* passphrase.c (agent_get_passphrase): Make sure to release the
[gnupg.git] / po / ja.po
1 # Japanese messages for GnuPG
2 # Copyright (C) 1999, 2000, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # IIDA Yosiaki <iida@gnu.org>, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004.
4 # Yoshihiro Kajiki <kajiki@ylug.org>, 1999.
5 # This file is distributed under the same license as the GnuPG package.
6 # Special thanks to "Takashi P.KATOH".
7 #
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: gnupg 1.3.92\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
12 "POT-Creation-Date: 2005-07-26 18:08+0200\n"
13 "PO-Revision-Date: 2004-11-23 11:14+0900\n"
14 "Last-Translator: IIDA Yosiaki <iida@gnu.org>\n"
15 "Language-Team: Japanese <translation-team-ja@lists.sourceforge.net>\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=EUC-JP\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
20 #: cipher/primegen.c:121
21 #, c-format
22 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
23 msgstr "pbits=%u qbits=%u¤ÎÁÇ¿ô¤ÏÀ¸À®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
24
25 #: cipher/primegen.c:312
26 #, c-format
27 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
28 msgstr "%d ¥Ó¥Ã¥È̤Ëþ¤ÎÁÇ¿ô¤ÏÀ¸À®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
29
30 #: cipher/random.c:164
31 msgid "no entropy gathering module detected\n"
32 msgstr "¥¨¥ó¥È¥í¥Ô¡¼¼ý½¸¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¡¢¸¡½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
33
34 #: cipher/random.c:388 g10/card-util.c:675 g10/card-util.c:744
35 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:486
36 #: g10/g10.c:973 g10/g10.c:3270 g10/import.c:185 g10/keygen.c:2252
37 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:184 g10/openfile.c:340
38 #: g10/plaintext.c:472 g10/sign.c:781 g10/sign.c:935 g10/sign.c:1048
39 #: g10/sign.c:1198 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
40 #: g10/tdbio.c:605
41 #, c-format
42 msgid "can't open `%s': %s\n"
43 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó: %s\n"
44
45 #: cipher/random.c:392
46 #, c-format
47 msgid "can't stat `%s': %s\n"
48 msgstr "¡Ö%s¡×¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
49
50 #: cipher/random.c:397
51 #, c-format
52 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
53 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÏÉáÄ̤Υե¡¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó - Ìµ»ë\n"
54
55 #: cipher/random.c:402
56 msgid "note: random_seed file is empty\n"
57 msgstr "Ãí°Õ: random_seed ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¶õ¤Ç¤¹\n"
58
59 #: cipher/random.c:408
60 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
61 msgstr "·Ù¹ð: Ìµ¸ú¤ÊŤµ¤Î random_seed ¥Õ¥¡¥¤¥ë - »È¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
62
63 #: cipher/random.c:416
64 #, c-format
65 msgid "can't read `%s': %s\n"
66 msgstr "¡Ö%s¡×¤òÆɤá¤Þ¤»¤ó: %s\n"
67
68 #: cipher/random.c:454
69 msgid "note: random_seed file not updated\n"
70 msgstr "Ãí°Õ: random_seed ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¹¹¿·¤ò¤·¤Þ¤»¤ó\n"
71
72 #: cipher/random.c:474 g10/exec.c:478 g10/g10.c:972 g10/keygen.c:2731
73 #: g10/keygen.c:2761 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:261
74 #: g10/openfile.c:355 g10/sign.c:799 g10/sign.c:1064 g10/tdbio.c:536
75 #, c-format
76 msgid "can't create `%s': %s\n"
77 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
78
79 #: cipher/random.c:481
80 #, c-format
81 msgid "can't write `%s': %s\n"
82 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó: %s\n"
83
84 #: cipher/random.c:484
85 #, c-format
86 msgid "can't close `%s': %s\n"
87 msgstr "¡Ö%s¡×¤òÊĤ¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó: %s\n"
88
89 #: cipher/random.c:729
90 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
91 msgstr "·Ù¹ð: ·õÆݤÊÍð¿ôÀ¸À®»Ò¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹!!\n"
92
93 #: cipher/random.c:730
94 msgid ""
95 "The random number generator is only a kludge to let\n"
96 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
97 "\n"
98 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
99 "\n"
100 msgstr ""
101 "ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍð¿ôÀ¸À®»Ò¤Ï¡¢°Å¹æÍѤȤ·¤Æ¤Ï¤ª¤½¤Þ¤Ä¤Ç¡¢\n"
102 "¶¯¤¤Íð¿ô¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!\n"
103 "\n"
104 "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÀ¸À®¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò°ìÀڻȤäƤϤ¤¤±¤Þ¤»¤ó!!\n"
105 "\n"
106
107 #: cipher/rndegd.c:205
108 msgid ""
109 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
110 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
111 "of the entropy.\n"
112 msgstr ""
113 "Í𻨤µ¤ò¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£Í𻨤µ¤Î¼Á¤¬¸þ¾å\n"
114 "¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤â¤·Ë°¤­¤¿¤é²¿¤«ºî¶È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
115
116 #: cipher/rndlinux.c:135
117 #, c-format
118 msgid ""
119 "\n"
120 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
121 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
122 msgstr ""
123 "\n"
124 "½½Ê¬¤ÊŤµ¤ÎÍð¿ô¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£OS¤¬¤â¤Ã¤ÈÍ𻨤µ¤ò¼ý½¸\n"
125 "¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¡¢²¿¤«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤! (¤¢¤È%d¥Ð¥¤¥È¤¤¤ê¤Þ¤¹)\n"
126
127 #: g10/app-openpgp.c:596
128 #, c-format
129 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
130 msgstr "»ØÌæ¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
131
132 #: g10/app-openpgp.c:609
133 #, c-format
134 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
135 msgstr "À¸À®Æü¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
136
137 #: g10/app-openpgp.c:977
138 #, fuzzy, c-format
139 msgid "reading public key failed: %s\n"
140 msgstr "¸°¤ÎÆɽФ·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
141
142 #: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
143 msgid "response does not contain the public key data\n"
144 msgstr "±þÅú¤Ë¸ø³«¸°¥Ç¡¼¥¿¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
145
146 #: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
147 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
148 msgstr "±þÅú¤ËRSA¤ÎË¡(modulus)¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
149
150 #: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
151 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
152 msgstr "±þÅú¤ËRSA¸ø³«»Ø¿ô¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
153
154 #: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2150
155 #, c-format
156 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
157 msgstr "PIN¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤¬¥¨¥é¡¼¤òÌᤷ¤Þ¤·¤¿: %s\n"
158
159 #: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2156
160 #, c-format
161 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
162 msgstr "CHV%d¤ÎPIN¤¬Ã»¤¹¤®¤Þ¤¹¡£ºÇû¤Ç%d\n"
163
164 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
165 #: g10/app-openpgp.c:2165 g10/app-openpgp.c:2179
166 #, c-format
167 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
168 msgstr "CHV%d¤Î¸¡¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
169
170 #: g10/app-openpgp.c:1310
171 msgid "access to admin commands is not configured\n"
172 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬½é´üÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
173
174 #: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2385
175 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
176 msgstr "¥«¡¼¥É¤«¤é¤ÎCHV¾õÂ֤θ¡º÷¤Ç¥¨¥é¡¼\n"
177
178 #: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2394
179 msgid "card is permanently locked!\n"
180 msgstr "¥«¡¼¥É¤¬±Êµ×¤Ë¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹!\n"
181
182 #: g10/app-openpgp.c:1336
183 #, c-format
184 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
185 msgstr "¥«¡¼¥É¤Î±Êµ×¥í¥Ã¥¯Á°¤Ë%d¤ÎAdmin PIN¤¬»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
186
187 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
188 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
189 #. to get some infos on the string.
190 #: g10/app-openpgp.c:1343
191 msgid "|A|Admin PIN"
192 msgstr "|A|Admin PIN"
193
194 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
195 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
196 #. to get some infos on the string.
197 #: g10/app-openpgp.c:1492
198 #, fuzzy
199 msgid "|AN|New Admin PIN"
200 msgstr "|A|¿·¤·¤¤Admin PIN"
201
202 #: g10/app-openpgp.c:1492
203 #, fuzzy
204 msgid "|N|New PIN"
205 msgstr "¿·¤·¤¤PIN"
206
207 #: g10/app-openpgp.c:1496
208 #, c-format
209 msgid "error getting new PIN: %s\n"
210 msgstr "¿·¤·¤¤PIN¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
211
212 #: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
213 msgid "error reading application data\n"
214 msgstr "¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¡¼¥¿¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼\n"
215
216 #: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
217 msgid "error reading fingerprint DO\n"
218 msgstr "»ØÌæ¥Ç¡¼¥¿¡¦¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼\n"
219
220 #: g10/app-openpgp.c:1562
221 msgid "key already exists\n"
222 msgstr "¸°¤Ï¤â¤¦¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
223
224 #: g10/app-openpgp.c:1566
225 msgid "existing key will be replaced\n"
226 msgstr "´û¸¤Î¸°¤Ï¸ò´¹¤µ¤ì¤Þ¤¹\n"
227
228 #: g10/app-openpgp.c:1568
229 msgid "generating new key\n"
230 msgstr "¿·¤·¤¤¸°¤òÀ¸À®\n"
231
232 #: g10/app-openpgp.c:1735
233 msgid "creation timestamp missing\n"
234 msgstr ""
235
236 #: g10/app-openpgp.c:1742
237 #, c-format
238 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
239 msgstr ""
240
241 #: g10/app-openpgp.c:1749
242 #, fuzzy, c-format
243 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
244 msgstr "¸ø³«»Ø¿ô¤¬Â礭¤¹¤®¤Þ¤¹ (32¥Ó¥Ã¥È¤è¤êÂç)\n"
245
246 #: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
247 #, c-format
248 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
249 msgstr ""
250
251 #: g10/app-openpgp.c:1827
252 #, c-format
253 msgid "failed to store the key: %s\n"
254 msgstr "¸°¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
255
256 #: g10/app-openpgp.c:1886
257 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
258 msgstr "¸°À¸À®¤Î´Ö¡¢¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤ ...\n"
259
260 #: g10/app-openpgp.c:1901
261 msgid "generating key failed\n"
262 msgstr "¸°¤ÎÀ¸À®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿\n"
263
264 #: g10/app-openpgp.c:1904
265 #, c-format
266 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
267 msgstr "¸°¤ÎÀ¸À®¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿ (%dÉÃ)\n"
268
269 #: g10/app-openpgp.c:1961
270 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
271 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥É¤Ë̵¸ú¤Ê¹½Â¤ (¥Ç¡¼¥¿¡¦¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È 0x93)\n"
272
273 #: g10/app-openpgp.c:2130
274 #, c-format
275 msgid "signatures created so far: %lu\n"
276 msgstr "¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿½ð̾: %lu\n"
277
278 #: g10/app-openpgp.c:2138
279 #, fuzzy, c-format
280 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
281 msgstr "PIN [½ð̾ºÑ: %lu]"
282
283 #: g10/app-openpgp.c:2399
284 msgid ""
285 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
286 msgstr ""
287
288 #: g10/app-openpgp.c:2470 g10/app-openpgp.c:2480
289 #, c-format
290 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
291 msgstr "%s¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó - Ìµ¸ú¤ÊOpenPGP¥«¡¼¥É?\n"
292
293 #: g10/armor.c:318
294 #, c-format
295 msgid "armor: %s\n"
296 msgstr "ÊñÁõ: %s\n"
297
298 #: g10/armor.c:347
299 msgid "invalid armor header: "
300 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ¥Ø¥Ã¥À¡¼: "
301
302 #: g10/armor.c:354
303 msgid "armor header: "
304 msgstr "ÊñÁõ¥Ø¥Ã¥À¡¼: "
305
306 #: g10/armor.c:365
307 msgid "invalid clearsig header\n"
308 msgstr "̵¸ú¤Ê¥¯¥ê¥¢½ð̾¥Ø¥Ã¥À¡¼\n"
309
310 #: g10/armor.c:417
311 msgid "nested clear text signatures\n"
312 msgstr "Æþ¤ì»Ò¤Î¥¯¥ê¥¢½ð̾\n"
313
314 #: g10/armor.c:552
315 msgid "unexpected armor: "
316 msgstr "ͽ´ü¤»¤ÌÊñÁõ: "
317
318 #: g10/armor.c:564
319 msgid "invalid dash escaped line: "
320 msgstr "̵¸ú¤Ê¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤¿¹Ô: "
321
322 #: g10/armor.c:716 g10/armor.c:1323
323 #, c-format
324 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
325 msgstr "̵¸ú¤Ê64¿Êʸ»ú%02X¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿\n"
326
327 #: g10/armor.c:759
328 msgid "premature eof (no CRC)\n"
329 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (CRC¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó)\n"
330
331 #: g10/armor.c:793
332 msgid "premature eof (in CRC)\n"
333 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (CRC¤ÎÅÓÃæ)\n"
334
335 #: g10/armor.c:801
336 msgid "malformed CRC\n"
337 msgstr "CRC¤Î½ñ¼°¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
338
339 #: g10/armor.c:805 g10/armor.c:1360
340 #, c-format
341 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
342 msgstr "CRC¥¨¥é¡¼¡£%06lX - %06lX\n"
343
344 #: g10/armor.c:825
345 msgid "premature eof (in trailer)\n"
346 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (¸åÈøÉô¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹)\n"
347
348 #: g10/armor.c:829
349 msgid "error in trailer line\n"
350 msgstr "¸åÈø¤Î¹Ô¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
351
352 #: g10/armor.c:1138
353 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
354 msgstr "Í­¸ú¤ÊOpenPGP¥Ç¡¼¥¿¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
355
356 #: g10/armor.c:1143
357 #, c-format
358 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
359 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ: ¹Ô¤ÎŤµ¤¬%dʸ»ú¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
360
361 #: g10/armor.c:1147
362 msgid ""
363 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
364 msgstr ""
365 "ÊñÁõ¤ÎÃæ¤Ëquoted printableʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¥Ð¥°¤Î¤¢¤ë\n"
366 "MTA¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦\n"
367
368 #: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:303
369 #, c-format
370 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
371 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥É¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: %s\n"
372
373 #: g10/card-util.c:68
374 #, c-format
375 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
376 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥Éno. %s¤ò¸¡½Ð\n"
377
378 #: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1513
379 #: g10/keygen.c:2436 g10/revoke.c:217 g10/revoke.c:418
380 msgid "can't do this in batch mode\n"
381 msgstr "¤½¤ì¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¡¦¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
382
383 #: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
384 #: g10/keyedit.c:420 g10/keyedit.c:441 g10/keyedit.c:455 g10/keygen.c:1290
385 #: g10/keygen.c:1355
386 msgid "Your selection? "
387 msgstr "ÁªÂò¤Ï? "
388
389 #: g10/card-util.c:213 g10/card-util.c:263
390 msgid "[not set]"
391 msgstr "[̤ÀßÄê]"
392
393 #: g10/card-util.c:410
394 msgid "male"
395 msgstr "ÃË"
396
397 #: g10/card-util.c:411
398 msgid "female"
399 msgstr "½÷"
400
401 #: g10/card-util.c:411
402 msgid "unspecified"
403 msgstr "̵»ØÄê"
404
405 #: g10/card-util.c:438
406 msgid "not forced"
407 msgstr "̤½èÍý"
408
409 #: g10/card-util.c:438
410 msgid "forced"
411 msgstr "¶¯À©"
412
413 #: g10/card-util.c:516
414 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
415 msgstr "¥¨¥é¡¼¡§ ¤Î¤Ù¤¿¤ó¤ÎASCII¤À¤±¤¬º£¡¢µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
416
417 #: g10/card-util.c:518
418 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
419 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¡È<¡Éʸ»ú¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£\n"
420
421 #: g10/card-util.c:520
422 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
423 msgstr "¥¨¥é¡¼: Æó½Å¤Î¶õÇò¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£\n"
424
425 #: g10/card-util.c:537
426 msgid "Cardholder's surname: "
427 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤ÎÀ« (surname): "
428
429 #: g10/card-util.c:539
430 msgid "Cardholder's given name: "
431 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤Î̾ (given name): "
432
433 #: g10/card-util.c:557
434 #, c-format
435 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
436 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¤Ä¤Ê¤¤¤À̾Á°¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
437
438 #: g10/card-util.c:578
439 msgid "URL to retrieve public key: "
440 msgstr "¸ø³«¸°¤òõº÷¤¹¤ëURL: "
441
442 #: g10/card-util.c:586
443 #, c-format
444 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
445 msgstr "¥¨¥é¡¼: URL¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
446
447 #: g10/card-util.c:684 g10/card-util.c:753 g10/import.c:268
448 #, c-format
449 msgid "error reading `%s': %s\n"
450 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
451
452 #: g10/card-util.c:692
453 msgid "Login data (account name): "
454 msgstr "¥í¥°¥¤¥ó¡¦¥Ç¡¼¥¿ (¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾): "
455
456 #: g10/card-util.c:702
457 #, c-format
458 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
459 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¥í¥°¥¤¥ó¡¦¥Ç¡¼¥¿¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
460
461 #: g10/card-util.c:761
462 msgid "Private DO data: "
463 msgstr ""
464
465 #: g10/card-util.c:771
466 #, fuzzy, c-format
467 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
468 msgstr "¥¨¥é¡¼: URL¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
469
470 #: g10/card-util.c:791
471 msgid "Language preferences: "
472 msgstr "¸À¸ì¤ÎÁª¹¥: "
473
474 #: g10/card-util.c:799
475 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
476 msgstr "¥¨¥é¡¼: Áª¹¥Ê¸»úÎó¤ÎŤµ¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹¡£\n"
477
478 #: g10/card-util.c:808
479 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
480 msgstr "¥¨¥é¡¼: Áª¹¥Ê¸»úÎó¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
481
482 #: g10/card-util.c:829
483 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
484 msgstr "À­ÊÌ ((M)ÃË¡¢(F)½÷¡¢¶õÇò): "
485
486 #: g10/card-util.c:843
487 msgid "Error: invalid response.\n"
488 msgstr "¥¨¥é¡¼: Ìµ¸ú¤Ê±þÅú¡£\n"
489
490 #: g10/card-util.c:864
491 msgid "CA fingerprint: "
492 msgstr "CA¤Î»ØÌæ: "
493
494 #: g10/card-util.c:887
495 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
496 msgstr "¥¨¥é¡¼: Ìµ¸ú¤Ê·Á¼°¤Î»ØÌæ¡£\n"
497
498 #: g10/card-util.c:935
499 #, c-format
500 msgid "key operation not possible: %s\n"
501 msgstr "¸°¤ÏÁàºî¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
502
503 #: g10/card-util.c:936
504 msgid "not an OpenPGP card"
505 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥É¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
506
507 #: g10/card-util.c:945
508 #, c-format
509 msgid "error getting current key info: %s\n"
510 msgstr "¸½¹Ô¸°¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
511
512 #: g10/card-util.c:1030
513 msgid "Replace existing key? (y/N) "
514 msgstr "´û¸¤Î¸°¤ò¸ò´¹¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
515
516 #: g10/card-util.c:1051 g10/card-util.c:1060
517 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
518 msgstr "°Å¹æ¸°¤ò¥«¡¼¥É³°¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤«? (Y/n) "
519
520 #: g10/card-util.c:1072
521 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
522 msgstr "´û¸¤Î¸°·²¤ò¸ò´¹¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
523
524 #: g10/card-util.c:1081
525 #, c-format
526 msgid ""
527 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
528 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
529 "You should change them using the command --change-pin\n"
530 msgstr ""
531 "½Ð²Ù»þ¤ÎPINÀßÄê¤Ï\n"
532 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
533 "¼¡¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤ÆÊѹ¹¤¹¤Ù¤­¤Ç¤¹ --change-pin\n"
534
535 #: g10/card-util.c:1120
536 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
537 msgstr "À¸À®¤¹¤ë¸°¤Î·¿¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
538
539 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
540 msgid "   (1) Signature key\n"
541 msgstr "   (1) ½ð̾¸°\n"
542
543 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
544 msgid "   (2) Encryption key\n"
545 msgstr "   (2) °Å¹æ²½¸°\n"
546
547 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
548 msgid "   (3) Authentication key\n"
549 msgstr "   (3) Ç§¾Ú¸°\n"
550
551 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:941
552 #: g10/keygen.c:1394 g10/revoke.c:643
553 msgid "Invalid selection.\n"
554 msgstr "̵¸ú¤ÊÁªÂò¤Ç¤¹¡£\n"
555
556 #: g10/card-util.c:1200
557 msgid "Please select where to store the key:\n"
558 msgstr "¸°¤ÎÊݴɾì½ê¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
559
560 #: g10/card-util.c:1235
561 msgid "unknown key protection algorithm\n"
562 msgstr "̤ÃΤθ°Êݸ¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
563
564 #: g10/card-util.c:1240
565 msgid "secret parts of key are not available\n"
566 msgstr "¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
567
568 #: g10/card-util.c:1245
569 msgid "secret key already stored on a card\n"
570 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Ï¤â¤¦¥«¡¼¥É¤ËÊݴɤ·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
571
572 #: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1351
573 msgid "quit this menu"
574 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½ªÎ»"
575
576 #: g10/card-util.c:1318
577 msgid "show admin commands"
578 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤òɽ¼¨"
579
580 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1354
581 msgid "show this help"
582 msgstr "¤³¤Î¥Ø¥ë¥×¤òɽ¼¨"
583
584 #: g10/card-util.c:1321
585 msgid "list all available data"
586 msgstr "Á´Í­¸ú¥Ç¡¼¥¿¤òɽ¼¨"
587
588 #: g10/card-util.c:1324
589 msgid "change card holder's name"
590 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤Î̾Á°¤ÎÊѹ¹"
591
592 #: g10/card-util.c:1325
593 msgid "change URL to retrieve key"
594 msgstr "¸°¤òõº÷¤¹¤ëURL¤ÎÊѹ¹"
595
596 #: g10/card-util.c:1326
597 msgid "fetch the key specified in the card URL"
598 msgstr "¥«¡¼¥ÉURL¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¸°¤Î°ú¤­½Ð¤·"
599
600 #: g10/card-util.c:1327
601 msgid "change the login name"
602 msgstr "¥í¥°¥¤¥ó̾¤ÎÊѹ¹"
603
604 #: g10/card-util.c:1328
605 msgid "change the language preferences"
606 msgstr "¸À¸ìÁª¹¥¤ÎÊѹ¹"
607
608 #: g10/card-util.c:1329
609 msgid "change card holder's sex"
610 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤ÎÀ­Ê̤ÎÊѹ¹"
611
612 #: g10/card-util.c:1330
613 msgid "change a CA fingerprint"
614 msgstr "CA»ØÌæ¤ÎÊѹ¹"
615
616 #: g10/card-util.c:1331
617 msgid "toggle the signature force PIN flag"
618 msgstr "½ð̾¶¯À©PIN¥Õ¥é¥°¤òȿž"
619
620 #: g10/card-util.c:1332
621 msgid "generate new keys"
622 msgstr "¿·¤·¤¤¸°·²¤òÀ¸À®"
623
624 #: g10/card-util.c:1333
625 msgid "menu to change or unblock the PIN"
626 msgstr "PIN¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î²ò½ü¤äÊѹ¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼"
627
628 #: g10/card-util.c:1334
629 msgid "verify the PIN and list all data"
630 msgstr ""
631
632 #: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1612
633 msgid "Command> "
634 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É> "
635
636 #: g10/card-util.c:1492
637 msgid "Admin-only command\n"
638 msgstr "´ÉÍýÀìÍÑ¥³¥Þ¥ó¥É\n"
639
640 #: g10/card-util.c:1523
641 msgid "Admin commands are allowed\n"
642 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
643
644 #: g10/card-util.c:1525
645 msgid "Admin commands are not allowed\n"
646 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
647
648 #: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2219
649 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
650 msgstr "̵¸ú¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É (¡Èhelp¡É¤ò»²¾È)\n"
651
652 #: g10/cardglue.c:435
653 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
654 msgstr "¥«¡¼¥É¤òÁÞÆþ¤·return¤òÂǤĤ«¡¢'c'¤Ç¼è¾Ã¤·: "
655
656 #: g10/cardglue.c:558
657 #, c-format
658 msgid ""
659 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
660 "   %.*s\n"
661 msgstr ""
662 "º£¤Î¥«¡¼¥É¤òÈ´¤­¡¢¼¡¤ÎÄÌÈ֤Τ½¤ì¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
663 "   %.*s\n"
664
665 #: g10/cardglue.c:566
666 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
667 msgstr "ÍÑ°Õ¤·¤Æreturn¤òÂǤĤ«¡¢'c'¤Ç¼è¾Ã¤·: "
668
669 #: g10/cardglue.c:891
670 #, fuzzy
671 msgid "Enter New Admin PIN: "
672 msgstr "Admin PIN¤ÎÆþÎÏ: "
673
674 #: g10/cardglue.c:892
675 #, fuzzy
676 msgid "Enter New PIN: "
677 msgstr "PIN¤ÎÆþÎÏ: "
678
679 #: g10/cardglue.c:893
680 msgid "Enter Admin PIN: "
681 msgstr "Admin PIN¤ÎÆþÎÏ: "
682
683 #: g10/cardglue.c:894
684 msgid "Enter PIN: "
685 msgstr "PIN¤ÎÆþÎÏ: "
686
687 #: g10/cardglue.c:911
688 msgid "Repeat this PIN: "
689 msgstr "PIN¤òºÆÆþÎÏ: "
690
691 #: g10/cardglue.c:925
692 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
693 msgstr "PIN¤ò¤Á¤ã¤ó¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
694
695 #: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/g10.c:3620 g10/keyring.c:377
696 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
697 #, c-format
698 msgid "can't open `%s'\n"
699 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
700
701 #: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:849
702 msgid "--output doesn't work for this command\n"
703 msgstr "¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç--output¤Ïµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó\n"
704
705 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:178 g10/keyedit.c:3360 g10/keyserver.c:1569
706 #: g10/revoke.c:227
707 #, c-format
708 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
709 msgstr "¸°¡È%s¡É¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
710
711 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:208 g10/import.c:2334 g10/keyserver.c:1583
712 #: g10/revoke.c:233 g10/revoke.c:440
713 #, c-format
714 msgid "error reading keyblock: %s\n"
715 msgstr "¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
716
717 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
718 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
719 msgstr "(¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢»ØÌæ¤Ç¸°¤ò»ØÄê)\n"
720
721 #: g10/delkey.c:135
722 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
723 msgstr "¡È--yes¡É¤Î¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥Á¡¦¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
724
725 #: g10/delkey.c:147
726 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
727 msgstr "¤³¤Î¸°¤ò¸°Îؤ«¤éºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
728
729 #: g10/delkey.c:155
730 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
731 msgstr "¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¸°¤Ç¤¹! ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
732
733 #: g10/delkey.c:165
734 #, c-format
735 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
736 msgstr "¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Îºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
737
738 #: g10/delkey.c:175
739 msgid "ownertrust information cleared\n"
740 msgstr "½êÍ­¼Ô¿®ÍѾðÊó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Þ¤·¤¿\n"
741
742 #: g10/delkey.c:206
743 #, c-format
744 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
745 msgstr "¤³¤Î¸ø³«¸°¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÈëÌ©¸°¡È%s¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹!\n"
746
747 #: g10/delkey.c:208
748 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
749 msgstr "¤Þ¤º¡È--delete-secret-keys¡É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤³¤ì¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
750
751 #: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1218
752 #, c-format
753 msgid "error creating passphrase: %s\n"
754 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
755
756 #: g10/encode.c:218
757 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
758 msgstr "S2K¥â¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÂоÎESK¥Ñ¥±¥Ã¥È¤ò»È¤¨¤Þ¤»¤ó\n"
759
760 #: g10/encode.c:231
761 #, c-format
762 msgid "using cipher %s\n"
763 msgstr "%s°Å¹æË¡¤ò»È¤¤¤Þ¤¹\n"
764
765 #: g10/encode.c:241 g10/encode.c:548
766 #, c-format
767 msgid "`%s' already compressed\n"
768 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¤â¤¦°µ½ÌºÑ¤ß¤Ç¤¹\n"
769
770 #: g10/encode.c:304 g10/encode.c:594 g10/sign.c:566
771 #, c-format
772 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
773 msgstr "·Ù¹ð: ¡Ö%s¡×¤Ï¶õ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹\n"
774
775 #: g10/encode.c:468
776 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
777 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï2048¥Ó¥Ã¥È°Ê²¼¤ÎRSA¸°¤Ç°Å¹æ²½¤·¤«¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
778
779 #: g10/encode.c:492
780 #, c-format
781 msgid "reading from `%s'\n"
782 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤éÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
783
784 #: g10/encode.c:520
785 msgid ""
786 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
787 msgstr "°Å¹æ²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤ÏÁ´ÉôIDEA°Å¹æ¤ò»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£\n"
788
789 #: g10/encode.c:530
790 #, c-format
791 msgid ""
792 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
793 msgstr "·Ù¹ð: ÂоΰŹæË¡ %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
794
795 #: g10/encode.c:638 g10/sign.c:899
796 #, c-format
797 msgid ""
798 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
799 "preferences\n"
800 msgstr "·Ù¹ð: °µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
801
802 #: g10/encode.c:725
803 #, c-format
804 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
805 msgstr "ÂоΰŹæË¡ %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
806
807 #: g10/encode.c:795 g10/pkclist.c:722 g10/pkclist.c:758
808 #, c-format
809 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
810 msgstr "%s¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
811
812 #: g10/encode.c:822
813 #, c-format
814 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
815 msgstr "%s/%s°Å¹æ²½ ¼õ¿®¼Ô:¡È%s¡É\n"
816
817 #: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:302
818 #, c-format
819 msgid "%s encrypted data\n"
820 msgstr "%s°Å¹æ²½ºÑ¤ß¥Ç¡¼¥¿\n"
821
822 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:306
823 #, c-format
824 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
825 msgstr "̤ÃΤΥ¢¥ë¥´¥ê¥º¥à%d¤Ë¤è¤ë°Å¹æ²½\n"
826
827 #: g10/encr-data.c:93
828 msgid ""
829 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
830 msgstr "·Ù¹ð: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÂоΰŹæË¡¤Î¼å¤¤¸°¤Ç°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
831
832 #: g10/encr-data.c:104
833 msgid "problem handling encrypted packet\n"
834 msgstr "°Å¹æ²½¥Ñ¥±¥Ã¥È¤Î¼è°·¤¤¤Ç¾ã³²\n"
835
836 #: g10/exec.c:49
837 msgid "no remote program execution supported\n"
838 msgstr "±ó³Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â¹Ô¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
839
840 #: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:413
841 #, c-format
842 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
843 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
844
845 #: g10/exec.c:314
846 msgid ""
847 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
848 msgstr ""
849 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îµö²Ä¥â¡¼¥É¤¬¡¢°ÂÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢\n"
850 "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ï¡¢»ÈÍѶػߤǤ¹¡£\n"
851
852 #: g10/exec.c:344
853 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
854 msgstr ""
855 "¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤À¤È¡¢³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ë¤Ï¡¢°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬É¬ÍפǤ¹\n"
856
857 #: g10/exec.c:422
858 #, c-format
859 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
860 msgstr "¡Ö%s¡×¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
861
862 #: g10/exec.c:425
863 #, c-format
864 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
865 msgstr "¥·¥§¥ë¡Ö%s¡×¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
866
867 #: g10/exec.c:510
868 #, c-format
869 msgid "system error while calling external program: %s\n"
870 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¨¥é¡¼: %s\n"
871
872 #: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
873 msgid "unnatural exit of external program\n"
874 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤Ë½ªÎ»\n"
875
876 #: g10/exec.c:536
877 msgid "unable to execute external program\n"
878 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
879
880 #: g10/exec.c:552
881 #, c-format
882 msgid "unable to read external program response: %s\n"
883 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î±þÅú¤òÆɤ߽Ф»¤Þ¤»¤ó: %s\n"
884
885 #: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
886 #, c-format
887 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
888 msgstr "·Ù¹ð: °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó (%s) ¡Ö%s¡×: %s\n"
889
890 #: g10/exec.c:610
891 #, c-format
892 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
893 msgstr "·Ù¹ð: °ì»þ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
894
895 #: g10/export.c:192
896 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
897 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Î½ñ½Ð¤·¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹\n"
898
899 #: g10/export.c:221
900 #, c-format
901 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
902 msgstr "¸°%s: Êݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
903
904 #: g10/export.c:229
905 #, c-format
906 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
907 msgstr "¸°%s: PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
908
909 #: g10/export.c:454
910 #, c-format
911 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
912 msgstr "·Ù¹ð: ÈëÌ©¸°%s¤Ë¤Ï¡¢Ã±½ã¤ÊSK¥Á¥§¥Ã¥¯¥µ¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
913
914 #: g10/export.c:486
915 msgid "WARNING: nothing exported\n"
916 msgstr "·Ù¹ð: ²¿¤â½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
917
918 #: g10/g10.c:363
919 msgid ""
920 "@Commands:\n"
921 " "
922 msgstr ""
923 "@¥³¥Þ¥ó¥É:\n"
924 " "
925
926 #: g10/g10.c:365
927 msgid "|[file]|make a signature"
928 msgstr "|[¥Õ¥¡¥¤¥ë]|½ð̾¤òºîÀ®"
929
930 #: g10/g10.c:366
931 msgid "|[file]|make a clear text signature"
932 msgstr "|[¥Õ¥¡¥¤¥ë]|¥¯¥ê¥¢½ð̾¤òºîÀ®"
933
934 #: g10/g10.c:367
935 msgid "make a detached signature"
936 msgstr "ʬΥ½ð̾¤òºîÀ®"
937
938 #: g10/g10.c:368
939 msgid "encrypt data"
940 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤ò°Å¹æ²½"
941
942 #: g10/g10.c:370
943 msgid "encryption only with symmetric cipher"
944 msgstr "°Å¹æ²½¤Ë¤ÏÂоΰŹæË¡¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ"
945
946 #: g10/g10.c:372
947 msgid "decrypt data (default)"
948 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤òÉü¹æ (´ûÄê)"
949
950 #: g10/g10.c:374
951 msgid "verify a signature"
952 msgstr "½ð̾¤ò¸¡¾Ú"
953
954 #: g10/g10.c:376
955 msgid "list keys"
956 msgstr "¸°¤Î°ìÍ÷"
957
958 #: g10/g10.c:378
959 msgid "list keys and signatures"
960 msgstr "¸°¤È½ð̾¤Î°ìÍ÷"
961
962 #: g10/g10.c:379
963 msgid "list and check key signatures"
964 msgstr "¸°½ð̾¤Î¸¡ºº¤È°ìÍ÷"
965
966 #: g10/g10.c:380
967 msgid "list keys and fingerprints"
968 msgstr "¸°¤È»ØÌæ¤Î°ìÍ÷"
969
970 #: g10/g10.c:381
971 msgid "list secret keys"
972 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Î°ìÍ÷"
973
974 #: g10/g10.c:382
975 msgid "generate a new key pair"
976 msgstr "¿·¤·¤¤¸°ÂФòÀ¸À®"
977
978 #: g10/g10.c:383
979 msgid "remove keys from the public keyring"
980 msgstr "¸ø³«¸°Îؤ«¤é¸°·²¤òºï½ü"
981
982 #: g10/g10.c:385
983 msgid "remove keys from the secret keyring"
984 msgstr "ÈëÌ©¸°Îؤ«¤é¸°·²¤òºï½ü"
985
986 #: g10/g10.c:386
987 msgid "sign a key"
988 msgstr "¸°¤Ë½ð̾"
989
990 #: g10/g10.c:387
991 msgid "sign a key locally"
992 msgstr "¸°¤ØÆâÉôŪ¤Ë½ð̾"
993
994 #: g10/g10.c:388
995 msgid "sign or edit a key"
996 msgstr "¸°¤Ø¤Î½ð̾¤äÊÔ½¸"
997
998 #: g10/g10.c:389
999 msgid "generate a revocation certificate"
1000 msgstr "¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òÀ¸À®"
1001
1002 #: g10/g10.c:391
1003 msgid "export keys"
1004 msgstr "¸°¤ò½ñ¤­½Ð¤¹"
1005
1006 #: g10/g10.c:392
1007 msgid "export keys to a key server"
1008 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸°¤ò½ñ¤­½Ð¤¹"
1009
1010 #: g10/g10.c:393
1011 msgid "import keys from a key server"
1012 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¸°¤òÆɤ߹þ¤à"
1013
1014 #: g10/g10.c:395
1015 msgid "search for keys on a key server"
1016 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸°¤ò¸¡º÷¤¹¤ë"
1017
1018 #: g10/g10.c:397
1019 msgid "update all keys from a keyserver"
1020 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¸°¤òÁ´Éô¹¹¿·¤¹¤ë"
1021
1022 #: g10/g10.c:400
1023 msgid "import/merge keys"
1024 msgstr "¸°¤ÎÆɹþ¤ß/Ê»¹ç"
1025
1026 #: g10/g10.c:403
1027 msgid "print the card status"
1028 msgstr "¥«¡¼¥É¾õÂÖ¤òɽ¼¨"
1029
1030 #: g10/g10.c:404
1031 msgid "change data on a card"
1032 msgstr "¥«¡¼¥É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÊѹ¹"
1033
1034 #: g10/g10.c:405
1035 msgid "change a card's PIN"
1036 msgstr "¥«¡¼¥É¤ÎPIN¤òÊѹ¹"
1037
1038 #: g10/g10.c:413
1039 msgid "update the trust database"
1040 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¹¹¿·"
1041
1042 #: g10/g10.c:420
1043 msgid "|algo [files]|print message digests"
1044 msgstr "|¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à [¥Õ¥¡¥¤¥ë]|¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Í×Ìó¤òɽ¼¨"
1045
1046 #: g10/g10.c:424 g10/gpgv.c:71
1047 msgid ""
1048 "@\n"
1049 "Options:\n"
1050 " "
1051 msgstr ""
1052 "@\n"
1053 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó:\n"
1054 " "
1055
1056 #: g10/g10.c:426
1057 msgid "create ascii armored output"
1058 msgstr "ASCII·Á¼°¤ÎÊñÁõ¤òºîÀ®"
1059
1060 #: g10/g10.c:428
1061 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1062 msgstr "|̾Á°|¡Ö̾Á°¡×ÍѤ˰Ź沽"
1063
1064 #: g10/g10.c:439
1065 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1066 msgstr ""
1067 "½ð̾¤äÉü¹æ¤Ë¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼id\n"
1068 "¤ò»ÈÍÑ"
1069
1070 #: g10/g10.c:440
1071 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1072 msgstr ""
1073 "|N|°µ½Ì¥ì¥Ù¥ë¤òN¤ËÀßÄê\n"
1074 "(0¤ÏÈó°µ½Ì)"
1075
1076 #: g10/g10.c:445
1077 msgid "use canonical text mode"
1078 msgstr "Àµ½à¥Æ¥­¥¹¥È¡¦¥â¡¼¥É¤ò»ÈÍÑ"
1079
1080 #: g10/g10.c:459
1081 msgid "use as output file"
1082 msgstr "½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ"
1083
1084 #: g10/g10.c:461 g10/gpgv.c:73
1085 msgid "verbose"
1086 msgstr "¾éĹ"
1087
1088 #: g10/g10.c:472
1089 msgid "do not make any changes"
1090 msgstr "̵Êѹ¹"
1091
1092 #: g10/g10.c:473
1093 msgid "prompt before overwriting"
1094 msgstr "¾å½ñ¤­Á°¤Ë³Îǧ"
1095
1096 #: g10/g10.c:514
1097 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1098 msgstr "¸·Ì©¤ÊOpenPGP¤Î¿¶Éñ¤òºÎÍÑ"
1099
1100 #: g10/g10.c:515
1101 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1102 msgstr "PGP 2.x¸ß´¹¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀ¸À®"
1103
1104 #: g10/g10.c:543
1105 msgid ""
1106 "@\n"
1107 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1108 msgstr ""
1109 "@\n"
1110 "(¥³¥Þ¥ó¥É¤È¥ª¥×¥·¥ç¥óÁ´Éô¤Î°ìÍ÷¤Ï¡¢\n"
1111 "¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¦¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤)\n"
1112
1113 #: g10/g10.c:546
1114 msgid ""
1115 "@\n"
1116 "Examples:\n"
1117 "\n"
1118 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1119 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1120 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1121 " --list-keys [names]        show keys\n"
1122 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1123 msgstr ""
1124 "@\n"
1125 "Îã:\n"
1126 "\n"
1127 " -se -r Bob [¥Õ¥¡¥¤¥ë]      ½ð̾¤È¥æ¡¼¥¶¡¼Bob¤Ø¤Î°Å¹æ²½\n"
1128 " --clearsign [¥Õ¥¡¥¤¥ë]     ¥¯¥ê¥¢½ð̾¤òºîÀ®\n"
1129 " --detach-sign [¥Õ¥¡¥¤¥ë]   Ê¬Î¥½ð̾¤òºîÀ®\n"
1130 " --list-keys [̾Á°]         ¸°¤òɽ¼¨\n"
1131 " --fingerprint [̾Á°]       »ØÌæ¤òɽ¼¨\n"
1132
1133 #: g10/g10.c:727 g10/gpgv.c:98
1134 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1135 msgstr "¥Ð¥°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é <gnupg-bugs@gnu.org> ¤Þ¤Ç¤´Êó¹ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1136
1137 #: g10/g10.c:744
1138 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1139 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
1140
1141 #: g10/g10.c:747
1142 msgid ""
1143 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1144 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1145 "default operation depends on the input data\n"
1146 msgstr ""
1147 "½ñ¼°: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë]\n"
1148 "½ð̾¡¢¸¡ºº¡¢°Å¹æ²½¤äÉü¹æ\n"
1149 "´ûÄê¤ÎÁàºî¤Ï¡¢ÆþÎϥǡ¼¥¿¤Ë°Í¸\n"
1150
1151 #: g10/g10.c:758
1152 msgid ""
1153 "\n"
1154 "Supported algorithms:\n"
1155 msgstr ""
1156 "\n"
1157 "¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à:\n"
1158
1159 #: g10/g10.c:761
1160 msgid "Pubkey: "
1161 msgstr "¸ø³«¸°: "
1162
1163 #: g10/g10.c:767 g10/keyedit.c:2257
1164 msgid "Cipher: "
1165 msgstr "°Å¹æË¡: "
1166
1167 #: g10/g10.c:773
1168 msgid "Hash: "
1169 msgstr "¥Ï¥Ã¥·¥å: "
1170
1171 #: g10/g10.c:779 g10/keyedit.c:2303
1172 msgid "Compression: "
1173 msgstr "°µ½Ì: "
1174
1175 #: g10/g10.c:862
1176 msgid "usage: gpg [options] "
1177 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] "
1178
1179 #: g10/g10.c:1010
1180 msgid "conflicting commands\n"
1181 msgstr "ÂÐΩ¤¹¤ë¥³¥Þ¥ó¥É\n"
1182
1183 #: g10/g10.c:1028
1184 #, c-format
1185 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1186 msgstr "=µ­¹æ¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×ÄêµÁ¡Ö%s¡×Æâ¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1187
1188 #: g10/g10.c:1225
1189 #, c-format
1190 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1191 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
1192
1193 #: g10/g10.c:1228
1194 #, c-format
1195 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1196 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
1197
1198 #: g10/g10.c:1231
1199 #, c-format
1200 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1201 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
1202
1203 #: g10/g10.c:1237
1204 #, c-format
1205 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1206 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
1207
1208 #: g10/g10.c:1240
1209 #, c-format
1210 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1211 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
1212
1213 #: g10/g10.c:1243
1214 #, c-format
1215 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1216 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
1217
1218 #: g10/g10.c:1249
1219 #, c-format
1220 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1221 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
1222
1223 #: g10/g10.c:1252
1224 #, c-format
1225 msgid ""
1226 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1227 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
1228
1229 #: g10/g10.c:1255
1230 #, c-format
1231 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1232 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
1233
1234 #: g10/g10.c:1261
1235 #, c-format
1236 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1237 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
1238
1239 #: g10/g10.c:1264
1240 #, c-format
1241 msgid ""
1242 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1243 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
1244
1245 #: g10/g10.c:1267
1246 #, c-format
1247 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1248 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
1249
1250 #: g10/g10.c:1408
1251 #, c-format
1252 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1253 msgstr "̤ÃΤι½À®¹àÌÜ¡Ö%s¡×\n"
1254
1255 #: g10/g10.c:1805
1256 #, c-format
1257 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1258 msgstr "Ãí°Õ: ÀΡ¢´ûÄê¤À¤Ã¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Ìµ»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹\n"
1259
1260 #: g10/g10.c:1847
1261 #, c-format
1262 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1263 msgstr "Ãí°Õ: ´ûÄê¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1264
1265 #: g10/g10.c:1851
1266 #, c-format
1267 msgid "option file `%s': %s\n"
1268 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×: %s\n"
1269
1270 #: g10/g10.c:1858
1271 #, c-format
1272 msgid "reading options from `%s'\n"
1273 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
1274
1275 #: g10/g10.c:2072 g10/g10.c:2626 g10/g10.c:2645
1276 #, c-format
1277 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1278 msgstr "Ãí°Õ: ÉáÄÌ%s¤Ï»È¤¤¤Þ¤»¤ó!\n"
1279
1280 #: g10/g10.c:2085
1281 #, c-format
1282 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1283 msgstr "°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä¤Î¤¿¤á¡¢°Å¹æË¡³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤ò¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤»¤ó\n"
1284
1285 #: g10/g10.c:2239 g10/g10.c:2251
1286 #, fuzzy, c-format
1287 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1288 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1289
1290 #: g10/g10.c:2324
1291 #, c-format
1292 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1293 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1294
1295 #: g10/g10.c:2343 g10/keyedit.c:3876
1296 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1297 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎURL¤ò²òÀÏÉÔǽ\n"
1298
1299 #: g10/g10.c:2349
1300 #, c-format
1301 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1302 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1303
1304 #: g10/g10.c:2352
1305 msgid "invalid keyserver options\n"
1306 msgstr "̵¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1307
1308 #: g10/g10.c:2359
1309 #, c-format
1310 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1311 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤ÊÆɹþ¤ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1312
1313 #: g10/g10.c:2362
1314 msgid "invalid import options\n"
1315 msgstr "̵¸ú¤ÊÆɹþ¤ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1316
1317 #: g10/g10.c:2369
1318 #, c-format
1319 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1320 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê½ñ½Ð¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1321
1322 #: g10/g10.c:2372
1323 msgid "invalid export options\n"
1324 msgstr "̵¸ú¤Ê½ñ½Ð¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1325
1326 #: g10/g10.c:2379
1327 #, c-format
1328 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1329 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê°ìÍ÷¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1330
1331 #: g10/g10.c:2382
1332 msgid "invalid list options\n"
1333 msgstr "̵¸ú¤Ê°ìÍ÷¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1334
1335 #: g10/g10.c:2404
1336 #, c-format
1337 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1338 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1339
1340 #: g10/g10.c:2407
1341 msgid "invalid verify options\n"
1342 msgstr "̵¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1343
1344 #: g10/g10.c:2414
1345 #, c-format
1346 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1347 msgstr "exec-path¤ò%s¤ËÀßÄêÉÔǽ\n"
1348
1349 #: g10/g10.c:2615
1350 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1351 msgstr "·Ù¹ð: ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥³¥¢¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹!\n"
1352
1353 #: g10/g10.c:2619
1354 #, c-format
1355 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1356 msgstr "·Ù¹ð: %s¤Ï%s¤è¤êÍ¥Àè\n"
1357
1358 #: g10/g10.c:2628
1359 #, c-format
1360 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1361 msgstr "%s¤Ï%s¤È¤È¤â¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!\n"
1362
1363 #: g10/g10.c:2631
1364 #, c-format
1365 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1366 msgstr "%s¤Ï%s¤È¤È¤â¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â̵°ÕÌ£¤Ç¤¹!\n"
1367
1368 #: g10/g10.c:2638
1369 #, fuzzy, c-format
1370 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1371 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Çgpg-agent¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
1372
1373 #: g10/g10.c:2653
1374 #, fuzzy, c-format
1375 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1376 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¥¹¥¿¥Ö¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
1377
1378 #: g10/g10.c:2667
1379 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1380 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏʬΥ½ð̾¤«¥¯¥ê¥¢½ð̾¤À¤±¤·¤«¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1381
1382 #: g10/g10.c:2673
1383 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1384 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï½ð̾¤È°Å¹æ²½¤òƱ»þ¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1385
1386 #: g10/g10.c:2679
1387 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1388 msgstr "--pgp2¤ò»ØÄꤷ¤¿¤é¡¢(¥Ñ¥¤¥×¤Ç¤Ê¤¯) ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤻ¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1389
1390 #: g10/g10.c:2692
1391 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1392 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸°Å¹æ²½¤Ç¤Ï¡¢IDEA°Å¹æË¡¤¬É¬ÍפǤ¹\n"
1393
1394 #: g10/g10.c:2759 g10/g10.c:2783
1395 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1396 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
1397
1398 #: g10/g10.c:2765 g10/g10.c:2789
1399 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1400 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
1401
1402 #: g10/g10.c:2771
1403 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1404 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿°µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
1405
1406 #: g10/g10.c:2777
1407 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1408 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¾ÚÌÀ½ñÍ×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
1409
1410 #: g10/g10.c:2792
1411 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1412 msgstr "completes-needed¤ÏÀµ¤ÎÃͤ¬É¬ÍפǤ¹\n"
1413
1414 #: g10/g10.c:2794
1415 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1416 msgstr "marginals-needed¤Ï1¤è¤êÂ礭¤ÊÃͤ¬É¬ÍפǤ¹\n"
1417
1418 #: g10/g10.c:2796
1419 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1420 msgstr "max-cert-depth¤Ï1¤«¤é255¤ÎÈϰϤǤʤ±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1421
1422 #: g10/g10.c:2798
1423 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1424 msgstr "̵¸ú¤Êdefault-cert-level¡£0¤«1¤«2¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1425
1426 #: g10/g10.c:2800
1427 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1428 msgstr "̵¸ú¤Êmin-cert-level¡£0¤«1¤«2¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1429
1430 #: g10/g10.c:2803
1431 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1432 msgstr "Ãí°Õ: Ã±½ã¤ÊS2K¥â¡¼¥É(0)¤Î»ÈÍѤˤ϶¯¤¯È¿ÂФ·¤Þ¤¹\n"
1433
1434 #: g10/g10.c:2807
1435 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1436 msgstr "̵¸ú¤ÊS2K¥â¡¼¥É¡£0¤«1¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1437
1438 #: g10/g10.c:2814
1439 msgid "invalid default preferences\n"
1440 msgstr "̵¸ú¤Ê´ûÄê¤ÎÁª¹¥\n"
1441
1442 #: g10/g10.c:2823
1443 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1444 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍѰŹæË¡¤ÎÁª¹¥\n"
1445
1446 #: g10/g10.c:2827
1447 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1448 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍÑÍ×Ìó¤ÎÁª¹¥\n"
1449
1450 #: g10/g10.c:2831
1451 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1452 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍÑ°µ½Ì¤ÎÁª¹¥\n"
1453
1454 #: g10/g10.c:2864
1455 #, c-format
1456 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1457 msgstr "%s¤Ï%s¤Çµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó\n"
1458
1459 #: g10/g10.c:2911
1460 #, c-format
1461 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1462 msgstr "°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1463
1464 #: g10/g10.c:2916
1465 #, c-format
1466 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1467 msgstr "Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1468
1469 #: g10/g10.c:2921
1470 #, c-format
1471 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1472 msgstr "°µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1473
1474 #: g10/g10.c:3017
1475 #, c-format
1476 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1477 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î½é´ü²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1478
1479 #: g10/g10.c:3028
1480 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1481 msgstr "·Ù¹ð: ¸ø³«¸°°Å¹æ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢¼õ¼è¿Í (-r) ¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
1482
1483 #: g10/g10.c:3039
1484 msgid "--store [filename]"
1485 msgstr "--store [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
1486
1487 #: g10/g10.c:3046
1488 msgid "--symmetric [filename]"
1489 msgstr "--symmetric [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
1490
1491 #: g10/g10.c:3048
1492 #, c-format
1493 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1494 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÂоΰŹæ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1495
1496 #: g10/g10.c:3058
1497 msgid "--encrypt [filename]"
1498 msgstr "--encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
1499
1500 #: g10/g10.c:3071
1501 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1502 msgstr "--symmetric --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
1503
1504 #: g10/g10.c:3073
1505 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1506 msgstr "--symmetric --encrypt¤ò--s2k-mode 0¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1507
1508 #: g10/g10.c:3076
1509 #, c-format
1510 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1511 msgstr "--symmetric --encrypt¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1512
1513 #: g10/g10.c:3094
1514 msgid "--sign [filename]"
1515 msgstr "--sign [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
1516
1517 #: g10/g10.c:3107
1518 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1519 msgstr "--sign --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
1520
1521 #: g10/g10.c:3122
1522 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1523 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
1524
1525 #: g10/g10.c:3124
1526 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1527 msgstr "--symmetric --sign --encrypt¤ò--s2k-mode 0¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1528
1529 #: g10/g10.c:3127
1530 #, c-format
1531 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1532 msgstr "--symmetric --sign --encrypt¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1533
1534 #: g10/g10.c:3147
1535 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1536 msgstr "--sign --symmetric [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
1537
1538 #: g10/g10.c:3156
1539 msgid "--clearsign [filename]"
1540 msgstr "--clearsign [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
1541
1542 #: g10/g10.c:3181
1543 msgid "--decrypt [filename]"
1544 msgstr "--decrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
1545
1546 #: g10/g10.c:3189
1547 msgid "--sign-key user-id"
1548 msgstr "--sign-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id"
1549
1550 #: g10/g10.c:3193
1551 msgid "--lsign-key user-id"
1552 msgstr "--lsign-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id"
1553
1554 #: g10/g10.c:3214
1555 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1556 msgstr "--edit-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id [¥³¥Þ¥ó¥É]"
1557
1558 #: g10/g10.c:3285
1559 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1560 msgstr "-k[v][v][v][c] [¥æ¡¼¥¶¡¼id] [¸°ÎØ]"
1561
1562 #: g10/g10.c:3322
1563 #, c-format
1564 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1565 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1566
1567 #: g10/g10.c:3324
1568 #, c-format
1569 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1570 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¼õ¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1571
1572 #: g10/g10.c:3326
1573 #, c-format
1574 msgid "key export failed: %s\n"
1575 msgstr "¸°¤Î½ñ½Ð¤·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1576
1577 #: g10/g10.c:3337
1578 #, c-format
1579 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1580 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸¡º÷¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1581
1582 #: g10/g10.c:3347
1583 #, c-format
1584 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1585 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î²óÉü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1586
1587 #: g10/g10.c:3388
1588 #, c-format
1589 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1590 msgstr "ÊñÁõ½üµî¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1591
1592 #: g10/g10.c:3396
1593 #, c-format
1594 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1595 msgstr "ÊñÁõ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1596
1597 #: g10/g10.c:3483
1598 #, c-format
1599 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1600 msgstr "̵¸ú¤Ê¥Ï¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤Ç¤¹\n"
1601
1602 #: g10/g10.c:3606
1603 msgid "[filename]"
1604 msgstr "[¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
1605
1606 #: g10/g10.c:3610
1607 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1608 msgstr "³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂǤäƤ¯¤À¤µ¤¤ ...\n"
1609
1610 #: g10/g10.c:3900
1611 msgid ""
1612 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1613 "an '='\n"
1614 msgstr ""
1615 "Ãí¼á̾¤Ë¤Ï°õ»ú²Äǽ¤Êʸ»ú¤«¶õÇò¤Î¤ß¤ò»È¤¤¡¢'='¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1616
1617 #: g10/g10.c:3908
1618 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1619 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼Ãí¼á̾¤Ï¡¢'@'ʸ»ú¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1620
1621 #: g10/g10.c:3913
1622 #, fuzzy
1623 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1624 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼Ãí¼á̾¤Ï¡¢'@'ʸ»ú¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1625
1626 #: g10/g10.c:3924
1627 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1628 msgstr "Ãí¼á̾¤ÎÃͤËÀ©¸æʸ»ú¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó\n"
1629
1630 #: g10/g10.c:3958
1631 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1632 msgstr "¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¤¿¾ÚÌÀ½ñ¥Ý¥ê¥·¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
1633
1634 #: g10/g10.c:3960
1635 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1636 msgstr "¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¤¿½ð̾¥Ý¥ê¥·¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
1637
1638 #: g10/g10.c:3993
1639 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1640 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
1641
1642 #: g10/getkey.c:151
1643 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1644 msgstr "pk¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬Â¿¤¹¤®¤Þ¤¹ - »ÈÍѶػß\n"
1645
1646 #: g10/getkey.c:187 g10/getkey.c:2759
1647 msgid "[User ID not found]"
1648 msgstr "[¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó]"
1649
1650 #: g10/getkey.c:1683
1651 #, c-format
1652 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1653 msgstr "--allow-non-selfsigned-uid¤ÇÍ­¸ú¤Ë¤µ¤ì¤¿Ìµ¸ú¤Ê¸°%s¤Ç¤¹\n"
1654
1655 #: g10/getkey.c:2237
1656 #, c-format
1657 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1658 msgstr "¸ø³«Éû¸°%s¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÈëÌ©Éû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó - Ìµ»ë\n"
1659
1660 #: g10/getkey.c:2468
1661 #, fuzzy, c-format
1662 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1663 msgstr "Éû¸°%s¤ò¼ç¸°%s¤ËÂåÍѤ·¤Þ¤¹\n"
1664
1665 #: g10/getkey.c:2515
1666 #, c-format
1667 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1668 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤Î¤Ê¤¤ÈëÌ©¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1669
1670 #: g10/gpgv.c:74
1671 msgid "be somewhat more quiet"
1672 msgstr "¤ä¤äÀŤ«"
1673
1674 #: g10/gpgv.c:75
1675 msgid "take the keys from this keyring"
1676 msgstr "¤³¤Î¸°¤ò¸°Îؤ«¤éºï½ü¤·¤Þ¤¹"
1677
1678 #: g10/gpgv.c:77
1679 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1680 msgstr "Æü»þ¤ÎÌ·½â¤ò·Ù¹ð¤À¤±¤Ë¤·¤Þ¤¹"
1681
1682 #: g10/gpgv.c:78
1683 msgid "|FD|write status info to this FD"
1684 msgstr ""
1685 "|¥Õ¥¡¥¤¥ëµ­½Ò»Ò|¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ëµ­½Ò»Ò¤Ë¾õÂÖ¤ò\n"
1686 "½ñ¤­¹þ¤à"
1687
1688 #: g10/gpgv.c:102
1689 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1690 msgstr "»È¤¤Êý: gpgv [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
1691
1692 #: g10/gpgv.c:105
1693 msgid ""
1694 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1695 "Check signatures against known trusted keys\n"
1696 msgstr ""
1697 "¹½Ê¸: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë]\n"
1698 "´ûÃΤο®ÍѤ·¤¿¸°¤Ç½ð̾¤ò¸¡ºº\n"
1699
1700 #: g10/helptext.c:49
1701 msgid ""
1702 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1703 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1704 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1705 msgstr ""
1706 "¤³¤ÎÃͤλØÄê¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃͤϡ¢Âè»°¼Ô¤Ë·è¤·\n"
1707 "¤ÆÄ󶡤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¡¢web-of-trust ¤Î¼ÂÁõ¤ËɬÍפǡ¢\n"
1708 "(°ÅÌÛŪ¤Ë¤Ç¤­¤¿) web-of-certificates ¤È¤Ï̵´Ø·¸¤Ç¤¹¡£"
1709
1710 #: g10/helptext.c:55
1711 msgid ""
1712 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1713 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1714 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1715 "ultimately trusted\n"
1716 msgstr ""
1717 "Web-of-Trust¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤áGnuPG¤Ï¡¢¤É¤Î¸°¤òÀäÂÐŪ¤Ë¿®ÍѤ¹¤ë\n"
1718 "¤Î¤«¤òÃΤëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤Õ¤Ä¤¦¡¢ÈëÌ©¸°¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­\n"
1719 "¤ë¸°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸°¤òÀäÂÐŪ¤Ë¿®ÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢\n"
1720 "¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1721
1722 #: g10/helptext.c:62
1723 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1724 msgstr "¤³¤Î¿®ÍѤǤ­¤Ê¤¤¸°¤ò»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èno¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1725
1726 #: g10/helptext.c:66
1727 msgid ""
1728 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1729 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁ÷¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸°¸Àè¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1730
1731 #: g10/helptext.c:70
1732 msgid ""
1733 "Select the algorithm to use.\n"
1734 "\n"
1735 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1736 "for signatures.\n"
1737 "\n"
1738 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1739 "\n"
1740 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1741 "\n"
1742 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1743 msgstr ""
1744 "»ÈÍѤ¹¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1745 "\n"
1746 "DSA (ÊÌ̾DSS) ¤Ï¡¢½ð̾ÀìÍѤÎÅŻҽð̾¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹¡£\n"
1747 "\n"
1748 "Elgamal¤Ï¡¢°Å¹æ²½¤Î¤ß¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹¡£\n"
1749 "\n"
1750 "RSA¤Ï¡¢½ð̾¤Ë¤â°Å¹æ²½¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£\n"
1751 "\n"
1752 "ºÇ½é¤Î¸°(¼ç¸°)¤Ï¡¢½ð̾¤Ë»ÈÍѤǤ­¤ë¸°¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
1753
1754 #: g10/helptext.c:84
1755 msgid ""
1756 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1757 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1758 "Please consult your security expert first."
1759 msgstr ""
1760 "°ìÈ̤ˡ¢½ð̾¤È°Å¹æ²½¤ËƱ¤¸¸°¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¡¢¤è¤í¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1761 "¤³¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢°ìÄê¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤À¤±¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£\n"
1762 "¤Þ¤º¡¢¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1763
1764 #: g10/helptext.c:91
1765 msgid "Enter the size of the key"
1766 msgstr "¸°¤ÎŤµ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
1767
1768 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
1769 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
1770 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1771 msgstr "¡Èyes¡É¤«¡Èno¡É¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
1772
1773 #: g10/helptext.c:105
1774 msgid ""
1775 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1776 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1777 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1778 "the given value as an interval."
1779 msgstr ""
1780 "¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ë¼¨¤¹½ñ¼°¤ÇÃͤòÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1781 "ISO¤ÎÆüÉդνñ¼° (YYYY-MM-DD) ¤Ç¤âÆþÎϤǤ­¤Þ¤¹¤¬¡¢Àµ¤·¤¤¥¨¥é¡¼¤Ï\n"
1782 "ɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÆþÎÏÃͤò´ü´Ö¤ØÊÑ´¹\n"
1783 "¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»î¤ß¤Þ¤¹¡£"
1784
1785 #: g10/helptext.c:117
1786 msgid "Enter the name of the key holder"
1787 msgstr "¸°½êÍ­¼Ô¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
1788
1789 #: g10/helptext.c:122
1790 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1791 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òÆþÎϤ¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯¿ä¾©¤·¤Þ¤¹"
1792
1793 #: g10/helptext.c:126
1794 msgid "Please enter an optional comment"
1795 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
1796
1797 #: g10/helptext.c:131
1798 msgid ""
1799 "N  to change the name.\n"
1800 "C  to change the comment.\n"
1801 "E  to change the email address.\n"
1802 "O  to continue with key generation.\n"
1803 "Q  to to quit the key generation."
1804 msgstr ""
1805 "N  Ì¾Á°¤ÎÊѹ¹¡£\n"
1806 "C  ¥³¥á¥ó¥È¤ÎÊѹ¹¡£\n"
1807 "E  ÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÊѹ¹¡£\n"
1808 "O  ¸°À¸À®¤Î³¹Ô¡£\n"
1809 "Q  ¸°À¸À®¤Î½ªÎ»¡£"
1810
1811 #: g10/helptext.c:140
1812 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1813 msgstr "Éû¸°¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤è¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É(¤Þ¤¿¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡Èy¡É) ¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1814
1815 #: g10/helptext.c:148
1816 msgid ""
1817 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1818 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1819 "know how carefully you verified this.\n"
1820 "\n"
1821 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1822 "the\n"
1823 "    key.\n"
1824 "\n"
1825 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1826 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1827 "for\n"
1828 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1829 "user.\n"
1830 "\n"
1831 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1832 "could\n"
1833 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1834 "the\n"
1835 "    key against a photo ID.\n"
1836 "\n"
1837 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1838 "could\n"
1839 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1840 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1841 "a\n"
1842 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1843 "the\n"
1844 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1845 "exchange\n"
1846 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1847 "\n"
1848 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1849 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1850 "\"\n"
1851 "mean to you when you sign other keys.\n"
1852 "\n"
1853 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1854 msgstr ""
1855 "¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë½ð̾¤¹¤ë¤È¤­¤Ï¡¢¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î̾Á°¤Î¿Í¤¬¸°\n"
1856 "¤ò½êÍ­¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¤É¤ÎÄø\n"
1857 "ÅÙÃí°Õ¿¼¤¯³Îǧ¤·¤¿¤Î¤«¤ò¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÃΤ餻¤ë¤È¡¢ÊØÍø¤Ç¤¹¡£\n"
1858 "\n"
1859 "\"0\" ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤É¤ÎÄøÅÙÃí°Õ¿¼¤¯³Îǧ¤·¤¿¤Î¤«¤ò¡¢Æä˼çÄ¥¤·¤Ê\n"
1860 "    ¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£\n"
1861 "\n"
1862 "\"1\" ¤Ï¡¢¸°¤Î½êÍ­¼Ô¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤½¤Î¸°¤ò½êÍ­¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È\n"
1863 "    ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿®¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸¡¾Ú¤ÏÁ´Á³¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤¿\n"
1864 "    ¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤ò»È¤¦\n"
1865 "    ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸°¤Ë½ð̾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¡¢¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê¡×³Îǧ¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£\n"
1866 "\n"
1867 "\"2\" ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬°ì±þ¸°¤Î³Îǧ¤ò¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð\n"
1868 "    ¸°¤Î»ØÌæ¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢¥Õ¥©¥ÈID¤Ë¤¿¤¤¤·¤Æ¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¸¡ºº\n"
1869 "    ¤·¤¿¾ì¹ç¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¡£\n"
1870 "\n"
1871 "\"3\" ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¹­ÈϰϤˤ錄¤ê¸°¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£\n"
1872 "    ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¸°¤Î½êÍ­¼ÔËܿͤȸ°¤Î»ØÌæ¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢(¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È\n"
1873 "    ¤Î¤è¤¦¤Ê) µ¶Â¤¤Î¤à¤Ä¤«¤·¤¤¡¢¥Õ¥©¥ÈID¤Ä¤­¤Î¼êÃʤǡ¢¸°¤Î½ê\n"
1874 "    Í­¼Ô¤Î̾Á°¤¬¡¢¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î̾Á°¤È°ìÃפ¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡ºº¤·\n"
1875 "    ¤Æ¡¢(ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¸ò´¹¤Ê¤É¤Ç) ¸°¤ÎÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤¬\n"
1876 "    ¸°¤Î½êÍ­¼Ô¤Ë°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¾ì¹ç¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¡£\n"
1877 "\n"
1878 "¾åµ­2¤È3¤ÎÎã¤Ï¡¢*ñ¤Ê¤ë*Îã¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òǰƬ¤Ë¤ª¤¤\n"
1879 "¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Â¾¤Î¸°¤Ë½ð̾¤¹¤ëºÝ¡¢¡Ø°ì±þ¡Ù¤ä¡Ø¹­ÈÏ°Ï¡Ù¤¬²¿¤ò°Õ\n"
1880 "Ì£¤¹¤ë¤«¤òºÇ½ªÅª¤Ë·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¡£\n"
1881 "\n"
1882 "Àµ¤·¤¤Åú¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö0¡×¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1883
1884 #: g10/helptext.c:186
1885 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1886 msgstr "Á´¤Æ¤Î ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë½ð̾¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
1887
1888 #: g10/helptext.c:190
1889 msgid ""
1890 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1891 "All certificates are then also lost!"
1892 msgstr ""
1893 "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1894 "¾ÚÌÀ½ñ¤âÁ´ÉôƱ»þ¤Ë¾Ãµî¤·¤Þ¤¹!"
1895
1896 #: g10/helptext.c:195
1897 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1898 msgstr "¤³¤ÎÉû¸°¤òºï½ü¤·¤Æ¤è¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
1899
1900 #: g10/helptext.c:200
1901 msgid ""
1902 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1903 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1904 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1905 msgstr ""
1906 "¤³¤ì¤Ï¸°¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÍ­¸ú¤Ê½ð̾¤Ç¤¹¡£ÉáÄ̤³¤Î½ð̾¤òºï½ü¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ç\n"
1907 "¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤Î½ð̾¤Ï¡¢¸°¤Ø¤Î¿®ÍѤÎÎؤκîÀ®¤ä¡¢\n"
1908 "¤³¤Î¸°¤Ë¤è¤ë¾ÚÌÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍפÀ¤«¤é¤Ç¤¹¡£"
1909
1910 #: g10/helptext.c:205
1911 msgid ""
1912 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1913 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1914 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1915 "a trust connection through another already certified key."
1916 msgstr ""
1917 "¤³¤Î½ð̾¤È°ìÃפ¹¤ë¸°¤òÊÝÍ­¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î½ð̾¤Ï¸¡ºº¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1918 "¤½¤Î¸°¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î½ð̾¤Îºï½ü¤òÊÝα¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£\n"
1919 "¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤Î½ð̾¤Î¸°¤Ï¡¢¤â¤¦¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿Â¾¤Î¸°¤Ç¿®ÍѤÎÎؤò·ÁÀ®¤¹¤ë\n"
1920 "¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£"
1921
1922 #: g10/helptext.c:211
1923 msgid ""
1924 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
1925 "your keyring."
1926 msgstr ""
1927 "¤³¤Î½ð̾¤ÏÍ­¸ú¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°Îؤ«¤éºï½ü¤¹¤Ù¤­¤À\n"
1928 "¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£"
1929
1930 #: g10/helptext.c:215
1931 msgid ""
1932 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
1933 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
1934 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
1935 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
1936 "a second one is available."
1937 msgstr ""
1938 "¤³¤ì¤Ï¡¢¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ËÂбþ¤·¤¿½ð̾¤Ç¤¹¡£Ä̾¤³¤Î½ð̾¤òºï½ü¤¹¤ë¤Î¤Ï\n"
1939 "¤¤¤¤¹Í¤¨¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢GnuPG¤Ï¤â¤Ï¤ä¤³¤Î¸°¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¤â\n"
1940 "¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¼«¸Ê½ð̾¤¬²¿¤é¤«¤ÎÍýͳ¤Ë¤è¤êÍ­¸ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢\n"
1941 "ÂåÂؤȤʤ븰¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ß¡¢ºï½ü¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1942
1943 #: g10/helptext.c:223
1944 msgid ""
1945 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
1946 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
1947 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
1948 msgstr ""
1949 "Á´Éô (¤Þ¤¿¤ÏÁªÂò¤·¤¿) ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤ò¡¢º£¤ÎÁª¹¥°ìÍ÷¤ËÊѹ¹\n"
1950 "¤·¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¤¹¤ë¼«¸Ê½ð̾¤ÎÆü»þ¤Ï¡¢1É乤¹¤ß¤Þ¤¹¡£\n"
1951
1952 #: g10/helptext.c:230
1953 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
1954 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
1955
1956 #: g10/helptext.c:236
1957 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
1958 msgstr "ÆþÎϤ·¤¿¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î³Îǧ¤Î¤¿¤á¡¢ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1959
1960 #: g10/helptext.c:240
1961 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
1962 msgstr "½ð̾¤ò¹Ô¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î̾Á°¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
1963
1964 #: g10/helptext.c:245
1965 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
1966 msgstr "¾å½ñ¤­¤·¤Æ¤è¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
1967
1968 #: g10/helptext.c:250
1969 msgid ""
1970 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
1971 "file (which is shown in brackets) will be used."
1972 msgstr ""
1973 "¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ã±¤ËRETURN¤òÂǤĤȡ¢\n"
1974 "(³ç¸Ì¤Ç¼¨¤·¤¿) ´ûÄê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
1975
1976 #: g10/helptext.c:256
1977 msgid ""
1978 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
1979 "context you have the ability to choose from this list:\n"
1980 "  \"Key has been compromised\"\n"
1981 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
1982 "      got access to your secret key.\n"
1983 "  \"Key is superseded\"\n"
1984 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
1985 "  \"Key is no longer used\"\n"
1986 "      Use this if you have retired this key.\n"
1987 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
1988 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
1989 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
1990 msgstr ""
1991 "¾ÚÌÀÍýͳ¤ò»ØÄꤹ¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£Á°¸å´Ø·¸¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢\n"
1992 "°Ê²¼¤Î°ìÍ÷¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
1993 "  ¡Ö¸°¤¬¥Ñ¥¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×\n"
1994 "      Ç§¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬ÈëÌ©¸°¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÆÀ¤¿¡¢¤È¿®¤º¤ë\n"
1995 "      ¤Ë­¤ëÍýͳ¤Î¤¢¤ë¤È¤­¤Ë¡¢¤³¤ì¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
1996 "  ¡Ö¸°¤¬¤È¤ê¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×\n"
1997 "      ¤³¤Î¸°¤ò¼«Ê¬¤Ç¿·¤·¤¤¸°¤È¸ò´¹¤·¤¿¤È¤­¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
1998 "  ¡Ö¸°¤Ï¤â¤¦ÉÔÍѤǤ¹¡×\n"
1999 "      ¤³¤Î¸°¤ò»È¤¦¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¤È¤­¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2000 "  ¡Ö¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤â¤¦Ìµ¸ú¤Ç¤¹¡×\n"
2001 "      ¤â¤¦¤½¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ï»È¤¦¤Ù¤­¤Ç¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤­¤Ë»È¤¤\n"
2002 "      ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÉáÄÌ¡¢ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È\n"
2003 "      ¤­¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2004
2005 #: g10/helptext.c:272
2006 msgid ""
2007 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2008 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2009 "An empty line ends the text.\n"
2010 msgstr ""
2011 "¤â¤·¤½¤¦¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤¼¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òȯ¹Ô¤¹¤ë¤Î¤«¤òÀâÌÀ¤¹¤ë\n"
2012 "ʸ¾Ï¤òÆþÎϤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£Ê¸¾Ï¤Ï´Ê·é¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2013 "¶õ¹Ô¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
2014
2015 #: g10/helptext.c:287
2016 msgid "No help available"
2017 msgstr "¥Ø¥ë¥×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
2018
2019 #: g10/helptext.c:295
2020 #, c-format
2021 msgid "No help available for `%s'"
2022 msgstr "¡Ö%s¡×¤Î¥Ø¥ë¥×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
2023
2024 #: g10/import.c:254
2025 #, c-format
2026 msgid "skipping block of type %d\n"
2027 msgstr "·¿%d¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2028
2029 #: g10/import.c:263
2030 #, c-format
2031 msgid "%lu keys processed so far\n"
2032 msgstr "%lu¸°¤Þ¤Ç½èÍý\n"
2033
2034 #: g10/import.c:280
2035 #, c-format
2036 msgid "Total number processed: %lu\n"
2037 msgstr "    ½èÍý¿ô¤Î¹ç·×: %lu\n"
2038
2039 #: g10/import.c:282
2040 #, c-format
2041 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2042 msgstr "¤È¤Ð¤·¤¿¿·¤·¤¤¸°: %lu\n"
2043
2044 #: g10/import.c:285
2045 #, c-format
2046 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2047 msgstr "  ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ê¤·: %lu\n"
2048
2049 #: g10/import.c:287
2050 #, c-format
2051 msgid "              imported: %lu"
2052 msgstr "          Æɹþ¤ß: %lu"
2053
2054 #: g10/import.c:293
2055 #, c-format
2056 msgid "             unchanged: %lu\n"
2057 msgstr "        Êѹ¹¤Ê¤·: %lu\n"
2058
2059 #: g10/import.c:295
2060 #, c-format
2061 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2062 msgstr "¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID: %lu\n"
2063
2064 #: g10/import.c:297
2065 #, c-format
2066 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2067 msgstr "      ¿·¤·¤¤Éû¸°: %lu\n"
2068
2069 #: g10/import.c:299
2070 #, c-format
2071 msgid "        new signatures: %lu\n"
2072 msgstr "      ¿·¤·¤¤½ð̾: %lu\n"
2073
2074 #: g10/import.c:301
2075 #, c-format
2076 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2077 msgstr "  ¿·¤·¤¤¸°¤Î¼º¸ú: %lu\n"
2078
2079 #: g10/import.c:303
2080 #, c-format
2081 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2082 msgstr "  ÈëÌ©¸°¤ÎÆɽФ·: %lu\n"
2083
2084 #: g10/import.c:305
2085 #, c-format
2086 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2087 msgstr "  ÈëÌ©¸°¤ÎÆɹþ¤ß: %lu\n"
2088
2089 #: g10/import.c:307
2090 #, c-format
2091 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2092 msgstr "  ÌµÊѹ¹¤ÎÈëÌ©¸°: %lu\n"
2093
2094 #: g10/import.c:309
2095 #, c-format
2096 msgid "          not imported: %lu\n"
2097 msgstr "        Ì¤Æɹþ¤ß: %lu\n"
2098
2099 #: g10/import.c:311
2100 #, fuzzy, c-format
2101 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2102 msgstr "¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿½ð̾: %lu\n"
2103
2104 #: g10/import.c:313
2105 #, fuzzy, c-format
2106 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2107 msgstr "  ÈëÌ©¸°¤ÎÆɽФ·: %lu\n"
2108
2109 #: g10/import.c:554
2110 #, c-format
2111 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2112 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤Ë¤Ï¡¢»ÈÍÑÉԲĤȤ¤¤¦Áª¹¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2113
2114 #: g10/import.c:556
2115 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2116 msgstr "¤³¤ì¤é¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à:\n"
2117
2118 #: g10/import.c:593
2119 #, c-format
2120 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2121 msgstr "         \"%s\": °Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÁª¹¥ %s\n"
2122
2123 #: g10/import.c:605
2124 #, c-format
2125 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2126 msgstr "         \"%s\": Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤ÎÁª¹¥ %s\n"
2127
2128 #: g10/import.c:617
2129 #, c-format
2130 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2131 msgstr "         \"%s\": °µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÁª¹¥ %s\n"
2132
2133 #: g10/import.c:630
2134 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2135 msgstr "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2136
2137 #: g10/import.c:632
2138 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2139 msgstr ""
2140 "ÀøºßŪ¤Ê¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥àÉÔ°ìÃ×ÌäÂê¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¸°¤òºÆÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
2141
2142 #: g10/import.c:656
2143 #, c-format
2144 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2145 msgstr "°Ê²¼¤Ç¡¢Áª¹¥¤¬¹¹¿·¤Ç¤­¤Þ¤¹: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2146
2147 #: g10/import.c:718 g10/import.c:1104
2148 #, c-format
2149 msgid "key %s: no user ID\n"
2150 msgstr "¸°%s: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2151
2152 #: g10/import.c:748
2153 #, c-format
2154 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2155 msgstr "¸°%s: PKS¤ÎÉû¸°ÊѤ¤ò½¤Éü\n"
2156
2157 #: g10/import.c:763
2158 #, c-format
2159 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2160 msgstr "¸°%s: ¼õÍý¤·¤¿Ì¤¼«¸Ê½ð̾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É\n"
2161
2162 #: g10/import.c:769
2163 #, c-format
2164 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2165 msgstr "¸°%s: Í­¸ú¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2166
2167 #: g10/import.c:771
2168 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2169 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¤»¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦\n"
2170
2171 #: g10/import.c:781 g10/import.c:1225
2172 #, c-format
2173 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2174 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2175
2176 #: g10/import.c:787
2177 #, c-format
2178 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2179 msgstr "¸°%s: ¿·¤·¤¤¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2180
2181 #: g10/import.c:796
2182 #, c-format
2183 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2184 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤Ê¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2185
2186 #: g10/import.c:801 g10/openfile.c:265 g10/sign.c:804 g10/sign.c:1069
2187 #, c-format
2188 msgid "writing to `%s'\n"
2189 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ø¤Î½ñ¹þ¤ß\n"
2190
2191 #: g10/import.c:807 g10/import.c:905 g10/import.c:1144 g10/import.c:1286
2192 #: g10/import.c:2348 g10/import.c:2370
2193 #, c-format
2194 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2195 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
2196
2197 #: g10/import.c:826
2198 #, c-format
2199 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2200 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¡È%s¡É¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2201
2202 #: g10/import.c:850
2203 #, c-format
2204 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2205 msgstr "¸°%s: ¤³¤Á¤é¤ÎÊ£À½¤È¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
2206
2207 #: g10/import.c:867 g10/import.c:1243
2208 #, c-format
2209 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2210 msgstr "¸°%s: ¸µ¤Î¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë°ÌÃ֤Ť±¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2211
2212 #: g10/import.c:875 g10/import.c:1250
2213 #, c-format
2214 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2215 msgstr "¸°%s: ¸µ¤Î¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÆɤ߽Ф»¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2216
2217 #: g10/import.c:915
2218 #, c-format
2219 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2220 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò1¸Ä\n"
2221
2222 #: g10/import.c:918
2223 #, c-format
2224 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2225 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä\n"
2226
2227 #: g10/import.c:921
2228 #, c-format
2229 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2230 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò1¸Ä\n"
2231
2232 #: g10/import.c:924
2233 #, c-format
2234 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2235 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò%d¸Ä\n"
2236
2237 #: g10/import.c:927
2238 #, c-format
2239 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2240 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤Éû¸°¤ò1¸Ä\n"
2241
2242 #: g10/import.c:930
2243 #, c-format
2244 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2245 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤Éû¸°¤ò%d¸Ä\n"
2246
2247 #: g10/import.c:933
2248 #, fuzzy, c-format
2249 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2250 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò%d¸Ä\n"
2251
2252 #: g10/import.c:936
2253 #, fuzzy, c-format
2254 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2255 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò%d¸Ä\n"
2256
2257 #: g10/import.c:939
2258 #, fuzzy, c-format
2259 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2260 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä\n"
2261
2262 #: g10/import.c:942
2263 #, fuzzy, c-format
2264 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2265 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä\n"
2266
2267 #: g10/import.c:965
2268 #, c-format
2269 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2270 msgstr "¸°%s:¡È%s¡ÉÊѹ¹¤Ê¤·\n"
2271
2272 #: g10/import.c:1110
2273 #, c-format
2274 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2275 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê°Å¹æË¡%d¤ÎÈëÌ©¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2276
2277 #: g10/import.c:1121
2278 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2279 msgstr "ÈëÌ©¸°¤ÎÆɹþ¤ß¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹\n"
2280
2281 #: g10/import.c:1138 g10/import.c:2363
2282 #, c-format
2283 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2284 msgstr "´ûÄê¤ÎÈëÌ©¸°Îؤ¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2285
2286 #: g10/import.c:1149
2287 #, c-format
2288 msgid "key %s: secret key imported\n"
2289 msgstr "¸°%s: ÈëÌ©¸°¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2290
2291 #: g10/import.c:1178
2292 #, c-format
2293 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2294 msgstr "¸°%s: ¤â¤¦ÈëÌ©¸°Îؤˤ¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2295
2296 #: g10/import.c:1188
2297 #, c-format
2298 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2299 msgstr "¸°%s: ÈëÌ©¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2300
2301 #: g10/import.c:1218
2302 #, c-format
2303 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2304 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó - ¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òŬÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
2305
2306 #: g10/import.c:1261
2307 #, c-format
2308 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2309 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ: %s - µñÈÝ\n"
2310
2311 #: g10/import.c:1293
2312 #, c-format
2313 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2314 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2315
2316 #: g10/import.c:1359
2317 #, c-format
2318 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2319 msgstr "¸°%s: ½ð̾¤ËÂбþ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2320
2321 #: g10/import.c:1374
2322 #, c-format
2323 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2324 msgstr "¸°%s: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ø³«¸°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
2325
2326 #: g10/import.c:1376
2327 #, c-format
2328 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2329 msgstr "¸°%s: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Î¼«¸Ê½ð̾¤¬¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2330
2331 #: g10/import.c:1394
2332 #, c-format
2333 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2334 msgstr "¸°%s: ¸°¤ËÂбþ¤¹¤ëÉû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2335
2336 #: g10/import.c:1405 g10/import.c:1455
2337 #, c-format
2338 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2339 msgstr "¸°%s: ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ø³«¸°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
2340
2341 #: g10/import.c:1407
2342 #, c-format
2343 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2344 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¤ÎÂбþ¤Ç¤¹\n"
2345
2346 #: g10/import.c:1422
2347 #, c-format
2348 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2349 msgstr "¸°%s: Â¿½ÅÉû¸°¤ÎÂбþ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹\n"
2350
2351 #: g10/import.c:1444
2352 #, c-format
2353 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2354 msgstr "¸°%s: ¸°¼º¸ú¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÉû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2355
2356 #: g10/import.c:1457
2357 #, c-format
2358 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2359 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¼º¸ú¤Ç¤¹\n"
2360
2361 #: g10/import.c:1472
2362 #, c-format
2363 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2364 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¤Î¿½Å¼º¸ú¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹\n"
2365
2366 #: g10/import.c:1514
2367 #, c-format
2368 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2369 msgstr "¸°%s: ¤È¤Ð¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É\n"
2370
2371 #: g10/import.c:1535
2372 #, c-format
2373 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2374 msgstr "¸°%s: ¤È¤Ð¤·¤¿Éû¸°\n"
2375
2376 #: g10/import.c:1562
2377 #, c-format
2378 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2379 msgstr "¸°%s: ½ñ½Ð¤·ÉԲĤʽð̾ (¥¯¥é¥¹%02X) - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2380
2381 #: g10/import.c:1572
2382 #, c-format
2383 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2384 msgstr "¸°%s: ¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤¬¸í¤Ã¤ÆÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2385
2386 #: g10/import.c:1589
2387 #, c-format
2388 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2389 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ: %s - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2390
2391 #: g10/import.c:1603
2392 #, c-format
2393 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2394 msgstr "¸°%s: Éû¸°½ð̾¤Î¾ì½ê¤¬¡¢¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2395
2396 #: g10/import.c:1611
2397 #, c-format
2398 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2399 msgstr "¸°%s: Í½´ü¤»¤Ì½ð̾¥¯¥é¥¹ (0x%02X) - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2400
2401 #: g10/import.c:1711
2402 #, c-format
2403 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2404 msgstr "¸°%s: ½ÅÊ£¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î¸¡½Ð - Ê»¹ç\n"
2405
2406 #: g10/import.c:1773
2407 #, c-format
2408 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2409 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤Ï¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹: ¼º¸ú¸°%s¤Î°ú¤­½Ð¤·\n"
2410
2411 #: g10/import.c:1787
2412 #, c-format
2413 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2414 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤Ï¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹: ¼º¸ú¸°%s¤ÏÉԺߡ£\n"
2415
2416 #: g10/import.c:1846
2417 #, c-format
2418 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2419 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄɲÃ\n"
2420
2421 #: g10/import.c:1880
2422 #, c-format
2423 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2424 msgstr "¸°%s: Ä¾Àܸ°½ð̾¤òÄɲÃ\n"
2425
2426 #: g10/import.c:2269
2427 #, fuzzy
2428 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2429 msgstr "¸ø³«¸°¤ÈÈëÌ©¸°¤¬¾È¹ç¤·¤Þ¤»¤ó!\n"
2430
2431 #: g10/import.c:2277
2432 #, fuzzy
2433 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2434 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Ï¤â¤¦¥«¡¼¥É¤ËÊݴɤ·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2435
2436 #: g10/import.c:2279
2437 #, fuzzy
2438 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2439 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Ï¤â¤¦¥«¡¼¥É¤ËÊݴɤ·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2440
2441 #: g10/keydb.c:168
2442 #, c-format
2443 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2444 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
2445
2446 #: g10/keydb.c:175
2447 #, c-format
2448 msgid "keyring `%s' created\n"
2449 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
2450
2451 #: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
2452 #, fuzzy, c-format
2453 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2454 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
2455
2456 #: g10/keydb.c:698
2457 #, c-format
2458 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2459 msgstr "¸°ÎØ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎºÆ¹½Ãۤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2460
2461 #: g10/keyedit.c:261
2462 msgid "[revocation]"
2463 msgstr "[¼º¸ú]"
2464
2465 #: g10/keyedit.c:262
2466 msgid "[self-signature]"
2467 msgstr "[¼«¸Ê½ð̾]"
2468
2469 #: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:406
2470 msgid "1 bad signature\n"
2471 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê½ð̾1¸Ä\n"
2472
2473 #: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:408
2474 #, c-format
2475 msgid "%d bad signatures\n"
2476 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê½ð̾%d¸Ä\n"
2477
2478 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:410
2479 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2480 msgstr "¸°¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á1¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
2481
2482 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:412
2483 #, c-format
2484 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2485 msgstr "¸°¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á%d¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
2486
2487 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:414
2488 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2489 msgstr "¥¨¥é¡¼¤Î¤¿¤á1¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
2490
2491 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:416
2492 #, c-format
2493 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2494 msgstr "¥¨¥é¡¼¤Î¤¿¤á%d¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
2495
2496 #: g10/keyedit.c:352
2497 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2498 msgstr "Í­¸ú¤Ê¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò1¸Ä¸¡½Ð\n"
2499
2500 #: g10/keyedit.c:354
2501 #, c-format
2502 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2503 msgstr "Í­¸ú¤Ê¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä¸¡½Ð\n"
2504
2505 #: g10/keyedit.c:410 g10/pkclist.c:263
2506 msgid ""
2507 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2508 "keys\n"
2509 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2510 "etc.)\n"
2511 msgstr ""
2512 "¾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸°¤òÀµ¤·¤¯¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¿®ÍÑÅÙ¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ"
2513 "¤¤\n"
2514 "(¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¤«¤éÆÀ¤¿»ØÌæ¤ò¸¡ºº¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤É¤Ê¤É)\n"
2515
2516 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:275
2517 #, c-format
2518 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2519 msgstr "  %d = ¤¢¤ëÄøÅÙ¿®ÍѤ¹¤ë\n"
2520
2521 #: g10/keyedit.c:415 g10/pkclist.c:277
2522 #, c-format
2523 msgid "  %d = I trust fully\n"
2524 msgstr "  %d = ´°Á´¤Ë¿®ÍѤ¹¤ë\n"
2525
2526 #: g10/keyedit.c:434
2527 msgid ""
2528 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2529 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2530 "trust signatures on your behalf.\n"
2531 msgstr ""
2532 "¿®Íѽð̾¤Î¿¼¤µ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2533 "¿¼¤µ¤¬1¤è¤êÂ礭¤¤¤È¡¢½ð̾¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤Ç¿®Íѽð̾¤òºî¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
2534
2535 #: g10/keyedit.c:450
2536 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2537 msgstr "½ð̾¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¥É¥á¡¼¥ó¤«¡¢¤½¤ì¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ïenter¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2538
2539 #: g10/keyedit.c:594
2540 #, c-format
2541 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2542 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
2543
2544 #: g10/keyedit.c:603 g10/keyedit.c:631 g10/keyedit.c:658 g10/keyedit.c:826
2545 #: g10/keyedit.c:891 g10/keyedit.c:1731
2546 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2547 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î¸°¤Ë½ð̾¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
2548
2549 #: g10/keyedit.c:617 g10/keyedit.c:645 g10/keyedit.c:672 g10/keyedit.c:832
2550 #: g10/keyedit.c:1737
2551 msgid "  Unable to sign.\n"
2552 msgstr "  ½ð̾ÉÔǽ¡£\n"
2553
2554 #: g10/keyedit.c:622
2555 #, c-format
2556 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2557 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢Ëþλ¤Ç¤¹¡£"
2558
2559 #: g10/keyedit.c:650
2560 #, c-format
2561 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2562 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼«¸Ê½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2563
2564 #: g10/keyedit.c:678
2565 #, fuzzy, c-format
2566 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2567 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼«¸Ê½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2568
2569 #: g10/keyedit.c:680
2570 #, fuzzy
2571 msgid "Sign it? (y/N) "
2572 msgstr "ËÜÅö¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
2573
2574 #: g10/keyedit.c:702
2575 #, c-format
2576 msgid ""
2577 "The self-signature on \"%s\"\n"
2578 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2579 msgstr ""
2580 "¡È%s¡É¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¼«¸Ê½ð̾¤Ï¡¢\n"
2581 "PGP 2.x·Á¼°¤Î½ð̾¤Ç¤¹¡£\n"
2582
2583 #: g10/keyedit.c:711
2584 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2585 msgstr "OpenPGP¤Î¼«¸Ê½ð̾¤Ë³Ê¾å¤²¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
2586
2587 #: g10/keyedit.c:725
2588 #, c-format
2589 msgid ""
2590 "Your current signature on \"%s\"\n"
2591 "has expired.\n"
2592 msgstr ""
2593 "¡È%s¡É¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£¤Î½ð̾\n"
2594 "¤ÏËþλ¤Ç¤¹¡£\n"
2595
2596 #: g10/keyedit.c:729
2597 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2598 msgstr "¿·¤·¤¤½ð̾¤òȯ¹Ô¤·¡¢´ü¸ÂÀÚ¤ì½ð̾¤È¸ò´¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
2599
2600 #: g10/keyedit.c:750
2601 #, c-format
2602 msgid ""
2603 "Your current signature on \"%s\"\n"
2604 "is a local signature.\n"
2605 msgstr ""
2606 "¡È%s¡É¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£¤Î½ð̾\n"
2607 "¤ÏÆâÉô½ð̾¤Ç¤¹¡£\n"
2608
2609 #: g10/keyedit.c:754
2610 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2611 msgstr "½ñ½Ð¤·²Äǽ¤Ê½ð̾¤Ë³Ê¾å¤²¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
2612
2613 #: g10/keyedit.c:775
2614 #, c-format
2615 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2616 msgstr "¡È%s¡É¤Ï¸°%s¤Ç¤â¤¦ÆâÉô½ð̾¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2617
2618 #: g10/keyedit.c:778
2619 #, c-format
2620 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2621 msgstr "¡È%s¡É¤Ï¸°%s¤Ç¤â¤¦½ð̾¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2622
2623 #: g10/keyedit.c:783
2624 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2625 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âºÆ½ð̾¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
2626
2627 #: g10/keyedit.c:805
2628 #, c-format
2629 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2630 msgstr "¸°%s¤Ç½ð̾¤¹¤Ù¤­¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2631
2632 #: g10/keyedit.c:820
2633 msgid "This key has expired!"
2634 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏËþλ¤Ç¤¹!"
2635
2636 #: g10/keyedit.c:838
2637 #, c-format
2638 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2639 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï%s¤ÇËþλ¤·¤Þ¤¹¡£\n"
2640
2641 #: g10/keyedit.c:844
2642 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2643 msgstr "Ʊ»þ¤Ë½ð̾¤âËþλ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (Y/n) "
2644
2645 #: g10/keyedit.c:884
2646 msgid ""
2647 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2648 "mode.\n"
2649 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏPGP 2.x¸°¤ÇOpenPGP½ð̾¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2650
2651 #: g10/keyedit.c:886
2652 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2653 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏPGP 2.x¤Ç»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
2654
2655 #: g10/keyedit.c:911
2656 msgid ""
2657 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2658 "belongs\n"
2659 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2660 msgstr ""
2661 "½ð̾¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤¬¼ÂºÝ¤Ë¾åµ­¤Î̾Á°¤Î¿Í¤Î¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ\n"
2662 "Ãí°Õ¤·¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¤«? Åú¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡È0¡É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2663
2664 #: g10/keyedit.c:916
2665 #, c-format
2666 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2667 msgstr "   (0) Åú¤¨¤Þ¤»¤ó¡£%s\n"
2668
2669 #: g10/keyedit.c:918
2670 #, c-format
2671 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2672 msgstr "   (1) Á´Á³¡¢¸¡ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£%s\n"
2673
2674 #: g10/keyedit.c:920
2675 #, c-format
2676 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2677 msgstr "   (2) °ì±þ¡¢¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£%s\n"
2678
2679 #: g10/keyedit.c:922
2680 #, c-format
2681 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2682 msgstr "   (3) ¤«¤Ê¤êÃí°Õ¤·¤Æ¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£%s\n"
2683
2684 #: g10/keyedit.c:928
2685 #, fuzzy
2686 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2687 msgstr "ÁªÂò¤Ï? (¾ÜºÙ¤Ï '?' ¤Ç): "
2688
2689 #: g10/keyedit.c:952
2690 #, c-format
2691 msgid ""
2692 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2693 "key \"%s\" (%s)\n"
2694 msgstr ""
2695 "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¸°¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°¡È%s¡É¤Ç½ð̾¤·¤Æ¤è¤¤¤Ç¤¹¤«\n"
2696 "(%s)\n"
2697
2698 #: g10/keyedit.c:959
2699 msgid "This will be a self-signature.\n"
2700 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£\n"
2701
2702 #: g10/keyedit.c:965
2703 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2704 msgstr "·Ù¹ð: ½ð̾¤Ï¡¢½ñ½Ð¤·ÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2705
2706 #: g10/keyedit.c:973
2707 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2708 msgstr "·Ù¹ð: ½ð̾¤Ï¡¢¼º¸úÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2709
2710 #: g10/keyedit.c:983
2711 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2712 msgstr "½ð̾¤Ï¡¢½ñ½Ð¤·ÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
2713
2714 #: g10/keyedit.c:990
2715 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2716 msgstr "½ð̾¤Ï¡¢¼º¸úÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
2717
2718 #: g10/keyedit.c:997
2719 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2720 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÁ´Á³¡¢¸¡ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2721
2722 #: g10/keyedit.c:1002
2723 msgid "I have checked this key casually.\n"
2724 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï°ì±þ¡¢¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2725
2726 #: g10/keyedit.c:1007
2727 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2728 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÃí°Õ¤·¤Æ¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
2729
2730 #: g10/keyedit.c:1017
2731 msgid "Really sign? (y/N) "
2732 msgstr "ËÜÅö¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
2733
2734 #: g10/keyedit.c:1062 g10/keyedit.c:4364 g10/keyedit.c:4455 g10/keyedit.c:4519
2735 #: g10/keyedit.c:4580 g10/sign.c:370
2736 #, c-format
2737 msgid "signing failed: %s\n"
2738 msgstr "½ð̾¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2739
2740 #: g10/keyedit.c:1127
2741 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2742 msgstr ""
2743
2744 #: g10/keyedit.c:1138 g10/keygen.c:3065
2745 msgid "This key is not protected.\n"
2746 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÊݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2747
2748 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3053
2749 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2750 msgstr "¼ç¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2751
2752 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3068
2753 #, fuzzy
2754 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2755 msgstr "¼ç¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2756
2757 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3072
2758 msgid "Key is protected.\n"
2759 msgstr "¸°¤ÏÊݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2760
2761 #: g10/keyedit.c:1174
2762 #, c-format
2763 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2764 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÊÔ½¸¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2765
2766 #: g10/keyedit.c:1180
2767 msgid ""
2768 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2769 "\n"
2770 msgstr ""
2771 "¤³¤ÎÈëÌ©¸°¤Î¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2772 "\n"
2773
2774 #: g10/keyedit.c:1189 g10/keygen.c:1828
2775 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2776 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤Á¤ã¤ó¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2777
2778 #: g10/keyedit.c:1194
2779 msgid ""
2780 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2781 "\n"
2782 msgstr ""
2783 "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔɬÍפʤ褦¤Ç¤¹¤¬¡¢\n"
2784 "¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤Ï¡ö¤í¤¯¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ö¹Í¤¨¤Ç¤¹!\n"
2785 "\n"
2786
2787 #: g10/keyedit.c:1197
2788 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2789 msgstr "ËÜÅö¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
2790
2791 #: g10/keyedit.c:1268
2792 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2793 msgstr "¸°¤Î½ð̾¤òÀµ¤·¤¤¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹\n"
2794
2795 #: g10/keyedit.c:1353
2796 msgid "save and quit"
2797 msgstr "Êݸ¤·¤Æ½ªÎ»"
2798
2799 #: g10/keyedit.c:1356
2800 #, fuzzy
2801 msgid "show key fingerprint"
2802 msgstr "»ØÌæ¤òɽ¼¨"
2803
2804 #: g10/keyedit.c:1357
2805 msgid "list key and user IDs"
2806 msgstr "¸°¤È¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î°ìÍ÷"
2807
2808 #: g10/keyedit.c:1359
2809 msgid "select user ID N"
2810 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID N¤ÎÁªÂò"
2811
2812 #: g10/keyedit.c:1360
2813 #, fuzzy
2814 msgid "select subkey N"
2815 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID N¤ÎÁªÂò"
2816
2817 #: g10/keyedit.c:1361
2818 #, fuzzy
2819 msgid "check signatures"
2820 msgstr "½ð̾¤Î¼º¸ú"
2821
2822 #: g10/keyedit.c:1364
2823 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2824 msgstr ""
2825
2826 #: g10/keyedit.c:1369
2827 #, fuzzy
2828 msgid "sign selected user IDs locally"
2829 msgstr "¸°¤ØÆâÉôŪ¤Ë½ð̾"
2830
2831 #: g10/keyedit.c:1371
2832 #, fuzzy
2833 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2834 msgstr "¥³¥Ä: ¤Þ¤º½ð̾¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹\n"
2835
2836 #: g10/keyedit.c:1373
2837 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2838 msgstr ""
2839
2840 #: g10/keyedit.c:1377
2841 msgid "add a user ID"
2842 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÄɲÃ"
2843
2844 #: g10/keyedit.c:1379
2845 msgid "add a photo ID"
2846 msgstr "¥Õ¥©¥ÈID¤ÎÄɲÃ"
2847
2848 #: g10/keyedit.c:1381
2849 #, fuzzy
2850 msgid "delete selected user IDs"
2851 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Îºï½ü"
2852
2853 #: g10/keyedit.c:1386
2854 #, fuzzy
2855 msgid "add a subkey"
2856 msgstr "addkey"
2857
2858 #: g10/keyedit.c:1390
2859 msgid "add a key to a smartcard"
2860 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Ø¸°¤ÎÄɲÃ"
2861
2862 #: g10/keyedit.c:1392
2863 msgid "move a key to a smartcard"
2864 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Î¸°¤Ø¤Î°ÜÆ°"
2865
2866 #: g10/keyedit.c:1394
2867 #, fuzzy
2868 msgid "move a backup key to a smartcard"
2869 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Î¸°¤Ø¤Î°ÜÆ°"
2870
2871 #: g10/keyedit.c:1398
2872 #, fuzzy
2873 msgid "delete selected subkeys"
2874 msgstr "Éû¸°¤Îºï½ü"
2875
2876 #: g10/keyedit.c:1400
2877 msgid "add a revocation key"
2878 msgstr "¼º¸ú¸°¤ÎÄɲÃ"
2879
2880 #: g10/keyedit.c:1402
2881 #, fuzzy
2882 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
2883 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
2884
2885 #: g10/keyedit.c:1404
2886 #, fuzzy
2887 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
2888 msgstr "v3¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ÏÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2889
2890 #: g10/keyedit.c:1406
2891 #, fuzzy
2892 msgid "flag the selected user ID as primary"
2893 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¼ç¤Ë¤¹¤ë"
2894
2895 #: g10/keyedit.c:1408
2896 #, fuzzy
2897 msgid "toggle between the secret and public key listings"
2898 msgstr "ÈëÌ©¸°¤È¸ø³«¸°¤Î°ìÍ÷¤Îȿž"
2899
2900 #: g10/keyedit.c:1411
2901 msgid "list preferences (expert)"
2902 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷ (¥¨¥­¥¹¥Ñ¡¼¥È)"
2903
2904 #: g10/keyedit.c:1413
2905 msgid "list preferences (verbose)"
2906 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷ (¾éĹ)"
2907
2908 #: g10/keyedit.c:1415
2909 #, fuzzy
2910 msgid "set preference list for the selected user IDs"
2911 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
2912
2913 #: g10/keyedit.c:1420
2914 #, fuzzy
2915 msgid "set preferred keyserver URL for the selected user IDs"
2916 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎURI¤òÀßÄê"
2917
2918 #: g10/keyedit.c:1422
2919 msgid "change the passphrase"
2920 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
2921
2922 #: g10/keyedit.c:1426
2923 msgid "change the ownertrust"
2924 msgstr "½êÍ­¼Ô¿®ÍѤÎÊѹ¹"
2925
2926 #: g10/keyedit.c:1428
2927 #, fuzzy
2928 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
2929 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
2930
2931 #: g10/keyedit.c:1430
2932 #, fuzzy
2933 msgid "revoke selected user IDs"
2934 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î¼º¸ú"
2935
2936 #: g10/keyedit.c:1435
2937 #, fuzzy
2938 msgid "revoke key or selected subkeys"
2939 msgstr "Éû¸°¤Î¼º¸ú"
2940
2941 #: g10/keyedit.c:1436
2942 #, fuzzy
2943 msgid "enable key"
2944 msgstr "¸°¤Î»ÈÍѤòµö²Ä¤¹¤ë"
2945
2946 #: g10/keyedit.c:1437
2947 #, fuzzy
2948 msgid "disable key"
2949 msgstr "¸°¤Î»ÈÍѤò¶Ø»ß¤¹¤ë"
2950
2951 #: g10/keyedit.c:1438
2952 #, fuzzy
2953 msgid "show selected photo IDs"
2954 msgstr "¥Õ¥©¥ÈID¤òɽ¼¨"
2955
2956 #: g10/keyedit.c:1440
2957 #, fuzzy
2958 msgid "clean unusable parts from key"
2959 msgstr "»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤ÈëÌ©¸°¤Ç¤¹"
2960
2961 #: g10/keyedit.c:1559
2962 #, c-format
2963 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
2964 msgstr "ÈëÌ©¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¡È%s¡É¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
2965
2966 #: g10/keyedit.c:1577
2967 msgid "Secret key is available.\n"
2968 msgstr "ÈëÌ©¸°¤¬»ÈÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£\n"
2969
2970 #: g10/keyedit.c:1658
2971 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2972 msgstr "¤³¤Î¼Â¹Ô¤Ë¤ÏÈëÌ©¸°¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
2973
2974 #: g10/keyedit.c:1666
2975 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2976 msgstr "¤Þ¤º¡Ètoggle¡É¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2977
2978 #: g10/keyedit.c:1685
2979 msgid ""
2980 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
2981 "(lsign),\n"
2982 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
2983 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
2984 msgstr ""
2985
2986 #: g10/keyedit.c:1725
2987 msgid "Key is revoked."
2988 msgstr "¸°¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
2989
2990 #: g10/keyedit.c:1744
2991 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
2992 msgstr "ËÜÅö¤ËÁ´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
2993
2994 #: g10/keyedit.c:1751
2995 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2996 msgstr "¥³¥Ä: ¤Þ¤º½ð̾¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹\n"
2997
2998 #: g10/keyedit.c:1760
2999 #, fuzzy, c-format
3000 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3001 msgstr "̤ÃΤνð̾¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹"
3002
3003 #: g10/keyedit.c:1783
3004 #, c-format
3005 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3006 msgstr "%s¥â¡¼¥É¤Ç¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£\n"
3007
3008 #: g10/keyedit.c:1805 g10/keyedit.c:1825 g10/keyedit.c:1991
3009 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3010 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤Ò¤È¤ÄÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3011
3012 #: g10/keyedit.c:1807
3013 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3014 msgstr "ºÇ¸å¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ïºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!\n"
3015
3016 #: g10/keyedit.c:1809
3017 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3018 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3019
3020 #: g10/keyedit.c:1810
3021 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3022 msgstr "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3023
3024 #: g10/keyedit.c:1860
3025 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3026 msgstr "¤³¤Î¼ç¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3027
3028 #: g10/keyedit.c:1872
3029 msgid "You must select exactly one key.\n"
3030 msgstr "¸°¤ò¤­¤Ã¤«¤ê1ËÜÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3031
3032 #: g10/keyedit.c:1900
3033 msgid "Command expects a filename argument\n"
3034 msgstr ""
3035
3036 #: g10/keyedit.c:1914
3037 #, fuzzy, c-format
3038 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3039 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó: %s\n"
3040
3041 #: g10/keyedit.c:1931
3042 #, fuzzy, c-format
3043 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3044 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
3045
3046 #: g10/keyedit.c:1955
3047 msgid "You must select at least one key.\n"
3048 msgstr "¸°¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1ËÜÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3049
3050 #: g10/keyedit.c:1958
3051 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3052 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3053
3054 #: g10/keyedit.c:1959
3055 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3056 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3057
3058 #: g10/keyedit.c:1994
3059 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3060 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3061
3062 #: g10/keyedit.c:1995
3063 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3064 msgstr "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3065
3066 #: g10/keyedit.c:2013
3067 #, fuzzy
3068 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3069 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3070
3071 #: g10/keyedit.c:2024
3072 #, fuzzy
3073 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3074 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3075
3076 #: g10/keyedit.c:2026
3077 #, fuzzy
3078 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3079 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3080
3081 #: g10/keyedit.c:2067
3082 msgid ""
3083 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3084 msgstr ""
3085 "ÍøÍѼԻØÄê¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÍøÍÑÃæ¡¢½êÍ­¼Ô¿®ÍѤÏÀßÄꤵ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ"
3086 "¤¹¡£\n"
3087
3088 #: g10/keyedit.c:2099
3089 msgid "Set preference list to:\n"
3090 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷¤òÀßÄê:\n"
3091
3092 #: g10/keyedit.c:2105
3093 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3094 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3095
3096 #: g10/keyedit.c:2107
3097 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3098 msgstr "Áª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3099
3100 #: g10/keyedit.c:2180
3101 msgid "Save changes? (y/N) "
3102 msgstr "Êѹ¹¤òÊݸ¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3103
3104 #: g10/keyedit.c:2183
3105 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3106 msgstr "Êݸ¤»¤º¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3107
3108 #: g10/keyedit.c:2193
3109 #, c-format
3110 msgid "update failed: %s\n"
3111 msgstr "¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3112
3113 #: g10/keyedit.c:2200
3114 #, c-format
3115 msgid "update secret failed: %s\n"
3116 msgstr "ÈëÌ©¤Î¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3117
3118 #: g10/keyedit.c:2207
3119 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3120 msgstr "¸°¤Ï̵Êѹ¹¤Ê¤Î¤Ç¹¹¿·¤ÏÉÔÍפǤ¹¡£\n"
3121
3122 #: g10/keyedit.c:2280
3123 msgid "Digest: "
3124 msgstr "Í×Ìó: "
3125
3126 #: g10/keyedit.c:2332
3127 msgid "Features: "
3128 msgstr "µ¡Ç½: "
3129
3130 #: g10/keyedit.c:2343
3131 msgid "Keyserver no-modify"
3132 msgstr "̵½¤Àµ¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼"
3133
3134 #: g10/keyedit.c:2358 g10/keylist.c:308
3135 msgid "Preferred keyserver: "
3136 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼: "
3137
3138 #: g10/keyedit.c:2590
3139 #, fuzzy, c-format
3140 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3141 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢%s¸°%s¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹"
3142
3143 #: g10/keyedit.c:2611
3144 #, c-format
3145 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3146 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢%s¸°%s¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹"
3147
3148 #: g10/keyedit.c:2617
3149 msgid "(sensitive)"
3150 msgstr "(¥Ç¥ê¥±¡¼¥È)"
3151
3152 #: g10/keyedit.c:2633 g10/keyedit.c:2689 g10/keyedit.c:2802 g10/keyedit.c:2817
3153 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:428
3154 #, c-format
3155 msgid "created: %s"
3156 msgstr "ºîÀ®: %s"
3157
3158 #: g10/keyedit.c:2636 g10/keylist.c:787 g10/keylist.c:881 g10/mainproc.c:948
3159 #, c-format
3160 msgid "revoked: %s"
3161 msgstr "¼º¸ú: %s"
3162
3163 #: g10/keyedit.c:2638 g10/keylist.c:758 g10/keylist.c:793 g10/keylist.c:887
3164 #, c-format
3165 msgid "expired: %s"
3166 msgstr "Ëþλ: %s"
3167
3168 #: g10/keyedit.c:2640 g10/keyedit.c:2691 g10/keyedit.c:2804 g10/keyedit.c:2819
3169 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:764 g10/keylist.c:799 g10/keylist.c:893
3170 #: g10/keylist.c:914 g10/keyserver.c:434 g10/mainproc.c:954
3171 #, c-format
3172 msgid "expires: %s"
3173 msgstr "Ëþλ: %s"
3174
3175 #: g10/keyedit.c:2642
3176 #, c-format
3177 msgid "usage: %s"
3178 msgstr "ÍøÍÑË¡: %s"
3179
3180 #: g10/keyedit.c:2657
3181 #, c-format
3182 msgid "trust: %s"
3183 msgstr "¿®ÍÑ: %s"
3184
3185 #: g10/keyedit.c:2661
3186 #, c-format
3187 msgid "validity: %s"
3188 msgstr "Í­¸úÀ­: %s"
3189
3190 #: g10/keyedit.c:2668
3191 msgid "This key has been disabled"
3192 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï»ÈÍѶػߤËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
3193
3194 #: g10/keyedit.c:2696 g10/keylist.c:200
3195 msgid "card-no: "
3196 msgstr "¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ: "
3197
3198 #: g10/keyedit.c:2764
3199 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3200 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤¬¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3201
3202 #: g10/keyedit.c:2772
3203 msgid ""
3204 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3205 "unless you restart the program.\n"
3206 msgstr ""
3207 "¥×¥í¥°¥é¥à¤òºÆµ¯Æ°¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤¿¸°¤ÎÍ­¸úÀ­¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢\n"
3208 "¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òǰƬ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3209
3210 #: g10/keyedit.c:2836 g10/keyedit.c:3213 g10/keyserver.c:438
3211 #: g10/mainproc.c:1594 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1694
3212 msgid "revoked"
3213 msgstr "¼º¸ú"
3214
3215 #: g10/keyedit.c:2838 g10/keyedit.c:3215 g10/keyserver.c:442
3216 #: g10/mainproc.c:1596 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1696
3217 msgid "expired"
3218 msgstr "Ëþλ"
3219
3220 #: g10/keyedit.c:2903
3221 msgid ""
3222 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3223 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3224 msgstr ""
3225 "·Ù¹ð: ¼ç¤¿¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢Ê̤Ê\n"
3226 "              ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤È²¾Äꤹ¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3227
3228 #: g10/keyedit.c:2963
3229 msgid ""
3230 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3231 "versions\n"
3232 "         of PGP to reject this key.\n"
3233 msgstr ""
3234 "·Ù¹ð: ¤³¤ì¤ÏPGP2·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹¡£¥Õ¥©¥ÈID¤ÎÄɲäǡ¢°ìÉô¤ÎÈǤÎPGP¤Ï¡¢\n"
3235 "      ¤³¤Î¸°¤òµñÈݤ¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3236
3237 #: g10/keyedit.c:2968 g10/keyedit.c:3321
3238 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3239 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âÄɲä·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3240
3241 #: g10/keyedit.c:2974
3242 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3243 msgstr "PGP2·Á¼°¤Î¸°¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥ÈID¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3244
3245 #: g10/keyedit.c:3114
3246 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3247 msgstr "¤³¤ÎÀµ¤·¤¤½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3248
3249 #: g10/keyedit.c:3124
3250 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3251 msgstr "¤³¤Î̵¸ú¤Ê½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3252
3253 #: g10/keyedit.c:3128
3254 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3255 msgstr "¤³¤Î̤ÃΤνð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3256
3257 #: g10/keyedit.c:3134
3258 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3259 msgstr "¤³¤Î¼«¸Ê½ð̾¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N)"
3260
3261 #: g10/keyedit.c:3148
3262 #, c-format
3263 msgid "Deleted %d signature.\n"
3264 msgstr "%d¸Ä¤Î½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3265
3266 #: g10/keyedit.c:3149
3267 #, c-format
3268 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3269 msgstr "%d¸Ä¤Î½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3270
3271 #: g10/keyedit.c:3152
3272 msgid "Nothing deleted.\n"
3273 msgstr "²¿¤âºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3274
3275 #: g10/keyedit.c:3183
3276 #, fuzzy, c-format
3277 msgid "User ID \"%s\": already clean.\n"
3278 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3279
3280 #: g10/keyedit.c:3217 g10/trustdb.c:1698
3281 #, fuzzy
3282 msgid "invalid"
3283 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ¤Ç¤¹"
3284
3285 #: g10/keyedit.c:3316
3286 msgid ""
3287 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3288 "cause\n"
3289 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3290 msgstr ""
3291 "·Ù¹ð: ¤³¤ì¤ÏPGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹¡£»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ÎÄɲäǡ¢°ìÉô¤ÎÈǤÎPGP¤Ï¡¢\n"
3292 "      ¤³¤Î¸°¤òµñÈݤ¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3293
3294 #: g10/keyedit.c:3327
3295 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3296 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ë¤Ï»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3297
3298 #: g10/keyedit.c:3347
3299 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3300 msgstr "»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
3301
3302 #: g10/keyedit.c:3370
3303 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3304 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ï¡¢»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËǤ̿¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3305
3306 #: g10/keyedit.c:3385
3307 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3308 msgstr "»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸°¼«ÂΤòǤ̿¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3309
3310 #: g10/keyedit.c:3407
3311 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3312 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¼º¸ú¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤¦»Ø̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3313
3314 #: g10/keyedit.c:3426
3315 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3316 msgstr "·Ù¹ð: ¤¢¤ë¸°¤ò»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËÀßÄꤹ¤ë¤È¡¢¸µ¤ËÌ᤻¤Þ¤»¤ó!\n"
3317
3318 #: g10/keyedit.c:3432
3319 msgid ""
3320 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3321 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¸°¤ò»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËǤ̿¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3322
3323 #: g10/keyedit.c:3493
3324 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3325 msgstr "ÈëÌ©¸°¤ÎÁªÂò¤ò¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3326
3327 #: g10/keyedit.c:3499
3328 #, fuzzy
3329 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3330 msgstr "¹â¡¹1¸Ä¤ÎÉû¸°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3331
3332 #: g10/keyedit.c:3503
3333 #, fuzzy
3334 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3335 msgstr "Éû¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3336
3337 #: g10/keyedit.c:3506
3338 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3339 msgstr "¼ç¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3340
3341 #: g10/keyedit.c:3552
3342 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3343 msgstr "v3¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ÏÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3344
3345 #: g10/keyedit.c:3568
3346 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3347 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3348
3349 #: g10/keyedit.c:3648
3350 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3351 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¤­¤Ã¤«¤ê¤Ò¤È¤ÄÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3352
3353 #: g10/keyedit.c:3687 g10/keyedit.c:3797 g10/keyedit.c:3917
3354 #, c-format
3355 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3356 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Îv3¼«¸Ê½ð̾¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
3357
3358 #: g10/keyedit.c:3858
3359 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3360 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
3361
3362 #: g10/keyedit.c:3938
3363 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3364 msgstr "ËÜÅö¤Ë¸ò´¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3365
3366 #: g10/keyedit.c:3939
3367 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3368 msgstr "ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3369
3370 #: g10/keyedit.c:4001
3371 #, c-format
3372 msgid "No user ID with index %d\n"
3373 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3374
3375 #: g10/keyedit.c:4059
3376 #, fuzzy, c-format
3377 msgid "No user ID with hash %s\n"
3378 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3379
3380 #: g10/keyedit.c:4086
3381 #, fuzzy, c-format
3382 msgid "No subkey with index %d\n"
3383 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3384
3385 #: g10/keyedit.c:4203
3386 #, c-format
3387 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3388 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID:¡È%s¡É\n"
3389
3390 #: g10/keyedit.c:4206 g10/keyedit.c:4270 g10/keyedit.c:4313
3391 #, c-format
3392 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3393 msgstr "%s¤Ç%s%s%s¤Ë½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3394
3395 #: g10/keyedit.c:4208 g10/keyedit.c:4272 g10/keyedit.c:4315
3396 msgid " (non-exportable)"
3397 msgstr " (½ñ½Ð¤·ÉÔ²Ä)"
3398
3399 #: g10/keyedit.c:4212
3400 #, c-format
3401 msgid "This signature expired on %s.\n"
3402 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï%s¤ÇËþλ¤Ç¤¹¡£\n"
3403
3404 #: g10/keyedit.c:4216
3405 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3406 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3407
3408 #: g10/keyedit.c:4220
3409 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3410 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3411
3412 #: g10/keyedit.c:4247
3413 #, c-format
3414 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3415 msgstr "¤³¤ì¤é¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë¸°%s¤Ç½ð̾¤·¤Þ¤·¤¿:\n"
3416
3417 #: g10/keyedit.c:4273
3418 msgid " (non-revocable)"
3419 msgstr " (¼º¸úÉÔ²Ä)"
3420
3421 #: g10/keyedit.c:4280
3422 #, c-format
3423 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3424 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°%s¤Ç%s¤Ë¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3425
3426 #: g10/keyedit.c:4302
3427 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3428 msgstr "¤³¤ì¤é¤Î½ð̾¤ò¼º¸ú¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹:\n"
3429
3430 #: g10/keyedit.c:4322
3431 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3432 msgstr "¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òËÜÅö¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3433
3434 #: g10/keyedit.c:4352
3435 msgid "no secret key\n"
3436 msgstr "ÈëÌ©¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3437
3438 #: g10/keyedit.c:4422
3439 #, c-format
3440 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3441 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3442
3443 #: g10/keyedit.c:4439
3444 #, c-format
3445 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3446 msgstr "·Ù¹ð: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID½ð̾¤¬¡¢%dÉÃ̤Íè¤Ç¤¹\n"
3447
3448 #: g10/keyedit.c:4503
3449 #, fuzzy, c-format
3450 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3451 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3452
3453 #: g10/keyedit.c:4565
3454 #, fuzzy, c-format
3455 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3456 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3457
3458 #: g10/keyedit.c:4660
3459 #, c-format
3460 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3461 msgstr "%s (Â礭¤µ%ld) ¤Î¸°%s (uid %d) ¤Î¥Õ¥©¥ÈID¤È¤·¤Æɽ¼¨\n"
3462
3463 #: g10/keygen.c:258
3464 #, c-format
3465 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3466 msgstr "Áª¹¥¡Ö%s¡×¤Î½ÅÊ£\n"
3467
3468 #: g10/keygen.c:265
3469 msgid "too many cipher preferences\n"
3470 msgstr "¿¤¹¤®¤ë°Å¹æË¡Áª¹¥\n"
3471
3472 #: g10/keygen.c:267
3473 msgid "too many digest preferences\n"
3474 msgstr "¿¤¹¤®¤ëÍ×ÌóÁª¹¥\n"
3475
3476 #: g10/keygen.c:269
3477 msgid "too many compression preferences\n"
3478 msgstr "¿¤¹¤®¤ë°µ½ÌÁª¹¥\n"
3479
3480 #: g10/keygen.c:394
3481 #, c-format
3482 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3483 msgstr "Áª¹¥Ê¸»úÎó¤Ë̵¸ú¤Ê¹àÌÜ¡Ö%s¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3484
3485 #: g10/keygen.c:822
3486 msgid "writing direct signature\n"
3487 msgstr "ľÀܽð̾¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
3488
3489 #: g10/keygen.c:861
3490 msgid "writing self signature\n"
3491 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
3492
3493 #: g10/keygen.c:912
3494 msgid "writing key binding signature\n"
3495 msgstr "¸°Âбþ¤Ø¤Î½ð̾¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
3496
3497 #: g10/keygen.c:973 g10/keygen.c:1053 g10/keygen.c:1141 g10/keygen.c:2629
3498 #, c-format
3499 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3500 msgstr "̵¸ú¤Ê¸°Ä¹¡£%u¥Ó¥Ã¥È¤Ë¤·¤Þ¤¹\n"
3501
3502 #: g10/keygen.c:978 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1146 g10/keygen.c:2635
3503 #, c-format
3504 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3505 msgstr "¸°Ä¹¤ò%u¥Ó¥Ã¥È¤Ë´Ý¤á¤Þ¤¹\n"
3506
3507 #: g10/keygen.c:1239
3508 msgid "Sign"
3509 msgstr "Sign"
3510
3511 #: g10/keygen.c:1242
3512 msgid "Encrypt"
3513 msgstr "Encrypt"
3514
3515 #: g10/keygen.c:1245
3516 msgid "Authenticate"
3517 msgstr "Authenticate"
3518
3519 #: g10/keygen.c:1253
3520 msgid "SsEeAaQq"
3521 msgstr "SsEeAaQq"
3522
3523 #: g10/keygen.c:1268
3524 #, c-format
3525 msgid "Possible actions for a %s key: "
3526 msgstr "¸°%s¤Ë²Äǽ¤ÊÁàºî: "
3527
3528 #: g10/keygen.c:1272
3529 msgid "Current allowed actions: "
3530 msgstr "º£¡¢²Äǽ¤ÊÁàºî: "
3531
3532 #: g10/keygen.c:1277
3533 #, c-format
3534 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3535 msgstr "   (%c) ½ð̾ÎϤÎȿž\n"
3536
3537 #: g10/keygen.c:1280
3538 #, c-format
3539 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3540 msgstr "   (%c) °Å¹æÎϤÎȿž\n"
3541
3542 #: g10/keygen.c:1283
3543 #, c-format
3544 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3545 msgstr "   (%c) Ç§¾ÚÎϤÎȿž\n"
3546
3547 #: g10/keygen.c:1286
3548 #, c-format
3549 msgid "   (%c) Finished\n"
3550 msgstr "   (%c) ´°Î»\n"
3551
3552 #: g10/keygen.c:1340
3553 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3554 msgstr "¤´´õ˾¤Î¸°¤Î¼ïÎà¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
3555
3556 #: g10/keygen.c:1342
3557 #, c-format
3558 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3559 msgstr "   (%d) DSA¤ÈElgamal (´ûÄê)\n"
3560
3561 #: g10/keygen.c:1343
3562 #, c-format
3563 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3564 msgstr "   (%d) DSA (½ð̾¤Î¤ß)\n"
3565
3566 #: g10/keygen.c:1345
3567 #, fuzzy, c-format
3568 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3569 msgstr "   (%d) RSA (Æȼ«Ç½ÎϤòÀßÄê)\n"
3570
3571 #: g10/keygen.c:1347
3572 #, c-format
3573 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3574 msgstr "   (%d) Elgamal (°Å¹æ²½¤Î¤ß)\n"
3575
3576 #: g10/keygen.c:1348
3577 #, c-format
3578 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3579 msgstr "   (%d) RSA (½ð̾¤Î¤ß)\n"
3580
3581 #: g10/keygen.c:1350
3582 #, c-format
3583 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3584 msgstr "   (%d) RSA (°Å¹æ²½¤Î¤ß)\n"
3585
3586 #: g10/keygen.c:1352
3587 #, c-format
3588 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3589 msgstr "   (%d) RSA (Æȼ«Ç½ÎϤòÀßÄê)\n"
3590
3591 #: g10/keygen.c:1421 g10/keygen.c:2506
3592 #, fuzzy, c-format
3593 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3594 msgstr "DSA¸°ÂФÏ1024¥Ó¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3595
3596 #: g10/keygen.c:1431
3597 #, c-format
3598 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3599 msgstr ""
3600
3601 #: g10/keygen.c:1438
3602 #, fuzzy, c-format
3603 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3604 msgstr "¤É¤Î¸°Ä¹¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«? (1024) "
3605
3606 #: g10/keygen.c:1452
3607 #, c-format
3608 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3609 msgstr ""
3610
3611 #: g10/keygen.c:1458
3612 #, c-format
3613 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3614 msgstr "Í׵ᤵ¤ì¤¿¸°Ä¹¤Ï%u¥Ó¥Ã¥È\n"
3615
3616 #: g10/keygen.c:1463 g10/keygen.c:1468
3617 #, c-format
3618 msgid "rounded up to %u bits\n"
3619 msgstr "%u¥Ó¥Ã¥È¤Ë´Ý¤á¤Þ¤¹\n"
3620
3621 #: g10/keygen.c:1515
3622 msgid ""
3623 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3624 "         0 = key does not expire\n"
3625 "      <n>  = key expires in n days\n"
3626 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3627 "      <n>m = key expires in n months\n"
3628 "      <n>y = key expires in n years\n"
3629 msgstr ""
3630 "¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3631 "         0 = ¸°¤Ï̵´ü¸Â\n"
3632 "      <n>  = ¸°¤Ï n Æü´Ö¤ÇËþλ\n"
3633 "      <n>w = ¸°¤Ï n ½µ´Ö¤ÇËþλ\n"
3634 "      <n>m = ¸°¤Ï n ¤«·î´Ö¤ÇËþλ\n"
3635 "      <n>y = ¸°¤Ï n Ç¯´Ö¤ÇËþλ\n"
3636
3637 #: g10/keygen.c:1526
3638 msgid ""
3639 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3640 "         0 = signature does not expire\n"
3641 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3642 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3643 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3644 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3645 msgstr ""
3646 "½ð̾¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3647 "         0 = ½ð̾¤Ï̵´ü¸Â\n"
3648 "      <n>  = ½ð̾¤Ï n Æü´Ö¤ÇËþλ\n"
3649 "      <n>w = ½ð̾¤Ï n ½µ´Ö¤ÇËþλ\n"
3650 "      <n>m = ½ð̾¤Ï n ¤«·î´Ö¤ÇËþλ\n"
3651 "      <n>y = ½ð̾¤Ï n Ç¯´Ö¤ÇËþλ\n"
3652
3653 #: g10/keygen.c:1549
3654 msgid "Key is valid for? (0) "
3655 msgstr "¸°¤ÎÍ­¸ú´ü´Ö¤Ï? (0)"
3656
3657 #: g10/keygen.c:1554
3658 #, fuzzy, c-format
3659 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3660 msgstr "½ð̾¤ÎÍ­¸ú´ü´Ö¤Ï? (0)"
3661
3662 #: g10/keygen.c:1572
3663 msgid "invalid value\n"
3664 msgstr "̵¸ú¤ÊÃÍ\n"
3665
3666 #: g10/keygen.c:1579
3667 #, fuzzy
3668 msgid "Key does not expire at all\n"
3669 msgstr "%s¤Ï̵´ü¸Â¤Ç¤¹\n"
3670
3671 #: g10/keygen.c:1580
3672 #, fuzzy
3673 msgid "Signature does not expire at all\n"
3674 msgstr "%s¤Ï̵´ü¸Â¤Ç¤¹\n"
3675
3676 #: g10/keygen.c:1585
3677 #, fuzzy, c-format
3678 msgid "Key expires at %s\n"
3679 msgstr "%s¤Ï%s¤ÇËþλ¤·¤Þ¤¹\n"
3680
3681 #: g10/keygen.c:1586
3682 #, fuzzy, c-format
3683 msgid "Signature expires at %s\n"
3684 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï%s¤ÇËþλ¤Ç¤¹\n"
3685
3686 #: g10/keygen.c:1592
3687 msgid ""
3688 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3689 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3690 msgstr ""
3691 "¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢2038ǯ°Ê¹ß¤ÎÆüÉÕ¤òɽ¼¨¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢\n"
3692 "2106ǯ¤Þ¤Ç¤Ê¤éÀµ¤·¤¯¼è¤ê°·¤¨¤Þ¤¹¡£\n"
3693
3694 #: g10/keygen.c:1597
3695 msgid "Is this correct? (y/N) "
3696 msgstr "¤³¤ì¤ÇÀµ¤·¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3697
3698 #: g10/keygen.c:1641
3699 msgid ""
3700 "\n"
3701 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3702 "ID\n"
3703 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3704 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3705 "\n"
3706 msgstr ""
3707 "\n"
3708 "¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°¤òƱÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬É¬ÍפǤ¹¡£\n"
3709 "¤³¤Î¥½¥Õ¥È¤ÏËÜ̾¡¢¥³¥á¥ó¥È¡¢ÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤«¤é\n"
3710 "¼¡¤Î½ñ¼°¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¹½À®¤·¤Þ¤¹:\n"
3711 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3712 "\n"
3713
3714 #: g10/keygen.c:1654
3715 msgid "Real name: "
3716 msgstr "ËÜ̾: "
3717
3718 #: g10/keygen.c:1662
3719 msgid "Invalid character in name\n"
3720 msgstr "̾Á°¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3721
3722 #: g10/keygen.c:1664
3723 msgid "Name may not start with a digit\n"
3724 msgstr "̾Á°¤ò¿ô»ú¤Ç»Ï¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó\n"
3725
3726 #: g10/keygen.c:1666
3727 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3728 msgstr "̾Á°¤Ï5ʸ»ú°Ê¾å¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3729
3730 #: g10/keygen.c:1674
3731 msgid "Email address: "
3732 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹: "
3733
3734 #: g10/keygen.c:1685
3735 msgid "Not a valid email address\n"
3736 msgstr "Í­¸ú¤ÊÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3737
3738 #: g10/keygen.c:1693
3739 msgid "Comment: "
3740 msgstr "¥³¥á¥ó¥È: "
3741
3742 #: g10/keygen.c:1699
3743 msgid "Invalid character in comment\n"
3744 msgstr "¥³¥á¥ó¥È¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3745
3746 #: g10/keygen.c:1722
3747 #, c-format
3748 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3749 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤Ïʸ»ú½¸¹ç¡Ö%s¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
3750
3751 #: g10/keygen.c:1728
3752 #, c-format
3753 msgid ""
3754 "You selected this USER-ID:\n"
3755 "    \"%s\"\n"
3756 "\n"
3757 msgstr ""
3758 "¼¡¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿:\n"
3759 "    ¡È%s¡É\n"
3760 "\n"
3761
3762 #: g10/keygen.c:1733
3763 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3764 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òËÜ̾¤ä¥³¥á¥ó¥È¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë\n"
3765
3766 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3767 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3768 #. string which should be translated accordingly and the
3769 #. letter changed to match the one in the answer string.
3770 #.
3771 #. n = Change name
3772 #. c = Change comment
3773 #. e = Change email
3774 #. o = Okay (ready, continue)
3775 #. q = Quit
3776 #.
3777 #: g10/keygen.c:1749
3778 msgid "NnCcEeOoQq"
3779 msgstr "NnCcEeOoQq"
3780
3781 #: g10/keygen.c:1759
3782 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3783 msgstr "̾Á°(N)¡¢¥³¥á¥ó¥È(C)¡¢ÅŻҥ᡼¥ë(E)¤ÎÊѹ¹¡¢¤Þ¤¿¤Ï½ªÎ»(Q)? "
3784
3785 #: g10/keygen.c:1760
3786 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3787 msgstr "̾Á°(N)¡¢¥³¥á¥ó¥È(C)¡¢ÅŻҥ᡼¥ë(E)¤ÎÊѹ¹¡¢¤Þ¤¿¤ÏOK(O)¤«½ªÎ»(Q)? "
3788
3789 #: g10/keygen.c:1779
3790 msgid "Please correct the error first\n"
3791 msgstr "¤Þ¤º¥¨¥é¡¼¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
3792
3793 #: g10/keygen.c:1819
3794 msgid ""
3795 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3796 "\n"
3797 msgstr ""
3798 "ÈëÌ©¸°¤òÊݸ¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3799 "\n"
3800
3801 #: g10/keygen.c:1829 g10/passphrase.c:804
3802 #, c-format
3803 msgid "%s.\n"
3804 msgstr "%s.\n"
3805
3806 #: g10/keygen.c:1835
3807 msgid ""
3808 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3809 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3810 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3811 "\n"
3812 msgstr ""
3813 "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔɬÍפʤ褦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤Ï¤í¤¯¤Ç¤â¤Ê¤¤\n"
3814 "¹Í¤¨¤Ç¤¹! ¤¤¤Á¤ª¤¦Â³¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à\n"
3815 "¤Î¡È--edit-key¡É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤âÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
3816 "\n"
3817
3818 #: g10/keygen.c:1857
3819 msgid ""
3820 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3821 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3822 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3823 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3824 msgstr ""
3825 "º£¤«¤éŤ¤Íð¿ô¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÂǤĤȤ«¡¢¥Þ¥¦¥¹¤òÆ°¤«¤¹\n"
3826 "¤È¤«¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤È¤«¤Î¾¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Íð¿ôÀ¸À®»Ò¤Ç\n"
3827 "Í𻨤µ¤ÎÂ礭¤Ê¤¤¤¤Íð¿ô¤òÀ¸À®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª´«¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3828
3829 #: g10/keygen.c:2575
3830 msgid "Key generation canceled.\n"
3831 msgstr "¸°¤ÎÀ¸À®¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3832
3833 #: g10/keygen.c:2774 g10/keygen.c:2918
3834 #, c-format
3835 msgid "writing public key to `%s'\n"
3836 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ø¸ø³«¸°¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
3837
3838 #: g10/keygen.c:2776 g10/keygen.c:2921
3839 #, c-format
3840 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3841 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¥¹¥¿¥Ö¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
3842
3843 #: g10/keygen.c:2779 g10/keygen.c:2924
3844 #, c-format
3845 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3846 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
3847
3848 #: g10/keygen.c:2907
3849 #, c-format
3850 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3851 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤Ê¸ø³«¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
3852
3853 #: g10/keygen.c:2913
3854 #, c-format
3855 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3856 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤ÊÈëÌ©¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
3857
3858 #: g10/keygen.c:2931
3859 #, c-format
3860 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3861 msgstr "¸ø³«¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
3862
3863 #: g10/keygen.c:2938
3864 #, c-format
3865 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3866 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
3867
3868 #: g10/keygen.c:2961
3869 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3870 msgstr "¸ø³«¸°¤ÈÈëÌ©¸°¤òºîÀ®¤·¡¢½ð̾¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3871
3872 #: g10/keygen.c:2972
3873 #, fuzzy
3874 msgid ""
3875 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3876 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
3877 msgstr ""
3878 "¤³¤Î¸°¤Ï°Å¹æ²½¤Ë¤Ï»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Å¹æ²½¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¡¢\n"
3879 "¡È--edit-key¡É¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤ÆÉû¸°¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3880
3881 #: g10/keygen.c:2984 g10/keygen.c:3113 g10/keygen.c:3228
3882 #, c-format
3883 msgid "Key generation failed: %s\n"
3884 msgstr "¸°¤ÎÀ¸À®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3885
3886 #: g10/keygen.c:3036 g10/keygen.c:3164 g10/sign.c:291
3887 #, c-format
3888 msgid ""
3889 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3890 msgstr "¸°¤Ï%luÉÃ̤Íè¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿ (»þ´Öι¹Ô¤«»þ·×¤Î¾ã³²¤Ç¤·¤ç¤¦)\n"
3891
3892 #: g10/keygen.c:3038 g10/keygen.c:3166 g10/sign.c:293
3893 #, c-format
3894 msgid ""
3895 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3896 msgstr "¸°¤Ï%luÉÃ̤Íè¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿ (»þ´Öι¹Ô¤«»þ·×¤Î¾ã³²¤Ç¤·¤ç¤¦)\n"
3897
3898 #: g10/keygen.c:3047 g10/keygen.c:3177
3899 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3900 msgstr "Ãí°Õ: v3¸°¤ÎÉû¸°¤ÎºîÀ®¤Ï¡¢OpenPGP¤ËŬ¹ç¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3901
3902 #: g10/keygen.c:3086 g10/keygen.c:3210
3903 msgid "Really create? (y/N) "
3904 msgstr "ËÜÅö¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3905
3906 #: g10/keygen.c:3363
3907 #, c-format
3908 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
3909 msgstr "¥«¡¼¥É¤Ø¤Î¸°¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3910
3911 #: g10/keygen.c:3410
3912 #, c-format
3913 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
3914 msgstr "¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
3915
3916 #: g10/keygen.c:3436
3917 #, c-format
3918 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
3919 msgstr "Ãí°Õ: ¥«¡¼¥É¸°¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¡Ö%s¡×¤ØÊݸ¤µ¤ì¤Þ¤¹\n"
3920
3921 #: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
3922 msgid "never     "
3923 msgstr "̵´ü¸Â    "
3924
3925 #: g10/keylist.c:265
3926 msgid "Critical signature policy: "
3927 msgstr "¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê½ð̾¥Ý¥ê¥·¡¼: "
3928
3929 #: g10/keylist.c:267
3930 msgid "Signature policy: "
3931 msgstr "½ð̾¥Ý¥ê¥·¡¼: "
3932
3933 #: g10/keylist.c:306
3934 msgid "Critical preferred keyserver: "
3935 msgstr "º£¤ÎÁª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼: "
3936
3937 #: g10/keylist.c:355 g10/keylist.c:399
3938 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
3939 msgstr "·Ù¹ð: Ìµ¸ú¤ÊÃí¼á¥Ç¡¼¥¿¤òȯ¸«\n"
3940
3941 #: g10/keylist.c:373
3942 msgid "Critical signature notation: "
3943 msgstr "¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê½ð̾Ãí¼á: "
3944
3945 #: g10/keylist.c:375
3946 msgid "Signature notation: "
3947 msgstr "½ð̾Ãí¼á: "
3948
3949 #: g10/keylist.c:386
3950 msgid "not human readable"
3951 msgstr "¿Í¤Ë¤ÏÆɤá¤Þ¤»¤ó"
3952
3953 #: g10/keylist.c:487
3954 msgid "Keyring"
3955 msgstr "¸°ÎØ"
3956
3957 #: g10/keylist.c:1489
3958 msgid "Primary key fingerprint:"
3959 msgstr "¼ç¸°¤Î»ØÌæ:"
3960
3961 #: g10/keylist.c:1491
3962 msgid "     Subkey fingerprint:"
3963 msgstr "Éû¸°¤Î»ØÌæ:"
3964
3965 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
3966 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
3967 #: g10/keylist.c:1498
3968 msgid " Primary key fingerprint:"
3969 msgstr " ¼ç¸°¤Î»ØÌæ:"
3970
3971 #: g10/keylist.c:1500
3972 msgid "      Subkey fingerprint:"
3973 msgstr " Éû¸°¤Î»ØÌæ:"
3974
3975 #: g10/keylist.c:1504 g10/keylist.c:1508
3976 msgid "      Key fingerprint ="
3977 msgstr "                 »ØÌæ ="
3978
3979 #: g10/keylist.c:1575
3980 msgid "      Card serial no. ="
3981 msgstr "         ¥«¡¼¥É¤ÎÄÌÈÖ ="
3982
3983 #: g10/keyring.c:1246
3984 #, c-format
3985 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
3986 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¡Ö%s¡×¤Ø¤Î°ÜÆ°¤Ë¼ºÇÔ: %s\n"
3987
3988 #: g10/keyring.c:1252
3989 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3990 msgstr "·Ù¹ð: ¿®ÍѾðÊó¤ò¤â¤Ã¤¿2¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3991
3992 #: g10/keyring.c:1254
3993 #, c-format
3994 msgid "%s is the unchanged one\n"
3995 msgstr "%s¤ÏÊѹ¹¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ç¤¹\n"
3996
3997 #: g10/keyring.c:1255
3998 #, c-format
3999 msgid "%s is the new one\n"
4000 msgstr "%s¤Ï¿·¤·¤¤Êý¤Ç¤¹\n"
4001
4002 #: g10/keyring.c:1256
4003 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4004 msgstr "¤³¤ÎÀøºßŪ¤Ê°ÂÁ´¾å¤Î·ç´Ù¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
4005
4006 #: g10/keyring.c:1376
4007 #, c-format
4008 msgid "caching keyring `%s'\n"
4009 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ò¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤¹\n"
4010
4011 #: g10/keyring.c:1422
4012 #, c-format
4013 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4014 msgstr "%lu¸Ä¤Î¸°¤Þ¤Ç¥­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ (%lu¸Ä¤Î½ð̾)\n"
4015
4016 #: g10/keyring.c:1434
4017 #, c-format
4018 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4019 msgstr "%lu¸Ä¤Î¸°¤ò¥­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ (%lu¸Ä¤Î½ð̾)\n"
4020
4021 #: g10/keyring.c:1505
4022 #, c-format
4023 msgid "%s: keyring created\n"
4024 msgstr "%s: ¸°Îؤ¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
4025
4026 #: g10/keyserver.c:108
4027 #, c-format
4028 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4029 msgstr ""
4030 "·Ù¹ð: ¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ö%s¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó\n"
4031
4032 #: g10/keyserver.c:440
4033 msgid "disabled"
4034 msgstr "disabled"
4035
4036 #: g10/keyserver.c:641
4037 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4038 msgstr "ÈÖ¹æ(s)¡¢N)¼¡¡¢¤Þ¤¿¤ÏQ)Ãæ»ß¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ >"
4039
4040 #: g10/keyserver.c:724 g10/keyserver.c:1294
4041 #, c-format
4042 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4043 msgstr "̵¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ç¤¹ (us %d!=handler %d)\n"
4044
4045 #: g10/keyserver.c:822
4046 #, c-format
4047 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4048 msgstr "¸°¡È%s¡É¤¬¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4049
4050 #: g10/keyserver.c:824
4051 msgid "key not found on keyserver\n"
4052 msgstr "¸°¤¬¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4053
4054 #: g10/keyserver.c:1041
4055 #, c-format
4056 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4057 msgstr "¸°%s¤ò%s¤«¤é¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤ËÍ×µá\n"
4058
4059 #: g10/keyserver.c:1045
4060 #, c-format
4061 msgid "requesting key %s from %s\n"
4062 msgstr "¸°%s¤ò%s¤ËÍ×µá\n"
4063
4064 #: g10/keyserver.c:1197
4065 #, c-format
4066 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4067 msgstr "¸°%s¤ò%s¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤ØÁ÷¿®\n"
4068
4069 #: g10/keyserver.c:1201
4070 #, c-format
4071 msgid "sending key %s to %s\n"
4072 msgstr "¸°%s¤ò%s¤ØÁ÷¿®\n"
4073
4074 #: g10/keyserver.c:1244
4075 #, c-format
4076 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4077 msgstr "¡È%s¡É¤ò%s¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤«¤é¸¡º÷\n"
4078
4079 #: g10/keyserver.c:1247
4080 #, c-format
4081 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4082 msgstr "¡È%s¡É¤ò¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤«¤é¸¡º÷\n"
4083
4084 #: g10/keyserver.c:1254 g10/keyserver.c:1349
4085 msgid "no keyserver action!\n"
4086 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!\n"
4087
4088 #: g10/keyserver.c:1302
4089 #, c-format
4090 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4091 msgstr "·Ù¹ð: ÊÌÈÇ (%s) ¤ÎGnuPG¤Î¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ï¥ó¥É¥é\n"
4092
4093 #: g10/keyserver.c:1311
4094 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4095 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÏVERSION¤òÁ÷¿®¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿\n"
4096
4097 #: g10/keyserver.c:1371
4098 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4099 msgstr "´ûÃΤθ°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó (¥ª¥×¥·¥ç¥ó--keyserver¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦)\n"
4100
4101 #: g10/keyserver.c:1377
4102 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4103 msgstr "¤³¤Î¹½ÃۤǤϡ¢³°Éô¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
4104
4105 #: g10/keyserver.c:1389
4106 #, c-format
4107 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4108 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¹¥­¡¼¥à¡Ö%s¡×ÍѤΥϥó¥É¥é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4109
4110 #: g10/keyserver.c:1394
4111 #, c-format
4112 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4113 msgstr "Áàºî¡Ö%s¡×¤Ï¡¢¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¹¥­¡¼¥à¡Ö%s¡×¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
4114
4115 #: g10/keyserver.c:1402
4116 #, fuzzy, c-format
4117 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4118 msgstr "gpgkeys_%s¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥É¥é%dÈǤò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤»¤ó\n"
4119
4120 #: g10/keyserver.c:1409
4121 msgid "keyserver timed out\n"
4122 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È\n"
4123
4124 #: g10/keyserver.c:1414
4125 msgid "keyserver internal error\n"
4126 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎÆâÉô¥¨¥é¡¼\n"
4127
4128 #: g10/keyserver.c:1423
4129 #, c-format
4130 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4131 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼: %s\n"
4132
4133 #: g10/keyserver.c:1448 g10/keyserver.c:1482
4134 #, c-format
4135 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4136 msgstr "¡È%s¡É¸°ID¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó: ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
4137
4138 #: g10/keyserver.c:1739
4139 #, c-format
4140 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4141 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤ò%s·Ðͳ¤Ç²óÉü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4142
4143 #: g10/keyserver.c:1761
4144 #, c-format
4145 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4146 msgstr "1Ëܤθ°¤ò%s¤«¤é²óÉü\n"
4147
4148 #: g10/keyserver.c:1763
4149 #, c-format
4150 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4151 msgstr "%dËܤθ°¤ò%s¤«¤é²óÉü\n"
4152
4153 #: g10/mainproc.c:249
4154 #, c-format
4155 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4156 msgstr "ÊѤÊŤµ¤Î°Å¹æ²½ºÑ¤ß¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¸° (%d)\n"
4157
4158 #: g10/mainproc.c:300
4159 #, c-format
4160 msgid "%s encrypted session key\n"
4161 msgstr "%s °Å¹æ²½ºÑ¤ß¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¸°\n"
4162
4163 #: g10/mainproc.c:310
4164 #, c-format
4165 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4166 msgstr "̤ÃΤÎÍ×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º %d\n"
4167
4168 #: g10/mainproc.c:376
4169 #, c-format
4170 msgid "public key is %s\n"
4171 msgstr "¸ø³«¸°¤Ï%s¤Ç¤¹\n"
4172
4173 #: g10/mainproc.c:431
4174 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4175 msgstr "¸ø³«¸°¤Ë¤è¤ë°Å¹æ²½ºÑ¤ß¥Ç¡¼¥¿: Àµ¤·¤¤DEK¤Ç¤¹\n"
4176
4177 #: g10/mainproc.c:464
4178 #, c-format
4179 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4180 msgstr "%u-¥Ó¥Ã¥È%s¸°, ID %s, ÆüÉÕ%s¤Ë°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿\n"
4181
4182 #: g10/mainproc.c:468 g10/pkclist.c:219
4183 #, c-format
4184 msgid "      \"%s\"\n"
4185 msgstr "      ¡È%s¡É\n"
4186
4187 #: g10/mainproc.c:472
4188 #, c-format
4189 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4190 msgstr "%s¸°, ID %s¤Ç°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿\n"
4191
4192 #: g10/mainproc.c:486
4193 #, c-format
4194 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4195 msgstr "¸ø³«¸°¤ÎÉü¹æ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
4196
4197 #: g10/mainproc.c:500
4198 #, c-format
4199 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4200 msgstr "%lu ¸Ä¤Î¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç°Å¹æ²½\n"
4201
4202 #: g10/mainproc.c:502
4203 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4204 msgstr "1 ¸Ä¤Î¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç°Å¹æ²½\n"
4205
4206 #: g10/mainproc.c:530 g10/mainproc.c:552
4207 #, c-format
4208 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4209 msgstr "%s°Å¹æ²½ºÑ¤ß¥Ç¡¼¥¿¤ò²¾Äê\n"
4210
4211 #: g10/mainproc.c:538
4212 #, c-format
4213 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4214 msgstr "IDEA°Å¹æË¡¤ÏÍøÍÑÉÔǽ¤Ê¤Î¤Ç¡¢³ÚŷŪ¤Ç¤¹¤¬%s¤ÇÂåÍѤ·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4215
4216 #: g10/mainproc.c:570
4217 msgid "decryption okay\n"
4218 msgstr "Éü¹æ¤ËÀ®¸ù\n"
4219
4220 #: g10/mainproc.c:574
4221 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4222 msgstr "·Ù¹ð: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î´°Á´À­¤ÏÊݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
4223
4224 #: g10/mainproc.c:587
4225 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4226 msgstr "·Ù¹ð: °Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï²þã⤵¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹!\n"
4227
4228 #: g10/mainproc.c:593
4229 #, c-format
4230 msgid "decryption failed: %s\n"
4231 msgstr "Éü¹æ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
4232
4233 #: g10/mainproc.c:612
4234 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4235 msgstr "Ãí°Õ: Á÷¿®¼Ô¤Ï¡ÈÆâ½ï¤Ë¤¹¤ë¡É¤è¤¦¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4236
4237 #: g10/mainproc.c:614
4238 #, c-format
4239 msgid "original file name='%.*s'\n"
4240 msgstr "¸µ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾='%.*s'\n"
4241
4242 #: g10/mainproc.c:803
4243 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4244 msgstr "ÆÈΩ¼º¸ú¡£¡Ègpg --import¡É¤ò»È¤Ã¤ÆŬÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
4245
4246 #: g10/mainproc.c:1307
4247 msgid "signature verification suppressed\n"
4248 msgstr "½ð̾¤Î¸¡¾Ú¤ò¾Êά\n"
4249
4250 #: g10/mainproc.c:1349 g10/mainproc.c:1359
4251 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
4252 msgstr "¤³¤Î¿½Å½ð̾¤Ï¼è¤ê°·¤¨¤Þ¤»¤ó\n"
4253
4254 #: g10/mainproc.c:1369
4255 #, c-format
4256 msgid "Signature made %s\n"
4257 msgstr "%s¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿½ð̾\n"
4258
4259 #: g10/mainproc.c:1370
4260 #, c-format
4261 msgid "               using %s key %s\n"
4262 msgstr "               %s¸°%s¤ò»ÈÍÑ\n"
4263
4264 #: g10/mainproc.c:1374
4265 #, c-format
4266 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4267 msgstr "%s¤Ë%s¸°ID %s¤Ç»Ü¤µ¤ì¤¿½ð̾\n"
4268
4269 #: g10/mainproc.c:1394
4270 msgid "Key available at: "
4271 msgstr "°Ê²¼¤Ë¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹: "
4272
4273 #: g10/mainproc.c:1499 g10/mainproc.c:1547
4274 #, c-format
4275 msgid "BAD signature from \"%s\""
4276 msgstr "¡È%s¡É¤«¤é¤Î ÉÔÀµ¤Ê ½ð̾"
4277
4278 #: g10/mainproc.c:1501 g10/mainproc.c:1549
4279 #, c-format
4280 msgid "Expired signature from \"%s\""
4281 msgstr "¡È%s¡É¤«¤é¤Î´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î½ð̾"
4282
4283 #: g10/mainproc.c:1503 g10/mainproc.c:1551
4284 #, c-format
4285 msgid "Good signature from \"%s\""
4286 msgstr "¡È%s¡É¤«¤é¤ÎÀµ¤·¤¤½ð̾"
4287
4288 #: g10/mainproc.c:1555
4289 msgid "[uncertain]"
4290 msgstr "[ÉÔ³ÎÄê]"
4291
4292 #: g10/mainproc.c:1587
4293 #, c-format
4294 msgid "                aka \"%s\""
4295 msgstr "                ÊÌ̾¡È%s¡É"
4296
4297 #: g10/mainproc.c:1681
4298 #, c-format
4299 msgid "Signature expired %s\n"
4300 msgstr "´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î½ð̾ %s\n"
4301
4302 #: g10/mainproc.c:1686
4303 #, c-format
4304 msgid "Signature expires %s\n"
4305 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï%s¤ÇËþλ¤Ç¤¹\n"
4306
4307 #: g10/mainproc.c:1689
4308 #, c-format
4309 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4310 msgstr "%s½ð̾¡¢Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à %s\n"
4311
4312 #: g10/mainproc.c:1690
4313 msgid "binary"
4314 msgstr "¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¼"
4315
4316 #: g10/mainproc.c:1691
4317 msgid "textmode"
4318 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È¥â¡¼¥É"
4319
4320 #: g10/mainproc.c:1691 g10/trustdb.c:531
4321 msgid "unknown"
4322 msgstr "̤ÃΤÎ"
4323
4324 #: g10/mainproc.c:1711
4325 #, c-format
4326 msgid "Can't check signature: %s\n"
4327 msgstr "½ð̾¤ò¸¡ºº¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4328
4329 #: g10/mainproc.c:1779 g10/mainproc.c:1795 g10/mainproc.c:1881
4330 msgid "not a detached signature\n"
4331 msgstr "ʬΥ½ð̾¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4332
4333 #: g10/mainproc.c:1822
4334 msgid ""
4335 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4336 msgstr "·Ù¹ð: Â¿½Å½ð̾¤Î¸¡½Ð¡£ºÇ½é¤Î¤â¤Î¤À¤±¸¡ºº¤·¤Þ¤¹¡£\n"
4337
4338 #: g10/mainproc.c:1830
4339 #, c-format
4340 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4341 msgstr "¥¯¥é¥¹0x%02x¤ÎÆÈΩ½ð̾\n"
4342
4343 #: g10/mainproc.c:1887
4344 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4345 msgstr "¸Å¤¤·Á¼° (PGP 2.x) ¤Î½ð̾\n"
4346
4347 #: g10/mainproc.c:1897
4348 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4349 msgstr "proc_tree() ¤ÎÃæ¤Ë̵¸ú¤Ê¥ë¡¼¥È¡¦¥Ñ¥±¥Ã¥È¤ò¸¡½Ð¤·¤Þ¤·¤¿\n"
4350
4351 #: g10/misc.c:122
4352 #, c-format
4353 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4354 msgstr "¥³¥¢¡¦¥À¥ó¥×¤ò»ÈÍѶػߤˤǤ­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4355
4356 #: g10/misc.c:142 g10/misc.c:170 g10/misc.c:242
4357 #, c-format
4358 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4359 msgstr "¡Ö%s¡×¤Îfstat¤¬%s¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
4360
4361 #: g10/misc.c:207
4362 #, c-format
4363 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4364 msgstr "fstat(%d)¤¬%s¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
4365
4366 #: g10/misc.c:316
4367 #, fuzzy, c-format
4368 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4369 msgstr "¸ø³«¸°¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à%d¤Ï¡¢¼è¤ê°·¤¨¤Þ¤»¤ó\n"
4370
4371 #: g10/misc.c:331
4372 #, fuzzy, c-format
4373 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4374 msgstr "̤¼ÂÁõ¤Î°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹"
4375
4376 #: g10/misc.c:346
4377 #, fuzzy, c-format
4378 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4379 msgstr "%s½ð̾¡¢Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à %s\n"
4380
4381 #: g10/misc.c:351
4382 #, fuzzy, c-format
4383 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4384 msgstr "·Ù¹ð: Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
4385
4386 #: g10/misc.c:447
4387 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4388 msgstr "IDEA°Å¹æË¡¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4389
4390 #: g10/misc.c:448
4391 msgid ""
4392 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
4393 msgstr "¾ÜºÙ¤Ï¡¢http://www.gnupg.org/why-not-idea.html¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤\n"
4394
4395 #: g10/misc.c:681
4396 #, c-format
4397 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4398 msgstr "%s:%d: ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡È%s¡É\n"
4399
4400 #: g10/misc.c:685
4401 #, c-format
4402 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4403 msgstr "·Ù¹ð:¡È%s¡É¤Ï¡¢ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
4404
4405 #: g10/misc.c:687
4406 #, c-format
4407 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4408 msgstr "¡È%s%s¡É¤òÂå¤ï¤ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
4409
4410 #: g10/misc.c:694
4411 #, fuzzy, c-format
4412 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
4413 msgstr "·Ù¹ð:¡È%s¡É¤Ï¡¢ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
4414
4415 #: g10/misc.c:707
4416 msgid "Uncompressed"
4417 msgstr "̵°µ½Ì"
4418
4419 #: g10/misc.c:732
4420 msgid "uncompressed|none"
4421 msgstr "̵°µ½Ì|¤Ê¤·"
4422
4423 #: g10/misc.c:842
4424 #, c-format
4425 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4426 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢%s¤Ç¤Ï»ÈÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
4427
4428 #: g10/misc.c:999
4429 #, c-format
4430 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4431 msgstr "¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ö%s¡×\n"
4432
4433 #: g10/misc.c:1024
4434 #, c-format
4435 msgid "unknown option `%s'\n"
4436 msgstr "̤ÃΤΥª¥×¥·¥ç¥ó¡Ö%s¡×\n"
4437
4438 #: g10/openfile.c:86
4439 #, c-format
4440 msgid "File `%s' exists. "
4441 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Ï´û¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
4442
4443 #: g10/openfile.c:88
4444 msgid "Overwrite? (y/N) "
4445 msgstr "¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
4446
4447 #: g10/openfile.c:121
4448 #, c-format
4449 msgid "%s: unknown suffix\n"
4450 msgstr "%s: Ì¤ÃΤγÈÄ¥»Ò\n"
4451
4452 #: g10/openfile.c:143
4453 msgid "Enter new filename"
4454 msgstr "¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
4455
4456 #: g10/openfile.c:188
4457 msgid "writing to stdout\n"
4458 msgstr "ɸ½à½ÐÎϤ˽ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4459
4460 #: g10/openfile.c:303
4461 #, c-format
4462 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4463 msgstr "½ð̾¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤¬¡Ö%s¡×¤Ë¤¢¤ë¤ÈÁÛÄꤷ¤Þ¤¹\n"
4464
4465 #: g10/openfile.c:382
4466 #, c-format
4467 msgid "new configuration file `%s' created\n"
4468 msgstr "¿·¤·¤¤¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
4469
4470 #: g10/openfile.c:384
4471 #, c-format
4472 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4473 msgstr "·Ù¹ð: ¡Ö%s¡×¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ïµ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢Í­¸ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4474
4475 #: g10/openfile.c:416
4476 #, c-format
4477 msgid "directory `%s' created\n"
4478 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
4479
4480 #: g10/parse-packet.c:138
4481 #, c-format
4482 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4483 msgstr "¸ø³«¸°¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à%d¤Ï¡¢¼è¤ê°·¤¨¤Þ¤»¤ó\n"
4484
4485 #: g10/parse-packet.c:708
4486 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4487 msgstr "·Ù¹ð: ÀøºßŪ¤Ë·õÆݤÊÂоΰŹ沽¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¸°¤Ç¤¹\n"
4488
4489 #: g10/parse-packet.c:1145
4490 #, c-format
4491 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4492 msgstr "·¿%d¤Î²¼°Ì¥Ñ¥±¥Ã¥È¤Ë¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥Ó¥Ã¥È¤òȯ¸«\n"
4493
4494 #: g10/passphrase.c:304
4495 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
4496 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Çgpg-agent¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
4497
4498 #: g10/passphrase.c:320
4499 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
4500 msgstr "GPG_AGENT_INFO´Ä¶­ÊÑ¿ô¤Î½ñ¼°¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4501
4502 #: g10/passphrase.c:339
4503 #, c-format
4504 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
4505 msgstr "gpg-agent¥×¥í¥È¥³¥ë¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó%d¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
4506
4507 #: g10/passphrase.c:356
4508 #, c-format
4509 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
4510 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4511
4512 #: g10/passphrase.c:373 g10/passphrase.c:649 g10/passphrase.c:739
4513 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
4514 msgstr "¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¾ã³²: ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÍøÍѶػß\n"
4515
4516 #: g10/passphrase.c:526 g10/passphrase.c:908
4517 #, c-format
4518 msgid " (main key ID %s)"
4519 msgstr " (¼ç¸°ID %s)"
4520
4521 #: g10/passphrase.c:540
4522 #, c-format
4523 msgid ""
4524 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
4525 "\"%.*s\"\n"
4526 "%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
4527 msgstr ""
4528 "¼¡¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÈëÌ©¸°¤Î¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹:\n"
4529 "\"%.*s\"\n"
4530 "%u¥Ó¥Ã¥È%s¸°, ID %sºîÀ®ÆüÉÕ¤Ï%s%s\n"
4531
4532 #: g10/passphrase.c:565
4533 msgid "Repeat passphrase\n"
4534 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òºÆÆþÎÏ\n"
4535
4536 #: g10/passphrase.c:567
4537 msgid "Enter passphrase\n"
4538 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎÏ\n"
4539
4540 #: g10/passphrase.c:643
4541 msgid "cancelled by user\n"
4542 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ë¼è¾Ã¤·\n"
4543
4544 #: g10/passphrase.c:799 g10/passphrase.c:962
4545 msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
4546 msgstr "¥Ð¥Ã¥Á¡¦¥â¡¼¥É¤Ç¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÏÌä¹ç¤»¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
4547
4548 #: g10/passphrase.c:806 g10/passphrase.c:967
4549 msgid "Enter passphrase: "
4550 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎÏ: "
4551
4552 #: g10/passphrase.c:889
4553 #, c-format
4554 msgid ""
4555 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
4556 "user: \"%s\"\n"
4557 msgstr ""
4558 "¼¡¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÈëÌ©¸°¤Î¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤Ë¤Ï\n"
4559 "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹:¡È%s¡É\n"
4560
4561 #: g10/passphrase.c:895
4562 #, c-format
4563 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
4564 msgstr "%u¥Ó¥Ã¥È%s¸°, ID %sºîÀ®ÆüÉÕ¤Ï%s"
4565
4566 #: g10/passphrase.c:904
4567 #, c-format
4568 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
4569 msgstr "         (¼ç¸°ID %s ¤ÎÉû¸°)"
4570
4571 #: g10/passphrase.c:971
4572 msgid "Repeat passphrase: "
4573 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òºÆÆþÎÏ: "
4574
4575 #: g10/photoid.c:67
4576 msgid ""
4577 "\n"
4578 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
4579 "Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
4580 "very large picture, your key will become very large as well!\n"
4581 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
4582 msgstr ""
4583 "\n"
4584 "¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Õ¥©¥ÈID¤Ë»È¤¦²èÁü¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²èÁü¤ÏJPEG¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ëɬ\n"
4585 "Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²èÁü¤Ï¸ø³«¸°¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë³ÊǼ¤µ¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òǰƬ¤Ë¤ª\n"
4586 "¤¤¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤â¤·Â礭¤Ê¼Ì¿¿¤ò»È¤¦¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°¤âƱÍͤËÂ礭¤¯¤Ê¤ê\n"
4587 "¤Þ¤¹! 240x288¤¯¤é¤¤¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ëÂ礭¤µ¤Î²èÁü¤Ï¡¢»È¤¤¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£\n"
4588
4589 #: g10/photoid.c:81
4590 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
4591 msgstr "¥Õ¥©¥ÈIDÍѤÎJPEG¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
4592
4593 #: g10/photoid.c:95
4594 #, c-format
4595 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
4596 msgstr "JPEG¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4597
4598 #: g10/photoid.c:103
4599 #, c-format
4600 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
4601 msgstr "¤³¤ÎJPEG¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÂ礭¤¤ (%d¥Ð¥¤¥È) !\n"
4602
4603 #: g10/photoid.c:105
4604 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
4605 msgstr "ËÜÅö¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
4606
4607 #: g10/photoid.c:120
4608 #, c-format
4609 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
4610 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢JPEG¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4611
4612 #: g10/photoid.c:137
4613 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
4614 msgstr "¤³¤Î¼Ì¿¿¤ÏÀµ¤·¤¤¤Ç¤¹¤« (y/N/q)? "
4615
4616 #: g10/photoid.c:339
4617 msgid "unable to display photo ID!\n"
4618 msgstr "¥Õ¥©¥ÈID¤¬É½¼¨ÉÔǽ!\n"
4619
4620 #: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:581
4621 msgid "No reason specified"
4622 msgstr "Íýͳ¤Ï»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
4623
4624 #: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:583
4625 msgid "Key is superseded"
4626 msgstr "¸°¤¬¤È¤ê¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
4627
4628 #: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:582
4629 msgid "Key has been compromised"
4630 msgstr "¸°¤¬¥Ñ¥¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿"
4631
4632 #: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:584
4633 msgid "Key is no longer used"
4634 msgstr "¸°¤Ï¤â¤¦ÉÔÍѤǤ¹"
4635
4636 #: g10/pkclist.c:70 g10/revoke.c:585
4637 msgid "User ID is no longer valid"
4638 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤â¤¦Í­¸ú¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
4639
4640 #: g10/pkclist.c:74
4641 msgid "reason for revocation: "
4642 msgstr "¼º¸úÍýͳ: "
4643
4644 #: g10/pkclist.c:91
4645 msgid "revocation comment: "
4646 msgstr "¼º¸ú¤Î¥³¥á¥ó¥È: "
4647
4648 #: g10/pkclist.c:206
4649 msgid "iImMqQsS"
4650 msgstr "iImMqQsS"
4651
4652 #: g10/pkclist.c:214
4653 msgid "No trust value assigned to:\n"
4654 msgstr "¿®ÍÑÅÙ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó:\n"
4655
4656 #: g10/pkclist.c:246
4657 #, c-format
4658 msgid "  aka \"%s\"\n"
4659 msgstr "  ÊÌ̾¡È%s¡É\n"
4660
4661 #: g10/pkclist.c:256
4662 msgid ""
4663 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
4664 msgstr ""
4665 "¤³¤Î¸°¤¬¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¤Ê¤Î¤ëËܿͤΤâ¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¿®ÍѤǤ­¤Þ¤¹¤«?\n"
4666
4667 #: g10/pkclist.c:271
4668 #, c-format
4669 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
4670 msgstr "  %d = ÃΤé¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤\n"
4671
4672 #: g10/pkclist.c:273
4673 #, c-format
4674 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
4675 msgstr "  %d = ¿®ÍѤ· ¤Ê¤¤\n"
4676
4677 #: g10/pkclist.c:279
4678 #, c-format
4679 msgid "  %d = I trust ultimately\n"
4680 msgstr "  %d = ÀäÂÐŪ¤Ë¿®ÍѤ¹¤ë\n"
4681
4682 #: g10/pkclist.c:285
4683 msgid "  m = back to the main menu\n"
4684 msgstr "  m = ¥á¡¼¥ó¡¦¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÌá¤ë\n"
4685
4686 #: g10/pkclist.c:288
4687 msgid "  s = skip this key\n"
4688 msgstr "  s = ¤³¤Î¸°¤Ï¤È¤Ð¤¹\n"
4689
4690 #: g10/pkclist.c:289
4691 msgid "  q = quit\n"
4692 msgstr "  q = ½ªÎ»\n"
4693
4694 #: g10/pkclist.c:293
4695 #, c-format
4696 msgid ""
4697 "The minimum trust level for this key is: %s\n"
4698 "\n"
4699 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÎºÇ¾®¿®ÍÑ¥ì¥Ù¥ë: %s\n"
4700
4701 #: g10/pkclist.c:299 g10/revoke.c:610
4702 msgid "Your decision? "
4703 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤Î·èÄê¤Ï? "
4704
4705 #: g10/pkclist.c:320
4706 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
4707 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¸°¤òÀäÂÐŪ¤Ë¿®ÍѤ·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
4708
4709 #: g10/pkclist.c:334
4710 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
4711 msgstr "ÀäÂÐŪ¤Ë¿®ÍѤ·¤¿¸°¤Ø¤Î¾ÚÌÀ½ñ:\n"
4712
4713 #: g10/pkclist.c:419
4714 #, c-format
4715 msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
4716 msgstr "%s: ¤³¤Î¸°¤¬ËÜÅö¤ËËܿͤΤâ¤Î¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Ãû¸õ¤¬¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4717
4718 #: g10/pkclist.c:424
4719 #, c-format
4720 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
4721 msgstr "%s: ¤³¤Î¸°¤¬ËÜÅö¤ËËܿͤΤâ¤Î¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Ãû¸õ¤¬¡¢¾¯¤·¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4722
4723 #: g10/pkclist.c:430
4724 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
4725 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¤¿¤Ö¤óËܿͤΤâ¤Î¤Ç¤¹\n"
4726
4727 #: g10/pkclist.c:435
4728 msgid "This key belongs to us\n"
4729 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹\n"
4730
4731 #: g10/pkclist.c:461
4732 msgid ""
4733 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
4734 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
4735 "you may answer the next question with yes.\n"
4736 msgstr ""
4737 "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¤Ê¤Î¤ëËܿͤΤâ¤Î¤«¤É¤¦¤«³Î¿®¤Ç¤­\n"
4738 "¤Þ¤»¤ó¡£º£¤«¤é¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¡öËÜÅö¤Ë¡öÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢\n"
4739 "¼¡¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ïno¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4740
4741 #: g10/pkclist.c:468
4742 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
4743 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î¸°¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
4744
4745 #: g10/pkclist.c:502
4746 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
4747 msgstr "·Ù¹ð: ¿®ÍѤǤ­¤Ê¤¤¸°¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹!\n"
4748
4749 #: g10/pkclist.c:509
4750 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
4751 msgstr "·Ù¹ð: ¤³¤Î¸°¤Ï¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹ (¼º¸ú¸°¤ÏÉÔºß)\n"
4752
4753 #: g10/pkclist.c:518
4754 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
4755 msgstr "·Ù¹ð: ¤³¤Î¸°¤Ï»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹!\n"
4756
4757 #: g10/pkclist.c:521
4758 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
4759 msgstr "·Ù¹ð: ¤³¤Î¸°¤Ï½êÍ­¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹!\n"
4760
4761 #: g10/pkclist.c:522
4762 msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
4763 msgstr "      ½ð̾¤¬µ¶Êª¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£\n"
4764
4765 #: g10/pkclist.c:528
4766 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
4767 msgstr "·Ù¹ð: ¤³¤ÎÉû¸°¤Ï½êÍ­¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹!\n"
4768
4769 #: g10/pkclist.c:533
4770 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
4771 msgstr "Ãí°Õ: ¤³¤Î¸°¤Ï»ÈÍѶػߤËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
4772
4773 #: g10/pkclist.c:538
4774 msgid "Note: This key has expired!\n"
4775 msgstr "Ãí°Õ: ¤³¤Î¸°¤ÏËþλ¤Ç¤¹!\n"
4776
4777 #: g10/pkclist.c:549
4778 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
4779 msgstr "·Ù¹ð: ¤³¤Î¸°¤Ï¿®ÍѤǤ­¤ë½ð̾¤Ç¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó!\n"
4780
4781 #: g10/pkclist.c:551
4782 msgid ""
4783 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
4784 msgstr "      ¤³¤Î½ð̾¤¬½êÍ­¼Ô¤Î¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Î¸¡¾Ú¼êÃʤ¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
4785
4786 #: g10/pkclist.c:559
4787 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"