See ChangeLog: Tue Aug 22 14:31:15 CEST 2000 Werner Koch
[gnupg.git] / po / pl.po
1 # Gnu Privacy Guard.
2 # Copyright (C) 1998, 1999 Free Software Foundation, Inc.
3 # Janusz A. Urbanowicz <alex@bofh.net.pl>, 1998, 1999.
4 #
5 # To be included in GnuPG 1.0.1
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg 1.0.0h\n"
10 "POT-Creation-Date: 2000-08-21 16:04+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 1999-12-05 21:29+01:00\n"
12 "Last-Translator: Janusz A. Urbanowicz <alex@bofh.net.pl>\n"
13 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Xgettext-Options: --default-domain=gnupg --directory=.. --add-comments "
18 "--keyword=_ --keyword=N_ --files-from=./POTFILES.in\n"
19 "Files: util/secmem.c util/argparse.c cipher/random.c cipher/rand-dummy.c "
20 "cipher/rand-unix.c cipher/rand-w32.c g10/g10.c g10/pkclist.c g10/keygen.c "
21 "g10/decrypt.c g10/encode.c g10/import.c g10/keyedit.c g10/keylist.c "
22 "g10/mainproc.c g10/passphrase.c g10/plaintext.c g10/pref.c g10/seckey-cert.c "
23 "g10/sig-check.c g10/sign.c g10/trustdb.c g10/verify.c g10/status.c "
24 "g10/pubkey-enc.c\n"
25
26 #: util/miscutil.c:278 util/miscutil.c:307
27 msgid "yes"
28 msgstr "tak"
29
30 #: util/miscutil.c:279 util/miscutil.c:310
31 msgid "yY"
32 msgstr "tT"
33
34 #: util/miscutil.c:280 util/miscutil.c:308
35 msgid "no"
36 msgstr "nie"
37
38 #: util/miscutil.c:281 util/miscutil.c:311
39 msgid "nN"
40 msgstr "nN"
41
42 #: g10/keyedit.c:580 util/miscutil.c:309
43 msgid "quit"
44 msgstr "wyj¶cie"
45
46 #: util/miscutil.c:312
47 msgid "qQ"
48 msgstr "wW"
49
50 #: util/errors.c:55
51 msgid "general error"
52 msgstr "b³±d ogólny"
53
54 #: util/errors.c:56
55 msgid "unknown packet type"
56 msgstr "nieznany rodzaj pakietu"
57
58 #: util/errors.c:57
59 msgid "unknown version"
60 msgstr "nieznana wersja"
61
62 #: util/errors.c:58
63 msgid "unknown pubkey algorithm"
64 msgstr "nieznany algorytm klucza publicznego"
65
66 #: util/errors.c:59
67 msgid "unknown digest algorithm"
68 msgstr "nieznany algorytm skrótu"
69
70 #: util/errors.c:60
71 msgid "bad public key"
72 msgstr "niepoprawny klucz publiczny"
73
74 #: util/errors.c:61
75 msgid "bad secret key"
76 msgstr "niepoprawny klucz tajny"
77
78 #: util/errors.c:62
79 msgid "bad signature"
80 msgstr "niepoprawny podpis"
81
82 #: util/errors.c:63
83 msgid "checksum error"
84 msgstr "b³±d sumy kontrolnej"
85
86 #: util/errors.c:64
87 msgid "bad passphrase"
88 msgstr "niepoprawne wyra¿enie przej¶ciowe"
89
90 #: util/errors.c:65
91 msgid "public key not found"
92 msgstr "nie odnaleziono klucza publicznego"
93
94 #: util/errors.c:66
95 msgid "unknown cipher algorithm"
96 msgstr "nieznany algorytm szyfruj±cy"
97
98 #: util/errors.c:67
99 msgid "can't open the keyring"
100 msgstr "otwarcie zbioru kluczy jest niemo¿liwe"
101
102 #: util/errors.c:68
103 msgid "invalid packet"
104 msgstr "niepoprawny pakiet"
105
106 #: util/errors.c:69
107 msgid "invalid armor"
108 msgstr "b³±d w opakowaniu ASCII"
109
110 #: util/errors.c:70
111 msgid "no such user id"
112 msgstr "brak takiego identyfikatora u¿ytkownika."
113
114 #: util/errors.c:71
115 msgid "secret key not available"
116 msgstr "klucz tajny nie jest dostêpny"
117
118 #: util/errors.c:72
119 msgid "wrong secret key used"
120 msgstr "u¿yty zosta³ niew³a¶ciwy klucz tajny"
121
122 #: util/errors.c:73
123 msgid "not supported"
124 msgstr "nie jest obs³ugiwany"
125
126 #: util/errors.c:74
127 msgid "bad key"
128 msgstr "niepoprawny klucz"
129
130 #: util/errors.c:75
131 msgid "file read error"
132 msgstr "b³±d przy odczycie pliku"
133
134 #: util/errors.c:76
135 msgid "file write error"
136 msgstr "b³±d przy zapisie pliku"
137
138 #: util/errors.c:77
139 msgid "unknown compress algorithm"
140 msgstr "nieznany algorytm kompresji"
141
142 #: util/errors.c:78
143 msgid "file open error"
144 msgstr "b³±d przy otwieraniu pliku"
145
146 #: util/errors.c:79
147 msgid "file create error"
148 msgstr "b³±d przy tworzeniu pliku"
149
150 #: util/errors.c:80
151 msgid "invalid passphrase"
152 msgstr "niepoprawne wyra¿enie przej¶ciowe"
153
154 #: util/errors.c:81
155 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
156 msgstr "algorytm szyfrowania z kluczem publicznym nie jest zaimplementowany"
157
158 #: util/errors.c:82
159 msgid "unimplemented cipher algorithm"
160 msgstr "algorytm szyfruj±cy nie jest zaimplementowany"
161
162 #: util/errors.c:83
163 msgid "unknown signature class"
164 msgstr "nieznana klasa podpisu"
165
166 #: util/errors.c:84
167 msgid "trust database error"
168 msgstr "b³±d w bazie zaufania"
169
170 #: util/errors.c:85
171 msgid "bad MPI"
172 msgstr "b³±d MPI"
173
174 #: util/errors.c:86
175 msgid "resource limit"
176 msgstr "ograniczenie zasobów"
177
178 #: util/errors.c:87
179 msgid "invalid keyring"
180 msgstr "b³±d w zbiorze kluczy"
181
182 #: util/errors.c:88
183 msgid "bad certificate"
184 msgstr "niepoprawny certyfikat"
185
186 #: util/errors.c:89
187 msgid "malformed user id"
188 msgstr "b³±d formatu indentyfikatora u¿ytkownika"
189
190 #: util/errors.c:90
191 msgid "file close error"
192 msgstr "b³±d przy zamykaniu pliku"
193
194 #: util/errors.c:91
195 msgid "file rename error"
196 msgstr "b³±d przy zmianie nazwy pliku"
197
198 #: util/errors.c:92
199 msgid "file delete error"
200 msgstr "b³±d przy usuwaniu pliku"
201
202 #: util/errors.c:93
203 msgid "unexpected data"
204 msgstr "nieoczekiwane dane"
205
206 #: util/errors.c:94
207 msgid "timestamp conflict"
208 msgstr "konflikt znaczników czasu"
209
210 #: util/errors.c:95
211 msgid "unusable pubkey algorithm"
212 msgstr "nieu¿yteczny algorytm z kluczem publicznym"
213
214 #: util/errors.c:96
215 msgid "file exists"
216 msgstr "plik ju¿ istnieje"
217
218 #: util/errors.c:97
219 msgid "weak key"
220 msgstr "klucz s³aby"
221
222 #: util/errors.c:98
223 msgid "invalid argument"
224 msgstr "b³êdny argument"
225
226 #: util/errors.c:99
227 msgid "bad URI"
228 msgstr "niepoprawny URI"
229
230 #: util/errors.c:100
231 msgid "unsupported URI"
232 msgstr "URI nie obs³ugiwanego typu"
233
234 #: util/errors.c:101
235 msgid "network error"
236 msgstr "b³±d sieci"
237
238 #: util/errors.c:103
239 msgid "not encrypted"
240 msgstr "nie jest zaszyfrowany"
241
242 #: util/logger.c:227
243 #, c-format
244 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
245 msgstr "... to jest b³±d w programie (%s:%d:%s)\n"
246
247 #: util/logger.c:233
248 #, c-format
249 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
250 msgstr "znalaz³e¶(a¶) b³±d w programie ... (%s:%d)\n"
251
252 #: cipher/random.c:321 g10/import.c:127 g10/keygen.c:1348
253 #, c-format
254 msgid "can't open `%s': %s\n"
255 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s: %s\n"
256
257 #: cipher/random.c:325
258 #, fuzzy, c-format
259 msgid "can't stat `%s': %s\n"
260 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s: %s\n"
261
262 #: cipher/random.c:330
263 #, c-format
264 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
265 msgstr ""
266
267 #: cipher/random.c:335
268 msgid "note: random_seed file is empty\n"
269 msgstr ""
270
271 #: cipher/random.c:341
272 msgid "warning: invalid size of random_seed file - not used\n"
273 msgstr ""
274
275 #: cipher/random.c:349
276 #, fuzzy, c-format
277 msgid "can't read `%s': %s\n"
278 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s: %s\n"
279
280 #: cipher/random.c:387
281 msgid "note: random_seed file not updated\n"
282 msgstr ""
283
284 #: cipher/random.c:407
285 #, fuzzy, c-format
286 msgid "can't create `%s': %s\n"
287 msgstr "nie mo¿na stworzyæ %s: %s\n"
288
289 #: cipher/random.c:414
290 #, fuzzy, c-format
291 msgid "can't write `%s': %s\n"
292 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s: %s\n"
293
294 #: cipher/random.c:417
295 #, fuzzy, c-format
296 msgid "can't close `%s': %s\n"
297 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s: %s\n"
298
299 #: cipher/random.c:428
300 #, c-format
301 msgid "too many random bits requested; the limit is %d\n"
302 msgstr ""
303
304 #: cipher/random.c:657
305 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
306 msgstr ""
307 "OSTRZE¯ENIE: u¿ywany generator liczb losowych\n"
308 "nie jest kryptograficznie bezpieczny!!\n"
309
310 #: cipher/random.c:663
311 msgid ""
312 "The random number generator is only a kludge to let\n"
313 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
314 "\n"
315 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
316 "\n"
317 msgstr ""
318 "U¿ywany generator liczb losowych jest atrap± wprowadzon± dla umo¿liwienia\n"
319 "normalnej kompilacji - nie jest kryptograficznie bezpieczny!\n"
320 "\n"
321 "JAKIEKOLWIEK DANE GENEROWANE PRZEZ TEN PROGRAM NIE NADAJ¡ SIÊ DO \n"
322 "NORMALNEGO U¯YTKU I NIE ZAPEWNIAJ¡ BEZPIECZEÑSTWA!!\n"
323
324 #: cipher/rndlinux.c:125
325 #, c-format
326 msgid ""
327 "\n"
328 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
329 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
330 msgstr ""
331 "\n"
332 "Brakuje mo¿liwo¶ci wygenerowania odpowiedniej liczby losowych bajtów.\n"
333 "Proszê kontynuowaæ inne dzia³ania aby system móg³ zebraæ odpowiedni±\n"
334 "ilo¶æ entropii do ich wygenerowania (brakuje %d bajtów).\n"
335
336 #: gcrypt/secmem.c:77
337 msgid "Warning: using insecure memory!\n"
338 msgstr "Ostrze¿enie: u¿ywana pamiêæ nie jest pamiêci± bezpieczn±!\n"
339
340 #: gcrypt/secmem.c:287
341 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
342 msgstr "operacja niemo¿liwa do wykonania bez dostêpnej pamiêci bezpiecznej\n"
343
344 #: gcrypt/secmem.c:288
345 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
346 msgstr "(prawdopodobnie u¿ywany program jest niew³a¶ciwy dla tego zadania)\n"
347
348 #: g10/gpg.c:198
349 msgid ""
350 "@Commands:\n"
351 " "
352 msgstr ""
353 "@Polecenia:\n"
354 " "
355
356 #: g10/gpg.c:200
357 msgid "|[file]|make a signature"
358 msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu"
359
360 #: g10/gpg.c:201
361 msgid "|[file]|make a clear text signature"
362 msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu na czytelnym dokumencie"
363
364 #: g10/gpg.c:202
365 msgid "make a detached signature"
366 msgstr "sporz±dzenie podpisu oddzielonego od dokumentu"
367
368 #: g10/gpg.c:203
369 msgid "encrypt data"
370 msgstr "szyfrowanie danych"
371
372 #: g10/gpg.c:204
373 msgid "encryption only with symmetric cipher"
374 msgstr "szyfrowanie tylko szyfrem symetrycznym"
375
376 #: g10/gpg.c:205
377 msgid "store only"
378 msgstr "tylko zapis do pliku"
379
380 #: g10/gpg.c:206
381 msgid "decrypt data (default)"
382 msgstr "odszyfrowywanie danych (domy¶lnie)"
383
384 #: g10/gpg.c:207
385 msgid "verify a signature"
386 msgstr "sprawdzenie podpisu"
387
388 #: g10/gpg.c:209
389 msgid "list keys"
390 msgstr "lista kluczy"
391
392 #: g10/gpg.c:211
393 msgid "list keys and signatures"
394 msgstr "lista kluczy i podpisów"
395
396 #: g10/gpg.c:212
397 msgid "check key signatures"
398 msgstr "sprawdzenie podpisów kluczy"
399
400 #: g10/gpg.c:213
401 msgid "list keys and fingerprints"
402 msgstr "lista kluczy i ich odcisków"
403
404 #: g10/gpg.c:214
405 msgid "list secret keys"
406 msgstr "lista kluczy tajnych"
407
408 #: g10/gpg.c:215
409 msgid "generate a new key pair"
410 msgstr "generacja nowej pary klucza"
411
412 #: g10/gpg.c:216
413 msgid "remove key from the public keyring"
414 msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy publicznych"
415
416 #: g10/gpg.c:218
417 msgid "remove key from the secret keyring"
418 msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy tajnych"
419
420 #: g10/gpg.c:219
421 msgid "sign a key"
422 msgstr "z³o¿enie podpisu na kluczu"
423
424 #: g10/gpg.c:220
425 msgid "sign a key locally"
426 msgstr "z³o¿enie lokalnego podpisu na kluczu"
427
428 #: g10/gpg.c:221
429 msgid "sign or edit a key"
430 msgstr "podpisanie lub modyfikacja klucza"
431
432 #: g10/gpg.c:222
433 msgid "generate a revocation certificate"
434 msgstr "tworzenie certyfikatu uniewa¿nienia klucza"
435
436 #: g10/gpg.c:223
437 msgid "export keys"
438 msgstr "eksport kluczy do pliku"
439
440 #: g10/gpg.c:224
441 msgid "export keys to a key server"
442 msgstr "eksport kluczy do serwera kluczy"
443
444 #: g10/gpg.c:225
445 msgid "import keys from a key server"
446 msgstr "import kluczy z serwera kluczy"
447
448 #: g10/gpg.c:229
449 msgid "import/merge keys"
450 msgstr "import/do³±czanie kluczy"
451
452 #: g10/gpg.c:231
453 msgid "list only the sequence of packets"
454 msgstr "wypisane sekwencji pakietów"
455
456 #: g10/gpg.c:233
457 msgid "export the ownertrust values"
458 msgstr "eksport warto¶ci zaufania"
459
460 #: g10/gpg.c:235
461 msgid "import ownertrust values"
462 msgstr "wczytanie warto¶æi zaufania"
463
464 #: g10/gpg.c:237
465 msgid "update the trust database"
466 msgstr "uaktualnienie bazy zaufania"
467
468 #: g10/gpg.c:239
469 msgid "|[NAMES]|check the trust database"
470 msgstr "|[NAZWY]|sprawdzenie bazy zaufania"
471
472 #: g10/gpg.c:240
473 msgid "fix a corrupted trust database"
474 msgstr "naprawa uszkodzonej bazy zaufania"
475
476 #: g10/gpg.c:241
477 msgid "De-Armor a file or stdin"
478 msgstr "zdjêcie opakowania ASCII pliku lub potoku"
479
480 #: g10/gpg.c:243
481 msgid "En-Armor a file or stdin"
482 msgstr "opakowanie ASCII pliku lub potoku"
483
484 #: g10/gpg.c:245
485 msgid "|algo [files]|print message digests"
486 msgstr "|algo [pliki]|skróty wiadomo¶ci"
487
488 #: g10/gpg.c:250
489 msgid ""
490 "@\n"
491 "Options:\n"
492 " "
493 msgstr ""
494 "@\n"
495 "Opcje:\n"
496 " "
497
498 #: g10/gpg.c:252
499 msgid "create ascii armored output"
500 msgstr "plik wynikowy bêdzie w opakowaniu ASCII"
501
502 #: g10/gpg.c:254
503 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
504 msgstr "|NAZWA|szyfrowanie dla adresata NAZWA"
505
506 #: g10/gpg.c:257
507 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
508 msgstr "|NAZWA|u¿ycie NAZWA jako domy¶lnego adresata"
509
510 #: g10/gpg.c:259
511 msgid "use the default key as default recipient"
512 msgstr "domy¶lny klucz jest domy¶lnym adresatem"
513
514 #: g10/gpg.c:263
515 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
516 msgstr "identyfikator do podpisania lub odszyfrowania"
517
518 #: g10/gpg.c:264
519 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
520 msgstr "|N|poziom kompresji N (0 - brak)"
521
522 #: g10/gpg.c:266
523 msgid "use canonical text mode"
524 msgstr "kanoniczny format tekstowy"
525
526 #: g10/gpg.c:267
527 msgid "use as output file"
528 msgstr "plik wyj¶ciowy"
529
530 #: g10/gpg.c:268
531 msgid "verbose"
532 msgstr "z informacjami dodatkowymi"
533
534 #: g10/gpg.c:269
535 msgid "be somewhat more quiet"
536 msgstr "mniej komunikatóww"
537
538 #: g10/gpg.c:270
539 msgid "don't use the terminal at all"
540 msgstr "bez odwo³añ do terminala"
541
542 #: g10/gpg.c:271
543 msgid "force v3 signatures"
544 msgstr "wymuszenie trzeciej wersji formatu podpisów"
545
546 #: g10/gpg.c:272
547 msgid "always use a MDC for encryption"
548 msgstr "do szyfrowania bêdzie u¿ywany MDC"
549
550 #: g10/gpg.c:273
551 msgid "do not make any changes"
552 msgstr "pozostawienie bez zmian"
553
554 #. { oInteractive, "interactive", 0, N_("prompt before overwriting") },
555 #: g10/gpg.c:275
556 msgid "use the gpg-agent"
557 msgstr ""
558
559 #: g10/gpg.c:276
560 msgid "batch mode: never ask"
561 msgstr "tryb wsadowy: ¿adnych pytañ"
562
563 #: g10/gpg.c:277
564 msgid "assume yes on most questions"
565 msgstr "automatyczna odpowied¼ tak na wiêkszo¶æ pytañ"
566
567 #: g10/gpg.c:278
568 msgid "assume no on most questions"
569 msgstr "automatyczna odpowied¼ nie na wiêkszo¶æ pytañ"
570
571 #: g10/gpg.c:279
572 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
573 msgstr "dodaæ zbiór kluczy do listy u¿ywanych"
574
575 #: g10/gpg.c:280
576 msgid "add this secret keyring to the list"
577 msgstr "dodaæ zbiór kluczy tajnych do listy"
578
579 #: g10/gpg.c:281
580 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
581 msgstr "|NAZWA|u¿ycie NAZWA jako domy¶lnego klucza tajnego"
582
583 #: g10/gpg.c:282
584 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
585 msgstr "|HOST|serwer kluczy w którym bêd± poszukiwane"
586
587 #: g10/gpg.c:283
588 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
589 msgstr "|NAZWA|zestaw znaków terminala NAZWA"
590
591 #: g10/gpg.c:284
592 msgid "read options from file"
593 msgstr "wczytanie opcji z pliku"
594
595 #: g10/gpg.c:288
596 msgid "|FD|write status info to this FD"
597 msgstr "|FD|zapisaæ opis stanu do FD"
598
599 #: g10/gpg.c:293
600 msgid "|FILE|load extension module FILE"
601 msgstr "|PLIK|³adowanie modu³u rozszerzenia z PLIK"
602
603 #: g10/gpg.c:294
604 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
605 msgstr "emulacja trybu opisanego w RFC1991"
606
607 #: g10/gpg.c:295
608 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
609 msgstr "zgodno¶æ ustawieñ pakietów, szyfrów i skrótów z OpenPGP"
610
611 #: g10/gpg.c:296
612 msgid "|N|use passphrase mode N"
613 msgstr "|N|N-ty tryb wprowadzania wyra¿enia przej¶ciowego"
614
615 #: g10/gpg.c:298
616 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
617 msgstr "|ALG|algorytm obliczania skrótów wiadomo¶ci ALG"
618
619 #: g10/gpg.c:300
620 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
621 msgstr "|ALG|algorytmu szyfruj±cy ALG dla has³a"
622
623 #: g10/gpg.c:301
624 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
625 msgstr "|NAZWA|algorytm szyfruj±cy NAZWA"
626
627 #: g10/gpg.c:302
628 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
629 msgstr "|NAZWA|algorytm obliczania skrótów wiadomo¶ci NAZWA"
630
631 #: g10/gpg.c:303
632 msgid "|N|use compress algorithm N"
633 msgstr "|N|algorytm kompresji N"
634
635 #: g10/gpg.c:304
636 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
637 msgstr "usuniêcie identyfikatorów kluczy z pakietów"
638
639 #: g10/gpg.c:305
640 msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
641 msgstr "|NAZWA=TRE¦Æ|adnotacje"
642
643 #: g10/gpg.c:308
644 msgid ""
645 "@\n"
646 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
647 msgstr ""
648
649 #: g10/gpg.c:311
650 msgid ""
651 "@\n"
652 "Examples:\n"
653 "\n"
654 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
655 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
656 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
657 " --list-keys [names]        show keys\n"
658 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
659 msgstr ""
660 "@\n"
661 "Przyk³ady:\n"
662 "\n"
663 " -se -r Bob [plik]          podpisaæ i zaszyfrowaæ kluczem Boba\n"
664 " --clearsign [plik]         podpisaæ z pozostawieniem czytelno¶ci dokumentu\n"
665 " --detach-sign [plik]       podpisaæ z umieszczeniem podpisu w osobnym "
666 "pliku\n"
667 " --list-keys [nazwy]        pokazuje klucze\n"
668 " --fingerprint [nazwy]      pokazuje odciski kluczy\n"
669
670 #: g10/gpg.c:411
671 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
672 msgstr "B³êdy prosimy zg³aszaæ na adres <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
673
674 #: g10/gpg.c:415
675 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
676 msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
677
678 #: g10/gpg.c:418
679 msgid ""
680 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
681 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
682 "default operation depends on the input data\n"
683 msgstr ""
684 "Sk³adnia: gpg [opcje] [pliki]\n"
685 "podpisywanie, sprawdzanie podpisów, szyfrowanie, deszyfrowanie\n"
686 "domy¶lnie wykonywana operacja zale¿y od danych wej¶ciowych\n"
687
688 #: g10/gpg.c:425
689 msgid ""
690 "\n"
691 "Supported algorithms:\n"
692 msgstr ""
693 "\n"
694 "Obs³ugiwane algorytmy:\n"
695
696 #: g10/gpg.c:527
697 msgid "usage: gpg [options] "
698 msgstr "wywo³anie: gpg [opcje]"
699
700 #: g10/gpg.c:585
701 msgid "conflicting commands\n"
702 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
703
704 #: g10/gpg.c:640
705 #, c-format
706 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
707 msgstr ""
708
709 #: g10/gpg.c:736
710 #, c-format
711 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
712 msgstr "UWAGA: brak domy¶lnego pliku opcji '%s'\n"
713
714 #: g10/gpg.c:740
715 #, c-format
716 msgid "option file `%s': %s\n"
717 msgstr "plik opcji '%s': %s\n"
718
719 #: g10/gpg.c:747
720 #, c-format
721 msgid "reading options from `%s'\n"
722 msgstr "odczyt opcji z '%s'\n"
723
724 #: g10/gpg.c:940
725 #, c-format
726 msgid "%s is not a valid character set\n"
727 msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
728
729 #: g10/gpg.c:1005 g10/gpg.c:1014
730 #, c-format
731 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
732 msgstr "UWAGA: %s nie jest do normalnego u¿ytku!\n"
733
734 #: g10/gpg.c:1007
735 #, c-format
736 msgid "%s not allowed with %s!\n"
737 msgstr "%s jest niedozwolony z %s!\n"
738
739 #: g10/gpg.c:1010
740 #, c-format
741 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
742 msgstr "%s nie ma sensu z %s!\n"
743
744 #: g10/gpg.c:1030 g10/gpg.c:1042
745 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
746 msgstr "wybrany algorytm szyfruj±cy jest niepoprawny\n"
747
748 #: g10/gpg.c:1036 g10/gpg.c:1048
749 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
750 msgstr "wybrany algorytm geenracji skrótów wiadomo¶ci jest niepoprawny\n"
751
752 #: g10/gpg.c:1052
753 msgid "the given policy URL is invalid\n"
754 msgstr "podany URL regulaminu jest niepoprawny\n"
755
756 #: g10/gpg.c:1055
757 #, c-format
758 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
759 msgstr "ustawienie algortytmu kompresji musi pochodziæ z zakresu %d..%d\n"
760
761 #: g10/gpg.c:1057
762 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
763 msgstr "warto¶æ completes-needed musi byæ wiêksza od 0\n"
764
765 #: g10/gpg.c:1059
766 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
767 msgstr "warto¶æ marginals-needed musi byæ wiêksza od 1\n"
768
769 #: g10/gpg.c:1061
770 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
771 msgstr "warto¶æ max-cert-depth musi mie¶ciæ siê w zakresie od 1 do 255\n"
772
773 #: g10/gpg.c:1064
774 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
775 msgstr "UWAGA: prosty tryb S2K (0) jest stanowczo odradzany\n"
776
777 #: g10/gpg.c:1068
778 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
779 msgstr "niepoprawny tryb S2K; musi mieæ warto¶æ 0, 1 lub 3\n"
780
781 #: g10/gpg.c:1157
782 #, c-format
783 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
784 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
785
786 #: g10/gpg.c:1163
787 msgid "--store [filename]"
788 msgstr "--store [plik]"
789
790 #: g10/gpg.c:1170
791 msgid "--symmetric [filename]"
792 msgstr "--symmetric [plik]"
793
794 #: g10/gpg.c:1178
795 msgid "--encrypt [filename]"
796 msgstr "--encrypt [plik]"
797
798 #: g10/gpg.c:1191
799 msgid "--sign [filename]"
800 msgstr "--sign [plik]"
801
802 #: g10/gpg.c:1204
803 msgid "--sign --encrypt [filename]"
804 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
805
806 #: g10/gpg.c:1218
807 msgid "--clearsign [filename]"
808 msgstr "--clearsign [plik]"
809
810 #: g10/gpg.c:1235
811 msgid "--decrypt [filename]"
812 msgstr "--decrypt [plik]"
813
814 #: g10/gpg.c:1243
815 msgid "--sign-key user-id"
816 msgstr "--sign-key nazwa u¿ytkownika"
817
818 #: g10/gpg.c:1251
819 msgid "--lsign-key user-id"
820 msgstr "--lsign-key nazwa u¿ytkownika"
821
822 #: g10/gpg.c:1259
823 msgid "--edit-key user-id [commands]"
824 msgstr "--edit-key nazwa u¿ytkownika [polecenia]"
825
826 #: g10/gpg.c:1275
827 msgid "--delete-secret-key user-id"
828 msgstr "--delete-secret-key nazwa u¿ytkownika"
829
830 #: g10/gpg.c:1278
831 msgid "--delete-key user-id"
832 msgstr "--delete-key nazwa u¿ytkownika"
833
834 #: g10/encode.c:311 g10/gpg.c:1315 g10/sign.c:449
835 #, c-format
836 msgid "can't open %s: %s\n"
837 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s: %s\n"
838
839 #: g10/gpg.c:1330
840 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
841 msgstr "-k[v][v][v][c] [identyfikator] [zbiór kluczy]"
842
843 #: g10/gpg.c:1396
844 #, c-format
845 msgid "dearmoring failed: %s\n"
846 msgstr "usuniêcie opakowania ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
847
848 #: g10/gpg.c:1404
849 #, c-format
850 msgid "enarmoring failed: %s\n"
851 msgstr "opakowywanie ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
852
853 #: g10/gpg.c:1477 g10/gpg.c:1498
854 #, c-format
855 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
856 msgstr "niew³a¶ciwy algorytm skrótu '%s'\n"
857
858 #: g10/gpg.c:1583
859 msgid "[filename]"
860 msgstr "[nazwa pliku]"
861
862 #: g10/gpg.c:1587
863 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
864 msgstr "Wpisz tutaj swoj± wiadomo¶æ ...\n"
865
866 #: g10/decrypt.c:59 g10/gpg.c:1590 g10/verify.c:68 g10/verify.c:113
867 #, c-format
868 msgid "can't open `%s'\n"
869 msgstr "nie mo¿na otworzyæ '%s'\n"
870
871 #: g10/gpg.c:1768
872 msgid ""
873 "the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
874 msgstr "adnotacja musi zaczynaæ siê od litery lub podkre¶lenia\n"
875
876 #: g10/gpg.c:1774
877 msgid ""
878 "a notation name must have only letters, digits, dots or underscores and end "
879 "with an '='\n"
880 msgstr ""
881 "nazwa adnotacji mo¿e zawieraæ tylko litery, cyfry, kropki,\n"
882 "podkre¶lenia, i musi koñczyæ siê '='\n"
883
884 #: g10/gpg.c:1780
885 msgid "dots in a notation name must be surrounded by other characters\n"
886 msgstr "kropki w adnotacji musz± znajdowaæ siê pomiêdzy innymi znakami\n"
887
888 #: g10/gpg.c:1788
889 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
890 msgstr "warto¶æ adnotacji nie mo¿e zawieraæ znaków steruj±cych\n"
891
892 #: g10/armor.c:302
893 #, c-format
894 msgid "armor: %s\n"
895 msgstr "opakowanie: %s\n"
896
897 #: g10/armor.c:331
898 msgid "invalid armor header: "
899 msgstr "niepoprawny nag³ówek opakowania: "
900
901 #: g10/armor.c:338
902 msgid "armor header: "
903 msgstr "nag³ówek opakowania: "
904
905 #: g10/armor.c:349
906 msgid "invalid clearsig header\n"
907 msgstr "niew³a¶ciwy nag³ówek czytelnego podpisanego dokumentu\n"
908
909 #: g10/armor.c:401
910 msgid "nested clear text signatures\n"
911 msgstr "zagnie¿d¿one podpisy na czytelnym dokumencie\n"
912
913 #: g10/armor.c:525
914 msgid "invalid dash escaped line: "
915 msgstr "niepoprawne oznaczenie linii minusami: "
916
917 #: g10/armor.c:537
918 msgid "unexpected armor:"
919 msgstr "nieoczekiwane opakowanie:"
920
921 #: g10/armor.c:654
922 #, c-format
923 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
924 msgstr "niew³a¶ciwy znak formatu radix64 %02x zosta³ pominiêty\n"
925
926 #: g10/armor.c:697
927 msgid "premature eof (no CRC)\n"
928 msgstr "przewczesny koniec pliku (brak CRC)\n"
929
930 #: g10/armor.c:731
931 msgid "premature eof (in CRC)\n"
932 msgstr "przedwczesny koniec pliku (w CRC)\n"
933
934 #: g10/armor.c:735
935 msgid "malformed CRC\n"
936 msgstr "b³±d formatu CRC\n"
937
938 #: g10/armor.c:739
939 #, c-format
940 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
941 msgstr "B³±d sumy CRC; %06lx - %06lx\n"
942
943 #: g10/armor.c:756
944 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
945 msgstr "przedwczesny koniec pliku (w zakoñczeniu)\n"
946
947 #: g10/armor.c:760
948 msgid "error in trailer line\n"
949 msgstr "b³±d w linii koñcz±cej\n"
950
951 #: g10/armor.c:912
952 msgid "For info see http://www.gnupg.org"
953 msgstr ""
954
955 #: g10/armor.c:1033
956 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
957 msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
958
959 #: g10/armor.c:1038
960 #, c-format
961 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
962 msgstr "b³±d opakowania: linia d³u¿sza ni¿ %d znaków\n"
963
964 #: g10/armor.c:1042
965 msgid ""
966 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
967 msgstr ""
968 "znak kodowania quoted-printable w opakowaniu ASCII - prawdopodobnie\n"
969 "przek³amanie wprowadzone przez program transportowy poczty\n"
970
971 #. Translators: this shoud fit into 24 bytes to that the fingerprint
972 #. * data is properly aligned with the user ID
973 #: g10/keyedit.c:1191 g10/pkclist.c:54
974 msgid "             Fingerprint:"
975 msgstr "                  Odcisk:"
976
977 #: g10/pkclist.c:81
978 msgid "Fingerprint:"
979 msgstr "Odcisk klucza:"
980
981 #: g10/pkclist.c:117
982 msgid "No reason specified"
983 msgstr ""
984
985 #: g10/pkclist.c:119
986 #, fuzzy
987 msgid "Key is superseeded"
988 msgstr "Klucz jest chroniony.\n"
989
990 #: g10/pkclist.c:121
991 #, fuzzy
992 msgid "Key has been compromised"
993 msgstr "Ten klucz zosta³ wy³±czony z u¿ycia"
994
995 #: g10/pkclist.c:123
996 msgid "Key is no longer used"
997 msgstr ""
998
999 #: g10/pkclist.c:125
1000 msgid "User ID is no longer valid"
1001 msgstr ""
1002
1003 #: g10/pkclist.c:129
1004 msgid "Reason for revocation: "
1005 msgstr ""
1006
1007 #: g10/pkclist.c:146
1008 msgid "Revocation comment: "
1009 msgstr ""
1010
1011 #. a string with valid answers
1012 #: g10/pkclist.c:304
1013 msgid "sSmMqQ"
1014 msgstr "iIpPwW"
1015
1016 #: g10/pkclist.c:308
1017 #, c-format
1018 msgid ""
1019 "No trust value assigned to %lu:\n"
1020 "%4u%c/%08lX %s \""
1021 msgstr ""
1022 "Brak warto¶ci zaufania dla %lu:\n"
1023 "%4u%c/%08lX %s \""
1024
1025 #: g10/pkclist.c:320
1026 msgid ""
1027 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
1028 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
1029 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
1030 "\n"
1031 " 1 = Don't know\n"
1032 " 2 = I do NOT trust\n"
1033 " 3 = I trust marginally\n"
1034 " 4 = I trust fully\n"
1035 " s = please show me more information\n"
1036 msgstr ""
1037 "Zastanów siê jak bardzo ufasz temu u¿ytkownikowi w kwestii sprawdzania\n"
1038 "to¿samo¶ci innych w³a¶cicieli kluczy (czy sprawdzi on odciski klucza \n"
1039 "pobrane z ró¿nych ¼róde³, dokumenty potwierdzaj±ce to¿samo¶æ w³a¶ciciela\n"
1040 "klucza itd.)?\n"
1041 "\n"
1042 " 1 = Nie wiem.\n"
1043 " 2 = NIE ufam mu w tej kwestii.\n"
1044 " 3 = Ufam marginalnie.\n"
1045 " 4 = W pe³ni mu ufam.\n"
1046 " i = potrzebujê wiêcej informacji\n"
1047
1048 #: g10/pkclist.c:329
1049 msgid " m = back to the main menu\n"
1050 msgstr " p = powrót do g³ównego menu\n"
1051
1052 #: g10/pkclist.c:331
1053 msgid " q = quit\n"
1054 msgstr "w = wyj¶cie\n"
1055
1056 #: g10/pkclist.c:337
1057 msgid "Your decision? "
1058 msgstr "Twoja decyzja? "
1059
1060 #: g10/pkclist.c:359
1061 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
1062 msgstr "Certyfikaty prowadz±ce do ostatecznie zaufanego klucza:\n"
1063
1064 #: g10/pkclist.c:430
1065 msgid ""
1066 "Could not find a valid trust path to the key.  Let's see whether we\n"
1067 "can assign some missing owner trust values.\n"
1068 "\n"
1069 msgstr ""
1070 "Niemo¿liwe jest znalezienie poprawnej scie¿ki zaufania do tego klucza.\n"
1071 "Sprawd¼my czy mo¿na przypisaæ brakuj±ce warto¶ci zaufania.\n"
1072 "\n"
1073
1074 #: g10/pkclist.c:436
1075 msgid ""
1076 "No path leading to one of our keys found.\n"
1077 "\n"
1078 msgstr ""
1079 "Brak ¶cie¿ki prowadz±cej do którego¶ z naszych kluczy.\n"
1080 "\n"
1081
1082 #: g10/pkclist.c:438
1083 msgid ""
1084 "No certificates with undefined trust found.\n"
1085 "\n"
1086 msgstr ""
1087 "Brak certyfikatów o niezdefiniowanym poziomie zaufania.\n"
1088 "\n"
1089
1090 #: g10/pkclist.c:440
1091 msgid ""
1092 "No trust values changed.\n"
1093 "\n"
1094 msgstr ""
1095 "Parametry zaufania nie zosta³y zmienione.\n"
1096 "\n"
1097
1098 #: g10/pkclist.c:458
1099 #, c-format
1100 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
1101 msgstr "klucz %08lX: klucz zosta³ uniewa¿niony!\n"
1102
1103 #: g10/pkclist.c:465 g10/pkclist.c:477 g10/pkclist.c:599
1104 msgid "Use this key anyway? "
1105 msgstr "U¿yæ tego klucza mimo wszystko? "
1106
1107 #: g10/pkclist.c:470
1108 #, c-format
1109 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
1110 msgstr "klucz %08lX: podklucz zosta³ uniewa¿niony!\n"
1111
1112 #: g10/pkclist.c:513
1113 #, c-format
1114 msgid "%08lX: key has expired\n"
1115 msgstr "%08lX: data wa¿no¶ci klucza up³ynê³a\n"
1116
1117 #: g10/pkclist.c:519
1118 #, c-format
1119 msgid "%08lX: no info to calculate a trust probability\n"
1120 msgstr "%08lX: brak informacji aby obliczyæ prawdopodobieñstwo zaufania\n"
1121
1122 #: g10/pkclist.c:534
1123 #, c-format
1124 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
1125 msgstr "%08lX: NIE UFAMY temu kluczowi\n"
1126
1127 #: g10/pkclist.c:540
1128 #, c-format
1129 msgid ""
1130 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
1131 "but it is accepted anyway\n"
1132 msgstr ""
1133 "%08lX: Nie ma pewno¶æi ¿e ten klucz faktycznie nale¿y do odoby podaj±cej\n"
1134 "siê za jego w³a¶ciciela, ale jest akceptowalny.\n"
1135
1136 #: g10/pkclist.c:546
1137 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
1138 msgstr ""
1139 "Ten klucz prawdopodobnie nale¿y do osoby podaj±cej siê za jego w³a¶ciciela.\n"
1140
1141 #: g10/pkclist.c:551
1142 msgid "This key belongs to us\n"
1143 msgstr "Ten klucz nale¿y do nas\n"
1144
1145 #: g10/pkclist.c:594
1146 msgid ""
1147 "It is NOT certain that the key belongs to its owner.\n"
1148 "If you *really* know what you are doing, you may answer\n"
1149 "the next question with yes\n"
1150 "\n"
1151 msgstr ""
1152 "NIE MA pewno¶ci ¿e ten klucz nale¿y do osoby która podaje siê za jego\n"
1153 "w³a¶ciciela. Je¶li nie masz co do tego ¿adnych w±tpliwo¶ci i *naprawdê*\n"
1154 "wiesz co robisz mo¿esz odpowiedzieæ \"tak\" na nastêpne pytanie.\n"
1155
1156 #: g10/pkclist.c:608 g10/pkclist.c:631
1157 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
1158 msgstr "OSTRZE¯ENIE: u¿ywany jest klucz nie obdarzony zaufaniem!\n"
1159
1160 #: g10/pkclist.c:652
1161 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
1162 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz zosta³ uniewa¿niony przez w³a¶ciciela!\n"
1163
1164 #: g10/pkclist.c:653
1165 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
1166 msgstr "             To mo¿e oznaczaæ ¿e podpis jest fa³szerstwem.\n"
1167
1168 #: g10/pkclist.c:658
1169 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
1170 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten podklucz zosta³ uniewa¿niony przez w³a¶ciciela!\n"
1171
1172 #: g10/pkclist.c:680
1173 msgid "Note: This key has expired!\n"
1174 msgstr "Uwaga: Data wa¿no¶ci tego klucza up³ynê³a!\n"
1175
1176 #: g10/pkclist.c:688
1177 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
1178 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz nie jest po¶wiadczony zaufanym podpisem!\n"
1179
1180 #: g10/pkclist.c:690
1181 msgid ""
1182 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
1183 msgstr ""
1184 "             Nic nie wskazuje na to ¿e ten podpis z³o¿y³ w³a¶ciciel klucza.\n"
1185
1186 #: g10/pkclist.c:707
1187 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
1188 msgstr "OSTRZE¯ENIE: NIE UFAMY temu kluczowi!\n"
1189
1190 #: g10/pkclist.c:708
1191 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
1192 msgstr "             Ten podpis prawdopodobnie jest FA£SZERSTWEM.\n"
1193
1194 #: g10/pkclist.c:715
1195 msgid ""
1196 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
1197 msgstr ""
1198 "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz nie jest po¶wiadczony wystarczaj±co zaufanymi "
1199 "podpisami!\n"
1200
1201 #: g10/pkclist.c:718
1202 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
1203 msgstr ""
1204 "             Nie ma pewno¶ci ¿e ten podpis zosta³ z³o¿ony przez "
1205 "w³a¶ciciela.\n"
1206
1207 #: g10/pkclist.c:820 g10/pkclist.c:842 g10/pkclist.c:968 g10/pkclist.c:1013
1208 #, c-format
1209 msgid "%s: skipped: %s\n"
1210 msgstr "%s: pominiêty: %s\n"
1211
1212 #: g10/pkclist.c:828 g10/pkclist.c:995
1213 #, c-format
1214 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
1215 msgstr "%s: pominiêty: klucz publiczny ju¿ znajduje siê w bazie\n"
1216
1217 #: g10/pkclist.c:855
1218 msgid ""
1219 "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
1220 "\n"
1221 msgstr ""
1222 "Nie poda³e¶(a¶) identyfikatora u¿ytkownika (user ID).\n"
1223 "Mo¿na to zrobiæ za pomoc± opcji \"-r\".\n"
1224
1225 #: g10/pkclist.c:865
1226 msgid "Enter the user ID: "
1227 msgstr "Wprowad¼ identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
1228
1229 #: g10/pkclist.c:877
1230 msgid "No such user ID.\n"
1231 msgstr "Brak takiego identyfikatora u¿ytkownika.\n"
1232
1233 #: g10/pkclist.c:882
1234 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
1235 msgstr "pominiêty: klucz publiczny ju¿ jest domy¶lnym adresatem\n"
1236
1237 #: g10/pkclist.c:905
1238 msgid "Public key is disabled.\n"
1239 msgstr "Klucz publiczny wy³±czony z uzycia.\n"
1240
1241 #: g10/pkclist.c:912
1242 msgid "skipped: public key already set with --encrypt-to\n"
1243 msgstr "pominiêty: klucz publiczny ju¿ wybrany w --encrypt-to\n"
1244
1245 #: g10/pkclist.c:943
1246 #, c-format
1247 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
1248 msgstr "nieznany domy¶lny adresat '%s'\n"
1249
1250 #: g10/pkclist.c:976
1251 #, c-format
1252 msgid "%s: error checking key: %s\n"
1253 msgstr "%s: b³±d podczas sprawdzania klucza: %s\n"
1254
1255 #: g10/pkclist.c:981
1256 #, c-format
1257 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
1258 msgstr "%s: pominiêty: klucz publiczny wy³±czony z u¿ycia\n"
1259
1260 #: g10/pkclist.c:1019
1261 msgid "no valid addressees\n"
1262 msgstr "brak poprawnych adresów\n"
1263
1264 #: g10/keygen.c:175
1265 msgid "writing self signature\n"
1266 msgstr "zapis podpisu klucza nim samym\n"
1267
1268 #: g10/keygen.c:213
1269 msgid "writing key binding signature\n"
1270 msgstr "zapis podpisu wi±¿±cego klucz\n"
1271
1272 #: g10/keygen.c:308 g10/keygen.c:419 g10/keygen.c:529
1273 #, fuzzy, c-format
1274 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
1275 msgstr "¯±dana d³ugo¶æ klucza to %u bity.\n"
1276
1277 #: g10/keygen.c:313 g10/keygen.c:424 g10/keygen.c:534
1278 #, fuzzy, c-format
1279 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
1280 msgstr "zaokr±glono do %u bitów\n"
1281
1282 #: g10/keygen.c:633
1283 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1284 msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
1285
1286 #: g10/keygen.c:635
1287 #, c-format
1288 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
1289 msgstr "   (%d) Para kluczy dla algorytmów DSA i ElGamala (domy¶lne)\n"
1290
1291 #: g10/keygen.c:636
1292 #, c-format
1293 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
1294 msgstr "   (%d) DSA (tylko do podpisywania)\n"
1295
1296 #: g10/keygen.c:638
1297 #, c-format
1298 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
1299 msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowanie)\n"
1300
1301 #: g10/keygen.c:639
1302 #, c-format
1303 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
1304 msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (do szyfrowania i podpisywania)\n"
1305
1306 #: g10/keygen.c:641
1307 #, fuzzy, c-format
1308 msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
1309 msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (do szyfrowania i podpisywania)\n"
1310
1311 #: g10/keygen.c:645
1312 msgid "Your selection? "
1313 msgstr "Twój wybór? "
1314
1315 #: g10/keygen.c:656 g10/keygen.c:664
1316 msgid "Do you really want to create a sign and encrypt key? "
1317 msgstr "Czy na pewno chcesz stworzyæ klucz do szyfrowania i podpisywania? "
1318
1319 #: g10/keygen.c:678
1320 msgid "Invalid selection.\n"
1321 msgstr "Niew³a¶ciwy wybór.\n"
1322
1323 #: g10/keygen.c:690
1324 #, c-format
1325 msgid ""
1326 "About to generate a new %s keypair.\n"
1327 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1328 "              default keysize is 1024 bits\n"
1329 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1330 msgstr ""
1331 "Nast±pi generacja nowej pary kluczy dla algorytmu(ów) %s.\n"
1332 "               minimalny rozmiar klucza wynosi 768 bitów\n"
1333 "               domy¶lny rozmiar klucza wynosi 1024 bity\n"
1334 "  najwiêkszy sugerowany rozmiar klucza wynosi 2048 bitów\n"
1335
1336 #: g10/keygen.c:697
1337 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1338 msgstr "Jakiej d³ugo¶ci klucz wygenerowaæ? (1024) "
1339
1340 #: g10/keygen.c:702
1341 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1342 msgstr "Klucz dla DSA musi mieæ d³ugo¶æ pomiêdzy 512 i 1024 bitow.\n"
1343
1344 #: g10/keygen.c:704
1345 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1346 msgstr "D³ugo¶æ klucza zbyt ma³a; minimalna dopuszczona wynosi 768 bitów.\n"
1347
1348 #: g10/keygen.c:706
1349 #, fuzzy
1350 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
1351 msgstr "D³ugo¶æ klucza zbyt ma³a; minimalna dopuszczona wynosi 768 bitów.\n"
1352
1353 #. It is ridiculous and an annoyance to use larger key sizes!
1354 #. * GnuPG can handle much larger sizes; but it takes an eternity
1355 #. * to create such a key (but less than the time the Sirius
1356 #. * Computer Corporation needs to process one of the usual
1357 #. * complaints) and {de,en}cryption although needs some time.
1358 #. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
1359 #. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
1360 #. * do whatever you want.
1361 #: g10/keygen.c:717
1362 #, c-format
1363 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
1364 msgstr "zbyt du¿y rozmiar klucza, ograniczenie wynosi %d.\n"
1365
1366 #: g10/keygen.c:722
1367 msgid ""
1368 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1369 "computations take REALLY long!\n"
1370 msgstr ""
1371 "Klucze d³u¿sze ni¿ 2048 bitów s± odradzane, poniewa¿ obliczenia\n"
1372 "trwaj± wtedy BARDZO d³ugo!\n"
1373
1374 #: g10/keygen.c:725
1375 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1376 msgstr "Na pewno wygenerowaæ klucz takiej d³ugo¶ci? "
1377
1378 #: g10/keygen.c:726
1379 msgid ""
1380 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1381 "vulnerable to attacks!\n"
1382 msgstr ""
1383 "Nale¿y tak¿e pamiêtaæ o tym, ¿e informacje mog± byæ te¿ wykradzione z\n"
1384 "komputera przez pods³uch emisji elektromagnetycznej klawiatury i monitora!\n"
1385
1386 #: g10/keygen.c:734
1387 msgid "Do you really need such a large keysize? "
1388 msgstr "Czy naprawdê potrzebujesz takiego d³ugiego klucza? "
1389
1390 #: g10/keygen.c:740
1391 #, c-format
1392 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1393 msgstr "¯±dana d³ugo¶æ klucza to %u bity.\n"
1394
1395 #: g10/keygen.c:743 g10/keygen.c:747
1396 #, c-format
1397 msgid "rounded up to %u bits\n"
1398 msgstr "zaokr±glono do %u bitów\n"
1399
1400 #: g10/keygen.c:795
1401 msgid ""
1402 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1403 "         0 = key does not expire\n"
1404 "      <n>  = key expires in n days\n"
1405 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1406 "      <n>m = key expires in n months\n"
1407 "      <n>y = key expires in n years\n"
1408 msgstr ""
1409 "Okres wa¿no¶æi klucza.\n"
1410 "         0 = klucz nie ma okre¶lonego terminu wa¿no¶ci\n"
1411 "      <n>  = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n dni\n"
1412 "      <n>w = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n tygodni\n"
1413 "      <n>m = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n miesiêcy\n"
1414 "      <n>y = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n lat\n"
1415
1416 #: g10/keygen.c:810
1417 msgid "Key is valid for? (0) "
1418 msgstr "Okres wa¿no¶ci klucza ? (0) "
1419
1420 #: g10/keygen.c:815
1421 msgid "invalid value\n"
1422 msgstr "niepoprawna warto¶æ\n"
1423
1424 #: g10/keygen.c:820
1425 msgid "Key does not expire at all\n"
1426 msgstr "Klucz nie ma daty wa¿no¶ci (nie traci wa¿no¶ci z up³ywem czasu).\n"
1427
1428 #. print the date when the key expires
1429 #: g10/keygen.c:826
1430 #, c-format
1431 msgid "Key expires at %s\n"
1432 msgstr "Data wa¿no¶ci klucza: %s\n"
1433
1434 #: g10/keygen.c:829
1435 msgid ""
1436 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
1437 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
1438 msgstr ""
1439 "Twój system nie potrafi poprawnie wy¶wietlaæ dat po roku 2036.\n"
1440 "Jednak¿e poprawnie obs³ugiwane s± daty do roku 2106.\n"
1441
1442 #: g10/keygen.c:834
1443 msgid "Is this correct (y/n)? "
1444 msgstr "Dane poprawne (t/n)? "
1445
1446 #: g10/keygen.c:877
1447 msgid ""
1448 "\n"
1449 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
1450 "id\n"
1451 "from Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1452 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1453 "\n"
1454 msgstr ""
1455 "\n"
1456 "Musisz okre¶liæ identyfikator u¿ytkownika aby mo¿na by³o rozpoznaæ twój\n"
1457 "klucz; program z³o¿y go z twojego imienia i nazwiska, komentarza i adresu\n"
1458 "poczty elektronicznej. Bêdzie on mia³ tak± postaæ:\n"
1459 "    \"Tadeusz ¯eleñski (Boy) <tzb@provider.com.pl>\"\n"
1460 "\n"
1461
1462 #: g10/keygen.c:889
1463 msgid "Real name: "
1464 msgstr "Imiê i nazwisko: "
1465
1466 #: g10/keygen.c:893
1467 msgid "Invalid character in name\n"
1468 msgstr "Niew³a¶ciwy znak w imieniu lub nazwisku\n"
1469
1470 #: g10/keygen.c:895
1471 msgid "Name may not start with a digit\n"
1472 msgstr "Imiê lub nazwisko nie mo¿e zaczynaæ siê od cyfry\n"
1473
1474 #: g10/keygen.c:897
1475 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1476 msgstr "Imiê i nazwisko musz± mieæ conajmniej 5 znaków d³ugo¶ci.\n"
1477
1478 #: g10/keygen.c:905
1479 msgid "Email address: "
1480 msgstr "Adres poczty elektronicznej: "
1481
1482 #: g10/keygen.c:916
1483 msgid "Not a valid email address\n"
1484 msgstr "to nie jest poprawny adres poczty elektronicznej\n"
1485
1486 #: g10/keygen.c:924
1487 msgid "Comment: "
1488 msgstr "Komentarz: "
1489
1490 #: g10/keygen.c:930
1491 msgid "Invalid character in comment\n"
1492 msgstr "Niew³a¶ciwy znak w komentarzu\n"
1493
1494 #: g10/keygen.c:956
1495 #, c-format
1496 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
1497 msgstr "U¿ywasz zestawu znaków %s.\n"
1498
1499 #: g10/keygen.c:962
1500 #, c-format
1501 msgid ""
1502 "You selected this USER-ID:\n"
1503 "    \"%s\"\n"
1504 "\n"
1505 msgstr ""
1506 "Twój identyfikator u¿ytkownika bêdzie wygl±da³ tak:\n"
1507 "    \"%s\"\n"
1508 "\n"
1509
1510 #: g10/keygen.c:966
1511 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
1512 msgstr ""
1513
1514 #: g10/keygen.c:971
1515 msgid "NnCcEeOoQq"
1516 msgstr "IiKkEeDdWw"
1517
1518 #: g10/keygen.c:981
1519 #, fuzzy
1520 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
1521 msgstr ""
1522 "Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, \n"
1523 "przej¶æ (D)alej czy (W)yj¶æ z programu? "
1524
1525 #: g10/keygen.c:982
1526 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1527 msgstr ""
1528 "Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, \n"
1529 "przej¶æ (D)alej czy (W)yj¶æ z programu? "
1530
1531 #: g10/keygen.c:1001
1532 msgid "Please correct the error first\n"
1533 msgstr ""
1534
1535 #: g10/keygen.c:1039
1536 msgid ""
1537 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1538 "\n"
1539 msgstr ""
1540 "Musisz podaæ wyra¿enie przej¶ciowe (has³o) aby ochroniæ swój klucz tajny.\n"
1541
1542 #: g10/keyedit.c:468 g10/keygen.c:1047
1543 msgid "passphrase not correctly repeated; try again.\n"
1544 msgstr ""
1545 "Powtórzone wyra¿enie przej¶ciowe nie zgadza siê z podanym w pierwszej "
1546 "próbie;\n"
1547 "spróbuj jeszcze raz.\n"
1548
1549 #: g10/keygen.c:1053
1550 msgid ""
1551 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1552 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1553 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1554 "\n"
1555 msgstr ""
1556 "Nie chcesz podaæ wyra¿enia przej¶ciowego (has³a) - to *z³y* pomys³!\n"
1557 "W ka¿dej chwili mo¿esz ustawiæ wyra¿enie przej¶ciowe u¿ywaj±c tego programu\n"
1558 "i opcji \"--edit-key\".\n"
1559 "\n"
1560
1561 #: g10/keygen.c:1074
1562 msgid ""
1563 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1564 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
1565 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
1566 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1567 msgstr ""
1568 "Musimy wygenerowaæ du¿o losowych bajtów. Dobrym pomys³em podczas "
1569 "generowania\n"
1570 "liczb pierszych jest wykonanywanie w tym czasie innych dzia³añ (pisanie na\n"
1571 "klawiaturzeze, poruszanie myszk±, odwo³anie siê do dysków); dziêki temu\n"
1572 "generator liczb losowych ma mo¿liwo¶æ zebrania odpowiedniej ilo¶ci entropii. "
1573 "\n"
1574
1575 #: g10/keygen.c:1523
1576 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
1577 msgstr "Para kluczy dla DSA bêdzie mia³a 1024 bity d³ugo¶ci.\n"
1578
1579 #: g10/keygen.c:1566
1580 msgid "Key generation canceled.\n"
1581 msgstr "Procedura generacji klucza zosta³a anulowana.\n"
1582
1583 #: g10/keygen.c:1663
1584 #, fuzzy, c-format
1585 msgid "writing public key to `%s'\n"
1586 msgstr "zapis certyfikatu publicznego w '%s'\n"
1587
1588 #: g10/keygen.c:1664
1589 #, fuzzy, c-format
1590 msgid "writing secret key to `%s'\n"
1591 msgstr "zapis tajnego certyfikatu w '%s'\n"
1592
1593 #: g10/keygen.c:1760
1594 msgid "public and secret key created and signed.\n"
1595 msgstr "klucze publiczny i tajny zosta³y stworzone i podpisane.\n"
1596
1597 #: g10/keygen.c:1765
1598 msgid ""
1599 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
1600 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
1601 msgstr ""
1602 "Ten klucz nie mo¿e byæ wykorzystany do szyfrowania. Komend± \"--edit-key\" \n"
1603 "mo¿na dodaæ do niego podklucz u¿ywany do szyfrowania.\n"
1604
1605 #: g10/keygen.c:1782 g10/keygen.c:1883
1606 #, c-format
1607 msgid "Key generation failed: %s\n"
1608 msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
1609
1610 #: g10/keygen.c:1826 g10/sig-check.c:300 g10/sign.c:167
1611 #, c-format
1612 msgid ""
1613 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
1614 msgstr ""
1615 "klucz zosta³ stworzony %lu sekund w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
1616 "czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
1617
1618 #: g10/keygen.c:1828 g10/sig-check.c:302 g10/sign.c:169
1619 #, c-format
1620 msgid ""
1621 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
1622 msgstr ""
1623 "klucz zosta³ stworzony %lu sekund w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
1624 "czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
1625
1626 #: g10/keygen.c:1861
1627 msgid "Really create? "
1628 msgstr "Na pewno generowaæ? "
1629
1630 #: g10/encode.c:142 g10/openfile.c:168 g10/openfile.c:277 g10/tdbio.c:454
1631 #: g10/tdbio.c:515
1632 #, c-format
1633 msgid "%s: can't open: %s\n"
1634 msgstr "%s: nie mo¿na otworzyæ: %s\n"
1635
1636 #: g10/encode.c:164
1637 #, c-format
1638 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1639 msgstr "b³±d podczs tworzenia wyra¿enia przej¶ciowego (has³a): %s\n"
1640
1641 #: g10/encode.c:222 g10/encode.c:370
1642 #, c-format
1643 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
1644 msgstr "%s: OSTRZE¯ENIE: plik jest pusty\n"
1645
1646 #: g10/encode.c:317
1647 #, c-format
1648 msgid "reading from `%s'\n"
1649 msgstr "odczyt z '%s'\n"
1650
1651 #: g10/encode.c:534
1652 #, c-format
1653 msgid "%s/%s encrypted for: %s\n"
1654 msgstr "%s/%s zaszyfrowany dla: %s\n"
1655
1656 #: g10/export.c:153
1657 #, c-format
1658 msgid "%s: user not found: %s\n"
1659 msgstr "%s: nie znaleziono u¿ytkownika: %s\n"
1660
1661 #: g10/export.c:162
1662 #, c-format
1663 msgid "certificate read problem: %s\n"
1664 msgstr "b³±d przy odczycie certyfikatu: %s\n"
1665
1666 #: g10/export.c:171
1667 #, c-format
1668 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
1669 msgstr "klucz %08lX: nie jest w formacie RFC 2440 - pominiêty\n"
1670
1671 #: g10/export.c:182
1672 #, fuzzy, c-format
1673 msgid "key %08lX: not protected - skipped\n"
1674 msgstr "klucz %08lX: nie jest w formacie RFC 2440 - pominiêty\n"
1675
1676 #: g10/export.c:232
1677 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1678 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!\n"
1679
1680 #: g10/getkey.c:212
1681 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1682 msgstr "zbyt wiele wpisów w buforze kluczy publicznych - wy³±czony\n"
1683
1684 #: g10/getkey.c:351
1685 msgid "too many entries in unk cache - disabled\n"
1686 msgstr "zbyt wiele wpisów w buforze nieznanych kluczy - wy³±czony\n"
1687
1688 #: g10/getkey.c:1311 g10/getkey.c:1350
1689 msgid "RSA key cannot be used in this version\n"
1690 msgstr "W tej wersji nie mo¿na u¿ywaæ kluczy RSA\n"
1691
1692 #: g10/getkey.c:1313 g10/getkey.c:1352
1693 msgid "No key for user ID\n"
1694 msgstr "Brak klucza z takim identyfikatorem u¿ytkownika.\n"
1695
1696 #: g10/getkey.c:1391 g10/getkey.c:1431
1697 msgid "No user ID for key\n"
1698 msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika dla klucza.\n"
1699
1700 #: g10/getkey.c:1645 g10/getkey.c:1701
1701 #, c-format
1702 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
1703 msgstr "u¿ywany jest podklucz %08lX zamiast klucza g³ównego %08lX\n"
1704
1705 #: g10/getkey.c:2020
1706 #, fuzzy
1707 msgid "[User id not found]"
1708 msgstr "%s: nie znaleziono u¿ytkownika\n"
1709
1710 #: g10/import.c:181
1711 #, c-format
1712 msgid "skipping block of type %d\n"
1713 msgstr "blok typu %d zostaje pominiêty\n"
1714
1715 #: g10/import.c:188 g10/trustdb.c:1748 g10/trustdb.c:1789
1716 #, c-format
1717 msgid "%lu keys so far processed\n"
1718 msgstr "%lu kluczy przetworzonych do tej chwili\n"
1719
1720 #: g10/import.c:193
1721 #, c-format
1722 msgid "error reading `%s': %s\n"
1723 msgstr "b³±d odczytu '%s': %s\n"
1724
1725 #: g10/import.c:203
1726 #, c-format
1727 msgid "Total number processed: %lu\n"
1728 msgstr "Ogó³em przetworzonych kluczy: %lu\n"
1729
1730 #: g10/import.c:205
1731 #, c-format
1732 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
1733 msgstr "          bez identyfikatora: %lu\n"
1734
1735 #: g10/import.c:207
1736 #, c-format
1737 msgid "              imported: %lu"
1738 msgstr "         do³±czono do zbioru: %lu"
1739
1740 #: g10/import.c:213
1741 #, c-format
1742 msgid "             unchanged: %lu\n"
1743 msgstr "                   bez zmian: %lu\n"
1744
1745 #: g10/import.c:215
1746 #, c-format
1747 msgid "          new user IDs: %lu\n"
1748 msgstr "      nowych identyfikatorów: %lu\n"
1749
1750 #: g10/import.c:217
1751 #, c-format
1752 msgid "           new subkeys: %lu\n"
1753 msgstr "            nowych podkluczy: %lu\n"
1754
1755 #: g10/import.c:219
1756 #, c-format
1757 msgid "        new signatures: %lu\n"
1758 msgstr "             nowych podpisów: %lu\n"
1759
1760 #: g10/import.c:221
1761 #, c-format
1762 msgid "   new key revocations: %lu\n"
1763 msgstr "   nowych uniewa¿nieñ kluczy: %lu\n"
1764
1765 #: g10/import.c:223
1766 #, c-format
1767 msgid "      secret keys read: %lu\n"
1768 msgstr "   tajnych kluczy wczytanych: %lu\n"
1769
1770 #: g10/import.c:225
1771 #, c-format
1772 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
1773 msgstr "     tajnych kluczy dodanych: %lu\n"
1774
1775 #: g10/import.c:227
1776 #, c-format
1777 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
1778 msgstr "    tajnych kluczy bez zmian: %lu\n"
1779
1780 #: g10/import.c:386 g10/import.c:578
1781 #, c-format
1782 msgid "key %08lX: no user ID\n"
1783 msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika\n"
1784
1785 #: g10/import.c:400
1786 #, c-format
1787 msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
1788 msgstr "klucz %08lX: brak poprawnych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
1789
1790 #: g10/import.c:402
1791 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
1792 msgstr "to mo¿e byæ spowodowane brakiem podpisu w³a¶ciciela klucza\n"
1793
1794 #: g10/import.c:413 g10/import.c:645
1795 #, c-format
1796 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
1797 msgstr "klucz %08lX: brak klucza publicznego: %s\n"
1798
1799 #: g10/import.c:419
1800 msgid "no default public keyring\n"
1801 msgstr "brak domy¶lnego zbioru kluczy publicznych\n"
1802
1803 #: g10/import.c:423 g10/openfile.c:220 g10/sign.c:350 g10/sign.c:669
1804 #, c-format
1805 msgid "writing to `%s'\n"
1806 msgstr "zapis do '%s'\n"
1807
1808 #: g10/import.c:426 g10/import.c:484 g10/import.c:593 g10/import.c:694
1809 #, c-format
1810 msgid "can't lock keyring `%s': %s\n"
1811 msgstr "nie mo¿na zablokowaæ zbioru kluczy publicznych '%s': %s\n"
1812
1813 #: g10/import.c:429 g10/import.c:487 g10/import.c:596 g10/import.c:697
1814 #, c-format
1815 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
1816 msgstr "b³±d zapisu zbioru kluczy '%s': %s\n"
1817
1818 #: g10/import.c:434
1819 #, c-format
1820 msgid "key %08lX: public key imported\n"
1821 msgstr "klucz %08lX: klucz publiczny do³±czony do zbioru\n"
1822
1823 #: g10/import.c:451
1824 #, c-format
1825 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
1826 msgstr "klucz %08lX: nie zgadza siê z lokalnie posiadan± kopi±\n"
1827
1828 #: g10/import.c:460 g10/import.c:653
1829 #, c-format
1830 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
1831 msgstr "klucz %08lX: brak oryginalnego bloku klucza; %s\n"
1832
1833 #: g10/import.c:466 g10/import.c:659
1834 #, c-format
1835 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
1836 msgstr "klucz %08lX: nie mo¿na odczytaæ oryginalnego bloku klucza; %s\n"
1837
1838 #: g10/import.c:493
1839 #, c-format
1840 msgid "key %08lX: 1 new user ID\n"
1841 msgstr "klucz %08lX: 1 nowy identyfikator u¿ytkownika\n"
1842
1843 #: g10/import.c:496
1844 #, c-format
1845 msgid "key %08lX: %d new user IDs\n"
1846 msgstr "klucz %08lX: %d nowych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
1847
1848 #: g10/import.c:499
1849 #, c-format
1850 msgid "key %08lX: 1 new signature\n"
1851 msgstr "klucz %08lX: 1 nowy podpis\n"
1852
1853 #: g10/import.c:502
1854 #, c-format
1855 msgid "key %08lX: %d new signatures\n"
1856 msgstr "klucz %08lX: %d nowych podpisów\n"
1857
1858 #: g10/import.c:505
1859 #, c-format
1860 msgid "key %08lX: 1 new subkey\n"
1861 msgstr "klucz %08lX: 1 nowy podklucz\n"
1862
1863 #: g10/import.c:508
1864 #, c-format
1865 msgid "key %08lX: %d new subkeys\n"
1866 msgstr "klucz %08lX: %d nowych podkluczy\n"
1867
1868 #: g10/import.c:518
1869 #, c-format
1870 msgid "key %08lX: not changed\n"
1871 msgstr "klucz %08lX: bez zmian\n"
1872
1873 #: g10/import.c:601
1874 #, c-format
1875 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
1876 msgstr "Klucz %08lX: klucz tajny wczytany do zbioru\n"
1877
1878 #. we can't merge secret keys
1879 #: g10/import.c:605
1880 #, c-format
1881 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
1882 msgstr "Klucz %08lX: ten klucz ju¿ znajduje siê w zbiorze\n"
1883
1884 #: g10/import.c:610
1885 #, c-format
1886 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
1887 msgstr "klucz %08lX: brak klucza tajnego: %s\n"
1888
1889 #: g10/import.c:639
1890 #, c-format
1891 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
1892 msgstr ""
1893 "klucz %08lX: brak klucza publicznego - wczytany certyfikat \n"
1894 "uniwa¿nienia nie mo¿e byæ zastosowany\n"
1895
1896 #: g10/import.c:670
1897 #, c-format
1898 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
1899 msgstr ""
1900 "klucz %08lX: niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia:\n"
1901 "%s - odrzucony\n"
1902
1903 #: g10/import.c:702
1904 #, c-format
1905 msgid "key %08lX: revocation certificate imported\n"
1906 msgstr "klucz %08lX: wczytany certyfikat uniewa¿nienia\n"
1907
1908 #: g10/import.c:744
1909 #, c-format
1910 msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
1911 msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika do podpisu\n"
1912
1913 #: g10/import.c:751 g10/import.c:775
1914 #, c-format
1915 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
1916 msgstr ""
1917 "klucz %08lX: nie obs³ugiwany algorytm szyfrowania z kluczem publicznym\n"
1918
1919 #: g10/import.c:752
1920 #, c-format
1921 msgid "key %08lX: invalid self-signature\n"
1922 msgstr "klucz %08lX: niepoprawny podpis w³a¶ciciela klucza\n"
1923
1924 #: g10/import.c:767
1925 #, c-format
1926 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
1927 msgstr "klucz %08lX: brak podklucza do dowi±zania\n"
1928
1929 #: g10/import.c:776
1930 #, c-format
1931 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
1932 msgstr "klucz %08lX: niepoprawne dowi±zanie podklucza\n"
1933
1934 #: g10/import.c:803
1935 #, c-format
1936 msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '"
1937 msgstr "klucz %08lX: przyjêto identyfikator nie podpisany nim samym '"
1938
1939 #: g10/import.c:832
1940 #, c-format
1941 msgid "key %08lX: skipped user ID '"
1942 msgstr "klucz %08lX: pominiêto identyfikator u¿ytkownika '"
1943
1944 #: g10/import.c:855
1945 #, c-format
1946 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
1947 msgstr "klucz %08lX: podklucz pominiêty\n"
1948
1949 #. here we violate the rfc a bit by still allowing
1950 #. * to import non-exportable signature when we have the
1951 #. * the secret key used to create this signature - it
1952 #. * seems that this makes sense
1953 #: g10/import.c:880
1954 #, c-format
1955 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
1956 msgstr "klucz %08lX: podpis nieeksportowalny (klasa %02x) - pominiêty\n"
1957
1958 #: g10/import.c:889
1959 #, c-format
1960 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
1961 msgstr ""
1962 "klucz %08lX: certyfikat uniewa¿nienia umieszczony w niew³a¶ciwym \n"
1963 "miejscu - zosta³ pominiêty\n"
1964
1965 #: g10/import.c:897
1966 #, c-format
1967 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
1968 msgstr "klucz %08lX: niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia: %s - pominiêty\n"
1969
1970 #: g10/import.c:997
1971 #, c-format
1972 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
1973 msgstr "key %08lX: powtórzony identyfikator u¿ytkownika - do³±czony\n"
1974
1975 #: g10/import.c:1048
1976 #, c-format
1977 msgid "key %08lX: revocation certificate added\n"
1978 msgstr "klucz %08lX: dodany certyfikat uniewa¿nienia\n"
1979
1980 #: g10/import.c:1162 g10/import.c:1215
1981 #, c-format
1982 msgid "key %08lX: our copy has no self-signature\n"
1983 msgstr "klucz %08lX: dostêpna kopia nie jest podpisana ni± sam±\n"
1984
1985 #: g10/delkey.c:64 g10/keyedit.c:94
1986 #, c-format
1987 msgid "%s: user not found\n"
1988 msgstr "%s: nie znaleziono u¿ytkownika\n"
1989
1990 #: g10/keyedit.c:155
1991 msgid "[revocation]"
1992 msgstr "[uniewa¿nienie]"
1993
1994 #: g10/keyedit.c:156
1995 msgid "[self-signature]"
1996 msgstr "[podpis klucza nim samym]"
1997
1998 #: g10/keyedit.c:220
1999 msgid "1 bad signature\n"
2000 msgstr "1 niepoprawny podpis\n"
2001
2002 #: g10/keyedit.c:222
2003 #, c-format
2004 msgid "%d bad signatures\n"
2005 msgstr "%d niepoprawnych podpisów\n"
2006
2007 #: g10/keyedit.c:224
2008 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2009 msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu braku klucza\n"
2010
2011 #: g10/keyedit.c:226
2012 #, c-format
2013 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2014 msgstr "%d podpisów nie zosta³o sprawdzonych z powodu braku kluczy\n"
2015
2016 #: g10/keyedit.c:228
2017 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2018 msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu b³êdu\n"
2019
2020 #: g10/keyedit.c:230
2021 #, c-format
2022 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2023 msgstr "%d podpisów nie sprawdzonych z powodu b³êdów\n"
2024
2025 #: g10/keyedit.c:232
2026 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2027 msgstr "wykryto 1 identyfikator u¿ytkownika bez podpisu w³a¶ciciela klucza\n"
2028
2029 #: g10/keyedit.c:234
2030 #, c-format
2031 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2032 msgstr ""
2033 "wykryto %d identyfikatorów u¿ytkownika bez podpisów w³a¶ciciela klucza\n"
2034
2035 #. Fixme: see whether there is a revocation in which
2036 #. * case we should allow to sign it again.
2037 #: g10/keyedit.c:316
2038 #, c-format
2039 msgid "Already signed by key %08lX\n"
2040 msgstr "Ju¿ podpisano kluczem %08lX.\n"
2041
2042 #: g10/keyedit.c:324
2043 #, c-format
2044 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
2045 msgstr "Nie ma nic do podpisania kluczem %08lX.\n"
2046
2047 #: g10/keyedit.c:333
2048 msgid ""
2049 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
2050 "with your key: \""
2051 msgstr ""
2052 "Czy jeste¶ naprawdê pewien ¿e chcesz podpisaæ ten klucz\n"
2053 "swoim kluczem: \""
2054
2055 #: g10/keyedit.c:342
2056 msgid ""
2057 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2058 "\n"
2059 msgstr ""
2060 "Podpis zostanie oznaczony jako nieeksportowalny.\n"
2061 "\n"
2062
2063 #: g10/keyedit.c:347
2064 msgid "Really sign? "
2065 msgstr "Na pewno podpisaæ? "
2066
2067 #: g10/keyedit.c:373 g10/keyedit.c:1873 g10/keyedit.c:1935 g10/sign.c:191
2068 #, c-format
2069 msgid "signing failed: %s\n"
2070 msgstr "z³o¿enie podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
2071
2072 #: g10/keyedit.c:427
2073 msgid "This key is not protected.\n"
2074 msgstr "Ten klucz nie jest chroniony.\n"
2075
2076 #: g10/keyedit.c:431
2077 #, fuzzy
2078 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2079 msgstr "klucz tajny nie jest dostêpny"
2080
2081 #: g10/keyedit.c:435
2082 msgid "Key is protected.\n"
2083 msgstr "Klucz jest chroniony.\n"
2084
2085 #: g10/keyedit.c:455
2086 #, c-format
2087 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2088 msgstr "Tego klucza nie mo¿na edytowaæ: %s.\n"
2089
2090 #: g10/keyedit.c:460
2091 msgid ""
2092 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2093 "\n"
2094 msgstr ""
2095 "Wprowad¼ nowe wyra¿enie przej¶ciowe (has³o) dla tego klucza tajnego.\n"
2096 "\n"
2097
2098 #: g10/keyedit.c:472
2099 msgid ""
2100 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2101 "\n"
2102 msgstr ""
2103 "Nie chcesz podaæ wyra¿enia przej¶ciowego (has³a) - to *z³y* pomys³!\n"
2104 "\n"
2105
2106 #: g10/keyedit.c:475
2107 msgid "Do you really want to do this? "
2108 msgstr "Czy na pewno chcesz to zrobiæ? "
2109
2110 #: g10/keyedit.c:539
2111 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2112 msgstr "przeniesienie podpis klucza na w³a¶ciwe miejsce\n"
2113
2114 #: g10/keyedit.c:580
2115 msgid "quit this menu"
2116 msgstr "wyj¶cie z tego menu"
2117
2118 #: g10/keyedit.c:581
2119 msgid "q"
2120 msgstr "w"
2121
2122 #: g10/keyedit.c:582
2123 msgid "save"
2124 msgstr "zapis"
2125
2126 #: g10/keyedit.c:582
2127 msgid "save and quit"
2128 msgstr "zapis zmian i wyj¶cie"
2129
2130 #: g10/keyedit.c:583
2131 msgid "help"
2132 msgstr "pomoc"
2133
2134 #: g10/keyedit.c:583
2135 msgid "show this help"
2136 msgstr "ten tekst pomocy"
2137
2138 #: g10/keyedit.c:585
2139 msgid "fpr"
2140 msgstr "odc"
2141
2142 #: g10/keyedit.c:585
2143 msgid "show fingerprint"
2144 msgstr "okazanie odcisku klucza"
2145
2146 #: g10/keyedit.c:586
2147 msgid "list"
2148 msgstr "lista"
2149
2150 #: g10/keyedit.c:586
2151 msgid "list key and user IDs"
2152 msgstr "lista kluczy i identyfikatorów u¿ytkowników"
2153
2154 #: g10/keyedit.c:587
2155 msgid "l"
2156 msgstr "l"
2157
2158 #: g10/keyedit.c:588
2159 msgid "uid"
2160 msgstr "id"
2161
2162 #: g10/keyedit.c:588
2163 msgid "select user ID N"
2164 msgstr "wybór identyfikatora u¿ytkownika N"
2165
2166 #: g10/keyedit.c:589
2167 msgid "key"
2168 msgstr "klucz"
2169
2170 #: g10/keyedit.c:589
2171 msgid "select secondary key N"
2172 msgstr "wybór podklucza N"
2173
2174 #: g10/keyedit.c:590
2175 msgid "check"
2176 msgstr "lista"
2177
2178 #: g10/keyedit.c:590
2179 msgid "list signatures"
2180 msgstr "lista podpisów"
2181
2182 #: g10/keyedit.c:591
2183 msgid "c"
2184 msgstr "l"
2185
2186 #: g10/keyedit.c:592
2187 msgid "sign"
2188 msgstr "podpis"
2189
2190 #: g10/keyedit.c:592
2191 msgid "sign the key"
2192 msgstr "z³o¿enie podpisu na kluczu"
2193
2194 #: g10/keyedit.c:593
2195 msgid "s"
2196 msgstr "p"
2197
2198 #: g10/keyedit.c:594
2199 msgid "lsign"
2200 msgstr "lpodpis"
2201
2202 #: g10/keyedit.c:594
2203 msgid "sign the key locally"
2204 msgstr "z³o¿enie lokalnego podpisu na kluczu"
2205
2206 #: g10/keyedit.c:595
2207 msgid "debug"
2208 msgstr "¶ledzenie"
2209
2210 #: g10/keyedit.c:596
2211 msgid "adduid"
2212 msgstr "dodid"
2213
2214 #: g10/keyedit.c:596
2215 msgid "add a user ID"
2216 msgstr "dodanie nowego identyfikatora u¿ytkownika do klucza"
2217
2218 #: g10/keyedit.c:597
2219 msgid "deluid"
2220 msgstr "usid"
2221
2222 #: g10/keyedit.c:597
2223 msgid "delete user ID"
2224 msgstr "usuniêcie identyfikatora u¿ytkownika z klucza"
2225
2226 #: g10/keyedit.c:598
2227 msgid "addkey"
2228 msgstr "dodkl"
2229
2230 #: g10/keyedit.c:598
2231 msgid "add a secondary key"
2232 msgstr "dodanie podklucza"
2233
2234 #: g10/keyedit.c:599
2235 msgid "delkey"
2236 msgstr "uskl"
2237
2238 #: g10/keyedit.c:599
2239 msgid "delete a secondary key"
2240 msgstr "usuniêcie podklucza"
2241
2242 #: g10/keyedit.c:600
2243 msgid "delsig"
2244 msgstr "lpodpis"
2245
2246 #: g10/keyedit.c:600
2247 msgid "delete signatures"
2248 msgstr "lista podpisów"
2249
2250 #: g10/keyedit.c:601
2251 msgid "expire"
2252 msgstr "data"
2253
2254 #: g10/keyedit.c:601
2255 msgid "change the expire date"
2256 msgstr "zmiana daty wa¿no¶ci klucza"
2257
2258 #: g10/keyedit.c:602
2259 msgid "toggle"
2260 msgstr "prze³"
2261
2262 #: g10/keyedit.c:602
2263 msgid "toggle between secret and public key listing"
2264 msgstr "prze³±czenie pomiêdzy list± kluczy publicznych i tajnych"
2265
2266 #: g10/keyedit.c:604
2267 msgid "t"
2268 msgstr "p"
2269
2270 #: g10/keyedit.c:605
2271 msgid "pref"
2272 msgstr "opcje"
2273
2274 #: g10/keyedit.c:605
2275 msgid "list preferences"
2276 msgstr "lista opcji"
2277
2278 #: g10/keyedit.c:606
2279 msgid "passwd"
2280 msgstr "has³o"
2281
2282 #: g10/keyedit.c:606
2283 msgid "change the passphrase"
2284 msgstr "zmiana wyra¿enia przej¶ciowego (has³a)"
2285
2286 #: g10/keyedit.c:607
2287 msgid "trust"
2288 msgstr "zaufanie"
2289
2290 #: g10/keyedit.c:607
2291 msgid "change the ownertrust"
2292 msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
2293
2294 #: g10/keyedit.c:608
2295 msgid "revsig"
2296 msgstr "unpod"
2297
2298 #: g10/keyedit.c:608
2299 msgid "revoke signatures"
2300 msgstr "uniewa¿nienie podpisu"
2301
2302 #: g10/keyedit.c:609
2303 msgid "revkey"
2304 msgstr "unpkl"
2305
2306 #: g10/keyedit.c:609
2307 msgid "revoke a secondary key"
2308 msgstr "uniewa¿nienie podklucza"
2309
2310 #: g10/keyedit.c:610
2311 msgid "disable"
2312 msgstr "wy³kl"
2313
2314 #: g10/keyedit.c:610
2315 msgid "disable a key"
2316 msgstr "wy³±czyæ klucz z u¿ycia"
2317
2318 #: g10/keyedit.c:611
2319 msgid "enable"
2320 msgstr "w³kl"
2321
2322 #: g10/keyedit.c:611
2323 msgid "enable a key"
2324 msgstr "w³±czyæ klucz do u¿ycia"
2325
2326 #: g10/delkey.c:110 g10/keyedit.c:630
2327 msgid "can't do that in batchmode\n"
2328 msgstr "nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
2329
2330 #. check that they match
2331 #. fixme: check that they both match
2332 #: g10/keyedit.c:668
2333 msgid "Secret key is available.\n"
2334 msgstr "Dostêpny jest klucz tajny.\n"
2335
2336 #: g10/keyedit.c:697
2337 msgid "Command> "
2338 msgstr "Polecenie> "
2339
2340 #: g10/keyedit.c:727
2341 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2342 msgstr "Do wykonania tej operacji potrzebny jest klucz tajny.\n"
2343
2344 #: g10/keyedit.c:731
2345 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2346 msgstr ""
2347
2348 #: g10/keyedit.c:778
2349 msgid "Really sign all user IDs? "
2350 msgstr "Podpisaæ wszystkie identyfikatory u¿ytkownika na tym kluczu? "
2351
2352 #: g10/keyedit.c:779
2353 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2354 msgstr "Podpowied¼: wybierz identyfikatory u¿ytkownika do podpisania.\n"
2355
2356 #: g10/keyedit.c:811 g10/keyedit.c:993
2357 #, c-format
2358 msgid "update of trustdb failed: %s\n"
2359 msgstr "naniesienie poprawek bazy zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
2360
2361 #: g10/keyedit.c:822 g10/keyedit.c:843
2362 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2363 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
2364
2365 #: g10/keyedit.c:824
2366 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2367 msgstr "Nie mo¿esz usun±æ ostatniego identyfikatora u¿ytkownika!\n"
2368
2369 #: g10/keyedit.c:827
2370 msgid "Really remove all selected user IDs? "
2371 msgstr "Czy na pewno usun±æ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
2372
2373 #: g10/keyedit.c:828
2374 msgid "Really remove this user ID? "
2375 msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? "
2376
2377 #: g10/keyedit.c:864 g10/keyedit.c:886
2378 msgid "You must select at least one key.\n"
2379 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
2380
2381 #: g10/keyedit.c:868
2382 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
2383 msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ wybrane klucze? "
2384
2385 #: g10/keyedit.c:869
2386 msgid "Do you really want to delete this key? "
2387 msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ ten klucz? "
2388
2389 #: g10/keyedit.c:890
2390 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
2391 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ wybrane klucze? "
2392
2393 #: g10/keyedit.c:891
2394 msgid "Do you really want to revoke this key? "
2395 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ ten klucz? "
2396
2397 #: g10/keyedit.c:957
2398 msgid "Save changes? "
2399 msgstr "Zapisaæ zmiany? "
2400
2401 #: g10/keyedit.c:960
2402 msgid "Quit without saving? "
2403 msgstr "Wyj¶æ bez zapisania zmian? "
2404
2405 #: g10/keyedit.c:971
2406 #, c-format
2407 msgid "update failed: %s\n"
2408 msgstr "naniesienie poprawek nie powiod³o siê: %s\n"
2409
2410 #: g10/keyedit.c:978
2411 #, c-format
2412 msgid "update secret failed: %s\n"
2413 msgstr "naniesienie poprawek na kluczu tajnym nie powiod³o siê: %s\n"
2414
2415 #: g10/keyedit.c:985
2416 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2417 msgstr ""
2418 "Klucz nie zosta³ zmieniony wiêc nanoszenie poprawek nie jest konieczne.\n"
2419
2420 #: g10/keyedit.c:1000
2421 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
2422 msgstr "Niepoprawne polecenie  (spróbuj \"help\")\n"
2423
2424 #: g10/keyedit.c:1083 g10/keyedit.c:1109
2425 #, c-format
2426 msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
2427 msgstr ""
2428
2429 #: g10/keyedit.c:1092
2430 #, c-format
2431 msgid " trust: %c/%c"
2432 msgstr ""
2433
2434 #: g10/keyedit.c:1096
2435 msgid "This key has been disabled"
2436 msgstr "Ten klucz zosta³ wy³±czony z u¿ycia"
2437
2438 #: g10/keyedit.c:1125
2439 #, fuzzy, c-format
2440 msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
2441 msgstr "klucz %08lX: podklucz zosta³ uniewa¿niony!\n"
2442
2443 #: g10/keyedit.c:1128
2444 #, fuzzy
2445 msgid "rev- faked revocation found\n"
2446 msgstr "   nowych uniewa¿nieñ kluczy: %lu\n"
2447
2448 #: g10/keyedit.c:1130
2449 #, c-format
2450 msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
2451 msgstr ""
2452
2453 #: g10/keyedit.c:1368
2454 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
2455 msgstr "Usun±æ ten poprawny podpis? (t/N/w)"
2456
2457 #: g10/keyedit.c:1372
2458 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
2459 msgstr "Usun±æ ten niepoprawny podpis? (t/N/w)"
2460
2461 #: g10/keyedit.c:1376
2462 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
2463 msgstr "Usun±æ ten nieznany podpis? (t/N/w)"
2464
2465 #: g10/keyedit.c:1382
2466 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
2467 msgstr "Na pewno usun±æ ten podpis klucza nim samym? (t/N)"
2468
2469 #: g10/keyedit.c:1396
2470 #, c-format
2471 msgid "Deleted %d signature.\n"
2472 msgstr "%d podpis usuniêty.\n"
2473
2474 #: g10/keyedit.c:1397
2475 #, c-format
2476 msgid "Deleted %d signatures.\n"
2477 msgstr "%d podpisów usuniêtych.\n"
2478
2479 #: g10/keyedit.c:1400
2480 msgid "Nothing deleted.\n"
2481 msgstr "Nic nie zosta³o usuniête.\n"
2482
2483 #: g10/keyedit.c:1469
2484 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
2485 msgstr "Proszê usun±æ znacznik wyboru z kluczy tajnych.\n"
2486
2487 #: g10/keyedit.c:1475
2488 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
2489 msgstr "Proszê wybraæ najwy¿ej jeden podklucz.\n"
2490
2491 #: g10/keyedit.c:1479
2492 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
2493 msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci podklucza.\n"
2494
2495 #: g10/keyedit.c:1481
2496 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
2497 msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci g³ównego klucza.\n"
2498
2499 #: g10/keyedit.c:1523
2500 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
2501 msgstr "Nie mo¿na zmieniæ daty wa¿no¶ci klucza w wersji 3.\n"
2502
2503 #: g10/keyedit.c:1539
2504 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
2505 msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy tajnych\n"
2506
2507 #: g10/keyedit.c:1600
2508 #, c-format
2509 msgid "No user ID with index %d\n"
2510 msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
2511
2512 #: g10/keyedit.c:1646
2513 #, c-format
2514 msgid "No secondary key with index %d\n"
2515 msgstr "Brak podklucza o indeksie %d\n"
2516
2517 #: g10/keyedit.c:1744
2518 msgid "user ID: \""
2519 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika: "
2520
2521 #: g10/keyedit.c:1747
2522 #, c-format
2523 msgid ""
2524 "\"\n"
2525 "signed with your key %08lX at %s\n"
2526 msgstr ""
2527 "\"\n"
2528 "podpisano Twoim kluczem %08lX w %s\n"
2529
2530 #: g10/keyedit.c:1751
2531 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N)"
2532 msgstr "Stworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego podpisu? (t/N)"
2533
2534 #. FIXME: detect duplicates here
2535 #: g10/keyedit.c:1775
2536 msgid "You have signed these user IDs:\n"
2537 msgstr "Te identyfikatory s± podpisane przez ciebie:\n"
2538
2539 #: g10/keyedit.c:1789 g10/keyedit.c:1824
2540 #, c-format
2541 msgid "   signed by %08lX at %s\n"
2542 msgstr "   podpisany kluczem %08lX w %s\n"
2543
2544 #: g10/keyedit.c:1794
2545 #, c-format
2546 msgid "   revoked by %08lX at %s\n"
2547 msgstr "uniewa¿niony kluczem %08lX w %s\n"
2548
2549 #: g10/keyedit.c:1814
2550 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
2551 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ te podpisy:\n"
2552
2553 #: g10/keyedit.c:1832
2554 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N)"
2555 msgstr "Na pewno utworzyæ certyfikaty uniewa¿nienia ? (t/N)"
2556
2557 #: g10/keyedit.c:1861
2558 msgid "no secret key\n"
2559 msgstr "brak klucza tajnego\n"
2560
2561 #: g10/keylist.c:158
2562 #, fuzzy
2563 msgid "invalid"
2564 msgstr "b³±d w opakowaniu ASCII"
2565
2566 #: g10/keylist.c:178
2567 #, fuzzy
2568 msgid "revoked"
2569 msgstr "unpkl"
2570
2571 #. of subkey
2572 #: g10/keylist.c:401 g10/mainproc.c:754
2573 #, fuzzy, c-format
2574 msgid " [expires: %s]"
2575 msgstr "Data wa¿no¶ci klucza: %s\n"
2576
2577 #: g10/mainproc.c:212
2578 #, c-format
2579 msgid "public key is %08lX\n"
2580 msgstr "klucz publiczny %08lX\n"
2581
2582 #: g10/mainproc.c:247
2583 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
2584 msgstr "dane zaszyfrowane kluczem publicznym: poprawny klucz sesyjny\n"
2585
2586 #: g10/mainproc.c:280
2587 #, c-format
2588 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
2589 msgstr "d³ugo¶æ %u bitów, typ %s, klucz %08lX, stworzony %s\n"
2590
2591 #: g10/mainproc.c:290
2592 #, c-format
2593 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
2594 msgstr "zaszyfrowane kluczem %s, o identyfikatorze %08lX\n"
2595
2596 #: g10/mainproc.c:296
2597 msgid "no secret key for decryption available\n"
2598 msgstr "odszyfrowuj±cy klucz tajny do jest niedostêpny\n"
2599
2600 #: g10/mainproc.c:305
2601 #, c-format
2602 msgid "public key decryption failed: %s\n"
2603 msgstr "b³±d odszyfrowywania kluczem publicznym: %s\n"
2604
2605 #: g10/mainproc.c:342
2606 msgid "decryption okay\n"
2607 msgstr "odszyfrowane poprawnie\n"
2608
2609 #: g10/mainproc.c:347
2610 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
2611 msgstr "OSTRZE¯ENIE: dokonano manipulacji zaszyfrowan± wiadomo¶ci±!\n"
2612
2613 #: g10/mainproc.c:352
2614 #, c-format
2615 msgid "decryption failed: %s\n"
2616 msgstr "b³±d odszyfrowywania: %s\n"
2617
2618 #: g10/mainproc.c:371
2619 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
2620 msgstr "UWAGA: nadawca zaznaczy³ ¿e wiadomo¶æ nie powinna byæ zapisywana!\n"
2621
2622 #: g10/mainproc.c:373
2623 #, c-format
2624 msgid "original file name='%.*s'\n"
2625 msgstr "pierwotna nazwa pliku='%.*s'\n"
2626
2627 #: g10/mainproc.c:538
2628 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
2629 msgstr ""
2630 "oddzielony certyfikat uniewa¿nienia - wywo³aj \"gpg --import\" aby go u¿yæ\n"
2631
2632 #: g10/mainproc.c:625 g10/mainproc.c:634
2633 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
2634 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niepoprawne dane w adnotacji\n"
2635
2636 #: g10/mainproc.c:637
2637 msgid "Notation: "
2638 msgstr "Adnotacja: "
2639
2640 #: g10/mainproc.c:644
2641 msgid "Policy: "
2642 msgstr "Regulamin: "
2643
2644 #: g10/mainproc.c:1074
2645 msgid "signature verification suppressed\n"
2646 msgstr "wymuszono pominiêcie sprawdzenia podpisu\n"
2647
2648 #: g10/mainproc.c:1080
2649 #, c-format
2650 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
2651 msgstr ""
2652 "Podpis z³o¿ony %.*s za pomoc± %s,\n"
2653 "z u¿yciem klucza o identyfikatorze %08lX\n"
2654
2655 #. just in case that we have no userid
2656 #: g10/mainproc.c:1106 g10/mainproc.c:1117
2657 msgid "BAD signature from \""
2658 msgstr "NIEPOPRAWNY podpis z³o¿ony przez \""
2659
2660 #: g10/mainproc.c:1107 g10/mainproc.c:1118
2661 msgid "Good signature from \""
2662 msgstr "Poprawny podpis z³o¿ony przez \""
2663
2664 #: g10/mainproc.c:1109
2665 msgid "                aka \""
2666 msgstr "                        alias \""
2667
2668 #: g10/mainproc.c:1165
2669 #, c-format
2670 msgid "Can't check signature: %s\n"
2671 msgstr "Nie mo¿na sprawdziæ podpisu: %s\n"
2672
2673 #: g10/mainproc.c:1230
2674 #, c-format
2675 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
2676 msgstr "oddzielony podpis klasy 0x%02x\n"
2677
2678 #: g10/mainproc.c:1282
2679 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
2680 msgstr "podpis starego typu (PGP 2.x)\n"
2681
2682 #: g10/mainproc.c:1287
2683 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
2684 msgstr "wykryto niepoprawny pakiet pierwotny w proc_tree()\n"
2685
2686 #: g10/misc.c:83
2687 #, c-format
2688 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
2689 msgstr "nie mo¿na wy³±czyæ zrzutów pamiêci: %s\n"
2690
2691 #: g10/misc.c:86
2692 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2693 msgstr "OSTRZE¯ENIE: program mo¿e stworzyæ plik zrzutu pamiêci!\n"
2694
2695 #: g10/misc.c:312
2696 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
2697 msgstr "Nie nale¿y u¿ywaæ algorytmów do¶wiadczalnych!\n"
2698
2699 #: g10/misc.c:326
2700 msgid ""
2701 "RSA keys are deprecated; please consider creating a new key and use this key "
2702 "in the future\n"
2703 msgstr ""
2704 "Klucze RSA s± odradzane; proszê rozwa¿yæ przej¶cie na inne algorytmy po\n"
2705 "wygenerowaniu odpowiednich kluczy.\n"
2706
2707 #: g10/misc.c:348
2708 msgid "this cipher algorithm is depreciated; please use a more standard one!\n"
2709 msgstr ""
2710 "ten algorytm szyfruj±cy jest odradzany; proszê u¿ywaæ bardziej "
2711 "standardowych!\n"
2712
2713 #: g10/parse-packet.c:115
2714 #, c-format
2715 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
2716 msgstr "algorytm klucza publicznego niemo¿liwy do obs³u¿enia: %d\n"
2717
2718 #: g10/parse-packet.c:963
2719 #, c-format
2720 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
2721 msgstr "podpakiet typu %d ma ustawiony krytyczny bit\n"
2722
2723 #: g10/passphrase.c:198
2724 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
2725 msgstr ""
2726
2727 #: g10/passphrase.c:204
2728 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
2729 msgstr ""
2730
2731 #: g10/hkp.c:158 g10/passphrase.c:223
2732 #, fuzzy, c-format
2733 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
2734 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s: %s\n"
2735
2736 #: g10/passphrase.c:284 g10/passphrase.c:522
2737 #, c-format
2738 msgid " (main key ID %08lX)"
2739 msgstr ""
2740 " \n"
2741 "(identyfikator g³ównego klucza %08lX)"
2742
2743 #: g10/passphrase.c:294
2744 #, fuzzy, c-format
2745 msgid ""
2746 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
2747 "\"%.*s\"\n"
2748 "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s%s\n"
2749 msgstr ""
2750 "\n"
2751 "Musisz podaæ wyra¿enie przej¶ciowe (has³o) aby uaktywniæ klucz tajny\n"
2752 "dla u¿ytkownika: \""
2753
2754 #: g10/passphrase.c:315
2755 #, fuzzy
2756 msgid "Enter passphrase\n"
2757 msgstr "Wyra¿enie przej¶ciowe: "
2758
2759 #: g10/passphrase.c:317
2760 #, fuzzy
2761 msgid "Repeat passphrase\n"
2762 msgstr "Powtórzone wyra¿enie przej¶ciowe: "
2763
2764 #: g10/passphrase.c:338 g10/passphrase.c:348 g10/passphrase.c:439
2765 msgid "response from agent too short\n"
2766 msgstr ""
2767
2768 #: g10/passphrase.c:355
2769 #, fuzzy
2770 msgid "passphrase too long\n"
2771 msgstr "linia za d³uga\n"
2772
2773 #: g10/passphrase.c:367
2774 msgid "invalid response from agent\n"
2775 msgstr ""
2776
2777 #: g10/passphrase.c:376
2778 msgid "cancelled by user\n"
2779 msgstr ""
2780
2781 #: g10/passphrase.c:379 g10/passphrase.c:445
2782 #, c-format
2783 msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
2784 msgstr ""
2785
2786 #: g10/passphrase.c:508
2787 msgid ""
2788 "\n"
2789 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
2790 "user: \""
2791 msgstr ""
2792 "\n"
2793 "Musisz podaæ wyra¿enie przej¶ciowe (has³o) aby uaktywniæ klucz tajny\n"
2794 "dla u¿ytkownika: \""
2795
2796 #: g10/passphrase.c:517
2797 #, c-format
2798 msgid "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s"
2799 msgstr "d³ugo¶æ %u bitów, typ %s, klucz %08lX, stworzony %s"
2800
2801 #: g10/passphrase.c:555
2802 msgid "can't query password in batchmode\n"
2803 msgstr "pytanie o has³o nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
2804
2805 #: g10/passphrase.c:559
2806 msgid "Enter passphrase: "
2807 msgstr "Wyra¿enie przej¶ciowe: "
2808
2809 #: g10/passphrase.c:563
2810 msgid "Repeat passphrase: "
2811 msgstr "Powtórzone wyra¿enie przej¶ciowe: "
2812
2813 #: g10/plaintext.c:67
2814 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
2815 msgstr ""
2816 "dane nie zosta³y zapisane; nale¿y u¿yæ opcji \"--output\" aby je zapisaæ\n"
2817
2818 #: g10/plaintext.c:324
2819 msgid "Detached signature.\n"
2820 msgstr "Podpis oddzielony.\n"
2821
2822 #: g10/plaintext.c:328
2823 msgid "Please enter name of data file: "
2824 msgstr "Nazwa pliku danych: "
2825
2826 #: g10/plaintext.c:349
2827 msgid "reading stdin ...\n"
2828 msgstr "odczyt ze strumienia standardowego wej¶cia...\n"
2829
2830 #: g10/plaintext.c:392
2831 #, c-format
2832 msgid "can't open signed data `%s'\n"
2833 msgstr "nie mo¿na otworzyæ podpisanego pliku '%s'\n"
2834
2835 #: g10/pubkey-enc.c:138
2836 #, c-format
2837 msgid "anonymous receiver; trying secret key %08lX ...\n"
2838 msgstr "adresat anonimowy; próba klucza tajnego %08lX ...\n"
2839
2840 #: g10/pubkey-enc.c:144
2841 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
2842 msgstr "OK, to my jeste¶my adresatem anonimowym.\n"
2843
2844 #: g10/pubkey-enc.c:200
2845 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
2846 msgstr "stary, nie obs³ugiwany algorytm szyfrowania klucza sesyjnego\n"
2847
2848 #: g10/pubkey-enc.c:219
2849 #, fuzzy, c-format
2850 msgid "cipher algorithm %d is unknown or disabled\n"
2851 msgstr "%d - algorytm ochrony nie obs³ugiwany\n"
2852
2853 #: g10/pubkey-enc.c:258
2854 #, c-format
2855 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
2856 msgstr "UWAGA: brak algorytmu szyfruj±cego %d w ustawieniach\n"
2857
2858 #: g10/pubkey-enc.c:264
2859 #, fuzzy, c-format
2860 msgid "NOTE: secret key %08lX expired at %s\n"
2861 msgstr "UWAGA: klucz podpisuj±cy przekroczy³ datê wa¿no¶ci %s\n"
2862
2863 #: g10/hkp.c:62
2864 #, c-format
2865 msgid "requesting key %08lX from %s ...\n"
2866 msgstr ""
2867
2868 #: g10/hkp.c:75
2869 #, fuzzy, c-format
2870 msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
2871 msgstr "niemo¿liwy jest zapis do zbioru kluczy: %s\n"
2872
2873 #: g10/hkp.c:98 g10/hkp.c:136
2874 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
2875 msgstr ""
2876
2877 #: g10/hkp.c:106
2878 #, fuzzy, c-format
2879 msgid "%s: not a valid key ID\n"
2880 msgstr "'%s\" nie jest w³a¶ciwym identyfikatorem klucza\n"
2881
2882 #: g10/hkp.c:182
2883 #, fuzzy, c-format
2884 msgid "error sending to `%s': %s\n"
2885 msgstr "b³±d odczytu '%s': %s\n"
2886
2887 #: g10/hkp.c:194
2888 #, c-format
2889 msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
2890 msgstr ""
2891
2892 #: g10/hkp.c:197
2893 #, c-format
2894 msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
2895 msgstr ""
2896
2897 #: g10/seckey-cert.c:90
2898 #, fuzzy
2899 msgid "secret key parts are not available\n"
2900 msgstr "klucz tajny nie jest dostêpny"
2901
2902 #: g10/seckey-cert.c:96
2903 #, c-format
2904 msgid "protection algorithm %d is not supported\n"
2905 msgstr "%d - algorytm ochrony nie obs³ugiwany\n"
2906
2907 #: g10/seckey-cert.c:241
2908 msgid "Invalid passphrase; please try again ...\n"
2909 msgstr ""
2910 "Niepoprawne wyra¿enie przej¶ciowe (has³o); proszê spróbowaæ ponownie ...\n"
2911
2912 #: g10/seckey-cert.c:304
2913 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
2914 msgstr ""
2915 "OSTRZE¯ENIE: Wykryto klucz s³aby algorytmu - nale¿y ponownie zmieniæ \n"
2916 "             wyra¿enie przej¶ciowe (has³o).\n"
2917
2918 #: g10/sig-check.c:282
2919 msgid ""
2920 "this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for signatures!\n"
2921 msgstr ""
2922 "Klucz algorytmu ElGamala wygenerowany przez PGP - podpisy nim sk³adane\n"
2923 "nie zapewniaj± bezpieczeñstwa!\n"
2924
2925 #: g10/sig-check.c:290
2926 #, c-format
2927 msgid "public key is %lu second newer than the signature\n"
2928 msgstr "klucz publiczny jest o %lu sekund m³odszy od podpisu\n"
2929
2930 #: g10/sig-check.c:291
2931 #, c-format
2932 msgid "public key is %lu seconds newer than the signature\n"
2933 msgstr "klucz publiczny jest o %lu sekund m³odszy od podpisu\n"
2934
2935 #: g10/sig-check.c:309
2936 #, c-format
2937 msgid "NOTE: signature key expired %s\n"
2938 msgstr "UWAGA: klucz podpisuj±cy przekroczy³ datê wa¿no¶ci %s\n"
2939
2940 #: g10/sig-check.c:378
2941 msgid "assuming bad signature due to an unknown critical bit\n"
2942 msgstr ""
2943 "przyjêto niewa¿no¶æ podpisu z powodu ustawienia nieznanego bitu krytycznego\n"
2944
2945 #: g10/sign.c:195
2946 #, c-format
2947 msgid "%s signature from: %s\n"
2948 msgstr "%s podpis z³o¿ony przez: %s\n"
2949
2950 #: g10/sign.c:345 g10/sign.c:664
2951 #, c-format
2952 msgid "can't create %s: %s\n"
2953 msgstr "nie mo¿na stworzyæ %s: %s\n"
2954
2955 #: g10/sign.c:444
2956 msgid "signing:"
2957 msgstr "podpis:"
2958
2959 #: g10/sign.c:487
2960 #, c-format
2961 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
2962 msgstr "OSTRZE¯ENIE: plik '%s' jest pusty\n"
2963
2964 #: g10/textfilter.c:134
2965 #, c-format
2966 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
2967 msgstr "nie mo¿na obs³u¿yæ linii tekstu d³u¿szej ni¿ %d znaków\n"
2968
2969 #: g10/textfilter.c:231
2970 #, c-format
2971 msgid "input line longer than %d characters\n"
2972 msgstr "linia d³u¿sza ni¿ %d znaków\n"
2973
2974 #: g10/tdbio.c:116 g10/tdbio.c:1623
2975 #, c-format
2976 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
2977 msgstr "baza zaufania, wpis %lu: lseek() nie powiod³a siê: %s\n"
2978
2979 #: g10/tdbio.c:122 g10/tdbio.c:1630
2980 #, c-format
2981 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
2982 msgstr "baza zaufania, wpis %lu: zapis nie powiód³ siê (n=%d): %s\n"
2983
2984 #: g10/tdbio.c:232
2985 msgid "trustdb transaction too large\n"
2986 msgstr "zbyt du¿e zlecenie dla bazy zaufania\n"
2987
2988 #: g10/tdbio.c:424
2989 #, c-format
2990 msgid "%s: can't access: %s\n"
2991 msgstr "%s: dostêp niemo¿liwy: %s\n"
2992
2993 #: g10/tdbio.c:438
2994 #, c-format
2995 msgid "%s: directory does not exist!\n"
2996 msgstr "%s: katalog nie istnieje!\n"
2997
2998 #: g10/openfile.c:216 g10/openfile.c:284 g10/ringedit.c:1407
2999 #: g10/ringedit.c:1878 g10/tdbio.c:444
3000 #, c-format
3001 msgid "%s: can't create: %s\n"
3002 msgstr "%s: nie mo¿na utworzyæ: %s\n"
3003
3004 #: g10/tdbio.c:459 g10/tdbio.c:508
3005 #, c-format
3006 msgid "%s: can't create lock\n"
3007 msgstr "%s: nie mo¿na utworzyæ blokady\n"
3008
3009 #: g10/tdbio.c:473
3010 #, c-format
3011 msgid "%s: failed to create version record: %s"
3012 msgstr "%s: utworzenie zapisu o wersji nie powiod³o siê: %s"
3013
3014 #: g10/tdbio.c:477
3015 #, c-format
3016 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
3017 msgstr "%s: utworzono niepoprawny plik bazy zaufania\n"
3018
3019 #: g10/tdbio.c:480
3020 #, c-format
3021 msgid "%s: trustdb created\n"
3022 msgstr "%s: baza zaufania utworzona\n"
3023
3024 #: g10/tdbio.c:517
3025 #, c-format
3026 msgid "%s: invalid trustdb\n"
3027 msgstr "%s: niepoprawny plik bazy zaufania\n"
3028
3029 #: g10/tdbio.c:550
3030 #, c-format
3031 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
3032 msgstr "%s: tworzenie tablicy skrótów nie powiod³o siê: %s\n"
3033
3034 #: g10/tdbio.c:558
3035 #, c-format
3036 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
3037 msgstr "%s: b³±d przy uaktualnianiu numeru wersji: %s\n"
3038
3039 #: g10/tdbio.c:574 g10/tdbio.c:613 g10/tdbio.c:635 g10/tdbio.c:665
3040 #: g10/tdbio.c:690 g10/tdbio.c:1556 g10/tdbio.c:1583
3041 #, c-format
3042 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
3043 msgstr "%s: b³±d odczytu numeru wersji: %s\n"
3044
3045 #: g10/tdbio.c:587 g10/tdbio.c:646
3046 #, c-format
3047 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
3048 msgstr "%s: b³±d zapisu numeru wersji: %s\n"
3049
3050 #: g10/tdbio.c:1235
3051 #, c-format
3052 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
3053 msgstr "baza zaufania: procedura lseek() zawiod³a: %s\n"
3054
3055 #: g10/tdbio.c:1243
3056 #, c-format
3057 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
3058 msgstr "baza zaufania: procedura read() (n=%d) zawiod³a: %s\n"
3059
3060 #: g10/tdbio.c:1264
3061 #, c-format
3062 msgid "%s: not a trustdb file\n"
3063 msgstr "%s: nie jest plikiem bazy zaufania\n"
3064
3065 #: g10/tdbio.c:1280
3066 #, c-format
3067 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
3068 msgstr "%s: wpis wersji z numerem %lu\n"
3069
3070 #: g10/tdbio.c:1285
3071 #, c-format
3072 msgid "%s: invalid file version %d\n"
3073 msgstr "%s: niew³a¶ciwa wersja pliku %d\n"
3074
3075 #: g10/tdbio.c:1589
3076 #, c-format
3077 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
3078 msgstr "%s: b³±d odczytu wolnego wpisu: %s\n"
3079
3080 #: g10/tdbio.c:1597
3081 #, c-format
3082 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
3083 msgstr "%s: b³±d zapisu wpisu katalogowego: %s\n"
3084
3085 #: g10/tdbio.c:1607
3086 #, c-format
3087 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
3088 msgstr "%s: zerowanie rekordu nie powiod³o siê: %s\n"
3089
3090 #: g10/tdbio.c:1637
3091 #, c-format
3092 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
3093 msgstr "%s: dopisanie rekordu nie powiod³o siê: %s\n"
3094
3095 #: g10/tdbio.c:1748
3096 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
3097 msgstr ""
3098 "Baza zaufania jest uszkodzona; proszê uruchomiæ \"gpgm --fix-trust-db\".\n"
3099
3100 #: g10/trustdb.c:168
3101 #, c-format
3102 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
3103 msgstr "wpis zaufania %lu, typ zapytania %d: odczyt nie powiód³ siê: %s\n"
3104
3105 #: g10/trustdb.c:183
3106 #, c-format
3107 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
3108 msgstr "wpis zaufania %lu, typ zapytania %d: zapis nie powiód³ siê: %s\n"
3109
3110 #: g10/trustdb.c:197
3111 #, c-format
3112 msgid "trust record %lu: delete failed: %s\n"
3113 msgstr "wpis zaufania %lu: usuniêcie nie powiod³o siê %s\n"
3114
3115 #: g10/trustdb.c:211
3116 #, c-format
3117 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
3118 msgstr "baza zaufania: synchronizacja nie powiod³a siê %s\n"
3119
3120 #: g10/trustdb.c:376
3121 #, c-format
3122 msgid "error reading dir record for LID %lu: %s\n"
3123 msgstr "b³±d odczytu wpisu katalogowego dla LID %lu: %s\n"
3124
3125 #: g10/trustdb.c:383
3126 #, c-format
3127 msgid "lid %lu: expected dir record, got type %d\n"
3128 msgstr "lid %lu: oczekiwany wpis katalogowy, napotkano typ %d\n"
3129
3130 #: g10/trustdb.c:388
3131 #, c-format
3132 msgid "no primary key for LID %lu\n"
3133 msgstr "brak klucza g³ównego dla LID %lu\n"
3134
3135 #: g10/trustdb.c:393
3136 #, c-format
3137 msgid "error reading primary key for LID %lu: %s\n"
3138 msgstr "b³±d odczytu g³ównego klucza dla LID %lu: %s\n"
3139
3140 #: g10/trustdb.c:432
3141 #, c-format
3142 msgid "get_dir_record: search_record failed: %s\n"
3143 msgstr "get_dir_record: funkcja search_record zawiod³a: %s\n"
3144
3145 #: g10/trustdb.c:487
3146 #, c-format
3147 msgid "NOTE: secret key %08lX is NOT protected.\n"
3148 msgstr "UWAGA: klucz tajny %08lX NIE jest chroniony.\n"
3149
3150 #: g10/trustdb.c:495
3151 #, c-format
3152 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
3153 msgstr "klucz %08lX: klucz tajny bez klucza jawnego - pominiêty\n"
3154
3155 #: g10/trustdb.c:502
3156 #, c-format
3157 msgid "key %08lX: secret and public key don't match\n"
3158 msgstr "klucz %08lX: klucz tajny nie pasuje do klucza jawnego\n"
3159
3160 #: g10/trustdb.c:514
3161 #, c-format
3162 msgid "key %08lX: can't put it into the trustdb\n"
3163 msgstr "klucz %08lX: wpisanie do bazy zaufania niemo¿liwe\n"
3164
3165 #: g10/trustdb.c:520
3166 #, c-format
3167 msgid "key %08lX: query record failed\n"
3168 msgstr "klucz %08lX: wyszukanie zapisu nie powiod³o siê\n"
3169
3170 #: g10/trustdb.c:529
3171 #, c-format
3172 msgid "key %08lX: already in trusted key table\n"
3173 msgstr "klucz %08lX: ju¿ znajduje siê w tablicy kluczy zaufanych\n"
3174
3175 #: g10/trustdb.c:532
3176 #, c-format
3177 msgid "key %08lX: accepted as trusted key.\n"
3178 msgstr "Klucz %08lX: zaakceptowany jako klucz zaufany.\n"
3179
3180 #: g10/trustdb.c:540
3181 #, c-format
3182 msgid "enumerate secret keys failed: %s\n"
3183 msgstr "wyliczenie kluczy tajnych nie powiod³o siê %s\n"
3184
3185 #: g10/trustdb.c:925
3186 #, c-format
3187 msgid "key %08lX.%lu: Good subkey binding\n"
3188 msgstr "klucz %08lX.%lu Dobre dowi±zanie podklucza\n"
3189
3190 #: g10/trustdb.c:931 g10/trustdb.c:966
3191 #, c-format
3192 msgid "key %08lX.%lu: Invalid subkey binding: %s\n"
3193 msgstr "klucz %08lX.%lu: Niepoprawne dowi±zanie podklucza %s\n"
3194
3195 #: g10/trustdb.c:943
3196 #, c-format
3197 msgid "key %08lX.%lu: Valid key revocation\n"
3198 msgstr "klucz %08lX.%lu: Poprawne uniewa¿nienie klucza\n"
3199
3200 #: g10/trustdb.c:949
3201 #, c-format
3202 msgid "key %08lX.%lu: Invalid key revocation: %s\n"
3203 msgstr "klucz %08lX.%lu: Niew³a¶ciwe uniewa¿nienie klucza: %s\n"
3204
3205 #: g10/trustdb.c:960
3206 #, c-format
3207 msgid "key %08lX.%lu: Valid subkey revocation\n"
3208 msgstr "klucz %08lX.%lu: Poprawne uniewa¿nienie podklucza\n"
3209
3210 #: g10/trustdb.c:1071
3211 msgid "Good self-signature"
3212 msgstr "Poprawny podpis klucza nim samym"
3213
3214 #: g10/trustdb.c:1081
3215 msgid "Invalid self-signature"
3216 msgstr "Niepoprawny podpis klucza nim samym"
3217
3218 #: g10/trustdb.c:1108
3219 msgid "Valid user ID revocation skipped due to a newer self signature"
3220 msgstr ""
3221 "Poprawne uniewa¿nienie identyfikatora u¿ytkownika pominiête z powodu\n"
3222 "nowszego podpisu tym samym kluczem"
3223
3224 #: g10/trustdb.c:1114
3225 msgid "Valid user ID revocation"
3226 msgstr "Poprawne uniewa¿nienie identyfikatora u¿ytkownika"
3227
3228 #: g10/trustdb.c:1119
3229 msgid "Invalid user ID revocation"
3230 msgstr "Niepoprawne uniewa¿nienie identyfikatora u¿ytkownika"
3231
3232 #: g10/trustdb.c:1161
3233 msgid "Valid certificate revocation"
3234 msgstr "Poprawne uniewa¿nienie certyfikatu"
3235
3236 #: g10/trustdb.c:1162
3237 msgid "Good certificate"
3238 msgstr "Poprawny certyfikat"
3239
3240 #: g10/trustdb.c:1190
3241 msgid "Invalid certificate revocation"
3242 msgstr "Niepoprawne uniewa¿nienie certyfikatu"
3243
3244 #: g10/trustdb.c:1191
3245 msgid "Invalid certificate"
3246 msgstr "Niepoprawny certyfikat"
3247
3248 #: g10/trustdb.c:1208 g10/trustdb.c:1212
3249 #, c-format
3250 msgid "sig record %lu[%d] points to wrong record.\n"
3251 msgstr "zapis o podpisach %lu[%d] wskazuje na z³y wpis.\n"
3252
3253 #: g10/trustdb.c:1271
3254 msgid "duplicated certificate - deleted"
3255 msgstr "podwójny certyfikat - usuniêty"
3256
3257 #: g10/trustdb.c:1592
3258 #, c-format
3259 msgid "tdbio_search_dir failed: %s\n"
3260 msgstr "Procedura tdbio_search_dir nie powiod³a siê: %s\n"
3261
3262 #: g10/trustdb.c:1726
3263 #, c-format
3264 msgid "lid ?: insert failed: %s\n"
3265 msgstr "lid ?: wpisanie nie powiod³o siê: %s\n"
3266
3267 #: g10/trustdb.c:1731
3268 #, c-format
3269 msgid "lid %lu: insert failed: %s\n"
3270 msgstr "lid %lu: wpisanie nie powiod³o siê: %s\n"
3271
3272 #: g10/trustdb.c:1737
3273 #, c-format
3274 msgid "lid %lu: inserted\n"
3275 msgstr "lid %lu: wpisany\n"
3276
3277 #: g10/trustdb.c:1742
3278 #, c-format
3279 msgid "error reading dir record: %s\n"
3280 msgstr "b³±d podczas odczytu wpisu katalogowego: %s\n"
3281
3282 #: g10/trustdb.c:1750 g10/trustdb.c:1813
3283 #, c-format
3284 msgid "%lu keys processed\n"
3285 msgstr "%lu kluczy przetworzonych\n"
3286
3287 #: g10/trustdb.c:1752 g10/trustdb.c:1819
3288 #, c-format
3289 msgid "\t%lu keys with errors\n"
3290 msgstr "\t%lu kluczy z b³êdami\n"
3291
3292 #: g10/trustdb.c:1754
3293 #, c-format
3294 msgid "\t%lu keys inserted\n"
3295 msgstr "\t%lu kluczy wpisanych\n"
3296
3297 #: g10/trustdb.c:1757
3298 #, c-format
3299 msgid "enumerate keyblocks failed: %s\n"
3300 msgstr "wyliczenie bloków kluczy nie powiod³o siê: %s\n"
3301
3302 #: g10/trustdb.c:1805
3303 #, c-format
3304 msgid "lid %lu: dir record w/o key - skipped\n"
3305 msgstr "lid %lu: wpis katalogowy bez bloku klucza - pominiêty\n"
3306
3307 #: g10/trustdb.c:1815
3308 #, c-format
3309 msgid "\t%lu due to new pubkeys\n"
3310 msgstr "\t%lu z powodu nowych kluczy publicznych\n"
3311
3312 #: g10/trustdb.c:1817
3313 #, c-format
3314 msgid "\t%lu keys skipped\n"
3315 msgstr "\t%lu kluczy pominiêtych\n"
3316
3317 #: g10/trustdb.c:1821
3318 #, c-format
3319 msgid "\t%lu keys updated\n"
3320 msgstr "\t%lu kluczy uaktualnionych\n"
3321
3322 #: g10/trustdb.c:2166
3323 msgid "Ooops, no keys\n"
3324 msgstr "Oops, brak kluczy\n"
3325
3326 #: g10/trustdb.c:2170
3327 msgid "Ooops, no user IDs\n"
3328 msgstr "Oops, brak identyfikatorów u¿ytkowników\n"
3329
3330 #: g10/trustdb.c:2328
3331 #, c-format
3332 msgid "check_trust: search dir record failed: %s\n"
3333 msgstr "check_trust: poszukiwanie wpisu katalogowego nie powiod³o siê: %s\n"
3334
3335 #: g10/trustdb.c:2337
3336 #, c-format
3337 msgid "key %08lX: insert trust record failed: %s\n"
3338 msgstr "klucz %08lX: wprowadzenie wpisu zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
3339
3340 #: g10/trustdb.c:2341
3341 #, c-format
3342 msgid "key %08lX.%lu: inserted into trustdb\n"
3343 msgstr "Klucz %08lX.%lu: wprowadzony do bazy zaufania\n"
3344
3345 #: g10/trustdb.c:2349
3346 #, c-format
3347 msgid "key %08lX.%lu: created in future (time warp or clock problem)\n"
3348 msgstr ""
3349 "Klucz %08lX.%lu: stworzony w przysz³o¶ci (zaburzenia czasoprzestrzeni,\n"
3350 "lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
3351
3352 #: g10/trustdb.c:2364
3353 #, c-format
3354 msgid "key %08lX.%lu: expired at %s\n"
3355 msgstr "klucz %08lX.%lu: okres wa¿no¶ci up³yn±³ %s\n"
3356
3357 #: g10/trustdb.c:2372
3358 #, c-format
3359 msgid "key %08lX.%lu: trust check failed: %s\n"
3360 msgstr "klucz %08lX.%lu: b³±d przy sprawdzaniu zaufania: %s\n"
3361
3362 #: g10/trustdb.c:2523
3363 #, c-format
3364 msgid "user '%s' not found: %s\n"
3365 msgstr "u¿ytkownik '%s' nie odnaleziony: %s\n"
3366
3367 #: g10/trustdb.c:2525
3368 #, c-format
3369 msgid "problem finding '%s' in trustdb: %s\n"
3370 msgstr "problem podczas szukania '%s' w bazie zaufania: %s\n"
3371
3372 #: g10/trustdb.c:2528
3373 #, c-format
3374 msgid "user '%s' not in trustdb - inserting\n"
3375 msgstr "brak u¿ytkownika '%s' w bazie zaufania - dodano\n"
3376
3377 #: g10/trustdb.c:2531
3378 #, c-format
3379 msgid "failed to put '%s' into trustdb: %s\n"
3380 msgstr "umieszczenie '%s' w bazie zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
3381
3382 #: g10/trustdb.c:2717 g10/trustdb.c:2747
3383 msgid "WARNING: can't yet handle long pref records\n"
3384 msgstr "OSTRZE¯ENIE: d³ugie wpisy ustawieñ jeszcze nie s± obs³ugiwane.\n"
3385
3386 #: g10/verify.c:82
3387 msgid ""
3388 "the signature could not be verified.\n"
3389 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
3390 "should be the first file given on the command line.\n"
3391 msgstr ""
3392 "podpis niemo¿liwy do sprawdzenia.\n"
3393 "Nale¿y pamiêtaæ aby plik zawieraj±cy podpis (.sig lub .asc)<\n"
3394 "by³ pierwszym plikiem podanym w linii poleceñ.\n"
3395
3396 #: g10/verify.c:147
3397 #, c-format
3398 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
3399 msgstr "linia wej¶ciowa %u jest zbyt d³uga lub brakuje jej zakoñczenia\n"
3400
3401 #: g10/ringedit.c:324
3402 #, c-format
3403 msgid "%s: can't create keyring: %s\n"
3404 msgstr "%s: stworzenie zbioru kluczy jest niemo¿liwe: %s\n"
3405
3406 #: g10/ringedit.c:341 g10/ringedit.c:1412 g10/ringedit.c:1883
3407 #, c-format
3408 msgid "%s: keyring created\n"
3409 msgstr "%s: zbiór kluczy utworzony\n"
3410
3411 #: g10/ringedit.c:1589 g10/ringedit.c:2060
3412 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3413 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Istniej± dwa pliki z poufnymi informacjami.\n"
3414
3415 #: g10/ringedit.c:1590 g10/ringedit.c:2061
3416 #, c-format
3417 msgid "%s is the unchanged one\n"
3418 msgstr "%s pozosta³ bez zmian\n"
3419
3420 #: g10/ringedit.c:1591 g10/ringedit.c:2062
3421 #, c-format
3422 msgid "%s is the new one\n"
3423 msgstr "%s zosta³ utworzony\n"
3424
3425 #: g10/ringedit.c:1592 g10/ringedit.c:2063
3426 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3427 msgstr "Proszê usun±æ to naruszenie zasad bezpieczeñstwa.\n"
3428
3429 #: g10/skclist.c:96
3430 #, c-format
3431 msgid "skipped `%s': %s\n"
3432 msgstr "pominiêty '%s': %s\n"
3433
3434 #: g10/skclist.c:102
3435 #, c-format
3436 msgid ""
3437 "skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
3438 "signatures!\n"
3439 msgstr ""
3440 "pominiêty '%s': wygenerowany przez PGP klucz dla algorytmu ElGamala,\n"
3441 "podpisy sk³adane tym kluczem nie zapewniaj± bezpieczeñstwa!\n"
3442
3443 #. do not overwrite
3444 #: g10/openfile.c:79
3445 #, c-format
3446 msgid "File `%s' exists. "
3447 msgstr "Plik '%s' ju¿ istnieje. "
3448
3449 #: g10/openfile.c:81
3450 msgid "Overwrite (y/N)? "
3451 msgstr "Nadpisaæ (t/N)? "
3452
3453 #: g10/openfile.c:109
3454 #, c-format
3455 msgid "%s: unknown suffix\n"
3456 msgstr "%s: nieznana koñcówka\n"
3457
3458 #: g10/openfile.c:131
3459 msgid "Enter new filename"
3460 msgstr "Nazwa pliku"
3461
3462 #: g10/openfile.c:172
3463 msgid "writing to stdout\n"
3464 msgstr "zapisywanie na wyj¶cie standardowe\n"
3465
3466 #: g10/openfile.c:250
3467 #, c-format
3468 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
3469 msgstr "przyjêto obecno¶æ podpisanych danych w '%s'\n"
3470
3471 #: g10/openfile.c:300
3472 #, c-format
3473 msgid "%s: new options file created\n"
3474 msgstr "%s: stworzono nowy plik ustawieñ\n"
3475
3476 #: g10/openfile.c:313
3477 #, c-format
3478 msgid "%s: can't create directory: %s\n"
3479 msgstr "%s: nie mo¿na utworzyæ katalogu: %s\n"
3480
3481 #: g10/openfile.c:316
3482 #, c-format
3483 msgid "%s: directory created\n"
3484 msgstr "%s: katalog utworzony\n"
3485
3486 #: g10/openfile.c:318
3487 msgid "you have to start GnuPG again, so it can read the new options file\n"
3488 msgstr "musisz uruchomiæ GnuPG od nowa aby wczytaæ nowe ustawienia\n"
3489
3490 #: g10/encr-data.c:64
3491 #, c-format
3492 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
3493 msgstr "zaszyfrowane nieznanym algorytmem %d\n"
3494
3495 #: g10/encr-data.c:69
3496 #, c-format
3497 msgid "%s encrypted data\n"
3498 msgstr "%s zaszyfrowane dane\n"
3499
3500 #: g10/encr-data.c:99
3501 msgid ""
3502 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
3503 msgstr ""
3504 "OSTRZE¯ENIE: wiadomo¶æ by³a szyfrowana s³abym kluczem szyfru symetrycznego.\n"
3505
3506 #: g10/seskey.c:61
3507 msgid "weak key created - retrying\n"
3508 msgstr "wygenerowano s³aby klucz - operacja zostaje powtórzona\n"
3509
3510 #: g10/seskey.c:66
3511 #, c-format
3512 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
3513 msgstr ""
3514 "brak mo¿liwo¶ci generacji dobrego klucza dla szyfru symetrycznego;\n"
3515 "operacja by³a powtarzana %d razy!\n"
3516
3517 #: g10/delkey.c:94
3518 msgid "there is a secret key for this public key!\n"
3519 msgstr "dla tego klucza publicznego istnieje klucz tajny!\n"
3520
3521 #: g10/delkey.c:96
3522 msgid "use option \"--delete-secret-key\" to delete it first.\n"
3523 msgstr "nale¿y najpierw go usun±æ opcj± \"--delete-secret-key\".\n"
3524
3525 #: g10/delkey.c:114
3526 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
3527 msgstr "nie dzia³a w trybie wsadowym bez opcji \"--yes\"\n"
3528
3529 #: g10/delkey.c:136
3530 msgid "Delete this key from the keyring? "
3531 msgstr "Usun±æ ten klucz ze zbioru? "
3532
3533 #: g10/delkey.c:144
3534 msgid "This is a secret key! - really delete? "
3535 msgstr "To jest klucz tajny - czy na pewno go usun±æ? "
3536
3537 #: g10/helptext.c:47
3538 msgid ""
3539 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
3540 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
3541 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
3542 msgstr ""
3543 "Te wartosci u¿ytkownik przydziela wg swojego uznania; nie bêd± nigdy\n"
3544 "eksportowane poza ten system. Potrzebne s± one do zbudowania pajêczyny\n"
3545 "zaufania, i nie ma to nic wspólnego z tworzon± automatycznie sieci±\n"
3546 "certyfikatów."
3547
3548 #: g10/helptext.c:53
3549 msgid "If you want to use this revoked key anyway, answer \"yes\"."
3550 msgstr ""
3551 "Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego uniewa¿nionego klucza, odpowiedz "
3552 "\"tak\"."
3553
3554 #: g10/helptext.c:57
3555 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
3556 msgstr ""
3557 "Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego nie zaufanego klucza, odpowiedz \"tak\"."
3558
3559 #: g10/helptext.c:61
3560 msgid ""
3561 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
3562 msgstr "Podaj nazwy u¿ytkownika adresatów tej wiadomo¶ci."
3563
3564 #: g10/helptext.c:65
3565 msgid ""
3566 "Select the algorithm to use.\n"
3567 "\n"
3568 "DSA (aka DSS) is the digital signature algorithm which can only be used\n"
3569 "for signatures.  This is the suggested algorithm because verification of\n"
3570 "DSA signatures are much faster than those of ElGamal.\n"
3571 "\n"
3572 "ElGamal is an algorithm which can be used for signatures and encryption.\n"
3573 "OpenPGP distinguishs between two flavors of this algorithms: an encrypt "
3574 "only\n"
3575 "and a sign+encrypt; actually it is the same, but some parameters must be\n"
3576 "selected in a special way to create a safe key for signatures: this program\n"
3577 "does this but other OpenPGP implementations are not required to understand\n"
3578 "the signature+encryption flavor.\n"
3579 "\n"
3580 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing;\n"
3581 "this is the reason why the encryption only ElGamal key is not available in\n"
3582 "this menu."
3583 msgstr ""
3584 "Wybór algorytmu.\n"
3585 "\n"
3586 "DSA (zwany te¿ DSS) to algorytm podpisu cyfrowego, i tylko do sk³adania\n"
3587 "podpisów mo¿e on byæ u¿ywany. Jest to preferowany algorytm poniewa¿ "
3588 "sk³adane\n"
3589 "nim podpisy sprawdza siê du¿o szybciej ni¿ te sk³adane algorytmem ElGamala.\n"
3590 "\n"
3591 "Algorytm ElGamala mo¿e byæ u¿ywany zarówno do podpisów jak i do "
3592 "szyfrowania.\n"
3593 "Standard OpenPGP rozró¿nia dwa typy tego algorytmu - tylko do szyfrowania,\n"
3594 "oraz do szyfrowania i podpisywania. Faktycznie algorytm pozostaje bez zmian\n"
3595 "ale pewne parametry musz± byæ odpowiednio dobrane aby stworzyæ klucz którym\n"
3596 "mo¿na sk³adaæ bezpieczne podpisy. Ten program obs³uguje oba typy ale inne\n"
3597 "implementacje nie musz± rozumieæ kluczy do podpisów i szyfrowania\n"
3598 "\n"
3599 "G³ówny klucz musi byæ kluczem podpisuj±cym, jest to powodem dla którego w "
3600 "tym\n"
3601 "menu nie ma mo¿no¶ci wyboru klucza ElGamala do szyfrowania."
3602
3603 #: g10/helptext.c:85
3604 msgid ""
3605 "Although these keys are defined in RFC2440 they are not suggested\n"
3606 "because they are not supported by all programs and signatures created\n"
3607 "with them are quite large and very slow to verify."
3608 msgstr ""
3609 "Ten typ klucza jest zdefiniowany w RFC2440, jednak¿e jest on odradzany gdy¿\n"
3610 "nie jest obs³ugiwany przez wszystkie programy, a podpisy nim sk³adane s± "
3611 "du¿e\n"
3612 "i ich sprawdzanie trwa d³ugo."
3613
3614 #: g10/helptext.c:92
3615 msgid "Enter the size of the key"
3616 msgstr "Wprowad¼ rozmiar klucza"
3617
3618 #: g10/helptext.c:96 g10/helptext.c:101 g10/helptext.c:113 g10/helptext.c:145
3619 #: g10/helptext.c:150 g10/helptext.c:155 g10/helptext.c:160
3620 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
3621 msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\"."
3622
3623 #: g10/helptext.c:106
3624 msgid ""
3625 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
3626 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
3627 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
3628 "the given value as an interval."
3629 msgstr ""
3630 "Wprowad¼ ¿±dan± warto¶æ (jak w znaku zachêty). Mo¿na tu podaæ datê w\n"
3631 "formacie ISO (RRRR-MM-DD) ale nie da to w³a¶ciwej obs³ugi b³êdów - system\n"
3632 "próbuje interpretowaæ podan± warto¶æ jako okres."
3633
3634 #: g10/helptext.c:118
3635 msgid "Enter the name of the key holder"
3636 msgstr "Nazwa w³a¶ciciela klucza."
3637
3638 #: g10/helptext.c:123
3639 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
3640 msgstr "proszê wprowadziæ opcjonalny ale mocno doradzany adres e-mail"
3641
3642 #: g10/helptext.c:127
3643 msgid "Please enter an optional comment"
3644 msgstr "Proszê wprowadziæ opcjonalny komentarz"
3645
3646 # OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!
3647 #: g10/helptext.c:132
3648 msgid ""
3649 "N  to change the name.\n"
3650 "C  to change the comment.\n"
3651 "E  to change the email address.\n"
3652 "O  to continue with key generation.\n"
3653 "Q  to to quit the key generation."
3654 msgstr ""
3655 "N aby zmieniæ nazwê (nazwisko).\n"
3656 "C aby zmieniæ komentarz.<\n"
3657 "E aby zmieniæ adres e-mail.\n"
3658 "O aby kontynuowaæ tworzenie klucza.\n"
3659 "Q aby zrezygnowaæ z tworzenia klucza."
3660
3661 #: g10/helptext.c:141
3662 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
3663 msgstr "Je¶li ma zostaæ wygenerowany podklucz, nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
3664
3665 #: g10/helptext.c:164
3666 msgid "Answer \"yes\" is you want to sign ALL the user IDs"
3667 msgstr ""
3668 "Aby podpisaæ WSZYSTKIE identyfikatory u¿ytkownika nale¿y odpowiedzieæ "
3669 "\"tak\"."
3670
3671 #: g10/helptext.c:168
3672 msgid ""
3673 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
3674 "All certificates are then also lost!"
3675 msgstr ""
3676 "Aby skasowaæ ten identyfikator u¿ytkownika (co wi±¿e siê ze utrat±\n"
3677 "wszystkich jego po¶wiadczeñ!) nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
3678
3679 #: g10/helptext.c:173
3680 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
3681 msgstr "Aby skasowaæ podklucz nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
3682
3683 #: g10/helptext.c:178
3684 msgid ""
3685 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
3686 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
3687 "trust connection to the key or another key certified by this key."
3688 msgstr ""
3689 "To jest poprawny podpis na tym kluczu; normalnie nie nale¿y go usuwaæ\n"
3690 "poniewa¿ mo¿e byæ wa¿ny dla zestawienia po³aczenia zaufania do klucza\n"
3691 "którym go z³o¿ono lub do innego klucza nim po¶wiadczonego."
3692
3693 #: g10/helptext.c:183
3694 msgid ""
3695 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
3696 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
3697 "know which key was used because this signing key might establish\n"
3698 "a trust connection through another already certified key."
3699 msgstr ""
3700 "Ten podpis nie mo¿e zostaæ potwierdzony poniewa¿ nie masz\n"
3701 "odpowiadaj±cego mu klucza publicznego. Nale¿y od³o¿yæ usuniêcie tego\n"
3702 "podpisu do czasu, kiedy oka¿e siê który klucz zosta³ u¿yty, poniewa¿ w\n"
3703 "momencie uzyskania tego klucza mo¿e pojawiæ siê ¶cie¿ka zaufania\n"
3704 "pomiêdzy tym a innym, ju¿ po¶wiadczonym kluczem."
3705
3706 #: g10/helptext.c:189
3707 msgid ""
3708 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
3709 "your keyring."
3710 msgstr "Ten podpis jest niepoprawny. Ma sens usuniêcie go z bazy kluczy."
3711
3712 #: g10/helptext.c:193
3713 msgid ""
3714 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
3715 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
3716 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
3717 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
3718 "a second one is available."
3719 msgstr ""
3720 "To jest podpis wi±¿±cy identyfikator u¿ytkownika z kluczem. Nie nale¿y\n"
3721 "go usuwaæ - GnuPG mo¿e nie móc pos³ugiwaæ siê dalej kluczem bez\n"
3722 "takiego podpisu. Bezpiecznie mo¿na go usun±æ tylko je¶li ten podpis\n"
3723 "klucza nim samym z jakich¶ przyczyn nie jest poprawny, i klucz jest\n"
3724 "drugi raz podpisany w ten sam sposób."
3725
3726 #: g10/helptext.c:202
3727 msgid ""
3728 "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
3729 "  Blurb, blurb,.... "
3730 msgstr ""
3731 "Podaj wyra¿enie przej¶ciowe (d³ugie, skomplikowane has³o)\n"
3732 "  Bla, bla, bla...."
3733
3734 #: g10/helptext.c:209
3735 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
3736 msgstr ""
3737 "Proszê powrótrzyæ wyra¿enie przej¶ciowe, aby upewniæ siê ¿e nie by³o pomy³ki."
3738
3739 #: g10/helptext.c:213
3740 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
3741 msgstr "Nazwa pliku którego dotyczy podpis"
3742
3743 #: g10/helptext.c:218
3744 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
3745 msgstr "Je¶li mo¿na nadpisaæ ten plik, nale¿y napisaæ \"tak\""
3746
3747 #: g10/helptext.c:223
3748 msgid ""
3749 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
3750 "file (which is shown in brackets) will be used."
3751 msgstr ""
3752 "Nazwa pliku. Naci¶niêcie ENTER potwierdzi nazwê domy¶ln± (w nawiasach)."
3753
3754 #: g10/helptext.c:229
3755 msgid ""
3756 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
3757 "context you have the ability to choose from this list:\n"
3758 "  \"Key has been compromised\"\n"
3759 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
3760 "      got access to your secret key.\n"
3761 "  \"Key is superseeded\"\n"
3762 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
3763 "  \"Key is no longer used\"\n"
3764 "      Use this if you have retired this key.\n"
3765 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
3766 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
3767 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
3768 msgstr ""
3769
3770 #: g10/helptext.c:245
3771 msgid ""
3772 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
3773 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
3774 "An empty line ends the text.\n"
3775 msgstr ""
3776
3777 #: g10/helptext.c:260
3778 msgid "No help available"
3779 msgstr "Pomoc niedostêpna"
3780
3781 #: g10/helptext.c:268
3782 #, c-format
3783 msgid "No help available for `%s'"
3784 msgstr "Brak pomocy o '%s'"
3785
3786 #~ msgid "not processed"
3787 #~ msgstr "nie przetworzony"
3788
3789 #~ msgid "assuming bad MDC due to an unknown critical bit\n"
3790 #~ msgstr ""
3791 #~ "przyjêto niepoprawno¶æ MDC z powonu ustawienia nieznanego bitu krytycznego\n"
3792
3793 #~ msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
3794 #~ msgstr ""
3795 #~ "klucz nie jest oznaczony jako niepewny - nie mo¿na go u¿yæ z atrap±\n"
3796 #~ "generatora liczb losowych!\n"
3797
3798 #~ msgid "set debugging flags"
3799 #~ msgstr "ustawienie opcji ¶ledzenia wykonania programu"
3800
3801 #~ msgid "enable full debugging"
3802 #~ msgstr "w³±czenie pe³nego ¶ledzenia programu"
3803
3804 #~ msgid "do not write comment packets"
3805 #~ msgstr "nie zapisywaæ pakietów z komentarzem"
3806
3807 #~ msgid "(default is 1)"
3808 #~ msgstr "(domy¶lnie 1)"
3809
3810 #~ msgid "(default is 3)"
3811 #~ msgstr "(domy¶lnie 3)"
3812
3813 #~ msgid "   (%d) ElGamal in a v3 packet\n"
3814 #~ msgstr ""
3815 #~ "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala w pakiecie w trzeciej wersji formatu\n"
3816
3817 #~ msgid "Key generation can only be used in interactive mode\n"
3818 #~ msgstr "Generacjê klucza mo¿na wykonywaæ tylko w trybie interaktywnym\n"
3819
3820 #~ msgid "print all message digests"
3821 #~ msgstr "wszystkie skróty wiadomo¶ci"
3822
3823 #~ msgid "can't lock keyring `%': %s\n"
3824 #~ msgstr "nie mo¿na zablokowaæ zbioru kluczy publicznych: %s\n"
3825
3826 #~ msgid "error writing keyring `%': %s\n"
3827 #~ msgstr "b³±d zapisu zbioru kluczy '%': %s\n"
3828
3829 #~ msgid "NOTE: sig rec %lu[%d] in hintlist of %lu but marked as checked\n"
3830 #~ msgstr ""
3831 #~ "UWAGA: wpis podpisu %lu[%d] znajduje siê w li¶cie domy¶lnej %lu,\n"
3832 #~ "ale jest zaznaczony jako sprawdzony.\n"
3833
3834 #~ msgid "NOTE: sig rec %lu[%d] in hintlist of %lu but not marked\n"
3835 #~ msgstr ""
3836 #~ "UWAGA: wpis podpisu %lu[%d] znajduje siê w li¶cie domy¶lnej %lu,\n"
3837 #~ "ale nie jest zaznaczony.\n"
3838
3839 #~ msgid "sig rec %lu[%d] in hintlist of %lu does not point to a dir record\n"
3840 #~ msgstr ""
3841 #~ "wpis oi podpisie %lu[%d] w li¶cie domy¶lnej %lu nie wskazuje \n"
3842 #~ "na wpis katalogowy\n"
3843
3844 #~ msgid "lid %lu: no primary key\n"
3845 #~ msgstr "lid %lu: brak klucza g³ównego\n"
3846
3847 #~ msgid "lid %lu: user id not found in keyblock\n"
3848 #~ msgstr ""
3849 #~ "lid %lu: identyfikator u¿ytkownika nie zosta³ odnaleziony w bloku klucza\n"
3850
3851 #~ msgid "lid %lu: user id without signature\n"
3852 #~ msgstr "lid %lu: niepodpisany identyfikator u¿ytkownika\n"
3853
3854 #~ msgid "lid %lu: self-signature in hintlist\n"
3855 #~ msgstr "lid %lu: podpis klucza nim samym w li¶cie domy¶lnej\n"
3856
3857 #~ msgid "very strange: no public key\n"
3858 #~ msgstr "bardzo dziwne: brak klucza publicznego\n"
3859
3860 #~ msgid "hintlist %lu[%d] of %lu does not point to a dir record\n"
3861 #~ msgstr "lista domy¶lna %lu[%d] z %lu nie wskazuje na wpis katalogowy\n"
3862
3863 #~ msgid "lid %lu does not have a key\n"
3864 #~ msgstr "lid %lu nie ma klucza\n"
3865
3866 #~ msgid "lid %lu: can't get keyblock: %s\n"
3867 #~ msgstr "lid %lu: pobranie bloku klucza niemo¿liwe: %s\n"
3868
3869 #~ msgid "Too many preferences"
3870 #~ msgstr "Zbyt wiele ustawieñ."
3871
3872 #~ msgid "Too many preference items"
3873 #~ msgstr "Zbyt wiele pozycji w ustawieniach"
3874
3875 #~ msgid "public key not anymore available"
3876 #~ msgstr "klucz publiczny jest ju¿ niedostêpny"
3877
3878 #~ msgid "uid %08lX.%lu/%02X%02X: has shadow dir %lu but is not yet marked.\n"
3879 #~ msgstr ""
3880 #~ "identyfikator %08lX.%lu/%02X%02X: ma zdublowany katalog %lu,\n"
3881 #~ "ale nie jest jeszcze zaznaczony.\n"
3882
3883 #~ msgid "insert_trust_record: keyblock not found: %s\n"
3884 #~ msgstr "insert_trust_record: brak bloku klucza: %s\n"
3885
3886 #~ msgid "lid %lu: update failed: %s\n"
3887 #~ msgstr "lid %lu: naniesienie poprawek nie powiod³o siê: %s\n"
3888
3889 #~ msgid "lid %lu: updated\n"
3890 #~ msgstr "lid %lu: uaktualniony\n"
3891
3892 #~ msgid "lid %lu: okay\n"
3893 #~ msgstr "lid %lu: OK\n"
3894
3895 #~ msgid "%s: update failed: %s\n"
3896 #~ msgstr "%s: zapis zmian nie powiod³ siê: %s\n"
3897
3898 #~ msgid "%s: updated\n"
3899 #~ msgstr "%s: uaktualniony\n"
3900
3901 #~ msgid "%s: okay\n"
3902 #~ msgstr "%s: OK\n"
3903
3904 #~ msgid "lid %lu: keyblock not found: %s\n"
3905 #~ msgstr "lid %lu: blok klucza nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
3906
3907 #~ msgid "edit_ownertrust.value"
3908 #~ msgstr ""
3909 #~ "Przypisanie tych warto¶ci nale¿y do Ciebie, nie bêd± one udostêpnione\n"
3910 #~ "nikomu innemu. S± one u¿ywane do stworzenia sieci zaufania i nie ma\n"
3911 #~ "to nic wspólnego z tworzon± sieci± certyfikatów."
3912
3913 #~ msgid "revoked_key.override"
3914 #~ msgstr ""
3915 #~ "Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego uniewa¿nionego klucza, odpowiedz "
3916 #~ "\"tak\"."
3917
3918 #~ msgid "untrusted_key.override"
3919 #~ msgstr ""
3920 #~ "Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego klucza, klucza do którego nie masz\n"
3921 #~ "zaufania, odpowiedz \"tak\"."
3922
3923 #~ msgid "pklist.user_id.enter"
3924 #~ msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika adresata tych informacji."
3925
3926 #~ msgid "keygen.algo"
3927 #~ msgstr ""
3928 #~ "Wybór algorytmu:\n"
3929 #~ "DSA (znany te¿ jako DSS) to Algorytm Podpisu Cyfrowego - u¿ywaæ go mo¿na "
3930 #~ "tylko\n"
3931 #~ "do tworzenia cyfrowych podpisów. Jego wybór jest sugerowany poniewa¿\n"
3932 #~ "sprawdzanie podpisów z³o¿onych algorytmem DSA jest du¿o szybsze ni¿ tych\n"
3933 #~ "z³o¿onych algorytmem ElGamala.\n"
3934 #~ "Algorytm ElGamala to algorytm klucza publicznego który nadaje mo¿na "
3935 #~ "stosowaæ\n"
3936 #~ "zarówno do szyfrowania jak i do tworzenia podpisów cyfrowych\n"
3937 #~ "W standardzie OpenPGP algorytm ElGamala wystêpuje w dwóch wersjach:\n"
3938 #~ "obs³uguj±cej podpisywanie, oraz obs³uguj±cej podpisywanie i szyfrowanie; z\n"
3939 #~ "technicznego punktu widzenia algorytm dzia³a tak samo, ale pewne "
3940 #~ "wspó³czynniki\n"
3941 #~ "musz± byæ dobrane tak aby klucz nadawa³ siê do sk³adania bezpiecznych\n"
3942 #~ "podpisów. Ten program obs³uguje obie wersje, ale inne implementacje OpenPGP\n"
3943 #~ "nie musz± rozumieæ obs³ugiwaæ klucza przeznaczonego jednocze¶nie do\n"
3944 #~ "podpisywania i szyfrowania.\n"
3945 #~ "G³ówny klucz musi byæ zawsze kluczem s³u¿±cym umo¿liwiaj±cym podpisywanie,\n"
3946 #~ "dlatego te¿ ten program nie obs³uguje osobnych kluczy ElGamala s³u¿±cych "
3947 #~ "tylko\n"
3948 #~ "do szyfrowania."
3949
3950 #~ msgid "keygen.algo.elg_se"
3951 #~ msgstr ""
3952 #~ "Mimo ¿e ten rodzaj kluczy jest zdefiniowany w RFC 2440, wybór takiego "
3953 #~ "klucza\n"
3954 #~ "nie jest sugerowany. Nie wszystkie programy taki klucz s± w stanie "
3955 #~ "obs³u¿yæ,\n"
3956 #~ "a podpisy z³o¿one za jego pomoc± s± du¿e i ich sprawdzenie zajmuje du¿o "
3957 #~ "czasu."
3958
3959 #~ msgid "keygen.size"
3960 #~ msgstr "Rozmiar klucza"
3961
3962 #~ msgid "keygen.size.huge.okay"
3963 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
3964
3965 #~ msgid "keygen.size.large.okay"
3966 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
3967
3968 #~ msgid "keygen.valid"
3969 #~ msgstr "Podaj ¿±dan± warto¶æ"
3970
3971 #~ msgid "keygen.valid.okay"
3972 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
3973
3974 #~ msgid "keygen.name"
3975 #~ msgstr "Podaj nazwê (imiê, nazwisko) w³a¶ciciela klucza"
3976
3977 #~ msgid "keygen.email"
3978 #~ msgstr "Adres e-mail (opcjonalny ale warto go wpisaæ)"
3979
3980 #~ msgid "keygen.comment"
3981 #~ msgstr "Komentarz (opcjonalny)"
3982
3983 #~ msgid "keygen.userid.cmd"
3984 #~ msgstr ""
3985 #~ "I  - zmiana imienia lub nazwiska.\n"
3986 #~ "K  - zmiana komentarza.\n"
3987 #~ "E  - zmiana adresu email.\n"
3988 #~ "D  - przej¶cie do w³a¶ciwej generacji klucza.\n"
3989 #~ "W  - wyj¶cie z procedury generacji i z programu."
3990
3991 #~ msgid "keygen.sub.okay"
3992 #~ msgstr ""
3993 #~ "Odpowiedz \"tak\" (lub po prostu \"t\") je¶li zgadzasz siê na stworzenie "
3994 #~ "podklucza."
3995
3996 #~ msgid "sign_uid.okay"
3997 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
3998
3999 #~ msgid "change_passwd.empty.okay"
4000 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
4001
4002 #~ msgid "keyedit.cmd"
4003 #~ msgstr "Podaj \"help\" aby zobaczyæ listê poleceñ."
4004
4005 #~ msgid "keyedit.save.okay"
4006 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
4007
4008 #~ msgid "keyedit.cancel.okay"
4009 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
4010
4011 #~ msgid "keyedit.sign_all.okay"
4012 #~ msgstr ""
4013 #~ "Odpowiedz \"tak\" je¶li chcesz podpisaæ wszystkie identyfikatory klucza"
4014
4015 #~ msgid "keyedit.remove.uid.okay"
4016 #~ msgstr ""
4017 #~ "Odpowiedz \"tak\" je¶li na pewno chcesz skasowaæ ten identyfikator klucza.\n"
4018 #~ "Utracisz wszystkie podpisy innych u¿ytkowników z³o¿one na tym "
4019 #~ "identyfikatorze!"
4020
4021 #~ msgid "keyedit.remove.subkey.okay"
4022 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" je¶li na pewno chcesz skasowaæ ten podklucz"
4023
4024 #~ msgid "passphrase.enter"
4025 #~ msgstr ""
4026 #~ "Proszê wprowadziæ wyra¿enie przej¶ciowe (tajne zdanie)\n"
4027 #~ "  Bla, bla, bla ..."
4028
4029 #~ msgid "passphrase.repeat"
4030 #~ msgstr ""
4031 #~ "Proszê powtórzyæ podane wyra¿enie przej¶ciowe dla wyeliminowania pomy³ek."
4032
4033 #~ msgid "detached_signature.filename"
4034 #~ msgstr "Nazwa pliku którego dotyczy ten podpis"
4035
4036 #~ msgid "openfile.overwrite.okay"
4037 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" je¶li na pewno chcesz nadpisaæ ten plik"
4038
4039 #~ msgid "can't open file: %s\n"
4040 #~ msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku: %s\n"
4041
4042 #~ msgid "read error: %s\n"
4043 #~ msgstr "b³±d odczytu: %s\n"
4044
4045 #~ msgid "writing keyblock\n"
4046 #~ msgstr "zapisujê blok klucza\n"
4047
4048 #~ msgid "can't write keyblock: %s\n"
4049 #~ msgstr "nie mogê zapisaæ bloku klucza: %s\n"
4050
4051 #~ msgid "can't lock secret keyring: %s\n"
4052 #~ msgstr "nie mogê zablokowaæ zbioru kluczy tajnych: %s\n"
4053
4054 #~ msgid "can't write keyring: %s\n"
4055 #~ msgstr "niemo¿liwy jest zapis zbioru kluczy: %s\n"
4056
4057 #~ msgid "encrypted message is valid\n"
4058 #~ msgstr "zaszyfrowana wiadomo¶æ jest poprawna\n"
4059
4060 #~ msgid "Can't check MDC: %s\n"
4061 #~ msgstr "Sprawdzenie MDC niemo¿liwe: %s\n"
4062
4063 #~ msgid "Usage: gpgm [options] [files] (-h for help)"
4064 #~ msgstr "Wywo³anie: gpgm [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
4065
4066 #~ msgid ""
4067 #~ "Syntax: gpgm [options] [files]\n"
4068 #~ "GnuPG maintenance utility\n"
4069 #~ msgstr ""
4070 #~ "Sk³adnia: gpgm [opcje] [pliki]\n"
4071 #~ "GnuPG program obs³uguj±cy\n"
4072
4073 #~ msgid "usage: gpgm [options] "
4074 #~ msgstr "sposób u¿ycia: gpgm [opcje]"
4075
4076 #~ msgid "|KEYID|ulimately trust this key"
4077 #~ msgstr "|KLUCZ|ca³kowite zaufanie dla tego klucza"
4078
4079 #~ msgid "chained sigrec %lu has a wrong owner\n"
4080 #~ msgstr "powi±zany rekord podpisu %lu ma niew³a¶ciwego w³a¶ciciela\n"
4081
4082 #~ msgid "key %08lX: no public key for trusted key - skipped\n"
4083 #~ msgstr ""
4084 #~ "klucz %08lX: brak klucza publicznego dla klucza zaufanego - pominiêty\n"
4085
4086 #~ msgid "lid %lu: read dir record failed: %s\n"
4087 #~ msgstr "lid %lu: odczyt wpisu katalogowego nie powiód³ siê: %s\n"
4088
4089 #~ msgid "lid %lu: read key record failed: %s\n"
4090 #~ msgstr "lid %lu: odczyt wpisu klucza nie powiód³ siê: %s\n"
4091
4092 #~ msgid "lid %lu: read uid record failed: %s\n"
4093 #~ msgstr "lid %lu: odczyt wpisu z identyfikatorem nie powiód³ siê; %s\n"
4094
4095 #~ msgid "lid %lu: read pref record failed: %s\n"
4096 #~ msgstr "lid %lu: odczyt wpisu ustawieñ nie powiód³ siê: %s\n"
4097
4098 #~ msgid "lid %lu: read sig record failed: %s\n"
4099 #~ msgstr "lid %lu: odczyt wpisu o podpisach nie powiód³ siê: %s\n"
4100
4101 #~ msgid "user '%s' read problem: %s\n"
4102 #~ msgstr "u¿ytkownik '%s' b³±d przy odczycie: %s\n"
4103
4104 #~ msgid "user '%s' list problem: %s\n"
4105 #~ msgstr "u¿ytkownik '%s' b³±d listy: %s\n"
4106
4107 #~ msgid "user '%s' not in trustdb\n"
4108 #~ msgstr "brak u¿ytkownika '%s' w bazie zaufania\n"
4109
4110 #~ msgid ""
4111 #~ "# List of assigned trustvalues, created %s\n"
4112 #~ "# (Use \"gpgm --import-ownertrust\" to restore them)\n"
4113 #~ msgstr ""
4114 #~ "# Lista przypisanych warto¶ci zaufania, stworzona %s\n"
4115 #~ "# (u¿yj \"gpgm --import-ownertrust\" aby j± przywróciæ)\n"
4116
4117 #~ msgid "directory record w/o primary key\n"
4118 #~ msgstr "wpis katalogowy bez klucza g³ównego\n"
4119
4120 #~ msgid "error: missing colon\n"
4121 #~ msgstr "b³±d: brak dwukropka\n"
4122
4123 #~ msgid "error: invalid fingerprint\n"
4124 #~ msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
4125
4126 #~ msgid "error: no ownertrust value\n"
4127 #~ msgstr "b³±d: brak warto¶æi zaufania w³a¶ciciela\n"
4128
4129 #~ msgid "key not in trustdb, searching ring.\n"
4130 #~ msgstr "brak klucza w bazie zaufania, przeszukiwany jest zbiór kluczy\n"
4131
4132 #~ msgid "key not in ring: %s\n"
4133 #~ msgstr "klucza nie ma w zbiorze: %s\n"
4134
4135 #~ msgid "Oops: key is now in trustdb???\n"
4136 #~ msgstr "Oops: klucz ju¿ jest w bazie zaufania???\n"
4137
4138 #~ msgid "insert trust record failed: %s\n"
4139 #~ msgstr "wstawienie wpisu zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
4140
4141 #~ msgid "Hmmm, public key lost?"
4142 #~ msgstr "Hmmm, klucz publiczny utracony?"
4143
4144 #~ msgid "did not use primary key for insert_trust_record()\n"
4145 #~ msgstr "g³owny klucz nie zosta³ u¿yty w procedurze insert_trust_record()\n"
4146
4147 #~ msgid "second"
4148 #~ msgstr "sekunda"
4149
4150 #~ msgid "seconds"
4151 #~ msgstr "sekund"
4152
4153 #~ msgid "invalid clear text header: "
4154 #~ msgstr "niepoprawny nag³ówek tekstu jawnego:"
4155
4156 #~ msgid "This key belongs to us (we have the secret key)\n"
4157 #~ msgstr "Ten klucz nale¿y do nas (mamy odpowiadaj±cy mu klucz tajny).\n"
4158
4159 # %d niepoprawnych podpisów
4160 #~ msgid "You will see a list of signators etc. here\n"
4161 #~ msgstr "Tu uka¿e siê lista podpisów itd.\n"