gpg: Print AKL info only in verbose mode.
[gnupg.git] / po / el.po
index aa73f21..cc9439e 100644 (file)
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -1,39 +1,62 @@
 # Greek Translation of GnuPG.
 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
-#                      !-- psbl.surriel.com rejected (2011-01-11)
+# !-- psbl.surriel.com rejected (2011-01-11)
 # Designated-Translator: none
-#
+# Dimitris Maroulidis <dmaroulidis@dimitrismaroulidis.com>, 2017.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
-"Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
-"Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-09-14 21:14+0300\n"
+"Last-Translator: Dimitris Maroulidis <dmaroulidis@dimitrismaroulidis.com>\n"
+"Language-Team: team@gnome.gr\n"
 "Language: el\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
-msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
+msgstr "αποτυχία αρχικοποίησης της TrustDB: %s\n"
 
 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
-#. the second vertical bar.
+#. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
+#. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
 msgid "|pinentry-label|_OK"
 msgstr ""
 
 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
 msgstr ""
 
+msgid "|pinentry-label|_Yes"
+msgstr ""
+
+msgid "|pinentry-label|_No"
+msgstr ""
+
 msgid "|pinentry-label|PIN:"
 msgstr ""
 
+msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να διαγραφούν τα επιλεγμένα κλειδιά; "
+
+msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "invalid passphrase"
+msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
+msgstr "μη έγκυρη φράση κλειδί"
+
 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
 #. for the quality bar.
 msgid "Quality:"
@@ -57,7 +80,14 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
 "this session"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
+msgstr "Πληκτρολογήστε τη φράση κλειδί· αυτή είναι μια μυστική πρόταση \n"
+
+msgid "PIN:"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase:"
+msgstr "κακή φράση κλειδί"
 
 msgid "does not match - try again"
 msgstr ""
@@ -74,48 +104,44 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "PIN too long"
-msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
+msgstr "η γραμμή είναι πολύ μεγάλη\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Passphrase too long"
-msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
+msgstr "η φράση κλειδί είναι πολύ μεγάλη\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Invalid characters in PIN"
-msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
+msgstr "Μη έγκυρος χαρακτήρας στο όνομα\n"
 
 msgid "PIN too short"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Bad PIN"
-msgstr "êáêü MPI"
+msgstr "κακό MPI"
 
 #, fuzzy
 msgid "Bad Passphrase"
-msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
-
-#, fuzzy
-msgid "Passphrase"
-msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
+msgstr "κακή φράση κλειδί"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
-msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
+msgstr "δεν υποστηρίζεται ο αλγόριθμος προστασίας %d%s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgid "can't create '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't open `%s': %s\n"
 msgid "can't open '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία πρόσβασης στο `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "detected card with S/N: %s\n"
@@ -123,19 +149,15 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία εγγραφής μυστικής κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no suitable card key found: %s\n"
-msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "shadowing the key failed: %s\n"
-msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "δε βρέθηκε εγγράψιμη μυστική κλειδοθήκη: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error writing key: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgid "error getting list of cards: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -151,21 +173,21 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
+msgstr "Πληκτρολογήστε τη φράση κλειδί· αυτή είναι μια μυστική πρόταση \n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Please re-enter this passphrase"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+msgstr "αλλαγή της φράσης κλειδί"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
+msgstr "Πληκτρολογήστε τη φράση κλειδί· αυτή είναι μια μυστική πρόταση \n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
-msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
+msgstr "%s: αδυναμία δημιουργίας hashtable: %s\n"
 
 msgid "Please insert the card with serial number"
 msgstr ""
@@ -190,27 +212,27 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Repeat this Reset Code"
-msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
+msgstr "Επαναλάβετε τη φράση κλειδί: "
 
 #, fuzzy
 msgid "Repeat this PUK"
-msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
+msgstr "Επαναλάβετε τη φράση κλειδί: "
 
 #, fuzzy
 msgid "Repeat this PIN"
-msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
+msgstr "Επαναλάβετε τη φράση κλειδί: "
 
 #, fuzzy
 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
-msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
+msgstr "η φράση κλειδί δεν επαναλήφθηκε σωστά. Δοκιμάστε ξανά"
 
 #, fuzzy
 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
-msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
+msgstr "η φράση κλειδί δεν επαναλήφθηκε σωστά. Δοκιμάστε ξανά"
 
 #, fuzzy
 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
-msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
+msgstr "η φράση κλειδί δεν επαναλήφθηκε σωστά. Δοκιμάστε ξανά"
 
 #, c-format
 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
@@ -218,19 +240,19 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating temporary file: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
-msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
+msgstr "εγγραφή στο  `%s'\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Enter new passphrase"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
+msgstr "Πληκτρολογήστε τη φράση κλειδί\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Take this one anyway"
-msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
+msgstr "Χρήση οπωσδήποτε αυτού του κλειδιού; "
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -250,8 +272,8 @@ msgstr ""
 #| msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
-msgstr[0] "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
-msgstr[1] "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
+msgstr[0] "Το όνομα πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 χαρακτήρες\n"
+msgstr[1] "Το όνομα πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 χαρακτήρες\n"
 
 #, c-format
 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
@@ -270,12 +292,12 @@ msgstr ""
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
 msgstr ""
-"×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
+"Χρειάζεστε μια Φράση κλειδί για να προστατεύσετε το μυστικό κλειδί.\n"
 "\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the new passphrase"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+msgstr "αλλαγή της φράσης κλειδί"
 
 #, fuzzy
 msgid ""
@@ -283,7 +305,7 @@ msgid ""
 " "
 msgstr ""
 "@\n"
-"ÅðéëïãÝò:\n"
+"Επιλογές:\n"
 " "
 
 msgid "run in daemon mode (background)"
@@ -292,11 +314,16 @@ msgstr ""
 msgid "run in server mode (foreground)"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy
+#| msgid "Key is superseded"
+msgid "run in supervised mode"
+msgstr "Το κλειδί έχει παρακαμθεί"
+
 msgid "verbose"
-msgstr "áíáëõôéêÜ"
+msgstr "αναλυτικά"
 
 msgid "be somewhat more quiet"
-msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
+msgstr "ήσυχη έξοδος"
 
 msgid "sh-style command output"
 msgstr ""
@@ -306,17 +333,14 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|read options from FILE"
-msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
+msgstr "|ΑΡΧΕΙΟ|φόρτωμα του αρθρώματος επέκτασης ΑΡΧΕΙΟ"
 
 msgid "do not detach from the console"
 msgstr ""
 
-msgid "do not grab keyboard and mouse"
-msgstr ""
-
 #, fuzzy
 msgid "use a log file for the server"
-msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
+msgstr "αναζήτηση κλειδιών σε ένα διακομιστή κλειδιών"
 
 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
 msgstr ""
@@ -326,7 +350,12 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "do not use the SCdaemon"
-msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
+msgstr "ανανέωση της βάσης δεδομένων εμπιστοσύνης"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
+msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
+msgstr "|ΟΝΟΜΑ|καθορισμός του σετ χαρακτήρων τερματικού σε ΟΝΟΜΑ"
 
 msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgstr ""
@@ -340,33 +369,46 @@ msgstr ""
 msgid "do not use the PIN cache when signing"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy
+msgid "disallow the use of an external password cache"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
+
 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "allow presetting passphrase"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
+
+msgid "disallow caller to override the pinentry"
+msgstr ""
+
+msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
+msgstr ""
 
 #, fuzzy
 #| msgid "not supported"
 msgid "enable ssh support"
-msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
+msgstr "δεν υποστηρίζεται"
+
+msgid "|ALGO|use ALGO to show ssh fingerprints"
+msgstr ""
 
 #, fuzzy
 #| msgid "not supported"
 msgid "enable putty support"
-msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
+msgstr "δεν υποστηρίζεται"
 
 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
 #. reporting address.  This is so that we can change the
 #. reporting address without breaking the translations.
 #, fuzzy
 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
-msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
+msgstr "Αναφέρετε τα προβλήματα στο <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
-msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
+msgstr "Χρήση: gpg [επιλογές] [αρχεία] (-h για βοήθεια)"
 
 msgid ""
 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
@@ -377,33 +419,32 @@ msgstr ""
 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
 msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr ""
+msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
+msgstr "ο επιλεγμένος αλγόριθμος περίληψης δεν είναι έγκυρος\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
+msgstr "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: μη προκαθορισμένο αρχείο επιλογών `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "option file `%s': %s\n"
 msgid "option file '%s': %s\n"
-msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
+msgstr "αρχείο επιλογών `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "reading options from `%s'\n"
 msgid "reading options from '%s'\n"
-msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
+msgstr "ανάγνωση επιλογών από `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: \"%s\" είναι μια μη συνειστώμενη επιλογή\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create socket: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας του %s: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "socket name '%s' is too long\n"
@@ -411,44 +452,48 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
-msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
+msgstr "ο gpg-agent δεν είναι διαθέσιμος σε αυτή τη συνεδρία\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "error getting nonce for the socket\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη αποστολή προς το `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλείς άδειες στο %s \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "listen() failed: %s\n"
-msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "η ενημέρωση απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "listening on socket '%s'\n"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+msgstr "εγγραφή του μυστικού κλειδιού στο `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας καταλόγου `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "directory '%s' created\n"
-msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
+msgstr "%s: κατάλογος δημιουργήθηκε\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
-msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
+msgstr "trustdb: read απέτυχε (n=%d): %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
-msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
+msgstr "%s: αδυναμία δημιουργίας καταλόγου: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
@@ -468,19 +513,19 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
-msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "η ενημέρωση μυστικού απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s %s stopped\n"
-msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
+msgstr "%s: παραλείφθηκε: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
-msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
+msgstr "ο gpg-agent δεν είναι διαθέσιμος σε αυτή τη συνεδρία\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
-msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
+msgstr "Χρήση: gpg [επιλογές] [αρχεία] (-h για βοήθεια)"
 
 msgid ""
 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
@@ -491,7 +536,7 @@ msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
 msgstr ""
-"@ÅíôïëÝò:\n"
+"@Εντολές:\n"
 " "
 
 msgid ""
@@ -500,12 +545,12 @@ msgid ""
 " "
 msgstr ""
 "@\n"
-"ÅðéëïãÝò:\n"
+"Επιλογές:\n"
 " "
 
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
-msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
+msgstr "Χρήση: gpg [επιλογές] [αρχεία] (-h για βοήθεια)"
 
 msgid ""
 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
@@ -514,11 +559,11 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
+msgstr "Πληκτρολογήστε τη φράση κλειδί· αυτή είναι μια μυστική πρόταση \n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
+msgstr "Πληκτρολογήστε τη φράση κλειδί· αυτή είναι μια μυστική πρόταση \n"
 
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
@@ -529,47 +574,43 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
 "needed to complete this operation."
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
-
-#, fuzzy
-msgid "Passphrase:"
-msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
+msgstr "Πληκτρολογήστε τη φράση κλειδί· αυτή είναι μια μυστική πρόταση \n"
 
 #, fuzzy
 msgid "cancelled\n"
-msgstr "Áêýñùóç"
+msgstr "Ακύρωση"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error opening '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
-msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
+msgstr "το κλειδί '%s' δε βρέθηκε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
-msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
+msgstr "σφάλμα ανάγνωσης: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
-msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
+msgstr "τμήματα του μυστικού κλειδιού δεν είναι διαθέσιμα\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
-msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
+msgstr "σφάλμα ανάγνωσης: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
-msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
+msgstr "σφάλμα: μη έγκυρο αποτύπωμα\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
 msgstr ""
@@ -590,7 +631,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Yes"
-msgstr "íáé|íáß"
+msgstr "ναι|ναί"
 
 msgid "No"
 msgstr ""
@@ -630,14 +671,20 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Change passphrase"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+msgstr "αλλαγή της φράσης κλειδί"
 
 msgid "I'll change it later"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
+"%%0A?"
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να διαγραφούν τα επιλεγμένα κλειδιά; "
+
 #, fuzzy
 msgid "Delete key"
-msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
+msgstr "ενεργοποιεί ένα κλειδί"
 
 msgid ""
 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
@@ -655,35 +702,39 @@ msgstr ""
 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
 msgstr ""
 
+#, c-format
+msgid "checking created signature failed: %s\n"
+msgstr "απέτυχε ο έλεγχος της υπογραφής που δημιουργήθηκε: %s\n"
+
 msgid "secret key parts are not available\n"
-msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
+msgstr "τμήματα του μυστικού κλειδιού δεν είναι διαθέσιμα\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
-msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
+msgstr "δεν υποστηρίζεται ο αλγόριθμος προστασίας %d%s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
-msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
+msgstr "δεν υποστηρίζεται ο αλγόριθμος προστασίας %d%s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
-msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
+msgstr "δεν υποστηρίζεται ο αλγόριθμος προστασίας %d%s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating a pipe: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error forking process: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
@@ -691,69 +742,70 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error running '%s': terminated\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
+msgstr "η ενημέρωση απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία εγγραφής μυστικής κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
-
-msgid "communication problem with gpg-agent\n"
-msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
+msgstr "αδυναμία σύνδεσης στο `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
-msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
-
-#, fuzzy
-msgid "canceled by user\n"
-msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
-
-#, fuzzy
-msgid "problem with the agent\n"
-msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
+msgstr "πρόβλημα με τον agent: agent επιστρέφει 0x%lx\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
+msgstr "αδυναμία απενεργοποίησης των core dump: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλής ιδιοκτησία στο %s \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλείς άδειες στο %s \"%s\"\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "waiting for file '%s' to become accessible ...\n"
+msgstr "η ενημέρωση απέτυχε: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
+msgstr "θωράκιση απέτυχε: %s\n"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "yes"
-msgstr "íáé|íáß"
+msgstr "ναι|ναί"
 
 msgid "yY"
 msgstr "yY"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "no"
-msgstr "ü÷é|ï÷é"
+msgstr "όχι|οχι"
 
 msgid "nN"
 msgstr "nN"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "quit"
-msgstr "ôåñìáôéóìüò"
+msgstr "τερματισμός"
 
 msgid "qQ"
 msgstr "qQ"
@@ -781,6 +833,22 @@ msgstr ""
 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: \"%s\" είναι μια μη συνειστώμενη επιλογή\n"
+
+#, c-format
+msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
 msgstr ""
@@ -794,7 +862,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
-msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
+msgstr "δεν μπορεί να γίνει αυτό σε κατάσταση δέσμης (batchmode)\n"
 
 #, c-format
 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
@@ -820,63 +888,63 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|No certificate"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 #, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 msgid "|audit-log-result|Error"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Not used"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 #, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Okay"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 #, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Skipped"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 #, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Some"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 #, fuzzy
 msgid "Certificate chain available"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 #, fuzzy
 msgid "root certificate missing"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 msgid "Data encryption succeeded"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Data available"
-msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
+msgstr "Κλειδί διαθέσιμο στο: "
 
 #, fuzzy
 msgid "Session key created"
-msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
+msgstr "%s: κλειδοθήκη δημιουργήθηκε\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "algorithm: %s"
-msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
+msgstr "θωράκιση: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unsupported algorithm: %s"
 msgstr ""
 "\n"
-"Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
+"Υποστηριζόμενοι αλγόριθμοι:\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "seems to be not encrypted"
-msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
+msgstr "μη κρυπτογραφημένο"
 
 msgid "Number of recipients"
 msgstr ""
@@ -890,73 +958,73 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "data hash algorithm: %s"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signer %d"
-msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
+msgstr "Υπογραφή έληξε στις %s.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "attr hash algorithm: %s"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
 
 msgid "Data decryption succeeded"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Encryption algorithm supported"
-msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
+msgstr "δεν υποστηρίζεται ο αλγόριθμος προστασίας %d%s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Data verification succeeded"
-msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
+msgstr "καταστολή ανάκλησης υπογραφής\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Signature available"
-msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
+msgstr "Υπογραφή έληξε στις %s.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Parsing data succeeded"
-msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
+msgstr "Καλή υπογραφή από \""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "bad data hash algorithm: %s"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature %d"
-msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
+msgstr "Υπογραφή έληξε στις %s.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Certificate chain valid"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
+msgstr "Αυτό το κλειδί έχει λήξει!"
 
 #, fuzzy
 msgid "Root certificate trustworthy"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 #, fuzzy
 msgid "no CRL found for certificate"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 #, fuzzy
 msgid "the available CRL is too old"
-msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
+msgstr "Κλειδί διαθέσιμο στο: "
 
 #, fuzzy
 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 #, fuzzy
 msgid "Included certificates"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 msgid "No audit log entries."
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Unknown operation"
-msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
+msgstr "άγνωστη έκδοση"
 
 msgid "Gpg-Agent usable"
 msgstr ""
@@ -966,52 +1034,56 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No help available for '%s'."
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
+msgstr "Δεν υπάρχει διαθέσιμη βοήθεια για `%s'"
 
 #, fuzzy
 msgid "ignoring garbage line"
-msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
+msgstr "σφάλμα στη γραμμή trailer\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "[none]"
-msgstr "Üãíùóôï"
+msgstr "άγνωστο"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
+msgstr "μη έγκυρος radix64 χαρακτήρας %02x παράβλεψη\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "argument not expected"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+msgstr "εγγραφή του μυστικού κλειδιού στο `%s'\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "read error"
-msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò áñ÷åßïõ"
+msgstr "σφάλμα ανάγνωσης αρχείου"
 
 #, fuzzy
 msgid "keyword too long"
-msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
+msgstr "η γραμμή είναι πολύ μεγάλη\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "missing argument"
-msgstr "ìç Ýãêõñï üñéóìá"
+msgstr "μη έγκυρο όρισμα"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "invalid armor"
 msgid "invalid argument"
-msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
+msgstr "μη έγκυρη θωράκιση"
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid command"
-msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
+msgstr "συγκρουόμενες εντολές\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid alias definition"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές ειγαγωγής\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "out of core"
-msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
+msgstr "μη επεξεργασμένο"
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid option"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές ειγαγωγής\n"
 
 #, c-format
 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
@@ -1019,7 +1091,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές ειγαγωγής\n"
 
 #, c-format
 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
@@ -1027,7 +1099,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
-msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
+msgstr "Μη έγκυρη εντολή  (δοκιμάστε \"help\")\n"
 
 #, c-format
 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
@@ -1039,35 +1111,31 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "out of core\n"
-msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
+msgstr "μη επεξεργασμένο"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
-
-#, c-format
-msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
-msgstr "âñÞêáôå Ýíá bug ... (%s:%d)\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές ειγαγωγής\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
-msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "θωράκιση απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "iconv_open failed: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
+msgstr "αδυναμία πρόσβασης του αρχείου: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
-msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "θωράκιση απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας καταλόγου `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error writing to '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία εγγραφής της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
@@ -1075,116 +1143,162 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+msgstr "εγγραφή του μυστικού κλειδιού στο `%s'\n"
 
 msgid "(deadlock?) "
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
-msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX äåí âñÝèçêå: %s\n"
+msgstr "το δημόσιο κλειδί %08lX δεν βρέθηκε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "waiting for lock %s...\n"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+msgstr "εγγραφή του μυστικού κλειδιού στο `%s'\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
-msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
+msgstr "θωράκιση: %s\n"
 
 msgid "invalid armor header: "
-msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
+msgstr "μη έγκυρη επικεφαλίδα θωράκισης: "
 
 msgid "armor header: "
-msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
+msgstr "επικεφαλίδα θωράκισης: "
 
 msgid "invalid clearsig header\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
+msgstr "μη έγκυρη επικεφαλίδα clearsig\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "unknown armor header: "
-msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
+msgstr "επικεφαλίδα θωράκισης: "
 
 msgid "nested clear text signatures\n"
-msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
+msgstr "φωλιασμένες μη κρυπτογραφημένες υπογραφές\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "unexpected armor: "
-msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
+msgstr "μη αναμενόμενη θωράκιση:"
 
 msgid "invalid dash escaped line: "
-msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
+msgstr "μη έγκυρη dash escaped γραμμή: "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
+msgstr "μη έγκυρος radix64 χαρακτήρας %02x παράβλεψη\n"
 
 msgid "premature eof (no CRC)\n"
-msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
+msgstr "πρόωρο τέλος αρχείου (απουσία CRC)\n"
 
 msgid "premature eof (in CRC)\n"
-msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
+msgstr "πρόωρο τέλος αρχείου (εντός CRC)\n"
 
 msgid "malformed CRC\n"
-msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
+msgstr "λάθος μορφή CRC\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
-msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
+msgstr "σφάλμα CRC: %06lx - %06lx\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "premature eof (in trailer)\n"
-msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
+msgstr "πρόωρο τέλος αρχείου (στο Τrailer)\n"
 
 msgid "error in trailer line\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
+msgstr "σφάλμα στη γραμμή trailer\n"
 
 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
-msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
+msgstr "δε βρέθηκαν έγκυρα OpenPGP δεδομένα.\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
+msgstr "μη έγκυρη θωράκιση: η γραμμή είναι πάνω από %d χαρακτήρες\n"
 
 msgid ""
 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
-"åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
-"ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
+"εκτυπώσιμος, σε εισαγωγικά, χαρακτήρας στη θωράκιση - ίσως έγινε χρήση "
+"προβληματικού MTA\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "not human readable"
+msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
+msgstr "μη αναγνώσιμο"
 
 msgid ""
 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
 "an '='\n"
 msgstr ""
-"Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
-"êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
+"ένα όνομα σημείωσης μπορεί να περιέχει μόνο εκτυπώσιμους χαρακτήρες και κενά "
+"και να λήγει με ένα '='\n"
 
 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
-msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
+msgstr "το όνομα σημείωσης χρήστη πρέπει να περιέχει το '@' χαρακτήρα\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
-msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
+msgstr "το όνομα σημείωσης χρήστη πρέπει να περιέχει το '@' χαρακτήρα\n"
 
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
-msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
+msgstr "η τιμή σημείωσης πρέπει να μη χρησιμοποιεί χαρακτήρες control\n"
 
-msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
+#, fuzzy
+msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
+msgstr "το όνομα σημείωσης χρήστη πρέπει να περιέχει το '@' χαρακτήρα\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "a notation name must have only printable characters or spaces, and end "
+#| "with an '='\n"
+msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
+msgstr ""
+"ένα όνομα σημείωσης μπορεί να περιέχει μόνο εκτυπώσιμους χαρακτήρες και κενά "
+"και να λήγει με ένα '='\n"
 
-msgid "not human readable"
-msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
+msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: βρέθηκαν μη έγκυρα δεδομένα σημείωσης\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Enter passphrase: "
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
+msgstr "Πληκτρολογήστε τη φράση κλειδί: "
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error getting version from '%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
+msgid "WARNING: %s\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: το %s παρακάμπτει το %s\n"
+
+msgid "Note: Outdated servers may lack important security fixes.\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
+msgid "Note: Use the command \"%s\" to restart them.\n"
+msgstr "Παρακαλώ χρησιμοποιείστε την εντολή \"toggle\" πρώτα.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s does not yet work with %s\n"
+msgid "%s is not compliant with %s mode\n"
+msgstr "το %s ακόμα δε λειτουργεί μαζί με το %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
-msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
+msgstr "το μυστικό κλειδί δεν είναι διαθέσιμο"
 
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
@@ -1192,18 +1306,18 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "can't do this in batch mode\n"
-msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
+msgstr "δεν μπορεί να γίνει αυτό σε κατάσταση δέσμης (batchmode)\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
-msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
+msgstr "Αυτή η εντολή απαγορεύετε σε αυτή την κατάσταση %s.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
-msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
+msgstr "τμήματα του μυστικού κλειδιού δεν είναι διαθέσιμα\n"
 
 msgid "Your selection? "
-msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
+msgstr "Η επιλογή σας; "
 
 msgid "[not set]"
 msgstr ""
@@ -1218,11 +1332,11 @@ msgstr "enable"
 
 #, fuzzy
 msgid "unspecified"
-msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
+msgstr "Δεν έχει οριστεί αιτία"
 
 #, fuzzy
 msgid "not forced"
-msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
+msgstr "μη επεξεργασμένο"
 
 msgid "forced"
 msgstr ""
@@ -1248,77 +1362,61 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "URL to retrieve public key: "
-msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error allocating enough memory: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "κανένα αντίστιχο δημόσιο κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgid "error reading '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error writing '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία εγγραφής της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 msgid "Login data (account name): "
 msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr ""
-
 msgid "Private DO data: "
 msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr ""
-
 #, fuzzy
 msgid "Language preferences: "
-msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
+msgstr "αναωεωμένες επιλογές"
 
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
+msgstr "μη έγκυρος χαρακτήρας στο \"κορδόνι\" της επιλογής\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
+msgstr "μη έγκυρος χαρακτήρας στο \"κορδόνι\" της επιλογής\n"
 
 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid response.\n"
-msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
+msgstr "σφάλμα: μη έγκυρο αποτύπωμα\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "CA fingerprint: "
-msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
+msgstr "απεικόνιση του fingerprint"
 
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
-msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
+msgstr "σφάλμα: μη έγκυρο αποτύπωμα\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key operation not possible: %s\n"
-msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "Η δημιουργία κλειδιού απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "not an OpenPGP card"
-msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
+msgstr "δε βρέθηκαν έγκυρα OpenPGP δεδομένα.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting current key info: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία εγγραφής μυστικής κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
 msgstr ""
@@ -1331,19 +1429,23 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
-msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
+msgstr "Τι μέγεθος κλειδιού θα θέλατε; (1024) "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
-msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
+msgstr "Τι μέγεθος κλειδιού θα θέλατε; (1024) "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
-msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
+msgstr "Τι μέγεθος κλειδιού θα θέλατε; (1024) "
+
+#, c-format
+msgid "The card will now be re-configured to generate a key of type: %s\n"
+msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
-msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
+msgstr "στρογγυλοποιήθηκε έως τα %u bits\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
@@ -1355,14 +1457,14 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη αποστολή προς το `%s': %s\n"
 
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
-msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
+msgstr "παραλείφθηκε: μυστικό κλειδί ήδη παρών\n"
 
 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
 msgstr ""
@@ -1376,59 +1478,59 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
-msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
+msgstr "Παρακαλώ επιλέξτε τον τύπο του κλειδιού που θέλετε:\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "   (1) Signature key\n"
-msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
+msgstr "Υπογραφή έληξε στις %s.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "   (2) Encryption key\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (για κρυπτογράφηση μόνο)\n"
 
 msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Invalid selection.\n"
-msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
+msgstr "Μη έγκυρη επιλογή.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Please select where to store the key:\n"
-msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
+msgstr "Παρακαλώ επιλέξτε την αιτία για την ανάκληση:\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
-msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "η ενημέρωση απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgid "This command is not supported by this card\n"
-msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
+msgstr "Αυτή η εντολή απαγορεύετε σε αυτή την κατάσταση %s.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
-msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
+msgstr "παραλείφθηκε: μυστικό κλειδί ήδη παρών\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Continue? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
+msgstr "Σίγουρα να υπογραφεί; "
 
 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
 msgstr ""
 
 msgid "quit this menu"
-msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
+msgstr "τερματισμός αυτού του μενού"
 
 #, fuzzy
 msgid "show admin commands"
-msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
+msgstr "συγκρουόμενες εντολές\n"
 
 msgid "show this help"
-msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
+msgstr "απεικόνιση αυτής της βοήθειας"
 
 #, fuzzy
 msgid "list all available data"
-msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
+msgstr "Κλειδί διαθέσιμο στο: "
 
 msgid "change card holder's name"
 msgstr ""
@@ -1441,25 +1543,25 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "change the login name"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
+msgstr "αλλαγή της ημερομηνίας λήξης"
 
 #, fuzzy
 msgid "change the language preferences"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
+msgstr "αλλαγή της εμπιστοσύνης ιδιοκτήτη"
 
 msgid "change card holder's sex"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "change a CA fingerprint"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
+msgstr "απεικόνιση του fingerprint"
 
 msgid "toggle the signature force PIN flag"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "generate new keys"
-msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
+msgstr "δημιουργία ενός νέου ζεύγους κλειδιών"
 
 msgid "menu to change or unblock the PIN"
 msgstr ""
@@ -1478,53 +1580,57 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Admin-only command\n"
-msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
+msgstr "συγκρουόμενες εντολές\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Admin commands are allowed\n"
-msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
+msgstr "συγκρουόμενες εντολές\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Admin commands are not allowed\n"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+msgstr "εγγραφή του μυστικού κλειδιού στο `%s'\n"
 
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
-msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
+msgstr "Μη έγκυρη εντολή  (δοκιμάστε \"help\")\n"
 
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
-msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
+msgstr "--output δεν λειτουργεί για αυτή την εντολή\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't open `%s'\n"
 msgid "can't open '%s'\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
+msgstr "αδυναμία πρόσβασης του `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
+msgstr "το κλειδί '%s' δε βρέθηκε: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του μπλοκ κλειδιών: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key \"%s\" not found\n"
+msgstr "το κλειδί '%s' δε βρέθηκε: %s\n"
 
 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
-msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
+msgstr "(εκτός εάν προσδιορίσετε ένα κλειδί από αποτύπωμα)\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
-msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
+msgstr "δεν μπορεί να γίνει αυτό σε κατάσταση δέσμης χωρίς το \"--yes\"\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
-msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
+msgstr "Διαγραφή αυτού του κλειδιού από τη κλειδοθήκη; "
 
 #, fuzzy
 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
-msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
+msgstr "Αυτό είναι ένα μυστικό κλειδί! - Σίγουρα να διαγραφεί; "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
-msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "διαγραφή block κλειδιών απέτυχε: %s\n"
 
 msgid "key"
 msgstr "key"
@@ -1532,146 +1638,155 @@ msgstr "key"
 #, fuzzy
 #| msgid "Pubkey: "
 msgid "subkey"
-msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
+msgstr "ΔημοσΚλειδί:"
 
 #, c-format
 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
-msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "διαγραφή block κλειδιών απέτυχε: %s\n"
 
 msgid "ownertrust information cleared\n"
-msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
+msgstr "καθαρισμός πληροφοριών εμπιστοσύνης-ιδιοκτήτη\n"
 
 #, c-format
 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
-msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
+msgstr "υπάρχει ένα μυστικό κλειδί για το δημόσιο κλειδί \"%s\"!\n"
 
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
 msgstr ""
-"÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
+"χρησιμοποιείστε πρώτα την επιλογή \"--delete-secret-key\" για διαγραφή του.\n"
 
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
-msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
+msgstr "αδυναμία χρήσης ενός συμμετρικού πακέτου ESK λόγω της κατάστασης S2K\n"
 
 #, c-format
 msgid "using cipher %s\n"
-msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
+msgstr "χρήση του κρυπταλγόριθμου: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "`%s' already compressed\n"
 msgid "'%s' already compressed\n"
-msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
+msgstr "`%s' ήδη συμπιέστηκε\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: `%s' είναι ένα άδειο αρχείο\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "reading from `%s'\n"
 msgid "reading from '%s'\n"
-msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
+msgstr "ανάγνωση από `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
-"ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
-"åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
+"ο εξαναγκασμός συμμετρικού αλγόριθμου %s (%d) παραβιάζει τις\n"
+"επιλογές του παραλήπτη\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "cipher algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
+msgstr "απαγορεύετε η χρήση του κρυπταλγόριθμου \"%s\" στην κατάσταση %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: key %s is not suitable for encryption in %s mode\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: \"%s\" είναι μια μη συνειστώμενη επιλογή\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
 "preferences\n"
 msgstr ""
-"ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
-"åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
+"ο εξαναγκασμός χρήσης του αλγορίθμου συμπίεσης %s (%d) παραβιάζει τις\n"
+"επιλογές του παραλήπτη\n"
 
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
-"ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
-"åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
-
-#, c-format
-msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
+"ο εξαναγκασμός συμμετρικού αλγόριθμου %s (%d) παραβιάζει τις\n"
+"επιλογές του παραλήπτη\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
-msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
+msgstr "%s/%s κρυπτογραφήθηκε για: \"%s\"\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgid "option '%s' may not be used in %s mode\n"
+msgstr "απαγορεύετε η χρήση του %s στην κατάσταση %s.\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
-msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
+msgstr "%s κρυπτογραφημένα δεδομένα\n"
 
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
-msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
+msgstr "κρυπτογραφημένο με άγνωστο αλγόριθμο %d\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
-"óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: το μήνυμα κρυπτογραφήθηκε με αδύναμο κλειδί στο\n"
+"συμμετρικό κρυπταλγόριθμο.\n"
 
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
-msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
+msgstr "πρόβλημα στο χειρισμό κρυπτογραφημένου πακέτου\n"
 
 msgid "no remote program execution supported\n"
-msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
+msgstr "δεν υποστηρίζετε η απομακρυσμένη εκτέλεση προγράμματος\n"
 
 msgid ""
 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
-"ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
-"áñ÷åßïõ\n"
+"οι κλήσεις εξωτερικών προγραμμάτων απενεργοποιήθηκαν λόγω ανασφαλών αδειών\n"
+"αρχείου\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
 msgstr ""
-"áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
+"αυτή η πλατφόρμα απαιτεί προσωρ. αρχεία στην κλήση εξωτερικών προγραμμάτων\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
+msgstr "αδυναμία εκτέλεσης του %s \"%s\": %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
+msgstr "αδυναμία εκτέλεσης του %s \"%s\": %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "system error while calling external program: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
+msgstr "σφάλμα συστήματος κατά την κλήση εξωτερικού προγράμματος: %s\n"
 
 msgid "unnatural exit of external program\n"
-msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
+msgstr "αφύσικη έξοδος του εξωτερικού προγράμματος\n"
 
 msgid "unable to execute external program\n"
-msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
+msgstr "αδυναμία εκτέλεσης του εξωτερικού προγράμματος\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to read external program response: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
+msgstr "αδυναμία ανάγνωσης της απάντησης του εξωτερικού προγράμματος: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: αδυναμία διαγραφής tempfile (%s) `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: αδυναμία διαγραφής προσωρινού φακέλου `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "export signatures that are marked as local-only"
 msgstr ""
 "\n"
-"Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
+"Η υπογραφή θα σημειωθεί σαν μη-ανακαλέσιμη.\n"
 "\n"
 
 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
@@ -1679,163 +1794,227 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
-msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
+msgstr "δε βρέθηκαν κλειδιά ανάκλησης για το `%s'\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "remove unusable parts from key during export"
-msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
+msgstr "μη χρησιμοποιήσιμο μυστικό κλειδί"
 
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr ""
 
-msgid "export keys in an S-expression based format"
+msgid "use the GnuPG key backup format"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
-msgid "exporting secret keys not allowed\n"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+#| msgid "%s: skipped: %s\n"
+msgid " - skipped"
+msgstr "%s: παραλείφθηκε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
+#| msgid "writing to `%s'\n"
+msgid "writing to '%s'\n"
+msgstr "εγγραφή στο  `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
 msgstr ""
-"êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
+"κλειδί %08lX: η υπογραφή του υποκλειδιού σε λάθος σημείο - παραλείφθηκε\n"
 
 #, fuzzy
-#| msgid "%s: skipped: %s\n"
-msgid " - skipped"
-msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
+msgid "exporting secret keys not allowed\n"
+msgstr "εγγραφή του μυστικού κλειδιού στο `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
+msgstr "κλειδί %08lX:  κλειδί τύπου PGP 2.x - παραλείφθηκε\n"
 
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: δεν έγινε καμμία εξαγωγή\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgid "error creating '%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά τη δημιουργία του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "[User ID not found]"
-msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
+msgstr "[User id δεν βρέθηκε]"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "(check argument of option '%s')\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές ειγαγωγής\n"
+
+#, c-format
+msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error looking up: %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά τη δημιουργία του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά τη δημιουργία του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "No fingerprint"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
+msgstr "απεικόνιση του fingerprint"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "το μυστικό κλειδί `%s' δε βρέθηκε: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
+msgstr "|ΟΝΟΜΑ|χρήση ΟΝΟΜΑτος σαν προκαθορισμένο μυστικό κλειδί"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
+msgstr "|ΟΝΟΜΑ|χρήση ΟΝΟΜΑτος σαν προκαθορισμένο μυστικό κλειδί"
+
+#, c-format
+msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
+msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
-"Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
+"Μη έγκυρο κλειδί %08lX έγινε έγκυρο από το --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
-msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
+msgstr "χρήση του δευτερεύοντος κλειδιού %08lX αντί του πρωτεύοντος %08lX\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "valid values for option '%s':\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές ειγαγωγής\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "make a signature"
-msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
+msgstr "δημιουργία μιας μη προσαρτημένης υπογραφής"
 
 #, fuzzy
 msgid "make a clear text signature"
-msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
+msgstr "|[αρχείο]|δημιουργία μιας μη κρυπτογραφημένης υπογραφής"
 
 msgid "make a detached signature"
-msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
+msgstr "δημιουργία μιας μη προσαρτημένης υπογραφής"
 
 msgid "encrypt data"
-msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
+msgstr "κρυπτογράφηση δεδομένων"
 
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
-msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
+msgstr "κρυπτογράφηση με χρήση μόνο συμμετρικών αλγορίθμων"
 
 msgid "decrypt data (default)"
-msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
+msgstr "αποκρυπτογράφηση δεδομένων (προκαθορισμένο)"
 
 msgid "verify a signature"
-msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
+msgstr "επαλήθευση μιας υπογραφής"
 
 msgid "list keys"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
+msgstr "απεικόνιση της λίστας κλειδιών"
 
 msgid "list keys and signatures"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
+msgstr "απεικόνιση της λίστας κλειδιών και υπογραφών"
 
 #, fuzzy
 msgid "list and check key signatures"
-msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
+msgstr "έλεγχος υπογραφής κλειδιού"
 
 msgid "list keys and fingerprints"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
+msgstr "απεικόνιση της λίστας κλειδιών και αποτυπωμάτων (fingerprints)"
 
 msgid "list secret keys"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
+msgstr "απεικόνιση της λίστας μυστικών κλειδιών"
 
 msgid "generate a new key pair"
-msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
+msgstr "δημιουργία ενός νέου ζεύγους κλειδιών"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "generate a new key pair"
 msgid "quickly generate a new key pair"
-msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
+msgstr "δημιουργία ενός νέου ζεύγους κλειδιών"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "generate a new key pair"
+msgid "quickly add a new user-id"
+msgstr "δημιουργία ενός νέου ζεύγους κλειδιών"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "generate a new key pair"
+msgid "quickly revoke a user-id"
+msgstr "δημιουργία ενός νέου ζεύγους κλειδιών"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "generate a new key pair"
+msgid "quickly set a new expiration date"
+msgstr "δημιουργία ενός νέου ζεύγους κλειδιών"
 
 msgid "full featured key pair generation"
 msgstr ""
 
 msgid "generate a revocation certificate"
-msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
+msgstr "δημιουργία ενός πιστοποιητικού ανάκλησης"
 
 msgid "remove keys from the public keyring"
-msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
+msgstr "αφαίρεση των κλειδιών από τη δημόσια κλειδοθήκη"
 
 msgid "remove keys from the secret keyring"
-msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
+msgstr "αφαίρεση των κλειδιών από τη μυστική κλειδοθήκη"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "sign a key"
 msgid "quickly sign a key"
-msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
+msgstr "υπογραφή ενός κλειδιού"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "sign a key locally"
 msgid "quickly sign a key locally"
-msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
+msgstr "υπογραφή ενός κλειδιού τοπικά"
 
 msgid "sign a key"
-msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
+msgstr "υπογραφή ενός κλειδιού"
 
 msgid "sign a key locally"
-msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
+msgstr "υπογραφή ενός κλειδιού τοπικά"
 
 msgid "sign or edit a key"
-msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
+msgstr "υπογραφή ή επεξεργασία ενός κλειδιού"
 
 #, fuzzy
 msgid "change a passphrase"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+msgstr "αλλαγή της φράσης κλειδί"
 
 msgid "export keys"
-msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
+msgstr "εξαγωγή κλειδιών"
 
-msgid "export keys to a key server"
-msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
+msgid "export keys to a keyserver"
+msgstr "εξαγωγή κλειδιών σε ένα διακομιστή κλειδιών"
 
-msgid "import keys from a key server"
-msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
+msgid "import keys from a keyserver"
+msgstr "εισαγωγή κλειδιών από ένα διακομιστή κλειδιών"
 
-msgid "search for keys on a key server"
-msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
+msgid "search for keys on a keyserver"
+msgstr "αναζήτηση κλειδιών σε ένα διακομιστή κλειδιών"
 
 msgid "update all keys from a keyserver"
-msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
+msgstr "ανανέωση όλων των κλειδιών από ένα διακομιστή κλειδιών"
 
 msgid "import/merge keys"
-msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
+msgstr "εισαγωγή/συγχώνευση κλειδιών"
 
 msgid "print the card status"
 msgstr ""
@@ -1847,42 +2026,45 @@ msgid "change a card's PIN"
 msgstr ""
 
 msgid "update the trust database"
-msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
+msgstr "ανανέωση της βάσης δεδομένων εμπιστοσύνης"
 
 #, fuzzy
 msgid "print message digests"
-msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
+msgstr "|αλγόρ [αρχεία]| απεικόνιση περιλήψεων των μηνυμάτων"
 
 msgid "run in server mode"
 msgstr ""
 
+msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
+msgstr ""
+
 msgid "create ascii armored output"
-msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
+msgstr "δημιουργία ascii θωρακισμένης εξόδου"
 
 #, fuzzy
 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
-msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
+msgstr "|ΟΝΟΜΑ|κρυπτογράφηση για ΟΝΟΜΑ"
 
 #, fuzzy
 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
-msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
+msgstr "χρήση αυτής της ταυτότητας (user id) για υπογραφή ή αποκρυπτογράφηση"
 
 #, fuzzy
 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
-msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
+msgstr "|N|καθορισμός επιπέδου συμπίεσης N (0 απενεργοποιεί)"
 
 msgid "use canonical text mode"
-msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
+msgstr "χρήση κανονικής κατάστασης κειμένου"
 
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|write output to FILE"
-msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
+msgstr "|ΑΡΧΕΙΟ|φόρτωμα του αρθρώματος επέκτασης ΑΡΧΕΙΟ"
 
 msgid "do not make any changes"
-msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
+msgstr "να μη γίνει καμμία αλλαγή"
 
 msgid "prompt before overwriting"
-msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
+msgstr "ερώτηση πριν την επικάλυψη"
 
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
 msgstr ""
@@ -1892,31 +2074,41 @@ msgid ""
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
 msgstr ""
 "@\n"
-"(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
+"(δείτε τη σελίδα man για μια πλήρη λίστα εντολών και επιλογών)\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "@\n"
+#| "Examples:\n"
+#| "\n"
+#| " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
+#| " --clear-sign [file]         make a clear text signature\n"
+#| " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
+#| " --list-keys [names]        show keys\n"
+#| " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
 "\n"
 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
-" --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
+" --clear-sign [file]        make a clear text signature\n"
 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
 " --list-keys [names]        show keys\n"
 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
 msgstr ""
 "@\n"
-"Ðáñáäåßãìáôá:\n"
+"Παραδείγματα:\n"
 "\n"
-" -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
-" --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
-" --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
-" --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
-" --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
+" -se -r Bob [αρχείο]          υπογραφή και κρυπτογράφηση για το Bob\n"
+" --clear-sign [αρχείο]         δημιουργία μη κρυπτογραφημένης υπογραφής\n"
+" --detach-sign [αρχείο]       δημιουργία αποκομμένης υπογραφής\n"
+" --list-keys [ονόματα]        απεικόνιση κλειδιών\n"
+" --fingerprint [ονόματα]      απεικόνιση αποτυπωμάτων (fingerprints)\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
+msgstr "Χρήση: gpg [επιλογές] [αρχεία] (-h για βοήθεια)"
 
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -1928,110 +2120,110 @@ msgid ""
 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
 "Default operation depends on the input data\n"
 msgstr ""
-"Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
-"õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
-"ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
+"Σύνταξη: gpg [επιλογές] [αρχεία]\n"
+"υπογραφή, έλεγχος, κρυπτογράφηση ή αποκρυπτογράφηση\n"
+"η προκαθορισμένη λειτουργία εξαρτάται από τα δεδομένα εισόδου\n"
 
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
+"Υποστηριζόμενοι αλγόριθμοι:\n"
 
 msgid "Pubkey: "
-msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
+msgstr "ΔημοσΚλειδί:"
 
 msgid "Cipher: "
-msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
+msgstr "Κρυπταλγόριθμος: "
 
 msgid "Hash: "
 msgstr "Hash: "
 
 msgid "Compression: "
-msgstr "Óõìðßåóç: "
+msgstr "Συμπίεση: "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "usage: %s [options] %s\n"
-msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
+msgstr "χρήση: gpg [επιλογές] "
 
 msgid "conflicting commands\n"
-msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
+msgstr "συγκρουόμενες εντολές\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
-msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
+msgstr "δεν βρέθηκε το σύμβολο = στον ορισμό της ομάδας \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλής ιδιοκτησία στο %s \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλής ιδιοκτησία στο %s \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλής ιδιοκτησία στο %s \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλείς άδειες στο %s \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλείς άδειες στο %s \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλείς άδειες στο %s \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλής ιδιοκτησίαεσώκλειστου φακέλου στο %s \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλής ιδιοκτησίαεσώκλειστου φακέλου στο %s \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλής ιδιοκτησίαεσώκλειστου φακέλου στο %s \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλείς άδειες εσώκλειστου φακέλου στο %s \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλείς άδειες εσώκλειστου φακέλου στο %s \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλείς άδειες εσώκλειστου φακέλου στο %s \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
-msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
+msgstr "άγνωστο αντικείμενο ρυθμίσεως \"%s\"\n"
 
 msgid "display photo IDs during key listings"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "show key usage information during key listings"
-msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
+msgstr "Δεν βρέθηκε αντίστοιχη υπογραφή στη μυστική κλειδοθήκη\n"
 
 msgid "show policy URLs during signature listings"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature listings"
-msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
+msgstr "Δεν βρέθηκε αντίστοιχη υπογραφή στη μυστική κλειδοθήκη\n"
 
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 msgstr ""
@@ -2041,7 +2233,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
-msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
+msgstr "το URL πολιτικής υπογραφής που δόθηκε δεν είναι έγκυρο\n"
 
 msgid "show user ID validity during key listings"
 msgstr ""
@@ -2054,71 +2246,82 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "show the keyring name in key listings"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
+msgstr "απεικόνιση της κλειδοθήκης στην οποία αναφέρετε το κλειδί"
 
 #, fuzzy
 msgid "show expiration dates during signature listings"
-msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
+msgstr "Δεν βρέθηκε αντίστοιχη υπογραφή στη μυστική κλειδοθήκη\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
-msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
+msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
+msgstr "άγνωστος προκαθορισμένος παραλήπτης `%s'\n"
 
-#, c-format
-msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
+msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
+msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
+msgstr "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αγνοήθηκε το παλιό αρχείο προκαθορισμένων επιλογών `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
+msgstr "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το %s δεν είναι για κανονική χρήση!\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
-msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
+msgstr "το %s δεν είναι έγκυρο σετ χαρακτήρων\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" is not a proper mail address\n"
+msgstr "Μη έγκυρη διεύθυνση Email\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
-msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
+msgstr "το %s δεν είναι έγκυρο σετ χαρακτήρων\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
-msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
+msgstr "αδυναμία επεξεργασίας του URI του διακομιση κλειδιών\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
-msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
+msgstr "%s:%d: μη έγκυρες επιλογές εξαγωγής\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid keyserver options\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές εξαγωγής\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
-msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
+msgstr "%s:%d: μη έγκυρες επιλογές ειγαγωγής\n"
 
 msgid "invalid import options\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές ειγαγωγής\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid filter option: %s\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές ειγαγωγής\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
-msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
+msgstr "%s:%d: μη έγκυρες επιλογές εξαγωγής\n"
 
 msgid "invalid export options\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές εξαγωγής\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
-msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
+msgstr "%s:%d: μη έγκυρες επιλογές ειγαγωγής\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid list options\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές ειγαγωγής\n"
 
 msgid "display photo IDs during signature verification"
 msgstr ""
@@ -2128,7 +2331,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature verification"
-msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
+msgstr "το %s δεν είναι έγκυρο σετ χαρακτήρων\n"
 
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr ""
@@ -2138,18 +2341,18 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
-msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
+msgstr "το URL πολιτικής υπογραφής που δόθηκε δεν είναι έγκυρο\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "show user ID validity during signature verification"
-msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
+msgstr "το %s δεν είναι έγκυρο σετ χαρακτήρων\n"
 
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
-msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
+msgstr "το %s δεν είναι έγκυρο σετ χαρακτήρων\n"
 
 msgid "validate signatures with PKA data"
 msgstr ""
@@ -2159,263 +2362,227 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
-msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
+msgstr "%s:%d: μη έγκυρες επιλογές εξαγωγής\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid verify options\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές εξαγωγής\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
+msgstr "αδυναμία ορισμού του exec-path σε %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
-msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
+msgstr "%s:%d: μη έγκυρες επιλογές εξαγωγής\n"
 
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr ""
 
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: το πρόγραμμα ίσως δημιουργήσει αρχείο core!\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: το %s παρακάμπτει το %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
-msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
+msgstr "το %s δεν επιτρέπεται με το %s!\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
-msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
+msgstr "το %s δεν έχει καμμία έννοια μαζί με το %s!\n"
 
 msgid "WARNING: running with faked system time: "
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+msgstr "εγγραφή του μυστικού κλειδιού στο `%s'\n"
 
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
-msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
-
-msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
+msgstr "ο επιλεγμένος αλγόριθμος κρυπτογράφησης δεν είναι έγκυρος\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
-msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
+msgstr "ο επιλεγμένος αλγόριθμος κρυπτογράφησης δεν είναι έγκυρος\n"
 
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
 msgstr ""
-"ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
-"äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
+"ο επιλεγμένος αλγόριθμος περίληψης για πιστοποίηση\n"
+"δεν είναι έγκυρος\n"
 
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
-msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
+msgstr "completes-needed πρέπει να είναι μεγαλύτερα από 0\n"
 
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
-msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
+msgstr "marginals-needed πρέπει να είναι μεγαλύτερα από 1\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
-msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
+msgstr "max-cert-depth πρέπει να είναι μεταξύ 1 και 255\n"
 
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
+msgstr "μη έγκυρο default-cert-level· πρέπει να είναι 0, 1, 2, ή 3\n"
 
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
+msgstr "μη έγκυρο min-cert-level· πρέπει να είναι 0, 1, 2, ή 3\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
+msgstr "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η απλή S2K κατάσταση (0) πρέπει να αποφεύγεται\n"
 
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
+msgstr "μη έγκυρη κατάσταση S2K; πρέπει να είναι 0, 1 ή 3\n"
 
 msgid "invalid default preferences\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
+msgstr "μη έγκυρες προεπιλογές\n"
 
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
+msgstr "μη έγκυρες προεπιλογές προσωπικού κρυπταλγόριθμου\n"
 
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
+msgstr "μη έγκυρες προεπιλογές προσωπικού αλγόριθμου περίληψης\n"
 
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
+msgstr "μη έγκυρες προεπιλογές προσωπικού αλγόριθμου συμπίεσης\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
-msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
-msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
+msgstr "το %s ακόμα δε λειτουργεί μαζί με το %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
+msgid "digest algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
 msgstr ""
-"áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
+"απαγορεύετε η χρήση του αλγόριθμου περίληψης \"%s\" στην κατάσταση %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
+msgid "compression algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
 msgstr ""
-"áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
+"απαγορεύετε η χρήση του αλγόριθμου συμπίεσης \"%s\" στην κατάσταση %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
-msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
+msgstr "αποτυχία αρχικοποίησης της TrustDB: %s\n"
 
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
-"äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
-
-msgid "--store [filename]"
-msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
-
-msgid "--symmetric [filename]"
-msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: δώθηκαν παραλήπτες (-r) χώρις χρήση κρυπτογράφησης\n"
+"δημοσίου κλειδιού\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
-msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
-
-msgid "--encrypt [filename]"
-msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
-
-#, fuzzy
-msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
+msgstr "αποκρυπτογράφηση απέτυχε: %s\n"
 
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
-
-msgid "--sign [filename]"
-msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
-
-msgid "--sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
-
-#, fuzzy
-msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
+msgid "you cannot use --symmetric --encrypt in %s mode\n"
+msgstr "απαγορεύετε η χρήση του %s στην κατάσταση %s.\n"
 
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
-
-msgid "--sign --symmetric [filename]"
-msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
-
-msgid "--clearsign [filename]"
-msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
-
-msgid "--decrypt [filename]"
-msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
-
-msgid "--sign-key user-id"
-msgstr "--sign-key user-id"
-
-msgid "--lsign-key user-id"
-msgstr "--lsign-key user-id"
-
-msgid "--edit-key user-id [commands]"
-msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
-
-#, fuzzy
-msgid "--passwd <user-id>"
-msgstr "--sign-key user-id"
+msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt in %s mode\n"
+msgstr "απαγορεύετε η χρήση του %s στην κατάσταση %s.\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
-msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "keyserver αποστολή απέτυχε: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
-msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "keyserver λήψη απέτυχε: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
-msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "εξαγωγή κλειδιού απέτυχε: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key export failed: %s\n"
+msgid "export as ssh key failed: %s\n"
+msgstr "εξαγωγή κλειδιού απέτυχε: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
-msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "keyserver αναζήτηση απέτυχε: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
-msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "keyserver ανανέωση απέτυχε: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
-msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "αποθωράκιση απέτυχε: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
-msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "θωράκιση απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
+msgstr ""
 
-msgid "[filename]"
-msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
+msgid "WARNING: no command supplied.  Trying to guess what you mean ...\n"
+msgstr ""
 
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
-msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
+msgstr "Μπορείτε τώρα να εισαγάγετε το μήνυμα σας ...\n"
 
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
-msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
+msgstr "το URL πολιτικής πιστοποιητικού που δόθηκε δεν είναι έγκυρο\n"
 
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
-msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
+msgstr "το URL πολιτικής υπογραφής που δόθηκε δεν είναι έγκυρο\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
-msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
+msgstr "το URL πολιτικής υπογραφής που δόθηκε δεν είναι έγκυρο\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
-msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
+msgstr "εξαγωγή των κλειδιών από αυτή τη κλειδοθήκη"
 
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
-msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
+msgstr "ορισμός των συγκρούσεων ώρας (timestamp) μόνο σαν προειδοποίηση"
 
 msgid "|FD|write status info to this FD"
-msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
+msgstr "|FD|εγγραφή των πληροφοριών κατάστασης στο FD"
+
+msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
+msgstr ""
 
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
+msgstr "Χρήση: gpgv [επιλογές] [αρχεία] (-h για βοήθεια)"
 
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
 msgstr ""
-"Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
-"¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
+"Σύνταξη: gpg [επιλογές] [αρχεία]\n"
+"Έλεγχος υπογραφών σε σύγκριση με γνωστά εμπιστευμένα κλειδιά\n"
 
 msgid "No help available"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
+msgstr "Δεν υπάρχει διαθέσιμη βοήθεια"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "No help available for `%s'"
 msgid "No help available for '%s'"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
+msgstr "Δεν υπάρχει διαθέσιμη βοήθεια για `%s'"
 
 msgid "import signatures that are marked as local-only"
 msgstr ""
@@ -2425,94 +2592,108 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
-msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
+msgstr "ανανέωση της βάσης δεδομένων εμπιστοσύνης"
 
 #, fuzzy
 msgid "do not update the trustdb after import"
-msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
+msgstr "ανανέωση της βάσης δεδομένων εμπιστοσύνης"
+
+#, fuzzy
+msgid "show key during import"
+msgstr "απεικόνιση του fingerprint"
 
 msgid "only accept updates to existing keys"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "remove unusable parts from key after import"
-msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
+msgstr "μη χρησιμοποιήσιμο μυστικό κλειδί"
 
 msgid "remove as much as possible from key after import"
 msgstr ""
 
+msgid "run import filters and export key immediately"
+msgstr ""
+
+msgid "assume the GnuPG key backup format"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "repair keys on import"
+msgstr "απεικόνιση του fingerprint"
+
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
-msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
+msgstr "παράλειψη τμήματος του τύπου %d\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%lu keys processed so far\n"
-msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
+msgstr "%lu κλειδιά έχουν μέχρι τώρα επεξεργαστεί\n"
 
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
-msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
+msgstr "Συνολικός αριθμός που επεξεργάστηκαν: %lu\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "      skipped new keys: %lu\n"
 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
-msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
+msgstr "      νέα κλειδιά που παραλείφθηκαν: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
-msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
+msgstr "      νέα κλειδιά που παραλείφθηκαν: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
-msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
+msgstr "          χωρίς user ID: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
-msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
+msgstr "              εισαχθέντα: %lu"
 
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
-msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
+msgstr "             αμετάβλητα: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
-msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
+msgstr "          νέα user ID: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
-msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
+msgstr "           νέα υποκλειδιά: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
-msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
+msgstr "        νέες υπογραφές: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
-msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
+msgstr "   νέες ανακλήσεις κλειδιών: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
-msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
+msgstr "      αναγνωσμένα μυστικά κλειδιά: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
-msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
+msgstr "  εισαχθέντα μυστικά κλειδιά: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
-msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
+msgstr " αμετάβλητα μυστικά κλειδιά: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
-msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
+msgstr "          μη  εισαχθέντα: %lu\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
-msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
+msgstr "        νέες υπογραφές: %lu\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
-msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
+msgstr "      αναγνωσμένα μυστικά κλειδιά: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -2526,7 +2707,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
-msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
+msgstr "%s υπογραφή, αλγόριθμος περίληψης %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
@@ -2544,310 +2725,295 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: δεν υπάρχει αυτό το user ID\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: %s\n"
-msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
+msgstr "παραλείφθηκε `%s': %s\n"
 
 msgid "rejected by import screener"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: επιδιόρθωση φθαρμένου υποκλειδιού HKP\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: δεκτό μη ιδιο-υπογεγραμμένο user ID '%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: δεν έχει έγκυρα user ID\n"
 
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
-msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
+msgstr "αυτό μπορεί να συνέβει από μια απούσα ιδιοϋπογραφή\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: μυστικό κλειδί που δε βρέθηκε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: new key - skipped\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
+msgstr "κλειδί %08lX:  νέο κλειδί - παραλείφθηκε\n"
 
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
-msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "writing to `%s'\n"
-msgid "writing to '%s'\n"
-msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
+msgstr "δεν βρεθηκε εγγράψιμη κλειδοθήκη: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία εγγραφής της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: το δημόσιο κλειδί \"%s\" έχει εισαχθεί\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: δεν ταιριάζει με το αντίγραφο μας\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: \"%s\" 1 νέο user ID\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: \"%s\" %d νέα user ID\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: \"%s\" 1 νέα υπογραφή\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: \"%s\" %d νέες υπογραφές\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: \"%s\" 1 νέο υποκλειδί\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: \"%s\" %d νέα υποκλειδιά\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: \"%s\" %d νέες υπογραφές\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: \"%s\" %d νέες υπογραφές\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: \"%s\" %d νέα user ID\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: \"%s\" %d νέα user ID\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: \"%s\" αμετάβλητο\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key imported\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: μυστικό κλειδί εισήχθηκε\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "skipped: secret key already present\n"
 msgid "key %s: secret key already exists\n"
-msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
+msgstr "παραλείφθηκε: μυστικό κλειδί ήδη παρών\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη αποστολή προς το `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "secret key %s: %s\n"
-msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
+msgstr "το μυστικό κλειδί `%s' δε βρέθηκε: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+msgstr "εγγραφή του μυστικού κλειδιού στο `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: μυστικό κλειδί με άκυρο κρυπταλγ. %d - παραλείφθηκε\n"
+
+#. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
+#. host has a reference (stub) to a smartcard and
+#. actual private key data is stored on the card.  A
+#. single smartcard can have up to three private key
+#. data.  Importing private key stub is always
+#. skipped in 2.1, and it returns
+#. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
+#. suggested to run 'gpg --card-status', then,
+#. references to a card will be automatically
+#. created again.
+#, c-format
+msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
+msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
-"êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
-"áíÜêëçóçò\n"
+"κλειδί %08lX: όχι δημόσιο κλειδί - αδυναμία εφαρμογής πιστοποιητικού "
+"ανάκλησης\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: αδυναμία εντοπισμού του αρχικού τμήματος κλειδιού: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: αδυναμία ανάγνωσης του αρχικού τμήματος κλειδιού: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: μη έγκυρο πιστοποιητικό ανάκλησης: %s - απόρριψη\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: \"%s\" πιστοποιητικό ανάκλησης εισήχθηκε\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: δεν υπάρχει user ID για την υπογραφή\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
 msgstr ""
-"êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id "
+"κλειδί %08lX: μη υποστηριζόμενος αλγόριθμος δημοσίου κλειδιού στο user id "
 "\"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: μη έγκυρη ιδιο-υπογραφή στο user id \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: μη υποστηριζόμενος αλγόριθμος δημοσίου κλειδιού\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: άμεση υπογραφή κλειδιού προστέθηκε\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: δεν υπάρχει υποκλειδί για τη δέσμευση κλειδιού\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: μη έγκυρη δέσμευση υποκλειδιού\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: αφαιρέθηκε η δέσμευση πολλαπλού υποκλειδιού\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: δεν υπάρχει υποκλειδί για την ανάκληση κλειδιού\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: μη έγκυρη ανάκληση υποκλειδιού\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: αφαιρέθηκε η ανάκληση πολλαπλού υποκλειδιού\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
+msgstr "κλειδί %08lX: παραλείφθηκε user ID '"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: παραλείφθηκε υποκλειδί\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: μη εξαγόμενη υπογραφή (κλάση %02x) - παραλείφθηκε\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
 msgstr ""
-"êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
+"κλειδί %08lX: το πιστοποιητικό ανάκλησης σε λάθος σημείο - παραλείφθηκε\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: μη έγκυρο πιστοποιητικό ανάκλησης: %s - παραλείφθηκε\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
 msgstr ""
-"êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
+"κλειδί %08lX: η υπογραφή του υποκλειδιού σε λάθος σημείο - παραλείφθηκε\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: μη αναμενώμενη κλάση υπογραφής (0x%02x) - παραλείφθηκε\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: εντοπίστηκε διπλό user ID - ενώθηκαν\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò "
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: κλειδί %08lX μπορεί να ανακληθεί: λήψη κλειδιού ανάκλησης "
 "%08lX\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
-"äåí åßíáé ðáñþí.\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: κλειδί %08lX μπορεί να ανακληθεί: το κλειδί ανάκλησης %08lX\n"
+"δεν είναι παρών.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: \"%s\" πιστοποιητικό ανάκλησης προστέθηκε\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: άμεση υπογραφή κλειδιού προστέθηκε\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "keybox '%s' created\n"
-msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
+msgstr "κλειδοθήκη `%s' δημιουργήθηκε\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "keyring `%s' created\n"
 msgid "keyring '%s' created\n"
-msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
+msgstr "κλειδοθήκη `%s' δημιουργήθηκε\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά τη δημιουργία του `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening key DB: %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
-msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
+msgstr "αποτυχία επαναδόμησης της cache κλειδοθήκης: %s\n"
 
 msgid "[revocation]"
-msgstr "[áíÜêëçóç]"
+msgstr "[ανάκληση]"
 
 msgid "[self-signature]"
-msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
-
-msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
-
-msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
-
-msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
-
-msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
+msgstr "[ιδιο-υπογραφή]"
 
 #, fuzzy
 msgid ""
@@ -2856,18 +3022,18 @@ msgid ""
 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
 "etc.)\n"
 msgstr ""
-"Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
-"÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
-"íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
+"Παρακαλώ αποφασίστε πόσο καλά εμπιστεύεστε αυτό το\n"
+"χρήστη, ώστε να μπορεί να επαληθεύει κλειδιά άλλων (με το\n"
+"να κοιτάζει passports και fingerprints από διάφορες πηγές...);\n"
 "\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I trust marginally\n"
-msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
+msgstr " %d = Έχω μερική εμπιστοσύνη\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I trust fully\n"
-msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
+msgstr " %d = Έχω πλήρη εμπιστοσύνη\n"
 
 msgid ""
 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
@@ -2879,184 +3045,188 @@ msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
+msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
-msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
+msgstr "Το user ID \"%s\" ανακαλείτε."
 
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε ακόμα να το υπογράψετε; (y/N) "
 
 msgid "  Unable to sign.\n"
-msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
+msgstr "  Αδυναμία υπογραφής.\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is expired."
-msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
+msgstr "Το user ID \"%s\" έχει έληξε."
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: το user ID \"%s\" δεν έχει ιδιο-υπογραφεί."
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: το user ID \"%s\" δεν έχει ιδιο-υπογραφεί."
 
 #, fuzzy
 msgid "Sign it? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
+msgstr "Σίγουρα να υπογραφεί; "
 
 #, c-format
 msgid ""
 "The self-signature on \"%s\"\n"
 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
 msgstr ""
-"Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
-"åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
+"Η ιδιο-υπογραφή στο \"%s\"\n"
+"είναι μια υπογραφή τύπου PGP 2.x.\n"
 
 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
-msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
+msgstr "Θέλετε να τη προάγετε σε μια OpenPGP ιδιο-υπογραφή; (y/N) "
 
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 "has expired.\n"
 msgstr ""
-"Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
-"Ý÷åé ëÞîåé.\n"
+"Η προυπάρχουσα υπογραφή σας στο \"%s\"\n"
+"έχει λήξει.\n"
 
 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
 msgstr ""
-"ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
+"Θέλετε να ορίσετε μια νέα υπογραφή προς αντικατάσταση της ληγμένης; (y/N) "
 
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 "is a local signature.\n"
 msgstr ""
-"Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
-"åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
+"Η προυπάρχουσα υπογραφή σας στο \"%s\"\n"
+"είναι μια τοπική υπογραφή.\n"
 
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
-msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
+msgstr "Θέλετε να τη προάγετε σε μια πλήρη εξαγώγιμη υπογραφή; (y/N) "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
-msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
+msgstr "\"%s\" ήδη υπογράφθηκε από το κλειδί %08lX\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
-msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
+msgstr "\"%s\" ήδη υπογράφθηκε από το κλειδί %08lX\n"
 
 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε ακόμα να το ξαναυπογράψετε; (y/N) "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
-msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
+msgstr "Τίποτα για να υπογραφεί με το κλειδί  %08lX\n"
 
 msgid "This key has expired!"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
+msgstr "Αυτό το κλειδί έχει λήξει!"
 
 #, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
+msgstr "Αυτό το κλειδί πρόκειτε να λήξει στις %s.\n"
 
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
-msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
+msgstr "Θέλετε η υπογαφήσας να λήξει ταυτόχρονα;  (Y/n) "
 
 msgid ""
 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
 "belongs\n"
 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
 msgstr ""
-"Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
-"áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
-"ðáôÞóôå\"0\".\n"
+"Είστε σίγουροι ότι ελέγξατε προσεκτικά ότι το κλειδί που είστε έτοιμοι να\n"
+"ανήκει πράγματι στο προανφερθέν άτομο; Εάν δεν ξέρετε τι να απαντήσετε "
+"πατήστε\"0\".\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
-msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
+msgstr "   (0) Δεν απαντώ.%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
-msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
+msgstr "   (1) Δεν έχω ελέγξει καθόλου.%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
-msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
+msgstr "   (2) Έχω κάνει τον συνήθη έλεγχο.%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
-msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
+msgstr "   (3) Έχω κάνει εκτεταμένο έλεγχο.%s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
-msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
+msgstr "Η επιλογή σας; (πληκτρολογήστε ? για πληροφορίες): "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
 "key \"%s\" (%s)\n"
 msgstr ""
-"Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
-"ìå ôï êëåéäß óáò: \""
+"Σίγουρα θέλετε να υπογράψετε αυτό το κλειδί\n"
+"με το κλειδί σας: \""
 
 #, fuzzy
 msgid "This will be a self-signature.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
+"Αυτή θα είναι μια ιδιο-υπογραφή.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: η υπογραφή δε θα σημειωθεί σαν μη-εξαγώγιμη.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η υπογραφή δε θα σημειωθεί σαν μη-ανακαλέσιμη.\n"
 "\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
+"Η υπογραφή θα σημειωθεί σαν μη-εξαγώγιμη.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
+"Η υπογραφή θα σημειωθεί σαν μη-ανακαλέσιμη.\n"
 "\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "I have not checked this key at all.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
+"Δεν έχω ελέγξει καθόλου αυτό το κλειδί.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "I have checked this key casually.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
+"Έχω κάνει συνηθισμένο έλεγχο σε αυτό το κλειδί.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
+"Έχω ελέγξει πολύ προσεκτικά αυτό το κλειδί.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Really sign? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
+msgstr "Σίγουρα να υπογραφεί; "
 
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
-msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "η υπογραφή απέτυχε: %s\n"
 
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
 msgstr ""
@@ -3064,55 +3234,56 @@ msgstr ""
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error creating passphrase: %s\n"
 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
-
-msgid "moving a key signature to the correct place\n"
-msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 msgid "save and quit"
-msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
+msgstr "αποθήκευση και έξοδος"
 
 #, fuzzy
 msgid "show key fingerprint"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
+msgstr "απεικόνιση του fingerprint"
+
+#, fuzzy
+msgid "show the keygrip"
+msgstr "Σημείωση υπογραφής: "
 
 msgid "list key and user IDs"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
+msgstr "απεικόνιση των κλειδιών και των user ID"
 
 msgid "select user ID N"
-msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
+msgstr "επιλογή user ID N"
 
 #, fuzzy
 msgid "select subkey N"
-msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
+msgstr "επιλογή user ID N"
 
 #, fuzzy
 msgid "check signatures"
-msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
+msgstr "ανάκληση υπογραφών"
 
 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "sign selected user IDs locally"
-msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
+msgstr "υπογραφή του κλειδιού τοπικά"
 
 #, fuzzy
 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
-msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
+msgstr "Συμβουλή: Επιλέξτε το user ID για υπογραφή\n"
 
 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
 msgstr ""
 
 msgid "add a user ID"
-msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
+msgstr "προσθήκη ενός user ID"
 
 msgid "add a photo ID"
-msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
+msgstr "προσθήκη ενός photo ID"
 
 #, fuzzy
 msgid "delete selected user IDs"
-msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
+msgstr "διαγραφή ενός user ID"
 
 #, fuzzy
 msgid "add a subkey"
@@ -3129,77 +3300,73 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "delete selected subkeys"
-msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
+msgstr "διαγραφή ενός δευτερεύοντος κλειδιού"
 
 msgid "add a revocation key"
-msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
+msgstr "προσθήκη ενός κλειδιού ανάκλησης"
 
 #, fuzzy
 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
 msgstr ""
-"Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
+"Σίγουρα θέλετε να ανανεωθούν οι προεπιλογές για το επιλεγμένο user ID; "
 
 #, fuzzy
 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
-msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
+msgstr "Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία λήξης σε ένα v3 κλειδί\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "flag the selected user ID as primary"
-msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
-
-#, fuzzy
-msgid "toggle between the secret and public key listings"
-msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
+msgstr "σημείωση του user ID σαν πρωτεύων"
 
 msgid "list preferences (expert)"
-msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
+msgstr "απεικόνιση προεπιλογών (ειδικές)"
 
 msgid "list preferences (verbose)"
-msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
+msgstr "απεικόνιση επιλογών (αναλυτικά)"
 
 #, fuzzy
 msgid "set preference list for the selected user IDs"
 msgstr ""
-"Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
+"Σίγουρα θέλετε να ανανεωθούν οι προεπιλογές για το επιλεγμένο user ID; "
 
 #, fuzzy
 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
-msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
+msgstr "αδυναμία επεξεργασίας του URI του διακομιση κλειδιών\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "set a notation for the selected user IDs"
 msgstr ""
-"Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
+"Σίγουρα θέλετε να ανανεωθούν οι προεπιλογές για το επιλεγμένο user ID; "
 
 msgid "change the passphrase"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+msgstr "αλλαγή της φράσης κλειδί"
 
 msgid "change the ownertrust"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
+msgstr "αλλαγή της εμπιστοσύνης ιδιοκτήτη"
 
 #, fuzzy
 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να ανακληθούν όλα τα επιλεγμένα user ID; "
 
 #, fuzzy
 msgid "revoke selected user IDs"
-msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
+msgstr "ανάκληση ενός user ID"
 
 #, fuzzy
 msgid "revoke key or selected subkeys"
-msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
+msgstr "ανάκληση ενός δευτερεύοντος κλειδιού"
 
 #, fuzzy
 msgid "enable key"
-msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
+msgstr "ενεργοποιεί ένα κλειδί"
 
 #, fuzzy
 msgid "disable key"
-msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
+msgstr "απενεργοποιεί ένα κλειδί"
 
 #, fuzzy
 msgid "show selected photo IDs"
-msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
+msgstr "απεικόνιση photo ID"
 
 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
 msgstr ""
@@ -3208,13 +3375,15 @@ msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
 msgstr ""
 
 msgid "Secret key is available.\n"
-msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
+msgstr "Το μυστικό κλειδί είναι διαθέσιμο.\n"
 
-msgid "Need the secret key to do this.\n"
-msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "Secret key is available.\n"
+msgid "Secret subkeys are available.\n"
+msgstr "Το μυστικό κλειδί είναι διαθέσιμο.\n"
 
-msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
-msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
+msgid "Need the secret key to do this.\n"
+msgstr "Απαιτείται το μυστικό κλειδί για να γίνει αυτό.\n"
 
 msgid ""
 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
@@ -3224,142 +3393,180 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "Key is revoked."
-msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
+msgstr "Το κλειδί ανακλήθηκε."
 
 #, fuzzy
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
+msgstr "Σίγουρα να υπογραφούν όλα τα user ID; "
+
+#, fuzzy
+msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
+msgstr "Σίγουρα να υπογραφούν όλα τα user ID; "
 
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
-msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
+msgstr "Συμβουλή: Επιλέξτε το user ID για υπογραφή\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
-msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
+msgstr "άγνωστη κλάση υπογραφής"
 
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
-msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
+msgstr "Αυτή η εντολή απαγορεύετε σε αυτή την κατάσταση %s.\n"
 
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
-msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
+msgstr "Πρέπει να επιλέξετε το λιγότερο ένα user ID.\n"
+
+#, c-format
+msgid "(Use the '%s' command.)\n"
+msgstr ""
 
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
-msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
+msgstr "Δεν μπορείτε να διαγράψετε το τελευταίο user ID!\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να διαγραφούν όλα τα επιλεγμένα user ID; "
 
 #, fuzzy
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να διαγραφεί αυτό το user ID; "
 
 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
 #. moving the key and not about removing it.
 #, fuzzy
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να διαγραφεί αυτό το user ID; "
 
 #, fuzzy
 msgid "You must select exactly one key.\n"
-msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
+msgstr "Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον ένα κλειδί.\n"
 
 msgid "Command expects a filename argument\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Can't open '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία πρόσβασης στο `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 msgid "You must select at least one key.\n"
-msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
+msgstr "Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον ένα κλειδί.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να διαγραφούν τα επιλεγμένα κλειδιά; "
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να διαγραφεί αυτό το κλειδί; "
 
 #, fuzzy
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να ανακληθούν όλα τα επιλεγμένα user ID; "
 
 #, fuzzy
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να ανακληθεί αυτό το user ID; "
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να ανακληθεί αυτό το κλειδί; "
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να ανακληθούν τα επιλεγμένα κλειδιά; "
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να ανακληθεί αυτό το κλειδί; "
 
 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Set preference list to:\n"
-msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
+msgstr "ορισμός απεικόνισης επιλογών"
 
 #, fuzzy
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
 msgstr ""
-"Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
+"Σίγουρα θέλετε να ανανεωθούν οι προεπιλογές για το επιλεγμένο user ID; "
 
 #, fuzzy
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
+msgstr "Σίγουρα να ανανεωθούν οι προεπιλογές;"
 
 #, fuzzy
 msgid "Save changes? (y/N) "
-msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
+msgstr "Αποθήκευση των αλλαγών; "
 
 #, fuzzy
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
-msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
+msgstr "Τερματισμός χωρίς αποθήκευση; "
 
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
-msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "η ενημέρωση απέτυχε: %s\n"
 
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
-msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
+msgstr "Το κλειδί δεν άλλαξε οπότε δεν χρειάζεται ενημέρωση.\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "You can't delete the last user ID!\n"
+msgid "cannot revoke the last valid user ID.\n"
+msgstr "Δεν μπορείτε να διαγράψετε το τελευταίο user ID!\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "revoking the user ID failed: %s\n"
+msgstr "απέτυχε ο έλεγχος της υπογραφής που δημιουργήθηκε: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "setting the primary user ID failed: %s\n"
+msgstr "απέτυχε ο έλεγχος της υπογραφής που δημιουργήθηκε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
-msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
+msgstr "σφάλμα: μη έγκυρο αποτύπωμα\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
-msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
+msgstr "αποτυχία αρχικοποίησης της TrustDB: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid value\n"
+msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
+msgstr "μη έγκυρη τιμή\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "No such user ID.\n"
 msgid "No matching user IDs."
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID.\n"
+msgstr "Δεν υπάρχει αυτό το user ID.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Nothing to sign.\n"
-msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
+msgstr "Τίποτα για να υπογραφεί με το κλειδί  %08lX\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "'%s' is not a valid expiration time\n"
+msgstr "το %s δεν είναι έγκυρο σετ χαρακτήρων\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" is not a proper fingerprint\n"
+msgstr "σφάλμα: μη έγκυρο αποτύπωμα\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "subkey \"%s\" not found\n"
+msgstr "το κλειδί '%s' δε βρέθηκε: %s\n"
 
 msgid "Digest: "
-msgstr "Ðåñßëçøç: "
+msgstr "Περίληψη: "
 
 msgid "Features: "
-msgstr "Äõíáôüôçôå: "
+msgstr "Δυνατότητε: "
 
 msgid "Keyserver no-modify"
 msgstr ""
@@ -3369,67 +3576,67 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Notations: "
-msgstr "Óçìåßùóç: "
+msgstr "Σημείωση: "
 
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
+msgstr "Δεν υπάρχουν προεπιλογές σε ένα user ID τύπου PGP 2.x.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
+msgstr "Αυτό το κλειδί μπορεί να ανακληθεί από %s κλειδί "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
+msgstr "Αυτό το κλειδί μπορεί να ανακληθεί από %s κλειδί "
 
 #, fuzzy
 msgid "(sensitive)"
-msgstr " (åõáßóèçôï)"
+msgstr " (ευαίσθητο)"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "created: %s"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας του %s: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked: %s"
-msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
+msgstr "[ανακλημένο]"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expired: %s"
-msgstr " [ëÞãåé: %s]"
+msgstr " [λήγει: %s]"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expires: %s"
-msgstr " [ëÞãåé: %s]"
+msgstr " [λήγει: %s]"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "usage: %s"
-msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
+msgstr " εμπιστοσύνη: %c/%c"
 
 msgid "card-no: "
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trust: %s"
-msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
+msgstr " εμπιστοσύνη: %c/%c"
 
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
 msgstr ""
 
 msgid "This key has been disabled"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
+msgstr "Αυτό το κλειδί έχει απενεργοποιηθεί"
 
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
 msgstr ""
-"Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
-"åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
+"Η εγγυρότητα του απεικονιζόμενου κλειδιού δεν είναι απαραίτητα σωστή\n"
+"εκτός και εάν επανακκινήσετε το πρόγραμμα.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "revoked"
-msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
+msgstr "[ανακλημένο]"
 
 #, fuzzy
 msgid "expired"
@@ -3439,8 +3646,8 @@ msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
-"              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: δεν έχει σημειωθεί ID χρήστη σαν πρωτεύων.  Αυτή η εντολή\n"
+"              μπορεί να κάνει ένα άλλο ID χρήστη να γίνει το πρωτεύων.\n"
 
 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
 msgstr ""
@@ -3448,171 +3655,179 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
-msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
+msgstr "Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία λήξης σε ένα v3 κλειδί\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
 "         of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
-"               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό έιναι ένα κλειδί τύπου PGP2. Η προσθήκη ενός photo ID\n"
+"               μπορεί να κάνει μερικές εκδόσεις PGP να το απορρίψουν.\n"
 
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
+msgstr "Σίγουρα ακόμα θέλετε να το προσθέσετε; (y/N) "
 
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
-msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
+msgstr "Δεν μπορείτε να προσθέσετε μια photo ID σε ένα κλειδί τύπου PGP2.\n"
+
+msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
+msgstr ""
 
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
+msgstr "Διαγραφή αυτής της καλής υπογραφής; (y/N/q)"
 
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
+msgstr "Διαγραφή αυτής της μη έγκυρης υπογραφής; (y/N/q)"
 
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
+msgstr "Διαγραφή αυτής της άγνωστης υπογραφής; (y/N/q)"
 
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
-msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
+msgstr "Σίγουρα να διαγραφεί αυτή η ιδιο-υπογραφή; (y/N)"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
-
-#, c-format
-msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
+msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
+msgstr[0] "Διαγράφτηκε %d υπογραφή.\n"
+msgstr[1] "Διαγράφτηκε %d υπογραφή.\n"
 
 msgid "Nothing deleted.\n"
-msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
+msgstr "Τίποτα δεν διαγράφτηκε.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid"
-msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
+msgstr "μη έγκυρη θωράκιση"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
-msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
+msgstr "Το user ID \"%s\" ανακαλείτε."
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
+msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr[0] "Το user ID \"%s\" ανακαλείτε."
+msgstr[1] "Το user ID \"%s\" ανακαλείτε."
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
-msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
+msgstr "το user ID \"%s\" έχει ήδη ανακληθεί\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
-msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
+msgstr "το user ID \"%s\" έχει ήδη ανακληθεί\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
-"               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
-"               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό έιναι ένα κλειδί τύπου PGP 2.x. Η προσθήκη ενός\n"
+"               καθορισμένου ανακλητή μπορεί να κάνει μερικές εκδόσεις PGP\n"
+"               να το απορρίψουν.\n"
 
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
 msgstr ""
-"Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
+"Δεν μπορείτε να προσθέσετε ένα καθορισμένο ανακλητή σε κλειδί τύπου PGP2.x.\n"
 
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
+msgstr "Πληκτρολογήστε το user ID του διορισμένου ανακλητή: "
 
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
 msgstr ""
-"áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
+"αδυναμία ορισμού ενός κλειδιού τύπου PGP 2.x, σαν διορισμένου ανακλητή\n"
 
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
 msgstr ""
-"äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
+"δε μπορείτε να ορίσετε ένα κλειδί σαν το διορισμένο ανακλητή του εαυτού του\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κλειδί έχει ανακληθεί από τον ορισμένο ανακλητή!\n"
 
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
-"åðáíÝëèåé!\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: εάν ορίσετε ένα κλειδί σαν διορισμένο ανακλητή δεν μπορεί να "
+"επανέλθει!\n"
 
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
 msgstr ""
-"Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
+"Είστε σίγουροι ότι θέλετε να ορίσετε ένα κλειδί σαν διορισμένο ανακλητή; (y/"
 "N): "
 
 #, fuzzy
-msgid "Please select at most one subkey.\n"
-msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
+msgid ""
+"Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
+"N) "
+msgstr ""
+"Είστε σίγουροι ότι θέλετε να ορίσετε ένα κλειδί σαν διορισμένο ανακλητή; (y/"
+"N): "
 
 #, fuzzy
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
-msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
+msgstr "Αλλαγή ημερομηνίας λήξης για ένα δευτερεύον κλειδί.\n"
 
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
-msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
+msgstr "Αλλαγή ημερομηνίας λήξης για ένα πρωτεύον κλειδί.\n"
 
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
-msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
+msgstr "Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία λήξης σε ένα v3 κλειδί\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
-"ðéóôïðïéçèåß\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: το υπογράφων υποκλειδί %08lX δεν έχει κατ' αντιπαράσταση "
+"πιστοποιηθεί\n"
 
 #, c-format
 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
-msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
+msgstr "Πρέπει να επιλέξετε ακριβώς ένα user ID.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
+msgstr "παραλείφθηκε η v3 ιδιο-υπογραφή στο user id \"%s\"\n"
 
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε ακόμα να το χρησιμοποιήσετε; (y/N) "
 
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε ακόμα να το χρησιμοποιήσετε; (y/N) "
 
 #, fuzzy
 msgid "Enter the notation: "
-msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
+msgstr "Σημείωση υπογραφής: "
 
 #, fuzzy
 msgid "Proceed? (y/N) "
-msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
+msgstr "Επικάλυψη (y/N); "
 
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
+msgstr "Δεν υπάρχει user ID με δείκτη %d\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
+msgstr "Δεν υπάρχει user ID με δείκτη %d\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
+msgstr "Δεν υπάρχει user ID με δείκτη %d\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
+msgstr "Δεν υπάρχει user ID με δείκτη %d\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
@@ -3620,103 +3835,116 @@ msgstr "user ID: \""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
-msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
+msgstr "   υπογράφθηκε από %08lX στις %s%s%s\n"
 
 msgid " (non-exportable)"
-msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
+msgstr " (μη-εξαγώγιμο)"
 
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
-msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
+msgstr "Αυτή η υπογραφή έληξε στις %s.\n"
 
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να ανακληθεί αυτό το κλειδί; "
 
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
-msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
+msgstr "Δημιουργία ενός πιστοποιητικού ανάκλησης για αυτή την υπογραφή; (y/N)"
 
 #, fuzzy
 msgid "Not signed by you.\n"
-msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s\n"
+msgstr "   υπογράφθηκε από %08lX στις %s%s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
-msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
+msgstr "Έχετε υπογράψει αυτά τα user ID:\n"
 
 #, fuzzy
 msgid " (non-revocable)"
-msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
+msgstr " (μη-εξαγώγιμο)"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
-msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
+msgstr "   ανακλήθηκε από %08lX στις %s\n"
 
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
-msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
+msgstr "Σκοπεύετε να ανακαλέσετε αυτές τις υπογραφές:\n"
 
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
+msgstr "Σίγουρα να δημιουργηθούν τα πιστοποιητικά ανάκλησης; (y/N)"
 
 msgid "no secret key\n"
-msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
+msgstr "κανένα μυστικό κλειδί\n"
+
+#, c-format
+msgid "tried to revoke a non-user ID: %s\n"
+msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
-msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
+msgstr "το user ID \"%s\" έχει ήδη ανακληθεί\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μια υπογραφή user ID έχει ημερομηνία %d δεύτερα στο μέλλον\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "You can't delete the last user ID!\n"
+msgid "Cannot revoke the last valid user ID.\n"
+msgstr "Δεν μπορείτε να διαγράψετε το τελευταίο user ID!\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
-msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
+msgstr "το user ID \"%s\" έχει ήδη ανακληθεί\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
-msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
+msgstr "το user ID \"%s\" έχει ήδη ανακληθεί\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
-msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
+msgstr "Απεικόνιση %s photo ID μεγέθους %ld για το κλειδί 0x%08lX (uid %d)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid value for option '%s'\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές ειγαγωγής\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "preference '%s' duplicated\n"
-msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
+msgstr "η προεπιλογή %c%lu αντιγράφτηκε\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "too many cipher preferences\n"
-msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
+msgstr "πάρα πολλές `%c' προεπιλογές\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "too many digest preferences\n"
-msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
+msgstr "πάρα πολλές `%c' προεπιλογές\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "too many compression preferences\n"
-msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
+msgstr "πάρα πολλές `%c' προεπιλογές\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
+msgstr "μη έγκυρος χαρακτήρας στο \"κορδόνι\" της επιλογής\n"
 
 msgid "writing direct signature\n"
-msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
+msgstr "εγγραφή άμεσης υπογραφής\n"
 
 msgid "writing self signature\n"
-msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
+msgstr "εγγραφή ιδιο-υπογραφής\n"
 
 msgid "writing key binding signature\n"
-msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
+msgstr "εγγραφή υπογραφής \"δέσιμου\" κλειδιού\n"
 
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
+msgstr "μη έγκυρο μέγεθος κλειδιού, χρήση %u bits\n"
 
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
-msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
+msgstr "στρογγυλοποίηση του μέγεθος κλειδιού έως %u bits\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
@@ -3731,7 +3959,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Encrypt"
-msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
+msgstr "κρυπτογράφηση δεδομένων"
 
 msgid "Authenticate"
 msgstr ""
@@ -3762,7 +3990,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+msgstr "   (%d) ElGamal (για κρυπτογράφηση μόνο)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
@@ -3773,72 +4001,77 @@ msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
-msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
+msgstr "Παρακαλώ επιλέξτε τον τύπο του κλειδιού που θέλετε:\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
-msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
+msgstr "   (%d) DSA και ElGamal (προκαθορισμένο)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
-msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
+msgstr "   (%d) DSA και ElGamal (προκαθορισμένο)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (για υπογραφή μόνο)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (για υπογραφή μόνο)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+msgstr "   (%d) ElGamal (για κρυπτογράφηση μόνο)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (για κρυπτογράφηση μόνο)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (για κρυπτογράφηση μόνο)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (για κρυπτογράφηση μόνο)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
-msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
+msgstr "   (%d) DSA και ElGamal (προκαθορισμένο)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (για υπογραφή μόνο)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (για κρυπτογράφηση μόνο)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (για κρυπτογράφηση μόνο)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  (%d) Existing key\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (για κρυπτογράφηση μόνο)\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Enter the keygrip: "
-msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
+msgstr "Σημείωση υπογραφής: "
 
 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "No key with this keygrip\n"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
+msgstr "Δεν υπάρχει user ID με δείκτη %d\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "rounded up to %u bits\n"
+msgid "rounded to %u bits\n"
+msgstr "στρογγυλοποιήθηκε έως τα %u bits\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
@@ -3846,25 +4079,20 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
-msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
+msgstr "Τι μέγεθος κλειδιού θα θέλατε; (1024) "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "What keysize do you want? (%u) "
-msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
+msgstr "Τι μέγεθος κλειδιού θα θέλατε; (1024) "
 
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
-msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "rounded up to %u bits\n"
-msgid "rounded to %u bits\n"
-msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
+msgstr "Το μέγεθος κλειδιού που ζητήθηκε είναι %u bits\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
-msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
+msgstr "Παρακαλώ επιλέξτε τον τύπο του κλειδιού που θέλετε:\n"
 
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
@@ -3874,12 +4102,12 @@ msgid ""
 "      <n>m = key expires in n months\n"
 "      <n>y = key expires in n years\n"
 msgstr ""
-"Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
-"         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
-"      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
-"      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
-"      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
-"      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
+"Παρακαλώ ορίστε για πόσο καιρό το κλειδί θα είναι έγκυρο.\n"
+"         0 = το κλειδί δεν λήγει ποτέ\n"
+"      <n>  = το κλειδί λήγει σε n μέρες\n"
+"      <n>w = το κλειδί λήγει σε n εβδομάδες\n"
+"      <n>m = το κλειδί λήγει σε n μήνες\n"
+"      <n>y = το κλειδί λήγει σε n έτη\n"
 
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
@@ -3889,49 +4117,49 @@ msgid ""
 "      <n>m = signature expires in n months\n"
 "      <n>y = signature expires in n years\n"
 msgstr ""
-"Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
-"         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
-"      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
-"      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
-"      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
-"      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
+"Παρακαλώ ορίστε για πόσο καιρό το κλειδί θα είναι έγκυρο.\n"
+"         0 = το κλειδί δεν λήγει ποτέ\n"
+"      <n>  = το κλειδί λήγει σε n μέρες\n"
+"      <n>w = το κλειδί λήγει σε n εβδομάδες\n"
+"      <n>m = το κλειδί λήγει σε n μήνες\n"
+"      <n>y = το κλειδί λήγει σε n έτη\n"
 
 msgid "Key is valid for? (0) "
-msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
+msgstr "Το κλειδί είναι έγκυρο για; (0) "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature is valid for? (%s) "
-msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
+msgstr "Η υπογραφή έιναι έγκυρη για; (0) "
 
 msgid "invalid value\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
+msgstr "μη έγκυρη τιμή\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Key does not expire at all\n"
-msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
+msgstr "το %s δεν λήγει ποτέ\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Signature does not expire at all\n"
-msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
+msgstr "το %s δεν λήγει ποτέ\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
-msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
+msgstr "το %s λήγει στις %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature expires at %s\n"
-msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
+msgstr "Υπογραφή λήγει στις %s.\n"
 
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
 msgstr ""
-"Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
-"¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
+"Το σύστημα σας δεν μπορεί να απεικονίσει ημερομηνίες πέρα του 2038.\n"
+"Όμως, θα χειρίζονται σωστά έως το 2106.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Is this correct? (y/N) "
-msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
+msgstr "Είναι αυτό σωστό (y/n); "
 
 msgid ""
 "\n"
@@ -3953,40 +4181,44 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
-"êáôáóêåõÜæåé\n"
-"ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
+"Χρειάζεστε ένα User-ID για να αναγνωρίσετε ένα κλειδί. Το λογισμικό "
+"κατασκευάζει\n"
+"το user-id από το Αληθινό Όνομα, Σχόλιο και Διεύθυνση Email κάπως έτσι:\n"
 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
 "\n"
 
 msgid "Real name: "
-msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
+msgstr "Αληθινό Όνομα: "
 
 msgid "Invalid character in name\n"
-msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
+msgstr "Μη έγκυρος χαρακτήρας στο όνομα\n"
+
+#, c-format
+msgid "The characters '%s' and '%s' may not appear in name\n"
+msgstr ""
 
 msgid "Name may not start with a digit\n"
-msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
+msgstr "Το όνομα δεν επιτρέπεται να ξεκινά με αριθμητικό ψηφίο\n"
 
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
-msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
+msgstr "Το όνομα πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 χαρακτήρες\n"
 
 msgid "Email address: "
-msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
+msgstr "Διεύθυνση Email: "
 
 msgid "Not a valid email address\n"
-msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
+msgstr "Μη έγκυρη διεύθυνση Email\n"
 
 msgid "Comment: "
-msgstr "Ó÷üëéï: "
+msgstr "Σχόλιο: "
 
 msgid "Invalid character in comment\n"
-msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
+msgstr "Μη έγκυρος χαρακτήρας στο σχόλιο\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "You are using the `%s' character set.\n"
 msgid "You are using the '%s' character set.\n"
-msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
+msgstr "Χρησιμοποιείτε το `%s' σετ χαρακτήρων.\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -3994,15 +4226,12 @@ msgid ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
+"Επιλέξατε το USER-ID:\n"
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
-msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
-
-msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
-msgstr ""
+msgstr "Παρακαλώ μην τοποθετείτε την διεύθυνση email στο όνομα ή στο σχόλιο\n"
 
 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
@@ -4019,54 +4248,23 @@ msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "NnCcEeOoQq"
 
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
-msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
+msgstr "Αλλαγή (N)όνομα, (C)σχόλιο, (E)mail ή (Q)τερματισμός; "
 
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
-msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
+msgstr "Αλλαγή (N)όνομα, (C)σχόλιο, (E)mail ή (O)εντάξει/(Q)τερματισμός; "
 
 #, fuzzy
 #| msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (Q)uit? "
-msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
+msgstr "Αλλαγή (N)όνομα, (C)σχόλιο, (E)mail ή (Q)τερματισμός; "
 
 #, fuzzy
 #| msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? "
-msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
+msgstr "Αλλαγή (N)όνομα, (C)σχόλιο, (E)mail ή (O)εντάξει/(Q)τερματισμός; "
 
 msgid "Please correct the error first\n"
-msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
-
-msgid ""
-"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
-"\n"
-
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
-"encryption key."
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
-
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
-
-#, c-format
-msgid "%s.\n"
-msgstr "%s.\n"
-
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
-"Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
-"üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
-"\n"
+msgstr "Παρακαλώ, διορθώστε πρώτα το σφάλμα\n"
 
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
@@ -4074,14 +4272,14 @@ msgid ""
 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
 msgstr ""
-"ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
-"êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
-"ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
-"óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
+"Πρέπει να δημιουργηθούν πολλά τυχαία bytes. Είναι καλή ιδέα να κάνετε\n"
+"κάποια εργασία (πληκτρολογήστε, μετακινήστε το ποντίκι, χρησιμοποιήστε\n"
+"τους δίσκους) κατα τη διάρκεια υπολογισμού πρώτων αριθμών. Αυτό δίνει\n"
+"στη γεννήτρια τυχαίων αριθμών μια ευκαιρία να μαζέψει αρκετή εντροπία.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
-msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "Η δημιουργία κλειδιού απέτυχε: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -4095,170 +4293,203 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "A key for \"%s\" already exists\n"
-msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
+msgstr "`%s' ήδη συμπιέστηκε\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Create anyway? (y/N) "
-msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
+msgstr "Χρήση οπωσδήποτε αυτού του κλειδιού; "
 
 #, fuzzy
 msgid "creating anyway\n"
-msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
+msgstr "δημιουργία ενός νέου ζεύγους κλειδιών"
 
 #, c-format
 msgid "Note: Use \"%s %s\" for a full featured key generation dialog.\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Key generation canceled.\n"
-msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
+msgstr "Η δημιουργία κλειδιού αναβλήθηκε.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας του `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
+msgstr "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το μυστικό κλειδί %08lX έληξε στις %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgid "writing public key to '%s'\n"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+msgstr "εγγραφή του δημοσίου κλειδιού στο `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
-msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
+msgstr "δε βρέθηκε εγγράψιμη δημόσια κλειδοθήκη: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
 msgid "error writing public keyring '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία εγγραφής δημόσιας κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
-msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
+msgstr "το δημόσιο και το μυστικό κλειδί δημιουργήθηκαν και υπογράφηκαν.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
 msgstr ""
-"Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
-"êñõðôïãñÜöçóç.\n"
-"Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
-"Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
+"Σημειώστε ότι αυτό το κλειδί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για "
+"κρυπτογράφηση.\n"
+"Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή \"--edit-key\" για να δημιουργηθεί\n"
+"ένα δευτερεύον κλειδί για αυτό το λόγο.\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
-"ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
-"áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
+"το κλειδί δημιουργήθηκε %lu δευτερόλεπτο στο μέλλον (χρονοδίνη ή\n"
+"απλώς πρόβλημα στο ρολόι)\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
-"ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
-"áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
+"το κλειδί δημιουργήθηκε %lu δευτερόλεπτα στο μέλλον (χρονοδίνη ή\n"
+"απλώς πρόβλημα στο ρολόι)\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgid "Note: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr ""
-"ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
-"ìå ôï OpenPGP\n"
+"ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η δημιουργία υποκλειδιών για κλειδιά v3 δεν είναι σύμφωνο\n"
+"με το OpenPGP\n"
 
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
-msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
+msgstr "Μυστικά τμήματα του κύριου κλειδιού δεν είναι διαθέσιμα.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
-msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
+msgstr "Μυστικά τμήματα του κύριου κλειδιού δεν είναι διαθέσιμα.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Really create? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
+msgstr "Σίγουρα να δημιουργηθεί; "
 
 msgid "never     "
-msgstr "ðïôÝ     "
+msgstr "ποτέ     "
 
 msgid "Critical signature policy: "
-msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
+msgstr "Πολιτική κρίσιμης υπογραφής: "
 
 msgid "Signature policy: "
-msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
+msgstr "Πολιτική υπογραφής: "
 
 msgid "Critical preferred keyserver: "
 msgstr ""
 
 msgid "Critical signature notation: "
-msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
+msgstr "Σημείωση κρίσιμης υπογραφής: "
 
 msgid "Signature notation: "
-msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
+msgstr "Σημείωση υπογραφής: "
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d good signature\n"
+msgid_plural "%d good signatures\n"
+msgstr[0] "%d κακές υπογραφές\n"
+msgstr[1] "%d κακές υπογραφές\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d bad signature\n"
+msgid_plural "%d bad signatures\n"
+msgstr[0] "%d κακές υπογραφές\n"
+msgstr[1] "%d κακές υπογραφές\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr[0] "1 υπογραφή δεν ελέγχθηκε λόγω χαμένου κλειδιού\n"
+msgstr[1] "1 υπογραφή δεν ελέγχθηκε λόγω χαμένου κλειδιού\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
+msgid "%d signature not checked due to an error\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr[0] "1 υπογραφή δεν ελέγχθηκε λόγο ενός σφάλματος\n"
+msgstr[1] "1 υπογραφή δεν ελέγχθηκε λόγο ενός σφάλματος\n"
 
 #, c-format
-msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
-msgstr ""
+msgid "Warning: %lu key skipped due to its large size\n"
+msgid_plural "Warning: %lu keys skipped due to their large sizes\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 msgid "Keyring"
-msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
+msgstr "Κλειδοθήκη"
 
 msgid "Primary key fingerprint:"
-msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
+msgstr "Αποτύπωμα πρωτεύοντος κλειδιού:"
 
 msgid "     Subkey fingerprint:"
-msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
+msgstr "     Αποτύπωμα υποκλειδιού:"
 
-#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
+#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes so that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
 msgid " Primary key fingerprint:"
-msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
+msgstr " Αποτύπωμα πρωτ. κλειδιού:"
 
 msgid "      Subkey fingerprint:"
-msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
+msgstr "      Αποτύπωμα υποκλειδιού:"
 
 #, fuzzy
 msgid "      Key fingerprint ="
-msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
+msgstr "     Αποτύπωμα κλειδιού ="
 
 msgid "      Card serial no. ="
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
-msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 msgid "caching keyring '%s'\n"
-msgstr "Ýëåã÷ïò êëåéäïèÞêçò `%s'\n"
+msgstr "έλεγχος κλειδοθήκης `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signature)\n"
+msgid_plural "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "%lu κλειδιά έχουν ελεγχθεί (%lu υπογραφές)\n"
+msgstr[1] "%lu κλειδιά έχουν ελεγχθεί (%lu υπογραφές)\n"
+
+#, c-format
+msgid "%lu key cached"
+msgid_plural "%lu keys cached"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
+#| msgid "1 bad signature\n"
+msgid " (%lu signature)\n"
+msgid_plural " (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "1 κακή υπογραφή\n"
+msgstr[1] "1 κακή υπογραφή\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
-msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
+msgstr "%s: κλειδοθήκη δημιουργήθηκε\n"
 
-msgid "include revoked keys in search results"
+msgid "override proxy options set for dirmngr"
 msgstr ""
 
-msgid "include subkeys when searching by key ID"
+msgid "include revoked keys in search results"
 msgstr ""
 
-msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
+msgid "include subkeys when searching by key ID"
 msgstr ""
 
-msgid "do not delete temporary files after using them"
+msgid "override timeout options set for dirmngr"
 msgstr ""
 
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
@@ -4266,16 +4497,11 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
-msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
+msgstr "το URL πολιτικής υπογραφής που δόθηκε δεν είναι έγκυρο\n"
 
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
 msgstr ""
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: keyserver option '%s' is not used on this platform\n"
-msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"
-
 #, fuzzy
 msgid "disabled"
 msgstr "disable"
@@ -4285,220 +4511,225 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές εξαγωγής\n"
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
+msgid "refreshing %d key from %s\n"
+msgid_plural "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr[0] "αίτηση κλειδιού %08lX από το %s\n"
+msgstr[1] "αίτηση κλειδιού %08lX από το %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
-
-msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
-msgstr ""
+msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: αδυναμία διαγραφής tempfile (%s) `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
-msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
+msgstr "το κλειδί '%s' δε βρέθηκε: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "key not found on keyserver\n"
-msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
+msgstr "το κλειδί '%s' δε βρέθηκε: %s\n"
+
+msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
+msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
-msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
+msgstr "αίτηση κλειδιού %08lX από το %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "requesting key %s from %s\n"
-msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
+msgstr "αίτηση κλειδιού %08lX από το %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "skipped \"%s\": %s\n"
-msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "no keyserver known\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές εξαγωγής\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
+msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgstr "παραλείφθηκε `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr ""
 "\"\n"
-"õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
+"υπογράφθηκε με το κλειδί σας %08lX στις %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "requesting key from '%s'\n"
-msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
+msgstr "αίτηση κλειδιού %08lX από το %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: αδυναμία διαγραφής tempfile (%s) `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
-msgstr "ðáñÜîåíï ìÝãåèïò ãéá Ýíá êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßáò (%d)\n"
+msgstr "παράξενο μέγεθος για ένα κλειδί κρυπτογραφημένης συνεδρίας (%d)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s encrypted session key\n"
-msgstr "%s êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßá\n"
+msgstr "%s κλειδί κρυπτογραφημένης συνεδρία\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
-msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
+msgstr "κρυπτογραφημένο με άγνωστο αλγόριθμο %d\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key is %s\n"
-msgstr "äçìüóéï êëåéäß åßíáé %08lX\n"
+msgstr "δημόσιο κλειδί είναι %08lX\n"
 
 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
-msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá ìå äçìüóéï êëåéäß: êáëü DEK\n"
+msgstr "κρυπτογραφημένα δεδομένα με δημόσιο κλειδί: καλό DEK\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
-msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
+msgstr "κρυπτογραφημένο με %u-bit %s κλειδί, ID %08lX, δημιουργήθηκε %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "      \"%s\"\n"
-msgstr "                ãíùóôü óáí \""
+msgstr "                γνωστό σαν \""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
-msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %s key, ID %08lX\n"
+msgstr "κρυπτογραφημένο με %s key, ID %08lX\n"
 
 #, c-format
 msgid "public key decryption failed: %s\n"
-msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå äçìüóéï êëåéäß áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "κρυπτογράφηση με δημόσιο κλειδί απέτυχε: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
-msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %lu öñÜóåéò êëåéäéÜ\n"
+msgstr "κρυπτογραφημένο με %lu φράσεις κλειδιά\n"
 
 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
-msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå 1 öñÜóç êëåéäß\n"
+msgstr "κρυπτογραφημένο με 1 φράση κλειδί\n"
 
 #, c-format
 msgid "assuming %s encrypted data\n"
-msgstr "õðüèåóç %s êñõðôïãñáöçìÝíùí äåäïìÝíùí\n"
+msgstr "υπόθεση %s κρυπτογραφημένων δεδομένων\n"
 
 #, c-format
 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
 msgstr ""
-"Êñõðôáëãüñéèìïò IDEA ìç äéáèÝóéìïò, áéóéüäïîç ðñïóðÜèåéá ÷ñÞóçò ôïõ\n"
-"%s áíôßèåôá\n"
-
-msgid "decryption okay\n"
-msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç OK\n"
+"Κρυπταλγόριθμος IDEA μη διαθέσιμος, αισιόδοξη προσπάθεια χρήσης του\n"
+"%s αντίθετα\n"
 
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí ðñïóôáôåýôçêå ç áêåñáéüôçôá ôïõ ìçýìáôïò\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: δεν προστατεύτηκε η ακεραιότητα του μηύματος\n"
 
-msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï êñõðôïãñáöçìÝíï ìÞíõìá Ý÷åé ðåéñá÷èåß!\n"
+msgid "decryption okay\n"
+msgstr "αποκρυπτογράφηση OK\n"
 
-#, c-format
-msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
-msgstr ""
+msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: το κρυπτογραφημένο μήνυμα έχει πειραχθεί!\n"
 
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
-msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "αποκρυπτογράφηση απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
 msgid "Note: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áðïóôïëÝáò æÞôçóå \"ãéá-ôá-ìÜôéá-óáò-ìüíï\"\n"
+msgstr "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ο αποστολέας ζήτησε \"για-τα-μάτια-σας-μόνο\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
-msgstr "áñ÷éêü üíïìá áñ÷åßïõ='%.*s'\n"
+msgstr "αρχικό όνομα αρχείου='%.*s'\n"
 
 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
 msgstr ""
 
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
-msgstr "áíåîÜñôçôç áíÜêëçóç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå \"gpg --import\" ãéá åöáñìïãÞ\n"
+msgstr "ανεξάρτητη ανάκληση - χρησιμοποιείστε \"gpg --import\" για εφαρμογή\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "no signature found\n"
-msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
+msgstr "Καλή υπογραφή από \""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\""
-msgstr "ÊÁÊÇ õðïãñáöÞ áðü \""
+msgstr "ΚΑΚΗ υπογραφή από \""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\""
-msgstr "ËçãìÝíç õðïãñáöÞ áðü \""
+msgstr "Ληγμένη υπογραφή από \""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
-msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
+msgstr "Καλή υπογραφή από \""
 
 msgid "signature verification suppressed\n"
-msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
+msgstr "καταστολή ανάκλησης υπογραφής\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
-msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý áõôþí ôùí ðïëëáðëþí õðïãñáöþí\n"
+msgstr "αδυναμία χειρισμού αυτών των πολλαπλών υπογραφών\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
-msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
+msgstr "Υπογραφή έληξε στις %s.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "               using %s key %s\n"
-msgstr "                ãíùóôü óáí \""
+msgstr "                γνωστό σαν \""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
-msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýãéíå óôï %.*s ìå ÷ñÞóç ôïõ êëåéäéïý%s ID %08lX\n"
+msgstr "Υπογραφή έγινε στο %.*s με χρήση του κλειδιού%s ID %08lX\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "               issuer \"%s\"\n"
+msgstr "                γνωστό σαν \""
 
 msgid "Key available at: "
-msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
+msgstr "Κλειδί διαθέσιμο στο: "
 
 msgid "[uncertain]"
-msgstr "[áâÝâáéï]"
+msgstr "[αβέβαιο]"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "                aka \"%s\""
-msgstr "                ãíùóôü óáí \""
+msgstr "                γνωστό σαν \""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
+msgid "WARNING: This key is not suitable for signing in %s mode\n"
+msgstr ""
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κλειδί δεν έχει πιστοποιηθεί με εμπιστεύσιμη "
+"υπογραφή!\n"
 
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
-msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
+msgstr "Υπογραφή έληξε στις %s.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Signature expires %s\n"
-msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
+msgstr "Υπογραφή λήγει στις %s.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
 msgid "%s signature, digest algorithm %s%s%s\n"
-msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
+msgstr "%s υπογραφή, αλγόριθμος περίληψης %s\n"
 
 msgid "binary"
-msgstr "äõáäéêü"
+msgstr "δυαδικό"
 
 msgid "textmode"
-msgstr "êáôÜóôáóç-êåéìÝíïõ"
+msgstr "κατάσταση-κειμένου"
 
 msgid "unknown"
-msgstr "Üãíùóôï"
+msgstr "άγνωστο"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "unknown pubkey algorithm"
 msgid ", key algorithm "
-msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý"
+msgstr "άγνωστος αλγόριθμος δημοσίου κλειδιού"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
@@ -4506,229 +4737,195 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
-msgstr "Áäõíáìßá åëÝã÷ïõ ôçò õðïãñáöÞò: %s\n"
+msgstr "Αδυναμία ελέγχου της υπογραφής: %s\n"
 
 msgid "not a detached signature\n"
-msgstr "äåí åßíáé áðïêïììÝíç õðïãñáöÞ\n"
+msgstr "δεν είναι αποκομμένη υπογραφή\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åíôïðéóìüò ðïëëáðëþí õðïãñáöþí. Ìüíï ç ðñþôç èá åëåã÷èåß.\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: εντοπισμός πολλαπλών υπογραφών. Μόνο η πρώτη θα ελεγχθεί.\n"
 
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
-msgstr "áíåîÜñôçôç õðïãñáöÞ êëÜóçò 0x%02x\n"
+msgstr "ανεξάρτητη υπογραφή κλάσης 0x%02x\n"
 
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
-msgstr "õðïãñáöÞ ðáëéïý óôõë (PGP 2.x)\n"
+msgstr "υπογραφή παλιού στυλ (PGP 2.x)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fstat of '%s' failed in %s: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
+msgstr "αδυναμία πρόσβασης του αρχείου: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
-msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
+msgstr "trustdb: read απέτυχε (n=%d): %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
+msgstr "αδυναμία χειρισμού του αλγόριθμου δημοσίου κλειδιού %d\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
 msgstr ""
-"ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
-"ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
+"ο εξαναγκασμός του αλγόριθμου περίληψης %s (%d) παραβιάζει τις\n"
+"προεπιλογές του παραλήπτη\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
-msgstr "ìç õëïðïéçìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò"
+msgstr "μη υλοποιημένος αλγόριθμος κρυπτογράφησης"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
-msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
+msgstr "%s υπογραφή, αλγόριθμος περίληψης %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
 msgstr ""
-"ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
-"ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
+"ο εξαναγκασμός του αλγόριθμου περίληψης %s (%d) παραβιάζει τις\n"
+"προεπιλογές του παραλήπτη\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
-msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
+msgstr "%s υπογραφή, αλγόριθμος περίληψης %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "(reported error: %s)\n"
+msgstr "σφάλμα ανάγνωσης: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "(reported error: %s <%s>)\n"
+msgstr "σφάλμα ανάγνωσης: %s\n"
+
+msgid "(further info: "
+msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
-msgstr "%s:%d: ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ \"%s\"\n"
+msgstr "%s:%d: μη συνειστώμενη επιλογή \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: \"%s\" είναι μια μη συνειστώμενη επιλογή\n"
 
 #, c-format
 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
-msgstr "ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôï \"%s%s\" êáëýôåñá\n"
+msgstr "παρακαλώ χρησιμοποιήστε το \"%s%s\" καλύτερα\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
-
-#, c-format
-msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: \"%s\" είναι μια μη συνειστώμενη επιλογή\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%u: \"%s\" is obsolete in this file - it only has effect in %s\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: \"%s\" είναι μια μη συνειστώμενη επιλογή\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect except on %s\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: \"%s\" είναι μια μη συνειστώμενη επιλογή\n"
 
 msgid "Uncompressed"
-msgstr "Áóõìðßåóôï"
+msgstr "Ασυμπίεστο"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 #, fuzzy
 msgid "uncompressed|none"
-msgstr "Áóõìðßåóôï"
+msgstr "Ασυμπίεστο"
 
 #, c-format
 msgid "this message may not be usable by %s\n"
-msgstr "áõôü ôï ìÞíõìá ßóùò äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß áðü %s\n"
+msgstr "αυτό το μήνυμα ίσως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ambiguous option '%s'\n"
-msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
+msgstr "ανάγνωση επιλογών από `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown option '%s'\n"
-msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
+msgstr "άγνωστος προκαθορισμένος παραλήπτης `%s'\n"
 
 msgid "ECDSA public key is expected to be in SEC encoding multiple of 8 bits\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "unknown weak digest '%s'\n"
+msgstr "άγνωστη κλάση υπογραφής"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "File `%s' exists. "
 msgid "File '%s' exists. "
-msgstr "Ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç. "
+msgstr "Το αρχείο `%s' υπάρχει ήδη. "
 
 #, fuzzy
 msgid "Overwrite? (y/N) "
-msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
+msgstr "Επικάλυψη (y/N); "
 
 #, c-format
 msgid "%s: unknown suffix\n"
-msgstr "%s: Üãíùóôç êáôÜëçîç\n"
+msgstr "%s: άγνωστη κατάληξη\n"
 
 msgid "Enter new filename"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ"
+msgstr "Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα αρχείου"
 
 msgid "writing to stdout\n"
-msgstr "åããñáöÞ óôçí stdout\n"
+msgstr "εγγραφή στην stdout\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "assuming signed data in `%s'\n"
 msgid "assuming signed data in '%s'\n"
-msgstr "õðüèåóç õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí óôï `%s'\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "new configuration file `%s' created\n"
-msgid "new configuration file '%s' created\n"
-msgstr "äçìéïõñãÞèçêå íÝï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
-msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
-msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"
+msgstr "υπόθεση υπογεγραμμένων δεδομένων στο `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
-msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
+msgstr "αδυναμία χειρισμού του αλγόριθμου δημοσίου κλειδιού %d\n"
 
 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ðéèáíüí ìç áóöáëÝò êñõðôïãñáöçìÝíï óõììåôñéêÜ êëåéäß\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: πιθανόν μη ασφαλές κρυπτογραφημένο συμμετρικά κλειδί\n"
 
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
-msgstr "õðïðáêÝôï ôýðïõ %d Ý÷åé ïñéóìÝíï ôï êñéôéêü bit\n"
+msgstr "υποπακέτο τύπου %d έχει ορισμένο το κριτικό bit\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "problem with the agent: %s\n"
-msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid " (main key ID %s)"
-msgstr " (êýñéï êëåéäß, ID %08lX)"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
-"certificate:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"%u-bit %s key, ID %s,\n"
-"created %s%s.\n"
-msgstr ""
-"×ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß ãéá íá îåêëåéäþóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï "
-"÷ñÞóôç:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s%s\n"
+msgstr "πρόβλημα με τον agent: agent επιστρέφει 0x%lx\n"
 
 msgid "Enter passphrase\n"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
+msgstr "Πληκτρολογήστε τη φράση κλειδί\n"
 
 msgid "cancelled by user\n"
-msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
+msgstr "ακυρώθηκε από το χρήστη\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
-"user: \"%s\"\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"×ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß ãéá íá îåêëåéäþóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß\n"
-"ãéá ôï ÷ñÞóôç: \""
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
-msgstr "%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s"
-
-#, c-format
-msgid "         (subkey on main key ID %s)"
-msgstr ""
+msgid " (main key ID %s)"
+msgstr " (κύριο κλειδί, ID %08lX)"
 
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to unlock the OpenPGP secret key:"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
+msgstr "Πληκτρολογήστε τη φράση κλειδί· αυτή είναι μια μυστική πρόταση \n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to import the OpenPGP secret key:"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
+msgstr "Πληκτρολογήστε τη φράση κλειδί· αυτή είναι μια μυστική πρόταση \n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret subkey:"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
+msgstr "Πληκτρολογήστε τη φράση κλειδί· αυτή είναι μια μυστική πρόταση \n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret key:"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
+msgstr "Πληκτρολογήστε τη φράση κλειδί· αυτή είναι μια μυστική πρόταση \n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret subkey key:"
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να διαγραφούν τα επιλεγμένα κλειδιά; "
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret key:"
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε να διαγραφούν τα επιλεγμένα κλειδιά; "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
@@ -4737,7 +4934,7 @@ msgid ""
 "%u-bit %s key, ID %s,\n"
 "created %s%s.\n"
 "%s"
-msgstr "%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s"
+msgstr "%u-bit %s κλειδί, ID %08lX, δημιουργία %s"
 
 msgid ""
 "\n"
@@ -4747,17 +4944,17 @@ msgid ""
 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"ÄéáëÝîôå ìéá åéêüíá óáí ôï photo ID.  Ç åéêüíá áõôÞ ðñÝðåé íá åßíáé áñ÷åßï\n"
-"JPEG. Èõìçèåßôå üôé ç åéêüíá áðïèçêåýåôáé ìÝóá óôï äçìüóéï êëåéäß óáò.  ÅÜí\n"
-"÷ñçóéìïðïéåßôå ìéá ìåãÜëç åéêüíá ôï êëåéäß óáò áíôßóôïé÷á èá ãßíåé ìåãÜëï!\n"
-"Éäáíßêü ìÝãåèïò ãéá ìéá åéêüíá åßíáé áõôü êïíôÜ óôï 240x288.\n"
+"Διαλέξτε μια εικόνα σαν το photo ID.  Η εικόνα αυτή πρέπει να είναι αρχείο\n"
+"JPEG. Θυμηθείτε ότι η εικόνα αποθηκεύεται μέσα στο δημόσιο κλειδί σας.  Εάν\n"
+"χρησιμοποιείτε μια μεγάλη εικόνα το κλειδί σας αντίστοιχα θα γίνει μεγάλο!\n"
+"Ιδανίκό μέγεθος για μια εικόνα είναι αυτό κοντά στο 240x288.\n"
 
 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå Ýíá üíïìá áñ÷åßïõ ãéá ôï photo ID: "
+msgstr "Πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου για το photo ID: "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to open JPEG file '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
+msgstr "αδυναμία πρόσβασης του αρχείου: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
@@ -4765,38 +4962,38 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε ακόμα να το χρησιμοποιήσετε; (y/N) "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "'%s' is not a JPEG file\n"
-msgstr "\"%s\" äåí åßíáé JPEG áñ÷åßï\n"
+msgstr "\"%s\" δεν είναι JPEG αρχείο\n"
 
 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
-msgstr "Åßíáé áõôÞ ç öùôïãñáößá óùóôÞ (y/N/q); "
+msgstr "Είναι αυτή η φωτογραφία σωστή (y/N/q); "
 
 msgid "unable to display photo ID!\n"
-msgstr "áäõíáìßá áðåéêüíéóçò ôïõ photo ID!\n"
+msgstr "αδυναμία απεικόνισης του photo ID!\n"
 
 msgid "No reason specified"
-msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
+msgstr "Δεν έχει οριστεί αιτία"
 
 msgid "Key is superseded"
-msgstr "Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß"
+msgstr "Το κλειδί έχει παρακαμθεί"
 
 msgid "Key has been compromised"
-msgstr "Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß"
+msgstr "Το κλειδί έχει εκτεθεί"
 
 msgid "Key is no longer used"
-msgstr "Ôï êëåéäß äå ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðëÝïí"
+msgstr "Το κλειδί δε χρησιμοποιείται πλέον"
 
 msgid "User ID is no longer valid"
-msgstr "Ôï User ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï"
+msgstr "Το User ID δεν είναι πλέον έγκυρο"
 
 msgid "reason for revocation: "
-msgstr "áéôßá ãéá áíÜêëçóç:"
+msgstr "αιτία για ανάκληση:"
 
 msgid "revocation comment: "
-msgstr "ó÷üëéï áíÜêëçóçò:"
+msgstr "σχόλιο ανάκλησης:"
 
 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in lower and
 #. uppercase.  Below you will find the matching strings which
@@ -4814,41 +5011,41 @@ msgstr "iImMqQsS"
 #, fuzzy
 msgid "No trust value assigned to:\n"
 msgstr ""
-"Äåí äüèçêå áîßá åìðéóôïóýíçò óôï:\n"
+"Δεν δόθηκε αξία εμπιστοσύνης στο:\n"
 "%4u%c/%08lX %s \""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  aka \"%s\"\n"
-msgstr "                ãíùóôü óáí \""
+msgstr "                γνωστό σαν \""
 
 #, fuzzy
 msgid ""
 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðéèáíþò áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç\n"
+msgstr "Αυτό το κλειδί πιθανώς ανήκει στον ιδιοκτήτη\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
-msgstr " %d = Äåí îÝñù\n"
+msgstr " %d = Δεν ξέρω\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
-msgstr " %d =  ÄÅÍ Ý÷ù åìðéóôïóýíç\n"
+msgstr " %d =  ΔΕΝ έχω εμπιστοσύνη\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I trust ultimately\n"
-msgstr " %d = Åìðéóôåýïìáé áðüëõôá\n"
+msgstr " %d = Εμπιστεύομαι απόλυτα\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "  m = back to the main menu\n"
-msgstr " m = ðßóù óôï êõñßùò ìåíïý\n"
+msgstr " m = πίσω στο κυρίως μενού\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "  s = skip this key\n"
-msgstr " s = ðáñÜëåéøç áõôïý ôïõ êëåéäéïý\n"
+msgstr " s = παράλειψη αυτού του κλειδιού\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "  q = quit\n"
-msgstr " q = ôåñìáôéóìüò\n"
+msgstr " q = τερματισμός\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -4857,31 +5054,46 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "Your decision? "
-msgstr "Ç áðüöáóç óáò; "
+msgstr "Η απόφαση σας; "
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
-msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áõôü ôï êëåéäß íá ïñéóôåß óáí áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò; "
+msgstr "Σίγουρα θέλετε αυτό το κλειδί να οριστεί σαν απόλυτης εμπιστοσύνης; "
 
 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
-msgstr "ÐéóôïðïéçôéêÜ ðïõ ïäçãïýí óå Ýíá êëåéäß áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò:\n"
+msgstr "Πιστοποιητικά που οδηγούν σε ένα κλειδί απόλυτης εμπιστοσύνης:\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
 msgstr ""
-"%08lX: Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áõôÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
+"%08lX: Δεν υπάρχει ένδειξη ότι η υπογραφή αυτή ανήκει στον ιδιοκτήτη.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
 msgstr ""
-"%08lX: Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áõôÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
+"%08lX: Δεν υπάρχει ένδειξη ότι η υπογραφή αυτή ανήκει στον ιδιοκτήτη.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðéèáíþò áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç\n"
+msgstr "Αυτό το κλειδί πιθανώς ανήκει στον ιδιοκτήτη\n"
 
 msgid "This key belongs to us\n"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óå åìÜò\n"
+msgstr "Αυτό το κλειδί ανήκει σε εμάς\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: This key is bad!  It has been marked as untrusted!\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This key is bad!  It has been marked as untrusted!  If you\n"
+"*really* know what you are doing, you may answer the next\n"
+"question with yes.\n"
+msgstr ""
+"ΔΕΝ είναι βέβαιο ότι αυτό το κλειδί ανήκει στο άτομο το οποίο\n"
+"αναφέρετε το user ID. Εάν *πραγματικά* ξέρετε τι κάνετε, μπορείτε\n"
+"να απαντήσετε στην επόμενη ερώτηση καταφατικά\n"
+"\n"
 
 #, fuzzy
 msgid ""
@@ -4889,40 +5101,40 @@ msgid ""
 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
 "you may answer the next question with yes.\n"
 msgstr ""
-"ÄÅÍ åßíáé âÝâáéï üôé áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óôï Üôïìï ôï ïðïßï\n"
-"áíáöÝñåôå ôï user ID. ÅÜí *ðñáãìáôéêÜ* îÝñåôå ôé êÜíåôå, ìðïñåßôå\n"
-"íá áðáíôÞóåôå óôçí åðüìåíç åñþôçóç êáôáöáôéêÜ\n"
+"ΔΕΝ είναι βέβαιο ότι αυτό το κλειδί ανήκει στο άτομο το οποίο\n"
+"αναφέρετε το user ID. Εάν *πραγματικά* ξέρετε τι κάνετε, μπορείτε\n"
+"να απαντήσετε στην επόμενη ερώτηση καταφατικά\n"
 "\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
-msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
+msgstr "Χρήση οπωσδήποτε αυτού του κλειδιού; "
 
 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ×ñÞóç êëåéäéïý ÷ùñßò åìðéóôïóýíç!\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρήση κλειδιού χωρίς εμπιστοσύνη!\n"
 
 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß (ëåßðåé ôï êëåéäß "
-"áíÜêëçóçò)\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: αυτό το κλειδί μπορεί να ανακληθεί (λείπει το κλειδί "
+"ανάκλησης)\n"
 
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κλειδί έχει ανακληθεί από τον ορισμένο ανακλητή!\n"
 
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí éäéïêôÞôç ôïõ!\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κλειδί έχει ανακληθεί από τον ιδιοκτήτη του!\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
-msgstr "         Áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ç õðïãñáöÞ åßíáé ðëáóôïãñáößá.\n"
+msgstr "         Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η υπογραφή είναι πλαστογραφία.\n"
 
 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï õðïêëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí éäéïêôÞôç ôïõ!\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το υποκλειδί έχει ανακληθεί από τον ιδιοκτήτη του!\n"
 
 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
-msgstr "Óçìåßùóç: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
+msgstr "Σημείωση: Αυτό το κλειδί έχει απενεργοποιηθεί.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Note: Verified signer's address is '%s'\n"
@@ -4939,46 +5151,59 @@ msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Note: This key has expired!\n"
-msgstr "Óçìåßùóç: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!\n"
+msgstr "Σημείωση: Αυτό το κλειδί έχει λήξει!\n"
 
 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß äåí Ý÷åé ðéóôïðïéçèåß ìå åìðéóôåýóéìç "
-"õðïãñáöÞ!\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κλειδί δεν έχει πιστοποιηθεί με εμπιστεύσιμη "
+"υπογραφή!\n"
 
 msgid ""
 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
-msgstr "         Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
+msgstr "         Δεν υπάρχει ένδειξη ότι η υπογραφή ανήκει στον ιδιοκτήτη.\n"
 
 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÄÅÍ åìðéóôåõüìáóôå áõôü ôï êëåéäß!\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΕΝ εμπιστευόμαστε αυτό το κλειδί!\n"
 
 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
-msgstr "         Ç õðïãñáöÞ ìÜëëïí åßíáé ðëáóôïãñáößá.\n"
+msgstr "         Η υπογραφή μάλλον είναι πλαστογραφία.\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß äåí Ý÷åé ðéóôïðïéçèåß ìå õðïãñáöÝò\n"
-"áñêåôÞò åìðéóôïóýíçò!\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κλειδί δεν έχει πιστοποιηθεί με υπογραφές\n"
+"αρκετής εμπιστοσύνης!\n"
 
 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
-msgstr "         Äåí åßíáé âÝâáéï üôé ç õðïãñáöÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
+msgstr "         Δεν είναι βέβαιο ότι η υπογραφή ανήκει στον ιδιοκτήτη.\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: %s\n"
-msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
+msgstr "%s: παραλείφθηκε: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
-msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: ôï äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
+msgstr "%s: παραλείφθηκε: το δημόσιο κλειδί έχει απενεργοποιηθεί.\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
-msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß åßíáé Þäç ðáñüí\n"
+msgstr "%s: παραλείφθηκε: δημόσιο κλειδί είναι ήδη παρόν\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgid "can't encrypt to '%s'\n"
+msgstr "αδυναμία σύνδεσης στο `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
 
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
-msgstr "Äåí ïñßóôçêå Ýíá user ID. (÷ñçóéìïðïéåßóôå ôï \"-r\")\n"
+msgstr "Δεν ορίστηκε ένα user ID. (χρησιμοποιείστε το \"-r\")\n"
 
 msgid "Current recipients:\n"
 msgstr ""
@@ -4988,148 +5213,176 @@ msgid ""
 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
 msgstr ""
 "\n"
-"ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID. ÔÝëïò ìå ìéá Üäåéá ãñáììÞ: "
+"Πληκτρολογήστε το user ID. Τέλος με μια άδεια γραμμή: "
 
 msgid "No such user ID.\n"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID.\n"
+msgstr "Δεν υπάρχει αυτό το user ID.\n"
 
 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
 msgstr ""
-"ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé Þäç ïñéóôåß óáí åî ïñéóìïý ðáñáëÞðôçò\n"
+"παραλείφθηκε: δημόσιο κλειδί έχει ήδη οριστεί σαν εξ ορισμού παραλήπτης\n"
 
 msgid "Public key is disabled.\n"
-msgstr "Ôï äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
+msgstr "Το δημόσιο κλειδί έχει απενεργοποιηθεί.\n"
 
 msgid "skipped: public key already set\n"
-msgstr "ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé Þäç ïñéóôåß\n"
+msgstr "παραλείφθηκε: δημόσιο κλειδί έχει ήδη οριστεί\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
-msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
+msgstr "άγνωστος προκαθορισμένος παραλήπτης `%s'\n"
 
 msgid "no valid addressees\n"
-msgstr "êáììßá Ýãêõñç äéåýèõíóç\n"
+msgstr "καμμία έγκυρη διεύθυνση\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Note: key %s has no %s feature\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: δεν υπάρχει αυτό το user ID\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Note: key %s has no preference for %s\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: δεν υπάρχει αυτό το user ID\n"
 
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
-msgstr "äåäïìÝíá äåí áðïèçêåýôçêáí. ÁðïèÞêåõóç ìå ôçí åðéëïãÞ \"--output\"\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgid "error creating '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "δεδομένα δεν αποθηκεύτηκαν. Αποθήκευση με την επιλογή \"--output\"\n"
 
 msgid "Detached signature.\n"
-msgstr "ÁðïêïììÝíç õðïãñáöÞ.\n"
+msgstr "Αποκομμένη υπογραφή.\n"
 
 msgid "Please enter name of data file: "
-msgstr "ÅéóÜãåôå ôï üíïìá áñ÷åßïõ äåäïìÝíùí: "
+msgstr "Εισάγετε το όνομα αρχείου δεδομένων: "
 
 msgid "reading stdin ...\n"
-msgstr "áíÜãíùóç ôçò stdin ...\n"
+msgstr "ανάγνωση της stdin ...\n"
 
 msgid "no signed data\n"
-msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí õðïãåãñáììÝíá äåäïìÝíá\n"
+msgstr "δεν υπάρχουν υπογεγραμμένα δεδομένα\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't open signed data `%s'\n"
 msgid "can't open signed data '%s'\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí `%s'\n"
+msgstr "αδυναμία πρόσβασης υπογεγραμμένων δεδομένων `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't open signed data fd=%d: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí `%s'\n"
+msgstr "αδυναμία πρόσβασης υπογεγραμμένων δεδομένων `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s is not suitable for decryption in %s mode\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: δεν υπάρχει αυτό το user ID\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
-msgstr "áíþíõìïò ðáñáëÞðôçò· äïêéìÞ ìõóôéêïý êëåéäéïý %08lX ...\n"
+msgstr "ανώνυμος παραλήπτης· δοκιμή μυστικού κλειδιού %08lX ...\n"
 
 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
-msgstr "åíôÜîåé, åßìáóôå ï áíþíõìïò ðáñáëÞðôçò.\n"
+msgstr "εντάξει, είμαστε ο ανώνυμος παραλήπτης.\n"
 
 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
-msgstr "ðáëáéÜ êùäéêïðïßçóç ôïõ DEK äåí õðïóôçñßæåôáé\n"
+msgstr "παλαιά κωδικοποίηση του DEK δεν υποστηρίζεται\n"
 
 #, c-format
 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
-msgstr "ï áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò %d%s åßíáé Üãíùóôïò Þ áðåíåñãïðïéçìÝíïò\n"
+msgstr "ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης %d%s είναι άγνωστος ή απενεργοποιημένος\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò %d äåí åßíáé óôéò åðéëïãÝò\n"
+msgstr "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης %d δεν είναι στις επιλογές\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Note: secret key %s expired at %s\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
+msgstr "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το μυστικό κλειδί %08lX έληξε στις %s\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "NOTE: key has been revoked"
 msgid "Note: key has been revoked"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß"
+msgstr "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το κλειδί έχει ανακληθεί"
 
 #, c-format
 msgid "build_packet failed: %s\n"
-msgstr "build_packet áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "build_packet απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s has no user IDs\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: δεν υπάρχει αυτό το user ID\n"
 
 msgid "To be revoked by:\n"
-msgstr "Ðñïò áíÜêëçóç áðü:\n"
+msgstr "Προς ανάκληση από:\n"
 
 msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
-msgstr "(Áõôü åßíáé Ýíá åõáßóèçôï êëåéäß áíÜêëçóçò)\n"
+msgstr "(Αυτό είναι ένα ευαίσθητο κλειδί ανάκλησης)\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Secret key is available.\n"
+msgid "Secret key is not available.\n"
+msgstr "Το μυστικό κλειδί είναι διαθέσιμο.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
-msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôü ôï êëåéäß; "
+msgstr "Δημιουργία ενός πιστοποιητικού ανάκλησης για αυτό το κλειδί; "
 
 msgid "ASCII armored output forced.\n"
-msgstr "Åîáíáãêáóìüò åîüäïõ óå èùñáêéóìÝíï ASCII.\n"
+msgstr "Εξαναγκασμός εξόδου σε θωρακισμένο ASCII.\n"
 
 #, c-format
 msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
-msgstr "make_keysig_packet áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "make_keysig_packet απέτυχε: %s\n"
 
 msgid "Revocation certificate created.\n"
-msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
+msgstr "Πιστοποιητικό ανάκλησης δημιουργήθηκε.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
-msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
+msgstr "δε βρέθηκαν κλειδιά ανάκλησης για το `%s'\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "This is a revocation certificate for the OpenPGP key:"
-msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôü ôï êëåéäß; "
+msgstr "Δημιουργία ενός πιστοποιητικού ανάκλησης για αυτό το κλειδί; "
+
+msgid ""
+"A revocation certificate is a kind of \"kill switch\" to publicly\n"
+"declare that a key shall not anymore be used.  It is not possible\n"
+"to retract such a revocation certificate once it has been published."
+msgstr ""
 
 msgid ""
 "Use it to revoke this key in case of a compromise or loss of\n"
 "the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
 "it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
-"a reason for the revocation."
+"a reason for the revocation.  For details see the description of\n"
+"of the gpg command \"--generate-revocation\" in the GnuPG manual."
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "To avoid an accidental use of this file, a colon has been inserted\n"
 "before the 5 dashes below.  Remove this colon with a text editor\n"
-"before making use of this revocation certificate."
+"before importing and publishing this revocation certificate."
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
+#| msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgid "revocation certificate stored as '%s.rev'\n"
+msgstr "Πιστοποιητικό ανάκλησης δημιουργήθηκε.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "secret key \"%s\" not found\n"
+msgstr "το μυστικό κλειδί `%s' δε βρέθηκε: %s\n"
+
+#. TRANSLATORS: The %s prints a key specification which
+#. for example has been given at the command line.  Several lines
+#. lines with secret key infos are printed after this message.
+#, c-format
+msgid "'%s' matches multiple secret keys:\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error searching the keyring: %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
-msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôü ôï êëåéäß; "
+msgstr "Δημιουργία ενός πιστοποιητικού ανάκλησης για αυτό το κλειδί; "
 
 msgid ""
 "Revocation certificate created.\n"
@@ -5140,47 +5393,47 @@ msgid ""
 "your media become unreadable.  But have some caution:  The print system of\n"
 "your machine might store the data and make it available to others!\n"
 msgstr ""
-"Ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
+"Το πιστοποιητικό ανάκλησης δημιουργήθηκε.\n"
 "\n"
-"Ðáñáêáëþ ìåôáêéíåßóôå ôï óå Ýíá ìÝóï ðïõ ìðïñåß íá êñõöôåß åýêïëá· åÜí ç\n"
-"Mallory áðïêôÞóåé ðñüóâáóç óå áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü ìðïñåß íá á÷ñçóôåýóåé\n"
-"ôï êëåéäß óáò. Åßíáé Ýîõðíï íá ôõðþóåôå áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü êáé íá ôï\n"
-"öõëÜîåôå ìáêñéÜ, ãéá ôçí ðåñßðôùóç ðïõ ôï ìÝóï äåí äéáâÜæåôå ðéá.  ÁëëÜ\n"
-"ðñïóï÷Þ ôï óýóôçìá åêôýðùóçò óôï ìç÷áíçìÜ óáò ìðïñåß íá áðïèçêåýóåé ôçí\n"
-"åêôýðùóç êáé íá ôçí êÜíåé äéáèÝóéìç óå Üëëïõò!\n"
+"Παρακαλώ μετακινείστε το σε ένα μέσο που μπορεί να κρυφτεί εύκολα· εάν η\n"
+"Mallory αποκτήσει πρόσβαση σε αυτό το πιστοποιητικό μπορεί να αχρηστεύσει\n"
+"το κλειδί σας. Είναι έξυπνο να τυπώσετε αυτό το πιστοποιητικό και να το\n"
+"φυλάξετε μακριά, για την περίπτωση που το μέσο δεν διαβάζετε πια.  Αλλά\n"
+"προσοχή το σύστημα εκτύπωσης στο μηχανημά σας μπορεί να αποθηκεύσει την\n"
+"εκτύπωση και να την κάνει διαθέσιμη σε άλλους!\n"
 
 msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
-msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
+msgstr "Παρακαλώ επιλέξτε την αιτία για την ανάκληση:\n"
 
 msgid "Cancel"
-msgstr "Áêýñùóç"
+msgstr "Ακύρωση"
 
 #, c-format
 msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
-msgstr "(Ðéèáíþí íá èÝëåôå íá åðéëÝîåôå ôï %d åäþ)\n"
+msgstr "(Πιθανών να θέλετε να επιλέξετε το %d εδώ)\n"
 
 msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ìéá ðñïáéñåôéêÞ ðåñéãñáöÞ· ôÝëïò ìå ìéá Üäåéá ãñáììÞ:\n"
+msgstr "Πληκτρολογήστε μια προαιρετική περιγραφή· τέλος με μια άδεια γραμμή:\n"
 
 #, c-format
 msgid "Reason for revocation: %s\n"
-msgstr "Áéôßá ãéá áíÜêëçóç: %s\n"
+msgstr "Αιτία για ανάκληση: %s\n"
 
 msgid "(No description given)\n"
-msgstr "(Äåí äþèçêå ðåñéãñáöÞ)\n"
+msgstr "(Δεν δώθηκε περιγραφή)\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Is this okay? (y/N) "
-msgstr "Åßíáé áõôü åíôÜîåé; "
+msgstr "Είναι αυτό εντάξει; "
 
 msgid "weak key created - retrying\n"
-msgstr "äçìéïõñãÞèçêå áäýíáìï êëåéäß - åðáíÜëçøç ðñïóðÜèåéáò\n"
+msgstr "δημιουργήθηκε αδύναμο κλειδί - επανάληψη προσπάθειας\n"
 
 #, c-format
 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
 msgstr ""
-"áäõíáìßá áðïöõãÞò áäýíáìïõ êëåéäéïý ãéá óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï, äïêéìÞ "
-"ãéá %d öïñÝò!\n"
+"αδυναμία αποφυγής αδύναμου κλειδιού για συμμετρικό κρυπταλγόριθμο, δοκιμή "
+"για %d φορές!\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s key %s uses an unsafe (%zu bit) hash\n"
@@ -5191,314 +5444,656 @@ msgid "%s key %s requires a %zu bit or larger hash (hash is %s)\n"
 msgstr ""
 
 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: óýãêñïõóç õðïãñáöÞò ðåñßëçøçò óôï ìÞíõìá\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: σύγκρουση υπογραφής περίληψης στο μήνυμα\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgid "key %s may not be used for signing in %s mode\n"
+msgstr "απαγορεύετε η χρήση του %s στην κατάσταση %s.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
-"ðéóôïðïéçèåß\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: το υπογράφων υποκλειδί %08lX δεν έχει κατ' αντιπαράσταση "
+"πιστοποιηθεί\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "please see %s for more information\n"
-msgstr " i = áðåéêüíéóç ðåñéóóüôåñùí ðëçñïöïñéþí\n"
+msgstr " i = απεικόνιση περισσότερων πληροφοριών\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX Ý÷åé Üêõñç êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
-"ðéóôïðïßçóç\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: το υπογράφων υποκλειδί %08lX έχει άκυρη κατ' αντιπαράσταση "
+"πιστοποίηση\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr ""
-"ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX åßíáé %lu äåõôåñüëåðôï íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr[0] ""
+"το δημόσιο κλειδί %08lX είναι %lu δευτερόλεπτο νεότερο από την υπογραφή\n"
+msgstr[1] ""
+"το δημόσιο κλειδί %08lX είναι %lu δευτερόλεπτο νεότερο από την υπογραφή\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr ""
-"ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX åßíáé %lu äåõôåñüëåðôá íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
+msgid "public key %s is %lu day newer than the signature\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu days newer than the signature\n"
+msgstr[0] ""
+"το δημόσιο κλειδί %08lX είναι %lu δευτερόλεπτο νεότερο από την υπογραφή\n"
+msgstr[1] ""
+"το δημόσιο κλειδί %08lX είναι %lu δευτερόλεπτο νεότερο από την υπογραφή\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
-"áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"το κλειδί δημιουργήθηκε %lu δευτερόλεπτο στο μέλλον (χρονοδίνη ή\n"
+"απλώς πρόβλημα στο ρολόι)\n"
+msgstr[1] ""
+"το κλειδί δημιουργήθηκε %lu δευτερόλεπτο στο μέλλον (χρονοδίνη ή\n"
+"απλώς πρόβλημα στο ρολόι)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
-"áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
+msgid "key %s was created %lu day in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu days in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"το κλειδί δημιουργήθηκε %lu δευτερόλεπτο στο μέλλον (χρονοδίνη ή\n"
+"απλώς πρόβλημα στο ρολόι)\n"
+msgstr[1] ""
+"το κλειδί δημιουργήθηκε %lu δευτερόλεπτο στο μέλλον (χρονοδίνη ή\n"
+"απλώς πρόβλημα στο ρολόι)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Note: signature key %s expired %s\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß õðïãñáöÞò %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
+msgstr "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το κλειδί υπογραφής %08lX έληξε στις %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Note: signature key %s has been revoked\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß"
+msgstr "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το κλειδί έχει ανακληθεί"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
-msgstr "õðüèåóç êáêÞò õðïãñáöÞò áðü êëåéäß %08lX ëüãù Üãíùóôïõ êñßóéìïõ bit\n"
+msgstr "υπόθεση κακής υπογραφής από κλειδί %08lX λόγω άγνωστου κρίσιμου bit\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: êáíÝíá õðïêëåéäß ãéá ôï ðáêÝôï áíÜêëçóçò õðïêëåéäéïý\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: κανένα υποκλειδί για το πακέτο ανάκλησης υποκλειδιού\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: δεν υπάρχει υποκλειδί για τη δέσμευση υποκλειδιού\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá óôçí %%-áíÜðôõîç óçìåßùóçò (ðïëõ ìåãÜëç).\n"
-"               ×ñÞóç ìç áíåðôõãìÝíïõ.\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: αδυναμία στην %%-ανάπτυξη σημείωσης (πολυ μεγάλη).\n"
+"               Χρήση μη ανεπτυγμένου.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá óôç %%-áíÜðôõîç ôïõ url ðïëéôéêÞò (ðïëõ ìåãÜëï).\n"
-"               ×ñÞóç ìç áíåðôõãìÝíïõ.\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: αδυναμία στη %%-ανάπτυξη του url πολιτικής (πολυ μεγάλο).\n"
+"               Χρήση μη ανεπτυγμένου.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
 "unexpanded.\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá óôç %%-áíÜðôõîç ôïõ url ðïëéôéêÞò (ðïëõ ìåãÜëï).\n"
-"               ×ñÞóç ìç áíåðôõãìÝíïõ.\n"
-
-#, c-format
-msgid "checking created signature failed: %s\n"
-msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: αδυναμία στη %%-ανάπτυξη του url πολιτικής (πολυ μεγάλο).\n"
+"               Χρήση μη ανεπτυγμένου.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
-msgstr "%s õðïãñáöÞ áðü: \"%s\"\n"
+msgstr "%s υπογραφή από: \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
-"ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
-"ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
+"ο εξαναγκασμός του αλγόριθμου περίληψης %s (%d) παραβιάζει τις\n"
+"προεπιλογές του παραλήπτη\n"
 
 msgid "signing:"
-msgstr "õðïãñáöÞ:"
+msgstr "υπογραφή:"
 
 #, c-format
 msgid "%s encryption will be used\n"
-msgstr "%s êñõðôïãñÜöçóç èá ÷ñçóéìïðïéçèåß\n"
+msgstr "%s κρυπτογράφηση θα χρησιμοποιηθεί\n"
 
 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
 msgstr ""
-"ôï êëåéäß äåí Ý÷åé óçìåéùèåß óáí áíáóöáëÝò - äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ìå "
-"øåýôéêç RNG!\n"
+"το κλειδί δεν έχει σημειωθεί σαν ανασφαλές - δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με "
+"ψεύτικη RNG!\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
-msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': áíôéãñÜöôçêå\n"
+msgstr "παραλείφθηκε `%s': αντιγράφτηκε\n"
 
 msgid "skipped: secret key already present\n"
-msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
+msgstr "παραλείφθηκε: μυστικό κλειδί ήδη παρών\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
 msgstr ""
-"ðáñáëåßöèçêå `%s': áõôü åßíáé äçìéïõñãçìÝíï áðü PGP êëåéäß ElGamal êáé äåí "
-"åßíáé áóöáëÝò ãéá õðïãñáöÝò!\n"
+"παραλείφθηκε `%s': αυτό είναι δημιουργημένο από PGP κλειδί ElGamal και δεν "
+"είναι ασφαλές για υπογραφές!\n"
 
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
-msgstr "åããñáöÞ trust %lu, ôýðïò %d: write áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "εγγραφή trust %lu, τύπος %d: write απέτυχε: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "# List of assigned trustvalues, created %s\n"
 "# (Use \"gpg --import-ownertrust\" to restore them)\n"
 msgstr ""
-"# Ëßóôá ôùí êáèïñéóìÝíùí ôéìþí åìðéóôïóýíçò, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
-"# (×ñÞóç ôïõ \"gpg --import-ownertrust\" ãéá åðáíáöïñÜ ôïõò)\n"
+"# Λίστα των καθορισμένων τιμών εμπιστοσύνης, δημιουργήθηκε %s\n"
+"# (Χρήση του \"gpg --import-ownertrust\" για επαναφορά τους)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error in '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "line too long"
-msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
+msgstr "η γραμμή είναι πολύ μεγάλη\n"
 
 msgid "colon missing"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid fingerprint"
-msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
+msgstr "σφάλμα: μη έγκυρο αποτύπωμα\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "ownertrust value missing"
-msgstr "åéóáãùãÞ ôùí ôéìþí åìðéóôïóýíçò"
+msgstr "εισαγωγή των τιμών εμπιστοσύνης"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error finding trust record in '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôçí åýñåóç ôçò åããñáöÞò åìðéóôïóýíçò: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στην εύρεση της εγγραφής εμπιστοσύνης: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "read error in '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
+msgstr "σφάλμα ανάγνωσης: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
-msgstr "trustdb: sync áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "trustdb: sync απέτυχε: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create lock for '%s'\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας του `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't lock '%s'\n"
+msgstr "αδυναμία πρόσβασης του `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
-msgstr "trustdb rec %lu: áðïôõ÷ßá lseek: %s\n"
+msgstr "trustdb rec %lu: αποτυχία lseek: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
-msgstr "trustdb rec %lu: áðïôõ÷ßá write (n=%d): %s\n"
+msgstr "trustdb rec %lu: αποτυχία write (n=%d): %s\n"
 
 msgid "trustdb transaction too large\n"
-msgstr "ðïëý ìåãÜëç óõíáëëáãÞ trustdb\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't access '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "πολύ μεγάλη συναλλαγή trustdb\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
-msgstr "%s: ï öÜêåëïò äåí õðÜñ÷åé!\n"
+msgstr "%s: ο φάκελος δεν υπάρχει!\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "can't create lock for '%s'\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't lock '%s'\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
+msgid "can't access '%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία κλεισίματος του `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
-msgstr "%s: áðïôõ÷ßá äçìéïõñãßáò ìéáò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s"
+msgstr "%s: αποτυχία δημιουργίας μιας εγγραφής έκδοσης: %s"
 
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
-msgstr "%s: äçìéïõñãÞèçêå ìç Ýãêõñç trustdb\n"
+msgstr "%s: δημιουργήθηκε μη έγκυρη trustdb\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: trustdb created\n"
-msgstr "%s: äçìéïõñãÞèçêå ç trustdb\n"
+msgstr "%s: δημιουργήθηκε η trustdb\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
 msgid "Note: trustdb not writable\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç trustdb äåí åßíáé åããñÜøéìç\n"
+msgstr "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η trustdb δεν είναι εγγράψιμη\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb\n"
-msgstr "%s: ìç Ýãêõñç trustdb\n"
+msgstr "%s: μη έγκυρη trustdb\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
-msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
+msgstr "%s: αδυναμία δημιουργίας hashtable: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
-msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åíçìÝñùóç ôçò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s\n"
+msgstr "%s: σφάλμα στην ενημέρωση της εγγραφής έκδοσης: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
-msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s\n"
+msgstr "%s: σφάλμα στην ανάγνωση της εγγραφής έκδοσης: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
-msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åããñáöÞ ôçò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s\n"
+msgstr "%s: σφάλμα στην εγγραφή της εγγραφής έκδοσης: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
-msgstr "trustdb: áðÝôõ÷å lseek: %s\n"
+msgstr "trustdb: απέτυχε lseek: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
-msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
+msgstr "trustdb: read απέτυχε (n=%d): %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: not a trustdb file\n"
-msgstr "%s: äåí åßíáé trustdb áñ÷åßï\n"
+msgstr "%s: δεν είναι trustdb αρχείο\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
-msgstr "%s: åããñáöÞ Ýêäïóçò ìå recnum %lu\n"
+msgstr "%s: εγγραφή έκδοσης με recnum %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: invalid file version %d\n"
-msgstr "%s: ìç Ýãêõñç Ýêäïóç áñ÷åßïõ %d\n"
+msgstr "%s: μη έγκυρη έκδοση αρχείου %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
-msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
+msgstr "%s: σφάλμα στην ανάγνωση της εγγραφής free : %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
-msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åããñáöÞ ôçò åããñáöÞò dir : %s\n"
+msgstr "%s: σφάλμα στην εγγραφή της εγγραφής dir : %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
-msgstr "%s: áðïôõ÷ßá óôïí ìçäåíéóìü ìéáò åããñáöÞò: %s\n"
+msgstr "%s: αποτυχία στον μηδενισμό μιας εγγραφής: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
-msgstr "%s: áðïôõ÷ßá óôçí ðñïóèÞêç ìéáò åããñáöÞò: %s\n"
+msgstr "%s: αποτυχία στην προσθήκη μιας εγγραφής: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Error: The trustdb is corrupted.\n"
-msgstr "%s: äçìéïõñãÞèçêå ç trustdb\n"
+msgstr "%s: δημιουργήθηκε η trustdb\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
-msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ãñáììþí êåéìÝíïõ ìåãáëýôåñåò áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
+msgstr "αδυναμία χειρισμού γραμμών κειμένου μεγαλύτερες από %d χαρακτήρες\n"
 
 #, c-format
 msgid "input line longer than %d characters\n"
-msgstr "ãñáììÞ åéóüäïõ ìåãáëýôåñç áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
+msgstr "γραμμή εισόδου μεγαλύτερη από %d χαρακτήρες\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error beginning transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη αποστολή προς το `%s': %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error committing transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "error rolling back transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unsupported TOFU database version: %s\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Υποστηριζόμενοι αλγόριθμοι:\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating 'ultimately_trusted_keys' TOFU table: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
+
+msgid "TOFU DB error"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading TOFU database: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη αποστολή προς το `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
+msgid "error determining TOFU database's version: %s\n"
+msgstr "αδυναμία εγγραφής μυστικής κλειδοθήκης `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgid "error initializing TOFU database: %s\n"
+msgstr "%s: σφάλμα στην εγγραφή της εγγραφής dir : %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating 'encryptions' TOFU table: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη αποστολή προς το `%s': %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "adding column effective_policy to bindings DB: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error updating TOFU database: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη αποστολή προς το `%s': %s\n"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"This is the first time the email address \"%s\" is being used with key %s."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key!"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys!"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+msgid "  Since this binding's policy was 'auto', it has been changed to 'ask'."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Please indicate whether this email address should be associated with key %s "
+"or whether you think someone is impersonating \"%s\"."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error gathering other user IDs: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "list key and user IDs"
+msgid "This key's user IDs:\n"
+msgstr "απεικόνιση των κλειδιών και των user ID"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Policy: "
+msgid "policy: %s"
+msgstr "Πολιτική: "
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error gathering signature stats: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key:\n"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys:\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Statistics for keys with the email address \"%s\":\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "list keys"
+msgid "this key"
+msgstr "απεικόνιση της λίστας κλειδιών"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Verified %d message."
+msgid_plural "Verified %d messages."
+msgstr[0] "|αλγόρ [αρχεία]| απεικόνιση περιλήψεων των μηνυμάτων"
+msgstr[1] "|αλγόρ [αρχεία]| απεικόνιση περιλήψεων των μηνυμάτων"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgid "Encrypted %d message."
+msgid_plural "Encrypted %d messages."
+msgstr[0] "κρυπτογραφημένο με %lu φράσεις κλειδιά\n"
+msgstr[1] "κρυπτογραφημένο με %lu φράσεις κλειδιά\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Verified %d message in the future."
+msgid_plural "Verified %d messages in the future."
+msgstr[0] "|αλγόρ [αρχεία]| απεικόνιση περιλήψεων των μηνυμάτων"
+msgstr[1] "|αλγόρ [αρχεία]| απεικόνιση περιλήψεων των μηνυμάτων"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Encrypted %d message in the future."
+msgid_plural "Encrypted %d messages in the future."
+msgstr[0] "|αλγόρ [αρχεία]| απεικόνιση περιλήψεων των μηνυμάτων"
+msgstr[1] "|αλγόρ [αρχεία]| απεικόνιση περιλήψεων των μηνυμάτων"
+
+#, c-format
+msgid "Messages verified over the past %d day: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d days: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages encrypted over the past %d day: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d days: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages verified over the past %d month: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d months: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages encrypted over the past %d month: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d months: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages verified over the past %d year: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d years: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages encrypted over the past %d year: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d years: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages verified in the past: %d."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Messages encrypted in the past: %d."
+msgstr "|αλγόρ [αρχεία]| απεικόνιση περιλήψεων των μηνυμάτων"
+
+#. TRANSLATORS: Please translate the text found in the source
+#. * file below.  We don't directly internationalize that text so
+#. * that we can tweak it without breaking translations.
+msgid "TOFU detected a binding conflict"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Two letters (normally the lower and upper case
+#. * version of the hotkey) for each of the five choices.  If
+#. * there is only one choice in your language, repeat it.
+msgid "gGaAuUrRbB"
+msgstr ""
+
+msgid "(G)ood, (A)ccept once, (U)nknown, (R)eject once, (B)ad? "
+msgstr ""
+
+msgid "Defaulting to unknown.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "TOFU db corruption detected.\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "resetting keydb: %s\n"
+msgstr "αδυναμία εγγραφής της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error setting TOFU binding's policy to %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error changing TOFU policy: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%lld~year"
+msgid_plural "%lld~years"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%lld~month"
+msgid_plural "%lld~months"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%lld~week"
+msgid_plural "%lld~weeks"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%lld~day"
+msgid_plural "%lld~days"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%lld~hour"
+msgid_plural "%lld~hours"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%lld~minute"
+msgid_plural "%lld~minutes"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%lld~second"
+msgid_plural "%lld~seconds"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%s: Verified 0~signatures and encrypted 0~messages."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Deleted %d signatures.\n"
+msgid "%s: Verified 0 signatures."
+msgstr "Διαγράφηκαν %d υπογραφές.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: Verified %ld~signature in the past %s."
+msgid_plural "%s: Verified %ld~signatures in the past %s."
+msgstr[0] "|αλγόρ [αρχεία]| απεικόνιση περιλήψεων των μηνυμάτων"
+msgstr[1] "|αλγόρ [αρχεία]| απεικόνιση περιλήψεων των μηνυμάτων"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgid "Encrypted 0 messages."
+msgstr "κρυπτογραφημένο με %lu φράσεις κλειδιά\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Encrypted %ld~message in the past %s."
+msgid_plural "Encrypted %ld~messages in the past %s."
+msgstr[0] "|αλγόρ [αρχεία]| απεικόνιση περιλήψεων των μηνυμάτων"
+msgstr[1] "|αλγόρ [αρχεία]| απεικόνιση περιλήψεων των μηνυμάτων"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Policy: "
+msgid "(policy: %s)"
+msgstr "Πολιτική: "
+
+msgid ""
+"Warning: we have yet to see a message signed using this key and user id!\n"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Warning: we've only seen one message signed using this key and user id!\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: you have yet to encrypt a message to this key!\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: you have only encrypted one message to this key!\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: if you think you've seen more signatures by this key and user id, "
+"then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
+"small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"  %s\n"
+"to mark it as being bad.\n"
+msgid_plural ""
+"Warning: if you think you've seen more signatures by this key and these user "
+"ids, then this key might be a forgery!  Carefully examine the email "
+"addresses for small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"  %s\n"
+"to mark it as being bad.\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening TOFU database: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη αποστολή προς το `%s': %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "WARNING: Encrypting to %s, which has no non-revoked user ids\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
+msgid "error setting policy for key %s, user id \"%s\": %s"
+msgstr "αδυναμία εγγραφής δημόσιας κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
 msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
-msgstr "`%s' äåí åßíáé Ýãêõñï ìáêñý keyID\n"
+msgstr "`%s' δεν είναι έγκυρο μακρύ keyID\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: áðïäï÷Þ óáí êëåéäß ìå åìðéóôïóýíç\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: αποδοχή σαν κλειδί με εμπιστοσύνη\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
-msgstr "ôï êëåéäß %08lX õðÜñ÷åé ðÜíù áðü ìéá öïñÜ óôçí trustdb\n"
+msgstr "το κλειδί %08lX υπάρχει πάνω από μια φορά στην trustdb\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
 msgstr ""
-"êëåéäß %08lX: êáíÝíá äçìüóéï êëåéäß ãéá ôï êëåéäß ìå åìðéóôïóýíç - "
-"ðáñÜëåéøç\n"
+"κλειδί %08lX: κανένα δημόσιο κλειδί για το κλειδί με εμπιστοσύνη - "
+"παράλειψη\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
-msgstr "óçìåßùóç êëåéäéïý óáí áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò.\n"
+msgstr "σημείωση κλειδιού σαν απόλυτης εμπιστοσύνης.\n"
 
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
-msgstr "åããñáöÞ trust %lu, req ôýðïò %d: read áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "εγγραφή trust %lu, req τύπος %d: read απέτυχε: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
-msgstr "ç åããñáöÞ trust %lu äåí åßíáé ôïõ æçôïýìåíïõ ôýðïõ %d\n"
+msgstr "η εγγραφή trust %lu δεν είναι του ζητούμενου τύπου %d\n"
 
 msgid "You may try to re-create the trustdb using the commands:\n"
 msgstr ""
@@ -5515,71 +6110,131 @@ msgid "using %s trust model\n"
 msgstr ""
 
 msgid "no need for a trustdb check\n"
-msgstr "äåí õðÜñ÷åé áíÜãêç ãéá Ýëåã÷ï ôçò trustdb\n"
+msgstr "δεν υπάρχει ανάγκη για έλεγχο της trustdb\n"
 
 #, c-format
 msgid "next trustdb check due at %s\n"
-msgstr "åðüìåíïò Ýëåã÷ïò ôçò trustdb èá ãßíåé óôéò %s\n"
+msgstr "επόμενος έλεγχος της trustdb θα γίνει στις %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no need for a trustdb check with '%s' trust model\n"
-msgstr "äåí õðÜñ÷åé áíÜãêç ãéá Ýëåã÷ï ôçò trustdb\n"
+msgstr "δεν υπάρχει ανάγκη για έλεγχο της trustdb\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no need for a trustdb update with '%s' trust model\n"
-msgstr "äåí õðÜñ÷åé áíÜãêç ãéá Ýëåã÷ï ôçò trustdb\n"
+msgstr "δεν υπάρχει ανάγκη για έλεγχο της trustdb\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key %s not found: %s\n"
-msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX äåí âñÝèçêå: %s\n"
+msgstr "το δημόσιο κλειδί %08lX δεν βρέθηκε: %s\n"
 
 msgid "please do a --check-trustdb\n"
-msgstr "ðáñáêáëþ êÜíôå Ýíá --check-trustdb\n"
+msgstr "παρακαλώ κάντε ένα --check-trustdb\n"
 
 msgid "checking the trustdb\n"
-msgstr "Ýëåã÷ïò ôçò trustdb\n"
+msgstr "έλεγχος της trustdb\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr "%d êëåéäéÜ åðåîåñãÜóôçêáí (%d ìåôñÞóåéò åããõñüôçôáò ðÝñáóáí)\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%d key processed"
+msgid_plural "%d keys processed"
+msgstr[0] "%lu κλειδιά έχουν μέχρι τώρα επεξεργαστεί\n"
+msgstr[1] "%lu κλειδιά έχουν μέχρι τώρα επεξεργαστεί\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgid " (%d validity count cleared)\n"
+msgid_plural " (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr[0] "%d κλειδιά επεξεργάστηκαν (%d μετρήσεις εγγυρότητας πέρασαν)\n"
+msgstr[1] "%d κλειδιά επεξεργάστηκαν (%d μετρήσεις εγγυρότητας πέρασαν)\n"
 
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
-msgstr "äå âñÝèçêáí áðüëõôá åìðéóôåýóéìá êëåéäéÜ\n"
+msgstr "δε βρέθηκαν απόλυτα εμπιστεύσιμα κλειδιά\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
 msgstr ""
-"äå âñÝèçêå ôï äçìüóéï êëåéäß ôïõ áðüëõôá åìðéóôåýóéìïõ êëåéäéïý %08lX\n"
+"δε βρέθηκε το δημόσιο κλειδί του απόλυτα εμπιστεύσιμου κλειδιού %08lX\n"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
+msgstr "εγγραφή trust %lu, τύπος %d: write απέτυχε: %s\n"
+
+msgid "undefined"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "never"
+msgstr "ποτέ     "
+
+msgid "marginal"
+msgstr ""
+
+msgid "full"
+msgstr ""
+
+msgid "ultimate"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: these strings are similar to those in
+#. trust_value_to_string(), but are a fixed length.  This is needed to
+#. make attractive information listings where columns line up
+#. properly.  The value "10" should be the length of the strings you
+#. choose to translate to.  This is the length in printable columns.
+#. It gets passed to atoi() so everything after the number is
+#. essentially a comment and need not be translated.  Either key and
+#. uid are both NULL, or neither are NULL.
+msgid "10 translator see trust.c:uid_trust_string_fixed"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "[ revoked]"
+msgstr "[ανακλημένο]"
+
+#, fuzzy
+msgid "[ expired]"
+msgstr "[ληγμένο]"
+
+#, fuzzy
+msgid "[ unknown]"
+msgstr "άγνωστο"
+
+msgid "[  undef ]"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "[  never ]"
+msgstr "ποτέ     "
 
-#, c-format
-msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
+msgid "[marginal]"
 msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid ""
-"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
+msgid "[  full  ]"
 msgstr ""
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
-msgstr "åããñáöÞ trust %lu, ôýðïò %d: write áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgid "[ultimate]"
+msgstr ""
 
 msgid ""
 "the signature could not be verified.\n"
 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
 "should be the first file given on the command line.\n"
 msgstr ""
-"áäõíáìßá åðáëÞèåõóçò ôçò õðïãñáöÞò.\n"
-"Ðáñáêáëþ ìçí îå÷íÜôå üôé ôï áñ÷åßï õðïãñáöÞò (.sig or .asc)\n"
-"ðñÝðåé íá åßíáé ôï ðñþôï áñ÷åßï óôç ãñáììÞ åíôïëþí.\n"
+"αδυναμία επαλήθευσης της υπογραφής.\n"
+"Παρακαλώ μην ξεχνάτε ότι το αρχείο υπογραφής (.sig or .asc)\n"
+"πρέπει να είναι το πρώτο αρχείο στη γραμμή εντολών.\n"
 
 #, c-format
 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
-msgstr "ãñáììÞ åéóüäïõ %u åßíáé ðïëý ìåãÜëç Þ ôçò ëåßðåé ôï LF\n"
+msgstr "γραμμή εισόδου %u είναι πολύ μεγάλη ή της λείπει το LF\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't open fd %d: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία πρόσβασης στο `%s': %s\n"
 
 msgid "set debugging flags"
 msgstr ""
@@ -5589,13 +6244,13 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Usage: kbxutil [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
+msgstr "Χρήση: gpg [επιλογές] [αρχεία] (-h για βοήθεια)"
 
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Syntax: kbxutil [options] [files]\n"
 "List, export, import Keybox data\n"
-msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
+msgstr "Χρήση: gpg [επιλογές] [αρχεία] (-h για βοήθεια)"
 
 #, c-format
 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
@@ -5614,19 +6269,19 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "|N|Please enter a new PIN for the standard keys."
-msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+msgstr "αλλαγή της φράσης κλειδί"
 
 #, fuzzy
 msgid "||Please enter the PIN for the standard keys."
-msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+msgstr "αλλαγή της φράσης κλειδί"
 
 #, fuzzy
 msgid "|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
-msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
+msgstr "Παρακαλώ επιλέξτε την αιτία για την ανάκληση:\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
-msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
+msgstr "Παρακαλώ επιλέξτε την αιτία για την ανάκληση:\n"
 
 msgid "|N|Please enter a new PIN for the key to create qualified signatures."
 msgstr ""
@@ -5646,21 +6301,17 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting new PIN: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
-msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
+msgstr "αποτυχία αρχικοποίησης της TrustDB: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
-msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
+msgstr "αποτυχία επαναδόμησης της cache κλειδοθήκης: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "reading public key failed: %s\n"
-msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
-
-msgid "response does not contain the public key data\n"
+msgid "error retrieving CHV status from card\n"
 msgstr ""
 
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
@@ -5669,24 +6320,46 @@ msgstr ""
 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
 msgstr ""
 
-msgid "response does not contain the EC public point\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "remove keys from the public keyring"
+msgid "response does not contain the EC public key\n"
+msgstr "αφαίρεση των κλειδιών από τη δημόσια κλειδοθήκη"
+
+msgid "response does not contain the public key data\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "reading public key failed: %s\n"
+msgstr "διαγραφή block κλειδιών απέτυχε: %s\n"
+
+#. TRANSLATORS: Put a \x1f right before a colon.  This can be
+#. * used by pinentry to nicely align the names and values.  Keep
+#. * the %s at the start and end of the string.
+#, c-format
+msgid "%sNumber\1f: %s%%0AHolder\1f: %s%%0ACounter\1f: %lu%s"
 msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "using default PIN as %s\n"
+msgid "%sNumber\1f: %s%%0AHolder\1f: %s%s"
 msgstr ""
 
+#. TRANSLATORS: This is the number of remaining attempts to
+#. * enter a PIN.  Use %%0A (double-percent,0A) for a linefeed.
 #, c-format
-msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
+msgid "Remaining attempts: %d"
 msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
+msgid "using default PIN as %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
-msgid "||Please enter the PIN"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+msgid "||Please unlock the card"
+msgstr "αλλαγή της φράσης κλειδί"
 
 #, c-format
 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
@@ -5694,34 +6367,34 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
-msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
-
-msgid "error retrieving CHV status from card\n"
-msgstr ""
+msgstr "keyserver αποστολή απέτυχε: %s\n"
 
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
-msgstr ""
+msgid "%d Admin PIN attempt remaining before card is permanently locked\n"
+msgid_plural ""
+"%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
-#. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
-#, fuzzy, c-format
-msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
-
+#. the start of the string.  Use %0A (single percent) for a linefeed.
 #, fuzzy
 msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+msgstr "αλλαγή της φράσης κλειδί"
 
 msgid "access to admin commands is not configured\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
+msgid "||Please enter the PIN"
+msgstr "αλλαγή της φράσης κλειδί"
+
+#, fuzzy
 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
-msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
+msgstr "Παρακαλώ επιλέξτε την αιτία για την ανάκληση:\n"
 
 #, c-format
 msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
@@ -5741,34 +6414,34 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "||Please enter the Admin PIN and New Admin PIN"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+msgstr "αλλαγή της φράσης κλειδί"
 
 #, fuzzy
 msgid "||Please enter the PIN and New PIN"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+msgstr "αλλαγή της φράσης κλειδί"
 
 #, fuzzy
 msgid "error reading application data\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του μπλοκ κλειδιών: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "error reading fingerprint DO\n"
-msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
+msgstr "%s: σφάλμα στην ανάγνωση της εγγραφής free : %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "key already exists\n"
-msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
+msgstr "`%s' ήδη συμπιέστηκε\n"
 
 msgid "existing key will be replaced\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "generating new key\n"
-msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
+msgstr "δημιουργία ενός νέου ζεύγους κλειδιών"
 
 #, fuzzy
 msgid "writing new key\n"
-msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
+msgstr "δημιουργία ενός νέου ζεύγους κλειδιών"
 
 msgid "creation timestamp missing\n"
 msgstr ""
@@ -5779,23 +6452,25 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to store the key: %s\n"
-msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
+msgstr "αποτυχία αρχικοποίησης της TrustDB: %s\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "unsupported URI"
 msgid "unsupported curve\n"
-msgstr "ìç õðïóôçñéæüìåíï URI"
+msgstr "μη υποστηριζόμενο URI"
 
 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "generating key failed\n"
-msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "διαγραφή block κλειδιών απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgid "key generation completed (%d second)\n"
+msgid_plural "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr[0] "Η δημιουργία κλειδιού απέτυχε: %s\n"
+msgstr[1] "Η δημιουργία κλειδιού απέτυχε: %s\n"
 
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr ""
@@ -5805,7 +6480,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
-msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
+msgstr "%s υπογραφή, αλγόριθμος περίληψης %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "signatures created so far: %lu\n"
@@ -5817,11 +6492,11 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
-msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
+msgstr "δε βρέθηκαν έγκυρα OpenPGP δεδομένα.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "||Please enter your PIN at the reader's pinpad"
-msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
+msgstr "αλλαγή της φράσης κλειδί"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
@@ -5837,22 +6512,22 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|write a log to FILE"
-msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
+msgstr "|ΑΡΧΕΙΟ|φόρτωμα του αρθρώματος επέκτασης ΑΡΧΕΙΟ"
 
 msgid "|N|connect to reader at port N"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|use NAME as ct-API driver"
-msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ôïõ ÏÍÏÌÁôïò ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
+msgstr "|ΟΝΟΜΑ|χρήση του ΟΝΟΜΑτος ως προκαθορισμένου παραλήπτη"
 
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|use NAME as PC/SC driver"
-msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ôïõ ÏÍÏÌÁôïò ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
+msgstr "|ΟΝΟΜΑ|χρήση του ΟΝΟΜΑτος ως προκαθορισμένου παραλήπτη"
 
 #, fuzzy
 msgid "do not use the internal CCID driver"
-msgstr "ìç ÷ñÞóç ôåñìáôéêïý"
+msgstr "μη χρήση τερματικού"
 
 msgid "|N|disconnect the card after N seconds of inactivity"
 msgstr ""
@@ -5862,14 +6537,14 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "deny the use of admin card commands"
-msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
+msgstr "συγκρουόμενες εντολές\n"
 
 msgid "use variable length input for pinpad"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Usage: @SCDAEMON@ [options] (-h for help)"
-msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
+msgstr "Χρήση: gpg [επιλογές] [αρχεία] (-h για βοήθεια)"
 
 msgid ""
 "Syntax: scdaemon [options] [command [args]]\n"
@@ -5887,13 +6562,9 @@ msgstr ""
 msgid "handler for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
-
 #, fuzzy
 msgid "no dirmngr running in this session\n"
-msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
+msgstr "ο gpg-agent δεν είναι διαθέσιμος σε αυτή τη συνεδρία\n"
 
 #, c-format
 msgid "validation model requested by certificate: %s"
@@ -5908,7 +6579,7 @@ msgstr "help"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "critical certificate extension %s is not supported"
-msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
+msgstr "δεν υποστηρίζεται η έκδοση πρωτοκόλλου %d του gpg-agent\n"
 
 msgid "issuer certificate is not marked as a CA"
 msgstr ""
@@ -5918,15 +6589,15 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to open '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία πρόσβασης στο `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Note: non-critical certificate policy not allowed"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+msgstr "εγγραφή του μυστικού κλειδιού στο `%s'\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate policy not allowed"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+msgstr "εγγραφή του μυστικού κλειδιού στο `%s'\n"
 
 msgid "looking up issuer at external location\n"
 msgstr ""
@@ -5940,19 +6611,19 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "number of matching certificates: %d\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "dirmngr cache-only key lookup failed: %s\n"
-msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "διαγραφή block κλειδιών απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
-msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
+msgstr "αποτυχία αρχικοποίησης της TrustDB: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate has been revoked"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß"
+msgstr "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το κλειδί έχει ανακληθεί"
 
 msgid "the status of the certificate is unknown"
 msgstr ""
@@ -5962,7 +6633,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "checking the CRL failed: %s"
-msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
+msgstr "απέτυχε ο έλεγχος της υπογραφής που δημιουργήθηκε: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "certificate with invalid validity: %s"
@@ -5973,22 +6644,22 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "root certificate not yet valid"
-msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
+msgstr "εγγραφή του μυστικού κλειδιού στο `%s'\n"
 
 msgid "intermediate certificate not yet valid"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate has expired"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
+msgstr "Αυτό το κλειδί έχει λήξει!"
 
 #, fuzzy
 msgid "root certificate has expired"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
+msgstr "Αυτό το κλειδί έχει λήξει!"
 
 #, fuzzy
 msgid "intermediate certificate has expired"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
+msgstr "Αυτό το κλειδί έχει λήξει!"
 
 #, c-format
 msgid "required certificate attributes missing: %s%s%s"
@@ -5996,7 +6667,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate with invalid validity"
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
+msgstr "Αυτό το κλειδί έχει λήξει!"
 
 msgid "signature not created during lifetime of certificate"
 msgstr ""
@@ -6009,22 +6680,22 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "  (  signature created at "
-msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
+msgstr "        νέες υπογραφές: %lu\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "  (certificate created at "
-msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
+msgstr "Πιστοποιητικό ανάκλησης δημιουργήθηκε.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "  (certificate valid from "
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 msgid "  (     issuer valid from "
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fingerprint=%s\n"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
+msgstr "απεικόνιση του fingerprint"
 
 msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
 msgstr ""
@@ -6040,7 +6711,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "no issuer found in certificate"
-msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
+msgstr "δημιουργία ενός πιστοποιητικού ανάκλησης"
 
 msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
 msgstr ""
@@ -6050,7 +6721,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "checking the trust list failed: %s\n"
-msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
+msgstr "απέτυχε ο έλεγχος της υπογραφής που δημιουργήθηκε: %s\n"
 
 msgid "certificate chain too long\n"
 msgstr ""
@@ -6060,7 +6731,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate has a BAD signature"
-msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
+msgstr "επαλήθευση μιας υπογραφής"
 
 msgid "found another possible matching CA certificate - trying again"
 msgstr ""
@@ -6071,15 +6742,15 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate is good\n"
-msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
+msgstr "η προεπιλογή %c%lu αντιγράφτηκε\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "intermediate certificate is good\n"
-msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
+msgstr "Πιστοποιητικό ανάκλησης δημιουργήθηκε.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "root certificate is good\n"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 msgid "switching to chain model"
 msgstr ""
@@ -6097,11 +6768,11 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "none"
-msgstr "ü÷é|ï÷é"
+msgstr "όχι|οχι"
 
 #, fuzzy
 msgid "[Error - invalid encoding]"
-msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
+msgstr "σφάλμα: μη έγκυρο αποτύπωμα\n"
 
 msgid "[Error - out of core]"
 msgstr ""
@@ -6111,7 +6782,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "[Error - invalid DN]"
-msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
+msgstr "σφάλμα: μη έγκυρο αποτύπωμα\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
@@ -6121,17 +6792,17 @@ msgid ""
 "S/N %s, ID 0x%08lX,\n"
 "created %s, expires %s.\n"
 msgstr ""
-"×ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß ãéá íá îåêëåéäþóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï "
-"÷ñÞóôç:\n"
+"Χρειάζεστε μια φράση κλειδί για να ξεκλειδώσετε το μυστικό κλειδί για το "
+"χρήστη:\n"
 "\"%.*s\"\n"
-"%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s%s\n"
+"%u-bit %s κλειδί, ID %08lX, δημιουργία %s%s\n"
 
 msgid "no key usage specified - assuming all usages\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting key usage information: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία εγγραφής μυστικής κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 msgid "certificate should not have been used for certification\n"
 msgstr ""
@@ -6153,7 +6824,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: invalid algorithm\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid key length %u (valid are %d to %d)\n"
@@ -6165,19 +6836,19 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: invalid subject name label '%.*s'\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: invalid subject name '%s' at pos %d\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: not a valid email address\n"
-msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
+msgstr "Μη έγκυρη διεύθυνση Email\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: invalid serial number\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid issuer name label '%.*s'\n"
@@ -6189,39 +6860,39 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: invalid date given\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: error getting signing key by keygrip '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: invalid hash algorithm given\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: invalid authority-key-id\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: invalid subject-key-id\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
+msgstr "κλειδί %08lX: μη έγκυρη δέσμευση υποκλειδιού\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: invalid extension syntax\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: error reading key '%s' from card: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: error getting key by keygrip '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: key generation failed: %s <%s>\n"
-msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "Η δημιουργία κλειδιού απέτυχε: %s\n"
 
 msgid ""
 "To complete this certificate request please enter the passphrase for the key "
@@ -6230,11 +6901,11 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) RSA\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (για υπογραφή μόνο)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) Existing key\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (για κρυπτογράφηση μόνο)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) Existing key from card\n"
@@ -6242,15 +6913,15 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading the card: %s\n"
-msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
+msgstr "%s: σφάλμα στην ανάγνωση της εγγραφής free : %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Serial number of the card: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Available keys:\n"
-msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
+msgstr "απενεργοποιεί ένα κλειδί"
 
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key:\n"
@@ -6258,26 +6929,26 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) sign, encrypt\n"
-msgstr "   (%d) RSA (õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (υπογραφή και κρυπτογράφηση)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) sign\n"
-msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (για υπογραφή μόνο)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) encrypt\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (για κρυπτογράφηση μόνο)\n"
 
 msgid "Enter the X.509 subject name: "
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "No subject name given\n"
-msgstr "(Äåí äþèçêå ðåñéãñáöÞ)\n"
+msgstr "(Δεν δώθηκε περιγραφή)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid subject name label '%.*s'\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
 
 #. TRANSLATORS: The 22 in the second string is the
 #. length of the first string up to the "%s".  Please
@@ -6286,35 +6957,35 @@ msgstr "
 #. drop everything after the number.
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid subject name '%s'\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
 
 msgid "22 translator: see certreg-ui.c:gpgsm_gencertreq_tty"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Enter email addresses"
-msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
+msgstr "Διεύθυνση Email: "
 
 #, fuzzy
 msgid " (end with an empty line):\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID. ÔÝëïò ìå ìéá Üäåéá ãñáììÞ: "
+"Πληκτρολογήστε το user ID. Τέλος με μια άδεια γραμμή: "
 
 #, fuzzy
 msgid "Enter DNS names"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ"
+msgstr "Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα αρχείου"
 
 #, fuzzy
 msgid " (optional; end with an empty line):\n"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ìéá ðñïáéñåôéêÞ ðåñéãñáöÞ· ôÝëïò ìå ìéá Üäåéá ãñáììÞ:\n"
+msgstr "Πληκτρολογήστε μια προαιρετική περιγραφή· τέλος με μια άδεια γραμμή:\n"
 
 msgid "Enter URIs"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Create self-signed certificate? (y/N) "
-msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôü ôï êëåéäß; "
+msgstr "Δημιουργία ενός πιστοποιητικού ανάκλησης για αυτό το κλειδί; "
 
 msgid "These parameters are used:\n"
 msgstr ""
@@ -6325,7 +6996,7 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #| msgid "Revocation certificate created.\n"
 msgid "Now creating certificate request.  "
-msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
+msgstr "Πιστοποιητικό ανάκλησης δημιουργήθηκε.\n"
 
 msgid "This may take a while ...\n"
 msgstr ""
@@ -6347,43 +7018,43 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "certificate '%s' not found: %s\n"
-msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
+msgstr "το κλειδί '%s' δε βρέθηκε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error locking keybox: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του μπλοκ κλειδιών: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "duplicated certificate '%s' deleted\n"
-msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
+msgstr "Πιστοποιητικό ανάκλησης δημιουργήθηκε.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "certificate '%s' deleted\n"
-msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
+msgstr "η προεπιλογή %c%lu αντιγράφτηκε\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
-msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "διαγραφή block κλειδιών απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "no valid recipients given\n"
-msgstr "(Äåí äþèçêå ðåñéãñáöÞ)\n"
+msgstr "(Δεν δώθηκε περιγραφή)\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "list external keys"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
+msgstr "απεικόνιση της λίστας μυστικών κλειδιών"
 
 #, fuzzy
 msgid "list certificate chain"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 #, fuzzy
 msgid "import certificates"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 #, fuzzy
 msgid "export certificates"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 msgid "register a smartcard"
 msgstr ""
@@ -6396,7 +7067,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "create base-64 encoded output"
-msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
+msgstr "δημιουργία ascii θωρακισμένης εξόδου"
 
 msgid "assume input is in PEM format"
 msgstr ""
@@ -6426,46 +7097,46 @@ msgid "fetch missing issuer certificates"
 msgstr ""
 
 msgid "don't use the terminal at all"
-msgstr "ìç ÷ñÞóç ôåñìáôéêïý"
+msgstr "μη χρήση τερματικού"
 
 msgid "|FILE|write a server mode log to FILE"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|write an audit log to FILE"
-msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
+msgstr "|ΑΡΧΕΙΟ|φόρτωμα του αρθρώματος επέκτασης ΑΡΧΕΙΟ"
 
 msgid "batch mode: never ask"
-msgstr "êáôÜóôáóç batch: íá ìç ãßíïíôáé åñùôÞóåéò"
+msgstr "κατάσταση batch: να μη γίνονται ερωτήσεις"
 
 msgid "assume yes on most questions"
-msgstr "áðÜíôçóç íáé óôéò ðåñéóóüôåñåò åñùôÞóåéò"
+msgstr "απάντηση ναι στις περισσότερες ερωτήσεις"
 
 msgid "assume no on most questions"
-msgstr "áðÜíôçóç ü÷é óôéò ðåñéóóüôåñåò åñùôÞóåéò"
+msgstr "απάντηση όχι στις περισσότερες ερωτήσεις"
 
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|add keyring to the list of keyrings"
-msgstr "ðñïóèÞêç áõôïý ôïõ êëåéäéïý óôç ëßóôá ôùí êëåéäïèçêþí"
+msgstr "προσθήκη αυτού του κλειδιού στη λίστα των κλειδοθηκών"
 
 #, fuzzy
 msgid "|USER-ID|use USER-ID as default secret key"
-msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ÏÍÏÌÁôïò óáí ðñïêáèïñéóìÝíï ìõóôéêü êëåéäß"
+msgstr "|ΟΝΟΜΑ|χρήση ΟΝΟΜΑτος σαν προκαθορισμένο μυστικό κλειδί"
 
 #, fuzzy
 msgid "|SPEC|use this keyserver to lookup keys"
-msgstr "|ÄÉÁÊÏÌÉÓÔÇÓ|÷ñÞóç áõôïý ôïõ äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí ãéá áíáæÞôçóç"
+msgstr "|ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ|χρήση αυτού του διακομιστή κλειδιών για αναζήτηση"
 
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
-msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò ÏÍÏÌÁ"
+msgstr "|ΟΝΟΜΑ|χρήση αλγόριθμου κρυπτογράφησης ΟΝΟΜΑ"
 
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
-msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò ìçíýìáôïò ÏÍÏÌÁ "
+msgstr "|ΟΝΟΜΑ|χρήση αλγόριθμου περίληψης μηνύματος ΟΝΟΜΑ "
 
 #, fuzzy
 #| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgid "Usage: @GPGSM@ [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
+msgstr "Χρήση: gpg [επιλογές] [αρχεία] (-h για βοήθεια)"
 
 #, fuzzy
 msgid ""
@@ -6473,21 +7144,21 @@ msgid ""
 "Sign, check, encrypt or decrypt using the S/MIME protocol\n"
 "Default operation depends on the input data\n"
 msgstr ""
-"Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
-"õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
-"ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
+"Σύνταξη: gpg [επιλογές] [αρχεία]\n"
+"υπογραφή, έλεγχος, κρυπτογράφηση ή αποκρυπτογράφηση\n"
+"η προκαθορισμένη λειτουργία εξαρτάται από τα δεδομένα εισόδου\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Note: won't be able to encrypt to '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία σύνδεσης στο `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown validation model '%s'\n"
-msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
+msgstr "άγνωστος προκαθορισμένος παραλήπτης `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%u: no hostname given\n"
-msgstr "(Äåí äþèçêå ðåñéãñáöÞ)\n"
+msgstr "(Δεν δώθηκε περιγραφή)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%u: password given without user\n"
@@ -6495,49 +7166,49 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%u: skipping this line\n"
-msgstr " s = ðáñÜëåéøç áõôïý ôïõ êëåéäéïý\n"
+msgstr " s = παράλειψη αυτού του κλειδιού\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "could not parse keyserver\n"
-msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
+msgstr "αδυναμία επεξεργασίας του URI του διακομιση κλειδιών\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "importing common certificates '%s'\n"
-msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
+msgstr "εγγραφή στο  `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't sign using '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία κλεισίματος του `%s': %s\n"
 
 msgid "invalid command (there is no implicit command)\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "total number processed: %lu\n"
-msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
+msgstr "Συνολικός αριθμός που επεξεργάστηκαν: %lu\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "error storing certificate\n"
-msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
+msgstr "δημιουργία ενός πιστοποιητικού ανάκλησης"
 
 msgid "basic certificate checks failed - not imported\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting stored flags: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error importing certificate: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading input: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "failed to get the fingerprint\n"
-msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
+msgstr "αποτυχία αρχικοποίησης της TrustDB: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "problem looking for existing certificate: %s\n"
@@ -6545,19 +7216,19 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error finding writable keyDB: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error storing certificate: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "problem re-searching certificate: %s\n"
-msgstr "rev? ðñüâëçìá óôïí Ýëåã÷ï áíÜêëçóçò: %s\n"
+msgstr "rev? πρόβλημα στον έλεγχο ανάκλησης: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error storing flags: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 msgid "Error - "
 msgstr ""
@@ -6567,11 +7238,11 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid formatted fingerprint in '%s', line %d\n"
-msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
+msgstr "σφάλμα: μη έγκυρο αποτύπωμα\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid country code in '%s', line %d\n"
-msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
+msgstr "σφάλμα: μη έγκυρο αποτύπωμα\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -6597,7 +7268,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "hash algorithm %d (%s) for signer %d not supported; using %s\n"
-msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
+msgstr "δεν υποστηρίζεται ο αλγόριθμος προστασίας %d%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "hash algorithm used for signer %d: %s (%s)\n"
@@ -6605,18 +7276,18 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "checking for qualified certificate failed: %s\n"
-msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
+msgstr "απέτυχε ο έλεγχος της υπογραφής που δημιουργήθηκε: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Signature made "
-msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
+msgstr "Υπογραφή έληξε στις %s.\n"
 
 msgid "[date not given]"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid " using certificate ID 0x%08lX\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 msgid ""
 "invalid signature: message digest attribute does not match computed one\n"
@@ -6624,21 +7295,21 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Good signature from"
-msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
+msgstr "Καλή υπογραφή από \""
 
 #, fuzzy
 msgid "                aka"
-msgstr "                ãíùóôü óáí \""
+msgstr "                γνωστό σαν \""
 
 #, fuzzy
 msgid "This is a qualified signature\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
+"Αυτή θα είναι μια ιδιο-υπογραφή.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't initialize certificate cache lock: %s\n"
-msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
+msgstr "απέτυχε ο έλεγχος της υπογραφής που δημιουργήθηκε: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't acquire read lock on the certificate cache: %s\n"
@@ -6657,30 +7328,25 @@ msgid "dropping %u certificates from the cache\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
-msgid "can't access directory '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgid "can't parse certificate '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "certificate '%s' already cached\n"
-msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
+msgstr "η προεπιλογή %c%lu αντιγράφτηκε\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trusted certificate '%s' loaded\n"
-msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
+msgstr "Πιστοποιητικό ανάκλησης δημιουργήθηκε.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "certificate '%s' loaded\n"
-msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
+msgstr "η προεπιλογή %c%lu αντιγράφτηκε\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  SHA1 fingerprint = %s\n"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
+msgstr "απεικόνιση του fingerprint"
 
 msgid "   issuer ="
 msgstr ""
@@ -6690,103 +7356,107 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error loading certificate '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "permanently loaded certificates: %u\n"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "    runtime cached certificates: %u\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "           trusted certificates: %u (%u,%u,%u,%u)\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate already cached\n"
-msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
+msgstr "Πιστοποιητικό ανάκλησης δημιουργήθηκε.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate cached\n"
-msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
+msgstr "η προεπιλογή %c%lu αντιγράφτηκε\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error caching certificate: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid SHA1 fingerprint string '%s'\n"
-msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
+msgstr "σφάλμα: μη έγκυρο αποτύπωμα\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error fetching certificate by S/N: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error fetching certificate by subject: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "no issuer found in certificate\n"
-msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
+msgstr "δημιουργία ενός πιστοποιητικού ανάκλησης"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting authorityKeyIdentifier: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
 msgid "creating directory '%s'\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας καταλόγου `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating directory '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ignoring database dir '%s'\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
+msgstr "σφάλμα στη γραμμή trailer\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading directory '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "removing cache file '%s'\n"
-msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "διαγραφή block κλειδιών απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgid "not removing file '%s'\n"
-msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "θωράκιση απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error closing cache file: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to open cache dir file '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία πρόσβασης στο `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating new cache dir file '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
 msgid "error writing new cache dir file '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία εγγραφής μυστικής κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error closing new cache dir file '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "new configuration file `%s' created\n"
 msgid "new cache dir file '%s' created\n"
-msgstr "äçìéïõñãÞèçêå íÝï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
+msgstr "δημιουργήθηκε νέο αρχείο επιλογών `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to re-open cache dir file '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας καταλόγου `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "first record of '%s' is not the version\n"
@@ -6804,11 +7474,11 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid line detected in '%s' line %u\n"
-msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
+msgstr "σφάλμα: μη έγκυρο αποτύπωμα\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "duplicate entry detected in '%s' line %u\n"
-msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
+msgstr "Πιστοποιητικό ανάκλησης δημιουργήθηκε.\n"
 
 #, c-format
 msgid "unsupported record type in '%s' line %u skipped\n"
@@ -6816,22 +7486,22 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid issuer hash in '%s' line %u\n"
-msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
+msgstr "σφάλμα: μη έγκυρο αποτύπωμα\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no issuer DN in '%s' line %u\n"
-msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
+msgstr "σφάλμα ανάγνωσης: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid timestamp in '%s' line %u\n"
-msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
+msgstr "σφάλμα: μη έγκυρο αποτύπωμα\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
 msgid "WARNING: invalid cache file hash in '%s' line %u\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò áñ÷åßïõ random_seed - äåí\n"
-"÷ñçóéìïðïéåßôå\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη έγκυρο μέγεθος αρχείου random_seed - δεν\n"
+"χρησιμοποιείτε\n"
 
 msgid "detected errors in cache dir file\n"
 msgstr ""
@@ -6841,43 +7511,43 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to create temporary cache dir file '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας καταλόγου `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error closing '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgid "error renaming '%s' to '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't hash '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία κλεισίματος του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error setting up MD5 hash context: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη αποστολή προς το `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error hashing '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid formatted checksum for '%s'\n"
-msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
+msgstr "σφάλμα: μη έγκυρο αποτύπωμα\n"
 
 msgid "too many open cache files; can't open anymore\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "opening cache file '%s'\n"
-msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "η υπογραφή απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error opening cache file '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error initializing cache file '%s' for reading: %s\n"
@@ -6891,12 +7561,12 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to create a new cache object: %s\n"
-msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
+msgstr "%s: αδυναμία δημιουργίας hashtable: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "No help available for `%s'"
 msgid "no CRL available for issuer id %s\n"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
+msgstr "Δεν υπάρχει διαθέσιμη βοήθεια για `%s'"
 
 #, c-format
 msgid "cached CRL for issuer id %s too old; update required\n"
@@ -6925,7 +7595,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "problem reading cache record for S/N %s: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "S/N %s is not valid; reason=%02X  date=%.15s\n"
@@ -6937,12 +7607,12 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting data from cache file: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgid "unknown hash algorithm '%s'\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+msgstr "μη έγκυρος αλγόριθμος  hash `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "gcry_md_open for algorithm %d failed: %s\n"
@@ -6951,24 +7621,24 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #| msgid "invalid response from agent\n"
 msgid "got an invalid S-expression from libksba\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñç áðÜíôçóç áðü ôïí agent\n"
+msgstr "μη έγκυρη απάντηση από τον agent\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "converting S-expression failed: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
+msgstr "αδυναμία πρόσβασης του αρχείου: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "creating S-expression failed: %s\n"
-msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "διαγραφή block κλειδιών απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "build_packet failed: %s\n"
 msgid "ksba_crl_parse failed: %s\n"
-msgstr "build_packet áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "build_packet απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting update times of CRL: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "update times of this CRL: this=%s next=%s\n"
@@ -6979,15 +7649,15 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting CRL item: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error inserting item into temporary cache file: %s\n"
-msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
+msgstr "εγγραφή στο  `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no CRL issuer found in CRL: %s\n"
-msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
+msgstr "δημιουργία ενός πιστοποιητικού ανάκλησης"
 
 msgid "locating CRL issuer certificate by authorityKeyIdentifier\n"
 msgstr ""
@@ -6995,44 +7665,44 @@ msgstr ""
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "signature verification suppressed\n"
 msgid "CRL signature verification failed: %s\n"
-msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
+msgstr "καταστολή ανάκλησης υπογραφής\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error checking validity of CRL issuer certificate: %s\n"
-msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
+msgstr "απέτυχε ο έλεγχος της υπογραφής που δημιουργήθηκε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ksba_crl_new failed: %s\n"
-msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "διαγραφή block κλειδιών απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ksba_crl_set_reader failed: %s\n"
-msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "η ενημέρωση απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "removed stale temporary cache file '%s'\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας καταλόγου `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "problem removing stale temporary cache file '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία δημιουργίας καταλόγου `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating temporary cache file '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "update secret failed: %s\n"
 msgid "crl_parse_insert failed: %s\n"
-msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "η ενημέρωση μυστικού απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error finishing temporary cache file '%s': %s\n"
-msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
+msgstr "εγγραφή στο  `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error closing temporary cache file '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: new CRL still too old; it expired on %s - loading anyway\n"
@@ -7048,15 +7718,15 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading CRL extensions: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "creating cache file '%s'\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "problem renaming '%s' to '%s': %s\n"
-msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "θωράκιση απέτυχε: %s\n"
 
 msgid ""
 "updating the DIR file failed - cache entry will get lost with the next "
@@ -7086,35 +7756,35 @@ msgstr ""
 #| msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
 msgid " WARNING: invalid cache record length\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò áñ÷åßïõ random_seed - äåí\n"
-"÷ñçóéìïðïéåßôå\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη έγκυρο μέγεθος αρχείου random_seed - δεν\n"
+"χρησιμοποιείτε\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "problem reading cache record: %s\n"
-msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
+msgstr "%s: σφάλμα στην ανάγνωση της εγγραφής free : %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "problem reading cache key: %s\n"
-msgstr "rev? ðñüâëçìá óôïí Ýëåã÷ï áíÜêëçóçò: %s\n"
+msgstr "rev? πρόβλημα στον έλεγχο ανάκλησης: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading cache entry from db: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 msgid "End CRL dump\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "crl_fetch via DP failed: %s\n"
-msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "η ενημέρωση απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "crl_cache_insert via DP failed: %s\n"
-msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
+msgstr "απέτυχε ο έλεγχος της υπογραφής που δημιουργήθηκε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "crl_cache_insert via issuer failed: %s\n"
-msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "διαγραφή block κλειδιών απέτυχε: %s\n"
 
 msgid "reader to file mapping table full - waiting\n"
 msgstr ""
@@ -7129,7 +7799,7 @@ msgstr ""
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
 msgid "error initializing reader object: %s\n"
-msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åããñáöÞ ôçò åããñáöÞò dir : %s\n"
+msgstr "%s: σφάλμα στην εγγραφή της εγγραφής dir : %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "URL '%s' redirected to '%s' (%u)\n"
@@ -7137,19 +7807,23 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "too many redirections\n"
-msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
+msgstr "πάρα πολλές `%c' προεπιλογές\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error retrieving '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά τη δημιουργία του `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error retrieving '%s': http status %u\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "CRL access not possible due to Tor mode\n"
+msgstr "το κλειδί '%s' δε βρέθηκε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "certificate search not possible due to disabled %s\n"
-msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
+msgstr "το κλειδί '%s' δε βρέθηκε: %s\n"
 
 msgid "use OCSP instead of CRLs"
 msgstr ""
@@ -7159,19 +7833,19 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "add a certificate to the cache"
-msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
+msgstr "Πιστοποιητικό ανάκλησης δημιουργήθηκε.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "validate a certificate"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 #, fuzzy
 msgid "lookup a certificate"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 #, fuzzy
 msgid "lookup only locally stored certificates"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 msgid "expect an URL for --lookup"
 msgstr ""
@@ -7184,17 +7858,17 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "expect certificates in PEM format"
-msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
+msgstr "κακό πιστοποιητικό"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
 msgid "force the use of the default OCSP responder"
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
+msgstr "Πληκτρολογήστε το user ID του διορισμένου ανακλητή: "
 
 #, fuzzy
 #| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgid "Usage: dirmngr-client [options] [certfile|pattern] (-h for help)\n"
-msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
+msgstr "Χρήση: gpg [επιλογές] [αρχεία] (-h για βοήθεια)"
 
 msgid ""
 "Syntax: dirmngr-client [options] [certfile|pattern]\n"
@@ -7205,84 +7879,63 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading certificate from stdin: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+msgstr "σφάλμα στη δημιουργία της φράσης κλειδί: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading certificate from '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση του `%s': %s\n"
 
 msgid "certificate too large to make any sense\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgid "can't connect to the dirmngr: %s\n"
+msgstr "αδυναμία σύνδεσης στο `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "update failed: %s\n"
 msgid "lookup failed: %s\n"
-msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "η ενημέρωση απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "loading CRL '%s' failed: %s\n"
-msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "θωράκιση απέτυχε: %s\n"
 
 msgid "a dirmngr daemon is up and running\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "validation of certificate failed: %s\n"
-msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "διαγραφή block κλειδιών απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate is valid\n"
-msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
+msgstr "η προεπιλογή %c%lu αντιγράφτηκε\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate has been revoked\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß"
+msgstr "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το κλειδί έχει ανακληθεί"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "certificate check failed: %s\n"
-msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "διαγραφή block κλειδιών απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't stat `%s': %s\n"
 msgid "got status: '%s'\n"
-msgstr "áäõíáìßá ëÞøçò ðëçñïöïñéþí ãéá ôï `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία λήψης πληροφοριών για το `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
 msgid "error writing base64 encoding: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "failed to allocate assuan context: %s\n"
-msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
-
-msgid "apparently no running dirmngr\n"
-msgstr ""
-
-msgid "no running dirmngr - starting one\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "malformed %s environment variable\n"
-msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
-
-msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
-msgid "can't connect to the dirmngr: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία εγγραφής μυστικής κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unsupported inquiry '%s'\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
+"Υποστηριζόμενοι αλγόριθμοι:\n"
 
 msgid "absolute file name expected\n"
 msgstr ""
@@ -7291,15 +7944,12 @@ msgstr ""
 msgid "looking up '%s'\n"
 msgstr ""
 
-msgid "run as windows service (background)"
-msgstr ""
-
 msgid "list the contents of the CRL cache"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|load CRL from FILE into cache"
-msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
+msgstr "|ΑΡΧΕΙΟ|φόρτωμα του αρθρώματος επέκτασης ΑΡΧΕΙΟ"
 
 msgid "|URL|fetch a CRL from URL"
 msgstr ""
@@ -7315,7 +7965,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "run without asking a user"
-msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
+msgstr "Τερματισμός χωρίς αποθήκευση; "
 
 msgid "force loading of outdated CRLs"
 msgstr ""
@@ -7323,6 +7973,9 @@ msgstr ""
 msgid "allow sending OCSP requests"
 msgstr ""
 
+msgid "allow online software version check"
+msgstr ""
+
 msgid "inhibit the use of HTTP"
 msgstr ""
 
@@ -7349,7 +8002,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|read LDAP server list from FILE"
-msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
+msgstr "|ΑΡΧΕΙΟ|φόρτωμα του αρθρώματος επέκτασης ΑΡΧΕΙΟ"
 
 msgid "add new servers discovered in CRL distribution points to serverlist"
 msgstr ""
@@ -7359,7 +8012,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "|URL|use OCSP responder at URL"
-msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
+msgstr "αδυναμία επεξεργασίας του URI του διακομιση κλειδιών\n"
 
 msgid "|FPR|OCSP response signed by FPR"
 msgstr ""
@@ -7370,6 +8023,9 @@ msgstr ""
 msgid "|FILE|use the CA certificates in FILE for HKP over TLS"
 msgstr ""
 
+msgid "route all network traffic via Tor"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "@\n"
@@ -7380,11 +8036,11 @@ msgid ""
 "options)\n"
 msgstr ""
 "@\n"
-"(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
+"(δείτε τη σελίδα man για μια πλήρη λίστα εντολών και επιλογών)\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Usage: @DIRMNGR@ [options] (-h for help)"
-msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
+msgstr "Χρήση: gpg [επιλογές] [αρχεία] (-h για βοήθεια)"
 
 msgid ""
 "Syntax: @DIRMNGR@ [options] [command [args]]\n"
@@ -7397,32 +8053,32 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "usage: %s [options] "
-msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
+msgstr "χρήση: gpg [επιλογές] "
 
 #, fuzzy
 #| msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgid "colons are not allowed in the socket name\n"
-msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
+msgstr "το %s δεν επιτρέπεται με το %s!\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fetching CRL from '%s' failed: %s\n"
-msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "θωράκιση απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "processing CRL from '%s' failed: %s\n"
-msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr "θωράκιση απέτυχε: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%u: line too long - skipped\n"
-msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
+msgstr "η γραμμή είναι πολύ μεγάλη\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%u: invalid fingerprint detected\n"
-msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
+msgstr "σφάλμα: μη έγκυρο αποτύπωμα\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%u: read error: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
+msgstr "σφάλμα ανάγνωσης: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%u: garbage at end of line ignored\n"
@@ -7443,7 +8099,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "shutdown forced\n"
-msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
+msgstr "μη επεξεργασμένο"
 
 msgid "SIGINT received - immediate shutdown\n"
 msgstr ""
@@ -7461,7 +8117,7 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #| msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
 msgid "|NAME|connect to host NAME"
-msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êáèïñéóìüò ôïõ óåô ÷áñáêôÞñùí ôåñìáôéêïý óå ÏÍÏÌÁ"
+msgstr "|ΟΝΟΜΑ|καθορισμός του σετ χαρακτήρων τερματικού σε ΟΝΟΜΑ"
 
 msgid "|N|connect to port N"
 msgstr ""
@@ -7469,7 +8125,7 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #| msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
 msgid "|NAME|use user NAME for authentication"
-msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ôïõ ÏÍÏÌÁôïò ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
+msgstr "|ΟΝΟΜΑ|χρήση του ΟΝΟΜΑτος ως προκαθορισμένου παραλήπτη"
 
 msgid "|PASS|use password PASS for authentication"
 msgstr ""
@@ -7489,7 +8145,7 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgid "Usage: dirmngr_ldap [options] [URL] (-h for help)\n"
-msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
+msgstr "Χρήση: gpg [επιλογές] [αρχεία] (-h για βοήθεια)"
 
 msgid ""
 "Syntax: dirmngr_ldap [options] [URL]\n"
@@ -7500,7 +8156,7 @@ msgstr ""
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "invalid import options\n"
 msgid "invalid port number %d\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές ειγαγωγής\n"
 
 #, c-format
 msgid "scanning result for attribute '%s'\n"
@@ -7508,7 +8164,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error writing to stdout: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+msgstr "αδυναμία εγγραφής της κλειδοθήκης `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "          available attribute '%s'\n"
@@ -7516,7 +8172,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "attribute '%s' not found\n"
-msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
+msgstr "το κλειδί '%s' δε βρέθηκε: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "found attribute '%s'\n"
@@ -7525,29 +8181,29 @@ msgstr ""
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "reading from `%s'\n"
 msgid "processing url '%s'\n"
-msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
+msgstr "ανάγνωση από `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
 msgid "          user '%s'\n"
-msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
+msgstr "          χωρίς user ID: %lu\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "          pass '%s'\n"
-msgstr "                ãíùóôü óáí \""
+msgstr "                γνωστό σαν \""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "          host '%s'\n"
-msgstr "                ãíùóôü óáí \""
+msgstr "                γνωστό σαν \""
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "          not imported: %lu\n"
 msgid "          port %d\n"
-msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
+msgstr "          μη  εισαχθέντα: %lu\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "            DN '%s'\n"
-msgstr "                ãíùóôü óáí \""
+msgstr "                γνωστό σαν \""
 
 #, c-format
 msgid "        filter '%s'\n"