Preparing another release
[gnupg.git] / po / pl.po
index b864acd..4303d24 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -7,8 +7,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg-1.2.2\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2004-12-10 20:16+0100\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-11-06 10:07+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-06-23 15:54+0200\n"
 "Last-Translator: Janusz A. Urbanowicz <alex@bofh.net.pl>\n"
 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
@@ -24,1195 +24,1649 @@ msgstr ""
 "sig-check.c g10/sign.c g10/trustdb.c g10/verify.c g10/status.c g10/pubkey-"
 "enc.c\n"
 
-#: cipher/primegen.c:120
+#: agent/call-pinentry.c:193
 #, fuzzy, c-format
-msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
-msgstr "nie mo¿na wygenerowaæ liczby pierwszej krótszej od %d bitów\n"
-
-#: cipher/primegen.c:311
-#, c-format
-msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
-msgstr "nie mo¿na wygenerowaæ liczby pierwszej krótszej od %d bitów\n"
+msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
+msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: cipher/random.c:163
-msgid "no entropy gathering module detected\n"
-msgstr "modu³ gromadzenia entropii nie zosta³ wykryty\n"
+#: agent/call-pinentry.c:390
+msgid ""
+"Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
+"session"
+msgstr ""
 
-#: cipher/random.c:387 g10/card-util.c:613 g10/card-util.c:682
-#: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:109 g10/encode.c:181 g10/encode.c:488
-#: g10/g10.c:962 g10/g10.c:3227 g10/import.c:177 g10/keygen.c:2248
-#: g10/keyring.c:1524 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:333
-#: g10/plaintext.c:469 g10/sign.c:761 g10/sign.c:913 g10/sign.c:1021
-#: g10/sign.c:1166 g10/tdbdump.c:140 g10/tdbdump.c:148 g10/tdbio.c:539
-#: g10/tdbio.c:600
-#, c-format
-msgid "can't open `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s'': %s\n"
+#: agent/call-pinentry.c:393
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
+"this session"
+msgstr "Podaj d³ugie, skomplikowane has³o, np. ca³e zdanie.\n"
 
-#: cipher/random.c:391
-#, c-format
-msgid "can't stat `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na sprawdziæ ,,%s'': %s\n"
+#: agent/call-pinentry.c:458 agent/call-pinentry.c:470
+#, fuzzy
+msgid "PIN too long"
+msgstr "linia zbyt d³uga\n"
 
-#: cipher/random.c:396
-#, c-format
-msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
-msgstr ",,%s'' nie jest zwyk³ym plikiem - zostaje pominiêty\n"
+#: agent/call-pinentry.c:459
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase too long"
+msgstr "has³o zbyt d³ugie\n"
 
-#: cipher/random.c:401
-msgid "note: random_seed file is empty\n"
-msgstr "uwaga: plik random_seed jest pusty\n"
+#: agent/call-pinentry.c:467
+#, fuzzy
+msgid "Invalid characters in PIN"
+msgstr "Niew³a¶ciwy znak w imieniu lub nazwisku\n"
 
-#: cipher/random.c:407
-msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
+#: agent/call-pinentry.c:472
+msgid "PIN too short"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: niew³a¶ciwy rozmiar pliku random_seed - nie zostanie u¿yty\n"
 
-#: cipher/random.c:415
-#, c-format
-msgid "can't read `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na odczytaæ ,,%s'': %s\n"
+#: agent/call-pinentry.c:484
+#, fuzzy
+msgid "Bad PIN"
+msgstr "b³±d MPI"
+
+#: agent/call-pinentry.c:485
+#, fuzzy
+msgid "Bad Passphrase"
+msgstr "niepoprawne has³o"
+
+#: agent/call-pinentry.c:521
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase"
+msgstr "niepoprawne has³o"
 
-#: cipher/random.c:453
-msgid "note: random_seed file not updated\n"
-msgstr "uwaga: plik random_seed nie jest uaktualniony\n"
+#: agent/command-ssh.c:533
+#, fuzzy, c-format
+msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
+msgstr "algorytm ochrony %d%s nie jest obs³ugiwany\n"
 
-#: cipher/random.c:473 g10/exec.c:489 g10/g10.c:961 g10/keygen.c:2716
-#: g10/keygen.c:2746 g10/keyring.c:1200 g10/keyring.c:1500 g10/openfile.c:257
-#: g10/openfile.c:348 g10/sign.c:779 g10/sign.c:1037 g10/tdbio.c:535
+#: agent/command-ssh.c:692 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1016 g10/keygen.c:3047
+#: g10/keygen.c:3077 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:265
+#: g10/openfile.c:358 g10/sign.c:830 g10/sign.c:1136 g10/tdbio.c:538
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
 
-#: cipher/random.c:480
+#: agent/command-ssh.c:704 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
+#: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:111 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:196
+#: g10/encode.c:488 g10/gpg.c:1017 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2555
+#: g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:188 g10/openfile.c:343
+#: g10/plaintext.c:491 g10/sign.c:812 g10/sign.c:1007 g10/sign.c:1120
+#: g10/sign.c:1272 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
+#: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:102 g10/verify.c:158 sm/gpgsm.c:1771
+#: sm/gpgsm.c:1808 sm/qualified.c:74
 #, c-format
-msgid "can't write `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na zapisaæ ,,%s'': %s\n"
+msgid "can't open `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s'': %s\n"
 
-#: cipher/random.c:483
-#, c-format
-msgid "can't close `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na zamkn±æ ,,%s'': %s\n"
+#: agent/command-ssh.c:1619 agent/command-ssh.c:1637
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting serial number of card: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
 
-#: cipher/random.c:728
-msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
+#: agent/command-ssh.c:1623
+#, c-format
+msgid "detected card with S/N: %s\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: u¿ywany generator liczb losowych\n"
-"nie jest kryptograficznie bezpieczny!!\n"
 
-#: cipher/random.c:729
-msgid ""
-"The random number generator is only a kludge to let\n"
-"it run - it is in no way a strong RNG!\n"
-"\n"
-"DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"U¿ywany generator liczb losowych jest atrap± wprowadzon± dla umo¿liwienia\n"
-"normalnej kompilacji - nie jest kryptograficznie bezpieczny!\n"
-"\n"
-"JAKIEKOLWIEK DANE GENEROWANE PRZEZ TEN PROGRAM NIE NADAJ¡ SIÊ DO \n"
-"NORMALNEGO U¯YTKU I NIE ZAPEWNIAJ¡ BEZPIECZEÑSTWA!!\n"
+#: agent/command-ssh.c:1628
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
 
-#: cipher/rndegd.c:204
-msgid ""
-"Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
-"keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
-"of the entropy.\n"
-msgstr ""
-"Proszê czekaæ, prowadzona jest zbiórka losowo¶ci. ¯eby siê nie nudziæ, "
-"mo¿esz\n"
-"popracowaæ w systemie, przy okazji dostarczy to systemowi wiêcej entropii "
-"do\n"
-"tworzenia liczb losowych.\n"
-"\n"
+#: agent/command-ssh.c:1648
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no suitable card key found: %s\n"
+msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
 
-#: cipher/rndlinux.c:134
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
-"the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Brakuje mo¿liwo¶ci wygenerowania odpowiedniej liczby losowych bajtów.\n"
-"Proszê kontynuowaæ inne dzia³ania aby system móg³ zebraæ odpowiedni±\n"
-"ilo¶æ entropii do ich wygenerowania (brakuje %d bajtów).\n"
+#: agent/command-ssh.c:1698
+#, fuzzy, c-format
+msgid "shadowing the key failed: %s\n"
+msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:539
+#: agent/command-ssh.c:1713
 #, fuzzy, c-format
-msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
-msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
+msgid "error writing key: %s\n"
+msgstr "b³±d zapisu zbioru kluczy '%': %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:552
+#: agent/command-ssh.c:2018
 #, fuzzy, c-format
-msgid "failed to store the creation date: %s\n"
-msgstr "nie powiod³a siê odbudowa bufora bazy: %s\n"
+msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
+msgstr "Podaj d³ugie, skomplikowane has³o, np. ca³e zdanie.\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:776 g10/app-openpgp.c:868 g10/app-openpgp.c:1379
+#: agent/command-ssh.c:2353
 #, c-format
-msgid "PIN callback returned error: %s\n"
+msgid ""
+"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
+"0Awithin gpg-agent's key storage"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:782 g10/app-openpgp.c:874 g10/app-openpgp.c:1385
+#: agent/command-ssh.c:2857
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
+msgstr "%s: tworzenie tablicy skrótów nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: agent/divert-scd.c:219
+#, fuzzy
+msgid "Admin PIN"
+msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
+
+#: agent/divert-scd.c:277
+#, fuzzy
+msgid "Repeat this PIN"
+msgstr "Powtórz has³o: "
+
+#: agent/divert-scd.c:280
+#, fuzzy
+msgid "PIN not correctly repeated; try again"
+msgstr "has³o nie zosta³o poprawnie powtórzone; jeszcze jedna próba"
+
+#: agent/divert-scd.c:292
 #, c-format
-msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
+msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:791 g10/app-openpgp.c:805 g10/app-openpgp.c:884
-#: g10/app-openpgp.c:1394 g10/app-openpgp.c:1408
+#: agent/genkey.c:109
 #, fuzzy, c-format
-msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
-msgstr "wysy³ka do serwera kluczy nie powiod³a siê: %s\n"
+msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
+msgstr ""
+"Musisz podaæ d³ugie, skomplikowane has³o aby ochroniæ swój klucz tajny.\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:828
-msgid "access to admin commands is not configured\n"
+#: agent/genkey.c:111 agent/genkey.c:219 agent/protect-tool.c:1215
+#, fuzzy
+msgid "Please re-enter this passphrase"
+msgstr "zmiana has³a klucza"
+
+#: agent/genkey.c:132 agent/genkey.c:239 agent/protect-tool.c:1221
+#: tools/symcryptrun.c:487
+msgid "does not match - try again"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:845
-msgid "error retrieving CHV status from card\n"
+#: agent/genkey.c:218
+#, fuzzy
+msgid "Please enter the new passphrase"
+msgstr "zmiana has³a klucza"
+
+#: agent/gpg-agent.c:111 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:109
+#: scd/scdaemon.c:103
+#, fuzzy
+msgid ""
+"@Options:\n"
+" "
 msgstr ""
+"@\n"
+"Opcje:\n"
+" "
 
-#: g10/app-openpgp.c:851
-msgid "card is permanently locked!\n"
+#: agent/gpg-agent.c:113 scd/scdaemon.c:105
+msgid "run in server mode (foreground)"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:858
-#, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+#: agent/gpg-agent.c:114 scd/scdaemon.c:108
+msgid "run in daemon mode (background)"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:865
-msgid "|A|Admin PIN"
+#: agent/gpg-agent.c:115 g10/gpg.c:465 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
+#: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:335 tools/gpg-connect-agent.c:59
+#: tools/gpgconf.c:63 tools/symcryptrun.c:185
+msgid "verbose"
+msgstr "z dodatkowymi informacjami"
+
+#: agent/gpg-agent.c:116 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:110
+#: sm/gpgsm.c:336
+msgid "be somewhat more quiet"
+msgstr "mniej komunikatóww"
+
+#: agent/gpg-agent.c:117 scd/scdaemon.c:111
+msgid "sh-style command output"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1021
-msgid "|AN|New Admin PIN"
+#: agent/gpg-agent.c:118 scd/scdaemon.c:112
+msgid "csh-style command output"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1021
-msgid "|N|New PIN"
+#: agent/gpg-agent.c:119 tools/symcryptrun.c:188
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|read options from FILE"
+msgstr "|PLIK|³adowanie modu³u rozszerzenia z PLIK"
+
+#: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:121
+msgid "do not detach from the console"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1025
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error getting new PIN: %s\n"
-msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:125
+msgid "do not grab keyboard and mouse"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1091 g10/app-openpgp.c:1233
+#: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:122 sm/gpgsm.c:338
+#: tools/symcryptrun.c:187
 #, fuzzy
-msgid "error reading application data\n"
-msgstr "b³±d odczytu bloku kluczy: %s\n"
+msgid "use a log file for the server"
+msgstr "szukanie kluczy na serwerze"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1098 g10/app-openpgp.c:1240
+#: agent/gpg-agent.c:128
 #, fuzzy
-msgid "error reading fingerprint DO\n"
-msgstr "%s: b³±d odczytu pustego wpisu: %s\n"
+msgid "use a standard location for the socket"
+msgstr ""
+"Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
 
-#: g10/app-openpgp.c:1107
-#, fuzzy
-msgid "key already exists\n"
-msgstr ",,%s'' ju¿ jest skompresowany\n"
+#: agent/gpg-agent.c:132
+msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1111
-msgid "existing key will be replaced\n"
+#: agent/gpg-agent.c:134
+msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1113
+#: agent/gpg-agent.c:135
 #, fuzzy
-msgid "generating new key\n"
-msgstr "generacja nowej pary kluczy"
+msgid "do not use the SCdaemon"
+msgstr "uaktualnienie bazy zaufania"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1123
-msgid "please wait while key is being generated ...\n"
+#: agent/gpg-agent.c:142
+msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1138
-#, fuzzy
-msgid "generating key failed\n"
-msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:144
+msgid "ignore requests to change the X display"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1141
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:147
+msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1147 g10/app-openpgp.c:1878
-msgid "response does not contain the public key data\n"
+#: agent/gpg-agent.c:152
+msgid "do not use the PIN cache when signing"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1155 g10/app-openpgp.c:1886
-msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
+#: agent/gpg-agent.c:154
+msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1165 g10/app-openpgp.c:1897
-msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
+#: agent/gpg-agent.c:156
+#, fuzzy
+msgid "allow presetting passphrase"
+msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:157
+msgid "enable ssh-agent emulation"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1198
-msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:159
+msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1359
-#, c-format
-msgid "signatures created so far: %lu\n"
+#: agent/gpg-agent.c:238 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
+#: scd/scdaemon.c:190 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
+#: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:225
+#, fuzzy
+msgid "Please report bugs to <"
+msgstr "B³êdy prosimy zg³aszaæ na adres <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:238 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
+#: scd/scdaemon.c:190 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
+#: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:225
+msgid ">.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1367
-#, c-format
-msgid "PIN [sigs done: %lu]"
+#: agent/gpg-agent.c:241
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
+msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
+
+#: agent/gpg-agent.c:243
+msgid ""
+"Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
+"Secret key management for GnuPG\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1653 g10/app-openpgp.c:1663
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
-msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
+#: agent/gpg-agent.c:302
+#, c-format
+msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1734
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error getting serial number: %s\n"
-msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:305
+#, c-format
+msgid "out of core while allocating %lu bytes"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1829
-#, fuzzy, c-format
-msgid "failed to store the key: %s\n"
-msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:336 g10/gpg.c:923 scd/scdaemon.c:264 sm/gpgsm.c:646
+#, c-format
+msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1871
-#, fuzzy
-msgid "reading the key failed\n"
-msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:507 agent/protect-tool.c:1073 g10/gpg.c:1808
+#: kbx/kbxutil.c:432 scd/scdaemon.c:356 sm/gpgsm.c:767
+#: tools/symcryptrun.c:1056
+#, c-format
+msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:317
+#: agent/gpg-agent.c:601 g10/gpg.c:2007 scd/scdaemon.c:433 sm/gpgsm.c:864
 #, c-format
-msgid "armor: %s\n"
-msgstr "opakowanie: %s\n"
+msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
+msgstr "UWAGA: brak domy¶lnego pliku opcji ,,%s''\n"
 
-#: g10/armor.c:346
-msgid "invalid armor header: "
-msgstr "niepoprawny nag³ówek opakowania: "
+#: agent/gpg-agent.c:606 agent/gpg-agent.c:1120 g10/gpg.c:2011
+#: scd/scdaemon.c:438 sm/gpgsm.c:868 tools/symcryptrun.c:989
+#, c-format
+msgid "option file `%s': %s\n"
+msgstr "plik opcji ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/armor.c:353
-msgid "armor header: "
-msgstr "nag³ówek opakowania: "
+#: agent/gpg-agent.c:614 g10/gpg.c:2018 scd/scdaemon.c:446 sm/gpgsm.c:875
+#, c-format
+msgid "reading options from `%s'\n"
+msgstr "odczyt opcji z ,,%s''\n"
 
-#: g10/armor.c:364
-msgid "invalid clearsig header\n"
-msgstr "niew³a¶ciwy nag³ówek dokumentu z podpisem na koñcu\n"
+#: agent/gpg-agent.c:914 g10/plaintext.c:136 g10/plaintext.c:141
+#: g10/plaintext.c:158
+#, c-format
+msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d tworzenia `%s': %s\n"
 
-#: g10/armor.c:416
-msgid "nested clear text signatures\n"
-msgstr "zagnie¿d¿one podpisy na koñcu dokumentu\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1170 agent/gpg-agent.c:1273 agent/gpg-agent.c:1277
+#: agent/gpg-agent.c:1313 agent/gpg-agent.c:1317 g10/exec.c:174
+#: g10/openfile.c:416 scd/scdaemon.c:916
+#, c-format
+msgid "can't create directory `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ katalogu ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/armor.c:551
-#, fuzzy
-msgid "unexpected armor: "
-msgstr "nieoczekiwane opakowanie:"
+#: agent/gpg-agent.c:1184 scd/scdaemon.c:930
+msgid "name of socket too long\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:563
-msgid "invalid dash escaped line: "
-msgstr "niepoprawne oznaczenie linii minusami: "
+#: agent/gpg-agent.c:1210 scd/scdaemon.c:956
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create socket: %s\n"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:715 g10/armor.c:1300
+#: agent/gpg-agent.c:1239 scd/scdaemon.c:985
 #, fuzzy, c-format
-msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
-msgstr "niew³a¶ciwy znak formatu radix64: ,,%02x'', zosta³ pominiêty\n"
+msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d przy wysy³aniu do ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/armor.c:758
-msgid "premature eof (no CRC)\n"
-msgstr "przewczesny koniec pliku (brak CRC)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1247 scd/scdaemon.c:993
+#, fuzzy, c-format
+msgid "listen() failed: %s\n"
+msgstr "zapis zmian nie powiód³ siê: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:792
-msgid "premature eof (in CRC)\n"
-msgstr "przedwczesny koniec pliku (w CRC)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1253 scd/scdaemon.c:999
+#, fuzzy, c-format
+msgid "listening on socket `%s'\n"
+msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
 
-#: g10/armor.c:800
-msgid "malformed CRC\n"
-msgstr "b³±d formatu CRC\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1281 agent/gpg-agent.c:1323 g10/openfile.c:419
+#, fuzzy, c-format
+msgid "directory `%s' created\n"
+msgstr "%s: katalog utworzony\n"
 
-#: g10/armor.c:804 g10/armor.c:1337
+#: agent/gpg-agent.c:1329
 #, fuzzy, c-format
-msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
-msgstr "B³±d sumy CRC; %06lx - %06lx\n"
+msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
+msgstr "baza zaufania: funkcja read() (n=%d) zawiod³a: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:824
-#, fuzzy
-msgid "premature eof (in trailer)\n"
-msgstr "przedwczesny koniec pliku (w linii koñcz±cej)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1333
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't use `%s' as home directory\n"
+msgstr "%s: nie mo¿na utworzyæ katalogu: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:828
-msgid "error in trailer line\n"
-msgstr "b³±d w linii koñcz±cej\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1432
+#, c-format
+msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:1115
-msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
-msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1437
+#, c-format
+msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:1120
+#: agent/gpg-agent.c:1451
 #, c-format
-msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
-msgstr "b³±d opakowania: linia d³u¿sza ni¿ %d znaków\n"
+msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:1124
-msgid ""
-"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1456
+#, c-format
+msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
-"znak kodowania quoted-printable w opakowaniu ASCII - prawdopodobnie\n"
-"przek³amanie wprowadzone przez serwer pocztowy\n"
 
-#: g10/card-util.c:58 g10/card-util.c:282
+#: agent/gpg-agent.c:1550 scd/scdaemon.c:1115
 #, fuzzy, c-format
-msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
-msgstr "brak klucza prywatnego"
+msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
+msgstr "zapis zmian na kluczu prywatnym nie powiód³ siê: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:63
-#, c-format
-msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
-msgstr ""
+#: agent/gpg-agent.c:1634 scd/scdaemon.c:1172
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s %s stopped\n"
+msgstr "\t%lu kluczy pominiêtych\n"
 
-#: g10/card-util.c:70 g10/card-util.c:1288 g10/delkey.c:120 g10/keyedit.c:1314
-#: g10/keygen.c:2432 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:417
+#: agent/gpg-agent.c:1655
 #, fuzzy
-msgid "can't do this in batch mode\n"
-msgstr "nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
+msgid "no gpg-agent running in this session\n"
+msgstr "gpg-agent nie jest dostêpny w tej sesji\n"
 
-#: g10/card-util.c:94 g10/card-util.c:1065 g10/card-util.c:1147
-#: g10/keyedit.c:412 g10/keyedit.c:433 g10/keyedit.c:447 g10/keygen.c:1298
-#: g10/keygen.c:1363
-msgid "Your selection? "
-msgstr "Twój wybór? "
+#: agent/gpg-agent.c:1665 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
+#: sm/call-agent.c:144 tools/gpg-connect-agent.c:713
+msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
+msgstr "z³y format zmiennej ¶rodowiskowej GPG_AGENT_INFO\n"
 
-#: g10/card-util.c:194 g10/card-util.c:244
-msgid "[not set]"
-msgstr ""
+#: agent/gpg-agent.c:1677 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
+#: sm/call-agent.c:156 tools/gpg-connect-agent.c:724
+#, c-format
+msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
+msgstr "wersja %d protoko³u agenta nie jest obs³ugiwana\n"
 
-#: g10/card-util.c:378
+#: agent/preset-passphrase.c:100
 #, fuzzy
-msgid "male"
-msgstr "w³kl"
+msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
+msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
+
+#: agent/preset-passphrase.c:103
+msgid ""
+"Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
+"Password cache maintenance\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:379
+#: agent/protect-tool.c:146
 #, fuzzy
-msgid "female"
-msgstr "w³kl"
+msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
+msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
+
+#: agent/protect-tool.c:148
+msgid ""
+"Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]]\n"
+"Secret key maintenance tool\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:379
+#: agent/protect-tool.c:1206
 #, fuzzy
-msgid "unspecified"
-msgstr "nie podano przyczyny"
+msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
+msgstr "Podaj d³ugie, skomplikowane has³o, np. ca³e zdanie.\n"
 
-#: g10/card-util.c:406
+#: agent/protect-tool.c:1209
 #, fuzzy
-msgid "not forced"
-msgstr "nie zosta³ przetworzony"
+msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
+msgstr "Podaj d³ugie, skomplikowane has³o, np. ca³e zdanie.\n"
 
-#: g10/card-util.c:406
-msgid "forced"
+#: agent/protect-tool.c:1212
+msgid ""
+"Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
+"system."
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:458
-msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
-msgstr ""
+#: agent/protect-tool.c:1217
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please enter the passphrase or the PIN\n"
+"needed to complete this operation."
+msgstr "Podaj d³ugie, skomplikowane has³o, np. ca³e zdanie.\n"
 
-#: g10/card-util.c:460
-msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
-msgstr ""
+#: agent/protect-tool.c:1222 tools/symcryptrun.c:488
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase:"
+msgstr "niepoprawne has³o"
 
-#: g10/card-util.c:462
-msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
-msgstr ""
+#: agent/protect-tool.c:1235 tools/symcryptrun.c:501
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:479
-msgid "Cardholder's surname: "
-msgstr ""
+#: agent/protect-tool.c:1238 tools/symcryptrun.c:505
+#, fuzzy
+msgid "cancelled\n"
+msgstr "Anuluj"
 
-#: g10/card-util.c:481
-msgid "Cardholder's given name: "
-msgstr ""
+#: agent/trustlist.c:115 agent/trustlist.c:303
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
+
+#: agent/trustlist.c:130
+#, fuzzy, c-format
+msgid "file `%s', line %d: %s\n"
+msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:499
+#: agent/trustlist.c:150 agent/trustlist.c:158
 #, c-format
-msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
+msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:521
-#, fuzzy
-msgid "URL to retrieve public key: "
-msgstr "brak odpowiadaj±cego klucza publicznego: %s\n"
+#: agent/trustlist.c:164
+#, fuzzy, c-format
+msgid "system trustlist `%s' not available\n"
+msgstr "tajne czê¶ci klucza s± niedostêpne\n"
+
+#: agent/trustlist.c:199
+#, fuzzy, c-format
+msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
+msgstr "b³±d odczytu: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:529
+#: agent/trustlist.c:225 agent/trustlist.c:232
 #, c-format
-msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
+msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:622 g10/card-util.c:691 g10/import.c:263
-#, c-format
-msgid "error reading `%s': %s\n"
+#: agent/trustlist.c:264
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
 msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:630
-msgid "Login data (account name): "
+#: agent/trustlist.c:356 agent/trustlist.c:395
+msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:640
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
+#. and has one special property: A "%%0A" is used by
+#. Pinentry to insert a line break.  The double
+#. percent sign is actually needed because it is also
+#. a printf format string.  If you need to insert a
+#. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
+#. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
+#. fingerprint string whereas the first one receives
+#. the name as store in the certificate.
+#: agent/trustlist.c:471
 #, c-format
-msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
+msgid ""
+"Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
+"fingerprint:%%0A  %s"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:699
-msgid "Private DO data: "
+#. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
+#. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
+#. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
+#: agent/trustlist.c:480
+msgid "Correct"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:709
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
+#. and has one special property: A "%%0A" is used by
+#. Pinentry to insert a line break.  The double
+#. percent sign is actually needed because it is also
+#. a printf format string.  If you need to insert a
+#. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
+#. "%s" gets replaced by the name as store in the
+#. certificate.
+#: agent/trustlist.c:500
 #, c-format
-msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
+msgid ""
+"Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
+"certificates?"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:729
-#, fuzzy
-msgid "Language preferences: "
-msgstr "aktualizacja ustawieñ klucza"
-
-#: g10/card-util.c:737
-#, fuzzy
-msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
-msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
-
-#: g10/card-util.c:746
+#: agent/trustlist.c:506
 #, fuzzy
-msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
-msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
+msgid "Yes"
+msgstr "tak"
 
-#: g10/card-util.c:767
-msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
+#: agent/trustlist.c:506
+msgid "No"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:781
-#, fuzzy
-msgid "Error: invalid response.\n"
-msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
-
-#: g10/card-util.c:802
-#, fuzzy
-msgid "CA fingerprint: "
-msgstr "Odcisk klucza:"
+#: common/exechelp.c:285 common/exechelp.c:376
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating a pipe: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:825
-#, fuzzy
-msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
-msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
+#: common/exechelp.c:352 common/exechelp.c:409
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:873
+#: common/exechelp.c:388 common/exechelp.c:546
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key operation not possible: %s\n"
-msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
+msgid "error forking process: %s\n"
+msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:874
-#, fuzzy
-msgid "not an OpenPGP card"
-msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
+#: common/exechelp.c:444 common/exechelp.c:487
+#, c-format
+msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:883
+#: common/exechelp.c:452
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error getting current key info: %s\n"
+msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
 msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:966
-#, fuzzy
-msgid "Replace existing key? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
-
-#: g10/card-util.c:987 g10/card-util.c:996
-msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
-msgstr ""
-
-#: g10/card-util.c:1008
-#, fuzzy
-msgid "Replace existing keys? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
+#: common/exechelp.c:458 common/exechelp.c:498
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error running `%s': exit status %d\n"
+msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1017
+#: common/exechelp.c:493
 #, c-format
-msgid ""
-"Please note that the factory settings of the PINs are\n"
-"   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
-"You should change them using the command --change-pin\n"
+msgid "error running `%s': probably not installed\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1056
-#, fuzzy
-msgid "Please select the type of key to generate:\n"
-msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
+#: common/exechelp.c:504
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error running `%s': terminated\n"
+msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1058 g10/card-util.c:1138
-#, fuzzy
-msgid "   (1) Signature key\n"
-msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
+#: common/http.c:1622
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating socket: %s\n"
+msgstr "b³±d tworzenia `%s': %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1059 g10/card-util.c:1140
+#: common/http.c:1666
 #, fuzzy
-msgid "   (2) Encryption key\n"
-msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
+msgid "host not found"
+msgstr "%s: nie znaleziono u¿ytkownika\n"
 
-#: g10/card-util.c:1060 g10/card-util.c:1142
-msgid "   (3) Authentication key\n"
-msgstr ""
+#: common/simple-pwquery.c:310
+msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
+msgstr "gpg-agent nie jest dostêpny w tej sesji\n"
 
-#: g10/card-util.c:1076 g10/card-util.c:1158 g10/keyedit.c:907
-#: g10/keygen.c:1402 g10/revoke.c:642
-msgid "Invalid selection.\n"
-msgstr "Niew³a¶ciwy wybór.\n"
+#: common/simple-pwquery.c:368
+#, c-format
+msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na siê po³±czyæ z ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1135
-#, fuzzy
-msgid "Please select where to store the key:\n"
-msgstr "Proszê wybraæ powód uniewa¿nienia:\n"
+#: common/simple-pwquery.c:379
+msgid "communication problem with gpg-agent\n"
+msgstr "problem z porozumiewaniem siê z agentem\n"
 
-#: g10/card-util.c:1170
+#: common/simple-pwquery.c:389
 #, fuzzy
-msgid "unknown key protection algorithm\n"
-msgstr "nieznany algorytm ochrony\n"
+msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
+msgstr "problem agenta: zwróci³ 0x%lx\n"
 
-#: g10/card-util.c:1175
+#: common/simple-pwquery.c:527 common/simple-pwquery.c:615
 #, fuzzy
-msgid "secret parts of key are not available\n"
-msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
+msgid "canceled by user\n"
+msgstr "anulowano przez u¿ytkownika\n"
 
-#: g10/card-util.c:1180
+#: common/simple-pwquery.c:534 common/simple-pwquery.c:621
 #, fuzzy
-msgid "secret key already stored on a card\n"
-msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
-
-#: g10/card-util.c:1250 g10/keyedit.c:1245 util/miscutil.c:348
-msgid "quit"
-msgstr "wyj¶cie"
-
-#: g10/card-util.c:1250 g10/keyedit.c:1245
-msgid "quit this menu"
-msgstr "wyj¶cie z tego menu"
-
-#: g10/card-util.c:1251 g10/keyedit.c:1246
-msgid "q"
-msgstr "w"
+msgid "problem with the agent\n"
+msgstr "problem agenta: zwróci³ 0x%lx\n"
 
-#: g10/card-util.c:1252
-msgid "admin"
-msgstr ""
+#: common/sysutils.c:88 g10/misc.c:137
+#, c-format
+msgid "can't disable core dumps: %s\n"
+msgstr "nie mo¿na wy³±czyæ zrzutów pamiêci: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1252
-#, fuzzy
-msgid "show admin commands"
-msgstr "sprzeczne polecenia\n"
+#: common/sysutils.c:183
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1253 g10/keyedit.c:1248
-msgid "help"
-msgstr "pomoc"
+#: common/sysutils.c:215
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1253 g10/keyedit.c:1248
-msgid "show this help"
-msgstr "ten tekst pomocy"
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:33 common/yesno.c:70
+msgid "yes"
+msgstr "tak"
 
-#: g10/card-util.c:1255 g10/keyedit.c:1251
-msgid "list"
-msgstr "lista"
+#: common/yesno.c:34 common/yesno.c:75
+msgid "yY"
+msgstr "tT"
 
-#: g10/card-util.c:1255
-#, fuzzy
-msgid "list all available data"
-msgstr "Klucz dostêpny w: "
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:36 common/yesno.c:72
+msgid "no"
+msgstr "nie"
 
-#: g10/card-util.c:1256 g10/keyedit.c:1252
-msgid "l"
-msgstr "l"
+#: common/yesno.c:37 common/yesno.c:76
+msgid "nN"
+msgstr "nN"
 
-#: g10/card-util.c:1257 g10/keyedit.c:1263
-msgid "debug"
-msgstr "¶ledzenia"
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:74
+msgid "quit"
+msgstr "wyj¶cie"
 
-#: g10/card-util.c:1258
-#, fuzzy
-msgid "name"
-msgstr "w³kl"
+#: common/yesno.c:77
+msgid "qQ"
+msgstr "wW"
 
-#: g10/card-util.c:1258
-msgid "change card holder's name"
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:111
+msgid "okay|okay"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1259
-msgid "url"
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:113
+msgid "cancel|cancel"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1259
-msgid "change URL to retrieve key"
+#: common/yesno.c:114
+msgid "oO"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1260
-msgid "fetch"
-msgstr ""
+#: common/yesno.c:115
+#, fuzzy
+msgid "cC"
+msgstr "l"
 
-#: g10/card-util.c:1261
-msgid "fetch the key specified in the card URL"
-msgstr ""
+#: g10/armor.c:320
+#, c-format
+msgid "armor: %s\n"
+msgstr "opakowanie: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1262
-#, fuzzy
-msgid "login"
-msgstr "lpodpis"
+#: g10/armor.c:359
+msgid "invalid armor header: "
+msgstr "niepoprawny nag³ówek opakowania: "
 
-#: g10/card-util.c:1262
-#, fuzzy
-msgid "change the login name"
-msgstr "zmiana daty wa¿no¶ci klucza"
+#: g10/armor.c:370
+msgid "armor header: "
+msgstr "nag³ówek opakowania: "
 
-#: g10/card-util.c:1263
-msgid "lang"
-msgstr ""
+#: g10/armor.c:381
+msgid "invalid clearsig header\n"
+msgstr "niew³a¶ciwy nag³ówek dokumentu z podpisem na koñcu\n"
 
-#: g10/card-util.c:1263
+#: g10/armor.c:433
+msgid "nested clear text signatures\n"
+msgstr "zagnie¿d¿one podpisy na koñcu dokumentu\n"
+
+#: g10/armor.c:568
 #, fuzzy
-msgid "change the language preferences"
-msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
+msgid "unexpected armor: "
+msgstr "nieoczekiwane opakowanie:"
 
-#: g10/card-util.c:1264
-msgid "sex"
-msgstr ""
+#: g10/armor.c:580
+msgid "invalid dash escaped line: "
+msgstr "niepoprawne oznaczenie linii minusami: "
 
-#: g10/card-util.c:1264
-msgid "change card holder's sex"
-msgstr ""
+#: g10/armor.c:734 g10/armor.c:1343
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
+msgstr "niew³a¶ciwy znak formatu radix64: ,,%02x'', zosta³ pominiêty\n"
 
-#: g10/card-util.c:1265
-#, fuzzy
-msgid "cafpr"
-msgstr "odc"
+#: g10/armor.c:777
+msgid "premature eof (no CRC)\n"
+msgstr "przewczesny koniec pliku (brak CRC)\n"
 
-#: g10/card-util.c:1265
-#, fuzzy
-msgid "change a CA fingerprint"
-msgstr "okazanie odcisku klucza"
+#: g10/armor.c:811
+msgid "premature eof (in CRC)\n"
+msgstr "przedwczesny koniec pliku (w CRC)\n"
 
-#: g10/card-util.c:1266
-#, fuzzy
-msgid "forcesig"
-msgstr "unpod"
+#: g10/armor.c:819
+msgid "malformed CRC\n"
+msgstr "b³±d formatu CRC\n"
 
-#: g10/card-util.c:1267
-msgid "toggle the signature force PIN flag"
-msgstr ""
+#: g10/armor.c:823 g10/armor.c:1380
+#, fuzzy, c-format
+msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
+msgstr "B³±d sumy CRC; %06lx - %06lx\n"
 
-#: g10/card-util.c:1268
+#: g10/armor.c:843
 #, fuzzy
-msgid "generate"
-msgstr "b³±d ogólny"
+msgid "premature eof (in trailer)\n"
+msgstr "przedwczesny koniec pliku (w linii koñcz±cej)\n"
 
-#: g10/card-util.c:1269
-#, fuzzy
-msgid "generate new keys"
-msgstr "generacja nowej pary kluczy"
+#: g10/armor.c:847
+msgid "error in trailer line\n"
+msgstr "b³±d w linii koñcz±cej\n"
 
-#: g10/card-util.c:1270 g10/keyedit.c:1287
-msgid "passwd"
-msgstr "has³o"
+#: g10/armor.c:1158
+msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
+msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1270
-msgid "menu to change or unblock the PIN"
+#: g10/armor.c:1163
+#, c-format
+msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
+msgstr "b³±d opakowania: linia d³u¿sza ni¿ %d znaków\n"
+
+#: g10/armor.c:1167
+msgid ""
+"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
+"znak kodowania quoted-printable w opakowaniu ASCII - prawdopodobnie\n"
+"przek³amanie wprowadzone przez serwer pocztowy\n"
 
-#: g10/card-util.c:1272
-msgid "privatedo"
+#: g10/build-packet.c:978
+msgid ""
+"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
+"an '='\n"
 msgstr ""
+"nazwa adnotacji mo¿e zawieraæ tylko litery, cyfry, kropki i podkre¶lenia, \n"
+"i musi koñczyæ siê ,,=''\n"
 
-#: g10/card-util.c:1336 g10/keyedit.c:1397
-msgid "Command> "
-msgstr "Polecenie> "
+#: g10/build-packet.c:990
+msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
+msgstr "adnotacja u¿ytkownika musi zawieraæ znak '@'\n"
 
-#: g10/card-util.c:1371
+#: g10/build-packet.c:996
 #, fuzzy
-msgid "Admin-only command\n"
-msgstr "sprzeczne polecenia\n"
+msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
+msgstr "adnotacja u¿ytkownika musi zawieraæ znak '@'\n"
 
-#: g10/card-util.c:1387
-#, fuzzy
-msgid "Admin commands are allowed\n"
-msgstr "sprzeczne polecenia\n"
+#: g10/build-packet.c:1014
+msgid "a notation value must not use any control characters\n"
+msgstr "tre¶æ adnotacji nie mo¿e zawieraæ znaków steruj±cych\n"
 
-#: g10/card-util.c:1389
-#, fuzzy
-msgid "Admin commands are not allowed\n"
-msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
+#: g10/build-packet.c:1048 g10/build-packet.c:1057
+msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: niepoprawne dane w adnotacji\n"
 
-#: g10/card-util.c:1458 g10/keyedit.c:1864
-msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
-msgstr "Niepoprawna komenda  (spróbuj \"help\")\n"
+#: g10/build-packet.c:1079 g10/build-packet.c:1081
+msgid "not human readable"
+msgstr "nieczytelne dla cz³owieka"
 
-#: g10/cardglue.c:287
-msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
+#: g10/call-agent.c:99 sm/call-agent.c:102
+msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/cardglue.c:371
-#, c-format
-msgid ""
-"Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
-"   %.*s\n"
+#: g10/call-agent.c:160 sm/call-agent.c:167
+msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/cardglue.c:379
-msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
+#: g10/card-util.c:64 g10/card-util.c:307
+#, fuzzy, c-format
+msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
+msgstr "brak klucza prywatnego"
+
+#: g10/card-util.c:69
+#, c-format
+msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/cardglue.c:687
+#: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1525
+#: g10/keygen.c:2739 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
 #, fuzzy
-msgid "Enter New Admin PIN: "
-msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
+msgid "can't do this in batch mode\n"
+msgstr "nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
 
-#: g10/cardglue.c:688
-#, fuzzy
-msgid "Enter New PIN: "
-msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
+#: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
+#: g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:447 g10/keyedit.c:461 g10/keygen.c:1550
+#: g10/keygen.c:1617
+msgid "Your selection? "
+msgstr "Twój wybór? "
 
-#: g10/cardglue.c:689
-msgid "Enter Admin PIN: "
+#: g10/card-util.c:217 g10/card-util.c:267
+msgid "[not set]"
 msgstr ""
 
-#: g10/cardglue.c:690
+#: g10/card-util.c:414
 #, fuzzy
-msgid "Enter PIN: "
-msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
+msgid "male"
+msgstr "w³kl"
 
-#: g10/cardglue.c:704
+#: g10/card-util.c:415
 #, fuzzy
-msgid "Repeat this PIN: "
-msgstr "Powtórz has³o: "
+msgid "female"
+msgstr "w³kl"
 
-#: g10/cardglue.c:718
+#: g10/card-util.c:415
 #, fuzzy
-msgid "PIN not correctly repeated; try again"
-msgstr "has³o nie zosta³o poprawnie powtórzone; jeszcze jedna próba"
-
-#: g10/decrypt.c:68 g10/decrypt.c:157 g10/g10.c:3577 g10/keyring.c:376
-#: g10/keyring.c:662 g10/verify.c:101 g10/verify.c:154
-#, c-format
-msgid "can't open `%s'\n"
-msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s''\n"
+msgid "unspecified"
+msgstr "nie podano przyczyny"
 
-#: g10/decrypt.c:104 g10/encode.c:859
-msgid "--output doesn't work for this command\n"
-msgstr "opcja --output nie dzia³a z tym poleceniem\n"
+#: g10/card-util.c:442
+#, fuzzy
+msgid "not forced"
+msgstr "nie zosta³ przetworzony"
 
-#: g10/delkey.c:74 g10/export.c:168 g10/keyedit.c:2918 g10/keyserver.c:1414
-#: g10/revoke.c:226
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
+#: g10/card-util.c:442
+msgid "forced"
+msgstr ""
 
-#: g10/delkey.c:82 g10/export.c:198 g10/keyserver.c:1428 g10/revoke.c:232
-#: g10/revoke.c:439
-#, c-format
-msgid "error reading keyblock: %s\n"
-msgstr "b³±d odczytu bloku kluczy: %s\n"
+#: g10/card-util.c:520
+msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/delkey.c:121 g10/delkey.c:128
-msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
-msgstr "(chyba, ¿e klucz zostaje wybrany przez podanie odcisku)\n"
+#: g10/card-util.c:522
+msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/delkey.c:127
-#, fuzzy
-msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
-msgstr "bez opcji \"--yes\" nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
+#: g10/card-util.c:524
+msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/delkey.c:139
-#, fuzzy
-msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
-msgstr "Usun±æ ten klucz ze zbioru? "
+#: g10/card-util.c:541
+msgid "Cardholder's surname: "
+msgstr ""
 
-#: g10/delkey.c:147
-#, fuzzy
-msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
-msgstr "To jest klucz tajny! - czy na pewno go usun±æ? "
+#: g10/card-util.c:543
+msgid "Cardholder's given name: "
+msgstr ""
 
-#: g10/delkey.c:157
+#: g10/card-util.c:561
 #, c-format
-msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
-msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
+msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/delkey.c:167
-msgid "ownertrust information cleared\n"
-msgstr "informacja o zaufaniu dla w³a¶ciciela klucza zosta³a wymazana\n"
+#: g10/card-util.c:582
+#, fuzzy
+msgid "URL to retrieve public key: "
+msgstr "brak odpowiadaj±cego klucza publicznego: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:195
+#: g10/card-util.c:590
 #, c-format
-msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
-msgstr "dla klucza publicznego ,,%s'' istnieje klucz prywatny!\n"
-
-#: g10/delkey.c:197
-msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
-msgstr "aby go usun±æ nalezy najpierw u¿yæ opcji \"--delete-secret-key\".\n"
+msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/encode.c:210 g10/sign.c:1186
+#: g10/card-util.c:688 g10/card-util.c:757 g10/import.c:282
 #, c-format
-msgid "error creating passphrase: %s\n"
-msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
+msgid "error reading `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/encode.c:215
-msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
+#: g10/card-util.c:696
+msgid "Login data (account name): "
 msgstr ""
-"ustawiony tryb S2K nie pozwala u¿yæ pakietu ESK dla szyfru symetrycznego\n"
 
-#: g10/encode.c:228
+#: g10/card-util.c:706
 #, c-format
-msgid "using cipher %s\n"
-msgstr "szyfrem %s\n"
+msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/encode.c:238 g10/encode.c:558
-#, c-format
-msgid "`%s' already compressed\n"
-msgstr ",,%s'' ju¿ jest skompresowany\n"
+#: g10/card-util.c:765
+msgid "Private DO data: "
+msgstr ""
 
-#: g10/encode.c:308 g10/encode.c:604 g10/sign.c:551
+#: g10/card-util.c:775
 #, c-format
-msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: plik ,,%s'' jest pusty\n"
-
-#: g10/encode.c:472
-msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
+msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
-"w trybie --pgp2 mo¿na szyfrowaæ dla kluczy RSA krótszych od 2048 bitów\n"
 
-#: g10/encode.c:494
-#, c-format
-msgid "reading from `%s'\n"
-msgstr "odczyt z '%s'\n"
+#: g10/card-util.c:795
+#, fuzzy
+msgid "Language preferences: "
+msgstr "aktualizacja ustawieñ klucza"
 
-#: g10/encode.c:530
-msgid ""
-"unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
+#: g10/card-util.c:803
+#, fuzzy
+msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
+msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
+
+#: g10/card-util.c:812
+#, fuzzy
+msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
+msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
+
+#: g10/card-util.c:833
+msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
 msgstr ""
-"nie mo¿na u¿yæ szyfru IDEA z wszystkimi kluczami dla których szyfrujesz.\n"
 
-#: g10/encode.c:540
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr "wymuszone u¿ycie szyfru %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
+#: g10/card-util.c:847
+#, fuzzy
+msgid "Error: invalid response.\n"
+msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
 
-#: g10/encode.c:648 g10/sign.c:877
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
-"preferences\n"
-msgstr "wymuszone u¿ycie kompresji %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
+#: g10/card-util.c:868
+#, fuzzy
+msgid "CA fingerprint: "
+msgstr "Odcisk klucza:"
 
-#: g10/encode.c:735
-#, c-format
-msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr "wymuszone u¿ycie szyfru %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
+#: g10/card-util.c:891
+#, fuzzy
+msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
+msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
 
-#: g10/encode.c:805 g10/pkclist.c:721 g10/pkclist.c:757
-#, c-format
-msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
+#: g10/card-util.c:939
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key operation not possible: %s\n"
+msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:832
-#, c-format
-msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
-msgstr "%s/%s zaszyfrowany dla: ,,%s''\n"
+#: g10/card-util.c:940
+#, fuzzy
+msgid "not an OpenPGP card"
+msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
 
-#: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:301
-#, c-format
-msgid "%s encrypted data\n"
-msgstr "dane zaszyfrowano za pomoc± %s\n"
+#: g10/card-util.c:949
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting current key info: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:305
-#, c-format
-msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
-msgstr "dane zaszyfrowano nieznanym algorytmem numer %d\n"
+#: g10/card-util.c:1034
+#, fuzzy
+msgid "Replace existing key? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
 
-#: g10/encr-data.c:92
-msgid ""
-"WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
+#: g10/card-util.c:1055 g10/card-util.c:1064
+msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: wiadomo¶æ by³a szyfrowana kluczem s³abym szyfru symetrycznego.\n"
-
-#: g10/encr-data.c:103
-msgid "problem handling encrypted packet\n"
-msgstr "problem podczas obróbki pakietu szyfrowego\n"
 
-#: g10/exec.c:48
-msgid "no remote program execution supported\n"
-msgstr "odwo³ania do zewnêtrznych programów s± wy³±czone\n"
+#: g10/card-util.c:1076
+#, fuzzy
+msgid "Replace existing keys? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
 
-#: g10/exec.c:184 g10/openfile.c:406
+#: g10/card-util.c:1085
 #, c-format
-msgid "can't create directory `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na utworzyæ katalogu ,,%s'': %s\n"
-
-#: g10/exec.c:325
 msgid ""
-"external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
+"Please note that the factory settings of the PINs are\n"
+"   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
+"You should change them using the command --change-pin\n"
 msgstr ""
-"nieszczelne uprawnienia ustawieñ - wo³anie zewnêtrznych programów wy³±czone\n"
 
-#: g10/exec.c:355
+#: g10/card-util.c:1120
 #, fuzzy
-msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
-msgstr ""
-"platforma wymaga u¿ycia plików tymczasowych do wo³ania zewnêtrznych "
-"programów\n"
+msgid "Please select the type of key to generate:\n"
+msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
 
-#: g10/exec.c:433
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na wykonaæ %s ,,%s'': %s\n"
+#: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
+#, fuzzy
+msgid "   (1) Signature key\n"
+msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
 
-#: g10/exec.c:436
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na wykonaæ %s ,,%s'': %s\n"
+#: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
+#, fuzzy
+msgid "   (2) Encryption key\n"
+msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
 
-#: g10/exec.c:521
-#, c-format
-msgid "system error while calling external program: %s\n"
-msgstr "b³±d systemu podczas wo³ania programu zewnêtrznego: %s\n"
+#: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
+msgid "   (3) Authentication key\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/exec.c:532 g10/exec.c:598
-msgid "unnatural exit of external program\n"
-msgstr "nienaturalne zakoñczenie pracy zewnêtrznego programu\n"
+#: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:947
+#: g10/keygen.c:1554 g10/keygen.c:1582 g10/keygen.c:1656 g10/revoke.c:685
+msgid "Invalid selection.\n"
+msgstr "Niew³a¶ciwy wybór.\n"
 
-#: g10/exec.c:547
-msgid "unable to execute external program\n"
-msgstr "nie mo¿na uruchomiæ zewnêtrznego programu\n"
+#: g10/card-util.c:1200
+#, fuzzy
+msgid "Please select where to store the key:\n"
+msgstr "Proszê wybraæ powód uniewa¿nienia:\n"
 
-#: g10/exec.c:563
-#, c-format
-msgid "unable to read external program response: %s\n"
-msgstr "nie mo¿na odczytaæ odpowiedzi programu zewnêtrznego: %s\n"
+#: g10/card-util.c:1235
+#, fuzzy
+msgid "unknown key protection algorithm\n"
+msgstr "nieznany algorytm ochrony\n"
 
-#: g10/exec.c:609 g10/exec.c:616
-#, c-format
-msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
+#: g10/card-util.c:1240
+#, fuzzy
+msgid "secret parts of key are not available\n"
+msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
 
-#: g10/exec.c:621
-#, c-format
-msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ tymczasowego katalogu ,,%s'': %s.\n"
+#: g10/card-util.c:1245
+#, fuzzy
+msgid "secret key already stored on a card\n"
+msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
+
+#: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1358
+msgid "quit this menu"
+msgstr "wyj¶cie z tego menu"
 
-#: g10/export.c:182
+#: g10/card-util.c:1318
 #, fuzzy
-msgid "exporting secret keys not allowed\n"
-msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
+msgid "show admin commands"
+msgstr "sprzeczne polecenia\n"
 
-#: g10/export.c:211
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: not protected - skipped\n"
-msgstr "klucz %08lX: nie jest chroniony - pominiêty\n"
+#: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1361
+msgid "show this help"
+msgstr "ten tekst pomocy"
 
-#: g10/export.c:219
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
-msgstr "klucz %08lX: klucz PGP 2.x - pominiêty\n"
+#: g10/card-util.c:1321
+#, fuzzy
+msgid "list all available data"
+msgstr "Klucz dostêpny w: "
 
-#: g10/export.c:384
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: klucz prywatny %08lX nie ma prostej sumy kontrolnej SK.\n"
+#: g10/card-util.c:1324
+msgid "change card holder's name"
+msgstr ""
 
-#: g10/export.c:416
-msgid "WARNING: nothing exported\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!\n"
+#: g10/card-util.c:1325
+msgid "change URL to retrieve key"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:358
-msgid ""
-"@Commands:\n"
-" "
+#: g10/card-util.c:1326
+msgid "fetch the key specified in the card URL"
 msgstr ""
-"@Polecenia:\n"
-" "
 
-#: g10/g10.c:360
-msgid "|[file]|make a signature"
-msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu"
+#: g10/card-util.c:1327
+#, fuzzy
+msgid "change the login name"
+msgstr "zmiana daty wa¿no¶ci klucza"
 
-#: g10/g10.c:361
-msgid "|[file]|make a clear text signature"
-msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu pod dokumentem"
+#: g10/card-util.c:1328
+#, fuzzy
+msgid "change the language preferences"
+msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
 
-#: g10/g10.c:362
-msgid "make a detached signature"
-msgstr "z³o¿enie podpisu oddzielonego od dokumentu"
+#: g10/card-util.c:1329
+msgid "change card holder's sex"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:363
-msgid "encrypt data"
-msgstr "szyfrowanie danych"
+#: g10/card-util.c:1330
+#, fuzzy
+msgid "change a CA fingerprint"
+msgstr "okazanie odcisku klucza"
 
-#: g10/g10.c:365
-msgid "encryption only with symmetric cipher"
-msgstr "szyfrowanie tylko szyfrem symetrycznym"
+#: g10/card-util.c:1331
+msgid "toggle the signature force PIN flag"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:367
-msgid "decrypt data (default)"
-msgstr "odszyfrowywanie danych (domy¶lne)"
+#: g10/card-util.c:1332
+#, fuzzy
+msgid "generate new keys"
+msgstr "generacja nowej pary kluczy"
 
-#: g10/g10.c:369
-msgid "verify a signature"
-msgstr "sprawdzenie podpisu"
+#: g10/card-util.c:1333
+msgid "menu to change or unblock the PIN"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:371
-msgid "list keys"
-msgstr "lista kluczy"
+#: g10/card-util.c:1334
+msgid "verify the PIN and list all data"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:373
-msgid "list keys and signatures"
-msgstr "lista kluczy i podpisów"
+#: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1626
+msgid "Command> "
+msgstr "Polecenie> "
 
-#: g10/g10.c:374
+#: g10/card-util.c:1492
 #, fuzzy
-msgid "list and check key signatures"
-msgstr "sprawdzenie podpisów kluczy"
+msgid "Admin-only command\n"
+msgstr "sprzeczne polecenia\n"
 
-#: g10/g10.c:375
-msgid "list keys and fingerprints"
-msgstr "lista kluczy i ich odcisków"
+#: g10/card-util.c:1523
+#, fuzzy
+msgid "Admin commands are allowed\n"
+msgstr "sprzeczne polecenia\n"
 
-#: g10/g10.c:376
-msgid "list secret keys"
-msgstr "lista kluczy prywatnych"
+#: g10/card-util.c:1525
+#, fuzzy
+msgid "Admin commands are not allowed\n"
+msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
 
-#: g10/g10.c:377
-msgid "generate a new key pair"
-msgstr "generacja nowej pary kluczy"
+#: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2247
+msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
+msgstr "Niepoprawna komenda  (spróbuj \"help\")\n"
 
-#: g10/g10.c:378
-msgid "remove keys from the public keyring"
-msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy publicznych"
+#: g10/decrypt.c:107 g10/encode.c:869
+msgid "--output doesn't work for this command\n"
+msgstr "opcja --output nie dzia³a z tym poleceniem\n"
 
-#: g10/g10.c:380
-msgid "remove keys from the secret keyring"
-msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy prywatnych"
+#: g10/decrypt.c:162 g10/gpg.c:3820 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
+#, c-format
+msgid "can't open `%s'\n"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s''\n"
 
-#: g10/g10.c:381
-msgid "sign a key"
-msgstr "z³o¿enie podpisu na kluczu"
+#: g10/delkey.c:75 g10/export.c:325 g10/keyedit.c:3390 g10/keyserver.c:1713
+#: g10/revoke.c:228
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:382
-msgid "sign a key locally"
-msgstr "z³o¿enie prywatnego podpisu na kluczu"
+#: g10/delkey.c:83 g10/export.c:355 g10/import.c:2348 g10/keyserver.c:1727
+#: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
+#, c-format
+msgid "error reading keyblock: %s\n"
+msgstr "b³±d odczytu bloku kluczy: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:385
-msgid "sign or edit a key"
-msgstr "podpisanie lub modyfikacja klucza"
+#: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
+msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
+msgstr "(chyba, ¿e klucz zostaje wybrany przez podanie odcisku)\n"
 
-#: g10/g10.c:386
-msgid "generate a revocation certificate"
-msgstr "tworzenie certyfikatu uniewa¿nienia klucza"
+#: g10/delkey.c:135
+#, fuzzy
+msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
+msgstr "bez opcji \"--yes\" nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
 
-#: g10/g10.c:388
-msgid "export keys"
-msgstr "eksport kluczy do pliku"
+#: g10/delkey.c:147
+#, fuzzy
+msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
+msgstr "Usun±æ ten klucz ze zbioru? "
 
-#: g10/g10.c:389
-msgid "export keys to a key server"
-msgstr "eksport kluczy do serwera kluczy"
+#: g10/delkey.c:155
+#, fuzzy
+msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
+msgstr "To jest klucz tajny! - czy na pewno go usun±æ? "
 
-#: g10/g10.c:390
-msgid "import keys from a key server"
-msgstr "import kluczy z serwera kluczy"
+#: g10/delkey.c:165
+#, c-format
+msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
+msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:392
-msgid "search for keys on a key server"
-msgstr "szukanie kluczy na serwerze"
+#: g10/delkey.c:175
+msgid "ownertrust information cleared\n"
+msgstr "informacja o zaufaniu dla w³a¶ciciela klucza zosta³a wymazana\n"
 
-#: g10/g10.c:394
-msgid "update all keys from a keyserver"
-msgstr "od¶wie¿enie wszystkich kluczy z serwera"
+#: g10/delkey.c:206
+#, c-format
+msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
+msgstr "dla klucza publicznego ,,%s'' istnieje klucz prywatny!\n"
 
-#: g10/g10.c:397
-msgid "import/merge keys"
-msgstr "import/do³±czenie kluczy"
+#: g10/delkey.c:208
+msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
+msgstr "aby go usun±æ nalezy najpierw u¿yæ opcji \"--delete-secret-key\".\n"
 
-#: g10/g10.c:400
-msgid "print the card status"
-msgstr ""
+#: g10/encode.c:225 g10/sign.c:1291
+#, c-format
+msgid "error creating passphrase: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:401
-msgid "change data on a card"
+#: g10/encode.c:230
+msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
 msgstr ""
+"ustawiony tryb S2K nie pozwala u¿yæ pakietu ESK dla szyfru symetrycznego\n"
 
-#: g10/g10.c:402
-msgid "change a card's PIN"
-msgstr ""
+#: g10/encode.c:244
+#, c-format
+msgid "using cipher %s\n"
+msgstr "szyfrem %s\n"
 
-#: g10/g10.c:410
-msgid "update the trust database"
-msgstr "uaktualnienie bazy zaufania"
+#: g10/encode.c:254 g10/encode.c:558
+#, c-format
+msgid "`%s' already compressed\n"
+msgstr ",,%s'' ju¿ jest skompresowany\n"
 
-#: g10/g10.c:417
-msgid "|algo [files]|print message digests"
-msgstr "|algo [pliki]|skróty wiadomo¶ci"
+#: g10/encode.c:305 g10/encode.c:606 g10/sign.c:596
+#, c-format
+msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: plik ,,%s'' jest pusty\n"
 
-#: g10/g10.c:421 g10/gpgv.c:65
-msgid ""
-"@\n"
-"Options:\n"
-" "
+#: g10/encode.c:469
+msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
-"@\n"
-"Opcje:\n"
-" "
+"w trybie --pgp2 mo¿na szyfrowaæ dla kluczy RSA krótszych od 2048 bitów\n"
 
-#: g10/g10.c:423
-msgid "create ascii armored output"
-msgstr "opakowanie ASCII pliku wynikowego"
+#: g10/encode.c:494
+#, c-format
+msgid "reading from `%s'\n"
+msgstr "odczyt z '%s'\n"
 
-#: g10/g10.c:425
-msgid "|NAME|encrypt for NAME"
-msgstr "|NAZWA|szyfrowanie dla odbiorcy NAZWA"
+#: g10/encode.c:522
+msgid ""
+"unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
+msgstr ""
+"nie mo¿na u¿yæ szyfru IDEA z wszystkimi kluczami dla których szyfrujesz.\n"
 
-#: g10/g10.c:436
-msgid "use this user-id to sign or decrypt"
-msgstr "identyfikator do podpisania lub odszyfrowania"
+#: g10/encode.c:540
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr "wymuszone u¿ycie szyfru %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
 
-#: g10/g10.c:437
-msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
-msgstr "|N|poziom kompresji N (0 - bez)"
+#: g10/encode.c:650 g10/sign.c:968
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
+"preferences\n"
+msgstr "wymuszone u¿ycie kompresji %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
 
-#: g10/g10.c:442
-msgid "use canonical text mode"
-msgstr "kanoniczny format tekstowy"
+#: g10/encode.c:744
+#, c-format
+msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr "wymuszone u¿ycie szyfru %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
 
-#: g10/g10.c:452
-msgid "use as output file"
-msgstr "plik wyj¶ciowy"
+#: g10/encode.c:814 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
+#, c-format
+msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
 
-#: g10/g10.c:454 g10/gpgv.c:67
-msgid "verbose"
-msgstr "z dodatkowymi informacjami"
+#: g10/encode.c:841
+#, c-format
+msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
+msgstr "%s/%s zaszyfrowany dla: ,,%s''\n"
 
-#: g10/g10.c:465
-msgid "do not make any changes"
-msgstr "pozostawienie bez zmian"
+#: g10/encr-data.c:70 g10/mainproc.c:265
+#, c-format
+msgid "%s encrypted data\n"
+msgstr "dane zaszyfrowano za pomoc± %s\n"
 
-#: g10/g10.c:466
-msgid "prompt before overwriting"
-msgstr "pytanie przed nadpisaniem plików"
+#: g10/encr-data.c:72 g10/mainproc.c:269
+#, c-format
+msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
+msgstr "dane zaszyfrowano nieznanym algorytmem numer %d\n"
 
-#: g10/g10.c:507
-msgid "use strict OpenPGP behavior"
+#: g10/encr-data.c:110 sm/decrypt.c:128
+msgid ""
+"WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: wiadomo¶æ by³a szyfrowana kluczem s³abym szyfru symetrycznego.\n"
 
-#: g10/g10.c:508
-msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
-msgstr ""
+#: g10/encr-data.c:122
+msgid "problem handling encrypted packet\n"
+msgstr "problem podczas obróbki pakietu szyfrowego\n"
 
-#: g10/g10.c:533
-msgid ""
+#: g10/exec.c:51
+msgid "no remote program execution supported\n"
+msgstr "odwo³ania do zewnêtrznych programów s± wy³±czone\n"
+
+#: g10/exec.c:315
+msgid ""
+"external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
+msgstr ""
+"nieszczelne uprawnienia ustawieñ - wo³anie zewnêtrznych programów wy³±czone\n"
+
+#: g10/exec.c:345
+#, fuzzy
+msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
+msgstr ""
+"platforma wymaga u¿ycia plików tymczasowych do wo³ania zewnêtrznych "
+"programów\n"
+
+#: g10/exec.c:423
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na wykonaæ %s ,,%s'': %s\n"
+
+#: g10/exec.c:426
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na wykonaæ %s ,,%s'': %s\n"
+
+#: g10/exec.c:511
+#, c-format
+msgid "system error while calling external program: %s\n"
+msgstr "b³±d systemu podczas wo³ania programu zewnêtrznego: %s\n"
+
+#: g10/exec.c:522 g10/exec.c:588
+msgid "unnatural exit of external program\n"
+msgstr "nienaturalne zakoñczenie pracy zewnêtrznego programu\n"
+
+#: g10/exec.c:537
+msgid "unable to execute external program\n"
+msgstr "nie mo¿na uruchomiæ zewnêtrznego programu\n"
+
+#: g10/exec.c:554
+#, c-format
+msgid "unable to read external program response: %s\n"
+msgstr "nie mo¿na odczytaæ odpowiedzi programu zewnêtrznego: %s\n"
+
+#: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
+#, c-format
+msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
+
+#: g10/exec.c:611
+#, c-format
+msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ tymczasowego katalogu ,,%s'': %s.\n"
+
+#: g10/export.c:63
+#, fuzzy
+msgid "export signatures that are marked as local-only"
+msgstr ""
+"\n"
+"Podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
+
+#: g10/export.c:65
+msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
+msgstr ""
+
+#: g10/export.c:67
+#, fuzzy
+msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
+msgstr "brak kluczy uniewa¿niaj±cych dla ,,%s''\n"
+
+#: g10/export.c:69
+#, fuzzy
+msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
+msgstr "uniewa¿nienie podklucza"
+
+#: g10/export.c:71
+#, fuzzy
+msgid "remove unusable parts from key during export"
+msgstr "bezu¿yteczny klucz prywatny"
+
+#: g10/export.c:73
+msgid "remove as much as possible from key during export"
+msgstr ""
+
+#: g10/export.c:75
+msgid "export keys in an S-expression based format"
+msgstr ""
+
+#: g10/export.c:339
+#, fuzzy
+msgid "exporting secret keys not allowed\n"
+msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
+
+#: g10/export.c:368
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: not protected - skipped\n"
+msgstr "klucz %08lX: nie jest chroniony - pominiêty\n"
+
+#: g10/export.c:376
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
+msgstr "klucz %08lX: klucz PGP 2.x - pominiêty\n"
+
+#: g10/export.c:387
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
+msgstr "klucz %08lX: pominiêto - podpis na podkluczu w niew³a¶ciwym miejscu\n"
+
+#: g10/export.c:538
+msgid "about to export an unprotected subkey\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/export.c:561
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
+msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: g10/export.c:582
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: klucz prywatny %08lX nie ma prostej sumy kontrolnej SK.\n"
+
+#: g10/export.c:631
+msgid "WARNING: nothing exported\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!\n"
+
+#: g10/getkey.c:153
+msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
+msgstr "zbyt wiele wpisów w buforze kluczy publicznych - wy³±czony\n"
+
+#: g10/getkey.c:176
+#, fuzzy
+msgid "[User ID not found]"
+msgstr "[brak identyfikatora u¿ytkownika]"
+
+#: g10/getkey.c:953 g10/getkey.c:963 g10/getkey.c:973 g10/getkey.c:989
+#: g10/getkey.c:1004
+#, c-format
+msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/getkey.c:1831
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
+msgstr ""
+"Opcja --allow-non-selfsigned-uid wymusi³a uznanie za poprawny klucza %08lX.\n"
+
+#: g10/getkey.c:2385 g10/keyedit.c:3710
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
+msgstr "brak prywatnego odpowiednika podklucza publicznego %08lX - pominiêty\n"
+
+#: g10/getkey.c:2616
+#, fuzzy, c-format
+msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
+msgstr "u¿ywany jest podklucz %08lX zamiast klucza g³ównego %08lX\n"
+
+#: g10/getkey.c:2663
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
+msgstr "klucz %08lX: klucz tajny bez klucza jawnego - pominiêty\n"
+
+#: g10/gpg.c:365 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:241 tools/gpgconf.c:54
+msgid ""
+"@Commands:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@Polecenia:\n"
+" "
+
+#: g10/gpg.c:367
+msgid "|[file]|make a signature"
+msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu"
+
+#: g10/gpg.c:368
+msgid "|[file]|make a clear text signature"
+msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu pod dokumentem"
+
+#: g10/gpg.c:369 sm/gpgsm.c:245
+msgid "make a detached signature"
+msgstr "z³o¿enie podpisu oddzielonego od dokumentu"
+
+#: g10/gpg.c:370 sm/gpgsm.c:246
+msgid "encrypt data"
+msgstr "szyfrowanie danych"
+
+#: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:247
+msgid "encryption only with symmetric cipher"
+msgstr "szyfrowanie tylko szyfrem symetrycznym"
+
+#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:248
+msgid "decrypt data (default)"
+msgstr "odszyfrowywanie danych (domy¶lne)"
+
+#: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:249
+msgid "verify a signature"
+msgstr "sprawdzenie podpisu"
+
+#: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:251
+msgid "list keys"
+msgstr "lista kluczy"
+
+#: g10/gpg.c:380
+msgid "list keys and signatures"
+msgstr "lista kluczy i podpisów"
+
+#: g10/gpg.c:381
+#, fuzzy
+msgid "list and check key signatures"
+msgstr "sprawdzenie podpisów kluczy"
+
+#: g10/gpg.c:382 sm/gpgsm.c:255
+msgid "list keys and fingerprints"
+msgstr "lista kluczy i ich odcisków"
+
+#: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:253
+msgid "list secret keys"
+msgstr "lista kluczy prywatnych"
+
+#: g10/gpg.c:384 sm/gpgsm.c:256
+msgid "generate a new key pair"
+msgstr "generacja nowej pary kluczy"
+
+#: g10/gpg.c:385
+msgid "remove keys from the public keyring"
+msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy publicznych"
+
+#: g10/gpg.c:387
+msgid "remove keys from the secret keyring"
+msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy prywatnych"
+
+#: g10/gpg.c:388
+msgid "sign a key"
+msgstr "z³o¿enie podpisu na kluczu"
+
+#: g10/gpg.c:389
+msgid "sign a key locally"
+msgstr "z³o¿enie prywatnego podpisu na kluczu"
+
+#: g10/gpg.c:390
+msgid "sign or edit a key"
+msgstr "podpisanie lub modyfikacja klucza"
+
+#: g10/gpg.c:391
+msgid "generate a revocation certificate"
+msgstr "tworzenie certyfikatu uniewa¿nienia klucza"
+
+#: g10/gpg.c:393
+msgid "export keys"
+msgstr "eksport kluczy do pliku"
+
+#: g10/gpg.c:394 sm/gpgsm.c:258
+msgid "export keys to a key server"
+msgstr "eksport kluczy do serwera kluczy"
+
+#: g10/gpg.c:395 sm/gpgsm.c:259
+msgid "import keys from a key server"
+msgstr "import kluczy z serwera kluczy"
+
+#: g10/gpg.c:397
+msgid "search for keys on a key server"
+msgstr "szukanie kluczy na serwerze"
+
+#: g10/gpg.c:399
+msgid "update all keys from a keyserver"
+msgstr "od¶wie¿enie wszystkich kluczy z serwera"
+
+#: g10/gpg.c:403
+msgid "import/merge keys"
+msgstr "import/do³±czenie kluczy"
+
+#: g10/gpg.c:406
+msgid "print the card status"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:407
+msgid "change data on a card"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:408
+msgid "change a card's PIN"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:417
+msgid "update the trust database"
+msgstr "uaktualnienie bazy zaufania"
+
+#: g10/gpg.c:424
+msgid "|algo [files]|print message digests"
+msgstr "|algo [pliki]|skróty wiadomo¶ci"
+
+#: g10/gpg.c:428 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:278
+#: tools/gpg-connect-agent.c:57 tools/gpgconf.c:60 tools/symcryptrun.c:178
+msgid ""
+"@\n"
+"Options:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@\n"
+"Opcje:\n"
+" "
+
+#: g10/gpg.c:430 sm/gpgsm.c:280
+msgid "create ascii armored output"
+msgstr "opakowanie ASCII pliku wynikowego"
+
+#: g10/gpg.c:432 sm/gpgsm.c:290
+msgid "|NAME|encrypt for NAME"
+msgstr "|NAZWA|szyfrowanie dla odbiorcy NAZWA"
+
+#: g10/gpg.c:443 sm/gpgsm.c:326
+msgid "use this user-id to sign or decrypt"
+msgstr "identyfikator do podpisania lub odszyfrowania"
+
+#: g10/gpg.c:444 sm/gpgsm.c:329
+msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
+msgstr "|N|poziom kompresji N (0 - bez)"
+
+#: g10/gpg.c:449 sm/gpgsm.c:331
+msgid "use canonical text mode"
+msgstr "kanoniczny format tekstowy"
+
+#: g10/gpg.c:463 sm/gpgsm.c:334 tools/gpgconf.c:62
+msgid "use as output file"
+msgstr "plik wyj¶ciowy"
+
+#: g10/gpg.c:476 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:344 tools/gpgconf.c:65
+msgid "do not make any changes"
+msgstr "pozostawienie bez zmian"
+
+#: g10/gpg.c:477
+msgid "prompt before overwriting"
+msgstr "pytanie przed nadpisaniem plików"
+
+#: g10/gpg.c:519
+msgid "use strict OpenPGP behavior"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:520
+msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:549 sm/gpgsm.c:392
+msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
 msgstr ""
 "@\n"
 "(Pe³n± listê poleceñ i opcji mo¿na znale¼æ w podrêczniku systemowym.)\n"
 
-#: g10/g10.c:536
+#: g10/gpg.c:552 sm/gpgsm.c:395
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
@@ -1233,15 +1687,15 @@ msgstr ""
 " --list-keys [nazwy]        pokazuje klucze\n"
 " --fingerprint [nazwy]      pokazuje odciski kluczy\n"
 
-#: g10/g10.c:716 g10/gpgv.c:92
+#: g10/gpg.c:743 g10/gpgv.c:96
 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 msgstr "B³êdy prosimy zg³aszaæ na adres <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 
-#: g10/g10.c:733
+#: g10/gpg.c:760
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
 
-#: g10/g10.c:736
+#: g10/gpg.c:763
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
@@ -1251,7 +1705,7 @@ msgstr ""
 "podpisywanie, sprawdzanie podpisów, szyfrowanie, deszyfrowanie\n"
 "domy¶lnie wykonywana operacja zale¿y od danych wej¶ciowych\n"
 
-#: g10/g10.c:747
+#: g10/gpg.c:774 sm/gpgsm.c:530
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
@@ -1259,73 +1713,73 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Obs³ugiwane algorytmy:\n"
 
-#: g10/g10.c:750
+#: g10/gpg.c:777
 msgid "Pubkey: "
 msgstr "Asymetryczne: "
 
-#: g10/g10.c:756 g10/keyedit.c:1901
+#: g10/gpg.c:784 g10/keyedit.c:2313
 msgid "Cipher: "
 msgstr "Symetryczne: "
 
-#: g10/g10.c:762
+#: g10/gpg.c:791
 msgid "Hash: "
 msgstr "Skrótów: "
 
-#: g10/g10.c:768 g10/keyedit.c:1947
+#: g10/gpg.c:798 g10/keyedit.c:2359
 msgid "Compression: "
 msgstr "Kompresji: "
 
-#: g10/g10.c:851
+#: g10/gpg.c:882
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "wywo³anie: gpg [opcje]"
 
-#: g10/g10.c:999
+#: g10/gpg.c:1052 sm/gpgsm.c:682
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
 
-#: g10/g10.c:1017
+#: g10/gpg.c:1070
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
 msgstr "w definicji grupy ,,%s'' brak znaku ,,=''\n"
 
-#: g10/g10.c:1214
+#: g10/gpg.c:1267
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
 
-#: g10/g10.c:1217
+#: g10/gpg.c:1270
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
 
-#: g10/g10.c:1220
+#: g10/gpg.c:1273
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
 
-#: g10/g10.c:1226
+#: g10/gpg.c:1279
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
 
-#: g10/g10.c:1229
+#: g10/gpg.c:1282
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
 
-#: g10/g10.c:1232
+#: g10/gpg.c:1285
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
 
-#: g10/g10.c:1238
+#: g10/gpg.c:1291
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
 
-#: g10/g10.c:1241
+#: g10/gpg.c:1294
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
@@ -1333,21 +1787,21 @@ msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
 
-#: g10/g10.c:1244
+#: g10/gpg.c:1297
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
 
-#: g10/g10.c:1250
+#: g10/gpg.c:1303
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
 
-#: g10/g10.c:1253
+#: g10/gpg.c:1306
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
@@ -1355,460 +1809,493 @@ msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
 
-#: g10/g10.c:1256
+#: g10/gpg.c:1309
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
 
-#: g10/g10.c:1397
+#: g10/gpg.c:1452
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
 msgstr "nieznana opcja ,,%s''\n"
 
-#: g10/g10.c:1797
-#, c-format
-msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
-msgstr "UWAGA: stary domy¶lny plik opcji ,,%s'' zosta³ zignorowany\n"
+#: g10/gpg.c:1545
+msgid "display photo IDs during key listings"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:1839
-#, c-format
-msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
-msgstr "UWAGA: brak domy¶lnego pliku opcji ,,%s''\n"
+#: g10/gpg.c:1547
+msgid "show policy URLs during signature listings"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:1843
-#, c-format
-msgid "option file `%s': %s\n"
-msgstr "plik opcji ,,%s'': %s\n"
+#: g10/gpg.c:1549
+#, fuzzy
+msgid "show all notations during signature listings"
+msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy prywatnych\n"
+
+#: g10/gpg.c:1551
+msgid "show IETF standard notations during signature listings"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:1555
+msgid "show user-supplied notations during signature listings"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:1850
+#: g10/gpg.c:1557
+#, fuzzy
+msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
+msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
+
+#: g10/gpg.c:1559
+msgid "show user ID validity during key listings"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:1561
+msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:1563
+msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:1565
+#, fuzzy
+msgid "show the keyring name in key listings"
+msgstr "okazanie, w którym zbiorze znajduje siê dany klucz"
+
+#: g10/gpg.c:1567
+#, fuzzy
+msgid "show expiration dates during signature listings"
+msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy prywatnych\n"
+
+#: g10/gpg.c:1965
 #, c-format
-msgid "reading options from `%s'\n"
-msgstr "odczyt opcji z ,,%s''\n"
+msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
+msgstr "UWAGA: stary domy¶lny plik opcji ,,%s'' zosta³ zignorowany\n"
 
-#: g10/g10.c:2066 g10/g10.c:2584 g10/g10.c:2595
+#: g10/gpg.c:2211 g10/gpg.c:2854 g10/gpg.c:2866
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "UWAGA: %s nie jest do normalnego u¿ytku!\n"
 
-#: g10/g10.c:2079
+#: g10/gpg.c:2224
 #, fuzzy, c-format
 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
 msgstr ""
 "modu³ szyfru ,,%s'' nie zosta³ za³adowany z powodu niebezpiecznych praw "
 "dostêpu\n"
 
-#: g10/g10.c:2293
+#: g10/gpg.c:2379 g10/gpg.c:2391
+#, fuzzy, c-format
+msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
+msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
+
+#: g10/gpg.c:2472
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
 msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
 
-#: g10/g10.c:2312 g10/keyedit.c:3434
+#: g10/gpg.c:2495 g10/gpg.c:2688 g10/keyedit.c:4067
 #, fuzzy
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
 msgstr "niezrozuma³y URI serwera kluczy\n"
 
-#: g10/g10.c:2318
+#: g10/gpg.c:2507
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
 
-#: g10/g10.c:2321
+#: g10/gpg.c:2510
 #, fuzzy
 msgid "invalid keyserver options\n"
 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
 
-#: g10/g10.c:2328
+#: g10/gpg.c:2517
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
 msgstr "%s:%d: niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
 
-#: g10/g10.c:2331
+#: g10/gpg.c:2520
 msgid "invalid import options\n"
 msgstr "niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
 
-#: g10/g10.c:2338
+#: g10/gpg.c:2527
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
 
-#: g10/g10.c:2341
+#: g10/gpg.c:2530
 msgid "invalid export options\n"
 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
 
-#: g10/g10.c:2348
+#: g10/gpg.c:2537
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
 msgstr "%s:%d: niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
 
-#: g10/g10.c:2351
+#: g10/gpg.c:2540
 #, fuzzy
 msgid "invalid list options\n"
 msgstr "niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
 
-#: g10/g10.c:2373
+#: g10/gpg.c:2548
+msgid "display photo IDs during signature verification"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:2550
+msgid "show policy URLs during signature verification"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:2552
+#, fuzzy
+msgid "show all notations during signature verification"
+msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
+
+#: g10/gpg.c:2554
+msgid "show IETF standard notations during signature verification"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:2558
+msgid "show user-supplied notations during signature verification"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:2560
+#, fuzzy
+msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
+msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
+
+#: g10/gpg.c:2562
+#, fuzzy
+msgid "show user ID validity during signature verification"
+msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
+
+#: g10/gpg.c:2564
+msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:2566
+msgid "validate signatures with PKA data"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:2568
+msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:2575
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
 
-#: g10/g10.c:2376
+#: g10/gpg.c:2578
 #, fuzzy
 msgid "invalid verify options\n"
 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
 
-#: g10/g10.c:2383
+#: g10/gpg.c:2585
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 msgstr "nie mo¿na ustawiæ ¶cie¿ki programów wykonywalnych na %s\n"
 
-#: g10/g10.c:2573
+#: g10/gpg.c:2759
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
+msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
+
+#: g10/gpg.c:2762
+msgid "invalid auto-key-locate list\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:2843 sm/gpgsm.c:1231
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: program mo¿e stworzyæ plik zrzutu pamiêci!\n"
 
-#: g10/g10.c:2577
+#: g10/gpg.c:2847
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: %s powoduje obej¶cie %s\n"
 
-#: g10/g10.c:2586
+#: g10/gpg.c:2856
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr "Nie wolno u¿ywaæ %s z %s!\n"
 
-#: g10/g10.c:2589
+#: g10/gpg.c:2859
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "%s nie ma sensu w po³±czeniu z %s!\n"
 
-#: g10/g10.c:2610
+#: g10/gpg.c:2874
+#, fuzzy, c-format
+msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
+msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
+
+#: g10/gpg.c:2888
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "w trybie --pgp2 mo¿na sk³adaæ tylko podpisy oddzielne lub do³±czone do "
 "tekstu\n"
 
-#: g10/g10.c:2616
+#: g10/gpg.c:2894
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
 msgstr "w trybie --pgp2 nie mo¿na jednocze¶nie szyfrowaæ i podpisywaæ\n"
 
-#: g10/g10.c:2622
+#: g10/gpg.c:2900
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr "w trybie --pgp2 trzeba u¿ywaæ plików a nie potoków.\n"
 
-#: g10/g10.c:2635
+#: g10/gpg.c:2913
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
 msgstr "szyfrowanie wiadomo¶ci w trybie --pgp2 wymaga modu³u szyfru IDEA\n"
 
-#: g10/g10.c:2705 g10/g10.c:2729
+#: g10/gpg.c:2979 g10/gpg.c:3003 sm/gpgsm.c:1287
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "wybrany algorytm szyfruj±cy jest niepoprawny\n"
 
-#: g10/g10.c:2711 g10/g10.c:2735
+#: g10/gpg.c:2985 g10/gpg.c:3009 sm/gpgsm.c:1295
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "wybrany algorytm skrótów wiadomo¶ci jest niepoprawny\n"
 
-#: g10/g10.c:2717
+#: g10/gpg.c:2991
 #, fuzzy
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "wybrany algorytm szyfruj±cy jest niepoprawny\n"
 
-#: g10/g10.c:2723
+#: g10/gpg.c:2997
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "wybrany algorytm skrótów po¶wiadczeñ jest niepoprawny\n"
 
-#: g10/g10.c:2738
+#: g10/gpg.c:3012
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "warto¶æ completes-needed musi byæ wiêksza od 0\n"
 
-#: g10/g10.c:2740
+#: g10/gpg.c:3014
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "warto¶æ marginals-needed musi byæ wiêksza od 1\n"
 
-#: g10/g10.c:2742
+#: g10/gpg.c:3016
 #, fuzzy
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
 msgstr "warto¶æ max-cert-depth musi mie¶ciæ siê w zakresie od 1 do 255\n"
 
-#: g10/g10.c:2744
+#: g10/gpg.c:3018
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr ""
 "niew³a¶ciwy domy¶lny poziom sprawdzania; musi mieæ warto¶æ 0, 1, 2 lub 3\n"
 
-#: g10/g10.c:2746
+#: g10/gpg.c:3020
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
 msgstr ""
 "niew³a¶ciwy minimalny poziom sprawdzania; musi mieæ warto¶æ 0, 1, 2 lub 3\n"
 
-#: g10/g10.c:2749
+#: g10/gpg.c:3023
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "UWAGA: prosty tryb S2K (0) jest stanowczo odradzany\n"
 
-#: g10/g10.c:2753
+#: g10/gpg.c:3027
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "niepoprawny tryb S2K; musi mieæ warto¶æ 0, 1 lub 3\n"
 
-#: g10/g10.c:2760
+#: g10/gpg.c:3034
 msgid "invalid default preferences\n"
 msgstr "niew³a¶ciwe domy¶lne ustawienia\n"
 
-#: g10/g10.c:2769
+#: g10/gpg.c:3043
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
 msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia szyfrów\n"
 
-#: g10/g10.c:2773
+#: g10/gpg.c:3047
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
 msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia skrótów\n"
 
-#: g10/g10.c:2777
+#: g10/gpg.c:3051
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
 msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia algorytmów kompresji\n"
 
-#: g10/g10.c:2810
+#: g10/gpg.c:3084
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "%s jeszcze nie dzia³a z %s!\n"
 
-#: g10/g10.c:2857
+#: g10/gpg.c:3131
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "szyfr ,,%s'' nie jest dostêpny w trybie %s\n"
 
-#: g10/g10.c:2862
+#: g10/gpg.c:3136
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "skrót ,,%s'' nie jest dostêpny w trybie %s\n"
 
-#: g10/g10.c:2867
+#: g10/gpg.c:3141
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "kompresja ,,%s'' nie jest dostêpna w trybie %s\n"
 
-#: g10/g10.c:2963
+#: g10/gpg.c:3233
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:2974
+#: g10/gpg.c:3244
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: podano adresatów (-r) w dzia³aniu które ich nie dotyczy\n"
 
-#: g10/g10.c:2985
+#: g10/gpg.c:3255
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [plik]"
 
-#: g10/g10.c:2992
+#: g10/gpg.c:3262
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [plik]"
 
-#: g10/g10.c:2994
+#: g10/gpg.c:3264
 #, fuzzy, c-format
 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
 msgstr "b³±d odszyfrowywania: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:3004
+#: g10/gpg.c:3274
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [plik]"
 
-#: g10/g10.c:3017
+#: g10/gpg.c:3287
 #, fuzzy
 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
 
-#: g10/g10.c:3019
+#: g10/gpg.c:3289
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:3022
+#: g10/gpg.c:3292
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
 
-#: g10/g10.c:3040
+#: g10/gpg.c:3310
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [plik]"
 
-#: g10/g10.c:3053
+#: g10/gpg.c:3323
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
 
-#: g10/g10.c:3068
+#: g10/gpg.c:3338
 #, fuzzy
 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
 
-#: g10/g10.c:3070
+#: g10/gpg.c:3340
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:3073
+#: g10/gpg.c:3343
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
 
-#: g10/g10.c:3093
+#: g10/gpg.c:3363
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [plik]"
 
-#: g10/g10.c:3102
+#: g10/gpg.c:3372
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [plik]\""
 
-#: g10/g10.c:3127
+#: g10/gpg.c:3397
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [plik]"
 
-#: g10/g10.c:3135
+#: g10/gpg.c:3405
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--sign-key nazwa u¿ytkownika"
 
-#: g10/g10.c:3139
+#: g10/gpg.c:3409
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--lsign-key nazwa u¿ytkownika"
 
-#: g10/g10.c:3143
-msgid "--nrsign-key user-id"
-msgstr "--nrsign-key nazwa u¿ytkownika"
-
-#: g10/g10.c:3147
-msgid "--nrlsign-key user-id"
-msgstr "--nrsign-key nazwa u¿ytkownika"
-
-#: g10/g10.c:3171
+#: g10/gpg.c:3430
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key nazwa u¿ytkownika [polecenia]"
 
-#: g10/g10.c:3242
-msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
-msgstr "-k[v][v][v][c] [identyfikator] [zbiór kluczy]"
-
-#: g10/g10.c:3279
+#: g10/gpg.c:3515
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "wysy³ka do serwera kluczy nie powiod³a siê: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:3281
+#: g10/gpg.c:3517
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
 msgstr "odbiór z serwera kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:3283
+#: g10/gpg.c:3519
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "eksport kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:3294
+#: g10/gpg.c:3530
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "szukanie w serwerze kluczy nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:3304
+#: g10/gpg.c:3540
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
 msgstr "od¶wie¿enie kluczy z serwera nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:3345
+#: g10/gpg.c:3591
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "zdjêcie opakowania ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:3353
+#: g10/gpg.c:3599
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "opakowywanie ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:3440
+#: g10/gpg.c:3689
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgstr "niew³a¶ciwy algorytm skrótu ,%s'\n"
 
-#: g10/g10.c:3563
+#: g10/gpg.c:3806
 msgid "[filename]"
 msgstr "[nazwa pliku]"
 
-#: g10/g10.c:3567
+#: g10/gpg.c:3810
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Wpisz tutaj swoj± wiadomo¶æ ...\n"
 
-#: g10/g10.c:3857
-msgid ""
-"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
-"an '='\n"
-msgstr ""
-"nazwa adnotacji mo¿e zawieraæ tylko litery, cyfry, kropki i podkre¶lenia, \n"
-"i musi koñczyæ siê ,,=''\n"
-
-#: g10/g10.c:3865
-msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
-msgstr "adnotacja u¿ytkownika musi zawieraæ znak '@'\n"
-
-#: g10/g10.c:3875
-msgid "a notation value must not use any control characters\n"
-msgstr "tre¶æ adnotacji nie mo¿e zawieraæ znaków steruj±cych\n"
-
-#: g10/g10.c:3909
+#: g10/gpg.c:4121
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
 msgstr "podany URL regulaminu po¶wiadczania jest niepoprawny\n"
 
-#: g10/g10.c:3911
+#: g10/gpg.c:4123
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
 
-#: g10/g10.c:3944
+#: g10/gpg.c:4156
 #, fuzzy
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
 
-#: g10/getkey.c:150
-msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
-msgstr "zbyt wiele wpisów w buforze kluczy publicznych - wy³±czony\n"
-
-#: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2711
-#, fuzzy
-msgid "[User ID not found]"
-msgstr "[brak identyfikatora u¿ytkownika]"
-
-#: g10/getkey.c:1639
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
-msgstr ""
-"Opcja --allow-non-selfsigned-uid wymusi³a uznanie za poprawny klucza %08lX.\n"
-
-#: g10/getkey.c:2189
-#, fuzzy, c-format
-msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
-msgstr "brak prywatnego odpowiednika podklucza publicznego %08lX - pominiêty\n"
-
-#: g10/getkey.c:2420
-#, fuzzy, c-format
-msgid "using secondary key %s instead of primary key %s\n"
-msgstr "u¿ywany jest podklucz %08lX zamiast klucza g³ównego %08lX\n"
-
-#: g10/getkey.c:2467
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
-msgstr "klucz %08lX: klucz tajny bez klucza jawnego - pominiêty\n"
-
-#: g10/gpgv.c:68
-msgid "be somewhat more quiet"
-msgstr "mniej komunikatóww"
-
-#: g10/gpgv.c:69
+#: g10/gpgv.c:73
 msgid "take the keys from this keyring"
 msgstr "pobieranie kluczy z tego zbioru"
 
-#: g10/gpgv.c:71
+#: g10/gpgv.c:75
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
 msgstr "nie traktowaæ konfliktu datowników jako b³êdu"
 
-#: g10/gpgv.c:72
+#: g10/gpgv.c:76 sm/gpgsm.c:367
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|pisanie opisu stanu do deskryptora FD"
 
-#: g10/gpgv.c:96
+#: g10/gpgv.c:100
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Wywo³anie: gpgv [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
 
-#: g10/gpgv.c:99
+#: g10/gpgv.c:103
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
@@ -1816,7 +2303,7 @@ msgstr ""
 "Sk³adnia: gpgm [opcje] [pliki]\n"
 "Sprawdzanie podpisów ze znanych zaufanych kluczy\n"
 
-#: g10/helptext.c:48
+#: g10/helptext.c:51
 msgid ""
 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
@@ -1827,7 +2314,7 @@ msgstr ""
 "zaufania, i nie ma to nic wspólnego z tworzon± automatycznie sieci±\n"
 "certyfikatów."
 
-#: g10/helptext.c:54
+#: g10/helptext.c:57
 msgid ""
 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
@@ -1839,18 +2326,18 @@ msgstr ""
 "tajne. Odpowiedz ,,tak'', je¶li chcesz okre¶liæ ten klucz jako klucz\n"
 "do którego masz absolutne zaufanie.\n"
 
-#: g10/helptext.c:61
+#: g10/helptext.c:64
 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
 msgstr ""
 "Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego klucza, klucza, co do którego nie ma\n"
 "¿adnej pewno¶ci do kogo nale¿y, odpowiedz ,,tak''."
 
-#: g10/helptext.c:65
+#: g10/helptext.c:68
 msgid ""
 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
 msgstr "Podaj adresatów tej wiadomo¶ci."
 
-#: g10/helptext.c:69
+#: g10/helptext.c:72
 msgid ""
 "Select the algorithm to use.\n"
 "\n"
@@ -1864,7 +2351,7 @@ msgid ""
 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:83
+#: g10/helptext.c:86
 msgid ""
 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
@@ -1875,16 +2362,16 @@ msgstr ""
 "siê\n"
 "najpierw skonsultowaæ z ekspertem od bezpieczeñstwa. "
 
-#: g10/helptext.c:90
+#: g10/helptext.c:93
 msgid "Enter the size of the key"
 msgstr "Wprowad¼ rozmiar klucza"
 
-#: g10/helptext.c:94 g10/helptext.c:99 g10/helptext.c:111 g10/helptext.c:143
-#: g10/helptext.c:171 g10/helptext.c:176 g10/helptext.c:181
+#: g10/helptext.c:97 g10/helptext.c:102 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:146
+#: g10/helptext.c:174 g10/helptext.c:179 g10/helptext.c:184
 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
 msgstr "Odpowied¼ \"tak\" lub \"nie\"."
 
-#: g10/helptext.c:104
+#: g10/helptext.c:107
 msgid ""
 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
@@ -1896,20 +2383,20 @@ msgstr ""
 "w³a¶ciwej obs³ugi b³êdów - system próbuje interpretowaæ podan± warto¶æ\n"
 "jako okres."
 
-#: g10/helptext.c:116
+#: g10/helptext.c:119
 msgid "Enter the name of the key holder"
 msgstr "Nazwa w³a¶ciciela klucza."
 
-#: g10/helptext.c:121
+#: g10/helptext.c:124
 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
 msgstr "proszê wprowadziæ opcjonalny ale wysoce doradzany adres e-mail"
 
-#: g10/helptext.c:125
+#: g10/helptext.c:128
 msgid "Please enter an optional comment"
 msgstr "Proszê wprowadziæ opcjonalny komentarz"
 
 # OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!
-#: g10/helptext.c:130
+#: g10/helptext.c:133
 msgid ""
 "N  to change the name.\n"
 "C  to change the comment.\n"
@@ -1923,11 +2410,11 @@ msgstr ""
 "O aby kontynuowaæ tworzenie klucza.\n"
 "Q aby zrezygnowaæ z tworzenia klucza."
 
-#: g10/helptext.c:139
+#: g10/helptext.c:142
 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
 msgstr "Je¶li ma zostaæ wygenerowany podklucz, nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
 
-#: g10/helptext.c:147
+#: g10/helptext.c:150
 msgid ""
 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
@@ -1998,12 +2485,12 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Je¶li nie wiesz co odpowiedzieæ, podaj \"0\"."
 
-#: g10/helptext.c:185
+#: g10/helptext.c:188
 #, fuzzy
 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
 msgstr "Odpowiedz \"tak\", aby podpisaæ WSZYSTKIE identyfikatory u¿ytkownika."
 
-#: g10/helptext.c:189
+#: g10/helptext.c:192
 msgid ""
 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
 "All certificates are then also lost!"
@@ -2011,11 +2498,11 @@ msgstr ""
 "Aby skasowaæ ten identyfikator u¿ytkownika (co wi±¿e siê ze utrat±\n"
 "wszystkich jego po¶wiadczeñ!) nale¿y odpowiedzieæ ,,tak''."
 
-#: g10/helptext.c:194
+#: g10/helptext.c:197
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
 msgstr "Aby skasowaæ podklucz nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
 
-#: g10/helptext.c:199
+#: g10/helptext.c:202
 msgid ""
 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
@@ -2025,7 +2512,7 @@ msgstr ""
 "poniewa¿ mo¿e byæ wa¿ny dla zestawienia po³aczenia zaufania do klucza\n"
 "którym go z³o¿ono lub do innego klucza nim po¶wiadczonego."
 
-#: g10/helptext.c:204
+#: g10/helptext.c:207
 msgid ""
 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
@@ -2038,13 +2525,13 @@ msgstr ""
 "w momencie uzyskania tego klucza mo¿e pojawiæ siê ¶cie¿ka zaufania\n"
 "pomiêdzy tym a innym, ju¿ po¶wiadczonym kluczem."
 
-#: g10/helptext.c:210
+#: g10/helptext.c:213
 msgid ""
 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
 "your keyring."
 msgstr "Ten podpis jest niepoprawny. Mo¿na usuni±æ go ze zbioru kluczy."
 
-#: g10/helptext.c:214
+#: g10/helptext.c:217
 msgid ""
 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
@@ -2058,7 +2545,7 @@ msgstr ""
 "klucza nim samym z jakich¶ przyczyn nie jest poprawny, i klucz jest\n"
 "drugi raz podpisany w ten sam sposób."
 
-#: g10/helptext.c:222
+#: g10/helptext.c:225
 msgid ""
 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
@@ -2068,30 +2555,30 @@ msgstr ""
 "ustawienia. Data na odpowiednich podpisach zostane przesuniêta do przodu o\n"
 "jedn± sekundê. \n"
 
-#: g10/helptext.c:229
+#: g10/helptext.c:232
 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
 msgstr "Podaj d³ugie, skomplikowane has³o, np. ca³e zdanie.\n"
 
-#: g10/helptext.c:235
+#: g10/helptext.c:238
 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
 msgstr "Proszê powrótrzyæ has³o, aby upewniæ siê ¿e nie by³o pomy³ki."
 
-#: g10/helptext.c:239
+#: g10/helptext.c:242
 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
 msgstr "Podaj nazwê pliku którego dotyczy ten podpis"
 
-#: g10/helptext.c:244
+#: g10/helptext.c:247
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
 msgstr "Je¶li mo¿na nadpisaæ ten plik, nale¿y odpowiedzieæ ,,tak''"
 
-#: g10/helptext.c:249
+#: g10/helptext.c:252
 msgid ""
 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
 "file (which is shown in brackets) will be used."
 msgstr ""
 "Nazwa pliku. Naci¶niêcie ENTER potwierdzi nazwê domy¶ln± (w nawiasach)."
 
-#: g10/helptext.c:255
+#: g10/helptext.c:258
 msgid ""
 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
 "context you have the ability to choose from this list:\n"
@@ -2118,7 +2605,7 @@ msgstr ""
 "      Identyfikator u¿ytkownika (najczê¶ciej adres e-mail przesta³ byæ \n"
 "      poprawny.\n"
 
-#: g10/helptext.c:271
+#: g10/helptext.c:274
 msgid ""
 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
@@ -2128,4057 +2615,5752 @@ msgstr ""
 "uniewa¿nienia. Opis powinien byc zwiêz³y. \n"
 "Pusta linia koñczy wprowadzanie tekstu.\n"
 
-#: g10/helptext.c:286
+#: g10/helptext.c:289
 msgid "No help available"
 msgstr "Pomoc niedostêpna"
 
-#: g10/helptext.c:294
+#: g10/helptext.c:297
 #, c-format
 msgid "No help available for `%s'"
 msgstr "Brak pomocy o ,,%s''"
 
-#: g10/import.c:249
+#: g10/import.c:96
+msgid "import signatures that are marked as local-only"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:98
+msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:100
+#, fuzzy
+msgid "do not update the trustdb after import"
+msgstr "uaktualnienie bazy zaufania"
+
+#: g10/import.c:102
+#, fuzzy
+msgid "create a public key when importing a secret key"
+msgstr "klucz publiczny nie pasuje do klucza prywatngeo!\n"
+
+#: g10/import.c:104
+msgid "only accept updates to existing keys"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:106
+#, fuzzy
+msgid "remove unusable parts from key after import"
+msgstr "bezu¿yteczny klucz prywatny"
+
+#: g10/import.c:108
+msgid "remove as much as possible from key after import"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:268
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "blok typu %d zostaje pominiêty\n"
 
-#: g10/import.c:258
+#: g10/import.c:277
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%lu keys processed so far\n"
 msgstr "%lu kluczy przetworzonych do tej chwili\n"
 
-#: g10/import.c:275
+#: g10/import.c:294
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
 msgstr "Ogó³em przetworzonych kluczy: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:277
+#: g10/import.c:296
 #, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
 msgstr "   pominiêtych nowych kluczy: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:280
+#: g10/import.c:299
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
 msgstr "          bez identyfikatora: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:282
+#: g10/import.c:301 sm/import.c:113
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
 msgstr "         do³±czono do zbioru: %lu"
 
-#: g10/import.c:288
+#: g10/import.c:307 sm/import.c:117
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
 msgstr "                   bez zmian: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:290
+#: g10/import.c:309
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
 msgstr "      nowych identyfikatorów: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:292
+#: g10/import.c:311
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
 msgstr "            nowych podkluczy: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:294
+#: g10/import.c:313
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
 msgstr "             nowych podpisów: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:296
+#: g10/import.c:315
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
 msgstr "   nowych uniewa¿nieñ kluczy: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:298
+#: g10/import.c:317 sm/import.c:119
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
 msgstr "   tajnych kluczy wczytanych: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:300
+#: g10/import.c:319 sm/import.c:121
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
 msgstr "     tajnych kluczy dodanych: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:302
+#: g10/import.c:321 sm/import.c:123
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
 msgstr "    tajnych kluczy bez zmian: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:304
+#: g10/import.c:323 sm/import.c:125
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
 msgstr "      nie w³±czono do zbioru: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:545
+#: g10/import.c:325
+#, fuzzy, c-format
+msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
+msgstr "             nowych podpisów: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:327
+#, fuzzy, c-format
+msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
+msgstr "   tajnych kluczy wczytanych: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:568
 #, c-format
-msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
+msgid ""
+"WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
+"algorithms on these user IDs:\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:547
-#, fuzzy
-msgid "algorithms on these user IDs:\n"
-msgstr "Te identyfikatory s± podpisane przez Ciebie:\n"
-
-#: g10/import.c:584
+#: g10/import.c:606
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:596
+#: g10/import.c:618
 #, fuzzy, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
 msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
 
-#: g10/import.c:608
+#: g10/import.c:630
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:621
+#: g10/import.c:643
 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:623
+#: g10/import.c:645
 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:647
+#: g10/import.c:669
 #, c-format
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:695 g10/import.c:1049
+#: g10/import.c:719 g10/import.c:1117
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika\n"
 
-#: g10/import.c:715
+#: g10/import.c:748
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "klucz %08lX: podklucz uszkodzony przez serwer zosta³ naprawiony\n"
 
-#: g10/import.c:730
+#: g10/import.c:763
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
 msgstr "klucz %08lX: przyjêto identyfikator nie podpisany nim samym ,,%s''\n"
 
-#: g10/import.c:736
+#: g10/import.c:769
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
 msgstr "klucz %08lX: brak poprawnych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
 
-#: g10/import.c:738
+#: g10/import.c:771
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
 msgstr "to mo¿e byæ spowodowane brakiem podpisu klucza nim samym\n"
 
-#: g10/import.c:748 g10/import.c:1170
+#: g10/import.c:781 g10/import.c:1239
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
 msgstr "klucz %08lX: brak klucza publicznego: %s\n"
 
-#: g10/import.c:754
+#: g10/import.c:787
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: new key - skipped\n"
 msgstr "klucz %08lX: nowy klucz - pominiêty\n"
 
-#: g10/import.c:763
+#: g10/import.c:796
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy: %s\n"
 
-#: g10/import.c:768 g10/openfile.c:261 g10/sign.c:784 g10/sign.c:1042
+#: g10/import.c:801 g10/openfile.c:268 g10/sign.c:834 g10/sign.c:1140
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
 msgstr "zapis do '%s'\n"
 
-#: g10/import.c:774 g10/import.c:864 g10/import.c:1089 g10/import.c:1231
+#: g10/import.c:805 g10/import.c:900 g10/import.c:1157 g10/import.c:1300
+#: g10/import.c:2362 g10/import.c:2384
 #, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgstr "b³±d zapisu zbioru kluczy '%s': %s\n"
 
-#: g10/import.c:793
+#: g10/import.c:824
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
 msgstr "klucz %08lX: klucz publiczny ,,%s'' wczytano do zbioru\n"
 
-#: g10/import.c:817
+#: g10/import.c:848
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
 msgstr "klucz %08lX: nie zgadza siê z lokaln± kopi±\n"
 
-#: g10/import.c:834 g10/import.c:1188
+#: g10/import.c:865 g10/import.c:1257
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
 msgstr "klucz %08lX: brak oryginalnego bloku klucza; %s\n"
 
-#: g10/import.c:842 g10/import.c:1195
+#: g10/import.c:873 g10/import.c:1264
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
 msgstr "klucz %08lX: nie mo¿na odczytaæ oryginalnego bloku klucza; %s\n"
 
-#: g10/import.c:874
+#: g10/import.c:910
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy identyfikator u¿ytkownika\n"
 
-#: g10/import.c:877
+#: g10/import.c:913
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
 
-#: g10/import.c:880
+#: g10/import.c:916
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy podpis\n"
 
-#: g10/import.c:883
+#: g10/import.c:919
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podpisów\n"
 
-#: g10/import.c:886
+#: g10/import.c:922
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy podklucz\n"
 
-#: g10/import.c:889
+#: g10/import.c:925
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podkluczy\n"
 
-#: g10/import.c:910
+#: g10/import.c:928
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
+msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podpisów\n"
+
+#: g10/import.c:931
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
+msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podpisów\n"
+
+#: g10/import.c:934
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
+msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
+
+#: g10/import.c:937
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
+msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
+
+#: g10/import.c:960
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' bez zmian\n"
 
-#: g10/import.c:1055
+#: g10/import.c:1123
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "klucz %08lX: klucz tajny z ustawionym szyfrem %d - pominiêty\n"
 
-#: g10/import.c:1066
+#: g10/import.c:1134
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
 
-#: g10/import.c:1083
+#: g10/import.c:1151 g10/import.c:2377
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "brak domy¶lego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1094
+#: g10/import.c:1162
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key imported\n"
 msgstr "Klucz %08lX: klucz tajny wczytany do zbioru\n"
 
-#: g10/import.c:1123
+#: g10/import.c:1192
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
 msgstr "Klucz %08lX: ten klucz ju¿ znajduje siê w zbiorze\n"
 
-#: g10/import.c:1133
+#: g10/import.c:1202
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
 msgstr "klucz %08lX: brak klucza tajnego: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1163
+#: g10/import.c:1232
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
 "klucz %08lX: brak klucza publicznego którego dotyczy wczytany certyfikat\n"
 "              uniwa¿nienia\n"
 
-#: g10/import.c:1206
+#: g10/import.c:1275
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 msgstr "klucz %08lX: niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia: %s - odrzucony\n"
 
-#: g10/import.c:1238
+#: g10/import.c:1307
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' certyfikat uniewa¿nienia zosta³ ju¿ wczytany\n"
 
-#: g10/import.c:1303
+#: g10/import.c:1373
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
 msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika do podpisu\n"
 
-#: g10/import.c:1318
+#: g10/import.c:1388
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "klucz %08lX: algorytm asymetryczny \"%s\" nie jest obs³ugiwany\n"
 
-#: g10/import.c:1320
+#: g10/import.c:1390
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "klucz %08lX: niepoprawny podpis na identyfikatorze \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:1338
+#: g10/import.c:1408
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
 msgstr "klucz %08lX: brak podklucza do dowi±zania\n"
 
-#: g10/import.c:1349 g10/import.c:1399
+#: g10/import.c:1419 g10/import.c:1469
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
 msgstr "klucz %08lX: nie obs³ugiwany algorytm asymetryczny\n"
 
-#: g10/import.c:1351
+#: g10/import.c:1421
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
 msgstr "klucz %08lX: niepoprawne dowi±zanie podklucza\n"
 
-#: g10/import.c:1366
+#: g10/import.c:1436
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
 msgstr "klucz %08lX: usuniêto wielokrotne dowi±zanie podklucza\n"
 
-#: g10/import.c:1388
+#: g10/import.c:1458
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
 msgstr "klucz %08lX: brak podklucza, którego dotyczy uniewa¿nienie\n"
 
-#: g10/import.c:1401
+#: g10/import.c:1471
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
 msgstr "klucz %08lX: nieoprawne uniewa¿nienie podklucza\n"
 
-#: g10/import.c:1416
+#: g10/import.c:1486
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
 msgstr "klucz %08lX: usuniêto wielokrotne uniewa¿nienie podklucza\n"
 
-#: g10/import.c:1458
+#: g10/import.c:1528
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
 msgstr "klucz %08lX: pominiêto identyfikator u¿ytkownika '"
 
-#: g10/import.c:1479
+#: g10/import.c:1549
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
 msgstr "klucz %08lX: podklucz pominiêty\n"
 
-#: g10/import.c:1506
+#: g10/import.c:1576
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
 msgstr "klucz %08lX: podpis nieeksportowalny (klasy %02x) - pominiêty\n"
 
-#: g10/import.c:1516
+#: g10/import.c:1586
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
 msgstr ""
 "klucz %08lX: pominiêto certyfikat uniewa¿nienia umieszczony \n"
 "              w niew³a¶ciwym miejscu\n"
 
-#: g10/import.c:1533
+#: g10/import.c:1603
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
 msgstr "klucz %08lX: pominiêto -  niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1547
+#: g10/import.c:1617
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
 msgstr "klucz %08lX: pominiêto - podpis na podkluczu w niew³a¶ciwym miejscu\n"
 
-#: g10/import.c:1555
+#: g10/import.c:1625
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
 msgstr "klucz %08lX: pominiêto - nieoczekiwana klasa podpisu (%02x)\n"
 
-#: g10/import.c:1655
+#: g10/import.c:1725
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
 msgstr "key %08lX: do³±czono powtórzony identyfikator u¿ytkownika\n"
 
-#: g10/import.c:1717
+#: g10/import.c:1787
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: klucz %08lX móg³ zostaæ uniewazniony:\n"
 "             zapytanie o uniewa¿niaj±cy klucz %08lX w serwerze kluczy\n"
 
-#: g10/import.c:1731
+#: g10/import.c:1801
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: klucz %08lX móg³ zostaæ uniewa¿niony:\n"
 "             brak uniewa¿niaj±cego klucza %08lX.\n"
 
-#: g10/import.c:1790
+#: g10/import.c:1860
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' dodany certyfikat uniewa¿nienia\n"
 
-#: g10/import.c:1824
+#: g10/import.c:1894
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
 msgstr "klucz %08lX: dodano bezpo¶redni podpis\n"
 
-#: g10/keydb.c:167
+#: g10/import.c:2283
+#, fuzzy
+msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
+msgstr "klucz publiczny nie pasuje do klucza prywatngeo!\n"
+
+#: g10/import.c:2291
+#, fuzzy
+msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
+msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
+
+#: g10/import.c:2293
+#, fuzzy
+msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
+msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
+
+#: g10/keydb.c:170
 #, c-format
 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
 msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:174
+#: g10/keydb.c:176
 #, c-format
 msgid "keyring `%s' created\n"
 msgstr "zbiór kluczy ,,%s'' zosta³ utworzony\n"
 
-#: g10/keydb.c:685
-#, c-format
-msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
-msgstr "nie powiod³a siê odbudowa bufora bazy: %s\n"
+#: g10/keydb.c:317 g10/keydb.c:320
+#, fuzzy, c-format
+msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d tworzenia `%s': %s\n"
+
+#: g10/keydb.c:699
+#, c-format
+msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
+msgstr "nie powiod³a siê odbudowa bufora bazy: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:267
+msgid "[revocation]"
+msgstr "[uniewa¿nienie]"
+
+#: g10/keyedit.c:268
+msgid "[self-signature]"
+msgstr "[podpis klucza nim samym]"
+
+#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
+msgid "1 bad signature\n"
+msgstr "1 niepoprawny podpis\n"
+
+#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
+#, c-format
+msgid "%d bad signatures\n"
+msgstr "%d niepoprawnych podpisów\n"
+
+#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
+msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu braku klucza\n"
+
+#: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
+#, c-format
+msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr "%d podpisów nie zosta³o sprawdzonych z powodu braku kluczy\n"
+
+#: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
+msgid "1 signature not checked due to an error\n"
+msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu b³êdu\n"
+
+#: g10/keyedit.c:356 g10/keylist.c:400
+#, c-format
+msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr "%d podpisów nie sprawdzonych z powodu b³êdów\n"
+
+#: g10/keyedit.c:358
+msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
+msgstr "wykryto 1 identyfikator u¿ytkownika niepodpisany tym samym kluczem\n"
+
+#: g10/keyedit.c:360
+#, c-format
+msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+msgstr ""
+"wykryto %d identyfikatorów u¿ytkownika niepodpisanych tym samym kluczem\n"
+
+#: g10/keyedit.c:416 g10/pkclist.c:263
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
+"keys\n"
+"(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
+"etc.)\n"
+msgstr ""
+"Zastanów siê jak bardzo ufasz temu u¿ytkownikowi w kwestii sprawdzania\n"
+"to¿samo¶ci innych u¿ytkowników (czy sprawdzi on odciski kluczy pobrane\n"
+"z ró¿nych ¼róde³, dokumenty potwierdzaj±ce to¿samo¶æ, itd.).\n"
+"\n"
+
+#: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:275
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  %d = I trust marginally\n"
+msgstr " %d = mam ograniczone zaufanie\n"
+
+#: g10/keyedit.c:421 g10/pkclist.c:277
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  %d = I trust fully\n"
+msgstr " %d = mam pe³ne zaufanie\n"
+
+#: g10/keyedit.c:440
+msgid ""
+"Please enter the depth of this trust signature.\n"
+"A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
+"trust signatures on your behalf.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:456
+msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:600
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is revoked."
+msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ uniewa¿niony."
+
+#: g10/keyedit.c:609 g10/keyedit.c:637 g10/keyedit.c:664 g10/keyedit.c:832
+#: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1745
+msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz podpisaæ? (t/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:623 g10/keyedit.c:651 g10/keyedit.c:678 g10/keyedit.c:838
+#: g10/keyedit.c:1751
+msgid "  Unable to sign.\n"
+msgstr " Nie da siê z³o¿yæ podpisu.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:628
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is expired."
+msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' przekroczy³ swój termin wa¿no¶ci."
+
+#: g10/keyedit.c:656
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
+msgstr "Identyfikator ,,%s'' nie jest podpisany swoim kluczem."
+
+#: g10/keyedit.c:684
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
+msgstr "Identyfikator ,,%s'' nie jest podpisany swoim kluczem."
+
+#: g10/keyedit.c:686
+#, fuzzy
+msgid "Sign it? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:708
+#, c-format
+msgid ""
+"The self-signature on \"%s\"\n"
+"is a PGP 2.x-style signature.\n"
+msgstr ""
+"Podpis klucza nim samym na ,,%s''\n"
+"jest podpisem z³o¿onym przez PGP 2.x.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:717
+msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
+msgstr "Czy chcesz zamieniæ go na podpis OpenPGP? (t/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:731
+#, c-format
+msgid ""
+"Your current signature on \"%s\"\n"
+"has expired.\n"
+msgstr ""
+"Twój podpis na \"%s\"\n"
+"przekroczy³ datê wa¿no¶ci.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:735
+msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
+msgstr "Czy chcesz zast±piæ przeterminowany podpis nowym? (t/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:756
+#, c-format
+msgid ""
+"Your current signature on \"%s\"\n"
+"is a local signature.\n"
+msgstr ""
+"Twój podpis na \"%s\"\n"
+"jest podpisem prywatnym (lokalnym).\n"
+
+#: g10/keyedit.c:760
+msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
+msgstr ""
+"Czy chcesz zamieniæ go na pe³ny, publiczny, eksportowalny podpis? (t/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:781
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
+msgstr "\"%s\" jest ju¿ lokalnie podpisany kluczem %08lX\n"
+
+#: g10/keyedit.c:784
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
+msgstr "\"%s\" jest ju¿ podpisany kluczem %08lX\n"
+
+#: g10/keyedit.c:789
+msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz to podpisaæ? (t/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:811
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Nothing to sign with key %s\n"
+msgstr "Nie ma nic do podpisania kluczem %08lX.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:826
+msgid "This key has expired!"
+msgstr "Data wa¿no¶ci tego klucza up³ynê³a!"
+
+#: g10/keyedit.c:844
+#, c-format
+msgid "This key is due to expire on %s.\n"
+msgstr "Wa¿no¶æ tego klucza wygasa %s.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:850
+msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
+msgstr ""
+"Czy chcesz ¿eby wa¿no¶æ Twojego podpisu wygasa³a w tej samej chwili? (T/n) "
+
+#: g10/keyedit.c:890
+msgid ""
+"You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
+"mode.\n"
+msgstr ""
+"W trybie --pgp2 nie mo¿na podpisywaæ kluczy PGP 2.x podpisami OpenPGP.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:892
+msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
+msgstr "To uczyni ten klucz nieuzytecznym dla PGP 2.x.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:917
+msgid ""
+"How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
+"belongs\n"
+"to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
+msgstr ""
+"Jak dok³adnie zosta³a przez Ciebie sprawdzona to¿samo¶æ tej osoby?\n"
+"Je¶li nie wiesz co odpowiedzieæ, podaj ,,0''.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:922
+#, c-format
+msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
+msgstr "   (0) Nie odpowiem na to pytanie. %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:924
+#, c-format
+msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
+msgstr "   (1) W ogóle nie.%s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:926
+#, c-format
+msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
+msgstr "   (2) Pobie¿nie.%s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:928
+#, c-format
+msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
+msgstr "   (3) Bardzo dok³adnie.%s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:934
+#, fuzzy
+msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
+msgstr "Twój wybór (,,?'' podaje wiêcej informacji): "
+
+#: g10/keyedit.c:958
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Are you sure that you want to sign this key with your\n"
+"key \"%s\" (%s)\n"
+msgstr ""
+"Czy jeste¶ naprawdê pewien ¿e chcesz podpisaæ ten klucz \n"
+"swoim kluczem: \""
+
+#: g10/keyedit.c:965
+#, fuzzy
+msgid "This will be a self-signature.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"To bêdzie podpis klucza nim samym.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:971
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"OSTRZE¯ENIE: podpis zostanie oznaczony jako prywatny (nieeksportowalny).\n"
+
+#: g10/keyedit.c:979
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"OSTRZE¯ENIE: podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:989
+#, fuzzy
+msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Podpis zostanie oznaczony jako prywatny (nieeksportowalny).\n"
+
+#: g10/keyedit.c:996
+#, fuzzy
+msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1003
+#, fuzzy
+msgid "I have not checked this key at all.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"To¿samo¶æ u¿ytkownika nie zosta³a w ogóle sprawdzona.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1008
+#, fuzzy
+msgid "I have checked this key casually.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"To¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a sprawdzona pobie¿nie.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1013
+#, fuzzy
+msgid "I have checked this key very carefully.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"To¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a dok³adnie sprawdzona.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1023
+msgid "Really sign? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4786 g10/keyedit.c:4877 g10/keyedit.c:4941
+#: g10/keyedit.c:5002 g10/sign.c:352
+#, c-format
+msgid "signing failed: %s\n"
+msgstr "z³o¿enie podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1133
+msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3382
+msgid "This key is not protected.\n"
+msgstr "Ten klucz nie jest chroniony.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3370 g10/revoke.c:539
+msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
+msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3385
+#, fuzzy
+msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
+msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3389
+msgid "Key is protected.\n"
+msgstr "Klucz jest chroniony.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1180
+#, c-format
+msgid "Can't edit this key: %s\n"
+msgstr "Tego klucza nie mo¿na edytowaæ: %s.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1186
+msgid ""
+"Enter the new passphrase for this secret key.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Wprowad¼ nowe d³ugie, skomplikowane has³o dla tego klucza tajnego.\n"
+"\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1195 g10/keygen.c:2065
+msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
+msgstr "has³o nie zosta³o poprawnie powtórzone; jeszcze jedna próba"
+
+#: g10/keyedit.c:1200
+msgid ""
+"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Nie chcesz has³a - to *z³y* pomys³!\n"
+"\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1203
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz to zrobiæ? "
+
+#: g10/keyedit.c:1274
+msgid "moving a key signature to the correct place\n"
+msgstr "przenoszê podpis klucza na w³a¶ciwe miejsce\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1360
+msgid "save and quit"
+msgstr "zapis zmian i wyj¶cie"
+
+#: g10/keyedit.c:1363
+#, fuzzy
+msgid "show key fingerprint"
+msgstr "okazanie odcisku klucza"
+
+#: g10/keyedit.c:1364
+msgid "list key and user IDs"
+msgstr "lista kluczy i identyfikatorów u¿ytkowników"
+
+#: g10/keyedit.c:1366
+msgid "select user ID N"
+msgstr "wybór identyfikatora u¿ytkownika N"
+
+#: g10/keyedit.c:1367
+#, fuzzy
+msgid "select subkey N"
+msgstr "wybór identyfikatora u¿ytkownika N"
+
+#: g10/keyedit.c:1368
+#, fuzzy
+msgid "check signatures"
+msgstr "uniewa¿nienie podpisu"
+
+#: g10/keyedit.c:1373
+msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1378
+#, fuzzy
+msgid "sign selected user IDs locally"
+msgstr "z³o¿enie prywatnego (lokalnego) podpisu na kluczu"
+
+#: g10/keyedit.c:1380
+#, fuzzy
+msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
+msgstr "lid %lu: niepodpisany identyfikator u¿ytkownika\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1382
+msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1386
+msgid "add a user ID"
+msgstr "dodanie nowego identyfikatora u¿ytkownika do klucza"
+
+#: g10/keyedit.c:1388
+msgid "add a photo ID"
+msgstr "dodanie zdjêcia u¿ytkownika do klucza"
+
+#: g10/keyedit.c:1390
+#, fuzzy
+msgid "delete selected user IDs"
+msgstr "usuniêcie identyfikatora u¿ytkownika z klucza"
+
+#: g10/keyedit.c:1395
+#, fuzzy
+msgid "add a subkey"
+msgstr "dodkl"
+
+#: g10/keyedit.c:1399
+msgid "add a key to a smartcard"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1401
+msgid "move a key to a smartcard"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1403
+msgid "move a backup key to a smartcard"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1407
+#, fuzzy
+msgid "delete selected subkeys"
+msgstr "usuniêcie podklucza"
+
+#: g10/keyedit.c:1409
+msgid "add a revocation key"
+msgstr "wyznaczenie klucza uniewa¿niaj±cego"
+
+#: g10/keyedit.c:1411
+#, fuzzy
+msgid "delete signatures from the selected user IDs"
+msgstr ""
+"Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
+
+#: g10/keyedit.c:1413
+#, fuzzy
+msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
+msgstr "Nie mo¿na zmieniæ daty wa¿no¶ci klucza w wersji 3.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1415
+#, fuzzy
+msgid "flag the selected user ID as primary"
+msgstr "oznaczenie identyfikatora u¿ytkownika jako g³ównego"
+
+#: g10/keyedit.c:1417
+#, fuzzy
+msgid "toggle between the secret and public key listings"
+msgstr "prze³±czenie pomiêdzy list± kluczy publicznych i prywatnych"
+
+#: g10/keyedit.c:1420
+msgid "list preferences (expert)"
+msgstr "ustawienia (zaawansowane)"
+
+#: g10/keyedit.c:1422
+msgid "list preferences (verbose)"
+msgstr "rozbudowana lista ustawieñ"
+
+#: g10/keyedit.c:1424
+#, fuzzy
+msgid "set preference list for the selected user IDs"
+msgstr ""
+"Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
+
+#: g10/keyedit.c:1429
+#, fuzzy
+msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
+msgstr "niezrozuma³y URI serwera kluczy\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1431
+#, fuzzy
+msgid "set a notation for the selected user IDs"
+msgstr ""
+"Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
+
+#: g10/keyedit.c:1433
+msgid "change the passphrase"
+msgstr "zmiana has³a klucza"
+
+#: g10/keyedit.c:1437
+msgid "change the ownertrust"
+msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
+
+#: g10/keyedit.c:1439
+#, fuzzy
+msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
+msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
+
+#: g10/keyedit.c:1441
+#, fuzzy
+msgid "revoke selected user IDs"
+msgstr "uniewa¿nienie identyfikatora u¿ytkownika"
+
+#: g10/keyedit.c:1446
+#, fuzzy
+msgid "revoke key or selected subkeys"
+msgstr "uniewa¿nienie podklucza"
+
+#: g10/keyedit.c:1447
+#, fuzzy
+msgid "enable key"
+msgstr "w³±czyæ klucz do u¿ycia"
+
+#: g10/keyedit.c:1448
+#, fuzzy
+msgid "disable key"
+msgstr "wy³±czyæ klucz z u¿ycia"
+
+#: g10/keyedit.c:1449
+#, fuzzy
+msgid "show selected photo IDs"
+msgstr "okazanie identyfikatora - zdjêcia"
+
+#: g10/keyedit.c:1451
+msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1453
+msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1571
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
+msgstr "b³±d odczytu bloku klucza tajnego '%s': %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1589
+msgid "Secret key is available.\n"
+msgstr "Dostêpny jest klucz tajny.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1672
+msgid "Need the secret key to do this.\n"
+msgstr "Do wykonania tej operacji potrzebny jest klucz tajny.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1680
+msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
+msgstr "Najpierw trzeba u¿yæ polecenia \"prze³\".\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1699
+msgid ""
+"* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
+"(lsign),\n"
+"  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
+"  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1739
+msgid "Key is revoked."
+msgstr "Klucz uniewa¿niony."
+
+#: g10/keyedit.c:1758
+#, fuzzy
+msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
+msgstr "Podpisaæ wszystkie identyfikatory u¿ytkownika na tym kluczu? "
+
+#: g10/keyedit.c:1765
+msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
+msgstr "Podpowied¼: wybierz identyfikatory u¿ytkownika do podpisania.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1774
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unknown signature type `%s'\n"
+msgstr "nieznana klasa podpisu"
+
+#: g10/keyedit.c:1797
+#, c-format
+msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
+msgstr "To polecenie nie jest dostêpne w trybie %s.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1819 g10/keyedit.c:1839 g10/keyedit.c:2005
+msgid "You must select at least one user ID.\n"
+msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1821
+msgid "You can't delete the last user ID!\n"
+msgstr "Nie mo¿esz usun±æ ostatniego identyfikatora u¿ytkownika!\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1823
+#, fuzzy
+msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno usun±æ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
+
+#: g10/keyedit.c:1824
+#, fuzzy
+msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? "
+
+#: g10/keyedit.c:1874
+#, fuzzy
+msgid "Really move the primary key? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? "
+
+#: g10/keyedit.c:1886
+#, fuzzy
+msgid "You must select exactly one key.\n"
+msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1914
+msgid "Command expects a filename argument\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1928
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't open `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s'': %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1945
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1969
+msgid "You must select at least one key.\n"
+msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1972
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ wybrane klucze? "
+
+#: g10/keyedit.c:1973
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ ten klucz? "
+
+#: g10/keyedit.c:2008
+#, fuzzy
+msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
+
+#: g10/keyedit.c:2009
+#, fuzzy
+msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ ten identyfikator u¿ytkownika? "
+
+#: g10/keyedit.c:2027
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ ten klucz? "
+
+#: g10/keyedit.c:2038
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ wybrane klucze? "
+
+#: g10/keyedit.c:2040
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ ten klucz? "
+
+#: g10/keyedit.c:2090
+msgid ""
+"Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:2132
+#, fuzzy
+msgid "Set preference list to:\n"
+msgstr "ustawienie opcji klucza"
+
+#: g10/keyedit.c:2138
+#, fuzzy
+msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
+msgstr ""
+"Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
+
+#: g10/keyedit.c:2140
+#, fuzzy
+msgid "Really update the preferences? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno usaktualniæ ustawienia? "
+
+#: g10/keyedit.c:2208
+#, fuzzy
+msgid "Save changes? (y/N) "
+msgstr "Zapisaæ zmiany? "
+
+#: g10/keyedit.c:2211
+#, fuzzy
+msgid "Quit without saving? (y/N) "
+msgstr "Wyj¶æ bez zapisania zmian? "
+
+#: g10/keyedit.c:2221
+#, c-format
+msgid "update failed: %s\n"
+msgstr "zapis zmian nie powiód³ siê: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2228
+#, c-format
+msgid "update secret failed: %s\n"
+msgstr "zapis zmian na kluczu prywatnym nie powiód³ siê: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2235
+msgid "Key not changed so no update needed.\n"
+msgstr "Klucz nie zosta³ zmieniony wiêc zapis zmian nie jest konieczny.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2336
+msgid "Digest: "
+msgstr "Skrót: "
+
+#: g10/keyedit.c:2388
+msgid "Features: "
+msgstr "Ustawienia: "
+
+#: g10/keyedit.c:2399
+msgid "Keyserver no-modify"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:2414 g10/keylist.c:308
+msgid "Preferred keyserver: "
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:2422 g10/keyedit.c:2423
+#, fuzzy
+msgid "Notations: "
+msgstr "Adnotacja: "
+
+#: g10/keyedit.c:2633
+msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
+msgstr "Klucze PGP 2.x nie zawieraj± opisu ustawieñ.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2692
+#, fuzzy, c-format
+msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
+msgstr "Klucz mo¿e zostaæ uniewa¿niony przez klucz %s "
+
+#: g10/keyedit.c:2713
+#, fuzzy, c-format
+msgid "This key may be revoked by %s key %s"
+msgstr "Klucz mo¿e zostaæ uniewa¿niony przez klucz %s "
+
+#: g10/keyedit.c:2719
+#, fuzzy
+msgid "(sensitive)"
+msgstr " (poufne)"
+
+#: g10/keyedit.c:2735 g10/keyedit.c:2791 g10/keyedit.c:2852 g10/keyedit.c:2867
+#: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:516
+#, fuzzy, c-format
+msgid "created: %s"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2738 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:952
+#, fuzzy, c-format
+msgid "revoked: %s"
+msgstr "[uniewa¿niony]"
+
+#: g10/keyedit.c:2740 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
+#, fuzzy, c-format
+msgid "expired: %s"
+msgstr " [wygasa :%s]"
+
+#: g10/keyedit.c:2742 g10/keyedit.c:2793 g10/keyedit.c:2854 g10/keyedit.c:2869
+#: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
+#: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:522 g10/mainproc.c:958
+#, fuzzy, c-format
+msgid "expires: %s"
+msgstr " [wygasa :%s]"
+
+#: g10/keyedit.c:2744
+#, fuzzy, c-format
+msgid "usage: %s"
+msgstr " zaufanie: %c/%c"
+
+#: g10/keyedit.c:2759
+#, fuzzy, c-format
+msgid "trust: %s"
+msgstr " zaufanie: %c/%c"
+
+#: g10/keyedit.c:2763
+#, c-format
+msgid "validity: %s"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:2770
+msgid "This key has been disabled"
+msgstr "Ten klucz zosta³ wy³±czony z u¿ytku"
+
+#: g10/keyedit.c:2798 g10/keylist.c:200
+msgid "card-no: "
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:2822
+msgid ""
+"Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
+"unless you restart the program.\n"
+msgstr ""
+"Pokazana warto¶æ wiarygodno¶ci klucza mo¿e byæ niepoprawna,\n"
+"dopóki program nie zostanie uruchomiony ponownie.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2886 g10/keyedit.c:3232 g10/keyserver.c:526
+#: g10/mainproc.c:1753 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
+#, fuzzy
+msgid "revoked"
+msgstr "[uniewa¿niony]"
+
+#: g10/keyedit.c:2888 g10/keyedit.c:3234 g10/keyserver.c:530
+#: g10/mainproc.c:1755 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
+#, fuzzy
+msgid "expired"
+msgstr "data"
+
+#: g10/keyedit.c:2953
+msgid ""
+"WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
+"              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: ¿aden identyfikator u¿ytkownika nie zosta³ oznaczony explicite\n"
+"             jako g³ówny. Wykonanie tego polecenie mo¿e wiêc spowodowaæ\n"
+"             wy¶wietlanie innego identyfikatora jako domy¶lnego g³ównego.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3014
+msgid ""
+"WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
+"versions\n"
+"         of PGP to reject this key.\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: To jest klucz PGP wersji 2. Dodanie zdjêcia spowoduje, ¿e\n"
+"             niektóre wersje przestan± go rozumieæ.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3019 g10/keyedit.c:3349
+msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
+msgstr "Czy dalej chcesz je dodaæ? (t/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:3025
+msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
+msgstr "Do klucza dla PGP 2.x nie mo¿na dodaæ zdjêcia.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3165
+msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
+msgstr "Usun±æ ten poprawny podpis? (t/N/w) "
+
+#: g10/keyedit.c:3175
+msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
+msgstr "Usun±æ ten niepoprawny podpis? (t/N/w) "
+
+#: g10/keyedit.c:3179
+msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
+msgstr "Usun±æ ten nieznany podpis? (t/N/w) "
+
+#: g10/keyedit.c:3185
+msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
+msgstr "Na pewno usun±æ ten podpis klucza nim samym? (t/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:3199
+#, c-format
+msgid "Deleted %d signature.\n"
+msgstr "%d podpis usuniêty.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3200
+#, c-format
+msgid "Deleted %d signatures.\n"
+msgstr "%d podpisów usuniêtych.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3203
+msgid "Nothing deleted.\n"
+msgstr "Nic nie zosta³o usuniête.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3236 g10/trustdb.c:1703
+msgid "invalid"
+msgstr "niepoprawny"
+
+#: g10/keyedit.c:3252
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
+msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3344
+msgid ""
+"WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
+"cause\n"
+"         some versions of PGP to reject this key.\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: To jest klucz PGP wersji 2.x. Wyznaczenie mu klucza\n"
+"             uniewa¿niaj±cego, spowoduje, ¿e niektóre wersje PGP przestan±\n"
+"             go rozumieæ.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3355
+msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
+msgstr "Do klucza dla PGP 2.x nie mo¿na wyznaczyæ klucza uniewa¿niaj±cego.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3375
+msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
+msgstr "Podaj identyfikator klucza uniewa¿niaj±cego: "
+
+#: g10/keyedit.c:3400
+msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
+msgstr "klucza PGP 2.x nie mo¿na wyznaczyæ jako uniewa¿niaj±cego\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3415
+msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
+msgstr "nie mo¿na wyznaczuæ klucza do uniewa¿niania jego samego\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3437
+#, fuzzy
+msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz zosta³ uniewa¿niony kluczem uniewa¿niaj±cym!\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3456
+msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na cofn±æ wyznaczenia klucza jako uniewa¿niaj±cego!\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3462
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz wyznaczyæ ten klucz jako uniewa¿niaj±cy? (t/N): "
+
+#: g10/keyedit.c:3523
+msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
+msgstr "Proszê usun±æ znacznik wyboru z kluczy prywatnych.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3529
+#, fuzzy
+msgid "Please select at most one subkey.\n"
+msgstr "Proszê wybraæ tylko jeden podklucz.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3533
+#, fuzzy
+msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
+msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci podklucza.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3536
+msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
+msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci g³ównego klucza.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3582
+msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
+msgstr "Nie mo¿na zmieniæ daty wa¿no¶ci klucza w wersji 3.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3598
+msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
+msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy prywatnych\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3671
+#, fuzzy, c-format
+msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: podklucz podpisuj±cy %08lX nie jest skro¶nie podpisany\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3677
+#, c-format
+msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:3839
+msgid "Please select exactly one user ID.\n"
+msgstr "Proszê wybraæ dok³adnie jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3878 g10/keyedit.c:3988 g10/keyedit.c:4108 g10/keyedit.c:4249
+#, fuzzy, c-format
+msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
+msgstr "podpis w wersji 3 na identyfikatorze ,,%s'' zostaje pominiêty\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4049
+msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:4129
+#, fuzzy
+msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:4130
+#, fuzzy
+msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:4192
+#, fuzzy
+msgid "Enter the notation: "
+msgstr "Adnotacje podpisu: "
+
+#: g10/keyedit.c:4341
+#, fuzzy
+msgid "Proceed? (y/N) "
+msgstr "Nadpisaæ (t/N)? "
+
+#: g10/keyedit.c:4405
+#, c-format
+msgid "No user ID with index %d\n"
+msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4463
+#, fuzzy, c-format
+msgid "No user ID with hash %s\n"
+msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4490
+#, fuzzy, c-format
+msgid "No subkey with index %d\n"
+msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4625
+#, fuzzy, c-format
+msgid "user ID: \"%s\"\n"
+msgstr "Identyfikator u¿ytkownika: "
+
+#: g10/keyedit.c:4628 g10/keyedit.c:4692 g10/keyedit.c:4735
+#, fuzzy, c-format
+msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
+msgstr "podpisany przez %08lX w %s%s%s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4630 g10/keyedit.c:4694 g10/keyedit.c:4737
+msgid " (non-exportable)"
+msgstr " (podpis nieeksportowalny) "
+
+#: g10/keyedit.c:4634
+#, c-format
+msgid "This signature expired on %s.\n"
+msgstr "Wa¿no¶æ tego klucza wygas³a %s.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4638
+msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
+msgstr "Czy dalej chcesz go uniewa¿niæ? (t/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:4642
+msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
+msgstr "Stworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego podpisu? (t/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:4669
+#, fuzzy, c-format
+msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
+msgstr "Te identyfikatory s± podpisane przez Ciebie:\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4695
+#, fuzzy
+msgid " (non-revocable)"
+msgstr " (podpis nieeksportowalny) "
+
+#: g10/keyedit.c:4702
+#, fuzzy, c-format
+msgid "revoked by your key %s on %s\n"
+msgstr "uniewa¿niony przez %08lX w %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4724
+msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
+msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ te podpisy:\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4744
+msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
+msgstr "Na pewno utworzyæ certyfikaty uniewa¿nienia ? (t/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:4774
+msgid "no secret key\n"
+msgstr "brak klucza tajnego\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4844
+#, c-format
+msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
+msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4861
+#, c-format
+msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: identyfikator u¿ytkownika podpisany za %d sekund (w "
+"przysz³o¶ci)\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4925
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Key %s is already revoked.\n"
+msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4987
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
+msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
+
+#: g10/keyedit.c:5082
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
+msgstr "Zdjêcie w formacie %s, rozmiar %ld bajtów, klucz 0x%08lX (id %d).\n"
+
+#: g10/keygen.c:265
+#, fuzzy, c-format
+msgid "preference `%s' duplicated\n"
+msgstr "ustawienie %c%lu powtarza siê\n"
+
+#: g10/keygen.c:272
+#, fuzzy
+msgid "too many cipher preferences\n"
+msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
+
+#: g10/keygen.c:274
+#, fuzzy
+msgid "too many digest preferences\n"
+msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
+
+#: g10/keygen.c:276
+#, fuzzy
+msgid "too many compression preferences\n"
+msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
+
+#: g10/keygen.c:401
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
+msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
+
+#: g10/keygen.c:875
+msgid "writing direct signature\n"
+msgstr "zapis podpisu bezpo¶redniego\n"
+
+#: g10/keygen.c:914
+msgid "writing self signature\n"
+msgstr "zapis podpisu klucza nim samym\n"
+
+#: g10/keygen.c:964
+msgid "writing key binding signature\n"
+msgstr "zapis podpisu wi±¿±cego klucz\n"
+
+#: g10/keygen.c:1125 g10/keygen.c:1239 g10/keygen.c:1244 g10/keygen.c:1377
+#: g10/keygen.c:2933
+#, c-format
+msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
+msgstr "niew³a¶ciwa d³ugo¶æ klucza; wykorzystano %u bitów\n"
+
+#: g10/keygen.c:1130 g10/keygen.c:1250 g10/keygen.c:1382 g10/keygen.c:2939
+#, c-format
+msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
+msgstr "rozmair klucza zaokr±glony do %u bitów\n"
+
+#: g10/keygen.c:1276
+msgid ""
+"WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1492
+#, fuzzy
+msgid "Sign"
+msgstr "podpis"
+
+#: g10/keygen.c:1495
+msgid "Certify"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1498
+#, fuzzy
+msgid "Encrypt"
+msgstr "szyfrowanie danych"
+
+#: g10/keygen.c:1501
+msgid "Authenticate"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1509
+msgid "SsEeAaQq"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1528
+#, c-format
+msgid "Possible actions for a %s key: "
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1532
+msgid "Current allowed actions: "
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1537
+#, c-format
+msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1540
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
+msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowania)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1543
+#, c-format
+msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1546
+#, c-format
+msgid "   (%c) Finished\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1602
+msgid "Please select what kind of key you want:\n"
+msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
+
+#: g10/keygen.c:1604
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
+msgstr "   (%d) Para kluczy dla algorytmów DSA i ElGamala (domy¶lne)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1605
+#, c-format
+msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (tylko do podpisywania)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1607
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1609
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
+msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowania)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1610
+#, c-format
+msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (tylko do podpisywania)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1612
+#, c-format
+msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1614
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1683
+#, fuzzy, c-format
+msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
+msgstr "Para kluczy dla DSA bêdzie mia³a 1024 bity d³ugo¶ci.\n"
+
+#: g10/keygen.c:1693
+#, c-format
+msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1700
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want? (%u) "
+msgstr "Jakiej d³ugo¶ci klucz wygenerowaæ? (1024) "
+
+#: g10/keygen.c:1714
+#, c-format
+msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1720
+#, c-format
+msgid "Requested keysize is %u bits\n"
+msgstr "¯±dana d³ugo¶æ klucza to %u bitów.\n"
+
+#: g10/keygen.c:1725 g10/keygen.c:1730
+#, c-format
+msgid "rounded up to %u bits\n"
+msgstr "zaokr±glono do %u bitów\n"
+
+#: g10/keygen.c:1779
+msgid ""
+"Please specify how long the key should be valid.\n"
+"         0 = key does not expire\n"
+"      <n>  = key expires in n days\n"
+"      <n>w = key expires in n weeks\n"
+"      <n>m = key expires in n months\n"
+"      <n>y = key expires in n years\n"
+msgstr ""
+"Okres wa¿no¶æi klucza.\n"
+"         0 = klucz nie ma okre¶lonego terminu wa¿no¶ci\n"
+"      <n>  = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n dni\n"
+"      <n>w = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n tygodni\n"
+"      <n>m = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n miesiêcy\n"
+"      <n>y = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n lat\n"
+
+#: g10/keygen.c:1790
+msgid ""
+"Please specify how long the signature should be valid.\n"
+"         0 = signature does not expire\n"
+"      <n>  = signature expires in n days\n"
+"      <n>w = signature expires in n weeks\n"
+"      <n>m = signature expires in n months\n"
+"      <n>y = signature expires in n years\n"
+msgstr ""
+"Okres wa¿no¶æi podpisu.\n"
+"         0 = klucz nie ma okre¶lonego terminu wa¿no¶ci\n"
+"      <n>  = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n dni\n"
+"      <n>w = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n tygodni\n"
+"      <n>m = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n miesiêcy\n"
+"      <n>y = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n lat\n"
+
+#: g10/keygen.c:1813
+msgid "Key is valid for? (0) "
+msgstr "Okres wa¿no¶ci klucza ? (0) "
+
+#: g10/keygen.c:1818
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signature is valid for? (%s) "
+msgstr "Okres wa¿no¶ci podpisu? (0) "
+
+#: g10/keygen.c:1836
+msgid "invalid value\n"
+msgstr "niepoprawna warto¶æ\n"
+
+#: g10/keygen.c:1843
+#, fuzzy
+msgid "Key does not expire at all\n"
+msgstr "%s nie ma daty wa¿no¶ci\n"
+
+#: g10/keygen.c:1844
+#, fuzzy
+msgid "Signature does not expire at all\n"
+msgstr "%s nie ma daty wa¿no¶ci\n"
+
+#: g10/keygen.c:1849
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Key expires at %s\n"
+msgstr "%s traci wa¿no¶æ: %s\n"
+
+#: g10/keygen.c:1850
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signature expires at %s\n"
+msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygasa %s.\n"
+
+#: g10/keygen.c:1856
+msgid ""
+"Your system can't display dates beyond 2038.\n"
+"However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
+msgstr ""
+"Twój system nie potrafi pokazaæ daty po roku 2038.\n"
+"Niemniej daty do roku 2106 bêd± poprawnie obs³ugiwane.\n"
+
+#: g10/keygen.c:1861
+#, fuzzy
+msgid "Is this correct? (y/N) "
+msgstr "Czy wszystko siê zgadza (t/n)? "
+
+#: g10/keygen.c:1884
+#, fuzzy
+msgid ""
+"\n"
+"You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
+"ID\n"
+"from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
+"    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Musisz podaæ identyfikator u¿ytkownika aby mo¿na by³o rozpoznaæ twój klucz;\n"
+"program z³o¿y go z twojego imienia i nazwiska, komentarza i adresu poczty\n"
+"elektronicznej. Bêdzie on mia³, na przyk³ad, tak± postaæ:\n"
+"    \"Tadeusz ¯eleñski (Boy) <tzb@ziemianska.pl>\"\n"
+"\n"
+
+#: g10/keygen.c:1897
+msgid "Real name: "
+msgstr "Imiê i nazwisko: "
+
+#: g10/keygen.c:1905
+msgid "Invalid character in name\n"
+msgstr "Niew³a¶ciwy znak w imieniu lub nazwisku\n"
+
+#: g10/keygen.c:1907
+msgid "Name may not start with a digit\n"
+msgstr "Imiê lub nazwisko nie mo¿e zaczynaæ siê od cyfry\n"
+
+#: g10/keygen.c:1909
+msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
+msgstr "Imiê i nazwisko musz± mieæ conajmniej 5 znaków d³ugo¶ci.\n"
+
+#: g10/keygen.c:1917
+msgid "Email address: "
+msgstr "Adres poczty elektronicznej: "
 
-#: g10/keyedit.c:253
-msgid "[revocation]"
-msgstr "[uniewa¿nienie]"
+#: g10/keygen.c:1923
+msgid "Not a valid email address\n"
+msgstr "To nie jest poprawny adres poczty elektronicznej\n"
 
-#: g10/keyedit.c:254
-msgid "[self-signature]"
-msgstr "[podpis klucza nim samym]"
+#: g10/keygen.c:1931
+msgid "Comment: "
+msgstr "Komentarz: "
 
-#: g10/keyedit.c:332 g10/keylist.c:342
-msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 niepoprawny podpis\n"
+#: g10/keygen.c:1937
+msgid "Invalid character in comment\n"
+msgstr "Niew³a¶ciwy znak w komentarzu\n"
 
-#: g10/keyedit.c:334 g10/keylist.c:344
+#: g10/keygen.c:1959
 #, c-format
-msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d niepoprawnych podpisów\n"
-
-#: g10/keyedit.c:336 g10/keylist.c:346
-msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu braku klucza\n"
+msgid "You are using the `%s' character set.\n"
+msgstr "U¿ywasz zestawu znaków %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:338 g10/keylist.c:348
+#: g10/keygen.c:1965
 #, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d podpisów nie zosta³o sprawdzonych z powodu braku kluczy\n"
+msgid ""
+"You selected this USER-ID:\n"
+"    \"%s\"\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Twój identyfikator u¿ytkownika bêdzie wygl±da³ tak:\n"
+"    \"%s\"\n"
+"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:350
-msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu b³êdu\n"
+#: g10/keygen.c:1970
+msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
+msgstr ""
+"Nie nalezy umieszczaæ adresu poczty elektronicznej w polu nazwiska czy\n"
+"komentarza.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:352
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d podpisów nie sprawdzonych z powodu b³êdów\n"
+#. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
+#. lower and uppercase.  Below you will find the matching
+#. string which should be translated accordingly and the
+#. letter changed to match the one in the answer string.
+#.
+#. n = Change name
+#. c = Change comment
+#. e = Change email
+#. o = Okay (ready, continue)
+#. q = Quit
+#.
+#: g10/keygen.c:1986
+msgid "NnCcEeOoQq"
+msgstr "IiKkEeDdWw"
 
-#: g10/keyedit.c:344
-msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "wykryto 1 identyfikator u¿ytkownika niepodpisany tym samym kluczem\n"
+#: g10/keygen.c:1996
+msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
+msgstr "Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, czy (W)yj¶æ? "
 
-#: g10/keyedit.c:346
-#, c-format
-msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+#: g10/keygen.c:1997
+msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr ""
-"wykryto %d identyfikatorów u¿ytkownika niepodpisanych tym samym kluczem\n"
+"Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, przej¶æ (D)alej,\n"
+"czy (W)yj¶æ z programu ? "
 
-#: g10/keyedit.c:402 g10/pkclist.c:262
-#, fuzzy
+#: g10/keygen.c:2016
+msgid "Please correct the error first\n"
+msgstr "Najpierw trzeba poprawiæ ten b³±d\n"
+
+#: g10/keygen.c:2056
 msgid ""
-"Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
-"keys\n"
-"(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
-"etc.)\n"
-msgstr ""
-"Zastanów siê jak bardzo ufasz temu u¿ytkownikowi w kwestii sprawdzania\n"
-"to¿samo¶ci innych u¿ytkowników (czy sprawdzi on odciski kluczy pobrane\n"
-"z ró¿nych ¼róde³, dokumenty potwierdzaj±ce to¿samo¶æ, itd.).\n"
+"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
+msgstr ""
+"Musisz podaæ d³ugie, skomplikowane has³o aby ochroniæ swój klucz tajny.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:406 g10/pkclist.c:274
-#, fuzzy, c-format
-msgid "  %d = I trust marginally\n"
-msgstr " %d = mam ograniczone zaufanie\n"
-
-#: g10/keyedit.c:407 g10/pkclist.c:276
-#, fuzzy, c-format
-msgid "  %d = I trust fully\n"
-msgstr " %d = mam pe³ne zaufanie\n"
+#: g10/keygen.c:2066
+#, c-format
+msgid "%s.\n"
+msgstr "%s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:426
+#: g10/keygen.c:2072
 msgid ""
-"Please enter the depth of this trust signature.\n"
-"A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
-"trust signatures on your behalf.\n"
+"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
+"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
+"\n"
 msgstr ""
+"Nie chcesz podaæ has³a - to *z³y* pomys³!\n"
+"W ka¿dej chwili mo¿esz ustawiæ has³o u¿ywaj±c tego programu i opcji\n"
+"\"--edit-key\".\n"
+"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:442
-msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
+#: g10/keygen.c:2094
+msgid ""
+"We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
+"some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
+"disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
+"generator a better chance to gain enough entropy.\n"
 msgstr ""
+"Musimy wygenerowaæ du¿o losowych bajtów. Dobrym pomys³em aby pomóc "
+"komputerowi\n"
+"podczas generowania liczb pierszych jest wykonywanie w tym czasie innych\n"
+"dzia³añ (pisanie na klawiaturze, poruszanie myszk±, odwo³anie siê do "
+"dysków);\n"
+"dziêki temu generator liczb losowych ma mo¿liwo¶æ zebrania odpowiedniej "
+"ilo¶ci\n"
+"entropii.\n"
+
+#: g10/keygen.c:2878
+msgid "Key generation canceled.\n"
+msgstr "Procedura generacji klucza zosta³a anulowana.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:584
+#: g10/keygen.c:3090 g10/keygen.c:3235
 #, c-format
-msgid "User ID \"%s\" is revoked."
-msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ uniewa¿niony."
+msgid "writing public key to `%s'\n"
+msgstr "zapisujê klucz publiczny w '%s'\n"
 
-#: g10/keyedit.c:593 g10/keyedit.c:619 g10/keyedit.c:644 g10/keyedit.c:799
-#: g10/keyedit.c:857 g10/keyedit.c:1486
-msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno chcesz podpisaæ? (t/N) "
+#: g10/keygen.c:3092 g10/keygen.c:3238
+#, fuzzy, c-format
+msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
+msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
 
-#: g10/keyedit.c:605 g10/keyedit.c:631 g10/keyedit.c:656 g10/keyedit.c:805
-#: g10/keyedit.c:1492
-msgid "  Unable to sign.\n"
-msgstr " Nie da siê z³o¿yæ podpisu.\n"
+#: g10/keygen.c:3095 g10/keygen.c:3241
+#, c-format
+msgid "writing secret key to `%s'\n"
+msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
 
-#: g10/keyedit.c:610
+#: g10/keygen.c:3224
 #, c-format
-msgid "User ID \"%s\" is expired."
-msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' przekroczy³ swój termin wa¿no¶ci."
+msgid "no writable public keyring found: %s\n"
+msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy publicznych: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:636
+#: g10/keygen.c:3230
 #, c-format
-msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
-msgstr "Identyfikator ,,%s'' nie jest podpisany swoim kluczem."
+msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
+msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
+
+#: g10/keygen.c:3248
+#, c-format
+msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy publicznych ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:675
+#: g10/keygen.c:3255
 #, c-format
+msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
+
+#: g10/keygen.c:3278
+msgid "public and secret key created and signed.\n"
+msgstr "klucz publiczny i prywatny (tajny) zosta³y utworzone i podpisane.\n"
+
+#: g10/keygen.c:3289
+#, fuzzy
 msgid ""
-"The self-signature on \"%s\"\n"
-"is a PGP 2.x-style signature.\n"
+"Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
+"the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
 msgstr ""
-"Podpis klucza nim samym na ,,%s''\n"
-"jest podpisem z³o¿onym przez PGP 2.x.\n"
+"Ten klucz nie mo¿e byæ wykorzystany do szyfrowania. Komend± \"--edit-key\"\n"
+"mo¿na dodaæ do niego podklucz szyfruj±cy.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:684
-msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
-msgstr "Czy chcesz zamieniæ go na podpis OpenPGP? (t/N) "
+#: g10/keygen.c:3301 g10/keygen.c:3430 g10/keygen.c:3546
+#, c-format
+msgid "Key generation failed: %s\n"
+msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:698
+#: g10/keygen.c:3353 g10/keygen.c:3481 g10/sign.c:277
 #, c-format
 msgid ""
-"Your current signature on \"%s\"\n"
-"has expired.\n"
+"key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
-"Twój podpis na \"%s\"\n"
-"przekroczy³ datê wa¿no¶ci.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:702
-msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
-msgstr "Czy chcesz zast±piæ przeterminowany podpis nowym? (t/N) "
+"klucz zosta³ stworzony %lu sekundê w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
+"czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:723
+#: g10/keygen.c:3355 g10/keygen.c:3483 g10/sign.c:279
 #, c-format
 msgid ""
-"Your current signature on \"%s\"\n"
-"is a local signature.\n"
+"key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
-"Twój podpis na \"%s\"\n"
-"jest podpisem prywatnym (lokalnym).\n"
+"klucz zosta³ stworzony %lu sekund w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
+"czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:727
-msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
+#: g10/keygen.c:3364 g10/keygen.c:3494
+msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr ""
-"Czy chcesz zamieniæ go na pe³ny, publiczny, eksportowalny podpis? (t/N) "
+"UWAGA: tworzenie podkluczy dla kluczy wersji 3 jest niezgodne z OpenPGP.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:748
-#, fuzzy, c-format
-msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
-msgstr "\"%s\" jest ju¿ lokalnie podpisany kluczem %08lX\n"
+#: g10/keygen.c:3403 g10/keygen.c:3527
+#, fuzzy
+msgid "Really create? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno utworzyæ? "
 
-#: g10/keyedit.c:751
+#: g10/keygen.c:3690
 #, fuzzy, c-format
-msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
-msgstr "\"%s\" jest ju¿ podpisany kluczem %08lX\n"
+msgid "storing key onto card failed: %s\n"
+msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:756
-msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno chcesz to podpisaæ? (t/N) "
+#: g10/keygen.c:3738
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:778
+#: g10/keygen.c:3764
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Nothing to sign with key %s\n"
-msgstr "Nie ma nic do podpisania kluczem %08lX.\n"
+msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
+msgstr "UWAGA: wa¿no¶æ klucza tajnego %08lX wygas³a %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:793
-msgid "This key has expired!"
-msgstr "Data wa¿no¶ci tego klucza up³ynê³a!"
+#: g10/keyid.c:539 g10/keyid.c:551 g10/keyid.c:563 g10/keyid.c:575
+msgid "never     "
+msgstr "nigdy     "
 
-#: g10/keyedit.c:813
-#, c-format
-msgid "This key is due to expire on %s.\n"
-msgstr "Wa¿no¶æ tego klucza wygasa %s.\n"
+#: g10/keylist.c:265
+msgid "Critical signature policy: "
+msgstr "Krytyczny regulamin podpisu: "
 
-#: g10/keyedit.c:817
-msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
-msgstr ""
-"Czy chcesz ¿eby wa¿no¶æ Twojego podpisu wygasa³a w tej samej chwili? (T/n) "
+#: g10/keylist.c:267
+msgid "Signature policy: "
+msgstr "Regulamin podpisu: "
 
-#: g10/keyedit.c:850
-msgid ""
-"You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
-"mode.\n"
+#: g10/keylist.c:306
+msgid "Critical preferred keyserver: "
 msgstr ""
-"W trybie --pgp2 nie mo¿na podpisywaæ kluczy PGP 2.x podpisami OpenPGP.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:852
-msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
-msgstr "To uczyni ten klucz nieuzytecznym dla PGP 2.x.\n"
+#: g10/keylist.c:359
+msgid "Critical signature notation: "
+msgstr "Krytyczne adnotacje podpisu: "
 
-#: g10/keyedit.c:877
-msgid ""
-"How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
-"belongs\n"
-"to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
+#: g10/keylist.c:361
+msgid "Signature notation: "
+msgstr "Adnotacje podpisu: "
+
+#: g10/keylist.c:471
+msgid "Keyring"
+msgstr "Zbiór kluczy"
+
+#: g10/keylist.c:1506
+msgid "Primary key fingerprint:"
+msgstr "Odcisk klucza g³ównego:"
+
+#: g10/keylist.c:1508
+msgid "     Subkey fingerprint:"
+msgstr "      Odcisk podklucza:"
+
+#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
+#. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
+#: g10/keylist.c:1515
+msgid " Primary key fingerprint:"
+msgstr " Odcisk klucza g³ównego:"
+
+#: g10/keylist.c:1517
+msgid "      Subkey fingerprint:"
+msgstr "       Odcisk podklucza:"
+
+#: g10/keylist.c:1521 g10/keylist.c:1525
+#, fuzzy
+msgid "      Key fingerprint ="
+msgstr "     Odcisk klucza ="
+
+#: g10/keylist.c:1592
+msgid "      Card serial no. ="
 msgstr ""
-"Jak dok³adnie zosta³a przez Ciebie sprawdzona to¿samo¶æ tej osoby?\n"
-"Je¶li nie wiesz co odpowiedzieæ, podaj ,,0''.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:882
+#: g10/keyring.c:1251
+#, fuzzy, c-format
+msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
+msgstr "opakowywanie ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: g10/keyring.c:1256
+msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: Istniej± dwa pliki z poufnymi informacjami.\n"
+
+#: g10/keyring.c:1258
 #, c-format
-msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
-msgstr "   (0) Nie odpowiem na to pytanie. %s\n"
+msgid "%s is the unchanged one\n"
+msgstr "%s pozosta³ bez zmian\n"
 
-#: g10/keyedit.c:884
+#: g10/keyring.c:1259
 #, c-format
-msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
-msgstr "   (1) W ogóle nie.%s\n"
+msgid "%s is the new one\n"
+msgstr "%s zosta³ utworzony\n"
 
-#: g10/keyedit.c:886
-#, c-format
-msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
-msgstr "   (2) Pobie¿nie.%s\n"
+#: g10/keyring.c:1260
+msgid "Please fix this possible security flaw\n"
+msgstr "Proszê usun±æ to naruszenie zasad bezpieczeñstwa\n"
 
-#: g10/keyedit.c:888
-#, c-format
-msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
-msgstr "   (3) Bardzo dok³adnie.%s\n"
+#: g10/keyring.c:1382
+#, fuzzy, c-format
+msgid "caching keyring `%s'\n"
+msgstr "sprawdzanie zbioru kluczy ,,%s''\n"
 
-#: g10/keyedit.c:894
-#, fuzzy
-msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
-msgstr "Twój wybór (,,?'' podaje wiêcej informacji): "
+#: g10/keyring.c:1428
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr "%lu kluczy (%lu podpisów)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:918
+#: g10/keyring.c:1440
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Are you sure that you want to sign this key with your\n"
-"key \"%s\" (%s)\n"
-msgstr ""
-"Czy jeste¶ naprawdê pewien ¿e chcesz podpisaæ ten klucz \n"
-"swoim kluczem: \""
+msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
+msgstr "%lu kluczy (%lu podpisów)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:925
-#, fuzzy
-msgid "This will be a self-signature.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"To bêdzie podpis klucza nim samym.\n"
+#: g10/keyring.c:1512
+#, c-format
+msgid "%s: keyring created\n"
+msgstr "%s: zbiór kluczy utworzony\n"
 
-#: g10/keyedit.c:931
-#, fuzzy
-msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
+#: g10/keyserver.c:66
+msgid "include revoked keys in search results"
 msgstr ""
-"\n"
-"OSTRZE¯ENIE: podpis zostanie oznaczony jako prywatny (nieeksportowalny).\n"
 
-#: g10/keyedit.c:939
-#, fuzzy
-msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
+#: g10/keyserver.c:67
+msgid "include subkeys when searching by key ID"
 msgstr ""
-"\n"
-"OSTRZE¯ENIE: podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:949
-#, fuzzy
-msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
+#: g10/keyserver.c:69
+msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
 msgstr ""
-"\n"
-"Podpis zostanie oznaczony jako prywatny (nieeksportowalny).\n"
 
-#: g10/keyedit.c:956
-#, fuzzy
-msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
+#: g10/keyserver.c:71
+msgid "do not delete temporary files after using them"
 msgstr ""
-"\n"
-"Podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:963
-#, fuzzy
-msgid "I have not checked this key at all.\n"
+#: g10/keyserver.c:75
+msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
 msgstr ""
-"\n"
-"To¿samo¶æ u¿ytkownika nie zosta³a w ogóle sprawdzona.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:968
+#: g10/keyserver.c:77
 #, fuzzy
-msgid "I have checked this key casually.\n"
+msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
+msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
+
+#: g10/keyserver.c:79
+msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
 msgstr ""
-"\n"
-"To¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a sprawdzona pobie¿nie.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:973
+#: g10/keyserver.c:145
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: opcje w ,,%s'' nie s± jeszcze uwzglêdnione.\n"
+
+#: g10/keyserver.c:528
 #, fuzzy
-msgid "I have checked this key very carefully.\n"
+msgid "disabled"
+msgstr "wy³kl"
+
+#: g10/keyserver.c:729
+msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
 msgstr ""
-"\n"
-"To¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a dok³adnie sprawdzona.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:983
-msgid "Really sign? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
+#: g10/keyserver.c:813 g10/keyserver.c:1434
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
+msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1028 g10/keyedit.c:3882 g10/keyedit.c:3973 g10/keyedit.c:4046
-#: g10/sign.c:369
-#, c-format
-msgid "signing failed: %s\n"
-msgstr "z³o¿enie podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
+#: g10/keyserver.c:911
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
+msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1084
-msgid "This key is not protected.\n"
-msgstr "Ten klucz nie jest chroniony.\n"
+#: g10/keyserver.c:913
+#, fuzzy
+msgid "key not found on keyserver\n"
+msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1088
-msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
-msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
+#: g10/keyserver.c:1154
+#, fuzzy, c-format
+msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
+msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1092
-msgid "Key is protected.\n"
-msgstr "Klucz jest chroniony.\n"
+#: g10/keyserver.c:1158
+#, fuzzy, c-format
+msgid "requesting key %s from %s\n"
+msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1112
-#, c-format
-msgid "Can't edit this key: %s\n"
-msgstr "Tego klucza nie mo¿na edytowaæ: %s.\n"
+#: g10/keyserver.c:1182
+#, fuzzy, c-format
+msgid "searching for names from %s server %s\n"
+msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1118
-msgid ""
-"Enter the new passphrase for this secret key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Wprowad¼ nowe d³ugie, skomplikowane has³o dla tego klucza tajnego.\n"
-"\n"
+#: g10/keyserver.c:1185
+#, fuzzy, c-format
+msgid "searching for names from %s\n"
+msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1127 g10/keygen.c:1818
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "has³o nie zosta³o poprawnie powtórzone; jeszcze jedna próba"
+#: g10/keyserver.c:1337
+#, fuzzy, c-format
+msgid "sending key %s to %s server %s\n"
+msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1132
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"\n"
+#: g10/keyserver.c:1341
+#, fuzzy, c-format
+msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr ""
-"Nie chcesz has³a - to *z³y* pomys³!\n"
-"\n"
+"\"\n"
+"podpisano Twoim kluczem %08lX w %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1384
+#, fuzzy, c-format
+msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
+msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1387
+#, fuzzy, c-format
+msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
+msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1135
+#: g10/keyserver.c:1394 g10/keyserver.c:1490
 #, fuzzy
-msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno chcesz to zrobiæ? "
+msgid "no keyserver action!\n"
+msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1201
-msgid "moving a key signature to the correct place\n"
-msgstr "przenoszê podpis klucza na w³a¶ciwe miejsce\n"
+#: g10/keyserver.c:1442
+#, c-format
+msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1247
-msgid "save"
-msgstr "zapis"
+#: g10/keyserver.c:1451
+msgid "keyserver did not send VERSION\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1247
-msgid "save and quit"
-msgstr "zapis zmian i wyj¶cie"
+#: g10/keyserver.c:1513 g10/keyserver.c:2041
+msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
+msgstr "brak znanyk serwerów kluczy (u¿yj opcji --keyserver)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1250
-msgid "fpr"
-msgstr "odc"
+#: g10/keyserver.c:1519
+msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1250
-msgid "show fingerprint"
-msgstr "okazanie odcisku klucza"
+#: g10/keyserver.c:1531
+#, c-format
+msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1251
-msgid "list key and user IDs"
-msgstr "lista kluczy i identyfikatorów u¿ytkowników"
+#: g10/keyserver.c:1536
+#, c-format
+msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1253
-msgid "uid"
-msgstr "id"
+#: g10/keyserver.c:1544
+#, c-format
+msgid "%s does not support handler version %d\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1253
-msgid "select user ID N"
-msgstr "wybór identyfikatora u¿ytkownika N"
+#: g10/keyserver.c:1551
+#, fuzzy
+msgid "keyserver timed out\n"
+msgstr "b³±d serwera kluczy"
 
-#: g10/keyedit.c:1254
-msgid "key"
-msgstr "klucz"
+#: g10/keyserver.c:1556
+#, fuzzy
+msgid "keyserver internal error\n"
+msgstr "b³±d serwera kluczy"
 
-#: g10/keyedit.c:1254
-msgid "select secondary key N"
-msgstr "wybór podklucza N"
+#: g10/keyserver.c:1565
+#, fuzzy, c-format
+msgid "keyserver communications error: %s\n"
+msgstr "odbiór z serwera kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1255
-msgid "check"
-msgstr "lista"
+#: g10/keyserver.c:1590 g10/keyserver.c:1624
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
+msgstr "%s: nie jest poprawnym identyfikatorem klucza\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1255
-msgid "list signatures"
-msgstr "lista podpisów"
+#: g10/keyserver.c:1883
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1256
-msgid "c"
-msgstr "l"
+#: g10/keyserver.c:1905
+#, fuzzy, c-format
+msgid "refreshing 1 key from %s\n"
+msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1257
-msgid "sign"
-msgstr "podpis"
+#: g10/keyserver.c:1907
+#, fuzzy, c-format
+msgid "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1257
-msgid "sign the key"
-msgstr "z³o¿enie podpisu na kluczu"
+#: g10/keyserver.c:1963
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1258
-msgid "s"
-msgstr "p"
+#: g10/keyserver.c:1969
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1259
-#, fuzzy
-msgid "tsign"
-msgstr "podpis"
+#: g10/mainproc.c:210
+#, c-format
+msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
+msgstr "%d - dziwny rozmiar jak na zaszyfrowany klucz sesyjny\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1259
-#, fuzzy
-msgid "make a trust signature"
-msgstr "z³o¿enie podpisu oddzielonego od dokumentu"
+#: g10/mainproc.c:263
+#, c-format
+msgid "%s encrypted session key\n"
+msgstr "klucz sesyjny zaszyfrowany %s\n"
+
+#: g10/mainproc.c:273
+#, fuzzy, c-format
+msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
+msgstr "dane zaszyfrowano nieznanym algorytmem numer %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1260
-msgid "lsign"
-msgstr "lpodpis"
+#: g10/mainproc.c:354
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key is %s\n"
+msgstr "klucz publiczny %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1260
-msgid "sign the key locally"
-msgstr "z³o¿enie prywatnego (lokalnego) podpisu na kluczu"
+#: g10/mainproc.c:411
+msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
+msgstr "dane zaszyfrowane kluczem publicznym: poprawny klucz sesyjny\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1261
-msgid "nrsign"
-msgstr "nupodpis"
+#: g10/mainproc.c:444
+#, fuzzy, c-format
+msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
+msgstr "zaszyfrowano %u-bitowym kluczem %s, numer %08lX, stworzonym %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1261
-msgid "sign the key non-revocably"
-msgstr "z³o¿enie na kluczu podpisu nie podlegaj±cego uniewa¿nieniu"
+#: g10/mainproc.c:448 g10/pkclist.c:219
+#, fuzzy, c-format
+msgid "      \"%s\"\n"
+msgstr "                        alias \""
 
-#: g10/keyedit.c:1262
-msgid "nrlsign"
-msgstr "nulpodpis"
+#: g10/mainproc.c:452
+#, fuzzy, c-format
+msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
+msgstr "zaszyfrowano kluczem %s, o numerze %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1262
-msgid "sign the key locally and non-revocably"
-msgstr "z³o¿enie na kluczu prywatnego podpisu nie podlegaj±cego uniewa¿nieniu"
+#: g10/mainproc.c:466
+#, c-format
+msgid "public key decryption failed: %s\n"
+msgstr "b³±d odszyfrowywania kluczem publicznym: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1264
-msgid "adduid"
-msgstr "dodid"
+#: g10/mainproc.c:480
+#, c-format
+msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgstr "zaszyfrowane za pomoc± %lu hase³\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1264
-msgid "add a user ID"
-msgstr "dodanie nowego identyfikatora u¿ytkownika do klucza"
+#: g10/mainproc.c:482
+msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
+msgstr "zaszyfrowane jednym has³em\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1265
-msgid "addphoto"
-msgstr "dodfoto"
+#: g10/mainproc.c:514 g10/mainproc.c:536
+#, c-format
+msgid "assuming %s encrypted data\n"
+msgstr "przyjmuj±c ¿e dane zosta³y zaszyfrowane za pomoc± %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1265
-msgid "add a photo ID"
-msgstr "dodanie zdjêcia u¿ytkownika do klucza"
+#: g10/mainproc.c:522
+#, c-format
+msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
+msgstr "szyfr IDEA nie jest dostêpny, próba u¿ycia %s zamiast\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1266
-msgid "deluid"
-msgstr "usid"
+#: g10/mainproc.c:555
+msgid "decryption okay\n"
+msgstr "odszyfrowanie poprawne\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1266
-msgid "delete user ID"
-msgstr "usuniêcie identyfikatora u¿ytkownika z klucza"
+#: g10/mainproc.c:559
+msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: wiadomo¶æ nie by³a zabezpieczona przed manipulacj±\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1268
-msgid "delphoto"
-msgstr "usfoto"
+#: g10/mainproc.c:572
+msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: zaszyfrowana wiadomo¶æ by³a manipulowana!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1269
-msgid "addkey"
-msgstr "dodkl"
+#: g10/mainproc.c:578
+#, c-format
+msgid "decryption failed: %s\n"
+msgstr "b³±d odszyfrowywania: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1269
-msgid "add a secondary key"
-msgstr "dodanie podklucza"
+#: g10/mainproc.c:597
+msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
+msgstr "UWAGA: nadawca zaznaczy³ ¿e wiadomo¶æ nie powinna byæ zapisywana\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1271
-#, fuzzy
-msgid "addcardkey"
-msgstr "dodkl"
+#: g10/mainproc.c:599
+#, c-format
+msgid "original file name='%.*s'\n"
+msgstr "pierwotna nazwa pliku='%.*s'\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1271
-msgid "add a key to a smartcard"
+#: g10/mainproc.c:805
+msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
 msgstr ""
+"osobny certyfikat uniewa¿nienia - u¿yj ,,gpg --import'' aby go wczytaæ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1272
+#: g10/mainproc.c:1154
 #, fuzzy
-msgid "keytocard"
-msgstr "Podaj \"help\" aby zobaczyæ listê poleceñ."
+msgid "no signature found\n"
+msgstr "Poprawny podpis z³o¿ony przez \""
 
-#: g10/keyedit.c:1272
-msgid "move a key to a smartcard"
-msgstr ""
+#: g10/mainproc.c:1392
+msgid "signature verification suppressed\n"
+msgstr "wymuszono pominiêcie sprawdzenia podpisu\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1274
-msgid "delkey"
-msgstr "uskl"
+#: g10/mainproc.c:1492
+#, fuzzy
+msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
+msgstr "nie mo¿na obs³uzyæ tych wielokrotnych podpisów\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1274
-msgid "delete a secondary key"
-msgstr "usuniêcie podklucza"
+#: g10/mainproc.c:1503
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signature made %s\n"
+msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1275
-msgid "addrevoker"
-msgstr "dodun"
+#: g10/mainproc.c:1504
+#, fuzzy, c-format
+msgid "               using %s key %s\n"
+msgstr "                        alias \""
 
-#: g10/keyedit.c:1275
-msgid "add a revocation key"
-msgstr "wyznaczenie klucza uniewa¿niaj±cego"
+#: g10/mainproc.c:1508
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
+msgstr "Podpisano w %.*s kluczem %s o numerze %08lX.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1276
-msgid "delsig"
-msgstr "uspod"
+#: g10/mainproc.c:1528
+msgid "Key available at: "
+msgstr "Klucz dostêpny w: "
 
-#: g10/keyedit.c:1276
-msgid "delete signatures"
-msgstr "usuniêcie podpisów"
+#: g10/mainproc.c:1661 g10/mainproc.c:1709
+#, fuzzy, c-format
+msgid "BAD signature from \"%s\""
+msgstr "NIEPOPRAWNY podpis z³o¿ony przez \""
 
-#: g10/keyedit.c:1277
-msgid "expire"
-msgstr "data"
+#: g10/mainproc.c:1663 g10/mainproc.c:1711
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Expired signature from \"%s\""
+msgstr "Przeterminowany podpis z³o¿ony przez \""
 
-#: g10/keyedit.c:1277
-msgid "change the expire date"
-msgstr "zmiana daty wa¿no¶ci klucza"
+#: g10/mainproc.c:1665 g10/mainproc.c:1713
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\""
+msgstr "Poprawny podpis z³o¿ony przez \""
 
-#: g10/keyedit.c:1278
-msgid "primary"
-msgstr "g³ówny"
+#: g10/mainproc.c:1715
+msgid "[uncertain]"
+msgstr "[niepewne]"
 
-#: g10/keyedit.c:1278
-msgid "flag user ID as primary"
-msgstr "oznaczenie identyfikatora u¿ytkownika jako g³ównego"
+#: g10/mainproc.c:1746
+#, fuzzy, c-format
+msgid "                aka \"%s\""
+msgstr "                        alias \""
 
-#: g10/keyedit.c:1279
-msgid "toggle"
-msgstr "prze³"
+#: g10/mainproc.c:1844
+#, c-format
+msgid "Signature expired %s\n"
+msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1279
-msgid "toggle between secret and public key listing"
-msgstr "prze³±czenie pomiêdzy list± kluczy publicznych i prywatnych"
+#: g10/mainproc.c:1849
+#, c-format
+msgid "Signature expires %s\n"
+msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygasa %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1281
-msgid "t"
-msgstr "p"
+#: g10/mainproc.c:1852
+#, c-format
+msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
+msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1282
-msgid "pref"
-msgstr "opcje"
+#: g10/mainproc.c:1853
+msgid "binary"
+msgstr "binarny"
 
-#: g10/keyedit.c:1282
-msgid "list preferences (expert)"
-msgstr "ustawienia (zaawansowane)"
+#: g10/mainproc.c:1854
+msgid "textmode"
+msgstr "tekstowy"
 
-#: g10/keyedit.c:1283
-msgid "showpref"
-msgstr "opcje"
+#: g10/mainproc.c:1854 g10/trustdb.c:531
+msgid "unknown"
+msgstr "nieznany"
 
-#: g10/keyedit.c:1283
-msgid "list preferences (verbose)"
-msgstr "rozbudowana lista ustawieñ"
+#: g10/mainproc.c:1874
+#, c-format
+msgid "Can't check signature: %s\n"
+msgstr "Nie mo¿na sprawdziæ podpisu: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1284
-msgid "setpref"
-msgstr "ustaw"
+#: g10/mainproc.c:1946 g10/mainproc.c:1962 g10/mainproc.c:2052
+msgid "not a detached signature\n"
+msgstr "nie jest oddzielonym podpisem.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1284
-msgid "set preference list"
-msgstr "ustawienie opcji klucza"
+#: g10/mainproc.c:1989
+msgid ""
+"WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: wielokrotne podpisy. Tylko pierwszy zostanie sprawdzony.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1285
-msgid "updpref"
-msgstr "aktopc"
+#: g10/mainproc.c:1997
+#, c-format
+msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
+msgstr "oddzielony podpis klasy 0x%02x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1285
-msgid "updated preferences"
-msgstr "aktualizacja ustawieñ klucza"
+#: g10/mainproc.c:2056
+msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
+msgstr "podpis starego typu (PGP 2.x).\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1286
-#, fuzzy
-msgid "keyserver"
-msgstr "b³±d serwera kluczy"
+#: g10/mainproc.c:2066
+msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
+msgstr "wykryto niepoprawny pakiet pierwotny w proc_tree()\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1286
-#, fuzzy
-msgid "set preferred keyserver URL"
-msgstr "niezrozuma³y URI serwera kluczy\n"
+#: g10/misc.c:157 g10/misc.c:185 g10/misc.c:257
+#, fuzzy, c-format
+msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
+msgstr "naniesienie poprawek bazy zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1287
-msgid "change the passphrase"
-msgstr "zmiana has³a klucza"
+#: g10/misc.c:222
+#, fuzzy, c-format
+msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
+msgstr "baza zaufania: funkcja read() (n=%d) zawiod³a: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1288
-msgid "trust"
-msgstr "zaufanie"
+#: g10/misc.c:336
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
+msgstr "nie mo¿na obs³u¿yæ tego algorytmu klucza publicznego: %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1288
-msgid "change the ownertrust"
-msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
+#: g10/misc.c:351
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
+msgstr "algorytm szyfruj±cy nie jest zaimplementowany"
 
-#: g10/keyedit.c:1289
-msgid "revsig"
-msgstr "unpod"
+#: g10/misc.c:366
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
+msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1289
-msgid "revoke signatures"
-msgstr "uniewa¿nienie podpisu"
+#: g10/misc.c:371
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
+msgstr "wymuszone u¿ycie skrótu %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1290
-msgid "revuid"
-msgstr "unpod"
+#: g10/misc.c:486
+msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
+msgstr "modu³ szyfru IDEA nie jest dostêpny\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1290
-msgid "revoke a user ID"
-msgstr "uniewa¿nienie identyfikatora u¿ytkownika"
+#: g10/misc.c:487 g10/sig-check.c:109
+#, fuzzy, c-format
+msgid "please see %s for more information\n"
+msgstr " i = potrzebujê wiêcej informacji\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1291
-msgid "revkey"
-msgstr "unpkl"
+#: g10/misc.c:722
+#, c-format
+msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
+msgstr "%s:%d jest przestarza³± opcj± ,,%s''\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1291
-msgid "revoke a secondary key"
-msgstr "uniewa¿nienie podklucza"
+#: g10/misc.c:726
+#, c-format
+msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: ,,%s'' jest przestarza³± opcj±.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1292
-msgid "disable"
-msgstr "wy³kl"
+#: g10/misc.c:728
+#, c-format
+msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
+msgstr "w jej miejsce nale¿y u¿yæ ,,%s%s''\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1292
-msgid "disable a key"
-msgstr "wy³±czyæ klucz z u¿ycia"
+#: g10/misc.c:735
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: ,,%s'' jest przestarza³± opcj±.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1293
-msgid "enable"
-msgstr "w³kl"
+#: g10/misc.c:796
+msgid "Uncompressed"
+msgstr "Nieskompresowany"
 
-#: g10/keyedit.c:1293
-msgid "enable a key"
-msgstr "w³±czyæ klucz do u¿ycia"
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: g10/misc.c:821
+#, fuzzy
+msgid "uncompressed|none"
+msgstr "Nieskompresowany"
 
-#: g10/keyedit.c:1294
-msgid "showphoto"
-msgstr "foto"
+#: g10/misc.c:931
+#, c-format
+msgid "this message may not be usable by %s\n"
+msgstr "ta wiadomo¶æ mo¿e nie daæ siê odczytaæ za pomoc± %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1294
-msgid "show photo ID"
-msgstr "okazanie identyfikatora - zdjêcia"
+#: g10/misc.c:1106
+#, fuzzy, c-format
+msgid "ambiguous option `%s'\n"
+msgstr "odczyt opcji z ,,%s''\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1347
+#: g10/misc.c:1131
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
-msgstr "b³±d odczytu bloku klucza tajnego '%s': %s\n"
+msgid "unknown option `%s'\n"
+msgstr "nieznany domy¶lny adresat ,,%s''\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1365
-msgid "Secret key is available.\n"
-msgstr "Dostêpny jest klucz tajny.\n"
+#: g10/openfile.c:87
+#, c-format
+msgid "File `%s' exists. "
+msgstr "Plik ,,%s'' ju¿ istnieje. "
 
-#: g10/keyedit.c:1427
-msgid "Need the secret key to do this.\n"
-msgstr "Do wykonania tej operacji potrzebny jest klucz tajny.\n"
+#: g10/openfile.c:91
+#, fuzzy
+msgid "Overwrite? (y/N) "
+msgstr "Nadpisaæ (t/N)? "
 
-#: g10/keyedit.c:1432
-msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
-msgstr "Najpierw trzeba u¿yæ polecenia \"prze³\".\n"
+#: g10/openfile.c:124
+#, c-format
+msgid "%s: unknown suffix\n"
+msgstr "%s: nieznana koñcówka nazwy\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1480
-msgid "Key is revoked."
-msgstr "Klucz uniewa¿niony."
+#: g10/openfile.c:146
+msgid "Enter new filename"
+msgstr "Nazwa pliku"
 
-#: g10/keyedit.c:1500
-#, fuzzy
-msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
-msgstr "Podpisaæ wszystkie identyfikatory u¿ytkownika na tym kluczu? "
+#: g10/openfile.c:191
+msgid "writing to stdout\n"
+msgstr "zapisywanie na wyj¶cie standardowe\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1502
-msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
-msgstr "Podpowied¼: wybierz identyfikatory u¿ytkownika do podpisania.\n"
+#: g10/openfile.c:306
+#, c-format
+msgid "assuming signed data in `%s'\n"
+msgstr "przyjêto obecno¶æ podpisanych danych w '%s'\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1527
+#: g10/openfile.c:385
 #, c-format
-msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
-msgstr "To polecenie nie jest dostêpne w trybie %s.\n"
+msgid "new configuration file `%s' created\n"
+msgstr "nowy plik ustawieñ ,,%s'' zosta³ utworzony\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1549 g10/keyedit.c:1569 g10/keyedit.c:1672
-msgid "You must select at least one user ID.\n"
-msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
+#: g10/openfile.c:387
+#, c-format
+msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: opcje w ,,%s'' nie s± jeszcze uwzglêdnione.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1551
-msgid "You can't delete the last user ID!\n"
-msgstr "Nie mo¿esz usun±æ ostatniego identyfikatora u¿ytkownika!\n"
+#: g10/parse-packet.c:192
+#, c-format
+msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
+msgstr "nie mo¿na obs³u¿yæ tego algorytmu klucza publicznego: %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1553
-#, fuzzy
-msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno usun±æ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
+#: g10/parse-packet.c:762
+msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: symetrycznie zaszyfrowany klucz sesyjny mo¿e nie byæ "
+"bezpieczny\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1554
-#, fuzzy
-msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? "
+#: g10/parse-packet.c:1213
+#, c-format
+msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
+msgstr "podpakiet typu %d ma ustawiony krytyczny bit\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1604
-#, fuzzy
-msgid "Really move the primary key? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? "
+#: g10/passphrase.c:310 g10/passphrase.c:585
+#, fuzzy, c-format
+msgid " (main key ID %s)"
+msgstr " (podklucz %08lX)"
 
-#: g10/keyedit.c:1616
-#, fuzzy
-msgid "You must select exactly one key.\n"
-msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
+#: g10/passphrase.c:324
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
+"\"%.*s\"\n"
+"%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
+msgstr ""
+"Musisz podaæ has³o aby odbezpieczyæ klucz tajny u¿ytkownika:\n"
+"\"%.*s\".\n"
+"Klucz o d³ugo¶ci %u bitów, typ %s, numer %08lX, stworzony %s%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1636 g10/keyedit.c:1691
-msgid "You must select at least one key.\n"
-msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
+#: g10/passphrase.c:349
+msgid "Repeat passphrase\n"
+msgstr "Powtórzone has³o\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1639
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ wybrane klucze? "
+#: g10/passphrase.c:351
+msgid "Enter passphrase\n"
+msgstr "Has³o\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1640
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ ten klucz? "
+#: g10/passphrase.c:375
+msgid "cancelled by user\n"
+msgstr "anulowano przez u¿ytkownika\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1675
-#, fuzzy
-msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
+#: g10/passphrase.c:380 g10/passphrase.c:436
+#, fuzzy, c-format
+msgid "problem with the agent: %s\n"
+msgstr "problem agenta: zwróci³ 0x%lx\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1676
-#, fuzzy
-msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ ten identyfikator u¿ytkownika? "
+#: g10/passphrase.c:564
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
+"user: \"%s\"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Musisz podaæ has³o aby odbezpieczyæ klucz prywatny u¿ytkownika:\n"
+"\""
 
-#: g10/keyedit.c:1695
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to revoke the selected keys? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ wybrane klucze? "
+#: g10/passphrase.c:572
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
+msgstr "d³ugo¶æ %u bitów, typ %s, numer %08lX, stworzony %s"
 
-#: g10/keyedit.c:1696
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to revoke this key? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ ten klucz? "
+#: g10/passphrase.c:581
+#, c-format
+msgid "         (subkey on main key ID %s)"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1735
+#: g10/photoid.c:74
 msgid ""
-"Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
+"\n"
+"Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
+"Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
+"very large picture, your key will become very large as well!\n"
+"Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Wybierz zdjêcie które chcesz do³±czyæ do swojego klucza jako identyfikator.\n"
+"Musi to byæ plik w formacie JPEG. Zostanie on zapisany w Twoim kluczu\n"
+"publicznym. Je¶li bêdzie du¿y, powiêkszy to tak¿e rozmiar Twojego klucza!\n"
+"Dobry rozmiar to oko³o 240 na 288 pikseli.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1767
-#, fuzzy
-msgid "Set preference list to:\n"
-msgstr "ustawienie opcji klucza"
+#: g10/photoid.c:96
+msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
+msgstr "Nazwa pliku ze zdjêciem w formacie JPEG: "
 
-#: g10/keyedit.c:1773
-#, fuzzy
-msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
+#: g10/photoid.c:117
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku: %s\n"
+
+#: g10/photoid.c:128
+#, c-format
+msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
 msgstr ""
-"Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
 
-#: g10/keyedit.c:1775
+#: g10/photoid.c:130
 #, fuzzy
-msgid "Really update the preferences? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno usaktualniæ ustawienia? "
+msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1825
-#, fuzzy
-msgid "Save changes? (y/N) "
-msgstr "Zapisaæ zmiany? "
+#: g10/photoid.c:147
+#, fuzzy, c-format
+msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
+msgstr ",,%s'' nie jest plikiem JPEG\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1828
-#, fuzzy
-msgid "Quit without saving? (y/N) "
-msgstr "Wyj¶æ bez zapisania zmian? "
+#: g10/photoid.c:166
+msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
+msgstr "Czy zdjêcie jest w porz±dku? (t/N/w) "
 
-#: g10/keyedit.c:1838
-#, c-format
-msgid "update failed: %s\n"
-msgstr "zapis zmian nie powiód³ siê: %s\n"
+#: g10/photoid.c:370
+msgid "unable to display photo ID!\n"
+msgstr "nie mo¿na wy¶wietliæ zdjêcia!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1845
-#, c-format
-msgid "update secret failed: %s\n"
-msgstr "zapis zmian na kluczu prywatnym nie powiód³ siê: %s\n"
+#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:623
+msgid "No reason specified"
+msgstr "nie podano przyczyny"
 
-#: g10/keyedit.c:1852
-msgid "Key not changed so no update needed.\n"
-msgstr "Klucz nie zosta³ zmieniony wiêc zapis zmian nie jest konieczny.\n"
+#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:625
+msgid "Key is superseded"
+msgstr "klucz zosta³ zast±piony"
 
-#: g10/keyedit.c:1924
-msgid "Digest: "
-msgstr "Skrót: "
+#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:624
+msgid "Key has been compromised"
+msgstr "klucz zosta³ skompromitowany"
 
-#: g10/keyedit.c:1976
-msgid "Features: "
-msgstr "Ustawienia: "
+#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:626
+msgid "Key is no longer used"
+msgstr "klucz nie jest ju¿ u¿ywany"
 
-#: g10/keyedit.c:1987
-msgid "Keyserver no-modify"
-msgstr ""
+#: g10/pkclist.c:70 g10/revoke.c:627
+msgid "User ID is no longer valid"
+msgstr "identyfikator u¿ytkownika przesta³ byæ poprawny"
 
-#: g10/keyedit.c:2002 g10/keylist.c:244
-msgid "Preferred keyserver: "
+#: g10/pkclist.c:74
+msgid "reason for revocation: "
+msgstr "powód uniewa¿nienia: "
+
+#: g10/pkclist.c:91
+msgid "revocation comment: "
+msgstr "komentarz do uniewa¿nienia: "
+
+#: g10/pkclist.c:206
+msgid "iImMqQsS"
+msgstr "iImMwWpP"
+
+#: g10/pkclist.c:214
+#, fuzzy
+msgid "No trust value assigned to:\n"
 msgstr ""
+"Brak warto¶ci zaufania dla:\n"
+"%4u%c/%08lX %s \""
 
-#: g10/keyedit.c:2245
+#: g10/pkclist.c:246
 #, fuzzy, c-format
-msgid "This key may be revoked by %s key %s"
-msgstr "Klucz mo¿e zostaæ uniewa¿niony przez klucz %s "
+msgid "  aka \"%s\"\n"
+msgstr "                        alias \""
 
-#: g10/keyedit.c:2251
+#: g10/pkclist.c:256
 #, fuzzy
-msgid "(sensitive)"
-msgstr " (poufne)"
+msgid ""
+"How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
+msgstr "Ten klucz prawdopodobnie nale¿y do tej osoby.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2267 g10/keyedit.c:2323 g10/keyedit.c:2435 g10/keyedit.c:2450
-#: g10/keyserver.c:366
+#: g10/pkclist.c:271
 #, fuzzy, c-format
-msgid "created: %s"
-msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s: %s\n"
+msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
+msgstr " %d = nie wiem\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2270 g10/keylist.c:723 g10/keylist.c:817 g10/mainproc.c:929
+#: g10/pkclist.c:273
 #, fuzzy, c-format
-msgid "revoked: %s"
-msgstr "[uniewa¿niony]"
+msgid "  %d = I do NOT trust\n"
+msgstr " %d = NIE ufam mu\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2272 g10/keylist.c:694 g10/keylist.c:823
+#: g10/pkclist.c:279
 #, fuzzy, c-format
-msgid "expired: %s"
-msgstr " [wygasa :%s]"
+msgid "  %d = I trust ultimately\n"
+msgstr " %d = ufam absolutnie\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2274 g10/keyedit.c:2325 g10/keyedit.c:2437 g10/keyedit.c:2452
-#: g10/keylist.c:700 g10/keylist.c:735 g10/keylist.c:829 g10/keylist.c:850
-#: g10/keyserver.c:372 g10/mainproc.c:935
-#, fuzzy, c-format
-msgid "expires: %s"
-msgstr " [wygasa :%s]"
+#: g10/pkclist.c:285
+#, fuzzy
+msgid "  m = back to the main menu\n"
+msgstr " m = powrót do g³ównego menu\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2276
-#, fuzzy, c-format
-msgid "usage: %s"
-msgstr " zaufanie: %c/%c"
+#: g10/pkclist.c:288
+#, fuzzy
+msgid "  s = skip this key\n"
+msgstr " p = pominiêcie klucza\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2291
-#, fuzzy, c-format
-msgid "trust: %s"
-msgstr " zaufanie: %c/%c"
+#: g10/pkclist.c:289
+#, fuzzy
+msgid "  q = quit\n"
+msgstr " w = wyj¶cie\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2295
+#: g10/pkclist.c:293
 #, c-format
-msgid "validity: %s"
+msgid ""
+"The minimum trust level for this key is: %s\n"
+"\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2302
-msgid "This key has been disabled"
-msgstr "Ten klucz zosta³ wy³±czony z u¿ytku"
+#: g10/pkclist.c:299 g10/revoke.c:652
+msgid "Your decision? "
+msgstr "Twoja decyzja? "
 
-#: g10/keyedit.c:2330
-msgid "card-no: "
-msgstr ""
+#: g10/pkclist.c:320
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno chcesz przypisaæ absolutne zaufanie temu kluczowi? "
 
-#: g10/keyedit.c:2397
-msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
-msgstr "Klucze PGP 2.x nie zawieraj± opisu ustawieñ.\n"
+#: g10/pkclist.c:334
+msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
+msgstr "Certyfikaty prowadz±ce do ostatecznie zaufanego klucza:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2405
-msgid ""
-"Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
-"unless you restart the program.\n"
-msgstr ""
-"Pokazana warto¶æ wiarygodno¶ci klucza mo¿e byæ niepoprawna,\n"
-"dopóki program nie zostanie uruchomiony ponownie.\n"
+#: g10/pkclist.c:419
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
+msgstr "%08lX: Nie ma pewno¶ci co do to¿samo¶ci w³a¶ciciela klucza.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2469 g10/keyserver.c:376 g10/mainproc.c:1575
-#: g10/trustdb.c:1162
-#, fuzzy
-msgid "revoked"
-msgstr "[uniewa¿niony]"
+#: g10/pkclist.c:424
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
+msgstr "%08lX: Nie ma pewno¶ci co do to¿samo¶ci w³a¶ciciela klucza.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2471 g10/keyserver.c:380 g10/mainproc.c:1577
-#: g10/trustdb.c:529
+#: g10/pkclist.c:430
 #, fuzzy
-msgid "expired"
-msgstr "data"
+msgid "This key probably belongs to the named user\n"
+msgstr "Ten klucz prawdopodobnie nale¿y do tej osoby.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2536
-msgid ""
-"WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
-"              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
-msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: ¿aden identyfikator u¿ytkownika nie zosta³ oznaczony explicite\n"
-"             jako g³ówny. Wykonanie tego polecenie mo¿e wiêc spowodowaæ\n"
-"             wy¶wietlanie innego identyfikatora jako domy¶lnego g³ównego.\n"
+#: g10/pkclist.c:435
+msgid "This key belongs to us\n"
+msgstr "Ten klucz nale¿y do nas\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2596
+#: g10/pkclist.c:461
+#, fuzzy
 msgid ""
-"WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
-"versions\n"
-"         of PGP to reject this key.\n"
+"It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
+"in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
+"you may answer the next question with yes.\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: To jest klucz PGP wersji 2. Dodanie zdjêcia spowoduje, ¿e\n"
-"             niektóre wersje przestan± go rozumieæ.\n"
+"NIE MA pewno¶ci, czy klucz nale¿y do osoby wymienionej w identyfikatorze.\n"
+"Je¶li nie masz co do tego ¿adnych w±tpliwo¶ci i *naprawdê* wiesz co robisz,\n"
+"mo¿esz odpowiedzieæ ,,tak'' na nastêpne pytanie.\n"
+"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2601 g10/keyedit.c:2879
-msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
-msgstr "Czy dalej chcesz je dodaæ? (t/N) "
+#: g10/pkclist.c:468
+#, fuzzy
+msgid "Use this key anyway? (y/N) "
+msgstr "U¿yæ tego klucza pomimo to? "
 
-#: g10/keyedit.c:2607
-msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
-msgstr "Do klucza dla PGP 2.x nie mo¿na dodaæ zdjêcia.\n"
+#: g10/pkclist.c:502
+msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: u¿ywany jest klucz nie obdarzony zaufaniem!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2747
-msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
-msgstr "Usun±æ ten poprawny podpis? (t/N/w) "
+#: g10/pkclist.c:509
+msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: klucz %08lX móg³ zostaæ uniewa¿niony\n"
+"             (brak klucza uniewa¿niaj±cego aby to sprawdziæ)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2757
-msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
-msgstr "Usun±æ ten niepoprawny podpis? (t/N/w) "
+#: g10/pkclist.c:518
+msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz zosta³ uniewa¿niony kluczem uniewa¿niaj±cym!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2761
-msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
-msgstr "Usun±æ ten nieznany podpis? (t/N/w) "
+#: g10/pkclist.c:521
+msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz zosta³ uniewa¿niony przez w³a¶ciciela!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2767
-msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
-msgstr "Na pewno usun±æ ten podpis klucza nim samym? (t/N) "
+#: g10/pkclist.c:522
+#, fuzzy
+msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
+msgstr "             To mo¿e oznaczaæ ¿e podpis jest fa³szerstwem.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:528
+msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten podklucz zosta³ uniewa¿niony przez w³a¶ciciela!\n"
+
+#: g10/pkclist.c:533
+msgid "Note: This key has been disabled.\n"
+msgstr "Uwaga: Ten klucz zosta³ wy³±czony z u¿ytku\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2781
+#: g10/pkclist.c:553
 #, c-format
-msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "%d podpis usuniêty.\n"
+msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2782
+#: g10/pkclist.c:560
 #, c-format
-msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "%d podpisów usuniêtych.\n"
+msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2785
-msgid "Nothing deleted.\n"
-msgstr "Nic nie zosta³o usuniête.\n"
+#: g10/pkclist.c:572
+msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/pkclist.c:580
+msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/pkclist.c:591
+msgid "Note: This key has expired!\n"
+msgstr "Uwaga: Data wa¿no¶ci tego klucza up³ynê³a!\n"
+
+#: g10/pkclist.c:602
+msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz nie jest po¶wiadczony zaufanym podpisem!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2874
+#: g10/pkclist.c:604
 msgid ""
-"WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
-"cause\n"
-"         some versions of PGP to reject this key.\n"
+"         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: To jest klucz PGP wersji 2.x. Wyznaczenie mu klucza\n"
-"             uniewa¿niaj±cego, spowoduje, ¿e niektóre wersje PGP przestan±\n"
-"             go rozumieæ.\n"
+"             Nie ma pewno¶ci co do to¿samo¶ci osoby która z³o¿y³a podpis.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2885
-msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
-msgstr "Do klucza dla PGP 2.x nie mo¿na wyznaczyæ klucza uniewa¿niaj±cego.\n"
+#: g10/pkclist.c:612
+msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: NIE UFAMY temu kluczowi!\n"
+
+#: g10/pkclist.c:613
+msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
+msgstr "             Ten podpis prawdopodobnie jest FA£SZYWY.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:621
+msgid ""
+"WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: Tego klucza nie po¶wiadczaj± wystarczaj±co zaufane podpisy!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2905
-msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
-msgstr "Podaj identyfikator klucza uniewa¿niaj±cego: "
+#: g10/pkclist.c:623
+msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
+msgstr ""
+"             Nie ma pewno¶ci co do to¿samo¶ci osoby która z³o¿y³a ten "
+"podpis.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2928
-msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
-msgstr "klucza PGP 2.x nie mo¿na wyznaczyæ jako uniewa¿niaj±cego\n"
+#: g10/pkclist.c:822 g10/pkclist.c:864 g10/pkclist.c:1076 g10/pkclist.c:1146
+#, c-format
+msgid "%s: skipped: %s\n"
+msgstr "%s: pominiêty: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2943
-msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
-msgstr "nie mo¿na wyznaczuæ klucza do uniewa¿niania jego samego\n"
+#: g10/pkclist.c:834 g10/pkclist.c:1114
+#, c-format
+msgid "%s: skipped: public key already present\n"
+msgstr "%s: pominiêty: zosta³ ju¿ wybrany w innej opcji\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2965
-#, fuzzy
-msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz zosta³ uniewa¿niony kluczem uniewa¿niaj±cym!\n"
+#: g10/pkclist.c:885
+msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
+msgstr "Nie zosta³ podany identyfikatora u¿ytkownika (np za pomoc± ,,-r'')\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2984
-msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
+#: g10/pkclist.c:909
+msgid "Current recipients:\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na cofn±æ wyznaczenia klucza jako uniewa¿niaj±cego!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2990
-#, fuzzy
+#: g10/pkclist.c:935
 msgid ""
-"Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno chcesz wyznaczyæ ten klucz jako uniewa¿niaj±cy? (t/N): "
+"\n"
+"Enter the user ID.  End with an empty line: "
+msgstr ""
+"\n"
+"Identyfikator u¿ytkownika (pusta linia oznacza koniec): "
 
-#: g10/keyedit.c:3051
-msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
-msgstr "Proszê usun±æ znacznik wyboru z kluczy prywatnych.\n"
+#: g10/pkclist.c:960
+msgid "No such user ID.\n"
+msgstr "Brak takiego identyfikatora u¿ytkownika.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3057
-msgid "Please select at most one secondary key.\n"
-msgstr "Proszê wybraæ tylko jeden podklucz.\n"
+#: g10/pkclist.c:969 g10/pkclist.c:1043
+msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
+msgstr "pominiêty: klucz publiczny ju¿ jest domy¶lnym adresatem\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3061
-msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
-msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci podklucza.\n"
+#: g10/pkclist.c:990
+msgid "Public key is disabled.\n"
+msgstr "Klucz publiczny wy³±czony z u¿ycia.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3064
-msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
-msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci g³ównego klucza.\n"
+#: g10/pkclist.c:999
+msgid "skipped: public key already set\n"
+msgstr "pominiêty: zosta³ ju¿ wybrany w innej opcji\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3110
-msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
-msgstr "Nie mo¿na zmieniæ daty wa¿no¶ci klucza w wersji 3.\n"
+#: g10/pkclist.c:1034
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
+msgstr "nieznany domy¶lny adresat ,,%s''\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3126
-msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
-msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy prywatnych\n"
+#: g10/pkclist.c:1092
+#, c-format
+msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
+msgstr "%s: pominiêty: klucz publiczny wy³±czony z u¿ytku\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3206
-msgid "Please select exactly one user ID.\n"
-msgstr "Proszê wybraæ dok³adnie jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
+#: g10/pkclist.c:1154
+msgid "no valid addressees\n"
+msgstr "brak poprawnych adresatów\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3245 g10/keyedit.c:3355 g10/keyedit.c:3474
+#: g10/pkclist.c:1468
 #, fuzzy, c-format
-msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "podpis w wersji 3 na identyfikatorze ,,%s'' zostaje pominiêty\n"
+msgid "Note: key %s has no %s feature\n"
+msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3416
-msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
+#: g10/pkclist.c:1493
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Note: key %s has no preference for %s\n"
+msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika\n"
+
+#: g10/plaintext.c:91
+msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr ""
+"dane nie zosta³y zapisane; aby to zrobiæ, nale¿y u¿yæ opcji \"--output\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3495
-#, fuzzy
-msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
+#: g10/plaintext.c:461
+msgid "Detached signature.\n"
+msgstr "Podpis oddzielony od danych.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3496
-#, fuzzy
-msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
+#: g10/plaintext.c:467
+msgid "Please enter name of data file: "
+msgstr "Nazwa pliku danych: "
 
-#: g10/keyedit.c:3558
-#, c-format
-msgid "No user ID with index %d\n"
-msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
+#: g10/plaintext.c:499
+msgid "reading stdin ...\n"
+msgstr "czytam strumieñ standardowego wej¶cia\n"
+
+#: g10/plaintext.c:533
+msgid "no signed data\n"
+msgstr "brak podpisanych danych\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3604
+#: g10/plaintext.c:548
 #, c-format
-msgid "No secondary key with index %d\n"
-msgstr "Brak podklucza o numerze %d\n"
+msgid "can't open signed data `%s'\n"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ podpisanego pliku ,,%s''\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3721
+#: g10/pubkey-enc.c:107
 #, fuzzy, c-format
-msgid "user ID: \"%s\"\n"
-msgstr "Identyfikator u¿ytkownika: "
+msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
+msgstr "adresat anonimowy; sprawdzanie %08lX ...\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3724 g10/keyedit.c:3788 g10/keyedit.c:3831
-#, fuzzy, c-format
-msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
-msgstr "podpisany przez %08lX w %s%s%s\n"
+#: g10/pubkey-enc.c:138
+msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
+msgstr "OK, to my jeste¶my adresatem anonimowym.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3726 g10/keyedit.c:3790 g10/keyedit.c:3833
-msgid " (non-exportable)"
-msgstr " (podpis nieeksportowalny) "
+#: g10/pubkey-enc.c:226
+msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
+msgstr "stary, nie obs³ugiwany algorytm szyfrowania klucza sesyjnego\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3730
+#: g10/pubkey-enc.c:247
 #, c-format
-msgid "This signature expired on %s.\n"
-msgstr "Wa¿no¶æ tego klucza wygas³a %s.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:3734
-msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
-msgstr "Czy dalej chcesz go uniewa¿niæ? (t/N) "
+msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
+msgstr "algorytm szyfruj±cy %d%s jest nieznany, lub zosta³ wy³±czony\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3738
-msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
-msgstr "Stworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego podpisu? (t/N) "
+#: g10/pubkey-enc.c:285
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
+msgstr "UWAGA: brak algorytmu szyfruj±cego %d w ustawieniach\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3765
+#: g10/pubkey-enc.c:305
 #, fuzzy, c-format
-msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
-msgstr "Te identyfikatory s± podpisane przez Ciebie:\n"
+msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
+msgstr "UWAGA: wa¿no¶æ klucza tajnego %08lX wygas³a %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3791
-#, fuzzy
-msgid " (non-revocable)"
-msgstr " (podpis nieeksportowalny) "
+#: g10/pubkey-enc.c:311
+msgid "NOTE: key has been revoked"
+msgstr "UWAGA: klucz zosta³ uniewa¿niony"
+
+#: g10/revoke.c:104 g10/revoke.c:118 g10/revoke.c:130 g10/revoke.c:176
+#: g10/revoke.c:188 g10/revoke.c:588
+#, c-format
+msgid "build_packet failed: %s\n"
+msgstr "wywo³anie funkcji build_packet nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3798
+#: g10/revoke.c:147
 #, fuzzy, c-format
-msgid "revoked by your key %s on %s\n"
-msgstr "uniewa¿niony przez %08lX w %s\n"
+msgid "key %s has no user IDs\n"
+msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3820
-msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
-msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ te podpisy:\n"
+#: g10/revoke.c:308
+msgid "To be revoked by:\n"
+msgstr "Zostanie uniewa¿niony przez:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3840
-msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
-msgstr "Na pewno utworzyæ certyfikaty uniewa¿nienia ? (t/N) "
+#: g10/revoke.c:312
+msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
+msgstr "(to jest czu³y klucz uniewazniaj±cy)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3870
-msgid "no secret key\n"
-msgstr "brak klucza tajnego\n"
+#: g10/revoke.c:316
+#, fuzzy
+msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
+msgstr "Stworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego klucza? (t/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3940
-#, c-format
-msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
-msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
+#: g10/revoke.c:329 g10/revoke.c:554
+msgid "ASCII armored output forced.\n"
+msgstr "wymuszono opakowanie ASCII wyniku.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3957
+#: g10/revoke.c:344 g10/revoke.c:568
 #, c-format
-msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
-msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: identyfikator u¿ytkownika podpisany za %d sekund (w "
-"przysz³o¶ci)\n"
+msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
+msgstr "wywo³anie funkcji make_keysig_packet nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4126
+#: g10/revoke.c:407
+msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgstr "Certyfikat uniewa¿nienia zosta³ utworzony.\n"
+
+#: g10/revoke.c:413
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
-msgstr "Zdjêcie w formacie %s, rozmiar %ld bajtów, klucz 0x%08lX (id %d).\n"
+msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
+msgstr "brak kluczy uniewa¿niaj±cych dla ,,%s''\n"
 
-#: g10/keygen.c:293
+#: g10/revoke.c:471
 #, fuzzy, c-format
-msgid "preference `%s' duplicated\n"
-msgstr "ustawienie %c%lu powtarza siê\n"
+msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "klucz prywatny ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:300
-#, fuzzy
-msgid "too many cipher preferences\n"
-msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
+#: g10/revoke.c:500
+#, c-format
+msgid "no corresponding public key: %s\n"
+msgstr "brak odpowiadaj±cego klucza publicznego: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:302
-#, fuzzy
-msgid "too many digest preferences\n"
-msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
+#: g10/revoke.c:511
+msgid "public key does not match secret key!\n"
+msgstr "klucz publiczny nie pasuje do klucza prywatngeo!\n"
 
-#: g10/keygen.c:304
+#: g10/revoke.c:518
 #, fuzzy
-msgid "too many compression preferences\n"
-msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
+msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
+msgstr "Stworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego klucza? (t/N) "
 
-#: g10/keygen.c:401
-#, fuzzy, c-format
-msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
-msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
+#: g10/revoke.c:535
+msgid "unknown protection algorithm\n"
+msgstr "nieznany algorytm ochrony\n"
 
-#: g10/keygen.c:827
-msgid "writing direct signature\n"
-msgstr "zapis podpisu bezpo¶redniego\n"
+#: g10/revoke.c:543
+msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
+msgstr "UWAGA: Ten klucz nie jest chroniony!\n"
 
-#: g10/keygen.c:866
-msgid "writing self signature\n"
-msgstr "zapis podpisu klucza nim samym\n"
+#: g10/revoke.c:594
+msgid ""
+"Revocation certificate created.\n"
+"\n"
+"Please move it to a medium which you can hide away; if Mallory gets\n"
+"access to this certificate he can use it to make your key unusable.\n"
+"It is smart to print this certificate and store it away, just in case\n"
+"your media become unreadable.  But have some caution:  The print system of\n"
+"your machine might store the data and make it available to others!\n"
+msgstr ""
+"Certyfikat uniewa¿nienia zosta³ utworzony.\n"
+"\n"
+"Nale¿y przenie¶æ go na no¶nik który mo¿na bezpiecznie ukryæ; je¶li ¼li "
+"ludzie\n"
+"dostan± ten certyfikat w swoje rêce, mog± u¿yæ go do uczynienia klucza\n"
+"nieu¿ytecznym.\n"
+"\n"
+"Niez³ym pomys³em jest wydrukowanie certyfikatu uniewa¿nienia i schowanie\n"
+"wydruku w bezpiecznym miejscu, na wypadek gdyby no¶nik z certyfikatem sta³ "
+"siê\n"
+"nieczytelny. Ale nale¿y zachowaæ ostro¿no¶æ, systemy drukowania ró¿nych\n"
+"komputerów mog± zachowaæ tre¶æ wydruku i udostêpniæ j± osobom "
+"nieupowa¿nionym.\n"
 
-#: g10/keygen.c:912
-msgid "writing key binding signature\n"
-msgstr "zapis podpisu wi±¿±cego klucz\n"
+#: g10/revoke.c:635
+msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
+msgstr "Proszê wybraæ powód uniewa¿nienia:\n"
+
+#: g10/revoke.c:645
+msgid "Cancel"
+msgstr "Anuluj"
 
-#: g10/keygen.c:974 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1149 g10/keygen.c:2625
+#: g10/revoke.c:647
 #, c-format
-msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
-msgstr "niew³a¶ciwa d³ugo¶æ klucza; wykorzystano %u bitów\n"
+msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
+msgstr "(Prawdopodobnie chcesz tu wybraæ %d)\n"
+
+#: g10/revoke.c:688
+msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
+msgstr "Wprowad¼ opis (nieobowi±zkowy) i zakoñcz go pust± lini±:\n"
 
-#: g10/keygen.c:979 g10/keygen.c:1063 g10/keygen.c:1154 g10/keygen.c:2631
+#: g10/revoke.c:716
 #, c-format
-msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
-msgstr "rozmair klucza zaokr±glony do %u bitów\n"
+msgid "Reason for revocation: %s\n"
+msgstr "Powód uniewa¿nienia: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1247
+#: g10/revoke.c:718
+msgid "(No description given)\n"
+msgstr "(nie podano)\n"
+
+#: g10/revoke.c:723
 #, fuzzy
-msgid "Sign"
-msgstr "podpis"
+msgid "Is this okay? (y/N) "
+msgstr "Informacje poprawne? "
+
+#: g10/seckey-cert.c:57
+msgid "secret key parts are not available\n"
+msgstr "tajne czê¶ci klucza s± niedostêpne\n"
+
+#: g10/seckey-cert.c:63
+#, c-format
+msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
+msgstr "algorytm ochrony %d%s nie jest obs³ugiwany\n"
+
+#: g10/seckey-cert.c:74
+#, fuzzy, c-format
+msgid "protection digest %d is not supported\n"
+msgstr "algorytm ochrony %d%s nie jest obs³ugiwany\n"
+
+#: g10/seckey-cert.c:293
+msgid "Invalid passphrase; please try again"
+msgstr "Niepoprawne has³o; proszê spróbowaæ ponownie"
 
-#: g10/keygen.c:1250
-#, fuzzy
-msgid "Encrypt"
-msgstr "szyfrowanie danych"
+#: g10/seckey-cert.c:294
+#, c-format
+msgid "%s ...\n"
+msgstr "%s ...\n"
 
-#: g10/keygen.c:1253
-msgid "Authenticate"
+#: g10/seckey-cert.c:363
+msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
 msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: Wykryto klucz s³aby algorytmu - nale¿y ponownie zmieniæ has³o.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1261
-msgid "SsEeAaQq"
+#: g10/seckey-cert.c:406
+msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
 msgstr ""
+"tworzenie przestarza³ej 16-bitowej sumy kontrolnej dla ochrony klucza\n"
 
-#: g10/keygen.c:1276
+#: g10/seskey.c:63 sm/encrypt.c:121
+msgid "weak key created - retrying\n"
+msgstr "wygenerowano s³aby klucz - operacja zostaje powtórzona\n"
+
+#: g10/seskey.c:67
 #, c-format
-msgid "Possible actions for a %s key: "
+msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
 msgstr ""
+"brak mo¿liwo¶ci generacji dobrego klucza dla szyfru symetrycznego;\n"
+"operacja by³a powtarzana %d razy!\n"
 
-#: g10/keygen.c:1280
-msgid "Current allowed actions: "
+#: g10/seskey.c:229
+msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1285
+#: g10/seskey.c:243
 #, c-format
-msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
+msgid "DSA key %s uses an unsafe (%u bit) hash\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1288
-#, fuzzy, c-format
-msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
-msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowania)\n"
-
-#: g10/keygen.c:1291
+#: g10/seskey.c:255
 #, c-format
-msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
+msgid "DSA key %s requires a %u bit or larger hash\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1294
-#, c-format
-msgid "   (%c) Finished\n"
-msgstr ""
+#: g10/sig-check.c:82
+msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: konflikt skrótów podpisów w wiadomo¶ci\n"
 
-#: g10/keygen.c:1348
-msgid "Please select what kind of key you want:\n"
-msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
+#: g10/sig-check.c:107
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
+msgstr "OSTRZE¯ENIE: podklucz podpisuj±cy %08lX nie jest skro¶nie podpisany\n"
 
-#: g10/keygen.c:1350
+#: g10/sig-check.c:119
 #, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
-msgstr "   (%d) Para kluczy dla algorytmów DSA i ElGamala (domy¶lne)\n"
+msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: podklucz podpisuj±cy %08lX jest niepoprawnie skro¶nie "
+"podpisany\n"
 
-#: g10/keygen.c:1351
-#, c-format
-msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) DSA (tylko do podpisywania)\n"
+#: g10/sig-check.c:191
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
+msgstr "klucz publiczny %08lX jest o %lu sekundê m³odszy od podpisu\n"
 
-#: g10/keygen.c:1353
+#: g10/sig-check.c:192
 #, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
+msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr "klucz publiczny %08lX jest o %lu sekund(y) m³odszy od podpisu\n"
 
-#: g10/keygen.c:1355
+#: g10/sig-check.c:203
 #, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowania)\n"
+msgid ""
+"key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr ""
+"klucz zosta³ stworzony %lu sekundê w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
+"czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1356
-#, c-format
-msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (tylko do podpisywania)\n"
+#: g10/sig-check.c:205
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr ""
+"klucz zosta³ stworzony %lu sekund w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
+"czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1358
-#, c-format
-msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
+#: g10/sig-check.c:215
+#, fuzzy, c-format
+msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
+msgstr "UWAGA: klucz podpisuj±cy %08lX przekroczy³ datê wa¿no¶ci %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1360
+#: g10/sig-check.c:298
 #, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
+msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
+msgstr ""
+"podpis z³o¿ony kluczem %08lX uznany za niewa¿ny z powodu nieznanego bitu "
+"krytycznego\n"
 
-#: g10/keygen.c:1429 g10/keygen.c:2502
+#: g10/sig-check.c:560
 #, fuzzy, c-format
-msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
-msgstr "Para kluczy dla DSA bêdzie mia³a 1024 bity d³ugo¶ci.\n"
+msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
+msgstr "klucz %08lX: brak podklucza, którego dotyczy uniewa¿nienie\n"
+
+#: g10/sig-check.c:587
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
+msgstr "klucz %08lX: brak podklucza dowi±zywanego podpisem\n"
+
+#: g10/sign.c:86
+msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
+msgstr "nie mo¿na umie¶ciæ adnotacji w podpisach sk³adanych kluczami PGP 2.x\n"
+
+#: g10/sign.c:94
+msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) key signatures\n"
+msgstr ""
+"nie mo¿na umie¶ciæ adnotacji w podpisach kluczy sk³adanych kluczami PGP 2.x\n"
 
-#: g10/keygen.c:1439
+#: g10/sign.c:108
 #, c-format
-msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
+msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na rozwin±æ %% w URL adnotacji (jest zbyt d³ugi).\n"
+"             U¿yty zostanie nie rozwiniêty.\n"
+
+#: g10/sign.c:125
+msgid "can't put a policy URL into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
+msgstr ""
+"nie mo¿na umie¶ciæ URL-a regulaminu w podpisach sk³adanych kluczami PGP 2.x\n"
+
+#: g10/sign.c:133
+msgid "can't put a policy URL into v3 key (PGP 2.x style) signatures\n"
 msgstr ""
+"w podpisach dla PGP 2.x nie mo¿na umie¶ciæ URL-a do regulaminu podpisu\n"
 
-#: g10/keygen.c:1446
+#: g10/sign.c:146
 #, fuzzy, c-format
-msgid "What keysize do you want? (%u) "
-msgstr "Jakiej d³ugo¶ci klucz wygenerowaæ? (1024) "
+msgid ""
+"WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na rozwin±æ znaczników %% w URL regulaminu\n"
+"           (jest zbyt d³ugi). U¿yty zostanie nie rozwiniêty.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1460
-#, c-format
-msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
+#: g10/sign.c:174
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
+"unexpanded.\n"
 msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na rozwin±æ znaczników %% w URL regulaminu\n"
+"           (jest zbyt d³ugi). U¿yty zostanie nie rozwiniêty.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1466
+#: g10/sign.c:347
 #, c-format
-msgid "Requested keysize is %u bits\n"
-msgstr "¯±dana d³ugo¶æ klucza to %u bitów.\n"
+msgid "checking created signature failed: %s\n"
+msgstr "sprawdzenie z³o¿onego podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1471 g10/keygen.c:1476
-#, c-format
-msgid "rounded up to %u bits\n"
-msgstr "zaokr±glono do %u bitów\n"
+#: g10/sign.c:356
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
+msgstr "%s podpis z³o¿ony przez: ,,%s''\n"
 
-#: g10/keygen.c:1528
-msgid ""
-"Please specify how long the key should be valid.\n"
-"         0 = key does not expire\n"
-"      <n>  = key expires in n days\n"
-"      <n>w = key expires in n weeks\n"
-"      <n>m = key expires in n months\n"
-"      <n>y = key expires in n years\n"
+#: g10/sign.c:790
+msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
-"Okres wa¿no¶æi klucza.\n"
-"         0 = klucz nie ma okre¶lonego terminu wa¿no¶ci\n"
-"      <n>  = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n dni\n"
-"      <n>w = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n tygodni\n"
-"      <n>m = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n miesiêcy\n"
-"      <n>y = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n lat\n"
+"kluczami PGP 2 w trybie --pgp2 mo¿na podpisywaæ tylko do oddzielonych "
+"podpisów\n"
 
-#: g10/keygen.c:1537
+#: g10/sign.c:866
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"Please specify how long the signature should be valid.\n"
-"         0 = signature does not expire\n"
-"      <n>  = signature expires in n days\n"
-"      <n>w = signature expires in n weeks\n"
-"      <n>m = signature expires in n months\n"
-"      <n>y = signature expires in n years\n"
+"WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr "wymuszone u¿ycie skrótu %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
+
+#: g10/sign.c:993
+msgid "signing:"
+msgstr "podpis:"
+
+#: g10/sign.c:1105
+msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+msgstr "w trybie --pgp2 mo¿na podpisywaæ tylko za pomoc± kluczy z wersji 2.x\n"
+
+#: g10/sign.c:1285
+#, c-format
+msgid "%s encryption will be used\n"
+msgstr "zostanie u¿yty szyfr %s\n"
+
+#: g10/skclist.c:151 g10/skclist.c:215
+msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
 msgstr ""
-"Okres wa¿no¶æi podpisu.\n"
-"         0 = klucz nie ma okre¶lonego terminu wa¿no¶ci\n"
-"      <n>  = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n dni\n"
-"      <n>w = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n tygodni\n"
-"      <n>m = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n miesiêcy\n"
-"      <n>y = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n lat\n"
+"klucz nie jest oznaczony jako niepewny - nie mo¿na go u¿yæ z atrap± \n"
+"generatora liczb losowych!\n"
 
-#: g10/keygen.c:1559
-msgid "Key is valid for? (0) "
-msgstr "Okres wa¿no¶ci klucza ? (0) "
+#: g10/skclist.c:182
+#, fuzzy, c-format
+msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
+msgstr "pominiêty ,,%s'': duplikat\n"
 
-#: g10/keygen.c:1561
-msgid "Signature is valid for? (0) "
-msgstr "Okres wa¿no¶ci podpisu? (0) "
+#: g10/skclist.c:190 g10/skclist.c:200 g10/skclist.c:209
+#, fuzzy, c-format
+msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgstr "pominiêty ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1566
-msgid "invalid value\n"
-msgstr "niepoprawna warto¶æ\n"
+#: g10/skclist.c:195
+msgid "skipped: secret key already present\n"
+msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
 
-#: g10/keygen.c:1571
-#, c-format
-msgid "%s does not expire at all\n"
-msgstr "%s nie ma daty wa¿no¶ci\n"
+#: g10/skclist.c:210
+#, fuzzy
+msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
+msgstr ""
+"pominiêty ,,%s'': wygenerowany przez PGP klucz dla algorytmu ElGamala,\n"
+"podpisy sk³adane tym kluczem nie zapewniaj± bezpieczeñstwa!\n"
 
-#: g10/keygen.c:1578
+#: g10/tdbdump.c:60 g10/trustdb.c:366
 #, c-format
-msgid "%s expires at %s\n"
-msgstr "%s traci wa¿no¶æ: %s\n"
+msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
+msgstr "wpis zaufania %lu, typ zapytania %d: zapis nie powiód³ siê: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1584
+#: g10/tdbdump.c:105
+#, c-format
 msgid ""
-"Your system can't display dates beyond 2038.\n"
-"However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
+"# List of assigned trustvalues, created %s\n"
+"# (Use \"gpg --import-ownertrust\" to restore them)\n"
 msgstr ""
-"Twój system nie potrafi pokazaæ daty po roku 2038.\n"
-"Niemniej daty do roku 2106 bêd± poprawnie obs³ugiwane.\n"
+"# Lista przypisanych warto¶ci zaufania, stworzona %s\n"
+"# (u¿yj \"gpg --import-ownertrust\" aby j± wczytaæ)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1589
-#, fuzzy
-msgid "Is this correct? (y/N) "
-msgstr "Czy wszystko siê zgadza (t/n)? "
+#: g10/tdbdump.c:160 g10/tdbdump.c:168 g10/tdbdump.c:173 g10/tdbdump.c:178
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error in `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1632
+#: g10/tdbdump.c:160
 #, fuzzy
-msgid ""
-"\n"
-"You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
-"ID\n"
-"from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
-"    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
-"\n"
+msgid "line too long"
+msgstr "linia zbyt d³uga\n"
+
+#: g10/tdbdump.c:168
+msgid "colon missing"
 msgstr ""
-"\n"
-"Musisz podaæ identyfikator u¿ytkownika aby mo¿na by³o rozpoznaæ twój klucz;\n"
-"program z³o¿y go z twojego imienia i nazwiska, komentarza i adresu poczty\n"
-"elektronicznej. Bêdzie on mia³, na przyk³ad, tak± postaæ:\n"
-"    \"Tadeusz ¯eleñski (Boy) <tzb@ziemianska.pl>\"\n"
-"\n"
 
-#: g10/keygen.c:1644
-msgid "Real name: "
-msgstr "Imiê i nazwisko: "
+#: g10/tdbdump.c:174
+#, fuzzy
+msgid "invalid fingerprint"
+msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
+
+#: g10/tdbdump.c:179
+#, fuzzy
+msgid "ownertrust value missing"
+msgstr "wczytanie warto¶æi zaufania"
+
+#: g10/tdbdump.c:215
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error finding trust record in `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d podczas odczytu zapisu warto¶ci zaufania: %s\n"
+
+#: g10/tdbdump.c:219
+#, fuzzy, c-format
+msgid "read error in `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d odczytu: %s\n"
+
+#: g10/tdbdump.c:228 g10/trustdb.c:381
+#, c-format
+msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
+msgstr "baza zaufania: synchronizacja nie powiod³a siê %s\n"
+
+#: g10/tdbio.c:130 g10/tdbio.c:1439
+#, c-format
+msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
+msgstr "baza zaufania, wpis %lu: funkcja lseek() nie powiod³a siê: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1652
-msgid "Invalid character in name\n"
-msgstr "Niew³a¶ciwy znak w imieniu lub nazwisku\n"
+#: g10/tdbio.c:137 g10/tdbio.c:1446
+#, c-format
+msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
+msgstr "baza zaufania, wpis %lu: zapis nie powiód³ siê (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1654
-msgid "Name may not start with a digit\n"
-msgstr "Imiê lub nazwisko nie mo¿e zaczynaæ siê od cyfry\n"
+#: g10/tdbio.c:247
+msgid "trustdb transaction too large\n"
+msgstr "zbyt du¿e zlecenie dla bazy zaufania\n"
 
-#: g10/keygen.c:1656
-msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
-msgstr "Imiê i nazwisko musz± mieæ conajmniej 5 znaków d³ugo¶ci.\n"
+#: g10/tdbio.c:500
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na zamkn±æ ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1664
-msgid "Email address: "
-msgstr "Adres poczty elektronicznej: "
+#: g10/tdbio.c:515
+#, c-format
+msgid "%s: directory does not exist!\n"
+msgstr "%s: katalog nie istnieje!\n"
 
-#: g10/keygen.c:1675
-msgid "Not a valid email address\n"
-msgstr "To nie jest poprawny adres poczty elektronicznej\n"
+#: g10/tdbio.c:525 g10/tdbio.c:548 g10/tdbio.c:589 sm/keydb.c:223
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create lock for `%s'\n"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1683
-msgid "Comment: "
-msgstr "Komentarz: "
+#: g10/tdbio.c:527 g10/tdbio.c:592
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't lock `%s'\n"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s''\n"
 
-#: g10/keygen.c:1689
-msgid "Invalid character in comment\n"
-msgstr "Niew³a¶ciwy znak w komentarzu\n"
+#: g10/tdbio.c:553
+#, c-format
+msgid "%s: failed to create version record: %s"
+msgstr "%s: stworzenie zapisu o wersji nie powiod³o siê: %s"
 
-#: g10/keygen.c:1712
+#: g10/tdbio.c:557
 #, c-format
-msgid "You are using the `%s' character set.\n"
-msgstr "U¿ywasz zestawu znaków %s.\n"
+msgid "%s: invalid trustdb created\n"
+msgstr "%s: stworzony niepoprawny plik bazy zaufania\n"
 
-#: g10/keygen.c:1718
+#: g10/tdbio.c:560
 #, c-format
-msgid ""
-"You selected this USER-ID:\n"
-"    \"%s\"\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Twój identyfikator u¿ytkownika bêdzie wygl±da³ tak:\n"
-"    \"%s\"\n"
-"\n"
+msgid "%s: trustdb created\n"
+msgstr "%s: baza zaufania utworzona\n"
 
-#: g10/keygen.c:1723
-msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
-msgstr ""
-"Nie nalezy umieszczaæ adresu poczty elektronicznej w polu nazwiska czy\n"
-"komentarza.\n"
+#: g10/tdbio.c:602
+msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
+msgstr "UWAGA: nie mo¿na zapisywaæ bazy zaufania\n"
 
-#: g10/keygen.c:1739
-msgid "NnCcEeOoQq"
-msgstr "IiKkEeDdWw"
+#: g10/tdbio.c:610
+#, c-format
+msgid "%s: invalid trustdb\n"
+msgstr "%s: niepoprawny plik bazy zaufania\n"
 
-#: g10/keygen.c:1749
-msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
-msgstr "Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, czy (W)yj¶æ? "
+#: g10/tdbio.c:642
+#, c-format
+msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
+msgstr "%s: tworzenie tablicy skrótów nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1750
-msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
-msgstr ""
-"Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, przej¶æ (D)alej,\n"
-"czy (W)yj¶æ z programu ? "
+#: g10/tdbio.c:650
+#, c-format
+msgid "%s: error updating version record: %s\n"
+msgstr "%s: b³±d przy uaktualnianiu numeru wersji: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1769
-msgid "Please correct the error first\n"
-msgstr "Najpierw trzeba poprawiæ ten b³±d\n"
+#: g10/tdbio.c:667 g10/tdbio.c:687 g10/tdbio.c:703 g10/tdbio.c:717
+#: g10/tdbio.c:747 g10/tdbio.c:1371 g10/tdbio.c:1398
+#, c-format
+msgid "%s: error reading version record: %s\n"
+msgstr "%s: b³±d odczytu numeru wersji: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1809
-msgid ""
-"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Musisz podaæ d³ugie, skomplikowane has³o aby ochroniæ swój klucz tajny.\n"
+#: g10/tdbio.c:726
+#, c-format
+msgid "%s: error writing version record: %s\n"
+msgstr "%s: b³±d zapisu numeru wersji: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1819 g10/passphrase.c:1099
+#: g10/tdbio.c:1166
 #, c-format
-msgid "%s.\n"
-msgstr "%s.\n"
+msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
+msgstr "baza zaufania: funkcja lseek() zawiod³a: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1825
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Nie chcesz podaæ has³a - to *z³y* pomys³!\n"
-"W ka¿dej chwili mo¿esz ustawiæ has³o u¿ywaj±c tego programu i opcji\n"
-"\"--edit-key\".\n"
-"\n"
+#: g10/tdbio.c:1175
+#, c-format
+msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
+msgstr "baza zaufania: funkcja read() (n=%d) zawiod³a: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1847
-msgid ""
-"We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
-"some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
-"disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
-"generator a better chance to gain enough entropy.\n"
-msgstr ""
-"Musimy wygenerowaæ du¿o losowych bajtów. Dobrym pomys³em aby pomóc "
-"komputerowi\n"
-"podczas generowania liczb pierszych jest wykonywanie w tym czasie innych\n"
-"dzia³añ (pisanie na klawiaturze, poruszanie myszk±, odwo³anie siê do "
-"dysków);\n"
-"dziêki temu generator liczb losowych ma mo¿liwo¶æ zebrania odpowiedniej "
-"ilo¶ci\n"
-"entropii.\n"
+#: g10/tdbio.c:1196
+#, c-format
+msgid "%s: not a trustdb file\n"
+msgstr "%s: to nie jest plik bazy zaufania\n"
 
-#: g10/keygen.c:2571
-msgid "Key generation canceled.\n"
-msgstr "Procedura generacji klucza zosta³a anulowana.\n"
+#: g10/tdbio.c:1214
+#, c-format
+msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
+msgstr "%s: wpis wersji z numerem %lu\n"
 
-#: g10/keygen.c:2759 g10/keygen.c:2896
+#: g10/tdbio.c:1219
 #, c-format
-msgid "writing public key to `%s'\n"
-msgstr "zapisujê klucz publiczny w '%s'\n"
+msgid "%s: invalid file version %d\n"
+msgstr "%s: niew³a¶ciwa wersja pliku %d\n"
 
-#: g10/keygen.c:2761 g10/keygen.c:2899
-#, fuzzy, c-format
-msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
-msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
+#: g10/tdbio.c:1404
+#, c-format
+msgid "%s: error reading free record: %s\n"
+msgstr "%s: b³±d odczytu pustego wpisu: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:2764 g10/keygen.c:2902
+#: g10/tdbio.c:1412
 #, c-format
-msgid "writing secret key to `%s'\n"
-msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
+msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgstr "%s: b³±d zapisu wpisu katalogowego: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:2885
+#: g10/tdbio.c:1422
 #, c-format
-msgid "no writable public keyring found: %s\n"
-msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy publicznych: %s\n"
+msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
+msgstr "%s: zerowanie rekordu nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:2891
+#: g10/tdbio.c:1452
 #, c-format
-msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
-msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
+msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
+msgstr "%s: dopisanie rekordu nie powiod³o siê: %s\n"
+
+#: g10/tdbio.c:1497
+msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
+msgstr ""
+"Baza zaufania jest uszkodzona; proszê uruchomiæ ,,gpg --fix-trustdb''.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2909
+#: g10/textfilter.c:149
 #, c-format
-msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
-msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy publicznych ,,%s'': %s\n"
+msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
+msgstr "nie mo¿na obs³u¿yæ linii tekstu d³u¿szej ni¿ %d znaków\n"
 
-#: g10/keygen.c:2916
+#: g10/textfilter.c:249
 #, c-format
-msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
-msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
+msgid "input line longer than %d characters\n"
+msgstr "linia d³u¿sza ni¿ %d znaków\n"
 
-#: g10/keygen.c:2939
-msgid "public and secret key created and signed.\n"
-msgstr "klucz publiczny i prywatny (tajny) zosta³y utworzone i podpisane.\n"
+#: g10/trustdb.c:227
+#, c-format
+msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
+msgstr ",,%s'' nie jest poprawnym d³ugim numerem klucza\n"
 
-#: g10/keygen.c:2950
-msgid ""
-"Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
-"the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
+#: g10/trustdb.c:258
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
+msgstr "klucz %08lX: zaakceptowany jako klucz zaufany\n"
+
+#: g10/trustdb.c:296
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
+msgstr "klucz %08lX jest wpisany wiêcej ni¿ raz w bazie zaufania\n"
+
+#: g10/trustdb.c:311
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
 msgstr ""
-"Ten klucz nie mo¿e byæ wykorzystany do szyfrowania. Komend± \"--edit-key\"\n"
-"mo¿na dodaæ do niego podklucz szyfruj±cy.\n"
+"klucz %08lX: brak klucza publicznego dla zaufanego klucza - pominiêty\n"
+
+#: g10/trustdb.c:321
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
+msgstr "klucz zosta³ oznaczony jako obdarzony absolutnym zaufaniem.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2962 g10/keygen.c:3077 g10/keygen.c:3192
+#: g10/trustdb.c:345
 #, c-format
-msgid "Key generation failed: %s\n"
-msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
+msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
+msgstr "wpis zaufania %lu, typ zapytania %d: odczyt nie powiód³ siê: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3013 g10/keygen.c:3128 g10/sign.c:290
+#: g10/trustdb.c:351
 #, c-format
-msgid ""
-"key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
+msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
+msgstr "wpis zaufania %lu jest typu innego ni¿ poszukiwany %d\n"
+
+#: g10/trustdb.c:447
+#, c-format
+msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
 msgstr ""
-"klucz zosta³ stworzony %lu sekundê w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
-"czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3015 g10/keygen.c:3130 g10/sign.c:292
+#: g10/trustdb.c:453
 #, c-format
-msgid ""
-"key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
+msgid "using %s trust model\n"
 msgstr ""
-"klucz zosta³ stworzony %lu sekund w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
-"czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3024 g10/keygen.c:3141
-msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
+#: g10/trustdb.c:505
+msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
 msgstr ""
-"UWAGA: tworzenie podkluczy dla kluczy wersji 3 jest niezgodne z OpenPGP.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3052 g10/keygen.c:3174
+#: g10/trustdb.c:507
 #, fuzzy
-msgid "Really create? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno utworzyæ? "
+msgid "[ revoked]"
+msgstr "[uniewa¿niony]"
 
-#: g10/keygen.c:3327
-#, fuzzy, c-format
-msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
+#: g10/trustdb.c:509 g10/trustdb.c:514
+#, fuzzy
+msgid "[ expired]"
+msgstr "[przeterminowany]"
 
-#: g10/keygen.c:3374
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
+#: g10/trustdb.c:513
+#, fuzzy
+msgid "[ unknown]"
+msgstr "nieznany"
 
-#: g10/keygen.c:3397
-#, fuzzy, c-format
-msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
-msgstr "UWAGA: wa¿no¶æ klucza tajnego %08lX wygas³a %s\n"
+#: g10/trustdb.c:515
+msgid "[  undef ]"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:3464
-#, c-format
-msgid "length of RSA modulus is not %d\n"
+#: g10/trustdb.c:516
+msgid "[marginal]"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:3470
-msgid "public exponent too large (more than 32 bits)\n"
+#: g10/trustdb.c:517
+msgid "[  full  ]"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:3476 g10/keygen.c:3482
-#, c-format
-msgid "length of an RSA prime is not %d\n"
+#: g10/trustdb.c:518
+msgid "[ultimate]"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyid.c:497 g10/keyid.c:509 g10/keyid.c:521 g10/keyid.c:533
-msgid "never     "
-msgstr "nigdy     "
+#: g10/trustdb.c:533
+msgid "undefined"
+msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:201
-msgid "Critical signature policy: "
-msgstr "Krytyczny regulamin podpisu: "
+#: g10/trustdb.c:534
+#, fuzzy
+msgid "never"
+msgstr "nigdy     "
 
-#: g10/keylist.c:203
-msgid "Signature policy: "
-msgstr "Regulamin podpisu: "
+#: g10/trustdb.c:535
+msgid "marginal"
+msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:242
-msgid "Critical preferred keyserver: "
+#: g10/trustdb.c:536
+msgid "full"
 msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:291 g10/keylist.c:335
-msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: niepoprawne dane w adnotacji\n"
+#: g10/trustdb.c:537
+msgid "ultimate"
+msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:309
-msgid "Critical signature notation: "
-msgstr "Krytyczne adnotacje podpisu: "
+#: g10/trustdb.c:577
+msgid "no need for a trustdb check\n"
+msgstr "sprawdzanie bazy jest niepotrzebne\n"
 
-#: g10/keylist.c:311
-msgid "Signature notation: "
-msgstr "Adnotacje podpisu: "
+#: g10/trustdb.c:583 g10/trustdb.c:2352
+#, c-format
+msgid "next trustdb check due at %s\n"
+msgstr "nastêpne sprawdzanie bazy odbêdzie siê %s\n"
 
-#: g10/keylist.c:322
-msgid "not human readable"
-msgstr "nieczytelne dla cz³owieka"
+#: g10/trustdb.c:592
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
+msgstr "sprawdzanie bazy jest niepotrzebne\n"
 
-#: g10/keylist.c:423
-msgid "Keyring"
-msgstr "Zbiór kluczy"
+#: g10/trustdb.c:607
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
+msgstr "sprawdzanie bazy jest niepotrzebne\n"
 
-#: g10/keylist.c:729
+#: g10/trustdb.c:839 g10/trustdb.c:1277
 #, fuzzy, c-format
-msgid "expired: %s)"
-msgstr " [wygasa :%s]"
+msgid "public key %s not found: %s\n"
+msgstr "klucz publiczny %08lX nie odnaleziony: %s\n"
 
-#: g10/keylist.c:1425
-msgid "Primary key fingerprint:"
-msgstr "Odcisk klucza g³ównego:"
+#: g10/trustdb.c:1034
+msgid "please do a --check-trustdb\n"
+msgstr "nale¿y uruchomiæ gpg z opcj± ,,--check-trustdb''\n"
 
-#: g10/keylist.c:1427
-msgid "     Subkey fingerprint:"
-msgstr "      Odcisk podklucza:"
+#: g10/trustdb.c:1038
+msgid "checking the trustdb\n"
+msgstr "sprawdzanie bazy zaufania\n"
 
-#: g10/keylist.c:1434
-msgid " Primary key fingerprint:"
-msgstr " Odcisk klucza g³ównego:"
+#: g10/trustdb.c:2095
+#, c-format
+msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr "przetworzono %d kluczy (rozwi±zano %d przeliczeñ zaufania)\n"
 
-#: g10/keylist.c:1436
-msgid "      Subkey fingerprint:"
-msgstr "       Odcisk podklucza:"
+#: g10/trustdb.c:2160
+msgid "no ultimately trusted keys found\n"
+msgstr "brak absolutnie zaufanych kluczy\n"
 
-#: g10/keylist.c:1440 g10/keylist.c:1444
-#, fuzzy
-msgid "      Key fingerprint ="
-msgstr "     Odcisk klucza ="
+#: g10/trustdb.c:2174
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
+msgstr "klucz publiczny absolutnie zaufanego klucza %08lX nie odnaleziony\n"
 
-#: g10/keylist.c:1511
-msgid "      Card serial no. ="
+#: g10/trustdb.c:2197
+#, c-format
+msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:2283
+#, c-format
+msgid ""
+"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyring.c:1245
+#: g10/trustdb.c:2358
 #, fuzzy, c-format
-msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
-msgstr "opakowywanie ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
+msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
+msgstr "wpis zaufania %lu, typ zapytania %d: zapis nie powiód³ siê: %s\n"
 
-#: g10/keyring.c:1251
-msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: Istniej± dwa pliki z poufnymi informacjami.\n"
+#: g10/verify.c:118
+msgid ""
+"the signature could not be verified.\n"
+"Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
+"should be the first file given on the command line.\n"
+msgstr ""
+"nie mo¿na sprawdziæ podpisu.\n"
+"Nale¿y pamiêtaæ o podawaniu pliku podpisu (.sig lub .asc) jako pierwszego\n"
+"argumentu linii poleceñ.\n"
 
-#: g10/keyring.c:1253
+#: g10/verify.c:195
 #, c-format
-msgid "%s is the unchanged one\n"
-msgstr "%s pozosta³ bez zmian\n"
+msgid "input line %u too long or missing LF\n"
+msgstr "linia wej¶cia %u zbyt d³uga lub brak znaku LF\n"
 
-#: g10/keyring.c:1254
+#: jnlib/logging.c:619
 #, c-format
-msgid "%s is the new one\n"
-msgstr "%s zosta³ utworzony\n"
-
-#: g10/keyring.c:1255
-msgid "Please fix this possible security flaw\n"
-msgstr "Proszê usun±æ to naruszenie zasad bezpieczeñstwa\n"
+msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
+msgstr "znalaz³e¶(a¶) b³±d w programie ... (%s:%d)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1375
-#, fuzzy, c-format
-msgid "caching keyring `%s'\n"
-msgstr "sprawdzanie zbioru kluczy ,,%s''\n"
+#: jnlib/utf8conv.c:71
+#, c-format
+msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyring.c:1421
+#: jnlib/utf8conv.c:79
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu kluczy (%lu podpisów)\n"
+msgid "iconv_open failed: %s\n"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku: %s\n"
 
-#: g10/keyring.c:1433
+#: jnlib/utf8conv.c:331 jnlib/utf8conv.c:597
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu kluczy (%lu podpisów)\n"
+msgid "conversion from `%s' to `%s' failed: %s\n"
+msgstr "opakowywanie ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/keyring.c:1504
-#, c-format
-msgid "%s: keyring created\n"
-msgstr "%s: zbiór kluczy utworzony\n"
+#: kbx/kbxutil.c:86
+msgid "set debugging flags"
+msgstr "ustawienie opcji ¶ledzenia wykonania programu"
 
-#: g10/keyserver.c:98
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: opcje w ,,%s'' nie s± jeszcze uwzglêdnione.\n"
+#: kbx/kbxutil.c:87
+msgid "enable full debugging"
+msgstr "umo¿liwienie pe³nego ¶ledzenia programu"
 
-#: g10/keyserver.c:378
+#: kbx/kbxutil.c:108
 #, fuzzy
-msgid "disabled"
-msgstr "wy³kl"
+msgid "Please report bugs to "
+msgstr "B³êdy prosimy zg³aszaæ na adres <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 
-#: g10/keyserver.c:579
-msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
-msgstr ""
+#: kbx/kbxutil.c:108
+#, fuzzy
+msgid ".\n"
+msgstr "%s.\n"
 
-#: g10/keyserver.c:662 g10/keyserver.c:1142
-#, fuzzy, c-format
-msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
-msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
+#: kbx/kbxutil.c:112
+#, fuzzy
+msgid "Usage: kbxutil [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
 
-#: g10/keyserver.c:752
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
-msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
+#: kbx/kbxutil.c:115
+msgid ""
+"Syntax: kbxutil [options] [files]\n"
+"list, export, import Keybox data\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:754
-#, fuzzy
-msgid "key not found on keyserver\n"
-msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
+#: scd/app-nks.c:345
+msgid "the NullPIN has not yet been changed\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:896
+#: scd/app-openpgp.c:601
 #, fuzzy, c-format
-msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
-msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
+msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
+msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:900
+#: scd/app-openpgp.c:614
 #, fuzzy, c-format
-msgid "requesting key %s from %s\n"
-msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
+msgid "failed to store the creation date: %s\n"
+msgstr "nie powiod³a siê odbudowa bufora bazy: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1045
+#: scd/app-openpgp.c:1009
 #, fuzzy, c-format
-msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
+msgid "reading public key failed: %s\n"
+msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1049
-#, fuzzy, c-format
-msgid "sending key %s to %s\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1017 scd/app-openpgp.c:1953
+msgid "response does not contain the public key data\n"
 msgstr ""
-"\"\n"
-"podpisano Twoim kluczem %08lX w %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1092
-#, fuzzy, c-format
-msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
-msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1025 scd/app-openpgp.c:1961
+msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1095
-#, fuzzy, c-format
-msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
-msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze HKP %s\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1034 scd/app-openpgp.c:1971
+msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1102 g10/keyserver.c:1197
-#, fuzzy
-msgid "no keyserver action!\n"
-msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1302 scd/app-openpgp.c:1390 scd/app-openpgp.c:2222
+#, c-format
+msgid "PIN callback returned error: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1150
+#: scd/app-openpgp.c:1308 scd/app-openpgp.c:1396 scd/app-openpgp.c:2228
 #, c-format
-msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
+msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1159
-msgid "keyserver did not send VERSION\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1317 scd/app-openpgp.c:1331 scd/app-openpgp.c:1406
+#: scd/app-openpgp.c:2237 scd/app-openpgp.c:2251
+#, fuzzy, c-format
+msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
+msgstr "wysy³ka do serwera kluczy nie powiod³a siê: %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1354
+msgid "access to admin commands is not configured\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1218
-msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
-msgstr "brak znanyk serwerów kluczy (u¿yj opcji --keyserver)\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1369 scd/app-openpgp.c:2461
+msgid "error retrieving CHV status from card\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1224
-msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1375 scd/app-openpgp.c:2470
+msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1236
+#: scd/app-openpgp.c:1380
 #, c-format
-msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
+msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1241
-#, c-format
-msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
+#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
+#. to get some infos on the string.
+#: scd/app-openpgp.c:1387
+msgid "|A|Admin PIN"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1249
-#, c-format
-msgid "gpgkeys_%s does not support handler version %d\n"
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
+#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
+#. to get some infos on the string.
+#: scd/app-openpgp.c:1536
+msgid "|AN|New Admin PIN"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1254
-#, fuzzy
-msgid "keyserver timed out\n"
-msgstr "b³±d serwera kluczy"
+#: scd/app-openpgp.c:1536
+msgid "|N|New PIN"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1540
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting new PIN: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1259
+#: scd/app-openpgp.c:1590 scd/app-openpgp.c:2039
 #, fuzzy
-msgid "keyserver internal error\n"
-msgstr "b³±d serwera kluczy"
+msgid "error reading application data\n"
+msgstr "b³±d odczytu bloku kluczy: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1268
-#, fuzzy, c-format
-msgid "keyserver communications error: %s\n"
-msgstr "odbiór z serwera kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1596 scd/app-openpgp.c:2046
+#, fuzzy
+msgid "error reading fingerprint DO\n"
+msgstr "%s: b³±d odczytu pustego wpisu: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1293 g10/keyserver.c:1327
-#, fuzzy, c-format
-msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
-msgstr "%s: nie jest poprawnym identyfikatorem klucza\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1606
+#, fuzzy
+msgid "key already exists\n"
+msgstr ",,%s'' ju¿ jest skompresowany\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1578
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1610
+msgid "existing key will be replaced\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1600
-#, fuzzy, c-format
-msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1612
+#, fuzzy
+msgid "generating new key\n"
+msgstr "generacja nowej pary kluczy"
 
-#: g10/keyserver.c:1602
-#, fuzzy, c-format
-msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "zapytanie o klucz %08lX w %s\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1779
+msgid "creation timestamp missing\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:248
+#: scd/app-openpgp.c:1786
 #, c-format
-msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
-msgstr "%d - dziwny rozmiar jak na zaszyfrowany klucz sesyjny\n"
+msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:262
+#: scd/app-openpgp.c:1793
 #, c-format
-msgid "bad passphrase or unknown cipher algorithm (%d)\n"
-msgstr "niepoprawne has³o, lub nieznany algorytm szyfruj±cy (%d)\n"
+msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:299
+#: scd/app-openpgp.c:1801 scd/app-openpgp.c:1808
 #, c-format
-msgid "%s encrypted session key\n"
-msgstr "klucz sesyjny zaszyfrowany %s\n"
+msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:309
+#: scd/app-openpgp.c:1871
 #, fuzzy, c-format
-msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
-msgstr "dane zaszyfrowano nieznanym algorytmem numer %d\n"
+msgid "failed to store the key: %s\n"
+msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:373
-#, fuzzy, c-format
-msgid "public key is %s\n"
-msgstr "klucz publiczny %08lX\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1930
+msgid "please wait while key is being generated ...\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:428
-msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
-msgstr "dane zaszyfrowane kluczem publicznym: poprawny klucz sesyjny\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1944
+#, fuzzy
+msgid "generating key failed\n"
+msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:461
+#: scd/app-openpgp.c:1947
 #, fuzzy, c-format
-msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
-msgstr "zaszyfrowano %u-bitowym kluczem %s, numer %08lX, stworzonym %s\n"
+msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:2004
+msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:465 g10/pkclist.c:218
+#: scd/app-openpgp.c:2141
 #, fuzzy, c-format
-msgid "      \"%s\"\n"
-msgstr "                        alias \""
+msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
+msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:2202
+#, c-format
+msgid "signatures created so far: %lu\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:2210
+#, c-format
+msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:2475
+msgid ""
+"verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:469
+#: scd/app-openpgp.c:2548 scd/app-openpgp.c:2558
 #, fuzzy, c-format
-msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
-msgstr "zaszyfrowano kluczem %s, o numerze %08lX\n"
+msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
+msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:483
-#, c-format
-msgid "public key decryption failed: %s\n"
-msgstr "b³±d odszyfrowywania kluczem publicznym: %s\n"
+#: scd/scdaemon.c:107
+msgid "run in multi server mode (foreground)"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:497
-#, c-format
-msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
-msgstr "zaszyfrowane za pomoc± %lu hase³\n"
+#: scd/scdaemon.c:113 sm/gpgsm.c:356
+#, fuzzy
+msgid "read options from file"
+msgstr "odczyt opcji z ,,%s''\n"
 
-#: g10/mainproc.c:499
-msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
-msgstr "zaszyfrowane jednym has³em\n"
+#: scd/scdaemon.c:123
+msgid "|N|connect to reader at port N"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:527 g10/mainproc.c:549
-#, c-format
-msgid "assuming %s encrypted data\n"
-msgstr "przyjmuj±c ¿e dane zosta³y zaszyfrowane za pomoc± %s\n"
+#: scd/scdaemon.c:124
+#, fuzzy
+msgid "|NAME|use NAME as ct-API driver"
+msgstr "|NAZWA|u¿ycie NAZWA jako domy¶lnego adresata"
 
-#: g10/mainproc.c:535
-#, c-format
-msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
-msgstr "szyfr IDEA nie jest dostêpny, próba u¿ycia %s zamiast\n"
+#: scd/scdaemon.c:125
+#, fuzzy
+msgid "|NAME|use NAME as PC/SC driver"
+msgstr "|NAZWA|u¿ycie NAZWA jako domy¶lnego adresata"
 
-#: g10/mainproc.c:567
-msgid "decryption okay\n"
-msgstr "odszyfrowanie poprawne\n"
+#: scd/scdaemon.c:128
+#, fuzzy
+msgid "do not use the internal CCID driver"
+msgstr "bez odwo³añ do terminala"
 
-#: g10/mainproc.c:571
-msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: wiadomo¶æ nie by³a zabezpieczona przed manipulacj±\n"
+#: scd/scdaemon.c:133
+msgid "do not use a reader's keypad"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:584
-msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: zaszyfrowana wiadomo¶æ by³a manipulowana!\n"
+#: scd/scdaemon.c:134
+#, fuzzy
+msgid "allow the use of admin card commands"
+msgstr "sprzeczne polecenia\n"
 
-#: g10/mainproc.c:590
-#, c-format
-msgid "decryption failed: %s\n"
-msgstr "b³±d odszyfrowywania: %s\n"
+#: scd/scdaemon.c:193
+#, fuzzy
+msgid "Usage: scdaemon [options] (-h for help)"
+msgstr "Wywo³anie: gpgm [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
 
-#: g10/mainproc.c:610
-msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
-msgstr "UWAGA: nadawca zaznaczy³ ¿e wiadomo¶æ nie powinna byæ zapisywana\n"
+#: scd/scdaemon.c:195
+msgid ""
+"Syntax: scdaemon [options] [command [args]]\n"
+"Smartcard daemon for GnuPG\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/scdaemon.c:672
+msgid "please use the option `--daemon' to run the program in the background\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:612
+#: scd/scdaemon.c:1013
 #, c-format
-msgid "original file name='%.*s'\n"
-msgstr "pierwotna nazwa pliku='%.*s'\n"
+msgid "handler for fd %d started\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:784
-msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
+#: scd/scdaemon.c:1018
+#, c-format
+msgid "handler for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
-"osobny certyfikat uniewa¿nienia - u¿yj ,,gpg --import'' aby go wczytaæ\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1288
-msgid "signature verification suppressed\n"
-msgstr "wymuszono pominiêcie sprawdzenia podpisu\n"
+#: sm/base64.c:318
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
+msgstr "niew³a¶ciwy znak formatu radix64: ,,%02x'', zosta³ pominiêty\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1330 g10/mainproc.c:1340
-msgid "can't handle these multiple signatures\n"
-msgstr "nie mo¿na obs³uzyæ tych wielokrotnych podpisów\n"
+#: sm/call-dirmngr.c:182
+#, c-format
+msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1350
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Signature made %s\n"
-msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
+#: sm/call-dirmngr.c:216
+#, fuzzy
+msgid "malformed DIRMNGR_INFO environment variable\n"
+msgstr "z³y format zmiennej ¶rodowiskowej GPG_AGENT_INFO\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1351
+#: sm/call-dirmngr.c:228
 #, fuzzy, c-format
-msgid "               using %s key %s\n"
-msgstr "                        alias \""
+msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
+msgstr "wersja %d protoko³u agenta nie jest obs³ugiwana\n"
+
+#: sm/call-dirmngr.c:242
+msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1355
+#: sm/certchain.c:159
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
-msgstr "Podpisano w %.*s kluczem %s o numerze %08lX.\n"
+msgid "critical certificate extension %s is not supported"
+msgstr "wersja %d protoko³u agenta nie jest obs³ugiwana\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1375
-msgid "Key available at: "
-msgstr "Klucz dostêpny w: "
+#: sm/certchain.c:197
+msgid "issuer certificate is not marked as a CA"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1480 g10/mainproc.c:1528
-#, fuzzy, c-format
-msgid "BAD signature from \"%s\""
-msgstr "NIEPOPRAWNY podpis z³o¿ony przez \""
+#: sm/certchain.c:236
+msgid "critical marked policy without configured policies"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1482 g10/mainproc.c:1530
+#: sm/certchain.c:246
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Expired signature from \"%s\""
-msgstr "Przeterminowany podpis z³o¿ony przez \""
+msgid "failed to open `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1484 g10/mainproc.c:1532
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Good signature from \"%s\""
-msgstr "Poprawny podpis z³o¿ony przez \""
+#: sm/certchain.c:253 sm/certchain.c:282
+msgid "note: non-critical certificate policy not allowed"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1536
-msgid "[uncertain]"
-msgstr "[niepewne]"
+#: sm/certchain.c:257 sm/certchain.c:286
+#, fuzzy
+msgid "certificate policy not allowed"
+msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1568
-#, fuzzy, c-format
-msgid "                aka \"%s\""
-msgstr "                        alias \""
+#: sm/certchain.c:397
+msgid "looking up issuer at external location\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1662
+#: sm/certchain.c:417
 #, c-format
-msgid "Signature expired %s\n"
-msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
+msgid "number of issuers matching: %d\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1667
-#, c-format
-msgid "Signature expires %s\n"
-msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygasa %s.\n"
+#: sm/certchain.c:570 sm/certchain.c:734 sm/certchain.c:1260 sm/decrypt.c:261
+#: sm/encrypt.c:342 sm/sign.c:328 sm/verify.c:107
+#, fuzzy
+msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
+msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1670
-#, c-format
-msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
-msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
+#: sm/certchain.c:661
+#, fuzzy
+msgid "certificate has been revoked"
+msgstr "UWAGA: klucz zosta³ uniewa¿niony"
 
-#: g10/mainproc.c:1671
-msgid "binary"
-msgstr "binarny"
+#: sm/certchain.c:670
+#, fuzzy
+msgid "no CRL found for certificate"
+msgstr "Poprawny certyfikat"
 
-#: g10/mainproc.c:1672
-msgid "textmode"
-msgstr "tekstowy"
+#: sm/certchain.c:674
+#, fuzzy
+msgid "the available CRL is too old"
+msgstr "Klucz dostêpny w: "
 
-#: g10/mainproc.c:1672 g10/trustdb.c:528
-msgid "unknown"
-msgstr "nieznany"
+#: sm/certchain.c:676
+msgid "please make sure that the \"dirmngr\" is properly installed\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1692
-#, c-format
-msgid "Can't check signature: %s\n"
-msgstr "Nie mo¿na sprawdziæ podpisu: %s\n"
+#: sm/certchain.c:681
+#, fuzzy, c-format
+msgid "checking the CRL failed: %s"
+msgstr "sprawdzenie z³o¿onego podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1760 g10/mainproc.c:1776 g10/mainproc.c:1862
-msgid "not a detached signature\n"
-msgstr "nie jest oddzielonym podpisem.\n"
+#: sm/certchain.c:759
+#, fuzzy
+msgid "no issuer found in certificate"
+msgstr "Poprawny certyfikat"
 
-#: g10/mainproc.c:1803
-msgid ""
-"WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
-msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: wielokrotne podpisy. Tylko pierwszy zostanie sprawdzony.\n"
+#: sm/certchain.c:786
+#, fuzzy, c-format
+msgid "certificate with invalid validity: %s"
+msgstr "b³±d przy odczycie certyfikatu: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1811
-#, c-format
-msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
-msgstr "oddzielony podpis klasy 0x%02x.\n"
+#: sm/certchain.c:802
+#, fuzzy
+msgid "certificate not yet valid"
+msgstr "Poprawne uniewa¿nienie certyfikatu"
 
-#: g10/mainproc.c:1868
-msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
-msgstr "podpis starego typu (PGP 2.x).\n"
+#: sm/certchain.c:815
+#, fuzzy
+msgid "certificate has expired"
+msgstr "b³±d przy odczycie certyfikatu: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1878
-msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
-msgstr "wykryto niepoprawny pakiet pierwotny w proc_tree()\n"
+#: sm/certchain.c:858
+msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
+msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:105
-#, c-format
-msgid "can't disable core dumps: %s\n"
-msgstr "nie mo¿na wy³±czyæ zrzutów pamiêci: %s\n"
+#: sm/certchain.c:926
+#, fuzzy
+msgid "root certificate is not marked trusted"
+msgstr ""
+"Brak certyfikatów o niezdefiniowanym poziomie zaufania.\n"
+"\n"
 
-#: g10/misc.c:125 g10/misc.c:153 g10/misc.c:225
+#: sm/certchain.c:941
 #, fuzzy, c-format
-msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
-msgstr "naniesienie poprawek bazy zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
+msgid "fingerprint=%s\n"
+msgstr "Odcisk klucza:"
 
-#: g10/misc.c:190
-#, fuzzy, c-format
-msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
-msgstr "baza zaufania: funkcja read() (n=%d) zawiod³a: %s\n"
+#: sm/certchain.c:949
+#, fuzzy
+msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
+msgstr ""
+"Brak certyfikatów o niezdefiniowanym poziomie zaufania.\n"
+"\n"
 
-#: g10/misc.c:299
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
-msgstr "nie mo¿na obs³u¿yæ tego algorytmu klucza publicznego: %d\n"
+#: sm/certchain.c:964
+msgid "interactive marking as trusted not enabled in gpg-agent\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:314
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
-msgstr "algorytm szyfruj±cy nie jest zaimplementowany"
+#: sm/certchain.c:970
+msgid "interactive marking as trusted disabled for this session\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:329
+#: sm/certchain.c:980
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
-msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
+msgid "checking the trust list failed: %s\n"
+msgstr "sprawdzenie z³o¿onego podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:334
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
-msgstr "wymuszone u¿ycie skrótu %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
+#: sm/certchain.c:1007 sm/import.c:158
+#, fuzzy
+msgid "certificate chain too long\n"
+msgstr "Poprawne uniewa¿nienie certyfikatu"
 
-#: g10/misc.c:430
-msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
-msgstr "modu³ szyfru IDEA nie jest dostêpny\n"
+#: sm/certchain.c:1019
+#, fuzzy
+msgid "issuer certificate not found"
+msgstr "Poprawne uniewa¿nienie certyfikatu"
 
-#: g10/misc.c:431
-msgid ""
-"please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
-msgstr "wiêcej informacji jest tutaj: http://www.gnupg.org/why-not-idea.html\n"
+#: sm/certchain.c:1052
+#, fuzzy
+msgid "certificate has a BAD signature"
+msgstr "sprawdzenie podpisu"
 
-#: g10/misc.c:664
-#, c-format
-msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
-msgstr "%s:%d jest przestarza³± opcj± ,,%s''\n"
+#: sm/certchain.c:1082
+msgid "found another possible matching CA certificate - trying again"
+msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:668
+#: sm/certchain.c:1133
 #, c-format
-msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: ,,%s'' jest przestarza³± opcj±.\n"
+msgid "certificate chain longer than allowed by CA (%d)"
+msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:670
-#, c-format
-msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
-msgstr "w jej miejsce nale¿y u¿yæ ,,%s%s''\"\n"
+#: sm/certcheck.c:52
+msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
+msgstr ""
+"Algorytm DSA wymaga u¿ycia algorytmu skrótu daj±cego 160-bitowy wynik.\n"
 
-#: g10/misc.c:681
-msgid "Uncompressed"
-msgstr "Nieskompresowany"
+#: sm/certcheck.c:177 sm/sign.c:482 sm/verify.c:189
+msgid "(this is the MD2 algorithm)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:706
+#: sm/certdump.c:61 sm/certdump.c:147
 #, fuzzy
-msgid "uncompressed|none"
-msgstr "Nieskompresowany"
+msgid "none"
+msgstr "nie"
 
-#: g10/misc.c:816
-#, c-format
-msgid "this message may not be usable by %s\n"
-msgstr "ta wiadomo¶æ mo¿e nie daæ siê odczytaæ za pomoc± %s\n"
+#: sm/certdump.c:156
+#, fuzzy
+msgid "[none]"
+msgstr "nieznany"
+
+#: sm/certdump.c:529 sm/certdump.c:592
+#, fuzzy
+msgid "[Error - invalid encoding]"
+msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
+
+#: sm/certdump.c:537
+msgid "[Error - out of core]"
+msgstr ""
+
+#: sm/certdump.c:572
+msgid "[Error - No name]"
+msgstr ""
+
+#: sm/certdump.c:597
+#, fuzzy
+msgid "[Error - invalid DN]"
+msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
 
-#: g10/misc.c:973
+#: sm/certdump.c:758
 #, fuzzy, c-format
-msgid "ambiguous option `%s'\n"
-msgstr "odczyt opcji z ,,%s''\n"
+msgid ""
+"Please enter the passphrase to unlock the secret key for:\n"
+"\"%s\"\n"
+"S/N %s, ID %08lX, created %s"
+msgstr ""
+"Musisz podaæ has³o aby odbezpieczyæ klucz tajny u¿ytkownika:\n"
+"\"%.*s\".\n"
+"Klucz o d³ugo¶ci %u bitów, typ %s, numer %08lX, stworzony %s%s\n"
 
-#: g10/misc.c:998
+#: sm/certlist.c:125
+msgid "no key usage specified - assuming all usages\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certlist.c:135 sm/keylist.c:255
 #, fuzzy, c-format
-msgid "unknown option `%s'\n"
-msgstr "nieznany domy¶lny adresat ,,%s''\n"
+msgid "error getting key usage information: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/openfile.c:84
-#, c-format
-msgid "File `%s' exists. "
-msgstr "Plik ,,%s'' ju¿ istnieje. "
+#: sm/certlist.c:145
+msgid "certificate should have not been used for certification\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/openfile.c:86
-#, fuzzy
-msgid "Overwrite? (y/N) "
-msgstr "Nadpisaæ (t/N)? "
+#: sm/certlist.c:157
+msgid "certificate should have not been used for OCSP response signing\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/openfile.c:119
-#, c-format
-msgid "%s: unknown suffix\n"
-msgstr "%s: nieznana koñcówka nazwy\n"
+#: sm/certlist.c:168
+msgid "certificate should have not been used for encryption\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/openfile.c:141
-msgid "Enter new filename"
-msgstr "Nazwa pliku"
+#: sm/certlist.c:169
+msgid "certificate should have not been used for signing\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/openfile.c:184
-msgid "writing to stdout\n"
-msgstr "zapisywanie na wyj¶cie standardowe\n"
+#: sm/certlist.c:170
+msgid "certificate is not usable for encryption\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/openfile.c:296
-#, c-format
-msgid "assuming signed data in `%s'\n"
-msgstr "przyjêto obecno¶æ podpisanych danych w '%s'\n"
+#: sm/certlist.c:171
+msgid "certificate is not usable for signing\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/openfile.c:375
-#, c-format
-msgid "new configuration file `%s' created\n"
-msgstr "nowy plik ustawieñ ,,%s'' zosta³ utworzony\n"
+#: sm/certreqgen.c:476
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: invalid algorithm\n"
+msgstr "niew³a¶ciwy algorytm skrótu ,%s'\n"
 
-#: g10/openfile.c:377
+#: sm/certreqgen.c:489
 #, c-format
-msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: opcje w ,,%s'' nie s± jeszcze uwzglêdnione.\n"
+msgid "line %d: invalid key length %u (valid are %d to %d)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/openfile.c:409
-#, fuzzy, c-format
-msgid "directory `%s' created\n"
-msgstr "%s: katalog utworzony\n"
+#: sm/certreqgen.c:507
+#, c-format
+msgid "line %d: no subject name given\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/parse-packet.c:119
+#: sm/certreqgen.c:516
 #, c-format
-msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
-msgstr "nie mo¿na obs³u¿yæ tego algorytmu klucza publicznego: %d\n"
-
-#: g10/parse-packet.c:688
-msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
+msgid "line %d: invalid subject name label `%.*s'\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: symetrycznie zaszyfrowany klucz sesyjny mo¿e nie byæ "
-"bezpieczny\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:1112
+#: sm/certreqgen.c:519
 #, c-format
-msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
-msgstr "podpakiet typu %d ma ustawiony krytyczny bit\n"
+msgid "line %d: invalid subject name `%s' at pos %d\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:475 g10/passphrase.c:522
-msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
-msgstr "gpg-agent nie jest dostêpny w tej sesji\n"
+#: sm/certreqgen.c:536
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: not a valid email address\n"
+msgstr "To nie jest poprawny adres poczty elektronicznej\n"
 
-#: g10/passphrase.c:483
-msgid "can't set client pid for the agent\n"
-msgstr "nie mo¿na ustawiæ numeru procesu klienckiego agenta\n"
+#: sm/certreqgen.c:548
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: error reading key `%s' from card: %s\n"
+msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:491
-msgid "can't get server read FD for the agent\n"
-msgstr "serwer nie chce czytaæ deskryptora dla agenta\n"
+#: sm/certreqgen.c:560
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: error getting key by keygrip `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:498
-msgid "can't get server write FD for the agent\n"
-msgstr "serwer nie chce pisaæ deskryptora dla agenta\n"
+#: sm/certreqgen.c:576
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: key generation failed: %s\n"
+msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:531
-msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
-msgstr "z³y format zmiennej ¶rodowiskowej GPG_AGENT_INFO\n"
+#: sm/decrypt.c:326
+msgid "(this is the RC2 algorithm)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:544
-#, c-format
-msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "wersja %d protoko³u agenta nie jest obs³ugiwana\n"
+#: sm/decrypt.c:328
+msgid "(this does not seem to be an encrypted message)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:565
-#, c-format
-msgid "can't connect to `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na siê po³±czyæ z ,,%s'': %s\n"
+#: sm/delete.c:52 sm/delete.c:103
+#, fuzzy, c-format
+msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
+msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:587
-msgid "communication problem with gpg-agent\n"
-msgstr "problem z porozumiewaniem siê z agentem\n"
+#: sm/delete.c:113 sm/keydb.c:1392 sm/keydb.c:1485
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error locking keybox: %s\n"
+msgstr "b³±d odczytu bloku kluczy: %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:594 g10/passphrase.c:930 g10/passphrase.c:1042
-msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
-msgstr "problem z agentem - zostaje wy³±czony\n"
+#: sm/delete.c:134
+#, fuzzy, c-format
+msgid "duplicated certificate `%s' deleted\n"
+msgstr "podwójny certyfikat - usuniêty"
 
-#: g10/passphrase.c:698 g10/passphrase.c:1203
+#: sm/delete.c:136
 #, fuzzy, c-format
-msgid " (main key ID %s)"
-msgstr " (podklucz %08lX)"
+msgid "certificate `%s' deleted\n"
+msgstr "podwójny certyfikat - usuniêty"
 
-#: g10/passphrase.c:712
+#: sm/delete.c:166
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
-msgstr ""
-"Musisz podaæ has³o aby odbezpieczyæ klucz tajny u¿ytkownika:\n"
-"\"%.*s\".\n"
-"Klucz o d³ugo¶ci %u bitów, typ %s, numer %08lX, stworzony %s%s\n"
+msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
+msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:737
-msgid "Repeat passphrase\n"
-msgstr "Powtórzone has³o\n"
+#: sm/encrypt.c:333
+#, fuzzy
+msgid "no valid recipients given\n"
+msgstr "(nie podano)\n"
 
-#: g10/passphrase.c:739
-msgid "Enter passphrase\n"
-msgstr "Has³o\n"
+#: sm/export.c:562 sm/export.c:578 sm/import.c:525 sm/import.c:550
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating temporary file: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:777
-msgid "passphrase too long\n"
-msgstr "has³o zbyt d³ugie\n"
+#: sm/export.c:569 sm/import.c:533
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing to temporary file: %s\n"
+msgstr "b³±d zapisu zbioru kluczy '%': %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:790
-msgid "invalid response from agent\n"
-msgstr "b³êdna odpowied¼ agenta\n"
+#: sm/gpgsm.c:243
+#, fuzzy
+msgid "|[FILE]|make a signature"
+msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu"
 
-#: g10/passphrase.c:805 g10/passphrase.c:924
-msgid "cancelled by user\n"
-msgstr "anulowano przez u¿ytkownika\n"
+#: sm/gpgsm.c:244
+#, fuzzy
+msgid "|[FILE]|make a clear text signature"
+msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu pod dokumentem"
 
-#: g10/passphrase.c:810 g10/passphrase.c:1013
-#, c-format
-msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
-msgstr "problem agenta: zwróci³ 0x%lx\n"
+#: sm/gpgsm.c:252
+#, fuzzy
+msgid "list external keys"
+msgstr "lista kluczy prywatnych"
 
-#: g10/passphrase.c:1094 g10/passphrase.c:1256
+#: sm/gpgsm.c:254
 #, fuzzy
-msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
-msgstr "pytanie o has³o nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
+msgid "list certificate chain"
+msgstr "Poprawne uniewa¿nienie certyfikatu"
 
-#: g10/passphrase.c:1101 g10/passphrase.c:1261
-msgid "Enter passphrase: "
-msgstr "Podaj has³o: "
+#: sm/gpgsm.c:257
+#, fuzzy
+msgid "remove key from the public keyring"
+msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy publicznych"
 
-#: g10/passphrase.c:1184
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
-"user: \"%s\"\n"
+#: sm/gpgsm.c:260
+#, fuzzy
+msgid "import certificates"
+msgstr "Poprawny certyfikat"
+
+#: sm/gpgsm.c:261
+#, fuzzy
+msgid "export certificates"
+msgstr "Poprawny certyfikat"
+
+#: sm/gpgsm.c:262
+msgid "register a smartcard"
 msgstr ""
-"\n"
-"Musisz podaæ has³o aby odbezpieczyæ klucz prywatny u¿ytkownika:\n"
-"\""
 
-#: g10/passphrase.c:1190
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
-msgstr "d³ugo¶æ %u bitów, typ %s, numer %08lX, stworzony %s"
+#: sm/gpgsm.c:263
+msgid "run in server mode"
+msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:1199
-#, c-format
-msgid "         (subkey on main key ID %s)"
+#: sm/gpgsm.c:264
+msgid "pass a command to the dirmngr"
 msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:1265
-msgid "Repeat passphrase: "
-msgstr "Powtórz has³o: "
+#: sm/gpgsm.c:266
+msgid "invoke gpg-protect-tool"
+msgstr ""
 
-#: g10/photoid.c:66
-msgid ""
-"\n"
-"Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
-"Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
-"very large picture, your key will become very large as well!\n"
-"Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
+#: sm/gpgsm.c:267
+#, fuzzy
+msgid "change a passphrase"
+msgstr "zmiana has³a klucza"
+
+#: sm/gpgsm.c:282
+#, fuzzy
+msgid "create base-64 encoded output"
+msgstr "opakowanie ASCII pliku wynikowego"
+
+#: sm/gpgsm.c:284
+msgid "assume input is in PEM format"
 msgstr ""
-"\n"
-"Wybierz zdjêcie które chcesz do³±czyæ do swojego klucza jako identyfikator.\n"
-"Musi to byæ plik w formacie JPEG. Zostanie on zapisany w Twoim kluczu\n"
-"publicznym. Je¶li bêdzie du¿y, powiêkszy to tak¿e rozmiar Twojego klucza!\n"
-"Dobry rozmiar to oko³o 240 na 288 pikseli.\n"
 
-#: g10/photoid.c:80
-msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
-msgstr "Nazwa pliku ze zdjêciem w formacie JPEG: "
+#: sm/gpgsm.c:286
+msgid "assume input is in base-64 format"
+msgstr ""
 
-#: g10/photoid.c:94
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku: %s\n"
+#: sm/gpgsm.c:288
+msgid "assume input is in binary format"
+msgstr ""
 
-#: g10/photoid.c:102
-#, c-format
-msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
+#: sm/gpgsm.c:293
+msgid "use system's dirmngr if available"
 msgstr ""
 
-#: g10/photoid.c:104
-#, fuzzy
-msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
+#: sm/gpgsm.c:294
+msgid "never consult a CRL"
+msgstr ""
 
-#: g10/photoid.c:119
-#, fuzzy, c-format
-msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
-msgstr ",,%s'' nie jest plikiem JPEG\n"
+#: sm/gpgsm.c:301
+msgid "check validity using OCSP"
+msgstr ""
 
-#: g10/photoid.c:136
-msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
-msgstr "Czy zdjêcie jest w porz±dku? (t/N/w) "
+#: sm/gpgsm.c:304
+msgid "|N|number of certificates to include"
+msgstr ""
 
-#: g10/photoid.c:338
-msgid "unable to display photo ID!\n"
-msgstr "nie mo¿na wy¶wietliæ zdjêcia!\n"
+#: sm/gpgsm.c:307
+msgid "|FILE|take policy information from FILE"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:61 g10/revoke.c:580
-msgid "No reason specified"
-msgstr "nie podano przyczyny"
+#: sm/gpgsm.c:310
+msgid "do not check certificate policies"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:63 g10/revoke.c:582
-msgid "Key is superseded"
-msgstr "klucz zosta³ zast±piony"
+#: sm/gpgsm.c:314
+msgid "fetch missing issuer certificates"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:65 g10/revoke.c:581
-msgid "Key has been compromised"
-msgstr "klucz zosta³ skompromitowany"
+#: sm/gpgsm.c:318
+msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
+msgstr "|NAZWA|u¿ycie NAZWA jako domy¶lnego adresata"
 
-#: g10/pkclist.c:67 g10/revoke.c:583
-msgid "Key is no longer used"
-msgstr "klucz nie jest ju¿ u¿ywany"
+#: sm/gpgsm.c:320
+msgid "use the default key as default recipient"
+msgstr "domy¶lny klucz jest domy¶lnym adresatem"
 
-#: g10/pkclist.c:69 g10/revoke.c:584
-msgid "User ID is no longer valid"
-msgstr "identyfikator u¿ytkownika przesta³ byæ poprawny"
+#: sm/gpgsm.c:337
+msgid "don't use the terminal at all"
+msgstr "bez odwo³añ do terminala"
 
-#: g10/pkclist.c:73
-msgid "reason for revocation: "
-msgstr "powód uniewa¿nienia: "
+#: sm/gpgsm.c:341
+msgid "force v3 signatures"
+msgstr "wymuszenie trzeciej wersji formatu podpisów"
 
-#: g10/pkclist.c:90
-msgid "revocation comment: "
-msgstr "komentarz do uniewa¿nienia: "
+#: sm/gpgsm.c:342
+msgid "always use a MDC for encryption"
+msgstr "do szyfrowania bêdzie u¿ywany MDC"
 
-#: g10/pkclist.c:205
-msgid "iImMqQsS"
-msgstr "iImMwWpP"
+#: sm/gpgsm.c:347
+msgid "batch mode: never ask"
+msgstr "tryb wsadowy: ¿adnych pytañ"
 
-#: g10/pkclist.c:213
-#, fuzzy
-msgid "No trust value assigned to:\n"
-msgstr ""
-"Brak warto¶ci zaufania dla:\n"
-"%4u%c/%08lX %s \""
+#: sm/gpgsm.c:348
+msgid "assume yes on most questions"
+msgstr "automatyczna odpowied¼ tak na wiêkszo¶æ pytañ"
 
-#: g10/pkclist.c:245
-#, fuzzy, c-format
-msgid "  aka \"%s\"\n"
-msgstr "                        alias \""
+#: sm/gpgsm.c:349
+msgid "assume no on most questions"
+msgstr "automatyczna odpowied¼ nie na wiêkszo¶æ pytañ"
 
-#: g10/pkclist.c:255
-#, fuzzy
-msgid ""
-"How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
-msgstr "Ten klucz prawdopodobnie nale¿y do tej osoby.\n"
+#: sm/gpgsm.c:351
+msgid "add this keyring to the list of keyrings"
+msgstr "dodanie zbioru kluczy do u¿ywanych"
 
-#: g10/pkclist.c:270
-#, fuzzy, c-format
-msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
-msgstr " %d = nie wiem\n"
+#: sm/gpgsm.c:352
+msgid "add this secret keyring to the list"
+msgstr "dodanie zbioru kluczy tajnych do u¿ywanych"
 
-#: g10/pkclist.c:272
-#, fuzzy, c-format
-msgid "  %d = I do NOT trust\n"
-msgstr " %d = NIE ufam mu\n"
+#: sm/gpgsm.c:353
+msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgstr "|NAZWA|ustawienie NAZWA jako domy¶lnego klucza prywatnego"
 
-#: g10/pkclist.c:278
-#, fuzzy, c-format
-msgid "  %d = I trust ultimately\n"
-msgstr " %d = ufam absolutnie\n"
+#: sm/gpgsm.c:354
+msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
+msgstr "|HOST|serwer kluczy w którym bêd± poszukiwane"
 
-#: g10/pkclist.c:284
-#, fuzzy
-msgid "  m = back to the main menu\n"
-msgstr " m = powrót do g³ównego menu\n"
+#: sm/gpgsm.c:355
+msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
+msgstr "|NAZWA| strona kodowa wy¶wietlanego tekstu"
 
-#: g10/pkclist.c:287
-#, fuzzy
-msgid "  s = skip this key\n"
-msgstr " p = pominiêcie klucza\n"
+#: sm/gpgsm.c:359
+msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:288
+#: sm/gpgsm.c:374
+msgid "|FILE|load extension module FILE"
+msgstr "|PLIK|³adowanie modu³u rozszerzenia z PLIK"
+
+#: sm/gpgsm.c:380
+msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
+msgstr "|NAZWA|wymuszenie algorytmu szyfruj±cego NAZWA"
+
+#: sm/gpgsm.c:382
+msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
+msgstr "|NAZWA|wymuszenie algorytmu skrótu  NAZWA"
+
+#: sm/gpgsm.c:384
+msgid "|N|use compress algorithm N"
+msgstr "|N|wymuszenie algorytmu kompresji N"
+
+#: sm/gpgsm.c:520
 #, fuzzy
-msgid "  q = quit\n"
-msgstr " w = wyj¶cie\n"
+msgid "Usage: gpgsm [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Wywo³anie: gpgm [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
 
-#: g10/pkclist.c:292
-#, c-format
+#: sm/gpgsm.c:523
+#, fuzzy
 msgid ""
-"The minimum trust level for this key is: %s\n"
-"\n"
+"Syntax: gpgsm [options] [files]\n"
+"sign, check, encrypt or decrypt using the S/MIME protocol\n"
+"default operation depends on the input data\n"
 msgstr ""
+"Sk³adnia: gpg [opcje] [pliki]\n"
+"podpisywanie, sprawdzanie podpisów, szyfrowanie, deszyfrowanie\n"
+"domy¶lnie wykonywana operacja zale¿y od danych wej¶ciowych\n"
 
-#: g10/pkclist.c:298 g10/revoke.c:609
-msgid "Your decision? "
-msgstr "Twoja decyzja? "
-
-#: g10/pkclist.c:319
+#: sm/gpgsm.c:617
 #, fuzzy
-msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno chcesz przypisaæ absolutne zaufanie temu kluczowi? "
+msgid "usage: gpgsm [options] "
+msgstr "sposób u¿ycia: gpgm [opcje]"
 
-#: g10/pkclist.c:333
-msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
-msgstr "Certyfikaty prowadz±ce do ostatecznie zaufanego klucza:\n"
+#: sm/gpgsm.c:698
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't encrypt to `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na siê po³±czyæ z ,,%s'': %s\n"
+
+#: sm/gpgsm.c:772
+#, c-format
+msgid "libksba is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/gpgsm.c:1248
+msgid "WARNING: running with faked system time: "
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:418
+#: sm/gpgsm.c:1327
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
-msgstr "%08lX: Nie ma pewno¶ci co do to¿samo¶ci w³a¶ciciela klucza.\n"
+msgid "importing common certificates `%s'\n"
+msgstr "zapis do '%s'\n"
 
-#: g10/pkclist.c:423
+#: sm/gpgsm.c:1345
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
-msgstr "%08lX: Nie ma pewno¶ci co do to¿samo¶ci w³a¶ciciela klucza.\n"
+msgid "can't sign using `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na zamkn±æ ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:429
-#, fuzzy
-msgid "This key probably belongs to the named user\n"
-msgstr "Ten klucz prawdopodobnie nale¿y do tej osoby.\n"
+#: sm/gpgsm.c:1535
+msgid "this command has not yet been implemented\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:434
-msgid "This key belongs to us\n"
-msgstr "Ten klucz nale¿y do nas\n"
+#: sm/import.c:110
+#, fuzzy, c-format
+msgid "total number processed: %lu\n"
+msgstr "Ogó³em przetworzonych kluczy: %lu\n"
 
-#: g10/pkclist.c:460
+#: sm/import.c:227
 #, fuzzy
-msgid ""
-"It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
-"in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
-"you may answer the next question with yes.\n"
+msgid "error storing certificate\n"
+msgstr "Poprawny certyfikat"
+
+#: sm/import.c:235
+msgid "basic certificate checks failed - not imported\n"
 msgstr ""
-"NIE MA pewno¶ci, czy klucz nale¿y do osoby wymienionej w identyfikatorze.\n"
-"Je¶li nie masz co do tego ¿adnych w±tpliwo¶ci i *naprawdê* wiesz co robisz,\n"
-"mo¿esz odpowiedzieæ ,,tak'' na nastêpne pytanie.\n"
-"\n"
 
-#: g10/pkclist.c:467
-#, fuzzy
-msgid "Use this key anyway? (y/N) "
-msgstr "U¿yæ tego klucza pomimo to? "
+#: sm/import.c:421 sm/import.c:453
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error importing certificate: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:501
-msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: u¿ywany jest klucz nie obdarzony zaufaniem!\n"
+#: sm/import.c:542 tools/gpg-connect-agent.c:384
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading input: %s\n"
+msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:508
-msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
-msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: klucz %08lX móg³ zostaæ uniewa¿niony\n"
-"             (brak klucza uniewa¿niaj±cego aby to sprawdziæ)\n"
+#: sm/keydb.c:190
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating keybox `%s': %s\n"
+msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:517
-msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz zosta³ uniewa¿niony kluczem uniewa¿niaj±cym!\n"
+#: sm/keydb.c:193
+msgid "you may want to start the gpg-agent first\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:520
-msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz zosta³ uniewa¿niony przez w³a¶ciciela!\n"
+#: sm/keydb.c:198
+#, fuzzy, c-format
+msgid "keybox `%s' created\n"
+msgstr "zbiór kluczy ,,%s'' zosta³ utworzony\n"
 
-#: g10/pkclist.c:521
+#: sm/keydb.c:1312 sm/keydb.c:1378
 #, fuzzy
-msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
-msgstr "             To mo¿e oznaczaæ ¿e podpis jest fa³szerstwem.\n"
+msgid "failed to get the fingerprint\n"
+msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:527
-msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten podklucz zosta³ uniewa¿niony przez w³a¶ciciela!\n"
+#: sm/keydb.c:1319 sm/keydb.c:1385
+#, fuzzy
+msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
+msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:532
-msgid "Note: This key has been disabled.\n"
-msgstr "Uwaga: Ten klucz zosta³ wy³±czony z u¿ytku\n"
+#: sm/keydb.c:1340
+#, c-format
+msgid "problem looking for existing certificate: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:537
-msgid "Note: This key has expired!\n"
-msgstr "Uwaga: Data wa¿no¶ci tego klucza up³ynê³a!\n"
+#: sm/keydb.c:1348
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error finding writable keyDB: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:548
-msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz nie jest po¶wiadczony zaufanym podpisem!\n"
+#: sm/keydb.c:1356
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error storing certificate: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:550
-msgid ""
-"         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
-msgstr ""
-"             Nie ma pewno¶ci co do to¿samo¶ci osoby która z³o¿y³a podpis.\n"
+#: sm/keydb.c:1400
+#, fuzzy, c-format
+msgid "problem re-searching certificate: %s\n"
+msgstr "un? problem przy sprawdzaniu uniewa¿nienia: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:558
-msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: NIE UFAMY temu kluczowi!\n"
+#: sm/keydb.c:1409 sm/keydb.c:1497
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:559
-msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
-msgstr "             Ten podpis prawdopodobnie jest FA£SZYWY.\n"
+#: sm/keydb.c:1418 sm/keydb.c:1508
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error storing flags: %s\n"
+msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:567
-msgid ""
-"WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
+#: sm/misc.c:57
+msgid "GPG_TTY has not been set - using maybe bogus default\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: Tego klucza nie po¶wiadczaj± wystarczaj±co zaufane podpisy!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:569
-msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
-msgstr ""
-"             Nie ma pewno¶ci co do to¿samo¶ci osoby która z³o¿y³a ten "
-"podpis.\n"
+#: sm/qualified.c:113
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid formatted fingerprint in `%s', line %d\n"
+msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
 
-#: g10/pkclist.c:734 g10/pkclist.c:767 g10/pkclist.c:936 g10/pkclist.c:996
+#: sm/qualified.c:131
 #, c-format
-msgid "%s: skipped: %s\n"
-msgstr "%s: pominiêty: %s\n"
+msgid "invalid country code in `%s', line %d\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:744 g10/pkclist.c:968
+#: sm/qualified.c:224
 #, c-format
-msgid "%s: skipped: public key already present\n"
-msgstr "%s: pominiêty: zosta³ ju¿ wybrany w innej opcji\n"
-
-#: g10/pkclist.c:786
-msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
-msgstr "Nie zosta³ podany identyfikatora u¿ytkownika (np za pomoc± ,,-r'')\n"
+msgid ""
+"You are about to create a signature using your certificate:\n"
+"\"%s\"\n"
+"This will create a qualified signature by law equated to a handwritten "
+"signature.\n"
+"\n"
+"%s%sAre you really sure that you want to do this?"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:802
-msgid "Current recipients:\n"
+#: sm/qualified.c:233
+msgid ""
+"Note, that this software is not officially approved to create or verify such "
+"signatures.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:828
+#: sm/qualified.c:321
+#, c-format
 msgid ""
-"\n"
-"Enter the user ID.  End with an empty line: "
+"You are about to create a signature using your certificate:\n"
+"\"%s\"\n"
+"Note, that this certificate will NOT create a qualified signature!"
 msgstr ""
-"\n"
-"Identyfikator u¿ytkownika (pusta linia oznacza koniec): "
 
-#: g10/pkclist.c:844
-msgid "No such user ID.\n"
-msgstr "Brak takiego identyfikatora u¿ytkownika.\n"
+#: sm/sign.c:447
+#, fuzzy, c-format
+msgid "checking for qualified certificate failed: %s\n"
+msgstr "sprawdzenie z³o¿onego podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:849 g10/pkclist.c:911
-msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
-msgstr "pominiêty: klucz publiczny ju¿ jest domy¶lnym adresatem\n"
+#: sm/verify.c:388
+#, fuzzy
+msgid "Signature made "
+msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:867
-msgid "Public key is disabled.\n"
-msgstr "Klucz publiczny wy³±czony z u¿ycia.\n"
+#: sm/verify.c:392
+msgid "[date not given]"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:874
-msgid "skipped: public key already set\n"
-msgstr "pominiêty: zosta³ ju¿ wybrany w innej opcji\n"
+#: sm/verify.c:393
+#, c-format
+msgid " using certificate ID %08lX\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:903
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
-msgstr "nieznany domy¶lny adresat ,,%s''\n"
+#: sm/verify.c:506
+#, fuzzy
+msgid "Good signature from"
+msgstr "Poprawny podpis z³o¿ony przez \""
 
-#: g10/pkclist.c:948
-#, c-format
-msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
-msgstr "%s: pominiêty: klucz publiczny wy³±czony z u¿ytku\n"
+#: sm/verify.c:507
+#, fuzzy
+msgid "                aka"
+msgstr "                        alias \""
 
-#: g10/pkclist.c:1003
-msgid "no valid addressees\n"
-msgstr "brak poprawnych adresatów\n"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:60 tools/gpgconf.c:64 tools/symcryptrun.c:186
+#, fuzzy
+msgid "quiet"
+msgstr "wyj¶cie"
 
-#: g10/plaintext.c:90
-msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:61
+msgid "print data out hex encoded"
 msgstr ""
-"dane nie zosta³y zapisane; aby to zrobiæ, nale¿y u¿yæ opcji \"--output\"\n"
 
-#: g10/plaintext.c:135 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:158
-#, c-format
-msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgstr "b³±d tworzenia `%s': %s\n"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:62
+msgid "|NAME|connect to Assuan socket NAME"
+msgstr ""
 
-#: g10/plaintext.c:446
-msgid "Detached signature.\n"
-msgstr "Podpis oddzielony od danych.\n"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:63
+msgid "run the Assuan server given on the command line"
+msgstr ""
 
-#: g10/plaintext.c:450
-msgid "Please enter name of data file: "
-msgstr "Nazwa pliku danych: "
+#: tools/gpg-connect-agent.c:65
+msgid "do not use extended connect mode"
+msgstr ""
 
-#: g10/plaintext.c:478
-msgid "reading stdin ...\n"
-msgstr "czytam strumieñ standardowego wej¶cia\n"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:126
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-connect-agent [options] (-h for help)"
+msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
 
-#: g10/plaintext.c:512
-msgid "no signed data\n"
-msgstr "brak podpisanych danych\n"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:129
+msgid ""
+"Syntax: gpg-connect-agent [options]\n"
+"Connect to a running agent and send commands\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/plaintext.c:526
+#: tools/gpg-connect-agent.c:324
 #, c-format
-msgid "can't open signed data `%s'\n"
-msgstr "nie mo¿na otworzyæ podpisanego pliku ,,%s''\n"
-
-#: g10/pubkey-enc.c:103
-#, fuzzy, c-format
-msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
-msgstr "adresat anonimowy; sprawdzanie %08lX ...\n"
+msgid "option \"%s\" requires a program and optional arguments\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pubkey-enc.c:119
-msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
-msgstr "OK, to my jeste¶my adresatem anonimowym.\n"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:333
+#, c-format
+msgid "option \"%s\" ignored due to \"%s\"\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pubkey-enc.c:207
-msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
-msgstr "stary, nie obs³ugiwany algorytm szyfrowania klucza sesyjnego\n"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:391
+#, fuzzy
+msgid "line too long - skipped\n"
+msgstr "linia zbyt d³uga\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:228
-#, c-format
-msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
-msgstr "algorytm szyfruj±cy %d%s jest nieznany, lub zosta³ wy³±czony\n"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:395
+msgid "line shortened due to embedded Nul character\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pubkey-enc.c:266
+#: tools/gpg-connect-agent.c:457
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
-msgstr "UWAGA: brak algorytmu szyfruj±cego %d w ustawieniach\n"
+msgid "unknown command `%s'\n"
+msgstr "nieznany domy¶lny adresat ,,%s''\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:286
+#: tools/gpg-connect-agent.c:465
 #, fuzzy, c-format
-msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
-msgstr "UWAGA: wa¿no¶æ klucza tajnego %08lX wygas³a %s\n"
+msgid "sending line failed: %s\n"
+msgstr "z³o¿enie podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:292
-msgid "NOTE: key has been revoked"
-msgstr "UWAGA: klucz zosta³ uniewa¿niony"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:473
+#, fuzzy, c-format
+msgid "receiving line failed: %s\n"
+msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:103 g10/revoke.c:117 g10/revoke.c:129 g10/revoke.c:175
-#: g10/revoke.c:187 g10/revoke.c:545
-#, c-format
-msgid "build_packet failed: %s\n"
-msgstr "wywo³anie funkcji build_packet nie powiod³o siê: %s\n"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:746
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgstr "b³±d przy wysy³aniu do ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:146
+#: tools/gpg-connect-agent.c:755
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s has no user IDs\n"
-msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika\n"
+msgid "error sending standard options: %s\n"
+msgstr "b³±d przy wysy³aniu do ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:272
-msgid "To be revoked by:\n"
-msgstr "Zostanie uniewa¿niony przez:\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:437 tools/gpgconf-comp.c:501 tools/gpgconf-comp.c:568
+#: tools/gpgconf-comp.c:624 tools/gpgconf-comp.c:696
+msgid "Options controlling the diagnostic output"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:276
-msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
-msgstr "(to jest czu³y klucz uniewazniaj±cy)\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:450 tools/gpgconf-comp.c:514 tools/gpgconf-comp.c:581
+#: tools/gpgconf-comp.c:637 tools/gpgconf-comp.c:719
+msgid "Options controlling the configuration"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:280
+#: tools/gpgconf-comp.c:460 tools/gpgconf-comp.c:539 tools/gpgconf-comp.c:588
+#: tools/gpgconf-comp.c:647 tools/gpgconf-comp.c:726
 #, fuzzy
-msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
-msgstr "Stworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego klucza? (t/N) "
+msgid "Options useful for debugging"
+msgstr "umo¿liwienie pe³nego ¶ledzenia programu"
 
-#: g10/revoke.c:293 g10/revoke.c:511
-msgid "ASCII armored output forced.\n"
-msgstr "wymuszono opakowanie ASCII wyniku.\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:465 tools/gpgconf-comp.c:544 tools/gpgconf-comp.c:593
+#: tools/gpgconf-comp.c:652 tools/gpgconf-comp.c:734
+msgid "|FILE|write server mode logs to FILE"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:307 g10/revoke.c:525
-#, c-format
-msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
-msgstr "wywo³anie funkcji make_keysig_packet nie powiod³o siê: %s\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:473 tools/gpgconf-comp.c:549 tools/gpgconf-comp.c:660
+msgid "Options controlling the security"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:370
-msgid "Revocation certificate created.\n"
-msgstr "Certyfikat uniewa¿nienia zosta³ utworzony.\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:601
+msgid "Configuration for Keyservers"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:376
-#, fuzzy, c-format
-msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
-msgstr "brak kluczy uniewa¿niaj±cych dla ,,%s''\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:606
+msgid "allow PKA lookups (DNS requests)"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:432
-#, fuzzy, c-format
-msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "klucz prywatny ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:665
+msgid "do not check CRLs for root certificates"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:461
-#, c-format
-msgid "no corresponding public key: %s\n"
-msgstr "brak odpowiadaj±cego klucza publicznego: %s\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:709
+msgid "Options controlling the format of the output"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:472
-msgid "public key does not match secret key!\n"
-msgstr "klucz publiczny nie pasuje do klucza prywatngeo!\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:745
+msgid "Options controlling the interactivity and enforcement"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:479
-#, fuzzy
-msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
-msgstr "Stworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego klucza? (t/N) "
+#: tools/gpgconf-comp.c:755
+msgid "Configuration for HTTP servers"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:496
-msgid "unknown protection algorithm\n"
-msgstr "nieznany algorytm ochrony\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:766
+msgid "use system's HTTP proxy setting"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:500
-msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
-msgstr "UWAGA: Ten klucz nie jest chroniony!\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:771
+msgid "Configuration of LDAP servers to use"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:551
-msgid ""
-"Revocation certificate created.\n"
-"\n"
-"Please move it to a medium which you can hide away; if Mallory gets\n"
-"access to this certificate he can use it to make your key unusable.\n"
-"It is smart to print this certificate and store it away, just in case\n"
-"your media become unreadable.  But have some caution:  The print system of\n"
-"your machine might store the data and make it available to others!\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:808
+msgid "Configuration for OCSP"
 msgstr ""
-"Certyfikat uniewa¿nienia zosta³ utworzony.\n"
-"\n"
-"Nale¿y przenie¶æ go na no¶nik który mo¿na bezpiecznie ukryæ; je¶li ¼li "
-"ludzie\n"
-"dostan± ten certyfikat w swoje rêce, mog± u¿yæ go do uczynienia klucza\n"
-"nieu¿ytecznym.\n"
-"\n"
-"Niez³ym pomys³em jest wydrukowanie certyfikatu uniewa¿nienia i schowanie\n"
-"wydruku w bezpiecznym miejscu, na wypadek gdyby no¶nik z certyfikatem sta³ "
-"siê\n"
-"nieczytelny. Ale nale¿y zachowaæ ostro¿no¶æ, systemy drukowania ró¿nych\n"
-"komputerów mog± zachowaæ tre¶æ wydruku i udostêpniæ j± osobom "
-"nieupowa¿nionym.\n"
 
-#: g10/revoke.c:592
-msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
-msgstr "Proszê wybraæ powód uniewa¿nienia:\n"
+#: tools/gpgconf.c:56
+msgid "list all components"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:602
-msgid "Cancel"
-msgstr "Anuluj"
+#: tools/gpgconf.c:57
+msgid "|COMPONENT|list options"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:604
-#, c-format
-msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
-msgstr "(Prawdopodobnie chcesz tu wybraæ %d)\n"
+#: tools/gpgconf.c:58
+msgid "|COMPONENT|change options"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:645
-msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
-msgstr "Wprowad¼ opis (nieobowi±zkowy) i zakoñcz go pust± lini±:\n"
+#: tools/gpgconf.c:66
+msgid "activate changes at runtime, if possible"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:673
-#, c-format
-msgid "Reason for revocation: %s\n"
-msgstr "Powód uniewa¿nienia: %s\n"
+#: tools/gpgconf.c:89
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpgconf [options] (-h for help)"
+msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
 
-#: g10/revoke.c:675
-msgid "(No description given)\n"
-msgstr "(nie podano)\n"
+#: tools/gpgconf.c:92
+msgid ""
+"Syntax: gpgconf [options]\n"
+"Manage configuration options for tools of the GnuPG system\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:680
+#: tools/gpgconf.c:176
 #, fuzzy
-msgid "Is this okay? (y/N) "
-msgstr "Informacje poprawne? "
+msgid "usage: gpgconf [options] "
+msgstr "wywo³anie: gpg [opcje]"
 
-#: g10/seckey-cert.c:54
-msgid "secret key parts are not available\n"
-msgstr "tajne czê¶ci klucza s± niedostêpne\n"
+#: tools/gpgconf.c:178
+msgid "Need one component argument"
+msgstr ""
 
-#: g10/seckey-cert.c:60
-#, c-format
-msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
-msgstr "algorytm ochrony %d%s nie jest obs³ugiwany\n"
+#: tools/gpgconf.c:187
+#, fuzzy
+msgid "Component not found"
+msgstr "brak klucza publicznego"
 
-#: g10/seckey-cert.c:71
+#: tools/no-libgcrypt.c:30
 #, fuzzy, c-format
-msgid "protection digest %d is not supported\n"
-msgstr "algorytm ochrony %d%s nie jest obs³ugiwany\n"
+msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:250
-msgid "Invalid passphrase; please try again"
-msgstr "Niepoprawne has³o; proszê spróbowaæ ponownie"
+#: tools/symcryptrun.c:173
+#, fuzzy
+msgid ""
+"@\n"
+"Commands:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@Polecenia:\n"
+" "
 
-#: g10/seckey-cert.c:251
-#, c-format
-msgid "%s ...\n"
-msgstr "%s ...\n"
+#: tools/symcryptrun.c:175
+#, fuzzy
+msgid "decryption modus"
+msgstr "odszyfrowanie poprawne\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:311
-msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
-msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: Wykryto klucz s³aby algorytmu - nale¿y ponownie zmieniæ has³o.\n"
+#: tools/symcryptrun.c:176
+#, fuzzy
+msgid "encryption modus"
+msgstr "odszyfrowanie poprawne\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:349
-msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
+#: tools/symcryptrun.c:180
+msgid "tool class (confucius)"
 msgstr ""
-"tworzenie przestarza³ej 16-bitowej sumy kontrolnej dla ochrony klucza\n"
 
-#: g10/seskey.c:52
-msgid "weak key created - retrying\n"
-msgstr "wygenerowano s³aby klucz - operacja zostaje powtórzona\n"
+#: tools/symcryptrun.c:181
+#, fuzzy
+msgid "program filename"
+msgstr "--store [plik]"
 
-#: g10/seskey.c:57
-#, c-format
-msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
+#: tools/symcryptrun.c:183
+msgid "secret key file (required)"
 msgstr ""
-"brak mo¿liwo¶ci generacji dobrego klucza dla szyfru symetrycznego;\n"
-"operacja by³a powtarzana %d razy!\n"
 
-#: g10/seskey.c:213
-msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
+#: tools/symcryptrun.c:184
+msgid "input file name (default stdin)"
 msgstr ""
-"Algorytm DSA wymaga u¿ycia algorytmu skrótu daj±cego 160-bitowy wynik.\n"
-
-#: g10/sig-check.c:75
-msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: konflikt skrótów podpisów w wiadomo¶ci\n"
 
-#: g10/sig-check.c:99
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: podklucz podpisuj±cy %08lX nie jest skro¶nie podpisany\n"
+#: tools/symcryptrun.c:228
+#, fuzzy
+msgid "Usage: symcryptrun [options] (-h for help)"
+msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
 
-#: g10/sig-check.c:102
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
+#: tools/symcryptrun.c:231
+msgid ""
+"Syntax: symcryptrun --class CLASS --program PROGRAM --keyfile KEYFILE "
+"[options...] COMMAND [inputfile]\n"
+"Call a simple symmetric encryption tool\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: podklucz podpisuj±cy %08lX jest niepoprawnie skro¶nie "
-"podpisany\n"
-
-#: g10/sig-check.c:168
-#, fuzzy, c-format
-msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr "klucz publiczny %08lX jest o %lu sekundê m³odszy od podpisu\n"
 
-#: g10/sig-check.c:169
+#: tools/symcryptrun.c:313
 #, fuzzy, c-format
-msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr "klucz publiczny %08lX jest o %lu sekund(y) m³odszy od podpisu\n"
+msgid "%s on %s aborted with status %i\n"
+msgstr "Nie wolno u¿ywaæ %s z %s!\n"
 
-#: g10/sig-check.c:180
+#: tools/symcryptrun.c:320
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"klucz zosta³ stworzony %lu sekundê w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
-"czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
+msgid "%s on %s failed with status %i\n"
+msgstr "naniesienie poprawek bazy zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:182
+#: tools/symcryptrun.c:346
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"klucz zosta³ stworzony %lu sekund w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
-"czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
+msgid "can't create temporary directory `%s': %s\n"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ katalogu ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:192
+#: tools/symcryptrun.c:386 tools/symcryptrun.c:403
 #, fuzzy, c-format
-msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
-msgstr "UWAGA: klucz podpisuj±cy %08lX przekroczy³ datê wa¿no¶ci %s\n"
+msgid "could not open %s for writing: %s\n"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s: %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:275
+#: tools/symcryptrun.c:414
 #, fuzzy, c-format
-msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
-msgstr ""
-"podpis z³o¿ony kluczem %08lX uznany za niewa¿ny z powodu nieznanego bitu "
-"krytycznego\n"
+msgid "error writing to %s: %s\n"
+msgstr "b³±d zapisu zbioru kluczy '%s': %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:532
+#: tools/symcryptrun.c:421
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
-msgstr "klucz %08lX: brak podklucza, którego dotyczy uniewa¿nienie\n"
+msgid "error reading from %s: %s\n"
+msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:558
+#: tools/symcryptrun.c:428 tools/symcryptrun.c:435
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
-msgstr "klucz %08lX: brak podklucza dowi±zywanego podpisem\n"
-
-#: g10/sign.c:85
-msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
-msgstr "nie mo¿na umie¶ciæ adnotacji w podpisach sk³adanych kluczami PGP 2.x\n"
+msgid "error closing %s: %s\n"
+msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/sign.c:93
-msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) key signatures\n"
-msgstr ""
-"nie mo¿na umie¶ciæ adnotacji w podpisach kluczy sk³adanych kluczami PGP 2.x\n"
+#: tools/symcryptrun.c:545
+#, fuzzy
+msgid "no --program option provided\n"
+msgstr "odwo³ania do zewnêtrznych programów s± wy³±czone\n"
 
-#: g10/sign.c:112
-#, c-format
-msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
+#: tools/symcryptrun.c:551
+msgid "only --decrypt and --encrypt are supported\n"
 msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na rozwin±æ %% w URL adnotacji (jest zbyt d³ugi).\n"
-"             U¿yty zostanie nie rozwiniêty.\n"
 
-#: g10/sign.c:138
-msgid "can't put a policy URL into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
+#: tools/symcryptrun.c:557
+msgid "no --keyfile option provided\n"
 msgstr ""
-"nie mo¿na umie¶ciæ URL-a regulaminu w podpisach sk³adanych kluczami PGP 2.x\n"
 
-#: g10/sign.c:146
-msgid "can't put a policy URL into v3 key (PGP 2.x style) signatures\n"
+#: tools/symcryptrun.c:568
+msgid "cannot allocate args vector\n"
 msgstr ""
-"w podpisach dla PGP 2.x nie mo¿na umie¶ciæ URL-a do regulaminu podpisu\n"
 
-#: g10/sign.c:159
+#: tools/symcryptrun.c:586
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
-msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na rozwin±æ znaczników %% w URL regulaminu\n"
-"           (jest zbyt d³ugi). U¿yty zostanie nie rozwiniêty.\n"
+msgid "could not create pipe: %s\n"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:187
+#: tools/symcryptrun.c:593
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
-"unexpanded.\n"
-msgstr ""
-"OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na rozwin±æ znaczników %% w URL regulaminu\n"
-"           (jest zbyt d³ugi). U¿yty zostanie nie rozwiniêty.\n"
+msgid "could not create pty: %s\n"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:364
-#, c-format
-msgid "checking created signature failed: %s\n"
-msgstr "sprawdzenie z³o¿onego podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
+#: tools/symcryptrun.c:609
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not fork: %s\n"
+msgstr "%s: nie znaleziono u¿ytkownika %s\n"
 
-#: g10/sign.c:373
+#: tools/symcryptrun.c:637
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
-msgstr "%s podpis z³o¿ony przez: ,,%s''\n"
+msgid "execv failed: %s\n"
+msgstr "zapis zmian nie powiód³ siê: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:741
-msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
-"kluczami PGP 2 w trybie --pgp2 mo¿na podpisywaæ tylko do oddzielonych "
-"podpisów\n"
+#: tools/symcryptrun.c:666
+#, fuzzy, c-format
+msgid "select failed: %s\n"
+msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:808
+#: tools/symcryptrun.c:683
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr "wymuszone u¿ycie skrótu %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
+msgid "read failed: %s\n"
+msgstr "zapis zmian nie powiód³ siê: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:900
-msgid "signing:"
-msgstr "podpis:"
+#: tools/symcryptrun.c:735
+#, fuzzy, c-format
+msgid "pty read failed: %s\n"
+msgstr "zapis zmian nie powiód³ siê: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:1007
-msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
-msgstr "w trybie --pgp2 mo¿na podpisywaæ tylko za pomoc± kluczy z wersji 2.x\n"
+#: tools/symcryptrun.c:787
+#, fuzzy, c-format
+msgid "waitpid failed: %s\n"
+msgstr "zapis zmian nie powiód³ siê: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:1180
+#: tools/symcryptrun.c:801
 #, c-format
-msgid "%s encryption will be used\n"
-msgstr "zostanie u¿yty szyfr %s\n"
-
-#: g10/skclist.c:126 g10/skclist.c:190
-msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
+msgid "child aborted with status %i\n"
 msgstr ""
-"klucz nie jest oznaczony jako niepewny - nie mo¿na go u¿yæ z atrap± \n"
-"generatora liczb losowych!\n"
 
-#: g10/skclist.c:157
+#: tools/symcryptrun.c:856
 #, fuzzy, c-format
-msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
-msgstr "pominiêty ,,%s'': duplikat\n"
+msgid "cannot allocate infile string: %s\n"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/skclist.c:165 g10/skclist.c:175 g10/skclist.c:184
+#: tools/symcryptrun.c:869
 #, fuzzy, c-format
-msgid "skipped \"%s\": %s\n"
-msgstr "pominiêty ,,%s'': %s\n"
-
-#: g10/skclist.c:170
-msgid "skipped: secret key already present\n"
-msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
-
-#: g10/skclist.c:185
-#, fuzzy
-msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
-msgstr ""
-"pominiêty ,,%s'': wygenerowany przez PGP klucz dla algorytmu ElGamala,\n"
-"podpisy sk³adane tym kluczem nie zapewniaj± bezpieczeñstwa!\n"
+msgid "cannot allocate outfile string: %s\n"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:59 g10/trustdb.c:365
+#: tools/symcryptrun.c:1044
 #, c-format
-msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
-msgstr "wpis zaufania %lu, typ zapytania %d: zapis nie powiód³ siê: %s\n"
+msgid "either %s or %s must be given\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbdump.c:104
-#, c-format
-msgid ""
-"# List of assigned trustvalues, created %s\n"
-"# (Use \"gpg --import-ownertrust\" to restore them)\n"
+#: tools/symcryptrun.c:1064
+msgid "no class provided\n"
 msgstr ""
-"# Lista przypisanych warto¶ci zaufania, stworzona %s\n"
-"# (u¿yj \"gpg --import-ownertrust\" aby j± wczytaæ)\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:159 g10/tdbdump.c:167 g10/tdbdump.c:172 g10/tdbdump.c:177
+#: tools/symcryptrun.c:1071
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error in `%s': %s\n"
-msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
+msgid "class %s is not supported\n"
+msgstr "algorytm ochrony %d%s nie jest obs³ugiwany\n"
+
+#~ msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
+#~ msgstr "problem z agentem - zostaje wy³±czony\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:159
 #, fuzzy
-msgid "line too long"
-msgstr "linia zbyt d³uga\n"
+#~ msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
+#~ msgstr "pytanie o has³o nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:167
-msgid "colon missing"
-msgstr ""
+#~ msgid "Enter passphrase: "
+#~ msgstr "Podaj has³o: "
+
+#~ msgid "Repeat passphrase: "
+#~ msgstr "Powtórz has³o: "
+
+#~ msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
+#~ msgstr "-k[v][v][v][c] [identyfikator] [zbiór kluczy]"
 
-#: g10/tdbdump.c:173
 #, fuzzy
-msgid "invalid fingerprint"
-msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
+#~ msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
+#~ msgstr "nie mo¿na wygenerowaæ liczby pierwszej krótszej od %d bitów\n"
+
+#~ msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
+#~ msgstr "nie mo¿na wygenerowaæ liczby pierwszej krótszej od %d bitów\n"
+
+#~ msgid "no entropy gathering module detected\n"
+#~ msgstr "modu³ gromadzenia entropii nie zosta³ wykryty\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:178
 #, fuzzy
-msgid "ownertrust value missing"
-msgstr "wczytanie warto¶æi zaufania"
+#~ msgid "can't lock `%s': %s\n"
+#~ msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s''\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:214
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error finding trust record in `%s': %s\n"
-msgstr "b³±d podczas odczytu zapisu warto¶ci zaufania: %s\n"
+#, fuzzy
+#~ msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
+#~ msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:218
-#, fuzzy, c-format
-msgid "read error in `%s': %s\n"
-msgstr "b³±d odczytu: %s\n"
+#~ msgid "can't stat `%s': %s\n"
+#~ msgstr "nie mo¿na sprawdziæ ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:227 g10/trustdb.c:380
-#, c-format
-msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
-msgstr "baza zaufania: synchronizacja nie powiod³a siê %s\n"
+#~ msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
+#~ msgstr ",,%s'' nie jest zwyk³ym plikiem - zostaje pominiêty\n"
 
-#: g10/tdbio.c:128 g10/tdbio.c:1440
-#, c-format
-msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
-msgstr "baza zaufania, wpis %lu: funkcja lseek() nie powiod³a siê: %s\n"
+#~ msgid "note: random_seed file is empty\n"
+#~ msgstr "uwaga: plik random_seed jest pusty\n"
 
-#: g10/tdbio.c:134 g10/tdbio.c:1447
-#, c-format
-msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
-msgstr "baza zaufania, wpis %lu: zapis nie powiód³ siê (n=%d): %s\n"
+#~ msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "OSTRZE¯ENIE: niew³a¶ciwy rozmiar pliku random_seed - nie zostanie u¿yty\n"
 
-#: g10/tdbio.c:244
-msgid "trustdb transaction too large\n"
-msgstr "zbyt du¿e zlecenie dla bazy zaufania\n"
+#~ msgid "can't read `%s': %s\n"
+#~ msgstr "nie mo¿na odczytaæ ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:497
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na zamkn±æ ,,%s'': %s\n"
+#~ msgid "note: random_seed file not updated\n"
+#~ msgstr "uwaga: plik random_seed nie jest uaktualniony\n"
 
-#: g10/tdbio.c:512
-#, c-format
-msgid "%s: directory does not exist!\n"
-msgstr "%s: katalog nie istnieje!\n"
+#~ msgid "can't write `%s': %s\n"
+#~ msgstr "nie mo¿na zapisaæ ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:522 g10/tdbio.c:545 g10/tdbio.c:588
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't create lock for `%s'\n"
-msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
+#~ msgid "can't close `%s': %s\n"
+#~ msgstr "nie mo¿na zamkn±æ ,,%s'': %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:524 g10/tdbio.c:591
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't lock `%s'\n"
-msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s''\n"
+#~ msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "OSTRZE¯ENIE: u¿ywany generator liczb losowych\n"
+#~ "nie jest kryptograficznie bezpieczny!!\n"
 
-#: g10/tdbio.c:550
-#, c-format
-msgid "%s: failed to create version record: %s"
-msgstr "%s: stworzenie zapisu o wersji nie powiod³o siê: %s"
+#~ msgid ""
+#~ "The random number generator is only a kludge to let\n"
+#~ "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
+#~ "\n"
+#~ "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "U¿ywany generator liczb losowych jest atrap± wprowadzon± dla "
+#~ "umo¿liwienia\n"
+#~ "normalnej kompilacji - nie jest kryptograficznie bezpieczny!\n"
+#~ "\n"
+#~ "JAKIEKOLWIEK DANE GENEROWANE PRZEZ TEN PROGRAM NIE NADAJ¡ SIÊ DO \n"
+#~ "NORMALNEGO U¯YTKU I NIE ZAPEWNIAJ¡ BEZPIECZEÑSTWA!!\n"
 
-#: g10/tdbio.c:554
-#, c-format
-msgid "%s: invalid trustdb created\n"
-msgstr "%s: stworzony niepoprawny plik bazy zaufania\n"
+#~ msgid ""
+#~ "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
+#~ "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
+#~ "of the entropy.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Proszê czekaæ, prowadzona jest zbiórka losowo¶ci. ¯eby siê nie nudziæ, "
+#~ "mo¿esz\n"
+#~ "popracowaæ w systemie, przy okazji dostarczy to systemowi wiêcej entropii "
+#~ "do\n"
+#~ "tworzenia liczb losowych.\n"
+#~ "\n"
 
-#: g10/tdbio.c:557
-#, c-format
-msgid "%s: trustdb created\n"
-msgstr "%s: baza zaufania utworzona\n"
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
+#~ "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Brakuje mo¿liwo¶ci wygenerowania odpowiedniej liczby losowych bajtów.\n"
+#~ "Proszê kontynuowaæ inne dzia³ania aby system móg³ zebraæ odpowiedni±\n"
+#~ "ilo¶æ entropii do ich wygenerowania (brakuje %d bajtów).\n"
 
-#: g10/tdbio.c:597
-msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
-msgstr "UWAGA: nie mo¿na zapisywaæ bazy zaufania\n"
+#, fuzzy
+#~ msgid "card reader not available\n"
+#~ msgstr "brak klucza prywatnego"
 
-#: g10/tdbio.c:614
-#, c-format
-msgid "%s: invalid trustdb\n"
-msgstr "%s: niepoprawny plik bazy zaufania\n"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Enter New PIN: "
+#~ msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
 
-#: g10/tdbio.c:646
-#, c-format
-msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
-msgstr "%s: tworzenie tablicy skrótów nie powiod³o siê: %s\n"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Enter PIN: "
+#~ msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
 
-#: g10/tdbio.c:654
-#, c-format
-msgid "%s: error updating version record: %s\n"
-msgstr "%s: b³±d przy uaktualnianiu numeru wersji: %s\n"
+#, fuzzy
+#~ msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
+#~ msgstr "gpg-agent nie jest dostêpny w tej sesji\n"
 
-#: g10/tdbio.c:671 g10/tdbio.c:691 g10/tdbio.c:707 g10/tdbio.c:721
-#: g10/tdbio.c:751 g10/tdbio.c:1373 g10/tdbio.c:1400
-#, c-format
-msgid "%s: error reading version record: %s\n"
-msgstr "%s: b³±d odczytu numeru wersji: %s\n"
+#, fuzzy
+#~ msgid "         algorithms on these user IDs:\n"
+#~ msgstr "Te identyfikatory s± podpisane przez Ciebie:\n"
 
-#: g10/tdbio.c:730
-#, c-format
-msgid "%s: error writing version record: %s\n"
-msgstr "%s: b³±d zapisu numeru wersji: %s\n"
+#~ msgid "general error"
+#~ msgstr "b³±d ogólny"
 
-#: g10/tdbio.c:1169
-#, c-format
-msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
-msgstr "baza zaufania: funkcja lseek() zawiod³a: %s\n"
+#~ msgid "unknown packet type"
+#~ msgstr "nieznany typ pakietu"
 
-#: g10/tdbio.c:1177
-#, c-format
-msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
-msgstr "baza zaufania: funkcja read() (n=%d) zawiod³a: %s\n"
+#~ msgid "unknown version"
+#~ msgstr "nieznana wersja"
 
-#: g10/tdbio.c:1198
-#, c-format
-msgid "%s: not a trustdb file\n"
-msgstr "%s: to nie jest plik bazy zaufania\n"
+#~ msgid "unknown pubkey algorithm"
+#~ msgstr "nieznany algorytm asymetryczny"
 
-#: g10/tdbio.c:1216
-#, c-format
-msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
-msgstr "%s: wpis wersji z numerem %lu\n"
+#~ msgid "unknown digest algorithm"
+#~ msgstr "nieznany algorytm skrótu"
+
+#~ msgid "bad public key"
+#~ msgstr "niepoprawny klucz publiczny"
+
+#~ msgid "bad secret key"
+#~ msgstr "niepoprawny klucz prywatny"
+
+#~ msgid "bad signature"
+#~ msgstr "niepoprawny podpis"
+
+#~ msgid "checksum error"
+#~ msgstr "b³±d sumy kontrolnej"
+
+#~ msgid "unknown cipher algorithm"
+#~ msgstr "nieznany algorytm szyfruj±cy"
+
+#~ msgid "can't open the keyring"
+#~ msgstr "otwarcie zbioru kluczy jest niemo¿liwe"
+
+#~ msgid "invalid packet"
+#~ msgstr "niepoprawny pakiet"
+
+#~ msgid "invalid armor"
+#~ msgstr "b³±d w opakowaniu ASCII"
 
-#: g10/tdbio.c:1221
-#, c-format
-msgid "%s: invalid file version %d\n"
-msgstr "%s: niew³a¶ciwa wersja pliku %d\n"
+#~ msgid "no such user id"
+#~ msgstr "brak takiego identyfikatora u¿ytkownika."
 
-#: g10/tdbio.c:1406
-#, c-format
-msgid "%s: error reading free record: %s\n"
-msgstr "%s: b³±d odczytu pustego wpisu: %s\n"
+#~ msgid "secret key not available"
+#~ msgstr "brak klucza prywatnego"
 
-#: g10/tdbio.c:1414
-#, c-format
-msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
-msgstr "%s: b³±d zapisu wpisu katalogowego: %s\n"
+#~ msgid "wrong secret key used"
+#~ msgstr "zosta³ u¿yty niew³a¶ciwy klucz prywatny"
 
-#: g10/tdbio.c:1424
-#, c-format
-msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
-msgstr "%s: zerowanie rekordu nie powiod³o siê: %s\n"
+#~ msgid "not supported"
+#~ msgstr "nie jest obs³ugiwany"
 
-#: g10/tdbio.c:1454
-#, c-format
-msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
-msgstr "%s: dopisanie rekordu nie powiod³o siê: %s\n"
+#~ msgid "bad key"
+#~ msgstr "niepoprawny klucz"
 
-#: g10/tdbio.c:1499
-msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
-msgstr ""
-"Baza zaufania jest uszkodzona; proszê uruchomiæ ,,gpg --fix-trustdb''.\n"
+#~ msgid "file read error"
+#~ msgstr "b³±d przy odczycie pliku"
 
-#: g10/textfilter.c:143
-#, c-format
-msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
-msgstr "nie mo¿na obs³u¿yæ linii tekstu d³u¿szej ni¿ %d znaków\n"
+#~ msgid "file write error"
+#~ msgstr "b³±d przy zapisie pliku"
 
-#: g10/textfilter.c:240
-#, c-format
-msgid "input line longer than %d characters\n"
-msgstr "linia d³u¿sza ni¿ %d znaków\n"
+#~ msgid "unknown compress algorithm"
+#~ msgstr "nieznany algorytm kompresji"
 
-#: g10/trustdb.c:226
-#, c-format
-msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
-msgstr ",,%s'' nie jest poprawnym d³ugim numerem klucza\n"
+#~ msgid "file open error"
+#~ msgstr "b³±d przy otwieraniu pliku."
 
-#: g10/trustdb.c:257
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
-msgstr "klucz %08lX: zaakceptowany jako klucz zaufany\n"
+#~ msgid "file create error"
+#~ msgstr "b³±d przy tworzeniu pliku"
 
-#: g10/trustdb.c:295
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
-msgstr "klucz %08lX jest wpisany wiêcej ni¿ raz w bazie zaufania\n"
+#~ msgid "invalid passphrase"
+#~ msgstr "niepoprawne d³ugie has³o"
 
-#: g10/trustdb.c:310
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
-msgstr ""
-"klucz %08lX: brak klucza publicznego dla zaufanego klucza - pominiêty\n"
+#~ msgid "unimplemented pubkey algorithm"
+#~ msgstr "algorytm szyfrowania z kluczem publicznym nie jest zaimplementowany"
 
-#: g10/trustdb.c:320
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
-msgstr "klucz zosta³ oznaczony jako obdarzony absolutnym zaufaniem.\n"
+#~ msgid "unimplemented cipher algorithm"
+#~ msgstr "algorytm szyfruj±cy nie jest zaimplementowany"
 
-#: g10/trustdb.c:344
-#, c-format
-msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
-msgstr "wpis zaufania %lu, typ zapytania %d: odczyt nie powiód³ siê: %s\n"
+#~ msgid "unknown signature class"
+#~ msgstr "nieznana klasa podpisu"
 
-#: g10/trustdb.c:350
-#, c-format
-msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
-msgstr "wpis zaufania %lu jest typu innego ni¿ poszukiwany %d\n"
+#~ msgid "trust database error"
+#~ msgstr "b³±d w bazie zaufania"
 
-#: g10/trustdb.c:446
-#, c-format
-msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "resource limit"
+#~ msgstr "ograniczenie zasobów"
 
-#: g10/trustdb.c:452
-#, c-format
-msgid "using %s trust model\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "invalid keyring"
+#~ msgstr "b³±d w zbiorze kluczy"
 
-#: g10/trustdb.c:503
-msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
-msgstr ""
+#~ msgid "bad certificate"
+#~ msgstr "niepoprawny certyfikat"
 
-#: g10/trustdb.c:505
-#, fuzzy
-msgid "[ revoked]"
-msgstr "[uniewa¿niony]"
+#~ msgid "malformed user id"
+#~ msgstr "b³±d formatu identyfikatora u¿ytkownika"
 
-#: g10/trustdb.c:507
-#, fuzzy
-msgid "[ expired]"
-msgstr "[przeterminowany]"
+#~ msgid "file close error"
+#~ msgstr "b³±d przy zamykaniu pliku"
 
-#: g10/trustdb.c:511
-#, fuzzy
-msgid "[ unknown]"
-msgstr "nieznany"
+#~ msgid "file rename error"
+#~ msgstr "b³±d przy zmianie nazwy pliku"
 
-#: g10/trustdb.c:512
-msgid "[  undef ]"
-msgstr ""
+#~ msgid "file delete error"
+#~ msgstr "b³±d przy usuwaniu pliku"
 
-#: g10/trustdb.c:513
-msgid "[marginal]"
-msgstr ""
+#~ msgid "unexpected data"
+#~ msgstr "nieoczekiowane dane"
 
-#: g10/trustdb.c:514
-msgid "[  full  ]"
-msgstr ""
+#~ msgid "timestamp conflict"
+#~ msgstr "konflikt datowników"
 
-#: g10/trustdb.c:515
-msgid "[ultimate]"
-msgstr ""
+#~ msgid "unusable pubkey algorithm"
+#~ msgstr "nieu¿yteczny algorytm asymetryczny"
 
-#: g10/trustdb.c:530
-msgid "undefined"
-msgstr ""
+#~ msgid "file exists"
+#~ msgstr "plik ju¿ istnieje"
 
-#: g10/trustdb.c:531
-#, fuzzy
-msgid "never"
-msgstr "nigdy     "
+#~ msgid "weak key"
+#~ msgstr "klucz s³aby"
 
-#: g10/trustdb.c:532
-msgid "marginal"
-msgstr ""
+#~ msgid "invalid argument"
+#~ msgstr "b³êdny argument"
 
-#: g10/trustdb.c:533
-msgid "full"
-msgstr ""
+#~ msgid "bad URI"
+#~ msgstr "niepoprawny URI"
 
-#: g10/trustdb.c:534
-msgid "ultimate"
-msgstr ""
+#~ msgid "unsupported URI"
+#~ msgstr "URI nie jest obs³ugiwany"
 
-#: g10/trustdb.c:574
-msgid "no need for a trustdb check\n"
-msgstr "sprawdzanie bazy jest niepotrzebne\n"
+#~ msgid "network error"
+#~ msgstr "b³±d sieci"
 
-#: g10/trustdb.c:580 g10/trustdb.c:2141
-#, c-format
-msgid "next trustdb check due at %s\n"
-msgstr "nastêpne sprawdzanie bazy odbêdzie siê %s\n"
+#~ msgid "not encrypted"
+#~ msgstr "nie zaszyfrowany"
 
-#: g10/trustdb.c:589
-#, fuzzy, c-format
-msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
-msgstr "sprawdzanie bazy jest niepotrzebne\n"
+#~ msgid "not processed"
+#~ msgstr "nie zosta³ przetworzony"
 
-#: g10/trustdb.c:604
-#, fuzzy, c-format
-msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
-msgstr "sprawdzanie bazy jest niepotrzebne\n"
+#~ msgid "unusable public key"
+#~ msgstr "bezu¿yteczny klucz publiczny"
 
-#: g10/trustdb.c:822 g10/trustdb.c:1260
-#, fuzzy, c-format
-msgid "public key %s not found: %s\n"
-msgstr "klucz publiczny %08lX nie odnaleziony: %s\n"
+#~ msgid "unusable secret key"
+#~ msgstr "bezu¿yteczny klucz prywatny"
 
-#: g10/trustdb.c:1017
-msgid "please do a --check-trustdb\n"
-msgstr "nale¿y uruchomiæ gpg z opcj± ,,--check-trustdb''\n"
+#~ msgid "keyserver error"
+#~ msgstr "b³±d serwera kluczy"
 
-#: g10/trustdb.c:1021
-msgid "checking the trustdb\n"
-msgstr "sprawdzanie bazy zaufania\n"
+#, fuzzy
+#~ msgid "no card"
+#~ msgstr "nie zaszyfrowany"
 
-#: g10/trustdb.c:1885
-#, c-format
-msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr "przetworzono %d kluczy (rozwi±zano %d przeliczeñ zaufania)\n"
+#, fuzzy
+#~ msgid "no data"
+#~ msgstr "brak podpisanych danych\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1949
-msgid "no ultimately trusted keys found\n"
-msgstr "brak absolutnie zaufanych kluczy\n"
+#~ msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
+#~ msgstr "... to jest b³±d programu (%s:%d:%s)\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1963
-#, fuzzy, c-format
-msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
-msgstr "klucz publiczny absolutnie zaufanego klucza %08lX nie odnaleziony\n"
+#~ msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
+#~ msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na zabezpieczyæ u¿ywanej pamiêci!\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1986
-#, c-format
-msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
+#~ msgstr "obja¶nienie mo¿na przeczytaæ tutaj: http://www.gnupg.org/faq.html\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2072
-#, c-format
-msgid ""
-"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
+#~ msgstr "bez zabezpieczenia pamiêci nie mo¿na wykonaæ tej operacji\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2147
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
-msgstr "wpis zaufania %lu, typ zapytania %d: zapis nie powiód³ siê: %s\n"
+#~ msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
+#~ msgstr "(prawdopodobnie u¿ywany program jest niew³a¶ciwy dlatego zadania)\n"
 
-#: g10/verify.c:116
-msgid ""
-"the signature could not be verified.\n"
-"Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
-"should be the first file given on the command line.\n"
-msgstr ""
-"nie mo¿na sprawdziæ podpisu.\n"
-"Nale¿y pamiêtaæ o podawaniu pliku podpisu (.sig lub .asc) jako pierwszego\n"
-"argumentu linii poleceñ.\n"
+#~ msgid ""
+#~ "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "wiêcej informacji jest tutaj: http://www.gnupg.org/why-not-idea.html\n"
 
-#: g10/verify.c:189
-#, c-format
-msgid "input line %u too long or missing LF\n"
-msgstr "linia wej¶cia %u zbyt d³uga lub brak znaku LF\n"
+#, fuzzy
+#~ msgid "all export-clean-* options from above"
+#~ msgstr "wczytanie opcji z pliku"
 
-#: util/errors.c:54
-msgid "general error"
-msgstr "b³±d ogólny"
+#, fuzzy
+#~ msgid "all import-clean-* options from above"
+#~ msgstr "wczytanie opcji z pliku"
 
-#: util/errors.c:55
-msgid "unknown packet type"
-msgstr "nieznany typ pakietu"
+#, fuzzy
+#~ msgid "expired: %s)"
+#~ msgstr " [wygasa :%s]"
 
-#: util/errors.c:56
-msgid "unknown version"
-msgstr "nieznana wersja"
+#, fuzzy
+#~ msgid "key %s: expired signature from key %s - skipped\n"
+#~ msgstr "klucz %08lX: pominiêto - nieoczekiwana klasa podpisu (%02x)\n"
 
-#: util/errors.c:57
-msgid "unknown pubkey algorithm"
-msgstr "nieznany algorytm asymetryczny"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unable to clean `%s'\n"
+#~ msgstr "nie mo¿na wykonaæ %s ,,%s'': %s\n"
 
-#: util/errors.c:58
-msgid "unknown digest algorithm"
-msgstr "nieznany algorytm skrótu"
+#, fuzzy
+#~ msgid "User ID \"%s\": %d signature removed.\n"
+#~ msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ uniewa¿niony."
 
-#: util/errors.c:59
-msgid "bad public key"
-msgstr "niepoprawny klucz publiczny"
+#, fuzzy
+#~ msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed.\n"
+#~ msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ uniewa¿niony."
 
-#: util/errors.c:60
-msgid "bad secret key"
-msgstr "niepoprawny klucz prywatny"
+#, fuzzy
+#~ msgid "User ID \"%s\" removed: %s\n"
+#~ msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ uniewa¿niony."
 
-#: util/errors.c:61
-msgid "bad signature"
-msgstr "niepoprawny podpis"
+#, fuzzy
+#~ msgid "No user IDs are removable.\n"
+#~ msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika dla klucza.\n"
 
-#: util/errors.c:62
-msgid "checksum error"
-msgstr "b³±d sumy kontrolnej"
+#~ msgid "bad passphrase or unknown cipher algorithm (%d)\n"
+#~ msgstr "niepoprawne has³o, lub nieznany algorytm szyfruj±cy (%d)\n"
 
-#: util/errors.c:63
-msgid "bad passphrase"
-msgstr "niepoprawne has³o"
+#~ msgid "can't set client pid for the agent\n"
+#~ msgstr "nie mo¿na ustawiæ numeru procesu klienckiego agenta\n"
 
-#: util/errors.c:64
-msgid "public key not found"
-msgstr "brak klucza publicznego"
+#~ msgid "can't get server read FD for the agent\n"
+#~ msgstr "serwer nie chce czytaæ deskryptora dla agenta\n"
 
-#: util/errors.c:65
-msgid "unknown cipher algorithm"
-msgstr "nieznany algorytm szyfruj±cy"
+#~ msgid "can't get server write FD for the agent\n"
+#~ msgstr "serwer nie chce pisaæ deskryptora dla agenta\n"
 
-#: util/errors.c:66
-msgid "can't open the keyring"
-msgstr "otwarcie zbioru kluczy jest niemo¿liwe"
+#~ msgid "invalid response from agent\n"
+#~ msgstr "b³êdna odpowied¼ agenta\n"
 
-#: util/errors.c:67
-msgid "invalid packet"
-msgstr "niepoprawny pakiet"
+#~ msgid "select secondary key N"
+#~ msgstr "wybór podklucza N"
 
-#: util/errors.c:68
-msgid "invalid armor"
-msgstr "b³±d w opakowaniu ASCII"
+#~ msgid "list signatures"
+#~ msgstr "lista podpisów"
 
-#: util/errors.c:69
-msgid "no such user id"
-msgstr "brak takiego identyfikatora u¿ytkownika."
+#~ msgid "sign the key"
+#~ msgstr "z³o¿enie podpisu na kluczu"
 
-#: util/errors.c:70
-msgid "secret key not available"
-msgstr "brak klucza prywatnego"
+#~ msgid "add a secondary key"
+#~ msgstr "dodanie podklucza"
 
-#: util/errors.c:71
-msgid "wrong secret key used"
-msgstr "zosta³ u¿yty niew³a¶ciwy klucz prywatny"
+#~ msgid "delete signatures"
+#~ msgstr "usuniêcie podpisów"
 
-#: util/errors.c:72
-msgid "not supported"
-msgstr "nie jest obs³ugiwany"
+#~ msgid "change the expire date"
+#~ msgstr "zmiana daty wa¿no¶ci klucza"
 
-#: util/errors.c:73
-msgid "bad key"
-msgstr "niepoprawny klucz"
+#~ msgid "set preference list"
+#~ msgstr "ustawienie opcji klucza"
 
-#: util/errors.c:74
-msgid "file read error"
-msgstr "b³±d przy odczycie pliku"
+#~ msgid "updated preferences"
+#~ msgstr "aktualizacja ustawieñ klucza"
 
-#: util/errors.c:75
-msgid "file write error"
-msgstr "b³±d przy zapisie pliku"
+#~ msgid "No secondary key with index %d\n"
+#~ msgstr "Brak podklucza o numerze %d\n"
 
-#: util/errors.c:76
-msgid "unknown compress algorithm"
-msgstr "nieznany algorytm kompresji"
+#~ msgid "--nrsign-key user-id"
+#~ msgstr "--nrsign-key nazwa u¿ytkownika"
 
-#: util/errors.c:77
-msgid "file open error"
-msgstr "b³±d przy otwieraniu pliku."
+#~ msgid "--nrlsign-key user-id"
+#~ msgstr "--nrsign-key nazwa u¿ytkownika"
 
-#: util/errors.c:78
-msgid "file create error"
-msgstr "b³±d przy tworzeniu pliku"
+#, fuzzy
+#~ msgid "make a trust signature"
+#~ msgstr "z³o¿enie podpisu oddzielonego od dokumentu"
 
-#: util/errors.c:79
-msgid "invalid passphrase"
-msgstr "niepoprawne d³ugie has³o"
+#~ msgid "sign the key non-revocably"
+#~ msgstr "z³o¿enie na kluczu podpisu nie podlegaj±cego uniewa¿nieniu"
 
-#: util/errors.c:80
-msgid "unimplemented pubkey algorithm"
-msgstr "algorytm szyfrowania z kluczem publicznym nie jest zaimplementowany"
+#~ msgid "sign the key locally and non-revocably"
+#~ msgstr ""
+#~ "z³o¿enie na kluczu prywatnego podpisu nie podlegaj±cego uniewa¿nieniu"
 
-#: util/errors.c:81
-msgid "unimplemented cipher algorithm"
-msgstr "algorytm szyfruj±cy nie jest zaimplementowany"
+#~ msgid "q"
+#~ msgstr "w"
 
-#: util/errors.c:82
-msgid "unknown signature class"
-msgstr "nieznana klasa podpisu"
+#~ msgid "help"
+#~ msgstr "pomoc"
 
-#: util/errors.c:83
-msgid "trust database error"
-msgstr "b³±d w bazie zaufania"
+#~ msgid "list"
+#~ msgstr "lista"
 
-#: util/errors.c:84
-msgid "bad MPI"
-msgstr "b³±d MPI"
+#~ msgid "l"
+#~ msgstr "l"
 
-#: util/errors.c:85
-msgid "resource limit"
-msgstr "ograniczenie zasobów"
+#~ msgid "debug"
+#~ msgstr "¶ledzenia"
 
-#: util/errors.c:86
-msgid "invalid keyring"
-msgstr "b³±d w zbiorze kluczy"
+#, fuzzy
+#~ msgid "name"
+#~ msgstr "w³kl"
 
-#: util/errors.c:87
-msgid "bad certificate"
-msgstr "niepoprawny certyfikat"
+#, fuzzy
+#~ msgid "login"
+#~ msgstr "lpodpis"
 
-#: util/errors.c:88
-msgid "malformed user id"
-msgstr "b³±d formatu identyfikatora u¿ytkownika"
+#, fuzzy
+#~ msgid "cafpr"
+#~ msgstr "odc"
 
-#: util/errors.c:89
-msgid "file close error"
-msgstr "b³±d przy zamykaniu pliku"
+#, fuzzy
+#~ msgid "forcesig"
+#~ msgstr "unpod"
 
-#: util/errors.c:90
-msgid "file rename error"
-msgstr "b³±d przy zmianie nazwy pliku"
+#, fuzzy
+#~ msgid "generate"
+#~ msgstr "b³±d ogólny"
 
-#: util/errors.c:91
-msgid "file delete error"
-msgstr "b³±d przy usuwaniu pliku"
+#~ msgid "passwd"
+#~ msgstr "has³o"
 
-#: util/errors.c:92
-msgid "unexpected data"
-msgstr "nieoczekiowane dane"
+#~ msgid "save"
+#~ msgstr "zapis"
 
-#: util/errors.c:93
-msgid "timestamp conflict"
-msgstr "konflikt datowników"
+#~ msgid "fpr"
+#~ msgstr "odc"
 
-#: util/errors.c:94
-msgid "unusable pubkey algorithm"
-msgstr "nieu¿yteczny algorytm asymetryczny"
+#~ msgid "uid"
+#~ msgstr "id"
 
-#: util/errors.c:95
-msgid "file exists"
-msgstr "plik ju¿ istnieje"
+#~ msgid "key"
+#~ msgstr "klucz"
 
-#: util/errors.c:96
-msgid "weak key"
-msgstr "klucz s³aby"
+#~ msgid "check"
+#~ msgstr "lista"
 
-#: util/errors.c:97
-msgid "invalid argument"
-msgstr "b³êdny argument"
+#~ msgid "c"
+#~ msgstr "l"
 
-#: util/errors.c:98
-msgid "bad URI"
-msgstr "niepoprawny URI"
+#~ msgid "sign"
+#~ msgstr "podpis"
 
-#: util/errors.c:99
-msgid "unsupported URI"
-msgstr "URI nie jest obs³ugiwany"
+#~ msgid "s"
+#~ msgstr "p"
 
-#: util/errors.c:100
-msgid "network error"
-msgstr "b³±d sieci"
+#, fuzzy
+#~ msgid "tsign"
+#~ msgstr "podpis"
 
-#: util/errors.c:102
-msgid "not encrypted"
-msgstr "nie zaszyfrowany"
+#~ msgid "lsign"
+#~ msgstr "lpodpis"
 
-#: util/errors.c:103
-msgid "not processed"
-msgstr "nie zosta³ przetworzony"
+#~ msgid "nrsign"
+#~ msgstr "nupodpis"
 
-#: util/errors.c:105
-msgid "unusable public key"
-msgstr "bezu¿yteczny klucz publiczny"
+#~ msgid "nrlsign"
+#~ msgstr "nulpodpis"
 
-#: util/errors.c:106
-msgid "unusable secret key"
-msgstr "bezu¿yteczny klucz prywatny"
+#~ msgid "adduid"
+#~ msgstr "dodid"
 
-#: util/errors.c:107
-msgid "keyserver error"
-msgstr "b³±d serwera kluczy"
+#~ msgid "addphoto"
+#~ msgstr "dodfoto"
 
-#: util/errors.c:108
-#, fuzzy
-msgid "canceled"
-msgstr "Anuluj"
+#~ msgid "deluid"
+#~ msgstr "usid"
+
+#~ msgid "delphoto"
+#~ msgstr "usfoto"
 
-#: util/errors.c:109
 #, fuzzy
-msgid "no card"
-msgstr "nie zaszyfrowany"
+#~ msgid "addcardkey"
+#~ msgstr "dodkl"
 
-#: util/logger.c:157
-msgid "ERROR: "
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#~ msgid "keytocard"
+#~ msgstr "Podaj \"help\" aby zobaczyæ listê poleceñ."
 
-#: util/logger.c:160
-msgid "WARNING: "
-msgstr ""
+#~ msgid "delkey"
+#~ msgstr "uskl"
 
-#: util/logger.c:223
-#, c-format
-msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
-msgstr "... to jest b³±d programu (%s:%d:%s)\n"
+#~ msgid "addrevoker"
+#~ msgstr "dodun"
 
-#: util/logger.c:229
-#, c-format
-msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
-msgstr "znalaz³e¶(a¶) b³±d w programie ... (%s:%d)\n"
+#~ msgid "delsig"
+#~ msgstr "uspod"