Fixed release creation.
[gnupg.git] / po / el.po
index 5bf3600..c082bbc 100644 (file)
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-02-15 10:39+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-02-19 11:52+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
@@ -105,8 +105,8 @@ msgstr "
 #: g10/keygen.c:2644 g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:782 g10/sign.c:977 g10/sign.c:1093
 #: g10/sign.c:1249 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:551
 #: g10/keygen.c:2644 g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:782 g10/sign.c:977 g10/sign.c:1093
 #: g10/sign.c:1249 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:551
-#: g10/tdbio.c:614 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1972
-#: sm/gpgsm.c:2009 sm/gpgsm.c:2047 sm/qualified.c:66
+#: g10/tdbio.c:614 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1979
+#: sm/gpgsm.c:2016 sm/gpgsm.c:2054 sm/qualified.c:66
 #, c-format
 msgid "can't open `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
 #, c-format
 msgid "can't open `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
@@ -287,13 +287,13 @@ msgid "run in daemon mode (background)"
 msgstr ""
 
 #: agent/gpg-agent.c:121 g10/gpg.c:468 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:88
 msgstr ""
 
 #: agent/gpg-agent.c:121 g10/gpg.c:468 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:88
-#: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:343 tools/gpg-connect-agent.c:66
+#: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:344 tools/gpg-connect-agent.c:66
 #: tools/gpgconf.c:72 tools/symcryptrun.c:164
 msgid "verbose"
 msgstr "áíáëõôéêÜ"
 
 #: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:108
 #: tools/gpgconf.c:72 tools/symcryptrun.c:164
 msgid "verbose"
 msgstr "áíáëõôéêÜ"
 
 #: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:108
-#: sm/gpgsm.c:344
+#: sm/gpgsm.c:345
 msgid "be somewhat more quiet"
 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
 
 msgid "be somewhat more quiet"
 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
 
@@ -376,7 +376,7 @@ msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
 msgstr ""
 
 #: agent/gpg-agent.c:283 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
 msgstr ""
 
 #: agent/gpg-agent.c:283 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
-#: scd/scdaemon.c:207 sm/gpgsm.c:572 tools/gpg-connect-agent.c:171
+#: scd/scdaemon.c:207 sm/gpgsm.c:574 tools/gpg-connect-agent.c:171
 #: tools/gpgconf.c:94 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
 #, fuzzy
 msgid "Please report bugs to <"
 #: tools/gpgconf.c:94 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
 #, fuzzy
 msgid "Please report bugs to <"
@@ -393,30 +393,30 @@ msgid ""
 "Secret key management for GnuPG\n"
 msgstr ""
 
 "Secret key management for GnuPG\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:323 g10/gpg.c:964 scd/scdaemon.c:247 sm/gpgsm.c:734
+#: agent/gpg-agent.c:323 g10/gpg.c:964 scd/scdaemon.c:247 sm/gpgsm.c:736
 #, c-format
 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
 msgstr ""
 
 #: agent/gpg-agent.c:522 agent/protect-tool.c:1066 kbx/kbxutil.c:428
 #, c-format
 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
 msgstr ""
 
 #: agent/gpg-agent.c:522 agent/protect-tool.c:1066 kbx/kbxutil.c:428
-#: scd/scdaemon.c:342 sm/gpgsm.c:878 sm/gpgsm.c:881 tools/symcryptrun.c:997
+#: scd/scdaemon.c:342 sm/gpgsm.c:881 sm/gpgsm.c:884 tools/symcryptrun.c:997
 #: tools/gpg-check-pattern.c:178
 #, c-format
 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr ""
 
 #: tools/gpg-check-pattern.c:178
 #, c-format
 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:621 g10/gpg.c:2057 scd/scdaemon.c:423 sm/gpgsm.c:969
+#: agent/gpg-agent.c:621 g10/gpg.c:2057 scd/scdaemon.c:423 sm/gpgsm.c:972
 #, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
 
 #: agent/gpg-agent.c:626 agent/gpg-agent.c:1206 g10/gpg.c:2061
 #, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
 
 #: agent/gpg-agent.c:626 agent/gpg-agent.c:1206 g10/gpg.c:2061
-#: scd/scdaemon.c:428 sm/gpgsm.c:973 tools/symcryptrun.c:930
+#: scd/scdaemon.c:428 sm/gpgsm.c:976 tools/symcryptrun.c:930
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:634 g10/gpg.c:2068 scd/scdaemon.c:436 sm/gpgsm.c:980
+#: agent/gpg-agent.c:634 g10/gpg.c:2068 scd/scdaemon.c:436 sm/gpgsm.c:983
 #, c-format
 msgid "reading options from `%s'\n"
 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
 #, c-format
 msgid "reading options from `%s'\n"
 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
@@ -706,8 +706,8 @@ msgstr "
 msgid "I'll change it later"
 msgstr ""
 
 msgid "I'll change it later"
 msgstr ""
 
-#: common/exechelp.c:378 common/exechelp.c:467 tools/gpgconf-comp.c:1338
-#: tools/gpgconf-comp.c:1661
+#: common/exechelp.c:378 common/exechelp.c:467 tools/gpgconf-comp.c:1341
+#: tools/gpgconf-comp.c:1664
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating a pipe: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating a pipe: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
@@ -1736,7 +1736,7 @@ msgstr "
 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#: g10/gpg.c:367 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:245 tools/gpgconf.c:56
+#: g10/gpg.c:367 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:246 tools/gpgconf.c:56
 msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
 msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
@@ -1752,27 +1752,27 @@ msgstr "|[
 msgid "|[file]|make a clear text signature"
 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
 
 msgid "|[file]|make a clear text signature"
 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/gpg.c:371 sm/gpgsm.c:249
+#: g10/gpg.c:371 sm/gpgsm.c:250
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
 
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:250
+#: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:251
 msgid "encrypt data"
 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
 
 msgid "encrypt data"
 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
 
-#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:251
+#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:252
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
 
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
 
-#: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:252
+#: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:253
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
 
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
 
-#: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:253
+#: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:254
 msgid "verify a signature"
 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
 
 msgid "verify a signature"
 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:255
+#: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:256
 msgid "list keys"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
 
 msgid "list keys"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
 
@@ -1785,11 +1785,11 @@ msgstr "
 msgid "list and check key signatures"
 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
 
 msgid "list and check key signatures"
 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
 
-#: g10/gpg.c:384 sm/gpgsm.c:259
+#: g10/gpg.c:384 sm/gpgsm.c:260
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
 
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
 
-#: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:257
+#: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:258
 msgid "list secret keys"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
 
 msgid "list secret keys"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
 
@@ -1825,11 +1825,11 @@ msgstr "
 msgid "export keys"
 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
 
 msgid "export keys"
 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:396 sm/gpgsm.c:262
+#: g10/gpg.c:396 sm/gpgsm.c:263
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:263
+#: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:264
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
@@ -1865,11 +1865,11 @@ msgstr "
 msgid "|algo [files]|print message digests"
 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
 
 msgid "|algo [files]|print message digests"
 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
 
-#: g10/gpg.c:429 sm/gpgsm.c:267
+#: g10/gpg.c:429 sm/gpgsm.c:268
 msgid "run in server mode"
 msgstr ""
 
 msgid "run in server mode"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:431 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:282
+#: g10/gpg.c:431 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:283
 #: tools/gpg-connect-agent.c:64 tools/gpgconf.c:69 tools/symcryptrun.c:157
 msgid ""
 "@\n"
 #: tools/gpg-connect-agent.c:64 tools/gpgconf.c:69 tools/symcryptrun.c:157
 msgid ""
 "@\n"
@@ -1880,32 +1880,32 @@ msgstr ""
 "ÅðéëïãÝò:\n"
 " "
 
 "ÅðéëïãÝò:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:433 sm/gpgsm.c:284
+#: g10/gpg.c:433 sm/gpgsm.c:285
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
 
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
 
-#: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:296
+#: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:297
 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
 
 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
 
-#: g10/gpg.c:446 sm/gpgsm.c:334
+#: g10/gpg.c:446 sm/gpgsm.c:335
 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
 
 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
 
-#: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:337
+#: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:338
 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
 
 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
 
-#: g10/gpg.c:452 sm/gpgsm.c:339
+#: g10/gpg.c:452 sm/gpgsm.c:340
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
 
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
 
-#: g10/gpg.c:466 sm/gpgsm.c:342
+#: g10/gpg.c:466 sm/gpgsm.c:343
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|write output to FILE"
 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
 
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|write output to FILE"
 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
 
-#: g10/gpg.c:479 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:353 tools/gpgconf.c:74
+#: g10/gpg.c:479 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:354 tools/gpgconf.c:74
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
 
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
 
@@ -1921,7 +1921,7 @@ msgstr ""
 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
 msgstr ""
 
 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:553 sm/gpgsm.c:402
+#: g10/gpg.c:553 sm/gpgsm.c:403
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
@@ -1929,7 +1929,7 @@ msgstr ""
 "@\n"
 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
 
 "@\n"
 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
 
-#: g10/gpg.c:556 sm/gpgsm.c:405
+#: g10/gpg.c:556 sm/gpgsm.c:406
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
@@ -1967,7 +1967,7 @@ msgstr ""
 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
 
 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
 
-#: g10/gpg.c:784 sm/gpgsm.c:585
+#: g10/gpg.c:784 sm/gpgsm.c:587
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
@@ -1991,7 +1991,7 @@ msgstr "Hash: "
 msgid "Compression: "
 msgstr "Óõìðßåóç: "
 
 msgid "Compression: "
 msgstr "Óõìðßåóç: "
 
-#: g10/gpg.c:815 sm/gpgsm.c:605
+#: g10/gpg.c:815 sm/gpgsm.c:607
 msgid "Used libraries:"
 msgstr ""
 
 msgid "Used libraries:"
 msgstr ""
 
@@ -1999,7 +1999,7 @@ msgstr ""
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
 
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
 
-#: g10/gpg.c:1093 sm/gpgsm.c:770
+#: g10/gpg.c:1093 sm/gpgsm.c:772
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
 
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
 
@@ -2266,7 +2266,7 @@ msgstr "%s:%d: 
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr ""
 
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2939 sm/gpgsm.c:1369
+#: g10/gpg.c:2939 sm/gpgsm.c:1374
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
 
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
 
@@ -2310,11 +2310,11 @@ msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
 msgstr ""
 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
 
 msgstr ""
 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
 
-#: g10/gpg.c:3075 g10/gpg.c:3099 sm/gpgsm.c:1441
+#: g10/gpg.c:3075 g10/gpg.c:3099 sm/gpgsm.c:1446
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
-#: g10/gpg.c:3081 g10/gpg.c:3105 sm/gpgsm.c:1449 sm/gpgsm.c:1455
+#: g10/gpg.c:3081 g10/gpg.c:3105 sm/gpgsm.c:1454 sm/gpgsm.c:1460
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
@@ -2553,7 +2553,7 @@ msgstr "
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
 
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
 
-#: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:376
+#: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:377
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
 
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
 
@@ -6786,7 +6786,7 @@ msgstr "
 msgid "run in multi server mode (foreground)"
 msgstr ""
 
 msgid "run in multi server mode (foreground)"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:111 sm/gpgsm.c:365
+#: scd/scdaemon.c:111 sm/gpgsm.c:366
 #, fuzzy
 msgid "read options from file"
 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
 #, fuzzy
 msgid "read options from file"
 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
@@ -6854,278 +6854,278 @@ msgstr "
 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
 msgstr ""
 
 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/call-dirmngr.c:209
+#: sm/call-dirmngr.c:212
 #, c-format
 msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/call-dirmngr.c:242
+#: sm/call-dirmngr.c:245
 #, fuzzy
 msgid "malformed DIRMNGR_INFO environment variable\n"
 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "malformed DIRMNGR_INFO environment variable\n"
 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
 
-#: sm/call-dirmngr.c:254
+#: sm/call-dirmngr.c:257
 #, fuzzy, c-format
 msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
 
-#: sm/call-dirmngr.c:274
+#: sm/call-dirmngr.c:277
 msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
 msgstr ""
 
 msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:194
+#: sm/certchain.c:196
 #, c-format
 msgid "validation model requested by certificate: %s"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "validation model requested by certificate: %s"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:195 sm/certchain.c:1732
+#: sm/certchain.c:197 sm/certchain.c:1803
 msgid "chain"
 msgstr ""
 
 msgid "chain"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:196 sm/certchain.c:1732
+#: sm/certchain.c:198 sm/certchain.c:1803
 #, fuzzy
 msgid "shell"
 msgstr "help"
 
 #, fuzzy
 msgid "shell"
 msgstr "help"
 
-#: sm/certchain.c:241
+#: sm/certchain.c:243
 #, fuzzy, c-format
 msgid "critical certificate extension %s is not supported"
 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "critical certificate extension %s is not supported"
 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
 
-#: sm/certchain.c:280
+#: sm/certchain.c:282
 msgid "issuer certificate is not marked as a CA"
 msgstr ""
 
 msgid "issuer certificate is not marked as a CA"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:318
+#: sm/certchain.c:320
 msgid "critical marked policy without configured policies"
 msgstr ""
 
 msgid "critical marked policy without configured policies"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:328
+#: sm/certchain.c:330
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to open `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to open `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:335 sm/certchain.c:364
+#: sm/certchain.c:338 sm/certchain.c:367
 msgid "note: non-critical certificate policy not allowed"
 msgstr ""
 
 msgid "note: non-critical certificate policy not allowed"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:339 sm/certchain.c:368
+#: sm/certchain.c:342 sm/certchain.c:371
 #, fuzzy
 msgid "certificate policy not allowed"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate policy not allowed"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: sm/certchain.c:480
+#: sm/certchain.c:483
 msgid "looking up issuer at external location\n"
 msgstr ""
 
 msgid "looking up issuer at external location\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:499
+#: sm/certchain.c:502
 #, c-format
 msgid "number of issuers matching: %d\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "number of issuers matching: %d\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:541
+#: sm/certchain.c:544
 msgid "looking up issuer from the Dirmngr cache\n"
 msgstr ""
 
 msgid "looking up issuer from the Dirmngr cache\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:565
+#: sm/certchain.c:568
 #, fuzzy, c-format
 msgid "number of matching certificates: %d\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "number of matching certificates: %d\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:567
+#: sm/certchain.c:570
 #, fuzzy, c-format
 msgid "dirmngr cache-only key lookup failed: %s\n"
 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "dirmngr cache-only key lookup failed: %s\n"
 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:735 sm/certchain.c:1153 sm/certchain.c:1760 sm/decrypt.c:259
+#: sm/certchain.c:740 sm/certchain.c:1227 sm/certchain.c:1831 sm/decrypt.c:259
 #: sm/encrypt.c:349 sm/sign.c:327 sm/verify.c:113
 #, fuzzy
 msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
 
 #: sm/encrypt.c:349 sm/sign.c:327 sm/verify.c:113
 #, fuzzy
 msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:826
+#: sm/certchain.c:900
 #, fuzzy
 msgid "certificate has been revoked"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß"
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate has been revoked"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß"
 
-#: sm/certchain.c:836
+#: sm/certchain.c:910
 #, fuzzy
 msgid "no CRL found for certificate"
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
 #, fuzzy
 msgid "no CRL found for certificate"
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: sm/certchain.c:841
+#: sm/certchain.c:915
 msgid "the status of the certificate is unknown"
 msgstr ""
 
 msgid "the status of the certificate is unknown"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:846
+#: sm/certchain.c:920
 #, fuzzy
 msgid "the available CRL is too old"
 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
 
 #, fuzzy
 msgid "the available CRL is too old"
 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
 
-#: sm/certchain.c:848
+#: sm/certchain.c:922
 msgid "please make sure that the \"dirmngr\" is properly installed\n"
 msgstr ""
 
 msgid "please make sure that the \"dirmngr\" is properly installed\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:854
+#: sm/certchain.c:928
 #, fuzzy, c-format
 msgid "checking the CRL failed: %s"
 msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "checking the CRL failed: %s"
 msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:883 sm/certchain.c:951
+#: sm/certchain.c:957 sm/certchain.c:1025
 #, c-format
 msgid "certificate with invalid validity: %s"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "certificate with invalid validity: %s"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:898 sm/certchain.c:983
+#: sm/certchain.c:972 sm/certchain.c:1057
 msgid "certificate not yet valid"
 msgstr ""
 
 msgid "certificate not yet valid"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:899 sm/certchain.c:984
+#: sm/certchain.c:973 sm/certchain.c:1058
 #, fuzzy
 msgid "root certificate not yet valid"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "root certificate not yet valid"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
-#: sm/certchain.c:900 sm/certchain.c:985
+#: sm/certchain.c:974 sm/certchain.c:1059
 msgid "intermediate certificate not yet valid"
 msgstr ""
 
 msgid "intermediate certificate not yet valid"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:913
+#: sm/certchain.c:987
 #, fuzzy
 msgid "certificate has expired"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate has expired"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
 
-#: sm/certchain.c:914
+#: sm/certchain.c:988
 #, fuzzy
 msgid "root certificate has expired"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
 
 #, fuzzy
 msgid "root certificate has expired"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
 
-#: sm/certchain.c:915
+#: sm/certchain.c:989
 #, fuzzy
 msgid "intermediate certificate has expired"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
 
 #, fuzzy
 msgid "intermediate certificate has expired"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
 
-#: sm/certchain.c:957
+#: sm/certchain.c:1031
 #, c-format
 msgid "required certificate attributes missing: %s%s%s"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "required certificate attributes missing: %s%s%s"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:966
+#: sm/certchain.c:1040
 #, fuzzy
 msgid "certificate with invalid validity"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate with invalid validity"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
 
-#: sm/certchain.c:1003
+#: sm/certchain.c:1077
 msgid "signature not created during lifetime of certificate"
 msgstr ""
 
 msgid "signature not created during lifetime of certificate"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1005
+#: sm/certchain.c:1079
 msgid "certificate not created during lifetime of issuer"
 msgstr ""
 
 msgid "certificate not created during lifetime of issuer"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1006
+#: sm/certchain.c:1080
 msgid "intermediate certificate not created during lifetime of issuer"
 msgstr ""
 
 msgid "intermediate certificate not created during lifetime of issuer"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1010
+#: sm/certchain.c:1084
 #, fuzzy
 msgid "  (  signature created at "
 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "  (  signature created at "
 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
 
-#: sm/certchain.c:1011
+#: sm/certchain.c:1085
 #, fuzzy
 msgid "  (certificate created at "
 msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "  (certificate created at "
 msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
 
-#: sm/certchain.c:1014
+#: sm/certchain.c:1088
 #, fuzzy
 msgid "  (certificate valid from "
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
 #, fuzzy
 msgid "  (certificate valid from "
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: sm/certchain.c:1015
+#: sm/certchain.c:1089
 msgid "  (     issuer valid from "
 msgstr ""
 
 msgid "  (     issuer valid from "
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1045
+#: sm/certchain.c:1119
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fingerprint=%s\n"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fingerprint=%s\n"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
 
-#: sm/certchain.c:1054
+#: sm/certchain.c:1128
 msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
 msgstr ""
 
 msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1067
+#: sm/certchain.c:1141
 msgid "interactive marking as trusted not enabled in gpg-agent\n"
 msgstr ""
 
 msgid "interactive marking as trusted not enabled in gpg-agent\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1073
+#: sm/certchain.c:1147
 msgid "interactive marking as trusted disabled for this session\n"
 msgstr ""
 
 msgid "interactive marking as trusted disabled for this session\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1130
+#: sm/certchain.c:1204
 msgid "WARNING: creation time of signature not known - assuming current time"
 msgstr ""
 
 msgid "WARNING: creation time of signature not known - assuming current time"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1194
+#: sm/certchain.c:1268
 #, fuzzy
 msgid "no issuer found in certificate"
 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
 
 #, fuzzy
 msgid "no issuer found in certificate"
 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
 
-#: sm/certchain.c:1270
+#: sm/certchain.c:1341
 msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
 msgstr ""
 
 msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1339
+#: sm/certchain.c:1410
 msgid "root certificate is not marked trusted"
 msgstr ""
 
 msgid "root certificate is not marked trusted"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1352
+#: sm/certchain.c:1423
 #, fuzzy, c-format
 msgid "checking the trust list failed: %s\n"
 msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "checking the trust list failed: %s\n"
 msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:1381 sm/import.c:158
+#: sm/certchain.c:1452 sm/import.c:158
 msgid "certificate chain too long\n"
 msgstr ""
 
 msgid "certificate chain too long\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1393
+#: sm/certchain.c:1464
 msgid "issuer certificate not found"
 msgstr ""
 
 msgid "issuer certificate not found"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1426
+#: sm/certchain.c:1497
 #, fuzzy
 msgid "certificate has a BAD signature"
 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate has a BAD signature"
 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
 
-#: sm/certchain.c:1457
+#: sm/certchain.c:1528
 msgid "found another possible matching CA certificate - trying again"
 msgstr ""
 
 msgid "found another possible matching CA certificate - trying again"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1508
+#: sm/certchain.c:1579
 #, c-format
 msgid "certificate chain longer than allowed by CA (%d)"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "certificate chain longer than allowed by CA (%d)"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1548 sm/certchain.c:1831
+#: sm/certchain.c:1619 sm/certchain.c:1902
 #, fuzzy
 msgid "certificate is good\n"
 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate is good\n"
 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
 
-#: sm/certchain.c:1549
+#: sm/certchain.c:1620
 #, fuzzy
 msgid "intermediate certificate is good\n"
 msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "intermediate certificate is good\n"
 msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
 
-#: sm/certchain.c:1550
+#: sm/certchain.c:1621
 #, fuzzy
 msgid "root certificate is good\n"
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
 #, fuzzy
 msgid "root certificate is good\n"
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: sm/certchain.c:1721
+#: sm/certchain.c:1792
 msgid "switching to chain model"
 msgstr ""
 
 msgid "switching to chain model"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1730
+#: sm/certchain.c:1801
 #, c-format
 msgid "validation model used: %s"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid "validation model used: %s"
 msgstr ""
@@ -7405,190 +7405,190 @@ msgstr "
 msgid "no valid recipients given\n"
 msgstr "(Äåí äþèçêå ðåñéãñáöÞ)\n"
 
 msgid "no valid recipients given\n"
 msgstr "(Äåí äþèçêå ðåñéãñáöÞ)\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:247
+#: sm/gpgsm.c:248
 #, fuzzy
 msgid "|[FILE]|make a signature"
 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
 
 #, fuzzy
 msgid "|[FILE]|make a signature"
 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
 
-#: sm/gpgsm.c:248
+#: sm/gpgsm.c:249
 #, fuzzy
 msgid "|[FILE]|make a clear text signature"
 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
 
 #, fuzzy
 msgid "|[FILE]|make a clear text signature"
 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
 
-#: sm/gpgsm.c:256
+#: sm/gpgsm.c:257
 #, fuzzy
 msgid "list external keys"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
 
 #, fuzzy
 msgid "list external keys"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
 
-#: sm/gpgsm.c:258
+#: sm/gpgsm.c:259
 #, fuzzy
 msgid "list certificate chain"
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
 #, fuzzy
 msgid "list certificate chain"
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: sm/gpgsm.c:261
+#: sm/gpgsm.c:262
 #, fuzzy
 msgid "remove key from the public keyring"
 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
 
 #, fuzzy
 msgid "remove key from the public keyring"
 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
 
-#: sm/gpgsm.c:264
+#: sm/gpgsm.c:265
 #, fuzzy
 msgid "import certificates"
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
 #, fuzzy
 msgid "import certificates"
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: sm/gpgsm.c:265
+#: sm/gpgsm.c:266
 #, fuzzy
 msgid "export certificates"
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
 #, fuzzy
 msgid "export certificates"
 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
 
-#: sm/gpgsm.c:266
+#: sm/gpgsm.c:267
 msgid "register a smartcard"
 msgstr ""
 
 msgid "register a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:268
+#: sm/gpgsm.c:269
 msgid "pass a command to the dirmngr"
 msgstr ""
 
 msgid "pass a command to the dirmngr"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:270
+#: sm/gpgsm.c:271
 msgid "invoke gpg-protect-tool"
 msgstr ""
 
 msgid "invoke gpg-protect-tool"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:271
+#: sm/gpgsm.c:272
 #, fuzzy
 msgid "change a passphrase"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
 
 #, fuzzy
 msgid "change a passphrase"
 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
 
-#: sm/gpgsm.c:286
+#: sm/gpgsm.c:287
 #, fuzzy
 msgid "create base-64 encoded output"
 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
 
 #, fuzzy
 msgid "create base-64 encoded output"
 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
 
-#: sm/gpgsm.c:290
+#: sm/gpgsm.c:291
 msgid "assume input is in PEM format"
 msgstr ""
 
 msgid "assume input is in PEM format"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:292
+#: sm/gpgsm.c:293
 msgid "assume input is in base-64 format"
 msgstr ""
 
 msgid "assume input is in base-64 format"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:294
+#: sm/gpgsm.c:295
 msgid "assume input is in binary format"
 msgstr ""
 
 msgid "assume input is in binary format"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:299
+#: sm/gpgsm.c:300
 msgid "use system's dirmngr if available"
 msgstr ""
 
 msgid "use system's dirmngr if available"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:300
+#: sm/gpgsm.c:301
 msgid "never consult a CRL"
 msgstr ""
 
 msgid "never consult a CRL"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:307
+#: sm/gpgsm.c:308
 msgid "check validity using OCSP"
 msgstr ""
 
 msgid "check validity using OCSP"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:312
+#: sm/gpgsm.c:313
 msgid "|N|number of certificates to include"
 msgstr ""
 
 msgid "|N|number of certificates to include"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:315
+#: sm/gpgsm.c:316
 msgid "|FILE|take policy information from FILE"
 msgstr ""
 
 msgid "|FILE|take policy information from FILE"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:318
+#: sm/gpgsm.c:319
 msgid "do not check certificate policies"
 msgstr ""
 
 msgid "do not check certificate policies"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:322
+#: sm/gpgsm.c:323
 msgid "fetch missing issuer certificates"
 msgstr ""
 
 msgid "fetch missing issuer certificates"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:326
+#: sm/gpgsm.c:327
 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ôïõ ÏÍÏÌÁôïò ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
 
 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ôïõ ÏÍÏÌÁôïò ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
 
-#: sm/gpgsm.c:328
+#: sm/gpgsm.c:329
 msgid "use the default key as default recipient"
 msgstr "÷ñÞóç ôïõ ðñïêáèïñéóìÝíïõ êëåéäéïý ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
 
 msgid "use the default key as default recipient"
 msgstr "÷ñÞóç ôïõ ðñïêáèïñéóìÝíïõ êëåéäéïý ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
 
-#: sm/gpgsm.c:345
+#: sm/gpgsm.c:346
 msgid "don't use the terminal at all"
 msgstr "ìç ÷ñÞóç ôåñìáôéêïý"
 
 msgid "don't use the terminal at all"
 msgstr "ìç ÷ñÞóç ôåñìáôéêïý"
 
-#: sm/gpgsm.c:346
+#: sm/gpgsm.c:347
 msgid "|FILE|write a server mode log to FILE"
 msgstr ""
 
 msgid "|FILE|write a server mode log to FILE"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:348
+#: sm/gpgsm.c:349
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|write an audit log to FILE"
 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
 
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|write an audit log to FILE"
 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
 
-#: sm/gpgsm.c:350
+#: sm/gpgsm.c:351
 msgid "force v3 signatures"
 msgstr "åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v3 õðïãñáöþí"
 
 msgid "force v3 signatures"
 msgstr "åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v3 õðïãñáöþí"
 
-#: sm/gpgsm.c:351
+#: sm/gpgsm.c:352
 msgid "always use a MDC for encryption"
 msgstr "÷ñÞóç ðÜíôïôå MDC ãéá êñõðôïãñÜöçóç"
 
 msgid "always use a MDC for encryption"
 msgstr "÷ñÞóç ðÜíôïôå MDC ãéá êñõðôïãñÜöçóç"
 
-#: sm/gpgsm.c:356
+#: sm/gpgsm.c:357
 msgid "batch mode: never ask"
 msgstr "êáôÜóôáóç batch: íá ìç ãßíïíôáé åñùôÞóåéò"
 
 msgid "batch mode: never ask"
 msgstr "êáôÜóôáóç batch: íá ìç ãßíïíôáé åñùôÞóåéò"
 
-#: sm/gpgsm.c:357
+#: sm/gpgsm.c:358
 msgid "assume yes on most questions"
 msgstr "áðÜíôçóç íáé óôéò ðåñéóóüôåñåò åñùôÞóåéò"
 
 msgid "assume yes on most questions"
 msgstr "áðÜíôçóç íáé óôéò ðåñéóóüôåñåò åñùôÞóåéò"
 
-#: sm/gpgsm.c:358
+#: sm/gpgsm.c:359
 msgid "assume no on most questions"
 msgstr "áðÜíôçóç ü÷é óôéò ðåñéóóüôåñåò åñùôÞóåéò"
 
 msgid "assume no on most questions"
 msgstr "áðÜíôçóç ü÷é óôéò ðåñéóóüôåñåò åñùôÞóåéò"
 
-#: sm/gpgsm.c:360
+#: sm/gpgsm.c:361
 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
 msgstr "ðñïóèÞêç áõôïý ôïõ êëåéäéïý óôç ëßóôá ôùí êëåéäïèçêþí"
 
 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
 msgstr "ðñïóèÞêç áõôïý ôïõ êëåéäéïý óôç ëßóôá ôùí êëåéäïèçêþí"
 
-#: sm/gpgsm.c:361
+#: sm/gpgsm.c:362
 msgid "add this secret keyring to the list"
 msgstr "ðñïóèÞêç áõôÞò ôçò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò óôç ëßóôá"
 
 msgid "add this secret keyring to the list"
 msgstr "ðñïóèÞêç áõôÞò ôçò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò óôç ëßóôá"
 
-#: sm/gpgsm.c:362 tools/gpgconf-comp.c:645 tools/gpgconf-comp.c:707
+#: sm/gpgsm.c:363 tools/gpgconf-comp.c:645 tools/gpgconf-comp.c:707
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ÏÍÏÌÁôïò óáí ðñïêáèïñéóìÝíï ìõóôéêü êëåéäß"
 
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ÏÍÏÌÁôïò óáí ðñïêáèïñéóìÝíï ìõóôéêü êëåéäß"
 
-#: sm/gpgsm.c:363
+#: sm/gpgsm.c:364
 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
 msgstr "|ÄÉÁÊÏÌÉÓÔÇÓ|÷ñÞóç áõôïý ôïõ äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí ãéá áíáæÞôçóç"
 
 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
 msgstr "|ÄÉÁÊÏÌÉÓÔÇÓ|÷ñÞóç áõôïý ôïõ äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí ãéá áíáæÞôçóç"
 
-#: sm/gpgsm.c:364
+#: sm/gpgsm.c:365
 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êáèïñéóìüò ôïõ óåô ÷áñáêôÞñùí ôåñìáôéêïý óå ÏÍÏÌÁ"
 
 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êáèïñéóìüò ôïõ óåô ÷áñáêôÞñùí ôåñìáôéêïý óå ÏÍÏÌÁ"
 
-#: sm/gpgsm.c:368
+#: sm/gpgsm.c:369
 msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
 msgstr ""
 
 msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:383
+#: sm/gpgsm.c:384
 msgid "|FILE|load extension module FILE"
 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
 
 msgid "|FILE|load extension module FILE"
 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
 
-#: sm/gpgsm.c:389
+#: sm/gpgsm.c:390
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò ÏÍÏÌÁ"
 
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò ÏÍÏÌÁ"
 
-#: sm/gpgsm.c:391
+#: sm/gpgsm.c:392
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò ìçíýìáôïò ÏÍÏÌÁ "
 
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò ìçíýìáôïò ÏÍÏÌÁ "
 
-#: sm/gpgsm.c:394
+#: sm/gpgsm.c:395
 msgid "|N|use compress algorithm N"
 msgstr "|N|÷ñÞóç áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò N"
 
 msgid "|N|use compress algorithm N"
 msgstr "|N|÷ñÞóç áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò N"
 
-#: sm/gpgsm.c:575
+#: sm/gpgsm.c:577
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpgsm [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpgsm [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
 
-#: sm/gpgsm.c:578
+#: sm/gpgsm.c:580
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Syntax: gpgsm [options] [files]\n"
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Syntax: gpgsm [options] [files]\n"
@@ -7599,36 +7599,36 @@ msgstr ""
 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
 
 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:705
+#: sm/gpgsm.c:707
 #, fuzzy
 msgid "usage: gpgsm [options] "
 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
 
 #, fuzzy
 msgid "usage: gpgsm [options] "
 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
 
-#: sm/gpgsm.c:803
+#: sm/gpgsm.c:805
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: won't be able to encrypt to `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: won't be able to encrypt to `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:814
+#: sm/gpgsm.c:816
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown validation model `%s'\n"
 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown validation model `%s'\n"
 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1386
+#: sm/gpgsm.c:1391
 msgid "WARNING: running with faked system time: "
 msgstr ""
 
 msgid "WARNING: running with faked system time: "
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:1488
+#: sm/gpgsm.c:1493
 #, fuzzy, c-format
 msgid "importing common certificates `%s'\n"
 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "importing common certificates `%s'\n"
 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1526
+#: sm/gpgsm.c:1531
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't sign using `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't sign using `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1710
+#: sm/gpgsm.c:1717
 msgid "this command has not yet been implemented\n"
 msgstr ""
 
 msgid "this command has not yet been implemented\n"
 msgstr ""
 
@@ -7875,26 +7875,26 @@ msgid "error sending standard options: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
 
 #: tools/gpgconf-comp.c:459 tools/gpgconf-comp.c:563 tools/gpgconf-comp.c:630
 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
 
 #: tools/gpgconf-comp.c:459 tools/gpgconf-comp.c:563 tools/gpgconf-comp.c:630
-#: tools/gpgconf-comp.c:692 tools/gpgconf-comp.c:773
+#: tools/gpgconf-comp.c:692 tools/gpgconf-comp.c:776
 msgid "Options controlling the diagnostic output"
 msgstr ""
 
 #: tools/gpgconf-comp.c:472 tools/gpgconf-comp.c:576 tools/gpgconf-comp.c:643
 msgid "Options controlling the diagnostic output"
 msgstr ""
 
 #: tools/gpgconf-comp.c:472 tools/gpgconf-comp.c:576 tools/gpgconf-comp.c:643
-#: tools/gpgconf-comp.c:705 tools/gpgconf-comp.c:796
+#: tools/gpgconf-comp.c:705 tools/gpgconf-comp.c:799
 msgid "Options controlling the configuration"
 msgstr ""
 
 #: tools/gpgconf-comp.c:482 tools/gpgconf-comp.c:601 tools/gpgconf-comp.c:656
 msgid "Options controlling the configuration"
 msgstr ""
 
 #: tools/gpgconf-comp.c:482 tools/gpgconf-comp.c:601 tools/gpgconf-comp.c:656
-#: tools/gpgconf-comp.c:724 tools/gpgconf-comp.c:803
+#: tools/gpgconf-comp.c:727 tools/gpgconf-comp.c:806
 msgid "Options useful for debugging"
 msgstr ""
 
 #: tools/gpgconf-comp.c:487 tools/gpgconf-comp.c:606 tools/gpgconf-comp.c:661
 msgid "Options useful for debugging"
 msgstr ""
 
 #: tools/gpgconf-comp.c:487 tools/gpgconf-comp.c:606 tools/gpgconf-comp.c:661
-#: tools/gpgconf-comp.c:729 tools/gpgconf-comp.c:811
+#: tools/gpgconf-comp.c:732 tools/gpgconf-comp.c:814
 msgid "|FILE|write server mode logs to FILE"
 msgstr ""
 
 msgid "|FILE|write server mode logs to FILE"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:495 tools/gpgconf-comp.c:611 tools/gpgconf-comp.c:737
+#: tools/gpgconf-comp.c:495 tools/gpgconf-comp.c:611 tools/gpgconf-comp.c:740
 msgid "Options controlling the security"
 msgstr ""
 
 msgid "Options controlling the security"
 msgstr ""
 
@@ -7959,43 +7959,47 @@ msgid "allow PKA lookups (DNS requests)"
 msgstr ""
 
 #: tools/gpgconf-comp.c:719
 msgstr ""
 
 #: tools/gpgconf-comp.c:719
+msgid "disable all access to the dirmngr"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:722
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|use encoding NAME for PKCS#12 passphrases"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò ÏÍÏÌÁ ãéá öñÜóåéò êëåéäéÜ"
 
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|use encoding NAME for PKCS#12 passphrases"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò ÏÍÏÌÁ ãéá öñÜóåéò êëåéäéÜ"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:742
+#: tools/gpgconf-comp.c:745
 msgid "do not check CRLs for root certificates"
 msgstr ""
 
 msgid "do not check CRLs for root certificates"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:786
+#: tools/gpgconf-comp.c:789
 msgid "Options controlling the format of the output"
 msgstr ""
 
 msgid "Options controlling the format of the output"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:822
+#: tools/gpgconf-comp.c:825
 msgid "Options controlling the interactivity and enforcement"
 msgstr ""
 
 msgid "Options controlling the interactivity and enforcement"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:832
+#: tools/gpgconf-comp.c:835
 msgid "Configuration for HTTP servers"
 msgstr ""
 
 msgid "Configuration for HTTP servers"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:843
+#: tools/gpgconf-comp.c:846
 msgid "use system's HTTP proxy setting"
 msgstr ""
 
 msgid "use system's HTTP proxy setting"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:848
+#: tools/gpgconf-comp.c:851
 msgid "Configuration of LDAP servers to use"
 msgstr ""
 
 msgid "Configuration of LDAP servers to use"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:877
+#: tools/gpgconf-comp.c:880
 msgid "LDAP server list"
 msgstr ""
 
 msgid "LDAP server list"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:885
+#: tools/gpgconf-comp.c:888
 msgid "Configuration for OCSP"
 msgstr ""
 
 msgid "Configuration for OCSP"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:3037
+#: tools/gpgconf-comp.c:3040
 msgid "Note that group specifications are ignored\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Note that group specifications are ignored\n"
 msgstr ""