e62c12606b7eff06688077d7325ff5de2407f399
[gnupg.git] / po / ja.po
1 # Japanese messages for GnuPG
2 # Copyright (C) 1999, 2000, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # IIDA Yosiaki <iida@gnu.org>, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004.
4 # Yoshihiro Kajiki <kajiki@ylug.org>, 1999.
5 # This file is distributed under the same license as the GnuPG package.
6 # Special thanks to "Takashi P.KATOH".
7 #
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: gnupg 1.3.92\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
12 "POT-Creation-Date: 2009-03-03 08:47+0100\n"
13 "PO-Revision-Date: 2004-11-23 11:14+0900\n"
14 "Last-Translator: IIDA Yosiaki <iida@gnu.org>\n"
15 "Language-Team: Japanese <translation-team-ja@lists.sourceforge.net>\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=EUC-JP\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
20 #: agent/call-pinentry.c:225
21 #, fuzzy, c-format
22 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
23 msgstr "»ØÌæ¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
24
25 #: agent/call-pinentry.c:596
26 msgid ""
27 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
28 "session"
29 msgstr ""
30
31 #: agent/call-pinentry.c:599
32 #, fuzzy
33 msgid ""
34 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
35 "this session"
36 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
37
38 #. TRANSLATORS: This string is displayed by pinentry as the
39 #. label for the quality bar.
40 #: agent/call-pinentry.c:634
41 #, fuzzy
42 msgid "Quality:"
43 msgstr "Í­¸úÀ­: %s"
44
45 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry
46 #. when hovering over the quality bar.  Please use an
47 #. appropriate string to describe what this is about.  The
48 #. length of the tooltip is limited to about 900 characters.
49 #. If you do not translate this entry, a default english
50 #. text (see source) will be used.
51 #: agent/call-pinentry.c:657
52 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
53 msgstr ""
54
55 #: agent/call-pinentry.c:699
56 #, c-format
57 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
58 msgstr ""
59
60 #: agent/call-pinentry.c:719 agent/call-pinentry.c:731
61 #, fuzzy
62 msgid "PIN too long"
63 msgstr "¹Ô¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹"
64
65 #: agent/call-pinentry.c:720
66 #, fuzzy
67 msgid "Passphrase too long"
68 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹\n"
69
70 #: agent/call-pinentry.c:728
71 #, fuzzy
72 msgid "Invalid characters in PIN"
73 msgstr "̾Á°¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
74
75 #: agent/call-pinentry.c:733
76 msgid "PIN too short"
77 msgstr ""
78
79 #: agent/call-pinentry.c:745
80 #, fuzzy
81 msgid "Bad PIN"
82 msgstr "ÉÔÀµ¤ÊMPI¤Ç¤¹"
83
84 #: agent/call-pinentry.c:746
85 #, fuzzy
86 msgid "Bad Passphrase"
87 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
88
89 #: agent/call-pinentry.c:782
90 #, fuzzy
91 msgid "Passphrase"
92 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
93
94 #: agent/command-ssh.c:529
95 #, fuzzy, c-format
96 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
97 msgstr "ÊݸîÍ×Ìó%d¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
98
99 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1079 g10/keygen.c:3258
100 #: g10/keygen.c:3291 g10/keyring.c:1206 g10/keyring.c:1510 g10/openfile.c:275
101 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107 g10/tdbio.c:547
102 #: jnlib/dotlock.c:311
103 #, c-format
104 msgid "can't create `%s': %s\n"
105 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
106
107 #: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:760
108 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
109 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1080 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2743
110 #: g10/keyring.c:1536 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
111 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:780 g10/sign.c:975 g10/sign.c:1091
112 #: g10/sign.c:1247 g10/tdbdump.c:142 g10/tdbdump.c:150 g10/tdbio.c:551
113 #: g10/tdbio.c:615 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1981
114 #: sm/gpgsm.c:2018 sm/gpgsm.c:2056 sm/qualified.c:66
115 #, c-format
116 msgid "can't open `%s': %s\n"
117 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó: %s\n"
118
119 #: agent/command-ssh.c:1617 agent/command-ssh.c:1635
120 #, fuzzy, c-format
121 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
122 msgstr "ÄÌÈ֤μèÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
123
124 #: agent/command-ssh.c:1621
125 #, c-format
126 msgid "detected card with S/N: %s\n"
127 msgstr ""
128
129 #: agent/command-ssh.c:1626
130 #, fuzzy, c-format
131 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
132 msgstr "¸½¹Ô¸°¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
133
134 #: agent/command-ssh.c:1646
135 #, fuzzy, c-format
136 msgid "no suitable card key found: %s\n"
137 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤ÊÈëÌ©¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
138
139 #: agent/command-ssh.c:1696
140 #, fuzzy, c-format
141 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
142 msgstr "¸°¤ÎÆɽФ·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
143
144 #: agent/command-ssh.c:1711
145 #, fuzzy, c-format
146 msgid "error writing key: %s\n"
147 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
148
149 #: agent/command-ssh.c:2018
150 #, fuzzy, c-format
151 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
152 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
153
154 #: agent/command-ssh.c:2346 agent/genkey.c:310 agent/genkey.c:432
155 #: agent/protect-tool.c:1205
156 #, fuzzy
157 msgid "Please re-enter this passphrase"
158 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
159
160 #: agent/command-ssh.c:2367
161 #, c-format
162 msgid ""
163 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
164 "0Awithin gpg-agent's key storage"
165 msgstr ""
166
167 #: agent/command-ssh.c:2405 agent/genkey.c:340 agent/genkey.c:463
168 #: agent/protect-tool.c:1211 tools/symcryptrun.c:434
169 msgid "does not match - try again"
170 msgstr ""
171
172 #: agent/command-ssh.c:2900
173 #, fuzzy, c-format
174 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
175 msgstr "%s: ¥Ï¥Ã¥·¥åɽ¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
176
177 #: agent/divert-scd.c:219
178 #, fuzzy
179 msgid "Admin PIN"
180 msgstr "|A|Admin PIN"
181
182 #: agent/divert-scd.c:224
183 msgid "Reset Code"
184 msgstr ""
185
186 #: agent/divert-scd.c:284
187 #, fuzzy
188 msgid "Repeat this Reset Code"
189 msgstr "PIN¤òºÆÆþÎÏ: "
190
191 #: agent/divert-scd.c:285
192 #, fuzzy
193 msgid "Repeat this PIN"
194 msgstr "PIN¤òºÆÆþÎÏ: "
195
196 #: agent/divert-scd.c:290
197 #, fuzzy
198 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
199 msgstr "PIN¤ò¤Á¤ã¤ó¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
200
201 #: agent/divert-scd.c:291
202 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
203 msgstr "PIN¤ò¤Á¤ã¤ó¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
204
205 #: agent/divert-scd.c:303
206 #, fuzzy, c-format
207 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
208 msgstr "PIN [½ð̾ºÑ: %lu]"
209
210 #: agent/genkey.c:108 sm/certreqgen-ui.c:284 sm/export.c:634 sm/export.c:650
211 #: sm/import.c:531 sm/import.c:556
212 #, fuzzy, c-format
213 msgid "error creating temporary file: %s\n"
214 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
215
216 #: agent/genkey.c:115 sm/export.c:641 sm/import.c:539
217 #, fuzzy, c-format
218 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
219 msgstr "%s: ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡¦¥ì¥³¡¼¥É¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
220
221 #: agent/genkey.c:153 agent/genkey.c:159
222 #, fuzzy
223 msgid "Enter new passphrase"
224 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎÏ\n"
225
226 #: agent/genkey.c:167
227 #, fuzzy
228 msgid "Take this one anyway"
229 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î¸°¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
230
231 #: agent/genkey.c:193
232 #, c-format
233 msgid ""
234 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
235 "at least %u character long."
236 msgid_plural ""
237 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
238 "at least %u characters long."
239 msgstr[0] ""
240 msgstr[1] ""
241
242 #: agent/genkey.c:214
243 #, c-format
244 msgid ""
245 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
246 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
247 msgid_plural ""
248 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
249 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
250 msgstr[0] ""
251 msgstr[1] ""
252
253 #: agent/genkey.c:237
254 #, c-format
255 msgid ""
256 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
257 "a known term or match%%0Acertain pattern."
258 msgstr ""
259
260 #: agent/genkey.c:253
261 #, c-format
262 msgid ""
263 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
264 msgstr ""
265
266 #: agent/genkey.c:255
267 #, c-format
268 msgid ""
269 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
270 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
271 msgstr ""
272
273 #: agent/genkey.c:264
274 msgid "Yes, protection is not needed"
275 msgstr ""
276
277 #: agent/genkey.c:308
278 #, fuzzy, c-format
279 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
280 msgstr ""
281 "ÈëÌ©¸°¤òÊݸ¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
282 "\n"
283
284 #: agent/genkey.c:431
285 #, fuzzy
286 msgid "Please enter the new passphrase"
287 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
288
289 #: agent/gpg-agent.c:117 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
290 #: scd/scdaemon.c:102 tools/gpg-check-pattern.c:70
291 #, fuzzy
292 msgid ""
293 "@Options:\n"
294 " "
295 msgstr ""
296 "@\n"
297 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó:\n"
298 " "
299
300 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:104
301 msgid "run in server mode (foreground)"
302 msgstr ""
303
304 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:107
305 msgid "run in daemon mode (background)"
306 msgstr ""
307
308 #: agent/gpg-agent.c:121 g10/gpg.c:483 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:88
309 #: scd/scdaemon.c:108 sm/gpgsm.c:281 tools/gpg-connect-agent.c:69
310 #: tools/gpgconf.c:79 tools/symcryptrun.c:164
311 msgid "verbose"
312 msgstr "¾éĹ"
313
314 #: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:109
315 #: sm/gpgsm.c:282
316 msgid "be somewhat more quiet"
317 msgstr "¤ä¤äÀŤ«"
318
319 #: agent/gpg-agent.c:123 scd/scdaemon.c:110
320 msgid "sh-style command output"
321 msgstr ""
322
323 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:111
324 msgid "csh-style command output"
325 msgstr ""
326
327 #: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:112 sm/gpgsm.c:311
328 #: tools/symcryptrun.c:167
329 #, fuzzy
330 msgid "|FILE|read options from FILE"
331 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
332
333 #: agent/gpg-agent.c:130 scd/scdaemon.c:122
334 msgid "do not detach from the console"
335 msgstr ""
336
337 #: agent/gpg-agent.c:131
338 msgid "do not grab keyboard and mouse"
339 msgstr ""
340
341 #: agent/gpg-agent.c:132 tools/symcryptrun.c:166
342 #, fuzzy
343 msgid "use a log file for the server"
344 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸°¤ò¸¡º÷¤¹¤ë"
345
346 #: agent/gpg-agent.c:134
347 #, fuzzy
348 msgid "use a standard location for the socket"
349 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
350
351 #: agent/gpg-agent.c:137
352 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
353 msgstr ""
354
355 #: agent/gpg-agent.c:140
356 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
357 msgstr ""
358
359 #: agent/gpg-agent.c:141
360 #, fuzzy
361 msgid "do not use the SCdaemon"
362 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¹¹¿·"
363
364 #: agent/gpg-agent.c:153
365 msgid "ignore requests to change the TTY"
366 msgstr ""
367
368 #: agent/gpg-agent.c:155
369 msgid "ignore requests to change the X display"
370 msgstr ""
371
372 #: agent/gpg-agent.c:158
373 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
374 msgstr ""
375
376 #: agent/gpg-agent.c:171
377 msgid "do not use the PIN cache when signing"
378 msgstr ""
379
380 #: agent/gpg-agent.c:173
381 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
382 msgstr ""
383
384 #: agent/gpg-agent.c:175
385 #, fuzzy
386 msgid "allow presetting passphrase"
387 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
388
389 #: agent/gpg-agent.c:176
390 msgid "enable ssh-agent emulation"
391 msgstr ""
392
393 #: agent/gpg-agent.c:178
394 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
395 msgstr ""
396
397 #: agent/gpg-agent.c:316 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
398 #: scd/scdaemon.c:243 sm/gpgsm.c:513 tools/gpg-connect-agent.c:180
399 #: tools/gpgconf.c:101 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
400 #, fuzzy
401 msgid "Please report bugs to <"
402 msgstr "¥Ð¥°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é <gnupg-bugs@gnu.org> ¤Þ¤Ç¤´Êó¹ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
403
404 #: agent/gpg-agent.c:325
405 #, fuzzy
406 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
407 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
408
409 #: agent/gpg-agent.c:327
410 msgid ""
411 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
412 "Secret key management for GnuPG\n"
413 msgstr ""
414
415 #: agent/gpg-agent.c:362 g10/gpg.c:980 scd/scdaemon.c:304 sm/gpgsm.c:640
416 #, c-format
417 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
418 msgstr ""
419
420 #: agent/gpg-agent.c:560 agent/protect-tool.c:1074 kbx/kbxutil.c:429
421 #: scd/scdaemon.c:398 sm/gpgsm.c:879 sm/gpgsm.c:882 tools/symcryptrun.c:996
422 #: tools/gpg-check-pattern.c:177
423 #, c-format
424 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
425 msgstr ""
426
427 #: agent/gpg-agent.c:659 g10/gpg.c:2086 scd/scdaemon.c:480 sm/gpgsm.c:971
428 #, c-format
429 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
430 msgstr "Ãí°Õ: ´ûÄê¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
431
432 #: agent/gpg-agent.c:664 agent/gpg-agent.c:1243 g10/gpg.c:2090
433 #: scd/scdaemon.c:485 sm/gpgsm.c:975 tools/symcryptrun.c:929
434 #, c-format
435 msgid "option file `%s': %s\n"
436 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×: %s\n"
437
438 #: agent/gpg-agent.c:672 g10/gpg.c:2097 scd/scdaemon.c:493 sm/gpgsm.c:982
439 #, c-format
440 msgid "reading options from `%s'\n"
441 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
442
443 #: agent/gpg-agent.c:1001 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
444 #: g10/plaintext.c:162
445 #, c-format
446 msgid "error creating `%s': %s\n"
447 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
448
449 #: agent/gpg-agent.c:1356 agent/gpg-agent.c:1476 agent/gpg-agent.c:1480
450 #: agent/gpg-agent.c:1521 agent/gpg-agent.c:1525 g10/exec.c:172
451 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:989
452 #, c-format
453 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
454 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
455
456 #: agent/gpg-agent.c:1370 scd/scdaemon.c:1003
457 msgid "name of socket too long\n"
458 msgstr ""
459
460 #: agent/gpg-agent.c:1393 scd/scdaemon.c:1026
461 #, fuzzy, c-format
462 msgid "can't create socket: %s\n"
463 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
464
465 #: agent/gpg-agent.c:1402
466 #, c-format
467 msgid "socket name `%s' is too long\n"
468 msgstr ""
469
470 #: agent/gpg-agent.c:1422
471 #, fuzzy
472 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
473 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Çgpg-agent¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
474
475 #: agent/gpg-agent.c:1433 scd/scdaemon.c:1046
476 #, fuzzy
477 msgid "error getting nonce for the socket\n"
478 msgstr "¿·¤·¤¤PIN¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
479
480 #: agent/gpg-agent.c:1438 scd/scdaemon.c:1049
481 #, fuzzy, c-format
482 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
483 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ç¿®Íѥ쥳¡¼¥É¤Î¸¡º÷¥¨¥é¡¼: %s\n"
484
485 #: agent/gpg-agent.c:1450 scd/scdaemon.c:1058
486 #, fuzzy, c-format
487 msgid "listen() failed: %s\n"
488 msgstr "¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
489
490 #: agent/gpg-agent.c:1456 scd/scdaemon.c:1065
491 #, fuzzy, c-format
492 msgid "listening on socket `%s'\n"
493 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
494
495 #: agent/gpg-agent.c:1484 agent/gpg-agent.c:1531 g10/openfile.c:432
496 #, c-format
497 msgid "directory `%s' created\n"
498 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
499
500 #: agent/gpg-agent.c:1537
501 #, fuzzy, c-format
502 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
503 msgstr "fstat(%d)¤¬%s¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
504
505 #: agent/gpg-agent.c:1541
506 #, fuzzy, c-format
507 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
508 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
509
510 #: agent/gpg-agent.c:1671 scd/scdaemon.c:1081
511 #, fuzzy, c-format
512 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
513 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
514
515 #: agent/gpg-agent.c:1693
516 #, c-format
517 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
518 msgstr ""
519
520 #: agent/gpg-agent.c:1698
521 #, c-format
522 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
523 msgstr ""
524
525 #: agent/gpg-agent.c:1718
526 #, c-format
527 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
528 msgstr ""
529
530 #: agent/gpg-agent.c:1723
531 #, c-format
532 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
533 msgstr ""
534
535 #: agent/gpg-agent.c:1863 scd/scdaemon.c:1218
536 #, fuzzy, c-format
537 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
538 msgstr "ÈëÌ©¤Î¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
539
540 #: agent/gpg-agent.c:1972 scd/scdaemon.c:1285
541 #, fuzzy, c-format
542 msgid "%s %s stopped\n"
543 msgstr "%s: ¥¹¥­¥Ã¥×: %s\n"
544
545 #: agent/gpg-agent.c:2100
546 #, fuzzy
547 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
548 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Çgpg-agent¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
549
550 #: agent/gpg-agent.c:2111 common/simple-pwquery.c:349 common/asshelp.c:326
551 #: tools/gpg-connect-agent.c:2133
552 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
553 msgstr "GPG_AGENT_INFO´Ä¶­ÊÑ¿ô¤Î½ñ¼°¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
554
555 #: agent/gpg-agent.c:2124 common/simple-pwquery.c:361 common/asshelp.c:338
556 #: tools/gpg-connect-agent.c:2144
557 #, c-format
558 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
559 msgstr "gpg-agent¥×¥í¥È¥³¥ë¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó%d¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
560
561 #: agent/preset-passphrase.c:98
562 #, fuzzy
563 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
564 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
565
566 #: agent/preset-passphrase.c:101
567 msgid ""
568 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
569 "Password cache maintenance\n"
570 msgstr ""
571
572 #: agent/protect-tool.c:149
573 #, fuzzy
574 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
575 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
576
577 #: agent/protect-tool.c:151
578 msgid ""
579 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
580 "Secret key maintenance tool\n"
581 msgstr ""
582
583 #: agent/protect-tool.c:1196
584 #, fuzzy
585 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
586 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
587
588 #: agent/protect-tool.c:1199
589 #, fuzzy
590 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
591 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
592
593 #: agent/protect-tool.c:1202
594 msgid ""
595 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
596 "system."
597 msgstr ""
598
599 #: agent/protect-tool.c:1207
600 #, fuzzy
601 msgid ""
602 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
603 "needed to complete this operation."
604 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
605
606 #: agent/protect-tool.c:1212 tools/symcryptrun.c:435
607 #, fuzzy
608 msgid "Passphrase:"
609 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
610
611 #: agent/protect-tool.c:1220 tools/symcryptrun.c:442
612 #, fuzzy, c-format
613 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
614 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
615
616 #: agent/protect-tool.c:1223 tools/symcryptrun.c:446
617 #, fuzzy
618 msgid "cancelled\n"
619 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
620
621 #: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
622 #, fuzzy, c-format
623 msgid "error opening `%s': %s\n"
624 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ç¥¨¥é¡¼: %s\n"
625
626 #: agent/trustlist.c:147 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
627 #, fuzzy, c-format
628 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
629 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×: %s\n"
630
631 #: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
632 #, c-format
633 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
634 msgstr ""
635
636 #: agent/trustlist.c:181
637 #, fuzzy, c-format
638 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
639 msgstr "ÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó\n"
640
641 #: agent/trustlist.c:216
642 #, fuzzy, c-format
643 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
644 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÇÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
645
646 #: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
647 #, c-format
648 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
649 msgstr ""
650
651 #: agent/trustlist.c:283 common/helpfile.c:126
652 #, fuzzy, c-format
653 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
654 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
655
656 #: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
657 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
658 msgstr ""
659
660 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
661 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
662 #. Pinentry to insert a line break.  The double
663 #. percent sign is actually needed because it is also
664 #. a printf format string.  If you need to insert a
665 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
666 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
667 #. fingerprint string whereas the first one receives
668 #. the name as stored in the certificate.
669 #: agent/trustlist.c:541
670 #, c-format
671 msgid ""
672 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
673 "fingerprint:%%0A  %s"
674 msgstr ""
675
676 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
677 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
678 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
679 #: agent/trustlist.c:554
680 msgid "Correct"
681 msgstr ""
682
683 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
684 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
685 #. Pinentry to insert a line break.  The double
686 #. percent sign is actually needed because it is also
687 #. a printf format string.  If you need to insert a
688 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
689 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
690 #. certificate.
691 #: agent/trustlist.c:577
692 #, c-format
693 msgid ""
694 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
695 "certificates?"
696 msgstr ""
697
698 #: agent/trustlist.c:587 common/audit.c:467
699 #, fuzzy
700 msgid "Yes"
701 msgstr "yes"
702
703 #: agent/trustlist.c:587 common/audit.c:469
704 msgid "No"
705 msgstr ""
706
707 #: agent/findkey.c:158
708 #, c-format
709 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
710 msgstr ""
711
712 #: agent/findkey.c:174
713 #, c-format
714 msgid ""
715 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
716 "it now."
717 msgstr ""
718
719 #: agent/findkey.c:188 agent/findkey.c:195
720 #, fuzzy
721 msgid "Change passphrase"
722 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
723
724 #: agent/findkey.c:196
725 msgid "I'll change it later"
726 msgstr ""
727
728 #: common/exechelp.c:385 common/exechelp.c:476 tools/gpgconf-comp.c:1475
729 #: tools/gpgconf-comp.c:1814
730 #, fuzzy, c-format
731 msgid "error creating a pipe: %s\n"
732 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
733
734 #: common/exechelp.c:450 common/exechelp.c:509
735 #, fuzzy, c-format
736 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
737 msgstr "½ð̾¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
738
739 #: common/exechelp.c:488 common/exechelp.c:616 common/exechelp.c:851
740 #, fuzzy, c-format
741 msgid "error forking process: %s\n"
742 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
743
744 #: common/exechelp.c:662 common/exechelp.c:715
745 #, c-format
746 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
747 msgstr ""
748
749 #: common/exechelp.c:670
750 #, fuzzy, c-format
751 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
752 msgstr "¸½¹Ô¸°¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
753
754 #: common/exechelp.c:676 common/exechelp.c:726
755 #, fuzzy, c-format
756 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
757 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
758
759 #: common/exechelp.c:721
760 #, c-format
761 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
762 msgstr ""
763
764 #: common/exechelp.c:734
765 #, fuzzy, c-format
766 msgid "error running `%s': terminated\n"
767 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
768
769 #: common/http.c:1636
770 #, fuzzy, c-format
771 msgid "error creating socket: %s\n"
772 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
773
774 #: common/http.c:1680
775 #, fuzzy
776 msgid "host not found"
777 msgstr "[¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó]"
778
779 #: common/simple-pwquery.c:335
780 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
781 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Çgpg-agent¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
782
783 #: common/simple-pwquery.c:393
784 #, c-format
785 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
786 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
787
788 #: common/simple-pwquery.c:404
789 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
790 msgstr "gpg-agent¤È¤ÎÄÌ¿®¾ã³²\n"
791
792 #: common/simple-pwquery.c:414
793 #, fuzzy
794 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
795 msgstr "¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¾ã³²: ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬0x%lx¤òÊÖµÑ\n"
796
797 #: common/simple-pwquery.c:577 common/simple-pwquery.c:673
798 #, fuzzy
799 msgid "canceled by user\n"
800 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ë¼è¾Ã¤·\n"
801
802 #: common/simple-pwquery.c:592 common/simple-pwquery.c:679
803 #, fuzzy
804 msgid "problem with the agent\n"
805 msgstr "¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¾ã³²: ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬0x%lx¤òÊÖµÑ\n"
806
807 #: common/sysutils.c:105
808 #, c-format
809 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
810 msgstr "¥³¥¢¡¦¥À¥ó¥×¤ò»ÈÍѶػߤˤǤ­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
811
812 #: common/sysutils.c:200
813 #, fuzzy, c-format
814 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
815 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
816
817 #: common/sysutils.c:232
818 #, fuzzy, c-format
819 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
820 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
821
822 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
823 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
824 msgid "yes"
825 msgstr "yes"
826
827 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
828 msgid "yY"
829 msgstr "yY"
830
831 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
832 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
833 msgid "no"
834 msgstr "no"
835
836 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
837 msgid "nN"
838 msgstr "nN"
839
840 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
841 #: common/yesno.c:72
842 msgid "quit"
843 msgstr "quit"
844
845 #: common/yesno.c:75
846 msgid "qQ"
847 msgstr "qQ"
848
849 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
850 #: common/yesno.c:109
851 msgid "okay|okay"
852 msgstr "okay|okay"
853
854 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
855 #: common/yesno.c:111
856 msgid "cancel|cancel"
857 msgstr "cancel|cancel"
858
859 #: common/yesno.c:112
860 msgid "oO"
861 msgstr "oO"
862
863 #: common/yesno.c:113
864 msgid "cC"
865 msgstr "cC"
866
867 #: common/miscellaneous.c:77
868 #, c-format
869 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
870 msgstr ""
871
872 #: common/miscellaneous.c:80
873 #, c-format
874 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
875 msgstr ""
876
877 #: common/asshelp.c:244 tools/gpg-connect-agent.c:2101
878 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
879 msgstr ""
880
881 #: common/asshelp.c:349
882 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
883 msgstr ""
884
885 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
886 #. verbatim.  It will not be printed.
887 #: common/audit.c:474
888 msgid "|audit-log-result|Good"
889 msgstr ""
890
891 #: common/audit.c:477
892 msgid "|audit-log-result|Bad"
893 msgstr ""
894
895 #: common/audit.c:479
896 msgid "|audit-log-result|Not supported"
897 msgstr ""
898
899 #: common/audit.c:481
900 #, fuzzy
901 msgid "|audit-log-result|No certificate"
902 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¾ÚÌÀ½ñ¤Ç¤¹"
903
904 #: common/audit.c:483
905 msgid "|audit-log-result|Error"
906 msgstr ""
907
908 #: common/audit.c:716
909 #, fuzzy
910 msgid "Certificate chain available"
911 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¾ÚÌÀ½ñ¤Ç¤¹"
912
913 #: common/audit.c:723
914 #, fuzzy
915 msgid "root certificate missing"
916 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¾ÚÌÀ½ñ¤Ç¤¹"
917
918 #: common/audit.c:749
919 msgid "Data encryption succeeded"
920 msgstr ""
921
922 #: common/audit.c:754 common/audit.c:815 common/audit.c:835 common/audit.c:859
923 #, fuzzy
924 msgid "Data available"
925 msgstr "Á´Í­¸ú¥Ç¡¼¥¿¤òɽ¼¨"
926
927 #: common/audit.c:757
928 #, fuzzy
929 msgid "Session key created"
930 msgstr "%s: ¸°Îؤ¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
931
932 #: common/audit.c:762
933 #, fuzzy, c-format
934 msgid "algorithm: %s"
935 msgstr "Í­¸úÀ­: %s"
936
937 #: common/audit.c:764 common/audit.c:766
938 #, fuzzy, c-format
939 msgid "unsupported algorithm: %s"
940 msgstr ""
941 "\n"
942 "¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à:\n"
943
944 #: common/audit.c:768
945 #, fuzzy
946 msgid "seems to be not encrypted"
947 msgstr "°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
948
949 #: common/audit.c:774
950 #, fuzzy
951 msgid "Number of recipients"
952 msgstr "º£¤Î¼õ¼è¿Í:\n"
953
954 #: common/audit.c:782
955 #, c-format
956 msgid "Recipient %d"
957 msgstr ""
958
959 #: common/audit.c:810
960 msgid "Data signing succeeded"
961 msgstr ""
962
963 #: common/audit.c:830
964 msgid "Data decryption succeeded"
965 msgstr ""
966
967 #: common/audit.c:855
968 #, fuzzy
969 msgid "Data verification succeeded"
970 msgstr "½ð̾¤Î¸¡¾Ú¤ò¾Êά\n"
971
972 #: common/audit.c:864
973 #, fuzzy
974 msgid "Signature available"
975 msgstr "%s¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿½ð̾\n"
976
977 #: common/audit.c:869
978 #, fuzzy
979 msgid "Parsing signature succeeded"
980 msgstr "¡È%s¡É¤«¤é¤ÎÀµ¤·¤¤½ð̾"
981
982 #: common/audit.c:874
983 #, fuzzy, c-format
984 msgid "Bad hash algorithm: %s"
985 msgstr "̵¸ú¤Ê¥Ï¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤Ç¤¹\n"
986
987 #: common/audit.c:889
988 #, fuzzy, c-format
989 msgid "Signature %d"
990 msgstr "%s¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿½ð̾\n"
991
992 #: common/audit.c:905
993 #, fuzzy
994 msgid "Certificate chain valid"
995 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏËþλ¤Ç¤¹!"
996
997 #: common/audit.c:916
998 #, fuzzy
999 msgid "Root certificate trustworthy"
1000 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¾ÚÌÀ½ñ¤Ç¤¹"
1001
1002 #: common/audit.c:926
1003 #, fuzzy
1004 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
1005 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¾ÚÌÀ½ñ¤Ç¤¹"
1006
1007 #: common/audit.c:943
1008 #, fuzzy
1009 msgid "Included certificates"
1010 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¾ÚÌÀ½ñ¤Ç¤¹"
1011
1012 #: common/audit.c:1002
1013 msgid "No audit log entries."
1014 msgstr ""
1015
1016 #: common/audit.c:1051
1017 #, fuzzy
1018 msgid "Unknown operation"
1019 msgstr "̤ÃΤΥС¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¹"
1020
1021 #: common/audit.c:1069
1022 msgid "Gpg-Agent usable"
1023 msgstr ""
1024
1025 #: common/audit.c:1079
1026 msgid "Dirmngr usable"
1027 msgstr ""
1028
1029 #: common/audit.c:1115
1030 #, fuzzy, c-format
1031 msgid "No help available for `%s'."
1032 msgstr "¡Ö%s¡×¤Î¥Ø¥ë¥×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
1033
1034 #: common/helpfile.c:80
1035 #, fuzzy
1036 msgid "ignoring garbage line"
1037 msgstr "¸åÈø¤Î¹Ô¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
1038
1039 #: g10/armor.c:379
1040 #, c-format
1041 msgid "armor: %s\n"
1042 msgstr "ÊñÁõ: %s\n"
1043
1044 #: g10/armor.c:418
1045 msgid "invalid armor header: "
1046 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ¥Ø¥Ã¥À¡¼: "
1047
1048 #: g10/armor.c:429
1049 msgid "armor header: "
1050 msgstr "ÊñÁõ¥Ø¥Ã¥À¡¼: "
1051
1052 #: g10/armor.c:442
1053 msgid "invalid clearsig header\n"
1054 msgstr "̵¸ú¤Ê¥¯¥ê¥¢½ð̾¥Ø¥Ã¥À¡¼\n"
1055
1056 #: g10/armor.c:455
1057 #, fuzzy
1058 msgid "unknown armor header: "
1059 msgstr "ÊñÁõ¥Ø¥Ã¥À¡¼: "
1060
1061 #: g10/armor.c:508
1062 msgid "nested clear text signatures\n"
1063 msgstr "Æþ¤ì»Ò¤Î¥¯¥ê¥¢½ð̾\n"
1064
1065 #: g10/armor.c:643
1066 msgid "unexpected armor: "
1067 msgstr "ͽ´ü¤»¤ÌÊñÁõ: "
1068
1069 #: g10/armor.c:655
1070 msgid "invalid dash escaped line: "
1071 msgstr "̵¸ú¤Ê¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤¿¹Ô: "
1072
1073 #: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
1074 #, c-format
1075 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1076 msgstr "̵¸ú¤Ê64¿Êʸ»ú%02X¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿\n"
1077
1078 #: g10/armor.c:852
1079 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1080 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (CRC¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó)\n"
1081
1082 #: g10/armor.c:886
1083 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1084 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (CRC¤ÎÅÓÃæ)\n"
1085
1086 #: g10/armor.c:894
1087 msgid "malformed CRC\n"
1088 msgstr "CRC¤Î½ñ¼°¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1089
1090 #: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
1091 #, c-format
1092 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1093 msgstr "CRC¥¨¥é¡¼¡£%06lX - %06lX\n"
1094
1095 #: g10/armor.c:918
1096 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1097 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (¸åÈøÉô¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹)\n"
1098
1099 #: g10/armor.c:922
1100 msgid "error in trailer line\n"
1101 msgstr "¸åÈø¤Î¹Ô¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
1102
1103 #: g10/armor.c:1233
1104 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1105 msgstr "Í­¸ú¤ÊOpenPGP¥Ç¡¼¥¿¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1106
1107 #: g10/armor.c:1238
1108 #, c-format
1109 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1110 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ: ¹Ô¤ÎŤµ¤¬%dʸ»ú¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
1111
1112 #: g10/armor.c:1242
1113 msgid ""
1114 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1115 msgstr ""
1116 "ÊñÁõ¤ÎÃæ¤Ëquoted printableʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¥Ð¥°¤Î¤¢¤ë\n"
1117 "MTA¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦\n"
1118
1119 #: g10/build-packet.c:976
1120 msgid ""
1121 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1122 "an '='\n"
1123 msgstr ""
1124 "Ãí¼á̾¤Ë¤Ï°õ»ú²Äǽ¤Êʸ»ú¤«¶õÇò¤Î¤ß¤ò»È¤¤¡¢'='¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1125
1126 #: g10/build-packet.c:988
1127 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1128 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼Ãí¼á̾¤Ï¡¢'@'ʸ»ú¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1129
1130 #: g10/build-packet.c:994
1131 #, fuzzy
1132 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1133 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼Ãí¼á̾¤Ï¡¢'@'ʸ»ú¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1134
1135 #: g10/build-packet.c:1012
1136 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1137 msgstr "Ãí¼á̾¤ÎÃͤËÀ©¸æʸ»ú¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó\n"
1138
1139 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
1140 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1141 msgstr "·Ù¹ð: Ìµ¸ú¤ÊÃí¼á¥Ç¡¼¥¿¤òȯ¸«\n"
1142
1143 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
1144 msgid "not human readable"
1145 msgstr "¿Í¤Ë¤ÏÆɤá¤Þ¤»¤ó"
1146
1147 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:358
1148 #, c-format
1149 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1150 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥É¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: %s\n"
1151
1152 #: g10/card-util.c:67
1153 #, c-format
1154 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1155 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥Éno. %s¤ò¸¡½Ð\n"
1156
1157 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1512 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1549
1158 #: g10/keygen.c:2934 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
1159 msgid "can't do this in batch mode\n"
1160 msgstr "¤½¤ì¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¡¦¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1161
1162 #: g10/card-util.c:83
1163 #, fuzzy
1164 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1165 msgstr "%s¥â¡¼¥É¤Ç¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£\n"
1166
1167 #: g10/card-util.c:85 scd/app-openpgp.c:1849
1168 #, fuzzy
1169 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1170 msgstr "ÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó\n"
1171
1172 #: g10/card-util.c:122 g10/card-util.c:1242 g10/card-util.c:1321
1173 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1598
1174 #: g10/keygen.c:1665 sm/certreqgen-ui.c:128 sm/certreqgen-ui.c:182
1175 msgid "Your selection? "
1176 msgstr "ÁªÂò¤Ï? "
1177
1178 #: g10/card-util.c:256 g10/card-util.c:306
1179 msgid "[not set]"
1180 msgstr "[̤ÀßÄê]"
1181
1182 #: g10/card-util.c:492
1183 msgid "male"
1184 msgstr "ÃË"
1185
1186 #: g10/card-util.c:493
1187 msgid "female"
1188 msgstr "½÷"
1189
1190 #: g10/card-util.c:493
1191 msgid "unspecified"
1192 msgstr "̵»ØÄê"
1193
1194 #: g10/card-util.c:520
1195 msgid "not forced"
1196 msgstr "̤½èÍý"
1197
1198 #: g10/card-util.c:520
1199 msgid "forced"
1200 msgstr "¶¯À©"
1201
1202 #: g10/card-util.c:601
1203 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1204 msgstr "¥¨¥é¡¼¡§ ¤Î¤Ù¤¿¤ó¤ÎASCII¤À¤±¤¬º£¡¢µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
1205
1206 #: g10/card-util.c:603
1207 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1208 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¡È<¡Éʸ»ú¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1209
1210 #: g10/card-util.c:605
1211 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1212 msgstr "¥¨¥é¡¼: Æó½Å¤Î¶õÇò¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£\n"
1213
1214 #: g10/card-util.c:622
1215 msgid "Cardholder's surname: "
1216 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤ÎÀ« (surname): "
1217
1218 #: g10/card-util.c:624
1219 msgid "Cardholder's given name: "
1220 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤Î̾ (given name): "
1221
1222 #: g10/card-util.c:642
1223 #, c-format
1224 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1225 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¤Ä¤Ê¤¤¤À̾Á°¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
1226
1227 #: g10/card-util.c:663
1228 msgid "URL to retrieve public key: "
1229 msgstr "¸ø³«¸°¤òõº÷¤¹¤ëURL: "
1230
1231 #: g10/card-util.c:671
1232 #, c-format
1233 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1234 msgstr "¥¨¥é¡¼: URL¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
1235
1236 #: g10/card-util.c:767 tools/no-libgcrypt.c:30
1237 #, fuzzy, c-format
1238 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1239 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
1240
1241 #: g10/card-util.c:779 g10/import.c:283
1242 #, c-format
1243 msgid "error reading `%s': %s\n"
1244 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
1245
1246 #: g10/card-util.c:806
1247 msgid "Login data (account name): "
1248 msgstr "¥í¥°¥¤¥ó¡¦¥Ç¡¼¥¿ (¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾): "
1249
1250 #: g10/card-util.c:816
1251 #, c-format
1252 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1253 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¥í¥°¥¤¥ó¡¦¥Ç¡¼¥¿¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
1254
1255 #: g10/card-util.c:851
1256 msgid "Private DO data: "
1257 msgstr ""
1258
1259 #: g10/card-util.c:861
1260 #, fuzzy, c-format
1261 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1262 msgstr "¥¨¥é¡¼: URL¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
1263
1264 #: g10/card-util.c:911
1265 msgid "Language preferences: "
1266 msgstr "¸À¸ì¤ÎÁª¹¥: "
1267
1268 #: g10/card-util.c:919
1269 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1270 msgstr "¥¨¥é¡¼: Áª¹¥Ê¸»úÎó¤ÎŤµ¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹¡£\n"
1271
1272 #: g10/card-util.c:928
1273 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1274 msgstr "¥¨¥é¡¼: Áª¹¥Ê¸»úÎó¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
1275
1276 #: g10/card-util.c:949
1277 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1278 msgstr "À­ÊÌ ((M)ÃË¡¢(F)½÷¡¢¶õÇò): "
1279
1280 #: g10/card-util.c:963
1281 msgid "Error: invalid response.\n"
1282 msgstr "¥¨¥é¡¼: Ìµ¸ú¤Ê±þÅú¡£\n"
1283
1284 #: g10/card-util.c:984
1285 msgid "CA fingerprint: "
1286 msgstr "CA¤Î»ØÌæ: "
1287
1288 #: g10/card-util.c:1007
1289 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1290 msgstr "¥¨¥é¡¼: Ìµ¸ú¤Ê·Á¼°¤Î»ØÌæ¡£\n"
1291
1292 #: g10/card-util.c:1055
1293 #, c-format
1294 msgid "key operation not possible: %s\n"
1295 msgstr "¸°¤ÏÁàºî¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1296
1297 #: g10/card-util.c:1056
1298 msgid "not an OpenPGP card"
1299 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥É¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
1300
1301 #: g10/card-util.c:1065
1302 #, c-format
1303 msgid "error getting current key info: %s\n"
1304 msgstr "¸½¹Ô¸°¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
1305
1306 #: g10/card-util.c:1149
1307 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1308 msgstr "´û¸¤Î¸°¤ò¸ò´¹¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1309
1310 #: g10/card-util.c:1169 g10/card-util.c:1178
1311 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1312 msgstr "°Å¹æ¸°¤ò¥«¡¼¥É³°¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤«? (Y/n) "
1313
1314 #: g10/card-util.c:1190
1315 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1316 msgstr "´û¸¤Î¸°·²¤ò¸ò´¹¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1317
1318 #: g10/card-util.c:1199
1319 #, c-format
1320 msgid ""
1321 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1322 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1323 "You should change them using the command --change-pin\n"
1324 msgstr ""
1325 "½Ð²Ù»þ¤ÎPINÀßÄê¤Ï\n"
1326 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1327 "¼¡¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤ÆÊѹ¹¤¹¤Ù¤­¤Ç¤¹ --change-pin\n"
1328
1329 #: g10/card-util.c:1233
1330 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1331 msgstr "À¸À®¤¹¤ë¸°¤Î·¿¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
1332
1333 #: g10/card-util.c:1235 g10/card-util.c:1312
1334 msgid "   (1) Signature key\n"
1335 msgstr "   (1) ½ð̾¸°\n"
1336
1337 #: g10/card-util.c:1236 g10/card-util.c:1314
1338 msgid "   (2) Encryption key\n"
1339 msgstr "   (2) °Å¹æ²½¸°\n"
1340
1341 #: g10/card-util.c:1237 g10/card-util.c:1316
1342 msgid "   (3) Authentication key\n"
1343 msgstr "   (3) Ç§¾Ú¸°\n"
1344
1345 #: g10/card-util.c:1253 g10/card-util.c:1332 g10/keyedit.c:945
1346 #: g10/keygen.c:1602 g10/keygen.c:1630 g10/keygen.c:1704 g10/revoke.c:685
1347 msgid "Invalid selection.\n"
1348 msgstr "̵¸ú¤ÊÁªÂò¤Ç¤¹¡£\n"
1349
1350 #: g10/card-util.c:1309
1351 msgid "Please select where to store the key:\n"
1352 msgstr "¸°¤ÎÊݴɾì½ê¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
1353
1354 #: g10/card-util.c:1344
1355 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1356 msgstr "̤ÃΤθ°Êݸ¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
1357
1358 #: g10/card-util.c:1349
1359 msgid "secret parts of key are not available\n"
1360 msgstr "¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
1361
1362 #: g10/card-util.c:1354
1363 msgid "secret key already stored on a card\n"
1364 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Ï¤â¤¦¥«¡¼¥É¤ËÊݴɤ·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
1365
1366 #: g10/card-util.c:1423 g10/keyedit.c:1380
1367 msgid "quit this menu"
1368 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½ªÎ»"
1369
1370 #: g10/card-util.c:1425
1371 msgid "show admin commands"
1372 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤òɽ¼¨"
1373
1374 #: g10/card-util.c:1426 g10/keyedit.c:1383
1375 msgid "show this help"
1376 msgstr "¤³¤Î¥Ø¥ë¥×¤òɽ¼¨"
1377
1378 #: g10/card-util.c:1428
1379 msgid "list all available data"
1380 msgstr "Á´Í­¸ú¥Ç¡¼¥¿¤òɽ¼¨"
1381
1382 #: g10/card-util.c:1431
1383 msgid "change card holder's name"
1384 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤Î̾Á°¤ÎÊѹ¹"
1385
1386 #: g10/card-util.c:1432
1387 msgid "change URL to retrieve key"
1388 msgstr "¸°¤òõº÷¤¹¤ëURL¤ÎÊѹ¹"
1389
1390 #: g10/card-util.c:1433
1391 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1392 msgstr "¥«¡¼¥ÉURL¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¸°¤Î°ú¤­½Ð¤·"
1393
1394 #: g10/card-util.c:1434
1395 msgid "change the login name"
1396 msgstr "¥í¥°¥¤¥ó̾¤ÎÊѹ¹"
1397
1398 #: g10/card-util.c:1435
1399 msgid "change the language preferences"
1400 msgstr "¸À¸ìÁª¹¥¤ÎÊѹ¹"
1401
1402 #: g10/card-util.c:1436
1403 msgid "change card holder's sex"
1404 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤ÎÀ­Ê̤ÎÊѹ¹"
1405
1406 #: g10/card-util.c:1437
1407 msgid "change a CA fingerprint"
1408 msgstr "CA»ØÌæ¤ÎÊѹ¹"
1409
1410 #: g10/card-util.c:1438
1411 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1412 msgstr "½ð̾¶¯À©PIN¥Õ¥é¥°¤òȿž"
1413
1414 #: g10/card-util.c:1439
1415 msgid "generate new keys"
1416 msgstr "¿·¤·¤¤¸°·²¤òÀ¸À®"
1417
1418 #: g10/card-util.c:1440
1419 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1420 msgstr "PIN¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î²ò½ü¤äÊѹ¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼"
1421
1422 #: g10/card-util.c:1441
1423 msgid "verify the PIN and list all data"
1424 msgstr ""
1425
1426 #: g10/card-util.c:1442
1427 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1428 msgstr ""
1429
1430 #: g10/card-util.c:1564 g10/keyedit.c:1654
1431 msgid "Command> "
1432 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É> "
1433
1434 #: g10/card-util.c:1607
1435 msgid "Admin-only command\n"
1436 msgstr "´ÉÍýÀìÍÑ¥³¥Þ¥ó¥É\n"
1437
1438 #: g10/card-util.c:1638
1439 msgid "Admin commands are allowed\n"
1440 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
1441
1442 #: g10/card-util.c:1640
1443 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1444 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
1445
1446 #: g10/card-util.c:1726 g10/keyedit.c:2277
1447 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1448 msgstr "̵¸ú¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É (¡Èhelp¡É¤ò»²¾È)\n"
1449
1450 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
1451 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1452 msgstr "¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç--output¤Ïµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó\n"
1453
1454 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3969 g10/keyring.c:380 g10/keyring.c:667
1455 #, c-format
1456 msgid "can't open `%s'\n"
1457 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
1458
1459 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3435 g10/keyserver.c:1729
1460 #: g10/revoke.c:226
1461 #, c-format
1462 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1463 msgstr "¸°¡È%s¡É¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1464
1465 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2417 g10/keyserver.c:1743
1466 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1467 #, c-format
1468 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1469 msgstr "¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
1470
1471 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1472 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1473 msgstr "(¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢»ØÌæ¤Ç¸°¤ò»ØÄê)\n"
1474
1475 #: g10/delkey.c:133
1476 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1477 msgstr "¡È--yes¡É¤Î¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥Á¡¦¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1478
1479 #: g10/delkey.c:145
1480 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1481 msgstr "¤³¤Î¸°¤ò¸°Îؤ«¤éºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1482
1483 #: g10/delkey.c:153
1484 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1485 msgstr "¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¸°¤Ç¤¹! ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1486
1487 #: g10/delkey.c:163
1488 #, c-format
1489 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1490 msgstr "¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Îºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1491
1492 #: g10/delkey.c:173
1493 msgid "ownertrust information cleared\n"
1494 msgstr "½êÍ­¼Ô¿®ÍѾðÊó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Þ¤·¤¿\n"
1495
1496 #: g10/delkey.c:204
1497 #, c-format
1498 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1499 msgstr "¤³¤Î¸ø³«¸°¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÈëÌ©¸°¡È%s¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹!\n"
1500
1501 #: g10/delkey.c:206
1502 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1503 msgstr "¤Þ¤º¡È--delete-secret-keys¡É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤³¤ì¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1504
1505 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1266
1506 #, c-format
1507 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1508 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
1509
1510 #: g10/encode.c:232
1511 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1512 msgstr "S2K¥â¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÂоÎESK¥Ñ¥±¥Ã¥È¤ò»È¤¨¤Þ¤»¤ó\n"
1513
1514 #: g10/encode.c:246
1515 #, c-format
1516 msgid "using cipher %s\n"
1517 msgstr "%s°Å¹æË¡¤ò»È¤¤¤Þ¤¹\n"
1518
1519 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1520 #, c-format
1521 msgid "`%s' already compressed\n"
1522 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¤â¤¦°µ½ÌºÑ¤ß¤Ç¤¹\n"
1523
1524 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:561
1525 #, c-format
1526 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1527 msgstr "·Ù¹ð: ¡Ö%s¡×¤Ï¶õ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹\n"
1528
1529 #: g10/encode.c:485
1530 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1531 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï2048¥Ó¥Ã¥È°Ê²¼¤ÎRSA¸°¤Ç°Å¹æ²½¤·¤«¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1532
1533 #: g10/encode.c:510
1534 #, c-format
1535 msgid "reading from `%s'\n"
1536 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤éÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
1537
1538 #: g10/encode.c:541
1539 msgid ""
1540 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1541 msgstr "°Å¹æ²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤ÏÁ´ÉôIDEA°Å¹æ¤ò»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1542
1543 #: g10/encode.c:559
1544 #, c-format
1545 msgid ""
1546 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1547 msgstr "·Ù¹ð: ÂоΰŹæË¡ %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
1548
1549 #: g10/encode.c:655 g10/sign.c:936
1550 #, c-format
1551 msgid ""
1552 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1553 "preferences\n"
1554 msgstr "·Ù¹ð: °µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
1555
1556 #: g10/encode.c:751
1557 #, c-format
1558 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1559 msgstr "ÂоΰŹæË¡ %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
1560
1561 #: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:862
1562 #, c-format
1563 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1564 msgstr "%s¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1565
1566 #: g10/encode.c:848
1567 #, c-format
1568 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1569 msgstr "%s/%s°Å¹æ²½ ¼õ¿®¼Ô:¡È%s¡É\n"
1570
1571 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1572 #, c-format
1573 msgid "%s encrypted data\n"
1574 msgstr "%s°Å¹æ²½ºÑ¤ß¥Ç¡¼¥¿\n"
1575
1576 #: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
1577 #, c-format
1578 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1579 msgstr "̤ÃΤΥ¢¥ë¥´¥ê¥º¥à%d¤Ë¤è¤ë°Å¹æ²½\n"
1580
1581 #: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
1582 msgid ""
1583 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1584 msgstr "·Ù¹ð: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÂоΰŹæË¡¤Î¼å¤¤¸°¤Ç°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
1585
1586 #: g10/encr-data.c:145
1587 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1588 msgstr "°Å¹æ²½¥Ñ¥±¥Ã¥È¤Î¼è°·¤¤¤Ç¾ã³²\n"
1589
1590 #: g10/exec.c:49
1591 msgid "no remote program execution supported\n"
1592 msgstr "±ó³Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â¹Ô¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
1593
1594 #: g10/exec.c:313
1595 msgid ""
1596 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1597 msgstr ""
1598 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îµö²Ä¥â¡¼¥É¤¬¡¢°ÂÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢\n"
1599 "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ï¡¢»ÈÍѶػߤǤ¹¡£\n"
1600
1601 #: g10/exec.c:343
1602 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1603 msgstr ""
1604 "¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤À¤È¡¢³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ë¤Ï¡¢°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬É¬ÍפǤ¹\n"
1605
1606 #: g10/exec.c:421
1607 #, c-format
1608 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1609 msgstr "¡Ö%s¡×¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1610
1611 #: g10/exec.c:424
1612 #, c-format
1613 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1614 msgstr "¥·¥§¥ë¡Ö%s¡×¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1615
1616 #: g10/exec.c:509
1617 #, c-format
1618 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1619 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¨¥é¡¼: %s\n"
1620
1621 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1622 msgid "unnatural exit of external program\n"
1623 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤Ë½ªÎ»\n"
1624
1625 #: g10/exec.c:535
1626 msgid "unable to execute external program\n"
1627 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1628
1629 #: g10/exec.c:552
1630 #, c-format
1631 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1632 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î±þÅú¤òÆɤ߽Ф»¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1633
1634 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1635 #, c-format
1636 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1637 msgstr "·Ù¹ð: °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó (%s) ¡Ö%s¡×: %s\n"
1638
1639 #: g10/exec.c:609
1640 #, c-format
1641 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1642 msgstr "·Ù¹ð: °ì»þ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1643
1644 #: g10/export.c:61
1645 #, fuzzy
1646 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1647 msgstr "½ð̾¤Ï¡¢¼º¸úÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
1648
1649 #: g10/export.c:63
1650 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1651 msgstr ""
1652
1653 #: g10/export.c:65
1654 #, fuzzy
1655 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1656 msgstr "¡È%s¡ÉÍѤμº¸ú¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1657
1658 #: g10/export.c:67
1659 #, fuzzy
1660 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1661 msgstr "Éû¸°¤Î¼º¸ú"
1662
1663 #: g10/export.c:69
1664 #, fuzzy
1665 msgid "remove unusable parts from key during export"
1666 msgstr "»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤ÈëÌ©¸°¤Ç¤¹"
1667
1668 #: g10/export.c:71
1669 msgid "remove as much as possible from key during export"
1670 msgstr ""
1671
1672 #: g10/export.c:73
1673 msgid "export keys in an S-expression based format"
1674 msgstr ""
1675
1676 #: g10/export.c:338
1677 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1678 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Î½ñ½Ð¤·¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹\n"
1679
1680 #: g10/export.c:367
1681 #, c-format
1682 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1683 msgstr "¸°%s: Êݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1684
1685 #: g10/export.c:375
1686 #, c-format
1687 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1688 msgstr "¸°%s: PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1689
1690 #: g10/export.c:386
1691 #, fuzzy, c-format
1692 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1693 msgstr "¸°%s: Éû¸°½ð̾¤Î¾ì½ê¤¬¡¢¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1694
1695 #: g10/export.c:537
1696 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1697 msgstr ""
1698
1699 #: g10/export.c:560
1700 #, fuzzy, c-format
1701 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1702 msgstr "¸°¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1703
1704 #: g10/export.c:584
1705 #, c-format
1706 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1707 msgstr "·Ù¹ð: ÈëÌ©¸°%s¤Ë¤Ï¡¢Ã±½ã¤ÊSK¥Á¥§¥Ã¥¯¥µ¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1708
1709 #: g10/export.c:633
1710 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1711 msgstr "·Ù¹ð: ²¿¤â½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
1712
1713 #: g10/getkey.c:152
1714 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1715 msgstr "pk¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬Â¿¤¹¤®¤Þ¤¹ - »ÈÍѶػß\n"
1716
1717 #: g10/getkey.c:175
1718 msgid "[User ID not found]"
1719 msgstr "[¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó]"
1720
1721 #: g10/getkey.c:1113
1722 #, c-format
1723 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1724 msgstr ""
1725
1726 #: g10/getkey.c:1118
1727 #, fuzzy, c-format
1728 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1729 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
1730
1731 #: g10/getkey.c:1120
1732 #, fuzzy
1733 msgid "No fingerprint"
1734 msgstr "CA¤Î»ØÌæ: "
1735
1736 #: g10/getkey.c:1930
1737 #, c-format
1738 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1739 msgstr "--allow-non-selfsigned-uid¤ÇÍ­¸ú¤Ë¤µ¤ì¤¿Ìµ¸ú¤Ê¸°%s¤Ç¤¹\n"
1740
1741 #: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3760
1742 #, c-format
1743 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1744 msgstr "¸ø³«Éû¸°%s¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÈëÌ©Éû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó - Ìµ»ë\n"
1745
1746 #: g10/getkey.c:2769
1747 #, fuzzy, c-format
1748 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1749 msgstr "Éû¸°%s¤ò¼ç¸°%s¤ËÂåÍѤ·¤Þ¤¹\n"
1750
1751 #: g10/getkey.c:2816
1752 #, c-format
1753 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1754 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤Î¤Ê¤¤ÈëÌ©¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1755
1756 #: g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:185 tools/gpgconf.c:59
1757 msgid ""
1758 "@Commands:\n"
1759 " "
1760 msgstr ""
1761 "@¥³¥Þ¥ó¥É:\n"
1762 " "
1763
1764 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:187
1765 #, fuzzy
1766 msgid "make a signature"
1767 msgstr "¿®Íѽð̾¤òºîÀ®"
1768
1769 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:188
1770 #, fuzzy
1771 msgid "make a clear text signature"
1772 msgstr "|[¥Õ¥¡¥¤¥ë]|¥¯¥ê¥¢½ð̾¤òºîÀ®"
1773
1774 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:189
1775 msgid "make a detached signature"
1776 msgstr "ʬΥ½ð̾¤òºîÀ®"
1777
1778 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:190
1779 msgid "encrypt data"
1780 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤ò°Å¹æ²½"
1781
1782 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:191
1783 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1784 msgstr "°Å¹æ²½¤Ë¤ÏÂоΰŹæË¡¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ"
1785
1786 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:192
1787 msgid "decrypt data (default)"
1788 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤òÉü¹æ (´ûÄê)"
1789
1790 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:193
1791 msgid "verify a signature"
1792 msgstr "½ð̾¤ò¸¡¾Ú"
1793
1794 #: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:195
1795 msgid "list keys"
1796 msgstr "¸°¤Î°ìÍ÷"
1797
1798 #: g10/gpg.c:385
1799 msgid "list keys and signatures"
1800 msgstr "¸°¤È½ð̾¤Î°ìÍ÷"
1801
1802 #: g10/gpg.c:386
1803 msgid "list and check key signatures"
1804 msgstr "¸°½ð̾¤Î¸¡ºº¤È°ìÍ÷"
1805
1806 #: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:200
1807 msgid "list keys and fingerprints"
1808 msgstr "¸°¤È»ØÌæ¤Î°ìÍ÷"
1809
1810 #: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:198
1811 msgid "list secret keys"
1812 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Î°ìÍ÷"
1813
1814 #: g10/gpg.c:389
1815 msgid "generate a new key pair"
1816 msgstr "¿·¤·¤¤¸°ÂФòÀ¸À®"
1817
1818 #: g10/gpg.c:391 sm/gpgsm.c:203
1819 msgid "remove keys from the public keyring"
1820 msgstr "¸ø³«¸°Îؤ«¤é¸°·²¤òºï½ü"
1821
1822 #: g10/gpg.c:393
1823 msgid "remove keys from the secret keyring"
1824 msgstr "ÈëÌ©¸°Îؤ«¤é¸°·²¤òºï½ü"
1825
1826 #: g10/gpg.c:394
1827 msgid "sign a key"
1828 msgstr "¸°¤Ë½ð̾"
1829
1830 #: g10/gpg.c:395
1831 msgid "sign a key locally"
1832 msgstr "¸°¤ØÆâÉôŪ¤Ë½ð̾"
1833
1834 #: g10/gpg.c:396
1835 msgid "sign or edit a key"
1836 msgstr "¸°¤Ø¤Î½ð̾¤äÊÔ½¸"
1837
1838 #: g10/gpg.c:397
1839 msgid "generate a revocation certificate"
1840 msgstr "¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òÀ¸À®"
1841
1842 #: g10/gpg.c:399
1843 msgid "export keys"
1844 msgstr "¸°¤ò½ñ¤­½Ð¤¹"
1845
1846 #: g10/gpg.c:400 sm/gpgsm.c:204
1847 msgid "export keys to a key server"
1848 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸°¤ò½ñ¤­½Ð¤¹"
1849
1850 #: g10/gpg.c:401 sm/gpgsm.c:205
1851 msgid "import keys from a key server"
1852 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¸°¤òÆɤ߹þ¤à"
1853
1854 #: g10/gpg.c:403
1855 msgid "search for keys on a key server"
1856 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸°¤ò¸¡º÷¤¹¤ë"
1857
1858 #: g10/gpg.c:405
1859 msgid "update all keys from a keyserver"
1860 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¸°¤òÁ´Éô¹¹¿·¤¹¤ë"
1861
1862 #: g10/gpg.c:410
1863 msgid "import/merge keys"
1864 msgstr "¸°¤ÎÆɹþ¤ß/Ê»¹ç"
1865
1866 #: g10/gpg.c:413
1867 msgid "print the card status"
1868 msgstr "¥«¡¼¥É¾õÂÖ¤òɽ¼¨"
1869
1870 #: g10/gpg.c:414
1871 msgid "change data on a card"
1872 msgstr "¥«¡¼¥É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÊѹ¹"
1873
1874 #: g10/gpg.c:415
1875 msgid "change a card's PIN"
1876 msgstr "¥«¡¼¥É¤ÎPIN¤òÊѹ¹"
1877
1878 #: g10/gpg.c:424
1879 msgid "update the trust database"
1880 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¹¹¿·"
1881
1882 #: g10/gpg.c:431
1883 #, fuzzy
1884 msgid "print message digests"
1885 msgstr "|¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à [¥Õ¥¡¥¤¥ë]|¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Í×Ìó¤òɽ¼¨"
1886
1887 #: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:210
1888 msgid "run in server mode"
1889 msgstr ""
1890
1891 #: g10/gpg.c:436 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:226
1892 #: tools/gpg-connect-agent.c:67 tools/gpgconf.c:76 tools/symcryptrun.c:157
1893 msgid ""
1894 "@\n"
1895 "Options:\n"
1896 " "
1897 msgstr ""
1898 "@\n"
1899 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó:\n"
1900 " "
1901
1902 #: g10/gpg.c:438 sm/gpgsm.c:228
1903 msgid "create ascii armored output"
1904 msgstr "ASCII·Á¼°¤ÎÊñÁõ¤òºîÀ®"
1905
1906 #: g10/gpg.c:441 sm/gpgsm.c:241
1907 #, fuzzy
1908 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1909 msgstr "|̾Á°|¡Ö̾Á°¡×ÍѤ˰Ź沽"
1910
1911 #: g10/gpg.c:454 sm/gpgsm.c:278
1912 #, fuzzy
1913 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1914 msgstr ""
1915 "½ð̾¤äÉü¹æ¤Ë¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼id\n"
1916 "¤ò»ÈÍÑ"
1917
1918 #: g10/gpg.c:457
1919 #, fuzzy
1920 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1921 msgstr ""
1922 "|N|°µ½Ì¥ì¥Ù¥ë¤òN¤ËÀßÄê\n"
1923 "(0¤ÏÈó°µ½Ì)"
1924
1925 #: g10/gpg.c:463
1926 msgid "use canonical text mode"
1927 msgstr "Àµ½à¥Æ¥­¥¹¥È¡¦¥â¡¼¥É¤ò»ÈÍÑ"
1928
1929 #: g10/gpg.c:480 sm/gpgsm.c:280
1930 #, fuzzy
1931 msgid "|FILE|write output to FILE"
1932 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
1933
1934 #: g10/gpg.c:496 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:291 tools/gpgconf.c:81
1935 msgid "do not make any changes"
1936 msgstr "̵Êѹ¹"
1937
1938 #: g10/gpg.c:497
1939 msgid "prompt before overwriting"
1940 msgstr "¾å½ñ¤­Á°¤Ë³Îǧ"
1941
1942 #: g10/gpg.c:549
1943 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1944 msgstr "¸·Ì©¤ÊOpenPGP¤Î¿¶Éñ¤òºÎÍÑ"
1945
1946 #: g10/gpg.c:580 sm/gpgsm.c:335
1947 msgid ""
1948 "@\n"
1949 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1950 msgstr ""
1951 "@\n"
1952 "(¥³¥Þ¥ó¥É¤È¥ª¥×¥·¥ç¥óÁ´Éô¤Î°ìÍ÷¤Ï¡¢\n"
1953 "¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¦¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤)\n"
1954
1955 #: g10/gpg.c:583 sm/gpgsm.c:338
1956 msgid ""
1957 "@\n"
1958 "Examples:\n"
1959 "\n"
1960 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1961 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1962 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1963 " --list-keys [names]        show keys\n"
1964 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1965 msgstr ""
1966 "@\n"
1967 "Îã:\n"
1968 "\n"
1969 " -se -r Bob [¥Õ¥¡¥¤¥ë]      ½ð̾¤È¥æ¡¼¥¶¡¼Bob¤Ø¤Î°Å¹æ²½\n"
1970 " --clearsign [¥Õ¥¡¥¤¥ë]     ¥¯¥ê¥¢½ð̾¤òºîÀ®\n"
1971 " --detach-sign [¥Õ¥¡¥¤¥ë]   Ê¬Î¥½ð̾¤òºîÀ®\n"
1972 " --list-keys [̾Á°]         ¸°¤òɽ¼¨\n"
1973 " --fingerprint [̾Á°]       »ØÌæ¤òɽ¼¨\n"
1974
1975 #: g10/gpg.c:808 g10/gpgv.c:114
1976 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1977 msgstr "¥Ð¥°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é <gnupg-bugs@gnu.org> ¤Þ¤Ç¤´Êó¹ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1978
1979 #: g10/gpg.c:831
1980 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1981 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
1982
1983 #: g10/gpg.c:834
1984 msgid ""
1985 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1986 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1987 "default operation depends on the input data\n"
1988 msgstr ""
1989 "½ñ¼°: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë]\n"
1990 "½ð̾¡¢¸¡ºº¡¢°Å¹æ²½¤äÉü¹æ\n"
1991 "´ûÄê¤ÎÁàºî¤Ï¡¢ÆþÎϥǡ¼¥¿¤Ë°Í¸\n"
1992
1993 #: g10/gpg.c:845 sm/gpgsm.c:537
1994 msgid ""
1995 "\n"
1996 "Supported algorithms:\n"
1997 msgstr ""
1998 "\n"
1999 "¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à:\n"
2000
2001 #: g10/gpg.c:848
2002 msgid "Pubkey: "
2003 msgstr "¸ø³«¸°: "
2004
2005 #: g10/gpg.c:855 g10/keyedit.c:2343
2006 msgid "Cipher: "
2007 msgstr "°Å¹æË¡: "
2008
2009 #: g10/gpg.c:862
2010 msgid "Hash: "
2011 msgstr "¥Ï¥Ã¥·¥å: "
2012
2013 #: g10/gpg.c:869 g10/keyedit.c:2388
2014 msgid "Compression: "
2015 msgstr "°µ½Ì: "
2016
2017 #: g10/gpg.c:939
2018 msgid "usage: gpg [options] "
2019 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] "
2020
2021 #: g10/gpg.c:1115 sm/gpgsm.c:676
2022 msgid "conflicting commands\n"
2023 msgstr "ÂÐΩ¤¹¤ë¥³¥Þ¥ó¥É\n"
2024
2025 #: g10/gpg.c:1133
2026 #, c-format
2027 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
2028 msgstr "=µ­¹æ¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×ÄêµÁ¡Ö%s¡×Æâ¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2029
2030 #: g10/gpg.c:1330
2031 #, c-format
2032 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
2033 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
2034
2035 #: g10/gpg.c:1333
2036 #, c-format
2037 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
2038 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
2039
2040 #: g10/gpg.c:1336
2041 #, c-format
2042 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
2043 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
2044
2045 #: g10/gpg.c:1342
2046 #, c-format
2047 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
2048 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
2049
2050 #: g10/gpg.c:1345
2051 #, c-format
2052 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
2053 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
2054
2055 #: g10/gpg.c:1348
2056 #, c-format
2057 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
2058 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
2059
2060 #: g10/gpg.c:1354
2061 #, c-format
2062 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
2063 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
2064
2065 #: g10/gpg.c:1357
2066 #, c-format
2067 msgid ""
2068 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
2069 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
2070
2071 #: g10/gpg.c:1360
2072 #, c-format
2073 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
2074 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
2075
2076 #: g10/gpg.c:1366
2077 #, c-format
2078 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
2079 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
2080
2081 #: g10/gpg.c:1369
2082 #, c-format
2083 msgid ""
2084 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
2085 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
2086
2087 #: g10/gpg.c:1372
2088 #, c-format
2089 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
2090 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
2091
2092 #: g10/gpg.c:1551
2093 #, c-format
2094 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
2095 msgstr "̤ÃΤι½À®¹àÌÜ¡Ö%s¡×\n"
2096
2097 #: g10/gpg.c:1651
2098 msgid "display photo IDs during key listings"
2099 msgstr ""
2100
2101 #: g10/gpg.c:1653
2102 msgid "show policy URLs during signature listings"
2103 msgstr ""
2104
2105 #: g10/gpg.c:1655
2106 #, fuzzy
2107 msgid "show all notations during signature listings"
2108 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2109
2110 #: g10/gpg.c:1657
2111 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2112 msgstr ""
2113
2114 #: g10/gpg.c:1661
2115 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2116 msgstr ""
2117
2118 #: g10/gpg.c:1663
2119 #, fuzzy
2120 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2121 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
2122
2123 #: g10/gpg.c:1665
2124 msgid "show user ID validity during key listings"
2125 msgstr ""
2126
2127 #: g10/gpg.c:1667
2128 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2129 msgstr ""
2130
2131 #: g10/gpg.c:1669
2132 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2133 msgstr ""
2134
2135 #: g10/gpg.c:1671
2136 #, fuzzy
2137 msgid "show the keyring name in key listings"
2138 msgstr "ÈëÌ©¸°¤È¸ø³«¸°¤Î°ìÍ÷¤Îȿž"
2139
2140 #: g10/gpg.c:1673
2141 #, fuzzy
2142 msgid "show expiration dates during signature listings"
2143 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2144
2145 #: g10/gpg.c:1834
2146 #, c-format
2147 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2148 msgstr "Ãí°Õ: ÀΡ¢´ûÄê¤À¤Ã¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Ìµ»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹\n"
2149
2150 #: g10/gpg.c:1926
2151 #, c-format
2152 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2153 msgstr ""
2154
2155 #: g10/gpg.c:2309 g10/gpg.c:2995 g10/gpg.c:3007
2156 #, c-format
2157 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2158 msgstr "Ãí°Õ: ÉáÄÌ%s¤Ï»È¤¤¤Þ¤»¤ó!\n"
2159
2160 #: g10/gpg.c:2490 g10/gpg.c:2502
2161 #, fuzzy, c-format
2162 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2163 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2164
2165 #: g10/gpg.c:2584
2166 #, c-format
2167 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2168 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2169
2170 #: g10/gpg.c:2607 g10/gpg.c:2802 g10/keyedit.c:4118
2171 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2172 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎURL¤ò²òÀÏÉÔǽ\n"
2173
2174 #: g10/gpg.c:2619
2175 #, c-format
2176 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2177 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2178
2179 #: g10/gpg.c:2622
2180 msgid "invalid keyserver options\n"
2181 msgstr "̵¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2182
2183 #: g10/gpg.c:2629
2184 #, c-format
2185 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2186 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤ÊÆɹþ¤ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2187
2188 #: g10/gpg.c:2632
2189 msgid "invalid import options\n"
2190 msgstr "̵¸ú¤ÊÆɹþ¤ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2191
2192 #: g10/gpg.c:2639
2193 #, c-format
2194 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2195 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê½ñ½Ð¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2196
2197 #: g10/gpg.c:2642
2198 msgid "invalid export options\n"
2199 msgstr "̵¸ú¤Ê½ñ½Ð¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2200
2201 #: g10/gpg.c:2649
2202 #, c-format
2203 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2204 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê°ìÍ÷¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2205
2206 #: g10/gpg.c:2652
2207 msgid "invalid list options\n"
2208 msgstr "̵¸ú¤Ê°ìÍ÷¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2209
2210 #: g10/gpg.c:2660
2211 msgid "display photo IDs during signature verification"
2212 msgstr ""
2213
2214 #: g10/gpg.c:2662
2215 msgid "show policy URLs during signature verification"
2216 msgstr ""
2217
2218 #: g10/gpg.c:2664
2219 #, fuzzy
2220 msgid "show all notations during signature verification"
2221 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2222
2223 #: g10/gpg.c:2666
2224 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2225 msgstr ""
2226
2227 #: g10/gpg.c:2670
2228 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2229 msgstr ""
2230
2231 #: g10/gpg.c:2672
2232 #, fuzzy
2233 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2234 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
2235
2236 #: g10/gpg.c:2674
2237 #, fuzzy
2238 msgid "show user ID validity during signature verification"
2239 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2240
2241 #: g10/gpg.c:2676
2242 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2243 msgstr ""
2244
2245 #: g10/gpg.c:2678
2246 #, fuzzy
2247 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2248 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2249
2250 #: g10/gpg.c:2680
2251 msgid "validate signatures with PKA data"
2252 msgstr ""
2253
2254 #: g10/gpg.c:2682
2255 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2256 msgstr ""
2257
2258 #: g10/gpg.c:2689
2259 #, c-format
2260 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2261 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2262
2263 #: g10/gpg.c:2692
2264 msgid "invalid verify options\n"
2265 msgstr "̵¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2266
2267 #: g10/gpg.c:2699
2268 #, c-format
2269 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2270 msgstr "exec-path¤ò%s¤ËÀßÄêÉÔǽ\n"
2271
2272 #: g10/gpg.c:2874
2273 #, fuzzy, c-format
2274 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2275 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2276
2277 #: g10/gpg.c:2877
2278 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2279 msgstr ""
2280
2281 #: g10/gpg.c:2984 sm/gpgsm.c:1389
2282 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2283 msgstr "·Ù¹ð: ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥³¥¢¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹!\n"
2284
2285 #: g10/gpg.c:2988
2286 #, c-format
2287 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2288 msgstr "·Ù¹ð: %s¤Ï%s¤è¤êÍ¥Àè\n"
2289
2290 #: g10/gpg.c:2997
2291 #, c-format
2292 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2293 msgstr "%s¤Ï%s¤È¤È¤â¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!\n"
2294
2295 #: g10/gpg.c:3000
2296 #, c-format
2297 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2298 msgstr "%s¤Ï%s¤È¤È¤â¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â̵°ÕÌ£¤Ç¤¹!\n"
2299
2300 #: g10/gpg.c:3015
2301 #, fuzzy, c-format
2302 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2303 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¥¹¥¿¥Ö¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
2304
2305 #: g10/gpg.c:3029
2306 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2307 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏʬΥ½ð̾¤«¥¯¥ê¥¢½ð̾¤À¤±¤·¤«¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2308
2309 #: g10/gpg.c:3035
2310 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2311 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï½ð̾¤È°Å¹æ²½¤òƱ»þ¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2312
2313 #: g10/gpg.c:3041
2314 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2315 msgstr "--pgp2¤ò»ØÄꤷ¤¿¤é¡¢(¥Ñ¥¤¥×¤Ç¤Ê¤¯) ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤻ¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2316
2317 #: g10/gpg.c:3054
2318 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2319 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸°Å¹æ²½¤Ç¤Ï¡¢IDEA°Å¹æË¡¤¬É¬ÍפǤ¹\n"
2320
2321 #: g10/gpg.c:3120 g10/gpg.c:3144 sm/gpgsm.c:1461
2322 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2323 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2324
2325 #: g10/gpg.c:3126 g10/gpg.c:3150 sm/gpgsm.c:1469 sm/gpgsm.c:1475
2326 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2327 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2328
2329 #: g10/gpg.c:3132
2330 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2331 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿°µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2332
2333 #: g10/gpg.c:3138
2334 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2335 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¾ÚÌÀ½ñÍ×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2336
2337 #: g10/gpg.c:3153
2338 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2339 msgstr "completes-needed¤ÏÀµ¤ÎÃͤ¬É¬ÍפǤ¹\n"
2340
2341 #: g10/gpg.c:3155
2342 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2343 msgstr "marginals-needed¤Ï1¤è¤êÂ礭¤ÊÃͤ¬É¬ÍפǤ¹\n"
2344
2345 #: g10/gpg.c:3157
2346 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2347 msgstr "max-cert-depth¤Ï1¤«¤é255¤ÎÈϰϤǤʤ±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2348
2349 #: g10/gpg.c:3159
2350 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2351 msgstr "̵¸ú¤Êdefault-cert-level¡£0¤«1¤«2¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2352
2353 #: g10/gpg.c:3161
2354 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2355 msgstr "̵¸ú¤Êmin-cert-level¡£0¤«1¤«2¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2356
2357 #: g10/gpg.c:3164
2358 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2359 msgstr "Ãí°Õ: Ã±½ã¤ÊS2K¥â¡¼¥É(0)¤Î»ÈÍѤˤ϶¯¤¯È¿ÂФ·¤Þ¤¹\n"
2360
2361 #: g10/gpg.c:3168
2362 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2363 msgstr "̵¸ú¤ÊS2K¥â¡¼¥É¡£0¤«1¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2364
2365 #: g10/gpg.c:3175
2366 msgid "invalid default preferences\n"
2367 msgstr "̵¸ú¤Ê´ûÄê¤ÎÁª¹¥\n"
2368
2369 #: g10/gpg.c:3184
2370 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2371 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍѰŹæË¡¤ÎÁª¹¥\n"
2372
2373 #: g10/gpg.c:3188
2374 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2375 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍÑÍ×Ìó¤ÎÁª¹¥\n"
2376
2377 #: g10/gpg.c:3192
2378 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2379 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍÑ°µ½Ì¤ÎÁª¹¥\n"
2380
2381 #: g10/gpg.c:3225
2382 #, c-format
2383 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2384 msgstr "%s¤Ï%s¤Çµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó\n"
2385
2386 #: g10/gpg.c:3272
2387 #, c-format
2388 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2389 msgstr "°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2390
2391 #: g10/gpg.c:3277
2392 #, c-format
2393 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2394 msgstr "Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2395
2396 #: g10/gpg.c:3282
2397 #, c-format
2398 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2399 msgstr "°µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2400
2401 #: g10/gpg.c:3365
2402 #, c-format
2403 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2404 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î½é´ü²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2405
2406 #: g10/gpg.c:3376
2407 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2408 msgstr "·Ù¹ð: ¸ø³«¸°°Å¹æ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢¼õ¼è¿Í (-r) ¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
2409
2410 #: g10/gpg.c:3397
2411 msgid "--store [filename]"
2412 msgstr "--store [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2413
2414 #: g10/gpg.c:3404
2415 msgid "--symmetric [filename]"
2416 msgstr "--symmetric [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2417
2418 #: g10/gpg.c:3406
2419 #, c-format
2420 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2421 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÂоΰŹæ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2422
2423 #: g10/gpg.c:3416
2424 msgid "--encrypt [filename]"
2425 msgstr "--encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2426
2427 #: g10/gpg.c:3429
2428 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2429 msgstr "--symmetric --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2430
2431 #: g10/gpg.c:3431
2432 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2433 msgstr "--symmetric --encrypt¤ò--s2k-mode 0¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2434
2435 #: g10/gpg.c:3434
2436 #, c-format
2437 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2438 msgstr "--symmetric --encrypt¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2439
2440 #: g10/gpg.c:3452
2441 msgid "--sign [filename]"
2442 msgstr "--sign [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2443
2444 #: g10/gpg.c:3465
2445 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2446 msgstr "--sign --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2447
2448 #: g10/gpg.c:3480
2449 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2450 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2451
2452 #: g10/gpg.c:3482
2453 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2454 msgstr "--symmetric --sign --encrypt¤ò--s2k-mode 0¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2455
2456 #: g10/gpg.c:3485
2457 #, c-format
2458 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2459 msgstr "--symmetric --sign --encrypt¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2460
2461 #: g10/gpg.c:3505
2462 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2463 msgstr "--sign --symmetric [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2464
2465 #: g10/gpg.c:3514
2466 msgid "--clearsign [filename]"
2467 msgstr "--clearsign [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2468
2469 #: g10/gpg.c:3539
2470 msgid "--decrypt [filename]"
2471 msgstr "--decrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2472
2473 #: g10/gpg.c:3547
2474 msgid "--sign-key user-id"
2475 msgstr "--sign-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id"
2476
2477 #: g10/gpg.c:3551
2478 msgid "--lsign-key user-id"
2479 msgstr "--lsign-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id"
2480
2481 #: g10/gpg.c:3572
2482 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2483 msgstr "--edit-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id [¥³¥Þ¥ó¥É]"
2484
2485 #: g10/gpg.c:3664
2486 #, c-format
2487 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2488 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2489
2490 #: g10/gpg.c:3666
2491 #, c-format
2492 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2493 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¼õ¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2494
2495 #: g10/gpg.c:3668
2496 #, c-format
2497 msgid "key export failed: %s\n"
2498 msgstr "¸°¤Î½ñ½Ð¤·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2499
2500 #: g10/gpg.c:3679
2501 #, c-format
2502 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2503 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸¡º÷¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2504
2505 #: g10/gpg.c:3689
2506 #, c-format
2507 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2508 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î²óÉü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2509
2510 #: g10/gpg.c:3740
2511 #, c-format
2512 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2513 msgstr "ÊñÁõ½üµî¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2514
2515 #: g10/gpg.c:3748
2516 #, c-format
2517 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2518 msgstr "ÊñÁõ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2519
2520 #: g10/gpg.c:3838
2521 #, c-format
2522 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2523 msgstr "̵¸ú¤Ê¥Ï¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤Ç¤¹\n"
2524
2525 #: g10/gpg.c:3955
2526 msgid "[filename]"
2527 msgstr "[¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2528
2529 #: g10/gpg.c:3959
2530 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2531 msgstr "³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂǤäƤ¯¤À¤µ¤¤ ...\n"
2532
2533 #: g10/gpg.c:4273
2534 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2535 msgstr "¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¤¿¾ÚÌÀ½ñ¥Ý¥ê¥·¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
2536
2537 #: g10/gpg.c:4275
2538 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2539 msgstr "¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¤¿½ð̾¥Ý¥ê¥·¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
2540
2541 #: g10/gpg.c:4308
2542 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2543 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
2544
2545 #: g10/gpgv.c:74
2546 #, fuzzy
2547 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2548 msgstr "¤³¤Î¸°¤ò¸°Îؤ«¤éºï½ü¤·¤Þ¤¹"
2549
2550 #: g10/gpgv.c:76
2551 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2552 msgstr "Æü»þ¤ÎÌ·½â¤ò·Ù¹ð¤À¤±¤Ë¤·¤Þ¤¹"
2553
2554 #: g10/gpgv.c:78 sm/gpgsm.c:325
2555 msgid "|FD|write status info to this FD"
2556 msgstr ""
2557 "|¥Õ¥¡¥¤¥ëµ­½Ò»Ò|¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ëµ­½Ò»Ò¤Ë¾õÂÖ¤ò\n"
2558 "½ñ¤­¹þ¤à"
2559
2560 #: g10/gpgv.c:117
2561 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2562 msgstr "»È¤¤Êý: gpgv [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
2563
2564 #: g10/gpgv.c:119
2565 msgid ""
2566 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2567 "Check signatures against known trusted keys\n"
2568 msgstr ""
2569 "¹½Ê¸: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë]\n"
2570 "´ûÃΤο®ÍѤ·¤¿¸°¤Ç½ð̾¤ò¸¡ºº\n"
2571
2572 #: g10/helptext.c:72
2573 msgid "No help available"
2574 msgstr "¥Ø¥ë¥×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
2575
2576 #: g10/helptext.c:82
2577 #, c-format
2578 msgid "No help available for `%s'"
2579 msgstr "¡Ö%s¡×¤Î¥Ø¥ë¥×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
2580
2581 #: g10/import.c:94
2582 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2583 msgstr ""
2584
2585 #: g10/import.c:96
2586 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2587 msgstr ""
2588
2589 #: g10/import.c:98
2590 #, fuzzy
2591 msgid "do not update the trustdb after import"
2592 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¹¹¿·"
2593
2594 #: g10/import.c:100
2595 #, fuzzy
2596 msgid "create a public key when importing a secret key"
2597 msgstr "¸ø³«¸°¤ÈÈëÌ©¸°¤¬¾È¹ç¤·¤Þ¤»¤ó!\n"
2598
2599 #: g10/import.c:102
2600 msgid "only accept updates to existing keys"
2601 msgstr ""
2602
2603 #: g10/import.c:104
2604 #, fuzzy
2605 msgid "remove unusable parts from key after import"
2606 msgstr "»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤ÈëÌ©¸°¤Ç¤¹"
2607
2608 #: g10/import.c:106
2609 msgid "remove as much as possible from key after import"
2610 msgstr ""
2611
2612 #: g10/import.c:269
2613 #, c-format
2614 msgid "skipping block of type %d\n"
2615 msgstr "·¿%d¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2616
2617 #: g10/import.c:278
2618 #, c-format
2619 msgid "%lu keys processed so far\n"
2620 msgstr "%lu¸°¤Þ¤Ç½èÍý\n"
2621
2622 #: g10/import.c:295
2623 #, c-format
2624 msgid "Total number processed: %lu\n"
2625 msgstr "    ½èÍý¿ô¤Î¹ç·×: %lu\n"
2626
2627 #: g10/import.c:297
2628 #, c-format
2629 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2630 msgstr "¤È¤Ð¤·¤¿¿·¤·¤¤¸°: %lu\n"
2631
2632 #: g10/import.c:300
2633 #, c-format
2634 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2635 msgstr "  ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ê¤·: %lu\n"
2636
2637 #: g10/import.c:302 sm/import.c:112
2638 #, c-format
2639 msgid "              imported: %lu"
2640 msgstr "          Æɹþ¤ß: %lu"
2641
2642 #: g10/import.c:308 sm/import.c:116
2643 #, c-format
2644 msgid "             unchanged: %lu\n"
2645 msgstr "        Êѹ¹¤Ê¤·: %lu\n"
2646
2647 #: g10/import.c:310
2648 #, c-format
2649 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2650 msgstr "¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID: %lu\n"
2651
2652 #: g10/import.c:312
2653 #, c-format
2654 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2655 msgstr "      ¿·¤·¤¤Éû¸°: %lu\n"
2656
2657 #: g10/import.c:314
2658 #, c-format
2659 msgid "        new signatures: %lu\n"
2660 msgstr "      ¿·¤·¤¤½ð̾: %lu\n"
2661
2662 #: g10/import.c:316
2663 #, c-format
2664 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2665 msgstr "  ¿·¤·¤¤¸°¤Î¼º¸ú: %lu\n"
2666
2667 #: g10/import.c:318 sm/import.c:118
2668 #, c-format
2669 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2670 msgstr "  ÈëÌ©¸°¤ÎÆɽФ·: %lu\n"
2671
2672 #: g10/import.c:320 sm/import.c:120
2673 #, c-format
2674 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2675 msgstr "  ÈëÌ©¸°¤ÎÆɹþ¤ß: %lu\n"
2676
2677 #: g10/import.c:322 sm/import.c:122
2678 #, c-format
2679 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2680 msgstr "  ÌµÊѹ¹¤ÎÈëÌ©¸°: %lu\n"
2681
2682 #: g10/import.c:324 sm/import.c:124
2683 #, c-format
2684 msgid "          not imported: %lu\n"
2685 msgstr "        Ì¤Æɹþ¤ß: %lu\n"
2686
2687 #: g10/import.c:326
2688 #, fuzzy, c-format
2689 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2690 msgstr "¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿½ð̾: %lu\n"
2691
2692 #: g10/import.c:328
2693 #, fuzzy, c-format
2694 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2695 msgstr "  ÈëÌ©¸°¤ÎÆɽФ·: %lu\n"
2696
2697 #: g10/import.c:569
2698 #, fuzzy, c-format
2699 msgid ""
2700 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2701 "algorithms on these user IDs:\n"
2702 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤Ë¤Ï¡¢»ÈÍÑÉԲĤȤ¤¤¦Áª¹¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2703
2704 #: g10/import.c:610
2705 #, c-format
2706 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2707 msgstr "         \"%s\": °Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÁª¹¥ %s\n"
2708
2709 #: g10/import.c:625
2710 #, c-format
2711 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2712 msgstr "         \"%s\": Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤ÎÁª¹¥ %s\n"
2713
2714 #: g10/import.c:637
2715 #, c-format
2716 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2717 msgstr "         \"%s\": °µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÁª¹¥ %s\n"
2718
2719 #: g10/import.c:650
2720 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2721 msgstr "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2722
2723 #: g10/import.c:652
2724 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2725 msgstr ""
2726 "ÀøºßŪ¤Ê¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥àÉÔ°ìÃ×ÌäÂê¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¸°¤òºÆÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
2727
2728 #: g10/import.c:676
2729 #, c-format
2730 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2731 msgstr "°Ê²¼¤Ç¡¢Áª¹¥¤¬¹¹¿·¤Ç¤­¤Þ¤¹: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2732
2733 #: g10/import.c:729 g10/import.c:1137
2734 #, c-format
2735 msgid "key %s: no user ID\n"
2736 msgstr "¸°%s: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2737
2738 #: g10/import.c:758
2739 #, c-format
2740 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2741 msgstr "¸°%s: PKS¤ÎÉû¸°ÊѤ¤ò½¤Éü\n"
2742
2743 #: g10/import.c:773
2744 #, c-format
2745 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2746 msgstr "¸°%s: ¼õÍý¤·¤¿Ì¤¼«¸Ê½ð̾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É\n"
2747
2748 #: g10/import.c:779
2749 #, c-format
2750 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2751 msgstr "¸°%s: Í­¸ú¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2752
2753 #: g10/import.c:781
2754 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2755 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¤»¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦\n"
2756
2757 #: g10/import.c:791 g10/import.c:1261
2758 #, c-format
2759 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2760 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2761
2762 #: g10/import.c:797
2763 #, c-format
2764 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2765 msgstr "¸°%s: ¿·¤·¤¤¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2766
2767 #: g10/import.c:806
2768 #, c-format
2769 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2770 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤Ê¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2771
2772 #: g10/import.c:811 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1111
2773 #, c-format
2774 msgid "writing to `%s'\n"
2775 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ø¤Î½ñ¹þ¤ß\n"
2776
2777 #: g10/import.c:815 g10/import.c:910 g10/import.c:1177 g10/import.c:1322
2778 #: g10/import.c:2431 g10/import.c:2453
2779 #, c-format
2780 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2781 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
2782
2783 #: g10/import.c:834
2784 #, c-format
2785 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2786 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¡È%s¡É¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2787
2788 #: g10/import.c:858
2789 #, c-format
2790 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2791 msgstr "¸°%s: ¤³¤Á¤é¤ÎÊ£À½¤È¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
2792
2793 #: g10/import.c:875 g10/import.c:1279
2794 #, c-format
2795 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2796 msgstr "¸°%s: ¸µ¤Î¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë°ÌÃ֤Ť±¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2797
2798 #: g10/import.c:883 g10/import.c:1286
2799 #, c-format
2800 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2801 msgstr "¸°%s: ¸µ¤Î¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÆɤ߽Ф»¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2802
2803 #: g10/import.c:920
2804 #, c-format
2805 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2806 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò1¸Ä\n"
2807
2808 #: g10/import.c:923
2809 #, c-format
2810 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2811 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä\n"
2812
2813 #: g10/import.c:926
2814 #, c-format
2815 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2816 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò1¸Ä\n"
2817
2818 #: g10/import.c:929
2819 #, c-format
2820 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2821 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò%d¸Ä\n"
2822
2823 #: g10/import.c:932
2824 #, c-format
2825 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2826 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤Éû¸°¤ò1¸Ä\n"
2827
2828 #: g10/import.c:935
2829 #, c-format
2830 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2831 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤Éû¸°¤ò%d¸Ä\n"
2832
2833 #: g10/import.c:938
2834 #, fuzzy, c-format
2835 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2836 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò%d¸Ä\n"
2837
2838 #: g10/import.c:941
2839 #, fuzzy, c-format
2840 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2841 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò%d¸Ä\n"
2842
2843 #: g10/import.c:944
2844 #, fuzzy, c-format
2845 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2846 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä\n"
2847
2848 #: g10/import.c:947
2849 #, fuzzy, c-format
2850 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2851 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä\n"
2852
2853 #: g10/import.c:971
2854 #, c-format
2855 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2856 msgstr "¸°%s:¡È%s¡ÉÊѹ¹¤Ê¤·\n"
2857
2858 #: g10/import.c:1143
2859 #, c-format
2860 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2861 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê°Å¹æË¡%d¤ÎÈëÌ©¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2862
2863 #: g10/import.c:1154
2864 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2865 msgstr "ÈëÌ©¸°¤ÎÆɹþ¤ß¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹\n"
2866
2867 #: g10/import.c:1171 g10/import.c:2446
2868 #, c-format
2869 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2870 msgstr "´ûÄê¤ÎÈëÌ©¸°Îؤ¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2871
2872 #: g10/import.c:1182
2873 #, c-format
2874 msgid "key %s: secret key imported\n"
2875 msgstr "¸°%s: ÈëÌ©¸°¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2876
2877 #: g10/import.c:1212
2878 #, c-format
2879 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2880 msgstr "¸°%s: ¤â¤¦ÈëÌ©¸°Îؤˤ¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2881
2882 #: g10/import.c:1222
2883 #, c-format
2884 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2885 msgstr "¸°%s: ÈëÌ©¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2886
2887 #: g10/import.c:1254
2888 #, c-format
2889 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2890 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó - ¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òŬÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
2891
2892 #: g10/import.c:1297
2893 #, c-format
2894 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2895 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ: %s - µñÈÝ\n"
2896
2897 #: g10/import.c:1329
2898 #, c-format
2899 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2900 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2901
2902 #: g10/import.c:1398
2903 #, c-format
2904 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2905 msgstr "¸°%s: ½ð̾¤ËÂбþ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2906
2907 #: g10/import.c:1413
2908 #, c-format
2909 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2910 msgstr "¸°%s: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ø³«¸°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
2911
2912 #: g10/import.c:1415
2913 #, c-format
2914 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2915 msgstr "¸°%s: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Î¼«¸Ê½ð̾¤¬¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2916
2917 #: g10/import.c:1433
2918 #, c-format
2919 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2920 msgstr "¸°%s: ¸°¤ËÂбþ¤¹¤ëÉû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2921
2922 #: g10/import.c:1444 g10/import.c:1494
2923 #, c-format
2924 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2925 msgstr "¸°%s: ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ø³«¸°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
2926
2927 #: g10/import.c:1446
2928 #, c-format
2929 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2930 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¤ÎÂбþ¤Ç¤¹\n"
2931
2932 #: g10/import.c:1461
2933 #, c-format
2934 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2935 msgstr "¸°%s: Â¿½ÅÉû¸°¤ÎÂбþ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹\n"
2936
2937 #: g10/import.c:1483
2938 #, c-format
2939 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2940 msgstr "¸°%s: ¸°¼º¸ú¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÉû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2941
2942 #: g10/import.c:1496
2943 #, c-format
2944 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2945 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¼º¸ú¤Ç¤¹\n"
2946
2947 #: g10/import.c:1511
2948 #, c-format
2949 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2950 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¤Î¿½Å¼º¸ú¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹\n"
2951
2952 #: g10/import.c:1555
2953 #, c-format
2954 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2955 msgstr "¸°%s: ¤È¤Ð¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É\n"
2956
2957 #: g10/import.c:1576
2958 #, c-format
2959 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2960 msgstr "¸°%s: ¤È¤Ð¤·¤¿Éû¸°\n"
2961
2962 #: g10/import.c:1603
2963 #, c-format
2964 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2965 msgstr "¸°%s: ½ñ½Ð¤·ÉԲĤʽð̾ (¥¯¥é¥¹%02X) - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2966
2967 #: g10/import.c:1613
2968 #, c-format
2969 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2970 msgstr "¸°%s: ¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤¬¸í¤Ã¤ÆÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2971
2972 #: g10/import.c:1630
2973 #, c-format
2974 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2975 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ: %s - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2976
2977 #: g10/import.c:1644
2978 #, c-format
2979 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2980 msgstr "¸°%s: Éû¸°½ð̾¤Î¾ì½ê¤¬¡¢¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2981
2982 #: g10/import.c:1652
2983 #, c-format
2984 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2985 msgstr "¸°%s: Í½´ü¤»¤Ì½ð̾¥¯¥é¥¹ (0x%02X) - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2986
2987 #: g10/import.c:1781
2988 #, c-format
2989 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2990 msgstr "¸°%s: ½ÅÊ£¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î¸¡½Ð - Ê»¹ç\n"
2991
2992 #: g10/import.c:1843
2993 #, c-format
2994 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2995 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤Ï¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹: ¼º¸ú¸°%s¤Î°ú¤­½Ð¤·\n"
2996
2997 #: g10/import.c:1857
2998 #, c-format
2999 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3000 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤Ï¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹: ¼º¸ú¸°%s¤ÏÉԺߡ£\n"
3001
3002 #: g10/import.c:1916
3003 #, c-format
3004 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3005 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄɲÃ\n"
3006
3007 #: g10/import.c:1950
3008 #, c-format
3009 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3010 msgstr "¸°%s: Ä¾Àܸ°½ð̾¤òÄɲÃ\n"
3011
3012 #: g10/import.c:2351
3013 #, fuzzy
3014 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3015 msgstr "¸ø³«¸°¤ÈÈëÌ©¸°¤¬¾È¹ç¤·¤Þ¤»¤ó!\n"
3016
3017 #: g10/import.c:2359
3018 #, fuzzy
3019 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3020 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Ï¤â¤¦¥«¡¼¥É¤ËÊݴɤ·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3021
3022 #: g10/import.c:2361
3023 #, fuzzy
3024 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3025 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Ï¤â¤¦¥«¡¼¥É¤ËÊݴɤ·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3026
3027 #: g10/keydb.c:181
3028 #, c-format
3029 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3030 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
3031
3032 #: g10/keydb.c:187
3033 #, c-format
3034 msgid "keyring `%s' created\n"
3035 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
3036
3037 #: g10/keydb.c:328 g10/keydb.c:331
3038 #, fuzzy, c-format
3039 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3040 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
3041
3042 #: g10/keydb.c:712
3043 #, c-format
3044 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3045 msgstr "¸°ÎØ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎºÆ¹½Ãۤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3046
3047 #: g10/keyedit.c:265
3048 msgid "[revocation]"
3049 msgstr "[¼º¸ú]"
3050
3051 #: g10/keyedit.c:266
3052 msgid "[self-signature]"
3053 msgstr "[¼«¸Ê½ð̾]"
3054
3055 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:396
3056 msgid "1 bad signature\n"
3057 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê½ð̾1¸Ä\n"
3058
3059 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:398
3060 #, c-format
3061 msgid "%d bad signatures\n"
3062 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê½ð̾%d¸Ä\n"
3063
3064 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:400
3065 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3066 msgstr "¸°¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á1¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3067
3068 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:402
3069 #, c-format
3070 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3071 msgstr "¸°¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á%d¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3072
3073 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:404
3074 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3075 msgstr "¥¨¥é¡¼¤Î¤¿¤á1¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3076
3077 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:406
3078 #, c-format
3079 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3080 msgstr "¥¨¥é¡¼¤Î¤¿¤á%d¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3081
3082 #: g10/keyedit.c:356
3083 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3084 msgstr "Í­¸ú¤Ê¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò1¸Ä¸¡½Ð\n"
3085
3086 #: g10/keyedit.c:358
3087 #, c-format
3088 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3089 msgstr "Í­¸ú¤Ê¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä¸¡½Ð\n"
3090
3091 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:262
3092 msgid ""
3093 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3094 "keys\n"
3095 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3096 "etc.)\n"
3097 msgstr ""
3098 "¾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸°¤òÀµ¤·¤¯¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¿®ÍÑÅÙ¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ"
3099 "¤¤\n"
3100 "(¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¤«¤éÆÀ¤¿»ØÌæ¤ò¸¡ºº¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤É¤Ê¤É)\n"
3101
3102 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:274
3103 #, c-format
3104 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3105 msgstr "  %d = ¤¢¤ëÄøÅÙ¿®ÍѤ¹¤ë\n"
3106
3107 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:276
3108 #, c-format
3109 msgid "  %d = I trust fully\n"
3110 msgstr "  %d = ´°Á´¤Ë¿®ÍѤ¹¤ë\n"
3111
3112 #: g10/keyedit.c:438
3113 msgid ""
3114 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3115 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3116 "trust signatures on your behalf.\n"
3117 msgstr ""
3118 "¿®Íѽð̾¤Î¿¼¤µ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3119 "¿¼¤µ¤¬1¤è¤êÂ礭¤¤¤È¡¢½ð̾¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤Ç¿®Íѽð̾¤òºî¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
3120
3121 #: g10/keyedit.c:454
3122 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3123 msgstr "½ð̾¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¥É¥á¡¼¥ó¤«¡¢¤½¤ì¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ïenter¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3124
3125 #: g10/keyedit.c:598
3126 #, c-format
3127 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3128 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3129
3130 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3131 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1773
3132 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3133 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î¸°¤Ë½ð̾¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3134
3135 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3136 #: g10/keyedit.c:1779
3137 msgid "  Unable to sign.\n"
3138 msgstr "  ½ð̾ÉÔǽ¡£\n"
3139
3140 #: g10/keyedit.c:626
3141 #, c-format
3142 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3143 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢Ëþλ¤Ç¤¹¡£"
3144
3145 #: g10/keyedit.c:654
3146 #, c-format
3147 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3148 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼«¸Ê½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
3149
3150 #: g10/keyedit.c:682
3151 #, fuzzy, c-format
3152 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3153 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼«¸Ê½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
3154
3155 #: g10/keyedit.c:684
3156 #, fuzzy
3157 msgid "Sign it? (y/N) "
3158 msgstr "ËÜÅö¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3159
3160 #: g10/keyedit.c:706
3161 #, c-format
3162 msgid ""
3163 "The self-signature on \"%s\"\n"
3164 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3165 msgstr ""
3166 "¡È%s¡É¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¼«¸Ê½ð̾¤Ï¡¢\n"
3167 "PGP 2.x·Á¼°¤Î½ð̾¤Ç¤¹¡£\n"
3168
3169 #: g10/keyedit.c:715
3170 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3171 msgstr "OpenPGP¤Î¼«¸Ê½ð̾¤Ë³Ê¾å¤²¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3172
3173 #: g10/keyedit.c:729
3174 #, c-format
3175 msgid ""
3176 "Your current signature on \"%s\"\n"
3177 "has expired.\n"
3178 msgstr ""
3179 "¡È%s¡É¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£¤Î½ð̾\n"
3180 "¤ÏËþλ¤Ç¤¹¡£\n"
3181
3182 #: g10/keyedit.c:733
3183 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3184 msgstr "¿·¤·¤¤½ð̾¤òȯ¹Ô¤·¡¢´ü¸ÂÀÚ¤ì½ð̾¤È¸ò´¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3185
3186 #: g10/keyedit.c:754
3187 #, c-format
3188 msgid ""
3189 "Your current signature on \"%s\"\n"
3190 "is a local signature.\n"
3191 msgstr ""
3192 "¡È%s¡É¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£¤Î½ð̾\n"
3193 "¤ÏÆâÉô½ð̾¤Ç¤¹¡£\n"
3194
3195 #: g10/keyedit.c:758
3196 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3197 msgstr "½ñ½Ð¤·²Äǽ¤Ê½ð̾¤Ë³Ê¾å¤²¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3198
3199 #: g10/keyedit.c:779
3200 #, c-format
3201 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3202 msgstr "¡È%s¡É¤Ï¸°%s¤Ç¤â¤¦ÆâÉô½ð̾¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3203
3204 #: g10/keyedit.c:782
3205 #, c-format
3206 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3207 msgstr "¡È%s¡É¤Ï¸°%s¤Ç¤â¤¦½ð̾¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3208
3209 #: g10/keyedit.c:787
3210 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3211 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âºÆ½ð̾¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3212
3213 #: g10/keyedit.c:809
3214 #, c-format
3215 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3216 msgstr "¸°%s¤Ç½ð̾¤¹¤Ù¤­¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3217
3218 #: g10/keyedit.c:824
3219 msgid "This key has expired!"
3220 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏËþλ¤Ç¤¹!"
3221
3222 #: g10/keyedit.c:842
3223 #, c-format
3224 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3225 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï%s¤ÇËþλ¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3226
3227 #: g10/keyedit.c:848
3228 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3229 msgstr "Ʊ»þ¤Ë½ð̾¤âËþλ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (Y/n) "
3230
3231 #: g10/keyedit.c:888
3232 msgid ""
3233 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3234 "mode.\n"
3235 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏPGP 2.x¸°¤ÇOpenPGP½ð̾¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3236
3237 #: g10/keyedit.c:890
3238 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3239 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏPGP 2.x¤Ç»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3240
3241 #: g10/keyedit.c:915
3242 msgid ""
3243 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3244 "belongs\n"
3245 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3246 msgstr ""
3247 "½ð̾¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤¬¼ÂºÝ¤Ë¾åµ­¤Î̾Á°¤Î¿Í¤Î¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ\n"
3248 "Ãí°Õ¤·¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¤«? Åú¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡È0¡É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3249
3250 #: g10/keyedit.c:920
3251 #, c-format
3252 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3253 msgstr "   (0) Åú¤¨¤Þ¤»¤ó¡£%s\n"
3254
3255 #: g10/keyedit.c:922
3256 #, c-format
3257 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3258 msgstr "   (1) Á´Á³¡¢¸¡ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£%s\n"
3259
3260 #: g10/keyedit.c:924
3261 #, c-format
3262 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3263 msgstr "   (2) °ì±þ¡¢¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£%s\n"
3264
3265 #: g10/keyedit.c:926
3266 #, c-format
3267 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3268 msgstr "   (3) ¤«¤Ê¤êÃí°Õ¤·¤Æ¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£%s\n"
3269
3270 #: g10/keyedit.c:932
3271 #, fuzzy
3272 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3273 msgstr "ÁªÂò¤Ï? (¾ÜºÙ¤Ï '?' ¤Ç): "
3274
3275 #: g10/keyedit.c:956
3276 #, c-format
3277 msgid ""
3278 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3279 "key \"%s\" (%s)\n"
3280 msgstr ""
3281 "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¸°¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°¡È%s¡É¤Ç½ð̾¤·¤Æ¤è¤¤¤Ç¤¹¤«\n"
3282 "(%s)\n"
3283
3284 #: g10/keyedit.c:963
3285 msgid "This will be a self-signature.\n"
3286 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£\n"
3287
3288 #: g10/keyedit.c:969
3289 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3290 msgstr "·Ù¹ð: ½ð̾¤Ï¡¢½ñ½Ð¤·ÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3291
3292 #: g10/keyedit.c:977
3293 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3294 msgstr "·Ù¹ð: ½ð̾¤Ï¡¢¼º¸úÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3295
3296 #: g10/keyedit.c:987
3297 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3298 msgstr "½ð̾¤Ï¡¢½ñ½Ð¤·ÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
3299
3300 #: g10/keyedit.c:994
3301 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3302 msgstr "½ð̾¤Ï¡¢¼º¸úÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
3303
3304 #: g10/keyedit.c:1001
3305 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3306 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÁ´Á³¡¢¸¡ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3307
3308 #: g10/keyedit.c:1006
3309 msgid "I have checked this key casually.\n"
3310 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï°ì±þ¡¢¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3311
3312 #: g10/keyedit.c:1011
3313 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3314 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÃí°Õ¤·¤Æ¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3315
3316 #: g10/keyedit.c:1021
3317 msgid "Really sign? (y/N) "
3318 msgstr "ËÜÅö¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3319
3320 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4837 g10/keyedit.c:4928 g10/keyedit.c:4992
3321 #: g10/keyedit.c:5053 g10/sign.c:316
3322 #, c-format
3323 msgid "signing failed: %s\n"
3324 msgstr "½ð̾¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3325
3326 #: g10/keyedit.c:1131
3327 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3328 msgstr ""
3329
3330 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3633
3331 msgid "This key is not protected.\n"
3332 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÊݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3333
3334 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3620 g10/revoke.c:538
3335 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3336 msgstr "¼ç¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3337
3338 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3636
3339 #, fuzzy
3340 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3341 msgstr "¼ç¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3342
3343 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3640
3344 msgid "Key is protected.\n"
3345 msgstr "¸°¤ÏÊݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
3346
3347 #: g10/keyedit.c:1186
3348 #, c-format
3349 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3350 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÊÔ½¸¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
3351
3352 #: g10/keyedit.c:1192
3353 msgid ""
3354 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3355 "\n"
3356 msgstr ""
3357 "¤³¤ÎÈëÌ©¸°¤Î¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3358 "\n"
3359
3360 #: g10/keyedit.c:1207 g10/keygen.c:2173
3361 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3362 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤Á¤ã¤ó¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
3363
3364 #: g10/keyedit.c:1212
3365 msgid ""
3366 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3367 "\n"
3368 msgstr ""
3369 "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔɬÍפʤ褦¤Ç¤¹¤¬¡¢\n"
3370 "¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤Ï¡ö¤í¤¯¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ö¹Í¤¨¤Ç¤¹!\n"
3371 "\n"
3372
3373 #: g10/keyedit.c:1215
3374 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3375 msgstr "ËÜÅö¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3376
3377 #: g10/keyedit.c:1296
3378 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3379 msgstr "¸°¤Î½ð̾¤òÀµ¤·¤¤¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹\n"
3380
3381 #: g10/keyedit.c:1382
3382 msgid "save and quit"
3383 msgstr "Êݸ¤·¤Æ½ªÎ»"
3384
3385 #: g10/keyedit.c:1385
3386 #, fuzzy
3387 msgid "show key fingerprint"
3388 msgstr "»ØÌæ¤òɽ¼¨"
3389
3390 #: g10/keyedit.c:1386
3391 msgid "list key and user IDs"
3392 msgstr "¸°¤È¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î°ìÍ÷"
3393
3394 #: g10/keyedit.c:1388
3395 msgid "select user ID N"
3396 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID N¤ÎÁªÂò"
3397
3398 #: g10/keyedit.c:1389
3399 #, fuzzy
3400 msgid "select subkey N"
3401 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID N¤ÎÁªÂò"
3402
3403 #: g10/keyedit.c:1390
3404 #, fuzzy
3405 msgid "check signatures"
3406 msgstr "½ð̾¤Î¼º¸ú"
3407
3408 #: g10/keyedit.c:1395
3409 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3410 msgstr ""
3411
3412 #: g10/keyedit.c:1400
3413 #, fuzzy
3414 msgid "sign selected user IDs locally"
3415 msgstr "¸°¤ØÆâÉôŪ¤Ë½ð̾"
3416
3417 #: g10/keyedit.c:1402
3418 #, fuzzy
3419 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3420 msgstr "¥³¥Ä: ¤Þ¤º½ð̾¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹\n"
3421
3422 #: g10/keyedit.c:1404
3423 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3424 msgstr ""
3425
3426 #: g10/keyedit.c:1408
3427 msgid "add a user ID"
3428 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÄɲÃ"
3429
3430 #: g10/keyedit.c:1410
3431 msgid "add a photo ID"
3432 msgstr "¥Õ¥©¥ÈID¤ÎÄɲÃ"
3433
3434 #: g10/keyedit.c:1412
3435 #, fuzzy
3436 msgid "delete selected user IDs"
3437 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Îºï½ü"
3438
3439 #: g10/keyedit.c:1417
3440 #, fuzzy
3441 msgid "add a subkey"
3442 msgstr "addkey"
3443
3444 #: g10/keyedit.c:1421
3445 msgid "add a key to a smartcard"
3446 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Ø¸°¤ÎÄɲÃ"
3447
3448 #: g10/keyedit.c:1423
3449 msgid "move a key to a smartcard"
3450 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Î¸°¤Ø¤Î°ÜÆ°"
3451
3452 #: g10/keyedit.c:1425
3453 #, fuzzy
3454 msgid "move a backup key to a smartcard"
3455 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Î¸°¤Ø¤Î°ÜÆ°"
3456
3457 #: g10/keyedit.c:1429
3458 #, fuzzy
3459 msgid "delete selected subkeys"
3460 msgstr "Éû¸°¤Îºï½ü"
3461
3462 #: g10/keyedit.c:1431
3463 msgid "add a revocation key"
3464 msgstr "¼º¸ú¸°¤ÎÄɲÃ"
3465
3466 #: g10/keyedit.c:1433
3467 #, fuzzy
3468 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3469 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3470
3471 #: g10/keyedit.c:1435
3472 #, fuzzy
3473 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3474 msgstr "v3¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ÏÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3475
3476 #: g10/keyedit.c:1437
3477 #, fuzzy
3478 msgid "flag the selected user ID as primary"
3479 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¼ç¤Ë¤¹¤ë"
3480
3481 #: g10/keyedit.c:1439
3482 #, fuzzy
3483 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3484 msgstr "ÈëÌ©¸°¤È¸ø³«¸°¤Î°ìÍ÷¤Îȿž"
3485
3486 #: g10/keyedit.c:1442
3487 msgid "list preferences (expert)"
3488 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷ (¥¨¥­¥¹¥Ñ¡¼¥È)"
3489
3490 #: g10/keyedit.c:1444
3491 msgid "list preferences (verbose)"
3492 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷ (¾éĹ)"
3493
3494 #: g10/keyedit.c:1446
3495 #, fuzzy
3496 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3497 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3498
3499 #: g10/keyedit.c:1451
3500 #, fuzzy
3501 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3502 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎURI¤òÀßÄê"
3503
3504 #: g10/keyedit.c:1453
3505 #, fuzzy
3506 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3507 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3508
3509 #: g10/keyedit.c:1455
3510 msgid "change the passphrase"
3511 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
3512
3513 #: g10/keyedit.c:1459
3514 msgid "change the ownertrust"
3515 msgstr "½êÍ­¼Ô¿®ÍѤÎÊѹ¹"
3516
3517 #: g10/keyedit.c:1461
3518 #, fuzzy
3519 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3520 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3521
3522 #: g10/keyedit.c:1463
3523 #, fuzzy
3524 msgid "revoke selected user IDs"
3525 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î¼º¸ú"
3526
3527 #: g10/keyedit.c:1468
3528 #, fuzzy
3529 msgid "revoke key or selected subkeys"
3530 msgstr "Éû¸°¤Î¼º¸ú"
3531
3532 #: g10/keyedit.c:1469
3533 #, fuzzy
3534 msgid "enable key"
3535 msgstr "¸°¤Î»ÈÍѤòµö²Ä¤¹¤ë"
3536
3537 #: g10/keyedit.c:1470
3538 #, fuzzy
3539 msgid "disable key"
3540 msgstr "¸°¤Î»ÈÍѤò¶Ø»ß¤¹¤ë"
3541
3542 #: g10/keyedit.c:1471
3543 #, fuzzy
3544 msgid "show selected photo IDs"
3545 msgstr "¥Õ¥©¥ÈID¤òɽ¼¨"
3546
3547 #: g10/keyedit.c:1473
3548 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3549 msgstr ""
3550
3551 #: g10/keyedit.c:1475
3552 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3553 msgstr ""
3554
3555 #: g10/keyedit.c:1599
3556 #, c-format
3557 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3558 msgstr "ÈëÌ©¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¡È%s¡É¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
3559
3560 #: g10/keyedit.c:1617
3561 msgid "Secret key is available.\n"
3562 msgstr "ÈëÌ©¸°¤¬»ÈÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£\n"
3563
3564 #: g10/keyedit.c:1700
3565 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3566 msgstr "¤³¤Î¼Â¹Ô¤Ë¤ÏÈëÌ©¸°¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3567
3568 #: g10/keyedit.c:1708
3569 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3570 msgstr "¤Þ¤º¡Ètoggle¡É¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3571
3572 #: g10/keyedit.c:1727
3573 msgid ""
3574 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3575 "(lsign),\n"
3576 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3577 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3578 msgstr ""
3579
3580 #: g10/keyedit.c:1767
3581 msgid "Key is revoked."
3582 msgstr "¸°¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3583
3584 #: g10/keyedit.c:1786
3585 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3586 msgstr "ËÜÅö¤ËÁ´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3587
3588 #: g10/keyedit.c:1793
3589 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3590 msgstr "¥³¥Ä: ¤Þ¤º½ð̾¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹\n"
3591
3592 #: g10/keyedit.c:1802
3593 #, fuzzy, c-format
3594 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3595 msgstr "̤ÃΤνð̾¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹"
3596
3597 #: g10/keyedit.c:1825
3598 #, c-format
3599 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3600 msgstr "%s¥â¡¼¥É¤Ç¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£\n"
3601
3602 #: g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:1867 g10/keyedit.c:2033
3603 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3604 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤Ò¤È¤ÄÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3605
3606 #: g10/keyedit.c:1849
3607 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3608 msgstr "ºÇ¸å¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ïºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!\n"
3609
3610 #: g10/keyedit.c:1851
3611 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3612 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3613
3614 #: g10/keyedit.c:1852
3615 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3616 msgstr "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3617
3618 #: g10/keyedit.c:1902
3619 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3620 msgstr "¤³¤Î¼ç¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3621
3622 #: g10/keyedit.c:1914
3623 msgid "You must select exactly one key.\n"
3624 msgstr "¸°¤ò¤­¤Ã¤«¤ê1ËÜÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3625
3626 #: g10/keyedit.c:1942
3627 msgid "Command expects a filename argument\n"
3628 msgstr ""
3629
3630 #: g10/keyedit.c:1956
3631 #, fuzzy, c-format
3632 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3633 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó: %s\n"
3634
3635 #: g10/keyedit.c:1973
3636 #, fuzzy, c-format
3637 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3638 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
3639
3640 #: g10/keyedit.c:1997
3641 msgid "You must select at least one key.\n"
3642 msgstr "¸°¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1ËÜÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3643
3644 #: g10/keyedit.c:2000
3645 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3646 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3647
3648 #: g10/keyedit.c:2001
3649 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3650 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3651
3652 #: g10/keyedit.c:2036
3653 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3654 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3655
3656 #: g10/keyedit.c:2037
3657 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3658 msgstr "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3659
3660 #: g10/keyedit.c:2055
3661 #, fuzzy
3662 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3663 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3664
3665 #: g10/keyedit.c:2066
3666 #, fuzzy
3667 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3668 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3669
3670 #: g10/keyedit.c:2068
3671 #, fuzzy
3672 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3673 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3674
3675 #: g10/keyedit.c:2118
3676 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3677 msgstr ""
3678 "ÍøÍѼԻØÄê¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÍøÍÑÃæ¡¢½êÍ­¼Ô¿®ÍѤÏÀßÄꤵ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ"
3679 "¤¹¡£\n"
3680
3681 #: g10/keyedit.c:2160
3682 msgid "Set preference list to:\n"
3683 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷¤òÀßÄê:\n"
3684
3685 #: g10/keyedit.c:2166
3686 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3687 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3688
3689 #: g10/keyedit.c:2168
3690 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3691 msgstr "Áª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3692
3693 #: g10/keyedit.c:2238
3694 msgid "Save changes? (y/N) "
3695 msgstr "Êѹ¹¤òÊݸ¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3696
3697 #: g10/keyedit.c:2241
3698 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3699 msgstr "Êݸ¤»¤º¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3700
3701 #: g10/keyedit.c:2251
3702 #, c-format
3703 msgid "update failed: %s\n"
3704 msgstr "¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3705
3706 #: g10/keyedit.c:2258
3707 #, c-format
3708 msgid "update secret failed: %s\n"
3709 msgstr "ÈëÌ©¤Î¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3710
3711 #: g10/keyedit.c:2265
3712 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3713 msgstr "¸°¤Ï̵Êѹ¹¤Ê¤Î¤Ç¹¹¿·¤ÏÉÔÍפǤ¹¡£\n"
3714
3715 #: g10/keyedit.c:2366
3716 msgid "Digest: "
3717 msgstr "Í×Ìó: "
3718
3719 #: g10/keyedit.c:2417
3720 msgid "Features: "
3721 msgstr "µ¡Ç½: "
3722
3723 #: g10/keyedit.c:2428
3724 msgid "Keyserver no-modify"
3725 msgstr "̵½¤Àµ¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼"
3726
3727 #: g10/keyedit.c:2443 g10/keylist.c:314
3728 msgid "Preferred keyserver: "
3729 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼: "
3730
3731 #: g10/keyedit.c:2451 g10/keyedit.c:2452
3732 #, fuzzy
3733 msgid "Notations: "
3734 msgstr ""
3735 "@\n"
3736 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó:\n"
3737 " "
3738
3739 #: g10/keyedit.c:2673
3740 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3741 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤¬¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3742
3743 #: g10/keyedit.c:2732
3744 #, fuzzy, c-format
3745 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3746 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢%s¸°%s¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹"
3747
3748 #: g10/keyedit.c:2753
3749 #, c-format
3750 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3751 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢%s¸°%s¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹"
3752
3753 #: g10/keyedit.c:2759
3754 msgid "(sensitive)"
3755 msgstr "(¥Ç¥ê¥±¡¼¥È)"
3756
3757 #: g10/keyedit.c:2775 g10/keyedit.c:2831 g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:2907
3758 #: g10/keylist.c:200 g10/keyserver.c:529
3759 #, c-format
3760 msgid "created: %s"
3761 msgstr "ºîÀ®: %s"
3762
3763 #: g10/keyedit.c:2778 g10/keylist.c:832 g10/keylist.c:926 g10/mainproc.c:989
3764 #, c-format
3765 msgid "revoked: %s"
3766 msgstr "¼º¸ú: %s"
3767
3768 #: g10/keyedit.c:2780 g10/keylist.c:803 g10/keylist.c:838 g10/keylist.c:932
3769 #, c-format
3770 msgid "expired: %s"
3771 msgstr "Ëþλ: %s"
3772
3773 #: g10/keyedit.c:2782 g10/keyedit.c:2833 g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:2909
3774 #: g10/keylist.c:202 g10/keylist.c:809 g10/keylist.c:844 g10/keylist.c:938
3775 #: g10/keylist.c:959 g10/keyserver.c:535 g10/mainproc.c:995
3776 #, c-format
3777 msgid "expires: %s"
3778 msgstr "Ëþλ: %s"
3779
3780 #: g10/keyedit.c:2784
3781 #, c-format
3782 msgid "usage: %s"
3783 msgstr "ÍøÍÑË¡: %s"
3784
3785 #: g10/keyedit.c:2799
3786 #, c-format
3787 msgid "trust: %s"
3788 msgstr "¿®ÍÑ: %s"
3789
3790 #: g10/keyedit.c:2803
3791 #, c-format
3792 msgid "validity: %s"
3793 msgstr "Í­¸úÀ­: %s"
3794
3795 #: g10/keyedit.c:2810
3796 msgid "This key has been disabled"
3797 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï»ÈÍѶػߤËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
3798
3799 #: g10/keyedit.c:2838 g10/keylist.c:206
3800 msgid "card-no: "
3801 msgstr "¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ: "
3802
3803 #: g10/keyedit.c:2862
3804 msgid ""
3805 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3806 "unless you restart the program.\n"
3807 msgstr ""
3808 "¥×¥í¥°¥é¥à¤òºÆµ¯Æ°¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤¿¸°¤ÎÍ­¸úÀ­¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢\n"
3809 "¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òǰƬ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3810
3811 #: g10/keyedit.c:2926 g10/keyedit.c:3272 g10/keyserver.c:539
3812 #: g10/mainproc.c:1842 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1701
3813 msgid "revoked"
3814 msgstr "¼º¸ú"
3815
3816 #: g10/keyedit.c:2928 g10/keyedit.c:3274 g10/keyserver.c:543
3817 #: g10/mainproc.c:1844 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1703
3818 msgid "expired"
3819 msgstr "Ëþλ"
3820
3821 #: g10/keyedit.c:2993
3822 msgid ""
3823 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3824 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3825 msgstr ""
3826 "·Ù¹ð: ¼ç¤¿¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢Ê̤Ê\n"
3827 "              ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤È²¾Äꤹ¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3828
3829 #: g10/keyedit.c:3054
3830 msgid ""
3831 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3832 "versions\n"
3833 "         of PGP to reject this key.\n"
3834 msgstr ""
3835 "·Ù¹ð: ¤³¤ì¤ÏPGP2·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹¡£¥Õ¥©¥ÈID¤ÎÄɲäǡ¢°ìÉô¤ÎÈǤÎPGP¤Ï¡¢\n"
3836 "      ¤³¤Î¸°¤òµñÈݤ¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3837
3838 #: g10/keyedit.c:3059 g10/keyedit.c:3394
3839 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3840 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âÄɲä·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3841
3842 #: g10/keyedit.c:3065
3843 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3844 msgstr "PGP2·Á¼°¤Î¸°¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥ÈID¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3845
3846 #: g10/keyedit.c:3205
3847 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3848 msgstr "¤³¤ÎÀµ¤·¤¤½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3849
3850 #: g10/keyedit.c:3215
3851 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3852 msgstr "¤³¤Î̵¸ú¤Ê½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3853
3854 #: g10/keyedit.c:3219
3855 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3856 msgstr "¤³¤Î̤ÃΤνð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3857
3858 #: g10/keyedit.c:3225
3859 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3860 msgstr "¤³¤Î¼«¸Ê½ð̾¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N)"
3861
3862 #: g10/keyedit.c:3239
3863 #, c-format
3864 msgid "Deleted %d signature.\n"
3865 msgstr "%d¸Ä¤Î½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3866
3867 #: g10/keyedit.c:3240
3868 #, c-format
3869 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3870 msgstr "%d¸Ä¤Î½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3871
3872 #: g10/keyedit.c:3243
3873 msgid "Nothing deleted.\n"
3874 msgstr "²¿¤âºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3875
3876 #: g10/keyedit.c:3276 g10/trustdb.c:1705
3877 #, fuzzy
3878 msgid "invalid"
3879 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ¤Ç¤¹"
3880
3881 #: g10/keyedit.c:3278
3882 #, fuzzy, c-format
3883 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3884 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3885
3886 #: g10/keyedit.c:3285
3887 #, fuzzy, c-format
3888 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3889 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3890
3891 #: g10/keyedit.c:3286
3892 #, fuzzy, c-format
3893 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3894 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3895
3896 #: g10/keyedit.c:3294
3897 #, fuzzy, c-format
3898 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3899 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3900
3901 #: g10/keyedit.c:3295
3902 #, fuzzy, c-format
3903 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3904 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3905
3906 #: g10/keyedit.c:3389
3907 msgid ""
3908 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3909 "cause\n"
3910 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3911 msgstr ""
3912 "·Ù¹ð: ¤³¤ì¤ÏPGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹¡£»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ÎÄɲäǡ¢°ìÉô¤ÎÈǤÎPGP¤Ï¡¢\n"
3913 "      ¤³¤Î¸°¤òµñÈݤ¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3914
3915 #: g10/keyedit.c:3400
3916 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3917 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ë¤Ï»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3918
3919 #: g10/keyedit.c:3420
3920 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3921 msgstr "»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
3922
3923 #: g10/keyedit.c:3445
3924 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3925 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ï¡¢»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËǤ̿¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3926
3927 #: g10/keyedit.c:3460
3928 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3929 msgstr "»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸°¼«ÂΤòǤ̿¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3930
3931 #: g10/keyedit.c:3482
3932 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3933 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¼º¸ú¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤¦»Ø̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3934
3935 #: g10/keyedit.c:3501
3936 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3937 msgstr "·Ù¹ð: ¤¢¤ë¸°¤ò»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËÀßÄꤹ¤ë¤È¡¢¸µ¤ËÌ᤻¤Þ¤»¤ó!\n"
3938
3939 #: g10/keyedit.c:3507
3940 msgid ""
3941 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3942 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¸°¤ò»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËǤ̿¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3943
3944 #: g10/keyedit.c:3568
3945 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3946 msgstr "ÈëÌ©¸°¤ÎÁªÂò¤ò¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3947
3948 #: g10/keyedit.c:3574
3949 #, fuzzy
3950 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3951 msgstr "¹â¡¹1¸Ä¤ÎÉû¸°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3952
3953 #: g10/keyedit.c:3578
3954 #, fuzzy
3955 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3956 msgstr "Éû¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3957
3958 #: g10/keyedit.c:3581
3959 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3960 msgstr "¼ç¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3961
3962 #: g10/keyedit.c:3627
3963 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3964 msgstr "v3¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ÏÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3965
3966 #: g10/keyedit.c:3643
3967 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3968 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3969
3970 #: g10/keyedit.c:3721
3971 #, fuzzy, c-format
3972 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3973 msgstr "·Ù¹ð: ½ð̾Éû¸°%s¤Ï¡¢Áê¸ß¾ÚÌÀ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3974
3975 #: g10/keyedit.c:3727
3976 #, c-format
3977 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3978 msgstr ""
3979
3980 #: g10/keyedit.c:3890
3981 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3982 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¤­¤Ã¤«¤ê¤Ò¤È¤ÄÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3983
3984 #: g10/keyedit.c:3929 g10/keyedit.c:4039 g10/keyedit.c:4159 g10/keyedit.c:4300
3985 #, c-format
3986 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3987 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Îv3¼«¸Ê½ð̾¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
3988
3989 #: g10/keyedit.c:4100
3990 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3991 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
3992
3993 #: g10/keyedit.c:4180
3994 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3995 msgstr "ËÜÅö¤Ë¸ò´¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3996
3997 #: g10/keyedit.c:4181
3998 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3999 msgstr "ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
4000
4001 #: g10/keyedit.c:4243
4002 #, fuzzy
4003 msgid "Enter the notation: "
4004 msgstr "½ð̾Ãí¼á: "
4005
4006 #: g10/keyedit.c:4392
4007 #, fuzzy
4008 msgid "Proceed? (y/N) "
4009 msgstr "¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
4010
4011 #: g10/keyedit.c:4456
4012 #, c-format
4013 msgid "No user ID with index %d\n"
4014 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4015
4016 #: g10/keyedit.c:4514
4017 #, fuzzy, c-format
4018 msgid "No user ID with hash %s\n"
4019 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4020
4021 #: g10/keyedit.c:4541
4022 #, fuzzy, c-format
4023 msgid "No subkey with index %d\n"
4024 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4025
4026 #: g10/keyedit.c:4676
4027 #, c-format
4028 msgid "user ID: \"%s\"\n"
4029 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID:¡È%s¡É\n"
4030
4031 #: g10/keyedit.c:4679 g10/keyedit.c:4743 g10/keyedit.c:4786
4032 #, c-format
4033 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
4034 msgstr "%s¤Ç%s%s%s¤Ë½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4035
4036 #: g10/keyedit.c:4681 g10/keyedit.c:4745 g10/keyedit.c:4788
4037 msgid " (non-exportable)"
4038 msgstr " (½ñ½Ð¤·ÉÔ²Ä)"
4039
4040 #: g10/keyedit.c:4685
4041 #, c-format
4042 msgid "This signature expired on %s.\n"
4043 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï%s¤ÇËþλ¤Ç¤¹¡£\n"
4044
4045 #: g10/keyedit.c:4689
4046 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
4047 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
4048
4049 #: g10/keyedit.c:4693
4050 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4051 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
4052
4053 #: g10/keyedit.c:4720
4054 #, c-format
4055 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4056 msgstr "¤³¤ì¤é¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë¸°%s¤Ç½ð̾¤·¤Þ¤·¤¿:\n"
4057
4058 #: g10/keyedit.c:4746
4059 msgid " (non-revocable)"
4060 msgstr " (¼º¸úÉÔ²Ä)"
4061
4062 #: g10/keyedit.c:4753
4063 #, c-format
4064 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4065 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°%s¤Ç%s¤Ë¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4066
4067 #: g10/keyedit.c:47