df63d9239a16649197d3d4df9873d917a1cdd4ca
[gnupg.git] / po / pl.po
1 # Gnu Privacy Guard.
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Janusz A. Urbanowicz <alex@bofh.net.pl>, 1999, 2000, 2001, 2002.
4 #
5 # To be included in GnuPG 1.2.2
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg-1.2.2\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2005-05-31 10:05+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2004-06-23 15:54+0200\n"
13 "Last-Translator: Janusz A. Urbanowicz <alex@bofh.net.pl>\n"
14 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Xgettext-Options: --default-domain=gnupg --directory=.. --add-comments --"
19 "keyword=_ --keyword=N_ --files-from=./POTFILES.in\n"
20 "Files: util/secmem.c util/argparse.c cipher/random.c cipher/rand-dummy.c "
21 "cipher/rand-unix.c cipher/rand-w32.c g10/g10.c g10/pkclist.c g10/keygen.c "
22 "g10/decrypt.c g10/encode.c g10/import.c g10/keyedit.c g10/keylist.c g10/"
23 "mainproc.c g10/passphrase.c g10/plaintext.c g10/pref.c g10/seckey-cert.c g10/"
24 "sig-check.c g10/sign.c g10/trustdb.c g10/verify.c g10/status.c g10/pubkey-"
25 "enc.c\n"
26
27 #: cipher/primegen.c:121
28 #, fuzzy, c-format
29 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
30 msgstr "nie mo¿na wygenerowaæ liczby pierwszej krótszej od %d bitów\n"
31
32 #: cipher/primegen.c:312
33 #, c-format
34 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
35 msgstr "nie mo¿na wygenerowaæ liczby pierwszej krótszej od %d bitów\n"
36
37 #: cipher/random.c:164
38 msgid "no entropy gathering module detected\n"
39 msgstr "modu³ gromadzenia entropii nie zosta³ wykryty\n"
40
41 #: cipher/random.c:388 g10/card-util.c:675 g10/card-util.c:744
42 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:182 g10/encode.c:482
43 #: g10/g10.c:970 g10/g10.c:3257 g10/import.c:179 g10/keygen.c:2252
44 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:184 g10/openfile.c:337
45 #: g10/plaintext.c:472 g10/sign.c:781 g10/sign.c:935 g10/sign.c:1048
46 #: g10/sign.c:1198 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
47 #: g10/tdbio.c:601
48 #, c-format
49 msgid "can't open `%s': %s\n"
50 msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s'': %s\n"
51
52 #: cipher/random.c:392
53 #, c-format
54 msgid "can't stat `%s': %s\n"
55 msgstr "nie mo¿na sprawdziæ ,,%s'': %s\n"
56
57 #: cipher/random.c:397
58 #, c-format
59 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
60 msgstr ",,%s'' nie jest zwyk³ym plikiem - zostaje pominiêty\n"
61
62 #: cipher/random.c:402
63 msgid "note: random_seed file is empty\n"
64 msgstr "uwaga: plik random_seed jest pusty\n"
65
66 #: cipher/random.c:408
67 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
68 msgstr ""
69 "OSTRZE¯ENIE: niew³a¶ciwy rozmiar pliku random_seed - nie zostanie u¿yty\n"
70
71 #: cipher/random.c:416
72 #, c-format
73 msgid "can't read `%s': %s\n"
74 msgstr "nie mo¿na odczytaæ ,,%s'': %s\n"
75
76 #: cipher/random.c:454
77 msgid "note: random_seed file not updated\n"
78 msgstr "uwaga: plik random_seed nie jest uaktualniony\n"
79
80 #: cipher/random.c:474 g10/exec.c:478 g10/g10.c:969 g10/keygen.c:2731
81 #: g10/keygen.c:2761 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:261
82 #: g10/openfile.c:352 g10/sign.c:799 g10/sign.c:1064 g10/tdbio.c:536
83 #, c-format
84 msgid "can't create `%s': %s\n"
85 msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
86
87 #: cipher/random.c:481
88 #, c-format
89 msgid "can't write `%s': %s\n"
90 msgstr "nie mo¿na zapisaæ ,,%s'': %s\n"
91
92 #: cipher/random.c:484
93 #, c-format
94 msgid "can't close `%s': %s\n"
95 msgstr "nie mo¿na zamkn±æ ,,%s'': %s\n"
96
97 #: cipher/random.c:729
98 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
99 msgstr ""
100 "OSTRZE¯ENIE: u¿ywany generator liczb losowych\n"
101 "nie jest kryptograficznie bezpieczny!!\n"
102
103 #: cipher/random.c:730
104 msgid ""
105 "The random number generator is only a kludge to let\n"
106 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
107 "\n"
108 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
109 "\n"
110 msgstr ""
111 "U¿ywany generator liczb losowych jest atrap± wprowadzon± dla umo¿liwienia\n"
112 "normalnej kompilacji - nie jest kryptograficznie bezpieczny!\n"
113 "\n"
114 "JAKIEKOLWIEK DANE GENEROWANE PRZEZ TEN PROGRAM NIE NADAJ¡ SIÊ DO \n"
115 "NORMALNEGO U¯YTKU I NIE ZAPEWNIAJ¡ BEZPIECZEÑSTWA!!\n"
116
117 #: cipher/rndegd.c:205
118 msgid ""
119 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
120 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
121 "of the entropy.\n"
122 msgstr ""
123 "Proszê czekaæ, prowadzona jest zbiórka losowo¶ci. ¯eby siê nie nudziæ, "
124 "mo¿esz\n"
125 "popracowaæ w systemie, przy okazji dostarczy to systemowi wiêcej entropii "
126 "do\n"
127 "tworzenia liczb losowych.\n"
128 "\n"
129
130 #: cipher/rndlinux.c:135
131 #, c-format
132 msgid ""
133 "\n"
134 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
135 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
136 msgstr ""
137 "\n"
138 "Brakuje mo¿liwo¶ci wygenerowania odpowiedniej liczby losowych bajtów.\n"
139 "Proszê kontynuowaæ inne dzia³ania aby system móg³ zebraæ odpowiedni±\n"
140 "ilo¶æ entropii do ich wygenerowania (brakuje %d bajtów).\n"
141
142 #: g10/app-openpgp.c:596
143 #, fuzzy, c-format
144 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
145 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
146
147 #: g10/app-openpgp.c:609
148 #, fuzzy, c-format
149 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
150 msgstr "nie powiod³a siê odbudowa bufora bazy: %s\n"
151
152 #: g10/app-openpgp.c:977
153 #, fuzzy, c-format
154 msgid "reading public key failed: %s\n"
155 msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
156
157 #: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
158 msgid "response does not contain the public key data\n"
159 msgstr ""
160
161 #: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
162 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
163 msgstr ""
164
165 #: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
166 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
167 msgstr ""
168
169 #: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2150
170 #, c-format
171 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
172 msgstr ""
173
174 #: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2156
175 #, c-format
176 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
177 msgstr ""
178
179 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
180 #: g10/app-openpgp.c:2165 g10/app-openpgp.c:2179
181 #, fuzzy, c-format
182 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
183 msgstr "wysy³ka do serwera kluczy nie powiod³a siê: %s\n"
184
185 #: g10/app-openpgp.c:1310
186 msgid "access to admin commands is not configured\n"
187 msgstr ""
188
189 #: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2385
190 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
191 msgstr ""
192
193 #: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2394
194 msgid "card is permanently locked!\n"
195 msgstr ""
196
197 #: g10/app-openpgp.c:1336
198 #, c-format
199 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
200 msgstr ""
201
202 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
203 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
204 #. to get some infos on the string.
205 #: g10/app-openpgp.c:1343
206 msgid "|A|Admin PIN"
207 msgstr ""
208
209 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
210 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
211 #. to get some infos on the string.
212 #: g10/app-openpgp.c:1492
213 msgid "|AN|New Admin PIN"
214 msgstr ""
215
216 #: g10/app-openpgp.c:1492
217 msgid "|N|New PIN"
218 msgstr ""
219
220 #: g10/app-openpgp.c:1496
221 #, fuzzy, c-format
222 msgid "error getting new PIN: %s\n"
223 msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
224
225 #: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
226 #, fuzzy
227 msgid "error reading application data\n"
228 msgstr "b³±d odczytu bloku kluczy: %s\n"
229
230 #: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
231 #, fuzzy
232 msgid "error reading fingerprint DO\n"
233 msgstr "%s: b³±d odczytu pustego wpisu: %s\n"
234
235 #: g10/app-openpgp.c:1562
236 #, fuzzy
237 msgid "key already exists\n"
238 msgstr ",,%s'' ju¿ jest skompresowany\n"
239
240 #: g10/app-openpgp.c:1566
241 msgid "existing key will be replaced\n"
242 msgstr ""
243
244 #: g10/app-openpgp.c:1568
245 #, fuzzy
246 msgid "generating new key\n"
247 msgstr "generacja nowej pary kluczy"
248
249 #: g10/app-openpgp.c:1735
250 msgid "creation timestamp missing\n"
251 msgstr ""
252
253 #: g10/app-openpgp.c:1742
254 #, c-format
255 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
256 msgstr ""
257
258 #: g10/app-openpgp.c:1749
259 #, c-format
260 msgid "RSA public exponent missing or largerr than %d bits\n"
261 msgstr ""
262
263 #: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
264 #, c-format
265 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
266 msgstr ""
267
268 #: g10/app-openpgp.c:1827
269 #, fuzzy, c-format
270 msgid "failed to store the key: %s\n"
271 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
272
273 #: g10/app-openpgp.c:1886
274 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
275 msgstr ""
276
277 #: g10/app-openpgp.c:1901
278 #, fuzzy
279 msgid "generating key failed\n"
280 msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
281
282 #: g10/app-openpgp.c:1904
283 #, fuzzy, c-format
284 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
285 msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
286
287 #: g10/app-openpgp.c:1961
288 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
289 msgstr ""
290
291 #: g10/app-openpgp.c:2130
292 #, c-format
293 msgid "signatures created so far: %lu\n"
294 msgstr ""
295
296 #: g10/app-openpgp.c:2138
297 #, c-format
298 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
299 msgstr ""
300
301 #: g10/app-openpgp.c:2399
302 msgid ""
303 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
304 msgstr ""
305
306 #: g10/app-openpgp.c:2470 g10/app-openpgp.c:2480
307 #, fuzzy, c-format
308 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
309 msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
310
311 #: g10/armor.c:318
312 #, c-format
313 msgid "armor: %s\n"
314 msgstr "opakowanie: %s\n"
315
316 #: g10/armor.c:347
317 msgid "invalid armor header: "
318 msgstr "niepoprawny nag³ówek opakowania: "
319
320 #: g10/armor.c:354
321 msgid "armor header: "
322 msgstr "nag³ówek opakowania: "
323
324 #: g10/armor.c:365
325 msgid "invalid clearsig header\n"
326 msgstr "niew³a¶ciwy nag³ówek dokumentu z podpisem na koñcu\n"
327
328 #: g10/armor.c:417
329 msgid "nested clear text signatures\n"
330 msgstr "zagnie¿d¿one podpisy na koñcu dokumentu\n"
331
332 #: g10/armor.c:552
333 #, fuzzy
334 msgid "unexpected armor: "
335 msgstr "nieoczekiwane opakowanie:"
336
337 #: g10/armor.c:564
338 msgid "invalid dash escaped line: "
339 msgstr "niepoprawne oznaczenie linii minusami: "
340
341 #: g10/armor.c:716 g10/armor.c:1323
342 #, fuzzy, c-format
343 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
344 msgstr "niew³a¶ciwy znak formatu radix64: ,,%02x'', zosta³ pominiêty\n"
345
346 #: g10/armor.c:759
347 msgid "premature eof (no CRC)\n"
348 msgstr "przewczesny koniec pliku (brak CRC)\n"
349
350 #: g10/armor.c:793
351 msgid "premature eof (in CRC)\n"
352 msgstr "przedwczesny koniec pliku (w CRC)\n"
353
354 #: g10/armor.c:801
355 msgid "malformed CRC\n"
356 msgstr "b³±d formatu CRC\n"
357
358 #: g10/armor.c:805 g10/armor.c:1360
359 #, fuzzy, c-format
360 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
361 msgstr "B³±d sumy CRC; %06lx - %06lx\n"
362
363 #: g10/armor.c:825
364 #, fuzzy
365 msgid "premature eof (in trailer)\n"
366 msgstr "przedwczesny koniec pliku (w linii koñcz±cej)\n"
367
368 #: g10/armor.c:829
369 msgid "error in trailer line\n"
370 msgstr "b³±d w linii koñcz±cej\n"
371
372 #: g10/armor.c:1138
373 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
374 msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
375
376 #: g10/armor.c:1143
377 #, c-format
378 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
379 msgstr "b³±d opakowania: linia d³u¿sza ni¿ %d znaków\n"
380
381 #: g10/armor.c:1147
382 msgid ""
383 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
384 msgstr ""
385 "znak kodowania quoted-printable w opakowaniu ASCII - prawdopodobnie\n"
386 "przek³amanie wprowadzone przez serwer pocztowy\n"
387
388 #: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:303
389 #, fuzzy, c-format
390 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
391 msgstr "brak klucza prywatnego"
392
393 #: g10/card-util.c:68
394 #, c-format
395 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
396 msgstr ""
397
398 #: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1510
399 #: g10/keygen.c:2436 g10/revoke.c:217 g10/revoke.c:418
400 #, fuzzy
401 msgid "can't do this in batch mode\n"
402 msgstr "nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
403
404 #: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
405 #: g10/keyedit.c:420 g10/keyedit.c:441 g10/keyedit.c:455 g10/keygen.c:1290
406 #: g10/keygen.c:1355
407 msgid "Your selection? "
408 msgstr "Twój wybór? "
409
410 #: g10/card-util.c:213 g10/card-util.c:263
411 msgid "[not set]"
412 msgstr ""
413
414 #: g10/card-util.c:410
415 #, fuzzy
416 msgid "male"
417 msgstr "w³kl"
418
419 #: g10/card-util.c:411
420 #, fuzzy
421 msgid "female"
422 msgstr "w³kl"
423
424 #: g10/card-util.c:411
425 #, fuzzy
426 msgid "unspecified"
427 msgstr "nie podano przyczyny"
428
429 #: g10/card-util.c:438
430 #, fuzzy
431 msgid "not forced"
432 msgstr "nie zosta³ przetworzony"
433
434 #: g10/card-util.c:438
435 msgid "forced"
436 msgstr ""
437
438 #: g10/card-util.c:516
439 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
440 msgstr ""
441
442 #: g10/card-util.c:518
443 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
444 msgstr ""
445
446 #: g10/card-util.c:520
447 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
448 msgstr ""
449
450 #: g10/card-util.c:537
451 msgid "Cardholder's surname: "
452 msgstr ""
453
454 #: g10/card-util.c:539
455 msgid "Cardholder's given name: "
456 msgstr ""
457
458 #: g10/card-util.c:557
459 #, c-format
460 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
461 msgstr ""
462
463 #: g10/card-util.c:578
464 #, fuzzy
465 msgid "URL to retrieve public key: "
466 msgstr "brak odpowiadaj±cego klucza publicznego: %s\n"
467
468 #: g10/card-util.c:586
469 #, c-format
470 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
471 msgstr ""
472
473 #: g10/card-util.c:684 g10/card-util.c:753 g10/import.c:262
474 #, c-format
475 msgid "error reading `%s': %s\n"
476 msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
477
478 #: g10/card-util.c:692
479 msgid "Login data (account name): "
480 msgstr ""
481
482 #: g10/card-util.c:702
483 #, c-format
484 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
485 msgstr ""
486
487 #: g10/card-util.c:761
488 msgid "Private DO data: "
489 msgstr ""
490
491 #: g10/card-util.c:771
492 #, c-format
493 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
494 msgstr ""
495
496 #: g10/card-util.c:791
497 #, fuzzy
498 msgid "Language preferences: "
499 msgstr "aktualizacja ustawieñ klucza"
500
501 #: g10/card-util.c:799
502 #, fuzzy
503 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
504 msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
505
506 #: g10/card-util.c:808
507 #, fuzzy
508 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
509 msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
510
511 #: g10/card-util.c:829
512 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
513 msgstr ""
514
515 #: g10/card-util.c:843
516 #, fuzzy
517 msgid "Error: invalid response.\n"
518 msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
519
520 #: g10/card-util.c:864
521 #, fuzzy
522 msgid "CA fingerprint: "
523 msgstr "Odcisk klucza:"
524
525 #: g10/card-util.c:887
526 #, fuzzy
527 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
528 msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
529
530 #: g10/card-util.c:935
531 #, fuzzy, c-format
532 msgid "key operation not possible: %s\n"
533 msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
534
535 #: g10/card-util.c:936
536 #, fuzzy
537 msgid "not an OpenPGP card"
538 msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
539
540 #: g10/card-util.c:945
541 #, fuzzy, c-format
542 msgid "error getting current key info: %s\n"
543 msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
544
545 #: g10/card-util.c:1030
546 #, fuzzy
547 msgid "Replace existing key? (y/N) "
548 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
549
550 #: g10/card-util.c:1051 g10/card-util.c:1060
551 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
552 msgstr ""
553
554 #: g10/card-util.c:1072
555 #, fuzzy
556 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
557 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
558
559 #: g10/card-util.c:1081
560 #, c-format
561 msgid ""
562 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
563 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
564 "You should change them using the command --change-pin\n"
565 msgstr ""
566
567 #: g10/card-util.c:1120
568 #, fuzzy
569 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
570 msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
571
572 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
573 #, fuzzy
574 msgid "   (1) Signature key\n"
575 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
576
577 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
578 #, fuzzy
579 msgid "   (2) Encryption key\n"
580 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
581
582 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
583 msgid "   (3) Authentication key\n"
584 msgstr ""
585
586 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:939
587 #: g10/keygen.c:1394 g10/revoke.c:643
588 msgid "Invalid selection.\n"
589 msgstr "Niew³a¶ciwy wybór.\n"
590
591 #: g10/card-util.c:1200
592 #, fuzzy
593 msgid "Please select where to store the key:\n"
594 msgstr "Proszê wybraæ powód uniewa¿nienia:\n"
595
596 #: g10/card-util.c:1235
597 #, fuzzy
598 msgid "unknown key protection algorithm\n"
599 msgstr "nieznany algorytm ochrony\n"
600
601 #: g10/card-util.c:1240
602 #, fuzzy
603 msgid "secret parts of key are not available\n"
604 msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
605
606 #: g10/card-util.c:1245
607 #, fuzzy
608 msgid "secret key already stored on a card\n"
609 msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
610
611 #: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1349
612 msgid "quit this menu"
613 msgstr "wyj¶cie z tego menu"
614
615 #: g10/card-util.c:1318
616 #, fuzzy
617 msgid "show admin commands"
618 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
619
620 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1352
621 msgid "show this help"
622 msgstr "ten tekst pomocy"
623
624 #: g10/card-util.c:1321
625 #, fuzzy
626 msgid "list all available data"
627 msgstr "Klucz dostêpny w: "
628
629 #: g10/card-util.c:1324
630 msgid "change card holder's name"
631 msgstr ""
632
633 #: g10/card-util.c:1325
634 msgid "change URL to retrieve key"
635 msgstr ""
636
637 #: g10/card-util.c:1326
638 msgid "fetch the key specified in the card URL"
639 msgstr ""
640
641 #: g10/card-util.c:1327
642 #, fuzzy
643 msgid "change the login name"
644 msgstr "zmiana daty wa¿no¶ci klucza"
645
646 #: g10/card-util.c:1328
647 #, fuzzy
648 msgid "change the language preferences"
649 msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
650
651 #: g10/card-util.c:1329
652 msgid "change card holder's sex"
653 msgstr ""
654
655 #: g10/card-util.c:1330
656 #, fuzzy
657 msgid "change a CA fingerprint"
658 msgstr "okazanie odcisku klucza"
659
660 #: g10/card-util.c:1331
661 msgid "toggle the signature force PIN flag"
662 msgstr ""
663
664 #: g10/card-util.c:1332
665 #, fuzzy
666 msgid "generate new keys"
667 msgstr "generacja nowej pary kluczy"
668
669 #: g10/card-util.c:1333
670 msgid "menu to change or unblock the PIN"
671 msgstr ""
672
673 #: g10/card-util.c:1334
674 msgid "verify the PIN and list all data"
675 msgstr ""
676
677 #: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1609
678 msgid "Command> "
679 msgstr "Polecenie> "
680
681 #: g10/card-util.c:1492
682 #, fuzzy
683 msgid "Admin-only command\n"
684 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
685
686 #: g10/card-util.c:1523
687 #, fuzzy
688 msgid "Admin commands are allowed\n"
689 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
690
691 #: g10/card-util.c:1525
692 #, fuzzy
693 msgid "Admin commands are not allowed\n"
694 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
695
696 #: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2210
697 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
698 msgstr "Niepoprawna komenda  (spróbuj \"help\")\n"
699
700 #: g10/cardglue.c:396
701 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
702 msgstr ""
703
704 #: g10/cardglue.c:519
705 #, c-format
706 msgid ""
707 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
708 "   %.*s\n"
709 msgstr ""
710
711 #: g10/cardglue.c:527
712 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
713 msgstr ""
714
715 #: g10/cardglue.c:852
716 #, fuzzy
717 msgid "Enter New Admin PIN: "
718 msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
719
720 #: g10/cardglue.c:853
721 #, fuzzy
722 msgid "Enter New PIN: "
723 msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
724
725 #: g10/cardglue.c:854
726 msgid "Enter Admin PIN: "
727 msgstr ""
728
729 #: g10/cardglue.c:855
730 #, fuzzy
731 msgid "Enter PIN: "
732 msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
733
734 #: g10/cardglue.c:872
735 #, fuzzy
736 msgid "Repeat this PIN: "
737 msgstr "Powtórz has³o: "
738
739 #: g10/cardglue.c:886
740 #, fuzzy
741 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
742 msgstr "has³o nie zosta³o poprawnie powtórzone; jeszcze jedna próba"
743
744 #: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:158 g10/g10.c:3607 g10/keyring.c:377
745 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:155
746 #, c-format
747 msgid "can't open `%s'\n"
748 msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s''\n"
749
750 #: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:846
751 msgid "--output doesn't work for this command\n"
752 msgstr "opcja --output nie dzia³a z tym poleceniem\n"
753
754 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:170 g10/keyedit.c:3346 g10/keyserver.c:1541
755 #: g10/revoke.c:227
756 #, fuzzy, c-format
757 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
758 msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
759
760 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:200 g10/import.c:2301 g10/keyserver.c:1555
761 #: g10/revoke.c:233 g10/revoke.c:440
762 #, c-format
763 msgid "error reading keyblock: %s\n"
764 msgstr "b³±d odczytu bloku kluczy: %s\n"
765
766 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
767 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
768 msgstr "(chyba, ¿e klucz zostaje wybrany przez podanie odcisku)\n"
769
770 #: g10/delkey.c:135
771 #, fuzzy
772 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
773 msgstr "bez opcji \"--yes\" nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
774
775 #: g10/delkey.c:147
776 #, fuzzy
777 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
778 msgstr "Usun±æ ten klucz ze zbioru? "
779
780 #: g10/delkey.c:155
781 #, fuzzy
782 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
783 msgstr "To jest klucz tajny! - czy na pewno go usun±æ? "
784
785 #: g10/delkey.c:165
786 #, c-format
787 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
788 msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
789
790 #: g10/delkey.c:175
791 msgid "ownertrust information cleared\n"
792 msgstr "informacja o zaufaniu dla w³a¶ciciela klucza zosta³a wymazana\n"
793
794 #: g10/delkey.c:206
795 #, c-format
796 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
797 msgstr "dla klucza publicznego ,,%s'' istnieje klucz prywatny!\n"
798
799 #: g10/delkey.c:208
800 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
801 msgstr "aby go usun±æ nalezy najpierw u¿yæ opcji \"--delete-secret-key\".\n"
802
803 #: g10/encode.c:211 g10/sign.c:1218
804 #, c-format
805 msgid "error creating passphrase: %s\n"
806 msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
807
808 #: g10/encode.c:216
809 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
810 msgstr ""
811 "ustawiony tryb S2K nie pozwala u¿yæ pakietu ESK dla szyfru symetrycznego\n"
812
813 #: g10/encode.c:229
814 #, c-format
815 msgid "using cipher %s\n"
816 msgstr "szyfrem %s\n"
817
818 #: g10/encode.c:239 g10/encode.c:545
819 #, c-format
820 msgid "`%s' already compressed\n"
821 msgstr ",,%s'' ju¿ jest skompresowany\n"
822
823 #: g10/encode.c:302 g10/encode.c:591 g10/sign.c:566
824 #, c-format
825 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
826 msgstr "OSTRZE¯ENIE: plik ,,%s'' jest pusty\n"
827
828 #: g10/encode.c:466
829 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
830 msgstr ""
831 "w trybie --pgp2 mo¿na szyfrowaæ dla kluczy RSA krótszych od 2048 bitów\n"
832
833 #: g10/encode.c:488
834 #, c-format
835 msgid "reading from `%s'\n"
836 msgstr "odczyt z '%s'\n"
837
838 #: g10/encode.c:517
839 msgid ""
840 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
841 msgstr ""
842 "nie mo¿na u¿yæ szyfru IDEA z wszystkimi kluczami dla których szyfrujesz.\n"
843
844 #: g10/encode.c:527
845 #, fuzzy, c-format
846 msgid ""
847 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
848 msgstr "wymuszone u¿ycie szyfru %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
849
850 #: g10/encode.c:635 g10/sign.c:899
851 #, fuzzy, c-format
852 msgid ""
853 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
854 "preferences\n"
855 msgstr "wymuszone u¿ycie kompresji %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
856
857 #: g10/encode.c:722
858 #, c-format
859 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
860 msgstr "wymuszone u¿ycie szyfru %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
861
862 #: g10/encode.c:792 g10/pkclist.c:722 g10/pkclist.c:758
863 #, c-format
864 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
865 msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
866
867 #: g10/encode.c:819
868 #, c-format
869 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
870 msgstr "%s/%s zaszyfrowany dla: ,,%s''\n"
871
872 #: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:302
873 #, c-format
874 msgid "%s encrypted data\n"
875 msgstr "dane zaszyfrowano za pomoc± %s\n"
876
877 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:306
878 #, c-format
879 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
880 msgstr "dane zaszyfrowano nieznanym algorytmem numer %d\n"
881
882 #: g10/encr-data.c:93
883 msgid ""
884 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
885 msgstr ""
886 "OSTRZE¯ENIE: wiadomo¶æ by³a szyfrowana kluczem s³abym szyfru symetrycznego.\n"
887
888 #: g10/encr-data.c:104
889 msgid "problem handling encrypted packet\n"
890 msgstr "problem podczas obróbki pakietu szyfrowego\n"
891
892 #: g10/exec.c:49
893 msgid "no remote program execution supported\n"
894 msgstr "odwo³ania do zewnêtrznych programów s± wy³±czone\n"
895
896 #: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:410
897 #, c-format
898 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
899 msgstr "nie mo¿na utworzyæ katalogu ,,%s'': %s\n"
900
901 #: g10/exec.c:314
902 msgid ""
903 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
904 msgstr ""
905 "nieszczelne uprawnienia ustawieñ - wo³anie zewnêtrznych programów wy³±czone\n"
906
907 #: g10/exec.c:344
908 #, fuzzy
909 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
910 msgstr ""
911 "platforma wymaga u¿ycia plików tymczasowych do wo³ania zewnêtrznych "
912 "programów\n"
913
914 #: g10/exec.c:422
915 #, fuzzy, c-format
916 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
917 msgstr "nie mo¿na wykonaæ %s ,,%s'': %s\n"
918
919 #: g10/exec.c:425
920 #, fuzzy, c-format
921 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
922 msgstr "nie mo¿na wykonaæ %s ,,%s'': %s\n"
923
924 #: g10/exec.c:510
925 #, c-format
926 msgid "system error while calling external program: %s\n"
927 msgstr "b³±d systemu podczas wo³ania programu zewnêtrznego: %s\n"
928
929 #: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
930 msgid "unnatural exit of external program\n"
931 msgstr "nienaturalne zakoñczenie pracy zewnêtrznego programu\n"
932
933 #: g10/exec.c:536
934 msgid "unable to execute external program\n"
935 msgstr "nie mo¿na uruchomiæ zewnêtrznego programu\n"
936
937 #: g10/exec.c:552
938 #, c-format
939 msgid "unable to read external program response: %s\n"
940 msgstr "nie mo¿na odczytaæ odpowiedzi programu zewnêtrznego: %s\n"
941
942 #: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
943 #, c-format
944 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
945 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
946
947 #: g10/exec.c:610
948 #, c-format
949 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
950 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ tymczasowego katalogu ,,%s'': %s.\n"
951
952 #: g10/export.c:184
953 #, fuzzy
954 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
955 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
956
957 #: g10/export.c:213
958 #, fuzzy, c-format
959 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
960 msgstr "klucz %08lX: nie jest chroniony - pominiêty\n"
961
962 #: g10/export.c:221
963 #, fuzzy, c-format
964 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
965 msgstr "klucz %08lX: klucz PGP 2.x - pominiêty\n"
966
967 #: g10/export.c:398
968 #, fuzzy, c-format
969 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
970 msgstr "OSTRZE¯ENIE: klucz prywatny %08lX nie ma prostej sumy kontrolnej SK.\n"
971
972 #: g10/export.c:430
973 msgid "WARNING: nothing exported\n"
974 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!\n"
975
976 #: g10/g10.c:362
977 msgid ""
978 "@Commands:\n"
979 " "
980 msgstr ""
981 "@Polecenia:\n"
982 " "
983
984 #: g10/g10.c:364
985 msgid "|[file]|make a signature"
986 msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu"
987
988 #: g10/g10.c:365
989 msgid "|[file]|make a clear text signature"
990 msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu pod dokumentem"
991
992 #: g10/g10.c:366
993 msgid "make a detached signature"
994 msgstr "z³o¿enie podpisu oddzielonego od dokumentu"
995
996 #: g10/g10.c:367
997 msgid "encrypt data"
998 msgstr "szyfrowanie danych"
999
1000 #: g10/g10.c:369
1001 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1002 msgstr "szyfrowanie tylko szyfrem symetrycznym"
1003
1004 #: g10/g10.c:371
1005 msgid "decrypt data (default)"
1006 msgstr "odszyfrowywanie danych (domy¶lne)"
1007
1008 #: g10/g10.c:373
1009 msgid "verify a signature"
1010 msgstr "sprawdzenie podpisu"
1011
1012 #: g10/g10.c:375
1013 msgid "list keys"
1014 msgstr "lista kluczy"
1015
1016 #: g10/g10.c:377
1017 msgid "list keys and signatures"
1018 msgstr "lista kluczy i podpisów"
1019
1020 #: g10/g10.c:378
1021 #, fuzzy
1022 msgid "list and check key signatures"
1023 msgstr "sprawdzenie podpisów kluczy"
1024
1025 #: g10/g10.c:379
1026 msgid "list keys and fingerprints"
1027 msgstr "lista kluczy i ich odcisków"
1028
1029 #: g10/g10.c:380
1030 msgid "list secret keys"
1031 msgstr "lista kluczy prywatnych"
1032
1033 #: g10/g10.c:381
1034 msgid "generate a new key pair"
1035 msgstr "generacja nowej pary kluczy"
1036
1037 #: g10/g10.c:382
1038 msgid "remove keys from the public keyring"
1039 msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy publicznych"
1040
1041 #: g10/g10.c:384
1042 msgid "remove keys from the secret keyring"
1043 msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy prywatnych"
1044
1045 #: g10/g10.c:385
1046 msgid "sign a key"
1047 msgstr "z³o¿enie podpisu na kluczu"
1048
1049 #: g10/g10.c:386
1050 msgid "sign a key locally"
1051 msgstr "z³o¿enie prywatnego podpisu na kluczu"
1052
1053 #: g10/g10.c:387
1054 msgid "sign or edit a key"
1055 msgstr "podpisanie lub modyfikacja klucza"
1056
1057 #: g10/g10.c:388
1058 msgid "generate a revocation certificate"
1059 msgstr "tworzenie certyfikatu uniewa¿nienia klucza"
1060
1061 #: g10/g10.c:390
1062 msgid "export keys"
1063 msgstr "eksport kluczy do pliku"
1064
1065 #: g10/g10.c:391
1066 msgid "export keys to a key server"
1067 msgstr "eksport kluczy do serwera kluczy"
1068
1069 #: g10/g10.c:392
1070 msgid "import keys from a key server"
1071 msgstr "import kluczy z serwera kluczy"
1072
1073 #: g10/g10.c:394
1074 msgid "search for keys on a key server"
1075 msgstr "szukanie kluczy na serwerze"
1076
1077 #: g10/g10.c:396
1078 msgid "update all keys from a keyserver"
1079 msgstr "od¶wie¿enie wszystkich kluczy z serwera"
1080
1081 #: g10/g10.c:399
1082 msgid "import/merge keys"
1083 msgstr "import/do³±czenie kluczy"
1084
1085 #: g10/g10.c:402
1086 msgid "print the card status"
1087 msgstr ""
1088
1089 #: g10/g10.c:403
1090 msgid "change data on a card"
1091 msgstr ""
1092
1093 #: g10/g10.c:404
1094 msgid "change a card's PIN"
1095 msgstr ""
1096
1097 #: g10/g10.c:412
1098 msgid "update the trust database"
1099 msgstr "uaktualnienie bazy zaufania"
1100
1101 #: g10/g10.c:419
1102 msgid "|algo [files]|print message digests"
1103 msgstr "|algo [pliki]|skróty wiadomo¶ci"
1104
1105 #: g10/g10.c:423 g10/gpgv.c:71
1106 msgid ""
1107 "@\n"
1108 "Options:\n"
1109 " "
1110 msgstr ""
1111 "@\n"
1112 "Opcje:\n"
1113 " "
1114
1115 #: g10/g10.c:425
1116 msgid "create ascii armored output"
1117 msgstr "opakowanie ASCII pliku wynikowego"
1118
1119 #: g10/g10.c:427
1120 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1121 msgstr "|NAZWA|szyfrowanie dla odbiorcy NAZWA"
1122
1123 #: g10/g10.c:438
1124 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1125 msgstr "identyfikator do podpisania lub odszyfrowania"
1126
1127 #: g10/g10.c:439
1128 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1129 msgstr "|N|poziom kompresji N (0 - bez)"
1130
1131 #: g10/g10.c:444
1132 msgid "use canonical text mode"
1133 msgstr "kanoniczny format tekstowy"
1134
1135 #: g10/g10.c:458
1136 msgid "use as output file"
1137 msgstr "plik wyj¶ciowy"
1138
1139 #: g10/g10.c:460 g10/gpgv.c:73
1140 msgid "verbose"
1141 msgstr "z dodatkowymi informacjami"
1142
1143 #: g10/g10.c:471
1144 msgid "do not make any changes"
1145 msgstr "pozostawienie bez zmian"
1146
1147 #: g10/g10.c:472
1148 msgid "prompt before overwriting"
1149 msgstr "pytanie przed nadpisaniem plików"
1150
1151 #: g10/g10.c:513
1152 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1153 msgstr ""
1154
1155 #: g10/g10.c:514
1156 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1157 msgstr ""
1158
1159 #: g10/g10.c:542
1160 msgid ""
1161 "@\n"
1162 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1163 msgstr ""
1164 "@\n"
1165 "(Pe³n± listê poleceñ i opcji mo¿na znale¼æ w podrêczniku systemowym.)\n"
1166
1167 #: g10/g10.c:545
1168 msgid ""
1169 "@\n"
1170 "Examples:\n"
1171 "\n"
1172 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1173 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1174 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1175 " --list-keys [names]        show keys\n"
1176 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1177 msgstr ""
1178 "@\n"
1179 "Przyk³ady:\n"
1180 "\n"
1181 " -se -r Bob [plik]          podpisaæ i zaszyfrowaæ kluczem Boba\n"
1182 " --clearsign [plik]         podpisaæ z pozostawieniem czytelno¶ci dokumentu\n"
1183 " --detach-sign [plik]       podpisaæ z umieszczeniem podpisu w osobnym "
1184 "pliku\n"
1185 " --list-keys [nazwy]        pokazuje klucze\n"
1186 " --fingerprint [nazwy]      pokazuje odciski kluczy\n"
1187
1188 #: g10/g10.c:724 g10/gpgv.c:98
1189 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1190 msgstr "B³êdy prosimy zg³aszaæ na adres <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1191
1192 #: g10/g10.c:741
1193 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1194 msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
1195
1196 #: g10/g10.c:744
1197 msgid ""
1198 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1199 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1200 "default operation depends on the input data\n"
1201 msgstr ""
1202 "Sk³adnia: gpg [opcje] [pliki]\n"
1203 "podpisywanie, sprawdzanie podpisów, szyfrowanie, deszyfrowanie\n"
1204 "domy¶lnie wykonywana operacja zale¿y od danych wej¶ciowych\n"
1205
1206 #: g10/g10.c:755
1207 msgid ""
1208 "\n"
1209 "Supported algorithms:\n"
1210 msgstr ""
1211 "\n"
1212 "Obs³ugiwane algorytmy:\n"
1213
1214 #: g10/g10.c:758
1215 msgid "Pubkey: "
1216 msgstr "Asymetryczne: "
1217
1218 #: g10/g10.c:764 g10/keyedit.c:2248
1219 msgid "Cipher: "
1220 msgstr "Symetryczne: "
1221
1222 #: g10/g10.c:770
1223 msgid "Hash: "
1224 msgstr "Skrótów: "
1225
1226 #: g10/g10.c:776 g10/keyedit.c:2294
1227 msgid "Compression: "
1228 msgstr "Kompresji: "
1229
1230 #: g10/g10.c:859
1231 msgid "usage: gpg [options] "
1232 msgstr "wywo³anie: gpg [opcje]"
1233
1234 #: g10/g10.c:1007
1235 msgid "conflicting commands\n"
1236 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
1237
1238 #: g10/g10.c:1025
1239 #, fuzzy, c-format
1240 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1241 msgstr "w definicji grupy ,,%s'' brak znaku ,,=''\n"
1242
1243 #: g10/g10.c:1222
1244 #, fuzzy, c-format
1245 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1246 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
1247
1248 #: g10/g10.c:1225
1249 #, fuzzy, c-format
1250 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1251 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
1252
1253 #: g10/g10.c:1228
1254 #, fuzzy, c-format
1255 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1256 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
1257
1258 #: g10/g10.c:1234
1259 #, fuzzy, c-format
1260 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1261 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
1262
1263 #: g10/g10.c:1237
1264 #, fuzzy, c-format
1265 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1266 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
1267
1268 #: g10/g10.c:1240
1269 #, fuzzy, c-format
1270 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1271 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
1272
1273 #: g10/g10.c:1246
1274 #, fuzzy, c-format
1275 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1276 msgstr ""
1277 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
1278 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1279
1280 #: g10/g10.c:1249
1281 #, fuzzy, c-format
1282 msgid ""
1283 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1284 msgstr ""
1285 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
1286 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1287
1288 #: g10/g10.c:1252
1289 #, fuzzy, c-format
1290 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1291 msgstr ""
1292 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
1293 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1294
1295 #: g10/g10.c:1258
1296 #, fuzzy, c-format
1297 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1298 msgstr ""
1299 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
1300 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1301
1302 #: g10/g10.c:1261
1303 #, fuzzy, c-format
1304 msgid ""
1305 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1306 msgstr ""
1307 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
1308 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1309
1310 #: g10/g10.c:1264
1311 #, fuzzy, c-format
1312 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1313 msgstr ""
1314 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
1315 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1316
1317 #: g10/g10.c:1405
1318 #, fuzzy, c-format
1319 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1320 msgstr "nieznana opcja ,,%s''\n"
1321
1322 #: g10/g10.c:1802
1323 #, c-format
1324 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1325 msgstr "UWAGA: stary domy¶lny plik opcji ,,%s'' zosta³ zignorowany\n"
1326
1327 #: g10/g10.c:1844
1328 #, c-format
1329 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1330 msgstr "UWAGA: brak domy¶lnego pliku opcji ,,%s''\n"
1331
1332 #: g10/g10.c:1848
1333 #, c-format
1334 msgid "option file `%s': %s\n"
1335 msgstr "plik opcji ,,%s'': %s\n"
1336
1337 #: g10/g10.c:1855
1338 #, c-format
1339 msgid "reading options from `%s'\n"
1340 msgstr "odczyt opcji z ,,%s''\n"
1341
1342 #: g10/g10.c:2069 g10/g10.c:2613 g10/g10.c:2632
1343 #, c-format
1344 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1345 msgstr "UWAGA: %s nie jest do normalnego u¿ytku!\n"
1346
1347 #: g10/g10.c:2082
1348 #, fuzzy, c-format
1349 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1350 msgstr ""
1351 "modu³ szyfru ,,%s'' nie zosta³ za³adowany z powodu niebezpiecznych praw "
1352 "dostêpu\n"
1353
1354 #: g10/g10.c:2236 g10/g10.c:2248
1355 #, fuzzy, c-format
1356 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1357 msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
1358
1359 #: g10/g10.c:2321
1360 #, fuzzy, c-format
1361 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1362 msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
1363
1364 #: g10/g10.c:2340 g10/keyedit.c:3862
1365 #, fuzzy
1366 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1367 msgstr "niezrozuma³y URI serwera kluczy\n"
1368
1369 #: g10/g10.c:2346
1370 #, fuzzy, c-format
1371 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1372 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1373
1374 #: g10/g10.c:2349
1375 #, fuzzy
1376 msgid "invalid keyserver options\n"
1377 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1378
1379 #: g10/g10.c:2356
1380 #, c-format
1381 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1382 msgstr "%s:%d: niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
1383
1384 #: g10/g10.c:2359
1385 msgid "invalid import options\n"
1386 msgstr "niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
1387
1388 #: g10/g10.c:2366
1389 #, c-format
1390 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1391 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1392
1393 #: g10/g10.c:2369
1394 msgid "invalid export options\n"
1395 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1396
1397 #: g10/g10.c:2376
1398 #, fuzzy, c-format
1399 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1400 msgstr "%s:%d: niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
1401
1402 #: g10/g10.c:2379
1403 #, fuzzy
1404 msgid "invalid list options\n"
1405 msgstr "niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
1406
1407 #: g10/g10.c:2401
1408 #, fuzzy, c-format
1409 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1410 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1411
1412 #: g10/g10.c:2404
1413 #, fuzzy
1414 msgid "invalid verify options\n"
1415 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1416
1417 #: g10/g10.c:2411
1418 #, c-format
1419 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1420 msgstr "nie mo¿na ustawiæ ¶cie¿ki programów wykonywalnych na %s\n"
1421
1422 #: g10/g10.c:2602
1423 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1424 msgstr "OSTRZE¯ENIE: program mo¿e stworzyæ plik zrzutu pamiêci!\n"
1425
1426 #: g10/g10.c:2606
1427 #, c-format
1428 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1429 msgstr "OSTRZE¯ENIE: %s powoduje obej¶cie %s\n"
1430
1431 #: g10/g10.c:2615
1432 #, c-format
1433 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1434 msgstr "Nie wolno u¿ywaæ %s z %s!\n"
1435
1436 #: g10/g10.c:2618
1437 #, c-format
1438 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1439 msgstr "%s nie ma sensu w po³±czeniu z %s!\n"
1440
1441 #: g10/g10.c:2625
1442 #, fuzzy, c-format
1443 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1444 msgstr "gpg-agent nie jest dostêpny w tej sesji\n"
1445
1446 #: g10/g10.c:2640
1447 #, fuzzy, c-format
1448 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1449 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
1450
1451 #: g10/g10.c:2654
1452 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1453 msgstr ""
1454 "w trybie --pgp2 mo¿na sk³adaæ tylko podpisy oddzielne lub do³±czone do "
1455 "tekstu\n"
1456
1457 #: g10/g10.c:2660
1458 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1459 msgstr "w trybie --pgp2 nie mo¿na jednocze¶nie szyfrowaæ i podpisywaæ\n"
1460
1461 #: g10/g10.c:2666
1462 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1463 msgstr "w trybie --pgp2 trzeba u¿ywaæ plików a nie potoków.\n"
1464
1465 #: g10/g10.c:2679
1466 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1467 msgstr "szyfrowanie wiadomo¶ci w trybie --pgp2 wymaga modu³u szyfru IDEA\n"
1468
1469 #: g10/g10.c:2746 g10/g10.c:2770
1470 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1471 msgstr "wybrany algorytm szyfruj±cy jest niepoprawny\n"
1472
1473 #: g10/g10.c:2752 g10/g10.c:2776
1474 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1475 msgstr "wybrany algorytm skrótów wiadomo¶ci jest niepoprawny\n"
1476
1477 #: g10/g10.c:2758
1478 #, fuzzy
1479 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1480 msgstr "wybrany algorytm szyfruj±cy jest niepoprawny\n"
1481
1482 #: g10/g10.c:2764
1483 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1484 msgstr "wybrany algorytm skrótów po¶wiadczeñ jest niepoprawny\n"
1485
1486 #: g10/g10.c:2779
1487 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1488 msgstr "warto¶æ completes-needed musi byæ wiêksza od 0\n"
1489
1490 #: g10/g10.c:2781
1491 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1492 msgstr "warto¶æ marginals-needed musi byæ wiêksza od 1\n"
1493
1494 #: g10/g10.c:2783
1495 #, fuzzy
1496 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1497 msgstr "warto¶æ max-cert-depth musi mie¶ciæ siê w zakresie od 1 do 255\n"
1498
1499 #: g10/g10.c:2785
1500 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1501 msgstr ""
1502 "niew³a¶ciwy domy¶lny poziom sprawdzania; musi mieæ warto¶æ 0, 1, 2 lub 3\n"
1503
1504 #: g10/g10.c:2787
1505 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1506 msgstr ""
1507 "niew³a¶ciwy minimalny poziom sprawdzania; musi mieæ warto¶æ 0, 1, 2 lub 3\n"
1508
1509 #: g10/g10.c:2790
1510 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1511 msgstr "UWAGA: prosty tryb S2K (0) jest stanowczo odradzany\n"
1512
1513 #: g10/g10.c:2794
1514 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1515 msgstr "niepoprawny tryb S2K; musi mieæ warto¶æ 0, 1 lub 3\n"
1516
1517 #: g10/g10.c:2801
1518 msgid "invalid default preferences\n"
1519 msgstr "niew³a¶ciwe domy¶lne ustawienia\n"
1520
1521 #: g10/g10.c:2810
1522 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1523 msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia szyfrów\n"
1524
1525 #: g10/g10.c:2814
1526 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1527 msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia skrótów\n"
1528
1529 #: g10/g10.c:2818
1530 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1531 msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia algorytmów kompresji\n"
1532
1533 #: g10/g10.c:2851
1534 #, c-format
1535 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1536 msgstr "%s jeszcze nie dzia³a z %s!\n"
1537
1538 #: g10/g10.c:2898
1539 #, fuzzy, c-format
1540 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1541 msgstr "szyfr ,,%s'' nie jest dostêpny w trybie %s\n"
1542
1543 #: g10/g10.c:2903
1544 #, fuzzy, c-format
1545 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1546 msgstr "skrót ,,%s'' nie jest dostêpny w trybie %s\n"
1547
1548 #: g10/g10.c:2908
1549 #, fuzzy, c-format
1550 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1551 msgstr "kompresja ,,%s'' nie jest dostêpna w trybie %s\n"
1552
1553 #: g10/g10.c:3004
1554 #, c-format
1555 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1556 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
1557
1558 #: g10/g10.c:3015
1559 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1560 msgstr "OSTRZE¯ENIE: podano adresatów (-r) w dzia³aniu które ich nie dotyczy\n"
1561
1562 #: g10/g10.c:3026
1563 msgid "--store [filename]"
1564 msgstr "--store [plik]"
1565
1566 #: g10/g10.c:3033
1567 msgid "--symmetric [filename]"
1568 msgstr "--symmetric [plik]"
1569
1570 #: g10/g10.c:3035
1571 #, fuzzy, c-format
1572 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1573 msgstr "b³±d odszyfrowywania: %s\n"
1574
1575 #: g10/g10.c:3045
1576 msgid "--encrypt [filename]"
1577 msgstr "--encrypt [plik]"
1578
1579 #: g10/g10.c:3058
1580 #, fuzzy
1581 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1582 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
1583
1584 #: g10/g10.c:3060
1585 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1586 msgstr ""
1587
1588 #: g10/g10.c:3063
1589 #, fuzzy, c-format
1590 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1591 msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
1592
1593 #: g10/g10.c:3081
1594 msgid "--sign [filename]"
1595 msgstr "--sign [plik]"
1596
1597 #: g10/g10.c:3094
1598 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1599 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
1600
1601 #: g10/g10.c:3109
1602 #, fuzzy
1603 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1604 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
1605
1606 #: g10/g10.c:3111
1607 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1608 msgstr ""
1609
1610 #: g10/g10.c:3114
1611 #, fuzzy, c-format
1612 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1613 msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
1614
1615 #: g10/g10.c:3134
1616 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1617 msgstr "--sign --symmetric [plik]"
1618
1619 #: g10/g10.c:3143
1620 msgid "--clearsign [filename]"
1621 msgstr "--clearsign [plik]\""
1622
1623 #: g10/g10.c:3168
1624 msgid "--decrypt [filename]"
1625 msgstr "--decrypt [plik]"
1626
1627 #: g10/g10.c:3176
1628 msgid "--sign-key user-id"
1629 msgstr "--sign-key nazwa u¿ytkownika"
1630
1631 #: g10/g10.c:3180
1632 msgid "--lsign-key user-id"
1633 msgstr "--lsign-key nazwa u¿ytkownika"
1634
1635 #: g10/g10.c:3201
1636 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1637 msgstr "--edit-key nazwa u¿ytkownika [polecenia]"
1638
1639 #: g10/g10.c:3272
1640 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1641 msgstr "-k[v][v][v][c] [identyfikator] [zbiór kluczy]"
1642
1643 #: g10/g10.c:3309
1644 #, c-format
1645 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1646 msgstr "wysy³ka do serwera kluczy nie powiod³a siê: %s\n"
1647
1648 #: g10/g10.c:3311
1649 #, c-format
1650 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1651 msgstr "odbiór z serwera kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
1652
1653 #: g10/g10.c:3313
1654 #, c-format
1655 msgid "key export failed: %s\n"
1656 msgstr "eksport kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
1657
1658 #: g10/g10.c:3324
1659 #, c-format
1660 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1661 msgstr "szukanie w serwerze kluczy nie powiod³o siê: %s\n"
1662
1663 #: g10/g10.c:3334
1664 #, c-format
1665 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1666 msgstr "od¶wie¿enie kluczy z serwera nie powiod³o siê: %s\n"
1667
1668 #: g10/g10.c:3375
1669 #, c-format
1670 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1671 msgstr "zdjêcie opakowania ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
1672
1673 #: g10/g10.c:3383
1674 #, c-format
1675 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1676 msgstr "opakowywanie ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
1677
1678 #: g10/g10.c:3470
1679 #, c-format
1680 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1681 msgstr "niew³a¶ciwy algorytm skrótu ,%s'\n"
1682
1683 #: g10/g10.c:3593
1684 msgid "[filename]"
1685 msgstr "[nazwa pliku]"
1686
1687 #: g10/g10.c:3597
1688 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1689 msgstr "Wpisz tutaj swoj± wiadomo¶æ ...\n"
1690
1691 #: g10/g10.c:3887
1692 msgid ""
1693 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1694 "an '='\n"
1695 msgstr ""
1696 "nazwa adnotacji mo¿e zawieraæ tylko litery, cyfry, kropki i podkre¶lenia, \n"
1697 "i musi koñczyæ siê ,,=''\n"
1698
1699 #: g10/g10.c:3895
1700 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1701 msgstr "adnotacja u¿ytkownika musi zawieraæ znak '@'\n"
1702
1703 #: g10/g10.c:3900
1704 #, fuzzy
1705 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1706 msgstr "adnotacja u¿ytkownika musi zawieraæ znak '@'\n"
1707
1708 #: g10/g10.c:3911
1709 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1710 msgstr "tre¶æ adnotacji nie mo¿e zawieraæ znaków steruj±cych\n"
1711
1712 #: g10/g10.c:3945
1713 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1714 msgstr "podany URL regulaminu po¶wiadczania jest niepoprawny\n"
1715
1716 #: g10/g10.c:3947
1717 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1718 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
1719
1720 #: g10/g10.c:3980
1721 #, fuzzy
1722 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1723 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
1724
1725 #: g10/getkey.c:151
1726 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1727 msgstr "zbyt wiele wpisów w buforze kluczy publicznych - wy³±czony\n"
1728
1729 #: g10/getkey.c:187 g10/getkey.c:2757
1730 #, fuzzy
1731 msgid "[User ID not found]"
1732 msgstr "[brak identyfikatora u¿ytkownika]"
1733
1734 #: g10/getkey.c:1684
1735 #, fuzzy, c-format
1736 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1737 msgstr ""
1738 "Opcja --allow-non-selfsigned-uid wymusi³a uznanie za poprawny klucza %08lX.\n"
1739
1740 #: g10/getkey.c:2235
1741 #, fuzzy, c-format
1742 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1743 msgstr "brak prywatnego odpowiednika podklucza publicznego %08lX - pominiêty\n"
1744
1745 #: g10/getkey.c:2466
1746 #, fuzzy, c-format
1747 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1748 msgstr "u¿ywany jest podklucz %08lX zamiast klucza g³ównego %08lX\n"
1749
1750 #: g10/getkey.c:2513
1751 #, fuzzy, c-format
1752 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1753 msgstr "klucz %08lX: klucz tajny bez klucza jawnego - pominiêty\n"
1754
1755 #: g10/gpgv.c:74
1756 msgid "be somewhat more quiet"
1757 msgstr "mniej komunikatóww"
1758
1759 #: g10/gpgv.c:75
1760 msgid "take the keys from this keyring"
1761 msgstr "pobieranie kluczy z tego zbioru"
1762
1763 #: g10/gpgv.c:77
1764 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1765 msgstr "nie traktowaæ konfliktu datowników jako b³êdu"
1766
1767 #: g10/gpgv.c:78
1768 msgid "|FD|write status info to this FD"
1769 msgstr "|FD|pisanie opisu stanu do deskryptora FD"
1770
1771 #: g10/gpgv.c:102
1772 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1773 msgstr "Wywo³anie: gpgv [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
1774
1775 #: g10/gpgv.c:105
1776 msgid ""
1777 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1778 "Check signatures against known trusted keys\n"
1779 msgstr ""
1780 "Sk³adnia: gpgm [opcje] [pliki]\n"
1781 "Sprawdzanie podpisów ze znanych zaufanych kluczy\n"
1782
1783 #: g10/helptext.c:49
1784 msgid ""
1785 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1786 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1787 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1788 msgstr ""
1789 "Te wartosci u¿ytkownik przydziela wg swojego uznania; nie bêd± nigdy\n"
1790 "eksportowane poza ten system. Potrzebne s± one do zbudowania sieci\n"
1791 "zaufania, i nie ma to nic wspólnego z tworzon± automatycznie sieci±\n"
1792 "certyfikatów."
1793
1794 #: g10/helptext.c:55
1795 msgid ""
1796 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1797 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1798 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1799 "ultimately trusted\n"
1800 msgstr ""
1801 "Aby zbudowaæ Sieæ Zaufania, GnuPG potrzebuje znaæ klucze do których\n"
1802 "masz absolutne zaufanie. Zwykle s± to klucze do których masz klucze\n"
1803 "tajne. Odpowiedz ,,tak'', je¶li chcesz okre¶liæ ten klucz jako klucz\n"
1804 "do którego masz absolutne zaufanie.\n"
1805
1806 #: g10/helptext.c:62
1807 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1808 msgstr ""
1809 "Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego klucza, klucza, co do którego nie ma\n"
1810 "¿adnej pewno¶ci do kogo nale¿y, odpowiedz ,,tak''."
1811
1812 #: g10/helptext.c:66
1813 msgid ""
1814 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1815 msgstr "Podaj adresatów tej wiadomo¶ci."
1816
1817 #: g10/helptext.c:70
1818 msgid ""
1819 "Select the algorithm to use.\n"
1820 "\n"
1821 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1822 "for signatures.\n"
1823 "\n"
1824 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1825 "\n"
1826 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1827 "\n"
1828 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1829 msgstr ""
1830
1831 #: g10/helptext.c:84
1832 msgid ""
1833 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1834 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1835 "Please consult your security expert first."
1836 msgstr ""
1837 "U¿ywanie tego samego klucza do podpisywania i szyfrowania nie jest dobrym\n"
1838 "pomys³em. Mo¿na tak postêpowaæ tylko w niektórych zastosowaniach. Proszê "
1839 "siê\n"
1840 "najpierw skonsultowaæ z ekspertem od bezpieczeñstwa. "
1841
1842 #: g10/helptext.c:91
1843 msgid "Enter the size of the key"
1844 msgstr "Wprowad¼ rozmiar klucza"
1845
1846 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
1847 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
1848 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1849 msgstr "Odpowied¼ \"tak\" lub \"nie\"."
1850
1851 #: g10/helptext.c:105
1852 msgid ""
1853 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1854 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1855 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1856 "the given value as an interval."
1857 msgstr ""
1858 "Wprowad¼ ¿±dan± warto¶æ (jak w znaku zachêty).  \n"
1859 "Mo¿na tu podaæ datê w formacie ISO (RRRR-MM-DD) ale nie da to\n"
1860 "w³a¶ciwej obs³ugi b³êdów - system próbuje interpretowaæ podan± warto¶æ\n"
1861 "jako okres."
1862
1863 #: g10/helptext.c:117
1864 msgid "Enter the name of the key holder"
1865 msgstr "Nazwa w³a¶ciciela klucza."
1866
1867 #: g10/helptext.c:122
1868 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1869 msgstr "proszê wprowadziæ opcjonalny ale wysoce doradzany adres e-mail"
1870
1871 #: g10/helptext.c:126
1872 msgid "Please enter an optional comment"
1873 msgstr "Proszê wprowadziæ opcjonalny komentarz"
1874
1875 # OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!
1876 #: g10/helptext.c:131
1877 msgid ""
1878 "N  to change the name.\n"
1879 "C  to change the comment.\n"
1880 "E  to change the email address.\n"
1881 "O  to continue with key generation.\n"
1882 "Q  to to quit the key generation."
1883 msgstr ""
1884 "N aby zmieniæ nazwê (nazwisko).\n"
1885 "C aby zmieniæ komentarz.<\n"
1886 "E aby zmieniæ adres e-mail.\n"
1887 "O aby kontynuowaæ tworzenie klucza.\n"
1888 "Q aby zrezygnowaæ z tworzenia klucza."
1889
1890 #: g10/helptext.c:140
1891 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1892 msgstr "Je¶li ma zostaæ wygenerowany podklucz, nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
1893
1894 #: g10/helptext.c:148
1895 msgid ""
1896 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1897 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1898 "know how carefully you verified this.\n"
1899 "\n"
1900 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1901 "the\n"
1902 "    key.\n"
1903 "\n"
1904 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1905 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1906 "for\n"
1907 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1908 "user.\n"
1909 "\n"
1910 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1911 "could\n"
1912 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1913 "the\n"
1914 "    key against a photo ID.\n"
1915 "\n"
1916 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1917 "could\n"
1918 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1919 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1920 "a\n"
1921 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1922 "the\n"
1923 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1924 "exchange\n"
1925 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1926 "\n"
1927 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1928 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1929 "\"\n"
1930 "mean to you when you sign other keys.\n"
1931 "\n"
1932 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1933 msgstr ""
1934 "Przy podpisywaniu identyfikatora u¿ytkownika na kluczu nale¿y sprawdziæ, \n"
1935 "czy to¿samo¶æ u¿ytkownika odpowiada temu, co jest wpisane w "
1936 "identyfikatorze.\n"
1937 "Innym u¿ytkownikom przyda siê informacja, jak dog³êbnie zosta³o to przez\n"
1938 "Ciebie sprawdzone.\n"
1939 "\n"
1940 "\"0\" oznacza, ¿e nie podajesz ¿adnych informacji na temat tego jak "
1941 "dog³êbnie\n"
1942 "    to¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a przez Ciebie potwierdzona.\n"
1943 "\n"
1944 "\"1\" oznacza, ¿e masz przekonanie, ¿e to¿samo¶æ u¿ytkownka odpowiada\n"
1945 "    identyfikatorowi klucza, ale nie by³o mo¿liwo¶ci sprawdzenia tego.\n"
1946 "    Taka sytuacja wystêpuje te¿ kiedy podpisujesz identyfikator bêd±cy\n"
1947 "    pseudonimem.\n"
1948 "\n"
1949 "\"2\" oznacza, ¿e to¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³± przez Ciebie potwierdzona\n"
1950 "    pobie¿nie - sprawdzili¶cie odcisk klucza, sprawdzi³a¶/e¶ to¿samo¶æ\n"
1951 "    na okazanym dokumencie ze zdjêciem.\n"
1952 "\n"
1953 "\"3\" to dog³êbna weryfikacja to¿samo¶ci. Na przyk³ad sprawdzenie odcisku \n"
1954 "    klucza, sprawdzenie to¿samo¶ci z okazanego oficjalnego dokumentu ze\n"
1955 "    zdjêciem (np paszportu) i weryfikacja poprawno¶ci adresu poczty\n"
1956 "    elektronicznej przez wymianê poczty z tym adresem.\n"
1957 "\n"
1958 "Zauwa¿, ¿e podane powy¿ej przyk³ady dla poziomów \"2\" i \"3\" to *tylko*\n"
1959 "przyk³ady. Do Ciebie nale¿y decyzja co oznacza \"pobie¿ny\" i \"dog³êbny\" "
1960 "w\n"
1961 "kontek¶cie po¶wiadczania i podpisywania kluczy.\n"
1962 "\n"
1963 "Je¶li nie wiesz co odpowiedzieæ, podaj \"0\"."
1964
1965 #: g10/helptext.c:186
1966 #, fuzzy
1967 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1968 msgstr "Odpowiedz \"tak\", aby podpisaæ WSZYSTKIE identyfikatory u¿ytkownika."
1969
1970 #: g10/helptext.c:190
1971 msgid ""
1972 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1973 "All certificates are then also lost!"
1974 msgstr ""
1975 "Aby skasowaæ ten identyfikator u¿ytkownika (co wi±¿e siê ze utrat±\n"
1976 "wszystkich jego po¶wiadczeñ!) nale¿y odpowiedzieæ ,,tak''."
1977
1978 #: g10/helptext.c:195
1979 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1980 msgstr "Aby skasowaæ podklucz nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
1981
1982 #: g10/helptext.c:200
1983 msgid ""
1984 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1985 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1986 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1987 msgstr ""
1988 "To jest poprawny podpis na tym kluczu; normalnie nie nale¿y go usuwaæ\n"
1989 "poniewa¿ mo¿e byæ wa¿ny dla zestawienia po³aczenia zaufania do klucza\n"
1990 "którym go z³o¿ono lub do innego klucza nim po¶wiadczonego."
1991
1992 #: g10/helptext.c:205
1993 msgid ""
1994 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1995 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1996 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1997 "a trust connection through another already certified key."
1998 msgstr ""
1999 "Ten podpis nie mo¿e zostaæ potwierdzony poniewa¿ nie ma\n"
2000 "odpowiadaj±cego mu klucza publicznego. Nale¿y od³o¿yæ usuniêcie tego\n"
2001 "podpisu do czasu, kiedy oka¿e siê który klucz zosta³ u¿yty, poniewa¿\n"
2002 "w momencie uzyskania tego klucza mo¿e pojawiæ siê ¶cie¿ka zaufania\n"
2003 "pomiêdzy tym a innym, ju¿ po¶wiadczonym kluczem."
2004
2005 #: g10/helptext.c:211
2006 msgid ""
2007 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2008 "your keyring."
2009 msgstr "Ten podpis jest niepoprawny. Mo¿na usuni±æ go ze zbioru kluczy."
2010
2011 #: g10/helptext.c:215
2012 msgid ""
2013 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2014 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2015 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2016 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2017 "a second one is available."
2018 msgstr ""
2019 "To jest podpis wi±¿±cy identyfikator u¿ytkownika z kluczem. Nie nale¿y\n"
2020 "go usuwaæ - GnuPG mo¿e nie móc pos³ugiwaæ siê dalej kluczem bez\n"
2021 "takiego podpisu. Bezpiecznie mo¿na go usun±æ tylko je¶li ten podpis\n"
2022 "klucza nim samym z jakich¶ przyczyn nie jest poprawny, i klucz jest\n"
2023 "drugi raz podpisany w ten sam sposób."
2024
2025 #: g10/helptext.c:223
2026 msgid ""
2027 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2028 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2029 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2030 msgstr ""
2031 "Przestawienie wszystkich (lub tylko wybranych) identyfikatorów na aktualne\n"
2032 "ustawienia. Data na odpowiednich podpisach zostane przesuniêta do przodu o\n"
2033 "jedn± sekundê. \n"
2034
2035 #: g10/helptext.c:230
2036 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2037 msgstr "Podaj d³ugie, skomplikowane has³o, np. ca³e zdanie.\n"
2038
2039 #: g10/helptext.c:236
2040 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2041 msgstr "Proszê powrótrzyæ has³o, aby upewniæ siê ¿e nie by³o pomy³ki."
2042
2043 #: g10/helptext.c:240
2044 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2045 msgstr "Podaj nazwê pliku którego dotyczy ten podpis"
2046
2047 #: g10/helptext.c:245
2048 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2049 msgstr "Je¶li mo¿na nadpisaæ ten plik, nale¿y odpowiedzieæ ,,tak''"
2050
2051 #: g10/helptext.c:250
2052 msgid ""
2053 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2054 "file (which is shown in brackets) will be used."
2055 msgstr ""
2056 "Nazwa pliku. Naci¶niêcie ENTER potwierdzi nazwê domy¶ln± (w nawiasach)."
2057
2058 #: g10/helptext.c:256
2059 msgid ""
2060 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2061 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2062 "  \"Key has been compromised\"\n"
2063 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2064 "      got access to your secret key.\n"
2065 "  \"Key is superseded\"\n"
2066 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2067 "  \"Key is no longer used\"\n"
2068 "      Use this if you have retired this key.\n"
2069 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2070 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2071 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2072 msgstr ""
2073 "Nalezy podaæ powód uniewa¿nienia klucza. W zale¿no¶ci od kontekstu mo¿na\n"
2074 "go wybraæ z listy:\n"
2075 "  \"Klucz zosta³ skompromitowany\"\n"
2076 "      Masz powody uwa¿aæ ¿e twój klucz tajny dosta³ siê w niepowo³ane rêce.\n"
2077 "  \"Klucz zosta³ zast±piony\"\n"
2078 "      Klucz zosta³ zast±piony nowym.\n"
2079 "  \"Klucz nie jest ju¿ u¿ywany\"\n"
2080 "      Klucz zosta³ wycofany z u¿ycia.\n"
2081 "  \"Identyfikator u¿ytkownika przesta³ byæ poprawny\"\n"
2082 "      Identyfikator u¿ytkownika (najczê¶ciej adres e-mail przesta³ byæ \n"
2083 "      poprawny.\n"
2084
2085 #: g10/helptext.c:272
2086 msgid ""
2087 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2088 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2089 "An empty line ends the text.\n"
2090 msgstr ""
2091 "Je¶li chcesz, mo¿esz podaæ opis powodu wystawienia certyfikatu\n"
2092 "uniewa¿nienia. Opis powinien byc zwiêz³y. \n"
2093 "Pusta linia koñczy wprowadzanie tekstu.\n"
2094
2095 #: g10/helptext.c:287
2096 msgid "No help available"
2097 msgstr "Pomoc niedostêpna"
2098
2099 #: g10/helptext.c:295
2100 #, c-format
2101 msgid "No help available for `%s'"
2102 msgstr "Brak pomocy o ,,%s''"
2103
2104 #: g10/import.c:248
2105 #, c-format
2106 msgid "skipping block of type %d\n"
2107 msgstr "blok typu %d zostaje pominiêty\n"
2108
2109 #: g10/import.c:257
2110 #, fuzzy, c-format
2111 msgid "%lu keys processed so far\n"
2112 msgstr "%lu kluczy przetworzonych do tej chwili\n"
2113
2114 #: g10/import.c:274
2115 #, c-format
2116 msgid "Total number processed: %lu\n"
2117 msgstr "Ogó³em przetworzonych kluczy: %lu\n"
2118
2119 #: g10/import.c:276
2120 #, c-format
2121 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2122 msgstr "   pominiêtych nowych kluczy: %lu\n"
2123
2124 #: g10/import.c:279
2125 #, c-format
2126 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2127 msgstr "          bez identyfikatora: %lu\n"
2128
2129 #: g10/import.c:281
2130 #, c-format
2131 msgid "              imported: %lu"
2132 msgstr "         do³±czono do zbioru: %lu"
2133
2134 #: g10/import.c:287
2135 #, c-format
2136 msgid "             unchanged: %lu\n"
2137 msgstr "                   bez zmian: %lu\n"
2138
2139 #: g10/import.c:289
2140 #, c-format
2141 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2142 msgstr "      nowych identyfikatorów: %lu\n"
2143
2144 #: g10/import.c:291
2145 #, c-format
2146 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2147 msgstr "            nowych podkluczy: %lu\n"
2148
2149 #: g10/import.c:293
2150 #, c-format
2151 msgid "        new signatures: %lu\n"
2152 msgstr "             nowych podpisów: %lu\n"
2153
2154 #: g10/import.c:295
2155 #, c-format
2156 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2157 msgstr "   nowych uniewa¿nieñ kluczy: %lu\n"
2158
2159 #: g10/import.c:297
2160 #, c-format
2161 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2162 msgstr "   tajnych kluczy wczytanych: %lu\n"
2163
2164 #: g10/import.c:299
2165 #, c-format
2166 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2167 msgstr "     tajnych kluczy dodanych: %lu\n"
2168
2169 #: g10/import.c:301
2170 #, c-format
2171 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2172 msgstr "    tajnych kluczy bez zmian: %lu\n"
2173
2174 #: g10/import.c:303
2175 #, c-format
2176 msgid "          not imported: %lu\n"
2177 msgstr "      nie w³±czono do zbioru: %lu\n"
2178
2179 #: g10/import.c:544
2180 #, c-format
2181 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2182 msgstr ""
2183
2184 #: g10/import.c:546
2185 #, fuzzy
2186 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2187 msgstr "Te identyfikatory s± podpisane przez Ciebie:\n"
2188
2189 #: g10/import.c:583
2190 #, c-format
2191 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2192 msgstr ""
2193
2194 #: g10/import.c:595
2195 #, fuzzy, c-format
2196 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2197 msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
2198
2199 #: g10/import.c:607
2200 #, c-format
2201 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2202 msgstr ""
2203
2204 #: g10/import.c:620
2205 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2206 msgstr ""
2207
2208 #: g10/import.c:622
2209 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2210 msgstr ""
2211
2212 #: g10/import.c:646
2213 #, c-format
2214 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2215 msgstr ""
2216
2217 #: g10/import.c:694 g10/import.c:1048
2218 #, fuzzy, c-format
2219 msgid "key %s: no user ID\n"
2220 msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika\n"
2221
2222 #: g10/import.c:714
2223 #, fuzzy, c-format
2224 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2225 msgstr "klucz %08lX: podklucz uszkodzony przez serwer zosta³ naprawiony\n"
2226
2227 #: g10/import.c:729
2228 #, fuzzy, c-format
2229 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2230 msgstr "klucz %08lX: przyjêto identyfikator nie podpisany nim samym ,,%s''\n"
2231
2232 #: g10/import.c:735
2233 #, fuzzy, c-format
2234 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2235 msgstr "klucz %08lX: brak poprawnych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
2236
2237 #: g10/import.c:737
2238 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2239 msgstr "to mo¿e byæ spowodowane brakiem podpisu klucza nim samym\n"
2240
2241 #: g10/import.c:747 g10/import.c:1169
2242 #, fuzzy, c-format
2243 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2244 msgstr "klucz %08lX: brak klucza publicznego: %s\n"
2245
2246 #: g10/import.c:753
2247 #, fuzzy, c-format
2248 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2249 msgstr "klucz %08lX: nowy klucz - pominiêty\n"
2250
2251 #: g10/import.c:762
2252 #, c-format
2253 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2254 msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy: %s\n"
2255
2256 #: g10/import.c:767 g10/openfile.c:265 g10/sign.c:804 g10/sign.c:1069
2257 #, c-format
2258 msgid "writing to `%s'\n"
2259 msgstr "zapis do '%s'\n"
2260
2261 #: g10/import.c:773 g10/import.c:863 g10/import.c:1088 g10/import.c:1230
2262 #: g10/import.c:2315 g10/import.c:2337
2263 #, c-format
2264 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2265 msgstr "b³±d zapisu zbioru kluczy '%s': %s\n"
2266
2267 #: g10/import.c:792
2268 #, fuzzy, c-format
2269 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2270 msgstr "klucz %08lX: klucz publiczny ,,%s'' wczytano do zbioru\n"
2271
2272 #: g10/import.c:816
2273 #, fuzzy, c-format
2274 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2275 msgstr "klucz %08lX: nie zgadza siê z lokaln± kopi±\n"
2276
2277 #: g10/import.c:833 g10/import.c:1187
2278 #, fuzzy, c-format
2279 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2280 msgstr "klucz %08lX: brak oryginalnego bloku klucza; %s\n"
2281
2282 #: g10/import.c:841 g10/import.c:1194
2283 #, fuzzy, c-format
2284 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2285 msgstr "klucz %08lX: nie mo¿na odczytaæ oryginalnego bloku klucza; %s\n"
2286
2287 #: g10/import.c:873
2288 #, fuzzy, c-format
2289 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2290 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy identyfikator u¿ytkownika\n"
2291
2292 #: g10/import.c:876
2293 #, fuzzy, c-format
2294 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2295 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
2296
2297 #: g10/import.c:879
2298 #, fuzzy, c-format
2299 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2300 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy podpis\n"
2301
2302 #: g10/import.c:882
2303 #, fuzzy, c-format
2304 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2305 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podpisów\n"
2306
2307 #: g10/import.c:885
2308 #, fuzzy, c-format
2309 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2310 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy podklucz\n"
2311
2312 #: g10/import.c:888
2313 #, fuzzy, c-format
2314 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2315 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podkluczy\n"
2316
2317 #: g10/import.c:909
2318 #, fuzzy, c-format
2319 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2320 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' bez zmian\n"
2321
2322 #: g10/import.c:1054
2323 #, fuzzy, c-format
2324 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2325 msgstr "klucz %08lX: klucz tajny z ustawionym szyfrem %d - pominiêty\n"
2326
2327 #: g10/import.c:1065
2328 #, fuzzy
2329 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2330 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
2331
2332 #: g10/import.c:1082 g10/import.c:2330
2333 #, c-format
2334 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2335 msgstr "brak domy¶lego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
2336
2337 #: g10/import.c:1093
2338 #, fuzzy, c-format
2339 msgid "key %s: secret key imported\n"
2340 msgstr "Klucz %08lX: klucz tajny wczytany do zbioru\n"
2341
2342 #: g10/import.c:1122
2343 #, fuzzy, c-format
2344 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2345 msgstr "Klucz %08lX: ten klucz ju¿ znajduje siê w zbiorze\n"
2346
2347 #: g10/import.c:1132
2348 #, fuzzy, c-format
2349 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2350 msgstr "klucz %08lX: brak klucza tajnego: %s\n"
2351
2352 #: g10/import.c:1162
2353 #, fuzzy, c-format
2354 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2355 msgstr ""
2356 "klucz %08lX: brak klucza publicznego którego dotyczy wczytany certyfikat\n"
2357 "              uniwa¿nienia\n"
2358
2359 #: g10/import.c:1205
2360 #, fuzzy, c-format
2361 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2362 msgstr "klucz %08lX: niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia: %s - odrzucony\n"
2363
2364 #: g10/import.c:1237
2365 #, fuzzy, c-format
2366 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2367 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' certyfikat uniewa¿nienia zosta³ ju¿ wczytany\n"
2368
2369 #: g10/import.c:1302
2370 #, fuzzy, c-format
2371 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2372 msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika do podpisu\n"
2373
2374 #: g10/import.c:1317
2375 #, fuzzy, c-format
2376 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2377 msgstr "klucz %08lX: algorytm asymetryczny \"%s\" nie jest obs³ugiwany\n"
2378
2379 #: g10/import.c:1319
2380 #, fuzzy, c-format
2381 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2382 msgstr "klucz %08lX: niepoprawny podpis na identyfikatorze \"%s\"\n"
2383
2384 #: g10/import.c:1337
2385 #, fuzzy, c-format
2386 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2387 msgstr "klucz %08lX: brak podklucza do dowi±zania\n"
2388
2389 #: g10/import.c:1348 g10/import.c:1398
2390 #, fuzzy, c-format
2391 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2392 msgstr "klucz %08lX: nie obs³ugiwany algorytm asymetryczny\n"
2393
2394 #: g10/import.c:1350
2395 #, fuzzy, c-format
2396 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2397 msgstr "klucz %08lX: niepoprawne dowi±zanie podklucza\n"
2398
2399 #: g10/import.c:1365
2400 #, fuzzy, c-format
2401 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2402 msgstr "klucz %08lX: usuniêto wielokrotne dowi±zanie podklucza\n"
2403
2404 #: g10/import.c:1387
2405 #, fuzzy, c-format
2406 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2407 msgstr "klucz %08lX: brak podklucza, którego dotyczy uniewa¿nienie\n"
2408
2409 #: g10/import.c:1400
2410 #, fuzzy, c-format
2411 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2412 msgstr "klucz %08lX: nieoprawne uniewa¿nienie podklucza\n"
2413
2414 #: g10/import.c:1415
2415 #, fuzzy, c-format
2416 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2417 msgstr "klucz %08lX: usuniêto wielokrotne uniewa¿nienie podklucza\n"
2418
2419 #: g10/import.c:1457
2420 #, fuzzy, c-format
2421 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2422 msgstr "klucz %08lX: pominiêto identyfikator u¿ytkownika '"
2423
2424 #: g10/import.c:1478
2425 #, fuzzy, c-format
2426 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2427 msgstr "klucz %08lX: podklucz pominiêty\n"
2428
2429 #: g10/import.c:1505
2430 #, fuzzy, c-format
2431 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2432 msgstr "klucz %08lX: podpis nieeksportowalny (klasy %02x) - pominiêty\n"
2433
2434 #: g10/import.c:1515
2435 #, fuzzy, c-format
2436 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2437 msgstr ""
2438 "klucz %08lX: pominiêto certyfikat uniewa¿nienia umieszczony \n"
2439 "              w niew³a¶ciwym miejscu\n"
2440
2441 #: g10/import.c:1532
2442 #, fuzzy, c-format
2443 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2444 msgstr "klucz %08lX: pominiêto -  niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia: %s\n"
2445
2446 #: g10/import.c:1546
2447 #, fuzzy, c-format
2448 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2449 msgstr "klucz %08lX: pominiêto - podpis na podkluczu w niew³a¶ciwym miejscu\n"
2450
2451 #: g10/import.c:1554
2452 #, fuzzy, c-format
2453 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2454 msgstr "klucz %08lX: pominiêto - nieoczekiwana klasa podpisu (%02x)\n"
2455
2456 #: g10/import.c:1575
2457 #, fuzzy, c-format
2458 msgid "key %s: expired signature from key %s - skipped\n"
2459 msgstr "klucz %08lX: pominiêto - nieoczekiwana klasa podpisu (%02x)\n"
2460
2461 #: g10/import.c:1678
2462 #, fuzzy, c-format
2463 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2464 msgstr "key %08lX: do³±czono powtórzony identyfikator u¿ytkownika\n"
2465
2466 #: g10/import.c:1740
2467 #, fuzzy, c-format
2468 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2469 msgstr ""
2470 "OSTRZE¯ENIE: klucz %08lX móg³ zostaæ uniewazniony:\n"
2471 "             zapytanie o uniewa¿niaj±cy klucz %08lX w serwerze kluczy\n"
2472
2473 #: g10/import.c:1754
2474 #, fuzzy, c-format
2475 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2476 msgstr ""
2477 "OSTRZE¯ENIE: klucz %08lX móg³ zostaæ uniewa¿niony:\n"
2478 "             brak uniewa¿niaj±cego klucza %08lX.\n"
2479
2480 #: g10/import.c:1813
2481 #, fuzzy, c-format
2482 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2483 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' dodany certyfikat uniewa¿nienia\n"
2484
2485 #: g10/import.c:1847
2486 #, fuzzy, c-format
2487 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2488 msgstr "klucz %08lX: dodano bezpo¶redni podpis\n"
2489
2490 #: g10/import.c:2236
2491 #, fuzzy
2492 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2493 msgstr "klucz publiczny nie pasuje do klucza prywatngeo!\n"
2494
2495 #: g10/import.c:2244
2496 #, fuzzy
2497 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2498 msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
2499
2500 #: g10/import.c:2246
2501 #, fuzzy
2502 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2503 msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
2504
2505 #: g10/keydb.c:168
2506 #, c-format
2507 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2508 msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
2509
2510 #: g10/keydb.c:175
2511 #, c-format
2512 msgid "keyring `%s' created\n"
2513 msgstr "zbiór kluczy ,,%s'' zosta³ utworzony\n"
2514
2515 #: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
2516 #, fuzzy, c-format
2517 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2518 msgstr "b³±d tworzenia `%s': %s\n"
2519
2520 #: g10/keydb.c:698
2521 #, c-format
2522 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2523 msgstr "nie powiod³a siê odbudowa bufora bazy: %s\n"
2524
2525 #: g10/keyedit.c:261
2526 msgid "[revocation]"
2527 msgstr "[uniewa¿nienie]"
2528
2529 #: g10/keyedit.c:262
2530 msgid "[self-signature]"
2531 msgstr "[podpis klucza nim samym]"
2532
2533 #: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:406
2534 msgid "1 bad signature\n"
2535 msgstr "1 niepoprawny podpis\n"
2536
2537 #: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:408
2538 #, c-format
2539 msgid "%d bad signatures\n"
2540 msgstr "%d niepoprawnych podpisów\n"
2541
2542 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:410
2543 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2544 msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu braku klucza\n"
2545
2546 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:412
2547 #, c-format
2548 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2549 msgstr "%d podpisów nie zosta³o sprawdzonych z powodu braku kluczy\n"
2550
2551 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:414
2552 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2553 msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu b³êdu\n"
2554
2555 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:416
2556 #, c-format
2557 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2558 msgstr "%d podpisów nie sprawdzonych z powodu b³êdów\n"
2559
2560 #: g10/keyedit.c:352
2561 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2562 msgstr "wykryto 1 identyfikator u¿ytkownika niepodpisany tym samym kluczem\n"
2563
2564 #: g10/keyedit.c:354
2565 #, c-format
2566 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2567 msgstr ""
2568 "wykryto %d identyfikatorów u¿ytkownika niepodpisanych tym samym kluczem\n"
2569
2570 #: g10/keyedit.c:410 g10/pkclist.c:263
2571 #, fuzzy
2572 msgid ""
2573 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2574 "keys\n"
2575 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2576 "etc.)\n"
2577 msgstr ""
2578 "Zastanów siê jak bardzo ufasz temu u¿ytkownikowi w kwestii sprawdzania\n"
2579 "to¿samo¶ci innych u¿ytkowników (czy sprawdzi on odciski kluczy pobrane\n"
2580 "z ró¿nych ¼róde³, dokumenty potwierdzaj±ce to¿samo¶æ, itd.).\n"
2581 "\n"
2582
2583 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:275
2584 #, fuzzy, c-format
2585 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2586 msgstr " %d = mam ograniczone zaufanie\n"
2587
2588 #: g10/keyedit.c:415 g10/pkclist.c:277
2589 #, fuzzy, c-format
2590 msgid "  %d = I trust fully\n"
2591 msgstr " %d = mam pe³ne zaufanie\n"
2592
2593 #: g10/keyedit.c:434
2594 msgid ""
2595 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2596 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2597 "trust signatures on your behalf.\n"
2598 msgstr ""
2599
2600 #: g10/keyedit.c:450
2601 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2602 msgstr ""
2603
2604 #: g10/keyedit.c:594
2605 #, c-format
2606 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2607 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ uniewa¿niony."
2608
2609 #: g10/keyedit.c:603 g10/keyedit.c:631 g10/keyedit.c:658 g10/keyedit.c:826
2610 #: g10/keyedit.c:889 g10/keyedit.c:1728
2611 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2612 msgstr "Czy na pewno chcesz podpisaæ? (t/N) "
2613
2614 #: g10/keyedit.c:617 g10/keyedit.c:645 g10/keyedit.c:672 g10/keyedit.c:832
2615 #: g10/keyedit.c:1734
2616 msgid "  Unable to sign.\n"
2617 msgstr " Nie da siê z³o¿yæ podpisu.\n"
2618
2619 #: g10/keyedit.c:622
2620 #, c-format
2621 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2622 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' przekroczy³ swój termin wa¿no¶ci."
2623
2624 #: g10/keyedit.c:650
2625 #, c-format
2626 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2627 msgstr "Identyfikator ,,%s'' nie jest podpisany swoim kluczem."
2628
2629 #: g10/keyedit.c:678
2630 #, fuzzy, c-format
2631 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2632 msgstr "Identyfikator ,,%s'' nie jest podpisany swoim kluczem."
2633
2634 #: g10/keyedit.c:680
2635 #, fuzzy
2636 msgid "Sign it? (y/N) "
2637 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
2638
2639 #: g10/keyedit.c:702
2640 #, c-format
2641 msgid ""
2642 "The self-signature on \"%s\"\n"
2643 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2644 msgstr ""
2645 "Podpis klucza nim samym na ,,%s''\n"
2646 "jest podpisem z³o¿onym przez PGP 2.x.\n"
2647
2648 #: g10/keyedit.c:711
2649 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2650 msgstr "Czy chcesz zamieniæ go na podpis OpenPGP? (t/N) "
2651
2652 #: g10/keyedit.c:725
2653 #, c-format
2654 msgid ""
2655 "Your current signature on \"%s\"\n"
2656 "has expired.\n"
2657 msgstr ""
2658 "Twój podpis na \"%s\"\n"
2659 "przekroczy³ datê wa¿no¶ci.\n"
2660
2661 #: g10/keyedit.c:729
2662 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2663 msgstr "Czy chcesz zast±piæ przeterminowany podpis nowym? (t/N) "
2664
2665 #: g10/keyedit.c:750
2666 #, c-format
2667 msgid ""
2668 "Your current signature on \"%s\"\n"
2669 "is a local signature.\n"
2670 msgstr ""
2671 "Twój podpis na \"%s\"\n"
2672 "jest podpisem prywatnym (lokalnym).\n"
2673
2674 #: g10/keyedit.c:754
2675 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2676 msgstr ""
2677 "Czy chcesz zamieniæ go na pe³ny, publiczny, eksportowalny podpis? (t/N) "
2678
2679 #: g10/keyedit.c:775
2680 #, fuzzy, c-format
2681 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2682 msgstr "\"%s\" jest ju¿ lokalnie podpisany kluczem %08lX\n"
2683
2684 #: g10/keyedit.c:778
2685 #, fuzzy, c-format
2686 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2687 msgstr "\"%s\" jest ju¿ podpisany kluczem %08lX\n"
2688
2689 #: g10/keyedit.c:783
2690 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2691 msgstr "Czy na pewno chcesz to podpisaæ? (t/N) "
2692
2693 #: g10/keyedit.c:805
2694 #, fuzzy, c-format
2695 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2696 msgstr "Nie ma nic do podpisania kluczem %08lX.\n"
2697
2698 #: g10/keyedit.c:820
2699 msgid "This key has expired!"
2700 msgstr "Data wa¿no¶ci tego klucza up³ynê³a!"
2701
2702 #: g10/keyedit.c:840
2703 #, c-format
2704 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2705 msgstr "Wa¿no¶æ tego klucza wygasa %s.\n"
2706
2707 #: g10/keyedit.c:844
2708 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2709 msgstr ""
2710 "Czy chcesz ¿eby wa¿no¶æ Twojego podpisu wygasa³a w tej samej chwili? (T/n) "
2711
2712 #: g10/keyedit.c:882
2713 msgid ""
2714 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2715 "mode.\n"
2716 msgstr ""
2717 "W trybie --pgp2 nie mo¿na podpisywaæ kluczy PGP 2.x podpisami OpenPGP.\n"
2718
2719 #: g10/keyedit.c:884
2720 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2721 msgstr "To uczyni ten klucz nieuzytecznym dla PGP 2.x.\n"
2722
2723 #: g10/keyedit.c:909
2724 msgid ""
2725 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2726 "belongs\n"
2727 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2728 msgstr ""
2729 "Jak dok³adnie zosta³a przez Ciebie sprawdzona to¿samo¶æ tej osoby?\n"
2730 "Je¶li nie wiesz co odpowiedzieæ, podaj ,,0''.\n"
2731
2732 #: g10/keyedit.c:914
2733 #, c-format
2734 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2735 msgstr "   (0) Nie odpowiem na to pytanie. %s\n"
2736
2737 #: g10/keyedit.c:916
2738 #, c-format
2739 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2740 msgstr "   (1) W ogóle nie.%s\n"
2741
2742 #: g10/keyedit.c:918
2743 #, c-format
2744 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2745 msgstr "   (2) Pobie¿nie.%s\n"
2746
2747 #: g10/keyedit.c:920
2748 #, c-format
2749 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2750 msgstr "   (3) Bardzo dok³adnie.%s\n"
2751
2752 #: g10/keyedit.c:926
2753 #, fuzzy
2754 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2755 msgstr "Twój wybór (,,?'' podaje wiêcej informacji): "
2756
2757 #: g10/keyedit.c:950
2758 #, fuzzy, c-format
2759 msgid ""
2760 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2761 "key \"%s\" (%s)\n"
2762 msgstr ""
2763 "Czy jeste¶ naprawdê pewien ¿e chcesz podpisaæ ten klucz \n"
2764 "swoim kluczem: \""
2765
2766 #: g10/keyedit.c:957
2767 #, fuzzy
2768 msgid "This will be a self-signature.\n"
2769 msgstr ""
2770 "\n"
2771 "To bêdzie podpis klucza nim samym.\n"
2772
2773 #: g10/keyedit.c:963
2774 #, fuzzy
2775 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2776 msgstr ""
2777 "\n"
2778 "OSTRZE¯ENIE: podpis zostanie oznaczony jako prywatny (nieeksportowalny).\n"
2779
2780 #: g10/keyedit.c:971
2781 #, fuzzy
2782 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2783 msgstr ""
2784 "\n"
2785 "OSTRZE¯ENIE: podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
2786
2787 #: g10/keyedit.c:981
2788 #, fuzzy
2789 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2790 msgstr ""
2791 "\n"
2792 "Podpis zostanie oznaczony jako prywatny (nieeksportowalny).\n"
2793
2794 #: g10/keyedit.c:988
2795 #, fuzzy
2796 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2797 msgstr ""
2798 "\n"
2799 "Podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
2800
2801 #: g10/keyedit.c:995
2802 #, fuzzy
2803 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2804 msgstr ""
2805 "\n"
2806 "To¿samo¶æ u¿ytkownika nie zosta³a w ogóle sprawdzona.\n"
2807
2808 #: g10/keyedit.c:1000
2809 #, fuzzy
2810 msgid "I have checked this key casually.\n"
2811 msgstr ""
2812 "\n"
2813 "To¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a sprawdzona pobie¿nie.\n"
2814
2815 #: g10/keyedit.c:1005
2816 #, fuzzy
2817 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2818 msgstr ""
2819 "\n"
2820 "To¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a dok³adnie sprawdzona.\n"
2821
2822 #: g10/keyedit.c:1015
2823 msgid "Really sign? (y/N) "
2824 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
2825
2826 #: g10/keyedit.c:1060 g10/keyedit.c:4350 g10/keyedit.c:4441 g10/keyedit.c:4505
2827 #: g10/keyedit.c:4566 g10/sign.c:370
2828 #, c-format
2829 msgid "signing failed: %s\n"
2830 msgstr "z³o¿enie podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
2831
2832 #: g10/keyedit.c:1125
2833 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2834 msgstr ""
2835
2836 #: g10/keyedit.c:1136 g10/keygen.c:3065
2837 msgid "This key is not protected.\n"
2838 msgstr "Ten klucz nie jest chroniony.\n"
2839
2840 #: g10/keyedit.c:1140 g10/keygen.c:3053
2841 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2842 msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
2843
2844 #: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3068
2845 #, fuzzy
2846 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2847 msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
2848
2849 #: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3072
2850 msgid "Key is protected.\n"
2851 msgstr "Klucz jest chroniony.\n"
2852
2853 #: g10/keyedit.c:1172
2854 #, c-format
2855 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2856 msgstr "Tego klucza nie mo¿na edytowaæ: %s.\n"
2857
2858 #: g10/keyedit.c:1178
2859 msgid ""
2860 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2861 "\n"
2862 msgstr ""
2863 "Wprowad¼ nowe d³ugie, skomplikowane has³o dla tego klucza tajnego.\n"
2864 "\n"
2865
2866 #: g10/keyedit.c:1187 g10/keygen.c:1828
2867 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2868 msgstr "has³o nie zosta³o poprawnie powtórzone; jeszcze jedna próba"
2869
2870 #: g10/keyedit.c:1192
2871 msgid ""
2872 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2873 "\n"
2874 msgstr ""
2875 "Nie chcesz has³a - to *z³y* pomys³!\n"
2876 "\n"
2877
2878 #: g10/keyedit.c:1195
2879 #, fuzzy
2880 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2881 msgstr "Czy na pewno chcesz to zrobiæ? "
2882
2883 #: g10/keyedit.c:1266
2884 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2885 msgstr "przenoszê podpis klucza na w³a¶ciwe miejsce\n"
2886
2887 #: g10/keyedit.c:1351
2888 msgid "save and quit"
2889 msgstr "zapis zmian i wyj¶cie"
2890
2891 #: g10/keyedit.c:1354
2892 #, fuzzy
2893 msgid "show key fingerprint"
2894 msgstr "okazanie odcisku klucza"
2895
2896 #: g10/keyedit.c:1355
2897 msgid "list key and user IDs"
2898 msgstr "lista kluczy i identyfikatorów u¿ytkowników"
2899
2900 #: g10/keyedit.c:1357
2901 msgid "select user ID N"
2902 msgstr "wybór identyfikatora u¿ytkownika N"
2903
2904 #: g10/keyedit.c:1358
2905 #, fuzzy
2906 msgid "select subkey N"
2907 msgstr "wybór identyfikatora u¿ytkownika N"
2908
2909 #: g10/keyedit.c:1359
2910 #, fuzzy
2911 msgid "check signatures"
2912 msgstr "uniewa¿nienie podpisu"
2913
2914 #: g10/keyedit.c:1362
2915 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2916 msgstr ""
2917
2918 #: g10/keyedit.c:1367
2919 #, fuzzy
2920 msgid "sign selected user IDs locally"
2921 msgstr "z³o¿enie prywatnego (lokalnego) podpisu na kluczu"
2922
2923 #: g10/keyedit.c:1369
2924 #, fuzzy
2925 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2926 msgstr "lid %lu: niepodpisany identyfikator u¿ytkownika\n"
2927
2928 #: g10/keyedit.c:1371
2929 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2930 msgstr ""
2931
2932 #: g10/keyedit.c:1375
2933 msgid "add a user ID"
2934 msgstr "dodanie nowego identyfikatora u¿ytkownika do klucza"
2935
2936 #: g10/keyedit.c:1377
2937 msgid "add a photo ID"
2938 msgstr "dodanie zdjêcia u¿ytkownika do klucza"
2939
2940 #: g10/keyedit.c:1379
2941 #, fuzzy
2942 msgid "delete selected user IDs"
2943 msgstr "usuniêcie identyfikatora u¿ytkownika z klucza"
2944
2945 #: g10/keyedit.c:1384
2946 #, fuzzy
2947 msgid "add a subkey"
2948 msgstr "dodkl"
2949
2950 #: g10/keyedit.c:1388
2951 msgid "add a key to a smartcard"
2952 msgstr ""
2953
2954 #: g10/keyedit.c:1390
2955 msgid "move a key to a smartcard"
2956 msgstr ""
2957
2958 #: g10/keyedit.c:1392
2959 msgid "move a backup key to a smartcard"
2960 msgstr ""
2961
2962 #: g10/keyedit.c:1396
2963 #, fuzzy
2964 msgid "delete selected subkeys"
2965 msgstr "usuniêcie podklucza"
2966
2967 #: g10/keyedit.c:1398
2968 msgid "add a revocation key"
2969 msgstr "wyznaczenie klucza uniewa¿niaj±cego"
2970
2971 #: g10/keyedit.c:1400
2972 #, fuzzy
2973 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
2974 msgstr ""
2975 "Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
2976
2977 #: g10/keyedit.c:1402
2978 #, fuzzy
2979 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
2980 msgstr "Nie mo¿na zmieniæ daty wa¿no¶ci klucza w wersji 3.\n"
2981
2982 #: g10/keyedit.c:1404
2983 #, fuzzy
2984 msgid "flag the selected user ID as primary"
2985 msgstr "oznaczenie identyfikatora u¿ytkownika jako g³ównego"
2986
2987 #: g10/keyedit.c:1406
2988 #, fuzzy
2989 msgid "toggle between the secret and public key listings"
2990 msgstr "prze³±czenie pomiêdzy list± kluczy publicznych i prywatnych"
2991
2992 #: g10/keyedit.c:1409
2993 msgid "list preferences (expert)"
2994 msgstr "ustawienia (zaawansowane)"
2995
2996 #: g10/keyedit.c:1411
2997 msgid "list preferences (verbose)"
2998 msgstr "rozbudowana lista ustawieñ"
2999
3000 #: g10/keyedit.c:1413
3001 #, fuzzy
3002 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3003 msgstr ""
3004 "Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
3005
3006 #: g10/keyedit.c:1418
3007 #, fuzzy
3008 msgid "set preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3009 msgstr "niezrozuma³y URI serwera kluczy\n"
3010
3011 #: g10/keyedit.c:1420
3012 msgid "change the passphrase"
3013 msgstr "zmiana has³a klucza"
3014
3015 #: g10/keyedit.c:1424
3016 msgid "change the ownertrust"
3017 msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
3018
3019 #: g10/keyedit.c:1426
3020 #, fuzzy
3021 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3022 msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
3023
3024 #: g10/keyedit.c:1428
3025 #, fuzzy
3026 msgid "revoke selected user IDs"
3027 msgstr "uniewa¿nienie identyfikatora u¿ytkownika"
3028
3029 #: g10/keyedit.c:1433
3030 #, fuzzy
3031 msgid "revoke key or selected subkeys"
3032 msgstr "uniewa¿nienie podklucza"
3033
3034 #: g10/keyedit.c:1434
3035 #, fuzzy
3036 msgid "enable key"
3037 msgstr "w³±czyæ klucz do u¿ycia"
3038
3039 #: g10/keyedit.c:1435
3040 #, fuzzy
3041 msgid "disable key"
3042 msgstr "wy³±czyæ klucz z u¿ycia"
3043
3044 #: g10/keyedit.c:1436
3045 #, fuzzy
3046 msgid "show selected photo IDs"
3047 msgstr "okazanie identyfikatora - zdjêcia"
3048
3049 #: g10/keyedit.c:1556
3050 #, fuzzy, c-format
3051 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3052 msgstr "b³±d odczytu bloku klucza tajnego '%s': %s\n"
3053
3054 #: g10/keyedit.c:1574
3055 msgid "Secret key is available.\n"
3056 msgstr "Dostêpny jest klucz tajny.\n"
3057
3058 #: g10/keyedit.c:1655
3059 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3060 msgstr "Do wykonania tej operacji potrzebny jest klucz tajny.\n"
3061
3062 #: g10/keyedit.c:1663
3063 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3064 msgstr "Najpierw trzeba u¿yæ polecenia \"prze³\".\n"
3065
3066 #: g10/keyedit.c:1682
3067 msgid ""
3068 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3069 "(lsign),\n"
3070 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3071 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3072 msgstr ""
3073
3074 #: g10/keyedit.c:1722
3075 msgid "Key is revoked."
3076 msgstr "Klucz uniewa¿niony."
3077
3078 #: g10/keyedit.c:1741
3079 #, fuzzy
3080 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3081 msgstr "Podpisaæ wszystkie identyfikatory u¿ytkownika na tym kluczu? "
3082
3083 #: g10/keyedit.c:1748
3084 #, fuzzy, c-format
3085 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3086 msgstr "nieznana klasa podpisu"
3087
3088 #: g10/keyedit.c:1771
3089 #, c-format
3090 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3091 msgstr "To polecenie nie jest dostêpne w trybie %s.\n"
3092
3093 #: g10/keyedit.c:1793 g10/keyedit.c:1813 g10/keyedit.c:1979
3094 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3095 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
3096
3097 #: g10/keyedit.c:1795
3098 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3099 msgstr "Nie mo¿esz usun±æ ostatniego identyfikatora u¿ytkownika!\n"
3100
3101 #: g10/keyedit.c:1797
3102 #, fuzzy
3103 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3104 msgstr "Czy na pewno usun±æ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
3105
3106 #: g10/keyedit.c:1798
3107 #, fuzzy
3108 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3109 msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? "
3110
3111 #: g10/keyedit.c:1848
3112 #, fuzzy
3113 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3114 msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? "
3115
3116 #: g10/keyedit.c:1860
3117 #, fuzzy
3118 msgid "You must select exactly one key.\n"
3119 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
3120
3121 #: g10/keyedit.c:1888
3122 msgid "Command expects a filename argument\n"
3123 msgstr ""
3124
3125 #: g10/keyedit.c:1902
3126 #, fuzzy, c-format
3127 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3128 msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s'': %s\n"
3129
3130 #: g10/keyedit.c:1919
3131 #, fuzzy, c-format
3132 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3133 msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
3134
3135 #: g10/keyedit.c:1943
3136 msgid "You must select at least one key.\n"
3137 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
3138
3139 #: g10/keyedit.c:1946
3140 #, fuzzy
3141 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3142 msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ wybrane klucze? "
3143
3144 #: g10/keyedit.c:1947
3145 #, fuzzy
3146 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3147 msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ ten klucz? "
3148
3149 #: g10/keyedit.c:1982
3150 #, fuzzy
3151 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3152 msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
3153
3154 #: g10/keyedit.c:1983
3155 #, fuzzy
3156 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3157 msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ ten identyfikator u¿ytkownika? "
3158
3159 #: g10/keyedit.c:2001
3160 #, fuzzy
3161 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3162 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ ten klucz? "
3163
3164 #: g10/keyedit.c:2012
3165 #, fuzzy
3166 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3167 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ wybrane klucze? "
3168
3169 #: g10/keyedit.c:2014
3170 #, fuzzy
3171 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3172 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ ten klucz? "
3173
3174 #: g10/keyedit.c:2055
3175 msgid ""
3176 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3177 msgstr ""
3178
3179 #: g10/keyedit.c:2087
3180 #, fuzzy
3181 msgid "Set preference list to:\n"
3182 msgstr "ustawienie opcji klucza"
3183
3184 #: g10/keyedit.c:2093
3185 #, fuzzy
3186 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3187 msgstr ""
3188 "Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
3189
3190 #: g10/keyedit.c:2095
3191 #, fuzzy
3192 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3193 msgstr "Czy na pewno usaktualniæ ustawienia? "
3194
3195 #: g10/keyedit.c:2157
3196 #, fuzzy, c-format
3197 msgid "Unable to clean `%s'\n"
3198 msgstr "nie mo¿na wykonaæ %s ,,%s'': %s\n"
3199
3200 #: g10/keyedit.c:2160
3201 msgid "Please specify item to clean: `sigs', `uids', or `all'\n"
3202 msgstr ""
3203
3204 #: g10/keyedit.c:2171
3205 #, fuzzy
3206 msgid "Save changes? (y/N) "
3207 msgstr "Zapisaæ zmiany? "
3208
3209 #: g10/keyedit.c:2174
3210 #, fuzzy
3211 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3212 msgstr "Wyj¶æ bez zapisania zmian? "
3213
3214 #: g10/keyedit.c:2184
3215 #, c-format
3216 msgid "update failed: %s\n"
3217 msgstr "zapis zmian nie powiód³ siê: %s\n"
3218
3219 #: g10/keyedit.c:2191
3220 #, c-format
3221 msgid "update secret failed: %s\n"
3222 msgstr "zapis zmian na kluczu prywatnym nie powiód³ siê: %s\n"
3223
3224 #: g10/keyedit.c:2198
3225 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3226 msgstr "Klucz nie zosta³ zmieniony wiêc zapis zmian nie jest konieczny.\n"
3227
3228 #: g10/keyedit.c:2271
3229 msgid "Digest: "
3230 msgstr "Skrót: "
3231
3232 #: g10/keyedit.c:2323
3233 msgid "Features: "
3234 msgstr "Ustawienia: "
3235
3236 #: g10/keyedit.c:2334
3237 msgid "Keyserver no-modify"
3238 msgstr ""
3239
3240 #: g10/keyedit.c:2349 g10/keylist.c:308
3241 msgid "Preferred keyserver: "
3242 msgstr ""
3243
3244 #: g10/keyedit.c:2580
3245 #, fuzzy, c-format
3246 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3247 msgstr "Klucz mo¿e zostaæ uniewa¿niony przez klucz %s "
3248
3249 #: g10/keyedit.c:2601
3250 #, fuzzy, c-format
3251 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3252 msgstr "Klucz mo¿e zostaæ uniewa¿niony przez klucz %s "
3253
3254 #: g10/keyedit.c:2607
3255 #, fuzzy
3256 msgid "(sensitive)"
3257 msgstr " (poufne)"
3258
3259 #: g10/keyedit.c:2623 g10/keyedit.c:2679 g10/keyedit.c:2792 g10/keyedit.c:2807
3260 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:421
3261 #, fuzzy, c-format
3262 msgid "created: %s"
3263 msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s: %s\n"
3264
3265 #: g10/keyedit.c:2626 g10/keylist.c:787 g10/keylist.c:881 g10/mainproc.c:948
3266 #, fuzzy, c-format
3267 msgid "revoked: %s"
3268 msgstr "[uniewa¿niony]"
3269
3270 #: g10/keyedit.c:2628 g10/keylist.c:758 g10/keylist.c:887
3271 #, fuzzy, c-format
3272 msgid "expired: %s"
3273 msgstr " [wygasa :%s]"
3274
3275 #: g10/keyedit.c:2630 g10/keyedit.c:2681 g10/keyedit.c:2794 g10/keyedit.c:2809
3276 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:764 g10/keylist.c:799 g10/keylist.c:893
3277 #: g10/keylist.c:914 g10/keyserver.c:427 g10/mainproc.c:954
3278 #, fuzzy, c-format
3279 msgid "expires: %s"
3280 msgstr " [wygasa :%s]"
3281
3282 #: g10/keyedit.c:2632
3283 #, fuzzy, c-format
3284 msgid "usage: %s"
3285 msgstr " zaufanie: %c/%c"
3286
3287 #: g10/keyedit.c:2647
3288 #, fuzzy, c-format
3289 msgid "trust: %s"
3290 msgstr " zaufanie: %c/%c"
3291
3292 #: g10/keyedit.c:2651
3293 #, c-format
3294 msgid "validity: %s"
3295 msgstr ""
3296
3297 #: g10/keyedit.c:2658
3298 msgid "This key has been disabled"
3299 msgstr "Ten klucz zosta³ wy³±czony z u¿ytku"
3300
3301 #: g10/keyedit.c:2686 g10/keylist.c:200
3302 msgid "card-no: "
3303 msgstr ""
3304
3305 #: g10/keyedit.c:2754
3306 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3307 msgstr "Klucze PGP 2.x nie zawieraj± opisu ustawieñ.\n"
3308
3309 #: g10/keyedit.c:2762
3310 msgid ""
3311 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3312 "unless you restart the program.\n"
3313 msgstr ""
3314 "Pokazana warto¶æ wiarygodno¶ci klucza mo¿e byæ niepoprawna,\n"
3315 "dopóki program nie zostanie uruchomiony ponownie.\n"
3316
3317 #: g10/keyedit.c:2826 g10/keyedit.c:3201 g10/keyserver.c:431
3318 #: g10/mainproc.c:1594 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1690
3319 #, fuzzy
3320 msgid "revoked"
3321 msgstr "[uniewa¿niony]"
3322
3323 #: g10/keyedit.c:2828 g10/keyedit.c:3203 g10/keyserver.c:435
3324 #: g10/mainproc.c:1596 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1692
3325 #, fuzzy
3326 msgid "expired"
3327 msgstr "data"
3328
3329 #: g10/keyedit.c:2893
3330 msgid ""
3331 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3332 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3333 msgstr ""
3334 "OSTRZE¯ENIE: ¿aden identyfikator u¿ytkownika nie zosta³ oznaczony explicite\n"
3335 "             jako g³ówny. Wykonanie tego polecenie mo¿e wiêc spowodowaæ\n"
3336 "             wy¶wietlanie innego identyfikatora jako domy¶lnego g³ównego.\n"
3337
3338 #: g10/keyedit.c:2953
3339 msgid ""
3340 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3341 "versions\n"
3342 "         of PGP to reject this key.\n"
3343 msgstr ""
3344 "OSTRZE¯ENIE: To jest klucz PGP wersji 2. Dodanie zdjêcia spowoduje, ¿e\n"
3345 "             niektóre wersje przestan± go rozumieæ.\n"
3346
3347 #: g10/keyedit.c:2958 g10/keyedit.c:3307
3348 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3349 msgstr "Czy dalej chcesz je dodaæ? (t/N) "
3350
3351 #: g10/keyedit.c:2964
3352 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3353 msgstr "Do klucza dla PGP 2.x nie mo¿na dodaæ zdjêcia.\n"
3354
3355 #: g10/keyedit.c:3104
3356 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3357 msgstr "Usun±æ ten poprawny podpis? (t/N/w) "
3358
3359 #: g10/keyedit.c:3114
3360 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3361 msgstr "Usun±æ ten niepoprawny podpis? (t/N/w) "
3362
3363 #: g10/keyedit.c:3118
3364 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3365 msgstr "Usun±æ ten nieznany podpis? (t/N/w) "
3366
3367 #: g10/keyedit.c:3124
3368 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3369 msgstr "Na pewno usun±æ ten podpis klucza nim samym? (t/N) "
3370
3371 #: g10/keyedit.c:3138
3372 #, c-format
3373 msgid "Deleted %d signature.\n"
3374 msgstr "%d podpis usuniêty.\n"
3375
3376 #: g10/keyedit.c:3139
3377 #, c-format
3378 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3379 msgstr "%d podpisów usuniêtych.\n"
3380
3381 #: g10/keyedit.c:3142
3382 msgid "Nothing deleted.\n"
3383 msgstr "Nic nie zosta³o usuniête.\n"
3384
3385 #: g10/keyedit.c:3167
3386 #, fuzzy, c-format
3387 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed.\n"
3388 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ uniewa¿niony."
3389
3390 #: g10/keyedit.c:3168
3391 #, fuzzy, c-format
3392 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed.\n"
3393 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ uniewa¿niony."
3394
3395 #: g10/keyedit.c:3173
3396 #, fuzzy, c-format
3397 msgid "User ID \"%s\": already clean.\n"
3398 msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
3399
3400 #: g10/keyedit.c:3205 g10/trustdb.c:1694
3401 msgid "invalid"
3402 msgstr "niepoprawny"
3403
3404 #: g10/keyedit.c:3207
3405 #, fuzzy, c-format
3406 msgid "User ID \"%s\" removed: %s\n"
3407 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ uniewa¿niony."
3408
3409 #: g10/keyedit.c:3214
3410 #, fuzzy
3411 msgid "No user IDs are removable.\n"
3412 msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika dla klucza.\n"
3413
3414 #: g10/keyedit.c:3302
3415 msgid ""
3416 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3417 "cause\n"
3418 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3419 msgstr ""
3420 "OSTRZE¯ENIE: To jest klucz PGP wersji 2.x. Wyznaczenie mu klucza\n"
3421 "             uniewa¿niaj±cego, spowoduje, ¿e niektóre wersje PGP przestan±\n"
3422 "             go rozumieæ.\n"
3423
3424 #: g10/keyedit.c:3313
3425 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3426 msgstr "Do klucza dla PGP 2.x nie mo¿na wyznaczyæ klucza uniewa¿niaj±cego.\n"
3427
3428 #: g10/keyedit.c:3333
3429 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3430 msgstr "Podaj identyfikator klucza uniewa¿niaj±cego: "
3431
3432 #: g10/keyedit.c:3356
3433 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3434 msgstr "klucza PGP 2.x nie mo¿na wyznaczyæ jako uniewa¿niaj±cego\n"
3435
3436 #: g10/keyedit.c:3371
3437 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3438 msgstr "nie mo¿na wyznaczuæ klucza do uniewa¿niania jego samego\n"
3439
3440 #: g10/keyedit.c:3393
3441 #, fuzzy
3442 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3443 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz zosta³ uniewa¿niony kluczem uniewa¿niaj±cym!\n"
3444
3445 #: g10/keyedit.c:3412
3446 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3447 msgstr ""
3448 "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na cofn±æ wyznaczenia klucza jako uniewa¿niaj±cego!\n"
3449
3450 #: g10/keyedit.c:3418
3451 #, fuzzy
3452 msgid ""
3453 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3454 msgstr "Czy na pewno chcesz wyznaczyæ ten klucz jako uniewa¿niaj±cy? (t/N): "
3455
3456 #: g10/keyedit.c:3479
3457 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3458 msgstr "Proszê usun±æ znacznik wyboru z kluczy prywatnych.\n"
3459
3460 #: g10/keyedit.c:3485
3461 #, fuzzy
3462 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3463 msgstr "Proszê wybraæ tylko jeden podklucz.\n"
3464
3465 #: g10/keyedit.c:3489
3466 #, fuzzy
3467 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3468 msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci podklucza.\n"
3469
3470 #: g10/keyedit.c:3492
3471 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3472 msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci g³ównego klucza.\n"
3473
3474 #: g10/keyedit.c:3538
3475 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3476 msgstr "Nie mo¿na zmieniæ daty wa¿no¶ci klucza w wersji 3.\n"
3477
3478 #: g10/keyedit.c:3554
3479 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3480 msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy prywatnych\n"
3481
3482 #: g10/keyedit.c:3634
3483 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3484 msgstr "Proszê wybraæ dok³adnie jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
3485
3486 #: g10/keyedit.c:3673 g10/keyedit.c:3783 g10/keyedit.c:3903
3487 #, fuzzy, c-format
3488 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3489 msgstr "podpis w wersji 3 na identyfikatorze ,,%s'' zostaje pominiêty\n"
3490
3491 #: g10/keyedit.c:3844
3492 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3493 msgstr ""
3494
3495 #: g10/keyedit.c:3924
3496 #, fuzzy
3497 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3498 msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
3499
3500 #: g10/keyedit.c:3925
3501 #, fuzzy
3502 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3503 msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
3504
3505 #: g10/keyedit.c:3987
3506 #, c-format
3507 msgid "No user ID with index %d\n"
3508 msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
3509
3510 #: g10/keyedit.c:4045
3511 #, fuzzy, c-format
3512 msgid "No user ID with hash %s\n"
3513 msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
3514
3515 #: g10/keyedit.c:4072
3516 #, fuzzy, c-format
3517 msgid "No subkey with index %d\n"
3518 msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
3519
3520 #: g10/keyedit.c:4189
3521 #, fuzzy, c-format
3522 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3523 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika: "
3524
3525 #: g10/keyedit.c:4192 g10/keyedit.c:4256 g10/keyedit.c:4299
3526 #, fuzzy, c-format
3527 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3528 msgstr "podpisany przez %08lX w %s%s%s\n"
3529
3530 #: g10/keyedit.c:4194 g10/keyedit.c:4258 g10/keyedit.c:4301
3531 msgid " (non-exportable)"
3532 msgstr " (podpis nieeksportowalny) "
3533
3534 #: g10/keyedit.c:4198
3535 #, c-format
3536 msgid "This signature expired on %s.\n"
3537 msgstr "Wa¿no¶æ tego klucza wygas³a %s.\n"
3538
3539 #: g10/keyedit.c:4202
3540 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3541 msgstr "Czy dalej chcesz go uniewa¿niæ? (t/N) "
3542
3543 #: g10/keyedit.c:4206
3544 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3545 msgstr "Stworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego podpisu? (t/N) "
3546
3547 #: g10/keyedit.c:4233
3548 #, fuzzy, c-format
3549 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3550 msgstr "Te identyfikatory s± podpisane przez Ciebie:\n"
3551
3552 #: g10/keyedit.c:4259
3553 #, fuzzy
3554 msgid " (non-revocable)"
3555 msgstr " (podpis nieeksportowalny) "
3556
3557 #: g10/keyedit.c:4266
3558 #, fuzzy, c-format
3559 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3560 msgstr "uniewa¿niony przez %08lX w %s\n"
3561
3562 #: g10/keyedit.c:4288
3563 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3564 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ te podpisy:\n"
3565
3566 #: g10/keyedit.c:4308
3567 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3568 msgstr "Na pewno utworzyæ certyfikaty uniewa¿nienia ? (t/N) "
3569
3570 #: g10/keyedit.c:4338
3571 msgid "no secret key\n"
3572 msgstr "brak klucza tajnego\n"
3573
3574 #: g10/keyedit.c:4408
3575 #, c-format
3576 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3577 msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
3578
3579 #: g10/keyedit.c:4425
3580 #, c-format
3581 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3582 msgstr ""
3583 "OSTRZE¯ENIE: identyfikator u¿ytkownika podpisany za %d sekund (w "
3584 "przysz³o¶ci)\n"
3585
3586 #: g10/keyedit.c:4489
3587 #, fuzzy, c-format
3588 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3589 msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
3590
3591 #: g10/keyedit.c:4551
3592 #, fuzzy, c-format
3593 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3594 msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
3595
3596 #: g10/keyedit.c:4646
3597 #, fuzzy, c-format
3598 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3599 msgstr "Zdjêcie w formacie %s, rozmiar %ld bajtów, klucz 0x%08lX (id %d).\n"
3600
3601 #: g10/keygen.c:258
3602 #, fuzzy, c-format
3603 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3604 msgstr "ustawienie %c%lu powtarza siê\n"
3605
3606 #: g10/keygen.c:265
3607 #, fuzzy
3608 msgid "too many cipher preferences\n"
3609 msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
3610
3611 #: g10/keygen.c:267
3612 #, fuzzy
3613 msgid "too many digest preferences\n"
3614 msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
3615
3616 #: g10/keygen.c:269
3617 #, fuzzy
3618 msgid "too many compression preferences\n"
3619 msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
3620
3621 #: g10/keygen.c:394
3622 #, fuzzy, c-format
3623 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3624 msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
3625
3626 #: g10/keygen.c:822
3627 msgid "writing direct signature\n"
3628 msgstr "zapis podpisu bezpo¶redniego\n"
3629
3630 #: g10/keygen.c:861
3631 msgid "writing self signature\n"
3632 msgstr "zapis podpisu klucza nim samym\n"
3633
3634 #: g10/keygen.c:912
3635 msgid "writing key binding signature\n"
3636 msgstr "zapis podpisu wi±¿±cego klucz\n"
3637
3638 #: g10/keygen.c:973 g10/keygen.c:1053 g10/keygen.c:1141 g10/keygen.c:2629
3639 #, c-format
3640 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3641 msgstr "niew³a¶ciwa d³ugo¶æ klucza; wykorzystano %u bitów\n"
3642
3643 #: g10/keygen.c:978 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1146 g10/keygen.c:2635
3644 #, c-format
3645 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3646 msgstr "rozmair klucza zaokr±glony do %u bitów\n"
3647
3648 #: g10/keygen.c:1239
3649 #, fuzzy
3650 msgid "Sign"
3651 msgstr "podpis"
3652
3653 #: g10/keygen.c:1242
3654 #, fuzzy
3655 msgid "Encrypt"
3656 msgstr "szyfrowanie danych"
3657
3658 #: g10/keygen.c:1245
3659 msgid "Authenticate"
3660 msgstr ""
3661
3662 #: g10/keygen.c:1253
3663 msgid "SsEeAaQq"
3664 msgstr ""
3665
3666 #: g10/keygen.c:1268
3667 #, c-format
3668 msgid "Possible actions for a %s key: "
3669 msgstr ""
3670
3671 #: g10/keygen.c:1272
3672 msgid "Current allowed actions: "
3673 msgstr ""
3674
3675 #: g10/keygen.c:1277
3676 #, c-format
3677 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3678 msgstr ""
3679
3680 #: g10/keygen.c:1280
3681 #, fuzzy, c-format
3682 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3683 msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowania)\n"
3684
3685 #: g10/keygen.c:1283
3686 #, c-format
3687 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3688 msgstr ""
3689
3690 #: g10/keygen.c:1286
3691 #, c-format
3692 msgid "   (%c) Finished\n"
3693 msgstr ""
3694
3695 #: g10/keygen.c:1340
3696 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3697 msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
3698
3699 #: g10/keygen.c:1342
3700 #, fuzzy, c-format
3701 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3702 msgstr "   (%d) Para kluczy dla algorytmów DSA i ElGamala (domy¶lne)\n"
3703
3704 #: g10/keygen.c:1343
3705 #, c-format
3706 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3707 msgstr "   (%d) DSA (tylko do podpisywania)\n"
3708
3709 #: g10/keygen.c:1345
3710 #, fuzzy, c-format
3711 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3712 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
3713
3714 #: g10/keygen.c:1347
3715 #, fuzzy, c-format
3716 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3717 msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowania)\n"
3718
3719 #: g10/keygen.c:1348
3720 #, c-format
3721 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3722 msgstr "   (%d) RSA (tylko do podpisywania)\n"
3723
3724 #: g10/keygen.c:1350
3725 #, c-format
3726 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3727 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
3728
3729 #: g10/keygen.c:1352
3730 #, fuzzy, c-format
3731 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3732 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
3733
3734 #: g10/keygen.c:1421 g10/keygen.c:2506
3735 #, fuzzy, c-format
3736 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3737 msgstr "Para kluczy dla DSA bêdzie mia³a 1024 bity d³ugo¶ci.\n"
3738
3739 #: g10/keygen.c:1431
3740 #, c-format
3741 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3742 msgstr ""
3743
3744 #: g10/keygen.c:1438
3745 #, fuzzy, c-format
3746 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3747 msgstr "Jakiej d³ugo¶ci klucz wygenerowaæ? (1024) "
3748
3749 #: g10/keygen.c:1452
3750 #, c-format
3751 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3752 msgstr ""
3753
3754 #: g10/keygen.c:1458
3755 #, c-format
3756 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3757 msgstr "¯±dana d³ugo¶æ klucza to %u bitów.\n"
3758
3759 #: g10/keygen.c:1463 g10/keygen.c:1468
3760 #, c-format
3761 msgid "rounded up to %u bits\n"
3762 msgstr "zaokr±glono do %u bitów\n"
3763
3764 #: g10/keygen.c:1515
3765 msgid ""
3766 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3767 "         0 = key does not expire\n"
3768 "      <n>  = key expires in n days\n"
3769 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3770 "      <n>m = key expires in n months\n"
3771 "      <n>y = key expires in n years\n"
3772 msgstr ""
3773 "Okres wa¿no¶æi klucza.\n"
3774 "         0 = klucz nie ma okre¶lonego terminu wa¿no¶ci\n"
3775 "      <n>  = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n dni\n"
3776 "      <n>w = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n tygodni\n"
3777 "      <n>m = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n miesiêcy\n"
3778 "      <n>y = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n lat\n"
3779
3780 #: g10/keygen.c:1526
3781 msgid ""
3782 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3783 "         0 = signature does not expire\n"
3784 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3785 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3786 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3787 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3788 msgstr ""
3789 "Okres wa¿no¶æi podpisu.\n"
3790 "         0 = klucz nie ma okre¶lonego terminu wa¿no¶ci\n"
3791 "      <n>  = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n dni\n"
3792 "      <n>w = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n tygodni\n"
3793 "      <n>m = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n miesiêcy\n"
3794 "      <n>y = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n lat\n"
3795
3796 #: g10/keygen.c:1549
3797 msgid "Key is valid for? (0) "
3798 msgstr "Okres wa¿no¶ci klucza ? (0) "
3799
3800 #: g10/keygen.c:1554
3801 #, fuzzy, c-format
3802 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3803 msgstr "Okres wa¿no¶ci podpisu? (0) "
3804
3805 #: g10/keygen.c:1572
3806 msgid "invalid value\n"
3807 msgstr "niepoprawna warto¶æ\n"
3808
3809 #: g10/keygen.c:1579
3810 #, fuzzy
3811 msgid "Key does not expire at all\n"
3812 msgstr "%s nie ma daty wa¿no¶ci\n"
3813
3814 #: g10/keygen.c:1580
3815 #, fuzzy
3816 msgid "Signature does not expire at all\n"
3817 msgstr "%s nie ma daty wa¿no¶ci\n"
3818
3819 #: g10/keygen.c:1585
3820 #, fuzzy, c-format
3821 msgid "Key expires at %s\n"
3822 msgstr "%s traci wa¿no¶æ: %s\n"
3823
3824 #: g10/keygen.c:1586
3825 #, fuzzy, c-format
3826 msgid "Signature expires at %s\n"
3827 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygasa %s.\n"
3828
3829 #: g10/keygen.c:1592
3830 msgid ""
3831 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3832 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3833 msgstr ""
3834 "Twój system nie potrafi pokazaæ daty po roku 2038.\n"
3835 "Niemniej daty do roku 2106 bêd± poprawnie obs³ugiwane.\n"
3836
3837 #: g10/keygen.c:1597
3838 #, fuzzy
3839 msgid "Is this correct? (y/N) "
3840 msgstr "Czy wszystko siê zgadza (t/n)? "
3841
3842 #: g10/keygen.c:1641
3843 #, fuzzy
3844 msgid ""
3845 "\n"
3846 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3847 "ID\n"
3848 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3849 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3850 "\n"
3851 msgstr ""
3852 "\n"
3853 "Musisz podaæ identyfikator u¿ytkownika aby mo¿na by³o rozpoznaæ twój klucz;\n"
3854 "program z³o¿y go z twojego imienia i nazwiska, komentarza i adresu poczty\n"
3855 "elektronicznej. Bêdzie on mia³, na przyk³ad, tak± postaæ:\n"
3856 "    \"Tadeusz ¯eleñski (Boy) <tzb@ziemianska.pl>\"\n"
3857 "\n"
3858
3859 #: g10/keygen.c:1654
3860 msgid "Real name: "
3861 msgstr "Imiê i nazwisko: "
3862
3863 #: g10/keygen.c:1662
3864 msgid "Invalid character in name\n"
3865 msgstr "Niew³a¶ciwy znak w imieniu lub nazwisku\n"
3866
3867 #: g10/keygen.c:1664
3868 msgid "Name may not start with a digit\n"
3869 msgstr "Imiê lub nazwisko nie mo¿e zaczynaæ siê od cyfry\n"
3870
3871 #: g10/keygen.c:1666
3872 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3873 msgstr "Imiê i nazwisko musz± mieæ conajmniej 5 znaków d³ugo¶ci.\n"
3874
3875 #: g10/keygen.c:1674
3876 msgid "Email address: "
3877 msgstr "Adres poczty elektronicznej: "
3878
3879 #: g10/keygen.c:1685
3880 msgid "Not a valid email address\n"
3881 msgstr "To nie jest poprawny adres poczty elektronicznej\n"
3882
3883 #: g10/keygen.c:1693
3884 msgid "Comment: "
3885 msgstr "Komentarz: "
3886
3887 #: g10/keygen.c:1699
3888 msgid "Invalid character in comment\n"
3889 msgstr "Niew³a¶ciwy znak w komentarzu\n"
3890
3891 #: g10/keygen.c:1722
3892 #, c-format
3893 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3894 msgstr "U¿ywasz zestawu znaków %s.\n"
3895
3896 #: g10/keygen.c:1728
3897 #, c-format
3898 msgid ""
3899 "You selected this USER-ID:\n"
3900 "    \"%s\"\n"
3901 "\n"
3902 msgstr ""
3903 "Twój identyfikator u¿ytkownika bêdzie wygl±da³ tak:\n"
3904 "    \"%s\"\n"
3905 "\n"
3906
3907 #: g10/keygen.c:1733
3908 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3909 msgstr ""
3910 "Nie nalezy umieszczaæ adresu poczty elektronicznej w polu nazwiska czy\n"
3911 "komentarza.\n"
3912
3913 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3914 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3915 #. string which should be translated accordingly and the
3916 #. letter changed to match the one in the answer string.
3917 #.
3918 #. n = Change name
3919 #. c = Change comment
3920 #. e = Change email
3921 #. o = Okay (ready, continue)
3922 #. q = Quit
3923 #.
3924 #: g10/keygen.c:1749
3925 msgid "NnCcEeOoQq"
3926 msgstr "IiKkEeDdWw"
3927
3928 #: g10/keygen.c:1759
3929 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3930 msgstr "Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, czy (W)yj¶æ? "
3931
3932 #: g10/keygen.c:1760
3933 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3934 msgstr ""
3935 "Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, przej¶æ (D)alej,\n"
3936 "czy (W)yj¶æ z programu ? "
3937
3938 #: g10/keygen.c:1779
3939 msgid "Please correct the error first\n"
3940 msgstr "Najpierw trzeba poprawiæ ten b³±d\n"
3941
3942 #: g10/keygen.c:1819
3943 msgid ""
3944 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3945 "\n"
3946 msgstr ""
3947 "Musisz podaæ d³ugie, skomplikowane has³o aby ochroniæ swój klucz tajny.\n"
3948
3949 #: g10/keygen.c:1829 g10/passphrase.c:786
3950 #, c-format
3951 msgid "%s.\n"
3952 msgstr "%s.\n"
3953
3954 #: g10/keygen.c:1835
3955 msgid ""
3956 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3957 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3958 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3959 "\n"
3960 msgstr ""
3961 "Nie chcesz podaæ has³a - to *z³y* pomys³!\n"
3962 "W ka¿dej chwili mo¿esz ustawiæ has³o u¿ywaj±c tego programu i opcji\n"
3963 "\"--edit-key\".\n"
3964 "\n"
3965
3966 #: g10/keygen.c:1857
3967 msgid ""
3968 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3969 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3970 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3971 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3972 msgstr ""
3973 "Musimy wygenerowaæ du¿o losowych bajtów. Dobrym pomys³em aby pomóc "
3974 "komputerowi\n"
3975 "podczas generowania liczb pierszych jest wykonywanie w tym czasie innych\n"
3976 "dzia³añ (pisanie na klawiaturze, poruszanie myszk±, odwo³anie siê do "
3977 "dysków);\n"
3978 "dziêki temu generator liczb losowych ma mo¿liwo¶æ zebrania odpowiedniej "
3979 "ilo¶ci\n"
3980 "entropii.\n"
3981
3982 #: g10/keygen.c:2575
3983 msgid "Key generation canceled.\n"
3984 msgstr "Procedura generacji klucza zosta³a anulowana.\n"
3985
3986 #: g10/keygen.c:2774 g10/keygen.c:2918
3987 #, c-format
3988 msgid "writing public key to `%s'\n"
3989 msgstr "zapisujê klucz publiczny w '%s'\n"
3990
3991 #: g10/keygen.c:2776 g10/keygen.c:2921
3992 #, fuzzy, c-format
3993 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3994 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
3995
3996 #: g10/keygen.c:2779 g10/keygen.c:2924
3997 #, c-format
3998 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3999 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
4000
4001 #: g10/keygen.c:2907
4002 #, c-format
4003 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4004 msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy publicznych: %s\n"
4005
4006 #: g10/keygen.c:2913
4007 #, c-format
4008 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4009 msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
4010
4011 #: g10/keygen.c:2931
4012 #, c-f