9ca889f25ea2d751c0c8f8fba3a29aa108c6ea13
[gnupg.git] / po / ja.po
1 # Japanese messages for GnuPG
2 # Copyright (C) 1999, 2000, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # IIDA Yosiaki <iida@gnu.org>, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004.
4 # Yoshihiro Kajiki <kajiki@ylug.org>, 1999.
5 # This file is distributed under the same license as the GnuPG package.
6 # Special thanks to "Takashi P.KATOH".
7 #
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: gnupg 1.3.92\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
12 "POT-Creation-Date: 2009-06-08 09:58+0200\n"
13 "PO-Revision-Date: 2004-11-23 11:14+0900\n"
14 "Last-Translator: IIDA Yosiaki <iida@gnu.org>\n"
15 "Language-Team: Japanese <translation-team-ja@lists.sourceforge.net>\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=EUC-JP\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
20 #: agent/call-pinentry.c:226
21 #, fuzzy, c-format
22 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
23 msgstr "»ØÌæ¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
24
25 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
26 #. for the quality bar.
27 #: agent/call-pinentry.c:584
28 #, fuzzy
29 msgid "Quality:"
30 msgstr "Í­¸úÀ­: %s"
31
32 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
33 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
34 #. string to describe what this is about.  The length of the
35 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
36 #. translate this entry, a default english text (see source)
37 #. will be used.
38 #: agent/call-pinentry.c:606
39 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
40 msgstr ""
41
42 #: agent/call-pinentry.c:650
43 msgid ""
44 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
45 "session"
46 msgstr ""
47
48 #: agent/call-pinentry.c:653
49 #, fuzzy
50 msgid ""
51 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
52 "this session"
53 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
54
55 #: agent/call-pinentry.c:710
56 #, c-format
57 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
58 msgstr ""
59
60 #: agent/call-pinentry.c:730 agent/call-pinentry.c:742
61 #, fuzzy
62 msgid "PIN too long"
63 msgstr "¹Ô¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹"
64
65 #: agent/call-pinentry.c:731
66 #, fuzzy
67 msgid "Passphrase too long"
68 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹\n"
69
70 #: agent/call-pinentry.c:739
71 #, fuzzy
72 msgid "Invalid characters in PIN"
73 msgstr "̾Á°¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
74
75 #: agent/call-pinentry.c:744
76 msgid "PIN too short"
77 msgstr ""
78
79 #: agent/call-pinentry.c:756
80 #, fuzzy
81 msgid "Bad PIN"
82 msgstr "ÉÔÀµ¤ÊMPI¤Ç¤¹"
83
84 #: agent/call-pinentry.c:757
85 #, fuzzy
86 msgid "Bad Passphrase"
87 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
88
89 #: agent/call-pinentry.c:793
90 #, fuzzy
91 msgid "Passphrase"
92 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
93
94 #: agent/command-ssh.c:529
95 #, fuzzy, c-format
96 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
97 msgstr "ÊݸîÍ×Ìó%d¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
98
99 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1079 g10/keygen.c:3311
100 #: g10/keygen.c:3344 g10/keyring.c:1237 g10/keyring.c:1556 g10/openfile.c:275
101 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107 g10/tdbio.c:547
102 #: jnlib/dotlock.c:310
103 #, c-format
104 msgid "can't create `%s': %s\n"
105 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
106
107 #: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:776
108 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
109 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1080 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2794
110 #: g10/keyring.c:1582 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
111 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:780 g10/sign.c:975 g10/sign.c:1091
112 #: g10/sign.c:1247 g10/tdbdump.c:142 g10/tdbdump.c:150 g10/tdbio.c:551
113 #: g10/tdbio.c:615 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1973
114 #: sm/gpgsm.c:2010 sm/gpgsm.c:2048 sm/qualified.c:66
115 #, c-format
116 msgid "can't open `%s': %s\n"
117 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó: %s\n"
118
119 #: agent/command-ssh.c:1653 agent/command-ssh.c:1671
120 #, fuzzy, c-format
121 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
122 msgstr "ÄÌÈ֤μèÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
123
124 #: agent/command-ssh.c:1657
125 #, c-format
126 msgid "detected card with S/N: %s\n"
127 msgstr ""
128
129 #: agent/command-ssh.c:1662
130 #, fuzzy, c-format
131 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
132 msgstr "¸½¹Ô¸°¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
133
134 #: agent/command-ssh.c:1682
135 #, fuzzy, c-format
136 msgid "no suitable card key found: %s\n"
137 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤ÊÈëÌ©¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
138
139 #: agent/command-ssh.c:1732
140 #, fuzzy, c-format
141 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
142 msgstr "¸°¤ÎÆɽФ·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
143
144 #: agent/command-ssh.c:1747
145 #, fuzzy, c-format
146 msgid "error writing key: %s\n"
147 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
148
149 #: agent/command-ssh.c:2055
150 #, fuzzy, c-format
151 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
152 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
153
154 #: agent/command-ssh.c:2383 agent/genkey.c:310 agent/genkey.c:432
155 #, fuzzy
156 msgid "Please re-enter this passphrase"
157 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
158
159 #: agent/command-ssh.c:2404
160 #, c-format
161 msgid ""
162 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
163 "0Awithin gpg-agent's key storage"
164 msgstr ""
165
166 #: agent/command-ssh.c:2442 agent/genkey.c:340 agent/genkey.c:463
167 #: tools/symcryptrun.c:434
168 msgid "does not match - try again"
169 msgstr ""
170
171 #: agent/command-ssh.c:2937
172 #, fuzzy, c-format
173 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
174 msgstr "%s: ¥Ï¥Ã¥·¥åɽ¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
175
176 #: agent/divert-scd.c:199
177 #, fuzzy
178 msgid "Admin PIN"
179 msgstr "|A|Admin PIN"
180
181 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
182 #. used to unblock a PIN.
183 #: agent/divert-scd.c:204
184 msgid "PUK"
185 msgstr ""
186
187 #: agent/divert-scd.c:211
188 msgid "Reset Code"
189 msgstr ""
190
191 #: agent/divert-scd.c:237
192 #, c-format
193 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's keypad for input."
194 msgstr ""
195
196 #: agent/divert-scd.c:286
197 #, fuzzy
198 msgid "Repeat this Reset Code"
199 msgstr "PIN¤òºÆÆþÎÏ: "
200
201 #: agent/divert-scd.c:288
202 #, fuzzy
203 msgid "Repeat this PUK"
204 msgstr "PIN¤òºÆÆþÎÏ: "
205
206 #: agent/divert-scd.c:289
207 #, fuzzy
208 msgid "Repeat this PIN"
209 msgstr "PIN¤òºÆÆþÎÏ: "
210
211 #: agent/divert-scd.c:294
212 #, fuzzy
213 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
214 msgstr "PIN¤ò¤Á¤ã¤ó¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
215
216 #: agent/divert-scd.c:296
217 #, fuzzy
218 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
219 msgstr "PIN¤ò¤Á¤ã¤ó¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
220
221 #: agent/divert-scd.c:297
222 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
223 msgstr "PIN¤ò¤Á¤ã¤ó¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
224
225 #: agent/divert-scd.c:309
226 #, fuzzy, c-format
227 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
228 msgstr "PIN [½ð̾ºÑ: %lu]"
229
230 #: agent/genkey.c:108 sm/certreqgen-ui.c:284 sm/export.c:638 sm/export.c:654
231 #: sm/import.c:537 sm/import.c:562
232 #, fuzzy, c-format
233 msgid "error creating temporary file: %s\n"
234 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
235
236 #: agent/genkey.c:115 sm/export.c:645 sm/import.c:545
237 #, fuzzy, c-format
238 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
239 msgstr "%s: ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡¦¥ì¥³¡¼¥É¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
240
241 #: agent/genkey.c:153 agent/genkey.c:159
242 #, fuzzy
243 msgid "Enter new passphrase"
244 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎÏ\n"
245
246 #: agent/genkey.c:167
247 #, fuzzy
248 msgid "Take this one anyway"
249 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î¸°¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
250
251 #: agent/genkey.c:193
252 #, c-format
253 msgid ""
254 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
255 "at least %u character long."
256 msgid_plural ""
257 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
258 "at least %u characters long."
259 msgstr[0] ""
260 msgstr[1] ""
261
262 #: agent/genkey.c:214
263 #, c-format
264 msgid ""
265 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
266 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
267 msgid_plural ""
268 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
269 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
270 msgstr[0] ""
271 msgstr[1] ""
272
273 #: agent/genkey.c:237
274 #, c-format
275 msgid ""
276 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
277 "a known term or match%%0Acertain pattern."
278 msgstr ""
279
280 #: agent/genkey.c:253
281 #, c-format
282 msgid ""
283 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
284 msgstr ""
285
286 #: agent/genkey.c:255
287 #, c-format
288 msgid ""
289 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
290 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
291 msgstr ""
292
293 #: agent/genkey.c:264
294 msgid "Yes, protection is not needed"
295 msgstr ""
296
297 #: agent/genkey.c:308
298 #, fuzzy, c-format
299 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
300 msgstr ""
301 "ÈëÌ©¸°¤òÊݸ¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
302 "\n"
303
304 #: agent/genkey.c:431
305 #, fuzzy
306 msgid "Please enter the new passphrase"
307 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
308
309 #: agent/gpg-agent.c:119 agent/preset-passphrase.c:72 scd/scdaemon.c:103
310 #: tools/gpg-check-pattern.c:70
311 #, fuzzy
312 msgid ""
313 "@Options:\n"
314 " "
315 msgstr ""
316 "@\n"
317 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó:\n"
318 " "
319
320 #: agent/gpg-agent.c:121 scd/scdaemon.c:105
321 msgid "run in server mode (foreground)"
322 msgstr ""
323
324 #: agent/gpg-agent.c:122 scd/scdaemon.c:108
325 msgid "run in daemon mode (background)"
326 msgstr ""
327
328 #: agent/gpg-agent.c:123 g10/gpg.c:483 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:88
329 #: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:279 tools/gpg-connect-agent.c:69
330 #: tools/gpgconf.c:80 tools/symcryptrun.c:164
331 msgid "verbose"
332 msgstr "¾éĹ"
333
334 #: agent/gpg-agent.c:124 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:110
335 #: sm/gpgsm.c:280
336 msgid "be somewhat more quiet"
337 msgstr "¤ä¤äÀŤ«"
338
339 #: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:111
340 msgid "sh-style command output"
341 msgstr ""
342
343 #: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:112
344 msgid "csh-style command output"
345 msgstr ""
346
347 #: agent/gpg-agent.c:127 scd/scdaemon.c:113 sm/gpgsm.c:309
348 #: tools/symcryptrun.c:167
349 #, fuzzy
350 msgid "|FILE|read options from FILE"
351 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
352
353 #: agent/gpg-agent.c:132 scd/scdaemon.c:123
354 msgid "do not detach from the console"
355 msgstr ""
356
357 #: agent/gpg-agent.c:133
358 msgid "do not grab keyboard and mouse"
359 msgstr ""
360
361 #: agent/gpg-agent.c:134 tools/symcryptrun.c:166
362 #, fuzzy
363 msgid "use a log file for the server"
364 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸°¤ò¸¡º÷¤¹¤ë"
365
366 #: agent/gpg-agent.c:136
367 #, fuzzy
368 msgid "use a standard location for the socket"
369 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
370
371 #: agent/gpg-agent.c:139
372 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
373 msgstr ""
374
375 #: agent/gpg-agent.c:142
376 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
377 msgstr ""
378
379 #: agent/gpg-agent.c:143
380 #, fuzzy
381 msgid "do not use the SCdaemon"
382 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¹¹¿·"
383
384 #: agent/gpg-agent.c:155
385 msgid "ignore requests to change the TTY"
386 msgstr ""
387
388 #: agent/gpg-agent.c:157
389 msgid "ignore requests to change the X display"
390 msgstr ""
391
392 #: agent/gpg-agent.c:160
393 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
394 msgstr ""
395
396 #: agent/gpg-agent.c:173
397 msgid "do not use the PIN cache when signing"
398 msgstr ""
399
400 #: agent/gpg-agent.c:175
401 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
402 msgstr ""
403
404 #: agent/gpg-agent.c:177
405 #, fuzzy
406 msgid "allow presetting passphrase"
407 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
408
409 #: agent/gpg-agent.c:178
410 msgid "enable ssh-agent emulation"
411 msgstr ""
412
413 #: agent/gpg-agent.c:180
414 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
415 msgstr ""
416
417 #: agent/gpg-agent.c:329 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:160
418 #: scd/scdaemon.c:244 sm/gpgsm.c:511 tools/gpg-connect-agent.c:180
419 #: tools/gpgconf.c:102 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
420 #, fuzzy
421 msgid "Please report bugs to <"
422 msgstr "¥Ð¥°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é <gnupg-bugs@gnu.org> ¤Þ¤Ç¤´Êó¹ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
423
424 #: agent/gpg-agent.c:338
425 #, fuzzy
426 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
427 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
428
429 #: agent/gpg-agent.c:340
430 msgid ""
431 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
432 "Secret key management for GnuPG\n"
433 msgstr ""
434
435 #: agent/gpg-agent.c:375 g10/gpg.c:980 scd/scdaemon.c:305 sm/gpgsm.c:638
436 #, c-format
437 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
438 msgstr ""
439
440 #: agent/gpg-agent.c:584 agent/protect-tool.c:1030 kbx/kbxutil.c:429
441 #: scd/scdaemon.c:399 sm/gpgsm.c:877 sm/gpgsm.c:880 tools/symcryptrun.c:996
442 #: tools/gpg-check-pattern.c:177
443 #, c-format
444 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
445 msgstr ""
446
447 #: agent/gpg-agent.c:683 g10/gpg.c:2085 scd/scdaemon.c:481 sm/gpgsm.c:969
448 #, c-format
449 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
450 msgstr "Ãí°Õ: ´ûÄê¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
451
452 #: agent/gpg-agent.c:688 agent/gpg-agent.c:1301 g10/gpg.c:2089
453 #: scd/scdaemon.c:486 sm/gpgsm.c:973 tools/symcryptrun.c:929
454 #, c-format
455 msgid "option file `%s': %s\n"
456 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×: %s\n"
457
458 #: agent/gpg-agent.c:696 g10/gpg.c:2096 scd/scdaemon.c:494 sm/gpgsm.c:980
459 #, c-format
460 msgid "reading options from `%s'\n"
461 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
462
463 #: agent/gpg-agent.c:1050 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
464 #: g10/plaintext.c:162
465 #, c-format
466 msgid "error creating `%s': %s\n"
467 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
468
469 #: agent/gpg-agent.c:1414 agent/gpg-agent.c:1532 agent/gpg-agent.c:1536
470 #: agent/gpg-agent.c:1577 agent/gpg-agent.c:1581 g10/exec.c:172
471 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:990
472 #, c-format
473 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
474 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
475
476 #: agent/gpg-agent.c:1428 scd/scdaemon.c:1004
477 msgid "name of socket too long\n"
478 msgstr ""
479
480 #: agent/gpg-agent.c:1451 scd/scdaemon.c:1027
481 #, fuzzy, c-format
482 msgid "can't create socket: %s\n"
483 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
484
485 #: agent/gpg-agent.c:1460
486 #, c-format
487 msgid "socket name `%s' is too long\n"
488 msgstr ""
489
490 #: agent/gpg-agent.c:1478
491 #, fuzzy
492 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
493 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Çgpg-agent¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
494
495 #: agent/gpg-agent.c:1489 scd/scdaemon.c:1046
496 #, fuzzy
497 msgid "error getting nonce for the socket\n"
498 msgstr "¿·¤·¤¤PIN¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
499
500 #: agent/gpg-agent.c:1494 scd/scdaemon.c:1049
501 #, fuzzy, c-format
502 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
503 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ç¿®Íѥ쥳¡¼¥É¤Î¸¡º÷¥¨¥é¡¼: %s\n"
504
505 #: agent/gpg-agent.c:1506 scd/scdaemon.c:1058
506 #, fuzzy, c-format
507 msgid "listen() failed: %s\n"
508 msgstr "¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
509
510 #: agent/gpg-agent.c:1512 scd/scdaemon.c:1065
511 #, fuzzy, c-format
512 msgid "listening on socket `%s'\n"
513 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
514
515 #: agent/gpg-agent.c:1540 agent/gpg-agent.c:1587 g10/openfile.c:432
516 #, c-format
517 msgid "directory `%s' created\n"
518 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
519
520 #: agent/gpg-agent.c:1593
521 #, fuzzy, c-format
522 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
523 msgstr "fstat(%d)¤¬%s¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
524
525 #: agent/gpg-agent.c:1597
526 #, fuzzy, c-format
527 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
528 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
529
530 #: agent/gpg-agent.c:1727 scd/scdaemon.c:1081
531 #, fuzzy, c-format
532 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
533 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
534
535 #: agent/gpg-agent.c:1749
536 #, c-format
537 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
538 msgstr ""
539
540 #: agent/gpg-agent.c:1754
541 #, c-format
542 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
543 msgstr ""
544
545 #: agent/gpg-agent.c:1774
546 #, c-format
547 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
548 msgstr ""
549
550 #: agent/gpg-agent.c:1779
551 #, c-format
552 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
553 msgstr ""
554
555 #: agent/gpg-agent.c:1919 scd/scdaemon.c:1218
556 #, fuzzy, c-format
557 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
558 msgstr "ÈëÌ©¤Î¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
559
560 #: agent/gpg-agent.c:2028 scd/scdaemon.c:1285
561 #, fuzzy, c-format
562 msgid "%s %s stopped\n"
563 msgstr "%s: ¥¹¥­¥Ã¥×: %s\n"
564
565 #: agent/gpg-agent.c:2156
566 #, fuzzy
567 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
568 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Çgpg-agent¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
569
570 #: agent/gpg-agent.c:2167 common/simple-pwquery.c:352 common/asshelp.c:326
571 #: tools/gpg-connect-agent.c:2133
572 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
573 msgstr "GPG_AGENT_INFO´Ä¶­ÊÑ¿ô¤Î½ñ¼°¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
574
575 #: agent/gpg-agent.c:2180 common/simple-pwquery.c:364 common/asshelp.c:338
576 #: tools/gpg-connect-agent.c:2144
577 #, c-format
578 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
579 msgstr "gpg-agent¥×¥í¥È¥³¥ë¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó%d¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
580
581 #: agent/preset-passphrase.c:98
582 #, fuzzy
583 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
584 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
585
586 #: agent/preset-passphrase.c:101
587 msgid ""
588 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
589 "Password cache maintenance\n"
590 msgstr ""
591
592 #: agent/protect-tool.c:112 g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:184
593 #: tools/gpgconf.c:60
594 msgid ""
595 "@Commands:\n"
596 " "
597 msgstr ""
598 "@¥³¥Þ¥ó¥É:\n"
599 " "
600
601 #: agent/protect-tool.c:124 g10/gpg.c:436 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:81
602 #: sm/gpgsm.c:224 tools/gpg-connect-agent.c:67 tools/gpgconf.c:77
603 #: tools/symcryptrun.c:157
604 msgid ""
605 "@\n"
606 "Options:\n"
607 " "
608 msgstr ""
609 "@\n"
610 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó:\n"
611 " "
612
613 #: agent/protect-tool.c:163
614 #, fuzzy
615 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
616 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
617
618 #: agent/protect-tool.c:165
619 msgid ""
620 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
621 "Secret key maintenance tool\n"
622 msgstr ""
623
624 #: agent/protect-tool.c:1151
625 #, fuzzy
626 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
627 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
628
629 #: agent/protect-tool.c:1156
630 #, fuzzy
631 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
632 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
633
634 #: agent/protect-tool.c:1162
635 msgid ""
636 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
637 "system."
638 msgstr ""
639
640 #: agent/protect-tool.c:1167
641 #, fuzzy
642 msgid ""
643 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
644 "needed to complete this operation."
645 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
646
647 #: agent/protect-tool.c:1172 tools/symcryptrun.c:435
648 #, fuzzy
649 msgid "Passphrase:"
650 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
651
652 #: agent/protect-tool.c:1177 tools/symcryptrun.c:446
653 #, fuzzy
654 msgid "cancelled\n"
655 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
656
657 #: agent/protect-tool.c:1179 tools/symcryptrun.c:442
658 #, fuzzy, c-format
659 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
660 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
661
662 #: agent/trustlist.c:136 agent/trustlist.c:334
663 #, fuzzy, c-format
664 msgid "error opening `%s': %s\n"
665 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ç¥¨¥é¡¼: %s\n"
666
667 #: agent/trustlist.c:151 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
668 #, fuzzy, c-format
669 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
670 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×: %s\n"
671
672 #: agent/trustlist.c:171 agent/trustlist.c:179
673 #, c-format
674 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
675 msgstr ""
676
677 #: agent/trustlist.c:185
678 #, fuzzy, c-format
679 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
680 msgstr "ÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó\n"
681
682 #: agent/trustlist.c:229
683 #, fuzzy, c-format
684 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
685 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÇÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
686
687 #: agent/trustlist.c:254 agent/trustlist.c:261
688 #, c-format
689 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
690 msgstr ""
691
692 #: agent/trustlist.c:295 common/helpfile.c:126
693 #, fuzzy, c-format
694 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
695 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
696
697 #: agent/trustlist.c:399 agent/trustlist.c:449
698 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
699 msgstr ""
700
701 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
702 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
703 #. Pinentry to insert a line break.  The double
704 #. percent sign is actually needed because it is also
705 #. a printf format string.  If you need to insert a
706 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
707 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
708 #. certificate.
709 #: agent/trustlist.c:610
710 #, c-format
711 msgid ""
712 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
713 "certificates?"
714 msgstr ""
715
716 #: agent/trustlist.c:619 common/audit.c:467
717 #, fuzzy
718 msgid "Yes"
719 msgstr "yes"
720
721 #: agent/trustlist.c:619 common/audit.c:469
722 msgid "No"
723 msgstr ""
724
725 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
726 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
727 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
728 #. needed because it is also a printf format string.  If you
729 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
730 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
731 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
732 #. as stored in the certificate.
733 #: agent/trustlist.c:653
734 #, c-format
735 msgid ""
736 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
737 "fingerprint:%%0A  %s"
738 msgstr ""
739
740 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
741 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
742 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
743 #: agent/trustlist.c:667
744 msgid "Correct"
745 msgstr ""
746
747 #: agent/trustlist.c:667
748 msgid "Wrong"
749 msgstr ""
750
751 #: agent/findkey.c:156
752 #, c-format
753 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
754 msgstr ""
755
756 #: agent/findkey.c:172
757 #, c-format
758 msgid ""
759 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
760 "it now."
761 msgstr ""
762
763 #: agent/findkey.c:186 agent/findkey.c:193
764 #, fuzzy
765 msgid "Change passphrase"
766 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
767
768 #: agent/findkey.c:194
769 msgid "I'll change it later"
770 msgstr ""
771
772 #: common/exechelp.c:528 common/exechelp.c:625 tools/gpgconf-comp.c:1475
773 #: tools/gpgconf-comp.c:1814
774 #, fuzzy, c-format
775 msgid "error creating a pipe: %s\n"
776 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
777
778 #: common/exechelp.c:599 common/exechelp.c:658
779 #, fuzzy, c-format
780 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
781 msgstr "½ð̾¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
782
783 #: common/exechelp.c:637 common/exechelp.c:765 common/exechelp.c:1000
784 #, fuzzy, c-format
785 msgid "error forking process: %s\n"
786 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
787
788 #: common/exechelp.c:811 common/exechelp.c:864
789 #, c-format
790 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
791 msgstr ""
792
793 #: common/exechelp.c:819
794 #, fuzzy, c-format
795 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
796 msgstr "¸½¹Ô¸°¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
797
798 #: common/exechelp.c:825 common/exechelp.c:875
799 #, fuzzy, c-format
800 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
801 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
802
803 #: common/exechelp.c:870
804 #, c-format
805 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
806 msgstr ""
807
808 #: common/exechelp.c:883
809 #, fuzzy, c-format
810 msgid "error running `%s': terminated\n"
811 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
812
813 #: common/http.c:1674
814 #, fuzzy, c-format
815 msgid "error creating socket: %s\n"
816 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
817
818 #: common/http.c:1718
819 #, fuzzy
820 msgid "host not found"
821 msgstr "[¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó]"
822
823 #: common/simple-pwquery.c:338
824 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
825 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Çgpg-agent¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
826
827 #: common/simple-pwquery.c:395
828 #, c-format
829 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
830 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
831
832 #: common/simple-pwquery.c:406
833 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
834 msgstr "gpg-agent¤È¤ÎÄÌ¿®¾ã³²\n"
835
836 #: common/simple-pwquery.c:416
837 #, fuzzy
838 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
839 msgstr "¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¾ã³²: ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬0x%lx¤òÊÖµÑ\n"
840
841 #: common/simple-pwquery.c:579 common/simple-pwquery.c:675
842 #, fuzzy
843 msgid "canceled by user\n"
844 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ë¼è¾Ã¤·\n"
845
846 #: common/simple-pwquery.c:594 common/simple-pwquery.c:681
847 #, fuzzy
848 msgid "problem with the agent\n"
849 msgstr "¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¾ã³²: ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬0x%lx¤òÊÖµÑ\n"
850
851 #: common/sysutils.c:105
852 #, c-format
853 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
854 msgstr "¥³¥¢¡¦¥À¥ó¥×¤ò»ÈÍѶػߤˤǤ­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
855
856 #: common/sysutils.c:200
857 #, fuzzy, c-format
858 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
859 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
860
861 #: common/sysutils.c:232
862 #, fuzzy, c-format
863 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
864 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
865
866 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
867 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
868 msgid "yes"
869 msgstr "yes"
870
871 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
872 msgid "yY"
873 msgstr "yY"
874
875 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
876 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
877 msgid "no"
878 msgstr "no"
879
880 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
881 msgid "nN"
882 msgstr "nN"
883
884 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
885 #: common/yesno.c:72
886 msgid "quit"
887 msgstr "quit"
888
889 #: common/yesno.c:75
890 msgid "qQ"
891 msgstr "qQ"
892
893 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
894 #: common/yesno.c:109
895 msgid "okay|okay"
896 msgstr "okay|okay"
897
898 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
899 #: common/yesno.c:111
900 msgid "cancel|cancel"
901 msgstr "cancel|cancel"
902
903 #: common/yesno.c:112
904 msgid "oO"
905 msgstr "oO"
906
907 #: common/yesno.c:113
908 msgid "cC"
909 msgstr "cC"
910
911 #: common/miscellaneous.c:77
912 #, c-format
913 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
914 msgstr ""
915
916 #: common/miscellaneous.c:80
917 #, c-format
918 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
919 msgstr ""
920
921 #: common/asshelp.c:244 tools/gpg-connect-agent.c:2101
922 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
923 msgstr ""
924
925 #: common/asshelp.c:349
926 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
927 msgstr ""
928
929 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
930 #. verbatim.  It will not be printed.
931 #: common/audit.c:474
932 msgid "|audit-log-result|Good"
933 msgstr ""
934
935 #: common/audit.c:477
936 msgid "|audit-log-result|Bad"
937 msgstr ""
938
939 #: common/audit.c:479
940 msgid "|audit-log-result|Not supported"
941 msgstr ""
942
943 #: common/audit.c:481
944 #, fuzzy
945 msgid "|audit-log-result|No certificate"
946 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¾ÚÌÀ½ñ¤Ç¤¹"
947
948 #: common/audit.c:483
949 msgid "|audit-log-result|Error"
950 msgstr ""
951
952 #: common/audit.c:716
953 #, fuzzy
954 msgid "Certificate chain available"
955 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¾ÚÌÀ½ñ¤Ç¤¹"
956
957 #: common/audit.c:723
958 #, fuzzy
959 msgid "root certificate missing"
960 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¾ÚÌÀ½ñ¤Ç¤¹"
961
962 #: common/audit.c:749
963 msgid "Data encryption succeeded"
964 msgstr ""
965
966 #: common/audit.c:754 common/audit.c:815 common/audit.c:835 common/audit.c:859
967 #, fuzzy
968 msgid "Data available"
969 msgstr "Á´Í­¸ú¥Ç¡¼¥¿¤òɽ¼¨"
970
971 #: common/audit.c:757
972 #, fuzzy
973 msgid "Session key created"
974 msgstr "%s: ¸°Îؤ¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
975
976 #: common/audit.c:762
977 #, fuzzy, c-format
978 msgid "algorithm: %s"
979 msgstr "Í­¸úÀ­: %s"
980
981 #: common/audit.c:764 common/audit.c:766
982 #, fuzzy, c-format
983 msgid "unsupported algorithm: %s"
984 msgstr ""
985 "\n"
986 "¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à:\n"
987
988 #: common/audit.c:768
989 #, fuzzy
990 msgid "seems to be not encrypted"
991 msgstr "°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
992
993 #: common/audit.c:774
994 #, fuzzy
995 msgid "Number of recipients"
996 msgstr "º£¤Î¼õ¼è¿Í:\n"
997
998 #: common/audit.c:782
999 #, c-format
1000 msgid "Recipient %d"
1001 msgstr ""
1002
1003 #: common/audit.c:810
1004 msgid "Data signing succeeded"
1005 msgstr ""
1006
1007 #: common/audit.c:830
1008 msgid "Data decryption succeeded"
1009 msgstr ""
1010
1011 #: common/audit.c:855
1012 #, fuzzy
1013 msgid "Data verification succeeded"
1014 msgstr "½ð̾¤Î¸¡¾Ú¤ò¾Êά\n"
1015
1016 #: common/audit.c:864
1017 #, fuzzy
1018 msgid "Signature available"
1019 msgstr "%s¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿½ð̾\n"
1020
1021 #: common/audit.c:869
1022 #, fuzzy
1023 msgid "Parsing signature succeeded"
1024 msgstr "¡È%s¡É¤«¤é¤ÎÀµ¤·¤¤½ð̾"
1025
1026 #: common/audit.c:874
1027 #, fuzzy, c-format
1028 msgid "Bad hash algorithm: %s"
1029 msgstr "̵¸ú¤Ê¥Ï¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤Ç¤¹\n"
1030
1031 #: common/audit.c:889
1032 #, fuzzy, c-format
1033 msgid "Signature %d"
1034 msgstr "%s¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿½ð̾\n"
1035
1036 #: common/audit.c:905
1037 #, fuzzy
1038 msgid "Certificate chain valid"
1039 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏËþλ¤Ç¤¹!"
1040
1041 #: common/audit.c:916
1042 #, fuzzy
1043 msgid "Root certificate trustworthy"
1044 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¾ÚÌÀ½ñ¤Ç¤¹"
1045
1046 #: common/audit.c:926
1047 #, fuzzy
1048 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
1049 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¾ÚÌÀ½ñ¤Ç¤¹"
1050
1051 #: common/audit.c:943
1052 #, fuzzy
1053 msgid "Included certificates"
1054 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¾ÚÌÀ½ñ¤Ç¤¹"
1055
1056 #: common/audit.c:1002
1057 msgid "No audit log entries."
1058 msgstr ""
1059
1060 #: common/audit.c:1051
1061 #, fuzzy
1062 msgid "Unknown operation"
1063 msgstr "̤ÃΤΥС¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¹"
1064
1065 #: common/audit.c:1069
1066 msgid "Gpg-Agent usable"
1067 msgstr ""
1068
1069 #: common/audit.c:1079
1070 msgid "Dirmngr usable"
1071 msgstr ""
1072
1073 #: common/audit.c:1115
1074 #, fuzzy, c-format
1075 msgid "No help available for `%s'."
1076 msgstr "¡Ö%s¡×¤Î¥Ø¥ë¥×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
1077
1078 #: common/helpfile.c:80
1079 #, fuzzy
1080 msgid "ignoring garbage line"
1081 msgstr "¸åÈø¤Î¹Ô¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
1082
1083 #: common/gettime.c:503
1084 #, fuzzy
1085 msgid "[none]"
1086 msgstr "[̤ÀßÄê]"
1087
1088 #: g10/armor.c:379
1089 #, c-format
1090 msgid "armor: %s\n"
1091 msgstr "ÊñÁõ: %s\n"
1092
1093 #: g10/armor.c:418
1094 msgid "invalid armor header: "
1095 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ¥Ø¥Ã¥À¡¼: "
1096
1097 #: g10/armor.c:429
1098 msgid "armor header: "
1099 msgstr "ÊñÁõ¥Ø¥Ã¥À¡¼: "
1100
1101 #: g10/armor.c:442
1102 msgid "invalid clearsig header\n"
1103 msgstr "̵¸ú¤Ê¥¯¥ê¥¢½ð̾¥Ø¥Ã¥À¡¼\n"
1104
1105 #: g10/armor.c:455
1106 #, fuzzy
1107 msgid "unknown armor header: "
1108 msgstr "ÊñÁõ¥Ø¥Ã¥À¡¼: "
1109
1110 #: g10/armor.c:508
1111 msgid "nested clear text signatures\n"
1112 msgstr "Æþ¤ì»Ò¤Î¥¯¥ê¥¢½ð̾\n"
1113
1114 #: g10/armor.c:643
1115 msgid "unexpected armor: "
1116 msgstr "ͽ´ü¤»¤ÌÊñÁõ: "
1117
1118 #: g10/armor.c:655
1119 msgid "invalid dash escaped line: "
1120 msgstr "̵¸ú¤Ê¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤¿¹Ô: "
1121
1122 #: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
1123 #, c-format
1124 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1125 msgstr "̵¸ú¤Ê64¿Êʸ»ú%02X¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿\n"
1126
1127 #: g10/armor.c:852
1128 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1129 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (CRC¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó)\n"
1130
1131 #: g10/armor.c:886
1132 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1133 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (CRC¤ÎÅÓÃæ)\n"
1134
1135 #: g10/armor.c:894
1136 msgid "malformed CRC\n"
1137 msgstr "CRC¤Î½ñ¼°¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1138
1139 #: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
1140 #, c-format
1141 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1142 msgstr "CRC¥¨¥é¡¼¡£%06lX - %06lX\n"
1143
1144 #: g10/armor.c:918
1145 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1146 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (¸åÈøÉô¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹)\n"
1147
1148 #: g10/armor.c:922
1149 msgid "error in trailer line\n"
1150 msgstr "¸åÈø¤Î¹Ô¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
1151
1152 #: g10/armor.c:1233
1153 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1154 msgstr "Í­¸ú¤ÊOpenPGP¥Ç¡¼¥¿¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1155
1156 #: g10/armor.c:1238
1157 #, c-format
1158 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1159 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ: ¹Ô¤ÎŤµ¤¬%dʸ»ú¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
1160
1161 #: g10/armor.c:1242
1162 msgid ""
1163 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1164 msgstr ""
1165 "ÊñÁõ¤ÎÃæ¤Ëquoted printableʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¥Ð¥°¤Î¤¢¤ë\n"
1166 "MTA¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦\n"
1167
1168 #: g10/build-packet.c:976
1169 msgid ""
1170 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1171 "an '='\n"
1172 msgstr ""
1173 "Ãí¼á̾¤Ë¤Ï°õ»ú²Äǽ¤Êʸ»ú¤«¶õÇò¤Î¤ß¤ò»È¤¤¡¢'='¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1174
1175 #: g10/build-packet.c:988
1176 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1177 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼Ãí¼á̾¤Ï¡¢'@'ʸ»ú¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1178
1179 #: g10/build-packet.c:994
1180 #, fuzzy
1181 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1182 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼Ãí¼á̾¤Ï¡¢'@'ʸ»ú¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1183
1184 #: g10/build-packet.c:1012
1185 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1186 msgstr "Ãí¼á̾¤ÎÃͤËÀ©¸æʸ»ú¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó\n"
1187
1188 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
1189 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1190 msgstr "·Ù¹ð: Ìµ¸ú¤ÊÃí¼á¥Ç¡¼¥¿¤òȯ¸«\n"
1191
1192 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
1193 msgid "not human readable"
1194 msgstr "¿Í¤Ë¤ÏÆɤá¤Þ¤»¤ó"
1195
1196 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:360
1197 #, c-format
1198 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1199 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥É¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: %s\n"
1200
1201 #: g10/card-util.c:67
1202 #, c-format
1203 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1204 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥Éno. %s¤ò¸¡½Ð\n"
1205
1206 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1528 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1549
1207 #: g10/keygen.c:2985 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
1208 msgid "can't do this in batch mode\n"
1209 msgstr "¤½¤ì¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¡¦¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1210
1211 #: g10/card-util.c:83
1212 #, fuzzy
1213 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1214 msgstr "%s¥â¡¼¥É¤Ç¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£\n"
1215
1216 #: g10/card-util.c:85 scd/app-openpgp.c:1984
1217 #, fuzzy
1218 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1219 msgstr "ÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó\n"
1220
1221 #: g10/card-util.c:122 g10/card-util.c:1258 g10/card-util.c:1337
1222 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1598
1223 #: g10/keygen.c:1679 sm/certreqgen-ui.c:128 sm/certreqgen-ui.c:182
1224 msgid "Your selection? "
1225 msgstr "ÁªÂò¤Ï? "
1226
1227 #: g10/card-util.c:258 g10/card-util.c:308
1228 msgid "[not set]"
1229 msgstr "[̤ÀßÄê]"
1230
1231 #: g10/card-util.c:498
1232 msgid "male"
1233 msgstr "ÃË"
1234
1235 #: g10/card-util.c:499
1236 msgid "female"
1237 msgstr "½÷"
1238
1239 #: g10/card-util.c:499
1240 msgid "unspecified"
1241 msgstr "̵»ØÄê"
1242
1243 #: g10/card-util.c:526
1244 msgid "not forced"
1245 msgstr "̤½èÍý"
1246
1247 #: g10/card-util.c:526
1248 msgid "forced"
1249 msgstr "¶¯À©"
1250
1251 #: g10/card-util.c:617
1252 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1253 msgstr "¥¨¥é¡¼¡§ ¤Î¤Ù¤¿¤ó¤ÎASCII¤À¤±¤¬º£¡¢µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
1254
1255 #: g10/card-util.c:619
1256 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1257 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¡È<¡Éʸ»ú¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1258
1259 #: g10/card-util.c:621
1260 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1261 msgstr "¥¨¥é¡¼: Æó½Å¤Î¶õÇò¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£\n"
1262
1263 #: g10/card-util.c:638
1264 msgid "Cardholder's surname: "
1265 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤ÎÀ« (surname): "
1266
1267 #: g10/card-util.c:640
1268 msgid "Cardholder's given name: "
1269 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤Î̾ (given name): "
1270
1271 #: g10/card-util.c:658
1272 #, c-format
1273 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1274 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¤Ä¤Ê¤¤¤À̾Á°¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
1275
1276 #: g10/card-util.c:679
1277 msgid "URL to retrieve public key: "
1278 msgstr "¸ø³«¸°¤òõº÷¤¹¤ëURL: "
1279
1280 #: g10/card-util.c:687
1281 #, c-format
1282 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1283 msgstr "¥¨¥é¡¼: URL¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
1284
1285 #: g10/card-util.c:783 tools/no-libgcrypt.c:30
1286 #, fuzzy, c-format
1287 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1288 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
1289
1290 #: g10/card-util.c:795 g10/import.c:283
1291 #, c-format
1292 msgid "error reading `%s': %s\n"
1293 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
1294
1295 #: g10/card-util.c:822
1296 msgid "Login data (account name): "
1297 msgstr "¥í¥°¥¤¥ó¡¦¥Ç¡¼¥¿ (¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾): "
1298
1299 #: g10/card-util.c:832
1300 #, c-format
1301 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1302 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¥í¥°¥¤¥ó¡¦¥Ç¡¼¥¿¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
1303
1304 #: g10/card-util.c:867
1305 msgid "Private DO data: "
1306 msgstr ""
1307
1308 #: g10/card-util.c:877
1309 #, fuzzy, c-format
1310 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1311 msgstr "¥¨¥é¡¼: URL¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
1312
1313 #: g10/card-util.c:927
1314 msgid "Language preferences: "
1315 msgstr "¸À¸ì¤ÎÁª¹¥: "
1316
1317 #: g10/card-util.c:935
1318 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1319 msgstr "¥¨¥é¡¼: Áª¹¥Ê¸»úÎó¤ÎŤµ¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹¡£\n"
1320
1321 #: g10/card-util.c:944
1322 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1323 msgstr "¥¨¥é¡¼: Áª¹¥Ê¸»úÎó¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
1324
1325 #: g10/card-util.c:965
1326 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1327 msgstr "À­ÊÌ ((M)ÃË¡¢(F)½÷¡¢¶õÇò): "
1328
1329 #: g10/card-util.c:979
1330 msgid "Error: invalid response.\n"
1331 msgstr "¥¨¥é¡¼: Ìµ¸ú¤Ê±þÅú¡£\n"
1332
1333 #: g10/card-util.c:1000
1334 msgid "CA fingerprint: "
1335 msgstr "CA¤Î»ØÌæ: "
1336
1337 #: g10/card-util.c:1023
1338 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1339 msgstr "¥¨¥é¡¼: Ìµ¸ú¤Ê·Á¼°¤Î»ØÌæ¡£\n"
1340
1341 #: g10/card-util.c:1071
1342 #, c-format
1343 msgid "key operation not possible: %s\n"
1344 msgstr "¸°¤ÏÁàºî¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1345
1346 #: g10/card-util.c:1072
1347 msgid "not an OpenPGP card"
1348 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥É¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
1349
1350 #: g10/card-util.c:1081
1351 #, c-format
1352 msgid "error getting current key info: %s\n"
1353 msgstr "¸½¹Ô¸°¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
1354
1355 #: g10/card-util.c:1165
1356 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1357 msgstr "´û¸¤Î¸°¤ò¸ò´¹¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1358
1359 #: g10/card-util.c:1185 g10/card-util.c:1194
1360 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1361 msgstr "°Å¹æ¸°¤ò¥«¡¼¥É³°¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤«? (Y/n) "
1362
1363 #: g10/card-util.c:1206
1364 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1365 msgstr "´û¸¤Î¸°·²¤ò¸ò´¹¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1366
1367 #: g10/card-util.c:1215
1368 #, c-format
1369 msgid ""
1370 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1371 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1372 "You should change them using the command --change-pin\n"
1373 msgstr ""
1374 "½Ð²Ù»þ¤ÎPINÀßÄê¤Ï\n"
1375 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1376 "¼¡¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤ÆÊѹ¹¤¹¤Ù¤­¤Ç¤¹ --change-pin\n"
1377
1378 #: g10/card-util.c:1249
1379 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1380 msgstr "À¸À®¤¹¤ë¸°¤Î·¿¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
1381
1382 #: g10/card-util.c:1251 g10/card-util.c:1328
1383 msgid "   (1) Signature key\n"
1384 msgstr "   (1) ½ð̾¸°\n"
1385
1386 #: g10/card-util.c:1252 g10/card-util.c:1330
1387 msgid "   (2) Encryption key\n"
1388 msgstr "   (2) °Å¹æ²½¸°\n"
1389
1390 #: g10/card-util.c:1253 g10/card-util.c:1332
1391 msgid "   (3) Authentication key\n"
1392 msgstr "   (3) Ç§¾Ú¸°\n"
1393
1394 #: g10/card-util.c:1269 g10/card-util.c:1348 g10/keyedit.c:945
1395 #: g10/keygen.c:1602 g10/keygen.c:1630 g10/keygen.c:1732 g10/revoke.c:685
1396 msgid "Invalid selection.\n"
1397 msgstr "̵¸ú¤ÊÁªÂò¤Ç¤¹¡£\n"
1398
1399 #: g10/card-util.c:1325
1400 msgid "Please select where to store the key:\n"
1401 msgstr "¸°¤ÎÊݴɾì½ê¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
1402
1403 #: g10/card-util.c:1360
1404 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1405 msgstr "̤ÃΤθ°Êݸ¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
1406
1407 #: g10/card-util.c:1365
1408 msgid "secret parts of key are not available\n"
1409 msgstr "¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
1410
1411 #: g10/card-util.c:1370
1412 msgid "secret key already stored on a card\n"
1413 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Ï¤â¤¦¥«¡¼¥É¤ËÊݴɤ·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
1414
1415 #: g10/card-util.c:1439 g10/keyedit.c:1380
1416 msgid "quit this menu"
1417 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½ªÎ»"
1418
1419 #: g10/card-util.c:1441
1420 msgid "show admin commands"
1421 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤òɽ¼¨"
1422
1423 #: g10/card-util.c:1442 g10/keyedit.c:1383
1424 msgid "show this help"
1425 msgstr "¤³¤Î¥Ø¥ë¥×¤òɽ¼¨"
1426
1427 #: g10/card-util.c:1444
1428 msgid "list all available data"
1429 msgstr "Á´Í­¸ú¥Ç¡¼¥¿¤òɽ¼¨"
1430
1431 #: g10/card-util.c:1447
1432 msgid "change card holder's name"
1433 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤Î̾Á°¤ÎÊѹ¹"
1434
1435 #: g10/card-util.c:1448
1436 msgid "change URL to retrieve key"
1437 msgstr "¸°¤òõº÷¤¹¤ëURL¤ÎÊѹ¹"
1438
1439 #: g10/card-util.c:1449
1440 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1441 msgstr "¥«¡¼¥ÉURL¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¸°¤Î°ú¤­½Ð¤·"
1442
1443 #: g10/card-util.c:1450
1444 msgid "change the login name"
1445 msgstr "¥í¥°¥¤¥ó̾¤ÎÊѹ¹"
1446
1447 #: g10/card-util.c:1451
1448 msgid "change the language preferences"
1449 msgstr "¸À¸ìÁª¹¥¤ÎÊѹ¹"
1450
1451 #: g10/card-util.c:1452
1452 msgid "change card holder's sex"
1453 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤ÎÀ­Ê̤ÎÊѹ¹"
1454
1455 #: g10/card-util.c:1453
1456 msgid "change a CA fingerprint"
1457 msgstr "CA»ØÌæ¤ÎÊѹ¹"
1458
1459 #: g10/card-util.c:1454
1460 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1461 msgstr "½ð̾¶¯À©PIN¥Õ¥é¥°¤òȿž"
1462
1463 #: g10/card-util.c:1455
1464 msgid "generate new keys"
1465 msgstr "¿·¤·¤¤¸°·²¤òÀ¸À®"
1466
1467 #: g10/card-util.c:1456
1468 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1469 msgstr "PIN¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î²ò½ü¤äÊѹ¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼"
1470
1471 #: g10/card-util.c:1457
1472 msgid "verify the PIN and list all data"
1473 msgstr ""
1474
1475 #: g10/card-util.c:1458
1476 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1477 msgstr ""
1478
1479 #: g10/card-util.c:1580 g10/keyedit.c:1654
1480 msgid "Command> "
1481 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É> "
1482
1483 #: g10/card-util.c:1623
1484 msgid "Admin-only command\n"
1485 msgstr "´ÉÍýÀìÍÑ¥³¥Þ¥ó¥É\n"
1486
1487 #: g10/card-util.c:1654
1488 msgid "Admin commands are allowed\n"
1489 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
1490
1491 #: g10/card-util.c:1656
1492 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1493 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
1494
1495 #: g10/card-util.c:1742 g10/keyedit.c:2277
1496 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1497 msgstr "̵¸ú¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É (¡Èhelp¡É¤ò»²¾È)\n"
1498
1499 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
1500 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1501 msgstr "¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç--output¤Ïµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó\n"
1502
1503 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3967 g10/keyring.c:387 g10/keyring.c:698
1504 #, c-format
1505 msgid "can't open `%s'\n"
1506 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
1507
1508 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3435 g10/keyserver.c:1731
1509 #: g10/revoke.c:226
1510 #, c-format
1511 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1512 msgstr "¸°¡È%s¡É¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1513
1514 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2417 g10/keyserver.c:1745
1515 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1516 #, c-format
1517 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1518 msgstr "¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
1519
1520 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1521 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1522 msgstr "(¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢»ØÌæ¤Ç¸°¤ò»ØÄê)\n"
1523
1524 #: g10/delkey.c:133
1525 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1526 msgstr "¡È--yes¡É¤Î¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥Á¡¦¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1527
1528 #: g10/delkey.c:145
1529 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1530 msgstr "¤³¤Î¸°¤ò¸°Îؤ«¤éºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1531
1532 #: g10/delkey.c:153
1533 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1534 msgstr "¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¸°¤Ç¤¹! ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1535
1536 #: g10/delkey.c:163
1537 #, c-format
1538 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1539 msgstr "¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Îºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1540
1541 #: g10/delkey.c:173
1542 msgid "ownertrust information cleared\n"
1543 msgstr "½êÍ­¼Ô¿®ÍѾðÊó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Þ¤·¤¿\n"
1544
1545 #: g10/delkey.c:204
1546 #, c-format
1547 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1548 msgstr "¤³¤Î¸ø³«¸°¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÈëÌ©¸°¡È%s¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹!\n"
1549
1550 #: g10/delkey.c:206
1551 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1552 msgstr "¤Þ¤º¡È--delete-secret-keys¡É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤³¤ì¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1553
1554 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1266
1555 #, c-format
1556 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1557 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
1558
1559 #: g10/encode.c:232
1560 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1561 msgstr "S2K¥â¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÂоÎESK¥Ñ¥±¥Ã¥È¤ò»È¤¨¤Þ¤»¤ó\n"
1562
1563 #: g10/encode.c:246
1564 #, c-format
1565 msgid "using cipher %s\n"
1566 msgstr "%s°Å¹æË¡¤ò»È¤¤¤Þ¤¹\n"
1567
1568 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1569 #, c-format
1570 msgid "`%s' already compressed\n"
1571 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¤â¤¦°µ½ÌºÑ¤ß¤Ç¤¹\n"
1572
1573 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:561
1574 #, c-format
1575 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1576 msgstr "·Ù¹ð: ¡Ö%s¡×¤Ï¶õ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹\n"
1577
1578 #: g10/encode.c:485
1579 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1580 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï2048¥Ó¥Ã¥È°Ê²¼¤ÎRSA¸°¤Ç°Å¹æ²½¤·¤«¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1581
1582 #: g10/encode.c:510
1583 #, c-format
1584 msgid "reading from `%s'\n"
1585 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤éÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
1586
1587 #: g10/encode.c:541
1588 msgid ""
1589 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1590 msgstr "°Å¹æ²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤ÏÁ´ÉôIDEA°Å¹æ¤ò»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1591
1592 #: g10/encode.c:559
1593 #, c-format
1594 msgid ""
1595 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1596 msgstr "·Ù¹ð: ÂоΰŹæË¡ %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
1597
1598 #: g10/encode.c:655 g10/sign.c:936
1599 #, c-format
1600 msgid ""
1601 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1602 "preferences\n"
1603 msgstr "·Ù¹ð: °µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
1604
1605 #: g10/encode.c:751
1606 #, c-format
1607 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1608 msgstr "ÂоΰŹæË¡ %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
1609
1610 #: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:862
1611 #, c-format
1612 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1613 msgstr "%s¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1614
1615 #: g10/encode.c:848
1616 #, c-format
1617 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1618 msgstr "%s/%s°Å¹æ²½ ¼õ¿®¼Ô:¡È%s¡É\n"
1619
1620 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1621 #, c-format
1622 msgid "%s encrypted data\n"
1623 msgstr "%s°Å¹æ²½ºÑ¤ß¥Ç¡¼¥¿\n"
1624
1625 #: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
1626 #, c-format
1627 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1628 msgstr "̤ÃΤΥ¢¥ë¥´¥ê¥º¥à%d¤Ë¤è¤ë°Å¹æ²½\n"
1629
1630 #: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
1631 msgid ""
1632 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1633 msgstr "·Ù¹ð: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÂоΰŹæË¡¤Î¼å¤¤¸°¤Ç°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
1634
1635 #: g10/encr-data.c:145
1636 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1637 msgstr "°Å¹æ²½¥Ñ¥±¥Ã¥È¤Î¼è°·¤¤¤Ç¾ã³²\n"
1638
1639 #: g10/exec.c:49
1640 msgid "no remote program execution supported\n"
1641 msgstr "±ó³Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â¹Ô¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
1642
1643 #: g10/exec.c:313
1644 msgid ""
1645 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1646 msgstr ""
1647 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îµö²Ä¥â¡¼¥É¤¬¡¢°ÂÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢\n"
1648 "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ï¡¢»ÈÍѶػߤǤ¹¡£\n"
1649
1650 #: g10/exec.c:343
1651 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1652 msgstr ""
1653 "¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤À¤È¡¢³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ë¤Ï¡¢°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬É¬ÍפǤ¹\n"
1654
1655 #: g10/exec.c:421
1656 #, c-format
1657 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1658 msgstr "¡Ö%s¡×¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1659
1660 #: g10/exec.c:424
1661 #, c-format
1662 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1663 msgstr "¥·¥§¥ë¡Ö%s¡×¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1664
1665 #: g10/exec.c:509
1666 #, c-format
1667 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1668 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¨¥é¡¼: %s\n"
1669
1670 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1671 msgid "unnatural exit of external program\n"
1672 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤Ë½ªÎ»\n"
1673
1674 #: g10/exec.c:535
1675 msgid "unable to execute external program\n"
1676 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1677
1678 #: g10/exec.c:552
1679 #, c-format
1680 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1681 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î±þÅú¤òÆɤ߽Ф»¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1682
1683 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1684 #, c-format
1685 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1686 msgstr "·Ù¹ð: °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó (%s) ¡Ö%s¡×: %s\n"
1687
1688 #: g10/exec.c:609
1689 #, c-format
1690 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1691 msgstr "·Ù¹ð: °ì»þ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1692
1693 #: g10/export.c:61
1694 #, fuzzy
1695 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1696 msgstr "½ð̾¤Ï¡¢¼º¸úÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
1697
1698 #: g10/export.c:63
1699 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1700 msgstr ""
1701
1702 #: g10/export.c:65
1703 #, fuzzy
1704 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1705 msgstr "¡È%s¡ÉÍѤμº¸ú¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1706
1707 #: g10/export.c:67
1708 #, fuzzy
1709 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1710 msgstr "Éû¸°¤Î¼º¸ú"
1711
1712 #: g10/export.c:69
1713 #, fuzzy
1714 msgid "remove unusable parts from key during export"
1715 msgstr "»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤ÈëÌ©¸°¤Ç¤¹"
1716
1717 #: g10/export.c:71
1718 msgid "remove as much as possible from key during export"
1719 msgstr ""
1720
1721 #: g10/export.c:73
1722 msgid "export keys in an S-expression based format"
1723 msgstr ""
1724
1725 #: g10/export.c:338
1726 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1727 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Î½ñ½Ð¤·¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹\n"
1728
1729 #: g10/export.c:367
1730 #, c-format
1731 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1732 msgstr "¸°%s: Êݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1733
1734 #: g10/export.c:375
1735 #, c-format
1736 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1737 msgstr "¸°%s: PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1738
1739 #: g10/export.c:386
1740 #, fuzzy, c-format
1741 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1742 msgstr "¸°%s: Éû¸°½ð̾¤Î¾ì½ê¤¬¡¢¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1743
1744 #: g10/export.c:537
1745 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1746 msgstr ""
1747
1748 #: g10/export.c:560
1749 #, fuzzy, c-format
1750 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1751 msgstr "¸°¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1752
1753 #: g10/export.c:584
1754 #, c-format
1755 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1756 msgstr "·Ù¹ð: ÈëÌ©¸°%s¤Ë¤Ï¡¢Ã±½ã¤ÊSK¥Á¥§¥Ã¥¯¥µ¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1757
1758 #: g10/export.c:633
1759 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1760 msgstr "·Ù¹ð: ²¿¤â½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
1761
1762 #: g10/getkey.c:152
1763 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1764 msgstr "pk¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬Â¿¤¹¤®¤Þ¤¹ - »ÈÍѶػß\n"
1765
1766 #: g10/getkey.c:175
1767 msgid "[User ID not found]"
1768 msgstr "[¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó]"
1769
1770 #: g10/getkey.c:1113
1771 #, c-format
1772 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1773 msgstr ""
1774
1775 #: g10/getkey.c:1118
1776 #, fuzzy, c-format
1777 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1778 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
1779
1780 #: g10/getkey.c:1120
1781 #, fuzzy
1782 msgid "No fingerprint"
1783 msgstr "CA¤Î»ØÌæ: "
1784
1785 #: g10/getkey.c:1930
1786 #, c-format
1787 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1788 msgstr "--allow-non-selfsigned-uid¤ÇÍ­¸ú¤Ë¤µ¤ì¤¿Ìµ¸ú¤Ê¸°%s¤Ç¤¹\n"
1789
1790 #: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3760
1791 #, c-format
1792 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1793 msgstr "¸ø³«Éû¸°%s¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÈëÌ©Éû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó - Ìµ»ë\n"
1794
1795 #: g10/getkey.c:2759
1796 #, fuzzy, c-format
1797 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1798 msgstr "Éû¸°%s¤ò¼ç¸°%s¤ËÂåÍѤ·¤Þ¤¹\n"
1799
1800 #: g10/getkey.c:2806
1801 #, c-format
1802 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1803 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤Î¤Ê¤¤ÈëÌ©¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1804
1805 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:186
1806 #, fuzzy
1807 msgid "make a signature"
1808 msgstr "¿®Íѽð̾¤òºîÀ®"
1809
1810 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:187
1811 #, fuzzy
1812 msgid "make a clear text signature"
1813 msgstr "|[¥Õ¥¡¥¤¥ë]|¥¯¥ê¥¢½ð̾¤òºîÀ®"
1814
1815 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:188
1816 msgid "make a detached signature"
1817 msgstr "ʬΥ½ð̾¤òºîÀ®"
1818
1819 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:189
1820 msgid "encrypt data"
1821 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤ò°Å¹æ²½"
1822
1823 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:190
1824 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1825 msgstr "°Å¹æ²½¤Ë¤ÏÂоΰŹæË¡¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ"
1826
1827 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:191
1828 msgid "decrypt data (default)"
1829 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤òÉü¹æ (´ûÄê)"
1830
1831 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:192
1832 msgid "verify a signature"
1833 msgstr "½ð̾¤ò¸¡¾Ú"
1834
1835 #: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:193
1836 msgid "list keys"
1837 msgstr "¸°¤Î°ìÍ÷"
1838
1839 #: g10/gpg.c:385
1840 msgid "list keys and signatures"
1841 msgstr "¸°¤È½ð̾¤Î°ìÍ÷"
1842
1843 #: g10/gpg.c:386
1844 msgid "list and check key signatures"
1845 msgstr "¸°½ð̾¤Î¸¡ºº¤È°ìÍ÷"
1846
1847 #: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:198
1848 msgid "list keys and fingerprints"
1849 msgstr "¸°¤È»ØÌæ¤Î°ìÍ÷"
1850
1851 #: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:196
1852 msgid "list secret keys"
1853 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Î°ìÍ÷"
1854
1855 #: g10/gpg.c:389
1856 msgid "generate a new key pair"
1857 msgstr "¿·¤·¤¤¸°ÂФòÀ¸À®"
1858
1859 #: g10/gpg.c:391 sm/gpgsm.c:201
1860 msgid "remove keys from the public keyring"
1861 msgstr "¸ø³«¸°Îؤ«¤é¸°·²¤òºï½ü"
1862
1863 #: g10/gpg.c:393
1864 msgid "remove keys from the secret keyring"
1865 msgstr "ÈëÌ©¸°Îؤ«¤é¸°·²¤òºï½ü"
1866
1867 #: g10/gpg.c:394
1868 msgid "sign a key"
1869 msgstr "¸°¤Ë½ð̾"
1870
1871 #: g10/gpg.c:395
1872 msgid "sign a key locally"
1873 msgstr "¸°¤ØÆâÉôŪ¤Ë½ð̾"
1874
1875 #: g10/gpg.c:396
1876 msgid "sign or edit a key"
1877 msgstr "¸°¤Ø¤Î½ð̾¤äÊÔ½¸"
1878
1879 #: g10/gpg.c:397
1880 msgid "generate a revocation certificate"
1881 msgstr "¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òÀ¸À®"
1882
1883 #: g10/gpg.c:399
1884 msgid "export keys"
1885 msgstr "¸°¤ò½ñ¤­½Ð¤¹"
1886
1887 #: g10/gpg.c:400 sm/gpgsm.c:202
1888 msgid "export keys to a key server"
1889 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸°¤ò½ñ¤­½Ð¤¹"
1890
1891 #: g10/gpg.c:401 sm/gpgsm.c:203
1892 msgid "import keys from a key server"
1893 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¸°¤òÆɤ߹þ¤à"
1894
1895 #: g10/gpg.c:403
1896 msgid "search for keys on a key server"
1897 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸°¤ò¸¡º÷¤¹¤ë"
1898
1899 #: g10/gpg.c:405
1900 msgid "update all keys from a keyserver"
1901 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¸°¤òÁ´Éô¹¹¿·¤¹¤ë"
1902
1903 #: g10/gpg.c:410
1904 msgid "import/merge keys"
1905 msgstr "¸°¤ÎÆɹþ¤ß/Ê»¹ç"
1906
1907 #: g10/gpg.c:413
1908 msgid "print the card status"
1909 msgstr "¥«¡¼¥É¾õÂÖ¤òɽ¼¨"
1910
1911 #: g10/gpg.c:414
1912 msgid "change data on a card"
1913 msgstr "¥«¡¼¥É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÊѹ¹"
1914
1915 #: g10/gpg.c:415
1916 msgid "change a card's PIN"
1917 msgstr "¥«¡¼¥É¤ÎPIN¤òÊѹ¹"
1918
1919 #: g10/gpg.c:424
1920 msgid "update the trust database"
1921 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¹¹¿·"
1922
1923 #: g10/gpg.c:431
1924 #, fuzzy
1925 msgid "print message digests"
1926 msgstr "|¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à [¥Õ¥¡¥¤¥ë]|¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Í×Ìó¤òɽ¼¨"
1927
1928 #: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:208
1929 msgid "run in server mode"
1930 msgstr ""
1931
1932 #: g10/gpg.c:438 sm/gpgsm.c:226
1933 msgid "create ascii armored output"
1934 msgstr "ASCII·Á¼°¤ÎÊñÁõ¤òºîÀ®"
1935
1936 #: g10/gpg.c:441 sm/gpgsm.c:239
1937 #, fuzzy
1938 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1939 msgstr "|̾Á°|¡Ö̾Á°¡×ÍѤ˰Ź沽"
1940
1941 #: g10/gpg.c:454 sm/gpgsm.c:276
1942 #, fuzzy
1943 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1944 msgstr ""
1945 "½ð̾¤äÉü¹æ¤Ë¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼id\n"
1946 "¤ò»ÈÍÑ"
1947
1948 #: g10/gpg.c:457
1949 #, fuzzy
1950 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1951 msgstr ""
1952 "|N|°µ½Ì¥ì¥Ù¥ë¤òN¤ËÀßÄê\n"
1953 "(0¤ÏÈó°µ½Ì)"
1954
1955 #: g10/gpg.c:463
1956 msgid "use canonical text mode"
1957 msgstr "Àµ½à¥Æ¥­¥¹¥È¡¦¥â¡¼¥É¤ò»ÈÍÑ"
1958
1959 #: g10/gpg.c:480 sm/gpgsm.c:278
1960 #, fuzzy
1961 msgid "|FILE|write output to FILE"
1962 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
1963
1964 #: g10/gpg.c:496 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:289 tools/gpgconf.c:82
1965 msgid "do not make any changes"
1966 msgstr "̵Êѹ¹"
1967
1968 #: g10/gpg.c:497
1969 msgid "prompt before overwriting"
1970 msgstr "¾å½ñ¤­Á°¤Ë³Îǧ"
1971
1972 #: g10/gpg.c:549
1973 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1974 msgstr "¸·Ì©¤ÊOpenPGP¤Î¿¶Éñ¤òºÎÍÑ"
1975
1976 #: g10/gpg.c:580 sm/gpgsm.c:333
1977 msgid ""
1978 "@\n"
1979 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1980 msgstr ""
1981 "@\n"
1982 "(¥³¥Þ¥ó¥É¤È¥ª¥×¥·¥ç¥óÁ´Éô¤Î°ìÍ÷¤Ï¡¢\n"
1983 "¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¦¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤)\n"
1984
1985 #: g10/gpg.c:583 sm/gpgsm.c:336
1986 msgid ""
1987 "@\n"
1988 "Examples:\n"
1989 "\n"
1990 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1991 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1992 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1993 " --list-keys [names]        show keys\n"
1994 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1995 msgstr ""
1996 "@\n"
1997 "Îã:\n"
1998 "\n"
1999 " -se -r Bob [¥Õ¥¡¥¤¥ë]      ½ð̾¤È¥æ¡¼¥¶¡¼Bob¤Ø¤Î°Å¹æ²½\n"
2000 " --clearsign [¥Õ¥¡¥¤¥ë]     ¥¯¥ê¥¢½ð̾¤òºîÀ®\n"
2001 " --detach-sign [¥Õ¥¡¥¤¥ë]   Ê¬Î¥½ð̾¤òºîÀ®\n"
2002 " --list-keys [̾Á°]         ¸°¤òɽ¼¨\n"
2003 " --fingerprint [̾Á°]       »ØÌæ¤òɽ¼¨\n"
2004
2005 #: g10/gpg.c:808 g10/gpgv.c:114
2006 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
2007 msgstr "¥Ð¥°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é <gnupg-bugs@gnu.org> ¤Þ¤Ç¤´Êó¹ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2008
2009 #: g10/gpg.c:831
2010 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
2011 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
2012
2013 #: g10/gpg.c:834
2014 msgid ""
2015 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2016 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
2017 "default operation depends on the input data\n"
2018 msgstr ""
2019 "½ñ¼°: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë]\n"
2020 "½ð̾¡¢¸¡ºº¡¢°Å¹æ²½¤äÉü¹æ\n"
2021 "´ûÄê¤ÎÁàºî¤Ï¡¢ÆþÎϥǡ¼¥¿¤Ë°Í¸\n"
2022
2023 #: g10/gpg.c:845 sm/gpgsm.c:535
2024 msgid ""
2025 "\n"
2026 "Supported algorithms:\n"
2027 msgstr ""
2028 "\n"
2029 "¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à:\n"
2030
2031 #: g10/gpg.c:848
2032 msgid "Pubkey: "
2033 msgstr "¸ø³«¸°: "
2034
2035 #: g10/gpg.c:855 g10/keyedit.c:2343
2036 msgid "Cipher: "
2037 msgstr "°Å¹æË¡: "
2038
2039 #: g10/gpg.c:862
2040 msgid "Hash: "
2041 msgstr "¥Ï¥Ã¥·¥å: "
2042
2043 #: g10/gpg.c:869 g10/keyedit.c:2388
2044 msgid "Compression: "
2045 msgstr "°µ½Ì: "
2046
2047 #: g10/gpg.c:939
2048 msgid "usage: gpg [options] "
2049 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] "
2050
2051 #: g10/gpg.c:1115 sm/gpgsm.c:674
2052 msgid "conflicting commands\n"
2053 msgstr "ÂÐΩ¤¹¤ë¥³¥Þ¥ó¥É\n"
2054
2055 #: g10/gpg.c:1133
2056 #, c-format
2057 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
2058 msgstr "=µ­¹æ¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×ÄêµÁ¡Ö%s¡×Æâ¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2059
2060 #: g10/gpg.c:1330
2061 #, c-format
2062 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
2063 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
2064
2065 #: g10/gpg.c:1333
2066 #, c-format
2067 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
2068 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
2069
2070 #: g10/gpg.c:1336
2071 #, c-format
2072 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
2073 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
2074
2075 #: g10/gpg.c:1342
2076 #, c-format
2077 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
2078 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
2079
2080 #: g10/gpg.c:1345
2081 #, c-format
2082 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
2083 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
2084
2085 #: g10/gpg.c:1348
2086 #, c-format
2087 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
2088 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
2089
2090 #: g10/gpg.c:1354
2091 #, c-format
2092 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
2093 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
2094
2095 #: g10/gpg.c:1357
2096 #, c-format
2097 msgid ""
2098 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
2099 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
2100
2101 #: g10/gpg.c:1360
2102 #, c-format
2103 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
2104 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
2105
2106 #: g10/gpg.c:1366
2107 #, c-format
2108 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
2109 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
2110
2111 #: g10/gpg.c:1369
2112 #, c-format
2113 msgid ""
2114 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
2115 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
2116
2117 #: g10/gpg.c:1372
2118 #, c-format
2119 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
2120 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
2121
2122 #: g10/gpg.c:1551
2123 #, c-format
2124 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
2125 msgstr "̤ÃΤι½À®¹àÌÜ¡Ö%s¡×\n"
2126
2127 #: g10/gpg.c:1650
2128 msgid "display photo IDs during key listings"
2129 msgstr ""
2130
2131 #: g10/gpg.c:1652
2132 msgid "show policy URLs during signature listings"
2133 msgstr ""
2134
2135 #: g10/gpg.c:1654
2136 #, fuzzy
2137 msgid "show all notations during signature listings"
2138 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2139
2140 #: g10/gpg.c:1656
2141 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2142 msgstr ""
2143
2144 #: g10/gpg.c:1660
2145 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2146 msgstr ""
2147
2148 #: g10/gpg.c:1662
2149 #, fuzzy
2150 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2151 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
2152
2153 #: g10/gpg.c:1664
2154 msgid "show user ID validity during key listings"
2155 msgstr ""
2156
2157 #: g10/gpg.c:1666
2158 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2159 msgstr ""
2160
2161 #: g10/gpg.c:1668
2162 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2163 msgstr ""
2164
2165 #: g10/gpg.c:1670
2166 #, fuzzy
2167 msgid "show the keyring name in key listings"
2168 msgstr "ÈëÌ©¸°¤È¸ø³«¸°¤Î°ìÍ÷¤Îȿž"
2169
2170 #: g10/gpg.c:1672
2171 #, fuzzy
2172 msgid "show expiration dates during signature listings"
2173 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2174
2175 #: g10/gpg.c:1833
2176 #, c-format
2177 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2178 msgstr "Ãí°Õ: ÀΡ¢´ûÄê¤À¤Ã¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Ìµ»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹\n"
2179
2180 #: g10/gpg.c:1925
2181 #, c-format
2182 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2183 msgstr ""
2184
2185 #: g10/gpg.c:2313 g10/gpg.c:2990 g10/gpg.c:3002
2186 #, c-format
2187 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2188 msgstr "Ãí°Õ: ÉáÄÌ%s¤Ï»È¤¤¤Þ¤»¤ó!\n"
2189
2190 #: g10/gpg.c:2494 g10/gpg.c:2506
2191 #, fuzzy, c-format
2192 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2193 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2194
2195 #: g10/gpg.c:2588
2196 #, c-format
2197 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2198 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2199
2200 #: g10/gpg.c:2611 g10/gpg.c:2806 g10/keyedit.c:4118
2201 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2202 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎURL¤ò²òÀÏÉÔǽ\n"
2203
2204 #: g10/gpg.c:2623
2205 #, c-format
2206 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2207 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2208
2209 #: g10/gpg.c:2626
2210 msgid "invalid keyserver options\n"
2211 msgstr "̵¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2212
2213 #: g10/gpg.c:2633
2214 #, c-format
2215 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2216 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤ÊÆɹþ¤ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2217
2218 #: g10/gpg.c:2636
2219 msgid "invalid import options\n"
2220 msgstr "̵¸ú¤ÊÆɹþ¤ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2221
2222 #: g10/gpg.c:2643
2223 #, c-format
2224 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2225 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê½ñ½Ð¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2226
2227 #: g10/gpg.c:2646
2228 msgid "invalid export options\n"
2229 msgstr "̵¸ú¤Ê½ñ½Ð¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2230
2231 #: g10/gpg.c:2653
2232 #, c-format
2233 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2234 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê°ìÍ÷¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2235
2236 #: g10/gpg.c:2656
2237 msgid "invalid list options\n"
2238 msgstr "̵¸ú¤Ê°ìÍ÷¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2239
2240 #: g10/gpg.c:2664
2241 msgid "display photo IDs during signature verification"
2242 msgstr ""
2243
2244 #: g10/gpg.c:2666
2245 msgid "show policy URLs during signature verification"
2246 msgstr ""
2247
2248 #: g10/gpg.c:2668
2249 #, fuzzy
2250 msgid "show all notations during signature verification"
2251 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2252
2253 #: g10/gpg.c:2670
2254 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2255 msgstr ""
2256
2257 #: g10/gpg.c:2674
2258 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2259 msgstr ""
2260
2261 #: g10/gpg.c:2676
2262 #, fuzzy
2263 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2264 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
2265
2266 #: g10/gpg.c:2678
2267 #, fuzzy
2268 msgid "show user ID validity during signature verification"
2269 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2270
2271 #: g10/gpg.c:2680
2272 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2273 msgstr ""
2274
2275 #: g10/gpg.c:2682
2276 #, fuzzy
2277 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2278 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2279
2280 #: g10/gpg.c:2684
2281 msgid "validate signatures with PKA data"
2282 msgstr ""
2283
2284 #: g10/gpg.c:2686
2285 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2286 msgstr ""
2287
2288 #: g10/gpg.c:2693
2289 #, c-format
2290 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2291 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2292
2293 #: g10/gpg.c:2696
2294 msgid "invalid verify options\n"
2295 msgstr "̵¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2296
2297 #: g10/gpg.c:2703
2298 #, c-format
2299 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2300 msgstr "exec-path¤ò%s¤ËÀßÄêÉÔǽ\n"
2301
2302 #: g10/gpg.c:2878
2303 #, fuzzy, c-format
2304 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2305 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2306
2307 #: g10/gpg.c:2881
2308 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2309 msgstr ""
2310
2311 #: g10/gpg.c:2979 sm/gpgsm.c:1387
2312 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2313 msgstr "·Ù¹ð: ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥³¥¢¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹!\n"
2314
2315 #: g10/gpg.c:2983
2316 #, c-format
2317 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2318 msgstr "·Ù¹ð: %s¤Ï%s¤è¤êÍ¥Àè\n"
2319
2320 #: g10/gpg.c:2992
2321 #, c-format
2322 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2323 msgstr "%s¤Ï%s¤È¤È¤â¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!\n"
2324
2325 #: g10/gpg.c:2995
2326 #, c-format
2327 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2328 msgstr "%s¤Ï%s¤È¤È¤â¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â̵°ÕÌ£¤Ç¤¹!\n"
2329
2330 #: g10/gpg.c:3010
2331 #, fuzzy, c-format
2332 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2333 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¥¹¥¿¥Ö¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
2334
2335 #: g10/gpg.c:3024
2336 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2337 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏʬΥ½ð̾¤«¥¯¥ê¥¢½ð̾¤À¤±¤·¤«¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2338
2339 #: g10/gpg.c:3030
2340 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2341 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï½ð̾¤È°Å¹æ²½¤òƱ»þ¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2342
2343 #: g10/gpg.c:3036
2344 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2345 msgstr "--pgp2¤ò»ØÄꤷ¤¿¤é¡¢(¥Ñ¥¤¥×¤Ç¤Ê¤¯) ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤻ¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2346
2347 #: g10/gpg.c:3049
2348 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2349 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸°Å¹æ²½¤Ç¤Ï¡¢IDEA°Å¹æË¡¤¬É¬ÍפǤ¹\n"
2350
2351 #: g10/gpg.c:3115 g10/gpg.c:3139 sm/gpgsm.c:1459
2352 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2353 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2354
2355 #: g10/gpg.c:3121 g10/gpg.c:3145 sm/gpgsm.c:1465 sm/gpgsm.c:1471
2356 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2357 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2358
2359 #: g10/gpg.c:3127
2360 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2361 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿°µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2362
2363 #: g10/gpg.c:3133
2364 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2365 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¾ÚÌÀ½ñÍ×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2366
2367 #: g10/gpg.c:3148
2368 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2369 msgstr "completes-needed¤ÏÀµ¤ÎÃͤ¬É¬ÍפǤ¹\n"
2370
2371 #: g10/gpg.c:3150
2372 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2373 msgstr "marginals-needed¤Ï1¤è¤êÂ礭¤ÊÃͤ¬É¬ÍפǤ¹\n"
2374
2375 #: g10/gpg.c:3152
2376 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2377 msgstr "max-cert-depth¤Ï1¤«¤é255¤ÎÈϰϤǤʤ±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2378
2379 #: g10/gpg.c:3154
2380 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2381 msgstr "̵¸ú¤Êdefault-cert-level¡£0¤«1¤«2¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2382
2383 #: g10/gpg.c:3156
2384 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2385 msgstr "̵¸ú¤Êmin-cert-level¡£0¤«1¤«2¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2386
2387 #: g10/gpg.c:3159
2388 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2389 msgstr "Ãí°Õ: Ã±½ã¤ÊS2K¥â¡¼¥É(0)¤Î»ÈÍѤˤ϶¯¤¯È¿ÂФ·¤Þ¤¹\n"
2390
2391 #: g10/gpg.c:3163
2392 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2393 msgstr "̵¸ú¤ÊS2K¥â¡¼¥É¡£0¤«1¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2394
2395 #: g10/gpg.c:3170
2396 msgid "invalid default preferences\n"
2397 msgstr "̵¸ú¤Ê´ûÄê¤ÎÁª¹¥\n"
2398
2399 #: g10/gpg.c:3179
2400 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2401 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍѰŹæË¡¤ÎÁª¹¥\n"
2402
2403 #: g10/gpg.c:3183
2404 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2405 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍÑÍ×Ìó¤ÎÁª¹¥\n"
2406
2407 #: g10/gpg.c:3187
2408 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2409 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍÑ°µ½Ì¤ÎÁª¹¥\n"
2410
2411 #: g10/gpg.c:3220
2412 #, c-format
2413 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2414 msgstr "%s¤Ï%s¤Çµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó\n"
2415
2416 #: g10/gpg.c:3267
2417 #, c-format
2418 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2419 msgstr "°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2420
2421 #: g10/gpg.c:3272
2422 #, c-format
2423 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2424 msgstr "Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2425
2426 #: g10/gpg.c:3277
2427 #, c-format
2428 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2429 msgstr "°µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2430
2431 #: g10/gpg.c:3363
2432 #, c-format
2433 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2434 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î½é´ü²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2435
2436 #: g10/gpg.c:3374
2437 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2438 msgstr "·Ù¹ð: ¸ø³«¸°°Å¹æ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢¼õ¼è¿Í (-r) ¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
2439
2440 #: g10/gpg.c:3395
2441 msgid "--store [filename]"
2442 msgstr "--store [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2443
2444 #: g10/gpg.c:3402
2445 msgid "--symmetric [filename]"
2446 msgstr "--symmetric [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2447
2448 #: g10/gpg.c:3404
2449 #, c-format
2450 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2451 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÂоΰŹæ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2452
2453 #: g10/gpg.c:3414
2454 msgid "--encrypt [filename]"
2455 msgstr "--encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2456
2457 #: g10/gpg.c:3427
2458 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2459 msgstr "--symmetric --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2460
2461 #: g10/gpg.c:3429
2462 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2463 msgstr "--symmetric --encrypt¤ò--s2k-mode 0¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2464
2465 #: g10/gpg.c:3432
2466 #, c-format
2467 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2468 msgstr "--symmetric --encrypt¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2469
2470 #: g10/gpg.c:3450
2471 msgid "--sign [filename]"
2472 msgstr "--sign [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2473
2474 #: g10/gpg.c:3463
2475 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2476 msgstr "--sign --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2477
2478 #: g10/gpg.c:3478
2479 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2480 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2481
2482 #: g10/gpg.c:3480
2483 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2484 msgstr "--symmetric --sign --encrypt¤ò--s2k-mode 0¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2485
2486 #: g10/gpg.c:3483
2487 #, c-format
2488 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2489 msgstr "--symmetric --sign --encrypt¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2490
2491 #: g10/gpg.c:3503
2492 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2493 msgstr "--sign --symmetric [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2494
2495 #: g10/gpg.c:3512
2496 msgid "--clearsign [filename]"
2497 msgstr "--clearsign [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2498
2499 #: g10/gpg.c:3537
2500 msgid "--decrypt [filename]"
2501 msgstr "--decrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2502
2503 #: g10/gpg.c:3545
2504 msgid "--sign-key user-id"
2505 msgstr "--sign-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id"
2506
2507 #: g10/gpg.c:3549
2508 msgid "--lsign-key user-id"
2509 msgstr "--lsign-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id"
2510
2511 #: g10/gpg.c:3570
2512 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2513 msgstr "--edit-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id [¥³¥Þ¥ó¥É]"
2514
2515 #: g10/gpg.c:3662
2516 #, c-format
2517 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2518 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2519
2520 #: g10/gpg.c:3664
2521 #, c-format
2522 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2523 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¼õ¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2524
2525 #: g10/gpg.c:3666
2526 #, c-format
2527 msgid "key export failed: %s\n"
2528 msgstr "¸°¤Î½ñ½Ð¤·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2529
2530 #: g10/gpg.c:3677
2531 #, c-format
2532 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2533 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸¡º÷¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2534
2535 #: g10/gpg.c:3687
2536 #, c-format
2537 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2538 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î²óÉü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2539
2540 #: g10/gpg.c:3738
2541 #, c-format
2542 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2543 msgstr "ÊñÁõ½üµî¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2544
2545 #: g10/gpg.c:3746
2546 #, c-format
2547 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2548 msgstr "ÊñÁõ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2549
2550 #: g10/gpg.c:3836
2551 #, c-format
2552 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2553 msgstr "̵¸ú¤Ê¥Ï¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤Ç¤¹\n"
2554
2555 #: g10/gpg.c:3953
2556 msgid "[filename]"
2557 msgstr "[¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2558
2559 #: g10/gpg.c:3957
2560 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2561 msgstr "³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂǤäƤ¯¤À¤µ¤¤ ...\n"
2562
2563 #: g10/gpg.c:4271
2564 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2565 msgstr "¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¤¿¾ÚÌÀ½ñ¥Ý¥ê¥·¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
2566
2567 #: g10/gpg.c:4273
2568 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2569 msgstr "¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¤¿½ð̾¥Ý¥ê¥·¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
2570
2571 #: g10/gpg.c:4306
2572 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2573 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
2574
2575 #: g10/gpgv.c:74
2576 #, fuzzy
2577 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2578 msgstr "¤³¤Î¸°¤ò¸°Îؤ«¤éºï½ü¤·¤Þ¤¹"
2579
2580 #: g10/gpgv.c:76
2581 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2582 msgstr "Æü»þ¤ÎÌ·½â¤ò·Ù¹ð¤À¤±¤Ë¤·¤Þ¤¹"
2583
2584 #: g10/gpgv.c:78 sm/gpgsm.c:323
2585 msgid "|FD|write status info to this FD"
2586 msgstr ""
2587 "|¥Õ¥¡¥¤¥ëµ­½Ò»Ò|¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ëµ­½Ò»Ò¤Ë¾õÂÖ¤ò\n"
2588 "½ñ¤­¹þ¤à"
2589
2590 #: g10/gpgv.c:117
2591 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2592 msgstr "»È¤¤Êý: gpgv [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
2593
2594 #: g10/gpgv.c:119
2595 #, fuzzy
2596 msgid ""
2597 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2598 "Check signatures against known trusted keys\n"
2599 msgstr ""
2600 "¹½Ê¸: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë]\n"
2601 "´ûÃΤο®ÍѤ·¤¿¸°¤Ç½ð̾¤ò¸¡ºº\n"
2602
2603 #: g10/helptext.c:72
2604 msgid "No help available"
2605 msgstr "¥Ø¥ë¥×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
2606
2607 #: g10/helptext.c:82
2608 #, c-format
2609 msgid "No help available for `%s'"
2610 msgstr "¡Ö%s¡×¤Î¥Ø¥ë¥×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
2611
2612 #: g10/import.c:94
2613 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2614 msgstr ""
2615
2616 #: g10/import.c:96
2617 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2618 msgstr ""
2619
2620 #: g10/import.c:98
2621 #, fuzzy
2622 msgid "do not update the trustdb after import"
2623 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¹¹¿·"
2624
2625 #: g10/import.c:100
2626 #, fuzzy
2627 msgid "create a public key when importing a secret key"
2628 msgstr "¸ø³«¸°¤ÈÈëÌ©¸°¤¬¾È¹ç¤·¤Þ¤»¤ó!\n"
2629
2630 #: g10/import.c:102
2631 msgid "only accept updates to existing keys"
2632 msgstr ""
2633
2634 #: g10/import.c:104
2635 #, fuzzy
2636 msgid "remove unusable parts from key after import"
2637 msgstr "»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤ÈëÌ©¸°¤Ç¤¹"
2638
2639 #: g10/import.c:106
2640 msgid "remove as much as possible from key after import"
2641 msgstr ""
2642
2643 #: g10/import.c:269
2644 #, c-format
2645 msgid "skipping block of type %d\n"
2646 msgstr "·¿%d¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2647
2648 #: g10/import.c:278
2649 #, c-format
2650 msgid "%lu keys processed so far\n"
2651 msgstr "%lu¸°¤Þ¤Ç½èÍý\n"
2652
2653 #: g10/import.c:295
2654 #, c-format
2655 msgid "Total number processed: %lu\n"
2656 msgstr "    ½èÍý¿ô¤Î¹ç·×: %lu\n"
2657
2658 #: g10/import.c:297
2659 #, c-format
2660 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2661 msgstr "¤È¤Ð¤·¤¿¿·¤·¤¤¸°: %lu\n"
2662
2663 #: g10/import.c:300
2664 #, c-format
2665 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2666 msgstr "  ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ê¤·: %lu\n"
2667
2668 #: g10/import.c:302 sm/import.c:112
2669 #, c-format
2670 msgid "              imported: %lu"
2671 msgstr "          Æɹþ¤ß: %lu"
2672
2673 #: g10/import.c:308 sm/import.c:116
2674 #, c-format
2675 msgid "             unchanged: %lu\n"
2676 msgstr "        Êѹ¹¤Ê¤·: %lu\n"
2677
2678 #: g10/import.c:310
2679 #, c-format
2680 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2681 msgstr "¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID: %lu\n"
2682
2683 #: g10/import.c:312
2684 #, c-format
2685 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2686 msgstr "      ¿·¤·¤¤Éû¸°: %lu\n"
2687
2688 #: g10/import.c:314
2689 #, c-format
2690 msgid "        new signatures: %lu\n"
2691 msgstr "      ¿·¤·¤¤½ð̾: %lu\n"
2692
2693 #: g10/import.c:316
2694 #, c-format
2695 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2696 msgstr "  ¿·¤·¤¤¸°¤Î¼º¸ú: %lu\n"
2697
2698 #: g10/import.c:318 sm/import.c:118
2699 #, c-format
2700 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2701 msgstr "  ÈëÌ©¸°¤ÎÆɽФ·: %lu\n"
2702
2703 #: g10/import.c:320 sm/import.c:120
2704 #, c-format
2705 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2706 msgstr "  ÈëÌ©¸°¤ÎÆɹþ¤ß: %lu\n"
2707
2708 #: g10/import.c:322 sm/import.c:122
2709 #, c-format
2710 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2711 msgstr "  ÌµÊѹ¹¤ÎÈëÌ©¸°: %lu\n"
2712
2713 #: g10/import.c:324 sm/import.c:124
2714 #, c-format
2715 msgid "          not imported: %lu\n"
2716 msgstr "        Ì¤Æɹþ¤ß: %lu\n"
2717
2718 #: g10/import.c:326
2719 #, fuzzy, c-format
2720 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2721 msgstr "¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿½ð̾: %lu\n"
2722
2723 #: g10/import.c:328
2724 #, fuzzy, c-format
2725 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2726 msgstr "  ÈëÌ©¸°¤ÎÆɽФ·: %lu\n"
2727
2728 #: g10/import.c:569
2729 #, fuzzy, c-format
2730 msgid ""
2731 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2732 "algorithms on these user IDs:\n"
2733 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤Ë¤Ï¡¢»ÈÍÑÉԲĤȤ¤¤¦Áª¹¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2734
2735 #: g10/import.c:610
2736 #, c-format
2737 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2738 msgstr "         \"%s\": °Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÁª¹¥ %s\n"
2739
2740 #: g10/import.c:625
2741 #, c-format
2742 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2743 msgstr "         \"%s\": Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤ÎÁª¹¥ %s\n"
2744
2745 #: g10/import.c:637
2746 #, c-format
2747 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2748 msgstr "         \"%s\": °µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÁª¹¥ %s\n"
2749
2750 #: g10/import.c:650
2751 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2752 msgstr "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2753
2754 #: g10/import.c:652
2755 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2756 msgstr ""
2757 "ÀøºßŪ¤Ê¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥àÉÔ°ìÃ×ÌäÂê¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¸°¤òºÆÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
2758
2759 #: g10/import.c:676
2760 #, c-format
2761 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2762 msgstr "°Ê²¼¤Ç¡¢Áª¹¥¤¬¹¹¿·¤Ç¤­¤Þ¤¹: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2763
2764 #: g10/import.c:729 g10/import.c:1137
2765 #, c-format
2766 msgid "key %s: no user ID\n"
2767 msgstr "¸°%s: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2768
2769 #: g10/import.c:758
2770 #, c-format
2771 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2772 msgstr "¸°%s: PKS¤ÎÉû¸°ÊѤ¤ò½¤Éü\n"
2773
2774 #: g10/import.c:773
2775 #, c-format
2776 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2777 msgstr "¸°%s: ¼õÍý¤·¤¿Ì¤¼«¸Ê½ð̾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É\n"
2778
2779 #: g10/import.c:779
2780 #, c-format
2781 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2782 msgstr "¸°%s: Í­¸ú¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2783
2784 #: g10/import.c:781
2785 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2786 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¤»¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦\n"
2787
2788 #: g10/import.c:791 g10/import.c:1261
2789 #, c-format
2790 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2791 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2792
2793 #: g10/import.c:797
2794 #, c-format
2795 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2796 msgstr "¸°%s: ¿·¤·¤¤¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2797
2798 #: g10/import.c:806
2799 #, c-format
2800 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2801 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤Ê¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2802
2803 #: g10/import.c:811 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1111
2804 #, c-format
2805 msgid "writing to `%s'\n"
2806 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ø¤Î½ñ¹þ¤ß\n"
2807
2808 #: g10/import.c:815 g10/import.c:910 g10/import.c:1177 g10/import.c:1322
2809 #: g10/import.c:2431 g10/import.c:2453
2810 #, c-format
2811 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2812 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
2813
2814 #: g10/import.c:834
2815 #, c-format
2816 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2817 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¡È%s¡É¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2818
2819 #: g10/import.c:858
2820 #, c-format
2821 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2822 msgstr "¸°%s: ¤³¤Á¤é¤ÎÊ£À½¤È¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
2823
2824 #: g10/import.c:875 g10/import.c:1279
2825 #, c-format
2826 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2827 msgstr "¸°%s: ¸µ¤Î¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë°ÌÃ֤Ť±¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2828
2829 #: g10/import.c:883 g10/import.c:1286
2830 #, c-format
2831 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2832 msgstr "¸°%s: ¸µ¤Î¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÆɤ߽Ф»¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2833
2834 #: g10/import.c:920
2835 #, c-format
2836 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2837 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò1¸Ä\n"
2838
2839 #: g10/import.c:923
2840 #, c-format
2841 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2842 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä\n"
2843
2844 #: g10/import.c:926
2845 #, c-format
2846 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2847 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò1¸Ä\n"
2848
2849 #: g10/import.c:929
2850 #, c-format
2851 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2852 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò%d¸Ä\n"
2853
2854 #: g10/import.c:932
2855 #, c-format
2856 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2857 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤Éû¸°¤ò1¸Ä\n"
2858
2859 #: g10/import.c:935
2860 #, c-format
2861 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2862 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤Éû¸°¤ò%d¸Ä\n"
2863
2864 #: g10/import.c:938
2865 #, fuzzy, c-format
2866 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2867 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò%d¸Ä\n"
2868
2869 #: g10/import.c:941
2870 #, fuzzy, c-format
2871 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2872 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò%d¸Ä\n"
2873
2874 #: g10/import.c:944
2875 #, fuzzy, c-format
2876 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2877 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä\n"
2878
2879 #: g10/import.c:947
2880 #, fuzzy, c-format
2881 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2882 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä\n"
2883
2884 #: g10/import.c:971
2885 #, c-format
2886 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2887 msgstr "¸°%s:¡È%s¡ÉÊѹ¹¤Ê¤·\n"
2888
2889 #: g10/import.c:1143
2890 #, c-format
2891 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2892 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê°Å¹æË¡%d¤ÎÈëÌ©¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2893
2894 #: g10/import.c:1154
2895 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2896 msgstr "ÈëÌ©¸°¤ÎÆɹþ¤ß¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹\n"
2897
2898 #: g10/import.c:1171 g10/import.c:2446
2899 #, c-format
2900 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2901 msgstr "´ûÄê¤ÎÈëÌ©¸°Îؤ¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2902
2903 #: g10/import.c:1182
2904 #, c-format
2905 msgid "key %s: secret key imported\n"
2906 msgstr "¸°%s: ÈëÌ©¸°¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2907
2908 #: g10/import.c:1212
2909 #, c-format
2910 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2911 msgstr "¸°%s: ¤â¤¦ÈëÌ©¸°Îؤˤ¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2912
2913 #: g10/import.c:1222
2914 #, c-format
2915 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2916 msgstr "¸°%s: ÈëÌ©¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2917
2918 #: g10/import.c:1254
2919 #, c-format
2920 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2921 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó - ¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òŬÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
2922
2923 #: g10/import.c:1297
2924 #, c-format
2925 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2926 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ: %s - µñÈÝ\n"
2927
2928 #: g10/import.c:1329
2929 #, c-format
2930 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2931 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2932
2933 #: g10/import.c:1398
2934 #, c-format
2935 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2936 msgstr "¸°%s: ½ð̾¤ËÂбþ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2937
2938 #: g10/import.c:1413
2939 #, c-format
2940 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2941 msgstr "¸°%s: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ø³«¸°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
2942
2943 #: g10/import.c:1415
2944 #, c-format
2945 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2946 msgstr "¸°%s: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Î¼«¸Ê½ð̾¤¬¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2947
2948 #: g10/import.c:1433
2949 #, c-format
2950 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2951 msgstr "¸°%s: ¸°¤ËÂбþ¤¹¤ëÉû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2952
2953 #: g10/import.c:1444 g10/import.c:1494
2954 #, c-format
2955 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2956 msgstr "¸°%s: ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ø³«¸°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
2957
2958 #: g10/import.c:1446
2959 #, c-format
2960 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2961 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¤ÎÂбþ¤Ç¤¹\n"
2962
2963 #: g10/import.c:1461
2964 #, c-format
2965 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2966 msgstr "¸°%s: Â¿½ÅÉû¸°¤ÎÂбþ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹\n"
2967
2968 #: g10/import.c:1483
2969 #, c-format
2970 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2971 msgstr "¸°%s: ¸°¼º¸ú¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÉû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2972
2973 #: g10/import.c:1496
2974 #, c-format
2975 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2976 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¼º¸ú¤Ç¤¹\n"
2977
2978 #: g10/import.c:1511
2979 #, c-format
2980 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2981 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¤Î¿½Å¼º¸ú¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹\n"
2982
2983 #: g10/import.c:1555
2984 #, c-format
2985 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2986 msgstr "¸°%s: ¤È¤Ð¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É\n"
2987
2988 #: g10/import.c:1576
2989 #, c-format
2990 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2991 msgstr "¸°%s: ¤È¤Ð¤·¤¿Éû¸°\n"
2992
2993 #: g10/import.c:1603
2994 #, c-format
2995 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2996 msgstr "¸°%s: ½ñ½Ð¤·ÉԲĤʽð̾ (¥¯¥é¥¹%02X) - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2997
2998 #: g10/import.c:1613
2999 #, c-format
3000 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3001 msgstr "¸°%s: ¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤¬¸í¤Ã¤ÆÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
3002
3003 #: g10/import.c:1630
3004 #, c-format
3005 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3006 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ: %s - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
3007
3008 #: g10/import.c:1644
3009 #, c-format
3010 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3011 msgstr "¸°%s: Éû¸°½ð̾¤Î¾ì½ê¤¬¡¢¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
3012
3013 #: g10/import.c:1652
3014 #, c-format
3015 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3016 msgstr "¸°%s: Í½´ü¤»¤Ì½ð̾¥¯¥é¥¹ (0x%02X) - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
3017
3018 #: g10/import.c:1781
3019 #, c-format
3020 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3021 msgstr "¸°%s: ½ÅÊ£¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î¸¡½Ð - Ê»¹ç\n"
3022
3023 #: g10/import.c:1843
3024 #, c-format
3025 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3026 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤Ï¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹: ¼º¸ú¸°%s¤Î°ú¤­½Ð¤·\n"
3027
3028 #: g10/import.c:1857
3029 #, c-format
3030 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3031 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤Ï¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹: ¼º¸ú¸°%s¤ÏÉԺߡ£\n"
3032
3033 #: g10/import.c:1916
3034 #, c-format
3035 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3036 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄɲÃ\n"
3037
3038 #: g10/import.c:1950
3039 #, c-format
3040 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3041 msgstr "¸°%s: Ä¾Àܸ°½ð̾¤òÄɲÃ\n"
3042
3043 #: g10/import.c:2351
3044 #, fuzzy
3045 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3046 msgstr "¸ø³«¸°¤ÈÈëÌ©¸°¤¬¾È¹ç¤·¤Þ¤»¤ó!\n"
3047
3048 #: g10/import.c:2359
3049 #, fuzzy
3050 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3051 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Ï¤â¤¦¥«¡¼¥É¤ËÊݴɤ·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3052
3053 #: g10/import.c:2361
3054 #, fuzzy
3055 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3056 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Ï¤â¤¦¥«¡¼¥É¤ËÊݴɤ·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3057
3058 #: g10/keydb.c:181
3059 #, c-format
3060 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3061 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
3062
3063 #: g10/keydb.c:187
3064 #, c-format
3065 msgid "keyring `%s' created\n"
3066 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
3067
3068 #: g10/keydb.c:333 g10/keydb.c:336
3069 #, fuzzy, c-format
3070 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3071 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
3072
3073 #: g10/keydb.c:719
3074 #, c-format
3075 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3076 msgstr "¸°ÎØ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎºÆ¹½Ãۤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3077
3078 #: g10/keyedit.c:265
3079 msgid "[revocation]"
3080 msgstr "[¼º¸ú]"
3081
3082 #: g10/keyedit.c:266
3083 msgid "[self-signature]"
3084 msgstr "[¼«¸Ê½ð̾]"
3085
3086 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:396
3087 msgid "1 bad signature\n"
3088 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê½ð̾1¸Ä\n"
3089
3090 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:398
3091 #, c-format
3092 msgid "%d bad signatures\n"
3093 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê½ð̾%d¸Ä\n"
3094
3095 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:400
3096 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3097 msgstr "¸°¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á1¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3098
3099 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:402
3100 #, c-format
3101 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3102 msgstr "¸°¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á%d¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3103
3104 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:404
3105 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3106 msgstr "¥¨¥é¡¼¤Î¤¿¤á1¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3107
3108 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:406
3109 #, c-format
3110 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3111 msgstr "¥¨¥é¡¼¤Î¤¿¤á%d¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3112
3113 #: g10/keyedit.c:356
3114 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3115 msgstr "Í­¸ú¤Ê¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò1¸Ä¸¡½Ð\n"
3116
3117 #: g10/keyedit.c:358
3118 #, c-format
3119 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3120 msgstr "Í­¸ú¤Ê¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä¸¡½Ð\n"
3121
3122 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:262
3123 msgid ""
3124 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3125 "keys\n"
3126 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3127 "etc.)\n"
3128 msgstr ""
3129 "¾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸°¤òÀµ¤·¤¯¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¿®ÍÑÅÙ¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ"
3130 "¤¤\n"
3131 "(¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¤«¤éÆÀ¤¿»ØÌæ¤ò¸¡ºº¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤É¤Ê¤É)\n"
3132
3133 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:274
3134 #, c-format
3135 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3136 msgstr "  %d = ¤¢¤ëÄøÅÙ¿®ÍѤ¹¤ë\n"
3137
3138 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:276
3139 #, c-format
3140 msgid "  %d = I trust fully\n"
3141 msgstr "  %d = ´°Á´¤Ë¿®ÍѤ¹¤ë\n"
3142
3143 #: g10/keyedit.c:438
3144 msgid ""
3145 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3146 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3147 "trust signatures on your behalf.\n"
3148 msgstr ""
3149 "¿®Íѽð̾¤Î¿¼¤µ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3150 "¿¼¤µ¤¬1¤è¤êÂ礭¤¤¤È¡¢½ð̾¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤Ç¿®Íѽð̾¤òºî¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
3151
3152 #: g10/keyedit.c:454
3153 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3154 msgstr "½ð̾¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¥É¥á¡¼¥ó¤«¡¢¤½¤ì¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ïenter¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3155
3156 #: g10/keyedit.c:598
3157 #, c-format
3158 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3159 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3160
3161 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3162 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1773
3163 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3164 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î¸°¤Ë½ð̾¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3165
3166 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3167 #: g10/keyedit.c:1779
3168 msgid "  Unable to sign.\n"
3169 msgstr "  ½ð̾ÉÔǽ¡£\n"
3170
3171 #: g10/keyedit.c:626
3172 #, c-format
3173 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3174 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢Ëþλ¤Ç¤¹¡£"
3175
3176 #: g10/keyedit.c:654
3177 #, c-format
3178 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3179 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼«¸Ê½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
3180
3181 #: g10/keyedit.c:682
3182 #, fuzzy, c-format
3183 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3184 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼«¸Ê½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
3185
3186 #: g10/keyedit.c:684
3187 #, fuzzy
3188 msgid "Sign it? (y/N) "
3189 msgstr "ËÜÅö¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3190
3191 #: g10/keyedit.c:706
3192 #, c-format
3193 msgid ""
3194 "The self-signature on \"%s\"\n"
3195 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3196 msgstr ""
3197 "¡È%s¡É¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¼«¸Ê½ð̾¤Ï¡¢\n"
3198 "PGP 2.x·Á¼°¤Î½ð̾¤Ç¤¹¡£\n"
3199
3200 #: g10/keyedit.c:715
3201 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3202 msgstr "OpenPGP¤Î¼«¸Ê½ð̾¤Ë³Ê¾å¤²¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3203
3204 #: g10/keyedit.c:729
3205 #, c-format
3206 msgid ""
3207 "Your current signature on \"%s\"\n"
3208 "has expired.\n"
3209 msgstr ""
3210 "¡È%s¡É¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£¤Î½ð̾\n"
3211 "¤ÏËþλ¤Ç¤¹¡£\n"
3212
3213 #: g10/keyedit.c:733
3214 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3215 msgstr "¿·¤·¤¤½ð̾¤òȯ¹Ô¤·¡¢´ü¸ÂÀÚ¤ì½ð̾¤È¸ò´¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3216
3217 #: g10/keyedit.c:754
3218 #, c-format
3219 msgid ""
3220 "Your current signature on \"%s\"\n"
3221 "is a local signature.\n"
3222 msgstr ""
3223 "¡È%s¡É¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£¤Î½ð̾\n"
3224 "¤ÏÆâÉô½ð̾¤Ç¤¹¡£\n"
3225
3226 #: g10/keyedit.c:758
3227 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3228 msgstr "½ñ½Ð¤·²Äǽ¤Ê½ð̾¤Ë³Ê¾å¤²¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3229
3230 #: g10/keyedit.c:779
3231 #, c-format
3232 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3233 msgstr "¡È%s¡É¤Ï¸°%s¤Ç¤â¤¦ÆâÉô½ð̾¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3234
3235 #: g10/keyedit.c:782
3236 #, c-format
3237 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3238 msgstr "¡È%s¡É¤Ï¸°%s¤Ç¤â¤¦½ð̾¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3239
3240 #: g10/keyedit.c:787
3241 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3242 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âºÆ½ð̾¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3243
3244 #: g10/keyedit.c:809
3245 #, c-format
3246 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3247 msgstr "¸°%s¤Ç½ð̾¤¹¤Ù¤­¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3248
3249 #: g10/keyedit.c:824
3250 msgid "This key has expired!"
3251 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏËþλ¤Ç¤¹!"
3252
3253 #: g10/keyedit.c:842
3254 #, c-format
3255 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3256 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï%s¤ÇËþλ¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3257
3258 #: g10/keyedit.c:848
3259 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3260 msgstr "Ʊ»þ¤Ë½ð̾¤âËþλ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (Y/n) "
3261
3262 #: g10/keyedit.c:888
3263 msgid ""
3264 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3265 "mode.\n"
3266 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏPGP 2.x¸°¤ÇOpenPGP½ð̾¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3267
3268 #: g10/keyedit.c:890
3269 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3270 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏPGP 2.x¤Ç»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3271
3272 #: g10/keyedit.c:915
3273 msgid ""
3274 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3275 "belongs\n"
3276 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3277 msgstr ""
3278 "½ð̾¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤¬¼ÂºÝ¤Ë¾åµ­¤Î̾Á°¤Î¿Í¤Î¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ\n"
3279 "Ãí°Õ¤·¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¤«? Åú¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡È0¡É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3280
3281 #: g10/keyedit.c:920
3282 #, c-format
3283 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3284 msgstr "   (0) Åú¤¨¤Þ¤»¤ó¡£%s\n"
3285
3286 #: g10/keyedit.c:922
3287 #, c-format
3288 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3289 msgstr "   (1) Á´Á³¡¢¸¡ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£%s\n"
3290
3291 #: g10/keyedit.c:924
3292 #, c-format
3293 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3294 msgstr "   (2) °ì±þ¡¢¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£%s\n"
3295
3296 #: g10/keyedit.c:926
3297 #, c-format
3298 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3299 msgstr "   (3) ¤«¤Ê¤êÃí°Õ¤·¤Æ¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£%s\n"
3300
3301 #: g10/keyedit.c:932
3302 #, fuzzy
3303 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3304 msgstr "ÁªÂò¤Ï? (¾ÜºÙ¤Ï '?' ¤Ç): "
3305
3306 #: g10/keyedit.c:956
3307 #, c-format
3308 msgid ""
3309 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3310 "key \"%s\" (%s)\n"
3311 msgstr ""
3312 "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¸°¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°¡È%s¡É¤Ç½ð̾¤·¤Æ¤è¤¤¤Ç¤¹¤«\n"
3313 "(%s)\n"
3314
3315 #: g10/keyedit.c:963
3316 msgid "This will be a self-signature.\n"
3317 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£\n"
3318
3319 #: g10/keyedit.c:969
3320 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3321 msgstr "·Ù¹ð: ½ð̾¤Ï¡¢½ñ½Ð¤·ÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3322
3323 #: g10/keyedit.c:977
3324 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3325 msgstr "·Ù¹ð: ½ð̾¤Ï¡¢¼º¸úÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3326
3327 #: g10/keyedit.c:987
3328 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3329 msgstr "½ð̾¤Ï¡¢½ñ½Ð¤·ÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
3330
3331 #: g10/keyedit.c:994
3332 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3333 msgstr "½ð̾¤Ï¡¢¼º¸úÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
3334
3335 #: g10/keyedit.c:1001
3336 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3337 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÁ´Á³¡¢¸¡ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3338
3339 #: g10/keyedit.c:1006
3340 msgid "I have checked this key casually.\n"
3341 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï°ì±þ¡¢¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3342
3343 #: g10/keyedit.c:1011
3344 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3345 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÃí°Õ¤·¤Æ¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3346
3347 #: g10/keyedit.c:1021
3348 msgid "Really sign? (y/N) "
3349 msgstr "ËÜÅö¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3350
3351 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4837 g10/keyedit.c:4928 g10/keyedit.c:4992
3352 #: g10/keyedit.c:5053 g10/sign.c:316
3353 #, c-format
3354 msgid "signing failed: %s\n"
3355 msgstr "½ð̾¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3356
3357 #: g10/keyedit.c:1131
3358 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3359 msgstr ""
3360
3361 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3687
3362 msgid "This key is not protected.\n"
3363 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÊݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3364
3365 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3674 g10/revoke.c:538
3366 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3367 msgstr "¼ç¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3368
3369 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3690
3370 #, fuzzy
3371 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3372 msgstr "¼ç¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3373
3374 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3694
3375 msgid "Key is protected.\n"
3376 msgstr "¸°¤ÏÊݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
3377
3378 #: g10/keyedit.c:1186
3379 #, c-format
3380 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3381 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÊÔ½¸¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
3382
3383 #: g10/keyedit.c:1192
3384 msgid ""
3385 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3386 "\n"
3387 msgstr ""
3388 "¤³¤ÎÈëÌ©¸°¤Î¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3389 "\n"
3390
3391 #: g10/keyedit.c:1207 g10/keygen.c:2224
3392 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3393 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤Á¤ã¤ó¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
3394
3395 #: g10/keyedit.c:1212
3396 msgid ""
3397 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3398 "\n"
3399 msgstr ""
3400 "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔɬÍפʤ褦¤Ç¤¹¤¬¡¢\n"
3401 "¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤Ï¡ö¤í¤¯¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ö¹Í¤¨¤Ç¤¹!\n"
3402 "\n"
3403
3404 #: g10/keyedit.c:1215
3405 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3406 msgstr "ËÜÅö¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3407
3408 #: g10/keyedit.c:1296
3409 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3410 msgstr "¸°¤Î½ð̾¤òÀµ¤·¤¤¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹\n"
3411
3412 #: g10/keyedit.c:1382
3413 msgid "save and quit"
3414 msgstr "Êݸ¤·¤Æ½ªÎ»"
3415
3416 #: g10/keyedit.c:1385
3417 #, fuzzy
3418 msgid "show key fingerprint"
3419 msgstr "»ØÌæ¤òɽ¼¨"
3420
3421 #: g10/keyedit.c:1386
3422 msgid "list key and user IDs"
3423 msgstr "¸°¤È¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î°ìÍ÷"
3424
3425 #: g10/keyedit.c:1388
3426 msgid "select user ID N"
3427 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID N¤ÎÁªÂò"
3428
3429 #: g10/keyedit.c:1389
3430 #, fuzzy
3431 msgid "select subkey N"
3432 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID N¤ÎÁªÂò"
3433
3434 #: g10/keyedit.c:1390
3435 #, fuzzy
3436 msgid "check signatures"
3437 msgstr "½ð̾¤Î¼º¸ú"
3438
3439 #: g10/keyedit.c:1395
3440 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3441 msgstr ""
3442
3443 #: g10/keyedit.c:1400
3444 #, fuzzy
3445 msgid "sign selected user IDs locally"
3446 msgstr "¸°¤ØÆâÉôŪ¤Ë½ð̾"
3447
3448 #: g10/keyedit.c:1402
3449 #, fuzzy
3450 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3451 msgstr "¥³¥Ä: ¤Þ¤º½ð̾¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹\n"
3452
3453 #: g10/keyedit.c:1404
3454 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3455 msgstr ""
3456
3457 #: g10/keyedit.c:1408
3458 msgid "add a user ID"
3459 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÄɲÃ"
3460
3461 #: g10/keyedit.c:1410
3462 msgid "add a photo ID"
3463 msgstr "¥Õ¥©¥ÈID¤ÎÄɲÃ"
3464
3465 #: g10/keyedit.c:1412
3466 #, fuzzy
3467 msgid "delete selected user IDs"
3468 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Îºï½ü"
3469
3470 #: g10/keyedit.c:1417
3471 #, fuzzy
3472 msgid "add a subkey"
3473 msgstr "addkey"
3474
3475 #: g10/keyedit.c:1421
3476 msgid "add a key to a smartcard"
3477 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Ø¸°¤ÎÄɲÃ"
3478
3479 #: g10/keyedit.c:1423
3480 msgid "move a key to a smartcard"
3481 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Î¸°¤Ø¤Î°ÜÆ°"
3482
3483 #: g10/keyedit.c:1425
3484 #, fuzzy
3485 msgid "move a backup key to a smartcard"
3486 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Î¸°¤Ø¤Î°ÜÆ°"
3487
3488 #: g10/keyedit.c:1429
3489 #, fuzzy
3490 msgid "delete selected subkeys"
3491 msgstr "Éû¸°¤Îºï½ü"
3492
3493 #: g10/keyedit.c:1431
3494 msgid "add a revocation key"
3495 msgstr "¼º¸ú¸°¤ÎÄɲÃ"
3496
3497 #: g10/keyedit.c:1433
3498 #, fuzzy
3499 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3500 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3501
3502 #: g10/keyedit.c:1435
3503 #, fuzzy
3504 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3505 msgstr "v3¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ÏÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3506
3507 #: g10/keyedit.c:1437
3508 #, fuzzy
3509 msgid "flag the selected user ID as primary"
3510 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¼ç¤Ë¤¹¤ë"
3511
3512 #: g10/keyedit.c:1439
3513 #, fuzzy
3514 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3515 msgstr "ÈëÌ©¸°¤È¸ø³«¸°¤Î°ìÍ÷¤Îȿž"
3516
3517 #: g10/keyedit.c:1442
3518 msgid "list preferences (expert)"
3519 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷ (¥¨¥­¥¹¥Ñ¡¼¥È)"
3520
3521 #: g10/keyedit.c:1444
3522 msgid "list preferences (verbose)"
3523 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷ (¾éĹ)"
3524
3525 #: g10/keyedit.c:1446
3526 #, fuzzy
3527 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3528 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3529
3530 #: g10/keyedit.c:1451
3531 #, fuzzy
3532 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3533 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎURI¤òÀßÄê"
3534
3535 #: g10/keyedit.c:1453
3536 #, fuzzy
3537 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3538 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3539
3540 #: g10/keyedit.c:1455
3541 msgid "change the passphrase"
3542 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
3543
3544 #: g10/keyedit.c:1459
3545 msgid "change the ownertrust"
3546 msgstr "½êÍ­¼Ô¿®ÍѤÎÊѹ¹"
3547
3548 #: g10/keyedit.c:1461
3549 #, fuzzy
3550 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3551 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3552
3553 #: g10/keyedit.c:1463
3554 #, fuzzy
3555 msgid "revoke selected user IDs"
3556 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î¼º¸ú"
3557
3558 #: g10/keyedit.c:1468
3559 #, fuzzy
3560 msgid "revoke key or selected subkeys"
3561 msgstr "Éû¸°¤Î¼º¸ú"
3562
3563 #: g10/keyedit.c:1469
3564 #, fuzzy
3565 msgid "enable key"
3566 msgstr "¸°¤Î»ÈÍѤòµö²Ä¤¹¤ë"
3567
3568 #: g10/keyedit.c:1470
3569 #, fuzzy
3570 msgid "disable key"
3571 msgstr "¸°¤Î»ÈÍѤò¶Ø»ß¤¹¤ë"
3572
3573 #: g10/keyedit.c:1471
3574 #, fuzzy
3575 msgid "show selected photo IDs"
3576 msgstr "¥Õ¥©¥ÈID¤òɽ¼¨"
3577
3578 #: g10/keyedit.c:1473
3579 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3580 msgstr ""
3581
3582 #: g10/keyedit.c:1475
3583 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3584 msgstr ""
3585
3586 #: g10/keyedit.c:1599
3587 #, c-format
3588 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3589 msgstr "ÈëÌ©¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¡È%s¡É¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
3590
3591 #: g10/keyedit.c:1617
3592 msgid "Secret key is available.\n"
3593 msgstr "ÈëÌ©¸°¤¬»ÈÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£\n"
3594
3595 #: g10/keyedit.c:1700
3596 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3597 msgstr "¤³¤Î¼Â¹Ô¤Ë¤ÏÈëÌ©¸°¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3598
3599 #: g10/keyedit.c:1708
3600 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3601 msgstr "¤Þ¤º¡Ètoggle¡É¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3602
3603 #: g10/keyedit.c:1727
3604 msgid ""
3605 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3606 "(lsign),\n"
3607 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3608 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3609 msgstr ""
3610
3611 #: g10/keyedit.c:1767
3612 msgid "Key is revoked."
3613 msgstr "¸°¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3614
3615 #: g10/keyedit.c:1786
3616 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3617 msgstr "ËÜÅö¤ËÁ´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3618
3619 #: g10/keyedit.c:1793
3620 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3621 msgstr "¥³¥Ä: ¤Þ¤º½ð̾¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹\n"
3622
3623 #: g10/keyedit.c:1802
3624 #, fuzzy, c-format
3625 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3626 msgstr "̤ÃΤνð̾¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹"
3627
3628 #: g10/keyedit.c:1825
3629 #, c-format
3630 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3631 msgstr "%s¥â¡¼¥É¤Ç¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£\n"
3632
3633 #: g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:1867 g10/keyedit.c:2033
3634 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3635 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤Ò¤È¤ÄÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3636
3637 #: g10/keyedit.c:1849
3638 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3639 msgstr "ºÇ¸å¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ïºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!\n"
3640
3641 #: g10/keyedit.c:1851
3642 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3643 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3644
3645 #: g10/keyedit.c:1852
3646 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3647 msgstr "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3648
3649 #: g10/keyedit.c:1902
3650 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3651 msgstr "¤³¤Î¼ç¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3652
3653 #: g10/keyedit.c:1914
3654 msgid "You must select exactly one key.\n"
3655 msgstr "¸°¤ò¤­¤Ã¤«¤ê1ËÜÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3656
3657 #: g10/keyedit.c:1942
3658 msgid "Command expects a filename argument\n"
3659 msgstr ""
3660
3661 #: g10/keyedit.c:1956
3662 #, fuzzy, c-format
3663 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3664 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó: %s\n"
3665
3666 #: g10/keyedit.c:1973
3667 #, fuzzy, c-format
3668 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3669 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
3670
3671 #: g10/keyedit.c:1997
3672 msgid "You must select at least one key.\n"
3673 msgstr "¸°¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1ËÜÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3674
3675 #: g10/keyedit.c:2000
3676 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3677 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3678
3679 #: g10/keyedit.c:2001
3680 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3681 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3682
3683 #: g10/keyedit.c:2036
3684 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3685 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3686
3687 #: g10/keyedit.c:2037
3688 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3689 msgstr "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3690
3691 #: g10/keyedit.c:2055
3692 #, fuzzy
3693 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3694 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3695
3696 #: g10/keyedit.c:2066
3697 #, fuzzy
3698 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3699 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3700
3701 #: g10/keyedit.c:2068
3702 #, fuzzy
3703 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3704 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3705
3706 #: g10/keyedit.c:2118
3707 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3708 msgstr ""
3709 "ÍøÍѼԻØÄê¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÍøÍÑÃæ¡¢½êÍ­¼Ô¿®ÍѤÏÀßÄꤵ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ"
3710 "¤¹¡£\n"
3711
3712 #: g10/keyedit.c:2160
3713 msgid "Set preference list to:\n"
3714 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷¤òÀßÄê:\n"
3715
3716 #: g10/keyedit.c:2166
3717 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3718 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3719
3720 #: g10/keyedit.c:2168
3721 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3722 msgstr "Áª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3723
3724 #: g10/keyedit.c:2238
3725 msgid "Save changes? (y/N) "
3726 msgstr "Êѹ¹¤òÊݸ¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3727
3728 #: g10/keyedit.c:2241
3729 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3730 msgstr "Êݸ¤»¤º¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3731
3732 #: g10/keyedit.c:2251
3733 #, c-format
3734 msgid "update failed: %s\n"
3735 msgstr "¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3736
3737 #: g10/keyedit.c:2258
3738 #, c-format
3739 msgid "update secret failed: %s\n"
3740 msgstr "ÈëÌ©¤Î¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3741
3742 #: g10/keyedit.c:2265
3743 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3744 msgstr "¸°¤Ï̵Êѹ¹¤Ê¤Î¤Ç¹¹¿·¤ÏÉÔÍפǤ¹¡£\n"
3745
3746 #: g10/keyedit.c:2366
3747 msgid "Digest: "
3748 msgstr "Í×Ìó: "
3749
3750 #: g10/keyedit.c:2417
3751 msgid "Features: "
3752 msgstr "µ¡Ç½: "
3753
3754 #: g10/keyedit.c:2428
3755 msgid "Keyserver no-modify"
3756 msgstr "̵½¤Àµ¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼"
3757
3758 #: g10/keyedit.c:2443 g10/keylist.c:314
3759 msgid "Preferred keyserver: "
3760 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼: "
3761
3762 #: g10/keyedit.c:2451 g10/keyedit.c:2452
3763 #, fuzzy
3764 msgid "Notations: "
3765 msgstr ""
3766 "@\n"
3767 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó:\n"
3768 " "
3769
3770 #: g10/keyedit.c:2673
3771 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3772 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤¬¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3773
3774 #: g10/keyedit.c:2732
3775 #, fuzzy, c-format
3776 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3777 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢%s¸°%s¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹"
3778
3779 #: g10/keyedit.c:2753
3780 #, c-format
3781 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3782 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢%s¸°%s¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹"
3783
3784 #: g10/keyedit.c:2759
3785 msgid "(sensitive)"
3786 msgstr "(¥Ç¥ê¥±¡¼¥È)"
3787
3788 #: g10/keyedit.c:2775 g10/keyedit.c:2831 g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:2907
3789 #: g10/keylist.c:200 g10/keyserver.c:529
3790 #, c-format
3791 msgid "created: %s"
3792 msgstr "ºîÀ®: %s"
3793
3794 #: g10/keyedit.c:2778 g10/keylist.c:832 g10/keylist.c:926 g10/mainproc.c:989
3795 #, c-format
3796 msgid "revoked: %s"
3797 msgstr "¼º¸ú: %s"
3798
3799 #: g10/keyedit.c:2780 g10/keylist.c:803 g10/keylist.c:838 g10/keylist.c:932
3800 #, c-format
3801 msgid "expired: %s"
3802 msgstr "Ëþλ: %s"
3803
3804 #: g10/keyedit.c:2782 g10/keyedit.c:2833 g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:2909
3805 #: g10/keylist.c:202 g10/keylist.c:809 g10/keylist.c:844 g10/keylist.c:938
3806 #: g10/keylist.c:959 g10/keyserver.c:535 g10/mainproc.c:995
3807 #, c-format
3808 msgid "expires: %s"
3809 msgstr "Ëþλ: %s"
3810
3811 #: g10/keyedit.c:2784
3812 #, c-format
3813 msgid "usage: %s"
3814 msgstr "ÍøÍÑË¡: %s"
3815
3816 #: g10/keyedit.c:2799
3817 #, c-format
3818 msgid "trust: %s"
3819 msgstr "¿®ÍÑ: %s"
3820
3821 #: g10/keyedit.c:2803
3822 #, c-format
3823 msgid "validity: %s"
3824 msgstr "Í­¸úÀ­: %s"
3825
3826 #: g10/keyedit.c:2810
3827 msgid "This key has been disabled"
3828 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï»ÈÍѶػߤËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
3829
3830 #: g10/keyedit.c:2838 g10/keylist.c:206
3831 msgid "card-no: "
3832 msgstr "¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ: "
3833
3834 #: g10/keyedit.c:2862
3835 msgid ""
3836 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3837 "unless you restart the program.\n"
3838 msgstr ""
3839 "¥×¥í¥°¥é¥à¤òºÆµ¯Æ°¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤¿¸°¤ÎÍ­¸úÀ­¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢\n"
3840 "¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òǰƬ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3841
3842 #: g10/keyedit.c:2926 g10/keyedit.c:3272 g10/keyserver.c:539
3843 #: g10/mainproc.c:1842 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1701
3844 msgid "revoked"
3845 msgstr "¼º¸ú"
3846
3847 #: g10/keyedit.c:2928 g10/keyedit.c:3274 g10/keyserver.c:543
3848 #: g10/mainproc.c:1844 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1703
3849 msgid "expired"
3850 msgstr "Ëþλ"
3851
3852 #: g10/keyedit.c:2993
3853 msgid ""
3854 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3855 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3856 msgstr ""
3857 "·Ù¹ð: ¼ç¤¿¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢Ê̤Ê\n"
3858 "              ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤È²¾Äꤹ¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3859
3860 #: g10/keyedit.c:3054
3861 msgid ""
3862 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3863 "versions\n"
3864 "         of PGP to reject this key.\n"
3865 msgstr ""
3866 "·Ù¹ð: ¤³¤ì¤ÏPGP2·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹¡£¥Õ¥©¥ÈID¤ÎÄɲäǡ¢°ìÉô¤ÎÈǤÎPGP¤Ï¡¢\n"
3867 "      ¤³¤Î¸°¤òµñÈݤ¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3868
3869 #: g10/keyedit.c:3059 g10/keyedit.c:3394
3870 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3871 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âÄɲä·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3872
3873 #: g10/keyedit.c:3065
3874 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3875 msgstr "PGP2·Á¼°¤Î¸°¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥ÈID¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3876
3877 #: g10/keyedit.c:3205
3878 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3879 msgstr "¤³¤ÎÀµ¤·¤¤½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3880
3881 #: g10/keyedit.c:3215
3882 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3883 msgstr "¤³¤Î̵¸ú¤Ê½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3884
3885 #: g10/keyedit.c:3219
3886 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3887 msgstr "¤³¤Î̤ÃΤνð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3888
3889 #: g10/keyedit.c:3225
3890 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3891 msgstr "¤³¤Î¼«¸Ê½ð̾¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N)"
3892
3893 #: g10/keyedit.c:3239
3894 #, c-format
3895 msgid "Deleted %d signature.\n"
3896 msgstr "%d¸Ä¤Î½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3897
3898 #: g10/keyedit.c:3240
3899 #, c-format
3900 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3901 msgstr "%d¸Ä¤Î½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3902
3903 #: g10/keyedit.c:3243
3904 msgid "Nothing deleted.\n"
3905 msgstr "²¿¤âºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3906
3907 #: g10/keyedit.c:3276 g10/trustdb.c:1705
3908 #, fuzzy
3909 msgid "invalid"
3910 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ¤Ç¤¹"
3911
3912 #: g10/keyedit.c:3278
3913 #, fuzzy, c-format
3914 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3915 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3916
3917 #: g10/keyedit.c:3285
3918 #, fuzzy, c-format
3919 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3920 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3921
3922 #: g10/keyedit.c:3286
3923 #, fuzzy, c-format
3924 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3925 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3926
3927 #: g10/keyedit.c:3294
3928 #, fuzzy, c-format
3929 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3930 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3931
3932 #: g10/keyedit.c:3295
3933 #, fuzzy, c-format
3934 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3935 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3936
3937 #: g10/keyedit.c:3389
3938 msgid ""
3939 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3940 "cause\n"
3941 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3942 msgstr ""
3943 "·Ù¹ð: ¤³¤ì¤ÏPGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹¡£»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ÎÄɲäǡ¢°ìÉô¤ÎÈǤÎPGP¤Ï¡¢\n"
3944 "      ¤³¤Î¸°¤òµñÈݤ¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3945
3946 #: g10/keyedit.c:3400
3947 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3948 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ë¤Ï»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3949
3950 #: g10/keyedit.c:3420
3951 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3952 msgstr "»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
3953
3954 #: g10/keyedit.c:3445
3955 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3956 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ï¡¢»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËǤ̿¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3957
3958 #: g10/keyedit.c:3460
3959 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3960 msgstr "»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸°¼«ÂΤòǤ̿¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3961
3962 #: g10/keyedit.c:3482
3963 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3964 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¼º¸ú¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤¦»Ø̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3965
3966 #: g10/keyedit.c:3501
3967 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3968 msgstr "·Ù¹ð: ¤¢¤ë¸°¤ò»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËÀßÄꤹ¤ë¤È¡¢¸µ¤ËÌ᤻¤Þ¤»¤ó!\n"
3969
3970 #: g10/keyedit.c:3507
3971 msgid ""
3972 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3973 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¸°¤ò»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËǤ̿¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3974
3975 #: g10/keyedit.c:3568
3976 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3977 msgstr "ÈëÌ©¸°¤ÎÁªÂò¤ò¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3978
3979 #: g10/keyedit.c:3574
3980 #, fuzzy
3981 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3982 msgstr "¹â¡¹1¸Ä¤ÎÉû¸°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3983
3984 #: g10/keyedit.c:3578
3985 #, fuzzy
3986 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3987 msgstr "Éû¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3988
3989 #: g10/keyedit.c:3581
3990 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3991 msgstr "¼ç¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3992
3993 #: g10/keyedit.c:3627
3994 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3995 msgstr "v3¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ÏÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3996
3997 #: g10/keyedit.c:3643
3998 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3999 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4000
4001 #: g10/keyedit.c:3721
4002 #, fuzzy, c-format
4003 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
4004 msgstr "·Ù¹ð: ½ð̾Éû¸°%s¤Ï¡¢Áê¸ß¾ÚÌÀ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4005
4006 #: g10/keyedit.c:3727
4007 #, c-format
4008 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
4009 msgstr ""
4010
4011 #: g10/keyedit.c:3890
4012 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
4013 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¤­¤Ã¤«¤ê¤Ò¤È¤ÄÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4014
4015 #: g10/keyedit.c:3929 g10/keyedit.c:4039 g10/keyedit.c:4159 g10/keyedit.c:4300
4016 #, c-format
4017 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
4018 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Îv3¼«¸Ê½ð̾¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
4019
4020 #: g10/keyedit.c:4100
4021 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
4022 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
4023
4024 #: g10/keyedit.c:4180
4025 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
4026 msgstr "ËÜÅö¤Ë¸ò´¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
4027
4028 #: g10/keyedit.c:4181
4029 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
4030 msgstr "ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
4031
4032 #: g10/keyedit.c:4243
4033 #, fuzzy
4034 msgid "Enter the notation: "
4035 msgstr "½ð̾Ãí¼á: "
4036
4037 #: g10/keyedit.c:4392
4038 #, fuzzy
4039 msgid "Proceed? (y/N) "
4040 msgstr "¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
4041
4042 #: g10/keyedit.c:4456
4043 #, c-format
4044 msgid "No user ID with index %d\n"
4045 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4046
4047 #: g10/keyedit.c:4514
4048 #, fuzzy, c-format
4049 msgid "No user ID with hash %s\n"
4050 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4051
4052 #: g10/keyedit.c:4541
4053 #, fuzzy, c-format
4054 msgid "No subkey with index %d\n"
4055 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4056
4057 #: g10/keyedit.c:4676
4058 #, c-format
4059 msgid "user ID: \"%s\"\n"
4060 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID:¡È%s¡É\n"
4061
4062 #: g10/keyedit.c:4679 g10/keyedit.c:4743 g10/keyedit.c:4786
4063 #, c-format
4064 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
4065 msgstr "%s¤Ç%s%s%s¤Ë½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4066
4067 #: g10/keyedit.c:4681 g10/keyedit.c:4745 g10/keyedit.c:4788
4068 msgid " (non-exportable)"