* POTFILES.in: Updated.
[gnupg.git] / po / pl.po
1 # Gnu Privacy Guard.
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Janusz A. Urbanowicz <alex@bofh.net.pl>, 1999, 2000, 2001, 2002.
4 #
5 # To be included in GnuPG 1.2.2
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg-1.2.2\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2004-10-15 11:07+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2004-06-23 15:54+0200\n"
13 "Last-Translator: Janusz A. Urbanowicz <alex@bofh.net.pl>\n"
14 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Xgettext-Options: --default-domain=gnupg --directory=.. --add-comments --"
19 "keyword=_ --keyword=N_ --files-from=./POTFILES.in\n"
20 "Files: util/secmem.c util/argparse.c cipher/random.c cipher/rand-dummy.c "
21 "cipher/rand-unix.c cipher/rand-w32.c g10/g10.c g10/pkclist.c g10/keygen.c "
22 "g10/decrypt.c g10/encode.c g10/import.c g10/keyedit.c g10/keylist.c g10/"
23 "mainproc.c g10/passphrase.c g10/plaintext.c g10/pref.c g10/seckey-cert.c g10/"
24 "sig-check.c g10/sign.c g10/trustdb.c g10/verify.c g10/status.c g10/pubkey-"
25 "enc.c\n"
26
27 #: cipher/md.c:137
28 #, c-format
29 msgid "digest algorithm `%s' is read-only in this release\n"
30 msgstr "w tej wersji algorytm skrótu ,,%s'' jest tylko do odczytu\n"
31
32 #: cipher/primegen.c:120
33 #, fuzzy, c-format
34 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
35 msgstr "nie mo¿na wygenerowaæ liczby pierwszej krótszej od %d bitów\n"
36
37 #: cipher/primegen.c:311
38 #, c-format
39 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
40 msgstr "nie mo¿na wygenerowaæ liczby pierwszej krótszej od %d bitów\n"
41
42 #: cipher/random.c:163
43 msgid "no entropy gathering module detected\n"
44 msgstr "modu³ gromadzenia entropii nie zosta³ wykryty\n"
45
46 #: cipher/random.c:387 g10/card-util.c:588 g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:109
47 #: g10/encode.c:181 g10/encode.c:488 g10/g10.c:3188 g10/import.c:175
48 #: g10/keygen.c:2236 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:333 g10/sign.c:761
49 #: g10/sign.c:1020 g10/sign.c:1165 g10/tdbdump.c:140 g10/tdbdump.c:148
50 #: g10/tdbio.c:539 g10/tdbio.c:600
51 #, c-format
52 msgid "can't open `%s': %s\n"
53 msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s'': %s\n"
54
55 #: cipher/random.c:391
56 #, c-format
57 msgid "can't stat `%s': %s\n"
58 msgstr "nie mo¿na sprawdziæ ,,%s'': %s\n"
59
60 #: cipher/random.c:396
61 #, c-format
62 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
63 msgstr ",,%s'' nie jest zwyk³ym plikiem - zostaje pominiêty\n"
64
65 #: cipher/random.c:401
66 msgid "note: random_seed file is empty\n"
67 msgstr "uwaga: plik random_seed jest pusty\n"
68
69 #: cipher/random.c:407
70 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
71 msgstr ""
72 "OSTRZE¯ENIE: niew³a¶ciwy rozmiar pliku random_seed - nie zostanie u¿yty\n"
73
74 #: cipher/random.c:415
75 #, c-format
76 msgid "can't read `%s': %s\n"
77 msgstr "nie mo¿na odczytaæ ,,%s'': %s\n"
78
79 #: cipher/random.c:453
80 msgid "note: random_seed file not updated\n"
81 msgstr "uwaga: plik random_seed nie jest uaktualniony\n"
82
83 #: cipher/random.c:473 g10/keygen.c:2704 g10/keygen.c:2734 g10/keyring.c:1496
84 #: g10/openfile.c:257 g10/openfile.c:348 g10/tdbio.c:535
85 #, c-format
86 msgid "can't create `%s': %s\n"
87 msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
88
89 #: cipher/random.c:480
90 #, c-format
91 msgid "can't write `%s': %s\n"
92 msgstr "nie mo¿na zapisaæ ,,%s'': %s\n"
93
94 #: cipher/random.c:483
95 #, c-format
96 msgid "can't close `%s': %s\n"
97 msgstr "nie mo¿na zamkn±æ ,,%s'': %s\n"
98
99 #: cipher/random.c:728
100 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
101 msgstr ""
102 "OSTRZE¯ENIE: u¿ywany generator liczb losowych\n"
103 "nie jest kryptograficznie bezpieczny!!\n"
104
105 #: cipher/random.c:729
106 msgid ""
107 "The random number generator is only a kludge to let\n"
108 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
109 "\n"
110 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
111 "\n"
112 msgstr ""
113 "U¿ywany generator liczb losowych jest atrap± wprowadzon± dla umo¿liwienia\n"
114 "normalnej kompilacji - nie jest kryptograficznie bezpieczny!\n"
115 "\n"
116 "JAKIEKOLWIEK DANE GENEROWANE PRZEZ TEN PROGRAM NIE NADAJ¡ SIÊ DO \n"
117 "NORMALNEGO U¯YTKU I NIE ZAPEWNIAJ¡ BEZPIECZEÑSTWA!!\n"
118
119 #: cipher/rndegd.c:204
120 msgid ""
121 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
122 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
123 "of the entropy.\n"
124 msgstr ""
125 "Proszê czekaæ, prowadzona jest zbiórka losowo¶ci. ¯eby siê nie nudziæ, "
126 "mo¿esz\n"
127 "popracowaæ w systemie, przy okazji dostarczy to systemowi wiêcej entropii "
128 "do\n"
129 "tworzenia liczb losowych.\n"
130 "\n"
131
132 #: cipher/rndlinux.c:134
133 #, c-format
134 msgid ""
135 "\n"
136 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
137 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
138 msgstr ""
139 "\n"
140 "Brakuje mo¿liwo¶ci wygenerowania odpowiedniej liczby losowych bajtów.\n"
141 "Proszê kontynuowaæ inne dzia³ania aby system móg³ zebraæ odpowiedni±\n"
142 "ilo¶æ entropii do ich wygenerowania (brakuje %d bajtów).\n"
143
144 #: g10/app-openpgp.c:458
145 #, fuzzy, c-format
146 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
147 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
148
149 #: g10/app-openpgp.c:471
150 #, fuzzy, c-format
151 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
152 msgstr "nie powiod³a siê odbudowa bufora bazy: %s\n"
153
154 #: g10/app-openpgp.c:656 g10/app-openpgp.c:745
155 #, c-format
156 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
157 msgstr ""
158
159 #: g10/app-openpgp.c:662 g10/app-openpgp.c:751 g10/app-openpgp.c:1236
160 #, c-format
161 msgid "prassphrase (CHV%d) is too short; minimum length is %d\n"
162 msgstr ""
163
164 #: g10/app-openpgp.c:671 g10/app-openpgp.c:685 g10/app-openpgp.c:761
165 #, fuzzy, c-format
166 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
167 msgstr "wysy³ka do serwera kluczy nie powiod³a siê: %s\n"
168
169 #: g10/app-openpgp.c:708
170 msgid "access to admin commands is not configured\n"
171 msgstr ""
172
173 #: g10/app-openpgp.c:725
174 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
175 msgstr ""
176
177 #: g10/app-openpgp.c:731
178 msgid "card is permanently locked!\n"
179 msgstr ""
180
181 #: g10/app-openpgp.c:738
182 #, c-format
183 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
184 msgstr ""
185
186 #: g10/app-openpgp.c:742
187 msgid "Admin PIN"
188 msgstr ""
189
190 #: g10/app-openpgp.c:1245 g10/app-openpgp.c:1259
191 #, c-format
192 msgid "verify CHV%d failed\n"
193 msgstr ""
194
195 #: g10/app-openpgp.c:1504
196 msgid "can't access CHV Status Bytes - invalid OpenPGP card?\n"
197 msgstr ""
198
199 #: g10/app-openpgp.c:1514
200 msgid "can't access Extended Capability Flags - invalid OpenPGP card?\n"
201 msgstr ""
202
203 #: g10/app-openpgp.c:1584
204 #, fuzzy, c-format
205 msgid "error getting serial number: %s\n"
206 msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
207
208 #: g10/app-openpgp.c:1679
209 #, fuzzy, c-format
210 msgid "failed to store the key: %s\n"
211 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
212
213 #: g10/app-openpgp.c:1721
214 #, fuzzy
215 msgid "reading the key failed\n"
216 msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
217
218 #: g10/app-openpgp.c:1728
219 msgid "response does not contain the public key data\n"
220 msgstr ""
221
222 #: g10/app-openpgp.c:1736
223 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
224 msgstr ""
225
226 #: g10/app-openpgp.c:1747
227 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
228 msgstr ""
229
230 #: g10/armor.c:317
231 #, c-format
232 msgid "armor: %s\n"
233 msgstr "opakowanie: %s\n"
234
235 #: g10/armor.c:346
236 msgid "invalid armor header: "
237 msgstr "niepoprawny nag³ówek opakowania: "
238
239 #: g10/armor.c:353
240 msgid "armor header: "
241 msgstr "nag³ówek opakowania: "
242
243 #: g10/armor.c:364
244 msgid "invalid clearsig header\n"
245 msgstr "niew³a¶ciwy nag³ówek dokumentu z podpisem na koñcu\n"
246
247 #: g10/armor.c:416
248 msgid "nested clear text signatures\n"
249 msgstr "zagnie¿d¿one podpisy na koñcu dokumentu\n"
250
251 #: g10/armor.c:551
252 #, fuzzy
253 msgid "unexpected armor: "
254 msgstr "nieoczekiwane opakowanie:"
255
256 #: g10/armor.c:563
257 msgid "invalid dash escaped line: "
258 msgstr "niepoprawne oznaczenie linii minusami: "
259
260 #: g10/armor.c:715 g10/armor.c:1300
261 #, fuzzy, c-format
262 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
263 msgstr "niew³a¶ciwy znak formatu radix64: ,,%02x'', zosta³ pominiêty\n"
264
265 #: g10/armor.c:758
266 msgid "premature eof (no CRC)\n"
267 msgstr "przewczesny koniec pliku (brak CRC)\n"
268
269 #: g10/armor.c:792
270 msgid "premature eof (in CRC)\n"
271 msgstr "przedwczesny koniec pliku (w CRC)\n"
272
273 #: g10/armor.c:800
274 msgid "malformed CRC\n"
275 msgstr "b³±d formatu CRC\n"
276
277 #: g10/armor.c:804 g10/armor.c:1337
278 #, fuzzy, c-format
279 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
280 msgstr "B³±d sumy CRC; %06lx - %06lx\n"
281
282 #: g10/armor.c:824
283 #, fuzzy
284 msgid "premature eof (in trailer)\n"
285 msgstr "przedwczesny koniec pliku (w linii koñcz±cej)\n"
286
287 #: g10/armor.c:828
288 msgid "error in trailer line\n"
289 msgstr "b³±d w linii koñcz±cej\n"
290
291 #: g10/armor.c:1115
292 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
293 msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
294
295 #: g10/armor.c:1120
296 #, c-format
297 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
298 msgstr "b³±d opakowania: linia d³u¿sza ni¿ %d znaków\n"
299
300 #: g10/armor.c:1124
301 msgid ""
302 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
303 msgstr ""
304 "znak kodowania quoted-printable w opakowaniu ASCII - prawdopodobnie\n"
305 "przek³amanie wprowadzone przez serwer pocztowy\n"
306
307 #: g10/card-util.c:58 g10/card-util.c:282
308 #, fuzzy, c-format
309 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
310 msgstr "brak klucza prywatnego"
311
312 #: g10/card-util.c:63
313 #, c-format
314 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
315 msgstr ""
316
317 #: g10/card-util.c:70 g10/keygen.c:2420 g10/revoke.c:215 g10/revoke.c:415
318 msgid "sorry, can't do this in batch mode\n"
319 msgstr "niestety, to nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
320
321 #: g10/card-util.c:94 g10/card-util.c:964 g10/card-util.c:1042
322 #: g10/keyedit.c:412 g10/keyedit.c:433 g10/keyedit.c:447 g10/keygen.c:1298
323 #: g10/keygen.c:1361
324 msgid "Your selection? "
325 msgstr "Twój wybór? "
326
327 #: g10/card-util.c:194 g10/card-util.c:244
328 msgid "[not set]"
329 msgstr ""
330
331 #: g10/card-util.c:376
332 #, fuzzy
333 msgid "male"
334 msgstr "w³kl"
335
336 #: g10/card-util.c:377
337 #, fuzzy
338 msgid "female"
339 msgstr "w³kl"
340
341 #: g10/card-util.c:377
342 #, fuzzy
343 msgid "unspecified"
344 msgstr "nie podano przyczyny"
345
346 #: g10/card-util.c:396
347 #, fuzzy
348 msgid "not forced"
349 msgstr "nie zosta³ przetworzony"
350
351 #: g10/card-util.c:396
352 msgid "forced"
353 msgstr ""
354
355 #: g10/card-util.c:439
356 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
357 msgstr ""
358
359 #: g10/card-util.c:441
360 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
361 msgstr ""
362
363 #: g10/card-util.c:443
364 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
365 msgstr ""
366
367 #: g10/card-util.c:460
368 msgid "Cardholder's surname: "
369 msgstr ""
370
371 #: g10/card-util.c:462
372 msgid "Cardholder's given name: "
373 msgstr ""
374
375 #: g10/card-util.c:480
376 #, c-format
377 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
378 msgstr ""
379
380 #: g10/card-util.c:502
381 #, fuzzy
382 msgid "URL to retrieve public key: "
383 msgstr "brak odpowiadaj±cego klucza publicznego: %s\n"
384
385 #: g10/card-util.c:510
386 #, c-format
387 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
388 msgstr ""
389
390 #: g10/card-util.c:597 g10/import.c:261
391 #, c-format
392 msgid "error reading `%s': %s\n"
393 msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
394
395 #: g10/card-util.c:605
396 msgid "Login data (account name): "
397 msgstr ""
398
399 #: g10/card-util.c:615
400 #, c-format
401 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
402 msgstr ""
403
404 #: g10/card-util.c:635
405 #, fuzzy
406 msgid "Language preferences: "
407 msgstr "aktualizacja ustawieñ klucza"
408
409 #: g10/card-util.c:643
410 #, fuzzy
411 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
412 msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
413
414 #: g10/card-util.c:652
415 #, fuzzy
416 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
417 msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
418
419 #: g10/card-util.c:673
420 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
421 msgstr ""
422
423 #: g10/card-util.c:687
424 #, fuzzy
425 msgid "Error: invalid response.\n"
426 msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
427
428 #: g10/card-util.c:708
429 #, fuzzy
430 msgid "CA fingerprint: "
431 msgstr "Odcisk klucza:"
432
433 #: g10/card-util.c:731
434 #, fuzzy
435 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
436 msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
437
438 #: g10/card-util.c:779
439 #, fuzzy, c-format
440 msgid "key operation not possible: %s\n"
441 msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
442
443 #: g10/card-util.c:780
444 #, fuzzy
445 msgid "not an OpenPGP card"
446 msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
447
448 #: g10/card-util.c:789
449 #, fuzzy, c-format
450 msgid "error getting current key info: %s\n"
451 msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
452
453 #: g10/card-util.c:870
454 #, fuzzy
455 msgid "Replace existing key? (y/N) "
456 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
457
458 #: g10/card-util.c:891
459 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
460 msgstr ""
461
462 #: g10/card-util.c:901
463 msgid "Inhibit off-card backup of encryption key? (y/N) "
464 msgstr ""
465
466 #: g10/card-util.c:912
467 #, fuzzy
468 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
469 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
470
471 #: g10/card-util.c:921
472 #, c-format
473 msgid ""
474 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
475 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
476 "You should change them using the command --change-pin\n"
477 msgstr ""
478
479 #: g10/card-util.c:955
480 #, fuzzy
481 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
482 msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
483
484 #: g10/card-util.c:957 g10/card-util.c:1033
485 #, fuzzy
486 msgid "   (1) Signature key\n"
487 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
488
489 #: g10/card-util.c:958 g10/card-util.c:1035
490 #, fuzzy
491 msgid "   (2) Encryption key\n"
492 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
493
494 #: g10/card-util.c:959 g10/card-util.c:1037
495 msgid "   (3) Authentication key\n"
496 msgstr ""
497
498 #: g10/card-util.c:975 g10/card-util.c:1053 g10/keyedit.c:907
499 #: g10/keygen.c:1395 g10/revoke.c:639
500 msgid "Invalid selection.\n"
501 msgstr "Niew³a¶ciwy wybór.\n"
502
503 #: g10/card-util.c:1030
504 #, fuzzy
505 msgid "Please select where to store the key:\n"
506 msgstr "Proszê wybraæ powód uniewa¿nienia:\n"
507
508 #: g10/card-util.c:1065
509 #, fuzzy
510 msgid "unknown key protection algorithm\n"
511 msgstr "nieznany algorytm ochrony\n"
512
513 #: g10/card-util.c:1070
514 #, fuzzy
515 msgid "secret parts of key are not available\n"
516 msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
517
518 #: g10/card-util.c:1075
519 #, fuzzy
520 msgid "secret key already stored on a card\n"
521 msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
522
523 #: g10/card-util.c:1142 g10/keyedit.c:1229 util/miscutil.c:348
524 msgid "quit"
525 msgstr "wyj¶cie"
526
527 #: g10/card-util.c:1142 g10/keyedit.c:1229
528 msgid "quit this menu"
529 msgstr "wyj¶cie z tego menu"
530
531 #: g10/card-util.c:1143 g10/keyedit.c:1230
532 msgid "q"
533 msgstr "w"
534
535 #: g10/card-util.c:1144
536 msgid "admin"
537 msgstr ""
538
539 #: g10/card-util.c:1144
540 #, fuzzy
541 msgid "show admin commands"
542 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
543
544 #: g10/card-util.c:1145 g10/keyedit.c:1232
545 msgid "help"
546 msgstr "pomoc"
547
548 #: g10/card-util.c:1145 g10/keyedit.c:1232
549 msgid "show this help"
550 msgstr "ten tekst pomocy"
551
552 #: g10/card-util.c:1147 g10/keyedit.c:1235
553 msgid "list"
554 msgstr "lista"
555
556 #: g10/card-util.c:1147
557 #, fuzzy
558 msgid "list all available data"
559 msgstr "Klucz dostêpny w: "
560
561 #: g10/card-util.c:1148 g10/keyedit.c:1236
562 msgid "l"
563 msgstr "l"
564
565 #: g10/card-util.c:1149 g10/keyedit.c:1247
566 msgid "debug"
567 msgstr "¶ledzenia"
568
569 #: g10/card-util.c:1150
570 #, fuzzy
571 msgid "name"
572 msgstr "w³kl"
573
574 #: g10/card-util.c:1150
575 msgid "change card holder's name"
576 msgstr ""
577
578 #: g10/card-util.c:1151
579 msgid "url"
580 msgstr ""
581
582 #: g10/card-util.c:1151
583 msgid "change URL to retrieve key"
584 msgstr ""
585
586 #: g10/card-util.c:1152
587 msgid "fetch"
588 msgstr ""
589
590 #: g10/card-util.c:1153
591 msgid "fetch the key specified in the card URL"
592 msgstr ""
593
594 #: g10/card-util.c:1154
595 #, fuzzy
596 msgid "login"
597 msgstr "lpodpis"
598
599 #: g10/card-util.c:1154
600 #, fuzzy
601 msgid "change the login name"
602 msgstr "zmiana daty wa¿no¶ci klucza"
603
604 #: g10/card-util.c:1155
605 msgid "lang"
606 msgstr ""
607
608 #: g10/card-util.c:1155
609 #, fuzzy
610 msgid "change the language preferences"
611 msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
612
613 #: g10/card-util.c:1156
614 msgid "sex"
615 msgstr ""
616
617 #: g10/card-util.c:1156
618 msgid "change card holder's sex"
619 msgstr ""
620
621 #: g10/card-util.c:1157
622 #, fuzzy
623 msgid "cafpr"
624 msgstr "odc"
625
626 #: g10/card-util.c:1157
627 #, fuzzy
628 msgid "change a CA fingerprint"
629 msgstr "okazanie odcisku klucza"
630
631 #: g10/card-util.c:1158
632 #, fuzzy
633 msgid "forcesig"
634 msgstr "unpod"
635
636 #: g10/card-util.c:1159
637 msgid "toggle the signature force PIN flag"
638 msgstr ""
639
640 #: g10/card-util.c:1160
641 #, fuzzy
642 msgid "generate"
643 msgstr "b³±d ogólny"
644
645 #: g10/card-util.c:1161
646 #, fuzzy
647 msgid "generate new keys"
648 msgstr "generacja nowej pary kluczy"
649
650 #: g10/card-util.c:1162 g10/keyedit.c:1271
651 msgid "passwd"
652 msgstr "has³o"
653
654 #: g10/card-util.c:1162
655 msgid "menu to change or unblock the PIN"
656 msgstr ""
657
658 #: g10/card-util.c:1178 g10/delkey.c:120 g10/keyedit.c:1297
659 msgid "can't do that in batchmode\n"
660 msgstr "nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
661
662 #: g10/card-util.c:1226 g10/keyedit.c:1377
663 msgid "Command> "
664 msgstr "Polecenie> "
665
666 #: g10/card-util.c:1261
667 #, fuzzy
668 msgid "Admin-only command\n"
669 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
670
671 #: g10/card-util.c:1336 g10/keyedit.c:1844
672 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
673 msgstr "Niepoprawna komenda  (spróbuj \"help\")\n"
674
675 #: g10/cardglue.c:280
676 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
677 msgstr ""
678
679 #: g10/cardglue.c:364
680 #, c-format
681 msgid ""
682 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
683 "   %.*s\n"
684 msgstr ""
685
686 #: g10/cardglue.c:372
687 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
688 msgstr ""
689
690 #: g10/cardglue.c:634
691 msgid "Enter Admin PIN: "
692 msgstr ""
693
694 #: g10/cardglue.c:634
695 #, fuzzy
696 msgid "Enter PIN: "
697 msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
698
699 #: g10/decrypt.c:68 g10/decrypt.c:157 g10/g10.c:3538 g10/verify.c:101
700 #: g10/verify.c:154
701 #, c-format
702 msgid "can't open `%s'\n"
703 msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s''\n"
704
705 #: g10/decrypt.c:104 g10/encode.c:859
706 msgid "--output doesn't work for this command\n"
707 msgstr "opcja --output nie dzia³a z tym poleceniem\n"
708
709 #: g10/delkey.c:74 g10/export.c:162 g10/keyedit.c:2901 g10/revoke.c:225
710 #, c-format
711 msgid "key `%s' not found: %s\n"
712 msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
713
714 #: g10/delkey.c:82 g10/export.c:192 g10/keyserver.c:1428 g10/revoke.c:231
715 #: g10/revoke.c:436
716 #, c-format
717 msgid "error reading keyblock: %s\n"
718 msgstr "b³±d odczytu bloku kluczy: %s\n"
719
720 #: g10/delkey.c:121 g10/delkey.c:128
721 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
722 msgstr "(chyba, ¿e klucz zostaje wybrany przez podanie odcisku)\n"
723
724 #: g10/delkey.c:127
725 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
726 msgstr "bez opcji \"--yes\" nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
727
728 #: g10/delkey.c:139
729 #, fuzzy
730 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
731 msgstr "Usun±æ ten klucz ze zbioru? "
732
733 #: g10/delkey.c:147
734 #, fuzzy
735 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
736 msgstr "To jest klucz tajny! - czy na pewno go usun±æ? "
737
738 #: g10/delkey.c:157
739 #, c-format
740 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
741 msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
742
743 #: g10/delkey.c:167
744 msgid "ownertrust information cleared\n"
745 msgstr "informacja o zaufaniu dla w³a¶ciciela klucza zosta³a wymazana\n"
746
747 #: g10/delkey.c:195
748 #, c-format
749 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
750 msgstr "dla klucza publicznego ,,%s'' istnieje klucz prywatny!\n"
751
752 #: g10/delkey.c:197
753 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
754 msgstr "aby go usun±æ nalezy najpierw u¿yæ opcji \"--delete-secret-key\".\n"
755
756 #: g10/encode.c:210 g10/sign.c:1185
757 #, c-format
758 msgid "error creating passphrase: %s\n"
759 msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
760
761 #: g10/encode.c:215
762 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
763 msgstr ""
764 "ustawiony tryb S2K nie pozwala u¿yæ pakietu ESK dla szyfru symetrycznego\n"
765
766 #: g10/encode.c:228
767 #, c-format
768 msgid "using cipher %s\n"
769 msgstr "szyfrem %s\n"
770
771 #: g10/encode.c:238 g10/encode.c:558
772 #, c-format
773 msgid "`%s' already compressed\n"
774 msgstr ",,%s'' ju¿ jest skompresowany\n"
775
776 #: g10/encode.c:308 g10/encode.c:604 g10/sign.c:550
777 #, c-format
778 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
779 msgstr "OSTRZE¯ENIE: plik ,,%s'' jest pusty\n"
780
781 #: g10/encode.c:472
782 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
783 msgstr ""
784 "w trybie --pgp2 mo¿na szyfrowaæ dla kluczy RSA krótszych od 2048 bitów\n"
785
786 #: g10/encode.c:494
787 #, c-format
788 msgid "reading from `%s'\n"
789 msgstr "odczyt z '%s'\n"
790
791 #: g10/encode.c:530
792 msgid ""
793 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
794 msgstr ""
795 "nie mo¿na u¿yæ szyfru IDEA z wszystkimi kluczami dla których szyfrujesz.\n"
796
797 #: g10/encode.c:540
798 #, fuzzy, c-format
799 msgid ""
800 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
801 msgstr "wymuszone u¿ycie szyfru %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
802
803 #: g10/encode.c:648 g10/sign.c:877
804 #, fuzzy, c-format
805 msgid ""
806 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
807 "preferences\n"
808 msgstr "wymuszone u¿ycie kompresji %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
809
810 #: g10/encode.c:735
811 #, c-format
812 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
813 msgstr "wymuszone u¿ycie szyfru %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
814
815 #: g10/encode.c:805 g10/pkclist.c:721 g10/pkclist.c:757
816 #, c-format
817 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
818 msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
819
820 #: g10/encode.c:832
821 #, c-format
822 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
823 msgstr "%s/%s zaszyfrowany dla: ,,%s''\n"
824
825 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:301
826 #, c-format
827 msgid "%s encrypted data\n"
828 msgstr "dane zaszyfrowano za pomoc± %s\n"
829
830 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:305
831 #, c-format
832 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
833 msgstr "dane zaszyfrowano nieznanym algorytmem numer %d\n"
834
835 #: g10/encr-data.c:92
836 msgid ""
837 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
838 msgstr ""
839 "OSTRZE¯ENIE: wiadomo¶æ by³a szyfrowana kluczem s³abym szyfru symetrycznego.\n"
840
841 #: g10/encr-data.c:103
842 msgid "problem handling encrypted packet\n"
843 msgstr "problem podczas obróbki pakietu szyfrowego\n"
844
845 #: g10/exec.c:48
846 msgid "no remote program execution supported\n"
847 msgstr "odwo³ania do zewnêtrznych programów s± wy³±czone\n"
848
849 #: g10/exec.c:184 g10/openfile.c:406
850 #, c-format
851 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
852 msgstr "nie mo¿na utworzyæ katalogu ,,%s'': %s\n"
853
854 #: g10/exec.c:325
855 msgid ""
856 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
857 msgstr ""
858 "nieszczelne uprawnienia ustawieñ - wo³anie zewnêtrznych programów wy³±czone\n"
859
860 #: g10/exec.c:355
861 #, fuzzy
862 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
863 msgstr ""
864 "platforma wymaga u¿ycia plików tymczasowych do wo³ania zewnêtrznych "
865 "programów\n"
866
867 #: g10/exec.c:433
868 #, fuzzy, c-format
869 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
870 msgstr "nie mo¿na wykonaæ %s ,,%s'': %s\n"
871
872 #: g10/exec.c:436
873 #, fuzzy, c-format
874 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
875 msgstr "nie mo¿na wykonaæ %s ,,%s'': %s\n"
876
877 #: g10/exec.c:489 g10/sign.c:778 g10/sign.c:1035
878 #, fuzzy, c-format
879 msgid "can't create file `%s': %s\n"
880 msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
881
882 #: g10/exec.c:521
883 #, c-format
884 msgid "system error while calling external program: %s\n"
885 msgstr "b³±d systemu podczas wo³ania programu zewnêtrznego: %s\n"
886
887 #: g10/exec.c:532 g10/exec.c:598
888 msgid "unnatural exit of external program\n"
889 msgstr "nienaturalne zakoñczenie pracy zewnêtrznego programu\n"
890
891 #: g10/exec.c:547
892 msgid "unable to execute external program\n"
893 msgstr "nie mo¿na uruchomiæ zewnêtrznego programu\n"
894
895 #: g10/exec.c:563
896 #, c-format
897 msgid "unable to read external program response: %s\n"
898 msgstr "nie mo¿na odczytaæ odpowiedzi programu zewnêtrznego: %s\n"
899
900 #: g10/exec.c:609 g10/exec.c:616
901 #, c-format
902 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
903 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
904
905 #: g10/exec.c:621
906 #, c-format
907 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
908 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ tymczasowego katalogu ,,%s'': %s.\n"
909
910 #: g10/export.c:176
911 #, fuzzy
912 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
913 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
914
915 #: g10/export.c:206
916 #, fuzzy, c-format
917 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
918 msgstr "klucz %08lX: nie jest chroniony - pominiêty\n"
919
920 #: g10/export.c:214
921 #, fuzzy, c-format
922 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
923 msgstr "klucz %08lX: klucz PGP 2.x - pominiêty\n"
924
925 #: g10/export.c:361
926 #, fuzzy, c-format
927 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
928 msgstr "OSTRZE¯ENIE: klucz prywatny %08lX nie ma prostej sumy kontrolnej SK.\n"
929
930 #: g10/export.c:393
931 msgid "WARNING: nothing exported\n"
932 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!\n"
933
934 #: g10/g10.c:358
935 msgid ""
936 "@Commands:\n"
937 " "
938 msgstr ""
939 "@Polecenia:\n"
940 " "
941
942 #: g10/g10.c:360
943 msgid "|[file]|make a signature"
944 msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu"
945
946 #: g10/g10.c:361
947 msgid "|[file]|make a clear text signature"
948 msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu pod dokumentem"
949
950 #: g10/g10.c:362
951 msgid "make a detached signature"
952 msgstr "z³o¿enie podpisu oddzielonego od dokumentu"
953
954 #: g10/g10.c:363
955 msgid "encrypt data"
956 msgstr "szyfrowanie danych"
957
958 #: g10/g10.c:365
959 msgid "encryption only with symmetric cipher"
960 msgstr "szyfrowanie tylko szyfrem symetrycznym"
961
962 #: g10/g10.c:367
963 msgid "decrypt data (default)"
964 msgstr "odszyfrowywanie danych (domy¶lne)"
965
966 #: g10/g10.c:369
967 msgid "verify a signature"
968 msgstr "sprawdzenie podpisu"
969
970 #: g10/g10.c:371
971 msgid "list keys"
972 msgstr "lista kluczy"
973
974 #: g10/g10.c:373
975 msgid "list keys and signatures"
976 msgstr "lista kluczy i podpisów"
977
978 #: g10/g10.c:374
979 #, fuzzy
980 msgid "list and check key signatures"
981 msgstr "sprawdzenie podpisów kluczy"
982
983 #: g10/g10.c:375
984 msgid "list keys and fingerprints"
985 msgstr "lista kluczy i ich odcisków"
986
987 #: g10/g10.c:376
988 msgid "list secret keys"
989 msgstr "lista kluczy prywatnych"
990
991 #: g10/g10.c:377
992 msgid "generate a new key pair"
993 msgstr "generacja nowej pary kluczy"
994
995 #: g10/g10.c:378
996 msgid "remove keys from the public keyring"
997 msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy publicznych"
998
999 #: g10/g10.c:380
1000 msgid "remove keys from the secret keyring"
1001 msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy prywatnych"
1002
1003 #: g10/g10.c:381
1004 msgid "sign a key"
1005 msgstr "z³o¿enie podpisu na kluczu"
1006
1007 #: g10/g10.c:382
1008 msgid "sign a key locally"
1009 msgstr "z³o¿enie prywatnego podpisu na kluczu"
1010
1011 #: g10/g10.c:385
1012 msgid "sign or edit a key"
1013 msgstr "podpisanie lub modyfikacja klucza"
1014
1015 #: g10/g10.c:386
1016 msgid "generate a revocation certificate"
1017 msgstr "tworzenie certyfikatu uniewa¿nienia klucza"
1018
1019 #: g10/g10.c:388
1020 msgid "export keys"
1021 msgstr "eksport kluczy do pliku"
1022
1023 #: g10/g10.c:389
1024 msgid "export keys to a key server"
1025 msgstr "eksport kluczy do serwera kluczy"
1026
1027 #: g10/g10.c:390
1028 msgid "import keys from a key server"
1029 msgstr "import kluczy z serwera kluczy"
1030
1031 #: g10/g10.c:392
1032 msgid "search for keys on a key server"
1033 msgstr "szukanie kluczy na serwerze"
1034
1035 #: g10/g10.c:394
1036 msgid "update all keys from a keyserver"
1037 msgstr "od¶wie¿enie wszystkich kluczy z serwera"
1038
1039 #: g10/g10.c:397
1040 msgid "import/merge keys"
1041 msgstr "import/do³±czenie kluczy"
1042
1043 #: g10/g10.c:400
1044 msgid "print the card status"
1045 msgstr ""
1046
1047 #: g10/g10.c:401
1048 msgid "change data on a card"
1049 msgstr ""
1050
1051 #: g10/g10.c:402
1052 msgid "change a card's PIN"
1053 msgstr ""
1054
1055 #: g10/g10.c:410
1056 msgid "update the trust database"
1057 msgstr "uaktualnienie bazy zaufania"
1058
1059 #: g10/g10.c:417
1060 msgid "|algo [files]|print message digests"
1061 msgstr "|algo [pliki]|skróty wiadomo¶ci"
1062
1063 #: g10/g10.c:421 g10/gpgv.c:65
1064 msgid ""
1065 "@\n"
1066 "Options:\n"
1067 " "
1068 msgstr ""
1069 "@\n"
1070 "Opcje:\n"
1071 " "
1072
1073 #: g10/g10.c:423
1074 msgid "create ascii armored output"
1075 msgstr "opakowanie ASCII pliku wynikowego"
1076
1077 #: g10/g10.c:425
1078 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1079 msgstr "|NAZWA|szyfrowanie dla odbiorcy NAZWA"
1080
1081 #: g10/g10.c:436
1082 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1083 msgstr "identyfikator do podpisania lub odszyfrowania"
1084
1085 #: g10/g10.c:437
1086 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1087 msgstr "|N|poziom kompresji N (0 - bez)"
1088
1089 #: g10/g10.c:442
1090 msgid "use canonical text mode"
1091 msgstr "kanoniczny format tekstowy"
1092
1093 #: g10/g10.c:452
1094 msgid "use as output file"
1095 msgstr "plik wyj¶ciowy"
1096
1097 #: g10/g10.c:454 g10/gpgv.c:67
1098 msgid "verbose"
1099 msgstr "z dodatkowymi informacjami"
1100
1101 #: g10/g10.c:465
1102 msgid "do not make any changes"
1103 msgstr "pozostawienie bez zmian"
1104
1105 #: g10/g10.c:466
1106 msgid "prompt before overwriting"
1107 msgstr "pytanie przed nadpisaniem plików"
1108
1109 #: g10/g10.c:511
1110 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1111 msgstr ""
1112
1113 #: g10/g10.c:512
1114 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1115 msgstr ""
1116
1117 #: g10/g10.c:537
1118 msgid ""
1119 "@\n"
1120 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1121 msgstr ""
1122 "@\n"
1123 "(Pe³n± listê poleceñ i opcji mo¿na znale¼æ w podrêczniku systemowym.)\n"
1124
1125 #: g10/g10.c:540
1126 msgid ""
1127 "@\n"
1128 "Examples:\n"
1129 "\n"
1130 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1131 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1132 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1133 " --list-keys [names]        show keys\n"
1134 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1135 msgstr ""
1136 "@\n"
1137 "Przyk³ady:\n"
1138 "\n"
1139 " -se -r Bob [plik]          podpisaæ i zaszyfrowaæ kluczem Boba\n"
1140 " --clearsign [plik]         podpisaæ z pozostawieniem czytelno¶ci dokumentu\n"
1141 " --detach-sign [plik]       podpisaæ z umieszczeniem podpisu w osobnym "
1142 "pliku\n"
1143 " --list-keys [nazwy]        pokazuje klucze\n"
1144 " --fingerprint [nazwy]      pokazuje odciski kluczy\n"
1145
1146 #: g10/g10.c:726 g10/gpgv.c:92
1147 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1148 msgstr "B³êdy prosimy zg³aszaæ na adres <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1149
1150 #: g10/g10.c:743
1151 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1152 msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
1153
1154 #: g10/g10.c:746
1155 msgid ""
1156 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1157 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1158 "default operation depends on the input data\n"
1159 msgstr ""
1160 "Sk³adnia: gpg [opcje] [pliki]\n"
1161 "podpisywanie, sprawdzanie podpisów, szyfrowanie, deszyfrowanie\n"
1162 "domy¶lnie wykonywana operacja zale¿y od danych wej¶ciowych\n"
1163
1164 #: g10/g10.c:757
1165 msgid ""
1166 "\n"
1167 "Supported algorithms:\n"
1168 msgstr ""
1169 "\n"
1170 "Obs³ugiwane algorytmy:\n"
1171
1172 #: g10/g10.c:760
1173 msgid "Pubkey: "
1174 msgstr "Asymetryczne: "
1175
1176 #: g10/g10.c:766 g10/keyedit.c:1881
1177 msgid "Cipher: "
1178 msgstr "Symetryczne: "
1179
1180 #: g10/g10.c:772
1181 msgid "Hash: "
1182 msgstr "Skrótów: "
1183
1184 #: g10/g10.c:778 g10/keyedit.c:1927
1185 msgid "Compression: "
1186 msgstr "Kompresji: "
1187
1188 #: g10/g10.c:861
1189 msgid "usage: gpg [options] "
1190 msgstr "wywo³anie: gpg [opcje]"
1191
1192 #: g10/g10.c:964
1193 msgid "conflicting commands\n"
1194 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
1195
1196 #: g10/g10.c:982
1197 #, fuzzy, c-format
1198 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1199 msgstr "w definicji grupy ,,%s'' brak znaku ,,=''\n"
1200
1201 #: g10/g10.c:1179
1202 #, fuzzy, c-format
1203 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1204 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
1205
1206 #: g10/g10.c:1182
1207 #, fuzzy, c-format
1208 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1209 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
1210
1211 #: g10/g10.c:1185
1212 #, fuzzy, c-format
1213 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1214 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
1215
1216 #: g10/g10.c:1191
1217 #, fuzzy, c-format
1218 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1219 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
1220
1221 #: g10/g10.c:1194
1222 #, fuzzy, c-format
1223 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1224 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
1225
1226 #: g10/g10.c:1197
1227 #, fuzzy, c-format
1228 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1229 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
1230
1231 #: g10/g10.c:1203
1232 #, fuzzy, c-format
1233 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1234 msgstr ""
1235 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
1236 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1237
1238 #: g10/g10.c:1206
1239 #, fuzzy, c-format
1240 msgid ""
1241 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1242 msgstr ""
1243 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
1244 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1245
1246 #: g10/g10.c:1209
1247 #, fuzzy, c-format
1248 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1249 msgstr ""
1250 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
1251 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1252
1253 #: g10/g10.c:1215
1254 #, fuzzy, c-format
1255 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1256 msgstr ""
1257 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
1258 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1259
1260 #: g10/g10.c:1218
1261 #, fuzzy, c-format
1262 msgid ""
1263 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1264 msgstr ""
1265 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
1266 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1267
1268 #: g10/g10.c:1221
1269 #, fuzzy, c-format
1270 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1271 msgstr ""
1272 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
1273 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1274
1275 #: g10/g10.c:1362
1276 #, fuzzy, c-format
1277 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1278 msgstr "nieznana opcja ,,%s''\n"
1279
1280 #: g10/g10.c:1756
1281 #, c-format
1282 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1283 msgstr "UWAGA: stary domy¶lny plik opcji ,,%s'' zosta³ zignorowany\n"
1284
1285 #: g10/g10.c:1798
1286 #, c-format
1287 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1288 msgstr "UWAGA: brak domy¶lnego pliku opcji ,,%s''\n"
1289
1290 #: g10/g10.c:1802
1291 #, c-format
1292 msgid "option file `%s': %s\n"
1293 msgstr "plik opcji ,,%s'': %s\n"
1294
1295 #: g10/g10.c:1809
1296 #, c-format
1297 msgid "reading options from `%s'\n"
1298 msgstr "odczyt opcji z ,,%s''\n"
1299
1300 #: g10/g10.c:2029 g10/g10.c:2545 g10/g10.c:2556
1301 #, c-format
1302 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1303 msgstr "UWAGA: %s nie jest do normalnego u¿ytku!\n"
1304
1305 #: g10/g10.c:2042
1306 #, fuzzy, c-format
1307 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1308 msgstr ""
1309 "modu³ szyfru ,,%s'' nie zosta³ za³adowany z powodu niebezpiecznych praw "
1310 "dostêpu\n"
1311
1312 #: g10/g10.c:2254
1313 #, fuzzy, c-format
1314 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1315 msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
1316
1317 #: g10/g10.c:2273 g10/keyedit.c:3417
1318 #, fuzzy
1319 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1320 msgstr "niezrozuma³y URI serwera kluczy\n"
1321
1322 #: g10/g10.c:2279
1323 #, fuzzy, c-format
1324 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1325 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1326
1327 #: g10/g10.c:2282
1328 #, fuzzy
1329 msgid "invalid keyserver options\n"
1330 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1331
1332 #: g10/g10.c:2289
1333 #, c-format
1334 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1335 msgstr "%s:%d: niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
1336
1337 #: g10/g10.c:2292
1338 msgid "invalid import options\n"
1339 msgstr "niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
1340
1341 #: g10/g10.c:2299
1342 #, c-format
1343 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1344 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1345
1346 #: g10/g10.c:2302
1347 msgid "invalid export options\n"
1348 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1349
1350 #: g10/g10.c:2309
1351 #, fuzzy, c-format
1352 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1353 msgstr "%s:%d: niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
1354
1355 #: g10/g10.c:2312
1356 #, fuzzy
1357 msgid "invalid list options\n"
1358 msgstr "niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
1359
1360 #: g10/g10.c:2334
1361 #, fuzzy, c-format
1362 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1363 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1364
1365 #: g10/g10.c:2337
1366 #, fuzzy
1367 msgid "invalid verify options\n"
1368 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1369
1370 #: g10/g10.c:2344
1371 #, c-format
1372 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1373 msgstr "nie mo¿na ustawiæ ¶cie¿ki programów wykonywalnych na %s\n"
1374
1375 #: g10/g10.c:2534
1376 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1377 msgstr "OSTRZE¯ENIE: program mo¿e stworzyæ plik zrzutu pamiêci!\n"
1378
1379 #: g10/g10.c:2538
1380 #, c-format
1381 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1382 msgstr "OSTRZE¯ENIE: %s powoduje obej¶cie %s\n"
1383
1384 #: g10/g10.c:2547
1385 #, c-format
1386 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1387 msgstr "Nie wolno u¿ywaæ %s z %s!\n"
1388
1389 #: g10/g10.c:2550
1390 #, c-format
1391 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1392 msgstr "%s nie ma sensu w po³±czeniu z %s!\n"
1393
1394 #: g10/g10.c:2571
1395 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1396 msgstr ""
1397 "w trybie --pgp2 mo¿na sk³adaæ tylko podpisy oddzielne lub do³±czone do "
1398 "tekstu\n"
1399
1400 #: g10/g10.c:2577
1401 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1402 msgstr "w trybie --pgp2 nie mo¿na jednocze¶nie szyfrowaæ i podpisywaæ\n"
1403
1404 #: g10/g10.c:2583
1405 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1406 msgstr "w trybie --pgp2 trzeba u¿ywaæ plików a nie potoków.\n"
1407
1408 #: g10/g10.c:2596
1409 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1410 msgstr "szyfrowanie wiadomo¶ci w trybie --pgp2 wymaga modu³u szyfru IDEA\n"
1411
1412 #: g10/g10.c:2666 g10/g10.c:2690
1413 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1414 msgstr "wybrany algorytm szyfruj±cy jest niepoprawny\n"
1415
1416 #: g10/g10.c:2672 g10/g10.c:2696
1417 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1418 msgstr "wybrany algorytm skrótów wiadomo¶ci jest niepoprawny\n"
1419
1420 #: g10/g10.c:2678
1421 #, fuzzy
1422 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1423 msgstr "wybrany algorytm szyfruj±cy jest niepoprawny\n"
1424
1425 #: g10/g10.c:2684
1426 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1427 msgstr "wybrany algorytm skrótów po¶wiadczeñ jest niepoprawny\n"
1428
1429 #: g10/g10.c:2699
1430 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1431 msgstr "warto¶æ completes-needed musi byæ wiêksza od 0\n"
1432
1433 #: g10/g10.c:2701
1434 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1435 msgstr "warto¶æ marginals-needed musi byæ wiêksza od 1\n"
1436
1437 #: g10/g10.c:2703
1438 #, fuzzy
1439 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1440 msgstr "warto¶æ max-cert-depth musi mie¶ciæ siê w zakresie od 1 do 255\n"
1441
1442 #: g10/g10.c:2705
1443 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1444 msgstr ""
1445 "niew³a¶ciwy domy¶lny poziom sprawdzania; musi mieæ warto¶æ 0, 1, 2 lub 3\n"
1446
1447 #: g10/g10.c:2707
1448 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1449 msgstr ""
1450 "niew³a¶ciwy minimalny poziom sprawdzania; musi mieæ warto¶æ 0, 1, 2 lub 3\n"
1451
1452 #: g10/g10.c:2710
1453 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1454 msgstr "UWAGA: prosty tryb S2K (0) jest stanowczo odradzany\n"
1455
1456 #: g10/g10.c:2714
1457 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1458 msgstr "niepoprawny tryb S2K; musi mieæ warto¶æ 0, 1 lub 3\n"
1459
1460 #: g10/g10.c:2721
1461 msgid "invalid default preferences\n"
1462 msgstr "niew³a¶ciwe domy¶lne ustawienia\n"
1463
1464 #: g10/g10.c:2730
1465 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1466 msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia szyfrów\n"
1467
1468 #: g10/g10.c:2734
1469 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1470 msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia skrótów\n"
1471
1472 #: g10/g10.c:2738
1473 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1474 msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia algorytmów kompresji\n"
1475
1476 #: g10/g10.c:2771
1477 #, c-format
1478 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1479 msgstr "%s jeszcze nie dzia³a z %s!\n"
1480
1481 #: g10/g10.c:2818
1482 #, fuzzy, c-format
1483 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1484 msgstr "szyfr ,,%s'' nie jest dostêpny w trybie %s\n"
1485
1486 #: g10/g10.c:2823
1487 #, fuzzy, c-format
1488 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1489 msgstr "skrót ,,%s'' nie jest dostêpny w trybie %s\n"
1490
1491 #: g10/g10.c:2828
1492 #, fuzzy, c-format
1493 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1494 msgstr "kompresja ,,%s'' nie jest dostêpna w trybie %s\n"
1495
1496 #: g10/g10.c:2924
1497 #, c-format
1498 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1499 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
1500
1501 #: g10/g10.c:2935
1502 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1503 msgstr "OSTRZE¯ENIE: podano adresatów (-r) w dzia³aniu które ich nie dotyczy\n"
1504
1505 #: g10/g10.c:2946
1506 msgid "--store [filename]"
1507 msgstr "--store [plik]"
1508
1509 #: g10/g10.c:2953
1510 msgid "--symmetric [filename]"
1511 msgstr "--symmetric [plik]"
1512
1513 #: g10/g10.c:2955
1514 #, fuzzy, c-format
1515 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1516 msgstr "b³±d odszyfrowywania: %s\n"
1517
1518 #: g10/g10.c:2965
1519 msgid "--encrypt [filename]"
1520 msgstr "--encrypt [plik]"
1521
1522 #: g10/g10.c:2978
1523 #, fuzzy
1524 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1525 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
1526
1527 #: g10/g10.c:2980
1528 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1529 msgstr ""
1530
1531 #: g10/g10.c:2983
1532 #, fuzzy, c-format
1533 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1534 msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
1535
1536 #: g10/g10.c:3001
1537 msgid "--sign [filename]"
1538 msgstr "--sign [plik]"
1539
1540 #: g10/g10.c:3014
1541 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1542 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
1543
1544 #: g10/g10.c:3029
1545 #, fuzzy
1546 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1547 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
1548
1549 #: g10/g10.c:3031
1550 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1551 msgstr ""
1552
1553 #: g10/g10.c:3034
1554 #, fuzzy, c-format
1555 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1556 msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
1557
1558 #: g10/g10.c:3054
1559 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1560 msgstr "--sign --symmetric [plik]"
1561
1562 #: g10/g10.c:3063
1563 msgid "--clearsign [filename]"
1564 msgstr "--clearsign [plik]\""
1565
1566 #: g10/g10.c:3088
1567 msgid "--decrypt [filename]"
1568 msgstr "--decrypt [plik]"
1569
1570 #: g10/g10.c:3096
1571 msgid "--sign-key user-id"
1572 msgstr "--sign-key nazwa u¿ytkownika"
1573
1574 #: g10/g10.c:3100
1575 msgid "--lsign-key user-id"
1576 msgstr "--lsign-key nazwa u¿ytkownika"
1577
1578 #: g10/g10.c:3104
1579 msgid "--nrsign-key user-id"
1580 msgstr "--nrsign-key nazwa u¿ytkownika"
1581
1582 #: g10/g10.c:3108
1583 msgid "--nrlsign-key user-id"
1584 msgstr "--nrsign-key nazwa u¿ytkownika"
1585
1586 #: g10/g10.c:3132
1587 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1588 msgstr "--edit-key nazwa u¿ytkownika [polecenia]"
1589
1590 #: g10/g10.c:3203
1591 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1592 msgstr "-k[v][v][v][c] [identyfikator] [zbiór kluczy]"
1593
1594 #: g10/g10.c:3240
1595 #, c-format
1596 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1597 msgstr "wysy³ka do serwera kluczy nie powiod³a siê: %s\n"
1598
1599 #: g10/g10.c:3242
1600 #, c-format
1601 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1602 msgstr "odbiór z serwera kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
1603
1604 #: g10/g10.c:3244
1605 #, c-format
1606 msgid "key export failed: %s\n"
1607 msgstr "eksport kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
1608
1609 #: g10/g10.c:3255
1610 #, c-format
1611 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1612 msgstr "szukanie w serwerze kluczy nie powiod³o siê: %s\n"
1613
1614 #: g10/g10.c:3265
1615 #, c-format
1616 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1617 msgstr "od¶wie¿enie kluczy z serwera nie powiod³o siê: %s\n"
1618
1619 #: g10/g10.c:3306
1620 #, c-format
1621 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1622 msgstr "zdjêcie opakowania ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
1623
1624 #: g10/g10.c:3314
1625 #, c-format
1626 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1627 msgstr "opakowywanie ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
1628
1629 #: g10/g10.c:3401
1630 #, c-format
1631 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1632 msgstr "niew³a¶ciwy algorytm skrótu ,%s'\n"
1633
1634 #: g10/g10.c:3524
1635 msgid "[filename]"
1636 msgstr "[nazwa pliku]"
1637
1638 #: g10/g10.c:3528
1639 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1640 msgstr "Wpisz tutaj swoj± wiadomo¶æ ...\n"
1641
1642 #: g10/g10.c:3818
1643 msgid ""
1644 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1645 "an '='\n"
1646 msgstr ""
1647 "nazwa adnotacji mo¿e zawieraæ tylko litery, cyfry, kropki i podkre¶lenia, \n"
1648 "i musi koñczyæ siê ,,=''\n"
1649
1650 #: g10/g10.c:3826
1651 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1652 msgstr "adnotacja u¿ytkownika musi zawieraæ znak '@'\n"
1653
1654 #: g10/g10.c:3836
1655 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1656 msgstr "tre¶æ adnotacji nie mo¿e zawieraæ znaków steruj±cych\n"
1657
1658 #: g10/g10.c:3870
1659 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1660 msgstr "podany URL regulaminu po¶wiadczania jest niepoprawny\n"
1661
1662 #: g10/g10.c:3872
1663 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1664 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
1665
1666 #: g10/g10.c:3905
1667 #, fuzzy
1668 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1669 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
1670
1671 #: g10/getkey.c:150
1672 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1673 msgstr "zbyt wiele wpisów w buforze kluczy publicznych - wy³±czony\n"
1674
1675 #: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2691
1676 #, fuzzy
1677 msgid "[User ID not found]"
1678 msgstr "[brak identyfikatora u¿ytkownika]"
1679
1680 #: g10/getkey.c:1614
1681 #, fuzzy, c-format
1682 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1683 msgstr ""
1684 "Opcja --allow-non-selfsigned-uid wymusi³a uznanie za poprawny klucza %08lX.\n"
1685
1686 #: g10/getkey.c:2169
1687 #, fuzzy, c-format
1688 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1689 msgstr "brak prywatnego odpowiednika podklucza publicznego %08lX - pominiêty\n"
1690
1691 #: g10/getkey.c:2400
1692 #, fuzzy, c-format
1693 msgid "using secondary key %s instead of primary key %s\n"
1694 msgstr "u¿ywany jest podklucz %08lX zamiast klucza g³ównego %08lX\n"
1695
1696 #: g10/getkey.c:2447
1697 #, fuzzy, c-format
1698 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1699 msgstr "klucz %08lX: klucz tajny bez klucza jawnego - pominiêty\n"
1700
1701 #: g10/gpgv.c:68
1702 msgid "be somewhat more quiet"
1703 msgstr "mniej komunikatóww"
1704
1705 #: g10/gpgv.c:69
1706 msgid "take the keys from this keyring"
1707 msgstr "pobieranie kluczy z tego zbioru"
1708
1709 #: g10/gpgv.c:71
1710 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1711 msgstr "nie traktowaæ konfliktu datowników jako b³êdu"
1712
1713 #: g10/gpgv.c:72
1714 msgid "|FD|write status info to this FD"
1715 msgstr "|FD|pisanie opisu stanu do deskryptora FD"
1716
1717 #: g10/gpgv.c:96
1718 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1719 msgstr "Wywo³anie: gpgv [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
1720
1721 #: g10/gpgv.c:99
1722 msgid ""
1723 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1724 "Check signatures against known trusted keys\n"
1725 msgstr ""
1726 "Sk³adnia: gpgm [opcje] [pliki]\n"
1727 "Sprawdzanie podpisów ze znanych zaufanych kluczy\n"
1728
1729 #: g10/helptext.c:48
1730 msgid ""
1731 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1732 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1733 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1734 msgstr ""
1735 "Te wartosci u¿ytkownik przydziela wg swojego uznania; nie bêd± nigdy\n"
1736 "eksportowane poza ten system. Potrzebne s± one do zbudowania sieci\n"
1737 "zaufania, i nie ma to nic wspólnego z tworzon± automatycznie sieci±\n"
1738 "certyfikatów."
1739
1740 #: g10/helptext.c:54
1741 msgid ""
1742 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1743 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1744 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1745 "ultimately trusted\n"
1746 msgstr ""
1747 "Aby zbudowaæ Sieæ Zaufania, GnuPG potrzebuje znaæ klucze do których\n"
1748 "masz absolutne zaufanie. Zwykle s± to klucze do których masz klucze\n"
1749 "tajne. Odpowiedz ,,tak'', je¶li chcesz okre¶liæ ten klucz jako klucz\n"
1750 "do którego masz absolutne zaufanie.\n"
1751
1752 #: g10/helptext.c:61
1753 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1754 msgstr ""
1755 "Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego klucza, klucza, co do którego nie ma\n"
1756 "¿adnej pewno¶ci do kogo nale¿y, odpowiedz ,,tak''."
1757
1758 #: g10/helptext.c:65
1759 msgid ""
1760 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1761 msgstr "Podaj adresatów tej wiadomo¶ci."
1762
1763 #: g10/helptext.c:69
1764 msgid ""
1765 "Select the algorithm to use.\n"
1766 "\n"
1767 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1768 "for signatures.\n"
1769 "\n"
1770 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1771 "\n"
1772 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1773 "\n"
1774 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1775 msgstr ""
1776
1777 #: g10/helptext.c:83
1778 msgid ""
1779 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1780 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1781 "Please consult your security expert first."
1782 msgstr ""
1783 "U¿ywanie tego samego klucza do podpisywania i szyfrowania nie jest dobrym\n"
1784 "pomys³em. Mo¿na tak postêpowaæ tylko w niektórych zastosowaniach. Proszê "
1785 "siê\n"
1786 "najpierw skonsultowaæ z ekspertem od bezpieczeñstwa. "
1787
1788 #: g10/helptext.c:90
1789 msgid "Enter the size of the key"
1790 msgstr "Wprowad¼ rozmiar klucza"
1791
1792 #: g10/helptext.c:94 g10/helptext.c:99 g10/helptext.c:111 g10/helptext.c:143
1793 #: g10/helptext.c:171 g10/helptext.c:176 g10/helptext.c:181
1794 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1795 msgstr "Odpowied¼ \"tak\" lub \"nie\"."
1796
1797 #: g10/helptext.c:104
1798 msgid ""
1799 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1800 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1801 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1802 "the given value as an interval."
1803 msgstr ""
1804 "Wprowad¼ ¿±dan± warto¶æ (jak w znaku zachêty).  \n"
1805 "Mo¿na tu podaæ datê w formacie ISO (RRRR-MM-DD) ale nie da to\n"
1806 "w³a¶ciwej obs³ugi b³êdów - system próbuje interpretowaæ podan± warto¶æ\n"
1807 "jako okres."
1808
1809 #: g10/helptext.c:116
1810 msgid "Enter the name of the key holder"
1811 msgstr "Nazwa w³a¶ciciela klucza."
1812
1813 #: g10/helptext.c:121
1814 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1815 msgstr "proszê wprowadziæ opcjonalny ale wysoce doradzany adres e-mail"
1816
1817 #: g10/helptext.c:125
1818 msgid "Please enter an optional comment"
1819 msgstr "Proszê wprowadziæ opcjonalny komentarz"
1820
1821 # OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!
1822 #: g10/helptext.c:130
1823 msgid ""
1824 "N  to change the name.\n"
1825 "C  to change the comment.\n"
1826 "E  to change the email address.\n"
1827 "O  to continue with key generation.\n"
1828 "Q  to to quit the key generation."
1829 msgstr ""
1830 "N aby zmieniæ nazwê (nazwisko).\n"
1831 "C aby zmieniæ komentarz.<\n"
1832 "E aby zmieniæ adres e-mail.\n"
1833 "O aby kontynuowaæ tworzenie klucza.\n"
1834 "Q aby zrezygnowaæ z tworzenia klucza."
1835
1836 #: g10/helptext.c:139
1837 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1838 msgstr "Je¶li ma zostaæ wygenerowany podklucz, nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
1839
1840 #: g10/helptext.c:147
1841 msgid ""
1842 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1843 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1844 "know how carefully you verified this.\n"
1845 "\n"
1846 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1847 "the\n"
1848 "    key.\n"
1849 "\n"
1850 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1851 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1852 "for\n"
1853 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1854 "user.\n"
1855 "\n"
1856 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1857 "could\n"
1858 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1859 "the\n"
1860 "    key against a photo ID.\n"
1861 "\n"
1862 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1863 "could\n"
1864 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1865 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1866 "a\n"
1867 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1868 "the\n"
1869 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1870 "exchange\n"
1871 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1872 "\n"
1873 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1874 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1875 "\"\n"
1876 "mean to you when you sign other keys.\n"
1877 "\n"
1878 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1879 msgstr ""
1880 "Przy podpisywaniu identyfikatora u¿ytkownika na kluczu nale¿y sprawdziæ, \n"
1881 "czy to¿samo¶æ u¿ytkownika odpowiada temu, co jest wpisane w "
1882 "identyfikatorze.\n"
1883 "Innym u¿ytkownikom przyda siê informacja, jak dog³êbnie zosta³o to przez\n"
1884 "Ciebie sprawdzone.\n"
1885 "\n"
1886 "\"0\" oznacza, ¿e nie podajesz ¿adnych informacji na temat tego jak "
1887 "dog³êbnie\n"
1888 "    to¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a przez Ciebie potwierdzona.\n"
1889 "\n"
1890 "\"1\" oznacza, ¿e masz przekonanie, ¿e to¿samo¶æ u¿ytkownka odpowiada\n"
1891 "    identyfikatorowi klucza, ale nie by³o mo¿liwo¶ci sprawdzenia tego.\n"
1892 "    Taka sytuacja wystêpuje te¿ kiedy podpisujesz identyfikator bêd±cy\n"
1893 "    pseudonimem.\n"
1894 "\n"
1895 "\"2\" oznacza, ¿e to¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³± przez Ciebie potwierdzona\n"
1896 "    pobie¿nie - sprawdzili¶cie odcisk klucza, sprawdzi³a¶/e¶ to¿samo¶æ\n"
1897 "    na okazanym dokumencie ze zdjêciem.\n"
1898 "\n"
1899 "\"3\" to dog³êbna weryfikacja to¿samo¶ci. Na przyk³ad sprawdzenie odcisku \n"
1900 "    klucza, sprawdzenie to¿samo¶ci z okazanego oficjalnego dokumentu ze\n"
1901 "    zdjêciem (np paszportu) i weryfikacja poprawno¶ci adresu poczty\n"
1902 "    elektronicznej przez wymianê poczty z tym adresem.\n"
1903 "\n"
1904 "Zauwa¿, ¿e podane powy¿ej przyk³ady dla poziomów \"2\" i \"3\" to *tylko*\n"
1905 "przyk³ady. Do Ciebie nale¿y decyzja co oznacza \"pobie¿ny\" i \"dog³êbny\" "
1906 "w\n"
1907 "kontek¶cie po¶wiadczania i podpisywania kluczy.\n"
1908 "\n"
1909 "Je¶li nie wiesz co odpowiedzieæ, podaj \"0\"."
1910
1911 #: g10/helptext.c:185
1912 #, fuzzy
1913 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1914 msgstr "Odpowiedz \"tak\", aby podpisaæ WSZYSTKIE identyfikatory u¿ytkownika."
1915
1916 #: g10/helptext.c:189
1917 msgid ""
1918 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1919 "All certificates are then also lost!"
1920 msgstr ""
1921 "Aby skasowaæ ten identyfikator u¿ytkownika (co wi±¿e siê ze utrat±\n"
1922 "wszystkich jego po¶wiadczeñ!) nale¿y odpowiedzieæ ,,tak''."
1923
1924 #: g10/helptext.c:194
1925 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1926 msgstr "Aby skasowaæ podklucz nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
1927
1928 #: g10/helptext.c:199
1929 msgid ""
1930 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1931 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1932 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1933 msgstr ""
1934 "To jest poprawny podpis na tym kluczu; normalnie nie nale¿y go usuwaæ\n"
1935 "poniewa¿ mo¿e byæ wa¿ny dla zestawienia po³aczenia zaufania do klucza\n"
1936 "którym go z³o¿ono lub do innego klucza nim po¶wiadczonego."
1937
1938 #: g10/helptext.c:204
1939 msgid ""
1940 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1941 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1942 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1943 "a trust connection through another already certified key."
1944 msgstr ""
1945 "Ten podpis nie mo¿e zostaæ potwierdzony poniewa¿ nie ma\n"
1946 "odpowiadaj±cego mu klucza publicznego. Nale¿y od³o¿yæ usuniêcie tego\n"
1947 "podpisu do czasu, kiedy oka¿e siê który klucz zosta³ u¿yty, poniewa¿\n"
1948 "w momencie uzyskania tego klucza mo¿e pojawiæ siê ¶cie¿ka zaufania\n"
1949 "pomiêdzy tym a innym, ju¿ po¶wiadczonym kluczem."
1950
1951 #: g10/helptext.c:210
1952 msgid ""
1953 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
1954 "your keyring."
1955 msgstr "Ten podpis jest niepoprawny. Mo¿na usuni±æ go ze zbioru kluczy."
1956
1957 #: g10/helptext.c:214
1958 msgid ""
1959 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
1960 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
1961 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
1962 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
1963 "a second one is available."
1964 msgstr ""
1965 "To jest podpis wi±¿±cy identyfikator u¿ytkownika z kluczem. Nie nale¿y\n"
1966 "go usuwaæ - GnuPG mo¿e nie móc pos³ugiwaæ siê dalej kluczem bez\n"
1967 "takiego podpisu. Bezpiecznie mo¿na go usun±æ tylko je¶li ten podpis\n"
1968 "klucza nim samym z jakich¶ przyczyn nie jest poprawny, i klucz jest\n"
1969 "drugi raz podpisany w ten sam sposób."
1970
1971 #: g10/helptext.c:222
1972 msgid ""
1973 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
1974 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
1975 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
1976 msgstr ""
1977 "Przestawienie wszystkich (lub tylko wybranych) identyfikatorów na aktualne\n"
1978 "ustawienia. Data na odpowiednich podpisach zostane przesuniêta do przodu o\n"
1979 "jedn± sekundê. \n"
1980
1981 #: g10/helptext.c:229
1982 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
1983 msgstr "Podaj d³ugie, skomplikowane has³o, np. ca³e zdanie.\n"
1984
1985 #: g10/helptext.c:235
1986 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
1987 msgstr "Proszê powrótrzyæ has³o, aby upewniæ siê ¿e nie by³o pomy³ki."
1988
1989 #: g10/helptext.c:239
1990 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
1991 msgstr "Podaj nazwê pliku którego dotyczy ten podpis"
1992
1993 #: g10/helptext.c:244
1994 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
1995 msgstr "Je¶li mo¿na nadpisaæ ten plik, nale¿y odpowiedzieæ ,,tak''"
1996
1997 #: g10/helptext.c:249
1998 msgid ""
1999 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2000 "file (which is shown in brackets) will be used."
2001 msgstr ""
2002 "Nazwa pliku. Naci¶niêcie ENTER potwierdzi nazwê domy¶ln± (w nawiasach)."
2003
2004 #: g10/helptext.c:255
2005 msgid ""
2006 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2007 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2008 "  \"Key has been compromised\"\n"
2009 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2010 "      got access to your secret key.\n"
2011 "  \"Key is superseded\"\n"
2012 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2013 "  \"Key is no longer used\"\n"
2014 "      Use this if you have retired this key.\n"
2015 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2016 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2017 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2018 msgstr ""
2019 "Nalezy podaæ powód uniewa¿nienia klucza. W zale¿no¶ci od kontekstu mo¿na\n"
2020 "go wybraæ z listy:\n"
2021 "  \"Klucz zosta³ skompromitowany\"\n"
2022 "      Masz powody uwa¿aæ ¿e twój klucz tajny dosta³ siê w niepowo³ane rêce.\n"
2023 "  \"Klucz zosta³ zast±piony\"\n"
2024 "      Klucz zosta³ zast±piony nowym.\n"
2025 "  \"Klucz nie jest ju¿ u¿ywany\"\n"
2026 "      Klucz zosta³ wycofany z u¿ycia.\n"
2027 "  \"Identyfikator u¿ytkownika przesta³ byæ poprawny\"\n"
2028 "      Identyfikator u¿ytkownika (najczê¶ciej adres e-mail przesta³ byæ \n"
2029 "      poprawny.\n"
2030
2031 #: g10/helptext.c:271
2032 msgid ""
2033 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2034 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2035 "An empty line ends the text.\n"
2036 msgstr ""
2037 "Je¶li chcesz, mo¿esz podaæ opis powodu wystawienia certyfikatu\n"
2038 "uniewa¿nienia. Opis powinien byc zwiêz³y. \n"
2039 "Pusta linia koñczy wprowadzanie tekstu.\n"
2040
2041 #: g10/helptext.c:286
2042 msgid "No help available"
2043 msgstr "Pomoc niedostêpna"
2044
2045 #: g10/helptext.c:294
2046 #, c-format
2047 msgid "No help available for `%s'"
2048 msgstr "Brak pomocy o ,,%s''"
2049
2050 #: g10/import.c:247
2051 #, c-format
2052 msgid "skipping block of type %d\n"
2053 msgstr "blok typu %d zostaje pominiêty\n"
2054
2055 #: g10/import.c:256
2056 #, fuzzy, c-format
2057 msgid "%lu keys processed so far\n"
2058 msgstr "%lu kluczy przetworzonych do tej chwili\n"
2059
2060 #: g10/import.c:273
2061 #, c-format
2062 msgid "Total number processed: %lu\n"
2063 msgstr "Ogó³em przetworzonych kluczy: %lu\n"
2064
2065 #: g10/import.c:275
2066 #, c-format
2067 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2068 msgstr "   pominiêtych nowych kluczy: %lu\n"
2069
2070 #: g10/import.c:278
2071 #, c-format
2072 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2073 msgstr "          bez identyfikatora: %lu\n"
2074
2075 #: g10/import.c:280
2076 #, c-format
2077 msgid "              imported: %lu"
2078 msgstr "         do³±czono do zbioru: %lu"
2079
2080 #: g10/import.c:286
2081 #, c-format
2082 msgid "             unchanged: %lu\n"
2083 msgstr "                   bez zmian: %lu\n"
2084
2085 #: g10/import.c:288
2086 #, c-format
2087 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2088 msgstr "      nowych identyfikatorów: %lu\n"
2089
2090 #: g10/import.c:290
2091 #, c-format
2092 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2093 msgstr "            nowych podkluczy: %lu\n"
2094
2095 #: g10/import.c:292
2096 #, c-format
2097 msgid "        new signatures: %lu\n"
2098 msgstr "             nowych podpisów: %lu\n"
2099
2100 #: g10/import.c:294
2101 #, c-format
2102 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2103 msgstr "   nowych uniewa¿nieñ kluczy: %lu\n"
2104
2105 #: g10/import.c:296
2106 #, c-format
2107 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2108 msgstr "   tajnych kluczy wczytanych: %lu\n"
2109
2110 #: g10/import.c:298
2111 #, c-format
2112 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2113 msgstr "     tajnych kluczy dodanych: %lu\n"
2114
2115 #: g10/import.c:300
2116 #, c-format
2117 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2118 msgstr "    tajnych kluczy bez zmian: %lu\n"
2119
2120 #: g10/import.c:302
2121 #, c-format
2122 msgid "          not imported: %lu\n"
2123 msgstr "      nie w³±czono do zbioru: %lu\n"
2124
2125 #: g10/import.c:543
2126 #, c-format
2127 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2128 msgstr ""
2129
2130 #: g10/import.c:545
2131 #, fuzzy
2132 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2133 msgstr "Te identyfikatory s± podpisane przez Ciebie:\n"
2134
2135 #: g10/import.c:582
2136 #, c-format
2137 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2138 msgstr ""
2139
2140 #: g10/import.c:594
2141 #, fuzzy, c-format
2142 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2143 msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
2144
2145 #: g10/import.c:606
2146 #, c-format
2147 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2148 msgstr ""
2149
2150 #: g10/import.c:619
2151 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2152 msgstr ""
2153
2154 #: g10/import.c:621
2155 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2156 msgstr ""
2157
2158 #: g10/import.c:645
2159 #, c-format
2160 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2161 msgstr ""
2162
2163 #: g10/import.c:693 g10/import.c:1047
2164 #, fuzzy, c-format
2165 msgid "key %s: no user ID\n"
2166 msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika\n"
2167
2168 #: g10/import.c:713
2169 #, fuzzy, c-format
2170 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2171 msgstr "klucz %08lX: podklucz uszkodzony przez serwer zosta³ naprawiony\n"
2172
2173 #: g10/import.c:728
2174 #, fuzzy, c-format
2175 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2176 msgstr "klucz %08lX: przyjêto identyfikator nie podpisany nim samym ,,%s''\n"
2177
2178 #: g10/import.c:734
2179 #, fuzzy, c-format
2180 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2181 msgstr "klucz %08lX: brak poprawnych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
2182
2183 #: g10/import.c:736
2184 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2185 msgstr "to mo¿e byæ spowodowane brakiem podpisu klucza nim samym\n"
2186
2187 #: g10/import.c:746 g10/import.c:1168
2188 #, fuzzy, c-format
2189 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2190 msgstr "klucz %08lX: brak klucza publicznego: %s\n"
2191
2192 #: g10/import.c:752
2193 #, fuzzy, c-format
2194 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2195 msgstr "klucz %08lX: nowy klucz - pominiêty\n"
2196
2197 #: g10/import.c:761
2198 #, c-format
2199 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2200 msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy: %s\n"
2201
2202 #: g10/import.c:766 g10/openfile.c:261
2203 #, c-format
2204 msgid "writing to `%s'\n"
2205 msgstr "zapis do '%s'\n"
2206
2207 #: g10/import.c:772 g10/import.c:862 g10/import.c:1087 g10/import.c:1229
2208 #, c-format
2209 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2210 msgstr "b³±d zapisu zbioru kluczy '%s': %s\n"
2211
2212 #: g10/import.c:791
2213 #, fuzzy, c-format
2214 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2215 msgstr "klucz %08lX: klucz publiczny ,,%s'' wczytano do zbioru\n"
2216
2217 #: g10/import.c:815
2218 #, fuzzy, c-format
2219 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2220 msgstr "klucz %08lX: nie zgadza siê z lokaln± kopi±\n"
2221
2222 #: g10/import.c:832 g10/import.c:1186
2223 #, fuzzy, c-format
2224 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2225 msgstr "klucz %08lX: brak oryginalnego bloku klucza; %s\n"
2226
2227 #: g10/import.c:840 g10/import.c:1193
2228 #, fuzzy, c-format
2229 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2230 msgstr "klucz %08lX: nie mo¿na odczytaæ oryginalnego bloku klucza; %s\n"
2231
2232 #: g10/import.c:872
2233 #, fuzzy, c-format
2234 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2235 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy identyfikator u¿ytkownika\n"
2236
2237 #: g10/import.c:875
2238 #, fuzzy, c-format
2239 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2240 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
2241
2242 #: g10/import.c:878
2243 #, fuzzy, c-format
2244 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2245 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy podpis\n"
2246
2247 #: g10/import.c:881
2248 #, fuzzy, c-format
2249 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2250 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podpisów\n"
2251
2252 #: g10/import.c:884
2253 #, fuzzy, c-format
2254 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2255 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy podklucz\n"
2256
2257 #: g10/import.c:887
2258 #, fuzzy, c-format
2259 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2260 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podkluczy\n"
2261
2262 #: g10/import.c:908
2263 #, fuzzy, c-format
2264 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2265 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' bez zmian\n"
2266
2267 #: g10/import.c:1053
2268 #, fuzzy, c-format
2269 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2270 msgstr "klucz %08lX: klucz tajny z ustawionym szyfrem %d - pominiêty\n"
2271
2272 #: g10/import.c:1064
2273 #, fuzzy
2274 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2275 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
2276
2277 #: g10/import.c:1081
2278 #, c-format
2279 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2280 msgstr "brak domy¶lego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
2281
2282 #: g10/import.c:1092
2283 #, fuzzy, c-format
2284 msgid "key %s: secret key imported\n"
2285 msgstr "Klucz %08lX: klucz tajny wczytany do zbioru\n"
2286
2287 #: g10/import.c:1121
2288 #, fuzzy, c-format
2289 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2290 msgstr "Klucz %08lX: ten klucz ju¿ znajduje siê w zbiorze\n"
2291
2292 #: g10/import.c:1131
2293 #, fuzzy, c-format
2294 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2295 msgstr "klucz %08lX: brak klucza tajnego: %s\n"
2296
2297 #: g10/import.c:1161
2298 #, fuzzy, c-format
2299 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2300 msgstr ""
2301 "klucz %08lX: brak klucza publicznego którego dotyczy wczytany certyfikat\n"
2302 "              uniwa¿nienia\n"
2303
2304 #: g10/import.c:1204
2305 #, fuzzy, c-format
2306 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2307 msgstr "klucz %08lX: niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia: %s - odrzucony\n"
2308
2309 #: g10/import.c:1236
2310 #, fuzzy, c-format
2311 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2312 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' certyfikat uniewa¿nienia zosta³ ju¿ wczytany\n"
2313
2314 #: g10/import.c:1301
2315 #, fuzzy, c-format
2316 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2317 msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika do podpisu\n"
2318
2319 #: g10/import.c:1316
2320 #, fuzzy, c-format
2321 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2322 msgstr "klucz %08lX: algorytm asymetryczny \"%s\" nie jest obs³ugiwany\n"
2323
2324 #: g10/import.c:1318
2325 #, fuzzy, c-format
2326 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2327 msgstr "klucz %08lX: niepoprawny podpis na identyfikatorze \"%s\"\n"
2328
2329 #: g10/import.c:1336
2330 #, fuzzy, c-format
2331 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2332 msgstr "klucz %08lX: brak podklucza do dowi±zania\n"
2333
2334 #: g10/import.c:1347 g10/import.c:1397
2335 #, fuzzy, c-format
2336 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2337 msgstr "klucz %08lX: nie obs³ugiwany algorytm asymetryczny\n"
2338
2339 #: g10/import.c:1349
2340 #, fuzzy, c-format
2341 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2342 msgstr "klucz %08lX: niepoprawne dowi±zanie podklucza\n"
2343
2344 #: g10/import.c:1364
2345 #, fuzzy, c-format
2346 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2347 msgstr "klucz %08lX: usuniêto wielokrotne dowi±zanie podklucza\n"
2348
2349 #: g10/import.c:1386
2350 #, fuzzy, c-format
2351 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2352 msgstr "klucz %08lX: brak podklucza, którego dotyczy uniewa¿nienie\n"
2353
2354 #: g10/import.c:1399
2355 #, fuzzy, c-format
2356 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2357 msgstr "klucz %08lX: nieoprawne uniewa¿nienie podklucza\n"
2358
2359 #: g10/import.c:1414
2360 #, fuzzy, c-format
2361 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2362 msgstr "klucz %08lX: usuniêto wielokrotne uniewa¿nienie podklucza\n"
2363
2364 #: g10/import.c:1456
2365 #, fuzzy, c-format
2366 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2367 msgstr "klucz %08lX: pominiêto identyfikator u¿ytkownika '"
2368
2369 #: g10/import.c:1477
2370 #, fuzzy, c-format
2371 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2372 msgstr "klucz %08lX: podklucz pominiêty\n"
2373
2374 #: g10/import.c:1504
2375 #, fuzzy, c-format
2376 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2377 msgstr "klucz %08lX: podpis nieeksportowalny (klasy %02x) - pominiêty\n"
2378
2379 #: g10/import.c:1514
2380 #, fuzzy, c-format
2381 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2382 msgstr ""
2383 "klucz %08lX: pominiêto certyfikat uniewa¿nienia umieszczony \n"
2384 "              w niew³a¶ciwym miejscu\n"
2385
2386 #: g10/import.c:1531
2387 #, fuzzy, c-format
2388 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2389 msgstr "klucz %08lX: pominiêto -  niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia: %s\n"
2390
2391 #: g10/import.c:1545
2392 #, fuzzy, c-format
2393 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2394 msgstr "klucz %08lX: pominiêto - podpis na podkluczu w niew³a¶ciwym miejscu\n"
2395
2396 #: g10/import.c:1553
2397 #, fuzzy, c-format
2398 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2399 msgstr "klucz %08lX: pominiêto - nieoczekiwana klasa podpisu (%02x)\n"
2400
2401 #: g10/import.c:1653
2402 #, fuzzy, c-format
2403 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2404 msgstr "key %08lX: do³±czono powtórzony identyfikator u¿ytkownika\n"
2405
2406 #: g10/import.c:1715
2407 #, fuzzy, c-format
2408 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2409 msgstr ""
2410 "OSTRZE¯ENIE: klucz %08lX móg³ zostaæ uniewazniony:\n"
2411 "             zapytanie o uniewa¿niaj±cy klucz %08lX w serwerze kluczy\n"
2412
2413 #: g10/import.c:1729
2414 #, fuzzy, c-format
2415 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2416 msgstr ""
2417 "OSTRZE¯ENIE: klucz %08lX móg³ zostaæ uniewa¿niony:\n"
2418 "             brak uniewa¿niaj±cego klucza %08lX.\n"
2419
2420 #: g10/import.c:1788
2421 #, fuzzy, c-format
2422 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2423 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' dodany certyfikat uniewa¿nienia\n"
2424
2425 #: g10/import.c:1822
2426 #, fuzzy, c-format
2427 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2428 msgstr "klucz %08lX: dodano bezpo¶redni podpis\n"
2429
2430 #: g10/keydb.c:167
2431 #, c-format
2432 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2433 msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
2434
2435 #: g10/keydb.c:174
2436 #, c-format
2437 msgid "keyring `%s' created\n"
2438 msgstr "zbiór kluczy ,,%s'' zosta³ utworzony\n"
2439
2440 #: g10/keydb.c:685
2441 #, c-format
2442 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2443 msgstr "nie powiod³a siê odbudowa bufora bazy: %s\n"
2444
2445 #: g10/keyedit.c:253
2446 msgid "[revocation]"
2447 msgstr "[uniewa¿nienie]"
2448
2449 #: g10/keyedit.c:254
2450 msgid "[self-signature]"
2451 msgstr "[podpis klucza nim samym]"
2452
2453 #: g10/keyedit.c:332 g10/keylist.c:326
2454 msgid "1 bad signature\n"
2455 msgstr "1 niepoprawny podpis\n"
2456
2457 #: g10/keyedit.c:334 g10/keylist.c:328
2458 #, c-format
2459 msgid "%d bad signatures\n"
2460 msgstr "%d niepoprawnych podpisów\n"
2461
2462 #: g10/keyedit.c:336 g10/keylist.c:330
2463 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2464 msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu braku klucza\n"
2465
2466 #: g10/keyedit.c:338 g10/keylist.c:332
2467 #, c-format
2468 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2469 msgstr "%d podpisów nie zosta³o sprawdzonych z powodu braku kluczy\n"
2470
2471 #: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:334
2472 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2473 msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu b³êdu\n"
2474
2475 #: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:336
2476 #, c-format
2477 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2478 msgstr "%d podpisów nie sprawdzonych z powodu b³êdów\n"
2479
2480 #: g10/keyedit.c:344
2481 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2482 msgstr "wykryto 1 identyfikator u¿ytkownika niepodpisany tym samym kluczem\n"
2483
2484 #: g10/keyedit.c:346
2485 #, c-format
2486 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2487 msgstr ""
2488 "wykryto %d identyfikatorów u¿ytkownika niepodpisanych tym samym kluczem\n"
2489
2490 #: g10/keyedit.c:402 g10/pkclist.c:262
2491 #, fuzzy
2492 msgid ""
2493 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2494 "keys\n"
2495 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2496 "etc.)\n"
2497 msgstr ""
2498 "Zastanów siê jak bardzo ufasz temu u¿ytkownikowi w kwestii sprawdzania\n"
2499 "to¿samo¶ci innych u¿ytkowników (czy sprawdzi on odciski kluczy pobrane\n"
2500 "z ró¿nych ¼róde³, dokumenty potwierdzaj±ce to¿samo¶æ, itd.).\n"
2501 "\n"
2502
2503 #: g10/keyedit.c:406 g10/pkclist.c:274
2504 #, fuzzy, c-format
2505 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2506 msgstr " %d = mam ograniczone zaufanie\n"
2507
2508 #: g10/keyedit.c:407 g10/pkclist.c:276
2509 #, fuzzy, c-format
2510 msgid "  %d = I trust fully\n"
2511 msgstr " %d = mam pe³ne zaufanie\n"
2512
2513 #: g10/keyedit.c:426
2514 msgid ""
2515 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2516 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2517 "trust signatures on your behalf.\n"
2518 msgstr ""
2519
2520 #: g10/keyedit.c:442
2521 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2522 msgstr ""
2523
2524 #: g10/keyedit.c:584
2525 #, c-format
2526 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2527 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ uniewa¿niony."
2528
2529 #: g10/keyedit.c:593 g10/keyedit.c:619 g10/keyedit.c:644 g10/keyedit.c:799
2530 #: g10/keyedit.c:857 g10/keyedit.c:1466
2531 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2532 msgstr "Czy na pewno chcesz podpisaæ? (t/N) "
2533
2534 #: g10/keyedit.c:605 g10/keyedit.c:631 g10/keyedit.c:656 g10/keyedit.c:805
2535 #: g10/keyedit.c:1472
2536 msgid "  Unable to sign.\n"
2537 msgstr " Nie da siê z³o¿yæ podpisu.\n"
2538
2539 #: g10/keyedit.c:610
2540 #, c-format
2541 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2542 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' przekroczy³ swój termin wa¿no¶ci."
2543
2544 #: g10/keyedit.c:636
2545 #, c-format
2546 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2547 msgstr "Identyfikator ,,%s'' nie jest podpisany swoim kluczem."
2548
2549 #: g10/keyedit.c:675
2550 #, c-format
2551 msgid ""
2552 "The self-signature on \"%s\"\n"
2553 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2554 msgstr ""
2555 "Podpis klucza nim samym na ,,%s''\n"
2556 "jest podpisem z³o¿onym przez PGP 2.x.\n"
2557
2558 #: g10/keyedit.c:684
2559 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2560 msgstr "Czy chcesz zamieniæ go na podpis OpenPGP? (t/N) "
2561
2562 #: g10/keyedit.c:698
2563 #, c-format
2564 msgid ""
2565 "Your current signature on \"%s\"\n"
2566 "has expired.\n"
2567 msgstr ""
2568 "Twój podpis na \"%s\"\n"
2569 "przekroczy³ datê wa¿no¶ci.\n"
2570
2571 #: g10/keyedit.c:702
2572 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2573 msgstr "Czy chcesz zast±piæ przeterminowany podpis nowym? (t/N) "
2574
2575 #: g10/keyedit.c:723
2576 #, c-format
2577 msgid ""
2578 "Your current signature on \"%s\"\n"
2579 "is a local signature.\n"
2580 msgstr ""
2581 "Twój podpis na \"%s\"\n"
2582 "jest podpisem prywatnym (lokalnym).\n"
2583
2584 #: g10/keyedit.c:727
2585 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2586 msgstr ""
2587 "Czy chcesz zamieniæ go na pe³ny, publiczny, eksportowalny podpis? (t/N) "
2588
2589 #: g10/keyedit.c:748
2590 #, fuzzy, c-format
2591 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2592 msgstr "\"%s\" jest ju¿ lokalnie podpisany kluczem %08lX\n"
2593
2594 #: g10/keyedit.c:751
2595 #, fuzzy, c-format
2596 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2597 msgstr "\"%s\" jest ju¿ podpisany kluczem %08lX\n"
2598
2599 #: g10/keyedit.c:756
2600 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2601 msgstr "Czy na pewno chcesz to podpisaæ? (t/N) "
2602
2603 #: g10/keyedit.c:778
2604 #, fuzzy, c-format
2605 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2606 msgstr "Nie ma nic do podpisania kluczem %08lX.\n"
2607
2608 #: g10/keyedit.c:793
2609 msgid "This key has expired!"
2610 msgstr "Data wa¿no¶ci tego klucza up³ynê³a!"
2611
2612 #: g10/keyedit.c:813
2613 #, c-format
2614 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2615 msgstr "Wa¿no¶æ tego klucza wygasa %s.\n"
2616
2617 #: g10/keyedit.c:817
2618 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2619 msgstr ""
2620 "Czy chcesz ¿eby wa¿no¶æ Twojego podpisu wygasa³a w tej samej chwili? (T/n) "
2621
2622 #: g10/keyedit.c:850
2623 msgid ""
2624 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2625 "mode.\n"
2626 msgstr ""
2627 "W trybie --pgp2 nie mo¿na podpisywaæ kluczy PGP 2.x podpisami OpenPGP.\n"
2628
2629 #: g10/keyedit.c:852
2630 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2631 msgstr "To uczyni ten klucz nieuzytecznym dla PGP 2.x.\n"
2632
2633 #: g10/keyedit.c:877
2634 msgid ""
2635 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2636 "belongs\n"
2637 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2638 msgstr ""
2639 "Jak dok³adnie zosta³a przez Ciebie sprawdzona to¿samo¶æ tej osoby?\n"
2640 "Je¶li nie wiesz co odpowiedzieæ, podaj ,,0''.\n"
2641
2642 #: g10/keyedit.c:882
2643 #, c-format
2644 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2645 msgstr "   (0) Nie odpowiem na to pytanie. %s\n"
2646
2647 #: g10/keyedit.c:884
2648 #, c-format
2649 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2650 msgstr "   (1) W ogóle nie.%s\n"
2651
2652 #: g10/keyedit.c:886
2653 #, c-format
2654 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2655 msgstr "   (2) Pobie¿nie.%s\n"
2656
2657 #: g10/keyedit.c:888
2658 #, c-format
2659 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2660 msgstr "   (3) Bardzo dok³adnie.%s\n"
2661
2662 #: g10/keyedit.c:894
2663 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
2664 msgstr "Twój wybór (,,?'' podaje wiêcej informacji): "
2665
2666 #: g10/keyedit.c:918
2667 #, fuzzy, c-format
2668 msgid ""
2669 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2670 "key \"%s\" (%s)\n"
2671 msgstr ""
2672 "Czy jeste¶ naprawdê pewien ¿e chcesz podpisaæ ten klucz \n"
2673 "swoim kluczem: \""
2674
2675 #: g10/keyedit.c:924
2676 msgid ""
2677 "\n"
2678 "This will be a self-signature.\n"
2679 msgstr ""
2680 "\n"
2681 "To bêdzie podpis klucza nim samym.\n"
2682
2683 #: g10/keyedit.c:928
2684 msgid ""
2685 "\n"
2686 "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2687 msgstr ""
2688 "\n"
2689 "OSTRZE¯ENIE: podpis zostanie oznaczony jako prywatny (nieeksportowalny).\n"
2690
2691 #: g10/keyedit.c:933
2692 msgid ""
2693 "\n"
2694 "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2695 msgstr ""
2696 "\n"
2697 "OSTRZE¯ENIE: podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
2698
2699 #: g10/keyedit.c:940
2700 msgid ""
2701 "\n"
2702 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2703 msgstr ""
2704 "\n"
2705 "Podpis zostanie oznaczony jako prywatny (nieeksportowalny).\n"
2706
2707 #: g10/keyedit.c:944
2708 msgid ""
2709 "\n"
2710 "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2711 msgstr ""
2712 "\n"
2713 "Podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
2714
2715 #: g10/keyedit.c:949
2716 msgid ""
2717 "\n"
2718 "I have not checked this key at all.\n"
2719 msgstr ""
2720 "\n"
2721 "To¿samo¶æ u¿ytkownika nie zosta³a w ogóle sprawdzona.\n"
2722
2723 #: g10/keyedit.c:953
2724 msgid ""
2725 "\n"
2726 "I have checked this key casually.\n"
2727 msgstr ""
2728 "\n"
2729 "To¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a sprawdzona pobie¿nie.\n"
2730
2731 #: g10/keyedit.c:957
2732 msgid ""
2733 "\n"
2734 "I have checked this key very carefully.\n"
2735 msgstr ""
2736 "\n"
2737 "To¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a dok³adnie sprawdzona.\n"
2738
2739 #: g10/keyedit.c:967
2740 msgid "Really sign? (y/N) "
2741 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
2742
2743 #: g10/keyedit.c:1012 g10/keyedit.c:3865 g10/keyedit.c:3956 g10/keyedit.c:4029
2744 #: g10/sign.c:369
2745 #, c-format
2746 msgid "signing failed: %s\n"
2747 msgstr "z³o¿enie podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
2748
2749 #: g10/keyedit.c:1068
2750 msgid "This key is not protected.\n"
2751 msgstr "Ten klucz nie jest chroniony.\n"
2752
2753 #: g10/keyedit.c:1072
2754 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2755 msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
2756
2757 #: g10/keyedit.c:1076
2758 msgid "Key is protected.\n"
2759 msgstr "Klucz jest chroniony.\n"
2760
2761 #: g10/keyedit.c:1096
2762 #, c-format
2763 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2764 msgstr "Tego klucza nie mo¿na edytowaæ: %s.\n"
2765
2766 #: g10/keyedit.c:1102
2767 msgid ""
2768 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2769 "\n"
2770 msgstr ""
2771 "Wprowad¼ nowe d³ugie, skomplikowane has³o dla tego klucza tajnego.\n"
2772 "\n"
2773
2774 #: g10/keyedit.c:1111 g10/keygen.c:1806
2775 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2776 msgstr "has³o nie zosta³o poprawnie powtórzone; jeszcze jedna próba"
2777
2778 #: g10/keyedit.c:1116
2779 msgid ""
2780 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2781 "\n"
2782 msgstr ""
2783 "Nie chcesz has³a - to *z³y* pomys³!\n"
2784 "\n"
2785
2786 #: g10/keyedit.c:1119
2787 #, fuzzy
2788 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2789 msgstr "Czy na pewno chcesz to zrobiæ? "
2790
2791 #: g10/keyedit.c:1185
2792 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2793 msgstr "przenoszê podpis klucza na w³a¶ciwe miejsce\n"
2794
2795 #: g10/keyedit.c:1231
2796 msgid "save"
2797 msgstr "zapis"
2798
2799 #: g10/keyedit.c:1231
2800 msgid "save and quit"
2801 msgstr "zapis zmian i wyj¶cie"
2802
2803 #: g10/keyedit.c:1234
2804 msgid "fpr"
2805 msgstr "odc"
2806
2807 #: g10/keyedit.c:1234
2808 msgid "show fingerprint"
2809 msgstr "okazanie odcisku klucza"
2810
2811 #: g10/keyedit.c:1235
2812 msgid "list key and user IDs"
2813 msgstr "lista kluczy i identyfikatorów u¿ytkowników"
2814
2815 #: g10/keyedit.c:1237
2816 msgid "uid"
2817 msgstr "id"
2818
2819 #: g10/keyedit.c:1237
2820 msgid "select user ID N"
2821 msgstr "wybór identyfikatora u¿ytkownika N"
2822
2823 #: g10/keyedit.c:1238
2824 msgid "key"
2825 msgstr "klucz"
2826
2827 #: g10/keyedit.c:1238
2828 msgid "select secondary key N"
2829 msgstr "wybór podklucza N"
2830
2831 #: g10/keyedit.c:1239
2832 msgid "check"
2833 msgstr "lista"
2834
2835 #: g10/keyedit.c:1239
2836 msgid "list signatures"
2837 msgstr "lista podpisów"
2838
2839 #: g10/keyedit.c:1240
2840 msgid "c"
2841 msgstr "l"
2842
2843 #: g10/keyedit.c:1241
2844 msgid "sign"
2845 msgstr "podpis"
2846
2847 #: g10/keyedit.c:1241
2848 msgid "sign the key"
2849 msgstr "z³o¿enie podpisu na kluczu"
2850
2851 #: g10/keyedit.c:1242
2852 msgid "s"
2853 msgstr "p"
2854
2855 #: g10/keyedit.c:1243
2856 #, fuzzy
2857 msgid "tsign"
2858 msgstr "podpis"
2859
2860 #: g10/keyedit.c:1243
2861 #, fuzzy
2862 msgid "make a trust signature"
2863 msgstr "z³o¿enie podpisu oddzielonego od dokumentu"
2864
2865 #: g10/keyedit.c:1244
2866 msgid "lsign"
2867 msgstr "lpodpis"
2868
2869 #: g10/keyedit.c:1244
2870 msgid "sign the key locally"
2871 msgstr "z³o¿enie prywatnego (lokalnego) podpisu na kluczu"
2872
2873 #: g10/keyedit.c:1245
2874 msgid "nrsign"
2875 msgstr "nupodpis"
2876
2877 #: g10/keyedit.c:1245
2878 msgid "sign the key non-revocably"
2879 msgstr "z³o¿enie na kluczu podpisu nie podlegaj±cego uniewa¿nieniu"
2880
2881 #: g10/keyedit.c:1246
2882 msgid "nrlsign"
2883 msgstr "nulpodpis"
2884
2885 #: g10/keyedit.c:1246
2886 msgid "sign the key locally and non-revocably"
2887 msgstr "z³o¿enie na kluczu prywatnego podpisu nie podlegaj±cego uniewa¿nieniu"
2888
2889 #: g10/keyedit.c:1248
2890 msgid "adduid"
2891 msgstr "dodid"
2892
2893 #: g10/keyedit.c:1248
2894 msgid "add a user ID"
2895 msgstr "dodanie nowego identyfikatora u¿ytkownika do klucza"
2896
2897 #: g10/keyedit.c:1249
2898 msgid "addphoto"
2899 msgstr "dodfoto"
2900
2901 #: g10/keyedit.c:1249
2902 msgid "add a photo ID"
2903 msgstr "dodanie zdjêcia u¿ytkownika do klucza"
2904
2905 #: g10/keyedit.c:1250
2906 msgid "deluid"
2907 msgstr "usid"
2908
2909 #: g10/keyedit.c:1250
2910 msgid "delete user ID"
2911 msgstr "usuniêcie identyfikatora u¿ytkownika z klucza"
2912
2913 #: g10/keyedit.c:1252
2914 msgid "delphoto"
2915 msgstr "usfoto"
2916
2917 #: g10/keyedit.c:1253
2918 msgid "addkey"
2919 msgstr "dodkl"
2920
2921 #: g10/keyedit.c:1253
2922 msgid "add a secondary key"
2923 msgstr "dodanie podklucza"
2924
2925 #: g10/keyedit.c:1255
2926 #, fuzzy
2927 msgid "addcardkey"
2928 msgstr "dodkl"
2929
2930 #: g10/keyedit.c:1255
2931 msgid "add a key to a smartcard"
2932 msgstr ""
2933
2934 #: g10/keyedit.c:1256
2935 #, fuzzy
2936 msgid "keytocard"
2937 msgstr "Podaj \"help\" aby zobaczyæ listê poleceñ."
2938
2939 #: g10/keyedit.c:1256
2940 msgid "move a key to a smartcard"
2941 msgstr ""
2942
2943 #: g10/keyedit.c:1258
2944 msgid "delkey"
2945 msgstr "uskl"
2946
2947 #: g10/keyedit.c:1258
2948 msgid "delete a secondary key"
2949 msgstr "usuniêcie podklucza"
2950
2951 #: g10/keyedit.c:1259
2952 msgid "addrevoker"
2953 msgstr "dodun"
2954
2955 #: g10/keyedit.c:1259
2956 msgid "add a revocation key"
2957 msgstr "wyznaczenie klucza uniewa¿niaj±cego"
2958
2959 #: g10/keyedit.c:1260
2960 msgid "delsig"
2961 msgstr "uspod"
2962
2963 #: g10/keyedit.c:1260
2964 msgid "delete signatures"
2965 msgstr "usuniêcie podpisów"
2966
2967 #: g10/keyedit.c:1261
2968 msgid "expire"
2969 msgstr "data"
2970
2971 #: g10/keyedit.c:1261
2972 msgid "change the expire date"
2973 msgstr "zmiana daty wa¿no¶ci klucza"
2974
2975 #: g10/keyedit.c:1262
2976 msgid "primary"
2977 msgstr "g³ówny"
2978
2979 #: g10/keyedit.c:1262
2980 msgid "flag user ID as primary"
2981 msgstr "oznaczenie identyfikatora u¿ytkownika jako g³ównego"
2982
2983 #: g10/keyedit.c:1263
2984 msgid "toggle"
2985 msgstr "prze³"
2986
2987 #: g10/keyedit.c:1263
2988 msgid "toggle between secret and public key listing"
2989 msgstr "prze³±czenie pomiêdzy list± kluczy publicznych i prywatnych"
2990
2991 #: g10/keyedit.c:1265
2992 msgid "t"
2993 msgstr "p"
2994
2995 #: g10/keyedit.c:1266
2996 msgid "pref"
2997 msgstr "opcje"
2998
2999 #: g10/keyedit.c:1266
3000 msgid "list preferences (expert)"
3001 msgstr "ustawienia (zaawansowane)"
3002
3003 #: g10/keyedit.c:1267
3004 msgid "showpref"
3005 msgstr "opcje"
3006
3007 #: g10/keyedit.c:1267
3008 msgid "list preferences (verbose)"
3009 msgstr "rozbudowana lista ustawieñ"
3010
3011 #: g10/keyedit.c:1268
3012 msgid "setpref"
3013 msgstr "ustaw"
3014
3015 #: g10/keyedit.c:1268
3016 msgid "set preference list"
3017 msgstr "ustawienie opcji klucza"
3018
3019 #: g10/keyedit.c:1269
3020 msgid "updpref"
3021 msgstr "aktopc"
3022
3023 #: g10/keyedit.c:1269
3024 msgid "updated preferences"
3025 msgstr "aktualizacja ustawieñ klucza"
3026
3027 #: g10/keyedit.c:1270
3028 #, fuzzy
3029 msgid "keyserver"
3030 msgstr "b³±d serwera kluczy"
3031
3032 #: g10/keyedit.c:1270
3033 #, fuzzy
3034 msgid "set preferred keyserver URL"
3035 msgstr "niezrozuma³y URI serwera kluczy\n"
3036
3037 #: g10/keyedit.c:1271
3038 msgid "change the passphrase"
3039 msgstr "zmiana has³a klucza"
3040
3041 #: g10/keyedit.c:1272
3042 msgid "trust"
3043 msgstr "zaufanie"
3044
3045 #: g10/keyedit.c:1272
3046 msgid "change the ownertrust"
3047 msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
3048
3049 #: g10/keyedit.c:1273
3050 msgid "revsig"
3051 msgstr "unpod"
3052
3053 #: g10/keyedit.c:1273
3054 msgid "revoke signatures"
3055 msgstr "uniewa¿nienie podpisu"
3056
3057 #: g10/keyedit.c:1274
3058 msgid "revuid"
3059 msgstr "unpod"
3060
3061 #: g10/keyedit.c:1274
3062 msgid "revoke a user ID"
3063 msgstr "uniewa¿nienie identyfikatora u¿ytkownika"
3064
3065 #: g10/keyedit.c:1275
3066 msgid "revkey"
3067 msgstr "unpkl"
3068
3069 #: g10/keyedit.c:1275
3070 msgid "revoke a secondary key"
3071 msgstr "uniewa¿nienie podklucza"
3072
3073 #: g10/keyedit.c:1276
3074 msgid "disable"
3075 msgstr "wy³kl"
3076
3077 #: g10/keyedit.c:1276
3078 msgid "disable a key"
3079 msgstr "wy³±czyæ klucz z u¿ycia"
3080
3081 #: g10/keyedit.c:1277
3082 msgid "enable"
3083 msgstr "w³kl"
3084
3085 #: g10/keyedit.c:1277
3086 msgid "enable a key"
3087 msgstr "w³±czyæ klucz do u¿ycia"
3088
3089 #: g10/keyedit.c:1278
3090 msgid "showphoto"
3091 msgstr "foto"
3092
3093 #: g10/keyedit.c:1278
3094 msgid "show photo ID"
3095 msgstr "okazanie identyfikatora - zdjêcia"
3096
3097 #: g10/keyedit.c:1328
3098 #, c-format
3099 msgid "error reading secret keyblock `%s': %s\n"
3100 msgstr "b³±d odczytu bloku klucza tajnego '%s': %s\n"
3101
3102 #: g10/keyedit.c:1345
3103 msgid "Secret key is available.\n"
3104 msgstr "Dostêpny jest klucz tajny.\n"
3105
3106 #: g10/keyedit.c:1407
3107 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3108 msgstr "Do wykonania tej operacji potrzebny jest klucz tajny.\n"
3109
3110 #: g10/keyedit.c:1412
3111 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3112 msgstr "Najpierw trzeba u¿yæ polecenia \"prze³\".\n"
3113
3114 #: g10/keyedit.c:1460
3115 msgid "Key is revoked."
3116 msgstr "Klucz uniewa¿niony."
3117
3118 #: g10/keyedit.c:1480
3119 #, fuzzy
3120 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3121 msgstr "Podpisaæ wszystkie identyfikatory u¿ytkownika na tym kluczu? "
3122
3123 #: g10/keyedit.c:1482
3124 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3125 msgstr "Podpowied¼: wybierz identyfikatory u¿ytkownika do podpisania.\n"
3126
3127 #: g10/keyedit.c:1507
3128 #, c-format
3129 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3130 msgstr "To polecenie nie jest dostêpne w trybie %s.\n"
3131
3132 #: g10/keyedit.c:1529 g10/keyedit.c:1549 g10/keyedit.c:1652
3133 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3134 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
3135
3136 #: g10/keyedit.c:1531
3137 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3138 msgstr "Nie mo¿esz usun±æ ostatniego identyfikatora u¿ytkownika!\n"
3139
3140 #: g10/keyedit.c:1533
3141 #, fuzzy
3142 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3143 msgstr "Czy na pewno usun±æ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
3144
3145 #: g10/keyedit.c:1534
3146 #, fuzzy
3147 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3148 msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? "
3149
3150 #: g10/keyedit.c:1584
3151 #, fuzzy
3152 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3153 msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? "
3154
3155 #: g10/keyedit.c:1596
3156 #, fuzzy
3157 msgid "You must select exactly one key.\n"
3158 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
3159
3160 #: g10/keyedit.c:1616 g10/keyedit.c:1671
3161 msgid "You must select at least one key.\n"
3162 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
3163
3164 #: g10/keyedit.c:1619
3165 #, fuzzy
3166 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3167 msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ wybrane klucze? "
3168
3169 #: g10/keyedit.c:1620
3170 #, fuzzy
3171 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3172 msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ ten klucz? "
3173
3174 #: g10/keyedit.c:1655
3175 #, fuzzy
3176 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3177 msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
3178
3179 #: g10/keyedit.c:1656
3180 #, fuzzy
3181 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3182 msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ ten identyfikator u¿ytkownika? "
3183
3184 #: g10/keyedit.c:1675
3185 #, fuzzy
3186 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? (y/N) "
3187 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ wybrane klucze? "
3188
3189 #: g10/keyedit.c:1676
3190 #, fuzzy
3191 msgid "Do you really want to revoke this key? (y/N) "
3192 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ ten klucz? "
3193
3194 #: g10/keyedit.c:1715
3195 msgid ""
3196 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3197 msgstr ""
3198
3199 #: g10/keyedit.c:1747
3200 #, fuzzy
3201 msgid "Set preference list to:\n"
3202 msgstr "ustawienie opcji klucza"
3203
3204 #: g10/keyedit.c:1753
3205 #, fuzzy
3206 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3207 msgstr ""
3208 "Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
3209
3210 #: g10/keyedit.c:1755
3211 #, fuzzy
3212 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3213 msgstr "Czy na pewno usaktualniæ ustawienia? "
3214
3215 #: g10/keyedit.c:1805
3216 #, fuzzy
3217 msgid "Save changes? (y/N) "
3218 msgstr "Zapisaæ zmiany? "
3219
3220 #: g10/keyedit.c:1808
3221 #, fuzzy
3222 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3223 msgstr "Wyj¶æ bez zapisania zmian? "
3224
3225 #: g10/keyedit.c:1818
3226 #, c-format
3227 msgid "update failed: %s\n"
3228 msgstr "zapis zmian nie powiód³ siê: %s\n"
3229
3230 #: g10/keyedit.c:1825
3231 #, c-format
3232 msgid "update secret failed: %s\n"
3233 msgstr "zapis zmian na kluczu prywatnym nie powiód³ siê: %s\n"
3234
3235 #: g10/keyedit.c:1832
3236 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3237 msgstr "Klucz nie zosta³ zmieniony wiêc zapis zmian nie jest konieczny.\n"
3238
3239 #: g10/keyedit.c:1904
3240 msgid "Digest: "
3241 msgstr "Skrót: "
3242
3243 #: g10/keyedit.c:1956
3244 msgid "Features: "
3245 msgstr "Ustawienia: "
3246
3247 #: g10/keyedit.c:1967
3248 msgid "Keyserver no-modify"
3249 msgstr ""
3250
3251 #: g10/keyedit.c:1982 g10/keylist.c:229
3252 msgid "Preferred keyserver: "
3253 msgstr ""
3254
3255 #: g10/keyedit.c:2223
3256 #, c-format
3257 msgid "This key may be revoked by %s key "
3258 msgstr "Klucz mo¿e zostaæ uniewa¿niony przez klucz %s "
3259
3260 #: g10/keyedit.c:2227
3261 msgid " (sensitive)"
3262 msgstr " (poufne)"
3263
3264 #: g10/keyedit.c:2241 g10/keyedit.c:2297 g10/keyedit.c:2418 g10/keyedit.c:2433
3265 #: g10/keyserver.c:366
3266 #, fuzzy, c-format
3267 msgid "created: %s"
3268 msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s: %s\n"
3269
3270 #: g10/keyedit.c:2244 g10/keylist.c:707 g10/keylist.c:807 g10/mainproc.c:929
3271 #, fuzzy, c-format
3272 msgid "revoked: %s"
3273 msgstr "[uniewa¿niony]"
3274
3275 #: g10/keyedit.c:2246 g10/keylist.c:678 g10/keylist.c:813
3276 #, fuzzy, c-format
3277 msgid "expired: %s"
3278 msgstr " [wygasa :%s]"
3279
3280 #: g10/keyedit.c:2248 g10/keyedit.c:2299 g10/keyedit.c:2420 g10/keyedit.c:2435
3281 #: g10/keylist.c:684 g10/keylist.c:719 g10/keylist.c:819 g10/keylist.c:840
3282 #: g10/keyserver.c:372 g10/mainproc.c:935
3283 #, fuzzy, c-format
3284 msgid "expires: %s"
3285 msgstr " [wygasa :%s]"
3286
3287 #: g10/keyedit.c:2250
3288 #, fuzzy, c-format
3289 msgid "usage: %s"
3290 msgstr " zaufanie: %c/%c"
3291
3292 #: g10/keyedit.c:2265
3293 #, fuzzy, c-format
3294 msgid "trust: %s"
3295 msgstr " zaufanie: %c/%c"
3296
3297 #: g10/keyedit.c:2269
3298 #, c-format
3299 msgid "validity: %s"
3300 msgstr ""
3301
3302 #: g10/keyedit.c:2276
3303 msgid "This key has been disabled"
3304 msgstr "Ten klucz zosta³ wy³±czony z u¿ytku"
3305
3306 #: g10/keyedit.c:2304
3307 msgid "card-no: "
3308 msgstr ""
3309
3310 #: g10/keyedit.c:2339 g10/keyedit.c:2341 g10/keyedit.c:2343
3311 #, c-format
3312 msgid "[%8.8s] "
3313 msgstr ""
3314
3315 #: g10/keyedit.c:2339 g10/keyedit.c:2452 g10/keylist.c:766 g10/keyserver.c:376
3316 #: g10/mainproc.c:1575 g10/trustdb.c:1133
3317 #, fuzzy
3318 msgid "revoked"
3319 msgstr "[uniewa¿niony]"
3320
3321 #: g10/keyedit.c:2341 g10/keyedit.c:2454 g10/keylist.c:768 g10/keyserver.c:380
3322 #: g10/mainproc.c:1577 g10/trustdb.c:500
3323 #, fuzzy
3324 msgid "expired"
3325 msgstr "data"
3326
3327 #: g10/keyedit.c:2380
3328 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3329 msgstr "Klucze PGP 2.x nie zawieraj± opisu ustawieñ.\n"
3330
3331 #: g10/keyedit.c:2388
3332 msgid ""
3333 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3334 "unless you restart the program.\n"
3335 msgstr ""
3336 "Pokazana warto¶æ wiarygodno¶ci klucza mo¿e byæ niepoprawna,\n"
3337 "dopóki program nie zostanie uruchomiony ponownie.\n"
3338
3339 #: g10/keyedit.c:2519
3340 msgid ""
3341 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3342 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3343 msgstr ""
3344 "OSTRZE¯ENIE: ¿aden identyfikator u¿ytkownika nie zosta³ oznaczony explicite\n"
3345 "             jako g³ówny. Wykonanie tego polecenie mo¿e wiêc spowodowaæ\n"
3346 "             wy¶wietlanie innego identyfikatora jako domy¶lnego g³ównego.\n"
3347
3348 #: g10/keyedit.c:2579
3349 msgid ""
3350 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3351 "versions\n"
3352 "         of PGP to reject this key.\n"
3353 msgstr ""
3354 "OSTRZE¯ENIE: To jest klucz PGP wersji 2. Dodanie zdjêcia spowoduje, ¿e\n"
3355 "             niektóre wersje przestan± go rozumieæ.\n"
3356
3357 #: g10/keyedit.c:2584 g10/keyedit.c:2862
3358 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3359 msgstr "Czy dalej chcesz je dodaæ? (t/N) "
3360
3361 #: g10/keyedit.c:2590
3362 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3363 msgstr "Do klucza dla PGP 2.x nie mo¿na dodaæ zdjêcia.\n"
3364
3365 #: g10/keyedit.c:2730
3366 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3367 msgstr "Usun±æ ten poprawny podpis? (t/N/w) "
3368
3369 #: g10/keyedit.c:2740
3370 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3371 msgstr "Usun±æ ten niepoprawny podpis? (t/N/w) "
3372
3373 #: g10/keyedit.c:2744
3374 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3375 msgstr "Usun±æ ten nieznany podpis? (t/N/w) "
3376
3377 #: g10/keyedit.c:2750
3378 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3379 msgstr "Na pewno usun±æ ten podpis klucza nim samym? (t/N) "
3380
3381 #: g10/keyedit.c:2764
3382 #, c-format
3383 msgid "Deleted %d signature.\n"
3384 msgstr "%d podpis usuniêty.\n"
3385
3386 #: g10/keyedit.c:2765
3387 #, c-format
3388 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3389 msgstr "%d podpisów usuniêtych.\n"
3390
3391 #: g10/keyedit.c:2768
3392 msgid "Nothing deleted.\n"
3393 msgstr "Nic nie zosta³o usuniête.\n"
3394
3395 #: g10/keyedit.c:2857
3396 msgid ""
3397 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3398 "cause\n"
3399 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3400 msgstr ""
3401 "OSTRZE¯ENIE: To jest klucz PGP wersji 2.x. Wyznaczenie mu klucza\n"
3402 "             uniewa¿niaj±cego, spowoduje, ¿e niektóre wersje PGP przestan±\n"
3403 "             go rozumieæ.\n"
3404
3405 #: g10/keyedit.c:2868
3406 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3407 msgstr "Do klucza dla PGP 2.x nie mo¿na wyznaczyæ klucza uniewa¿niaj±cego.\n"
3408
3409 #: g10/keyedit.c:2888
3410 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3411 msgstr "Podaj identyfikator klucza uniewa¿niaj±cego: "
3412
3413 #: g10/keyedit.c:2911
3414 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3415 msgstr "klucza PGP 2.x nie mo¿na wyznaczyæ jako uniewa¿niaj±cego\n"
3416
3417 #: g10/keyedit.c:2926
3418 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3419 msgstr "nie mo¿na wyznaczuæ klucza do uniewa¿niania jego samego\n"
3420
3421 #: g10/keyedit.c:2948
3422 #, fuzzy
3423 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3424 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz zosta³ uniewa¿niony kluczem uniewa¿niaj±cym!\n"
3425
3426 #: g10/keyedit.c:2967
3427 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3428 msgstr ""
3429 "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na cofn±æ wyznaczenia klucza jako uniewa¿niaj±cego!\n"
3430
3431 #: g10/keyedit.c:2973
3432 #, fuzzy
3433 msgid ""
3434 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3435 msgstr "Czy na pewno chcesz wyznaczyæ ten klucz jako uniewa¿niaj±cy? (t/N): "
3436
3437 #: g10/keyedit.c:3034
3438 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3439 msgstr "Proszê usun±æ znacznik wyboru z kluczy prywatnych.\n"
3440
3441 #: g10/keyedit.c:3040
3442 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3443 msgstr "Proszê wybraæ tylko jeden podklucz.\n"
3444
3445 #: g10/keyedit.c:3044
3446 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3447 msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci podklucza.\n"
3448
3449 #: g10/keyedit.c:3047
3450 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3451 msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci g³ównego klucza.\n"
3452
3453 #: g10/keyedit.c:3093
3454 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3455 msgstr "Nie mo¿na zmieniæ daty wa¿no¶ci klucza w wersji 3.\n"
3456
3457 #: g10/keyedit.c:3109
3458 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3459 msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy prywatnych\n"
3460
3461 #: g10/keyedit.c:3189
3462 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3463 msgstr "Proszê wybraæ dok³adnie jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
3464
3465 #: g10/keyedit.c:3228 g10/keyedit.c:3338 g10/keyedit.c:3457
3466 #, fuzzy, c-format
3467 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3468 msgstr "podpis w wersji 3 na identyfikatorze ,,%s'' zostaje pominiêty\n"
3469
3470 #: g10/keyedit.c:3399
3471 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3472 msgstr ""
3473
3474 #: g10/keyedit.c:3478
3475 #, fuzzy
3476 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3477 msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
3478
3479 #: g10/keyedit.c:3479
3480 #, fuzzy
3481 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3482 msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
3483
3484 #: g10/keyedit.c:3541
3485 #, c-format
3486 msgid "No user ID with index %d\n"
3487 msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
3488
3489 #: g10/keyedit.c:3587
3490 #, c-format
3491 msgid "No secondary key with index %d\n"
3492 msgstr "Brak podklucza o numerze %d\n"
3493
3494 #: g10/keyedit.c:3704
3495 #, fuzzy, c-format
3496 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3497 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika: "
3498
3499 #: g10/keyedit.c:3707 g10/keyedit.c:3771 g10/keyedit.c:3814
3500 #, fuzzy, c-format
3501 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3502 msgstr "podpisany przez %08lX w %s%s%s\n"
3503
3504 #: g10/keyedit.c:3709 g10/keyedit.c:3773 g10/keyedit.c:3816
3505 msgid " (non-exportable)"
3506 msgstr " (podpis nieeksportowalny) "
3507
3508 #: g10/keyedit.c:3713
3509 #, c-format
3510 msgid "This signature expired on %s.\n"
3511 msgstr "Wa¿no¶æ tego klucza wygas³a %s.\n"
3512
3513 #: g10/keyedit.c:3717
3514 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3515 msgstr "Czy dalej chcesz go uniewa¿niæ? (t/N) "
3516
3517 #: g10/keyedit.c:3721
3518 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3519 msgstr "Stworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego podpisu? (t/N) "
3520
3521 #: g10/keyedit.c:3748
3522 #, fuzzy, c-format
3523 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3524 msgstr "Te identyfikatory s± podpisane przez Ciebie:\n"
3525
3526 #: g10/keyedit.c:3774
3527 #, fuzzy
3528 msgid " (non-revocable)"
3529 msgstr " (podpis nieeksportowalny) "
3530
3531 #: g10/keyedit.c:3781
3532 #, fuzzy, c-format
3533 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3534 msgstr "uniewa¿niony przez %08lX w %s\n"
3535
3536 #: g10/keyedit.c:3803
3537 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3538 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ te podpisy:\n"
3539
3540 #: g10/keyedit.c:3823
3541 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3542 msgstr "Na pewno utworzyæ certyfikaty uniewa¿nienia ? (t/N) "
3543
3544 #: g10/keyedit.c:3853
3545 msgid "no secret key\n"
3546 msgstr "brak klucza tajnego\n"
3547
3548 #: g10/keyedit.c:3923
3549 #, c-format
3550 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3551 msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
3552
3553 #: g10/keyedit.c:3940
3554 #, c-format
3555 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3556 msgstr ""
3557 "OSTRZE¯ENIE: identyfikator u¿ytkownika podpisany za %d sekund (w "
3558 "przysz³o¶ci)\n"
3559
3560 #: g10/keyedit.c:4109
3561 #, fuzzy, c-format
3562 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3563 msgstr "Zdjêcie w formacie %s, rozmiar %ld bajtów, klucz 0x%08lX (id %d).\n"
3564
3565 #: g10/keygen.c:293
3566 #, fuzzy, c-format
3567 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3568 msgstr "ustawienie %c%lu powtarza siê\n"
3569
3570 #: g10/keygen.c:300
3571 #, fuzzy
3572 msgid "too many cipher preferences\n"
3573 msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
3574
3575 #: g10/keygen.c:302
3576 #, fuzzy
3577 msgid "too many digest preferences\n"
3578 msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
3579
3580 #: g10/keygen.c:304
3581 #, fuzzy
3582 msgid "too many compression preferences\n"
3583 msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
3584
3585 #: g10/keygen.c:401
3586 #, fuzzy, c-format
3587 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3588 msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
3589
3590 #: g10/keygen.c:827
3591 msgid "writing direct signature\n"
3592 msgstr "zapis podpisu bezpo¶redniego\n"
3593
3594 #: g10/keygen.c:866
3595 msgid "writing self signature\n"
3596 msgstr "zapis podpisu klucza nim samym\n"
3597
3598 #: g10/keygen.c:912
3599 msgid "writing key binding signature\n"
3600 msgstr "zapis podpisu wi±¿±cego klucz\n"
3601
3602 #: g10/keygen.c:974 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1149 g10/keygen.c:2613
3603 #, c-format
3604 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3605 msgstr "niew³a¶ciwa d³ugo¶æ klucza; wykorzystano %u bitów\n"
3606
3607 #: g10/keygen.c:979 g10/keygen.c:1063 g10/keygen.c:1154 g10/keygen.c:2619
3608 #, c-format
3609 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3610 msgstr "rozmair klucza zaokr±glony do %u bitów\n"
3611
3612 #: g10/keygen.c:1247
3613 #, fuzzy
3614 msgid "Sign"
3615 msgstr "podpis"
3616
3617 #: g10/keygen.c:1250
3618 #, fuzzy
3619 msgid "Encrypt"
3620 msgstr "szyfrowanie danych"
3621
3622 #: g10/keygen.c:1253
3623 msgid "Authenticate"
3624 msgstr ""
3625
3626 #: g10/keygen.c:1261
3627 msgid "SsEeAaQq"
3628 msgstr ""
3629
3630 #: g10/keygen.c:1276
3631 #, c-format
3632 msgid "Possible actions for a %s key: "
3633 msgstr ""
3634
3635 #: g10/keygen.c:1280
3636 msgid "Current allowed actions: "
3637 msgstr ""
3638
3639 #: g10/keygen.c:1285
3640 #, c-format
3641 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3642 msgstr ""
3643
3644 #: g10/keygen.c:1288
3645 #, fuzzy, c-format
3646 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3647 msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowania)\n"
3648
3649 #: g10/keygen.c:1291
3650 #, c-format
3651 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3652 msgstr ""
3653
3654 #: g10/keygen.c:1294
3655 #, c-format
3656 msgid "   (%c) Finished\n"
3657 msgstr ""
3658
3659 #: g10/keygen.c:1348
3660 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3661 msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
3662
3663 #: g10/keygen.c:1350
3664 #, fuzzy, c-format
3665 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3666 msgstr "   (%d) Para kluczy dla algorytmów DSA i ElGamala (domy¶lne)\n"
3667
3668 #: g10/keygen.c:1351
3669 #, c-format
3670 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3671 msgstr "   (%d) DSA (tylko do podpisywania)\n"
3672
3673 #: g10/keygen.c:1353
3674 #, fuzzy, c-format
3675 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3676 msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowania)\n"
3677
3678 #: g10/keygen.c:1354
3679 #, c-format
3680 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3681 msgstr "   (%d) RSA (tylko do podpisywania)\n"
3682
3683 #: g10/keygen.c:1356
3684 #, c-format
3685 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3686 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
3687
3688 #: g10/keygen.c:1358
3689 #, fuzzy, c-format
3690 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3691 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
3692
3693 #: g10/keygen.c:1409
3694 #, c-format
3695 msgid ""
3696 "About to generate a new %s keypair.\n"
3697 "              minimum keysize is  768 bits\n"
3698 "              default keysize is 1024 bits\n"
3699 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
3700 msgstr ""
3701 "Nast±pi generacja nowej pary kluczy dla algorytmu(ów) %s.\n"
3702 "               minimalny rozmiar klucza wynosi 768 bitów\n"
3703 "               domy¶lny rozmiar klucza wynosi 1024 bity\n"
3704 "  najwiêkszy sugerowany rozmiar klucza wynosi 2048 bitów\n"
3705
3706 #: g10/keygen.c:1418
3707 msgid "What keysize do you want? (1024) "
3708 msgstr "Jakiej d³ugo¶ci klucz wygenerowaæ? (1024) "
3709
3710 #: g10/keygen.c:1423
3711 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
3712 msgstr "Klucz dla DSA musi mieæ d³ugo¶æ pomiêdzy 512 i 1024 bitow.\n"
3713
3714 #: g10/keygen.c:1425
3715 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
3716 msgstr ""
3717 "D³ugo¶æ klucza zbyt ma³a; minimalna dopuszczalna dla RSA wynosi 1024 bity.\n"
3718
3719 #: g10/keygen.c:1428
3720 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
3721 msgstr "D³ugo¶æ klucza zbyt ma³a; minimalna dopuszczona wynosi 768 bitów.\n"
3722
3723 #: g10/keygen.c:1439
3724 #, c-format
3725 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
3726 msgstr "zbyt du¿y rozmiar klucza, ograniczenie wynosi %d.\n"
3727
3728 #: g10/keygen.c:1444
3729 msgid ""
3730 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
3731 "computations take REALLY long!\n"
3732 msgstr ""
3733 "Klucze d³u¿sze ni¿ 2048 bitów s± odradzane, poniewa¿ potrzebne\n"
3734 "obliczenia trwaj± wtedy BARDZO d³ugo!\n"
3735
3736 #: g10/keygen.c:1447
3737 #, fuzzy
3738 msgid "Are you sure that you want this keysize? (y/N) "
3739 msgstr "Na pewno wygenerowaæ klucz takiej d³ugo¶ci? "
3740
3741 #: g10/keygen.c:1449
3742 msgid ""
3743 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
3744 "vulnerable to attacks!\n"
3745 msgstr ""
3746 "Nale¿y tak¿e pamiêtaæ o tym, ¿e informacje mog± byæ te¿ wykradzione z\n"
3747 "komputera przez pods³uch emisji elektromagnetycznej klawiatury i monitora!\n"
3748
3749 #: g10/keygen.c:1458
3750 #, c-format
3751 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3752 msgstr "¯±dana d³ugo¶æ klucza to %u bitów.\n"
3753
3754 #: g10/keygen.c:1461 g10/keygen.c:1465
3755 #, c-format
3756 msgid "rounded up to %u bits\n"
3757 msgstr "zaokr±glono do %u bitów\n"
3758
3759 #: g10/keygen.c:1516
3760 msgid ""
3761 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3762 "         0 = key does not expire\n"
3763 "      <n>  = key expires in n days\n"
3764 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3765 "      <n>m = key expires in n months\n"
3766 "      <n>y = key expires in n years\n"
3767 msgstr ""
3768 "Okres wa¿no¶æi klucza.\n"
3769 "         0 = klucz nie ma okre¶lonego terminu wa¿no¶ci\n"
3770 "      <n>  = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n dni\n"
3771 "      <n>w = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n tygodni\n"
3772 "      <n>m = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n miesiêcy\n"
3773 "      <n>y = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n lat\n"
3774
3775 #: g10/keygen.c:1525
3776 msgid ""
3777 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3778 "         0 = signature does not expire\n"
3779 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3780 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3781 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3782 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3783 msgstr ""
3784 "Okres wa¿no¶æi podpisu.\n"
3785 "         0 = klucz nie ma okre¶lonego terminu wa¿no¶ci\n"
3786 "      <n>  = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n dni\n"
3787 "      <n>w = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n tygodni\n"
3788 "      <n>m = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n miesiêcy\n"
3789 "      <n>y = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n lat\n"
3790
3791 #: g10/keygen.c:1547
3792 msgid "Key is valid for? (0) "
3793 msgstr "Okres wa¿no¶ci klucza ? (0) "
3794
3795 #: g10/keygen.c:1549
3796 msgid "Signature is valid for? (0) "
3797 msgstr "Okres wa¿no¶ci podpisu? (0) "
3798
3799 #: g10/keygen.c:1554
3800 msgid "invalid value\n"
3801 msgstr "niepoprawna warto¶æ\n"
3802
3803 #: g10/keygen.c:1559
3804 #, c-format
3805 msgid "%s does not expire at all\n"
3806 msgstr "%s nie ma daty wa¿no¶ci\n"
3807
3808 #: g10/keygen.c:1566
3809 #, c-format
3810 msgid "%s expires at %s\n"
3811 msgstr "%s traci wa¿no¶æ: %s\n"
3812
3813 #: g10/keygen.c:1572
3814 msgid ""
3815 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3816 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3817 msgstr ""
3818 "Twój system nie potrafi pokazaæ daty po roku 2038.\n"
3819 "Niemniej daty do roku 2106 bêd± poprawnie obs³ugiwane.\n"
3820
3821 #: g10/keygen.c:1577
3822 #, fuzzy
3823 msgid "Is this correct? (y/N) "
3824 msgstr "Czy wszystko siê zgadza (t/n)? "
3825
3826 #: g10/keygen.c:1620
3827 #, fuzzy
3828 msgid ""
3829 "\n"
3830 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3831 "ID\n"
3832 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3833 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3834 "\n"
3835 msgstr ""
3836 "\n"
3837 "Musisz podaæ identyfikator u¿ytkownika aby mo¿na by³o rozpoznaæ twój klucz;\n"
3838 "program z³o¿y go z twojego imienia i nazwiska, komentarza i adresu poczty\n"
3839 "elektronicznej. Bêdzie on mia³, na przyk³ad, tak± postaæ:\n"
3840 "    \"Tadeusz ¯eleñski (Boy) <tzb@ziemianska.pl>\"\n"
3841 "\n"
3842
3843 #: g10/keygen.c:1632
3844 msgid "Real name: "
3845 msgstr "Imiê i nazwisko: "
3846
3847 #: g10/keygen.c:1640
3848 msgid "Invalid character in name\n"
3849 msgstr "Niew³a¶ciwy znak w imieniu lub nazwisku\n"
3850
3851 #: g10/keygen.c:1642
3852 msgid "Name may not start with a digit\n"
3853 msgstr "Imiê lub nazwisko nie mo¿e zaczynaæ siê od cyfry\n"
3854
3855 #: g10/keygen.c:1644
3856 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3857 msgstr "Imiê i nazwisko musz± mieæ conajmniej 5 znaków d³ugo¶ci.\n"
3858
3859 #: g10/keygen.c:1652
3860 msgid "Email address: "
3861 msgstr "Adres poczty elektronicznej: "
3862
3863 #: g10/keygen.c:1663
3864 msgid "Not a valid email address\n"
3865 msgstr "To nie jest poprawny adres poczty elektronicznej\n"
3866
3867 #: g10/keygen.c:1671
3868 msgid "Comment: "
3869 msgstr "Komentarz: "
3870
3871 #: g10/keygen.c:1677
3872 msgid "Invalid character in comment\n"
3873 msgstr "Niew³a¶ciwy znak w komentarzu\n"
3874
3875 #: g10/keygen.c:1700
3876 #, c-format
3877 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3878 msgstr "U¿ywasz zestawu znaków %s.\n"
3879
3880 #: g10/keygen.c:1706
3881 #, c-format
3882 msgid ""
3883 "You selected this USER-ID:\n"
3884 "    \"%s\"\n"
3885 "\n"
3886 msgstr ""
3887 "Twój identyfikator u¿ytkownika bêdzie wygl±da³ tak:\n"
3888 "    \"%s\"\n"
3889 "\n"
3890
3891 #: g10/keygen.c:1711
3892 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3893 msgstr ""
3894 "Nie nalezy umieszczaæ adresu poczty elektronicznej w polu nazwiska czy\n"
3895 "komentarza.\n"
3896
3897 #: g10/keygen.c:1727
3898 msgid "NnCcEeOoQq"
3899 msgstr "IiKkEeDdWw"
3900
3901 #: g10/keygen.c:1737
3902 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3903 msgstr "Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, czy (W)yj¶æ? "
3904
3905 #: g10/keygen.c:1738
3906 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3907 msgstr ""
3908 "Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, przej¶æ (D)alej,\n"
3909 "czy (W)yj¶æ z programu ? "
3910
3911 #: g10/keygen.c:1757
3912 msgid "Please correct the error first\n"
3913 msgstr "Najpierw trzeba poprawiæ ten b³±d\n"
3914
3915 #: g10/keygen.c:1797
3916 msgid ""
3917 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3918 "\n"
3919 msgstr ""
3920 "Musisz podaæ d³ugie, skomplikowane has³o aby ochroniæ swój klucz tajny.\n"
3921
3922 #: g10/keygen.c:1807
3923 #, c-format
3924 msgid "%s.\n"
3925 msgstr "%s.\n"
3926
3927 #: g10/keygen.c:1813
3928 msgid ""
3929 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3930 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3931 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3932 "\n"
3933 msgstr ""
3934 "Nie chcesz podaæ has³a - to *z³y* pomys³!\n"
3935 "W ka¿dej chwili mo¿esz ustawiæ has³o u¿ywaj±c tego programu i opcji\n"
3936 "\"--edit-key\".\n"
3937 "\n"
3938
3939 #: g10/keygen.c:1835
3940 msgid ""
3941 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3942 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3943 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3944 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3945 msgstr ""
3946 "Musimy wygenerowaæ du¿o losowych bajtów. Dobrym pomys³em aby pomóc "
3947 "komputerowi\n"
3948 "podczas generowania liczb pierszych jest wykonywanie w tym czasie innych\n"
3949 "dzia³añ (pisanie na klawiaturze, poruszanie myszk±, odwo³anie siê do "
3950 "dysków);\n"
3951 "dziêki temu generator liczb losowych ma mo¿liwo¶æ zebrania odpowiedniej "
3952 "ilo¶ci\n"
3953 "entropii.\n"
3954
3955 #: g10/keygen.c:2490
3956 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
3957 msgstr "Para kluczy dla DSA bêdzie mia³a 1024 bity d³ugo¶ci.\n"
3958
3959 #: g10/keygen.c:2559
3960 msgid "Key generation canceled.\n"
3961 msgstr "Procedura generacji klucza zosta³a anulowana.\n"
3962
3963 #: g10/keygen.c:2747 g10/keygen.c:2884
3964 #, c-format
3965 msgid "writing public key to `%s'\n"
3966 msgstr "zapisujê klucz publiczny w '%s'\n"
3967
3968 #: g10/keygen.c:2749 g10/keygen.c:2887
3969 #, fuzzy, c-format
3970 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3971 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
3972
3973 #: g10/keygen.c:2752 g10/keygen.c:2890
3974 #, c-format
3975 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3976 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
3977
3978 #: g10/keygen.c:2873
3979 #, c-format
3980 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3981 msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy publicznych: %s\n"
3982
3983 #: g10/keygen.c:2879
3984 #, c-format
3985 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3986 msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
3987
3988 #: g10/keygen.c:2897
3989 #, c-format
3990 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3991 msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy publicznych ,,%s'': %s\n"
3992
3993 #: g10/keygen.c:2904
3994 #, c-format
3995 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3996 msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
3997
3998 #: g10/keygen.c:2927
3999 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4000 msgstr "klucz publiczny i prywatny (tajny) zosta³y utworzone i podpisane.\n"
4001
4002 #: g10/keygen.c:2938
4003 msgid ""
4004 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4005 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
4006 msgstr ""
4007 "Ten klucz nie mo¿e byæ wykorzystany do szyfrowania. Komend± \"--edit-key\"\n"
4008 "mo¿na dodaæ do niego podklucz szyfruj±cy.\n"
4009
4010 #: g10/keygen.c:2950 g10/keygen.c:3065 g10/keygen.c:3180
4011 #, c-format
4012 msgid "Key generation failed: %s\n"
4013 msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
4014
4015 #: g10/keygen.c:3001 g10/keygen.c:3116 g10/sign.c:290
4016 #, c-format
4017 msgid ""
4018 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4019 msgstr ""
4020 "klucz zosta³ stworzony %lu sekundê w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
4021 "czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
4022
4023 #: g10/keygen.c:3003 g10/keygen.c:3118 g10/sign.c:292
4024 #, c-format
4025 msgid ""
4026 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4027 msgstr ""
4028 "klucz zosta³ stworzony %lu sekund w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
4029 "czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
4030
4031 #: g10/keygen.c:3012 g10/keygen.c:3129
4032 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4033 msgstr ""
4034 "UWAGA: tworzenie podkluczy dla kluczy wersji 3 jest niezgodne z OpenPGP.\n"
4035
4036 #: g10/keygen.c:3040 g10/keygen.c:3162
4037 #, fuzzy
4038 msgid "Really create? (y/N) "
4039 msgstr "Czy na pewno utworzyæ? "
4040
4041 #: g10/keygen.c:3315
4042 #, fuzzy, c-format
4043 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4044 msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
4045
4046 #: g10/keygen.c:3362
4047 #, fuzzy, c-format
4048 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4049 msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
4050
4051 #: g10/keygen.c:3385
4052 #, fuzzy, c-format
4053 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4054 msgstr "UWAGA: wa¿no¶æ klucza tajnego %08lX wygas³a %s\n"
4055
4056 #: g10/keygen.c:3452
4057 #, c-format
4058 msgid "length of RSA modulus is not %d\n"
4059 msgstr ""
4060
4061 #: g10/keygen.c:3458
4062 msgid "public exponent too large (more than 32 bits)\n"
4063 msgstr ""
4064
4065 #: g10/keygen.c:3464 g10/keygen.c:3470
4066 #, c-format
4067 msgid "length of an RSA prime is not %d\n"
4068 msgstr ""
4069
4070 #: g10/keyid.c:497 g10/keyid.c:509 g10/keyid.c:521 g10/keyid.c:533
4071 msgid "never     "
4072 msgstr "nigdy     "
4073
4074 #: g10/keylist.c:186
4075 msgid "Critical signature policy: "
4076 msgstr "Krytyczny regulamin podpisu: "
4077
4078 #: g10/keylist.c:188
4079 msgid "Signature policy: "
4080 msgstr "Regulamin podpisu: "
4081
4082 #: g10/keylist.c:227
4083 msgid "Critical preferred keyserver: "
4084 msgstr ""
4085
4086 #: g10/keylist.c:275 g10/keylist.c:319
4087 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
4088 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niepoprawne dane w adnotacji\n"
4089
4090 #: g10/keylist.c:293
4091 msgid "Critical signature notation: "
4092 msgstr "Krytyczne adnotacje podpisu: "
4093
4094 #: g10/keylist.c:295
4095 msgid "Signature notation: "
4096 msgstr "Adnotacje podpisu: "
4097
4098 #: g10/keylist.c:306
4099 msgid "not human readable"
4100 msgstr "nieczytelne dla cz³owieka"
4101
4102 #: g10/keylist.c:407
4103 msgid "Keyring"
4104 msgstr "Zbiór kluczy"
4105
4106 #: g10/keylist.c:713
4107 #, fuzzy, c-format
4108 msgid "expired: %s)"
4109 msgstr " [wygasa :%s]"
4110
4111 #: g10/keylist.c:1415
4112 msgid "Primary key fingerprint:"
4113 msgstr "Odcisk klucza g³ównego:"
4114
4115 #: g10/keylist.c:1417
4116 msgid "     Subkey fingerprint:"
4117 msgstr "      Odcisk podklucza:"
4118
4119 #: g10/keylist.c:1424
4120 msgid " Primary key fingerprint:"
4121 msgstr " Odcisk klucza g³ównego:"
4122
4123 #: g10/keylist.c:1426
4124 msgid "      Subkey fingerprint:"
4125 msgstr "       Odcisk podklucza:"
4126
4127 #: g10/keylist.c:1430 g10/keylist.c:1434
4128 #, fuzzy
4129 msgid "      Key fingerprint ="
4130 msgstr "     Odcisk klucza ="
4131
4132 #: g10/keylist.c:1501
4133 msgid "      Card serial no. ="
4134 msgstr ""
4135
4136 #: g10/keyring.c:1242
4137 #, fuzzy, c-format
4138 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4139 msgstr "opakowywanie ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
4140
4141 #: g10/keyring.c:1248
4142 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4143 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Istniej± dwa pliki z poufnymi informacjami.\n"
4144
4145 #: g10/keyring.c:1250
4146 #, c-format
4147 msgid "%s is the unchanged one\n"
4148 msgstr "%s pozosta³ bez zmian\n"
4149
4150 #: g10/keyring.c:1251
4151 #, c-format
4152 msgid "%s is the new one\n"
4153 msgstr "%s zosta³ utworzony\n"
4154
4155 #: g10/keyring.c:1252
4156 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4157 msgstr "Proszê usun±æ to naruszenie zasad bezpieczeñstwa\n"
4158
4159 #: g10/keyring.c:1372
4160 #, fuzzy, c-format
4161 msgid "caching keyring `%s'\n"
4162 msgstr "sprawdzanie zbioru kluczy ,,%s''\n"
4163
4164 #: g10/keyring.c:1418
4165 #, fuzzy, c-format
4166 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4167 msgstr "%lu kluczy (%lu podpisów)\n"
4168
4169 #: g10/keyring.c:1430
4170 #, fuzzy, c-format
4171 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4172 msgstr "%lu kluczy (%lu podpisów)\n"
4173
4174 #: g10/keyring.c:1501
4175 #, c-format
4176 msgid "%s: keyring created\n"
4177 msgstr "%s: zbiór kluczy utworzony\n"
4178
4179 #: g10/keyserver.c:98
4180 #, fuzzy, c-format
4181 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4182 msgstr "OSTRZE¯ENIE: opcje w ,,%s'' nie s± jeszcze uwzglêdnione.\n"
4183
4184 #: g10/keyserver.c:378
4185 #, fuzzy
4186 msgid "disabled"
4187 msgstr "wy³kl"
4188
4189 #: g10/keyserver.c:579
4190 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4191 msgstr ""
4192
4193 #: g10/keyserver.c:662 g10/keyserver.c:1142
4194 #, fuzzy, c-format
4195 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4196 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
4197
4198 #: g10/keyserver.c:752
4199 #, fuzzy, c-format
4200 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4201 msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
4202
4203 #: g10/keyserver.c:754
4204 #, fuzzy
4205 msgid "key not found on keyserver\n"
4206 msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
4207
4208 #: g10/keyserver.c:896
4209 #, fuzzy, c-format
4210 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4211 msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
4212
4213 #: g10/keyserver.c:900
4214 #, fuzzy, c-format
4215 msgid "requesting key %s from %s\n"
4216 msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
4217
4218 #: g10/keyserver.c:1045
4219 #, fuzzy, c-format
4220 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4221 msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
4222
4223 #: g10/keyserver.c:1049
4224 #, fuzzy, c-format
4225 msgid "sending key %s to %s\n"
4226 msgstr ""
4227 "\"\n"
4228 "podpisano Twoim kluczem %08lX w %s\n"
4229
4230 #: g10/keyserver.c:1092
4231 #, fuzzy, c-format
4232 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4233 msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
4234
4235 #: g10/keyserver.c:1095
4236 #, fuzzy, c-format
4237 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4238 msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
4239
4240 #: g10/keyserver.c:1102 g10/keyserver.c:1197
4241 #, fuzzy
4242 msgid "no keyserver action!\n"
4243 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
4244
4245 #: g10/keyserver.c:1150
4246 #, c-format
4247 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4248 msgstr ""
4249
4250 #: g10/keyserver.c:1159
4251 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4252 msgstr ""
4253
4254 #: g10/keyserver.c:1218
4255 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4256 msgstr "brak znanyk serwerów kluczy (u¿yj opcji --keyserver)\n"
4257
4258 #: g10/keyserver.c:1224
4259 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4260 msgstr ""
4261
4262 #: g10/keyserver.c:1236
4263 #, c-format
4264 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4265 msgstr ""
4266
4267 #: g10/keyserver.c:1241
4268 #, c-format
4269 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4270 msgstr ""
4271
4272 #: g10/keyserver.c:1249
4273 #, c-format
4274 msgid "gpgkeys_%s does not support handler version %d\n"
4275 msgstr ""
4276
4277 #: g10/keyserver.c:1254
4278 #, fuzzy
4279 msgid "keyserver timed out\n"
4280 msgstr "b³±d serwera kluczy"
4281
4282 #: g10/keyserver.c:1259
4283 #, fuzzy
4284 msgid "keyserver internal error\n"
4285 msgstr "b³±d serwera kluczy"
4286
4287 #: g10/keyserver.c:1268
4288 #, fuzzy, c-format
4289 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4290 msgstr "odbiór z serwera kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
4291
4292 #: g10/keyserver.c:1293 g10/keyserver.c:1327
4293 #, fuzzy, c-format
4294 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4295 msgstr "%s: nie jest poprawnym identyfikatorem klucza\n"
4296
4297 #: g10/keyserver.c:1414
4298 #, fuzzy, c-format
4299 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
4300 msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
4301
4302 #: g10/keyserver.c:1578
4303 #, fuzzy, c-format
4304 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4305 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
4306
4307 #: g10/keyserver.c:1600
4308 #, fuzzy, c-format
4309 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4310 msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
4311
4312 #: g10/keyserver.c:1602
4313 #, fuzzy, c-format
4314 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4315 msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
4316
4317 #: g10/mainproc.c:248
4318 #, c-format
4319 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4320 msgstr "%d - dziwny rozmiar jak na zaszyfrowany klucz sesyjny\n"
4321
4322 #: g10/mainproc.c:262
4323 #, c-format
4324 msgid "bad passphrase or unknown cipher algorithm (%d)\n"
4325 msgstr "niepoprawne has³o, lub nieznany algorytm szyfruj±cy (%d)\n"
4326
4327 #: g10/mainproc.c:299
4328 #, c-format
4329 msgid "%s encrypted session key\n"
4330 msgstr "klucz sesyjny zaszyfrowany %s\n"
4331
4332 #: g10/mainproc.c:309
4333 #, fuzzy, c-format
4334 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4335 msgstr "dane zaszyfrowano nieznanym algorytmem numer %d\n"
4336
4337 #: g10/mainproc.c:373
4338 #, fuzzy, c-format
4339 msgid "public key is %s\n"
4340 msgstr "klucz publiczny %08lX\n"
4341
4342 #: g10/mainproc.c:428
4343 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4344 msgstr "dane zaszyfrowane kluczem publicznym: poprawny klucz sesyjny\n"
4345
4346 #: g10/mainproc.c:461
4347 #, fuzzy, c-format
4348 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4349 msgstr "zaszyfrowano %u-bitowym kluczem %s, numer %08lX, stworzonym %s\n"
4350
4351 #: g10/mainproc.c:465 g10/pkclist.c:218
4352 #, fuzzy, c-format
4353 msgid "      \"%s\"\n"
4354 msgstr "                        alias \""
4355
4356 #: g10/mainproc.c:469
4357 #, fuzzy, c-format
4358 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4359 msgstr "zaszyfrowano kluczem %s, o numerze %08lX\n"
4360
4361 #: g10/mainproc.c:483
4362 #, c-format
4363 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4364 msgstr "b³±d odszyfrowywania kluczem publicznym: %s\n"
4365
4366 #: g10/mainproc.c:497
4367 #, c-format
4368 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4369 msgstr "zaszyfrowane za pomoc± %lu hase³\n"
4370
4371 #: g10/mainproc.c:499
4372 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4373 msgstr "zaszyfrowane jednym has³em\n"
4374
4375 #: g10/mainproc.c:527 g10/mainproc.c:549
4376 #, c-format
4377 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4378 msgstr "przyjmuj±c ¿e dane zosta³y zaszyfrowane za pomoc± %s\n"
4379
4380 #: g10/mainproc.c:535
4381 #, c-format
4382 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4383 msgstr "szyfr IDEA nie jest dostêpny, próba u¿ycia %s zamiast\n"
4384
4385 #: g10/mainproc.c:567
4386 msgid "decryption okay\n"
4387 msgstr "odszyfrowanie poprawne\n"
4388
4389 #: g10/mainproc.c:571
4390 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4391 msgstr "OSTRZE¯ENIE: wiadomo¶æ nie by³a zabezpieczona przed manipulacj±\n"
4392
4393 #: g10/mainproc.c:584
4394 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4395 msgstr "OSTRZE¯ENIE: zaszyfrowana wiadomo¶æ by³a manipulowana!\n"
4396
4397 #: g10/mainproc.c:590
4398 #, c-format
4399 msgid "decryption failed: %s\n"
4400 msgstr "b³±d odszyfrowywania: %s\n"
4401
4402 #: g10/mainproc.c:610
4403 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4404 msgstr "UWAGA: nadawca zaznaczy³ ¿e wiadomo¶æ nie powinna byæ zapisywana\n"
4405
4406 #: g10/mainproc.c:612
4407 #, c-format
4408 msgid "original file name='%.*s'\n"
4409 msgstr "pierwotna nazwa pliku='%.*s'\n"
4410
4411 #: g10/mainproc.c:784
4412 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4413 msgstr ""
4414 "osobny certyfikat uniewa¿nienia - u¿yj ,,gpg --import'' aby go wczytaæ\n"
4415
4416 #: g10/mainproc.c:1288
4417 msgid "signature verification suppressed\n"
4418 msgstr "wymuszono pominiêcie sprawdzenia podpisu\n"
4419
4420 #: g10/mainproc.c:1330 g10/mainproc.c:1340
4421 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
4422 msgstr "nie mo¿na obs³uzyæ tych wielokrotnych podpisów\n"
4423
4424 #: g10/mainproc.c:1350
4425 #, fuzzy, c-format
4426 msgid "Signature made %s\n"
4427 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
4428
4429 #: g10/mainproc.c:1351
4430 #, fuzzy, c-format
4431 msgid "               using %s key %s\n"
4432 msgstr "                        alias \""
4433
4434 #: g10/mainproc.c:1355
4435 #, fuzzy, c-format
4436 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4437 msgstr "Podpisano w %.*s kluczem %s o numerze %08lX.\n"
4438
4439 #: g10/mainproc.c:1375
4440 msgid "Key available at: "
4441 msgstr "Klucz dostêpny w: "
4442
4443 #: g10/mainproc.c:1480 g10/mainproc.c:1528
4444 #, fuzzy, c-format
4445 msgid "BAD signature from \"%s\""
4446 msgstr "NIEPOPRAWNY podpis z³o¿ony przez \""
4447
4448 #: g10/mainproc.c:1482 g10/mainproc.c:1530
4449 #, fuzzy, c-format
4450 msgid "Expired signature from \"%s\""
4451 msgstr "Przeterminowany podpis z³o¿ony przez \""
4452
4453 #: g10/mainproc.c:1484 g10/mainproc.c:1532
4454 #, fuzzy, c-format
4455 msgid "Good signature from \"%s\""
4456 msgstr "Poprawny podpis z³o¿ony przez \""
4457
4458 #: g10/mainproc.c:1536
4459 msgid "[uncertain]"
4460 msgstr "[niepewne]"
4461
4462 #: g10/mainproc.c:1568
4463 #, fuzzy, c-format
4464 msgid "                aka \"%s\""
4465 msgstr "                        alias \""
4466
4467 #: g10/mainproc.c:1662
4468 #, c-format
4469 msgid "Signature expired %s\n"
4470 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
4471
4472 #: g10/mainproc.c:1667
4473 #, c-format
4474 msgid "Signature expires %s\n"
4475 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygasa %s.\n"
4476
4477 #: g10/mainproc.c:1670
4478 #, c-format
4479 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4480 msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
4481
4482 #: g10/mainproc.c:1671
4483 msgid "binary"
4484 msgstr "binarny"
4485
4486 #: g10/mainproc.c:1672
4487 msgid "textmode"
4488 msgstr "tekstowy"
4489
4490 #: g10/mainproc.c:1672 g10/trustdb.c:499
4491 msgid "unknown"
4492 msgstr "nieznany"
4493
4494 #: g10/mainproc.c:1692
4495 #, c-format
4496 msgid "Can't check signature: %s\n"
4497 msgstr "Nie mo¿na sprawdziæ podpisu: %s\n"
4498
4499 #: g10/mainproc.c:1760 g10/mainproc.c:1776 g10/mainproc.c:1862
4500 msgid "not a detached signature\n"
4501 msgstr "nie jest oddzielonym podpisem.\n"
4502
4503 #: g10/mainproc.c:1803
4504 msgid ""
4505 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4506 msgstr ""
4507 "OSTRZE¯ENIE: wielokrotne podpisy. Tylko pierwszy zostanie sprawdzony.\n"
4508
4509 #: g10/mainproc.c:1811
4510 #, c-format
4511 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4512 msgstr "oddzielony podpis klasy 0x%02x.\n"
4513
4514 #: g10/mainproc.c:1868
4515 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4516 msgstr "podpis starego typu (PGP 2.x).\n"
4517
4518 #: g10/mainproc.c:1878
4519 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4520 msgstr "wykryto niepoprawny pakiet pierwotny w proc_tree()\n"
4521
4522 #: g10/misc.c:101
4523 #, c-format
4524 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4525 msgstr "nie mo¿na wy³±czyæ zrzutów pamiêci: %s\n"
4526
4527 #: g10/misc.c:121 g10/misc.c:149 g10/misc.c:221
4528 #, fuzzy, c-format
4529 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4530 msgstr "naniesienie poprawek bazy zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
4531
4532 #: g10/misc.c:186
4533 #, fuzzy, c-format
4534 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4535 msgstr "baza zaufania: funkcja read() (n=%d) zawiod³a: %s\n"
4536
4537 #: g10/misc.c:294
4538 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
4539 msgstr "Nie nale¿y u¿ywaæ algorytmów do¶wiadczalnych!\n"
4540
4541 #: g10/misc.c:324
4542 msgid "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
4543 msgstr ""
4544 "u¿ywanie tego szyfru jest odradzane; nale¿y u¿ywaæ standardowych szyfrów!\n"
4545
4546 #: g10/misc.c:430
4547 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4548 msgstr "modu³ szyfru IDEA nie jest dostêpny\n"
4549
4550 #: g10/misc.c:431
4551 msgid ""
4552 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
4553 msgstr "wiêcej informacji jest tutaj: http://www.gnupg.org/why-not-idea.html\n"
4554
4555 #: g10/misc.c:664
4556 #, c-format
4557 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4558 msgstr "%s:%d jest przestarza³± opcj± ,,%s''\n"
4559
4560 #: g10/misc.c:668
4561 #, c-format
4562 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4563 msgstr "OSTRZE¯ENIE: ,,%s'' jest przestarza³± opcj±.\n"
4564
4565 #: g10/misc.c:670
4566 #, c-format
4567 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4568 msgstr "w jej miejsce nale¿y u¿yæ ,,%s%s''\"\n"
4569
4570 #: g10/misc.c:681
4571 msgid "Uncompressed"
4572 msgstr "Nieskompresowany"
4573
4574 #: g10/misc.c:706
4575 #, fuzzy
4576 msgid "uncompressed|none"
4577 msgstr "Nieskompresowany"
4578
4579 #: g10/misc.c:816
4580 #, c-format
4581 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4582 msgstr "ta wiadomo¶æ mo¿e nie daæ siê odczytaæ za pomoc± %s\n"
4583
4584 #: g10/misc.c:973
4585 #, fuzzy, c-format
4586 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4587 msgstr "odczyt opcji z ,,%s''\n"
4588
4589 #: g10/misc.c:998
4590 #, fuzzy, c-format
4591 msgid "unknown option `%s'\n"
4592 msgstr "nieznany domy¶lny adresat ,,%s''\n"
4593
4594 #: g10/openfile.c:84
4595 #, c-format
4596 msgid "File `%s' exists. "
4597 msgstr "Plik ,,%s'' ju¿ istnieje. "
4598
4599 #: g10/openfile.c:86
4600 #, fuzzy
4601 msgid "Overwrite? (y/N) "
4602 msgstr "Nadpisaæ (t/N)? "
4603
4604 #: g10/openfile.c:119
4605 #, c-format
4606 msgid "%s: unknown suffix\n"
4607 msgstr "%s: nieznana koñcówka nazwy\n"
4608
4609 #: g10/openfile.c:141
4610 msgid "Enter new filename"
4611 msgstr "Nazwa pliku"
4612
4613 #: g10/openfile.c:184
4614 msgid "writing to stdout\n"
4615 msgstr "zapisywanie na wyj¶cie standardowe\n"
4616
4617 #: g10/openfile.c:296
4618 #, c-format
4619 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4620 msgstr "przyjêto obecno¶æ podpisanych danych w '%s'\n"
4621
4622 #: g10/openfile.c:375
4623 #, c-format
4624 msgid "new configuration file `%s' created\n"
4625 msgstr "nowy plik ustawieñ ,,%s'' zosta³ utworzony\n"
4626
4627 #: g10/openfile.c:377
4628 #, c-format
4629 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4630 msgstr "OSTRZE¯ENIE: opcje w ,,%s'' nie s± jeszcze uwzglêdnione.\n"
4631
4632 #: g10/openfile.c:409
4633 #, fuzzy, c-format
4634 msgid "directory `%s' created\n"
4635 msgstr "%s: katalog utworzony\n"
4636
4637 #: g10/parse-packet.c:119
4638 #, c-format
4639 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4640 msgstr "nie mo¿na obs³u¿yæ tego algorytmu klucza publicznego: %d\n"
4641
4642 #: g10/parse-packet.c:688
4643 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4644 msgstr ""
4645 "OSTRZE¯ENIE: symetrycznie zaszyfrowany klucz sesyjny mo¿e nie byæ "
4646 "bezpieczny\n"
4647
4648 #: g10/parse-packet.c:1113
4649 #, c-format
4650 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4651 msgstr "podpakiet typu %d ma ustawiony krytyczny bit\n"
4652
4653 #: g10/passphrase.c:461 g10/passphrase.c:508
4654 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
4655 msgstr "gpg-agent nie jest dostêpny w tej sesji\n"
4656
4657 #: g10/passphrase.c:469
4658 msgid "can't set client pid for the agent\n"
4659 msgstr "nie mo¿na ustawiæ numeru procesu klienckiego agenta\n"
4660
4661 #: g10/passphrase.c:477
4662 msgid "can't get server read FD for the agent\n"
4663 msgstr "serwer nie chce czytaæ deskryptora dla agenta\n"
4664
4665 #: g10/passphrase.c:484
4666 msgid "can't get server write FD for the agent\n"
4667 msgstr "serwer nie chce pisaæ deskryptora dla agenta\n"
4668
4669 #: g10/passphrase.c:517
4670 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
4671 msgstr "z³y format zmiennej ¶rodowiskowej GPG_AGENT_INFO\n"
4672
4673 #: g10/passphrase.c:530
4674 #, c-format
4675 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
4676 msgstr "wersja %d protoko³u agenta nie jest obs³ugiwana\n"
4677
4678 #: g10/passphrase.c:551
4679 #, c-format
4680 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
4681 msgstr "nie mo¿na siê po³±czyæ z ,,%s'': %s\n"
4682
4683 #: g10/passphrase.c:573
4684 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
4685 msgstr "problem z porozumiewaniem siê z agentem\n"
4686
4687 #: g10/passphrase.c:580 g10/passphrase.c:888 g10/passphrase.c:1000
4688 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
4689 msgstr "problem z agentem - zostaje wy³±czony\n"
4690
4691 #: g10/passphrase.c:680 g10/passphrase.c:1159
4692 #, fuzzy, c-format
4693 msgid " (main key ID %s)"
4694 msgstr " (podklucz %08lX)"
4695
4696 #: g10/passphrase.c:694
4697 #, fuzzy, c-format
4698 msgid ""
4699 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
4700 "\"%.*s\"\n"
4701 "%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
4702 msgstr ""
4703 "Musisz podaæ has³o aby odbezpieczyæ klucz tajny u¿ytkownika:\n"
4704 "\"%.*s\".\n"
4705 "Klucz o d³ugo¶ci %u bitów, typ %s, numer %08lX, stworzony %s%s\n"
4706
4707 #: g10/passphrase.c:719
4708 msgid "Repeat passphrase\n"
4709 msgstr "Powtórzone has³o\n"
4710
4711 #: g10/passphrase.c:721
4712 msgid "Enter passphrase\n"
4713 msgstr "Has³o\n"
4714
4715 #: g10/passphrase.c:759
4716 msgid "passphrase too long\n"
4717 msgstr "has³o zbyt d³ugie\n"
4718
4719 #: g10/passphrase.c:772
4720 msgid "invalid response from agent\n"
4721 msgstr "b³êdna odpowied¼ agenta\n"
4722
4723 #: g10/passphrase.c:787 g10/passphrase.c:882
4724 msgid "cancelled by user\n"
4725 msgstr "anulowano przez u¿ytkownika\n"
4726
4727 #: g10/passphrase.c:792 g10/passphrase.c:971
4728 #, c-format
4729 msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
4730 msgstr "problem agenta: zwróci³ 0x%lx\n"
4731
4732 #: g10/passphrase.c:1052 g10/passphrase.c:1210
4733 msgid "can't query password in batchmode\n"
4734 msgstr "pytanie o has³o nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
4735
4736 #: g10/passphrase.c:1057 g10/passphrase.c:1215
4737 msgid "Enter passphrase: "
4738 msgstr "Podaj has³o: "
4739
4740 #: g10/passphrase.c:1140
4741 #, fuzzy, c-format
4742 msgid ""
4743 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
4744 "user: \"%s\"\n"
4745 msgstr ""
4746 "\n"
4747 "Musisz podaæ has³o aby odbezpieczyæ klucz prywatny u¿ytkownika:\n"
4748 "\""
4749
4750 #: g10/passphrase.c:1146
4751 #, fuzzy, c-format
4752 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
4753 msgstr "d³ugo¶æ %u bitów, typ %s, numer %08lX, stworzony %s"
4754
4755 #: g10/passphrase.c:1155
4756 #, c-format
4757 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
4758 msgstr ""
4759
4760 #: g10/passphrase.c:1219
4761 msgid "Repeat passphrase: "
4762 msgstr "Powtórz has³o: "
4763
4764 #: g10/photoid.c:66
4765 msgid ""
4766 "\n"
4767 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
4768 "Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
4769 "very large picture, your key will become very large as well!\n"
4770 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
4771 msgstr ""
4772 "\n"
4773 "Wybierz zdjêcie które chcesz do³±czyæ do swojego klucza jako identyfikator.\n"
4774 "Musi to byæ plik w formacie JPEG. Zostanie on zapisany w Twoim kluczu\n"
4775 "publicznym. Je¶li bêdzie du¿y, powiêkszy to tak¿e rozmiar Twojego klucza!\n"
4776 "Dobry rozmiar to oko³o 240 na 288 pikseli.\n"
4777
4778 #: g10/photoid.c:80
4779 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
4780 msgstr "Nazwa pliku ze zdjêciem w formacie JPEG: "
4781
4782 #: g10/photoid.c:94
4783 #, fuzzy, c-format
4784 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
4785 msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku: %s\n"
4786
4787 #: g10/photoid.c:102
4788 #, c-format
4789 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
4790 msgstr ""
4791
4792 #: g10/photoid.c:104
4793 #, fuzzy
4794 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
4795 msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
4796
4797 #: g10/photoid.c:119
4798 #, fuzzy, c-format
4799 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
4800 msgstr ",,%s'' nie jest plikiem JPEG\n"
4801
4802 #: g10/photoid.c:136
4803 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
4804 msgstr "Czy zdjêcie jest w porz±dku? (t/N/w) "
4805
4806 #: g10/photoid.c:338
4807 msgid "unable to display photo ID!\n"
4808 msgstr "nie mo¿na wy¶wietliæ zdjêcia!\n"
4809
4810 #: g10/pkclist.c:61 g10/revoke.c:577
4811 msgid "No reason specified"
4812 msgstr "nie podano przyczyny"
4813
4814 #: g10/pkclist.c:63 g10/revoke.c:579
4815 msgid "Key is superseded"
4816 msgstr "klucz zosta³ zast±piony"
4817
4818 #: g10/pkclist.c:65 g10/revoke.c:578
4819 msgid "Key has been compromised"
4820 msgstr "klucz zosta³ skompromitowany"
4821
4822 #: g10/pkclist.c:67 g10/revoke.c:580
4823 msgid "Key is no longer used"
4824 msgstr "klucz nie jest ju¿ u¿ywany"
4825
4826 #: g10/pkclist.c:69 g10/revoke.c:581
4827 msgid "User ID is no longer valid"
4828 msgstr "identyfikator u¿ytkownika przesta³ byæ poprawny"
4829
4830 #: g10/pkclist.c:73
4831 msgid "reason for revocation: "
4832 msgstr "powód uniewa¿nienia: "