Implemented the chain model for X.509 validation.
[gnupg.git] / po / ja.po
1 # Japanese messages for GnuPG
2 # Copyright (C) 1999, 2000, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # IIDA Yosiaki <iida@gnu.org>, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004.
4 # Yoshihiro Kajiki <kajiki@ylug.org>, 1999.
5 # This file is distributed under the same license as the GnuPG package.
6 # Special thanks to "Takashi P.KATOH".
7 #
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: gnupg 1.3.92\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
12 "POT-Creation-Date: 2007-08-10 15:49+0200\n"
13 "PO-Revision-Date: 2004-11-23 11:14+0900\n"
14 "Last-Translator: IIDA Yosiaki <iida@gnu.org>\n"
15 "Language-Team: Japanese <translation-team-ja@lists.sourceforge.net>\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=EUC-JP\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
20 #: agent/call-pinentry.c:196
21 #, fuzzy, c-format
22 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
23 msgstr "»ØÌæ¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
24
25 #: agent/call-pinentry.c:436
26 msgid ""
27 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
28 "session"
29 msgstr ""
30
31 #: agent/call-pinentry.c:439
32 #, fuzzy
33 msgid ""
34 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
35 "this session"
36 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
37
38 #: agent/call-pinentry.c:486
39 #, c-format
40 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
41 msgstr ""
42
43 #: agent/call-pinentry.c:506 agent/call-pinentry.c:518
44 #, fuzzy
45 msgid "PIN too long"
46 msgstr "¹Ô¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹"
47
48 #: agent/call-pinentry.c:507
49 #, fuzzy
50 msgid "Passphrase too long"
51 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹\n"
52
53 #: agent/call-pinentry.c:515
54 #, fuzzy
55 msgid "Invalid characters in PIN"
56 msgstr "̾Á°¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
57
58 #: agent/call-pinentry.c:520
59 msgid "PIN too short"
60 msgstr ""
61
62 #: agent/call-pinentry.c:532
63 #, fuzzy
64 msgid "Bad PIN"
65 msgstr "ÉÔÀµ¤ÊMPI¤Ç¤¹"
66
67 #: agent/call-pinentry.c:533
68 #, fuzzy
69 msgid "Bad Passphrase"
70 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
71
72 #: agent/call-pinentry.c:569
73 #, fuzzy
74 msgid "Passphrase"
75 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
76
77 #: agent/command-ssh.c:529
78 #, fuzzy, c-format
79 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
80 msgstr "ÊݸîÍ×Ìó%d¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
81
82 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1009 g10/keygen.c:3141
83 #: g10/keygen.c:3174 g10/keyring.c:1202 g10/keyring.c:1506 g10/openfile.c:275
84 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:828 g10/sign.c:1137 g10/tdbio.c:536
85 #, c-format
86 msgid "can't create `%s': %s\n"
87 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
88
89 #: agent/command-ssh.c:700 g10/card-util.c:680 g10/card-util.c:749
90 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
91 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1010 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2630
92 #: g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
93 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:810 g10/sign.c:1005 g10/sign.c:1121
94 #: g10/sign.c:1277 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:540
95 #: g10/tdbio.c:603 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1796
96 #: sm/gpgsm.c:1833 sm/gpgsm.c:1871 sm/qualified.c:72
97 #, c-format
98 msgid "can't open `%s': %s\n"
99 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó: %s\n"
100
101 #: agent/command-ssh.c:1615 agent/command-ssh.c:1633
102 #, fuzzy, c-format
103 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
104 msgstr "ÄÌÈ֤μèÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
105
106 #: agent/command-ssh.c:1619
107 #, c-format
108 msgid "detected card with S/N: %s\n"
109 msgstr ""
110
111 #: agent/command-ssh.c:1624
112 #, fuzzy, c-format
113 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
114 msgstr "¸½¹Ô¸°¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
115
116 #: agent/command-ssh.c:1644
117 #, fuzzy, c-format
118 msgid "no suitable card key found: %s\n"
119 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤ÊÈëÌ©¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
120
121 #: agent/command-ssh.c:1694
122 #, fuzzy, c-format
123 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
124 msgstr "¸°¤ÎÆɽФ·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
125
126 #: agent/command-ssh.c:1709
127 #, fuzzy, c-format
128 msgid "error writing key: %s\n"
129 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
130
131 #: agent/command-ssh.c:2014
132 #, fuzzy, c-format
133 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
134 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
135
136 #: agent/command-ssh.c:2349
137 #, c-format
138 msgid ""
139 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
140 "0Awithin gpg-agent's key storage"
141 msgstr ""
142
143 #: agent/command-ssh.c:2850
144 #, fuzzy, c-format
145 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
146 msgstr "%s: ¥Ï¥Ã¥·¥åɽ¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
147
148 #: agent/divert-scd.c:217
149 #, fuzzy
150 msgid "Admin PIN"
151 msgstr "|A|Admin PIN"
152
153 #: agent/divert-scd.c:275
154 #, fuzzy
155 msgid "Repeat this PIN"
156 msgstr "PIN¤òºÆÆþÎÏ: "
157
158 #: agent/divert-scd.c:278
159 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
160 msgstr "PIN¤ò¤Á¤ã¤ó¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
161
162 #: agent/divert-scd.c:290
163 #, fuzzy, c-format
164 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
165 msgstr "PIN [½ð̾ºÑ: %lu]"
166
167 #: agent/genkey.c:88
168 #, c-format
169 msgid ""
170 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
171 "passphrase should%%0Abe at least %u character long."
172 msgid_plural ""
173 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
174 "passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
175 msgstr[0] ""
176 msgstr[1] ""
177
178 #: agent/genkey.c:98
179 #, fuzzy
180 msgid "Take this one anyway"
181 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î¸°¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
182
183 #: agent/genkey.c:99 agent/genkey.c:114
184 #, fuzzy
185 msgid "Enter new passphrase"
186 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎÏ\n"
187
188 #: agent/genkey.c:107
189 #, c-format
190 msgid ""
191 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
192 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
193 msgstr ""
194
195 #: agent/genkey.c:113
196 msgid "Yes, protection is not needed"
197 msgstr ""
198
199 #: agent/genkey.c:158
200 #, fuzzy, c-format
201 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
202 msgstr ""
203 "ÈëÌ©¸°¤òÊݸ¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
204 "\n"
205
206 #: agent/genkey.c:160 agent/genkey.c:281 agent/protect-tool.c:1196
207 #, fuzzy
208 msgid "Please re-enter this passphrase"
209 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
210
211 #: agent/genkey.c:189 agent/genkey.c:311 agent/protect-tool.c:1202
212 #: tools/symcryptrun.c:456
213 msgid "does not match - try again"
214 msgstr ""
215
216 #: agent/genkey.c:280
217 #, fuzzy
218 msgid "Please enter the new passphrase"
219 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
220
221 #: agent/gpg-agent.c:112 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
222 #: scd/scdaemon.c:104
223 #, fuzzy
224 msgid ""
225 "@Options:\n"
226 " "
227 msgstr ""
228 "@\n"
229 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó:\n"
230 " "
231
232 #: agent/gpg-agent.c:114 scd/scdaemon.c:106
233 msgid "run in server mode (foreground)"
234 msgstr ""
235
236 #: agent/gpg-agent.c:115 scd/scdaemon.c:109
237 msgid "run in daemon mode (background)"
238 msgstr ""
239
240 #: agent/gpg-agent.c:116 g10/gpg.c:469 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:80
241 #: scd/scdaemon.c:110 sm/gpgsm.c:340 tools/gpg-connect-agent.c:58
242 #: tools/gpgconf.c:67 tools/symcryptrun.c:164
243 msgid "verbose"
244 msgstr "¾éĹ"
245
246 #: agent/gpg-agent.c:117 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:81 scd/scdaemon.c:111
247 #: sm/gpgsm.c:341
248 msgid "be somewhat more quiet"
249 msgstr "¤ä¤äÀŤ«"
250
251 #: agent/gpg-agent.c:118 scd/scdaemon.c:112
252 msgid "sh-style command output"
253 msgstr ""
254
255 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:113
256 msgid "csh-style command output"
257 msgstr ""
258
259 #: agent/gpg-agent.c:120 tools/symcryptrun.c:167
260 #, fuzzy
261 msgid "|FILE|read options from FILE"
262 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
263
264 #: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:122
265 msgid "do not detach from the console"
266 msgstr ""
267
268 #: agent/gpg-agent.c:126
269 msgid "do not grab keyboard and mouse"
270 msgstr ""
271
272 #: agent/gpg-agent.c:127 scd/scdaemon.c:123 sm/gpgsm.c:343
273 #: tools/symcryptrun.c:166
274 #, fuzzy
275 msgid "use a log file for the server"
276 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸°¤ò¸¡º÷¤¹¤ë"
277
278 #: agent/gpg-agent.c:129
279 #, fuzzy
280 msgid "use a standard location for the socket"
281 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
282
283 #: agent/gpg-agent.c:132
284 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
285 msgstr ""
286
287 #: agent/gpg-agent.c:135
288 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
289 msgstr ""
290
291 #: agent/gpg-agent.c:136
292 #, fuzzy
293 msgid "do not use the SCdaemon"
294 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¹¹¿·"
295
296 #: agent/gpg-agent.c:143
297 msgid "ignore requests to change the TTY"
298 msgstr ""
299
300 #: agent/gpg-agent.c:145
301 msgid "ignore requests to change the X display"
302 msgstr ""
303
304 #: agent/gpg-agent.c:148
305 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
306 msgstr ""
307
308 #: agent/gpg-agent.c:154
309 msgid "do not use the PIN cache when signing"
310 msgstr ""
311
312 #: agent/gpg-agent.c:156
313 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
314 msgstr ""
315
316 #: agent/gpg-agent.c:158
317 #, fuzzy
318 msgid "allow presetting passphrase"
319 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
320
321 #: agent/gpg-agent.c:159
322 msgid "enable ssh-agent emulation"
323 msgstr ""
324
325 #: agent/gpg-agent.c:161
326 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
327 msgstr ""
328
329 #: agent/gpg-agent.c:257 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
330 #: scd/scdaemon.c:206 sm/gpgsm.c:525 tools/gpg-connect-agent.c:124
331 #: tools/gpgconf.c:89 tools/symcryptrun.c:204
332 #, fuzzy
333 msgid "Please report bugs to <"
334 msgstr "¥Ð¥°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é <gnupg-bugs@gnu.org> ¤Þ¤Ç¤´Êó¹ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
335
336 #: agent/gpg-agent.c:260
337 #, fuzzy
338 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
339 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
340
341 #: agent/gpg-agent.c:262
342 msgid ""
343 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
344 "Secret key management for GnuPG\n"
345 msgstr ""
346
347 #: agent/gpg-agent.c:297 g10/gpg.c:916 scd/scdaemon.c:246 sm/gpgsm.c:639
348 #, c-format
349 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
350 msgstr ""
351
352 #: agent/gpg-agent.c:476 agent/protect-tool.c:1043 kbx/kbxutil.c:419
353 #: scd/scdaemon.c:340 sm/gpgsm.c:772 sm/gpgsm.c:775 tools/symcryptrun.c:1026
354 #, c-format
355 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
356 msgstr ""
357
358 #: agent/gpg-agent.c:569 g10/gpg.c:2023 scd/scdaemon.c:416 sm/gpgsm.c:863
359 #, c-format
360 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
361 msgstr "Ãí°Õ: ´ûÄê¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
362
363 #: agent/gpg-agent.c:574 agent/gpg-agent.c:1120 g10/gpg.c:2027
364 #: scd/scdaemon.c:421 sm/gpgsm.c:867 tools/symcryptrun.c:959
365 #, c-format
366 msgid "option file `%s': %s\n"
367 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×: %s\n"
368
369 #: agent/gpg-agent.c:582 g10/gpg.c:2034 scd/scdaemon.c:429 sm/gpgsm.c:874
370 #, c-format
371 msgid "reading options from `%s'\n"
372 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
373
374 #: agent/gpg-agent.c:890 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
375 #: g10/plaintext.c:162
376 #, c-format
377 msgid "error creating `%s': %s\n"
378 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
379
380 #: agent/gpg-agent.c:1190 agent/gpg-agent.c:1316 agent/gpg-agent.c:1320
381 #: agent/gpg-agent.c:1361 agent/gpg-agent.c:1365 g10/exec.c:172
382 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:908
383 #, c-format
384 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
385 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
386
387 #: agent/gpg-agent.c:1204 scd/scdaemon.c:922
388 msgid "name of socket too long\n"
389 msgstr ""
390
391 #: agent/gpg-agent.c:1230 scd/scdaemon.c:948
392 #, fuzzy, c-format
393 msgid "can't create socket: %s\n"
394 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
395
396 #: agent/gpg-agent.c:1248 agent/gpg-agent.c:1264
397 #, fuzzy
398 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
399 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Çgpg-agent¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
400
401 #: agent/gpg-agent.c:1278 scd/scdaemon.c:977
402 #, fuzzy, c-format
403 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
404 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ç¿®Íѥ쥳¡¼¥É¤Î¸¡º÷¥¨¥é¡¼: %s\n"
405
406 #: agent/gpg-agent.c:1290 scd/scdaemon.c:985
407 #, fuzzy, c-format
408 msgid "listen() failed: %s\n"
409 msgstr "¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
410
411 #: agent/gpg-agent.c:1296 scd/scdaemon.c:991
412 #, fuzzy, c-format
413 msgid "listening on socket `%s'\n"
414 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
415
416 #: agent/gpg-agent.c:1324 agent/gpg-agent.c:1371 g10/openfile.c:432
417 #, c-format
418 msgid "directory `%s' created\n"
419 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
420
421 #: agent/gpg-agent.c:1377
422 #, fuzzy, c-format
423 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
424 msgstr "fstat(%d)¤¬%s¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
425
426 #: agent/gpg-agent.c:1381
427 #, fuzzy, c-format
428 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
429 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
430
431 #: agent/gpg-agent.c:1492
432 #, c-format
433 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
434 msgstr ""
435
436 #: agent/gpg-agent.c:1497
437 #, c-format
438 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
439 msgstr ""
440
441 #: agent/gpg-agent.c:1514
442 #, c-format
443 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
444 msgstr ""
445
446 #: agent/gpg-agent.c:1519
447 #, c-format
448 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
449 msgstr ""
450
451 #: agent/gpg-agent.c:1623 scd/scdaemon.c:1117
452 #, fuzzy, c-format
453 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
454 msgstr "ÈëÌ©¤Î¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
455
456 #: agent/gpg-agent.c:1729 scd/scdaemon.c:1184
457 #, fuzzy, c-format
458 msgid "%s %s stopped\n"
459 msgstr "%s: ¥¹¥­¥Ã¥×: %s\n"
460
461 #: agent/gpg-agent.c:1752
462 #, fuzzy
463 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
464 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Çgpg-agent¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
465
466 #: agent/gpg-agent.c:1763 common/simple-pwquery.c:329
467 #: tools/gpg-connect-agent.c:756
468 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
469 msgstr "GPG_AGENT_INFO´Ä¶­ÊÑ¿ô¤Î½ñ¼°¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
470
471 #: agent/gpg-agent.c:1776 common/simple-pwquery.c:341
472 #: tools/gpg-connect-agent.c:767
473 #, c-format
474 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
475 msgstr "gpg-agent¥×¥í¥È¥³¥ë¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó%d¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
476
477 #: agent/preset-passphrase.c:98
478 #, fuzzy
479 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
480 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
481
482 #: agent/preset-passphrase.c:101
483 msgid ""
484 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
485 "Password cache maintenance\n"
486 msgstr ""
487
488 #: agent/protect-tool.c:149
489 #, fuzzy
490 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
491 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
492
493 #: agent/protect-tool.c:151
494 msgid ""
495 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
496 "Secret key maintenance tool\n"
497 msgstr ""
498
499 #: agent/protect-tool.c:1187
500 #, fuzzy
501 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
502 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
503
504 #: agent/protect-tool.c:1190
505 #, fuzzy
506 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
507 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
508
509 #: agent/protect-tool.c:1193
510 msgid ""
511 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
512 "system."
513 msgstr ""
514
515 #: agent/protect-tool.c:1198
516 #, fuzzy
517 msgid ""
518 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
519 "needed to complete this operation."
520 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
521
522 #: agent/protect-tool.c:1203 tools/symcryptrun.c:457
523 #, fuzzy
524 msgid "Passphrase:"
525 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
526
527 #: agent/protect-tool.c:1217 tools/symcryptrun.c:471
528 #, fuzzy, c-format
529 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
530 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
531
532 #: agent/protect-tool.c:1220 tools/symcryptrun.c:475
533 #, fuzzy
534 msgid "cancelled\n"
535 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
536
537 #: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
538 #, fuzzy, c-format
539 msgid "error opening `%s': %s\n"
540 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ç¥¨¥é¡¼: %s\n"
541
542 #: agent/trustlist.c:147
543 #, fuzzy, c-format
544 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
545 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×: %s\n"
546
547 #: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
548 #, c-format
549 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
550 msgstr ""
551
552 #: agent/trustlist.c:181
553 #, fuzzy, c-format
554 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
555 msgstr "ÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó\n"
556
557 #: agent/trustlist.c:216
558 #, fuzzy, c-format
559 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
560 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÇÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
561
562 #: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
563 #, c-format
564 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
565 msgstr ""
566
567 #: agent/trustlist.c:283
568 #, fuzzy, c-format
569 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
570 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
571
572 #: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
573 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
574 msgstr ""
575
576 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
577 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
578 #. Pinentry to insert a line break.  The double
579 #. percent sign is actually needed because it is also
580 #. a printf format string.  If you need to insert a
581 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
582 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
583 #. fingerprint string whereas the first one receives
584 #. the name as store in the certificate.
585 #: agent/trustlist.c:507
586 #, c-format
587 msgid ""
588 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
589 "fingerprint:%%0A  %s"
590 msgstr ""
591
592 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
593 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
594 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
595 #: agent/trustlist.c:516
596 msgid "Correct"
597 msgstr ""
598
599 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
600 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
601 #. Pinentry to insert a line break.  The double
602 #. percent sign is actually needed because it is also
603 #. a printf format string.  If you need to insert a
604 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
605 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
606 #. certificate.
607 #: agent/trustlist.c:536
608 #, c-format
609 msgid ""
610 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
611 "certificates?"
612 msgstr ""
613
614 #: agent/trustlist.c:542
615 #, fuzzy
616 msgid "Yes"
617 msgstr "yes"
618
619 #: agent/trustlist.c:542
620 msgid "No"
621 msgstr ""
622
623 #: common/exechelp.c:302 common/exechelp.c:390
624 #, fuzzy, c-format
625 msgid "error creating a pipe: %s\n"
626 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
627
628 #: common/exechelp.c:366 common/exechelp.c:423
629 #, fuzzy, c-format
630 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
631 msgstr "½ð̾¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
632
633 #: common/exechelp.c:402 common/exechelp.c:632
634 #, fuzzy, c-format
635 msgid "error forking process: %s\n"
636 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
637
638 #: common/exechelp.c:458 common/exechelp.c:501
639 #, c-format
640 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
641 msgstr ""
642
643 #: common/exechelp.c:466
644 #, fuzzy, c-format
645 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
646 msgstr "¸½¹Ô¸°¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
647
648 #: common/exechelp.c:472 common/exechelp.c:512
649 #, fuzzy, c-format
650 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
651 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
652
653 #: common/exechelp.c:507
654 #, c-format
655 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
656 msgstr ""
657
658 #: common/exechelp.c:518
659 #, fuzzy, c-format
660 msgid "error running `%s': terminated\n"
661 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
662
663 #: common/http.c:1625
664 #, fuzzy, c-format
665 msgid "error creating socket: %s\n"
666 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
667
668 #: common/http.c:1669
669 #, fuzzy
670 msgid "host not found"
671 msgstr "[¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó]"
672
673 #: common/simple-pwquery.c:315
674 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
675 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Çgpg-agent¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
676
677 #: common/simple-pwquery.c:373
678 #, c-format
679 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
680 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
681
682 #: common/simple-pwquery.c:384
683 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
684 msgstr "gpg-agent¤È¤ÎÄÌ¿®¾ã³²\n"
685
686 #: common/simple-pwquery.c:394
687 #, fuzzy
688 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
689 msgstr "¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¾ã³²: ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬0x%lx¤òÊÖµÑ\n"
690
691 #: common/simple-pwquery.c:557 common/simple-pwquery.c:653
692 #, fuzzy
693 msgid "canceled by user\n"
694 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ë¼è¾Ã¤·\n"
695
696 #: common/simple-pwquery.c:572 common/simple-pwquery.c:659
697 #, fuzzy
698 msgid "problem with the agent\n"
699 msgstr "¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¾ã³²: ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬0x%lx¤òÊÖµÑ\n"
700
701 #: common/sysutils.c:99
702 #, c-format
703 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
704 msgstr "¥³¥¢¡¦¥À¥ó¥×¤ò»ÈÍѶػߤˤǤ­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
705
706 #: common/sysutils.c:194
707 #, fuzzy, c-format
708 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
709 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
710
711 #: common/sysutils.c:226
712 #, fuzzy, c-format
713 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
714 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
715
716 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
717 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
718 msgid "yes"
719 msgstr "yes"
720
721 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
722 msgid "yY"
723 msgstr "yY"
724
725 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
726 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
727 msgid "no"
728 msgstr "no"
729
730 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
731 msgid "nN"
732 msgstr "nN"
733
734 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
735 #: common/yesno.c:72
736 msgid "quit"
737 msgstr "quit"
738
739 #: common/yesno.c:75
740 msgid "qQ"
741 msgstr "qQ"
742
743 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
744 #: common/yesno.c:109
745 msgid "okay|okay"
746 msgstr "okay|okay"
747
748 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
749 #: common/yesno.c:111
750 msgid "cancel|cancel"
751 msgstr "cancel|cancel"
752
753 #: common/yesno.c:112
754 msgid "oO"
755 msgstr "oO"
756
757 #: common/yesno.c:113
758 msgid "cC"
759 msgstr "cC"
760
761 #: common/miscellaneous.c:71
762 #, c-format
763 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
764 msgstr ""
765
766 #: common/miscellaneous.c:74
767 #, c-format
768 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
769 msgstr ""
770
771 #: g10/armor.c:366
772 #, c-format
773 msgid "armor: %s\n"
774 msgstr "ÊñÁõ: %s\n"
775
776 #: g10/armor.c:405
777 msgid "invalid armor header: "
778 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ¥Ø¥Ã¥À¡¼: "
779
780 #: g10/armor.c:416
781 msgid "armor header: "
782 msgstr "ÊñÁõ¥Ø¥Ã¥À¡¼: "
783
784 #: g10/armor.c:427
785 msgid "invalid clearsig header\n"
786 msgstr "̵¸ú¤Ê¥¯¥ê¥¢½ð̾¥Ø¥Ã¥À¡¼\n"
787
788 #: g10/armor.c:479
789 msgid "nested clear text signatures\n"
790 msgstr "Æþ¤ì»Ò¤Î¥¯¥ê¥¢½ð̾\n"
791
792 #: g10/armor.c:614
793 msgid "unexpected armor: "
794 msgstr "ͽ´ü¤»¤ÌÊñÁõ: "
795
796 #: g10/armor.c:626
797 msgid "invalid dash escaped line: "
798 msgstr "̵¸ú¤Ê¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤¿¹Ô: "
799
800 #: g10/armor.c:780 g10/armor.c:1390
801 #, c-format
802 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
803 msgstr "̵¸ú¤Ê64¿Êʸ»ú%02X¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿\n"
804
805 #: g10/armor.c:823
806 msgid "premature eof (no CRC)\n"
807 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (CRC¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó)\n"
808
809 #: g10/armor.c:857
810 msgid "premature eof (in CRC)\n"
811 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (CRC¤ÎÅÓÃæ)\n"
812
813 #: g10/armor.c:865
814 msgid "malformed CRC\n"
815 msgstr "CRC¤Î½ñ¼°¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
816
817 #: g10/armor.c:869 g10/armor.c:1427
818 #, c-format
819 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
820 msgstr "CRC¥¨¥é¡¼¡£%06lX - %06lX\n"
821
822 #: g10/armor.c:889
823 msgid "premature eof (in trailer)\n"
824 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (¸åÈøÉô¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹)\n"
825
826 #: g10/armor.c:893
827 msgid "error in trailer line\n"
828 msgstr "¸åÈø¤Î¹Ô¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
829
830 #: g10/armor.c:1204
831 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
832 msgstr "Í­¸ú¤ÊOpenPGP¥Ç¡¼¥¿¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
833
834 #: g10/armor.c:1209
835 #, c-format
836 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
837 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ: ¹Ô¤ÎŤµ¤¬%dʸ»ú¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
838
839 #: g10/armor.c:1213
840 msgid ""
841 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
842 msgstr ""
843 "ÊñÁõ¤ÎÃæ¤Ëquoted printableʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¥Ð¥°¤Î¤¢¤ë\n"
844 "MTA¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦\n"
845
846 #: g10/build-packet.c:976
847 msgid ""
848 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
849 "an '='\n"
850 msgstr ""
851 "Ãí¼á̾¤Ë¤Ï°õ»ú²Äǽ¤Êʸ»ú¤«¶õÇò¤Î¤ß¤ò»È¤¤¡¢'='¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
852
853 #: g10/build-packet.c:988
854 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
855 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼Ãí¼á̾¤Ï¡¢'@'ʸ»ú¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
856
857 #: g10/build-packet.c:994
858 #, fuzzy
859 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
860 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼Ãí¼á̾¤Ï¡¢'@'ʸ»ú¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
861
862 #: g10/build-packet.c:1012
863 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
864 msgstr "Ãí¼á̾¤ÎÃͤËÀ©¸æʸ»ú¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó\n"
865
866 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
867 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
868 msgstr "·Ù¹ð: Ìµ¸ú¤ÊÃí¼á¥Ç¡¼¥¿¤òȯ¸«\n"
869
870 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
871 msgid "not human readable"
872 msgstr "¿Í¤Ë¤ÏÆɤá¤Þ¤»¤ó"
873
874 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:308
875 #, c-format
876 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
877 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥É¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: %s\n"
878
879 #: g10/card-util.c:67
880 #, c-format
881 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
882 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥Éno. %s¤ò¸¡½Ð\n"
883
884 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1394 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1529
885 #: g10/keygen.c:2817 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
886 msgid "can't do this in batch mode\n"
887 msgstr "¤½¤ì¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¡¦¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
888
889 #: g10/card-util.c:102 g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1206
890 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1577
891 #: g10/keygen.c:1644
892 msgid "Your selection? "
893 msgstr "ÁªÂò¤Ï? "
894
895 #: g10/card-util.c:218 g10/card-util.c:268
896 msgid "[not set]"
897 msgstr "[̤ÀßÄê]"
898
899 #: g10/card-util.c:415
900 msgid "male"
901 msgstr "ÃË"
902
903 #: g10/card-util.c:416
904 msgid "female"
905 msgstr "½÷"
906
907 #: g10/card-util.c:416
908 msgid "unspecified"
909 msgstr "̵»ØÄê"
910
911 #: g10/card-util.c:443
912 msgid "not forced"
913 msgstr "̤½èÍý"
914
915 #: g10/card-util.c:443
916 msgid "forced"
917 msgstr "¶¯À©"
918
919 #: g10/card-util.c:521
920 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
921 msgstr "¥¨¥é¡¼¡§ ¤Î¤Ù¤¿¤ó¤ÎASCII¤À¤±¤¬º£¡¢µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
922
923 #: g10/card-util.c:523
924 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
925 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¡È<¡Éʸ»ú¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£\n"
926
927 #: g10/card-util.c:525
928 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
929 msgstr "¥¨¥é¡¼: Æó½Å¤Î¶õÇò¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£\n"
930
931 #: g10/card-util.c:542
932 msgid "Cardholder's surname: "
933 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤ÎÀ« (surname): "
934
935 #: g10/card-util.c:544
936 msgid "Cardholder's given name: "
937 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤Î̾ (given name): "
938
939 #: g10/card-util.c:562
940 #, c-format
941 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
942 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¤Ä¤Ê¤¤¤À̾Á°¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
943
944 #: g10/card-util.c:583
945 msgid "URL to retrieve public key: "
946 msgstr "¸ø³«¸°¤òõº÷¤¹¤ëURL: "
947
948 #: g10/card-util.c:591
949 #, c-format
950 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
951 msgstr "¥¨¥é¡¼: URL¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
952
953 #: g10/card-util.c:689 g10/card-util.c:758 g10/import.c:283
954 #, c-format
955 msgid "error reading `%s': %s\n"
956 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
957
958 #: g10/card-util.c:697
959 msgid "Login data (account name): "
960 msgstr "¥í¥°¥¤¥ó¡¦¥Ç¡¼¥¿ (¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾): "
961
962 #: g10/card-util.c:707
963 #, c-format
964 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
965 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¥í¥°¥¤¥ó¡¦¥Ç¡¼¥¿¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
966
967 #: g10/card-util.c:766
968 msgid "Private DO data: "
969 msgstr ""
970
971 #: g10/card-util.c:776
972 #, fuzzy, c-format
973 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
974 msgstr "¥¨¥é¡¼: URL¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
975
976 #: g10/card-util.c:796
977 msgid "Language preferences: "
978 msgstr "¸À¸ì¤ÎÁª¹¥: "
979
980 #: g10/card-util.c:804
981 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
982 msgstr "¥¨¥é¡¼: Áª¹¥Ê¸»úÎó¤ÎŤµ¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹¡£\n"
983
984 #: g10/card-util.c:813
985 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
986 msgstr "¥¨¥é¡¼: Áª¹¥Ê¸»úÎó¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
987
988 #: g10/card-util.c:834
989 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
990 msgstr "À­ÊÌ ((M)ÃË¡¢(F)½÷¡¢¶õÇò): "
991
992 #: g10/card-util.c:848
993 msgid "Error: invalid response.\n"
994 msgstr "¥¨¥é¡¼: Ìµ¸ú¤Ê±þÅú¡£\n"
995
996 #: g10/card-util.c:869
997 msgid "CA fingerprint: "
998 msgstr "CA¤Î»ØÌæ: "
999
1000 #: g10/card-util.c:892
1001 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1002 msgstr "¥¨¥é¡¼: Ìµ¸ú¤Ê·Á¼°¤Î»ØÌæ¡£\n"
1003
1004 #: g10/card-util.c:940
1005 #, c-format
1006 msgid "key operation not possible: %s\n"
1007 msgstr "¸°¤ÏÁàºî¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1008
1009 #: g10/card-util.c:941
1010 msgid "not an OpenPGP card"
1011 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥É¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
1012
1013 #: g10/card-util.c:950
1014 #, c-format
1015 msgid "error getting current key info: %s\n"
1016 msgstr "¸½¹Ô¸°¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
1017
1018 #: g10/card-util.c:1034
1019 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1020 msgstr "´û¸¤Î¸°¤ò¸ò´¹¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1021
1022 #: g10/card-util.c:1054 g10/card-util.c:1063
1023 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1024 msgstr "°Å¹æ¸°¤ò¥«¡¼¥É³°¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤«? (Y/n) "
1025
1026 #: g10/card-util.c:1075
1027 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1028 msgstr "´û¸¤Î¸°·²¤ò¸ò´¹¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1029
1030 #: g10/card-util.c:1084
1031 #, c-format
1032 msgid ""
1033 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1034 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1035 "You should change them using the command --change-pin\n"
1036 msgstr ""
1037 "½Ð²Ù»þ¤ÎPINÀßÄê¤Ï\n"
1038 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1039 "¼¡¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤ÆÊѹ¹¤¹¤Ù¤­¤Ç¤¹ --change-pin\n"
1040
1041 #: g10/card-util.c:1118
1042 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1043 msgstr "À¸À®¤¹¤ë¸°¤Î·¿¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
1044
1045 #: g10/card-util.c:1120 g10/card-util.c:1197
1046 msgid "   (1) Signature key\n"
1047 msgstr "   (1) ½ð̾¸°\n"
1048
1049 #: g10/card-util.c:1121 g10/card-util.c:1199
1050 msgid "   (2) Encryption key\n"
1051 msgstr "   (2) °Å¹æ²½¸°\n"
1052
1053 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1201
1054 msgid "   (3) Authentication key\n"
1055 msgstr "   (3) Ç§¾Ú¸°\n"
1056
1057 #: g10/card-util.c:1138 g10/card-util.c:1217 g10/keyedit.c:945
1058 #: g10/keygen.c:1581 g10/keygen.c:1609 g10/keygen.c:1683 g10/revoke.c:685
1059 msgid "Invalid selection.\n"
1060 msgstr "̵¸ú¤ÊÁªÂò¤Ç¤¹¡£\n"
1061
1062 #: g10/card-util.c:1194
1063 msgid "Please select where to store the key:\n"
1064 msgstr "¸°¤ÎÊݴɾì½ê¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
1065
1066 #: g10/card-util.c:1229
1067 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1068 msgstr "̤ÃΤθ°Êݸ¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
1069
1070 #: g10/card-util.c:1234
1071 msgid "secret parts of key are not available\n"
1072 msgstr "¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
1073
1074 #: g10/card-util.c:1239
1075 msgid "secret key already stored on a card\n"
1076 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Ï¤â¤¦¥«¡¼¥É¤ËÊݴɤ·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
1077
1078 #: g10/card-util.c:1307 g10/keyedit.c:1362
1079 msgid "quit this menu"
1080 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½ªÎ»"
1081
1082 #: g10/card-util.c:1309
1083 msgid "show admin commands"
1084 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤òɽ¼¨"
1085
1086 #: g10/card-util.c:1310 g10/keyedit.c:1365
1087 msgid "show this help"
1088 msgstr "¤³¤Î¥Ø¥ë¥×¤òɽ¼¨"
1089
1090 #: g10/card-util.c:1312
1091 msgid "list all available data"
1092 msgstr "Á´Í­¸ú¥Ç¡¼¥¿¤òɽ¼¨"
1093
1094 #: g10/card-util.c:1315
1095 msgid "change card holder's name"
1096 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤Î̾Á°¤ÎÊѹ¹"
1097
1098 #: g10/card-util.c:1316
1099 msgid "change URL to retrieve key"
1100 msgstr "¸°¤òõº÷¤¹¤ëURL¤ÎÊѹ¹"
1101
1102 #: g10/card-util.c:1317
1103 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1104 msgstr "¥«¡¼¥ÉURL¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¸°¤Î°ú¤­½Ð¤·"
1105
1106 #: g10/card-util.c:1318
1107 msgid "change the login name"
1108 msgstr "¥í¥°¥¤¥ó̾¤ÎÊѹ¹"
1109
1110 #: g10/card-util.c:1319
1111 msgid "change the language preferences"
1112 msgstr "¸À¸ìÁª¹¥¤ÎÊѹ¹"
1113
1114 #: g10/card-util.c:1320
1115 msgid "change card holder's sex"
1116 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤ÎÀ­Ê̤ÎÊѹ¹"
1117
1118 #: g10/card-util.c:1321
1119 msgid "change a CA fingerprint"
1120 msgstr "CA»ØÌæ¤ÎÊѹ¹"
1121
1122 #: g10/card-util.c:1322
1123 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1124 msgstr "½ð̾¶¯À©PIN¥Õ¥é¥°¤òȿž"
1125
1126 #: g10/card-util.c:1323
1127 msgid "generate new keys"
1128 msgstr "¿·¤·¤¤¸°·²¤òÀ¸À®"
1129
1130 #: g10/card-util.c:1324
1131 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1132 msgstr "PIN¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î²ò½ü¤äÊѹ¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼"
1133
1134 #: g10/card-util.c:1325
1135 msgid "verify the PIN and list all data"
1136 msgstr ""
1137
1138 #: g10/card-util.c:1445 g10/keyedit.c:1634
1139 msgid "Command> "
1140 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É> "
1141
1142 #: g10/card-util.c:1483
1143 msgid "Admin-only command\n"
1144 msgstr "´ÉÍýÀìÍÑ¥³¥Þ¥ó¥É\n"
1145
1146 #: g10/card-util.c:1514
1147 msgid "Admin commands are allowed\n"
1148 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
1149
1150 #: g10/card-util.c:1516
1151 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1152 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
1153
1154 #: g10/card-util.c:1590 g10/keyedit.c:2255
1155 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1156 msgstr "̵¸ú¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É (¡Èhelp¡É¤ò»²¾È)\n"
1157
1158 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:890
1159 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1160 msgstr "¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç--output¤Ïµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó\n"
1161
1162 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3858 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
1163 #, c-format
1164 msgid "can't open `%s'\n"
1165 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
1166
1167 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3401 g10/keyserver.c:1719
1168 #: g10/revoke.c:226
1169 #, c-format
1170 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1171 msgstr "¸°¡È%s¡É¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1172
1173 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2355 g10/keyserver.c:1733
1174 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1175 #, c-format
1176 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1177 msgstr "¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
1178
1179 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1180 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1181 msgstr "(¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢»ØÌæ¤Ç¸°¤ò»ØÄê)\n"
1182
1183 #: g10/delkey.c:133
1184 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1185 msgstr "¡È--yes¡É¤Î¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥Á¡¦¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1186
1187 #: g10/delkey.c:145
1188 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1189 msgstr "¤³¤Î¸°¤ò¸°Îؤ«¤éºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1190
1191 #: g10/delkey.c:153
1192 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1193 msgstr "¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¸°¤Ç¤¹! ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1194
1195 #: g10/delkey.c:163
1196 #, c-format
1197 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1198 msgstr "¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Îºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1199
1200 #: g10/delkey.c:173
1201 msgid "ownertrust information cleared\n"
1202 msgstr "½êÍ­¼Ô¿®ÍѾðÊó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Þ¤·¤¿\n"
1203
1204 #: g10/delkey.c:204
1205 #, c-format
1206 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1207 msgstr "¤³¤Î¸ø³«¸°¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÈëÌ©¸°¡È%s¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹!\n"
1208
1209 #: g10/delkey.c:206
1210 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1211 msgstr "¤Þ¤º¡È--delete-secret-keys¡É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤³¤ì¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1212
1213 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1296
1214 #, c-format
1215 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1216 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
1217
1218 #: g10/encode.c:232
1219 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1220 msgstr "S2K¥â¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÂоÎESK¥Ñ¥±¥Ã¥È¤ò»È¤¨¤Þ¤»¤ó\n"
1221
1222 #: g10/encode.c:246
1223 #, c-format
1224 msgid "using cipher %s\n"
1225 msgstr "%s°Å¹æË¡¤ò»È¤¤¤Þ¤¹\n"
1226
1227 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1228 #, c-format
1229 msgid "`%s' already compressed\n"
1230 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¤â¤¦°µ½ÌºÑ¤ß¤Ç¤¹\n"
1231
1232 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:625 g10/sign.c:593
1233 #, c-format
1234 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1235 msgstr "·Ù¹ð: ¡Ö%s¡×¤Ï¶õ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹\n"
1236
1237 #: g10/encode.c:485
1238 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1239 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï2048¥Ó¥Ã¥È°Ê²¼¤ÎRSA¸°¤Ç°Å¹æ²½¤·¤«¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1240
1241 #: g10/encode.c:510
1242 #, c-format
1243 msgid "reading from `%s'\n"
1244 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤éÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
1245
1246 #: g10/encode.c:541
1247 msgid ""
1248 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1249 msgstr "°Å¹æ²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤ÏÁ´ÉôIDEA°Å¹æ¤ò»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1250
1251 #: g10/encode.c:559
1252 #, c-format
1253 msgid ""
1254 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1255 msgstr "·Ù¹ð: ÂоΰŹæË¡ %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
1256
1257 #: g10/encode.c:669 g10/sign.c:966
1258 #, c-format
1259 msgid ""
1260 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1261 "preferences\n"
1262 msgstr "·Ù¹ð: °µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
1263
1264 #: g10/encode.c:765
1265 #, c-format
1266 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1267 msgstr "ÂоΰŹæË¡ %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
1268
1269 #: g10/encode.c:835 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:861
1270 #, c-format
1271 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1272 msgstr "%s¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1273
1274 #: g10/encode.c:862
1275 #, c-format
1276 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1277 msgstr "%s/%s°Å¹æ²½ ¼õ¿®¼Ô:¡È%s¡É\n"
1278
1279 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1280 #, c-format
1281 msgid "%s encrypted data\n"
1282 msgstr "%s°Å¹æ²½ºÑ¤ß¥Ç¡¼¥¿\n"
1283
1284 #: g10/encr-data.c:94 g10/mainproc.c:290
1285 #, c-format
1286 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1287 msgstr "̤ÃΤΥ¢¥ë¥´¥ê¥º¥à%d¤Ë¤è¤ë°Å¹æ²½\n"
1288
1289 #: g10/encr-data.c:132 sm/decrypt.c:126
1290 msgid ""
1291 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1292 msgstr "·Ù¹ð: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÂоΰŹæË¡¤Î¼å¤¤¸°¤Ç°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
1293
1294 #: g10/encr-data.c:144
1295 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1296 msgstr "°Å¹æ²½¥Ñ¥±¥Ã¥È¤Î¼è°·¤¤¤Ç¾ã³²\n"
1297
1298 #: g10/exec.c:49
1299 msgid "no remote program execution supported\n"
1300 msgstr "±ó³Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â¹Ô¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
1301
1302 #: g10/exec.c:313
1303 msgid ""
1304 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1305 msgstr ""
1306 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îµö²Ä¥â¡¼¥É¤¬¡¢°ÂÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢\n"
1307 "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ï¡¢»ÈÍѶػߤǤ¹¡£\n"
1308
1309 #: g10/exec.c:343
1310 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1311 msgstr ""
1312 "¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤À¤È¡¢³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ë¤Ï¡¢°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬É¬ÍפǤ¹\n"
1313
1314 #: g10/exec.c:421
1315 #, c-format
1316 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1317 msgstr "¡Ö%s¡×¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1318
1319 #: g10/exec.c:424
1320 #, c-format
1321 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1322 msgstr "¥·¥§¥ë¡Ö%s¡×¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1323
1324 #: g10/exec.c:509
1325 #, c-format
1326 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1327 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¨¥é¡¼: %s\n"
1328
1329 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1330 msgid "unnatural exit of external program\n"
1331 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤Ë½ªÎ»\n"
1332
1333 #: g10/exec.c:535
1334 msgid "unable to execute external program\n"
1335 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1336
1337 #: g10/exec.c:552
1338 #, c-format
1339 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1340 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î±þÅú¤òÆɤ߽Ф»¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1341
1342 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1343 #, c-format
1344 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1345 msgstr "·Ù¹ð: °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó (%s) ¡Ö%s¡×: %s\n"
1346
1347 #: g10/exec.c:609
1348 #, c-format
1349 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1350 msgstr "·Ù¹ð: °ì»þ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1351
1352 #: g10/export.c:61
1353 #, fuzzy
1354 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1355 msgstr "½ð̾¤Ï¡¢¼º¸úÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
1356
1357 #: g10/export.c:63
1358 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1359 msgstr ""
1360
1361 #: g10/export.c:65
1362 #, fuzzy
1363 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1364 msgstr "¡È%s¡ÉÍѤμº¸ú¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1365
1366 #: g10/export.c:67
1367 #, fuzzy
1368 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1369 msgstr "Éû¸°¤Î¼º¸ú"
1370
1371 #: g10/export.c:69
1372 #, fuzzy
1373 msgid "remove unusable parts from key during export"
1374 msgstr "»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤ÈëÌ©¸°¤Ç¤¹"
1375
1376 #: g10/export.c:71
1377 msgid "remove as much as possible from key during export"
1378 msgstr ""
1379
1380 #: g10/export.c:73
1381 msgid "export keys in an S-expression based format"
1382 msgstr ""
1383
1384 #: g10/export.c:338
1385 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1386 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Î½ñ½Ð¤·¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹\n"
1387
1388 #: g10/export.c:367
1389 #, c-format
1390 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1391 msgstr "¸°%s: Êݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1392
1393 #: g10/export.c:375
1394 #, c-format
1395 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1396 msgstr "¸°%s: PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1397
1398 #: g10/export.c:386
1399 #, fuzzy, c-format
1400 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1401 msgstr "¸°%s: Éû¸°½ð̾¤Î¾ì½ê¤¬¡¢¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1402
1403 #: g10/export.c:537
1404 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1405 msgstr ""
1406
1407 #: g10/export.c:560
1408 #, fuzzy, c-format
1409 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1410 msgstr "¸°¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1411
1412 #: g10/export.c:584
1413 #, c-format
1414 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1415 msgstr "·Ù¹ð: ÈëÌ©¸°%s¤Ë¤Ï¡¢Ã±½ã¤ÊSK¥Á¥§¥Ã¥¯¥µ¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1416
1417 #: g10/export.c:633
1418 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1419 msgstr "·Ù¹ð: ²¿¤â½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
1420
1421 #: g10/getkey.c:151
1422 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1423 msgstr "pk¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬Â¿¤¹¤®¤Þ¤¹ - »ÈÍѶػß\n"
1424
1425 #: g10/getkey.c:174
1426 msgid "[User ID not found]"
1427 msgstr "[¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó]"
1428
1429 #: g10/getkey.c:951 g10/getkey.c:961 g10/getkey.c:971 g10/getkey.c:987
1430 #: g10/getkey.c:1002
1431 #, c-format
1432 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1433 msgstr ""
1434
1435 #: g10/getkey.c:1834
1436 #, c-format
1437 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1438 msgstr "--allow-non-selfsigned-uid¤ÇÍ­¸ú¤Ë¤µ¤ì¤¿Ìµ¸ú¤Ê¸°%s¤Ç¤¹\n"
1439
1440 #: g10/getkey.c:2391 g10/keyedit.c:3726
1441 #, c-format
1442 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1443 msgstr "¸ø³«Éû¸°%s¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÈëÌ©Éû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó - Ìµ»ë\n"
1444
1445 #: g10/getkey.c:2622
1446 #, fuzzy, c-format
1447 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1448 msgstr "Éû¸°%s¤ò¼ç¸°%s¤ËÂåÍѤ·¤Þ¤¹\n"
1449
1450 #: g10/getkey.c:2669
1451 #, c-format
1452 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1453 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤Î¤Ê¤¤ÈëÌ©¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1454
1455 #: g10/gpg.c:368 kbx/kbxutil.c:67 sm/gpgsm.c:242 tools/gpgconf.c:54
1456 msgid ""
1457 "@Commands:\n"
1458 " "
1459 msgstr ""
1460 "@¥³¥Þ¥ó¥É:\n"
1461 " "
1462
1463 #: g10/gpg.c:370
1464 msgid "|[file]|make a signature"
1465 msgstr "|[¥Õ¥¡¥¤¥ë]|½ð̾¤òºîÀ®"
1466
1467 #: g10/gpg.c:371
1468 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1469 msgstr "|[¥Õ¥¡¥¤¥ë]|¥¯¥ê¥¢½ð̾¤òºîÀ®"
1470
1471 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:246
1472 msgid "make a detached signature"
1473 msgstr "ʬΥ½ð̾¤òºîÀ®"
1474
1475 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:247
1476 msgid "encrypt data"
1477 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤ò°Å¹æ²½"
1478
1479 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:248
1480 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1481 msgstr "°Å¹æ²½¤Ë¤ÏÂоΰŹæË¡¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ"
1482
1483 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:249
1484 msgid "decrypt data (default)"
1485 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤òÉü¹æ (´ûÄê)"
1486
1487 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:250
1488 msgid "verify a signature"
1489 msgstr "½ð̾¤ò¸¡¾Ú"
1490
1491 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:252
1492 msgid "list keys"
1493 msgstr "¸°¤Î°ìÍ÷"
1494
1495 #: g10/gpg.c:383
1496 msgid "list keys and signatures"
1497 msgstr "¸°¤È½ð̾¤Î°ìÍ÷"
1498
1499 #: g10/gpg.c:384
1500 msgid "list and check key signatures"
1501 msgstr "¸°½ð̾¤Î¸¡ºº¤È°ìÍ÷"
1502
1503 #: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:256
1504 msgid "list keys and fingerprints"
1505 msgstr "¸°¤È»ØÌæ¤Î°ìÍ÷"
1506
1507 #: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:254
1508 msgid "list secret keys"
1509 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Î°ìÍ÷"
1510
1511 #: g10/gpg.c:387
1512 msgid "generate a new key pair"
1513 msgstr "¿·¤·¤¤¸°ÂФòÀ¸À®"
1514
1515 #: g10/gpg.c:388
1516 msgid "remove keys from the public keyring"
1517 msgstr "¸ø³«¸°Îؤ«¤é¸°·²¤òºï½ü"
1518
1519 #: g10/gpg.c:390
1520 msgid "remove keys from the secret keyring"
1521 msgstr "ÈëÌ©¸°Îؤ«¤é¸°·²¤òºï½ü"
1522
1523 #: g10/gpg.c:391
1524 msgid "sign a key"
1525 msgstr "¸°¤Ë½ð̾"
1526
1527 #: g10/gpg.c:392
1528 msgid "sign a key locally"
1529 msgstr "¸°¤ØÆâÉôŪ¤Ë½ð̾"
1530
1531 #: g10/gpg.c:393
1532 msgid "sign or edit a key"
1533 msgstr "¸°¤Ø¤Î½ð̾¤äÊÔ½¸"
1534
1535 #: g10/gpg.c:394
1536 msgid "generate a revocation certificate"
1537 msgstr "¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òÀ¸À®"
1538
1539 #: g10/gpg.c:396
1540 msgid "export keys"
1541 msgstr "¸°¤ò½ñ¤­½Ð¤¹"
1542
1543 #: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:259
1544 msgid "export keys to a key server"
1545 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸°¤ò½ñ¤­½Ð¤¹"
1546
1547 #: g10/gpg.c:398 sm/gpgsm.c:260
1548 msgid "import keys from a key server"
1549 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¸°¤òÆɤ߹þ¤à"
1550
1551 #: g10/gpg.c:400
1552 msgid "search for keys on a key server"
1553 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸°¤ò¸¡º÷¤¹¤ë"
1554
1555 #: g10/gpg.c:402
1556 msgid "update all keys from a keyserver"
1557 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¸°¤òÁ´Éô¹¹¿·¤¹¤ë"
1558
1559 #: g10/gpg.c:406
1560 msgid "import/merge keys"
1561 msgstr "¸°¤ÎÆɹþ¤ß/Ê»¹ç"
1562
1563 #: g10/gpg.c:409
1564 msgid "print the card status"
1565 msgstr "¥«¡¼¥É¾õÂÖ¤òɽ¼¨"
1566
1567 #: g10/gpg.c:410
1568 msgid "change data on a card"
1569 msgstr "¥«¡¼¥É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÊѹ¹"
1570
1571 #: g10/gpg.c:411
1572 msgid "change a card's PIN"
1573 msgstr "¥«¡¼¥É¤ÎPIN¤òÊѹ¹"
1574
1575 #: g10/gpg.c:420
1576 msgid "update the trust database"
1577 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¹¹¿·"
1578
1579 #: g10/gpg.c:427
1580 msgid "|algo [files]|print message digests"
1581 msgstr "|¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à [¥Õ¥¡¥¤¥ë]|¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Í×Ìó¤òɽ¼¨"
1582
1583 #: g10/gpg.c:430 sm/gpgsm.c:264
1584 msgid "run in server mode"
1585 msgstr ""
1586
1587 #: g10/gpg.c:432 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:75 sm/gpgsm.c:279
1588 #: tools/gpg-connect-agent.c:56 tools/gpgconf.c:64 tools/symcryptrun.c:157
1589 msgid ""
1590 "@\n"
1591 "Options:\n"
1592 " "
1593 msgstr ""
1594 "@\n"
1595 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó:\n"
1596 " "
1597
1598 #: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:281
1599 msgid "create ascii armored output"
1600 msgstr "ASCII·Á¼°¤ÎÊñÁõ¤òºîÀ®"
1601
1602 #: g10/gpg.c:436 sm/gpgsm.c:293
1603 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1604 msgstr "|̾Á°|¡Ö̾Á°¡×ÍѤ˰Ź沽"
1605
1606 #: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:331
1607 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1608 msgstr ""
1609 "½ð̾¤äÉü¹æ¤Ë¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼id\n"
1610 "¤ò»ÈÍÑ"
1611
1612 #: g10/gpg.c:448 sm/gpgsm.c:334
1613 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1614 msgstr ""
1615 "|N|°µ½Ì¥ì¥Ù¥ë¤òN¤ËÀßÄê\n"
1616 "(0¤ÏÈó°µ½Ì)"
1617
1618 #: g10/gpg.c:453 sm/gpgsm.c:336
1619 msgid "use canonical text mode"
1620 msgstr "Àµ½à¥Æ¥­¥¹¥È¡¦¥â¡¼¥É¤ò»ÈÍÑ"
1621
1622 #: g10/gpg.c:467 sm/gpgsm.c:339 tools/gpgconf.c:66
1623 msgid "use as output file"
1624 msgstr "½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ"
1625
1626 #: g10/gpg.c:480 kbx/kbxutil.c:82 sm/gpgsm.c:349 tools/gpgconf.c:69
1627 msgid "do not make any changes"
1628 msgstr "̵Êѹ¹"
1629
1630 #: g10/gpg.c:481
1631 msgid "prompt before overwriting"
1632 msgstr "¾å½ñ¤­Á°¤Ë³Îǧ"
1633
1634 #: g10/gpg.c:523
1635 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1636 msgstr "¸·Ì©¤ÊOpenPGP¤Î¿¶Éñ¤òºÎÍÑ"
1637
1638 #: g10/gpg.c:524
1639 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1640 msgstr "PGP 2.x¸ß´¹¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀ¸À®"
1641
1642 #: g10/gpg.c:553 sm/gpgsm.c:397
1643 msgid ""
1644 "@\n"
1645 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1646 msgstr ""
1647 "@\n"
1648 "(¥³¥Þ¥ó¥É¤È¥ª¥×¥·¥ç¥óÁ´Éô¤Î°ìÍ÷¤Ï¡¢\n"
1649 "¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¦¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤)\n"
1650
1651 #: g10/gpg.c:556 sm/gpgsm.c:400
1652 msgid ""
1653 "@\n"
1654 "Examples:\n"
1655 "\n"
1656 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1657 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1658 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1659 " --list-keys [names]        show keys\n"
1660 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1661 msgstr ""
1662 "@\n"
1663 "Îã:\n"
1664 "\n"
1665 " -se -r Bob [¥Õ¥¡¥¤¥ë]      ½ð̾¤È¥æ¡¼¥¶¡¼Bob¤Ø¤Î°Å¹æ²½\n"
1666 " --clearsign [¥Õ¥¡¥¤¥ë]     ¥¯¥ê¥¢½ð̾¤òºîÀ®\n"
1667 " --detach-sign [¥Õ¥¡¥¤¥ë]   Ê¬Î¥½ð̾¤òºîÀ®\n"
1668 " --list-keys [̾Á°]         ¸°¤òɽ¼¨\n"
1669 " --fingerprint [̾Á°]       »ØÌæ¤òɽ¼¨\n"
1670
1671 #: g10/gpg.c:750 g10/gpgv.c:95
1672 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1673 msgstr "¥Ð¥°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é <gnupg-bugs@gnu.org> ¤Þ¤Ç¤´Êó¹ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1674
1675 #: g10/gpg.c:767
1676 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1677 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
1678
1679 #: g10/gpg.c:770
1680 msgid ""
1681 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1682 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1683 "default operation depends on the input data\n"
1684 msgstr ""
1685 "½ñ¼°: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë]\n"
1686 "½ð̾¡¢¸¡ºº¡¢°Å¹æ²½¤äÉü¹æ\n"
1687 "´ûÄê¤ÎÁàºî¤Ï¡¢ÆþÎϥǡ¼¥¿¤Ë°Í¸\n"
1688
1689 #: g10/gpg.c:781 sm/gpgsm.c:538
1690 msgid ""
1691 "\n"
1692 "Supported algorithms:\n"
1693 msgstr ""
1694 "\n"
1695 "¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à:\n"
1696
1697 #: g10/gpg.c:784
1698 msgid "Pubkey: "
1699 msgstr "¸ø³«¸°: "
1700
1701 #: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2321
1702 msgid "Cipher: "
1703 msgstr "°Å¹æË¡: "
1704
1705 #: g10/gpg.c:798
1706 msgid "Hash: "
1707 msgstr "¥Ï¥Ã¥·¥å: "
1708
1709 #: g10/gpg.c:805 g10/keyedit.c:2365
1710 msgid "Compression: "
1711 msgstr "°µ½Ì: "
1712
1713 #: g10/gpg.c:875
1714 msgid "usage: gpg [options] "
1715 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] "
1716
1717 #: g10/gpg.c:1045 sm/gpgsm.c:675
1718 msgid "conflicting commands\n"
1719 msgstr "ÂÐΩ¤¹¤ë¥³¥Þ¥ó¥É\n"
1720
1721 #: g10/gpg.c:1063
1722 #, c-format
1723 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1724 msgstr "=µ­¹æ¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×ÄêµÁ¡Ö%s¡×Æâ¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1725
1726 #: g10/gpg.c:1260
1727 #, c-format
1728 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1729 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
1730
1731 #: g10/gpg.c:1263
1732 #, c-format
1733 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1734 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
1735
1736 #: g10/gpg.c:1266
1737 #, c-format
1738 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1739 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
1740
1741 #: g10/gpg.c:1272
1742 #, c-format
1743 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1744 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
1745
1746 #: g10/gpg.c:1275
1747 #, c-format
1748 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1749 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
1750
1751 #: g10/gpg.c:1278
1752 #, c-format
1753 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1754 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
1755
1756 #: g10/gpg.c:1284
1757 #, c-format
1758 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1759 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
1760
1761 #: g10/gpg.c:1287
1762 #, c-format
1763 msgid ""
1764 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1765 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
1766
1767 #: g10/gpg.c:1290
1768 #, c-format
1769 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1770 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
1771
1772 #: g10/gpg.c:1296
1773 #, c-format
1774 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1775 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
1776
1777 #: g10/gpg.c:1299
1778 #, c-format
1779 msgid ""
1780 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1781 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
1782
1783 #: g10/gpg.c:1302
1784 #, c-format
1785 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1786 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
1787
1788 #: g10/gpg.c:1445
1789 #, c-format
1790 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1791 msgstr "̤ÃΤι½À®¹àÌÜ¡Ö%s¡×\n"
1792
1793 #: g10/gpg.c:1540
1794 msgid "display photo IDs during key listings"
1795 msgstr ""
1796
1797 #: g10/gpg.c:1542
1798 msgid "show policy URLs during signature listings"
1799 msgstr ""
1800
1801 #: g10/gpg.c:1544
1802 #, fuzzy
1803 msgid "show all notations during signature listings"
1804 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1805
1806 #: g10/gpg.c:1546
1807 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1808 msgstr ""
1809
1810 #: g10/gpg.c:1550
1811 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1812 msgstr ""
1813
1814 #: g10/gpg.c:1552
1815 #, fuzzy
1816 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1817 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
1818
1819 #: g10/gpg.c:1554
1820 msgid "show user ID validity during key listings"
1821 msgstr ""
1822
1823 #: g10/gpg.c:1556
1824 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1825 msgstr ""
1826
1827 #: g10/gpg.c:1558
1828 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1829 msgstr ""
1830
1831 #: g10/gpg.c:1560
1832 #, fuzzy
1833 msgid "show the keyring name in key listings"
1834 msgstr "ÈëÌ©¸°¤È¸ø³«¸°¤Î°ìÍ÷¤Îȿž"
1835
1836 #: g10/gpg.c:1562
1837 #, fuzzy
1838 msgid "show expiration dates during signature listings"
1839 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1840
1841 #: g10/gpg.c:1825
1842 #, c-format
1843 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1844 msgstr ""
1845
1846 #: g10/gpg.c:1981
1847 #, c-format
1848 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1849 msgstr "Ãí°Õ: ÀΡ¢´ûÄê¤À¤Ã¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Ìµ»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹\n"
1850
1851 #: g10/gpg.c:2241 g10/gpg.c:2882 g10/gpg.c:2894
1852 #, c-format
1853 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1854 msgstr "Ãí°Õ: ÉáÄÌ%s¤Ï»È¤¤¤Þ¤»¤ó!\n"
1855
1856 #: g10/gpg.c:2399 g10/gpg.c:2411
1857 #, fuzzy, c-format
1858 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1859 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1860
1861 #: g10/gpg.c:2493
1862 #, c-format
1863 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1864 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1865
1866 #: g10/gpg.c:2516 g10/gpg.c:2711 g10/keyedit.c:4084
1867 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1868 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎURL¤ò²òÀÏÉÔǽ\n"
1869
1870 #: g10/gpg.c:2528
1871 #, c-format
1872 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1873 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1874
1875 #: g10/gpg.c:2531
1876 msgid "invalid keyserver options\n"
1877 msgstr "̵¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1878
1879 #: g10/gpg.c:2538
1880 #, c-format
1881 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1882 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤ÊÆɹþ¤ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1883
1884 #: g10/gpg.c:2541
1885 msgid "invalid import options\n"
1886 msgstr "̵¸ú¤ÊÆɹþ¤ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1887
1888 #: g10/gpg.c:2548
1889 #, c-format
1890 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1891 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê½ñ½Ð¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1892
1893 #: g10/gpg.c:2551
1894 msgid "invalid export options\n"
1895 msgstr "̵¸ú¤Ê½ñ½Ð¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1896
1897 #: g10/gpg.c:2558
1898 #, c-format
1899 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1900 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê°ìÍ÷¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1901
1902 #: g10/gpg.c:2561
1903 msgid "invalid list options\n"
1904 msgstr "̵¸ú¤Ê°ìÍ÷¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1905
1906 #: g10/gpg.c:2569
1907 msgid "display photo IDs during signature verification"
1908 msgstr ""
1909
1910 #: g10/gpg.c:2571
1911 msgid "show policy URLs during signature verification"
1912 msgstr ""
1913
1914 #: g10/gpg.c:2573
1915 #, fuzzy
1916 msgid "show all notations during signature verification"
1917 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1918
1919 #: g10/gpg.c:2575
1920 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1921 msgstr ""
1922
1923 #: g10/gpg.c:2579
1924 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1925 msgstr ""
1926
1927 #: g10/gpg.c:2581
1928 #, fuzzy
1929 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1930 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
1931
1932 #: g10/gpg.c:2583
1933 #, fuzzy
1934 msgid "show user ID validity during signature verification"
1935 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1936
1937 #: g10/gpg.c:2585
1938 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1939 msgstr ""
1940
1941 #: g10/gpg.c:2587
1942 #, fuzzy
1943 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1944 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1945
1946 #: g10/gpg.c:2589
1947 msgid "validate signatures with PKA data"
1948 msgstr ""
1949
1950 #: g10/gpg.c:2591
1951 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1952 msgstr ""
1953
1954 #: g10/gpg.c:2598
1955 #, c-format
1956 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1957 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1958
1959 #: g10/gpg.c:2601
1960 msgid "invalid verify options\n"
1961 msgstr "̵¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1962
1963 #: g10/gpg.c:2608
1964 #, c-format
1965 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1966 msgstr "exec-path¤ò%s¤ËÀßÄêÉÔǽ\n"
1967
1968 #: g10/gpg.c:2782
1969 #, fuzzy, c-format
1970 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1971 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1972
1973 #: g10/gpg.c:2785
1974 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1975 msgstr ""
1976
1977 #: g10/gpg.c:2871 sm/gpgsm.c:1247
1978 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1979 msgstr "·Ù¹ð: ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥³¥¢¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹!\n"
1980
1981 #: g10/gpg.c:2875
1982 #, c-format
1983 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1984 msgstr "·Ù¹ð: %s¤Ï%s¤è¤êÍ¥Àè\n"
1985
1986 #: g10/gpg.c:2884
1987 #, c-format
1988 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1989 msgstr "%s¤Ï%s¤È¤È¤â¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!\n"
1990
1991 #: g10/gpg.c:2887
1992 #, c-format
1993 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1994 msgstr "%s¤Ï%s¤È¤È¤â¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â̵°ÕÌ£¤Ç¤¹!\n"
1995
1996 #: g10/gpg.c:2902
1997 #, fuzzy, c-format
1998 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1999 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¥¹¥¿¥Ö¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
2000
2001 #: g10/gpg.c:2916
2002 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2003 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏʬΥ½ð̾¤«¥¯¥ê¥¢½ð̾¤À¤±¤·¤«¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2004
2005 #: g10/gpg.c:2922
2006 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2007 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï½ð̾¤È°Å¹æ²½¤òƱ»þ¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2008
2009 #: g10/gpg.c:2928
2010 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2011 msgstr "--pgp2¤ò»ØÄꤷ¤¿¤é¡¢(¥Ñ¥¤¥×¤Ç¤Ê¤¯) ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤻ¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2012
2013 #: g10/gpg.c:2941
2014 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2015 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸°Å¹æ²½¤Ç¤Ï¡¢IDEA°Å¹æË¡¤¬É¬ÍפǤ¹\n"
2016
2017 #: g10/gpg.c:3007 g10/gpg.c:3031 sm/gpgsm.c:1303
2018 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2019 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2020
2021 #: g10/gpg.c:3013 g10/gpg.c:3037 sm/gpgsm.c:1311
2022 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2023 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2024
2025 #: g10/gpg.c:3019
2026 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2027 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿°µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2028
2029 #: g10/gpg.c:3025
2030 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2031 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¾ÚÌÀ½ñÍ×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2032
2033 #: g10/gpg.c:3040
2034 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2035 msgstr "completes-needed¤ÏÀµ¤ÎÃͤ¬É¬ÍפǤ¹\n"
2036
2037 #: g10/gpg.c:3042
2038 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2039 msgstr "marginals-needed¤Ï1¤è¤êÂ礭¤ÊÃͤ¬É¬ÍפǤ¹\n"
2040
2041 #: g10/gpg.c:3044
2042 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2043 msgstr "max-cert-depth¤Ï1¤«¤é255¤ÎÈϰϤǤʤ±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2044
2045 #: g10/gpg.c:3046
2046 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2047 msgstr "̵¸ú¤Êdefault-cert-level¡£0¤«1¤«2¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2048
2049 #: g10/gpg.c:3048
2050 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2051 msgstr "̵¸ú¤Êmin-cert-level¡£0¤«1¤«2¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2052
2053 #: g10/gpg.c:3051
2054 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2055 msgstr "Ãí°Õ: Ã±½ã¤ÊS2K¥â¡¼¥É(0)¤Î»ÈÍѤˤ϶¯¤¯È¿ÂФ·¤Þ¤¹\n"
2056
2057 #: g10/gpg.c:3055
2058 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2059 msgstr "̵¸ú¤ÊS2K¥â¡¼¥É¡£0¤«1¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2060
2061 #: g10/gpg.c:3062
2062 msgid "invalid default preferences\n"
2063 msgstr "̵¸ú¤Ê´ûÄê¤ÎÁª¹¥\n"
2064
2065 #: g10/gpg.c:3071
2066 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2067 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍѰŹæË¡¤ÎÁª¹¥\n"
2068
2069 #: g10/gpg.c:3075
2070 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2071 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍÑÍ×Ìó¤ÎÁª¹¥\n"
2072
2073 #: g10/gpg.c:3079
2074 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2075 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍÑ°µ½Ì¤ÎÁª¹¥\n"
2076
2077 #: g10/gpg.c:3112
2078 #, c-format
2079 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2080 msgstr "%s¤Ï%s¤Çµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó\n"
2081
2082 #: g10/gpg.c:3159
2083 #, c-format
2084 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2085 msgstr "°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2086
2087 #: g10/gpg.c:3164
2088 #, c-format
2089 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2090 msgstr "Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2091
2092 #: g10/gpg.c:3169
2093 #, c-format
2094 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2095 msgstr "°µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2096
2097 #: g10/gpg.c:3261
2098 #, c-format
2099 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2100 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î½é´ü²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2101
2102 #: g10/gpg.c:3272
2103 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2104 msgstr "·Ù¹ð: ¸ø³«¸°°Å¹æ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢¼õ¼è¿Í (-r) ¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
2105
2106 #: g10/gpg.c:3293
2107 msgid "--store [filename]"
2108 msgstr "--store [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2109
2110 #: g10/gpg.c:3300
2111 msgid "--symmetric [filename]"
2112 msgstr "--symmetric [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2113
2114 #: g10/gpg.c:3302
2115 #, c-format
2116 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2117 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÂоΰŹæ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2118
2119 #: g10/gpg.c:3312
2120 msgid "--encrypt [filename]"
2121 msgstr "--encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2122
2123 #: g10/gpg.c:3325
2124 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2125 msgstr "--symmetric --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2126
2127 #: g10/gpg.c:3327
2128 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2129 msgstr "--symmetric --encrypt¤ò--s2k-mode 0¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2130
2131 #: g10/gpg.c:3330
2132 #, c-format
2133 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2134 msgstr "--symmetric --encrypt¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2135
2136 #: g10/gpg.c:3348
2137 msgid "--sign [filename]"
2138 msgstr "--sign [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2139
2140 #: g10/gpg.c:3361
2141 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2142 msgstr "--sign --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2143
2144 #: g10/gpg.c:3376
2145 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2146 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2147
2148 #: g10/gpg.c:3378
2149 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2150 msgstr "--symmetric --sign --encrypt¤ò--s2k-mode 0¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2151
2152 #: g10/gpg.c:3381
2153 #, c-format
2154 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2155 msgstr "--symmetric --sign --encrypt¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2156
2157 #: g10/gpg.c:3401
2158 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2159 msgstr "--sign --symmetric [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2160
2161 #: g10/gpg.c:3410
2162 msgid "--clearsign [filename]"
2163 msgstr "--clearsign [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2164
2165 #: g10/gpg.c:3435
2166 msgid "--decrypt [filename]"
2167 msgstr "--decrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2168
2169 #: g10/gpg.c:3443
2170 msgid "--sign-key user-id"
2171 msgstr "--sign-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id"
2172
2173 #: g10/gpg.c:3447
2174 msgid "--lsign-key user-id"
2175 msgstr "--lsign-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id"
2176
2177 #: g10/gpg.c:3468
2178 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2179 msgstr "--edit-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id [¥³¥Þ¥ó¥É]"
2180
2181 #: g10/gpg.c:3553
2182 #, c-format
2183 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2184 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2185
2186 #: g10/gpg.c:3555
2187 #, c-format
2188 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2189 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¼õ¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2190
2191 #: g10/gpg.c:3557
2192 #, c-format
2193 msgid "key export failed: %s\n"
2194 msgstr "¸°¤Î½ñ½Ð¤·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2195
2196 #: g10/gpg.c:3568
2197 #, c-format
2198 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2199 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸¡º÷¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2200
2201 #: g10/gpg.c:3578
2202 #, c-format
2203 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2204 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î²óÉü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2205
2206 #: g10/gpg.c:3629
2207 #, c-format
2208 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2209 msgstr "ÊñÁõ½üµî¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2210
2211 #: g10/gpg.c:3637
2212 #, c-format
2213 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2214 msgstr "ÊñÁõ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2215
2216 #: g10/gpg.c:3727
2217 #, c-format
2218 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2219 msgstr "̵¸ú¤Ê¥Ï¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤Ç¤¹\n"
2220
2221 #: g10/gpg.c:3844
2222 msgid "[filename]"
2223 msgstr "[¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2224
2225 #: g10/gpg.c:3848
2226 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2227 msgstr "³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂǤäƤ¯¤À¤µ¤¤ ...\n"
2228
2229 #: g10/gpg.c:4160
2230 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2231 msgstr "¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¤¿¾ÚÌÀ½ñ¥Ý¥ê¥·¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
2232
2233 #: g10/gpg.c:4162
2234 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2235 msgstr "¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¤¿½ð̾¥Ý¥ê¥·¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
2236
2237 #: g10/gpg.c:4195
2238 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2239 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
2240
2241 #: g10/gpgv.c:72
2242 msgid "take the keys from this keyring"
2243 msgstr "¤³¤Î¸°¤ò¸°Îؤ«¤éºï½ü¤·¤Þ¤¹"
2244
2245 #: g10/gpgv.c:74
2246 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2247 msgstr "Æü»þ¤ÎÌ·½â¤ò·Ù¹ð¤À¤±¤Ë¤·¤Þ¤¹"
2248
2249 #: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:372
2250 msgid "|FD|write status info to this FD"
2251 msgstr ""
2252 "|¥Õ¥¡¥¤¥ëµ­½Ò»Ò|¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ëµ­½Ò»Ò¤Ë¾õÂÖ¤ò\n"
2253 "½ñ¤­¹þ¤à"
2254
2255 #: g10/gpgv.c:99
2256 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2257 msgstr "»È¤¤Êý: gpgv [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
2258
2259 #: g10/gpgv.c:102
2260 msgid ""
2261 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2262 "Check signatures against known trusted keys\n"
2263 msgstr ""
2264 "¹½Ê¸: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë]\n"
2265 "´ûÃΤο®ÍѤ·¤¿¸°¤Ç½ð̾¤ò¸¡ºº\n"
2266
2267 #: g10/helptext.c:49
2268 msgid ""
2269 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2270 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2271 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2272 msgstr ""
2273 "¤³¤ÎÃͤλØÄê¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃͤϡ¢Âè»°¼Ô¤Ë·è¤·\n"
2274 "¤ÆÄ󶡤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¡¢web-of-trust ¤Î¼ÂÁõ¤ËɬÍפǡ¢\n"
2275 "(°ÅÌÛŪ¤Ë¤Ç¤­¤¿) web-of-certificates ¤È¤Ï̵´Ø·¸¤Ç¤¹¡£"
2276
2277 #: g10/helptext.c:55
2278 msgid ""
2279 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2280 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2281 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2282 "ultimately trusted\n"
2283 msgstr ""
2284 "Web-of-Trust¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤áGnuPG¤Ï¡¢¤É¤Î¸°¤òÀäÂÐŪ¤Ë¿®ÍѤ¹¤ë\n"
2285 "¤Î¤«¤òÃΤëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤Õ¤Ä¤¦¡¢ÈëÌ©¸°¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­\n"
2286 "¤ë¸°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸°¤òÀäÂÐŪ¤Ë¿®ÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢\n"
2287 "¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2288
2289 #: g10/helptext.c:62
2290 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2291 msgstr "¤³¤Î¿®ÍѤǤ­¤Ê¤¤¸°¤ò»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èno¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2292
2293 #: g10/helptext.c:66
2294 msgid ""
2295 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2296 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁ÷¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸°¸Àè¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2297
2298 #: g10/helptext.c:70
2299 msgid ""
2300 "Select the algorithm to use.\n"
2301 "\n"
2302 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2303 "for signatures.\n"
2304 "\n"
2305 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2306 "\n"
2307 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2308 "\n"
2309 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2310 msgstr ""
2311 "»ÈÍѤ¹¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2312 "\n"
2313 "DSA (ÊÌ̾DSS) ¤Ï¡¢½ð̾ÀìÍѤÎÅŻҽð̾¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹¡£\n"
2314 "\n"
2315 "Elgamal¤Ï¡¢°Å¹æ²½¤Î¤ß¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹¡£\n"
2316 "\n"
2317 "RSA¤Ï¡¢½ð̾¤Ë¤â°Å¹æ²½¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£\n"
2318 "\n"
2319 "ºÇ½é¤Î¸°(¼ç¸°)¤Ï¡¢½ð̾¤Ë»ÈÍѤǤ­¤ë¸°¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
2320
2321 #: g10/helptext.c:84
2322 msgid ""
2323 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2324 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2325 "Please consult your security expert first."
2326 msgstr ""
2327 "°ìÈ̤ˡ¢½ð̾¤È°Å¹æ²½¤ËƱ¤¸¸°¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¡¢¤è¤í¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2328 "¤³¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢°ìÄê¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤À¤±¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£\n"
2329 "¤Þ¤º¡¢¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2330
2331 #: g10/helptext.c:91
2332 msgid "Enter the size of the key"
2333 msgstr "¸°¤ÎŤµ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2334
2335 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
2336 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
2337 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2338 msgstr "¡Èyes¡É¤«¡Èno¡É¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2339
2340 #: g10/helptext.c:105
2341 msgid ""
2342 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2343 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2344 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2345 "the given value as an interval."
2346 msgstr ""
2347 "¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ë¼¨¤¹½ñ¼°¤ÇÃͤòÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2348 "ISO¤ÎÆüÉդνñ¼° (YYYY-MM-DD) ¤Ç¤âÆþÎϤǤ­¤Þ¤¹¤¬¡¢Àµ¤·¤¤¥¨¥é¡¼¤Ï\n"
2349 "ɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÆþÎÏÃͤò´ü´Ö¤ØÊÑ´¹\n"
2350 "¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»î¤ß¤Þ¤¹¡£"
2351
2352 #: g10/helptext.c:117
2353 msgid "Enter the name of the key holder"
2354 msgstr "¸°½êÍ­¼Ô¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2355
2356 #: g10/helptext.c:122
2357 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2358 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òÆþÎϤ¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯¿ä¾©¤·¤Þ¤¹"
2359
2360 #: g10/helptext.c:126
2361 msgid "Please enter an optional comment"
2362 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2363
2364 #: g10/helptext.c:131
2365 msgid ""
2366 "N  to change the name.\n"
2367 "C  to change the comment.\n"
2368 "E  to change the email address.\n"
2369 "O  to continue with key generation.\n"
2370 "Q  to to quit the key generation."
2371 msgstr ""
2372 "N  Ì¾Á°¤ÎÊѹ¹¡£\n"
2373 "C  ¥³¥á¥ó¥È¤ÎÊѹ¹¡£\n"
2374 "E  ÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÊѹ¹¡£\n"
2375 "O  ¸°À¸À®¤Î³¹Ô¡£\n"
2376 "Q  ¸°À¸À®¤Î½ªÎ»¡£"
2377
2378 #: g10/helptext.c:140
2379 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2380 msgstr "Éû¸°¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤è¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É(¤Þ¤¿¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡Èy¡É) ¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2381
2382 #: g10/helptext.c:148
2383 msgid ""
2384 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2385 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2386 "know how carefully you verified this.\n"
2387 "\n"
2388 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2389 "the\n"
2390 "    key.\n"
2391 "\n"
2392 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2393 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2394 "for\n"
2395 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2396 "user.\n"
2397 "\n"
2398 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2399 "could\n"
2400 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2401 "the\n"
2402 "    key against a photo ID.\n"
2403 "\n"
2404 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2405 "could\n"
2406 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2407 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2408 "a\n"
2409 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2410 "the\n"
2411 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2412 "exchange\n"
2413 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2414 "\n"
2415 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2416 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2417 "\"\n"
2418 "mean to you when you sign other keys.\n"
2419 "\n"
2420 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2421 msgstr ""
2422 "¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë½ð̾¤¹¤ë¤È¤­¤Ï¡¢¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î̾Á°¤Î¿Í¤¬¸°\n"
2423 "¤ò½êÍ­¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¤É¤ÎÄø\n"
2424 "ÅÙÃí°Õ¿¼¤¯³Îǧ¤·¤¿¤Î¤«¤ò¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÃΤ餻¤ë¤È¡¢ÊØÍø¤Ç¤¹¡£\n"
2425 "\n"
2426 "\"0\" ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤É¤ÎÄøÅÙÃí°Õ¿¼¤¯³Îǧ¤·¤¿¤Î¤«¤ò¡¢Æä˼çÄ¥¤·¤Ê\n"
2427 "    ¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£\n"
2428 "\n"
2429 "\"1\" ¤Ï¡¢¸°¤Î½êÍ­¼Ô¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤½¤Î¸°¤ò½êÍ­¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È\n"
2430 "    ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿®¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸¡¾Ú¤ÏÁ´Á³¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤¿\n"
2431 "    ¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤ò»È¤¦\n"
2432 "    ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸°¤Ë½ð̾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¡¢¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê¡×³Îǧ¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£\n"
2433 "\n"
2434 "\"2\" ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬°ì±þ¸°¤Î³Îǧ¤ò¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð\n"
2435 "    ¸°¤Î»ØÌæ¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢¥Õ¥©¥ÈID¤Ë¤¿¤¤¤·¤Æ¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¸¡ºº\n"
2436 "    ¤·¤¿¾ì¹ç¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¡£\n"
2437 "\n"
2438 "\"3\" ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¹­ÈϰϤˤ錄¤ê¸°¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£\n"
2439 "    ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¸°¤Î½êÍ­¼ÔËܿͤȸ°¤Î»ØÌæ¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢(¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È\n"
2440 "    ¤Î¤è¤¦¤Ê) µ¶Â¤¤Î¤à¤Ä¤«¤·¤¤¡¢¥Õ¥©¥ÈID¤Ä¤­¤Î¼êÃʤǡ¢¸°¤Î½ê\n"
2441 "    Í­¼Ô¤Î̾Á°¤¬¡¢¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î̾Á°¤È°ìÃפ¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡ºº¤·\n"
2442 "    ¤Æ¡¢(ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¸ò´¹¤Ê¤É¤Ç) ¸°¤ÎÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤¬\n"
2443 "    ¸°¤Î½êÍ­¼Ô¤Ë°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¾ì¹ç¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¡£\n"
2444 "\n"
2445 "¾åµ­2¤È3¤ÎÎã¤Ï¡¢*ñ¤Ê¤ë*Îã¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òǰƬ¤Ë¤ª¤¤\n"
2446 "¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Â¾¤Î¸°¤Ë½ð̾¤¹¤ëºÝ¡¢¡Ø°ì±þ¡Ù¤ä¡Ø¹­ÈÏ°Ï¡Ù¤¬²¿¤ò°Õ\n"
2447 "Ì£¤¹¤ë¤«¤òºÇ½ªÅª¤Ë·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¡£\n"
2448 "\n"
2449 "Àµ¤·¤¤Åú¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö0¡×¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2450
2451 #: g10/helptext.c:186
2452 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2453 msgstr "Á´¤Æ¤Î ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë½ð̾¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2454
2455 #: g10/helptext.c:190
2456 msgid ""
2457 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2458 "All certificates are then also lost!"
2459 msgstr ""
2460 "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2461 "¾ÚÌÀ½ñ¤âÁ´ÉôƱ»þ¤Ë¾Ãµî¤·¤Þ¤¹!"
2462
2463 #: g10/helptext.c:195
2464 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2465 msgstr "¤³¤ÎÉû¸°¤òºï½ü¤·¤Æ¤è¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2466
2467 #: g10/helptext.c:200
2468 msgid ""
2469 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2470 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2471 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2472 msgstr ""
2473 "¤³¤ì¤Ï¸°¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÍ­¸ú¤Ê½ð̾¤Ç¤¹¡£ÉáÄ̤³¤Î½ð̾¤òºï½ü¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ç\n"
2474 "¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤Î½ð̾¤Ï¡¢¸°¤Ø¤Î¿®ÍѤÎÎؤκîÀ®¤ä¡¢\n"
2475 "¤³¤Î¸°¤Ë¤è¤ë¾ÚÌÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍפÀ¤«¤é¤Ç¤¹¡£"
2476
2477 #: g10/helptext.c:205
2478 msgid ""
2479 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2480 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2481 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2482 "a trust connection through another already certified key."
2483 msgstr ""
2484 "¤³¤Î½ð̾¤È°ìÃפ¹¤ë¸°¤òÊÝÍ­¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î½ð̾¤Ï¸¡ºº¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2485 "¤½¤Î¸°¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î½ð̾¤Îºï½ü¤òÊÝα¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£\n"
2486 "¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤Î½ð̾¤Î¸°¤Ï¡¢¤â¤¦¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿Â¾¤Î¸°¤Ç¿®ÍѤÎÎؤò·ÁÀ®¤¹¤ë\n"
2487 "¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£"
2488
2489 #: g10/helptext.c:211
2490 msgid ""
2491 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2492 "your keyring."
2493 msgstr ""
2494 "¤³¤Î½ð̾¤ÏÍ­¸ú¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°Îؤ«¤éºï½ü¤¹¤Ù¤­¤À\n"
2495 "¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£"
2496
2497 #: g10/helptext.c:215
2498 msgid ""
2499 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2500 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2501 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2502 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2503 "a second one is available."
2504 msgstr ""
2505 "¤³¤ì¤Ï¡¢¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ËÂбþ¤·¤¿½ð̾¤Ç¤¹¡£Ä̾¤³¤Î½ð̾¤òºï½ü¤¹¤ë¤Î¤Ï\n"
2506 "¤¤¤¤¹Í¤¨¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢GnuPG¤Ï¤â¤Ï¤ä¤³¤Î¸°¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¤â\n"
2507 "¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¼«¸Ê½ð̾¤¬²¿¤é¤«¤ÎÍýͳ¤Ë¤è¤êÍ­¸ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢\n"
2508 "ÂåÂؤȤʤ븰¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ß¡¢ºï½ü¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2509
2510 #: g10/helptext.c:223
2511 msgid ""
2512 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2513 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2514 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2515 msgstr ""
2516 "Á´Éô (¤Þ¤¿¤ÏÁªÂò¤·¤¿) ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤ò¡¢º£¤ÎÁª¹¥°ìÍ÷¤ËÊѹ¹\n"
2517 "¤·¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¤¹¤ë¼«¸Ê½ð̾¤ÎÆü»þ¤Ï¡¢1É乤¹¤ß¤Þ¤¹¡£\n"
2518
2519 #: g10/helptext.c:230
2520 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2521 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
2522
2523 #: g10/helptext.c:236
2524 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2525 msgstr "ÆþÎϤ·¤¿¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î³Îǧ¤Î¤¿¤á¡¢ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2526
2527 #: g10/helptext.c:240
2528 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2529 msgstr "½ð̾¤ò¹Ô¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î̾Á°¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2530
2531 #: g10/helptext.c:245
2532 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2533 msgstr "¾å½ñ¤­¤·¤Æ¤è¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2534
2535 #: g10/helptext.c:250
2536 msgid ""
2537 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2538 "file (which is shown in brackets) will be used."
2539 msgstr ""
2540 "¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ã±¤ËRETURN¤òÂǤĤȡ¢\n"
2541 "(³ç¸Ì¤Ç¼¨¤·¤¿) ´ûÄê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
2542
2543 #: g10/helptext.c:256
2544 msgid ""
2545 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2546 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2547 "  \"Key has been compromised\"\n"
2548 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2549 "      got access to your secret key.\n"
2550 "  \"Key is superseded\"\n"
2551 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2552 "  \"Key is no longer used\"\n"
2553 "      Use this if you have retired this key.\n"
2554 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2555 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2556 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2557 msgstr ""
2558 "¾ÚÌÀÍýͳ¤ò»ØÄꤹ¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£Á°¸å´Ø·¸¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢\n"
2559 "°Ê²¼¤Î°ìÍ÷¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
2560 "  ¡Ö¸°¤¬¥Ñ¥¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×\n"
2561 "      Ç§¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬ÈëÌ©¸°¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÆÀ¤¿¡¢¤È¿®¤º¤ë\n"
2562 "      ¤Ë­¤ëÍýͳ¤Î¤¢¤ë¤È¤­¤Ë¡¢¤³¤ì¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2563 "  ¡Ö¸°¤¬¤È¤ê¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×\n"
2564 "      ¤³¤Î¸°¤ò¼«Ê¬¤Ç¿·¤·¤¤¸°¤È¸ò´¹¤·¤¿¤È¤­¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2565 "  ¡Ö¸°¤Ï¤â¤¦ÉÔÍѤǤ¹¡×\n"
2566 "      ¤³¤Î¸°¤ò»È¤¦¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¤È¤­¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2567 "  ¡Ö¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤â¤¦Ìµ¸ú¤Ç¤¹¡×\n"
2568 "      ¤â¤¦¤½¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ï»È¤¦¤Ù¤­¤Ç¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤­¤Ë»È¤¤\n"
2569 "      ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÉáÄÌ¡¢ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È\n"
2570 "      ¤­¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2571
2572 #: g10/helptext.c:272
2573 msgid ""
2574 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2575 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2576 "An empty line ends the text.\n"
2577 msgstr ""
2578 "¤â¤·¤½¤¦¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤¼¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òȯ¹Ô¤¹¤ë¤Î¤«¤òÀâÌÀ¤¹¤ë\n"
2579 "ʸ¾Ï¤òÆþÎϤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£Ê¸¾Ï¤Ï´Ê·é¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2580 "¶õ¹Ô¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
2581
2582 #: g10/helptext.c:287
2583 msgid "No help available"
2584 msgstr "¥Ø¥ë¥×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
2585
2586 #: g10/helptext.c:295
2587 #, c-format
2588 msgid "No help available for `%s'"
2589 msgstr "¡Ö%s¡×¤Î¥Ø¥ë¥×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
2590
2591 #: g10/import.c:94
2592 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2593 msgstr ""
2594
2595 #: g10/import.c:96
2596 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2597 msgstr ""
2598
2599 #: g10/import.c:98
2600 #, fuzzy
2601 msgid "do not update the trustdb after import"
2602 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¹¹¿·"
2603
2604 #: g10/import.c:100
2605 #, fuzzy
2606 msgid "create a public key when importing a secret key"
2607 msgstr "¸ø³«¸°¤ÈÈëÌ©¸°¤¬¾È¹ç¤·¤Þ¤»¤ó!\n"
2608
2609 #: g10/import.c:102
2610 msgid "only accept updates to existing keys"
2611 msgstr ""
2612
2613 #: g10/import.c:104
2614 #, fuzzy
2615 msgid "remove unusable parts from key after import"
2616 msgstr "»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤ÈëÌ©¸°¤Ç¤¹"
2617
2618 #: g10/import.c:106
2619 msgid "remove as much as possible from key after import"
2620 msgstr ""
2621
2622 #: g10/import.c:269
2623 #, c-format
2624 msgid "skipping block of type %d\n"
2625 msgstr "·¿%d¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2626
2627 #: g10/import.c:278
2628 #, c-format
2629 msgid "%lu keys processed so far\n"
2630 msgstr "%lu¸°¤Þ¤Ç½èÍý\n"
2631
2632 #: g10/import.c:295
2633 #, c-format
2634 msgid "Total number processed: %lu\n"
2635 msgstr "    ½èÍý¿ô¤Î¹ç·×: %lu\n"
2636
2637 #: g10/import.c:297
2638 #, c-format
2639 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2640 msgstr "¤È¤Ð¤·¤¿¿·¤·¤¤¸°: %lu\n"
2641
2642 #: g10/import.c:300
2643 #, c-format
2644 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2645 msgstr "  ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ê¤·: %lu\n"
2646
2647 #: g10/import.c:302 sm/import.c:111
2648 #, c-format
2649 msgid "              imported: %lu"
2650 msgstr "          Æɹþ¤ß: %lu"
2651
2652 #: g10/import.c:308 sm/import.c:115
2653 #, c-format
2654 msgid "             unchanged: %lu\n"
2655 msgstr "        Êѹ¹¤Ê¤·: %lu\n"
2656
2657 #: g10/import.c:310
2658 #, c-format
2659 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2660 msgstr "¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID: %lu\n"
2661
2662 #: g10/import.c:312
2663 #, c-format
2664 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2665 msgstr "      ¿·¤·¤¤Éû¸°: %lu\n"
2666
2667 #: g10/import.c:314
2668 #, c-format
2669 msgid "        new signatures: %lu\n"
2670 msgstr "      ¿·¤·¤¤½ð̾: %lu\n"
2671
2672 #: g10/import.c:316
2673 #, c-format
2674 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2675 msgstr "  ¿·¤·¤¤¸°¤Î¼º¸ú: %lu\n"
2676
2677 #: g10/import.c:318 sm/import.c:117
2678 #, c-format
2679 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2680 msgstr "  ÈëÌ©¸°¤ÎÆɽФ·: %lu\n"
2681
2682 #: g10/import.c:320 sm/import.c:119
2683 #, c-format
2684 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2685 msgstr "  ÈëÌ©¸°¤ÎÆɹþ¤ß: %lu\n"
2686
2687 #: g10/import.c:322 sm/import.c:121
2688 #, c-format
2689 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2690 msgstr "  ÌµÊѹ¹¤ÎÈëÌ©¸°: %lu\n"
2691
2692 #: g10/import.c:324 sm/import.c:123
2693 #, c-format
2694 msgid "          not imported: %lu\n"
2695 msgstr "        Ì¤Æɹþ¤ß: %lu\n"
2696
2697 #: g10/import.c:326
2698 #, fuzzy, c-format
2699 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2700 msgstr "¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿½ð̾: %lu\n"
2701
2702 #: g10/import.c:328
2703 #, fuzzy, c-format
2704 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2705 msgstr "  ÈëÌ©¸°¤ÎÆɽФ·: %lu\n"
2706
2707 #: g10/import.c:569
2708 #, fuzzy, c-format
2709 msgid ""
2710 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2711 "algorithms on these user IDs:\n"
2712 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤Ë¤Ï¡¢»ÈÍÑÉԲĤȤ¤¤¦Áª¹¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2713
2714 #: g10/import.c:610
2715 #, c-format
2716 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2717 msgstr "         \"%s\": °Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÁª¹¥ %s\n"
2718
2719 #: g10/import.c:625
2720 #, c-format
2721 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2722 msgstr "         \"%s\": Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤ÎÁª¹¥ %s\n"
2723
2724 #: g10/import.c:637
2725 #, c-format
2726 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2727 msgstr "         \"%s\": °µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÁª¹¥ %s\n"
2728
2729 #: g10/import.c:650
2730 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2731 msgstr "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2732
2733 #: g10/import.c:652
2734 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2735 msgstr ""
2736 "ÀøºßŪ¤Ê¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥àÉÔ°ìÃ×ÌäÂê¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¸°¤òºÆÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
2737
2738 #: g10/import.c:676
2739 #, c-format
2740 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2741 msgstr "°Ê²¼¤Ç¡¢Áª¹¥¤¬¹¹¿·¤Ç¤­¤Þ¤¹: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2742
2743 #: g10/import.c:726 g10/import.c:1124
2744 #, c-format
2745 msgid "key %s: no user ID\n"
2746 msgstr "¸°%s: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2747
2748 #: g10/import.c:755
2749 #, c-format
2750 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2751 msgstr "¸°%s: PKS¤ÎÉû¸°ÊѤ¤ò½¤Éü\n"
2752
2753 #: g10/import.c:770
2754 #, c-format
2755 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2756 msgstr "¸°%s: ¼õÍý¤·¤¿Ì¤¼«¸Ê½ð̾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É\n"
2757
2758 #: g10/import.c:776
2759 #, c-format
2760 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2761 msgstr "¸°%s: Í­¸ú¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2762
2763 #: g10/import.c:778
2764 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2765 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¤»¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦\n"
2766
2767 #: g10/import.c:788 g10/import.c:1246
2768 #, c-format
2769 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2770 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2771
2772 #: g10/import.c:794
2773 #, c-format
2774 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2775 msgstr "¸°%s: ¿·¤·¤¤¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2776
2777 #: g10/import.c:803
2778 #, c-format
2779 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2780 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤Ê¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2781
2782 #: g10/import.c:808 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141
2783 #, c-format
2784 msgid "writing to `%s'\n"
2785 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ø¤Î½ñ¹þ¤ß\n"
2786
2787 #: g10/import.c:812 g10/import.c:907 g10/import.c:1164 g10/import.c:1307
2788 #: g10/import.c:2369 g10/import.c:2391
2789 #, c-format
2790 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2791 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
2792
2793 #: g10/import.c:831
2794 #, c-format
2795 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2796 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¡È%s¡É¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2797
2798 #: g10/import.c:855
2799 #, c-format
2800 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2801 msgstr "¸°%s: ¤³¤Á¤é¤ÎÊ£À½¤È¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
2802
2803 #: g10/import.c:872 g10/import.c:1264
2804 #, c-format
2805 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2806 msgstr "¸°%s: ¸µ¤Î¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë°ÌÃ֤Ť±¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2807
2808 #: g10/import.c:880 g10/import.c:1271
2809 #, c-format
2810 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2811 msgstr "¸°%s: ¸µ¤Î¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÆɤ߽Ф»¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2812
2813 #: g10/import.c:917
2814 #, c-format
2815 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2816 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò1¸Ä\n"
2817
2818 #: g10/import.c:920
2819 #, c-format
2820 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2821 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä\n"
2822
2823 #: g10/import.c:923
2824 #, c-format
2825 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2826 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò1¸Ä\n"
2827
2828 #: g10/import.c:926
2829 #, c-format
2830 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2831 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò%d¸Ä\n"
2832
2833 #: g10/import.c:929
2834 #, c-format
2835 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2836 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤Éû¸°¤ò1¸Ä\n"
2837
2838 #: g10/import.c:932
2839 #, c-format
2840 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2841 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤Éû¸°¤ò%d¸Ä\n"
2842
2843 #: g10/import.c:935
2844 #, fuzzy, c-format
2845 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2846 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò%d¸Ä\n"
2847
2848 #: g10/import.c:938
2849 #, fuzzy, c-format
2850 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2851 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò%d¸Ä\n"
2852
2853 #: g10/import.c:941
2854 #, fuzzy, c-format
2855 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2856 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä\n"
2857
2858 #: g10/import.c:944
2859 #, fuzzy, c-format
2860 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2861 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä\n"
2862
2863 #: g10/import.c:967
2864 #, c-format
2865 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2866 msgstr "¸°%s:¡È%s¡ÉÊѹ¹¤Ê¤·\n"
2867
2868 #: g10/import.c:1130
2869 #, c-format
2870 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2871 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê°Å¹æË¡%d¤ÎÈëÌ©¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2872
2873 #: g10/import.c:1141
2874 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2875 msgstr "ÈëÌ©¸°¤ÎÆɹþ¤ß¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹\n"
2876
2877 #: g10/import.c:1158 g10/import.c:2384
2878 #, c-format
2879 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2880 msgstr "´ûÄê¤ÎÈëÌ©¸°Îؤ¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2881
2882 #: g10/import.c:1169
2883 #, c-format
2884 msgid "key %s: secret key imported\n"
2885 msgstr "¸°%s: ÈëÌ©¸°¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2886
2887 #: g10/import.c:1199
2888 #, c-format
2889 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2890 msgstr "¸°%s: ¤â¤¦ÈëÌ©¸°Îؤˤ¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2891
2892 #: g10/import.c:1209
2893 #, c-format
2894 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2895 msgstr "¸°%s: ÈëÌ©¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2896
2897 #: g10/import.c:1239
2898 #, c-format
2899 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2900 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó - ¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òŬÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
2901
2902 #: g10/import.c:1282
2903 #, c-format
2904 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2905 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ: %s - µñÈÝ\n"
2906
2907 #: g10/import.c:1314
2908 #, c-format
2909 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2910 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2911
2912 #: g10/import.c:1380
2913 #, c-format
2914 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2915 msgstr "¸°%s: ½ð̾¤ËÂбþ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2916
2917 #: g10/import.c:1395
2918 #, c-format
2919 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2920 msgstr "¸°%s: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ø³«¸°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
2921
2922 #: g10/import.c:1397
2923 #, c-format
2924 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2925 msgstr "¸°%s: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Î¼«¸Ê½ð̾¤¬¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2926
2927 #: g10/import.c:1415
2928 #, c-format
2929 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2930 msgstr "¸°%s: ¸°¤ËÂбþ¤¹¤ëÉû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2931
2932 #: g10/import.c:1426 g10/import.c:1476
2933 #, c-format
2934 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2935 msgstr "¸°%s: ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ø³«¸°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
2936
2937 #: g10/import.c:1428
2938 #, c-format
2939 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2940 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¤ÎÂбþ¤Ç¤¹\n"
2941
2942 #: g10/import.c:1443
2943 #, c-format
2944 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2945 msgstr "¸°%s: Â¿½ÅÉû¸°¤ÎÂбþ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹\n"
2946
2947 #: g10/import.c:1465
2948 #, c-format
2949 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2950 msgstr "¸°%s: ¸°¼º¸ú¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÉû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2951
2952 #: g10/import.c:1478
2953 #, c-format
2954 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2955 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¼º¸ú¤Ç¤¹\n"
2956
2957 #: g10/import.c:1493
2958 #, c-format
2959 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2960 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¤Î¿½Å¼º¸ú¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹\n"
2961
2962 #: g10/import.c:1535
2963 #, c-format
2964 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2965 msgstr "¸°%s: ¤È¤Ð¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É\n"
2966
2967 #: g10/import.c:1556
2968 #, c-format
2969 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2970 msgstr "¸°%s: ¤È¤Ð¤·¤¿Éû¸°\n"
2971
2972 #: g10/import.c:1583
2973 #, c-format
2974 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2975 msgstr "¸°%s: ½ñ½Ð¤·ÉԲĤʽð̾ (¥¯¥é¥¹%02X) - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2976
2977 #: g10/import.c:1593
2978 #, c-format
2979 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2980 msgstr "¸°%s: ¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤¬¸í¤Ã¤ÆÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2981
2982 #: g10/import.c:1610
2983 #, c-format
2984 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2985 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ: %s - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2986
2987 #: g10/import.c:1624
2988 #, c-format
2989 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2990 msgstr "¸°%s: Éû¸°½ð̾¤Î¾ì½ê¤¬¡¢¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2991
2992 #: g10/import.c:1632
2993 #, c-format
2994 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2995 msgstr "¸°%s: Í½´ü¤»¤Ì½ð̾¥¯¥é¥¹ (0x%02X) - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2996
2997 #: g10/import.c:1732
2998 #, c-format
2999 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3000 msgstr "¸°%s: ½ÅÊ£¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î¸¡½Ð - Ê»¹ç\n"
3001
3002 #: g10/import.c:1794
3003 #, c-format
3004 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3005 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤Ï¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹: ¼º¸ú¸°%s¤Î°ú¤­½Ð¤·\n"
3006
3007 #: g10/import.c:1808
3008 #, c-format
3009 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3010 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤Ï¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹: ¼º¸ú¸°%s¤ÏÉԺߡ£\n"
3011
3012 #: g10/import.c:1867
3013 #, c-format
3014 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3015 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄɲÃ\n"
3016
3017 #: g10/import.c:1901
3018 #, c-format
3019 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3020 msgstr "¸°%s: Ä¾Àܸ°½ð̾¤òÄɲÃ\n"
3021
3022 #: g10/import.c:2290
3023 #, fuzzy
3024 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3025 msgstr "¸ø³«¸°¤ÈÈëÌ©¸°¤¬¾È¹ç¤·¤Þ¤»¤ó!\n"
3026
3027 #: g10/import.c:2298
3028 #, fuzzy
3029 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3030 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Ï¤â¤¦¥«¡¼¥É¤ËÊݴɤ·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3031
3032 #: g10/import.c:2300
3033 #, fuzzy
3034 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3035 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Ï¤â¤¦¥«¡¼¥É¤ËÊݴɤ·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3036
3037 #: g10/keydb.c:168
3038 #, c-format
3039 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3040 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
3041
3042 #: g10/keydb.c:174
3043 #, c-format
3044 msgid "keyring `%s' created\n"
3045 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
3046
3047 #: g10/keydb.c:315 g10/keydb.c:318
3048 #, fuzzy, c-format
3049 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3050 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
3051
3052 #: g10/keydb.c:697
3053 #, c-format
3054 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3055 msgstr "¸°ÎØ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎºÆ¹½Ãۤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3056
3057 #: g10/keyedit.c:265
3058 msgid "[revocation]"
3059 msgstr "[¼º¸ú]"
3060
3061 #: g10/keyedit.c:266
3062 msgid "[self-signature]"
3063 msgstr "[¼«¸Ê½ð̾]"
3064
3065 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:388
3066 msgid "1 bad signature\n"
3067 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê½ð̾1¸Ä\n"
3068
3069 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
3070 #, c-format
3071 msgid "%d bad signatures\n"
3072 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê½ð̾%d¸Ä\n"
3073
3074 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
3075 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3076 msgstr "¸°¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á1¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3077
3078 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
3079 #, c-format
3080 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3081 msgstr "¸°¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á%d¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3082
3083 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
3084 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3085 msgstr "¥¨¥é¡¼¤Î¤¿¤á1¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3086
3087 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3088 #, c-format
3089 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3090 msgstr "¥¨¥é¡¼¤Î¤¿¤á%d¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3091
3092 #: g10/keyedit.c:356
3093 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3094 msgstr "Í­¸ú¤Ê¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò1¸Ä¸¡½Ð\n"
3095
3096 #: g10/keyedit.c:358
3097 #, c-format
3098 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3099 msgstr "Í­¸ú¤Ê¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä¸¡½Ð\n"
3100
3101 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:261
3102 msgid ""
3103 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3104 "keys\n"
3105 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3106 "etc.)\n"
3107 msgstr ""
3108 "¾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸°¤òÀµ¤·¤¯¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¿®ÍÑÅÙ¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ"
3109 "¤¤\n"
3110 "(¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¤«¤éÆÀ¤¿»ØÌæ¤ò¸¡ºº¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤É¤Ê¤É)\n"
3111
3112 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:273
3113 #, c-format
3114 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3115 msgstr "  %d = ¤¢¤ëÄøÅÙ¿®ÍѤ¹¤ë\n"
3116
3117 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
3118 #, c-format
3119 msgid "  %d = I trust fully\n"
3120 msgstr "  %d = ´°Á´¤Ë¿®ÍѤ¹¤ë\n"
3121
3122 #: g10/keyedit.c:438
3123 msgid ""
3124 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3125 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3126 "trust signatures on your behalf.\n"
3127 msgstr ""
3128 "¿®Íѽð̾¤Î¿¼¤µ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3129 "¿¼¤µ¤¬1¤è¤êÂ礭¤¤¤È¡¢½ð̾¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤Ç¿®Íѽð̾¤òºî¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
3130
3131 #: g10/keyedit.c:454
3132 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3133 msgstr "½ð̾¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¥É¥á¡¼¥ó¤«¡¢¤½¤ì¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ïenter¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3134
3135 #: g10/keyedit.c:598
3136 #, c-format
3137 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3138 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3139
3140 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3141 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1753
3142 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3143 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î¸°¤Ë½ð̾¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3144
3145 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3146 #: g10/keyedit.c:1759
3147 msgid "  Unable to sign.\n"
3148 msgstr "  ½ð̾ÉÔǽ¡£\n"
3149
3150 #: g10/keyedit.c:626
3151 #, c-format
3152 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3153 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢Ëþλ¤Ç¤¹¡£"
3154
3155 #: g10/keyedit.c:654
3156 #, c-format
3157 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3158 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼«¸Ê½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
3159
3160 #: g10/keyedit.c:682
3161 #, fuzzy, c-format
3162 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3163 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼«¸Ê½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
3164
3165 #: g10/keyedit.c:684
3166 #, fuzzy
3167 msgid "Sign it? (y/N) "
3168 msgstr "ËÜÅö¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3169
3170 #: g10/keyedit.c:706
3171 #, c-format
3172 msgid ""
3173 "The self-signature on \"%s\"\n"
3174 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3175 msgstr ""
3176 "¡È%s¡É¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¼«¸Ê½ð̾¤Ï¡¢\n"
3177 "PGP 2.x·Á¼°¤Î½ð̾¤Ç¤¹¡£\n"
3178
3179 #: g10/keyedit.c:715
3180 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3181 msgstr "OpenPGP¤Î¼«¸Ê½ð̾¤Ë³Ê¾å¤²¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3182
3183 #: g10/keyedit.c:729
3184 #, c-format
3185 msgid ""
3186 "Your current signature on \"%s\"\n"
3187 "has expired.\n"
3188 msgstr ""
3189 "¡È%s¡É¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£¤Î½ð̾\n"
3190 "¤ÏËþλ¤Ç¤¹¡£\n"
3191
3192 #: g10/keyedit.c:733
3193 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3194 msgstr "¿·¤·¤¤½ð̾¤òȯ¹Ô¤·¡¢´ü¸ÂÀÚ¤ì½ð̾¤È¸ò´¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3195
3196 #: g10/keyedit.c:754
3197 #, c-format
3198 msgid ""
3199 "Your current signature on \"%s\"\n"
3200 "is a local signature.\n"
3201 msgstr ""
3202 "¡È%s¡É¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£¤Î½ð̾\n"
3203 "¤ÏÆâÉô½ð̾¤Ç¤¹¡£\n"
3204
3205 #: g10/keyedit.c:758
3206 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3207 msgstr "½ñ½Ð¤·²Äǽ¤Ê½ð̾¤Ë³Ê¾å¤²¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3208
3209 #: g10/keyedit.c:779
3210 #, c-format
3211 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3212 msgstr "¡È%s¡É¤Ï¸°%s¤Ç¤â¤¦ÆâÉô½ð̾¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3213
3214 #: g10/keyedit.c:782
3215 #, c-format
3216 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3217 msgstr "¡È%s¡É¤Ï¸°%s¤Ç¤â¤¦½ð̾¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3218
3219 #: g10/keyedit.c:787
3220 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3221 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âºÆ½ð̾¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3222
3223 #: g10/keyedit.c:809
3224 #, c-format
3225 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3226 msgstr "¸°%s¤Ç½ð̾¤¹¤Ù¤­¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3227
3228 #: g10/keyedit.c:824
3229 msgid "This key has expired!"
3230 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏËþλ¤Ç¤¹!"
3231
3232 #: g10/keyedit.c:842
3233 #, c-format
3234 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3235 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï%s¤ÇËþλ¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3236
3237 #: g10/keyedit.c:848
3238 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3239 msgstr "Ʊ»þ¤Ë½ð̾¤âËþλ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (Y/n) "
3240
3241 #: g10/keyedit.c:888
3242 msgid ""
3243 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3244 "mode.\n"
3245 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏPGP 2.x¸°¤ÇOpenPGP½ð̾¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3246
3247 #: g10/keyedit.c:890
3248 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3249 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏPGP 2.x¤Ç»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3250
3251 #: g10/keyedit.c:915
3252 msgid ""
3253 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3254 "belongs\n"
3255 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3256 msgstr ""
3257 "½ð̾¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤¬¼ÂºÝ¤Ë¾åµ­¤Î̾Á°¤Î¿Í¤Î¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ\n"
3258 "Ãí°Õ¤·¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¤«? Åú¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡È0¡É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3259
3260 #: g10/keyedit.c:920
3261 #, c-format
3262 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3263 msgstr "   (0) Åú¤¨¤Þ¤»¤ó¡£%s\n"
3264
3265 #: g10/keyedit.c:922
3266 #, c-format
3267 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3268 msgstr "   (1) Á´Á³¡¢¸¡ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£%s\n"
3269
3270 #: g10/keyedit.c:924
3271 #, c-format
3272 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3273 msgstr "   (2) °ì±þ¡¢¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£%s\n"
3274
3275 #: g10/keyedit.c:926
3276 #, c-format
3277 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3278 msgstr "   (3) ¤«¤Ê¤êÃí°Õ¤·¤Æ¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£%s\n"
3279
3280 #: g10/keyedit.c:932
3281 #, fuzzy
3282 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3283 msgstr "ÁªÂò¤Ï? (¾ÜºÙ¤Ï '?' ¤Ç): "
3284
3285 #: g10/keyedit.c:956
3286 #, c-format
3287 msgid ""
3288 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3289 "key \"%s\" (%s)\n"
3290 msgstr ""
3291 "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¸°¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°¡È%s¡É¤Ç½ð̾¤·¤Æ¤è¤¤¤Ç¤¹¤«\n"
3292 "(%s)\n"
3293
3294 #: g10/keyedit.c:963
3295 msgid "This will be a self-signature.\n"
3296 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£\n"
3297
3298 #: g10/keyedit.c:969
3299 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3300 msgstr "·Ù¹ð: ½ð̾¤Ï¡¢½ñ½Ð¤·ÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3301
3302 #: g10/keyedit.c:977
3303 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3304 msgstr "·Ù¹ð: ½ð̾¤Ï¡¢¼º¸úÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3305
3306 #: g10/keyedit.c:987
3307 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3308 msgstr "½ð̾¤Ï¡¢½ñ½Ð¤·ÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
3309
3310 #: g10/keyedit.c:994
3311 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3312 msgstr "½ð̾¤Ï¡¢¼º¸úÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
3313
3314 #: g10/keyedit.c:1001
3315 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3316 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÁ´Á³¡¢¸¡ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3317
3318 #: g10/keyedit.c:1006
3319 msgid "I have checked this key casually.\n"
3320 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï°ì±þ¡¢¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3321
3322 #: g10/keyedit.c:1011
3323 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3324 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÃí°Õ¤·¤Æ¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3325
3326 #: g10/keyedit.c:1021
3327 msgid "Really sign? (y/N) "
3328 msgstr "ËÜÅö¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3329
3330 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4803 g10/keyedit.c:4894 g10/keyedit.c:4958
3331 #: g10/keyedit.c:5019 g10/sign.c:348
3332 #, c-format
3333 msgid "signing failed: %s\n"
3334 msgstr "½ð̾¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3335
3336 #: g10/keyedit.c:1131
3337 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3338 msgstr ""
3339
3340 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3516
3341 msgid "This key is not protected.\n"
3342 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÊݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3343
3344 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3503 g10/revoke.c:538
3345 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3346 msgstr "¼ç¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3347
3348 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3519
3349 #, fuzzy
3350 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3351 msgstr "¼ç¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3352
3353 #: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3523
3354 msgid "Key is protected.\n"
3355 msgstr "¸°¤ÏÊݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
3356
3357 #: g10/keyedit.c:1178
3358 #, c-format
3359 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3360 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÊÔ½¸¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
3361
3362 #: g10/keyedit.c:1184
3363 msgid ""
3364 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3365 "\n"
3366 msgstr ""
3367 "¤³¤ÎÈëÌ©¸°¤Î¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3368 "\n"
3369
3370 #: g10/keyedit.c:1199 g10/keygen.c:2116
3371 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3372 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤Á¤ã¤ó¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
3373
3374 #: g10/keyedit.c:1204
3375 msgid ""
3376 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3377 "\n"
3378 msgstr ""
3379 "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔɬÍפʤ褦¤Ç¤¹¤¬¡¢\n"
3380 "¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤Ï¡ö¤í¤¯¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ö¹Í¤¨¤Ç¤¹!\n"
3381 "\n"
3382
3383 #: g10/keyedit.c:1207
3384 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3385 msgstr "ËÜÅö¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3386
3387 #: g10/keyedit.c:1278
3388 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3389 msgstr "¸°¤Î½ð̾¤òÀµ¤·¤¤¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹\n"
3390
3391 #: g10/keyedit.c:1364
3392 msgid "save and quit"
3393 msgstr "Êݸ¤·¤Æ½ªÎ»"
3394
3395 #: g10/keyedit.c:1367
3396 #, fuzzy
3397 msgid "show key fingerprint"
3398 msgstr "»ØÌæ¤òɽ¼¨"
3399
3400 #: g10/keyedit.c:1368
3401 msgid "list key and user IDs"
3402 msgstr "¸°¤È¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î°ìÍ÷"
3403
3404 #: g10/keyedit.c:1370
3405 msgid "select user ID N"
3406 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID N¤ÎÁªÂò"
3407
3408 #: g10/keyedit.c:1371
3409 #, fuzzy
3410 msgid "select subkey N"
3411 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID N¤ÎÁªÂò"
3412
3413 #: g10/keyedit.c:1372
3414 #, fuzzy
3415 msgid "check signatures"
3416 msgstr "½ð̾¤Î¼º¸ú"
3417
3418 #: g10/keyedit.c:1377
3419 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3420 msgstr ""
3421
3422 #: g10/keyedit.c:1382
3423 #, fuzzy
3424 msgid "sign selected user IDs locally"
3425 msgstr "¸°¤ØÆâÉôŪ¤Ë½ð̾"
3426
3427 #: g10/keyedit.c:1384
3428 #, fuzzy
3429 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3430 msgstr "¥³¥Ä: ¤Þ¤º½ð̾¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹\n"
3431
3432 #: g10/keyedit.c:1386
3433 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3434 msgstr ""
3435
3436 #: g10/keyedit.c:1390
3437 msgid "add a user ID"
3438 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÄɲÃ"
3439
3440 #: g10/keyedit.c:1392
3441 msgid "add a photo ID"
3442 msgstr "¥Õ¥©¥ÈID¤ÎÄɲÃ"
3443
3444 #: g10/keyedit.c:1394
3445 #, fuzzy
3446 msgid "delete selected user IDs"
3447 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Îºï½ü"
3448
3449 #: g10/keyedit.c:1399
3450 #, fuzzy
3451 msgid "add a subkey"
3452 msgstr "addkey"
3453
3454 #: g10/keyedit.c:1403
3455 msgid "add a key to a smartcard"
3456 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Ø¸°¤ÎÄɲÃ"
3457
3458 #: g10/keyedit.c:1405
3459 msgid "move a key to a smartcard"
3460 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Î¸°¤Ø¤Î°ÜÆ°"
3461
3462 #: g10/keyedit.c:1407
3463 #, fuzzy
3464 msgid "move a backup key to a smartcard"
3465 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Î¸°¤Ø¤Î°ÜÆ°"
3466
3467 #: g10/keyedit.c:1411
3468 #, fuzzy
3469 msgid "delete selected subkeys"
3470 msgstr "Éû¸°¤Îºï½ü"
3471
3472 #: g10/keyedit.c:1413
3473 msgid "add a revocation key"
3474 msgstr "¼º¸ú¸°¤ÎÄɲÃ"
3475
3476 #: g10/keyedit.c:1415
3477 #, fuzzy
3478 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3479 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3480
3481 #: g10/keyedit.c:1417
3482 #, fuzzy
3483 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3484 msgstr "v3¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ÏÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3485
3486 #: g10/keyedit.c:1419
3487 #, fuzzy
3488 msgid "flag the selected user ID as primary"
3489 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¼ç¤Ë¤¹¤ë"
3490
3491 #: g10/keyedit.c:1421
3492 #, fuzzy
3493 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3494 msgstr "ÈëÌ©¸°¤È¸ø³«¸°¤Î°ìÍ÷¤Îȿž"
3495
3496 #: g10/keyedit.c:1424
3497 msgid "list preferences (expert)"
3498 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷ (¥¨¥­¥¹¥Ñ¡¼¥È)"
3499
3500 #: g10/keyedit.c:1426
3501 msgid "list preferences (verbose)"
3502 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷ (¾éĹ)"
3503
3504 #: g10/keyedit.c:1428
3505 #, fuzzy
3506 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3507 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3508
3509 #: g10/keyedit.c:1433
3510 #, fuzzy
3511 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3512 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎURI¤òÀßÄê"
3513
3514 #: g10/keyedit.c:1435
3515 #, fuzzy
3516 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3517 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3518
3519 #: g10/keyedit.c:1437
3520 msgid "change the passphrase"
3521 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
3522
3523 #: g10/keyedit.c:1441
3524 msgid "change the ownertrust"
3525 msgstr "½êÍ­¼Ô¿®ÍѤÎÊѹ¹"
3526
3527 #: g10/keyedit.c:1443
3528 #, fuzzy
3529 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3530 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3531
3532 #: g10/keyedit.c:1445
3533 #, fuzzy
3534 msgid "revoke selected user IDs"
3535 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î¼º¸ú"
3536
3537 #: g10/keyedit.c:1450
3538 #, fuzzy
3539 msgid "revoke key or selected subkeys"
3540 msgstr "Éû¸°¤Î¼º¸ú"
3541
3542 #: g10/keyedit.c:1451
3543 #, fuzzy
3544 msgid "enable key"
3545 msgstr "¸°¤Î»ÈÍѤòµö²Ä¤¹¤ë"
3546
3547 #: g10/keyedit.c:1452
3548 #, fuzzy
3549 msgid "disable key"
3550 msgstr "¸°¤Î»ÈÍѤò¶Ø»ß¤¹¤ë"
3551
3552 #: g10/keyedit.c:1453
3553 #, fuzzy
3554 msgid "show selected photo IDs"
3555 msgstr "¥Õ¥©¥ÈID¤òɽ¼¨"
3556
3557 #: g10/keyedit.c:1455
3558 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3559 msgstr ""
3560
3561 #: g10/keyedit.c:1457
3562 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3563 msgstr ""
3564
3565 #: g10/keyedit.c:1579
3566 #, c-format
3567 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3568 msgstr "ÈëÌ©¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¡È%s¡É¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
3569
3570 #: g10/keyedit.c:1597
3571 msgid "Secret key is available.\n"
3572 msgstr "ÈëÌ©¸°¤¬»ÈÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£\n"
3573
3574 #: g10/keyedit.c:1680
3575 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3576 msgstr "¤³¤Î¼Â¹Ô¤Ë¤ÏÈëÌ©¸°¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3577
3578 #: g10/keyedit.c:1688
3579 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3580 msgstr "¤Þ¤º¡Ètoggle¡É¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3581
3582 #: g10/keyedit.c:1707
3583 msgid ""
3584 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3585 "(lsign),\n"
3586 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3587 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3588 msgstr ""
3589
3590 #: g10/keyedit.c:1747
3591 msgid "Key is revoked."
3592 msgstr "¸°¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3593
3594 #: g10/keyedit.c:1766
3595 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3596 msgstr "ËÜÅö¤ËÁ´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3597
3598 #: g10/keyedit.c:1773
3599 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3600 msgstr "¥³¥Ä: ¤Þ¤º½ð̾¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹\n"
3601
3602 #: g10/keyedit.c:1782
3603 #, fuzzy, c-format
3604 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3605 msgstr "̤ÃΤνð̾¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹"
3606
3607 #: g10/keyedit.c:1805
3608 #, c-format
3609 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3610 msgstr "%s¥â¡¼¥É¤Ç¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£\n"
3611
3612 #: g10/keyedit.c:1827 g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:2013
3613 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3614 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤Ò¤È¤ÄÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3615
3616 #: g10/keyedit.c:1829
3617 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3618 msgstr "ºÇ¸å¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ïºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!\n"
3619
3620 #: g10/keyedit.c:1831
3621 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3622 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3623
3624 #: g10/keyedit.c:1832
3625 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3626 msgstr "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3627
3628 #: g10/keyedit.c:1882
3629 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3630 msgstr "¤³¤Î¼ç¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3631
3632 #: g10/keyedit.c:1894
3633 msgid "You must select exactly one key.\n"
3634 msgstr "¸°¤ò¤­¤Ã¤«¤ê1ËÜÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3635
3636 #: g10/keyedit.c:1922
3637 msgid "Command expects a filename argument\n"
3638 msgstr ""
3639
3640 #: g10/keyedit.c:1936
3641 #, fuzzy, c-format
3642 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3643 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó: %s\n"
3644
3645 #: g10/keyedit.c:1953
3646 #, fuzzy, c-format
3647 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3648 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
3649
3650 #: g10/keyedit.c:1977
3651 msgid "You must select at least one key.\n"
3652 msgstr "¸°¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1ËÜÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3653
3654 #: g10/keyedit.c:1980
3655 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3656 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3657
3658 #: g10/keyedit.c:1981
3659 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3660 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3661
3662 #: g10/keyedit.c:2016
3663 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3664 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3665
3666 #: g10/keyedit.c:2017
3667 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3668 msgstr "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3669
3670 #: g10/keyedit.c:2035
3671 #, fuzzy
3672 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3673 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3674
3675 #: g10/keyedit.c:2046
3676 #, fuzzy
3677 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3678 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3679
3680 #: g10/keyedit.c:2048
3681 #, fuzzy
3682 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3683 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3684
3685 #: g10/keyedit.c:2098
3686 msgid ""
3687 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3688 msgstr ""
3689 "ÍøÍѼԻØÄê¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÍøÍÑÃæ¡¢½êÍ­¼Ô¿®ÍѤÏÀßÄꤵ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ"
3690 "¤¹¡£\n"
3691
3692 #: g10/keyedit.c:2140
3693 msgid "Set preference list to:\n"
3694 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷¤òÀßÄê:\n"
3695
3696 #: g10/keyedit.c:2146
3697 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3698 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3699
3700 #: g10/keyedit.c:2148
3701 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3702 msgstr "Áª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3703
3704 #: g10/keyedit.c:2216
3705 msgid "Save changes? (y/N) "
3706 msgstr "Êѹ¹¤òÊݸ¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3707
3708 #: g10/keyedit.c:2219
3709 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3710 msgstr "Êݸ¤»¤º¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3711
3712 #: g10/keyedit.c:2229
3713 #, c-format
3714 msgid "update failed: %s\n"
3715 msgstr "¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3716
3717 #: g10/keyedit.c:2236
3718 #, c-format
3719 msgid "update secret failed: %s\n"
3720 msgstr "ÈëÌ©¤Î¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3721
3722 #: g10/keyedit.c:2243
3723 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3724 msgstr "¸°¤Ï̵Êѹ¹¤Ê¤Î¤Ç¹¹¿·¤ÏÉÔÍפǤ¹¡£\n"
3725
3726 #: g10/keyedit.c:2343
3727 msgid "Digest: "
3728 msgstr "Í×Ìó: "
3729
3730 #: g10/keyedit.c:2394
3731 msgid "Features: "
3732 msgstr "µ¡Ç½: "
3733
3734 #: g10/keyedit.c:2405
3735 msgid "Keyserver no-modify"
3736 msgstr "̵½¤Àµ¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼"
3737
3738 #: g10/keyedit.c:2420 g10/keylist.c:306
3739 msgid "Preferred keyserver: "
3740 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼: "
3741
3742 #: g10/keyedit.c:2428 g10/keyedit.c:2429
3743 #, fuzzy
3744 msgid "Notations: "
3745 msgstr ""
3746 "@\n"
3747 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó:\n"
3748 " "
3749
3750 #: g10/keyedit.c:2639
3751 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3752 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤¬¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3753
3754 #: g10/keyedit.c:2698
3755 #, fuzzy, c-format
3756 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3757 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢%s¸°%s¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹"
3758
3759 #: g10/keyedit.c:2719
3760 #, c-format
3761 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3762 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢%s¸°%s¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹"
3763
3764 #: g10/keyedit.c:2725
3765 msgid "(sensitive)"
3766 msgstr "(¥Ç¥ê¥±¡¼¥È)"
3767
3768 #: g10/keyedit.c:2741 g10/keyedit.c:2797 g10/keyedit.c:2858 g10/keyedit.c:2873
3769 #: g10/keylist.c:192 g10/keyserver.c:521
3770 #, c-format
3771 msgid "created: %s"
3772 msgstr "ºîÀ®: %s"
3773
3774 #: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:769 g10/keylist.c:863 g10/mainproc.c:983
3775 #, c-format
3776 msgid "revoked: %s"
3777 msgstr "¼º¸ú: %s"
3778
3779 #: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:740 g10/keylist.c:775 g10/keylist.c:869
3780 #, c-format
3781 msgid "expired: %s"
3782 msgstr "Ëþλ: %s"
3783
3784 #: g10/keyedit.c:2748 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
3785 #: g10/keylist.c:194 g10/keylist.c:746 g10/keylist.c:781 g10/keylist.c:875
3786 #: g10/keylist.c:896 g10/keyserver.c:527 g10/mainproc.c:989
3787 #, c-format
3788 msgid "expires: %s"
3789 msgstr "Ëþλ: %s"
3790
3791 #: g10/keyedit.c:2750
3792 #, c-format
3793 msgid "usage: %s"
3794 msgstr "ÍøÍÑË¡: %s"
3795
3796 #: g10/keyedit.c:2765
3797 #, c-format
3798 msgid "trust: %s"
3799 msgstr "¿®ÍÑ: %s"
3800
3801 #: g10/keyedit.c:2769
3802 #, c-format
3803 msgid "validity: %s"
3804 msgstr "Í­¸úÀ­: %s"
3805
3806 #: g10/keyedit.c:2776
3807 msgid "This key has been disabled"
3808 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï»ÈÍѶػߤËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
3809
3810 #: g10/keyedit.c:2804 g10/keylist.c:198
3811 msgid "card-no: "
3812 msgstr "¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ: "
3813
3814 #: g10/keyedit.c:2828
3815 msgid ""
3816 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3817 "unless you restart the program.\n"
3818 msgstr ""
3819 "¥×¥í¥°¥é¥à¤òºÆµ¯Æ°¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤¿¸°¤ÎÍ­¸úÀ­¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢\n"
3820 "¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òǰƬ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3821
3822 #: g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:3238 g10/keyserver.c:531
3823 #: g10/mainproc.c:1835 g10/trustdb.c:1177 g10/trustdb.c:1697
3824 msgid "revoked"
3825 msgstr "¼º¸ú"
3826
3827 #: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:535
3828 #: g10/mainproc.c:1837 g10/trustdb.c:530 g10/trustdb.c:1699
3829 msgid "expired"
3830 msgstr "Ëþλ"
3831
3832 #: g10/keyedit.c:2959
3833 msgid ""
3834 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3835 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3836 msgstr ""
3837 "·Ù¹ð: ¼ç¤¿¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢Ê̤Ê\n"
3838 "              ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤È²¾Äꤹ¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3839
3840 #: g10/keyedit.c:3020
3841 msgid ""
3842 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3843 "versions\n"
3844 "         of PGP to reject this key.\n"
3845 msgstr ""
3846 "·Ù¹ð: ¤³¤ì¤ÏPGP2·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹¡£¥Õ¥©¥ÈID¤ÎÄɲäǡ¢°ìÉô¤ÎÈǤÎPGP¤Ï¡¢\n"
3847 "      ¤³¤Î¸°¤òµñÈݤ¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3848
3849 #: g10/keyedit.c:3025 g10/keyedit.c:3360
3850 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3851 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âÄɲä·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3852
3853 #: g10/keyedit.c:3031
3854 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3855 msgstr "PGP2·Á¼°¤Î¸°¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥ÈID¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3856
3857 #: g10/keyedit.c:3171
3858 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3859 msgstr "¤³¤ÎÀµ¤·¤¤½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3860
3861 #: g10/keyedit.c:3181
3862 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3863 msgstr "¤³¤Î̵¸ú¤Ê½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3864
3865 #: g10/keyedit.c:3185
3866 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3867 msgstr "¤³¤Î̤ÃΤνð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3868
3869 #: g10/keyedit.c:3191
3870 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3871 msgstr "¤³¤Î¼«¸Ê½ð̾¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N)"
3872
3873 #: g10/keyedit.c:3205
3874 #, c-format
3875 msgid "Deleted %d signature.\n"
3876 msgstr "%d¸Ä¤Î½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3877
3878 #: g10/keyedit.c:3206
3879 #, c-format
3880 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3881 msgstr "%d¸Ä¤Î½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3882
3883 #: g10/keyedit.c:3209
3884 msgid "Nothing deleted.\n"
3885 msgstr "²¿¤âºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3886
3887 #: g10/keyedit.c:3242 g10/trustdb.c:1701
3888 #, fuzzy
3889 msgid "invalid"
3890 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ¤Ç¤¹"
3891
3892 #: g10/keyedit.c:3244
3893 #, fuzzy, c-format
3894 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3895 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3896
3897 #: g10/keyedit.c:3251
3898 #, fuzzy, c-format
3899 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3900 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3901
3902 #: g10/keyedit.c:3252
3903 #, fuzzy, c-format
3904 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3905 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3906
3907 #: g10/keyedit.c:3260
3908 #, fuzzy, c-format
3909 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3910 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3911
3912 #: g10/keyedit.c:3261
3913 #, fuzzy, c-format
3914 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3915 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3916
3917 #: g10/keyedit.c:3355
3918 msgid ""
3919 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3920 "cause\n"
3921 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3922 msgstr ""
3923 "·Ù¹ð: ¤³¤ì¤ÏPGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹¡£»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ÎÄɲäǡ¢°ìÉô¤ÎÈǤÎPGP¤Ï¡¢\n"
3924 "      ¤³¤Î¸°¤òµñÈݤ¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3925
3926 #: g10/keyedit.c:3366
3927 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3928 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ë¤Ï»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3929
3930 #: g10/keyedit.c:3386
3931 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3932 msgstr "»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
3933
3934 #: g10/keyedit.c:3411
3935 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3936 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ï¡¢»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËǤ̿¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3937
3938 #: g10/keyedit.c:3426
3939 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3940 msgstr "»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸°¼«ÂΤòǤ̿¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3941
3942 #: g10/keyedit.c:3448
3943 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3944 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¼º¸ú¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤¦»Ø̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3945
3946 #: g10/keyedit.c:3467
3947 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3948 msgstr "·Ù¹ð: ¤¢¤ë¸°¤ò»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËÀßÄꤹ¤ë¤È¡¢¸µ¤ËÌ᤻¤Þ¤»¤ó!\n"
3949
3950 #: g10/keyedit.c:3473
3951 msgid ""
3952 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3953 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¸°¤ò»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËǤ̿¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3954
3955 #: g10/keyedit.c:3534
3956 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3957 msgstr "ÈëÌ©¸°¤ÎÁªÂò¤ò¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3958
3959 #: g10/keyedit.c:3540
3960 #, fuzzy
3961 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3962 msgstr "¹â¡¹1¸Ä¤ÎÉû¸°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3963
3964 #: g10/keyedit.c:3544
3965 #, fuzzy
3966 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3967 msgstr "Éû¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3968
3969 #: g10/keyedit.c:3547
3970 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3971 msgstr "¼ç¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3972
3973 #: g10/keyedit.c:3593
3974 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3975 msgstr "v3¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ÏÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3976
3977 #: g10/keyedit.c:3609
3978 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3979 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3980
3981 #: g10/keyedit.c:3687
3982 #, fuzzy, c-format
3983 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3984 msgstr "·Ù¹ð: ½ð̾Éû¸°%s¤Ï¡¢Áê¸ß¾ÚÌÀ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3985
3986 #: g10/keyedit.c:3693
3987 #, c-format
3988 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3989 msgstr ""
3990
3991 #: g10/keyedit.c:3856
3992 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3993 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¤­¤Ã¤«¤ê¤Ò¤È¤ÄÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3994
3995 #: g10/keyedit.c:3895 g10/keyedit.c:4005 g10/keyedit.c:4125 g10/keyedit.c:4266
3996 #, c-format
3997 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3998 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Îv3¼«¸Ê½ð̾¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
3999
4000 #: g10/keyedit.c:4066
4001 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
4002 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
4003
4004 #: g10/keyedit.c:4146
4005 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
4006 msgstr "ËÜÅö¤Ë¸ò´¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
4007
4008 #: g10/keyedit.c:4147
4009 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
4010 msgstr "ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
4011
4012 #: g10/keyedit.c:4209
4013 #, fuzzy
4014 msgid "Enter the notation: "
4015 msgstr "½ð̾Ãí¼á: "
4016
4017 #: g10/keyedit.c:4358
4018 #, fuzzy
4019 msgid "Proceed? (y/N) "
4020 msgstr "¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
4021
4022 #: g10/keyedit.c:4422
4023 #, c-format
4024 msgid "No user ID with index %d\n"
4025 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4026
4027 #: g10/keyedit.c:4480
4028 #, fuzzy, c-format
4029 msgid "No user ID with hash %s\n"
4030 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4031
4032 #: g10/keyedit.c:4507
4033 #, fuzzy, c-format
4034 msgid "No subkey with index %d\n"
4035 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4036
4037 #: g10/keyedit.c:4642
4038 #, c-format
4039 msgid "user ID: \"%s\"\n"
4040 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID:¡È%s¡É\n"
4041
4042 #: g10/keyedit.c:4645 g10/keyedit.c:4709 g10/keyedit.c:4752
4043 #, c-format
4044 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
4045 msgstr "%s¤Ç%s%s%s¤Ë½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4046
4047 #: g10/keyedit.c:4647 g10/keyedit.c:4711 g10/keyedit.c:4754
4048 msgid " (non-exportable)"
4049 msgstr " (½ñ½Ð¤·ÉÔ²Ä)"
4050
4051 #: g10/keyedit.c:4651
4052 #, c-format
4053 msgid "This signature expired on %s.\n"
4054 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï%s¤ÇËþλ¤Ç¤¹¡£\n"
4055
4056 #: g10/keyedit.c:4655
4057 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
4058 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
4059
4060 #: g10/keyedit.c:4659
4061 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4062 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
4063
4064 #: g10/keyedit.c:4686
4065 #, c-format
4066 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4067 msgstr "¤³¤ì¤é¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë¸°%s¤Ç½ð̾¤·¤Þ¤·¤¿:\n"
4068
4069 #: g10/keyedit.c:4712
4070 msgid " (non-revocable)"
4071 msgstr " (¼º¸úÉÔ²Ä)"
4072
4073 #: g10/keyedit.c:4719
4074 #, c-format
4075 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4076 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°%s¤Ç%s¤Ë¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4077
4078 #: g10/keyedit.c:4741
4079 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4080 msgstr "¤³¤ì¤é¤Î½ð̾¤ò¼º¸ú¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹:\n"
4081
4082 #: g10/keyedit.c:4761
4083 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4084 msgstr "¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òËÜÅö¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
4085
4086 #: g10/keyedit.c:4791
4087 msgid "no secret key\n"
4088 msgstr "ÈëÌ©¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4089
4090 #: g10/keyedit.c:4861
4091 #, c-format
4092 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4093 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4094
4095 #: g10/keyedit.c:4878
4096 #, c-format
4097 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4098 msgstr "·Ù¹ð: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID½ð̾¤¬¡¢%dÉÃ̤Íè¤Ç¤¹\n"
4099
4100 #: g10/keyedit.c:4942
4101 #, fuzzy, c-format
4102 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4103 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4104
4105 #: g10/keyedit.c:5004
4106 #, fuzzy, c-format
4107 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4108 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4109
4110 #: g10/keyedit.c:5099
4111 #, c-format
4112 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4113 msgstr "%s (Â礭¤µ%ld) ¤Î¸°%s (uid %d) ¤Î¥Õ¥©¥ÈID¤È¤·¤Æɽ¼¨\n"
4114
4115 #: g10/keygen.c:268
4116 #, c-format
4117 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4118 msgstr "Áª¹¥¡Ö%s¡×¤Î½ÅÊ£\n"
4119
4120 #: g10/keygen.c:275
4121 msgid "too many cipher preferences\n"
4122 msgstr "¿¤¹¤®¤ë°Å¹æË¡Áª¹¥\n"
4123
4124 #: g10/keygen.c:277
4125 msgid "too many digest preferences\n"
4126 msgstr "¿¤¹¤®¤ëÍ×ÌóÁª¹¥\n"
4127
4128 #: g10/keygen.c:279
4129 msgid "too many compression preferences\n"
4130 msgstr "¿¤¹¤®¤ë°µ½ÌÁª¹¥\n"
4131
4132 #: g10/keygen.c:404
4133 #, c-format
4134 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4135 msgstr "Áª¹¥Ê¸»úÎó¤Ë̵¸ú¤Ê¹àÌÜ¡Ö%s¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
4136
4137 #: g10/keygen.c:884
4138 msgid "writing direct signature\n"
4139 msgstr "ľÀܽð̾¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4140
4141 #: g10/keygen.c:926
4142 msgid "writing self signature\n"
4143 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4144
4145 #: g10/keygen.c:983
4146 msgid "writing key binding signature\n"
4147 msgstr "¸°Âбþ¤Ø¤Î½ð̾¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4148
4149 #: g10/keygen.c:1151 g10/keygen.c:1262 g10/keygen.c:1267 g10/keygen.c:1402
4150 #: g10/keygen.c:3016
4151 #, c-format
4152 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4153 msgstr "̵¸ú¤Ê¸°Ä¹¡£%u¥Ó¥Ã¥È¤Ë¤·¤Þ¤¹\n"
4154
4155 #: g10/keygen.c:1157 g10/keygen.c:1273 g10/keygen.c:1408 g10/keygen.c:3022
4156 #, c-format
4157 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4158 msgstr "¸°Ä¹¤ò%u¥Ó¥Ã¥È¤Ë´Ý¤á¤Þ¤¹\n"
4159
4160 #: g10/keygen.c:1299
4161 msgid ""
4162 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4163 msgstr ""
4164
4165 #: g10/keygen.c:1519
4166 msgid "Sign"
4167 msgstr "Sign"
4168
4169 #: g10/keygen.c:1522
4170 msgid "Certify"
4171 msgstr ""
4172
4173 #: g10/keygen.c:1525
4174 msgid "Encrypt"
4175 msgstr "Encrypt"
4176
4177 #: g10/keygen.c:1528
4178 msgid "Authenticate"
4179 msgstr "Authenticate"
4180
4181 #: g10/keygen.c:1536
4182 msgid "SsEeAaQq"
4183 msgstr "SsEeAaQq"
4184
4185 #: g10/keygen.c:1555
4186 #, c-format
4187 msgid "Possible actions for a %s key: "
4188 msgstr "¸°%s¤Ë²Äǽ¤ÊÁàºî: "
4189
4190 #: g10/keygen.c:1559
4191 msgid "Current allowed actions: "
4192 msgstr "º£¡¢²Äǽ¤ÊÁàºî: "
4193
4194 #: g10/keygen.c:1564
4195 #, c-format
4196 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4197 msgstr "   (%c) ½ð̾ÎϤÎȿž\n"
4198
4199 #: g10/keygen.c:1567
4200 #, c-format
4201 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4202 msgstr "   (%c) °Å¹æÎϤÎȿž\n"
4203
4204 #: g10/keygen.c:1570
4205 #, c-format
4206 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4207 msgstr "   (%c) Ç§¾ÚÎϤÎȿž\n"
4208
4209 #: g10/keygen.c:1573
4210 #, c-format
4211 msgid "   (%c) Finished\n"
4212 msgstr "   (%c) ´°Î»\n"
4213
4214 #: g10/keygen.c:1629
4215 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4216 msgstr "¤´´õ˾¤Î¸°¤Î¼ïÎà¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
4217
4218 #: g10/keygen.c:1631
4219 #, c-format
4220 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4221 msgstr "   (%d) DSA¤ÈElgamal (´ûÄê)\n"
4222
4223 #: g10/keygen.c:1632
4224 #, c-format
4225 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4226 msgstr "   (%d) DSA (½ð̾¤Î¤ß)\n"
4227
4228 #: g10/keygen.c:1634
4229 #, fuzzy, c-format
4230 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4231 msgstr "   (%d) RSA (Æȼ«Ç½ÎϤòÀßÄê)\n"
4232
4233 #: g10/keygen.c:1636
4234 #, c-format
4235 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4236 msgstr "   (%d) Elgamal (°Å¹æ²½¤Î¤ß)\n"
4237
4238 #: g10/keygen.c:1637
4239 #, c-format
4240 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4241 msgstr "   (%d) RSA (½ð̾¤Î¤ß)\n"
4242
4243 #: g10/keygen.c:1639
4244 #, c-format
4245 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4246 msgstr "   (%d) RSA (°Å¹æ²½¤Î¤ß)\n"
4247
4248 #: g10/keygen.c:1641
4249 #, c-format
4250 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4251 msgstr "   (%d) RSA (Æȼ«Ç½ÎϤòÀßÄê)\n"
4252
4253 #: g10/keygen.c:1710
4254 #, fuzzy, c-format
4255 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4256 msgstr "DSA¸°ÂФÏ1024¥Ó¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
4257
4258 #: g10/keygen.c:1720
4259 #, c-format
4260 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4261 msgstr ""
4262
4263 #: g10/keygen.c:1727
4264 #, fuzzy, c-format
4265 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4266 msgstr "¤É¤Î¸°Ä¹¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«? (1024) "
4267
4268 #: g10/keygen.c:1741
4269 #, c-format
4270 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4271 msgstr ""
4272
4273 #: g10/keygen.c:1747
4274 #, c-format
4275 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4276 msgstr "Í׵ᤵ¤ì¤¿¸°Ä¹¤Ï%u¥Ó¥Ã¥È\n"
4277
4278 #: g10/keygen.c:1752 g10/keygen.c:1757
4279 #, c-format
4280 msgid "rounded up to %u bits\n"
4281 msgstr "%u¥Ó¥Ã¥È¤Ë´Ý¤á¤Þ¤¹\n"
4282
4283 #: g10/keygen.c:1826
4284 msgid ""
4285 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4286 "         0 = key does not expire\n"
4287 "      <n>  = key expires in n days\n"
4288 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4289 "      <n>m = key expires in n months\n"
4290 "      <n>y = key expires in n years\n"
4291 msgstr ""
4292 "¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4293 "         0 = ¸°¤Ï̵´ü¸Â\n"
4294 "      <n>  = ¸°¤Ï n Æü´Ö¤ÇËþλ\n"
4295 "      <n>w = ¸°¤Ï n ½µ´Ö¤ÇËþλ\n"
4296 "      <n>m = ¸°¤Ï n ¤«·î´Ö¤ÇËþλ\n"
4297 "      <n>y = ¸°¤Ï n Ç¯´Ö¤ÇËþλ\n"
4298
4299 #: g10/keygen.c:1837
4300 msgid ""
4301 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4302 "         0 = signature does not expire\n"
4303 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4304 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4305 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4306 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4307 msgstr ""
4308 "½ð̾¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4309 "         0 = ½ð̾¤Ï̵´ü¸Â\n"
4310 "      <n>  = ½ð̾¤Ï n Æü´Ö¤ÇËþλ\n"
4311 "      <n>w = ½ð̾¤Ï n ½µ´Ö¤ÇËþλ\n"
4312 "      <n>m = ½ð̾¤Ï n ¤«·î´Ö¤ÇËþλ\n"
4313 "      <n>y = ½ð̾¤Ï n Ç¯´Ö¤ÇËþλ\n"
4314
4315 #: g10/keygen.c:1860
4316 msgid "Key is valid for? (0) "
4317 msgstr "¸°¤ÎÍ­¸ú´ü´Ö¤Ï? (0)"
4318
4319 #: g10/keygen.c:1865
4320 #, fuzzy, c-format
4321 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4322 msgstr "½ð̾¤ÎÍ­¸ú´ü´Ö¤Ï? (0)"
4323
4324 #: g10/keygen.c:1883
4325 msgid "invalid value\n"
4326 msgstr "̵¸ú¤ÊÃÍ\n"
4327
4328 #: g10/keygen.c:1890
4329 #, fuzzy
4330 msgid "Key does not expire at all\n"
4331 msgstr "%s¤Ï̵´ü¸Â¤Ç¤¹\n"
4332
4333 #: g10/keygen.c:1891
4334 #, fuzzy
4335 msgid "Signature does not expire at all\n"
4336 msgstr "%s¤Ï̵´ü¸Â¤Ç¤¹\n"
4337
4338 #: g10/keygen.c:1896
4339 #, fuzzy, c-format
4340 msgid "Key expires at %s\n"
4341 msgstr "%s¤Ï%s¤ÇËþλ¤·¤Þ¤¹\n"
4342
4343 #: g10/keygen.c:1897
4344 #, fuzzy, c-format
4345 msgid "Signature expires at %s\n"
4346 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï%s¤ÇËþλ¤Ç¤¹\n"
4347
4348 #: g10/keygen.c:1901
4349 msgid ""
4350 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4351 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4352 msgstr ""
4353 "¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢2038ǯ°Ê¹ß¤ÎÆüÉÕ¤òɽ¼¨¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢\n"
4354 "2106ǯ¤Þ¤Ç¤Ê¤éÀµ¤·¤¯¼è¤ê°·¤¨¤Þ¤¹¡£\n"
4355
4356 #: g10/keygen.c:1908
4357 msgid "Is this correct? (y/N) "
4358 msgstr "¤³¤ì¤ÇÀµ¤·¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
4359
4360 #: g10/keygen.c:1931
4361 msgid ""
4362 "\n"
4363 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4364 "ID\n"
4365 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4366 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4367 "\n"
4368 msgstr ""
4369 "\n"
4370 "¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°¤òƱÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬É¬ÍפǤ¹¡£\n"
4371 "¤³¤Î¥½¥Õ¥È¤ÏËÜ̾¡¢¥³¥á¥ó¥È¡¢ÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤«¤é\n"
4372 "¼¡¤Î½ñ¼°¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¹½À®¤·¤Þ¤¹:\n"
4373 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4374 "\n"
4375
4376 #: g10/keygen.c:1944
4377 msgid "Real name: "
4378 msgstr "ËÜ̾: "
4379
4380 #: g10/keygen.c:1952
4381 msgid "Invalid character in name\n"
4382 msgstr "̾Á°¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
4383
4384 #: g10/keygen.c:1954
4385 msgid "Name may not start with a digit\n"
4386 msgstr "̾Á°¤ò¿ô»ú¤Ç»Ï¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó\n"
4387
4388 #: g10/keygen.c:1956
4389 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4390 msgstr "̾Á°¤Ï5ʸ»ú°Ê¾å¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4391
4392 #: g10/keygen.c:1964
4393 msgid "Email address: "
4394 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹: "
4395
4396 #: g10/keygen.c:1970
4397 msgid "Not a valid email address\n"
4398 msgstr "Í­¸ú¤ÊÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4399
4400 #: g10/keygen.c:1978
4401 msgid "Comment: "
4402 msgstr "¥³¥á¥ó¥È: "
4403
4404 #: g10/keygen.c:1984
4405 msgid "Invalid character in comment\n"
4406 msgstr "¥³¥á¥ó¥È¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
4407
4408 #: g10/keygen.c:2006
4409 #, c-format
4410 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4411 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤Ïʸ»ú½¸¹ç¡Ö%s¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
4412
4413 #: g10/keygen.c:2012
4414 #, c-format
4415 msgid ""
4416 "You selected this USER-ID:\n"
4417 "    \"%s\"\n"
4418 "\n"
4419 msgstr ""
4420 "¼¡¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿:\n"
4421 "    ¡È%s¡É\n"
4422 "\n"
4423
4424 #: g10/keygen.c:2017
4425 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4426 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òËÜ̾¤ä¥³¥á¥ó¥È¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë\n"
4427
4428 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4429 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4430 #. string which should be translated accordingly and the
4431 #. letter changed to match the one in the answer string.
4432 #.
4433 #. n = Change name
4434 #. c = Change comment
4435 #. e = Change email
4436 #. o = Okay (ready, continue)
4437 #. q = Quit
4438 #.
4439 #: g10/keygen.c:2033
4440 msgid "NnCcEeOoQq"
4441 msgstr "NnCcEeOoQq"
4442
4443 #: g10/keygen.c:2043
4444 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4445 msgstr "̾Á°(N)¡¢¥³¥á¥ó¥È(C)¡¢ÅŻҥ᡼¥ë(E)¤ÎÊѹ¹¡¢¤Þ¤¿¤Ï½ªÎ»(Q)? "
4446
4447 #: g10/keygen.c:2044
4448 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4449 msgstr "̾Á°(N)¡¢¥³¥á¥ó¥È(C)¡¢ÅŻҥ᡼¥ë(E)¤ÎÊѹ¹¡¢¤Þ¤¿¤ÏOK(O)¤«½ªÎ»(Q)? "
4450
4451 #: g10/keygen.c:2063
4452 msgid "Please correct the error first\n"
4453 msgstr "¤Þ¤º¥¨¥é¡¼¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
4454
4455 #: g10/keygen.c:2102
4456 msgid ""
4457 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4458 "\n"
4459 msgstr ""
4460 "ÈëÌ©¸°¤òÊݸ¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
4461 "\n"
4462
4463 #: g10/keygen.c:2117
4464 #, c-format
4465 msgid "%s.\n"
4466 msgstr "%s.\n"
4467
4468 #: g10/keygen.c:2123
4469 msgid ""
4470 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4471 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4472 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4473 "\n"
4474 msgstr ""
4475 "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔɬÍפʤ褦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤Ï¤í¤¯¤Ç¤â¤Ê¤¤\n"
4476 "¹Í¤¨¤Ç¤¹! ¤¤¤Á¤ª¤¦Â³¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à\n"
4477 "¤Î¡È--edit-key¡É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤âÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
4478 "\n"
4479
4480 #: g10/keygen.c:2147
4481 msgid ""
4482 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4483 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4484 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4485 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4486 msgstr ""
4487 "º£¤«¤éŤ¤Íð¿ô¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÂǤĤȤ«¡¢¥Þ¥¦¥¹¤òÆ°¤«¤¹\n"
4488 "¤È¤«¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤È¤«¤Î¾¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Íð¿ôÀ¸À®»Ò¤Ç\n"
4489 "Í𻨤µ¤ÎÂ礭¤Ê¤¤¤¤Íð¿ô¤òÀ¸À®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª´«¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£\n"
4490
4491 #: g10/keygen.c:2956 g10/keygen.c:2983
4492 msgid "Key generation canceled.\n"
4493 msgstr "¸°¤ÎÀ¸À®¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4494
4495 #: g10/keygen.c:3188 g10/keygen.c:3355
4496 #, c-format
4497 msgid "writing public key to `%s'\n"
4498 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ø¸ø³«¸°¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4499
4500 #: g10/keygen.c:3190 g10/keygen.c:3358
4501 #, c-format
4502 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4503 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¥¹¥¿¥Ö¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4504
4505 #: g10/keygen.c:3193 g10/keygen.c:3361
4506 #, c-format
4507 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4508 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4509
4510 #: g10/keygen.c:3342
4511 #, c-format
4512 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4513 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤Ê¸ø³«¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4514
4515 #: g10/keygen.c:3349
4516 #, c-format
4517 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4518 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤ÊÈëÌ©¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4519
4520 #: g10/keygen.c:3369
4521 #, c-format
4522 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4523 msgstr "¸ø³«¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
4524
4525 #: g10/keygen.c:3377
4526 #, c-format
4527 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4528 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
4529
4530 #: g10/keygen.c:3404
4531 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4532 msgstr "¸ø³«¸°¤ÈÈëÌ©¸°¤òºîÀ®¤·¡¢½ð̾¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4533
4534 #: g10/keygen.c:3415
4535 #, fuzzy
4536 msgid ""
4537 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4538 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4539 msgstr ""
4540 "¤³¤Î¸°¤Ï°Å¹æ²½¤Ë¤Ï»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Å¹æ²½¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¡¢\n"
4541 "¡È--edit-key¡É¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤ÆÉû¸°¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4542
4543 #: g10/keygen.c:3428 g10/keygen.c:3573 g10/keygen.c:3694
4544 #, c-format
4545 msgid "Key generation failed: %s\n"
4546 msgstr "¸°¤ÎÀ¸À®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
4547
4548 #: g10/keygen.c:3483 g10/keygen.c:3624 g10/sign.c:273
4549 #, c-format
4550 msgid ""
4551 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4552 msgstr "¸°¤Ï%luÉÃ̤Íè¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿ (»þ´Öι¹Ô¤«»þ·×¤Î¾ã³²¤Ç¤·¤ç¤¦)\n"
4553
4554 #: g10/keygen.c:3485 g10/keygen.c:3626 g10/sign.c:275
4555 #, c-format
4556 msgid ""
4557 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4558 msgstr "¸°¤Ï%luÉÃ̤Íè¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿ (»þ´Öι¹Ô¤«»þ·×¤Î¾ã³²¤Ç¤·¤ç¤¦)\n"
4559
4560 #: g10/keygen.c:3496 g10/keygen.c:3637
4561 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4562 msgstr "Ãí°Õ: v3¸°¤ÎÉû¸°¤ÎºîÀ®¤Ï¡¢OpenPGP¤ËŬ¹ç¤·¤Þ¤»¤ó\n"
4563
4564 #: g10/keygen.c:3537 g10/keygen.c:3670
4565 msgid "Really create? (y/N) "
4566 msgstr "ËÜÅö¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
4567
4568 #: g10/keygen.c:3843
4569 #, c-format
4570 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4571 msgstr "¥«¡¼¥É¤Ø¤Î¸°¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
4572
4573 #: g10/keygen.c:3891
4574 #, c-format
4575 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4576 msgstr "¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4577
4578 #: g10/keygen.c:3917
4579 #, c-format
4580 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4581 msgstr "Ãí°Õ: ¥«¡¼¥É¸°¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¡Ö%s¡×¤ØÊݸ¤µ¤ì¤Þ¤¹\n"
4582
4583 #: g10/keyid.c:538 g10/keyid.c:550 g10/keyid.c:562 g10/keyid.c:574
4584 msgid "never     "
4585 msgstr "̵´ü¸Â    "
4586
4587 #: g10/keylist.c:263
4588 msgid "Critical signature policy: "
4589 msgstr "¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê½ð̾¥Ý¥ê¥·¡¼: "
4590
4591 #: g10/keylist.c:265
4592 msgid "Signature policy: "
4593 msgstr "½ð̾¥Ý¥ê¥·¡¼: "
4594
4595 #: g10/keylist.c:304
4596 msgid "Critical preferred keyserver: "
4597 msgstr "º£¤ÎÁª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼: "
4598
4599 #: g10/keylist.c:357
4600 msgid "Critical signature notation: "
4601 msgstr "¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê½ð̾Ãí¼á: "
4602
4603 #: g10/keylist.c:359
4604 msgid "Signature notation: "
4605 msgstr "½ð̾Ãí¼á: "
4606
4607 #: g10/keylist.c:469
4608 msgid "Keyring"
4609 msgstr "¸°ÎØ"
4610
4611 #: g10/keylist.c:1504
4612 msgid "Primary key fingerprint:"
4613 msgstr "¼ç¸°¤Î»ØÌæ:"
4614
4615 #: g10/keylist.c:1506
4616 msgid "     Subkey fingerprint:"
4617 msgstr "Éû¸°¤Î»ØÌæ:"
4618
4619 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4620 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4621 #: g10/keylist.c:1513
4622 msgid " Primary key fingerprint:"
4623 msgstr " ¼ç¸°¤Î»ØÌæ:"
4624
4625 #: g10/keylist.c:1515
4626 msgid "      Subkey fingerprint:"
4627 msgstr " Éû¸°¤Î»ØÌæ:"
4628
4629 #: g10/keylist.c:1519 g10/keylist.c:1523
4630 msgid "      Key fingerprint ="
4631 msgstr "                 »ØÌæ ="
4632
4633 #: g10/keylist.c:1590
4634 msgid "      Card serial no. ="
4635 msgstr "         ¥«¡¼¥É¤ÎÄÌÈÖ ="
4636
4637 #: g10/keyring.c:1249
4638 #, c-format
4639 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4640 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¡Ö%s¡×¤Ø¤Î°ÜÆ°¤Ë¼ºÇÔ: %s\n"
4641
4642 #: g10/keyring.c:1254
4643 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4644 msgstr "·Ù¹ð: ¿®ÍѾðÊó¤ò¤â¤Ã¤¿2¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£\n"
4645
4646 #: g10/keyring.c:1256
4647 #, c-format
4648 msgid "%s is the unchanged one\n"
4649 msgstr "%s¤ÏÊѹ¹¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ç¤¹\n"
4650
4651 #: g10/keyring.c:1257
4652 #, c-format
4653 msgid "%s is the new one\n"
4654 msgstr "%s¤Ï¿·¤·¤¤Êý¤Ç¤¹\n"
4655
4656 #: g10/keyring.c:1258
4657 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4658 msgstr "¤³¤ÎÀøºßŪ¤Ê°ÂÁ´¾å¤Î·ç´Ù¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
4659
4660 #: g10/keyring.c:1380
4661 #, c-format
4662 msgid "caching keyring `%s'\n"
4663 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ò¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤¹\n"
4664
4665 #: g10/keyring.c:1426
4666 #, c-format
4667 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4668 msgstr "%lu¸Ä¤Î¸°¤Þ¤Ç¥­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ (%lu¸Ä¤Î½ð̾)\n"
4669
4670 #: g10/keyring.c:1438
4671 #, c-format
4672 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4673 msgstr "%lu¸Ä¤Î¸°¤ò¥­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ (%lu¸Ä¤Î½ð̾)\n"
4674
4675 #: g10/keyring.c:1510
4676 #, c-format
4677 msgid "%s: keyring created\n"
4678 msgstr "%s: ¸°Îؤ¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
4679
4680 #: g10/keyserver.c:71
4681 msgid "include revoked keys in search results"
4682 msgstr ""
4683
4684 #: g10/keyserver.c:72
4685 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4686 msgstr ""
4687
4688 #: g10/keyserver.c:74
4689 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4690 msgstr ""
4691
4692 #: g10/keyserver.c:76
4693 msgid "do not delete temporary files after using them"
4694 msgstr ""
4695
4696 #: g10/keyserver.c:80
4697 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4698 msgstr ""
4699
4700 #: g10/keyserver.c:82
4701 #, fuzzy
4702 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4703 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
4704
4705 #: g10/keyserver.c:84
4706 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4707 msgstr ""
4708
4709 #: g10/keyserver.c:150
4710 #, c-format
4711 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4712 msgstr ""
4713 "·Ù¹ð: ¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ö%s¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó\n"
4714
4715 #: g10/keyserver.c:533
4716 msgid "disabled"
4717 msgstr "disabled"
4718
4719 #: g10/keyserver.c:734
4720 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4721 msgstr "ÈÖ¹æ(s)¡¢N)¼¡¡¢¤Þ¤¿¤ÏQ)Ãæ»ß¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ >"
4722
4723 #: g10/keyserver.c:818 g10/keyserver.c:1440
4724 #, c-format
4725 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4726 msgstr "̵¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ç¤¹ (us %d!=handler %d)\n"
4727
4728 #: g10/keyserver.c:916
4729 #, c-format
4730 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4731 msgstr "¸°¡È%s¡É¤¬¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4732
4733 #: g10/keyserver.c:918
4734 msgid "key not found on keyserver\n"
4735 msgstr "¸°¤¬¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4736
4737 #: g10/keyserver.c:1159
4738 #, c-format
4739 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4740 msgstr "¸°%s¤ò%s¤«¤é¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤ËÍ×µá\n"
4741
4742 #: g10/keyserver.c:1163
4743 #, c-format
4744 msgid "requesting key %s from %s\n"
4745 msgstr "¸°%s¤ò%s¤ËÍ×µá\n"
4746
4747 #: g10/keyserver.c:1187
4748 #, fuzzy, c-format
4749 msgid "searching for names from %s server %s\n"
4750 msgstr "¡È%s¡É¤ò%s¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤«¤é¸¡º÷\n"
4751
4752 #: g10/keyserver.c:1190
4753 #, fuzzy, c-format
4754 msgid "searching for names from %s\n"
4755 msgstr "¡È%s¡É¤ò¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤«¤é¸¡º÷\n"
4756
4757 #: g10/keyserver.c:1343
4758 #, c-format
4759 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4760 msgstr "¸°%s¤ò%s¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤ØÁ÷¿®\n"
4761
4762 #: g10/keyserver.c:1347
4763 #, c-format
4764 msgid "sending key %s to %s\n"
4765 msgstr "¸°%s¤ò%s¤ØÁ÷¿®\n"
4766
4767 #: g10/keyserver.c:1390
4768 #, c-format
4769 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4770 msgstr "¡È%s¡É¤ò%s¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤«¤é¸¡º÷\n"
4771
4772 #: g10/keyserver.c:1393
4773 #, c-format
4774 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4775 msgstr "¡È%s¡É¤ò¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤«¤é¸¡º÷\n"
4776
4777 #: g10/keyserver.c:1400 g10/keyserver.c:1496
4778 msgid "no keyserver action!\n"
4779 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!\n"
4780
4781 #: g10/keyserver.c:1448
4782 #, c-format
4783 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4784 msgstr "·Ù¹ð: ÊÌÈÇ (%s) ¤ÎGnuPG¤Î¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ï¥ó¥É¥é\n"
4785
4786 #: g10/keyserver.c:1457
4787 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4788 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÏVERSION¤òÁ÷¿®¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿\n"
4789
4790 #: g10/keyserver.c:1519 g10/keyserver.c:2047
4791 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4792 msgstr "´ûÃΤθ°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó (¥ª¥×¥·¥ç¥ó--keyserver¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦)\n"
4793
4794 #: g10/keyserver.c:1525
4795 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4796 msgstr "¤³¤Î¹½ÃۤǤϡ¢³°Éô¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
4797
4798 #: g10/keyserver.c:1537
4799 #, c-format
4800 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4801 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¹¥­¡¼¥à¡Ö%s¡×ÍѤΥϥó¥É¥é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4802
4803 #: g10/keyserver.c:1542
4804 #, c-format
4805 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4806 msgstr "Áàºî¡Ö%s¡×¤Ï¡¢¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¹¥­¡¼¥à¡Ö%s¡×¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
4807
4808 #: g10/keyserver.c:1550