* DETAILS: Details for --list-config.
[gnupg.git] / po / el.po
index c315582..0475063 100644 (file)
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -4,9 +4,9 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnupg 1.0.6\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-04-29 17:09+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2002-04-29 13:24+0200\n"
+"Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-09-11 15:11+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2002-09-12 03:24+0200\n"
 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -14,8 +14,8 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #: util/secmem.c:88
-msgid "Warning: using insecure memory!\n"
-msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ìíÞìçò\n"
+msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ìíÞìçò!\n"
 
 #: util/secmem.c:89
 msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
@@ -45,7 +45,7 @@ msgstr "
 msgid "nN"
 msgstr "nN"
 
-#: g10/keyedit.c:815 util/miscutil.c:333
+#: g10/keyedit.c:901 util/miscutil.c:333
 msgid "quit"
 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
 
@@ -272,60 +272,64 @@ msgstr "... 
 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
 msgstr "âñÞêáôå Ýíá bug ... (%s:%d)\n"
 
-#: cipher/random.c:320 g10/import.c:145 g10/keygen.c:1565
+#: cipher/random.c:157
+msgid "no entropy gathering module detected\n"
+msgstr "äåí åíôïðßóôçêå Üñèñùìá óõëëïãÞò åíôñïðßáò\n"
+
+#: cipher/random.c:381 g10/import.c:195 g10/keygen.c:1809
 #, c-format
 msgid "can't open `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
 
-#: cipher/random.c:324
+#: cipher/random.c:385
 #, c-format
 msgid "can't stat `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ëÞøçò ðëçñïöïñéþí ãéá ôï `%s': %s\n"
 
-#: cipher/random.c:329
+#: cipher/random.c:390
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
 msgstr "`%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï - áãíïÞèçêå\n"
 
-#: cipher/random.c:334
+#: cipher/random.c:395
 msgid "note: random_seed file is empty\n"
 msgstr "óçìåßùóç: ôï áñ÷åßï random_seed åßíáé Üäåéï\n"
 
-#: cipher/random.c:340
-msgid "warning: invalid size of random_seed file - not used\n"
+#: cipher/random.c:401
+msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
 msgstr ""
-"ðñïåéäïðïßçóç: ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò áñ÷åßïõ random_seed - äåí èá "
-"÷ñçóéìïðïéçèåß\n"
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò áñ÷åßïõ random_seed - äåí\n"
+"÷ñçóéìïðïéåßôå\n"
 
-#: cipher/random.c:348
+#: cipher/random.c:409
 #, c-format
 msgid "can't read `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: cipher/random.c:386
+#: cipher/random.c:447
 msgid "note: random_seed file not updated\n"
 msgstr "óçìåßùóç: äåí Ý÷åé áíáíåùèåß ôï áñ÷åßï random_seed\n"
 
-#: cipher/random.c:406
+#: cipher/random.c:467
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: cipher/random.c:413
+#: cipher/random.c:474
 #, c-format
 msgid "can't write `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: cipher/random.c:416
+#: cipher/random.c:477
 #, c-format
 msgid "can't close `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: cipher/random.c:662
+#: cipher/random.c:723
 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ãåííÞôñéáò ôõ÷áßùí áñéèìþí!!\n"
 
-#: cipher/random.c:663
+#: cipher/random.c:724
 msgid ""
 "The random number generator is only a kludge to let\n"
 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
@@ -338,7 +342,7 @@ msgstr ""
 "ÌÇ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÅÔÅ ÄÅÄÏÌÅÍÁ ÐÏÕ Å×ÏÕÍ ÐÁÑÁ×ÈÅÉ ÁÐÏ ÁÕÔÏ ÔÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ!!\n"
 "\n"
 
-#: cipher/rndlinux.c:142
+#: cipher/rndlinux.c:134
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -350,7 +354,7 @@ msgstr ""
 "íá áðáó÷ïëåßôå ôï ëåéôïõñãéêü óýóôçìá ìÝ÷ñé áõôü íá óõãêåíôñþóåé\n"
 "ðåñéóóüôåñç åíôñïðßá! (×ñåéÜæïíôáé %d ðåñéóóüôåñá bytes)\n"
 
-#: g10/g10.c:287
+#: g10/g10.c:307
 msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
@@ -358,163 +362,163 @@ msgstr ""
 "@ÅíôïëÝò:\n"
 " "
 
-#: g10/g10.c:289
+#: g10/g10.c:309
 msgid "|[file]|make a signature"
 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/g10.c:290
+#: g10/g10.c:310
 msgid "|[file]|make a clear text signature"
 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/g10.c:291
+#: g10/g10.c:311
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/g10.c:292
+#: g10/g10.c:312
 msgid "encrypt data"
 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
 
-#: g10/g10.c:293
+#: g10/g10.c:313
 msgid "|[files]|encrypt files"
 msgstr "|[áñ÷åßá]|êñõðôïãñÜöçóç áñ÷åßùí"
 
-#: g10/g10.c:294
+#: g10/g10.c:314
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
 
-#: g10/g10.c:295
+#: g10/g10.c:315
 msgid "store only"
 msgstr "áðïèÞêåõóç ìüíï"
 
-#: g10/g10.c:296
+#: g10/g10.c:316
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
 
-#: g10/g10.c:297
+#: g10/g10.c:317
 msgid "|[files]|decrypt files"
 msgstr "|[áñ÷åßá]|áðïêñõðôïãñÜöçóç áñ÷åßùí"
 
-#: g10/g10.c:298
+#: g10/g10.c:318
 msgid "verify a signature"
 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/g10.c:300
+#: g10/g10.c:320
 msgid "list keys"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
 
-#: g10/g10.c:302
+#: g10/g10.c:322
 msgid "list keys and signatures"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
 
-#: g10/g10.c:303
+#: g10/g10.c:323
 msgid "check key signatures"
 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
 
-#: g10/g10.c:304
+#: g10/g10.c:324
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
 
-#: g10/g10.c:305
+#: g10/g10.c:325
 msgid "list secret keys"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
 
-#: g10/g10.c:306
+#: g10/g10.c:326
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
 
-#: g10/g10.c:307
+#: g10/g10.c:327
 msgid "remove keys from the public keyring"
 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
 
-#: g10/g10.c:309
+#: g10/g10.c:329
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
 
-#: g10/g10.c:310
+#: g10/g10.c:330
 msgid "sign a key"
 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
 
-#: g10/g10.c:311
+#: g10/g10.c:331
 msgid "sign a key locally"
 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
 
-#: g10/g10.c:312
+#: g10/g10.c:332
 msgid "sign a key non-revocably"
 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ìç-áíáêáëÝóéìá"
 
-#: g10/g10.c:313
+#: g10/g10.c:333
 msgid "sign a key locally and non-revocably"
 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ êáé ìç-áíáêáëÝóéìá"
 
-#: g10/g10.c:314
+#: g10/g10.c:334
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
 
-#: g10/g10.c:315
+#: g10/g10.c:335
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
 
-#: g10/g10.c:316
+#: g10/g10.c:337
 msgid "export keys"
 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/g10.c:317
+#: g10/g10.c:338
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/g10.c:318
+#: g10/g10.c:339
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/g10.c:320
+#: g10/g10.c:341
 msgid "search for keys on a key server"
 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/g10.c:322
+#: g10/g10.c:343
 msgid "update all keys from a keyserver"
 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/g10.c:326
+#: g10/g10.c:347
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
 
-#: g10/g10.c:328
+#: g10/g10.c:349
 msgid "list only the sequence of packets"
 msgstr "áðåéêüíéóç ìüíï ôçò áêïëïõèßáò ðáêÝôùí"
 
-#: g10/g10.c:330
+#: g10/g10.c:351
 msgid "export the ownertrust values"
 msgstr "åîáãùãÞ ôùí ôéìþí åìðéóôïóýíçò"
 
-#: g10/g10.c:332
+#: g10/g10.c:353
 msgid "import ownertrust values"
 msgstr "åéóáãùãÞ ôùí ôéìþí åìðéóôïóýíçò"
 
-#: g10/g10.c:334
+#: g10/g10.c:355
 msgid "update the trust database"
 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
 
-#: g10/g10.c:336
+#: g10/g10.c:357
 msgid "unattended trust database update"
 msgstr "áíáíÝùóç ôçò ðáñáìåëåéìÝíçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
 
-#: g10/g10.c:337
+#: g10/g10.c:358
 msgid "fix a corrupted trust database"
 msgstr "äéüñèùóç ìéáò öèáñìÝíçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
 
-#: g10/g10.c:338
+#: g10/g10.c:359
 msgid "De-Armor a file or stdin"
 msgstr "Áöáßñåóç-ÈùñÜêéóçò åíüò áñ÷åßïõ Þ stdin"
 
-#: g10/g10.c:340
+#: g10/g10.c:361
 msgid "En-Armor a file or stdin"
 msgstr "ÐñïóèÞêç-ÈùñÜêéóçò åíüò áñ÷åßïõ Þ stdin"
 
-#: g10/g10.c:342
+#: g10/g10.c:363
 msgid "|algo [files]|print message digests"
 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
 
-#: g10/g10.c:346
+#: g10/g10.c:367
 msgid ""
 "@\n"
 "Options:\n"
@@ -524,199 +528,198 @@ msgstr ""
 "ÅðéëïãÝò:\n"
 " "
 
-#: g10/g10.c:348
+#: g10/g10.c:369
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
 
-#: g10/g10.c:350
+#: g10/g10.c:371
 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
 
-#: g10/g10.c:353
+#: g10/g10.c:374
 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ôïõ ÏÍÏÌÁôïò ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
 
-#: g10/g10.c:355
+#: g10/g10.c:376
 msgid "use the default key as default recipient"
 msgstr "÷ñÞóç ôïõ ðñïêáèïñéóìÝíïõ êëåéäéïý ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
 
-#: g10/g10.c:361
+#: g10/g10.c:382
 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
 
-#: g10/g10.c:362
+#: g10/g10.c:383
 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
 
-#: g10/g10.c:364
+#: g10/g10.c:385
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
 
-#: g10/g10.c:371
+#: g10/g10.c:392
 msgid "use as output file"
 msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
 
-#: g10/g10.c:372
+#: g10/g10.c:393
 msgid "verbose"
 msgstr "áíáëõôéêÜ"
 
-#: g10/g10.c:373
+#: g10/g10.c:394
 msgid "be somewhat more quiet"
 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
 
-#: g10/g10.c:374
+#: g10/g10.c:395
 msgid "don't use the terminal at all"
 msgstr "ìç ÷ñÞóç ôåñìáôéêïý"
 
-#: g10/g10.c:375
+#: g10/g10.c:396
 msgid "force v3 signatures"
 msgstr "åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v3 õðïãñáöþí"
 
-#: g10/g10.c:376
+#: g10/g10.c:397
 msgid "do not force v3 signatures"
 msgstr "ü÷é åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v3 õðïãñáöþí"
 
-#: g10/g10.c:377
+#: g10/g10.c:398
 msgid "force v4 key signatures"
 msgstr "åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v4 õðïãñáöþí"
 
-#: g10/g10.c:378
+#: g10/g10.c:399
 msgid "do not force v4 key signatures"
 msgstr "ü÷é åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v4 õðïãñáöþí"
 
-#: g10/g10.c:379
+#: g10/g10.c:400
 msgid "always use a MDC for encryption"
 msgstr "÷ñÞóç ðÜíôïôå MDC ãéá êñõðôïãñÜöçóç"
 
-#: g10/g10.c:381
+#: g10/g10.c:402
 msgid "never use a MDC for encryption"
 msgstr "ðïôÝ ÷ñÞóç MDC ãéá êñõðôïãñÜöçóç"
 
-#: g10/g10.c:383
+#: g10/g10.c:404
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
 
-#. { oInteractive, "interactive", 0, N_("prompt before overwriting") },
-#: g10/g10.c:385
+#: g10/g10.c:405
+msgid "prompt before overwriting"
+msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
+
+#: g10/g10.c:406
 msgid "use the gpg-agent"
 msgstr "÷ñÞóç ôïõ gpg-agent"
 
-#: g10/g10.c:388
+#: g10/g10.c:409
 msgid "batch mode: never ask"
 msgstr "êáôÜóôáóç batch: íá ìç ãßíïíôáé åñùôÞóåéò"
 
-#: g10/g10.c:389
+#: g10/g10.c:410
 msgid "assume yes on most questions"
 msgstr "áðÜíôçóç íáé óôéò ðåñéóóüôåñåò åñùôÞóåéò"
 
-#: g10/g10.c:390
+#: g10/g10.c:411
 msgid "assume no on most questions"
 msgstr "áðÜíôçóç ü÷é óôéò ðåñéóóüôåñåò åñùôÞóåéò"
 
-#: g10/g10.c:391
+#: g10/g10.c:412
 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
 msgstr "ðñïóèÞêç áõôïý ôïõ êëåéäéïý óôç ëßóôá ôùí êëåéäïèçêþí"
 
-#: g10/g10.c:392
+#: g10/g10.c:413
 msgid "add this secret keyring to the list"
 msgstr "ðñïóèÞêç áõôÞò ôçò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò óôç ëßóôá"
 
-#: g10/g10.c:393
+#: g10/g10.c:414
 msgid "show which keyring a listed key is on"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
 
-#: g10/g10.c:394
+#: g10/g10.c:415
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ÏÍÏÌÁôïò óáí ðñïêáèïñéóìÝíï ìõóôéêü êëåéäß"
 
-#: g10/g10.c:395
+#: g10/g10.c:416
 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
 msgstr "|ÄÉÁÊÏÌÉÓÔÇÓ|÷ñÞóç áõôïý ôïõ äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí ãéá áíáæÞôçóç"
 
-#: g10/g10.c:397
+#: g10/g10.c:420
 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êáèïñéóìüò ôïõ óåô ÷áñáêôÞñùí ôåñìáôéêïý óå ÏÍÏÌÁ"
 
-#: g10/g10.c:398
+#: g10/g10.c:421
 msgid "read options from file"
 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü áñ÷åßï"
 
-#: g10/g10.c:402
+#: g10/g10.c:425
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
 
-#: g10/g10.c:404
+#: g10/g10.c:427
 msgid "|[file]|write status info to file"
 msgstr "|[áñ÷åßï]|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï áñ÷åßï"
 
-#: g10/g10.c:410
+#: g10/g10.c:439
 msgid "|KEYID|ultimately trust this key"
 msgstr "|KEYID|áðüëõôç åìðéóôïóýíç óå áõôü ôï êëåéäß"
 
-#: g10/g10.c:411
+#: g10/g10.c:440
 msgid "|FILE|load extension module FILE"
 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
 
-#: g10/g10.c:412
+#: g10/g10.c:441
 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
 msgstr "åîïìïßùóç ôçò êáôÜóôáóçò ðïõ ðåñéãñÜöåôáé óôï RFC1991"
 
-#: g10/g10.c:413
+#: g10/g10.c:442
 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
 msgstr ""
 "óõìðåñéöïñÜ üëùí ôùí åðéëïãþí ðáêÝôá,áëãüñéèìïé êáé ðåñßëçøç óå OPENPGP"
 
-#: g10/g10.c:414
+#: g10/g10.c:443
 msgid "set all packet, cipher and digest options to PGP 2.x behavior"
 msgstr ""
 "ïñéóìüò üëùí ôùí åðéëïãþí ðáêÝôá,áëãüñéèìïé,ðåñßëçøç óå PGP 2.x óõìðåñéöïñÜ"
 
-#: g10/g10.c:418
+#: g10/g10.c:449
 msgid "|N|use passphrase mode N"
 msgstr "|N|÷ñÞóç ôçò êáôÜóôáóçò öñÜóçò êëåéäß N"
 
-#: g10/g10.c:420
+#: g10/g10.c:451
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
 msgstr ""
 "|ONOMA|÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò ìçíýìáôïò ÏÍÏÌÁ ãéá öñÜóåéò êëåéäéÜ"
 
-#: g10/g10.c:422
+#: g10/g10.c:453
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò ÏÍÏÌÁ ãéá öñÜóåéò êëåéäéÜ"
 
-#: g10/g10.c:424
+#: g10/g10.c:455
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò ÏÍÏÌÁ"
 
-#: g10/g10.c:425
+#: g10/g10.c:456
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò ìçíýìáôïò ÏÍÏÌÁ "
 
-#: g10/g10.c:426
+#: g10/g10.c:458
 msgid "|N|use compress algorithm N"
 msgstr "|N|÷ñÞóç áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò N"
 
-#: g10/g10.c:427
+#: g10/g10.c:459
 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
 msgstr "äéáãñáöÞ ôïõ ðåäßïõ keyid ôùí êñõðôïãñáöçìÝíùí ðáêÝôùí"
 
-#: g10/g10.c:428
+#: g10/g10.c:460
 msgid "Show Photo IDs"
 msgstr "Áðåéêüíéóç ôùí Photo ID"
 
-#: g10/g10.c:429
+#: g10/g10.c:461
 msgid "Don't show Photo IDs"
 msgstr "Ìç áðåéêüíéóç ôùí Photo ID"
 
-#: g10/g10.c:430
+#: g10/g10.c:462
 msgid "Set command line to view Photo IDs"
 msgstr "Ïñéóìüò ôçò ãñáììÞò åíôïëþí ãéá áðåéêüíéóç ôùí Photo ID"
 
-#: g10/g10.c:431
-msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
-msgstr "|ÏÍÏÌÁ=ÔÉÌÇ|÷ñÞóç áõôÞò ôçò êáôÜóôáóçò óçìåßùóçò"
-
-#: g10/g10.c:434
+#: g10/g10.c:468
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
@@ -724,7 +727,7 @@ msgstr ""
 "@\n"
 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
 
-#: g10/g10.c:437
+#: g10/g10.c:471
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
@@ -744,15 +747,15 @@ msgstr ""
 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
 
-#: g10/g10.c:579
+#: g10/g10.c:623
 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
 
-#: g10/g10.c:583
+#: g10/g10.c:627
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: g10/g10.c:586
+#: g10/g10.c:630
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
@@ -762,7 +765,7 @@ msgstr ""
 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
 
-#: g10/g10.c:597
+#: g10/g10.c:641
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
@@ -770,269 +773,329 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
 
-#: g10/g10.c:671
+#: g10/g10.c:745
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
 
-#: g10/g10.c:728
+#: g10/g10.c:802
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
 
-#: g10/g10.c:903
+#: g10/g10.c:820
+#, c-format
+msgid "no = sign found in group definition \"%s\"\n"
+msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
+
+#: g10/g10.c:983
+#, c-format
+msgid "WARNING: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
+
+#: g10/g10.c:986
+#, c-format
+msgid "WARNING: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
+
+#: g10/g10.c:989
+#, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on %s \"%s\"\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
+
+#: g10/g10.c:993
+#, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on %s \"%s\"\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
+
+#: g10/g10.c:1168
+#, c-format
+msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
+msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
+
+#: g10/g10.c:1204
 #, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ:ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
+msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
 
-#: g10/g10.c:907
+#: g10/g10.c:1208
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
 
-#: g10/g10.c:914
+#: g10/g10.c:1215
 #, c-format
 msgid "reading options from `%s'\n"
 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
 
-#: g10/g10.c:1197
+#: g10/g10.c:1390
+#, c-format
+msgid "cipher extension \"%s\" not loaded due to unsafe permissions\n"
+msgstr ""
+"ç åðÝêôáóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" äåí öïñôþèçêå åðåéäÞ õðÜñ÷ïõí\n"
+"áíáóöáëåßò Üäåéåò\n"
+
+#: g10/g10.c:1523
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid character set\n"
 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
 
-#: g10/g10.c:1214
+#: g10/g10.c:1541
 msgid "could not parse keyserver URI\n"
 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
 
-#: g10/g10.c:1228
+#: g10/g10.c:1550
 #, c-format
-msgid "unable to set exec-path to %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
+msgid "%s:%d: invalid import options\n"
+msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
+
+#: g10/g10.c:1553
+msgid "invalid import options\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
-#: g10/g10.c:1251 g10/g10.c:1267
+#: g10/g10.c:1560
 #, c-format
-msgid "WARNING: %s is a deprecated option.\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
+msgid "%s:%d: invalid export options\n"
+msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
-#: g10/g10.c:1253 g10/g10.c:1270
+#: g10/g10.c:1563
+msgid "invalid export options\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
+
+#: g10/g10.c:1569
 #, c-format
-msgid "please use \"--keyserver-options %s\" instead\n"
-msgstr "÷ñçóéìïðïéÞóôå ôçí åðéëïãÞ \"--keyserver-options %s\" êáëýôåñá\n"
+msgid "unable to set exec-path to %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
 
-#: g10/g10.c:1347
+#: g10/g10.c:1688
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
 
-#: g10/g10.c:1351
+#: g10/g10.c:1692
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
 
-#: g10/g10.c:1358 g10/g10.c:1369
+#: g10/g10.c:1699 g10/g10.c:1710
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
 
-#: g10/g10.c:1360 g10/g10.c:1380
+#: g10/g10.c:1701 g10/g10.c:1721
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
 
-#: g10/g10.c:1363
+#: g10/g10.c:1704
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
 
-#: g10/g10.c:1389
+#: g10/g10.c:1731
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
 
-#: g10/g10.c:1395
+#: g10/g10.c:1737
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
 "êáôÜóôáóç\n"
 
-#: g10/g10.c:1401
+#: g10/g10.c:1743
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
 
-#: g10/g10.c:1414
+#: g10/g10.c:1756
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
 msgstr ""
 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
 
-#: g10/encode.c:287 g10/encode.c:349 g10/g10.c:1428 g10/sign.c:620
-#: g10/sign.c:798
-msgid "this message may not be usable by PGP 2.x\n"
-msgstr "áõôü ôï ì'çíõìá ßóùò äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ìå PGP 2.x\n"
+#: g10/encode.c:408 g10/encode.c:458 g10/encode.c:707 g10/g10.c:1770
+#: g10/sign.c:646 g10/sign.c:878
+#, c-format
+msgid "this message may not be usable by %s\n"
+msgstr "áõôü ôï ìÞíõìá ßóùò äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß áðü %s\n"
 
-#: g10/g10.c:1470 g10/g10.c:1482
+#: g10/g10.c:1818 g10/g10.c:1836
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
-#: g10/g10.c:1476 g10/g10.c:1488
+#: g10/g10.c:1824 g10/g10.c:1842
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
-#: g10/g10.c:1492
-msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
-msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
-
-#: g10/g10.c:1496
-msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
-msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
+#: g10/g10.c:1830
+msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
+msgstr ""
+"ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
+"äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
-#: g10/g10.c:1499
+#: g10/g10.c:1845
 #, c-format
 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
 msgstr "ï áëãüñéèìïò óõìðßåóçò ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý %d..%d\n"
 
-#: g10/g10.c:1501
+#: g10/g10.c:1847
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
 
-#: g10/g10.c:1503
+#: g10/g10.c:1849
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
 
-#: g10/g10.c:1505
+#: g10/g10.c:1851
 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
 
-#: g10/g10.c:1508
+#: g10/g10.c:1854
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
 
-#: g10/g10.c:1512
+#: g10/g10.c:1858
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
 
-#: g10/g10.c:1516
+#: g10/g10.c:1862
 msgid "invalid default-check-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñï default-check-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
 
-#: g10/g10.c:1519
-msgid "invalid preferences\n"
+#: g10/g10.c:1868
+msgid "invalid default preferences\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
 
-#: g10/g10.c:1613
+#: g10/g10.c:1876
+msgid "invalid personal cipher preferences\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
+
+#: g10/g10.c:1880
+msgid "invalid personal digest preferences\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
+
+#: g10/g10.c:1884
+msgid "invalid personal compress preferences\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
+
+#: g10/g10.c:1977
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:1633
+#: g10/g10.c:1987
+msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
+"äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
+
+#: g10/g10.c:1997
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/g10.c:1640
+#: g10/g10.c:2004
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/g10.c:1648
+#: g10/g10.c:2012
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/g10.c:1665
+#: g10/g10.c:2029
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/g10.c:1678
+#: g10/g10.c:2042
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/g10.c:1692
+#: g10/g10.c:2056
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/g10.c:1701
+#: g10/g10.c:2065
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/g10.c:1719
+#: g10/g10.c:2083
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/g10.c:1730
+#: g10/g10.c:2094
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--sign-key user-id"
 
-#: g10/g10.c:1738
+#: g10/g10.c:2102
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--lsign-key user-id"
 
-#: g10/g10.c:1746
+#: g10/g10.c:2110
 msgid "--nrsign-key user-id"
 msgstr "--nrsign-key user-id"
 
-#: g10/g10.c:1754
+#: g10/g10.c:2118
 msgid "--nrlsign-key user-id"
 msgstr "--nrlsign-key user-id"
 
-#: g10/g10.c:1762
+#: g10/g10.c:2126
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
 
-#: g10/encode.c:307 g10/g10.c:1818 g10/sign.c:709
+#: g10/encode.c:416 g10/g10.c:2182 g10/sign.c:789
 #, c-format
 msgid "can't open %s: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ %s: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:1833
+#: g10/g10.c:2197
 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [êëåéäïèÞêç]"
 
-#: g10/g10.c:1916
+#: g10/g10.c:2289
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:1924
+#: g10/g10.c:2297
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:2011
+#: g10/g10.c:2384
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
 
-#: g10/g10.c:2097
+#: g10/g10.c:2470
 msgid "[filename]"
 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
-#: g10/g10.c:2101
+#: g10/g10.c:2474
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
 
-#: g10/decrypt.c:60 g10/decrypt.c:106 g10/g10.c:2104 g10/verify.c:94
+#: g10/decrypt.c:60 g10/decrypt.c:106 g10/g10.c:2477 g10/verify.c:94
 #: g10/verify.c:139
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
 
-#: g10/g10.c:2313
+#: g10/g10.c:2691
 msgid ""
-"the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
+"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
+"an '='\n"
 msgstr ""
-"ï ðñþôïò ÷áñáêôÞñáò ôïõ ïíüìáôïò óçìåßùóçò ðñÝðåé íá åßíáé ãñÜììá Þ "
-"underscore\n"
+"Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé " 
+"êåíÜ êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
 
-#: g10/g10.c:2319
-msgid ""
-"a notation name must have only letters, digits, dots or underscores and end "
-"with an '='\n"
-msgstr ""
-"Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï áëöáñéèìçôéêÜ, ôåëåßåò Þ "
-"underscores êáé ëÞãåé ìå '='\n"
-
-#: g10/g10.c:2325
-msgid "dots in a notation name must be surrounded by other characters\n"
-msgstr "ïé ôåëåßåò óôï üíïìá óçìåßùóçò ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý ÷áñáêôÞñùí\n"
-
-#: g10/g10.c:2333
+#: g10/g10.c:2700
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
 
+#: g10/g10.c:2737
+msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
+msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
+
+#: g10/g10.c:2739
+msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
+msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
+
 #: g10/armor.c:314
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
@@ -1129,12 +1192,12 @@ msgid "User ID is no longer valid"
 msgstr "Ôï User ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï"
 
 #: g10/pkclist.c:73
-msgid "Reason for revocation: "
-msgstr "Áéôßá ãéá áíÜêëçóç:"
+msgid "reason for revocation: "
+msgstr "áéôßá ãéá áíÜêëçóç:"
 
 #: g10/pkclist.c:90
-msgid "Revocation comment: "
-msgstr "Ó÷üëéï áíÜêëçóçò:"
+msgid "revocation comment: "
+msgstr "ó÷üëéï áíÜêëçóçò:"
 
 #. a string with valid answers
 #: g10/pkclist.c:252
@@ -1187,66 +1250,67 @@ msgstr " %d = 
 msgid " %d = I trust ultimately\n"
 msgstr " %d = Åìðéóôåýïìáé áðüëõôá\n"
 
-#: g10/pkclist.c:279
+#. not yet implemented
+#: g10/pkclist.c:281
 msgid " i = please show me more information\n"
 msgstr " i = áðåéêüíéóç ðåñéóóüôåñùí ðëçñïöïñéþí\n"
 
-#: g10/pkclist.c:281
+#: g10/pkclist.c:284
 msgid " m = back to the main menu\n"
 msgstr " m = ðßóù óôï êõñßùò ìåíïý\n"
 
-#: g10/pkclist.c:284
+#: g10/pkclist.c:287
 msgid " s = skip this key\n"
 msgstr " s = ðáñÜëåéøç áõôïý ôïõ êëåéäéïý\n"
 
-#: g10/pkclist.c:285
+#: g10/pkclist.c:288
 msgid " q = quit\n"
 msgstr " q = ôåñìáôéóìüò\n"
 
-#: g10/pkclist.c:292
+#: g10/pkclist.c:295
 msgid "Your decision? "
 msgstr "Ç áðüöáóç óáò; "
 
-#: g10/pkclist.c:313
+#: g10/pkclist.c:316
 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áõôü ôï êëåéäß íá ïñéóôåß óáí áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò; "
 
-#: g10/pkclist.c:325
+#: g10/pkclist.c:330
 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
 msgstr "ÐéóôïðïéçôéêÜ ðïõ ïäçãïýí óå Ýíá êëåéäß áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò:\n"
 
-#: g10/pkclist.c:399
+#: g10/pkclist.c:405
 #, c-format
 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:406 g10/pkclist.c:418 g10/pkclist.c:512
+#: g10/pkclist.c:412 g10/pkclist.c:424 g10/pkclist.c:518
 msgid "Use this key anyway? "
 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
 
-#: g10/pkclist.c:411
+#: g10/pkclist.c:417
 #, c-format
 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï õðïêëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:432
+#: g10/pkclist.c:438
 #, c-format
 msgid "%08lX: key has expired\n"
 msgstr "%08lX: ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé\n"
 
-#: g10/pkclist.c:442
+#: g10/pkclist.c:448
 #, c-format
 msgid ""
 "%08lX: There is no indication that this key really belongs to the owner\n"
 msgstr ""
 "%08lX: Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áõôÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:448
+#: g10/pkclist.c:454
 #, c-format
 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
 msgstr "%08lX: ÄÅÍ åìðéóôåõüìáóôå áõôü ôï êëåéäß\n"
 
-#: g10/pkclist.c:454
+#: g10/pkclist.c:460
 #, c-format
 msgid ""
 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
@@ -1255,96 +1319,96 @@ msgstr ""
 "%08lX: Äåí åßíáé âÝâáéï üôé áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç\n"
 "áëëÜ åí ðÜóç ðåñéðôþóåé ãßíåôáé äåêôü\n"
 
-#: g10/pkclist.c:460
+#: g10/pkclist.c:466
 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðéèáíþò áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç\n"
 
-#: g10/pkclist.c:465
+#: g10/pkclist.c:471
 msgid "This key belongs to us\n"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óå åìÜò\n"
 
-#: g10/pkclist.c:507
+#: g10/pkclist.c:513
 msgid ""
-"It is NOT certain that the key belongs to its owner.\n"
-"If you *really* know what you are doing, you may answer\n"
-"the next question with yes\n"
+"It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
+"in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
+"you may answer the next question with yes\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"ÄÅÍ åßíáé âÝâáéï üôé áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç ôïõ.\n"
-"ÅÜí *ðñáãìáôéêÜ* îÝñåôå ôé êÜíåôå, ìðïñåßôå íá áðáíôÞóåôå\n"
-"ôçí åðüìåíç åñþôçóç êáôáöáôéêÜ\n"
+"ÄÅÍ åßíáé âÝâáéï üôé áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óôï Üôïìï ôï ïðïßï\n"
+"áíáöÝñåôå ôï user ID. ÅÜí *ðñáãìáôéêÜ* îÝñåôå ôé êÜíåôå, ìðïñåßôå\n"
+"íá áðáíôÞóåôå óôçí åðüìåíç åñþôçóç êáôáöáôéêÜ\n"
 "\n"
 
-#: g10/pkclist.c:521 g10/pkclist.c:543
+#: g10/pkclist.c:527 g10/pkclist.c:549
 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ×ñÞóç êëåéäéïý ÷ùñßò åìðéóôïóýíç!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:562
+#: g10/pkclist.c:568
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí éäéïêôÞôç ôïõ!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:563
+#: g10/pkclist.c:569
 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
 msgstr "         Áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ç õðïãñáöÞ åßíáé ðëáóôïãñáößá.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:569
+#: g10/pkclist.c:575
 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï õðïêëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí éäéïêôÞôç ôïõ!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:574
+#: g10/pkclist.c:580
 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
 msgstr "Óçìåßùóç: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:579
+#: g10/pkclist.c:585
 msgid "Note: This key has expired!\n"
 msgstr "Óçìåßùóç: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:590
+#: g10/pkclist.c:596
 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß äåí Ý÷åé ðéóôïðïéçèåß ìå åìðéóôåýóéìç "
 "õðïãñáöÞ!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:592
+#: g10/pkclist.c:598
 msgid ""
 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr "         Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:600
+#: g10/pkclist.c:606
 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÄÅÍ åìðéóôåõüìáóôå áõôü ôï êëåéäß!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:601
+#: g10/pkclist.c:607
 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
 msgstr "         Ç õðïãñáöÞ ìÜëëïí åßíáé ðëáóôïãñáößá.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:609
+#: g10/pkclist.c:615
 msgid ""
 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
 msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß äåí Ý÷åé ðéóôïðïéçèåß ìå õðïãñáöÝò\n"
 "áñêåôÞò åìðéóôïóýíçò!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:611
+#: g10/pkclist.c:617
 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr "         Äåí åßíáé âÝâáéï üôé ç õðïãñáöÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:714 g10/pkclist.c:737 g10/pkclist.c:882 g10/pkclist.c:937
+#: g10/pkclist.c:770 g10/pkclist.c:794 g10/pkclist.c:946 g10/pkclist.c:1006
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: %s\n"
 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:723 g10/pkclist.c:911
+#: g10/pkclist.c:780 g10/pkclist.c:978
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß åßíáé Þäç ðáñüí\n"
 
-#: g10/pkclist.c:752
+#: g10/pkclist.c:811
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr "Äåí ïñßóôçêå Ýíá user ID. (÷ñçóéìïðïéåßóôå ôï \"-r\")\n"
 
-#: g10/pkclist.c:762
+#: g10/pkclist.c:824
 msgid ""
 "\n"
 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
@@ -1352,122 +1416,131 @@ msgstr ""
 "\n"
 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID. ÔÝëïò ìå ìéá Üäåéá ãñáììÞ: "
 
-#: g10/pkclist.c:776
+#: g10/pkclist.c:840
 msgid "No such user ID.\n"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:781 g10/pkclist.c:857
+#: g10/pkclist.c:845 g10/pkclist.c:921
 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
 msgstr ""
 "ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé Þäç ïñéóôåß óáí åî ïñéóìïý ðáñáëÞðôçò\n"
 
-#: g10/pkclist.c:799
+#: g10/pkclist.c:863
 msgid "Public key is disabled.\n"
 msgstr "Ôï äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:806
+#: g10/pkclist.c:870
 msgid "skipped: public key already set\n"
 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé Þäç ïñéóôåß\n"
 
-#: g10/pkclist.c:849
+#: g10/pkclist.c:913
 #, c-format
 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
 
-#: g10/pkclist.c:893
+#: g10/pkclist.c:958
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: ôï äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:943
+#: g10/pkclist.c:1013
 msgid "no valid addressees\n"
 msgstr "êáììßá Ýãêõñç äéåýèõíóç\n"
 
-#: g10/keygen.c:180
+#: g10/keygen.c:182
 #, c-format
 msgid "preference %c%lu is not valid\n"
 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu äåí åßíáé Ýãêõñç\n"
 
-#: g10/keygen.c:187
+#: g10/keygen.c:189
 #, c-format
 msgid "preference %c%lu duplicated\n"
 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
 
-#: g10/keygen.c:192
+#: g10/keygen.c:194
 #, c-format
 msgid "too many `%c' preferences\n"
 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
 
-#: g10/keygen.c:257
+#: g10/keygen.c:264
 msgid "invalid character in preference string\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
 
-#: g10/keygen.c:399
+#: g10/keygen.c:524
+msgid "writing direct signature\n"
+msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
+
+#: g10/keygen.c:563
 msgid "writing self signature\n"
 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
 
-#: g10/keygen.c:443
+#: g10/keygen.c:607
 msgid "writing key binding signature\n"
 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
 
-#: g10/keygen.c:497 g10/keygen.c:581 g10/keygen.c:672
+#: g10/keygen.c:661 g10/keygen.c:745 g10/keygen.c:836
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:502 g10/keygen.c:586 g10/keygen.c:677
+#: g10/keygen.c:666 g10/keygen.c:750 g10/keygen.c:841
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:777
+#: g10/keygen.c:941
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
 
-#: g10/keygen.c:779
+#: g10/keygen.c:943
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
 
-#: g10/keygen.c:780
+#: g10/keygen.c:944
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
 
-#: g10/keygen.c:782
+#: g10/keygen.c:946
 #, c-format
 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
 
-#: g10/keygen.c:783
+#: g10/keygen.c:948
 #, c-format
 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç)\n"
 
-#: g10/keygen.c:784
+#: g10/keygen.c:949
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
 
-#: g10/keygen.c:786
+#: g10/keygen.c:951
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:516 g10/keygen.c:789
+#: g10/keygen.c:953
+#, c-format
+msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç)\n"
+
+#: g10/keyedit.c:576 g10/keygen.c:956
 msgid "Your selection? "
 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
 
-#: g10/keygen.c:809
+#: g10/keygen.c:966 g10/keygen.c:984
 msgid "The use of this algorithm is deprecated - create anyway? "
 msgstr ""
 "Ç ÷ñÞóç áõôïý ôïõ áëãüñéèìïõ áðïäïêéìÜæåôáé - óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
 
-#: g10/keyedit.c:529 g10/keygen.c:823
+#: g10/keyedit.c:589 g10/keygen.c:998
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
 
-#: g10/keygen.c:836
+#: g10/keygen.c:1011
 #, c-format
 msgid ""
 "About to generate a new %s keypair.\n"
@@ -1480,20 +1553,20 @@ msgstr ""
 "              ðñïêáèïñéóìÝíï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé 1024 bits\n"
 "    ìÝãéóôï ðñïôåéíüìåíï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé 2048 bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:845
+#: g10/keygen.c:1020
 msgid "What keysize do you want? (1024) "
 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
 
-#: g10/keygen.c:850
+#: g10/keygen.c:1025
 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
 msgstr "Ï DSA åðéôñÝðåé ìüíï ìÝãåèïò êëåéäéïý áðü 512 Ýùò 1024\n"
 
-#: g10/keygen.c:852
+#: g10/keygen.c:1027
 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
 msgstr ""
 "ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé ðïëý ìéêñü, 1024 åßíáé ç åëÜ÷éóôç ôéìÞ ãéá RSA.\n"
 
-#: g10/keygen.c:855
+#: g10/keygen.c:1030
 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
 msgstr ""
 "ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé ðïëý ìéêñü, 768 åßíáé ç åëÜ÷éóôç åðéôñåðüìåíç "
@@ -1507,14 +1580,14 @@ msgstr ""
 #. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
 #. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
 #. * do whatever you want.
-#: g10/keygen.c:866
+#: g10/keygen.c:1041
 #, c-format
 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
 msgstr ""
 "ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé ðïëý ìåãÜëï, %d åßíáé ç ìÝãéóôç ôéìÞ ðïõ "
 "åðéôñÝðåôáé.\n"
 
-#: g10/keygen.c:871
+#: g10/keygen.c:1046
 msgid ""
 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
 "computations take REALLY long!\n"
@@ -1522,11 +1595,11 @@ msgstr ""
 "ÌåãÝèç êëåéäéþí ìåãáëýôåñá ôïõ 2048 äåí óõíéóôþíôáé ãéáôß\n"
 "ïé õðïëïãéóìïß åßíáé ÷ñïíïâüñïé!\n"
 
-#: g10/keygen.c:874
+#: g10/keygen.c:1049
 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áõôü ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý; "
 
-#: g10/keygen.c:875
+#: g10/keygen.c:1050
 msgid ""
 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
 "vulnerable to attacks!\n"
@@ -1534,17 +1607,17 @@ msgstr ""
 "ÅíôÜîåé, áëëÜ íá Ý÷åôå õð'üøç üôé ç ïèüíç êáé ôï ðëçêôñïëüãéï åßíáé\n"
 "åðßóçò ðïëý ôñùôÜ óå åðéèÝóåéò!\n"
 
-#: g10/keygen.c:884
+#: g10/keygen.c:1059
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:887 g10/keygen.c:891
+#: g10/keygen.c:1062 g10/keygen.c:1066
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:942
+#: g10/keygen.c:1117
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
@@ -1560,7 +1633,7 @@ msgstr ""
 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
 
-#: g10/keygen.c:951
+#: g10/keygen.c:1126
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
 "         0 = signature does not expire\n"
@@ -1576,30 +1649,30 @@ msgstr ""
 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
 
-#: g10/keygen.c:973
+#: g10/keygen.c:1148
 msgid "Key is valid for? (0) "
 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
 
-#: g10/keygen.c:975
+#: g10/keygen.c:1150
 msgid "Signature is valid for? (0) "
 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
 
-#: g10/keygen.c:980
+#: g10/keygen.c:1155
 msgid "invalid value\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
 
-#: g10/keygen.c:985
+#: g10/keygen.c:1160
 #, c-format
 msgid "%s does not expire at all\n"
 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
 
 #. print the date when the key expires
-#: g10/keygen.c:992
+#: g10/keygen.c:1167
 #, c-format
 msgid "%s expires at %s\n"
 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:998
+#: g10/keygen.c:1173
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
@@ -1607,11 +1680,11 @@ msgstr ""
 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1003
+#: g10/keygen.c:1178
 msgid "Is this correct (y/n)? "
 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
 
-#: g10/keygen.c:1046
+#: g10/keygen.c:1221
 msgid ""
 "\n"
 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
@@ -1627,44 +1700,44 @@ msgstr ""
 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1058
+#: g10/keygen.c:1233
 msgid "Real name: "
 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
 
-#: g10/keygen.c:1066
+#: g10/keygen.c:1241
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
 
-#: g10/keygen.c:1068
+#: g10/keygen.c:1243
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
 
-#: g10/keygen.c:1070
+#: g10/keygen.c:1245
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
 
-#: g10/keygen.c:1078
+#: g10/keygen.c:1253
 msgid "Email address: "
 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
 
-#: g10/keygen.c:1089
+#: g10/keygen.c:1264
 msgid "Not a valid email address\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
 
-#: g10/keygen.c:1097
+#: g10/keygen.c:1272
 msgid "Comment: "
 msgstr "Ó÷üëéï: "
 
-#: g10/keygen.c:1103
+#: g10/keygen.c:1278
 msgid "Invalid character in comment\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
 
-#: g10/keygen.c:1126
+#: g10/keygen.c:1301
 #, c-format
 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1132
+#: g10/keygen.c:1307
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
@@ -1675,27 +1748,27 @@ msgstr ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1136
+#: g10/keygen.c:1311
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
 
-#: g10/keygen.c:1141
+#: g10/keygen.c:1316
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "NnCcEeOoQq"
 
-#: g10/keygen.c:1151
+#: g10/keygen.c:1326
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
 
-#: g10/keygen.c:1152
+#: g10/keygen.c:1327
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
 
-#: g10/keygen.c:1171
+#: g10/keygen.c:1346
 msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
 
-#: g10/keygen.c:1210
+#: g10/keygen.c:1385
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
@@ -1703,16 +1776,16 @@ msgstr ""
 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:701 g10/keygen.c:1218
+#: g10/keyedit.c:787 g10/keygen.c:1393
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
 
-#: g10/keygen.c:1219
+#: g10/keygen.c:1394
 #, c-format
 msgid "%s.\n"
 msgstr "%s.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1225
+#: g10/keygen.c:1400
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
@@ -1724,7 +1797,7 @@ msgstr ""
 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1246
+#: g10/keygen.c:1421
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
@@ -1736,53 +1809,53 @@ msgstr ""
 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1741
+#: g10/keygen.c:1985
 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
 msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1795
+#: g10/keygen.c:2039
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1883 g10/keygen.c:1963
+#: g10/keygen.c:2128 g10/keygen.c:2216
 #, c-format
 msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:1884 g10/keygen.c:1965
+#: g10/keygen.c:2129 g10/keygen.c:2218
 #, c-format
 msgid "writing secret key to `%s'\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:1952
+#: g10/keygen.c:2205
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1958
+#: g10/keygen.c:2211
 #, c-format
 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1972
+#: g10/keygen.c:2225
 #, c-format
 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1979
+#: g10/keygen.c:2232
 #, c-format
 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1999
+#: g10/keygen.c:2252
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2000
+#: g10/keygen.c:2253
 msgid "key marked as ultimately trusted.\n"
 msgstr "óçìåßùóç êëåéäéïý óáí áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2011
+#: g10/keygen.c:2264
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
@@ -1792,12 +1865,12 @@ msgstr ""
 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2023 g10/keygen.c:2131
+#: g10/keygen.c:2276 g10/keygen.c:2384
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:2067 g10/sig-check.c:223 g10/sign.c:228
+#: g10/keygen.c:2320 g10/sign.c:257
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -1805,7 +1878,7 @@ msgstr ""
 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
 
-#: g10/keygen.c:2069 g10/sig-check.c:225 g10/sign.c:230
+#: g10/keygen.c:2322 g10/sign.c:259
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -1813,90 +1886,113 @@ msgstr ""
 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
 
-#: g10/keygen.c:2078
+#: g10/keygen.c:2331
 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr ""
 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
 "ìå ôï OpenPGP\n"
 
-#: g10/keygen.c:2107
+#: g10/keygen.c:2360
 msgid "Really create? "
 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
 
-#: g10/decrypt.c:92 g10/encode.c:590
+#: g10/decrypt.c:92 g10/encode.c:762
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
 
-#: g10/encode.c:92 g10/encode.c:296
-#, c-format
-msgid "`%s' already compressed\n"
-msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
-
-#: g10/encode.c:100 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:300 g10/tdbio.c:492
-#: g10/tdbio.c:552
+#: g10/encode.c:177 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:301 g10/tdbio.c:496
+#: g10/tdbio.c:557
 #, c-format
 msgid "%s: can't open: %s\n"
 msgstr "%s: áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:122 g10/sign.c:959
+#: g10/encode.c:205 g10/sign.c:1035
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:185 g10/encode.c:383
+#: g10/encode.c:210
+msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
+msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
+
+#: g10/encode.c:229 g10/encode.c:486
+#, c-format
+msgid "`%s' already compressed\n"
+msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
+
+#: g10/encode.c:295 g10/encode.c:520
 #, c-format
 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
 msgstr "%s: ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Üäåéï áñ÷åßï\n"
 
-#: g10/encode.c:285
+#: g10/encode.c:406
 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
 "pgp2\n"
 
-#: g10/encode.c:313
+#: g10/encode.c:422
 #, c-format
 msgid "reading from `%s'\n"
 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
 
-#: g10/encode.c:347
+#: g10/encode.c:456
 msgid ""
 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
 msgstr ""
 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
 
-#: g10/encode.c:563
+#: g10/encode.c:467 g10/encode.c:644
 #, c-format
-msgid "%s/%s encrypted for: %s\n"
-msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: %s\n"
+msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr ""
+"ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
+"åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
+
+#: g10/encode.c:558 g10/sign.c:758
+#, c-format
+msgid "forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr ""
+"ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
+"åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
+
+#: g10/encode.c:703
+#, c-format
+msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
+
+#: g10/encode.c:735
+#, c-format
+msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
+msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
 
-#: g10/delkey.c:69 g10/export.c:141
+#: g10/delkey.c:73 g10/export.c:190 g10/keyedit.c:2289
 #, c-format
 msgid "key `%s' not found: %s\n"
 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:77 g10/export.c:161
+#: g10/delkey.c:81 g10/export.c:213
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
 
-#: g10/export.c:169
+#: g10/export.c:222
 #, c-format
 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé Ýíá rfc2440 êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/export.c:180
+#: g10/export.c:238
 #, c-format
 msgid "key %08lX: not protected - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/export.c:188
+#: g10/export.c:246
 #, c-format
 msgid "key %08lX: PGP 2.x style key - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/export.c:255
+#: g10/export.c:347
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
 
@@ -1906,276 +2002,312 @@ msgstr "
 
 #. fixme: returning translatable constants instead of a user ID is
 #. * not good because they are probably not utf-8 encoded.
-#: g10/getkey.c:187 g10/getkey.c:2272
+#: g10/getkey.c:187 g10/getkey.c:2393
 msgid "[User id not found]"
 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
 
-#: g10/getkey.c:1360
+#: g10/getkey.c:1438
 #, c-format
 msgid "Invalid key %08lX made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
-#: g10/getkey.c:1989
+#: g10/getkey.c:2109
 #, c-format
 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
 
-#: g10/getkey.c:2036
+#: g10/getkey.c:2156
 #, c-format
 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/import.c:206
+#: g10/import.c:258
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
 
-#: g10/import.c:213
+#: g10/import.c:267
 #, c-format
 msgid "%lu keys so far processed\n"
 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
 
-#: g10/import.c:218
+#: g10/import.c:272
 #, c-format
 msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: g10/import.c:230
+#: g10/import.c:284
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:232
+#: g10/import.c:286
 #, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:235
+#: g10/import.c:289
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:237
+#: g10/import.c:291
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
 
-#: g10/import.c:243
+#: g10/import.c:297
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:245
+#: g10/import.c:299
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:247
+#: g10/import.c:301
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:249
+#: g10/import.c:303
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:251
+#: g10/import.c:305
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:253
+#: g10/import.c:307
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:255
+#: g10/import.c:309
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:257
+#: g10/import.c:311
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:438 g10/import.c:657
+#: g10/import.c:313
+#, c-format
+msgid "          not imported: %lu\n"
+msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:581 g10/import.c:830
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no user ID\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
 
-#: g10/import.c:455
+#: g10/import.c:597
+#, c-format
+msgid "key %08lX: HKP subkey corruption repaired\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
+
+#: g10/import.c:612
 #, c-format
 msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '%s'\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
 
-#: g10/import.c:462
+#: g10/import.c:619
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
 
-#: g10/import.c:464
+#: g10/import.c:621
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/import.c:474 g10/import.c:726
+#: g10/import.c:631 g10/import.c:903
 #, c-format
 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
 
-#: g10/import.c:479
+#: g10/import.c:636
 #, c-format
 msgid "key %08lX: new key - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/import.c:489
+#: g10/import.c:646
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
 
-#: g10/import.c:494 g10/openfile.c:244 g10/sign.c:648 g10/sign.c:817
+#: g10/import.c:651 g10/openfile.c:244 g10/sign.c:670 g10/sign.c:897
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
 
-#: g10/import.c:497 g10/import.c:571 g10/import.c:677 g10/import.c:786
+#: g10/import.c:654 g10/import.c:731 g10/import.c:850 g10/import.c:963
 #, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: g10/import.c:505
+#: g10/import.c:663
 #, c-format
-msgid "key %08lX: public key imported\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
+msgid "key %08lX: public key \"%s\" imported\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
 
-#: g10/import.c:524
+#: g10/import.c:685
 #, c-format
 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
 
-#: g10/import.c:542 g10/import.c:743
+#: g10/import.c:702 g10/import.c:920
 #, c-format
 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
 
-#: g10/import.c:549 g10/import.c:749
+#: g10/import.c:709 g10/import.c:926
 #, c-format
 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
 
-#: g10/import.c:579
+#: g10/import.c:740
 #, c-format
-msgid "key %08lX: 1 new user ID\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: 1 íÝï user ID\n"
+msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new user ID\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
 
-#: g10/import.c:582
+#: g10/import.c:743
 #, c-format
-msgid "key %08lX: %d new user IDs\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: %d íÝá user ID\n"
+msgid "key %08lX: \"%s\" %d new user IDs\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
 
-#: g10/import.c:585
+#: g10/import.c:746
 #, c-format
-msgid "key %08lX: 1 new signature\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
+msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new signature\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/import.c:588
+#: g10/import.c:749
 #, c-format
-msgid "key %08lX: %d new signatures\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
+msgid "key %08lX: \"%s\" %d new signatures\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
 
-#: g10/import.c:591
+#: g10/import.c:752
 #, c-format
-msgid "key %08lX: 1 new subkey\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
+msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new subkey\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
 
-#: g10/import.c:594
+#: g10/import.c:755
 #, c-format
-msgid "key %08lX: %d new subkeys\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
+msgid "key %08lX: \"%s\" %d new subkeys\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
 
-#: g10/import.c:604
+#: g10/import.c:774
 #, c-format
-msgid "key %08lX: not changed\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: áìåôÜâëçôï\n"
+msgid "key %08lX: \"%s\" not changed\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
 
-#: g10/import.c:671
+#: g10/import.c:844
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
 
-#: g10/import.c:682
+#: g10/import.c:855
 #, c-format
 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
 
 #. we can't merge secret keys
-#: g10/import.c:686
+#: g10/import.c:861
 #, c-format
 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
 
-#: g10/import.c:691
+#: g10/import.c:868
 #, c-format
 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
 
-#: g10/import.c:720
+#: g10/import.c:897
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
 "áíÜêëçóçò\n"
 
-#: g10/import.c:760
+#: g10/import.c:937
 #, c-format
 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
 
-#: g10/import.c:791
+#: g10/import.c:969
 #, c-format
-msgid "key %08lX: revocation certificate imported\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
+msgid "key %08lX: \"%s\" revocation certificate imported\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
 
-#: g10/import.c:826
+#: g10/import.c:1017
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/import.c:839
+#: g10/import.c:1030
 #, c-format
 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm on user id \"%s\"\n"
 msgstr ""
 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
 "s\"\n"
 
-#: g10/import.c:841
+#: g10/import.c:1032
 #, c-format
 msgid "key %08lX: invalid self-signature on user id \"%s\"\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:858
+#: g10/import.c:1047
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
 
-#: g10/import.c:868
+#: g10/import.c:1055 g10/import.c:1096
 #, c-format
 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
 
-#: g10/import.c:869
+#: g10/import.c:1056
 #, c-format
 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
 
-#: g10/import.c:899
+#. Delete the last binding
+#. sig since this one is
+#. newer
+#: g10/import.c:1068
+#, c-format
+msgid "key %08lX: removed multiple subkey binding\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
+
+#: g10/import.c:1088
+#, c-format
+msgid "key %08lX: no subkey for key revocation\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
+
+#: g10/import.c:1097
+#, c-format
+msgid "key %08lX: invalid subkey revocation\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
+
+#. Delete the last revocation
+#. sig since this one is
+#. newer
+#: g10/import.c:1108
+#, c-format
+msgid "key %08lX: removed multiple subkey revocation\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
+
+#: g10/import.c:1145
 #, c-format
 msgid "key %08lX: skipped user ID '"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
 
-#: g10/import.c:922
+#: g10/import.c:1168
 #, c-format
 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
@@ -2184,109 +2316,135 @@ msgstr "
 #. * to import non-exportable signature when we have the
 #. * the secret key used to create this signature - it
 #. * seems that this makes sense
-#: g10/import.c:945
+#: g10/import.c:1194
 #, c-format
 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/import.c:954
+#: g10/import.c:1203
 #, c-format
 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
 msgstr ""
 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/import.c:971
+#: g10/import.c:1220
 #, c-format
 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/import.c:1072
+#: g10/import.c:1232
+#, c-format
+msgid "key %08lX: subkey signature in wrong place - skipped\n"
+msgstr ""
+"êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
+
+#: g10/import.c:1330
 #, c-format
 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
 
-#: g10/import.c:1131
+#: g10/import.c:1389
 #, c-format
-msgid "Warning: key %08lX may be revoked: fetching revocation key %08lX\n"
+msgid "WARNING: key %08lX may be revoked: fetching revocation key %08lX\n"
 msgstr ""
-"Ðñïåéäïðïßçóç: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
 "08lX\n"
 
-#: g10/import.c:1145
+#: g10/import.c:1403
 #, c-format
-msgid "Warning: key %08lX may be revoked: revocation key %08lX not present.\n"
+msgid "WARNING: key %08lX may be revoked: revocation key %08lX not present.\n"
 msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
+"äåí åßíáé ðáñþí.\n"
 
-#: g10/import.c:1201
+#: g10/import.c:1460
 #, c-format
-msgid "key %08lX: revocation certificate added\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
+msgid "key %08lX: \"%s\" revocation certificate added\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
 
-#: g10/import.c:1231
+#: g10/import.c:1491
 #, c-format
 msgid "key %08lX: direct key signature added\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
 
-#: g10/keyedit.c:142
+#: g10/keyedit.c:147
 msgid "[revocation]"
 msgstr "[áíÜêëçóç]"
 
-#: g10/keyedit.c:143
+#: g10/keyedit.c:148
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
 
-#: g10/keyedit.c:214 g10/keylist.c:139
+#: g10/keyedit.c:219 g10/keylist.c:148
 msgid "1 bad signature\n"
 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:216 g10/keylist.c:141
+#: g10/keyedit.c:221 g10/keylist.c:150
 #, c-format
 msgid "%d bad signatures\n"
 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
 
-#: g10/keyedit.c:218 g10/keylist.c:143
+#: g10/keyedit.c:223 g10/keylist.c:152
 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
 
-#: g10/keyedit.c:220 g10/keylist.c:145
+#: g10/keyedit.c:225 g10/keylist.c:154
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
 
-#: g10/keyedit.c:222 g10/keylist.c:147
+#: g10/keyedit.c:227 g10/keylist.c:156
 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
 
-#: g10/keyedit.c:224 g10/keylist.c:149
+#: g10/keyedit.c:229 g10/keylist.c:158
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
 
-#: g10/keyedit.c:226
+#: g10/keyedit.c:231
 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:228
+#: g10/keyedit.c:233
 #, c-format
 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
 
-#: g10/keyedit.c:335
+#: g10/keyedit.c:360
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
 
-#: g10/keyedit.c:343 g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:484 g10/keyedit.c:1053
+#: g10/keyedit.c:367 g10/keyedit.c:484 g10/keyedit.c:542 g10/keyedit.c:1140
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:350 g10/keyedit.c:432 g10/keyedit.c:1059
+#: g10/keyedit.c:375 g10/keyedit.c:490 g10/keyedit.c:1146
 msgid "  Unable to sign.\n"
 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
 
+#: g10/keyedit.c:380
+#, c-format
+msgid "WARNING: user ID \"%s\" is not self-signed.\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:399
+#, c-format
+msgid ""
+"The self-signature on \"%s\"\n"
+"is a PGP 2.x-style signature.\n"
+msgstr ""
+"Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
+"åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:408
+msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
+msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
+
 #. It's a local sig, and we want to make a
 #. exportable sig.
-#: g10/keyedit.c:364
+#: g10/keyedit.c:422
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
@@ -2295,39 +2453,39 @@ msgstr ""
 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:368
+#: g10/keyedit.c:426
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:388
+#: g10/keyedit.c:446
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %08lX\n"
 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:393
+#: g10/keyedit.c:450
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %08lX\n"
 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:405
+#: g10/keyedit.c:463
 #, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:420
+#: g10/keyedit.c:478
 msgid "This key has expired!"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
 
-#: g10/keyedit.c:440
+#: g10/keyedit.c:498
 #, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:444
+#: g10/keyedit.c:502
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
 
-#: g10/keyedit.c:477
+#: g10/keyedit.c:535
 msgid ""
 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
 "mode.\n"
@@ -2335,11 +2493,11 @@ msgstr ""
 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:479
+#: g10/keyedit.c:537
 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:500
+#: g10/keyedit.c:560
 msgid ""
 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
 "belongs\n"
@@ -2349,27 +2507,27 @@ msgstr ""
 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
 
-#: g10/keyedit.c:504
+#: g10/keyedit.c:564
 #, c-format
 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:506
+#: g10/keyedit.c:566
 #, c-format
 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:508
+#: g10/keyedit.c:568
 #, c-format
 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:510
+#: g10/keyedit.c:570
 #, c-format
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:535
+#: g10/keyedit.c:595
 msgid ""
 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
 "with your key: \""
@@ -2377,7 +2535,32 @@ msgstr ""
 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
 
-#: g10/keyedit.c:544
+#: g10/keyedit.c:604
+msgid ""
+"\n"
+"This will be a self-signature.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:608
+msgid ""
+"\n"
+"WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:613
+msgid ""
+"\n"
+"WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
+"\n"
+
+#: g10/keyedit.c:620
 msgid ""
 "\n"
 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
@@ -2385,7 +2568,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:548
+#: g10/keyedit.c:624
 msgid ""
 "\n"
 "The signature will be marked as non-revocable.\n"
@@ -2394,7 +2577,7 @@ msgstr ""
 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:553
+#: g10/keyedit.c:629
 msgid ""
 "\n"
 "I have not checked this key at all.\n"
@@ -2402,7 +2585,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:557
+#: g10/keyedit.c:633
 msgid ""
 "\n"
 "I have checked this key casually.\n"
@@ -2410,7 +2593,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:561
+#: g10/keyedit.c:637
 msgid ""
 "\n"
 "I have checked this key very carefully.\n"
@@ -2418,33 +2601,33 @@ msgstr ""
 "\n"
 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:569
+#: g10/keyedit.c:646
 msgid "Really sign? "
 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
 
-#: g10/keyedit.c:602 g10/keyedit.c:2593 g10/keyedit.c:2652 g10/sign.c:279
+#: g10/keyedit.c:688 g10/keyedit.c:3064 g10/keyedit.c:3126 g10/sign.c:308
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:658
+#: g10/keyedit.c:744
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:662
+#: g10/keyedit.c:748
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:666
+#: g10/keyedit.c:752
 msgid "Key is protected.\n"
 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:686
+#: g10/keyedit.c:772
 #, c-format
 msgid "Can't edit this key: %s\n"
 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:692
+#: g10/keyedit.c:778
 msgid ""
 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
 "\n"
@@ -2452,477 +2635,474 @@ msgstr ""
 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:706
+#: g10/keyedit.c:792
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "\n"
 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:709
+#: g10/keyedit.c:795
 msgid "Do you really want to do this? "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
 
-#: g10/keyedit.c:773
+#: g10/keyedit.c:859
 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
 
-#: g10/keyedit.c:815
+#: g10/keyedit.c:901
 msgid "quit this menu"
 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
 
-#: g10/keyedit.c:816
+#: g10/keyedit.c:902
 msgid "q"
 msgstr "q"
 
-#: g10/keyedit.c:817
+#: g10/keyedit.c:903
 msgid "save"
 msgstr "save"
 
-#: g10/keyedit.c:817
+#: g10/keyedit.c:903
 msgid "save and quit"
 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
 
-#: g10/keyedit.c:818
+#: g10/keyedit.c:904
 msgid "help"
 msgstr "help"
 
-#: g10/keyedit.c:818
+#: g10/keyedit.c:904
 msgid "show this help"
 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
 
-#: g10/keyedit.c:820
+#: g10/keyedit.c:906
 msgid "fpr"
 msgstr "fpr"
 
-#: g10/keyedit.c:820
+#: g10/keyedit.c:906
 msgid "show fingerprint"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
 
-#: g10/keyedit.c:821
+#: g10/keyedit.c:907
 msgid "list"
 msgstr "list"
 
-#: g10/keyedit.c:821
+#: g10/keyedit.c:907
 msgid "list key and user IDs"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
 
-#: g10/keyedit.c:822
+#: g10/keyedit.c:908
 msgid "l"
 msgstr "l"
 
-#: g10/keyedit.c:823
+#: g10/keyedit.c:909
 msgid "uid"
 msgstr "uid"
 
-#: g10/keyedit.c:823
+#: g10/keyedit.c:909
 msgid "select user ID N"
 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
 
-#: g10/keyedit.c:824
+#: g10/keyedit.c:910
 msgid "key"
 msgstr "key"
 
-#: g10/keyedit.c:824
+#: g10/keyedit.c:910
 msgid "select secondary key N"
 msgstr "åðéëïãÞ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý N"
 
-#: g10/keyedit.c:825
+#: g10/keyedit.c:911
 msgid "check"
 msgstr "check"
 
-#: g10/keyedit.c:825
+#: g10/keyedit.c:911
 msgid "list signatures"
 msgstr "áðåéêüíéóç õðïãñáöþí"
 
-#: g10/keyedit.c:826
+#: g10/keyedit.c:912
 msgid "c"
 msgstr "c"
 
-#: g10/keyedit.c:827
+#: g10/keyedit.c:913
 msgid "sign"
 msgstr "sign"
 
-#: g10/keyedit.c:827
+#: g10/keyedit.c:913
 msgid "sign the key"
 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý"
 
-#: g10/keyedit.c:828
+#: g10/keyedit.c:914
 msgid "s"
 msgstr "s"
 
-#: g10/keyedit.c:829
+#: g10/keyedit.c:915
 msgid "lsign"
 msgstr "lsign"
 
-#: g10/keyedit.c:829
+#: g10/keyedit.c:915
 msgid "sign the key locally"
 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
 
-#: g10/keyedit.c:830
+#: g10/keyedit.c:916
 msgid "nrsign"
 msgstr "nrsign"
 
-#: g10/keyedit.c:830
+#: g10/keyedit.c:916
 msgid "sign the key non-revocably"
 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ìç-áíáêáëÝóéìá"
 
-#: g10/keyedit.c:831
+#: g10/keyedit.c:917
 msgid "nrlsign"
 msgstr "nrlsign"
 
-#: g10/keyedit.c:831
+#: g10/keyedit.c:917
 msgid "sign the key locally and non-revocably"
 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ êáé ìç-áíáêáëÝóéìá"
 
-#: g10/keyedit.c:832
+#: g10/keyedit.c:918
 msgid "debug"
 msgstr "debug"
 
-#: g10/keyedit.c:833
+#: g10/keyedit.c:919
 msgid "adduid"
 msgstr "adduid"
 
-#: g10/keyedit.c:833
+#: g10/keyedit.c:919
 msgid "add a user ID"
 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
 
-#: g10/keyedit.c:834
+#: g10/keyedit.c:920
 msgid "addphoto"
 msgstr "addphoto"
 
-#: g10/keyedit.c:834
+#: g10/keyedit.c:920
 msgid "add a photo ID"
 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
 
-#: g10/keyedit.c:835
+#: g10/keyedit.c:921
 msgid "deluid"
 msgstr "deluid"
 
-#: g10/keyedit.c:835
+#: g10/keyedit.c:921
 msgid "delete user ID"
 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
 
 #. delphoto is really deluid in disguise
-#: g10/keyedit.c:837
+#: g10/keyedit.c:923
 msgid "delphoto"
 msgstr "delphoto"
 
-#: g10/keyedit.c:838
+#: g10/keyedit.c:924
 msgid "addkey"
 msgstr "addkey"
 
-#: g10/keyedit.c:838
+#: g10/keyedit.c:924
 msgid "add a secondary key"
 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
 
-#: g10/keyedit.c:839
+#: g10/keyedit.c:925
 msgid "delkey"
 msgstr "delkey"
 
-#: g10/keyedit.c:839
+#: g10/keyedit.c:925
 msgid "delete a secondary key"
 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
 
-#: g10/keyedit.c:840
+#: g10/keyedit.c:926
+msgid "addrevoker"
+msgstr "addrevoker"
+
+#: g10/keyedit.c:926
+msgid "add a revocation key"
+msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
+
+#: g10/keyedit.c:927
 msgid "delsig"
 msgstr "delsig"
 
-#: g10/keyedit.c:840
+#: g10/keyedit.c:927
 msgid "delete signatures"
 msgstr "äéáãñáöÞ õðïãñáöþí"
 
-#: g10/keyedit.c:841
+#: g10/keyedit.c:928
 msgid "expire"
 msgstr "expire"
 
-#: g10/keyedit.c:841
+#: g10/keyedit.c:928
 msgid "change the expire date"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
 
-#: g10/keyedit.c:842
+#: g10/keyedit.c:929
 msgid "primary"
 msgstr "ðñùôåýùí"
 
-#: g10/keyedit.c:842
+#: g10/keyedit.c:929
 msgid "flag user ID as primary"
 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
 
-#: g10/keyedit.c:843
+#: g10/keyedit.c:930
 msgid "toggle"
 msgstr "toggle"
 
-#: g10/keyedit.c:843
+#: g10/keyedit.c:930
 msgid "toggle between secret and public key listing"
 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
 
-#: g10/keyedit.c:845
+#: g10/keyedit.c:932
 msgid "t"
 msgstr "t"
 
-#: g10/keyedit.c:846
+#: g10/keyedit.c:933
 msgid "pref"
 msgstr "pref"
 
-#: g10/keyedit.c:846
+#: g10/keyedit.c:933
 msgid "list preferences (expert)"
 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
 
-#: g10/keyedit.c:847
+#: g10/keyedit.c:934
 msgid "showpref"
 msgstr "showpref"
 
-#: g10/keyedit.c:847
+#: g10/keyedit.c:934
 msgid "list preferences (verbose)"
 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
 
-#: g10/keyedit.c:848
+#: g10/keyedit.c:935
 msgid "setpref"
 msgstr "setpref"
 
-#: g10/keyedit.c:848
+#: g10/keyedit.c:935
 msgid "set preference list"
 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
 
-#: g10/keyedit.c:849
+#: g10/keyedit.c:936
 msgid "updpref"
 msgstr "updpref"
 
-#: g10/keyedit.c:849
+#: g10/keyedit.c:936
 msgid "updated preferences"
 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
 
-#: g10/keyedit.c:850
+#: g10/keyedit.c:937
 msgid "passwd"
 msgstr "passwd"
 
-#: g10/keyedit.c:850
+#: g10/keyedit.c:937
 msgid "change the passphrase"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
 
-#: g10/keyedit.c:851
+#: g10/keyedit.c:938
 msgid "trust"
 msgstr "trust"
 
-#: g10/keyedit.c:851
+#: g10/keyedit.c:938
 msgid "change the ownertrust"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
 
-#: g10/keyedit.c:852
+#: g10/keyedit.c:939
 msgid "revsig"
 msgstr "revsig"
 
-#: g10/keyedit.c:852
+#: g10/keyedit.c:939
 msgid "revoke signatures"
 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
 
-#: g10/keyedit.c:853
+#: g10/keyedit.c:940
 msgid "revkey"
 msgstr "revkey"
 
-#: g10/keyedit.c:853
+#: g10/keyedit.c:940
 msgid "revoke a secondary key"
 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
 
-#: g10/keyedit.c:854
+#: g10/keyedit.c:941
 msgid "disable"
 msgstr "disable"
 
-#: g10/keyedit.c:854
+#: g10/keyedit.c:941
 msgid "disable a key"
 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
 
-#: g10/keyedit.c:855
+#: g10/keyedit.c:942
 msgid "enable"
 msgstr "enable"
 
-#: g10/keyedit.c:855
+#: g10/keyedit.c:942
 msgid "enable a key"
 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
 
-#: g10/keyedit.c:856
+#: g10/keyedit.c:943
 msgid "showphoto"
 msgstr "showphoto"
 
-#: g10/keyedit.c:856
+#: g10/keyedit.c:943
 msgid "show photo ID"
 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
 
-#: g10/delkey.c:112 g10/keyedit.c:876
+#: g10/delkey.c:119 g10/keyedit.c:963
 msgid "can't do that in batchmode\n"
 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:913
+#: g10/keyedit.c:1000
 #, c-format
 msgid "error reading secret keyblock `%s': %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:931
+#: g10/keyedit.c:1018
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:962
+#: g10/keyedit.c:1049
 msgid "Command> "
 msgstr "ÅíôïëÞ> "
 
-#: g10/keyedit.c:994
+#: g10/keyedit.c:1081
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:998
+#: g10/keyedit.c:1085
 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1047
+#: g10/keyedit.c:1134
 msgid "Key is revoked."
 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
 
-#: g10/keyedit.c:1066
+#: g10/keyedit.c:1153
 msgid "Really sign all user IDs? "
 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:1067
+#: g10/keyedit.c:1154
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1092
+#: g10/keyedit.c:1179
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1112 g10/keyedit.c:1133
+#: g10/keyedit.c:1199 g10/keyedit.c:1220
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1114
+#: g10/keyedit.c:1201
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1117
+#: g10/keyedit.c:1204
 msgid "Really remove all selected user IDs? "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:1118
+#: g10/keyedit.c:1205
 msgid "Really remove this user ID? "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:1156 g10/keyedit.c:1178
+#: g10/keyedit.c:1243 g10/keyedit.c:1280
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1160
+#: g10/keyedit.c:1247
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
 
-#: g10/keyedit.c:1161
+#: g10/keyedit.c:1248
 msgid "Do you really want to delete this key? "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
 
-#: g10/keyedit.c:1182
+#: g10/keyedit.c:1284
 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
 
-#: g10/keyedit.c:1183
+#: g10/keyedit.c:1285
 msgid "Do you really want to revoke this key? "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
 
-#: g10/keyedit.c:1252
+#: g10/keyedit.c:1354
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? "
 msgstr ""
 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
 
-#: g10/keyedit.c:1254
+#: g10/keyedit.c:1356
 msgid "Really update the preferences? "
 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
 
-#: g10/keyedit.c:1292
+#: g10/keyedit.c:1394
 msgid "Save changes? "
 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
 
-#: g10/keyedit.c:1295
+#: g10/keyedit.c:1397
 msgid "Quit without saving? "
 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
 
-#: g10/keyedit.c:1306
+#: g10/keyedit.c:1408
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1313
+#: g10/keyedit.c:1415
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1320
+#: g10/keyedit.c:1422
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1332
+#: g10/keyedit.c:1434
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1489
+#: g10/keyedit.c:1750
 #, c-format
-msgid "This key may be revoked by %s key %s%s\n"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß %s%s\n"
+msgid "This key may be revoked by %s key "
+msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
 
-#: g10/keyedit.c:1492
+#: g10/keyedit.c:1754
 msgid " (sensitive)"
 msgstr " (åõáßóèçôï)"
 
-#: g10/keyedit.c:1497 g10/keyedit.c:1523
+#. Note, we use the same format string as in other show
+#. functions to make the translation job easier.
+#: g10/keyedit.c:1760 g10/keyedit.c:1786 g10/keyedit.c:1871 g10/keyedit.c:1886
 #, c-format
 msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
 msgstr "%s%c %4u%c/%08lX  äçìéïõñãßá: %s ëÞîç: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:1506
+#: g10/keyedit.c:1769
 #, c-format
 msgid " trust: %c/%c"
 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
 
-#: g10/keyedit.c:1510
+#: g10/keyedit.c:1773
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
 
-#: g10/keyedit.c:1539
+#: g10/keyedit.c:1802
 #, c-format
 msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
 msgstr "rev! ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1542
+#: g10/keyedit.c:1805
 msgid "rev- faked revocation found\n"
 msgstr "rev- âñÝèçêå ðáñáðïéçìÝíç áíÜêëçóç\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1544
+#: g10/keyedit.c:1807
 #, c-format
 msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
 msgstr "rev? ðñüâëçìá óôïí Ýëåã÷ï áíÜêëçóçò: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1574
-msgid ""
-"Please note that the shown key validity is not necessary correct\n"
-"unless you restart the program.\n"
-msgstr ""
-"Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá Ýããõñç\n"
-"åêôüò êáé åÜí åðáíáêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
+#: g10/keyedit.c:1837
+msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
+msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1660
+#: g10/keyedit.c:1845
 msgid ""
-"WARNING: This key already has a photo ID.\n"
-"         Adding another photo ID may confuse some versions of PGP.\n"
+"Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
+"unless you restart the program.\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé Þäç ìéá photo ID.\n"
-"    Ç ðñïóèÞêç åíüò áêüìç photo ID ìðïñåß íá ìðåñäÝøåé êÜðïéåò åêäüóåéò "
-"PGP.\n"
+"Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
+"åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1664 g10/keyedit.c:1691
-msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
-
-#: g10/keyedit.c:1672
-msgid "You may only have one photo ID on a key.\n"
-msgstr "Ìðïñåßôå íá Ý÷åôå ìüíï ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1686
+#: g10/keyedit.c:2001
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
@@ -2931,83 +3111,109 @@ msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1697
+#: g10/keyedit.c:2006
+msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
+msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:2012
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1832
+#: g10/keyedit.c:2147
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
 
-#: g10/keyedit.c:1842
+#: g10/keyedit.c:2157
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
 
-#: g10/keyedit.c:1846
+#: g10/keyedit.c:2161
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
 
-#: g10/keyedit.c:1852
+#: g10/keyedit.c:2167
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:1866
+#: g10/keyedit.c:2181
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1867
+#: g10/keyedit.c:2182
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1870
+#: g10/keyedit.c:2185
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1943
+#: g10/keyedit.c:2281
+msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
+msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
+
+#: g10/keyedit.c:2296
+msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
+msgstr ""
+"áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
+
+#. This actually causes no harm (after all, a key that
+#. designates itself as a revoker is the same as a
+#. regular key), but it's easy enough to check.
+#: g10/keyedit.c:2306
+msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
+msgstr ""
+"äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2393
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1949
+#: g10/keyedit.c:2399
 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1953
+#: g10/keyedit.c:2403
 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1955
+#: g10/keyedit.c:2405
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1997
+#: g10/keyedit.c:2447
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2013
+#: g10/keyedit.c:2463
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2096
+#: g10/keyedit.c:2546
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2284
+#: g10/keyedit.c:2583 g10/keyedit.c:2690
+#, c-format
+msgid "skipping v3 self-signature on user id \"%s\"\n"
+msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2750
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2330
+#: g10/keyedit.c:2796
 #, c-format
 msgid "No secondary key with index %d\n"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äåõôåñåýïí êëåéäß ìå äåßêôç %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2444
+#: g10/keyedit.c:2910
 msgid "user ID: \""
 msgstr "user ID: \""
 
-#: g10/keyedit.c:2449
+#: g10/keyedit.c:2915
 #, c-format
 msgid ""
 "\"\n"
@@ -3016,7 +3222,7 @@ msgstr ""
 "\"\n"
 "õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2452
+#: g10/keyedit.c:2918
 #, c-format
 msgid ""
 "\"\n"
@@ -3025,281 +3231,308 @@ msgstr ""
 "\"\n"
 "õðïãñÜöèçêå ôïðéêÜ ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2457
+#: g10/keyedit.c:2923
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2461
+#: g10/keyedit.c:2927
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
 
-#: g10/keyedit.c:2465
+#: g10/keyedit.c:2931
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
 
 #. FIXME: detect duplicates here
-#: g10/keyedit.c:2490
+#: g10/keyedit.c:2956
 msgid "You have signed these user IDs:\n"
 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2504
+#: g10/keyedit.c:2975
 #, c-format
 msgid "   signed by %08lX at %s%s%s\n"
 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2512
+#: g10/keyedit.c:2983
 #, c-format
 msgid "   revoked by %08lX at %s\n"
 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2532
+#: g10/keyedit.c:3003
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2542
+#: g10/keyedit.c:3013
 #, c-format
 msgid "   signed by %08lX at %s%s\n"
 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2544
+#: g10/keyedit.c:3015
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
 
-#: g10/keyedit.c:2551
+#: g10/keyedit.c:3022
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:2581
+#: g10/keyedit.c:3052
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2730
+#: g10/keyedit.c:3207
 #, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key 0x%08lX (uid %d)\n"
 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
 
-#. This isn't UTF8 as it is a URL(?)
-#: g10/keylist.c:87
+#: g10/keylist.c:91
+msgid "Critical signature policy: "
+msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
+
+#: g10/keylist.c:93
 msgid "Signature policy: "
 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
 
-#: g10/keylist.c:112 g10/keylist.c:132 g10/mainproc.c:721 g10/mainproc.c:730
+#: g10/keylist.c:118 g10/keylist.c:141 g10/mainproc.c:768 g10/mainproc.c:777
 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
 
-#. This is UTF8
-#: g10/keylist.c:120
+#: g10/keylist.c:127
+msgid "Critical signature notation: "
+msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
+
+#: g10/keylist.c:129
 msgid "Signature notation: "
 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
 
-#: g10/keylist.c:127
+#: g10/keylist.c:136
 msgid "not human readable"
 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
 
-#: g10/keylist.c:216
+#: g10/keylist.c:225
 msgid "Keyring"
 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
 
 #. of subkey
-#: g10/keylist.c:423 g10/mainproc.c:856
+#: g10/keylist.c:478 g10/mainproc.c:904
 #, c-format
 msgid " [expires: %s]"
 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
 
-#: g10/keylist.c:889
-msgid "Fingerprint:"
-msgstr "Fingerprint:"
+#: g10/keylist.c:1001
+msgid "Primary key fingerprint:"
+msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
 
-#. use tty
-#. Translators: this should fit into 24 bytes to that the fingerprint
-#. * data is properly aligned with the user ID
-#: g10/keylist.c:895
-msgid "             Fingerprint:"
-msgstr "             Áðïôýðùìá:"
+#: g10/keylist.c:1003
+msgid "     Subkey fingerprint:"
+msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
+
+#: g10/keylist.c:1010
+msgid " Primary key fingerprint:"
+msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
+
+#: g10/keylist.c:1012
+msgid "      Subkey fingerprint:"
+msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
 
-#: g10/keylist.c:899
+#. use tty
+#: g10/keylist.c:1016 g10/keylist.c:1020
 msgid "     Key fingerprint ="
 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
 
-#: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:255
+#: g10/mainproc.c:248
+#, c-format
+msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
+msgstr "ðáñÜîåíï ìÝãåèïò ãéá Ýíá êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßáò (%d)\n"
+
+#: g10/mainproc.c:258
+#, c-format
+msgid "invalid symkey algorithm detected (%d)\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+
+#: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:287
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
 
-#: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:257
+#: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:289
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
 
-#: g10/mainproc.c:280
+#: g10/mainproc.c:317
 #, c-format
 msgid "public key is %08lX\n"
 msgstr "äçìüóéï êëåéäß åßíáé %08lX\n"
 
-#: g10/mainproc.c:326
+#: g10/mainproc.c:363
 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá ìå äçìüóéï êëåéäß: êáëü DEK\n"
 
-#: g10/mainproc.c:378
+#: g10/mainproc.c:415
 #, c-format
 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:388
+#: g10/mainproc.c:425
 #, c-format
 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %s key, ID %08lX\n"
 
-#: g10/mainproc.c:402
+#: g10/mainproc.c:439
 #, c-format
 msgid "public key decryption failed: %s\n"
 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå äçìüóéï êëåéäß áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:429 g10/mainproc.c:448
+#: g10/mainproc.c:466 g10/mainproc.c:485
 #, c-format
 msgid "assuming %s encrypted data\n"
 msgstr "õðüèåóç %s êñõðôïãñáöçìÝíùí äåäïìÝíùí\n"
 
-#: g10/mainproc.c:436
+#: g10/mainproc.c:473
 #, c-format
 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
 msgstr ""
 "Êñõðôáëãüñéèìïò IDEA ìç äéáèÝóéìïò, áéóéüäïîç ðñïóðÜèåéá ÷ñÞóçò ôïõ\n"
 "%s áíôßèåôá\n"
 
-#: g10/mainproc.c:466
+#: g10/mainproc.c:503
 msgid "decryption okay\n"
 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç OK\n"
 
-#: g10/mainproc.c:471
+#: g10/mainproc.c:510
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï êñõðôïãñáöçìÝíï ìÞíõìá Ý÷åé ðåéñá÷èåß!\n"
 
-#: g10/mainproc.c:476
+#: g10/mainproc.c:516
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:495
+#: g10/mainproc.c:535
 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áðïóôïëÝáò æÞôçóå \"ãéá-ôá-ìÜôéá-óáò-ìüíï\"\n"
 
-#: g10/mainproc.c:497
+#: g10/mainproc.c:537
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
 msgstr "áñ÷éêü üíïìá áñ÷åßïõ='%.*s'\n"
 
-#: g10/mainproc.c:672
+#: g10/mainproc.c:712
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
 msgstr "áíåîÜñôçôç áíÜêëçóç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå \"gpg --import\" ãéá åöáñìïãÞ\n"
 
-#: g10/mainproc.c:733
+#: g10/mainproc.c:780
 msgid "Notation: "
 msgstr "Óçìåßùóç: "
 
-#: g10/mainproc.c:745
+#: g10/mainproc.c:792
 msgid "Policy: "
 msgstr "ÐïëéôéêÞ: "
 
-#: g10/mainproc.c:1198
+#: g10/mainproc.c:1247
 msgid "signature verification suppressed\n"
 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
 
 #. plaintext before signatures but no one-pass packets
-#: g10/mainproc.c:1240 g10/mainproc.c:1250
+#: g10/mainproc.c:1289 g10/mainproc.c:1299
 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý áõôþí ôùí ðïëëáðëþí õðïãñáöþí\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1261
+#: g10/mainproc.c:1310
 #, c-format
 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
 msgstr "ÕðïãñáöÞ %.*s ìå ÷ñÞóç ôïõ êëåéäéïý%s ID %08lX\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1305 g10/mainproc.c:1327
+#: g10/mainproc.c:1359 g10/mainproc.c:1392
 msgid "BAD signature from \""
 msgstr "ÊÁÊÇ õðïãñáöÞ áðü \""
 
-#: g10/mainproc.c:1306 g10/mainproc.c:1328
+#: g10/mainproc.c:1360 g10/mainproc.c:1393
 msgid "Expired signature from \""
 msgstr "ËçãìÝíç õðïãñáöÞ áðü \""
 
-#: g10/mainproc.c:1307 g10/mainproc.c:1329
+#: g10/mainproc.c:1361 g10/mainproc.c:1394
 msgid "Good signature from \""
 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
 
-#: g10/mainproc.c:1331
+#: g10/mainproc.c:1396
 msgid "[uncertain]"
 msgstr "[áâÝâáéï]"
 
-#: g10/mainproc.c:1351
+#: g10/mainproc.c:1427
 msgid "                aka \""
 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
 
-#: g10/mainproc.c:1412
+#: g10/mainproc.c:1488
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
 msgstr "Áäõíáìßá åëÝã÷ïõ ôçò õðïãñáöÞò: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1481 g10/mainproc.c:1497 g10/mainproc.c:1559
+#: g10/mainproc.c:1557 g10/mainproc.c:1573 g10/mainproc.c:1635
 msgid "not a detached signature\n"
 msgstr "äåí åßíáé áðïêïììÝíç õðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1508
+#: g10/mainproc.c:1584
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
 msgstr "áíåîÜñôçôç õðïãñáöÞ êëÜóçò 0x%02x\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1565
+#: g10/mainproc.c:1641
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
 msgstr "õðïãñáöÞ ðáëéïý óôõë (PGP 2.x)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1572
+#: g10/mainproc.c:1648
 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñï ñéæéêü(root) ðáêÝôï áíé÷íåýôçêå óôï proc_tree()\n"
 
-#: g10/misc.c:101
+#: g10/misc.c:98
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:211
+#: g10/misc.c:162
 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
 msgstr "Ðåéñáìáôéêïß áëãüñéèìïé äåí ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé!\n"
 
-#: g10/misc.c:241
+#: g10/misc.c:192
 msgid "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
 msgstr ""
 "ç ÷ñÞóç áõôïý ôïõ áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò äåí óõíéóôÜôáé. ×ñçóéìïðïéÞóôå "
 "Ýíá ðéï óõíçèéóìÝíï!\n"
 
-#: g10/misc.c:378
-#, c-format
-msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
-msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
-
-#: g10/misc.c:410
-#, c-format
-msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
-msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
-
-#: g10/misc.c:435
+#: g10/misc.c:300
 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
 msgstr "ôï âýóìá ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA äåí õðÜñ÷åé\n"
 
-#: g10/misc.c:436
+#: g10/misc.c:301
 msgid ""
 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
 msgstr ""
 "äåßôå ôï http://www.gnupg.org/why-not-idea.html ãéá ðåñéóóüôåñåò "
 "ðëçñïöïñßåò\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:119
+#: g10/misc.c:509
+#, c-format
+msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
+msgstr "%s:%d: ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ \"%s\"\n"
+
+#: g10/misc.c:513
+#, c-format
+msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
+
+#: g10/misc.c:515
+#, c-format
+msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
+msgstr "ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôï \"%s%s\" êáëýôåñá\n"
+
+#: g10/parse-packet.c:120
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:1053
+#: g10/parse-packet.c:1065
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr "õðïðáêÝôï ôýðïõ %d Ý÷åé ïñéóìÝíï ôï êñéôéêü bit\n"
@@ -3329,7 +3562,7 @@ msgstr "
 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
 
-#: g10/hkp.c:147 g10/passphrase.c:532
+#: g10/hkp.c:151 g10/passphrase.c:532
 #, c-format
 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
@@ -3441,66 +3674,73 @@ msgstr "
 msgid "can't open signed data `%s'\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí `%s'\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:100
+#: g10/pubkey-enc.c:101
 #, c-format
 msgid "anonymous recipient; trying secret key %08lX ...\n"
 msgstr "áíþíõìïò ðáñáëÞðôçò· äïêéìÞ ìõóôéêïý êëåéäéïý %08lX ...\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:106
+#: g10/pubkey-enc.c:107
 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
 msgstr "åíôÜîåé, åßìáóôå ï áíþíõìïò ðáñáëÞðôçò.\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:158
+#: g10/pubkey-enc.c:159
 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
 msgstr "ðáëáéÜ êùäéêïðïßçóç ôïõ DEK äåí õðïóôçñßæåôáé\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:177
+#: g10/pubkey-enc.c:178
 #, c-format
 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
 msgstr "ï áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò %d%s åßíáé Üãíùóôïò Þ áðåíåñãïðïéçìÝíïò\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:220
+#: g10/pubkey-enc.c:221
 #, c-format
 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò %d äåí åßíáé óôéò åðéëïãÝò\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:242
+#: g10/pubkey-enc.c:243
 #, c-format
 msgid "NOTE: secret key %08lX expired at %s\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
 
-#. HKP does not support v3 fingerprints
-#: g10/hkp.c:70
+#: g10/pubkey-enc.c:249
+msgid "NOTE: key has been revoked"
+msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß"
+
+#: g10/hkp.c:71
 #, c-format
-msgid "requesting key %08lX from HKP keyserver %s\n"
-msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí %s ...\n"
+msgid "requesting key %08lX from %s\n"
+msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
 
-#: g10/hkp.c:94
+#: g10/hkp.c:96
 #, c-format
 msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ëÞøçò ôïõ êëåéäéïý áðü ôï äéáêïìéóôÞ: %s\n"
 
-#: g10/hkp.c:171
+#: g10/hkp.c:175
 #, c-format
 msgid "error sending to `%s': %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
 
-#: g10/hkp.c:186
+#: g10/hkp.c:190
 #, c-format
 msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
 msgstr "åðéôõ÷ßá ôçò áðïóôïëÞò óôï `%s' (êáôÜóôáóç=%u)\n"
 
-#: g10/hkp.c:189
+#: g10/hkp.c:193
 #, c-format
 msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá óôçí áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': êáôÜóôáóç=%u\n"
 
-#: g10/hkp.c:471
+#: g10/hkp.c:363
+msgid "this keyserver is not fully HKP compatible\n"
+msgstr "áõôüò ï äéáêïìéóôÞò êëåéäéþí äåí åßíáé ðëÞñùò HKP óõìâáôüò\n"
+
+#: g10/hkp.c:515
 #, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from HKP server %s\n"
 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
 
-#: g10/hkp.c:521
+#: g10/hkp.c:565
 #, c-format
 msgid "can't search keyserver: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá áíáæÞôçóçò äéáêïìéóôÞ: %s\n"
@@ -3514,52 +3754,86 @@ msgstr "
 msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:215
+#: g10/seckey-cert.c:224
 msgid "Invalid passphrase; please try again"
 msgstr "Ìç Ýãêõñç öñÜóç êëåéäß, äïêéìÜóôå îáíÜ"
 
-#: g10/seckey-cert.c:216
+#: g10/seckey-cert.c:225
 #, c-format
 msgid "%s ...\n"
 msgstr "%s ...\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:273
+#: g10/seckey-cert.c:282
 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áíé÷íåýôçêå áäýíáìï êëåéäß - áëëÜîôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:311
+#: g10/seckey-cert.c:320
 msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
 msgstr ""
 "äçìéïõñãßá ôïõ ìç óõíåéóôüìåíïõ 16-bit checksum ãéá ôç ðñïóôáóßá ôïõ\n"
 "ìõóôéêïý êëåéäéïý\n"
 
-#: g10/sig-check.c:205
+#: g10/sig-check.c:73
+msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: óýãêñïõóç õðïãñáöÞò ðåñßëçøçò óôï ìÞíõìá\n"
+
+#: g10/sig-check.c:215
+#, c-format
 msgid ""
-"this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for signatures!\n"
+"key %08lX: this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for "
+"signatures!\n"
 msgstr ""
 "áõôü ôï, äçìéïõñãÞìåíï áðü PGP, êëåéäß ElGamal ÄÅÍ åßíáé áóöáëÝò ãéá "
 "õðïãñáöÝò!\n"
 
-#: g10/sig-check.c:213
+#: g10/sig-check.c:224
 #, c-format
-msgid "public key is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß åßíáé %lu äåõôåñüëåðôï íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
+msgid "public key %08lX is %lu second newer than the signature\n"
+msgstr ""
+"ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX åßíáé %lu äåõôåñüëåðôï íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/sig-check.c:214
+#: g10/sig-check.c:225
 #, c-format
-msgid "public key is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß åßíáé %lu äåõôåñüëåðôá íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
+msgid "public key %08lX is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr ""
+"ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX åßíáé %lu äåõôåñüëåðôá íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
 
-#: g10/sig-check.c:237
+#: g10/sig-check.c:234
+#, c-format
+msgid ""
+"key %08lX has been created %lu second in future (time warp or clock "
+"problem)\n"
+msgstr ""
+"ôï êëåéäß %08lX äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
+"áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
+
+#: g10/sig-check.c:236
+#, c-format
+msgid ""
+"key %08lX has been created %lu seconds in future (time warp or clock "
+"problem)\n"
+msgstr ""
+"ôï êëåéäß %08lX äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
+"áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
+
+#: g10/sig-check.c:249
 #, c-format
 msgid "NOTE: signature key %08lX expired %s\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß õðïãñáöÞò %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:318
-msgid "assuming bad signature due to an unknown critical bit\n"
-msgstr "õðüèåóç êáêÞò õðïãñáöÞò ëüãù Üãíùóôïõ êñßóéìïõ bit\n"
+#: g10/sig-check.c:348
+#, c-format
+msgid "assuming bad signature from key %08lX due to an unknown critical bit\n"
+msgstr "õðüèåóç êáêÞò õðïãñáöÞò áðü êëåéäß %08lX ëüãù Üãíùóôïõ êñßóéìïõ bit\n"
 
-#: g10/sign.c:115
+#: g10/sign.c:103
+#, c-format
+msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá óôçí %%-áíÜðôõîç óçìåßùóçò (ðïëõ ìåãÜëç).\n"
+"               ×ñÞóç ìç áíåðôõãìÝíïõ.\n"
+
+#: g10/sign.c:151
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand policy url (too large).  Using unexpanded.\n"
@@ -3567,41 +3841,49 @@ msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá óôç %%-áíÜðôõîç ôïõ url ðïëéôéêÞò (ðïëõ ìåãÜëï).\n"
 "               ×ñÞóç ìç áíåðôõãìÝíïõ.\n"
 
-#: g10/sign.c:274
+#: g10/sign.c:303
 #, c-format
 msgid "checking created signature failed: %s\n"
 msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:283
+#: g10/sign.c:312
 #, c-format
-msgid "%s signature from: %s\n"
-msgstr "%s õðïãñáöÞ áðü: %s\n"
+msgid "%s signature from: \"%s\"\n"
+msgstr "%s õðïãñáöÞ áðü: \"%s\"\n"
 
-#: g10/sign.c:430
+#: g10/sign.c:461
 #, c-format
 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
 
-#: g10/sign.c:618
-msgid "you can only sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+#: g10/sign.c:644
+msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
-"ìðïñåßôå íá õðïãñÜøåôå ìå êëåéäéÜ ôýðïõ PGP 2.x ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
+"ìðïñåßôå íá õðïãñÜøåôå-áðïêïììÝíá ìå êëåéäéÜ ôýðïõ PGP 2.x ìüíï óå\n"
+"--pgp2 êáôÜóôáóç\n"
 
-#: g10/sign.c:643 g10/sign.c:812
+#: g10/sign.c:665 g10/sign.c:892
 #, c-format
 msgid "can't create %s: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:704
+#: g10/sign.c:690
+#, c-format
+msgid "forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr ""
+"ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
+"ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
+
+#: g10/sign.c:784
 msgid "signing:"
 msgstr "õðïãñáöÞ:"
 
-#: g10/sign.c:796
+#: g10/sign.c:876
 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "ìðïñåßôå íá õðïãñÜøåôå êáèáñÜ ìå êëåéäéÜ ôýðïõ PGP 2.x óå êáôÜóôáóç --pgp2\n"
 
-#: g10/sign.c:953
+#: g10/sign.c:1029
 #, c-format
 msgid "%s encryption will be used\n"
 msgstr "%s êñõðôïãñÜöçóç èá ÷ñçóéìïðïéçèåß\n"
@@ -3616,132 +3898,136 @@ msgstr "
 msgid "input line longer than %d characters\n"
 msgstr "ãñáììÞ åéóüäïõ ìåãáëýôåñç áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
 
-#: g10/tdbio.c:121 g10/tdbio.c:1382
+#: g10/tdbio.c:128 g10/tdbio.c:1387
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
 msgstr "trustdb rec %lu: áðïôõ÷ßá lseek: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:127 g10/tdbio.c:1389
+#: g10/tdbio.c:134 g10/tdbio.c:1394
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
 msgstr "trustdb rec %lu: áðïôõ÷ßá write (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:237
+#: g10/tdbio.c:244
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "ðïëý ìåãÜëç óõíáëëáãÞ trustdb\n"
 
-#: g10/tdbio.c:454
+#: g10/tdbio.c:459
 #, c-format
 msgid "%s: can't access: %s\n"
 msgstr "%s: áäõíáìßá ðñüóâáóçò: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:468
+#: g10/tdbio.c:474
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: ï öÜêåëïò äåí õðÜñ÷åé!\n"
 
-#: g10/tdbio.c:478 g10/tdbio.c:498 g10/tdbio.c:541
+#: g10/tdbio.c:484 g10/tdbio.c:502 g10/tdbio.c:545
 #, c-format
 msgid "%s: can't create lock\n"
 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êëåéäþìáôïò (lock)\n"
 
-#: g10/tdbio.c:480 g10/tdbio.c:544
+#: g10/tdbio.c:486 g10/tdbio.c:548
 #, c-format
 msgid "%s: can't make lock\n"
 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êëåéäþìáôïò (lock)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1436 g10/openfile.c:240 g10/openfile.c:307 g10/tdbio.c:484
+#: g10/keyring.c:1448 g10/openfile.c:240 g10/openfile.c:310 g10/tdbio.c:492
 #, c-format
 msgid "%s: can't create: %s\n"
 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:503
+#: g10/tdbio.c:507
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: áðïôõ÷ßá äçìéïõñãßáò ìéáò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s"
 
-#: g10/tdbio.c:507
+#: g10/tdbio.c:511
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
 msgstr "%s: äçìéïõñãÞèçêå ìç Ýãêõñç trustdb\n"
 
-#: g10/tdbio.c:510
+#: g10/tdbio.c:514
 #, c-format
 msgid "%s: trustdb created\n"
 msgstr "%s: äçìéïõñãÞèçêå ç trustdb\n"
 
-#: g10/tdbio.c:565
+#: g10/tdbio.c:554
+msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
+msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç trustdb äåí åßíáé åããñÜøéìç\n"
+
+#: g10/tdbio.c:570
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb\n"
 msgstr "%s: ìç Ýãêõñç trustdb\n"
 
-#: g10/tdbio.c:597
+#: g10/tdbio.c:602
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:605
+#: g10/tdbio.c:610
 #, c-format
 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åíçìÝñùóç ôçò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:621 g10/tdbio.c:657 g10/tdbio.c:671 g10/tdbio.c:701
-#: g10/tdbio.c:1315 g10/tdbio.c:1342
+#: g10/tdbio.c:626 g10/tdbio.c:662 g10/tdbio.c:676 g10/tdbio.c:706
+#: g10/tdbio.c:1320 g10/tdbio.c:1347
 #, c-format
 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:634 g10/tdbio.c:680
+#: g10/tdbio.c:639 g10/tdbio.c:685
 #, c-format
 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åããñáöÞ ôçò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1119
+#: g10/tdbio.c:1124
 #, c-format
 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
 msgstr "trustdb: áðÝôõ÷å lseek: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1127
+#: g10/tdbio.c:1132
 #, c-format
 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1148
+#: g10/tdbio.c:1153
 #, c-format
 msgid "%s: not a trustdb file\n"
 msgstr "%s: äåí åßíáé trustdb áñ÷åßï\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1165
+#: g10/tdbio.c:1170
 #, c-format
 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
 msgstr "%s: åããñáöÞ Ýêäïóçò ìå recnum %lu\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1170
+#: g10/tdbio.c:1175
 #, c-format
 msgid "%s: invalid file version %d\n"
 msgstr "%s: ìç Ýãêõñç Ýêäïóç áñ÷åßïõ %d\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1348
+#: g10/tdbio.c:1353
 #, c-format
 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1356
+#: g10/tdbio.c:1361
 #, c-format
 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åããñáöÞ ôçò åããñáöÞò dir : %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1366
+#: g10/tdbio.c:1371
 #, c-format
 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
 msgstr "%s: áðïôõ÷ßá óôïí ìçäåíéóìü ìéáò åããñáöÞò: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1396
+#: g10/tdbio.c:1401
 #, c-format
 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
 msgstr "%s: áðïôõ÷ßá óôçí ðñïóèÞêç ìéáò åããñáöÞò: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1441
+#: g10/tdbio.c:1446
 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
 msgstr "ç trustdb åßíáé öèáñìÝíç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôï \"gpg --fix-trustdb\".\n"
 
@@ -3831,27 +4117,27 @@ msgstr ""
 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
 msgstr "ãñáììÞ åéóüäïõ %u åßíáé ðïëý ìåãÜëç Þ ôçò ëåßðåé ôï LF\n"
 
-#: g10/skclist.c:110 g10/skclist.c:166
+#: g10/skclist.c:129 g10/skclist.c:185
 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
 msgstr ""
 "ôï êëåéäß äåí Ý÷åé óçìåéùèåß óáí áíáóöáëÝò - äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ìå "
 "øåýôéêç RNG!\n"
 
-#: g10/skclist.c:138
+#: g10/skclist.c:157
 #, c-format
 msgid "skipped `%s': duplicated\n"
 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': áíôéãñÜöôçêå\n"
 
-#: g10/skclist.c:145 g10/skclist.c:153
+#: g10/skclist.c:164 g10/skclist.c:172
 #, c-format
 msgid "skipped `%s': %s\n"
 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
 
-#: g10/skclist.c:149
+#: g10/skclist.c:168
 msgid "skipped: secret key already present\n"
 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
 
-#: g10/skclist.c:160
+#: g10/skclist.c:179
 #, c-format
 msgid ""
 "skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
@@ -3888,26 +4174,21 @@ msgstr "
 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
 msgstr "õðüèåóç õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí óôï `%s'\n"
 
-#: g10/openfile.c:323
+#: g10/openfile.c:326
 #, c-format
-msgid "%s: new options file created\n"
-msgstr "%s: äçìéïõñãÞèçêå íÝï áñ÷åßï åðéëïãþí\n"
+msgid "new configuration file `%s' created\n"
+msgstr "äçìéïõñãÞèçêå íÝï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
 
-#: g10/openfile.c:350
+#: g10/openfile.c:353
 #, c-format
 msgid "%s: can't create directory: %s\n"
 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
 
-#: g10/openfile.c:353
+#: g10/openfile.c:356
 #, c-format
 msgid "%s: directory created\n"
 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
 
-#: g10/openfile.c:355
-msgid "you have to start GnuPG again, so it can read the new options file\n"
-msgstr ""
-"ðñÝðåé íá åðáíåêêéíÞóåôå ôï GnuPG, þóôå íá äéáâÜóåé ôï íÝï áñ÷åßï åðéëïãþí\n"
-
 #: g10/encr-data.c:91
 msgid ""
 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
@@ -3934,33 +4215,37 @@ msgstr ""
 msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
 msgstr "ï DSA áðáéôåß ôç ÷ñÞóç åíüò 160 bit áëãüñéèìïõ hash\n"
 
-#: g10/delkey.c:116
+#: g10/delkey.c:120 g10/delkey.c:127
+msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
+msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
+
+#: g10/delkey.c:126
 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
 
-#: g10/delkey.c:138
+#: g10/delkey.c:150
 msgid "Delete this key from the keyring? "
 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
 
-#: g10/delkey.c:146
+#: g10/delkey.c:158
 msgid "This is a secret key! - really delete? "
 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
 
-#: g10/delkey.c:156
+#: g10/delkey.c:168
 #, c-format
 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:166
+#: g10/delkey.c:178
 msgid "ownertrust information cleared\n"
 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
 
-#: g10/delkey.c:194
+#: g10/delkey.c:206
 #, c-format
 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
 
-#: g10/delkey.c:196
+#: g10/delkey.c:208
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
 msgstr ""
 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
@@ -4056,16 +4341,26 @@ msgstr ""
 "åðåéäÞ äåí õðïóôçñßæïíôáé áðü üëá ôá ðñïãñÜììáôá êáé ïé õðïãñáöÝò ðïõ\n"
 "Ý÷ïõí äçìéïõñãçèåß áðü áõôÜ åßíáé ìåãÜëåò êáé ðïëý áñãÝò óôçí åðáëÞèåõóç."
 
-#: g10/helptext.c:99
+#: g10/helptext.c:98
+msgid ""
+"In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
+"encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
+"Please consult your security expert first."
+msgstr ""
+"ÃåíéêÜ, äåí åßíáé êáëÞ éäÝá íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï ßäéï êëåéäß ãéá õðïãñáöÞ\n"
+"êáé êñõðôïãñÜöçóç. Áõôüò ï áëãüñéèìïò ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï óå\n"
+"ïñéóìÝíïõò ôüðïõò. Ç óõìâïõëÞ åíüò åéäéêïý óå èÝìáôá áóöÜëåéáò óõíåßóôáôå."
+
+#: g10/helptext.c:105
 msgid "Enter the size of the key"
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï ìÝãåèïò ôïõ êëåéäéïý"
 
-#: g10/helptext.c:103 g10/helptext.c:108 g10/helptext.c:120 g10/helptext.c:152
-#: g10/helptext.c:180 g10/helptext.c:185 g10/helptext.c:190
+#: g10/helptext.c:109 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:126 g10/helptext.c:158
+#: g10/helptext.c:186 g10/helptext.c:191 g10/helptext.c:196
 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\"(íáé) Þ \"no\"(ü÷é)"
 
-#: g10/helptext.c:113
+#: g10/helptext.c:119
 msgid ""
 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
@@ -4077,19 +4372,19 @@ msgstr ""
 "äåí èá ëÜâåôå ìéá êáëÞ áðÜíôçóç óöÜëìáôïò - áíôßèåôá ôï óýóôçìá\n"
 "ðñïóðáèåß íá åñìçíåýóåé ôçí ôéìÞ óáí äéÜóôçìá."
 
-#: g10/helptext.c:125
+#: g10/helptext.c:131
 msgid "Enter the name of the key holder"
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï üíïìá ôïõ êëåéäïêñÜôïñá"
 
-#: g10/helptext.c:130
+#: g10/helptext.c:136
 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
 msgstr "ðëçêôñïëïãÞóôå ðñïáéñåôéêÜ ìéá äéåýèõíóç email (óõíéóôÜôáé)"
 
-#: g10/helptext.c:134
+#: g10/helptext.c:140
 msgid "Please enter an optional comment"
 msgstr "Ðáñáêáëþ ðñïáéñåôéêÜ ðëçêôñïëïãÞóôå Ýíá ó÷üëéï"
 
-#: g10/helptext.c:139
+#: g10/helptext.c:145
 msgid ""
 "N  to change the name.\n"
 "C  to change the comment.\n"
@@ -4103,13 +4398,13 @@ msgstr ""
 "O  ãéá óõíÝ÷åéá ôçò äçìéïõñãßáò êëåéäéïý.\n"
 "Q  ãéá íá ôåñìáôßóåôå ôç äçìéïõñãßá êëåéäéïý."
 
-#: g10/helptext.c:148
+#: g10/helptext.c:154
 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
 msgstr ""
 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" (Þ áðëÜ \"y\") åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äçìéïõñãçèåß ôï "
 "õðïêëåéäß."
 
-#: g10/helptext.c:156
+#: g10/helptext.c:162
 msgid ""
 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
@@ -4181,11 +4476,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "ÅÜí äåí îÝñåôå ðïéÜ åßíáé ç óùóôÞ áðÜíôçóç, äþóôå \"0\"."
 
-#: g10/helptext.c:194
+#: g10/helptext.c:200
 msgid "Answer \"yes\" is you want to sign ALL the user IDs"
 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå ÏËÁ ôá user ID"
 
-#: g10/helptext.c:198
+#: g10/helptext.c:204
 msgid ""
 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
 "All certificates are then also lost!"
@@ -4193,11 +4488,11 @@ msgstr ""
 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí ðñáãìáôéêÜ èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü\n"
 "ôï user ID.  ¼ëá ôá ðéóôïðïéçôéêÜ èá ÷áèïýí ôüôå!"
 
-#: g10/helptext.c:203
+#: g10/helptext.c:209
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äéáãñáöåß ôï õðïêëåéäß"
 
-#: g10/helptext.c:208
+#: g10/helptext.c:214
 msgid ""
 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
@@ -4208,7 +4503,7 @@ msgstr ""
 "êáèéÝñùóç ìéá óýíäåóçò åìðéóôïóýíçò óôï êëåéäß Þ óå Ýíá Üëëï êëåéäß\n"
 "ðéóôïðïéçìÝíï áðü áõôü."
 
-#: g10/helptext.c:213
+#: g10/helptext.c:219
 msgid ""
 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
@@ -4220,7 +4515,7 @@ msgstr ""
 "÷ñçóéìïðïéÞèçêå ãéáôß áõôü ôï êëåéäß õðïãñáöÞò ìðïñåß íá êáèéåñþóåé\n"
 "ìéá óýíäåóç åìðéóôïóýíçò ìÝóù åíüò Üëëïõ Þäç ðéóôïðïéçìÝíïõ êëåéäéïý."
 
-#: g10/helptext.c:219
+#: g10/helptext.c:225
 msgid ""
 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
 "your keyring."
@@ -4228,7 +4523,7 @@ msgstr ""
 "Ç õðïãñáöÞ äåí åßíáé Ýãêõñç.  Åßíáé óõíåôü íá äéáãñáöåß áðü ôç\n"
 "êëåéäïèÞêç óáò."
 
-#: g10/helptext.c:223
+#: g10/helptext.c:229
 msgid ""
 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
@@ -4242,7 +4537,7 @@ msgstr ""
 "ôï êëåéäß ðéá.  Ïðüôå íá óõíå÷ßóåôå ìüíï åÜí áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ ãéá\n"
 "êÜðïéï ëüãï äåí åßíáé Ýãêõñç Þ õðÜñ÷åé ìéá äåýôåñç."
 
-#: g10/helptext.c:231
+#: g10/helptext.c:237
 msgid ""
 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
@@ -4252,23 +4547,23 @@ msgstr ""
 "óôçí ðñïõðÜñ÷ïõóá ëßóôá ðñïåðéëïãþí.  Ç çìåñïìçíßá üëùí ôùí åðçñåáóìÝíùí\n"
 "éäéï-õðïãñáöþí èá áõîçèåß êáôÜ 1 äåõôåñüëåðôï.\n"
 
-#: g10/helptext.c:238
+#: g10/helptext.c:244
 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
 
-#: g10/helptext.c:244
+#: g10/helptext.c:250
 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
 msgstr "Ðáñáêáëþ åðáíáëÜâåôå ôç ôåëåõôáßá öñÜóç êëåéäß, ãéá óéãïõñéÜ."
 
-#: g10/helptext.c:248
+#: g10/helptext.c:254
 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
 msgstr "Äþóôå ôï üíïìá ôïõ áñ÷åßïõ óôï ïðïßï åöáñìüæåôáé ç õðïãñáöÞ"
 
-#: g10/helptext.c:253
+#: g10/helptext.c:259
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá åðéêáëõöèåß ôï áñ÷åßï"
 
-#: g10/helptext.c:258
+#: g10/helptext.c:264
 msgid ""
 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
 "file (which is shown in brackets) will be used."
@@ -4276,7 +4571,7 @@ msgstr ""
 "Ðáñáêáëþ åéóÜãåôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ. ÅÜí áðëÜ ðáôÞóåôå RETURN\n"
 "ôï åî'ïñéóìïý áñ÷åßï (áðåéêïíßæåôáé óôéò áãêýëåò) èá ÷ñçóéìïðïéçèåß."
 
-#: g10/helptext.c:264
+#: g10/helptext.c:270
 msgid ""
 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
 "context you have the ability to choose from this list:\n"
@@ -4304,7 +4599,7 @@ msgstr ""
 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå áõôü ãéá íá äçëþóåôå üôé ôï user ID äåí ðñÝðåé\n"
 "      íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðéá. Ãéá íá ïñßóåôå Üêõñç ìéá äéåýèõíóç email.\n"
 
-#: g10/helptext.c:280
+#: g10/helptext.c:286
 msgid ""
 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
@@ -4315,69 +4610,64 @@ msgstr ""
 "Ðáñáêáëþ êñáôÞóôå áõôü ôï êåßìåíï óõíïðôéêü. Ìéá Üäåéá ãñáììÞ\n"
 "ëÞãåé ôï êåßìåíï.\n"
 
-#: g10/helptext.c:295
+#: g10/helptext.c:301
 msgid "No help available"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
 
-#: g10/helptext.c:303
+#: g10/helptext.c:309
 #, c-format
 msgid "No help available for `%s'"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
 
-#: g10/keydb.c:177
+#: g10/keydb.c:178
 #, c-format
 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:188
-#, c-format
-msgid "changing permission of  `%s' failed: %s\n"
-msgstr "ç áëëáãÞ áäåßáò ôïõ `%s' áðÝôõ÷å: %s\n"
-
-#: g10/keydb.c:197
+#: g10/keydb.c:185
 #, c-format
 msgid "keyring `%s' created\n"
 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
 
-#: g10/keydb.c:587
+#: g10/keydb.c:575
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
 
-#: g10/keyring.c:1235
+#: g10/keyring.c:1226
 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: 2 áñ÷åßá ìå åìðéóôåõôéêÝò ðëçñïöïñßåò õðÜñ÷ïõí.\n"
 
-#: g10/keyring.c:1237
+#: g10/keyring.c:1228
 #, c-format
 msgid "%s is the unchanged one\n"
 msgstr "%s åßíáé ôï áìåôÜâëçôï\n"
 
-#: g10/keyring.c:1238
+#: g10/keyring.c:1229
 #, c-format
 msgid "%s is the new one\n"
 msgstr "%s åßíáé ôï íÝï\n"
 
-#: g10/keyring.c:1239
+#: g10/keyring.c:1230
 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ äéïñèþóôå áõôÞ ôçí ðéèáíÞ \"ôñýðá\" áóöáëåßáò\n"
 
-#: g10/keyring.c:1337
+#: g10/keyring.c:1346
 #, c-format
 msgid "checking keyring `%s'\n"
 msgstr "Ýëåã÷ïò êëåéäïèÞêçò `%s'\n"
 
-#: g10/keyring.c:1368
+#: g10/keyring.c:1377
 #, c-format
 msgid "%lu keys so far checked (%lu signatures)\n"
 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1379
+#: g10/keyring.c:1388
 #, c-format
 msgid "%lu keys checked (%lu signatures)\n"
 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1441
+#: g10/keyring.c:1453
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"