No more warnings for AMD64 (at least when cross-compiling). Thus tehre is a
[gnupg.git] / po / ja.po
index abab9d3..6093561 100644 (file)
--- a/po/ja.po
+++ b/po/ja.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg 1.3.92\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-10-24 16:13+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-11-21 10:53+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-11-23 11:14+0900\n"
 "Last-Translator: IIDA Yosiaki <iida@gnu.org>\n"
 "Language-Team: Japanese <translation-team-ja@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -82,8 +82,8 @@ msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
 
 #: agent/command-ssh.c:704 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
-#: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:111 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:193
-#: g10/encode.c:485 g10/gpg.c:1017 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2555
+#: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:111 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:196
+#: g10/encode.c:488 g10/gpg.c:1017 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2555
 #: g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:188 g10/openfile.c:343
 #: g10/plaintext.c:491 g10/sign.c:812 g10/sign.c:1007 g10/sign.c:1120
 #: g10/sign.c:1272 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
@@ -135,7 +135,7 @@ msgid ""
 "0Awithin gpg-agent's key storage"
 msgstr ""
 
-#: agent/command-ssh.c:2857
+#: agent/command-ssh.c:2853
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
 msgstr "%s: ¥Ï¥Ã¥·¥åɽ¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
@@ -172,7 +172,7 @@ msgid "Please re-enter this passphrase"
 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
 
 #: agent/genkey.c:132 agent/genkey.c:239 agent/protect-tool.c:1221
-#: tools/symcryptrun.c:484
+#: tools/symcryptrun.c:487
 msgid "does not match - try again"
 msgstr ""
 
@@ -202,7 +202,7 @@ msgstr ""
 
 #: agent/gpg-agent.c:115 g10/gpg.c:465 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
 #: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:335 tools/gpg-connect-agent.c:59
-#: tools/gpgconf.c:63 tools/symcryptrun.c:182
+#: tools/gpgconf.c:63 tools/symcryptrun.c:185
 msgid "verbose"
 msgstr "¾éĹ"
 
@@ -219,7 +219,7 @@ msgstr ""
 msgid "csh-style command output"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:119 tools/symcryptrun.c:185
+#: agent/gpg-agent.c:119 tools/symcryptrun.c:188
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|read options from FILE"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
@@ -233,7 +233,7 @@ msgid "do not grab keyboard and mouse"
 msgstr ""
 
 #: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:122 sm/gpgsm.c:338
-#: tools/symcryptrun.c:184
+#: tools/symcryptrun.c:187
 #, fuzzy
 msgid "use a log file for the server"
 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸°¤ò¸¡º÷¤¹¤ë"
@@ -289,161 +289,155 @@ msgstr ""
 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:238 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
+#: agent/gpg-agent.c:241 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
 #: scd/scdaemon.c:190 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
-#: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:222
+#: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:225
 #, fuzzy
 msgid "Please report bugs to <"
 msgstr "¥Ð¥°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é <gnupg-bugs@gnu.org> ¤Þ¤Ç¤´Êó¹ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:238 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
-#: scd/scdaemon.c:190 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
-#: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:222
-msgid ">.\n"
-msgstr ""
-
-#: agent/gpg-agent.c:241
+#: agent/gpg-agent.c:244
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
 
-#: agent/gpg-agent.c:243
+#: agent/gpg-agent.c:246
 msgid ""
 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
 "Secret key management for GnuPG\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:302
+#: agent/gpg-agent.c:305
 #, c-format
 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:305
+#: agent/gpg-agent.c:308
 #, c-format
 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:336 g10/gpg.c:923 scd/scdaemon.c:264 sm/gpgsm.c:646
+#: agent/gpg-agent.c:339 g10/gpg.c:923 scd/scdaemon.c:264 sm/gpgsm.c:646
 #, c-format
 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:507 agent/protect-tool.c:1073 g10/gpg.c:1808
+#: agent/gpg-agent.c:510 agent/protect-tool.c:1073 g10/gpg.c:1808
 #: kbx/kbxutil.c:432 scd/scdaemon.c:356 sm/gpgsm.c:767
-#: tools/symcryptrun.c:1053
+#: tools/symcryptrun.c:1056
 #, c-format
 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:601 g10/gpg.c:2008 scd/scdaemon.c:433 sm/gpgsm.c:864
+#: agent/gpg-agent.c:604 g10/gpg.c:2007 scd/scdaemon.c:433 sm/gpgsm.c:864
 #, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgstr "Ãí°Õ: ´ûÄê¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:606 agent/gpg-agent.c:1120 g10/gpg.c:2012
-#: scd/scdaemon.c:438 sm/gpgsm.c:868 tools/symcryptrun.c:986
+#: agent/gpg-agent.c:609 agent/gpg-agent.c:1160 g10/gpg.c:2011
+#: scd/scdaemon.c:438 sm/gpgsm.c:868 tools/symcryptrun.c:989
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:614 g10/gpg.c:2019 scd/scdaemon.c:446 sm/gpgsm.c:875
+#: agent/gpg-agent.c:617 g10/gpg.c:2018 scd/scdaemon.c:446 sm/gpgsm.c:875
 #, c-format
 msgid "reading options from `%s'\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:914 g10/plaintext.c:136 g10/plaintext.c:141
+#: agent/gpg-agent.c:930 g10/plaintext.c:136 g10/plaintext.c:141
 #: g10/plaintext.c:158
 #, c-format
 msgid "error creating `%s': %s\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1170 agent/gpg-agent.c:1273 agent/gpg-agent.c:1277
-#: agent/gpg-agent.c:1313 agent/gpg-agent.c:1317 g10/exec.c:174
-#: g10/openfile.c:416 scd/scdaemon.c:916
+#: agent/gpg-agent.c:1210 agent/gpg-agent.c:1313 agent/gpg-agent.c:1317
+#: agent/gpg-agent.c:1353 agent/gpg-agent.c:1357 g10/exec.c:174
+#: g10/openfile.c:416 scd/scdaemon.c:932
 #, c-format
 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1184 scd/scdaemon.c:930
+#: agent/gpg-agent.c:1224 scd/scdaemon.c:946
 msgid "name of socket too long\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1210 scd/scdaemon.c:956
+#: agent/gpg-agent.c:1250 scd/scdaemon.c:972
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create socket: %s\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1239 scd/scdaemon.c:985
+#: agent/gpg-agent.c:1279 scd/scdaemon.c:1001
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ç¿®Íѥ쥳¡¼¥É¤Î¸¡º÷¥¨¥é¡¼: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1247 scd/scdaemon.c:993
+#: agent/gpg-agent.c:1287 scd/scdaemon.c:1009
 #, fuzzy, c-format
 msgid "listen() failed: %s\n"
 msgstr "¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1253 scd/scdaemon.c:999
+#: agent/gpg-agent.c:1293 scd/scdaemon.c:1015
 #, fuzzy, c-format
 msgid "listening on socket `%s'\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1281 agent/gpg-agent.c:1323 g10/openfile.c:419
+#: agent/gpg-agent.c:1321 agent/gpg-agent.c:1363 g10/openfile.c:419
 #, c-format
 msgid "directory `%s' created\n"
 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1329
+#: agent/gpg-agent.c:1369
 #, fuzzy, c-format
 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
 msgstr "fstat(%d)¤¬%s¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1333
+#: agent/gpg-agent.c:1373
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1432
+#: agent/gpg-agent.c:1475
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1437
+#: agent/gpg-agent.c:1480
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1451
+#: agent/gpg-agent.c:1497
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1456
+#: agent/gpg-agent.c:1502
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1550 scd/scdaemon.c:1115
+#: agent/gpg-agent.c:1598 scd/scdaemon.c:1134
 #, fuzzy, c-format
 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
 msgstr "ÈëÌ©¤Î¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1634 scd/scdaemon.c:1172
+#: agent/gpg-agent.c:1704 scd/scdaemon.c:1201
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s %s stopped\n"
 msgstr "%s: ¥¹¥­¥Ã¥×: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1655
+#: agent/gpg-agent.c:1725
 #, fuzzy
 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Çgpg-agent¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1665 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
+#: agent/gpg-agent.c:1735 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
 #: sm/call-agent.c:144 tools/gpg-connect-agent.c:713
 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
 msgstr "GPG_AGENT_INFO´Ä¶­ÊÑ¿ô¤Î½ñ¼°¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1677 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
+#: agent/gpg-agent.c:1747 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
 #: sm/call-agent.c:156 tools/gpg-connect-agent.c:724
 #, c-format
 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
@@ -467,7 +461,7 @@ msgstr "
 
 #: agent/protect-tool.c:148
 msgid ""
-"Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]]\n"
+"Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
 "Secret key maintenance tool\n"
 msgstr ""
 
@@ -494,17 +488,17 @@ msgid ""
 "needed to complete this operation."
 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1222 tools/symcryptrun.c:485
+#: agent/protect-tool.c:1222 tools/symcryptrun.c:488
 #, fuzzy
 msgid "Passphrase:"
 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
 
-#: agent/protect-tool.c:1235 tools/symcryptrun.c:498
+#: agent/protect-tool.c:1235 tools/symcryptrun.c:501
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1238 tools/symcryptrun.c:502
+#: agent/protect-tool.c:1238 tools/symcryptrun.c:505
 #, fuzzy
 msgid "cancelled\n"
 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
@@ -544,7 +538,7 @@ msgstr ""
 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:356 agent/trustlist.c:395
+#: agent/trustlist.c:355 agent/trustlist.c:394
 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
 msgstr ""
 
@@ -557,7 +551,7 @@ msgstr ""
 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
 #. fingerprint string whereas the first one receives
 #. the name as store in the certificate.
-#: agent/trustlist.c:471
+#: agent/trustlist.c:470
 #, c-format
 msgid ""
 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
@@ -567,7 +561,7 @@ msgstr ""
 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
-#: agent/trustlist.c:480
+#: agent/trustlist.c:479
 msgid "Correct"
 msgstr ""
 
@@ -579,19 +573,19 @@ msgstr ""
 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
 #. certificate.
-#: agent/trustlist.c:500
+#: agent/trustlist.c:499
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
 "certificates?"
 msgstr ""
 
-#: agent/trustlist.c:506
+#: agent/trustlist.c:505
 #, fuzzy
 msgid "Yes"
 msgstr "yes"
 
-#: agent/trustlist.c:506
+#: agent/trustlist.c:505
 msgid "No"
 msgstr ""
 
@@ -1128,11 +1122,11 @@ msgstr "
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgstr "̵¸ú¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É (¡Èhelp¡É¤ò»²¾È)\n"
 
-#: g10/decrypt.c:107 g10/encode.c:850
+#: g10/decrypt.c:107 g10/encode.c:869
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
 msgstr "¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç--output¤Ïµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/decrypt.c:162 g10/gpg.c:3821 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
+#: g10/decrypt.c:162 g10/gpg.c:3820 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
@@ -1183,68 +1177,68 @@ msgstr "
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
 msgstr "¤Þ¤º¡È--delete-secret-keys¡É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤³¤ì¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 
-#: g10/encode.c:222 g10/sign.c:1291
+#: g10/encode.c:225 g10/sign.c:1291
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:227
+#: g10/encode.c:230
 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
 msgstr "S2K¥â¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÂоÎESK¥Ñ¥±¥Ã¥È¤ò»È¤¨¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/encode.c:241
+#: g10/encode.c:244
 #, c-format
 msgid "using cipher %s\n"
 msgstr "%s°Å¹æË¡¤ò»È¤¤¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/encode.c:251 g10/encode.c:547
+#: g10/encode.c:254 g10/encode.c:558
 #, c-format
 msgid "`%s' already compressed\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¤â¤¦°µ½ÌºÑ¤ß¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/encode.c:302 g10/encode.c:595 g10/sign.c:596
+#: g10/encode.c:305 g10/encode.c:606 g10/sign.c:596
 #, c-format
 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 msgstr "·Ù¹ð: ¡Ö%s¡×¤Ï¶õ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/encode.c:466
+#: g10/encode.c:469
 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï2048¥Ó¥Ã¥È°Ê²¼¤ÎRSA¸°¤Ç°Å¹æ²½¤·¤«¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/encode.c:491
+#: g10/encode.c:494
 #, c-format
 msgid "reading from `%s'\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤éÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/encode.c:519
+#: g10/encode.c:522
 msgid ""
 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
 msgstr "°Å¹æ²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤ÏÁ´ÉôIDEA°Å¹æ¤ò»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: g10/encode.c:529
+#: g10/encode.c:540
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr "·Ù¹ð: ÂоΰŹæË¡ %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/encode.c:639 g10/sign.c:968
+#: g10/encode.c:650 g10/sign.c:968
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
 "preferences\n"
 msgstr "·Ù¹ð: °µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/encode.c:725
+#: g10/encode.c:744
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr "ÂоΰŹæË¡ %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/encode.c:795 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
+#: g10/encode.c:814 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
 #, c-format
 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
 msgstr "%s¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/encode.c:822
+#: g10/encode.c:841
 #, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s°Å¹æ²½ ¼õ¿®¼Ô:¡È%s¡É\n"
@@ -1554,7 +1548,7 @@ msgid "|algo [files]|print message digests"
 msgstr "|¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à [¥Õ¥¡¥¤¥ë]|¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Í×Ìó¤òɽ¼¨"
 
 #: g10/gpg.c:428 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:278
-#: tools/gpg-connect-agent.c:57 tools/gpgconf.c:60 tools/symcryptrun.c:175
+#: tools/gpg-connect-agent.c:57 tools/gpgconf.c:60 tools/symcryptrun.c:178
 msgid ""
 "@\n"
 "Options:\n"
@@ -1807,398 +1801,398 @@ msgstr "
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:1966
+#: g10/gpg.c:1965
 #, c-format
 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgstr "Ãí°Õ: ÀΡ¢´ûÄê¤À¤Ã¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Ìµ»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:2212 g10/gpg.c:2855 g10/gpg.c:2867
+#: g10/gpg.c:2211 g10/gpg.c:2854 g10/gpg.c:2866
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "Ãí°Õ: ÉáÄÌ%s¤Ï»È¤¤¤Þ¤»¤ó!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2225
+#: g10/gpg.c:2224
 #, c-format
 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
 msgstr "°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä¤Î¤¿¤á¡¢°Å¹æË¡³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤ò¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:2380 g10/gpg.c:2392
+#: g10/gpg.c:2379 g10/gpg.c:2391
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:2473
+#: g10/gpg.c:2472
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:2496 g10/gpg.c:2689 g10/keyedit.c:4067
+#: g10/gpg.c:2495 g10/gpg.c:2688 g10/keyedit.c:4067
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎURL¤ò²òÀÏÉÔǽ\n"
 
-#: g10/gpg.c:2508
+#: g10/gpg.c:2507
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:2511
+#: g10/gpg.c:2510
 msgid "invalid keyserver options\n"
 msgstr "̵¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:2518
+#: g10/gpg.c:2517
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤ÊÆɹþ¤ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:2521
+#: g10/gpg.c:2520
 msgid "invalid import options\n"
 msgstr "̵¸ú¤ÊÆɹþ¤ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:2528
+#: g10/gpg.c:2527
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê½ñ½Ð¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:2531
+#: g10/gpg.c:2530
 msgid "invalid export options\n"
 msgstr "̵¸ú¤Ê½ñ½Ð¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:2538
+#: g10/gpg.c:2537
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê°ìÍ÷¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:2541
+#: g10/gpg.c:2540
 msgid "invalid list options\n"
 msgstr "̵¸ú¤Ê°ìÍ÷¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:2549
+#: g10/gpg.c:2548
 msgid "display photo IDs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2551
+#: g10/gpg.c:2550
 msgid "show policy URLs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2553
+#: g10/gpg.c:2552
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature verification"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:2555
+#: g10/gpg.c:2554
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2559
+#: g10/gpg.c:2558
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2561
+#: g10/gpg.c:2560
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:2563
+#: g10/gpg.c:2562
 #, fuzzy
 msgid "show user ID validity during signature verification"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:2565
+#: g10/gpg.c:2564
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2567
+#: g10/gpg.c:2566
 msgid "validate signatures with PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2569
+#: g10/gpg.c:2568
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2576
+#: g10/gpg.c:2575
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:2579
+#: g10/gpg.c:2578
 msgid "invalid verify options\n"
 msgstr "̵¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:2586
+#: g10/gpg.c:2585
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 msgstr "exec-path¤ò%s¤ËÀßÄêÉÔǽ\n"
 
-#: g10/gpg.c:2760
+#: g10/gpg.c:2759
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:2763
+#: g10/gpg.c:2762
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2844 sm/gpgsm.c:1231
+#: g10/gpg.c:2843 sm/gpgsm.c:1231
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr "·Ù¹ð: ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥³¥¢¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2848
+#: g10/gpg.c:2847
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 msgstr "·Ù¹ð: %s¤Ï%s¤è¤êÍ¥Àè\n"
 
-#: g10/gpg.c:2857
+#: g10/gpg.c:2856
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr "%s¤Ï%s¤È¤È¤â¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2860
+#: g10/gpg.c:2859
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "%s¤Ï%s¤È¤È¤â¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â̵°ÕÌ£¤Ç¤¹!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2875
+#: g10/gpg.c:2874
 #, fuzzy, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¥¹¥¿¥Ö¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:2889
+#: g10/gpg.c:2888
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏʬΥ½ð̾¤«¥¯¥ê¥¢½ð̾¤À¤±¤·¤«¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:2895
+#: g10/gpg.c:2894
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï½ð̾¤È°Å¹æ²½¤òƱ»þ¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:2901
+#: g10/gpg.c:2900
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr "--pgp2¤ò»ØÄꤷ¤¿¤é¡¢(¥Ñ¥¤¥×¤Ç¤Ê¤¯) ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤻ¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: g10/gpg.c:2914
+#: g10/gpg.c:2913
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸°Å¹æ²½¤Ç¤Ï¡¢IDEA°Å¹æË¡¤¬É¬ÍפǤ¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:2980 g10/gpg.c:3004 sm/gpgsm.c:1287
+#: g10/gpg.c:2979 g10/gpg.c:3003 sm/gpgsm.c:1287
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:2986 g10/gpg.c:3010 sm/gpgsm.c:1295
+#: g10/gpg.c:2985 g10/gpg.c:3009 sm/gpgsm.c:1295
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:2992
+#: g10/gpg.c:2991
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿°µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:2998
+#: g10/gpg.c:2997
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¾ÚÌÀ½ñÍ×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:3013
+#: g10/gpg.c:3012
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "completes-needed¤ÏÀµ¤ÎÃͤ¬É¬ÍפǤ¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:3015
+#: g10/gpg.c:3014
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "marginals-needed¤Ï1¤è¤êÂ礭¤ÊÃͤ¬É¬ÍפǤ¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:3017
+#: g10/gpg.c:3016
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
 msgstr "max-cert-depth¤Ï1¤«¤é255¤ÎÈϰϤǤʤ±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:3019
+#: g10/gpg.c:3018
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr "̵¸ú¤Êdefault-cert-level¡£0¤«1¤«2¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:3021
+#: g10/gpg.c:3020
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
 msgstr "̵¸ú¤Êmin-cert-level¡£0¤«1¤«2¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:3024
+#: g10/gpg.c:3023
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "Ãí°Õ: Ã±½ã¤ÊS2K¥â¡¼¥É(0)¤Î»ÈÍѤˤ϶¯¤¯È¿ÂФ·¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:3028
+#: g10/gpg.c:3027
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "̵¸ú¤ÊS2K¥â¡¼¥É¡£0¤«1¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:3035
+#: g10/gpg.c:3034
 msgid "invalid default preferences\n"
 msgstr "̵¸ú¤Ê´ûÄê¤ÎÁª¹¥\n"
 
-#: g10/gpg.c:3044
+#: g10/gpg.c:3043
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍѰŹæË¡¤ÎÁª¹¥\n"
 
-#: g10/gpg.c:3048
+#: g10/gpg.c:3047
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍÑÍ×Ìó¤ÎÁª¹¥\n"
 
-#: g10/gpg.c:3052
+#: g10/gpg.c:3051
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍÑ°µ½Ì¤ÎÁª¹¥\n"
 
-#: g10/gpg.c:3085
+#: g10/gpg.c:3084
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "%s¤Ï%s¤Çµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:3132
+#: g10/gpg.c:3131
 #, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:3137
+#: g10/gpg.c:3136
 #, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:3142
+#: g10/gpg.c:3141
 #, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "°µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:3234
+#: g10/gpg.c:3233
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î½é´ü²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3245
+#: g10/gpg.c:3244
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr "·Ù¹ð: ¸ø³«¸°°Å¹æ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢¼õ¼è¿Í (-r) ¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:3256
+#: g10/gpg.c:3255
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
 
-#: g10/gpg.c:3263
+#: g10/gpg.c:3262
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
 
-#: g10/gpg.c:3265
+#: g10/gpg.c:3264
 #, c-format
 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÂоΰŹæ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3275
+#: g10/gpg.c:3274
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
 
-#: g10/gpg.c:3288
+#: g10/gpg.c:3287
 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
 msgstr "--symmetric --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
 
-#: g10/gpg.c:3290
+#: g10/gpg.c:3289
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr "--symmetric --encrypt¤ò--s2k-mode 0¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:3293
+#: g10/gpg.c:3292
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "--symmetric --encrypt¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:3311
+#: g10/gpg.c:3310
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
 
-#: g10/gpg.c:3324
+#: g10/gpg.c:3323
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
 
-#: g10/gpg.c:3339
+#: g10/gpg.c:3338
 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
 
-#: g10/gpg.c:3341
+#: g10/gpg.c:3340
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr "--symmetric --sign --encrypt¤ò--s2k-mode 0¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:3344
+#: g10/gpg.c:3343
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "--symmetric --sign --encrypt¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/gpg.c:3364
+#: g10/gpg.c:3363
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
 
-#: g10/gpg.c:3373
+#: g10/gpg.c:3372
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
 
-#: g10/gpg.c:3398
+#: g10/gpg.c:3397
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
 
-#: g10/gpg.c:3406
+#: g10/gpg.c:3405
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--sign-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id"
 
-#: g10/gpg.c:3410
+#: g10/gpg.c:3409
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--lsign-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id"
 
-#: g10/gpg.c:3431
+#: g10/gpg.c:3430
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id [¥³¥Þ¥ó¥É]"
 
-#: g10/gpg.c:3516
+#: g10/gpg.c:3515
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3518
+#: g10/gpg.c:3517
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¼õ¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3520
+#: g10/gpg.c:3519
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "¸°¤Î½ñ½Ð¤·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3531
+#: g10/gpg.c:3530
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸¡º÷¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3541
+#: g10/gpg.c:3540
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î²óÉü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3592
+#: g10/gpg.c:3591
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "ÊñÁõ½üµî¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3600
+#: g10/gpg.c:3599
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "ÊñÁõ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3690
+#: g10/gpg.c:3689
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgstr "̵¸ú¤Ê¥Ï¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:3807
+#: g10/gpg.c:3806
 msgid "[filename]"
 msgstr "[¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
 
-#: g10/gpg.c:3811
+#: g10/gpg.c:3810
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂǤäƤ¯¤À¤µ¤¤ ...\n"
 
-#: g10/gpg.c:4122
+#: g10/gpg.c:4121
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
 msgstr "¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¤¿¾ÚÌÀ½ñ¥Ý¥ê¥·¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:4124
+#: g10/gpg.c:4123
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
 msgstr "¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¤¿½ð̾¥Ý¥ê¥·¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/gpg.c:4157
+#: g10/gpg.c:4156
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
 
@@ -4289,7 +4283,7 @@ msgstr "%s
 msgid "Signature expires at %s\n"
 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï%s¤ÇËþλ¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/keygen.c:1856
+#: g10/keygen.c:1854
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
@@ -4524,7 +4518,7 @@ msgstr "
 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
 msgstr "Ãí°Õ: ¥«¡¼¥É¸°¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¡Ö%s¡×¤ØÊݸ¤µ¤ì¤Þ¤¹\n"
 
-#: g10/keyid.c:539 g10/keyid.c:551 g10/keyid.c:563 g10/keyid.c:575
+#: g10/keyid.c:540 g10/keyid.c:552 g10/keyid.c:564 g10/keyid.c:576
 msgid "never     "
 msgstr "̵´ü¸Â    "
 
@@ -5489,6 +5483,16 @@ msgstr "%s: 
 msgid "no valid addressees\n"
 msgstr "Í­¸ú¤Ê°¸À褬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
+#: g10/pkclist.c:1468
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Note: key %s has no %s feature\n"
+msgstr "¸°%s¤Ë¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: g10/pkclist.c:1493
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Note: key %s has no preference for %s\n"
+msgstr "¸°%s¤Ë¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
+
 #: g10/plaintext.c:91
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr ""
@@ -5525,26 +5529,26 @@ msgstr "ƿ̾
 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
 msgstr "½ªÎ»¡£Æ¿Ì¾¤Î¼õ¼è¿ÍÍѤǤ¹¡£\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:226
+#: g10/pubkey-enc.c:227
 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
 msgstr "µì¼°¤ÎDEKÉä¹æ¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:247
+#: g10/pubkey-enc.c:248
 #, c-format
 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
 msgstr "°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à%d%s¤Ï̤ÃΤ«»ÈÍѶػߤǤ¹\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:285
+#: g10/pubkey-enc.c:286
 #, c-format
 msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
 msgstr "·Ù¹ð: °Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à%s¤Ï¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:305
+#: g10/pubkey-enc.c:306
 #, c-format
 msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
 msgstr "Ãí°Õ: ÈëÌ©¸°%s¤Ï%s¤ÇËþλ¤Ç¤¹\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:311
+#: g10/pubkey-enc.c:312
 msgid "NOTE: key has been revoked"
 msgstr "Ãí°Õ: ¸°¤Ï¼º¸úºÑ¤ß¤Ç¤¹"
 
@@ -5707,12 +5711,12 @@ msgstr "
 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/seskey.c:243
+#: g10/seskey.c:242
 #, c-format
 msgid "DSA key %s uses an unsafe (%u bit) hash\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/seskey.c:255
+#: g10/seskey.c:254
 #, c-format
 msgid "DSA key %s requires a %u bit or larger hash\n"
 msgstr ""
@@ -6234,7 +6238,7 @@ msgstr ""
 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
 msgstr "ÆþÎϤÎ%u¹ÔÌܤ¬Ä¹¤¹¤®¤ë¤«¡¢LF¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹\n"
 
-#: jnlib/logging.c:619
+#: jnlib/logging.c:626
 #, c-format
 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
 msgstr "¥Ð¥°¤òȯ¸« ... (%s:%d)\n"
@@ -6267,11 +6271,6 @@ msgstr ""
 msgid "Please report bugs to "
 msgstr "¥Ð¥°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é <gnupg-bugs@gnu.org> ¤Þ¤Ç¤´Êó¹ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 
-#: kbx/kbxutil.c:108
-#, fuzzy
-msgid ".\n"
-msgstr "%s.\n"
-
 #: kbx/kbxutil.c:112
 #, fuzzy
 msgid "Usage: kbxutil [options] [files] (-h for help)"
@@ -6302,47 +6301,52 @@ msgstr "
 msgid "reading public key failed: %s\n"
 msgstr "¸°¤ÎÆɽФ·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1017 scd/app-openpgp.c:1953
+#: scd/app-openpgp.c:1017 scd/app-openpgp.c:1978
 msgid "response does not contain the public key data\n"
 msgstr "±þÅú¤Ë¸ø³«¸°¥Ç¡¼¥¿¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1025 scd/app-openpgp.c:1961
+#: scd/app-openpgp.c:1025 scd/app-openpgp.c:1986
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
 msgstr "±þÅú¤ËRSA¤ÎË¡(modulus)¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1034 scd/app-openpgp.c:1971
+#: scd/app-openpgp.c:1034 scd/app-openpgp.c:1996
 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
 msgstr "±þÅú¤ËRSA¸ø³«»Ø¿ô¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1302 scd/app-openpgp.c:1390 scd/app-openpgp.c:2222
+#: scd/app-openpgp.c:1306
+msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1310 scd/app-openpgp.c:1324 scd/app-openpgp.c:1415
+#: scd/app-openpgp.c:2247
 #, c-format
 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
 msgstr "PIN¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤¬¥¨¥é¡¼¤òÌᤷ¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1308 scd/app-openpgp.c:1396 scd/app-openpgp.c:2228
+#: scd/app-openpgp.c:1331 scd/app-openpgp.c:1421 scd/app-openpgp.c:2253
 #, c-format
 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
 msgstr "CHV%d¤ÎPIN¤¬Ã»¤¹¤®¤Þ¤¹¡£ºÇû¤Ç%d\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1317 scd/app-openpgp.c:1331 scd/app-openpgp.c:1406
-#: scd/app-openpgp.c:2237 scd/app-openpgp.c:2251
+#: scd/app-openpgp.c:1342 scd/app-openpgp.c:1356 scd/app-openpgp.c:1431
+#: scd/app-openpgp.c:2262 scd/app-openpgp.c:2276
 #, c-format
 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
 msgstr "CHV%d¤Î¸¡¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1354
+#: scd/app-openpgp.c:1379
 msgid "access to admin commands is not configured\n"
 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬½é´üÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1369 scd/app-openpgp.c:2461
+#: scd/app-openpgp.c:1394 scd/app-openpgp.c:2486
 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
 msgstr "¥«¡¼¥É¤«¤é¤ÎCHV¾õÂ֤θ¡º÷¤Ç¥¨¥é¡¼\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1375 scd/app-openpgp.c:2470
+#: scd/app-openpgp.c:1400 scd/app-openpgp.c:2495
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr "¥«¡¼¥É¤¬±Êµ×¤Ë¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹!\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1380
+#: scd/app-openpgp.c:1405
 #, c-format
 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
 msgstr "¥«¡¼¥É¤Î±Êµ×¥í¥Ã¥¯Á°¤Ë%d¤ÎAdmin PIN¤¬»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
@@ -6350,110 +6354,110 @@ msgstr "
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
 #. to get some infos on the string.
-#: scd/app-openpgp.c:1387
+#: scd/app-openpgp.c:1412
 msgid "|A|Admin PIN"
 msgstr "|A|Admin PIN"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
 #. to get some infos on the string.
-#: scd/app-openpgp.c:1536
+#: scd/app-openpgp.c:1561
 #, fuzzy
 msgid "|AN|New Admin PIN"
 msgstr "|A|¿·¤·¤¤Admin PIN"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1536
+#: scd/app-openpgp.c:1561
 #, fuzzy
 msgid "|N|New PIN"
 msgstr "¿·¤·¤¤PIN"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1540
+#: scd/app-openpgp.c:1565
 #, c-format
 msgid "error getting new PIN: %s\n"
 msgstr "¿·¤·¤¤PIN¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1590 scd/app-openpgp.c:2039
+#: scd/app-openpgp.c:1615 scd/app-openpgp.c:2064
 msgid "error reading application data\n"
 msgstr "¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¡¼¥¿¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1596 scd/app-openpgp.c:2046
+#: scd/app-openpgp.c:1621 scd/app-openpgp.c:2071
 msgid "error reading fingerprint DO\n"
 msgstr "»ØÌæ¥Ç¡¼¥¿¡¦¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1606
+#: scd/app-openpgp.c:1631
 msgid "key already exists\n"
 msgstr "¸°¤Ï¤â¤¦¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1610
+#: scd/app-openpgp.c:1635
 msgid "existing key will be replaced\n"
 msgstr "´û¸¤Î¸°¤Ï¸ò´¹¤µ¤ì¤Þ¤¹\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1612
+#: scd/app-openpgp.c:1637
 msgid "generating new key\n"
 msgstr "¿·¤·¤¤¸°¤òÀ¸À®\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1779
+#: scd/app-openpgp.c:1804
 msgid "creation timestamp missing\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1786
+#: scd/app-openpgp.c:1811
 #, c-format
 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1793
+#: scd/app-openpgp.c:1818
 #, fuzzy, c-format
 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
 msgstr "¸ø³«»Ø¿ô¤¬Â礭¤¹¤®¤Þ¤¹ (32¥Ó¥Ã¥È¤è¤êÂç)\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1801 scd/app-openpgp.c:1808
+#: scd/app-openpgp.c:1826 scd/app-openpgp.c:1833
 #, c-format
 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1871
+#: scd/app-openpgp.c:1896
 #, c-format
 msgid "failed to store the key: %s\n"
 msgstr "¸°¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1930
+#: scd/app-openpgp.c:1955
 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
 msgstr "¸°À¸À®¤Î´Ö¡¢¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤ ...\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1944
+#: scd/app-openpgp.c:1969
 msgid "generating key failed\n"
 msgstr "¸°¤ÎÀ¸À®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1947
+#: scd/app-openpgp.c:1972
 #, c-format
 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
 msgstr "¸°¤ÎÀ¸À®¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿ (%dÉÃ)\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2004
+#: scd/app-openpgp.c:2029
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥É¤Ë̵¸ú¤Ê¹½Â¤ (¥Ç¡¼¥¿¡¦¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È 0x93)\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2141
+#: scd/app-openpgp.c:2166
 #, fuzzy, c-format
 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
 msgstr "%s½ð̾¡¢Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2202
+#: scd/app-openpgp.c:2227
 #, c-format
 msgid "signatures created so far: %lu\n"
 msgstr "¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿½ð̾: %lu\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2210
+#: scd/app-openpgp.c:2235
 #, fuzzy, c-format
 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
 msgstr "PIN [½ð̾ºÑ: %lu]"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2475
+#: scd/app-openpgp.c:2500
 msgid ""
 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2548 scd/app-openpgp.c:2558
+#: scd/app-openpgp.c:2573 scd/app-openpgp.c:2583
 #, c-format
 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
 msgstr "%s¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó - Ìµ¸ú¤ÊOpenPGP¥«¡¼¥É?\n"
@@ -6503,16 +6507,16 @@ msgid ""
 "Smartcard daemon for GnuPG\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:672
+#: scd/scdaemon.c:682
 msgid "please use the option `--daemon' to run the program in the background\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:1013
+#: scd/scdaemon.c:1030
 #, c-format
 msgid "handler for fd %d started\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:1018
+#: scd/scdaemon.c:1035
 #, c-format
 msgid "handler for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
@@ -6686,35 +6690,35 @@ msgstr "DSA
 msgid "(this is the MD2 algorithm)\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certdump.c:61 sm/certdump.c:147
+#: sm/certdump.c:68 sm/certdump.c:154
 #, fuzzy
 msgid "none"
 msgstr "no"
 
-#: sm/certdump.c:156
+#: sm/certdump.c:163
 #, fuzzy
 msgid "[none]"
 msgstr "[̤ÀßÄê]"
 
-#: sm/certdump.c:529 sm/certdump.c:592
+#: sm/certdump.c:536 sm/certdump.c:599
 #, fuzzy
 msgid "[Error - invalid encoding]"
 msgstr "¥¨¥é¡¼: Ìµ¸ú¤Ê±þÅú¡£\n"
 
-#: sm/certdump.c:537
+#: sm/certdump.c:544
 msgid "[Error - out of core]"
 msgstr ""
 
-#: sm/certdump.c:572
+#: sm/certdump.c:579
 msgid "[Error - No name]"
 msgstr ""
 
-#: sm/certdump.c:597
+#: sm/certdump.c:604
 #, fuzzy
 msgid "[Error - invalid DN]"
 msgstr "¥¨¥é¡¼: Ìµ¸ú¤Ê±þÅú¡£\n"
 
-#: sm/certdump.c:758
+#: sm/certdump.c:818
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to unlock the secret key for:\n"
@@ -7218,17 +7222,17 @@ msgstr ""
 msgid " using certificate ID %08lX\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/verify.c:506
+#: sm/verify.c:509
 #, fuzzy
 msgid "Good signature from"
 msgstr "¡È%s¡É¤«¤é¤ÎÀµ¤·¤¤½ð̾"
 
-#: sm/verify.c:507
+#: sm/verify.c:510
 #, fuzzy
 msgid "                aka"
 msgstr "                ÊÌ̾¡È%s¡É"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:60 tools/gpgconf.c:64 tools/symcryptrun.c:183
+#: tools/gpg-connect-agent.c:60 tools/gpgconf.c:64 tools/symcryptrun.c:186
 #, fuzzy
 msgid "quiet"
 msgstr "quit"
@@ -7410,7 +7414,7 @@ msgstr "
 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:170
+#: tools/symcryptrun.c:173
 #, fuzzy
 msgid ""
 "@\n"
@@ -7420,166 +7424,170 @@ msgstr ""
 "@¥³¥Þ¥ó¥É:\n"
 " "
 
-#: tools/symcryptrun.c:172
+#: tools/symcryptrun.c:175
 #, fuzzy
 msgid "decryption modus"
 msgstr "Éü¹æ¤ËÀ®¸ù\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:173
+#: tools/symcryptrun.c:176
 #, fuzzy
 msgid "encryption modus"
 msgstr "Éü¹æ¤ËÀ®¸ù\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:177
+#: tools/symcryptrun.c:180
 msgid "tool class (confucius)"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:178
+#: tools/symcryptrun.c:181
 #, fuzzy
 msgid "program filename"
 msgstr "--store [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
 
-#: tools/symcryptrun.c:180
+#: tools/symcryptrun.c:183
 msgid "secret key file (required)"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:181
+#: tools/symcryptrun.c:184
 msgid "input file name (default stdin)"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:225
+#: tools/symcryptrun.c:228
 #, fuzzy
 msgid "Usage: symcryptrun [options] (-h for help)"
 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
 
-#: tools/symcryptrun.c:228
+#: tools/symcryptrun.c:231
 msgid ""
 "Syntax: symcryptrun --class CLASS --program PROGRAM --keyfile KEYFILE "
 "[options...] COMMAND [inputfile]\n"
 "Call a simple symmetric encryption tool\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:310
+#: tools/symcryptrun.c:313
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s on %s aborted with status %i\n"
 msgstr "%s¤Ï%s¤È¤È¤â¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:317
+#: tools/symcryptrun.c:320
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s on %s failed with status %i\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤Îfstat¤¬%s¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:343
+#: tools/symcryptrun.c:346
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create temporary directory `%s': %s\n"
 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:383 tools/symcryptrun.c:400
+#: tools/symcryptrun.c:386 tools/symcryptrun.c:403
 #, c-format
 msgid "could not open %s for writing: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:411
+#: tools/symcryptrun.c:414
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error writing to %s: %s\n"
 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:418
+#: tools/symcryptrun.c:421
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading from %s: %s\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:425 tools/symcryptrun.c:432
+#: tools/symcryptrun.c:428 tools/symcryptrun.c:435
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error closing %s: %s\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ç¥¨¥é¡¼: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:542
+#: tools/symcryptrun.c:545
 #, fuzzy
 msgid "no --program option provided\n"
 msgstr "±ó³Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â¹Ô¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:548
+#: tools/symcryptrun.c:551
 msgid "only --decrypt and --encrypt are supported\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:554
+#: tools/symcryptrun.c:557
 msgid "no --keyfile option provided\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:565
+#: tools/symcryptrun.c:568
 msgid "cannot allocate args vector\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:583
+#: tools/symcryptrun.c:586
 #, fuzzy, c-format
 msgid "could not create pipe: %s\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:590
+#: tools/symcryptrun.c:593
 #, fuzzy, c-format
 msgid "could not create pty: %s\n"
 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:606
+#: tools/symcryptrun.c:609
 #, c-format
 msgid "could not fork: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:634
+#: tools/symcryptrun.c:637
 #, fuzzy, c-format
 msgid "execv failed: %s\n"
 msgstr "¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:663
+#: tools/symcryptrun.c:666
 #, fuzzy, c-format
 msgid "select failed: %s\n"
 msgstr "¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Îºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:680
+#: tools/symcryptrun.c:683
 #, fuzzy, c-format
 msgid "read failed: %s\n"
 msgstr "¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:732
+#: tools/symcryptrun.c:735
 #, fuzzy, c-format
 msgid "pty read failed: %s\n"
 msgstr "¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:784
+#: tools/symcryptrun.c:787
 #, fuzzy, c-format
 msgid "waitpid failed: %s\n"
 msgstr "¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:798
+#: tools/symcryptrun.c:801
 #, c-format
 msgid "child aborted with status %i\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:853
+#: tools/symcryptrun.c:856
 #, fuzzy, c-format
 msgid "cannot allocate infile string: %s\n"
 msgstr "¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:866
+#: tools/symcryptrun.c:869
 #, fuzzy, c-format
 msgid "cannot allocate outfile string: %s\n"
 msgstr "¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:1041
+#: tools/symcryptrun.c:1044
 #, c-format
 msgid "either %s or %s must be given\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:1061
+#: tools/symcryptrun.c:1064
 msgid "no class provided\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:1068
+#: tools/symcryptrun.c:1071
 #, fuzzy, c-format
 msgid "class %s is not supported\n"
 msgstr "ÊݸîÍ×Ìó%d¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
 
+#, fuzzy
+#~ msgid ".\n"
+#~ msgstr "%s.\n"
+
 #~ msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
 #~ msgstr "¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¾ã³²: ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÍøÍѶػß\n"