Fixed memory allocation bug and typos.
[gnupg.git] / po / pl.po
1 # Gnu Privacy Guard.
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Janusz A. Urbanowicz <alex@bofh.net.pl>, 1999, 2000, 2001, 2002.
4 #
5 # To be included in GnuPG 1.2.2
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg-1.2.2\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2006-07-26 12:43+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2004-06-23 15:54+0200\n"
13 "Last-Translator: Janusz A. Urbanowicz <alex@bofh.net.pl>\n"
14 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Xgettext-Options: --default-domain=gnupg --directory=.. --add-comments --"
19 "keyword=_ --keyword=N_ --files-from=./POTFILES.in\n"
20 "Files: util/secmem.c util/argparse.c cipher/random.c cipher/rand-dummy.c "
21 "cipher/rand-unix.c cipher/rand-w32.c g10/g10.c g10/pkclist.c g10/keygen.c "
22 "g10/decrypt.c g10/encode.c g10/import.c g10/keyedit.c g10/keylist.c g10/"
23 "mainproc.c g10/passphrase.c g10/plaintext.c g10/pref.c g10/seckey-cert.c g10/"
24 "sig-check.c g10/sign.c g10/trustdb.c g10/verify.c g10/status.c g10/pubkey-"
25 "enc.c\n"
26
27 #: cipher/primegen.c:121
28 #, fuzzy, c-format
29 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
30 msgstr "nie mo¿na wygenerowaæ liczby pierwszej krótszej od %d bitów\n"
31
32 #: cipher/primegen.c:312
33 #, c-format
34 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
35 msgstr "nie mo¿na wygenerowaæ liczby pierwszej krótszej od %d bitów\n"
36
37 #: cipher/random.c:173
38 msgid "no entropy gathering module detected\n"
39 msgstr "modu³ gromadzenia entropii nie zosta³ wykryty\n"
40
41 #: cipher/random.c:403
42 #, fuzzy, c-format
43 msgid "can't lock `%s': %s\n"
44 msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s''\n"
45
46 #: cipher/random.c:408
47 #, fuzzy, c-format
48 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
49 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
50
51 #: cipher/random.c:448 g10/card-util.c:678 g10/card-util.c:747
52 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:474
53 #: g10/gpg.c:1003 g10/gpg.c:3461 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2385
54 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:186 g10/openfile.c:342
55 #: g10/plaintext.c:481 g10/sign.c:808 g10/sign.c:1001 g10/sign.c:1114
56 #: g10/sign.c:1264 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
57 #: g10/tdbio.c:605
58 #, c-format
59 msgid "can't open `%s': %s\n"
60 msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s'': %s\n"
61
62 #: cipher/random.c:458
63 #, c-format
64 msgid "can't stat `%s': %s\n"
65 msgstr "nie mo¿na sprawdziæ ,,%s'': %s\n"
66
67 #: cipher/random.c:463
68 #, c-format
69 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
70 msgstr ",,%s'' nie jest zwyk³ym plikiem - zostaje pominiêty\n"
71
72 #: cipher/random.c:468
73 msgid "note: random_seed file is empty\n"
74 msgstr "uwaga: plik random_seed jest pusty\n"
75
76 #: cipher/random.c:474
77 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
78 msgstr ""
79 "OSTRZE¯ENIE: niew³a¶ciwy rozmiar pliku random_seed - nie zostanie u¿yty\n"
80
81 #: cipher/random.c:482
82 #, c-format
83 msgid "can't read `%s': %s\n"
84 msgstr "nie mo¿na odczytaæ ,,%s'': %s\n"
85
86 #: cipher/random.c:520
87 msgid "note: random_seed file not updated\n"
88 msgstr "uwaga: plik random_seed nie jest uaktualniony\n"
89
90 #: cipher/random.c:544 g10/exec.c:481 g10/gpg.c:1002 g10/keygen.c:2864
91 #: g10/keygen.c:2894 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:263
92 #: g10/openfile.c:357 g10/sign.c:826 g10/sign.c:1130 g10/tdbio.c:536
93 #, c-format
94 msgid "can't create `%s': %s\n"
95 msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
96
97 #: cipher/random.c:556 cipher/random.c:566
98 #, c-format
99 msgid "can't write `%s': %s\n"
100 msgstr "nie mo¿na zapisaæ ,,%s'': %s\n"
101
102 #: cipher/random.c:569
103 #, c-format
104 msgid "can't close `%s': %s\n"
105 msgstr "nie mo¿na zamkn±æ ,,%s'': %s\n"
106
107 #: cipher/random.c:814
108 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
109 msgstr ""
110 "OSTRZE¯ENIE: u¿ywany generator liczb losowych\n"
111 "nie jest kryptograficznie bezpieczny!!\n"
112
113 #: cipher/random.c:815
114 msgid ""
115 "The random number generator is only a kludge to let\n"
116 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
117 "\n"
118 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
119 "\n"
120 msgstr ""
121 "U¿ywany generator liczb losowych jest atrap± wprowadzon± dla umo¿liwienia\n"
122 "normalnej kompilacji - nie jest kryptograficznie bezpieczny!\n"
123 "\n"
124 "JAKIEKOLWIEK DANE GENEROWANE PRZEZ TEN PROGRAM NIE NADAJ¡ SIÊ DO \n"
125 "NORMALNEGO U¯YTKU I NIE ZAPEWNIAJ¡ BEZPIECZEÑSTWA!!\n"
126
127 #: cipher/rndegd.c:202
128 msgid ""
129 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
130 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
131 "of the entropy.\n"
132 msgstr ""
133 "Proszê czekaæ, prowadzona jest zbiórka losowo¶ci. ¯eby siê nie nudziæ, "
134 "mo¿esz\n"
135 "popracowaæ w systemie, przy okazji dostarczy to systemowi wiêcej entropii "
136 "do\n"
137 "tworzenia liczb losowych.\n"
138 "\n"
139
140 #: cipher/rndlinux.c:132
141 #, c-format
142 msgid ""
143 "\n"
144 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
145 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
146 msgstr ""
147 "\n"
148 "Brakuje mo¿liwo¶ci wygenerowania odpowiedniej liczby losowych bajtów.\n"
149 "Proszê kontynuowaæ inne dzia³ania aby system móg³ zebraæ odpowiedni±\n"
150 "ilo¶æ entropii do ich wygenerowania (brakuje %d bajtów).\n"
151
152 #: g10/app-openpgp.c:596
153 #, fuzzy, c-format
154 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
155 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
156
157 #: g10/app-openpgp.c:609
158 #, fuzzy, c-format
159 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
160 msgstr "nie powiod³a siê odbudowa bufora bazy: %s\n"
161
162 #: g10/app-openpgp.c:977
163 #, fuzzy, c-format
164 msgid "reading public key failed: %s\n"
165 msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
166
167 #: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
168 msgid "response does not contain the public key data\n"
169 msgstr ""
170
171 #: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
172 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
173 msgstr ""
174
175 #: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
176 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
177 msgstr ""
178
179 #: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2154
180 #, c-format
181 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
182 msgstr ""
183
184 #: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2160
185 #, c-format
186 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
187 msgstr ""
188
189 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
190 #: g10/app-openpgp.c:2169 g10/app-openpgp.c:2183
191 #, fuzzy, c-format
192 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
193 msgstr "wysy³ka do serwera kluczy nie powiod³a siê: %s\n"
194
195 #: g10/app-openpgp.c:1310
196 msgid "access to admin commands is not configured\n"
197 msgstr ""
198
199 #: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2389
200 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
201 msgstr ""
202
203 #: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2398
204 msgid "card is permanently locked!\n"
205 msgstr ""
206
207 #: g10/app-openpgp.c:1336
208 #, c-format
209 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
210 msgstr ""
211
212 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
213 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
214 #. to get some infos on the string.
215 #: g10/app-openpgp.c:1343
216 msgid "|A|Admin PIN"
217 msgstr ""
218
219 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
220 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
221 #. to get some infos on the string.
222 #: g10/app-openpgp.c:1492
223 msgid "|AN|New Admin PIN"
224 msgstr ""
225
226 #: g10/app-openpgp.c:1492
227 msgid "|N|New PIN"
228 msgstr ""
229
230 #: g10/app-openpgp.c:1496
231 #, fuzzy, c-format
232 msgid "error getting new PIN: %s\n"
233 msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
234
235 #: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
236 #, fuzzy
237 msgid "error reading application data\n"
238 msgstr "b³±d odczytu bloku kluczy: %s\n"
239
240 #: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
241 #, fuzzy
242 msgid "error reading fingerprint DO\n"
243 msgstr "%s: b³±d odczytu pustego wpisu: %s\n"
244
245 #: g10/app-openpgp.c:1562
246 #, fuzzy
247 msgid "key already exists\n"
248 msgstr ",,%s'' ju¿ jest skompresowany\n"
249
250 #: g10/app-openpgp.c:1566
251 msgid "existing key will be replaced\n"
252 msgstr ""
253
254 #: g10/app-openpgp.c:1568
255 #, fuzzy
256 msgid "generating new key\n"
257 msgstr "generacja nowej pary kluczy"
258
259 #: g10/app-openpgp.c:1735
260 msgid "creation timestamp missing\n"
261 msgstr ""
262
263 #: g10/app-openpgp.c:1742
264 #, c-format
265 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
266 msgstr ""
267
268 #: g10/app-openpgp.c:1749
269 #, c-format
270 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
271 msgstr ""
272
273 #: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
274 #, c-format
275 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
276 msgstr ""
277
278 #: g10/app-openpgp.c:1827
279 #, fuzzy, c-format
280 msgid "failed to store the key: %s\n"
281 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
282
283 #: g10/app-openpgp.c:1886
284 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
285 msgstr ""
286
287 #: g10/app-openpgp.c:1901
288 #, fuzzy
289 msgid "generating key failed\n"
290 msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
291
292 #: g10/app-openpgp.c:1904
293 #, fuzzy, c-format
294 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
295 msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
296
297 #: g10/app-openpgp.c:1961
298 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
299 msgstr ""
300
301 #: g10/app-openpgp.c:2087
302 #, fuzzy, c-format
303 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
304 msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
305
306 #: g10/app-openpgp.c:2134
307 #, c-format
308 msgid "signatures created so far: %lu\n"
309 msgstr ""
310
311 #: g10/app-openpgp.c:2142
312 #, c-format
313 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
314 msgstr ""
315
316 #: g10/app-openpgp.c:2403
317 msgid ""
318 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
319 msgstr ""
320
321 #: g10/app-openpgp.c:2474 g10/app-openpgp.c:2484
322 #, fuzzy, c-format
323 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
324 msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
325
326 #: g10/armor.c:320
327 #, c-format
328 msgid "armor: %s\n"
329 msgstr "opakowanie: %s\n"
330
331 #: g10/armor.c:359
332 msgid "invalid armor header: "
333 msgstr "niepoprawny nag³ówek opakowania: "
334
335 #: g10/armor.c:370
336 msgid "armor header: "
337 msgstr "nag³ówek opakowania: "
338
339 #: g10/armor.c:381
340 msgid "invalid clearsig header\n"
341 msgstr "niew³a¶ciwy nag³ówek dokumentu z podpisem na koñcu\n"
342
343 #: g10/armor.c:433
344 msgid "nested clear text signatures\n"
345 msgstr "zagnie¿d¿one podpisy na koñcu dokumentu\n"
346
347 #: g10/armor.c:568
348 #, fuzzy
349 msgid "unexpected armor: "
350 msgstr "nieoczekiwane opakowanie:"
351
352 #: g10/armor.c:580
353 msgid "invalid dash escaped line: "
354 msgstr "niepoprawne oznaczenie linii minusami: "
355
356 #: g10/armor.c:734 g10/armor.c:1343
357 #, fuzzy, c-format
358 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
359 msgstr "niew³a¶ciwy znak formatu radix64: ,,%02x'', zosta³ pominiêty\n"
360
361 #: g10/armor.c:777
362 msgid "premature eof (no CRC)\n"
363 msgstr "przewczesny koniec pliku (brak CRC)\n"
364
365 #: g10/armor.c:811
366 msgid "premature eof (in CRC)\n"
367 msgstr "przedwczesny koniec pliku (w CRC)\n"
368
369 #: g10/armor.c:819
370 msgid "malformed CRC\n"
371 msgstr "b³±d formatu CRC\n"
372
373 #: g10/armor.c:823 g10/armor.c:1380
374 #, fuzzy, c-format
375 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
376 msgstr "B³±d sumy CRC; %06lx - %06lx\n"
377
378 #: g10/armor.c:843
379 #, fuzzy
380 msgid "premature eof (in trailer)\n"
381 msgstr "przedwczesny koniec pliku (w linii koñcz±cej)\n"
382
383 #: g10/armor.c:847
384 msgid "error in trailer line\n"
385 msgstr "b³±d w linii koñcz±cej\n"
386
387 #: g10/armor.c:1158
388 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
389 msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
390
391 #: g10/armor.c:1163
392 #, c-format
393 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
394 msgstr "b³±d opakowania: linia d³u¿sza ni¿ %d znaków\n"
395
396 #: g10/armor.c:1167
397 msgid ""
398 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
399 msgstr ""
400 "znak kodowania quoted-printable w opakowaniu ASCII - prawdopodobnie\n"
401 "przek³amanie wprowadzone przez serwer pocztowy\n"
402
403 #: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:306
404 #, fuzzy, c-format
405 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
406 msgstr "brak klucza prywatnego"
407
408 #: g10/card-util.c:68
409 #, c-format
410 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
411 msgstr ""
412
413 #: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1406 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1524
414 #: g10/keygen.c:2569 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
415 #, fuzzy
416 msgid "can't do this in batch mode\n"
417 msgstr "nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
418
419 #: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1132 g10/card-util.c:1215
420 #: g10/keyedit.c:425 g10/keyedit.c:446 g10/keyedit.c:460 g10/keygen.c:1381
421 #: g10/keygen.c:1448
422 msgid "Your selection? "
423 msgstr "Twój wybór? "
424
425 #: g10/card-util.c:216 g10/card-util.c:266
426 msgid "[not set]"
427 msgstr ""
428
429 #: g10/card-util.c:413
430 #, fuzzy
431 msgid "male"
432 msgstr "w³kl"
433
434 #: g10/card-util.c:414
435 #, fuzzy
436 msgid "female"
437 msgstr "w³kl"
438
439 #: g10/card-util.c:414
440 #, fuzzy
441 msgid "unspecified"
442 msgstr "nie podano przyczyny"
443
444 #: g10/card-util.c:441
445 #, fuzzy
446 msgid "not forced"
447 msgstr "nie zosta³ przetworzony"
448
449 #: g10/card-util.c:441
450 msgid "forced"
451 msgstr ""
452
453 #: g10/card-util.c:519
454 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
455 msgstr ""
456
457 #: g10/card-util.c:521
458 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
459 msgstr ""
460
461 #: g10/card-util.c:523
462 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
463 msgstr ""
464
465 #: g10/card-util.c:540
466 msgid "Cardholder's surname: "
467 msgstr ""
468
469 #: g10/card-util.c:542
470 msgid "Cardholder's given name: "
471 msgstr ""
472
473 #: g10/card-util.c:560
474 #, c-format
475 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
476 msgstr ""
477
478 #: g10/card-util.c:581
479 #, fuzzy
480 msgid "URL to retrieve public key: "
481 msgstr "brak odpowiadaj±cego klucza publicznego: %s\n"
482
483 #: g10/card-util.c:589
484 #, c-format
485 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
486 msgstr ""
487
488 #: g10/card-util.c:687 g10/card-util.c:756 g10/import.c:280
489 #, c-format
490 msgid "error reading `%s': %s\n"
491 msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
492
493 #: g10/card-util.c:695
494 msgid "Login data (account name): "
495 msgstr ""
496
497 #: g10/card-util.c:705
498 #, c-format
499 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
500 msgstr ""
501
502 #: g10/card-util.c:764
503 msgid "Private DO data: "
504 msgstr ""
505
506 #: g10/card-util.c:774
507 #, c-format
508 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
509 msgstr ""
510
511 #: g10/card-util.c:794
512 #, fuzzy
513 msgid "Language preferences: "
514 msgstr "aktualizacja ustawieñ klucza"
515
516 #: g10/card-util.c:802
517 #, fuzzy
518 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
519 msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
520
521 #: g10/card-util.c:811
522 #, fuzzy
523 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
524 msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
525
526 #: g10/card-util.c:832
527 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
528 msgstr ""
529
530 #: g10/card-util.c:846
531 #, fuzzy
532 msgid "Error: invalid response.\n"
533 msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
534
535 #: g10/card-util.c:867
536 #, fuzzy
537 msgid "CA fingerprint: "
538 msgstr "Odcisk klucza:"
539
540 #: g10/card-util.c:890
541 #, fuzzy
542 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
543 msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
544
545 #: g10/card-util.c:938
546 #, fuzzy, c-format
547 msgid "key operation not possible: %s\n"
548 msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
549
550 #: g10/card-util.c:939
551 #, fuzzy
552 msgid "not an OpenPGP card"
553 msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
554
555 #: g10/card-util.c:948
556 #, fuzzy, c-format
557 msgid "error getting current key info: %s\n"
558 msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
559
560 #: g10/card-util.c:1033
561 #, fuzzy
562 msgid "Replace existing key? (y/N) "
563 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
564
565 #: g10/card-util.c:1054 g10/card-util.c:1063
566 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
567 msgstr ""
568
569 #: g10/card-util.c:1075
570 #, fuzzy
571 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
572 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
573
574 #: g10/card-util.c:1084
575 #, c-format
576 msgid ""
577 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
578 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
579 "You should change them using the command --change-pin\n"
580 msgstr ""
581
582 #: g10/card-util.c:1123
583 #, fuzzy
584 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
585 msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
586
587 #: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1206
588 #, fuzzy
589 msgid "   (1) Signature key\n"
590 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
591
592 #: g10/card-util.c:1126 g10/card-util.c:1208
593 #, fuzzy
594 msgid "   (2) Encryption key\n"
595 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
596
597 #: g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1210
598 msgid "   (3) Authentication key\n"
599 msgstr ""
600
601 #: g10/card-util.c:1143 g10/card-util.c:1226 g10/keyedit.c:946
602 #: g10/keygen.c:1385 g10/keygen.c:1413 g10/keygen.c:1487 g10/revoke.c:685
603 msgid "Invalid selection.\n"
604 msgstr "Niew³a¶ciwy wybór.\n"
605
606 #: g10/card-util.c:1203
607 #, fuzzy
608 msgid "Please select where to store the key:\n"
609 msgstr "Proszê wybraæ powód uniewa¿nienia:\n"
610
611 #: g10/card-util.c:1238
612 #, fuzzy
613 msgid "unknown key protection algorithm\n"
614 msgstr "nieznany algorytm ochrony\n"
615
616 #: g10/card-util.c:1243
617 #, fuzzy
618 msgid "secret parts of key are not available\n"
619 msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
620
621 #: g10/card-util.c:1248
622 #, fuzzy
623 msgid "secret key already stored on a card\n"
624 msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
625
626 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1357
627 msgid "quit this menu"
628 msgstr "wyj¶cie z tego menu"
629
630 #: g10/card-util.c:1321
631 #, fuzzy
632 msgid "show admin commands"
633 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
634
635 #: g10/card-util.c:1322 g10/keyedit.c:1360
636 msgid "show this help"
637 msgstr "ten tekst pomocy"
638
639 #: g10/card-util.c:1324
640 #, fuzzy
641 msgid "list all available data"
642 msgstr "Klucz dostêpny w: "
643
644 #: g10/card-util.c:1327
645 msgid "change card holder's name"
646 msgstr ""
647
648 #: g10/card-util.c:1328
649 msgid "change URL to retrieve key"
650 msgstr ""
651
652 #: g10/card-util.c:1329
653 msgid "fetch the key specified in the card URL"
654 msgstr ""
655
656 #: g10/card-util.c:1330
657 #, fuzzy
658 msgid "change the login name"
659 msgstr "zmiana daty wa¿no¶ci klucza"
660
661 #: g10/card-util.c:1331
662 #, fuzzy
663 msgid "change the language preferences"
664 msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
665
666 #: g10/card-util.c:1332
667 msgid "change card holder's sex"
668 msgstr ""
669
670 #: g10/card-util.c:1333
671 #, fuzzy
672 msgid "change a CA fingerprint"
673 msgstr "okazanie odcisku klucza"
674
675 #: g10/card-util.c:1334
676 msgid "toggle the signature force PIN flag"
677 msgstr ""
678
679 #: g10/card-util.c:1335
680 #, fuzzy
681 msgid "generate new keys"
682 msgstr "generacja nowej pary kluczy"
683
684 #: g10/card-util.c:1336
685 msgid "menu to change or unblock the PIN"
686 msgstr ""
687
688 #: g10/card-util.c:1337
689 msgid "verify the PIN and list all data"
690 msgstr ""
691
692 #: g10/card-util.c:1457 g10/keyedit.c:1623
693 msgid "Command> "
694 msgstr "Polecenie> "
695
696 #: g10/card-util.c:1495
697 #, fuzzy
698 msgid "Admin-only command\n"
699 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
700
701 #: g10/card-util.c:1526
702 #, fuzzy
703 msgid "Admin commands are allowed\n"
704 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
705
706 #: g10/card-util.c:1528
707 #, fuzzy
708 msgid "Admin commands are not allowed\n"
709 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
710
711 #: g10/card-util.c:1602 g10/keyedit.c:2244
712 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
713 msgstr "Niepoprawna komenda  (spróbuj \"help\")\n"
714
715 #: g10/cardglue.c:434
716 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
717 msgstr ""
718
719 #: g10/cardglue.c:573
720 #, c-format
721 msgid ""
722 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
723 "   %.*s\n"
724 msgstr ""
725
726 #: g10/cardglue.c:582
727 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
728 msgstr ""
729
730 #: g10/cardglue.c:917
731 #, fuzzy
732 msgid "Enter New Admin PIN: "
733 msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
734
735 #: g10/cardglue.c:918
736 #, fuzzy
737 msgid "Enter New PIN: "
738 msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
739
740 #: g10/cardglue.c:919
741 msgid "Enter Admin PIN: "
742 msgstr ""
743
744 #: g10/cardglue.c:920
745 #, fuzzy
746 msgid "Enter PIN: "
747 msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
748
749 #: g10/cardglue.c:937
750 #, fuzzy
751 msgid "Repeat this PIN: "
752 msgstr "Powtórz has³o: "
753
754 #: g10/cardglue.c:952
755 #, fuzzy
756 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
757 msgstr "has³o nie zosta³o poprawnie powtórzone; jeszcze jedna próba"
758
759 #: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3826 g10/keyring.c:377
760 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
761 #, c-format
762 msgid "can't open `%s'\n"
763 msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s''\n"
764
765 #: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:839
766 msgid "--output doesn't work for this command\n"
767 msgstr "opcja --output nie dzia³a z tym poleceniem\n"
768
769 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3387 g10/keyserver.c:1700
770 #: g10/revoke.c:228
771 #, fuzzy, c-format
772 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
773 msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
774
775 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2349 g10/keyserver.c:1714
776 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
777 #, c-format
778 msgid "error reading keyblock: %s\n"
779 msgstr "b³±d odczytu bloku kluczy: %s\n"
780
781 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
782 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
783 msgstr "(chyba, ¿e klucz zostaje wybrany przez podanie odcisku)\n"
784
785 #: g10/delkey.c:135
786 #, fuzzy
787 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
788 msgstr "bez opcji \"--yes\" nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
789
790 #: g10/delkey.c:147
791 #, fuzzy
792 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
793 msgstr "Usun±æ ten klucz ze zbioru? "
794
795 #: g10/delkey.c:155
796 #, fuzzy
797 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
798 msgstr "To jest klucz tajny! - czy na pewno go usun±æ? "
799
800 #: g10/delkey.c:165
801 #, c-format
802 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
803 msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
804
805 #: g10/delkey.c:175
806 msgid "ownertrust information cleared\n"
807 msgstr "informacja o zaufaniu dla w³a¶ciciela klucza zosta³a wymazana\n"
808
809 #: g10/delkey.c:206
810 #, c-format
811 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
812 msgstr "dla klucza publicznego ,,%s'' istnieje klucz prywatny!\n"
813
814 #: g10/delkey.c:208
815 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
816 msgstr "aby go usun±æ nalezy najpierw u¿yæ opcji \"--delete-secret-key\".\n"
817
818 #: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1284
819 #, c-format
820 msgid "error creating passphrase: %s\n"
821 msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
822
823 #: g10/encode.c:218
824 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
825 msgstr ""
826 "ustawiony tryb S2K nie pozwala u¿yæ pakietu ESK dla szyfru symetrycznego\n"
827
828 #: g10/encode.c:231
829 #, c-format
830 msgid "using cipher %s\n"
831 msgstr "szyfrem %s\n"
832
833 #: g10/encode.c:241 g10/encode.c:536
834 #, c-format
835 msgid "`%s' already compressed\n"
836 msgstr ",,%s'' ju¿ jest skompresowany\n"
837
838 #: g10/encode.c:292 g10/encode.c:584 g10/sign.c:593
839 #, c-format
840 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
841 msgstr "OSTRZE¯ENIE: plik ,,%s'' jest pusty\n"
842
843 #: g10/encode.c:456
844 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
845 msgstr ""
846 "w trybie --pgp2 mo¿na szyfrowaæ dla kluczy RSA krótszych od 2048 bitów\n"
847
848 #: g10/encode.c:480
849 #, c-format
850 msgid "reading from `%s'\n"
851 msgstr "odczyt z '%s'\n"
852
853 #: g10/encode.c:508
854 msgid ""
855 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
856 msgstr ""
857 "nie mo¿na u¿yæ szyfru IDEA z wszystkimi kluczami dla których szyfrujesz.\n"
858
859 #: g10/encode.c:518
860 #, fuzzy, c-format
861 msgid ""
862 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
863 msgstr "wymuszone u¿ycie szyfru %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
864
865 #: g10/encode.c:628 g10/sign.c:963
866 #, fuzzy, c-format
867 msgid ""
868 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
869 "preferences\n"
870 msgstr "wymuszone u¿ycie kompresji %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
871
872 #: g10/encode.c:715
873 #, c-format
874 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
875 msgstr "wymuszone u¿ycie szyfru %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
876
877 #: g10/encode.c:785 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
878 #, c-format
879 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
880 msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
881
882 #: g10/encode.c:812
883 #, c-format
884 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
885 msgstr "%s/%s zaszyfrowany dla: ,,%s''\n"
886
887 #: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:293
888 #, c-format
889 msgid "%s encrypted data\n"
890 msgstr "dane zaszyfrowano za pomoc± %s\n"
891
892 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:297
893 #, c-format
894 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
895 msgstr "dane zaszyfrowano nieznanym algorytmem numer %d\n"
896
897 #: g10/encr-data.c:93
898 msgid ""
899 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
900 msgstr ""
901 "OSTRZE¯ENIE: wiadomo¶æ by³a szyfrowana kluczem s³abym szyfru symetrycznego.\n"
902
903 #: g10/encr-data.c:104
904 msgid "problem handling encrypted packet\n"
905 msgstr "problem podczas obróbki pakietu szyfrowego\n"
906
907 #: g10/exec.c:49
908 msgid "no remote program execution supported\n"
909 msgstr "odwo³ania do zewnêtrznych programów s± wy³±czone\n"
910
911 #: g10/exec.c:176 g10/openfile.c:415
912 #, c-format
913 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
914 msgstr "nie mo¿na utworzyæ katalogu ,,%s'': %s\n"
915
916 #: g10/exec.c:317
917 msgid ""
918 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
919 msgstr ""
920 "nieszczelne uprawnienia ustawieñ - wo³anie zewnêtrznych programów wy³±czone\n"
921
922 #: g10/exec.c:347
923 #, fuzzy
924 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
925 msgstr ""
926 "platforma wymaga u¿ycia plików tymczasowych do wo³ania zewnêtrznych "
927 "programów\n"
928
929 #: g10/exec.c:425
930 #, fuzzy, c-format
931 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
932 msgstr "nie mo¿na wykonaæ %s ,,%s'': %s\n"
933
934 #: g10/exec.c:428
935 #, fuzzy, c-format
936 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
937 msgstr "nie mo¿na wykonaæ %s ,,%s'': %s\n"
938
939 #: g10/exec.c:513
940 #, c-format
941 msgid "system error while calling external program: %s\n"
942 msgstr "b³±d systemu podczas wo³ania programu zewnêtrznego: %s\n"
943
944 #: g10/exec.c:524 g10/exec.c:590
945 msgid "unnatural exit of external program\n"
946 msgstr "nienaturalne zakoñczenie pracy zewnêtrznego programu\n"
947
948 #: g10/exec.c:539
949 msgid "unable to execute external program\n"
950 msgstr "nie mo¿na uruchomiæ zewnêtrznego programu\n"
951
952 #: g10/exec.c:555
953 #, c-format
954 msgid "unable to read external program response: %s\n"
955 msgstr "nie mo¿na odczytaæ odpowiedzi programu zewnêtrznego: %s\n"
956
957 #: g10/exec.c:601 g10/exec.c:608
958 #, c-format
959 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
960 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
961
962 #: g10/exec.c:613
963 #, c-format
964 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
965 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ tymczasowego katalogu ,,%s'': %s.\n"
966
967 #: g10/export.c:61
968 #, fuzzy
969 msgid "export signatures that are marked as local-only"
970 msgstr ""
971 "\n"
972 "Podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
973
974 #: g10/export.c:63
975 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
976 msgstr ""
977
978 #: g10/export.c:65
979 #, fuzzy
980 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
981 msgstr "brak kluczy uniewa¿niaj±cych dla ,,%s''\n"
982
983 #: g10/export.c:67
984 #, fuzzy
985 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
986 msgstr "uniewa¿nienie podklucza"
987
988 #: g10/export.c:69
989 #, fuzzy
990 msgid "remove unusable parts from key during export"
991 msgstr "bezu¿yteczny klucz prywatny"
992
993 #: g10/export.c:71
994 msgid "remove as much as possible from key during export"
995 msgstr ""
996
997 #: g10/export.c:325
998 #, fuzzy
999 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1000 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
1001
1002 #: g10/export.c:354
1003 #, fuzzy, c-format
1004 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1005 msgstr "klucz %08lX: nie jest chroniony - pominiêty\n"
1006
1007 #: g10/export.c:362
1008 #, fuzzy, c-format
1009 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1010 msgstr "klucz %08lX: klucz PGP 2.x - pominiêty\n"
1011
1012 #: g10/export.c:373
1013 #, fuzzy, c-format
1014 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1015 msgstr "klucz %08lX: pominiêto - podpis na podkluczu w niew³a¶ciwym miejscu\n"
1016
1017 #: g10/export.c:521
1018 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1019 msgstr ""
1020
1021 #: g10/export.c:544
1022 #, fuzzy, c-format
1023 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1024 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
1025
1026 #: g10/export.c:565
1027 #, fuzzy, c-format
1028 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1029 msgstr "OSTRZE¯ENIE: klucz prywatny %08lX nie ma prostej sumy kontrolnej SK.\n"
1030
1031 #: g10/export.c:598
1032 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1033 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!\n"
1034
1035 #: g10/gpg.c:375
1036 msgid ""
1037 "@Commands:\n"
1038 " "
1039 msgstr ""
1040 "@Polecenia:\n"
1041 " "
1042
1043 #: g10/gpg.c:377
1044 msgid "|[file]|make a signature"
1045 msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu"
1046
1047 #: g10/gpg.c:378
1048 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1049 msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu pod dokumentem"
1050
1051 #: g10/gpg.c:379
1052 msgid "make a detached signature"
1053 msgstr "z³o¿enie podpisu oddzielonego od dokumentu"
1054
1055 #: g10/gpg.c:380
1056 msgid "encrypt data"
1057 msgstr "szyfrowanie danych"
1058
1059 #: g10/gpg.c:382
1060 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1061 msgstr "szyfrowanie tylko szyfrem symetrycznym"
1062
1063 #: g10/gpg.c:384
1064 msgid "decrypt data (default)"
1065 msgstr "odszyfrowywanie danych (domy¶lne)"
1066
1067 #: g10/gpg.c:386
1068 msgid "verify a signature"
1069 msgstr "sprawdzenie podpisu"
1070
1071 #: g10/gpg.c:388
1072 msgid "list keys"
1073 msgstr "lista kluczy"
1074
1075 #: g10/gpg.c:390
1076 msgid "list keys and signatures"
1077 msgstr "lista kluczy i podpisów"
1078
1079 #: g10/gpg.c:391
1080 #, fuzzy
1081 msgid "list and check key signatures"
1082 msgstr "sprawdzenie podpisów kluczy"
1083
1084 #: g10/gpg.c:392
1085 msgid "list keys and fingerprints"
1086 msgstr "lista kluczy i ich odcisków"
1087
1088 #: g10/gpg.c:393
1089 msgid "list secret keys"
1090 msgstr "lista kluczy prywatnych"
1091
1092 #: g10/gpg.c:394
1093 msgid "generate a new key pair"
1094 msgstr "generacja nowej pary kluczy"
1095
1096 #: g10/gpg.c:395
1097 msgid "remove keys from the public keyring"
1098 msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy publicznych"
1099
1100 #: g10/gpg.c:397
1101 msgid "remove keys from the secret keyring"
1102 msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy prywatnych"
1103
1104 #: g10/gpg.c:398
1105 msgid "sign a key"
1106 msgstr "z³o¿enie podpisu na kluczu"
1107
1108 #: g10/gpg.c:399
1109 msgid "sign a key locally"
1110 msgstr "z³o¿enie prywatnego podpisu na kluczu"
1111
1112 #: g10/gpg.c:400
1113 msgid "sign or edit a key"
1114 msgstr "podpisanie lub modyfikacja klucza"
1115
1116 #: g10/gpg.c:401
1117 msgid "generate a revocation certificate"
1118 msgstr "tworzenie certyfikatu uniewa¿nienia klucza"
1119
1120 #: g10/gpg.c:403
1121 msgid "export keys"
1122 msgstr "eksport kluczy do pliku"
1123
1124 #: g10/gpg.c:404
1125 msgid "export keys to a key server"
1126 msgstr "eksport kluczy do serwera kluczy"
1127
1128 #: g10/gpg.c:405
1129 msgid "import keys from a key server"
1130 msgstr "import kluczy z serwera kluczy"
1131
1132 #: g10/gpg.c:407
1133 msgid "search for keys on a key server"
1134 msgstr "szukanie kluczy na serwerze"
1135
1136 #: g10/gpg.c:409
1137 msgid "update all keys from a keyserver"
1138 msgstr "od¶wie¿enie wszystkich kluczy z serwera"
1139
1140 #: g10/gpg.c:413
1141 msgid "import/merge keys"
1142 msgstr "import/do³±czenie kluczy"
1143
1144 #: g10/gpg.c:416
1145 msgid "print the card status"
1146 msgstr ""
1147
1148 #: g10/gpg.c:417
1149 msgid "change data on a card"
1150 msgstr ""
1151
1152 #: g10/gpg.c:418
1153 msgid "change a card's PIN"
1154 msgstr ""
1155
1156 #: g10/gpg.c:426
1157 msgid "update the trust database"
1158 msgstr "uaktualnienie bazy zaufania"
1159
1160 #: g10/gpg.c:433
1161 msgid "|algo [files]|print message digests"
1162 msgstr "|algo [pliki]|skróty wiadomo¶ci"
1163
1164 #: g10/gpg.c:437 g10/gpgv.c:71
1165 msgid ""
1166 "@\n"
1167 "Options:\n"
1168 " "
1169 msgstr ""
1170 "@\n"
1171 "Opcje:\n"
1172 " "
1173
1174 #: g10/gpg.c:439
1175 msgid "create ascii armored output"
1176 msgstr "opakowanie ASCII pliku wynikowego"
1177
1178 #: g10/gpg.c:441
1179 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1180 msgstr "|NAZWA|szyfrowanie dla odbiorcy NAZWA"
1181
1182 #: g10/gpg.c:452
1183 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1184 msgstr "identyfikator do podpisania lub odszyfrowania"
1185
1186 #: g10/gpg.c:453
1187 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1188 msgstr "|N|poziom kompresji N (0 - bez)"
1189
1190 #: g10/gpg.c:458
1191 msgid "use canonical text mode"
1192 msgstr "kanoniczny format tekstowy"
1193
1194 #: g10/gpg.c:472
1195 msgid "use as output file"
1196 msgstr "plik wyj¶ciowy"
1197
1198 #: g10/gpg.c:474 g10/gpgv.c:73
1199 msgid "verbose"
1200 msgstr "z dodatkowymi informacjami"
1201
1202 #: g10/gpg.c:485
1203 msgid "do not make any changes"
1204 msgstr "pozostawienie bez zmian"
1205
1206 #: g10/gpg.c:486
1207 msgid "prompt before overwriting"
1208 msgstr "pytanie przed nadpisaniem plików"
1209
1210 #: g10/gpg.c:527
1211 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1212 msgstr ""
1213
1214 #: g10/gpg.c:528
1215 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1216 msgstr ""
1217
1218 #: g10/gpg.c:556
1219 msgid ""
1220 "@\n"
1221 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1222 msgstr ""
1223 "@\n"
1224 "(Pe³n± listê poleceñ i opcji mo¿na znale¼æ w podrêczniku systemowym.)\n"
1225
1226 #: g10/gpg.c:559
1227 msgid ""
1228 "@\n"
1229 "Examples:\n"
1230 "\n"
1231 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1232 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1233 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1234 " --list-keys [names]        show keys\n"
1235 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1236 msgstr ""
1237 "@\n"
1238 "Przyk³ady:\n"
1239 "\n"
1240 " -se -r Bob [plik]          podpisaæ i zaszyfrowaæ kluczem Boba\n"
1241 " --clearsign [plik]         podpisaæ z pozostawieniem czytelno¶ci dokumentu\n"
1242 " --detach-sign [plik]       podpisaæ z umieszczeniem podpisu w osobnym "
1243 "pliku\n"
1244 " --list-keys [nazwy]        pokazuje klucze\n"
1245 " --fingerprint [nazwy]      pokazuje odciski kluczy\n"
1246
1247 #: g10/gpg.c:757 g10/gpgv.c:98
1248 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1249 msgstr "B³êdy prosimy zg³aszaæ na adres <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1250
1251 #: g10/gpg.c:774
1252 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1253 msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
1254
1255 #: g10/gpg.c:777
1256 msgid ""
1257 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1258 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1259 "default operation depends on the input data\n"
1260 msgstr ""
1261 "Sk³adnia: gpg [opcje] [pliki]\n"
1262 "podpisywanie, sprawdzanie podpisów, szyfrowanie, deszyfrowanie\n"
1263 "domy¶lnie wykonywana operacja zale¿y od danych wej¶ciowych\n"
1264
1265 #: g10/gpg.c:788
1266 msgid ""
1267 "\n"
1268 "Supported algorithms:\n"
1269 msgstr ""
1270 "\n"
1271 "Obs³ugiwane algorytmy:\n"
1272
1273 #: g10/gpg.c:791
1274 msgid "Pubkey: "
1275 msgstr "Asymetryczne: "
1276
1277 #: g10/gpg.c:797 g10/keyedit.c:2310
1278 msgid "Cipher: "
1279 msgstr "Symetryczne: "
1280
1281 #: g10/gpg.c:803
1282 msgid "Hash: "
1283 msgstr "Skrótów: "
1284
1285 #: g10/gpg.c:809 g10/keyedit.c:2356
1286 msgid "Compression: "
1287 msgstr "Kompresji: "
1288
1289 #: g10/gpg.c:892
1290 msgid "usage: gpg [options] "
1291 msgstr "wywo³anie: gpg [opcje]"
1292
1293 #: g10/gpg.c:1040
1294 msgid "conflicting commands\n"
1295 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
1296
1297 #: g10/gpg.c:1058
1298 #, fuzzy, c-format
1299 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1300 msgstr "w definicji grupy ,,%s'' brak znaku ,,=''\n"
1301
1302 #: g10/gpg.c:1255
1303 #, fuzzy, c-format
1304 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1305 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
1306
1307 #: g10/gpg.c:1258
1308 #, fuzzy, c-format
1309 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1310 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
1311
1312 #: g10/gpg.c:1261
1313 #, fuzzy, c-format
1314 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1315 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
1316
1317 #: g10/gpg.c:1267
1318 #, fuzzy, c-format
1319 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1320 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
1321
1322 #: g10/gpg.c:1270
1323 #, fuzzy, c-format
1324 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1325 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
1326
1327 #: g10/gpg.c:1273
1328 #, fuzzy, c-format
1329 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1330 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
1331
1332 #: g10/gpg.c:1279
1333 #, fuzzy, c-format
1334 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1335 msgstr ""
1336 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
1337 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1338
1339 #: g10/gpg.c:1282
1340 #, fuzzy, c-format
1341 msgid ""
1342 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1343 msgstr ""
1344 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
1345 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1346
1347 #: g10/gpg.c:1285
1348 #, fuzzy, c-format
1349 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1350 msgstr ""
1351 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
1352 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1353
1354 #: g10/gpg.c:1291
1355 #, fuzzy, c-format
1356 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1357 msgstr ""
1358 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
1359 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1360
1361 #: g10/gpg.c:1294
1362 #, fuzzy, c-format
1363 msgid ""
1364 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1365 msgstr ""
1366 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
1367 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1368
1369 #: g10/gpg.c:1297
1370 #, fuzzy, c-format
1371 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1372 msgstr ""
1373 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
1374 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1375
1376 #: g10/gpg.c:1438
1377 #, fuzzy, c-format
1378 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1379 msgstr "nieznana opcja ,,%s''\n"
1380
1381 #: g10/gpg.c:1531
1382 msgid "display photo IDs during key listings"
1383 msgstr ""
1384
1385 #: g10/gpg.c:1533
1386 msgid "show policy URLs during signature listings"
1387 msgstr ""
1388
1389 #: g10/gpg.c:1535
1390 #, fuzzy
1391 msgid "show all notations during signature listings"
1392 msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy prywatnych\n"
1393
1394 #: g10/gpg.c:1537
1395 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1396 msgstr ""
1397
1398 #: g10/gpg.c:1541
1399 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1400 msgstr ""
1401
1402 #: g10/gpg.c:1543
1403 #, fuzzy
1404 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1405 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
1406
1407 #: g10/gpg.c:1545
1408 msgid "show user ID validity during key listings"
1409 msgstr ""
1410
1411 #: g10/gpg.c:1547
1412 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1413 msgstr ""
1414
1415 #: g10/gpg.c:1549
1416 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1417 msgstr ""
1418
1419 #: g10/gpg.c:1551
1420 #, fuzzy
1421 msgid "show the keyring name in key listings"
1422 msgstr "okazanie, w którym zbiorze znajduje siê dany klucz"
1423
1424 #: g10/gpg.c:1553
1425 #, fuzzy
1426 msgid "show expiration dates during signature listings"
1427 msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy prywatnych\n"
1428
1429 #: g10/gpg.c:1920
1430 #, c-format
1431 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1432 msgstr "UWAGA: stary domy¶lny plik opcji ,,%s'' zosta³ zignorowany\n"
1433
1434 #: g10/gpg.c:1962
1435 #, c-format
1436 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1437 msgstr "UWAGA: brak domy¶lnego pliku opcji ,,%s''\n"
1438
1439 #: g10/gpg.c:1966
1440 #, c-format
1441 msgid "option file `%s': %s\n"
1442 msgstr "plik opcji ,,%s'': %s\n"
1443
1444 #: g10/gpg.c:1973
1445 #, c-format
1446 msgid "reading options from `%s'\n"
1447 msgstr "odczyt opcji z ,,%s''\n"
1448
1449 #: g10/gpg.c:2188 g10/gpg.c:2814 g10/gpg.c:2833
1450 #, c-format
1451 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1452 msgstr "UWAGA: %s nie jest do normalnego u¿ytku!\n"
1453
1454 #: g10/gpg.c:2201
1455 #, fuzzy, c-format
1456 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1457 msgstr ""
1458 "modu³ szyfru ,,%s'' nie zosta³ za³adowany z powodu niebezpiecznych praw "
1459 "dostêpu\n"
1460
1461 #: g10/gpg.c:2364 g10/gpg.c:2376
1462 #, fuzzy, c-format
1463 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1464 msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
1465
1466 #: g10/gpg.c:2452
1467 #, fuzzy, c-format
1468 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1469 msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
1470
1471 #: g10/gpg.c:2476 g10/gpg.c:2663 g10/keyedit.c:4064
1472 #, fuzzy
1473 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1474 msgstr "niezrozuma³y URI serwera kluczy\n"
1475
1476 #: g10/gpg.c:2488
1477 #, fuzzy, c-format
1478 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1479 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1480
1481 #: g10/gpg.c:2491
1482 #, fuzzy
1483 msgid "invalid keyserver options\n"
1484 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1485
1486 #: g10/gpg.c:2498
1487 #, c-format
1488 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1489 msgstr "%s:%d: niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
1490
1491 #: g10/gpg.c:2501
1492 msgid "invalid import options\n"
1493 msgstr "niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
1494
1495 #: g10/gpg.c:2508
1496 #, c-format
1497 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1498 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1499
1500 #: g10/gpg.c:2511
1501 msgid "invalid export options\n"
1502 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1503
1504 #: g10/gpg.c:2518
1505 #, fuzzy, c-format
1506 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1507 msgstr "%s:%d: niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
1508
1509 #: g10/gpg.c:2521
1510 #, fuzzy
1511 msgid "invalid list options\n"
1512 msgstr "niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
1513
1514 #: g10/gpg.c:2529
1515 msgid "display photo IDs during signature verification"
1516 msgstr ""
1517
1518 #: g10/gpg.c:2531
1519 msgid "show policy URLs during signature verification"
1520 msgstr ""
1521
1522 #: g10/gpg.c:2533
1523 #, fuzzy
1524 msgid "show all notations during signature verification"
1525 msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
1526
1527 #: g10/gpg.c:2535
1528 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1529 msgstr ""
1530
1531 #: g10/gpg.c:2539
1532 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1533 msgstr ""
1534
1535 #: g10/gpg.c:2541
1536 #, fuzzy
1537 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1538 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
1539
1540 #: g10/gpg.c:2543
1541 #, fuzzy
1542 msgid "show user ID validity during signature verification"
1543 msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
1544
1545 #: g10/gpg.c:2545
1546 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1547 msgstr ""
1548
1549 #: g10/gpg.c:2547
1550 msgid "validate signatures with PKA data"
1551 msgstr ""
1552
1553 #: g10/gpg.c:2549
1554 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1555 msgstr ""
1556
1557 #: g10/gpg.c:2556
1558 #, fuzzy, c-format
1559 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1560 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1561
1562 #: g10/gpg.c:2559
1563 #, fuzzy
1564 msgid "invalid verify options\n"
1565 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1566
1567 #: g10/gpg.c:2566
1568 #, c-format
1569 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1570 msgstr "nie mo¿na ustawiæ ¶cie¿ki programów wykonywalnych na %s\n"
1571
1572 #: g10/gpg.c:2729
1573 #, fuzzy, c-format
1574 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1575 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1576
1577 #: g10/gpg.c:2732
1578 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1579 msgstr ""
1580
1581 #: g10/gpg.c:2803
1582 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1583 msgstr "OSTRZE¯ENIE: program mo¿e stworzyæ plik zrzutu pamiêci!\n"
1584
1585 #: g10/gpg.c:2807
1586 #, c-format
1587 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1588 msgstr "OSTRZE¯ENIE: %s powoduje obej¶cie %s\n"
1589
1590 #: g10/gpg.c:2816
1591 #, c-format
1592 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1593 msgstr "Nie wolno u¿ywaæ %s z %s!\n"
1594
1595 #: g10/gpg.c:2819
1596 #, c-format
1597 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1598 msgstr "%s nie ma sensu w po³±czeniu z %s!\n"
1599
1600 #: g10/gpg.c:2826
1601 #, fuzzy, c-format
1602 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1603 msgstr "gpg-agent nie jest dostêpny w tej sesji\n"
1604
1605 #: g10/gpg.c:2841
1606 #, fuzzy, c-format
1607 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1608 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
1609
1610 #: g10/gpg.c:2855
1611 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1612 msgstr ""
1613 "w trybie --pgp2 mo¿na sk³adaæ tylko podpisy oddzielne lub do³±czone do "
1614 "tekstu\n"
1615
1616 #: g10/gpg.c:2861
1617 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1618 msgstr "w trybie --pgp2 nie mo¿na jednocze¶nie szyfrowaæ i podpisywaæ\n"
1619
1620 #: g10/gpg.c:2867
1621 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1622 msgstr "w trybie --pgp2 trzeba u¿ywaæ plików a nie potoków.\n"
1623
1624 #: g10/gpg.c:2880
1625 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1626 msgstr "szyfrowanie wiadomo¶ci w trybie --pgp2 wymaga modu³u szyfru IDEA\n"
1627
1628 #: g10/gpg.c:2947 g10/gpg.c:2971
1629 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1630 msgstr "wybrany algorytm szyfruj±cy jest niepoprawny\n"
1631
1632 #: g10/gpg.c:2953 g10/gpg.c:2977
1633 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1634 msgstr "wybrany algorytm skrótów wiadomo¶ci jest niepoprawny\n"
1635
1636 #: g10/gpg.c:2959
1637 #, fuzzy
1638 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1639 msgstr "wybrany algorytm szyfruj±cy jest niepoprawny\n"
1640
1641 #: g10/gpg.c:2965
1642 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1643 msgstr "wybrany algorytm skrótów po¶wiadczeñ jest niepoprawny\n"
1644
1645 #: g10/gpg.c:2980
1646 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1647 msgstr "warto¶æ completes-needed musi byæ wiêksza od 0\n"
1648
1649 #: g10/gpg.c:2982
1650 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1651 msgstr "warto¶æ marginals-needed musi byæ wiêksza od 1\n"
1652
1653 #: g10/gpg.c:2984
1654 #, fuzzy
1655 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1656 msgstr "warto¶æ max-cert-depth musi mie¶ciæ siê w zakresie od 1 do 255\n"
1657
1658 #: g10/gpg.c:2986
1659 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1660 msgstr ""
1661 "niew³a¶ciwy domy¶lny poziom sprawdzania; musi mieæ warto¶æ 0, 1, 2 lub 3\n"
1662
1663 #: g10/gpg.c:2988
1664 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1665 msgstr ""
1666 "niew³a¶ciwy minimalny poziom sprawdzania; musi mieæ warto¶æ 0, 1, 2 lub 3\n"
1667
1668 #: g10/gpg.c:2991
1669 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1670 msgstr "UWAGA: prosty tryb S2K (0) jest stanowczo odradzany\n"
1671
1672 #: g10/gpg.c:2995
1673 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1674 msgstr "niepoprawny tryb S2K; musi mieæ warto¶æ 0, 1 lub 3\n"
1675
1676 #: g10/gpg.c:3002
1677 msgid "invalid default preferences\n"
1678 msgstr "niew³a¶ciwe domy¶lne ustawienia\n"
1679
1680 #: g10/gpg.c:3011
1681 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1682 msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia szyfrów\n"
1683
1684 #: g10/gpg.c:3015
1685 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1686 msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia skrótów\n"
1687
1688 #: g10/gpg.c:3019
1689 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1690 msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia algorytmów kompresji\n"
1691
1692 #: g10/gpg.c:3052
1693 #, c-format
1694 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1695 msgstr "%s jeszcze nie dzia³a z %s!\n"
1696
1697 #: g10/gpg.c:3099
1698 #, fuzzy, c-format
1699 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1700 msgstr "szyfr ,,%s'' nie jest dostêpny w trybie %s\n"
1701
1702 #: g10/gpg.c:3104
1703 #, fuzzy, c-format
1704 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1705 msgstr "skrót ,,%s'' nie jest dostêpny w trybie %s\n"
1706
1707 #: g10/gpg.c:3109
1708 #, fuzzy, c-format
1709 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1710 msgstr "kompresja ,,%s'' nie jest dostêpna w trybie %s\n"
1711
1712 #: g10/gpg.c:3208
1713 #, c-format
1714 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1715 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
1716
1717 #: g10/gpg.c:3219
1718 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1719 msgstr "OSTRZE¯ENIE: podano adresatów (-r) w dzia³aniu które ich nie dotyczy\n"
1720
1721 #: g10/gpg.c:3230
1722 msgid "--store [filename]"
1723 msgstr "--store [plik]"
1724
1725 #: g10/gpg.c:3237
1726 msgid "--symmetric [filename]"
1727 msgstr "--symmetric [plik]"
1728
1729 #: g10/gpg.c:3239
1730 #, fuzzy, c-format
1731 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1732 msgstr "b³±d odszyfrowywania: %s\n"
1733
1734 #: g10/gpg.c:3249
1735 msgid "--encrypt [filename]"
1736 msgstr "--encrypt [plik]"
1737
1738 #: g10/gpg.c:3262
1739 #, fuzzy
1740 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1741 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
1742
1743 #: g10/gpg.c:3264
1744 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1745 msgstr ""
1746
1747 #: g10/gpg.c:3267
1748 #, fuzzy, c-format
1749 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1750 msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
1751
1752 #: g10/gpg.c:3285
1753 msgid "--sign [filename]"
1754 msgstr "--sign [plik]"
1755
1756 #: g10/gpg.c:3298
1757 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1758 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
1759
1760 #: g10/gpg.c:3313
1761 #, fuzzy
1762 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1763 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
1764
1765 #: g10/gpg.c:3315
1766 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1767 msgstr ""
1768
1769 #: g10/gpg.c:3318
1770 #, fuzzy, c-format
1771 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1772 msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
1773
1774 #: g10/gpg.c:3338
1775 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1776 msgstr "--sign --symmetric [plik]"
1777
1778 #: g10/gpg.c:3347
1779 msgid "--clearsign [filename]"
1780 msgstr "--clearsign [plik]\""
1781
1782 #: g10/gpg.c:3372
1783 msgid "--decrypt [filename]"
1784 msgstr "--decrypt [plik]"
1785
1786 #: g10/gpg.c:3380
1787 msgid "--sign-key user-id"
1788 msgstr "--sign-key nazwa u¿ytkownika"
1789
1790 #: g10/gpg.c:3384
1791 msgid "--lsign-key user-id"
1792 msgstr "--lsign-key nazwa u¿ytkownika"
1793
1794 #: g10/gpg.c:3405
1795 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1796 msgstr "--edit-key nazwa u¿ytkownika [polecenia]"
1797
1798 #: g10/gpg.c:3476
1799 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1800 msgstr "-k[v][v][v][c] [identyfikator] [zbiór kluczy]"
1801
1802 #: g10/gpg.c:3518
1803 #, c-format
1804 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1805 msgstr "wysy³ka do serwera kluczy nie powiod³a siê: %s\n"
1806
1807 #: g10/gpg.c:3520
1808 #, c-format
1809 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1810 msgstr "odbiór z serwera kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
1811
1812 #: g10/gpg.c:3522
1813 #, c-format
1814 msgid "key export failed: %s\n"
1815 msgstr "eksport kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
1816
1817 #: g10/gpg.c:3533
1818 #, c-format
1819 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1820 msgstr "szukanie w serwerze kluczy nie powiod³o siê: %s\n"
1821
1822 #: g10/gpg.c:3543
1823 #, c-format
1824 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1825 msgstr "od¶wie¿enie kluczy z serwera nie powiod³o siê: %s\n"
1826
1827 #: g10/gpg.c:3594
1828 #, c-format
1829 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1830 msgstr "zdjêcie opakowania ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
1831
1832 #: g10/gpg.c:3602
1833 #, c-format
1834 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1835 msgstr "opakowywanie ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
1836
1837 #: g10/gpg.c:3689
1838 #, c-format
1839 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1840 msgstr "niew³a¶ciwy algorytm skrótu ,%s'\n"
1841
1842 #: g10/gpg.c:3812
1843 msgid "[filename]"
1844 msgstr "[nazwa pliku]"
1845
1846 #: g10/gpg.c:3816
1847 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1848 msgstr "Wpisz tutaj swoj± wiadomo¶æ ...\n"
1849
1850 #: g10/gpg.c:4120
1851 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1852 msgstr "podany URL regulaminu po¶wiadczania jest niepoprawny\n"
1853
1854 #: g10/gpg.c:4122
1855 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1856 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
1857
1858 #: g10/gpg.c:4155
1859 #, fuzzy
1860 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1861 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
1862
1863 #: g10/getkey.c:152
1864 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1865 msgstr "zbyt wiele wpisów w buforze kluczy publicznych - wy³±czony\n"
1866
1867 #: g10/getkey.c:175
1868 #, fuzzy
1869 msgid "[User ID not found]"
1870 msgstr "[brak identyfikatora u¿ytkownika]"
1871
1872 #: g10/getkey.c:948 g10/getkey.c:958 g10/getkey.c:968 g10/getkey.c:984
1873 #: g10/getkey.c:999
1874 #, c-format
1875 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1876 msgstr ""
1877
1878 #: g10/getkey.c:1826
1879 #, fuzzy, c-format
1880 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1881 msgstr ""
1882 "Opcja --allow-non-selfsigned-uid wymusi³a uznanie za poprawny klucza %08lX.\n"
1883
1884 #: g10/getkey.c:2380 g10/keyedit.c:3707
1885 #, fuzzy, c-format
1886 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1887 msgstr "brak prywatnego odpowiednika podklucza publicznego %08lX - pominiêty\n"
1888
1889 #: g10/getkey.c:2611
1890 #, fuzzy, c-format
1891 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1892 msgstr "u¿ywany jest podklucz %08lX zamiast klucza g³ównego %08lX\n"
1893
1894 #: g10/getkey.c:2658
1895 #, fuzzy, c-format
1896 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1897 msgstr "klucz %08lX: klucz tajny bez klucza jawnego - pominiêty\n"
1898
1899 #: g10/gpgv.c:74
1900 msgid "be somewhat more quiet"
1901 msgstr "mniej komunikatóww"
1902
1903 #: g10/gpgv.c:75
1904 msgid "take the keys from this keyring"
1905 msgstr "pobieranie kluczy z tego zbioru"
1906
1907 #: g10/gpgv.c:77
1908 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1909 msgstr "nie traktowaæ konfliktu datowników jako b³êdu"
1910
1911 #: g10/gpgv.c:78
1912 msgid "|FD|write status info to this FD"
1913 msgstr "|FD|pisanie opisu stanu do deskryptora FD"
1914
1915 #: g10/gpgv.c:102
1916 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1917 msgstr "Wywo³anie: gpgv [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
1918
1919 #: g10/gpgv.c:105
1920 msgid ""
1921 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1922 "Check signatures against known trusted keys\n"
1923 msgstr ""
1924 "Sk³adnia: gpgm [opcje] [pliki]\n"
1925 "Sprawdzanie podpisów ze znanych zaufanych kluczy\n"
1926
1927 #: g10/helptext.c:49
1928 msgid ""
1929 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1930 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1931 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1932 msgstr ""
1933 "Te wartosci u¿ytkownik przydziela wg swojego uznania; nie bêd± nigdy\n"
1934 "eksportowane poza ten system. Potrzebne s± one do zbudowania sieci\n"
1935 "zaufania, i nie ma to nic wspólnego z tworzon± automatycznie sieci±\n"
1936 "certyfikatów."
1937
1938 #: g10/helptext.c:55
1939 msgid ""
1940 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1941 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1942 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1943 "ultimately trusted\n"
1944 msgstr ""
1945 "Aby zbudowaæ Sieæ Zaufania, GnuPG potrzebuje znaæ klucze do których\n"
1946 "masz absolutne zaufanie. Zwykle s± to klucze do których masz klucze\n"
1947 "tajne. Odpowiedz ,,tak'', je¶li chcesz okre¶liæ ten klucz jako klucz\n"
1948 "do którego masz absolutne zaufanie.\n"
1949
1950 #: g10/helptext.c:62
1951 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1952 msgstr ""
1953 "Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego klucza, klucza, co do którego nie ma\n"
1954 "¿adnej pewno¶ci do kogo nale¿y, odpowiedz ,,tak''."
1955
1956 #: g10/helptext.c:66
1957 msgid ""
1958 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1959 msgstr "Podaj adresatów tej wiadomo¶ci."
1960
1961 #: g10/helptext.c:70
1962 msgid ""
1963 "Select the algorithm to use.\n"
1964 "\n"
1965 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1966 "for signatures.\n"
1967 "\n"
1968 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1969 "\n"
1970 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1971 "\n"
1972 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1973 msgstr ""
1974
1975 #: g10/helptext.c:84
1976 msgid ""
1977 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1978 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1979 "Please consult your security expert first."
1980 msgstr ""
1981 "U¿ywanie tego samego klucza do podpisywania i szyfrowania nie jest dobrym\n"
1982 "pomys³em. Mo¿na tak postêpowaæ tylko w niektórych zastosowaniach. Proszê "
1983 "siê\n"
1984 "najpierw skonsultowaæ z ekspertem od bezpieczeñstwa. "
1985
1986 #: g10/helptext.c:91
1987 msgid "Enter the size of the key"
1988 msgstr "Wprowad¼ rozmiar klucza"
1989
1990 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
1991 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
1992 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1993 msgstr "Odpowied¼ \"tak\" lub \"nie\"."
1994
1995 #: g10/helptext.c:105
1996 msgid ""
1997 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1998 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1999 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2000 "the given value as an interval."
2001 msgstr ""
2002 "Wprowad¼ ¿±dan± warto¶æ (jak w znaku zachêty).  \n"
2003 "Mo¿na tu podaæ datê w formacie ISO (RRRR-MM-DD) ale nie da to\n"
2004 "w³a¶ciwej obs³ugi b³êdów - system próbuje interpretowaæ podan± warto¶æ\n"
2005 "jako okres."
2006
2007 #: g10/helptext.c:117
2008 msgid "Enter the name of the key holder"
2009 msgstr "Nazwa w³a¶ciciela klucza."
2010
2011 #: g10/helptext.c:122
2012 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2013 msgstr "proszê wprowadziæ opcjonalny ale wysoce doradzany adres e-mail"
2014
2015 #: g10/helptext.c:126
2016 msgid "Please enter an optional comment"
2017 msgstr "Proszê wprowadziæ opcjonalny komentarz"
2018
2019 # OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!
2020 #: g10/helptext.c:131
2021 msgid ""
2022 "N  to change the name.\n"
2023 "C  to change the comment.\n"
2024 "E  to change the email address.\n"
2025 "O  to continue with key generation.\n"
2026 "Q  to to quit the key generation."
2027 msgstr ""
2028 "N aby zmieniæ nazwê (nazwisko).\n"
2029 "C aby zmieniæ komentarz.<\n"
2030 "E aby zmieniæ adres e-mail.\n"
2031 "O aby kontynuowaæ tworzenie klucza.\n"
2032 "Q aby zrezygnowaæ z tworzenia klucza."
2033
2034 #: g10/helptext.c:140
2035 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2036 msgstr "Je¶li ma zostaæ wygenerowany podklucz, nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
2037
2038 #: g10/helptext.c:148
2039 msgid ""
2040 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2041 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2042 "know how carefully you verified this.\n"
2043 "\n"
2044 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2045 "the\n"
2046 "    key.\n"
2047 "\n"
2048 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2049 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2050 "for\n"
2051 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2052 "user.\n"
2053 "\n"
2054 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2055 "could\n"
2056 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2057 "the\n"
2058 "    key against a photo ID.\n"
2059 "\n"
2060 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2061 "could\n"
2062 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2063 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2064 "a\n"
2065 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2066 "the\n"
2067 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2068 "exchange\n"
2069 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2070 "\n"
2071 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2072 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2073 "\"\n"
2074 "mean to you when you sign other keys.\n"
2075 "\n"
2076 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2077 msgstr ""
2078 "Przy podpisywaniu identyfikatora u¿ytkownika na kluczu nale¿y sprawdziæ, \n"
2079 "czy to¿samo¶æ u¿ytkownika odpowiada temu, co jest wpisane w "
2080 "identyfikatorze.\n"
2081 "Innym u¿ytkownikom przyda siê informacja, jak dog³êbnie zosta³o to przez\n"
2082 "Ciebie sprawdzone.\n"
2083 "\n"
2084 "\"0\" oznacza, ¿e nie podajesz ¿adnych informacji na temat tego jak "
2085 "dog³êbnie\n"
2086 "    to¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a przez Ciebie potwierdzona.\n"
2087 "\n"
2088 "\"1\" oznacza, ¿e masz przekonanie, ¿e to¿samo¶æ u¿ytkownka odpowiada\n"
2089 "    identyfikatorowi klucza, ale nie by³o mo¿liwo¶ci sprawdzenia tego.\n"
2090 "    Taka sytuacja wystêpuje te¿ kiedy podpisujesz identyfikator bêd±cy\n"
2091 "    pseudonimem.\n"
2092 "\n"
2093 "\"2\" oznacza, ¿e to¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³± przez Ciebie potwierdzona\n"
2094 "    pobie¿nie - sprawdzili¶cie odcisk klucza, sprawdzi³a¶/e¶ to¿samo¶æ\n"
2095 "    na okazanym dokumencie ze zdjêciem.\n"
2096 "\n"
2097 "\"3\" to dog³êbna weryfikacja to¿samo¶ci. Na przyk³ad sprawdzenie odcisku \n"
2098 "    klucza, sprawdzenie to¿samo¶ci z okazanego oficjalnego dokumentu ze\n"
2099 "    zdjêciem (np paszportu) i weryfikacja poprawno¶ci adresu poczty\n"
2100 "    elektronicznej przez wymianê poczty z tym adresem.\n"
2101 "\n"
2102 "Zauwa¿, ¿e podane powy¿ej przyk³ady dla poziomów \"2\" i \"3\" to *tylko*\n"
2103 "przyk³ady. Do Ciebie nale¿y decyzja co oznacza \"pobie¿ny\" i \"dog³êbny\" "
2104 "w\n"
2105 "kontek¶cie po¶wiadczania i podpisywania kluczy.\n"
2106 "\n"
2107 "Je¶li nie wiesz co odpowiedzieæ, podaj \"0\"."
2108
2109 #: g10/helptext.c:186
2110 #, fuzzy
2111 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2112 msgstr "Odpowiedz \"tak\", aby podpisaæ WSZYSTKIE identyfikatory u¿ytkownika."
2113
2114 #: g10/helptext.c:190
2115 msgid ""
2116 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2117 "All certificates are then also lost!"
2118 msgstr ""
2119 "Aby skasowaæ ten identyfikator u¿ytkownika (co wi±¿e siê ze utrat±\n"
2120 "wszystkich jego po¶wiadczeñ!) nale¿y odpowiedzieæ ,,tak''."
2121
2122 #: g10/helptext.c:195
2123 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2124 msgstr "Aby skasowaæ podklucz nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
2125
2126 #: g10/helptext.c:200
2127 msgid ""
2128 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2129 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2130 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2131 msgstr ""
2132 "To jest poprawny podpis na tym kluczu; normalnie nie nale¿y go usuwaæ\n"
2133 "poniewa¿ mo¿e byæ wa¿ny dla zestawienia po³aczenia zaufania do klucza\n"
2134 "którym go z³o¿ono lub do innego klucza nim po¶wiadczonego."
2135
2136 #: g10/helptext.c:205
2137 msgid ""
2138 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2139 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2140 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2141 "a trust connection through another already certified key."
2142 msgstr ""
2143 "Ten podpis nie mo¿e zostaæ potwierdzony poniewa¿ nie ma\n"
2144 "odpowiadaj±cego mu klucza publicznego. Nale¿y od³o¿yæ usuniêcie tego\n"
2145 "podpisu do czasu, kiedy oka¿e siê który klucz zosta³ u¿yty, poniewa¿\n"
2146 "w momencie uzyskania tego klucza mo¿e pojawiæ siê ¶cie¿ka zaufania\n"
2147 "pomiêdzy tym a innym, ju¿ po¶wiadczonym kluczem."
2148
2149 #: g10/helptext.c:211
2150 msgid ""
2151 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2152 "your keyring."
2153 msgstr "Ten podpis jest niepoprawny. Mo¿na usuni±æ go ze zbioru kluczy."
2154
2155 #: g10/helptext.c:215
2156 msgid ""
2157 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2158 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2159 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2160 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2161 "a second one is available."
2162 msgstr ""
2163 "To jest podpis wi±¿±cy identyfikator u¿ytkownika z kluczem. Nie nale¿y\n"
2164 "go usuwaæ - GnuPG mo¿e nie móc pos³ugiwaæ siê dalej kluczem bez\n"
2165 "takiego podpisu. Bezpiecznie mo¿na go usun±æ tylko je¶li ten podpis\n"
2166 "klucza nim samym z jakich¶ przyczyn nie jest poprawny, i klucz jest\n"
2167 "drugi raz podpisany w ten sam sposób."
2168
2169 #: g10/helptext.c:223
2170 msgid ""
2171 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2172 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2173 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2174 msgstr ""
2175 "Przestawienie wszystkich (lub tylko wybranych) identyfikatorów na aktualne\n"
2176 "ustawienia. Data na odpowiednich podpisach zostane przesuniêta do przodu o\n"
2177 "jedn± sekundê. \n"
2178
2179 #: g10/helptext.c:230
2180 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2181 msgstr "Podaj d³ugie, skomplikowane has³o, np. ca³e zdanie.\n"
2182
2183 #: g10/helptext.c:236
2184 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2185 msgstr "Proszê powrótrzyæ has³o, aby upewniæ siê ¿e nie by³o pomy³ki."
2186
2187 #: g10/helptext.c:240
2188 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2189 msgstr "Podaj nazwê pliku którego dotyczy ten podpis"
2190
2191 #: g10/helptext.c:245
2192 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2193 msgstr "Je¶li mo¿na nadpisaæ ten plik, nale¿y odpowiedzieæ ,,tak''"
2194
2195 #: g10/helptext.c:250
2196 msgid ""
2197 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2198 "file (which is shown in brackets) will be used."
2199 msgstr ""
2200 "Nazwa pliku. Naci¶niêcie ENTER potwierdzi nazwê domy¶ln± (w nawiasach)."
2201
2202 #: g10/helptext.c:256
2203 msgid ""
2204 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2205 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2206 "  \"Key has been compromised\"\n"
2207 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2208 "      got access to your secret key.\n"
2209 "  \"Key is superseded\"\n"
2210 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2211 "  \"Key is no longer used\"\n"
2212 "      Use this if you have retired this key.\n"
2213 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2214 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2215 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2216 msgstr ""
2217 "Nalezy podaæ powód uniewa¿nienia klucza. W zale¿no¶ci od kontekstu mo¿na\n"
2218 "go wybraæ z listy:\n"
2219 "  \"Klucz zosta³ skompromitowany\"\n"
2220 "      Masz powody uwa¿aæ ¿e twój klucz tajny dosta³ siê w niepowo³ane rêce.\n"
2221 "  \"Klucz zosta³ zast±piony\"\n"
2222 "      Klucz zosta³ zast±piony nowym.\n"
2223 "  \"Klucz nie jest ju¿ u¿ywany\"\n"
2224 "      Klucz zosta³ wycofany z u¿ycia.\n"
2225 "  \"Identyfikator u¿ytkownika przesta³ byæ poprawny\"\n"
2226 "      Identyfikator u¿ytkownika (najczê¶ciej adres e-mail przesta³ byæ \n"
2227 "      poprawny.\n"
2228
2229 #: g10/helptext.c:272
2230 msgid ""
2231 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2232 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2233 "An empty line ends the text.\n"
2234 msgstr ""
2235 "Je¶li chcesz, mo¿esz podaæ opis powodu wystawienia certyfikatu\n"
2236 "uniewa¿nienia. Opis powinien byc zwiêz³y. \n"
2237 "Pusta linia koñczy wprowadzanie tekstu.\n"
2238
2239 #: g10/helptext.c:287
2240 msgid "No help available"
2241 msgstr "Pomoc niedostêpna"
2242
2243 #: g10/helptext.c:295
2244 #, c-format
2245 msgid "No help available for `%s'"
2246 msgstr "Brak pomocy o ,,%s''"
2247
2248 #: g10/import.c:96
2249 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2250 msgstr ""
2251
2252 #: g10/import.c:98
2253 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2254 msgstr ""
2255
2256 #: g10/import.c:100
2257 #, fuzzy
2258 msgid "do not update the trustdb after import"
2259 msgstr "uaktualnienie bazy zaufania"
2260
2261 #: g10/import.c:102
2262 #, fuzzy
2263 msgid "create a public key when importing a secret key"
2264 msgstr "klucz publiczny nie pasuje do klucza prywatngeo!\n"
2265
2266 #: g10/import.c:104
2267 msgid "only accept updates to existing keys"
2268 msgstr ""
2269
2270 #: g10/import.c:106
2271 #, fuzzy
2272 msgid "remove unusable parts from key after import"
2273 msgstr "bezu¿yteczny klucz prywatny"
2274
2275 #: g10/import.c:108
2276 msgid "remove as much as possible from key after import"
2277 msgstr ""
2278
2279 #: g10/import.c:266
2280 #, c-format
2281 msgid "skipping block of type %d\n"
2282 msgstr "blok typu %d zostaje pominiêty\n"
2283
2284 #: g10/import.c:275
2285 #, fuzzy, c-format
2286 msgid "%lu keys processed so far\n"
2287 msgstr "%lu kluczy przetworzonych do tej chwili\n"
2288
2289 #: g10/import.c:292
2290 #, c-format
2291 msgid "Total number processed: %lu\n"
2292 msgstr "Ogó³em przetworzonych kluczy: %lu\n"
2293
2294 #: g10/import.c:294
2295 #, c-format
2296 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2297 msgstr "   pominiêtych nowych kluczy: %lu\n"
2298
2299 #: g10/import.c:297
2300 #, c-format
2301 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2302 msgstr "          bez identyfikatora: %lu\n"
2303
2304 #: g10/import.c:299
2305 #, c-format
2306 msgid "              imported: %lu"
2307 msgstr "         do³±czono do zbioru: %lu"
2308
2309 #: g10/import.c:305
2310 #, c-format
2311 msgid "             unchanged: %lu\n"
2312 msgstr "                   bez zmian: %lu\n"
2313
2314 #: g10/import.c:307
2315 #, c-format
2316 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2317 msgstr "      nowych identyfikatorów: %lu\n"
2318
2319 #: g10/import.c:309
2320 #, c-format
2321 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2322 msgstr "            nowych podkluczy: %lu\n"
2323
2324 #: g10/import.c:311
2325 #, c-format
2326 msgid "        new signatures: %lu\n"
2327 msgstr "             nowych podpisów: %lu\n"
2328
2329 #: g10/import.c:313
2330 #, c-format
2331 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2332 msgstr "   nowych uniewa¿nieñ kluczy: %lu\n"
2333
2334 #: g10/import.c:315
2335 #, c-format
2336 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2337 msgstr "   tajnych kluczy wczytanych: %lu\n"
2338
2339 #: g10/import.c:317
2340 #, c-format
2341 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2342 msgstr "     tajnych kluczy dodanych: %lu\n"
2343
2344 #: g10/import.c:319
2345 #, c-format
2346 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2347 msgstr "    tajnych kluczy bez zmian: %lu\n"
2348
2349 #: g10/import.c:321
2350 #, c-format
2351 msgid "          not imported: %lu\n"
2352 msgstr "      nie w³±czono do zbioru: %lu\n"
2353
2354 #: g10/import.c:323
2355 #, fuzzy, c-format
2356 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2357 msgstr "             nowych podpisów: %lu\n"
2358
2359 #: g10/import.c:325
2360 #, fuzzy, c-format
2361 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2362 msgstr "   tajnych kluczy wczytanych: %lu\n"
2363
2364 #: g10/import.c:566
2365 #, c-format
2366 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2367 msgstr ""
2368
2369 #. TRANSLATORS: This string is belongs to the previous one.  They are
2370 #. only split up to allow printing of a common prefix.
2371 #: g10/import.c:570
2372 #, fuzzy
2373 msgid "         algorithms on these user IDs:\n"
2374 msgstr "Te identyfikatory s± podpisane przez Ciebie:\n"
2375
2376 #: g10/import.c:607
2377 #, c-format
2378 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2379 msgstr ""
2380
2381 #: g10/import.c:619
2382 #, fuzzy, c-format
2383 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2384 msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
2385
2386 #: g10/import.c:631
2387 #, c-format
2388 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2389 msgstr ""
2390
2391 #: g10/import.c:644
2392 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2393 msgstr ""
2394
2395 #: g10/import.c:646
2396 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2397 msgstr ""
2398
2399 #: g10/import.c:670
2400 #, c-format
2401 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2402 msgstr ""
2403
2404 #: g10/import.c:720 g10/import.c:1118
2405 #, fuzzy, c-format
2406 msgid "key %s: no user ID\n"
2407 msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika\n"
2408
2409 #: g10/import.c:749
2410 #, fuzzy, c-format
2411 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2412 msgstr "klucz %08lX: podklucz uszkodzony przez serwer zosta³ naprawiony\n"
2413
2414 #: g10/import.c:764
2415 #, fuzzy, c-format
2416 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2417 msgstr "klucz %08lX: przyjêto identyfikator nie podpisany nim samym ,,%s''\n"
2418
2419 #: g10/import.c:770
2420 #, fuzzy, c-format
2421 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2422 msgstr "klucz %08lX: brak poprawnych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
2423
2424 #: g10/import.c:772
2425 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2426 msgstr "to mo¿e byæ spowodowane brakiem podpisu klucza nim samym\n"
2427
2428 #: g10/import.c:782 g10/import.c:1240
2429 #, fuzzy, c-format
2430 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2431 msgstr "klucz %08lX: brak klucza publicznego: %s\n"
2432
2433 #: g10/import.c:788
2434 #, fuzzy, c-format
2435 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2436 msgstr "klucz %08lX: nowy klucz - pominiêty\n"
2437
2438 #: g10/import.c:797
2439 #, c-format
2440 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2441 msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy: %s\n"
2442
2443 #: g10/import.c:802 g10/openfile.c:267 g10/sign.c:831 g10/sign.c:1135
2444 #, c-format
2445 msgid "writing to `%s'\n"
2446 msgstr "zapis do '%s'\n"
2447
2448 #: g10/import.c:806 g10/import.c:901 g10/import.c:1158 g10/import.c:1301
2449 #: g10/import.c:2363 g10/import.c:2385
2450 #, c-format
2451 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2452 msgstr "b³±d zapisu zbioru kluczy '%s': %s\n"
2453
2454 #: g10/import.c:825
2455 #, fuzzy, c-format
2456 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2457 msgstr "klucz %08lX: klucz publiczny ,,%s'' wczytano do zbioru\n"
2458
2459 #: g10/import.c:849
2460 #, fuzzy, c-format
2461 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2462 msgstr "klucz %08lX: nie zgadza siê z lokaln± kopi±\n"
2463
2464 #: g10/import.c:866 g10/import.c:1258
2465 #, fuzzy, c-format
2466 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2467 msgstr "klucz %08lX: brak oryginalnego bloku klucza; %s\n"
2468
2469 #: g10/import.c:874 g10/import.c:1265
2470 #, fuzzy, c-format
2471 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2472 msgstr "klucz %08lX: nie mo¿na odczytaæ oryginalnego bloku klucza; %s\n"
2473
2474 #: g10/import.c:911
2475 #, fuzzy, c-format
2476 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2477 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy identyfikator u¿ytkownika\n"
2478
2479 #: g10/import.c:914
2480 #, fuzzy, c-format
2481 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2482 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
2483
2484 #: g10/import.c:917
2485 #, fuzzy, c-format
2486 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2487 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy podpis\n"
2488
2489 #: g10/import.c:920
2490 #, fuzzy, c-format
2491 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2492 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podpisów\n"
2493
2494 #: g10/import.c:923
2495 #, fuzzy, c-format
2496 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2497 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy podklucz\n"
2498
2499 #: g10/import.c:926
2500 #, fuzzy, c-format
2501 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2502 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podkluczy\n"
2503
2504 #: g10/import.c:929
2505 #, fuzzy, c-format
2506 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2507 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podpisów\n"
2508
2509 #: g10/import.c:932
2510 #, fuzzy, c-format
2511 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2512 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podpisów\n"
2513
2514 #: g10/import.c:935
2515 #, fuzzy, c-format
2516 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2517 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
2518
2519 #: g10/import.c:938
2520 #, fuzzy, c-format
2521 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2522 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
2523
2524 #: g10/import.c:961
2525 #, fuzzy, c-format
2526 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2527 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' bez zmian\n"
2528
2529 #: g10/import.c:1124
2530 #, fuzzy, c-format
2531 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2532 msgstr "klucz %08lX: klucz tajny z ustawionym szyfrem %d - pominiêty\n"
2533
2534 #: g10/import.c:1135
2535 #, fuzzy
2536 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2537 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
2538
2539 #: g10/import.c:1152 g10/import.c:2378
2540 #, c-format
2541 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2542 msgstr "brak domy¶lego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
2543
2544 #: g10/import.c:1163
2545 #, fuzzy, c-format
2546 msgid "key %s: secret key imported\n"
2547 msgstr "Klucz %08lX: klucz tajny wczytany do zbioru\n"
2548
2549 #: g10/import.c:1193
2550 #, fuzzy, c-format
2551 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2552 msgstr "Klucz %08lX: ten klucz ju¿ znajduje siê w zbiorze\n"
2553
2554 #: g10/import.c:1203
2555 #, fuzzy, c-format
2556 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2557 msgstr "klucz %08lX: brak klucza tajnego: %s\n"
2558
2559 #: g10/import.c:1233
2560 #, fuzzy, c-format
2561 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2562 msgstr ""
2563 "klucz %08lX: brak klucza publicznego którego dotyczy wczytany certyfikat\n"
2564 "              uniwa¿nienia\n"
2565
2566 #: g10/import.c:1276
2567 #, fuzzy, c-format
2568 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2569 msgstr "klucz %08lX: niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia: %s - odrzucony\n"
2570
2571 #: g10/import.c:1308
2572 #, fuzzy, c-format
2573 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2574 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' certyfikat uniewa¿nienia zosta³ ju¿ wczytany\n"
2575
2576 #: g10/import.c:1374
2577 #, fuzzy, c-format
2578 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2579 msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika do podpisu\n"
2580
2581 #: g10/import.c:1389
2582 #, fuzzy, c-format
2583 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2584 msgstr "klucz %08lX: algorytm asymetryczny \"%s\" nie jest obs³ugiwany\n"
2585
2586 #: g10/import.c:1391
2587 #, fuzzy, c-format
2588 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2589 msgstr "klucz %08lX: niepoprawny podpis na identyfikatorze \"%s\"\n"
2590
2591 #: g10/import.c:1409
2592 #, fuzzy, c-format
2593 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2594 msgstr "klucz %08lX: brak podklucza do dowi±zania\n"
2595
2596 #: g10/import.c:1420 g10/import.c:1470
2597 #, fuzzy, c-format
2598 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2599 msgstr "klucz %08lX: nie obs³ugiwany algorytm asymetryczny\n"
2600
2601 #: g10/import.c:1422
2602 #, fuzzy, c-format
2603 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2604 msgstr "klucz %08lX: niepoprawne dowi±zanie podklucza\n"
2605
2606 #: g10/import.c:1437
2607 #, fuzzy, c-format
2608 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2609 msgstr "klucz %08lX: usuniêto wielokrotne dowi±zanie podklucza\n"
2610
2611 #: g10/import.c:1459
2612 #, fuzzy, c-format
2613 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2614 msgstr "klucz %08lX: brak podklucza, którego dotyczy uniewa¿nienie\n"
2615
2616 #: g10/import.c:1472
2617 #, fuzzy, c-format
2618 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2619 msgstr "klucz %08lX: nieoprawne uniewa¿nienie podklucza\n"
2620
2621 #: g10/import.c:1487
2622 #, fuzzy, c-format
2623 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2624 msgstr "klucz %08lX: usuniêto wielokrotne uniewa¿nienie podklucza\n"
2625
2626 #: g10/import.c:1529
2627 #, fuzzy, c-format
2628 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2629 msgstr "klucz %08lX: pominiêto identyfikator u¿ytkownika '"
2630
2631 #: g10/import.c:1550
2632 #, fuzzy, c-format
2633 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2634 msgstr "klucz %08lX: podklucz pominiêty\n"
2635
2636 #: g10/import.c:1577
2637 #, fuzzy, c-format
2638 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2639 msgstr "klucz %08lX: podpis nieeksportowalny (klasy %02x) - pominiêty\n"
2640
2641 #: g10/import.c:1587
2642 #, fuzzy, c-format
2643 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2644 msgstr ""
2645 "klucz %08lX: pominiêto certyfikat uniewa¿nienia umieszczony \n"
2646 "              w niew³a¶ciwym miejscu\n"
2647
2648 #: g10/import.c:1604
2649 #, fuzzy, c-format
2650 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2651 msgstr "klucz %08lX: pominiêto -  niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia: %s\n"
2652
2653 #: g10/import.c:1618
2654 #, fuzzy, c-format
2655 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2656 msgstr "klucz %08lX: pominiêto - podpis na podkluczu w niew³a¶ciwym miejscu\n"
2657
2658 #: g10/import.c:1626
2659 #, fuzzy, c-format
2660 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2661 msgstr "klucz %08lX: pominiêto - nieoczekiwana klasa podpisu (%02x)\n"
2662
2663 #: g10/import.c:1726
2664 #, fuzzy, c-format
2665 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2666 msgstr "key %08lX: do³±czono powtórzony identyfikator u¿ytkownika\n"
2667
2668 #: g10/import.c:1788
2669 #, fuzzy, c-format
2670 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2671 msgstr ""
2672 "OSTRZE¯ENIE: klucz %08lX móg³ zostaæ uniewazniony:\n"
2673 "             zapytanie o uniewa¿niaj±cy klucz %08lX w serwerze kluczy\n"
2674
2675 #: g10/import.c:1802
2676 #, fuzzy, c-format
2677 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2678 msgstr ""
2679 "OSTRZE¯ENIE: klucz %08lX móg³ zostaæ uniewa¿niony:\n"
2680 "             brak uniewa¿niaj±cego klucza %08lX.\n"
2681
2682 #: g10/import.c:1861
2683 #, fuzzy, c-format
2684 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2685 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' dodany certyfikat uniewa¿nienia\n"
2686
2687 #: g10/import.c:1895
2688 #, fuzzy, c-format
2689 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2690 msgstr "klucz %08lX: dodano bezpo¶redni podpis\n"
2691
2692 #: g10/import.c:2284
2693 #, fuzzy
2694 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2695 msgstr "klucz publiczny nie pasuje do klucza prywatngeo!\n"
2696
2697 #: g10/import.c:2292
2698 #, fuzzy
2699 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2700 msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
2701
2702 #: g10/import.c:2294
2703 #, fuzzy
2704 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2705 msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
2706
2707 #: g10/keydb.c:168
2708 #, c-format
2709 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2710 msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
2711
2712 #: g10/keydb.c:175
2713 #, c-format
2714 msgid "keyring `%s' created\n"
2715 msgstr "zbiór kluczy ,,%s'' zosta³ utworzony\n"
2716
2717 #: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
2718 #, fuzzy, c-format
2719 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2720 msgstr "b³±d tworzenia `%s': %s\n"
2721
2722 #: g10/keydb.c:698
2723 #, c-format
2724 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2725 msgstr "nie powiod³a siê odbudowa bufora bazy: %s\n"
2726
2727 #: g10/keyedit.c:266
2728 msgid "[revocation]"
2729 msgstr "[uniewa¿nienie]"
2730
2731 #: g10/keyedit.c:267
2732 msgid "[self-signature]"
2733 msgstr "[podpis klucza nim samym]"
2734
2735 #: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:390
2736 msgid "1 bad signature\n"
2737 msgstr "1 niepoprawny podpis\n"
2738
2739 #: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:392
2740 #, c-format
2741 msgid "%d bad signatures\n"
2742 msgstr "%d niepoprawnych podpisów\n"
2743
2744 #: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:394
2745 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2746 msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu braku klucza\n"
2747
2748 #: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:396
2749 #, c-format
2750 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2751 msgstr "%d podpisów nie zosta³o sprawdzonych z powodu braku kluczy\n"
2752
2753 #: g10/keyedit.c:353 g10/keylist.c:398
2754 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2755 msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu b³êdu\n"
2756
2757 #: g10/keyedit.c:355 g10/keylist.c:400
2758 #, c-format
2759 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2760 msgstr "%d podpisów nie sprawdzonych z powodu b³êdów\n"
2761
2762 #: g10/keyedit.c:357
2763 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2764 msgstr "wykryto 1 identyfikator u¿ytkownika niepodpisany tym samym kluczem\n"
2765
2766 #: g10/keyedit.c:359
2767 #, c-format
2768 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2769 msgstr ""
2770 "wykryto %d identyfikatorów u¿ytkownika niepodpisanych tym samym kluczem\n"
2771
2772 #: g10/keyedit.c:415 g10/pkclist.c:263
2773 #, fuzzy
2774 msgid ""
2775 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2776 "keys\n"
2777 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2778 "etc.)\n"
2779 msgstr ""
2780 "Zastanów siê jak bardzo ufasz temu u¿ytkownikowi w kwestii sprawdzania\n"
2781 "to¿samo¶ci innych u¿ytkowników (czy sprawdzi on odciski kluczy pobrane\n"
2782 "z ró¿nych ¼róde³, dokumenty potwierdzaj±ce to¿samo¶æ, itd.).\n"
2783 "\n"
2784
2785 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
2786 #, fuzzy, c-format
2787 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2788 msgstr " %d = mam ograniczone zaufanie\n"
2789
2790 #: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:277
2791 #, fuzzy, c-format
2792 msgid "  %d = I trust fully\n"
2793 msgstr " %d = mam pe³ne zaufanie\n"
2794
2795 #: g10/keyedit.c:439
2796 msgid ""
2797 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2798 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2799 "trust signatures on your behalf.\n"
2800 msgstr ""
2801
2802 #: g10/keyedit.c:455
2803 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2804 msgstr ""
2805
2806 #: g10/keyedit.c:599
2807 #, c-format
2808 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2809 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ uniewa¿niony."
2810
2811 #: g10/keyedit.c:608 g10/keyedit.c:636 g10/keyedit.c:663 g10/keyedit.c:831
2812 #: g10/keyedit.c:896 g10/keyedit.c:1742
2813 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2814 msgstr "Czy na pewno chcesz podpisaæ? (t/N) "
2815
2816 #: g10/keyedit.c:622 g10/keyedit.c:650 g10/keyedit.c:677 g10/keyedit.c:837
2817 #: g10/keyedit.c:1748
2818 msgid "  Unable to sign.\n"
2819 msgstr " Nie da siê z³o¿yæ podpisu.\n"
2820
2821 #: g10/keyedit.c:627
2822 #, c-format
2823 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2824 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' przekroczy³ swój termin wa¿no¶ci."
2825
2826 #: g10/keyedit.c:655
2827 #, c-format
2828 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2829 msgstr "Identyfikator ,,%s'' nie jest podpisany swoim kluczem."
2830
2831 #: g10/keyedit.c:683
2832 #, fuzzy, c-format
2833 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2834 msgstr "Identyfikator ,,%s'' nie jest podpisany swoim kluczem."
2835
2836 #: g10/keyedit.c:685
2837 #, fuzzy
2838 msgid "Sign it? (y/N) "
2839 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
2840
2841 #: g10/keyedit.c:707
2842 #, c-format
2843 msgid ""
2844 "The self-signature on \"%s\"\n"
2845 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2846 msgstr ""
2847 "Podpis klucza nim samym na ,,%s''\n"
2848 "jest podpisem z³o¿onym przez PGP 2.x.\n"
2849
2850 #: g10/keyedit.c:716
2851 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2852 msgstr "Czy chcesz zamieniæ go na podpis OpenPGP? (t/N) "
2853
2854 #: g10/keyedit.c:730
2855 #, c-format
2856 msgid ""
2857 "Your current signature on \"%s\"\n"
2858 "has expired.\n"
2859 msgstr ""
2860 "Twój podpis na \"%s\"\n"
2861 "przekroczy³ datê wa¿no¶ci.\n"
2862
2863 #: g10/keyedit.c:734
2864 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2865 msgstr "Czy chcesz zast±piæ przeterminowany podpis nowym? (t/N) "
2866
2867 #: g10/keyedit.c:755
2868 #, c-format
2869 msgid ""
2870 "Your current signature on \"%s\"\n"
2871 "is a local signature.\n"
2872 msgstr ""
2873 "Twój podpis na \"%s\"\n"
2874 "jest podpisem prywatnym (lokalnym).\n"
2875
2876 #: g10/keyedit.c:759
2877 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2878 msgstr ""
2879 "Czy chcesz zamieniæ go na pe³ny, publiczny, eksportowalny podpis? (t/N) "
2880
2881 #: g10/keyedit.c:780
2882 #, fuzzy, c-format
2883 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2884 msgstr "\"%s\" jest ju¿ lokalnie podpisany kluczem %08lX\n"
2885
2886 #: g10/keyedit.c:783
2887 #, fuzzy, c-format
2888 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2889 msgstr "\"%s\" jest ju¿ podpisany kluczem %08lX\n"
2890
2891 #: g10/keyedit.c:788
2892 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2893 msgstr "Czy na pewno chcesz to podpisaæ? (t/N) "
2894
2895 #: g10/keyedit.c:810
2896 #, fuzzy, c-format
2897 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2898 msgstr "Nie ma nic do podpisania kluczem %08lX.\n"
2899
2900 #: g10/keyedit.c:825
2901 msgid "This key has expired!"
2902 msgstr "Data wa¿no¶ci tego klucza up³ynê³a!"
2903
2904 #: g10/keyedit.c:843
2905 #, c-format
2906 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2907 msgstr "Wa¿no¶æ tego klucza wygasa %s.\n"
2908
2909 #: g10/keyedit.c:849
2910 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2911 msgstr ""
2912 "Czy chcesz ¿eby wa¿no¶æ Twojego podpisu wygasa³a w tej samej chwili? (T/n) "
2913
2914 #: g10/keyedit.c:889
2915 msgid ""
2916 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2917 "mode.\n"
2918 msgstr ""
2919 "W trybie --pgp2 nie mo¿na podpisywaæ kluczy PGP 2.x podpisami OpenPGP.\n"
2920
2921 #: g10/keyedit.c:891
2922 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2923 msgstr "To uczyni ten klucz nieuzytecznym dla PGP 2.x.\n"
2924
2925 #: g10/keyedit.c:916
2926 msgid ""
2927 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2928 "belongs\n"
2929 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2930 msgstr ""
2931 "Jak dok³adnie zosta³a przez Ciebie sprawdzona to¿samo¶æ tej osoby?\n"
2932 "Je¶li nie wiesz co odpowiedzieæ, podaj ,,0''.\n"
2933
2934 #: g10/keyedit.c:921
2935 #, c-format
2936 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2937 msgstr "   (0) Nie odpowiem na to pytanie. %s\n"
2938
2939 #: g10/keyedit.c:923
2940 #, c-format
2941 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2942 msgstr "   (1) W ogóle nie.%s\n"
2943
2944 #: g10/keyedit.c:925
2945 #, c-format
2946 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2947 msgstr "   (2) Pobie¿nie.%s\n"
2948
2949 #: g10/keyedit.c:927
2950 #, c-format
2951 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2952 msgstr "   (3) Bardzo dok³adnie.%s\n"
2953
2954 #: g10/keyedit.c:933
2955 #, fuzzy
2956 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2957 msgstr "Twój wybór (,,?'' podaje wiêcej informacji): "
2958
2959 #: g10/keyedit.c:957
2960 #, fuzzy, c-format
2961 msgid ""
2962 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2963 "key \"%s\" (%s)\n"
2964 msgstr ""
2965 "Czy jeste¶ naprawdê pewien ¿e chcesz podpisaæ ten klucz \n"
2966 "swoim kluczem: \""
2967
2968 #: g10/keyedit.c:964
2969 #, fuzzy
2970 msgid "This will be a self-signature.\n"
2971 msgstr ""
2972 "\n"
2973 "To bêdzie podpis klucza nim samym.\n"
2974
2975 #: g10/keyedit.c:970
2976 #, fuzzy
2977 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2978 msgstr ""
2979 "\n"
2980 "OSTRZE¯ENIE: podpis zostanie oznaczony jako prywatny (nieeksportowalny).\n"
2981
2982 #: g10/keyedit.c:978
2983 #, fuzzy
2984 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2985 msgstr ""
2986 "\n"
2987 "OSTRZE¯ENIE: podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
2988
2989 #: g10/keyedit.c:988
2990 #, fuzzy
2991 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2992 msgstr ""
2993 "\n"
2994 "Podpis zostanie oznaczony jako prywatny (nieeksportowalny).\n"
2995
2996 #: g10/keyedit.c:995
2997 #, fuzzy
2998 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2999 msgstr ""
3000 "\n"
3001 "Podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
3002
3003 #: g10/keyedit.c:1002
3004 #, fuzzy
3005 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3006 msgstr ""
3007 "\n"
3008 "To¿samo¶æ u¿ytkownika nie zosta³a w ogóle sprawdzona.\n"
3009
3010 #: g10/keyedit.c:1007
3011 #, fuzzy
3012 msgid "I have checked this key casually.\n"
3013 msgstr ""
3014 "\n"
3015 "To¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a sprawdzona pobie¿nie.\n"
3016
3017 #: g10/keyedit.c:1012
3018 #, fuzzy
3019 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3020 msgstr ""
3021 "\n"
3022 "To¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a dok³adnie sprawdzona.\n"
3023
3024 #: g10/keyedit.c:1022
3025 msgid "Really sign? (y/N) "
3026 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
3027
3028 #: g10/keyedit.c:1067 g10/keyedit.c:4783 g10/keyedit.c:4874 g10/keyedit.c:4938
3029 #: g10/keyedit.c:4999 g10/sign.c:352
3030 #, c-format
3031 msgid "signing failed: %s\n"
3032 msgstr "z³o¿enie podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
3033
3034 #: g10/keyedit.c:1132
3035 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3036 msgstr ""
3037
3038 #: g10/keyedit.c:1143 g10/keygen.c:3199
3039 msgid "This key is not protected.\n"
3040 msgstr "Ten klucz nie jest chroniony.\n"
3041
3042 #: g10/keyedit.c:1147 g10/keygen.c:3187 g10/revoke.c:539
3043 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3044 msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
3045
3046 #: g10/keyedit.c:1151 g10/keygen.c:3202
3047 #, fuzzy
3048 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3049 msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
3050
3051 #: g10/keyedit.c:1155 g10/keygen.c:3206
3052 msgid "Key is protected.\n"
3053 msgstr "Klucz jest chroniony.\n"
3054
3055 #: g10/keyedit.c:1179
3056 #, c-format
3057 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3058 msgstr "Tego klucza nie mo¿na edytowaæ: %s.\n"
3059
3060 #: g10/keyedit.c:1185
3061 msgid ""
3062 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3063 "\n"
3064 msgstr ""
3065 "Wprowad¼ nowe d³ugie, skomplikowane has³o dla tego klucza tajnego.\n"
3066 "\n"
3067
3068 #: g10/keyedit.c:1194 g10/keygen.c:1897
3069 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3070 msgstr "has³o nie zosta³o poprawnie powtórzone; jeszcze jedna próba"
3071
3072 #: g10/keyedit.c:1199
3073 msgid ""
3074 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3075 "\n"
3076 msgstr ""
3077 "Nie chcesz has³a - to *z³y* pomys³!\n"
3078 "\n"
3079
3080 #: g10/keyedit.c:1202
3081 #, fuzzy
3082 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3083 msgstr "Czy na pewno chcesz to zrobiæ? "
3084
3085 #: g10/keyedit.c:1273
3086 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3087 msgstr "przenoszê podpis klucza na w³a¶ciwe miejsce\n"
3088
3089 #: g10/keyedit.c:1359
3090 msgid "save and quit"
3091 msgstr "zapis zmian i wyj¶cie"
3092
3093 #: g10/keyedit.c:1362
3094 #, fuzzy
3095 msgid "show key fingerprint"
3096 msgstr "okazanie odcisku klucza"
3097
3098 #: g10/keyedit.c:1363
3099 msgid "list key and user IDs"
3100 msgstr "lista kluczy i identyfikatorów u¿ytkowników"
3101
3102 #: g10/keyedit.c:1365
3103 msgid "select user ID N"
3104 msgstr "wybór identyfikatora u¿ytkownika N"
3105
3106 #: g10/keyedit.c:1366
3107 #, fuzzy
3108 msgid "select subkey N"
3109 msgstr "wybór identyfikatora u¿ytkownika N"
3110
3111 #: g10/keyedit.c:1367
3112 #, fuzzy
3113 msgid "check signatures"
3114 msgstr "uniewa¿nienie podpisu"
3115
3116 #: g10/keyedit.c:1372
3117 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3118 msgstr ""
3119
3120 #: g10/keyedit.c:1377
3121 #, fuzzy
3122 msgid "sign selected user IDs locally"
3123 msgstr "z³o¿enie prywatnego (lokalnego) podpisu na kluczu"
3124
3125 #: g10/keyedit.c:1379
3126 #, fuzzy
3127 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3128 msgstr "lid %lu: niepodpisany identyfikator u¿ytkownika\n"
3129
3130 #: g10/keyedit.c:1381
3131 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3132 msgstr ""
3133
3134 #: g10/keyedit.c:1385
3135 msgid "add a user ID"
3136 msgstr "dodanie nowego identyfikatora u¿ytkownika do klucza"
3137
3138 #: g10/keyedit.c:1387
3139 msgid "add a photo ID"
3140 msgstr "dodanie zdjêcia u¿ytkownika do klucza"
3141
3142 #: g10/keyedit.c:1389
3143 #, fuzzy
3144 msgid "delete selected user IDs"
3145 msgstr "usuniêcie identyfikatora u¿ytkownika z klucza"
3146
3147 #: g10/keyedit.c:1394
3148 #, fuzzy
3149 msgid "add a subkey"
3150 msgstr "dodkl"
3151
3152 #: g10/keyedit.c:1398
3153 msgid "add a key to a smartcard"
3154 msgstr ""
3155
3156 #: g10/keyedit.c:1400
3157 msgid "move a key to a smartcard"
3158 msgstr ""
3159
3160 #: g10/keyedit.c:1402
3161 msgid "move a backup key to a smartcard"
3162 msgstr ""
3163
3164 #: g10/keyedit.c:1406
3165 #, fuzzy
3166 msgid "delete selected subkeys"
3167 msgstr "usuniêcie podklucza"
3168
3169 #: g10/keyedit.c:1408
3170 msgid "add a revocation key"
3171 msgstr "wyznaczenie klucza uniewa¿niaj±cego"
3172
3173 #: g10/keyedit.c:1410
3174 #, fuzzy
3175 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3176 msgstr ""
3177 "Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
3178
3179 #: g10/keyedit.c:1412
3180 #, fuzzy
3181 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3182 msgstr "Nie mo¿na zmieniæ daty wa¿no¶ci klucza w wersji 3.\n"
3183
3184 #: g10/keyedit.c:1414
3185 #, fuzzy
3186 msgid "flag the selected user ID as primary"
3187 msgstr "oznaczenie identyfikatora u¿ytkownika jako g³ównego"
3188
3189 #: g10/keyedit.c:1416
3190 #, fuzzy
3191 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3192 msgstr "prze³±czenie pomiêdzy list± kluczy publicznych i prywatnych"
3193
3194 #: g10/keyedit.c:1419
3195 msgid "list preferences (expert)"
3196 msgstr "ustawienia (zaawansowane)"
3197
3198 #: g10/keyedit.c:1421
3199 msgid "list preferences (verbose)"
3200 msgstr "rozbudowana lista ustawieñ"
3201
3202 #: g10/keyedit.c:1423
3203 #, fuzzy
3204 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3205 msgstr ""
3206 "Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
3207
3208 #: g10/keyedit.c:1428
3209 #, fuzzy
3210 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3211 msgstr "niezrozuma³y URI serwera kluczy\n"
3212
3213 #: g10/keyedit.c:1430
3214 #, fuzzy
3215 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3216 msgstr ""
3217 "Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
3218
3219 #: g10/keyedit.c:1432
3220 msgid "change the passphrase"
3221 msgstr "zmiana has³a klucza"
3222
3223 #: g10/keyedit.c:1436
3224 msgid "change the ownertrust"
3225 msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
3226
3227 #: g10/keyedit.c:1438
3228 #, fuzzy
3229 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3230 msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
3231
3232 #: g10/keyedit.c:1440
3233 #, fuzzy
3234 msgid "revoke selected user IDs"
3235 msgstr "uniewa¿nienie identyfikatora u¿ytkownika"
3236
3237 #: g10/keyedit.c:1445
3238 #, fuzzy
3239 msgid "revoke key or selected subkeys"
3240 msgstr "uniewa¿nienie podklucza"
3241
3242 #: g10/keyedit.c:1446
3243 #, fuzzy
3244 msgid "enable key"
3245 msgstr "w³±czyæ klucz do u¿ycia"
3246
3247 #: g10/keyedit.c:1447
3248 #, fuzzy
3249 msgid "disable key"
3250 msgstr "wy³±czyæ klucz z u¿ycia"
3251
3252 #: g10/keyedit.c:1448
3253 #, fuzzy
3254 msgid "show selected photo IDs"
3255 msgstr "okazanie identyfikatora - zdjêcia"
3256
3257 #: g10/keyedit.c:1450
3258 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3259 msgstr ""
3260
3261 #: g10/keyedit.c:1452
3262 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3263 msgstr ""
3264
3265 #: g10/keyedit.c:1570
3266 #, fuzzy, c-format
3267 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3268 msgstr "b³±d odczytu bloku klucza tajnego '%s': %s\n"
3269
3270 #: g10/keyedit.c:1588
3271 msgid "Secret key is available.\n"
3272 msgstr "Dostêpny jest klucz tajny.\n"
3273
3274 #: g10/keyedit.c:1669
3275 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3276 msgstr "Do wykonania tej operacji potrzebny jest klucz tajny.\n"
3277
3278 #: g10/keyedit.c:1677
3279 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3280 msgstr "Najpierw trzeba u¿yæ polecenia \"prze³\".\n"
3281
3282 #: g10/keyedit.c:1696
3283 msgid ""
3284 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3285 "(lsign),\n"
3286 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3287 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3288 msgstr ""
3289
3290 #: g10/keyedit.c:1736
3291 msgid "Key is revoked."
3292 msgstr "Klucz uniewa¿niony."
3293
3294 #: g10/keyedit.c:1755
3295 #, fuzzy
3296 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3297 msgstr "Podpisaæ wszystkie identyfikatory u¿ytkownika na tym kluczu? "
3298
3299 #: g10/keyedit.c:1762
3300 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3301 msgstr "Podpowied¼: wybierz identyfikatory u¿ytkownika do podpisania.\n"
3302
3303 #: g10/keyedit.c:1771
3304 #, fuzzy, c-format
3305 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3306 msgstr "nieznana klasa podpisu"
3307
3308 #: g10/keyedit.c:1794
3309 #, c-format
3310 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3311 msgstr "To polecenie nie jest dostêpne w trybie %s.\n"
3312
3313 #: g10/keyedit.c:1816 g10/keyedit.c:1836 g10/keyedit.c:2002
3314 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3315 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
3316
3317 #: g10/keyedit.c:1818
3318 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3319 msgstr "Nie mo¿esz usun±æ ostatniego identyfikatora u¿ytkownika!\n"
3320
3321 #: g10/keyedit.c:1820
3322 #, fuzzy
3323 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3324 msgstr "Czy na pewno usun±æ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
3325
3326 #: g10/keyedit.c:1821
3327 #, fuzzy
3328 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3329 msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? "
3330
3331 #: g10/keyedit.c:1871
3332 #, fuzzy
3333 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3334 msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? "
3335
3336 #: g10/keyedit.c:1883
3337 #, fuzzy
3338 msgid "You must select exactly one key.\n"
3339 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
3340
3341 #: g10/keyedit.c:1911
3342 msgid "Command expects a filename argument\n"
3343 msgstr ""
3344
3345 #: g10/keyedit.c:1925
3346 #, fuzzy, c-format
3347 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3348 msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s'': %s\n"
3349
3350 #: g10/keyedit.c:1942
3351 #, fuzzy, c-format
3352 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3353 msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
3354
3355 #: g10/keyedit.c:1966
3356 msgid "You must select at least one key.\n"
3357 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
3358
3359 #: g10/keyedit.c:1969
3360 #, fuzzy
3361 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3362 msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ wybrane klucze? "
3363
3364 #: g10/keyedit.c:1970
3365 #, fuzzy
3366 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3367 msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ ten klucz? "
3368
3369 #: g10/keyedit.c:2005
3370 #, fuzzy
3371 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3372 msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
3373
3374 #: g10/keyedit.c:2006
3375 #, fuzzy
3376 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3377 msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ ten identyfikator u¿ytkownika? "
3378
3379 #: g10/keyedit.c:2024
3380 #, fuzzy
3381 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3382 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ ten klucz? "
3383
3384 #: g10/keyedit.c:2035
3385 #, fuzzy
3386 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3387 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ wybrane klucze? "
3388
3389 #: g10/keyedit.c:2037
3390 #, fuzzy
3391 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3392 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ ten klucz? "
3393
3394 #: g10/keyedit.c:2087
3395 msgid ""
3396 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3397 msgstr ""
3398
3399 #: g10/keyedit.c:2129
3400 #, fuzzy
3401 msgid "Set preference list to:\n"
3402 msgstr "ustawienie opcji klucza"
3403
3404 #: g10/keyedit.c:2135
3405 #, fuzzy
3406 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3407 msgstr ""
3408 "Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
3409
3410 #: g10/keyedit.c:2137
3411 #, fuzzy
3412 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3413 msgstr "Czy na pewno usaktualniæ ustawienia? "
3414
3415 #: g10/keyedit.c:2205
3416 #, fuzzy
3417 msgid "Save changes? (y/N) "
3418 msgstr "Zapisaæ zmiany? "
3419
3420 #: g10/keyedit.c:2208
3421 #, fuzzy
3422 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3423 msgstr "Wyj¶æ bez zapisania zmian? "
3424
3425 #: g10/keyedit.c:2218
3426 #, c-format
3427 msgid "update failed: %s\n"
3428 msgstr "zapis zmian nie powiód³ siê: %s\n"
3429
3430 #: g10/keyedit.c:2225
3431 #, c-format
3432 msgid "update secret failed: %s\n"
3433 msgstr "zapis zmian na kluczu prywatnym nie powiód³ siê: %s\n"
3434
3435 #: g10/keyedit.c:2232
3436 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3437 msgstr "Klucz nie zosta³ zmieniony wiêc zapis zmian nie jest konieczny.\n"
3438
3439 #: g10/keyedit.c:2333
3440 msgid "Digest: "
3441 msgstr "Skrót: "
3442
3443 #: g10/keyedit.c:2385
3444 msgid "Features: "
3445 msgstr "Ustawienia: "
3446
3447 #: g10/keyedit.c:2396
3448 msgid "Keyserver no-modify"
3449 msgstr ""
3450
3451 #: g10/keyedit.c:2411 g10/keylist.c:308
3452 msgid "Preferred keyserver: "
3453 msgstr ""
3454
3455 #: g10/keyedit.c:2419 g10/keyedit.c:2420
3456 #, fuzzy
3457 msgid "Notations: "
3458 msgstr "Adnotacja: "
3459
3460 #: g10/keyedit.c:2630
3461 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3462 msgstr "Klucze PGP 2.x nie zawieraj± opisu ustawieñ.\n"
3463
3464 #: g10/keyedit.c:2689
3465 #, fuzzy, c-format
3466 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3467 msgstr "Klucz mo¿e zostaæ uniewa¿niony przez klucz %s "
3468
3469 #: g10/keyedit.c:2710
3470 #, fuzzy, c-format
3471 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3472 msgstr "Klucz mo¿e zostaæ uniewa¿niony przez klucz %s "
3473
3474 #: g10/keyedit.c:2716
3475 #, fuzzy
3476 msgid "(sensitive)"
3477 msgstr " (poufne)"
3478
3479 #: g10/keyedit.c:2732 g10/keyedit.c:2788 g10/keyedit.c:2849 g10/keyedit.c:2864
3480 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:511
3481 #, fuzzy, c-format
3482 msgid "created: %s"
3483 msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s: %s\n"
3484
3485 #: g10/keyedit.c:2735 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:964
3486 #, fuzzy, c-format
3487 msgid "revoked: %s"
3488 msgstr "[uniewa¿niony]"
3489
3490 #: g10/keyedit.c:2737 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
3491 #, fuzzy, c-format
3492 msgid "expired: %s"
3493 msgstr " [wygasa :%s]"
3494
3495 #: g10/keyedit.c:2739 g10/keyedit.c:2790 g10/keyedit.c:2851 g10/keyedit.c:2866
3496 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
3497 #: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:517 g10/mainproc.c:970
3498 #, fuzzy, c-format
3499 msgid "expires: %s"
3500 msgstr " [wygasa :%s]"
3501
3502 #: g10/keyedit.c:2741
3503 #, fuzzy, c-format
3504 msgid "usage: %s"
3505 msgstr " zaufanie: %c/%c"
3506
3507 #: g10/keyedit.c:2756
3508 #, fuzzy, c-format
3509 msgid "trust: %s"
3510 msgstr " zaufanie: %c/%c"
3511
3512 #: g10/keyedit.c:2760
3513 #, c-format
3514 msgid "validity: %s"
3515 msgstr ""
3516
3517 #: g10/keyedit.c:2767
3518 msgid "This key has been disabled"
3519 msgstr "Ten klucz zosta³ wy³±czony z u¿ytku"
3520
3521 #: g10/keyedit.c:2795 g10/keylist.c:200
3522 msgid "card-no: "
3523 msgstr ""
3524
3525 #: g10/keyedit.c:2819
3526 msgid ""
3527 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3528 "unless you restart the program.\n"
3529 msgstr ""
3530 "Pokazana warto¶æ wiarygodno¶ci klucza mo¿e byæ niepoprawna,\n"
3531 "dopóki program nie zostanie uruchomiony ponownie.\n"
3532
3533 #: g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:3229 g10/keyserver.c:521
3534 #: g10/mainproc.c:1772 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
3535 #, fuzzy
3536 msgid "revoked"
3537 msgstr "[uniewa¿niony]"
3538
3539 #: g10/keyedit.c:2885 g10/keyedit.c:3231 g10/keyserver.c:525
3540 #: g10/mainproc.c:1774 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
3541 #, fuzzy
3542 msgid "expired"
3543 msgstr "data"
3544
3545 #: g10/keyedit.c:2950
3546 msgid ""
3547 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3548 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3549 msgstr ""
3550 "OSTRZE¯ENIE: ¿aden identyfikator u¿ytkownika nie zosta³ oznaczony explicite\n"
3551 "             jako g³ówny. Wykonanie tego polecenie mo¿e wiêc spowodowaæ\n"
3552 "             wy¶wietlanie innego identyfikatora jako domy¶lnego g³ównego.\n"
3553
3554 #: g10/keyedit.c:3011
3555 msgid ""
3556 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3557 "versions\n"
3558 "         of PGP to reject this key.\n"
3559 msgstr ""
3560 "OSTRZE¯ENIE: To jest klucz PGP wersji 2. Dodanie zdjêcia spowoduje, ¿e\n"
3561 "             niektóre wersje przestan± go rozumieæ.\n"
3562
3563 #: g10/keyedit.c:3016 g10/keyedit.c:3346
3564 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3565 msgstr "Czy dalej chcesz je dodaæ? (t/N) "
3566
3567 #: g10/keyedit.c:3022
3568 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3569 msgstr "Do klucza dla PGP 2.x nie mo¿na dodaæ zdjêcia.\n"
3570
3571 #: g10/keyedit.c:3162
3572 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3573 msgstr "Usun±æ ten poprawny podpis? (t/N/w) "
3574
3575 #: g10/keyedit.c:3172
3576 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3577 msgstr "Usun±æ ten niepoprawny podpis? (t/N/w) "
3578
3579 #: g10/keyedit.c:3176
3580 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3581 msgstr "Usun±æ ten nieznany podpis? (t/N/w) "
3582
3583 #: g10/keyedit.c:3182
3584 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3585 msgstr "Na pewno usun±æ ten podpis klucza nim samym? (t/N) "
3586
3587 #: g10/keyedit.c:3196
3588 #, c-format
3589 msgid "Deleted %d signature.\n"
3590 msgstr "%d podpis usuniêty.\n"
3591
3592 #: g10/keyedit.c:3197
3593 #, c-format
3594 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3595 msgstr "%d podpisów usuniêtych.\n"
3596
3597 #: g10/keyedit.c:3200
3598 msgid "Nothing deleted.\n"
3599 msgstr "Nic nie zosta³o usuniête.\n"
3600
3601 #: g10/keyedit.c:3233 g10/trustdb.c:1703
3602 msgid "invalid"
3603 msgstr "niepoprawny"
3604
3605 #: g10/keyedit.c:3249
3606 #, fuzzy, c-format
3607 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3608 msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
3609
3610 #: g10/keyedit.c:3341
3611 msgid ""
3612 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3613 "cause\n"
3614 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3615 msgstr ""
3616 "OSTRZE¯ENIE: To jest klucz PGP wersji 2.x. Wyznaczenie mu klucza\n"
3617 "             uniewa¿niaj±cego, spowoduje, ¿e niektóre wersje PGP przestan±\n"
3618 "             go rozumieæ.\n"
3619
3620 #: g10/keyedit.c:3352
3621 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3622 msgstr "Do klucza dla PGP 2.x nie mo¿na wyznaczyæ klucza uniewa¿niaj±cego.\n"
3623
3624 #: g10/keyedit.c:3372
3625 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3626 msgstr "Podaj identyfikator klucza uniewa¿niaj±cego: "
3627
3628 #: g10/keyedit.c:3397
3629 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3630 msgstr "klucza PGP 2.x nie mo¿na wyznaczyæ jako uniewa¿niaj±cego\n"
3631
3632 #: g10/keyedit.c:3412
3633 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3634 msgstr "nie mo¿na wyznaczuæ klucza do uniewa¿niania jego samego\n"
3635
3636 #: g10/keyedit.c:3434
3637 #, fuzzy
3638 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3639 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz zosta³ uniewa¿niony kluczem uniewa¿niaj±cym!\n"
3640
3641 #: g10/keyedit.c:3453
3642 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3643 msgstr ""
3644 "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na cofn±æ wyznaczenia klucza jako uniewa¿niaj±cego!\n"
3645
3646 #: g10/keyedit.c:3459
3647 #, fuzzy
3648 msgid ""
3649 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3650 msgstr "Czy na pewno chcesz wyznaczyæ ten klucz jako uniewa¿niaj±cy? (t/N): "
3651
3652 #: g10/keyedit.c:3520
3653 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3654 msgstr "Proszê usun±æ znacznik wyboru z kluczy prywatnych.\n"
3655
3656 #: g10/keyedit.c:3526
3657 #, fuzzy
3658 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3659 msgstr "Proszê wybraæ tylko jeden podklucz.\n"
3660
3661 #: g10/keyedit.c:3530
3662 #, fuzzy
3663 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3664 msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci podklucza.\n"
3665
3666 #: g10/keyedit.c:3533
3667 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3668 msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci g³ównego klucza.\n"
3669
3670 #: g10/keyedit.c:3579
3671 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3672 msgstr "Nie mo¿na zmieniæ daty wa¿no¶ci klucza w wersji 3.\n"
3673
3674 #: g10/keyedit.c:3595
3675 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3676 msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy prywatnych\n"
3677
3678 #: g10/keyedit.c:3668
3679 #, fuzzy, c-format
3680 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3681 msgstr "OSTRZE¯ENIE: podklucz podpisuj±cy %08lX nie jest skro¶nie podpisany\n"
3682
3683 #: g10/keyedit.c:3674
3684 #, c-format
3685 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3686 msgstr ""
3687
3688 #: g10/keyedit.c:3836
3689 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3690 msgstr "Proszê wybraæ dok³adnie jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
3691
3692 #: g10/keyedit.c:3875 g10/keyedit.c:3985 g10/keyedit.c:4105 g10/keyedit.c:4246
3693 #, fuzzy, c-format
3694 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3695 msgstr "podpis w wersji 3 na identyfikatorze ,,%s'' zostaje pominiêty\n"
3696
3697 #: g10/keyedit.c:4046
3698 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3699 msgstr ""
3700
3701 #: g10/keyedit.c:4126
3702 #, fuzzy
3703 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3704 msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
3705
3706 #: g10/keyedit.c:4127
3707 #, fuzzy
3708 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3709 msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
3710
3711 #: g10/keyedit.c:4189
3712 #, fuzzy
3713 msgid "Enter the notation: "
3714 msgstr "Adnotacje podpisu: "
3715
3716 #: g10/keyedit.c:4338
3717 #, fuzzy
3718 msgid "Proceed? (y/N) "
3719 msgstr "Nadpisaæ (t/N)? "
3720
3721 #: g10/keyedit.c:4402
3722 #, c-format
3723 msgid "No user ID with index %d\n"
3724 msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
3725
3726 #: g10/keyedit.c:4460
3727 #, fuzzy, c-format
3728 msgid "No user ID with hash %s\n"
3729 msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
3730
3731 #: g10/keyedit.c:4487
3732 #, fuzzy, c-format
3733 msgid "No subkey with index %d\n"
3734 msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
3735
3736 #: g10/keyedit.c:4622
3737 #, fuzzy, c-format
3738 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3739 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika: "
3740
3741 #: g10/keyedit.c:4625 g10/keyedit.c:4689 g10/keyedit.c:4732
3742 #, fuzzy, c-format
3743 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3744 msgstr "podpisany przez %08lX w %s%s%s\n"
3745
3746 #: g10/keyedit.c:4627 g10/keyedit.c:4691 g10/keyedit.c:4734
3747 msgid " (non-exportable)"
3748 msgstr " (podpis nieeksportowalny) "
3749
3750 #: g10/keyedit.c:4631
3751 #, c-format
3752 msgid "This signature expired on %s.\n"
3753 msgstr "Wa¿no¶æ tego klucza wygas³a %s.\n"
3754
3755 #: g10/keyedit.c:4635
3756 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3757 msgstr "Czy dalej chcesz go uniewa¿niæ? (t/N) "
3758
3759 #: g10/keyedit.c:4639
3760 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3761 msgstr "Stworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego podpisu? (t/N) "
3762
3763 #: g10/keyedit.c:4666
3764 #, fuzzy, c-format
3765 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3766 msgstr "Te identyfikatory s± podpisane przez Ciebie:\n"
3767
3768 #: g10/keyedit.c:4692
3769 #, fuzzy
3770 msgid " (non-revocable)"
3771 msgstr " (podpis nieeksportowalny) "
3772
3773 #: g10/keyedit.c:4699
3774 #, fuzzy, c-format
3775 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3776 msgstr "uniewa¿niony przez %08lX w %s\n"
3777
3778 #: g10/keyedit.c:4721
3779 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3780 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ te podpisy:\n"
3781
3782 #: g10/keyedit.c:4741
3783 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3784 msgstr "Na pewno utworzyæ certyfikaty uniewa¿nienia ? (t/N) "
3785
3786 #: g10/keyedit.c:4771
3787 msgid "no secret key\n"
3788 msgstr "brak klucza tajnego\n"
3789
3790 #: g10/keyedit.c:4841
3791 #, c-format
3792 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3793 msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
3794
3795 #: g10/keyedit.c:4858
3796 #, c-format
3797 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3798 msgstr ""
3799 "OSTRZE¯ENIE: identyfikator u¿ytkownika podpisany za %d sekund (w "
3800 "przysz³o¶ci)\n"
3801
3802 #: g10/keyedit.c:4922
3803 #, fuzzy, c-format
3804 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3805 msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
3806
3807 #: g10/keyedit.c:4984
3808 #, fuzzy, c-format
3809 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3810 msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
3811
3812 #: g10/keyedit.c:5079
3813 #, fuzzy, c-format
3814 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3815 msgstr "Zdjêcie w formacie %s, rozmiar %ld bajtów, klucz 0x%08lX (id %d).\n"
3816
3817 #: g10/keygen.c:262
3818 #, fuzzy, c-format
3819 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3820 msgstr "ustawienie %c%lu powtarza siê\n"
3821
3822 #: g10/keygen.c:269
3823 #, fuzzy
3824 msgid "too many cipher preferences\n"
3825 msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
3826
3827 #: g10/keygen.c:271
3828 #, fuzzy
3829 msgid "too many digest preferences\n"
3830 msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
3831
3832 #: g10/keygen.c:273
3833 #, fuzzy
3834 msgid "too many compression preferences\n"
3835 msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
3836
3837 #: g10/keygen.c:398
3838 #, fuzzy, c-format
3839 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3840 msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
3841
3842 #: g10/keygen.c:872
3843 msgid "writing direct signature\n"
3844 msgstr "zapis podpisu bezpo¶redniego\n"
3845
3846 #: g10/keygen.c:911
3847 msgid "writing self signature\n"
3848 msgstr "zapis podpisu klucza nim samym\n"
3849
3850 #: g10/keygen.c:961
3851 msgid "writing key binding signature\n"
3852 msgstr "zapis podpisu wi±¿±cego klucz\n"
3853
3854 #: g10/keygen.c:1022 g10/keygen.c:1104 g10/keygen.c:1109 g10/keygen.c:1225
3855 #: g10/keygen.c:2762
3856 #, c-format
3857 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3858 msgstr "niew³a¶ciwa d³ugo¶æ klucza; wykorzystano %u bitów\n"
3859
3860 #: g10/keygen.c:1027 g10/keygen.c:1115 g10/keygen.c:1230 g10/keygen.c:2768
3861 #, c-format
3862 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3863 msgstr "rozmair klucza zaokr±glony do %u bitów\n"
3864
3865 #: g10/keygen.c:1323
3866 #, fuzzy
3867 msgid "Sign"
3868 msgstr "podpis"
3869
3870 #: g10/keygen.c:1326
3871 msgid "Certify"
3872 msgstr ""
3873
3874 #: g10/keygen.c:1329
3875 #, fuzzy
3876 msgid "Encrypt"
3877 msgstr "szyfrowanie danych"
3878
3879 #: g10/keygen.c:1332
3880 msgid "Authenticate"
3881 msgstr ""
3882
3883 #: g10/keygen.c:1340
3884 msgid "SsEeAaQq"
3885 msgstr ""
3886
3887 #: g10/keygen.c:1359
3888 #, c-format
3889 msgid "Possible actions for a %s key: "
3890 msgstr ""
3891
3892 #: g10/keygen.c:1363
3893 msgid "Current allowed actions: "
3894 msgstr ""
3895
3896 #: g10/keygen.c:1368
3897 #, c-format
3898 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3899 msgstr ""
3900
3901 #: g10/keygen.c:1371
3902 #, fuzzy, c-format
3903 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3904 msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowania)\n"
3905
3906 #: g10/keygen.c:1374
3907 #, c-format
3908 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3909 msgstr ""
3910
3911 #: g10/keygen.c:1377
3912 #, c-format
3913 msgid "   (%c) Finished\n"
3914 msgstr ""
3915
3916 #: g10/keygen.c:1433
3917 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3918 msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
3919
3920 #: g10/keygen.c:1435
3921 #, fuzzy, c-format
3922 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3923 msgstr "   (%d) Para kluczy dla algorytmów DSA i ElGamala (domy¶lne)\n"
3924
3925 #: g10/keygen.c:1436
3926 #, c-format
3927 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3928 msgstr "   (%d) DSA (tylko do podpisywania)\n"
3929
3930 #: g10/keygen.c:1438
3931 #, fuzzy, c-format
3932 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3933 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
3934
3935 #: g10/keygen.c:1440
3936 #, fuzzy, c-format
3937 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3938 msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowania)\n"
3939
3940 #: g10/keygen.c:1441
3941 #, c-format
3942 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3943 msgstr "   (%d) RSA (tylko do podpisywania)\n"
3944
3945 #: g10/keygen.c:1443
3946 #, c-format
3947 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3948 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
3949
3950 #: g10/keygen.c:1445
3951 #, fuzzy, c-format
3952 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3953 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
3954
3955 #: g10/keygen.c:1514
3956 #, fuzzy, c-format
3957 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3958 msgstr "Para kluczy dla DSA bêdzie mia³a 1024 bity d³ugo¶ci.\n"
3959
3960 #: g10/keygen.c:1524
3961 #, c-format
3962 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3963 msgstr ""
3964
3965 #: g10/keygen.c:1531
3966 #, fuzzy, c-format
3967 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3968 msgstr "Jakiej d³ugo¶ci klucz wygenerowaæ? (1024) "
3969
3970 #: g10/keygen.c:1545
3971 #, c-format
3972 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3973 msgstr ""
3974
3975 #: g10/keygen.c:1551
3976 #, c-format
3977 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3978 msgstr "¯±dana d³ugo¶æ klucza to %u bitów.\n"
3979
3980 #: g10/keygen.c:1556 g10/keygen.c:1561
3981 #, c-format
3982 msgid "rounded up to %u bits\n"
3983 msgstr "zaokr±glono do %u bitów\n"
3984
3985 #: g10/keygen.c:1610
3986 msgid ""
3987 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3988 "         0 = key does not expire\n"
3989 "      <n>  = key expires in n days\n"
3990 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3991 "      <n>m = key expires in n months\n"
3992 "      <n>y = key expires in n years\n"
3993 msgstr ""
3994 "Okres wa¿no¶æi klucza.\n"
3995 "         0 = klucz nie ma okre¶lonego terminu wa¿no¶ci\n"
3996 "      <n>  = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n dni\n"
3997 "      <n>w = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n tygodni\n"
3998 "      <n>m = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n miesiêcy\n"
3999 "      <n>y = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n lat\n"
4000
4001 #: g10/keygen.c:1621
4002 msgid ""
4003 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4004 "         0 = signature does not expire\n"
4005 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4006 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4007 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4008 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4009 msgstr ""
4010 "Okres wa¿no¶æi podpisu.\n"
4011 "         0 = klucz nie ma okre¶lonego terminu wa¿no¶ci\n"
4012 "      <n>  = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n dni\n"
4013 "      <n>w = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n tygodni\n"
4014 "      <n>m = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n miesiêcy\n"
4015 "      <n>y = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n lat\n"
4016
4017 #: g10/keygen.c:1644
4018 msgid "Key is valid for? (0) "
4019 msgstr "Okres wa¿no¶ci klucza ? (0) "
4020
4021 #: g10/keygen.c:1649
4022 #, fuzzy, c-format
4023 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4024 msgstr "Okres wa¿no¶ci podpisu? (0) "
4025
4026 #: g10/keygen.c:1667
4027 msgid "invalid value\n"
4028 msgstr "niepoprawna warto¶æ\n"
4029
4030 #: g10/keygen.c:1674
4031 #, fuzzy
4032 msgid "Key does not expire at all\n"
4033 msgstr "%s nie ma daty wa¿no¶ci\n"
4034
4035 #: g10/keygen.c:1675
4036 #, fuzzy
4037 msgid "Signature does not expire at all\n"
4038 msgstr "%s nie ma daty wa¿no¶ci\n"
4039
4040 #: g10/keygen.c:1680
4041 #, fuzzy, c-format
4042 msgid "Key expires at %s\n"
4043 msgstr "%s traci wa¿no¶æ: %s\n"
4044
4045 #: g10/keygen.c:1681
4046 #, fuzzy, c-format
4047 msgid "Signature expires at %s\n"
4048 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygasa %s.\n"
4049
4050 #: g10/keygen.c:1687
4051 msgid ""
4052 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4053 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4054 msgstr ""
4055 "Twój system nie potrafi pokazaæ daty po roku 2038.\n"
4056 "Niemniej daty do roku 2106 bêd± poprawnie obs³ugiwane.\n"
4057
4058 #: g10/keygen.c:1692
4059 #, fuzzy
4060 msgid "Is this correct? (y/N) "
4061 msgstr "Czy wszystko siê zgadza (t/n)? "
4062
4063 #: g10/keygen.c:1715
4064 #, fuzzy
4065 msgid ""
4066 "\n"
4067 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4068 "ID\n"
4069 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4070 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4071 "\n"
4072 msgstr ""
4073 "\n"
4074 "Musisz podaæ identyfikator u¿ytkownika aby mo¿na by³o rozpoznaæ twój klucz;\n"
4075 "program z³o¿y go z twojego imienia i nazwiska, komentarza i adresu poczty\n"
4076 "elektronicznej. Bêdzie on mia³, na przyk³ad, tak± postaæ:\n"
4077 "    \"Tadeusz ¯eleñski (Boy) <tzb@ziemianska.pl>\"\n"
4078 "\n"
4079
4080 #: g10/keygen.c:1728
4081 msgid "Real name: "
4082 msgstr "Imiê i nazwisko: "
4083
4084 #: g10/keygen.c:1736
4085 msgid "Invalid character in name\n"
4086 msgstr "Niew³a¶ciwy znak w imieniu lub nazwisku\n"
4087
4088 #: g10/keygen.c:1738
4089 msgid "Name may not start with a digit\n"
4090 msgstr "Imiê lub nazwisko nie mo¿e zaczynaæ siê od cyfry\n"
4091
4092 #: g10/keygen.c:1740
4093 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4094 msgstr "Imiê i nazwisko musz± mieæ conajmniej 5 znaków d³ugo¶ci.\n"
4095
4096 #: g10/keygen.c:1748
4097 msgid "Email address: "
4098 msgstr "Adres poczty elektronicznej: "
4099
4100 #: g10/keygen.c:1754
4101 msgid "Not a valid email address\n"
4102 msgstr "To nie jest poprawny adres poczty elektronicznej\n"
4103
4104 #: g10/keygen.c:1762
4105 msgid "Comment: "
4106 msgstr "Komentarz: "
4107
4108 #: g10/keygen.c:1768
4109 msgid "Invalid character in comment\n"
4110 msgstr "Niew³a¶ciwy znak w komentarzu\n"
4111
4112 #: g10/keygen.c:1791
4113 #, c-format
4114 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4115 msgstr "U¿ywasz zestawu znaków %s.\n"
4116
4117 #: g10/keygen.c:1797
4118 #, c-format
4119 msgid ""
4120 "You selected this USER-ID:\n"
4121 "    \"%s\"\n"
4122 "\n"
4123 msgstr ""
4124 "Twój identyfikator u¿ytkownika bêdzie wygl±da³ tak:\n"
4125 "    \"%s\"\n"
4126 "\n"
4127
4128 #: g10/keygen.c:1802
4129 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4130 msgstr ""
4131 "Nie nalezy umieszczaæ adresu poczty elektronicznej w polu nazwiska czy\n"
4132 "komentarza.\n"
4133
4134 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4135 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4136 #. string which should be translated accordingly and the
4137 #. letter changed to match the one in the answer string.
4138 #.
4139 #. n = Change name
4140 #. c = Change comment
4141 #. e = Change email
4142 #. o = Okay (ready, continue)
4143 #. q = Quit
4144 #.
4145 #: g10/keygen.c:1818
4146 msgid "NnCcEeOoQq"
4147 msgstr "IiKkEeDdWw"
4148
4149 #: g10/keygen.c:1828
4150 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4151 msgstr "Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, czy (W)yj¶æ? "
4152
4153 #: g10/keygen.c:1829
4154 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4155 msgstr ""
4156 "Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, przej¶æ (D)alej,\n"
4157 "czy (W)yj¶æ z programu ? "
4158
4159 #: g10/keygen.c:1848
4160 msgid "Please correct the error first\n"
4161 msgstr "Najpierw trzeba poprawiæ ten b³±d\n"
4162
4163 #: g10/keygen.c:1888
4164 msgid ""
4165 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4166 "\n"
4167 msgstr ""
4168 "Musisz podaæ d³ugie, skomplikowane has³o aby ochroniæ swój klucz tajny.\n"
4169
4170 #: g10/keygen.c:1898 g10/passphrase.c:810
4171 #, c-format
4172 msgid "%s.\n"
4173 msgstr "%s.\n"
4174
4175 #: g10/keygen.c:1904
4176 msgid ""
4177 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4178 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4179 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4180 "\n"
4181 msgstr ""
4182 "Nie chcesz podaæ has³a - to *z³y* pomys³!\n"
4183 "W ka¿dej chwili mo¿esz ustawiæ has³o u¿ywaj±c tego programu i opcji\n"
4184 "\"--edit-key\".\n"
4185 "\n"
4186
4187 #: g10/keygen.c:1926
4188 msgid ""
4189 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4190 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4191 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4192 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4193 msgstr ""
4194 "Musimy wygenerowaæ du¿o losowych bajtów. Dobrym pomys³em aby pomóc "
4195 "komputerowi\n"
4196 "podczas generowania liczb pierszych jest wykonywanie w tym czasie innych\n"
4197 "dzia³añ (pisanie na klawiaturze, poruszanie myszk±, odwo³anie siê do "
4198 "dysków);\n"
4199 "dziêki temu generator liczb losowych ma mo¿liwo¶æ zebrania odpowiedniej "
4200 "ilo¶ci\n"
4201 "entropii.\n"
4202
4203 #: g10/keygen.c:2708
4204 msgid "Key generation canceled.\n"
4205 msgstr "Procedura generacji klucza zosta³a anulowana.\n"
4206
4207 #: g10/keygen.c:2907 g10/keygen.c:3052
4208 #, c-format
4209 msgid "writing public key to `%s'\n"
4210 msgstr "zapisujê klucz publiczny w '%s'\n"
4211
4212 #: g10/keygen.c:2909 g10/keygen.c:3055
4213 #, fuzzy, c-format
4214 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4215 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
4216
4217 #: g10/keygen.c:2912 g10/keygen.c:3058
4218 #, c-format
4219 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4220 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
4221
4222 #: g10/keygen.c:3041
4223 #, c-format
4224 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4225 msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy publicznych: %s\n"
4226
4227 #: g10/keygen.c:3047
4228 #, c-format
4229 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4230 msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
4231
4232 #: g10/keygen.c:3065
4233 #, c-format
4234 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4235 msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy publicznych ,,%s'': %s\n"
4236
4237 #: g10/keygen.c:3072
4238 #, c-format
4239 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4240 msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
4241
4242 #: g10/keygen.c:3095
4243 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4244 msgstr "klucz publiczny i prywatny (tajny) zosta³y utworzone i podpisane.\n"
4245
4246 #: g10/keygen.c:3106
4247 #, fuzzy
4248 msgid ""
4249 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4250 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4251 msgstr ""
4252 "Ten klucz nie mo¿e byæ wykorzystany do szyfrowania. Komend± \"--edit-key\"\n"
4253 "mo¿na dodaæ do niego podklucz szyfruj±cy.\n"
4254
4255 #: g10/keygen.c:3118 g10/keygen.c:3247 g10/keygen.c:3363
4256 #, c-format
4257 msgid "Key generation failed: %s\n"
4258 msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
4259
4260 #: g10/keygen.c:3170 g10/keygen.c:3298 g10/sign.c:276
4261 #, c-format
4262 msgid ""
4263 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4264 msgstr ""
4265 "klucz zosta³ stworzony %lu sekundê w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
4266 "czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
4267
4268 #: g10/keygen.c:3172 g10/keygen.c:3300 g10/sign.c:278
4269 #, c-format
4270 msgid ""
4271 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4272 msgstr ""
4273 "klucz zosta³ stworzony %lu sekund w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
4274 "czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
4275
4276 #: g10/keygen.c:3181 g10/keygen.c:3311
4277 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4278 msgstr ""
4279 "UWAGA: tworzenie podkluczy dla kluczy wersji 3 jest niezgodne z OpenPGP.\n"
4280
4281 #: g10/keygen.c:3220 g10/keygen.c:3344
4282 #, fuzzy
4283 msgid "Really create? (y/N) "
4284 msgstr "Czy na pewno utworzyæ? "
4285
4286 #: g10/keygen.c:3509
4287 #, fuzzy, c-format
4288 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4289 msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
4290
4291 #: g10/keygen.c:3556
4292 #, fuzzy, c-format
4293 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4294 msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
4295
4296 #: g10/keygen.c:3582
4297 #, fuzzy, c-format
4298 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4299 msgstr "UWAGA: wa¿no¶æ klucza tajnego %08lX wygas³a %s\n"
4300
4301 #: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
4302 msgid "never     "
4303 msgstr "nigdy     "
4304
4305 #: g10/keylist.c:265
4306 msgid "Critical signature policy: "
4307 msgstr "Krytyczny regulamin podpisu: "
4308
4309 #: g10/keylist.c:267
4310 msgid "Signature policy: "
4311 msgstr "Regulamin podpisu: "
4312
4313 #: g10/keylist.c:306
4314 msgid "Critical preferred keyserver: "
4315 msgstr ""
4316
4317 #: g10/keylist.c:359
4318 msgid "Critical signature notation: "
4319 msgstr "Krytyczne adnotacje podpisu: "
4320
4321 #: g10/keylist.c:361
4322 msgid "Signature notation: "
4323 msgstr "Adnotacje podpisu: "
4324
4325 #: g10/keylist.c:471
4326 msgid "Keyring"
4327 msgstr "Zbiór kluczy"
4328
4329 #: g10/keylist.c:1505
4330 msgid "Primary key fingerprint:"
4331 msgstr "Odcisk klucza g³ównego:"
4332
4333 #: g10/keylist.c:1507
4334 msgid "     Subkey fingerprint:"
4335 msgstr "      Odcisk podklucza:"
4336
4337 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4338 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4339 #: g10/keylist.c:1514
4340 msgid " Primary key fingerprint:"
4341 msgstr " Odcisk klucza g³ównego:"
4342
4343 #: g10/keylist.c:1516
4344 msgid "      Subkey fingerprint:"
4345 msgstr "       Odcisk podklucza:"
4346
4347 #: g10/keylist.c:1520 g10/keylist.c:1524
4348 #, fuzzy
4349 msgid "      Key fingerprint ="
4350 msgstr "     Odcisk klucza ="
4351
4352 #: g10/keylist.c:1591
4353 msgid "      Card serial no. ="
4354 msgstr ""
4355
4356 #: g10/keyring.c:1246
4357 #, fuzzy, c-format
4358 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4359 msgstr "opakowywanie ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
4360
4361 #: g10/keyring.c:1252
4362 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4363 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Istniej± dwa pliki z poufnymi informacjami.\n"
4364
4365 #: g10/keyring.c:1254
4366 #, c-format
4367 msgid "%s is the unchanged one\n"
4368 msgstr "%s pozosta³ bez zmian\n"
4369
4370 #: g10/keyring.c:1255
4371 #, c-format
4372 msgid "%s is the new one\n"
4373 msgstr "%s zosta³ utworzony\n"
4374
4375 #: g10/keyring.c:1256
4376 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4377 msgstr "Proszê usun±æ to naruszenie zasad bezpieczeñstwa\n"
4378
4379 #: g10/keyring.c:1376
4380 #, fuzzy, c-format
4381 msgid "caching keyring `%s'\n"
4382 msgstr "sprawdzanie zbioru kluczy ,,%s''\n"
4383
4384 #: g10/keyring.c:1422
4385 #, fuzzy, c-format
4386 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4387 msgstr "%lu kluczy (%lu podpisów)\n"
4388
4389 #: g10/keyring.c:1434
4390 #, fuzzy, c-format
4391 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4392 msgstr "%lu kluczy (%lu podpisów)\n"
4393
4394 #: g10/keyring.c:1505
4395 #, c-format
4396 msgid "%s: keyring created\n"
4397 msgstr "%s: zbiór kluczy utworzony\n"
4398
4399 #: g10/keyserver.c:61
4400 msgid "include revoked keys in search results"
4401 msgstr ""
4402
4403 #: g10/keyserver.c:62
4404 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4405 msgstr ""
4406
4407 #: g10/keyserver.c:64
4408 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4409 msgstr ""
4410
4411 #: g10/keyserver.c:66
4412 msgid "do not delete temporary files after using them"
4413 msgstr ""
4414
4415 #: g10/keyserver.c:70
4416 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4417 msgstr ""
4418
4419 #: g10/keyserver.c:72
4420 #, fuzzy
4421 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4422 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
4423
4424 #: g10/keyserver.c:74
4425 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4426 msgstr ""
4427
4428 #: g10/keyserver.c:140
4429 #, fuzzy, c-format
4430 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4431 msgstr "OSTRZE¯ENIE: opcje w ,,%s'' nie s± jeszcze uwzglêdnione.\n"
4432
4433 #: g10/keyserver.c:523
4434 #, fuzzy
4435 msgid "disabled"
4436 msgstr "wy³kl"
4437
4438 #: g10/keyserver.c:724
4439 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4440 msgstr ""
4441
4442 #: g10/keyserver.c:808 g10/keyserver.c:1421
4443 #, fuzzy, c-format
4444 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4445 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
4446
4447 #: g10/keyserver.c:906
4448 #, fuzzy, c-format
4449 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4450 msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
4451
4452 #: g10/keyserver.c:908
4453 #, fuzzy
4454 msgid "key not found on keyserver\n"
4455 msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
4456
4457 #: g10/keyserver.c:1145
4458 #, fuzzy, c-format
4459 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4460 msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
4461
4462 #: g10/keyserver.c:1149
4463 #, fuzzy, c-format
4464 msgid "requesting key %s from %s\n"
4465 msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
4466
4467 #: g10/keyserver.c:1173
4468 #, fuzzy, c-format
4469 msgid "searching for names from %s server %s\n"
4470 msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
4471
4472 #: g10/keyserver.c:1176
4473 #, fuzzy, c-format
4474 msgid "searching for names from %s\n"
4475 msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
4476
4477 #: g10/keyserver.c:1324
4478 #, fuzzy, c-format
4479 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4480 msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
4481
4482 #: g10/keyserver.c:1328
4483 #, fuzzy, c-format
4484 msgid "sending key %s to %s\n"
4485 msgstr ""
4486 "\"\n"
4487 "podpisano Twoim kluczem %08lX w %s\n"
4488
4489 #: g10/keyserver.c:1371
4490 #, fuzzy, c-format
4491 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4492 msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
4493
4494 #: g10/keyserver.c:1374
4495 #, fuzzy, c-format
4496 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4497 msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
4498
4499 #: g10/keyserver.c:1381 g10/keyserver.c:1477
4500 #, fuzzy
4501 msgid "no keyserver action!\n"
4502 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
4503
4504 #: g10/keyserver.c:1429
4505 #, c-format
4506 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4507 msgstr ""
4508
4509 #: g10/keyserver.c:1438
4510 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4511 msgstr ""
4512
4513 #: g10/keyserver.c:1500 g10/keyserver.c:2028
4514 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4515 msgstr "brak znanyk serwerów kluczy (u¿yj opcji --keyserver)\n"
4516
4517 #: g10/keyserver.c:1506
4518 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4519 msgstr ""
4520
4521 #: g10/keyserver.c:1518
4522 #, c-format
4523 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4524 msgstr ""
4525
4526 #: g10/keyserver.c:1523
4527 #, c-format
4528 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4529 msgstr ""
4530
4531 #: g10/keyserver.c:1531
4532 #, c-format
4533 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4534 msgstr ""
4535
4536 #: g10/keyserver.c:1538
4537 #, fuzzy
4538 msgid "keyserver timed out\n"
4539 msgstr "b³±d serwera kluczy"
4540
4541 #: g10/keyserver.c:1543
4542 #, fuzzy
4543 msgid "keyserver internal error\n"
4544 msgstr "b³±d serwera kluczy"
4545
4546 #: g10/keyserver.c:1552
4547 #, fuzzy, c-format
4548 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4549 msgstr "odbiór z serwera kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
4550
4551 #: g10/keyserver.c:1577 g10/keyserver.c:1611
4552 #, fuzzy, c-format
4553 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4554 msgstr "%s: nie jest poprawnym identyfikatorem klucza\n"
4555
4556 #: g10/keyserver.c:1870
4557 #, fuzzy, c-format
4558 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4559 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
4560
4561 #: g10/keyserver.c:1892
4562 #, fuzzy, c-format
4563 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4564 msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
4565
4566 #: g10/keyserver.c:1894
4567 #, fuzzy, c-format
4568 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4569 msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
4570
4571 #: g10/keyserver.c:1950
4572 #, fuzzy, c-format
4573 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4574 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
4575
4576 #: g10/keyserver.c:1956
4577 #, fuzzy, c-format
4578 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
4579 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
4580
4581 #: g10/mainproc.c:240
4582 #, c-format
4583 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4584 msgstr "%d - dziwny rozmiar jak na zaszyfrowany klucz sesyjny\n"
4585
4586 #: g10/mainproc.c:291
4587 #, c-format
4588 msgid "%s encrypted session key\n"
4589 msgstr "klucz sesyjny zaszyfrowany %s\n"
4590
4591 #: g10/mainproc.c:301
4592 #, fuzzy, c-format
4593 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4594 msgstr "dane zaszyfrowano nieznanym algorytmem numer %d\n"
4595
4596 #: g10/mainproc.c:382
4597 #, fuzzy, c-format
4598 msgid "public key is %s\n"
4599 msgstr "klucz publiczny %08lX\n"
4600
4601 #: g10/mainproc.c:439
4602 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4603 msgstr "dane zaszyfrowane kluczem publicznym: poprawny klucz sesyjny\n"
4604
4605 #: g10/mainproc.c:472
4606 #, fuzzy, c-format
4607 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4608 msgstr "zaszyfrowano %u-bitowym kluczem %s, numer %08lX, stworzonym %s\n"
4609
4610 #: g10/mainproc.c:476 g10/pkclist.c:219
4611 #, fuzzy, c-format
4612 msgid "      \"%s\"\n"
4613 msgstr "                        alias \""
4614
4615 #: g10/mainproc.c:480
4616 #, fuzzy, c-format
4617 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4618 msgstr "zaszyfrowano kluczem %s, o numerze %08lX\n"
4619
4620 #: g10/mainproc.c:494
4621 #, c-format
4622 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4623 msgstr "b³±d odszyfrowywania kluczem publicznym: %s\n"
4624
4625 #: g10/mainproc.c:508
4626 #, c-format
4627 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4628 msgstr "zaszyfrowane za pomoc± %lu hase³\n"
4629
4630 #: g10/mainproc.c:510
4631 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4632 msgstr "zaszyfrowane jednym has³em\n"
4633
4634 #: g10/mainproc.c:541 g10/mainproc.c:563
4635 #, c-format
4636 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4637 msgstr "przyjmuj±c ¿e dane zosta³y zaszyfrowane za pomoc± %s\n"
4638
4639 #: g10/mainproc.c:549
4640 #, c-format
4641 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4642 msgstr "szyfr IDEA nie jest dostêpny, próba u¿ycia %s zamiast\n"
4643
4644 #: g10/mainproc.c:581
4645 msgid "decryption okay\n"
4646 msgstr "odszyfrowanie poprawne\n"
4647
4648 #: g10/mainproc.c:585
4649 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4650 msgstr "OSTRZE¯ENIE: wiadomo¶æ nie by³a zabezpieczona przed manipulacj±\n"
4651
4652 #: g10/mainproc.c:598
4653 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4654 msgstr "OSTRZE¯ENIE: zaszyfrowana wiadomo¶æ by³a manipulowana!\n"
4655
4656 #: g10/mainproc.c:604
4657 #, c-format
4658 msgid "decryption failed: %s\n"
4659 msgstr "b³±d odszyfrowywania: %s\n"
4660
4661 #: g10/mainproc.c:623
4662 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4663 msgstr "UWAGA: nadawca zaznaczy³ ¿e wiadomo¶æ nie powinna byæ zapisywana\n"
4664
4665 #: g10/mainproc.c:625
4666 #, c-format
4667 msgid "original file name='%.*s'\n"
4668 msgstr "pierwotna nazwa pliku='%.*s'\n"
4669
4670 #: g10/mainproc.c:817
4671 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4672 msgstr ""
4673 "osobny certyfikat uniewa¿nienia - u¿yj ,,gpg --import'' aby go wczytaæ\n"
4674
4675 #: g10/mainproc.c:1165
4676 #, fuzzy
4677 msgid "no signature found\n"
4678 msgstr "Poprawny podpis z³o¿ony przez \""
4679
4680 #: g10/mainproc.c:1408
4681 msgid "signature verification suppressed\n"
4682 msgstr "wymuszono pominiêcie sprawdzenia podpisu\n"
4683
4684 #: g10/mainproc.c:1508
4685 #, fuzzy
4686 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4687 msgstr "nie mo¿na obs³uzyæ tych wielokrotnych podpisów\n"
4688
4689 #: g10/mainproc.c:1519
4690 #, fuzzy, c-format
4691 msgid "Signature made %s\n"
4692 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
4693
4694 #: g10/mainproc.c:1520
4695 #, fuzzy, c-format
4696 msgid "               using %s key %s\n"
4697 msgstr "                        alias \""
4698
4699 #: g10/mainproc.c:1524
4700 #, fuzzy, c-format
4701 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4702 msgstr "Podpisano w %.*s kluczem %s o numerze %08lX.\n"
4703
4704 #: g10/mainproc.c:1544
4705 msgid "Key available at: "
4706 msgstr "Klucz dostêpny w: "
4707
4708 #: g10/mainproc.c:1677 g10/mainproc.c:1725
4709 #, fuzzy, c-format
4710 msgid "BAD signature from \"%s\""
4711 msgstr "NIEPOPRAWNY podpis z³o¿ony przez \""
4712
4713 #: g10/mainproc.c:1679 g10/mainproc.c:1727
4714 #, fuzzy, c-format
4715 msgid "Expired signature from \"%s\""
4716 msgstr "Przeterminowany podpis z³o¿ony przez \""
4717
4718 #: g10/mainproc.c:1681 g10/mainproc.c:1729
4719 #, fuzzy, c-format
4720 msgid "Good signature from \"%s\""
4721 msgstr "Poprawny podpis z³o¿ony przez \""
4722
4723 #: g10/mainproc.c:1733
4724 msgid "[uncertain]"
4725 msgstr "[niepewne]"
4726
4727 #: g10/mainproc.c:1765
4728 #, fuzzy, c-format
4729 msgid "                aka \"%s\""
4730 msgstr "                        alias \""
4731
4732 #: g10/mainproc.c:1863
4733 #, c-format
4734 msgid "Signature expired %s\n"
4735 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
4736
4737 #: g10/mainproc.c:1868
4738 #, c-format
4739 msgid "Signature expires %s\n"
4740 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygasa %s.\n"
4741
4742 #: g10/mainproc.c:1871
4743 #, c-format
4744 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4745 msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
4746
4747 #: g10/mainproc.c:1872
4748 msgid "binary"
4749 msgstr "binarny"
4750
4751 #: g10/mainproc.c:1873
4752 msgid "textmode"
4753 msgstr "tekstowy"
4754
4755 #: g10/mainproc.c:1873 g10/trustdb.c:531
4756 msgid "unknown"
4757 msgstr "nieznany"
4758
4759 #: g10/mainproc.c:1893
4760 #, c-format
4761 msgid "Can't check signature: %s\n"
4762 msgstr "Nie mo¿na sprawdziæ podpisu: %s\n"
4763
4764 #: g10/mainproc.c:1962 g10/mainproc.c:1978 g10/mainproc.c:2064
4765 msgid "not a detached signature\n"
4766 msgstr "nie jest oddzielonym podpisem.\n"
4767
4768 #: g10/mainproc.c:2005
4769 msgid ""
4770 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4771 msgstr ""
4772 "OSTRZE¯ENIE: wielokrotne podpisy. Tylko pierwszy zostanie sprawdzony.\n"
4773
4774 #: g10/mainproc.c:2013
4775 #, c-format
4776 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4777 msgstr "oddzielony podpis klasy 0x%02x.\n"
4778
4779 #: g10/mainproc.c:2070
4780 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4781 msgstr "podpis starego typu (PGP 2.x).\n"
4782
4783 #: g10/mainproc.c:2080
4784 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4785 msgstr "wykryto niepoprawny pakiet pierwotny w proc_tree()\n"
4786
4787 #: g10/misc.c:122
4788 #, c-format
4789 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4790 msgstr "nie mo¿na wy³±czyæ zrzutów pamiêci: %s\n"
4791
4792 #: g10/misc.c:142 g10/misc.c:170 g10/misc.c:242
4793 #, fuzzy, c-format
4794 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4795 msgstr "naniesienie poprawek bazy zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
4796
4797 #: g10/misc.c:207
4798 #, fuzzy, c-format
4799 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4800 msgstr "baza zaufania: funkcja read() (n=%d) zawiod³a: %s\n"
4801
4802 #: g10/misc.c:316
4803 #, fuzzy, c-format
4804 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4805 msgstr "nie mo¿na obs³u¿yæ tego algorytmu klucza publicznego: %d\n"
4806
4807 #: g10/misc.c:331
4808 #, fuzzy, c-format
4809 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4810 msgstr "algorytm szyfruj±cy nie jest zaimplementowany"
4811
4812 #: g10/misc.c:346
4813 #, fuzzy, c-format
4814 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4815 msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
4816 </