Fixed bug 479. Not a real good fix but a reliable one which limits possible
[gnupg.git] / po / pl.po
1 # Gnu Privacy Guard.
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Janusz A. Urbanowicz <alex@bofh.net.pl>, 1999, 2000, 2001, 2002.
4 #
5 # To be included in GnuPG 1.2.2
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg-1.2.2\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2006-07-28 11:12+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2004-06-23 15:54+0200\n"
13 "Last-Translator: Janusz A. Urbanowicz <alex@bofh.net.pl>\n"
14 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Xgettext-Options: --default-domain=gnupg --directory=.. --add-comments --"
19 "keyword=_ --keyword=N_ --files-from=./POTFILES.in\n"
20 "Files: util/secmem.c util/argparse.c cipher/random.c cipher/rand-dummy.c "
21 "cipher/rand-unix.c cipher/rand-w32.c g10/g10.c g10/pkclist.c g10/keygen.c "
22 "g10/decrypt.c g10/encode.c g10/import.c g10/keyedit.c g10/keylist.c g10/"
23 "mainproc.c g10/passphrase.c g10/plaintext.c g10/pref.c g10/seckey-cert.c g10/"
24 "sig-check.c g10/sign.c g10/trustdb.c g10/verify.c g10/status.c g10/pubkey-"
25 "enc.c\n"
26
27 #: cipher/primegen.c:121
28 #, fuzzy, c-format
29 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
30 msgstr "nie mo¿na wygenerowaæ liczby pierwszej krótszej od %d bitów\n"
31
32 #: cipher/primegen.c:312
33 #, c-format
34 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
35 msgstr "nie mo¿na wygenerowaæ liczby pierwszej krótszej od %d bitów\n"
36
37 #: cipher/random.c:173
38 msgid "no entropy gathering module detected\n"
39 msgstr "modu³ gromadzenia entropii nie zosta³ wykryty\n"
40
41 #: cipher/random.c:403
42 #, fuzzy, c-format
43 msgid "can't lock `%s': %s\n"
44 msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s''\n"
45
46 #: cipher/random.c:408
47 #, fuzzy, c-format
48 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
49 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
50
51 #: cipher/random.c:448 g10/card-util.c:678 g10/card-util.c:747
52 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:474
53 #: g10/gpg.c:1003 g10/gpg.c:3461 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2385
54 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:186 g10/openfile.c:342
55 #: g10/plaintext.c:481 g10/sign.c:808 g10/sign.c:1001 g10/sign.c:1114
56 #: g10/sign.c:1264 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
57 #: g10/tdbio.c:605
58 #, c-format
59 msgid "can't open `%s': %s\n"
60 msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s'': %s\n"
61
62 #: cipher/random.c:458
63 #, c-format
64 msgid "can't stat `%s': %s\n"
65 msgstr "nie mo¿na sprawdziæ ,,%s'': %s\n"
66
67 #: cipher/random.c:463
68 #, c-format
69 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
70 msgstr ",,%s'' nie jest zwyk³ym plikiem - zostaje pominiêty\n"
71
72 #: cipher/random.c:468
73 msgid "note: random_seed file is empty\n"
74 msgstr "uwaga: plik random_seed jest pusty\n"
75
76 #: cipher/random.c:474
77 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
78 msgstr ""
79 "OSTRZE¯ENIE: niew³a¶ciwy rozmiar pliku random_seed - nie zostanie u¿yty\n"
80
81 #: cipher/random.c:482
82 #, c-format
83 msgid "can't read `%s': %s\n"
84 msgstr "nie mo¿na odczytaæ ,,%s'': %s\n"
85
86 #: cipher/random.c:520
87 msgid "note: random_seed file not updated\n"
88 msgstr "uwaga: plik random_seed nie jest uaktualniony\n"
89
90 #: cipher/random.c:544 g10/exec.c:481 g10/gpg.c:1002 g10/keygen.c:2864
91 #: g10/keygen.c:2894 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:263
92 #: g10/openfile.c:357 g10/sign.c:826 g10/sign.c:1130 g10/tdbio.c:536
93 #, c-format
94 msgid "can't create `%s': %s\n"
95 msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
96
97 #: cipher/random.c:556 cipher/random.c:566
98 #, c-format
99 msgid "can't write `%s': %s\n"
100 msgstr "nie mo¿na zapisaæ ,,%s'': %s\n"
101
102 #: cipher/random.c:569
103 #, c-format
104 msgid "can't close `%s': %s\n"
105 msgstr "nie mo¿na zamkn±æ ,,%s'': %s\n"
106
107 #: cipher/random.c:814
108 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
109 msgstr ""
110 "OSTRZE¯ENIE: u¿ywany generator liczb losowych\n"
111 "nie jest kryptograficznie bezpieczny!!\n"
112
113 #: cipher/random.c:815
114 msgid ""
115 "The random number generator is only a kludge to let\n"
116 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
117 "\n"
118 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
119 "\n"
120 msgstr ""
121 "U¿ywany generator liczb losowych jest atrap± wprowadzon± dla umo¿liwienia\n"
122 "normalnej kompilacji - nie jest kryptograficznie bezpieczny!\n"
123 "\n"
124 "JAKIEKOLWIEK DANE GENEROWANE PRZEZ TEN PROGRAM NIE NADAJ¡ SIÊ DO \n"
125 "NORMALNEGO U¯YTKU I NIE ZAPEWNIAJ¡ BEZPIECZEÑSTWA!!\n"
126
127 #: cipher/rndegd.c:202
128 msgid ""
129 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
130 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
131 "of the entropy.\n"
132 msgstr ""
133 "Proszê czekaæ, prowadzona jest zbiórka losowo¶ci. ¯eby siê nie nudziæ, "
134 "mo¿esz\n"
135 "popracowaæ w systemie, przy okazji dostarczy to systemowi wiêcej entropii "
136 "do\n"
137 "tworzenia liczb losowych.\n"
138 "\n"
139
140 #: cipher/rndlinux.c:132
141 #, c-format
142 msgid ""
143 "\n"
144 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
145 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
146 msgstr ""
147 "\n"
148 "Brakuje mo¿liwo¶ci wygenerowania odpowiedniej liczby losowych bajtów.\n"
149 "Proszê kontynuowaæ inne dzia³ania aby system móg³ zebraæ odpowiedni±\n"
150 "ilo¶æ entropii do ich wygenerowania (brakuje %d bajtów).\n"
151
152 #: g10/app-openpgp.c:596
153 #, fuzzy, c-format
154 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
155 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
156
157 #: g10/app-openpgp.c:609
158 #, fuzzy, c-format
159 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
160 msgstr "nie powiod³a siê odbudowa bufora bazy: %s\n"
161
162 #: g10/app-openpgp.c:977
163 #, fuzzy, c-format
164 msgid "reading public key failed: %s\n"
165 msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
166
167 #: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
168 msgid "response does not contain the public key data\n"
169 msgstr ""
170
171 #: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
172 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
173 msgstr ""
174
175 #: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
176 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
177 msgstr ""
178
179 #: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2154
180 #, c-format
181 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
182 msgstr ""
183
184 #: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2160
185 #, c-format
186 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
187 msgstr ""
188
189 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
190 #: g10/app-openpgp.c:2169 g10/app-openpgp.c:2183
191 #, fuzzy, c-format
192 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
193 msgstr "wysy³ka do serwera kluczy nie powiod³a siê: %s\n"
194
195 #: g10/app-openpgp.c:1310
196 msgid "access to admin commands is not configured\n"
197 msgstr ""
198
199 #: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2389
200 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
201 msgstr ""
202
203 #: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2398
204 msgid "card is permanently locked!\n"
205 msgstr ""
206
207 #: g10/app-openpgp.c:1336
208 #, c-format
209 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
210 msgstr ""
211
212 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
213 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
214 #. to get some infos on the string.
215 #: g10/app-openpgp.c:1343
216 msgid "|A|Admin PIN"
217 msgstr ""
218
219 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
220 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
221 #. to get some infos on the string.
222 #: g10/app-openpgp.c:1492
223 msgid "|AN|New Admin PIN"
224 msgstr ""
225
226 #: g10/app-openpgp.c:1492
227 msgid "|N|New PIN"
228 msgstr ""
229
230 #: g10/app-openpgp.c:1496
231 #, fuzzy, c-format
232 msgid "error getting new PIN: %s\n"
233 msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
234
235 #: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
236 #, fuzzy
237 msgid "error reading application data\n"
238 msgstr "b³±d odczytu bloku kluczy: %s\n"
239
240 #: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
241 #, fuzzy
242 msgid "error reading fingerprint DO\n"
243 msgstr "%s: b³±d odczytu pustego wpisu: %s\n"
244
245 #: g10/app-openpgp.c:1562
246 #, fuzzy
247 msgid "key already exists\n"
248 msgstr ",,%s'' ju¿ jest skompresowany\n"
249
250 #: g10/app-openpgp.c:1566
251 msgid "existing key will be replaced\n"
252 msgstr ""
253
254 #: g10/app-openpgp.c:1568
255 #, fuzzy
256 msgid "generating new key\n"
257 msgstr "generacja nowej pary kluczy"
258
259 #: g10/app-openpgp.c:1735
260 msgid "creation timestamp missing\n"
261 msgstr ""
262
263 #: g10/app-openpgp.c:1742
264 #, c-format
265 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
266 msgstr ""
267
268 #: g10/app-openpgp.c:1749
269 #, c-format
270 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
271 msgstr ""
272
273 #: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
274 #, c-format
275 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
276 msgstr ""
277
278 #: g10/app-openpgp.c:1827
279 #, fuzzy, c-format
280 msgid "failed to store the key: %s\n"
281 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
282
283 #: g10/app-openpgp.c:1886
284 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
285 msgstr ""
286
287 #: g10/app-openpgp.c:1901
288 #, fuzzy
289 msgid "generating key failed\n"
290 msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
291
292 #: g10/app-openpgp.c:1904
293 #, fuzzy, c-format
294 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
295 msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
296
297 #: g10/app-openpgp.c:1961
298 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
299 msgstr ""
300
301 #: g10/app-openpgp.c:2087
302 #, fuzzy, c-format
303 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
304 msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
305
306 #: g10/app-openpgp.c:2134
307 #, c-format
308 msgid "signatures created so far: %lu\n"
309 msgstr ""
310
311 #: g10/app-openpgp.c:2142
312 #, c-format
313 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
314 msgstr ""
315
316 #: g10/app-openpgp.c:2403
317 msgid ""
318 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
319 msgstr ""
320
321 #: g10/app-openpgp.c:2474 g10/app-openpgp.c:2484
322 #, fuzzy, c-format
323 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
324 msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
325
326 #: g10/armor.c:320
327 #, c-format
328 msgid "armor: %s\n"
329 msgstr "opakowanie: %s\n"
330
331 #: g10/armor.c:359
332 msgid "invalid armor header: "
333 msgstr "niepoprawny nag³ówek opakowania: "
334
335 #: g10/armor.c:370
336 msgid "armor header: "
337 msgstr "nag³ówek opakowania: "
338
339 #: g10/armor.c:381
340 msgid "invalid clearsig header\n"
341 msgstr "niew³a¶ciwy nag³ówek dokumentu z podpisem na koñcu\n"
342
343 #: g10/armor.c:433
344 msgid "nested clear text signatures\n"
345 msgstr "zagnie¿d¿one podpisy na koñcu dokumentu\n"
346
347 #: g10/armor.c:568
348 #, fuzzy
349 msgid "unexpected armor: "
350 msgstr "nieoczekiwane opakowanie:"
351
352 #: g10/armor.c:580
353 msgid "invalid dash escaped line: "
354 msgstr "niepoprawne oznaczenie linii minusami: "
355
356 #: g10/armor.c:734 g10/armor.c:1343
357 #, fuzzy, c-format
358 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
359 msgstr "niew³a¶ciwy znak formatu radix64: ,,%02x'', zosta³ pominiêty\n"
360
361 #: g10/armor.c:777
362 msgid "premature eof (no CRC)\n"
363 msgstr "przewczesny koniec pliku (brak CRC)\n"
364
365 #: g10/armor.c:811
366 msgid "premature eof (in CRC)\n"
367 msgstr "przedwczesny koniec pliku (w CRC)\n"
368
369 #: g10/armor.c:819
370 msgid "malformed CRC\n"
371 msgstr "b³±d formatu CRC\n"
372
373 #: g10/armor.c:823 g10/armor.c:1380
374 #, fuzzy, c-format
375 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
376 msgstr "B³±d sumy CRC; %06lx - %06lx\n"
377
378 #: g10/armor.c:843
379 #, fuzzy
380 msgid "premature eof (in trailer)\n"
381 msgstr "przedwczesny koniec pliku (w linii koñcz±cej)\n"
382
383 #: g10/armor.c:847
384 msgid "error in trailer line\n"
385 msgstr "b³±d w linii koñcz±cej\n"
386
387 #: g10/armor.c:1158
388 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
389 msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
390
391 #: g10/armor.c:1163
392 #, c-format
393 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
394 msgstr "b³±d opakowania: linia d³u¿sza ni¿ %d znaków\n"
395
396 #: g10/armor.c:1167
397 msgid ""
398 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
399 msgstr ""
400 "znak kodowania quoted-printable w opakowaniu ASCII - prawdopodobnie\n"
401 "przek³amanie wprowadzone przez serwer pocztowy\n"
402
403 #: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:306
404 #, fuzzy, c-format
405 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
406 msgstr "brak klucza prywatnego"
407
408 #: g10/card-util.c:68
409 #, c-format
410 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
411 msgstr ""
412
413 #: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1406 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1524
414 #: g10/keygen.c:2569 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
415 #, fuzzy
416 msgid "can't do this in batch mode\n"
417 msgstr "nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
418
419 #: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1132 g10/card-util.c:1215
420 #: g10/keyedit.c:425 g10/keyedit.c:446 g10/keyedit.c:460 g10/keygen.c:1381
421 #: g10/keygen.c:1448
422 msgid "Your selection? "
423 msgstr "Twój wybór? "
424
425 #: g10/card-util.c:216 g10/card-util.c:266
426 msgid "[not set]"
427 msgstr ""
428
429 #: g10/card-util.c:413
430 #, fuzzy
431 msgid "male"
432 msgstr "w³kl"
433
434 #: g10/card-util.c:414
435 #, fuzzy
436 msgid "female"
437 msgstr "w³kl"
438
439 #: g10/card-util.c:414
440 #, fuzzy
441 msgid "unspecified"
442 msgstr "nie podano przyczyny"
443
444 #: g10/card-util.c:441
445 #, fuzzy
446 msgid "not forced"
447 msgstr "nie zosta³ przetworzony"
448
449 #: g10/card-util.c:441
450 msgid "forced"
451 msgstr ""
452
453 #: g10/card-util.c:519
454 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
455 msgstr ""
456
457 #: g10/card-util.c:521
458 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
459 msgstr ""
460
461 #: g10/card-util.c:523
462 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
463 msgstr ""
464
465 #: g10/card-util.c:540
466 msgid "Cardholder's surname: "
467 msgstr ""
468
469 #: g10/card-util.c:542
470 msgid "Cardholder's given name: "
471 msgstr ""
472
473 #: g10/card-util.c:560
474 #, c-format
475 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
476 msgstr ""
477
478 #: g10/card-util.c:581
479 #, fuzzy
480 msgid "URL to retrieve public key: "
481 msgstr "brak odpowiadaj±cego klucza publicznego: %s\n"
482
483 #: g10/card-util.c:589
484 #, c-format
485 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
486 msgstr ""
487
488 #: g10/card-util.c:687 g10/card-util.c:756 g10/import.c:280
489 #, c-format
490 msgid "error reading `%s': %s\n"
491 msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
492
493 #: g10/card-util.c:695
494 msgid "Login data (account name): "
495 msgstr ""
496
497 #: g10/card-util.c:705
498 #, c-format
499 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
500 msgstr ""
501
502 #: g10/card-util.c:764
503 msgid "Private DO data: "
504 msgstr ""
505
506 #: g10/card-util.c:774
507 #, c-format
508 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
509 msgstr ""
510
511 #: g10/card-util.c:794
512 #, fuzzy
513 msgid "Language preferences: "
514 msgstr "aktualizacja ustawieñ klucza"
515
516 #: g10/card-util.c:802
517 #, fuzzy
518 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
519 msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
520
521 #: g10/card-util.c:811
522 #, fuzzy
523 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
524 msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
525
526 #: g10/card-util.c:832
527 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
528 msgstr ""
529
530 #: g10/card-util.c:846
531 #, fuzzy
532 msgid "Error: invalid response.\n"
533 msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
534
535 #: g10/card-util.c:867
536 #, fuzzy
537 msgid "CA fingerprint: "
538 msgstr "Odcisk klucza:"
539
540 #: g10/card-util.c:890
541 #, fuzzy
542 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
543 msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
544
545 #: g10/card-util.c:938
546 #, fuzzy, c-format
547 msgid "key operation not possible: %s\n"
548 msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
549
550 #: g10/card-util.c:939
551 #, fuzzy
552 msgid "not an OpenPGP card"
553 msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
554
555 #: g10/card-util.c:948
556 #, fuzzy, c-format
557 msgid "error getting current key info: %s\n"
558 msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
559
560 #: g10/card-util.c:1033
561 #, fuzzy
562 msgid "Replace existing key? (y/N) "
563 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
564
565 #: g10/card-util.c:1054 g10/card-util.c:1063
566 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
567 msgstr ""
568
569 #: g10/card-util.c:1075
570 #, fuzzy
571 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
572 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
573
574 #: g10/card-util.c:1084
575 #, c-format
576 msgid ""
577 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
578 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
579 "You should change them using the command --change-pin\n"
580 msgstr ""
581
582 #: g10/card-util.c:1123
583 #, fuzzy
584 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
585 msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
586
587 #: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1206
588 #, fuzzy
589 msgid "   (1) Signature key\n"
590 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
591
592 #: g10/card-util.c:1126 g10/card-util.c:1208
593 #, fuzzy
594 msgid "   (2) Encryption key\n"
595 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
596
597 #: g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1210
598 msgid "   (3) Authentication key\n"
599 msgstr ""
600
601 #: g10/card-util.c:1143 g10/card-util.c:1226 g10/keyedit.c:946
602 #: g10/keygen.c:1385 g10/keygen.c:1413 g10/keygen.c:1487 g10/revoke.c:685
603 msgid "Invalid selection.\n"
604 msgstr "Niew³a¶ciwy wybór.\n"
605
606 #: g10/card-util.c:1203
607 #, fuzzy
608 msgid "Please select where to store the key:\n"
609 msgstr "Proszê wybraæ powód uniewa¿nienia:\n"
610
611 #: g10/card-util.c:1238
612 #, fuzzy
613 msgid "unknown key protection algorithm\n"
614 msgstr "nieznany algorytm ochrony\n"
615
616 #: g10/card-util.c:1243
617 #, fuzzy
618 msgid "secret parts of key are not available\n"
619 msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
620
621 #: g10/card-util.c:1248
622 #, fuzzy
623 msgid "secret key already stored on a card\n"
624 msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
625
626 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1357
627 msgid "quit this menu"
628 msgstr "wyj¶cie z tego menu"
629
630 #: g10/card-util.c:1321
631 #, fuzzy
632 msgid "show admin commands"
633 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
634
635 #: g10/card-util.c:1322 g10/keyedit.c:1360
636 msgid "show this help"
637 msgstr "ten tekst pomocy"
638
639 #: g10/card-util.c:1324
640 #, fuzzy
641 msgid "list all available data"
642 msgstr "Klucz dostêpny w: "
643
644 #: g10/card-util.c:1327
645 msgid "change card holder's name"
646 msgstr ""
647
648 #: g10/card-util.c:1328
649 msgid "change URL to retrieve key"
650 msgstr ""
651
652 #: g10/card-util.c:1329
653 msgid "fetch the key specified in the card URL"
654 msgstr ""
655
656 #: g10/card-util.c:1330
657 #, fuzzy
658 msgid "change the login name"
659 msgstr "zmiana daty wa¿no¶ci klucza"
660
661 #: g10/card-util.c:1331
662 #, fuzzy
663 msgid "change the language preferences"
664 msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
665
666 #: g10/card-util.c:1332
667 msgid "change card holder's sex"
668 msgstr ""
669
670 #: g10/card-util.c:1333
671 #, fuzzy
672 msgid "change a CA fingerprint"
673 msgstr "okazanie odcisku klucza"
674
675 #: g10/card-util.c:1334
676 msgid "toggle the signature force PIN flag"
677 msgstr ""
678
679 #: g10/card-util.c:1335
680 #, fuzzy
681 msgid "generate new keys"
682 msgstr "generacja nowej pary kluczy"
683
684 #: g10/card-util.c:1336
685 msgid "menu to change or unblock the PIN"
686 msgstr ""
687
688 #: g10/card-util.c:1337
689 msgid "verify the PIN and list all data"
690 msgstr ""
691
692 #: g10/card-util.c:1457 g10/keyedit.c:1623
693 msgid "Command> "
694 msgstr "Polecenie> "
695
696 #: g10/card-util.c:1495
697 #, fuzzy
698 msgid "Admin-only command\n"
699 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
700
701 #: g10/card-util.c:1526
702 #, fuzzy
703 msgid "Admin commands are allowed\n"
704 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
705
706 #: g10/card-util.c:1528
707 #, fuzzy
708 msgid "Admin commands are not allowed\n"
709 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
710
711 #: g10/card-util.c:1602 g10/keyedit.c:2244
712 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
713 msgstr "Niepoprawna komenda  (spróbuj \"help\")\n"
714
715 #: g10/cardglue.c:416
716 #, fuzzy
717 msgid "card reader not available\n"
718 msgstr "brak klucza prywatnego"
719
720 #: g10/cardglue.c:434
721 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
722 msgstr ""
723
724 #: g10/cardglue.c:446
725 #, fuzzy, c-format
726 msgid "selecting openpgp failed: %s\n"
727 msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
728
729 #: g10/cardglue.c:573
730 #, c-format
731 msgid ""
732 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
733 "   %.*s\n"
734 msgstr ""
735
736 #: g10/cardglue.c:582
737 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
738 msgstr ""
739
740 #: g10/cardglue.c:917
741 #, fuzzy
742 msgid "Enter New Admin PIN: "
743 msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
744
745 #: g10/cardglue.c:918
746 #, fuzzy
747 msgid "Enter New PIN: "
748 msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
749
750 #: g10/cardglue.c:919
751 msgid "Enter Admin PIN: "
752 msgstr ""
753
754 #: g10/cardglue.c:920
755 #, fuzzy
756 msgid "Enter PIN: "
757 msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
758
759 #: g10/cardglue.c:937
760 #, fuzzy
761 msgid "Repeat this PIN: "
762 msgstr "Powtórz has³o: "
763
764 #: g10/cardglue.c:952
765 #, fuzzy
766 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
767 msgstr "has³o nie zosta³o poprawnie powtórzone; jeszcze jedna próba"
768
769 #: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3826 g10/keyring.c:377
770 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
771 #, c-format
772 msgid "can't open `%s'\n"
773 msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s''\n"
774
775 #: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:839
776 msgid "--output doesn't work for this command\n"
777 msgstr "opcja --output nie dzia³a z tym poleceniem\n"
778
779 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3387 g10/keyserver.c:1700
780 #: g10/revoke.c:228
781 #, fuzzy, c-format
782 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
783 msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
784
785 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2349 g10/keyserver.c:1714
786 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
787 #, c-format
788 msgid "error reading keyblock: %s\n"
789 msgstr "b³±d odczytu bloku kluczy: %s\n"
790
791 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
792 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
793 msgstr "(chyba, ¿e klucz zostaje wybrany przez podanie odcisku)\n"
794
795 #: g10/delkey.c:135
796 #, fuzzy
797 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
798 msgstr "bez opcji \"--yes\" nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
799
800 #: g10/delkey.c:147
801 #, fuzzy
802 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
803 msgstr "Usun±æ ten klucz ze zbioru? "
804
805 #: g10/delkey.c:155
806 #, fuzzy
807 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
808 msgstr "To jest klucz tajny! - czy na pewno go usun±æ? "
809
810 #: g10/delkey.c:165
811 #, c-format
812 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
813 msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
814
815 #: g10/delkey.c:175
816 msgid "ownertrust information cleared\n"
817 msgstr "informacja o zaufaniu dla w³a¶ciciela klucza zosta³a wymazana\n"
818
819 #: g10/delkey.c:206
820 #, c-format
821 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
822 msgstr "dla klucza publicznego ,,%s'' istnieje klucz prywatny!\n"
823
824 #: g10/delkey.c:208
825 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
826 msgstr "aby go usun±æ nalezy najpierw u¿yæ opcji \"--delete-secret-key\".\n"
827
828 #: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1284
829 #, c-format
830 msgid "error creating passphrase: %s\n"
831 msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
832
833 #: g10/encode.c:218
834 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
835 msgstr ""
836 "ustawiony tryb S2K nie pozwala u¿yæ pakietu ESK dla szyfru symetrycznego\n"
837
838 #: g10/encode.c:231
839 #, c-format
840 msgid "using cipher %s\n"
841 msgstr "szyfrem %s\n"
842
843 #: g10/encode.c:241 g10/encode.c:536
844 #, c-format
845 msgid "`%s' already compressed\n"
846 msgstr ",,%s'' ju¿ jest skompresowany\n"
847
848 #: g10/encode.c:292 g10/encode.c:584 g10/sign.c:593
849 #, c-format
850 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
851 msgstr "OSTRZE¯ENIE: plik ,,%s'' jest pusty\n"
852
853 #: g10/encode.c:456
854 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
855 msgstr ""
856 "w trybie --pgp2 mo¿na szyfrowaæ dla kluczy RSA krótszych od 2048 bitów\n"
857
858 #: g10/encode.c:480
859 #, c-format
860 msgid "reading from `%s'\n"
861 msgstr "odczyt z '%s'\n"
862
863 #: g10/encode.c:508
864 msgid ""
865 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
866 msgstr ""
867 "nie mo¿na u¿yæ szyfru IDEA z wszystkimi kluczami dla których szyfrujesz.\n"
868
869 #: g10/encode.c:518
870 #, fuzzy, c-format
871 msgid ""
872 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
873 msgstr "wymuszone u¿ycie szyfru %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
874
875 #: g10/encode.c:628 g10/sign.c:963
876 #, fuzzy, c-format
877 msgid ""
878 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
879 "preferences\n"
880 msgstr "wymuszone u¿ycie kompresji %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
881
882 #: g10/encode.c:715
883 #, c-format
884 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
885 msgstr "wymuszone u¿ycie szyfru %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
886
887 #: g10/encode.c:785 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
888 #, c-format
889 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
890 msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
891
892 #: g10/encode.c:812
893 #, c-format
894 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
895 msgstr "%s/%s zaszyfrowany dla: ,,%s''\n"
896
897 #: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:293
898 #, c-format
899 msgid "%s encrypted data\n"
900 msgstr "dane zaszyfrowano za pomoc± %s\n"
901
902 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:297
903 #, c-format
904 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
905 msgstr "dane zaszyfrowano nieznanym algorytmem numer %d\n"
906
907 #: g10/encr-data.c:93
908 msgid ""
909 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
910 msgstr ""
911 "OSTRZE¯ENIE: wiadomo¶æ by³a szyfrowana kluczem s³abym szyfru symetrycznego.\n"
912
913 #: g10/encr-data.c:104
914 msgid "problem handling encrypted packet\n"
915 msgstr "problem podczas obróbki pakietu szyfrowego\n"
916
917 #: g10/exec.c:49
918 msgid "no remote program execution supported\n"
919 msgstr "odwo³ania do zewnêtrznych programów s± wy³±czone\n"
920
921 #: g10/exec.c:176 g10/openfile.c:415
922 #, c-format
923 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
924 msgstr "nie mo¿na utworzyæ katalogu ,,%s'': %s\n"
925
926 #: g10/exec.c:317
927 msgid ""
928 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
929 msgstr ""
930 "nieszczelne uprawnienia ustawieñ - wo³anie zewnêtrznych programów wy³±czone\n"
931
932 #: g10/exec.c:347
933 #, fuzzy
934 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
935 msgstr ""
936 "platforma wymaga u¿ycia plików tymczasowych do wo³ania zewnêtrznych "
937 "programów\n"
938
939 #: g10/exec.c:425
940 #, fuzzy, c-format
941 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
942 msgstr "nie mo¿na wykonaæ %s ,,%s'': %s\n"
943
944 #: g10/exec.c:428
945 #, fuzzy, c-format
946 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
947 msgstr "nie mo¿na wykonaæ %s ,,%s'': %s\n"
948
949 #: g10/exec.c:513
950 #, c-format
951 msgid "system error while calling external program: %s\n"
952 msgstr "b³±d systemu podczas wo³ania programu zewnêtrznego: %s\n"
953
954 #: g10/exec.c:524 g10/exec.c:590
955 msgid "unnatural exit of external program\n"
956 msgstr "nienaturalne zakoñczenie pracy zewnêtrznego programu\n"
957
958 #: g10/exec.c:539
959 msgid "unable to execute external program\n"
960 msgstr "nie mo¿na uruchomiæ zewnêtrznego programu\n"
961
962 #: g10/exec.c:555
963 #, c-format
964 msgid "unable to read external program response: %s\n"
965 msgstr "nie mo¿na odczytaæ odpowiedzi programu zewnêtrznego: %s\n"
966
967 #: g10/exec.c:601 g10/exec.c:608
968 #, c-format
969 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
970 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
971
972 #: g10/exec.c:613
973 #, c-format
974 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
975 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ tymczasowego katalogu ,,%s'': %s.\n"
976
977 #: g10/export.c:61
978 #, fuzzy
979 msgid "export signatures that are marked as local-only"
980 msgstr ""
981 "\n"
982 "Podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
983
984 #: g10/export.c:63
985 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
986 msgstr ""
987
988 #: g10/export.c:65
989 #, fuzzy
990 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
991 msgstr "brak kluczy uniewa¿niaj±cych dla ,,%s''\n"
992
993 #: g10/export.c:67
994 #, fuzzy
995 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
996 msgstr "uniewa¿nienie podklucza"
997
998 #: g10/export.c:69
999 #, fuzzy
1000 msgid "remove unusable parts from key during export"
1001 msgstr "bezu¿yteczny klucz prywatny"
1002
1003 #: g10/export.c:71
1004 msgid "remove as much as possible from key during export"
1005 msgstr ""
1006
1007 #: g10/export.c:325
1008 #, fuzzy
1009 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1010 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
1011
1012 #: g10/export.c:354
1013 #, fuzzy, c-format
1014 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1015 msgstr "klucz %08lX: nie jest chroniony - pominiêty\n"
1016
1017 #: g10/export.c:362
1018 #, fuzzy, c-format
1019 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1020 msgstr "klucz %08lX: klucz PGP 2.x - pominiêty\n"
1021
1022 #: g10/export.c:373
1023 #, fuzzy, c-format
1024 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1025 msgstr "klucz %08lX: pominiêto - podpis na podkluczu w niew³a¶ciwym miejscu\n"
1026
1027 #: g10/export.c:521
1028 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1029 msgstr ""
1030
1031 #: g10/export.c:544
1032 #, fuzzy, c-format
1033 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1034 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
1035
1036 #: g10/export.c:565
1037 #, fuzzy, c-format
1038 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1039 msgstr "OSTRZE¯ENIE: klucz prywatny %08lX nie ma prostej sumy kontrolnej SK.\n"
1040
1041 #: g10/export.c:598
1042 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1043 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!\n"
1044
1045 #: g10/gpg.c:375
1046 msgid ""
1047 "@Commands:\n"
1048 " "
1049 msgstr ""
1050 "@Polecenia:\n"
1051 " "
1052
1053 #: g10/gpg.c:377
1054 msgid "|[file]|make a signature"
1055 msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu"
1056
1057 #: g10/gpg.c:378
1058 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1059 msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu pod dokumentem"
1060
1061 #: g10/gpg.c:379
1062 msgid "make a detached signature"
1063 msgstr "z³o¿enie podpisu oddzielonego od dokumentu"
1064
1065 #: g10/gpg.c:380
1066 msgid "encrypt data"
1067 msgstr "szyfrowanie danych"
1068
1069 #: g10/gpg.c:382
1070 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1071 msgstr "szyfrowanie tylko szyfrem symetrycznym"
1072
1073 #: g10/gpg.c:384
1074 msgid "decrypt data (default)"
1075 msgstr "odszyfrowywanie danych (domy¶lne)"
1076
1077 #: g10/gpg.c:386
1078 msgid "verify a signature"
1079 msgstr "sprawdzenie podpisu"
1080
1081 #: g10/gpg.c:388
1082 msgid "list keys"
1083 msgstr "lista kluczy"
1084
1085 #: g10/gpg.c:390
1086 msgid "list keys and signatures"
1087 msgstr "lista kluczy i podpisów"
1088
1089 #: g10/gpg.c:391
1090 #, fuzzy
1091 msgid "list and check key signatures"
1092 msgstr "sprawdzenie podpisów kluczy"
1093
1094 #: g10/gpg.c:392
1095 msgid "list keys and fingerprints"
1096 msgstr "lista kluczy i ich odcisków"
1097
1098 #: g10/gpg.c:393
1099 msgid "list secret keys"
1100 msgstr "lista kluczy prywatnych"
1101
1102 #: g10/gpg.c:394
1103 msgid "generate a new key pair"
1104 msgstr "generacja nowej pary kluczy"
1105
1106 #: g10/gpg.c:395
1107 msgid "remove keys from the public keyring"
1108 msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy publicznych"
1109
1110 #: g10/gpg.c:397
1111 msgid "remove keys from the secret keyring"
1112 msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy prywatnych"
1113
1114 #: g10/gpg.c:398
1115 msgid "sign a key"
1116 msgstr "z³o¿enie podpisu na kluczu"
1117
1118 #: g10/gpg.c:399
1119 msgid "sign a key locally"
1120 msgstr "z³o¿enie prywatnego podpisu na kluczu"
1121
1122 #: g10/gpg.c:400
1123 msgid "sign or edit a key"
1124 msgstr "podpisanie lub modyfikacja klucza"
1125
1126 #: g10/gpg.c:401
1127 msgid "generate a revocation certificate"
1128 msgstr "tworzenie certyfikatu uniewa¿nienia klucza"
1129
1130 #: g10/gpg.c:403
1131 msgid "export keys"
1132 msgstr "eksport kluczy do pliku"
1133
1134 #: g10/gpg.c:404
1135 msgid "export keys to a key server"
1136 msgstr "eksport kluczy do serwera kluczy"
1137
1138 #: g10/gpg.c:405
1139 msgid "import keys from a key server"
1140 msgstr "import kluczy z serwera kluczy"
1141
1142 #: g10/gpg.c:407
1143 msgid "search for keys on a key server"
1144 msgstr "szukanie kluczy na serwerze"
1145
1146 #: g10/gpg.c:409
1147 msgid "update all keys from a keyserver"
1148 msgstr "od¶wie¿enie wszystkich kluczy z serwera"
1149
1150 #: g10/gpg.c:413
1151 msgid "import/merge keys"
1152 msgstr "import/do³±czenie kluczy"
1153
1154 #: g10/gpg.c:416
1155 msgid "print the card status"
1156 msgstr ""
1157
1158 #: g10/gpg.c:417
1159 msgid "change data on a card"
1160 msgstr ""
1161
1162 #: g10/gpg.c:418
1163 msgid "change a card's PIN"
1164 msgstr ""
1165
1166 #: g10/gpg.c:426
1167 msgid "update the trust database"
1168 msgstr "uaktualnienie bazy zaufania"
1169
1170 #: g10/gpg.c:433
1171 msgid "|algo [files]|print message digests"
1172 msgstr "|algo [pliki]|skróty wiadomo¶ci"
1173
1174 #: g10/gpg.c:437 g10/gpgv.c:71
1175 msgid ""
1176 "@\n"
1177 "Options:\n"
1178 " "
1179 msgstr ""
1180 "@\n"
1181 "Opcje:\n"
1182 " "
1183
1184 #: g10/gpg.c:439
1185 msgid "create ascii armored output"
1186 msgstr "opakowanie ASCII pliku wynikowego"
1187
1188 #: g10/gpg.c:441
1189 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1190 msgstr "|NAZWA|szyfrowanie dla odbiorcy NAZWA"
1191
1192 #: g10/gpg.c:452
1193 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1194 msgstr "identyfikator do podpisania lub odszyfrowania"
1195
1196 #: g10/gpg.c:453
1197 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1198 msgstr "|N|poziom kompresji N (0 - bez)"
1199
1200 #: g10/gpg.c:458
1201 msgid "use canonical text mode"
1202 msgstr "kanoniczny format tekstowy"
1203
1204 #: g10/gpg.c:472
1205 msgid "use as output file"
1206 msgstr "plik wyj¶ciowy"
1207
1208 #: g10/gpg.c:474 g10/gpgv.c:73
1209 msgid "verbose"
1210 msgstr "z dodatkowymi informacjami"
1211
1212 #: g10/gpg.c:485
1213 msgid "do not make any changes"
1214 msgstr "pozostawienie bez zmian"
1215
1216 #: g10/gpg.c:486
1217 msgid "prompt before overwriting"
1218 msgstr "pytanie przed nadpisaniem plików"
1219
1220 #: g10/gpg.c:527
1221 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1222 msgstr ""
1223
1224 #: g10/gpg.c:528
1225 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1226 msgstr ""
1227
1228 #: g10/gpg.c:556
1229 msgid ""
1230 "@\n"
1231 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1232 msgstr ""
1233 "@\n"
1234 "(Pe³n± listê poleceñ i opcji mo¿na znale¼æ w podrêczniku systemowym.)\n"
1235
1236 #: g10/gpg.c:559
1237 msgid ""
1238 "@\n"
1239 "Examples:\n"
1240 "\n"
1241 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1242 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1243 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1244 " --list-keys [names]        show keys\n"
1245 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1246 msgstr ""
1247 "@\n"
1248 "Przyk³ady:\n"
1249 "\n"
1250 " -se -r Bob [plik]          podpisaæ i zaszyfrowaæ kluczem Boba\n"
1251 " --clearsign [plik]         podpisaæ z pozostawieniem czytelno¶ci dokumentu\n"
1252 " --detach-sign [plik]       podpisaæ z umieszczeniem podpisu w osobnym "
1253 "pliku\n"
1254 " --list-keys [nazwy]        pokazuje klucze\n"
1255 " --fingerprint [nazwy]      pokazuje odciski kluczy\n"
1256
1257 #: g10/gpg.c:757 g10/gpgv.c:98
1258 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1259 msgstr "B³êdy prosimy zg³aszaæ na adres <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1260
1261 #: g10/gpg.c:774
1262 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1263 msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
1264
1265 #: g10/gpg.c:777
1266 msgid ""
1267 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1268 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1269 "default operation depends on the input data\n"
1270 msgstr ""
1271 "Sk³adnia: gpg [opcje] [pliki]\n"
1272 "podpisywanie, sprawdzanie podpisów, szyfrowanie, deszyfrowanie\n"
1273 "domy¶lnie wykonywana operacja zale¿y od danych wej¶ciowych\n"
1274
1275 #: g10/gpg.c:788
1276 msgid ""
1277 "\n"
1278 "Supported algorithms:\n"
1279 msgstr ""
1280 "\n"
1281 "Obs³ugiwane algorytmy:\n"
1282
1283 #: g10/gpg.c:791
1284 msgid "Pubkey: "
1285 msgstr "Asymetryczne: "
1286
1287 #: g10/gpg.c:797 g10/keyedit.c:2310
1288 msgid "Cipher: "
1289 msgstr "Symetryczne: "
1290
1291 #: g10/gpg.c:803
1292 msgid "Hash: "
1293 msgstr "Skrótów: "
1294
1295 #: g10/gpg.c:809 g10/keyedit.c:2356
1296 msgid "Compression: "
1297 msgstr "Kompresji: "
1298
1299 #: g10/gpg.c:892
1300 msgid "usage: gpg [options] "
1301 msgstr "wywo³anie: gpg [opcje]"
1302
1303 #: g10/gpg.c:1040
1304 msgid "conflicting commands\n"
1305 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
1306
1307 #: g10/gpg.c:1058
1308 #, fuzzy, c-format
1309 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1310 msgstr "w definicji grupy ,,%s'' brak znaku ,,=''\n"
1311
1312 #: g10/gpg.c:1255
1313 #, fuzzy, c-format
1314 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1315 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
1316
1317 #: g10/gpg.c:1258
1318 #, fuzzy, c-format
1319 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1320 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
1321
1322 #: g10/gpg.c:1261
1323 #, fuzzy, c-format
1324 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1325 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
1326
1327 #: g10/gpg.c:1267
1328 #, fuzzy, c-format
1329 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1330 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
1331
1332 #: g10/gpg.c:1270
1333 #, fuzzy, c-format
1334 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1335 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
1336
1337 #: g10/gpg.c:1273
1338 #, fuzzy, c-format
1339 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1340 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
1341
1342 #: g10/gpg.c:1279
1343 #, fuzzy, c-format
1344 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1345 msgstr ""
1346 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
1347 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1348
1349 #: g10/gpg.c:1282
1350 #, fuzzy, c-format
1351 msgid ""
1352 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1353 msgstr ""
1354 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
1355 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1356
1357 #: g10/gpg.c:1285
1358 #, fuzzy, c-format
1359 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1360 msgstr ""
1361 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
1362 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1363
1364 #: g10/gpg.c:1291
1365 #, fuzzy, c-format
1366 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1367 msgstr ""
1368 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
1369 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1370
1371 #: g10/gpg.c:1294
1372 #, fuzzy, c-format
1373 msgid ""
1374 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1375 msgstr ""
1376 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
1377 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1378
1379 #: g10/gpg.c:1297
1380 #, fuzzy, c-format
1381 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1382 msgstr ""
1383 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
1384 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1385
1386 #: g10/gpg.c:1438
1387 #, fuzzy, c-format
1388 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1389 msgstr "nieznana opcja ,,%s''\n"
1390
1391 #: g10/gpg.c:1531
1392 msgid "display photo IDs during key listings"
1393 msgstr ""
1394
1395 #: g10/gpg.c:1533
1396 msgid "show policy URLs during signature listings"
1397 msgstr ""
1398
1399 #: g10/gpg.c:1535
1400 #, fuzzy
1401 msgid "show all notations during signature listings"
1402 msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy prywatnych\n"
1403
1404 #: g10/gpg.c:1537
1405 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1406 msgstr ""
1407
1408 #: g10/gpg.c:1541
1409 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1410 msgstr ""
1411
1412 #: g10/gpg.c:1543
1413 #, fuzzy
1414 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1415 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
1416
1417 #: g10/gpg.c:1545
1418 msgid "show user ID validity during key listings"
1419 msgstr ""
1420
1421 #: g10/gpg.c:1547
1422 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1423 msgstr ""
1424
1425 #: g10/gpg.c:1549
1426 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1427 msgstr ""
1428
1429 #: g10/gpg.c:1551
1430 #, fuzzy
1431 msgid "show the keyring name in key listings"
1432 msgstr "okazanie, w którym zbiorze znajduje siê dany klucz"
1433
1434 #: g10/gpg.c:1553
1435 #, fuzzy
1436 msgid "show expiration dates during signature listings"
1437 msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy prywatnych\n"
1438
1439 #: g10/gpg.c:1920
1440 #, c-format
1441 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1442 msgstr "UWAGA: stary domy¶lny plik opcji ,,%s'' zosta³ zignorowany\n"
1443
1444 #: g10/gpg.c:1962
1445 #, c-format
1446 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1447 msgstr "UWAGA: brak domy¶lnego pliku opcji ,,%s''\n"
1448
1449 #: g10/gpg.c:1966
1450 #, c-format
1451 msgid "option file `%s': %s\n"
1452 msgstr "plik opcji ,,%s'': %s\n"
1453
1454 #: g10/gpg.c:1973
1455 #, c-format
1456 msgid "reading options from `%s'\n"
1457 msgstr "odczyt opcji z ,,%s''\n"
1458
1459 #: g10/gpg.c:2188 g10/gpg.c:2814 g10/gpg.c:2833
1460 #, c-format
1461 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1462 msgstr "UWAGA: %s nie jest do normalnego u¿ytku!\n"
1463
1464 #: g10/gpg.c:2201
1465 #, fuzzy, c-format
1466 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1467 msgstr ""
1468 "modu³ szyfru ,,%s'' nie zosta³ za³adowany z powodu niebezpiecznych praw "
1469 "dostêpu\n"
1470
1471 #: g10/gpg.c:2364 g10/gpg.c:2376
1472 #, fuzzy, c-format
1473 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1474 msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
1475
1476 #: g10/gpg.c:2452
1477 #, fuzzy, c-format
1478 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1479 msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
1480
1481 #: g10/gpg.c:2476 g10/gpg.c:2663 g10/keyedit.c:4064
1482 #, fuzzy
1483 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1484 msgstr "niezrozuma³y URI serwera kluczy\n"
1485
1486 #: g10/gpg.c:2488
1487 #, fuzzy, c-format
1488 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1489 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1490
1491 #: g10/gpg.c:2491
1492 #, fuzzy
1493 msgid "invalid keyserver options\n"
1494 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1495
1496 #: g10/gpg.c:2498
1497 #, c-format
1498 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1499 msgstr "%s:%d: niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
1500
1501 #: g10/gpg.c:2501
1502 msgid "invalid import options\n"
1503 msgstr "niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
1504
1505 #: g10/gpg.c:2508
1506 #, c-format
1507 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1508 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1509
1510 #: g10/gpg.c:2511
1511 msgid "invalid export options\n"
1512 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1513
1514 #: g10/gpg.c:2518
1515 #, fuzzy, c-format
1516 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1517 msgstr "%s:%d: niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
1518
1519 #: g10/gpg.c:2521
1520 #, fuzzy
1521 msgid "invalid list options\n"
1522 msgstr "niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
1523
1524 #: g10/gpg.c:2529
1525 msgid "display photo IDs during signature verification"
1526 msgstr ""
1527
1528 #: g10/gpg.c:2531
1529 msgid "show policy URLs during signature verification"
1530 msgstr ""
1531
1532 #: g10/gpg.c:2533
1533 #, fuzzy
1534 msgid "show all notations during signature verification"
1535 msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
1536
1537 #: g10/gpg.c:2535
1538 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1539 msgstr ""
1540
1541 #: g10/gpg.c:2539
1542 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1543 msgstr ""
1544
1545 #: g10/gpg.c:2541
1546 #, fuzzy
1547 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1548 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
1549
1550 #: g10/gpg.c:2543
1551 #, fuzzy
1552 msgid "show user ID validity during signature verification"
1553 msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
1554
1555 #: g10/gpg.c:2545
1556 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1557 msgstr ""
1558
1559 #: g10/gpg.c:2547
1560 msgid "validate signatures with PKA data"
1561 msgstr ""
1562
1563 #: g10/gpg.c:2549
1564 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1565 msgstr ""
1566
1567 #: g10/gpg.c:2556
1568 #, fuzzy, c-format
1569 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1570 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1571
1572 #: g10/gpg.c:2559
1573 #, fuzzy
1574 msgid "invalid verify options\n"
1575 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1576
1577 #: g10/gpg.c:2566
1578 #, c-format
1579 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1580 msgstr "nie mo¿na ustawiæ ¶cie¿ki programów wykonywalnych na %s\n"
1581
1582 #: g10/gpg.c:2729
1583 #, fuzzy, c-format
1584 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1585 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1586
1587 #: g10/gpg.c:2732
1588 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1589 msgstr ""
1590
1591 #: g10/gpg.c:2803
1592 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1593 msgstr "OSTRZE¯ENIE: program mo¿e stworzyæ plik zrzutu pamiêci!\n"
1594
1595 #: g10/gpg.c:2807
1596 #, c-format
1597 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1598 msgstr "OSTRZE¯ENIE: %s powoduje obej¶cie %s\n"
1599
1600 #: g10/gpg.c:2816
1601 #, c-format
1602 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1603 msgstr "Nie wolno u¿ywaæ %s z %s!\n"
1604
1605 #: g10/gpg.c:2819
1606 #, c-format
1607 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1608 msgstr "%s nie ma sensu w po³±czeniu z %s!\n"
1609
1610 #: g10/gpg.c:2826
1611 #, fuzzy, c-format
1612 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1613 msgstr "gpg-agent nie jest dostêpny w tej sesji\n"
1614
1615 #: g10/gpg.c:2841
1616 #, fuzzy, c-format
1617 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1618 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
1619
1620 #: g10/gpg.c:2855
1621 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1622 msgstr ""
1623 "w trybie --pgp2 mo¿na sk³adaæ tylko podpisy oddzielne lub do³±czone do "
1624 "tekstu\n"
1625
1626 #: g10/gpg.c:2861
1627 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1628 msgstr "w trybie --pgp2 nie mo¿na jednocze¶nie szyfrowaæ i podpisywaæ\n"
1629
1630 #: g10/gpg.c:2867
1631 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1632 msgstr "w trybie --pgp2 trzeba u¿ywaæ plików a nie potoków.\n"
1633
1634 #: g10/gpg.c:2880
1635 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1636 msgstr "szyfrowanie wiadomo¶ci w trybie --pgp2 wymaga modu³u szyfru IDEA\n"
1637
1638 #: g10/gpg.c:2947 g10/gpg.c:2971
1639 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1640 msgstr "wybrany algorytm szyfruj±cy jest niepoprawny\n"
1641
1642 #: g10/gpg.c:2953 g10/gpg.c:2977
1643 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1644 msgstr "wybrany algorytm skrótów wiadomo¶ci jest niepoprawny\n"
1645
1646 #: g10/gpg.c:2959
1647 #, fuzzy
1648 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1649 msgstr "wybrany algorytm szyfruj±cy jest niepoprawny\n"
1650
1651 #: g10/gpg.c:2965
1652 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1653 msgstr "wybrany algorytm skrótów po¶wiadczeñ jest niepoprawny\n"
1654
1655 #: g10/gpg.c:2980
1656 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1657 msgstr "warto¶æ completes-needed musi byæ wiêksza od 0\n"
1658
1659 #: g10/gpg.c:2982
1660 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1661 msgstr "warto¶æ marginals-needed musi byæ wiêksza od 1\n"
1662
1663 #: g10/gpg.c:2984
1664 #, fuzzy
1665 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1666 msgstr "warto¶æ max-cert-depth musi mie¶ciæ siê w zakresie od 1 do 255\n"
1667
1668 #: g10/gpg.c:2986
1669 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1670 msgstr ""
1671 "niew³a¶ciwy domy¶lny poziom sprawdzania; musi mieæ warto¶æ 0, 1, 2 lub 3\n"
1672
1673 #: g10/gpg.c:2988
1674 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1675 msgstr ""
1676 "niew³a¶ciwy minimalny poziom sprawdzania; musi mieæ warto¶æ 0, 1, 2 lub 3\n"
1677
1678 #: g10/gpg.c:2991
1679 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1680 msgstr "UWAGA: prosty tryb S2K (0) jest stanowczo odradzany\n"
1681
1682 #: g10/gpg.c:2995
1683 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1684 msgstr "niepoprawny tryb S2K; musi mieæ warto¶æ 0, 1 lub 3\n"
1685
1686 #: g10/gpg.c:3002
1687 msgid "invalid default preferences\n"
1688 msgstr "niew³a¶ciwe domy¶lne ustawienia\n"
1689
1690 #: g10/gpg.c:3011
1691 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1692 msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia szyfrów\n"
1693
1694 #: g10/gpg.c:3015
1695 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1696 msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia skrótów\n"
1697
1698 #: g10/gpg.c:3019
1699 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1700 msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia algorytmów kompresji\n"
1701
1702 #: g10/gpg.c:3052
1703 #, c-format
1704 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1705 msgstr "%s jeszcze nie dzia³a z %s!\n"
1706
1707 #: g10/gpg.c:3099
1708 #, fuzzy, c-format
1709 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1710 msgstr "szyfr ,,%s'' nie jest dostêpny w trybie %s\n"
1711
1712 #: g10/gpg.c:3104
1713 #, fuzzy, c-format
1714 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1715 msgstr "skrót ,,%s'' nie jest dostêpny w trybie %s\n"
1716
1717 #: g10/gpg.c:3109
1718 #, fuzzy, c-format
1719 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1720 msgstr "kompresja ,,%s'' nie jest dostêpna w trybie %s\n"
1721
1722 #: g10/gpg.c:3208
1723 #, c-format
1724 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1725 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
1726
1727 #: g10/gpg.c:3219
1728 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1729 msgstr "OSTRZE¯ENIE: podano adresatów (-r) w dzia³aniu które ich nie dotyczy\n"
1730
1731 #: g10/gpg.c:3230
1732 msgid "--store [filename]"
1733 msgstr "--store [plik]"
1734
1735 #: g10/gpg.c:3237
1736 msgid "--symmetric [filename]"
1737 msgstr "--symmetric [plik]"
1738
1739 #: g10/gpg.c:3239
1740 #, fuzzy, c-format
1741 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1742 msgstr "b³±d odszyfrowywania: %s\n"
1743
1744 #: g10/gpg.c:3249
1745 msgid "--encrypt [filename]"
1746 msgstr "--encrypt [plik]"
1747
1748 #: g10/gpg.c:3262
1749 #, fuzzy
1750 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1751 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
1752
1753 #: g10/gpg.c:3264
1754 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1755 msgstr ""
1756
1757 #: g10/gpg.c:3267
1758 #, fuzzy, c-format
1759 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1760 msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
1761
1762 #: g10/gpg.c:3285
1763 msgid "--sign [filename]"
1764 msgstr "--sign [plik]"
1765
1766 #: g10/gpg.c:3298
1767 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1768 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
1769
1770 #: g10/gpg.c:3313
1771 #, fuzzy
1772 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1773 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
1774
1775 #: g10/gpg.c:3315
1776 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1777 msgstr ""
1778
1779 #: g10/gpg.c:3318
1780 #, fuzzy, c-format
1781 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1782 msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
1783
1784 #: g10/gpg.c:3338
1785 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1786 msgstr "--sign --symmetric [plik]"
1787
1788 #: g10/gpg.c:3347
1789 msgid "--clearsign [filename]"
1790 msgstr "--clearsign [plik]\""
1791
1792 #: g10/gpg.c:3372
1793 msgid "--decrypt [filename]"
1794 msgstr "--decrypt [plik]"
1795
1796 #: g10/gpg.c:3380
1797 msgid "--sign-key user-id"
1798 msgstr "--sign-key nazwa u¿ytkownika"
1799
1800 #: g10/gpg.c:3384
1801 msgid "--lsign-key user-id"
1802 msgstr "--lsign-key nazwa u¿ytkownika"
1803
1804 #: g10/gpg.c:3405
1805 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1806 msgstr "--edit-key nazwa u¿ytkownika [polecenia]"
1807
1808 #: g10/gpg.c:3476
1809 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1810 msgstr "-k[v][v][v][c] [identyfikator] [zbiór kluczy]"
1811
1812 #: g10/gpg.c:3518
1813 #, c-format
1814 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1815 msgstr "wysy³ka do serwera kluczy nie powiod³a siê: %s\n"
1816
1817 #: g10/gpg.c:3520
1818 #, c-format
1819 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1820 msgstr "odbiór z serwera kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
1821
1822 #: g10/gpg.c:3522
1823 #, c-format
1824 msgid "key export failed: %s\n"
1825 msgstr "eksport kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
1826
1827 #: g10/gpg.c:3533
1828 #, c-format
1829 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1830 msgstr "szukanie w serwerze kluczy nie powiod³o siê: %s\n"
1831
1832 #: g10/gpg.c:3543
1833 #, c-format
1834 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1835 msgstr "od¶wie¿enie kluczy z serwera nie powiod³o siê: %s\n"
1836
1837 #: g10/gpg.c:3594
1838 #, c-format
1839 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1840 msgstr "zdjêcie opakowania ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
1841
1842 #: g10/gpg.c:3602
1843 #, c-format
1844 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1845 msgstr "opakowywanie ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
1846
1847 #: g10/gpg.c:3689
1848 #, c-format
1849 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1850 msgstr "niew³a¶ciwy algorytm skrótu ,%s'\n"
1851
1852 #: g10/gpg.c:3812
1853 msgid "[filename]"
1854 msgstr "[nazwa pliku]"
1855
1856 #: g10/gpg.c:3816
1857 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1858 msgstr "Wpisz tutaj swoj± wiadomo¶æ ...\n"
1859
1860 #: g10/gpg.c:4120
1861 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1862 msgstr "podany URL regulaminu po¶wiadczania jest niepoprawny\n"
1863
1864 #: g10/gpg.c:4122
1865 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1866 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
1867
1868 #: g10/gpg.c:4155
1869 #, fuzzy
1870 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1871 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
1872
1873 #: g10/getkey.c:152
1874 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1875 msgstr "zbyt wiele wpisów w buforze kluczy publicznych - wy³±czony\n"
1876
1877 #: g10/getkey.c:175
1878 #, fuzzy
1879 msgid "[User ID not found]"
1880 msgstr "[brak identyfikatora u¿ytkownika]"
1881
1882 #: g10/getkey.c:948 g10/getkey.c:958 g10/getkey.c:968 g10/getkey.c:984
1883 #: g10/getkey.c:999
1884 #, c-format
1885 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1886 msgstr ""
1887
1888 #: g10/getkey.c:1826
1889 #, fuzzy, c-format
1890 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1891 msgstr ""
1892 "Opcja --allow-non-selfsigned-uid wymusi³a uznanie za poprawny klucza %08lX.\n"
1893
1894 #: g10/getkey.c:2380 g10/keyedit.c:3707
1895 #, fuzzy, c-format
1896 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1897 msgstr "brak prywatnego odpowiednika podklucza publicznego %08lX - pominiêty\n"
1898
1899 #: g10/getkey.c:2611
1900 #, fuzzy, c-format
1901 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1902 msgstr "u¿ywany jest podklucz %08lX zamiast klucza g³ównego %08lX\n"
1903
1904 #: g10/getkey.c:2658
1905 #, fuzzy, c-format
1906 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1907 msgstr "klucz %08lX: klucz tajny bez klucza jawnego - pominiêty\n"
1908
1909 #: g10/gpgv.c:74
1910 msgid "be somewhat more quiet"
1911 msgstr "mniej komunikatóww"
1912
1913 #: g10/gpgv.c:75
1914 msgid "take the keys from this keyring"
1915 msgstr "pobieranie kluczy z tego zbioru"
1916
1917 #: g10/gpgv.c:77
1918 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1919 msgstr "nie traktowaæ konfliktu datowników jako b³êdu"
1920
1921 #: g10/gpgv.c:78
1922 msgid "|FD|write status info to this FD"
1923 msgstr "|FD|pisanie opisu stanu do deskryptora FD"
1924
1925 #: g10/gpgv.c:102
1926 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1927 msgstr "Wywo³anie: gpgv [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
1928
1929 #: g10/gpgv.c:105
1930 msgid ""
1931 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1932 "Check signatures against known trusted keys\n"
1933 msgstr ""
1934 "Sk³adnia: gpgm [opcje] [pliki]\n"
1935 "Sprawdzanie podpisów ze znanych zaufanych kluczy\n"
1936
1937 #: g10/helptext.c:49
1938 msgid ""
1939 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1940 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1941 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1942 msgstr ""
1943 "Te wartosci u¿ytkownik przydziela wg swojego uznania; nie bêd± nigdy\n"
1944 "eksportowane poza ten system. Potrzebne s± one do zbudowania sieci\n"
1945 "zaufania, i nie ma to nic wspólnego z tworzon± automatycznie sieci±\n"
1946 "certyfikatów."
1947
1948 #: g10/helptext.c:55
1949 msgid ""
1950 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1951 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1952 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1953 "ultimately trusted\n"
1954 msgstr ""
1955 "Aby zbudowaæ Sieæ Zaufania, GnuPG potrzebuje znaæ klucze do których\n"
1956 "masz absolutne zaufanie. Zwykle s± to klucze do których masz klucze\n"
1957 "tajne. Odpowiedz ,,tak'', je¶li chcesz okre¶liæ ten klucz jako klucz\n"
1958 "do którego masz absolutne zaufanie.\n"
1959
1960 #: g10/helptext.c:62
1961 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1962 msgstr ""
1963 "Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego klucza, klucza, co do którego nie ma\n"
1964 "¿adnej pewno¶ci do kogo nale¿y, odpowiedz ,,tak''."
1965
1966 #: g10/helptext.c:66
1967 msgid ""
1968 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1969 msgstr "Podaj adresatów tej wiadomo¶ci."
1970
1971 #: g10/helptext.c:70
1972 msgid ""
1973 "Select the algorithm to use.\n"
1974 "\n"
1975 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1976 "for signatures.\n"
1977 "\n"
1978 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1979 "\n"
1980 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1981 "\n"
1982 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1983 msgstr ""
1984
1985 #: g10/helptext.c:84
1986 msgid ""
1987 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1988 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1989 "Please consult your security expert first."
1990 msgstr ""
1991 "U¿ywanie tego samego klucza do podpisywania i szyfrowania nie jest dobrym\n"
1992 "pomys³em. Mo¿na tak postêpowaæ tylko w niektórych zastosowaniach. Proszê "
1993 "siê\n"
1994 "najpierw skonsultowaæ z ekspertem od bezpieczeñstwa. "
1995
1996 #: g10/helptext.c:91
1997 msgid "Enter the size of the key"
1998 msgstr "Wprowad¼ rozmiar klucza"
1999
2000 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
2001 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
2002 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2003 msgstr "Odpowied¼ \"tak\" lub \"nie\"."
2004
2005 #: g10/helptext.c:105
2006 msgid ""
2007 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2008 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2009 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2010 "the given value as an interval."
2011 msgstr ""
2012 "Wprowad¼ ¿±dan± warto¶æ (jak w znaku zachêty).  \n"
2013 "Mo¿na tu podaæ datê w formacie ISO (RRRR-MM-DD) ale nie da to\n"
2014 "w³a¶ciwej obs³ugi b³êdów - system próbuje interpretowaæ podan± warto¶æ\n"
2015 "jako okres."
2016
2017 #: g10/helptext.c:117
2018 msgid "Enter the name of the key holder"
2019 msgstr "Nazwa w³a¶ciciela klucza."
2020
2021 #: g10/helptext.c:122
2022 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2023 msgstr "proszê wprowadziæ opcjonalny ale wysoce doradzany adres e-mail"
2024
2025 #: g10/helptext.c:126
2026 msgid "Please enter an optional comment"
2027 msgstr "Proszê wprowadziæ opcjonalny komentarz"
2028
2029 # OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!
2030 #: g10/helptext.c:131
2031 msgid ""
2032 "N  to change the name.\n"
2033 "C  to change the comment.\n"
2034 "E  to change the email address.\n"
2035 "O  to continue with key generation.\n"
2036 "Q  to to quit the key generation."
2037 msgstr ""
2038 "N aby zmieniæ nazwê (nazwisko).\n"
2039 "C aby zmieniæ komentarz.<\n"
2040 "E aby zmieniæ adres e-mail.\n"
2041 "O aby kontynuowaæ tworzenie klucza.\n"
2042 "Q aby zrezygnowaæ z tworzenia klucza."
2043
2044 #: g10/helptext.c:140
2045 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2046 msgstr "Je¶li ma zostaæ wygenerowany podklucz, nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
2047
2048 #: g10/helptext.c:148
2049 msgid ""
2050 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2051 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2052 "know how carefully you verified this.\n"
2053 "\n"
2054 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2055 "the\n"
2056 "    key.\n"
2057 "\n"
2058 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2059 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2060 "for\n"
2061 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2062 "user.\n"
2063 "\n"
2064 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2065 "could\n"
2066 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2067 "the\n"
2068 "    key against a photo ID.\n"
2069 "\n"
2070 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2071 "could\n"
2072 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2073 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2074 "a\n"
2075 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2076 "the\n"
2077 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2078 "exchange\n"
2079 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2080 "\n"
2081 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2082 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2083 "\"\n"
2084 "mean to you when you sign other keys.\n"
2085 "\n"
2086 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2087 msgstr ""
2088 "Przy podpisywaniu identyfikatora u¿ytkownika na kluczu nale¿y sprawdziæ, \n"
2089 "czy to¿samo¶æ u¿ytkownika odpowiada temu, co jest wpisane w "
2090 "identyfikatorze.\n"
2091 "Innym u¿ytkownikom przyda siê informacja, jak dog³êbnie zosta³o to przez\n"
2092 "Ciebie sprawdzone.\n"
2093 "\n"
2094 "\"0\" oznacza, ¿e nie podajesz ¿adnych informacji na temat tego jak "
2095 "dog³êbnie\n"
2096 "    to¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a przez Ciebie potwierdzona.\n"
2097 "\n"
2098 "\"1\" oznacza, ¿e masz przekonanie, ¿e to¿samo¶æ u¿ytkownka odpowiada\n"
2099 "    identyfikatorowi klucza, ale nie by³o mo¿liwo¶ci sprawdzenia tego.\n"
2100 "    Taka sytuacja wystêpuje te¿ kiedy podpisujesz identyfikator bêd±cy\n"
2101 "    pseudonimem.\n"
2102 "\n"
2103 "\"2\" oznacza, ¿e to¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³± przez Ciebie potwierdzona\n"
2104 "    pobie¿nie - sprawdzili¶cie odcisk klucza, sprawdzi³a¶/e¶ to¿samo¶æ\n"
2105 "    na okazanym dokumencie ze zdjêciem.\n"
2106 "\n"
2107 "\"3\" to dog³êbna weryfikacja to¿samo¶ci. Na przyk³ad sprawdzenie odcisku \n"
2108 "    klucza, sprawdzenie to¿samo¶ci z okazanego oficjalnego dokumentu ze\n"
2109 "    zdjêciem (np paszportu) i weryfikacja poprawno¶ci adresu poczty\n"
2110 "    elektronicznej przez wymianê poczty z tym adresem.\n"
2111 "\n"
2112 "Zauwa¿, ¿e podane powy¿ej przyk³ady dla poziomów \"2\" i \"3\" to *tylko*\n"
2113 "przyk³ady. Do Ciebie nale¿y decyzja co oznacza \"pobie¿ny\" i \"dog³êbny\" "
2114 "w\n"
2115 "kontek¶cie po¶wiadczania i podpisywania kluczy.\n"
2116 "\n"
2117 "Je¶li nie wiesz co odpowiedzieæ, podaj \"0\"."
2118
2119 #: g10/helptext.c:186
2120 #, fuzzy
2121 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2122 msgstr "Odpowiedz \"tak\", aby podpisaæ WSZYSTKIE identyfikatory u¿ytkownika."
2123
2124 #: g10/helptext.c:190
2125 msgid ""
2126 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2127 "All certificates are then also lost!"
2128 msgstr ""
2129 "Aby skasowaæ ten identyfikator u¿ytkownika (co wi±¿e siê ze utrat±\n"
2130 "wszystkich jego po¶wiadczeñ!) nale¿y odpowiedzieæ ,,tak''."
2131
2132 #: g10/helptext.c:195
2133 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2134 msgstr "Aby skasowaæ podklucz nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
2135
2136 #: g10/helptext.c:200
2137 msgid ""
2138 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2139 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2140 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2141 msgstr ""
2142 "To jest poprawny podpis na tym kluczu; normalnie nie nale¿y go usuwaæ\n"
2143 "poniewa¿ mo¿e byæ wa¿ny dla zestawienia po³aczenia zaufania do klucza\n"
2144 "którym go z³o¿ono lub do innego klucza nim po¶wiadczonego."
2145
2146 #: g10/helptext.c:205
2147 msgid ""
2148 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2149 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2150 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2151 "a trust connection through another already certified key."
2152 msgstr ""
2153 "Ten podpis nie mo¿e zostaæ potwierdzony poniewa¿ nie ma\n"
2154 "odpowiadaj±cego mu klucza publicznego. Nale¿y od³o¿yæ usuniêcie tego\n"
2155 "podpisu do czasu, kiedy oka¿e siê który klucz zosta³ u¿yty, poniewa¿\n"
2156 "w momencie uzyskania tego klucza mo¿e pojawiæ siê ¶cie¿ka zaufania\n"
2157 "pomiêdzy tym a innym, ju¿ po¶wiadczonym kluczem."
2158
2159 #: g10/helptext.c:211
2160 msgid ""
2161 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2162 "your keyring."
2163 msgstr "Ten podpis jest niepoprawny. Mo¿na usuni±æ go ze zbioru kluczy."
2164
2165 #: g10/helptext.c:215
2166 msgid ""
2167 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2168 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2169 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2170 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2171 "a second one is available."
2172 msgstr ""
2173 "To jest podpis wi±¿±cy identyfikator u¿ytkownika z kluczem. Nie nale¿y\n"
2174 "go usuwaæ - GnuPG mo¿e nie móc pos³ugiwaæ siê dalej kluczem bez\n"
2175 "takiego podpisu. Bezpiecznie mo¿na go usun±æ tylko je¶li ten podpis\n"
2176 "klucza nim samym z jakich¶ przyczyn nie jest poprawny, i klucz jest\n"
2177 "drugi raz podpisany w ten sam sposób."
2178
2179 #: g10/helptext.c:223
2180 msgid ""
2181 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2182 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2183 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2184 msgstr ""
2185 "Przestawienie wszystkich (lub tylko wybranych) identyfikatorów na aktualne\n"
2186 "ustawienia. Data na odpowiednich podpisach zostane przesuniêta do przodu o\n"
2187 "jedn± sekundê. \n"
2188
2189 #: g10/helptext.c:230
2190 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2191 msgstr "Podaj d³ugie, skomplikowane has³o, np. ca³e zdanie.\n"
2192
2193 #: g10/helptext.c:236
2194 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2195 msgstr "Proszê powrótrzyæ has³o, aby upewniæ siê ¿e nie by³o pomy³ki."
2196
2197 #: g10/helptext.c:240
2198 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2199 msgstr "Podaj nazwê pliku którego dotyczy ten podpis"
2200
2201 #: g10/helptext.c:245
2202 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2203 msgstr "Je¶li mo¿na nadpisaæ ten plik, nale¿y odpowiedzieæ ,,tak''"
2204
2205 #: g10/helptext.c:250
2206 msgid ""
2207 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2208 "file (which is shown in brackets) will be used."
2209 msgstr ""
2210 "Nazwa pliku. Naci¶niêcie ENTER potwierdzi nazwê domy¶ln± (w nawiasach)."
2211
2212 #: g10/helptext.c:256
2213 msgid ""
2214 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2215 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2216 "  \"Key has been compromised\"\n"
2217 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2218 "      got access to your secret key.\n"
2219 "  \"Key is superseded\"\n"
2220 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2221 "  \"Key is no longer used\"\n"
2222 "      Use this if you have retired this key.\n"
2223 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2224 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2225 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2226 msgstr ""
2227 "Nalezy podaæ powód uniewa¿nienia klucza. W zale¿no¶ci od kontekstu mo¿na\n"
2228 "go wybraæ z listy:\n"
2229 "  \"Klucz zosta³ skompromitowany\"\n"
2230 "      Masz powody uwa¿aæ ¿e twój klucz tajny dosta³ siê w niepowo³ane rêce.\n"
2231 "  \"Klucz zosta³ zast±piony\"\n"
2232 "      Klucz zosta³ zast±piony nowym.\n"
2233 "  \"Klucz nie jest ju¿ u¿ywany\"\n"
2234 "      Klucz zosta³ wycofany z u¿ycia.\n"
2235 "  \"Identyfikator u¿ytkownika przesta³ byæ poprawny\"\n"
2236 "      Identyfikator u¿ytkownika (najczê¶ciej adres e-mail przesta³ byæ \n"
2237 "      poprawny.\n"
2238
2239 #: g10/helptext.c:272
2240 msgid ""
2241 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2242 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2243 "An empty line ends the text.\n"
2244 msgstr ""
2245 "Je¶li chcesz, mo¿esz podaæ opis powodu wystawienia certyfikatu\n"
2246 "uniewa¿nienia. Opis powinien byc zwiêz³y. \n"
2247 "Pusta linia koñczy wprowadzanie tekstu.\n"
2248
2249 #: g10/helptext.c:287
2250 msgid "No help available"
2251 msgstr "Pomoc niedostêpna"
2252
2253 #: g10/helptext.c:295
2254 #, c-format
2255 msgid "No help available for `%s'"
2256 msgstr "Brak pomocy o ,,%s''"
2257
2258 #: g10/import.c:96
2259 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2260 msgstr ""
2261
2262 #: g10/import.c:98
2263 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2264 msgstr ""
2265
2266 #: g10/import.c:100
2267 #, fuzzy
2268 msgid "do not update the trustdb after import"
2269 msgstr "uaktualnienie bazy zaufania"
2270
2271 #: g10/import.c:102
2272 #, fuzzy
2273 msgid "create a public key when importing a secret key"
2274 msgstr "klucz publiczny nie pasuje do klucza prywatngeo!\n"
2275
2276 #: g10/import.c:104
2277 msgid "only accept updates to existing keys"
2278 msgstr ""
2279
2280 #: g10/import.c:106
2281 #, fuzzy
2282 msgid "remove unusable parts from key after import"
2283 msgstr "bezu¿yteczny klucz prywatny"
2284
2285 #: g10/import.c:108
2286 msgid "remove as much as possible from key after import"
2287 msgstr ""
2288
2289 #: g10/import.c:266
2290 #, c-format
2291 msgid "skipping block of type %d\n"
2292 msgstr "blok typu %d zostaje pominiêty\n"
2293
2294 #: g10/import.c:275
2295 #, fuzzy, c-format
2296 msgid "%lu keys processed so far\n"
2297 msgstr "%lu kluczy przetworzonych do tej chwili\n"
2298
2299 #: g10/import.c:292
2300 #, c-format
2301 msgid "Total number processed: %lu\n"
2302 msgstr "Ogó³em przetworzonych kluczy: %lu\n"
2303
2304 #: g10/import.c:294
2305 #, c-format
2306 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2307 msgstr "   pominiêtych nowych kluczy: %lu\n"
2308
2309 #: g10/import.c:297
2310 #, c-format
2311 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2312 msgstr "          bez identyfikatora: %lu\n"
2313
2314 #: g10/import.c:299
2315 #, c-format
2316 msgid "              imported: %lu"
2317 msgstr "         do³±czono do zbioru: %lu"
2318
2319 #: g10/import.c:305
2320 #, c-format
2321 msgid "             unchanged: %lu\n"
2322 msgstr "                   bez zmian: %lu\n"
2323
2324 #: g10/import.c:307
2325 #, c-format
2326 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2327 msgstr "      nowych identyfikatorów: %lu\n"
2328
2329 #: g10/import.c:309
2330 #, c-format
2331 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2332 msgstr "            nowych podkluczy: %lu\n"
2333
2334 #: g10/import.c:311
2335 #, c-format
2336 msgid "        new signatures: %lu\n"
2337 msgstr "             nowych podpisów: %lu\n"
2338
2339 #: g10/import.c:313
2340 #, c-format
2341 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2342 msgstr "   nowych uniewa¿nieñ kluczy: %lu\n"
2343
2344 #: g10/import.c:315
2345 #, c-format
2346 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2347 msgstr "   tajnych kluczy wczytanych: %lu\n"
2348
2349 #: g10/import.c:317
2350 #, c-format
2351 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2352 msgstr "     tajnych kluczy dodanych: %lu\n"
2353
2354 #: g10/import.c:319
2355 #, c-format
2356 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2357 msgstr "    tajnych kluczy bez zmian: %lu\n"
2358
2359 #: g10/import.c:321
2360 #, c-format
2361 msgid "          not imported: %lu\n"
2362 msgstr "      nie w³±czono do zbioru: %lu\n"
2363
2364 #: g10/import.c:323
2365 #, fuzzy, c-format
2366 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2367 msgstr "             nowych podpisów: %lu\n"
2368
2369 #: g10/import.c:325
2370 #, fuzzy, c-format
2371 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2372 msgstr "   tajnych kluczy wczytanych: %lu\n"
2373
2374 #: g10/import.c:566
2375 #, c-format
2376 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2377 msgstr ""
2378
2379 #. TRANSLATORS: This string is belongs to the previous one.  They are
2380 #. only split up to allow printing of a common prefix.
2381 #: g10/import.c:570
2382 #, fuzzy
2383 msgid "         algorithms on these user IDs:\n"
2384 msgstr "Te identyfikatory s± podpisane przez Ciebie:\n"
2385
2386 #: g10/import.c:607
2387 #, c-format
2388 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2389 msgstr ""
2390
2391 #: g10/import.c:619
2392 #, fuzzy, c-format
2393 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2394 msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
2395
2396 #: g10/import.c:631
2397 #, c-format
2398 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2399 msgstr ""
2400
2401 #: g10/import.c:644
2402 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2403 msgstr ""
2404
2405 #: g10/import.c:646
2406 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2407 msgstr ""
2408
2409 #: g10/import.c:670
2410 #, c-format
2411 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2412 msgstr ""
2413
2414 #: g10/import.c:720 g10/import.c:1118
2415 #, fuzzy, c-format
2416 msgid "key %s: no user ID\n"
2417 msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika\n"
2418
2419 #: g10/import.c:749
2420 #, fuzzy, c-format
2421 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2422 msgstr "klucz %08lX: podklucz uszkodzony przez serwer zosta³ naprawiony\n"
2423
2424 #: g10/import.c:764
2425 #, fuzzy, c-format
2426 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2427 msgstr "klucz %08lX: przyjêto identyfikator nie podpisany nim samym ,,%s''\n"
2428
2429 #: g10/import.c:770
2430 #, fuzzy, c-format
2431 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2432 msgstr "klucz %08lX: brak poprawnych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
2433
2434 #: g10/import.c:772
2435 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2436 msgstr "to mo¿e byæ spowodowane brakiem podpisu klucza nim samym\n"
2437
2438 #: g10/import.c:782 g10/import.c:1240
2439 #, fuzzy, c-format
2440 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2441 msgstr "klucz %08lX: brak klucza publicznego: %s\n"
2442
2443 #: g10/import.c:788
2444 #, fuzzy, c-format
2445 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2446 msgstr "klucz %08lX: nowy klucz - pominiêty\n"
2447
2448 #: g10/import.c:797
2449 #, c-format
2450 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2451 msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy: %s\n"
2452
2453 #: g10/import.c:802 g10/openfile.c:267 g10/sign.c:831 g10/sign.c:1135
2454 #, c-format
2455 msgid "writing to `%s'\n"
2456 msgstr "zapis do '%s'\n"
2457
2458 #: g10/import.c:806 g10/import.c:901 g10/import.c:1158 g10/import.c:1301
2459 #: g10/import.c:2363 g10/import.c:2385
2460 #, c-format
2461 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2462 msgstr "b³±d zapisu zbioru kluczy '%s': %s\n"
2463
2464 #: g10/import.c:825
2465 #, fuzzy, c-format
2466 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2467 msgstr "klucz %08lX: klucz publiczny ,,%s'' wczytano do zbioru\n"
2468
2469 #: g10/import.c:849
2470 #, fuzzy, c-format
2471 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2472 msgstr "klucz %08lX: nie zgadza siê z lokaln± kopi±\n"
2473
2474 #: g10/import.c:866 g10/import.c:1258
2475 #, fuzzy, c-format
2476 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2477 msgstr "klucz %08lX: brak oryginalnego bloku klucza; %s\n"
2478
2479 #: g10/import.c:874 g10/import.c:1265
2480 #, fuzzy, c-format
2481 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2482 msgstr "klucz %08lX: nie mo¿na odczytaæ oryginalnego bloku klucza; %s\n"
2483
2484 #: g10/import.c:911
2485 #, fuzzy, c-format
2486 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2487 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy identyfikator u¿ytkownika\n"
2488
2489 #: g10/import.c:914
2490 #, fuzzy, c-format
2491 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2492 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
2493
2494 #: g10/import.c:917
2495 #, fuzzy, c-format
2496 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2497 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy podpis\n"
2498
2499 #: g10/import.c:920
2500 #, fuzzy, c-format
2501 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2502 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podpisów\n"
2503
2504 #: g10/import.c:923
2505 #, fuzzy, c-format
2506 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2507 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy podklucz\n"
2508
2509 #: g10/import.c:926
2510 #, fuzzy, c-format
2511 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2512 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podkluczy\n"
2513
2514 #: g10/import.c:929
2515 #, fuzzy, c-format
2516 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2517 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podpisów\n"
2518
2519 #: g10/import.c:932
2520 #, fuzzy, c-format
2521 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2522 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podpisów\n"
2523
2524 #: g10/import.c:935
2525 #, fuzzy, c-format
2526 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2527 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
2528
2529 #: g10/import.c:938
2530 #, fuzzy, c-format
2531 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2532 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
2533
2534 #: g10/import.c:961
2535 #, fuzzy, c-format
2536 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2537 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' bez zmian\n"
2538
2539 #: g10/import.c:1124
2540 #, fuzzy, c-format
2541 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2542 msgstr "klucz %08lX: klucz tajny z ustawionym szyfrem %d - pominiêty\n"
2543
2544 #: g10/import.c:1135
2545 #, fuzzy
2546 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2547 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
2548
2549 #: g10/import.c:1152 g10/import.c:2378
2550 #, c-format
2551 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2552 msgstr "brak domy¶lego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
2553
2554 #: g10/import.c:1163
2555 #, fuzzy, c-format
2556 msgid "key %s: secret key imported\n"
2557 msgstr "Klucz %08lX: klucz tajny wczytany do zbioru\n"
2558
2559 #: g10/import.c:1193
2560 #, fuzzy, c-format
2561 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2562 msgstr "Klucz %08lX: ten klucz ju¿ znajduje siê w zbiorze\n"
2563
2564 #: g10/import.c:1203
2565 #, fuzzy, c-format
2566 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2567 msgstr "klucz %08lX: brak klucza tajnego: %s\n"
2568
2569 #: g10/import.c:1233
2570 #, fuzzy, c-format
2571 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2572 msgstr ""
2573 "klucz %08lX: brak klucza publicznego którego dotyczy wczytany certyfikat\n"
2574 "              uniwa¿nienia\n"
2575
2576 #: g10/import.c:1276
2577 #, fuzzy, c-format
2578 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2579 msgstr "klucz %08lX: niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia: %s - odrzucony\n"
2580
2581 #: g10/import.c:1308
2582 #, fuzzy, c-format
2583 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2584 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' certyfikat uniewa¿nienia zosta³ ju¿ wczytany\n"
2585
2586 #: g10/import.c:1374
2587 #, fuzzy, c-format
2588 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2589 msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika do podpisu\n"
2590
2591 #: g10/import.c:1389
2592 #, fuzzy, c-format
2593 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2594 msgstr "klucz %08lX: algorytm asymetryczny \"%s\" nie jest obs³ugiwany\n"
2595
2596 #: g10/import.c:1391
2597 #, fuzzy, c-format
2598 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2599 msgstr "klucz %08lX: niepoprawny podpis na identyfikatorze \"%s\"\n"
2600
2601 #: g10/import.c:1409
2602 #, fuzzy, c-format
2603 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2604 msgstr "klucz %08lX: brak podklucza do dowi±zania\n"
2605
2606 #: g10/import.c:1420 g10/import.c:1470
2607 #, fuzzy, c-format
2608 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2609 msgstr "klucz %08lX: nie obs³ugiwany algorytm asymetryczny\n"
2610
2611 #: g10/import.c:1422
2612 #, fuzzy, c-format
2613 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2614 msgstr "klucz %08lX: niepoprawne dowi±zanie podklucza\n"
2615
2616 #: g10/import.c:1437
2617 #, fuzzy, c-format
2618 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2619 msgstr "klucz %08lX: usuniêto wielokrotne dowi±zanie podklucza\n"
2620
2621 #: g10/import.c:1459
2622 #, fuzzy, c-format
2623 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2624 msgstr "klucz %08lX: brak podklucza, którego dotyczy uniewa¿nienie\n"
2625
2626 #: g10/import.c:1472
2627 #, fuzzy, c-format
2628 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2629 msgstr "klucz %08lX: nieoprawne uniewa¿nienie podklucza\n"
2630
2631 #: g10/import.c:1487
2632 #, fuzzy, c-format
2633 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2634 msgstr "klucz %08lX: usuniêto wielokrotne uniewa¿nienie podklucza\n"
2635
2636 #: g10/import.c:1529
2637 #, fuzzy, c-format
2638 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2639 msgstr "klucz %08lX: pominiêto identyfikator u¿ytkownika '"
2640
2641 #: g10/import.c:1550
2642 #, fuzzy, c-format
2643 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2644 msgstr "klucz %08lX: podklucz pominiêty\n"
2645
2646 #: g10/import.c:1577
2647 #, fuzzy, c-format
2648 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2649 msgstr "klucz %08lX: podpis nieeksportowalny (klasy %02x) - pominiêty\n"
2650
2651 #: g10/import.c:1587
2652 #, fuzzy, c-format
2653 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2654 msgstr ""
2655 "klucz %08lX: pominiêto certyfikat uniewa¿nienia umieszczony \n"
2656 "              w niew³a¶ciwym miejscu\n"
2657
2658 #: g10/import.c:1604
2659 #, fuzzy, c-format
2660 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2661 msgstr "klucz %08lX: pominiêto -  niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia: %s\n"
2662
2663 #: g10/import.c:1618
2664 #, fuzzy, c-format
2665 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2666 msgstr "klucz %08lX: pominiêto - podpis na podkluczu w niew³a¶ciwym miejscu\n"
2667
2668 #: g10/import.c:1626
2669 #, fuzzy, c-format
2670 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2671 msgstr "klucz %08lX: pominiêto - nieoczekiwana klasa podpisu (%02x)\n"
2672
2673 #: g10/import.c:1726
2674 #, fuzzy, c-format
2675 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2676 msgstr "key %08lX: do³±czono powtórzony identyfikator u¿ytkownika\n"
2677
2678 #: g10/import.c:1788
2679 #, fuzzy, c-format
2680 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2681 msgstr ""
2682 "OSTRZE¯ENIE: klucz %08lX móg³ zostaæ uniewazniony:\n"
2683 "             zapytanie o uniewa¿niaj±cy klucz %08lX w serwerze kluczy\n"
2684
2685 #: g10/import.c:1802
2686 #, fuzzy, c-format
2687 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2688 msgstr ""
2689 "OSTRZE¯ENIE: klucz %08lX móg³ zostaæ uniewa¿niony:\n"
2690 "             brak uniewa¿niaj±cego klucza %08lX.\n"
2691
2692 #: g10/import.c:1861
2693 #, fuzzy, c-format
2694 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2695 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' dodany certyfikat uniewa¿nienia\n"
2696
2697 #: g10/import.c:1895
2698 #, fuzzy, c-format
2699 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2700 msgstr "klucz %08lX: dodano bezpo¶redni podpis\n"
2701
2702 #: g10/import.c:2284
2703 #, fuzzy
2704 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2705 msgstr "klucz publiczny nie pasuje do klucza prywatngeo!\n"
2706
2707 #: g10/import.c:2292
2708 #, fuzzy
2709 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2710 msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
2711
2712 #: g10/import.c:2294
2713 #, fuzzy
2714 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2715 msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
2716
2717 #: g10/keydb.c:168
2718 #, c-format
2719 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2720 msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
2721
2722 #: g10/keydb.c:175
2723 #, c-format
2724 msgid "keyring `%s' created\n"
2725 msgstr "zbiór kluczy ,,%s'' zosta³ utworzony\n"
2726
2727 #: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
2728 #, fuzzy, c-format
2729 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2730 msgstr "b³±d tworzenia `%s': %s\n"
2731
2732 #: g10/keydb.c:698
2733 #, c-format
2734 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2735 msgstr "nie powiod³a siê odbudowa bufora bazy: %s\n"
2736
2737 #: g10/keyedit.c:266
2738 msgid "[revocation]"
2739 msgstr "[uniewa¿nienie]"
2740
2741 #: g10/keyedit.c:267
2742 msgid "[self-signature]"
2743 msgstr "[podpis klucza nim samym]"
2744
2745 #: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:390
2746 msgid "1 bad signature\n"
2747 msgstr "1 niepoprawny podpis\n"
2748
2749 #: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:392
2750 #, c-format
2751 msgid "%d bad signatures\n"
2752 msgstr "%d niepoprawnych podpisów\n"
2753
2754 #: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:394
2755 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2756 msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu braku klucza\n"
2757
2758 #: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:396
2759 #, c-format
2760 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2761 msgstr "%d podpisów nie zosta³o sprawdzonych z powodu braku kluczy\n"
2762
2763 #: g10/keyedit.c:353 g10/keylist.c:398
2764 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2765 msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu b³êdu\n"
2766
2767 #: g10/keyedit.c:355 g10/keylist.c:400
2768 #, c-format
2769 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2770 msgstr "%d podpisów nie sprawdzonych z powodu b³êdów\n"
2771
2772 #: g10/keyedit.c:357
2773 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2774 msgstr "wykryto 1 identyfikator u¿ytkownika niepodpisany tym samym kluczem\n"
2775
2776 #: g10/keyedit.c:359
2777 #, c-format
2778 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2779 msgstr ""
2780 "wykryto %d identyfikatorów u¿ytkownika niepodpisanych tym samym kluczem\n"
2781
2782 #: g10/keyedit.c:415 g10/pkclist.c:263
2783 #, fuzzy
2784 msgid ""
2785 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2786 "keys\n"
2787 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2788 "etc.)\n"
2789 msgstr ""
2790 "Zastanów siê jak bardzo ufasz temu u¿ytkownikowi w kwestii sprawdzania\n"
2791 "to¿samo¶ci innych u¿ytkowników (czy sprawdzi on odciski kluczy pobrane\n"
2792 "z ró¿nych ¼róde³, dokumenty potwierdzaj±ce to¿samo¶æ, itd.).\n"
2793 "\n"
2794
2795 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
2796 #, fuzzy, c-format
2797 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2798 msgstr " %d = mam ograniczone zaufanie\n"
2799
2800 #: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:277
2801 #, fuzzy, c-format
2802 msgid "  %d = I trust fully\n"
2803 msgstr " %d = mam pe³ne zaufanie\n"
2804
2805 #: g10/keyedit.c:439
2806 msgid ""
2807 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2808 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2809 "trust signatures on your behalf.\n"
2810 msgstr ""
2811
2812 #: g10/keyedit.c:455
2813 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2814 msgstr ""
2815
2816 #: g10/keyedit.c:599
2817 #, c-format
2818 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2819 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ uniewa¿niony."
2820
2821 #: g10/keyedit.c:608 g10/keyedit.c:636 g10/keyedit.c:663 g10/keyedit.c:831
2822 #: g10/keyedit.c:896 g10/keyedit.c:1742
2823 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2824 msgstr "Czy na pewno chcesz podpisaæ? (t/N) "
2825
2826 #: g10/keyedit.c:622 g10/keyedit.c:650 g10/keyedit.c:677 g10/keyedit.c:837
2827 #: g10/keyedit.c:1748
2828 msgid "  Unable to sign.\n"
2829 msgstr " Nie da siê z³o¿yæ podpisu.\n"
2830
2831 #: g10/keyedit.c:627
2832 #, c-format
2833 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2834 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' przekroczy³ swój termin wa¿no¶ci."
2835
2836 #: g10/keyedit.c:655
2837 #, c-format
2838 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2839 msgstr "Identyfikator ,,%s'' nie jest podpisany swoim kluczem."
2840
2841 #: g10/keyedit.c:683
2842 #, fuzzy, c-format
2843 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2844 msgstr "Identyfikator ,,%s'' nie jest podpisany swoim kluczem."
2845
2846 #: g10/keyedit.c:685
2847 #, fuzzy
2848 msgid "Sign it? (y/N) "
2849 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
2850
2851 #: g10/keyedit.c:707
2852 #, c-format
2853 msgid ""
2854 "The self-signature on \"%s\"\n"
2855 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2856 msgstr ""
2857 "Podpis klucza nim samym na ,,%s''\n"
2858 "jest podpisem z³o¿onym przez PGP 2.x.\n"
2859
2860 #: g10/keyedit.c:716
2861 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2862 msgstr "Czy chcesz zamieniæ go na podpis OpenPGP? (t/N) "
2863
2864 #: g10/keyedit.c:730
2865 #, c-format
2866 msgid ""
2867 "Your current signature on \"%s\"\n"
2868 "has expired.\n"
2869 msgstr ""
2870 "Twój podpis na \"%s\"\n"
2871 "przekroczy³ datê wa¿no¶ci.\n"
2872
2873 #: g10/keyedit.c:734
2874 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2875 msgstr "Czy chcesz zast±piæ przeterminowany podpis nowym? (t/N) "
2876
2877 #: g10/keyedit.c:755
2878 #, c-format
2879 msgid ""
2880 "Your current signature on \"%s\"\n"
2881 "is a local signature.\n"
2882 msgstr ""
2883 "Twój podpis na \"%s\"\n"
2884 "jest podpisem prywatnym (lokalnym).\n"
2885
2886 #: g10/keyedit.c:759
2887 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2888 msgstr ""
2889 "Czy chcesz zamieniæ go na pe³ny, publiczny, eksportowalny podpis? (t/N) "
2890
2891 #: g10/keyedit.c:780
2892 #, fuzzy, c-format
2893 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2894 msgstr "\"%s\" jest ju¿ lokalnie podpisany kluczem %08lX\n"
2895
2896 #: g10/keyedit.c:783
2897 #, fuzzy, c-format
2898 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2899 msgstr "\"%s\" jest ju¿ podpisany kluczem %08lX\n"
2900
2901 #: g10/keyedit.c:788
2902 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2903 msgstr "Czy na pewno chcesz to podpisaæ? (t/N) "
2904
2905 #: g10/keyedit.c:810
2906 #, fuzzy, c-format
2907 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2908 msgstr "Nie ma nic do podpisania kluczem %08lX.\n"
2909
2910 #: g10/keyedit.c:825
2911 msgid "This key has expired!"
2912 msgstr "Data wa¿no¶ci tego klucza up³ynê³a!"
2913
2914 #: g10/keyedit.c:843
2915 #, c-format
2916 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2917 msgstr "Wa¿no¶æ tego klucza wygasa %s.\n"
2918
2919 #: g10/keyedit.c:849
2920 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2921 msgstr ""
2922 "Czy chcesz ¿eby wa¿no¶æ Twojego podpisu wygasa³a w tej samej chwili? (T/n) "
2923
2924 #: g10/keyedit.c:889
2925 msgid ""
2926 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2927 "mode.\n"
2928 msgstr ""
2929 "W trybie --pgp2 nie mo¿na podpisywaæ kluczy PGP 2.x podpisami OpenPGP.\n"
2930
2931 #: g10/keyedit.c:891
2932 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2933 msgstr "To uczyni ten klucz nieuzytecznym dla PGP 2.x.\n"
2934
2935 #: g10/keyedit.c:916
2936 msgid ""
2937 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2938 "belongs\n"
2939 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2940 msgstr ""
2941 "Jak dok³adnie zosta³a przez Ciebie sprawdzona to¿samo¶æ tej osoby?\n"
2942 "Je¶li nie wiesz co odpowiedzieæ, podaj ,,0''.\n"
2943
2944 #: g10/keyedit.c:921
2945 #, c-format
2946 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2947 msgstr "   (0) Nie odpowiem na to pytanie. %s\n"
2948
2949 #: g10/keyedit.c:923
2950 #, c-format
2951 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2952 msgstr "   (1) W ogóle nie.%s\n"
2953
2954 #: g10/keyedit.c:925
2955 #, c-format
2956 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2957 msgstr "   (2) Pobie¿nie.%s\n"
2958
2959 #: g10/keyedit.c:927
2960 #, c-format
2961 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2962 msgstr "   (3) Bardzo dok³adnie.%s\n"
2963
2964 #: g10/keyedit.c:933
2965 #, fuzzy
2966 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2967 msgstr "Twój wybór (,,?'' podaje wiêcej informacji): "
2968
2969 #: g10/keyedit.c:957
2970 #, fuzzy, c-format
2971 msgid ""
2972 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2973 "key \"%s\" (%s)\n"
2974 msgstr ""
2975 "Czy jeste¶ naprawdê pewien ¿e chcesz podpisaæ ten klucz \n"
2976 "swoim kluczem: \""
2977
2978 #: g10/keyedit.c:964
2979 #, fuzzy
2980 msgid "This will be a self-signature.\n"
2981 msgstr ""
2982 "\n"
2983 "To bêdzie podpis klucza nim samym.\n"
2984
2985 #: g10/keyedit.c:970
2986 #, fuzzy
2987 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2988 msgstr ""
2989 "\n"
2990 "OSTRZE¯ENIE: podpis zostanie oznaczony jako prywatny (nieeksportowalny).\n"
2991
2992 #: g10/keyedit.c:978
2993 #, fuzzy
2994 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2995 msgstr ""
2996 "\n"
2997 "OSTRZE¯ENIE: podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
2998
2999 #: g10/keyedit.c:988
3000 #, fuzzy
3001 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3002 msgstr ""
3003 "\n"
3004 "Podpis zostanie oznaczony jako prywatny (nieeksportowalny).\n"
3005
3006 #: g10/keyedit.c:995
3007 #, fuzzy
3008 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3009 msgstr ""
3010 "\n"
3011 "Podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
3012
3013 #: g10/keyedit.c:1002
3014 #, fuzzy
3015 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3016 msgstr ""
3017 "\n"
3018 "To¿samo¶æ u¿ytkownika nie zosta³a w ogóle sprawdzona.\n"
3019
3020 #: g10/keyedit.c:1007
3021 #, fuzzy
3022 msgid "I have checked this key casually.\n"
3023 msgstr ""
3024 "\n"
3025 "To¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a sprawdzona pobie¿nie.\n"
3026
3027 #: g10/keyedit.c:1012
3028 #, fuzzy
3029 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3030 msgstr ""
3031 "\n"
3032 "To¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a dok³adnie sprawdzona.\n"
3033
3034 #: g10/keyedit.c:1022
3035 msgid "Really sign? (y/N) "
3036 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
3037
3038 #: g10/keyedit.c:1067 g10/keyedit.c:4783 g10/keyedit.c:4874 g10/keyedit.c:4938
3039 #: g10/keyedit.c:4999 g10/sign.c:352
3040 #, c-format
3041 msgid "signing failed: %s\n"
3042 msgstr "z³o¿enie podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
3043
3044 #: g10/keyedit.c:1132
3045 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3046 msgstr ""
3047
3048 #: g10/keyedit.c:1143 g10/keygen.c:3199
3049 msgid "This key is not protected.\n"
3050 msgstr "Ten klucz nie jest chroniony.\n"
3051
3052 #: g10/keyedit.c:1147 g10/keygen.c:3187 g10/revoke.c:539
3053 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3054 msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
3055
3056 #: g10/keyedit.c:1151 g10/keygen.c:3202
3057 #, fuzzy
3058 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3059 msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
3060
3061 #: g10/keyedit.c:1155 g10/keygen.c:3206
3062 msgid "Key is protected.\n"
3063 msgstr "Klucz jest chroniony.\n"
3064
3065 #: g10/keyedit.c:1179
3066 #, c-format
3067 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3068 msgstr "Tego klucza nie mo¿na edytowaæ: %s.\n"
3069
3070 #: g10/keyedit.c:1185
3071 msgid ""
3072 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3073 "\n"
3074 msgstr ""
3075 "Wprowad¼ nowe d³ugie, skomplikowane has³o dla tego klucza tajnego.\n"
3076 "\n"
3077
3078 #: g10/keyedit.c:1194 g10/keygen.c:1897
3079 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3080 msgstr "has³o nie zosta³o poprawnie powtórzone; jeszcze jedna próba"
3081
3082 #: g10/keyedit.c:1199
3083 msgid ""
3084 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3085 "\n"
3086 msgstr ""
3087 "Nie chcesz has³a - to *z³y* pomys³!\n"
3088 "\n"
3089
3090 #: g10/keyedit.c:1202
3091 #, fuzzy
3092 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3093 msgstr "Czy na pewno chcesz to zrobiæ? "
3094
3095 #: g10/keyedit.c:1273
3096 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3097 msgstr "przenoszê podpis klucza na w³a¶ciwe miejsce\n"
3098
3099 #: g10/keyedit.c:1359
3100 msgid "save and quit"
3101 msgstr "zapis zmian i wyj¶cie"
3102
3103 #: g10/keyedit.c:1362
3104 #, fuzzy
3105 msgid "show key fingerprint"
3106 msgstr "okazanie odcisku klucza"
3107
3108 #: g10/keyedit.c:1363
3109 msgid "list key and user IDs"
3110 msgstr "lista kluczy i identyfikatorów u¿ytkowników"
3111
3112 #: g10/keyedit.c:1365
3113 msgid "select user ID N"
3114 msgstr "wybór identyfikatora u¿ytkownika N"
3115
3116 #: g10/keyedit.c:1366
3117 #, fuzzy
3118 msgid "select subkey N"
3119 msgstr "wybór identyfikatora u¿ytkownika N"
3120
3121 #: g10/keyedit.c:1367
3122 #, fuzzy
3123 msgid "check signatures"
3124 msgstr "uniewa¿nienie podpisu"
3125
3126 #: g10/keyedit.c:1372
3127 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3128 msgstr ""
3129
3130 #: g10/keyedit.c:1377
3131 #, fuzzy
3132 msgid "sign selected user IDs locally"
3133 msgstr "z³o¿enie prywatnego (lokalnego) podpisu na kluczu"
3134
3135 #: g10/keyedit.c:1379
3136 #, fuzzy
3137 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3138 msgstr "lid %lu: niepodpisany identyfikator u¿ytkownika\n"
3139
3140 #: g10/keyedit.c:1381
3141 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3142 msgstr ""
3143
3144 #: g10/keyedit.c:1385
3145 msgid "add a user ID"
3146 msgstr "dodanie nowego identyfikatora u¿ytkownika do klucza"
3147
3148 #: g10/keyedit.c:1387
3149 msgid "add a photo ID"
3150 msgstr "dodanie zdjêcia u¿ytkownika do klucza"
3151
3152 #: g10/keyedit.c:1389
3153 #, fuzzy
3154 msgid "delete selected user IDs"
3155 msgstr "usuniêcie identyfikatora u¿ytkownika z klucza"
3156
3157 #: g10/keyedit.c:1394
3158 #, fuzzy
3159 msgid "add a subkey"
3160 msgstr "dodkl"
3161
3162 #: g10/keyedit.c:1398
3163 msgid "add a key to a smartcard"
3164 msgstr ""
3165
3166 #: g10/keyedit.c:1400
3167 msgid "move a key to a smartcard"
3168 msgstr ""
3169
3170 #: g10/keyedit.c:1402
3171 msgid "move a backup key to a smartcard"
3172 msgstr ""
3173
3174 #: g10/keyedit.c:1406
3175 #, fuzzy
3176 msgid "delete selected subkeys"
3177 msgstr "usuniêcie podklucza"
3178
3179 #: g10/keyedit.c:1408
3180 msgid "add a revocation key"
3181 msgstr "wyznaczenie klucza uniewa¿niaj±cego"
3182
3183 #: g10/keyedit.c:1410
3184 #, fuzzy
3185 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3186 msgstr ""
3187 "Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
3188
3189 #: g10/keyedit.c:1412
3190 #, fuzzy
3191 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3192 msgstr "Nie mo¿na zmieniæ daty wa¿no¶ci klucza w wersji 3.\n"
3193
3194 #: g10/keyedit.c:1414
3195 #, fuzzy
3196 msgid "flag the selected user ID as primary"
3197 msgstr "oznaczenie identyfikatora u¿ytkownika jako g³ównego"
3198
3199 #: g10/keyedit.c:1416
3200 #, fuzzy
3201 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3202 msgstr "prze³±czenie pomiêdzy list± kluczy publicznych i prywatnych"
3203
3204 #: g10/keyedit.c:1419
3205 msgid "list preferences (expert)"
3206 msgstr "ustawienia (zaawansowane)"
3207
3208 #: g10/keyedit.c:1421
3209 msgid "list preferences (verbose)"
3210 msgstr "rozbudowana lista ustawieñ"
3211
3212 #: g10/keyedit.c:1423
3213 #, fuzzy
3214 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3215 msgstr ""
3216 "Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
3217
3218 #: g10/keyedit.c:1428
3219 #, fuzzy
3220 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3221 msgstr "niezrozuma³y URI serwera kluczy\n"
3222
3223 #: g10/keyedit.c:1430
3224 #, fuzzy
3225 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3226 msgstr ""
3227 "Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
3228
3229 #: g10/keyedit.c:1432
3230 msgid "change the passphrase"
3231 msgstr "zmiana has³a klucza"
3232
3233 #: g10/keyedit.c:1436
3234 msgid "change the ownertrust"
3235 msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
3236
3237 #: g10/keyedit.c:1438
3238 #, fuzzy
3239 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3240 msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
3241
3242 #: g10/keyedit.c:1440
3243 #, fuzzy
3244 msgid "revoke selected user IDs"
3245 msgstr "uniewa¿nienie identyfikatora u¿ytkownika"
3246
3247 #: g10/keyedit.c:1445
3248 #, fuzzy
3249 msgid "revoke key or selected subkeys"
3250 msgstr "uniewa¿nienie podklucza"
3251
3252 #: g10/keyedit.c:1446
3253 #, fuzzy
3254 msgid "enable key"
3255 msgstr "w³±czyæ klucz do u¿ycia"
3256
3257 #: g10/keyedit.c:1447
3258 #, fuzzy
3259 msgid "disable key"
3260 msgstr "wy³±czyæ klucz z u¿ycia"
3261
3262 #: g10/keyedit.c:1448
3263 #, fuzzy
3264 msgid "show selected photo IDs"
3265 msgstr "okazanie identyfikatora - zdjêcia"
3266
3267 #: g10/keyedit.c:1450
3268 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3269 msgstr ""
3270
3271 #: g10/keyedit.c:1452
3272 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3273 msgstr ""
3274
3275 #: g10/keyedit.c:1570
3276 #, fuzzy, c-format
3277 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3278 msgstr "b³±d odczytu bloku klucza tajnego '%s': %s\n"
3279
3280 #: g10/keyedit.c:1588
3281 msgid "Secret key is available.\n"
3282 msgstr "Dostêpny jest klucz tajny.\n"
3283
3284 #: g10/keyedit.c:1669
3285 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3286 msgstr "Do wykonania tej operacji potrzebny jest klucz tajny.\n"
3287
3288 #: g10/keyedit.c:1677
3289 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3290 msgstr "Najpierw trzeba u¿yæ polecenia \"prze³\".\n"
3291
3292 #: g10/keyedit.c:1696
3293 msgid ""
3294 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3295 "(lsign),\n"
3296 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3297 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3298 msgstr ""
3299
3300 #: g10/keyedit.c:1736
3301 msgid "Key is revoked."
3302 msgstr "Klucz uniewa¿niony."
3303
3304 #: g10/keyedit.c:1755
3305 #, fuzzy
3306 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3307 msgstr "Podpisaæ wszystkie identyfikatory u¿ytkownika na tym kluczu? "
3308
3309 #: g10/keyedit.c:1762
3310 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3311 msgstr "Podpowied¼: wybierz identyfikatory u¿ytkownika do podpisania.\n"
3312
3313 #: g10/keyedit.c:1771
3314 #, fuzzy, c-format
3315 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3316 msgstr "nieznana klasa podpisu"
3317
3318 #: g10/keyedit.c:1794
3319 #, c-format
3320 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3321 msgstr "To polecenie nie jest dostêpne w trybie %s.\n"
3322
3323 #: g10/keyedit.c:1816 g10/keyedit.c:1836 g10/keyedit.c:2002
3324 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3325 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
3326
3327 #: g10/keyedit.c:1818
3328 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3329 msgstr "Nie mo¿esz usun±æ ostatniego identyfikatora u¿ytkownika!\n"
3330
3331 #: g10/keyedit.c:1820
3332 #, fuzzy
3333 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3334 msgstr "Czy na pewno usun±æ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
3335
3336 #: g10/keyedit.c:1821
3337 #, fuzzy
3338 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3339 msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? "
3340
3341 #: g10/keyedit.c:1871
3342 #, fuzzy
3343 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3344 msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? "
3345
3346 #: g10/keyedit.c:1883
3347 #, fuzzy
3348 msgid "You must select exactly one key.\n"
3349 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
3350
3351 #: g10/keyedit.c:1911
3352 msgid "Command expects a filename argument\n"
3353 msgstr ""
3354
3355 #: g10/keyedit.c:1925
3356 #, fuzzy, c-format
3357 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3358 msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s'': %s\n"
3359
3360 #: g10/keyedit.c:1942
3361 #, fuzzy, c-format
3362 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3363 msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
3364
3365 #: g10/keyedit.c:1966
3366 msgid "You must select at least one key.\n"
3367 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
3368
3369 #: g10/keyedit.c:1969
3370 #, fuzzy
3371 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3372 msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ wybrane klucze? "
3373
3374 #: g10/keyedit.c:1970
3375 #, fuzzy
3376 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3377 msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ ten klucz? "
3378
3379 #: g10/keyedit.c:2005
3380 #, fuzzy
3381 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3382 msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
3383
3384 #: g10/keyedit.c:2006
3385 #, fuzzy
3386 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3387 msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ ten identyfikator u¿ytkownika? "
3388
3389 #: g10/keyedit.c:2024
3390 #, fuzzy
3391 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3392 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ ten klucz? "
3393
3394 #: g10/keyedit.c:2035
3395 #, fuzzy
3396 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3397 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ wybrane klucze? "
3398
3399 #: g10/keyedit.c:2037
3400 #, fuzzy
3401 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3402 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ ten klucz? "
3403
3404 #: g10/keyedit.c:2087
3405 msgid ""
3406 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3407 msgstr ""
3408
3409 #: g10/keyedit.c:2129
3410 #, fuzzy
3411 msgid "Set preference list to:\n"
3412 msgstr "ustawienie opcji klucza"
3413
3414 #: g10/keyedit.c:2135
3415 #, fuzzy
3416 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3417 msgstr ""
3418 "Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
3419
3420 #: g10/keyedit.c:2137
3421 #, fuzzy
3422 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3423 msgstr "Czy na pewno usaktualniæ ustawienia? "
3424
3425 #: g10/keyedit.c:2205
3426 #, fuzzy
3427 msgid "Save changes? (y/N) "
3428 msgstr "Zapisaæ zmiany? "
3429
3430 #: g10/keyedit.c:2208
3431 #, fuzzy
3432 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3433 msgstr "Wyj¶æ bez zapisania zmian? "
3434
3435 #: g10/keyedit.c:2218
3436 #, c-format
3437 msgid "update failed: %s\n"
3438 msgstr "zapis zmian nie powiód³ siê: %s\n"
3439
3440 #: g10/keyedit.c:2225
3441 #, c-format
3442 msgid "update secret failed: %s\n"
3443 msgstr "zapis zmian na kluczu prywatnym nie powiód³ siê: %s\n"
3444
3445 #: g10/keyedit.c:2232
3446 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3447 msgstr "Klucz nie zosta³ zmieniony wiêc zapis zmian nie jest konieczny.\n"
3448
3449 #: g10/keyedit.c:2333
3450 msgid "Digest: "
3451 msgstr "Skrót: "
3452
3453 #: g10/keyedit.c:2385
3454 msgid "Features: "
3455 msgstr "Ustawienia: "
3456
3457 #: g10/keyedit.c:2396
3458 msgid "Keyserver no-modify"
3459 msgstr ""
3460
3461 #: g10/keyedit.c:2411 g10/keylist.c:308
3462 msgid "Preferred keyserver: "
3463 msgstr ""
3464
3465 #: g10/keyedit.c:2419 g10/keyedit.c:2420
3466 #, fuzzy
3467 msgid "Notations: "
3468 msgstr "Adnotacja: "
3469
3470 #: g10/keyedit.c:2630
3471 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3472 msgstr "Klucze PGP 2.x nie zawieraj± opisu ustawieñ.\n"
3473
3474 #: g10/keyedit.c:2689
3475 #, fuzzy, c-format
3476 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3477 msgstr "Klucz mo¿e zostaæ uniewa¿niony przez klucz %s "
3478
3479 #: g10/keyedit.c:2710
3480 #, fuzzy, c-format
3481 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3482 msgstr "Klucz mo¿e zostaæ uniewa¿niony przez klucz %s "
3483
3484 #: g10/keyedit.c:2716
3485 #, fuzzy
3486 msgid "(sensitive)"
3487 msgstr " (poufne)"
3488
3489 #: g10/keyedit.c:2732 g10/keyedit.c:2788 g10/keyedit.c:2849 g10/keyedit.c:2864
3490 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:511
3491 #, fuzzy, c-format
3492 msgid "created: %s"
3493 msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s: %s\n"
3494
3495 #: g10/keyedit.c:2735 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:964
3496 #, fuzzy, c-format
3497 msgid "revoked: %s"
3498 msgstr "[uniewa¿niony]"
3499
3500 #: g10/keyedit.c:2737 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
3501 #, fuzzy, c-format
3502 msgid "expired: %s"
3503 msgstr " [wygasa :%s]"
3504
3505 #: g10/keyedit.c:2739 g10/keyedit.c:2790 g10/keyedit.c:2851 g10/keyedit.c:2866
3506 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
3507 #: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:517 g10/mainproc.c:970
3508 #, fuzzy, c-format
3509 msgid "expires: %s"
3510 msgstr " [wygasa :%s]"
3511
3512 #: g10/keyedit.c:2741
3513 #, fuzzy, c-format
3514 msgid "usage: %s"
3515 msgstr " zaufanie: %c/%c"
3516
3517 #: g10/keyedit.c:2756
3518 #, fuzzy, c-format
3519 msgid "trust: %s"
3520 msgstr " zaufanie: %c/%c"
3521
3522 #: g10/keyedit.c:2760
3523 #, c-format
3524 msgid "validity: %s"
3525 msgstr ""
3526
3527 #: g10/keyedit.c:2767
3528 msgid "This key has been disabled"
3529 msgstr "Ten klucz zosta³ wy³±czony z u¿ytku"
3530
3531 #: g10/keyedit.c:2795 g10/keylist.c:200
3532 msgid "card-no: "
3533 msgstr ""
3534
3535 #: g10/keyedit.c:2819
3536 msgid ""
3537 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3538 "unless you restart the program.\n"
3539 msgstr ""
3540 "Pokazana warto¶æ wiarygodno¶ci klucza mo¿e byæ niepoprawna,\n"
3541 "dopóki program nie zostanie uruchomiony ponownie.\n"
3542
3543 #: g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:3229 g10/keyserver.c:521
3544 #: g10/mainproc.c:1772 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
3545 #, fuzzy
3546 msgid "revoked"
3547 msgstr "[uniewa¿niony]"
3548
3549 #: g10/keyedit.c:2885 g10/keyedit.c:3231 g10/keyserver.c:525
3550 #: g10/mainproc.c:1774 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
3551 #, fuzzy
3552 msgid "expired"
3553 msgstr "data"
3554
3555 #: g10/keyedit.c:2950
3556 msgid ""
3557 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3558 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3559 msgstr ""
3560 "OSTRZE¯ENIE: ¿aden identyfikator u¿ytkownika nie zosta³ oznaczony explicite\n"
3561 "             jako g³ówny. Wykonanie tego polecenie mo¿e wiêc spowodowaæ\n"
3562 "             wy¶wietlanie innego identyfikatora jako domy¶lnego g³ównego.\n"
3563
3564 #: g10/keyedit.c:3011
3565 msgid ""
3566 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3567 "versions\n"
3568 "         of PGP to reject this key.\n"
3569 msgstr ""
3570 "OSTRZE¯ENIE: To jest klucz PGP wersji 2. Dodanie zdjêcia spowoduje, ¿e\n"
3571 "             niektóre wersje przestan± go rozumieæ.\n"
3572
3573 #: g10/keyedit.c:3016 g10/keyedit.c:3346
3574 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3575 msgstr "Czy dalej chcesz je dodaæ? (t/N) "
3576
3577 #: g10/keyedit.c:3022
3578 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3579 msgstr "Do klucza dla PGP 2.x nie mo¿na dodaæ zdjêcia.\n"
3580
3581 #: g10/keyedit.c:3162
3582 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3583 msgstr "Usun±æ ten poprawny podpis? (t/N/w) "
3584
3585 #: g10/keyedit.c:3172
3586 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3587 msgstr "Usun±æ ten niepoprawny podpis? (t/N/w) "
3588
3589 #: g10/keyedit.c:3176
3590 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3591 msgstr "Usun±æ ten nieznany podpis? (t/N/w) "
3592
3593 #: g10/keyedit.c:3182
3594 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3595 msgstr "Na pewno usun±æ ten podpis klucza nim samym? (t/N) "
3596
3597 #: g10/keyedit.c:3196
3598 #, c-format
3599 msgid "Deleted %d signature.\n"
3600 msgstr "%d podpis usuniêty.\n"
3601
3602 #: g10/keyedit.c:3197
3603 #, c-format
3604 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3605 msgstr "%d podpisów usuniêtych.\n"
3606
3607 #: g10/keyedit.c:3200
3608 msgid "Nothing deleted.\n"
3609 msgstr "Nic nie zosta³o usuniête.\n"
3610
3611 #: g10/keyedit.c:3233 g10/trustdb.c:1703
3612 msgid "invalid"
3613 msgstr "niepoprawny"
3614
3615 #: g10/keyedit.c:3249
3616 #, fuzzy, c-format
3617 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3618 msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
3619
3620 #: g10/keyedit.c:3341
3621 msgid ""
3622 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3623 "cause\n"
3624 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3625 msgstr ""
3626 "OSTRZE¯ENIE: To jest klucz PGP wersji 2.x. Wyznaczenie mu klucza\n"
3627 "             uniewa¿niaj±cego, spowoduje, ¿e niektóre wersje PGP przestan±\n"
3628 "             go rozumieæ.\n"
3629
3630 #: g10/keyedit.c:3352
3631 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3632 msgstr "Do klucza dla PGP 2.x nie mo¿na wyznaczyæ klucza uniewa¿niaj±cego.\n"
3633
3634 #: g10/keyedit.c:3372
3635 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3636 msgstr "Podaj identyfikator klucza uniewa¿niaj±cego: "
3637
3638 #: g10/keyedit.c:3397
3639 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3640 msgstr "klucza PGP 2.x nie mo¿na wyznaczyæ jako uniewa¿niaj±cego\n"
3641
3642 #: g10/keyedit.c:3412
3643 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3644 msgstr "nie mo¿na wyznaczuæ klucza do uniewa¿niania jego samego\n"
3645
3646 #: g10/keyedit.c:3434
3647 #, fuzzy
3648 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3649 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz zosta³ uniewa¿niony kluczem uniewa¿niaj±cym!\n"
3650
3651 #: g10/keyedit.c:3453
3652 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3653 msgstr ""
3654 "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na cofn±æ wyznaczenia klucza jako uniewa¿niaj±cego!\n"
3655
3656 #: g10/keyedit.c:3459
3657 #, fuzzy
3658 msgid ""
3659 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3660 msgstr "Czy na pewno chcesz wyznaczyæ ten klucz jako uniewa¿niaj±cy? (t/N): "
3661
3662 #: g10/keyedit.c:3520
3663 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3664 msgstr "Proszê usun±æ znacznik wyboru z kluczy prywatnych.\n"
3665
3666 #: g10/keyedit.c:3526
3667 #, fuzzy
3668 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3669 msgstr "Proszê wybraæ tylko jeden podklucz.\n"
3670
3671 #: g10/keyedit.c:3530
3672 #, fuzzy
3673 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3674 msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci podklucza.\n"
3675
3676 #: g10/keyedit.c:3533
3677 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3678 msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci g³ównego klucza.\n"
3679
3680 #: g10/keyedit.c:3579
3681 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3682 msgstr "Nie mo¿na zmieniæ daty wa¿no¶ci klucza w wersji 3.\n"
3683
3684 #: g10/keyedit.c:3595
3685 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3686 msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy prywatnych\n"
3687
3688 #: g10/keyedit.c:3668
3689 #, fuzzy, c-format
3690 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3691 msgstr "OSTRZE¯ENIE: podklucz podpisuj±cy %08lX nie jest skro¶nie podpisany\n"
3692
3693 #: g10/keyedit.c:3674
3694 #, c-format
3695 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3696 msgstr ""
3697
3698 #: g10/keyedit.c:3836
3699 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3700 msgstr "Proszê wybraæ dok³adnie jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
3701
3702 #: g10/keyedit.c:3875 g10/keyedit.c:3985 g10/keyedit.c:4105 g10/keyedit.c:4246
3703 #, fuzzy, c-format
3704 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3705 msgstr "podpis w wersji 3 na identyfikatorze ,,%s'' zostaje pominiêty\n"
3706
3707 #: g10/keyedit.c:4046
3708 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3709 msgstr ""
3710
3711 #: g10/keyedit.c:4126
3712 #, fuzzy
3713 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3714 msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
3715
3716 #: g10/keyedit.c:4127
3717 #, fuzzy
3718 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3719 msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
3720
3721 #: g10/keyedit.c:4189
3722 #, fuzzy
3723 msgid "Enter the notation: "
3724 msgstr "Adnotacje podpisu: "
3725
3726 #: g10/keyedit.c:4338
3727 #, fuzzy
3728 msgid "Proceed? (y/N) "
3729 msgstr "Nadpisaæ (t/N)? "
3730
3731 #: g10/keyedit.c:4402
3732 #, c-format
3733 msgid "No user ID with index %d\n"
3734 msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
3735
3736 #: g10/keyedit.c:4460
3737 #, fuzzy, c-format
3738 msgid "No user ID with hash %s\n"
3739 msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
3740
3741 #: g10/keyedit.c:4487
3742 #, fuzzy, c-format
3743 msgid "No subkey with index %d\n"
3744 msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
3745
3746 #: g10/keyedit.c:4622
3747 #, fuzzy, c-format
3748 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3749 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika: "
3750
3751 #: g10/keyedit.c:4625 g10/keyedit.c:4689 g10/keyedit.c:4732
3752 #, fuzzy, c-format
3753 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3754 msgstr "podpisany przez %08lX w %s%s%s\n"
3755
3756 #: g10/keyedit.c:4627 g10/keyedit.c:4691 g10/keyedit.c:4734
3757 msgid " (non-exportable)"
3758 msgstr " (podpis nieeksportowalny) "
3759
3760 #: g10/keyedit.c:4631
3761 #, c-format
3762 msgid "This signature expired on %s.\n"
3763 msgstr "Wa¿no¶æ tego klucza wygas³a %s.\n"
3764
3765 #: g10/keyedit.c:4635
3766 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3767 msgstr "Czy dalej chcesz go uniewa¿niæ? (t/N) "
3768
3769 #: g10/keyedit.c:4639
3770 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3771 msgstr "Stworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego podpisu? (t/N) "
3772
3773 #: g10/keyedit.c:4666
3774 #, fuzzy, c-format
3775 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3776 msgstr "Te identyfikatory s± podpisane przez Ciebie:\n"
3777
3778 #: g10/keyedit.c:4692
3779 #, fuzzy
3780 msgid " (non-revocable)"
3781 msgstr " (podpis nieeksportowalny) "
3782
3783 #: g10/keyedit.c:4699
3784 #, fuzzy, c-format
3785 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3786 msgstr "uniewa¿niony przez %08lX w %s\n"
3787
3788 #: g10/keyedit.c:4721
3789 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3790 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ te podpisy:\n"
3791
3792 #: g10/keyedit.c:4741
3793 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3794 msgstr "Na pewno utworzyæ certyfikaty uniewa¿nienia ? (t/N) "
3795
3796 #: g10/keyedit.c:4771
3797 msgid "no secret key\n"
3798 msgstr "brak klucza tajnego\n"
3799
3800 #: g10/keyedit.c:4841
3801 #, c-format
3802 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3803 msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
3804
3805 #: g10/keyedit.c:4858
3806 #, c-format
3807 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3808 msgstr ""
3809 "OSTRZE¯ENIE: identyfikator u¿ytkownika podpisany za %d sekund (w "
3810 "przysz³o¶ci)\n"
3811
3812 #: g10/keyedit.c:4922
3813 #, fuzzy, c-format
3814 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3815 msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
3816
3817 #: g10/keyedit.c:4984
3818 #, fuzzy, c-format
3819 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3820 msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
3821
3822 #: g10/keyedit.c:5079
3823 #, fuzzy, c-format
3824 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3825 msgstr "Zdjêcie w formacie %s, rozmiar %ld bajtów, klucz 0x%08lX (id %d).\n"
3826
3827 #: g10/keygen.c:262
3828 #, fuzzy, c-format
3829 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3830 msgstr "ustawienie %c%lu powtarza siê\n"
3831
3832 #: g10/keygen.c:269
3833 #, fuzzy
3834 msgid "too many cipher preferences\n"
3835 msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
3836
3837 #: g10/keygen.c:271
3838 #, fuzzy
3839 msgid "too many digest preferences\n"
3840 msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
3841
3842 #: g10/keygen.c:273
3843 #, fuzzy
3844 msgid "too many compression preferences\n"
3845 msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
3846
3847 #: g10/keygen.c:398
3848 #, fuzzy, c-format
3849 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3850 msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
3851
3852 #: g10/keygen.c:872
3853 msgid "writing direct signature\n"
3854 msgstr "zapis podpisu bezpo¶redniego\n"
3855
3856 #: g10/keygen.c:911
3857 msgid "writing self signature\n"
3858 msgstr "zapis podpisu klucza nim samym\n"
3859
3860 #: g10/keygen.c:961
3861 msgid "writing key binding signature\n"
3862 msgstr "zapis podpisu wi±¿±cego klucz\n"
3863
3864 #: g10/keygen.c:1022 g10/keygen.c:1104 g10/keygen.c:1109 g10/keygen.c:1225
3865 #: g10/keygen.c:2762
3866 #, c-format
3867 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3868 msgstr "niew³a¶ciwa d³ugo¶æ klucza; wykorzystano %u bitów\n"
3869
3870 #: g10/keygen.c:1027 g10/keygen.c:1115 g10/keygen.c:1230 g10/keygen.c:2768
3871 #, c-format
3872 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3873 msgstr "rozmair klucza zaokr±glony do %u bitów\n"
3874
3875 #: g10/keygen.c:1323
3876 #, fuzzy
3877 msgid "Sign"
3878 msgstr "podpis"
3879
3880 #: g10/keygen.c:1326
3881 msgid "Certify"
3882 msgstr ""
3883
3884 #: g10/keygen.c:1329
3885 #, fuzzy
3886 msgid "Encrypt"
3887 msgstr "szyfrowanie danych"
3888
3889 #: g10/keygen.c:1332
3890 msgid "Authenticate"
3891 msgstr ""
3892
3893 #: g10/keygen.c:1340
3894 msgid "SsEeAaQq"
3895 msgstr ""
3896
3897 #: g10/keygen.c:1359
3898 #, c-format
3899 msgid "Possible actions for a %s key: "
3900 msgstr ""
3901
3902 #: g10/keygen.c:1363
3903 msgid "Current allowed actions: "
3904 msgstr ""
3905
3906 #: g10/keygen.c:1368
3907 #, c-format
3908 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3909 msgstr ""
3910
3911 #: g10/keygen.c:1371
3912 #, fuzzy, c-format
3913 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3914 msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowania)\n"
3915
3916 #: g10/keygen.c:1374
3917 #, c-format
3918 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3919 msgstr ""
3920
3921 #: g10/keygen.c:1377
3922 #, c-format
3923 msgid "   (%c) Finished\n"
3924 msgstr ""
3925
3926 #: g10/keygen.c:1433
3927 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3928 msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
3929
3930 #: g10/keygen.c:1435
3931 #, fuzzy, c-format
3932 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3933 msgstr "   (%d) Para kluczy dla algorytmów DSA i ElGamala (domy¶lne)\n"
3934
3935 #: g10/keygen.c:1436
3936 #, c-format
3937 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3938 msgstr "   (%d) DSA (tylko do podpisywania)\n"
3939
3940 #: g10/keygen.c:1438
3941 #, fuzzy, c-format
3942 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3943 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
3944
3945 #: g10/keygen.c:1440
3946 #, fuzzy, c-format
3947 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3948 msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowania)\n"
3949
3950 #: g10/keygen.c:1441
3951 #, c-format
3952 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3953 msgstr "   (%d) RSA (tylko do podpisywania)\n"
3954
3955 #: g10/keygen.c:1443
3956 #, c-format
3957 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3958 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
3959
3960 #: g10/keygen.c:1445
3961 #, fuzzy, c-format
3962 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3963 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
3964
3965 #: g10/keygen.c:1514
3966 #, fuzzy, c-format
3967 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3968 msgstr "Para kluczy dla DSA bêdzie mia³a 1024 bity d³ugo¶ci.\n"
3969
3970 #: g10/keygen.c:1524
3971 #, c-format
3972 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3973 msgstr ""
3974
3975 #: g10/keygen.c:1531
3976 #, fuzzy, c-format
3977 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3978 msgstr "Jakiej d³ugo¶ci klucz wygenerowaæ? (1024) "
3979
3980 #: g10/keygen.c:1545
3981 #, c-format
3982 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3983 msgstr ""
3984
3985 #: g10/keygen.c:1551
3986 #, c-format
3987 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3988 msgstr "¯±dana d³ugo¶æ klucza to %u bitów.\n"
3989
3990 #: g10/keygen.c:1556 g10/keygen.c:1561
3991 #, c-format
3992 msgid "rounded up to %u bits\n"
3993 msgstr "zaokr±glono do %u bitów\n"
3994
3995 #: g10/keygen.c:1610
3996 msgid ""
3997 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3998 "         0 = key does not expire\n"
3999 "      <n>  = key expires in n days\n"
4000 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4001 "      <n>m = key expires in n months\n"
4002 "      <n>y = key expires in n years\n"
4003 msgstr ""
4004 "Okres wa¿no¶æi klucza.\n"
4005 "         0 = klucz nie ma okre¶lonego terminu wa¿no¶ci\n"
4006 "      <n>  = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n dni\n"
4007 "      <n>w = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n tygodni\n"
4008 "      <n>m = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n miesiêcy\n"
4009 "      <n>y = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n lat\n"
4010
4011 #: g10/keygen.c:1621
4012 msgid ""
4013 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4014 "         0 = signature does not expire\n"
4015 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4016 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4017 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4018 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4019 msgstr ""
4020 "Okres wa¿no¶æi podpisu.\n"
4021 "         0 = klucz nie ma okre¶lonego terminu wa¿no¶ci\n"
4022 "      <n>  = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n dni\n"
4023 "      <n>w = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n tygodni\n"
4024 "      <n>m = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n miesiêcy\n"
4025 "      <n>y = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n lat\n"
4026
4027 #: g10/keygen.c:1644
4028 msgid "Key is valid for? (0) "
4029 msgstr "Okres wa¿no¶ci klucza ? (0) "
4030
4031 #: g10/keygen.c:1649
4032 #, fuzzy, c-format
4033 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4034 msgstr "Okres wa¿no¶ci podpisu? (0) "
4035
4036 #: g10/keygen.c:1667
4037 msgid "invalid value\n"
4038 msgstr "niepoprawna warto¶æ\n"
4039
4040 #: g10/keygen.c:1674
4041 #, fuzzy
4042 msgid "Key does not expire at all\n"
4043 msgstr "%s nie ma daty wa¿no¶ci\n"
4044
4045 #: g10/keygen.c:1675
4046 #, fuzzy
4047 msgid "Signature does not expire at all\n"
4048 msgstr "%s nie ma daty wa¿no¶ci\n"
4049
4050 #: g10/keygen.c:1680
4051 #, fuzzy, c-format
4052 msgid "Key expires at %s\n"
4053 msgstr "%s traci wa¿no¶æ: %s\n"
4054
4055 #: g10/keygen.c:1681
4056 #, fuzzy, c-format
4057 msgid "Signature expires at %s\n"
4058 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygasa %s.\n"
4059
4060 #: g10/keygen.c:1687
4061 msgid ""
4062 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4063 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4064 msgstr ""
4065 "Twój system nie potrafi pokazaæ daty po roku 2038.\n"
4066 "Niemniej daty do roku 2106 bêd± poprawnie obs³ugiwane.\n"
4067
4068 #: g10/keygen.c:1692
4069 #, fuzzy
4070 msgid "Is this correct? (y/N) "
4071 msgstr "Czy wszystko siê zgadza (t/n)? "
4072
4073 #: g10/keygen.c:1715
4074 #, fuzzy
4075 msgid ""
4076 "\n"
4077 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4078 "ID\n"
4079 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4080 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4081 "\n"
4082 msgstr ""
4083 "\n"
4084 "Musisz podaæ identyfikator u¿ytkownika aby mo¿na by³o rozpoznaæ twój klucz;\n"
4085 "program z³o¿y go z twojego imienia i nazwiska, komentarza i adresu poczty\n"
4086 "elektronicznej. Bêdzie on mia³, na przyk³ad, tak± postaæ:\n"
4087 "    \"Tadeusz ¯eleñski (Boy) <tzb@ziemianska.pl>\"\n"
4088 "\n"
4089
4090 #: g10/keygen.c:1728
4091 msgid "Real name: "
4092 msgstr "Imiê i nazwisko: "
4093
4094 #: g10/keygen.c:1736
4095 msgid "Invalid character in name\n"
4096 msgstr "Niew³a¶ciwy znak w imieniu lub nazwisku\n"
4097
4098 #: g10/keygen.c:1738
4099 msgid "Name may not start with a digit\n"
4100 msgstr "Imiê lub nazwisko nie mo¿e zaczynaæ siê od cyfry\n"
4101
4102 #: g10/keygen.c:1740
4103 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4104 msgstr "Imiê i nazwisko musz± mieæ conajmniej 5 znaków d³ugo¶ci.\n"
4105
4106 #: g10/keygen.c:1748
4107 msgid "Email address: "
4108 msgstr "Adres poczty elektronicznej: "
4109
4110 #: g10/keygen.c:1754
4111 msgid "Not a valid email address\n"
4112 msgstr "To nie jest poprawny adres poczty elektronicznej\n"
4113
4114 #: g10/keygen.c:1762
4115 msgid "Comment: "
4116 msgstr "Komentarz: "
4117
4118 #: g10/keygen.c:1768
4119 msgid "Invalid character in comment\n"
4120 msgstr "Niew³a¶ciwy znak w komentarzu\n"
4121
4122 #: g10/keygen.c:1791
4123 #, c-format
4124 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4125 msgstr "U¿ywasz zestawu znaków %s.\n"
4126
4127 #: g10/keygen.c:1797
4128 #, c-format
4129 msgid ""
4130 "You selected this USER-ID:\n"
4131 "    \"%s\"\n"
4132 "\n"
4133 msgstr ""
4134 "Twój identyfikator u¿ytkownika bêdzie wygl±da³ tak:\n"
4135 "    \"%s\"\n"
4136 "\n"
4137
4138 #: g10/keygen.c:1802
4139 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4140 msgstr ""
4141 "Nie nalezy umieszczaæ adresu poczty elektronicznej w polu nazwiska czy\n"
4142 "komentarza.\n"
4143
4144 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4145 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4146 #. string which should be translated accordingly and the
4147 #. letter changed to match the one in the answer string.
4148 #.
4149 #. n = Change name
4150 #. c = Change comment
4151 #. e = Change email
4152 #. o = Okay (ready, continue)
4153 #. q = Quit
4154 #.
4155 #: g10/keygen.c:1818
4156 msgid "NnCcEeOoQq"
4157 msgstr "IiKkEeDdWw"
4158
4159 #: g10/keygen.c:1828
4160 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4161 msgstr "Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, czy (W)yj¶æ? "
4162
4163 #: g10/keygen.c:1829
4164 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4165 msgstr ""
4166 "Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, przej¶æ (D)alej,\n"
4167 "czy (W)yj¶æ z programu ? "
4168
4169 #: g10/keygen.c:1848
4170 msgid "Please correct the error first\n"
4171 msgstr "Najpierw trzeba poprawiæ ten b³±d\n"
4172
4173 #: g10/keygen.c:1888
4174 msgid ""
4175 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4176 "\n"
4177 msgstr ""
4178 "Musisz podaæ d³ugie, skomplikowane has³o aby ochroniæ swój klucz tajny.\n"
4179
4180 #: g10/keygen.c:1898 g10/passphrase.c:810
4181 #, c-format
4182 msgid "%s.\n"
4183 msgstr "%s.\n"
4184
4185 #: g10/keygen.c:1904
4186 msgid ""
4187 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4188 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4189 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4190 "\n"
4191 msgstr ""
4192 "Nie chcesz podaæ has³a - to *z³y* pomys³!\n"
4193 "W ka¿dej chwili mo¿esz ustawiæ has³o u¿ywaj±c tego programu i opcji\n"
4194 "\"--edit-key\".\n"
4195 "\n"
4196
4197 #: g10/keygen.c:1926
4198 msgid ""
4199 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4200 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4201 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4202 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4203 msgstr ""
4204 "Musimy wygenerowaæ du¿o losowych bajtów. Dobrym pomys³em aby pomóc "
4205 "komputerowi\n"
4206 "podczas generowania liczb pierszych jest wykonywanie w tym czasie innych\n"
4207 "dzia³añ (pisanie na klawiaturze, poruszanie myszk±, odwo³anie siê do "
4208 "dysków);\n"
4209 "dziêki temu generator liczb losowych ma mo¿liwo¶æ zebrania odpowiedniej "
4210 "ilo¶ci\n"
4211 "entropii.\n"
4212
4213 #: g10/keygen.c:2708
4214 msgid "Key generation canceled.\n"
4215 msgstr "Procedura generacji klucza zosta³a anulowana.\n"
4216
4217 #: g10/keygen.c:2907 g10/keygen.c:3052
4218 #, c-format
4219 msgid "writing public key to `%s'\n"
4220 msgstr "zapisujê klucz publiczny w '%s'\n"
4221
4222 #: g10/keygen.c:2909 g10/keygen.c:3055
4223 #, fuzzy, c-format
4224 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4225 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
4226
4227 #: g10/keygen.c:2912 g10/keygen.c:3058
4228 #, c-format
4229 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4230 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
4231
4232 #: g10/keygen.c:3041
4233 #, c-format
4234 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4235 msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy publicznych: %s\n"
4236
4237 #: g10/keygen.c:3047
4238 #, c-format
4239 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4240 msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
4241
4242 #: g10/keygen.c:3065
4243 #, c-format
4244 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4245 msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy publicznych ,,%s'': %s\n"
4246
4247 #: g10/keygen.c:3072
4248 #, c-format
4249 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4250 msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
4251
4252 #: g10/keygen.c:3095
4253 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4254 msgstr "klucz publiczny i prywatny (tajny) zosta³y utworzone i podpisane.\n"
4255
4256 #: g10/keygen.c:3106
4257 #, fuzzy
4258 msgid ""
4259 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4260 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4261 msgstr ""
4262 "Ten klucz nie mo¿e byæ wykorzystany do szyfrowania. Komend± \"--edit-key\"\n"
4263 "mo¿na dodaæ do niego podklucz szyfruj±cy.\n"
4264
4265 #: g10/keygen.c:3118 g10/keygen.c:3247 g10/keygen.c:3363
4266 #, c-format
4267 msgid "Key generation failed: %s\n"
4268 msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
4269
4270 #: g10/keygen.c:3170 g10/keygen.c:3298 g10/sign.c:276
4271 #, c-format
4272 msgid ""
4273 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4274 msgstr ""
4275 "klucz zosta³ stworzony %lu sekundê w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
4276 "czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
4277
4278 #: g10/keygen.c:3172 g10/keygen.c:3300 g10/sign.c:278
4279 #, c-format
4280 msgid ""
4281 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4282 msgstr ""
4283 "klucz zosta³ stworzony %lu sekund w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
4284 "czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
4285
4286 #: g10/keygen.c:3181 g10/keygen.c:3311
4287 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4288 msgstr ""
4289 "UWAGA: tworzenie podkluczy dla kluczy wersji 3 jest niezgodne z OpenPGP.\n"
4290
4291 #: g10/keygen.c:3220 g10/keygen.c:3344
4292 #, fuzzy
4293 msgid "Really create? (y/N) "
4294 msgstr "Czy na pewno utworzyæ? "
4295
4296 #: g10/keygen.c:3509
4297 #, fuzzy, c-format
4298 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4299 msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
4300
4301 #: g10/keygen.c:3556
4302 #, fuzzy, c-format
4303 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4304 msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
4305
4306 #: g10/keygen.c:3582
4307 #, fuzzy, c-format
4308 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4309 msgstr "UWAGA: wa¿no¶æ klucza tajnego %08lX wygas³a %s\n"
4310
4311 #: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
4312 msgid "never     "
4313 msgstr "nigdy     "
4314
4315 #: g10/keylist.c:265
4316 msgid "Critical signature policy: "
4317 msgstr "Krytyczny regulamin podpisu: "
4318
4319 #: g10/keylist.c:267
4320 msgid "Signature policy: "
4321 msgstr "Regulamin podpisu: "
4322
4323 #: g10/keylist.c:306
4324 msgid "Critical preferred keyserver: "
4325 msgstr ""
4326
4327 #: g10/keylist.c:359
4328 msgid "Critical signature notation: "
4329 msgstr "Krytyczne adnotacje podpisu: "
4330
4331 #: g10/keylist.c:361
4332 msgid "Signature notation: "
4333 msgstr "Adnotacje podpisu: "
4334
4335 #: g10/keylist.c:471
4336 msgid "Keyring"
4337 msgstr "Zbiór kluczy"
4338
4339 #: g10/keylist.c:1505
4340 msgid "Primary key fingerprint:"
4341 msgstr "Odcisk klucza g³ównego:"
4342
4343 #: g10/keylist.c:1507
4344 msgid "     Subkey fingerprint:"
4345 msgstr "      Odcisk podklucza:"
4346
4347 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4348 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4349 #: g10/keylist.c:1514
4350 msgid " Primary key fingerprint:"
4351 msgstr " Odcisk klucza g³ównego:"
4352
4353 #: g10/keylist.c:1516
4354 msgid "      Subkey fingerprint:"
4355 msgstr "       Odcisk podklucza:"
4356
4357 #: g10/keylist.c:1520 g10/keylist.c:1524
4358 #, fuzzy
4359 msgid "      Key fingerprint ="
4360 msgstr "     Odcisk klucza ="
4361
4362 #: g10/keylist.c:1591
4363 msgid "      Card serial no. ="
4364 msgstr ""
4365
4366 #: g10/keyring.c:1246
4367 #, fuzzy, c-format
4368 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4369 msgstr "opakowywanie ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
4370
4371 #: g10/keyring.c:1252
4372 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4373 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Istniej± dwa pliki z poufnymi informacjami.\n"
4374
4375 #: g10/keyring.c:1254
4376 #, c-format
4377 msgid "%s is the unchanged one\n"
4378 msgstr "%s pozosta³ bez zmian\n"
4379
4380 #: g10/keyring.c:1255
4381 #, c-format
4382 msgid "%s is the new one\n"
4383 msgstr "%s zosta³ utworzony\n"
4384
4385 #: g10/keyring.c:1256
4386 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4387 msgstr "Proszê usun±æ to naruszenie zasad bezpieczeñstwa\n"
4388
4389 #: g10/keyring.c:1376
4390 #, fuzzy, c-format
4391 msgid "caching keyring `%s'\n"
4392 msgstr "sprawdzanie zbioru kluczy ,,%s''\n"
4393
4394 #: g10/keyring.c:1422
4395 #, fuzzy, c-format
4396 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4397 msgstr "%lu kluczy (%lu podpisów)\n"
4398
4399 #: g10/keyring.c:1434
4400 #, fuzzy, c-format
4401 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4402 msgstr "%lu kluczy (%lu podpisów)\n"
4403
4404 #: g10/keyring.c:1505
4405 #, c-format
4406 msgid "%s: keyring created\n"
4407 msgstr "%s: zbiór kluczy utworzony\n"
4408
4409 #: g10/keyserver.c:61
4410 msgid "include revoked keys in search results"
4411 msgstr ""
4412
4413 #: g10/keyserver.c:62
4414 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4415 msgstr ""
4416
4417 #: g10/keyserver.c:64
4418 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4419 msgstr ""
4420
4421 #: g10/keyserver.c:66
4422 msgid "do not delete temporary files after using them"
4423 msgstr ""
4424
4425 #: g10/keyserver.c:70
4426 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4427 msgstr ""
4428
4429 #: g10/keyserver.c:72
4430 #, fuzzy
4431 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4432 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
4433
4434 #: g10/keyserver.c:74
4435 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4436 msgstr ""
4437
4438 #: g10/keyserver.c:140
4439 #, fuzzy, c-format
4440 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4441 msgstr "OSTRZE¯ENIE: opcje w ,,%s'' nie s± jeszcze uwzglêdnione.\n"
4442
4443 #: g10/keyserver.c:523
4444 #, fuzzy
4445 msgid "disabled"
4446 msgstr "wy³kl"
4447
4448 #: g10/keyserver.c:724
4449 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4450 msgstr ""
4451
4452 #: g10/keyserver.c:808 g10/keyserver.c:1421
4453 #, fuzzy, c-format
4454 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4455 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
4456
4457 #: g10/keyserver.c:906
4458 #, fuzzy, c-format
4459 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4460 msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
4461
4462 #: g10/keyserver.c:908
4463 #, fuzzy
4464 msgid "key not found on keyserver\n"
4465 msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
4466
4467 #: g10/keyserver.c:1145
4468 #, fuzzy, c-format
4469 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4470 msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
4471
4472 #: g10/keyserver.c:1149
4473 #, fuzzy, c-format
4474 msgid "requesting key %s from %s\n"
4475 msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
4476
4477 #: g10/keyserver.c:1173
4478 #, fuzzy, c-format
4479 msgid "searching for names from %s server %s\n"
4480 msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
4481
4482 #: g10/keyserver.c:1176
4483 #, fuzzy, c-format
4484 msgid "searching for names from %s\n"
4485 msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
4486
4487 #: g10/keyserver.c:1324
4488 #, fuzzy, c-format
4489 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4490 msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
4491
4492 #: g10/keyserver.c:1328
4493 #, fuzzy, c-format
4494 msgid "sending key %s to %s\n"
4495 msgstr ""
4496 "\"\n"
4497 "podpisano Twoim kluczem %08lX w %s\n"
4498
4499 #: g10/keyserver.c:1371
4500 #, fuzzy, c-format
4501 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4502 msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
4503
4504 #: g10/keyserver.c:1374
4505 #, fuzzy, c-format
4506 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4507 msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
4508
4509 #: g10/keyserver.c:1381 g10/keyserver.c:1477
4510 #, fuzzy
4511 msgid "no keyserver action!\n"
4512 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
4513
4514 #: g10/keyserver.c:1429
4515 #, c-format
4516 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4517 msgstr ""
4518
4519 #: g10/keyserver.c:1438
4520 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4521 msgstr ""
4522
4523 #: g10/keyserver.c:1500 g10/keyserver.c:2028
4524 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4525 msgstr "brak znanyk serwerów kluczy (u¿yj opcji --keyserver)\n"
4526
4527 #: g10/keyserver.c:1506
4528 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4529 msgstr ""
4530
4531 #: g10/keyserver.c:1518
4532 #, c-format
4533 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4534 msgstr ""
4535
4536 #: g10/keyserver.c:1523
4537 #, c-format
4538 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4539 msgstr ""
4540
4541 #: g10/keyserver.c:1531
4542 #, c-format
4543 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4544 msgstr ""
4545
4546 #: g10/keyserver.c:1538
4547 #, fuzzy
4548 msgid "keyserver timed out\n"
4549 msgstr "b³±d serwera kluczy"
4550
4551 #: g10/keyserver.c:1543
4552 #, fuzzy
4553 msgid "keyserver internal error\n"
4554 msgstr "b³±d serwera kluczy"
4555
4556 #: g10/keyserver.c:1552
4557 #, fuzzy, c-format
4558 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4559 msgstr "odbiór z serwera kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
4560
4561 #: g10/keyserver.c:1577 g10/keyserver.c:1611
4562 #, fuzzy, c-format
4563 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4564 msgstr "%s: nie jest poprawnym identyfikatorem klucza\n"
4565
4566 #: g10/keyserver.c:1870
4567 #, fuzzy, c-format
4568 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4569 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
4570
4571 #: g10/keyserver.c:1892
4572 #, fuzzy, c-format
4573 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4574 msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
4575
4576 #: g10/keyserver.c:1894
4577 #, fuzzy, c-format
4578 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4579 msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
4580
4581 #: g10/keyserver.c:1950
4582 #, fuzzy, c-format
4583 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4584 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
4585
4586 #: g10/keyserver.c:1956
4587 #, fuzzy, c-format
4588 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
4589 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
4590
4591 #: g10/mainproc.c:240
4592 #, c-format
4593 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4594 msgstr "%d - dziwny rozmiar jak na zaszyfrowany klucz sesyjny\n"
4595
4596 #: g10/mainproc.c:291
4597 #, c-format
4598 msgid "%s encrypted session key\n"
4599 msgstr "klucz sesyjny zaszyfrowany %s\n"
4600
4601 #: g10/mainproc.c:301
4602 #, fuzzy, c-format
4603 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4604 msgstr "dane zaszyfrowano nieznanym algorytmem numer %d\n"
4605
4606 #: g10/mainproc.c:382
4607 #, fuzzy, c-format
4608 msgid "public key is %s\n"
4609 msgstr "klucz publiczny %08lX\n"
4610
4611 #: g10/mainproc.c:439
4612 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4613 msgstr "dane zaszyfrowane kluczem publicznym: poprawny klucz sesyjny\n"
4614
4615 #: g10/mainproc.c:472
4616 #, fuzzy, c-format
4617 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4618 msgstr "zaszyfrowano %u-bitowym kluczem %s, numer %08lX, stworzonym %s\n"
4619
4620 #: g10/mainproc.c:476 g10/pkclist.c:219
4621 #, fuzzy, c-format
4622 msgid "      \"%s\"\n"
4623 msgstr "                        alias \""
4624
4625 #: g10/mainproc.c:480
4626 #, fuzzy, c-format
4627 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4628 msgstr "zaszyfrowano kluczem %s, o numerze %08lX\n"
4629
4630 #: g10/mainproc.c:494
4631 #, c-format
4632 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4633 msgstr "b³±d odszyfrowywania kluczem publicznym: %s\n"
4634
4635 #: g10/mainproc.c:508
4636 #, c-format
4637 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4638 msgstr "zaszyfrowane za pomoc± %lu hase³\n"
4639
4640 #: g10/mainproc.c:510
4641 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4642 msgstr "zaszyfrowane jednym has³em\n"
4643
4644 #: g10/mainproc.c:541 g10/mainproc.c:563
4645 #, c-format
4646 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4647 msgstr "przyjmuj±c ¿e dane zosta³y zaszyfrowane za pomoc± %s\n"
4648
4649 #: g10/mainproc.c:549
4650 #, c-format
4651 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4652 msgstr "szyfr IDEA nie jest dostêpny, próba u¿ycia %s zamiast\n"
4653
4654 #: g10/mainproc.c:581
4655 msgid "decryption okay\n"
4656 msgstr "odszyfrowanie poprawne\n"
4657
4658 #: g10/mainproc.c:585
4659 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4660 msgstr "OSTRZE¯ENIE: wiadomo¶æ nie by³a zabezpieczona przed manipulacj±\n"
4661
4662 #: g10/mainproc.c:598
4663 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4664 msgstr "OSTRZE¯ENIE: zaszyfrowana wiadomo¶æ by³a manipulowana!\n"
4665
4666 #: g10/mainproc.c:604
4667 #, c-format
4668 msgid "decryption failed: %s\n"
4669 msgstr "b³±d odszyfrowywania: %s\n"
4670
4671 #: g10/mainproc.c:623
4672 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4673 msgstr "UWAGA: nadawca zaznaczy³ ¿e wiadomo¶æ nie powinna byæ zapisywana\n"
4674
4675 #: g10/mainproc.c:625
4676 #, c-format
4677 msgid "original file name='%.*s'\n"
4678 msgstr "pierwotna nazwa pliku='%.*s'\n"
4679
4680 #: g10/mainproc.c:817
4681 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4682 msgstr ""
4683 "osobny certyfikat uniewa¿nienia - u¿yj ,,gpg --import'' aby go wczytaæ\n"
4684
4685 #: g10/mainproc.c:1165
4686 #, fuzzy
4687 msgid "no signature found\n"
4688 msgstr "Poprawny podpis z³o¿ony przez \""
4689
4690 #: g10/mainproc.c:1408
4691 msgid "signature verification suppressed\n"
4692 msgstr "wymuszono pominiêcie sprawdzenia podpisu\n"
4693
4694 #: g10/mainproc.c:1508
4695 #, fuzzy
4696 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4697 msgstr "nie mo¿na obs³uzyæ tych wielokrotnych podpisów\n"
4698
4699 #: g10/mainproc.c:1519
4700 #, fuzzy, c-format
4701 msgid "Signature made %s\n"
4702 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
4703
4704 #: g10/mainproc.c:1520
4705 #, fuzzy, c-format
4706 msgid "               using %s key %s\n"
4707 msgstr "                        alias \""
4708
4709 #: g10/mainproc.c:1524
4710 #, fuzzy, c-format
4711 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4712 msgstr "Podpisano w %.*s kluczem %s o numerze %08lX.\n"
4713
4714 #: g10/mainproc.c:1544
4715 msgid "Key available at: "
4716 msgstr "Klucz dostêpny w: "
4717
4718 #: g10/mainproc.c:1677 g10/mainproc.c:1725
4719 #, fuzzy, c-format
4720 msgid "BAD signature from \"%s\""
4721 msgstr "NIEPOPRAWNY podpis z³o¿ony przez \""
4722
4723 #: g10/mainproc.c:1679 g10/mainproc.c:1727
4724 #, fuzzy, c-format
4725 msgid "Expired signature from \"%s\""
4726 msgstr "Przeterminowany podpis z³o¿ony przez \""
4727
4728 #: g10/mainproc.c:1681 g10/mainproc.c:1729
4729 #, fuzzy, c-format
4730 msgid "Good signature from \"%s\""
4731 msgstr "Poprawny podpis z³o¿ony przez \""
4732
4733 #: g10/mainproc.c:1733
4734 msgid "[uncertain]"
4735 msgstr "[niepewne]"
4736
4737 #: g10/mainproc.c:1765
4738 #, fuzzy, c-format
4739 msgid "                aka \"%s\""
4740 msgstr "                        alias \""
4741
4742 #: g10/mainproc.c:1863
4743 #, c-format
4744 msgid "Signature expired %s\n"
4745 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
4746
4747 #: g10/mainproc.c:1868
4748 #, c-format
4749 msgid "Signature expires %s\n"
4750 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygasa %s.\n"
4751
4752 #: g10/mainproc.c:1871
4753 #, c-format
4754 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4755 msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
4756
4757 #: g10/mainproc.c:1872
4758 msgid "binary"
4759 msgstr "binarny"
4760
4761 #: g10/mainproc.c:1873
4762 msgid "textmode"
4763 msgstr "tekstowy"
4764
4765 #: g10/mainproc.c:1873 g10/trustdb.c:531
4766 msgid "unknown"
4767 msgstr "nieznany"
4768
4769 #: g10/mainproc.c:1893
4770 #, c-format
4771 msgid "Can't check signature: %s\n"
4772 msgstr "Nie mo¿na sprawdziæ podpisu: %s\n"
4773
4774 #: g10/mainproc.c:1962 g10/mainproc.c:1978 g10/mainproc.c:2064
4775 msgid "not a detached signature\n"
4776 msgstr "nie jest oddzielonym podpisem.\n"
4777
4778 #: g10/mainproc.c:2005
4779 msgid ""
4780 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4781 msgstr ""
4782 "OSTRZE¯ENIE: wielokrotne podpisy. Tylko pierwszy zostanie sprawdzony.\n"
4783
4784 #: g10/mainproc.c:2013
4785 #, c-format
4786 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4787 msgstr "oddzielony podpis klasy 0x%02x.\n"
4788
4789 #: g10/mainproc.c:2070
4790 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4791 msgstr "podpis starego typu (PGP 2.x).\n"
4792
4793 #: g10/mainproc.c:2080
4794 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4795 msgstr "wykryto niepoprawny pakiet pierwotny w proc_tree()\n"
4796
4797 #: g10/misc.c:122
4798 #, c-format
4799 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4800 msgstr "nie mo¿na wy³±czyæ zrzutów pamiêci: %s\n"
4801
4802 #: g10/misc.c:142 g10/misc.c:170 g10/misc.c:242
4803 #, fuzzy, c-format
4804 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4805 msgstr "naniesienie poprawek bazy zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
4806
4807 #: g10/misc.c:207
4808 #, fuzzy, c-format
4809 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4810 msgstr "baza zaufania: funkcja read() (n=%d) zawiod³a: %s\n"
4811
4812 #: g10/misc.c:316
4813 #, fuzzy, c-format
4814 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4815 msgstr "nie mo¿na obs³u¿yæ tego algorytmu klucza publicznego: %d\n"
4816
<