* dynload.h: Always use it for _WIN32.
[gnupg.git] / po / pl.po
1 # Gnu Privacy Guard.
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Janusz A. Urbanowicz <alex@bofh.net.pl>, 1999, 2000, 2001, 2002.
4 #
5 # To be included in GnuPG 1.2.2
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg-1.2.2\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2004-10-26 18:05+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2004-06-23 15:54+0200\n"
13 "Last-Translator: Janusz A. Urbanowicz <alex@bofh.net.pl>\n"
14 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Xgettext-Options: --default-domain=gnupg --directory=.. --add-comments --"
19 "keyword=_ --keyword=N_ --files-from=./POTFILES.in\n"
20 "Files: util/secmem.c util/argparse.c cipher/random.c cipher/rand-dummy.c "
21 "cipher/rand-unix.c cipher/rand-w32.c g10/g10.c g10/pkclist.c g10/keygen.c "
22 "g10/decrypt.c g10/encode.c g10/import.c g10/keyedit.c g10/keylist.c g10/"
23 "mainproc.c g10/passphrase.c g10/plaintext.c g10/pref.c g10/seckey-cert.c g10/"
24 "sig-check.c g10/sign.c g10/trustdb.c g10/verify.c g10/status.c g10/pubkey-"
25 "enc.c\n"
26
27 #: cipher/md.c:137
28 #, c-format
29 msgid "digest algorithm `%s' is read-only in this release\n"
30 msgstr "w tej wersji algorytm skrótu ,,%s'' jest tylko do odczytu\n"
31
32 #: cipher/primegen.c:120
33 #, fuzzy, c-format
34 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
35 msgstr "nie mo¿na wygenerowaæ liczby pierwszej krótszej od %d bitów\n"
36
37 #: cipher/primegen.c:311
38 #, c-format
39 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
40 msgstr "nie mo¿na wygenerowaæ liczby pierwszej krótszej od %d bitów\n"
41
42 #: cipher/random.c:163
43 msgid "no entropy gathering module detected\n"
44 msgstr "modu³ gromadzenia entropii nie zosta³ wykryty\n"
45
46 #: cipher/random.c:387 g10/card-util.c:594 g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:109
47 #: g10/encode.c:181 g10/encode.c:488 g10/g10.c:3194 g10/import.c:175
48 #: g10/keygen.c:2236 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:333 g10/sign.c:761
49 #: g10/sign.c:1020 g10/sign.c:1165 g10/tdbdump.c:140 g10/tdbdump.c:148
50 #: g10/tdbio.c:539 g10/tdbio.c:600
51 #, c-format
52 msgid "can't open `%s': %s\n"
53 msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s'': %s\n"
54
55 #: cipher/random.c:391
56 #, c-format
57 msgid "can't stat `%s': %s\n"
58 msgstr "nie mo¿na sprawdziæ ,,%s'': %s\n"
59
60 #: cipher/random.c:396
61 #, c-format
62 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
63 msgstr ",,%s'' nie jest zwyk³ym plikiem - zostaje pominiêty\n"
64
65 #: cipher/random.c:401
66 msgid "note: random_seed file is empty\n"
67 msgstr "uwaga: plik random_seed jest pusty\n"
68
69 #: cipher/random.c:407
70 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
71 msgstr ""
72 "OSTRZE¯ENIE: niew³a¶ciwy rozmiar pliku random_seed - nie zostanie u¿yty\n"
73
74 #: cipher/random.c:415
75 #, c-format
76 msgid "can't read `%s': %s\n"
77 msgstr "nie mo¿na odczytaæ ,,%s'': %s\n"
78
79 #: cipher/random.c:453
80 msgid "note: random_seed file not updated\n"
81 msgstr "uwaga: plik random_seed nie jest uaktualniony\n"
82
83 #: cipher/random.c:473 g10/keygen.c:2704 g10/keygen.c:2734 g10/keyring.c:1496
84 #: g10/openfile.c:257 g10/openfile.c:348 g10/tdbio.c:535
85 #, c-format
86 msgid "can't create `%s': %s\n"
87 msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
88
89 #: cipher/random.c:480
90 #, c-format
91 msgid "can't write `%s': %s\n"
92 msgstr "nie mo¿na zapisaæ ,,%s'': %s\n"
93
94 #: cipher/random.c:483
95 #, c-format
96 msgid "can't close `%s': %s\n"
97 msgstr "nie mo¿na zamkn±æ ,,%s'': %s\n"
98
99 #: cipher/random.c:728
100 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
101 msgstr ""
102 "OSTRZE¯ENIE: u¿ywany generator liczb losowych\n"
103 "nie jest kryptograficznie bezpieczny!!\n"
104
105 #: cipher/random.c:729
106 msgid ""
107 "The random number generator is only a kludge to let\n"
108 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
109 "\n"
110 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
111 "\n"
112 msgstr ""
113 "U¿ywany generator liczb losowych jest atrap± wprowadzon± dla umo¿liwienia\n"
114 "normalnej kompilacji - nie jest kryptograficznie bezpieczny!\n"
115 "\n"
116 "JAKIEKOLWIEK DANE GENEROWANE PRZEZ TEN PROGRAM NIE NADAJ¡ SIÊ DO \n"
117 "NORMALNEGO U¯YTKU I NIE ZAPEWNIAJ¡ BEZPIECZEÑSTWA!!\n"
118
119 #: cipher/rndegd.c:204
120 msgid ""
121 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
122 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
123 "of the entropy.\n"
124 msgstr ""
125 "Proszê czekaæ, prowadzona jest zbiórka losowo¶ci. ¯eby siê nie nudziæ, "
126 "mo¿esz\n"
127 "popracowaæ w systemie, przy okazji dostarczy to systemowi wiêcej entropii "
128 "do\n"
129 "tworzenia liczb losowych.\n"
130 "\n"
131
132 #: cipher/rndlinux.c:134
133 #, c-format
134 msgid ""
135 "\n"
136 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
137 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
138 msgstr ""
139 "\n"
140 "Brakuje mo¿liwo¶ci wygenerowania odpowiedniej liczby losowych bajtów.\n"
141 "Proszê kontynuowaæ inne dzia³ania aby system móg³ zebraæ odpowiedni±\n"
142 "ilo¶æ entropii do ich wygenerowania (brakuje %d bajtów).\n"
143
144 #: g10/app-openpgp.c:534
145 #, fuzzy, c-format
146 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
147 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
148
149 #: g10/app-openpgp.c:547
150 #, fuzzy, c-format
151 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
152 msgstr "nie powiod³a siê odbudowa bufora bazy: %s\n"
153
154 #: g10/app-openpgp.c:732 g10/app-openpgp.c:821 g10/app-openpgp.c:1313
155 #, c-format
156 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
157 msgstr ""
158
159 #: g10/app-openpgp.c:738 g10/app-openpgp.c:827 g10/app-openpgp.c:1319
160 #, c-format
161 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
162 msgstr ""
163
164 #: g10/app-openpgp.c:747 g10/app-openpgp.c:761 g10/app-openpgp.c:837
165 #: g10/app-openpgp.c:1328 g10/app-openpgp.c:1342
166 #, fuzzy, c-format
167 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
168 msgstr "wysy³ka do serwera kluczy nie powiod³a siê: %s\n"
169
170 #: g10/app-openpgp.c:784
171 msgid "access to admin commands is not configured\n"
172 msgstr ""
173
174 #: g10/app-openpgp.c:801
175 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
176 msgstr ""
177
178 #: g10/app-openpgp.c:807
179 msgid "card is permanently locked!\n"
180 msgstr ""
181
182 #: g10/app-openpgp.c:814
183 #, c-format
184 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
185 msgstr ""
186
187 #: g10/app-openpgp.c:818
188 msgid "Admin PIN"
189 msgstr ""
190
191 #: g10/app-openpgp.c:1301
192 #, c-format
193 msgid "PIN [sigs done: %lu]"
194 msgstr ""
195
196 #: g10/app-openpgp.c:1587 g10/app-openpgp.c:1597
197 #, fuzzy, c-format
198 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
199 msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
200
201 #: g10/app-openpgp.c:1668
202 #, fuzzy, c-format
203 msgid "error getting serial number: %s\n"
204 msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
205
206 #: g10/app-openpgp.c:1763
207 #, fuzzy, c-format
208 msgid "failed to store the key: %s\n"
209 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
210
211 #: g10/app-openpgp.c:1805
212 #, fuzzy
213 msgid "reading the key failed\n"
214 msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
215
216 #: g10/app-openpgp.c:1812
217 msgid "response does not contain the public key data\n"
218 msgstr ""
219
220 #: g10/app-openpgp.c:1820
221 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
222 msgstr ""
223
224 #: g10/app-openpgp.c:1831
225 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
226 msgstr ""
227
228 #: g10/armor.c:317
229 #, c-format
230 msgid "armor: %s\n"
231 msgstr "opakowanie: %s\n"
232
233 #: g10/armor.c:346
234 msgid "invalid armor header: "
235 msgstr "niepoprawny nag³ówek opakowania: "
236
237 #: g10/armor.c:353
238 msgid "armor header: "
239 msgstr "nag³ówek opakowania: "
240
241 #: g10/armor.c:364
242 msgid "invalid clearsig header\n"
243 msgstr "niew³a¶ciwy nag³ówek dokumentu z podpisem na koñcu\n"
244
245 #: g10/armor.c:416
246 msgid "nested clear text signatures\n"
247 msgstr "zagnie¿d¿one podpisy na koñcu dokumentu\n"
248
249 #: g10/armor.c:551
250 #, fuzzy
251 msgid "unexpected armor: "
252 msgstr "nieoczekiwane opakowanie:"
253
254 #: g10/armor.c:563
255 msgid "invalid dash escaped line: "
256 msgstr "niepoprawne oznaczenie linii minusami: "
257
258 #: g10/armor.c:715 g10/armor.c:1300
259 #, fuzzy, c-format
260 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
261 msgstr "niew³a¶ciwy znak formatu radix64: ,,%02x'', zosta³ pominiêty\n"
262
263 #: g10/armor.c:758
264 msgid "premature eof (no CRC)\n"
265 msgstr "przewczesny koniec pliku (brak CRC)\n"
266
267 #: g10/armor.c:792
268 msgid "premature eof (in CRC)\n"
269 msgstr "przedwczesny koniec pliku (w CRC)\n"
270
271 #: g10/armor.c:800
272 msgid "malformed CRC\n"
273 msgstr "b³±d formatu CRC\n"
274
275 #: g10/armor.c:804 g10/armor.c:1337
276 #, fuzzy, c-format
277 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
278 msgstr "B³±d sumy CRC; %06lx - %06lx\n"
279
280 #: g10/armor.c:824
281 #, fuzzy
282 msgid "premature eof (in trailer)\n"
283 msgstr "przedwczesny koniec pliku (w linii koñcz±cej)\n"
284
285 #: g10/armor.c:828
286 msgid "error in trailer line\n"
287 msgstr "b³±d w linii koñcz±cej\n"
288
289 #: g10/armor.c:1115
290 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
291 msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
292
293 #: g10/armor.c:1120
294 #, c-format
295 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
296 msgstr "b³±d opakowania: linia d³u¿sza ni¿ %d znaków\n"
297
298 #: g10/armor.c:1124
299 msgid ""
300 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
301 msgstr ""
302 "znak kodowania quoted-printable w opakowaniu ASCII - prawdopodobnie\n"
303 "przek³amanie wprowadzone przez serwer pocztowy\n"
304
305 #: g10/card-util.c:58 g10/card-util.c:282
306 #, fuzzy, c-format
307 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
308 msgstr "brak klucza prywatnego"
309
310 #: g10/card-util.c:63
311 #, c-format
312 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
313 msgstr ""
314
315 #: g10/card-util.c:70 g10/keygen.c:2420 g10/revoke.c:215 g10/revoke.c:415
316 msgid "sorry, can't do this in batch mode\n"
317 msgstr "niestety, to nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
318
319 #: g10/card-util.c:94 g10/card-util.c:977 g10/card-util.c:1059
320 #: g10/keyedit.c:412 g10/keyedit.c:433 g10/keyedit.c:447 g10/keygen.c:1298
321 #: g10/keygen.c:1361
322 msgid "Your selection? "
323 msgstr "Twój wybór? "
324
325 #: g10/card-util.c:194 g10/card-util.c:244
326 msgid "[not set]"
327 msgstr ""
328
329 #: g10/card-util.c:376
330 #, fuzzy
331 msgid "male"
332 msgstr "w³kl"
333
334 #: g10/card-util.c:377
335 #, fuzzy
336 msgid "female"
337 msgstr "w³kl"
338
339 #: g10/card-util.c:377
340 #, fuzzy
341 msgid "unspecified"
342 msgstr "nie podano przyczyny"
343
344 #: g10/card-util.c:396
345 #, fuzzy
346 msgid "not forced"
347 msgstr "nie zosta³ przetworzony"
348
349 #: g10/card-util.c:396
350 msgid "forced"
351 msgstr ""
352
353 #: g10/card-util.c:439
354 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
355 msgstr ""
356
357 #: g10/card-util.c:441
358 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
359 msgstr ""
360
361 #: g10/card-util.c:443
362 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
363 msgstr ""
364
365 #: g10/card-util.c:460
366 msgid "Cardholder's surname: "
367 msgstr ""
368
369 #: g10/card-util.c:462
370 msgid "Cardholder's given name: "
371 msgstr ""
372
373 #: g10/card-util.c:480
374 #, c-format
375 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
376 msgstr ""
377
378 #: g10/card-util.c:502
379 #, fuzzy
380 msgid "URL to retrieve public key: "
381 msgstr "brak odpowiadaj±cego klucza publicznego: %s\n"
382
383 #: g10/card-util.c:510
384 #, c-format
385 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
386 msgstr ""
387
388 #: g10/card-util.c:603 g10/import.c:261
389 #, c-format
390 msgid "error reading `%s': %s\n"
391 msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
392
393 #: g10/card-util.c:611
394 msgid "Login data (account name): "
395 msgstr ""
396
397 #: g10/card-util.c:621
398 #, c-format
399 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
400 msgstr ""
401
402 #: g10/card-util.c:641
403 #, fuzzy
404 msgid "Language preferences: "
405 msgstr "aktualizacja ustawieñ klucza"
406
407 #: g10/card-util.c:649
408 #, fuzzy
409 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
410 msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
411
412 #: g10/card-util.c:658
413 #, fuzzy
414 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
415 msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
416
417 #: g10/card-util.c:679
418 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
419 msgstr ""
420
421 #: g10/card-util.c:693
422 #, fuzzy
423 msgid "Error: invalid response.\n"
424 msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
425
426 #: g10/card-util.c:714
427 #, fuzzy
428 msgid "CA fingerprint: "
429 msgstr "Odcisk klucza:"
430
431 #: g10/card-util.c:737
432 #, fuzzy
433 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
434 msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
435
436 #: g10/card-util.c:785
437 #, fuzzy, c-format
438 msgid "key operation not possible: %s\n"
439 msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
440
441 #: g10/card-util.c:786
442 #, fuzzy
443 msgid "not an OpenPGP card"
444 msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
445
446 #: g10/card-util.c:795
447 #, fuzzy, c-format
448 msgid "error getting current key info: %s\n"
449 msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
450
451 #: g10/card-util.c:878
452 #, fuzzy
453 msgid "Replace existing key? (y/N) "
454 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
455
456 #: g10/card-util.c:899 g10/card-util.c:908
457 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
458 msgstr ""
459
460 #: g10/card-util.c:920
461 #, fuzzy
462 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
463 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
464
465 #: g10/card-util.c:929
466 #, c-format
467 msgid ""
468 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
469 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
470 "You should change them using the command --change-pin\n"
471 msgstr ""
472
473 #: g10/card-util.c:968
474 #, fuzzy
475 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
476 msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
477
478 #: g10/card-util.c:970 g10/card-util.c:1050
479 #, fuzzy
480 msgid "   (1) Signature key\n"
481 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
482
483 #: g10/card-util.c:971 g10/card-util.c:1052
484 #, fuzzy
485 msgid "   (2) Encryption key\n"
486 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
487
488 #: g10/card-util.c:972 g10/card-util.c:1054
489 msgid "   (3) Authentication key\n"
490 msgstr ""
491
492 #: g10/card-util.c:988 g10/card-util.c:1070 g10/keyedit.c:907
493 #: g10/keygen.c:1395 g10/revoke.c:639
494 msgid "Invalid selection.\n"
495 msgstr "Niew³a¶ciwy wybór.\n"
496
497 #: g10/card-util.c:1047
498 #, fuzzy
499 msgid "Please select where to store the key:\n"
500 msgstr "Proszê wybraæ powód uniewa¿nienia:\n"
501
502 #: g10/card-util.c:1082
503 #, fuzzy
504 msgid "unknown key protection algorithm\n"
505 msgstr "nieznany algorytm ochrony\n"
506
507 #: g10/card-util.c:1087
508 #, fuzzy
509 msgid "secret parts of key are not available\n"
510 msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
511
512 #: g10/card-util.c:1092
513 #, fuzzy
514 msgid "secret key already stored on a card\n"
515 msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
516
517 #: g10/card-util.c:1162 g10/keyedit.c:1245 util/miscutil.c:348
518 msgid "quit"
519 msgstr "wyj¶cie"
520
521 #: g10/card-util.c:1162 g10/keyedit.c:1245
522 msgid "quit this menu"
523 msgstr "wyj¶cie z tego menu"
524
525 #: g10/card-util.c:1163 g10/keyedit.c:1246
526 msgid "q"
527 msgstr "w"
528
529 #: g10/card-util.c:1164
530 msgid "admin"
531 msgstr ""
532
533 #: g10/card-util.c:1164
534 #, fuzzy
535 msgid "show admin commands"
536 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
537
538 #: g10/card-util.c:1165 g10/keyedit.c:1248
539 msgid "help"
540 msgstr "pomoc"
541
542 #: g10/card-util.c:1165 g10/keyedit.c:1248
543 msgid "show this help"
544 msgstr "ten tekst pomocy"
545
546 #: g10/card-util.c:1167 g10/keyedit.c:1251
547 msgid "list"
548 msgstr "lista"
549
550 #: g10/card-util.c:1167
551 #, fuzzy
552 msgid "list all available data"
553 msgstr "Klucz dostêpny w: "
554
555 #: g10/card-util.c:1168 g10/keyedit.c:1252
556 msgid "l"
557 msgstr "l"
558
559 #: g10/card-util.c:1169 g10/keyedit.c:1263
560 msgid "debug"
561 msgstr "¶ledzenia"
562
563 #: g10/card-util.c:1170
564 #, fuzzy
565 msgid "name"
566 msgstr "w³kl"
567
568 #: g10/card-util.c:1170
569 msgid "change card holder's name"
570 msgstr ""
571
572 #: g10/card-util.c:1171
573 msgid "url"
574 msgstr ""
575
576 #: g10/card-util.c:1171
577 msgid "change URL to retrieve key"
578 msgstr ""
579
580 #: g10/card-util.c:1172
581 msgid "fetch"
582 msgstr ""
583
584 #: g10/card-util.c:1173
585 msgid "fetch the key specified in the card URL"
586 msgstr ""
587
588 #: g10/card-util.c:1174
589 #, fuzzy
590 msgid "login"
591 msgstr "lpodpis"
592
593 #: g10/card-util.c:1174
594 #, fuzzy
595 msgid "change the login name"
596 msgstr "zmiana daty wa¿no¶ci klucza"
597
598 #: g10/card-util.c:1175
599 msgid "lang"
600 msgstr ""
601
602 #: g10/card-util.c:1175
603 #, fuzzy
604 msgid "change the language preferences"
605 msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
606
607 #: g10/card-util.c:1176
608 msgid "sex"
609 msgstr ""
610
611 #: g10/card-util.c:1176
612 msgid "change card holder's sex"
613 msgstr ""
614
615 #: g10/card-util.c:1177
616 #, fuzzy
617 msgid "cafpr"
618 msgstr "odc"
619
620 #: g10/card-util.c:1177
621 #, fuzzy
622 msgid "change a CA fingerprint"
623 msgstr "okazanie odcisku klucza"
624
625 #: g10/card-util.c:1178
626 #, fuzzy
627 msgid "forcesig"
628 msgstr "unpod"
629
630 #: g10/card-util.c:1179
631 msgid "toggle the signature force PIN flag"
632 msgstr ""
633
634 #: g10/card-util.c:1180
635 #, fuzzy
636 msgid "generate"
637 msgstr "b³±d ogólny"
638
639 #: g10/card-util.c:1181
640 #, fuzzy
641 msgid "generate new keys"
642 msgstr "generacja nowej pary kluczy"
643
644 #: g10/card-util.c:1182 g10/keyedit.c:1287
645 msgid "passwd"
646 msgstr "has³o"
647
648 #: g10/card-util.c:1182
649 msgid "menu to change or unblock the PIN"
650 msgstr ""
651
652 #: g10/card-util.c:1198 g10/delkey.c:120 g10/keyedit.c:1313
653 msgid "can't do that in batchmode\n"
654 msgstr "nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
655
656 #: g10/card-util.c:1246 g10/keyedit.c:1393
657 msgid "Command> "
658 msgstr "Polecenie> "
659
660 #: g10/card-util.c:1281
661 #, fuzzy
662 msgid "Admin-only command\n"
663 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
664
665 #: g10/card-util.c:1356 g10/keyedit.c:1860
666 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
667 msgstr "Niepoprawna komenda  (spróbuj \"help\")\n"
668
669 #: g10/cardglue.c:280
670 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
671 msgstr ""
672
673 #: g10/cardglue.c:364
674 #, c-format
675 msgid ""
676 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
677 "   %.*s\n"
678 msgstr ""
679
680 #: g10/cardglue.c:372
681 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
682 msgstr ""
683
684 #: g10/cardglue.c:638
685 msgid "Enter Admin PIN: "
686 msgstr ""
687
688 #: g10/cardglue.c:638
689 #, fuzzy
690 msgid "Enter PIN: "
691 msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
692
693 #: g10/decrypt.c:68 g10/decrypt.c:157 g10/g10.c:3544 g10/verify.c:101
694 #: g10/verify.c:154
695 #, c-format
696 msgid "can't open `%s'\n"
697 msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s''\n"
698
699 #: g10/decrypt.c:104 g10/encode.c:859
700 msgid "--output doesn't work for this command\n"
701 msgstr "opcja --output nie dzia³a z tym poleceniem\n"
702
703 #: g10/delkey.c:74 g10/export.c:162 g10/keyedit.c:2917 g10/revoke.c:225
704 #, c-format
705 msgid "key `%s' not found: %s\n"
706 msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
707
708 #: g10/delkey.c:82 g10/export.c:192 g10/keyserver.c:1428 g10/revoke.c:231
709 #: g10/revoke.c:436
710 #, c-format
711 msgid "error reading keyblock: %s\n"
712 msgstr "b³±d odczytu bloku kluczy: %s\n"
713
714 #: g10/delkey.c:121 g10/delkey.c:128
715 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
716 msgstr "(chyba, ¿e klucz zostaje wybrany przez podanie odcisku)\n"
717
718 #: g10/delkey.c:127
719 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
720 msgstr "bez opcji \"--yes\" nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
721
722 #: g10/delkey.c:139
723 #, fuzzy
724 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
725 msgstr "Usun±æ ten klucz ze zbioru? "
726
727 #: g10/delkey.c:147
728 #, fuzzy
729 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
730 msgstr "To jest klucz tajny! - czy na pewno go usun±æ? "
731
732 #: g10/delkey.c:157
733 #, c-format
734 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
735 msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
736
737 #: g10/delkey.c:167
738 msgid "ownertrust information cleared\n"
739 msgstr "informacja o zaufaniu dla w³a¶ciciela klucza zosta³a wymazana\n"
740
741 #: g10/delkey.c:195
742 #, c-format
743 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
744 msgstr "dla klucza publicznego ,,%s'' istnieje klucz prywatny!\n"
745
746 #: g10/delkey.c:197
747 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
748 msgstr "aby go usun±æ nalezy najpierw u¿yæ opcji \"--delete-secret-key\".\n"
749
750 #: g10/encode.c:210 g10/sign.c:1185
751 #, c-format
752 msgid "error creating passphrase: %s\n"
753 msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
754
755 #: g10/encode.c:215
756 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
757 msgstr ""
758 "ustawiony tryb S2K nie pozwala u¿yæ pakietu ESK dla szyfru symetrycznego\n"
759
760 #: g10/encode.c:228
761 #, c-format
762 msgid "using cipher %s\n"
763 msgstr "szyfrem %s\n"
764
765 #: g10/encode.c:238 g10/encode.c:558
766 #, c-format
767 msgid "`%s' already compressed\n"
768 msgstr ",,%s'' ju¿ jest skompresowany\n"
769
770 #: g10/encode.c:308 g10/encode.c:604 g10/sign.c:550
771 #, c-format
772 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
773 msgstr "OSTRZE¯ENIE: plik ,,%s'' jest pusty\n"
774
775 #: g10/encode.c:472
776 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
777 msgstr ""
778 "w trybie --pgp2 mo¿na szyfrowaæ dla kluczy RSA krótszych od 2048 bitów\n"
779
780 #: g10/encode.c:494
781 #, c-format
782 msgid "reading from `%s'\n"
783 msgstr "odczyt z '%s'\n"
784
785 #: g10/encode.c:530
786 msgid ""
787 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
788 msgstr ""
789 "nie mo¿na u¿yæ szyfru IDEA z wszystkimi kluczami dla których szyfrujesz.\n"
790
791 #: g10/encode.c:540
792 #, fuzzy, c-format
793 msgid ""
794 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
795 msgstr "wymuszone u¿ycie szyfru %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
796
797 #: g10/encode.c:648 g10/sign.c:877
798 #, fuzzy, c-format
799 msgid ""
800 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
801 "preferences\n"
802 msgstr "wymuszone u¿ycie kompresji %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
803
804 #: g10/encode.c:735
805 #, c-format
806 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
807 msgstr "wymuszone u¿ycie szyfru %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
808
809 #: g10/encode.c:805 g10/pkclist.c:721 g10/pkclist.c:757
810 #, c-format
811 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
812 msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
813
814 #: g10/encode.c:832
815 #, c-format
816 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
817 msgstr "%s/%s zaszyfrowany dla: ,,%s''\n"
818
819 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:301
820 #, c-format
821 msgid "%s encrypted data\n"
822 msgstr "dane zaszyfrowano za pomoc± %s\n"
823
824 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:305
825 #, c-format
826 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
827 msgstr "dane zaszyfrowano nieznanym algorytmem numer %d\n"
828
829 #: g10/encr-data.c:92
830 msgid ""
831 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
832 msgstr ""
833 "OSTRZE¯ENIE: wiadomo¶æ by³a szyfrowana kluczem s³abym szyfru symetrycznego.\n"
834
835 #: g10/encr-data.c:103
836 msgid "problem handling encrypted packet\n"
837 msgstr "problem podczas obróbki pakietu szyfrowego\n"
838
839 #: g10/exec.c:48
840 msgid "no remote program execution supported\n"
841 msgstr "odwo³ania do zewnêtrznych programów s± wy³±czone\n"
842
843 #: g10/exec.c:184 g10/openfile.c:406
844 #, c-format
845 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
846 msgstr "nie mo¿na utworzyæ katalogu ,,%s'': %s\n"
847
848 #: g10/exec.c:325
849 msgid ""
850 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
851 msgstr ""
852 "nieszczelne uprawnienia ustawieñ - wo³anie zewnêtrznych programów wy³±czone\n"
853
854 #: g10/exec.c:355
855 #, fuzzy
856 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
857 msgstr ""
858 "platforma wymaga u¿ycia plików tymczasowych do wo³ania zewnêtrznych "
859 "programów\n"
860
861 #: g10/exec.c:433
862 #, fuzzy, c-format
863 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
864 msgstr "nie mo¿na wykonaæ %s ,,%s'': %s\n"
865
866 #: g10/exec.c:436
867 #, fuzzy, c-format
868 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
869 msgstr "nie mo¿na wykonaæ %s ,,%s'': %s\n"
870
871 #: g10/exec.c:489 g10/sign.c:778 g10/sign.c:1035
872 #, fuzzy, c-format
873 msgid "can't create file `%s': %s\n"
874 msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
875
876 #: g10/exec.c:521
877 #, c-format
878 msgid "system error while calling external program: %s\n"
879 msgstr "b³±d systemu podczas wo³ania programu zewnêtrznego: %s\n"
880
881 #: g10/exec.c:532 g10/exec.c:598
882 msgid "unnatural exit of external program\n"
883 msgstr "nienaturalne zakoñczenie pracy zewnêtrznego programu\n"
884
885 #: g10/exec.c:547
886 msgid "unable to execute external program\n"
887 msgstr "nie mo¿na uruchomiæ zewnêtrznego programu\n"
888
889 #: g10/exec.c:563
890 #, c-format
891 msgid "unable to read external program response: %s\n"
892 msgstr "nie mo¿na odczytaæ odpowiedzi programu zewnêtrznego: %s\n"
893
894 #: g10/exec.c:609 g10/exec.c:616
895 #, c-format
896 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
897 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
898
899 #: g10/exec.c:621
900 #, c-format
901 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
902 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ tymczasowego katalogu ,,%s'': %s.\n"
903
904 #: g10/export.c:176
905 #, fuzzy
906 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
907 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
908
909 #: g10/export.c:206
910 #, fuzzy, c-format
911 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
912 msgstr "klucz %08lX: nie jest chroniony - pominiêty\n"
913
914 #: g10/export.c:214
915 #, fuzzy, c-format
916 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
917 msgstr "klucz %08lX: klucz PGP 2.x - pominiêty\n"
918
919 #: g10/export.c:361
920 #, fuzzy, c-format
921 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
922 msgstr "OSTRZE¯ENIE: klucz prywatny %08lX nie ma prostej sumy kontrolnej SK.\n"
923
924 #: g10/export.c:393
925 msgid "WARNING: nothing exported\n"
926 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!\n"
927
928 #: g10/g10.c:358
929 msgid ""
930 "@Commands:\n"
931 " "
932 msgstr ""
933 "@Polecenia:\n"
934 " "
935
936 #: g10/g10.c:360
937 msgid "|[file]|make a signature"
938 msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu"
939
940 #: g10/g10.c:361
941 msgid "|[file]|make a clear text signature"
942 msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu pod dokumentem"
943
944 #: g10/g10.c:362
945 msgid "make a detached signature"
946 msgstr "z³o¿enie podpisu oddzielonego od dokumentu"
947
948 #: g10/g10.c:363
949 msgid "encrypt data"
950 msgstr "szyfrowanie danych"
951
952 #: g10/g10.c:365
953 msgid "encryption only with symmetric cipher"
954 msgstr "szyfrowanie tylko szyfrem symetrycznym"
955
956 #: g10/g10.c:367
957 msgid "decrypt data (default)"
958 msgstr "odszyfrowywanie danych (domy¶lne)"
959
960 #: g10/g10.c:369
961 msgid "verify a signature"
962 msgstr "sprawdzenie podpisu"
963
964 #: g10/g10.c:371
965 msgid "list keys"
966 msgstr "lista kluczy"
967
968 #: g10/g10.c:373
969 msgid "list keys and signatures"
970 msgstr "lista kluczy i podpisów"
971
972 #: g10/g10.c:374
973 #, fuzzy
974 msgid "list and check key signatures"
975 msgstr "sprawdzenie podpisów kluczy"
976
977 #: g10/g10.c:375
978 msgid "list keys and fingerprints"
979 msgstr "lista kluczy i ich odcisków"
980
981 #: g10/g10.c:376
982 msgid "list secret keys"
983 msgstr "lista kluczy prywatnych"
984
985 #: g10/g10.c:377
986 msgid "generate a new key pair"
987 msgstr "generacja nowej pary kluczy"
988
989 #: g10/g10.c:378
990 msgid "remove keys from the public keyring"
991 msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy publicznych"
992
993 #: g10/g10.c:380
994 msgid "remove keys from the secret keyring"
995 msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy prywatnych"
996
997 #: g10/g10.c:381
998 msgid "sign a key"
999 msgstr "z³o¿enie podpisu na kluczu"
1000
1001 #: g10/g10.c:382
1002 msgid "sign a key locally"
1003 msgstr "z³o¿enie prywatnego podpisu na kluczu"
1004
1005 #: g10/g10.c:385
1006 msgid "sign or edit a key"
1007 msgstr "podpisanie lub modyfikacja klucza"
1008
1009 #: g10/g10.c:386
1010 msgid "generate a revocation certificate"
1011 msgstr "tworzenie certyfikatu uniewa¿nienia klucza"
1012
1013 #: g10/g10.c:388
1014 msgid "export keys"
1015 msgstr "eksport kluczy do pliku"
1016
1017 #: g10/g10.c:389
1018 msgid "export keys to a key server"
1019 msgstr "eksport kluczy do serwera kluczy"
1020
1021 #: g10/g10.c:390
1022 msgid "import keys from a key server"
1023 msgstr "import kluczy z serwera kluczy"
1024
1025 #: g10/g10.c:392
1026 msgid "search for keys on a key server"
1027 msgstr "szukanie kluczy na serwerze"
1028
1029 #: g10/g10.c:394
1030 msgid "update all keys from a keyserver"
1031 msgstr "od¶wie¿enie wszystkich kluczy z serwera"
1032
1033 #: g10/g10.c:397
1034 msgid "import/merge keys"
1035 msgstr "import/do³±czenie kluczy"
1036
1037 #: g10/g10.c:400
1038 msgid "print the card status"
1039 msgstr ""
1040
1041 #: g10/g10.c:401
1042 msgid "change data on a card"
1043 msgstr ""
1044
1045 #: g10/g10.c:402
1046 msgid "change a card's PIN"
1047 msgstr ""
1048
1049 #: g10/g10.c:410
1050 msgid "update the trust database"
1051 msgstr "uaktualnienie bazy zaufania"
1052
1053 #: g10/g10.c:417
1054 msgid "|algo [files]|print message digests"
1055 msgstr "|algo [pliki]|skróty wiadomo¶ci"
1056
1057 #: g10/g10.c:421 g10/gpgv.c:65
1058 msgid ""
1059 "@\n"
1060 "Options:\n"
1061 " "
1062 msgstr ""
1063 "@\n"
1064 "Opcje:\n"
1065 " "
1066
1067 #: g10/g10.c:423
1068 msgid "create ascii armored output"
1069 msgstr "opakowanie ASCII pliku wynikowego"
1070
1071 #: g10/g10.c:425
1072 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1073 msgstr "|NAZWA|szyfrowanie dla odbiorcy NAZWA"
1074
1075 #: g10/g10.c:436
1076 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1077 msgstr "identyfikator do podpisania lub odszyfrowania"
1078
1079 #: g10/g10.c:437
1080 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1081 msgstr "|N|poziom kompresji N (0 - bez)"
1082
1083 #: g10/g10.c:442
1084 msgid "use canonical text mode"
1085 msgstr "kanoniczny format tekstowy"
1086
1087 #: g10/g10.c:452
1088 msgid "use as output file"
1089 msgstr "plik wyj¶ciowy"
1090
1091 #: g10/g10.c:454 g10/gpgv.c:67
1092 msgid "verbose"
1093 msgstr "z dodatkowymi informacjami"
1094
1095 #: g10/g10.c:465
1096 msgid "do not make any changes"
1097 msgstr "pozostawienie bez zmian"
1098
1099 #: g10/g10.c:466
1100 msgid "prompt before overwriting"
1101 msgstr "pytanie przed nadpisaniem plików"
1102
1103 #: g10/g10.c:511
1104 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1105 msgstr ""
1106
1107 #: g10/g10.c:512
1108 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1109 msgstr ""
1110
1111 #: g10/g10.c:537
1112 msgid ""
1113 "@\n"
1114 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1115 msgstr ""
1116 "@\n"
1117 "(Pe³n± listê poleceñ i opcji mo¿na znale¼æ w podrêczniku systemowym.)\n"
1118
1119 #: g10/g10.c:540
1120 msgid ""
1121 "@\n"
1122 "Examples:\n"
1123 "\n"
1124 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1125 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1126 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1127 " --list-keys [names]        show keys\n"
1128 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1129 msgstr ""
1130 "@\n"
1131 "Przyk³ady:\n"
1132 "\n"
1133 " -se -r Bob [plik]          podpisaæ i zaszyfrowaæ kluczem Boba\n"
1134 " --clearsign [plik]         podpisaæ z pozostawieniem czytelno¶ci dokumentu\n"
1135 " --detach-sign [plik]       podpisaæ z umieszczeniem podpisu w osobnym "
1136 "pliku\n"
1137 " --list-keys [nazwy]        pokazuje klucze\n"
1138 " --fingerprint [nazwy]      pokazuje odciski kluczy\n"
1139
1140 #: g10/g10.c:726 g10/gpgv.c:92
1141 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1142 msgstr "B³êdy prosimy zg³aszaæ na adres <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1143
1144 #: g10/g10.c:743
1145 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1146 msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
1147
1148 #: g10/g10.c:746
1149 msgid ""
1150 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1151 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1152 "default operation depends on the input data\n"
1153 msgstr ""
1154 "Sk³adnia: gpg [opcje] [pliki]\n"
1155 "podpisywanie, sprawdzanie podpisów, szyfrowanie, deszyfrowanie\n"
1156 "domy¶lnie wykonywana operacja zale¿y od danych wej¶ciowych\n"
1157
1158 #: g10/g10.c:757
1159 msgid ""
1160 "\n"
1161 "Supported algorithms:\n"
1162 msgstr ""
1163 "\n"
1164 "Obs³ugiwane algorytmy:\n"
1165
1166 #: g10/g10.c:760
1167 msgid "Pubkey: "
1168 msgstr "Asymetryczne: "
1169
1170 #: g10/g10.c:766 g10/keyedit.c:1897
1171 msgid "Cipher: "
1172 msgstr "Symetryczne: "
1173
1174 #: g10/g10.c:772
1175 msgid "Hash: "
1176 msgstr "Skrótów: "
1177
1178 #: g10/g10.c:778 g10/keyedit.c:1943
1179 msgid "Compression: "
1180 msgstr "Kompresji: "
1181
1182 #: g10/g10.c:861
1183 msgid "usage: gpg [options] "
1184 msgstr "wywo³anie: gpg [opcje]"
1185
1186 #: g10/g10.c:964
1187 msgid "conflicting commands\n"
1188 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
1189
1190 #: g10/g10.c:982
1191 #, fuzzy, c-format
1192 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1193 msgstr "w definicji grupy ,,%s'' brak znaku ,,=''\n"
1194
1195 #: g10/g10.c:1179
1196 #, fuzzy, c-format
1197 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1198 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
1199
1200 #: g10/g10.c:1182
1201 #, fuzzy, c-format
1202 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1203 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
1204
1205 #: g10/g10.c:1185
1206 #, fuzzy, c-format
1207 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1208 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
1209
1210 #: g10/g10.c:1191
1211 #, fuzzy, c-format
1212 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1213 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
1214
1215 #: g10/g10.c:1194
1216 #, fuzzy, c-format
1217 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1218 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
1219
1220 #: g10/g10.c:1197
1221 #, fuzzy, c-format
1222 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1223 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
1224
1225 #: g10/g10.c:1203
1226 #, fuzzy, c-format
1227 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1228 msgstr ""
1229 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
1230 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1231
1232 #: g10/g10.c:1206
1233 #, fuzzy, c-format
1234 msgid ""
1235 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1236 msgstr ""
1237 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
1238 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1239
1240 #: g10/g10.c:1209
1241 #, fuzzy, c-format
1242 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1243 msgstr ""
1244 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
1245 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1246
1247 #: g10/g10.c:1215
1248 #, fuzzy, c-format
1249 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1250 msgstr ""
1251 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
1252 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1253
1254 #: g10/g10.c:1218
1255 #, fuzzy, c-format
1256 msgid ""
1257 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1258 msgstr ""
1259 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
1260 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1261
1262 #: g10/g10.c:1221
1263 #, fuzzy, c-format
1264 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1265 msgstr ""
1266 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
1267 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1268
1269 #: g10/g10.c:1362
1270 #, fuzzy, c-format
1271 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1272 msgstr "nieznana opcja ,,%s''\n"
1273
1274 #: g10/g10.c:1762
1275 #, c-format
1276 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1277 msgstr "UWAGA: stary domy¶lny plik opcji ,,%s'' zosta³ zignorowany\n"
1278
1279 #: g10/g10.c:1804
1280 #, c-format
1281 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1282 msgstr "UWAGA: brak domy¶lnego pliku opcji ,,%s''\n"
1283
1284 #: g10/g10.c:1808
1285 #, c-format
1286 msgid "option file `%s': %s\n"
1287 msgstr "plik opcji ,,%s'': %s\n"
1288
1289 #: g10/g10.c:1815
1290 #, c-format
1291 msgid "reading options from `%s'\n"
1292 msgstr "odczyt opcji z ,,%s''\n"
1293
1294 #: g10/g10.c:2035 g10/g10.c:2551 g10/g10.c:2562
1295 #, c-format
1296 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1297 msgstr "UWAGA: %s nie jest do normalnego u¿ytku!\n"
1298
1299 #: g10/g10.c:2048
1300 #, fuzzy, c-format
1301 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1302 msgstr ""
1303 "modu³ szyfru ,,%s'' nie zosta³ za³adowany z powodu niebezpiecznych praw "
1304 "dostêpu\n"
1305
1306 #: g10/g10.c:2260
1307 #, fuzzy, c-format
1308 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1309 msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
1310
1311 #: g10/g10.c:2279 g10/keyedit.c:3433
1312 #, fuzzy
1313 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1314 msgstr "niezrozuma³y URI serwera kluczy\n"
1315
1316 #: g10/g10.c:2285
1317 #, fuzzy, c-format
1318 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1319 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1320
1321 #: g10/g10.c:2288
1322 #, fuzzy
1323 msgid "invalid keyserver options\n"
1324 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1325
1326 #: g10/g10.c:2295
1327 #, c-format
1328 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1329 msgstr "%s:%d: niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
1330
1331 #: g10/g10.c:2298
1332 msgid "invalid import options\n"
1333 msgstr "niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
1334
1335 #: g10/g10.c:2305
1336 #, c-format
1337 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1338 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1339
1340 #: g10/g10.c:2308
1341 msgid "invalid export options\n"
1342 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1343
1344 #: g10/g10.c:2315
1345 #, fuzzy, c-format
1346 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1347 msgstr "%s:%d: niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
1348
1349 #: g10/g10.c:2318
1350 #, fuzzy
1351 msgid "invalid list options\n"
1352 msgstr "niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
1353
1354 #: g10/g10.c:2340
1355 #, fuzzy, c-format
1356 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1357 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1358
1359 #: g10/g10.c:2343
1360 #, fuzzy
1361 msgid "invalid verify options\n"
1362 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1363
1364 #: g10/g10.c:2350
1365 #, c-format
1366 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1367 msgstr "nie mo¿na ustawiæ ¶cie¿ki programów wykonywalnych na %s\n"
1368
1369 #: g10/g10.c:2540
1370 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1371 msgstr "OSTRZE¯ENIE: program mo¿e stworzyæ plik zrzutu pamiêci!\n"
1372
1373 #: g10/g10.c:2544
1374 #, c-format
1375 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1376 msgstr "OSTRZE¯ENIE: %s powoduje obej¶cie %s\n"
1377
1378 #: g10/g10.c:2553
1379 #, c-format
1380 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1381 msgstr "Nie wolno u¿ywaæ %s z %s!\n"
1382
1383 #: g10/g10.c:2556
1384 #, c-format
1385 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1386 msgstr "%s nie ma sensu w po³±czeniu z %s!\n"
1387
1388 #: g10/g10.c:2577
1389 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1390 msgstr ""
1391 "w trybie --pgp2 mo¿na sk³adaæ tylko podpisy oddzielne lub do³±czone do "
1392 "tekstu\n"
1393
1394 #: g10/g10.c:2583
1395 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1396 msgstr "w trybie --pgp2 nie mo¿na jednocze¶nie szyfrowaæ i podpisywaæ\n"
1397
1398 #: g10/g10.c:2589
1399 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1400 msgstr "w trybie --pgp2 trzeba u¿ywaæ plików a nie potoków.\n"
1401
1402 #: g10/g10.c:2602
1403 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1404 msgstr "szyfrowanie wiadomo¶ci w trybie --pgp2 wymaga modu³u szyfru IDEA\n"
1405
1406 #: g10/g10.c:2672 g10/g10.c:2696
1407 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1408 msgstr "wybrany algorytm szyfruj±cy jest niepoprawny\n"
1409
1410 #: g10/g10.c:2678 g10/g10.c:2702
1411 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1412 msgstr "wybrany algorytm skrótów wiadomo¶ci jest niepoprawny\n"
1413
1414 #: g10/g10.c:2684
1415 #, fuzzy
1416 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1417 msgstr "wybrany algorytm szyfruj±cy jest niepoprawny\n"
1418
1419 #: g10/g10.c:2690
1420 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1421 msgstr "wybrany algorytm skrótów po¶wiadczeñ jest niepoprawny\n"
1422
1423 #: g10/g10.c:2705
1424 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1425 msgstr "warto¶æ completes-needed musi byæ wiêksza od 0\n"
1426
1427 #: g10/g10.c:2707
1428 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1429 msgstr "warto¶æ marginals-needed musi byæ wiêksza od 1\n"
1430
1431 #: g10/g10.c:2709
1432 #, fuzzy
1433 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1434 msgstr "warto¶æ max-cert-depth musi mie¶ciæ siê w zakresie od 1 do 255\n"
1435
1436 #: g10/g10.c:2711
1437 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1438 msgstr ""
1439 "niew³a¶ciwy domy¶lny poziom sprawdzania; musi mieæ warto¶æ 0, 1, 2 lub 3\n"
1440
1441 #: g10/g10.c:2713
1442 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1443 msgstr ""
1444 "niew³a¶ciwy minimalny poziom sprawdzania; musi mieæ warto¶æ 0, 1, 2 lub 3\n"
1445
1446 #: g10/g10.c:2716
1447 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1448 msgstr "UWAGA: prosty tryb S2K (0) jest stanowczo odradzany\n"
1449
1450 #: g10/g10.c:2720
1451 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1452 msgstr "niepoprawny tryb S2K; musi mieæ warto¶æ 0, 1 lub 3\n"
1453
1454 #: g10/g10.c:2727
1455 msgid "invalid default preferences\n"
1456 msgstr "niew³a¶ciwe domy¶lne ustawienia\n"
1457
1458 #: g10/g10.c:2736
1459 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1460 msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia szyfrów\n"
1461
1462 #: g10/g10.c:2740
1463 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1464 msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia skrótów\n"
1465
1466 #: g10/g10.c:2744
1467 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1468 msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia algorytmów kompresji\n"
1469
1470 #: g10/g10.c:2777
1471 #, c-format
1472 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1473 msgstr "%s jeszcze nie dzia³a z %s!\n"
1474
1475 #: g10/g10.c:2824
1476 #, fuzzy, c-format
1477 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1478 msgstr "szyfr ,,%s'' nie jest dostêpny w trybie %s\n"
1479
1480 #: g10/g10.c:2829
1481 #, fuzzy, c-format
1482 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1483 msgstr "skrót ,,%s'' nie jest dostêpny w trybie %s\n"
1484
1485 #: g10/g10.c:2834
1486 #, fuzzy, c-format
1487 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1488 msgstr "kompresja ,,%s'' nie jest dostêpna w trybie %s\n"
1489
1490 #: g10/g10.c:2930
1491 #, c-format
1492 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1493 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
1494
1495 #: g10/g10.c:2941
1496 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1497 msgstr "OSTRZE¯ENIE: podano adresatów (-r) w dzia³aniu które ich nie dotyczy\n"
1498
1499 #: g10/g10.c:2952
1500 msgid "--store [filename]"
1501 msgstr "--store [plik]"
1502
1503 #: g10/g10.c:2959
1504 msgid "--symmetric [filename]"
1505 msgstr "--symmetric [plik]"
1506
1507 #: g10/g10.c:2961
1508 #, fuzzy, c-format
1509 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1510 msgstr "b³±d odszyfrowywania: %s\n"
1511
1512 #: g10/g10.c:2971
1513 msgid "--encrypt [filename]"
1514 msgstr "--encrypt [plik]"
1515
1516 #: g10/g10.c:2984
1517 #, fuzzy
1518 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1519 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
1520
1521 #: g10/g10.c:2986
1522 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1523 msgstr ""
1524
1525 #: g10/g10.c:2989
1526 #, fuzzy, c-format
1527 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1528 msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
1529
1530 #: g10/g10.c:3007
1531 msgid "--sign [filename]"
1532 msgstr "--sign [plik]"
1533
1534 #: g10/g10.c:3020
1535 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1536 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
1537
1538 #: g10/g10.c:3035
1539 #, fuzzy
1540 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1541 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
1542
1543 #: g10/g10.c:3037
1544 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1545 msgstr ""
1546
1547 #: g10/g10.c:3040
1548 #, fuzzy, c-format
1549 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1550 msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
1551
1552 #: g10/g10.c:3060
1553 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1554 msgstr "--sign --symmetric [plik]"
1555
1556 #: g10/g10.c:3069
1557 msgid "--clearsign [filename]"
1558 msgstr "--clearsign [plik]\""
1559
1560 #: g10/g10.c:3094
1561 msgid "--decrypt [filename]"
1562 msgstr "--decrypt [plik]"
1563
1564 #: g10/g10.c:3102
1565 msgid "--sign-key user-id"
1566 msgstr "--sign-key nazwa u¿ytkownika"
1567
1568 #: g10/g10.c:3106
1569 msgid "--lsign-key user-id"
1570 msgstr "--lsign-key nazwa u¿ytkownika"
1571
1572 #: g10/g10.c:3110
1573 msgid "--nrsign-key user-id"
1574 msgstr "--nrsign-key nazwa u¿ytkownika"
1575
1576 #: g10/g10.c:3114
1577 msgid "--nrlsign-key user-id"
1578 msgstr "--nrsign-key nazwa u¿ytkownika"
1579
1580 #: g10/g10.c:3138
1581 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1582 msgstr "--edit-key nazwa u¿ytkownika [polecenia]"
1583
1584 #: g10/g10.c:3209
1585 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1586 msgstr "-k[v][v][v][c] [identyfikator] [zbiór kluczy]"
1587
1588 #: g10/g10.c:3246
1589 #, c-format
1590 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1591 msgstr "wysy³ka do serwera kluczy nie powiod³a siê: %s\n"
1592
1593 #: g10/g10.c:3248
1594 #, c-format
1595 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1596 msgstr "odbiór z serwera kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
1597
1598 #: g10/g10.c:3250
1599 #, c-format
1600 msgid "key export failed: %s\n"
1601 msgstr "eksport kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
1602
1603 #: g10/g10.c:3261
1604 #, c-format
1605 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1606 msgstr "szukanie w serwerze kluczy nie powiod³o siê: %s\n"
1607
1608 #: g10/g10.c:3271
1609 #, c-format
1610 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1611 msgstr "od¶wie¿enie kluczy z serwera nie powiod³o siê: %s\n"
1612
1613 #: g10/g10.c:3312
1614 #, c-format
1615 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1616 msgstr "zdjêcie opakowania ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
1617
1618 #: g10/g10.c:3320
1619 #, c-format
1620 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1621 msgstr "opakowywanie ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
1622
1623 #: g10/g10.c:3407
1624 #, c-format
1625 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1626 msgstr "niew³a¶ciwy algorytm skrótu ,%s'\n"
1627
1628 #: g10/g10.c:3530
1629 msgid "[filename]"
1630 msgstr "[nazwa pliku]"
1631
1632 #: g10/g10.c:3534
1633 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1634 msgstr "Wpisz tutaj swoj± wiadomo¶æ ...\n"
1635
1636 #: g10/g10.c:3824
1637 msgid ""
1638 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1639 "an '='\n"
1640 msgstr ""
1641 "nazwa adnotacji mo¿e zawieraæ tylko litery, cyfry, kropki i podkre¶lenia, \n"
1642 "i musi koñczyæ siê ,,=''\n"
1643
1644 #: g10/g10.c:3832
1645 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1646 msgstr "adnotacja u¿ytkownika musi zawieraæ znak '@'\n"
1647
1648 #: g10/g10.c:3842
1649 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1650 msgstr "tre¶æ adnotacji nie mo¿e zawieraæ znaków steruj±cych\n"
1651
1652 #: g10/g10.c:3876
1653 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1654 msgstr "podany URL regulaminu po¶wiadczania jest niepoprawny\n"
1655
1656 #: g10/g10.c:3878
1657 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1658 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
1659
1660 #: g10/g10.c:3911
1661 #, fuzzy
1662 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1663 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
1664
1665 #: g10/getkey.c:150
1666 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1667 msgstr "zbyt wiele wpisów w buforze kluczy publicznych - wy³±czony\n"
1668
1669 #: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2691
1670 #, fuzzy
1671 msgid "[User ID not found]"
1672 msgstr "[brak identyfikatora u¿ytkownika]"
1673
1674 #: g10/getkey.c:1614
1675 #, fuzzy, c-format
1676 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1677 msgstr ""
1678 "Opcja --allow-non-selfsigned-uid wymusi³a uznanie za poprawny klucza %08lX.\n"
1679
1680 #: g10/getkey.c:2169
1681 #, fuzzy, c-format
1682 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1683 msgstr "brak prywatnego odpowiednika podklucza publicznego %08lX - pominiêty\n"
1684
1685 #: g10/getkey.c:2400
1686 #, fuzzy, c-format
1687 msgid "using secondary key %s instead of primary key %s\n"
1688 msgstr "u¿ywany jest podklucz %08lX zamiast klucza g³ównego %08lX\n"
1689
1690 #: g10/getkey.c:2447
1691 #, fuzzy, c-format
1692 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1693 msgstr "klucz %08lX: klucz tajny bez klucza jawnego - pominiêty\n"
1694
1695 #: g10/gpgv.c:68
1696 msgid "be somewhat more quiet"
1697 msgstr "mniej komunikatóww"
1698
1699 #: g10/gpgv.c:69
1700 msgid "take the keys from this keyring"
1701 msgstr "pobieranie kluczy z tego zbioru"
1702
1703 #: g10/gpgv.c:71
1704 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1705 msgstr "nie traktowaæ konfliktu datowników jako b³êdu"
1706
1707 #: g10/gpgv.c:72
1708 msgid "|FD|write status info to this FD"
1709 msgstr "|FD|pisanie opisu stanu do deskryptora FD"
1710
1711 #: g10/gpgv.c:96
1712 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1713 msgstr "Wywo³anie: gpgv [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
1714
1715 #: g10/gpgv.c:99
1716 msgid ""
1717 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1718 "Check signatures against known trusted keys\n"
1719 msgstr ""
1720 "Sk³adnia: gpgm [opcje] [pliki]\n"
1721 "Sprawdzanie podpisów ze znanych zaufanych kluczy\n"
1722
1723 #: g10/helptext.c:48
1724 msgid ""
1725 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1726 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1727 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1728 msgstr ""
1729 "Te wartosci u¿ytkownik przydziela wg swojego uznania; nie bêd± nigdy\n"
1730 "eksportowane poza ten system. Potrzebne s± one do zbudowania sieci\n"
1731 "zaufania, i nie ma to nic wspólnego z tworzon± automatycznie sieci±\n"
1732 "certyfikatów."
1733
1734 #: g10/helptext.c:54
1735 msgid ""
1736 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1737 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1738 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1739 "ultimately trusted\n"
1740 msgstr ""
1741 "Aby zbudowaæ Sieæ Zaufania, GnuPG potrzebuje znaæ klucze do których\n"
1742 "masz absolutne zaufanie. Zwykle s± to klucze do których masz klucze\n"
1743 "tajne. Odpowiedz ,,tak'', je¶li chcesz okre¶liæ ten klucz jako klucz\n"
1744 "do którego masz absolutne zaufanie.\n"
1745
1746 #: g10/helptext.c:61
1747 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1748 msgstr ""
1749 "Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego klucza, klucza, co do którego nie ma\n"
1750 "¿adnej pewno¶ci do kogo nale¿y, odpowiedz ,,tak''."
1751
1752 #: g10/helptext.c:65
1753 msgid ""
1754 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1755 msgstr "Podaj adresatów tej wiadomo¶ci."
1756
1757 #: g10/helptext.c:69
1758 msgid ""
1759 "Select the algorithm to use.\n"
1760 "\n"
1761 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1762 "for signatures.\n"
1763 "\n"
1764 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1765 "\n"
1766 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1767 "\n"
1768 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1769 msgstr ""
1770
1771 #: g10/helptext.c:83
1772 msgid ""
1773 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1774 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1775 "Please consult your security expert first."
1776 msgstr ""
1777 "U¿ywanie tego samego klucza do podpisywania i szyfrowania nie jest dobrym\n"
1778 "pomys³em. Mo¿na tak postêpowaæ tylko w niektórych zastosowaniach. Proszê "
1779 "siê\n"
1780 "najpierw skonsultowaæ z ekspertem od bezpieczeñstwa. "
1781
1782 #: g10/helptext.c:90
1783 msgid "Enter the size of the key"
1784 msgstr "Wprowad¼ rozmiar klucza"
1785
1786 #: g10/helptext.c:94 g10/helptext.c:99 g10/helptext.c:111 g10/helptext.c:143
1787 #: g10/helptext.c:171 g10/helptext.c:176 g10/helptext.c:181
1788 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1789 msgstr "Odpowied¼ \"tak\" lub \"nie\"."
1790
1791 #: g10/helptext.c:104
1792 msgid ""
1793 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1794 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1795 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1796 "the given value as an interval."
1797 msgstr ""
1798 "Wprowad¼ ¿±dan± warto¶æ (jak w znaku zachêty).  \n"
1799 "Mo¿na tu podaæ datê w formacie ISO (RRRR-MM-DD) ale nie da to\n"
1800 "w³a¶ciwej obs³ugi b³êdów - system próbuje interpretowaæ podan± warto¶æ\n"
1801 "jako okres."
1802
1803 #: g10/helptext.c:116
1804 msgid "Enter the name of the key holder"
1805 msgstr "Nazwa w³a¶ciciela klucza."
1806
1807 #: g10/helptext.c:121
1808 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1809 msgstr "proszê wprowadziæ opcjonalny ale wysoce doradzany adres e-mail"
1810
1811 #: g10/helptext.c:125
1812 msgid "Please enter an optional comment"
1813 msgstr "Proszê wprowadziæ opcjonalny komentarz"
1814
1815 # OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!
1816 #: g10/helptext.c:130
1817 msgid ""
1818 "N  to change the name.\n"
1819 "C  to change the comment.\n"
1820 "E  to change the email address.\n"
1821 "O  to continue with key generation.\n"
1822 "Q  to to quit the key generation."
1823 msgstr ""
1824 "N aby zmieniæ nazwê (nazwisko).\n"
1825 "C aby zmieniæ komentarz.<\n"
1826 "E aby zmieniæ adres e-mail.\n"
1827 "O aby kontynuowaæ tworzenie klucza.\n"
1828 "Q aby zrezygnowaæ z tworzenia klucza."
1829
1830 #: g10/helptext.c:139
1831 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1832 msgstr "Je¶li ma zostaæ wygenerowany podklucz, nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
1833
1834 #: g10/helptext.c:147
1835 msgid ""
1836 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1837 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1838 "know how carefully you verified this.\n"
1839 "\n"
1840 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1841 "the\n"
1842 "    key.\n"
1843 "\n"
1844 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1845 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1846 "for\n"
1847 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1848 "user.\n"
1849 "\n"
1850 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1851 "could\n"
1852 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1853 "the\n"
1854 "    key against a photo ID.\n"
1855 "\n"
1856 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1857 "could\n"
1858 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1859 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1860 "a\n"
1861 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1862 "the\n"
1863 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1864 "exchange\n"
1865 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1866 "\n"
1867 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1868 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1869 "\"\n"
1870 "mean to you when you sign other keys.\n"
1871 "\n"
1872 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1873 msgstr ""
1874 "Przy podpisywaniu identyfikatora u¿ytkownika na kluczu nale¿y sprawdziæ, \n"
1875 "czy to¿samo¶æ u¿ytkownika odpowiada temu, co jest wpisane w "
1876 "identyfikatorze.\n"
1877 "Innym u¿ytkownikom przyda siê informacja, jak dog³êbnie zosta³o to przez\n"
1878 "Ciebie sprawdzone.\n"
1879 "\n"
1880 "\"0\" oznacza, ¿e nie podajesz ¿adnych informacji na temat tego jak "
1881 "dog³êbnie\n"
1882 "    to¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a przez Ciebie potwierdzona.\n"
1883 "\n"
1884 "\"1\" oznacza, ¿e masz przekonanie, ¿e to¿samo¶æ u¿ytkownka odpowiada\n"
1885 "    identyfikatorowi klucza, ale nie by³o mo¿liwo¶ci sprawdzenia tego.\n"
1886 "    Taka sytuacja wystêpuje te¿ kiedy podpisujesz identyfikator bêd±cy\n"
1887 "    pseudonimem.\n"
1888 "\n"
1889 "\"2\" oznacza, ¿e to¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³± przez Ciebie potwierdzona\n"
1890 "    pobie¿nie - sprawdzili¶cie odcisk klucza, sprawdzi³a¶/e¶ to¿samo¶æ\n"
1891 "    na okazanym dokumencie ze zdjêciem.\n"
1892 "\n"
1893 "\"3\" to dog³êbna weryfikacja to¿samo¶ci. Na przyk³ad sprawdzenie odcisku \n"
1894 "    klucza, sprawdzenie to¿samo¶ci z okazanego oficjalnego dokumentu ze\n"
1895 "    zdjêciem (np paszportu) i weryfikacja poprawno¶ci adresu poczty\n"
1896 "    elektronicznej przez wymianê poczty z tym adresem.\n"
1897 "\n"
1898 "Zauwa¿, ¿e podane powy¿ej przyk³ady dla poziomów \"2\" i \"3\" to *tylko*\n"
1899 "przyk³ady. Do Ciebie nale¿y decyzja co oznacza \"pobie¿ny\" i \"dog³êbny\" "
1900 "w\n"
1901 "kontek¶cie po¶wiadczania i podpisywania kluczy.\n"
1902 "\n"
1903 "Je¶li nie wiesz co odpowiedzieæ, podaj \"0\"."
1904
1905 #: g10/helptext.c:185
1906 #, fuzzy
1907 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1908 msgstr "Odpowiedz \"tak\", aby podpisaæ WSZYSTKIE identyfikatory u¿ytkownika."
1909
1910 #: g10/helptext.c:189
1911 msgid ""
1912 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1913 "All certificates are then also lost!"
1914 msgstr ""
1915 "Aby skasowaæ ten identyfikator u¿ytkownika (co wi±¿e siê ze utrat±\n"
1916 "wszystkich jego po¶wiadczeñ!) nale¿y odpowiedzieæ ,,tak''."
1917
1918 #: g10/helptext.c:194
1919 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1920 msgstr "Aby skasowaæ podklucz nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
1921
1922 #: g10/helptext.c:199
1923 msgid ""
1924 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1925 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1926 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1927 msgstr ""
1928 "To jest poprawny podpis na tym kluczu; normalnie nie nale¿y go usuwaæ\n"
1929 "poniewa¿ mo¿e byæ wa¿ny dla zestawienia po³aczenia zaufania do klucza\n"
1930 "którym go z³o¿ono lub do innego klucza nim po¶wiadczonego."
1931
1932 #: g10/helptext.c:204
1933 msgid ""
1934 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1935 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1936 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1937 "a trust connection through another already certified key."
1938 msgstr ""
1939 "Ten podpis nie mo¿e zostaæ potwierdzony poniewa¿ nie ma\n"
1940 "odpowiadaj±cego mu klucza publicznego. Nale¿y od³o¿yæ usuniêcie tego\n"
1941 "podpisu do czasu, kiedy oka¿e siê który klucz zosta³ u¿yty, poniewa¿\n"
1942 "w momencie uzyskania tego klucza mo¿e pojawiæ siê ¶cie¿ka zaufania\n"
1943 "pomiêdzy tym a innym, ju¿ po¶wiadczonym kluczem."
1944
1945 #: g10/helptext.c:210
1946 msgid ""
1947 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
1948 "your keyring."
1949 msgstr "Ten podpis jest niepoprawny. Mo¿na usuni±æ go ze zbioru kluczy."
1950
1951 #: g10/helptext.c:214
1952 msgid ""
1953 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
1954 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
1955 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
1956 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
1957 "a second one is available."
1958 msgstr ""
1959 "To jest podpis wi±¿±cy identyfikator u¿ytkownika z kluczem. Nie nale¿y\n"
1960 "go usuwaæ - GnuPG mo¿e nie móc pos³ugiwaæ siê dalej kluczem bez\n"
1961 "takiego podpisu. Bezpiecznie mo¿na go usun±æ tylko je¶li ten podpis\n"
1962 "klucza nim samym z jakich¶ przyczyn nie jest poprawny, i klucz jest\n"
1963 "drugi raz podpisany w ten sam sposób."
1964
1965 #: g10/helptext.c:222
1966 msgid ""
1967 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
1968 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
1969 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
1970 msgstr ""
1971 "Przestawienie wszystkich (lub tylko wybranych) identyfikatorów na aktualne\n"
1972 "ustawienia. Data na odpowiednich podpisach zostane przesuniêta do przodu o\n"
1973 "jedn± sekundê. \n"
1974
1975 #: g10/helptext.c:229
1976 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
1977 msgstr "Podaj d³ugie, skomplikowane has³o, np. ca³e zdanie.\n"
1978
1979 #: g10/helptext.c:235
1980 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
1981 msgstr "Proszê powrótrzyæ has³o, aby upewniæ siê ¿e nie by³o pomy³ki."
1982
1983 #: g10/helptext.c:239
1984 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
1985 msgstr "Podaj nazwê pliku którego dotyczy ten podpis"
1986
1987 #: g10/helptext.c:244
1988 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
1989 msgstr "Je¶li mo¿na nadpisaæ ten plik, nale¿y odpowiedzieæ ,,tak''"
1990
1991 #: g10/helptext.c:249
1992 msgid ""
1993 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
1994 "file (which is shown in brackets) will be used."
1995 msgstr ""
1996 "Nazwa pliku. Naci¶niêcie ENTER potwierdzi nazwê domy¶ln± (w nawiasach)."
1997
1998 #: g10/helptext.c:255
1999 msgid ""
2000 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2001 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2002 "  \"Key has been compromised\"\n"
2003 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2004 "      got access to your secret key.\n"
2005 "  \"Key is superseded\"\n"
2006 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2007 "  \"Key is no longer used\"\n"
2008 "      Use this if you have retired this key.\n"
2009 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2010 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2011 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2012 msgstr ""
2013 "Nalezy podaæ powód uniewa¿nienia klucza. W zale¿no¶ci od kontekstu mo¿na\n"
2014 "go wybraæ z listy:\n"
2015 "  \"Klucz zosta³ skompromitowany\"\n"
2016 "      Masz powody uwa¿aæ ¿e twój klucz tajny dosta³ siê w niepowo³ane rêce.\n"
2017 "  \"Klucz zosta³ zast±piony\"\n"
2018 "      Klucz zosta³ zast±piony nowym.\n"
2019 "  \"Klucz nie jest ju¿ u¿ywany\"\n"
2020 "      Klucz zosta³ wycofany z u¿ycia.\n"
2021 "  \"Identyfikator u¿ytkownika przesta³ byæ poprawny\"\n"
2022 "      Identyfikator u¿ytkownika (najczê¶ciej adres e-mail przesta³ byæ \n"
2023 "      poprawny.\n"
2024
2025 #: g10/helptext.c:271
2026 msgid ""
2027 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2028 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2029 "An empty line ends the text.\n"
2030 msgstr ""
2031 "Je¶li chcesz, mo¿esz podaæ opis powodu wystawienia certyfikatu\n"
2032 "uniewa¿nienia. Opis powinien byc zwiêz³y. \n"
2033 "Pusta linia koñczy wprowadzanie tekstu.\n"
2034
2035 #: g10/helptext.c:286
2036 msgid "No help available"
2037 msgstr "Pomoc niedostêpna"
2038
2039 #: g10/helptext.c:294
2040 #, c-format
2041 msgid "No help available for `%s'"
2042 msgstr "Brak pomocy o ,,%s''"
2043
2044 #: g10/import.c:247
2045 #, c-format
2046 msgid "skipping block of type %d\n"
2047 msgstr "blok typu %d zostaje pominiêty\n"
2048
2049 #: g10/import.c:256
2050 #, fuzzy, c-format
2051 msgid "%lu keys processed so far\n"
2052 msgstr "%lu kluczy przetworzonych do tej chwili\n"
2053
2054 #: g10/import.c:273
2055 #, c-format
2056 msgid "Total number processed: %lu\n"
2057 msgstr "Ogó³em przetworzonych kluczy: %lu\n"
2058
2059 #: g10/import.c:275
2060 #, c-format
2061 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2062 msgstr "   pominiêtych nowych kluczy: %lu\n"
2063
2064 #: g10/import.c:278
2065 #, c-format
2066 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2067 msgstr "          bez identyfikatora: %lu\n"
2068
2069 #: g10/import.c:280
2070 #, c-format
2071 msgid "              imported: %lu"
2072 msgstr "         do³±czono do zbioru: %lu"
2073
2074 #: g10/import.c:286
2075 #, c-format
2076 msgid "             unchanged: %lu\n"
2077 msgstr "                   bez zmian: %lu\n"
2078
2079 #: g10/import.c:288
2080 #, c-format
2081 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2082 msgstr "      nowych identyfikatorów: %lu\n"
2083
2084 #: g10/import.c:290
2085 #, c-format
2086 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2087 msgstr "            nowych podkluczy: %lu\n"
2088
2089 #: g10/import.c:292
2090 #, c-format
2091 msgid "        new signatures: %lu\n"
2092 msgstr "             nowych podpisów: %lu\n"
2093
2094 #: g10/import.c:294
2095 #, c-format
2096 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2097 msgstr "   nowych uniewa¿nieñ kluczy: %lu\n"
2098
2099 #: g10/import.c:296
2100 #, c-format
2101 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2102 msgstr "   tajnych kluczy wczytanych: %lu\n"
2103
2104 #: g10/import.c:298
2105 #, c-format
2106 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2107 msgstr "     tajnych kluczy dodanych: %lu\n"
2108
2109 #: g10/import.c:300
2110 #, c-format
2111 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2112 msgstr "    tajnych kluczy bez zmian: %lu\n"
2113
2114 #: g10/import.c:302
2115 #, c-format
2116 msgid "          not imported: %lu\n"
2117 msgstr "      nie w³±czono do zbioru: %lu\n"
2118
2119 #: g10/import.c:543
2120 #, c-format
2121 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2122 msgstr ""
2123
2124 #: g10/import.c:545
2125 #, fuzzy
2126 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2127 msgstr "Te identyfikatory s± podpisane przez Ciebie:\n"
2128
2129 #: g10/import.c:582
2130 #, c-format
2131 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2132 msgstr ""
2133
2134 #: g10/import.c:594
2135 #, fuzzy, c-format
2136 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2137 msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
2138
2139 #: g10/import.c:606
2140 #, c-format
2141 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2142 msgstr ""
2143
2144 #: g10/import.c:619
2145 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2146 msgstr ""
2147
2148 #: g10/import.c:621
2149 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2150 msgstr ""
2151
2152 #: g10/import.c:645
2153 #, c-format
2154 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2155 msgstr ""
2156
2157 #: g10/import.c:693 g10/import.c:1047
2158 #, fuzzy, c-format
2159 msgid "key %s: no user ID\n"
2160 msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika\n"
2161
2162 #: g10/import.c:713
2163 #, fuzzy, c-format
2164 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2165 msgstr "klucz %08lX: podklucz uszkodzony przez serwer zosta³ naprawiony\n"
2166
2167 #: g10/import.c:728
2168 #, fuzzy, c-format
2169 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2170 msgstr "klucz %08lX: przyjêto identyfikator nie podpisany nim samym ,,%s''\n"
2171
2172 #: g10/import.c:734
2173 #, fuzzy, c-format
2174 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2175 msgstr "klucz %08lX: brak poprawnych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
2176
2177 #: g10/import.c:736
2178 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2179 msgstr "to mo¿e byæ spowodowane brakiem podpisu klucza nim samym\n"
2180
2181 #: g10/import.c:746 g10/import.c:1168
2182 #, fuzzy, c-format
2183 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2184 msgstr "klucz %08lX: brak klucza publicznego: %s\n"
2185
2186 #: g10/import.c:752
2187 #, fuzzy, c-format
2188 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2189 msgstr "klucz %08lX: nowy klucz - pominiêty\n"
2190
2191 #: g10/import.c:761
2192 #, c-format
2193 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2194 msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy: %s\n"
2195
2196 #: g10/import.c:766 g10/openfile.c:261
2197 #, c-format
2198 msgid "writing to `%s'\n"
2199 msgstr "zapis do '%s'\n"
2200
2201 #: g10/import.c:772 g10/import.c:862 g10/import.c:1087 g10/import.c:1229
2202 #, c-format
2203 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2204 msgstr "b³±d zapisu zbioru kluczy '%s': %s\n"
2205
2206 #: g10/import.c:791
2207 #, fuzzy, c-format
2208 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2209 msgstr "klucz %08lX: klucz publiczny ,,%s'' wczytano do zbioru\n"
2210
2211 #: g10/import.c:815
2212 #, fuzzy, c-format
2213 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2214 msgstr "klucz %08lX: nie zgadza siê z lokaln± kopi±\n"
2215
2216 #: g10/import.c:832 g10/import.c:1186
2217 #, fuzzy, c-format
2218 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2219 msgstr "klucz %08lX: brak oryginalnego bloku klucza; %s\n"
2220
2221 #: g10/import.c:840 g10/import.c:1193
2222 #, fuzzy, c-format
2223 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2224 msgstr "klucz %08lX: nie mo¿na odczytaæ oryginalnego bloku klucza; %s\n"
2225
2226 #: g10/import.c:872
2227 #, fuzzy, c-format
2228 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2229 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy identyfikator u¿ytkownika\n"
2230
2231 #: g10/import.c:875
2232 #, fuzzy, c-format
2233 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2234 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
2235
2236 #: g10/import.c:878
2237 #, fuzzy, c-format
2238 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2239 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy podpis\n"
2240
2241 #: g10/import.c:881
2242 #, fuzzy, c-format
2243 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2244 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podpisów\n"
2245
2246 #: g10/import.c:884
2247 #, fuzzy, c-format
2248 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2249 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy podklucz\n"
2250
2251 #: g10/import.c:887
2252 #, fuzzy, c-format
2253 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2254 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podkluczy\n"
2255
2256 #: g10/import.c:908
2257 #, fuzzy, c-format
2258 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2259 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' bez zmian\n"
2260
2261 #: g10/import.c:1053
2262 #, fuzzy, c-format
2263 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2264 msgstr "klucz %08lX: klucz tajny z ustawionym szyfrem %d - pominiêty\n"
2265
2266 #: g10/import.c:1064
2267 #, fuzzy
2268 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2269 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
2270
2271 #: g10/import.c:1081
2272 #, c-format
2273 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2274 msgstr "brak domy¶lego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
2275
2276 #: g10/import.c:1092
2277 #, fuzzy, c-format
2278 msgid "key %s: secret key imported\n"
2279 msgstr "Klucz %08lX: klucz tajny wczytany do zbioru\n"
2280
2281 #: g10/import.c:1121
2282 #, fuzzy, c-format
2283 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2284 msgstr "Klucz %08lX: ten klucz ju¿ znajduje siê w zbiorze\n"
2285
2286 #: g10/import.c:1131
2287 #, fuzzy, c-format
2288 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2289 msgstr "klucz %08lX: brak klucza tajnego: %s\n"
2290
2291 #: g10/import.c:1161
2292 #, fuzzy, c-format
2293 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2294 msgstr ""
2295 "klucz %08lX: brak klucza publicznego którego dotyczy wczytany certyfikat\n"
2296 "              uniwa¿nienia\n"
2297
2298 #: g10/import.c:1204
2299 #, fuzzy, c-format
2300 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2301 msgstr "klucz %08lX: niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia: %s - odrzucony\n"
2302
2303 #: g10/import.c:1236
2304 #, fuzzy, c-format
2305 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2306 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' certyfikat uniewa¿nienia zosta³ ju¿ wczytany\n"
2307
2308 #: g10/import.c:1301
2309 #, fuzzy, c-format
2310 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2311 msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika do podpisu\n"
2312
2313 #: g10/import.c:1316
2314 #, fuzzy, c-format
2315 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2316 msgstr "klucz %08lX: algorytm asymetryczny \"%s\" nie jest obs³ugiwany\n"
2317
2318 #: g10/import.c:1318
2319 #, fuzzy, c-format
2320 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2321 msgstr "klucz %08lX: niepoprawny podpis na identyfikatorze \"%s\"\n"
2322
2323 #: g10/import.c:1336
2324 #, fuzzy, c-format
2325 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2326 msgstr "klucz %08lX: brak podklucza do dowi±zania\n"
2327
2328 #: g10/import.c:1347 g10/import.c:1397
2329 #, fuzzy, c-format
2330 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2331 msgstr "klucz %08lX: nie obs³ugiwany algorytm asymetryczny\n"
2332
2333 #: g10/import.c:1349
2334 #, fuzzy, c-format
2335 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2336 msgstr "klucz %08lX: niepoprawne dowi±zanie podklucza\n"
2337
2338 #: g10/import.c:1364
2339 #, fuzzy, c-format
2340 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2341 msgstr "klucz %08lX: usuniêto wielokrotne dowi±zanie podklucza\n"
2342
2343 #: g10/import.c:1386
2344 #, fuzzy, c-format
2345 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2346 msgstr "klucz %08lX: brak podklucza, którego dotyczy uniewa¿nienie\n"
2347
2348 #: g10/import.c:1399
2349 #, fuzzy, c-format
2350 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2351 msgstr "klucz %08lX: nieoprawne uniewa¿nienie podklucza\n"
2352
2353 #: g10/import.c:1414
2354 #, fuzzy, c-format
2355 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2356 msgstr "klucz %08lX: usuniêto wielokrotne uniewa¿nienie podklucza\n"
2357
2358 #: g10/import.c:1456
2359 #, fuzzy, c-format
2360 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2361 msgstr "klucz %08lX: pominiêto identyfikator u¿ytkownika '"
2362
2363 #: g10/import.c:1477
2364 #, fuzzy, c-format
2365 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2366 msgstr "klucz %08lX: podklucz pominiêty\n"
2367
2368 #: g10/import.c:1504
2369 #, fuzzy, c-format
2370 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2371 msgstr "klucz %08lX: podpis nieeksportowalny (klasy %02x) - pominiêty\n"
2372
2373 #: g10/import.c:1514
2374 #, fuzzy, c-format
2375 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2376 msgstr ""
2377 "klucz %08lX: pominiêto certyfikat uniewa¿nienia umieszczony \n"
2378 "              w niew³a¶ciwym miejscu\n"
2379
2380 #: g10/import.c:1531
2381 #, fuzzy, c-format
2382 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2383 msgstr "klucz %08lX: pominiêto -  niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia: %s\n"
2384
2385 #: g10/import.c:1545
2386 #, fuzzy, c-format
2387 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2388 msgstr "klucz %08lX: pominiêto - podpis na podkluczu w niew³a¶ciwym miejscu\n"
2389
2390 #: g10/import.c:1553
2391 #, fuzzy, c-format
2392 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2393 msgstr "klucz %08lX: pominiêto - nieoczekiwana klasa podpisu (%02x)\n"
2394
2395 #: g10/import.c:1653
2396 #, fuzzy, c-format
2397 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2398 msgstr "key %08lX: do³±czono powtórzony identyfikator u¿ytkownika\n"
2399
2400 #: g10/import.c:1715
2401 #, fuzzy, c-format
2402 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2403 msgstr ""
2404 "OSTRZE¯ENIE: klucz %08lX móg³ zostaæ uniewazniony:\n"
2405 "             zapytanie o uniewa¿niaj±cy klucz %08lX w serwerze kluczy\n"
2406
2407 #: g10/import.c:1729
2408 #, fuzzy, c-format
2409 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2410 msgstr ""
2411 "OSTRZE¯ENIE: klucz %08lX móg³ zostaæ uniewa¿niony:\n"
2412 "             brak uniewa¿niaj±cego klucza %08lX.\n"
2413
2414 #: g10/import.c:1788
2415 #, fuzzy, c-format
2416 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2417 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' dodany certyfikat uniewa¿nienia\n"
2418
2419 #: g10/import.c:1822
2420 #, fuzzy, c-format
2421 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2422 msgstr "klucz %08lX: dodano bezpo¶redni podpis\n"
2423
2424 #: g10/keydb.c:167
2425 #, c-format
2426 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2427 msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
2428
2429 #: g10/keydb.c:174
2430 #, c-format
2431 msgid "keyring `%s' created\n"
2432 msgstr "zbiór kluczy ,,%s'' zosta³ utworzony\n"
2433
2434 #: g10/keydb.c:685
2435 #, c-format
2436 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2437 msgstr "nie powiod³a siê odbudowa bufora bazy: %s\n"
2438
2439 #: g10/keyedit.c:253
2440 msgid "[revocation]"
2441 msgstr "[uniewa¿nienie]"
2442
2443 #: g10/keyedit.c:254
2444 msgid "[self-signature]"
2445 msgstr "[podpis klucza nim samym]"
2446
2447 #: g10/keyedit.c:332 g10/keylist.c:326
2448 msgid "1 bad signature\n"
2449 msgstr "1 niepoprawny podpis\n"
2450
2451 #: g10/keyedit.c:334 g10/keylist.c:328
2452 #, c-format
2453 msgid "%d bad signatures\n"
2454 msgstr "%d niepoprawnych podpisów\n"
2455
2456 #: g10/keyedit.c:336 g10/keylist.c:330
2457 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2458 msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu braku klucza\n"
2459
2460 #: g10/keyedit.c:338 g10/keylist.c:332
2461 #, c-format
2462 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2463 msgstr "%d podpisów nie zosta³o sprawdzonych z powodu braku kluczy\n"
2464
2465 #: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:334
2466 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2467 msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu b³êdu\n"
2468
2469 #: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:336
2470 #, c-format
2471 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2472 msgstr "%d podpisów nie sprawdzonych z powodu b³êdów\n"
2473
2474 #: g10/keyedit.c:344
2475 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2476 msgstr "wykryto 1 identyfikator u¿ytkownika niepodpisany tym samym kluczem\n"
2477
2478 #: g10/keyedit.c:346
2479 #, c-format
2480 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2481 msgstr ""
2482 "wykryto %d identyfikatorów u¿ytkownika niepodpisanych tym samym kluczem\n"
2483
2484 #: g10/keyedit.c:402 g10/pkclist.c:262
2485 #, fuzzy
2486 msgid ""
2487 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2488 "keys\n"
2489 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2490 "etc.)\n"
2491 msgstr ""
2492 "Zastanów siê jak bardzo ufasz temu u¿ytkownikowi w kwestii sprawdzania\n"
2493 "to¿samo¶ci innych u¿ytkowników (czy sprawdzi on odciski kluczy pobrane\n"
2494 "z ró¿nych ¼róde³, dokumenty potwierdzaj±ce to¿samo¶æ, itd.).\n"
2495 "\n"
2496
2497 #: g10/keyedit.c:406 g10/pkclist.c:274
2498 #, fuzzy, c-format
2499 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2500 msgstr " %d = mam ograniczone zaufanie\n"
2501
2502 #: g10/keyedit.c:407 g10/pkclist.c:276
2503 #, fuzzy, c-format
2504 msgid "  %d = I trust fully\n"
2505 msgstr " %d = mam pe³ne zaufanie\n"
2506
2507 #: g10/keyedit.c:426
2508 msgid ""
2509 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2510 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2511 "trust signatures on your behalf.\n"
2512 msgstr ""
2513
2514 #: g10/keyedit.c:442
2515 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2516 msgstr ""
2517
2518 #: g10/keyedit.c:584
2519 #, c-format
2520 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2521 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ uniewa¿niony."
2522
2523 #: g10/keyedit.c:593 g10/keyedit.c:619 g10/keyedit.c:644 g10/keyedit.c:799
2524 #: g10/keyedit.c:857 g10/keyedit.c:1482
2525 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2526 msgstr "Czy na pewno chcesz podpisaæ? (t/N) "
2527
2528 #: g10/keyedit.c:605 g10/keyedit.c:631 g10/keyedit.c:656 g10/keyedit.c:805
2529 #: g10/keyedit.c:1488
2530 msgid "  Unable to sign.\n"
2531 msgstr " Nie da siê z³o¿yæ podpisu.\n"
2532
2533 #: g10/keyedit.c:610
2534 #, c-format
2535 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2536 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' przekroczy³ swój termin wa¿no¶ci."
2537
2538 #: g10/keyedit.c:636
2539 #, c-format
2540 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2541 msgstr "Identyfikator ,,%s'' nie jest podpisany swoim kluczem."
2542
2543 #: g10/keyedit.c:675
2544 #, c-format
2545 msgid ""
2546 "The self-signature on \"%s\"\n"
2547 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2548 msgstr ""
2549 "Podpis klucza nim samym na ,,%s''\n"
2550 "jest podpisem z³o¿onym przez PGP 2.x.\n"
2551
2552 #: g10/keyedit.c:684
2553 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2554 msgstr "Czy chcesz zamieniæ go na podpis OpenPGP? (t/N) "
2555
2556 #: g10/keyedit.c:698
2557 #, c-format
2558 msgid ""
2559 "Your current signature on \"%s\"\n"
2560 "has expired.\n"
2561 msgstr ""
2562 "Twój podpis na \"%s\"\n"
2563 "przekroczy³ datê wa¿no¶ci.\n"
2564
2565 #: g10/keyedit.c:702
2566 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2567 msgstr "Czy chcesz zast±piæ przeterminowany podpis nowym? (t/N) "
2568
2569 #: g10/keyedit.c:723
2570 #, c-format
2571 msgid ""
2572 "Your current signature on \"%s\"\n"
2573 "is a local signature.\n"
2574 msgstr ""
2575 "Twój podpis na \"%s\"\n"
2576 "jest podpisem prywatnym (lokalnym).\n"
2577
2578 #: g10/keyedit.c:727
2579 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2580 msgstr ""
2581 "Czy chcesz zamieniæ go na pe³ny, publiczny, eksportowalny podpis? (t/N) "
2582
2583 #: g10/keyedit.c:748
2584 #, fuzzy, c-format
2585 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2586 msgstr "\"%s\" jest ju¿ lokalnie podpisany kluczem %08lX\n"
2587
2588 #: g10/keyedit.c:751
2589 #, fuzzy, c-format
2590 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2591 msgstr "\"%s\" jest ju¿ podpisany kluczem %08lX\n"
2592
2593 #: g10/keyedit.c:756
2594 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2595 msgstr "Czy na pewno chcesz to podpisaæ? (t/N) "
2596
2597 #: g10/keyedit.c:778
2598 #, fuzzy, c-format
2599 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2600 msgstr "Nie ma nic do podpisania kluczem %08lX.\n"
2601
2602 #: g10/keyedit.c:793
2603 msgid "This key has expired!"
2604 msgstr "Data wa¿no¶ci tego klucza up³ynê³a!"
2605
2606 #: g10/keyedit.c:813
2607 #, c-format
2608 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2609 msgstr "Wa¿no¶æ tego klucza wygasa %s.\n"
2610
2611 #: g10/keyedit.c:817
2612 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2613 msgstr ""
2614 "Czy chcesz ¿eby wa¿no¶æ Twojego podpisu wygasa³a w tej samej chwili? (T/n) "
2615
2616 #: g10/keyedit.c:850
2617 msgid ""
2618 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2619 "mode.\n"
2620 msgstr ""
2621 "W trybie --pgp2 nie mo¿na podpisywaæ kluczy PGP 2.x podpisami OpenPGP.\n"
2622
2623 #: g10/keyedit.c:852
2624 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2625 msgstr "To uczyni ten klucz nieuzytecznym dla PGP 2.x.\n"
2626
2627 #: g10/keyedit.c:877
2628 msgid ""
2629 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2630 "belongs\n"
2631 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2632 msgstr ""
2633 "Jak dok³adnie zosta³a przez Ciebie sprawdzona to¿samo¶æ tej osoby?\n"
2634 "Je¶li nie wiesz co odpowiedzieæ, podaj ,,0''.\n"
2635
2636 #: g10/keyedit.c:882
2637 #, c-format
2638 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2639 msgstr "   (0) Nie odpowiem na to pytanie. %s\n"
2640
2641 #: g10/keyedit.c:884
2642 #, c-format
2643 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2644 msgstr "   (1) W ogóle nie.%s\n"
2645
2646 #: g10/keyedit.c:886
2647 #, c-format
2648 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2649 msgstr "   (2) Pobie¿nie.%s\n"
2650
2651 #: g10/keyedit.c:888
2652 #, c-format
2653 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2654 msgstr "   (3) Bardzo dok³adnie.%s\n"
2655
2656 #: g10/keyedit.c:894
2657 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
2658 msgstr "Twój wybór (,,?'' podaje wiêcej informacji): "
2659
2660 #: g10/keyedit.c:918
2661 #, fuzzy, c-format
2662 msgid ""
2663 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2664 "key \"%s\" (%s)\n"
2665 msgstr ""
2666 "Czy jeste¶ naprawdê pewien ¿e chcesz podpisaæ ten klucz \n"
2667 "swoim kluczem: \""
2668
2669 #: g10/keyedit.c:925
2670 #, fuzzy
2671 msgid "This will be a self-signature.\n"
2672 msgstr ""
2673 "\n"
2674 "To bêdzie podpis klucza nim samym.\n"
2675
2676 #: g10/keyedit.c:931
2677 #, fuzzy
2678 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2679 msgstr ""
2680 "\n"
2681 "OSTRZE¯ENIE: podpis zostanie oznaczony jako prywatny (nieeksportowalny).\n"
2682
2683 #: g10/keyedit.c:939
2684 #, fuzzy
2685 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2686 msgstr ""
2687 "\n"
2688 "OSTRZE¯ENIE: podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
2689
2690 #: g10/keyedit.c:949
2691 #, fuzzy
2692 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2693 msgstr ""
2694 "\n"
2695 "Podpis zostanie oznaczony jako prywatny (nieeksportowalny).\n"
2696
2697 #: g10/keyedit.c:956
2698 #, fuzzy
2699 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2700 msgstr ""
2701 "\n"
2702 "Podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
2703
2704 #: g10/keyedit.c:963
2705 #, fuzzy
2706 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2707 msgstr ""
2708 "\n"
2709 "To¿samo¶æ u¿ytkownika nie zosta³a w ogóle sprawdzona.\n"
2710
2711 #: g10/keyedit.c:968
2712 #, fuzzy
2713 msgid "I have checked this key casually.\n"
2714 msgstr ""
2715 "\n"
2716 "To¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a sprawdzona pobie¿nie.\n"
2717
2718 #: g10/keyedit.c:973
2719 #, fuzzy
2720 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2721 msgstr ""
2722 "\n"
2723 "To¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a dok³adnie sprawdzona.\n"
2724
2725 #: g10/keyedit.c:983
2726 msgid "Really sign? (y/N) "
2727 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
2728
2729 #: g10/keyedit.c:1028 g10/keyedit.c:3881 g10/keyedit.c:3972 g10/keyedit.c:4045
2730 #: g10/sign.c:369
2731 #, c-format
2732 msgid "signing failed: %s\n"
2733 msgstr "z³o¿enie podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
2734
2735 #: g10/keyedit.c:1084
2736 msgid "This key is not protected.\n"
2737 msgstr "Ten klucz nie jest chroniony.\n"
2738
2739 #: g10/keyedit.c:1088
2740 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2741 msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
2742
2743 #: g10/keyedit.c:1092
2744 msgid "Key is protected.\n"
2745 msgstr "Klucz jest chroniony.\n"
2746
2747 #: g10/keyedit.c:1112
2748 #, c-format
2749 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2750 msgstr "Tego klucza nie mo¿na edytowaæ: %s.\n"
2751
2752 #: g10/keyedit.c:1118
2753 msgid ""
2754 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2755 "\n"
2756 msgstr ""
2757 "Wprowad¼ nowe d³ugie, skomplikowane has³o dla tego klucza tajnego.\n"
2758 "\n"
2759
2760 #: g10/keyedit.c:1127 g10/keygen.c:1806
2761 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2762 msgstr "has³o nie zosta³o poprawnie powtórzone; jeszcze jedna próba"
2763
2764 #: g10/keyedit.c:1132
2765 msgid ""
2766 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2767 "\n"
2768 msgstr ""
2769 "Nie chcesz has³a - to *z³y* pomys³!\n"
2770 "\n"
2771
2772 #: g10/keyedit.c:1135
2773 #, fuzzy
2774 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2775 msgstr "Czy na pewno chcesz to zrobiæ? "
2776
2777 #: g10/keyedit.c:1201
2778 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2779 msgstr "przenoszê podpis klucza na w³a¶ciwe miejsce\n"
2780
2781 #: g10/keyedit.c:1247
2782 msgid "save"
2783 msgstr "zapis"
2784
2785 #: g10/keyedit.c:1247
2786 msgid "save and quit"
2787 msgstr "zapis zmian i wyj¶cie"
2788
2789 #: g10/keyedit.c:1250
2790 msgid "fpr"
2791 msgstr "odc"
2792
2793 #: g10/keyedit.c:1250
2794 msgid "show fingerprint"
2795 msgstr "okazanie odcisku klucza"
2796
2797 #: g10/keyedit.c:1251
2798 msgid "list key and user IDs"
2799 msgstr "lista kluczy i identyfikatorów u¿ytkowników"
2800
2801 #: g10/keyedit.c:1253
2802 msgid "uid"
2803 msgstr "id"
2804
2805 #: g10/keyedit.c:1253
2806 msgid "select user ID N"
2807 msgstr "wybór identyfikatora u¿ytkownika N"
2808
2809 #: g10/keyedit.c:1254
2810 msgid "key"
2811 msgstr "klucz"
2812
2813 #: g10/keyedit.c:1254
2814 msgid "select secondary key N"
2815 msgstr "wybór podklucza N"
2816
2817 #: g10/keyedit.c:1255
2818 msgid "check"
2819 msgstr "lista"
2820
2821 #: g10/keyedit.c:1255
2822 msgid "list signatures"
2823 msgstr "lista podpisów"
2824
2825 #: g10/keyedit.c:1256
2826 msgid "c"
2827 msgstr "l"
2828
2829 #: g10/keyedit.c:1257
2830 msgid "sign"
2831 msgstr "podpis"
2832
2833 #: g10/keyedit.c:1257
2834 msgid "sign the key"
2835 msgstr "z³o¿enie podpisu na kluczu"
2836
2837 #: g10/keyedit.c:1258
2838 msgid "s"
2839 msgstr "p"
2840
2841 #: g10/keyedit.c:1259
2842 #, fuzzy
2843 msgid "tsign"
2844 msgstr "podpis"
2845
2846 #: g10/keyedit.c:1259
2847 #, fuzzy
2848 msgid "make a trust signature"
2849 msgstr "z³o¿enie podpisu oddzielonego od dokumentu"
2850
2851 #: g10/keyedit.c:1260
2852 msgid "lsign"
2853 msgstr "lpodpis"
2854
2855 #: g10/keyedit.c:1260
2856 msgid "sign the key locally"
2857 msgstr "z³o¿enie prywatnego (lokalnego) podpisu na kluczu"
2858
2859 #: g10/keyedit.c:1261
2860 msgid "nrsign"
2861 msgstr "nupodpis"
2862
2863 #: g10/keyedit.c:1261
2864 msgid "sign the key non-revocably"
2865 msgstr "z³o¿enie na kluczu podpisu nie podlegaj±cego uniewa¿nieniu"
2866
2867 #: g10/keyedit.c:1262
2868 msgid "nrlsign"
2869 msgstr "nulpodpis"
2870
2871 #: g10/keyedit.c:1262
2872 msgid "sign the key locally and non-revocably"
2873 msgstr "z³o¿enie na kluczu prywatnego podpisu nie podlegaj±cego uniewa¿nieniu"
2874
2875 #: g10/keyedit.c:1264
2876 msgid "adduid"
2877 msgstr "dodid"
2878
2879 #: g10/keyedit.c:1264
2880 msgid "add a user ID"
2881 msgstr "dodanie nowego identyfikatora u¿ytkownika do klucza"
2882
2883 #: g10/keyedit.c:1265
2884 msgid "addphoto"
2885 msgstr "dodfoto"
2886
2887 #: g10/keyedit.c:1265
2888 msgid "add a photo ID"
2889 msgstr "dodanie zdjêcia u¿ytkownika do klucza"
2890
2891 #: g10/keyedit.c:1266
2892 msgid "deluid"
2893 msgstr "usid"
2894
2895 #: g10/keyedit.c:1266
2896 msgid "delete user ID"
2897 msgstr "usuniêcie identyfikatora u¿ytkownika z klucza"
2898
2899 #: g10/keyedit.c:1268
2900 msgid "delphoto"
2901 msgstr "usfoto"
2902
2903 #: g10/keyedit.c:1269
2904 msgid "addkey"
2905 msgstr "dodkl"
2906
2907 #: g10/keyedit.c:1269
2908 msgid "add a secondary key"
2909 msgstr "dodanie podklucza"
2910
2911 #: g10/keyedit.c:1271
2912 #, fuzzy
2913 msgid "addcardkey"
2914 msgstr "dodkl"
2915
2916 #: g10/keyedit.c:1271
2917 msgid "add a key to a smartcard"
2918 msgstr ""
2919
2920 #: g10/keyedit.c:1272
2921 #, fuzzy
2922 msgid "keytocard"
2923 msgstr "Podaj \"help\" aby zobaczyæ listê poleceñ."
2924
2925 #: g10/keyedit.c:1272
2926 msgid "move a key to a smartcard"
2927 msgstr ""
2928
2929 #: g10/keyedit.c:1274
2930 msgid "delkey"
2931 msgstr "uskl"
2932
2933 #: g10/keyedit.c:1274
2934 msgid "delete a secondary key"
2935 msgstr "usuniêcie podklucza"
2936
2937 #: g10/keyedit.c:1275
2938 msgid "addrevoker"
2939 msgstr "dodun"
2940
2941 #: g10/keyedit.c:1275
2942 msgid "add a revocation key"
2943 msgstr "wyznaczenie klucza uniewa¿niaj±cego"
2944
2945 #: g10/keyedit.c:1276
2946 msgid "delsig"
2947 msgstr "uspod"
2948
2949 #: g10/keyedit.c:1276
2950 msgid "delete signatures"
2951 msgstr "usuniêcie podpisów"
2952
2953 #: g10/keyedit.c:1277
2954 msgid "expire"
2955 msgstr "data"
2956
2957 #: g10/keyedit.c:1277
2958 msgid "change the expire date"
2959 msgstr "zmiana daty wa¿no¶ci klucza"
2960
2961 #: g10/keyedit.c:1278
2962 msgid "primary"
2963 msgstr "g³ówny"
2964
2965 #: g10/keyedit.c:1278
2966 msgid "flag user ID as primary"
2967 msgstr "oznaczenie identyfikatora u¿ytkownika jako g³ównego"
2968
2969 #: g10/keyedit.c:1279
2970 msgid "toggle"
2971 msgstr "prze³"
2972
2973 #: g10/keyedit.c:1279
2974 msgid "toggle between secret and public key listing"
2975 msgstr "prze³±czenie pomiêdzy list± kluczy publicznych i prywatnych"
2976
2977 #: g10/keyedit.c:1281
2978 msgid "t"
2979 msgstr "p"
2980
2981 #: g10/keyedit.c:1282
2982 msgid "pref"
2983 msgstr "opcje"
2984
2985 #: g10/keyedit.c:1282
2986 msgid "list preferences (expert)"
2987 msgstr "ustawienia (zaawansowane)"
2988
2989 #: g10/keyedit.c:1283
2990 msgid "showpref"
2991 msgstr "opcje"
2992
2993 #: g10/keyedit.c:1283
2994 msgid "list preferences (verbose)"
2995 msgstr "rozbudowana lista ustawieñ"
2996
2997 #: g10/keyedit.c:1284
2998 msgid "setpref"
2999 msgstr "ustaw"
3000
3001 #: g10/keyedit.c:1284
3002 msgid "set preference list"
3003 msgstr "ustawienie opcji klucza"
3004
3005 #: g10/keyedit.c:1285
3006 msgid "updpref"
3007 msgstr "aktopc"
3008
3009 #: g10/keyedit.c:1285
3010 msgid "updated preferences"
3011 msgstr "aktualizacja ustawieñ klucza"
3012
3013 #: g10/keyedit.c:1286
3014 #, fuzzy
3015 msgid "keyserver"
3016 msgstr "b³±d serwera kluczy"
3017
3018 #: g10/keyedit.c:1286
3019 #, fuzzy
3020 msgid "set preferred keyserver URL"
3021 msgstr "niezrozuma³y URI serwera kluczy\n"
3022
3023 #: g10/keyedit.c:1287
3024 msgid "change the passphrase"
3025 msgstr "zmiana has³a klucza"
3026
3027 #: g10/keyedit.c:1288
3028 msgid "trust"
3029 msgstr "zaufanie"
3030
3031 #: g10/keyedit.c:1288
3032 msgid "change the ownertrust"
3033 msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
3034
3035 #: g10/keyedit.c:1289
3036 msgid "revsig"
3037 msgstr "unpod"
3038
3039 #: g10/keyedit.c:1289
3040 msgid "revoke signatures"
3041 msgstr "uniewa¿nienie podpisu"
3042
3043 #: g10/keyedit.c:1290
3044 msgid "revuid"
3045 msgstr "unpod"
3046
3047 #: g10/keyedit.c:1290
3048 msgid "revoke a user ID"
3049 msgstr "uniewa¿nienie identyfikatora u¿ytkownika"
3050
3051 #: g10/keyedit.c:1291
3052 msgid "revkey"
3053 msgstr "unpkl"
3054
3055 #: g10/keyedit.c:1291
3056 msgid "revoke a secondary key"
3057 msgstr "uniewa¿nienie podklucza"
3058
3059 #: g10/keyedit.c:1292
3060 msgid "disable"
3061 msgstr "wy³kl"
3062
3063 #: g10/keyedit.c:1292
3064 msgid "disable a key"
3065 msgstr "wy³±czyæ klucz z u¿ycia"
3066
3067 #: g10/keyedit.c:1293
3068 msgid "enable"
3069 msgstr "w³kl"
3070
3071 #: g10/keyedit.c:1293
3072 msgid "enable a key"
3073 msgstr "w³±czyæ klucz do u¿ycia"
3074
3075 #: g10/keyedit.c:1294
3076 msgid "showphoto"
3077 msgstr "foto"
3078
3079 #: g10/keyedit.c:1294
3080 msgid "show photo ID"
3081 msgstr "okazanie identyfikatora - zdjêcia"
3082
3083 #: g10/keyedit.c:1344
3084 #, c-format
3085 msgid "error reading secret keyblock `%s': %s\n"
3086 msgstr "b³±d odczytu bloku klucza tajnego '%s': %s\n"
3087
3088 #: g10/keyedit.c:1361
3089 msgid "Secret key is available.\n"
3090 msgstr "Dostêpny jest klucz tajny.\n"
3091
3092 #: g10/keyedit.c:1423
3093 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3094 msgstr "Do wykonania tej operacji potrzebny jest klucz tajny.\n"
3095
3096 #: g10/keyedit.c:1428
3097 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3098 msgstr "Najpierw trzeba u¿yæ polecenia \"prze³\".\n"
3099
3100 #: g10/keyedit.c:1476
3101 msgid "Key is revoked."
3102 msgstr "Klucz uniewa¿niony."
3103
3104 #: g10/keyedit.c:1496
3105 #, fuzzy
3106 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3107 msgstr "Podpisaæ wszystkie identyfikatory u¿ytkownika na tym kluczu? "
3108
3109 #: g10/keyedit.c:1498
3110 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3111 msgstr "Podpowied¼: wybierz identyfikatory u¿ytkownika do podpisania.\n"
3112
3113 #: g10/keyedit.c:1523
3114 #, c-format
3115 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3116 msgstr "To polecenie nie jest dostêpne w trybie %s.\n"
3117
3118 #: g10/keyedit.c:1545 g10/keyedit.c:1565 g10/keyedit.c:1668
3119 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3120 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
3121
3122 #: g10/keyedit.c:1547
3123 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3124 msgstr "Nie mo¿esz usun±æ ostatniego identyfikatora u¿ytkownika!\n"
3125
3126 #: g10/keyedit.c:1549
3127 #, fuzzy
3128 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3129 msgstr "Czy na pewno usun±æ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
3130
3131 #: g10/keyedit.c:1550
3132 #, fuzzy
3133 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3134 msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? "
3135
3136 #: g10/keyedit.c:1600
3137 #, fuzzy
3138 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3139 msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? "
3140
3141 #: g10/keyedit.c:1612
3142 #, fuzzy
3143 msgid "You must select exactly one key.\n"
3144 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
3145
3146 #: g10/keyedit.c:1632 g10/keyedit.c:1687
3147 msgid "You must select at least one key.\n"
3148 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
3149
3150 #: g10/keyedit.c:1635
3151 #, fuzzy
3152 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3153 msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ wybrane klucze? "
3154
3155 #: g10/keyedit.c:1636
3156 #, fuzzy
3157 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3158 msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ ten klucz? "
3159
3160 #: g10/keyedit.c:1671
3161 #, fuzzy
3162 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3163 msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
3164
3165 #: g10/keyedit.c:1672
3166 #, fuzzy
3167 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3168 msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ ten identyfikator u¿ytkownika? "
3169
3170 #: g10/keyedit.c:1691
3171 #, fuzzy
3172 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? (y/N) "
3173 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ wybrane klucze? "
3174
3175 #: g10/keyedit.c:1692
3176 #, fuzzy
3177 msgid "Do you really want to revoke this key? (y/N) "
3178 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ ten klucz? "
3179
3180 #: g10/keyedit.c:1731
3181 msgid ""
3182 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3183 msgstr ""
3184
3185 #: g10/keyedit.c:1763
3186 #, fuzzy
3187 msgid "Set preference list to:\n"
3188 msgstr "ustawienie opcji klucza"
3189
3190 #: g10/keyedit.c:1769
3191 #, fuzzy
3192 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3193 msgstr ""
3194 "Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
3195
3196 #: g10/keyedit.c:1771
3197 #, fuzzy
3198 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3199 msgstr "Czy na pewno usaktualniæ ustawienia? "
3200
3201 #: g10/keyedit.c:1821
3202 #, fuzzy
3203 msgid "Save changes? (y/N) "
3204 msgstr "Zapisaæ zmiany? "
3205
3206 #: g10/keyedit.c:1824
3207 #, fuzzy
3208 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3209 msgstr "Wyj¶æ bez zapisania zmian? "
3210
3211 #: g10/keyedit.c:1834
3212 #, c-format
3213 msgid "update failed: %s\n"
3214 msgstr "zapis zmian nie powiód³ siê: %s\n"
3215
3216 #: g10/keyedit.c:1841
3217 #, c-format
3218 msgid "update secret failed: %s\n"
3219 msgstr "zapis zmian na kluczu prywatnym nie powiód³ siê: %s\n"
3220
3221 #: g10/keyedit.c:1848
3222 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3223 msgstr "Klucz nie zosta³ zmieniony wiêc zapis zmian nie jest konieczny.\n"
3224
3225 #: g10/keyedit.c:1920
3226 msgid "Digest: "
3227 msgstr "Skrót: "
3228
3229 #: g10/keyedit.c:1972
3230 msgid "Features: "
3231 msgstr "Ustawienia: "
3232
3233 #: g10/keyedit.c:1983
3234 msgid "Keyserver no-modify"
3235 msgstr ""
3236
3237 #: g10/keyedit.c:1998 g10/keylist.c:229
3238 msgid "Preferred keyserver: "
3239 msgstr ""
3240
3241 #: g10/keyedit.c:2239
3242 #, c-format
3243 msgid "This key may be revoked by %s key "
3244 msgstr "Klucz mo¿e zostaæ uniewa¿niony przez klucz %s "
3245
3246 #: g10/keyedit.c:2243
3247 msgid " (sensitive)"
3248 msgstr " (poufne)"
3249
3250 #: g10/keyedit.c:2257 g10/keyedit.c:2313 g10/keyedit.c:2434 g10/keyedit.c:2449
3251 #: g10/keyserver.c:366
3252 #, fuzzy, c-format
3253 msgid "created: %s"
3254 msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s: %s\n"
3255
3256 #: g10/keyedit.c:2260 g10/keylist.c:707 g10/keylist.c:807 g10/mainproc.c:929
3257 #, fuzzy, c-format
3258 msgid "revoked: %s"
3259 msgstr "[uniewa¿niony]"
3260
3261 #: g10/keyedit.c:2262 g10/keylist.c:678 g10/keylist.c:813
3262 #, fuzzy, c-format
3263 msgid "expired: %s"
3264 msgstr " [wygasa :%s]"
3265
3266 #: g10/keyedit.c:2264 g10/keyedit.c:2315 g10/keyedit.c:2436 g10/keyedit.c:2451
3267 #: g10/keylist.c:684 g10/keylist.c:719 g10/keylist.c:819 g10/keylist.c:840
3268 #: g10/keyserver.c:372 g10/mainproc.c:935
3269 #, fuzzy, c-format
3270 msgid "expires: %s"
3271 msgstr " [wygasa :%s]"
3272
3273 #: g10/keyedit.c:2266
3274 #, fuzzy, c-format
3275 msgid "usage: %s"
3276 msgstr " zaufanie: %c/%c"
3277
3278 #: g10/keyedit.c:2281
3279 #, fuzzy, c-format
3280 msgid "trust: %s"
3281 msgstr " zaufanie: %c/%c"
3282
3283 #: g10/keyedit.c:2285
3284 #, c-format
3285 msgid "validity: %s"
3286 msgstr ""
3287
3288 #: g10/keyedit.c:2292
3289 msgid "This key has been disabled"
3290 msgstr "Ten klucz zosta³ wy³±czony z u¿ytku"
3291
3292 #: g10/keyedit.c:2320
3293 msgid "card-no: "
3294 msgstr ""
3295
3296 #: g10/keyedit.c:2355 g10/keyedit.c:2357 g10/keyedit.c:2359
3297 #, c-format
3298 msgid "[%8.8s] "
3299 msgstr ""
3300
3301 #: g10/keyedit.c:2355 g10/keyedit.c:2468 g10/keylist.c:766 g10/keyserver.c:376
3302 #: g10/mainproc.c:1575 g10/trustdb.c:1133
3303 #, fuzzy
3304 msgid "revoked"
3305 msgstr "[uniewa¿niony]"
3306
3307 #: g10/keyedit.c:2357 g10/keyedit.c:2470 g10/keylist.c:768 g10/keyserver.c:380
3308 #: g10/mainproc.c:1577 g10/trustdb.c:500
3309 #, fuzzy
3310 msgid "expired"
3311 msgstr "data"
3312
3313 #: g10/keyedit.c:2396
3314 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3315 msgstr "Klucze PGP 2.x nie zawieraj± opisu ustawieñ.\n"
3316
3317 #: g10/keyedit.c:2404
3318 msgid ""
3319 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3320 "unless you restart the program.\n"
3321 msgstr ""
3322 "Pokazana warto¶æ wiarygodno¶ci klucza mo¿e byæ niepoprawna,\n"
3323 "dopóki program nie zostanie uruchomiony ponownie.\n"
3324
3325 #: g10/keyedit.c:2535
3326 msgid ""
3327 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3328 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3329 msgstr ""
3330 "OSTRZE¯ENIE: ¿aden identyfikator u¿ytkownika nie zosta³ oznaczony explicite\n"
3331 "             jako g³ówny. Wykonanie tego polecenie mo¿e wiêc spowodowaæ\n"
3332 "             wy¶wietlanie innego identyfikatora jako domy¶lnego g³ównego.\n"
3333
3334 #: g10/keyedit.c:2595
3335 msgid ""
3336 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3337 "versions\n"
3338 "         of PGP to reject this key.\n"
3339 msgstr ""
3340 "OSTRZE¯ENIE: To jest klucz PGP wersji 2. Dodanie zdjêcia spowoduje, ¿e\n"
3341 "             niektóre wersje przestan± go rozumieæ.\n"
3342
3343 #: g10/keyedit.c:2600 g10/keyedit.c:2878
3344 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3345 msgstr "Czy dalej chcesz je dodaæ? (t/N) "
3346
3347 #: g10/keyedit.c:2606
3348 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3349 msgstr "Do klucza dla PGP 2.x nie mo¿na dodaæ zdjêcia.\n"
3350
3351 #: g10/keyedit.c:2746
3352 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3353 msgstr "Usun±æ ten poprawny podpis? (t/N/w) "
3354
3355 #: g10/keyedit.c:2756
3356 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3357 msgstr "Usun±æ ten niepoprawny podpis? (t/N/w) "
3358
3359 #: g10/keyedit.c:2760
3360 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3361 msgstr "Usun±æ ten nieznany podpis? (t/N/w) "
3362
3363 #: g10/keyedit.c:2766
3364 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3365 msgstr "Na pewno usun±æ ten podpis klucza nim samym? (t/N) "
3366
3367 #: g10/keyedit.c:2780
3368 #, c-format
3369 msgid "Deleted %d signature.\n"
3370 msgstr "%d podpis usuniêty.\n"
3371
3372 #: g10/keyedit.c:2781
3373 #, c-format
3374 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3375 msgstr "%d podpisów usuniêtych.\n"
3376
3377 #: g10/keyedit.c:2784
3378 msgid "Nothing deleted.\n"
3379 msgstr "Nic nie zosta³o usuniête.\n"
3380
3381 #: g10/keyedit.c:2873
3382 msgid ""
3383 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3384 "cause\n"
3385 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3386 msgstr ""
3387 "OSTRZE¯ENIE: To jest klucz PGP wersji 2.x. Wyznaczenie mu klucza\n"
3388 "             uniewa¿niaj±cego, spowoduje, ¿e niektóre wersje PGP przestan±\n"
3389 "             go rozumieæ.\n"
3390
3391 #: g10/keyedit.c:2884
3392 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3393 msgstr "Do klucza dla PGP 2.x nie mo¿na wyznaczyæ klucza uniewa¿niaj±cego.\n"
3394
3395 #: g10/keyedit.c:2904
3396 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3397 msgstr "Podaj identyfikator klucza uniewa¿niaj±cego: "
3398
3399 #: g10/keyedit.c:2927
3400 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3401 msgstr "klucza PGP 2.x nie mo¿na wyznaczyæ jako uniewa¿niaj±cego\n"
3402
3403 #: g10/keyedit.c:2942
3404 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3405 msgstr "nie mo¿na wyznaczuæ klucza do uniewa¿niania jego samego\n"
3406
3407 #: g10/keyedit.c:2964
3408 #, fuzzy
3409 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3410 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz zosta³ uniewa¿niony kluczem uniewa¿niaj±cym!\n"
3411
3412 #: g10/keyedit.c:2983
3413 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3414 msgstr ""
3415 "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na cofn±æ wyznaczenia klucza jako uniewa¿niaj±cego!\n"
3416
3417 #: g10/keyedit.c:2989
3418 #, fuzzy
3419 msgid ""
3420 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3421 msgstr "Czy na pewno chcesz wyznaczyæ ten klucz jako uniewa¿niaj±cy? (t/N): "
3422
3423 #: g10/keyedit.c:3050
3424 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3425 msgstr "Proszê usun±æ znacznik wyboru z kluczy prywatnych.\n"
3426
3427 #: g10/keyedit.c:3056
3428 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3429 msgstr "Proszê wybraæ tylko jeden podklucz.\n"
3430
3431 #: g10/keyedit.c:3060
3432 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3433 msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci podklucza.\n"
3434
3435 #: g10/keyedit.c:3063
3436 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3437 msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci g³ównego klucza.\n"
3438
3439 #: g10/keyedit.c:3109
3440 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3441 msgstr "Nie mo¿na zmieniæ daty wa¿no¶ci klucza w wersji 3.\n"
3442
3443 #: g10/keyedit.c:3125
3444 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3445 msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy prywatnych\n"
3446
3447 #: g10/keyedit.c:3205
3448 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3449 msgstr "Proszê wybraæ dok³adnie jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
3450
3451 #: g10/keyedit.c:3244 g10/keyedit.c:3354 g10/keyedit.c:3473
3452 #, fuzzy, c-format
3453 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3454 msgstr "podpis w wersji 3 na identyfikatorze ,,%s'' zostaje pominiêty\n"
3455
3456 #: g10/keyedit.c:3415
3457 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3458 msgstr ""
3459
3460 #: g10/keyedit.c:3494
3461 #, fuzzy
3462 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3463 msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
3464
3465 #: g10/keyedit.c:3495
3466 #, fuzzy
3467 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3468 msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
3469
3470 #: g10/keyedit.c:3557
3471 #, c-format
3472 msgid "No user ID with index %d\n"
3473 msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
3474
3475 #: g10/keyedit.c:3603
3476 #, c-format
3477 msgid "No secondary key with index %d\n"
3478 msgstr "Brak podklucza o numerze %d\n"
3479
3480 #: g10/keyedit.c:3720
3481 #, fuzzy, c-format
3482 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3483 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika: "
3484
3485 #: g10/keyedit.c:3723 g10/keyedit.c:3787 g10/keyedit.c:3830
3486 #, fuzzy, c-format
3487 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3488 msgstr "podpisany przez %08lX w %s%s%s\n"
3489
3490 #: g10/keyedit.c:3725 g10/keyedit.c:3789 g10/keyedit.c:3832
3491 msgid " (non-exportable)"
3492 msgstr " (podpis nieeksportowalny) "
3493
3494 #: g10/keyedit.c:3729
3495 #, c-format
3496 msgid "This signature expired on %s.\n"
3497 msgstr "Wa¿no¶æ tego klucza wygas³a %s.\n"
3498
3499 #: g10/keyedit.c:3733
3500 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3501 msgstr "Czy dalej chcesz go uniewa¿niæ? (t/N) "
3502
3503 #: g10/keyedit.c:3737
3504 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3505 msgstr "Stworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego podpisu? (t/N) "
3506
3507 #: g10/keyedit.c:3764
3508 #, fuzzy, c-format
3509 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3510 msgstr "Te identyfikatory s± podpisane przez Ciebie:\n"
3511
3512 #: g10/keyedit.c:3790
3513 #, fuzzy
3514 msgid " (non-revocable)"
3515 msgstr " (podpis nieeksportowalny) "
3516
3517 #: g10/keyedit.c:3797
3518 #, fuzzy, c-format
3519 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3520 msgstr "uniewa¿niony przez %08lX w %s\n"
3521
3522 #: g10/keyedit.c:3819
3523 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3524 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ te podpisy:\n"
3525
3526 #: g10/keyedit.c:3839
3527 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3528 msgstr "Na pewno utworzyæ certyfikaty uniewa¿nienia ? (t/N) "
3529
3530 #: g10/keyedit.c:3869
3531 msgid "no secret key\n"
3532 msgstr "brak klucza tajnego\n"
3533
3534 #: g10/keyedit.c:3939
3535 #, c-format
3536 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3537 msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
3538
3539 #: g10/keyedit.c:3956
3540 #, c-format
3541 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3542 msgstr ""
3543 "OSTRZE¯ENIE: identyfikator u¿ytkownika podpisany za %d sekund (w "
3544 "przysz³o¶ci)\n"
3545
3546 #: g10/keyedit.c:4125
3547 #, fuzzy, c-format
3548 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3549 msgstr "Zdjêcie w formacie %s, rozmiar %ld bajtów, klucz 0x%08lX (id %d).\n"
3550
3551 #: g10/keygen.c:293
3552 #, fuzzy, c-format
3553 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3554 msgstr "ustawienie %c%lu powtarza siê\n"
3555
3556 #: g10/keygen.c:300
3557 #, fuzzy
3558 msgid "too many cipher preferences\n"
3559 msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
3560
3561 #: g10/keygen.c:302
3562 #, fuzzy
3563 msgid "too many digest preferences\n"
3564 msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
3565
3566 #: g10/keygen.c:304
3567 #, fuzzy
3568 msgid "too many compression preferences\n"
3569 msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
3570
3571 #: g10/keygen.c:401
3572 #, fuzzy, c-format
3573 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3574 msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
3575
3576 #: g10/keygen.c:827
3577 msgid "writing direct signature\n"
3578 msgstr "zapis podpisu bezpo¶redniego\n"
3579
3580 #: g10/keygen.c:866
3581 msgid "writing self signature\n"
3582 msgstr "zapis podpisu klucza nim samym\n"
3583
3584 #: g10/keygen.c:912
3585 msgid "writing key binding signature\n"
3586 msgstr "zapis podpisu wi±¿±cego klucz\n"
3587
3588 #: g10/keygen.c:974 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1149 g10/keygen.c:2613
3589 #, c-format
3590 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3591 msgstr "niew³a¶ciwa d³ugo¶æ klucza; wykorzystano %u bitów\n"
3592
3593 #: g10/keygen.c:979 g10/keygen.c:1063 g10/keygen.c:1154 g10/keygen.c:2619
3594 #, c-format
3595 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3596 msgstr "rozmair klucza zaokr±glony do %u bitów\n"
3597
3598 #: g10/keygen.c:1247
3599 #, fuzzy
3600 msgid "Sign"
3601 msgstr "podpis"
3602
3603 #: g10/keygen.c:1250
3604 #, fuzzy
3605 msgid "Encrypt"
3606 msgstr "szyfrowanie danych"
3607
3608 #: g10/keygen.c:1253
3609 msgid "Authenticate"
3610 msgstr ""
3611
3612 #: g10/keygen.c:1261
3613 msgid "SsEeAaQq"
3614 msgstr ""
3615
3616 #: g10/keygen.c:1276
3617 #, c-format
3618 msgid "Possible actions for a %s key: "
3619 msgstr ""
3620
3621 #: g10/keygen.c:1280
3622 msgid "Current allowed actions: "
3623 msgstr ""
3624
3625 #: g10/keygen.c:1285
3626 #, c-format
3627 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3628 msgstr ""
3629
3630 #: g10/keygen.c:1288
3631 #, fuzzy, c-format
3632 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3633 msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowania)\n"
3634
3635 #: g10/keygen.c:1291
3636 #, c-format
3637 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3638 msgstr ""
3639
3640 #: g10/keygen.c:1294
3641 #, c-format
3642 msgid "   (%c) Finished\n"
3643 msgstr ""
3644
3645 #: g10/keygen.c:1348
3646 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3647 msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
3648
3649 #: g10/keygen.c:1350
3650 #, fuzzy, c-format
3651 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3652 msgstr "   (%d) Para kluczy dla algorytmów DSA i ElGamala (domy¶lne)\n"
3653
3654 #: g10/keygen.c:1351
3655 #, c-format
3656 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3657 msgstr "   (%d) DSA (tylko do podpisywania)\n"
3658
3659 #: g10/keygen.c:1353
3660 #, fuzzy, c-format
3661 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3662 msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowania)\n"
3663
3664 #: g10/keygen.c:1354
3665 #, c-format
3666 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3667 msgstr "   (%d) RSA (tylko do podpisywania)\n"
3668
3669 #: g10/keygen.c:1356
3670 #, c-format
3671 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3672 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
3673
3674 #: g10/keygen.c:1358
3675 #, fuzzy, c-format
3676 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3677 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
3678
3679 #: g10/keygen.c:1409
3680 #, c-format
3681 msgid ""
3682 "About to generate a new %s keypair.\n"
3683 "              minimum keysize is  768 bits\n"
3684 "              default keysize is 1024 bits\n"
3685 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
3686 msgstr ""
3687 "Nast±pi generacja nowej pary kluczy dla algorytmu(ów) %s.\n"
3688 "               minimalny rozmiar klucza wynosi 768 bitów\n"
3689 "               domy¶lny rozmiar klucza wynosi 1024 bity\n"
3690 "  najwiêkszy sugerowany rozmiar klucza wynosi 2048 bitów\n"
3691
3692 #: g10/keygen.c:1418
3693 msgid "What keysize do you want? (1024) "
3694 msgstr "Jakiej d³ugo¶ci klucz wygenerowaæ? (1024) "
3695
3696 #: g10/keygen.c:1423
3697 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
3698 msgstr "Klucz dla DSA musi mieæ d³ugo¶æ pomiêdzy 512 i 1024 bitow.\n"
3699
3700 #: g10/keygen.c:1425
3701 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
3702 msgstr ""
3703 "D³ugo¶æ klucza zbyt ma³a; minimalna dopuszczalna dla RSA wynosi 1024 bity.\n"
3704
3705 #: g10/keygen.c:1428
3706 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
3707 msgstr "D³ugo¶æ klucza zbyt ma³a; minimalna dopuszczona wynosi 768 bitów.\n"
3708
3709 #: g10/keygen.c:1439
3710 #, c-format
3711 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
3712 msgstr "zbyt du¿y rozmiar klucza, ograniczenie wynosi %d.\n"
3713
3714 #: g10/keygen.c:1444
3715 msgid ""
3716 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
3717 "computations take REALLY long!\n"
3718 msgstr ""
3719 "Klucze d³u¿sze ni¿ 2048 bitów s± odradzane, poniewa¿ potrzebne\n"
3720 "obliczenia trwaj± wtedy BARDZO d³ugo!\n"
3721
3722 #: g10/keygen.c:1447
3723 #, fuzzy
3724 msgid "Are you sure that you want this keysize? (y/N) "
3725 msgstr "Na pewno wygenerowaæ klucz takiej d³ugo¶ci? "
3726
3727 #: g10/keygen.c:1449
3728 msgid ""
3729 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
3730 "vulnerable to attacks!\n"
3731 msgstr ""
3732 "Nale¿y tak¿e pamiêtaæ o tym, ¿e informacje mog± byæ te¿ wykradzione z\n"
3733 "komputera przez pods³uch emisji elektromagnetycznej klawiatury i monitora!\n"
3734
3735 #: g10/keygen.c:1458
3736 #, c-format
3737 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3738 msgstr "¯±dana d³ugo¶æ klucza to %u bitów.\n"
3739
3740 #: g10/keygen.c:1461 g10/keygen.c:1465
3741 #, c-format
3742 msgid "rounded up to %u bits\n"
3743 msgstr "zaokr±glono do %u bitów\n"
3744
3745 #: g10/keygen.c:1516
3746 msgid ""
3747 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3748 "         0 = key does not expire\n"
3749 "      <n>  = key expires in n days\n"
3750 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3751 "      <n>m = key expires in n months\n"
3752 "      <n>y = key expires in n years\n"
3753 msgstr ""
3754 "Okres wa¿no¶æi klucza.\n"
3755 "         0 = klucz nie ma okre¶lonego terminu wa¿no¶ci\n"
3756 "      <n>  = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n dni\n"
3757 "      <n>w = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n tygodni\n"
3758 "      <n>m = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n miesiêcy\n"
3759 "      <n>y = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n lat\n"
3760
3761 #: g10/keygen.c:1525
3762 msgid ""
3763 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3764 "         0 = signature does not expire\n"
3765 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3766 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3767 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3768 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3769 msgstr ""
3770 "Okres wa¿no¶æi podpisu.\n"
3771 "         0 = klucz nie ma okre¶lonego terminu wa¿no¶ci\n"
3772 "      <n>  = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n dni\n"
3773 "      <n>w = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n tygodni\n"
3774 "      <n>m = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n miesiêcy\n"
3775 "      <n>y = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n lat\n"
3776
3777 #: g10/keygen.c:1547
3778 msgid "Key is valid for? (0) "
3779 msgstr "Okres wa¿no¶ci klucza ? (0) "
3780
3781 #: g10/keygen.c:1549
3782 msgid "Signature is valid for? (0) "
3783 msgstr "Okres wa¿no¶ci podpisu? (0) "
3784
3785 #: g10/keygen.c:1554
3786 msgid "invalid value\n"
3787 msgstr "niepoprawna warto¶æ\n"
3788
3789 #: g10/keygen.c:1559
3790 #, c-format
3791 msgid "%s does not expire at all\n"
3792 msgstr "%s nie ma daty wa¿no¶ci\n"
3793
3794 #: g10/keygen.c:1566
3795 #, c-format
3796 msgid "%s expires at %s\n"
3797 msgstr "%s traci wa¿no¶æ: %s\n"
3798
3799 #: g10/keygen.c:1572
3800 msgid ""
3801 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3802 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3803 msgstr ""
3804 "Twój system nie potrafi pokazaæ daty po roku 2038.\n"
3805 "Niemniej daty do roku 2106 bêd± poprawnie obs³ugiwane.\n"
3806
3807 #: g10/keygen.c:1577
3808 #, fuzzy
3809 msgid "Is this correct? (y/N) "
3810 msgstr "Czy wszystko siê zgadza (t/n)? "
3811
3812 #: g10/keygen.c:1620
3813 #, fuzzy
3814 msgid ""
3815 "\n"
3816 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3817 "ID\n"
3818 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3819 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3820 "\n"
3821 msgstr ""
3822 "\n"
3823 "Musisz podaæ identyfikator u¿ytkownika aby mo¿na by³o rozpoznaæ twój klucz;\n"
3824 "program z³o¿y go z twojego imienia i nazwiska, komentarza i adresu poczty\n"
3825 "elektronicznej. Bêdzie on mia³, na przyk³ad, tak± postaæ:\n"
3826 "    \"Tadeusz ¯eleñski (Boy) <tzb@ziemianska.pl>\"\n"
3827 "\n"
3828
3829 #: g10/keygen.c:1632
3830 msgid "Real name: "
3831 msgstr "Imiê i nazwisko: "
3832
3833 #: g10/keygen.c:1640
3834 msgid "Invalid character in name\n"
3835 msgstr "Niew³a¶ciwy znak w imieniu lub nazwisku\n"
3836
3837 #: g10/keygen.c:1642
3838 msgid "Name may not start with a digit\n"
3839 msgstr "Imiê lub nazwisko nie mo¿e zaczynaæ siê od cyfry\n"
3840
3841 #: g10/keygen.c:1644
3842 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3843 msgstr "Imiê i nazwisko musz± mieæ conajmniej 5 znaków d³ugo¶ci.\n"
3844
3845 #: g10/keygen.c:1652
3846 msgid "Email address: "
3847 msgstr "Adres poczty elektronicznej: "
3848
3849 #: g10/keygen.c:1663
3850 msgid "Not a valid email address\n"
3851 msgstr "To nie jest poprawny adres poczty elektronicznej\n"
3852
3853 #: g10/keygen.c:1671
3854 msgid "Comment: "
3855 msgstr "Komentarz: "
3856
3857 #: g10/keygen.c:1677
3858 msgid "Invalid character in comment\n"
3859 msgstr "Niew³a¶ciwy znak w komentarzu\n"
3860
3861 #: g10/keygen.c:1700
3862 #, c-format
3863 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3864 msgstr "U¿ywasz zestawu znaków %s.\n"
3865
3866 #: g10/keygen.c:1706
3867 #, c-format
3868 msgid ""
3869 "You selected this USER-ID:\n"
3870 "    \"%s\"\n"
3871 "\n"
3872 msgstr ""
3873 "Twój identyfikator u¿ytkownika bêdzie wygl±da³ tak:\n"
3874 "    \"%s\"\n"
3875 "\n"
3876
3877 #: g10/keygen.c:1711
3878 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3879 msgstr ""
3880 "Nie nalezy umieszczaæ adresu poczty elektronicznej w polu nazwiska czy\n"
3881 "komentarza.\n"
3882
3883 #: g10/keygen.c:1727
3884 msgid "NnCcEeOoQq"
3885 msgstr "IiKkEeDdWw"
3886
3887 #: g10/keygen.c:1737
3888 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3889 msgstr "Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, czy (W)yj¶æ? "
3890
3891 #: g10/keygen.c:1738
3892 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3893 msgstr ""
3894 "Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, przej¶æ (D)alej,\n"
3895 "czy (W)yj¶æ z programu ? "
3896
3897 #: g10/keygen.c:1757
3898 msgid "Please correct the error first\n"
3899 msgstr "Najpierw trzeba poprawiæ ten b³±d\n"
3900
3901 #: g10/keygen.c:1797
3902 msgid ""
3903 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3904 "\n"
3905 msgstr ""
3906 "Musisz podaæ d³ugie, skomplikowane has³o aby ochroniæ swój klucz tajny.\n"
3907
3908 #: g10/keygen.c:1807
3909 #, c-format
3910 msgid "%s.\n"
3911 msgstr "%s.\n"
3912
3913 #: g10/keygen.c:1813
3914 msgid ""
3915 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3916 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3917 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3918 "\n"
3919 msgstr ""
3920 "Nie chcesz podaæ has³a - to *z³y* pomys³!\n"
3921 "W ka¿dej chwili mo¿esz ustawiæ has³o u¿ywaj±c tego programu i opcji\n"
3922 "\"--edit-key\".\n"
3923 "\n"
3924
3925 #: g10/keygen.c:1835
3926 msgid ""
3927 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3928 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3929 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3930 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3931 msgstr ""
3932 "Musimy wygenerowaæ du¿o losowych bajtów. Dobrym pomys³em aby pomóc "
3933 "komputerowi\n"
3934 "podczas generowania liczb pierszych jest wykonywanie w tym czasie innych\n"
3935 "dzia³añ (pisanie na klawiaturze, poruszanie myszk±, odwo³anie siê do "
3936 "dysków);\n"
3937 "dziêki temu generator liczb losowych ma mo¿liwo¶æ zebrania odpowiedniej "
3938 "ilo¶ci\n"
3939 "entropii.\n"
3940
3941 #: g10/keygen.c:2490
3942 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
3943 msgstr "Para kluczy dla DSA bêdzie mia³a 1024 bity d³ugo¶ci.\n"
3944
3945 #: g10/keygen.c:2559
3946 msgid "Key generation canceled.\n"
3947 msgstr "Procedura generacji klucza zosta³a anulowana.\n"
3948
3949 #: g10/keygen.c:2747 g10/keygen.c:2884
3950 #, c-format
3951 msgid "writing public key to `%s'\n"
3952 msgstr "zapisujê klucz publiczny w '%s'\n"
3953
3954 #: g10/keygen.c:2749 g10/keygen.c:2887
3955 #, fuzzy, c-format
3956 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3957 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
3958
3959 #: g10/keygen.c:2752 g10/keygen.c:2890
3960 #, c-format
3961 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3962 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
3963
3964 #: g10/keygen.c:2873
3965 #, c-format
3966 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3967 msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy publicznych: %s\n"
3968
3969 #: g10/keygen.c:2879
3970 #, c-format
3971 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3972 msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
3973
3974 #: g10/keygen.c:2897
3975 #, c-format
3976 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3977 msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy publicznych ,,%s'': %s\n"
3978
3979 #: g10/keygen.c:2904
3980 #, c-format
3981 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3982 msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
3983
3984 #: g10/keygen.c:2927
3985 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3986 msgstr "klucz publiczny i prywatny (tajny) zosta³y utworzone i podpisane.\n"
3987
3988 #: g10/keygen.c:2938
3989 msgid ""
3990 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3991 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
3992 msgstr ""
3993 "Ten klucz nie mo¿e byæ wykorzystany do szyfrowania. Komend± \"--edit-key\"\n"
3994 "mo¿na dodaæ do niego podklucz szyfruj±cy.\n"
3995
3996 #: g10/keygen.c:2950 g10/keygen.c:3065 g10/keygen.c:3180
3997 #, c-format
3998 msgid "Key generation failed: %s\n"
3999 msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
4000
4001 #: g10/keygen.c:3001 g10/keygen.c:3116 g10/sign.c:290
4002 #, c-format
4003 msgid ""
4004 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4005 msgstr ""
4006 "klucz zosta³ stworzony %lu sekundê w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
4007 "czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
4008
4009 #: g10/keygen.c:3003 g10/keygen.c:3118 g10/sign.c:292
4010 #, c-format
4011 msgid ""
4012 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4013 msgstr ""
4014 "klucz zosta³ stworzony %lu sekund w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
4015 "czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
4016
4017 #: g10/keygen.c:3012 g10/keygen.c:3129
4018 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4019 msgstr ""
4020 "UWAGA: tworzenie podkluczy dla kluczy wersji 3 jest niezgodne z OpenPGP.\n"
4021
4022 #: g10/keygen.c:3040 g10/keygen.c:3162
4023 #, fuzzy
4024 msgid "Really create? (y/N) "
4025 msgstr "Czy na pewno utworzyæ? "
4026
4027 #: g10/keygen.c:3315
4028 #, fuzzy, c-format
4029 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4030 msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
4031
4032 #: g10/keygen.c:3362
4033 #, fuzzy, c-format
4034 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4035 msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
4036
4037 #: g10/keygen.c:3385
4038 #, fuzzy, c-format
4039 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4040 msgstr "UWAGA: wa¿no¶æ klucza tajnego %08lX wygas³a %s\n"
4041
4042 #: g10/keygen.c:3452
4043 #, c-format
4044 msgid "length of RSA modulus is not %d\n"
4045 msgstr ""
4046
4047 #: g10/keygen.c:3458
4048 msgid "public exponent too large (more than 32 bits)\n"
4049 msgstr ""
4050
4051 #: g10/keygen.c:3464 g10/keygen.c:3470
4052 #, c-format
4053 msgid "length of an RSA prime is not %d\n"
4054 msgstr ""
4055
4056 #: g10/keyid.c:497 g10/keyid.c:509 g10/keyid.c:521 g10/keyid.c:533
4057 msgid "never     "
4058 msgstr "nigdy     "
4059
4060 #: g10/keylist.c:186
4061 msgid "Critical signature policy: "
4062 msgstr "Krytyczny regulamin podpisu: "
4063
4064 #: g10/keylist.c:188
4065 msgid "Signature policy: "
4066 msgstr "Regulamin podpisu: "
4067
4068 #: g10/keylist.c:227
4069 msgid "Critical preferred keyserver: "
4070 msgstr ""
4071
4072 #: g10/keylist.c:275 g10/keylist.c:319
4073 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
4074 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niepoprawne dane w adnotacji\n"
4075
4076 #: g10/keylist.c:293
4077 msgid "Critical signature notation: "
4078 msgstr "Krytyczne adnotacje podpisu: "
4079
4080 #: g10/keylist.c:295
4081 msgid "Signature notation: "
4082 msgstr "Adnotacje podpisu: "
4083
4084 #: g10/keylist.c:306
4085 msgid "not human readable"
4086 msgstr "nieczytelne dla cz³owieka"
4087
4088 #: g10/keylist.c:407
4089 msgid "Keyring"
4090 msgstr "Zbiór kluczy"
4091
4092 #: g10/keylist.c:713
4093 #, fuzzy, c-format
4094 msgid "expired: %s)"
4095 msgstr " [wygasa :%s]"
4096
4097 #: g10/keylist.c:1415
4098 msgid "Primary key fingerprint:"
4099 msgstr "Odcisk klucza g³ównego:"
4100
4101 #: g10/keylist.c:1417
4102 msgid "     Subkey fingerprint:"
4103 msgstr "      Odcisk podklucza:"
4104
4105 #: g10/keylist.c:1424
4106 msgid " Primary key fingerprint:"
4107 msgstr " Odcisk klucza g³ównego:"
4108
4109 #: g10/keylist.c:1426
4110 msgid "      Subkey fingerprint:"
4111 msgstr "       Odcisk podklucza:"
4112
4113 #: g10/keylist.c:1430 g10/keylist.c:1434
4114 #, fuzzy
4115 msgid "      Key fingerprint ="
4116 msgstr "     Odcisk klucza ="
4117
4118 #: g10/keylist.c:1501
4119 msgid "      Card serial no. ="
4120 msgstr ""
4121
4122 #: g10/keyring.c:1242
4123 #, fuzzy, c-format
4124 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4125 msgstr "opakowywanie ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
4126
4127 #: g10/keyring.c:1248
4128 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4129 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Istniej± dwa pliki z poufnymi informacjami.\n"
4130
4131 #: g10/keyring.c:1250
4132 #, c-format
4133 msgid "%s is the unchanged one\n"
4134 msgstr "%s pozosta³ bez zmian\n"
4135
4136 #: g10/keyring.c:1251
4137 #, c-format
4138 msgid "%s is the new one\n"
4139 msgstr "%s zosta³ utworzony\n"
4140
4141 #: g10/keyring.c:1252
4142 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4143 msgstr "Proszê usun±æ to naruszenie zasad bezpieczeñstwa\n"
4144
4145 #: g10/keyring.c:1372
4146 #, fuzzy, c-format
4147 msgid "caching keyring `%s'\n"
4148 msgstr "sprawdzanie zbioru kluczy ,,%s''\n"
4149
4150 #: g10/keyring.c:1418
4151 #, fuzzy, c-format
4152 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4153 msgstr "%lu kluczy (%lu podpisów)\n"
4154
4155 #: g10/keyring.c:1430
4156 #, fuzzy, c-format
4157 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4158 msgstr "%lu kluczy (%lu podpisów)\n"
4159
4160 #: g10/keyring.c:1501
4161 #, c-format
4162 msgid "%s: keyring created\n"
4163 msgstr "%s: zbiór kluczy utworzony\n"
4164
4165 #: g10/keyserver.c:98
4166 #, fuzzy, c-format
4167 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4168 msgstr "OSTRZE¯ENIE: opcje w ,,%s'' nie s± jeszcze uwzglêdnione.\n"
4169
4170 #: g10/keyserver.c:378
4171 #, fuzzy
4172 msgid "disabled"
4173 msgstr "wy³kl"
4174
4175 #: g10/keyserver.c:579
4176 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4177 msgstr ""
4178
4179 #: g10/keyserver.c:662 g10/keyserver.c:1142
4180 #, fuzzy, c-format
4181 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4182 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
4183
4184 #: g10/keyserver.c:752
4185 #, fuzzy, c-format
4186 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4187 msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
4188
4189 #: g10/keyserver.c:754
4190 #, fuzzy
4191 msgid "key not found on keyserver\n"
4192 msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
4193
4194 #: g10/keyserver.c:896
4195 #, fuzzy, c-format
4196 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4197 msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
4198
4199 #: g10/keyserver.c:900
4200 #, fuzzy, c-format
4201 msgid "requesting key %s from %s\n"
4202 msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
4203
4204 #: g10/keyserver.c:1045
4205 #, fuzzy, c-format
4206 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4207 msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
4208
4209 #: g10/keyserver.c:1049
4210 #, fuzzy, c-format
4211 msgid "sending key %s to %s\n"
4212 msgstr ""
4213 "\"\n"
4214 "podpisano Twoim kluczem %08lX w %s\n"
4215
4216 #: g10/keyserver.c:1092
4217 #, fuzzy, c-format
4218 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4219 msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
4220
4221 #: g10/keyserver.c:1095
4222 #, fuzzy, c-format
4223 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4224 msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
4225
4226 #: g10/keyserver.c:1102 g10/keyserver.c:1197
4227 #, fuzzy
4228 msgid "no keyserver action!\n"
4229 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
4230
4231 #: g10/keyserver.c:1150
4232 #, c-format
4233 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4234 msgstr ""
4235
4236 #: g10/keyserver.c:1159
4237 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4238 msgstr ""
4239
4240 #: g10/keyserver.c:1218
4241 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4242 msgstr "brak znanyk serwerów kluczy (u¿yj opcji --keyserver)\n"
4243
4244 #: g10/keyserver.c:1224
4245 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4246 msgstr ""
4247
4248 #: g10/keyserver.c:1236
4249 #, c-format
4250 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4251 msgstr ""
4252
4253 #: g10/keyserver.c:1241
4254 #, c-format
4255 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4256 msgstr ""
4257
4258 #: g10/keyserver.c:1249
4259 #, c-format
4260 msgid "gpgkeys_%s does not support handler version %d\n"
4261 msgstr ""
4262
4263 #: g10/keyserver.c:1254
4264 #, fuzzy
4265 msgid "keyserver timed out\n"
4266 msgstr "b³±d serwera kluczy"
4267
4268 #: g10/keyserver.c:1259
4269 #, fuzzy
4270 msgid "keyserver internal error\n"
4271 msgstr "b³±d serwera kluczy"
4272
4273 #: g10/keyserver.c:1268
4274 #, fuzzy, c-format
4275 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4276 msgstr "odbiór z serwera kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
4277
4278 #: g10/keyserver.c:1293 g10/keyserver.c:1327
4279 #, fuzzy, c-format
4280 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4281 msgstr "%s: nie jest poprawnym identyfikatorem klucza\n"
4282
4283 #: g10/keyserver.c:1414
4284 #, fuzzy, c-format
4285 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
4286 msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
4287
4288 #: g10/keyserver.c:1578
4289 #, fuzzy, c-format
4290 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4291 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
4292
4293 #: g10/keyserver.c:1600
4294 #, fuzzy, c-format
4295 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4296 msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
4297
4298 #: g10/keyserver.c:1602
4299 #, fuzzy, c-format
4300 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4301 msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
4302
4303 #: g10/mainproc.c:248
4304 #, c-format
4305 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4306 msgstr "%d - dziwny rozmiar jak na zaszyfrowany klucz sesyjny\n"
4307
4308 #: g10/mainproc.c:262
4309 #, c-format
4310 msgid "bad passphrase or unknown cipher algorithm (%d)\n"
4311 msgstr "niepoprawne has³o, lub nieznany algorytm szyfruj±cy (%d)\n"
4312
4313 #: g10/mainproc.c:299
4314 #, c-format
4315 msgid "%s encrypted session key\n"
4316 msgstr "klucz sesyjny zaszyfrowany %s\n"
4317
4318 #: g10/mainproc.c:309
4319 #, fuzzy, c-format
4320 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4321 msgstr "dane zaszyfrowano nieznanym algorytmem numer %d\n"
4322
4323 #: g10/mainproc.c:373
4324 #, fuzzy, c-format
4325 msgid "public key is %s\n"
4326 msgstr "klucz publiczny %08lX\n"
4327
4328 #: g10/mainproc.c:428
4329 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4330 msgstr "dane zaszyfrowane kluczem publicznym: poprawny klucz sesyjny\n"
4331
4332 #: g10/mainproc.c:461
4333 #, fuzzy, c-format
4334 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4335 msgstr "zaszyfrowano %u-bitowym kluczem %s, numer %08lX, stworzonym %s\n"
4336
4337 #: g10/mainproc.c:465 g10/pkclist.c:218
4338 #, fuzzy, c-format
4339 msgid "      \"%s\"\n"
4340 msgstr "                        alias \""
4341
4342 #: g10/mainproc.c:469
4343 #, fuzzy, c-format
4344 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4345 msgstr "zaszyfrowano kluczem %s, o numerze %08lX\n"
4346
4347 #: g10/mainproc.c:483
4348 #, c-format
4349 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4350 msgstr "b³±d odszyfrowywania kluczem publicznym: %s\n"
4351
4352 #: g10/mainproc.c:497
4353 #, c-format
4354 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4355 msgstr "zaszyfrowane za pomoc± %lu hase³\n"
4356
4357 #: g10/mainproc.c:499
4358 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4359 msgstr "zaszyfrowane jednym has³em\n"
4360
4361 #: g10/mainproc.c:527 g10/mainproc.c:549
4362 #, c-format
4363 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4364 msgstr "przyjmuj±c ¿e dane zosta³y zaszyfrowane za pomoc± %s\n"
4365
4366 #: g10/mainproc.c:535
4367 #, c-format
4368 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4369 msgstr "szyfr IDEA nie jest dostêpny, próba u¿ycia %s zamiast\n"
4370
4371 #: g10/mainproc.c:567
4372 msgid "decryption okay\n"
4373 msgstr "odszyfrowanie poprawne\n"
4374
4375 #: g10/mainproc.c:571
4376 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4377 msgstr "OSTRZE¯ENIE: wiadomo¶æ nie by³a zabezpieczona przed manipulacj±\n"
4378
4379 #: g10/mainproc.c:584
4380 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4381 msgstr "OSTRZE¯ENIE: zaszyfrowana wiadomo¶æ by³a manipulowana!\n"
4382
4383 #: g10/mainproc.c:590
4384 #, c-format
4385 msgid "decryption failed: %s\n"
4386 msgstr "b³±d odszyfrowywania: %s\n"
4387
4388 #: g10/mainproc.c:610
4389 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4390 msgstr "UWAGA: nadawca zaznaczy³ ¿e wiadomo¶æ nie powinna byæ zapisywana\n"
4391
4392 #: g10/mainproc.c:612
4393 #, c-format
4394 msgid "original file name='%.*s'\n"
4395 msgstr "pierwotna nazwa pliku='%.*s'\n"
4396
4397 #: g10/mainproc.c:784
4398 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4399 msgstr ""
4400 "osobny certyfikat uniewa¿nienia - u¿yj ,,gpg --import'' aby go wczytaæ\n"
4401
4402 #: g10/mainproc.c:1288
4403 msgid "signature verification suppressed\n"
4404 msgstr "wymuszono pominiêcie sprawdzenia podpisu\n"
4405
4406 #: g10/mainproc.c:1330 g10/mainproc.c:1340
4407 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
4408 msgstr "nie mo¿na obs³uzyæ tych wielokrotnych podpisów\n"
4409
4410 #: g10/mainproc.c:1350
4411 #, fuzzy, c-format
4412 msgid "Signature made %s\n"
4413 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
4414
4415 #: g10/mainproc.c:1351
4416 #, fuzzy, c-format
4417 msgid "               using %s key %s\n"
4418 msgstr "                        alias \""
4419
4420 #: g10/mainproc.c:1355
4421 #, fuzzy, c-format
4422 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4423 msgstr "Podpisano w %.*s kluczem %s o numerze %08lX.\n"
4424
4425 #: g10/mainproc.c:1375
4426 msgid "Key available at: "
4427 msgstr "Klucz dostêpny w: "
4428
4429 #: g10/mainproc.c:1480 g10/mainproc.c:1528
4430 #, fuzzy, c-format
4431 msgid "BAD signature from \"%s\""
4432 msgstr "NIEPOPRAWNY podpis z³o¿ony przez \""
4433
4434 #: g10/mainproc.c:1482 g10/mainproc.c:1530
4435 #, fuzzy, c-format
4436 msgid "Expired signature from \"%s\""
4437 msgstr "Przeterminowany podpis z³o¿ony przez \""
4438
4439 #: g10/mainproc.c:1484 g10/mainproc.c:1532
4440 #, fuzzy, c-format
4441 msgid "Good signature from \"%s\""
4442 msgstr "Poprawny podpis z³o¿ony przez \""
4443
4444 #: g10/mainproc.c:1536
4445 msgid "[uncertain]"
4446 msgstr "[niepewne]"
4447
4448 #: g10/mainproc.c:1568
4449 #, fuzzy, c-format
4450 msgid "                aka \"%s\""
4451 msgstr "                        alias \""
4452
4453 #: g10/mainproc.c:1662
4454 #, c-format
4455 msgid "Signature expired %s\n"
4456 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
4457
4458 #: g10/mainproc.c:1667
4459 #, c-format
4460 msgid "Signature expires %s\n"
4461 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygasa %s.\n"
4462
4463 #: g10/mainproc.c:1670
4464 #, c-format
4465 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4466 msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
4467
4468 #: g10/mainproc.c:1671
4469 msgid "binary"
4470 msgstr "binarny"
4471
4472 #: g10/mainproc.c:1672
4473 msgid "textmode"
4474 msgstr "tekstowy"
4475
4476 #: g10/mainproc.c:1672 g10/trustdb.c:499
4477 msgid "unknown"
4478 msgstr "nieznany"
4479
4480 #: g10/mainproc.c:1692
4481 #, c-format
4482 msgid "Can't check signature: %s\n"
4483 msgstr "Nie mo¿na sprawdziæ podpisu: %s\n"
4484
4485 #: g10/mainproc.c:1760 g10/mainproc.c:1776 g10/mainproc.c:1862
4486 msgid "not a detached signature\n"
4487 msgstr "nie jest oddzielonym podpisem.\n"
4488
4489 #: g10/mainproc.c:1803
4490 msgid ""
4491 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4492 msgstr ""
4493 "OSTRZE¯ENIE: wielokrotne podpisy. Tylko pierwszy zostanie sprawdzony.\n"
4494
4495 #: g10/mainproc.c:1811
4496 #, c-format
4497 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4498 msgstr "oddzielony podpis klasy 0x%02x.\n"
4499
4500 #: g10/mainproc.c:1868
4501 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4502 msgstr "podpis starego typu (PGP 2.x).\n"
4503
4504 #: g10/mainproc.c:1878
4505 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4506 msgstr "wykryto niepoprawny pakiet pierwotny w proc_tree()\n"
4507
4508 #: g10/misc.c:101
4509 #, c-format
4510 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4511 msgstr "nie mo¿na wy³±czyæ zrzutów pamiêci: %s\n"
4512
4513 #: g10/misc.c:121 g10/misc.c:149 g10/misc.c:221
4514 #, fuzzy, c-format
4515 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4516 msgstr "naniesienie poprawek bazy zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
4517
4518 #: g10/misc.c:186
4519 #, fuzzy, c-format
4520 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4521 msgstr "baza zaufania: funkcja read() (n=%d) zawiod³a: %s\n"
4522
4523 #: g10/misc.c:294
4524 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
4525 msgstr "Nie nale¿y u¿ywaæ algorytmów do¶wiadczalnych!\n"
4526
4527 #: g10/misc.c:324
4528 msgid "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
4529 msgstr ""
4530 "u¿ywanie tego szyfru jest odradzane; nale¿y u¿ywaæ standardowych szyfrów!\n"
4531
4532 #: g10/misc.c:430
4533 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4534 msgstr "modu³ szyfru IDEA nie jest dostêpny\n"
4535
4536 #: g10/misc.c:431
4537 msgid ""
4538 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
4539 msgstr "wiêcej informacji jest tutaj: http://www.gnupg.org/why-not-idea.html\n"
4540
4541 #: g10/misc.c:664
4542 #, c-format
4543 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4544 msgstr "%s:%d jest przestarza³± opcj± ,,%s''\n"
4545
4546 #: g10/misc.c:668
4547 #, c-format
4548 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4549 msgstr "OSTRZE¯ENIE: ,,%s'' jest przestarza³± opcj±.\n"
4550
4551 #: g10/misc.c:670
4552 #, c-format
4553 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4554 msgstr "w jej miejsce nale¿y u¿yæ ,,%s%s''\"\n"
4555
4556 #: g10/misc.c:681
4557 msgid "Uncompressed"
4558 msgstr "Nieskompresowany"
4559
4560 #: g10/misc.c:706
4561 #, fuzzy
4562 msgid "uncompressed|none"
4563 msgstr "Nieskompresowany"
4564
4565 #: g10/misc.c:816
4566 #, c-format
4567 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4568 msgstr "ta wiadomo¶æ mo¿e nie daæ siê odczytaæ za pomoc± %s\n"
4569
4570 #: g10/misc.c:973
4571 #, fuzzy, c-format
4572 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4573 msgstr "odczyt opcji z ,,%s''\n"
4574
4575 #: g10/misc.c:998
4576 #, fuzzy, c-format
4577 msgid "unknown option `%s'\n"
4578 msgstr "nieznany domy¶lny adresat ,,%s''\n"
4579
4580 #: g10/openfile.c:84
4581 #, c-format
4582 msgid "File `%s' exists. "
4583 msgstr "Plik ,,%s'' ju¿ istnieje. "
4584
4585 #: g10/openfile.c:86
4586 #, fuzzy
4587 msgid "Overwrite? (y/N) "
4588 msgstr "Nadpisaæ (t/N)? "
4589
4590 #: g10/openfile.c:119
4591 #, c-format
4592 msgid "%s: unknown suffix\n"
4593 msgstr "%s: nieznana koñcówka nazwy\n"
4594
4595 #: g10/openfile.c:141
4596 msgid "Enter new filename"
4597 msgstr "Nazwa pliku"
4598
4599 #: g10/openfile.c:184
4600 msgid "writing to stdout\n"
4601 msgstr "zapisywanie na wyj¶cie standardowe\n"
4602
4603 #: g10/openfile.c:296
4604 #, c-format
4605 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4606 msgstr "przyjêto obecno¶æ podpisanych danych w '%s'\n"
4607
4608 #: g10/openfile.c:375
4609 #, c-format
4610 msgid "new configuration file `%s' created\n"
4611 msgstr "nowy plik ustawieñ ,,%s'' zosta³ utworzony\n"
4612
4613 #: g10/openfile.c:377
4614 #, c-format
4615 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4616 msgstr "OSTRZE¯ENIE: opcje w ,,%s'' nie s± jeszcze uwzglêdnione.\n"
4617
4618 #: g10/openfile.c:409
4619 #, fuzzy, c-format
4620 msgid "directory `%s' created\n"
4621 msgstr "%s: katalog utworzony\n"
4622
4623 #: g10/parse-packet.c:119
4624 #, c-format
4625 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4626 msgstr "nie mo¿na obs³u¿yæ tego algorytmu klucza publicznego: %d\n"
4627
4628 #: g10/parse-packet.c:688
4629 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4630 msgstr ""
4631 "OSTRZE¯ENIE: symetrycznie zaszyfrowany klucz sesyjny mo¿e nie byæ "
4632 "bezpieczny\n"
4633
4634 #: g10/parse-packet.c:1112
4635 #, c-format
4636 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4637 msgstr "podpakiet typu %d ma ustawiony krytyczny bit\n"
4638
4639 #: g10/passphrase.c:465 g10/passphrase.c:512
4640 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
4641 msgstr "gpg-agent nie jest dostêpny w tej sesji\n"
4642
4643 #: g10/passphrase.c:473
4644 msgid "can't set client pid for the agent\n"
4645 msgstr "nie mo¿na ustawiæ numeru procesu klienckiego agenta\n"
4646
4647 #: g10/passphrase.c:481
4648 msgid "can't get server read FD for the agent\n"
4649 msgstr "serwer nie chce czytaæ deskryptora dla agenta\n"
4650
4651 #: g10/passphrase.c:488
4652 msgid "can't get server write FD for the agent\n"
4653 msgstr "serwer nie chce pisaæ deskryptora dla agenta\n"
4654
4655 #: g10/passphrase.c:521
4656 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
4657 msgstr "z³y format zmiennej ¶rodowiskowej GPG_AGENT_INFO\n"
4658
4659 #: g10/passphrase.c:534
4660 #, c-format
4661 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
4662 msgstr "wersja %d protoko³u agenta nie jest obs³ugiwana\n"
4663
4664 #: g10/passphrase.c:555
4665 #, c-format
4666 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
4667 msgstr "nie mo¿na siê po³±czyæ z ,,%s'': %s\n"
4668
4669 #: g10/passphrase.c:577
4670 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
4671 msgstr "problem z porozumiewaniem siê z agentem\n"
4672
4673 #: g10/passphrase.c:584 g10/passphrase.c:892 g10/passphrase.c:1004
4674 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
4675 msgstr "problem z agentem - zostaje wy³±czony\n"
4676
4677 #: g10/passphrase.c:684 g10/passphrase.c:1160
4678 #, fuzzy, c-format
4679 msgid " (main key ID %s)"
4680 msgstr " (podklucz %08lX)"
4681
4682 #: g10/passphrase.c:698
4683 #, fuzzy, c-format
4684 msgid ""
4685 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
4686 "\"%.*s\"\n"
4687 "%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
4688 msgstr ""
4689 "Musisz podaæ has³o aby odbezpieczyæ klucz tajny u¿ytkownika:\n"
4690 "\"%.*s\".\n"
4691 "Klucz o d³ugo¶ci %u bitów, typ %s, numer %08lX, stworzony %s%s\n"
4692
4693 #: g10/passphrase.c:723
4694 msgid "Repeat passphrase\n"
4695 msgstr "Powtórzone has³o\n"
4696
4697 #: g10/passphrase.c:725
4698 msgid "Enter passphrase\n"
4699 msgstr "Has³o\n"
4700
4701 #: g10/passphrase.c:763
4702 msgid "passphrase too long\n"
4703 msgstr "has³o zbyt d³ugie\n"
4704
4705 #: g10/passphrase.c:776
4706 msgid "invalid response from agent\n"
4707 msgstr "b³êdna odpowied¼ agenta\n"
4708
4709 #: g10/passphrase.c:791 g10/passphrase.c:886
4710 msgid "cancelled by user\n"
4711 msgstr "anulowano przez u¿ytkownika\n"
4712
4713 #: g10/passphrase.c:796 g10/passphrase.c:975
4714 #, c-format
4715 msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
4716 msgstr "problem agenta: zwróci³ 0x%lx\n"
4717
4718 #: g10/passphrase.c:1053 g10/passphrase.c:1211
4719 msgid "can't query password in batchmode\n"
4720 msgstr "pytanie o has³o nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
4721
4722 #: g10/passphrase.c:1058 g10/passphrase.c:1216
4723 msgid "Enter passphrase: "
4724 msgstr "Podaj has³o: "
4725
4726 #: g10/passphrase.c:1141
4727 #, fuzzy, c-format
4728 msgid ""
4729 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
4730 "user: \"%s\"\n"
4731 msgstr ""
4732 "\n"
4733 "Musisz podaæ has³o aby odbezpieczyæ klucz prywatny u¿ytkownika:\n"
4734 "\""
4735
4736 #: g10/passphrase.c:1147
4737 #, fuzzy, c-format
4738 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
4739 msgstr "d³ugo¶æ %u bitów, typ %s, numer %08lX, stworzony %s"
4740
4741 #: g10/passphrase.c:1156
4742 #, c-format
4743 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
4744 msgstr ""
4745
4746 #: g10/passphrase.c:1220
4747 msgid "Repeat passphrase: "
4748 msgstr "Powtórz has³o: "
4749
4750 #: g10/photoid.c:66
4751 msgid ""
4752 "\n"
4753 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
4754 "Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
4755 "very large picture, your key will become very large as well!\n"
4756 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
4757 msgstr ""
4758 "\n"
4759 "Wybierz zdjêcie które chcesz do³±czyæ do swojego klucza jako identyfikator.\n"
4760 "Musi to byæ plik w formacie JPEG. Zostanie on zapisany w Twoim kluczu\n"
4761 "publicznym. Je¶li bêdzie du¿y, powiêkszy to tak¿e rozmiar Twojego klucza!\n"
4762 "Dobry rozmiar to oko³o 240 na 288 pikseli.\n"
4763
4764 #: g10/photoid.c:80
4765 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
4766 msgstr "Nazwa pliku ze zdjêciem w formacie JPEG: "
4767
4768 #: g10/photoid.c:94
4769 #, fuzzy, c-format
4770 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
4771 msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku: %s\n"
4772
4773 #: g10/photoid.c:102
4774 #, c-format
4775 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
4776 msgstr ""
4777
4778 #: g10/photoid.c:104
4779 #, fuzzy
4780 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
4781 msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
4782
4783 #: g10/photoid.c:119
4784 #, fuzzy, c-format
4785 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
4786 msgstr ",,%s'' nie jest plikiem JPEG\n"
4787
4788 #: g10/photoid.c:136
4789 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
4790 msgstr "Czy zdjêcie jest w porz±dku? (t/N/w) "
4791
4792 #: g10/photoid.c:338
4793 msgid "unable to display photo ID!\n"
4794 msgstr "nie mo¿na wy¶wietliæ zdjêcia!\n"
4795
4796 #: g10/pkclist.c:61 g10/revoke.c:577
4797 msgid "No reason specified"
4798 msgstr "nie podano przyczyny"
4799
4800 #: g10/pkclist.c:63 g10/revoke.c:579
4801 msgid "Key is superseded"
4802 msgstr "klucz zosta³ zast±piony"
4803
4804 #: g10/pkclist.c:65 g10/revoke.c:578
4805 msgid "Key has been compromised"
4806 msgstr "klucz zosta³ skompromitowany"
4807
4808 #: g10/pkclist.c:67 g10/revoke.c:580
4809 msgid "Key is no longer used"
4810 msgstr "klucz nie jest ju¿ u¿ywany"
4811
4812 #: g10/pkclist.c:69 g10/revoke.c:581
4813 msgid "User ID is no longer valid"
4814 msgstr "identyfikator u¿ytkownika przesta³ byæ poprawny"
4815
4816 #: g10/pkclist.c:73
4817 msgid "reason for revocation: "
4818 msgstr "powód uniewa¿nienia: "
4819
4820 #: g10/pkclist.c:90
4821 msgid "revocation comment: "
4822 msgstr "komentarz do uniewa¿nienia: "
4823
4824 #: g10/pkclist.c:205
4825 msgid "iImMqQsS"
4826 msgstr "iImMwWpP"
4827
4828 #: g10/pkclist.c:213
4829 #, fuzzy
4830 msgid "No trust value assigned to:\n"
4831 msgstr ""