Removed these generated files.
[gnupg.git] / po / pl.po
1 # Gnu Privacy Guard.
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Janusz A. Urbanowicz <alex@bofh.net.pl>, 1999, 2000, 2001, 2002.
4 #
5 # To be included in GnuPG 1.2.2
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg-1.2.2\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2004-10-15 15:17+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2004-06-23 15:54+0200\n"
13 "Last-Translator: Janusz A. Urbanowicz <alex@bofh.net.pl>\n"
14 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Xgettext-Options: --default-domain=gnupg --directory=.. --add-comments --"
19 "keyword=_ --keyword=N_ --files-from=./POTFILES.in\n"
20 "Files: util/secmem.c util/argparse.c cipher/random.c cipher/rand-dummy.c "
21 "cipher/rand-unix.c cipher/rand-w32.c g10/g10.c g10/pkclist.c g10/keygen.c "
22 "g10/decrypt.c g10/encode.c g10/import.c g10/keyedit.c g10/keylist.c g10/"
23 "mainproc.c g10/passphrase.c g10/plaintext.c g10/pref.c g10/seckey-cert.c g10/"
24 "sig-check.c g10/sign.c g10/trustdb.c g10/verify.c g10/status.c g10/pubkey-"
25 "enc.c\n"
26
27 #: cipher/md.c:137
28 #, c-format
29 msgid "digest algorithm `%s' is read-only in this release\n"
30 msgstr "w tej wersji algorytm skrótu ,,%s'' jest tylko do odczytu\n"
31
32 #: cipher/primegen.c:120
33 #, fuzzy, c-format
34 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
35 msgstr "nie mo¿na wygenerowaæ liczby pierwszej krótszej od %d bitów\n"
36
37 #: cipher/primegen.c:311
38 #, c-format
39 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
40 msgstr "nie mo¿na wygenerowaæ liczby pierwszej krótszej od %d bitów\n"
41
42 #: cipher/random.c:163
43 msgid "no entropy gathering module detected\n"
44 msgstr "modu³ gromadzenia entropii nie zosta³ wykryty\n"
45
46 #: cipher/random.c:387 g10/card-util.c:588 g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:109
47 #: g10/encode.c:181 g10/encode.c:488 g10/g10.c:3188 g10/import.c:175
48 #: g10/keygen.c:2236 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:333 g10/sign.c:761
49 #: g10/sign.c:1020 g10/sign.c:1165 g10/tdbdump.c:140 g10/tdbdump.c:148
50 #: g10/tdbio.c:539 g10/tdbio.c:600
51 #, c-format
52 msgid "can't open `%s': %s\n"
53 msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s'': %s\n"
54
55 #: cipher/random.c:391
56 #, c-format
57 msgid "can't stat `%s': %s\n"
58 msgstr "nie mo¿na sprawdziæ ,,%s'': %s\n"
59
60 #: cipher/random.c:396
61 #, c-format
62 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
63 msgstr ",,%s'' nie jest zwyk³ym plikiem - zostaje pominiêty\n"
64
65 #: cipher/random.c:401
66 msgid "note: random_seed file is empty\n"
67 msgstr "uwaga: plik random_seed jest pusty\n"
68
69 #: cipher/random.c:407
70 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
71 msgstr ""
72 "OSTRZE¯ENIE: niew³a¶ciwy rozmiar pliku random_seed - nie zostanie u¿yty\n"
73
74 #: cipher/random.c:415
75 #, c-format
76 msgid "can't read `%s': %s\n"
77 msgstr "nie mo¿na odczytaæ ,,%s'': %s\n"
78
79 #: cipher/random.c:453
80 msgid "note: random_seed file not updated\n"
81 msgstr "uwaga: plik random_seed nie jest uaktualniony\n"
82
83 #: cipher/random.c:473 g10/keygen.c:2704 g10/keygen.c:2734 g10/keyring.c:1496
84 #: g10/openfile.c:257 g10/openfile.c:348 g10/tdbio.c:535
85 #, c-format
86 msgid "can't create `%s': %s\n"
87 msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
88
89 #: cipher/random.c:480
90 #, c-format
91 msgid "can't write `%s': %s\n"
92 msgstr "nie mo¿na zapisaæ ,,%s'': %s\n"
93
94 #: cipher/random.c:483
95 #, c-format
96 msgid "can't close `%s': %s\n"
97 msgstr "nie mo¿na zamkn±æ ,,%s'': %s\n"
98
99 #: cipher/random.c:728
100 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
101 msgstr ""
102 "OSTRZE¯ENIE: u¿ywany generator liczb losowych\n"
103 "nie jest kryptograficznie bezpieczny!!\n"
104
105 #: cipher/random.c:729
106 msgid ""
107 "The random number generator is only a kludge to let\n"
108 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
109 "\n"
110 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
111 "\n"
112 msgstr ""
113 "U¿ywany generator liczb losowych jest atrap± wprowadzon± dla umo¿liwienia\n"
114 "normalnej kompilacji - nie jest kryptograficznie bezpieczny!\n"
115 "\n"
116 "JAKIEKOLWIEK DANE GENEROWANE PRZEZ TEN PROGRAM NIE NADAJ¡ SIÊ DO \n"
117 "NORMALNEGO U¯YTKU I NIE ZAPEWNIAJ¡ BEZPIECZEÑSTWA!!\n"
118
119 #: cipher/rndegd.c:204
120 msgid ""
121 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
122 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
123 "of the entropy.\n"
124 msgstr ""
125 "Proszê czekaæ, prowadzona jest zbiórka losowo¶ci. ¯eby siê nie nudziæ, "
126 "mo¿esz\n"
127 "popracowaæ w systemie, przy okazji dostarczy to systemowi wiêcej entropii "
128 "do\n"
129 "tworzenia liczb losowych.\n"
130 "\n"
131
132 #: cipher/rndlinux.c:134
133 #, c-format
134 msgid ""
135 "\n"
136 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
137 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
138 msgstr ""
139 "\n"
140 "Brakuje mo¿liwo¶ci wygenerowania odpowiedniej liczby losowych bajtów.\n"
141 "Proszê kontynuowaæ inne dzia³ania aby system móg³ zebraæ odpowiedni±\n"
142 "ilo¶æ entropii do ich wygenerowania (brakuje %d bajtów).\n"
143
144 #: g10/app-openpgp.c:534
145 #, fuzzy, c-format
146 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
147 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
148
149 #: g10/app-openpgp.c:547
150 #, fuzzy, c-format
151 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
152 msgstr "nie powiod³a siê odbudowa bufora bazy: %s\n"
153
154 #: g10/app-openpgp.c:732 g10/app-openpgp.c:821 g10/app-openpgp.c:1308
155 #, c-format
156 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
157 msgstr ""
158
159 #: g10/app-openpgp.c:738 g10/app-openpgp.c:1314
160 #, c-format
161 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
162 msgstr ""
163
164 #: g10/app-openpgp.c:747 g10/app-openpgp.c:761 g10/app-openpgp.c:837
165 #: g10/app-openpgp.c:1323 g10/app-openpgp.c:1337
166 #, fuzzy, c-format
167 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
168 msgstr "wysy³ka do serwera kluczy nie powiod³a siê: %s\n"
169
170 #: g10/app-openpgp.c:784
171 msgid "access to admin commands is not configured\n"
172 msgstr ""
173
174 #: g10/app-openpgp.c:801
175 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
176 msgstr ""
177
178 #: g10/app-openpgp.c:807
179 msgid "card is permanently locked!\n"
180 msgstr ""
181
182 #: g10/app-openpgp.c:814
183 #, c-format
184 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
185 msgstr ""
186
187 #: g10/app-openpgp.c:818
188 msgid "Admin PIN"
189 msgstr ""
190
191 #: g10/app-openpgp.c:827
192 #, c-format
193 msgid "prassphrase (CHV%d) is too short; minimum length is %d\n"
194 msgstr ""
195
196 #: g10/app-openpgp.c:1301
197 #, c-format
198 msgid "PIN [sigs done: %lu]"
199 msgstr ""
200
201 #: g10/app-openpgp.c:1582 g10/app-openpgp.c:1592
202 #, fuzzy, c-format
203 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
204 msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
205
206 #: g10/app-openpgp.c:1663
207 #, fuzzy, c-format
208 msgid "error getting serial number: %s\n"
209 msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
210
211 #: g10/app-openpgp.c:1758
212 #, fuzzy, c-format
213 msgid "failed to store the key: %s\n"
214 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
215
216 #: g10/app-openpgp.c:1800
217 #, fuzzy
218 msgid "reading the key failed\n"
219 msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
220
221 #: g10/app-openpgp.c:1807
222 msgid "response does not contain the public key data\n"
223 msgstr ""
224
225 #: g10/app-openpgp.c:1815
226 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
227 msgstr ""
228
229 #: g10/app-openpgp.c:1826
230 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
231 msgstr ""
232
233 #: g10/armor.c:317
234 #, c-format
235 msgid "armor: %s\n"
236 msgstr "opakowanie: %s\n"
237
238 #: g10/armor.c:346
239 msgid "invalid armor header: "
240 msgstr "niepoprawny nag³ówek opakowania: "
241
242 #: g10/armor.c:353
243 msgid "armor header: "
244 msgstr "nag³ówek opakowania: "
245
246 #: g10/armor.c:364
247 msgid "invalid clearsig header\n"
248 msgstr "niew³a¶ciwy nag³ówek dokumentu z podpisem na koñcu\n"
249
250 #: g10/armor.c:416
251 msgid "nested clear text signatures\n"
252 msgstr "zagnie¿d¿one podpisy na koñcu dokumentu\n"
253
254 #: g10/armor.c:551
255 #, fuzzy
256 msgid "unexpected armor: "
257 msgstr "nieoczekiwane opakowanie:"
258
259 #: g10/armor.c:563
260 msgid "invalid dash escaped line: "
261 msgstr "niepoprawne oznaczenie linii minusami: "
262
263 #: g10/armor.c:715 g10/armor.c:1300
264 #, fuzzy, c-format
265 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
266 msgstr "niew³a¶ciwy znak formatu radix64: ,,%02x'', zosta³ pominiêty\n"
267
268 #: g10/armor.c:758
269 msgid "premature eof (no CRC)\n"
270 msgstr "przewczesny koniec pliku (brak CRC)\n"
271
272 #: g10/armor.c:792
273 msgid "premature eof (in CRC)\n"
274 msgstr "przedwczesny koniec pliku (w CRC)\n"
275
276 #: g10/armor.c:800
277 msgid "malformed CRC\n"
278 msgstr "b³±d formatu CRC\n"
279
280 #: g10/armor.c:804 g10/armor.c:1337
281 #, fuzzy, c-format
282 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
283 msgstr "B³±d sumy CRC; %06lx - %06lx\n"
284
285 #: g10/armor.c:824
286 #, fuzzy
287 msgid "premature eof (in trailer)\n"
288 msgstr "przedwczesny koniec pliku (w linii koñcz±cej)\n"
289
290 #: g10/armor.c:828
291 msgid "error in trailer line\n"
292 msgstr "b³±d w linii koñcz±cej\n"
293
294 #: g10/armor.c:1115
295 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
296 msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
297
298 #: g10/armor.c:1120
299 #, c-format
300 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
301 msgstr "b³±d opakowania: linia d³u¿sza ni¿ %d znaków\n"
302
303 #: g10/armor.c:1124
304 msgid ""
305 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
306 msgstr ""
307 "znak kodowania quoted-printable w opakowaniu ASCII - prawdopodobnie\n"
308 "przek³amanie wprowadzone przez serwer pocztowy\n"
309
310 #: g10/card-util.c:58 g10/card-util.c:282
311 #, fuzzy, c-format
312 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
313 msgstr "brak klucza prywatnego"
314
315 #: g10/card-util.c:63
316 #, c-format
317 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
318 msgstr ""
319
320 #: g10/card-util.c:70 g10/keygen.c:2420 g10/revoke.c:215 g10/revoke.c:415
321 msgid "sorry, can't do this in batch mode\n"
322 msgstr "niestety, to nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
323
324 #: g10/card-util.c:94 g10/card-util.c:964 g10/card-util.c:1042
325 #: g10/keyedit.c:412 g10/keyedit.c:433 g10/keyedit.c:447 g10/keygen.c:1298
326 #: g10/keygen.c:1361
327 msgid "Your selection? "
328 msgstr "Twój wybór? "
329
330 #: g10/card-util.c:194 g10/card-util.c:244
331 msgid "[not set]"
332 msgstr ""
333
334 #: g10/card-util.c:376
335 #, fuzzy
336 msgid "male"
337 msgstr "w³kl"
338
339 #: g10/card-util.c:377
340 #, fuzzy
341 msgid "female"
342 msgstr "w³kl"
343
344 #: g10/card-util.c:377
345 #, fuzzy
346 msgid "unspecified"
347 msgstr "nie podano przyczyny"
348
349 #: g10/card-util.c:396
350 #, fuzzy
351 msgid "not forced"
352 msgstr "nie zosta³ przetworzony"
353
354 #: g10/card-util.c:396
355 msgid "forced"
356 msgstr ""
357
358 #: g10/card-util.c:439
359 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
360 msgstr ""
361
362 #: g10/card-util.c:441
363 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
364 msgstr ""
365
366 #: g10/card-util.c:443
367 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
368 msgstr ""
369
370 #: g10/card-util.c:460
371 msgid "Cardholder's surname: "
372 msgstr ""
373
374 #: g10/card-util.c:462
375 msgid "Cardholder's given name: "
376 msgstr ""
377
378 #: g10/card-util.c:480
379 #, c-format
380 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
381 msgstr ""
382
383 #: g10/card-util.c:502
384 #, fuzzy
385 msgid "URL to retrieve public key: "
386 msgstr "brak odpowiadaj±cego klucza publicznego: %s\n"
387
388 #: g10/card-util.c:510
389 #, c-format
390 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
391 msgstr ""
392
393 #: g10/card-util.c:597 g10/import.c:261
394 #, c-format
395 msgid "error reading `%s': %s\n"
396 msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
397
398 #: g10/card-util.c:605
399 msgid "Login data (account name): "
400 msgstr ""
401
402 #: g10/card-util.c:615
403 #, c-format
404 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
405 msgstr ""
406
407 #: g10/card-util.c:635
408 #, fuzzy
409 msgid "Language preferences: "
410 msgstr "aktualizacja ustawieñ klucza"
411
412 #: g10/card-util.c:643
413 #, fuzzy
414 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
415 msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
416
417 #: g10/card-util.c:652
418 #, fuzzy
419 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
420 msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
421
422 #: g10/card-util.c:673
423 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
424 msgstr ""
425
426 #: g10/card-util.c:687
427 #, fuzzy
428 msgid "Error: invalid response.\n"
429 msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
430
431 #: g10/card-util.c:708
432 #, fuzzy
433 msgid "CA fingerprint: "
434 msgstr "Odcisk klucza:"
435
436 #: g10/card-util.c:731
437 #, fuzzy
438 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
439 msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
440
441 #: g10/card-util.c:779
442 #, fuzzy, c-format
443 msgid "key operation not possible: %s\n"
444 msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
445
446 #: g10/card-util.c:780
447 #, fuzzy
448 msgid "not an OpenPGP card"
449 msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
450
451 #: g10/card-util.c:789
452 #, fuzzy, c-format
453 msgid "error getting current key info: %s\n"
454 msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
455
456 #: g10/card-util.c:870
457 #, fuzzy
458 msgid "Replace existing key? (y/N) "
459 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
460
461 #: g10/card-util.c:891
462 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
463 msgstr ""
464
465 #: g10/card-util.c:901
466 msgid "Inhibit off-card backup of encryption key? (y/N) "
467 msgstr ""
468
469 #: g10/card-util.c:912
470 #, fuzzy
471 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
472 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
473
474 #: g10/card-util.c:921
475 #, c-format
476 msgid ""
477 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
478 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
479 "You should change them using the command --change-pin\n"
480 msgstr ""
481
482 #: g10/card-util.c:955
483 #, fuzzy
484 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
485 msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
486
487 #: g10/card-util.c:957 g10/card-util.c:1033
488 #, fuzzy
489 msgid "   (1) Signature key\n"
490 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
491
492 #: g10/card-util.c:958 g10/card-util.c:1035
493 #, fuzzy
494 msgid "   (2) Encryption key\n"
495 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
496
497 #: g10/card-util.c:959 g10/card-util.c:1037
498 msgid "   (3) Authentication key\n"
499 msgstr ""
500
501 #: g10/card-util.c:975 g10/card-util.c:1053 g10/keyedit.c:907
502 #: g10/keygen.c:1395 g10/revoke.c:639
503 msgid "Invalid selection.\n"
504 msgstr "Niew³a¶ciwy wybór.\n"
505
506 #: g10/card-util.c:1030
507 #, fuzzy
508 msgid "Please select where to store the key:\n"
509 msgstr "Proszê wybraæ powód uniewa¿nienia:\n"
510
511 #: g10/card-util.c:1065
512 #, fuzzy
513 msgid "unknown key protection algorithm\n"
514 msgstr "nieznany algorytm ochrony\n"
515
516 #: g10/card-util.c:1070
517 #, fuzzy
518 msgid "secret parts of key are not available\n"
519 msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
520
521 #: g10/card-util.c:1075
522 #, fuzzy
523 msgid "secret key already stored on a card\n"
524 msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
525
526 #: g10/card-util.c:1142 g10/keyedit.c:1245 util/miscutil.c:348
527 msgid "quit"
528 msgstr "wyj¶cie"
529
530 #: g10/card-util.c:1142 g10/keyedit.c:1245
531 msgid "quit this menu"
532 msgstr "wyj¶cie z tego menu"
533
534 #: g10/card-util.c:1143 g10/keyedit.c:1246
535 msgid "q"
536 msgstr "w"
537
538 #: g10/card-util.c:1144
539 msgid "admin"
540 msgstr ""
541
542 #: g10/card-util.c:1144
543 #, fuzzy
544 msgid "show admin commands"
545 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
546
547 #: g10/card-util.c:1145 g10/keyedit.c:1248
548 msgid "help"
549 msgstr "pomoc"
550
551 #: g10/card-util.c:1145 g10/keyedit.c:1248
552 msgid "show this help"
553 msgstr "ten tekst pomocy"
554
555 #: g10/card-util.c:1147 g10/keyedit.c:1251
556 msgid "list"
557 msgstr "lista"
558
559 #: g10/card-util.c:1147
560 #, fuzzy
561 msgid "list all available data"
562 msgstr "Klucz dostêpny w: "
563
564 #: g10/card-util.c:1148 g10/keyedit.c:1252
565 msgid "l"
566 msgstr "l"
567
568 #: g10/card-util.c:1149 g10/keyedit.c:1263
569 msgid "debug"
570 msgstr "¶ledzenia"
571
572 #: g10/card-util.c:1150
573 #, fuzzy
574 msgid "name"
575 msgstr "w³kl"
576
577 #: g10/card-util.c:1150
578 msgid "change card holder's name"
579 msgstr ""
580
581 #: g10/card-util.c:1151
582 msgid "url"
583 msgstr ""
584
585 #: g10/card-util.c:1151
586 msgid "change URL to retrieve key"
587 msgstr ""
588
589 #: g10/card-util.c:1152
590 msgid "fetch"
591 msgstr ""
592
593 #: g10/card-util.c:1153
594 msgid "fetch the key specified in the card URL"
595 msgstr ""
596
597 #: g10/card-util.c:1154
598 #, fuzzy
599 msgid "login"
600 msgstr "lpodpis"
601
602 #: g10/card-util.c:1154
603 #, fuzzy
604 msgid "change the login name"
605 msgstr "zmiana daty wa¿no¶ci klucza"
606
607 #: g10/card-util.c:1155
608 msgid "lang"
609 msgstr ""
610
611 #: g10/card-util.c:1155
612 #, fuzzy
613 msgid "change the language preferences"
614 msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
615
616 #: g10/card-util.c:1156
617 msgid "sex"
618 msgstr ""
619
620 #: g10/card-util.c:1156
621 msgid "change card holder's sex"
622 msgstr ""
623
624 #: g10/card-util.c:1157
625 #, fuzzy
626 msgid "cafpr"
627 msgstr "odc"
628
629 #: g10/card-util.c:1157
630 #, fuzzy
631 msgid "change a CA fingerprint"
632 msgstr "okazanie odcisku klucza"
633
634 #: g10/card-util.c:1158
635 #, fuzzy
636 msgid "forcesig"
637 msgstr "unpod"
638
639 #: g10/card-util.c:1159
640 msgid "toggle the signature force PIN flag"
641 msgstr ""
642
643 #: g10/card-util.c:1160
644 #, fuzzy
645 msgid "generate"
646 msgstr "b³±d ogólny"
647
648 #: g10/card-util.c:1161
649 #, fuzzy
650 msgid "generate new keys"
651 msgstr "generacja nowej pary kluczy"
652
653 #: g10/card-util.c:1162 g10/keyedit.c:1287
654 msgid "passwd"
655 msgstr "has³o"
656
657 #: g10/card-util.c:1162
658 msgid "menu to change or unblock the PIN"
659 msgstr ""
660
661 #: g10/card-util.c:1178 g10/delkey.c:120 g10/keyedit.c:1313
662 msgid "can't do that in batchmode\n"
663 msgstr "nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
664
665 #: g10/card-util.c:1226 g10/keyedit.c:1393
666 msgid "Command> "
667 msgstr "Polecenie> "
668
669 #: g10/card-util.c:1261
670 #, fuzzy
671 msgid "Admin-only command\n"
672 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
673
674 #: g10/card-util.c:1336 g10/keyedit.c:1860
675 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
676 msgstr "Niepoprawna komenda  (spróbuj \"help\")\n"
677
678 #: g10/cardglue.c:280
679 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
680 msgstr ""
681
682 #: g10/cardglue.c:364
683 #, c-format
684 msgid ""
685 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
686 "   %.*s\n"
687 msgstr ""
688
689 #: g10/cardglue.c:372
690 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
691 msgstr ""
692
693 #: g10/cardglue.c:638
694 msgid "Enter Admin PIN: "
695 msgstr ""
696
697 #: g10/cardglue.c:638
698 #, fuzzy
699 msgid "Enter PIN: "
700 msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
701
702 #: g10/decrypt.c:68 g10/decrypt.c:157 g10/g10.c:3538 g10/verify.c:101
703 #: g10/verify.c:154
704 #, c-format
705 msgid "can't open `%s'\n"
706 msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s''\n"
707
708 #: g10/decrypt.c:104 g10/encode.c:859
709 msgid "--output doesn't work for this command\n"
710 msgstr "opcja --output nie dzia³a z tym poleceniem\n"
711
712 #: g10/delkey.c:74 g10/export.c:162 g10/keyedit.c:2917 g10/revoke.c:225
713 #, c-format
714 msgid "key `%s' not found: %s\n"
715 msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
716
717 #: g10/delkey.c:82 g10/export.c:192 g10/keyserver.c:1428 g10/revoke.c:231
718 #: g10/revoke.c:436
719 #, c-format
720 msgid "error reading keyblock: %s\n"
721 msgstr "b³±d odczytu bloku kluczy: %s\n"
722
723 #: g10/delkey.c:121 g10/delkey.c:128
724 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
725 msgstr "(chyba, ¿e klucz zostaje wybrany przez podanie odcisku)\n"
726
727 #: g10/delkey.c:127
728 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
729 msgstr "bez opcji \"--yes\" nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
730
731 #: g10/delkey.c:139
732 #, fuzzy
733 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
734 msgstr "Usun±æ ten klucz ze zbioru? "
735
736 #: g10/delkey.c:147
737 #, fuzzy
738 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
739 msgstr "To jest klucz tajny! - czy na pewno go usun±æ? "
740
741 #: g10/delkey.c:157
742 #, c-format
743 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
744 msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
745
746 #: g10/delkey.c:167
747 msgid "ownertrust information cleared\n"
748 msgstr "informacja o zaufaniu dla w³a¶ciciela klucza zosta³a wymazana\n"
749
750 #: g10/delkey.c:195
751 #, c-format
752 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
753 msgstr "dla klucza publicznego ,,%s'' istnieje klucz prywatny!\n"
754
755 #: g10/delkey.c:197
756 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
757 msgstr "aby go usun±æ nalezy najpierw u¿yæ opcji \"--delete-secret-key\".\n"
758
759 #: g10/encode.c:210 g10/sign.c:1185
760 #, c-format
761 msgid "error creating passphrase: %s\n"
762 msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
763
764 #: g10/encode.c:215
765 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
766 msgstr ""
767 "ustawiony tryb S2K nie pozwala u¿yæ pakietu ESK dla szyfru symetrycznego\n"
768
769 #: g10/encode.c:228
770 #, c-format
771 msgid "using cipher %s\n"
772 msgstr "szyfrem %s\n"
773
774 #: g10/encode.c:238 g10/encode.c:558
775 #, c-format
776 msgid "`%s' already compressed\n"
777 msgstr ",,%s'' ju¿ jest skompresowany\n"
778
779 #: g10/encode.c:308 g10/encode.c:604 g10/sign.c:550
780 #, c-format
781 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
782 msgstr "OSTRZE¯ENIE: plik ,,%s'' jest pusty\n"
783
784 #: g10/encode.c:472
785 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
786 msgstr ""
787 "w trybie --pgp2 mo¿na szyfrowaæ dla kluczy RSA krótszych od 2048 bitów\n"
788
789 #: g10/encode.c:494
790 #, c-format
791 msgid "reading from `%s'\n"
792 msgstr "odczyt z '%s'\n"
793
794 #: g10/encode.c:530
795 msgid ""
796 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
797 msgstr ""
798 "nie mo¿na u¿yæ szyfru IDEA z wszystkimi kluczami dla których szyfrujesz.\n"
799
800 #: g10/encode.c:540
801 #, fuzzy, c-format
802 msgid ""
803 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
804 msgstr "wymuszone u¿ycie szyfru %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
805
806 #: g10/encode.c:648 g10/sign.c:877
807 #, fuzzy, c-format
808 msgid ""
809 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
810 "preferences\n"
811 msgstr "wymuszone u¿ycie kompresji %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
812
813 #: g10/encode.c:735
814 #, c-format
815 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
816 msgstr "wymuszone u¿ycie szyfru %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
817
818 #: g10/encode.c:805 g10/pkclist.c:721 g10/pkclist.c:757
819 #, c-format
820 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
821 msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
822
823 #: g10/encode.c:832
824 #, c-format
825 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
826 msgstr "%s/%s zaszyfrowany dla: ,,%s''\n"
827
828 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:301
829 #, c-format
830 msgid "%s encrypted data\n"
831 msgstr "dane zaszyfrowano za pomoc± %s\n"
832
833 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:305
834 #, c-format
835 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
836 msgstr "dane zaszyfrowano nieznanym algorytmem numer %d\n"
837
838 #: g10/encr-data.c:92
839 msgid ""
840 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
841 msgstr ""
842 "OSTRZE¯ENIE: wiadomo¶æ by³a szyfrowana kluczem s³abym szyfru symetrycznego.\n"
843
844 #: g10/encr-data.c:103
845 msgid "problem handling encrypted packet\n"
846 msgstr "problem podczas obróbki pakietu szyfrowego\n"
847
848 #: g10/exec.c:48
849 msgid "no remote program execution supported\n"
850 msgstr "odwo³ania do zewnêtrznych programów s± wy³±czone\n"
851
852 #: g10/exec.c:184 g10/openfile.c:406
853 #, c-format
854 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
855 msgstr "nie mo¿na utworzyæ katalogu ,,%s'': %s\n"
856
857 #: g10/exec.c:325
858 msgid ""
859 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
860 msgstr ""
861 "nieszczelne uprawnienia ustawieñ - wo³anie zewnêtrznych programów wy³±czone\n"
862
863 #: g10/exec.c:355
864 #, fuzzy
865 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
866 msgstr ""
867 "platforma wymaga u¿ycia plików tymczasowych do wo³ania zewnêtrznych "
868 "programów\n"
869
870 #: g10/exec.c:433
871 #, fuzzy, c-format
872 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
873 msgstr "nie mo¿na wykonaæ %s ,,%s'': %s\n"
874
875 #: g10/exec.c:436
876 #, fuzzy, c-format
877 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
878 msgstr "nie mo¿na wykonaæ %s ,,%s'': %s\n"
879
880 #: g10/exec.c:489 g10/sign.c:778 g10/sign.c:1035
881 #, fuzzy, c-format
882 msgid "can't create file `%s': %s\n"
883 msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
884
885 #: g10/exec.c:521
886 #, c-format
887 msgid "system error while calling external program: %s\n"
888 msgstr "b³±d systemu podczas wo³ania programu zewnêtrznego: %s\n"
889
890 #: g10/exec.c:532 g10/exec.c:598
891 msgid "unnatural exit of external program\n"
892 msgstr "nienaturalne zakoñczenie pracy zewnêtrznego programu\n"
893
894 #: g10/exec.c:547
895 msgid "unable to execute external program\n"
896 msgstr "nie mo¿na uruchomiæ zewnêtrznego programu\n"
897
898 #: g10/exec.c:563
899 #, c-format
900 msgid "unable to read external program response: %s\n"
901 msgstr "nie mo¿na odczytaæ odpowiedzi programu zewnêtrznego: %s\n"
902
903 #: g10/exec.c:609 g10/exec.c:616
904 #, c-format
905 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
906 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
907
908 #: g10/exec.c:621
909 #, c-format
910 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
911 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ tymczasowego katalogu ,,%s'': %s.\n"
912
913 #: g10/export.c:176
914 #, fuzzy
915 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
916 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
917
918 #: g10/export.c:206
919 #, fuzzy, c-format
920 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
921 msgstr "klucz %08lX: nie jest chroniony - pominiêty\n"
922
923 #: g10/export.c:214
924 #, fuzzy, c-format
925 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
926 msgstr "klucz %08lX: klucz PGP 2.x - pominiêty\n"
927
928 #: g10/export.c:361
929 #, fuzzy, c-format
930 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
931 msgstr "OSTRZE¯ENIE: klucz prywatny %08lX nie ma prostej sumy kontrolnej SK.\n"
932
933 #: g10/export.c:393
934 msgid "WARNING: nothing exported\n"
935 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!\n"
936
937 #: g10/g10.c:358
938 msgid ""
939 "@Commands:\n"
940 " "
941 msgstr ""
942 "@Polecenia:\n"
943 " "
944
945 #: g10/g10.c:360
946 msgid "|[file]|make a signature"
947 msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu"
948
949 #: g10/g10.c:361
950 msgid "|[file]|make a clear text signature"
951 msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu pod dokumentem"
952
953 #: g10/g10.c:362
954 msgid "make a detached signature"
955 msgstr "z³o¿enie podpisu oddzielonego od dokumentu"
956
957 #: g10/g10.c:363
958 msgid "encrypt data"
959 msgstr "szyfrowanie danych"
960
961 #: g10/g10.c:365
962 msgid "encryption only with symmetric cipher"
963 msgstr "szyfrowanie tylko szyfrem symetrycznym"
964
965 #: g10/g10.c:367
966 msgid "decrypt data (default)"
967 msgstr "odszyfrowywanie danych (domy¶lne)"
968
969 #: g10/g10.c:369
970 msgid "verify a signature"
971 msgstr "sprawdzenie podpisu"
972
973 #: g10/g10.c:371
974 msgid "list keys"
975 msgstr "lista kluczy"
976
977 #: g10/g10.c:373
978 msgid "list keys and signatures"
979 msgstr "lista kluczy i podpisów"
980
981 #: g10/g10.c:374
982 #, fuzzy
983 msgid "list and check key signatures"
984 msgstr "sprawdzenie podpisów kluczy"
985
986 #: g10/g10.c:375
987 msgid "list keys and fingerprints"
988 msgstr "lista kluczy i ich odcisków"
989
990 #: g10/g10.c:376
991 msgid "list secret keys"
992 msgstr "lista kluczy prywatnych"
993
994 #: g10/g10.c:377
995 msgid "generate a new key pair"
996 msgstr "generacja nowej pary kluczy"
997
998 #: g10/g10.c:378
999 msgid "remove keys from the public keyring"
1000 msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy publicznych"
1001
1002 #: g10/g10.c:380
1003 msgid "remove keys from the secret keyring"
1004 msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy prywatnych"
1005
1006 #: g10/g10.c:381
1007 msgid "sign a key"
1008 msgstr "z³o¿enie podpisu na kluczu"
1009
1010 #: g10/g10.c:382
1011 msgid "sign a key locally"
1012 msgstr "z³o¿enie prywatnego podpisu na kluczu"
1013
1014 #: g10/g10.c:385
1015 msgid "sign or edit a key"
1016 msgstr "podpisanie lub modyfikacja klucza"
1017
1018 #: g10/g10.c:386
1019 msgid "generate a revocation certificate"
1020 msgstr "tworzenie certyfikatu uniewa¿nienia klucza"
1021
1022 #: g10/g10.c:388
1023 msgid "export keys"
1024 msgstr "eksport kluczy do pliku"
1025
1026 #: g10/g10.c:389
1027 msgid "export keys to a key server"
1028 msgstr "eksport kluczy do serwera kluczy"
1029
1030 #: g10/g10.c:390
1031 msgid "import keys from a key server"
1032 msgstr "import kluczy z serwera kluczy"
1033
1034 #: g10/g10.c:392
1035 msgid "search for keys on a key server"
1036 msgstr "szukanie kluczy na serwerze"
1037
1038 #: g10/g10.c:394
1039 msgid "update all keys from a keyserver"
1040 msgstr "od¶wie¿enie wszystkich kluczy z serwera"
1041
1042 #: g10/g10.c:397
1043 msgid "import/merge keys"
1044 msgstr "import/do³±czenie kluczy"
1045
1046 #: g10/g10.c:400
1047 msgid "print the card status"
1048 msgstr ""
1049
1050 #: g10/g10.c:401
1051 msgid "change data on a card"
1052 msgstr ""
1053
1054 #: g10/g10.c:402
1055 msgid "change a card's PIN"
1056 msgstr ""
1057
1058 #: g10/g10.c:410
1059 msgid "update the trust database"
1060 msgstr "uaktualnienie bazy zaufania"
1061
1062 #: g10/g10.c:417
1063 msgid "|algo [files]|print message digests"
1064 msgstr "|algo [pliki]|skróty wiadomo¶ci"
1065
1066 #: g10/g10.c:421 g10/gpgv.c:65
1067 msgid ""
1068 "@\n"
1069 "Options:\n"
1070 " "
1071 msgstr ""
1072 "@\n"
1073 "Opcje:\n"
1074 " "
1075
1076 #: g10/g10.c:423
1077 msgid "create ascii armored output"
1078 msgstr "opakowanie ASCII pliku wynikowego"
1079
1080 #: g10/g10.c:425
1081 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1082 msgstr "|NAZWA|szyfrowanie dla odbiorcy NAZWA"
1083
1084 #: g10/g10.c:436
1085 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1086 msgstr "identyfikator do podpisania lub odszyfrowania"
1087
1088 #: g10/g10.c:437
1089 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1090 msgstr "|N|poziom kompresji N (0 - bez)"
1091
1092 #: g10/g10.c:442
1093 msgid "use canonical text mode"
1094 msgstr "kanoniczny format tekstowy"
1095
1096 #: g10/g10.c:452
1097 msgid "use as output file"
1098 msgstr "plik wyj¶ciowy"
1099
1100 #: g10/g10.c:454 g10/gpgv.c:67
1101 msgid "verbose"
1102 msgstr "z dodatkowymi informacjami"
1103
1104 #: g10/g10.c:465
1105 msgid "do not make any changes"
1106 msgstr "pozostawienie bez zmian"
1107
1108 #: g10/g10.c:466
1109 msgid "prompt before overwriting"
1110 msgstr "pytanie przed nadpisaniem plików"
1111
1112 #: g10/g10.c:511
1113 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1114 msgstr ""
1115
1116 #: g10/g10.c:512
1117 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1118 msgstr ""
1119
1120 #: g10/g10.c:537
1121 msgid ""
1122 "@\n"
1123 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1124 msgstr ""
1125 "@\n"
1126 "(Pe³n± listê poleceñ i opcji mo¿na znale¼æ w podrêczniku systemowym.)\n"
1127
1128 #: g10/g10.c:540
1129 msgid ""
1130 "@\n"
1131 "Examples:\n"
1132 "\n"
1133 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1134 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1135 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1136 " --list-keys [names]        show keys\n"
1137 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1138 msgstr ""
1139 "@\n"
1140 "Przyk³ady:\n"
1141 "\n"
1142 " -se -r Bob [plik]          podpisaæ i zaszyfrowaæ kluczem Boba\n"
1143 " --clearsign [plik]         podpisaæ z pozostawieniem czytelno¶ci dokumentu\n"
1144 " --detach-sign [plik]       podpisaæ z umieszczeniem podpisu w osobnym "
1145 "pliku\n"
1146 " --list-keys [nazwy]        pokazuje klucze\n"
1147 " --fingerprint [nazwy]      pokazuje odciski kluczy\n"
1148
1149 #: g10/g10.c:726 g10/gpgv.c:92
1150 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1151 msgstr "B³êdy prosimy zg³aszaæ na adres <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1152
1153 #: g10/g10.c:743
1154 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1155 msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
1156
1157 #: g10/g10.c:746
1158 msgid ""
1159 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1160 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1161 "default operation depends on the input data\n"
1162 msgstr ""
1163 "Sk³adnia: gpg [opcje] [pliki]\n"
1164 "podpisywanie, sprawdzanie podpisów, szyfrowanie, deszyfrowanie\n"
1165 "domy¶lnie wykonywana operacja zale¿y od danych wej¶ciowych\n"
1166
1167 #: g10/g10.c:757
1168 msgid ""
1169 "\n"
1170 "Supported algorithms:\n"
1171 msgstr ""
1172 "\n"
1173 "Obs³ugiwane algorytmy:\n"
1174
1175 #: g10/g10.c:760
1176 msgid "Pubkey: "
1177 msgstr "Asymetryczne: "
1178
1179 #: g10/g10.c:766 g10/keyedit.c:1897
1180 msgid "Cipher: "
1181 msgstr "Symetryczne: "
1182
1183 #: g10/g10.c:772
1184 msgid "Hash: "
1185 msgstr "Skrótów: "
1186
1187 #: g10/g10.c:778 g10/keyedit.c:1943
1188 msgid "Compression: "
1189 msgstr "Kompresji: "
1190
1191 #: g10/g10.c:861
1192 msgid "usage: gpg [options] "
1193 msgstr "wywo³anie: gpg [opcje]"
1194
1195 #: g10/g10.c:964
1196 msgid "conflicting commands\n"
1197 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
1198
1199 #: g10/g10.c:982
1200 #, fuzzy, c-format
1201 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1202 msgstr "w definicji grupy ,,%s'' brak znaku ,,=''\n"
1203
1204 #: g10/g10.c:1179
1205 #, fuzzy, c-format
1206 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1207 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
1208
1209 #: g10/g10.c:1182
1210 #, fuzzy, c-format
1211 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1212 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
1213
1214 #: g10/g10.c:1185
1215 #, fuzzy, c-format
1216 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1217 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
1218
1219 #: g10/g10.c:1191
1220 #, fuzzy, c-format
1221 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1222 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
1223
1224 #: g10/g10.c:1194
1225 #, fuzzy, c-format
1226 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1227 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
1228
1229 #: g10/g10.c:1197
1230 #, fuzzy, c-format
1231 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1232 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
1233
1234 #: g10/g10.c:1203
1235 #, fuzzy, c-format
1236 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1237 msgstr ""
1238 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
1239 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1240
1241 #: g10/g10.c:1206
1242 #, fuzzy, c-format
1243 msgid ""
1244 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1245 msgstr ""
1246 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
1247 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1248
1249 #: g10/g10.c:1209
1250 #, fuzzy, c-format
1251 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1252 msgstr ""
1253 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
1254 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1255
1256 #: g10/g10.c:1215
1257 #, fuzzy, c-format
1258 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1259 msgstr ""
1260 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
1261 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1262
1263 #: g10/g10.c:1218
1264 #, fuzzy, c-format
1265 msgid ""
1266 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1267 msgstr ""
1268 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
1269 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1270
1271 #: g10/g10.c:1221
1272 #, fuzzy, c-format
1273 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1274 msgstr ""
1275 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
1276 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1277
1278 #: g10/g10.c:1362
1279 #, fuzzy, c-format
1280 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1281 msgstr "nieznana opcja ,,%s''\n"
1282
1283 #: g10/g10.c:1756
1284 #, c-format
1285 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1286 msgstr "UWAGA: stary domy¶lny plik opcji ,,%s'' zosta³ zignorowany\n"
1287
1288 #: g10/g10.c:1798
1289 #, c-format
1290 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1291 msgstr "UWAGA: brak domy¶lnego pliku opcji ,,%s''\n"
1292
1293 #: g10/g10.c:1802
1294 #, c-format
1295 msgid "option file `%s': %s\n"
1296 msgstr "plik opcji ,,%s'': %s\n"
1297
1298 #: g10/g10.c:1809
1299 #, c-format
1300 msgid "reading options from `%s'\n"
1301 msgstr "odczyt opcji z ,,%s''\n"
1302
1303 #: g10/g10.c:2029 g10/g10.c:2545 g10/g10.c:2556
1304 #, c-format
1305 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1306 msgstr "UWAGA: %s nie jest do normalnego u¿ytku!\n"
1307
1308 #: g10/g10.c:2042
1309 #, fuzzy, c-format
1310 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1311 msgstr ""
1312 "modu³ szyfru ,,%s'' nie zosta³ za³adowany z powodu niebezpiecznych praw "
1313 "dostêpu\n"
1314
1315 #: g10/g10.c:2254
1316 #, fuzzy, c-format
1317 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1318 msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
1319
1320 #: g10/g10.c:2273 g10/keyedit.c:3433
1321 #, fuzzy
1322 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1323 msgstr "niezrozuma³y URI serwera kluczy\n"
1324
1325 #: g10/g10.c:2279
1326 #, fuzzy, c-format
1327 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1328 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1329
1330 #: g10/g10.c:2282
1331 #, fuzzy
1332 msgid "invalid keyserver options\n"
1333 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1334
1335 #: g10/g10.c:2289
1336 #, c-format
1337 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1338 msgstr "%s:%d: niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
1339
1340 #: g10/g10.c:2292
1341 msgid "invalid import options\n"
1342 msgstr "niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
1343
1344 #: g10/g10.c:2299
1345 #, c-format
1346 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1347 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1348
1349 #: g10/g10.c:2302
1350 msgid "invalid export options\n"
1351 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1352
1353 #: g10/g10.c:2309
1354 #, fuzzy, c-format
1355 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1356 msgstr "%s:%d: niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
1357
1358 #: g10/g10.c:2312
1359 #, fuzzy
1360 msgid "invalid list options\n"
1361 msgstr "niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
1362
1363 #: g10/g10.c:2334
1364 #, fuzzy, c-format
1365 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1366 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1367
1368 #: g10/g10.c:2337
1369 #, fuzzy
1370 msgid "invalid verify options\n"
1371 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1372
1373 #: g10/g10.c:2344
1374 #, c-format
1375 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1376 msgstr "nie mo¿na ustawiæ ¶cie¿ki programów wykonywalnych na %s\n"
1377
1378 #: g10/g10.c:2534
1379 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1380 msgstr "OSTRZE¯ENIE: program mo¿e stworzyæ plik zrzutu pamiêci!\n"
1381
1382 #: g10/g10.c:2538
1383 #, c-format
1384 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1385 msgstr "OSTRZE¯ENIE: %s powoduje obej¶cie %s\n"
1386
1387 #: g10/g10.c:2547
1388 #, c-format
1389 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1390 msgstr "Nie wolno u¿ywaæ %s z %s!\n"
1391
1392 #: g10/g10.c:2550
1393 #, c-format
1394 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1395 msgstr "%s nie ma sensu w po³±czeniu z %s!\n"
1396
1397 #: g10/g10.c:2571
1398 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1399 msgstr ""
1400 "w trybie --pgp2 mo¿na sk³adaæ tylko podpisy oddzielne lub do³±czone do "
1401 "tekstu\n"
1402
1403 #: g10/g10.c:2577
1404 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1405 msgstr "w trybie --pgp2 nie mo¿na jednocze¶nie szyfrowaæ i podpisywaæ\n"
1406
1407 #: g10/g10.c:2583
1408 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1409 msgstr "w trybie --pgp2 trzeba u¿ywaæ plików a nie potoków.\n"
1410
1411 #: g10/g10.c:2596
1412 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1413 msgstr "szyfrowanie wiadomo¶ci w trybie --pgp2 wymaga modu³u szyfru IDEA\n"
1414
1415 #: g10/g10.c:2666 g10/g10.c:2690
1416 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1417 msgstr "wybrany algorytm szyfruj±cy jest niepoprawny\n"
1418
1419 #: g10/g10.c:2672 g10/g10.c:2696
1420 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1421 msgstr "wybrany algorytm skrótów wiadomo¶ci jest niepoprawny\n"
1422
1423 #: g10/g10.c:2678
1424 #, fuzzy
1425 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1426 msgstr "wybrany algorytm szyfruj±cy jest niepoprawny\n"
1427
1428 #: g10/g10.c:2684
1429 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1430 msgstr "wybrany algorytm skrótów po¶wiadczeñ jest niepoprawny\n"
1431
1432 #: g10/g10.c:2699
1433 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1434 msgstr "warto¶æ completes-needed musi byæ wiêksza od 0\n"
1435
1436 #: g10/g10.c:2701
1437 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1438 msgstr "warto¶æ marginals-needed musi byæ wiêksza od 1\n"
1439
1440 #: g10/g10.c:2703
1441 #, fuzzy
1442 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1443 msgstr "warto¶æ max-cert-depth musi mie¶ciæ siê w zakresie od 1 do 255\n"
1444
1445 #: g10/g10.c:2705
1446 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1447 msgstr ""
1448 "niew³a¶ciwy domy¶lny poziom sprawdzania; musi mieæ warto¶æ 0, 1, 2 lub 3\n"
1449
1450 #: g10/g10.c:2707
1451 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1452 msgstr ""
1453 "niew³a¶ciwy minimalny poziom sprawdzania; musi mieæ warto¶æ 0, 1, 2 lub 3\n"
1454
1455 #: g10/g10.c:2710
1456 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1457 msgstr "UWAGA: prosty tryb S2K (0) jest stanowczo odradzany\n"
1458
1459 #: g10/g10.c:2714
1460 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1461 msgstr "niepoprawny tryb S2K; musi mieæ warto¶æ 0, 1 lub 3\n"
1462
1463 #: g10/g10.c:2721
1464 msgid "invalid default preferences\n"
1465 msgstr "niew³a¶ciwe domy¶lne ustawienia\n"
1466
1467 #: g10/g10.c:2730
1468 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1469 msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia szyfrów\n"
1470
1471 #: g10/g10.c:2734
1472 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1473 msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia skrótów\n"
1474
1475 #: g10/g10.c:2738
1476 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1477 msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia algorytmów kompresji\n"
1478
1479 #: g10/g10.c:2771
1480 #, c-format
1481 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1482 msgstr "%s jeszcze nie dzia³a z %s!\n"
1483
1484 #: g10/g10.c:2818
1485 #, fuzzy, c-format
1486 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1487 msgstr "szyfr ,,%s'' nie jest dostêpny w trybie %s\n"
1488
1489 #: g10/g10.c:2823
1490 #, fuzzy, c-format
1491 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1492 msgstr "skrót ,,%s'' nie jest dostêpny w trybie %s\n"
1493
1494 #: g10/g10.c:2828
1495 #, fuzzy, c-format
1496 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1497 msgstr "kompresja ,,%s'' nie jest dostêpna w trybie %s\n"
1498
1499 #: g10/g10.c:2924
1500 #, c-format
1501 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1502 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
1503
1504 #: g10/g10.c:2935
1505 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1506 msgstr "OSTRZE¯ENIE: podano adresatów (-r) w dzia³aniu które ich nie dotyczy\n"
1507
1508 #: g10/g10.c:2946
1509 msgid "--store [filename]"
1510 msgstr "--store [plik]"
1511
1512 #: g10/g10.c:2953
1513 msgid "--symmetric [filename]"
1514 msgstr "--symmetric [plik]"
1515
1516 #: g10/g10.c:2955
1517 #, fuzzy, c-format
1518 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1519 msgstr "b³±d odszyfrowywania: %s\n"
1520
1521 #: g10/g10.c:2965
1522 msgid "--encrypt [filename]"
1523 msgstr "--encrypt [plik]"
1524
1525 #: g10/g10.c:2978
1526 #, fuzzy
1527 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1528 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
1529
1530 #: g10/g10.c:2980
1531 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1532 msgstr ""
1533
1534 #: g10/g10.c:2983
1535 #, fuzzy, c-format
1536 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1537 msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
1538
1539 #: g10/g10.c:3001
1540 msgid "--sign [filename]"
1541 msgstr "--sign [plik]"
1542
1543 #: g10/g10.c:3014
1544 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1545 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
1546
1547 #: g10/g10.c:3029
1548 #, fuzzy
1549 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1550 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
1551
1552 #: g10/g10.c:3031
1553 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1554 msgstr ""
1555
1556 #: g10/g10.c:3034
1557 #, fuzzy, c-format
1558 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1559 msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
1560
1561 #: g10/g10.c:3054
1562 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1563 msgstr "--sign --symmetric [plik]"
1564
1565 #: g10/g10.c:3063
1566 msgid "--clearsign [filename]"
1567 msgstr "--clearsign [plik]\""
1568
1569 #: g10/g10.c:3088
1570 msgid "--decrypt [filename]"
1571 msgstr "--decrypt [plik]"
1572
1573 #: g10/g10.c:3096
1574 msgid "--sign-key user-id"
1575 msgstr "--sign-key nazwa u¿ytkownika"
1576
1577 #: g10/g10.c:3100
1578 msgid "--lsign-key user-id"
1579 msgstr "--lsign-key nazwa u¿ytkownika"
1580
1581 #: g10/g10.c:3104
1582 msgid "--nrsign-key user-id"
1583 msgstr "--nrsign-key nazwa u¿ytkownika"
1584
1585 #: g10/g10.c:3108
1586 msgid "--nrlsign-key user-id"
1587 msgstr "--nrsign-key nazwa u¿ytkownika"
1588
1589 #: g10/g10.c:3132
1590 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1591 msgstr "--edit-key nazwa u¿ytkownika [polecenia]"
1592
1593 #: g10/g10.c:3203
1594 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1595 msgstr "-k[v][v][v][c] [identyfikator] [zbiór kluczy]"
1596
1597 #: g10/g10.c:3240
1598 #, c-format
1599 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1600 msgstr "wysy³ka do serwera kluczy nie powiod³a siê: %s\n"
1601
1602 #: g10/g10.c:3242
1603 #, c-format
1604 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1605 msgstr "odbiór z serwera kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
1606
1607 #: g10/g10.c:3244
1608 #, c-format
1609 msgid "key export failed: %s\n"
1610 msgstr "eksport kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
1611
1612 #: g10/g10.c:3255
1613 #, c-format
1614 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1615 msgstr "szukanie w serwerze kluczy nie powiod³o siê: %s\n"
1616
1617 #: g10/g10.c:3265
1618 #, c-format
1619 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1620 msgstr "od¶wie¿enie kluczy z serwera nie powiod³o siê: %s\n"
1621
1622 #: g10/g10.c:3306
1623 #, c-format
1624 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1625 msgstr "zdjêcie opakowania ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
1626
1627 #: g10/g10.c:3314
1628 #, c-format
1629 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1630 msgstr "opakowywanie ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
1631
1632 #: g10/g10.c:3401
1633 #, c-format
1634 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1635 msgstr "niew³a¶ciwy algorytm skrótu ,%s'\n"
1636
1637 #: g10/g10.c:3524
1638 msgid "[filename]"
1639 msgstr "[nazwa pliku]"
1640
1641 #: g10/g10.c:3528
1642 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1643 msgstr "Wpisz tutaj swoj± wiadomo¶æ ...\n"
1644
1645 #: g10/g10.c:3818
1646 msgid ""
1647 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1648 "an '='\n"
1649 msgstr ""
1650 "nazwa adnotacji mo¿e zawieraæ tylko litery, cyfry, kropki i podkre¶lenia, \n"
1651 "i musi koñczyæ siê ,,=''\n"
1652
1653 #: g10/g10.c:3826
1654 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1655 msgstr "adnotacja u¿ytkownika musi zawieraæ znak '@'\n"
1656
1657 #: g10/g10.c:3836
1658 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1659 msgstr "tre¶æ adnotacji nie mo¿e zawieraæ znaków steruj±cych\n"
1660
1661 #: g10/g10.c:3870
1662 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1663 msgstr "podany URL regulaminu po¶wiadczania jest niepoprawny\n"
1664
1665 #: g10/g10.c:3872
1666 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1667 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
1668
1669 #: g10/g10.c:3905
1670 #, fuzzy
1671 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1672 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
1673
1674 #: g10/getkey.c:150
1675 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1676 msgstr "zbyt wiele wpisów w buforze kluczy publicznych - wy³±czony\n"
1677
1678 #: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2691
1679 #, fuzzy
1680 msgid "[User ID not found]"
1681 msgstr "[brak identyfikatora u¿ytkownika]"
1682
1683 #: g10/getkey.c:1614
1684 #, fuzzy, c-format
1685 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1686 msgstr ""
1687 "Opcja --allow-non-selfsigned-uid wymusi³a uznanie za poprawny klucza %08lX.\n"
1688
1689 #: g10/getkey.c:2169
1690 #, fuzzy, c-format
1691 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1692 msgstr "brak prywatnego odpowiednika podklucza publicznego %08lX - pominiêty\n"
1693
1694 #: g10/getkey.c:2400
1695 #, fuzzy, c-format
1696 msgid "using secondary key %s instead of primary key %s\n"
1697 msgstr "u¿ywany jest podklucz %08lX zamiast klucza g³ównego %08lX\n"
1698
1699 #: g10/getkey.c:2447
1700 #, fuzzy, c-format
1701 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1702 msgstr "klucz %08lX: klucz tajny bez klucza jawnego - pominiêty\n"
1703
1704 #: g10/gpgv.c:68
1705 msgid "be somewhat more quiet"
1706 msgstr "mniej komunikatóww"
1707
1708 #: g10/gpgv.c:69
1709 msgid "take the keys from this keyring"
1710 msgstr "pobieranie kluczy z tego zbioru"
1711
1712 #: g10/gpgv.c:71
1713 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1714 msgstr "nie traktowaæ konfliktu datowników jako b³êdu"
1715
1716 #: g10/gpgv.c:72
1717 msgid "|FD|write status info to this FD"
1718 msgstr "|FD|pisanie opisu stanu do deskryptora FD"
1719
1720 #: g10/gpgv.c:96
1721 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1722 msgstr "Wywo³anie: gpgv [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
1723
1724 #: g10/gpgv.c:99
1725 msgid ""
1726 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1727 "Check signatures against known trusted keys\n"
1728 msgstr ""
1729 "Sk³adnia: gpgm [opcje] [pliki]\n"
1730 "Sprawdzanie podpisów ze znanych zaufanych kluczy\n"
1731
1732 #: g10/helptext.c:48
1733 msgid ""
1734 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1735 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1736 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1737 msgstr ""
1738 "Te wartosci u¿ytkownik przydziela wg swojego uznania; nie bêd± nigdy\n"
1739 "eksportowane poza ten system. Potrzebne s± one do zbudowania sieci\n"
1740 "zaufania, i nie ma to nic wspólnego z tworzon± automatycznie sieci±\n"
1741 "certyfikatów."
1742
1743 #: g10/helptext.c:54
1744 msgid ""
1745 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1746 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1747 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1748 "ultimately trusted\n"
1749 msgstr ""
1750 "Aby zbudowaæ Sieæ Zaufania, GnuPG potrzebuje znaæ klucze do których\n"
1751 "masz absolutne zaufanie. Zwykle s± to klucze do których masz klucze\n"
1752 "tajne. Odpowiedz ,,tak'', je¶li chcesz okre¶liæ ten klucz jako klucz\n"
1753 "do którego masz absolutne zaufanie.\n"
1754
1755 #: g10/helptext.c:61
1756 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1757 msgstr ""
1758 "Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego klucza, klucza, co do którego nie ma\n"
1759 "¿adnej pewno¶ci do kogo nale¿y, odpowiedz ,,tak''."
1760
1761 #: g10/helptext.c:65
1762 msgid ""
1763 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1764 msgstr "Podaj adresatów tej wiadomo¶ci."
1765
1766 #: g10/helptext.c:69
1767 msgid ""
1768 "Select the algorithm to use.\n"
1769 "\n"
1770 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1771 "for signatures.\n"
1772 "\n"
1773 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1774 "\n"
1775 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1776 "\n"
1777 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1778 msgstr ""
1779
1780 #: g10/helptext.c:83
1781 msgid ""
1782 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1783 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1784 "Please consult your security expert first."
1785 msgstr ""
1786 "U¿ywanie tego samego klucza do podpisywania i szyfrowania nie jest dobrym\n"
1787 "pomys³em. Mo¿na tak postêpowaæ tylko w niektórych zastosowaniach. Proszê "
1788 "siê\n"
1789 "najpierw skonsultowaæ z ekspertem od bezpieczeñstwa. "
1790
1791 #: g10/helptext.c:90
1792 msgid "Enter the size of the key"
1793 msgstr "Wprowad¼ rozmiar klucza"
1794
1795 #: g10/helptext.c:94 g10/helptext.c:99 g10/helptext.c:111 g10/helptext.c:143
1796 #: g10/helptext.c:171 g10/helptext.c:176 g10/helptext.c:181
1797 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1798 msgstr "Odpowied¼ \"tak\" lub \"nie\"."
1799
1800 #: g10/helptext.c:104
1801 msgid ""
1802 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1803 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1804 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1805 "the given value as an interval."
1806 msgstr ""
1807 "Wprowad¼ ¿±dan± warto¶æ (jak w znaku zachêty).  \n"
1808 "Mo¿na tu podaæ datê w formacie ISO (RRRR-MM-DD) ale nie da to\n"
1809 "w³a¶ciwej obs³ugi b³êdów - system próbuje interpretowaæ podan± warto¶æ\n"
1810 "jako okres."
1811
1812 #: g10/helptext.c:116
1813 msgid "Enter the name of the key holder"
1814 msgstr "Nazwa w³a¶ciciela klucza."
1815
1816 #: g10/helptext.c:121
1817 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1818 msgstr "proszê wprowadziæ opcjonalny ale wysoce doradzany adres e-mail"
1819
1820 #: g10/helptext.c:125
1821 msgid "Please enter an optional comment"
1822 msgstr "Proszê wprowadziæ opcjonalny komentarz"
1823
1824 # OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!
1825 #: g10/helptext.c:130
1826 msgid ""
1827 "N  to change the name.\n"
1828 "C  to change the comment.\n"
1829 "E  to change the email address.\n"
1830 "O  to continue with key generation.\n"
1831 "Q  to to quit the key generation."
1832 msgstr ""
1833 "N aby zmieniæ nazwê (nazwisko).\n"
1834 "C aby zmieniæ komentarz.<\n"
1835 "E aby zmieniæ adres e-mail.\n"
1836 "O aby kontynuowaæ tworzenie klucza.\n"
1837 "Q aby zrezygnowaæ z tworzenia klucza."
1838
1839 #: g10/helptext.c:139
1840 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1841 msgstr "Je¶li ma zostaæ wygenerowany podklucz, nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
1842
1843 #: g10/helptext.c:147
1844 msgid ""
1845 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1846 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1847 "know how carefully you verified this.\n"
1848 "\n"
1849 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1850 "the\n"
1851 "    key.\n"
1852 "\n"
1853 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1854 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1855 "for\n"
1856 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1857 "user.\n"
1858 "\n"
1859 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1860 "could\n"
1861 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1862 "the\n"
1863 "    key against a photo ID.\n"
1864 "\n"
1865 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1866 "could\n"
1867 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1868 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1869 "a\n"
1870 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1871 "the\n"
1872 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1873 "exchange\n"
1874 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1875 "\n"
1876 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1877 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1878 "\"\n"
1879 "mean to you when you sign other keys.\n"
1880 "\n"
1881 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1882 msgstr ""
1883 "Przy podpisywaniu identyfikatora u¿ytkownika na kluczu nale¿y sprawdziæ, \n"
1884 "czy to¿samo¶æ u¿ytkownika odpowiada temu, co jest wpisane w "
1885 "identyfikatorze.\n"
1886 "Innym u¿ytkownikom przyda siê informacja, jak dog³êbnie zosta³o to przez\n"
1887 "Ciebie sprawdzone.\n"
1888 "\n"
1889 "\"0\" oznacza, ¿e nie podajesz ¿adnych informacji na temat tego jak "
1890 "dog³êbnie\n"
1891 "    to¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a przez Ciebie potwierdzona.\n"
1892 "\n"
1893 "\"1\" oznacza, ¿e masz przekonanie, ¿e to¿samo¶æ u¿ytkownka odpowiada\n"
1894 "    identyfikatorowi klucza, ale nie by³o mo¿liwo¶ci sprawdzenia tego.\n"
1895 "    Taka sytuacja wystêpuje te¿ kiedy podpisujesz identyfikator bêd±cy\n"
1896 "    pseudonimem.\n"
1897 "\n"
1898 "\"2\" oznacza, ¿e to¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³± przez Ciebie potwierdzona\n"
1899 "    pobie¿nie - sprawdzili¶cie odcisk klucza, sprawdzi³a¶/e¶ to¿samo¶æ\n"
1900 "    na okazanym dokumencie ze zdjêciem.\n"
1901 "\n"
1902 "\"3\" to dog³êbna weryfikacja to¿samo¶ci. Na przyk³ad sprawdzenie odcisku \n"
1903 "    klucza, sprawdzenie to¿samo¶ci z okazanego oficjalnego dokumentu ze\n"
1904 "    zdjêciem (np paszportu) i weryfikacja poprawno¶ci adresu poczty\n"
1905 "    elektronicznej przez wymianê poczty z tym adresem.\n"
1906 "\n"
1907 "Zauwa¿, ¿e podane powy¿ej przyk³ady dla poziomów \"2\" i \"3\" to *tylko*\n"
1908 "przyk³ady. Do Ciebie nale¿y decyzja co oznacza \"pobie¿ny\" i \"dog³êbny\" "
1909 "w\n"
1910 "kontek¶cie po¶wiadczania i podpisywania kluczy.\n"
1911 "\n"
1912 "Je¶li nie wiesz co odpowiedzieæ, podaj \"0\"."
1913
1914 #: g10/helptext.c:185
1915 #, fuzzy
1916 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1917 msgstr "Odpowiedz \"tak\", aby podpisaæ WSZYSTKIE identyfikatory u¿ytkownika."
1918
1919 #: g10/helptext.c:189
1920 msgid ""
1921 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1922 "All certificates are then also lost!"
1923 msgstr ""
1924 "Aby skasowaæ ten identyfikator u¿ytkownika (co wi±¿e siê ze utrat±\n"
1925 "wszystkich jego po¶wiadczeñ!) nale¿y odpowiedzieæ ,,tak''."
1926
1927 #: g10/helptext.c:194
1928 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1929 msgstr "Aby skasowaæ podklucz nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
1930
1931 #: g10/helptext.c:199
1932 msgid ""
1933 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1934 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1935 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1936 msgstr ""
1937 "To jest poprawny podpis na tym kluczu; normalnie nie nale¿y go usuwaæ\n"
1938 "poniewa¿ mo¿e byæ wa¿ny dla zestawienia po³aczenia zaufania do klucza\n"
1939 "którym go z³o¿ono lub do innego klucza nim po¶wiadczonego."
1940
1941 #: g10/helptext.c:204
1942 msgid ""
1943 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1944 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1945 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1946 "a trust connection through another already certified key."
1947 msgstr ""
1948 "Ten podpis nie mo¿e zostaæ potwierdzony poniewa¿ nie ma\n"
1949 "odpowiadaj±cego mu klucza publicznego. Nale¿y od³o¿yæ usuniêcie tego\n"
1950 "podpisu do czasu, kiedy oka¿e siê który klucz zosta³ u¿yty, poniewa¿\n"
1951 "w momencie uzyskania tego klucza mo¿e pojawiæ siê ¶cie¿ka zaufania\n"
1952 "pomiêdzy tym a innym, ju¿ po¶wiadczonym kluczem."
1953
1954 #: g10/helptext.c:210
1955 msgid ""
1956 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
1957 "your keyring."
1958 msgstr "Ten podpis jest niepoprawny. Mo¿na usuni±æ go ze zbioru kluczy."
1959
1960 #: g10/helptext.c:214
1961 msgid ""
1962 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
1963 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
1964 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
1965 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
1966 "a second one is available."
1967 msgstr ""
1968 "To jest podpis wi±¿±cy identyfikator u¿ytkownika z kluczem. Nie nale¿y\n"
1969 "go usuwaæ - GnuPG mo¿e nie móc pos³ugiwaæ siê dalej kluczem bez\n"
1970 "takiego podpisu. Bezpiecznie mo¿na go usun±æ tylko je¶li ten podpis\n"
1971 "klucza nim samym z jakich¶ przyczyn nie jest poprawny, i klucz jest\n"
1972 "drugi raz podpisany w ten sam sposób."
1973
1974 #: g10/helptext.c:222
1975 msgid ""
1976 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
1977 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
1978 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
1979 msgstr ""
1980 "Przestawienie wszystkich (lub tylko wybranych) identyfikatorów na aktualne\n"
1981 "ustawienia. Data na odpowiednich podpisach zostane przesuniêta do przodu o\n"
1982 "jedn± sekundê. \n"
1983
1984 #: g10/helptext.c:229
1985 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
1986 msgstr "Podaj d³ugie, skomplikowane has³o, np. ca³e zdanie.\n"
1987
1988 #: g10/helptext.c:235
1989 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
1990 msgstr "Proszê powrótrzyæ has³o, aby upewniæ siê ¿e nie by³o pomy³ki."
1991
1992 #: g10/helptext.c:239
1993 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
1994 msgstr "Podaj nazwê pliku którego dotyczy ten podpis"
1995
1996 #: g10/helptext.c:244
1997 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
1998 msgstr "Je¶li mo¿na nadpisaæ ten plik, nale¿y odpowiedzieæ ,,tak''"
1999
2000 #: g10/helptext.c:249
2001 msgid ""
2002 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2003 "file (which is shown in brackets) will be used."
2004 msgstr ""
2005 "Nazwa pliku. Naci¶niêcie ENTER potwierdzi nazwê domy¶ln± (w nawiasach)."
2006
2007 #: g10/helptext.c:255
2008 msgid ""
2009 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2010 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2011 "  \"Key has been compromised\"\n"
2012 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2013 "      got access to your secret key.\n"
2014 "  \"Key is superseded\"\n"
2015 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2016 "  \"Key is no longer used\"\n"
2017 "      Use this if you have retired this key.\n"
2018 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2019 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2020 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2021 msgstr ""
2022 "Nalezy podaæ powód uniewa¿nienia klucza. W zale¿no¶ci od kontekstu mo¿na\n"
2023 "go wybraæ z listy:\n"
2024 "  \"Klucz zosta³ skompromitowany\"\n"
2025 "      Masz powody uwa¿aæ ¿e twój klucz tajny dosta³ siê w niepowo³ane rêce.\n"
2026 "  \"Klucz zosta³ zast±piony\"\n"
2027 "      Klucz zosta³ zast±piony nowym.\n"
2028 "  \"Klucz nie jest ju¿ u¿ywany\"\n"
2029 "      Klucz zosta³ wycofany z u¿ycia.\n"
2030 "  \"Identyfikator u¿ytkownika przesta³ byæ poprawny\"\n"
2031 "      Identyfikator u¿ytkownika (najczê¶ciej adres e-mail przesta³ byæ \n"
2032 "      poprawny.\n"
2033
2034 #: g10/helptext.c:271
2035 msgid ""
2036 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2037 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2038 "An empty line ends the text.\n"
2039 msgstr ""
2040 "Je¶li chcesz, mo¿esz podaæ opis powodu wystawienia certyfikatu\n"
2041 "uniewa¿nienia. Opis powinien byc zwiêz³y. \n"
2042 "Pusta linia koñczy wprowadzanie tekstu.\n"
2043
2044 #: g10/helptext.c:286
2045 msgid "No help available"
2046 msgstr "Pomoc niedostêpna"
2047
2048 #: g10/helptext.c:294
2049 #, c-format
2050 msgid "No help available for `%s'"
2051 msgstr "Brak pomocy o ,,%s''"
2052
2053 #: g10/import.c:247
2054 #, c-format
2055 msgid "skipping block of type %d\n"
2056 msgstr "blok typu %d zostaje pominiêty\n"
2057
2058 #: g10/import.c:256
2059 #, fuzzy, c-format
2060 msgid "%lu keys processed so far\n"
2061 msgstr "%lu kluczy przetworzonych do tej chwili\n"
2062
2063 #: g10/import.c:273
2064 #, c-format
2065 msgid "Total number processed: %lu\n"
2066 msgstr "Ogó³em przetworzonych kluczy: %lu\n"
2067
2068 #: g10/import.c:275
2069 #, c-format
2070 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2071 msgstr "   pominiêtych nowych kluczy: %lu\n"
2072
2073 #: g10/import.c:278
2074 #, c-format
2075 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2076 msgstr "          bez identyfikatora: %lu\n"
2077
2078 #: g10/import.c:280
2079 #, c-format
2080 msgid "              imported: %lu"
2081 msgstr "         do³±czono do zbioru: %lu"
2082
2083 #: g10/import.c:286
2084 #, c-format
2085 msgid "             unchanged: %lu\n"
2086 msgstr "                   bez zmian: %lu\n"
2087
2088 #: g10/import.c:288
2089 #, c-format
2090 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2091 msgstr "      nowych identyfikatorów: %lu\n"
2092
2093 #: g10/import.c:290
2094 #, c-format
2095 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2096 msgstr "            nowych podkluczy: %lu\n"
2097
2098 #: g10/import.c:292
2099 #, c-format
2100 msgid "        new signatures: %lu\n"
2101 msgstr "             nowych podpisów: %lu\n"
2102
2103 #: g10/import.c:294
2104 #, c-format
2105 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2106 msgstr "   nowych uniewa¿nieñ kluczy: %lu\n"
2107
2108 #: g10/import.c:296
2109 #, c-format
2110 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2111 msgstr "   tajnych kluczy wczytanych: %lu\n"
2112
2113 #: g10/import.c:298
2114 #, c-format
2115 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2116 msgstr "     tajnych kluczy dodanych: %lu\n"
2117
2118 #: g10/import.c:300
2119 #, c-format
2120 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2121 msgstr "    tajnych kluczy bez zmian: %lu\n"
2122
2123 #: g10/import.c:302
2124 #, c-format
2125 msgid "          not imported: %lu\n"
2126 msgstr "      nie w³±czono do zbioru: %lu\n"
2127
2128 #: g10/import.c:543
2129 #, c-format
2130 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2131 msgstr ""
2132
2133 #: g10/import.c:545
2134 #, fuzzy
2135 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2136 msgstr "Te identyfikatory s± podpisane przez Ciebie:\n"
2137
2138 #: g10/import.c:582
2139 #, c-format
2140 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2141 msgstr ""
2142
2143 #: g10/import.c:594
2144 #, fuzzy, c-format
2145 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2146 msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
2147
2148 #: g10/import.c:606
2149 #, c-format
2150 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2151 msgstr ""
2152
2153 #: g10/import.c:619
2154 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2155 msgstr ""
2156
2157 #: g10/import.c:621
2158 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2159 msgstr ""
2160
2161 #: g10/import.c:645
2162 #, c-format
2163 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2164 msgstr ""
2165
2166 #: g10/import.c:693 g10/import.c:1047
2167 #, fuzzy, c-format
2168 msgid "key %s: no user ID\n"
2169 msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika\n"
2170
2171 #: g10/import.c:713
2172 #, fuzzy, c-format
2173 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2174 msgstr "klucz %08lX: podklucz uszkodzony przez serwer zosta³ naprawiony\n"
2175
2176 #: g10/import.c:728
2177 #, fuzzy, c-format
2178 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2179 msgstr "klucz %08lX: przyjêto identyfikator nie podpisany nim samym ,,%s''\n"
2180
2181 #: g10/import.c:734
2182 #, fuzzy, c-format
2183 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2184 msgstr "klucz %08lX: brak poprawnych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
2185
2186 #: g10/import.c:736
2187 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2188 msgstr "to mo¿e byæ spowodowane brakiem podpisu klucza nim samym\n"
2189
2190 #: g10/import.c:746 g10/import.c:1168
2191 #, fuzzy, c-format
2192 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2193 msgstr "klucz %08lX: brak klucza publicznego: %s\n"
2194
2195 #: g10/import.c:752
2196 #, fuzzy, c-format
2197 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2198 msgstr "klucz %08lX: nowy klucz - pominiêty\n"
2199
2200 #: g10/import.c:761
2201 #, c-format
2202 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2203 msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy: %s\n"
2204
2205 #: g10/import.c:766 g10/openfile.c:261
2206 #, c-format
2207 msgid "writing to `%s'\n"
2208 msgstr "zapis do '%s'\n"
2209
2210 #: g10/import.c:772 g10/import.c:862 g10/import.c:1087 g10/import.c:1229
2211 #, c-format
2212 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2213 msgstr "b³±d zapisu zbioru kluczy '%s': %s\n"
2214
2215 #: g10/import.c:791
2216 #, fuzzy, c-format
2217 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2218 msgstr "klucz %08lX: klucz publiczny ,,%s'' wczytano do zbioru\n"
2219
2220 #: g10/import.c:815
2221 #, fuzzy, c-format
2222 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2223 msgstr "klucz %08lX: nie zgadza siê z lokaln± kopi±\n"
2224
2225 #: g10/import.c:832 g10/import.c:1186
2226 #, fuzzy, c-format
2227 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2228 msgstr "klucz %08lX: brak oryginalnego bloku klucza; %s\n"
2229
2230 #: g10/import.c:840 g10/import.c:1193
2231 #, fuzzy, c-format
2232 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2233 msgstr "klucz %08lX: nie mo¿na odczytaæ oryginalnego bloku klucza; %s\n"
2234
2235 #: g10/import.c:872
2236 #, fuzzy, c-format
2237 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2238 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy identyfikator u¿ytkownika\n"
2239
2240 #: g10/import.c:875
2241 #, fuzzy, c-format
2242 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2243 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
2244
2245 #: g10/import.c:878
2246 #, fuzzy, c-format
2247 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2248 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy podpis\n"
2249
2250 #: g10/import.c:881
2251 #, fuzzy, c-format
2252 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2253 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podpisów\n"
2254
2255 #: g10/import.c:884
2256 #, fuzzy, c-format
2257 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2258 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy podklucz\n"
2259
2260 #: g10/import.c:887
2261 #, fuzzy, c-format
2262 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2263 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podkluczy\n"
2264
2265 #: g10/import.c:908
2266 #, fuzzy, c-format
2267 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2268 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' bez zmian\n"
2269
2270 #: g10/import.c:1053
2271 #, fuzzy, c-format
2272 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2273 msgstr "klucz %08lX: klucz tajny z ustawionym szyfrem %d - pominiêty\n"
2274
2275 #: g10/import.c:1064
2276 #, fuzzy
2277 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2278 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
2279
2280 #: g10/import.c:1081
2281 #, c-format
2282 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2283 msgstr "brak domy¶lego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
2284
2285 #: g10/import.c:1092
2286 #, fuzzy, c-format
2287 msgid "key %s: secret key imported\n"
2288 msgstr "Klucz %08lX: klucz tajny wczytany do zbioru\n"
2289
2290 #: g10/import.c:1121
2291 #, fuzzy, c-format
2292 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2293 msgstr "Klucz %08lX: ten klucz ju¿ znajduje siê w zbiorze\n"
2294
2295 #: g10/import.c:1131
2296 #, fuzzy, c-format
2297 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2298 msgstr "klucz %08lX: brak klucza tajnego: %s\n"
2299
2300 #: g10/import.c:1161
2301 #, fuzzy, c-format
2302 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2303 msgstr ""
2304 "klucz %08lX: brak klucza publicznego którego dotyczy wczytany certyfikat\n"
2305 "              uniwa¿nienia\n"
2306
2307 #: g10/import.c:1204
2308 #, fuzzy, c-format
2309 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2310 msgstr "klucz %08lX: niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia: %s - odrzucony\n"
2311
2312 #: g10/import.c:1236
2313 #, fuzzy, c-format
2314 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2315 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' certyfikat uniewa¿nienia zosta³ ju¿ wczytany\n"
2316
2317 #: g10/import.c:1301
2318 #, fuzzy, c-format
2319 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2320 msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika do podpisu\n"
2321
2322 #: g10/import.c:1316
2323 #, fuzzy, c-format
2324 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2325 msgstr "klucz %08lX: algorytm asymetryczny \"%s\" nie jest obs³ugiwany\n"
2326
2327 #: g10/import.c:1318
2328 #, fuzzy, c-format
2329 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2330 msgstr "klucz %08lX: niepoprawny podpis na identyfikatorze \"%s\"\n"
2331
2332 #: g10/import.c:1336
2333 #, fuzzy, c-format
2334 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2335 msgstr "klucz %08lX: brak podklucza do dowi±zania\n"
2336
2337 #: g10/import.c:1347 g10/import.c:1397
2338 #, fuzzy, c-format
2339 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2340 msgstr "klucz %08lX: nie obs³ugiwany algorytm asymetryczny\n"
2341
2342 #: g10/import.c:1349
2343 #, fuzzy, c-format
2344 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2345 msgstr "klucz %08lX: niepoprawne dowi±zanie podklucza\n"
2346
2347 #: g10/import.c:1364
2348 #, fuzzy, c-format
2349 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2350 msgstr "klucz %08lX: usuniêto wielokrotne dowi±zanie podklucza\n"
2351
2352 #: g10/import.c:1386
2353 #, fuzzy, c-format
2354 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2355 msgstr "klucz %08lX: brak podklucza, którego dotyczy uniewa¿nienie\n"
2356
2357 #: g10/import.c:1399
2358 #, fuzzy, c-format
2359 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2360 msgstr "klucz %08lX: nieoprawne uniewa¿nienie podklucza\n"
2361
2362 #: g10/import.c:1414
2363 #, fuzzy, c-format
2364 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2365 msgstr "klucz %08lX: usuniêto wielokrotne uniewa¿nienie podklucza\n"
2366
2367 #: g10/import.c:1456
2368 #, fuzzy, c-format
2369 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2370 msgstr "klucz %08lX: pominiêto identyfikator u¿ytkownika '"
2371
2372 #: g10/import.c:1477
2373 #, fuzzy, c-format
2374 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2375 msgstr "klucz %08lX: podklucz pominiêty\n"
2376
2377 #: g10/import.c:1504
2378 #, fuzzy, c-format
2379 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2380 msgstr "klucz %08lX: podpis nieeksportowalny (klasy %02x) - pominiêty\n"
2381
2382 #: g10/import.c:1514
2383 #, fuzzy, c-format
2384 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2385 msgstr ""
2386 "klucz %08lX: pominiêto certyfikat uniewa¿nienia umieszczony \n"
2387 "              w niew³a¶ciwym miejscu\n"
2388
2389 #: g10/import.c:1531
2390 #, fuzzy, c-format
2391 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2392 msgstr "klucz %08lX: pominiêto -  niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia: %s\n"
2393
2394 #: g10/import.c:1545
2395 #, fuzzy, c-format
2396 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2397 msgstr "klucz %08lX: pominiêto - podpis na podkluczu w niew³a¶ciwym miejscu\n"
2398
2399 #: g10/import.c:1553
2400 #, fuzzy, c-format
2401 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2402 msgstr "klucz %08lX: pominiêto - nieoczekiwana klasa podpisu (%02x)\n"
2403
2404 #: g10/import.c:1653
2405 #, fuzzy, c-format
2406 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2407 msgstr "key %08lX: do³±czono powtórzony identyfikator u¿ytkownika\n"
2408
2409 #: g10/import.c:1715
2410 #, fuzzy, c-format
2411 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2412 msgstr ""
2413 "OSTRZE¯ENIE: klucz %08lX móg³ zostaæ uniewazniony:\n"
2414 "             zapytanie o uniewa¿niaj±cy klucz %08lX w serwerze kluczy\n"
2415
2416 #: g10/import.c:1729
2417 #, fuzzy, c-format
2418 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2419 msgstr ""
2420 "OSTRZE¯ENIE: klucz %08lX móg³ zostaæ uniewa¿niony:\n"
2421 "             brak uniewa¿niaj±cego klucza %08lX.\n"
2422
2423 #: g10/import.c:1788
2424 #, fuzzy, c-format
2425 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2426 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' dodany certyfikat uniewa¿nienia\n"
2427
2428 #: g10/import.c:1822
2429 #, fuzzy, c-format
2430 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2431 msgstr "klucz %08lX: dodano bezpo¶redni podpis\n"
2432
2433 #: g10/keydb.c:167
2434 #, c-format
2435 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2436 msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
2437
2438 #: g10/keydb.c:174
2439 #, c-format
2440 msgid "keyring `%s' created\n"
2441 msgstr "zbiór kluczy ,,%s'' zosta³ utworzony\n"
2442
2443 #: g10/keydb.c:685
2444 #, c-format
2445 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2446 msgstr "nie powiod³a siê odbudowa bufora bazy: %s\n"
2447
2448 #: g10/keyedit.c:253
2449 msgid "[revocation]"
2450 msgstr "[uniewa¿nienie]"
2451
2452 #: g10/keyedit.c:254
2453 msgid "[self-signature]"
2454 msgstr "[podpis klucza nim samym]"
2455
2456 #: g10/keyedit.c:332 g10/keylist.c:326
2457 msgid "1 bad signature\n"
2458 msgstr "1 niepoprawny podpis\n"
2459
2460 #: g10/keyedit.c:334 g10/keylist.c:328
2461 #, c-format
2462 msgid "%d bad signatures\n"
2463 msgstr "%d niepoprawnych podpisów\n"
2464
2465 #: g10/keyedit.c:336 g10/keylist.c:330
2466 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2467 msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu braku klucza\n"
2468
2469 #: g10/keyedit.c:338 g10/keylist.c:332
2470 #, c-format
2471 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2472 msgstr "%d podpisów nie zosta³o sprawdzonych z powodu braku kluczy\n"
2473
2474 #: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:334
2475 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2476 msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu b³êdu\n"
2477
2478 #: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:336
2479 #, c-format
2480 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2481 msgstr "%d podpisów nie sprawdzonych z powodu b³êdów\n"
2482
2483 #: g10/keyedit.c:344
2484 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2485 msgstr "wykryto 1 identyfikator u¿ytkownika niepodpisany tym samym kluczem\n"
2486
2487 #: g10/keyedit.c:346
2488 #, c-format
2489 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2490 msgstr ""
2491 "wykryto %d identyfikatorów u¿ytkownika niepodpisanych tym samym kluczem\n"
2492
2493 #: g10/keyedit.c:402 g10/pkclist.c:262
2494 #, fuzzy
2495 msgid ""
2496 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2497 "keys\n"
2498 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2499 "etc.)\n"
2500 msgstr ""
2501 "Zastanów siê jak bardzo ufasz temu u¿ytkownikowi w kwestii sprawdzania\n"
2502 "to¿samo¶ci innych u¿ytkowników (czy sprawdzi on odciski kluczy pobrane\n"
2503 "z ró¿nych ¼róde³, dokumenty potwierdzaj±ce to¿samo¶æ, itd.).\n"
2504 "\n"
2505
2506 #: g10/keyedit.c:406 g10/pkclist.c:274
2507 #, fuzzy, c-format
2508 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2509 msgstr " %d = mam ograniczone zaufanie\n"
2510
2511 #: g10/keyedit.c:407 g10/pkclist.c:276
2512 #, fuzzy, c-format
2513 msgid "  %d = I trust fully\n"
2514 msgstr " %d = mam pe³ne zaufanie\n"
2515
2516 #: g10/keyedit.c:426
2517 msgid ""
2518 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2519 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2520 "trust signatures on your behalf.\n"
2521 msgstr ""
2522
2523 #: g10/keyedit.c:442
2524 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2525 msgstr ""
2526
2527 #: g10/keyedit.c:584
2528 #, c-format
2529 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2530 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ uniewa¿niony."
2531
2532 #: g10/keyedit.c:593 g10/keyedit.c:619 g10/keyedit.c:644 g10/keyedit.c:799
2533 #: g10/keyedit.c:857 g10/keyedit.c:1482
2534 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2535 msgstr "Czy na pewno chcesz podpisaæ? (t/N) "
2536
2537 #: g10/keyedit.c:605 g10/keyedit.c:631 g10/keyedit.c:656 g10/keyedit.c:805
2538 #: g10/keyedit.c:1488
2539 msgid "  Unable to sign.\n"
2540 msgstr " Nie da siê z³o¿yæ podpisu.\n"
2541
2542 #: g10/keyedit.c:610
2543 #, c-format
2544 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2545 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' przekroczy³ swój termin wa¿no¶ci."
2546
2547 #: g10/keyedit.c:636
2548 #, c-format
2549 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2550 msgstr "Identyfikator ,,%s'' nie jest podpisany swoim kluczem."
2551
2552 #: g10/keyedit.c:675
2553 #, c-format
2554 msgid ""
2555 "The self-signature on \"%s\"\n"
2556 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2557 msgstr ""
2558 "Podpis klucza nim samym na ,,%s''\n"
2559 "jest podpisem z³o¿onym przez PGP 2.x.\n"
2560
2561 #: g10/keyedit.c:684
2562 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2563 msgstr "Czy chcesz zamieniæ go na podpis OpenPGP? (t/N) "
2564
2565 #: g10/keyedit.c:698
2566 #, c-format
2567 msgid ""
2568 "Your current signature on \"%s\"\n"
2569 "has expired.\n"
2570 msgstr ""
2571 "Twój podpis na \"%s\"\n"
2572 "przekroczy³ datê wa¿no¶ci.\n"
2573
2574 #: g10/keyedit.c:702
2575 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2576 msgstr "Czy chcesz zast±piæ przeterminowany podpis nowym? (t/N) "
2577
2578 #: g10/keyedit.c:723
2579 #, c-format
2580 msgid ""
2581 "Your current signature on \"%s\"\n"
2582 "is a local signature.\n"
2583 msgstr ""
2584 "Twój podpis na \"%s\"\n"
2585 "jest podpisem prywatnym (lokalnym).\n"
2586
2587 #: g10/keyedit.c:727
2588 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2589 msgstr ""
2590 "Czy chcesz zamieniæ go na pe³ny, publiczny, eksportowalny podpis? (t/N) "
2591
2592 #: g10/keyedit.c:748
2593 #, fuzzy, c-format
2594 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2595 msgstr "\"%s\" jest ju¿ lokalnie podpisany kluczem %08lX\n"
2596
2597 #: g10/keyedit.c:751
2598 #, fuzzy, c-format
2599 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2600 msgstr "\"%s\" jest ju¿ podpisany kluczem %08lX\n"
2601
2602 #: g10/keyedit.c:756
2603 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2604 msgstr "Czy na pewno chcesz to podpisaæ? (t/N) "
2605
2606 #: g10/keyedit.c:778
2607 #, fuzzy, c-format
2608 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2609 msgstr "Nie ma nic do podpisania kluczem %08lX.\n"
2610
2611 #: g10/keyedit.c:793
2612 msgid "This key has expired!"
2613 msgstr "Data wa¿no¶ci tego klucza up³ynê³a!"
2614
2615 #: g10/keyedit.c:813
2616 #, c-format
2617 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2618 msgstr "Wa¿no¶æ tego klucza wygasa %s.\n"
2619
2620 #: g10/keyedit.c:817
2621 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2622 msgstr ""
2623 "Czy chcesz ¿eby wa¿no¶æ Twojego podpisu wygasa³a w tej samej chwili? (T/n) "
2624
2625 #: g10/keyedit.c:850
2626 msgid ""
2627 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2628 "mode.\n"
2629 msgstr ""
2630 "W trybie --pgp2 nie mo¿na podpisywaæ kluczy PGP 2.x podpisami OpenPGP.\n"
2631
2632 #: g10/keyedit.c:852
2633 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2634 msgstr "To uczyni ten klucz nieuzytecznym dla PGP 2.x.\n"
2635
2636 #: g10/keyedit.c:877
2637 msgid ""
2638 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2639 "belongs\n"
2640 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2641 msgstr ""
2642 "Jak dok³adnie zosta³a przez Ciebie sprawdzona to¿samo¶æ tej osoby?\n"
2643 "Je¶li nie wiesz co odpowiedzieæ, podaj ,,0''.\n"
2644
2645 #: g10/keyedit.c:882
2646 #, c-format
2647 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2648 msgstr "   (0) Nie odpowiem na to pytanie. %s\n"
2649
2650 #: g10/keyedit.c:884
2651 #, c-format
2652 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2653 msgstr "   (1) W ogóle nie.%s\n"
2654
2655 #: g10/keyedit.c:886
2656 #, c-format
2657 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2658 msgstr "   (2) Pobie¿nie.%s\n"
2659
2660 #: g10/keyedit.c:888
2661 #, c-format
2662 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2663 msgstr "   (3) Bardzo dok³adnie.%s\n"
2664
2665 #: g10/keyedit.c:894
2666 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
2667 msgstr "Twój wybór (,,?'' podaje wiêcej informacji): "
2668
2669 #: g10/keyedit.c:918
2670 #, fuzzy, c-format
2671 msgid ""
2672 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2673 "key \"%s\" (%s)\n"
2674 msgstr ""
2675 "Czy jeste¶ naprawdê pewien ¿e chcesz podpisaæ ten klucz \n"
2676 "swoim kluczem: \""
2677
2678 #: g10/keyedit.c:925
2679 #, fuzzy
2680 msgid "This will be a self-signature.\n"
2681 msgstr ""
2682 "\n"
2683 "To bêdzie podpis klucza nim samym.\n"
2684
2685 #: g10/keyedit.c:931
2686 #, fuzzy
2687 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2688 msgstr ""
2689 "\n"
2690 "OSTRZE¯ENIE: podpis zostanie oznaczony jako prywatny (nieeksportowalny).\n"
2691
2692 #: g10/keyedit.c:939
2693 #, fuzzy
2694 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2695 msgstr ""
2696 "\n"
2697 "OSTRZE¯ENIE: podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
2698
2699 #: g10/keyedit.c:949
2700 #, fuzzy
2701 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2702 msgstr ""
2703 "\n"
2704 "Podpis zostanie oznaczony jako prywatny (nieeksportowalny).\n"
2705
2706 #: g10/keyedit.c:956
2707 #, fuzzy
2708 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2709 msgstr ""
2710 "\n"
2711 "Podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
2712
2713 #: g10/keyedit.c:963
2714 #, fuzzy
2715 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2716 msgstr ""
2717 "\n"
2718 "To¿samo¶æ u¿ytkownika nie zosta³a w ogóle sprawdzona.\n"
2719
2720 #: g10/keyedit.c:968
2721 #, fuzzy
2722 msgid "I have checked this key casually.\n"
2723 msgstr ""
2724 "\n"
2725 "To¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a sprawdzona pobie¿nie.\n"
2726
2727 #: g10/keyedit.c:973
2728 #, fuzzy
2729 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2730 msgstr ""
2731 "\n"
2732 "To¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a dok³adnie sprawdzona.\n"
2733
2734 #: g10/keyedit.c:983
2735 msgid "Really sign? (y/N) "
2736 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
2737
2738 #: g10/keyedit.c:1028 g10/keyedit.c:3881 g10/keyedit.c:3972 g10/keyedit.c:4045
2739 #: g10/sign.c:369
2740 #, c-format
2741 msgid "signing failed: %s\n"
2742 msgstr "z³o¿enie podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
2743
2744 #: g10/keyedit.c:1084
2745 msgid "This key is not protected.\n"
2746 msgstr "Ten klucz nie jest chroniony.\n"
2747
2748 #: g10/keyedit.c:1088
2749 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2750 msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
2751
2752 #: g10/keyedit.c:1092
2753 msgid "Key is protected.\n"
2754 msgstr "Klucz jest chroniony.\n"
2755
2756 #: g10/keyedit.c:1112
2757 #, c-format
2758 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2759 msgstr "Tego klucza nie mo¿na edytowaæ: %s.\n"
2760
2761 #: g10/keyedit.c:1118
2762 msgid ""
2763 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2764 "\n"
2765 msgstr ""
2766 "Wprowad¼ nowe d³ugie, skomplikowane has³o dla tego klucza tajnego.\n"
2767 "\n"
2768
2769 #: g10/keyedit.c:1127 g10/keygen.c:1806
2770 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2771 msgstr "has³o nie zosta³o poprawnie powtórzone; jeszcze jedna próba"
2772
2773 #: g10/keyedit.c:1132
2774 msgid ""
2775 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2776 "\n"
2777 msgstr ""
2778 "Nie chcesz has³a - to *z³y* pomys³!\n"
2779 "\n"
2780
2781 #: g10/keyedit.c:1135
2782 #, fuzzy
2783 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2784 msgstr "Czy na pewno chcesz to zrobiæ? "
2785
2786 #: g10/keyedit.c:1201
2787 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2788 msgstr "przenoszê podpis klucza na w³a¶ciwe miejsce\n"
2789
2790 #: g10/keyedit.c:1247
2791 msgid "save"
2792 msgstr "zapis"
2793
2794 #: g10/keyedit.c:1247
2795 msgid "save and quit"
2796 msgstr "zapis zmian i wyj¶cie"
2797
2798 #: g10/keyedit.c:1250
2799 msgid "fpr"
2800 msgstr "odc"
2801
2802 #: g10/keyedit.c:1250
2803 msgid "show fingerprint"
2804 msgstr "okazanie odcisku klucza"
2805
2806 #: g10/keyedit.c:1251
2807 msgid "list key and user IDs"
2808 msgstr "lista kluczy i identyfikatorów u¿ytkowników"
2809
2810 #: g10/keyedit.c:1253
2811 msgid "uid"
2812 msgstr "id"
2813
2814 #: g10/keyedit.c:1253
2815 msgid "select user ID N"
2816 msgstr "wybór identyfikatora u¿ytkownika N"
2817
2818 #: g10/keyedit.c:1254
2819 msgid "key"
2820 msgstr "klucz"
2821
2822 #: g10/keyedit.c:1254
2823 msgid "select secondary key N"
2824 msgstr "wybór podklucza N"
2825
2826 #: g10/keyedit.c:1255
2827 msgid "check"
2828 msgstr "lista"
2829
2830 #: g10/keyedit.c:1255
2831 msgid "list signatures"
2832 msgstr "lista podpisów"
2833
2834 #: g10/keyedit.c:1256
2835 msgid "c"
2836 msgstr "l"
2837
2838 #: g10/keyedit.c:1257
2839 msgid "sign"
2840 msgstr "podpis"
2841
2842 #: g10/keyedit.c:1257
2843 msgid "sign the key"
2844 msgstr "z³o¿enie podpisu na kluczu"
2845
2846 #: g10/keyedit.c:1258
2847 msgid "s"
2848 msgstr "p"
2849
2850 #: g10/keyedit.c:1259
2851 #, fuzzy
2852 msgid "tsign"
2853 msgstr "podpis"
2854
2855 #: g10/keyedit.c:1259
2856 #, fuzzy
2857 msgid "make a trust signature"
2858 msgstr "z³o¿enie podpisu oddzielonego od dokumentu"
2859
2860 #: g10/keyedit.c:1260
2861 msgid "lsign"
2862 msgstr "lpodpis"
2863
2864 #: g10/keyedit.c:1260
2865 msgid "sign the key locally"
2866 msgstr "z³o¿enie prywatnego (lokalnego) podpisu na kluczu"
2867
2868 #: g10/keyedit.c:1261
2869 msgid "nrsign"
2870 msgstr "nupodpis"
2871
2872 #: g10/keyedit.c:1261
2873 msgid "sign the key non-revocably"
2874 msgstr "z³o¿enie na kluczu podpisu nie podlegaj±cego uniewa¿nieniu"
2875
2876 #: g10/keyedit.c:1262
2877 msgid "nrlsign"
2878 msgstr "nulpodpis"
2879
2880 #: g10/keyedit.c:1262
2881 msgid "sign the key locally and non-revocably"
2882 msgstr "z³o¿enie na kluczu prywatnego podpisu nie podlegaj±cego uniewa¿nieniu"
2883
2884 #: g10/keyedit.c:1264
2885 msgid "adduid"
2886 msgstr "dodid"
2887
2888 #: g10/keyedit.c:1264
2889 msgid "add a user ID"
2890 msgstr "dodanie nowego identyfikatora u¿ytkownika do klucza"
2891
2892 #: g10/keyedit.c:1265
2893 msgid "addphoto"
2894 msgstr "dodfoto"
2895
2896 #: g10/keyedit.c:1265
2897 msgid "add a photo ID"
2898 msgstr "dodanie zdjêcia u¿ytkownika do klucza"
2899
2900 #: g10/keyedit.c:1266
2901 msgid "deluid"
2902 msgstr "usid"
2903
2904 #: g10/keyedit.c:1266
2905 msgid "delete user ID"
2906 msgstr "usuniêcie identyfikatora u¿ytkownika z klucza"
2907
2908 #: g10/keyedit.c:1268
2909 msgid "delphoto"
2910 msgstr "usfoto"
2911
2912 #: g10/keyedit.c:1269
2913 msgid "addkey"
2914 msgstr "dodkl"
2915
2916 #: g10/keyedit.c:1269
2917 msgid "add a secondary key"
2918 msgstr "dodanie podklucza"
2919
2920 #: g10/keyedit.c:1271
2921 #, fuzzy
2922 msgid "addcardkey"
2923 msgstr "dodkl"
2924
2925 #: g10/keyedit.c:1271
2926 msgid "add a key to a smartcard"
2927 msgstr ""
2928
2929 #: g10/keyedit.c:1272
2930 #, fuzzy
2931 msgid "keytocard"
2932 msgstr "Podaj \"help\" aby zobaczyæ listê poleceñ."
2933
2934 #: g10/keyedit.c:1272
2935 msgid "move a key to a smartcard"
2936 msgstr ""
2937
2938 #: g10/keyedit.c:1274
2939 msgid "delkey"
2940 msgstr "uskl"
2941
2942 #: g10/keyedit.c:1274
2943 msgid "delete a secondary key"
2944 msgstr "usuniêcie podklucza"
2945
2946 #: g10/keyedit.c:1275
2947 msgid "addrevoker"
2948 msgstr "dodun"
2949
2950 #: g10/keyedit.c:1275
2951 msgid "add a revocation key"
2952 msgstr "wyznaczenie klucza uniewa¿niaj±cego"
2953
2954 #: g10/keyedit.c:1276
2955 msgid "delsig"
2956 msgstr "uspod"
2957
2958 #: g10/keyedit.c:1276
2959 msgid "delete signatures"
2960 msgstr "usuniêcie podpisów"
2961
2962 #: g10/keyedit.c:1277
2963 msgid "expire"
2964 msgstr "data"
2965
2966 #: g10/keyedit.c:1277
2967 msgid "change the expire date"
2968 msgstr "zmiana daty wa¿no¶ci klucza"
2969
2970 #: g10/keyedit.c:1278
2971 msgid "primary"
2972 msgstr "g³ówny"
2973
2974 #: g10/keyedit.c:1278
2975 msgid "flag user ID as primary"
2976 msgstr "oznaczenie identyfikatora u¿ytkownika jako g³ównego"
2977
2978 #: g10/keyedit.c:1279
2979 msgid "toggle"
2980 msgstr "prze³"
2981
2982 #: g10/keyedit.c:1279
2983 msgid "toggle between secret and public key listing"
2984 msgstr "prze³±czenie pomiêdzy list± kluczy publicznych i prywatnych"
2985
2986 #: g10/keyedit.c:1281
2987 msgid "t"
2988 msgstr "p"
2989
2990 #: g10/keyedit.c:1282
2991 msgid "pref"
2992 msgstr "opcje"
2993
2994 #: g10/keyedit.c:1282
2995 msgid "list preferences (expert)"
2996 msgstr "ustawienia (zaawansowane)"
2997
2998 #: g10/keyedit.c:1283
2999 msgid "showpref"
3000 msgstr "opcje"
3001
3002 #: g10/keyedit.c:1283
3003 msgid "list preferences (verbose)"
3004 msgstr "rozbudowana lista ustawieñ"
3005
3006 #: g10/keyedit.c:1284
3007 msgid "setpref"
3008 msgstr "ustaw"
3009
3010 #: g10/keyedit.c:1284
3011 msgid "set preference list"
3012 msgstr "ustawienie opcji klucza"
3013
3014 #: g10/keyedit.c:1285
3015 msgid "updpref"
3016 msgstr "aktopc"
3017
3018 #: g10/keyedit.c:1285
3019 msgid "updated preferences"
3020 msgstr "aktualizacja ustawieñ klucza"
3021
3022 #: g10/keyedit.c:1286
3023 #, fuzzy
3024 msgid "keyserver"
3025 msgstr "b³±d serwera kluczy"
3026
3027 #: g10/keyedit.c:1286
3028 #, fuzzy
3029 msgid "set preferred keyserver URL"
3030 msgstr "niezrozuma³y URI serwera kluczy\n"
3031
3032 #: g10/keyedit.c:1287
3033 msgid "change the passphrase"
3034 msgstr "zmiana has³a klucza"
3035
3036 #: g10/keyedit.c:1288
3037 msgid "trust"
3038 msgstr "zaufanie"
3039
3040 #: g10/keyedit.c:1288
3041 msgid "change the ownertrust"
3042 msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
3043
3044 #: g10/keyedit.c:1289
3045 msgid "revsig"
3046 msgstr "unpod"
3047
3048 #: g10/keyedit.c:1289
3049 msgid "revoke signatures"
3050 msgstr "uniewa¿nienie podpisu"
3051
3052 #: g10/keyedit.c:1290
3053 msgid "revuid"
3054 msgstr "unpod"
3055
3056 #: g10/keyedit.c:1290
3057 msgid "revoke a user ID"
3058 msgstr "uniewa¿nienie identyfikatora u¿ytkownika"
3059
3060 #: g10/keyedit.c:1291
3061 msgid "revkey"
3062 msgstr "unpkl"
3063
3064 #: g10/keyedit.c:1291
3065 msgid "revoke a secondary key"
3066 msgstr "uniewa¿nienie podklucza"
3067
3068 #: g10/keyedit.c:1292
3069 msgid "disable"
3070 msgstr "wy³kl"
3071
3072 #: g10/keyedit.c:1292
3073 msgid "disable a key"
3074 msgstr "wy³±czyæ klucz z u¿ycia"
3075
3076 #: g10/keyedit.c:1293
3077 msgid "enable"
3078 msgstr "w³kl"
3079
3080 #: g10/keyedit.c:1293
3081 msgid "enable a key"
3082 msgstr "w³±czyæ klucz do u¿ycia"
3083
3084 #: g10/keyedit.c:1294
3085 msgid "showphoto"
3086 msgstr "foto"
3087
3088 #: g10/keyedit.c:1294
3089 msgid "show photo ID"
3090 msgstr "okazanie identyfikatora - zdjêcia"
3091
3092 #: g10/keyedit.c:1344
3093 #, c-format
3094 msgid "error reading secret keyblock `%s': %s\n"
3095 msgstr "b³±d odczytu bloku klucza tajnego '%s': %s\n"
3096
3097 #: g10/keyedit.c:1361
3098 msgid "Secret key is available.\n"
3099 msgstr "Dostêpny jest klucz tajny.\n"
3100
3101 #: g10/keyedit.c:1423
3102 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3103 msgstr "Do wykonania tej operacji potrzebny jest klucz tajny.\n"
3104
3105 #: g10/keyedit.c:1428
3106 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3107 msgstr "Najpierw trzeba u¿yæ polecenia \"prze³\".\n"
3108
3109 #: g10/keyedit.c:1476
3110 msgid "Key is revoked."
3111 msgstr "Klucz uniewa¿niony."
3112
3113 #: g10/keyedit.c:1496
3114 #, fuzzy
3115 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3116 msgstr "Podpisaæ wszystkie identyfikatory u¿ytkownika na tym kluczu? "
3117
3118 #: g10/keyedit.c:1498
3119 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3120 msgstr "Podpowied¼: wybierz identyfikatory u¿ytkownika do podpisania.\n"
3121
3122 #: g10/keyedit.c:1523
3123 #, c-format
3124 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3125 msgstr "To polecenie nie jest dostêpne w trybie %s.\n"
3126
3127 #: g10/keyedit.c:1545 g10/keyedit.c:1565 g10/keyedit.c:1668
3128 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3129 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
3130
3131 #: g10/keyedit.c:1547
3132 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3133 msgstr "Nie mo¿esz usun±æ ostatniego identyfikatora u¿ytkownika!\n"
3134
3135 #: g10/keyedit.c:1549
3136 #, fuzzy
3137 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3138 msgstr "Czy na pewno usun±æ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
3139
3140 #: g10/keyedit.c:1550
3141 #, fuzzy
3142 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3143 msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? "
3144
3145 #: g10/keyedit.c:1600
3146 #, fuzzy
3147 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3148 msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? "
3149
3150 #: g10/keyedit.c:1612
3151 #, fuzzy
3152 msgid "You must select exactly one key.\n"
3153 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
3154
3155 #: g10/keyedit.c:1632 g10/keyedit.c:1687
3156 msgid "You must select at least one key.\n"
3157 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
3158
3159 #: g10/keyedit.c:1635
3160 #, fuzzy
3161 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3162 msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ wybrane klucze? "
3163
3164 #: g10/keyedit.c:1636
3165 #, fuzzy
3166 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3167 msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ ten klucz? "
3168
3169 #: g10/keyedit.c:1671
3170 #, fuzzy
3171 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3172 msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
3173
3174 #: g10/keyedit.c:1672
3175 #, fuzzy
3176 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3177 msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ ten identyfikator u¿ytkownika? "
3178
3179 #: g10/keyedit.c:1691
3180 #, fuzzy
3181 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? (y/N) "
3182 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ wybrane klucze? "
3183
3184 #: g10/keyedit.c:1692
3185 #, fuzzy
3186 msgid "Do you really want to revoke this key? (y/N) "
3187 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ ten klucz? "
3188
3189 #: g10/keyedit.c:1731
3190 msgid ""
3191 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3192 msgstr ""
3193
3194 #: g10/keyedit.c:1763
3195 #, fuzzy
3196 msgid "Set preference list to:\n"
3197 msgstr "ustawienie opcji klucza"
3198
3199 #: g10/keyedit.c:1769
3200 #, fuzzy
3201 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3202 msgstr ""
3203 "Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
3204
3205 #: g10/keyedit.c:1771
3206 #, fuzzy
3207 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3208 msgstr "Czy na pewno usaktualniæ ustawienia? "
3209
3210 #: g10/keyedit.c:1821
3211 #, fuzzy
3212 msgid "Save changes? (y/N) "
3213 msgstr "Zapisaæ zmiany? "
3214
3215 #: g10/keyedit.c:1824
3216 #, fuzzy
3217 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3218 msgstr "Wyj¶æ bez zapisania zmian? "
3219
3220 #: g10/keyedit.c:1834
3221 #, c-format
3222 msgid "update failed: %s\n"
3223 msgstr "zapis zmian nie powiód³ siê: %s\n"
3224
3225 #: g10/keyedit.c:1841
3226 #, c-format
3227 msgid "update secret failed: %s\n"
3228 msgstr "zapis zmian na kluczu prywatnym nie powiód³ siê: %s\n"
3229
3230 #: g10/keyedit.c:1848
3231 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3232 msgstr "Klucz nie zosta³ zmieniony wiêc zapis zmian nie jest konieczny.\n"
3233
3234 #: g10/keyedit.c:1920
3235 msgid "Digest: "
3236 msgstr "Skrót: "
3237
3238 #: g10/keyedit.c:1972
3239 msgid "Features: "
3240 msgstr "Ustawienia: "
3241
3242 #: g10/keyedit.c:1983
3243 msgid "Keyserver no-modify"
3244 msgstr ""
3245
3246 #: g10/keyedit.c:1998 g10/keylist.c:229
3247 msgid "Preferred keyserver: "
3248 msgstr ""
3249
3250 #: g10/keyedit.c:2239
3251 #, c-format
3252 msgid "This key may be revoked by %s key "
3253 msgstr "Klucz mo¿e zostaæ uniewa¿niony przez klucz %s "
3254
3255 #: g10/keyedit.c:2243
3256 msgid " (sensitive)"
3257 msgstr " (poufne)"
3258
3259 #: g10/keyedit.c:2257 g10/keyedit.c:2313 g10/keyedit.c:2434 g10/keyedit.c:2449
3260 #: g10/keyserver.c:366
3261 #, fuzzy, c-format
3262 msgid "created: %s"
3263 msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s: %s\n"
3264
3265 #: g10/keyedit.c:2260 g10/keylist.c:707 g10/keylist.c:807 g10/mainproc.c:929
3266 #, fuzzy, c-format
3267 msgid "revoked: %s"
3268 msgstr "[uniewa¿niony]"
3269
3270 #: g10/keyedit.c:2262 g10/keylist.c:678 g10/keylist.c:813
3271 #, fuzzy, c-format
3272 msgid "expired: %s"
3273 msgstr " [wygasa :%s]"
3274
3275 #: g10/keyedit.c:2264 g10/keyedit.c:2315 g10/keyedit.c:2436 g10/keyedit.c:2451
3276 #: g10/keylist.c:684 g10/keylist.c:719 g10/keylist.c:819 g10/keylist.c:840
3277 #: g10/keyserver.c:372 g10/mainproc.c:935
3278 #, fuzzy, c-format
3279 msgid "expires: %s"
3280 msgstr " [wygasa :%s]"
3281
3282 #: g10/keyedit.c:2266
3283 #, fuzzy, c-format
3284 msgid "usage: %s"
3285 msgstr " zaufanie: %c/%c"
3286
3287 #: g10/keyedit.c:2281
3288 #, fuzzy, c-format
3289 msgid "trust: %s"
3290 msgstr " zaufanie: %c/%c"
3291
3292 #: g10/keyedit.c:2285
3293 #, c-format
3294 msgid "validity: %s"
3295 msgstr ""
3296
3297 #: g10/keyedit.c:2292
3298 msgid "This key has been disabled"
3299 msgstr "Ten klucz zosta³ wy³±czony z u¿ytku"
3300
3301 #: g10/keyedit.c:2320
3302 msgid "card-no: "
3303 msgstr ""
3304
3305 #: g10/keyedit.c:2355 g10/keyedit.c:2357 g10/keyedit.c:2359
3306 #, c-format
3307 msgid "[%8.8s] "
3308 msgstr ""
3309
3310 #: g10/keyedit.c:2355 g10/keyedit.c:2468 g10/keylist.c:766 g10/keyserver.c:376
3311 #: g10/mainproc.c:1575 g10/trustdb.c:1133
3312 #, fuzzy
3313 msgid "revoked"
3314 msgstr "[uniewa¿niony]"
3315
3316 #: g10/keyedit.c:2357 g10/keyedit.c:2470 g10/keylist.c:768 g10/keyserver.c:380
3317 #: g10/mainproc.c:1577 g10/trustdb.c:500
3318 #, fuzzy
3319 msgid "expired"
3320 msgstr "data"
3321
3322 #: g10/keyedit.c:2396
3323 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3324 msgstr "Klucze PGP 2.x nie zawieraj± opisu ustawieñ.\n"
3325
3326 #: g10/keyedit.c:2404
3327 msgid ""
3328 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3329 "unless you restart the program.\n"
3330 msgstr ""
3331 "Pokazana warto¶æ wiarygodno¶ci klucza mo¿e byæ niepoprawna,\n"
3332 "dopóki program nie zostanie uruchomiony ponownie.\n"
3333
3334 #: g10/keyedit.c:2535
3335 msgid ""
3336 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3337 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3338 msgstr ""
3339 "OSTRZE¯ENIE: ¿aden identyfikator u¿ytkownika nie zosta³ oznaczony explicite\n"
3340 "             jako g³ówny. Wykonanie tego polecenie mo¿e wiêc spowodowaæ\n"
3341 "             wy¶wietlanie innego identyfikatora jako domy¶lnego g³ównego.\n"
3342
3343 #: g10/keyedit.c:2595
3344 msgid ""
3345 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3346 "versions\n"
3347 "         of PGP to reject this key.\n"
3348 msgstr ""
3349 "OSTRZE¯ENIE: To jest klucz PGP wersji 2. Dodanie zdjêcia spowoduje, ¿e\n"
3350 "             niektóre wersje przestan± go rozumieæ.\n"
3351
3352 #: g10/keyedit.c:2600 g10/keyedit.c:2878
3353 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3354 msgstr "Czy dalej chcesz je dodaæ? (t/N) "
3355
3356 #: g10/keyedit.c:2606
3357 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3358 msgstr "Do klucza dla PGP 2.x nie mo¿na dodaæ zdjêcia.\n"
3359
3360 #: g10/keyedit.c:2746
3361 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3362 msgstr "Usun±æ ten poprawny podpis? (t/N/w) "
3363
3364 #: g10/keyedit.c:2756
3365 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3366 msgstr "Usun±æ ten niepoprawny podpis? (t/N/w) "
3367
3368 #: g10/keyedit.c:2760
3369 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3370 msgstr "Usun±æ ten nieznany podpis? (t/N/w) "
3371
3372 #: g10/keyedit.c:2766
3373 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3374 msgstr "Na pewno usun±æ ten podpis klucza nim samym? (t/N) "
3375
3376 #: g10/keyedit.c:2780
3377 #, c-format
3378 msgid "Deleted %d signature.\n"
3379 msgstr "%d podpis usuniêty.\n"
3380
3381 #: g10/keyedit.c:2781
3382 #, c-format
3383 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3384 msgstr "%d podpisów usuniêtych.\n"
3385
3386 #: g10/keyedit.c:2784
3387 msgid "Nothing deleted.\n"
3388 msgstr "Nic nie zosta³o usuniête.\n"
3389
3390 #: g10/keyedit.c:2873
3391 msgid ""
3392 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3393 "cause\n"
3394 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3395 msgstr ""
3396 "OSTRZE¯ENIE: To jest klucz PGP wersji 2.x. Wyznaczenie mu klucza\n"
3397 "             uniewa¿niaj±cego, spowoduje, ¿e niektóre wersje PGP przestan±\n"
3398 "             go rozumieæ.\n"
3399
3400 #: g10/keyedit.c:2884
3401 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3402 msgstr "Do klucza dla PGP 2.x nie mo¿na wyznaczyæ klucza uniewa¿niaj±cego.\n"
3403
3404 #: g10/keyedit.c:2904
3405 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3406 msgstr "Podaj identyfikator klucza uniewa¿niaj±cego: "
3407
3408 #: g10/keyedit.c:2927
3409 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3410 msgstr "klucza PGP 2.x nie mo¿na wyznaczyæ jako uniewa¿niaj±cego\n"
3411
3412 #: g10/keyedit.c:2942
3413 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3414 msgstr "nie mo¿na wyznaczuæ klucza do uniewa¿niania jego samego\n"
3415
3416 #: g10/keyedit.c:2964
3417 #, fuzzy
3418 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3419 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz zosta³ uniewa¿niony kluczem uniewa¿niaj±cym!\n"
3420
3421 #: g10/keyedit.c:2983
3422 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3423 msgstr ""
3424 "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na cofn±æ wyznaczenia klucza jako uniewa¿niaj±cego!\n"
3425
3426 #: g10/keyedit.c:2989
3427 #, fuzzy
3428 msgid ""
3429 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3430 msgstr "Czy na pewno chcesz wyznaczyæ ten klucz jako uniewa¿niaj±cy? (t/N): "
3431
3432 #: g10/keyedit.c:3050
3433 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3434 msgstr "Proszê usun±æ znacznik wyboru z kluczy prywatnych.\n"
3435
3436 #: g10/keyedit.c:3056
3437 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3438 msgstr "Proszê wybraæ tylko jeden podklucz.\n"
3439
3440 #: g10/keyedit.c:3060
3441 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3442 msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci podklucza.\n"
3443
3444 #: g10/keyedit.c:3063
3445 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3446 msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci g³ównego klucza.\n"
3447
3448 #: g10/keyedit.c:3109
3449 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3450 msgstr "Nie mo¿na zmieniæ daty wa¿no¶ci klucza w wersji 3.\n"
3451
3452 #: g10/keyedit.c:3125
3453 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3454 msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy prywatnych\n"
3455
3456 #: g10/keyedit.c:3205
3457 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3458 msgstr "Proszê wybraæ dok³adnie jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
3459
3460 #: g10/keyedit.c:3244 g10/keyedit.c:3354 g10/keyedit.c:3473
3461 #, fuzzy, c-format
3462 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3463 msgstr "podpis w wersji 3 na identyfikatorze ,,%s'' zostaje pominiêty\n"
3464
3465 #: g10/keyedit.c:3415
3466 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3467 msgstr ""
3468
3469 #: g10/keyedit.c:3494
3470 #, fuzzy
3471 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3472 msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
3473
3474 #: g10/keyedit.c:3495
3475 #, fuzzy
3476 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3477 msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
3478
3479 #: g10/keyedit.c:3557
3480 #, c-format
3481 msgid "No user ID with index %d\n"
3482 msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
3483
3484 #: g10/keyedit.c:3603
3485 #, c-format
3486 msgid "No secondary key with index %d\n"
3487 msgstr "Brak podklucza o numerze %d\n"
3488
3489 #: g10/keyedit.c:3720
3490 #, fuzzy, c-format
3491 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3492 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika: "
3493
3494 #: g10/keyedit.c:3723 g10/keyedit.c:3787 g10/keyedit.c:3830
3495 #, fuzzy, c-format
3496 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3497 msgstr "podpisany przez %08lX w %s%s%s\n"
3498
3499 #: g10/keyedit.c:3725 g10/keyedit.c:3789 g10/keyedit.c:3832
3500 msgid " (non-exportable)"
3501 msgstr " (podpis nieeksportowalny) "
3502
3503 #: g10/keyedit.c:3729
3504 #, c-format
3505 msgid "This signature expired on %s.\n"
3506 msgstr "Wa¿no¶æ tego klucza wygas³a %s.\n"
3507
3508 #: g10/keyedit.c:3733
3509 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3510 msgstr "Czy dalej chcesz go uniewa¿niæ? (t/N) "
3511
3512 #: g10/keyedit.c:3737
3513 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3514 msgstr "Stworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego podpisu? (t/N) "
3515
3516 #: g10/keyedit.c:3764
3517 #, fuzzy, c-format
3518 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3519 msgstr "Te identyfikatory s± podpisane przez Ciebie:\n"
3520
3521 #: g10/keyedit.c:3790
3522 #, fuzzy
3523 msgid " (non-revocable)"
3524 msgstr " (podpis nieeksportowalny) "
3525
3526 #: g10/keyedit.c:3797
3527 #, fuzzy, c-format
3528 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3529 msgstr "uniewa¿niony przez %08lX w %s\n"
3530
3531 #: g10/keyedit.c:3819
3532 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3533 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ te podpisy:\n"
3534
3535 #: g10/keyedit.c:3839
3536 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3537 msgstr "Na pewno utworzyæ certyfikaty uniewa¿nienia ? (t/N) "
3538
3539 #: g10/keyedit.c:3869
3540 msgid "no secret key\n"
3541 msgstr "brak klucza tajnego\n"
3542
3543 #: g10/keyedit.c:3939
3544 #, c-format
3545 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3546 msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
3547
3548 #: g10/keyedit.c:3956
3549 #, c-format
3550 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3551 msgstr ""
3552 "OSTRZE¯ENIE: identyfikator u¿ytkownika podpisany za %d sekund (w "
3553 "przysz³o¶ci)\n"
3554
3555 #: g10/keyedit.c:4125
3556 #, fuzzy, c-format
3557 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3558 msgstr "Zdjêcie w formacie %s, rozmiar %ld bajtów, klucz 0x%08lX (id %d).\n"
3559
3560 #: g10/keygen.c:293
3561 #, fuzzy, c-format
3562 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3563 msgstr "ustawienie %c%lu powtarza siê\n"
3564
3565 #: g10/keygen.c:300
3566 #, fuzzy
3567 msgid "too many cipher preferences\n"
3568 msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
3569
3570 #: g10/keygen.c:302
3571 #, fuzzy
3572 msgid "too many digest preferences\n"
3573 msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
3574
3575 #: g10/keygen.c:304
3576 #, fuzzy
3577 msgid "too many compression preferences\n"
3578 msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
3579
3580 #: g10/keygen.c:401
3581 #, fuzzy, c-format
3582 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3583 msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
3584
3585 #: g10/keygen.c:827
3586 msgid "writing direct signature\n"
3587 msgstr "zapis podpisu bezpo¶redniego\n"
3588
3589 #: g10/keygen.c:866
3590 msgid "writing self signature\n"
3591 msgstr "zapis podpisu klucza nim samym\n"
3592
3593 #: g10/keygen.c:912
3594 msgid "writing key binding signature\n"
3595 msgstr "zapis podpisu wi±¿±cego klucz\n"
3596
3597 #: g10/keygen.c:974 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1149 g10/keygen.c:2613
3598 #, c-format
3599 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3600 msgstr "niew³a¶ciwa d³ugo¶æ klucza; wykorzystano %u bitów\n"
3601
3602 #: g10/keygen.c:979 g10/keygen.c:1063 g10/keygen.c:1154 g10/keygen.c:2619
3603 #, c-format
3604 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3605 msgstr "rozmair klucza zaokr±glony do %u bitów\n"
3606
3607 #: g10/keygen.c:1247
3608 #, fuzzy
3609 msgid "Sign"
3610 msgstr "podpis"
3611
3612 #: g10/keygen.c:1250
3613 #, fuzzy
3614 msgid "Encrypt"
3615 msgstr "szyfrowanie danych"
3616
3617 #: g10/keygen.c:1253
3618 msgid "Authenticate"
3619 msgstr ""
3620
3621 #: g10/keygen.c:1261
3622 msgid "SsEeAaQq"
3623 msgstr ""
3624
3625 #: g10/keygen.c:1276
3626 #, c-format
3627 msgid "Possible actions for a %s key: "
3628 msgstr ""
3629
3630 #: g10/keygen.c:1280
3631 msgid "Current allowed actions: "
3632 msgstr ""
3633
3634 #: g10/keygen.c:1285
3635 #, c-format
3636 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3637 msgstr ""
3638
3639 #: g10/keygen.c:1288
3640 #, fuzzy, c-format
3641 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3642 msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowania)\n"
3643
3644 #: g10/keygen.c:1291
3645 #, c-format
3646 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3647 msgstr ""
3648
3649 #: g10/keygen.c:1294
3650 #, c-format
3651 msgid "   (%c) Finished\n"
3652 msgstr ""
3653
3654 #: g10/keygen.c:1348
3655 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3656 msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
3657
3658 #: g10/keygen.c:1350
3659 #, fuzzy, c-format
3660 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3661 msgstr "   (%d) Para kluczy dla algorytmów DSA i ElGamala (domy¶lne)\n"
3662
3663 #: g10/keygen.c:1351
3664 #, c-format
3665 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3666 msgstr "   (%d) DSA (tylko do podpisywania)\n"
3667
3668 #: g10/keygen.c:1353
3669 #, fuzzy, c-format
3670 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3671 msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowania)\n"
3672
3673 #: g10/keygen.c:1354
3674 #, c-format
3675 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3676 msgstr "   (%d) RSA (tylko do podpisywania)\n"
3677
3678 #: g10/keygen.c:1356
3679 #, c-format
3680 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3681 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
3682
3683 #: g10/keygen.c:1358
3684 #, fuzzy, c-format
3685 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3686 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
3687
3688 #: g10/keygen.c:1409
3689 #, c-format
3690 msgid ""
3691 "About to generate a new %s keypair.\n"
3692 "              minimum keysize is  768 bits\n"
3693 "              default keysize is 1024 bits\n"
3694 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
3695 msgstr ""
3696 "Nast±pi generacja nowej pary kluczy dla algorytmu(ów) %s.\n"
3697 "               minimalny rozmiar klucza wynosi 768 bitów\n"
3698 "               domy¶lny rozmiar klucza wynosi 1024 bity\n"
3699 "  najwiêkszy sugerowany rozmiar klucza wynosi 2048 bitów\n"
3700
3701 #: g10/keygen.c:1418
3702 msgid "What keysize do you want? (1024) "
3703 msgstr "Jakiej d³ugo¶ci klucz wygenerowaæ? (1024) "
3704
3705 #: g10/keygen.c:1423
3706 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
3707 msgstr "Klucz dla DSA musi mieæ d³ugo¶æ pomiêdzy 512 i 1024 bitow.\n"
3708
3709 #: g10/keygen.c:1425
3710 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
3711 msgstr ""
3712 "D³ugo¶æ klucza zbyt ma³a; minimalna dopuszczalna dla RSA wynosi 1024 bity.\n"
3713
3714 #: g10/keygen.c:1428
3715 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
3716 msgstr "D³ugo¶æ klucza zbyt ma³a; minimalna dopuszczona wynosi 768 bitów.\n"
3717
3718 #: g10/keygen.c:1439
3719 #, c-format
3720 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
3721 msgstr "zbyt du¿y rozmiar klucza, ograniczenie wynosi %d.\n"
3722
3723 #: g10/keygen.c:1444
3724 msgid ""
3725 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
3726 "computations take REALLY long!\n"
3727 msgstr ""
3728 "Klucze d³u¿sze ni¿ 2048 bitów s± odradzane, poniewa¿ potrzebne\n"
3729 "obliczenia trwaj± wtedy BARDZO d³ugo!\n"
3730
3731 #: g10/keygen.c:1447
3732 #, fuzzy
3733 msgid "Are you sure that you want this keysize? (y/N) "
3734 msgstr "Na pewno wygenerowaæ klucz takiej d³ugo¶ci? "
3735
3736 #: g10/keygen.c:1449
3737 msgid ""
3738 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
3739 "vulnerable to attacks!\n"
3740 msgstr ""
3741 "Nale¿y tak¿e pamiêtaæ o tym, ¿e informacje mog± byæ te¿ wykradzione z\n"
3742 "komputera przez pods³uch emisji elektromagnetycznej klawiatury i monitora!\n"
3743
3744 #: g10/keygen.c:1458
3745 #, c-format
3746 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3747 msgstr "¯±dana d³ugo¶æ klucza to %u bitów.\n"
3748
3749 #: g10/keygen.c:1461 g10/keygen.c:1465
3750 #, c-format
3751 msgid "rounded up to %u bits\n"
3752 msgstr "zaokr±glono do %u bitów\n"
3753
3754 #: g10/keygen.c:1516
3755 msgid ""
3756 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3757 "         0 = key does not expire\n"
3758 "      <n>  = key expires in n days\n"
3759 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3760 "      <n>m = key expires in n months\n"
3761 "      <n>y = key expires in n years\n"
3762 msgstr ""
3763 "Okres wa¿no¶æi klucza.\n"
3764 "         0 = klucz nie ma okre¶lonego terminu wa¿no¶ci\n"
3765 "      <n>  = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n dni\n"
3766 "      <n>w = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n tygodni\n"
3767 "      <n>m = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n miesiêcy\n"
3768 "      <n>y = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n lat\n"
3769
3770 #: g10/keygen.c:1525
3771 msgid ""
3772 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3773 "         0 = signature does not expire\n"
3774 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3775 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3776 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3777 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3778 msgstr ""
3779 "Okres wa¿no¶æi podpisu.\n"
3780 "         0 = klucz nie ma okre¶lonego terminu wa¿no¶ci\n"
3781 "      <n>  = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n dni\n"
3782 "      <n>w = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n tygodni\n"
3783 "      <n>m = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n miesiêcy\n"
3784 "      <n>y = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n lat\n"
3785
3786 #: g10/keygen.c:1547
3787 msgid "Key is valid for? (0) "
3788 msgstr "Okres wa¿no¶ci klucza ? (0) "
3789
3790 #: g10/keygen.c:1549
3791 msgid "Signature is valid for? (0) "
3792 msgstr "Okres wa¿no¶ci podpisu? (0) "
3793
3794 #: g10/keygen.c:1554
3795 msgid "invalid value\n"
3796 msgstr "niepoprawna warto¶æ\n"
3797
3798 #: g10/keygen.c:1559
3799 #, c-format
3800 msgid "%s does not expire at all\n"
3801 msgstr "%s nie ma daty wa¿no¶ci\n"
3802
3803 #: g10/keygen.c:1566
3804 #, c-format
3805 msgid "%s expires at %s\n"
3806 msgstr "%s traci wa¿no¶æ: %s\n"
3807
3808 #: g10/keygen.c:1572
3809 msgid ""
3810 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3811 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3812 msgstr ""
3813 "Twój system nie potrafi pokazaæ daty po roku 2038.\n"
3814 "Niemniej daty do roku 2106 bêd± poprawnie obs³ugiwane.\n"
3815
3816 #: g10/keygen.c:1577
3817 #, fuzzy
3818 msgid "Is this correct? (y/N) "
3819 msgstr "Czy wszystko siê zgadza (t/n)? "
3820
3821 #: g10/keygen.c:1620
3822 #, fuzzy
3823 msgid ""
3824 "\n"
3825 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3826 "ID\n"
3827 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3828 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3829 "\n"
3830 msgstr ""
3831 "\n"
3832 "Musisz podaæ identyfikator u¿ytkownika aby mo¿na by³o rozpoznaæ twój klucz;\n"
3833 "program z³o¿y go z twojego imienia i nazwiska, komentarza i adresu poczty\n"
3834 "elektronicznej. Bêdzie on mia³, na przyk³ad, tak± postaæ:\n"
3835 "    \"Tadeusz ¯eleñski (Boy) <tzb@ziemianska.pl>\"\n"
3836 "\n"
3837
3838 #: g10/keygen.c:1632
3839 msgid "Real name: "
3840 msgstr "Imiê i nazwisko: "
3841
3842 #: g10/keygen.c:1640
3843 msgid "Invalid character in name\n"
3844 msgstr "Niew³a¶ciwy znak w imieniu lub nazwisku\n"
3845
3846 #: g10/keygen.c:1642
3847 msgid "Name may not start with a digit\n"
3848 msgstr "Imiê lub nazwisko nie mo¿e zaczynaæ siê od cyfry\n"
3849
3850 #: g10/keygen.c:1644
3851 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3852 msgstr "Imiê i nazwisko musz± mieæ conajmniej 5 znaków d³ugo¶ci.\n"
3853
3854 #: g10/keygen.c:1652
3855 msgid "Email address: "
3856 msgstr "Adres poczty elektronicznej: "
3857
3858 #: g10/keygen.c:1663
3859 msgid "Not a valid email address\n"
3860 msgstr "To nie jest poprawny adres poczty elektronicznej\n"
3861
3862 #: g10/keygen.c:1671
3863 msgid "Comment: "
3864 msgstr "Komentarz: "
3865
3866 #: g10/keygen.c:1677
3867 msgid "Invalid character in comment\n"
3868 msgstr "Niew³a¶ciwy znak w komentarzu\n"
3869
3870 #: g10/keygen.c:1700
3871 #, c-format
3872 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3873 msgstr "U¿ywasz zestawu znaków %s.\n"
3874
3875 #: g10/keygen.c:1706
3876 #, c-format
3877 msgid ""
3878 "You selected this USER-ID:\n"
3879 "    \"%s\"\n"
3880 "\n"
3881 msgstr ""
3882 "Twój identyfikator u¿ytkownika bêdzie wygl±da³ tak:\n"
3883 "    \"%s\"\n"
3884 "\n"
3885
3886 #: g10/keygen.c:1711
3887 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3888 msgstr ""
3889 "Nie nalezy umieszczaæ adresu poczty elektronicznej w polu nazwiska czy\n"
3890 "komentarza.\n"
3891
3892 #: g10/keygen.c:1727
3893 msgid "NnCcEeOoQq"
3894 msgstr "IiKkEeDdWw"
3895
3896 #: g10/keygen.c:1737
3897 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3898 msgstr "Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, czy (W)yj¶æ? "
3899
3900 #: g10/keygen.c:1738
3901 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3902 msgstr ""
3903 "Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, przej¶æ (D)alej,\n"
3904 "czy (W)yj¶æ z programu ? "
3905
3906 #: g10/keygen.c:1757
3907 msgid "Please correct the error first\n"
3908 msgstr "Najpierw trzeba poprawiæ ten b³±d\n"
3909
3910 #: g10/keygen.c:1797
3911 msgid ""
3912 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3913 "\n"
3914 msgstr ""
3915 "Musisz podaæ d³ugie, skomplikowane has³o aby ochroniæ swój klucz tajny.\n"
3916
3917 #: g10/keygen.c:1807
3918 #, c-format
3919 msgid "%s.\n"
3920 msgstr "%s.\n"
3921
3922 #: g10/keygen.c:1813
3923 msgid ""
3924 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3925 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3926 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3927 "\n"
3928 msgstr ""
3929 "Nie chcesz podaæ has³a - to *z³y* pomys³!\n"
3930 "W ka¿dej chwili mo¿esz ustawiæ has³o u¿ywaj±c tego programu i opcji\n"
3931 "\"--edit-key\".\n"
3932 "\n"
3933
3934 #: g10/keygen.c:1835
3935 msgid ""
3936 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3937 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3938 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3939 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3940 msgstr ""
3941 "Musimy wygenerowaæ du¿o losowych bajtów. Dobrym pomys³em aby pomóc "
3942 "komputerowi\n"
3943 "podczas generowania liczb pierszych jest wykonywanie w tym czasie innych\n"
3944 "dzia³añ (pisanie na klawiaturze, poruszanie myszk±, odwo³anie siê do "
3945 "dysków);\n"
3946 "dziêki temu generator liczb losowych ma mo¿liwo¶æ zebrania odpowiedniej "
3947 "ilo¶ci\n"
3948 "entropii.\n"
3949
3950 #: g10/keygen.c:2490
3951 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
3952 msgstr "Para kluczy dla DSA bêdzie mia³a 1024 bity d³ugo¶ci.\n"
3953
3954 #: g10/keygen.c:2559
3955 msgid "Key generation canceled.\n"
3956 msgstr "Procedura generacji klucza zosta³a anulowana.\n"
3957
3958 #: g10/keygen.c:2747 g10/keygen.c:2884
3959 #, c-format
3960 msgid "writing public key to `%s'\n"
3961 msgstr "zapisujê klucz publiczny w '%s'\n"
3962
3963 #: g10/keygen.c:2749 g10/keygen.c:2887
3964 #, fuzzy, c-format
3965 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3966 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
3967
3968 #: g10/keygen.c:2752 g10/keygen.c:2890
3969 #, c-format
3970 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3971 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
3972
3973 #: g10/keygen.c:2873
3974 #, c-format
3975 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3976 msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy publicznych: %s\n"
3977
3978 #: g10/keygen.c:2879
3979 #, c-format
3980 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3981 msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
3982
3983 #: g10/keygen.c:2897
3984 #, c-format
3985 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3986 msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy publicznych ,,%s'': %s\n"
3987
3988 #: g10/keygen.c:2904
3989 #, c-format
3990 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3991 msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
3992
3993 #: g10/keygen.c:2927
3994 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3995 msgstr "klucz publiczny i prywatny (tajny) zosta³y utworzone i podpisane.\n"
3996
3997 #: g10/keygen.c:2938
3998 msgid ""
3999 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4000 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
4001 msgstr ""
4002 "Ten klucz nie mo¿e byæ wykorzystany do szyfrowania. Komend± \"--edit-key\"\n"
4003 "mo¿na dodaæ do niego podklucz szyfruj±cy.\n"
4004
4005 #: g10/keygen.c:2950 g10/keygen.c:3065 g10/keygen.c:3180
4006 #, c-format
4007 msgid "Key generation failed: %s\n"
4008 msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
4009
4010 #: g10/keygen.c:3001 g10/keygen.c:3116 g10/sign.c:290
4011 #, c-format
4012 msgid ""
4013 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4014 msgstr ""
4015 "klucz zosta³ stworzony %lu sekundê w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
4016 "czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
4017
4018 #: g10/keygen.c:3003 g10/keygen.c:3118 g10/sign.c:292
4019 #, c-format
4020 msgid ""
4021 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4022 msgstr ""
4023</