Prepared for last 1.4 release candidate
[gnupg.git] / po / pl.po
1 # Gnu Privacy Guard.
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Janusz A. Urbanowicz <alex@bofh.net.pl>, 1999, 2000, 2001, 2002.
4 #
5 # To be included in GnuPG 1.2.2
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg-1.2.2\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2004-12-14 08:40+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2004-06-23 15:54+0200\n"
13 "Last-Translator: Janusz A. Urbanowicz <alex@bofh.net.pl>\n"
14 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Xgettext-Options: --default-domain=gnupg --directory=.. --add-comments --"
19 "keyword=_ --keyword=N_ --files-from=./POTFILES.in\n"
20 "Files: util/secmem.c util/argparse.c cipher/random.c cipher/rand-dummy.c "
21 "cipher/rand-unix.c cipher/rand-w32.c g10/g10.c g10/pkclist.c g10/keygen.c "
22 "g10/decrypt.c g10/encode.c g10/import.c g10/keyedit.c g10/keylist.c g10/"
23 "mainproc.c g10/passphrase.c g10/plaintext.c g10/pref.c g10/seckey-cert.c g10/"
24 "sig-check.c g10/sign.c g10/trustdb.c g10/verify.c g10/status.c g10/pubkey-"
25 "enc.c\n"
26
27 #: cipher/primegen.c:120
28 #, fuzzy, c-format
29 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
30 msgstr "nie mo¿na wygenerowaæ liczby pierwszej krótszej od %d bitów\n"
31
32 #: cipher/primegen.c:311
33 #, c-format
34 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
35 msgstr "nie mo¿na wygenerowaæ liczby pierwszej krótszej od %d bitów\n"
36
37 #: cipher/random.c:163
38 msgid "no entropy gathering module detected\n"
39 msgstr "modu³ gromadzenia entropii nie zosta³ wykryty\n"
40
41 #: cipher/random.c:387 g10/card-util.c:613 g10/card-util.c:682
42 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:109 g10/encode.c:181 g10/encode.c:488
43 #: g10/g10.c:962 g10/g10.c:3225 g10/import.c:177 g10/keygen.c:2248
44 #: g10/keyring.c:1524 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:333
45 #: g10/plaintext.c:469 g10/sign.c:761 g10/sign.c:913 g10/sign.c:1021
46 #: g10/sign.c:1166 g10/tdbdump.c:140 g10/tdbdump.c:148 g10/tdbio.c:539
47 #: g10/tdbio.c:600
48 #, c-format
49 msgid "can't open `%s': %s\n"
50 msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s'': %s\n"
51
52 #: cipher/random.c:391
53 #, c-format
54 msgid "can't stat `%s': %s\n"
55 msgstr "nie mo¿na sprawdziæ ,,%s'': %s\n"
56
57 #: cipher/random.c:396
58 #, c-format
59 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
60 msgstr ",,%s'' nie jest zwyk³ym plikiem - zostaje pominiêty\n"
61
62 #: cipher/random.c:401
63 msgid "note: random_seed file is empty\n"
64 msgstr "uwaga: plik random_seed jest pusty\n"
65
66 #: cipher/random.c:407
67 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
68 msgstr ""
69 "OSTRZE¯ENIE: niew³a¶ciwy rozmiar pliku random_seed - nie zostanie u¿yty\n"
70
71 #: cipher/random.c:415
72 #, c-format
73 msgid "can't read `%s': %s\n"
74 msgstr "nie mo¿na odczytaæ ,,%s'': %s\n"
75
76 #: cipher/random.c:453
77 msgid "note: random_seed file not updated\n"
78 msgstr "uwaga: plik random_seed nie jest uaktualniony\n"
79
80 #: cipher/random.c:473 g10/exec.c:489 g10/g10.c:961 g10/keygen.c:2716
81 #: g10/keygen.c:2746 g10/keyring.c:1200 g10/keyring.c:1500 g10/openfile.c:257
82 #: g10/openfile.c:348 g10/sign.c:779 g10/sign.c:1037 g10/tdbio.c:535
83 #, c-format
84 msgid "can't create `%s': %s\n"
85 msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
86
87 #: cipher/random.c:480
88 #, c-format
89 msgid "can't write `%s': %s\n"
90 msgstr "nie mo¿na zapisaæ ,,%s'': %s\n"
91
92 #: cipher/random.c:483
93 #, c-format
94 msgid "can't close `%s': %s\n"
95 msgstr "nie mo¿na zamkn±æ ,,%s'': %s\n"
96
97 #: cipher/random.c:728
98 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
99 msgstr ""
100 "OSTRZE¯ENIE: u¿ywany generator liczb losowych\n"
101 "nie jest kryptograficznie bezpieczny!!\n"
102
103 #: cipher/random.c:729
104 msgid ""
105 "The random number generator is only a kludge to let\n"
106 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
107 "\n"
108 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
109 "\n"
110 msgstr ""
111 "U¿ywany generator liczb losowych jest atrap± wprowadzon± dla umo¿liwienia\n"
112 "normalnej kompilacji - nie jest kryptograficznie bezpieczny!\n"
113 "\n"
114 "JAKIEKOLWIEK DANE GENEROWANE PRZEZ TEN PROGRAM NIE NADAJ¡ SIÊ DO \n"
115 "NORMALNEGO U¯YTKU I NIE ZAPEWNIAJ¡ BEZPIECZEÑSTWA!!\n"
116
117 #: cipher/rndegd.c:204
118 msgid ""
119 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
120 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
121 "of the entropy.\n"
122 msgstr ""
123 "Proszê czekaæ, prowadzona jest zbiórka losowo¶ci. ¯eby siê nie nudziæ, "
124 "mo¿esz\n"
125 "popracowaæ w systemie, przy okazji dostarczy to systemowi wiêcej entropii "
126 "do\n"
127 "tworzenia liczb losowych.\n"
128 "\n"
129
130 #: cipher/rndlinux.c:134
131 #, c-format
132 msgid ""
133 "\n"
134 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
135 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
136 msgstr ""
137 "\n"
138 "Brakuje mo¿liwo¶ci wygenerowania odpowiedniej liczby losowych bajtów.\n"
139 "Proszê kontynuowaæ inne dzia³ania aby system móg³ zebraæ odpowiedni±\n"
140 "ilo¶æ entropii do ich wygenerowania (brakuje %d bajtów).\n"
141
142 #: g10/app-openpgp.c:539
143 #, fuzzy, c-format
144 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
145 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
146
147 #: g10/app-openpgp.c:552
148 #, fuzzy, c-format
149 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
150 msgstr "nie powiod³a siê odbudowa bufora bazy: %s\n"
151
152 #: g10/app-openpgp.c:776 g10/app-openpgp.c:868 g10/app-openpgp.c:1379
153 #, c-format
154 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
155 msgstr ""
156
157 #: g10/app-openpgp.c:782 g10/app-openpgp.c:874 g10/app-openpgp.c:1385
158 #, c-format
159 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
160 msgstr ""
161
162 #: g10/app-openpgp.c:791 g10/app-openpgp.c:805 g10/app-openpgp.c:884
163 #: g10/app-openpgp.c:1394 g10/app-openpgp.c:1408
164 #, fuzzy, c-format
165 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
166 msgstr "wysy³ka do serwera kluczy nie powiod³a siê: %s\n"
167
168 #: g10/app-openpgp.c:828
169 msgid "access to admin commands is not configured\n"
170 msgstr ""
171
172 #: g10/app-openpgp.c:845
173 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
174 msgstr ""
175
176 #: g10/app-openpgp.c:851
177 msgid "card is permanently locked!\n"
178 msgstr ""
179
180 #: g10/app-openpgp.c:858
181 #, c-format
182 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
183 msgstr ""
184
185 #: g10/app-openpgp.c:865
186 msgid "|A|Admin PIN"
187 msgstr ""
188
189 #: g10/app-openpgp.c:1021
190 msgid "|AN|New Admin PIN"
191 msgstr ""
192
193 #: g10/app-openpgp.c:1021
194 msgid "|N|New PIN"
195 msgstr ""
196
197 #: g10/app-openpgp.c:1025
198 #, fuzzy, c-format
199 msgid "error getting new PIN: %s\n"
200 msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
201
202 #: g10/app-openpgp.c:1091 g10/app-openpgp.c:1233
203 #, fuzzy
204 msgid "error reading application data\n"
205 msgstr "b³±d odczytu bloku kluczy: %s\n"
206
207 #: g10/app-openpgp.c:1098 g10/app-openpgp.c:1240
208 #, fuzzy
209 msgid "error reading fingerprint DO\n"
210 msgstr "%s: b³±d odczytu pustego wpisu: %s\n"
211
212 #: g10/app-openpgp.c:1107
213 #, fuzzy
214 msgid "key already exists\n"
215 msgstr ",,%s'' ju¿ jest skompresowany\n"
216
217 #: g10/app-openpgp.c:1111
218 msgid "existing key will be replaced\n"
219 msgstr ""
220
221 #: g10/app-openpgp.c:1113
222 #, fuzzy
223 msgid "generating new key\n"
224 msgstr "generacja nowej pary kluczy"
225
226 #: g10/app-openpgp.c:1123
227 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
228 msgstr ""
229
230 #: g10/app-openpgp.c:1138
231 #, fuzzy
232 msgid "generating key failed\n"
233 msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
234
235 #: g10/app-openpgp.c:1141
236 #, fuzzy, c-format
237 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
238 msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
239
240 #: g10/app-openpgp.c:1147 g10/app-openpgp.c:1878
241 msgid "response does not contain the public key data\n"
242 msgstr ""
243
244 #: g10/app-openpgp.c:1155 g10/app-openpgp.c:1886
245 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
246 msgstr ""
247
248 #: g10/app-openpgp.c:1165 g10/app-openpgp.c:1897
249 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
250 msgstr ""
251
252 #: g10/app-openpgp.c:1198
253 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
254 msgstr ""
255
256 #: g10/app-openpgp.c:1359
257 #, c-format
258 msgid "signatures created so far: %lu\n"
259 msgstr ""
260
261 #: g10/app-openpgp.c:1367
262 #, c-format
263 msgid "PIN [sigs done: %lu]"
264 msgstr ""
265
266 #: g10/app-openpgp.c:1653 g10/app-openpgp.c:1663
267 #, fuzzy, c-format
268 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
269 msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
270
271 #: g10/app-openpgp.c:1734
272 #, fuzzy, c-format
273 msgid "error getting serial number: %s\n"
274 msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
275
276 #: g10/app-openpgp.c:1829
277 #, fuzzy, c-format
278 msgid "failed to store the key: %s\n"
279 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
280
281 #: g10/app-openpgp.c:1871
282 #, fuzzy
283 msgid "reading the key failed\n"
284 msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
285
286 #: g10/armor.c:317
287 #, c-format
288 msgid "armor: %s\n"
289 msgstr "opakowanie: %s\n"
290
291 #: g10/armor.c:346
292 msgid "invalid armor header: "
293 msgstr "niepoprawny nag³ówek opakowania: "
294
295 #: g10/armor.c:353
296 msgid "armor header: "
297 msgstr "nag³ówek opakowania: "
298
299 #: g10/armor.c:364
300 msgid "invalid clearsig header\n"
301 msgstr "niew³a¶ciwy nag³ówek dokumentu z podpisem na koñcu\n"
302
303 #: g10/armor.c:416
304 msgid "nested clear text signatures\n"
305 msgstr "zagnie¿d¿one podpisy na koñcu dokumentu\n"
306
307 #: g10/armor.c:551
308 #, fuzzy
309 msgid "unexpected armor: "
310 msgstr "nieoczekiwane opakowanie:"
311
312 #: g10/armor.c:563
313 msgid "invalid dash escaped line: "
314 msgstr "niepoprawne oznaczenie linii minusami: "
315
316 #: g10/armor.c:715 g10/armor.c:1300
317 #, fuzzy, c-format
318 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
319 msgstr "niew³a¶ciwy znak formatu radix64: ,,%02x'', zosta³ pominiêty\n"
320
321 #: g10/armor.c:758
322 msgid "premature eof (no CRC)\n"
323 msgstr "przewczesny koniec pliku (brak CRC)\n"
324
325 #: g10/armor.c:792
326 msgid "premature eof (in CRC)\n"
327 msgstr "przedwczesny koniec pliku (w CRC)\n"
328
329 #: g10/armor.c:800
330 msgid "malformed CRC\n"
331 msgstr "b³±d formatu CRC\n"
332
333 #: g10/armor.c:804 g10/armor.c:1337
334 #, fuzzy, c-format
335 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
336 msgstr "B³±d sumy CRC; %06lx - %06lx\n"
337
338 #: g10/armor.c:824
339 #, fuzzy
340 msgid "premature eof (in trailer)\n"
341 msgstr "przedwczesny koniec pliku (w linii koñcz±cej)\n"
342
343 #: g10/armor.c:828
344 msgid "error in trailer line\n"
345 msgstr "b³±d w linii koñcz±cej\n"
346
347 #: g10/armor.c:1115
348 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
349 msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
350
351 #: g10/armor.c:1120
352 #, c-format
353 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
354 msgstr "b³±d opakowania: linia d³u¿sza ni¿ %d znaków\n"
355
356 #: g10/armor.c:1124
357 msgid ""
358 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
359 msgstr ""
360 "znak kodowania quoted-printable w opakowaniu ASCII - prawdopodobnie\n"
361 "przek³amanie wprowadzone przez serwer pocztowy\n"
362
363 #: g10/card-util.c:58 g10/card-util.c:282
364 #, fuzzy, c-format
365 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
366 msgstr "brak klucza prywatnego"
367
368 #: g10/card-util.c:63
369 #, c-format
370 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
371 msgstr ""
372
373 #: g10/card-util.c:70 g10/card-util.c:1285 g10/delkey.c:120 g10/keyedit.c:1315
374 #: g10/keygen.c:2432 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:417
375 #, fuzzy
376 msgid "can't do this in batch mode\n"
377 msgstr "nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
378
379 #: g10/card-util.c:94 g10/card-util.c:1065 g10/card-util.c:1147
380 #: g10/keyedit.c:412 g10/keyedit.c:433 g10/keyedit.c:447 g10/keygen.c:1298
381 #: g10/keygen.c:1363
382 msgid "Your selection? "
383 msgstr "Twój wybór? "
384
385 #: g10/card-util.c:194 g10/card-util.c:244
386 msgid "[not set]"
387 msgstr ""
388
389 #: g10/card-util.c:378
390 #, fuzzy
391 msgid "male"
392 msgstr "w³kl"
393
394 #: g10/card-util.c:379
395 #, fuzzy
396 msgid "female"
397 msgstr "w³kl"
398
399 #: g10/card-util.c:379
400 #, fuzzy
401 msgid "unspecified"
402 msgstr "nie podano przyczyny"
403
404 #: g10/card-util.c:406
405 #, fuzzy
406 msgid "not forced"
407 msgstr "nie zosta³ przetworzony"
408
409 #: g10/card-util.c:406
410 msgid "forced"
411 msgstr ""
412
413 #: g10/card-util.c:458
414 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
415 msgstr ""
416
417 #: g10/card-util.c:460
418 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
419 msgstr ""
420
421 #: g10/card-util.c:462
422 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
423 msgstr ""
424
425 #: g10/card-util.c:479
426 msgid "Cardholder's surname: "
427 msgstr ""
428
429 #: g10/card-util.c:481
430 msgid "Cardholder's given name: "
431 msgstr ""
432
433 #: g10/card-util.c:499
434 #, c-format
435 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
436 msgstr ""
437
438 #: g10/card-util.c:521
439 #, fuzzy
440 msgid "URL to retrieve public key: "
441 msgstr "brak odpowiadaj±cego klucza publicznego: %s\n"
442
443 #: g10/card-util.c:529
444 #, c-format
445 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
446 msgstr ""
447
448 #: g10/card-util.c:622 g10/card-util.c:691 g10/import.c:263
449 #, c-format
450 msgid "error reading `%s': %s\n"
451 msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
452
453 #: g10/card-util.c:630
454 msgid "Login data (account name): "
455 msgstr ""
456
457 #: g10/card-util.c:640
458 #, c-format
459 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
460 msgstr ""
461
462 #: g10/card-util.c:699
463 msgid "Private DO data: "
464 msgstr ""
465
466 #: g10/card-util.c:709
467 #, c-format
468 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
469 msgstr ""
470
471 #: g10/card-util.c:729
472 #, fuzzy
473 msgid "Language preferences: "
474 msgstr "aktualizacja ustawieñ klucza"
475
476 #: g10/card-util.c:737
477 #, fuzzy
478 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
479 msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
480
481 #: g10/card-util.c:746
482 #, fuzzy
483 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
484 msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
485
486 #: g10/card-util.c:767
487 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
488 msgstr ""
489
490 #: g10/card-util.c:781
491 #, fuzzy
492 msgid "Error: invalid response.\n"
493 msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
494
495 #: g10/card-util.c:802
496 #, fuzzy
497 msgid "CA fingerprint: "
498 msgstr "Odcisk klucza:"
499
500 #: g10/card-util.c:825
501 #, fuzzy
502 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
503 msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
504
505 #: g10/card-util.c:873
506 #, fuzzy, c-format
507 msgid "key operation not possible: %s\n"
508 msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
509
510 #: g10/card-util.c:874
511 #, fuzzy
512 msgid "not an OpenPGP card"
513 msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
514
515 #: g10/card-util.c:883
516 #, fuzzy, c-format
517 msgid "error getting current key info: %s\n"
518 msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
519
520 #: g10/card-util.c:966
521 #, fuzzy
522 msgid "Replace existing key? (y/N) "
523 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
524
525 #: g10/card-util.c:987 g10/card-util.c:996
526 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
527 msgstr ""
528
529 #: g10/card-util.c:1008
530 #, fuzzy
531 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
532 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
533
534 #: g10/card-util.c:1017
535 #, c-format
536 msgid ""
537 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
538 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
539 "You should change them using the command --change-pin\n"
540 msgstr ""
541
542 #: g10/card-util.c:1056
543 #, fuzzy
544 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
545 msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
546
547 #: g10/card-util.c:1058 g10/card-util.c:1138
548 #, fuzzy
549 msgid "   (1) Signature key\n"
550 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
551
552 #: g10/card-util.c:1059 g10/card-util.c:1140
553 #, fuzzy
554 msgid "   (2) Encryption key\n"
555 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
556
557 #: g10/card-util.c:1060 g10/card-util.c:1142
558 msgid "   (3) Authentication key\n"
559 msgstr ""
560
561 #: g10/card-util.c:1076 g10/card-util.c:1158 g10/keyedit.c:907
562 #: g10/keygen.c:1402 g10/revoke.c:642
563 msgid "Invalid selection.\n"
564 msgstr "Niew³a¶ciwy wybór.\n"
565
566 #: g10/card-util.c:1135
567 #, fuzzy
568 msgid "Please select where to store the key:\n"
569 msgstr "Proszê wybraæ powód uniewa¿nienia:\n"
570
571 #: g10/card-util.c:1170
572 #, fuzzy
573 msgid "unknown key protection algorithm\n"
574 msgstr "nieznany algorytm ochrony\n"
575
576 #: g10/card-util.c:1175
577 #, fuzzy
578 msgid "secret parts of key are not available\n"
579 msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
580
581 #: g10/card-util.c:1180
582 #, fuzzy
583 msgid "secret key already stored on a card\n"
584 msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
585
586 #: g10/card-util.c:1250 g10/keyedit.c:1245
587 msgid "quit this menu"
588 msgstr "wyj¶cie z tego menu"
589
590 #: g10/card-util.c:1252
591 #, fuzzy
592 msgid "show admin commands"
593 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
594
595 #: g10/card-util.c:1253 g10/keyedit.c:1248
596 msgid "show this help"
597 msgstr "ten tekst pomocy"
598
599 #: g10/card-util.c:1255
600 #, fuzzy
601 msgid "list all available data"
602 msgstr "Klucz dostêpny w: "
603
604 #: g10/card-util.c:1258
605 msgid "change card holder's name"
606 msgstr ""
607
608 #: g10/card-util.c:1259
609 msgid "change URL to retrieve key"
610 msgstr ""
611
612 #: g10/card-util.c:1260
613 msgid "fetch the key specified in the card URL"
614 msgstr ""
615
616 #: g10/card-util.c:1261
617 #, fuzzy
618 msgid "change the login name"
619 msgstr "zmiana daty wa¿no¶ci klucza"
620
621 #: g10/card-util.c:1262
622 #, fuzzy
623 msgid "change the language preferences"
624 msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
625
626 #: g10/card-util.c:1263
627 msgid "change card holder's sex"
628 msgstr ""
629
630 #: g10/card-util.c:1264
631 #, fuzzy
632 msgid "change a CA fingerprint"
633 msgstr "okazanie odcisku klucza"
634
635 #: g10/card-util.c:1265
636 msgid "toggle the signature force PIN flag"
637 msgstr ""
638
639 #: g10/card-util.c:1266
640 #, fuzzy
641 msgid "generate new keys"
642 msgstr "generacja nowej pary kluczy"
643
644 #: g10/card-util.c:1267
645 msgid "menu to change or unblock the PIN"
646 msgstr ""
647
648 #: g10/card-util.c:1333 g10/keyedit.c:1398
649 msgid "Command> "
650 msgstr "Polecenie> "
651
652 #: g10/card-util.c:1368
653 #, fuzzy
654 msgid "Admin-only command\n"
655 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
656
657 #: g10/card-util.c:1384
658 #, fuzzy
659 msgid "Admin commands are allowed\n"
660 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
661
662 #: g10/card-util.c:1386
663 #, fuzzy
664 msgid "Admin commands are not allowed\n"
665 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
666
667 #: g10/card-util.c:1455 g10/keyedit.c:1865
668 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
669 msgstr "Niepoprawna komenda  (spróbuj \"help\")\n"
670
671 #: g10/cardglue.c:287
672 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
673 msgstr ""
674
675 #: g10/cardglue.c:371
676 #, c-format
677 msgid ""
678 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
679 "   %.*s\n"
680 msgstr ""
681
682 #: g10/cardglue.c:379
683 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
684 msgstr ""
685
686 #: g10/cardglue.c:687
687 #, fuzzy
688 msgid "Enter New Admin PIN: "
689 msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
690
691 #: g10/cardglue.c:688
692 #, fuzzy
693 msgid "Enter New PIN: "
694 msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
695
696 #: g10/cardglue.c:689
697 msgid "Enter Admin PIN: "
698 msgstr ""
699
700 #: g10/cardglue.c:690
701 #, fuzzy
702 msgid "Enter PIN: "
703 msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
704
705 #: g10/cardglue.c:704
706 #, fuzzy
707 msgid "Repeat this PIN: "
708 msgstr "Powtórz has³o: "
709
710 #: g10/cardglue.c:718
711 #, fuzzy
712 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
713 msgstr "has³o nie zosta³o poprawnie powtórzone; jeszcze jedna próba"
714
715 #: g10/decrypt.c:68 g10/decrypt.c:157 g10/g10.c:3575 g10/keyring.c:376
716 #: g10/keyring.c:662 g10/verify.c:101 g10/verify.c:154
717 #, c-format
718 msgid "can't open `%s'\n"
719 msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s''\n"
720
721 #: g10/decrypt.c:104 g10/encode.c:859
722 msgid "--output doesn't work for this command\n"
723 msgstr "opcja --output nie dzia³a z tym poleceniem\n"
724
725 #: g10/delkey.c:74 g10/export.c:168 g10/keyedit.c:2919 g10/keyserver.c:1421
726 #: g10/revoke.c:226
727 #, fuzzy, c-format
728 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
729 msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
730
731 #: g10/delkey.c:82 g10/export.c:198 g10/keyserver.c:1435 g10/revoke.c:232
732 #: g10/revoke.c:439
733 #, c-format
734 msgid "error reading keyblock: %s\n"
735 msgstr "b³±d odczytu bloku kluczy: %s\n"
736
737 #: g10/delkey.c:121 g10/delkey.c:128
738 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
739 msgstr "(chyba, ¿e klucz zostaje wybrany przez podanie odcisku)\n"
740
741 #: g10/delkey.c:127
742 #, fuzzy
743 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
744 msgstr "bez opcji \"--yes\" nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
745
746 #: g10/delkey.c:139
747 #, fuzzy
748 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
749 msgstr "Usun±æ ten klucz ze zbioru? "
750
751 #: g10/delkey.c:147
752 #, fuzzy
753 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
754 msgstr "To jest klucz tajny! - czy na pewno go usun±æ? "
755
756 #: g10/delkey.c:157
757 #, c-format
758 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
759 msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
760
761 #: g10/delkey.c:167
762 msgid "ownertrust information cleared\n"
763 msgstr "informacja o zaufaniu dla w³a¶ciciela klucza zosta³a wymazana\n"
764
765 #: g10/delkey.c:195
766 #, c-format
767 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
768 msgstr "dla klucza publicznego ,,%s'' istnieje klucz prywatny!\n"
769
770 #: g10/delkey.c:197
771 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
772 msgstr "aby go usun±æ nalezy najpierw u¿yæ opcji \"--delete-secret-key\".\n"
773
774 #: g10/encode.c:210 g10/sign.c:1186
775 #, c-format
776 msgid "error creating passphrase: %s\n"
777 msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
778
779 #: g10/encode.c:215
780 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
781 msgstr ""
782 "ustawiony tryb S2K nie pozwala u¿yæ pakietu ESK dla szyfru symetrycznego\n"
783
784 #: g10/encode.c:228
785 #, c-format
786 msgid "using cipher %s\n"
787 msgstr "szyfrem %s\n"
788
789 #: g10/encode.c:238 g10/encode.c:558
790 #, c-format
791 msgid "`%s' already compressed\n"
792 msgstr ",,%s'' ju¿ jest skompresowany\n"
793
794 #: g10/encode.c:308 g10/encode.c:604 g10/sign.c:551
795 #, c-format
796 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
797 msgstr "OSTRZE¯ENIE: plik ,,%s'' jest pusty\n"
798
799 #: g10/encode.c:472
800 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
801 msgstr ""
802 "w trybie --pgp2 mo¿na szyfrowaæ dla kluczy RSA krótszych od 2048 bitów\n"
803
804 #: g10/encode.c:494
805 #, c-format
806 msgid "reading from `%s'\n"
807 msgstr "odczyt z '%s'\n"
808
809 #: g10/encode.c:530
810 msgid ""
811 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
812 msgstr ""
813 "nie mo¿na u¿yæ szyfru IDEA z wszystkimi kluczami dla których szyfrujesz.\n"
814
815 #: g10/encode.c:540
816 #, fuzzy, c-format
817 msgid ""
818 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
819 msgstr "wymuszone u¿ycie szyfru %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
820
821 #: g10/encode.c:648 g10/sign.c:877
822 #, fuzzy, c-format
823 msgid ""
824 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
825 "preferences\n"
826 msgstr "wymuszone u¿ycie kompresji %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
827
828 #: g10/encode.c:735
829 #, c-format
830 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
831 msgstr "wymuszone u¿ycie szyfru %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
832
833 #: g10/encode.c:805 g10/pkclist.c:721 g10/pkclist.c:757
834 #, c-format
835 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
836 msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
837
838 #: g10/encode.c:832
839 #, c-format
840 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
841 msgstr "%s/%s zaszyfrowany dla: ,,%s''\n"
842
843 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:301
844 #, c-format
845 msgid "%s encrypted data\n"
846 msgstr "dane zaszyfrowano za pomoc± %s\n"
847
848 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:305
849 #, c-format
850 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
851 msgstr "dane zaszyfrowano nieznanym algorytmem numer %d\n"
852
853 #: g10/encr-data.c:92
854 msgid ""
855 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
856 msgstr ""
857 "OSTRZE¯ENIE: wiadomo¶æ by³a szyfrowana kluczem s³abym szyfru symetrycznego.\n"
858
859 #: g10/encr-data.c:103
860 msgid "problem handling encrypted packet\n"
861 msgstr "problem podczas obróbki pakietu szyfrowego\n"
862
863 #: g10/exec.c:48
864 msgid "no remote program execution supported\n"
865 msgstr "odwo³ania do zewnêtrznych programów s± wy³±czone\n"
866
867 #: g10/exec.c:184 g10/openfile.c:406
868 #, c-format
869 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
870 msgstr "nie mo¿na utworzyæ katalogu ,,%s'': %s\n"
871
872 #: g10/exec.c:325
873 msgid ""
874 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
875 msgstr ""
876 "nieszczelne uprawnienia ustawieñ - wo³anie zewnêtrznych programów wy³±czone\n"
877
878 #: g10/exec.c:355
879 #, fuzzy
880 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
881 msgstr ""
882 "platforma wymaga u¿ycia plików tymczasowych do wo³ania zewnêtrznych "
883 "programów\n"
884
885 #: g10/exec.c:433
886 #, fuzzy, c-format
887 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
888 msgstr "nie mo¿na wykonaæ %s ,,%s'': %s\n"
889
890 #: g10/exec.c:436
891 #, fuzzy, c-format
892 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
893 msgstr "nie mo¿na wykonaæ %s ,,%s'': %s\n"
894
895 #: g10/exec.c:521
896 #, c-format
897 msgid "system error while calling external program: %s\n"
898 msgstr "b³±d systemu podczas wo³ania programu zewnêtrznego: %s\n"
899
900 #: g10/exec.c:532 g10/exec.c:598
901 msgid "unnatural exit of external program\n"
902 msgstr "nienaturalne zakoñczenie pracy zewnêtrznego programu\n"
903
904 #: g10/exec.c:547
905 msgid "unable to execute external program\n"
906 msgstr "nie mo¿na uruchomiæ zewnêtrznego programu\n"
907
908 #: g10/exec.c:563
909 #, c-format
910 msgid "unable to read external program response: %s\n"
911 msgstr "nie mo¿na odczytaæ odpowiedzi programu zewnêtrznego: %s\n"
912
913 #: g10/exec.c:609 g10/exec.c:616
914 #, c-format
915 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
916 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
917
918 #: g10/exec.c:621
919 #, c-format
920 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
921 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ tymczasowego katalogu ,,%s'': %s.\n"
922
923 #: g10/export.c:182
924 #, fuzzy
925 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
926 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
927
928 #: g10/export.c:211
929 #, fuzzy, c-format
930 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
931 msgstr "klucz %08lX: nie jest chroniony - pominiêty\n"
932
933 #: g10/export.c:219
934 #, fuzzy, c-format
935 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
936 msgstr "klucz %08lX: klucz PGP 2.x - pominiêty\n"
937
938 #: g10/export.c:384
939 #, fuzzy, c-format
940 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
941 msgstr "OSTRZE¯ENIE: klucz prywatny %08lX nie ma prostej sumy kontrolnej SK.\n"
942
943 #: g10/export.c:416
944 msgid "WARNING: nothing exported\n"
945 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!\n"
946
947 #: g10/g10.c:358
948 msgid ""
949 "@Commands:\n"
950 " "
951 msgstr ""
952 "@Polecenia:\n"
953 " "
954
955 #: g10/g10.c:360
956 msgid "|[file]|make a signature"
957 msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu"
958
959 #: g10/g10.c:361
960 msgid "|[file]|make a clear text signature"
961 msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu pod dokumentem"
962
963 #: g10/g10.c:362
964 msgid "make a detached signature"
965 msgstr "z³o¿enie podpisu oddzielonego od dokumentu"
966
967 #: g10/g10.c:363
968 msgid "encrypt data"
969 msgstr "szyfrowanie danych"
970
971 #: g10/g10.c:365
972 msgid "encryption only with symmetric cipher"
973 msgstr "szyfrowanie tylko szyfrem symetrycznym"
974
975 #: g10/g10.c:367
976 msgid "decrypt data (default)"
977 msgstr "odszyfrowywanie danych (domy¶lne)"
978
979 #: g10/g10.c:369
980 msgid "verify a signature"
981 msgstr "sprawdzenie podpisu"
982
983 #: g10/g10.c:371
984 msgid "list keys"
985 msgstr "lista kluczy"
986
987 #: g10/g10.c:373
988 msgid "list keys and signatures"
989 msgstr "lista kluczy i podpisów"
990
991 #: g10/g10.c:374
992 #, fuzzy
993 msgid "list and check key signatures"
994 msgstr "sprawdzenie podpisów kluczy"
995
996 #: g10/g10.c:375
997 msgid "list keys and fingerprints"
998 msgstr "lista kluczy i ich odcisków"
999
1000 #: g10/g10.c:376
1001 msgid "list secret keys"
1002 msgstr "lista kluczy prywatnych"
1003
1004 #: g10/g10.c:377
1005 msgid "generate a new key pair"
1006 msgstr "generacja nowej pary kluczy"
1007
1008 #: g10/g10.c:378
1009 msgid "remove keys from the public keyring"
1010 msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy publicznych"
1011
1012 #: g10/g10.c:380
1013 msgid "remove keys from the secret keyring"
1014 msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy prywatnych"
1015
1016 #: g10/g10.c:381
1017 msgid "sign a key"
1018 msgstr "z³o¿enie podpisu na kluczu"
1019
1020 #: g10/g10.c:382
1021 msgid "sign a key locally"
1022 msgstr "z³o¿enie prywatnego podpisu na kluczu"
1023
1024 #: g10/g10.c:385
1025 msgid "sign or edit a key"
1026 msgstr "podpisanie lub modyfikacja klucza"
1027
1028 #: g10/g10.c:386
1029 msgid "generate a revocation certificate"
1030 msgstr "tworzenie certyfikatu uniewa¿nienia klucza"
1031
1032 #: g10/g10.c:388
1033 msgid "export keys"
1034 msgstr "eksport kluczy do pliku"
1035
1036 #: g10/g10.c:389
1037 msgid "export keys to a key server"
1038 msgstr "eksport kluczy do serwera kluczy"
1039
1040 #: g10/g10.c:390
1041 msgid "import keys from a key server"
1042 msgstr "import kluczy z serwera kluczy"
1043
1044 #: g10/g10.c:392
1045 msgid "search for keys on a key server"
1046 msgstr "szukanie kluczy na serwerze"
1047
1048 #: g10/g10.c:394
1049 msgid "update all keys from a keyserver"
1050 msgstr "od¶wie¿enie wszystkich kluczy z serwera"
1051
1052 #: g10/g10.c:397
1053 msgid "import/merge keys"
1054 msgstr "import/do³±czenie kluczy"
1055
1056 #: g10/g10.c:400
1057 msgid "print the card status"
1058 msgstr ""
1059
1060 #: g10/g10.c:401
1061 msgid "change data on a card"
1062 msgstr ""
1063
1064 #: g10/g10.c:402
1065 msgid "change a card's PIN"
1066 msgstr ""
1067
1068 #: g10/g10.c:410
1069 msgid "update the trust database"
1070 msgstr "uaktualnienie bazy zaufania"
1071
1072 #: g10/g10.c:417
1073 msgid "|algo [files]|print message digests"
1074 msgstr "|algo [pliki]|skróty wiadomo¶ci"
1075
1076 #: g10/g10.c:421 g10/gpgv.c:65
1077 msgid ""
1078 "@\n"
1079 "Options:\n"
1080 " "
1081 msgstr ""
1082 "@\n"
1083 "Opcje:\n"
1084 " "
1085
1086 #: g10/g10.c:423
1087 msgid "create ascii armored output"
1088 msgstr "opakowanie ASCII pliku wynikowego"
1089
1090 #: g10/g10.c:425
1091 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1092 msgstr "|NAZWA|szyfrowanie dla odbiorcy NAZWA"
1093
1094 #: g10/g10.c:436
1095 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1096 msgstr "identyfikator do podpisania lub odszyfrowania"
1097
1098 #: g10/g10.c:437
1099 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1100 msgstr "|N|poziom kompresji N (0 - bez)"
1101
1102 #: g10/g10.c:442
1103 msgid "use canonical text mode"
1104 msgstr "kanoniczny format tekstowy"
1105
1106 #: g10/g10.c:452
1107 msgid "use as output file"
1108 msgstr "plik wyj¶ciowy"
1109
1110 #: g10/g10.c:454 g10/gpgv.c:67
1111 msgid "verbose"
1112 msgstr "z dodatkowymi informacjami"
1113
1114 #: g10/g10.c:465
1115 msgid "do not make any changes"
1116 msgstr "pozostawienie bez zmian"
1117
1118 #: g10/g10.c:466
1119 msgid "prompt before overwriting"
1120 msgstr "pytanie przed nadpisaniem plików"
1121
1122 #: g10/g10.c:507
1123 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1124 msgstr ""
1125
1126 #: g10/g10.c:508
1127 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1128 msgstr ""
1129
1130 #: g10/g10.c:533
1131 msgid ""
1132 "@\n"
1133 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1134 msgstr ""
1135 "@\n"
1136 "(Pe³n± listê poleceñ i opcji mo¿na znale¼æ w podrêczniku systemowym.)\n"
1137
1138 #: g10/g10.c:536
1139 msgid ""
1140 "@\n"
1141 "Examples:\n"
1142 "\n"
1143 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1144 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1145 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1146 " --list-keys [names]        show keys\n"
1147 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1148 msgstr ""
1149 "@\n"
1150 "Przyk³ady:\n"
1151 "\n"
1152 " -se -r Bob [plik]          podpisaæ i zaszyfrowaæ kluczem Boba\n"
1153 " --clearsign [plik]         podpisaæ z pozostawieniem czytelno¶ci dokumentu\n"
1154 " --detach-sign [plik]       podpisaæ z umieszczeniem podpisu w osobnym "
1155 "pliku\n"
1156 " --list-keys [nazwy]        pokazuje klucze\n"
1157 " --fingerprint [nazwy]      pokazuje odciski kluczy\n"
1158
1159 #: g10/g10.c:716 g10/gpgv.c:92
1160 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1161 msgstr "B³êdy prosimy zg³aszaæ na adres <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1162
1163 #: g10/g10.c:733
1164 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1165 msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
1166
1167 #: g10/g10.c:736
1168 msgid ""
1169 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1170 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1171 "default operation depends on the input data\n"
1172 msgstr ""
1173 "Sk³adnia: gpg [opcje] [pliki]\n"
1174 "podpisywanie, sprawdzanie podpisów, szyfrowanie, deszyfrowanie\n"
1175 "domy¶lnie wykonywana operacja zale¿y od danych wej¶ciowych\n"
1176
1177 #: g10/g10.c:747
1178 msgid ""
1179 "\n"
1180 "Supported algorithms:\n"
1181 msgstr ""
1182 "\n"
1183 "Obs³ugiwane algorytmy:\n"
1184
1185 #: g10/g10.c:750
1186 msgid "Pubkey: "
1187 msgstr "Asymetryczne: "
1188
1189 #: g10/g10.c:756 g10/keyedit.c:1902
1190 msgid "Cipher: "
1191 msgstr "Symetryczne: "
1192
1193 #: g10/g10.c:762
1194 msgid "Hash: "
1195 msgstr "Skrótów: "
1196
1197 #: g10/g10.c:768 g10/keyedit.c:1948
1198 msgid "Compression: "
1199 msgstr "Kompresji: "
1200
1201 #: g10/g10.c:851
1202 msgid "usage: gpg [options] "
1203 msgstr "wywo³anie: gpg [opcje]"
1204
1205 #: g10/g10.c:999
1206 msgid "conflicting commands\n"
1207 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
1208
1209 #: g10/g10.c:1017
1210 #, fuzzy, c-format
1211 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1212 msgstr "w definicji grupy ,,%s'' brak znaku ,,=''\n"
1213
1214 #: g10/g10.c:1214
1215 #, fuzzy, c-format
1216 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1217 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
1218
1219 #: g10/g10.c:1217
1220 #, fuzzy, c-format
1221 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1222 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
1223
1224 #: g10/g10.c:1220
1225 #, fuzzy, c-format
1226 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1227 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
1228
1229 #: g10/g10.c:1226
1230 #, fuzzy, c-format
1231 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1232 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
1233
1234 #: g10/g10.c:1229
1235 #, fuzzy, c-format
1236 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1237 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
1238
1239 #: g10/g10.c:1232
1240 #, fuzzy, c-format
1241 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1242 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
1243
1244 #: g10/g10.c:1238
1245 #, fuzzy, c-format
1246 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1247 msgstr ""
1248 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
1249 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1250
1251 #: g10/g10.c:1241
1252 #, fuzzy, c-format
1253 msgid ""
1254 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1255 msgstr ""
1256 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
1257 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1258
1259 #: g10/g10.c:1244
1260 #, fuzzy, c-format
1261 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1262 msgstr ""
1263 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
1264 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1265
1266 #: g10/g10.c:1250
1267 #, fuzzy, c-format
1268 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1269 msgstr ""
1270 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
1271 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1272
1273 #: g10/g10.c:1253
1274 #, fuzzy, c-format
1275 msgid ""
1276 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1277 msgstr ""
1278 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
1279 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1280
1281 #: g10/g10.c:1256
1282 #, fuzzy, c-format
1283 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1284 msgstr ""
1285 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
1286 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1287
1288 #: g10/g10.c:1397
1289 #, fuzzy, c-format
1290 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1291 msgstr "nieznana opcja ,,%s''\n"
1292
1293 #: g10/g10.c:1797
1294 #, c-format
1295 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1296 msgstr "UWAGA: stary domy¶lny plik opcji ,,%s'' zosta³ zignorowany\n"
1297
1298 #: g10/g10.c:1839
1299 #, c-format
1300 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1301 msgstr "UWAGA: brak domy¶lnego pliku opcji ,,%s''\n"
1302
1303 #: g10/g10.c:1843
1304 #, c-format
1305 msgid "option file `%s': %s\n"
1306 msgstr "plik opcji ,,%s'': %s\n"
1307
1308 #: g10/g10.c:1850
1309 #, c-format
1310 msgid "reading options from `%s'\n"
1311 msgstr "odczyt opcji z ,,%s''\n"
1312
1313 #: g10/g10.c:2066 g10/g10.c:2582 g10/g10.c:2593
1314 #, c-format
1315 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1316 msgstr "UWAGA: %s nie jest do normalnego u¿ytku!\n"
1317
1318 #: g10/g10.c:2079
1319 #, fuzzy, c-format
1320 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1321 msgstr ""
1322 "modu³ szyfru ,,%s'' nie zosta³ za³adowany z powodu niebezpiecznych praw "
1323 "dostêpu\n"
1324
1325 #: g10/g10.c:2291
1326 #, fuzzy, c-format
1327 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1328 msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
1329
1330 #: g10/g10.c:2310 g10/keyedit.c:3435
1331 #, fuzzy
1332 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1333 msgstr "niezrozuma³y URI serwera kluczy\n"
1334
1335 #: g10/g10.c:2316
1336 #, fuzzy, c-format
1337 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1338 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1339
1340 #: g10/g10.c:2319
1341 #, fuzzy
1342 msgid "invalid keyserver options\n"
1343 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1344
1345 #: g10/g10.c:2326
1346 #, c-format
1347 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1348 msgstr "%s:%d: niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
1349
1350 #: g10/g10.c:2329
1351 msgid "invalid import options\n"
1352 msgstr "niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
1353
1354 #: g10/g10.c:2336
1355 #, c-format
1356 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1357 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1358
1359 #: g10/g10.c:2339
1360 msgid "invalid export options\n"
1361 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1362
1363 #: g10/g10.c:2346
1364 #, fuzzy, c-format
1365 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1366 msgstr "%s:%d: niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
1367
1368 #: g10/g10.c:2349
1369 #, fuzzy
1370 msgid "invalid list options\n"
1371 msgstr "niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
1372
1373 #: g10/g10.c:2371
1374 #, fuzzy, c-format
1375 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1376 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1377
1378 #: g10/g10.c:2374
1379 #, fuzzy
1380 msgid "invalid verify options\n"
1381 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1382
1383 #: g10/g10.c:2381
1384 #, c-format
1385 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1386 msgstr "nie mo¿na ustawiæ ¶cie¿ki programów wykonywalnych na %s\n"
1387
1388 #: g10/g10.c:2571
1389 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1390 msgstr "OSTRZE¯ENIE: program mo¿e stworzyæ plik zrzutu pamiêci!\n"
1391
1392 #: g10/g10.c:2575
1393 #, c-format
1394 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1395 msgstr "OSTRZE¯ENIE: %s powoduje obej¶cie %s\n"
1396
1397 #: g10/g10.c:2584
1398 #, c-format
1399 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1400 msgstr "Nie wolno u¿ywaæ %s z %s!\n"
1401
1402 #: g10/g10.c:2587
1403 #, c-format
1404 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1405 msgstr "%s nie ma sensu w po³±czeniu z %s!\n"
1406
1407 #: g10/g10.c:2608
1408 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1409 msgstr ""
1410 "w trybie --pgp2 mo¿na sk³adaæ tylko podpisy oddzielne lub do³±czone do "
1411 "tekstu\n"
1412
1413 #: g10/g10.c:2614
1414 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1415 msgstr "w trybie --pgp2 nie mo¿na jednocze¶nie szyfrowaæ i podpisywaæ\n"
1416
1417 #: g10/g10.c:2620
1418 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1419 msgstr "w trybie --pgp2 trzeba u¿ywaæ plików a nie potoków.\n"
1420
1421 #: g10/g10.c:2633
1422 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1423 msgstr "szyfrowanie wiadomo¶ci w trybie --pgp2 wymaga modu³u szyfru IDEA\n"
1424
1425 #: g10/g10.c:2703 g10/g10.c:2727
1426 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1427 msgstr "wybrany algorytm szyfruj±cy jest niepoprawny\n"
1428
1429 #: g10/g10.c:2709 g10/g10.c:2733
1430 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1431 msgstr "wybrany algorytm skrótów wiadomo¶ci jest niepoprawny\n"
1432
1433 #: g10/g10.c:2715
1434 #, fuzzy
1435 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1436 msgstr "wybrany algorytm szyfruj±cy jest niepoprawny\n"
1437
1438 #: g10/g10.c:2721
1439 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1440 msgstr "wybrany algorytm skrótów po¶wiadczeñ jest niepoprawny\n"
1441
1442 #: g10/g10.c:2736
1443 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1444 msgstr "warto¶æ completes-needed musi byæ wiêksza od 0\n"
1445
1446 #: g10/g10.c:2738
1447 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1448 msgstr "warto¶æ marginals-needed musi byæ wiêksza od 1\n"
1449
1450 #: g10/g10.c:2740
1451 #, fuzzy
1452 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1453 msgstr "warto¶æ max-cert-depth musi mie¶ciæ siê w zakresie od 1 do 255\n"
1454
1455 #: g10/g10.c:2742
1456 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1457 msgstr ""
1458 "niew³a¶ciwy domy¶lny poziom sprawdzania; musi mieæ warto¶æ 0, 1, 2 lub 3\n"
1459
1460 #: g10/g10.c:2744
1461 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1462 msgstr ""
1463 "niew³a¶ciwy minimalny poziom sprawdzania; musi mieæ warto¶æ 0, 1, 2 lub 3\n"
1464
1465 #: g10/g10.c:2747
1466 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1467 msgstr "UWAGA: prosty tryb S2K (0) jest stanowczo odradzany\n"
1468
1469 #: g10/g10.c:2751
1470 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1471 msgstr "niepoprawny tryb S2K; musi mieæ warto¶æ 0, 1 lub 3\n"
1472
1473 #: g10/g10.c:2758
1474 msgid "invalid default preferences\n"
1475 msgstr "niew³a¶ciwe domy¶lne ustawienia\n"
1476
1477 #: g10/g10.c:2767
1478 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1479 msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia szyfrów\n"
1480
1481 #: g10/g10.c:2771
1482 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1483 msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia skrótów\n"
1484
1485 #: g10/g10.c:2775
1486 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1487 msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia algorytmów kompresji\n"
1488
1489 #: g10/g10.c:2808
1490 #, c-format
1491 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1492 msgstr "%s jeszcze nie dzia³a z %s!\n"
1493
1494 #: g10/g10.c:2855
1495 #, fuzzy, c-format
1496 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1497 msgstr "szyfr ,,%s'' nie jest dostêpny w trybie %s\n"
1498
1499 #: g10/g10.c:2860
1500 #, fuzzy, c-format
1501 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1502 msgstr "skrót ,,%s'' nie jest dostêpny w trybie %s\n"
1503
1504 #: g10/g10.c:2865
1505 #, fuzzy, c-format
1506 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1507 msgstr "kompresja ,,%s'' nie jest dostêpna w trybie %s\n"
1508
1509 #: g10/g10.c:2961
1510 #, c-format
1511 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1512 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
1513
1514 #: g10/g10.c:2972
1515 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1516 msgstr "OSTRZE¯ENIE: podano adresatów (-r) w dzia³aniu które ich nie dotyczy\n"
1517
1518 #: g10/g10.c:2983
1519 msgid "--store [filename]"
1520 msgstr "--store [plik]"
1521
1522 #: g10/g10.c:2990
1523 msgid "--symmetric [filename]"
1524 msgstr "--symmetric [plik]"
1525
1526 #: g10/g10.c:2992
1527 #, fuzzy, c-format
1528 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1529 msgstr "b³±d odszyfrowywania: %s\n"
1530
1531 #: g10/g10.c:3002
1532 msgid "--encrypt [filename]"
1533 msgstr "--encrypt [plik]"
1534
1535 #: g10/g10.c:3015
1536 #, fuzzy
1537 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1538 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
1539
1540 #: g10/g10.c:3017
1541 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1542 msgstr ""
1543
1544 #: g10/g10.c:3020
1545 #, fuzzy, c-format
1546 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1547 msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
1548
1549 #: g10/g10.c:3038
1550 msgid "--sign [filename]"
1551 msgstr "--sign [plik]"
1552
1553 #: g10/g10.c:3051
1554 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1555 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
1556
1557 #: g10/g10.c:3066
1558 #, fuzzy
1559 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1560 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
1561
1562 #: g10/g10.c:3068
1563 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1564 msgstr ""
1565
1566 #: g10/g10.c:3071
1567 #, fuzzy, c-format
1568 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1569 msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
1570
1571 #: g10/g10.c:3091
1572 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1573 msgstr "--sign --symmetric [plik]"
1574
1575 #: g10/g10.c:3100
1576 msgid "--clearsign [filename]"
1577 msgstr "--clearsign [plik]\""
1578
1579 #: g10/g10.c:3125
1580 msgid "--decrypt [filename]"
1581 msgstr "--decrypt [plik]"
1582
1583 #: g10/g10.c:3133
1584 msgid "--sign-key user-id"
1585 msgstr "--sign-key nazwa u¿ytkownika"
1586
1587 #: g10/g10.c:3137
1588 msgid "--lsign-key user-id"
1589 msgstr "--lsign-key nazwa u¿ytkownika"
1590
1591 #: g10/g10.c:3141
1592 msgid "--nrsign-key user-id"
1593 msgstr "--nrsign-key nazwa u¿ytkownika"
1594
1595 #: g10/g10.c:3145
1596 msgid "--nrlsign-key user-id"
1597 msgstr "--nrsign-key nazwa u¿ytkownika"
1598
1599 #: g10/g10.c:3169
1600 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1601 msgstr "--edit-key nazwa u¿ytkownika [polecenia]"
1602
1603 #: g10/g10.c:3240
1604 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1605 msgstr "-k[v][v][v][c] [identyfikator] [zbiór kluczy]"
1606
1607 #: g10/g10.c:3277
1608 #, c-format
1609 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1610 msgstr "wysy³ka do serwera kluczy nie powiod³a siê: %s\n"
1611
1612 #: g10/g10.c:3279
1613 #, c-format
1614 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1615 msgstr "odbiór z serwera kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
1616
1617 #: g10/g10.c:3281
1618 #, c-format
1619 msgid "key export failed: %s\n"
1620 msgstr "eksport kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
1621
1622 #: g10/g10.c:3292
1623 #, c-format
1624 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1625 msgstr "szukanie w serwerze kluczy nie powiod³o siê: %s\n"
1626
1627 #: g10/g10.c:3302
1628 #, c-format
1629 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1630 msgstr "od¶wie¿enie kluczy z serwera nie powiod³o siê: %s\n"
1631
1632 #: g10/g10.c:3343
1633 #, c-format
1634 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1635 msgstr "zdjêcie opakowania ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
1636
1637 #: g10/g10.c:3351
1638 #, c-format
1639 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1640 msgstr "opakowywanie ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
1641
1642 #: g10/g10.c:3438
1643 #, c-format
1644 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1645 msgstr "niew³a¶ciwy algorytm skrótu ,%s'\n"
1646
1647 #: g10/g10.c:3561
1648 msgid "[filename]"
1649 msgstr "[nazwa pliku]"
1650
1651 #: g10/g10.c:3565
1652 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1653 msgstr "Wpisz tutaj swoj± wiadomo¶æ ...\n"
1654
1655 #: g10/g10.c:3855
1656 msgid ""
1657 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1658 "an '='\n"
1659 msgstr ""
1660 "nazwa adnotacji mo¿e zawieraæ tylko litery, cyfry, kropki i podkre¶lenia, \n"
1661 "i musi koñczyæ siê ,,=''\n"
1662
1663 #: g10/g10.c:3863
1664 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1665 msgstr "adnotacja u¿ytkownika musi zawieraæ znak '@'\n"
1666
1667 #: g10/g10.c:3873
1668 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1669 msgstr "tre¶æ adnotacji nie mo¿e zawieraæ znaków steruj±cych\n"
1670
1671 #: g10/g10.c:3907
1672 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1673 msgstr "podany URL regulaminu po¶wiadczania jest niepoprawny\n"
1674
1675 #: g10/g10.c:3909
1676 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1677 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
1678
1679 #: g10/g10.c:3942
1680 #, fuzzy
1681 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1682 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
1683
1684 #: g10/getkey.c:150
1685 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1686 msgstr "zbyt wiele wpisów w buforze kluczy publicznych - wy³±czony\n"
1687
1688 #: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2711
1689 #, fuzzy
1690 msgid "[User ID not found]"
1691 msgstr "[brak identyfikatora u¿ytkownika]"
1692
1693 #: g10/getkey.c:1639
1694 #, fuzzy, c-format
1695 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1696 msgstr ""
1697 "Opcja --allow-non-selfsigned-uid wymusi³a uznanie za poprawny klucza %08lX.\n"
1698
1699 #: g10/getkey.c:2189
1700 #, fuzzy, c-format
1701 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1702 msgstr "brak prywatnego odpowiednika podklucza publicznego %08lX - pominiêty\n"
1703
1704 #: g10/getkey.c:2420
1705 #, fuzzy, c-format
1706 msgid "using secondary key %s instead of primary key %s\n"
1707 msgstr "u¿ywany jest podklucz %08lX zamiast klucza g³ównego %08lX\n"
1708
1709 #: g10/getkey.c:2467
1710 #, fuzzy, c-format
1711 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1712 msgstr "klucz %08lX: klucz tajny bez klucza jawnego - pominiêty\n"
1713
1714 #: g10/gpgv.c:68
1715 msgid "be somewhat more quiet"
1716 msgstr "mniej komunikatóww"
1717
1718 #: g10/gpgv.c:69
1719 msgid "take the keys from this keyring"
1720 msgstr "pobieranie kluczy z tego zbioru"
1721
1722 #: g10/gpgv.c:71
1723 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1724 msgstr "nie traktowaæ konfliktu datowników jako b³êdu"
1725
1726 #: g10/gpgv.c:72
1727 msgid "|FD|write status info to this FD"
1728 msgstr "|FD|pisanie opisu stanu do deskryptora FD"
1729
1730 #: g10/gpgv.c:96
1731 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1732 msgstr "Wywo³anie: gpgv [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
1733
1734 #: g10/gpgv.c:99
1735 msgid ""
1736 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1737 "Check signatures against known trusted keys\n"
1738 msgstr ""
1739 "Sk³adnia: gpgm [opcje] [pliki]\n"
1740 "Sprawdzanie podpisów ze znanych zaufanych kluczy\n"
1741
1742 #: g10/helptext.c:48
1743 msgid ""
1744 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1745 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1746 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1747 msgstr ""
1748 "Te wartosci u¿ytkownik przydziela wg swojego uznania; nie bêd± nigdy\n"
1749 "eksportowane poza ten system. Potrzebne s± one do zbudowania sieci\n"
1750 "zaufania, i nie ma to nic wspólnego z tworzon± automatycznie sieci±\n"
1751 "certyfikatów."
1752
1753 #: g10/helptext.c:54
1754 msgid ""
1755 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1756 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1757 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1758 "ultimately trusted\n"
1759 msgstr ""
1760 "Aby zbudowaæ Sieæ Zaufania, GnuPG potrzebuje znaæ klucze do których\n"
1761 "masz absolutne zaufanie. Zwykle s± to klucze do których masz klucze\n"
1762 "tajne. Odpowiedz ,,tak'', je¶li chcesz okre¶liæ ten klucz jako klucz\n"
1763 "do którego masz absolutne zaufanie.\n"
1764
1765 #: g10/helptext.c:61
1766 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1767 msgstr ""
1768 "Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego klucza, klucza, co do którego nie ma\n"
1769 "¿adnej pewno¶ci do kogo nale¿y, odpowiedz ,,tak''."
1770
1771 #: g10/helptext.c:65
1772 msgid ""
1773 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1774 msgstr "Podaj adresatów tej wiadomo¶ci."
1775
1776 #: g10/helptext.c:69
1777 msgid ""
1778 "Select the algorithm to use.\n"
1779 "\n"
1780 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1781 "for signatures.\n"
1782 "\n"
1783 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1784 "\n"
1785 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1786 "\n"
1787 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1788 msgstr ""
1789
1790 #: g10/helptext.c:83
1791 msgid ""
1792 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1793 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1794 "Please consult your security expert first."
1795 msgstr ""
1796 "U¿ywanie tego samego klucza do podpisywania i szyfrowania nie jest dobrym\n"
1797 "pomys³em. Mo¿na tak postêpowaæ tylko w niektórych zastosowaniach. Proszê "
1798 "siê\n"
1799 "najpierw skonsultowaæ z ekspertem od bezpieczeñstwa. "
1800
1801 #: g10/helptext.c:90
1802 msgid "Enter the size of the key"
1803 msgstr "Wprowad¼ rozmiar klucza"
1804
1805 #: g10/helptext.c:94 g10/helptext.c:99 g10/helptext.c:111 g10/helptext.c:143
1806 #: g10/helptext.c:171 g10/helptext.c:176 g10/helptext.c:181
1807 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1808 msgstr "Odpowied¼ \"tak\" lub \"nie\"."
1809
1810 #: g10/helptext.c:104
1811 msgid ""
1812 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1813 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1814 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1815 "the given value as an interval."
1816 msgstr ""
1817 "Wprowad¼ ¿±dan± warto¶æ (jak w znaku zachêty).  \n"
1818 "Mo¿na tu podaæ datê w formacie ISO (RRRR-MM-DD) ale nie da to\n"
1819 "w³a¶ciwej obs³ugi b³êdów - system próbuje interpretowaæ podan± warto¶æ\n"
1820 "jako okres."
1821
1822 #: g10/helptext.c:116
1823 msgid "Enter the name of the key holder"
1824 msgstr "Nazwa w³a¶ciciela klucza."
1825
1826 #: g10/helptext.c:121
1827 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1828 msgstr "proszê wprowadziæ opcjonalny ale wysoce doradzany adres e-mail"
1829
1830 #: g10/helptext.c:125
1831 msgid "Please enter an optional comment"
1832 msgstr "Proszê wprowadziæ opcjonalny komentarz"
1833
1834 # OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!
1835 #: g10/helptext.c:130
1836 msgid ""
1837 "N  to change the name.\n"
1838 "C  to change the comment.\n"
1839 "E  to change the email address.\n"
1840 "O  to continue with key generation.\n"
1841 "Q  to to quit the key generation."
1842 msgstr ""
1843 "N aby zmieniæ nazwê (nazwisko).\n"
1844 "C aby zmieniæ komentarz.<\n"
1845 "E aby zmieniæ adres e-mail.\n"
1846 "O aby kontynuowaæ tworzenie klucza.\n"
1847 "Q aby zrezygnowaæ z tworzenia klucza."
1848
1849 #: g10/helptext.c:139
1850 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1851 msgstr "Je¶li ma zostaæ wygenerowany podklucz, nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
1852
1853 #: g10/helptext.c:147
1854 msgid ""
1855 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1856 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1857 "know how carefully you verified this.\n"
1858 "\n"
1859 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1860 "the\n"
1861 "    key.\n"
1862 "\n"
1863 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1864 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1865 "for\n"
1866 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1867 "user.\n"
1868 "\n"
1869 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1870 "could\n"
1871 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1872 "the\n"
1873 "    key against a photo ID.\n"
1874 "\n"
1875 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1876 "could\n"
1877 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1878 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1879 "a\n"
1880 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1881 "the\n"
1882 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1883 "exchange\n"
1884 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1885 "\n"
1886 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1887 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1888 "\"\n"
1889 "mean to you when you sign other keys.\n"
1890 "\n"
1891 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1892 msgstr ""
1893 "Przy podpisywaniu identyfikatora u¿ytkownika na kluczu nale¿y sprawdziæ, \n"
1894 "czy to¿samo¶æ u¿ytkownika odpowiada temu, co jest wpisane w "
1895 "identyfikatorze.\n"
1896 "Innym u¿ytkownikom przyda siê informacja, jak dog³êbnie zosta³o to przez\n"
1897 "Ciebie sprawdzone.\n"
1898 "\n"
1899 "\"0\" oznacza, ¿e nie podajesz ¿adnych informacji na temat tego jak "
1900 "dog³êbnie\n"
1901 "    to¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a przez Ciebie potwierdzona.\n"
1902 "\n"
1903 "\"1\" oznacza, ¿e masz przekonanie, ¿e to¿samo¶æ u¿ytkownka odpowiada\n"
1904 "    identyfikatorowi klucza, ale nie by³o mo¿liwo¶ci sprawdzenia tego.\n"
1905 "    Taka sytuacja wystêpuje te¿ kiedy podpisujesz identyfikator bêd±cy\n"
1906 "    pseudonimem.\n"
1907 "\n"
1908 "\"2\" oznacza, ¿e to¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³± przez Ciebie potwierdzona\n"
1909 "    pobie¿nie - sprawdzili¶cie odcisk klucza, sprawdzi³a¶/e¶ to¿samo¶æ\n"
1910 "    na okazanym dokumencie ze zdjêciem.\n"
1911 "\n"
1912 "\"3\" to dog³êbna weryfikacja to¿samo¶ci. Na przyk³ad sprawdzenie odcisku \n"
1913 "    klucza, sprawdzenie to¿samo¶ci z okazanego oficjalnego dokumentu ze\n"
1914 "    zdjêciem (np paszportu) i weryfikacja poprawno¶ci adresu poczty\n"
1915 "    elektronicznej przez wymianê poczty z tym adresem.\n"
1916 "\n"
1917 "Zauwa¿, ¿e podane powy¿ej przyk³ady dla poziomów \"2\" i \"3\" to *tylko*\n"
1918 "przyk³ady. Do Ciebie nale¿y decyzja co oznacza \"pobie¿ny\" i \"dog³êbny\" "
1919 "w\n"
1920 "kontek¶cie po¶wiadczania i podpisywania kluczy.\n"
1921 "\n"
1922 "Je¶li nie wiesz co odpowiedzieæ, podaj \"0\"."
1923
1924 #: g10/helptext.c:185
1925 #, fuzzy
1926 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1927 msgstr "Odpowiedz \"tak\", aby podpisaæ WSZYSTKIE identyfikatory u¿ytkownika."
1928
1929 #: g10/helptext.c:189
1930 msgid ""
1931 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1932 "All certificates are then also lost!"
1933 msgstr ""
1934 "Aby skasowaæ ten identyfikator u¿ytkownika (co wi±¿e siê ze utrat±\n"
1935 "wszystkich jego po¶wiadczeñ!) nale¿y odpowiedzieæ ,,tak''."
1936
1937 #: g10/helptext.c:194
1938 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1939 msgstr "Aby skasowaæ podklucz nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
1940
1941 #: g10/helptext.c:199
1942 msgid ""
1943 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1944 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1945 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1946 msgstr ""
1947 "To jest poprawny podpis na tym kluczu; normalnie nie nale¿y go usuwaæ\n"
1948 "poniewa¿ mo¿e byæ wa¿ny dla zestawienia po³aczenia zaufania do klucza\n"
1949 "którym go z³o¿ono lub do innego klucza nim po¶wiadczonego."
1950
1951 #: g10/helptext.c:204
1952 msgid ""
1953 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1954 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1955 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1956 "a trust connection through another already certified key."
1957 msgstr ""
1958 "Ten podpis nie mo¿e zostaæ potwierdzony poniewa¿ nie ma\n"
1959 "odpowiadaj±cego mu klucza publicznego. Nale¿y od³o¿yæ usuniêcie tego\n"
1960 "podpisu do czasu, kiedy oka¿e siê który klucz zosta³ u¿yty, poniewa¿\n"
1961 "w momencie uzyskania tego klucza mo¿e pojawiæ siê ¶cie¿ka zaufania\n"
1962 "pomiêdzy tym a innym, ju¿ po¶wiadczonym kluczem."
1963
1964 #: g10/helptext.c:210
1965 msgid ""
1966 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
1967 "your keyring."
1968 msgstr "Ten podpis jest niepoprawny. Mo¿na usuni±æ go ze zbioru kluczy."
1969
1970 #: g10/helptext.c:214
1971 msgid ""
1972 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
1973 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
1974 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
1975 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
1976 "a second one is available."
1977 msgstr ""
1978 "To jest podpis wi±¿±cy identyfikator u¿ytkownika z kluczem. Nie nale¿y\n"
1979 "go usuwaæ - GnuPG mo¿e nie móc pos³ugiwaæ siê dalej kluczem bez\n"
1980 "takiego podpisu. Bezpiecznie mo¿na go usun±æ tylko je¶li ten podpis\n"
1981 "klucza nim samym z jakich¶ przyczyn nie jest poprawny, i klucz jest\n"
1982 "drugi raz podpisany w ten sam sposób."
1983
1984 #: g10/helptext.c:222
1985 msgid ""
1986 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
1987 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
1988 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
1989 msgstr ""
1990 "Przestawienie wszystkich (lub tylko wybranych) identyfikatorów na aktualne\n"
1991 "ustawienia. Data na odpowiednich podpisach zostane przesuniêta do przodu o\n"
1992 "jedn± sekundê. \n"
1993
1994 #: g10/helptext.c:229
1995 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
1996 msgstr "Podaj d³ugie, skomplikowane has³o, np. ca³e zdanie.\n"
1997
1998 #: g10/helptext.c:235
1999 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2000 msgstr "Proszê powrótrzyæ has³o, aby upewniæ siê ¿e nie by³o pomy³ki."
2001
2002 #: g10/helptext.c:239
2003 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2004 msgstr "Podaj nazwê pliku którego dotyczy ten podpis"
2005
2006 #: g10/helptext.c:244
2007 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2008 msgstr "Je¶li mo¿na nadpisaæ ten plik, nale¿y odpowiedzieæ ,,tak''"
2009
2010 #: g10/helptext.c:249
2011 msgid ""
2012 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2013 "file (which is shown in brackets) will be used."
2014 msgstr ""
2015 "Nazwa pliku. Naci¶niêcie ENTER potwierdzi nazwê domy¶ln± (w nawiasach)."
2016
2017 #: g10/helptext.c:255
2018 msgid ""
2019 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2020 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2021 "  \"Key has been compromised\"\n"
2022 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2023 "      got access to your secret key.\n"
2024 "  \"Key is superseded\"\n"
2025 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2026 "  \"Key is no longer used\"\n"
2027 "      Use this if you have retired this key.\n"
2028 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2029 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2030 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2031 msgstr ""
2032 "Nalezy podaæ powód uniewa¿nienia klucza. W zale¿no¶ci od kontekstu mo¿na\n"
2033 "go wybraæ z listy:\n"
2034 "  \"Klucz zosta³ skompromitowany\"\n"
2035 "      Masz powody uwa¿aæ ¿e twój klucz tajny dosta³ siê w niepowo³ane rêce.\n"
2036 "  \"Klucz zosta³ zast±piony\"\n"
2037 "      Klucz zosta³ zast±piony nowym.\n"
2038 "  \"Klucz nie jest ju¿ u¿ywany\"\n"
2039 "      Klucz zosta³ wycofany z u¿ycia.\n"
2040 "  \"Identyfikator u¿ytkownika przesta³ byæ poprawny\"\n"
2041 "      Identyfikator u¿ytkownika (najczê¶ciej adres e-mail przesta³ byæ \n"
2042 "      poprawny.\n"
2043
2044 #: g10/helptext.c:271
2045 msgid ""
2046 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2047 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2048 "An empty line ends the text.\n"
2049 msgstr ""
2050 "Je¶li chcesz, mo¿esz podaæ opis powodu wystawienia certyfikatu\n"
2051 "uniewa¿nienia. Opis powinien byc zwiêz³y. \n"
2052 "Pusta linia koñczy wprowadzanie tekstu.\n"
2053
2054 #: g10/helptext.c:286
2055 msgid "No help available"
2056 msgstr "Pomoc niedostêpna"
2057
2058 #: g10/helptext.c:294
2059 #, c-format
2060 msgid "No help available for `%s'"
2061 msgstr "Brak pomocy o ,,%s''"
2062
2063 #: g10/import.c:249
2064 #, c-format
2065 msgid "skipping block of type %d\n"
2066 msgstr "blok typu %d zostaje pominiêty\n"
2067
2068 #: g10/import.c:258
2069 #, fuzzy, c-format
2070 msgid "%lu keys processed so far\n"
2071 msgstr "%lu kluczy przetworzonych do tej chwili\n"
2072
2073 #: g10/import.c:275
2074 #, c-format
2075 msgid "Total number processed: %lu\n"
2076 msgstr "Ogó³em przetworzonych kluczy: %lu\n"
2077
2078 #: g10/import.c:277
2079 #, c-format
2080 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2081 msgstr "   pominiêtych nowych kluczy: %lu\n"
2082
2083 #: g10/import.c:280
2084 #, c-format
2085 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2086 msgstr "          bez identyfikatora: %lu\n"
2087
2088 #: g10/import.c:282
2089 #, c-format
2090 msgid "              imported: %lu"
2091 msgstr "         do³±czono do zbioru: %lu"
2092
2093 #: g10/import.c:288
2094 #, c-format
2095 msgid "             unchanged: %lu\n"
2096 msgstr "                   bez zmian: %lu\n"
2097
2098 #: g10/import.c:290
2099 #, c-format
2100 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2101 msgstr "      nowych identyfikatorów: %lu\n"
2102
2103 #: g10/import.c:292
2104 #, c-format
2105 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2106 msgstr "            nowych podkluczy: %lu\n"
2107
2108 #: g10/import.c:294
2109 #, c-format
2110 msgid "        new signatures: %lu\n"
2111 msgstr "             nowych podpisów: %lu\n"
2112
2113 #: g10/import.c:296
2114 #, c-format
2115 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2116 msgstr "   nowych uniewa¿nieñ kluczy: %lu\n"
2117
2118 #: g10/import.c:298
2119 #, c-format
2120 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2121 msgstr "   tajnych kluczy wczytanych: %lu\n"
2122
2123 #: g10/import.c:300
2124 #, c-format
2125 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2126 msgstr "     tajnych kluczy dodanych: %lu\n"
2127
2128 #: g10/import.c:302
2129 #, c-format
2130 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2131 msgstr "    tajnych kluczy bez zmian: %lu\n"
2132
2133 #: g10/import.c:304
2134 #, c-format
2135 msgid "          not imported: %lu\n"
2136 msgstr "      nie w³±czono do zbioru: %lu\n"
2137
2138 #: g10/import.c:545
2139 #, c-format
2140 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2141 msgstr ""
2142
2143 #: g10/import.c:547
2144 #, fuzzy
2145 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2146 msgstr "Te identyfikatory s± podpisane przez Ciebie:\n"
2147
2148 #: g10/import.c:584
2149 #, c-format
2150 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2151 msgstr ""
2152
2153 #: g10/import.c:596
2154 #, fuzzy, c-format
2155 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2156 msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
2157
2158 #: g10/import.c:608
2159 #, c-format
2160 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2161 msgstr ""
2162
2163 #: g10/import.c:621
2164 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2165 msgstr ""
2166
2167 #: g10/import.c:623
2168 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2169 msgstr ""
2170
2171 #: g10/import.c:647
2172 #, c-format
2173 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2174 msgstr ""
2175
2176 #: g10/import.c:695 g10/import.c:1049
2177 #, fuzzy, c-format
2178 msgid "key %s: no user ID\n"
2179 msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika\n"
2180
2181 #: g10/import.c:715
2182 #, fuzzy, c-format
2183 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2184 msgstr "klucz %08lX: podklucz uszkodzony przez serwer zosta³ naprawiony\n"
2185
2186 #: g10/import.c:730
2187 #, fuzzy, c-format
2188 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2189 msgstr "klucz %08lX: przyjêto identyfikator nie podpisany nim samym ,,%s''\n"
2190
2191 #: g10/import.c:736
2192 #, fuzzy, c-format
2193 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2194 msgstr "klucz %08lX: brak poprawnych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
2195
2196 #: g10/import.c:738
2197 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2198 msgstr "to mo¿e byæ spowodowane brakiem podpisu klucza nim samym\n"
2199
2200 #: g10/import.c:748 g10/import.c:1170
2201 #, fuzzy, c-format
2202 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2203 msgstr "klucz %08lX: brak klucza publicznego: %s\n"
2204
2205 #: g10/import.c:754
2206 #, fuzzy, c-format
2207 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2208 msgstr "klucz %08lX: nowy klucz - pominiêty\n"
2209
2210 #: g10/import.c:763
2211 #, c-format
2212 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2213 msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy: %s\n"
2214
2215 #: g10/import.c:768 g10/openfile.c:261 g10/sign.c:784 g10/sign.c:1042
2216 #, c-format
2217 msgid "writing to `%s'\n"
2218 msgstr "zapis do '%s'\n"
2219
2220 #: g10/import.c:774 g10/import.c:864 g10/import.c:1089 g10/import.c:1231
2221 #, c-format
2222 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2223 msgstr "b³±d zapisu zbioru kluczy '%s': %s\n"
2224
2225 #: g10/import.c:793
2226 #, fuzzy, c-format
2227 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2228 msgstr "klucz %08lX: klucz publiczny ,,%s'' wczytano do zbioru\n"
2229
2230 #: g10/import.c:817
2231 #, fuzzy, c-format
2232 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2233 msgstr "klucz %08lX: nie zgadza siê z lokaln± kopi±\n"
2234
2235 #: g10/import.c:834 g10/import.c:1188
2236 #, fuzzy, c-format
2237 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2238 msgstr "klucz %08lX: brak oryginalnego bloku klucza; %s\n"
2239
2240 #: g10/import.c:842 g10/import.c:1195
2241 #, fuzzy, c-format
2242 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2243 msgstr "klucz %08lX: nie mo¿na odczytaæ oryginalnego bloku klucza; %s\n"
2244
2245 #: g10/import.c:874
2246 #, fuzzy, c-format
2247 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2248 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy identyfikator u¿ytkownika\n"
2249
2250 #: g10/import.c:877
2251 #, fuzzy, c-format
2252 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2253 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
2254
2255 #: g10/import.c:880
2256 #, fuzzy, c-format
2257 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2258 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy podpis\n"
2259
2260 #: g10/import.c:883
2261 #, fuzzy, c-format
2262 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2263 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podpisów\n"
2264
2265 #: g10/import.c:886
2266 #, fuzzy, c-format
2267 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2268 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy podklucz\n"
2269
2270 #: g10/import.c:889
2271 #, fuzzy, c-format
2272 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2273 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podkluczy\n"
2274
2275 #: g10/import.c:910
2276 #, fuzzy, c-format
2277 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2278 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' bez zmian\n"
2279
2280 #: g10/import.c:1055
2281 #, fuzzy, c-format
2282 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2283 msgstr "klucz %08lX: klucz tajny z ustawionym szyfrem %d - pominiêty\n"
2284
2285 #: g10/import.c:1066
2286 #, fuzzy
2287 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2288 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
2289
2290 #: g10/import.c:1083
2291 #, c-format
2292 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2293 msgstr "brak domy¶lego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
2294
2295 #: g10/import.c:1094
2296 #, fuzzy, c-format
2297 msgid "key %s: secret key imported\n"
2298 msgstr "Klucz %08lX: klucz tajny wczytany do zbioru\n"
2299
2300 #: g10/import.c:1123
2301 #, fuzzy, c-format
2302 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2303 msgstr "Klucz %08lX: ten klucz ju¿ znajduje siê w zbiorze\n"
2304
2305 #: g10/import.c:1133
2306 #, fuzzy, c-format
2307 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2308 msgstr "klucz %08lX: brak klucza tajnego: %s\n"
2309
2310 #: g10/import.c:1163
2311 #, fuzzy, c-format
2312 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2313 msgstr ""
2314 "klucz %08lX: brak klucza publicznego którego dotyczy wczytany certyfikat\n"
2315 "              uniwa¿nienia\n"
2316
2317 #: g10/import.c:1206
2318 #, fuzzy, c-format
2319 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2320 msgstr "klucz %08lX: niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia: %s - odrzucony\n"
2321
2322 #: g10/import.c:1238
2323 #, fuzzy, c-format
2324 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2325 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' certyfikat uniewa¿nienia zosta³ ju¿ wczytany\n"
2326
2327 #: g10/import.c:1303
2328 #, fuzzy, c-format
2329 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2330 msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika do podpisu\n"
2331
2332 #: g10/import.c:1318
2333 #, fuzzy, c-format
2334 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2335 msgstr "klucz %08lX: algorytm asymetryczny \"%s\" nie jest obs³ugiwany\n"
2336
2337 #: g10/import.c:1320
2338 #, fuzzy, c-format
2339 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2340 msgstr "klucz %08lX: niepoprawny podpis na identyfikatorze \"%s\"\n"
2341
2342 #: g10/import.c:1338
2343 #, fuzzy, c-format
2344 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2345 msgstr "klucz %08lX: brak podklucza do dowi±zania\n"
2346
2347 #: g10/import.c:1349 g10/import.c:1399
2348 #, fuzzy, c-format
2349 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2350 msgstr "klucz %08lX: nie obs³ugiwany algorytm asymetryczny\n"
2351
2352 #: g10/import.c:1351
2353 #, fuzzy, c-format
2354 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2355 msgstr "klucz %08lX: niepoprawne dowi±zanie podklucza\n"
2356
2357 #: g10/import.c:1366
2358 #, fuzzy, c-format
2359 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2360 msgstr "klucz %08lX: usuniêto wielokrotne dowi±zanie podklucza\n"
2361
2362 #: g10/import.c:1388
2363 #, fuzzy, c-format
2364 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2365 msgstr "klucz %08lX: brak podklucza, którego dotyczy uniewa¿nienie\n"
2366
2367 #: g10/import.c:1401
2368 #, fuzzy, c-format
2369 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2370 msgstr "klucz %08lX: nieoprawne uniewa¿nienie podklucza\n"
2371
2372 #: g10/import.c:1416
2373 #, fuzzy, c-format
2374 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2375 msgstr "klucz %08lX: usuniêto wielokrotne uniewa¿nienie podklucza\n"
2376
2377 #: g10/import.c:1458
2378 #, fuzzy, c-format
2379 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2380 msgstr "klucz %08lX: pominiêto identyfikator u¿ytkownika '"
2381
2382 #: g10/import.c:1479
2383 #, fuzzy, c-format
2384 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2385 msgstr "klucz %08lX: podklucz pominiêty\n"
2386
2387 #: g10/import.c:1506
2388 #, fuzzy, c-format
2389 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2390 msgstr "klucz %08lX: podpis nieeksportowalny (klasy %02x) - pominiêty\n"
2391
2392 #: g10/import.c:1516
2393 #, fuzzy, c-format
2394 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2395 msgstr ""
2396 "klucz %08lX: pominiêto certyfikat uniewa¿nienia umieszczony \n"
2397 "              w niew³a¶ciwym miejscu\n"
2398
2399 #: g10/import.c:1533
2400 #, fuzzy, c-format
2401 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2402 msgstr "klucz %08lX: pominiêto -  niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia: %s\n"
2403
2404 #: g10/import.c:1547
2405 #, fuzzy, c-format
2406 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2407 msgstr "klucz %08lX: pominiêto - podpis na podkluczu w niew³a¶ciwym miejscu\n"
2408
2409 #: g10/import.c:1555
2410 #, fuzzy, c-format
2411 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2412 msgstr "klucz %08lX: pominiêto - nieoczekiwana klasa podpisu (%02x)\n"
2413
2414 #: g10/import.c:1655
2415 #, fuzzy, c-format
2416 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2417 msgstr "key %08lX: do³±czono powtórzony identyfikator u¿ytkownika\n"
2418
2419 #: g10/import.c:1717
2420 #, fuzzy, c-format
2421 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2422 msgstr ""
2423 "OSTRZE¯ENIE: klucz %08lX móg³ zostaæ uniewazniony:\n"
2424 "             zapytanie o uniewa¿niaj±cy klucz %08lX w serwerze kluczy\n"
2425
2426 #: g10/import.c:1731
2427 #, fuzzy, c-format
2428 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2429 msgstr ""
2430 "OSTRZE¯ENIE: klucz %08lX móg³ zostaæ uniewa¿niony:\n"
2431 "             brak uniewa¿niaj±cego klucza %08lX.\n"
2432
2433 #: g10/import.c:1790
2434 #, fuzzy, c-format
2435 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2436 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' dodany certyfikat uniewa¿nienia\n"
2437
2438 #: g10/import.c:1824
2439 #, fuzzy, c-format
2440 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2441 msgstr "klucz %08lX: dodano bezpo¶redni podpis\n"
2442
2443 #: g10/keydb.c:167
2444 #, c-format
2445 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2446 msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
2447
2448 #: g10/keydb.c:174
2449 #, c-format
2450 msgid "keyring `%s' created\n"
2451 msgstr "zbiór kluczy ,,%s'' zosta³ utworzony\n"
2452
2453 #: g10/keydb.c:685
2454 #, c-format
2455 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2456 msgstr "nie powiod³a siê odbudowa bufora bazy: %s\n"
2457
2458 #: g10/keyedit.c:253
2459 msgid "[revocation]"
2460 msgstr "[uniewa¿nienie]"
2461
2462 #: g10/keyedit.c:254
2463 msgid "[self-signature]"
2464 msgstr "[podpis klucza nim samym]"
2465
2466 #: g10/keyedit.c:332 g10/keylist.c:342
2467 msgid "1 bad signature\n"
2468 msgstr "1 niepoprawny podpis\n"
2469
2470 #: g10/keyedit.c:334 g10/keylist.c:344
2471 #, c-format
2472 msgid "%d bad signatures\n"
2473 msgstr "%d niepoprawnych podpisów\n"
2474
2475 #: g10/keyedit.c:336 g10/keylist.c:346
2476 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2477 msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu braku klucza\n"
2478
2479 #: g10/keyedit.c:338 g10/keylist.c:348
2480 #, c-format
2481 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2482 msgstr "%d podpisów nie zosta³o sprawdzonych z powodu braku kluczy\n"
2483
2484 #: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:350
2485 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2486 msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu b³êdu\n"
2487
2488 #: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:352
2489 #, c-format
2490 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2491 msgstr "%d podpisów nie sprawdzonych z powodu b³êdów\n"
2492
2493 #: g10/keyedit.c:344
2494 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2495 msgstr "wykryto 1 identyfikator u¿ytkownika niepodpisany tym samym kluczem\n"
2496
2497 #: g10/keyedit.c:346
2498 #, c-format
2499 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2500 msgstr ""
2501 "wykryto %d identyfikatorów u¿ytkownika niepodpisanych tym samym kluczem\n"
2502
2503 #: g10/keyedit.c:402 g10/pkclist.c:262
2504 #, fuzzy
2505 msgid ""
2506 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2507 "keys\n"
2508 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2509 "etc.)\n"
2510 msgstr ""
2511 "Zastanów siê jak bardzo ufasz temu u¿ytkownikowi w kwestii sprawdzania\n"
2512 "to¿samo¶ci innych u¿ytkowników (czy sprawdzi on odciski kluczy pobrane\n"
2513 "z ró¿nych ¼róde³, dokumenty potwierdzaj±ce to¿samo¶æ, itd.).\n"
2514 "\n"
2515
2516 #: g10/keyedit.c:406 g10/pkclist.c:274
2517 #, fuzzy, c-format
2518 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2519 msgstr " %d = mam ograniczone zaufanie\n"
2520
2521 #: g10/keyedit.c:407 g10/pkclist.c:276
2522 #, fuzzy, c-format
2523 msgid "  %d = I trust fully\n"
2524 msgstr " %d = mam pe³ne zaufanie\n"
2525
2526 #: g10/keyedit.c:426
2527 msgid ""
2528 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2529 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2530 "trust signatures on your behalf.\n"
2531 msgstr ""
2532
2533 #: g10/keyedit.c:442
2534 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2535 msgstr ""
2536
2537 #: g10/keyedit.c:584
2538 #, c-format
2539 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2540 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ uniewa¿niony."
2541
2542 #: g10/keyedit.c:593 g10/keyedit.c:619 g10/keyedit.c:644 g10/keyedit.c:799
2543 #: g10/keyedit.c:857 g10/keyedit.c:1487
2544 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2545 msgstr "Czy na pewno chcesz podpisaæ? (t/N) "
2546
2547 #: g10/keyedit.c:605 g10/keyedit.c:631 g10/keyedit.c:656 g10/keyedit.c:805
2548 #: g10/keyedit.c:1493
2549 msgid "  Unable to sign.\n"
2550 msgstr " Nie da siê z³o¿yæ podpisu.\n"
2551
2552 #: g10/keyedit.c:610
2553 #, c-format
2554 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2555 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' przekroczy³ swój termin wa¿no¶ci."
2556
2557 #: g10/keyedit.c:636
2558 #, c-format
2559 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2560 msgstr "Identyfikator ,,%s'' nie jest podpisany swoim kluczem."
2561
2562 #: g10/keyedit.c:675
2563 #, c-format
2564 msgid ""
2565 "The self-signature on \"%s\"\n"
2566 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2567 msgstr ""
2568 "Podpis klucza nim samym na ,,%s''\n"
2569 "jest podpisem z³o¿onym przez PGP 2.x.\n"
2570
2571 #: g10/keyedit.c:684
2572 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2573 msgstr "Czy chcesz zamieniæ go na podpis OpenPGP? (t/N) "
2574
2575 #: g10/keyedit.c:698
2576 #, c-format
2577 msgid ""
2578 "Your current signature on \"%s\"\n"
2579 "has expired.\n"
2580 msgstr ""
2581 "Twój podpis na \"%s\"\n"
2582 "przekroczy³ datê wa¿no¶ci.\n"
2583
2584 #: g10/keyedit.c:702
2585 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2586 msgstr "Czy chcesz zast±piæ przeterminowany podpis nowym? (t/N) "
2587
2588 #: g10/keyedit.c:723
2589 #, c-format
2590 msgid ""
2591 "Your current signature on \"%s\"\n"
2592 "is a local signature.\n"
2593 msgstr ""
2594 "Twój podpis na \"%s\"\n"
2595 "jest podpisem prywatnym (lokalnym).\n"
2596
2597 #: g10/keyedit.c:727
2598 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2599 msgstr ""
2600 "Czy chcesz zamieniæ go na pe³ny, publiczny, eksportowalny podpis? (t/N) "
2601
2602 #: g10/keyedit.c:748
2603 #, fuzzy, c-format
2604 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2605 msgstr "\"%s\" jest ju¿ lokalnie podpisany kluczem %08lX\n"
2606
2607 #: g10/keyedit.c:751
2608 #, fuzzy, c-format
2609 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2610 msgstr "\"%s\" jest ju¿ podpisany kluczem %08lX\n"
2611
2612 #: g10/keyedit.c:756
2613 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2614 msgstr "Czy na pewno chcesz to podpisaæ? (t/N) "
2615
2616 #: g10/keyedit.c:778
2617 #, fuzzy, c-format
2618 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2619 msgstr "Nie ma nic do podpisania kluczem %08lX.\n"
2620
2621 #: g10/keyedit.c:793
2622 msgid "This key has expired!"
2623 msgstr "Data wa¿no¶ci tego klucza up³ynê³a!"
2624
2625 #: g10/keyedit.c:813
2626 #, c-format
2627 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2628 msgstr "Wa¿no¶æ tego klucza wygasa %s.\n"
2629
2630 #: g10/keyedit.c:817
2631 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2632 msgstr ""
2633 "Czy chcesz ¿eby wa¿no¶æ Twojego podpisu wygasa³a w tej samej chwili? (T/n) "
2634
2635 #: g10/keyedit.c:850
2636 msgid ""
2637 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2638 "mode.\n"
2639 msgstr ""
2640 "W trybie --pgp2 nie mo¿na podpisywaæ kluczy PGP 2.x podpisami OpenPGP.\n"
2641
2642 #: g10/keyedit.c:852
2643 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2644 msgstr "To uczyni ten klucz nieuzytecznym dla PGP 2.x.\n"
2645
2646 #: g10/keyedit.c:877
2647 msgid ""
2648 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2649 "belongs\n"
2650 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2651 msgstr ""
2652 "Jak dok³adnie zosta³a przez Ciebie sprawdzona to¿samo¶æ tej osoby?\n"
2653 "Je¶li nie wiesz co odpowiedzieæ, podaj ,,0''.\n"
2654
2655 #: g10/keyedit.c:882
2656 #, c-format
2657 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2658 msgstr "   (0) Nie odpowiem na to pytanie. %s\n"
2659
2660 #: g10/keyedit.c:884
2661 #, c-format
2662 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2663 msgstr "   (1) W ogóle nie.%s\n"
2664
2665 #: g10/keyedit.c:886
2666 #, c-format
2667 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2668 msgstr "   (2) Pobie¿nie.%s\n"
2669
2670 #: g10/keyedit.c:888
2671 #, c-format
2672 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2673 msgstr "   (3) Bardzo dok³adnie.%s\n"
2674
2675 #: g10/keyedit.c:894
2676 #, fuzzy
2677 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2678 msgstr "Twój wybór (,,?'' podaje wiêcej informacji): "
2679
2680 #: g10/keyedit.c:918
2681 #, fuzzy, c-format
2682 msgid ""
2683 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2684 "key \"%s\" (%s)\n"
2685 msgstr ""
2686 "Czy jeste¶ naprawdê pewien ¿e chcesz podpisaæ ten klucz \n"
2687 "swoim kluczem: \""
2688
2689 #: g10/keyedit.c:925
2690 #, fuzzy
2691 msgid "This will be a self-signature.\n"
2692 msgstr ""
2693 "\n"
2694 "To bêdzie podpis klucza nim samym.\n"
2695
2696 #: g10/keyedit.c:931
2697 #, fuzzy
2698 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2699 msgstr ""
2700 "\n"
2701 "OSTRZE¯ENIE: podpis zostanie oznaczony jako prywatny (nieeksportowalny).\n"
2702
2703 #: g10/keyedit.c:939
2704 #, fuzzy
2705 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2706 msgstr ""
2707 "\n"
2708 "OSTRZE¯ENIE: podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
2709
2710 #: g10/keyedit.c:949
2711 #, fuzzy
2712 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2713 msgstr ""
2714 "\n"
2715 "Podpis zostanie oznaczony jako prywatny (nieeksportowalny).\n"
2716
2717 #: g10/keyedit.c:956
2718 #, fuzzy
2719 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2720 msgstr ""
2721 "\n"
2722 "Podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
2723
2724 #: g10/keyedit.c:963
2725 #, fuzzy
2726 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2727 msgstr ""
2728 "\n"
2729 "To¿samo¶æ u¿ytkownika nie zosta³a w ogóle sprawdzona.\n"
2730
2731 #: g10/keyedit.c:968
2732 #, fuzzy
2733 msgid "I have checked this key casually.\n"
2734 msgstr ""
2735 "\n"
2736 "To¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a sprawdzona pobie¿nie.\n"
2737
2738 #: g10/keyedit.c:973
2739 #, fuzzy
2740 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2741 msgstr ""
2742 "\n"
2743 "To¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a dok³adnie sprawdzona.\n"
2744
2745 #: g10/keyedit.c:983
2746 msgid "Really sign? (y/N) "
2747 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
2748
2749 #: g10/keyedit.c:1028 g10/keyedit.c:3883 g10/keyedit.c:3974 g10/keyedit.c:4047
2750 #: g10/sign.c:369
2751 #, c-format
2752 msgid "signing failed: %s\n"
2753 msgstr "z³o¿enie podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
2754
2755 #: g10/keyedit.c:1084
2756 msgid "This key is not protected.\n"
2757 msgstr "Ten klucz nie jest chroniony.\n"
2758
2759 #: g10/keyedit.c:1088
2760 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2761 msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
2762
2763 #: g10/keyedit.c:1092
2764 msgid "Key is protected.\n"
2765 msgstr "Klucz jest chroniony.\n"
2766
2767 #: g10/keyedit.c:1112
2768 #, c-format
2769 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2770 msgstr "Tego klucza nie mo¿na edytowaæ: %s.\n"
2771
2772 #: g10/keyedit.c:1118
2773 msgid ""
2774 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2775 "\n"
2776 msgstr ""
2777 "Wprowad¼ nowe d³ugie, skomplikowane has³o dla tego klucza tajnego.\n"
2778 "\n"
2779
2780 #: g10/keyedit.c:1127 g10/keygen.c:1818
2781 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2782 msgstr "has³o nie zosta³o poprawnie powtórzone; jeszcze jedna próba"
2783
2784 #: g10/keyedit.c:1132
2785 msgid ""
2786 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2787 "\n"
2788 msgstr ""
2789 "Nie chcesz has³a - to *z³y* pomys³!\n"
2790 "\n"
2791
2792 #: g10/keyedit.c:1135
2793 #, fuzzy
2794 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2795 msgstr "Czy na pewno chcesz to zrobiæ? "
2796
2797 #: g10/keyedit.c:1201
2798 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2799 msgstr "przenoszê podpis klucza na w³a¶ciwe miejsce\n"
2800
2801 #: g10/keyedit.c:1247
2802 msgid "save and quit"
2803 msgstr "zapis zmian i wyj¶cie"
2804
2805 #: g10/keyedit.c:1250
2806 msgid "show fingerprint"
2807 msgstr "okazanie odcisku klucza"
2808
2809 #: g10/keyedit.c:1251
2810 msgid "list key and user IDs"
2811 msgstr "lista kluczy i identyfikatorów u¿ytkowników"
2812
2813 #: g10/keyedit.c:1253
2814 msgid "select user ID N"
2815 msgstr "wybór identyfikatora u¿ytkownika N"
2816
2817 #: g10/keyedit.c:1254
2818 msgid "select secondary key N"
2819 msgstr "wybór podklucza N"
2820
2821 #: g10/keyedit.c:1255
2822 msgid "list signatures"
2823 msgstr "lista podpisów"
2824
2825 #: g10/keyedit.c:1257
2826 msgid "sign the key"
2827 msgstr "z³o¿enie podpisu na kluczu"
2828
2829 #: g10/keyedit.c:1259
2830 #, fuzzy
2831 msgid "make a trust signature"
2832 msgstr "z³o¿enie podpisu oddzielonego od dokumentu"
2833
2834 #: g10/keyedit.c:1260
2835 msgid "sign the key locally"
2836 msgstr "z³o¿enie prywatnego (lokalnego) podpisu na kluczu"
2837
2838 #: g10/keyedit.c:1261
2839 msgid "sign the key non-revocably"
2840 msgstr "z³o¿enie na kluczu podpisu nie podlegaj±cego uniewa¿nieniu"
2841
2842 #: g10/keyedit.c:1262
2843 msgid "sign the key locally and non-revocably"
2844 msgstr "z³o¿enie na kluczu prywatnego podpisu nie podlegaj±cego uniewa¿nieniu"
2845
2846 #: g10/keyedit.c:1265
2847 msgid "add a user ID"
2848 msgstr "dodanie nowego identyfikatora u¿ytkownika do klucza"
2849
2850 #: g10/keyedit.c:1266
2851 msgid "add a photo ID"
2852 msgstr "dodanie zdjêcia u¿ytkownika do klucza"
2853
2854 #: g10/keyedit.c:1267
2855 msgid "delete user ID"
2856 msgstr "usuniêcie identyfikatora u¿ytkownika z klucza"
2857
2858 #: g10/keyedit.c:1270
2859 msgid "add a secondary key"
2860 msgstr "dodanie podklucza"
2861
2862 #: g10/keyedit.c:1272
2863 msgid "add a key to a smartcard"
2864 msgstr ""
2865
2866 #: g10/keyedit.c:1273
2867 msgid "move a key to a smartcard"
2868 msgstr ""
2869
2870 #: g10/keyedit.c:1275
2871 msgid "delete a secondary key"
2872 msgstr "usuniêcie podklucza"
2873
2874 #: g10/keyedit.c:1276
2875 msgid "add a revocation key"
2876 msgstr "wyznaczenie klucza uniewa¿niaj±cego"
2877
2878 #: g10/keyedit.c:1277
2879 msgid "delete signatures"
2880 msgstr "usuniêcie podpisów"
2881
2882 #: g10/keyedit.c:1278
2883 msgid "change the expire date"
2884 msgstr "zmiana daty wa¿no¶ci klucza"
2885
2886 #: g10/keyedit.c:1279
2887 msgid "flag user ID as primary"
2888 msgstr "oznaczenie identyfikatora u¿ytkownika jako g³ównego"
2889
2890 #: g10/keyedit.c:1280
2891 msgid "toggle between secret and public key listing"
2892 msgstr "prze³±czenie pomiêdzy list± kluczy publicznych i prywatnych"
2893
2894 #: g10/keyedit.c:1283
2895 msgid "list preferences (expert)"
2896 msgstr "ustawienia (zaawansowane)"
2897
2898 #: g10/keyedit.c:1284
2899 msgid "list preferences (verbose)"
2900 msgstr "rozbudowana lista ustawieñ"
2901
2902 #: g10/keyedit.c:1285
2903 msgid "set preference list"
2904 msgstr "ustawienie opcji klucza"
2905
2906 #: g10/keyedit.c:1286
2907 msgid "updated preferences"
2908 msgstr "aktualizacja ustawieñ klucza"
2909
2910 #: g10/keyedit.c:1287
2911 #, fuzzy
2912 msgid "set preferred keyserver URL"
2913 msgstr "niezrozuma³y URI serwera kluczy\n"
2914
2915 #: g10/keyedit.c:1288
2916 msgid "change the passphrase"
2917 msgstr "zmiana has³a klucza"
2918
2919 #: g10/keyedit.c:1289
2920 msgid "change the ownertrust"
2921 msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
2922
2923 #: g10/keyedit.c:1290
2924 msgid "revoke signatures"
2925 msgstr "uniewa¿nienie podpisu"
2926
2927 #: g10/keyedit.c:1291
2928 msgid "revoke a user ID"
2929 msgstr "uniewa¿nienie identyfikatora u¿ytkownika"
2930
2931 #: g10/keyedit.c:1292
2932 msgid "revoke a secondary key"
2933 msgstr "uniewa¿nienie podklucza"
2934
2935 #: g10/keyedit.c:1293
2936 msgid "disable a key"
2937 msgstr "wy³±czyæ klucz z u¿ycia"
2938
2939 #: g10/keyedit.c:1294
2940 msgid "enable a key"
2941 msgstr "w³±czyæ klucz do u¿ycia"
2942
2943 #: g10/keyedit.c:1295
2944 msgid "show photo ID"
2945 msgstr "okazanie identyfikatora - zdjêcia"
2946
2947 #: g10/keyedit.c:1348
2948 #, fuzzy, c-format
2949 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
2950 msgstr "b³±d odczytu bloku klucza tajnego '%s': %s\n"
2951
2952 #: g10/keyedit.c:1366
2953 msgid "Secret key is available.\n"
2954 msgstr "Dostêpny jest klucz tajny.\n"
2955
2956 #: g10/keyedit.c:1428
2957 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2958 msgstr "Do wykonania tej operacji potrzebny jest klucz tajny.\n"
2959
2960 #: g10/keyedit.c:1433
2961 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2962 msgstr "Najpierw trzeba u¿yæ polecenia \"prze³\".\n"
2963
2964 #: g10/keyedit.c:1481
2965 msgid "Key is revoked."
2966 msgstr "Klucz uniewa¿niony."
2967
2968 #: g10/keyedit.c:1501
2969 #, fuzzy
2970 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
2971 msgstr "Podpisaæ wszystkie identyfikatory u¿ytkownika na tym kluczu? "
2972
2973 #: g10/keyedit.c:1503
2974 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2975 msgstr "Podpowied¼: wybierz identyfikatory u¿ytkownika do podpisania.\n"
2976
2977 #: g10/keyedit.c:1528
2978 #, c-format
2979 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
2980 msgstr "To polecenie nie jest dostêpne w trybie %s.\n"
2981
2982 #: g10/keyedit.c:1550 g10/keyedit.c:1570 g10/keyedit.c:1673
2983 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2984 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
2985
2986 #: g10/keyedit.c:1552
2987 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2988 msgstr "Nie mo¿esz usun±æ ostatniego identyfikatora u¿ytkownika!\n"
2989
2990 #: g10/keyedit.c:1554
2991 #, fuzzy
2992 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
2993 msgstr "Czy na pewno usun±æ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
2994
2995 #: g10/keyedit.c:1555
2996 #, fuzzy
2997 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
2998 msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? "
2999
3000 #: g10/keyedit.c:1605
3001 #, fuzzy
3002 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3003 msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? "
3004
3005 #: g10/keyedit.c:1617
3006 #, fuzzy
3007 msgid "You must select exactly one key.\n"
3008 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
3009
3010 #: g10/keyedit.c:1637 g10/keyedit.c:1692
3011 msgid "You must select at least one key.\n"
3012 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
3013
3014 #: g10/keyedit.c:1640
3015 #, fuzzy
3016 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3017 msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ wybrane klucze? "
3018
3019 #: g10/keyedit.c:1641
3020 #, fuzzy
3021 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3022 msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ ten klucz? "
3023
3024 #: g10/keyedit.c:1676
3025 #, fuzzy
3026 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3027 msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
3028
3029 #: g10/keyedit.c:1677
3030 #, fuzzy
3031 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3032 msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ ten identyfikator u¿ytkownika? "
3033
3034 #: g10/keyedit.c:1696
3035 #, fuzzy
3036 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? (y/N) "
3037 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ wybrane klucze? "
3038
3039 #: g10/keyedit.c:1697
3040 #, fuzzy
3041 msgid "Do you really want to revoke this key? (y/N) "
3042 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ ten klucz? "
3043
3044 #: g10/keyedit.c:1736
3045 msgid ""
3046 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3047 msgstr ""
3048
3049 #: g10/keyedit.c:1768
3050 #, fuzzy
3051 msgid "Set preference list to:\n"
3052 msgstr "ustawienie opcji klucza"
3053
3054 #: g10/keyedit.c:1774
3055 #, fuzzy
3056 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3057 msgstr ""
3058 "Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
3059
3060 #: g10/keyedit.c:1776
3061 #, fuzzy
3062 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3063 msgstr "Czy na pewno usaktualniæ ustawienia? "
3064
3065 #: g10/keyedit.c:1826
3066 #, fuzzy
3067 msgid "Save changes? (y/N) "
3068 msgstr "Zapisaæ zmiany? "
3069
3070 #: g10/keyedit.c:1829
3071 #, fuzzy
3072 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3073 msgstr "Wyj¶æ bez zapisania zmian? "
3074
3075 #: g10/keyedit.c:1839
3076 #, c-format
3077 msgid "update failed: %s\n"
3078 msgstr "zapis zmian nie powiód³ siê: %s\n"
3079
3080 #: g10/keyedit.c:1846
3081 #, c-format
3082 msgid "update secret failed: %s\n"
3083 msgstr "zapis zmian na kluczu prywatnym nie powiód³ siê: %s\n"
3084
3085 #: g10/keyedit.c:1853
3086 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3087 msgstr "Klucz nie zosta³ zmieniony wiêc zapis zmian nie jest konieczny.\n"
3088
3089 #: g10/keyedit.c:1925
3090 msgid "Digest: "
3091 msgstr "Skrót: "
3092
3093 #: g10/keyedit.c:1977
3094 msgid "Features: "
3095 msgstr "Ustawienia: "
3096
3097 #: g10/keyedit.c:1988
3098 msgid "Keyserver no-modify"
3099 msgstr ""
3100
3101 #: g10/keyedit.c:2003 g10/keylist.c:244
3102 msgid "Preferred keyserver: "
3103 msgstr ""
3104
3105 #: g10/keyedit.c:2246
3106 #, fuzzy, c-format
3107 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3108 msgstr "Klucz mo¿e zostaæ uniewa¿niony przez klucz %s "
3109
3110 #: g10/keyedit.c:2252
3111 #, fuzzy
3112 msgid "(sensitive)"
3113 msgstr " (poufne)"
3114
3115 #: g10/keyedit.c:2268 g10/keyedit.c:2324 g10/keyedit.c:2436 g10/keyedit.c:2451
3116 #: g10/keyserver.c:366
3117 #, fuzzy, c-format
3118 msgid "created: %s"
3119 msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s: %s\n"
3120
3121 #: g10/keyedit.c:2271 g10/keylist.c:723 g10/keylist.c:817 g10/mainproc.c:929
3122 #, fuzzy, c-format
3123 msgid "revoked: %s"
3124 msgstr "[uniewa¿niony]"
3125
3126 #: g10/keyedit.c:2273 g10/keylist.c:694 g10/keylist.c:823
3127 #, fuzzy, c-format
3128 msgid "expired: %s"
3129 msgstr " [wygasa :%s]"
3130
3131 #: g10/keyedit.c:2275 g10/keyedit.c:2326 g10/keyedit.c:2438 g10/keyedit.c:2453
3132 #: g10/keylist.c:700 g10/keylist.c:735 g10/keylist.c:829 g10/keylist.c:850
3133 #: g10/keyserver.c:372 g10/mainproc.c:935
3134 #, fuzzy, c-format
3135 msgid "expires: %s"
3136 msgstr " [wygasa :%s]"
3137
3138 #: g10/keyedit.c:2277
3139 #, fuzzy, c-format
3140 msgid "usage: %s"
3141 msgstr " zaufanie: %c/%c"
3142
3143 #: g10/keyedit.c:2292
3144 #, fuzzy, c-format
3145 msgid "trust: %s"
3146 msgstr " zaufanie: %c/%c"
3147
3148 #: g10/keyedit.c:2296
3149 #, c-format
3150 msgid "validity: %s"
3151 msgstr ""
3152
3153 #: g10/keyedit.c:2303
3154 msgid "This key has been disabled"
3155 msgstr "Ten klucz zosta³ wy³±czony z u¿ytku"
3156
3157 #: g10/keyedit.c:2331
3158 msgid "card-no: "
3159 msgstr ""
3160
3161 #: g10/keyedit.c:2398
3162 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3163 msgstr "Klucze PGP 2.x nie zawieraj± opisu ustawieñ.\n"
3164
3165 #: g10/keyedit.c:2406
3166 msgid ""
3167 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3168 "unless you restart the program.\n"
3169 msgstr ""
3170 "Pokazana warto¶æ wiarygodno¶ci klucza mo¿e byæ niepoprawna,\n"
3171 "dopóki program nie zostanie uruchomiony ponownie.\n"
3172
3173 #: g10/keyedit.c:2470 g10/keyserver.c:376 g10/mainproc.c:1575
3174 #: g10/trustdb.c:1163
3175 #, fuzzy
3176 msgid "revoked"
3177 msgstr "[uniewa¿niony]"
3178
3179 #: g10/keyedit.c:2472 g10/keyserver.c:380 g10/mainproc.c:1577
3180 #: g10/trustdb.c:530
3181 #, fuzzy
3182 msgid "expired"
3183 msgstr "data"
3184
3185 #: g10/keyedit.c:2537
3186 msgid ""
3187 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3188 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3189 msgstr ""
3190 "OSTRZE¯ENIE: ¿aden identyfikator u¿ytkownika nie zosta³ oznaczony explicite\n"
3191 "             jako g³ówny. Wykonanie tego polecenie mo¿e wiêc spowodowaæ\n"
3192 "             wy¶wietlanie innego identyfikatora jako domy¶lnego g³ównego.\n"
3193
3194 #: g10/keyedit.c:2597
3195 msgid ""
3196 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3197 "versions\n"
3198 "         of PGP to reject this key.\n"
3199 msgstr ""
3200 "OSTRZE¯ENIE: To jest klucz PGP wersji 2. Dodanie zdjêcia spowoduje, ¿e\n"
3201 "             niektóre wersje przestan± go rozumieæ.\n"
3202
3203 #: g10/keyedit.c:2602 g10/keyedit.c:2880
3204 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3205 msgstr "Czy dalej chcesz je dodaæ? (t/N) "
3206
3207 #: g10/keyedit.c:2608
3208 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3209 msgstr "Do klucza dla PGP 2.x nie mo¿na dodaæ zdjêcia.\n"
3210
3211 #: g10/keyedit.c:2748
3212 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3213 msgstr "Usun±æ ten poprawny podpis? (t/N/w) "
3214
3215 #: g10/keyedit.c:2758
3216 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3217 msgstr "Usun±æ ten niepoprawny podpis? (t/N/w) "
3218
3219 #: g10/keyedit.c:2762
3220 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3221 msgstr "Usun±æ ten nieznany podpis? (t/N/w) "
3222
3223 #: g10/keyedit.c:2768
3224 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3225 msgstr "Na pewno usun±æ ten podpis klucza nim samym? (t/N) "
3226
3227 #: g10/keyedit.c:2782
3228 #, c-format
3229 msgid "Deleted %d signature.\n"
3230 msgstr "%d podpis usuniêty.\n"
3231
3232 #: g10/keyedit.c:2783
3233 #, c-format
3234 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3235 msgstr "%d podpisów usuniêtych.\n"
3236
3237 #: g10/keyedit.c:2786
3238 msgid "Nothing deleted.\n"
3239 msgstr "Nic nie zosta³o usuniête.\n"
3240
3241 #: g10/keyedit.c:2875
3242 msgid ""
3243 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3244 "cause\n"
3245 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3246 msgstr ""
3247 "OSTRZE¯ENIE: To jest klucz PGP wersji 2.x. Wyznaczenie mu klucza\n"
3248 "             uniewa¿niaj±cego, spowoduje, ¿e niektóre wersje PGP przestan±\n"
3249 "             go rozumieæ.\n"
3250
3251 #: g10/keyedit.c:2886
3252 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3253 msgstr "Do klucza dla PGP 2.x nie mo¿na wyznaczyæ klucza uniewa¿niaj±cego.\n"
3254
3255 #: g10/keyedit.c:2906
3256 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3257 msgstr "Podaj identyfikator klucza uniewa¿niaj±cego: "
3258
3259 #: g10/keyedit.c:2929
3260 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3261 msgstr "klucza PGP 2.x nie mo¿na wyznaczyæ jako uniewa¿niaj±cego\n"
3262
3263 #: g10/keyedit.c:2944
3264 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3265 msgstr "nie mo¿na wyznaczuæ klucza do uniewa¿niania jego samego\n"
3266
3267 #: g10/keyedit.c:2966
3268 #, fuzzy
3269 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3270 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz zosta³ uniewa¿niony kluczem uniewa¿niaj±cym!\n"
3271
3272 #: g10/keyedit.c:2985
3273 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3274 msgstr ""
3275 "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na cofn±æ wyznaczenia klucza jako uniewa¿niaj±cego!\n"
3276
3277 #: g10/keyedit.c:2991
3278 #, fuzzy
3279 msgid ""
3280 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3281 msgstr "Czy na pewno chcesz wyznaczyæ ten klucz jako uniewa¿niaj±cy? (t/N): "
3282
3283 #: g10/keyedit.c:3052
3284 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3285 msgstr "Proszê usun±æ znacznik wyboru z kluczy prywatnych.\n"
3286
3287 #: g10/keyedit.c:3058
3288 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3289 msgstr "Proszê wybraæ tylko jeden podklucz.\n"
3290
3291 #: g10/keyedit.c:3062
3292 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3293 msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci podklucza.\n"
3294
3295 #: g10/keyedit.c:3065
3296 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3297 msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci g³ównego klucza.\n"
3298
3299 #: g10/keyedit.c:3111
3300 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3301 msgstr "Nie mo¿na zmieniæ daty wa¿no¶ci klucza w wersji 3.\n"
3302
3303 #: g10/keyedit.c:3127
3304 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3305 msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy prywatnych\n"
3306
3307 #: g10/keyedit.c:3207
3308 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3309 msgstr "Proszê wybraæ dok³adnie jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
3310
3311 #: g10/keyedit.c:3246 g10/keyedit.c:3356 g10/keyedit.c:3475
3312 #, fuzzy, c-format
3313 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3314 msgstr "podpis w wersji 3 na identyfikatorze ,,%s'' zostaje pominiêty\n"
3315
3316 #: g10/keyedit.c:3417
3317 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3318 msgstr ""
3319
3320 #: g10/keyedit.c:3496
3321 #, fuzzy
3322 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3323 msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
3324
3325 #: g10/keyedit.c:3497
3326 #, fuzzy
3327 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3328 msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
3329
3330 #: g10/keyedit.c:3559
3331 #, c-format
3332 msgid "No user ID with index %d\n"
3333 msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
3334
3335 #: g10/keyedit.c:3605
3336 #, c-format
3337 msgid "No secondary key with index %d\n"
3338 msgstr "Brak podklucza o numerze %d\n"
3339
3340 #: g10/keyedit.c:3722
3341 #, fuzzy, c-format
3342 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3343 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika: "
3344
3345 #: g10/keyedit.c:3725 g10/keyedit.c:3789 g10/keyedit.c:3832
3346 #, fuzzy, c-format
3347 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3348 msgstr "podpisany przez %08lX w %s%s%s\n"
3349
3350 #: g10/keyedit.c:3727 g10/keyedit.c:3791 g10/keyedit.c:3834
3351 msgid " (non-exportable)"
3352 msgstr " (podpis nieeksportowalny) "
3353
3354 #: g10/keyedit.c:3731
3355 #, c-format
3356 msgid "This signature expired on %s.\n"
3357 msgstr "Wa¿no¶æ tego klucza wygas³a %s.\n"
3358
3359 #: g10/keyedit.c:3735
3360 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3361 msgstr "Czy dalej chcesz go uniewa¿niæ? (t/N) "
3362
3363 #: g10/keyedit.c:3739
3364 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3365 msgstr "Stworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego podpisu? (t/N) "
3366
3367 #: g10/keyedit.c:3766
3368 #, fuzzy, c-format
3369 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3370 msgstr "Te identyfikatory s± podpisane przez Ciebie:\n"
3371
3372 #: g10/keyedit.c:3792
3373 #, fuzzy
3374 msgid " (non-revocable)"
3375 msgstr " (podpis nieeksportowalny) "
3376
3377 #: g10/keyedit.c:3799
3378 #, fuzzy, c-format
3379 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3380 msgstr "uniewa¿niony przez %08lX w %s\n"
3381
3382 #: g10/keyedit.c:3821
3383 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3384 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ te podpisy:\n"
3385
3386 #: g10/keyedit.c:3841
3387 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3388 msgstr "Na pewno utworzyæ certyfikaty uniewa¿nienia ? (t/N) "
3389
3390 #: g10/keyedit.c:3871
3391 msgid "no secret key\n"
3392 msgstr "brak klucza tajnego\n"
3393
3394 #: g10/keyedit.c:3941
3395 #, c-format
3396 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3397 msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
3398
3399 #: g10/keyedit.c:3958
3400 #, c-format
3401 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3402 msgstr ""
3403 "OSTRZE¯ENIE: identyfikator u¿ytkownika podpisany za %d sekund (w "
3404 "przysz³o¶ci)\n"
3405
3406 #: g10/keyedit.c:4127
3407 #, fuzzy, c-format
3408 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3409 msgstr "Zdjêcie w formacie %s, rozmiar %ld bajtów, klucz 0x%08lX (id %d).\n"
3410
3411 #: g10/keygen.c:293
3412 #, fuzzy, c-format
3413 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3414 msgstr "ustawienie %c%lu powtarza siê\n"
3415
3416 #: g10/keygen.c:300
3417 #, fuzzy
3418 msgid "too many cipher preferences\n"
3419 msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
3420
3421 #: g10/keygen.c:302
3422 #, fuzzy
3423 msgid "too many digest preferences\n"
3424 msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
3425
3426 #: g10/keygen.c:304
3427 #, fuzzy
3428 msgid "too many compression preferences\n"
3429 msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
3430
3431 #: g10/keygen.c:401
3432 #, fuzzy, c-format
3433 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3434 msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
3435
3436 #: g10/keygen.c:827
3437 msgid "writing direct signature\n"
3438 msgstr "zapis podpisu bezpo¶redniego\n"
3439
3440 #: g10/keygen.c:866
3441 msgid "writing self signature\n"
3442 msgstr "zapis podpisu klucza nim samym\n"
3443
3444 #: g10/keygen.c:912
3445 msgid "writing key binding signature\n"
3446 msgstr "zapis podpisu wi±¿±cego klucz\n"
3447
3448 #: g10/keygen.c:974 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1149 g10/keygen.c:2625
3449 #, c-format
3450 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3451 msgstr "niew³a¶ciwa d³ugo¶æ klucza; wykorzystano %u bitów\n"
3452
3453 #: g10/keygen.c:979 g10/keygen.c:1063 g10/keygen.c:1154 g10/keygen.c:2631
3454 #, c-format
3455 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3456 msgstr "rozmair klucza zaokr±glony do %u bitów\n"
3457
3458 #: g10/keygen.c:1247
3459 #, fuzzy
3460 msgid "Sign"
3461 msgstr "podpis"
3462
3463 #: g10/keygen.c:1250
3464 #, fuzzy
3465 msgid "Encrypt"
3466 msgstr "szyfrowanie danych"
3467
3468 #: g10/keygen.c:1253
3469 msgid "Authenticate"
3470 msgstr ""
3471
3472 #: g10/keygen.c:1261
3473 msgid "SsEeAaQq"
3474 msgstr ""
3475
3476 #: g10/keygen.c:1276
3477 #, c-format
3478 msgid "Possible actions for a %s key: "
3479 msgstr ""
3480
3481 #: g10/keygen.c:1280
3482 msgid "Current allowed actions: "
3483 msgstr ""
3484
3485 #: g10/keygen.c:1285
3486 #, c-format
3487 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3488 msgstr ""
3489
3490 #: g10/keygen.c:1288
3491 #, fuzzy, c-format
3492 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3493 msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowania)\n"
3494
3495 #: g10/keygen.c:1291
3496 #, c-format
3497 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3498 msgstr ""
3499
3500 #: g10/keygen.c:1294
3501 #, c-format
3502 msgid "   (%c) Finished\n"
3503 msgstr ""
3504
3505 #: g10/keygen.c:1348
3506 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3507 msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
3508
3509 #: g10/keygen.c:1350
3510 #, fuzzy, c-format
3511 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3512 msgstr "   (%d) Para kluczy dla algorytmów DSA i ElGamala (domy¶lne)\n"
3513
3514 #: g10/keygen.c:1351
3515 #, c-format
3516 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3517 msgstr "   (%d) DSA (tylko do podpisywania)\n"
3518
3519 #: g10/keygen.c:1353
3520 #, fuzzy, c-format
3521 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3522 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
3523
3524 #: g10/keygen.c:1355
3525 #, fuzzy, c-format
3526 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3527 msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowania)\n"
3528
3529 #: g10/keygen.c:1356
3530 #, c-format
3531 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3532 msgstr "   (%d) RSA (tylko do podpisywania)\n"
3533
3534 #: g10/keygen.c:1358
3535 #, c-format
3536 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3537 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
3538
3539 #: g10/keygen.c:1360
3540 #, fuzzy, c-format
3541 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3542 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
3543
3544 #: g10/keygen.c:1429 g10/keygen.c:2502
3545 #, fuzzy, c-format
3546 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3547 msgstr "Para kluczy dla DSA bêdzie mia³a 1024 bity d³ugo¶ci.\n"
3548
3549 #: g10/keygen.c:1439
3550 #, c-format
3551 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3552 msgstr ""
3553
3554 #: g10/keygen.c:1446
3555 #, fuzzy, c-format
3556 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3557 msgstr "Jakiej d³ugo¶ci klucz wygenerowaæ? (1024) "
3558
3559 #: g10/keygen.c:1460
3560 #, c-format
3561 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3562 msgstr ""
3563
3564 #: g10/keygen.c:1466
3565 #, c-format
3566 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3567 msgstr "¯±dana d³ugo¶æ klucza to %u bitów.\n"
3568
3569 #: g10/keygen.c:1471 g10/keygen.c:1476
3570 #, c-format
3571 msgid "rounded up to %u bits\n"
3572 msgstr "zaokr±glono do %u bitów\n"
3573
3574 #: g10/keygen.c:1528
3575 msgid ""
3576 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3577 "         0 = key does not expire\n"
3578 "      <n>  = key expires in n days\n"
3579 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3580 "      <n>m = key expires in n months\n"
3581 "      <n>y = key expires in n years\n"
3582 msgstr ""
3583 "Okres wa¿no¶æi klucza.\n"
3584 "         0 = klucz nie ma okre¶lonego terminu wa¿no¶ci\n"
3585 "      <n>  = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n dni\n"
3586 "      <n>w = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n tygodni\n"
3587 "      <n>m = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n miesiêcy\n"
3588 "      <n>y = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n lat\n"
3589
3590 #: g10/keygen.c:1537
3591 msgid ""
3592 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3593 "         0 = signature does not expire\n"
3594 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3595 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3596 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3597 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3598 msgstr ""
3599 "Okres wa¿no¶æi podpisu.\n"
3600 "         0 = klucz nie ma okre¶lonego terminu wa¿no¶ci\n"
3601 "      <n>  = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n dni\n"
3602 "      <n>w = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n tygodni\n"
3603 "      <n>m = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n miesiêcy\n"
3604 "      <n>y = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n lat\n"
3605
3606 #: g10/keygen.c:1559
3607 msgid "Key is valid for? (0) "
3608 msgstr "Okres wa¿no¶ci klucza ? (0) "
3609
3610 #: g10/keygen.c:1561
3611 msgid "Signature is valid for? (0) "
3612 msgstr "Okres wa¿no¶ci podpisu? (0) "
3613
3614 #: g10/keygen.c:1566
3615 msgid "invalid value\n"
3616 msgstr "niepoprawna warto¶æ\n"
3617
3618 #: g10/keygen.c:1571
3619 #, c-format
3620 msgid "%s does not expire at all\n"
3621 msgstr "%s nie ma daty wa¿no¶ci\n"
3622
3623 #: g10/keygen.c:1578
3624 #, c-format
3625 msgid "%s expires at %s\n"
3626 msgstr "%s traci wa¿no¶æ: %s\n"
3627
3628 #: g10/keygen.c:1584
3629 msgid ""
3630 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3631 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3632 msgstr ""
3633 "Twój system nie potrafi pokazaæ daty po roku 2038.\n"
3634 "Niemniej daty do roku 2106 bêd± poprawnie obs³ugiwane.\n"
3635
3636 #: g10/keygen.c:1589
3637 #, fuzzy
3638 msgid "Is this correct? (y/N) "
3639 msgstr "Czy wszystko siê zgadza (t/n)? "
3640
3641 #: g10/keygen.c:1632
3642 #, fuzzy
3643 msgid ""
3644 "\n"
3645 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3646 "ID\n"
3647 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3648 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3649 "\n"
3650 msgstr ""
3651 "\n"
3652 "Musisz podaæ identyfikator u¿ytkownika aby mo¿na by³o rozpoznaæ twój klucz;\n"
3653 "program z³o¿y go z twojego imienia i nazwiska, komentarza i adresu poczty\n"
3654 "elektronicznej. Bêdzie on mia³, na przyk³ad, tak± postaæ:\n"
3655 "    \"Tadeusz ¯eleñski (Boy) <tzb@ziemianska.pl>\"\n"
3656 "\n"
3657
3658 #: g10/keygen.c:1644
3659 msgid "Real name: "
3660 msgstr "Imiê i nazwisko: "
3661
3662 #: g10/keygen.c:1652
3663 msgid "Invalid character in name\n"
3664 msgstr "Niew³a¶ciwy znak w imieniu lub nazwisku\n"
3665
3666 #: g10/keygen.c:1654
3667 msgid "Name may not start with a digit\n"
3668 msgstr "Imiê lub nazwisko nie mo¿e zaczynaæ siê od cyfry\n"
3669
3670 #: g10/keygen.c:1656
3671 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3672 msgstr "Imiê i nazwisko musz± mieæ conajmniej 5 znaków d³ugo¶ci.\n"
3673
3674 #: g10/keygen.c:1664
3675 msgid "Email address: "
3676 msgstr "Adres poczty elektronicznej: "
3677
3678 #: g10/keygen.c:1675
3679 msgid "Not a valid email address\n"
3680 msgstr "To nie jest poprawny adres poczty elektronicznej\n"
3681
3682 #: g10/keygen.c:1683
3683 msgid "Comment: "
3684 msgstr "Komentarz: "
3685
3686 #: g10/keygen.c:1689
3687 msgid "Invalid character in comment\n"
3688 msgstr "Niew³a¶ciwy znak w komentarzu\n"
3689
3690 #: g10/keygen.c:1712
3691 #, c-format
3692 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3693 msgstr "U¿ywasz zestawu znaków %s.\n"
3694
3695 #: g10/keygen.c:1718
3696 #, c-format
3697 msgid ""
3698 "You selected this USER-ID:\n"
3699 "    \"%s\"\n"
3700 "\n"
3701 msgstr ""
3702 "Twój identyfikator u¿ytkownika bêdzie wygl±da³ tak:\n"
3703 "    \"%s\"\n"
3704 "\n"
3705
3706 #: g10/keygen.c:1723
3707 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3708 msgstr ""
3709 "Nie nalezy umieszczaæ adresu poczty elektronicznej w polu nazwiska czy\n"
3710 "komentarza.\n"
3711
3712 #: g10/keygen.c:1739
3713 msgid "NnCcEeOoQq"
3714 msgstr "IiKkEeDdWw"
3715
3716 #: g10/keygen.c:1749
3717 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3718 msgstr "Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, czy (W)yj¶æ? "
3719
3720 #: g10/keygen.c:1750
3721 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3722 msgstr ""
3723 "Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, przej¶æ (D)alej,\n"
3724 "czy (W)yj¶æ z programu ? "
3725
3726 #: g10/keygen.c:1769
3727 msgid "Please correct the error first\n"
3728 msgstr "Najpierw trzeba poprawiæ ten b³±d\n"
3729
3730 #: g10/keygen.c:1809
3731 msgid ""
3732 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3733 "\n"
3734 msgstr ""
3735 "Musisz podaæ d³ugie, skomplikowane has³o aby ochroniæ swój klucz tajny.\n"
3736
3737 #: g10/keygen.c:1819 g10/passphrase.c:1102
3738 #, c-format
3739 msgid "%s.\n"
3740 msgstr "%s.\n"
3741
3742 #: g10/keygen.c:1825
3743 msgid ""
3744 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3745 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3746 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3747 "\n"
3748 msgstr ""
3749 "Nie chcesz podaæ has³a - to *z³y* pomys³!\n"
3750 "W ka¿dej chwili mo¿esz ustawiæ has³o u¿ywaj±c tego programu i opcji\n"
3751 "\"--edit-key\".\n"
3752 "\n"
3753
3754 #: g10/keygen.c:1847
3755 msgid ""
3756 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3757 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3758 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3759 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3760 msgstr ""
3761 "Musimy wygenerowaæ du¿o losowych bajtów. Dobrym pomys³em aby pomóc "
3762 "komputerowi\n"
3763 "podczas generowania liczb pierszych jest wykonywanie w tym czasie innych\n"
3764 "dzia³añ (pisanie na klawiaturze, poruszanie myszk±, odwo³anie siê do "
3765 "dysków);\n"
3766 "dziêki temu generator liczb losowych ma mo¿liwo¶æ zebrania odpowiedniej "
3767 "ilo¶ci\n"
3768 "entropii.\n"
3769
3770 #: g10/keygen.c:2571
3771 msgid "Key generation canceled.\n"
3772 msgstr "Procedura generacji klucza zosta³a anulowana.\n"
3773
3774 #: g10/keygen.c:2759 g10/keygen.c:2896
3775 #, c-format
3776 msgid "writing public key to `%s'\n"
3777 msgstr "zapisujê klucz publiczny w '%s'\n"
3778
3779 #: g10/keygen.c:2761 g10/keygen.c:2899
3780 #, fuzzy, c-format
3781 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3782 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
3783
3784 #: g10/keygen.c:2764 g10/keygen.c:2902
3785 #, c-format
3786 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3787 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
3788
3789 #: g10/keygen.c:2885
3790 #, c-format
3791 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3792 msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy publicznych: %s\n"
3793
3794 #: g10/keygen.c:2891
3795 #, c-format
3796 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3797 msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
3798
3799 #: g10/keygen.c:2909
3800 #, c-format
3801 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3802 msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy publicznych ,,%s'': %s\n"
3803
3804 #: g10/keygen.c:2916
3805 #, c-format
3806 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3807 msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
3808
3809 #: g10/keygen.c:2939
3810 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3811 msgstr "klucz publiczny i prywatny (tajny) zosta³y utworzone i podpisane.\n"
3812
3813 #: g10/keygen.c:2950
3814 msgid ""
3815 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3816 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
3817 msgstr ""
3818 "Ten klucz nie mo¿e byæ wykorzystany do szyfrowania. Komend± \"--edit-key\"\n"
3819 "mo¿na dodaæ do niego podklucz szyfruj±cy.\n"
3820
3821 #: g10/keygen.c:2962 g10/keygen.c:3077 g10/keygen.c:3192
3822 #, c-format
3823 msgid "Key generation failed: %s\n"
3824 msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
3825
3826 #: g10/keygen.c:3013 g10/keygen.c:3128 g10/sign.c:290
3827 #, c-format
3828 msgid ""
3829 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3830 msgstr ""
3831 "klucz zosta³ stworzony %lu sekundê w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
3832 "czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
3833
3834 #: g10/keygen.c:3015 g10/keygen.c:3130 g10/sign.c:292
3835 #, c-format
3836 msgid ""
3837 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3838 msgstr ""
3839 "klucz zosta³ stworzony %lu sekund w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
3840 "czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
3841
3842 #: g10/keygen.c:3024 g10/keygen.c:3141
3843 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3844 msgstr ""
3845 "UWAGA: tworzenie podkluczy dla kluczy wersji 3 jest niezgodne z OpenPGP.\n"
3846
3847 #: g10/keygen.c:3052 g10/keygen.c:3174
3848 #, fuzzy
3849 msgid "Really create? (y/N) "
3850 msgstr "Czy na pewno utworzyæ? "
3851
3852 #: g10/keygen.c:3327
3853 #, fuzzy, c-format
3854 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
3855 msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
3856
3857 #: g10/keygen.c:3374
3858 #, fuzzy, c-format
3859 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
3860 msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
3861
3862 #: g10/keygen.c:3397
3863 #, fuzzy, c-format
3864 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
3865 msgstr "UWAGA: wa¿no¶æ klucza tajnego %08lX wygas³a %s\n"
3866
3867 #: g10/keygen.c:3464
3868 #, c-format
3869 msgid "length of RSA modulus is not %d\n"
3870 msgstr ""
3871
3872 #: g10/keygen.c:3470
3873 msgid "public exponent too large (more than 32 bits)\n"
3874 msgstr ""
3875
3876 #: g10/keygen.c:3476 g10/keygen.c:3482
3877 #, c-format
3878 msgid "length of an RSA prime is not %d\n"
3879 msgstr ""
3880
3881 #: g10/keyid.c:497 g10/keyid.c:509 g10/keyid.c:521 g10/keyid.c:533
3882 msgid "never     "
3883 msgstr "nigdy     "
3884
3885 #: g10/keylist.c:201
3886 msgid "Critical signature policy: "
3887 msgstr "Krytyczny regulamin podpisu: "
3888
3889 #: g10/keylist.c:203
3890 msgid "Signature policy: "
3891 msgstr "Regulamin podpisu: "
3892
3893 #: g10/keylist.c:242
3894 msgid "Critical preferred keyserver: "
3895 msgstr ""
3896
3897 #: g10/keylist.c:291 g10/keylist.c:335
3898 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
3899 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niepoprawne dane w adnotacji\n"
3900
3901 #: g10/keylist.c:309
3902 msgid "Critical signature notation: "
3903 msgstr "Krytyczne adnotacje podpisu: "
3904
3905 #: g10/keylist.c:311
3906 msgid "Signature notation: "
3907 msgstr "Adnotacje podpisu: "
3908
3909 #: g10/keylist.c:322
3910 msgid "not human readable"
3911 msgstr "nieczytelne dla cz³owieka"
3912
3913 #: g10/keylist.c:423
3914 msgid "Keyring"
3915 msgstr "Zbiór kluczy"
3916
3917 #: g10/keylist.c:729
3918 #, fuzzy, c-format
3919 msgid "expired: %s)"
3920 msgstr " [wygasa :%s]"
3921
3922 #: g10/keylist.c:1425
3923 msgid "Primary key fingerprint:"
3924 msgstr "Odcisk klucza g³ównego:"
3925
3926 #: g10/keylist.c:1427
3927 msgid "     Subkey fingerprint:"
3928 msgstr "      Odcisk podklucza:"
3929
3930 #: g10/keylist.c:1434
3931 msgid " Primary key fingerprint:"
3932 msgstr " Odcisk klucza g³ównego:"
3933
3934 #: g10/keylist.c:1436
3935 msgid "      Subkey fingerprint:"
3936 msgstr "       Odcisk podklucza:"
3937
3938 #: g10/keylist.c:1440 g10/keylist.c:1444
3939 #, fuzzy
3940 msgid "      Key fingerprint ="
3941 msgstr "     Odcisk klucza ="
3942
3943 #: g10/keylist.c:1511
3944 msgid "      Card serial no. ="
3945 msgstr ""
3946
3947 #: g10/keyring.c:1245
3948 #, fuzzy, c-format
3949 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
3950 msgstr "opakowywanie ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
3951
3952 #: g10/keyring.c:1251
3953 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3954 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Istniej± dwa pliki z poufnymi informacjami.\n"
3955
3956 #: g10/keyring.c:1253
3957 #, c-format
3958 msgid "%s is the unchanged one\n"
3959 msgstr "%s pozosta³ bez zmian\n"
3960
3961 #: g10/keyring.c:1254
3962 #, c-format
3963 msgid "%s is the new one\n"
3964 msgstr "%s zosta³ utworzony\n"
3965
3966 #: g10/keyring.c:1255
3967 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3968 msgstr "Proszê usun±æ to naruszenie zasad bezpieczeñstwa\n"
3969
3970 #: g10/keyring.c:1375
3971 #, fuzzy, c-format
3972 msgid "caching keyring `%s'\n"
3973 msgstr "sprawdzanie zbioru kluczy ,,%s''\n"
3974
3975 #: g10/keyring.c:1421
3976 #, fuzzy, c-format
3977 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
3978 msgstr "%lu kluczy (%lu podpisów)\n"
3979
3980 #: g10/keyring.c:1433
3981 #, fuzzy, c-format
3982 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
3983 msgstr "%lu kluczy (%lu podpisów)\n"
3984
3985 #: g10/keyring.c:1504
3986 #, c-format
3987 msgid "%s: keyring created\n"
3988 msgstr "%s: zbiór kluczy utworzony\n"
3989
3990 #: g10/keyserver.c:98
3991 #, fuzzy, c-format
3992 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
3993 msgstr "OSTRZE¯ENIE: opcje w ,,%s'' nie s± jeszcze uwzglêdnione.\n"
3994
3995 #: g10/keyserver.c:378
3996 #, fuzzy
3997 msgid "disabled"
3998 msgstr "wy³kl"
3999
4000 #: g10/keyserver.c:579
4001 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4002 msgstr ""
4003
4004 #: g10/keyserver.c:662 g10/keyserver.c:1147
4005 #, fuzzy, c-format
4006 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4007 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
4008
4009 #: g10/keyserver.c:752
4010 #, fuzzy, c-format
4011 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4012 msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
4013
4014 #: g10/keyserver.c:754
4015 #, fuzzy
4016 msgid "key not found on keyserver\n"
4017 msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
4018
4019 #: g10/keyserver.c:901
4020 #, fuzzy, c-format
4021 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4022 msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
4023
4024 #: g10/keyserver.c:905
4025 #, fuzzy, c-format
4026 msgid "requesting key %s from %s\n"
4027 msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
4028
4029 #: g10/keyserver.c:1050
4030 #, fuzzy, c-format
4031 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4032 msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
4033
4034 #: g10/keyserver.c:1054
4035 #, fuzzy, c-format
4036 msgid "sending key %s to %s\n"
4037 msgstr ""
4038 "\"\n"
4039 "podpisano Twoim kluczem %08lX w %s\n"
4040
4041 #: g10/keyserver.c:1097
4042 #, fuzzy, c-format
4043 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4044 msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
4045
4046 #: g10/keyserver.c:1100
4047 #, fuzzy, c-format
4048 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4049 msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
4050
4051 #: g10/keyserver.c:1107 g10/keyserver.c:1202
4052 #, fuzzy
4053 msgid "no keyserver action!\n"
4054 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
4055
4056 #: g10/keyserver.c:1155
4057 #, c-format
4058 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4059 msgstr ""
4060
4061 #: g10/keyserver.c:1164
4062 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4063 msgstr ""
4064
4065 #: g10/keyserver.c:1223
4066 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4067 msgstr "brak znanyk serwerów kluczy (u¿yj opcji --keyserver)\n"
4068
4069 #: g10/keyserver.c:1229
4070 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4071 msgstr ""
4072
4073 #: g10/keyserver.c:1241
4074 #, c-format
4075 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4076 msgstr ""
4077
4078 #: g10/keyserver.c:1246
4079 #, c-format
4080 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4081 msgstr ""
4082
4083 #: g10/keyserver.c:1254
4084 #, c-format
4085 msgid "gpgkeys_%s does not support handler version %d\n"
4086 msgstr ""
4087
4088 #: g10/keyserver.c:1261
4089 #, fuzzy
4090 msgid "keyserver timed out\n"
4091 msgstr "b³±d serwera kluczy"
4092
4093 #: g10/keyserver.c:1266
4094 #, fuzzy
4095 msgid "keyserver internal error\n"
4096 msgstr "b³±d serwera kluczy"
4097
4098 #: g10/keyserver.c:1275
4099 #, fuzzy, c-format
4100 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4101 msgstr "odbiór z serwera kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
4102
4103 #: g10/keyserver.c:1300 g10/keyserver.c:1334
4104 #, fuzzy, c-format
4105 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4106 msgstr "%s: nie jest poprawnym identyfikatorem klucza\n"
4107
4108 #: g10/keyserver.c:1585
4109 #, fuzzy, c-format
4110 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4111 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
4112
4113 #: g10/keyserver.c:1607
4114 #, fuzzy, c-format
4115 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4116 msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
4117
4118 #: g10/keyserver.c:1609
4119 #, fuzzy, c-format
4120 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4121 msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
4122
4123 #: g10/mainproc.c:248
4124 #, c-format
4125 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4126 msgstr "%d - dziwny rozmiar jak na zaszyfrowany klucz sesyjny\n"
4127
4128 #: g10/mainproc.c:262
4129 #, c-format
4130 msgid "bad passphrase or unknown cipher algorithm (%d)\n"
4131 msgstr "niepoprawne has³o, lub nieznany algorytm szyfruj±cy (%d)\n"
4132
4133 #: g10/mainproc.c:299
4134 #, c-format
4135 msgid "%s encrypted session key\n"
4136 msgstr "klucz sesyjny zaszyfrowany %s\n"
4137
4138 #: g10/mainproc.c:309
4139 #, fuzzy, c-format
4140 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4141 msgstr "dane zaszyfrowano nieznanym algorytmem numer %d\n"
4142
4143 #: g10/mainproc.c:373
4144 #, fuzzy, c-format
4145 msgid "public key is %s\n"
4146 msgstr "klucz publiczny %08lX\n"
4147
4148 #: g10/mainproc.c:428
4149 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4150 msgstr "dane zaszyfrowane kluczem publicznym: poprawny klucz sesyjny\n"
4151
4152 #: g10/mainproc.c:461
4153 #, fuzzy, c-format
4154 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4155 msgstr "zaszyfrowano %u-bitowym kluczem %s, numer %08lX, stworzonym %s\n"
4156
4157 #: g10/mainproc.c:465 g10/pkclist.c:218
4158 #, fuzzy, c-format
4159 msgid "      \"%s\"\n"
4160 msgstr "                        alias \""
4161
4162 #: g10/mainproc.c:469
4163 #, fuzzy, c-format
4164 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4165 msgstr "zaszyfrowano kluczem %s, o numerze %08lX\n"
4166
4167 #: g10/mainproc.c:483
4168 #, c-format
4169 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4170 msgstr "b³±d odszyfrowywania kluczem publicznym: %s\n"
4171
4172 #: g10/mainproc.c:497
4173 #, c-format
4174 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4175 msgstr "zaszyfrowane za pomoc± %lu hase³\n"
4176
4177 #: g10/mainproc.c:499
4178 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4179 msgstr "zaszyfrowane jednym has³em\n"
4180
4181 #: g10/mainproc.c:527 g10/mainproc.c:549
4182 #, c-format
4183 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4184 msgstr "przyjmuj±c ¿e dane zosta³y zaszyfrowane za pomoc± %s\n"
4185
4186 #: g10/mainproc.c:535
4187 #, c-format
4188 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4189 msgstr "szyfr IDEA nie jest dostêpny, próba u¿ycia %s zamiast\n"
4190
4191 #: g10/mainproc.c:567
4192 msgid "decryption okay\n"
4193 msgstr "odszyfrowanie poprawne\n"
4194
4195 #: g10/mainproc.c:571
4196 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4197 msgstr "OSTRZE¯ENIE: wiadomo¶æ nie by³a zabezpieczona przed manipulacj±\n"
4198
4199 #: g10/mainproc.c:584
4200 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4201 msgstr "OSTRZE¯ENIE: zaszyfrowana wiadomo¶æ by³a manipulowana!\n"
4202
4203 #: g10/mainproc.c:590
4204 #, c-format
4205 msgid "decryption failed: %s\n"
4206 msgstr "b³±d odszyfrowywania: %s\n"
4207
4208 #: g10/mainproc.c:610
4209 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4210 msgstr "UWAGA: nadawca zaznaczy³ ¿e wiadomo¶æ nie powinna byæ zapisywana\n"
4211
4212 #: g10/mainproc.c:612
4213 #, c-format
4214 msgid "original file name='%.*s'\n"
4215 msgstr "pierwotna nazwa pliku='%.*s'\n"
4216
4217 #: g10/mainproc.c:784
4218 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4219 msgstr ""
4220 "osobny certyfikat uniewa¿nienia - u¿yj ,,gpg --import'' aby go wczytaæ\n"
4221
4222 #: g10/mainproc.c:1288
4223 msgid "signature verification suppressed\n"
4224 msgstr "wymuszono pominiêcie sprawdzenia podpisu\n"
4225
4226 #: g10/mainproc.c:1330 g10/mainproc.c:1340
4227 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
4228 msgstr "nie mo¿na obs³uzyæ tych wielokrotnych podpisów\n"
4229
4230 #: g10/mainproc.c:1350
4231 #, fuzzy, c-format
4232 msgid "Signature made %s\n"
4233 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
4234
4235 #: g10/mainproc.c:1351
4236 #, fuzzy, c-format
4237 msgid "               using %s key %s\n"
4238 msgstr "                        alias \""
4239
4240 #: g10/mainproc.c:1355
4241 #, fuzzy, c-format
4242 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4243 msgstr "Podpisano w %.*s kluczem %s o numerze %08lX.\n"
4244
4245 #: g10/mainproc.c:1375
4246 msgid "Key available at: "
4247 msgstr "Klucz dostêpny w: "
4248
4249 #: g10/mainproc.c:1480 g10/mainproc.c:1528
4250 #, fuzzy, c-format
4251 msgid "BAD signature from \"%s\""
4252 msgstr "NIEPOPRAWNY podpis z³o¿ony przez \""
4253
4254 #: g10/mainproc.c:1482 g10/mainproc.c:1530
4255 #, fuzzy, c-format
4256 msgid "Expired signature from \"%s\""
4257 msgstr "Przeterminowany podpis z³o¿ony przez \""
4258
4259 #: g10/mainproc.c:1484 g10/mainproc.c:1532
4260 #, fuzzy, c-format
4261 msgid "Good signature from \"%s\""
4262 msgstr "Poprawny podpis z³o¿ony przez \""
4263
4264 #: g10/mainproc.c:1536
4265 msgid "[uncertain]"
4266 msgstr "[niepewne]"
4267
4268 #: g10/mainproc.c:1568
4269 #, fuzzy, c-format
4270 msgid "                aka \"%s\""
4271 msgstr "                        alias \""
4272
4273 #: g10/mainproc.c:1662
4274 #, c-format
4275 msgid "Signature expired %s\n"
4276 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
4277
4278 #: g10/mainproc.c:1667
4279 #, c-format
4280 msgid "Signature expires %s\n"
4281 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygasa %s.\n"
4282
4283 #: g10/mainproc.c:1670
4284 #, c-format
4285 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4286 msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
4287
4288 #: g10/mainproc.c:1671
4289 msgid "binary"
4290 msgstr "binarny"
4291
4292 #: g10/mainproc.c:1672
4293 msgid "textmode"
4294 msgstr "tekstowy"
4295
4296 #: g10/mainproc.c:1672 g10/trustdb.c:529
4297 msgid "unknown"
4298 msgstr "nieznany"
4299
4300 #: g10/mainproc.c:1692
4301 #, c-format
4302 msgid "Can't check signature: %s\n"
4303 msgstr "Nie mo¿na sprawdziæ podpisu: %s\n"
4304
4305 #: g10/mainproc.c:1760 g10/mainproc.c:1776 g10/mainproc.c:1862
4306 msgid "not a detached signature\n"
4307 msgstr "nie jest oddzielonym podpisem.\n"
4308
4309 #: g10/mainproc.c:1803
4310 msgid ""
4311 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4312 msgstr ""
4313 "OSTRZE¯ENIE: wielokrotne podpisy. Tylko pierwszy zostanie sprawdzony.\n"
4314
4315 #: g10/mainproc.c:1811
4316 #, c-format
4317 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4318 msgstr "oddzielony podpis klasy 0x%02x.\n"
4319
4320 #: g10/mainproc.c:1868
4321 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4322 msgstr "podpis starego typu (PGP 2.x).\n"
4323
4324 #: g10/mainproc.c:1878
4325 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4326 msgstr "wykryto niepoprawny pakiet pierwotny w proc_tree()\n"
4327
4328 #: g10/misc.c:105
4329 #, c-format
4330 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4331 msgstr "nie mo¿na wy³±czyæ zrzutów pamiêci: %s\n"
4332
4333 #: g10/misc.c:125 g10/misc.c:153 g10/misc.c:225
4334 #, fuzzy, c-format
4335 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4336 msgstr "naniesienie poprawek bazy zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
4337
4338 #: g10/misc.c:190
4339 #, fuzzy, c-format
4340 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4341 msgstr "baza zaufania: funkcja read() (n=%d) zawiod³a: %s\n"
4342
4343 #: g10/misc.c:299
4344 #, fuzzy, c-format
4345 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4346 msgstr "nie mo¿na obs³u¿yæ tego algorytmu klucza publicznego: %d\n"
4347
4348 #: g10/misc.c:314
4349 #, fuzzy, c-format
4350 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4351 msgstr "algorytm szyfruj±cy nie jest zaimplementowany"
4352
4353 #: g10/misc.c:329
4354 #, fuzzy, c-format
4355 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4356 msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
4357
4358 #: g10/misc.c:334
4359 #, fuzzy, c-format
4360 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4361 msgstr "wymuszone u¿ycie skrótu %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
4362
4363 #: g10/misc.c:430
4364 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4365 msgstr "modu³ szyfru IDEA nie jest dostêpny\n"
4366
4367 #: g10/misc.c:431
4368 msgid ""
4369 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
4370 msgstr "wiêcej informacji jest tutaj: http://www.gnupg.org/why-not-idea.html\n"
4371
4372 #: g10/misc.c:664
4373 #, c-format
4374 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4375 msgstr "%s:%d jest przestarza³± opcj± ,,%s''\n"
4376
4377 #: g10/misc.c:668
4378 #, c-format
4379 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4380 msgstr "OSTRZE¯ENIE: ,,%s'' jest przestarza³± opcj±.\n"
4381
4382 #: g10/misc.c:670
4383 #, c-format
4384 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4385 msgstr "w jej miejsce nale¿y u¿yæ ,,%s%s''\"\n"
4386
4387 #: g10/misc.c:681
4388 msgid "Uncompressed"
4389 msgstr "Nieskompresowany"
4390
4391 #: g10/misc.c:706
4392 #, fuzzy
4393 msgid "uncompressed|none"
4394 msgstr "Nieskompresowany"
4395
4396 #: g10/misc.c:816
4397 #, c-format
4398 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4399 msgstr "ta wiadomo¶æ mo¿e nie daæ siê odczytaæ za pomoc± %s\n"
4400
4401 #: g10/misc.c:973
4402 #, fuzzy, c-format
4403 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4404 msgstr "odczyt opcji z ,,%s''\n"
4405
4406 #: g10/misc.c:998
4407 #, fuzzy, c-format
4408 msgid "unknown option `%s'\n"
4409 msgstr "nieznany domy¶lny adresat ,,%s''\n"
4410
4411 #: g10/openfile.c:84
4412 #, c-format
4413 msgid "File `%s' exists. "
4414 msgstr "Plik ,,%s'' ju¿ istnieje. "
4415
4416 #: g10/openfile.c:86
4417 #, fuzzy
4418 msgid "Overwrite? (y/N) "
4419 msgstr "Nadpisaæ (t/N)? "
4420
4421 #: g10/openfile.c:119
4422 #, c-format
4423 msgid "%s: unknown suffix\n"
4424 msgstr "%s: nieznana koñcówka nazwy\n"
4425
4426 #: g10/openfile.c:141
4427 msgid "Enter new filename"
4428 msgstr "Nazwa pliku"
4429
4430 #: g10/openfile.c:184
4431 msgid "writing to stdout\n"
4432 msgstr "zapisywanie na wyj¶cie standardowe\n"
4433
4434 #: g10/openfile.c:296
4435 #, c-format
4436 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4437 msgstr "przyjêto obecno¶æ podpisanych danych w '%s'\n"
4438
4439 #: g10/openfile.c:375
4440 #, c-format
4441 msgid "new configuration file `%s' created\n"
4442 msgstr "nowy plik ustawieñ ,,%s'' zosta³ utworzony\n"
4443
4444 #: g10/openfile.c:377
4445 #, c-format
4446 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4447 msgstr "OSTRZE¯ENIE: opcje w ,,%s'' nie s± jeszcze uwzglêdnione.\n"
4448
4449 #: g10/openfile.c:409
4450 #, fuzzy, c-format
4451 msgid "directory `%s' created\n"
4452 msgstr "%s: katalog utworzony\n"
4453
4454 #: g10/parse-packet.c:119
4455 #, c-format
4456 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4457 msgstr "nie mo¿na obs³u¿yæ tego algorytmu klucza publicznego: %d\n"
4458
4459 #: g10/parse-packet.c:688
4460 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4461 msgstr ""
4462 "OSTRZE¯ENIE: symetrycznie zaszyfrowany klucz sesyjny mo¿e nie byæ "
4463 "bezpieczny\n"
4464
4465 #: g10/parse-packet.c:1112
4466 #, c-format
4467 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4468 msgstr "podpakiet typu %d ma ustawiony krytyczny bit\n"
4469
4470 #: g10/passphrase.c:478 g10/passphrase.c:525
4471 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
4472 msgstr "gpg-agent nie jest dostêpny w tej sesji\n"
4473
4474 #: g10/passphrase.c:486
4475 msgid "can't set client pid for the agent\n"
4476 msgstr "nie mo¿na ustawiæ numeru procesu klienckiego agenta\n"
4477
4478 #: g10/passphrase.c:494
4479 msgid "can't get server read FD for the agent\n"
4480 msgstr "serwer nie chce czytaæ deskryptora dla agenta\n"
4481
4482 #: g10/passphrase.c:501
4483 msgid "can't get server write FD for the agent\n"
4484 msgstr "serwer nie chce pisaæ deskryptora dla agenta\n"
4485
4486 #: g10/passphrase.c:534
4487 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
4488 msgstr "z³y format zmiennej ¶rodowiskowej GPG_AGENT_INFO\n"
4489
4490 #: g10/passphrase.c:547
4491 #, c-format
4492 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
4493 msgstr "wersja %d protoko³u agenta nie jest obs³ugiwana\n"
4494
4495 #: g10/passphrase.c:568
4496 #, c-format
4497 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
4498 msgstr "nie mo¿na siê po³±czyæ z ,,%s'': %s\n"
4499
4500 #: g10/passphrase.c:590
4501 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
4502 msgstr "problem z porozumiewaniem siê z agentem\n"
4503
4504 #: g10/passphrase.c:597 g10/passphrase.c:933 g10/passphrase.c:1045
4505 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
4506 msgstr "problem z agentem - zostaje wy³±czony\n"
4507
4508 #: g10/passphrase.c:701 g10/passphrase.c:1206
4509 #, fuzzy, c-format
4510 msgid " (main key ID %s)"
4511 msgstr " (podklucz %08lX)"
4512
4513 #: g10/passphrase.c:715
4514 #, fuzzy, c-format
4515 msgid ""
4516 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
4517 "\"%.*s\"\n"
4518 "%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
4519 msgstr ""
4520 "Musisz podaæ has³o aby odbezpieczyæ klucz tajny u¿ytkownika:\n"
4521 "\"%.*s\".\n"
4522 "Klucz o d³ugo¶ci %u bitów, typ %s, numer %08lX, stworzony %s%s\n"
4523
4524 #: g10/passphrase.c:740
4525 msgid "Repeat passphrase\n"
4526 msgstr "Powtórzone has³o\n"
4527
4528 #: g10/passphrase.c:742
4529 msgid "Enter passphrase\n"
4530 msgstr "Has³o\n"
4531
4532 #: g10/passphrase.c:780
4533 msgid "passphrase too long\n"
4534 msgstr "has³o zbyt d³ugie\n"
4535
4536 #: g10/passphrase.c:793
4537 msgid "invalid response from agent\n"
4538 msgstr "b³êdna odpowied¼ agenta\n"
4539
4540 #: g10/passphrase.c:808 g10/passphrase.c:927
4541 msgid "cancelled by user\n"
4542 msgstr "anulowano przez u¿ytkownika\n"
4543
4544 #: g10/passphrase.c:813 g10/passphrase.c:1016
4545 #, c-format
4546 msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
4547 msgstr "problem agenta: zwróci³ 0x%lx\n"
4548
4549 #: g10/passphrase.c:1097 g10/passphrase.c:1259
4550 #, fuzzy
4551 msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
4552 msgstr "pytanie o has³o nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
4553
4554 #: g10/passphrase.c:1104 g10/passphrase.c:1264
4555 msgid "Enter passphrase: "
4556 msgstr "Podaj has³o: "
4557
4558 #: g10/passphrase.c:1187
4559 #, fuzzy, c-format
4560 msgid ""
4561 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
4562 "user: \"%s\"\n"
4563 msgstr ""
4564 "\n"
4565 "Musisz podaæ has³o aby odbezpieczyæ klucz prywatny u¿ytkownika:\n"
4566 "\""
4567
4568 #: g10/passphrase.c:1193
4569 #, fuzzy, c-format
4570 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
4571 msgstr "d³ugo¶æ %u bitów, typ %s, numer %08lX, stworzony %s"
4572
4573 #: g10/passphrase.c:1202
4574 #, c-format
4575 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
4576 msgstr ""
4577
4578 #: g10/passphrase.c:1268
4579 msgid "Repeat passphrase: "
4580 msgstr "Powtórz has³o: "
4581
4582 #: g10/photoid.c:66
4583 msgid ""
4584 "\n"
4585 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
4586 "Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
4587 "very large picture, your key will become very large as well!\n"
4588 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
4589 msgstr ""
4590 "\n"
4591 "Wybierz zdjêcie które chcesz do³±czyæ do swojego klucza jako identyfikator.\n"
4592 "Musi to byæ plik w formacie JPEG. Zostanie on zapisany w Twoim kluczu\n"
4593 "publicznym. Je¶li bêdzie du¿y, powiêkszy to tak¿e rozmiar Twojego klucza!\n"
4594 "Dobry rozmiar to oko³o 240 na 288 pikseli.\n"
4595
4596 #: g10/photoid.c:80
4597 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
4598 msgstr "Nazwa pliku ze zdjêciem w formacie JPEG: "
4599
4600 #: g10/photoid.c:94
4601 #, fuzzy, c-format
4602 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
4603 msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku: %s\n"
4604
4605 #: g10/photoid.c:102
4606 #, c-format
4607 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
4608 msgstr ""
4609
4610 #: g10/photoid.c:104
4611 #, fuzzy
4612 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
4613 msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
4614
4615 #: g10/photoid.c:119
4616 #, fuzzy, c-format
4617 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
4618 msgstr ",,%s'' nie jest plikiem JPEG\n"
4619
4620 #: g10/photoid.c:136
4621 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
4622 msgstr "Czy zdjêcie jest w porz±dku? (t/N/w) "
4623
4624 #: g10/photoid.c:338
4625 msgid "unable to display photo ID!\n"
4626 msgstr "nie mo¿na wy¶wietliæ zdjêcia!\n"
4627
4628 #: g10/pkclist.c:61 g10/revoke.c:580
4629 msgid "No reason specified"
4630 msgstr "nie podano przyczyny"
4631
4632 #: g10/pkclist.c:63 g10/revoke.c:582
4633 msgid "Key is superseded"
4634 msgstr "klucz zosta³ zast±piony"
4635
4636 #: g10/pkclist.c:65 g10/revoke.c:581
4637 msgid "Key has been compromised"
4638 msgstr "klucz zosta³ skompromitowany"
4639
4640 #: g10/pkclist.c:67 g10/revoke.c:583
4641 msgid "Key is no longer used"
4642 msgstr "klucz nie jest ju¿ u¿ywany"
4643
4644 #: g10/pkclist.c:69 g10/revoke.c:584
4645 msgid "User ID is no longer valid"
4646 msgstr "identyfikator u¿ytkownika przesta³ byæ poprawny"
4647
4648 #: g10/pkclist.c:73
4649 msgid "reason for revocation: "
4650 msgstr "powód uniewa¿nienia: "
4651
4652 #: g10/pkclist.c:90
4653 msgid "revocation comment: "
4654 msgstr "komentarz do uniewa¿nienia: "
4655
4656 #: g10/pkclist.c:205
4657 msgid "iImMqQsS"
4658 msgstr "iImMwWpP"
4659
4660 #: g10/pkclist.c:213
4661 #, fuzzy
4662 msgid "No trust value assigned to:\n"
4663 msgstr ""
4664 "Brak warto¶ci zaufania dla:\n"
4665 "%4u%c/%08lX %s \""
4666
4667 #: g10/pkclist.c:245
4668 #, fuzzy, c-format
4669 msgid "  aka \"%s\"\n"
4670 msgstr "                        alias \""
4671
4672 #: g10/pkclist.c:255
4673 #, fuzzy
4674 msgid ""
4675 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
4676 msgstr "Ten klucz prawdopodobnie nale¿y do tej osoby.\n"
4677
4678 #: g10/pkclist.c:270
4679 #, fuzzy, c-format
4680 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
4681 msgstr " %d = nie wiem\n"
4682
4683 #: g10/pkclist.c:272
4684 #, fuzzy, c-format
4685 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
4686 msgstr " %d = NIE ufam mu\n"
4687
4688 #: g10/pkclist.c:278
4689 #, fuzzy, c-format
4690 msgid "  %d = I trust ultimately\n"
4691 msgstr " %d = ufam absolutnie\n"
4692
4693 #: g10/pkclist.c:284
4694 #, fuzzy
4695 msgid "  m = back to the main menu\n"
4696 msgstr " m = powrót do g³ównego menu\n"
4697
4698 #: g10/pkclist.c:287
4699 #, fuzzy
4700 msgid "  s = skip this key\n"
4701 msgstr " p = pominiêcie klucza\n"
4702
4703 #: g10/pkclist.c:288
4704 #, fuzzy
4705 msgid "  q = quit\n"
4706 msgstr " w = wyj¶cie\n"
4707
4708 #: g10/pkclist.c:292
4709 #, c-format
4710 msgid ""
4711 "The minimum trust level for this key is: %s\n"
4712 "\n"
4713 msgstr ""
4714
4715 #: g10/pkclist.c:298 g10/revoke.c:609
4716 msgid "Your decision? "
4717 msgstr "Twoja decyzja? "
4718
4719 #: g10/pkclist.c:319
4720 #, fuzzy
4721 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
4722 msgstr "Czy na pewno chcesz przypisaæ absolutne zaufanie temu kluczowi? "
4723
4724 #: g10/pkclist.c:333
4725 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
4726 msgstr "Certyfikaty prowadz±ce do ostatecznie zaufanego klucza:\n"
4727
4728 #: g10/pkclist.c:418
4729 #, fuzzy, c-format
4730 msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
4731 msgstr "%08lX: Nie ma pewno¶ci co do to¿samo¶ci w³a¶ciciela klucza.\n"
4732
4733 #: g10/pkclist.c:423
4734 #, fuzzy, c-format
4735 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
4736 msgstr "%08lX: Nie ma pewno¶ci co do to¿samo¶ci w³a¶ciciela klucza.\n"
4737
4738 #: g10/pkclist.c:429
4739 #, fuzzy
4740 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
4741 msgstr "Ten klucz prawdopodobnie nale¿y do tej osoby.\n"
4742
4743 #: g10/pkclist.c:434
4744 msgid "This key belongs to us\n"
4745 msgstr "Ten klucz nale¿y do nas\n"
4746
4747 #: g10/pkclist.c:460
4748 #, fuzzy
4749 msgid ""
4750 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
4751 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
4752 "you may answer the next question with yes.\n"
4753 msgstr ""
4754 "NIE MA pewno¶ci, czy klucz nale¿y do osoby wymienionej w identyfikatorze.\n"
4755 "Je¶li nie masz co do tego ¿adnych w±tpliwo¶ci i *naprawdê* wiesz co robisz,\n"
4756 "mo¿esz odpowiedzieæ ,,tak'' na nastêpne pytanie.\n"
4757 "\n"
4758
4759 #: g10/pkclist.c:467
4760 #, fuzzy
4761 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
4762 msgstr "U¿yæ tego klucza pomimo to? "
4763
4764 #: g10/pkclist.c:501
4765 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
4766 msgstr "OSTRZE¯ENIE: u¿ywany jest klucz nie obdarzony zaufaniem!\n"
4767
4768 #: g10/pkclist.c:508
4769 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
4770 msgstr ""
4771 "OSTRZE¯ENIE: klucz %08lX móg³ zostaæ uniewa¿niony\n"
4772 "             (brak klucza uniewa¿niaj±cego aby to sprawdziæ)\n"
4773
4774 #: g10/pkclist.c:517
4775 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
4776 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz zosta³ uniewa¿niony kluczem uniewa¿niaj±cym!\n"
4777
4778 #: g10/pkclist.c:520
4779 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
4780 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz zosta³ uniewa¿niony przez w³a¶ciciela!\n"
4781
4782 #: g10/pkclist.c:521
4783 #, fuzzy
4784 msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
4785 msgstr "             To mo¿e oznaczaæ ¿e podpis jest fa³szerstwem.\n"
4786
4787 #: g10/pkclist.c:527
4788 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
4789 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten podklucz zosta³ uniewa¿niony przez w³a¶ciciela!\n"
4790
4791 #: g10/pkclist.c:532
4792 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
4793 msgstr "Uwaga: Ten klucz zosta³ wy³±czony z u¿ytku\n"
4794
4795 #: g10/pkclist.c:537
4796 msgid "Note: This key has expired!\n"
4797 msgstr "Uwaga: Data wa¿no¶ci tego klucza up³ynê³a!\n"
4798
4799 #: g10/pkclist.c:548
4800 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
4801 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz nie jest po¶wiadczony zaufanym podpisem!\n"
4802
4803 #: g10/pkclist.c:550
4804 msgid ""
4805 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
4806 msgstr ""
4807 "             Nie ma pewno¶ci co do to¿samo¶ci osoby która z³o¿y³a podpis.\n"
4808
4809 #: g10/pkclist.c:558
4810 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"