb.c:474 g10/trustdb.c:1641
3930 #, c-format
3931 msgid "next trustdb check due at %s\n"
3932 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î¼¡²ó¤Î¸¡¾Ú¤Ï%s¤Ç¤¹\n"
3933
3934 #: g10/trustdb.c:779
3935 msgid "checking the trustdb\n"
3936 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î¸¡¾Ú\n"
3937
3938 #: g10/trustdb.c:933
3939 #, c-format
3940 msgid "public key %08lX not found: %s\n"
3941 msgstr "¸ø³«¸°%08lX¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
3942
3943 #: g10/trustdb.c:1515
3944 #, c-format
3945 msgid "public key of ultimately trusted key %08lX not found\n"
3946 msgstr "ÀäÂÐŪ¤Ë¿®ÍѤ¹¤ë¸°%08lX¤Î¸ø³«¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3947
3948 #: g10/trustdb.c:1593
3949 #, c-format
3950 msgid "checking at depth %d signed=%d ot(-/q/n/m/f/u)=%d/%d/%d/%d/%d/%d\n"
3951 msgstr "¿¼¤µ%d¤Ç¸¡¾Ú¡¢½ð̾ºÑ¤ß=%d ot(-/q/n/m/f/u)=%d/%d/%d/%d/%d/%d\n"
3952
3953 #: g10/verify.c:108
3954 msgid ""
3955 "the signature could not be verified.\n"
3956 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
3957 "should be the first file given on the command line.\n"
3958 msgstr ""
3959 "½ð̾¤ò¸¡¾Ú¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë\n"
3960 "(.sig¤ä.asc)¤¬¥³¥Þ¥ó¥É¹Ô¤ÎºÇ½é¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð\n"
3961 "¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òǰƬ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3962
3963 #: g10/verify.c:173
3964 #, c-format
3965 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
3966 msgstr "ÆþÎϤÎ%u¹ÔÌܤ¬Ä¹¤¹¤®¤ë¤«¡¢LF¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹\n"
3967
3968 #: g10/skclist.c:129 g10/skclist.c:185
3969 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
3970 msgstr ""
3971 "¤ä¤Ð¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¥Õ¥é¥°¤¬¸°¤Ë¤ÏÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3972 "µ¶ÊªÍð¿ôÀ¸À®»Ò¤È¤Ï¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë»È¤¨¤Þ¤»¤ó!\n"
3973
3974 #: g10/skclist.c:157
3975 #, c-format
3976 msgid "skipped `%s': duplicated\n"
3977 msgstr "`%s'¤ò¥¹¥­¥Ã¥×: ½ÅÊ£\n"
3978
3979 #: g10/skclist.c:164 g10/skclist.c:172
3980 #, c-format
3981 msgid "skipped `%s': %s\n"
3982 msgstr "`%s'¤ò¥¹¥­¥Ã¥×: %s\n"
3983
3984 #: g10/skclist.c:168
3985 msgid "skipped: secret key already present\n"
3986 msgstr "¥¹¥­¥Ã¥×: ÈëÌ©¸°¤Ï´û¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3987
3988 #: g10/skclist.c:179
3989 #, c-format
3990 msgid ""
3991 "skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
3992 "signatures!\n"
3993 msgstr ""
3994 "`%s'¤ò¥¹¥­¥Ã¥×: ¤³¤ì¤ÏPGP¤ÎÀ¸À®¤·¤¿ElGamal¸°¤Ç¤¹¡£\n"
3995 "½ð̾¤ËÍѤ¤¤ë¤Ë¤Ï¡¢°ÂÁ´¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!\n"
3996
3997 #. do not overwrite
3998 #: g10/openfile.c:84
3999 #, c-format
4000 msgid "File `%s' exists. "
4001 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë`%s'¤Ï´û¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
4002
4003 #: g10/openfile.c:86
4004 msgid "Overwrite (y/N)? "
4005 msgstr "¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤« (y/N)? "
4006
4007 #: g10/openfile.c:119
4008 #, c-format
4009 msgid "%s: unknown suffix\n"
4010 msgstr "%s: Ì¤ÃΤγÈÄ¥»Ò\n"
4011
4012 #: g10/openfile.c:141
4013 msgid "Enter new filename"
4014 msgstr "¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
4015
4016 #: g10/openfile.c:184
4017 msgid "writing to stdout\n"
4018 msgstr "ɸ½à½ÐÎϤ˽ñ¤­½Ð¤·¤Þ¤¹\n"
4019
4020 #: g10/openfile.c:273
4021 #, c-format
4022 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4023 msgstr "½ð̾¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤¬`%s'¤Ë¤¢¤ë¤ÈÁÛÄꤷ¤Þ¤¹\n"
4024
4025 #: g10/openfile.c:323
4026 #, c-format
4027 msgid "%s: new options file created\n"
4028 msgstr "%s: ¿·¤·¤¤¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
4029
4030 #: g10/openfile.c:350
4031 #, c-format
4032 msgid "%s: can't create directory: %s\n"
4033 msgstr "%s: ¼­½ñ¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4034
4035 #: g10/openfile.c:353
4036 #, c-format
4037 msgid "%s: directory created\n"
4038 msgstr "%s: ¼­½ñ¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
4039
4040 #: g10/openfile.c:355
4041 msgid "you have to start GnuPG again, so it can read the new options file\n"
4042 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤßľ¤¹¤è¤¦¡¢GnuPG¤òºÆµ¯Æ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
4043
4044 #: g10/encr-data.c:91
4045 msgid ""
4046 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
4047 msgstr "·Ù¹ð: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÂоΰŹæË¡¤Î¼å¤¤¸°¤Ç°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
4048
4049 #: g10/encr-data.c:98
4050 msgid "problem handling encrypted packet\n"
4051 msgstr "°Å¹æ¥Ñ¥±¥Ã¥È¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ç¾ã³²\n"
4052
4053 #: g10/seskey.c:52
4054 msgid "weak key created - retrying\n"
4055 msgstr "¼å¤¤¸°¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿ - ºÆ¼Â¹Ô\n"
4056
4057 #: g10/seskey.c:57
4058 #, c-format
4059 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
4060 msgstr "ÂоΰŹæË¡¤Î¼å¤¤¸°¤ò²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£%d²ó»î¤ß¤Þ¤·¤¿!\n"
4061
4062 #: g10/seskey.c:200
4063 msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
4064 msgstr "DSA¤Ç¤Ï160¥Ó¥Ã¥È¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Î»ÈÍѤ¬É¬ÍפǤ¹\n"
4065
4066 #: g10/delkey.c:116
4067 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
4068 msgstr "¡Ö--yes¡×¤Î¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
4069
4070 #: g10/delkey.c:138
4071 msgid "Delete this key from the keyring? "
4072 msgstr "¤³¤Î¸°¤ò¸°Îؤ«¤éºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? "