Does now work with libgcrypt
[gnupg.git] / po / ru.po
1 # I finished the translation without looking at the contrib directory of
2 # GPG site. Werner enlightened me about two previous translations and I
3 # dared to look in them to correct my translation of questionable phrases.
4 # So I'd like to thank:
5 # Artem Belevich <artemb@usa.net>
6 # Alexey Morozov <morozov@iname.com>
7 # Michael Sobolev <mss@transas.com>, 1998
8 # Alexey Vyskubov <alexey@alv.stud.pu.ru>, 1998
9 # QingLong <qinglong@Bolizm> (couldn't send an email to let you know)
10 msgid ""
11 msgstr ""
12 "POT-Creation-Date: 2000-11-13 21:38+0100\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=\n"
14 "Date: 1998-01-26 22:08:36+0100\n"
15 "From: Gregory Steuck <steuck@iname.com>\n"
16 "Xgettext-Options: --default-domain=gnupg --directory=.. --add-comments "
17 "--keyword=_ --keyword=N_ --files-from=./POTFILES.in\n"
18 "Files: util/secmem.c util/argparse.c cipher/random.c cipher/rand-dummy.c "
19 "cipher/rand-unix.c cipher/rand-w32.c g10/g10.c g10/pkclist.c g10/keygen.c "
20 "g10/decrypt.c g10/encode.c g10/import.c g10/keyedit.c g10/keylist.c "
21 "g10/mainproc.c g10/passphrase.c g10/plaintext.c g10/pref.c g10/seckey-cert.c "
22 "g10/sig-check.c g10/sign.c g10/trustdb.c g10/verify.c\n"
23
24 #: util/miscutil.c:278 util/miscutil.c:307
25 msgid "yes"
26 msgstr "ÄÁ(y)"
27
28 #: util/miscutil.c:279 util/miscutil.c:310
29 msgid "yY"
30 msgstr "yY"
31
32 #: util/miscutil.c:280 util/miscutil.c:308
33 msgid "no"
34 msgstr ""
35
36 #: util/miscutil.c:281 util/miscutil.c:311
37 msgid "nN"
38 msgstr ""
39
40 #: g10/keyedit.c:575 util/miscutil.c:309
41 msgid "quit"
42 msgstr "×ÙÈÏÄ"
43
44 #: util/miscutil.c:312
45 msgid "qQ"
46 msgstr ""
47
48 #: util/errors.c:55
49 #, fuzzy
50 msgid "general error"
51 msgstr "ïÂÝÁÑ ÏÛÉÂËÁ"
52
53 #: util/errors.c:56
54 #, fuzzy
55 msgid "unknown packet type"
56 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÔÉРÐÁËÅÔÁ"
57
58 #: util/errors.c:57
59 #, fuzzy
60 msgid "unknown version"
61 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÁÑ ×ÅÒÓÉÑ"
62
63 #: util/errors.c:58
64 #, fuzzy
65 msgid "unknown pubkey algorithm"
66 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ Ó ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ"
67
68 #: util/errors.c:59
69 #, fuzzy
70 msgid "unknown digest algorithm"
71 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÇÅÎÅÒÁÃÉÉ ÄÁÊÄÖÅÓÔÁ"
72
73 #: util/errors.c:60
74 #, fuzzy
75 msgid "bad public key"
76 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ"
77
78 #: util/errors.c:61
79 #, fuzzy
80 msgid "bad secret key"
81 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
82
83 #: util/errors.c:62
84 #, fuzzy
85 msgid "bad signature"
86 msgstr "ðÌÏÈÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ"
87
88 #: util/errors.c:63
89 #, fuzzy
90 msgid "checksum error"
91 msgstr "îÅÓÏ×ÐÁÄÅÎÉÅ ËÏÎÔÒÏÌØÎÏÊ ÓÕÍÍÙ"
92
93 #: util/errors.c:64
94 #, fuzzy
95 msgid "bad passphrase"
96 msgstr "îÅ×ÅÒÎÁÑ \"ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ\""
97
98 #: util/errors.c:65
99 #, fuzzy
100 msgid "public key not found"
101 msgstr "ïÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ"
102
103 #: util/errors.c:66
104 #, fuzzy
105 msgid "unknown cipher algorithm"
106 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ"
107
108 #: util/errors.c:67
109 #, fuzzy
110 msgid "can't open the keyring"
111 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ \"Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ\""
112
113 #: util/errors.c:68
114 #, fuzzy
115 msgid "invalid packet"
116 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÐÁËÅÔ"
117
118 #: util/errors.c:69
119 #, fuzzy
120 msgid "invalid armor"
121 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ASCII-ËÏÄÉÒÏ×ËÁ"
122
123 #: util/errors.c:70
124 #, fuzzy
125 msgid "no such user id"
126 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
127
128 #: util/errors.c:71
129 #, fuzzy
130 msgid "secret key not available"
131 msgstr "óÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
132
133 #: util/errors.c:72
134 #, fuzzy
135 msgid "wrong secret key used"
136 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
137
138 #: util/errors.c:73
139 #, fuzzy
140 msgid "not supported"
141 msgstr "îÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ"
142
143 #: util/errors.c:74
144 #, fuzzy
145 msgid "bad key"
146 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ËÌÀÞ"
147
148 #: util/errors.c:75
149 #, fuzzy
150 msgid "file read error"
151 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
152
153 #: util/errors.c:76
154 #, fuzzy
155 msgid "file write error"
156 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ ÆÁÊÌÁ"
157
158 #: util/errors.c:77
159 #, fuzzy
160 msgid "unknown compress algorithm"
161 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÕÐÁËÏ×ËÉ"
162
163 #: util/errors.c:78
164 #, fuzzy
165 msgid "file open error"
166 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÏÔËÒÙÔÉÑ ÆÁÊÌÁ"
167
168 #: util/errors.c:79
169 #, fuzzy
170 msgid "file create error"
171 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
172
173 #: util/errors.c:80
174 #, fuzzy
175 msgid "invalid passphrase"
176 msgstr "îÅ×ÅÒÎÁÑ \"ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ\""
177
178 #: util/errors.c:81
179 #, fuzzy
180 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
181 msgstr "îÅÒÅÁÌÉÚÏ×ÁÎÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ Ó ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ"
182
183 #: util/errors.c:82
184 #, fuzzy
185 msgid "unimplemented cipher algorithm"
186 msgstr "îÅÒÅÁÌÉÚÏ×ÁÎÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ"
187
188 #: util/errors.c:83
189 #, fuzzy
190 msgid "unknown signature class"
191 msgstr "ðÏÄÐÉÓØ ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÏÇÏ ÔÉÐÁ"
192
193 #: util/errors.c:84
194 #, fuzzy
195 msgid "trust database error"
196 msgstr "ïÛÉÂËÁ × Trust-DB (ÂÁÚÁ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ)"
197
198 #: util/errors.c:85
199 msgid "bad MPI"
200 msgstr ""
201
202 #: util/errors.c:86
203 #, fuzzy
204 msgid "resource limit"
205 msgstr "îÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÒÅÓÕÒÓÏ×"
206
207 #: util/errors.c:87
208 #, fuzzy
209 msgid "invalid keyring"
210 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ \"Ó×ÑÚËÁ ËÌÀÞÅÊ\""
211
212 #: util/errors.c:88
213 #, fuzzy
214 msgid "bad certificate"
215 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
216
217 #: util/errors.c:89
218 #, fuzzy
219 msgid "malformed user id"
220 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÆÏÒÍÁ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
221
222 #: util/errors.c:90
223 #, fuzzy
224 msgid "file close error"
225 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁËÒÙÔÉÑ ÆÁÊÌÁ"
226
227 #: util/errors.c:91
228 #, fuzzy
229 msgid "file rename error"
230 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
231
232 #: util/errors.c:92
233 #, fuzzy
234 msgid "file delete error"
235 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÕÄÁÌÅÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
236
237 #: util/errors.c:93
238 #, fuzzy
239 msgid "unexpected data"
240 msgstr "îÅÏÖÉÄÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ"
241
242 #: util/errors.c:94
243 #, fuzzy
244 msgid "timestamp conflict"
245 msgstr "ëÏÎÆÌÉËÔ ×ÒÅÍÅÎÎÙÈ ÏÔÐÅÞÁÔËÏ× (timestamp)"
246
247 #: util/errors.c:95
248 #, fuzzy
249 msgid "unusable pubkey algorithm"
250 msgstr "îÅÐÒÉÇÏÄÎÙÊ ÄÌÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ"
251
252 #: util/errors.c:96
253 #, fuzzy
254 msgid "file exists"
255 msgstr "æÁÊÌ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
256
257 #: util/errors.c:97
258 #, fuzzy
259 msgid "weak key"
260 msgstr "óÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ"
261
262 #: util/errors.c:98
263 #, fuzzy
264 msgid "invalid argument"
265 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ASCII-ËÏÄÉÒÏ×ËÁ"
266
267 #: util/errors.c:99
268 msgid "bad URI"
269 msgstr ""
270
271 #: util/errors.c:100
272 #, fuzzy
273 msgid "unsupported URI"
274 msgstr "îÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ"
275
276 #: util/errors.c:101
277 #, fuzzy
278 msgid "network error"
279 msgstr "ïÂÝÁÑ ÏÛÉÂËÁ"
280
281 #: util/errors.c:103
282 #, fuzzy
283 msgid "not encrypted"
284 msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ"
285
286 #: util/logger.c:227
287 #, fuzzy, c-format
288 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
289 msgstr "ïÊ-ÊÏ ... ÏÛÉÂËÁ × ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ (%s:%d:%s)\n"
290
291 #: util/logger.c:233
292 #, c-format
293 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
294 msgstr "÷Ù ÎÁÛÌÉ ÏÛÉÂËÕ × ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ ... (%s:%d)\n"
295
296 #: cipher/random.c:321 g10/import.c:128 g10/keygen.c:1353
297 #, fuzzy, c-format
298 msgid "can't open `%s': %s\n"
299 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
300
301 #: cipher/random.c:325
302 #, fuzzy, c-format
303 msgid "can't stat `%s': %s\n"
304 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
305
306 #: cipher/random.c:330
307 #, c-format
308 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
309 msgstr ""
310
311 #: cipher/random.c:335
312 msgid "note: random_seed file is empty\n"
313 msgstr ""
314
315 #: cipher/random.c:341
316 msgid "warning: invalid size of random_seed file - not used\n"
317 msgstr ""
318
319 #: cipher/random.c:349
320 #, fuzzy, c-format
321 msgid "can't read `%s': %s\n"
322 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
323
324 #: cipher/random.c:387
325 msgid "note: random_seed file not updated\n"
326 msgstr ""
327
328 #: cipher/random.c:407
329 #, fuzzy, c-format
330 msgid "can't create `%s': %s\n"
331 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
332
333 #: cipher/random.c:414
334 #, fuzzy, c-format
335 msgid "can't write `%s': %s\n"
336 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
337
338 #: cipher/random.c:417
339 #, fuzzy, c-format
340 msgid "can't close `%s': %s\n"
341 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
342
343 #: cipher/random.c:428
344 #, c-format
345 msgid "too many random bits requested; the limit is %d\n"
346 msgstr ""
347
348 #: cipher/random.c:659
349 #, fuzzy
350 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
351 msgstr "÷ÎÉÍÁÎÉÅ: ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÎÅÎÁÄÅÖÎÙÊ ÇÅÎÅÒÁÔÏÒ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÞÉÓÅÌ!\n"
352
353 #: cipher/random.c:665
354 msgid ""
355 "The random number generator is only a kludge to let\n"
356 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
357 "\n"
358 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
359 "\n"
360 msgstr ""
361 "éÓÐÏÌØÚÕÅÍÙÊ ÇÅÎÅÒÁÔÏÒ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÞÉÓÅÌ -- ÔÏÌØËÏ ÚÁÇÌÕÛËÁ,\n"
362 "ÞÔÏÂÙ ÓËÏÍÐÉÌÉÒÏ×ÁÔØ ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ, ÎÉËÁË ÎÅ ÎÁÄÅÖÎÙÊ çóþ!\n"
363 "\n"
364 "îå ðïìøúõêôåóø äáîîùíé óïúäáîîùíé üôïê ðòïçòáííïê!\n"
365 "\n"
366
367 #: cipher/rndlinux.c:126
368 #, c-format
369 msgid ""
370 "\n"
371 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
372 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
373 msgstr ""
374 "\n"
375 "îÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ. ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏÄÅÌÁÊÔÅ ÞÔÏ-ÎÉÂÕÄØ, ÞÔÏÂÙ\n"
376 "ïó ÍÏÇÌÁ ÎÁÂÒÁÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÅ ÓÌÕÞÁÊÎÙÅ ÞÉÓÌÁ! (ÎÕÖÎÏ ÅÝÅ %d ÂÁÊÔ)\n"
377
378 #: gcrypt/secmem.c:77
379 msgid "Warning: using insecure memory!\n"
380 msgstr ""
381 "÷ÎÉÍÁÎÉÅ, ×ÏÚÍÏÖÎÁ ÕÔÅÞËÁ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ!\n"
382 "üÔÕ ÐÒÏÂÌÅÍÕ ÍÏÖÎÏ ÒÅÛÉÔØ, ÕÓÔÁÎÏ×É× ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ suid(root).\n"
383 "ïÂÒÁÔÉÔÅÓØ ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ Ë ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒÕ ÷ÁÛÅÊ ÓÉÓÔÅÍÙ.\n"
384
385 #: gcrypt/secmem.c:287
386 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
387 msgstr ""
388
389 #: gcrypt/secmem.c:288
390 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
391 msgstr ""
392
393 #: g10/gpg.c:201
394 msgid ""
395 "@Commands:\n"
396 " "
397 msgstr ""
398 "@ëÏÍÁÎÄÙ:\n"
399 " "
400
401 #: g10/gpg.c:203
402 #, fuzzy
403 msgid "|[file]|make a signature"
404 msgstr "|[ÆÁÊÌ]|ÓÏÚÄÁÔØ ÐÏÄÐÉÓØ"
405
406 #: g10/gpg.c:204
407 #, fuzzy
408 msgid "|[file]|make a clear text signature"
409 msgstr "|[ÆÁÊÌ]|ÓÏÚÄÁÔØ ÔÅËÓÔÏ×ÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ"
410
411 #: g10/gpg.c:205
412 msgid "make a detached signature"
413 msgstr "ÓÏÚÄÁÔØ ÏÔÄÅÌØÎÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ"
414
415 #: g10/gpg.c:206
416 msgid "encrypt data"
417 msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ"
418
419 #: g10/gpg.c:207
420 msgid "encryption only with symmetric cipher"
421 msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÓÉÍÍÅÔÒÉÞÎÙÍ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ"
422
423 #: g10/gpg.c:208
424 msgid "store only"
425 msgstr "ÔÏÌØËÏ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ"
426
427 #: g10/gpg.c:209
428 msgid "decrypt data (default)"
429 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ)"
430
431 #: g10/gpg.c:210
432 msgid "verify a signature"
433 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ"
434
435 #: g10/gpg.c:212
436 msgid "list keys"
437 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ"
438
439 #: g10/gpg.c:214
440 msgid "list keys and signatures"
441 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÐÏÄÐÉÓÅÊ"
442
443 #: g10/gpg.c:215
444 msgid "check key signatures"
445 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ ÎÁ ËÌÀÞÅ"
446
447 #: g10/gpg.c:216
448 msgid "list keys and fingerprints"
449 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ Ó ÉÈ \"ÏÔÐÅÞÁÔËÁÍÉ ÐÁÌØÃÅ×\""
450
451 #: g10/gpg.c:217
452 msgid "list secret keys"
453 msgstr "ÓÐÉÓÏË ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ"
454
455 #: g10/gpg.c:218
456 msgid "generate a new key pair"
457 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÎÏ×ÕÀ ÐÁÒÕ ËÌÀÞÅÊ (ÏÔËÒÙÔÙÊ É ÓÅËÒÅÔÎÙÊ)"
458
459 #: g10/gpg.c:219
460 msgid "remove key from the public keyring"
461 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ËÌÀÞ ÓÏ Ó×ÑÚËÉ"
462
463 #: g10/gpg.c:221
464 #, fuzzy
465 msgid "remove key from the secret keyring"
466 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ËÌÀÞ ÓÏ Ó×ÑÚËÉ"
467
468 #: g10/gpg.c:222
469 #, fuzzy
470 msgid "sign a key"
471 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ËÌÀÞ"
472
473 #: g10/gpg.c:223
474 #, fuzzy
475 msgid "sign a key locally"
476 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ËÌÀÞ"
477
478 #: g10/gpg.c:224
479 msgid "sign or edit a key"
480 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ÉÌÉ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ËÌÀÞ"
481
482 #: g10/gpg.c:225
483 msgid "generate a revocation certificate"
484 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
485
486 #: g10/gpg.c:226
487 msgid "export keys"
488 msgstr "ÜËÓÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ËÌÀÞÉ"
489
490 #: g10/gpg.c:227
491 msgid "export keys to a key server"
492 msgstr ""
493
494 #: g10/gpg.c:228
495 msgid "import keys from a key server"
496 msgstr ""
497
498 #: g10/gpg.c:232
499 msgid "import/merge keys"
500 msgstr "ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÄÏÂÁ×ÉÔØ ËÌÀÞÉ"
501
502 #: g10/gpg.c:234
503 msgid "list only the sequence of packets"
504 msgstr "ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ ÔÏÌØËÏ ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔØ ÐÁËÅÔÏ×"
505
506 #: g10/gpg.c:236
507 #, fuzzy
508 msgid "export the ownertrust values"
509 msgstr "ÜËÓÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
510
511 #: g10/gpg.c:238
512 #, fuzzy
513 msgid "import ownertrust values"
514 msgstr "ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
515
516 #: g10/gpg.c:240
517 #, fuzzy
518 msgid "update the trust database"
519 msgstr "|[éíåîá]|ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
520
521 #: g10/gpg.c:242
522 msgid "|[NAMES]|check the trust database"
523 msgstr "|[éíåîá]|ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
524
525 #: g10/gpg.c:243
526 msgid "fix a corrupted trust database"
527 msgstr "ÉÓÐÒÁ×ÉÔØ ÒÁÚÒÕÛÅÎÎÕÀ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
528
529 #: g10/gpg.c:244
530 msgid "De-Armor a file or stdin"
531 msgstr "äÅËÏÄÉÒÏ×ÁÔØ stdin ÉÌÉ ÆÁÊÌ ÉÚ ASCII-ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÑ"
532
533 #: g10/gpg.c:246
534 msgid "En-Armor a file or stdin"
535 msgstr "úÁËÏÄÉÒÏ×ÁÔØ stdin ÉÌÉ ÆÁÊÌ × ASCII-ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÅ"
536
537 #: g10/gpg.c:248
538 msgid "|algo [files]|print message digests"
539 msgstr "|algo [files]|ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ ÄÁÊÄÖÅÓÔ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
540
541 #: g10/gpg.c:253
542 msgid ""
543 "@\n"
544 "Options:\n"
545 " "
546 msgstr ""
547 "@\n"
548 "ðÁÒÁÍÅÔÒÙ:\n"
549 " "
550
551 #: g10/gpg.c:255
552 msgid "create ascii armored output"
553 msgstr "×Ù×ÏÄ × ASCII-ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÉ"
554
555 #: g10/gpg.c:257
556 #, fuzzy
557 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
558 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ"
559
560 #: g10/gpg.c:260
561 #, fuzzy
562 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
563 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ éíñ × ËÁÞÅÓÔ×Å ÓÅËÒÅÔÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
564
565 #: g10/gpg.c:262
566 msgid "use the default key as default recipient"
567 msgstr ""
568
569 #: g10/gpg.c:266
570 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
571 msgstr ""
572 "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ ÉÌÉ ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÉ"
573
574 #: g10/gpg.c:267
575 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
576 msgstr "|N|ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÕÒÏ×ÅÎØ ÓÖÁÔÉÑ (0 - ÎÅ ÓÖÉÍÁÔØ)"
577
578 #: g10/gpg.c:269
579 msgid "use canonical text mode"
580 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ËÁÎÏÎÉÞÅÓËÉÊ ÔÅËÓÔÏ×ÙÊ ÒÅÖÉÍ"
581
582 #: g10/gpg.c:270
583 msgid "use as output file"
584 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ × ËÁÞÅÓÔ×Å ×ÙÈÏÄÎÏÇÏ ÆÁÊÌÁ"
585
586 #: g10/gpg.c:271
587 msgid "verbose"
588 msgstr "ÍÎÏÇÏÓÌÏ×ÎÙÊ"
589
590 #: g10/gpg.c:272
591 msgid "be somewhat more quiet"
592 msgstr ""
593
594 #: g10/gpg.c:273
595 msgid "don't use the terminal at all"
596 msgstr ""
597
598 #: g10/gpg.c:274
599 #, fuzzy
600 msgid "force v3 signatures"
601 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ ÎÁ ËÌÀÞÅ"
602
603 #: g10/gpg.c:275
604 #, fuzzy
605 msgid "always use a MDC for encryption"
606 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ"
607
608 #: g10/gpg.c:276
609 msgid "do not make any changes"
610 msgstr "Keine wirklichen Änderungen durchführen"
611
612 #. { oInteractive, "interactive", 0, N_("prompt before overwriting") },
613 #: g10/gpg.c:278
614 msgid "use the gpg-agent"
615 msgstr ""
616
617 #: g10/gpg.c:279
618 msgid "batch mode: never ask"
619 msgstr "ÐÁËÅÔÎÙÊ ÒÅÖÉÍ: ÎÉÞÅÇÏ ÎÅ ÓÐÒÁÛÉ×ÁÔØ"
620
621 #: g10/gpg.c:280
622 msgid "assume yes on most questions"
623 msgstr "ÏÔ×ÅÞÁÔØ \"ÄÁ\" ÎÁ ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×Ï ×ÏÐÒÏÓÏ×"
624
625 #: g10/gpg.c:281
626 msgid "assume no on most questions"
627 msgstr "ÏÔ×ÅÞÁÔØ \"ÎÅÔ\" ÎÁ ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×Ï ×ÏÐÒÏÓÏ×"
628
629 #: g10/gpg.c:282
630 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
631 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÜÔÕ Ó×ÑÚËÕ Ë ÓÐÉÓËÕ Ó×ÑÚÏË ËÌÀÞÅÊ"
632
633 #: g10/gpg.c:283
634 msgid "add this secret keyring to the list"
635 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÜÔÕ ÓÅËÒÅÔÎÕÀ Ó×ÑÚËÕ Ë ÓÐÉÓËÕ Ó×ÑÚÏË ËÌÀÞÅÊ"
636
637 #: g10/gpg.c:284
638 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
639 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ éíñ × ËÁÞÅÓÔ×Å ÓÅËÒÅÔÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
640
641 #: g10/gpg.c:285
642 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
643 msgstr ""
644
645 #: g10/gpg.c:286
646 #, fuzzy
647 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
648 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ"
649
650 #: g10/gpg.c:287
651 msgid "read options from file"
652 msgstr "ÞÉÔÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÉÚ ÆÁÊÌÁ"
653
654 #: g10/gpg.c:291
655 msgid "|FD|write status info to this FD"
656 msgstr "|FD| ÚÁÐÉÓÙ×ÁÔØ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ Ï ÓÏÓÔÏÑÎÉÉ × ÄÅÓËÒÉÐÔÏÒ (FD)"
657
658 #: g10/gpg.c:296
659 msgid "|KEYID|ulimately trust this key"
660 msgstr ""
661
662 #: g10/gpg.c:297
663 #, fuzzy
664 msgid "|FILE|load extension module FILE"
665 msgstr "|æáêì|ÚÁÇÒÕÚÉÔØ æáêì Ó ÒÁÓÛÉÒÑÀÝÉÍÉ ÍÏÄÕÌÑÍÉ"
666
667 #: g10/gpg.c:298
668 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
669 msgstr "ÜÍÕÌÉÒÏ×ÁÔØ ÒÅÖÉÍ ÏÐÉÓÁÎÎÙÊ × RFC1991"
670
671 #: g10/gpg.c:299
672 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
673 msgstr ""
674
675 #: g10/gpg.c:300
676 #, fuzzy
677 msgid "|N|use passphrase mode N"
678 msgstr "|N|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ ÒÅÖÉÍÁ N\n"
679
680 #: g10/gpg.c:302
681 #, fuzzy
682 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
683 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÈÜÛ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ éíñ ÄÌÑ ËÌÀÞÅ×ÙÈ ÆÒÁÚ"
684
685 #: g10/gpg.c:304
686 #, fuzzy
687 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
688 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ ÄÌÑ ËÌÀÞÅ×ÙÈ ÆÒÁÚ"
689
690 #: g10/gpg.c:305
691 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
692 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ"
693
694 #: g10/gpg.c:306
695 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
696 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÈÜÛ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ éíñ"
697
698 #: g10/gpg.c:307
699 msgid "|N|use compress algorithm N"
700 msgstr "|N|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÓÖÁÔÉÑ N"
701
702 #: g10/gpg.c:308
703 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
704 msgstr "×ÙÂÒÁÓÙ×ÁÔØ ÐÏÌÅ keyid Õ ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÎÙÈ ÐÁËÅÔÏ×"
705
706 #: g10/gpg.c:309
707 msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
708 msgstr ""
709
710 #: g10/gpg.c:312
711 msgid ""
712 "@\n"
713 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
714 msgstr ""
715
716 #: g10/gpg.c:315
717 #, fuzzy
718 msgid ""
719 "@\n"
720 "Examples:\n"
721 "\n"
722 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
723 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
724 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
725 " --list-keys [names]        show keys\n"
726 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
727 msgstr ""
728 "@\n"
729 "ðÒÉÍÅÒÙ:\n"
730 "\n"
731 " -se -r Bob [file]          ÐÏÄÐÉÓÁÔØ É ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÌÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ Bob\n"
732 " --clearsign [file]         ÓÄÅÌÁÔØ ÔÅËÓÔÏ×ÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
733 " --detach-sign [file]       ÓÄÅÌÁÔØ ÏÔÄÅÌØÎÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
734 " --list-keys [names]        ÐÏËÁÚÁÔØ ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ\n"
735 " --fingerprint [names]      ÐÏËÁÚÁÔØ \"ÏÔÐÅÞÁÔËÉ ÐÁÌØÃÅ×\" ËÌÀÞÅÊ\n"
736
737 #: g10/gpg.c:417
738 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
739 msgstr ""
740 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÏÔÐÒÁ×ÌÑÊÔÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ Ï ÏÛÉÂËÁÈ ÐÏ ÁÄÒÅÓÕ "
741 "<gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
742
743 #: g10/gpg.c:421
744 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
745 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpg [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] [ÆÁÊÌÙ] (-h ÄÌÑ ÐÏÍÏÝÉ)"
746
747 #: g10/gpg.c:424
748 msgid ""
749 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
750 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
751 "default operation depends on the input data\n"
752 msgstr ""
753 "óÉÎÔÁËÓÉÓ: gpg [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] [ÆÁÊÌÙ]\n"
754 "ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÅÔ, ÐÒÏ×ÅÒÑÅÔ ÐÏÄÐÉÓÉ, ÛÉÆÒÕÅÔ ÉÌÉ ÒÁÓÛÉÆÒÏ×Ù×ÁÅÔ\n"
755 "ÒÅÖÉÍ ÒÁÂÏÔÙ ÚÁ×ÉÓÉÔ ÏÔ ×ÈÏÄÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ\n"
756
757 #: g10/gpg.c:431
758 msgid ""
759 "\n"
760 "Supported algorithms:\n"
761 msgstr ""
762 "\n"
763 "ðÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÅ ÁÌÇÏÒÉÔÍÙ:\n"
764
765 #: g10/gpg.c:537
766 msgid "usage: gpg [options] "
767 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpg [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] "
768
769 #: g10/gpg.c:595
770 msgid "conflicting commands\n"
771 msgstr "Widersprüchliche Kommandos\n"
772
773 #: g10/gpg.c:651
774 #, c-format
775 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
776 msgstr ""
777
778 #: g10/gpg.c:743
779 #, fuzzy, c-format
780 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
781 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÆÁÊÌ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ `%s' ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ\n"
782
783 #: g10/gpg.c:747
784 #, c-format
785 msgid "option file `%s': %s\n"
786 msgstr "ÆÁÊÌ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× `%s': %s\n"
787
788 #: g10/gpg.c:754
789 #, c-format
790 msgid "reading options from `%s'\n"
791 msgstr "ÞÉÔÁÀÔÓÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÉÚ `%s'\n"
792
793 #: g10/gpg.c:946
794 #, fuzzy, c-format
795 msgid "%s is not a valid character set\n"
796 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ.\n"
797
798 #: g10/gpg.c:1016
799 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
800 msgstr ""
801
802 #: g10/gpg.c:1019 g10/gpg.c:1028
803 #, c-format
804 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
805 msgstr ""
806
807 #: g10/gpg.c:1021
808 #, c-format
809 msgid "%s not allowed with %s!\n"
810 msgstr ""
811
812 #: g10/gpg.c:1024
813 #, c-format
814 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
815 msgstr ""
816
817 #: g10/gpg.c:1044 g10/gpg.c:1056
818 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
819 msgstr "×ÙÂÒÁΠÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ\n"
820
821 #: g10/gpg.c:1050 g10/gpg.c:1062
822 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
823 msgstr "×ÙÂÒÁΠÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÄÁÊÄÖÅÓÔ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ\n"
824
825 #: g10/gpg.c:1066
826 msgid "the given policy URL is invalid\n"
827 msgstr ""
828
829 #: g10/gpg.c:1069
830 #, c-format
831 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
832 msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÕÐÁËÏ×ËÉ ÍÏÖÅÔ ÉÍÅÔØ ÚÎÁÞÅÎÉÑ ÏÔ %d ÄÏ %d\n"
833
834 #: g10/gpg.c:1071
835 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
836 msgstr "completes-needed ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ ÂÏÌØÛÅ 0\n"
837
838 #: g10/gpg.c:1073
839 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
840 msgstr "marginals-needed ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ ÂÏÌØÛÅ 1\n"
841
842 #: g10/gpg.c:1075
843 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
844 msgstr ""
845
846 #: g10/gpg.c:1078
847 #, fuzzy
848 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
849 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÐÒÏÓÔÏÊ S2K ÒÅÖÉÍ (0) ÏÞÅÎØ ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ\n"
850
851 #: g10/gpg.c:1082
852 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
853 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÒÅÖÉÍ S2K: ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ 0, 1 ÉÌÉ 3\n"
854
855 #: g10/gpg.c:1171
856 #, c-format
857 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
858 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ: %s\n"
859
860 #: g10/gpg.c:1177
861 msgid "--store [filename]"
862 msgstr "--store [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
863
864 #: g10/gpg.c:1184
865 msgid "--symmetric [filename]"
866 msgstr "--symmetric [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
867
868 #: g10/gpg.c:1192
869 msgid "--encrypt [filename]"
870 msgstr "--encrypt [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
871
872 #: g10/gpg.c:1205
873 msgid "--sign [filename]"
874 msgstr "--sign [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
875
876 #: g10/gpg.c:1218
877 msgid "--sign --encrypt [filename]"
878 msgstr "--sign --encrypt [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
879
880 #: g10/gpg.c:1232
881 msgid "--clearsign [filename]"
882 msgstr "--clearsign [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
883
884 #: g10/gpg.c:1249
885 msgid "--decrypt [filename]"
886 msgstr "--decrypt [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
887
888 #: g10/gpg.c:1257
889 msgid "--sign-key user-id"
890 msgstr ""
891
892 #: g10/gpg.c:1265
893 #, fuzzy
894 msgid "--lsign-key user-id"
895 msgstr "--delete-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
896
897 #: g10/gpg.c:1273
898 #, fuzzy
899 msgid "--edit-key user-id [commands]"
900 msgstr "--edit-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
901
902 #: g10/gpg.c:1289
903 #, fuzzy
904 msgid "--delete-secret-key user-id"
905 msgstr "--delete-secret-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
906
907 #: g10/gpg.c:1292
908 #, fuzzy
909 msgid "--delete-key user-id"
910 msgstr "--delete-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
911
912 #: g10/encode.c:314 g10/gpg.c:1329 g10/sign.c:543
913 #, c-format
914 msgid "can't open %s: %s\n"
915 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
916
917 #: g10/gpg.c:1344
918 #, fuzzy
919 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
920 msgstr "-k[v][v][v][c] [ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ] [Ó×ÑÚËÁ ËÌÀÞÅÊ]"
921
922 #: g10/gpg.c:1410
923 #, c-format
924 msgid "dearmoring failed: %s\n"
925 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÄÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
926
927 #: g10/gpg.c:1418
928 #, c-format
929 msgid "enarmoring failed: %s\n"
930 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
931
932 #: g10/gpg.c:1495 g10/gpg.c:1516
933 #, c-format
934 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
935 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÈÜÛ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ `%s'\n"
936
937 #: g10/gpg.c:1601
938 msgid "[filename]"
939 msgstr "[ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
940
941 #: g10/gpg.c:1605
942 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
943 msgstr ""
944
945 #: g10/decrypt.c:59 g10/gpg.c:1608 g10/verify.c:68 g10/verify.c:113
946 #, c-format
947 msgid "can't open `%s'\n"
948 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s'\n"
949
950 #: g10/gpg.c:1786
951 msgid ""
952 "the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
953 msgstr ""
954
955 #: g10/gpg.c:1792
956 msgid ""
957 "a notation name must have only letters, digits, dots or underscores and end "
958 "with an '='\n"
959 msgstr ""
960
961 #: g10/gpg.c:1798
962 msgid "dots in a notation name must be surrounded by other characters\n"
963 msgstr ""
964
965 #: g10/gpg.c:1806
966 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
967 msgstr ""
968
969 #: g10/armor.c:302
970 #, fuzzy, c-format
971 msgid "armor: %s\n"
972 msgstr "ëÏÄÉÒÏ×ËÁ: %s\n"
973
974 #: g10/armor.c:331
975 msgid "invalid armor header: "
976 msgstr ""
977
978 #: g10/armor.c:338
979 msgid "armor header: "
980 msgstr ""
981
982 #: g10/armor.c:349
983 #, fuzzy
984 msgid "invalid clearsig header\n"
985 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÎÁÞÁÌÏ ÔÅËÓÔÏ×ÏÊ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
986
987 #: g10/armor.c:401
988 #, fuzzy
989 msgid "nested clear text signatures\n"
990 msgstr "|[ÆÁÊÌ]|ÓÏÚÄÁÔØ ÔÅËÓÔÏ×ÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ"
991
992 #: g10/armor.c:525
993 msgid "invalid dash escaped line: "
994 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÔÒÏËÁ ÎÁÞÉÎÁÀÝÁÑÓÑ Ó ÍÉÎÕÓÏ×: "
995
996 #: g10/armor.c:537
997 #, fuzzy
998 msgid "unexpected armor:"
999 msgstr "îÅÏÖÉÄÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ"
1000
1001 #: g10/armor.c:654
1002 #, fuzzy, c-format
1003 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
1004 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÄÌÑ ËÏÄÉÒÏ×ËÉ radix64 ÓÉÍ×ÏÌ %02x ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
1005
1006 #: g10/armor.c:697
1007 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1008 msgstr "ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÊ ËÏÎÅàÆÁÊÌÁ (ÎÅÔ CRC)\n"
1009
1010 #: g10/armor.c:731
1011 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1012 msgstr "ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÊ ËÏÎÅàÆÁÊÌÁ (× CRC)\n"
1013
1014 #: g10/armor.c:735
1015 msgid "malformed CRC\n"
1016 msgstr "ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÁÑ ÆÏÒÍÁ CRC\n"
1017
1018 #: g10/armor.c:739
1019 #, c-format
1020 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
1021 msgstr "ÏÛÉÂËÁ CRC; %06lx - %06lx\n"
1022
1023 #: g10/armor.c:756
1024 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
1025 msgstr "ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÊ ËÏÎÅàÆÁÊÌÁ (× È×ÏÓÔÅ)\n"
1026
1027 #: g10/armor.c:760
1028 msgid "error in trailer line\n"
1029 msgstr "ÏÛÉÂËÁ × ÚÁ×ÅÒÛÁÀÝÅÊ ÓÔÒÏËÅ\n"
1030
1031 #: g10/armor.c:912
1032 msgid "For info see http://www.gnupg.org"
1033 msgstr ""
1034
1035 #: g10/armor.c:1033
1036 #, fuzzy
1037 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1038 msgstr "ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÏ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ RFC1991 ÉÌÉ OpenPGP ÄÁÎÎÙÈ.\n"
1039
1040 #: g10/armor.c:1038
1041 #, c-format
1042 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1043 msgstr ""
1044
1045 #: g10/armor.c:1042
1046 msgid ""
1047 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1048 msgstr ""
1049
1050 #. Translators: this shoud fit into 24 bytes to that the fingerprint
1051 #. * data is properly aligned with the user ID
1052 #: g10/keyedit.c:1182 g10/pkclist.c:54
1053 msgid "             Fingerprint:"
1054 msgstr ""
1055
1056 #: g10/pkclist.c:81
1057 #, fuzzy
1058 msgid "Fingerprint:"
1059 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔØ \"ÏÔÐÅÞÁÔÏË ÐÁÌØÃÁ\""
1060
1061 #: g10/pkclist.c:117
1062 msgid "No reason specified"
1063 msgstr ""
1064
1065 #: g10/pkclist.c:119
1066 #, fuzzy
1067 msgid "Key is superseeded"
1068 msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
1069
1070 #: g10/pkclist.c:121
1071 #, fuzzy
1072 msgid "Key has been compromised"
1073 msgstr "úÁÍÅÞÁÎÉÅ: óÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÉÓÔÅË!\n"
1074
1075 #: g10/pkclist.c:123
1076 msgid "Key is no longer used"
1077 msgstr ""
1078
1079 #: g10/pkclist.c:125
1080 msgid "User ID is no longer valid"
1081 msgstr ""
1082
1083 #: g10/pkclist.c:129
1084 msgid "Reason for revocation: "
1085 msgstr ""
1086
1087 #: g10/pkclist.c:146
1088 msgid "Revocation comment: "
1089 msgstr ""
1090
1091 # valid user replies (not including 1..4)
1092 #. a string with valid answers
1093 #: g10/pkclist.c:304
1094 #, fuzzy
1095 msgid "sSmMqQ"
1096 msgstr "sSmMqQ"
1097
1098 #: g10/pkclist.c:308
1099 #, fuzzy, c-format
1100 msgid ""
1101 "No trust value assigned to %lu:\n"
1102 "%4u%c/%08lX %s \""
1103 msgstr ""
1104 "îÅ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÙ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÄÌÑ %lu:\n"
1105 "%4u%c/%08lX %s \""
1106
1107 #: g10/pkclist.c:320
1108 #, fuzzy
1109 msgid ""
1110 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
1111 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
1112 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
1113 "\n"
1114 " 1 = Don't know\n"
1115 " 2 = I do NOT trust\n"
1116 " 3 = I trust marginally\n"
1117 " 4 = I trust fully\n"
1118 " s = please show me more information\n"
1119 msgstr ""
1120 "\"\n"
1121 "\n"
1122 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ ÒÅÛÉÔÅ, ÎÁÓËÏÌØËÏ ×Ù ÄÏ×ÅÒÑÅÔÅ ÜÔÏÍÕ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÀ ÐÒÏ×ÅÒÑÔØ\n"
1123 "ÞÕÖÉÅ ËÌÀÞÉ (ÇÌÑÄÑ × ÐÁÓÐÏÒÔÁ, ÐÒÏ×ÅÒÑÑ \"ÏÔÐÅÞÁÔËÉ ÐÁÌØÃÅ×\" ÐÏ ÄÒÕÇÉÍ\n"
1124 "ÉÓÔÏÞÎÉËÁÍ)?\n"
1125 "\n"
1126 " 1 = îÅ ÚÎÁÀ\n"
1127 " 2 = îÅÔ, ÎÅ ÄÏ×ÅÒÑÀ\n"
1128 " 3 = ÷ÅÒÀ ÏÔÞÁÓÔÉ\n"
1129 " 4 = ÷ÅÒÀ ÐÏÌÎÏÓÔØÀ\n"
1130 " s = ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏËÁÖÉÔÅ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÕÀ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ\n"
1131
1132 #: g10/pkclist.c:329
1133 msgid " m = back to the main menu\n"
1134 msgstr " m = ÏÂÒÁÔÎÏ × ÇÌÁ×ÎÏÅ ÍÅÎÀ\n"
1135
1136 #: g10/pkclist.c:331
1137 msgid " q = quit\n"
1138 msgstr ""
1139
1140 #: g10/pkclist.c:337
1141 msgid "Your decision? "
1142 msgstr "÷ÁÛÅ ÒÅÛÅÎÉÅ? "
1143
1144 #: g10/pkclist.c:359
1145 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
1146 msgstr ""
1147
1148 #: g10/pkclist.c:430
1149 msgid ""
1150 "Could not find a valid trust path to the key.  Let's see whether we\n"
1151 "can assign some missing owner trust values.\n"
1152 "\n"
1153 msgstr ""
1154 "îÅ ÐÏÌÕÞÉÌÏÓØ ÎÁÊÔÉ ÃÅÐÏÞËÕ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÄÌÑ ËÌÀÞÁ. ðÏÓÍÏÔÒÉÍ, ÍÏÖÎÏ ÌÉ "
1155 "ÐÒÉÓ×ÏÉÔØ\n"
1156 "ÎÅËÏÔÏÒÙÅ ÎÅÄÏÓÔÁÀÝÉÅ ÚÎÁÞÅÎÉÑ \"ÄÏ×ÅÒÉÑ ×ÌÁÄÅÌØÃÕ\"\n"
1157 "\n"
1158
1159 #: g10/pkclist.c:436
1160 msgid ""
1161 "No path leading to one of our keys found.\n"
1162 "\n"
1163 msgstr ""
1164
1165 #: g10/pkclist.c:438
1166 msgid ""
1167 "No certificates with undefined trust found.\n"
1168 "\n"
1169 msgstr ""
1170
1171 #: g10/pkclist.c:440
1172 #, fuzzy
1173 msgid ""
1174 "No trust values changed.\n"
1175 "\n"
1176 msgstr "úÎÁÞÅÎÉÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÉÚÍÅÎÅÎÙ.\n"
1177
1178 #: g10/pkclist.c:458
1179 #, fuzzy, c-format
1180 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
1181 msgstr "build_sigrecs: ËÌÀÞ ist widerrufen\n"
1182
1183 #: g10/pkclist.c:465 g10/pkclist.c:477 g10/pkclist.c:599
1184 msgid "Use this key anyway? "
1185 msgstr "÷ÓÅ ÒÁ×ÎÏ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ?"
1186
1187 #: g10/pkclist.c:470
1188 #, fuzzy, c-format
1189 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
1190 msgstr "build_sigrecs: ËÌÀÞ ist widerrufen\n"
1191
1192 #: g10/pkclist.c:513
1193 #, fuzzy, c-format
1194 msgid "%08lX: key has expired\n"
1195 msgstr "úÁÍÅÞÁÎÉÅ: óÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÉÓÔÅË!\n"
1196
1197 #: g10/pkclist.c:519
1198 #, c-format
1199 msgid "%08lX: no info to calculate a trust probability\n"
1200 msgstr ""
1201
1202 #: g10/pkclist.c:534
1203 #, fuzzy, c-format
1204 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
1205 msgstr "÷îéíáîéå: íÙ îå ÄÏ×ÅÒÑÅÍ ÜÔÏÍÕ ËÌÀÞÕ!\n"
1206
1207 #: g10/pkclist.c:540
1208 #, c-format
1209 msgid ""
1210 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
1211 "but it is accepted anyway\n"
1212 msgstr ""
1213
1214 #: g10/pkclist.c:546
1215 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
1216 msgstr ""
1217
1218 #: g10/pkclist.c:551
1219 msgid "This key belongs to us\n"
1220 msgstr ""
1221
1222 #: g10/pkclist.c:594
1223 msgid ""
1224 "It is NOT certain that the key belongs to its owner.\n"
1225 "If you *really* know what you are doing, you may answer\n"
1226 "the next question with yes\n"
1227 "\n"
1228 msgstr ""
1229 "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÄÏÓÔÏ×ÅÒÎÏ, ÞÔÏ ËÌÀÞ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÉÔ ÔÏÍÕ,\n"
1230 "ËÔÏ ÕËÁÚÁΠÅÇÏ ×ÌÁÄÅÌØÃÅÍ. ïÔ×ÅÞÁÊÔÅ \"ÄÁ\" ÎÁ ÓÌÅÄÕÀÝÉÊ ×ÏÐÒÏÓ,\n"
1231 "ÔÏÌØËÏ ÅÓÌÉ ×Ù *ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ* ÐÏÎÉÍÁÅÔÅ ÞÔÏ ÄÅÌÁÅÔÅ.\n"
1232
1233 #: g10/pkclist.c:608 g10/pkclist.c:631
1234 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
1235 msgstr "÷îéíáîéå: éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ËÌÀÞ Ë ËÏÔÏÒÏÍÕ ÎÅÔ ÄÏ×ÅÒÉÑ!\n"
1236
1237 #: g10/pkclist.c:652
1238 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
1239 msgstr "÷îéíáîéå: ÷ÌÁÄÅÌÅàËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÏÔÏÚ×ÁÌ ÅÇÏ!\n"
1240
1241 #: g10/pkclist.c:653
1242 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
1243 msgstr "          üÔÏ ÍÏÖÅÔ ÏÚÎÁÞÁÔØ, ÞÔÏ ÐÏÄÐÉÓØ ÐÏÄÄÅÌØÎÁÑ.\n"
1244
1245 #: g10/pkclist.c:658
1246 #, fuzzy
1247 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
1248 msgstr "÷îéíáîéå: ÷ÌÁÄÅÌÅàËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÏÔÏÚ×ÁÌ ÅÇÏ!\n"
1249
1250 #: g10/pkclist.c:680
1251 msgid "Note: This key has expired!\n"
1252 msgstr "úÁÍÅÞÁÎÉÅ: óÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÉÓÔÅË!\n"
1253
1254 #: g10/pkclist.c:688
1255 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
1256 msgstr "÷îéíáîéå: üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁ×ÅÒÅΠÄÏ×ÅÒÅÎÎÏÊ ÐÏÄÐÉÓØÀ!\n"
1257
1258 #: g10/pkclist.c:690
1259 msgid ""
1260 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
1261 msgstr ""
1262 "         îÅÔ ÎÉËÁËÉÈ ÕËÁÚÁÎÉÑ ÎÁ ÔÏ, ÞÔÏ ËÌÀÞ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÉÔ ÅÇÏ ×ÌÁÄÅÌØÃÕ.\n"
1263
1264 #: g10/pkclist.c:707
1265 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
1266 msgstr "÷îéíáîéå: íÙ îå ÄÏ×ÅÒÑÅÍ ÜÔÏÍÕ ËÌÀÞÕ!\n"
1267
1268 #: g10/pkclist.c:708
1269 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
1270 msgstr "         ðÏÄÐÉÓØ ×ÅÒÏÑÔÎÏ -- ðïääåìëá.\n"
1271
1272 #: g10/pkclist.c:715
1273 msgid ""
1274 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
1275 msgstr "÷îéíáîéå: üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁ×ÅÒÅΠÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÄÏ×ÅÒÅÎÎÙÍÉ ÐÏÄÐÉÓÑÍÉ!\n"
1276
1277 #: g10/pkclist.c:718
1278 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
1279 msgstr "          îÅÔ Õ×ÅÒÅÎÎÏÓÔÉ, ÞÔÏ ÐÏÄÐÉÓØ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÉÔ ×ÌÁÄÅÌØÃÕ.\n"
1280
1281 #: g10/pkclist.c:820 g10/pkclist.c:842 g10/pkclist.c:970 g10/pkclist.c:1016
1282 #, c-format
1283 msgid "%s: skipped: %s\n"
1284 msgstr "%s: ÐÒÏÐÕÝÅÎ: %s\n"
1285
1286 #: g10/pkclist.c:828 g10/pkclist.c:998
1287 #, c-format
1288 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
1289 msgstr ""
1290
1291 #: g10/pkclist.c:855
1292 msgid ""
1293 "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
1294 "\n"
1295 msgstr ""
1296 "÷Ù ÎÅ ÕËÁÚÁÌÉ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ (×ÏÓÐÏÌØÚÕÊÔÅÓØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏÍ "
1297 "\"-r\").\n"
1298 "\n"
1299
1300 #: g10/pkclist.c:865
1301 msgid "Enter the user ID: "
1302 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ: "
1303
1304 #: g10/pkclist.c:877
1305 msgid "No such user ID.\n"
1306 msgstr "îÅÔ ÔÁËÏÇÏ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ.\n"
1307
1308 #: g10/pkclist.c:883
1309 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
1310 msgstr ""
1311
1312 #: g10/pkclist.c:906
1313 #, fuzzy
1314 msgid "Public key is disabled.\n"
1315 msgstr "ïÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ"
1316
1317 #: g10/pkclist.c:913
1318 msgid "skipped: public key already set with --encrypt-to\n"
1319 msgstr ""
1320
1321 #: g10/pkclist.c:944
1322 #, fuzzy, c-format
1323 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
1324 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÆÁÊÌ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ `%s' ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ\n"
1325
1326 #: g10/pkclist.c:979
1327 #, c-format
1328 msgid "%s: error checking key: %s\n"
1329 msgstr "%s: ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÒÏ×ÅÒËÅ ËÌÀÞÁ: %s\n"
1330
1331 #: g10/pkclist.c:984
1332 #, c-format
1333 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
1334 msgstr ""
1335
1336 #: g10/pkclist.c:1022
1337 msgid "no valid addressees\n"
1338 msgstr "ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÁÄÒÅÓÏ×\n"
1339
1340 #: g10/keygen.c:179
1341 msgid "writing self signature\n"
1342 msgstr "ÐÉÛÅÔÓÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
1343
1344 #: g10/keygen.c:217
1345 msgid "writing key binding signature\n"
1346 msgstr "ÐÉÛÅÔÓÑ \"key-binding\" ÐÏÄÐÉÓØ\n"
1347
1348 #: g10/keygen.c:311 g10/keygen.c:421 g10/keygen.c:531
1349 #, fuzzy, c-format
1350 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
1351 msgstr "úÁÐÒÏÛÅÎÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÅÅÔ ÄÌÉÎÕ %u ÂÉÔ\n"
1352
1353 #: g10/keygen.c:316 g10/keygen.c:426 g10/keygen.c:536
1354 #, fuzzy, c-format
1355 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
1356 msgstr "ÏËÒÕÇÌÅÎÏ ÄÏ %u ÂÉÔ\n"
1357
1358 #: g10/keygen.c:635
1359 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1360 msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÖÅÌÁÅÍÙÊ ÔÉРËÌÀÞÁ:\n"
1361
1362 #: g10/keygen.c:637
1363 #, c-format
1364 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
1365 msgstr "   (%d) DSA É ElGamal (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ)\n"
1366
1367 #: g10/keygen.c:638
1368 #, c-format
1369 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
1370 msgstr "   (%d) DSA (ÔÏÌØËÏ ÐÏÄÐÉÓØ)\n"
1371
1372 #: g10/keygen.c:640
1373 #, c-format
1374 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
1375 msgstr "   (%d) ElGamal (ÔÏÌØËÏ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÅ)\n"
1376
1377 #: g10/keygen.c:641
1378 #, c-format
1379 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
1380 msgstr "   (%d) ElGamal (ÐÏÄÐÉÓØ É ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÅ)\n"
1381
1382 #: g10/keygen.c:643
1383 #, fuzzy, c-format
1384 msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
1385 msgstr "   (%d) ElGamal (ÐÏÄÐÉÓØ É ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÅ)\n"
1386
1387 #: g10/keygen.c:647
1388 msgid "Your selection? "
1389 msgstr "÷ÁÛ ×ÙÂÏÒ? "
1390
1391 #: g10/keygen.c:658 g10/keygen.c:666
1392 #, fuzzy
1393 msgid "Do you really want to create a sign and encrypt key? "
1394 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ËÌÀÞÉ? "
1395
1396 #: g10/keygen.c:680
1397 msgid "Invalid selection.\n"
1398 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ×ÙÂÏÒ.\n"
1399
1400 #: g10/keygen.c:692
1401 #, c-format
1402 msgid ""
1403 "About to generate a new %s keypair.\n"
1404 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1405 "              default keysize is 1024 bits\n"
1406 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1407 msgstr ""
1408 "óÏÂÉÒÁÅÍÓÑ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ %s ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÐÁÒÕ.\n"
1409 "                 ÍÉÎÉÍÁÌØÎÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ: 768 ÂÉÔ\n"
1410 "               ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ: 1024 ÂÉÔÁ\n"
1411 " ÍÁËÓÉÍÁÌØÎÁÑ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÍÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ: 2048 ÂÉÔ\n"
1412
1413 #: g10/keygen.c:699
1414 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1415 msgstr "ëÁËÏÇÏ ÒÁÚÍÅÒÁ ËÌÀÞ ×Ù ÖÅÌÁÅÔÅ? (1024)"
1416
1417 #: g10/keygen.c:704
1418 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1419 msgstr "äÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÒÁÚÍÅÒ DSA ËÌÀÞÅÊ - ÏÔ 512 ÄÏ 1024 ÂÉÔ\n"
1420
1421 #: g10/keygen.c:706
1422 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1423 msgstr "ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌÅÎØËÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ, ÎÁÉÍÅÎØÛÅÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ - 768.\n"
1424
1425 #: g10/keygen.c:708
1426 #, fuzzy
1427 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
1428 msgstr "ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌÅÎØËÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ, ÎÁÉÍÅÎØÛÅÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ - 768.\n"
1429
1430 #. It is ridiculous and an annoyance to use larger key sizes!
1431 #. * GnuPG can handle much larger sizes; but it takes an eternity
1432 #. * to create such a key (but less than the time the Sirius
1433 #. * Computer Corporation needs to process one of the usual
1434 #. * complaints) and {de,en}cryption although needs some time.
1435 #. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
1436 #. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
1437 #. * do whatever you want.
1438 #: g10/keygen.c:719
1439 #, fuzzy, c-format
1440 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
1441 msgstr "ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌÅÎØËÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ, ÎÁÉÍÅÎØÛÅÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ - 768.\n"
1442
1443 #: g10/keygen.c:724
1444 #, fuzzy
1445 msgid ""
1446 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1447 "computations take REALLY long!\n"
1448 msgstr ""
1449 "ëÌÀÞÉ ÄÌÉÎÏÊ ÂÏÌØÛÅ 2048 ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÀÔÓÑ, ÐÏÔÏÍÕ ÞÔÏ ×ÙÞÉÓÌÅÎÉÑÚÁÎÉÍÁÀÔ "
1450 "ïþåîø ÍÎÏÇÏ ×ÒÅÍÅÎÉ!\n"
1451
1452 #: g10/keygen.c:727
1453 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1454 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ËÌÀÞ ÔÁËÏÊ ÄÌÉÎÙ? "
1455
1456 #: g10/keygen.c:728
1457 msgid ""
1458 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1459 "vulnerable to attacks!\n"
1460 msgstr ""
1461 "ïË, ÔÏÌØËÏ ÎÅ ÚÁÂÙ×ÁÊÔÅ, ÞÔÏ ÉÚÌÕÞÅÎÉÅ ×ÁÛÉÈ ËÌÁ×ÉÁÔÕÒÙ É ÍÏÎÉÔÏÒÁ ÔÏÖÅ\n"
1462 "ÄÅÌÁÀÔ ×ÁÓ ÕÑÚ×ÉÍÙÍ ÄÌÑ ÁÔÁË.\n"
1463
1464 #: g10/keygen.c:736
1465 msgid "Do you really need such a large keysize? "
1466 msgstr "÷ÁÍ ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÎÕÖÅΠÔÁËÏÊ ÄÌÉÎÎÙÊ ËÌÀÞ? "
1467
1468 #: g10/keygen.c:742
1469 #, c-format
1470 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1471 msgstr "úÁÐÒÏÛÅÎÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÅÅÔ ÄÌÉÎÕ %u ÂÉÔ\n"
1472
1473 #: g10/keygen.c:745 g10/keygen.c:749
1474 #, c-format
1475 msgid "rounded up to %u bits\n"
1476 msgstr "ÏËÒÕÇÌÅÎÏ ÄÏ %u ÂÉÔ\n"
1477
1478 #: g10/keygen.c:797
1479 msgid ""
1480 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1481 "         0 = key does not expire\n"
1482 "      <n>  = key expires in n days\n"
1483 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1484 "      <n>m = key expires in n months\n"
1485 "      <n>y = key expires in n years\n"
1486 msgstr ""
1487 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÕËÁÖÉÔÅ ÐÒÏÄÏÌÖÉÔÅÌØÎÏÓÔØ ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ×ÁÛÅÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
1488 "         0 = ÂÅÓÓÒÏÞÎÙÊ ËÌÀÞ\n"
1489 "      <n>  = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÄÎÅÊ\n"
1490 "      <n>w = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÎÅÄÅÌØ\n"
1491 "      <n>m = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÍÅÓÑÃÅ×\n"
1492 "      <n>y = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÌÅÔ\n"
1493
1494 #: g10/keygen.c:812
1495 msgid "Key is valid for? (0) "
1496 msgstr "ëÌÀÞ ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌÅΠנÔÅÞÅÎÉÅ? (0) "
1497
1498 #: g10/keygen.c:817
1499 msgid "invalid value\n"
1500 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ.\n"
1501
1502 #: g10/keygen.c:822
1503 msgid "Key does not expire at all\n"
1504 msgstr "âÅÓÓÒÏÞÎÙÊ ËÌÀÞ.\n"
1505
1506 #. print the date when the key expires
1507 #: g10/keygen.c:828
1508 #, c-format
1509 msgid "Key expires at %s\n"
1510 msgstr "ëÌÀÞ ÄÅÊÓÔ×ÕÅÔ ÄÏ %s\n"
1511
1512 #: g10/keygen.c:831
1513 msgid ""
1514 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
1515 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
1516 msgstr ""
1517
1518 #: g10/keygen.c:836
1519 msgid "Is this correct (y/n)? "
1520 msgstr "üÔÏ ×ÅÒÎÏ? (y/n) "
1521
1522 #: g10/keygen.c:879
1523 msgid ""
1524 "\n"
1525 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
1526 "id\n"
1527 "from Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1528 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1529 "\n"
1530 msgstr ""
1531 "\n"
1532 "äÌÑ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÃÉÉ ËÌÀÞÁ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ; ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ\n"
1533 "ËÏÎÓÔÒÕÉÒÕÅÔ ÅÇÏ ÉÚ ÐÏÌÎÏÇÏ ÉÍÅÎÉ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ, ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÑ É ÁÄÒÅÓÁ email× "
1534 "×ÉÄÅ:\n"
1535 "    \"Vasya Pupkin (KRUTOI) <vasya@mega-cool.ru>\"\n"
1536 "\n"
1537
1538 #: g10/keygen.c:891
1539 msgid "Real name: "
1540 msgstr "÷ÁÛÅ ÉÍÑ (\"éÍÑ æÁÍÉÌÉÑ\"): "
1541
1542 #: g10/keygen.c:899
1543 msgid "Invalid character in name\n"
1544 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ÉÍÅÎÉ\n"
1545
1546 #: g10/keygen.c:901
1547 msgid "Name may not start with a digit\n"
1548 msgstr "ðÏÌÎÏÅ ÉÍÑ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÎÁÞÉÎÁÔØÓÑ Ó ÃÉÆÒÙ.\n"
1549
1550 #: g10/keygen.c:903
1551 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1552 msgstr "ðÏÌÎÏÅ ÉÍÑ ÄÏÌÖÎÏ ÓÏÓÔÏÑÔØ ÎÅ ÍÅÎÅÅ ÞÅÍ ÉÚ 5ÔÉ ÓÉÍ×ÏÌÏ×.\n"
1553
1554 #: g10/keygen.c:911
1555 msgid "Email address: "
1556 msgstr "E-Mail: "
1557
1558 #: g10/keygen.c:922
1559 msgid "Not a valid email address\n"
1560 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ E-Mail\n"
1561
1562 #: g10/keygen.c:930
1563 msgid "Comment: "
1564 msgstr "ëÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ: "
1565
1566 #: g10/keygen.c:936
1567 msgid "Invalid character in comment\n"
1568 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ.\n"
1569
1570 #: g10/keygen.c:961
1571 #, c-format
1572 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
1573 msgstr ""
1574
1575 #: g10/keygen.c:967
1576 #, c-format
1577 msgid ""
1578 "You selected this USER-ID:\n"
1579 "    \"%s\"\n"
1580 "\n"
1581 msgstr ""
1582 "÷Ù ×ÙÂÒÁÌÉ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ:\n"
1583 "    \"%s\"\n"
1584 "\n"
1585
1586 #: g10/keygen.c:971
1587 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
1588 msgstr ""
1589
1590 #: g10/keygen.c:976
1591 msgid "NnCcEeOoQq"
1592 msgstr ""
1593
1594 #: g10/keygen.c:986
1595 #, fuzzy
1596 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
1597 msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ: N=éÍÑ, C=ëÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ, E=E-Mail, O=Okay/Q=÷ÙÈÏÄ? "
1598
1599 #: g10/keygen.c:987
1600 #, fuzzy
1601 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1602 msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ: N=éÍÑ, C=ëÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ, E=E-Mail, O=Okay/Q=÷ÙÈÏÄ? "
1603
1604 #: g10/keygen.c:1006
1605 msgid "Please correct the error first\n"
1606 msgstr ""
1607
1608 #: g10/keygen.c:1044
1609 msgid ""
1610 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1611 "\n"
1612 msgstr ""
1613 "äÌÑ ÚÁÝÉÔÙ ×ÁÛÅÇÏ ËÌÀÞÁ ÎÕÖÎÁ ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ.\n"
1614 "\n"
1615
1616 #: g10/keyedit.c:463 g10/keygen.c:1052
1617 msgid "passphrase not correctly repeated; try again.\n"
1618 msgstr "ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ ÎÅ ÂÙÌÁ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÁ, ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÓÎÏ×Á.\n"
1619
1620 #: g10/keygen.c:1058
1621 msgid ""
1622 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1623 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1624 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1625 "\n"
1626 msgstr ""
1627 "÷Ù ÎÅ ÈÏÔÉÔÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ - ÜÔÏ, ÓËÏÒÅÅ ×ÓÅÇÏ, *ÐÌÏÈÁÑ*\n"
1628 "ÉÄÅÑ. îÏ Ñ ÓÄÅÌÁÀ, ÞÔÏ ÷Ù ÈÏÔÉÔÅ. ëÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ ÍÏÖÎÏ ÓÍÅÎÉÔØ × ÌÀÂÏÅ\n"
1629 "×ÒÅÍÑ, ÚÁÐÕÓÔÉ× ÜÔÕ ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ Ó ÐÁÒÁÍÅÔÒÏÍ \"--edit-key\".\n"
1630 "\n"
1631
1632 #: g10/keygen.c:1079
1633 #, fuzzy
1634 msgid ""
1635 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1636 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
1637 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
1638 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1639 msgstr ""
1640 "îÁÍ ÎÕÖÎÏ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÍÎÏÇÏ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÂÁÊÔÏ×. óÅÊÞÁÓ ÏÞÅÎØ ÈÏÒÏÛÏ ÂÙÌÏ ÂÙ\n"
1641 "ÞÔÏ-ÔÏ ÐÏÄÅÌÁÔØ ÎÁ ÍÁÛÉÎÅ (ÐÏÒÁÂÏÔÁÔØ × ÄÒÕÇÏÍ ÏËÎÅ, ÐÏÄ×ÉÇÁÔØ ÍÙÛØ,\n"
1642 "ÎÁÇÒÕÚÉÔØ ÓÅÔÅ×ÕÀ ÉÌÉ ÄÉÓËÏ×ÕÀ ÐÏÄÓÉÓÔÅÍÕ). üÔÏ ÄÁÓÔ ÇÅÎÅÒÁÔÏÒÕ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ\n"
1643 "ÞÉÓÅÌ ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔØ ÎÁÂÒÁÔØ ÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÜÎÔÒÏÐÉÉ.\n"
1644
1645 #: g10/keygen.c:1528
1646 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
1647 msgstr "ëÌÀÞÅ×ÁÑ ÐÁÒÁ DSA ÂÕÄÅÔ ÉÍÅÔØ ÄÌÉÎÕ 1024 ÂÉÔÁ.\n"
1648
1649 #: g10/keygen.c:1571
1650 #, fuzzy
1651 msgid "Key generation canceled.\n"
1652 msgstr "çÅÎÅÒÁÃÉÑ ËÌÀÞÁ ÏÔÍÅÎÅÎÁ: %s\n"
1653
1654 #: g10/keygen.c:1668
1655 #, fuzzy, c-format
1656 msgid "writing public key to `%s'\n"
1657 msgstr "ÏÔËÒÙÔÙÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
1658
1659 #: g10/keygen.c:1669
1660 #, fuzzy, c-format
1661 msgid "writing secret key to `%s'\n"
1662 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
1663
1664 #: g10/keygen.c:1761
1665 msgid "public and secret key created and signed.\n"
1666 msgstr "ÏÔËÒÙÔÙÊ É ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞÉ ÓÏÚÄÁÎÙ É ÐÏÄÐÉÓÁÎÙ.\n"
1667
1668 #: g10/keygen.c:1766
1669 #, fuzzy
1670 msgid ""
1671 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
1672 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
1673 msgstr ""
1674 "ïÂÒÁÔÉÔÅ ×ÎÉÍÁÎÉÅ, ÞÔÏ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÄÌÑ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ.\n"
1675 "÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ×ÏÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØÓÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏÍ --add-key ÄÌÑ ÇÅÎÅÒÁÃÉÉ "
1676 "ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÇÏ\n"
1677 "ËÌÀÞÁ ÄÌÑ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ.\n"
1678
1679 #: g10/keygen.c:1779 g10/keygen.c:1880
1680 #, c-format
1681 msgid "Key generation failed: %s\n"
1682 msgstr "çÅÎÅÒÁÃÉÑ ËÌÀÞÁ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
1683
1684 #: g10/keygen.c:1823 g10/sig-check.c:297 g10/sign.c:169
1685 #, fuzzy, c-format
1686 msgid ""
1687 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
1688 msgstr ""
1689 "ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁΠנÂÕÄÕÝÅÍ (ÉÓËÒÉ×ÌÅÎÉÅ ×ÒÅÍÅÎÉ ÉÌÉ ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ "
1690 "ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÙ ÞÁÓÙ)\n"
1691
1692 #: g10/keygen.c:1825 g10/sig-check.c:299 g10/sign.c:171
1693 #, fuzzy, c-format
1694 msgid ""
1695 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
1696 msgstr ""
1697 "ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁΠנÂÕÄÕÝÅÍ (ÉÓËÒÉ×ÌÅÎÉÅ ×ÒÅÍÅÎÉ ÉÌÉ ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ "
1698 "ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÙ ÞÁÓÙ)\n"
1699
1700 #: g10/keygen.c:1858
1701 #, fuzzy
1702 msgid "Really create? "
1703 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ? "
1704
1705 #: g10/encode.c:142 g10/openfile.c:179 g10/openfile.c:289 g10/tdbio.c:454
1706 #: g10/tdbio.c:515
1707 #, c-format
1708 msgid "%s: can't open: %s\n"
1709 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
1710
1711 #: g10/encode.c:164
1712 #, c-format
1713 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1714 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÓÏÚÄÁÎÉÉ ËÌÀÞÅ×ÏÊ ÆÒÁÚÙ: %s\n"
1715
1716 #: g10/encode.c:222 g10/encode.c:354
1717 #, fuzzy, c-format
1718 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
1719 msgstr "%s: ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÐÕÓÔÏÊ ÆÁÊÌ.\n"
1720
1721 #: g10/encode.c:320
1722 #, c-format
1723 msgid "reading from `%s'\n"
1724 msgstr "þÉÔÁÅÔÓÑ ÉÚ `%s'\n"
1725
1726 #: g10/encode.c:527
1727 #, fuzzy, c-format
1728 msgid "%s/%s encrypted for: %s\n"
1729 msgstr "%s ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÏ ÄÌÑ: %s\n"
1730
1731 #: g10/delkey.c:64 g10/export.c:153 g10/keyedit.c:94
1732 #, fuzzy, c-format
1733 msgid "%s: user not found: %s\n"
1734 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
1735
1736 #: g10/export.c:164
1737 #, fuzzy, c-format
1738 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
1739 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
1740
1741 #: g10/export.c:175
1742 #, fuzzy, c-format
1743 msgid "key %08lX: not protected - skipped\n"
1744 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
1745
1746 #: g10/export.c:225
1747 #, fuzzy
1748 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1749 msgstr "÷îéíáîéå: éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ËÌÀÞ Ë ËÏÔÏÒÏÍÕ ÎÅÔ ÄÏ×ÅÒÉÑ!\n"
1750
1751 #: g10/getkey.c:212
1752 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1753 msgstr ""
1754
1755 #: g10/getkey.c:445
1756 msgid "too many entries in unk cache - disabled\n"
1757 msgstr ""
1758
1759 #: g10/getkey.c:2189
1760 #, c-format
1761 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
1762 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ %09lX ×ÍÅÓÔÏ ÏÓÎÏ×ÎÏÇÏ %08lX%\n"
1763
1764 #: g10/getkey.c:2230 g10/trustdb.c:578
1765 #, fuzzy, c-format
1766 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
1767 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
1768
1769 #: g10/getkey.c:2513
1770 #, fuzzy
1771 msgid "[User id not found]"
1772 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
1773
1774 #: g10/import.c:182
1775 #, c-format
1776 msgid "skipping block of type %d\n"
1777 msgstr "ÐÒÏÐÕÓËÁÅÍ ÂÌÏË ÔÉÐÁ %d\n"
1778
1779 #: g10/import.c:189 g10/trustdb.c:1817 g10/trustdb.c:1858
1780 #, c-format
1781 msgid "%lu keys so far processed\n"
1782 msgstr ""
1783
1784 #: g10/import.c:194
1785 #, fuzzy, c-format
1786 msgid "error reading `%s': %s\n"
1787 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
1788
1789 #: g10/import.c:204
1790 #, c-format
1791 msgid "Total number processed: %lu\n"
1792 msgstr ""
1793
1794 #: g10/import.c:206
1795 #, fuzzy, c-format
1796 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
1797 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
1798
1799 #: g10/import.c:209
1800 #, c-format
1801 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
1802 msgstr ""
1803
1804 #: g10/import.c:211
1805 #, c-format
1806 msgid "              imported: %lu"
1807 msgstr ""
1808
1809 #: g10/import.c:217
1810 #, c-format
1811 msgid "             unchanged: %lu\n"
1812 msgstr ""
1813
1814 #: g10/import.c:219
1815 #, c-format
1816 msgid "          new user IDs: %lu\n"
1817 msgstr ""
1818
1819 #: g10/import.c:221
1820 #, c-format
1821 msgid "           new subkeys: %lu\n"
1822 msgstr ""
1823
1824 #: g10/import.c:223
1825 #, fuzzy, c-format
1826 msgid "        new signatures: %lu\n"
1827 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
1828
1829 #: g10/import.c:225
1830 #, c-format
1831 msgid "   new key revocations: %lu\n"
1832 msgstr ""
1833
1834 #: g10/import.c:227
1835 #, c-format
1836 msgid "      secret keys read: %lu\n"
1837 msgstr ""
1838
1839 #: g10/import.c:229
1840 #, fuzzy, c-format
1841 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
1842 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
1843
1844 #: g10/import.c:231
1845 #, fuzzy, c-format
1846 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
1847 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
1848
1849 #: g10/import.c:389 g10/import.c:568
1850 #, fuzzy, c-format
1851 msgid "key %08lX: no user ID\n"
1852 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
1853
1854 #: g10/import.c:403
1855 #, fuzzy, c-format
1856 msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
1857 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
1858
1859 #: g10/import.c:405
1860 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
1861 msgstr "ÜÔÏ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ×ÙÚ×ÁÎÏ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÅÍ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
1862
1863 #: g10/import.c:416 g10/import.c:624
1864 #, c-format
1865 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
1866 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
1867
1868 #: g10/import.c:421
1869 #, fuzzy, c-format
1870 msgid "key %08lX: new key - skipped\n"
1871 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
1872
1873 #: g10/import.c:429 g10/openfile.c:231 g10/sign.c:440 g10/sign.c:695
1874 #, c-format
1875 msgid "writing to `%s'\n"
1876 msgstr "ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
1877
1878 #: g10/import.c:433 g10/import.c:480 g10/import.c:578 g10/import.c:667
1879 #, fuzzy, c-format
1880 msgid "error writing key: %s\n"
1881 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
1882
1883 #: g10/import.c:436
1884 #, c-format
1885 msgid "key %08lX: public key imported\n"
1886 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
1887
1888 #: g10/import.c:453
1889 #, c-format
1890 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
1891 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÓÏ×ÐÁÄÁÅÔ Ó ÎÁÛÅÊ ËÏÐÉÅÊ\n"
1892
1893 #: g10/import.c:462 g10/import.c:632
1894 #, c-format
1895 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
1896 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÂÎÁÒÕÖÉÔØ original keyblock: %s\n"
1897
1898 #: g10/import.c:484
1899 #, fuzzy, c-format
1900 msgid "key %08lX: 1 new user ID\n"
1901 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
1902
1903 #: g10/import.c:487
1904 #, fuzzy, c-format
1905 msgid "key %08lX: %d new user IDs\n"
1906 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
1907
1908 #: g10/import.c:490
1909 #, c-format
1910 msgid "key %08lX: 1 new signature\n"
1911 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
1912
1913 #: g10/import.c:493
1914 #, c-format
1915 msgid "key %08lX: %d new signatures\n"
1916 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
1917
1918 #: g10/import.c:496
1919 #, c-format
1920 msgid "key %08lX: 1 new subkey\n"
1921 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÙÊ ÐÏÄ-ËÌÀÞ\n"
1922
1923 #: g10/import.c:499
1924 #, c-format
1925 msgid "key %08lX: %d new subkeys\n"
1926 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄ-ËÌÀÞÅÊ\n"
1927
1928 #: g10/import.c:509
1929 #, c-format
1930 msgid "key %08lX: not changed\n"
1931 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÚÍÅÎÅÎ\n"
1932
1933 #: g10/import.c:581
1934 #, c-format
1935 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
1936 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
1937
1938 #. we can't merge secret keys
1939 #: g10/import.c:585
1940 #, c-format
1941 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
1942 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ ÎÁ Ó×ÑÚËÅ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ\n"
1943
1944 #: g10/import.c:590
1945 #, c-format
1946 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
1947 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
1948
1949 #: g10/import.c:618
1950 #, c-format
1951 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
1952 msgstr ""
1953 "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ - ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÉÍÅÎÉÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ "
1954 "ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ\n"
1955
1956 #: g10/import.c:643
1957 #, c-format
1958 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
1959 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ: %s - ÏÔ×ÅÒÇÎÕÔ\n"
1960
1961 #: g10/import.c:670
1962 #, c-format
1963 msgid "key %08lX: revocation certificate imported\n"
1964 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
1965
1966 #: g10/import.c:712
1967 #, fuzzy, c-format
1968 msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
1969 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
1970
1971 #: g10/import.c:719 g10/import.c:743
1972 #, c-format
1973 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
1974 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ\n"
1975
1976 #: g10/import.c:720
1977 #, c-format
1978 msgid "key %08lX: invalid self-signature\n"
1979 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
1980
1981 #: g10/import.c:735
1982 #, fuzzy, c-format
1983 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
1984 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
1985
1986 #: g10/import.c:744
1987 #, fuzzy, c-format
1988 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
1989 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
1990
1991 #: g10/import.c:771
1992 #, fuzzy, c-format
1993 msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '"
1994 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÐÒÏÐÕÝÅΠÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ '"
1995
1996 #: g10/import.c:800
1997 #, fuzzy, c-format
1998 msgid "key %08lX: skipped user ID '"
1999 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÐÒÏÐÕÝÅΠÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ '"
2000
2001 #: g10/import.c:823
2002 #, fuzzy, c-format
2003 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
2004 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÙÊ ÐÏÄ-ËÌÀÞ\n"
2005
2006 #. here we violate the rfc a bit by still allowing
2007 #. * to import non-exportable signature when we have the
2008 #. * the secret key used to create this signature - it
2009 #. * seems that this makes sense
2010 #: g10/import.c:848
2011 #, fuzzy, c-format
2012 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
2013 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ × ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏÍ ÍÅÓÔÅ - ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
2014
2015 #: g10/import.c:857
2016 #, c-format
2017 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2018 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ × ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏÍ ÍÅÓÔÅ - ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
2019
2020 #: g10/import.c:865
2021 #, c-format
2022 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2023 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ: %s - ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
2024
2025 #: g10/import.c:965
2026 #, c-format
2027 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
2028 msgstr ""
2029
2030 #: g10/import.c:1016
2031 #, c-format
2032 msgid "key %08lX: revocation certificate added\n"
2033 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÄÏÂÁ×ÌÅÎ\n"
2034
2035 #: g10/import.c:1130 g10/import.c:1183
2036 #, c-format
2037 msgid "key %08lX: our copy has no self-signature\n"
2038 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÁÛÁ ËÏÐÉÑ ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
2039
2040 #: g10/keyedit.c:150
2041 msgid "[revocation]"
2042 msgstr ""
2043
2044 #: g10/keyedit.c:151
2045 #, fuzzy
2046 msgid "[self-signature]"
2047 msgstr "[ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ]\n"
2048
2049 #: g10/keyedit.c:215
2050 #, fuzzy
2051 msgid "1 bad signature\n"
2052 msgstr "1 ÐÌÏÈÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
2053
2054 #: g10/keyedit.c:217
2055 #, c-format
2056 msgid "%d bad signatures\n"
2057 msgstr "%d ÐÌÏÈÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
2058
2059 #: g10/keyedit.c:219
2060 #, fuzzy
2061 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2062 msgstr "1 ÐÏÄÐÉÓØ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÁ ÉÚ-ÚÁ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ\n"
2063
2064 #: g10/keyedit.c:221
2065 #, fuzzy, c-format
2066 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2067 msgstr "%s ÐÏÄÐÉÓÅÊ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÏ ÉÚ-ÚÁ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÅÊ\n"
2068
2069 #: g10/keyedit.c:223
2070 #, fuzzy
2071 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2072 msgstr "1 ÐÏÄÐÉÓØ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÁ ÉÚ-ÚÁ ÏÛÉÂËÉ\n"
2073
2074 #: g10/keyedit.c:225
2075 #, c-format
2076 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2077 msgstr "%s ÐÏÄÐÉÓÅÊ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÏ ÉÚ-ÚÁ ÏÛÉÂÏË\n"
2078
2079 #: g10/keyedit.c:227
2080 #, fuzzy
2081 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2082 msgstr "ÏÂÎÁÒÕÖÅΠ1 ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÂÅÚ ÄÏÐÕÓÔÉÍÏÊ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
2083
2084 #: g10/keyedit.c:229
2085 #, fuzzy, c-format
2086 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2087 msgstr ""
2088 "ÏÂÎÁÒÕÖÅÎÏ %d ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ ÂÅÚ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
2089
2090 #. Fixme: see whether there is a revocation in which
2091 #. * case we should allow to sign it again.
2092 #: g10/keyedit.c:311
2093 #, fuzzy, c-format
2094 msgid "Already signed by key %08lX\n"
2095 msgstr "õÖÅ ÐÏÄÐÉÓÁÎÏ ËÌÀÞÏÍ %08lX.\n"
2096
2097 #: g10/keyedit.c:319
2098 #, fuzzy, c-format
2099 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
2100 msgstr "îÅÞÅÇÏ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÔØ ËÌÀÞÁÍ %08lX\n"
2101
2102 #: g10/keyedit.c:328
2103 #, fuzzy
2104 msgid ""
2105 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
2106 "with your key: \""
2107 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ Õ×ÅÒÅÎÙ, ÞÔÏ ÈÏÔÉÔÅ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ Ó×ÏÉÍ:\n"
2108
2109 #: g10/keyedit.c:337
2110 msgid ""
2111 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2112 "\n"
2113 msgstr ""
2114
2115 #: g10/keyedit.c:342
2116 msgid "Really sign? "
2117 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ? "
2118
2119 #: g10/keyedit.c:368 g10/keyedit.c:1864 g10/keyedit.c:1926 g10/sign.c:193
2120 #, fuzzy, c-format
2121 msgid "signing failed: %s\n"
2122 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÎÉÑ: %s\n"
2123
2124 #: g10/keyedit.c:422
2125 msgid "This key is not protected.\n"
2126 msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
2127
2128 #: g10/keyedit.c:426
2129 #, fuzzy
2130 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2131 msgstr "óÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
2132
2133 #: g10/keyedit.c:430
2134 msgid "Key is protected.\n"
2135 msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
2136
2137 #: g10/keyedit.c:450
2138 #, c-format
2139 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2140 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ: %s\n"
2141
2142 #: g10/keyedit.c:455
2143 msgid ""
2144 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2145 "\n"
2146 msgstr ""
2147 "÷×ÅÄÉÔÅ ÎÏ×ÕÀ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ ÓÅËÒÅÔÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
2148 "\n"
2149
2150 #: g10/keyedit.c:467
2151 msgid ""
2152 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2153 "\n"
2154 msgstr ""
2155 "÷Ù ÎÅ ÈÏÔÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ - ÜÔÏ ÓËÏÒÅÅ ×ÓÅÇÏ *ÐÌÏÈÁÑ* ÉÄÅÑ!\n"
2156 "\n"
2157
2158 #: g10/keyedit.c:470
2159 msgid "Do you really want to do this? "
2160 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÜÔÏÇÏ ÈÏÔÉÔÅ? "
2161
2162 #: g10/keyedit.c:534
2163 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2164 msgstr ""
2165
2166 #: g10/keyedit.c:575
2167 msgid "quit this menu"
2168 msgstr "×ÙÊÔÉ ÉÚ ÍÅÎÀ"
2169
2170 #: g10/keyedit.c:576
2171 msgid "q"
2172 msgstr ""
2173
2174 #: g10/keyedit.c:577
2175 msgid "save"
2176 msgstr "ÚÁÐÉÓÁÔØ"
2177
2178 #: g10/keyedit.c:577
2179 msgid "save and quit"
2180 msgstr "ÚÁÐÉÓÁÔØ É ×ÙÊÔÉ"
2181
2182 #: g10/keyedit.c:578
2183 msgid "help"
2184 msgstr "ÐÏÍÏÝØ"
2185
2186 #: g10/keyedit.c:578
2187 msgid "show this help"
2188 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔØ ÐÏÍÏÝØ"
2189
2190 #: g10/keyedit.c:580
2191 msgid "fpr"
2192 msgstr ""
2193
2194 #: g10/keyedit.c:580
2195 #, fuzzy
2196 msgid "show fingerprint"
2197 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔØ \"ÏÔÐÅÞÁÔÏË ÐÁÌØÃÁ\""
2198
2199 #: g10/keyedit.c:581
2200 #, fuzzy
2201 msgid "list"
2202 msgstr "ÓÐÉÓÏË"
2203
2204 #: g10/keyedit.c:581
2205 #, fuzzy
2206 msgid "list key and user IDs"
2207 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ"
2208
2209 #: g10/keyedit.c:582
2210 msgid "l"
2211 msgstr ""
2212
2213 #: g10/keyedit.c:583
2214 msgid "uid"
2215 msgstr ""
2216
2217 #: g10/keyedit.c:583
2218 #, fuzzy
2219 msgid "select user ID N"
2220 msgstr "×ÙÂÒÁÔØ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ N"
2221
2222 #: g10/keyedit.c:584
2223 msgid "key"
2224 msgstr "ËÌÀÞ"
2225
2226 #: g10/keyedit.c:584
2227 msgid "select secondary key N"
2228 msgstr "×ÙÂÒÁÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ N"
2229
2230 #: g10/keyedit.c:585
2231 msgid "check"
2232 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒËÁ"
2233
2234 #: g10/keyedit.c:585
2235 #, fuzzy
2236 msgid "list signatures"
2237 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ"
2238
2239 #: g10/keyedit.c:586
2240 msgid "c"
2241 msgstr ""
2242
2243 #: g10/keyedit.c:587
2244 msgid "sign"
2245 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
2246
2247 #: g10/keyedit.c:587
2248 #, fuzzy
2249 msgid "sign the key"
2250 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ËÌÀÞ"
2251
2252 #: g10/keyedit.c:588
2253 msgid "s"
2254 msgstr ""
2255
2256 #: g10/keyedit.c:589
2257 #, fuzzy
2258 msgid "lsign"
2259 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
2260
2261 #: g10/keyedit.c:589
2262 #, fuzzy
2263 msgid "sign the key locally"
2264 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ËÌÀÞ"
2265
2266 #: g10/keyedit.c:590
2267 msgid "debug"
2268 msgstr "ÏÔÌÁÄËÁ"
2269
2270 #: g10/keyedit.c:591
2271 msgid "adduid"
2272 msgstr ""
2273
2274 #: g10/keyedit.c:591
2275 #, fuzzy
2276 msgid "add a user ID"
2277 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
2278
2279 #: g10/keyedit.c:592
2280 msgid "deluid"
2281 msgstr ""
2282
2283 #: g10/keyedit.c:592
2284 #, fuzzy
2285 msgid "delete user ID"
2286 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
2287
2288 #: g10/keyedit.c:593
2289 msgid "addkey"
2290 msgstr ""
2291
2292 #: g10/keyedit.c:593
2293 #, fuzzy
2294 msgid "add a secondary key"
2295 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ"
2296
2297 #: g10/keyedit.c:594
2298 msgid "delkey"
2299 msgstr ""
2300
2301 #: g10/keyedit.c:594
2302 msgid "delete a secondary key"
2303 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ"
2304
2305 #: g10/keyedit.c:595
2306 #, fuzzy
2307 msgid "delsig"
2308 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
2309
2310 #: g10/keyedit.c:595
2311 #, fuzzy
2312 msgid "delete signatures"
2313 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ"
2314
2315 #: g10/keyedit.c:596
2316 msgid "expire"
2317 msgstr ""
2318
2319 #: g10/keyedit.c:596
2320 #, fuzzy
2321 msgid "change the expire date"
2322 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ"
2323
2324 #: g10/keyedit.c:597
2325 msgid "toggle"
2326 msgstr ""
2327
2328 #: g10/keyedit.c:597
2329 msgid "toggle between secret and public key listing"
2330 msgstr "ÐÅÒÅËÌÀÞÉÔØ ÍÅÖÄÕ ÓÐÉÓËÏÍ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ É ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ"
2331
2332 #: g10/keyedit.c:599
2333 msgid "t"
2334 msgstr ""
2335
2336 #: g10/keyedit.c:600
2337 msgid "pref"
2338 msgstr ""
2339
2340 #: g10/keyedit.c:600
2341 msgid "list preferences"
2342 msgstr ""
2343
2344 #: g10/keyedit.c:601
2345 msgid "passwd"
2346 msgstr ""
2347
2348 #: g10/keyedit.c:601
2349 #, fuzzy
2350 msgid "change the passphrase"
2351 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ"
2352
2353 #: g10/keyedit.c:602
2354 msgid "trust"
2355 msgstr ""
2356
2357 #: g10/keyedit.c:602
2358 msgid "change the ownertrust"
2359 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
2360
2361 #: g10/keyedit.c:603
2362 #, fuzzy
2363 msgid "revsig"
2364 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
2365
2366 #: g10/keyedit.c:603
2367 #, fuzzy
2368 msgid "revoke signatures"
2369 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ ÎÁ ËÌÀÞÅ"
2370
2371 #: g10/keyedit.c:604
2372 #, fuzzy
2373 msgid "revkey"
2374 msgstr "ËÌÀÞ"
2375
2376 #: g10/keyedit.c:604
2377 #, fuzzy
2378 msgid "revoke a secondary key"
2379 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ"
2380
2381 #: g10/keyedit.c:605
2382 msgid "disable"
2383 msgstr ""
2384
2385 #: g10/keyedit.c:605
2386 #, fuzzy
2387 msgid "disable a key"
2388 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ËÌÀÞ"
2389
2390 #: g10/keyedit.c:606
2391 msgid "enable"
2392 msgstr ""
2393
2394 #: g10/keyedit.c:606
2395 #, fuzzy
2396 msgid "enable a key"
2397 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ËÌÀÞ"
2398
2399 #: g10/delkey.c:103 g10/keyedit.c:624
2400 msgid "can't do that in batchmode\n"
2401 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÄÅÌÁÔØ ÜÔÏ × ÐÁËÅÔÎÏÍ ÒÅÖÉÍÅ.\n"
2402
2403 #. check that they match
2404 #. fixme: check that they both match
2405 #: g10/keyedit.c:659
2406 #, fuzzy
2407 msgid "Secret key is available.\n"
2408 msgstr "éÍÅÅÔÓÑ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ.\n"
2409
2410 #: g10/keyedit.c:688
2411 #, fuzzy
2412 msgid "Command> "
2413 msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ> "
2414
2415 #: g10/keyedit.c:718
2416 #, fuzzy
2417 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2418 msgstr "þÔÏÂÙ ÜÔÏ ÓÄÅÌÁÔØ, ÎÕÖÅΠÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ.\n"
2419
2420 #: g10/keyedit.c:722
2421 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2422 msgstr ""
2423
2424 #: g10/keyedit.c:769
2425 #, fuzzy
2426 msgid "Really sign all user IDs? "
2427 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ×ÓÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ? "
2428
2429 #: g10/keyedit.c:770
2430 #, fuzzy
2431 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2432 msgstr ""
2433 "ðÏÄÓËÁÚËÁ: ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ËÏÔÏÒÙÅ ÈÏÔÉÔÅ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ\n"
2434
2435 #: g10/keyedit.c:802 g10/keyedit.c:984
2436 #, fuzzy, c-format
2437 msgid "update of trustdb failed: %s\n"
2438 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2439
2440 #: g10/keyedit.c:813 g10/keyedit.c:834
2441 #, fuzzy
2442 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2443 msgstr "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ×ÙÂÒÁÔØ ÈÏÔÑ ÂÙ ÏÄÉΠÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ.\n"
2444
2445 #: g10/keyedit.c:815
2446 #, fuzzy
2447 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2448 msgstr "÷Ù ÎÅ ÍÏÖÅÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÐÏÓÌÅÄÎÉÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ!\n"
2449
2450 #: g10/keyedit.c:818
2451 #, fuzzy
2452 msgid "Really remove all selected user IDs? "
2453 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÓÅ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ? "
2454
2455 #: g10/keyedit.c:819
2456 #, fuzzy
2457 msgid "Really remove this user ID? "
2458 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ? "
2459
2460 #: g10/keyedit.c:855 g10/keyedit.c:877
2461 msgid "You must select at least one key.\n"
2462 msgstr "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ×ÙÂÒÁÔØ ÈÏÔÑ ÂÙ ÏÄÉΠËÌÀÞ.\n"
2463
2464 #: g10/keyedit.c:859
2465 #, fuzzy
2466 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
2467 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ËÌÀÞÉ? "
2468
2469 #: g10/keyedit.c:860
2470 #, fuzzy
2471 msgid "Do you really want to delete this key? "
2472 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ? "
2473
2474 #: g10/keyedit.c:881
2475 #, fuzzy
2476 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
2477 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ËÌÀÞÉ? "
2478
2479 #: g10/keyedit.c:882
2480 #, fuzzy
2481 msgid "Do you really want to revoke this key? "
2482 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ? "
2483
2484 #: g10/keyedit.c:948
2485 msgid "Save changes? "
2486 msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ? "
2487
2488 #: g10/keyedit.c:951
2489 msgid "Quit without saving? "
2490 msgstr "÷ÙÊÔÉ ÂÅÚ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÑ? "
2491
2492 #: g10/keyedit.c:962
2493 #, fuzzy, c-format
2494 msgid "update failed: %s\n"
2495 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2496
2497 #: g10/keyedit.c:969
2498 #, fuzzy, c-format
2499 msgid "update secret failed: %s\n"
2500 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2501
2502 #: g10/keyedit.c:976
2503 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2504 msgstr "ëÌÀÞ ÎÅ ÉÚÍÅÎÉÌÓÑ, ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÎÕÖÎÏ.\n"
2505
2506 #: g10/keyedit.c:991
2507 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
2508 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ËÏÍÁÎÄÁ (ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ \"help\")\n"
2509
2510 #: g10/keyedit.c:1074 g10/keyedit.c:1100
2511 #, c-format
2512 msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
2513 msgstr ""
2514
2515 #: g10/keyedit.c:1083
2516 #, c-format
2517 msgid " trust: %c/%c"
2518 msgstr ""
2519
2520 #: g10/keyedit.c:1087
2521 #, fuzzy
2522 msgid "This key has been disabled"
2523 msgstr "úÁÍÅÞÁÎÉÅ: óÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÉÓÔÅË!\n"
2524
2525 #: g10/keyedit.c:1116
2526 #, fuzzy, c-format
2527 msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
2528 msgstr "build_sigrecs: ËÌÀÞ ist widerrufen\n"
2529
2530 #: g10/keyedit.c:1119
2531 msgid "rev- faked revocation found\n"
2532 msgstr ""
2533
2534 #: g10/keyedit.c:1121
2535 #, c-format
2536 msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
2537 msgstr ""
2538
2539 #: g10/keyedit.c:1359
2540 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
2541 msgstr ""
2542
2543 #: g10/keyedit.c:1363
2544 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
2545 msgstr ""
2546
2547 #: g10/keyedit.c:1367
2548 #, fuzzy
2549 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
2550 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
2551
2552 #: g10/keyedit.c:1373
2553 #, fuzzy
2554 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
2555 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
2556
2557 #: g10/keyedit.c:1387
2558 #, fuzzy, c-format
2559 msgid "Deleted %d signature.\n"
2560 msgstr "%d ÐÌÏÈÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
2561
2562 #: g10/keyedit.c:1388
2563 #, fuzzy, c-format
2564 msgid "Deleted %d signatures.\n"
2565 msgstr "%d ÐÌÏÈÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
2566
2567 #: g10/keyedit.c:1391
2568 #, fuzzy
2569 msgid "Nothing deleted.\n"
2570 msgstr "÷îéíáîéå: éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ËÌÀÞ Ë ËÏÔÏÒÏÍÕ ÎÅÔ ÄÏ×ÅÒÉÑ!\n"
2571
2572 #: g10/keyedit.c:1460
2573 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
2574 msgstr ""
2575
2576 #: g10/keyedit.c:1466
2577 #, fuzzy
2578 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
2579 msgstr "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ×ÙÂÒÁÔØ ÈÏÔÑ ÂÙ ÏÄÉΠËÌÀÞ.\n"
2580
2581 #: g10/keyedit.c:1470
2582 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
2583 msgstr ""
2584
2585 #: g10/keyedit.c:1472
2586 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
2587 msgstr ""
2588
2589 #: g10/keyedit.c:1514
2590 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
2591 msgstr ""
2592
2593 #: g10/keyedit.c:1530
2594 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
2595 msgstr ""
2596
2597 #: g10/keyedit.c:1591
2598 #, fuzzy, c-format
2599 msgid "No user ID with index %d\n"
2600 msgstr "îÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ Ó ÉÎÄÅËÓÏÍ %d\n"
2601
2602 #: g10/keyedit.c:1637
2603 #, c-format
2604 msgid "No secondary key with index %d\n"
2605 msgstr "îÅÔ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ Ó ÉÎÄÅËÓÏÍ %d\n"
2606
2607 #: g10/keyedit.c:1735
2608 #, fuzzy
2609 msgid "user ID: \""
2610 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ: "
2611
2612 #: g10/keyedit.c:1738
2613 #, fuzzy, c-format
2614 msgid ""
2615 "\"\n"
2616 "signed with your key %08lX at %s\n"
2617 msgstr "îÅÞÅÇÏ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÔØ ËÌÀÞÁÍ %08lX\n"
2618
2619 #: g10/keyedit.c:1742
2620 #, fuzzy
2621 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N)"
2622 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
2623
2624 #. FIXME: detect duplicates here
2625 #: g10/keyedit.c:1766
2626 #, fuzzy
2627 msgid "You have signed these user IDs:\n"
2628 msgstr "÷Ù ÎÅ ÍÏÖÅÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÐÏÓÌÅÄÎÉÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ!\n"
2629
2630 #: g10/keyedit.c:1780 g10/keyedit.c:1815
2631 #, fuzzy, c-format
2632 msgid "   signed by %08lX at %s\n"
2633 msgstr "îÅÞÅÇÏ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÔØ ËÌÀÞÁÍ %08lX\n"
2634
2635 #: g10/keyedit.c:1785
2636 #, fuzzy, c-format
2637 msgid "   revoked by %08lX at %s\n"
2638 msgstr "îÅÞÅÇÏ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÔØ ËÌÀÞÁÍ %08lX\n"
2639
2640 #: g10/keyedit.c:1805
2641 #, fuzzy
2642 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
2643 msgstr "Möchten Sie einige der ungültigen Signaturen entfernen? "
2644
2645 #: g10/keyedit.c:1823
2646 #, fuzzy
2647 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N)"
2648 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
2649
2650 #: g10/keyedit.c:1852
2651 #, fuzzy
2652 msgid "no secret key\n"
2653 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
2654
2655 #: g10/keylist.c:158
2656 #, fuzzy
2657 msgid "invalid"
2658 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ASCII-ËÏÄÉÒÏ×ËÁ"
2659
2660 #: g10/keylist.c:178
2661 #, fuzzy
2662 msgid "revoked"
2663 msgstr "ËÌÀÞ"
2664
2665 #. of subkey
2666 #: g10/keylist.c:401 g10/mainproc.c:754
2667 #, fuzzy, c-format
2668 msgid " [expires: %s]"
2669 msgstr "ëÌÀÞ ÄÅÊÓÔ×ÕÅÔ ÄÏ %s\n"
2670
2671 #: g10/mainproc.c:212
2672 #, fuzzy, c-format
2673 msgid "public key is %08lX\n"
2674 msgstr "ïÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ"
2675
2676 #: g10/mainproc.c:247
2677 #, fuzzy
2678 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
2679 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ %s\n"
2680
2681 #: g10/mainproc.c:280
2682 #, fuzzy, c-format
2683 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
2684 msgstr "(%u-ÂÉÔ %s ËÌÀÞ, ID %08lX, ÓÏÚÄÁΠ%s)\n"
2685
2686 #: g10/mainproc.c:290
2687 #, fuzzy, c-format
2688 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
2689 msgstr "ðÏÄÐÉÓØ ÓÄÅÌÁÎÁ %.*s, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ %s ËÌÀÞ %08lX\n"
2690
2691 #: g10/mainproc.c:296
2692 #, fuzzy
2693 msgid "no secret key for decryption available\n"
2694 msgstr "óÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
2695
2696 #: g10/mainproc.c:305
2697 #, c-format
2698 msgid "public key decryption failed: %s\n"
2699 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ %s\n"
2700
2701 #: g10/mainproc.c:342
2702 #, fuzzy
2703 msgid "decryption okay\n"
2704 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2705
2706 #: g10/mainproc.c:347
2707 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
2708 msgstr ""
2709
2710 #: g10/mainproc.c:352
2711 #, c-format
2712 msgid "decryption failed: %s\n"
2713 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2714
2715 #: g10/mainproc.c:371
2716 #, fuzzy
2717 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
2718 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌØ ÚÁÐÒÏÓÉÌ \"ÔÏÌØËÏ-ÄÌÑ-÷ÁÛÉÈ-ÇÌÁÚ\"\n"
2719
2720 #: g10/mainproc.c:373
2721 #, c-format
2722 msgid "original file name='%.*s'\n"
2723 msgstr ""
2724
2725 #: g10/mainproc.c:538
2726 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
2727 msgstr ""
2728
2729 #: g10/mainproc.c:625 g10/mainproc.c:634
2730 #, fuzzy
2731 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
2732 msgstr "ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÏ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ RFC1991 ÉÌÉ OpenPGP ÄÁÎÎÙÈ.\n"
2733
2734 #: g10/mainproc.c:637
2735 msgid "Notation: "
2736 msgstr ""
2737
2738 #: g10/mainproc.c:644
2739 msgid "Policy: "
2740 msgstr ""
2741
2742 #: g10/mainproc.c:1074
2743 msgid "signature verification suppressed\n"
2744 msgstr ""
2745
2746 #: g10/mainproc.c:1080
2747 #, c-format
2748 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
2749 msgstr "ðÏÄÐÉÓØ ÓÄÅÌÁÎÁ %.*s, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ %s ËÌÀÞ %08lX\n"
2750
2751 #. just in case that we have no userid
2752 #: g10/mainproc.c:1106 g10/mainproc.c:1117
2753 msgid "BAD signature from \""
2754 msgstr "ðìïèáñ ÐÏÄÐÉÓØ ÏÔ \""
2755
2756 #: g10/mainproc.c:1107 g10/mainproc.c:1118
2757 msgid "Good signature from \""
2758 msgstr "èÏÒÏÛÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ ÏÔ \""
2759
2760 #: g10/mainproc.c:1109
2761 msgid "                aka \""
2762 msgstr ""
2763
2764 #: g10/mainproc.c:1165
2765 #, c-format
2766 msgid "Can't check signature: %s\n"
2767 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ: %s\n"
2768
2769 #: g10/mainproc.c:1230
2770 #, fuzzy, c-format
2771 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
2772 msgstr "ðÏÄÐÉÓØ ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÏÇÏ ÔÉÐÁ"
2773
2774 #: g10/mainproc.c:1282
2775 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
2776 msgstr ""
2777
2778 #: g10/mainproc.c:1287
2779 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
2780 msgstr ""
2781
2782 #: g10/misc.c:86
2783 #, fuzzy, c-format
2784 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
2785 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
2786
2787 #: g10/misc.c:314
2788 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
2789 msgstr ""
2790
2791 #: g10/misc.c:342
2792 msgid "this cipher algorithm is depreciated; please use a more standard one!\n"
2793 msgstr ""
2794
2795 #: g10/parse-packet.c:115
2796 #, fuzzy, c-format
2797 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
2798 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
2799
2800 #: g10/parse-packet.c:999
2801 #, c-format
2802 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
2803 msgstr ""
2804
2805 #: g10/passphrase.c:198
2806 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
2807 msgstr ""
2808
2809 #: g10/passphrase.c:204
2810 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
2811 msgstr ""
2812
2813 #: g10/hkp.c:158 g10/passphrase.c:223
2814 #, fuzzy, c-format
2815 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
2816 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
2817
2818 #: g10/passphrase.c:284 g10/passphrase.c:522
2819 #, c-format
2820 msgid " (main key ID %08lX)"
2821 msgstr ""
2822
2823 #: g10/passphrase.c:294
2824 #, fuzzy, c-format
2825 msgid ""
2826 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
2827 "\"%.*s\"\n"
2828 "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s%s\n"
2829 msgstr ""
2830 "\n"
2831 "÷ÁÍ ÎÕÖÎÁ ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ, ÞÔÏÂÙ ÏÔÏÍËÎÕÔØ ËÌÀÞ\n"
2832 "ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ: \""
2833
2834 #: g10/passphrase.c:315
2835 #, fuzzy
2836 msgid "Enter passphrase\n"
2837 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ: %s\n"
2838
2839 #: g10/passphrase.c:317
2840 #, fuzzy
2841 msgid "Repeat passphrase\n"
2842 msgstr "ðÏ×ÔÏÒÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ: %s\n"
2843
2844 #: g10/passphrase.c:338 g10/passphrase.c:348 g10/passphrase.c:439
2845 msgid "response from agent too short\n"
2846 msgstr ""
2847
2848 # ################################
2849 # ####### Help msgids ############
2850 # ################################
2851 #: g10/passphrase.c:355
2852 #, fuzzy
2853 msgid "passphrase too long\n"
2854 msgstr ""
2855 "Bitte geben Sie die \"Passhrase\" ein; dies ist ein geheimer Satz der aus\n"
2856 "beliebigen Zeichen bestehen kann.  Was Sie eingegeben wird nicht angezeigt.\n"
2857 "Zur ihrer eigenen Sicherbeit benutzen Sie biite einen Satz, den sie sich\n"
2858 "gut merken könne, der aber nicht leicht zu raten ist; Zitate und andere\n"
2859 "bekannte Texte sind eine SCHLECHTE Wahl, da diese mit Sicherheit online\n"
2860 "verfügbar sind und durch entsprechende Programme zum Raten der "
2861 "\"Passphrase\"\n"
2862 "benutzt werden.  Sätze mit persönlicher Bedeutung, die auch noch durch\n"
2863 "falsche Groß-/Kleinschreibung und eingestreute Sonderzeichen verändert "
2864 "werden,\n"
2865 "sind i.d.R. eine gute Wahl"
2866
2867 #: g10/passphrase.c:367
2868 msgid "invalid response from agent\n"
2869 msgstr ""
2870
2871 #: g10/passphrase.c:376
2872 msgid "cancelled by user\n"
2873 msgstr ""
2874
2875 #: g10/passphrase.c:379 g10/passphrase.c:445
2876 #, c-format
2877 msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
2878 msgstr ""
2879
2880 #: g10/passphrase.c:508
2881 msgid ""
2882 "\n"
2883 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
2884 "user: \""
2885 msgstr ""
2886 "\n"
2887 "÷ÁÍ ÎÕÖÎÁ ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ, ÞÔÏÂÙ ÏÔÏÍËÎÕÔØ ËÌÀÞ\n"
2888 "ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ: \""
2889
2890 #: g10/passphrase.c:517
2891 #, fuzzy, c-format
2892 msgid "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s"
2893 msgstr "(%u-ÂÉÔ %s ËÌÀÞ, ID %08lX, ÓÏÚÄÁΠ%s)\n"
2894
2895 #: g10/passphrase.c:555
2896 #, fuzzy
2897 msgid "can't query password in batchmode\n"
2898 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÄÅÌÁÔØ ÜÔÏ × ÐÁËÅÔÎÏÍ ÒÅÖÉÍÅ.\n"
2899
2900 #: g10/passphrase.c:559
2901 #, fuzzy
2902 msgid "Enter passphrase: "
2903 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ: %s\n"
2904
2905 #: g10/passphrase.c:563
2906 #, fuzzy
2907 msgid "Repeat passphrase: "
2908 msgstr "ðÏ×ÔÏÒÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ: %s\n"
2909
2910 #: g10/plaintext.c:67
2911 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
2912 msgstr "ÄÁÎÎÙÅ ÎÅ ÂÙÌÉ ÓÏÈÒÁÎÅÎÙ; ×ÏÓÐÏÌØÚÕÊÔÅÓØ --\"output\" ÄÌÑ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÑ\n"
2913
2914 #: g10/plaintext.c:324
2915 #, fuzzy
2916 msgid "Detached signature.\n"
2917 msgstr "%d ÐÌÏÈÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
2918
2919 #: g10/plaintext.c:328
2920 msgid "Please enter name of data file: "
2921 msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ××ÅÄÉÔÅ ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ ÄÁÎÎÙÈ: "
2922
2923 #: g10/plaintext.c:349
2924 msgid "reading stdin ...\n"
2925 msgstr ""
2926
2927 #: g10/plaintext.c:392
2928 #, c-format
2929 msgid "can't open signed data `%s'\n"
2930 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÐÏÄÐÉÓÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ `%s' .\n"
2931
2932 #: g10/pubkey-enc.c:135
2933 #, c-format
2934 msgid "anonymous receiver; trying secret key %08lX ...\n"
2935 msgstr "ÁÎÏÎÉÍÎÙÊ ÐÏÌÕÞÁÔÅÌØ, ÐÒÏÂÕÅÍ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX ...\n"
2936
2937 #: g10/pubkey-enc.c:141
2938 #, fuzzy
2939 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
2940 msgstr "ïË, ÍÙ -- ÁÎÏÎÉÍÎÙÊ ÐÏÌÕÞÁÔÅÌØ.\n"
2941
2942 #: g10/pubkey-enc.c:197
2943 #, fuzzy
2944 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
2945 msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÚÁÝÉÔÙ %d ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ\n"
2946
2947 #: g10/pubkey-enc.c:216
2948 #, fuzzy, c-format
2949 msgid "cipher algorithm %d is unknown or disabled\n"
2950 msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÚÁÝÉÔÙ %d ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ\n"
2951
2952 #: g10/pubkey-enc.c:255
2953 #, fuzzy, c-format
2954 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
2955 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ %d ÎÅ ÎÁÊÄÅΠנÐÒÅÄÐÏÞÔÅÎÉÑÈ\n"
2956
2957 #: g10/pubkey-enc.c:261
2958 #, fuzzy, c-format
2959 msgid "NOTE: secret key %08lX expired at %s\n"
2960 msgstr "ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ËÌÀÞ ÐÏÄÐÉÓÉ ÕÓÔÁÒÅÌ %s\n"
2961
2962 #: g10/hkp.c:62
2963 #, c-format
2964 msgid "requesting key %08lX from %s ...\n"
2965 msgstr ""
2966
2967 #: g10/hkp.c:75
2968 #, fuzzy, c-format
2969 msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
2970 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ × Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
2971
2972 #: g10/hkp.c:98 g10/hkp.c:136
2973 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
2974 msgstr ""
2975
2976 #: g10/hkp.c:106
2977 #, fuzzy, c-format
2978 msgid "%s: not a valid key ID\n"
2979 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ.\n"
2980
2981 #: g10/hkp.c:182
2982 #, fuzzy, c-format
2983 msgid "error sending to `%s': %s\n"
2984 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2985
2986 #: g10/hkp.c:194
2987 #, c-format
2988 msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
2989 msgstr ""
2990
2991 #: g10/hkp.c:197
2992 #, c-format
2993 msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
2994 msgstr ""
2995
2996 #: g10/seckey-cert.c:89
2997 #, fuzzy
2998 msgid "secret key parts are not available\n"
2999 msgstr "óÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
3000
3001 #: g10/seckey-cert.c:95
3002 #, fuzzy, c-format
3003 msgid "protection algorithm %d is not supported\n"
3004 msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÚÁÝÉÔÙ %d ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ\n"
3005
3006 #: g10/seckey-cert.c:245
3007 msgid "Invalid passphrase; please try again ...\n"
3008 msgstr "îÅÐÒÁ×ÉÌØÎÁÑ ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ, ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÓÎÏ×Á ...\n"
3009
3010 #: g10/seckey-cert.c:308
3011 #, fuzzy
3012 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
3013 msgstr "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÏÂÎÁÒÕÖÅΠÓÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ - ÓÍÅÎÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ.\n"
3014
3015 #: g10/sig-check.c:279
3016 msgid ""
3017 "this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for signatures!\n"
3018 msgstr "ÜÔÏÔ ElGamal ËÌÀÞ, ÓÏÚÄÁÎÎÙÊ PGP, ÎÅ ÎÁÄÅÖÅΠÄÌÑ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÐÏÄÐÉÓÅÊ!\n"
3019
3020 #: g10/sig-check.c:287
3021 #, fuzzy, c-format
3022 msgid "public key is %lu second newer than the signature\n"
3023 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
3024
3025 #: g10/sig-check.c:288
3026 #, fuzzy, c-format
3027 msgid "public key is %lu seconds newer than the signature\n"
3028 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
3029
3030 #: g10/sig-check.c:306
3031 #, fuzzy, c-format
3032 msgid "NOTE: signature key expired %s\n"
3033 msgstr "ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ËÌÀÞ ÐÏÄÐÉÓÉ ÕÓÔÁÒÅÌ %s\n"
3034
3035 #: g10/sig-check.c:375
3036 msgid "assuming bad signature due to an unknown critical bit\n"
3037 msgstr ""
3038
3039 #: g10/sign.c:197
3040 #, fuzzy, c-format
3041 msgid "%s signature from: %s\n"
3042 msgstr "ðìïèáñ ÐÏÄÐÉÓØ ÏÔ \""
3043
3044 #: g10/sign.c:435 g10/sign.c:690
3045 #, fuzzy, c-format
3046 msgid "can't create %s: %s\n"
3047 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
3048
3049 #: g10/sign.c:538
3050 #, fuzzy
3051 msgid "signing:"
3052 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
3053
3054 #: g10/sign.c:583
3055 #, fuzzy, c-format
3056 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
3057 msgstr "%s: ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÐÕÓÔÏÊ ÆÁÊÌ.\n"
3058
3059 #: g10/textfilter.c:134
3060 #, c-format
3061 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
3062 msgstr ""
3063
3064 #: g10/textfilter.c:231
3065 #, c-format
3066 msgid "input line longer than %d characters\n"
3067 msgstr ""
3068
3069 #: g10/tdbio.c:116 g10/tdbio.c:1623
3070 #, fuzzy, c-format
3071 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
3072 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3073
3074 #: g10/tdbio.c:122 g10/tdbio.c:1630
3075 #, c-format
3076 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
3077 msgstr ""
3078
3079 #: g10/tdbio.c:232
3080 msgid "trustdb transaction too large\n"
3081 msgstr ""
3082
3083 #: g10/tdbio.c:424
3084 #, fuzzy, c-format
3085 msgid "%s: can't access: %s\n"
3086 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
3087
3088 #: g10/tdbio.c:438
3089 #, c-format
3090 msgid "%s: directory does not exist!\n"
3091 msgstr ""
3092
3093 #: g10/openfile.c:227 g10/openfile.c:296 g10/ringedit.c:843
3094 #: g10/ringedit.c:1161 g10/tdbio.c:444
3095 #, fuzzy, c-format
3096 msgid "%s: can't create: %s\n"
3097 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
3098
3099 #: g10/tdbio.c:459 g10/tdbio.c:508
3100 #, fuzzy, c-format
3101 msgid "%s: can't create lock\n"
3102 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
3103
3104 #: g10/tdbio.c:473
3105 #, c-format
3106 msgid "%s: failed to create version record: %s"
3107 msgstr ""
3108
3109 #: g10/tdbio.c:477
3110 #, fuzzy, c-format
3111 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
3112 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
3113
3114 #: g10/tdbio.c:480
3115 #, fuzzy, c-format
3116 msgid "%s: trustdb created\n"
3117 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
3118
3119 #: g10/tdbio.c:517
3120 #, fuzzy, c-format
3121 msgid "%s: invalid trustdb\n"
3122 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3123
3124 #: g10/tdbio.c:550
3125 #, fuzzy, c-format
3126 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
3127 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
3128
3129 #: g10/tdbio.c:558
3130 #, fuzzy, c-format
3131 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
3132 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
3133
3134 #: g10/tdbio.c:574 g10/tdbio.c:613 g10/tdbio.c:635 g10/tdbio.c:665
3135 #: g10/tdbio.c:690 g10/tdbio.c:1556 g10/tdbio.c:1583
3136 #, fuzzy, c-format
3137 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
3138 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
3139
3140 #: g10/tdbio.c:587 g10/tdbio.c:646
3141 #, fuzzy, c-format
3142 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
3143 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
3144
3145 #: g10/tdbio.c:1235
3146 #, fuzzy, c-format
3147 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
3148 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3149
3150 #: g10/tdbio.c:1243
3151 #, fuzzy, c-format
3152 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
3153 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3154
3155 #: g10/tdbio.c:1264
3156 #, fuzzy, c-format
3157 msgid "%s: not a trustdb file\n"
3158 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3159
3160 #: g10/tdbio.c:1280
3161 #, c-format
3162 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
3163 msgstr ""
3164
3165 #: g10/tdbio.c:1285
3166 #, fuzzy, c-format
3167 msgid "%s: invalid file version %d\n"
3168 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÎÁÞÁÌÏ ÔÅËÓÔÏ×ÏÊ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
3169
3170 #: g10/tdbio.c:1589
3171 #, fuzzy, c-format
3172 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
3173 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
3174
3175 #: g10/tdbio.c:1597
3176 #, fuzzy, c-format
3177 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
3178 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
3179
3180 #: g10/tdbio.c:1607
3181 #, c-format
3182 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
3183 msgstr ""
3184
3185 #: g10/tdbio.c:1637
3186 #, c-format
3187 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
3188 msgstr ""
3189
3190 #: g10/tdbio.c:1748
3191 #, fuzzy
3192 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
3193 msgstr "âÁÚÁ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÒÁÚÒÕÛÅÎÁ: ÚÁÐÕÓÔÉÔÅ \"gpgm --fix-trust-db\".\n"
3194
3195 #: g10/trustdb.c:169
3196 #, c-format
3197 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
3198 msgstr ""
3199
3200 #: g10/trustdb.c:184
3201 #, c-format
3202 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
3203 msgstr ""
3204
3205 #: g10/trustdb.c:198
3206 #, fuzzy, c-format
3207 msgid "trust record %lu: delete failed: %s\n"
3208 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3209
3210 #: g10/trustdb.c:212
3211 #, fuzzy, c-format
3212 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
3213 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3214
3215 #: g10/trustdb.c:377
3216 #, fuzzy, c-format
3217 msgid "error reading dir record for LID %lu: %s\n"
3218 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
3219
3220 #: g10/trustdb.c:384
3221 #, c-format
3222 msgid "lid %lu: expected dir record, got type %d\n"
3223 msgstr ""
3224
3225 #: g10/trustdb.c:389
3226 #, c-format
3227 msgid "no primary key for LID %lu\n"
3228 msgstr ""
3229
3230 #: g10/trustdb.c:394
3231 #, fuzzy, c-format
3232 msgid "error reading primary key for LID %lu: %s\n"
3233 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
3234
3235 #: g10/trustdb.c:433
3236 #, fuzzy, c-format
3237 msgid "get_dir_record: search_record failed: %s\n"
3238 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3239
3240 #: g10/trustdb.c:474
3241 #, fuzzy, c-format
3242 msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
3243 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ.\n"
3244
3245 #: g10/trustdb.c:502
3246 #, fuzzy, c-format
3247 msgid "key %08lX: can't put it into the trustdb\n"
3248 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÏÖÉÔØ × ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
3249
3250 #: g10/trustdb.c:508
3251 #, fuzzy, c-format
3252 msgid "key %08lX: query record failed\n"
3253 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÚÁÐÒÏÓ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÓÑ\n"
3254
3255 #: g10/trustdb.c:517
3256 #, fuzzy, c-format
3257 msgid "key %08lX: already in trusted key table\n"
3258 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ ÎÁ Ó×ÑÚËÅ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ\n"
3259
3260 #: g10/trustdb.c:520
3261 #, fuzzy, c-format
3262 msgid "key %08lX: accepted as trusted key.\n"
3263 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ ÎÁ Ó×ÑÚËÅ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ\n"
3264
3265 #: g10/trustdb.c:547
3266 #, fuzzy, c-format
3267 msgid "key %08lX: no public key for trusted key - skipped\n"
3268 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
3269
3270 #: g10/trustdb.c:566
3271 #, fuzzy, c-format
3272 msgid "NOTE: secret key %08lX is NOT protected.\n"
3273 msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
3274
3275 #: g10/trustdb.c:585
3276 #, c-format
3277 msgid "key %08lX: secret and public key don't match\n"
3278 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ É ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÉ ÎÅ ÓÏ×ÐÁÄÁÀÔ.\n"
3279
3280 #: g10/trustdb.c:598
3281 #, fuzzy, c-format
3282 msgid "enumerate secret keys failed: %s\n"
3283 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3284
3285 #: g10/trustdb.c:994
3286 #, fuzzy, c-format
3287 msgid "key %08lX.%lu: Good subkey binding\n"
3288 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
3289
3290 #: g10/trustdb.c:1000 g10/trustdb.c:1035
3291 #, fuzzy, c-format
3292 msgid "key %08lX.%lu: Invalid subkey binding: %s\n"
3293 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
3294
3295 #: g10/trustdb.c:1012
3296 #, fuzzy, c-format
3297 msgid "key %08lX.%lu: Valid key revocation\n"
3298 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ÉÓÔÅË %s\n"
3299
3300 #: g10/trustdb.c:1018
3301 #, fuzzy, c-format
3302 msgid "key %08lX.%lu: Invalid key revocation: %s\n"
3303 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
3304
3305 #: g10/trustdb.c:1029
3306 #, fuzzy, c-format
3307 msgid "key %08lX.%lu: Valid subkey revocation\n"
3308 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
3309
3310 #: g10/trustdb.c:1140
3311 #, fuzzy
3312 msgid "Good self-signature"
3313 msgstr "[ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ]\n"
3314
3315 #: g10/trustdb.c:1150
3316 #, fuzzy
3317 msgid "Invalid self-signature"
3318 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
3319
3320 #: g10/trustdb.c:1177
3321 msgid "Valid user ID revocation skipped due to a newer self signature"
3322 msgstr ""
3323
3324 #: g10/trustdb.c:1183
3325 #, fuzzy
3326 msgid "Valid user ID revocation"
3327 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ×ÙÂÏÒ.\n"
3328
3329 #: g10/trustdb.c:1188
3330 #, fuzzy
3331 msgid "Invalid user ID revocation"
3332 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ×ÙÂÏÒ.\n"
3333
3334 #: g10/trustdb.c:1230
3335 #, fuzzy
3336 msgid "Valid certificate revocation"
3337 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
3338
3339 #: g10/trustdb.c:1231
3340 #, fuzzy
3341 msgid "Good certificate"
3342 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
3343
3344 #: g10/trustdb.c:1259
3345 #, fuzzy
3346 msgid "Invalid certificate revocation"
3347 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
3348
3349 #: g10/trustdb.c:1260
3350 #, fuzzy
3351 msgid "Invalid certificate"
3352 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
3353
3354 #: g10/trustdb.c:1277 g10/trustdb.c:1281
3355 #, c-format
3356 msgid "sig record %lu[%d] points to wrong record.\n"
3357 msgstr ""
3358
3359 #: g10/trustdb.c:1340
3360 #, fuzzy
3361 msgid "duplicated certificate - deleted"
3362 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
3363
3364 #: g10/trustdb.c:1661
3365 #, fuzzy, c-format
3366 msgid "tdbio_search_dir failed: %s\n"
3367 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÄÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
3368
3369 #: g10/trustdb.c:1795
3370 #, fuzzy, c-format
3371 msgid "lid ?: insert failed: %s\n"
3372 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3373
3374 #: g10/trustdb.c:1800
3375 #, fuzzy, c-format
3376 msgid "lid %lu: insert failed: %s\n"
3377 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3378
3379 #: g10/trustdb.c:1806
3380 #, c-format
3381 msgid "lid %lu: inserted\n"
3382 msgstr ""
3383
3384 #: g10/trustdb.c:1811
3385 #, fuzzy, c-format
3386 msgid "error reading dir record: %s\n"
3387 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
3388
3389 #: g10/trustdb.c:1819 g10/trustdb.c:1882
3390 #, c-format
3391 msgid "%lu keys processed\n"
3392 msgstr ""
3393
3394 #: g10/trustdb.c:1821 g10/trustdb.c:1888
3395 #, fuzzy, c-format
3396 msgid "\t%lu keys with errors\n"
3397 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ ÆÁÊÌÁ"
3398
3399 #: g10/trustdb.c:1823
3400 #, c-format
3401 msgid "\t%lu keys inserted\n"
3402 msgstr ""
3403
3404 #: g10/trustdb.c:1826
3405 #, fuzzy, c-format
3406 msgid "enumerate keyblocks failed: %s\n"
3407 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3408
3409 #: g10/trustdb.c:1874
3410 #, c-format
3411 msgid "lid %lu: dir record w/o key - skipped\n"
3412 msgstr ""
3413
3414 #: g10/trustdb.c:1884
3415 #, fuzzy, c-format
3416 msgid "\t%lu due to new pubkeys\n"
3417 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄ-ËÌÀÞÅÊ\n"
3418
3419 #: g10/trustdb.c:1886
3420 #, fuzzy, c-format
3421 msgid "\t%lu keys skipped\n"
3422 msgstr "%s: ÐÒÏÐÕÝÅÎ: %s\n"
3423
3424 #: g10/trustdb.c:1890
3425 #, c-format
3426 msgid "\t%lu keys updated\n"
3427 msgstr ""
3428
3429 #: g10/trustdb.c:2235
3430 msgid "Ooops, no keys\n"
3431 msgstr ""
3432
3433 #: g10/trustdb.c:2239
3434 #, fuzzy
3435 msgid "Ooops, no user IDs\n"
3436 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ"
3437
3438 #: g10/trustdb.c:2397
3439 #, fuzzy, c-format
3440 msgid "check_trust: search dir record failed: %s\n"
3441 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
3442
3443 #: g10/trustdb.c:2406
3444 #, fuzzy, c-format
3445 msgid "key %08lX: insert trust record failed: %s\n"
3446 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
3447
3448 #: g10/trustdb.c:2410
3449 #, c-format
3450 msgid "key %08lX.%lu: inserted into trustdb\n"
3451 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ÌÅΠנÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
3452
3453 #: g10/trustdb.c:2418
3454 #, c-format
3455 msgid "key %08lX.%lu: created in future (time warp or clock problem)\n"
3456 msgstr ""
3457 "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁΠנÂÕÄÕÝÅÍ (ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÙ ÞÁÓÙ)\n"
3458
3459 #: g10/trustdb.c:2433
3460 #, c-format
3461 msgid "key %08lX.%lu: expired at %s\n"
3462 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ÉÓÔÅË %s\n"
3463
3464 #: g10/trustdb.c:2441
3465 #, c-format
3466 msgid "key %08lX.%lu: trust check failed: %s\n"
3467 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÐÒÏ×ÅÒËÁ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
3468
3469 #: g10/trustdb.c:2592
3470 #, fuzzy, c-format
3471 msgid "user '%s' not found: %s\n"
3472 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
3473
3474 #: g10/trustdb.c:2594
3475 #, fuzzy, c-format
3476 msgid "problem finding '%s' in trustdb: %s\n"
3477 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ: %s\n"
3478
3479 #: g10/trustdb.c:2597
3480 #, fuzzy, c-format
3481 msgid "user '%s' not in trustdb - inserting\n"
3482 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3483
3484 #: g10/trustdb.c:2600
3485 #, fuzzy, c-format
3486 msgid "failed to put '%s' into trustdb: %s\n"
3487 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ: %s\n"
3488
3489 #: g10/trustdb.c:2786 g10/trustdb.c:2816
3490 msgid "WARNING: can't yet handle long pref records\n"
3491 msgstr ""
3492
3493 #: g10/verify.c:82
3494 msgid ""
3495 "the signature could not be verified.\n"
3496 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
3497 "should be the first file given on the command line.\n"
3498 msgstr ""
3499
3500 #: g10/verify.c:147
3501 #, c-format
3502 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
3503 msgstr ""
3504
3505 #: g10/ringedit.c:296
3506 #, fuzzy, c-format
3507 msgid "%s: can't create keyring: %s\n"
3508 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
3509
3510 #: g10/ringedit.c:313 g10/ringedit.c:848 g10/ringedit.c:1166
3511 #, fuzzy, c-format
3512 msgid "%s: keyring created\n"
3513 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
3514
3515 #: g10/ringedit.c:1025 g10/ringedit.c:1343
3516 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3517 msgstr ""
3518
3519 #: g10/ringedit.c:1026 g10/ringedit.c:1344
3520 #, fuzzy, c-format
3521 msgid "%s is the unchanged one\n"
3522 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
3523
3524 #: g10/ringedit.c:1027 g10/ringedit.c:1345
3525 #, c-format
3526 msgid "%s is the new one\n"
3527 msgstr ""
3528
3529 #: g10/ringedit.c:1028 g10/ringedit.c:1346
3530 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3531 msgstr ""
3532
3533 #: g10/skclist.c:98
3534 #, fuzzy, c-format
3535 msgid "skipped `%s': %s\n"
3536 msgstr "%s: ÐÒÏÐÕÝÅÎ: %s\n"
3537
3538 #: g10/skclist.c:105
3539 #, fuzzy, c-format
3540 msgid ""
3541 "skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
3542 "signatures!\n"
3543 msgstr "ÜÔÏÔ ElGamal ËÌÀÞ, ÓÏÚÄÁÎÎÙÊ PGP, ÎÅ ÎÁÄÅÖÅΠÄÌÑ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÐÏÄÐÉÓÅÊ!\n"
3544
3545 #. do not overwrite
3546 #: g10/openfile.c:84
3547 #, c-format
3548 msgid "File `%s' exists. "
3549 msgstr "æÁÊÌ `%s' ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ. "
3550
3551 #: g10/openfile.c:86
3552 msgid "Overwrite (y/N)? "
3553 msgstr "ðÅÒÅÐÉÓÁÔØ (y/N)? "
3554
3555 #: g10/openfile.c:120
3556 #, c-format
3557 msgid "%s: unknown suffix\n"
3558 msgstr ""
3559
3560 #: g10/openfile.c:142
3561 #, fuzzy
3562 msgid "Enter new filename"
3563 msgstr "--store [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
3564
3565 #: g10/openfile.c:183
3566 #, fuzzy
3567 msgid "writing to stdout\n"
3568 msgstr "ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
3569
3570 #: g10/openfile.c:262
3571 #, fuzzy, c-format
3572 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
3573 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÐÏÄÐÉÓÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ `%s' .\n"
3574
3575 #: g10/openfile.c:312
3576 #, c-format
3577 msgid "%s: new options file created\n"
3578 msgstr ""
3579
3580 #: g10/openfile.c:339
3581 #, fuzzy, c-format
3582 msgid "%s: can't create directory: %s\n"
3583 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
3584
3585 #: g10/openfile.c:342
3586 #, fuzzy, c-format
3587 msgid "%s: directory created\n"
3588 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
3589
3590 #: g10/openfile.c:344
3591 msgid "you have to start GnuPG again, so it can read the new options file\n"
3592 msgstr ""
3593
3594 #: g10/encr-data.c:64
3595 #, c-format
3596 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
3597 msgstr ""
3598
3599 #: g10/encr-data.c:69
3600 #, fuzzy, c-format
3601 msgid "%s encrypted data\n"
3602 msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ"
3603
3604 #: g10/encr-data.c:99
3605 #, fuzzy
3606 msgid ""
3607 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
3608 msgstr ""
3609 "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÂÙÌÏ ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÏ, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ ÓÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ, × "
3610 "ÓÉÍÍÅÔÒÉÞÎÏÍ ÁÌÇÏÒÉÔÍÅ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ.\n"
3611
3612 #: g10/seskey.c:61
3613 msgid "weak key created - retrying\n"
3614 msgstr "ÐÏÌÕÞÉÌÓÑ ÓÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ, ÐÒÏÂÕÅÍ ÅÝÅ ÒÁÚ\n"
3615
3616 #: g10/seskey.c:66
3617 #, c-format
3618 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
3619 msgstr ""
3620 "ÎÅ ÐÏÌÕÞÁÅÔÓÑ ÉÚÂÅÖÁÔØ ÓÌÁÂÏÇÏ ËÌÀÞÁ × ÓÉÍÍÅÔÒÉÞÎÏÍ ÁÌÇÏÒÉÔÍÅ; ÐÒÏÂÏ×ÁÌÉ %d "
3621 "ÒÁÚ!\n"
3622
3623 #: g10/delkey.c:87
3624 msgid "there is a secret key for this public key!\n"
3625 msgstr "Es gibt einen privaten ËÌÀÞ zu diesem öffentlichen ËÌÀÞ!\n"
3626
3627 #: g10/delkey.c:89
3628 msgid "use option \"--delete-secret-key\" to delete it first.\n"
3629 msgstr ""
3630 "Benutzen Sie das Kommando \"--delete-secret-key\", um ihn vorab zu "
3631 "entfernen.\n"
3632
3633 #: g10/delkey.c:107
3634 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
3635 msgstr "Dies kann im Batchmodus ohne \"--yes\" nicht durchgeführt werden.\n"
3636
3637 #: g10/delkey.c:129
3638 msgid "Delete this key from the keyring? "
3639 msgstr "Diesen ËÌÀÞ aus dem ËÌÀÞring löschen? "
3640
3641 #: g10/delkey.c:137
3642 msgid "This is a secret key! - really delete? "
3643 msgstr "Dies ist ein privater ËÌÀÞ! - Wirklich löschen? "
3644
3645 #: g10/helptext.c:47
3646 #, fuzzy
3647 msgid ""
3648 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
3649 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
3650 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
3651 msgstr ""
3652 "Sie müssen selbt entscheiden, welchen Wert Sie hier eintragen; dieser Wert\n"
3653 "wird niemals an eine dritte Seite weitergegeben.  Wir brauchen diesen Wert,\n"
3654 "um das \"Netz des Vertrauens\" aufzubauen.  Dieses hat nichts mit dem "
3655 "(implizit\n"
3656 "erzeugten) \"Netz der Zertifikate\" zu tun.\n"
3657
3658 #: g10/helptext.c:53
3659 msgid "If you want to use this revoked key anyway, answer \"yes\"."
3660 msgstr ""
3661
3662 #: g10/helptext.c:57
3663 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
3664 msgstr ""
3665
3666 #: g10/helptext.c:61
3667 msgid ""
3668 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
3669 msgstr ""
3670
3671 #: g10/helptext.c:65
3672 msgid ""
3673 "Select the algorithm to use.\n"
3674 "\n"
3675 "DSA (aka DSS) is the digital signature algorithm which can only be used\n"
3676 "for signatures.  This is the suggested algorithm because verification of\n"
3677 "DSA signatures are much faster than those of ElGamal.\n"
3678 "\n"
3679 "ElGamal is an algorithm which can be used for signatures and encryption.\n"
3680 "OpenPGP distinguishs between two flavors of this algorithms: an encrypt "
3681 "only\n"
3682 "and a sign+encrypt; actually it is the same, but some parameters must be\n"
3683 "selected in a special way to create a safe key for signatures: this program\n"
3684 "does this but other OpenPGP implementations are not required to understand\n"
3685 "the signature+encryption flavor.\n"
3686 "\n"
3687 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing;\n"
3688 "this is the reason why the encryption only ElGamal key is not available in\n"
3689 "this menu."
3690 msgstr ""
3691
3692 #: g10/helptext.c:85
3693 msgid ""
3694 "Although these keys are defined in RFC2440 they are not suggested\n"
3695 "because they are not supported by all programs and signatures created\n"
3696 "with them are quite large and very slow to verify."
3697 msgstr ""
3698
3699 #: g10/helptext.c:92
3700 #, fuzzy
3701 msgid "Enter the size of the key"
3702 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ: "
3703
3704 #: g10/helptext.c:96 g10/helptext.c:101 g10/helptext.c:113 g10/helptext.c:145
3705 #: g10/helptext.c:150 g10/helptext.c:155 g10/helptext.c:160
3706 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
3707 msgstr ""
3708
3709 #: g10/helptext.c:106
3710 msgid ""
3711 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
3712 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
3713 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
3714 "the given value as an interval."
3715 msgstr ""
3716
3717 #: g10/helptext.c:118
3718 msgid "Enter the name of the key holder"
3719 msgstr ""
3720
3721 #: g10/helptext.c:123
3722 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
3723 msgstr ""
3724
3725 #: g10/helptext.c:127
3726 #, fuzzy
3727 msgid "Please enter an optional comment"
3728 msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ××ÅÄÉÔÅ ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ ÄÁÎÎÙÈ: "
3729
3730 #: g10/helptext.c:132
3731 msgid ""
3732 "N  to change the name.\n"
3733 "C  to change the comment.\n"
3734 "E  to change the email address.\n"
3735 "O  to continue with key generation.\n"
3736 "Q  to to quit the key generation."
3737 msgstr ""
3738
3739 #: g10/helptext.c:141
3740 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
3741 msgstr ""
3742
3743 #: g10/helptext.c:164
3744 msgid "Answer \"yes\" is you want to sign ALL the user IDs"
3745 msgstr ""
3746
3747 #: g10/helptext.c:168
3748 msgid ""
3749 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
3750 "All certificates are then also lost!"
3751 msgstr ""
3752
3753 #: g10/helptext.c:173
3754 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
3755 msgstr ""
3756
3757 #: g10/helptext.c:178
3758 msgid ""
3759 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
3760 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
3761 "trust connection to the key or another key certified by this key."
3762 msgstr ""
3763
3764 #: g10/helptext.c:183
3765 msgid ""
3766 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
3767 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
3768 "know which key was used because this signing key might establish\n"
3769 "a trust connection through another already certified key."
3770 msgstr ""
3771
3772 #: g10/helptext.c:189
3773 msgid ""
3774 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
3775 "your keyring."
3776 msgstr ""
3777
3778 #: g10/helptext.c:193
3779 msgid ""
3780 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
3781 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
3782 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
3783 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
3784 "a second one is available."
3785 msgstr ""
3786
3787 #: g10/helptext.c:202
3788 msgid ""
3789 "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
3790 "  Blurb, blurb,.... "
3791 msgstr ""
3792
3793 #: g10/helptext.c:209
3794 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
3795 msgstr ""
3796
3797 #: g10/helptext.c:213
3798 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
3799 msgstr ""
3800
3801 #: g10/helptext.c:218
3802 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
3803 msgstr ""
3804
3805 #: g10/helptext.c:223
3806 msgid ""
3807 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
3808 "file (which is shown in brackets) will be used."
3809 msgstr ""
3810
3811 #: g10/helptext.c:229
3812 msgid ""
3813 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
3814 "context you have the ability to choose from this list:\n"
3815 "  \"Key has been compromised\"\n"
3816 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
3817 "      got access to your secret key.\n"
3818 "  \"Key is superseeded\"\n"
3819 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
3820 "  \"Key is no longer used\"\n"
3821 "      Use this if you have retired this key.\n"
3822 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
3823 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
3824 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
3825 msgstr ""
3826
3827 #: g10/helptext.c:245
3828 msgid ""
3829 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
3830 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
3831 "An empty line ends the text.\n"
3832 msgstr ""
3833
3834 #: g10/helptext.c:260
3835 msgid "No help available"
3836 msgstr "ðÏÍÏÝØ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ."
3837
3838 #: g10/helptext.c:268
3839 #, c-format
3840 msgid "No help available for `%s'"
3841 msgstr "ðÏÍÏÝØ ÄÌÑ `%s' ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ."
3842
3843 #, fuzzy
3844 #~ msgid "No key for user ID\n"
3845 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
3846
3847 #, fuzzy
3848 #~ msgid "No user ID for key\n"
3849 #~ msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
3850
3851 #~ msgid "no default public keyring\n"
3852 #~ msgstr "ÎÅÔ Ó×ÑÚËÉ ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ\n"
3853
3854 #, fuzzy
3855 #~ msgid "can't lock keyring `%s': %s\n"
3856 #~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
3857
3858 #, fuzzy
3859 #~ msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
3860 #~ msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
3861
3862 #~ msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
3863 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ original keyblock: %s\n"
3864
3865 #~ msgid "%s: user not found\n"
3866 #~ msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
3867
3868 #~ msgid ""
3869 #~ "RSA keys are deprecated; please consider creating a new key and use this key "
3870 #~ "in the future\n"
3871 #~ msgstr ""
3872 #~ "ðÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ RSA ËÌÀÞÁÍÉ ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ, ÐÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏÄÕÍÁÊÔÅ Ï ÓÏÚÄÁÎÉÉ\n"
3873 #~ "ÎÏ×ÏÇÏ ËÌÀÞÁ ÄÌÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ × ÂÕÄÕÝÅÍ\n"
3874
3875 #, fuzzy
3876 #~ msgid "not processed"
3877 #~ msgstr "îÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ"
3878
3879 #~ msgid "set debugging flags"
3880 #~ msgstr "ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÏÔÌÁÄÏÞÎÙÅ ÆÌÁÇÉ"
3881
3882 #~ msgid "enable full debugging"
3883 #~ msgstr "ÒÁÚÒÅÛÉÔØ ×ÓÀ ÏÔÌÁÄËÕ"
3884
3885 #~ msgid "do not write comment packets"
3886 #~ msgstr "ÎÅ ÐÉÓÁÔØ ÐÁËÅÔÙ Ó ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÑÍÉ"
3887
3888 #~ msgid "(default is 1)"
3889 #~ msgstr "(ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ 1)"
3890
3891 #~ msgid "(default is 3)"
3892 #~ msgstr "(ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ 3)"
3893
3894 #~ msgid "   (%d) ElGamal in a v3 packet\n"
3895 #~ msgstr "   (%d) ElGamal × v3-ÐÁËÅÔÅ\n"
3896
3897 #~ msgid "Key generation can only be used in interactive mode\n"
3898 #~ msgstr ""
3899 #~ "çÅÎÅÒÁÃÉÑ ËÌÀÞÁ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ×ÙÐÏÌÎÅÎÁ ÔÏÌØËÏ × ÉÎÔÅÒÁËÔÉ×ÎÏÍ ÒÅÖÉÍÅ.\n"
3900
3901 #~ msgid "passphrase.repeat"
3902 #~ msgstr ""
3903 #~ "Um sicher zu gehen, daß Sie sich bei der Eingabe der \"Passphrase\" nicht\n"
3904 #~ "vertippt haben, geben Sie diese bitte nochmal ein.  Nur wenn beide Eingaben\n"
3905 #~ "übereinstimmen, wird die \"Passphrase\" akzeptiert."
3906
3907 #, fuzzy
3908 #~ msgid "detached_signature.filename"
3909 #~ msgstr "ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ ÄÌÑ ÏÔÄÅÌØÎÏÊ ÐÏÄÐÉÓÉ"
3910
3911 #~ msgid "openfile.overwrite.okay"
3912 #~ msgstr "÷Ù ÖÅÌÁÅÔÅ ÐÅÒÅÚÁÐÉÓÁÔØ ÆÁÊÌ (×ÏÚÍÏÖÎÁ ÐÏÔÅÒÑ ÄÁÎÎÙÈ)"
3913
3914 #, fuzzy
3915 #~ msgid "tdbio_search_sdir failed: %s\n"
3916 #~ msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÄÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
3917
3918 #~ msgid "print all message digests"
3919 #~ msgstr "ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ ×ÓÅ ÄÁÊÄÖÅÓÔÙ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
3920
3921 #, fuzzy
3922 #~ msgid "lid %lu: user id not found in keyblock\n"
3923 #~ msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
3924
3925 #, fuzzy
3926 #~ msgid "lid %lu: user id without signature\n"
3927 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
3928
3929 #, fuzzy
3930 #~ msgid "lid %lu: self-signature in hintlist\n"
3931 #~ msgstr "build_sigrecs: Selbst-Signatur fehlt\n"
3932
3933 #, fuzzy
3934 #~ msgid "lid %lu: can't get keyblock: %s\n"
3935 #~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ ÂÌÏË ËÌÀÞÁ: %s\n"
3936
3937 #, fuzzy
3938 #~ msgid "public key not anymore available"
3939 #~ msgstr "óÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
3940
3941 #, fuzzy
3942 #~ msgid "insert_trust_record: keyblock not found: %s\n"
3943 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
3944
3945 #, fuzzy
3946 #~ msgid "lid %lu: update failed: %s\n"
3947 #~ msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3948
3949 #, fuzzy
3950 #~ msgid "%s: update failed: %s\n"
3951 #~ msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3952
3953 #, fuzzy
3954 #~ msgid "lid %lu: keyblock not found: %s\n"
3955 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
3956
3957 #, fuzzy
3958 #~ msgid "can't lock keyring `%': %s\n"
3959 #~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
3960
3961 #~ msgid "can't open file: %s\n"
3962 #~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ: %s\n"
3963
3964 #~ msgid "read error: %s\n"
3965 #~ msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ: %s\n"
3966
3967 #~ msgid "writing keyblock\n"
3968 #~ msgstr "ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ ÂÌÏË ËÌÀÞÁ\n"
3969
3970 #~ msgid "can't write keyblock: %s\n"
3971 #~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ ÂÌÏË ËÌÀÞÁ: %s\n"
3972
3973 #~ msgid "can't lock secret keyring: %s\n"
3974 #~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
3975
3976 #, fuzzy
3977 #~ msgid "can't write keyring: %s\n"
3978 #~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
3979
3980 #, fuzzy
3981 #~ msgid "encrypted message is valid\n"
3982 #~ msgstr "×ÙÂÒÁΠÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÄÁÊÄÖÅÓÔ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ\n"
3983
3984 #, fuzzy
3985 #~ msgid "Can't check MDC: %s\n"
3986 #~ msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ: %s\n"
3987
3988 #~ msgid "Usage: gpgm [options] [files] (-h for help)"
3989 #~ msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpgm [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] [ÆÁÊÌÙ] (-h ÄÌÑ ÐÏÍÏÝÉ)"
3990
3991 #, fuzzy
3992 #~ msgid ""
3993 #~ "Syntax: gpgm [options] [files]\n"
3994 #~ "GnuPG maintenance utility\n"
3995 #~ msgstr ""
3996 #~ "óÉÎÔÁËÓÉÓ: gpgm [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] [ÆÁÊÌÙ]\n"
3997 #~ "ðÒÏÇÒÁÍÍÁ ÓÏÐÒÏ×ÏÖÄÅÎÉÑ GNUPG\n"
3998
3999 #~ msgid "usage: gpgm [options] "
4000 #~ msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpgm [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] "
4001
4002 #, fuzzy
4003 #~ msgid "lid %lu: read dir record failed: %s\n"
4004 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
4005
4006 #, fuzzy
4007 #~ msgid "lid %lu: read key record failed: %s\n"
4008 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
4009
4010 #, fuzzy
4011 #~ msgid "lid %lu: read uid record failed: %s\n"
4012 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
4013
4014 #, fuzzy
4015 #~ msgid "lid %lu: read pref record failed: %s\n"
4016 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
4017
4018 #, fuzzy
4019 #~ msgid "lid %lu: read sig record failed: %s\n"
4020 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
4021
4022 #, fuzzy
4023 #~ msgid "user '%s' read problem: %s\n"
4024 #~ msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
4025
4026 #, fuzzy
4027 #~ msgid "user '%s' list problem: %s\n"
4028 #~ msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
4029
4030 #, fuzzy
4031 #~ msgid "user '%s' not in trustdb\n"
4032 #~ msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
4033
4034 #, fuzzy
4035 #~ msgid "error: invalid fingerprint\n"
4036 #~ msgstr "ÏÛÉÂËÁ × ÚÁ×ÅÒÛÁÀÝÅÊ ÓÔÒÏËÅ\n"
4037
4038 #, fuzzy
4039 #~ msgid "error: no ownertrust value\n"
4040 #~ msgstr "ÜËÓÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
4041
4042 #, fuzzy
4043 #~ msgid "key not in ring: %s\n"
4044 #~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
4045