Preparing another release
[gnupg.git] / po / pl.po
index 3661afc..4303d24 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -7,8 +7,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg-1.2.2\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2005-06-20 19:04+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-11-06 10:07+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-06-23 15:54+0200\n"
 "Last-Translator: Janusz A. Urbanowicz <alex@bofh.net.pl>\n"
 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
@@ -24,6105 +24,8107 @@ msgstr ""
 "sig-check.c g10/sign.c g10/trustdb.c g10/verify.c g10/status.c g10/pubkey-"
 "enc.c\n"
 
-#: cipher/primegen.c:121
+#: agent/call-pinentry.c:193
 #, fuzzy, c-format
-msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
-msgstr "nie mo¿na wygenerowaæ liczby pierwszej krótszej od %d bitów\n"
-
-#: cipher/primegen.c:312
-#, c-format
-msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
-msgstr "nie mo¿na wygenerowaæ liczby pierwszej krótszej od %d bitów\n"
+msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
+msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: cipher/random.c:164
-msgid "no entropy gathering module detected\n"
-msgstr "modu³ gromadzenia entropii nie zosta³ wykryty\n"
+#: agent/call-pinentry.c:390
+msgid ""
+"Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
+"session"
+msgstr ""
 
-#: cipher/random.c:388 g10/card-util.c:675 g10/card-util.c:744
-#: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:182 g10/encode.c:482
-#: g10/g10.c:971 g10/g10.c:3262 g10/import.c:185 g10/keygen.c:2252
-#: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:184 g10/openfile.c:337
-#: g10/plaintext.c:472 g10/sign.c:781 g10/sign.c:935 g10/sign.c:1048
-#: g10/sign.c:1198 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
-#: g10/tdbio.c:601
-#, c-format
-msgid "can't open `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s'': %s\n"
+#: agent/call-pinentry.c:393
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
+"this session"
+msgstr "Podaj d³ugie, skomplikowane has³o, np. ca³e zdanie.\n"
 
-#: cipher/random.c:392
-#, c-format
-msgid "can't stat `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na sprawdziæ ,,%s'': %s\n"
+#: agent/call-pinentry.c:458 agent/call-pinentry.c:470
+#, fuzzy
+msgid "PIN too long"
+msgstr "linia zbyt d³uga\n"
 
-#: cipher/random.c:397
-#, c-format
-msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
-msgstr ",,%s'' nie jest zwyk³ym plikiem - zostaje pominiêty\n"
+#: agent/call-pinentry.c:459
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase too long"
+msgstr "has³o zbyt d³ugie\n"
 
-#: cipher/random.c:402
-msgid "note: random_seed file is empty\n"
-msgstr "uwaga: plik random_seed jest pusty\n"
+#: agent/call-pinentry.c:467
+#, fuzzy
+msgid "Invalid characters in PIN"
+msgstr "Niew³a¶ciwy znak w imieniu lub nazwisku\n"
 
-#: cipher/random.c:408
-msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
+#: agent/call-pinentry.c:472
+msgid "PIN too short"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: niew³a¶ciwy rozmiar pliku random_seed - nie zostanie u¿yty\n"
 
-#: cipher/random.c:416
-#, c-format
-msgid "can't read `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na odczytaæ ,,%s'': %s\n"
+#: agent/call-pinentry.c:484
+#, fuzzy
+msgid "Bad PIN"
+msgstr "b³±d MPI"
+
+#: agent/call-pinentry.c:485
+#, fuzzy
+msgid "Bad Passphrase"
+msgstr "niepoprawne has³o"
 
-#: cipher/random.c:454
-msgid "note: random_seed file not updated\n"
-msgstr "uwaga: plik random_seed nie jest uaktualniony\n"
+#: agent/call-pinentry.c:521
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase"
+msgstr "niepoprawne has³o"
+
+#: agent/command-ssh.c:533
+#, fuzzy, c-format
+msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
+msgstr "algorytm ochrony %d%s nie jest obs³ugiwany\n"
 
-#: cipher/random.c:474 g10/exec.c:478 g10/g10.c:970 g10/keygen.c:2731
-#: g10/keygen.c:2761 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:261
-#: g10/openfile.c:352 g10/sign.c:799 g10/sign.c:1064 g10/tdbio.c:536
+#: agent/command-ssh.c:692 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1016 g10/keygen.c:3047
+#: g10/keygen.c:3077 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:265
+#: g10/openfile.c:358 g10/sign.c:830 g10/sign.c:1136 g10/tdbio.c:538
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
 
-#: cipher/random.c:481
-#, c-format
-msgid "can't write `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na zapisaæ ,,%s'': %s\n"
-
-#: cipher/random.c:484
+#: agent/command-ssh.c:704 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
+#: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:111 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:196
+#: g10/encode.c:488 g10/gpg.c:1017 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2555
+#: g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:188 g10/openfile.c:343
+#: g10/plaintext.c:491 g10/sign.c:812 g10/sign.c:1007 g10/sign.c:1120
+#: g10/sign.c:1272 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
+#: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:102 g10/verify.c:158 sm/gpgsm.c:1771
+#: sm/gpgsm.c:1808 sm/qualified.c:74
 #, c-format
-msgid "can't close `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na zamkn±æ ,,%s'': %s\n"
-
-#: cipher/random.c:729
-msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
-msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: u¿ywany generator liczb losowych\n"
-"nie jest kryptograficznie bezpieczny!!\n"
-
-#: cipher/random.c:730
-msgid ""
-"The random number generator is only a kludge to let\n"
-"it run - it is in no way a strong RNG!\n"
-"\n"
-"DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"U¿ywany generator liczb losowych jest atrap± wprowadzon± dla umo¿liwienia\n"
-"normalnej kompilacji - nie jest kryptograficznie bezpieczny!\n"
-"\n"
-"JAKIEKOLWIEK DANE GENEROWANE PRZEZ TEN PROGRAM NIE NADAJ¡ SIÊ DO \n"
-"NORMALNEGO U¯YTKU I NIE ZAPEWNIAJ¡ BEZPIECZEÑSTWA!!\n"
+msgid "can't open `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s'': %s\n"
 
-#: cipher/rndegd.c:205
-msgid ""
-"Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
-"keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
-"of the entropy.\n"
-msgstr ""
-"Proszê czekaæ, prowadzona jest zbiórka losowo¶ci. ¯eby siê nie nudziæ, "
-"mo¿esz\n"
-"popracowaæ w systemie, przy okazji dostarczy to systemowi wiêcej entropii "
-"do\n"
-"tworzenia liczb losowych.\n"
-"\n"
+#: agent/command-ssh.c:1619 agent/command-ssh.c:1637
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting serial number of card: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
 
-#: cipher/rndlinux.c:135
+#: agent/command-ssh.c:1623
 #, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
-"the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
+msgid "detected card with S/N: %s\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"Brakuje mo¿liwo¶ci wygenerowania odpowiedniej liczby losowych bajtów.\n"
-"Proszê kontynuowaæ inne dzia³ania aby system móg³ zebraæ odpowiedni±\n"
-"ilo¶æ entropii do ich wygenerowania (brakuje %d bajtów).\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:596
+#: agent/command-ssh.c:1628
 #, fuzzy, c-format
-msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
-msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
+msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:609
+#: agent/command-ssh.c:1648
 #, fuzzy, c-format
-msgid "failed to store the creation date: %s\n"
-msgstr "nie powiod³a siê odbudowa bufora bazy: %s\n"
+msgid "no suitable card key found: %s\n"
+msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:977
+#: agent/command-ssh.c:1698
 #, fuzzy, c-format
-msgid "reading public key failed: %s\n"
+msgid "shadowing the key failed: %s\n"
 msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
-msgid "response does not contain the public key data\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
-msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
-msgstr ""
+#: agent/command-ssh.c:1713
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing key: %s\n"
+msgstr "b³±d zapisu zbioru kluczy '%': %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
-msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
-msgstr ""
+#: agent/command-ssh.c:2018
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
+msgstr "Podaj d³ugie, skomplikowane has³o, np. ca³e zdanie.\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2150
+#: agent/command-ssh.c:2353
 #, c-format
-msgid "PIN callback returned error: %s\n"
+msgid ""
+"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
+"0Awithin gpg-agent's key storage"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2156
+#: agent/command-ssh.c:2857
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
+msgstr "%s: tworzenie tablicy skrótów nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: agent/divert-scd.c:219
+#, fuzzy
+msgid "Admin PIN"
+msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
+
+#: agent/divert-scd.c:277
+#, fuzzy
+msgid "Repeat this PIN"
+msgstr "Powtórz has³o: "
+
+#: agent/divert-scd.c:280
+#, fuzzy
+msgid "PIN not correctly repeated; try again"
+msgstr "has³o nie zosta³o poprawnie powtórzone; jeszcze jedna próba"
+
+#: agent/divert-scd.c:292
 #, c-format
-msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
+msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
-#: g10/app-openpgp.c:2165 g10/app-openpgp.c:2179
+#: agent/genkey.c:109
 #, fuzzy, c-format
-msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
-msgstr "wysy³ka do serwera kluczy nie powiod³a siê: %s\n"
+msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
+msgstr ""
+"Musisz podaæ d³ugie, skomplikowane has³o aby ochroniæ swój klucz tajny.\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1310
-msgid "access to admin commands is not configured\n"
+#: agent/genkey.c:111 agent/genkey.c:219 agent/protect-tool.c:1215
+#, fuzzy
+msgid "Please re-enter this passphrase"
+msgstr "zmiana has³a klucza"
+
+#: agent/genkey.c:132 agent/genkey.c:239 agent/protect-tool.c:1221
+#: tools/symcryptrun.c:487
+msgid "does not match - try again"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2385
-msgid "error retrieving CHV status from card\n"
+#: agent/genkey.c:218
+#, fuzzy
+msgid "Please enter the new passphrase"
+msgstr "zmiana has³a klucza"
+
+#: agent/gpg-agent.c:111 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:109
+#: scd/scdaemon.c:103
+#, fuzzy
+msgid ""
+"@Options:\n"
+" "
 msgstr ""
+"@\n"
+"Opcje:\n"
+" "
 
-#: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2394
-msgid "card is permanently locked!\n"
+#: agent/gpg-agent.c:113 scd/scdaemon.c:105
+msgid "run in server mode (foreground)"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1336
-#, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+#: agent/gpg-agent.c:114 scd/scdaemon.c:108
+msgid "run in daemon mode (background)"
 msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
-#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
-#. to get some infos on the string.
-#: g10/app-openpgp.c:1343
-msgid "|A|Admin PIN"
+#: agent/gpg-agent.c:115 g10/gpg.c:465 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
+#: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:335 tools/gpg-connect-agent.c:59
+#: tools/gpgconf.c:63 tools/symcryptrun.c:185
+msgid "verbose"
+msgstr "z dodatkowymi informacjami"
+
+#: agent/gpg-agent.c:116 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:110
+#: sm/gpgsm.c:336
+msgid "be somewhat more quiet"
+msgstr "mniej komunikatóww"
+
+#: agent/gpg-agent.c:117 scd/scdaemon.c:111
+msgid "sh-style command output"
 msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
-#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
-#. to get some infos on the string.
-#: g10/app-openpgp.c:1492
-msgid "|AN|New Admin PIN"
+#: agent/gpg-agent.c:118 scd/scdaemon.c:112
+msgid "csh-style command output"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1492
-msgid "|N|New PIN"
+#: agent/gpg-agent.c:119 tools/symcryptrun.c:188
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|read options from FILE"
+msgstr "|PLIK|³adowanie modu³u rozszerzenia z PLIK"
+
+#: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:121
+msgid "do not detach from the console"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1496
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error getting new PIN: %s\n"
-msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:125
+msgid "do not grab keyboard and mouse"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
+#: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:122 sm/gpgsm.c:338
+#: tools/symcryptrun.c:187
 #, fuzzy
-msgid "error reading application data\n"
-msgstr "b³±d odczytu bloku kluczy: %s\n"
+msgid "use a log file for the server"
+msgstr "szukanie kluczy na serwerze"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
+#: agent/gpg-agent.c:128
 #, fuzzy
-msgid "error reading fingerprint DO\n"
-msgstr "%s: b³±d odczytu pustego wpisu: %s\n"
+msgid "use a standard location for the socket"
+msgstr ""
+"Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
 
-#: g10/app-openpgp.c:1562
-#, fuzzy
-msgid "key already exists\n"
-msgstr ",,%s'' ju¿ jest skompresowany\n"
+#: agent/gpg-agent.c:132
+msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1566
-msgid "existing key will be replaced\n"
+#: agent/gpg-agent.c:134
+msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1568
+#: agent/gpg-agent.c:135
 #, fuzzy
-msgid "generating new key\n"
-msgstr "generacja nowej pary kluczy"
+msgid "do not use the SCdaemon"
+msgstr "uaktualnienie bazy zaufania"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1735
-msgid "creation timestamp missing\n"
+#: agent/gpg-agent.c:142
+msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1742
-#, c-format
-msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
+#: agent/gpg-agent.c:144
+msgid "ignore requests to change the X display"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1749
-#, c-format
-msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
+#: agent/gpg-agent.c:147
+msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
-#, c-format
-msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
+#: agent/gpg-agent.c:152
+msgid "do not use the PIN cache when signing"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1827
-#, fuzzy, c-format
-msgid "failed to store the key: %s\n"
-msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:154
+msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1886
-msgid "please wait while key is being generated ...\n"
+#: agent/gpg-agent.c:156
+#, fuzzy
+msgid "allow presetting passphrase"
+msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:157
+msgid "enable ssh-agent emulation"
+msgstr ""
+
+#: agent/gpg-agent.c:159
+msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1901
+#: agent/gpg-agent.c:238 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
+#: scd/scdaemon.c:190 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
+#: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:225
 #, fuzzy
-msgid "generating key failed\n"
-msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
+msgid "Please report bugs to <"
+msgstr "B³êdy prosimy zg³aszaæ na adres <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1904
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:238 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
+#: scd/scdaemon.c:190 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
+#: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:225
+msgid ">.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1961
-msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:241
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
+msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
+
+#: agent/gpg-agent.c:243
+msgid ""
+"Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
+"Secret key management for GnuPG\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2130
+#: agent/gpg-agent.c:302
 #, c-format
-msgid "signatures created so far: %lu\n"
+msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2138
+#: agent/gpg-agent.c:305
 #, c-format
-msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
+msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2399
-msgid ""
-"verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
+#: agent/gpg-agent.c:336 g10/gpg.c:923 scd/scdaemon.c:264 sm/gpgsm.c:646
+#, c-format
+msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2470 g10/app-openpgp.c:2480
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
-msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
+#: agent/gpg-agent.c:507 agent/protect-tool.c:1073 g10/gpg.c:1808
+#: kbx/kbxutil.c:432 scd/scdaemon.c:356 sm/gpgsm.c:767
+#: tools/symcryptrun.c:1056
+#, c-format
+msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:318
+#: agent/gpg-agent.c:601 g10/gpg.c:2007 scd/scdaemon.c:433 sm/gpgsm.c:864
 #, c-format
-msgid "armor: %s\n"
-msgstr "opakowanie: %s\n"
+msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
+msgstr "UWAGA: brak domy¶lnego pliku opcji ,,%s''\n"
 
-#: g10/armor.c:347
-msgid "invalid armor header: "
-msgstr "niepoprawny nag³ówek opakowania: "
+#: agent/gpg-agent.c:606 agent/gpg-agent.c:1120 g10/gpg.c:2011
+#: scd/scdaemon.c:438 sm/gpgsm.c:868 tools/symcryptrun.c:989
+#, c-format
+msgid "option file `%s': %s\n"
+msgstr "plik opcji ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/armor.c:354
-msgid "armor header: "
-msgstr "nag³ówek opakowania: "
+#: agent/gpg-agent.c:614 g10/gpg.c:2018 scd/scdaemon.c:446 sm/gpgsm.c:875
+#, c-format
+msgid "reading options from `%s'\n"
+msgstr "odczyt opcji z ,,%s''\n"
 
-#: g10/armor.c:365
-msgid "invalid clearsig header\n"
-msgstr "niew³a¶ciwy nag³ówek dokumentu z podpisem na koñcu\n"
+#: agent/gpg-agent.c:914 g10/plaintext.c:136 g10/plaintext.c:141
+#: g10/plaintext.c:158
+#, c-format
+msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d tworzenia `%s': %s\n"
 
-#: g10/armor.c:417
-msgid "nested clear text signatures\n"
-msgstr "zagnie¿d¿one podpisy na koñcu dokumentu\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1170 agent/gpg-agent.c:1273 agent/gpg-agent.c:1277
+#: agent/gpg-agent.c:1313 agent/gpg-agent.c:1317 g10/exec.c:174
+#: g10/openfile.c:416 scd/scdaemon.c:916
+#, c-format
+msgid "can't create directory `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ katalogu ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/armor.c:552
-#, fuzzy
-msgid "unexpected armor: "
-msgstr "nieoczekiwane opakowanie:"
+#: agent/gpg-agent.c:1184 scd/scdaemon.c:930
+msgid "name of socket too long\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:564
-msgid "invalid dash escaped line: "
-msgstr "niepoprawne oznaczenie linii minusami: "
+#: agent/gpg-agent.c:1210 scd/scdaemon.c:956
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create socket: %s\n"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:716 g10/armor.c:1323
+#: agent/gpg-agent.c:1239 scd/scdaemon.c:985
 #, fuzzy, c-format
-msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
-msgstr "niew³a¶ciwy znak formatu radix64: ,,%02x'', zosta³ pominiêty\n"
+msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d przy wysy³aniu do ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/armor.c:759
-msgid "premature eof (no CRC)\n"
-msgstr "przewczesny koniec pliku (brak CRC)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1247 scd/scdaemon.c:993
+#, fuzzy, c-format
+msgid "listen() failed: %s\n"
+msgstr "zapis zmian nie powiód³ siê: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:793
-msgid "premature eof (in CRC)\n"
-msgstr "przedwczesny koniec pliku (w CRC)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1253 scd/scdaemon.c:999
+#, fuzzy, c-format
+msgid "listening on socket `%s'\n"
+msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
 
-#: g10/armor.c:801
-msgid "malformed CRC\n"
-msgstr "b³±d formatu CRC\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1281 agent/gpg-agent.c:1323 g10/openfile.c:419
+#, fuzzy, c-format
+msgid "directory `%s' created\n"
+msgstr "%s: katalog utworzony\n"
 
-#: g10/armor.c:805 g10/armor.c:1360
+#: agent/gpg-agent.c:1329
 #, fuzzy, c-format
-msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
-msgstr "B³±d sumy CRC; %06lx - %06lx\n"
+msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
+msgstr "baza zaufania: funkcja read() (n=%d) zawiod³a: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:825
-#, fuzzy
-msgid "premature eof (in trailer)\n"
-msgstr "przedwczesny koniec pliku (w linii koñcz±cej)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1333
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't use `%s' as home directory\n"
+msgstr "%s: nie mo¿na utworzyæ katalogu: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:829
-msgid "error in trailer line\n"
-msgstr "b³±d w linii koñcz±cej\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1432
+#, c-format
+msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:1138
-msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
-msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1437
+#, c-format
+msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:1143
+#: agent/gpg-agent.c:1451
 #, c-format
-msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
-msgstr "b³±d opakowania: linia d³u¿sza ni¿ %d znaków\n"
+msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:1147
-msgid ""
-"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1456
+#, c-format
+msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
-"znak kodowania quoted-printable w opakowaniu ASCII - prawdopodobnie\n"
-"przek³amanie wprowadzone przez serwer pocztowy\n"
 
-#: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:303
+#: agent/gpg-agent.c:1550 scd/scdaemon.c:1115
 #, fuzzy, c-format
-msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
-msgstr "brak klucza prywatnego"
+msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
+msgstr "zapis zmian na kluczu prywatnym nie powiód³ siê: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:68
-#, c-format
-msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
-msgstr ""
+#: agent/gpg-agent.c:1634 scd/scdaemon.c:1172
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s %s stopped\n"
+msgstr "\t%lu kluczy pominiêtych\n"
 
-#: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1511
-#: g10/keygen.c:2436 g10/revoke.c:217 g10/revoke.c:418
+#: agent/gpg-agent.c:1655
 #, fuzzy
-msgid "can't do this in batch mode\n"
-msgstr "nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
+msgid "no gpg-agent running in this session\n"
+msgstr "gpg-agent nie jest dostêpny w tej sesji\n"
 
-#: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
-#: g10/keyedit.c:420 g10/keyedit.c:441 g10/keyedit.c:455 g10/keygen.c:1290
-#: g10/keygen.c:1355
-msgid "Your selection? "
-msgstr "Twój wybór? "
+#: agent/gpg-agent.c:1665 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
+#: sm/call-agent.c:144 tools/gpg-connect-agent.c:713
+msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
+msgstr "z³y format zmiennej ¶rodowiskowej GPG_AGENT_INFO\n"
 
-#: g10/card-util.c:213 g10/card-util.c:263
-msgid "[not set]"
-msgstr ""
+#: agent/gpg-agent.c:1677 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
+#: sm/call-agent.c:156 tools/gpg-connect-agent.c:724
+#, c-format
+msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
+msgstr "wersja %d protoko³u agenta nie jest obs³ugiwana\n"
 
-#: g10/card-util.c:410
+#: agent/preset-passphrase.c:100
 #, fuzzy
-msgid "male"
-msgstr "w³kl"
+msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
+msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
+
+#: agent/preset-passphrase.c:103
+msgid ""
+"Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
+"Password cache maintenance\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:411
+#: agent/protect-tool.c:146
 #, fuzzy
-msgid "female"
-msgstr "w³kl"
+msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
+msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
+
+#: agent/protect-tool.c:148
+msgid ""
+"Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]]\n"
+"Secret key maintenance tool\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:411
+#: agent/protect-tool.c:1206
 #, fuzzy
-msgid "unspecified"
-msgstr "nie podano przyczyny"
+msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
+msgstr "Podaj d³ugie, skomplikowane has³o, np. ca³e zdanie.\n"
 
-#: g10/card-util.c:438
+#: agent/protect-tool.c:1209
 #, fuzzy
-msgid "not forced"
-msgstr "nie zosta³ przetworzony"
+msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
+msgstr "Podaj d³ugie, skomplikowane has³o, np. ca³e zdanie.\n"
 
-#: g10/card-util.c:438
-msgid "forced"
+#: agent/protect-tool.c:1212
+msgid ""
+"Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
+"system."
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:516
-msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
-msgstr ""
+#: agent/protect-tool.c:1217
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please enter the passphrase or the PIN\n"
+"needed to complete this operation."
+msgstr "Podaj d³ugie, skomplikowane has³o, np. ca³e zdanie.\n"
 
-#: g10/card-util.c:518
-msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
-msgstr ""
+#: agent/protect-tool.c:1222 tools/symcryptrun.c:488
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase:"
+msgstr "niepoprawne has³o"
 
-#: g10/card-util.c:520
-msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
-msgstr ""
+#: agent/protect-tool.c:1235 tools/symcryptrun.c:501
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:537
-msgid "Cardholder's surname: "
-msgstr ""
+#: agent/protect-tool.c:1238 tools/symcryptrun.c:505
+#, fuzzy
+msgid "cancelled\n"
+msgstr "Anuluj"
 
-#: g10/card-util.c:539
-msgid "Cardholder's given name: "
-msgstr ""
+#: agent/trustlist.c:115 agent/trustlist.c:303
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
+
+#: agent/trustlist.c:130
+#, fuzzy, c-format
+msgid "file `%s', line %d: %s\n"
+msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:557
+#: agent/trustlist.c:150 agent/trustlist.c:158
 #, c-format
-msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
+msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:578
-#, fuzzy
-msgid "URL to retrieve public key: "
-msgstr "brak odpowiadaj±cego klucza publicznego: %s\n"
+#: agent/trustlist.c:164
+#, fuzzy, c-format
+msgid "system trustlist `%s' not available\n"
+msgstr "tajne czê¶ci klucza s± niedostêpne\n"
+
+#: agent/trustlist.c:199
+#, fuzzy, c-format
+msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
+msgstr "b³±d odczytu: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:586
+#: agent/trustlist.c:225 agent/trustlist.c:232
 #, c-format
-msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
+msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:684 g10/card-util.c:753 g10/import.c:268
-#, c-format
-msgid "error reading `%s': %s\n"
+#: agent/trustlist.c:264
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
 msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:692
-msgid "Login data (account name): "
+#: agent/trustlist.c:356 agent/trustlist.c:395
+msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:702
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
+#. and has one special property: A "%%0A" is used by
+#. Pinentry to insert a line break.  The double
+#. percent sign is actually needed because it is also
+#. a printf format string.  If you need to insert a
+#. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
+#. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
+#. fingerprint string whereas the first one receives
+#. the name as store in the certificate.
+#: agent/trustlist.c:471
 #, c-format
-msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
+msgid ""
+"Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
+"fingerprint:%%0A  %s"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:761
-msgid "Private DO data: "
+#. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
+#. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
+#. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
+#: agent/trustlist.c:480
+msgid "Correct"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:771
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
+#. and has one special property: A "%%0A" is used by
+#. Pinentry to insert a line break.  The double
+#. percent sign is actually needed because it is also
+#. a printf format string.  If you need to insert a
+#. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
+#. "%s" gets replaced by the name as store in the
+#. certificate.
+#: agent/trustlist.c:500
 #, c-format
-msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
+msgid ""
+"Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
+"certificates?"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:791
-#, fuzzy
-msgid "Language preferences: "
-msgstr "aktualizacja ustawieñ klucza"
-
-#: g10/card-util.c:799
+#: agent/trustlist.c:506
 #, fuzzy
-msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
-msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
-
-#: g10/card-util.c:808
-#, fuzzy
-msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
-msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
+msgid "Yes"
+msgstr "tak"
 
-#: g10/card-util.c:829
-msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
+#: agent/trustlist.c:506
+msgid "No"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:843
-#, fuzzy
-msgid "Error: invalid response.\n"
-msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
-
-#: g10/card-util.c:864
-#, fuzzy
-msgid "CA fingerprint: "
-msgstr "Odcisk klucza:"
+#: common/exechelp.c:285 common/exechelp.c:376
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating a pipe: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:887
-#, fuzzy
-msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
-msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
+#: common/exechelp.c:352 common/exechelp.c:409
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:935
+#: common/exechelp.c:388 common/exechelp.c:546
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key operation not possible: %s\n"
-msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
+msgid "error forking process: %s\n"
+msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:936
-#, fuzzy
-msgid "not an OpenPGP card"
-msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
+#: common/exechelp.c:444 common/exechelp.c:487
+#, c-format
+msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:945
+#: common/exechelp.c:452
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error getting current key info: %s\n"
+msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
 msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1030
-#, fuzzy
-msgid "Replace existing key? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
-
-#: g10/card-util.c:1051 g10/card-util.c:1060
-msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
-msgstr ""
-
-#: g10/card-util.c:1072
-#, fuzzy
-msgid "Replace existing keys? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
+#: common/exechelp.c:458 common/exechelp.c:498
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error running `%s': exit status %d\n"
+msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1081
+#: common/exechelp.c:493
 #, c-format
-msgid ""
-"Please note that the factory settings of the PINs are\n"
-"   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
-"You should change them using the command --change-pin\n"
+msgid "error running `%s': probably not installed\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1120
-#, fuzzy
-msgid "Please select the type of key to generate:\n"
-msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
+#: common/exechelp.c:504
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error running `%s': terminated\n"
+msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
-#, fuzzy
-msgid "   (1) Signature key\n"
-msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
+#: common/http.c:1622
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating socket: %s\n"
+msgstr "b³±d tworzenia `%s': %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
+#: common/http.c:1666
 #, fuzzy
-msgid "   (2) Encryption key\n"
-msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
+msgid "host not found"
+msgstr "%s: nie znaleziono u¿ytkownika\n"
 
-#: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
-msgid "   (3) Authentication key\n"
-msgstr ""
+#: common/simple-pwquery.c:310
+msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
+msgstr "gpg-agent nie jest dostêpny w tej sesji\n"
 
-#: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:939
-#: g10/keygen.c:1394 g10/revoke.c:643
-msgid "Invalid selection.\n"
-msgstr "Niew³a¶ciwy wybór.\n"
+#: common/simple-pwquery.c:368
+#, c-format
+msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na siê po³±czyæ z ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1200
-#, fuzzy
-msgid "Please select where to store the key:\n"
-msgstr "Proszê wybraæ powód uniewa¿nienia:\n"
+#: common/simple-pwquery.c:379
+msgid "communication problem with gpg-agent\n"
+msgstr "problem z porozumiewaniem siê z agentem\n"
 
-#: g10/card-util.c:1235
+#: common/simple-pwquery.c:389
 #, fuzzy
-msgid "unknown key protection algorithm\n"
-msgstr "nieznany algorytm ochrony\n"
+msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
+msgstr "problem agenta: zwróci³ 0x%lx\n"
 
-#: g10/card-util.c:1240
+#: common/simple-pwquery.c:527 common/simple-pwquery.c:615
 #, fuzzy
-msgid "secret parts of key are not available\n"
-msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
+msgid "canceled by user\n"
+msgstr "anulowano przez u¿ytkownika\n"
 
-#: g10/card-util.c:1245
+#: common/simple-pwquery.c:534 common/simple-pwquery.c:621
 #, fuzzy
-msgid "secret key already stored on a card\n"
-msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
+msgid "problem with the agent\n"
+msgstr "problem agenta: zwróci³ 0x%lx\n"
 
-#: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1349
-msgid "quit this menu"
-msgstr "wyj¶cie z tego menu"
+#: common/sysutils.c:88 g10/misc.c:137
+#, c-format
+msgid "can't disable core dumps: %s\n"
+msgstr "nie mo¿na wy³±czyæ zrzutów pamiêci: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1318
-#, fuzzy
-msgid "show admin commands"
-msgstr "sprzeczne polecenia\n"
+#: common/sysutils.c:183
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1352
-msgid "show this help"
-msgstr "ten tekst pomocy"
+#: common/sysutils.c:215
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1321
-#, fuzzy
-msgid "list all available data"
-msgstr "Klucz dostêpny w: "
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:33 common/yesno.c:70
+msgid "yes"
+msgstr "tak"
 
-#: g10/card-util.c:1324
-msgid "change card holder's name"
-msgstr ""
+#: common/yesno.c:34 common/yesno.c:75
+msgid "yY"
+msgstr "tT"
 
-#: g10/card-util.c:1325
-msgid "change URL to retrieve key"
-msgstr ""
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:36 common/yesno.c:72
+msgid "no"
+msgstr "nie"
 
-#: g10/card-util.c:1326
-msgid "fetch the key specified in the card URL"
-msgstr ""
+#: common/yesno.c:37 common/yesno.c:76
+msgid "nN"
+msgstr "nN"
 
-#: g10/card-util.c:1327
-#, fuzzy
-msgid "change the login name"
-msgstr "zmiana daty wa¿no¶ci klucza"
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:74
+msgid "quit"
+msgstr "wyj¶cie"
 
-#: g10/card-util.c:1328
-#, fuzzy
-msgid "change the language preferences"
-msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
+#: common/yesno.c:77
+msgid "qQ"
+msgstr "wW"
 
-#: g10/card-util.c:1329
-msgid "change card holder's sex"
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:111
+msgid "okay|okay"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1330
-#, fuzzy
-msgid "change a CA fingerprint"
-msgstr "okazanie odcisku klucza"
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:113
+msgid "cancel|cancel"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1331
-msgid "toggle the signature force PIN flag"
+#: common/yesno.c:114
+msgid "oO"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1332
+#: common/yesno.c:115
 #, fuzzy
-msgid "generate new keys"
-msgstr "generacja nowej pary kluczy"
+msgid "cC"
+msgstr "l"
 
-#: g10/card-util.c:1333
-msgid "menu to change or unblock the PIN"
-msgstr ""
+#: g10/armor.c:320
+#, c-format
+msgid "armor: %s\n"
+msgstr "opakowanie: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1334
-msgid "verify the PIN and list all data"
-msgstr ""
+#: g10/armor.c:359
+msgid "invalid armor header: "
+msgstr "niepoprawny nag³ówek opakowania: "
 
-#: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1610
-msgid "Command> "
-msgstr "Polecenie> "
+#: g10/armor.c:370
+msgid "armor header: "
+msgstr "nag³ówek opakowania: "
 
-#: g10/card-util.c:1492
-#, fuzzy
-msgid "Admin-only command\n"
-msgstr "sprzeczne polecenia\n"
+#: g10/armor.c:381
+msgid "invalid clearsig header\n"
+msgstr "niew³a¶ciwy nag³ówek dokumentu z podpisem na koñcu\n"
 
-#: g10/card-util.c:1523
+#: g10/armor.c:433
+msgid "nested clear text signatures\n"
+msgstr "zagnie¿d¿one podpisy na koñcu dokumentu\n"
+
+#: g10/armor.c:568
 #, fuzzy
-msgid "Admin commands are allowed\n"
-msgstr "sprzeczne polecenia\n"
+msgid "unexpected armor: "
+msgstr "nieoczekiwane opakowanie:"
 
-#: g10/card-util.c:1525
+#: g10/armor.c:580
+msgid "invalid dash escaped line: "
+msgstr "niepoprawne oznaczenie linii minusami: "
+
+#: g10/armor.c:734 g10/armor.c:1343
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
+msgstr "niew³a¶ciwy znak formatu radix64: ,,%02x'', zosta³ pominiêty\n"
+
+#: g10/armor.c:777
+msgid "premature eof (no CRC)\n"
+msgstr "przewczesny koniec pliku (brak CRC)\n"
+
+#: g10/armor.c:811
+msgid "premature eof (in CRC)\n"
+msgstr "przedwczesny koniec pliku (w CRC)\n"
+
+#: g10/armor.c:819
+msgid "malformed CRC\n"
+msgstr "b³±d formatu CRC\n"
+
+#: g10/armor.c:823 g10/armor.c:1380
+#, fuzzy, c-format
+msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
+msgstr "B³±d sumy CRC; %06lx - %06lx\n"
+
+#: g10/armor.c:843
 #, fuzzy
-msgid "Admin commands are not allowed\n"
-msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
+msgid "premature eof (in trailer)\n"
+msgstr "przedwczesny koniec pliku (w linii koñcz±cej)\n"
 
-#: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2214
-msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
-msgstr "Niepoprawna komenda  (spróbuj \"help\")\n"
+#: g10/armor.c:847
+msgid "error in trailer line\n"
+msgstr "b³±d w linii koñcz±cej\n"
 
-#: g10/cardglue.c:431
-msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
-msgstr ""
+#: g10/armor.c:1158
+msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
+msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
 
-#: g10/cardglue.c:554
+#: g10/armor.c:1163
 #, c-format
+msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
+msgstr "b³±d opakowania: linia d³u¿sza ni¿ %d znaków\n"
+
+#: g10/armor.c:1167
 msgid ""
-"Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
-"   %.*s\n"
+"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
+"znak kodowania quoted-printable w opakowaniu ASCII - prawdopodobnie\n"
+"przek³amanie wprowadzone przez serwer pocztowy\n"
 
-#: g10/cardglue.c:562
-msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
+#: g10/build-packet.c:978
+msgid ""
+"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
+"an '='\n"
 msgstr ""
+"nazwa adnotacji mo¿e zawieraæ tylko litery, cyfry, kropki i podkre¶lenia, \n"
+"i musi koñczyæ siê ,,=''\n"
 
-#: g10/cardglue.c:887
-#, fuzzy
-msgid "Enter New Admin PIN: "
-msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
+#: g10/build-packet.c:990
+msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
+msgstr "adnotacja u¿ytkownika musi zawieraæ znak '@'\n"
 
-#: g10/cardglue.c:888
+#: g10/build-packet.c:996
 #, fuzzy
-msgid "Enter New PIN: "
-msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
-
-#: g10/cardglue.c:889
-msgid "Enter Admin PIN: "
-msgstr ""
+msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
+msgstr "adnotacja u¿ytkownika musi zawieraæ znak '@'\n"
 
-#: g10/cardglue.c:890
-#, fuzzy
-msgid "Enter PIN: "
-msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
+#: g10/build-packet.c:1014
+msgid "a notation value must not use any control characters\n"
+msgstr "tre¶æ adnotacji nie mo¿e zawieraæ znaków steruj±cych\n"
 
-#: g10/cardglue.c:907
-#, fuzzy
-msgid "Repeat this PIN: "
-msgstr "Powtórz has³o: "
+#: g10/build-packet.c:1048 g10/build-packet.c:1057
+msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: niepoprawne dane w adnotacji\n"
 
-#: g10/cardglue.c:921
-#, fuzzy
-msgid "PIN not correctly repeated; try again"
-msgstr "has³o nie zosta³o poprawnie powtórzone; jeszcze jedna próba"
+#: g10/build-packet.c:1079 g10/build-packet.c:1081
+msgid "not human readable"
+msgstr "nieczytelne dla cz³owieka"
 
-#: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:158 g10/g10.c:3612 g10/keyring.c:377
-#: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:155
-#, c-format
-msgid "can't open `%s'\n"
-msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s''\n"
+#: g10/call-agent.c:99 sm/call-agent.c:102
+msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:846
-msgid "--output doesn't work for this command\n"
-msgstr "opcja --output nie dzia³a z tym poleceniem\n"
+#: g10/call-agent.c:160 sm/call-agent.c:167
+msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/delkey.c:75 g10/export.c:175 g10/keyedit.c:3355 g10/keyserver.c:1541
-#: g10/revoke.c:227
+#: g10/card-util.c:64 g10/card-util.c:307
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
+msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
+msgstr "brak klucza prywatnego"
 
-#: g10/delkey.c:83 g10/export.c:205 g10/import.c:2333 g10/keyserver.c:1555
-#: g10/revoke.c:233 g10/revoke.c:440
+#: g10/card-util.c:69
 #, c-format
-msgid "error reading keyblock: %s\n"
-msgstr "b³±d odczytu bloku kluczy: %s\n"
+msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
-msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
-msgstr "(chyba, ¿e klucz zostaje wybrany przez podanie odcisku)\n"
+#: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1525
+#: g10/keygen.c:2739 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
+#, fuzzy
+msgid "can't do this in batch mode\n"
+msgstr "nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
 
-#: g10/delkey.c:135
+#: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
+#: g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:447 g10/keyedit.c:461 g10/keygen.c:1550
+#: g10/keygen.c:1617
+msgid "Your selection? "
+msgstr "Twój wybór? "
+
+#: g10/card-util.c:217 g10/card-util.c:267
+msgid "[not set]"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:414
 #, fuzzy
-msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
-msgstr "bez opcji \"--yes\" nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
+msgid "male"
+msgstr "w³kl"
 
-#: g10/delkey.c:147
+#: g10/card-util.c:415
 #, fuzzy
-msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
-msgstr "Usun±æ ten klucz ze zbioru? "
+msgid "female"
+msgstr "w³kl"
 
-#: g10/delkey.c:155
+#: g10/card-util.c:415
 #, fuzzy
-msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
-msgstr "To jest klucz tajny! - czy na pewno go usun±æ? "
+msgid "unspecified"
+msgstr "nie podano przyczyny"
 
-#: g10/delkey.c:165
-#, c-format
-msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
-msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
+#: g10/card-util.c:442
+#, fuzzy
+msgid "not forced"
+msgstr "nie zosta³ przetworzony"
 
-#: g10/delkey.c:175
-msgid "ownertrust information cleared\n"
-msgstr "informacja o zaufaniu dla w³a¶ciciela klucza zosta³a wymazana\n"
+#: g10/card-util.c:442
+msgid "forced"
+msgstr ""
 
-#: g10/delkey.c:206
-#, c-format
-msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
-msgstr "dla klucza publicznego ,,%s'' istnieje klucz prywatny!\n"
+#: g10/card-util.c:520
+msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/delkey.c:208
-msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
-msgstr "aby go usun±æ nalezy najpierw u¿yæ opcji \"--delete-secret-key\".\n"
+#: g10/card-util.c:522
+msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/encode.c:211 g10/sign.c:1218
-#, c-format
-msgid "error creating passphrase: %s\n"
-msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
+#: g10/card-util.c:524
+msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/encode.c:216
-msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
+#: g10/card-util.c:541
+msgid "Cardholder's surname: "
 msgstr ""
-"ustawiony tryb S2K nie pozwala u¿yæ pakietu ESK dla szyfru symetrycznego\n"
 
-#: g10/encode.c:229
-#, c-format
-msgid "using cipher %s\n"
-msgstr "szyfrem %s\n"
+#: g10/card-util.c:543
+msgid "Cardholder's given name: "
+msgstr ""
 
-#: g10/encode.c:239 g10/encode.c:545
+#: g10/card-util.c:561
 #, c-format
-msgid "`%s' already compressed\n"
-msgstr ",,%s'' ju¿ jest skompresowany\n"
+msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/encode.c:302 g10/encode.c:591 g10/sign.c:566
-#, c-format
-msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: plik ,,%s'' jest pusty\n"
+#: g10/card-util.c:582
+#, fuzzy
+msgid "URL to retrieve public key: "
+msgstr "brak odpowiadaj±cego klucza publicznego: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:466
-msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
+#: g10/card-util.c:590
+#, c-format
+msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
-"w trybie --pgp2 mo¿na szyfrowaæ dla kluczy RSA krótszych od 2048 bitów\n"
 
-#: g10/encode.c:488
+#: g10/card-util.c:688 g10/card-util.c:757 g10/import.c:282
 #, c-format
-msgid "reading from `%s'\n"
-msgstr "odczyt z '%s'\n"
+msgid "error reading `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/encode.c:517
-msgid ""
-"unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
+#: g10/card-util.c:696
+msgid "Login data (account name): "
 msgstr ""
-"nie mo¿na u¿yæ szyfru IDEA z wszystkimi kluczami dla których szyfrujesz.\n"
-
-#: g10/encode.c:527
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr "wymuszone u¿ycie szyfru %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
 
-#: g10/encode.c:635 g10/sign.c:899
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
-"preferences\n"
-msgstr "wymuszone u¿ycie kompresji %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
-
-#: g10/encode.c:722
+#: g10/card-util.c:706
 #, c-format
-msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr "wymuszone u¿ycie szyfru %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
+msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/encode.c:792 g10/pkclist.c:722 g10/pkclist.c:758
-#, c-format
-msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
+#: g10/card-util.c:765
+msgid "Private DO data: "
+msgstr ""
 
-#: g10/encode.c:819
+#: g10/card-util.c:775
 #, c-format
-msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
-msgstr "%s/%s zaszyfrowany dla: ,,%s''\n"
+msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:302
-#, c-format
-msgid "%s encrypted data\n"
-msgstr "dane zaszyfrowano za pomoc± %s\n"
+#: g10/card-util.c:795
+#, fuzzy
+msgid "Language preferences: "
+msgstr "aktualizacja ustawieñ klucza"
 
-#: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:306
-#, c-format
-msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
-msgstr "dane zaszyfrowano nieznanym algorytmem numer %d\n"
+#: g10/card-util.c:803
+#, fuzzy
+msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
+msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
 
-#: g10/encr-data.c:93
-msgid ""
-"WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
+#: g10/card-util.c:812
+#, fuzzy
+msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
+msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
+
+#: g10/card-util.c:833
+msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: wiadomo¶æ by³a szyfrowana kluczem s³abym szyfru symetrycznego.\n"
 
-#: g10/encr-data.c:104
-msgid "problem handling encrypted packet\n"
-msgstr "problem podczas obróbki pakietu szyfrowego\n"
+#: g10/card-util.c:847
+#, fuzzy
+msgid "Error: invalid response.\n"
+msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
 
-#: g10/exec.c:49
-msgid "no remote program execution supported\n"
-msgstr "odwo³ania do zewnêtrznych programów s± wy³±czone\n"
+#: g10/card-util.c:868
+#, fuzzy
+msgid "CA fingerprint: "
+msgstr "Odcisk klucza:"
 
-#: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:410
-#, c-format
-msgid "can't create directory `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na utworzyæ katalogu ,,%s'': %s\n"
+#: g10/card-util.c:891
+#, fuzzy
+msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
+msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
 
-#: g10/exec.c:314
-msgid ""
-"external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
-msgstr ""
-"nieszczelne uprawnienia ustawieñ - wo³anie zewnêtrznych programów wy³±czone\n"
+#: g10/card-util.c:939
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key operation not possible: %s\n"
+msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:344
+#: g10/card-util.c:940
 #, fuzzy
-msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
-msgstr ""
-"platforma wymaga u¿ycia plików tymczasowych do wo³ania zewnêtrznych "
-"programów\n"
+msgid "not an OpenPGP card"
+msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
 
-#: g10/exec.c:422
+#: g10/card-util.c:949
 #, fuzzy, c-format
-msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na wykonaæ %s ,,%s'': %s\n"
+msgid "error getting current key info: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/exec.c:425
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na wykonaæ %s ,,%s'': %s\n"
+#: g10/card-util.c:1034
+#, fuzzy
+msgid "Replace existing key? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
 
-#: g10/exec.c:510
-#, c-format
-msgid "system error while calling external program: %s\n"
-msgstr "b³±d systemu podczas wo³ania programu zewnêtrznego: %s\n"
-
-#: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
-msgid "unnatural exit of external program\n"
-msgstr "nienaturalne zakoñczenie pracy zewnêtrznego programu\n"
+#: g10/card-util.c:1055 g10/card-util.c:1064
+msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
+msgstr ""
 
-#: g10/exec.c:536
-msgid "unable to execute external program\n"
-msgstr "nie mo¿na uruchomiæ zewnêtrznego programu\n"
+#: g10/card-util.c:1076
+#, fuzzy
+msgid "Replace existing keys? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
 
-#: g10/exec.c:552
+#: g10/card-util.c:1085
 #, c-format
-msgid "unable to read external program response: %s\n"
-msgstr "nie mo¿na odczytaæ odpowiedzi programu zewnêtrznego: %s\n"
+msgid ""
+"Please note that the factory settings of the PINs are\n"
+"   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
+"You should change them using the command --change-pin\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
-#, c-format
-msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
+#: g10/card-util.c:1120
+#, fuzzy
+msgid "Please select the type of key to generate:\n"
+msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
 
-#: g10/exec.c:610
-#, c-format
-msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ tymczasowego katalogu ,,%s'': %s.\n"
+#: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
+#, fuzzy
+msgid "   (1) Signature key\n"
+msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
 
-#: g10/export.c:189
+#: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
 #, fuzzy
-msgid "exporting secret keys not allowed\n"
-msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
+msgid "   (2) Encryption key\n"
+msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
 
-#: g10/export.c:218
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: not protected - skipped\n"
-msgstr "klucz %08lX: nie jest chroniony - pominiêty\n"
+#: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
+msgid "   (3) Authentication key\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/export.c:226
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
-msgstr "klucz %08lX: klucz PGP 2.x - pominiêty\n"
+#: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:947
+#: g10/keygen.c:1554 g10/keygen.c:1582 g10/keygen.c:1656 g10/revoke.c:685
+msgid "Invalid selection.\n"
+msgstr "Niew³a¶ciwy wybór.\n"
 
-#: g10/export.c:404
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: klucz prywatny %08lX nie ma prostej sumy kontrolnej SK.\n"
+#: g10/card-util.c:1200
+#, fuzzy
+msgid "Please select where to store the key:\n"
+msgstr "Proszê wybraæ powód uniewa¿nienia:\n"
 
-#: g10/export.c:436
-msgid "WARNING: nothing exported\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!\n"
+#: g10/card-util.c:1235
+#, fuzzy
+msgid "unknown key protection algorithm\n"
+msgstr "nieznany algorytm ochrony\n"
 
-#: g10/g10.c:362
-msgid ""
-"@Commands:\n"
-" "
-msgstr ""
-"@Polecenia:\n"
-" "
+#: g10/card-util.c:1240
+#, fuzzy
+msgid "secret parts of key are not available\n"
+msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
 
-#: g10/g10.c:364
-msgid "|[file]|make a signature"
-msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu"
+#: g10/card-util.c:1245
+#, fuzzy
+msgid "secret key already stored on a card\n"
+msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
 
-#: g10/g10.c:365
-msgid "|[file]|make a clear text signature"
-msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu pod dokumentem"
+#: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1358
+msgid "quit this menu"
+msgstr "wyj¶cie z tego menu"
 
-#: g10/g10.c:366
-msgid "make a detached signature"
-msgstr "z³o¿enie podpisu oddzielonego od dokumentu"
+#: g10/card-util.c:1318
+#, fuzzy
+msgid "show admin commands"
+msgstr "sprzeczne polecenia\n"
 
-#: g10/g10.c:367
-msgid "encrypt data"
-msgstr "szyfrowanie danych"
+#: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1361
+msgid "show this help"
+msgstr "ten tekst pomocy"
 
-#: g10/g10.c:369
-msgid "encryption only with symmetric cipher"
-msgstr "szyfrowanie tylko szyfrem symetrycznym"
+#: g10/card-util.c:1321
+#, fuzzy
+msgid "list all available data"
+msgstr "Klucz dostêpny w: "
 
-#: g10/g10.c:371
-msgid "decrypt data (default)"
-msgstr "odszyfrowywanie danych (domy¶lne)"
+#: g10/card-util.c:1324
+msgid "change card holder's name"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:373
-msgid "verify a signature"
-msgstr "sprawdzenie podpisu"
+#: g10/card-util.c:1325
+msgid "change URL to retrieve key"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:375
-msgid "list keys"
-msgstr "lista kluczy"
+#: g10/card-util.c:1326
+msgid "fetch the key specified in the card URL"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:377
-msgid "list keys and signatures"
-msgstr "lista kluczy i podpisów"
+#: g10/card-util.c:1327
+#, fuzzy
+msgid "change the login name"
+msgstr "zmiana daty wa¿no¶ci klucza"
 
-#: g10/g10.c:378
+#: g10/card-util.c:1328
 #, fuzzy
-msgid "list and check key signatures"
-msgstr "sprawdzenie podpisów kluczy"
+msgid "change the language preferences"
+msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
 
-#: g10/g10.c:379
-msgid "list keys and fingerprints"
-msgstr "lista kluczy i ich odcisków"
+#: g10/card-util.c:1329
+msgid "change card holder's sex"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:380
-msgid "list secret keys"
-msgstr "lista kluczy prywatnych"
+#: g10/card-util.c:1330
+#, fuzzy
+msgid "change a CA fingerprint"
+msgstr "okazanie odcisku klucza"
 
-#: g10/g10.c:381
-msgid "generate a new key pair"
-msgstr "generacja nowej pary kluczy"
+#: g10/card-util.c:1331
+msgid "toggle the signature force PIN flag"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:382
-msgid "remove keys from the public keyring"
-msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy publicznych"
+#: g10/card-util.c:1332
+#, fuzzy
+msgid "generate new keys"
+msgstr "generacja nowej pary kluczy"
 
-#: g10/g10.c:384
-msgid "remove keys from the secret keyring"
-msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy prywatnych"
+#: g10/card-util.c:1333
+msgid "menu to change or unblock the PIN"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:385
-msgid "sign a key"
-msgstr "z³o¿enie podpisu na kluczu"
+#: g10/card-util.c:1334
+msgid "verify the PIN and list all data"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:386
-msgid "sign a key locally"
-msgstr "z³o¿enie prywatnego podpisu na kluczu"
+#: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1626
+msgid "Command> "
+msgstr "Polecenie> "
 
-#: g10/g10.c:387
-msgid "sign or edit a key"
-msgstr "podpisanie lub modyfikacja klucza"
+#: g10/card-util.c:1492
+#, fuzzy
+msgid "Admin-only command\n"
+msgstr "sprzeczne polecenia\n"
 
-#: g10/g10.c:388
-msgid "generate a revocation certificate"
-msgstr "tworzenie certyfikatu uniewa¿nienia klucza"
+#: g10/card-util.c:1523
+#, fuzzy
+msgid "Admin commands are allowed\n"
+msgstr "sprzeczne polecenia\n"
 
-#: g10/g10.c:390
-msgid "export keys"
-msgstr "eksport kluczy do pliku"
+#: g10/card-util.c:1525
+#, fuzzy
+msgid "Admin commands are not allowed\n"
+msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
 
-#: g10/g10.c:391
-msgid "export keys to a key server"
-msgstr "eksport kluczy do serwera kluczy"
+#: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2247
+msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
+msgstr "Niepoprawna komenda  (spróbuj \"help\")\n"
 
-#: g10/g10.c:392
-msgid "import keys from a key server"
-msgstr "import kluczy z serwera kluczy"
+#: g10/decrypt.c:107 g10/encode.c:869
+msgid "--output doesn't work for this command\n"
+msgstr "opcja --output nie dzia³a z tym poleceniem\n"
 
-#: g10/g10.c:394
-msgid "search for keys on a key server"
-msgstr "szukanie kluczy na serwerze"
+#: g10/decrypt.c:162 g10/gpg.c:3820 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
+#, c-format
+msgid "can't open `%s'\n"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s''\n"
 
-#: g10/g10.c:396
-msgid "update all keys from a keyserver"
-msgstr "od¶wie¿enie wszystkich kluczy z serwera"
+#: g10/delkey.c:75 g10/export.c:325 g10/keyedit.c:3390 g10/keyserver.c:1713
+#: g10/revoke.c:228
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:399
-msgid "import/merge keys"
-msgstr "import/do³±czenie kluczy"
+#: g10/delkey.c:83 g10/export.c:355 g10/import.c:2348 g10/keyserver.c:1727
+#: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
+#, c-format
+msgid "error reading keyblock: %s\n"
+msgstr "b³±d odczytu bloku kluczy: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:402
-msgid "print the card status"
-msgstr ""
+#: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
+msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
+msgstr "(chyba, ¿e klucz zostaje wybrany przez podanie odcisku)\n"
 
-#: g10/g10.c:403
-msgid "change data on a card"
-msgstr ""
+#: g10/delkey.c:135
+#, fuzzy
+msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
+msgstr "bez opcji \"--yes\" nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
 
-#: g10/g10.c:404
-msgid "change a card's PIN"
-msgstr ""
+#: g10/delkey.c:147
+#, fuzzy
+msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
+msgstr "Usun±æ ten klucz ze zbioru? "
 
-#: g10/g10.c:412
-msgid "update the trust database"
-msgstr "uaktualnienie bazy zaufania"
+#: g10/delkey.c:155
+#, fuzzy
+msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
+msgstr "To jest klucz tajny! - czy na pewno go usun±æ? "
 
-#: g10/g10.c:419
-msgid "|algo [files]|print message digests"
-msgstr "|algo [pliki]|skróty wiadomo¶ci"
+#: g10/delkey.c:165
+#, c-format
+msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
+msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:423 g10/gpgv.c:71
-msgid ""
-"@\n"
-"Options:\n"
-" "
-msgstr ""
-"@\n"
-"Opcje:\n"
-" "
+#: g10/delkey.c:175
+msgid "ownertrust information cleared\n"
+msgstr "informacja o zaufaniu dla w³a¶ciciela klucza zosta³a wymazana\n"
 
-#: g10/g10.c:425
-msgid "create ascii armored output"
-msgstr "opakowanie ASCII pliku wynikowego"
+#: g10/delkey.c:206
+#, c-format
+msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
+msgstr "dla klucza publicznego ,,%s'' istnieje klucz prywatny!\n"
 
-#: g10/g10.c:427
-msgid "|NAME|encrypt for NAME"
-msgstr "|NAZWA|szyfrowanie dla odbiorcy NAZWA"
+#: g10/delkey.c:208
+msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
+msgstr "aby go usun±æ nalezy najpierw u¿yæ opcji \"--delete-secret-key\".\n"
 
-#: g10/g10.c:438
-msgid "use this user-id to sign or decrypt"
-msgstr "identyfikator do podpisania lub odszyfrowania"
+#: g10/encode.c:225 g10/sign.c:1291
+#, c-format
+msgid "error creating passphrase: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:439
-msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
-msgstr "|N|poziom kompresji N (0 - bez)"
+#: g10/encode.c:230
+msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
+msgstr ""
+"ustawiony tryb S2K nie pozwala u¿yæ pakietu ESK dla szyfru symetrycznego\n"
 
-#: g10/g10.c:444
-msgid "use canonical text mode"
-msgstr "kanoniczny format tekstowy"
+#: g10/encode.c:244
+#, c-format
+msgid "using cipher %s\n"
+msgstr "szyfrem %s\n"
 
-#: g10/g10.c:458
-msgid "use as output file"
-msgstr "plik wyj¶ciowy"
+#: g10/encode.c:254 g10/encode.c:558
+#, c-format
+msgid "`%s' already compressed\n"
+msgstr ",,%s'' ju¿ jest skompresowany\n"
 
-#: g10/g10.c:460 g10/gpgv.c:73
-msgid "verbose"
-msgstr "z dodatkowymi informacjami"
+#: g10/encode.c:305 g10/encode.c:606 g10/sign.c:596
+#, c-format
+msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: plik ,,%s'' jest pusty\n"
 
-#: g10/g10.c:471
-msgid "do not make any changes"
-msgstr "pozostawienie bez zmian"
+#: g10/encode.c:469
+msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
+msgstr ""
+"w trybie --pgp2 mo¿na szyfrowaæ dla kluczy RSA krótszych od 2048 bitów\n"
 
-#: g10/g10.c:472
-msgid "prompt before overwriting"
-msgstr "pytanie przed nadpisaniem plików"
+#: g10/encode.c:494
+#, c-format
+msgid "reading from `%s'\n"
+msgstr "odczyt z '%s'\n"
 
-#: g10/g10.c:513
-msgid "use strict OpenPGP behavior"
+#: g10/encode.c:522
+msgid ""
+"unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
 msgstr ""
+"nie mo¿na u¿yæ szyfru IDEA z wszystkimi kluczami dla których szyfrujesz.\n"
 
-#: g10/g10.c:514
-msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
-msgstr ""
+#: g10/encode.c:540
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr "wymuszone u¿ycie szyfru %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
 
-#: g10/g10.c:542
+#: g10/encode.c:650 g10/sign.c:968
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"@\n"
-"(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
-msgstr ""
-"@\n"
-"(Pe³n± listê poleceñ i opcji mo¿na znale¼æ w podrêczniku systemowym.)\n"
+"WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
+"preferences\n"
+msgstr "wymuszone u¿ycie kompresji %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
+
+#: g10/encode.c:744
+#, c-format
+msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr "wymuszone u¿ycie szyfru %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
+
+#: g10/encode.c:814 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
+#, c-format
+msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
+
+#: g10/encode.c:841
+#, c-format
+msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
+msgstr "%s/%s zaszyfrowany dla: ,,%s''\n"
+
+#: g10/encr-data.c:70 g10/mainproc.c:265
+#, c-format
+msgid "%s encrypted data\n"
+msgstr "dane zaszyfrowano za pomoc± %s\n"
+
+#: g10/encr-data.c:72 g10/mainproc.c:269
+#, c-format
+msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
+msgstr "dane zaszyfrowano nieznanym algorytmem numer %d\n"
 
-#: g10/g10.c:545
+#: g10/encr-data.c:110 sm/decrypt.c:128
 msgid ""
-"@\n"
-"Examples:\n"
-"\n"
-" -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
-" --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
-" --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
-" --list-keys [names]        show keys\n"
-" --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
+"WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 msgstr ""
-"@\n"
-"Przyk³ady:\n"
-"\n"
-" -se -r Bob [plik]          podpisaæ i zaszyfrowaæ kluczem Boba\n"
-" --clearsign [plik]         podpisaæ z pozostawieniem czytelno¶ci dokumentu\n"
-" --detach-sign [plik]       podpisaæ z umieszczeniem podpisu w osobnym "
-"pliku\n"
-" --list-keys [nazwy]        pokazuje klucze\n"
-" --fingerprint [nazwy]      pokazuje odciski kluczy\n"
+"OSTRZE¯ENIE: wiadomo¶æ by³a szyfrowana kluczem s³abym szyfru symetrycznego.\n"
 
-#: g10/g10.c:725 g10/gpgv.c:98
-msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-msgstr "B³êdy prosimy zg³aszaæ na adres <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+#: g10/encr-data.c:122
+msgid "problem handling encrypted packet\n"
+msgstr "problem podczas obróbki pakietu szyfrowego\n"
 
-#: g10/g10.c:742
-msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
+#: g10/exec.c:51
+msgid "no remote program execution supported\n"
+msgstr "odwo³ania do zewnêtrznych programów s± wy³±czone\n"
 
-#: g10/g10.c:745
+#: g10/exec.c:315
 msgid ""
-"Syntax: gpg [options] [files]\n"
-"sign, check, encrypt or decrypt\n"
-"default operation depends on the input data\n"
+"external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
-"Sk³adnia: gpg [opcje] [pliki]\n"
-"podpisywanie, sprawdzanie podpisów, szyfrowanie, deszyfrowanie\n"
-"domy¶lnie wykonywana operacja zale¿y od danych wej¶ciowych\n"
+"nieszczelne uprawnienia ustawieñ - wo³anie zewnêtrznych programów wy³±czone\n"
 
-#: g10/g10.c:756
-msgid ""
-"\n"
-"Supported algorithms:\n"
+#: g10/exec.c:345
+#, fuzzy
+msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"Obs³ugiwane algorytmy:\n"
+"platforma wymaga u¿ycia plików tymczasowych do wo³ania zewnêtrznych "
+"programów\n"
 
-#: g10/g10.c:759
-msgid "Pubkey: "
-msgstr "Asymetryczne: "
+#: g10/exec.c:423
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na wykonaæ %s ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/g10.c:765 g10/keyedit.c:2252
-msgid "Cipher: "
-msgstr "Symetryczne: "
+#: g10/exec.c:426
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na wykonaæ %s ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/g10.c:771
-msgid "Hash: "
-msgstr "Skrótów: "
+#: g10/exec.c:511
+#, c-format
+msgid "system error while calling external program: %s\n"
+msgstr "b³±d systemu podczas wo³ania programu zewnêtrznego: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:777 g10/keyedit.c:2298
-msgid "Compression: "
-msgstr "Kompresji: "
+#: g10/exec.c:522 g10/exec.c:588
+msgid "unnatural exit of external program\n"
+msgstr "nienaturalne zakoñczenie pracy zewnêtrznego programu\n"
 
-#: g10/g10.c:860
-msgid "usage: gpg [options] "
-msgstr "wywo³anie: gpg [opcje]"
+#: g10/exec.c:537
+msgid "unable to execute external program\n"
+msgstr "nie mo¿na uruchomiæ zewnêtrznego programu\n"
 
-#: g10/g10.c:1008
-msgid "conflicting commands\n"
-msgstr "sprzeczne polecenia\n"
+#: g10/exec.c:554
+#, c-format
+msgid "unable to read external program response: %s\n"
+msgstr "nie mo¿na odczytaæ odpowiedzi programu zewnêtrznego: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:1026
-#, fuzzy, c-format
-msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
-msgstr "w definicji grupy ,,%s'' brak znaku ,,=''\n"
+#: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
+#, c-format
+msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
 
-#: g10/g10.c:1223
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
+#: g10/exec.c:611
+#, c-format
+msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ tymczasowego katalogu ,,%s'': %s.\n"
 
-#: g10/g10.c:1226
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
+#: g10/export.c:63
+#, fuzzy
+msgid "export signatures that are marked as local-only"
+msgstr ""
+"\n"
+"Podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
 
-#: g10/g10.c:1229
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
+#: g10/export.c:65
+msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:1235
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
+#: g10/export.c:67
+#, fuzzy
+msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
+msgstr "brak kluczy uniewa¿niaj±cych dla ,,%s''\n"
 
-#: g10/g10.c:1238
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
+#: g10/export.c:69
+#, fuzzy
+msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
+msgstr "uniewa¿nienie podklucza"
 
-#: g10/g10.c:1241
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
+#: g10/export.c:71
+#, fuzzy
+msgid "remove unusable parts from key during export"
+msgstr "bezu¿yteczny klucz prywatny"
 
-#: g10/g10.c:1247
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
+#: g10/export.c:73
+msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
-"                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
 
-#: g10/g10.c:1250
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
+#: g10/export.c:75
+msgid "export keys in an S-expression based format"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
-"                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
 
-#: g10/g10.c:1253
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
-msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
-"                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
+#: g10/export.c:339
+#, fuzzy
+msgid "exporting secret keys not allowed\n"
+msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
 
-#: g10/g10.c:1259
+#: g10/export.c:368
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
-msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
-"                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
+msgid "key %s: not protected - skipped\n"
+msgstr "klucz %08lX: nie jest chroniony - pominiêty\n"
 
-#: g10/g10.c:1262
+#: g10/export.c:376
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
-msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
-"                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
+msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
+msgstr "klucz %08lX: klucz PGP 2.x - pominiêty\n"
 
-#: g10/g10.c:1265
+#: g10/export.c:387
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
+msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
+msgstr "klucz %08lX: pominiêto - podpis na podkluczu w niew³a¶ciwym miejscu\n"
+
+#: g10/export.c:538
+msgid "about to export an unprotected subkey\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
-"                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
 
-#: g10/g10.c:1406
+#: g10/export.c:561
 #, fuzzy, c-format
-msgid "unknown configuration item `%s'\n"
-msgstr "nieznana opcja ,,%s''\n"
+msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
+msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:1803
-#, c-format
-msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
-msgstr "UWAGA: stary domy¶lny plik opcji ,,%s'' zosta³ zignorowany\n"
+#: g10/export.c:582
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: klucz prywatny %08lX nie ma prostej sumy kontrolnej SK.\n"
 
-#: g10/g10.c:1845
-#, c-format
-msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
-msgstr "UWAGA: brak domy¶lnego pliku opcji ,,%s''\n"
+#: g10/export.c:631
+msgid "WARNING: nothing exported\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!\n"
 
-#: g10/g10.c:1849
-#, c-format
-msgid "option file `%s': %s\n"
-msgstr "plik opcji ,,%s'': %s\n"
+#: g10/getkey.c:153
+msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
+msgstr "zbyt wiele wpisów w buforze kluczy publicznych - wy³±czony\n"
 
-#: g10/g10.c:1856
-#, c-format
-msgid "reading options from `%s'\n"
-msgstr "odczyt opcji z ,,%s''\n"
+#: g10/getkey.c:176
+#, fuzzy
+msgid "[User ID not found]"
+msgstr "[brak identyfikatora u¿ytkownika]"
 
-#: g10/g10.c:2070 g10/g10.c:2618 g10/g10.c:2637
+#: g10/getkey.c:953 g10/getkey.c:963 g10/getkey.c:973 g10/getkey.c:989
+#: g10/getkey.c:1004
 #, c-format
-msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
-msgstr "UWAGA: %s nie jest do normalnego u¿ytku!\n"
+msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:2083
+#: g10/getkey.c:1831
 #, fuzzy, c-format
-msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
+msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
-"modu³ szyfru ,,%s'' nie zosta³ za³adowany z powodu niebezpiecznych praw "
-"dostêpu\n"
+"Opcja --allow-non-selfsigned-uid wymusi³a uznanie za poprawny klucza %08lX.\n"
 
-#: g10/g10.c:2237 g10/g10.c:2249
+#: g10/getkey.c:2385 g10/keyedit.c:3710
 #, fuzzy, c-format
-msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
-msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
+msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
+msgstr "brak prywatnego odpowiednika podklucza publicznego %08lX - pominiêty\n"
 
-#: g10/g10.c:2322
+#: g10/getkey.c:2616
 #, fuzzy, c-format
-msgid "`%s' is not a valid character set\n"
-msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
+msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
+msgstr "u¿ywany jest podklucz %08lX zamiast klucza g³ównego %08lX\n"
 
-#: g10/g10.c:2341 g10/keyedit.c:3871
-#, fuzzy
-msgid "could not parse keyserver URL\n"
-msgstr "niezrozuma³y URI serwera kluczy\n"
-
-#: g10/g10.c:2347
+#: g10/getkey.c:2663
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
-msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
+msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
+msgstr "klucz %08lX: klucz tajny bez klucza jawnego - pominiêty\n"
 
-#: g10/g10.c:2350
-#, fuzzy
-msgid "invalid keyserver options\n"
-msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
+#: g10/gpg.c:365 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:241 tools/gpgconf.c:54
+msgid ""
+"@Commands:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@Polecenia:\n"
+" "
 
-#: g10/g10.c:2357
-#, c-format
-msgid "%s:%d: invalid import options\n"
-msgstr "%s:%d: niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
+#: g10/gpg.c:367
+msgid "|[file]|make a signature"
+msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu"
 
-#: g10/g10.c:2360
-msgid "invalid import options\n"
-msgstr "niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
+#: g10/gpg.c:368
+msgid "|[file]|make a clear text signature"
+msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu pod dokumentem"
 
-#: g10/g10.c:2367
-#, c-format
-msgid "%s:%d: invalid export options\n"
-msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
+#: g10/gpg.c:369 sm/gpgsm.c:245
+msgid "make a detached signature"
+msgstr "z³o¿enie podpisu oddzielonego od dokumentu"
 
-#: g10/g10.c:2370
-msgid "invalid export options\n"
-msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
+#: g10/gpg.c:370 sm/gpgsm.c:246
+msgid "encrypt data"
+msgstr "szyfrowanie danych"
 
-#: g10/g10.c:2377
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%d: invalid list options\n"
-msgstr "%s:%d: niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
+#: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:247
+msgid "encryption only with symmetric cipher"
+msgstr "szyfrowanie tylko szyfrem symetrycznym"
 
-#: g10/g10.c:2380
-#, fuzzy
-msgid "invalid list options\n"
-msgstr "niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
+#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:248
+msgid "decrypt data (default)"
+msgstr "odszyfrowywanie danych (domy¶lne)"
 
-#: g10/g10.c:2402
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
-msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
+#: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:249
+msgid "verify a signature"
+msgstr "sprawdzenie podpisu"
 
-#: g10/g10.c:2405
-#, fuzzy
-msgid "invalid verify options\n"
-msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
+#: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:251
+msgid "list keys"
+msgstr "lista kluczy"
 
-#: g10/g10.c:2412
-#, c-format
-msgid "unable to set exec-path to %s\n"
-msgstr "nie mo¿na ustawiæ ¶cie¿ki programów wykonywalnych na %s\n"
+#: g10/gpg.c:380
+msgid "list keys and signatures"
+msgstr "lista kluczy i podpisów"
 
-#: g10/g10.c:2607
-msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: program mo¿e stworzyæ plik zrzutu pamiêci!\n"
+#: g10/gpg.c:381
+#, fuzzy
+msgid "list and check key signatures"
+msgstr "sprawdzenie podpisów kluczy"
 
-#: g10/g10.c:2611
-#, c-format
-msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: %s powoduje obej¶cie %s\n"
+#: g10/gpg.c:382 sm/gpgsm.c:255
+msgid "list keys and fingerprints"
+msgstr "lista kluczy i ich odcisków"
 
-#: g10/g10.c:2620
-#, c-format
-msgid "%s not allowed with %s!\n"
-msgstr "Nie wolno u¿ywaæ %s z %s!\n"
+#: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:253
+msgid "list secret keys"
+msgstr "lista kluczy prywatnych"
 
-#: g10/g10.c:2623
-#, c-format
-msgid "%s makes no sense with %s!\n"
-msgstr "%s nie ma sensu w po³±czeniu z %s!\n"
+#: g10/gpg.c:384 sm/gpgsm.c:256
+msgid "generate a new key pair"
+msgstr "generacja nowej pary kluczy"
 
-#: g10/g10.c:2630
-#, fuzzy, c-format
-msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
-msgstr "gpg-agent nie jest dostêpny w tej sesji\n"
+#: g10/gpg.c:385
+msgid "remove keys from the public keyring"
+msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy publicznych"
 
-#: g10/g10.c:2645
-#, fuzzy, c-format
-msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
-msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
+#: g10/gpg.c:387
+msgid "remove keys from the secret keyring"
+msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy prywatnych"
 
-#: g10/g10.c:2659
-msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
-"w trybie --pgp2 mo¿na sk³adaæ tylko podpisy oddzielne lub do³±czone do "
-"tekstu\n"
+#: g10/gpg.c:388
+msgid "sign a key"
+msgstr "z³o¿enie podpisu na kluczu"
 
-#: g10/g10.c:2665
-msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
-msgstr "w trybie --pgp2 nie mo¿na jednocze¶nie szyfrowaæ i podpisywaæ\n"
+#: g10/gpg.c:389
+msgid "sign a key locally"
+msgstr "z³o¿enie prywatnego podpisu na kluczu"
 
-#: g10/g10.c:2671
-msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
-msgstr "w trybie --pgp2 trzeba u¿ywaæ plików a nie potoków.\n"
+#: g10/gpg.c:390
+msgid "sign or edit a key"
+msgstr "podpisanie lub modyfikacja klucza"
 
-#: g10/g10.c:2684
-msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
-msgstr "szyfrowanie wiadomo¶ci w trybie --pgp2 wymaga modu³u szyfru IDEA\n"
+#: g10/gpg.c:391
+msgid "generate a revocation certificate"
+msgstr "tworzenie certyfikatu uniewa¿nienia klucza"
 
-#: g10/g10.c:2751 g10/g10.c:2775
-msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
-msgstr "wybrany algorytm szyfruj±cy jest niepoprawny\n"
+#: g10/gpg.c:393
+msgid "export keys"
+msgstr "eksport kluczy do pliku"
 
-#: g10/g10.c:2757 g10/g10.c:2781
-msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "wybrany algorytm skrótów wiadomo¶ci jest niepoprawny\n"
+#: g10/gpg.c:394 sm/gpgsm.c:258
+msgid "export keys to a key server"
+msgstr "eksport kluczy do serwera kluczy"
 
-#: g10/g10.c:2763
-#, fuzzy
-msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
-msgstr "wybrany algorytm szyfruj±cy jest niepoprawny\n"
+#: g10/gpg.c:395 sm/gpgsm.c:259
+msgid "import keys from a key server"
+msgstr "import kluczy z serwera kluczy"
 
-#: g10/g10.c:2769
-msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "wybrany algorytm skrótów po¶wiadczeñ jest niepoprawny\n"
+#: g10/gpg.c:397
+msgid "search for keys on a key server"
+msgstr "szukanie kluczy na serwerze"
 
-#: g10/g10.c:2784
-msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
-msgstr "warto¶æ completes-needed musi byæ wiêksza od 0\n"
+#: g10/gpg.c:399
+msgid "update all keys from a keyserver"
+msgstr "od¶wie¿enie wszystkich kluczy z serwera"
 
-#: g10/g10.c:2786
-msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
-msgstr "warto¶æ marginals-needed musi byæ wiêksza od 1\n"
+#: g10/gpg.c:403
+msgid "import/merge keys"
+msgstr "import/do³±czenie kluczy"
 
-#: g10/g10.c:2788
-#, fuzzy
-msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
-msgstr "warto¶æ max-cert-depth musi mie¶ciæ siê w zakresie od 1 do 255\n"
+#: g10/gpg.c:406
+msgid "print the card status"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:2790
-msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
+#: g10/gpg.c:407
+msgid "change data on a card"
 msgstr ""
-"niew³a¶ciwy domy¶lny poziom sprawdzania; musi mieæ warto¶æ 0, 1, 2 lub 3\n"
 
-#: g10/g10.c:2792
-msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
+#: g10/gpg.c:408
+msgid "change a card's PIN"
 msgstr ""
-"niew³a¶ciwy minimalny poziom sprawdzania; musi mieæ warto¶æ 0, 1, 2 lub 3\n"
 
-#: g10/g10.c:2795
-msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
-msgstr "UWAGA: prosty tryb S2K (0) jest stanowczo odradzany\n"
+#: g10/gpg.c:417
+msgid "update the trust database"
+msgstr "uaktualnienie bazy zaufania"
 
-#: g10/g10.c:2799
-msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
-msgstr "niepoprawny tryb S2K; musi mieæ warto¶æ 0, 1 lub 3\n"
+#: g10/gpg.c:424
+msgid "|algo [files]|print message digests"
+msgstr "|algo [pliki]|skróty wiadomo¶ci"
 
-#: g10/g10.c:2806
-msgid "invalid default preferences\n"
-msgstr "niew³a¶ciwe domy¶lne ustawienia\n"
+#: g10/gpg.c:428 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:278
+#: tools/gpg-connect-agent.c:57 tools/gpgconf.c:60 tools/symcryptrun.c:178
+msgid ""
+"@\n"
+"Options:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@\n"
+"Opcje:\n"
+" "
 
-#: g10/g10.c:2815
-msgid "invalid personal cipher preferences\n"
-msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia szyfrów\n"
+#: g10/gpg.c:430 sm/gpgsm.c:280
+msgid "create ascii armored output"
+msgstr "opakowanie ASCII pliku wynikowego"
 
-#: g10/g10.c:2819
-msgid "invalid personal digest preferences\n"
-msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia skrótów\n"
+#: g10/gpg.c:432 sm/gpgsm.c:290
+msgid "|NAME|encrypt for NAME"
+msgstr "|NAZWA|szyfrowanie dla odbiorcy NAZWA"
 
-#: g10/g10.c:2823
-msgid "invalid personal compress preferences\n"
-msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia algorytmów kompresji\n"
+#: g10/gpg.c:443 sm/gpgsm.c:326
+msgid "use this user-id to sign or decrypt"
+msgstr "identyfikator do podpisania lub odszyfrowania"
 
-#: g10/g10.c:2856
-#, c-format
-msgid "%s does not yet work with %s\n"
-msgstr "%s jeszcze nie dzia³a z %s!\n"
+#: g10/gpg.c:444 sm/gpgsm.c:329
+msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
+msgstr "|N|poziom kompresji N (0 - bez)"
 
-#: g10/g10.c:2903
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "szyfr ,,%s'' nie jest dostêpny w trybie %s\n"
+#: g10/gpg.c:449 sm/gpgsm.c:331
+msgid "use canonical text mode"
+msgstr "kanoniczny format tekstowy"
 
-#: g10/g10.c:2908
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "skrót ,,%s'' nie jest dostêpny w trybie %s\n"
+#: g10/gpg.c:463 sm/gpgsm.c:334 tools/gpgconf.c:62
+msgid "use as output file"
+msgstr "plik wyj¶ciowy"
 
-#: g10/g10.c:2913
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "kompresja ,,%s'' nie jest dostêpna w trybie %s\n"
+#: g10/gpg.c:476 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:344 tools/gpgconf.c:65
+msgid "do not make any changes"
+msgstr "pozostawienie bez zmian"
 
-#: g10/g10.c:3009
-#, c-format
-msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
-msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
+#: g10/gpg.c:477
+msgid "prompt before overwriting"
+msgstr "pytanie przed nadpisaniem plików"
 
-#: g10/g10.c:3020
-msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: podano adresatów (-r) w dzia³aniu które ich nie dotyczy\n"
+#: g10/gpg.c:519
+msgid "use strict OpenPGP behavior"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:3031
-msgid "--store [filename]"
-msgstr "--store [plik]"
+#: g10/gpg.c:520
+msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:3038
-msgid "--symmetric [filename]"
-msgstr "--symmetric [plik]"
+#: g10/gpg.c:549 sm/gpgsm.c:392
+msgid ""
+"@\n"
+"(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
+msgstr ""
+"@\n"
+"(Pe³n± listê poleceñ i opcji mo¿na znale¼æ w podrêczniku systemowym.)\n"
 
-#: g10/g10.c:3040
-#, fuzzy, c-format
-msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
-msgstr "b³±d odszyfrowywania: %s\n"
+#: g10/gpg.c:552 sm/gpgsm.c:395
+msgid ""
+"@\n"
+"Examples:\n"
+"\n"
+" -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
+" --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
+" --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
+" --list-keys [names]        show keys\n"
+" --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
+msgstr ""
+"@\n"
+"Przyk³ady:\n"
+"\n"
+" -se -r Bob [plik]          podpisaæ i zaszyfrowaæ kluczem Boba\n"
+" --clearsign [plik]         podpisaæ z pozostawieniem czytelno¶ci dokumentu\n"
+" --detach-sign [plik]       podpisaæ z umieszczeniem podpisu w osobnym "
+"pliku\n"
+" --list-keys [nazwy]        pokazuje klucze\n"
+" --fingerprint [nazwy]      pokazuje odciski kluczy\n"
 
-#: g10/g10.c:3050
-msgid "--encrypt [filename]"
-msgstr "--encrypt [plik]"
+#: g10/gpg.c:743 g10/gpgv.c:96
+msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+msgstr "B³êdy prosimy zg³aszaæ na adres <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 
-#: g10/g10.c:3063
-#, fuzzy
-msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [plik]"
+#: g10/gpg.c:760
+msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
 
-#: g10/g10.c:3065
-msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
+#: g10/gpg.c:763
+msgid ""
+"Syntax: gpg [options] [files]\n"
+"sign, check, encrypt or decrypt\n"
+"default operation depends on the input data\n"
 msgstr ""
+"Sk³adnia: gpg [opcje] [pliki]\n"
+"podpisywanie, sprawdzanie podpisów, szyfrowanie, deszyfrowanie\n"
+"domy¶lnie wykonywana operacja zale¿y od danych wej¶ciowych\n"
 
-#: g10/g10.c:3068
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
-
-#: g10/g10.c:3086
-msgid "--sign [filename]"
-msgstr "--sign [plik]"
-
-#: g10/g10.c:3099
-msgid "--sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [plik]"
+#: g10/gpg.c:774 sm/gpgsm.c:530
+msgid ""
+"\n"
+"Supported algorithms:\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Obs³ugiwane algorytmy:\n"
 
-#: g10/g10.c:3114
-#, fuzzy
-msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [plik]"
+#: g10/gpg.c:777
+msgid "Pubkey: "
+msgstr "Asymetryczne: "
 
-#: g10/g10.c:3116
-msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
-msgstr ""
+#: g10/gpg.c:784 g10/keyedit.c:2313
+msgid "Cipher: "
+msgstr "Symetryczne: "
 
-#: g10/g10.c:3119
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
+#: g10/gpg.c:791
+msgid "Hash: "
+msgstr "Skrótów: "
 
-#: g10/g10.c:3139
-msgid "--sign --symmetric [filename]"
-msgstr "--sign --symmetric [plik]"
+#: g10/gpg.c:798 g10/keyedit.c:2359
+msgid "Compression: "
+msgstr "Kompresji: "
 
-#: g10/g10.c:3148
-msgid "--clearsign [filename]"
-msgstr "--clearsign [plik]\""
+#: g10/gpg.c:882
+msgid "usage: gpg [options] "
+msgstr "wywo³anie: gpg [opcje]"
 
-#: g10/g10.c:3173
-msgid "--decrypt [filename]"
-msgstr "--decrypt [plik]"
+#: g10/gpg.c:1052 sm/gpgsm.c:682
+msgid "conflicting commands\n"
+msgstr "sprzeczne polecenia\n"
 
-#: g10/g10.c:3181
-msgid "--sign-key user-id"
-msgstr "--sign-key nazwa u¿ytkownika"
+#: g10/gpg.c:1070
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
+msgstr "w definicji grupy ,,%s'' brak znaku ,,=''\n"
 
-#: g10/g10.c:3185
-msgid "--lsign-key user-id"
-msgstr "--lsign-key nazwa u¿ytkownika"
+#: g10/gpg.c:1267
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
 
-#: g10/g10.c:3206
-msgid "--edit-key user-id [commands]"
-msgstr "--edit-key nazwa u¿ytkownika [polecenia]"
+#: g10/gpg.c:1270
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
 
-#: g10/g10.c:3277
-msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
-msgstr "-k[v][v][v][c] [identyfikator] [zbiór kluczy]"
+#: g10/gpg.c:1273
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
 
-#: g10/g10.c:3314
-#, c-format
-msgid "keyserver send failed: %s\n"
-msgstr "wysy³ka do serwera kluczy nie powiod³a siê: %s\n"
+#: g10/gpg.c:1279
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
 
-#: g10/g10.c:3316
-#, c-format
-msgid "keyserver receive failed: %s\n"
-msgstr "odbiór z serwera kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
+#: g10/gpg.c:1282
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
 
-#: g10/g10.c:3318
-#, c-format
-msgid "key export failed: %s\n"
-msgstr "eksport kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
+#: g10/gpg.c:1285
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
 
-#: g10/g10.c:3329
-#, c-format
-msgid "keyserver search failed: %s\n"
-msgstr "szukanie w serwerze kluczy nie powiod³o siê: %s\n"
+#: g10/gpg.c:1291
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
+"                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
 
-#: g10/g10.c:3339
-#, c-format
-msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
-msgstr "od¶wie¿enie kluczy z serwera nie powiod³o siê: %s\n"
+#: g10/gpg.c:1294
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
+"                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
 
-#: g10/g10.c:3380
-#, c-format
-msgid "dearmoring failed: %s\n"
-msgstr "zdjêcie opakowania ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
+#: g10/gpg.c:1297
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
+"                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
 
-#: g10/g10.c:3388
-#, c-format
-msgid "enarmoring failed: %s\n"
-msgstr "opakowywanie ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
+#: g10/gpg.c:1303
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
+"                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
 
-#: g10/g10.c:3475
-#, c-format
-msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
-msgstr "niew³a¶ciwy algorytm skrótu ,%s'\n"
+#: g10/gpg.c:1306
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
+"                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
 
-#: g10/g10.c:3598
-msgid "[filename]"
-msgstr "[nazwa pliku]"
+#: g10/gpg.c:1309
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
+"                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
 
-#: g10/g10.c:3602
-msgid "Go ahead and type your message ...\n"
-msgstr "Wpisz tutaj swoj± wiadomo¶æ ...\n"
+#: g10/gpg.c:1452
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown configuration item `%s'\n"
+msgstr "nieznana opcja ,,%s''\n"
 
-#: g10/g10.c:3892
-msgid ""
-"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
-"an '='\n"
+#: g10/gpg.c:1545
+msgid "display photo IDs during key listings"
 msgstr ""
-"nazwa adnotacji mo¿e zawieraæ tylko litery, cyfry, kropki i podkre¶lenia, \n"
-"i musi koñczyæ siê ,,=''\n"
 
-#: g10/g10.c:3900
-msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
-msgstr "adnotacja u¿ytkownika musi zawieraæ znak '@'\n"
+#: g10/gpg.c:1547
+msgid "show policy URLs during signature listings"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:3905
+#: g10/gpg.c:1549
 #, fuzzy
-msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
-msgstr "adnotacja u¿ytkownika musi zawieraæ znak '@'\n"
-
-#: g10/g10.c:3916
-msgid "a notation value must not use any control characters\n"
-msgstr "tre¶æ adnotacji nie mo¿e zawieraæ znaków steruj±cych\n"
+msgid "show all notations during signature listings"
+msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy prywatnych\n"
 
-#: g10/g10.c:3950
-msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
-msgstr "podany URL regulaminu po¶wiadczania jest niepoprawny\n"
+#: g10/gpg.c:1551
+msgid "show IETF standard notations during signature listings"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:3952
-msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
-msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
+#: g10/gpg.c:1555
+msgid "show user-supplied notations during signature listings"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:3985
+#: g10/gpg.c:1557
 #, fuzzy
-msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
+msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
 
-#: g10/getkey.c:151
-msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
-msgstr "zbyt wiele wpisów w buforze kluczy publicznych - wy³±czony\n"
+#: g10/gpg.c:1559
+msgid "show user ID validity during key listings"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:1561
+msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:1563
+msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
+msgstr ""
 
-#: g10/getkey.c:187 g10/getkey.c:2759
+#: g10/gpg.c:1565
 #, fuzzy
-msgid "[User ID not found]"
-msgstr "[brak identyfikatora u¿ytkownika]"
+msgid "show the keyring name in key listings"
+msgstr "okazanie, w którym zbiorze znajduje siê dany klucz"
+
+#: g10/gpg.c:1567
+#, fuzzy
+msgid "show expiration dates during signature listings"
+msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy prywatnych\n"
 
-#: g10/getkey.c:1683
+#: g10/gpg.c:1965
+#, c-format
+msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
+msgstr "UWAGA: stary domy¶lny plik opcji ,,%s'' zosta³ zignorowany\n"
+
+#: g10/gpg.c:2211 g10/gpg.c:2854 g10/gpg.c:2866
+#, c-format
+msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
+msgstr "UWAGA: %s nie jest do normalnego u¿ytku!\n"
+
+#: g10/gpg.c:2224
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
+msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
 msgstr ""
-"Opcja --allow-non-selfsigned-uid wymusi³a uznanie za poprawny klucza %08lX.\n"
+"modu³ szyfru ,,%s'' nie zosta³ za³adowany z powodu niebezpiecznych praw "
+"dostêpu\n"
 
-#: g10/getkey.c:2237
+#: g10/gpg.c:2379 g10/gpg.c:2391
 #, fuzzy, c-format
-msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
-msgstr "brak prywatnego odpowiednika podklucza publicznego %08lX - pominiêty\n"
+msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
+msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
 
-#: g10/getkey.c:2468
+#: g10/gpg.c:2472
 #, fuzzy, c-format
-msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
-msgstr "u¿ywany jest podklucz %08lX zamiast klucza g³ównego %08lX\n"
+msgid "`%s' is not a valid character set\n"
+msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
+
+#: g10/gpg.c:2495 g10/gpg.c:2688 g10/keyedit.c:4067
+#, fuzzy
+msgid "could not parse keyserver URL\n"
+msgstr "niezrozuma³y URI serwera kluczy\n"
 
-#: g10/getkey.c:2515
+#: g10/gpg.c:2507
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
-msgstr "klucz %08lX: klucz tajny bez klucza jawnego - pominiêty\n"
+msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
+msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
 
-#: g10/gpgv.c:74
-msgid "be somewhat more quiet"
-msgstr "mniej komunikatóww"
+#: g10/gpg.c:2510
+#, fuzzy
+msgid "invalid keyserver options\n"
+msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
 
-#: g10/gpgv.c:75
-msgid "take the keys from this keyring"
-msgstr "pobieranie kluczy z tego zbioru"
+#: g10/gpg.c:2517
+#, c-format
+msgid "%s:%d: invalid import options\n"
+msgstr "%s:%d: niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
 
-#: g10/gpgv.c:77
-msgid "make timestamp conflicts only a warning"
-msgstr "nie traktowaæ konfliktu datowników jako b³êdu"
+#: g10/gpg.c:2520
+msgid "invalid import options\n"
+msgstr "niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
 
-#: g10/gpgv.c:78
-msgid "|FD|write status info to this FD"
-msgstr "|FD|pisanie opisu stanu do deskryptora FD"
+#: g10/gpg.c:2527
+#, c-format
+msgid "%s:%d: invalid export options\n"
+msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
 
-#: g10/gpgv.c:102
-msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Wywo³anie: gpgv [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
+#: g10/gpg.c:2530
+msgid "invalid export options\n"
+msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
 
-#: g10/gpgv.c:105
-msgid ""
-"Syntax: gpg [options] [files]\n"
-"Check signatures against known trusted keys\n"
+#: g10/gpg.c:2537
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%d: invalid list options\n"
+msgstr "%s:%d: niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
+
+#: g10/gpg.c:2540
+#, fuzzy
+msgid "invalid list options\n"
+msgstr "niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
+
+#: g10/gpg.c:2548
+msgid "display photo IDs during signature verification"
 msgstr ""
-"Sk³adnia: gpgm [opcje] [pliki]\n"
-"Sprawdzanie podpisów ze znanych zaufanych kluczy\n"
 
-#: g10/helptext.c:49
-msgid ""
-"It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
-"to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
-"to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
+#: g10/gpg.c:2550
+msgid "show policy URLs during signature verification"
 msgstr ""
-"Te wartosci u¿ytkownik przydziela wg swojego uznania; nie bêd± nigdy\n"
-"eksportowane poza ten system. Potrzebne s± one do zbudowania sieci\n"
-"zaufania, i nie ma to nic wspólnego z tworzon± automatycznie sieci±\n"
-"certyfikatów."
 
-#: g10/helptext.c:55
-msgid ""
-"To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
-"ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
-"access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
-"ultimately trusted\n"
+#: g10/gpg.c:2552
+#, fuzzy
+msgid "show all notations during signature verification"
+msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
+
+#: g10/gpg.c:2554
+msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr ""
-"Aby zbudowaæ Sieæ Zaufania, GnuPG potrzebuje znaæ klucze do których\n"
-"masz absolutne zaufanie. Zwykle s± to klucze do których masz klucze\n"
-"tajne. Odpowiedz ,,tak'', je¶li chcesz okre¶liæ ten klucz jako klucz\n"
-"do którego masz absolutne zaufanie.\n"
 
-#: g10/helptext.c:62
-msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
+#: g10/gpg.c:2558
+msgid "show user-supplied notations during signature verification"
 msgstr ""
-"Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego klucza, klucza, co do którego nie ma\n"
-"¿adnej pewno¶ci do kogo nale¿y, odpowiedz ,,tak''."
 
-#: g10/helptext.c:66
-msgid ""
-"Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
-msgstr "Podaj adresatów tej wiadomo¶ci."
+#: g10/gpg.c:2560
+#, fuzzy
+msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
+msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
 
-#: g10/helptext.c:70
-msgid ""
-"Select the algorithm to use.\n"
+#: g10/gpg.c:2562
+#, fuzzy
+msgid "show user ID validity during signature verification"
+msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
+
+#: g10/gpg.c:2564
+msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:2566
+msgid "validate signatures with PKA data"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:2568
+msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:2575
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
+msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
+
+#: g10/gpg.c:2578
+#, fuzzy
+msgid "invalid verify options\n"
+msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
+
+#: g10/gpg.c:2585
+#, c-format
+msgid "unable to set exec-path to %s\n"
+msgstr "nie mo¿na ustawiæ ¶cie¿ki programów wykonywalnych na %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:2759
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
+msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
+
+#: g10/gpg.c:2762
+msgid "invalid auto-key-locate list\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:2843 sm/gpgsm.c:1231
+msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: program mo¿e stworzyæ plik zrzutu pamiêci!\n"
+
+#: g10/gpg.c:2847
+#, c-format
+msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: %s powoduje obej¶cie %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:2856
+#, c-format
+msgid "%s not allowed with %s!\n"
+msgstr "Nie wolno u¿ywaæ %s z %s!\n"
+
+#: g10/gpg.c:2859
+#, c-format
+msgid "%s makes no sense with %s!\n"
+msgstr "%s nie ma sensu w po³±czeniu z %s!\n"
+
+#: g10/gpg.c:2874
+#, fuzzy, c-format
+msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
+msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
+
+#: g10/gpg.c:2888
+msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
+msgstr ""
+"w trybie --pgp2 mo¿na sk³adaæ tylko podpisy oddzielne lub do³±czone do "
+"tekstu\n"
+
+#: g10/gpg.c:2894
+msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
+msgstr "w trybie --pgp2 nie mo¿na jednocze¶nie szyfrowaæ i podpisywaæ\n"
+
+#: g10/gpg.c:2900
+msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
+msgstr "w trybie --pgp2 trzeba u¿ywaæ plików a nie potoków.\n"
+
+#: g10/gpg.c:2913
+msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
+msgstr "szyfrowanie wiadomo¶ci w trybie --pgp2 wymaga modu³u szyfru IDEA\n"
+
+#: g10/gpg.c:2979 g10/gpg.c:3003 sm/gpgsm.c:1287
+msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
+msgstr "wybrany algorytm szyfruj±cy jest niepoprawny\n"
+
+#: g10/gpg.c:2985 g10/gpg.c:3009 sm/gpgsm.c:1295
+msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
+msgstr "wybrany algorytm skrótów wiadomo¶ci jest niepoprawny\n"
+
+#: g10/gpg.c:2991
+#, fuzzy
+msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
+msgstr "wybrany algorytm szyfruj±cy jest niepoprawny\n"
+
+#: g10/gpg.c:2997
+msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
+msgstr "wybrany algorytm skrótów po¶wiadczeñ jest niepoprawny\n"
+
+#: g10/gpg.c:3012
+msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
+msgstr "warto¶æ completes-needed musi byæ wiêksza od 0\n"
+
+#: g10/gpg.c:3014
+msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
+msgstr "warto¶æ marginals-needed musi byæ wiêksza od 1\n"
+
+#: g10/gpg.c:3016
+#, fuzzy
+msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
+msgstr "warto¶æ max-cert-depth musi mie¶ciæ siê w zakresie od 1 do 255\n"
+
+#: g10/gpg.c:3018
+msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
+msgstr ""
+"niew³a¶ciwy domy¶lny poziom sprawdzania; musi mieæ warto¶æ 0, 1, 2 lub 3\n"
+
+#: g10/gpg.c:3020
+msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
+msgstr ""
+"niew³a¶ciwy minimalny poziom sprawdzania; musi mieæ warto¶æ 0, 1, 2 lub 3\n"
+
+#: g10/gpg.c:3023
+msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
+msgstr "UWAGA: prosty tryb S2K (0) jest stanowczo odradzany\n"
+
+#: g10/gpg.c:3027
+msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
+msgstr "niepoprawny tryb S2K; musi mieæ warto¶æ 0, 1 lub 3\n"
+
+#: g10/gpg.c:3034
+msgid "invalid default preferences\n"
+msgstr "niew³a¶ciwe domy¶lne ustawienia\n"
+
+#: g10/gpg.c:3043
+msgid "invalid personal cipher preferences\n"
+msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia szyfrów\n"
+
+#: g10/gpg.c:3047
+msgid "invalid personal digest preferences\n"
+msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia skrótów\n"
+
+#: g10/gpg.c:3051
+msgid "invalid personal compress preferences\n"
+msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia algorytmów kompresji\n"
+
+#: g10/gpg.c:3084
+#, c-format
+msgid "%s does not yet work with %s\n"
+msgstr "%s jeszcze nie dzia³a z %s!\n"
+
+#: g10/gpg.c:3131
+#, fuzzy, c-format
+msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgstr "szyfr ,,%s'' nie jest dostêpny w trybie %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3136
+#, fuzzy, c-format
+msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgstr "skrót ,,%s'' nie jest dostêpny w trybie %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3141
+#, fuzzy, c-format
+msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgstr "kompresja ,,%s'' nie jest dostêpna w trybie %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3233
+#, c-format
+msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
+msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3244
+msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: podano adresatów (-r) w dzia³aniu które ich nie dotyczy\n"
+
+#: g10/gpg.c:3255
+msgid "--store [filename]"
+msgstr "--store [plik]"
+
+#: g10/gpg.c:3262
+msgid "--symmetric [filename]"
+msgstr "--symmetric [plik]"
+
+#: g10/gpg.c:3264
+#, fuzzy, c-format
+msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
+msgstr "b³±d odszyfrowywania: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3274
+msgid "--encrypt [filename]"
+msgstr "--encrypt [plik]"
+
+#: g10/gpg.c:3287
+#, fuzzy
+msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
+msgstr "--sign --encrypt [plik]"
+
+#: g10/gpg.c:3289
+msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:3292
+#, fuzzy, c-format
+msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
+msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3310
+msgid "--sign [filename]"
+msgstr "--sign [plik]"
+
+#: g10/gpg.c:3323
+msgid "--sign --encrypt [filename]"
+msgstr "--sign --encrypt [plik]"
+
+#: g10/gpg.c:3338
+#, fuzzy
+msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
+msgstr "--sign --encrypt [plik]"
+
+#: g10/gpg.c:3340
+msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:3343
+#, fuzzy, c-format
+msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
+msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3363
+msgid "--sign --symmetric [filename]"
+msgstr "--sign --symmetric [plik]"
+
+#: g10/gpg.c:3372
+msgid "--clearsign [filename]"
+msgstr "--clearsign [plik]\""
+
+#: g10/gpg.c:3397
+msgid "--decrypt [filename]"
+msgstr "--decrypt [plik]"
+
+#: g10/gpg.c:3405
+msgid "--sign-key user-id"
+msgstr "--sign-key nazwa u¿ytkownika"
+
+#: g10/gpg.c:3409
+msgid "--lsign-key user-id"
+msgstr "--lsign-key nazwa u¿ytkownika"
+
+#: g10/gpg.c:3430
+msgid "--edit-key user-id [commands]"
+msgstr "--edit-key nazwa u¿ytkownika [polecenia]"
+
+#: g10/gpg.c:3515
+#, c-format
+msgid "keyserver send failed: %s\n"
+msgstr "wysy³ka do serwera kluczy nie powiod³a siê: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3517
+#, c-format
+msgid "keyserver receive failed: %s\n"
+msgstr "odbiór z serwera kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3519
+#, c-format
+msgid "key export failed: %s\n"
+msgstr "eksport kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3530
+#, c-format
+msgid "keyserver search failed: %s\n"
+msgstr "szukanie w serwerze kluczy nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3540
+#, c-format
+msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
+msgstr "od¶wie¿enie kluczy z serwera nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3591
+#, c-format
+msgid "dearmoring failed: %s\n"
+msgstr "zdjêcie opakowania ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3599
+#, c-format
+msgid "enarmoring failed: %s\n"
+msgstr "opakowywanie ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3689
+#, c-format
+msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
+msgstr "niew³a¶ciwy algorytm skrótu ,%s'\n"
+
+#: g10/gpg.c:3806
+msgid "[filename]"
+msgstr "[nazwa pliku]"
+
+#: g10/gpg.c:3810
+msgid "Go ahead and type your message ...\n"
+msgstr "Wpisz tutaj swoj± wiadomo¶æ ...\n"
+
+#: g10/gpg.c:4121
+msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
+msgstr "podany URL regulaminu po¶wiadczania jest niepoprawny\n"
+
+#: g10/gpg.c:4123
+msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
+msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
+
+#: g10/gpg.c:4156
+#, fuzzy
+msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
+msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
+
+#: g10/gpgv.c:73
+msgid "take the keys from this keyring"
+msgstr "pobieranie kluczy z tego zbioru"
+
+#: g10/gpgv.c:75
+msgid "make timestamp conflicts only a warning"
+msgstr "nie traktowaæ konfliktu datowników jako b³êdu"
+
+#: g10/gpgv.c:76 sm/gpgsm.c:367
+msgid "|FD|write status info to this FD"
+msgstr "|FD|pisanie opisu stanu do deskryptora FD"
+
+#: g10/gpgv.c:100
+msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Wywo³anie: gpgv [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
+
+#: g10/gpgv.c:103
+msgid ""
+"Syntax: gpg [options] [files]\n"
+"Check signatures against known trusted keys\n"
+msgstr ""
+"Sk³adnia: gpgm [opcje] [pliki]\n"
+"Sprawdzanie podpisów ze znanych zaufanych kluczy\n"
+
+#: g10/helptext.c:51
+msgid ""
+"It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
+"to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
+"to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
+msgstr ""
+"Te wartosci u¿ytkownik przydziela wg swojego uznania; nie bêd± nigdy\n"
+"eksportowane poza ten system. Potrzebne s± one do zbudowania sieci\n"
+"zaufania, i nie ma to nic wspólnego z tworzon± automatycznie sieci±\n"
+"certyfikatów."
+
+#: g10/helptext.c:57
+msgid ""
+"To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
+"ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
+"access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
+"ultimately trusted\n"
+msgstr ""
+"Aby zbudowaæ Sieæ Zaufania, GnuPG potrzebuje znaæ klucze do których\n"
+"masz absolutne zaufanie. Zwykle s± to klucze do których masz klucze\n"
+"tajne. Odpowiedz ,,tak'', je¶li chcesz okre¶liæ ten klucz jako klucz\n"
+"do którego masz absolutne zaufanie.\n"
+
+#: g10/helptext.c:64
+msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
+msgstr ""
+"Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego klucza, klucza, co do którego nie ma\n"
+"¿adnej pewno¶ci do kogo nale¿y, odpowiedz ,,tak''."
+
+#: g10/helptext.c:68
+msgid ""
+"Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
+msgstr "Podaj adresatów tej wiadomo¶ci."
+
+#: g10/helptext.c:72
+msgid ""
+"Select the algorithm to use.\n"
+"\n"
+"DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
+"for signatures.\n"
+"\n"
+"Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
+"\n"
+"RSA may be used for signatures or encryption.\n"
+"\n"
+"The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
+msgstr ""
+
+#: g10/helptext.c:86
+msgid ""
+"In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
+"encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
+"Please consult your security expert first."
+msgstr ""
+"U¿ywanie tego samego klucza do podpisywania i szyfrowania nie jest dobrym\n"
+"pomys³em. Mo¿na tak postêpowaæ tylko w niektórych zastosowaniach. Proszê "
+"siê\n"
+"najpierw skonsultowaæ z ekspertem od bezpieczeñstwa. "
+
+#: g10/helptext.c:93
+msgid "Enter the size of the key"
+msgstr "Wprowad¼ rozmiar klucza"
+
+#: g10/helptext.c:97 g10/helptext.c:102 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:146
+#: g10/helptext.c:174 g10/helptext.c:179 g10/helptext.c:184
+msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
+msgstr "Odpowied¼ \"tak\" lub \"nie\"."
+
+#: g10/helptext.c:107
+msgid ""
+"Enter the required value as shown in the prompt.\n"
+"It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
+"get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
+"the given value as an interval."
+msgstr ""
+"Wprowad¼ ¿±dan± warto¶æ (jak w znaku zachêty).  \n"
+"Mo¿na tu podaæ datê w formacie ISO (RRRR-MM-DD) ale nie da to\n"
+"w³a¶ciwej obs³ugi b³êdów - system próbuje interpretowaæ podan± warto¶æ\n"
+"jako okres."
+
+#: g10/helptext.c:119
+msgid "Enter the name of the key holder"
+msgstr "Nazwa w³a¶ciciela klucza."
+
+#: g10/helptext.c:124
+msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
+msgstr "proszê wprowadziæ opcjonalny ale wysoce doradzany adres e-mail"
+
+#: g10/helptext.c:128
+msgid "Please enter an optional comment"
+msgstr "Proszê wprowadziæ opcjonalny komentarz"
+
+# OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!
+#: g10/helptext.c:133
+msgid ""
+"N  to change the name.\n"
+"C  to change the comment.\n"
+"E  to change the email address.\n"
+"O  to continue with key generation.\n"
+"Q  to to quit the key generation."
+msgstr ""
+"N aby zmieniæ nazwê (nazwisko).\n"
+"C aby zmieniæ komentarz.<\n"
+"E aby zmieniæ adres e-mail.\n"
+"O aby kontynuowaæ tworzenie klucza.\n"
+"Q aby zrezygnowaæ z tworzenia klucza."
+
+#: g10/helptext.c:142
+msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
+msgstr "Je¶li ma zostaæ wygenerowany podklucz, nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
+
+#: g10/helptext.c:150
+msgid ""
+"When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
+"belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
+"know how carefully you verified this.\n"
+"\n"
+"\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
+"the\n"
+"    key.\n"
+"\n"
+"\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
+"    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
+"for\n"
+"    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
+"user.\n"
+"\n"
+"\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
+"could\n"
+"    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
+"the\n"
+"    key against a photo ID.\n"
+"\n"
+"\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
+"could\n"
+"    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
+"    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
+"a\n"
+"    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
+"the\n"
+"    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
+"exchange\n"
+"    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
+"\n"
+"Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
+"In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
+"\"\n"
+"mean to you when you sign other keys.\n"
+"\n"
+"If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
+msgstr ""
+"Przy podpisywaniu identyfikatora u¿ytkownika na kluczu nale¿y sprawdziæ, \n"
+"czy to¿samo¶æ u¿ytkownika odpowiada temu, co jest wpisane w "
+"identyfikatorze.\n"
+"Innym u¿ytkownikom przyda siê informacja, jak dog³êbnie zosta³o to przez\n"
+"Ciebie sprawdzone.\n"
+"\n"
+"\"0\" oznacza, ¿e nie podajesz ¿adnych informacji na temat tego jak "
+"dog³êbnie\n"
+"    to¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a przez Ciebie potwierdzona.\n"
+"\n"
+"\"1\" oznacza, ¿e masz przekonanie, ¿e to¿samo¶æ u¿ytkownka odpowiada\n"
+"    identyfikatorowi klucza, ale nie by³o mo¿liwo¶ci sprawdzenia tego.\n"
+"    Taka sytuacja wystêpuje te¿ kiedy podpisujesz identyfikator bêd±cy\n"
+"    pseudonimem.\n"
+"\n"
+"\"2\" oznacza, ¿e to¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³± przez Ciebie potwierdzona\n"
+"    pobie¿nie - sprawdzili¶cie odcisk klucza, sprawdzi³a¶/e¶ to¿samo¶æ\n"
+"    na okazanym dokumencie ze zdjêciem.\n"
+"\n"
+"\"3\" to dog³êbna weryfikacja to¿samo¶ci. Na przyk³ad sprawdzenie odcisku \n"
+"    klucza, sprawdzenie to¿samo¶ci z okazanego oficjalnego dokumentu ze\n"
+"    zdjêciem (np paszportu) i weryfikacja poprawno¶ci adresu poczty\n"
+"    elektronicznej przez wymianê poczty z tym adresem.\n"
+"\n"
+"Zauwa¿, ¿e podane powy¿ej przyk³ady dla poziomów \"2\" i \"3\" to *tylko*\n"
+"przyk³ady. Do Ciebie nale¿y decyzja co oznacza \"pobie¿ny\" i \"dog³êbny\" "
+"w\n"
+"kontek¶cie po¶wiadczania i podpisywania kluczy.\n"
+"\n"
+"Je¶li nie wiesz co odpowiedzieæ, podaj \"0\"."
+
+#: g10/helptext.c:188
+#, fuzzy
+msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
+msgstr "Odpowiedz \"tak\", aby podpisaæ WSZYSTKIE identyfikatory u¿ytkownika."
+
+#: g10/helptext.c:192
+msgid ""
+"Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
+"All certificates are then also lost!"
+msgstr ""
+"Aby skasowaæ ten identyfikator u¿ytkownika (co wi±¿e siê ze utrat±\n"
+"wszystkich jego po¶wiadczeñ!) nale¿y odpowiedzieæ ,,tak''."
+
+#: g10/helptext.c:197
+msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
+msgstr "Aby skasowaæ podklucz nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
+
+#: g10/helptext.c:202
+msgid ""
+"This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
+"to delete this signature because it may be important to establish a\n"
+"trust connection to the key or another key certified by this key."
+msgstr ""
+"To jest poprawny podpis na tym kluczu; normalnie nie nale¿y go usuwaæ\n"
+"poniewa¿ mo¿e byæ wa¿ny dla zestawienia po³aczenia zaufania do klucza\n"
+"którym go z³o¿ono lub do innego klucza nim po¶wiadczonego."
+
+#: g10/helptext.c:207
+msgid ""
+"This signature can't be checked because you don't have the\n"
+"corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
+"know which key was used because this signing key might establish\n"
+"a trust connection through another already certified key."
+msgstr ""
+"Ten podpis nie mo¿e zostaæ potwierdzony poniewa¿ nie ma\n"
+"odpowiadaj±cego mu klucza publicznego. Nale¿y od³o¿yæ usuniêcie tego\n"
+"podpisu do czasu, kiedy oka¿e siê który klucz zosta³ u¿yty, poniewa¿\n"
+"w momencie uzyskania tego klucza mo¿e pojawiæ siê ¶cie¿ka zaufania\n"
+"pomiêdzy tym a innym, ju¿ po¶wiadczonym kluczem."
+
+#: g10/helptext.c:213
+msgid ""
+"The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
+"your keyring."
+msgstr "Ten podpis jest niepoprawny. Mo¿na usuni±æ go ze zbioru kluczy."
+
+#: g10/helptext.c:217
+msgid ""
+"This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
+"usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
+"GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
+"only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
+"a second one is available."
+msgstr ""
+"To jest podpis wi±¿±cy identyfikator u¿ytkownika z kluczem. Nie nale¿y\n"
+"go usuwaæ - GnuPG mo¿e nie móc pos³ugiwaæ siê dalej kluczem bez\n"
+"takiego podpisu. Bezpiecznie mo¿na go usun±æ tylko je¶li ten podpis\n"
+"klucza nim samym z jakich¶ przyczyn nie jest poprawny, i klucz jest\n"
+"drugi raz podpisany w ten sam sposób."
+
+#: g10/helptext.c:225
+msgid ""
+"Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
+"to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
+"self-signatures will be advanced by one second.\n"
+msgstr ""
+"Przestawienie wszystkich (lub tylko wybranych) identyfikatorów na aktualne\n"
+"ustawienia. Data na odpowiednich podpisach zostane przesuniêta do przodu o\n"
+"jedn± sekundê. \n"
+
+#: g10/helptext.c:232
+msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
+msgstr "Podaj d³ugie, skomplikowane has³o, np. ca³e zdanie.\n"
+
+#: g10/helptext.c:238
+msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
+msgstr "Proszê powrótrzyæ has³o, aby upewniæ siê ¿e nie by³o pomy³ki."
+
+#: g10/helptext.c:242
+msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
+msgstr "Podaj nazwê pliku którego dotyczy ten podpis"
+
+#: g10/helptext.c:247
+msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
+msgstr "Je¶li mo¿na nadpisaæ ten plik, nale¿y odpowiedzieæ ,,tak''"
+
+#: g10/helptext.c:252
+msgid ""
+"Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
+"file (which is shown in brackets) will be used."
+msgstr ""
+"Nazwa pliku. Naci¶niêcie ENTER potwierdzi nazwê domy¶ln± (w nawiasach)."
+
+#: g10/helptext.c:258
+msgid ""
+"You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
+"context you have the ability to choose from this list:\n"
+"  \"Key has been compromised\"\n"
+"      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
+"      got access to your secret key.\n"
+"  \"Key is superseded\"\n"
+"      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
+"  \"Key is no longer used\"\n"
+"      Use this if you have retired this key.\n"
+"  \"User ID is no longer valid\"\n"
+"      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
+"      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
+msgstr ""
+"Nalezy podaæ powód uniewa¿nienia klucza. W zale¿no¶ci od kontekstu mo¿na\n"
+"go wybraæ z listy:\n"
+"  \"Klucz zosta³ skompromitowany\"\n"
+"      Masz powody uwa¿aæ ¿e twój klucz tajny dosta³ siê w niepowo³ane rêce.\n"
+"  \"Klucz zosta³ zast±piony\"\n"
+"      Klucz zosta³ zast±piony nowym.\n"
+"  \"Klucz nie jest ju¿ u¿ywany\"\n"
+"      Klucz zosta³ wycofany z u¿ycia.\n"
+"  \"Identyfikator u¿ytkownika przesta³ byæ poprawny\"\n"
+"      Identyfikator u¿ytkownika (najczê¶ciej adres e-mail przesta³ byæ \n"
+"      poprawny.\n"
+
+#: g10/helptext.c:274
+msgid ""
+"If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
+"revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
+"An empty line ends the text.\n"
+msgstr ""
+"Je¶li chcesz, mo¿esz podaæ opis powodu wystawienia certyfikatu\n"
+"uniewa¿nienia. Opis powinien byc zwiêz³y. \n"
+"Pusta linia koñczy wprowadzanie tekstu.\n"
+
+#: g10/helptext.c:289
+msgid "No help available"
+msgstr "Pomoc niedostêpna"
+
+#: g10/helptext.c:297
+#, c-format
+msgid "No help available for `%s'"
+msgstr "Brak pomocy o ,,%s''"
+
+#: g10/import.c:96
+msgid "import signatures that are marked as local-only"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:98
+msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:100
+#, fuzzy
+msgid "do not update the trustdb after import"
+msgstr "uaktualnienie bazy zaufania"
+
+#: g10/import.c:102
+#, fuzzy
+msgid "create a public key when importing a secret key"
+msgstr "klucz publiczny nie pasuje do klucza prywatngeo!\n"
+
+#: g10/import.c:104
+msgid "only accept updates to existing keys"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:106
+#, fuzzy
+msgid "remove unusable parts from key after import"
+msgstr "bezu¿yteczny klucz prywatny"
+
+#: g10/import.c:108
+msgid "remove as much as possible from key after import"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:268
+#, c-format
+msgid "skipping block of type %d\n"
+msgstr "blok typu %d zostaje pominiêty\n"
+
+#: g10/import.c:277
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%lu keys processed so far\n"
+msgstr "%lu kluczy przetworzonych do tej chwili\n"
+
+#: g10/import.c:294
+#, c-format
+msgid "Total number processed: %lu\n"
+msgstr "Ogó³em przetworzonych kluczy: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:296
+#, c-format
+msgid "      skipped new keys: %lu\n"
+msgstr "   pominiêtych nowych kluczy: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:299
+#, c-format
+msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
+msgstr "          bez identyfikatora: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:301 sm/import.c:113
+#, c-format
+msgid "              imported: %lu"
+msgstr "         do³±czono do zbioru: %lu"
+
+#: g10/import.c:307 sm/import.c:117
+#, c-format
+msgid "             unchanged: %lu\n"
+msgstr "                   bez zmian: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:309
+#, c-format
+msgid "          new user IDs: %lu\n"
+msgstr "      nowych identyfikatorów: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:311
+#, c-format
+msgid "           new subkeys: %lu\n"
+msgstr "            nowych podkluczy: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:313
+#, c-format
+msgid "        new signatures: %lu\n"
+msgstr "             nowych podpisów: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:315
+#, c-format
+msgid "   new key revocations: %lu\n"
+msgstr "   nowych uniewa¿nieñ kluczy: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:317 sm/import.c:119
+#, c-format
+msgid "      secret keys read: %lu\n"
+msgstr "   tajnych kluczy wczytanych: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:319 sm/import.c:121
+#, c-format
+msgid "  secret keys imported: %lu\n"
+msgstr "     tajnych kluczy dodanych: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:321 sm/import.c:123
+#, c-format
+msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
+msgstr "    tajnych kluczy bez zmian: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:323 sm/import.c:125
+#, c-format
+msgid "          not imported: %lu\n"
+msgstr "      nie w³±czono do zbioru: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:325
+#, fuzzy, c-format
+msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
+msgstr "             nowych podpisów: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:327
+#, fuzzy, c-format
+msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
+msgstr "   tajnych kluczy wczytanych: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:568
+#, c-format
+msgid ""
+"WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
+"algorithms on these user IDs:\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:606
+#, c-format
+msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:618
+#, fuzzy, c-format
+msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
+msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
+
+#: g10/import.c:630
+#, c-format
+msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:643
+msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:645
+msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:669
+#, c-format
+msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:719 g10/import.c:1117
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no user ID\n"
+msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika\n"
+
+#: g10/import.c:748
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
+msgstr "klucz %08lX: podklucz uszkodzony przez serwer zosta³ naprawiony\n"
+
+#: g10/import.c:763
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
+msgstr "klucz %08lX: przyjêto identyfikator nie podpisany nim samym ,,%s''\n"
+
+#: g10/import.c:769
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no valid user IDs\n"
+msgstr "klucz %08lX: brak poprawnych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
+
+#: g10/import.c:771
+msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
+msgstr "to mo¿e byæ spowodowane brakiem podpisu klucza nim samym\n"
+
+#: g10/import.c:781 g10/import.c:1239
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: public key not found: %s\n"
+msgstr "klucz %08lX: brak klucza publicznego: %s\n"
+
+#: g10/import.c:787
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: new key - skipped\n"
+msgstr "klucz %08lX: nowy klucz - pominiêty\n"
+
+#: g10/import.c:796
+#, c-format
+msgid "no writable keyring found: %s\n"
+msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy: %s\n"
+
+#: g10/import.c:801 g10/openfile.c:268 g10/sign.c:834 g10/sign.c:1140
+#, c-format
+msgid "writing to `%s'\n"
+msgstr "zapis do '%s'\n"
+
+#: g10/import.c:805 g10/import.c:900 g10/import.c:1157 g10/import.c:1300
+#: g10/import.c:2362 g10/import.c:2384
+#, c-format
+msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d zapisu zbioru kluczy '%s': %s\n"
+
+#: g10/import.c:824
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
+msgstr "klucz %08lX: klucz publiczny ,,%s'' wczytano do zbioru\n"
+
+#: g10/import.c:848
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
+msgstr "klucz %08lX: nie zgadza siê z lokaln± kopi±\n"
+
+#: g10/import.c:865 g10/import.c:1257
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
+msgstr "klucz %08lX: brak oryginalnego bloku klucza; %s\n"
+
+#: g10/import.c:873 g10/import.c:1264
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
+msgstr "klucz %08lX: nie mo¿na odczytaæ oryginalnego bloku klucza; %s\n"
+
+#: g10/import.c:910
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
+msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy identyfikator u¿ytkownika\n"
+
+#: g10/import.c:913
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
+msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
+
+#: g10/import.c:916
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
+msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy podpis\n"
+
+#: g10/import.c:919
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
+msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podpisów\n"
+
+#: g10/import.c:922
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
+msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy podklucz\n"
+
+#: g10/import.c:925
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
+msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podkluczy\n"
+
+#: g10/import.c:928
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
+msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podpisów\n"
+
+#: g10/import.c:931
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
+msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podpisów\n"
+
+#: g10/import.c:934
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
+msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
+
+#: g10/import.c:937
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
+msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
+
+#: g10/import.c:960
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
+msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' bez zmian\n"
+
+#: g10/import.c:1123
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
+msgstr "klucz %08lX: klucz tajny z ustawionym szyfrem %d - pominiêty\n"
+
+#: g10/import.c:1134
+#, fuzzy
+msgid "importing secret keys not allowed\n"
+msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
+
+#: g10/import.c:1151 g10/import.c:2377
+#, c-format
+msgid "no default secret keyring: %s\n"
+msgstr "brak domy¶lego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
+
+#: g10/import.c:1162
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key imported\n"
+msgstr "Klucz %08lX: klucz tajny wczytany do zbioru\n"
+
+#: g10/import.c:1192
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: already in secret keyring\n"
+msgstr "Klucz %08lX: ten klucz ju¿ znajduje siê w zbiorze\n"
+
+#: g10/import.c:1202
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
+msgstr "klucz %08lX: brak klucza tajnego: %s\n"
+
+#: g10/import.c:1232
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
+msgstr ""
+"klucz %08lX: brak klucza publicznego którego dotyczy wczytany certyfikat\n"
+"              uniwa¿nienia\n"
+
+#: g10/import.c:1275
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
+msgstr "klucz %08lX: niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia: %s - odrzucony\n"
+
+#: g10/import.c:1307
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
+msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' certyfikat uniewa¿nienia zosta³ ju¿ wczytany\n"
+
+#: g10/import.c:1373
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no user ID for signature\n"
+msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika do podpisu\n"
+
+#: g10/import.c:1388
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
+msgstr "klucz %08lX: algorytm asymetryczny \"%s\" nie jest obs³ugiwany\n"
+
+#: g10/import.c:1390
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
+msgstr "klucz %08lX: niepoprawny podpis na identyfikatorze \"%s\"\n"
+
+#: g10/import.c:1408
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
+msgstr "klucz %08lX: brak podklucza do dowi±zania\n"
+
+#: g10/import.c:1419 g10/import.c:1469
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
+msgstr "klucz %08lX: nie obs³ugiwany algorytm asymetryczny\n"
+
+#: g10/import.c:1421
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
+msgstr "klucz %08lX: niepoprawne dowi±zanie podklucza\n"
+
+#: g10/import.c:1436
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
+msgstr "klucz %08lX: usuniêto wielokrotne dowi±zanie podklucza\n"
+
+#: g10/import.c:1458
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
+msgstr "klucz %08lX: brak podklucza, którego dotyczy uniewa¿nienie\n"
+
+#: g10/import.c:1471
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
+msgstr "klucz %08lX: nieoprawne uniewa¿nienie podklucza\n"
+
+#: g10/import.c:1486
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
+msgstr "klucz %08lX: usuniêto wielokrotne uniewa¿nienie podklucza\n"
+
+#: g10/import.c:1528
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
+msgstr "klucz %08lX: pominiêto identyfikator u¿ytkownika '"
+
+#: g10/import.c:1549
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: skipped subkey\n"
+msgstr "klucz %08lX: podklucz pominiêty\n"
+
+#: g10/import.c:1576
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
+msgstr "klucz %08lX: podpis nieeksportowalny (klasy %02x) - pominiêty\n"
+
+#: g10/import.c:1586
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
+msgstr ""
+"klucz %08lX: pominiêto certyfikat uniewa¿nienia umieszczony \n"
+"              w niew³a¶ciwym miejscu\n"
+
+#: g10/import.c:1603
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
+msgstr "klucz %08lX: pominiêto -  niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia: %s\n"
+
+#: g10/import.c:1617
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
+msgstr "klucz %08lX: pominiêto - podpis na podkluczu w niew³a¶ciwym miejscu\n"
+
+#: g10/import.c:1625
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
+msgstr "klucz %08lX: pominiêto - nieoczekiwana klasa podpisu (%02x)\n"
+
+#: g10/import.c:1725
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
+msgstr "key %08lX: do³±czono powtórzony identyfikator u¿ytkownika\n"
+
+#: g10/import.c:1787
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: klucz %08lX móg³ zostaæ uniewazniony:\n"
+"             zapytanie o uniewa¿niaj±cy klucz %08lX w serwerze kluczy\n"
+
+#: g10/import.c:1801
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: klucz %08lX móg³ zostaæ uniewa¿niony:\n"
+"             brak uniewa¿niaj±cego klucza %08lX.\n"
+
+#: g10/import.c:1860
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
+msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' dodany certyfikat uniewa¿nienia\n"
+
+#: g10/import.c:1894
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: direct key signature added\n"
+msgstr "klucz %08lX: dodano bezpo¶redni podpis\n"
+
+#: g10/import.c:2283
+#, fuzzy
+msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
+msgstr "klucz publiczny nie pasuje do klucza prywatngeo!\n"
+
+#: g10/import.c:2291
+#, fuzzy
+msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
+msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
+
+#: g10/import.c:2293
+#, fuzzy
+msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
+msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
+
+#: g10/keydb.c:170
+#, c-format
+msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
+
+#: g10/keydb.c:176
+#, c-format
+msgid "keyring `%s' created\n"
+msgstr "zbiór kluczy ,,%s'' zosta³ utworzony\n"
+
+#: g10/keydb.c:317 g10/keydb.c:320
+#, fuzzy, c-format
+msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d tworzenia `%s': %s\n"
+
+#: g10/keydb.c:699
+#, c-format
+msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
+msgstr "nie powiod³a siê odbudowa bufora bazy: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:267
+msgid "[revocation]"
+msgstr "[uniewa¿nienie]"
+
+#: g10/keyedit.c:268
+msgid "[self-signature]"
+msgstr "[podpis klucza nim samym]"
+
+#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
+msgid "1 bad signature\n"
+msgstr "1 niepoprawny podpis\n"
+
+#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
+#, c-format
+msgid "%d bad signatures\n"
+msgstr "%d niepoprawnych podpisów\n"
+
+#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
+msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu braku klucza\n"
+
+#: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
+#, c-format
+msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr "%d podpisów nie zosta³o sprawdzonych z powodu braku kluczy\n"
+
+#: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
+msgid "1 signature not checked due to an error\n"
+msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu b³êdu\n"
+
+#: g10/keyedit.c:356 g10/keylist.c:400
+#, c-format
+msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr "%d podpisów nie sprawdzonych z powodu b³êdów\n"
+
+#: g10/keyedit.c:358
+msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
+msgstr "wykryto 1 identyfikator u¿ytkownika niepodpisany tym samym kluczem\n"
+
+#: g10/keyedit.c:360
+#, c-format
+msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+msgstr ""
+"wykryto %d identyfikatorów u¿ytkownika niepodpisanych tym samym kluczem\n"
+
+#: g10/keyedit.c:416 g10/pkclist.c:263
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
+"keys\n"
+"(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
+"etc.)\n"
+msgstr ""
+"Zastanów siê jak bardzo ufasz temu u¿ytkownikowi w kwestii sprawdzania\n"
+"to¿samo¶ci innych u¿ytkowników (czy sprawdzi on odciski kluczy pobrane\n"
+"z ró¿nych ¼róde³, dokumenty potwierdzaj±ce to¿samo¶æ, itd.).\n"
 "\n"
-"DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
-"for signatures.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:275
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  %d = I trust marginally\n"
+msgstr " %d = mam ograniczone zaufanie\n"
+
+#: g10/keyedit.c:421 g10/pkclist.c:277
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  %d = I trust fully\n"
+msgstr " %d = mam pe³ne zaufanie\n"
+
+#: g10/keyedit.c:440
+msgid ""
+"Please enter the depth of this trust signature.\n"
+"A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
+"trust signatures on your behalf.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:456
+msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:600
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is revoked."
+msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ uniewa¿niony."
+
+#: g10/keyedit.c:609 g10/keyedit.c:637 g10/keyedit.c:664 g10/keyedit.c:832
+#: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1745
+msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz podpisaæ? (t/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:623 g10/keyedit.c:651 g10/keyedit.c:678 g10/keyedit.c:838
+#: g10/keyedit.c:1751
+msgid "  Unable to sign.\n"
+msgstr " Nie da siê z³o¿yæ podpisu.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:628
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is expired."
+msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' przekroczy³ swój termin wa¿no¶ci."
+
+#: g10/keyedit.c:656
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
+msgstr "Identyfikator ,,%s'' nie jest podpisany swoim kluczem."
+
+#: g10/keyedit.c:684
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
+msgstr "Identyfikator ,,%s'' nie jest podpisany swoim kluczem."
+
+#: g10/keyedit.c:686
+#, fuzzy
+msgid "Sign it? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:708
+#, c-format
+msgid ""
+"The self-signature on \"%s\"\n"
+"is a PGP 2.x-style signature.\n"
+msgstr ""
+"Podpis klucza nim samym na ,,%s''\n"
+"jest podpisem z³o¿onym przez PGP 2.x.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:717
+msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
+msgstr "Czy chcesz zamieniæ go na podpis OpenPGP? (t/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:731
+#, c-format
+msgid ""
+"Your current signature on \"%s\"\n"
+"has expired.\n"
+msgstr ""
+"Twój podpis na \"%s\"\n"
+"przekroczy³ datê wa¿no¶ci.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:735
+msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
+msgstr "Czy chcesz zast±piæ przeterminowany podpis nowym? (t/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:756
+#, c-format
+msgid ""
+"Your current signature on \"%s\"\n"
+"is a local signature.\n"
+msgstr ""
+"Twój podpis na \"%s\"\n"
+"jest podpisem prywatnym (lokalnym).\n"
+
+#: g10/keyedit.c:760
+msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
+msgstr ""
+"Czy chcesz zamieniæ go na pe³ny, publiczny, eksportowalny podpis? (t/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:781
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
+msgstr "\"%s\" jest ju¿ lokalnie podpisany kluczem %08lX\n"
+
+#: g10/keyedit.c:784
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
+msgstr "\"%s\" jest ju¿ podpisany kluczem %08lX\n"
+
+#: g10/keyedit.c:789
+msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz to podpisaæ? (t/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:811
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Nothing to sign with key %s\n"
+msgstr "Nie ma nic do podpisania kluczem %08lX.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:826
+msgid "This key has expired!"
+msgstr "Data wa¿no¶ci tego klucza up³ynê³a!"
+
+#: g10/keyedit.c:844
+#, c-format
+msgid "This key is due to expire on %s.\n"
+msgstr "Wa¿no¶æ tego klucza wygasa %s.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:850
+msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
+msgstr ""
+"Czy chcesz ¿eby wa¿no¶æ Twojego podpisu wygasa³a w tej samej chwili? (T/n) "
+
+#: g10/keyedit.c:890
+msgid ""
+"You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
+"mode.\n"
+msgstr ""
+"W trybie --pgp2 nie mo¿na podpisywaæ kluczy PGP 2.x podpisami OpenPGP.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:892
+msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
+msgstr "To uczyni ten klucz nieuzytecznym dla PGP 2.x.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:917
+msgid ""
+"How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
+"belongs\n"
+"to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
+msgstr ""
+"Jak dok³adnie zosta³a przez Ciebie sprawdzona to¿samo¶æ tej osoby?\n"
+"Je¶li nie wiesz co odpowiedzieæ, podaj ,,0''.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:922
+#, c-format
+msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
+msgstr "   (0) Nie odpowiem na to pytanie. %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:924
+#, c-format
+msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
+msgstr "   (1) W ogóle nie.%s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:926
+#, c-format
+msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
+msgstr "   (2) Pobie¿nie.%s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:928
+#, c-format
+msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
+msgstr "   (3) Bardzo dok³adnie.%s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:934
+#, fuzzy
+msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
+msgstr "Twój wybór (,,?'' podaje wiêcej informacji): "
+
+#: g10/keyedit.c:958
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Are you sure that you want to sign this key with your\n"
+"key \"%s\" (%s)\n"
+msgstr ""
+"Czy jeste¶ naprawdê pewien ¿e chcesz podpisaæ ten klucz \n"
+"swoim kluczem: \""
+
+#: g10/keyedit.c:965
+#, fuzzy
+msgid "This will be a self-signature.\n"
+msgstr ""
 "\n"
-"Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
+"To bêdzie podpis klucza nim samym.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:971
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
+msgstr ""
 "\n"
-"RSA may be used for signatures or encryption.\n"
+"OSTRZE¯ENIE: podpis zostanie oznaczony jako prywatny (nieeksportowalny).\n"
+
+#: g10/keyedit.c:979
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
+msgstr ""
 "\n"
-"The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
+"OSTRZE¯ENIE: podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:989
+#, fuzzy
+msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Podpis zostanie oznaczony jako prywatny (nieeksportowalny).\n"
+
+#: g10/keyedit.c:996
+#, fuzzy
+msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1003
+#, fuzzy
+msgid "I have not checked this key at all.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"To¿samo¶æ u¿ytkownika nie zosta³a w ogóle sprawdzona.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1008
+#, fuzzy
+msgid "I have checked this key casually.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"To¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a sprawdzona pobie¿nie.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1013
+#, fuzzy
+msgid "I have checked this key very carefully.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"To¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a dok³adnie sprawdzona.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1023
+msgid "Really sign? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4786 g10/keyedit.c:4877 g10/keyedit.c:4941
+#: g10/keyedit.c:5002 g10/sign.c:352
+#, c-format
+msgid "signing failed: %s\n"
+msgstr "z³o¿enie podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1133
+msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3382
+msgid "This key is not protected.\n"
+msgstr "Ten klucz nie jest chroniony.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3370 g10/revoke.c:539
+msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
+msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3385
+#, fuzzy
+msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
+msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3389
+msgid "Key is protected.\n"
+msgstr "Klucz jest chroniony.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1180
+#, c-format
+msgid "Can't edit this key: %s\n"
+msgstr "Tego klucza nie mo¿na edytowaæ: %s.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1186
+msgid ""
+"Enter the new passphrase for this secret key.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Wprowad¼ nowe d³ugie, skomplikowane has³o dla tego klucza tajnego.\n"
+"\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1195 g10/keygen.c:2065
+msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
+msgstr "has³o nie zosta³o poprawnie powtórzone; jeszcze jedna próba"
+
+#: g10/keyedit.c:1200
+msgid ""
+"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Nie chcesz has³a - to *z³y* pomys³!\n"
+"\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1203
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz to zrobiæ? "
+
+#: g10/keyedit.c:1274
+msgid "moving a key signature to the correct place\n"
+msgstr "przenoszê podpis klucza na w³a¶ciwe miejsce\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1360
+msgid "save and quit"
+msgstr "zapis zmian i wyj¶cie"
+
+#: g10/keyedit.c:1363
+#, fuzzy
+msgid "show key fingerprint"
+msgstr "okazanie odcisku klucza"
+
+#: g10/keyedit.c:1364
+msgid "list key and user IDs"
+msgstr "lista kluczy i identyfikatorów u¿ytkowników"
+
+#: g10/keyedit.c:1366
+msgid "select user ID N"
+msgstr "wybór identyfikatora u¿ytkownika N"
+
+#: g10/keyedit.c:1367
+#, fuzzy
+msgid "select subkey N"
+msgstr "wybór identyfikatora u¿ytkownika N"
+
+#: g10/keyedit.c:1368
+#, fuzzy
+msgid "check signatures"
+msgstr "uniewa¿nienie podpisu"
+
+#: g10/keyedit.c:1373
+msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:84
-msgid ""
-"In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
-"encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
-"Please consult your security expert first."
+#: g10/keyedit.c:1378
+#, fuzzy
+msgid "sign selected user IDs locally"
+msgstr "z³o¿enie prywatnego (lokalnego) podpisu na kluczu"
+
+#: g10/keyedit.c:1380
+#, fuzzy
+msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
+msgstr "lid %lu: niepodpisany identyfikator u¿ytkownika\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1382
+msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
 msgstr ""
-"U¿ywanie tego samego klucza do podpisywania i szyfrowania nie jest dobrym\n"
-"pomys³em. Mo¿na tak postêpowaæ tylko w niektórych zastosowaniach. Proszê "
-"siê\n"
-"najpierw skonsultowaæ z ekspertem od bezpieczeñstwa. "
 
-#: g10/helptext.c:91
-msgid "Enter the size of the key"
-msgstr "Wprowad¼ rozmiar klucza"
+#: g10/keyedit.c:1386
+msgid "add a user ID"
+msgstr "dodanie nowego identyfikatora u¿ytkownika do klucza"
 
-#: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
-#: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
-msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
-msgstr "Odpowied¼ \"tak\" lub \"nie\"."
+#: g10/keyedit.c:1388
+msgid "add a photo ID"
+msgstr "dodanie zdjêcia u¿ytkownika do klucza"
 
-#: g10/helptext.c:105
-msgid ""
-"Enter the required value as shown in the prompt.\n"
-"It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
-"get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
-"the given value as an interval."
+#: g10/keyedit.c:1390
+#, fuzzy
+msgid "delete selected user IDs"
+msgstr "usuniêcie identyfikatora u¿ytkownika z klucza"
+
+#: g10/keyedit.c:1395
+#, fuzzy
+msgid "add a subkey"
+msgstr "dodkl"
+
+#: g10/keyedit.c:1399
+msgid "add a key to a smartcard"
 msgstr ""
-"Wprowad¼ ¿±dan± warto¶æ (jak w znaku zachêty).  \n"
-"Mo¿na tu podaæ datê w formacie ISO (RRRR-MM-DD) ale nie da to\n"
-"w³a¶ciwej obs³ugi b³êdów - system próbuje interpretowaæ podan± warto¶æ\n"
-"jako okres."
 
-#: g10/helptext.c:117
-msgid "Enter the name of the key holder"
-msgstr "Nazwa w³a¶ciciela klucza."
+#: g10/keyedit.c:1401
+msgid "move a key to a smartcard"
+msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:122
-msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
-msgstr "proszê wprowadziæ opcjonalny ale wysoce doradzany adres e-mail"
+#: g10/keyedit.c:1403
+msgid "move a backup key to a smartcard"
+msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:126
-msgid "Please enter an optional comment"
-msgstr "Proszê wprowadziæ opcjonalny komentarz"
+#: g10/keyedit.c:1407
+#, fuzzy
+msgid "delete selected subkeys"
+msgstr "usuniêcie podklucza"
 
-# OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!
-#: g10/helptext.c:131
-msgid ""
-"N  to change the name.\n"
-"C  to change the comment.\n"
-"E  to change the email address.\n"
-"O  to continue with key generation.\n"
-"Q  to to quit the key generation."
+#: g10/keyedit.c:1409
+msgid "add a revocation key"
+msgstr "wyznaczenie klucza uniewa¿niaj±cego"
+
+#: g10/keyedit.c:1411
+#, fuzzy
+msgid "delete signatures from the selected user IDs"
 msgstr ""
-"N aby zmieniæ nazwê (nazwisko).\n"
-"C aby zmieniæ komentarz.<\n"
-"E aby zmieniæ adres e-mail.\n"
-"O aby kontynuowaæ tworzenie klucza.\n"
-"Q aby zrezygnowaæ z tworzenia klucza."
+"Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
 
-#: g10/helptext.c:140
-msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
-msgstr "Je¶li ma zostaæ wygenerowany podklucz, nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
+#: g10/keyedit.c:1413
+#, fuzzy
+msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
+msgstr "Nie mo¿na zmieniæ daty wa¿no¶ci klucza w wersji 3.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1415
+#, fuzzy
+msgid "flag the selected user ID as primary"
+msgstr "oznaczenie identyfikatora u¿ytkownika jako g³ównego"
+
+#: g10/keyedit.c:1417
+#, fuzzy
+msgid "toggle between the secret and public key listings"
+msgstr "prze³±czenie pomiêdzy list± kluczy publicznych i prywatnych"
+
+#: g10/keyedit.c:1420
+msgid "list preferences (expert)"
+msgstr "ustawienia (zaawansowane)"
+
+#: g10/keyedit.c:1422
+msgid "list preferences (verbose)"
+msgstr "rozbudowana lista ustawieñ"
+
+#: g10/keyedit.c:1424
+#, fuzzy
+msgid "set preference list for the selected user IDs"
+msgstr ""
+"Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
+
+#: g10/keyedit.c:1429
+#, fuzzy
+msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
+msgstr "niezrozuma³y URI serwera kluczy\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1431
+#, fuzzy
+msgid "set a notation for the selected user IDs"
+msgstr ""
+"Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
+
+#: g10/keyedit.c:1433
+msgid "change the passphrase"
+msgstr "zmiana has³a klucza"
+
+#: g10/keyedit.c:1437
+msgid "change the ownertrust"
+msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
+
+#: g10/keyedit.c:1439
+#, fuzzy
+msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
+msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
+
+#: g10/keyedit.c:1441
+#, fuzzy
+msgid "revoke selected user IDs"
+msgstr "uniewa¿nienie identyfikatora u¿ytkownika"
+
+#: g10/keyedit.c:1446
+#, fuzzy
+msgid "revoke key or selected subkeys"
+msgstr "uniewa¿nienie podklucza"
+
+#: g10/keyedit.c:1447
+#, fuzzy
+msgid "enable key"
+msgstr "w³±czyæ klucz do u¿ycia"
+
+#: g10/keyedit.c:1448
+#, fuzzy
+msgid "disable key"
+msgstr "wy³±czyæ klucz z u¿ycia"
 
-#: g10/helptext.c:148
+#: g10/keyedit.c:1449
+#, fuzzy
+msgid "show selected photo IDs"
+msgstr "okazanie identyfikatora - zdjêcia"
+
+#: g10/keyedit.c:1451
+msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1453
+msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1571
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
+msgstr "b³±d odczytu bloku klucza tajnego '%s': %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1589
+msgid "Secret key is available.\n"
+msgstr "Dostêpny jest klucz tajny.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1672
+msgid "Need the secret key to do this.\n"
+msgstr "Do wykonania tej operacji potrzebny jest klucz tajny.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1680
+msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
+msgstr "Najpierw trzeba u¿yæ polecenia \"prze³\".\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1699
 msgid ""
-"When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
-"belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
-"know how carefully you verified this.\n"
-"\n"
-"\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
-"the\n"
-"    key.\n"
-"\n"
-"\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
-"    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
-"for\n"
-"    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
-"user.\n"
-"\n"
-"\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
-"could\n"
-"    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
-"the\n"
-"    key against a photo ID.\n"
-"\n"
-"\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
-"could\n"
-"    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
-"    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
-"a\n"
-"    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
-"the\n"
-"    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
-"exchange\n"
-"    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
-"\n"
-"Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
-"In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
-"\"\n"
-"mean to you when you sign other keys.\n"
-"\n"
-"If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
+"* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
+"(lsign),\n"
+"  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
+"  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 msgstr ""
-"Przy podpisywaniu identyfikatora u¿ytkownika na kluczu nale¿y sprawdziæ, \n"
-"czy to¿samo¶æ u¿ytkownika odpowiada temu, co jest wpisane w "
-"identyfikatorze.\n"
-"Innym u¿ytkownikom przyda siê informacja, jak dog³êbnie zosta³o to przez\n"
-"Ciebie sprawdzone.\n"
-"\n"
-"\"0\" oznacza, ¿e nie podajesz ¿adnych informacji na temat tego jak "
-"dog³êbnie\n"
-"    to¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a przez Ciebie potwierdzona.\n"
-"\n"
-"\"1\" oznacza, ¿e masz przekonanie, ¿e to¿samo¶æ u¿ytkownka odpowiada\n"
-"    identyfikatorowi klucza, ale nie by³o mo¿liwo¶ci sprawdzenia tego.\n"
-"    Taka sytuacja wystêpuje te¿ kiedy podpisujesz identyfikator bêd±cy\n"
-"    pseudonimem.\n"
-"\n"
-"\"2\" oznacza, ¿e to¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³± przez Ciebie potwierdzona\n"
-"    pobie¿nie - sprawdzili¶cie odcisk klucza, sprawdzi³a¶/e¶ to¿samo¶æ\n"
-"    na okazanym dokumencie ze zdjêciem.\n"
-"\n"
-"\"3\" to dog³êbna weryfikacja to¿samo¶ci. Na przyk³ad sprawdzenie odcisku \n"
-"    klucza, sprawdzenie to¿samo¶ci z okazanego oficjalnego dokumentu ze\n"
-"    zdjêciem (np paszportu) i weryfikacja poprawno¶ci adresu poczty\n"
-"    elektronicznej przez wymianê poczty z tym adresem.\n"
-"\n"
-"Zauwa¿, ¿e podane powy¿ej przyk³ady dla poziomów \"2\" i \"3\" to *tylko*\n"
-"przyk³ady. Do Ciebie nale¿y decyzja co oznacza \"pobie¿ny\" i \"dog³êbny\" "
-"w\n"
-"kontek¶cie po¶wiadczania i podpisywania kluczy.\n"
-"\n"
-"Je¶li nie wiesz co odpowiedzieæ, podaj \"0\"."
 
-#: g10/helptext.c:186
+#: g10/keyedit.c:1739
+msgid "Key is revoked."
+msgstr "Klucz uniewa¿niony."
+
+#: g10/keyedit.c:1758
+#, fuzzy
+msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
+msgstr "Podpisaæ wszystkie identyfikatory u¿ytkownika na tym kluczu? "
+
+#: g10/keyedit.c:1765
+msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
+msgstr "Podpowied¼: wybierz identyfikatory u¿ytkownika do podpisania.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1774
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unknown signature type `%s'\n"
+msgstr "nieznana klasa podpisu"
+
+#: g10/keyedit.c:1797
+#, c-format
+msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
+msgstr "To polecenie nie jest dostêpne w trybie %s.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1819 g10/keyedit.c:1839 g10/keyedit.c:2005
+msgid "You must select at least one user ID.\n"
+msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1821
+msgid "You can't delete the last user ID!\n"
+msgstr "Nie mo¿esz usun±æ ostatniego identyfikatora u¿ytkownika!\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1823
 #, fuzzy
-msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
-msgstr "Odpowiedz \"tak\", aby podpisaæ WSZYSTKIE identyfikatory u¿ytkownika."
+msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno usun±æ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
 
-#: g10/helptext.c:190
-msgid ""
-"Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
-"All certificates are then also lost!"
-msgstr ""
-"Aby skasowaæ ten identyfikator u¿ytkownika (co wi±¿e siê ze utrat±\n"
-"wszystkich jego po¶wiadczeñ!) nale¿y odpowiedzieæ ,,tak''."
+#: g10/keyedit.c:1824
+#, fuzzy
+msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? "
 
-#: g10/helptext.c:195
-msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
-msgstr "Aby skasowaæ podklucz nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
+#: g10/keyedit.c:1874
+#, fuzzy
+msgid "Really move the primary key? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? "
 
-#: g10/helptext.c:200
-msgid ""
-"This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
-"to delete this signature because it may be important to establish a\n"
-"trust connection to the key or another key certified by this key."
-msgstr ""
-"To jest poprawny podpis na tym kluczu; normalnie nie nale¿y go usuwaæ\n"
-"poniewa¿ mo¿e byæ wa¿ny dla zestawienia po³aczenia zaufania do klucza\n"
-"którym go z³o¿ono lub do innego klucza nim po¶wiadczonego."
+#: g10/keyedit.c:1886
+#, fuzzy
+msgid "You must select exactly one key.\n"
+msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
 
-#: g10/helptext.c:205
-msgid ""
-"This signature can't be checked because you don't have the\n"
-"corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
-"know which key was used because this signing key might establish\n"
-"a trust connection through another already certified key."
+#: g10/keyedit.c:1914
+msgid "Command expects a filename argument\n"
 msgstr ""
-"Ten podpis nie mo¿e zostaæ potwierdzony poniewa¿ nie ma\n"
-"odpowiadaj±cego mu klucza publicznego. Nale¿y od³o¿yæ usuniêcie tego\n"
-"podpisu do czasu, kiedy oka¿e siê który klucz zosta³ u¿yty, poniewa¿\n"
-"w momencie uzyskania tego klucza mo¿e pojawiæ siê ¶cie¿ka zaufania\n"
-"pomiêdzy tym a innym, ju¿ po¶wiadczonym kluczem."
 
-#: g10/helptext.c:211
-msgid ""
-"The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
-"your keyring."
-msgstr "Ten podpis jest niepoprawny. Mo¿na usuni±æ go ze zbioru kluczy."
+#: g10/keyedit.c:1928
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't open `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/helptext.c:215
-msgid ""
-"This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
-"usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
-"GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
-"only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
-"a second one is available."
-msgstr ""
-"To jest podpis wi±¿±cy identyfikator u¿ytkownika z kluczem. Nie nale¿y\n"
-"go usuwaæ - GnuPG mo¿e nie móc pos³ugiwaæ siê dalej kluczem bez\n"
-"takiego podpisu. Bezpiecznie mo¿na go usun±æ tylko je¶li ten podpis\n"
-"klucza nim samym z jakich¶ przyczyn nie jest poprawny, i klucz jest\n"
-"drugi raz podpisany w ten sam sposób."
+#: g10/keyedit.c:1945
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
 
-#: g10/helptext.c:223
-msgid ""
-"Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
-"to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
-"self-signatures will be advanced by one second.\n"
-msgstr ""
-"Przestawienie wszystkich (lub tylko wybranych) identyfikatorów na aktualne\n"
-"ustawienia. Data na odpowiednich podpisach zostane przesuniêta do przodu o\n"
-"jedn± sekundê. \n"
+#: g10/keyedit.c:1969
+msgid "You must select at least one key.\n"
+msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
 
-#: g10/helptext.c:230
-msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
-msgstr "Podaj d³ugie, skomplikowane has³o, np. ca³e zdanie.\n"
+#: g10/keyedit.c:1972
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ wybrane klucze? "
 
-#: g10/helptext.c:236
-msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
-msgstr "Proszê powrótrzyæ has³o, aby upewniæ siê ¿e nie by³o pomy³ki."
+#: g10/keyedit.c:1973
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ ten klucz? "
 
-#: g10/helptext.c:240
-msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
-msgstr "Podaj nazwê pliku którego dotyczy ten podpis"
+#: g10/keyedit.c:2008
+#, fuzzy
+msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
 
-#: g10/helptext.c:245
-msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
-msgstr "Je¶li mo¿na nadpisaæ ten plik, nale¿y odpowiedzieæ ,,tak''"
+#: g10/keyedit.c:2009
+#, fuzzy
+msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ ten identyfikator u¿ytkownika? "
 
-#: g10/helptext.c:250
-msgid ""
-"Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
-"file (which is shown in brackets) will be used."
-msgstr ""
-"Nazwa pliku. Naci¶niêcie ENTER potwierdzi nazwê domy¶ln± (w nawiasach)."
+#: g10/keyedit.c:2027
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ ten klucz? "
 
-#: g10/helptext.c:256
-msgid ""
-"You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
-"context you have the ability to choose from this list:\n"
-"  \"Key has been compromised\"\n"
-"      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
-"      got access to your secret key.\n"
-"  \"Key is superseded\"\n"
-"      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
-"  \"Key is no longer used\"\n"
-"      Use this if you have retired this key.\n"
-"  \"User ID is no longer valid\"\n"
-"      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
-"      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
-msgstr ""
-"Nalezy podaæ powód uniewa¿nienia klucza. W zale¿no¶ci od kontekstu mo¿na\n"
-"go wybraæ z listy:\n"
-"  \"Klucz zosta³ skompromitowany\"\n"
-"      Masz powody uwa¿aæ ¿e twój klucz tajny dosta³ siê w niepowo³ane rêce.\n"
-"  \"Klucz zosta³ zast±piony\"\n"
-"      Klucz zosta³ zast±piony nowym.\n"
-"  \"Klucz nie jest ju¿ u¿ywany\"\n"
-"      Klucz zosta³ wycofany z u¿ycia.\n"
-"  \"Identyfikator u¿ytkownika przesta³ byæ poprawny\"\n"
-"      Identyfikator u¿ytkownika (najczê¶ciej adres e-mail przesta³ byæ \n"
-"      poprawny.\n"
+#: g10/keyedit.c:2038
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ wybrane klucze? "
+
+#: g10/keyedit.c:2040
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ ten klucz? "
 
-#: g10/helptext.c:272
+#: g10/keyedit.c:2090
 msgid ""
-"If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
-"revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
-"An empty line ends the text.\n"
+"Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
 msgstr ""
-"Je¶li chcesz, mo¿esz podaæ opis powodu wystawienia certyfikatu\n"
-"uniewa¿nienia. Opis powinien byc zwiêz³y. \n"
-"Pusta linia koñczy wprowadzanie tekstu.\n"
 
-#: g10/helptext.c:287
-msgid "No help available"
-msgstr "Pomoc niedostêpna"
+#: g10/keyedit.c:2132
+#, fuzzy
+msgid "Set preference list to:\n"
+msgstr "ustawienie opcji klucza"
 
-#: g10/helptext.c:295
-#, c-format
-msgid "No help available for `%s'"
-msgstr "Brak pomocy o ,,%s''"
+#: g10/keyedit.c:2138
+#, fuzzy
+msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
+msgstr ""
+"Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
 
-#: g10/import.c:254
-#, c-format
-msgid "skipping block of type %d\n"
-msgstr "blok typu %d zostaje pominiêty\n"
+#: g10/keyedit.c:2140
+#, fuzzy
+msgid "Really update the preferences? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno usaktualniæ ustawienia? "
 
-#: g10/import.c:263
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys processed so far\n"
-msgstr "%lu kluczy przetworzonych do tej chwili\n"
+#: g10/keyedit.c:2208
+#, fuzzy
+msgid "Save changes? (y/N) "
+msgstr "Zapisaæ zmiany? "
 
-#: g10/import.c:280
-#, c-format
-msgid "Total number processed: %lu\n"
-msgstr "Ogó³em przetworzonych kluczy: %lu\n"
+#: g10/keyedit.c:2211
+#, fuzzy
+msgid "Quit without saving? (y/N) "
+msgstr "Wyj¶æ bez zapisania zmian? "
 
-#: g10/import.c:282
+#: g10/keyedit.c:2221
 #, c-format
-msgid "      skipped new keys: %lu\n"
-msgstr "   pominiêtych nowych kluczy: %lu\n"
+msgid "update failed: %s\n"
+msgstr "zapis zmian nie powiód³ siê: %s\n"
 
-#: g10/import.c:285
+#: g10/keyedit.c:2228
 #, c-format
-msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
-msgstr "          bez identyfikatora: %lu\n"
+msgid "update secret failed: %s\n"
+msgstr "zapis zmian na kluczu prywatnym nie powiód³ siê: %s\n"
 
-#: g10/import.c:287
-#, c-format
-msgid "              imported: %lu"
-msgstr "         do³±czono do zbioru: %lu"
+#: g10/keyedit.c:2235
+msgid "Key not changed so no update needed.\n"
+msgstr "Klucz nie zosta³ zmieniony wiêc zapis zmian nie jest konieczny.\n"
 
-#: g10/import.c:293
-#, c-format
-msgid "             unchanged: %lu\n"
-msgstr "                   bez zmian: %lu\n"
+#: g10/keyedit.c:2336
+msgid "Digest: "
+msgstr "Skrót: "
 
-#: g10/import.c:295
-#, c-format
-msgid "          new user IDs: %lu\n"
-msgstr "      nowych identyfikatorów: %lu\n"
+#: g10/keyedit.c:2388
+msgid "Features: "
+msgstr "Ustawienia: "
 
-#: g10/import.c:297
-#, c-format
-msgid "           new subkeys: %lu\n"
-msgstr "            nowych podkluczy: %lu\n"
+#: g10/keyedit.c:2399
+msgid "Keyserver no-modify"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:299
-#, c-format
-msgid "        new signatures: %lu\n"
-msgstr "             nowych podpisów: %lu\n"
+#: g10/keyedit.c:2414 g10/keylist.c:308
+msgid "Preferred keyserver: "
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:301
-#, c-format
-msgid "   new key revocations: %lu\n"
-msgstr "   nowych uniewa¿nieñ kluczy: %lu\n"
+#: g10/keyedit.c:2422 g10/keyedit.c:2423
+#, fuzzy
+msgid "Notations: "
+msgstr "Adnotacja: "
 
-#: g10/import.c:303
-#, c-format
-msgid "      secret keys read: %lu\n"
-msgstr "   tajnych kluczy wczytanych: %lu\n"
+#: g10/keyedit.c:2633
+msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
+msgstr "Klucze PGP 2.x nie zawieraj± opisu ustawieñ.\n"
 
-#: g10/import.c:305
-#, c-format
-msgid "  secret keys imported: %lu\n"
-msgstr "     tajnych kluczy dodanych: %lu\n"
+#: g10/keyedit.c:2692
+#, fuzzy, c-format
+msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
+msgstr "Klucz mo¿e zostaæ uniewa¿niony przez klucz %s "
 
-#: g10/import.c:307
-#, c-format
-msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
-msgstr "    tajnych kluczy bez zmian: %lu\n"
+#: g10/keyedit.c:2713
+#, fuzzy, c-format
+msgid "This key may be revoked by %s key %s"
+msgstr "Klucz mo¿e zostaæ uniewa¿niony przez klucz %s "
 
-#: g10/import.c:309
-#, c-format
-msgid "          not imported: %lu\n"
-msgstr "      nie w³±czono do zbioru: %lu\n"
+#: g10/keyedit.c:2719
+#, fuzzy
+msgid "(sensitive)"
+msgstr " (poufne)"
+
+#: g10/keyedit.c:2735 g10/keyedit.c:2791 g10/keyedit.c:2852 g10/keyedit.c:2867
+#: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:516
+#, fuzzy, c-format
+msgid "created: %s"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2738 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:952
+#, fuzzy, c-format
+msgid "revoked: %s"
+msgstr "[uniewa¿niony]"
 
-#: g10/import.c:311
+#: g10/keyedit.c:2740 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
 #, fuzzy, c-format
-msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
-msgstr "             nowych podpisów: %lu\n"
+msgid "expired: %s"
+msgstr " [wygasa :%s]"
 
-#: g10/import.c:313
+#: g10/keyedit.c:2742 g10/keyedit.c:2793 g10/keyedit.c:2854 g10/keyedit.c:2869
+#: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
+#: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:522 g10/mainproc.c:958
 #, fuzzy, c-format
-msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
-msgstr "   tajnych kluczy wczytanych: %lu\n"
+msgid "expires: %s"
+msgstr " [wygasa :%s]"
 
-#: g10/import.c:554
-#, c-format
-msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
-msgstr ""
+#: g10/keyedit.c:2744
+#, fuzzy, c-format
+msgid "usage: %s"
+msgstr " zaufanie: %c/%c"
 
-#: g10/import.c:556
-#, fuzzy
-msgid "algorithms on these user IDs:\n"
-msgstr "Te identyfikatory s± podpisane przez Ciebie:\n"
+#: g10/keyedit.c:2759
+#, fuzzy, c-format
+msgid "trust: %s"
+msgstr " zaufanie: %c/%c"
 
-#: g10/import.c:593
+#: g10/keyedit.c:2763
 #, c-format
-msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
+msgid "validity: %s"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:605
-#, fuzzy, c-format
-msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
-msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
+#: g10/keyedit.c:2770
+msgid "This key has been disabled"
+msgstr "Ten klucz zosta³ wy³±czony z u¿ytku"
 
-#: g10/import.c:617
-#, c-format
-msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
+#: g10/keyedit.c:2798 g10/keylist.c:200
+msgid "card-no: "
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:630
-msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
+#: g10/keyedit.c:2822
+msgid ""
+"Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
+"unless you restart the program.\n"
 msgstr ""
+"Pokazana warto¶æ wiarygodno¶ci klucza mo¿e byæ niepoprawna,\n"
+"dopóki program nie zostanie uruchomiony ponownie.\n"
 
-#: g10/import.c:632
-msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
-msgstr ""
+#: g10/keyedit.c:2886 g10/keyedit.c:3232 g10/keyserver.c:526
+#: g10/mainproc.c:1753 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
+#, fuzzy
+msgid "revoked"
+msgstr "[uniewa¿niony]"
 
-#: g10/import.c:656
-#, c-format
-msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
+#: g10/keyedit.c:2888 g10/keyedit.c:3234 g10/keyserver.c:530
+#: g10/mainproc.c:1755 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
+#, fuzzy
+msgid "expired"
+msgstr "data"
+
+#: g10/keyedit.c:2953
+msgid ""
+"WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
+"              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
 msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: ¿aden identyfikator u¿ytkownika nie zosta³ oznaczony explicite\n"
+"             jako g³ówny. Wykonanie tego polecenie mo¿e wiêc spowodowaæ\n"
+"             wy¶wietlanie innego identyfikatora jako domy¶lnego g³ównego.\n"
 
-#: g10/import.c:718 g10/import.c:1104
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no user ID\n"
-msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika\n"
+#: g10/keyedit.c:3014
+msgid ""
+"WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
+"versions\n"
+"         of PGP to reject this key.\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: To jest klucz PGP wersji 2. Dodanie zdjêcia spowoduje, ¿e\n"
+"             niektóre wersje przestan± go rozumieæ.\n"
 
-#: g10/import.c:748
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
-msgstr "klucz %08lX: podklucz uszkodzony przez serwer zosta³ naprawiony\n"
+#: g10/keyedit.c:3019 g10/keyedit.c:3349
+msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
+msgstr "Czy dalej chcesz je dodaæ? (t/N) "
 
-#: g10/import.c:763
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
-msgstr "klucz %08lX: przyjêto identyfikator nie podpisany nim samym ,,%s''\n"
+#: g10/keyedit.c:3025
+msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
+msgstr "Do klucza dla PGP 2.x nie mo¿na dodaæ zdjêcia.\n"
 
-#: g10/import.c:769
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no valid user IDs\n"
-msgstr "klucz %08lX: brak poprawnych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
+#: g10/keyedit.c:3165
+msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
+msgstr "Usun±æ ten poprawny podpis? (t/N/w) "
 
-#: g10/import.c:771
-msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
-msgstr "to mo¿e byæ spowodowane brakiem podpisu klucza nim samym\n"
+#: g10/keyedit.c:3175
+msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
+msgstr "Usun±æ ten niepoprawny podpis? (t/N/w) "
 
-#: g10/import.c:781 g10/import.c:1225
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: public key not found: %s\n"
-msgstr "klucz %08lX: brak klucza publicznego: %s\n"
+#: g10/keyedit.c:3179
+msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
+msgstr "Usun±æ ten nieznany podpis? (t/N/w) "
 
-#: g10/import.c:787
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: new key - skipped\n"
-msgstr "klucz %08lX: nowy klucz - pominiêty\n"
+#: g10/keyedit.c:3185
+msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
+msgstr "Na pewno usun±æ ten podpis klucza nim samym? (t/N) "
 
-#: g10/import.c:796
+#: g10/keyedit.c:3199
 #, c-format
-msgid "no writable keyring found: %s\n"
-msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy: %s\n"
+msgid "Deleted %d signature.\n"
+msgstr "%d podpis usuniêty.\n"
 
-#: g10/import.c:801 g10/openfile.c:265 g10/sign.c:804 g10/sign.c:1069
+#: g10/keyedit.c:3200
 #, c-format
-msgid "writing to `%s'\n"
-msgstr "zapis do '%s'\n"
+msgid "Deleted %d signatures.\n"
+msgstr "%d podpisów usuniêtych.\n"
 
-#: g10/import.c:807 g10/import.c:905 g10/import.c:1144 g10/import.c:1286
-#: g10/import.c:2347 g10/import.c:2369
-#, c-format
-msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
-msgstr "b³±d zapisu zbioru kluczy '%s': %s\n"
+#: g10/keyedit.c:3203
+msgid "Nothing deleted.\n"
+msgstr "Nic nie zosta³o usuniête.\n"
 
-#: g10/import.c:826
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
-msgstr "klucz %08lX: klucz publiczny ,,%s'' wczytano do zbioru\n"
+#: g10/keyedit.c:3236 g10/trustdb.c:1703
+msgid "invalid"
+msgstr "niepoprawny"
 
-#: g10/import.c:850
+#: g10/keyedit.c:3252
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
-msgstr "klucz %08lX: nie zgadza siê z lokaln± kopi±\n"
+msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
+msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
 
-#: g10/import.c:867 g10/import.c:1243
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
-msgstr "klucz %08lX: brak oryginalnego bloku klucza; %s\n"
+#: g10/keyedit.c:3344
+msgid ""
+"WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
+"cause\n"
+"         some versions of PGP to reject this key.\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: To jest klucz PGP wersji 2.x. Wyznaczenie mu klucza\n"
+"             uniewa¿niaj±cego, spowoduje, ¿e niektóre wersje PGP przestan±\n"
+"             go rozumieæ.\n"
 
-#: g10/import.c:875 g10/import.c:1250
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
-msgstr "klucz %08lX: nie mo¿na odczytaæ oryginalnego bloku klucza; %s\n"
+#: g10/keyedit.c:3355
+msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
+msgstr "Do klucza dla PGP 2.x nie mo¿na wyznaczyæ klucza uniewa¿niaj±cego.\n"
 
-#: g10/import.c:915
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
-msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy identyfikator u¿ytkownika\n"
+#: g10/keyedit.c:3375
+msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
+msgstr "Podaj identyfikator klucza uniewa¿niaj±cego: "
 
-#: g10/import.c:918
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
-msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
+#: g10/keyedit.c:3400
+msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
+msgstr "klucza PGP 2.x nie mo¿na wyznaczyæ jako uniewa¿niaj±cego\n"
 
-#: g10/import.c:921
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
-msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy podpis\n"
+#: g10/keyedit.c:3415
+msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
+msgstr "nie mo¿na wyznaczuæ klucza do uniewa¿niania jego samego\n"
 
-#: g10/import.c:924
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
-msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podpisów\n"
+#: g10/keyedit.c:3437
+#, fuzzy
+msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz zosta³ uniewa¿niony kluczem uniewa¿niaj±cym!\n"
 
-#: g10/import.c:927
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
-msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy podklucz\n"
+#: g10/keyedit.c:3456
+msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na cofn±æ wyznaczenia klucza jako uniewa¿niaj±cego!\n"
 
-#: g10/import.c:930
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
-msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podkluczy\n"
+#: g10/keyedit.c:3462
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz wyznaczyæ ten klucz jako uniewa¿niaj±cy? (t/N): "
 
-#: g10/import.c:933
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
-msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podpisów\n"
+#: g10/keyedit.c:3523
+msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
+msgstr "Proszê usun±æ znacznik wyboru z kluczy prywatnych.\n"
 
-#: g10/import.c:936
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
-msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podpisów\n"
+#: g10/keyedit.c:3529
+#, fuzzy
+msgid "Please select at most one subkey.\n"
+msgstr "Proszê wybraæ tylko jeden podklucz.\n"
 
-#: g10/import.c:939
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
-msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
+#: g10/keyedit.c:3533
+#, fuzzy
+msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
+msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci podklucza.\n"
 
-#: g10/import.c:942
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
-msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
+#: g10/keyedit.c:3536
+msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
+msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci g³ównego klucza.\n"
 
-#: g10/import.c:965
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
-msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' bez zmian\n"
+#: g10/keyedit.c:3582
+msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
+msgstr "Nie mo¿na zmieniæ daty wa¿no¶ci klucza w wersji 3.\n"
 
-#: g10/import.c:1110
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
-msgstr "klucz %08lX: klucz tajny z ustawionym szyfrem %d - pominiêty\n"
+#: g10/keyedit.c:3598
+msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
+msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy prywatnych\n"
 
-#: g10/import.c:1121
-#, fuzzy
-msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
+#: g10/keyedit.c:3671
+#, fuzzy, c-format
+msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: podklucz podpisuj±cy %08lX nie jest skro¶nie podpisany\n"
 
-#: g10/import.c:1138 g10/import.c:2362
+#: g10/keyedit.c:3677
 #, c-format
-msgid "no default secret keyring: %s\n"
-msgstr "brak domy¶lego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
-
-#: g10/import.c:1149
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key imported\n"
-msgstr "Klucz %08lX: klucz tajny wczytany do zbioru\n"
+msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:1178
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: already in secret keyring\n"
-msgstr "Klucz %08lX: ten klucz ju¿ znajduje siê w zbiorze\n"
+#: g10/keyedit.c:3839
+msgid "Please select exactly one user ID.\n"
+msgstr "Proszê wybraæ dok³adnie jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
 
-#: g10/import.c:1188
+#: g10/keyedit.c:3878 g10/keyedit.c:3988 g10/keyedit.c:4108 g10/keyedit.c:4249
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
-msgstr "klucz %08lX: brak klucza tajnego: %s\n"
+msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
+msgstr "podpis w wersji 3 na identyfikatorze ,,%s'' zostaje pominiêty\n"
 
-#: g10/import.c:1218
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
+#: g10/keyedit.c:4049
+msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgstr ""
-"klucz %08lX: brak klucza publicznego którego dotyczy wczytany certyfikat\n"
-"              uniwa¿nienia\n"
 
-#: g10/import.c:1261
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
-msgstr "klucz %08lX: niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia: %s - odrzucony\n"
+#: g10/keyedit.c:4129
+#, fuzzy
+msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
 
-#: g10/import.c:1293
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
-msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' certyfikat uniewa¿nienia zosta³ ju¿ wczytany\n"
+#: g10/keyedit.c:4130
+#, fuzzy
+msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
 
-#: g10/import.c:1358
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no user ID for signature\n"
-msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika do podpisu\n"
+#: g10/keyedit.c:4192
+#, fuzzy
+msgid "Enter the notation: "
+msgstr "Adnotacje podpisu: "
 
-#: g10/import.c:1373
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "klucz %08lX: algorytm asymetryczny \"%s\" nie jest obs³ugiwany\n"
+#: g10/keyedit.c:4341
+#, fuzzy
+msgid "Proceed? (y/N) "
+msgstr "Nadpisaæ (t/N)? "
+
+#: g10/keyedit.c:4405
+#, c-format
+msgid "No user ID with index %d\n"
+msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
 
-#: g10/import.c:1375
+#: g10/keyedit.c:4463
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "klucz %08lX: niepoprawny podpis na identyfikatorze \"%s\"\n"
+msgid "No user ID with hash %s\n"
+msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
 
-#: g10/import.c:1393
+#: g10/keyedit.c:4490
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
-msgstr "klucz %08lX: brak podklucza do dowi±zania\n"
+msgid "No subkey with index %d\n"
+msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
 
-#: g10/import.c:1404 g10/import.c:1454
+#: g10/keyedit.c:4625
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
-msgstr "klucz %08lX: nie obs³ugiwany algorytm asymetryczny\n"
+msgid "user ID: \"%s\"\n"
+msgstr "Identyfikator u¿ytkownika: "
 
-#: g10/import.c:1406
+#: g10/keyedit.c:4628 g10/keyedit.c:4692 g10/keyedit.c:4735
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
-msgstr "klucz %08lX: niepoprawne dowi±zanie podklucza\n"
+msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
+msgstr "podpisany przez %08lX w %s%s%s\n"
 
-#: g10/import.c:1421
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
-msgstr "klucz %08lX: usuniêto wielokrotne dowi±zanie podklucza\n"
+#: g10/keyedit.c:4630 g10/keyedit.c:4694 g10/keyedit.c:4737
+msgid " (non-exportable)"
+msgstr " (podpis nieeksportowalny) "
 
-#: g10/import.c:1443
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
-msgstr "klucz %08lX: brak podklucza, którego dotyczy uniewa¿nienie\n"
+#: g10/keyedit.c:4634
+#, c-format
+msgid "This signature expired on %s.\n"
+msgstr "Wa¿no¶æ tego klucza wygas³a %s.\n"
 
-#: g10/import.c:1456
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
-msgstr "klucz %08lX: nieoprawne uniewa¿nienie podklucza\n"
+#: g10/keyedit.c:4638
+msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
+msgstr "Czy dalej chcesz go uniewa¿niæ? (t/N) "
 
-#: g10/import.c:1471
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
-msgstr "klucz %08lX: usuniêto wielokrotne uniewa¿nienie podklucza\n"
+#: g10/keyedit.c:4642
+msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
+msgstr "Stworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego podpisu? (t/N) "
 
-#: g10/import.c:1513
+#: g10/keyedit.c:4669
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
-msgstr "klucz %08lX: pominiêto identyfikator u¿ytkownika '"
+msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
+msgstr "Te identyfikatory s± podpisane przez Ciebie:\n"
 
-#: g10/import.c:1534
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: skipped subkey\n"
-msgstr "klucz %08lX: podklucz pominiêty\n"
+#: g10/keyedit.c:4695
+#, fuzzy
+msgid " (non-revocable)"
+msgstr " (podpis nieeksportowalny) "
 
-#: g10/import.c:1561
+#: g10/keyedit.c:4702
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
-msgstr "klucz %08lX: podpis nieeksportowalny (klasy %02x) - pominiêty\n"
+msgid "revoked by your key %s on %s\n"
+msgstr "uniewa¿niony przez %08lX w %s\n"
 
-#: g10/import.c:1571
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
-msgstr ""
-"klucz %08lX: pominiêto certyfikat uniewa¿nienia umieszczony \n"
-"              w niew³a¶ciwym miejscu\n"
+#: g10/keyedit.c:4724
+msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
+msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ te podpisy:\n"
 
-#: g10/import.c:1588
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
-msgstr "klucz %08lX: pominiêto -  niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia: %s\n"
+#: g10/keyedit.c:4744
+msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
+msgstr "Na pewno utworzyæ certyfikaty uniewa¿nienia ? (t/N) "
 
-#: g10/import.c:1602
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
-msgstr "klucz %08lX: pominiêto - podpis na podkluczu w niew³a¶ciwym miejscu\n"
+#: g10/keyedit.c:4774
+msgid "no secret key\n"
+msgstr "brak klucza tajnego\n"
 
-#: g10/import.c:1610
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
-msgstr "klucz %08lX: pominiêto - nieoczekiwana klasa podpisu (%02x)\n"
+#: g10/keyedit.c:4844
+#, c-format
+msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
+msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
 
-#: g10/import.c:1710
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
-msgstr "key %08lX: do³±czono powtórzony identyfikator u¿ytkownika\n"
+#: g10/keyedit.c:4861
+#, c-format
+msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: identyfikator u¿ytkownika podpisany za %d sekund (w "
+"przysz³o¶ci)\n"
 
-#: g10/import.c:1772
+#: g10/keyedit.c:4925
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
-msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: klucz %08lX móg³ zostaæ uniewazniony:\n"
-"             zapytanie o uniewa¿niaj±cy klucz %08lX w serwerze kluczy\n"
+msgid "Key %s is already revoked.\n"
+msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
 
-#: g10/import.c:1786
+#: g10/keyedit.c:4987
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
-msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: klucz %08lX móg³ zostaæ uniewa¿niony:\n"
-"             brak uniewa¿niaj±cego klucza %08lX.\n"
+msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
+msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
 
-#: g10/import.c:1845
+#: g10/keyedit.c:5082
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
-msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' dodany certyfikat uniewa¿nienia\n"
+msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
+msgstr "Zdjêcie w formacie %s, rozmiar %ld bajtów, klucz 0x%08lX (id %d).\n"
 
-#: g10/import.c:1879
+#: g10/keygen.c:265
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: direct key signature added\n"
-msgstr "klucz %08lX: dodano bezpo¶redni podpis\n"
+msgid "preference `%s' duplicated\n"
+msgstr "ustawienie %c%lu powtarza siê\n"
 
-#: g10/import.c:2268
+#: g10/keygen.c:272
 #, fuzzy
-msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
-msgstr "klucz publiczny nie pasuje do klucza prywatngeo!\n"
+msgid "too many cipher preferences\n"
+msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
 
-#: g10/import.c:2276
+#: g10/keygen.c:274
 #, fuzzy
-msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
-msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
+msgid "too many digest preferences\n"
+msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
 
-#: g10/import.c:2278
+#: g10/keygen.c:276
 #, fuzzy
-msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
-msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
-
-#: g10/keydb.c:168
-#, c-format
-msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
-msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
-
-#: g10/keydb.c:175
-#, c-format
-msgid "keyring `%s' created\n"
-msgstr "zbiór kluczy ,,%s'' zosta³ utworzony\n"
+msgid "too many compression preferences\n"
+msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
 
-#: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
+#: g10/keygen.c:401
 #, fuzzy, c-format
-msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
-msgstr "b³±d tworzenia `%s': %s\n"
-
-#: g10/keydb.c:698
-#, c-format
-msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
-msgstr "nie powiod³a siê odbudowa bufora bazy: %s\n"
-
-#: g10/keyedit.c:261
-msgid "[revocation]"
-msgstr "[uniewa¿nienie]"
-
-#: g10/keyedit.c:262
-msgid "[self-signature]"
-msgstr "[podpis klucza nim samym]"
+msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
+msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:406
-msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 niepoprawny podpis\n"
+#: g10/keygen.c:875
+msgid "writing direct signature\n"
+msgstr "zapis podpisu bezpo¶redniego\n"
 
-#: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:408
-#, c-format
-msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d niepoprawnych podpisów\n"
+#: g10/keygen.c:914
+msgid "writing self signature\n"
+msgstr "zapis podpisu klucza nim samym\n"
 
-#: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:410
-msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu braku klucza\n"
+#: g10/keygen.c:964
+msgid "writing key binding signature\n"
+msgstr "zapis podpisu wi±¿±cego klucz\n"
 
-#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:412
+#: g10/keygen.c:1125 g10/keygen.c:1239 g10/keygen.c:1244 g10/keygen.c:1377
+#: g10/keygen.c:2933
 #, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d podpisów nie zosta³o sprawdzonych z powodu braku kluczy\n"
-
-#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:414
-msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu b³êdu\n"
+msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
+msgstr "niew³a¶ciwa d³ugo¶æ klucza; wykorzystano %u bitów\n"
 
-#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:416
+#: g10/keygen.c:1130 g10/keygen.c:1250 g10/keygen.c:1382 g10/keygen.c:2939
 #, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d podpisów nie sprawdzonych z powodu b³êdów\n"
-
-#: g10/keyedit.c:352
-msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "wykryto 1 identyfikator u¿ytkownika niepodpisany tym samym kluczem\n"
+msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
+msgstr "rozmair klucza zaokr±glony do %u bitów\n"
 
-#: g10/keyedit.c:354
-#, c-format
-msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+#: g10/keygen.c:1276
+msgid ""
+"WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
 msgstr ""
-"wykryto %d identyfikatorów u¿ytkownika niepodpisanych tym samym kluczem\n"
 
-#: g10/keyedit.c:410 g10/pkclist.c:263
+#: g10/keygen.c:1492
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
-"keys\n"
-"(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
-"etc.)\n"
-msgstr ""
-"Zastanów siê jak bardzo ufasz temu u¿ytkownikowi w kwestii sprawdzania\n"
-"to¿samo¶ci innych u¿ytkowników (czy sprawdzi on odciski kluczy pobrane\n"
-"z ró¿nych ¼róde³, dokumenty potwierdzaj±ce to¿samo¶æ, itd.).\n"
-"\n"
+msgid "Sign"
+msgstr "podpis"
 
-#: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:275
-#, fuzzy, c-format
-msgid "  %d = I trust marginally\n"
-msgstr " %d = mam ograniczone zaufanie\n"
+#: g10/keygen.c:1495
+msgid "Certify"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:415 g10/pkclist.c:277
-#, fuzzy, c-format
-msgid "  %d = I trust fully\n"
-msgstr " %d = mam pe³ne zaufanie\n"
+#: g10/keygen.c:1498
+#, fuzzy
+msgid "Encrypt"
+msgstr "szyfrowanie danych"
 
-#: g10/keyedit.c:434
-msgid ""
-"Please enter the depth of this trust signature.\n"
-"A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
-"trust signatures on your behalf.\n"
+#: g10/keygen.c:1501
+msgid "Authenticate"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:450
-msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
+#: g10/keygen.c:1509
+msgid "SsEeAaQq"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:594
+#: g10/keygen.c:1528
 #, c-format
-msgid "User ID \"%s\" is revoked."
-msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ uniewa¿niony."
-
-#: g10/keyedit.c:603 g10/keyedit.c:631 g10/keyedit.c:658 g10/keyedit.c:826
-#: g10/keyedit.c:889 g10/keyedit.c:1729
-msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno chcesz podpisaæ? (t/N) "
-
-#: g10/keyedit.c:617 g10/keyedit.c:645 g10/keyedit.c:672 g10/keyedit.c:832
-#: g10/keyedit.c:1735
-msgid "  Unable to sign.\n"
-msgstr " Nie da siê z³o¿yæ podpisu.\n"
+msgid "Possible actions for a %s key: "
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:622
-#, c-format
-msgid "User ID \"%s\" is expired."
-msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' przekroczy³ swój termin wa¿no¶ci."
+#: g10/keygen.c:1532
+msgid "Current allowed actions: "
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:650
+#: g10/keygen.c:1537
 #, c-format
-msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
-msgstr "Identyfikator ,,%s'' nie jest podpisany swoim kluczem."
+msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:678
+#: g10/keygen.c:1540
 #, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
-msgstr "Identyfikator ,,%s'' nie jest podpisany swoim kluczem."
+msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
+msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowania)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:680
-#, fuzzy
-msgid "Sign it? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
+#: g10/keygen.c:1543
+#, c-format
+msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:702
+#: g10/keygen.c:1546
 #, c-format
-msgid ""
-"The self-signature on \"%s\"\n"
-"is a PGP 2.x-style signature.\n"
+msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr ""
-"Podpis klucza nim samym na ,,%s''\n"
-"jest podpisem z³o¿onym przez PGP 2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:711
-msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
-msgstr "Czy chcesz zamieniæ go na podpis OpenPGP? (t/N) "
+#: g10/keygen.c:1602
+msgid "Please select what kind of key you want:\n"
+msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:725
+#: g10/keygen.c:1604
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
+msgstr "   (%d) Para kluczy dla algorytmów DSA i ElGamala (domy¶lne)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1605
 #, c-format
-msgid ""
-"Your current signature on \"%s\"\n"
-"has expired.\n"
-msgstr ""
-"Twój podpis na \"%s\"\n"
-"przekroczy³ datê wa¿no¶ci.\n"
+msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (tylko do podpisywania)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1607
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:729
-msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
-msgstr "Czy chcesz zast±piæ przeterminowany podpis nowym? (t/N) "
+#: g10/keygen.c:1609
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
+msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowania)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:750
+#: g10/keygen.c:1610
 #, c-format
-msgid ""
-"Your current signature on \"%s\"\n"
-"is a local signature.\n"
-msgstr ""
-"Twój podpis na \"%s\"\n"
-"jest podpisem prywatnym (lokalnym).\n"
+msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (tylko do podpisywania)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:754
-msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
-msgstr ""
-"Czy chcesz zamieniæ go na pe³ny, publiczny, eksportowalny podpis? (t/N) "
+#: g10/keygen.c:1612
+#, c-format
+msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:775
+#: g10/keygen.c:1614
 #, fuzzy, c-format
-msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
-msgstr "\"%s\" jest ju¿ lokalnie podpisany kluczem %08lX\n"
+msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:778
+#: g10/keygen.c:1683
 #, fuzzy, c-format
-msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
-msgstr "\"%s\" jest ju¿ podpisany kluczem %08lX\n"
+msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
+msgstr "Para kluczy dla DSA bêdzie mia³a 1024 bity d³ugo¶ci.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:783
-msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno chcesz to podpisaæ? (t/N) "
+#: g10/keygen.c:1693
+#, c-format
+msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:805
+#: g10/keygen.c:1700
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Nothing to sign with key %s\n"
-msgstr "Nie ma nic do podpisania kluczem %08lX.\n"
+msgid "What keysize do you want? (%u) "
+msgstr "Jakiej d³ugo¶ci klucz wygenerowaæ? (1024) "
 
-#: g10/keyedit.c:820
-msgid "This key has expired!"
-msgstr "Data wa¿no¶ci tego klucza up³ynê³a!"
+#: g10/keygen.c:1714
+#, c-format
+msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:840
+#: g10/keygen.c:1720
 #, c-format
-msgid "This key is due to expire on %s.\n"
-msgstr "Wa¿no¶æ tego klucza wygasa %s.\n"
+msgid "Requested keysize is %u bits\n"
+msgstr "¯±dana d³ugo¶æ klucza to %u bitów.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:844
-msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
-msgstr ""
-"Czy chcesz ¿eby wa¿no¶æ Twojego podpisu wygasa³a w tej samej chwili? (T/n) "
+#: g10/keygen.c:1725 g10/keygen.c:1730
+#, c-format
+msgid "rounded up to %u bits\n"
+msgstr "zaokr±glono do %u bitów\n"
 
-#: g10/keyedit.c:882
+#: g10/keygen.c:1779
 msgid ""
-"You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
-"mode.\n"
+"Please specify how long the key should be valid.\n"
+"         0 = key does not expire\n"
+"      <n>  = key expires in n days\n"
+"      <n>w = key expires in n weeks\n"
+"      <n>m = key expires in n months\n"
+"      <n>y = key expires in n years\n"
 msgstr ""
-"W trybie --pgp2 nie mo¿na podpisywaæ kluczy PGP 2.x podpisami OpenPGP.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:884
-msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
-msgstr "To uczyni ten klucz nieuzytecznym dla PGP 2.x.\n"
+"Okres wa¿no¶æi klucza.\n"
+"         0 = klucz nie ma okre¶lonego terminu wa¿no¶ci\n"
+"      <n>  = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n dni\n"
+"      <n>w = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n tygodni\n"
+"      <n>m = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n miesiêcy\n"
+"      <n>y = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n lat\n"
 
-#: g10/keyedit.c:909
+#: g10/keygen.c:1790
 msgid ""
-"How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
-"belongs\n"
-"to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
+"Please specify how long the signature should be valid.\n"
+"         0 = signature does not expire\n"
+"      <n>  = signature expires in n days\n"
+"      <n>w = signature expires in n weeks\n"
+"      <n>m = signature expires in n months\n"
+"      <n>y = signature expires in n years\n"
 msgstr ""
-"Jak dok³adnie zosta³a przez Ciebie sprawdzona to¿samo¶æ tej osoby?\n"
-"Je¶li nie wiesz co odpowiedzieæ, podaj ,,0''.\n"
+"Okres wa¿no¶æi podpisu.\n"
+"         0 = klucz nie ma okre¶lonego terminu wa¿no¶ci\n"
+"      <n>  = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n dni\n"
+"      <n>w = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n tygodni\n"
+"      <n>m = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n miesiêcy\n"
+"      <n>y = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n lat\n"
 
-#: g10/keyedit.c:914
-#, c-format
-msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
-msgstr "   (0) Nie odpowiem na to pytanie. %s\n"
+#: g10/keygen.c:1813
+msgid "Key is valid for? (0) "
+msgstr "Okres wa¿no¶ci klucza ? (0) "
 
-#: g10/keyedit.c:916
-#, c-format
-msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
-msgstr "   (1) W ogóle nie.%s\n"
+#: g10/keygen.c:1818
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signature is valid for? (%s) "
+msgstr "Okres wa¿no¶ci podpisu? (0) "
 
-#: g10/keyedit.c:918
-#, c-format
-msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
-msgstr "   (2) Pobie¿nie.%s\n"
+#: g10/keygen.c:1836
+msgid "invalid value\n"
+msgstr "niepoprawna warto¶æ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:920
-#, c-format
-msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
-msgstr "   (3) Bardzo dok³adnie.%s\n"
+#: g10/keygen.c:1843
+#, fuzzy
+msgid "Key does not expire at all\n"
+msgstr "%s nie ma daty wa¿no¶ci\n"
 
-#: g10/keyedit.c:926
+#: g10/keygen.c:1844
 #, fuzzy
-msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
-msgstr "Twój wybór (,,?'' podaje wiêcej informacji): "
+msgid "Signature does not expire at all\n"
+msgstr "%s nie ma daty wa¿no¶ci\n"
+
+#: g10/keygen.c:1849
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Key expires at %s\n"
+msgstr "%s traci wa¿no¶æ: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:950
+#: g10/keygen.c:1850
 #, fuzzy, c-format
+msgid "Signature expires at %s\n"
+msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygasa %s.\n"
+
+#: g10/keygen.c:1856
 msgid ""
-"Are you sure that you want to sign this key with your\n"
-"key \"%s\" (%s)\n"
+"Your system can't display dates beyond 2038.\n"
+"However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
 msgstr ""
-"Czy jeste¶ naprawdê pewien ¿e chcesz podpisaæ ten klucz \n"
-"swoim kluczem: \""
+"Twój system nie potrafi pokazaæ daty po roku 2038.\n"
+"Niemniej daty do roku 2106 bêd± poprawnie obs³ugiwane.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:957
+#: g10/keygen.c:1861
 #, fuzzy
-msgid "This will be a self-signature.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"To bêdzie podpis klucza nim samym.\n"
+msgid "Is this correct? (y/N) "
+msgstr "Czy wszystko siê zgadza (t/n)? "
 
-#: g10/keyedit.c:963
+#: g10/keygen.c:1884
 #, fuzzy
-msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
-msgstr ""
+msgid ""
 "\n"
-"OSTRZE¯ENIE: podpis zostanie oznaczony jako prywatny (nieeksportowalny).\n"
-
-#: g10/keyedit.c:971
-#, fuzzy
-msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
-msgstr ""
+"You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
+"ID\n"
+"from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
+"    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
 "\n"
-"OSTRZE¯ENIE: podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:981
-#, fuzzy
-msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Podpis zostanie oznaczony jako prywatny (nieeksportowalny).\n"
-
-#: g10/keyedit.c:988
-#, fuzzy
-msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
-msgstr ""
+"Musisz podaæ identyfikator u¿ytkownika aby mo¿na by³o rozpoznaæ twój klucz;\n"
+"program z³o¿y go z twojego imienia i nazwiska, komentarza i adresu poczty\n"
+"elektronicznej. Bêdzie on mia³, na przyk³ad, tak± postaæ:\n"
+"    \"Tadeusz ¯eleñski (Boy) <tzb@ziemianska.pl>\"\n"
 "\n"
-"Podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:995
-#, fuzzy
-msgid "I have not checked this key at all.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"To¿samo¶æ u¿ytkownika nie zosta³a w ogóle sprawdzona.\n"
+#: g10/keygen.c:1897
+msgid "Real name: "
+msgstr "Imiê i nazwisko: "
 
-#: g10/keyedit.c:1000
-#, fuzzy
-msgid "I have checked this key casually.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"To¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a sprawdzona pobie¿nie.\n"
+#: g10/keygen.c:1905
+msgid "Invalid character in name\n"
+msgstr "Niew³a¶ciwy znak w imieniu lub nazwisku\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1005
-#, fuzzy
-msgid "I have checked this key very carefully.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"To¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a dok³adnie sprawdzona.\n"
+#: g10/keygen.c:1907
+msgid "Name may not start with a digit\n"
+msgstr "Imiê lub nazwisko nie mo¿e zaczynaæ siê od cyfry\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1015
-msgid "Really sign? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
+#: g10/keygen.c:1909
+msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
+msgstr "Imiê i nazwisko musz± mieæ conajmniej 5 znaków d³ugo¶ci.\n"
+
+#: g10/keygen.c:1917
+msgid "Email address: "
+msgstr "Adres poczty elektronicznej: "
 
-#: g10/keyedit.c:1060 g10/keyedit.c:4359 g10/keyedit.c:4450 g10/keyedit.c:4514
-#: g10/keyedit.c:4575 g10/sign.c:370
+#: g10/keygen.c:1923
+msgid "Not a valid email address\n"
+msgstr "To nie jest poprawny adres poczty elektronicznej\n"
+
+#: g10/keygen.c:1931
+msgid "Comment: "
+msgstr "Komentarz: "
+
+#: g10/keygen.c:1937
+msgid "Invalid character in comment\n"
+msgstr "Niew³a¶ciwy znak w komentarzu\n"
+
+#: g10/keygen.c:1959
 #, c-format
-msgid "signing failed: %s\n"
-msgstr "z³o¿enie podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
+msgid "You are using the `%s' character set.\n"
+msgstr "U¿ywasz zestawu znaków %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1125
-msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
+#: g10/keygen.c:1965
+#, c-format
+msgid ""
+"You selected this USER-ID:\n"
+"    \"%s\"\n"
+"\n"
 msgstr ""
+"Twój identyfikator u¿ytkownika bêdzie wygl±da³ tak:\n"
+"    \"%s\"\n"
+"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1136 g10/keygen.c:3065
-msgid "This key is not protected.\n"
-msgstr "Ten klucz nie jest chroniony.\n"
+#: g10/keygen.c:1970
+msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
+msgstr ""
+"Nie nalezy umieszczaæ adresu poczty elektronicznej w polu nazwiska czy\n"
+"komentarza.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1140 g10/keygen.c:3053
-msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
-msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
+#. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
+#. lower and uppercase.  Below you will find the matching
+#. string which should be translated accordingly and the
+#. letter changed to match the one in the answer string.
+#.
+#. n = Change name
+#. c = Change comment
+#. e = Change email
+#. o = Okay (ready, continue)
+#. q = Quit
+#.
+#: g10/keygen.c:1986
+msgid "NnCcEeOoQq"
+msgstr "IiKkEeDdWw"
 
-#: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3068
-#, fuzzy
-msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
-msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
+#: g10/keygen.c:1996
+msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
+msgstr "Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, czy (W)yj¶æ? "
 
-#: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3072
-msgid "Key is protected.\n"
-msgstr "Klucz jest chroniony.\n"
+#: g10/keygen.c:1997
+msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
+msgstr ""
+"Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, przej¶æ (D)alej,\n"
+"czy (W)yj¶æ z programu ? "
 
-#: g10/keyedit.c:1172
-#, c-format
-msgid "Can't edit this key: %s\n"
-msgstr "Tego klucza nie mo¿na edytowaæ: %s.\n"
+#: g10/keygen.c:2016
+msgid "Please correct the error first\n"
+msgstr "Najpierw trzeba poprawiæ ten b³±d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1178
+#: g10/keygen.c:2056
 msgid ""
-"Enter the new passphrase for this secret key.\n"
+"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Wprowad¼ nowe d³ugie, skomplikowane has³o dla tego klucza tajnego.\n"
-"\n"
+"Musisz podaæ d³ugie, skomplikowane has³o aby ochroniæ swój klucz tajny.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1187 g10/keygen.c:1828
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "has³o nie zosta³o poprawnie powtórzone; jeszcze jedna próba"
+#: g10/keygen.c:2066
+#, c-format
+msgid "%s.\n"
+msgstr "%s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1192
+#: g10/keygen.c:2072
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
+"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Nie chcesz has³a - to *z³y* pomys³!\n"
+"Nie chcesz podaæ has³a - to *z³y* pomys³!\n"
+"W ka¿dej chwili mo¿esz ustawiæ has³o u¿ywaj±c tego programu i opcji\n"
+"\"--edit-key\".\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1195
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno chcesz to zrobiæ? "
+#: g10/keygen.c:2094
+msgid ""
+"We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
+"some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
+"disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
+"generator a better chance to gain enough entropy.\n"
+msgstr ""
+"Musimy wygenerowaæ du¿o losowych bajtów. Dobrym pomys³em aby pomóc "
+"komputerowi\n"
+"podczas generowania liczb pierszych jest wykonywanie w tym czasie innych\n"
+"dzia³añ (pisanie na klawiaturze, poruszanie myszk±, odwo³anie siê do "
+"dysków);\n"
+"dziêki temu generator liczb losowych ma mo¿liwo¶æ zebrania odpowiedniej "
+"ilo¶ci\n"
+"entropii.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1266
-msgid "moving a key signature to the correct place\n"
-msgstr "przenoszê podpis klucza na w³a¶ciwe miejsce\n"
+#: g10/keygen.c:2878
+msgid "Key generation canceled.\n"
+msgstr "Procedura generacji klucza zosta³a anulowana.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1351
-msgid "save and quit"
-msgstr "zapis zmian i wyj¶cie"
+#: g10/keygen.c:3090 g10/keygen.c:3235
+#, c-format
+msgid "writing public key to `%s'\n"
+msgstr "zapisujê klucz publiczny w '%s'\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1354
-#, fuzzy
-msgid "show key fingerprint"
-msgstr "okazanie odcisku klucza"
+#: g10/keygen.c:3092 g10/keygen.c:3238
+#, fuzzy, c-format
+msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
+msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1355
-msgid "list key and user IDs"
-msgstr "lista kluczy i identyfikatorów u¿ytkowników"
+#: g10/keygen.c:3095 g10/keygen.c:3241
+#, c-format
+msgid "writing secret key to `%s'\n"
+msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1357
-msgid "select user ID N"
-msgstr "wybór identyfikatora u¿ytkownika N"
+#: g10/keygen.c:3224
+#, c-format
+msgid "no writable public keyring found: %s\n"
+msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy publicznych: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1358
-#, fuzzy
-msgid "select subkey N"
-msgstr "wybór identyfikatora u¿ytkownika N"
+#: g10/keygen.c:3230
+#, c-format
+msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
+msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1359
-#, fuzzy
-msgid "check signatures"
-msgstr "uniewa¿nienie podpisu"
+#: g10/keygen.c:3248
+#, c-format
+msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy publicznych ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1362
-msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
-msgstr ""
+#: g10/keygen.c:3255
+#, c-format
+msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1367
-#, fuzzy
-msgid "sign selected user IDs locally"
-msgstr "z³o¿enie prywatnego (lokalnego) podpisu na kluczu"
+#: g10/keygen.c:3278
+msgid "public and secret key created and signed.\n"
+msgstr "klucz publiczny i prywatny (tajny) zosta³y utworzone i podpisane.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1369
+#: g10/keygen.c:3289
 #, fuzzy
-msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
-msgstr "lid %lu: niepodpisany identyfikator u¿ytkownika\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1371
-msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
+msgid ""
+"Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
+"the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
 msgstr ""
+"Ten klucz nie mo¿e byæ wykorzystany do szyfrowania. Komend± \"--edit-key\"\n"
+"mo¿na dodaæ do niego podklucz szyfruj±cy.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1375
-msgid "add a user ID"
-msgstr "dodanie nowego identyfikatora u¿ytkownika do klucza"
-
-#: g10/keyedit.c:1377
-msgid "add a photo ID"
-msgstr "dodanie zdjêcia u¿ytkownika do klucza"
-
-#: g10/keyedit.c:1379
-#, fuzzy
-msgid "delete selected user IDs"
-msgstr "usuniêcie identyfikatora u¿ytkownika z klucza"
-
-#: g10/keyedit.c:1384
-#, fuzzy
-msgid "add a subkey"
-msgstr "dodkl"
+#: g10/keygen.c:3301 g10/keygen.c:3430 g10/keygen.c:3546
+#, c-format
+msgid "Key generation failed: %s\n"
+msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1388
-msgid "add a key to a smartcard"
+#: g10/keygen.c:3353 g10/keygen.c:3481 g10/sign.c:277
+#, c-format
+msgid ""
+"key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
+"klucz zosta³ stworzony %lu sekundê w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
+"czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1390
-msgid "move a key to a smartcard"
+#: g10/keygen.c:3355 g10/keygen.c:3483 g10/sign.c:279
+#, c-format
+msgid ""
+"key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
+"klucz zosta³ stworzony %lu sekund w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
+"czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1392
-msgid "move a backup key to a smartcard"
+#: g10/keygen.c:3364 g10/keygen.c:3494
+msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr ""
+"UWAGA: tworzenie podkluczy dla kluczy wersji 3 jest niezgodne z OpenPGP.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1396
+#: g10/keygen.c:3403 g10/keygen.c:3527
 #, fuzzy
-msgid "delete selected subkeys"
-msgstr "usuniêcie podklucza"
-
-#: g10/keyedit.c:1398
-msgid "add a revocation key"
-msgstr "wyznaczenie klucza uniewa¿niaj±cego"
+msgid "Really create? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno utworzyæ? "
 
-#: g10/keyedit.c:1400
-#, fuzzy
-msgid "delete signatures from the selected user IDs"
-msgstr ""
-"Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
+#: g10/keygen.c:3690
+#, fuzzy, c-format
+msgid "storing key onto card failed: %s\n"
+msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1402
-#, fuzzy
-msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
-msgstr "Nie mo¿na zmieniæ daty wa¿no¶ci klucza w wersji 3.\n"
+#: g10/keygen.c:3738
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1404
-#, fuzzy
-msgid "flag the selected user ID as primary"
-msgstr "oznaczenie identyfikatora u¿ytkownika jako g³ównego"
+#: g10/keygen.c:3764
+#, fuzzy, c-format
+msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
+msgstr "UWAGA: wa¿no¶æ klucza tajnego %08lX wygas³a %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1406
-#, fuzzy
-msgid "toggle between the secret and public key listings"
-msgstr "prze³±czenie pomiêdzy list± kluczy publicznych i prywatnych"
+#: g10/keyid.c:539 g10/keyid.c:551 g10/keyid.c:563 g10/keyid.c:575
+msgid "never     "
+msgstr "nigdy     "
 
-#: g10/keyedit.c:1409
-msgid "list preferences (expert)"
-msgstr "ustawienia (zaawansowane)"
+#: g10/keylist.c:265
+msgid "Critical signature policy: "
+msgstr "Krytyczny regulamin podpisu: "
 
-#: g10/keyedit.c:1411
-msgid "list preferences (verbose)"
-msgstr "rozbudowana lista ustawieñ"
+#: g10/keylist.c:267
+msgid "Signature policy: "
+msgstr "Regulamin podpisu: "
 
-#: g10/keyedit.c:1413
-#, fuzzy
-msgid "set preference list for the selected user IDs"
+#: g10/keylist.c:306
+msgid "Critical preferred keyserver: "
 msgstr ""
-"Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
-
-#: g10/keyedit.c:1418
-#, fuzzy
-msgid "set preferred keyserver URL for the selected user IDs"
-msgstr "niezrozuma³y URI serwera kluczy\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1420
-msgid "change the passphrase"
-msgstr "zmiana has³a klucza"
+#: g10/keylist.c:359
+msgid "Critical signature notation: "
+msgstr "Krytyczne adnotacje podpisu: "
 
-#: g10/keyedit.c:1424
-msgid "change the ownertrust"
-msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
+#: g10/keylist.c:361
+msgid "Signature notation: "
+msgstr "Adnotacje podpisu: "
 
-#: g10/keyedit.c:1426
-#, fuzzy
-msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
-msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
+#: g10/keylist.c:471
+msgid "Keyring"
+msgstr "Zbiór kluczy"
 
-#: g10/keyedit.c:1428
-#, fuzzy
-msgid "revoke selected user IDs"
-msgstr "uniewa¿nienie identyfikatora u¿ytkownika"
+#: g10/keylist.c:1506
+msgid "Primary key fingerprint:"
+msgstr "Odcisk klucza g³ównego:"
 
-#: g10/keyedit.c:1433
-#, fuzzy
-msgid "revoke key or selected subkeys"
-msgstr "uniewa¿nienie podklucza"
+#: g10/keylist.c:1508
+msgid "     Subkey fingerprint:"
+msgstr "      Odcisk podklucza:"
 
-#: g10/keyedit.c:1434
-#, fuzzy
-msgid "enable key"
-msgstr "w³±czyæ klucz do u¿ycia"
+#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
+#. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
+#: g10/keylist.c:1515
+msgid " Primary key fingerprint:"
+msgstr " Odcisk klucza g³ównego:"
 
-#: g10/keyedit.c:1435
-#, fuzzy
-msgid "disable key"
-msgstr "wy³±czyæ klucz z u¿ycia"
+#: g10/keylist.c:1517
+msgid "      Subkey fingerprint:"
+msgstr "       Odcisk podklucza:"
 
-#: g10/keyedit.c:1436
+#: g10/keylist.c:1521 g10/keylist.c:1525
 #, fuzzy
-msgid "show selected photo IDs"
-msgstr "okazanie identyfikatora - zdjêcia"
+msgid "      Key fingerprint ="
+msgstr "     Odcisk klucza ="
 
-#: g10/keyedit.c:1438
-#, fuzzy
-msgid "clean unusable parts from key"
-msgstr "bezu¿yteczny klucz prywatny"
+#: g10/keylist.c:1592
+msgid "      Card serial no. ="
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1557
+#: g10/keyring.c:1251
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
-msgstr "b³±d odczytu bloku klucza tajnego '%s': %s\n"
+msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
+msgstr "opakowywanie ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1575
-msgid "Secret key is available.\n"
-msgstr "Dostêpny jest klucz tajny.\n"
+#: g10/keyring.c:1256
+msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: Istniej± dwa pliki z poufnymi informacjami.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1656
-msgid "Need the secret key to do this.\n"
-msgstr "Do wykonania tej operacji potrzebny jest klucz tajny.\n"
+#: g10/keyring.c:1258
+#, c-format
+msgid "%s is the unchanged one\n"
+msgstr "%s pozosta³ bez zmian\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1664
-msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
-msgstr "Najpierw trzeba u¿yæ polecenia \"prze³\".\n"
+#: g10/keyring.c:1259
+#, c-format
+msgid "%s is the new one\n"
+msgstr "%s zosta³ utworzony\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1683
-msgid ""
-"* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
-"(lsign),\n"
-"  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
-"  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
-msgstr ""
+#: g10/keyring.c:1260
+msgid "Please fix this possible security flaw\n"
+msgstr "Proszê usun±æ to naruszenie zasad bezpieczeñstwa\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1723
-msgid "Key is revoked."
-msgstr "Klucz uniewa¿niony."
+#: g10/keyring.c:1382
+#, fuzzy, c-format
+msgid "caching keyring `%s'\n"
+msgstr "sprawdzanie zbioru kluczy ,,%s''\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1742
-#, fuzzy
-msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
-msgstr "Podpisaæ wszystkie identyfikatory u¿ytkownika na tym kluczu? "
+#: g10/keyring.c:1428
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr "%lu kluczy (%lu podpisów)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1755
+#: g10/keyring.c:1440
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Unknown signature type `%s'\n"
-msgstr "nieznana klasa podpisu"
+msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
+msgstr "%lu kluczy (%lu podpisów)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1778
+#: g10/keyring.c:1512
 #, c-format
-msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
-msgstr "To polecenie nie jest dostêpne w trybie %s.\n"
+msgid "%s: keyring created\n"
+msgstr "%s: zbiór kluczy utworzony\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1800 g10/keyedit.c:1820 g10/keyedit.c:1986
-msgid "You must select at least one user ID.\n"
-msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
+#: g10/keyserver.c:66
+msgid "include revoked keys in search results"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1802
-msgid "You can't delete the last user ID!\n"
-msgstr "Nie mo¿esz usun±æ ostatniego identyfikatora u¿ytkownika!\n"
+#: g10/keyserver.c:67
+msgid "include subkeys when searching by key ID"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1804
-#, fuzzy
-msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno usun±æ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
+#: g10/keyserver.c:69
+msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1805
-#, fuzzy
-msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? "
+#: g10/keyserver.c:71
+msgid "do not delete temporary files after using them"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1855
-#, fuzzy
-msgid "Really move the primary key? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? "
+#: g10/keyserver.c:75
+msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1867
+#: g10/keyserver.c:77
 #, fuzzy
-msgid "You must select exactly one key.\n"
-msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
+msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
+msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1895
-msgid "Command expects a filename argument\n"
+#: g10/keyserver.c:79
+msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1909
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't open `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s'': %s\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1926
+#: g10/keyserver.c:145
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
-msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1950
-msgid "You must select at least one key.\n"
-msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
+msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: opcje w ,,%s'' nie s± jeszcze uwzglêdnione.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1953
+#: g10/keyserver.c:528
 #, fuzzy
-msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ wybrane klucze? "
+msgid "disabled"
+msgstr "wy³kl"
 
-#: g10/keyedit.c:1954
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ ten klucz? "
+#: g10/keyserver.c:729
+msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1989
-#, fuzzy
-msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
+#: g10/keyserver.c:813 g10/keyserver.c:1434
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
+msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1990
-#, fuzzy
-msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ ten identyfikator u¿ytkownika? "
+#: g10/keyserver.c:911
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
+msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2008
+#: g10/keyserver.c:913
 #, fuzzy
-msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ ten klucz? "
+msgid "key not found on keyserver\n"
+msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2019
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ wybrane klucze? "
+#: g10/keyserver.c:1154
+#, fuzzy, c-format
+msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
+msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2021
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ ten klucz? "
+#: g10/keyserver.c:1158
+#, fuzzy, c-format
+msgid "requesting key %s from %s\n"
+msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2062
-msgid ""
-"Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
-msgstr ""
+#: g10/keyserver.c:1182
+#, fuzzy, c-format
+msgid "searching for names from %s server %s\n"
+msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2094
-#, fuzzy
-msgid "Set preference list to:\n"
-msgstr "ustawienie opcji klucza"
+#: g10/keyserver.c:1185
+#, fuzzy, c-format
+msgid "searching for names from %s\n"
+msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2100
-#, fuzzy
-msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
+#: g10/keyserver.c:1337
+#, fuzzy, c-format
+msgid "sending key %s to %s server %s\n"
+msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1341
+#, fuzzy, c-format
+msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr ""
-"Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
+"\"\n"
+"podpisano Twoim kluczem %08lX w %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2102
-#, fuzzy
-msgid "Really update the preferences? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno usaktualniæ ustawienia? "
+#: g10/keyserver.c:1384
+#, fuzzy, c-format
+msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
+msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2175
-#, fuzzy
-msgid "Save changes? (y/N) "
-msgstr "Zapisaæ zmiany? "
+#: g10/keyserver.c:1387
+#, fuzzy, c-format
+msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
+msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2178
+#: g10/keyserver.c:1394 g10/keyserver.c:1490
 #, fuzzy
-msgid "Quit without saving? (y/N) "
-msgstr "Wyj¶æ bez zapisania zmian? "
-
-#: g10/keyedit.c:2188
-#, c-format
-msgid "update failed: %s\n"
-msgstr "zapis zmian nie powiód³ siê: %s\n"
+msgid "no keyserver action!\n"
+msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2195
+#: g10/keyserver.c:1442
 #, c-format
-msgid "update secret failed: %s\n"
-msgstr "zapis zmian na kluczu prywatnym nie powiód³ siê: %s\n"
+msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2202
-msgid "Key not changed so no update needed.\n"
-msgstr "Klucz nie zosta³ zmieniony wiêc zapis zmian nie jest konieczny.\n"
+#: g10/keyserver.c:1451
+msgid "keyserver did not send VERSION\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2275
-msgid "Digest: "
-msgstr "Skrót: "
+#: g10/keyserver.c:1513 g10/keyserver.c:2041
+msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
+msgstr "brak znanyk serwerów kluczy (u¿yj opcji --keyserver)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2327
-msgid "Features: "
-msgstr "Ustawienia: "
+#: g10/keyserver.c:1519
+msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2338
-msgid "Keyserver no-modify"
+#: g10/keyserver.c:1531
+#, c-format
+msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2353 g10/keylist.c:308
-msgid "Preferred keyserver: "
+#: g10/keyserver.c:1536
+#, c-format
+msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2585
-#, fuzzy, c-format
-msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
-msgstr "Klucz mo¿e zostaæ uniewa¿niony przez klucz %s "
+#: g10/keyserver.c:1544
+#, c-format
+msgid "%s does not support handler version %d\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2606
-#, fuzzy, c-format
-msgid "This key may be revoked by %s key %s"
-msgstr "Klucz mo¿e zostaæ uniewa¿niony przez klucz %s "
+#: g10/keyserver.c:1551
+#, fuzzy
+msgid "keyserver timed out\n"
+msgstr "b³±d serwera kluczy"
 
-#: g10/keyedit.c:2612
+#: g10/keyserver.c:1556
 #, fuzzy
-msgid "(sensitive)"
-msgstr " (poufne)"
+msgid "keyserver internal error\n"
+msgstr "b³±d serwera kluczy"
 
-#: g10/keyedit.c:2628 g10/keyedit.c:2684 g10/keyedit.c:2797 g10/keyedit.c:2812
-#: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:421
+#: g10/keyserver.c:1565
 #, fuzzy, c-format
-msgid "created: %s"
-msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s: %s\n"
+msgid "keyserver communications error: %s\n"
+msgstr "odbiór z serwera kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2631 g10/keylist.c:787 g10/keylist.c:881 g10/mainproc.c:948
+#: g10/keyserver.c:1590 g10/keyserver.c:1624
 #, fuzzy, c-format
-msgid "revoked: %s"
-msgstr "[uniewa¿niony]"
+msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
+msgstr "%s: nie jest poprawnym identyfikatorem klucza\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2633 g10/keylist.c:758 g10/keylist.c:887
+#: g10/keyserver.c:1883
 #, fuzzy, c-format
-msgid "expired: %s"
-msgstr " [wygasa :%s]"
+msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2635 g10/keyedit.c:2686 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2814
-#: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:764 g10/keylist.c:799 g10/keylist.c:893
-#: g10/keylist.c:914 g10/keyserver.c:427 g10/mainproc.c:954
+#: g10/keyserver.c:1905
 #, fuzzy, c-format
-msgid "expires: %s"
-msgstr " [wygasa :%s]"
+msgid "refreshing 1 key from %s\n"
+msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2637
+#: g10/keyserver.c:1907
 #, fuzzy, c-format
-msgid "usage: %s"
-msgstr " zaufanie: %c/%c"
+msgid "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2652
+#: g10/keyserver.c:1963
 #, fuzzy, c-format
-msgid "trust: %s"
-msgstr " zaufanie: %c/%c"
-
-#: g10/keyedit.c:2656
-#, c-format
-msgid "validity: %s"
-msgstr ""
-
-#: g10/keyedit.c:2663
-msgid "This key has been disabled"
-msgstr "Ten klucz zosta³ wy³±czony z u¿ytku"
-
-#: g10/keyedit.c:2691 g10/keylist.c:200
-msgid "card-no: "
-msgstr ""
-
-#: g10/keyedit.c:2759
-msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
-msgstr "Klucze PGP 2.x nie zawieraj± opisu ustawieñ.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:2767
-msgid ""
-"Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
-"unless you restart the program.\n"
-msgstr ""
-"Pokazana warto¶æ wiarygodno¶ci klucza mo¿e byæ niepoprawna,\n"
-"dopóki program nie zostanie uruchomiony ponownie.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:2831 g10/keyedit.c:3208 g10/keyserver.c:431
-#: g10/mainproc.c:1594 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1698
-#, fuzzy
-msgid "revoked"
-msgstr "[uniewa¿niony]"
+msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2833 g10/keyedit.c:3210 g10/keyserver.c:435
-#: g10/mainproc.c:1596 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1700
-#, fuzzy
-msgid "expired"
-msgstr "data"
+#: g10/keyserver.c:1969
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2898
-msgid ""
-"WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
-"              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
-msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: ¿aden identyfikator u¿ytkownika nie zosta³ oznaczony explicite\n"
-"             jako g³ówny. Wykonanie tego polecenie mo¿e wiêc spowodowaæ\n"
-"             wy¶wietlanie innego identyfikatora jako domy¶lnego g³ównego.\n"
+#: g10/mainproc.c:210
+#, c-format
+msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
+msgstr "%d - dziwny rozmiar jak na zaszyfrowany klucz sesyjny\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2958
-msgid ""
-"WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
-"versions\n"
-"         of PGP to reject this key.\n"
-msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: To jest klucz PGP wersji 2. Dodanie zdjêcia spowoduje, ¿e\n"
-"             niektóre wersje przestan± go rozumieæ.\n"
+#: g10/mainproc.c:263
+#, c-format
+msgid "%s encrypted session key\n"
+msgstr "klucz sesyjny zaszyfrowany %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2963 g10/keyedit.c:3316
-msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
-msgstr "Czy dalej chcesz je dodaæ? (t/N) "
+#: g10/mainproc.c:273
+#, fuzzy, c-format
+msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
+msgstr "dane zaszyfrowano nieznanym algorytmem numer %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2969
-msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
-msgstr "Do klucza dla PGP 2.x nie mo¿na dodaæ zdjêcia.\n"
+#: g10/mainproc.c:354
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key is %s\n"
+msgstr "klucz publiczny %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3109
-msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
-msgstr "Usun±æ ten poprawny podpis? (t/N/w) "
+#: g10/mainproc.c:411
+msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
+msgstr "dane zaszyfrowane kluczem publicznym: poprawny klucz sesyjny\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3119
-msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
-msgstr "Usun±æ ten niepoprawny podpis? (t/N/w) "
+#: g10/mainproc.c:444
+#, fuzzy, c-format
+msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
+msgstr "zaszyfrowano %u-bitowym kluczem %s, numer %08lX, stworzonym %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3123
-msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
-msgstr "Usun±æ ten nieznany podpis? (t/N/w) "
+#: g10/mainproc.c:448 g10/pkclist.c:219
+#, fuzzy, c-format
+msgid "      \"%s\"\n"
+msgstr "                        alias \""
 
-#: g10/keyedit.c:3129
-msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
-msgstr "Na pewno usun±æ ten podpis klucza nim samym? (t/N) "
+#: g10/mainproc.c:452
+#, fuzzy, c-format
+msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
+msgstr "zaszyfrowano kluczem %s, o numerze %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3143
+#: g10/mainproc.c:466
 #, c-format
-msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "%d podpis usuniêty.\n"
+msgid "public key decryption failed: %s\n"
+msgstr "b³±d odszyfrowywania kluczem publicznym: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3144
+#: g10/mainproc.c:480
 #, c-format
-msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "%d podpisów usuniêtych.\n"
+msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgstr "zaszyfrowane za pomoc± %lu hase³\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3147
-msgid "Nothing deleted.\n"
-msgstr "Nic nie zosta³o usuniête.\n"
+#: g10/mainproc.c:482
+msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
+msgstr "zaszyfrowane jednym has³em\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3178
-#, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\": already clean.\n"
-msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
+#: g10/mainproc.c:514 g10/mainproc.c:536
+#, c-format
+msgid "assuming %s encrypted data\n"
+msgstr "przyjmuj±c ¿e dane zosta³y zaszyfrowane za pomoc± %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3212 g10/trustdb.c:1702
-msgid "invalid"
-msgstr "niepoprawny"
+#: g10/mainproc.c:522
+#, c-format
+msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
+msgstr "szyfr IDEA nie jest dostêpny, próba u¿ycia %s zamiast\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3311
-msgid ""
-"WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
-"cause\n"
-"         some versions of PGP to reject this key.\n"
-msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: To jest klucz PGP wersji 2.x. Wyznaczenie mu klucza\n"
-"             uniewa¿niaj±cego, spowoduje, ¿e niektóre wersje PGP przestan±\n"
-"             go rozumieæ.\n"
+#: g10/mainproc.c:555
+msgid "decryption okay\n"
+msgstr "odszyfrowanie poprawne\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3322
-msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
-msgstr "Do klucza dla PGP 2.x nie mo¿na wyznaczyæ klucza uniewa¿niaj±cego.\n"
+#: g10/mainproc.c:559
+msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: wiadomo¶æ nie by³a zabezpieczona przed manipulacj±\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3342
-msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
-msgstr "Podaj identyfikator klucza uniewa¿niaj±cego: "
+#: g10/mainproc.c:572
+msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: zaszyfrowana wiadomo¶æ by³a manipulowana!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3365
-msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
-msgstr "klucza PGP 2.x nie mo¿na wyznaczyæ jako uniewa¿niaj±cego\n"
+#: g10/mainproc.c:578
+#, c-format
+msgid "decryption failed: %s\n"
+msgstr "b³±d odszyfrowywania: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3380
-msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
-msgstr "nie mo¿na wyznaczuæ klucza do uniewa¿niania jego samego\n"
+#: g10/mainproc.c:597
+msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
+msgstr "UWAGA: nadawca zaznaczy³ ¿e wiadomo¶æ nie powinna byæ zapisywana\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3402
-#, fuzzy
-msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz zosta³ uniewa¿niony kluczem uniewa¿niaj±cym!\n"
+#: g10/mainproc.c:599
+#, c-format
+msgid "original file name='%.*s'\n"
+msgstr "pierwotna nazwa pliku='%.*s'\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3421
-msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
+#: g10/mainproc.c:805
+msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na cofn±æ wyznaczenia klucza jako uniewa¿niaj±cego!\n"
+"osobny certyfikat uniewa¿nienia - u¿yj ,,gpg --import'' aby go wczytaæ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3427
+#: g10/mainproc.c:1154
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno chcesz wyznaczyæ ten klucz jako uniewa¿niaj±cy? (t/N): "
+msgid "no signature found\n"
+msgstr "Poprawny podpis z³o¿ony przez \""
 
-#: g10/keyedit.c:3488
-msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
-msgstr "Proszê usun±æ znacznik wyboru z kluczy prywatnych.\n"
+#: g10/mainproc.c:1392
+msgid "signature verification suppressed\n"
+msgstr "wymuszono pominiêcie sprawdzenia podpisu\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3494
+#: g10/mainproc.c:1492
 #, fuzzy
-msgid "Please select at most one subkey.\n"
-msgstr "Proszê wybraæ tylko jeden podklucz.\n"
+msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
+msgstr "nie mo¿na obs³uzyæ tych wielokrotnych podpisów\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3498
-#, fuzzy
-msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
-msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci podklucza.\n"
+#: g10/mainproc.c:1503
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signature made %s\n"
+msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3501
-msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
-msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci g³ównego klucza.\n"
+#: g10/mainproc.c:1504
+#, fuzzy, c-format
+msgid "               using %s key %s\n"
+msgstr "                        alias \""
 
-#: g10/keyedit.c:3547
-msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
-msgstr "Nie mo¿na zmieniæ daty wa¿no¶ci klucza w wersji 3.\n"
+#: g10/mainproc.c:1508
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
+msgstr "Podpisano w %.*s kluczem %s o numerze %08lX.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3563
-msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
-msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy prywatnych\n"
+#: g10/mainproc.c:1528
+msgid "Key available at: "
+msgstr "Klucz dostêpny w: "
 
-#: g10/keyedit.c:3643
-msgid "Please select exactly one user ID.\n"
-msgstr "Proszê wybraæ dok³adnie jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
+#: g10/mainproc.c:1661 g10/mainproc.c:1709
+#, fuzzy, c-format
+msgid "BAD signature from \"%s\""
+msgstr "NIEPOPRAWNY podpis z³o¿ony przez \""
 
-#: g10/keyedit.c:3682 g10/keyedit.c:3792 g10/keyedit.c:3912
+#: g10/mainproc.c:1663 g10/mainproc.c:1711
 #, fuzzy, c-format
-msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "podpis w wersji 3 na identyfikatorze ,,%s'' zostaje pominiêty\n"
+msgid "Expired signature from \"%s\""
+msgstr "Przeterminowany podpis z³o¿ony przez \""
 
-#: g10/keyedit.c:3853
-msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
-msgstr ""
+#: g10/mainproc.c:1665 g10/mainproc.c:1713
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\""
+msgstr "Poprawny podpis z³o¿ony przez \""
 
-#: g10/keyedit.c:3933
-#, fuzzy
-msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
+#: g10/mainproc.c:1715
+msgid "[uncertain]"
+msgstr "[niepewne]"
 
-#: g10/keyedit.c:3934
-#, fuzzy
-msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
+#: g10/mainproc.c:1746
+#, fuzzy, c-format
+msgid "                aka \"%s\""
+msgstr "                        alias \""
 
-#: g10/keyedit.c:3996
+#: g10/mainproc.c:1844
 #, c-format
-msgid "No user ID with index %d\n"
-msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
+msgid "Signature expired %s\n"
+msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4054
-#, fuzzy, c-format
-msgid "No user ID with hash %s\n"
-msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
+#: g10/mainproc.c:1849
+#, c-format
+msgid "Signature expires %s\n"
+msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygasa %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4081
-#, fuzzy, c-format
-msgid "No subkey with index %d\n"
-msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
+#: g10/mainproc.c:1852
+#, c-format
+msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
+msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4198
-#, fuzzy, c-format
-msgid "user ID: \"%s\"\n"
-msgstr "Identyfikator u¿ytkownika: "
+#: g10/mainproc.c:1853
+msgid "binary"
+msgstr "binarny"
 
-#: g10/keyedit.c:4201 g10/keyedit.c:4265 g10/keyedit.c:4308
-#, fuzzy, c-format
-msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
-msgstr "podpisany przez %08lX w %s%s%s\n"
+#: g10/mainproc.c:1854
+msgid "textmode"
+msgstr "tekstowy"
 
-#: g10/keyedit.c:4203 g10/keyedit.c:4267 g10/keyedit.c:4310
-msgid " (non-exportable)"
-msgstr " (podpis nieeksportowalny) "
+#: g10/mainproc.c:1854 g10/trustdb.c:531
+msgid "unknown"
+msgstr "nieznany"
 
-#: g10/keyedit.c:4207
+#: g10/mainproc.c:1874
 #, c-format
-msgid "This signature expired on %s.\n"
-msgstr "Wa¿no¶æ tego klucza wygas³a %s.\n"
+msgid "Can't check signature: %s\n"
+msgstr "Nie mo¿na sprawdziæ podpisu: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4211
-msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
-msgstr "Czy dalej chcesz go uniewa¿niæ? (t/N) "
+#: g10/mainproc.c:1946 g10/mainproc.c:1962 g10/mainproc.c:2052
+msgid "not a detached signature\n"
+msgstr "nie jest oddzielonym podpisem.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4215
-msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
-msgstr "Stworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego podpisu? (t/N) "
+#: g10/mainproc.c:1989
+msgid ""
+"WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: wielokrotne podpisy. Tylko pierwszy zostanie sprawdzony.\n"
+
+#: g10/mainproc.c:1997
+#, c-format
+msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
+msgstr "oddzielony podpis klasy 0x%02x.\n"
+
+#: g10/mainproc.c:2056
+msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
+msgstr "podpis starego typu (PGP 2.x).\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4242
+#: g10/mainproc.c:2066
+msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
+msgstr "wykryto niepoprawny pakiet pierwotny w proc_tree()\n"
+
+#: g10/misc.c:157 g10/misc.c:185 g10/misc.c:257
 #, fuzzy, c-format
-msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
-msgstr "Te identyfikatory s± podpisane przez Ciebie:\n"
+msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
+msgstr "naniesienie poprawek bazy zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4268
-#, fuzzy
-msgid " (non-revocable)"
-msgstr " (podpis nieeksportowalny) "
+#: g10/misc.c:222
+#, fuzzy, c-format
+msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
+msgstr "baza zaufania: funkcja read() (n=%d) zawiod³a: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4275
+#: g10/misc.c:336
 #, fuzzy, c-format
-msgid "revoked by your key %s on %s\n"
-msgstr "uniewa¿niony przez %08lX w %s\n"
+msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
+msgstr "nie mo¿na obs³u¿yæ tego algorytmu klucza publicznego: %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4297
-msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
-msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ te podpisy:\n"
+#: g10/misc.c:351
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
+msgstr "algorytm szyfruj±cy nie jest zaimplementowany"
 
-#: g10/keyedit.c:4317
-msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
-msgstr "Na pewno utworzyæ certyfikaty uniewa¿nienia ? (t/N) "
+#: g10/misc.c:366
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
+msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4347
-msgid "no secret key\n"
-msgstr "brak klucza tajnego\n"
+#: g10/misc.c:371
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
+msgstr "wymuszone u¿ycie skrótu %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
+
+#: g10/misc.c:486
+msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
+msgstr "modu³ szyfru IDEA nie jest dostêpny\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4417
+#: g10/misc.c:487 g10/sig-check.c:109
+#, fuzzy, c-format
+msgid "please see %s for more information\n"
+msgstr " i = potrzebujê wiêcej informacji\n"
+
+#: g10/misc.c:722
 #, c-format
-msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
-msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
+msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
+msgstr "%s:%d jest przestarza³± opcj± ,,%s''\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4434
+#: g10/misc.c:726
 #, c-format
-msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
-msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: identyfikator u¿ytkownika podpisany za %d sekund (w "
-"przysz³o¶ci)\n"
+msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: ,,%s'' jest przestarza³± opcj±.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4498
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Key %s is already revoked.\n"
-msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
+#: g10/misc.c:728
+#, c-format
+msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
+msgstr "w jej miejsce nale¿y u¿yæ ,,%s%s''\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4560
+#: g10/misc.c:735
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
-msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
+msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: ,,%s'' jest przestarza³± opcj±.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4655
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
-msgstr "Zdjêcie w formacie %s, rozmiar %ld bajtów, klucz 0x%08lX (id %d).\n"
+#: g10/misc.c:796
+msgid "Uncompressed"
+msgstr "Nieskompresowany"
+
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: g10/misc.c:821
+#, fuzzy
+msgid "uncompressed|none"
+msgstr "Nieskompresowany"
+
+#: g10/misc.c:931
+#, c-format
+msgid "this message may not be usable by %s\n"
+msgstr "ta wiadomo¶æ mo¿e nie daæ siê odczytaæ za pomoc± %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:258
+#: g10/misc.c:1106
 #, fuzzy, c-format
-msgid "preference `%s' duplicated\n"
-msgstr "ustawienie %c%lu powtarza siê\n"
+msgid "ambiguous option `%s'\n"
+msgstr "odczyt opcji z ,,%s''\n"
 
-#: g10/keygen.c:265
-#, fuzzy
-msgid "too many cipher preferences\n"
-msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
+#: g10/misc.c:1131
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown option `%s'\n"
+msgstr "nieznany domy¶lny adresat ,,%s''\n"
 
-#: g10/keygen.c:267
-#, fuzzy
-msgid "too many digest preferences\n"
-msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
+#: g10/openfile.c:87
+#, c-format
+msgid "File `%s' exists. "
+msgstr "Plik ,,%s'' ju¿ istnieje. "
 
-#: g10/keygen.c:269
+#: g10/openfile.c:91
 #, fuzzy
-msgid "too many compression preferences\n"
-msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
-
-#: g10/keygen.c:394
-#, fuzzy, c-format
-msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
-msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
+msgid "Overwrite? (y/N) "
+msgstr "Nadpisaæ (t/N)? "
 
-#: g10/keygen.c:822
-msgid "writing direct signature\n"
-msgstr "zapis podpisu bezpo¶redniego\n"
+#: g10/openfile.c:124
+#, c-format
+msgid "%s: unknown suffix\n"
+msgstr "%s: nieznana koñcówka nazwy\n"
 
-#: g10/keygen.c:861
-msgid "writing self signature\n"
-msgstr "zapis podpisu klucza nim samym\n"
+#: g10/openfile.c:146
+msgid "Enter new filename"
+msgstr "Nazwa pliku"
 
-#: g10/keygen.c:912
-msgid "writing key binding signature\n"
-msgstr "zapis podpisu wi±¿±cego klucz\n"
+#: g10/openfile.c:191
+msgid "writing to stdout\n"
+msgstr "zapisywanie na wyj¶cie standardowe\n"
 
-#: g10/keygen.c:973 g10/keygen.c:1053 g10/keygen.c:1141 g10/keygen.c:2629
+#: g10/openfile.c:306
 #, c-format
-msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
-msgstr "niew³a¶ciwa d³ugo¶æ klucza; wykorzystano %u bitów\n"
+msgid "assuming signed data in `%s'\n"
+msgstr "przyjêto obecno¶æ podpisanych danych w '%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:978 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1146 g10/keygen.c:2635
+#: g10/openfile.c:385
 #, c-format
-msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
-msgstr "rozmair klucza zaokr±glony do %u bitów\n"
-
-#: g10/keygen.c:1239
-#, fuzzy
-msgid "Sign"
-msgstr "podpis"
+msgid "new configuration file `%s' created\n"
+msgstr "nowy plik ustawieñ ,,%s'' zosta³ utworzony\n"
 
-#: g10/keygen.c:1242
-#, fuzzy
-msgid "Encrypt"
-msgstr "szyfrowanie danych"
+#: g10/openfile.c:387
+#, c-format
+msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: opcje w ,,%s'' nie s± jeszcze uwzglêdnione.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1245
-msgid "Authenticate"
-msgstr ""
+#: g10/parse-packet.c:192
+#, c-format
+msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
+msgstr "nie mo¿na obs³u¿yæ tego algorytmu klucza publicznego: %d\n"
 
-#: g10/keygen.c:1253
-msgid "SsEeAaQq"
+#: g10/parse-packet.c:762
+msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
 msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: symetrycznie zaszyfrowany klucz sesyjny mo¿e nie byæ "
+"bezpieczny\n"
 
-#: g10/keygen.c:1268
+#: g10/parse-packet.c:1213
 #, c-format
-msgid "Possible actions for a %s key: "
-msgstr ""
+msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
+msgstr "podpakiet typu %d ma ustawiony krytyczny bit\n"
 
-#: g10/keygen.c:1272
-msgid "Current allowed actions: "
+#: g10/passphrase.c:310 g10/passphrase.c:585
+#, fuzzy, c-format
+msgid " (main key ID %s)"
+msgstr " (podklucz %08lX)"
+
+#: g10/passphrase.c:324
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
+"\"%.*s\"\n"
+"%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
 msgstr ""
+"Musisz podaæ has³o aby odbezpieczyæ klucz tajny u¿ytkownika:\n"
+"\"%.*s\".\n"
+"Klucz o d³ugo¶ci %u bitów, typ %s, numer %08lX, stworzony %s%s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1277
-#, c-format
-msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
+#: g10/passphrase.c:349
+msgid "Repeat passphrase\n"
+msgstr "Powtórzone has³o\n"
+
+#: g10/passphrase.c:351
+msgid "Enter passphrase\n"
+msgstr "Has³o\n"
+
+#: g10/passphrase.c:375
+msgid "cancelled by user\n"
+msgstr "anulowano przez u¿ytkownika\n"
+
+#: g10/passphrase.c:380 g10/passphrase.c:436
+#, fuzzy, c-format
+msgid "problem with the agent: %s\n"
+msgstr "problem agenta: zwróci³ 0x%lx\n"
+
+#: g10/passphrase.c:564
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
+"user: \"%s\"\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Musisz podaæ has³o aby odbezpieczyæ klucz prywatny u¿ytkownika:\n"
+"\""
 
-#: g10/keygen.c:1280
+#: g10/passphrase.c:572
 #, fuzzy, c-format
-msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
-msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowania)\n"
+msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
+msgstr "d³ugo¶æ %u bitów, typ %s, numer %08lX, stworzony %s"
 
-#: g10/keygen.c:1283
+#: g10/passphrase.c:581
 #, c-format
-msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
+msgid "         (subkey on main key ID %s)"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1286
-#, c-format
-msgid "   (%c) Finished\n"
+#: g10/photoid.c:74
+msgid ""
+"\n"
+"Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
+"Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
+"very large picture, your key will become very large as well!\n"
+"Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Wybierz zdjêcie które chcesz do³±czyæ do swojego klucza jako identyfikator.\n"
+"Musi to byæ plik w formacie JPEG. Zostanie on zapisany w Twoim kluczu\n"
+"publicznym. Je¶li bêdzie du¿y, powiêkszy to tak¿e rozmiar Twojego klucza!\n"
+"Dobry rozmiar to oko³o 240 na 288 pikseli.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1340
-msgid "Please select what kind of key you want:\n"
-msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
+#: g10/photoid.c:96
+msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
+msgstr "Nazwa pliku ze zdjêciem w formacie JPEG: "
 
-#: g10/keygen.c:1342
+#: g10/photoid.c:117
 #, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
-msgstr "   (%d) Para kluczy dla algorytmów DSA i ElGamala (domy¶lne)\n"
+msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1343
+#: g10/photoid.c:128
 #, c-format
-msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) DSA (tylko do podpisywania)\n"
+msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1345
-#, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
+#: g10/photoid.c:130
+#, fuzzy
+msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
 
-#: g10/keygen.c:1347
+#: g10/photoid.c:147
 #, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowania)\n"
+msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
+msgstr ",,%s'' nie jest plikiem JPEG\n"
 
-#: g10/keygen.c:1348
-#, c-format
-msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (tylko do podpisywania)\n"
+#: g10/photoid.c:166
+msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
+msgstr "Czy zdjêcie jest w porz±dku? (t/N/w) "
 
-#: g10/keygen.c:1350
-#, c-format
-msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
+#: g10/photoid.c:370
+msgid "unable to display photo ID!\n"
+msgstr "nie mo¿na wy¶wietliæ zdjêcia!\n"
 
-#: g10/keygen.c:1352
-#, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
+#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:623
+msgid "No reason specified"
+msgstr "nie podano przyczyny"
 
-#: g10/keygen.c:1421 g10/keygen.c:2506
-#, fuzzy, c-format
-msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
-msgstr "Para kluczy dla DSA bêdzie mia³a 1024 bity d³ugo¶ci.\n"
+#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:625
+msgid "Key is superseded"
+msgstr "klucz zosta³ zast±piony"
 
-#: g10/keygen.c:1431
-#, c-format
-msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
-msgstr ""
+#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:624
+msgid "Key has been compromised"
+msgstr "klucz zosta³ skompromitowany"
 
-#: g10/keygen.c:1438
-#, fuzzy, c-format
-msgid "What keysize do you want? (%u) "
-msgstr "Jakiej d³ugo¶ci klucz wygenerowaæ? (1024) "
+#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:626
+msgid "Key is no longer used"
+msgstr "klucz nie jest ju¿ u¿ywany"
 
-#: g10/keygen.c:1452
-#, c-format
-msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
-msgstr ""
+#: g10/pkclist.c:70 g10/revoke.c:627
+msgid "User ID is no longer valid"
+msgstr "identyfikator u¿ytkownika przesta³ byæ poprawny"
 
-#: g10/keygen.c:1458
-#, c-format
-msgid "Requested keysize is %u bits\n"
-msgstr "¯±dana d³ugo¶æ klucza to %u bitów.\n"
+#: g10/pkclist.c:74
+msgid "reason for revocation: "
+msgstr "powód uniewa¿nienia: "
 
-#: g10/keygen.c:1463 g10/keygen.c:1468
-#, c-format
-msgid "rounded up to %u bits\n"
-msgstr "zaokr±glono do %u bitów\n"
+#: g10/pkclist.c:91
+msgid "revocation comment: "
+msgstr "komentarz do uniewa¿nienia: "
 
-#: g10/keygen.c:1515
-msgid ""
-"Please specify how long the key should be valid.\n"
-"         0 = key does not expire\n"
-"      <n>  = key expires in n days\n"
-"      <n>w = key expires in n weeks\n"
-"      <n>m = key expires in n months\n"
-"      <n>y = key expires in n years\n"
+#: g10/pkclist.c:206
+msgid "iImMqQsS"
+msgstr "iImMwWpP"
+
+#: g10/pkclist.c:214
+#, fuzzy
+msgid "No trust value assigned to:\n"
 msgstr ""
-"Okres wa¿no¶æi klucza.\n"
-"         0 = klucz nie ma okre¶lonego terminu wa¿no¶ci\n"
-"      <n>  = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n dni\n"
-"      <n>w = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n tygodni\n"
-"      <n>m = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n miesiêcy\n"
-"      <n>y = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n lat\n"
+"Brak warto¶ci zaufania dla:\n"
+"%4u%c/%08lX %s \""
+
+#: g10/pkclist.c:246
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  aka \"%s\"\n"
+msgstr "                        alias \""
 
-#: g10/keygen.c:1526
+#: g10/pkclist.c:256
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Please specify how long the signature should be valid.\n"
-"         0 = signature does not expire\n"
-"      <n>  = signature expires in n days\n"
-"      <n>w = signature expires in n weeks\n"
-"      <n>m = signature expires in n months\n"
-"      <n>y = signature expires in n years\n"
-msgstr ""
-"Okres wa¿no¶æi podpisu.\n"
-"         0 = klucz nie ma okre¶lonego terminu wa¿no¶ci\n"
-"      <n>  = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n dni\n"
-"      <n>w = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n tygodni\n"
-"      <n>m = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n miesiêcy\n"
-"      <n>y = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n lat\n"
+"How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
+msgstr "Ten klucz prawdopodobnie nale¿y do tej osoby.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1549
-msgid "Key is valid for? (0) "
-msgstr "Okres wa¿no¶ci klucza ? (0) "
+#: g10/pkclist.c:271
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
+msgstr " %d = nie wiem\n"
+
+#: g10/pkclist.c:273
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  %d = I do NOT trust\n"
+msgstr " %d = NIE ufam mu\n"
 
-#: g10/keygen.c:1554
+#: g10/pkclist.c:279
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Signature is valid for? (%s) "
-msgstr "Okres wa¿no¶ci podpisu? (0) "
+msgid "  %d = I trust ultimately\n"
+msgstr " %d = ufam absolutnie\n"
 
-#: g10/keygen.c:1572
-msgid "invalid value\n"
-msgstr "niepoprawna warto¶æ\n"
+#: g10/pkclist.c:285
+#, fuzzy
+msgid "  m = back to the main menu\n"
+msgstr " m = powrót do g³ównego menu\n"
+
+#: g10/pkclist.c:288
+#, fuzzy
+msgid "  s = skip this key\n"
+msgstr " p = pominiêcie klucza\n"
+
+#: g10/pkclist.c:289
+#, fuzzy
+msgid "  q = quit\n"
+msgstr " w = wyj¶cie\n"
+
+#: g10/pkclist.c:293
+#, c-format
+msgid ""
+"The minimum trust level for this key is: %s\n"
+"\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1579
-#, fuzzy
-msgid "Key does not expire at all\n"
-msgstr "%s nie ma daty wa¿no¶ci\n"
+#: g10/pkclist.c:299 g10/revoke.c:652
+msgid "Your decision? "
+msgstr "Twoja decyzja? "
 
-#: g10/keygen.c:1580
+#: g10/pkclist.c:320
 #, fuzzy
-msgid "Signature does not expire at all\n"
-msgstr "%s nie ma daty wa¿no¶ci\n"
+msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz przypisaæ absolutne zaufanie temu kluczowi? "
 
-#: g10/keygen.c:1585
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Key expires at %s\n"
-msgstr "%s traci wa¿no¶æ: %s\n"
+#: g10/pkclist.c:334
+msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
+msgstr "Certyfikaty prowadz±ce do ostatecznie zaufanego klucza:\n"
 
-#: g10/keygen.c:1586
+#: g10/pkclist.c:419
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Signature expires at %s\n"
-msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygasa %s.\n"
+msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
+msgstr "%08lX: Nie ma pewno¶ci co do to¿samo¶ci w³a¶ciciela klucza.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1592
-msgid ""
-"Your system can't display dates beyond 2038.\n"
-"However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
-msgstr ""
-"Twój system nie potrafi pokazaæ daty po roku 2038.\n"
-"Niemniej daty do roku 2106 bêd± poprawnie obs³ugiwane.\n"
+#: g10/pkclist.c:424
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
+msgstr "%08lX: Nie ma pewno¶ci co do to¿samo¶ci w³a¶ciciela klucza.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1597
+#: g10/pkclist.c:430
 #, fuzzy
-msgid "Is this correct? (y/N) "
-msgstr "Czy wszystko siê zgadza (t/n)? "
+msgid "This key probably belongs to the named user\n"
+msgstr "Ten klucz prawdopodobnie nale¿y do tej osoby.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:435
+msgid "This key belongs to us\n"
+msgstr "Ten klucz nale¿y do nas\n"
 
-#: g10/keygen.c:1641
+#: g10/pkclist.c:461
 #, fuzzy
 msgid ""
-"\n"
-"You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
-"ID\n"
-"from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
-"    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
-"\n"
+"It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
+"in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
+"you may answer the next question with yes.\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"Musisz podaæ identyfikator u¿ytkownika aby mo¿na by³o rozpoznaæ twój klucz;\n"
-"program z³o¿y go z twojego imienia i nazwiska, komentarza i adresu poczty\n"
-"elektronicznej. Bêdzie on mia³, na przyk³ad, tak± postaæ:\n"
-"    \"Tadeusz ¯eleñski (Boy) <tzb@ziemianska.pl>\"\n"
+"NIE MA pewno¶ci, czy klucz nale¿y do osoby wymienionej w identyfikatorze.\n"
+"Je¶li nie masz co do tego ¿adnych w±tpliwo¶ci i *naprawdê* wiesz co robisz,\n"
+"mo¿esz odpowiedzieæ ,,tak'' na nastêpne pytanie.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1654
-msgid "Real name: "
-msgstr "Imiê i nazwisko: "
+#: g10/pkclist.c:468
+#, fuzzy
+msgid "Use this key anyway? (y/N) "
+msgstr "U¿yæ tego klucza pomimo to? "
 
-#: g10/keygen.c:1662
-msgid "Invalid character in name\n"
-msgstr "Niew³a¶ciwy znak w imieniu lub nazwisku\n"
+#: g10/pkclist.c:502
+msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: u¿ywany jest klucz nie obdarzony zaufaniem!\n"
 
-#: g10/keygen.c:1664
-msgid "Name may not start with a digit\n"
-msgstr "Imiê lub nazwisko nie mo¿e zaczynaæ siê od cyfry\n"
+#: g10/pkclist.c:509
+msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: klucz %08lX móg³ zostaæ uniewa¿niony\n"
+"             (brak klucza uniewa¿niaj±cego aby to sprawdziæ)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1666
-msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
-msgstr "Imiê i nazwisko musz± mieæ conajmniej 5 znaków d³ugo¶ci.\n"
+#: g10/pkclist.c:518
+msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz zosta³ uniewa¿niony kluczem uniewa¿niaj±cym!\n"
 
-#: g10/keygen.c:1674
-msgid "Email address: "
-msgstr "Adres poczty elektronicznej: "
+#: g10/pkclist.c:521
+msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz zosta³ uniewa¿niony przez w³a¶ciciela!\n"
 
-#: g10/keygen.c:1685
-msgid "Not a valid email address\n"
-msgstr "To nie jest poprawny adres poczty elektronicznej\n"
+#: g10/pkclist.c:522
+#, fuzzy
+msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
+msgstr "             To mo¿e oznaczaæ ¿e podpis jest fa³szerstwem.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1693
-msgid "Comment: "
-msgstr "Komentarz: "
+#: g10/pkclist.c:528
+msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten podklucz zosta³ uniewa¿niony przez w³a¶ciciela!\n"
 
-#: g10/keygen.c:1699
-msgid "Invalid character in comment\n"
-msgstr "Niew³a¶ciwy znak w komentarzu\n"
+#: g10/pkclist.c:533
+msgid "Note: This key has been disabled.\n"
+msgstr "Uwaga: Ten klucz zosta³ wy³±czony z u¿ytku\n"
 
-#: g10/keygen.c:1722
+#: g10/pkclist.c:553
 #, c-format
-msgid "You are using the `%s' character set.\n"
-msgstr "U¿ywasz zestawu znaków %s.\n"
+msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1728
+#: g10/pkclist.c:560
 #, c-format
-msgid ""
-"You selected this USER-ID:\n"
-"    \"%s\"\n"
-"\n"
+msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
 msgstr ""
-"Twój identyfikator u¿ytkownika bêdzie wygl±da³ tak:\n"
-"    \"%s\"\n"
-"\n"
 
-#: g10/keygen.c:1733
-msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
+#: g10/pkclist.c:572
+msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
 msgstr ""
-"Nie nalezy umieszczaæ adresu poczty elektronicznej w polu nazwiska czy\n"
-"komentarza.\n"
-
-#. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
-#. lower and uppercase.  Below you will find the matching
-#. string which should be translated accordingly and the
-#. letter changed to match the one in the answer string.
-#.
-#. n = Change name
-#. c = Change comment
-#. e = Change email
-#. o = Okay (ready, continue)
-#. q = Quit
-#.
-#: g10/keygen.c:1749
-msgid "NnCcEeOoQq"
-msgstr "IiKkEeDdWw"
-
-#: g10/keygen.c:1759
-msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
-msgstr "Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, czy (W)yj¶æ? "
 
-#: g10/keygen.c:1760
-msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
+#: g10/pkclist.c:580
+msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
 msgstr ""
-"Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, przej¶æ (D)alej,\n"
-"czy (W)yj¶æ z programu ? "
 
-#: g10/keygen.c:1779
-msgid "Please correct the error first\n"
-msgstr "Najpierw trzeba poprawiæ ten b³±d\n"
+#: g10/pkclist.c:591
+msgid "Note: This key has expired!\n"
+msgstr "Uwaga: Data wa¿no¶ci tego klucza up³ynê³a!\n"
+
+#: g10/pkclist.c:602
+msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz nie jest po¶wiadczony zaufanym podpisem!\n"
 
-#: g10/keygen.c:1819
+#: g10/pkclist.c:604
 msgid ""
-"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
-"\n"
+"         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr ""
-"Musisz podaæ d³ugie, skomplikowane has³o aby ochroniæ swój klucz tajny.\n"
+"             Nie ma pewno¶ci co do to¿samo¶ci osoby która z³o¿y³a podpis.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1829 g10/passphrase.c:779
-#, c-format
-msgid "%s.\n"
-msgstr "%s.\n"
+#: g10/pkclist.c:612
+msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: NIE UFAMY temu kluczowi!\n"
 
-#: g10/keygen.c:1835
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Nie chcesz podaæ has³a - to *z³y* pomys³!\n"
-"W ka¿dej chwili mo¿esz ustawiæ has³o u¿ywaj±c tego programu i opcji\n"
-"\"--edit-key\".\n"
-"\n"
+#: g10/pkclist.c:613
+msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
+msgstr "             Ten podpis prawdopodobnie jest FA£SZYWY.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1857
+#: g10/pkclist.c:621
 msgid ""
-"We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
-"some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
-"disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
-"generator a better chance to gain enough entropy.\n"
+"WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
 msgstr ""
-"Musimy wygenerowaæ du¿o losowych bajtów. Dobrym pomys³em aby pomóc "
-"komputerowi\n"
-"podczas generowania liczb pierszych jest wykonywanie w tym czasie innych\n"
-"dzia³añ (pisanie na klawiaturze, poruszanie myszk±, odwo³anie siê do "
-"dysków);\n"
-"dziêki temu generator liczb losowych ma mo¿liwo¶æ zebrania odpowiedniej "
-"ilo¶ci\n"
-"entropii.\n"
-
-#: g10/keygen.c:2575
-msgid "Key generation canceled.\n"
-msgstr "Procedura generacji klucza zosta³a anulowana.\n"
-
-#: g10/keygen.c:2774 g10/keygen.c:2918
-#, c-format
-msgid "writing public key to `%s'\n"
-msgstr "zapisujê klucz publiczny w '%s'\n"
-
-#: g10/keygen.c:2776 g10/keygen.c:2921
-#, fuzzy, c-format
-msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
-msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
-
-#: g10/keygen.c:2779 g10/keygen.c:2924
-#, c-format
-msgid "writing secret key to `%s'\n"
-msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
-
-#: g10/keygen.c:2907
-#, c-format
-msgid "no writable public keyring found: %s\n"
-msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy publicznych: %s\n"
+"OSTRZE¯ENIE: Tego klucza nie po¶wiadczaj± wystarczaj±co zaufane podpisy!\n"
 
-#: g10/keygen.c:2913
-#, c-format
-msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
-msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
+#: g10/pkclist.c:623
+msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
+msgstr ""
+"             Nie ma pewno¶ci co do to¿samo¶ci osoby która z³o¿y³a ten "
+"podpis.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2931
+#: g10/pkclist.c:822 g10/pkclist.c:864 g10/pkclist.c:1076 g10/pkclist.c:1146
 #, c-format
-msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
-msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy publicznych ,,%s'': %s\n"
+msgid "%s: skipped: %s\n"
+msgstr "%s: pominiêty: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:2938
+#: g10/pkclist.c:834 g10/pkclist.c:1114
 #, c-format
-msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
-msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
+msgid "%s: skipped: public key already present\n"
+msgstr "%s: pominiêty: zosta³ ju¿ wybrany w innej opcji\n"
 
-#: g10/keygen.c:2961
-msgid "public and secret key created and signed.\n"
-msgstr "klucz publiczny i prywatny (tajny) zosta³y utworzone i podpisane.\n"
+#: g10/pkclist.c:885
+msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
+msgstr "Nie zosta³ podany identyfikatora u¿ytkownika (np za pomoc± ,,-r'')\n"
 
-#: g10/keygen.c:2972
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
-"the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
+#: g10/pkclist.c:909
+msgid "Current recipients:\n"
 msgstr ""
-"Ten klucz nie mo¿e byæ wykorzystany do szyfrowania. Komend± \"--edit-key\"\n"
-"mo¿na dodaæ do niego podklucz szyfruj±cy.\n"
-
-#: g10/keygen.c:2984 g10/keygen.c:3113 g10/keygen.c:3228
-#, c-format
-msgid "Key generation failed: %s\n"
-msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3036 g10/keygen.c:3164 g10/sign.c:291
-#, c-format
+#: g10/pkclist.c:935
 msgid ""
-"key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
+"\n"
+"Enter the user ID.  End with an empty line: "
 msgstr ""
-"klucz zosta³ stworzony %lu sekundê w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
-"czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
+"\n"
+"Identyfikator u¿ytkownika (pusta linia oznacza koniec): "
 
-#: g10/keygen.c:3038 g10/keygen.c:3166 g10/sign.c:293
-#, c-format
-msgid ""
-"key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"klucz zosta³ stworzony %lu sekund w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
-"czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
+#: g10/pkclist.c:960
+msgid "No such user ID.\n"
+msgstr "Brak takiego identyfikatora u¿ytkownika.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3047 g10/keygen.c:3177
-msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
-msgstr ""
-"UWAGA: tworzenie podkluczy dla kluczy wersji 3 jest niezgodne z OpenPGP.\n"
+#: g10/pkclist.c:969 g10/pkclist.c:1043
+msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
+msgstr "pominiêty: klucz publiczny ju¿ jest domy¶lnym adresatem\n"
 
-#: g10/keygen.c:3086 g10/keygen.c:3210
-#, fuzzy
-msgid "Really create? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno utworzyæ? "
+#: g10/pkclist.c:990
+msgid "Public key is disabled.\n"
+msgstr "Klucz publiczny wy³±czony z u¿ycia.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3363
-#, fuzzy, c-format
-msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
+#: g10/pkclist.c:999
+msgid "skipped: public key already set\n"
+msgstr "pominiêty: zosta³ ju¿ wybrany w innej opcji\n"
 
-#: g10/keygen.c:3410
+#: g10/pkclist.c:1034
 #, fuzzy, c-format
-msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
+msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
+msgstr "nieznany domy¶lny adresat ,,%s''\n"
 
-#: g10/keygen.c:3436
-#, fuzzy, c-format
-msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
-msgstr "UWAGA: wa¿no¶æ klucza tajnego %08lX wygas³a %s\n"
+#: g10/pkclist.c:1092
+#, c-format
+msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
+msgstr "%s: pominiêty: klucz publiczny wy³±czony z u¿ytku\n"
 
-#: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
-msgid "never     "
-msgstr "nigdy     "
+#: g10/pkclist.c:1154
+msgid "no valid addressees\n"
+msgstr "brak poprawnych adresatów\n"
 
-#: g10/keylist.c:265
-msgid "Critical signature policy: "
-msgstr "Krytyczny regulamin podpisu: "
+#: g10/pkclist.c:1468
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Note: key %s has no %s feature\n"
+msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika\n"
 
-#: g10/keylist.c:267
-msgid "Signature policy: "
-msgstr "Regulamin podpisu: "
+#: g10/pkclist.c:1493
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Note: key %s has no preference for %s\n"
+msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika\n"
 
-#: g10/keylist.c:306
-msgid "Critical preferred keyserver: "
+#: g10/plaintext.c:91
+msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr ""
+"dane nie zosta³y zapisane; aby to zrobiæ, nale¿y u¿yæ opcji \"--output\"\n"
 
-#: g10/keylist.c:355 g10/keylist.c:399
-msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: niepoprawne dane w adnotacji\n"
+#: g10/plaintext.c:461
+msgid "Detached signature.\n"
+msgstr "Podpis oddzielony od danych.\n"
 
-#: g10/keylist.c:373
-msgid "Critical signature notation: "
-msgstr "Krytyczne adnotacje podpisu: "
+#: g10/plaintext.c:467
+msgid "Please enter name of data file: "
+msgstr "Nazwa pliku danych: "
 
-#: g10/keylist.c:375
-msgid "Signature notation: "
-msgstr "Adnotacje podpisu: "
+#: g10/plaintext.c:499
+msgid "reading stdin ...\n"
+msgstr "czytam strumieñ standardowego wej¶cia\n"
 
-#: g10/keylist.c:386
-msgid "not human readable"
-msgstr "nieczytelne dla cz³owieka"
+#: g10/plaintext.c:533
+msgid "no signed data\n"
+msgstr "brak podpisanych danych\n"
 
-#: g10/keylist.c:487
-msgid "Keyring"
-msgstr "Zbiór kluczy"
+#: g10/plaintext.c:548
+#, c-format
+msgid "can't open signed data `%s'\n"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ podpisanego pliku ,,%s''\n"
 
-#: g10/keylist.c:793
+#: g10/pubkey-enc.c:107
 #, fuzzy, c-format
-msgid "expired: %s)"
-msgstr " [wygasa :%s]"
+msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
+msgstr "adresat anonimowy; sprawdzanie %08lX ...\n"
 
-#: g10/keylist.c:1489
-msgid "Primary key fingerprint:"
-msgstr "Odcisk klucza g³ównego:"
+#: g10/pubkey-enc.c:138
+msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
+msgstr "OK, to my jeste¶my adresatem anonimowym.\n"
 
-#: g10/keylist.c:1491
-msgid "     Subkey fingerprint:"
-msgstr "      Odcisk podklucza:"
+#: g10/pubkey-enc.c:226
+msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
+msgstr "stary, nie obs³ugiwany algorytm szyfrowania klucza sesyjnego\n"
 
-#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
-#. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
-#: g10/keylist.c:1498
-msgid " Primary key fingerprint:"
-msgstr " Odcisk klucza g³ównego:"
+#: g10/pubkey-enc.c:247
+#, c-format
+msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
+msgstr "algorytm szyfruj±cy %d%s jest nieznany, lub zosta³ wy³±czony\n"
 
-#: g10/keylist.c:1500
-msgid "      Subkey fingerprint:"
-msgstr "       Odcisk podklucza:"
+#: g10/pubkey-enc.c:285
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
+msgstr "UWAGA: brak algorytmu szyfruj±cego %d w ustawieniach\n"
 
-#: g10/keylist.c:1504 g10/keylist.c:1508
-#, fuzzy
-msgid "      Key fingerprint ="
-msgstr "     Odcisk klucza ="
+#: g10/pubkey-enc.c:305
+#, fuzzy, c-format
+msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
+msgstr "UWAGA: wa¿no¶æ klucza tajnego %08lX wygas³a %s\n"
 
-#: g10/keylist.c:1575
-msgid "      Card serial no. ="
-msgstr ""
+#: g10/pubkey-enc.c:311
+msgid "NOTE: key has been revoked"
+msgstr "UWAGA: klucz zosta³ uniewa¿niony"
 
-#: g10/keyring.c:1246
+#: g10/revoke.c:104 g10/revoke.c:118 g10/revoke.c:130 g10/revoke.c:176
+#: g10/revoke.c:188 g10/revoke.c:588
+#, c-format
+msgid "build_packet failed: %s\n"
+msgstr "wywo³anie funkcji build_packet nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: g10/revoke.c:147
 #, fuzzy, c-format
-msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
-msgstr "opakowywanie ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
+msgid "key %s has no user IDs\n"
+msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika\n"
 
-#: g10/keyring.c:1252
-msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: Istniej± dwa pliki z poufnymi informacjami.\n"
+#: g10/revoke.c:308
+msgid "To be revoked by:\n"
+msgstr "Zostanie uniewa¿niony przez:\n"
 
-#: g10/keyring.c:1254
-#, c-format
-msgid "%s is the unchanged one\n"
-msgstr "%s pozosta³ bez zmian\n"
+#: g10/revoke.c:312
+msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
+msgstr "(to jest czu³y klucz uniewazniaj±cy)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1255
-#, c-format
-msgid "%s is the new one\n"
-msgstr "%s zosta³ utworzony\n"
+#: g10/revoke.c:316
+#, fuzzy
+msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
+msgstr "Stworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego klucza? (t/N) "
 
-#: g10/keyring.c:1256
-msgid "Please fix this possible security flaw\n"
-msgstr "Proszê usun±æ to naruszenie zasad bezpieczeñstwa\n"
+#: g10/revoke.c:329 g10/revoke.c:554
+msgid "ASCII armored output forced.\n"
+msgstr "wymuszono opakowanie ASCII wyniku.\n"
 
-#: g10/keyring.c:1376
-#, fuzzy, c-format
-msgid "caching keyring `%s'\n"
-msgstr "sprawdzanie zbioru kluczy ,,%s''\n"
+#: g10/revoke.c:344 g10/revoke.c:568
+#, c-format
+msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
+msgstr "wywo³anie funkcji make_keysig_packet nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/keyring.c:1422
+#: g10/revoke.c:407
+msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgstr "Certyfikat uniewa¿nienia zosta³ utworzony.\n"
+
+#: g10/revoke.c:413
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu kluczy (%lu podpisów)\n"
+msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
+msgstr "brak kluczy uniewa¿niaj±cych dla ,,%s''\n"
 
-#: g10/keyring.c:1434
+#: g10/revoke.c:471
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu kluczy (%lu podpisów)\n"
+msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "klucz prywatny ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
 
-#: g10/keyring.c:1505
+#: g10/revoke.c:500
 #, c-format
-msgid "%s: keyring created\n"
-msgstr "%s: zbiór kluczy utworzony\n"
+msgid "no corresponding public key: %s\n"
+msgstr "brak odpowiadaj±cego klucza publicznego: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:105
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: opcje w ,,%s'' nie s± jeszcze uwzglêdnione.\n"
+#: g10/revoke.c:511
+msgid "public key does not match secret key!\n"
+msgstr "klucz publiczny nie pasuje do klucza prywatngeo!\n"
 
-#: g10/keyserver.c:433
+#: g10/revoke.c:518
 #, fuzzy
-msgid "disabled"
-msgstr "wy³kl"
+msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
+msgstr "Stworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego klucza? (t/N) "
 
-#: g10/keyserver.c:634
-msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
+#: g10/revoke.c:535
+msgid "unknown protection algorithm\n"
+msgstr "nieznany algorytm ochrony\n"
+
+#: g10/revoke.c:543
+msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
+msgstr "UWAGA: Ten klucz nie jest chroniony!\n"
+
+#: g10/revoke.c:594
+msgid ""
+"Revocation certificate created.\n"
+"\n"
+"Please move it to a medium which you can hide away; if Mallory gets\n"
+"access to this certificate he can use it to make your key unusable.\n"
+"It is smart to print this certificate and store it away, just in case\n"
+"your media become unreadable.  But have some caution:  The print system of\n"
+"your machine might store the data and make it available to others!\n"
 msgstr ""
+"Certyfikat uniewa¿nienia zosta³ utworzony.\n"
+"\n"
+"Nale¿y przenie¶æ go na no¶nik który mo¿na bezpiecznie ukryæ; je¶li ¼li "
+"ludzie\n"
+"dostan± ten certyfikat w swoje rêce, mog± u¿yæ go do uczynienia klucza\n"
+"nieu¿ytecznym.\n"
+"\n"
+"Niez³ym pomys³em jest wydrukowanie certyfikatu uniewa¿nienia i schowanie\n"
+"wydruku w bezpiecznym miejscu, na wypadek gdyby no¶nik z certyfikatem sta³ "
+"siê\n"
+"nieczytelny. Ale nale¿y zachowaæ ostro¿no¶æ, systemy drukowania ró¿nych\n"
+"komputerów mog± zachowaæ tre¶æ wydruku i udostêpniæ j± osobom "
+"nieupowa¿nionym.\n"
 
-#: g10/keyserver.c:717 g10/keyserver.c:1267
-#, fuzzy, c-format
-msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
-msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
+#: g10/revoke.c:635
+msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
+msgstr "Proszê wybraæ powód uniewa¿nienia:\n"
 
-#: g10/keyserver.c:815
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
-msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
+#: g10/revoke.c:645
+msgid "Cancel"
+msgstr "Anuluj"
 
-#: g10/keyserver.c:817
-#, fuzzy
-msgid "key not found on keyserver\n"
-msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
+#: g10/revoke.c:647
+#, c-format
+msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
+msgstr "(Prawdopodobnie chcesz tu wybraæ %d)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1014
-#, fuzzy, c-format
-msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
-msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
+#: g10/revoke.c:688
+msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
+msgstr "Wprowad¼ opis (nieobowi±zkowy) i zakoñcz go pust± lini±:\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1018
-#, fuzzy, c-format
-msgid "requesting key %s from %s\n"
-msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
+#: g10/revoke.c:716
+#, c-format
+msgid "Reason for revocation: %s\n"
+msgstr "Powód uniewa¿nienia: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1170
-#, fuzzy, c-format
-msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
+#: g10/revoke.c:718
+msgid "(No description given)\n"
+msgstr "(nie podano)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1174
-#, fuzzy, c-format
-msgid "sending key %s to %s\n"
-msgstr ""
-"\"\n"
-"podpisano Twoim kluczem %08lX w %s\n"
+#: g10/revoke.c:723
+#, fuzzy
+msgid "Is this okay? (y/N) "
+msgstr "Informacje poprawne? "
 
-#: g10/keyserver.c:1217
-#, fuzzy, c-format
-msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
-msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
+#: g10/seckey-cert.c:57
+msgid "secret key parts are not available\n"
+msgstr "tajne czê¶ci klucza s± niedostêpne\n"
+
+#: g10/seckey-cert.c:63
+#, c-format
+msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
+msgstr "algorytm ochrony %d%s nie jest obs³ugiwany\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1220
+#: g10/seckey-cert.c:74
 #, fuzzy, c-format
-msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
-msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
+msgid "protection digest %d is not supported\n"
+msgstr "algorytm ochrony %d%s nie jest obs³ugiwany\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1227 g10/keyserver.c:1322
-#, fuzzy
-msgid "no keyserver action!\n"
-msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
+#: g10/seckey-cert.c:293
+msgid "Invalid passphrase; please try again"
+msgstr "Niepoprawne has³o; proszê spróbowaæ ponownie"
 
-#: g10/keyserver.c:1275
+#: g10/seckey-cert.c:294
 #, c-format
-msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
+msgid "%s ...\n"
+msgstr "%s ...\n"
+
+#: g10/seckey-cert.c:363
+msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
 msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: Wykryto klucz s³aby algorytmu - nale¿y ponownie zmieniæ has³o.\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1284
-msgid "keyserver did not send VERSION\n"
+#: g10/seckey-cert.c:406
+msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
 msgstr ""
+"tworzenie przestarza³ej 16-bitowej sumy kontrolnej dla ochrony klucza\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1343
-msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
-msgstr "brak znanyk serwerów kluczy (u¿yj opcji --keyserver)\n"
+#: g10/seskey.c:63 sm/encrypt.c:121
+msgid "weak key created - retrying\n"
+msgstr "wygenerowano s³aby klucz - operacja zostaje powtórzona\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1349
-msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
+#: g10/seskey.c:67
+#, c-format
+msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
 msgstr ""
+"brak mo¿liwo¶ci generacji dobrego klucza dla szyfru symetrycznego;\n"
+"operacja by³a powtarzana %d razy!\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1361
-#, c-format
-msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
+#: g10/seskey.c:229
+msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1366
+#: g10/seskey.c:243
 #, c-format
-msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
+msgid "DSA key %s uses an unsafe (%u bit) hash\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1374
+#: g10/seskey.c:255
 #, c-format
-msgid "%s does not support handler version %d\n"
+msgid "DSA key %s requires a %u bit or larger hash\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1381
-#, fuzzy
-msgid "keyserver timed out\n"
-msgstr "b³±d serwera kluczy"
-
-#: g10/keyserver.c:1386
-#, fuzzy
-msgid "keyserver internal error\n"
-msgstr "b³±d serwera kluczy"
+#: g10/sig-check.c:82
+msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: konflikt skrótów podpisów w wiadomo¶ci\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1395
+#: g10/sig-check.c:107
 #, fuzzy, c-format
-msgid "keyserver communications error: %s\n"
-msgstr "odbiór z serwera kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
+msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: podklucz podpisuj±cy %08lX nie jest skro¶nie podpisany\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1420 g10/keyserver.c:1454
+#: g10/sig-check.c:119
 #, fuzzy, c-format
-msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
-msgstr "%s: nie jest poprawnym identyfikatorem klucza\n"
+msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: podklucz podpisuj±cy %08lX jest niepoprawnie skro¶nie "
+"podpisany\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1711
+#: g10/sig-check.c:191
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
+msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
+msgstr "klucz publiczny %08lX jest o %lu sekundê m³odszy od podpisu\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1733
+#: g10/sig-check.c:192
 #, fuzzy, c-format
-msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
+msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr "klucz publiczny %08lX jest o %lu sekund(y) m³odszy od podpisu\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1735
+#: g10/sig-check.c:203
 #, fuzzy, c-format
-msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
-
-#: g10/mainproc.c:249
-#, c-format
-msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
-msgstr "%d - dziwny rozmiar jak na zaszyfrowany klucz sesyjny\n"
-
-#: g10/mainproc.c:300
-#, c-format
-msgid "%s encrypted session key\n"
-msgstr "klucz sesyjny zaszyfrowany %s\n"
+msgid ""
+"key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr ""
+"klucz zosta³ stworzony %lu sekundê w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
+"czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:310
+#: g10/sig-check.c:205
 #, fuzzy, c-format
-msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
-msgstr "dane zaszyfrowano nieznanym algorytmem numer %d\n"
+msgid ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr ""
+"klucz zosta³ stworzony %lu sekund w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
+"czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:376
+#: g10/sig-check.c:215
 #, fuzzy, c-format
-msgid "public key is %s\n"
-msgstr "klucz publiczny %08lX\n"
-
-#: g10/mainproc.c:431
-msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
-msgstr "dane zaszyfrowane kluczem publicznym: poprawny klucz sesyjny\n"
+msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
+msgstr "UWAGA: klucz podpisuj±cy %08lX przekroczy³ datê wa¿no¶ci %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:464
+#: g10/sig-check.c:298
 #, fuzzy, c-format
-msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
-msgstr "zaszyfrowano %u-bitowym kluczem %s, numer %08lX, stworzonym %s\n"
+msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
+msgstr ""
+"podpis z³o¿ony kluczem %08lX uznany za niewa¿ny z powodu nieznanego bitu "
+"krytycznego\n"
 
-#: g10/mainproc.c:468 g10/pkclist.c:219
+#: g10/sig-check.c:560
 #, fuzzy, c-format
-msgid "      \"%s\"\n"
-msgstr "                        alias \""
+msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
+msgstr "klucz %08lX: brak podklucza, którego dotyczy uniewa¿nienie\n"
 
-#: g10/mainproc.c:472
+#: g10/sig-check.c:587
 #, fuzzy, c-format
-msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
-msgstr "zaszyfrowano kluczem %s, o numerze %08lX\n"
-
-#: g10/mainproc.c:486
-#, c-format
-msgid "public key decryption failed: %s\n"
-msgstr "b³±d odszyfrowywania kluczem publicznym: %s\n"
+msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
+msgstr "klucz %08lX: brak podklucza dowi±zywanego podpisem\n"
 
-#: g10/mainproc.c:500
-#, c-format
-msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
-msgstr "zaszyfrowane za pomoc± %lu hase³\n"
+#: g10/sign.c:86
+msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
+msgstr "nie mo¿na umie¶ciæ adnotacji w podpisach sk³adanych kluczami PGP 2.x\n"
 
-#: g10/mainproc.c:502
-msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
-msgstr "zaszyfrowane jednym has³em\n"
+#: g10/sign.c:94
+msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) key signatures\n"
+msgstr ""
+"nie mo¿na umie¶ciæ adnotacji w podpisach kluczy sk³adanych kluczami PGP 2.x\n"
 
-#: g10/mainproc.c:530 g10/mainproc.c:552
+#: g10/sign.c:108
 #, c-format
-msgid "assuming %s encrypted data\n"
-msgstr "przyjmuj±c ¿e dane zosta³y zaszyfrowane za pomoc± %s\n"
+msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na rozwin±æ %% w URL adnotacji (jest zbyt d³ugi).\n"
+"             U¿yty zostanie nie rozwiniêty.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:538
-#, c-format
-msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
-msgstr "szyfr IDEA nie jest dostêpny, próba u¿ycia %s zamiast\n"
+#: g10/sign.c:125
+msgid "can't put a policy URL into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
+msgstr ""
+"nie mo¿na umie¶ciæ URL-a regulaminu w podpisach sk³adanych kluczami PGP 2.x\n"
 
-#: g10/mainproc.c:570
-msgid "decryption okay\n"
-msgstr "odszyfrowanie poprawne\n"
+#: g10/sign.c:133
+msgid "can't put a policy URL into v3 key (PGP 2.x style) signatures\n"
+msgstr ""
+"w podpisach dla PGP 2.x nie mo¿na umie¶ciæ URL-a do regulaminu podpisu\n"
 
-#: g10/mainproc.c:574
-msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: wiadomo¶æ nie by³a zabezpieczona przed manipulacj±\n"
+#: g10/sign.c:146
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na rozwin±æ znaczników %% w URL regulaminu\n"
+"           (jest zbyt d³ugi). U¿yty zostanie nie rozwiniêty.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:587
-msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: zaszyfrowana wiadomo¶æ by³a manipulowana!\n"
+#: g10/sign.c:174
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
+"unexpanded.\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na rozwin±æ znaczników %% w URL regulaminu\n"
+"           (jest zbyt d³ugi). U¿yty zostanie nie rozwiniêty.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:593
+#: g10/sign.c:347
 #, c-format
-msgid "decryption failed: %s\n"
-msgstr "b³±d odszyfrowywania: %s\n"
-
-#: g10/mainproc.c:612
-msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
-msgstr "UWAGA: nadawca zaznaczy³ ¿e wiadomo¶æ nie powinna byæ zapisywana\n"
+msgid "checking created signature failed: %s\n"
+msgstr "sprawdzenie z³o¿onego podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:614
-#, c-format
-msgid "original file name='%.*s'\n"
-msgstr "pierwotna nazwa pliku='%.*s'\n"
+#: g10/sign.c:356
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
+msgstr "%s podpis z³o¿ony przez: ,,%s''\n"
 
-#: g10/mainproc.c:803
-msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
+#: g10/sign.c:790
+msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
-"osobny certyfikat uniewa¿nienia - u¿yj ,,gpg --import'' aby go wczytaæ\n"
-
-#: g10/mainproc.c:1307
-msgid "signature verification suppressed\n"
-msgstr "wymuszono pominiêcie sprawdzenia podpisu\n"
-
-#: g10/mainproc.c:1349 g10/mainproc.c:1359
-msgid "can't handle these multiple signatures\n"
-msgstr "nie mo¿na obs³uzyæ tych wielokrotnych podpisów\n"
+"kluczami PGP 2 w trybie --pgp2 mo¿na podpisywaæ tylko do oddzielonych "
+"podpisów\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1369
+#: g10/sign.c:866
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Signature made %s\n"
-msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
+msgid ""
+"WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr "wymuszone u¿ycie skrótu %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1370
-#, fuzzy, c-format
-msgid "               using %s key %s\n"
-msgstr "                        alias \""
+#: g10/sign.c:993
+msgid "signing:"
+msgstr "podpis:"
 
-#: g10/mainproc.c:1374
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
-msgstr "Podpisano w %.*s kluczem %s o numerze %08lX.\n"
+#: g10/sign.c:1105
+msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+msgstr "w trybie --pgp2 mo¿na podpisywaæ tylko za pomoc± kluczy z wersji 2.x\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1394
-msgid "Key available at: "
-msgstr "Klucz dostêpny w: "
+#: g10/sign.c:1285
+#, c-format
+msgid "%s encryption will be used\n"
+msgstr "zostanie u¿yty szyfr %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1499 g10/mainproc.c:1547
-#, fuzzy, c-format
-msgid "BAD signature from \"%s\""
-msgstr "NIEPOPRAWNY podpis z³o¿ony przez \""
+#: g10/skclist.c:151 g10/skclist.c:215
+msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
+msgstr ""
+"klucz nie jest oznaczony jako niepewny - nie mo¿na go u¿yæ z atrap± \n"
+"generatora liczb losowych!\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1501 g10/mainproc.c:1549
+#: g10/skclist.c:182
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Expired signature from \"%s\""
-msgstr "Przeterminowany podpis z³o¿ony przez \""
+msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
+msgstr "pominiêty ,,%s'': duplikat\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1503 g10/mainproc.c:1551
+#: g10/skclist.c:190 g10/skclist.c:200 g10/skclist.c:209
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Good signature from \"%s\""
-msgstr "Poprawny podpis z³o¿ony przez \""
+msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgstr "pominiêty ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1555
-msgid "[uncertain]"
-msgstr "[niepewne]"
+#: g10/skclist.c:195
+msgid "skipped: secret key already present\n"
+msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1587
-#, fuzzy, c-format
-msgid "                aka \"%s\""
-msgstr "                        alias \""
+#: g10/skclist.c:210
+#, fuzzy
+msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
+msgstr ""
+"pominiêty ,,%s'': wygenerowany przez PGP klucz dla algorytmu ElGamala,\n"
+"podpisy sk³adane tym kluczem nie zapewniaj± bezpieczeñstwa!\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1681
+#: g10/tdbdump.c:60 g10/trustdb.c:366
 #, c-format
-msgid "Signature expired %s\n"
-msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
+msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
+msgstr "wpis zaufania %lu, typ zapytania %d: zapis nie powiód³ siê: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1686
+#: g10/tdbdump.c:105
 #, c-format
-msgid "Signature expires %s\n"
-msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygasa %s.\n"
+msgid ""
+"# List of assigned trustvalues, created %s\n"
+"# (Use \"gpg --import-ownertrust\" to restore them)\n"
+msgstr ""
+"# Lista przypisanych warto¶ci zaufania, stworzona %s\n"
+"# (u¿yj \"gpg --import-ownertrust\" aby j± wczytaæ)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1689
-#, c-format
-msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
-msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
+#: g10/tdbdump.c:160 g10/tdbdump.c:168 g10/tdbdump.c:173 g10/tdbdump.c:178
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error in `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1690
-msgid "binary"
-msgstr "binarny"
+#: g10/tdbdump.c:160
+#, fuzzy
+msgid "line too long"
+msgstr "linia zbyt d³uga\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1691
-msgid "textmode"
-msgstr "tekstowy"
+#: g10/tdbdump.c:168
+msgid "colon missing"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1691 g10/trustdb.c:531
-msgid "unknown"
-msgstr "nieznany"
+#: g10/tdbdump.c:174
+#, fuzzy
+msgid "invalid fingerprint"
+msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1711
-#, c-format
-msgid "Can't check signature: %s\n"
-msgstr "Nie mo¿na sprawdziæ podpisu: %s\n"
+#: g10/tdbdump.c:179
+#, fuzzy
+msgid "ownertrust value missing"
+msgstr "wczytanie warto¶æi zaufania"
 
-#: g10/mainproc.c:1779 g10/mainproc.c:1795 g10/mainproc.c:1881
-msgid "not a detached signature\n"
-msgstr "nie jest oddzielonym podpisem.\n"
+#: g10/tdbdump.c:215
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error finding trust record in `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d podczas odczytu zapisu warto¶ci zaufania: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1822
-msgid ""
-"WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
-msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: wielokrotne podpisy. Tylko pierwszy zostanie sprawdzony.\n"
+#: g10/tdbdump.c:219
+#, fuzzy, c-format
+msgid "read error in `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d odczytu: %s\n"
+
+#: g10/tdbdump.c:228 g10/trustdb.c:381
+#, c-format
+msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
+msgstr "baza zaufania: synchronizacja nie powiod³a siê %s\n"
+
+#: g10/tdbio.c:130 g10/tdbio.c:1439
+#, c-format
+msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
+msgstr "baza zaufania, wpis %lu: funkcja lseek() nie powiod³a siê: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1830
+#: g10/tdbio.c:137 g10/tdbio.c:1446
 #, c-format
-msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
-msgstr "oddzielony podpis klasy 0x%02x.\n"
+msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
+msgstr "baza zaufania, wpis %lu: zapis nie powiód³ siê (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1887
-msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
-msgstr "podpis starego typu (PGP 2.x).\n"
+#: g10/tdbio.c:247
+msgid "trustdb transaction too large\n"
+msgstr "zbyt du¿e zlecenie dla bazy zaufania\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1897
-msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
-msgstr "wykryto niepoprawny pakiet pierwotny w proc_tree()\n"
+#: g10/tdbio.c:500
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na zamkn±æ ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/misc.c:122
+#: g10/tdbio.c:515
 #, c-format
-msgid "can't disable core dumps: %s\n"
-msgstr "nie mo¿na wy³±czyæ zrzutów pamiêci: %s\n"
-
-#: g10/misc.c:142 g10/misc.c:170 g10/misc.c:242
-#, fuzzy, c-format
-msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
-msgstr "naniesienie poprawek bazy zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
+msgid "%s: directory does not exist!\n"
+msgstr "%s: katalog nie istnieje!\n"
 
-#: g10/misc.c:207
+#: g10/tdbio.c:525 g10/tdbio.c:548 g10/tdbio.c:589 sm/keydb.c:223
 #, fuzzy, c-format
-msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
-msgstr "baza zaufania: funkcja read() (n=%d) zawiod³a: %s\n"
+msgid "can't create lock for `%s'\n"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/misc.c:316
+#: g10/tdbio.c:527 g10/tdbio.c:592
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
-msgstr "nie mo¿na obs³u¿yæ tego algorytmu klucza publicznego: %d\n"
+msgid "can't lock `%s'\n"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s''\n"
 
-#: g10/misc.c:331
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
-msgstr "algorytm szyfruj±cy nie jest zaimplementowany"
+#: g10/tdbio.c:553
+#, c-format
+msgid "%s: failed to create version record: %s"
+msgstr "%s: stworzenie zapisu o wersji nie powiod³o siê: %s"
 
-#: g10/misc.c:346
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
-msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
+#: g10/tdbio.c:557
+#, c-format
+msgid "%s: invalid trustdb created\n"
+msgstr "%s: stworzony niepoprawny plik bazy zaufania\n"
 
-#: g10/misc.c:351
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
-msgstr "wymuszone u¿ycie skrótu %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
+#: g10/tdbio.c:560
+#, c-format
+msgid "%s: trustdb created\n"
+msgstr "%s: baza zaufania utworzona\n"
 
-#: g10/misc.c:447
-msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
-msgstr "modu³ szyfru IDEA nie jest dostêpny\n"
+#: g10/tdbio.c:602
+msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
+msgstr "UWAGA: nie mo¿na zapisywaæ bazy zaufania\n"
 
-#: g10/misc.c:448
-msgid ""
-"please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
-msgstr "wiêcej informacji jest tutaj: http://www.gnupg.org/why-not-idea.html\n"
+#: g10/tdbio.c:610
+#, c-format
+msgid "%s: invalid trustdb\n"
+msgstr "%s: niepoprawny plik bazy zaufania\n"
 
-#: g10/misc.c:681
+#: g10/tdbio.c:642
 #, c-format
-msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
-msgstr "%s:%d jest przestarza³± opcj± ,,%s''\n"
+msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
+msgstr "%s: tworzenie tablicy skrótów nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:685
+#: g10/tdbio.c:650
 #, c-format
-msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: ,,%s'' jest przestarza³± opcj±.\n"
+msgid "%s: error updating version record: %s\n"
+msgstr "%s: b³±d przy uaktualnianiu numeru wersji: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:687
+#: g10/tdbio.c:667 g10/tdbio.c:687 g10/tdbio.c:703 g10/tdbio.c:717
+#: g10/tdbio.c:747 g10/tdbio.c:1371 g10/tdbio.c:1398
 #, c-format
-msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
-msgstr "w jej miejsce nale¿y u¿yæ ,,%s%s''\"\n"
+msgid "%s: error reading version record: %s\n"
+msgstr "%s: b³±d odczytu numeru wersji: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:694
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: ,,%s'' jest przestarza³± opcj±.\n"
+#: g10/tdbio.c:726
+#, c-format
+msgid "%s: error writing version record: %s\n"
+msgstr "%s: b³±d zapisu numeru wersji: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:707
-msgid "Uncompressed"
-msgstr "Nieskompresowany"
+#: g10/tdbio.c:1166
+#, c-format
+msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
+msgstr "baza zaufania: funkcja lseek() zawiod³a: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:732
-#, fuzzy
-msgid "uncompressed|none"
-msgstr "Nieskompresowany"
+#: g10/tdbio.c:1175
+#, c-format
+msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
+msgstr "baza zaufania: funkcja read() (n=%d) zawiod³a: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:842
+#: g10/tdbio.c:1196
 #, c-format
-msgid "this message may not be usable by %s\n"
-msgstr "ta wiadomo¶æ mo¿e nie daæ siê odczytaæ za pomoc± %s\n"
+msgid "%s: not a trustdb file\n"
+msgstr "%s: to nie jest plik bazy zaufania\n"
 
-#: g10/misc.c:999
-#, fuzzy, c-format
-msgid "ambiguous option `%s'\n"
-msgstr "odczyt opcji z ,,%s''\n"
+#: g10/tdbio.c:1214
+#, c-format
+msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
+msgstr "%s: wpis wersji z numerem %lu\n"
 
-#: g10/misc.c:1024
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unknown option `%s'\n"
-msgstr "nieznany domy¶lny adresat ,,%s''\n"
+#: g10/tdbio.c:1219
+#, c-format
+msgid "%s: invalid file version %d\n"
+msgstr "%s: niew³a¶ciwa wersja pliku %d\n"
 
-#: g10/openfile.c:86
+#: g10/tdbio.c:1404
 #, c-format
-msgid "File `%s' exists. "
-msgstr "Plik ,,%s'' ju¿ istnieje. "
+msgid "%s: error reading free record: %s\n"
+msgstr "%s: b³±d odczytu pustego wpisu: %s\n"
 
-#: g10/openfile.c:88
-#, fuzzy
-msgid "Overwrite? (y/N) "
-msgstr "Nadpisaæ (t/N)? "
+#: g10/tdbio.c:1412
+#, c-format
+msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgstr "%s: b³±d zapisu wpisu katalogowego: %s\n"
 
-#: g10/openfile.c:121
+#: g10/tdbio.c:1422
 #, c-format
-msgid "%s: unknown suffix\n"
-msgstr "%s: nieznana koñcówka nazwy\n"
+msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
+msgstr "%s: zerowanie rekordu nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/openfile.c:143
-msgid "Enter new filename"
-msgstr "Nazwa pliku"
+#: g10/tdbio.c:1452
+#, c-format
+msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
+msgstr "%s: dopisanie rekordu nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/openfile.c:188
-msgid "writing to stdout\n"
-msgstr "zapisywanie na wyj¶cie standardowe\n"
+#: g10/tdbio.c:1497
+msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
+msgstr ""
+"Baza zaufania jest uszkodzona; proszê uruchomiæ ,,gpg --fix-trustdb''.\n"
 
-#: g10/openfile.c:300
+#: g10/textfilter.c:149
 #, c-format
-msgid "assuming signed data in `%s'\n"
-msgstr "przyjêto obecno¶æ podpisanych danych w '%s'\n"
+msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
+msgstr "nie mo¿na obs³u¿yæ linii tekstu d³u¿szej ni¿ %d znaków\n"
 
-#: g10/openfile.c:379
+#: g10/textfilter.c:249
 #, c-format
-msgid "new configuration file `%s' created\n"
-msgstr "nowy plik ustawieñ ,,%s'' zosta³ utworzony\n"
+msgid "input line longer than %d characters\n"
+msgstr "linia d³u¿sza ni¿ %d znaków\n"
 
-#: g10/openfile.c:381
+#: g10/trustdb.c:227
 #, c-format
-msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: opcje w ,,%s'' nie s± jeszcze uwzglêdnione.\n"
+msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
+msgstr ",,%s'' nie jest poprawnym d³ugim numerem klucza\n"
 
-#: g10/openfile.c:413
+#: g10/trustdb.c:258
 #, fuzzy, c-format
-msgid "directory `%s' created\n"
-msgstr "%s: katalog utworzony\n"
+msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
+msgstr "klucz %08lX: zaakceptowany jako klucz zaufany\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:138
-#, c-format
-msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
-msgstr "nie mo¿na obs³u¿yæ tego algorytmu klucza publicznego: %d\n"
+#: g10/trustdb.c:296
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
+msgstr "klucz %08lX jest wpisany wiêcej ni¿ raz w bazie zaufania\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:708
-msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
+#: g10/trustdb.c:311
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: symetrycznie zaszyfrowany klucz sesyjny mo¿e nie byæ "
-"bezpieczny\n"
+"klucz %08lX: brak klucza publicznego dla zaufanego klucza - pominiêty\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:1145
-#, c-format
-msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
-msgstr "podpakiet typu %d ma ustawiony krytyczny bit\n"
+#: g10/trustdb.c:321
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
+msgstr "klucz zosta³ oznaczony jako obdarzony absolutnym zaufaniem.\n"
 
-#: g10/passphrase.c:298
-msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
-msgstr "gpg-agent nie jest dostêpny w tej sesji\n"
+#: g10/trustdb.c:345
+#, c-format
+msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
+msgstr "wpis zaufania %lu, typ zapytania %d: odczyt nie powiód³ siê: %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:310
-msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
-msgstr "z³y format zmiennej ¶rodowiskowej GPG_AGENT_INFO\n"
+#: g10/trustdb.c:351
+#, c-format
+msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
+msgstr "wpis zaufania %lu jest typu innego ni¿ poszukiwany %d\n"
 
-#: g10/passphrase.c:325
+#: g10/trustdb.c:447
 #, c-format
-msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "wersja %d protoko³u agenta nie jest obs³ugiwana\n"
+msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:338
+#: g10/trustdb.c:453
 #, c-format
-msgid "can't connect to `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na siê po³±czyæ z ,,%s'': %s\n"
+msgid "using %s trust model\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:351 g10/passphrase.c:627 g10/passphrase.c:714
-msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
-msgstr "problem z agentem - zostaje wy³±czony\n"
+#: g10/trustdb.c:505
+msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
+msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:504 g10/passphrase.c:883
-#, fuzzy, c-format
-msgid " (main key ID %s)"
-msgstr " (podklucz %08lX)"
+#: g10/trustdb.c:507
+#, fuzzy
+msgid "[ revoked]"
+msgstr "[uniewa¿niony]"
 
-#: g10/passphrase.c:518
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
+#: g10/trustdb.c:509 g10/trustdb.c:514
+#, fuzzy
+msgid "[ expired]"
+msgstr "[przeterminowany]"
+
+#: g10/trustdb.c:513
+#, fuzzy
+msgid "[ unknown]"
+msgstr "nieznany"
+
+#: g10/trustdb.c:515
+msgid "[  undef ]"
 msgstr ""
-"Musisz podaæ has³o aby odbezpieczyæ klucz tajny u¿ytkownika:\n"
-"\"%.*s\".\n"
-"Klucz o d³ugo¶ci %u bitów, typ %s, numer %08lX, stworzony %s%s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:543
-msgid "Repeat passphrase\n"
-msgstr "Powtórzone has³o\n"
+#: g10/trustdb.c:516
+msgid "[marginal]"
+msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:545
-msgid "Enter passphrase\n"
-msgstr "Has³o\n"
+#: g10/trustdb.c:517
+msgid "[  full  ]"
+msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:621
-msgid "cancelled by user\n"
-msgstr "anulowano przez u¿ytkownika\n"
+#: g10/trustdb.c:518
+msgid "[ultimate]"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:533
+msgid "undefined"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:534
+#, fuzzy
+msgid "never"
+msgstr "nigdy     "
+
+#: g10/trustdb.c:535
+msgid "marginal"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:536
+msgid "full"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:537
+msgid "ultimate"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:577
+msgid "no need for a trustdb check\n"
+msgstr "sprawdzanie bazy jest niepotrzebne\n"
 
-#: g10/passphrase.c:774 g10/passphrase.c:937
-#, fuzzy
-msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
-msgstr "pytanie o has³o nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
+#: g10/trustdb.c:583 g10/trustdb.c:2352
+#, c-format
+msgid "next trustdb check due at %s\n"
+msgstr "nastêpne sprawdzanie bazy odbêdzie siê %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:781 g10/passphrase.c:942
-msgid "Enter passphrase: "
-msgstr "Podaj has³o: "
+#: g10/trustdb.c:592
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
+msgstr "sprawdzanie bazy jest niepotrzebne\n"
 
-#: g10/passphrase.c:864
+#: g10/trustdb.c:607
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
-"user: \"%s\"\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Musisz podaæ has³o aby odbezpieczyæ klucz prywatny u¿ytkownika:\n"
-"\""
+msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
+msgstr "sprawdzanie bazy jest niepotrzebne\n"
 
-#: g10/passphrase.c:870
+#: g10/trustdb.c:839 g10/trustdb.c:1277
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
-msgstr "d³ugo¶æ %u bitów, typ %s, numer %08lX, stworzony %s"
+msgid "public key %s not found: %s\n"
+msgstr "klucz publiczny %08lX nie odnaleziony: %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:879
-#, c-format
-msgid "         (subkey on main key ID %s)"
-msgstr ""
+#: g10/trustdb.c:1034
+msgid "please do a --check-trustdb\n"
+msgstr "nale¿y uruchomiæ gpg z opcj± ,,--check-trustdb''\n"
 
-#: g10/passphrase.c:946
-msgid "Repeat passphrase: "
-msgstr "Powtórz has³o: "
+#: g10/trustdb.c:1038
+msgid "checking the trustdb\n"
+msgstr "sprawdzanie bazy zaufania\n"
 
-#: g10/photoid.c:67
-msgid ""
-"\n"
-"Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
-"Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
-"very large picture, your key will become very large as well!\n"
-"Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Wybierz zdjêcie które chcesz do³±czyæ do swojego klucza jako identyfikator.\n"
-"Musi to byæ plik w formacie JPEG. Zostanie on zapisany w Twoim kluczu\n"
-"publicznym. Je¶li bêdzie du¿y, powiêkszy to tak¿e rozmiar Twojego klucza!\n"
-"Dobry rozmiar to oko³o 240 na 288 pikseli.\n"
+#: g10/trustdb.c:2095
+#, c-format
+msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr "przetworzono %d kluczy (rozwi±zano %d przeliczeñ zaufania)\n"
 
-#: g10/photoid.c:81
-msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
-msgstr "Nazwa pliku ze zdjêciem w formacie JPEG: "
+#: g10/trustdb.c:2160
+msgid "no ultimately trusted keys found\n"
+msgstr "brak absolutnie zaufanych kluczy\n"
 
-#: g10/photoid.c:95
+#: g10/trustdb.c:2174
 #, fuzzy, c-format
-msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku: %s\n"
+msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
+msgstr "klucz publiczny absolutnie zaufanego klucza %08lX nie odnaleziony\n"
 
-#: g10/photoid.c:103
+#: g10/trustdb.c:2197
 #, c-format
-msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
+msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/photoid.c:105
-#, fuzzy
-msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
+#: g10/trustdb.c:2283
+#, c-format
+msgid ""
+"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/photoid.c:120
+#: g10/trustdb.c:2358
 #, fuzzy, c-format
-msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
-msgstr ",,%s'' nie jest plikiem JPEG\n"
-
-#: g10/photoid.c:137
-msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
-msgstr "Czy zdjêcie jest w porz±dku? (t/N/w) "
-
-#: g10/photoid.c:339
-msgid "unable to display photo ID!\n"
-msgstr "nie mo¿na wy¶wietliæ zdjêcia!\n"
+msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
+msgstr "wpis zaufania %lu, typ zapytania %d: zapis nie powiód³ siê: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:581
-msgid "No reason specified"
-msgstr "nie podano przyczyny"
+#: g10/verify.c:118
+msgid ""
+"the signature could not be verified.\n"
+"Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
+"should be the first file given on the command line.\n"
+msgstr ""
+"nie mo¿na sprawdziæ podpisu.\n"
+"Nale¿y pamiêtaæ o podawaniu pliku podpisu (.sig lub .asc) jako pierwszego\n"
+"argumentu linii poleceñ.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:583
-msgid "Key is superseded"
-msgstr "klucz zosta³ zast±piony"
+#: g10/verify.c:195
+#, c-format
+msgid "input line %u too long or missing LF\n"
+msgstr "linia wej¶cia %u zbyt d³uga lub brak znaku LF\n"
 
-#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:582
-msgid "Key has been compromised"
-msgstr "klucz zosta³ skompromitowany"
+#: jnlib/logging.c:619
+#, c-format
+msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
+msgstr "znalaz³e¶(a¶) b³±d w programie ... (%s:%d)\n"
 
-#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:584
-msgid "Key is no longer used"
-msgstr "klucz nie jest ju¿ u¿ywany"
+#: jnlib/utf8conv.c:71
+#, c-format
+msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:70 g10/revoke.c:585
-msgid "User ID is no longer valid"
-msgstr "identyfikator u¿ytkownika przesta³ byæ poprawny"
+#: jnlib/utf8conv.c:79
+#, fuzzy, c-format
+msgid "iconv_open failed: %s\n"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:74
-msgid "reason for revocation: "
-msgstr "powód uniewa¿nienia: "
+#: jnlib/utf8conv.c:331 jnlib/utf8conv.c:597
+#, fuzzy, c-format
+msgid "conversion from `%s' to `%s' failed: %s\n"
+msgstr "opakowywanie ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:91
-msgid "revocation comment: "
-msgstr "komentarz do uniewa¿nienia: "
+#: kbx/kbxutil.c:86
+msgid "set debugging flags"
+msgstr "ustawienie opcji ¶ledzenia wykonania programu"
 
-#: g10/pkclist.c:206
-msgid "iImMqQsS"
-msgstr "iImMwWpP"
+#: kbx/kbxutil.c:87
+msgid "enable full debugging"
+msgstr "umo¿liwienie pe³nego ¶ledzenia programu"
 
-#: g10/pkclist.c:214
+#: kbx/kbxutil.c:108
 #, fuzzy
-msgid "No trust value assigned to:\n"
-msgstr ""
-"Brak warto¶ci zaufania dla:\n"
-"%4u%c/%08lX %s \""
+msgid "Please report bugs to "
+msgstr "B³êdy prosimy zg³aszaæ na adres <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:246
-#, fuzzy, c-format
-msgid "  aka \"%s\"\n"
-msgstr "                        alias \""
+#: kbx/kbxutil.c:108
+#, fuzzy
+msgid ".\n"
+msgstr "%s.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:256
+#: kbx/kbxutil.c:112
 #, fuzzy
+msgid "Usage: kbxutil [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
+
+#: kbx/kbxutil.c:115
 msgid ""
-"How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
-msgstr "Ten klucz prawdopodobnie nale¿y do tej osoby.\n"
+"Syntax: kbxutil [options] [files]\n"
+"list, export, import Keybox data\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:271
+#: scd/app-nks.c:345
+msgid "the NullPIN has not yet been changed\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:601
 #, fuzzy, c-format
-msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
-msgstr " %d = nie wiem\n"
+msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
+msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:273
+#: scd/app-openpgp.c:614
 #, fuzzy, c-format
-msgid "  %d = I do NOT trust\n"
-msgstr " %d = NIE ufam mu\n"
+msgid "failed to store the creation date: %s\n"
+msgstr "nie powiod³a siê odbudowa bufora bazy: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:279
+#: scd/app-openpgp.c:1009
 #, fuzzy, c-format
-msgid "  %d = I trust ultimately\n"
-msgstr " %d = ufam absolutnie\n"
+msgid "reading public key failed: %s\n"
+msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:285
-#, fuzzy
-msgid "  m = back to the main menu\n"
-msgstr " m = powrót do g³ównego menu\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1017 scd/app-openpgp.c:1953
+msgid "response does not contain the public key data\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:288
-#, fuzzy
-msgid "  s = skip this key\n"
-msgstr " p = pominiêcie klucza\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1025 scd/app-openpgp.c:1961
+msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:289
-#, fuzzy
-msgid "  q = quit\n"
-msgstr " w = wyj¶cie\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1034 scd/app-openpgp.c:1971
+msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:293
+#: scd/app-openpgp.c:1302 scd/app-openpgp.c:1390 scd/app-openpgp.c:2222
 #, c-format
-msgid ""
-"The minimum trust level for this key is: %s\n"
-"\n"
+msgid "PIN callback returned error: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:299 g10/revoke.c:610
-msgid "Your decision? "
-msgstr "Twoja decyzja? "
-
-#: g10/pkclist.c:320
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno chcesz przypisaæ absolutne zaufanie temu kluczowi? "
-
-#: g10/pkclist.c:334
-msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
-msgstr "Certyfikaty prowadz±ce do ostatecznie zaufanego klucza:\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1308 scd/app-openpgp.c:1396 scd/app-openpgp.c:2228
+#, c-format
+msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:419
+#: scd/app-openpgp.c:1317 scd/app-openpgp.c:1331 scd/app-openpgp.c:1406
+#: scd/app-openpgp.c:2237 scd/app-openpgp.c:2251
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
-msgstr "%08lX: Nie ma pewno¶ci co do to¿samo¶ci w³a¶ciciela klucza.\n"
+msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
+msgstr "wysy³ka do serwera kluczy nie powiod³a siê: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:424
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
-msgstr "%08lX: Nie ma pewno¶ci co do to¿samo¶ci w³a¶ciciela klucza.\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1354
+msgid "access to admin commands is not configured\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:430
-#, fuzzy
-msgid "This key probably belongs to the named user\n"
-msgstr "Ten klucz prawdopodobnie nale¿y do tej osoby.\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1369 scd/app-openpgp.c:2461
+msgid "error retrieving CHV status from card\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:435
-msgid "This key belongs to us\n"
-msgstr "Ten klucz nale¿y do nas\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1375 scd/app-openpgp.c:2470
+msgid "card is permanently locked!\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:461
-#, fuzzy
-msgid ""
-"It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
-"in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
-"you may answer the next question with yes.\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1380
+#, c-format
+msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
 msgstr ""
-"NIE MA pewno¶ci, czy klucz nale¿y do osoby wymienionej w identyfikatorze.\n"
-"Je¶li nie masz co do tego ¿adnych w±tpliwo¶ci i *naprawdê* wiesz co robisz,\n"
-"mo¿esz odpowiedzieæ ,,tak'' na nastêpne pytanie.\n"
-"\n"
 
-#: g10/pkclist.c:468
-#, fuzzy
-msgid "Use this key anyway? (y/N) "
-msgstr "U¿yæ tego klucza pomimo to? "
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
+#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
+#. to get some infos on the string.
+#: scd/app-openpgp.c:1387
+msgid "|A|Admin PIN"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:502
-msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: u¿ywany jest klucz nie obdarzony zaufaniem!\n"
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
+#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
+#. to get some infos on the string.
+#: scd/app-openpgp.c:1536
+msgid "|AN|New Admin PIN"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:509
-msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1536
+msgid "|N|New PIN"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: klucz %08lX móg³ zostaæ uniewa¿niony\n"
-"             (brak klucza uniewa¿niaj±cego aby to sprawdziæ)\n"
 
-#: g10/pkclist.c:518
-msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz zosta³ uniewa¿niony kluczem uniewa¿niaj±cym!\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1540
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting new PIN: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:521
-msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz zosta³ uniewa¿niony przez w³a¶ciciela!\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1590 scd/app-openpgp.c:2039
+#, fuzzy
+msgid "error reading application data\n"
+msgstr "b³±d odczytu bloku kluczy: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:522
+#: scd/app-openpgp.c:1596 scd/app-openpgp.c:2046
 #, fuzzy
-msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
-msgstr "             To mo¿e oznaczaæ ¿e podpis jest fa³szerstwem.\n"
+msgid "error reading fingerprint DO\n"
+msgstr "%s: b³±d odczytu pustego wpisu: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:528
-msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten podklucz zosta³ uniewa¿niony przez w³a¶ciciela!\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1606
+#, fuzzy
+msgid "key already exists\n"
+msgstr ",,%s'' ju¿ jest skompresowany\n"
 
-#: g10/pkclist.c:533
-msgid "Note: This key has been disabled.\n"
-msgstr "Uwaga: Ten klucz zosta³ wy³±czony z u¿ytku\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1610
+msgid "existing key will be replaced\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:538
-msgid "Note: This key has expired!\n"
-msgstr "Uwaga: Data wa¿no¶ci tego klucza up³ynê³a!\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1612
+#, fuzzy
+msgid "generating new key\n"
+msgstr "generacja nowej pary kluczy"
 
-#: g10/pkclist.c:549
-msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz nie jest po¶wiadczony zaufanym podpisem!\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1779
+msgid "creation timestamp missing\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:551
-msgid ""
-"         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1786
+#, c-format
+msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
 msgstr ""
-"             Nie ma pewno¶ci co do to¿samo¶ci osoby która z³o¿y³a podpis.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:559
-msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: NIE UFAMY temu kluczowi!\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1793
+#, c-format
+msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:560
-msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
-msgstr "             Ten podpis prawdopodobnie jest FA£SZYWY.\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1801 scd/app-openpgp.c:1808
+#, c-format
+msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:568
-msgid ""
-"WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1871
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to store the key: %s\n"
+msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1930
+msgid "please wait while key is being generated ...\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: Tego klucza nie po¶wiadczaj± wystarczaj±co zaufane podpisy!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:570
-msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1944
+#, fuzzy
+msgid "generating key failed\n"
+msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1947
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:2004
+msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr ""
-"             Nie ma pewno¶ci co do to¿samo¶ci osoby która z³o¿y³a ten "
-"podpis.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:735 g10/pkclist.c:768 g10/pkclist.c:937 g10/pkclist.c:997
-#, c-format
-msgid "%s: skipped: %s\n"
-msgstr "%s: pominiêty: %s\n"
+#: scd/app-openpgp.c:2141
+#, fuzzy, c-format
+msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
+msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:745 g10/pkclist.c:969
+#: scd/app-openpgp.c:2202
 #, c-format
-msgid "%s: skipped: public key already present\n"
-msgstr "%s: pominiêty: zosta³ ju¿ wybrany w innej opcji\n"
-
-#: g10/pkclist.c:787
-msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
-msgstr "Nie zosta³ podany identyfikatora u¿ytkownika (np za pomoc± ,,-r'')\n"
+msgid "signatures created so far: %lu\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:803
-msgid "Current recipients:\n"
+#: scd/app-openpgp.c:2210
+#, c-format
+msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:829
+#: scd/app-openpgp.c:2475
 msgid ""
-"\n"
-"Enter the user ID.  End with an empty line: "
+"verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"Identyfikator u¿ytkownika (pusta linia oznacza koniec): "
 
-#: g10/pkclist.c:845
-msgid "No such user ID.\n"
-msgstr "Brak takiego identyfikatora u¿ytkownika.\n"
+#: scd/app-openpgp.c:2548 scd/app-openpgp.c:2558
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
+msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:850 g10/pkclist.c:912
-msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
-msgstr "pominiêty: klucz publiczny ju¿ jest domy¶lnym adresatem\n"
+#: scd/scdaemon.c:107
+msgid "run in multi server mode (foreground)"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:868
-msgid "Public key is disabled.\n"
-msgstr "Klucz publiczny wy³±czony z u¿ycia.\n"
+#: scd/scdaemon.c:113 sm/gpgsm.c:356
+#, fuzzy
+msgid "read options from file"
+msgstr "odczyt opcji z ,,%s''\n"
 
-#: g10/pkclist.c:875
-msgid "skipped: public key already set\n"
-msgstr "pominiêty: zosta³ ju¿ wybrany w innej opcji\n"
+#: scd/scdaemon.c:123
+msgid "|N|connect to reader at port N"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:904
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
-msgstr "nieznany domy¶lny adresat ,,%s''\n"
+#: scd/scdaemon.c:124
+#, fuzzy
+msgid "|NAME|use NAME as ct-API driver"
+msgstr "|NAZWA|u¿ycie NAZWA jako domy¶lnego adresata"
 
-#: g10/pkclist.c:949
-#, c-format
-msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
-msgstr "%s: pominiêty: klucz publiczny wy³±czony z u¿ytku\n"
+#: scd/scdaemon.c:125
+#, fuzzy
+msgid "|NAME|use NAME as PC/SC driver"
+msgstr "|NAZWA|u¿ycie NAZWA jako domy¶lnego adresata"
 
-#: g10/pkclist.c:1004
-msgid "no valid addressees\n"
-msgstr "brak poprawnych adresatów\n"
+#: scd/scdaemon.c:128
+#, fuzzy
+msgid "do not use the internal CCID driver"
+msgstr "bez odwo³añ do terminala"
 
-#: g10/plaintext.c:91
-msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
+#: scd/scdaemon.c:133
+msgid "do not use a reader's keypad"
 msgstr ""
-"dane nie zosta³y zapisane; aby to zrobiæ, nale¿y u¿yæ opcji \"--output\"\n"
 
-#: g10/plaintext.c:136 g10/plaintext.c:141 g10/plaintext.c:159
-#, c-format
-msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgstr "b³±d tworzenia `%s': %s\n"
+#: scd/scdaemon.c:134
+#, fuzzy
+msgid "allow the use of admin card commands"
+msgstr "sprzeczne polecenia\n"
 
-#: g10/plaintext.c:447
-msgid "Detached signature.\n"
-msgstr "Podpis oddzielony od danych.\n"
+#: scd/scdaemon.c:193
+#, fuzzy
+msgid "Usage: scdaemon [options] (-h for help)"
+msgstr "Wywo³anie: gpgm [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
 
-#: g10/plaintext.c:452
-msgid "Please enter name of data file: "
-msgstr "Nazwa pliku danych: "
+#: scd/scdaemon.c:195
+msgid ""
+"Syntax: scdaemon [options] [command [args]]\n"
+"Smartcard daemon for GnuPG\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/plaintext.c:481
-msgid "reading stdin ...\n"
-msgstr "czytam strumieñ standardowego wej¶cia\n"
+#: scd/scdaemon.c:672
+msgid "please use the option `--daemon' to run the program in the background\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/plaintext.c:515
-msgid "no signed data\n"
-msgstr "brak podpisanych danych\n"
+#: scd/scdaemon.c:1013
+#, c-format
+msgid "handler for fd %d started\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/plaintext.c:529
+#: scd/scdaemon.c:1018
 #, c-format
-msgid "can't open signed data `%s'\n"
-msgstr "nie mo¿na otworzyæ podpisanego pliku ,,%s''\n"
+msgid "handler for fd %d terminated\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pubkey-enc.c:104
+#: sm/base64.c:318
 #, fuzzy, c-format
-msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
-msgstr "adresat anonimowy; sprawdzanie %08lX ...\n"
-
-#: g10/pubkey-enc.c:120
-msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
-msgstr "OK, to my jeste¶my adresatem anonimowym.\n"
-
-#: g10/pubkey-enc.c:208
-msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
-msgstr "stary, nie obs³ugiwany algorytm szyfrowania klucza sesyjnego\n"
+msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
+msgstr "niew³a¶ciwy znak formatu radix64: ,,%02x'', zosta³ pominiêty\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:229
+#: sm/call-dirmngr.c:182
 #, c-format
-msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
-msgstr "algorytm szyfruj±cy %d%s jest nieznany, lub zosta³ wy³±czony\n"
+msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pubkey-enc.c:267
+#: sm/call-dirmngr.c:216
+#, fuzzy
+msgid "malformed DIRMNGR_INFO environment variable\n"
+msgstr "z³y format zmiennej ¶rodowiskowej GPG_AGENT_INFO\n"
+
+#: sm/call-dirmngr.c:228
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
-msgstr "UWAGA: brak algorytmu szyfruj±cego %d w ustawieniach\n"
+msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
+msgstr "wersja %d protoko³u agenta nie jest obs³ugiwana\n"
+
+#: sm/call-dirmngr.c:242
+msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pubkey-enc.c:287
+#: sm/certchain.c:159
 #, fuzzy, c-format
-msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
-msgstr "UWAGA: wa¿no¶æ klucza tajnego %08lX wygas³a %s\n"
+msgid "critical certificate extension %s is not supported"
+msgstr "wersja %d protoko³u agenta nie jest obs³ugiwana\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:293
-msgid "NOTE: key has been revoked"
-msgstr "UWAGA: klucz zosta³ uniewa¿niony"
+#: sm/certchain.c:197
+msgid "issuer certificate is not marked as a CA"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:104 g10/revoke.c:118 g10/revoke.c:130 g10/revoke.c:176
-#: g10/revoke.c:188 g10/revoke.c:546
-#, c-format
-msgid "build_packet failed: %s\n"
-msgstr "wywo³anie funkcji build_packet nie powiod³o siê: %s\n"
+#: sm/certchain.c:236
+msgid "critical marked policy without configured policies"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:147
+#: sm/certchain.c:246
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s has no user IDs\n"
-msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika\n"
-
-#: g10/revoke.c:273
-msgid "To be revoked by:\n"
-msgstr "Zostanie uniewa¿niony przez:\n"
+msgid "failed to open `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:277
-msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
-msgstr "(to jest czu³y klucz uniewazniaj±cy)\n"
+#: sm/certchain.c:253 sm/certchain.c:282
+msgid "note: non-critical certificate policy not allowed"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:281
+#: sm/certchain.c:257 sm/certchain.c:286
 #, fuzzy
-msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
-msgstr "Stworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego klucza? (t/N) "
+msgid "certificate policy not allowed"
+msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
 
-#: g10/revoke.c:294 g10/revoke.c:512
-msgid "ASCII armored output forced.\n"
-msgstr "wymuszono opakowanie ASCII wyniku.\n"
+#: sm/certchain.c:397
+msgid "looking up issuer at external location\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:308 g10/revoke.c:526
+#: sm/certchain.c:417
 #, c-format
-msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
-msgstr "wywo³anie funkcji make_keysig_packet nie powiod³o siê: %s\n"
+msgid "number of issuers matching: %d\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:371
-msgid "Revocation certificate created.\n"
-msgstr "Certyfikat uniewa¿nienia zosta³ utworzony.\n"
+#: sm/certchain.c:570 sm/certchain.c:734 sm/certchain.c:1260 sm/decrypt.c:261
+#: sm/encrypt.c:342 sm/sign.c:328 sm/verify.c:107
+#, fuzzy
+msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
+msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:377
-#, fuzzy, c-format
-msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
-msgstr "brak kluczy uniewa¿niaj±cych dla ,,%s''\n"
+#: sm/certchain.c:661
+#, fuzzy
+msgid "certificate has been revoked"
+msgstr "UWAGA: klucz zosta³ uniewa¿niony"
+
+#: sm/certchain.c:670
+#, fuzzy
+msgid "no CRL found for certificate"
+msgstr "Poprawny certyfikat"
+
+#: sm/certchain.c:674
+#, fuzzy
+msgid "the available CRL is too old"
+msgstr "Klucz dostêpny w: "
 
-#: g10/revoke.c:433
+#: sm/certchain.c:676
+msgid "please make sure that the \"dirmngr\" is properly installed\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:681
 #, fuzzy, c-format
-msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "klucz prywatny ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
+msgid "checking the CRL failed: %s"
+msgstr "sprawdzenie z³o¿onego podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:462
-#, c-format
-msgid "no corresponding public key: %s\n"
-msgstr "brak odpowiadaj±cego klucza publicznego: %s\n"
+#: sm/certchain.c:759
+#, fuzzy
+msgid "no issuer found in certificate"
+msgstr "Poprawny certyfikat"
 
-#: g10/revoke.c:473
-msgid "public key does not match secret key!\n"
-msgstr "klucz publiczny nie pasuje do klucza prywatngeo!\n"
+#: sm/certchain.c:786
+#, fuzzy, c-format
+msgid "certificate with invalid validity: %s"
+msgstr "b³±d przy odczycie certyfikatu: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:480
+#: sm/certchain.c:802
 #, fuzzy
-msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
-msgstr "Stworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego klucza? (t/N) "
+msgid "certificate not yet valid"
+msgstr "Poprawne uniewa¿nienie certyfikatu"
 
-#: g10/revoke.c:497
-msgid "unknown protection algorithm\n"
-msgstr "nieznany algorytm ochrony\n"
+#: sm/certchain.c:815
+#, fuzzy
+msgid "certificate has expired"
+msgstr "b³±d przy odczycie certyfikatu: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:501
-msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
-msgstr "UWAGA: Ten klucz nie jest chroniony!\n"
+#: sm/certchain.c:858
+msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:552
-msgid ""
-"Revocation certificate created.\n"
-"\n"
-"Please move it to a medium which you can hide away; if Mallory gets\n"
-"access to this certificate he can use it to make your key unusable.\n"
-"It is smart to print this certificate and store it away, just in case\n"
-"your media become unreadable.  But have some caution:  The print system of\n"
-"your machine might store the data and make it available to others!\n"
+#: sm/certchain.c:926
+#, fuzzy
+msgid "root certificate is not marked trusted"
 msgstr ""
-"Certyfikat uniewa¿nienia zosta³ utworzony.\n"
+"Brak certyfikatów o niezdefiniowanym poziomie zaufania.\n"
 "\n"
-"Nale¿y przenie¶æ go na no¶nik który mo¿na bezpiecznie ukryæ; je¶li ¼li "
-"ludzie\n"
-"dostan± ten certyfikat w swoje rêce, mog± u¿yæ go do uczynienia klucza\n"
-"nieu¿ytecznym.\n"
+
+#: sm/certchain.c:941
+#, fuzzy, c-format
+msgid "fingerprint=%s\n"
+msgstr "Odcisk klucza:"
+
+#: sm/certchain.c:949
+#, fuzzy
+msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
+msgstr ""
+"Brak certyfikatów o niezdefiniowanym poziomie zaufania.\n"
 "\n"
-"Niez³ym pomys³em jest wydrukowanie certyfikatu uniewa¿nienia i schowanie\n"
-"wydruku w bezpiecznym miejscu, na wypadek gdyby no¶nik z certyfikatem sta³ "
-"siê\n"
-"nieczytelny. Ale nale¿y zachowaæ ostro¿no¶æ, systemy drukowania ró¿nych\n"
-"komputerów mog± zachowaæ tre¶æ wydruku i udostêpniæ j± osobom "
-"nieupowa¿nionym.\n"
 
-#: g10/revoke.c:593
-msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
-msgstr "Proszê wybraæ powód uniewa¿nienia:\n"
+#: sm/certchain.c:964
+msgid "interactive marking as trusted not enabled in gpg-agent\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:970
+msgid "interactive marking as trusted disabled for this session\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:980
+#, fuzzy, c-format
+msgid "checking the trust list failed: %s\n"
+msgstr "sprawdzenie z³o¿onego podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: sm/certchain.c:1007 sm/import.c:158
+#, fuzzy
+msgid "certificate chain too long\n"
+msgstr "Poprawne uniewa¿nienie certyfikatu"
+
+#: sm/certchain.c:1019
+#, fuzzy
+msgid "issuer certificate not found"
+msgstr "Poprawne uniewa¿nienie certyfikatu"
+
+#: sm/certchain.c:1052
+#, fuzzy
+msgid "certificate has a BAD signature"
+msgstr "sprawdzenie podpisu"
 
-#: g10/revoke.c:603
-msgid "Cancel"
-msgstr "Anuluj"
+#: sm/certchain.c:1082
+msgid "found another possible matching CA certificate - trying again"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:605
+#: sm/certchain.c:1133
 #, c-format
-msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
-msgstr "(Prawdopodobnie chcesz tu wybraæ %d)\n"
+msgid "certificate chain longer than allowed by CA (%d)"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:646
-msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
-msgstr "Wprowad¼ opis (nieobowi±zkowy) i zakoñcz go pust± lini±:\n"
+#: sm/certcheck.c:52
+msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
+msgstr ""
+"Algorytm DSA wymaga u¿ycia algorytmu skrótu daj±cego 160-bitowy wynik.\n"
 
-#: g10/revoke.c:674
-#, c-format
-msgid "Reason for revocation: %s\n"
-msgstr "Powód uniewa¿nienia: %s\n"
+#: sm/certcheck.c:177 sm/sign.c:482 sm/verify.c:189
+msgid "(this is the MD2 algorithm)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:676
-msgid "(No description given)\n"
-msgstr "(nie podano)\n"
+#: sm/certdump.c:61 sm/certdump.c:147
+#, fuzzy
+msgid "none"
+msgstr "nie"
 
-#: g10/revoke.c:681
+#: sm/certdump.c:156
 #, fuzzy
-msgid "Is this okay? (y/N) "
-msgstr "Informacje poprawne? "
+msgid "[none]"
+msgstr "nieznany"
 
-#: g10/seckey-cert.c:55
-msgid "secret key parts are not available\n"
-msgstr "tajne czê¶ci klucza s± niedostêpne\n"
+#: sm/certdump.c:529 sm/certdump.c:592
+#, fuzzy
+msgid "[Error - invalid encoding]"
+msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:61
-#, c-format
-msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
-msgstr "algorytm ochrony %d%s nie jest obs³ugiwany\n"
+#: sm/certdump.c:537
+msgid "[Error - out of core]"
+msgstr ""
+
+#: sm/certdump.c:572
+msgid "[Error - No name]"
+msgstr ""
+
+#: sm/certdump.c:597
+#, fuzzy
+msgid "[Error - invalid DN]"
+msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:72
+#: sm/certdump.c:758
 #, fuzzy, c-format
-msgid "protection digest %d is not supported\n"
-msgstr "algorytm ochrony %d%s nie jest obs³ugiwany\n"
+msgid ""
+"Please enter the passphrase to unlock the secret key for:\n"
+"\"%s\"\n"
+"S/N %s, ID %08lX, created %s"
+msgstr ""
+"Musisz podaæ has³o aby odbezpieczyæ klucz tajny u¿ytkownika:\n"
+"\"%.*s\".\n"
+"Klucz o d³ugo¶ci %u bitów, typ %s, numer %08lX, stworzony %s%s\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:266
-msgid "Invalid passphrase; please try again"
-msgstr "Niepoprawne has³o; proszê spróbowaæ ponownie"
+#: sm/certlist.c:125
+msgid "no key usage specified - assuming all usages\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/seckey-cert.c:267
-#, c-format
-msgid "%s ...\n"
-msgstr "%s ...\n"
+#: sm/certlist.c:135 sm/keylist.c:255
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting key usage information: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:327
-msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
+#: sm/certlist.c:145
+msgid "certificate should have not been used for certification\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: Wykryto klucz s³aby algorytmu - nale¿y ponownie zmieniæ has³o.\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:365
-msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
+#: sm/certlist.c:157
+msgid "certificate should have not been used for OCSP response signing\n"
 msgstr ""
-"tworzenie przestarza³ej 16-bitowej sumy kontrolnej dla ochrony klucza\n"
 
-#: g10/seskey.c:53
-msgid "weak key created - retrying\n"
-msgstr "wygenerowano s³aby klucz - operacja zostaje powtórzona\n"
+#: sm/certlist.c:168
+msgid "certificate should have not been used for encryption\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/seskey.c:58
-#, c-format
-msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
+#: sm/certlist.c:169
+msgid "certificate should have not been used for signing\n"
 msgstr ""
-"brak mo¿liwo¶ci generacji dobrego klucza dla szyfru symetrycznego;\n"
-"operacja by³a powtarzana %d razy!\n"
 
-#: g10/seskey.c:214
-msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
+#: sm/certlist.c:170
+msgid "certificate is not usable for encryption\n"
 msgstr ""
-"Algorytm DSA wymaga u¿ycia algorytmu skrótu daj±cego 160-bitowy wynik.\n"
 
-#: g10/sig-check.c:76
-msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: konflikt skrótów podpisów w wiadomo¶ci\n"
+#: sm/certlist.c:171
+msgid "certificate is not usable for signing\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/sig-check.c:100
+#: sm/certreqgen.c:476
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: podklucz podpisuj±cy %08lX nie jest skro¶nie podpisany\n"
+msgid "line %d: invalid algorithm\n"
+msgstr "niew³a¶ciwy algorytm skrótu ,%s'\n"
 
-#: g10/sig-check.c:103
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
+#: sm/certreqgen.c:489
+#, c-format
+msgid "line %d: invalid key length %u (valid are %d to %d)\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certreqgen.c:507
+#, c-format
+msgid "line %d: no subject name given\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certreqgen.c:516
+#, c-format
+msgid "line %d: invalid subject name label `%.*s'\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certreqgen.c:519
+#, c-format
+msgid "line %d: invalid subject name `%s' at pos %d\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: podklucz podpisuj±cy %08lX jest niepoprawnie skro¶nie "
-"podpisany\n"
 
-#: g10/sig-check.c:169
+#: sm/certreqgen.c:536
 #, fuzzy, c-format
-msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr "klucz publiczny %08lX jest o %lu sekundê m³odszy od podpisu\n"
+msgid "line %d: not a valid email address\n"
+msgstr "To nie jest poprawny adres poczty elektronicznej\n"
 
-#: g10/sig-check.c:170
+#: sm/certreqgen.c:548
 #, fuzzy, c-format
-msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr "klucz publiczny %08lX jest o %lu sekund(y) m³odszy od podpisu\n"
+msgid "line %d: error reading key `%s' from card: %s\n"
+msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:181
+#: sm/certreqgen.c:560
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"klucz zosta³ stworzony %lu sekundê w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
-"czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
+msgid "line %d: error getting key by keygrip `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:183
+#: sm/certreqgen.c:576
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid "line %d: key generation failed: %s\n"
+msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
+
+#: sm/decrypt.c:326
+msgid "(this is the RC2 algorithm)\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/decrypt.c:328
+msgid "(this does not seem to be an encrypted message)\n"
 msgstr ""
-"klucz zosta³ stworzony %lu sekund w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
-"czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
 
-#: g10/sig-check.c:193
+#: sm/delete.c:52 sm/delete.c:103
 #, fuzzy, c-format
-msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
-msgstr "UWAGA: klucz podpisuj±cy %08lX przekroczy³ datê wa¿no¶ci %s\n"
+msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
+msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:276
+#: sm/delete.c:113 sm/keydb.c:1392 sm/keydb.c:1485
 #, fuzzy, c-format
-msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
-msgstr ""
-"podpis z³o¿ony kluczem %08lX uznany za niewa¿ny z powodu nieznanego bitu "
-"krytycznego\n"
+msgid "error locking keybox: %s\n"
+msgstr "b³±d odczytu bloku kluczy: %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:533
+#: sm/delete.c:134
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
-msgstr "klucz %08lX: brak podklucza, którego dotyczy uniewa¿nienie\n"
+msgid "duplicated certificate `%s' deleted\n"
+msgstr "podwójny certyfikat - usuniêty"
 
-#: g10/sig-check.c:559
+#: sm/delete.c:136
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
-msgstr "klucz %08lX: brak podklucza dowi±zywanego podpisem\n"
+msgid "certificate `%s' deleted\n"
+msgstr "podwójny certyfikat - usuniêty"
 
-#: g10/sign.c:86
-msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
-msgstr "nie mo¿na umie¶ciæ adnotacji w podpisach sk³adanych kluczami PGP 2.x\n"
+#: sm/delete.c:166
+#, fuzzy, c-format
+msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
+msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:94
-msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) key signatures\n"
+#: sm/encrypt.c:333
+#, fuzzy
+msgid "no valid recipients given\n"
+msgstr "(nie podano)\n"
+
+#: sm/export.c:562 sm/export.c:578 sm/import.c:525 sm/import.c:550
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating temporary file: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
+
+#: sm/export.c:569 sm/import.c:533
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing to temporary file: %s\n"
+msgstr "b³±d zapisu zbioru kluczy '%': %s\n"
+
+#: sm/gpgsm.c:243
+#, fuzzy
+msgid "|[FILE]|make a signature"
+msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu"
+
+#: sm/gpgsm.c:244
+#, fuzzy
+msgid "|[FILE]|make a clear text signature"
+msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu pod dokumentem"
+
+#: sm/gpgsm.c:252
+#, fuzzy
+msgid "list external keys"
+msgstr "lista kluczy prywatnych"
+
+#: sm/gpgsm.c:254
+#, fuzzy
+msgid "list certificate chain"
+msgstr "Poprawne uniewa¿nienie certyfikatu"
+
+#: sm/gpgsm.c:257
+#, fuzzy
+msgid "remove key from the public keyring"
+msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy publicznych"
+
+#: sm/gpgsm.c:260
+#, fuzzy
+msgid "import certificates"
+msgstr "Poprawny certyfikat"
+
+#: sm/gpgsm.c:261
+#, fuzzy
+msgid "export certificates"
+msgstr "Poprawny certyfikat"
+
+#: sm/gpgsm.c:262
+msgid "register a smartcard"
 msgstr ""
-"nie mo¿na umie¶ciæ adnotacji w podpisach kluczy sk³adanych kluczami PGP 2.x\n"
 
-#: g10/sign.c:113
-#, c-format
-msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
+#: sm/gpgsm.c:263
+msgid "run in server mode"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na rozwin±æ %% w URL adnotacji (jest zbyt d³ugi).\n"
-"             U¿yty zostanie nie rozwiniêty.\n"
 
-#: g10/sign.c:139
-msgid "can't put a policy URL into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
+#: sm/gpgsm.c:264
+msgid "pass a command to the dirmngr"
 msgstr ""
-"nie mo¿na umie¶ciæ URL-a regulaminu w podpisach sk³adanych kluczami PGP 2.x\n"
 
-#: g10/sign.c:147
-msgid "can't put a policy URL into v3 key (PGP 2.x style) signatures\n"
+#: sm/gpgsm.c:266
+msgid "invoke gpg-protect-tool"
 msgstr ""
-"w podpisach dla PGP 2.x nie mo¿na umie¶ciæ URL-a do regulaminu podpisu\n"
 
-#: g10/sign.c:160
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
+#: sm/gpgsm.c:267
+#, fuzzy
+msgid "change a passphrase"
+msgstr "zmiana has³a klucza"
+
+#: sm/gpgsm.c:282
+#, fuzzy
+msgid "create base-64 encoded output"
+msgstr "opakowanie ASCII pliku wynikowego"
+
+#: sm/gpgsm.c:284
+msgid "assume input is in PEM format"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na rozwin±æ znaczników %% w URL regulaminu\n"
-"           (jest zbyt d³ugi). U¿yty zostanie nie rozwiniêty.\n"
 
-#: g10/sign.c:188
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
-"unexpanded.\n"
+#: sm/gpgsm.c:286
+msgid "assume input is in base-64 format"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na rozwin±æ znaczników %% w URL regulaminu\n"
-"           (jest zbyt d³ugi). U¿yty zostanie nie rozwiniêty.\n"
 
-#: g10/sign.c:365
-#, c-format
-msgid "checking created signature failed: %s\n"
-msgstr "sprawdzenie z³o¿onego podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
+#: sm/gpgsm.c:288
+msgid "assume input is in binary format"
+msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:374
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
-msgstr "%s podpis z³o¿ony przez: ,,%s''\n"
+#: sm/gpgsm.c:293
+msgid "use system's dirmngr if available"
+msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:761
-msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+#: sm/gpgsm.c:294
+msgid "never consult a CRL"
 msgstr ""
-"kluczami PGP 2 w trybie --pgp2 mo¿na podpisywaæ tylko do oddzielonych "
-"podpisów\n"
 
-#: g10/sign.c:830
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr "wymuszone u¿ycie skrótu %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
+#: sm/gpgsm.c:301
+msgid "check validity using OCSP"
+msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:922
-msgid "signing:"
-msgstr "podpis:"
+#: sm/gpgsm.c:304
+msgid "|N|number of certificates to include"
+msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:1034
-msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
-msgstr "w trybie --pgp2 mo¿na podpisywaæ tylko za pomoc± kluczy z wersji 2.x\n"
+#: sm/gpgsm.c:307
+msgid "|FILE|take policy information from FILE"
+msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:1212
-#, c-format
-msgid "%s encryption will be used\n"
-msgstr "zostanie u¿yty szyfr %s\n"
+#: sm/gpgsm.c:310
+msgid "do not check certificate policies"
+msgstr ""
 
-#: g10/skclist.c:127 g10/skclist.c:191
-msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
+#: sm/gpgsm.c:314
+msgid "fetch missing issuer certificates"
 msgstr ""
-"klucz nie jest oznaczony jako niepewny - nie mo¿na go u¿yæ z atrap± \n"
-"generatora liczb losowych!\n"
 
-#: g10/skclist.c:158
-#, fuzzy, c-format
-msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
-msgstr "pominiêty ,,%s'': duplikat\n"
+#: sm/gpgsm.c:318
+msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
+msgstr "|NAZWA|u¿ycie NAZWA jako domy¶lnego adresata"
 
-#: g10/skclist.c:166 g10/skclist.c:176 g10/skclist.c:185
-#, fuzzy, c-format
-msgid "skipped \"%s\": %s\n"
-msgstr "pominiêty ,,%s'': %s\n"
+#: sm/gpgsm.c:320
+msgid "use the default key as default recipient"
+msgstr "domy¶lny klucz jest domy¶lnym adresatem"
 
-#: g10/skclist.c:171
-msgid "skipped: secret key already present\n"
-msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
+#: sm/gpgsm.c:337
+msgid "don't use the terminal at all"
+msgstr "bez odwo³añ do terminala"
+
+#: sm/gpgsm.c:341
+msgid "force v3 signatures"
+msgstr "wymuszenie trzeciej wersji formatu podpisów"
+
+#: sm/gpgsm.c:342
+msgid "always use a MDC for encryption"
+msgstr "do szyfrowania bêdzie u¿ywany MDC"
+
+#: sm/gpgsm.c:347
+msgid "batch mode: never ask"
+msgstr "tryb wsadowy: ¿adnych pytañ"
+
+#: sm/gpgsm.c:348
+msgid "assume yes on most questions"
+msgstr "automatyczna odpowied¼ tak na wiêkszo¶æ pytañ"
+
+#: sm/gpgsm.c:349
+msgid "assume no on most questions"
+msgstr "automatyczna odpowied¼ nie na wiêkszo¶æ pytañ"
+
+#: sm/gpgsm.c:351
+msgid "add this keyring to the list of keyrings"
+msgstr "dodanie zbioru kluczy do u¿ywanych"
+
+#: sm/gpgsm.c:352
+msgid "add this secret keyring to the list"
+msgstr "dodanie zbioru kluczy tajnych do u¿ywanych"
+
+#: sm/gpgsm.c:353
+msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgstr "|NAZWA|ustawienie NAZWA jako domy¶lnego klucza prywatnego"
+
+#: sm/gpgsm.c:354
+msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
+msgstr "|HOST|serwer kluczy w którym bêd± poszukiwane"
+
+#: sm/gpgsm.c:355
+msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
+msgstr "|NAZWA| strona kodowa wy¶wietlanego tekstu"
+
+#: sm/gpgsm.c:359
+msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
+msgstr ""
 
-#: g10/skclist.c:186
+#: sm/gpgsm.c:374
+msgid "|FILE|load extension module FILE"
+msgstr "|PLIK|³adowanie modu³u rozszerzenia z PLIK"
+
+#: sm/gpgsm.c:380
+msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
+msgstr "|NAZWA|wymuszenie algorytmu szyfruj±cego NAZWA"
+
+#: sm/gpgsm.c:382
+msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
+msgstr "|NAZWA|wymuszenie algorytmu skrótu  NAZWA"
+
+#: sm/gpgsm.c:384
+msgid "|N|use compress algorithm N"
+msgstr "|N|wymuszenie algorytmu kompresji N"
+
+#: sm/gpgsm.c:520
 #, fuzzy
-msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
+msgid "Usage: gpgsm [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Wywo³anie: gpgm [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
+
+#: sm/gpgsm.c:523
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Syntax: gpgsm [options] [files]\n"
+"sign, check, encrypt or decrypt using the S/MIME protocol\n"
+"default operation depends on the input data\n"
 msgstr ""
-"pominiêty ,,%s'': wygenerowany przez PGP klucz dla algorytmu ElGamala,\n"
-"podpisy sk³adane tym kluczem nie zapewniaj± bezpieczeñstwa!\n"
+"Sk³adnia: gpg [opcje] [pliki]\n"
+"podpisywanie, sprawdzanie podpisów, szyfrowanie, deszyfrowanie\n"
+"domy¶lnie wykonywana operacja zale¿y od danych wej¶ciowych\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:60 g10/trustdb.c:366
-#, c-format
-msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
-msgstr "wpis zaufania %lu, typ zapytania %d: zapis nie powiód³ siê: %s\n"
+#: sm/gpgsm.c:617
+#, fuzzy
+msgid "usage: gpgsm [options] "
+msgstr "sposób u¿ycia: gpgm [opcje]"
 
-#: g10/tdbdump.c:105
+#: sm/gpgsm.c:698
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't encrypt to `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na siê po³±czyæ z ,,%s'': %s\n"
+
+#: sm/gpgsm.c:772
 #, c-format
-msgid ""
-"# List of assigned trustvalues, created %s\n"
-"# (Use \"gpg --import-ownertrust\" to restore them)\n"
+msgid "libksba is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/gpgsm.c:1248
+msgid "WARNING: running with faked system time: "
+msgstr ""
+
+#: sm/gpgsm.c:1327
+#, fuzzy, c-format
+msgid "importing common certificates `%s'\n"
+msgstr "zapis do '%s'\n"
+
+#: sm/gpgsm.c:1345
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't sign using `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na zamkn±æ ,,%s'': %s\n"
+
+#: sm/gpgsm.c:1535
+msgid "this command has not yet been implemented\n"
 msgstr ""
-"# Lista przypisanych warto¶ci zaufania, stworzona %s\n"
-"# (u¿yj \"gpg --import-ownertrust\" aby j± wczytaæ)\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:160 g10/tdbdump.c:168 g10/tdbdump.c:173 g10/tdbdump.c:178
+#: sm/import.c:110
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error in `%s': %s\n"
-msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
+msgid "total number processed: %lu\n"
+msgstr "Ogó³em przetworzonych kluczy: %lu\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:160
+#: sm/import.c:227
 #, fuzzy
-msgid "line too long"
-msgstr "linia zbyt d³uga\n"
+msgid "error storing certificate\n"
+msgstr "Poprawny certyfikat"
 
-#: g10/tdbdump.c:168
-msgid "colon missing"
+#: sm/import.c:235
+msgid "basic certificate checks failed - not imported\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbdump.c:174
-#, fuzzy
-msgid "invalid fingerprint"
-msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
+#: sm/import.c:421 sm/import.c:453
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error importing certificate: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:179
-#, fuzzy
-msgid "ownertrust value missing"
-msgstr "wczytanie warto¶æi zaufania"
+#: sm/import.c:542 tools/gpg-connect-agent.c:384
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading input: %s\n"
+msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:215
+#: sm/keydb.c:190
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error finding trust record in `%s': %s\n"
-msgstr "b³±d podczas odczytu zapisu warto¶ci zaufania: %s\n"
+msgid "error creating keybox `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:219
+#: sm/keydb.c:193
+msgid "you may want to start the gpg-agent first\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/keydb.c:198
 #, fuzzy, c-format
-msgid "read error in `%s': %s\n"
-msgstr "b³±d odczytu: %s\n"
+msgid "keybox `%s' created\n"
+msgstr "zbiór kluczy ,,%s'' zosta³ utworzony\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:228 g10/trustdb.c:381
-#, c-format
-msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
-msgstr "baza zaufania: synchronizacja nie powiod³a siê %s\n"
+#: sm/keydb.c:1312 sm/keydb.c:1378
+#, fuzzy
+msgid "failed to get the fingerprint\n"
+msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:129 g10/tdbio.c:1441
-#, c-format
-msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
-msgstr "baza zaufania, wpis %lu: funkcja lseek() nie powiod³a siê: %s\n"
+#: sm/keydb.c:1319 sm/keydb.c:1385
+#, fuzzy
+msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
+msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:135 g10/tdbio.c:1448
+#: sm/keydb.c:1340
 #, c-format
-msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
-msgstr "baza zaufania, wpis %lu: zapis nie powiód³ siê (n=%d): %s\n"
+msgid "problem looking for existing certificate: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:245
-msgid "trustdb transaction too large\n"
-msgstr "zbyt du¿e zlecenie dla bazy zaufania\n"
+#: sm/keydb.c:1348
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error finding writable keyDB: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:498
+#: sm/keydb.c:1356
 #, fuzzy, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na zamkn±æ ,,%s'': %s\n"
+msgid "error storing certificate: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:513
-#, c-format
-msgid "%s: directory does not exist!\n"
-msgstr "%s: katalog nie istnieje!\n"
+#: sm/keydb.c:1400
+#, fuzzy, c-format
+msgid "problem re-searching certificate: %s\n"
+msgstr "un? problem przy sprawdzaniu uniewa¿nienia: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:523 g10/tdbio.c:546 g10/tdbio.c:589
+#: sm/keydb.c:1409 sm/keydb.c:1497
 #, fuzzy, c-format
-msgid "can't create lock for `%s'\n"
-msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
+msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:525 g10/tdbio.c:592
+#: sm/keydb.c:1418 sm/keydb.c:1508
 #, fuzzy, c-format
-msgid "can't lock `%s'\n"
-msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s''\n"
+msgid "error storing flags: %s\n"
+msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:551
-#, c-format
-msgid "%s: failed to create version record: %s"
-msgstr "%s: stworzenie zapisu o wersji nie powiod³o siê: %s"
+#: sm/misc.c:57
+msgid "GPG_TTY has not been set - using maybe bogus default\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:555
-#, c-format
-msgid "%s: invalid trustdb created\n"
-msgstr "%s: stworzony niepoprawny plik bazy zaufania\n"
+#: sm/qualified.c:113
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid formatted fingerprint in `%s', line %d\n"
+msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"</