3e908ba907346ec3d71553e7c36fbc3f055d7694
[gnupg.git] / po / ru.po
1 # I finished the translation without looking at the contrib directory of
2 # GPG site. Werner enlightened me about two previous translations and I
3 # dared to look in them to correct my translation of questionable phrases.
4 # So I'd like to thank:
5 # Artem Belevich <artemb@usa.net>
6 # Alexey Morozov <morozov@iname.com>
7 # Michael Sobolev <mss@transas.com>, 1998
8 # Alexey Vyskubov <alexey@alv.stud.pu.ru>, 1998
9 # QingLong <qinglong@Bolizm> (couldn't send an email to let you know)
10 msgid ""
11 msgstr ""
12 "POT-Creation-Date: 2000-07-12 12:13+0200\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=\n"
14 "Date: 1998-01-26 22:08:36+0100\n"
15 "From: Gregory Steuck <steuck@iname.com>\n"
16 "Xgettext-Options: --default-domain=gnupg --directory=.. --add-comments "
17 "--keyword=_ --keyword=N_ --files-from=./POTFILES.in\n"
18 "Files: util/secmem.c util/argparse.c cipher/random.c cipher/rand-dummy.c "
19 "cipher/rand-unix.c cipher/rand-w32.c g10/g10.c g10/pkclist.c g10/keygen.c "
20 "g10/decrypt.c g10/encode.c g10/import.c g10/keyedit.c g10/keylist.c "
21 "g10/mainproc.c g10/passphrase.c g10/plaintext.c g10/pref.c g10/seckey-cert.c "
22 "g10/sig-check.c g10/sign.c g10/trustdb.c g10/verify.c\n"
23
24 #: util/secmem.c:79
25 msgid "Warning: using insecure memory!\n"
26 msgstr ""
27 "÷ÎÉÍÁÎÉÅ, ×ÏÚÍÏÖÎÁ ÕÔÅÞËÁ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ!\n"
28 "üÔÕ ÐÒÏÂÌÅÍÕ ÍÏÖÎÏ ÒÅÛÉÔØ, ÕÓÔÁÎÏ×É× ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ suid(root).\n"
29 "ïÂÒÁÔÉÔÅÓØ ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ Ë ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒÕ ÷ÁÛÅÊ ÓÉÓÔÅÍÙ.\n"
30
31 #: util/secmem.c:289
32 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
33 msgstr ""
34
35 #: util/secmem.c:290
36 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
37 msgstr ""
38
39 #: util/miscutil.c:277 util/miscutil.c:306
40 msgid "yes"
41 msgstr "ÄÁ(y)"
42
43 #: util/miscutil.c:278 util/miscutil.c:309
44 msgid "yY"
45 msgstr "yY"
46
47 #: util/miscutil.c:279 util/miscutil.c:307
48 msgid "no"
49 msgstr ""
50
51 #: util/miscutil.c:280 util/miscutil.c:310
52 msgid "nN"
53 msgstr ""
54
55 #: g10/keyedit.c:580 util/miscutil.c:308
56 msgid "quit"
57 msgstr "×ÙÈÏÄ"
58
59 #: util/miscutil.c:311
60 msgid "qQ"
61 msgstr ""
62
63 #: util/errors.c:54
64 #, fuzzy
65 msgid "general error"
66 msgstr "ïÂÝÁÑ ÏÛÉÂËÁ"
67
68 #: util/errors.c:55
69 #, fuzzy
70 msgid "unknown packet type"
71 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÔÉРÐÁËÅÔÁ"
72
73 #: util/errors.c:56
74 #, fuzzy
75 msgid "unknown version"
76 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÁÑ ×ÅÒÓÉÑ"
77
78 #: util/errors.c:57
79 #, fuzzy
80 msgid "unknown pubkey algorithm"
81 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ Ó ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ"
82
83 #: util/errors.c:58
84 #, fuzzy
85 msgid "unknown digest algorithm"
86 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÇÅÎÅÒÁÃÉÉ ÄÁÊÄÖÅÓÔÁ"
87
88 #: util/errors.c:59
89 #, fuzzy
90 msgid "bad public key"
91 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ"
92
93 #: util/errors.c:60
94 #, fuzzy
95 msgid "bad secret key"
96 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
97
98 #: util/errors.c:61
99 #, fuzzy
100 msgid "bad signature"
101 msgstr "ðÌÏÈÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ"
102
103 #: util/errors.c:62
104 #, fuzzy
105 msgid "checksum error"
106 msgstr "îÅÓÏ×ÐÁÄÅÎÉÅ ËÏÎÔÒÏÌØÎÏÊ ÓÕÍÍÙ"
107
108 #: util/errors.c:63
109 #, fuzzy
110 msgid "bad passphrase"
111 msgstr "îÅ×ÅÒÎÁÑ \"ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ\""
112
113 #: util/errors.c:64
114 #, fuzzy
115 msgid "public key not found"
116 msgstr "ïÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ"
117
118 #: util/errors.c:65
119 #, fuzzy
120 msgid "unknown cipher algorithm"
121 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ"
122
123 #: util/errors.c:66
124 #, fuzzy
125 msgid "can't open the keyring"
126 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ \"Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ\""
127
128 #: util/errors.c:67
129 #, fuzzy
130 msgid "invalid packet"
131 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÐÁËÅÔ"
132
133 #: util/errors.c:68
134 #, fuzzy
135 msgid "invalid armor"
136 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ASCII-ËÏÄÉÒÏ×ËÁ"
137
138 #: util/errors.c:69
139 #, fuzzy
140 msgid "no such user id"
141 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
142
143 #: util/errors.c:70
144 #, fuzzy
145 msgid "secret key not available"
146 msgstr "óÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
147
148 #: util/errors.c:71
149 #, fuzzy
150 msgid "wrong secret key used"
151 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
152
153 #: util/errors.c:72
154 #, fuzzy
155 msgid "not supported"
156 msgstr "îÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ"
157
158 #: util/errors.c:73
159 #, fuzzy
160 msgid "bad key"
161 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ËÌÀÞ"
162
163 #: util/errors.c:74
164 #, fuzzy
165 msgid "file read error"
166 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
167
168 #: util/errors.c:75
169 #, fuzzy
170 msgid "file write error"
171 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ ÆÁÊÌÁ"
172
173 #: util/errors.c:76
174 #, fuzzy
175 msgid "unknown compress algorithm"
176 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÕÐÁËÏ×ËÉ"
177
178 #: util/errors.c:77
179 #, fuzzy
180 msgid "file open error"
181 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÏÔËÒÙÔÉÑ ÆÁÊÌÁ"
182
183 #: util/errors.c:78
184 #, fuzzy
185 msgid "file create error"
186 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
187
188 #: util/errors.c:79
189 #, fuzzy
190 msgid "invalid passphrase"
191 msgstr "îÅ×ÅÒÎÁÑ \"ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ\""
192
193 #: util/errors.c:80
194 #, fuzzy
195 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
196 msgstr "îÅÒÅÁÌÉÚÏ×ÁÎÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ Ó ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ"
197
198 #: util/errors.c:81
199 #, fuzzy
200 msgid "unimplemented cipher algorithm"
201 msgstr "îÅÒÅÁÌÉÚÏ×ÁÎÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ"
202
203 #: util/errors.c:82
204 #, fuzzy
205 msgid "unknown signature class"
206 msgstr "ðÏÄÐÉÓØ ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÏÇÏ ÔÉÐÁ"
207
208 #: util/errors.c:83
209 #, fuzzy
210 msgid "trust database error"
211 msgstr "ïÛÉÂËÁ × Trust-DB (ÂÁÚÁ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ)"
212
213 #: util/errors.c:84
214 msgid "bad MPI"
215 msgstr ""
216
217 #: util/errors.c:85
218 #, fuzzy
219 msgid "resource limit"
220 msgstr "îÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÒÅÓÕÒÓÏ×"
221
222 #: util/errors.c:86
223 #, fuzzy
224 msgid "invalid keyring"
225 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ \"Ó×ÑÚËÁ ËÌÀÞÅÊ\""
226
227 #: util/errors.c:87
228 #, fuzzy
229 msgid "bad certificate"
230 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
231
232 #: util/errors.c:88
233 #, fuzzy
234 msgid "malformed user id"
235 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÆÏÒÍÁ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
236
237 #: util/errors.c:89
238 #, fuzzy
239 msgid "file close error"
240 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁËÒÙÔÉÑ ÆÁÊÌÁ"
241
242 #: util/errors.c:90
243 #, fuzzy
244 msgid "file rename error"
245 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
246
247 #: util/errors.c:91
248 #, fuzzy
249 msgid "file delete error"
250 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÕÄÁÌÅÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
251
252 #: util/errors.c:92
253 #, fuzzy
254 msgid "unexpected data"
255 msgstr "îÅÏÖÉÄÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ"
256
257 #: util/errors.c:93
258 #, fuzzy
259 msgid "timestamp conflict"
260 msgstr "ëÏÎÆÌÉËÔ ×ÒÅÍÅÎÎÙÈ ÏÔÐÅÞÁÔËÏ× (timestamp)"
261
262 #: util/errors.c:94
263 #, fuzzy
264 msgid "unusable pubkey algorithm"
265 msgstr "îÅÐÒÉÇÏÄÎÙÊ ÄÌÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ"
266
267 #: util/errors.c:95
268 #, fuzzy
269 msgid "file exists"
270 msgstr "æÁÊÌ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
271
272 #: util/errors.c:96
273 #, fuzzy
274 msgid "weak key"
275 msgstr "óÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ"
276
277 #: util/errors.c:97
278 #, fuzzy
279 msgid "invalid argument"
280 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ASCII-ËÏÄÉÒÏ×ËÁ"
281
282 #: util/errors.c:98
283 msgid "bad URI"
284 msgstr ""
285
286 #: util/errors.c:99
287 #, fuzzy
288 msgid "unsupported URI"
289 msgstr "îÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ"
290
291 #: util/errors.c:100
292 #, fuzzy
293 msgid "network error"
294 msgstr "ïÂÝÁÑ ÏÛÉÂËÁ"
295
296 #: util/errors.c:102
297 #, fuzzy
298 msgid "not encrypted"
299 msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ"
300
301 #: util/errors.c:103
302 #, fuzzy
303 msgid "not processed"
304 msgstr "îÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ"
305
306 #: util/logger.c:224
307 #, fuzzy, c-format
308 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
309 msgstr "ïÊ-ÊÏ ... ÏÛÉÂËÁ × ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ (%s:%d:%s)\n"
310
311 #: util/logger.c:230
312 #, c-format
313 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
314 msgstr "÷Ù ÎÁÛÌÉ ÏÛÉÂËÕ × ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ ... (%s:%d)\n"
315
316 #: cipher/random.c:311 g10/import.c:127 g10/keygen.c:1249
317 #, fuzzy, c-format
318 msgid "can't open `%s': %s\n"
319 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
320
321 #: cipher/random.c:315
322 #, fuzzy, c-format
323 msgid "can't stat `%s': %s\n"
324 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
325
326 #: cipher/random.c:320
327 #, c-format
328 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
329 msgstr ""
330
331 #: cipher/random.c:325
332 msgid "note: random_seed file is empty\n"
333 msgstr ""
334
335 #: cipher/random.c:331
336 msgid "warning: invalid size of random_seed file - not used\n"
337 msgstr ""
338
339 #: cipher/random.c:339
340 #, fuzzy, c-format
341 msgid "can't read `%s': %s\n"
342 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
343
344 #: cipher/random.c:377
345 msgid "note: random_seed file not updated\n"
346 msgstr ""
347
348 #: cipher/random.c:397
349 #, fuzzy, c-format
350 msgid "can't create `%s': %s\n"
351 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
352
353 #: cipher/random.c:404
354 #, fuzzy, c-format
355 msgid "can't write `%s': %s\n"
356 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
357
358 #: cipher/random.c:407
359 #, fuzzy, c-format
360 msgid "can't close `%s': %s\n"
361 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
362
363 #: cipher/random.c:418
364 #, c-format
365 msgid "too many random bits requested; the limit is %d\n"
366 msgstr ""
367
368 #: cipher/random.c:647
369 #, fuzzy
370 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
371 msgstr "÷ÎÉÍÁÎÉÅ: ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÎÅÎÁÄÅÖÎÙÊ ÇÅÎÅÒÁÔÏÒ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÞÉÓÅÌ!\n"
372
373 #: cipher/random.c:648
374 msgid ""
375 "The random number generator is only a kludge to let\n"
376 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
377 "\n"
378 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
379 "\n"
380 msgstr ""
381 "éÓÐÏÌØÚÕÅÍÙÊ ÇÅÎÅÒÁÔÏÒ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÞÉÓÅÌ -- ÔÏÌØËÏ ÚÁÇÌÕÛËÁ,\n"
382 "ÞÔÏÂÙ ÓËÏÍÐÉÌÉÒÏ×ÁÔØ ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ, ÎÉËÁË ÎÅ ÎÁÄÅÖÎÙÊ çóþ!\n"
383 "\n"
384 "îå ðïìøúõêôåóø äáîîùíé óïúäáîîùíé üôïê ðòïçòáííïê!\n"
385 "\n"
386
387 #: cipher/rndlinux.c:141
388 #, c-format
389 msgid ""
390 "\n"
391 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
392 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
393 msgstr ""
394 "\n"
395 "îÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ. ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏÄÅÌÁÊÔÅ ÞÔÏ-ÎÉÂÕÄØ, ÞÔÏÂÙ\n"
396 "ïó ÍÏÇÌÁ ÎÁÂÒÁÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÅ ÓÌÕÞÁÊÎÙÅ ÞÉÓÌÁ! (ÎÕÖÎÏ ÅÝÅ %d ÂÁÊÔ)\n"
397
398 #: g10/g10.c:197
399 msgid ""
400 "@Commands:\n"
401 " "
402 msgstr ""
403 "@ëÏÍÁÎÄÙ:\n"
404 " "
405
406 #: g10/g10.c:199
407 #, fuzzy
408 msgid "|[file]|make a signature"
409 msgstr "|[ÆÁÊÌ]|ÓÏÚÄÁÔØ ÐÏÄÐÉÓØ"
410
411 #: g10/g10.c:200
412 #, fuzzy
413 msgid "|[file]|make a clear text signature"
414 msgstr "|[ÆÁÊÌ]|ÓÏÚÄÁÔØ ÔÅËÓÔÏ×ÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ"
415
416 #: g10/g10.c:201
417 msgid "make a detached signature"
418 msgstr "ÓÏÚÄÁÔØ ÏÔÄÅÌØÎÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ"
419
420 #: g10/g10.c:202
421 msgid "encrypt data"
422 msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ"
423
424 #: g10/g10.c:203
425 msgid "encryption only with symmetric cipher"
426 msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÓÉÍÍÅÔÒÉÞÎÙÍ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ"
427
428 #: g10/g10.c:204
429 msgid "store only"
430 msgstr "ÔÏÌØËÏ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ"
431
432 #: g10/g10.c:205
433 msgid "decrypt data (default)"
434 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ)"
435
436 #: g10/g10.c:206
437 msgid "verify a signature"
438 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ"
439
440 #: g10/g10.c:208
441 msgid "list keys"
442 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ"
443
444 #: g10/g10.c:210
445 msgid "list keys and signatures"
446 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÐÏÄÐÉÓÅÊ"
447
448 #: g10/g10.c:211
449 msgid "check key signatures"
450 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ ÎÁ ËÌÀÞÅ"
451
452 #: g10/g10.c:212
453 msgid "list keys and fingerprints"
454 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ Ó ÉÈ \"ÏÔÐÅÞÁÔËÁÍÉ ÐÁÌØÃÅ×\""
455
456 #: g10/g10.c:213
457 msgid "list secret keys"
458 msgstr "ÓÐÉÓÏË ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ"
459
460 #: g10/g10.c:214
461 msgid "generate a new key pair"
462 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÎÏ×ÕÀ ÐÁÒÕ ËÌÀÞÅÊ (ÏÔËÒÙÔÙÊ É ÓÅËÒÅÔÎÙÊ)"
463
464 #: g10/g10.c:215
465 msgid "remove key from the public keyring"
466 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ËÌÀÞ ÓÏ Ó×ÑÚËÉ"
467
468 #: g10/g10.c:217
469 #, fuzzy
470 msgid "remove key from the secret keyring"
471 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ËÌÀÞ ÓÏ Ó×ÑÚËÉ"
472
473 #: g10/g10.c:218
474 #, fuzzy
475 msgid "sign a key"
476 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ËÌÀÞ"
477
478 #: g10/g10.c:219
479 #, fuzzy
480 msgid "sign a key locally"
481 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ËÌÀÞ"
482
483 #: g10/g10.c:220
484 msgid "sign or edit a key"
485 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ÉÌÉ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ËÌÀÞ"
486
487 #: g10/g10.c:221
488 msgid "generate a revocation certificate"
489 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
490
491 #: g10/g10.c:222
492 msgid "export keys"
493 msgstr "ÜËÓÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ËÌÀÞÉ"
494
495 #: g10/g10.c:223
496 msgid "export keys to a key server"
497 msgstr ""
498
499 #: g10/g10.c:224
500 msgid "import keys from a key server"
501 msgstr ""
502
503 #: g10/g10.c:228
504 msgid "import/merge keys"
505 msgstr "ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÄÏÂÁ×ÉÔØ ËÌÀÞÉ"
506
507 #: g10/g10.c:230
508 msgid "list only the sequence of packets"
509 msgstr "ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ ÔÏÌØËÏ ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔØ ÐÁËÅÔÏ×"
510
511 #: g10/g10.c:232
512 #, fuzzy
513 msgid "export the ownertrust values"
514 msgstr "ÜËÓÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
515
516 #: g10/g10.c:234
517 #, fuzzy
518 msgid "import ownertrust values"
519 msgstr "ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
520
521 #: g10/g10.c:236
522 #, fuzzy
523 msgid "update the trust database"
524 msgstr "|[éíåîá]|ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
525
526 #: g10/g10.c:238
527 msgid "|[NAMES]|check the trust database"
528 msgstr "|[éíåîá]|ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
529
530 #: g10/g10.c:239
531 msgid "fix a corrupted trust database"
532 msgstr "ÉÓÐÒÁ×ÉÔØ ÒÁÚÒÕÛÅÎÎÕÀ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
533
534 #: g10/g10.c:240
535 msgid "De-Armor a file or stdin"
536 msgstr "äÅËÏÄÉÒÏ×ÁÔØ stdin ÉÌÉ ÆÁÊÌ ÉÚ ASCII-ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÑ"
537
538 #: g10/g10.c:242
539 msgid "En-Armor a file or stdin"
540 msgstr "úÁËÏÄÉÒÏ×ÁÔØ stdin ÉÌÉ ÆÁÊÌ × ASCII-ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÅ"
541
542 #: g10/g10.c:244
543 msgid "|algo [files]|print message digests"
544 msgstr "|algo [files]|ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ ÄÁÊÄÖÅÓÔ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
545
546 #: g10/g10.c:248
547 msgid ""
548 "@\n"
549 "Options:\n"
550 " "
551 msgstr ""
552 "@\n"
553 "ðÁÒÁÍÅÔÒÙ:\n"
554 " "
555
556 #: g10/g10.c:250
557 msgid "create ascii armored output"
558 msgstr "×Ù×ÏÄ × ASCII-ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÉ"
559
560 #: g10/g10.c:252
561 #, fuzzy
562 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
563 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ"
564
565 #: g10/g10.c:255
566 #, fuzzy
567 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
568 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ éíñ × ËÁÞÅÓÔ×Å ÓÅËÒÅÔÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
569
570 #: g10/g10.c:257
571 msgid "use the default key as default recipient"
572 msgstr ""
573
574 #: g10/g10.c:261
575 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
576 msgstr ""
577 "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ ÉÌÉ ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÉ"
578
579 #: g10/g10.c:262
580 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
581 msgstr "|N|ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÕÒÏ×ÅÎØ ÓÖÁÔÉÑ (0 - ÎÅ ÓÖÉÍÁÔØ)"
582
583 #: g10/g10.c:264
584 msgid "use canonical text mode"
585 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ËÁÎÏÎÉÞÅÓËÉÊ ÔÅËÓÔÏ×ÙÊ ÒÅÖÉÍ"
586
587 #: g10/g10.c:265
588 msgid "use as output file"
589 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ × ËÁÞÅÓÔ×Å ×ÙÈÏÄÎÏÇÏ ÆÁÊÌÁ"
590
591 #: g10/g10.c:266
592 msgid "verbose"
593 msgstr "ÍÎÏÇÏÓÌÏ×ÎÙÊ"
594
595 #: g10/g10.c:267
596 msgid "be somewhat more quiet"
597 msgstr ""
598
599 #: g10/g10.c:268
600 msgid "don't use the terminal at all"
601 msgstr ""
602
603 #: g10/g10.c:269
604 #, fuzzy
605 msgid "force v3 signatures"
606 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ ÎÁ ËÌÀÞÅ"
607
608 #: g10/g10.c:270
609 #, fuzzy
610 msgid "always use a MDC for encryption"
611 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ"
612
613 #: g10/g10.c:271
614 msgid "do not make any changes"
615 msgstr "Keine wirklichen Änderungen durchführen"
616
617 #. { oInteractive, "interactive", 0, N_("prompt before overwriting") },
618 #: g10/g10.c:273
619 msgid "batch mode: never ask"
620 msgstr "ÐÁËÅÔÎÙÊ ÒÅÖÉÍ: ÎÉÞÅÇÏ ÎÅ ÓÐÒÁÛÉ×ÁÔØ"
621
622 #: g10/g10.c:274
623 msgid "assume yes on most questions"
624 msgstr "ÏÔ×ÅÞÁÔØ \"ÄÁ\" ÎÁ ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×Ï ×ÏÐÒÏÓÏ×"
625
626 #: g10/g10.c:275
627 msgid "assume no on most questions"
628 msgstr "ÏÔ×ÅÞÁÔØ \"ÎÅÔ\" ÎÁ ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×Ï ×ÏÐÒÏÓÏ×"
629
630 #: g10/g10.c:276
631 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
632 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÜÔÕ Ó×ÑÚËÕ Ë ÓÐÉÓËÕ Ó×ÑÚÏË ËÌÀÞÅÊ"
633
634 #: g10/g10.c:277
635 msgid "add this secret keyring to the list"
636 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÜÔÕ ÓÅËÒÅÔÎÕÀ Ó×ÑÚËÕ Ë ÓÐÉÓËÕ Ó×ÑÚÏË ËÌÀÞÅÊ"
637
638 #: g10/g10.c:278
639 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
640 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ éíñ × ËÁÞÅÓÔ×Å ÓÅËÒÅÔÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
641
642 #: g10/g10.c:279
643 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
644 msgstr ""
645
646 #: g10/g10.c:280
647 #, fuzzy
648 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
649 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ"
650
651 #: g10/g10.c:281
652 msgid "read options from file"
653 msgstr "ÞÉÔÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÉÚ ÆÁÊÌÁ"
654
655 #: g10/g10.c:285
656 msgid "|FD|write status info to this FD"
657 msgstr "|FD| ÚÁÐÉÓÙ×ÁÔØ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ Ï ÓÏÓÔÏÑÎÉÉ × ÄÅÓËÒÉÐÔÏÒ (FD)"
658
659 #: g10/g10.c:290
660 #, fuzzy
661 msgid "|FILE|load extension module FILE"
662 msgstr "|æáêì|ÚÁÇÒÕÚÉÔØ æáêì Ó ÒÁÓÛÉÒÑÀÝÉÍÉ ÍÏÄÕÌÑÍÉ"
663
664 #: g10/g10.c:291
665 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
666 msgstr "ÜÍÕÌÉÒÏ×ÁÔØ ÒÅÖÉÍ ÏÐÉÓÁÎÎÙÊ × RFC1991"
667
668 #: g10/g10.c:292
669 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
670 msgstr ""
671
672 #: g10/g10.c:293
673 #, fuzzy
674 msgid "|N|use passphrase mode N"
675 msgstr "|N|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ ÒÅÖÉÍÁ N\n"
676
677 #: g10/g10.c:295
678 #, fuzzy
679 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
680 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÈÜÛ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ éíñ ÄÌÑ ËÌÀÞÅ×ÙÈ ÆÒÁÚ"
681
682 #: g10/g10.c:297
683 #, fuzzy
684 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
685 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ ÄÌÑ ËÌÀÞÅ×ÙÈ ÆÒÁÚ"
686
687 #: g10/g10.c:298
688 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
689 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ"
690
691 #: g10/g10.c:299
692 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
693 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÈÜÛ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ éíñ"
694
695 #: g10/g10.c:300
696 msgid "|N|use compress algorithm N"
697 msgstr "|N|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÓÖÁÔÉÑ N"
698
699 #: g10/g10.c:301
700 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
701 msgstr "×ÙÂÒÁÓÙ×ÁÔØ ÐÏÌÅ keyid Õ ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÎÙÈ ÐÁËÅÔÏ×"
702
703 #: g10/g10.c:302
704 msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
705 msgstr ""
706
707 #: g10/g10.c:305
708 msgid ""
709 "@\n"
710 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
711 msgstr ""
712
713 #: g10/g10.c:308
714 #, fuzzy
715 msgid ""
716 "@\n"
717 "Examples:\n"
718 "\n"
719 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
720 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
721 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
722 " --list-keys [names]        show keys\n"
723 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
724 msgstr ""
725 "@\n"
726 "ðÒÉÍÅÒÙ:\n"
727 "\n"
728 " -se -r Bob [file]          ÐÏÄÐÉÓÁÔØ É ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÌÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ Bob\n"
729 " --clearsign [file]         ÓÄÅÌÁÔØ ÔÅËÓÔÏ×ÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
730 " --detach-sign [file]       ÓÄÅÌÁÔØ ÏÔÄÅÌØÎÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
731 " --list-keys [names]        ÐÏËÁÚÁÔØ ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ\n"
732 " --fingerprint [names]      ÐÏËÁÚÁÔØ \"ÏÔÐÅÞÁÔËÉ ÐÁÌØÃÅ×\" ËÌÀÞÅÊ\n"
733
734 #: g10/g10.c:403
735 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
736 msgstr ""
737 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÏÔÐÒÁ×ÌÑÊÔÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ Ï ÏÛÉÂËÁÈ ÐÏ ÁÄÒÅÓÕ "
738 "<gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
739
740 #: g10/g10.c:407
741 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
742 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpg [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] [ÆÁÊÌÙ] (-h ÄÌÑ ÐÏÍÏÝÉ)"
743
744 #: g10/g10.c:410
745 msgid ""
746 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
747 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
748 "default operation depends on the input data\n"
749 msgstr ""
750 "óÉÎÔÁËÓÉÓ: gpg [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] [ÆÁÊÌÙ]\n"
751 "ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÅÔ, ÐÒÏ×ÅÒÑÅÔ ÐÏÄÐÉÓÉ, ÛÉÆÒÕÅÔ ÉÌÉ ÒÁÓÛÉÆÒÏ×Ù×ÁÅÔ\n"
752 "ÒÅÖÉÍ ÒÁÂÏÔÙ ÚÁ×ÉÓÉÔ ÏÔ ×ÈÏÄÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ\n"
753
754 #: g10/g10.c:417
755 msgid ""
756 "\n"
757 "Supported algorithms:\n"
758 msgstr ""
759 "\n"
760 "ðÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÅ ÁÌÇÏÒÉÔÍÙ:\n"
761
762 #: g10/g10.c:496
763 msgid "usage: gpg [options] "
764 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpg [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] "
765
766 #: g10/g10.c:549
767 msgid "conflicting commands\n"
768 msgstr "Widersprüchliche Kommandos\n"
769
770 #: g10/g10.c:692
771 #, fuzzy, c-format
772 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
773 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÆÁÊÌ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ `%s' ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ\n"
774
775 #: g10/g10.c:696
776 #, c-format
777 msgid "option file `%s': %s\n"
778 msgstr "ÆÁÊÌ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× `%s': %s\n"
779
780 #: g10/g10.c:703
781 #, c-format
782 msgid "reading options from `%s'\n"
783 msgstr "ÞÉÔÁÀÔÓÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÉÚ `%s'\n"
784
785 #: g10/g10.c:893
786 #, fuzzy, c-format
787 msgid "%s is not a valid character set\n"
788 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ.\n"
789
790 #: g10/g10.c:949 g10/g10.c:958
791 #, c-format
792 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
793 msgstr ""
794
795 #: g10/g10.c:951
796 #, c-format
797 msgid "%s not allowed with %s!\n"
798 msgstr ""
799
800 #: g10/g10.c:954
801 #, c-format
802 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
803 msgstr ""
804
805 #: g10/g10.c:973 g10/g10.c:985
806 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
807 msgstr "×ÙÂÒÁΠÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ\n"
808
809 #: g10/g10.c:979 g10/g10.c:991
810 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
811 msgstr "×ÙÂÒÁΠÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÄÁÊÄÖÅÓÔ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ\n"
812
813 #: g10/g10.c:995
814 msgid "the given policy URL is invalid\n"
815 msgstr ""
816
817 #: g10/g10.c:998
818 #, c-format
819 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
820 msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÕÐÁËÏ×ËÉ ÍÏÖÅÔ ÉÍÅÔØ ÚÎÁÞÅÎÉÑ ÏÔ %d ÄÏ %d\n"
821
822 #: g10/g10.c:1000
823 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
824 msgstr "completes-needed ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ ÂÏÌØÛÅ 0\n"
825
826 #: g10/g10.c:1002
827 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
828 msgstr "marginals-needed ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ ÂÏÌØÛÅ 1\n"
829
830 #: g10/g10.c:1004
831 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
832 msgstr ""
833
834 #: g10/g10.c:1007
835 #, fuzzy
836 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
837 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÐÒÏÓÔÏÊ S2K ÒÅÖÉÍ (0) ÏÞÅÎØ ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ\n"
838
839 #: g10/g10.c:1011
840 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
841 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÒÅÖÉÍ S2K: ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ 0, 1 ÉÌÉ 3\n"
842
843 #: g10/g10.c:1096
844 #, c-format
845 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
846 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ: %s\n"
847
848 #: g10/g10.c:1102
849 msgid "--store [filename]"
850 msgstr "--store [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
851
852 #: g10/g10.c:1109
853 msgid "--symmetric [filename]"
854 msgstr "--symmetric [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
855
856 #: g10/g10.c:1117
857 msgid "--encrypt [filename]"
858 msgstr "--encrypt [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
859
860 #: g10/g10.c:1130
861 msgid "--sign [filename]"
862 msgstr "--sign [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
863
864 #: g10/g10.c:1143
865 msgid "--sign --encrypt [filename]"
866 msgstr "--sign --encrypt [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
867
868 #: g10/g10.c:1157
869 msgid "--clearsign [filename]"
870 msgstr "--clearsign [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
871
872 #: g10/g10.c:1174
873 msgid "--decrypt [filename]"
874 msgstr "--decrypt [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
875
876 #: g10/g10.c:1182
877 msgid "--sign-key user-id"
878 msgstr ""
879
880 #: g10/g10.c:1190
881 #, fuzzy
882 msgid "--lsign-key user-id"
883 msgstr "--delete-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
884
885 #: g10/g10.c:1198
886 #, fuzzy
887 msgid "--edit-key user-id [commands]"
888 msgstr "--edit-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
889
890 #: g10/g10.c:1214
891 #, fuzzy
892 msgid "--delete-secret-key user-id"
893 msgstr "--delete-secret-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
894
895 #: g10/g10.c:1217
896 #, fuzzy
897 msgid "--delete-key user-id"
898 msgstr "--delete-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
899
900 #: g10/encode.c:260 g10/g10.c:1254 g10/sign.c:393
901 #, c-format
902 msgid "can't open %s: %s\n"
903 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
904
905 #: g10/g10.c:1269
906 #, fuzzy
907 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
908 msgstr "-k[v][v][v][c] [ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ] [Ó×ÑÚËÁ ËÌÀÞÅÊ]"
909
910 #: g10/g10.c:1335
911 #, c-format
912 msgid "dearmoring failed: %s\n"
913 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÄÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
914
915 #: g10/g10.c:1343
916 #, c-format
917 msgid "enarmoring failed: %s\n"
918 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
919
920 #: g10/g10.c:1411
921 #, c-format
922 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
923 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÈÜÛ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ `%s'\n"
924
925 #: g10/g10.c:1492
926 msgid "[filename]"
927 msgstr "[ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
928
929 #: g10/g10.c:1496
930 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
931 msgstr ""
932
933 #: g10/decrypt.c:59 g10/g10.c:1499 g10/verify.c:68 g10/verify.c:113
934 #, c-format
935 msgid "can't open `%s'\n"
936 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s'\n"
937
938 #: g10/g10.c:1669
939 msgid ""
940 "the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
941 msgstr ""
942
943 #: g10/g10.c:1675
944 msgid ""
945 "a notation name must have only letters, digits, dots or underscores and end "
946 "with an '='\n"
947 msgstr ""
948
949 #: g10/g10.c:1681
950 msgid "dots in a notation name must be surrounded by other characters\n"
951 msgstr ""
952
953 #: g10/g10.c:1689
954 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
955 msgstr ""
956
957 #: g10/armor.c:302
958 #, fuzzy, c-format
959 msgid "armor: %s\n"
960 msgstr "ëÏÄÉÒÏ×ËÁ: %s\n"
961
962 #: g10/armor.c:331
963 msgid "invalid armor header: "
964 msgstr ""
965
966 #: g10/armor.c:338
967 msgid "armor header: "
968 msgstr ""
969
970 #: g10/armor.c:349
971 #, fuzzy
972 msgid "invalid clearsig header\n"
973 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÎÁÞÁÌÏ ÔÅËÓÔÏ×ÏÊ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
974
975 #: g10/armor.c:401
976 #, fuzzy
977 msgid "nested clear text signatures\n"
978 msgstr "|[ÆÁÊÌ]|ÓÏÚÄÁÔØ ÔÅËÓÔÏ×ÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ"
979
980 #: g10/armor.c:525
981 msgid "invalid dash escaped line: "
982 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÔÒÏËÁ ÎÁÞÉÎÁÀÝÁÑÓÑ Ó ÍÉÎÕÓÏ×: "
983
984 #: g10/armor.c:537
985 #, fuzzy
986 msgid "unexpected armor:"
987 msgstr "îÅÏÖÉÄÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ"
988
989 #: g10/armor.c:654
990 #, fuzzy, c-format
991 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
992 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÄÌÑ ËÏÄÉÒÏ×ËÉ radix64 ÓÉÍ×ÏÌ %02x ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
993
994 #: g10/armor.c:697
995 msgid "premature eof (no CRC)\n"
996 msgstr "ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÊ ËÏÎÅàÆÁÊÌÁ (ÎÅÔ CRC)\n"
997
998 #: g10/armor.c:731
999 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1000 msgstr "ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÊ ËÏÎÅàÆÁÊÌÁ (× CRC)\n"
1001
1002 #: g10/armor.c:735
1003 msgid "malformed CRC\n"
1004 msgstr "ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÁÑ ÆÏÒÍÁ CRC\n"
1005
1006 #: g10/armor.c:739
1007 #, c-format
1008 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
1009 msgstr "ÏÛÉÂËÁ CRC; %06lx - %06lx\n"
1010
1011 #: g10/armor.c:756
1012 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
1013 msgstr "ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÊ ËÏÎÅàÆÁÊÌÁ (× È×ÏÓÔÅ)\n"
1014
1015 #: g10/armor.c:760
1016 msgid "error in trailer line\n"
1017 msgstr "ÏÛÉÂËÁ × ÚÁ×ÅÒÛÁÀÝÅÊ ÓÔÒÏËÅ\n"
1018
1019 #: g10/armor.c:912
1020 msgid "For info see http://www.gnupg.org"
1021 msgstr ""
1022
1023 #: g10/armor.c:1033
1024 #, fuzzy
1025 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1026 msgstr "ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÏ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ RFC1991 ÉÌÉ OpenPGP ÄÁÎÎÙÈ.\n"
1027
1028 #: g10/armor.c:1038
1029 #, c-format
1030 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1031 msgstr ""
1032
1033 #: g10/armor.c:1042
1034 msgid ""
1035 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1036 msgstr ""
1037
1038 #. Translators: this shoud fit into 24 bytes to that the fingerprint
1039 #. * data is properly aligned with the user ID
1040 #: g10/keyedit.c:1188 g10/pkclist.c:53
1041 msgid "             Fingerprint:"
1042 msgstr ""
1043
1044 #: g10/pkclist.c:80
1045 #, fuzzy
1046 msgid "Fingerprint:"
1047 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔØ \"ÏÔÐÅÞÁÔÏË ÐÁÌØÃÁ\""
1048
1049 #: g10/pkclist.c:116
1050 msgid "No reason specified"
1051 msgstr ""
1052
1053 #: g10/pkclist.c:118
1054 #, fuzzy
1055 msgid "Key is superseded"
1056 msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
1057
1058 #: g10/pkclist.c:120
1059 #, fuzzy
1060 msgid "Key has been compromised"
1061 msgstr "úÁÍÅÞÁÎÉÅ: óÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÉÓÔÅË!\n"
1062
1063 #: g10/pkclist.c:122
1064 msgid "Key is no longer used"
1065 msgstr ""
1066
1067 #: g10/pkclist.c:124
1068 msgid "User ID is no longer valid"
1069 msgstr ""
1070
1071 #: g10/pkclist.c:128
1072 msgid "Reason for revocation: "
1073 msgstr ""
1074
1075 #: g10/pkclist.c:145
1076 msgid "Revocation comment: "
1077 msgstr ""
1078
1079 # valid user replies (not including 1..4)
1080 #. a string with valid answers
1081 #: g10/pkclist.c:303
1082 #, fuzzy
1083 msgid "sSmMqQ"
1084 msgstr "sSmMqQ"
1085
1086 #: g10/pkclist.c:307
1087 #, fuzzy, c-format
1088 msgid ""
1089 "No trust value assigned to %lu:\n"
1090 "%4u%c/%08lX %s \""
1091 msgstr ""
1092 "îÅ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÙ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÄÌÑ %lu:\n"
1093 "%4u%c/%08lX %s \""
1094
1095 #: g10/pkclist.c:319
1096 #, fuzzy
1097 msgid ""
1098 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
1099 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
1100 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
1101 "\n"
1102 " 1 = Don't know\n"
1103 " 2 = I do NOT trust\n"
1104 " 3 = I trust marginally\n"
1105 " 4 = I trust fully\n"
1106 " s = please show me more information\n"
1107 msgstr ""
1108 "\"\n"
1109 "\n"
1110 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ ÒÅÛÉÔÅ, ÎÁÓËÏÌØËÏ ×Ù ÄÏ×ÅÒÑÅÔÅ ÜÔÏÍÕ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÀ ÐÒÏ×ÅÒÑÔØ\n"
1111 "ÞÕÖÉÅ ËÌÀÞÉ (ÇÌÑÄÑ × ÐÁÓÐÏÒÔÁ, ÐÒÏ×ÅÒÑÑ \"ÏÔÐÅÞÁÔËÉ ÐÁÌØÃÅ×\" ÐÏ ÄÒÕÇÉÍ\n"
1112 "ÉÓÔÏÞÎÉËÁÍ)?\n"
1113 "\n"
1114 " 1 = îÅ ÚÎÁÀ\n"
1115 " 2 = îÅÔ, ÎÅ ÄÏ×ÅÒÑÀ\n"
1116 " 3 = ÷ÅÒÀ ÏÔÞÁÓÔÉ\n"
1117 " 4 = ÷ÅÒÀ ÐÏÌÎÏÓÔØÀ\n"
1118 " s = ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏËÁÖÉÔÅ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÕÀ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ\n"
1119
1120 #: g10/pkclist.c:328
1121 msgid " m = back to the main menu\n"
1122 msgstr " m = ÏÂÒÁÔÎÏ × ÇÌÁ×ÎÏÅ ÍÅÎÀ\n"
1123
1124 #: g10/pkclist.c:330
1125 msgid " q = quit\n"
1126 msgstr ""
1127
1128 #: g10/pkclist.c:336
1129 msgid "Your decision? "
1130 msgstr "÷ÁÛÅ ÒÅÛÅÎÉÅ? "
1131
1132 #: g10/pkclist.c:358
1133 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
1134 msgstr ""
1135
1136 #: g10/pkclist.c:429
1137 msgid ""
1138 "Could not find a valid trust path to the key.  Let's see whether we\n"
1139 "can assign some missing owner trust values.\n"
1140 "\n"
1141 msgstr ""
1142 "îÅ ÐÏÌÕÞÉÌÏÓØ ÎÁÊÔÉ ÃÅÐÏÞËÕ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÄÌÑ ËÌÀÞÁ. ðÏÓÍÏÔÒÉÍ, ÍÏÖÎÏ ÌÉ "
1143 "ÐÒÉÓ×ÏÉÔØ\n"
1144 "ÎÅËÏÔÏÒÙÅ ÎÅÄÏÓÔÁÀÝÉÅ ÚÎÁÞÅÎÉÑ \"ÄÏ×ÅÒÉÑ ×ÌÁÄÅÌØÃÕ\"\n"
1145 "\n"
1146
1147 #: g10/pkclist.c:435
1148 msgid ""
1149 "No path leading to one of our keys found.\n"
1150 "\n"
1151 msgstr ""
1152
1153 #: g10/pkclist.c:437
1154 msgid ""
1155 "No certificates with undefined trust found.\n"
1156 "\n"
1157 msgstr ""
1158
1159 #: g10/pkclist.c:439
1160 #, fuzzy
1161 msgid ""
1162 "No trust values changed.\n"
1163 "\n"
1164 msgstr "úÎÁÞÅÎÉÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÉÚÍÅÎÅÎÙ.\n"
1165
1166 #: g10/pkclist.c:457
1167 #, fuzzy, c-format
1168 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
1169 msgstr "build_sigrecs: ËÌÀÞ ist widerrufen\n"
1170
1171 #: g10/pkclist.c:464 g10/pkclist.c:476 g10/pkclist.c:598
1172 msgid "Use this key anyway? "
1173 msgstr "÷ÓÅ ÒÁ×ÎÏ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ?"
1174
1175 #: g10/pkclist.c:469
1176 #, fuzzy, c-format
1177 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
1178 msgstr "build_sigrecs: ËÌÀÞ ist widerrufen\n"
1179
1180 #: g10/pkclist.c:512
1181 #, fuzzy, c-format
1182 msgid "%08lX: key has expired\n"
1183 msgstr "úÁÍÅÞÁÎÉÅ: óÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÉÓÔÅË!\n"
1184
1185 #: g10/pkclist.c:518
1186 #, c-format
1187 msgid "%08lX: no info to calculate a trust probability\n"
1188 msgstr ""
1189
1190 #: g10/pkclist.c:533
1191 #, fuzzy, c-format
1192 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
1193 msgstr "÷îéíáîéå: íÙ îå ÄÏ×ÅÒÑÅÍ ÜÔÏÍÕ ËÌÀÞÕ!\n"
1194
1195 #: g10/pkclist.c:539
1196 #, c-format
1197 msgid ""
1198 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
1199 "but it is accepted anyway\n"
1200 msgstr ""
1201
1202 #: g10/pkclist.c:545
1203 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
1204 msgstr ""
1205
1206 #: g10/pkclist.c:550
1207 msgid "This key belongs to us\n"
1208 msgstr ""
1209
1210 #: g10/pkclist.c:593
1211 msgid ""
1212 "It is NOT certain that the key belongs to its owner.\n"
1213 "If you *really* know what you are doing, you may answer\n"
1214 "the next question with yes\n"
1215 "\n"
1216 msgstr ""
1217 "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÄÏÓÔÏ×ÅÒÎÏ, ÞÔÏ ËÌÀÞ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÉÔ ÔÏÍÕ,\n"
1218 "ËÔÏ ÕËÁÚÁΠÅÇÏ ×ÌÁÄÅÌØÃÅÍ. ïÔ×ÅÞÁÊÔÅ \"ÄÁ\" ÎÁ ÓÌÅÄÕÀÝÉÊ ×ÏÐÒÏÓ,\n"
1219 "ÔÏÌØËÏ ÅÓÌÉ ×Ù *ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ* ÐÏÎÉÍÁÅÔÅ ÞÔÏ ÄÅÌÁÅÔÅ.\n"
1220
1221 #: g10/pkclist.c:607 g10/pkclist.c:630
1222 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
1223 msgstr "÷îéíáîéå: éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ËÌÀÞ Ë ËÏÔÏÒÏÍÕ ÎÅÔ ÄÏ×ÅÒÉÑ!\n"
1224
1225 #: g10/pkclist.c:651
1226 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
1227 msgstr "÷îéíáîéå: ÷ÌÁÄÅÌÅàËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÏÔÏÚ×ÁÌ ÅÇÏ!\n"
1228
1229 #: g10/pkclist.c:652
1230 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
1231 msgstr "          üÔÏ ÍÏÖÅÔ ÏÚÎÁÞÁÔØ, ÞÔÏ ÐÏÄÐÉÓØ ÐÏÄÄÅÌØÎÁÑ.\n"
1232
1233 #: g10/pkclist.c:657
1234 #, fuzzy
1235 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
1236 msgstr "÷îéíáîéå: ÷ÌÁÄÅÌÅàËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÏÔÏÚ×ÁÌ ÅÇÏ!\n"
1237
1238 #: g10/pkclist.c:679
1239 msgid "Note: This key has expired!\n"
1240 msgstr "úÁÍÅÞÁÎÉÅ: óÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÉÓÔÅË!\n"
1241
1242 #: g10/pkclist.c:687
1243 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
1244 msgstr "÷îéíáîéå: üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁ×ÅÒÅΠÄÏ×ÅÒÅÎÎÏÊ ÐÏÄÐÉÓØÀ!\n"
1245
1246 #: g10/pkclist.c:689
1247 msgid ""
1248 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
1249 msgstr ""
1250 "         îÅÔ ÎÉËÁËÉÈ ÕËÁÚÁÎÉÑ ÎÁ ÔÏ, ÞÔÏ ËÌÀÞ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÉÔ ÅÇÏ ×ÌÁÄÅÌØÃÕ.\n"
1251
1252 #: g10/pkclist.c:706
1253 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
1254 msgstr "÷îéíáîéå: íÙ îå ÄÏ×ÅÒÑÅÍ ÜÔÏÍÕ ËÌÀÞÕ!\n"
1255
1256 #: g10/pkclist.c:707
1257 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
1258 msgstr "         ðÏÄÐÉÓØ ×ÅÒÏÑÔÎÏ -- ðïääåìëá.\n"
1259
1260 #: g10/pkclist.c:714
1261 msgid ""
1262 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
1263 msgstr "÷îéíáîéå: üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁ×ÅÒÅΠÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÄÏ×ÅÒÅÎÎÙÍÉ ÐÏÄÐÉÓÑÍÉ!\n"
1264
1265 #: g10/pkclist.c:717
1266 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
1267 msgstr "          îÅÔ Õ×ÅÒÅÎÎÏÓÔÉ, ÞÔÏ ÐÏÄÐÉÓØ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÉÔ ×ÌÁÄÅÌØÃÕ.\n"
1268
1269 #: g10/pkclist.c:819 g10/pkclist.c:841 g10/pkclist.c:967 g10/pkclist.c:1012
1270 #, c-format
1271 msgid "%s: skipped: %s\n"
1272 msgstr "%s: ÐÒÏÐÕÝÅÎ: %s\n"
1273
1274 #: g10/pkclist.c:827 g10/pkclist.c:994
1275 #, c-format
1276 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
1277 msgstr ""
1278
1279 #: g10/pkclist.c:854
1280 msgid ""
1281 "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
1282 "\n"
1283 msgstr ""
1284 "÷Ù ÎÅ ÕËÁÚÁÌÉ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ (×ÏÓÐÏÌØÚÕÊÔÅÓØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏÍ "
1285 "\"-r\").\n"
1286 "\n"
1287
1288 #: g10/pkclist.c:864
1289 msgid "Enter the user ID: "
1290 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ: "
1291
1292 #: g10/pkclist.c:876
1293 msgid "No such user ID.\n"
1294 msgstr "îÅÔ ÔÁËÏÇÏ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ.\n"
1295
1296 #: g10/pkclist.c:881
1297 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
1298 msgstr ""
1299
1300 #: g10/pkclist.c:904
1301 #, fuzzy
1302 msgid "Public key is disabled.\n"
1303 msgstr "ïÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ"
1304
1305 #: g10/pkclist.c:911
1306 msgid "skipped: public key already set with --encrypt-to\n"
1307 msgstr ""
1308
1309 #: g10/pkclist.c:942
1310 #, fuzzy, c-format
1311 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
1312 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÆÁÊÌ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ `%s' ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ\n"
1313
1314 #: g10/pkclist.c:975
1315 #, c-format
1316 msgid "%s: error checking key: %s\n"
1317 msgstr "%s: ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÒÏ×ÅÒËÅ ËÌÀÞÁ: %s\n"
1318
1319 #: g10/pkclist.c:980
1320 #, c-format
1321 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
1322 msgstr ""
1323
1324 #: g10/pkclist.c:1018
1325 msgid "no valid addressees\n"
1326 msgstr "ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÁÄÒÅÓÏ×\n"
1327
1328 #: g10/keygen.c:175
1329 msgid "writing self signature\n"
1330 msgstr "ÐÉÛÅÔÓÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
1331
1332 #: g10/keygen.c:213
1333 msgid "writing key binding signature\n"
1334 msgstr "ÐÉÛÅÔÓÑ \"key-binding\" ÐÏÄÐÉÓØ\n"
1335
1336 #: g10/keygen.c:261 g10/keygen.c:345 g10/keygen.c:433
1337 #, fuzzy, c-format
1338 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
1339 msgstr "úÁÐÒÏÛÅÎÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÅÅÔ ÄÌÉÎÕ %u ÂÉÔ\n"
1340
1341 #: g10/keygen.c:266 g10/keygen.c:350 g10/keygen.c:438
1342 #, fuzzy, c-format
1343 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
1344 msgstr "ÏËÒÕÇÌÅÎÏ ÄÏ %u ÂÉÔ\n"
1345
1346 #: g10/keygen.c:537
1347 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1348 msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÖÅÌÁÅÍÙÊ ÔÉРËÌÀÞÁ:\n"
1349
1350 #: g10/keygen.c:539
1351 #, c-format
1352 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
1353 msgstr "   (%d) DSA É ElGamal (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ)\n"
1354
1355 #: g10/keygen.c:540
1356 #, c-format
1357 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
1358 msgstr "   (%d) DSA (ÔÏÌØËÏ ÐÏÄÐÉÓØ)\n"
1359
1360 #: g10/keygen.c:542
1361 #, c-format
1362 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
1363 msgstr "   (%d) ElGamal (ÔÏÌØËÏ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÅ)\n"
1364
1365 #: g10/keygen.c:543
1366 #, c-format
1367 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
1368 msgstr "   (%d) ElGamal (ÐÏÄÐÉÓØ É ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÅ)\n"
1369
1370 #: g10/keygen.c:545
1371 #, fuzzy, c-format
1372 msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
1373 msgstr "   (%d) ElGamal (ÐÏÄÐÉÓØ É ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÅ)\n"
1374
1375 #: g10/keygen.c:549
1376 msgid "Your selection? "
1377 msgstr "÷ÁÛ ×ÙÂÏÒ? "
1378
1379 #: g10/keygen.c:560 g10/keygen.c:568
1380 #, fuzzy
1381 msgid "Do you really want to create a sign and encrypt key? "
1382 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ËÌÀÞÉ? "
1383
1384 #: g10/keygen.c:582
1385 msgid "Invalid selection.\n"
1386 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ×ÙÂÏÒ.\n"
1387
1388 #: g10/keygen.c:594
1389 #, c-format
1390 msgid ""
1391 "About to generate a new %s keypair.\n"
1392 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1393 "              default keysize is 1024 bits\n"
1394 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1395 msgstr ""
1396 "óÏÂÉÒÁÅÍÓÑ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ %s ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÐÁÒÕ.\n"
1397 "                 ÍÉÎÉÍÁÌØÎÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ: 768 ÂÉÔ\n"
1398 "               ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ: 1024 ÂÉÔÁ\n"
1399 " ÍÁËÓÉÍÁÌØÎÁÑ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÍÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ: 2048 ÂÉÔ\n"
1400
1401 #: g10/keygen.c:601
1402 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1403 msgstr "ëÁËÏÇÏ ÒÁÚÍÅÒÁ ËÌÀÞ ×Ù ÖÅÌÁÅÔÅ? (1024)"
1404
1405 #: g10/keygen.c:606
1406 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1407 msgstr "äÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÒÁÚÍÅÒ DSA ËÌÀÞÅÊ - ÏÔ 512 ÄÏ 1024 ÂÉÔ\n"
1408
1409 #: g10/keygen.c:608
1410 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1411 msgstr "ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌÅÎØËÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ, ÎÁÉÍÅÎØÛÅÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ - 768.\n"
1412
1413 #: g10/keygen.c:610
1414 #, fuzzy
1415 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
1416 msgstr "ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌÅÎØËÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ, ÎÁÉÍÅÎØÛÅÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ - 768.\n"
1417
1418 #. It is ridiculous and an annoyance to use larger key sizes!
1419 #. * GnuPG can handle much larger sizes; but it takes an eternity
1420 #. * to create such a key (but less than the time the Sirius
1421 #. * Computer Corporation needs to process one of the usual
1422 #. * complaints) and {de,en}cryption although needs some time.
1423 #. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
1424 #. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
1425 #. * do whatever you want.
1426 #: g10/keygen.c:621
1427 #, fuzzy, c-format
1428 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
1429 msgstr "ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌÅÎØËÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ, ÎÁÉÍÅÎØÛÅÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ - 768.\n"
1430
1431 #: g10/keygen.c:626
1432 #, fuzzy
1433 msgid ""
1434 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1435 "computations take REALLY long!\n"
1436 msgstr ""
1437 "ëÌÀÞÉ ÄÌÉÎÏÊ ÂÏÌØÛÅ 2048 ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÀÔÓÑ, ÐÏÔÏÍÕ ÞÔÏ ×ÙÞÉÓÌÅÎÉÑÚÁÎÉÍÁÀÔ "
1438 "ïþåîø ÍÎÏÇÏ ×ÒÅÍÅÎÉ!\n"
1439
1440 #: g10/keygen.c:629
1441 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1442 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ËÌÀÞ ÔÁËÏÊ ÄÌÉÎÙ? "
1443
1444 #: g10/keygen.c:630
1445 msgid ""
1446 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1447 "vulnerable to attacks!\n"
1448 msgstr ""
1449 "ïË, ÔÏÌØËÏ ÎÅ ÚÁÂÙ×ÁÊÔÅ, ÞÔÏ ÉÚÌÕÞÅÎÉÅ ×ÁÛÉÈ ËÌÁ×ÉÁÔÕÒÙ É ÍÏÎÉÔÏÒÁ ÔÏÖÅ\n"
1450 "ÄÅÌÁÀÔ ×ÁÓ ÕÑÚ×ÉÍÙÍ ÄÌÑ ÁÔÁË.\n"
1451
1452 #: g10/keygen.c:638
1453 msgid "Do you really need such a large keysize? "
1454 msgstr "÷ÁÍ ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÎÕÖÅΠÔÁËÏÊ ÄÌÉÎÎÙÊ ËÌÀÞ? "
1455
1456 #: g10/keygen.c:644
1457 #, c-format
1458 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1459 msgstr "úÁÐÒÏÛÅÎÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÅÅÔ ÄÌÉÎÕ %u ÂÉÔ\n"
1460
1461 #: g10/keygen.c:647 g10/keygen.c:651
1462 #, c-format
1463 msgid "rounded up to %u bits\n"
1464 msgstr "ÏËÒÕÇÌÅÎÏ ÄÏ %u ÂÉÔ\n"
1465
1466 #: g10/keygen.c:699
1467 msgid ""
1468 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1469 "         0 = key does not expire\n"
1470 "      <n>  = key expires in n days\n"
1471 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1472 "      <n>m = key expires in n months\n"
1473 "      <n>y = key expires in n years\n"
1474 msgstr ""
1475 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÕËÁÖÉÔÅ ÐÒÏÄÏÌÖÉÔÅÌØÎÏÓÔØ ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ×ÁÛÅÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
1476 "         0 = ÂÅÓÓÒÏÞÎÙÊ ËÌÀÞ\n"
1477 "      <n>  = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÄÎÅÊ\n"
1478 "      <n>w = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÎÅÄÅÌØ\n"
1479 "      <n>m = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÍÅÓÑÃÅ×\n"
1480 "      <n>y = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÌÅÔ\n"
1481
1482 #: g10/keygen.c:714
1483 msgid "Key is valid for? (0) "
1484 msgstr "ëÌÀÞ ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌÅΠנÔÅÞÅÎÉÅ? (0) "
1485
1486 #: g10/keygen.c:719
1487 msgid "invalid value\n"
1488 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ.\n"
1489
1490 #: g10/keygen.c:724
1491 msgid "Key does not expire at all\n"
1492 msgstr "âÅÓÓÒÏÞÎÙÊ ËÌÀÞ.\n"
1493
1494 #. print the date when the key expires
1495 #: g10/keygen.c:730
1496 #, c-format
1497 msgid "Key expires at %s\n"
1498 msgstr "ëÌÀÞ ÄÅÊÓÔ×ÕÅÔ ÄÏ %s\n"
1499
1500 #: g10/keygen.c:733
1501 msgid ""
1502 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
1503 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
1504 msgstr ""
1505
1506 #: g10/keygen.c:738
1507 msgid "Is this correct (y/n)? "
1508 msgstr "üÔÏ ×ÅÒÎÏ? (y/n) "
1509
1510 #: g10/keygen.c:781
1511 msgid ""
1512 "\n"
1513 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
1514 "id\n"
1515 "from Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1516 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1517 "\n"
1518 msgstr ""
1519 "\n"
1520 "äÌÑ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÃÉÉ ËÌÀÞÁ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ; ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ\n"
1521 "ËÏÎÓÔÒÕÉÒÕÅÔ ÅÇÏ ÉÚ ÐÏÌÎÏÇÏ ÉÍÅÎÉ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ, ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÑ É ÁÄÒÅÓÁ email× "
1522 "×ÉÄÅ:\n"
1523 "    \"Vasya Pupkin (KRUTOI) <vasya@mega-cool.ru>\"\n"
1524 "\n"
1525
1526 #: g10/keygen.c:793
1527 msgid "Real name: "
1528 msgstr "÷ÁÛÅ ÉÍÑ (\"éÍÑ æÁÍÉÌÉÑ\"): "
1529
1530 #: g10/keygen.c:797
1531 msgid "Invalid character in name\n"
1532 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ÉÍÅÎÉ\n"
1533
1534 #: g10/keygen.c:799
1535 msgid "Name may not start with a digit\n"
1536 msgstr "ðÏÌÎÏÅ ÉÍÑ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÎÁÞÉÎÁÔØÓÑ Ó ÃÉÆÒÙ.\n"
1537
1538 #: g10/keygen.c:801
1539 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1540 msgstr "ðÏÌÎÏÅ ÉÍÑ ÄÏÌÖÎÏ ÓÏÓÔÏÑÔØ ÎÅ ÍÅÎÅÅ ÞÅÍ ÉÚ 5ÔÉ ÓÉÍ×ÏÌÏ×.\n"
1541
1542 #: g10/keygen.c:809
1543 msgid "Email address: "
1544 msgstr "E-Mail: "
1545
1546 #: g10/keygen.c:820
1547 msgid "Not a valid email address\n"
1548 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ E-Mail\n"
1549
1550 #: g10/keygen.c:828
1551 msgid "Comment: "
1552 msgstr "ëÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ: "
1553
1554 #: g10/keygen.c:834
1555 msgid "Invalid character in comment\n"
1556 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ.\n"
1557
1558 #: g10/keygen.c:857
1559 #, c-format
1560 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
1561 msgstr ""
1562
1563 #: g10/keygen.c:863
1564 #, c-format
1565 msgid ""
1566 "You selected this USER-ID:\n"
1567 "    \"%s\"\n"
1568 "\n"
1569 msgstr ""
1570 "÷Ù ×ÙÂÒÁÌÉ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ:\n"
1571 "    \"%s\"\n"
1572 "\n"
1573
1574 #: g10/keygen.c:867
1575 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
1576 msgstr ""
1577
1578 #: g10/keygen.c:872
1579 msgid "NnCcEeOoQq"
1580 msgstr ""
1581
1582 #: g10/keygen.c:882
1583 #, fuzzy
1584 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
1585 msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ: N=éÍÑ, C=ëÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ, E=E-Mail, O=Okay/Q=÷ÙÈÏÄ? "
1586
1587 #: g10/keygen.c:883
1588 #, fuzzy
1589 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1590 msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ: N=éÍÑ, C=ëÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ, E=E-Mail, O=Okay/Q=÷ÙÈÏÄ? "
1591
1592 #: g10/keygen.c:902
1593 msgid "Please correct the error first\n"
1594 msgstr ""
1595
1596 #: g10/keygen.c:940
1597 msgid ""
1598 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1599 "\n"
1600 msgstr ""
1601 "äÌÑ ÚÁÝÉÔÙ ×ÁÛÅÇÏ ËÌÀÞÁ ÎÕÖÎÁ ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ.\n"
1602 "\n"
1603
1604 #: g10/keyedit.c:468 g10/keygen.c:948
1605 msgid "passphrase not correctly repeated; try again.\n"
1606 msgstr "ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ ÎÅ ÂÙÌÁ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÁ, ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÓÎÏ×Á.\n"
1607
1608 #: g10/keygen.c:954
1609 msgid ""
1610 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1611 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1612 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1613 "\n"
1614 msgstr ""
1615 "÷Ù ÎÅ ÈÏÔÉÔÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ - ÜÔÏ, ÓËÏÒÅÅ ×ÓÅÇÏ, *ÐÌÏÈÁÑ*\n"
1616 "ÉÄÅÑ. îÏ Ñ ÓÄÅÌÁÀ, ÞÔÏ ÷Ù ÈÏÔÉÔÅ. ëÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ ÍÏÖÎÏ ÓÍÅÎÉÔØ × ÌÀÂÏÅ\n"
1617 "×ÒÅÍÑ, ÚÁÐÕÓÔÉ× ÜÔÕ ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ Ó ÐÁÒÁÍÅÔÒÏÍ \"--edit-key\".\n"
1618 "\n"
1619
1620 #: g10/keygen.c:975
1621 #, fuzzy
1622 msgid ""
1623 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1624 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
1625 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
1626 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1627 msgstr ""
1628 "îÁÍ ÎÕÖÎÏ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÍÎÏÇÏ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÂÁÊÔÏ×. óÅÊÞÁÓ ÏÞÅÎØ ÈÏÒÏÛÏ ÂÙÌÏ ÂÙ\n"
1629 "ÞÔÏ-ÔÏ ÐÏÄÅÌÁÔØ ÎÁ ÍÁÛÉÎÅ (ÐÏÒÁÂÏÔÁÔØ × ÄÒÕÇÏÍ ÏËÎÅ, ÐÏÄ×ÉÇÁÔØ ÍÙÛØ,\n"
1630 "ÎÁÇÒÕÚÉÔØ ÓÅÔÅ×ÕÀ ÉÌÉ ÄÉÓËÏ×ÕÀ ÐÏÄÓÉÓÔÅÍÕ). üÔÏ ÄÁÓÔ ÇÅÎÅÒÁÔÏÒÕ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ\n"
1631 "ÞÉÓÅÌ ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔØ ÎÁÂÒÁÔØ ÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÜÎÔÒÏÐÉÉ.\n"
1632
1633 #: g10/keygen.c:1424
1634 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
1635 msgstr "ëÌÀÞÅ×ÁÑ ÐÁÒÁ DSA ÂÕÄÅÔ ÉÍÅÔØ ÄÌÉÎÕ 1024 ÂÉÔÁ.\n"
1636
1637 #: g10/keygen.c:1467
1638 #, fuzzy
1639 msgid "Key generation canceled.\n"
1640 msgstr "çÅÎÅÒÁÃÉÑ ËÌÀÞÁ ÏÔÍÅÎÅÎÁ: %s\n"
1641
1642 #: g10/keygen.c:1564
1643 #, fuzzy, c-format
1644 msgid "writing public key to `%s'\n"
1645 msgstr "ÏÔËÒÙÔÙÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
1646
1647 #: g10/keygen.c:1565
1648 #, fuzzy, c-format
1649 msgid "writing secret key to `%s'\n"
1650 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
1651
1652 #: g10/keygen.c:1661
1653 msgid "public and secret key created and signed.\n"
1654 msgstr "ÏÔËÒÙÔÙÊ É ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞÉ ÓÏÚÄÁÎÙ É ÐÏÄÐÉÓÁÎÙ.\n"
1655
1656 #: g10/keygen.c:1666
1657 #, fuzzy
1658 msgid ""
1659 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
1660 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
1661 msgstr ""
1662 "ïÂÒÁÔÉÔÅ ×ÎÉÍÁÎÉÅ, ÞÔÏ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÄÌÑ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ.\n"
1663 "÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ×ÏÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØÓÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏÍ --add-key ÄÌÑ ÇÅÎÅÒÁÃÉÉ "
1664 "ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÇÏ\n"
1665 "ËÌÀÞÁ ÄÌÑ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ.\n"
1666
1667 #: g10/keygen.c:1683 g10/keygen.c:1784
1668 #, c-format
1669 msgid "Key generation failed: %s\n"
1670 msgstr "çÅÎÅÒÁÃÉÑ ËÌÀÞÁ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
1671
1672 #: g10/keygen.c:1727 g10/sig-check.c:318 g10/sign.c:112
1673 #, fuzzy, c-format
1674 msgid ""
1675 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
1676 msgstr ""
1677 "ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁΠנÂÕÄÕÝÅÍ (ÉÓËÒÉ×ÌÅÎÉÅ ×ÒÅÍÅÎÉ ÉÌÉ ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ "
1678 "ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÙ ÞÁÓÙ)\n"
1679
1680 #: g10/keygen.c:1729 g10/sig-check.c:320 g10/sign.c:114
1681 #, fuzzy, c-format
1682 msgid ""
1683 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
1684 msgstr ""
1685 "ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁΠנÂÕÄÕÝÅÍ (ÉÓËÒÉ×ÌÅÎÉÅ ×ÒÅÍÅÎÉ ÉÌÉ ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ "
1686 "ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÙ ÞÁÓÙ)\n"
1687
1688 #: g10/keygen.c:1762
1689 #, fuzzy
1690 msgid "Really create? "
1691 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ? "
1692
1693 #: g10/encode.c:91 g10/openfile.c:168 g10/openfile.c:277 g10/tdbio.c:454
1694 #: g10/tdbio.c:515
1695 #, c-format
1696 msgid "%s: can't open: %s\n"
1697 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
1698
1699 #: g10/encode.c:113
1700 #, c-format
1701 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1702 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÓÏÚÄÁÎÉÉ ËÌÀÞÅ×ÏÊ ÆÒÁÚÙ: %s\n"
1703
1704 #: g10/encode.c:171 g10/encode.c:319
1705 #, fuzzy, c-format
1706 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
1707 msgstr "%s: ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÐÕÓÔÏÊ ÆÁÊÌ.\n"
1708
1709 #: g10/encode.c:266
1710 #, c-format
1711 msgid "reading from `%s'\n"
1712 msgstr "þÉÔÁÅÔÓÑ ÉÚ `%s'\n"
1713
1714 #: g10/encode.c:483
1715 #, fuzzy, c-format
1716 msgid "%s/%s encrypted for: %s\n"
1717 msgstr "%s ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÏ ÄÌÑ: %s\n"
1718
1719 #: g10/export.c:153
1720 #, fuzzy, c-format
1721 msgid "%s: user not found: %s\n"
1722 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
1723
1724 #: g10/export.c:162
1725 #, c-format
1726 msgid "certificate read problem: %s\n"
1727 msgstr ""
1728
1729 #: g10/export.c:171
1730 #, fuzzy, c-format
1731 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
1732 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
1733
1734 #: g10/export.c:182
1735 #, fuzzy, c-format
1736 msgid "key %08lX: not protected - skipped\n"
1737 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
1738
1739 #: g10/export.c:232
1740 #, fuzzy
1741 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1742 msgstr "÷îéíáîéå: éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ËÌÀÞ Ë ËÏÔÏÒÏÍÕ ÎÅÔ ÄÏ×ÅÒÉÑ!\n"
1743
1744 #: g10/getkey.c:211
1745 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1746 msgstr ""
1747
1748 #: g10/getkey.c:350
1749 msgid "too many entries in unk cache - disabled\n"
1750 msgstr ""
1751
1752 #: g10/getkey.c:1308 g10/getkey.c:1347
1753 msgid "RSA key cannot be used in this version\n"
1754 msgstr ""
1755
1756 #: g10/getkey.c:1310 g10/getkey.c:1349
1757 #, fuzzy
1758 msgid "No key for user ID\n"
1759 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
1760
1761 #: g10/getkey.c:1388 g10/getkey.c:1428
1762 #, fuzzy
1763 msgid "No user ID for key\n"
1764 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
1765
1766 #: g10/getkey.c:1642 g10/getkey.c:1698
1767 #, c-format
1768 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
1769 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ %09lX ×ÍÅÓÔÏ ÏÓÎÏ×ÎÏÇÏ %08lX%\n"
1770
1771 #: g10/getkey.c:2017
1772 #, fuzzy
1773 msgid "[User id not found]"
1774 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
1775
1776 #: g10/import.c:181
1777 #, c-format
1778 msgid "skipping block of type %d\n"
1779 msgstr "ÐÒÏÐÕÓËÁÅÍ ÂÌÏË ÔÉÐÁ %d\n"
1780
1781 #: g10/import.c:188 g10/trustdb.c:1740 g10/trustdb.c:1781
1782 #, c-format
1783 msgid "%lu keys so far processed\n"
1784 msgstr ""
1785
1786 #: g10/import.c:193
1787 #, fuzzy, c-format
1788 msgid "error reading `%s': %s\n"
1789 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
1790
1791 #: g10/import.c:203
1792 #, c-format
1793 msgid "Total number processed: %lu\n"
1794 msgstr ""
1795
1796 #: g10/import.c:205
1797 #, c-format
1798 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
1799 msgstr ""
1800
1801 #: g10/import.c:207
1802 #, c-format
1803 msgid "              imported: %lu"
1804 msgstr ""
1805
1806 #: g10/import.c:213
1807 #, c-format
1808 msgid "             unchanged: %lu\n"
1809 msgstr ""
1810
1811 #: g10/import.c:215
1812 #, c-format
1813 msgid "          new user IDs: %lu\n"
1814 msgstr ""
1815
1816 #: g10/import.c:217
1817 #, c-format
1818 msgid "           new subkeys: %lu\n"
1819 msgstr ""
1820
1821 #: g10/import.c:219
1822 #, fuzzy, c-format
1823 msgid "        new signatures: %lu\n"
1824 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
1825
1826 #: g10/import.c:221
1827 #, c-format
1828 msgid "   new key revocations: %lu\n"
1829 msgstr ""
1830
1831 #: g10/import.c:223
1832 #, c-format
1833 msgid "      secret keys read: %lu\n"
1834 msgstr ""
1835
1836 #: g10/import.c:225
1837 #, fuzzy, c-format
1838 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
1839 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
1840
1841 #: g10/import.c:227
1842 #, fuzzy, c-format
1843 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
1844 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
1845
1846 #: g10/import.c:386 g10/import.c:578
1847 #, fuzzy, c-format
1848 msgid "key %08lX: no user ID\n"
1849 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
1850
1851 #: g10/import.c:400
1852 #, fuzzy, c-format
1853 msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
1854 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
1855
1856 #: g10/import.c:402
1857 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
1858 msgstr "ÜÔÏ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ×ÙÚ×ÁÎÏ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÅÍ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
1859
1860 #: g10/import.c:413 g10/import.c:645
1861 #, c-format
1862 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
1863 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
1864
1865 #: g10/import.c:419
1866 msgid "no default public keyring\n"
1867 msgstr "ÎÅÔ Ó×ÑÚËÉ ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ\n"
1868
1869 #: g10/import.c:423 g10/openfile.c:220 g10/sign.c:295 g10/sign.c:611
1870 #, c-format
1871 msgid "writing to `%s'\n"
1872 msgstr "ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
1873
1874 #: g10/import.c:426 g10/import.c:484 g10/import.c:593 g10/import.c:694
1875 #, fuzzy, c-format
1876 msgid "can't lock keyring `%s': %s\n"
1877 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
1878
1879 #: g10/import.c:429 g10/import.c:487 g10/import.c:596 g10/import.c:697
1880 #, fuzzy, c-format
1881 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
1882 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
1883
1884 #: g10/import.c:434
1885 #, c-format
1886 msgid "key %08lX: public key imported\n"
1887 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
1888
1889 #: g10/import.c:451
1890 #, c-format
1891 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
1892 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÓÏ×ÐÁÄÁÅÔ Ó ÎÁÛÅÊ ËÏÐÉÅÊ\n"
1893
1894 #: g10/import.c:460 g10/import.c:653
1895 #, c-format
1896 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
1897 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÂÎÁÒÕÖÉÔØ original keyblock: %s\n"
1898
1899 #: g10/import.c:466 g10/import.c:659
1900 #, c-format
1901 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
1902 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ original keyblock: %s\n"
1903
1904 #: g10/import.c:493
1905 #, fuzzy, c-format
1906 msgid "key %08lX: 1 new user ID\n"
1907 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
1908
1909 #: g10/import.c:496
1910 #, fuzzy, c-format
1911 msgid "key %08lX: %d new user IDs\n"
1912 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
1913
1914 #: g10/import.c:499
1915 #, c-format
1916 msgid "key %08lX: 1 new signature\n"
1917 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
1918
1919 #: g10/import.c:502
1920 #, c-format
1921 msgid "key %08lX: %d new signatures\n"
1922 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
1923
1924 #: g10/import.c:505
1925 #, c-format
1926 msgid "key %08lX: 1 new subkey\n"
1927 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÙÊ ÐÏÄ-ËÌÀÞ\n"
1928
1929 #: g10/import.c:508
1930 #, c-format
1931 msgid "key %08lX: %d new subkeys\n"
1932 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄ-ËÌÀÞÅÊ\n"
1933
1934 #: g10/import.c:518
1935 #, c-format
1936 msgid "key %08lX: not changed\n"
1937 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÚÍÅÎÅÎ\n"
1938
1939 #: g10/import.c:601
1940 #, c-format
1941 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
1942 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
1943
1944 #. we can't merge secret keys
1945 #: g10/import.c:605
1946 #, c-format
1947 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
1948 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ ÎÁ Ó×ÑÚËÅ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ\n"
1949
1950 #: g10/import.c:610
1951 #, c-format
1952 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
1953 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
1954
1955 #: g10/import.c:639
1956 #, c-format
1957 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
1958 msgstr ""
1959 "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ - ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÉÍÅÎÉÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ "
1960 "ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ\n"
1961
1962 #: g10/import.c:670
1963 #, c-format
1964 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
1965 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ: %s - ÏÔ×ÅÒÇÎÕÔ\n"
1966
1967 #: g10/import.c:702
1968 #, c-format
1969 msgid "key %08lX: revocation certificate imported\n"
1970 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
1971
1972 #: g10/import.c:744
1973 #, fuzzy, c-format
1974 msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
1975 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
1976
1977 #: g10/import.c:751 g10/import.c:775
1978 #, c-format
1979 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
1980 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ\n"
1981
1982 #: g10/import.c:752
1983 #, c-format
1984 msgid "key %08lX: invalid self-signature\n"
1985 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
1986
1987 #: g10/import.c:767
1988 #, fuzzy, c-format
1989 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
1990 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
1991
1992 #: g10/import.c:776
1993 #, fuzzy, c-format
1994 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
1995 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
1996
1997 #: g10/import.c:803
1998 #, fuzzy, c-format
1999 msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '"
2000 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÐÒÏÐÕÝÅΠÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ '"
2001
2002 #: g10/import.c:832
2003 #, fuzzy, c-format
2004 msgid "key %08lX: skipped user ID '"
2005 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÐÒÏÐÕÝÅΠÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ '"
2006
2007 #: g10/import.c:855
2008 #, fuzzy, c-format
2009 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
2010 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÙÊ ÐÏÄ-ËÌÀÞ\n"
2011
2012 #. here we violate the rfc a bit by still allowing
2013 #. * to import non-exportable signature when we have the
2014 #. * the secret key used to create this signature - it
2015 #. * seems that this makes sense
2016 #: g10/import.c:880
2017 #, fuzzy, c-format
2018 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
2019 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ × ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏÍ ÍÅÓÔÅ - ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
2020
2021 #: g10/import.c:889
2022 #, c-format
2023 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2024 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ × ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏÍ ÍÅÓÔÅ - ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
2025
2026 #: g10/import.c:897
2027 #, c-format
2028 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2029 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ: %s - ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
2030
2031 #: g10/import.c:997
2032 #, c-format
2033 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
2034 msgstr ""
2035
2036 #: g10/import.c:1048
2037 #, c-format
2038 msgid "key %08lX: revocation certificate added\n"
2039 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÄÏÂÁ×ÌÅÎ\n"
2040
2041 #: g10/import.c:1162 g10/import.c:1215
2042 #, c-format
2043 msgid "key %08lX: our copy has no self-signature\n"
2044 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÁÛÁ ËÏÐÉÑ ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
2045
2046 #: g10/delkey.c:64 g10/keyedit.c:94
2047 #, c-format
2048 msgid "%s: user not found\n"
2049 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
2050
2051 #: g10/keyedit.c:155
2052 msgid "[revocation]"
2053 msgstr ""
2054
2055 #: g10/keyedit.c:156
2056 #, fuzzy
2057 msgid "[self-signature]"
2058 msgstr "[ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ]\n"
2059
2060 #: g10/keyedit.c:220
2061 #, fuzzy
2062 msgid "1 bad signature\n"
2063 msgstr "1 ÐÌÏÈÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
2064
2065 #: g10/keyedit.c:222
2066 #, c-format
2067 msgid "%d bad signatures\n"
2068 msgstr "%d ÐÌÏÈÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
2069
2070 #: g10/keyedit.c:224
2071 #, fuzzy
2072 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2073 msgstr "1 ÐÏÄÐÉÓØ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÁ ÉÚ-ÚÁ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ\n"
2074
2075 #: g10/keyedit.c:226
2076 #, fuzzy, c-format
2077 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2078 msgstr "%s ÐÏÄÐÉÓÅÊ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÏ ÉÚ-ÚÁ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÅÊ\n"
2079
2080 #: g10/keyedit.c:228
2081 #, fuzzy
2082 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2083 msgstr "1 ÐÏÄÐÉÓØ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÁ ÉÚ-ÚÁ ÏÛÉÂËÉ\n"
2084
2085 #: g10/keyedit.c:230
2086 #, c-format
2087 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2088 msgstr "%s ÐÏÄÐÉÓÅÊ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÏ ÉÚ-ÚÁ ÏÛÉÂÏË\n"
2089
2090 #: g10/keyedit.c:232
2091 #, fuzzy
2092 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2093 msgstr "ÏÂÎÁÒÕÖÅΠ1 ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÂÅÚ ÄÏÐÕÓÔÉÍÏÊ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
2094
2095 #: g10/keyedit.c:234
2096 #, fuzzy, c-format
2097 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2098 msgstr ""
2099 "ÏÂÎÁÒÕÖÅÎÏ %d ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ ÂÅÚ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
2100
2101 #. Fixme: see whether there is a revocation in which
2102 #. * case we should allow to sign it again.
2103 #: g10/keyedit.c:316
2104 #, fuzzy, c-format
2105 msgid "Already signed by key %08lX\n"
2106 msgstr "õÖÅ ÐÏÄÐÉÓÁÎÏ ËÌÀÞÏÍ %08lX.\n"
2107
2108 #: g10/keyedit.c:324
2109 #, fuzzy, c-format
2110 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
2111 msgstr "îÅÞÅÇÏ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÔØ ËÌÀÞÁÍ %08lX\n"
2112
2113 #: g10/keyedit.c:333
2114 #, fuzzy
2115 msgid ""
2116 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
2117 "with your key: \""
2118 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ Õ×ÅÒÅÎÙ, ÞÔÏ ÈÏÔÉÔÅ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ Ó×ÏÉÍ:\n"
2119
2120 #: g10/keyedit.c:342
2121 msgid ""
2122 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2123 "\n"
2124 msgstr ""
2125
2126 #: g10/keyedit.c:347
2127 msgid "Really sign? "
2128 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ? "
2129
2130 #: g10/keyedit.c:373 g10/keyedit.c:1870 g10/keyedit.c:1932 g10/sign.c:136
2131 #, fuzzy, c-format
2132 msgid "signing failed: %s\n"
2133 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÎÉÑ: %s\n"
2134
2135 #: g10/keyedit.c:427
2136 msgid "This key is not protected.\n"
2137 msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
2138
2139 #: g10/keyedit.c:431
2140 #, fuzzy
2141 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2142 msgstr "óÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
2143
2144 #: g10/keyedit.c:435
2145 msgid "Key is protected.\n"
2146 msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
2147
2148 #: g10/keyedit.c:455
2149 #, c-format
2150 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2151 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ: %s\n"
2152
2153 #: g10/keyedit.c:460
2154 msgid ""
2155 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2156 "\n"
2157 msgstr ""
2158 "÷×ÅÄÉÔÅ ÎÏ×ÕÀ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ ÓÅËÒÅÔÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
2159 "\n"
2160
2161 #: g10/keyedit.c:472
2162 msgid ""
2163 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2164 "\n"
2165 msgstr ""
2166 "÷Ù ÎÅ ÈÏÔÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ - ÜÔÏ ÓËÏÒÅÅ ×ÓÅÇÏ *ÐÌÏÈÁÑ* ÉÄÅÑ!\n"
2167 "\n"
2168
2169 #: g10/keyedit.c:475
2170 msgid "Do you really want to do this? "
2171 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÜÔÏÇÏ ÈÏÔÉÔÅ? "
2172
2173 #: g10/keyedit.c:539
2174 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2175 msgstr ""
2176
2177 #: g10/keyedit.c:580
2178 msgid "quit this menu"
2179 msgstr "×ÙÊÔÉ ÉÚ ÍÅÎÀ"
2180
2181 #: g10/keyedit.c:581
2182 msgid "q"
2183 msgstr ""
2184
2185 #: g10/keyedit.c:582
2186 msgid "save"
2187 msgstr "ÚÁÐÉÓÁÔØ"
2188
2189 #: g10/keyedit.c:582
2190 msgid "save and quit"
2191 msgstr "ÚÁÐÉÓÁÔØ É ×ÙÊÔÉ"
2192
2193 #: g10/keyedit.c:583
2194 msgid "help"
2195 msgstr "ÐÏÍÏÝØ"
2196
2197 #: g10/keyedit.c:583
2198 msgid "show this help"
2199 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔØ ÐÏÍÏÝØ"
2200
2201 #: g10/keyedit.c:585
2202 msgid "fpr"
2203 msgstr ""
2204
2205 #: g10/keyedit.c:585
2206 #, fuzzy
2207 msgid "show fingerprint"
2208 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔØ \"ÏÔÐÅÞÁÔÏË ÐÁÌØÃÁ\""
2209
2210 #: g10/keyedit.c:586
2211 #, fuzzy
2212 msgid "list"
2213 msgstr "ÓÐÉÓÏË"
2214
2215 #: g10/keyedit.c:586
2216 #, fuzzy
2217 msgid "list key and user IDs"
2218 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ"
2219
2220 #: g10/keyedit.c:587
2221 msgid "l"
2222 msgstr ""
2223
2224 #: g10/keyedit.c:588
2225 msgid "uid"
2226 msgstr ""
2227
2228 #: g10/keyedit.c:588
2229 #, fuzzy
2230 msgid "select user ID N"
2231 msgstr "×ÙÂÒÁÔØ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ N"
2232
2233 #: g10/keyedit.c:589
2234 msgid "key"
2235 msgstr "ËÌÀÞ"
2236
2237 #: g10/keyedit.c:589
2238 msgid "select secondary key N"
2239 msgstr "×ÙÂÒÁÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ N"
2240
2241 #: g10/keyedit.c:590
2242 msgid "check"
2243 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒËÁ"
2244
2245 #: g10/keyedit.c:590
2246 #, fuzzy
2247 msgid "list signatures"
2248 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ"
2249
2250 #: g10/keyedit.c:591
2251 msgid "c"
2252 msgstr ""
2253
2254 #: g10/keyedit.c:592
2255 msgid "sign"
2256 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
2257
2258 #: g10/keyedit.c:592
2259 #, fuzzy
2260 msgid "sign the key"
2261 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ËÌÀÞ"
2262
2263 #: g10/keyedit.c:593
2264 msgid "s"
2265 msgstr ""
2266
2267 #: g10/keyedit.c:594
2268 #, fuzzy
2269 msgid "lsign"
2270 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
2271
2272 #: g10/keyedit.c:594
2273 #, fuzzy
2274 msgid "sign the key locally"
2275 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ËÌÀÞ"
2276
2277 #: g10/keyedit.c:595
2278 msgid "debug"
2279 msgstr "ÏÔÌÁÄËÁ"
2280
2281 #: g10/keyedit.c:596
2282 msgid "adduid"
2283 msgstr ""
2284
2285 #: g10/keyedit.c:596
2286 #, fuzzy
2287 msgid "add a user ID"
2288 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
2289
2290 #: g10/keyedit.c:597
2291 msgid "deluid"
2292 msgstr ""
2293
2294 #: g10/keyedit.c:597
2295 #, fuzzy
2296 msgid "delete user ID"
2297 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
2298
2299 #: g10/keyedit.c:598
2300 msgid "addkey"
2301 msgstr ""
2302
2303 #: g10/keyedit.c:598
2304 #, fuzzy
2305 msgid "add a secondary key"
2306 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ"
2307
2308 #: g10/keyedit.c:599
2309 msgid "delkey"
2310 msgstr ""
2311
2312 #: g10/keyedit.c:599
2313 msgid "delete a secondary key"
2314 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ"
2315
2316 #: g10/keyedit.c:600
2317 #, fuzzy
2318 msgid "delsig"
2319 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
2320
2321 #: g10/keyedit.c:600
2322 #, fuzzy
2323 msgid "delete signatures"
2324 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ"
2325
2326 #: g10/keyedit.c:601
2327 msgid "expire"
2328 msgstr ""
2329
2330 #: g10/keyedit.c:601
2331 #, fuzzy
2332 msgid "change the expire date"
2333 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ"
2334
2335 #: g10/keyedit.c:602
2336 msgid "toggle"
2337 msgstr ""
2338
2339 #: g10/keyedit.c:602
2340 msgid "toggle between secret and public key listing"
2341 msgstr "ÐÅÒÅËÌÀÞÉÔØ ÍÅÖÄÕ ÓÐÉÓËÏÍ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ É ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ"
2342
2343 #: g10/keyedit.c:604
2344 msgid "t"
2345 msgstr ""
2346
2347 #: g10/keyedit.c:605
2348 msgid "pref"
2349 msgstr ""
2350
2351 #: g10/keyedit.c:605
2352 msgid "list preferences"
2353 msgstr ""
2354
2355 #: g10/keyedit.c:606
2356 msgid "passwd"
2357 msgstr ""
2358
2359 #: g10/keyedit.c:606
2360 #, fuzzy
2361 msgid "change the passphrase"
2362 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ"
2363
2364 #: g10/keyedit.c:607
2365 msgid "trust"
2366 msgstr ""
2367
2368 #: g10/keyedit.c:607
2369 msgid "change the ownertrust"
2370 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
2371
2372 #: g10/keyedit.c:608
2373 #, fuzzy
2374 msgid "revsig"
2375 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
2376
2377 #: g10/keyedit.c:608
2378 #, fuzzy
2379 msgid "revoke signatures"
2380 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ ÎÁ ËÌÀÞÅ"
2381
2382 #: g10/keyedit.c:609
2383 #, fuzzy
2384 msgid "revkey"
2385 msgstr "ËÌÀÞ"
2386
2387 #: g10/keyedit.c:609
2388 #, fuzzy
2389 msgid "revoke a secondary key"
2390 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ"
2391
2392 #: g10/keyedit.c:610
2393 msgid "disable"
2394 msgstr ""
2395
2396 #: g10/keyedit.c:610
2397 #, fuzzy
2398 msgid "disable a key"
2399 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ËÌÀÞ"
2400
2401 #: g10/keyedit.c:611
2402 msgid "enable"
2403 msgstr ""
2404
2405 #: g10/keyedit.c:611
2406 #, fuzzy
2407 msgid "enable a key"
2408 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ËÌÀÞ"
2409
2410 #: g10/delkey.c:110 g10/keyedit.c:630
2411 msgid "can't do that in batchmode\n"
2412 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÄÅÌÁÔØ ÜÔÏ × ÐÁËÅÔÎÏÍ ÒÅÖÉÍÅ.\n"
2413
2414 #. check that they match
2415 #. fixme: check that they both match
2416 #: g10/keyedit.c:668
2417 #, fuzzy
2418 msgid "Secret key is available.\n"
2419 msgstr "éÍÅÅÔÓÑ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ.\n"
2420
2421 #: g10/keyedit.c:697
2422 #, fuzzy
2423 msgid "Command> "
2424 msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ> "
2425
2426 #: g10/keyedit.c:727
2427 #, fuzzy
2428 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2429 msgstr "þÔÏÂÙ ÜÔÏ ÓÄÅÌÁÔØ, ÎÕÖÅΠÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ.\n"
2430
2431 #: g10/keyedit.c:731
2432 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2433 msgstr ""
2434
2435 #: g10/keyedit.c:778
2436 #, fuzzy
2437 msgid "Really sign all user IDs? "
2438 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ×ÓÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ? "
2439
2440 #: g10/keyedit.c:779
2441 #, fuzzy
2442 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2443 msgstr ""
2444 "ðÏÄÓËÁÚËÁ: ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ËÏÔÏÒÙÅ ÈÏÔÉÔÅ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ\n"
2445
2446 #: g10/keyedit.c:811 g10/keyedit.c:993
2447 #, fuzzy, c-format
2448 msgid "update of trustdb failed: %s\n"
2449 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2450
2451 #: g10/keyedit.c:822 g10/keyedit.c:843
2452 #, fuzzy
2453 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2454 msgstr "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ×ÙÂÒÁÔØ ÈÏÔÑ ÂÙ ÏÄÉΠÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ.\n"
2455
2456 #: g10/keyedit.c:824
2457 #, fuzzy
2458 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2459 msgstr "÷Ù ÎÅ ÍÏÖÅÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÐÏÓÌÅÄÎÉÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ!\n"
2460
2461 #: g10/keyedit.c:827
2462 #, fuzzy
2463 msgid "Really remove all selected user IDs? "
2464 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÓÅ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ? "
2465
2466 #: g10/keyedit.c:828
2467 #, fuzzy
2468 msgid "Really remove this user ID? "
2469 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ? "
2470
2471 #: g10/keyedit.c:864 g10/keyedit.c:886
2472 msgid "You must select at least one key.\n"
2473 msgstr "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ×ÙÂÒÁÔØ ÈÏÔÑ ÂÙ ÏÄÉΠËÌÀÞ.\n"
2474
2475 #: g10/keyedit.c:868
2476 #, fuzzy
2477 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
2478 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ËÌÀÞÉ? "
2479
2480 #: g10/keyedit.c:869
2481 #, fuzzy
2482 msgid "Do you really want to delete this key? "
2483 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ? "
2484
2485 #: g10/keyedit.c:890
2486 #, fuzzy
2487 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
2488 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ËÌÀÞÉ? "
2489
2490 #: g10/keyedit.c:891
2491 #, fuzzy
2492 msgid "Do you really want to revoke this key? "
2493 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ? "
2494
2495 #: g10/keyedit.c:957
2496 msgid "Save changes? "
2497 msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ? "
2498
2499 #: g10/keyedit.c:960
2500 msgid "Quit without saving? "
2501 msgstr "÷ÙÊÔÉ ÂÅÚ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÑ? "
2502
2503 #: g10/keyedit.c:971
2504 #, fuzzy, c-format
2505 msgid "update failed: %s\n"
2506 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2507
2508 #: g10/keyedit.c:978
2509 #, fuzzy, c-format
2510 msgid "update secret failed: %s\n"
2511 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2512
2513 #: g10/keyedit.c:985
2514 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2515 msgstr "ëÌÀÞ ÎÅ ÉÚÍÅÎÉÌÓÑ, ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÎÕÖÎÏ.\n"
2516
2517 #: g10/keyedit.c:1000
2518 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
2519 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ËÏÍÁÎÄÁ (ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ \"help\")\n"
2520
2521 #: g10/keyedit.c:1080 g10/keyedit.c:1106
2522 #, c-format
2523 msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
2524 msgstr ""
2525
2526 #: g10/keyedit.c:1089
2527 #, c-format
2528 msgid " trust: %c/%c"
2529 msgstr ""
2530
2531 #: g10/keyedit.c:1093
2532 #, fuzzy
2533 msgid "This key has been disabled"
2534 msgstr "úÁÍÅÞÁÎÉÅ: óÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÉÓÔÅË!\n"
2535
2536 #: g10/keyedit.c:1122
2537 #, fuzzy, c-format
2538 msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
2539 msgstr "build_sigrecs: ËÌÀÞ ist widerrufen\n"
2540
2541 #: g10/keyedit.c:1125
2542 msgid "rev- faked revocation found\n"
2543 msgstr ""
2544
2545 #: g10/keyedit.c:1127
2546 #, c-format
2547 msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
2548 msgstr ""
2549
2550 #: g10/keyedit.c:1365
2551 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
2552 msgstr ""
2553
2554 #: g10/keyedit.c:1369
2555 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
2556 msgstr ""
2557
2558 #: g10/keyedit.c:1373
2559 #, fuzzy
2560 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
2561 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
2562
2563 #: g10/keyedit.c:1379
2564 #, fuzzy
2565 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
2566 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
2567
2568 #: g10/keyedit.c:1393
2569 #, fuzzy, c-format
2570 msgid "Deleted %d signature.\n"
2571 msgstr "%d ÐÌÏÈÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
2572
2573 #: g10/keyedit.c:1394
2574 #, fuzzy, c-format
2575 msgid "Deleted %d signatures.\n"
2576 msgstr "%d ÐÌÏÈÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
2577
2578 #: g10/keyedit.c:1397
2579 #, fuzzy
2580 msgid "Nothing deleted.\n"
2581 msgstr "÷îéíáîéå: éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ËÌÀÞ Ë ËÏÔÏÒÏÍÕ ÎÅÔ ÄÏ×ÅÒÉÑ!\n"
2582
2583 #: g10/keyedit.c:1466
2584 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
2585 msgstr ""
2586
2587 #: g10/keyedit.c:1472
2588 #, fuzzy
2589 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
2590 msgstr "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ×ÙÂÒÁÔØ ÈÏÔÑ ÂÙ ÏÄÉΠËÌÀÞ.\n"
2591
2592 #: g10/keyedit.c:1476
2593 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
2594 msgstr ""
2595
2596 #: g10/keyedit.c:1478
2597 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
2598 msgstr ""
2599
2600 #: g10/keyedit.c:1520
2601 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
2602 msgstr ""
2603
2604 #: g10/keyedit.c:1536
2605 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
2606 msgstr ""
2607
2608 #: g10/keyedit.c:1597
2609 #, fuzzy, c-format
2610 msgid "No user ID with index %d\n"
2611 msgstr "îÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ Ó ÉÎÄÅËÓÏÍ %d\n"
2612
2613 #: g10/keyedit.c:1643
2614 #, c-format
2615 msgid "No secondary key with index %d\n"
2616 msgstr "îÅÔ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ Ó ÉÎÄÅËÓÏÍ %d\n"
2617
2618 #: g10/keyedit.c:1741
2619 #, fuzzy
2620 msgid "user ID: \""
2621 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ: "
2622
2623 #: g10/keyedit.c:1744
2624 #, fuzzy, c-format
2625 msgid ""
2626 "\"\n"
2627 "signed with your key %08lX at %s\n"
2628 msgstr "îÅÞÅÇÏ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÔØ ËÌÀÞÁÍ %08lX\n"
2629
2630 #: g10/keyedit.c:1748
2631 #, fuzzy
2632 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N)"
2633 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
2634
2635 #. FIXME: detect duplicates here
2636 #: g10/keyedit.c:1772
2637 #, fuzzy
2638 msgid "You have signed these user IDs:\n"
2639 msgstr "÷Ù ÎÅ ÍÏÖÅÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÐÏÓÌÅÄÎÉÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ!\n"
2640
2641 #: g10/keyedit.c:1786 g10/keyedit.c:1821
2642 #, fuzzy, c-format
2643 msgid "   signed by %08lX at %s\n"
2644 msgstr "îÅÞÅÇÏ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÔØ ËÌÀÞÁÍ %08lX\n"
2645
2646 #: g10/keyedit.c:1791
2647 #, fuzzy, c-format
2648 msgid "   revoked by %08lX at %s\n"
2649 msgstr "îÅÞÅÇÏ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÔØ ËÌÀÞÁÍ %08lX\n"
2650
2651 #: g10/keyedit.c:1811
2652 #, fuzzy
2653 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
2654 msgstr "Möchten Sie einige der ungültigen Signaturen entfernen? "
2655
2656 #: g10/keyedit.c:1829
2657 #, fuzzy
2658 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N)"
2659 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
2660
2661 #: g10/keyedit.c:1858
2662 #, fuzzy
2663 msgid "no secret key\n"
2664 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
2665
2666 #. of subkey
2667 #: g10/keylist.c:318 g10/mainproc.c:742
2668 #, fuzzy, c-format
2669 msgid " [expires: %s]"
2670 msgstr "ëÌÀÞ ÄÅÊÓÔ×ÕÅÔ ÄÏ %s\n"
2671
2672 #: g10/mainproc.c:213
2673 #, fuzzy, c-format
2674 msgid "public key is %08lX\n"
2675 msgstr "ïÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ"
2676
2677 #: g10/mainproc.c:248
2678 #, fuzzy
2679 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
2680 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ %s\n"
2681
2682 #: g10/mainproc.c:281
2683 #, fuzzy, c-format
2684 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
2685 msgstr "(%u-ÂÉÔ %s ËÌÀÞ, ID %08lX, ÓÏÚÄÁΠ%s)\n"
2686
2687 #: g10/mainproc.c:291
2688 #, fuzzy, c-format
2689 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
2690 msgstr "ðÏÄÐÉÓØ ÓÄÅÌÁÎÁ %.*s, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ %s ËÌÀÞ %08lX\n"
2691
2692 #: g10/mainproc.c:297
2693 #, fuzzy
2694 msgid "no secret key for decryption available\n"
2695 msgstr "óÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
2696
2697 #: g10/mainproc.c:306
2698 #, c-format
2699 msgid "public key decryption failed: %s\n"
2700 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ %s\n"
2701
2702 #: g10/mainproc.c:343
2703 #, fuzzy
2704 msgid "decryption okay\n"
2705 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2706
2707 #: g10/mainproc.c:348
2708 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
2709 msgstr ""
2710
2711 #: g10/mainproc.c:353
2712 #, c-format
2713 msgid "decryption failed: %s\n"
2714 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2715
2716 #: g10/mainproc.c:372
2717 #, fuzzy
2718 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
2719 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌØ ÚÁÐÒÏÓÉÌ \"ÔÏÌØËÏ-ÄÌÑ-÷ÁÛÉÈ-ÇÌÁÚ\"\n"
2720
2721 #: g10/mainproc.c:374
2722 #, c-format
2723 msgid "original file name='%.*s'\n"
2724 msgstr ""
2725
2726 #: g10/mainproc.c:526
2727 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
2728 msgstr ""
2729
2730 #: g10/mainproc.c:613 g10/mainproc.c:622
2731 #, fuzzy
2732 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
2733 msgstr "ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÏ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ RFC1991 ÉÌÉ OpenPGP ÄÁÎÎÙÈ.\n"
2734
2735 #: g10/mainproc.c:625
2736 msgid "Notation: "
2737 msgstr ""
2738
2739 #: g10/mainproc.c:632
2740 msgid "Policy: "
2741 msgstr ""
2742
2743 #: g10/mainproc.c:1062
2744 msgid "signature verification suppressed\n"
2745 msgstr ""
2746
2747 #: g10/mainproc.c:1068
2748 #, c-format
2749 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
2750 msgstr "ðÏÄÐÉÓØ ÓÄÅÌÁÎÁ %.*s, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ %s ËÌÀÞ %08lX\n"
2751
2752 #. just in case that we have no userid
2753 #: g10/mainproc.c:1094 g10/mainproc.c:1105
2754 msgid "BAD signature from \""
2755 msgstr "ðìïèáñ ÐÏÄÐÉÓØ ÏÔ \""
2756
2757 #: g10/mainproc.c:1095 g10/mainproc.c:1106
2758 msgid "Good signature from \""
2759 msgstr "èÏÒÏÛÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ ÏÔ \""
2760
2761 #: g10/mainproc.c:1097
2762 msgid "                aka \""
2763 msgstr ""
2764
2765 #: g10/mainproc.c:1153
2766 #, c-format
2767 msgid "Can't check signature: %s\n"
2768 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ: %s\n"
2769
2770 #: g10/mainproc.c:1217
2771 #, fuzzy, c-format
2772 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
2773 msgstr "ðÏÄÐÉÓØ ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÏÇÏ ÔÉÐÁ"
2774
2775 #: g10/mainproc.c:1263
2776 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
2777 msgstr ""
2778
2779 #: g10/mainproc.c:1268
2780 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
2781 msgstr ""
2782
2783 #: g10/misc.c:94
2784 #, fuzzy, c-format
2785 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
2786 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
2787
2788 #: g10/misc.c:97
2789 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2790 msgstr ""
2791
2792 #: g10/misc.c:205
2793 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
2794 msgstr ""
2795
2796 #: g10/misc.c:219
2797 msgid ""
2798 "RSA keys are deprecated; please consider creating a new key and use this key "
2799 "in the future\n"
2800 msgstr ""
2801 "ðÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ RSA ËÌÀÞÁÍÉ ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ, ÐÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏÄÕÍÁÊÔÅ Ï ÓÏÚÄÁÎÉÉ\n"
2802 "ÎÏ×ÏÇÏ ËÌÀÞÁ ÄÌÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ × ÂÕÄÕÝÅÍ\n"
2803
2804 #: g10/misc.c:241
2805 msgid "this cipher algorithm is depreciated; please use a more standard one!\n"
2806 msgstr ""
2807
2808 #: g10/parse-packet.c:117
2809 #, fuzzy, c-format
2810 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
2811 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
2812
2813 #: g10/parse-packet.c:965
2814 #, c-format
2815 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
2816 msgstr ""
2817
2818 #: g10/passphrase.c:159
2819 msgid ""
2820 "\n"
2821 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
2822 "user: \""
2823 msgstr ""
2824 "\n"
2825 "÷ÁÍ ÎÕÖÎÁ ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ, ÞÔÏÂÙ ÏÔÏÍËÎÕÔØ ËÌÀÞ\n"
2826 "ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ: \""
2827
2828 #: g10/passphrase.c:168
2829 #, fuzzy, c-format
2830 msgid "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s"
2831 msgstr "(%u-ÂÉÔ %s ËÌÀÞ, ID %08lX, ÓÏÚÄÁΠ%s)\n"
2832
2833 #: g10/passphrase.c:173
2834 #, c-format
2835 msgid " (main key ID %08lX)"
2836 msgstr ""
2837
2838 #: g10/passphrase.c:190
2839 #, fuzzy
2840 msgid "can't query password in batchmode\n"
2841 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÄÅÌÁÔØ ÜÔÏ × ÐÁËÅÔÎÏÍ ÒÅÖÉÍÅ.\n"
2842
2843 #: g10/passphrase.c:194
2844 #, fuzzy
2845 msgid "Enter passphrase: "
2846 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ: %s\n"
2847
2848 #: g10/passphrase.c:198
2849 #, fuzzy
2850 msgid "Repeat passphrase: "
2851 msgstr "ðÏ×ÔÏÒÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ: %s\n"
2852
2853 #: g10/plaintext.c:63
2854 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
2855 msgstr "ÄÁÎÎÙÅ ÎÅ ÂÙÌÉ ÓÏÈÒÁÎÅÎÙ; ×ÏÓÐÏÌØÚÕÊÔÅÓØ --\"output\" ÄÌÑ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÑ\n"
2856
2857 #: g10/plaintext.c:317
2858 #, fuzzy
2859 msgid "Detached signature.\n"
2860 msgstr "%d ÐÌÏÈÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
2861
2862 #: g10/plaintext.c:321
2863 msgid "Please enter name of data file: "
2864 msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ××ÅÄÉÔÅ ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ ÄÁÎÎÙÈ: "
2865
2866 #: g10/plaintext.c:342
2867 msgid "reading stdin ...\n"
2868 msgstr ""
2869
2870 #: g10/plaintext.c:385
2871 #, c-format
2872 msgid "can't open signed data `%s'\n"
2873 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÐÏÄÐÉÓÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ `%s' .\n"
2874
2875 #: g10/pubkey-enc.c:79
2876 #, c-format
2877 msgid "anonymous receiver; trying secret key %08lX ...\n"
2878 msgstr "ÁÎÏÎÉÍÎÙÊ ÐÏÌÕÞÁÔÅÌØ, ÐÒÏÂÕÅÍ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX ...\n"
2879
2880 #: g10/pubkey-enc.c:85
2881 #, fuzzy
2882 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
2883 msgstr "ïË, ÍÙ -- ÁÎÏÎÉÍÎÙÊ ÐÏÌÕÞÁÔÅÌØ.\n"
2884
2885 #: g10/pubkey-enc.c:137
2886 #, fuzzy
2887 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
2888 msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÚÁÝÉÔÙ %d ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ\n"
2889
2890 #: g10/pubkey-enc.c:156
2891 #, fuzzy, c-format
2892 msgid "cipher algorithm %d is unknown or disabled\n"
2893 msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÚÁÝÉÔÙ %d ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ\n"
2894
2895 #: g10/pubkey-enc.c:195
2896 #, fuzzy, c-format
2897 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
2898 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ %d ÎÅ ÎÁÊÄÅΠנÐÒÅÄÐÏÞÔÅÎÉÑÈ\n"
2899
2900 #: g10/pubkey-enc.c:201
2901 #, fuzzy, c-format
2902 msgid "NOTE: secret key %08lX expired at %s\n"
2903 msgstr "ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ËÌÀÞ ÐÏÄÐÉÓÉ ÕÓÔÁÒÅÌ %s\n"
2904
2905 #: g10/hkp.c:62
2906 #, c-format
2907 msgid "requesting key %08lX from %s ...\n"
2908 msgstr ""
2909
2910 #: g10/hkp.c:75
2911 #, fuzzy, c-format
2912 msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
2913 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ × Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
2914
2915 #: g10/hkp.c:98 g10/hkp.c:136
2916 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
2917 msgstr ""
2918
2919 #: g10/hkp.c:106
2920 #, fuzzy, c-format
2921 msgid "%s: not a valid key ID\n"
2922 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ.\n"
2923
2924 #: g10/hkp.c:158
2925 #, fuzzy, c-format
2926 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
2927 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
2928
2929 #: g10/hkp.c:182
2930 #, fuzzy, c-format
2931 msgid "error sending to `%s': %s\n"
2932 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2933
2934 #: g10/hkp.c:194
2935 #, c-format
2936 msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
2937 msgstr ""
2938
2939 #: g10/hkp.c:197
2940 #, c-format
2941 msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
2942 msgstr ""
2943
2944 #: g10/seckey-cert.c:53
2945 #, fuzzy
2946 msgid "secret key parts are not available\n"
2947 msgstr "óÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
2948
2949 #: g10/seckey-cert.c:59
2950 #, fuzzy, c-format
2951 msgid "protection algorithm %d is not supported\n"
2952 msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÚÁÝÉÔÙ %d ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ\n"
2953
2954 #: g10/seckey-cert.c:175
2955 msgid "Invalid passphrase; please try again ...\n"
2956 msgstr "îÅÐÒÁ×ÉÌØÎÁÑ ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ, ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÓÎÏ×Á ...\n"
2957
2958 #: g10/seckey-cert.c:231
2959 #, fuzzy
2960 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
2961 msgstr "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÏÂÎÁÒÕÖÅΠÓÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ - ÓÍÅÎÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ.\n"
2962
2963 #: g10/sig-check.c:202
2964 msgid "assuming bad MDC due to an unknown critical bit\n"
2965 msgstr ""
2966
2967 #: g10/sig-check.c:300
2968 msgid ""
2969 "this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for signatures!\n"
2970 msgstr "ÜÔÏÔ ElGamal ËÌÀÞ, ÓÏÚÄÁÎÎÙÊ PGP, ÎÅ ÎÁÄÅÖÅΠÄÌÑ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÐÏÄÐÉÓÅÊ!\n"
2971
2972 #: g10/sig-check.c:308
2973 #, fuzzy, c-format
2974 msgid "public key is %lu second newer than the signature\n"
2975 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
2976
2977 #: g10/sig-check.c:309
2978 #, fuzzy, c-format
2979 msgid "public key is %lu seconds newer than the signature\n"
2980 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
2981
2982 #: g10/sig-check.c:327
2983 #, fuzzy, c-format
2984 msgid "NOTE: signature key expired %s\n"
2985 msgstr "ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ËÌÀÞ ÐÏÄÐÉÓÉ ÕÓÔÁÒÅÌ %s\n"
2986
2987 #: g10/sig-check.c:396
2988 msgid "assuming bad signature due to an unknown critical bit\n"
2989 msgstr ""
2990
2991 #: g10/sign.c:140
2992 #, fuzzy, c-format
2993 msgid "%s signature from: %s\n"
2994 msgstr "ðìïèáñ ÐÏÄÐÉÓØ ÏÔ \""
2995
2996 #: g10/sign.c:290 g10/sign.c:606
2997 #, fuzzy, c-format
2998 msgid "can't create %s: %s\n"
2999 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
3000
3001 #: g10/sign.c:388
3002 #, fuzzy
3003 msgid "signing:"
3004 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
3005
3006 #: g10/sign.c:431
3007 #, fuzzy, c-format
3008 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
3009 msgstr "%s: ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÐÕÓÔÏÊ ÆÁÊÌ.\n"
3010
3011 #: g10/textfilter.c:134
3012 #, c-format
3013 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
3014 msgstr ""
3015
3016 #: g10/textfilter.c:231
3017 #, c-format
3018 msgid "input line longer than %d characters\n"
3019 msgstr ""
3020
3021 #: g10/tdbio.c:116 g10/tdbio.c:1623
3022 #, fuzzy, c-format
3023 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
3024 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3025
3026 #: g10/tdbio.c:122 g10/tdbio.c:1630
3027 #, c-format
3028 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
3029 msgstr ""
3030
3031 #: g10/tdbio.c:232
3032 msgid "trustdb transaction too large\n"
3033 msgstr ""
3034
3035 #: g10/tdbio.c:424
3036 #, fuzzy, c-format
3037 msgid "%s: can't access: %s\n"
3038 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
3039
3040 #: g10/tdbio.c:438
3041 #, c-format
3042 msgid "%s: directory does not exist!\n"
3043 msgstr ""
3044
3045 #: g10/openfile.c:216 g10/openfile.c:284 g10/ringedit.c:1363 g10/tdbio.c:444
3046 #, fuzzy, c-format
3047 msgid "%s: can't create: %s\n"
3048 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
3049
3050 #: g10/tdbio.c:459 g10/tdbio.c:508
3051 #, fuzzy, c-format
3052 msgid "%s: can't create lock\n"
3053 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
3054
3055 #: g10/tdbio.c:473
3056 #, c-format
3057 msgid "%s: failed to create version record: %s"
3058 msgstr ""
3059
3060 #: g10/tdbio.c:477
3061 #, fuzzy, c-format
3062 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
3063 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
3064
3065 #: g10/tdbio.c:480
3066 #, fuzzy, c-format
3067 msgid "%s: trustdb created\n"
3068 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
3069
3070 #: g10/tdbio.c:517
3071 #, fuzzy, c-format
3072 msgid "%s: invalid trustdb\n"
3073 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3074
3075 #: g10/tdbio.c:550
3076 #, fuzzy, c-format
3077 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
3078 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
3079
3080 #: g10/tdbio.c:558
3081 #, fuzzy, c-format
3082 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
3083 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
3084
3085 #: g10/tdbio.c:574 g10/tdbio.c:613 g10/tdbio.c:635 g10/tdbio.c:665
3086 #: g10/tdbio.c:690 g10/tdbio.c:1556 g10/tdbio.c:1583
3087 #, fuzzy, c-format
3088 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
3089 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
3090
3091 #: g10/tdbio.c:587 g10/tdbio.c:646
3092 #, fuzzy, c-format
3093 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
3094 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
3095
3096 #: g10/tdbio.c:1235
3097 #, fuzzy, c-format
3098 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
3099 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3100
3101 #: g10/tdbio.c:1243
3102 #, fuzzy, c-format
3103 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
3104 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3105
3106 #: g10/tdbio.c:1264
3107 #, fuzzy, c-format
3108 msgid "%s: not a trustdb file\n"
3109 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3110
3111 #: g10/tdbio.c:1280
3112 #, c-format
3113 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
3114 msgstr ""
3115
3116 #: g10/tdbio.c:1285
3117 #, fuzzy, c-format
3118 msgid "%s: invalid file version %d\n"
3119 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÎÁÞÁÌÏ ÔÅËÓÔÏ×ÏÊ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
3120
3121 #: g10/tdbio.c:1589
3122 #, fuzzy, c-format
3123 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
3124 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
3125
3126 #: g10/tdbio.c:1597
3127 #, fuzzy, c-format
3128 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
3129 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
3130
3131 #: g10/tdbio.c:1607
3132 #, c-format
3133 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
3134 msgstr ""
3135
3136 #: g10/tdbio.c:1637
3137 #, c-format
3138 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
3139 msgstr ""
3140
3141 #: g10/tdbio.c:1748
3142 #, fuzzy
3143 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
3144 msgstr "âÁÚÁ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÒÁÚÒÕÛÅÎÁ: ÚÁÐÕÓÔÉÔÅ \"gpgm --fix-trust-db\".\n"
3145
3146 #: g10/trustdb.c:168
3147 #, c-format
3148 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
3149 msgstr ""
3150
3151 #: g10/trustdb.c:183
3152 #, c-format
3153 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
3154 msgstr ""
3155
3156 #: g10/trustdb.c:197
3157 #, fuzzy, c-format
3158 msgid "trust record %lu: delete failed: %s\n"
3159 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3160
3161 #: g10/trustdb.c:211
3162 #, fuzzy, c-format
3163 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
3164 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3165
3166 #: g10/trustdb.c:376
3167 #, fuzzy, c-format
3168 msgid "error reading dir record for LID %lu: %s\n"
3169 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
3170
3171 #: g10/trustdb.c:383
3172 #, c-format
3173 msgid "lid %lu: expected dir record, got type %d\n"
3174 msgstr ""
3175
3176 #: g10/trustdb.c:388
3177 #, c-format
3178 msgid "no primary key for LID %lu\n"
3179 msgstr ""
3180
3181 #: g10/trustdb.c:393
3182 #, fuzzy, c-format
3183 msgid "error reading primary key for LID %lu: %s\n"
3184 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
3185
3186 #: g10/trustdb.c:432
3187 #, fuzzy, c-format
3188 msgid "get_dir_record: search_record failed: %s\n"
3189 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3190
3191 #: g10/trustdb.c:487
3192 #, fuzzy, c-format
3193 msgid "NOTE: secret key %08lX is NOT protected.\n"
3194 msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
3195
3196 #: g10/trustdb.c:495
3197 #, fuzzy, c-format
3198 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
3199 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
3200
3201 #: g10/trustdb.c:502
3202 #, c-format
3203 msgid "key %08lX: secret and public key don't match\n"
3204 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ É ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÉ ÎÅ ÓÏ×ÐÁÄÁÀÔ.\n"
3205
3206 #: g10/trustdb.c:514
3207 #, fuzzy, c-format
3208 msgid "key %08lX: can't put it into the trustdb\n"
3209 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÏÖÉÔØ × ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
3210
3211 #: g10/trustdb.c:520
3212 #, fuzzy, c-format
3213 msgid "key %08lX: query record failed\n"
3214 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÚÁÐÒÏÓ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÓÑ\n"
3215
3216 #: g10/trustdb.c:529
3217 #, fuzzy, c-format
3218 msgid "key %08lX: already in trusted key table\n"
3219 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ ÎÁ Ó×ÑÚËÅ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ\n"
3220
3221 #: g10/trustdb.c:532
3222 #, fuzzy, c-format
3223 msgid "key %08lX: accepted as trusted key.\n"
3224 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ ÎÁ Ó×ÑÚËÅ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ\n"
3225
3226 #: g10/trustdb.c:540
3227 #, fuzzy, c-format
3228 msgid "enumerate secret keys failed: %s\n"
3229 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3230
3231 #: g10/trustdb.c:921
3232 #, fuzzy, c-format
3233 msgid "key %08lX.%lu: Good subkey binding\n"
3234 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
3235
3236 #: g10/trustdb.c:927 g10/trustdb.c:962
3237 #, fuzzy, c-format
3238 msgid "key %08lX.%lu: Invalid subkey binding: %s\n"
3239 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
3240
3241 #: g10/trustdb.c:939
3242 #, fuzzy, c-format
3243 msgid "key %08lX.%lu: Valid key revocation\n"
3244 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ÉÓÔÅË %s\n"
3245
3246 #: g10/trustdb.c:945
3247 #, fuzzy, c-format
3248 msgid "key %08lX.%lu: Invalid key revocation: %s\n"
3249 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
3250
3251 #: g10/trustdb.c:956
3252 #, fuzzy, c-format
3253 msgid "key %08lX.%lu: Valid subkey revocation\n"
3254 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
3255
3256 #: g10/trustdb.c:1067
3257 #, fuzzy
3258 msgid "Good self-signature"
3259 msgstr "[ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ]\n"
3260
3261 #: g10/trustdb.c:1077
3262 #, fuzzy
3263 msgid "Invalid self-signature"
3264 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
3265
3266 #: g10/trustdb.c:1104
3267 msgid "Valid user ID revocation skipped due to a newer self signature"
3268 msgstr ""
3269
3270 #: g10/trustdb.c:1110
3271 #, fuzzy
3272 msgid "Valid user ID revocation"
3273 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ×ÙÂÏÒ.\n"
3274
3275 #: g10/trustdb.c:1115
3276 #, fuzzy
3277 msgid "Invalid user ID revocation"
3278 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ×ÙÂÏÒ.\n"
3279
3280 #: g10/trustdb.c:1157
3281 #, fuzzy
3282 msgid "Valid certificate revocation"
3283 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
3284
3285 #: g10/trustdb.c:1158
3286 #, fuzzy
3287 msgid "Good certificate"
3288 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
3289
3290 #: g10/trustdb.c:1186
3291 #, fuzzy
3292 msgid "Invalid certificate revocation"
3293 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
3294
3295 #: g10/trustdb.c:1187
3296 #, fuzzy
3297 msgid "Invalid certificate"
3298 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
3299
3300 #: g10/trustdb.c:1204 g10/trustdb.c:1208
3301 #, c-format
3302 msgid "sig record %lu[%d] points to wrong record.\n"
3303 msgstr ""
3304
3305 #: g10/trustdb.c:1267
3306 #, fuzzy
3307 msgid "duplicated certificate - deleted"
3308 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
3309
3310 #: g10/trustdb.c:1584
3311 #, fuzzy, c-format
3312 msgid "tdbio_search_dir failed: %s\n"
3313 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÄÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
3314
3315 #: g10/trustdb.c:1718
3316 #, fuzzy, c-format
3317 msgid "lid ?: insert failed: %s\n"
3318 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3319
3320 #: g10/trustdb.c:1723
3321 #, fuzzy, c-format
3322 msgid "lid %lu: insert failed: %s\n"
3323 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3324
3325 #: g10/trustdb.c:1729
3326 #, c-format
3327 msgid "lid %lu: inserted\n"
3328 msgstr ""
3329
3330 #: g10/trustdb.c:1734
3331 #, fuzzy, c-format
3332 msgid "error reading dir record: %s\n"
3333 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
3334
3335 #: g10/trustdb.c:1742 g10/trustdb.c:1805
3336 #, c-format
3337 msgid "%lu keys processed\n"
3338 msgstr ""
3339
3340 #: g10/trustdb.c:1744 g10/trustdb.c:1811
3341 #, fuzzy, c-format
3342 msgid "\t%lu keys with errors\n"
3343 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ ÆÁÊÌÁ"
3344
3345 #: g10/trustdb.c:1746
3346 #, c-format
3347 msgid "\t%lu keys inserted\n"
3348 msgstr ""
3349
3350 #: g10/trustdb.c:1749
3351 #, fuzzy, c-format
3352 msgid "enumerate keyblocks failed: %s\n"
3353 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3354
3355 #: g10/trustdb.c:1797
3356 #, c-format
3357 msgid "lid %lu: dir record w/o key - skipped\n"
3358 msgstr ""
3359
3360 #: g10/trustdb.c:1807
3361 #, fuzzy, c-format
3362 msgid "\t%lu due to new pubkeys\n"
3363 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄ-ËÌÀÞÅÊ\n"
3364
3365 #: g10/trustdb.c:1809
3366 #, fuzzy, c-format
3367 msgid "\t%lu keys skipped\n"
3368 msgstr "%s: ÐÒÏÐÕÝÅÎ: %s\n"
3369
3370 #: g10/trustdb.c:1813
3371 #, c-format
3372 msgid "\t%lu keys updated\n"
3373 msgstr ""
3374
3375 #: g10/trustdb.c:2158
3376 msgid "Ooops, no keys\n"
3377 msgstr ""
3378
3379 #: g10/trustdb.c:2162
3380 #, fuzzy
3381 msgid "Ooops, no user IDs\n"
3382 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ"
3383
3384 #: g10/trustdb.c:2320
3385 #, fuzzy, c-format
3386 msgid "check_trust: search dir record failed: %s\n"
3387 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
3388
3389 #: g10/trustdb.c:2329
3390 #, fuzzy, c-format
3391 msgid "key %08lX: insert trust record failed: %s\n"
3392 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
3393
3394 #: g10/trustdb.c:2333
3395 #, c-format
3396 msgid "key %08lX.%lu: inserted into trustdb\n"
3397 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ÌÅΠנÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
3398
3399 #: g10/trustdb.c:2341
3400 #, c-format
3401 msgid "key %08lX.%lu: created in future (time warp or clock problem)\n"
3402 msgstr ""
3403 "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁΠנÂÕÄÕÝÅÍ (ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÙ ÞÁÓÙ)\n"
3404
3405 #: g10/trustdb.c:2356
3406 #, c-format
3407 msgid "key %08lX.%lu: expired at %s\n"
3408 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ÉÓÔÅË %s\n"
3409
3410 #: g10/trustdb.c:2364
3411 #, c-format
3412 msgid "key %08lX.%lu: trust check failed: %s\n"
3413 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÐÒÏ×ÅÒËÁ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
3414
3415 #: g10/trustdb.c:2515
3416 #, fuzzy, c-format
3417 msgid "user '%s' not found: %s\n"
3418 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
3419
3420 #: g10/trustdb.c:2517
3421 #, fuzzy, c-format
3422 msgid "problem finding '%s' in trustdb: %s\n"
3423 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ: %s\n"
3424
3425 #: g10/trustdb.c:2520
3426 #, fuzzy, c-format
3427 msgid "user '%s' not in trustdb - inserting\n"
3428 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3429
3430 #: g10/trustdb.c:2523
3431 #, fuzzy, c-format
3432 msgid "failed to put '%s' into trustdb: %s\n"
3433 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ: %s\n"
3434
3435 #: g10/trustdb.c:2709 g10/trustdb.c:2739
3436 msgid "WARNING: can't yet handle long pref records\n"
3437 msgstr ""
3438
3439 #: g10/verify.c:82
3440 msgid ""
3441 "the signature could not be verified.\n"
3442 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
3443 "should be the first file given on the command line.\n"
3444 msgstr ""
3445
3446 #: g10/verify.c:147
3447 #, c-format
3448 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
3449 msgstr ""
3450
3451 #: g10/ringedit.c:302
3452 #, fuzzy, c-format
3453 msgid "%s: can't create keyring: %s\n"
3454 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
3455
3456 #: g10/ringedit.c:319 g10/ringedit.c:1368
3457 #, fuzzy, c-format
3458 msgid "%s: keyring created\n"
3459 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
3460
3461 #: g10/ringedit.c:1545
3462 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3463 msgstr ""
3464
3465 #: g10/ringedit.c:1546
3466 #, fuzzy, c-format
3467 msgid "%s is the unchanged one\n"
3468 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
3469
3470 #: g10/ringedit.c:1547
3471 #, c-format
3472 msgid "%s is the new one\n"
3473 msgstr ""
3474
3475 #: g10/ringedit.c:1548
3476 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3477 msgstr ""
3478
3479 #: g10/skclist.c:88 g10/skclist.c:125
3480 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
3481 msgstr ""
3482
3483 #: g10/skclist.c:113
3484 #, fuzzy, c-format
3485 msgid "skipped `%s': %s\n"
3486 msgstr "%s: ÐÒÏÐÕÝÅÎ: %s\n"
3487
3488 #: g10/skclist.c:119
3489 #, fuzzy, c-format
3490 msgid ""
3491 "skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
3492 "signatures!\n"
3493 msgstr "ÜÔÏÔ ElGamal ËÌÀÞ, ÓÏÚÄÁÎÎÙÊ PGP, ÎÅ ÎÁÄÅÖÅΠÄÌÑ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÐÏÄÐÉÓÅÊ!\n"
3494
3495 #. do not overwrite
3496 #: g10/openfile.c:79
3497 #, c-format
3498 msgid "File `%s' exists. "
3499 msgstr "æÁÊÌ `%s' ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ. "
3500
3501 #: g10/openfile.c:81
3502 msgid "Overwrite (y/N)? "
3503 msgstr "ðÅÒÅÐÉÓÁÔØ (y/N)? "
3504
3505 #: g10/openfile.c:109
3506 #, c-format
3507 msgid "%s: unknown suffix\n"
3508 msgstr ""
3509
3510 #: g10/openfile.c:131
3511 #, fuzzy
3512 msgid "Enter new filename"
3513 msgstr "--store [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
3514
3515 #: g10/openfile.c:172
3516 #, fuzzy
3517 msgid "writing to stdout\n"
3518 msgstr "ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
3519
3520 #: g10/openfile.c:250
3521 #, fuzzy, c-format
3522 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
3523 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÐÏÄÐÉÓÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ `%s' .\n"
3524
3525 #: g10/openfile.c:300
3526 #, c-format
3527 msgid "%s: new options file created\n"
3528 msgstr ""
3529
3530 #: g10/openfile.c:313
3531 #, fuzzy, c-format
3532 msgid "%s: can't create directory: %s\n"
3533 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
3534
3535 #: g10/openfile.c:316
3536 #, fuzzy, c-format
3537 msgid "%s: directory created\n"
3538 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
3539
3540 #: g10/openfile.c:318
3541 msgid "you have to start GnuPG again, so it can read the new options file\n"
3542 msgstr ""
3543
3544 #: g10/encr-data.c:66
3545 #, fuzzy, c-format
3546 msgid "%s encrypted data\n"
3547 msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ"
3548
3549 #: g10/encr-data.c:68
3550 #, c-format
3551 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
3552 msgstr ""
3553
3554 #: g10/encr-data.c:90
3555 #, fuzzy
3556 msgid ""
3557 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
3558 msgstr ""
3559 "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÂÙÌÏ ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÏ, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ ÓÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ, × "
3560 "ÓÉÍÍÅÔÒÉÞÎÏÍ ÁÌÇÏÒÉÔÍÅ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ.\n"
3561
3562 #: g10/seskey.c:52
3563 msgid "weak key created - retrying\n"
3564 msgstr "ÐÏÌÕÞÉÌÓÑ ÓÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ, ÐÒÏÂÕÅÍ ÅÝÅ ÒÁÚ\n"
3565
3566 #: g10/seskey.c:57
3567 #, c-format
3568 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
3569 msgstr ""
3570 "ÎÅ ÐÏÌÕÞÁÅÔÓÑ ÉÚÂÅÖÁÔØ ÓÌÁÂÏÇÏ ËÌÀÞÁ × ÓÉÍÍÅÔÒÉÞÎÏÍ ÁÌÇÏÒÉÔÍÅ; ÐÒÏÂÏ×ÁÌÉ %d "
3571 "ÒÁÚ!\n"
3572
3573 #: g10/delkey.c:94
3574 msgid "there is a secret key for this public key!\n"
3575 msgstr "Es gibt einen privaten ËÌÀÞ zu diesem öffentlichen ËÌÀÞ!\n"
3576
3577 #: g10/delkey.c:96
3578 msgid "use option \"--delete-secret-key\" to delete it first.\n"
3579 msgstr ""
3580 "Benutzen Sie das Kommando \"--delete-secret-key\", um ihn vorab zu "
3581 "entfernen.\n"
3582
3583 #: g10/delkey.c:114
3584 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
3585 msgstr "Dies kann im Batchmodus ohne \"--yes\" nicht durchgeführt werden.\n"
3586
3587 #: g10/delkey.c:136
3588 msgid "Delete this key from the keyring? "
3589 msgstr "Diesen ËÌÀÞ aus dem ËÌÀÞring löschen? "
3590
3591 #: g10/delkey.c:144
3592 msgid "This is a secret key! - really delete? "
3593 msgstr "Dies ist ein privater ËÌÀÞ! - Wirklich löschen? "
3594
3595 #: g10/helptext.c:47
3596 #, fuzzy
3597 msgid ""
3598 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
3599 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
3600 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
3601 msgstr ""
3602 "Sie müssen selbt entscheiden, welchen Wert Sie hier eintragen; dieser Wert\n"
3603 "wird niemals an eine dritte Seite weitergegeben.  Wir brauchen diesen Wert,\n"
3604 "um das \"Netz des Vertrauens\" aufzubauen.  Dieses hat nichts mit dem "
3605 "(implizit\n"
3606 "erzeugten) \"Netz der Zertifikate\" zu tun.\n"
3607
3608 #: g10/helptext.c:53
3609 msgid "If you want to use this revoked key anyway, answer \"yes\"."
3610 msgstr ""
3611
3612 #: g10/helptext.c:57
3613 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
3614 msgstr ""
3615
3616 #: g10/helptext.c:61
3617 msgid ""
3618 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
3619 msgstr ""
3620
3621 #: g10/helptext.c:65
3622 msgid ""
3623 "Select the algorithm to use.\n"
3624 "\n"
3625 "DSA (aka DSS) is the digital signature algorithm which can only be used\n"
3626 "for signatures.  This is the suggested algorithm because verification of\n"
3627 "DSA signatures are much faster than those of ElGamal.\n"
3628 "\n"
3629 "ElGamal is an algorithm which can be used for signatures and encryption.\n"
3630 "OpenPGP distinguishs between two flavors of this algorithms: an encrypt "
3631 "only\n"
3632 "and a sign+encrypt; actually it is the same, but some parameters must be\n"
3633 "selected in a special way to create a safe key for signatures: this program\n"
3634 "does this but other OpenPGP implementations are not required to understand\n"
3635 "the signature+encryption flavor.\n"
3636 "\n"
3637 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing;\n"
3638 "this is the reason why the encryption only ElGamal key is not available in\n"
3639 "this menu."
3640 msgstr ""
3641
3642 #: g10/helptext.c:85
3643 msgid ""
3644 "Although these keys are defined in RFC2440 they are not suggested\n"
3645 "because they are not supported by all programs and signatures created\n"
3646 "with them are quite large and very slow to verify."
3647 msgstr ""
3648
3649 #: g10/helptext.c:92
3650 #, fuzzy
3651 msgid "Enter the size of the key"
3652 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ: "
3653
3654 #: g10/helptext.c:96 g10/helptext.c:101 g10/helptext.c:113 g10/helptext.c:145
3655 #: g10/helptext.c:150 g10/helptext.c:155 g10/helptext.c:160
3656 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
3657 msgstr ""
3658
3659 #: g10/helptext.c:106
3660 msgid ""
3661 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
3662 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
3663 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
3664 "the given value as an interval."
3665 msgstr ""
3666
3667 #: g10/helptext.c:118
3668 msgid "Enter the name of the key holder"
3669 msgstr ""
3670
3671 #: g10/helptext.c:123
3672 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
3673 msgstr ""
3674
3675 #: g10/helptext.c:127
3676 #, fuzzy
3677 msgid "Please enter an optional comment"
3678 msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ××ÅÄÉÔÅ ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ ÄÁÎÎÙÈ: "
3679
3680 #: g10/helptext.c:132
3681 msgid ""
3682 "N  to change the name.\n"
3683 "C  to change the comment.\n"
3684 "E  to change the email address.\n"
3685 "O  to continue with key generation.\n"
3686 "Q  to to quit the key generation."
3687 msgstr ""
3688
3689 #: g10/helptext.c:141
3690 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
3691 msgstr ""
3692
3693 #: g10/helptext.c:164
3694 msgid "Answer \"yes\" is you want to sign ALL the user IDs"
3695 msgstr ""
3696
3697 #: g10/helptext.c:168
3698 msgid ""
3699 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
3700 "All certificates are then also lost!"
3701 msgstr ""
3702
3703 #: g10/helptext.c:173
3704 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
3705 msgstr ""
3706
3707 #: g10/helptext.c:178
3708 msgid ""
3709 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
3710 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
3711 "trust connection to the key or another key certified by this key."
3712 msgstr ""
3713
3714 #: g10/helptext.c:183
3715 msgid ""
3716 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
3717 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
3718 "know which key was used because this signing key might establish\n"
3719 "a trust connection through another already certified key."
3720 msgstr ""
3721
3722 #: g10/helptext.c:189
3723 msgid ""
3724 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
3725 "your keyring."
3726 msgstr ""
3727
3728 #: g10/helptext.c:193
3729 msgid ""
3730 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
3731 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
3732 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
3733 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
3734 "a second one is available."
3735 msgstr ""
3736
3737 #: g10/helptext.c:202
3738 msgid ""
3739 "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
3740 "  Blurb, blurb,.... "
3741 msgstr ""
3742
3743 #: g10/helptext.c:209
3744 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
3745 msgstr ""
3746
3747 #: g10/helptext.c:213
3748 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
3749 msgstr ""
3750
3751 #: g10/helptext.c:218
3752 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
3753 msgstr ""
3754
3755 #: g10/helptext.c:223
3756 msgid ""
3757 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
3758 "file (which is shown in brackets) will be used."
3759 msgstr ""
3760
3761 #: g10/helptext.c:229
3762 msgid ""
3763 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
3764 "context you have the ability to choose from this list:\n"
3765 "  \"Key has been compromised\"\n"
3766 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
3767 "      got access to your secret key.\n"
3768 "  \"Key is superseded\"\n"
3769 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
3770 "  \"Key is no longer used\"\n"
3771 "      Use this if you have retired this key.\n"
3772 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
3773 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
3774 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
3775 msgstr ""
3776
3777 #: g10/helptext.c:245
3778 msgid ""
3779 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
3780 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
3781 "An empty line ends the text.\n"
3782 msgstr ""
3783
3784 #: g10/helptext.c:260
3785 msgid "No help available"
3786 msgstr "ðÏÍÏÝØ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ."
3787
3788 #: g10/helptext.c:268
3789 #, c-format
3790 msgid "No help available for `%s'"
3791 msgstr "ðÏÍÏÝØ ÄÌÑ `%s' ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ."
3792
3793 #~ msgid "set debugging flags"
3794 #~ msgstr "ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÏÔÌÁÄÏÞÎÙÅ ÆÌÁÇÉ"
3795
3796 #~ msgid "enable full debugging"
3797 #~ msgstr "ÒÁÚÒÅÛÉÔØ ×ÓÀ ÏÔÌÁÄËÕ"
3798
3799 #~ msgid "do not write comment packets"
3800 #~ msgstr "ÎÅ ÐÉÓÁÔØ ÐÁËÅÔÙ Ó ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÑÍÉ"
3801
3802 #~ msgid "(default is 1)"
3803 #~ msgstr "(ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ 1)"
3804
3805 #~ msgid "(default is 3)"
3806 #~ msgstr "(ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ 3)"
3807
3808 #~ msgid "   (%d) ElGamal in a v3 packet\n"
3809 #~ msgstr "   (%d) ElGamal × v3-ÐÁËÅÔÅ\n"
3810
3811 #~ msgid "Key generation can only be used in interactive mode\n"
3812 #~ msgstr ""
3813 #~ "çÅÎÅÒÁÃÉÑ ËÌÀÞÁ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ×ÙÐÏÌÎÅÎÁ ÔÏÌØËÏ × ÉÎÔÅÒÁËÔÉ×ÎÏÍ ÒÅÖÉÍÅ.\n"
3814
3815 # ################################
3816 # ####### Help msgids ############
3817 # ################################
3818 #~ msgid "passphrase.enter"
3819 #~ msgstr ""
3820 #~ "Bitte geben Sie die \"Passhrase\" ein; dies ist ein geheimer Satz der aus\n"
3821 #~ "beliebigen Zeichen bestehen kann.  Was Sie eingegeben wird nicht angezeigt.\n"
3822 #~ "Zur ihrer eigenen Sicherbeit benutzen Sie biite einen Satz, den sie sich\n"
3823 #~ "gut merken könne, der aber nicht leicht zu raten ist; Zitate und andere\n"
3824 #~ "bekannte Texte sind eine SCHLECHTE Wahl, da diese mit Sicherheit online\n"
3825 #~ "verfügbar sind und durch entsprechende Programme zum Raten der "
3826 #~ "\"Passphrase\"\n"
3827 #~ "benutzt werden.  Sätze mit persönlicher Bedeutung, die auch noch durch\n"
3828 #~ "falsche Groß-/Kleinschreibung und eingestreute Sonderzeichen verändert "
3829 #~ "werden,\n"
3830 #~ "sind i.d.R. eine gute Wahl"
3831
3832 #~ msgid "passphrase.repeat"
3833 #~ msgstr ""
3834 #~ "Um sicher zu gehen, daß Sie sich bei der Eingabe der \"Passphrase\" nicht\n"
3835 #~ "vertippt haben, geben Sie diese bitte nochmal ein.  Nur wenn beide Eingaben\n"
3836 #~ "übereinstimmen, wird die \"Passphrase\" akzeptiert."
3837
3838 #, fuzzy
3839 #~ msgid "detached_signature.filename"
3840 #~ msgstr "ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ ÄÌÑ ÏÔÄÅÌØÎÏÊ ÐÏÄÐÉÓÉ"
3841
3842 #~ msgid "openfile.overwrite.okay"
3843 #~ msgstr "÷Ù ÖÅÌÁÅÔÅ ÐÅÒÅÚÁÐÉÓÁÔØ ÆÁÊÌ (×ÏÚÍÏÖÎÁ ÐÏÔÅÒÑ ÄÁÎÎÙÈ)"
3844
3845 #, fuzzy
3846 #~ msgid "tdbio_search_sdir failed: %s\n"
3847 #~ msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÄÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
3848
3849 #~ msgid "print all message digests"
3850 #~ msgstr "ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ ×ÓÅ ÄÁÊÄÖÅÓÔÙ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
3851
3852 #, fuzzy
3853 #~ msgid "lid %lu: user id not found in keyblock\n"
3854 #~ msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
3855
3856 #, fuzzy
3857 #~ msgid "lid %lu: user id without signature\n"
3858 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
3859
3860 #, fuzzy
3861 #~ msgid "lid %lu: self-signature in hintlist\n"
3862 #~ msgstr "build_sigrecs: Selbst-Signatur fehlt\n"
3863
3864 #, fuzzy
3865 #~ msgid "lid %lu: can't get keyblock: %s\n"
3866 #~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ ÂÌÏË ËÌÀÞÁ: %s\n"
3867
3868 #, fuzzy
3869 #~ msgid "public key not anymore available"
3870 #~ msgstr "óÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
3871
3872 #, fuzzy
3873 #~ msgid "insert_trust_record: keyblock not found: %s\n"
3874 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
3875
3876 #, fuzzy
3877 #~ msgid "lid %lu: update failed: %s\n"
3878 #~ msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3879
3880 #, fuzzy
3881 #~ msgid "%s: update failed: %s\n"
3882 #~ msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
3883
3884 #, fuzzy
3885 #~ msgid "lid %lu: keyblock not found: %s\n"
3886 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
3887
3888 #, fuzzy
3889 #~ msgid "can't lock keyring `%': %s\n"
3890 #~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
3891
3892 #, fuzzy
3893 #~ msgid "error writing keyring `%': %s\n"
3894 #~ msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
3895
3896 #~ msgid "can't open file: %s\n"
3897 #~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ: %s\n"
3898
3899 #~ msgid "read error: %s\n"
3900 #~ msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ: %s\n"
3901
3902 #~ msgid "writing keyblock\n"
3903 #~ msgstr "ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ ÂÌÏË ËÌÀÞÁ\n"
3904
3905 #~ msgid "can't write keyblock: %s\n"
3906 #~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ ÂÌÏË ËÌÀÞÁ: %s\n"
3907
3908 #~ msgid "can't lock secret keyring: %s\n"
3909 #~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
3910
3911 #, fuzzy
3912 #~ msgid "can't write keyring: %s\n"
3913 #~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
3914
3915 #, fuzzy
3916 #~ msgid "encrypted message is valid\n"
3917 #~ msgstr "×ÙÂÒÁΠÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÄÁÊÄÖÅÓÔ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ\n"
3918
3919 #, fuzzy
3920 #~ msgid "Can't check MDC: %s\n"
3921 #~ msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ: %s\n"
3922
3923 #~ msgid "Usage: gpgm [options] [files] (-h for help)"
3924 #~ msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpgm [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] [ÆÁÊÌÙ] (-h ÄÌÑ ÐÏÍÏÝÉ)"
3925
3926 #, fuzzy
3927 #~ msgid ""
3928 #~ "Syntax: gpgm [options] [files]\n"
3929 #~ "GnuPG maintenance utility\n"
3930 #~ msgstr ""
3931 #~ "óÉÎÔÁËÓÉÓ: gpgm [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] [ÆÁÊÌÙ]\n"
3932 #~ "ðÒÏÇÒÁÍÍÁ ÓÏÐÒÏ×ÏÖÄÅÎÉÑ GNUPG\n"
3933
3934 #~ msgid "usage: gpgm [options] "
3935 #~ msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpgm [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] "
3936
3937 #, fuzzy
3938 #~ msgid "key %08lX: no public key for trusted key - skipped\n"
3939 #~ msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
3940
3941 #, fuzzy
3942 #~ msgid "lid %lu: read dir record failed: %s\n"
3943 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
3944
3945 #, fuzzy
3946 #~ msgid "lid %lu: read key record failed: %s\n"
3947 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
3948
3949 #, fuzzy
3950 #~ msgid "lid %lu: read uid record failed: %s\n"
3951 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
3952
3953 #, fuzzy
3954 #~ msgid "lid %lu: read pref record failed: %s\n"
3955 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
3956
3957 #, fuzzy
3958 #~ msgid "lid %lu: read sig record failed: %s\n"
3959 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
3960
3961 #, fuzzy
3962 #~ msgid "user '%s' read problem: %s\n"
3963 #~ msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
3964
3965 #, fuzzy
3966 #~ msgid "user '%s' list problem: %s\n"
3967 #~ msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
3968
3969 #, fuzzy
3970 #~ msgid "user '%s' not in trustdb\n"
3971 #~ msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
3972
3973 #, fuzzy
3974 #~ msgid "error: invalid fingerprint\n"
3975 #~ msgstr "ÏÛÉÂËÁ × ÚÁ×ÅÒÛÁÀÝÅÊ ÓÔÒÏËÅ\n"
3976
3977 #, fuzzy
3978 #~ msgid "error: no ownertrust value\n"
3979 #~ msgstr "ÜËÓÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
3980
3981 #, fuzzy
3982 #~ msgid "key not in ring: %s\n"
3983 #~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
3984
3985 #, fuzzy
3986 #~ msgid "insert trust record failed: %s\n"
3987 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
3988
3989 #, fuzzy
3990 #~ msgid "Hmmm, public key lost?"
3991 #~ msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ"
3992
3993 #~ msgid "invalid clear text header: "
3994 #~ msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÔÅËÓÔÏ×ÙÊ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË: "
3995
3996 #~ msgid "You will see a list of signators etc. here\n"
3997 #~ msgstr "úÄÅÓØ ×Ù Õ×ÉÄÉÔÅ ÓÐÉÓÏË ÐÏÄÐÉÓÁ×ÛÉÈ É Ô.Ä.\n"
3998
3999 #~ msgid "key %08lX: already in ultikey_table\n"
4000 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ × ultikey_table\n"
4001
4002 #, fuzzy
4003 #~ msgid "key %08lX.%lu, uid %02X%02X: no public key for signature %08lX\n"
4004 #~ msgstr ""
4005 #~ "ËÌÀÞ %08lX.%lu, uid %02X%02X: ÎÅÔ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ %08lX\n"
4006
4007 #, fuzzy
4008 #~ msgid "key %08lX.%lu, uid %02X%02X: invalid %ssignature: %s\n"
4009 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
4010
4011 #~ msgid "can't write keyring\n"
4012 #~ msgstr "kann ËÌÀÞring nicht schreiben\n"
4013
4014 #~ msgid "make a signature on a key in the keyring"
4015 #~ msgstr "ËÌÀÞ signieren"
4016
4017 #~ msgid "edit a key signature"
4018 #~ msgstr "Bearbeiten der Signaturen eines ËÌÀÞs"
4019
4020 #~ msgid "public and secret subkey created.\n"
4021 #~ msgstr "Öffentlicher und privater ËÌÀÞ erzeugt.\n"
4022
4023 #~ msgid "No public key for %d signatures\n"
4024 #~ msgstr "Kein öffentlicher ËÌÀÞ für %d Signaturen\n"
4025
4026 #~ msgid "[User name not available] "
4027 #~ msgstr "[Benuzername nicht verfügbar] "
4028
4029 #~ msgid "This is a BAD signature!\n"
4030 #~ msgstr "Dies ist eine FALSCHE Signatur!\n"
4031
4032 #~ msgid "The signature could not be checked!\n"
4033 #~ msgstr "Die Signatur konnte nicht geprüft werden!\n"
4034
4035 #~ msgid "Checking signatures of this public key certificate:\n"
4036 #~ msgstr "Die Signaturen dieses Zertifikats werden überprüft:\n"