See ChangeLog: Fri Aug 18 14:27:14 CEST 2000 Werner Koch
[gnupg.git] / po / ru.po
index 0020888..fbfca03 100644 (file)
--- a/po/ru.po
+++ b/po/ru.po
@@ -9,7 +9,7 @@
 # QingLong <qinglong@Bolizm> (couldn't send an email to let you know)
 msgid ""
 msgstr ""
-"POT-Creation-Date: 2000-01-31 12:09+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2000-07-30 20:02+0200\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=\n"
 "Date: 1998-01-26 22:08:36+0100\n"
 "From: Gregory Steuck <steuck@iname.com>\n"
@@ -21,21 +21,6 @@ msgstr ""
 "g10/mainproc.c g10/passphrase.c g10/plaintext.c g10/pref.c g10/seckey-cert.c "
 "g10/sig-check.c g10/sign.c g10/trustdb.c g10/verify.c\n"
 
-#: gcrypt/secmem.c:77
-msgid "Warning: using insecure memory!\n"
-msgstr ""
-"÷ÎÉÍÁÎÉÅ, ×ÏÚÍÏÖÎÁ ÕÔÅÞËÁ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ!\n"
-"üÔÕ ÐÒÏÂÌÅÍÕ ÍÏÖÎÏ ÒÅÛÉÔØ, ÕÓÔÁÎÏ×É× ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ suid(root).\n"
-"ïÂÒÁÔÉÔÅÓØ ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ Ë ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒÕ ÷ÁÛÅÊ ÓÉÓÔÅÍÙ.\n"
-
-#: gcrypt/secmem.c:279
-msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
-msgstr ""
-
-#: gcrypt/secmem.c:280
-msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
-msgstr ""
-
 #: util/miscutil.c:278 util/miscutil.c:307
 msgid "yes"
 msgstr "ÄÁ(y)"
@@ -52,7 +37,7 @@ msgstr ""
 msgid "nN"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:564 util/miscutil.c:309
+#: g10/keyedit.c:580 util/miscutil.c:309
 msgid "quit"
 msgstr "×ÙÈÏÄ"
 
@@ -298,22 +283,74 @@ msgstr "
 msgid "not encrypted"
 msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ"
 
-#: util/logger.c:219
+#: util/logger.c:225
 #, fuzzy, c-format
 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
 msgstr "ïÊ-ÊÏ ... ÏÛÉÂËÁ × ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ (%s:%d:%s)\n"
 
-#: util/logger.c:225
+#: util/logger.c:231
 #, c-format
 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
 msgstr "÷Ù ÎÁÛÌÉ ÏÛÉÂËÕ × ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ ... (%s:%d)\n"
 
-#: cipher/random.c:463
+#: cipher/random.c:321 g10/import.c:127 g10/keygen.c:1348
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't open `%s': %s\n"
+msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
+
+#: cipher/random.c:325
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't stat `%s': %s\n"
+msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
+
+#: cipher/random.c:330
+#, c-format
+msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
+msgstr ""
+
+#: cipher/random.c:335
+msgid "note: random_seed file is empty\n"
+msgstr ""
+
+#: cipher/random.c:341
+msgid "warning: invalid size of random_seed file - not used\n"
+msgstr ""
+
+#: cipher/random.c:349
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't read `%s': %s\n"
+msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
+
+#: cipher/random.c:387
+msgid "note: random_seed file not updated\n"
+msgstr ""
+
+#: cipher/random.c:407
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create `%s': %s\n"
+msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
+
+#: cipher/random.c:414
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't write `%s': %s\n"
+msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
+
+#: cipher/random.c:417
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't close `%s': %s\n"
+msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
+
+#: cipher/random.c:428
+#, c-format
+msgid "too many random bits requested; the limit is %d\n"
+msgstr ""
+
+#: cipher/random.c:657
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
 msgstr "÷ÎÉÍÁÎÉÅ: ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÎÅÎÁÄÅÖÎÙÊ ÇÅÎÅÒÁÔÏÒ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÞÉÓÅÌ!\n"
 
-#: cipher/random.c:469
+#: cipher/random.c:663
 msgid ""
 "The random number generator is only a kludge to let\n"
 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
@@ -338,7 +375,22 @@ msgstr ""
 "îÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ. ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏÄÅÌÁÊÔÅ ÞÔÏ-ÎÉÂÕÄØ, ÞÔÏÂÙ\n"
 "ïó ÍÏÇÌÁ ÎÁÂÒÁÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÅ ÓÌÕÞÁÊÎÙÅ ÞÉÓÌÁ! (ÎÕÖÎÏ ÅÝÅ %d ÂÁÊÔ)\n"
 
-#: g10/gpg.c:183
+#: gcrypt/secmem.c:77
+msgid "Warning: using insecure memory!\n"
+msgstr ""
+"÷ÎÉÍÁÎÉÅ, ×ÏÚÍÏÖÎÁ ÕÔÅÞËÁ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ!\n"
+"üÔÕ ÐÒÏÂÌÅÍÕ ÍÏÖÎÏ ÒÅÛÉÔØ, ÕÓÔÁÎÏ×É× ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ suid(root).\n"
+"ïÂÒÁÔÉÔÅÓØ ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ Ë ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒÕ ÷ÁÛÅÊ ÓÉÓÔÅÍÙ.\n"
+
+#: gcrypt/secmem.c:287
+msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
+msgstr ""
+
+#: gcrypt/secmem.c:288
+msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:197
 msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
@@ -346,147 +398,147 @@ msgstr ""
 "@ëÏÍÁÎÄÙ:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:185
+#: g10/gpg.c:199
 #, fuzzy
 msgid "|[file]|make a signature"
 msgstr "|[ÆÁÊÌ]|ÓÏÚÄÁÔØ ÐÏÄÐÉÓØ"
 
-#: g10/gpg.c:186
+#: g10/gpg.c:200
 #, fuzzy
 msgid "|[file]|make a clear text signature"
 msgstr "|[ÆÁÊÌ]|ÓÏÚÄÁÔØ ÔÅËÓÔÏ×ÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ"
 
-#: g10/gpg.c:187
+#: g10/gpg.c:201
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "ÓÏÚÄÁÔØ ÏÔÄÅÌØÎÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ"
 
-#: g10/gpg.c:188
+#: g10/gpg.c:202
 msgid "encrypt data"
 msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ"
 
-#: g10/gpg.c:189
+#: g10/gpg.c:203
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÓÉÍÍÅÔÒÉÞÎÙÍ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ"
 
-#: g10/gpg.c:190
+#: g10/gpg.c:204
 msgid "store only"
 msgstr "ÔÏÌØËÏ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ"
 
-#: g10/gpg.c:191
+#: g10/gpg.c:205
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ)"
 
-#: g10/gpg.c:192
+#: g10/gpg.c:206
 msgid "verify a signature"
 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ"
 
-#: g10/gpg.c:193
+#: g10/gpg.c:208
 msgid "list keys"
 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ"
 
-#: g10/gpg.c:195
+#: g10/gpg.c:210
 msgid "list keys and signatures"
 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÐÏÄÐÉÓÅÊ"
 
-#: g10/gpg.c:196
+#: g10/gpg.c:211
 msgid "check key signatures"
 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ ÎÁ ËÌÀÞÅ"
 
-#: g10/gpg.c:197
+#: g10/gpg.c:212
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ Ó ÉÈ \"ÏÔÐÅÞÁÔËÁÍÉ ÐÁÌØÃÅ×\""
 
-#: g10/gpg.c:198
+#: g10/gpg.c:213
 msgid "list secret keys"
 msgstr "ÓÐÉÓÏË ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ"
 
-#: g10/gpg.c:199
+#: g10/gpg.c:214
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÎÏ×ÕÀ ÐÁÒÕ ËÌÀÞÅÊ (ÏÔËÒÙÔÙÊ É ÓÅËÒÅÔÎÙÊ)"
 
-#: g10/gpg.c:200
+#: g10/gpg.c:215
 msgid "remove key from the public keyring"
 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ËÌÀÞ ÓÏ Ó×ÑÚËÉ"
 
-#: g10/gpg.c:202
+#: g10/gpg.c:217
 #, fuzzy
 msgid "remove key from the secret keyring"
 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ËÌÀÞ ÓÏ Ó×ÑÚËÉ"
 
-#: g10/gpg.c:203
+#: g10/gpg.c:218
 #, fuzzy
 msgid "sign a key"
 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ËÌÀÞ"
 
-#: g10/gpg.c:204
+#: g10/gpg.c:219
 #, fuzzy
 msgid "sign a key locally"
 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ËÌÀÞ"
 
-#: g10/gpg.c:205
+#: g10/gpg.c:220
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ÉÌÉ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ËÌÀÞ"
 
-#: g10/gpg.c:206
+#: g10/gpg.c:221
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
-#: g10/gpg.c:207
+#: g10/gpg.c:222
 msgid "export keys"
 msgstr "ÜËÓÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ËÌÀÞÉ"
 
-#: g10/gpg.c:208
+#: g10/gpg.c:223
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:209
+#: g10/gpg.c:224
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:212
+#: g10/gpg.c:228
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÄÏÂÁ×ÉÔØ ËÌÀÞÉ"
 
-#: g10/gpg.c:214
+#: g10/gpg.c:230
 msgid "list only the sequence of packets"
 msgstr "ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ ÔÏÌØËÏ ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔØ ÐÁËÅÔÏ×"
 
-#: g10/gpg.c:216
+#: g10/gpg.c:232
 #, fuzzy
 msgid "export the ownertrust values"
 msgstr "ÜËÓÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
 
-#: g10/gpg.c:218
+#: g10/gpg.c:234
 #, fuzzy
 msgid "import ownertrust values"
 msgstr "ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
 
-#: g10/gpg.c:220
+#: g10/gpg.c:236
 #, fuzzy
 msgid "update the trust database"
 msgstr "|[éíåîá]|ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
 
-#: g10/gpg.c:222
+#: g10/gpg.c:238
 msgid "|[NAMES]|check the trust database"
 msgstr "|[éíåîá]|ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
 
-#: g10/gpg.c:223
+#: g10/gpg.c:239
 msgid "fix a corrupted trust database"
 msgstr "ÉÓÐÒÁ×ÉÔØ ÒÁÚÒÕÛÅÎÎÕÀ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
 
-#: g10/gpg.c:224
+#: g10/gpg.c:240
 msgid "De-Armor a file or stdin"
 msgstr "äÅËÏÄÉÒÏ×ÁÔØ stdin ÉÌÉ ÆÁÊÌ ÉÚ ASCII-ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÑ"
 
-#: g10/gpg.c:226
+#: g10/gpg.c:242
 msgid "En-Armor a file or stdin"
 msgstr "úÁËÏÄÉÒÏ×ÁÔØ stdin ÉÌÉ ÆÁÊÌ × ASCII-ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÅ"
 
-#: g10/gpg.c:228
+#: g10/gpg.c:244
 msgid "|algo [files]|print message digests"
 msgstr "|algo [files]|ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ ÄÁÊÄÖÅÓÔ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#: g10/gpg.c:232
+#: g10/gpg.c:249
 msgid ""
 "@\n"
 "Options:\n"
@@ -496,178 +548,164 @@ msgstr ""
 "ðÁÒÁÍÅÔÒÙ:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:234
+#: g10/gpg.c:251
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "×Ù×ÏÄ × ASCII-ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÉ"
 
-#: g10/gpg.c:236
+#: g10/gpg.c:253
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ"
 
-#: g10/gpg.c:239
+#: g10/gpg.c:256
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ éíñ × ËÁÞÅÓÔ×Å ÓÅËÒÅÔÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
 
-#: g10/gpg.c:241
+#: g10/gpg.c:258
 msgid "use the default key as default recipient"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:245
+#: g10/gpg.c:262
 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
 msgstr ""
 "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ ÉÌÉ ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÉ"
 
-#: g10/gpg.c:246
+#: g10/gpg.c:263
 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
 msgstr "|N|ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÕÒÏ×ÅÎØ ÓÖÁÔÉÑ (0 - ÎÅ ÓÖÉÍÁÔØ)"
 
-#: g10/gpg.c:248
+#: g10/gpg.c:265
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ËÁÎÏÎÉÞÅÓËÉÊ ÔÅËÓÔÏ×ÙÊ ÒÅÖÉÍ"
 
-#: g10/gpg.c:249
+#: g10/gpg.c:266
 msgid "use as output file"
 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ × ËÁÞÅÓÔ×Å ×ÙÈÏÄÎÏÇÏ ÆÁÊÌÁ"
 
-#: g10/gpg.c:250
+#: g10/gpg.c:267
 msgid "verbose"
 msgstr "ÍÎÏÇÏÓÌÏ×ÎÙÊ"
 
-#: g10/gpg.c:251
+#: g10/gpg.c:268
 msgid "be somewhat more quiet"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:252
+#: g10/gpg.c:269
 msgid "don't use the terminal at all"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:253
+#: g10/gpg.c:270
 #, fuzzy
 msgid "force v3 signatures"
 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ ÎÁ ËÌÀÞÅ"
 
-#: g10/gpg.c:254
+#: g10/gpg.c:271
 #, fuzzy
 msgid "always use a MDC for encryption"
 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ"
 
-#: g10/gpg.c:255
+#: g10/gpg.c:272
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "Keine wirklichen Änderungen durchführen"
 
 #. { oInteractive, "interactive", 0, N_("prompt before overwriting") },
-#: g10/gpg.c:257
+#: g10/gpg.c:274
 msgid "batch mode: never ask"
 msgstr "ÐÁËÅÔÎÙÊ ÒÅÖÉÍ: ÎÉÞÅÇÏ ÎÅ ÓÐÒÁÛÉ×ÁÔØ"
 
-#: g10/gpg.c:258
+#: g10/gpg.c:275
 msgid "assume yes on most questions"
 msgstr "ÏÔ×ÅÞÁÔØ \"ÄÁ\" ÎÁ ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×Ï ×ÏÐÒÏÓÏ×"
 
-#: g10/gpg.c:259
+#: g10/gpg.c:276
 msgid "assume no on most questions"
 msgstr "ÏÔ×ÅÞÁÔØ \"ÎÅÔ\" ÎÁ ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×Ï ×ÏÐÒÏÓÏ×"
 
-#: g10/gpg.c:260
+#: g10/gpg.c:277
 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÜÔÕ Ó×ÑÚËÕ Ë ÓÐÉÓËÕ Ó×ÑÚÏË ËÌÀÞÅÊ"
 
-#: g10/gpg.c:261
+#: g10/gpg.c:278
 msgid "add this secret keyring to the list"
 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÜÔÕ ÓÅËÒÅÔÎÕÀ Ó×ÑÚËÕ Ë ÓÐÉÓËÕ Ó×ÑÚÏË ËÌÀÞÅÊ"
 
-#: g10/gpg.c:262
+#: g10/gpg.c:279
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ éíñ × ËÁÞÅÓÔ×Å ÓÅËÒÅÔÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
 
-#: g10/gpg.c:263
+#: g10/gpg.c:280
 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:264
+#: g10/gpg.c:281
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ"
 
-#: g10/gpg.c:265
+#: g10/gpg.c:282
 msgid "read options from file"
 msgstr "ÞÉÔÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÉÚ ÆÁÊÌÁ"
 
-#: g10/gpg.c:267
-msgid "set debugging flags"
-msgstr "ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÏÔÌÁÄÏÞÎÙÅ ÆÌÁÇÉ"
-
-#: g10/gpg.c:268
-msgid "enable full debugging"
-msgstr "ÒÁÚÒÅÛÉÔØ ×ÓÀ ÏÔÌÁÄËÕ"
-
-#: g10/gpg.c:269
+#: g10/gpg.c:286
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD| ÚÁÐÉÓÙ×ÁÔØ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ Ï ÓÏÓÔÏÑÎÉÉ × ÄÅÓËÒÉÐÔÏÒ (FD)"
 
-#: g10/gpg.c:270
-msgid "do not write comment packets"
-msgstr "ÎÅ ÐÉÓÁÔØ ÐÁËÅÔÙ Ó ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÑÍÉ"
-
-#: g10/gpg.c:271
-msgid "(default is 1)"
-msgstr "(ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ 1)"
-
-#: g10/gpg.c:272
-msgid "(default is 3)"
-msgstr "(ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ 3)"
-
-#: g10/gpg.c:274
+#: g10/gpg.c:291
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|load extension module FILE"
 msgstr "|æáêì|ÚÁÇÒÕÚÉÔØ æáêì Ó ÒÁÓÛÉÒÑÀÝÉÍÉ ÍÏÄÕÌÑÍÉ"
 
-#: g10/gpg.c:275
+#: g10/gpg.c:292
 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
 msgstr "ÜÍÕÌÉÒÏ×ÁÔØ ÒÅÖÉÍ ÏÐÉÓÁÎÎÙÊ × RFC1991"
 
-#: g10/gpg.c:276
+#: g10/gpg.c:293
 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:277
+#: g10/gpg.c:294
 #, fuzzy
 msgid "|N|use passphrase mode N"
 msgstr "|N|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ ÒÅÖÉÍÁ N\n"
 
-#: g10/gpg.c:279
+#: g10/gpg.c:296
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÈÜÛ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ éíñ ÄÌÑ ËÌÀÞÅ×ÙÈ ÆÒÁÚ"
 
-#: g10/gpg.c:281
+#: g10/gpg.c:298
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ ÄÌÑ ËÌÀÞÅ×ÙÈ ÆÒÁÚ"
 
-#: g10/gpg.c:282
+#: g10/gpg.c:299
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ"
 
-#: g10/gpg.c:283
+#: g10/gpg.c:300
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÈÜÛ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ éíñ"
 
-#: g10/gpg.c:284
+#: g10/gpg.c:301
 msgid "|N|use compress algorithm N"
 msgstr "|N|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÓÖÁÔÉÑ N"
 
-#: g10/gpg.c:285
+#: g10/gpg.c:302
 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
 msgstr "×ÙÂÒÁÓÙ×ÁÔØ ÐÏÌÅ keyid Õ ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÎÙÈ ÐÁËÅÔÏ×"
 
-#: g10/gpg.c:286
+#: g10/gpg.c:303
 msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:288
+#: g10/gpg.c:306
+msgid ""
+"@\n"
+"(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:309
 #, fuzzy
 msgid ""
 "@\n"
@@ -688,17 +726,17 @@ msgstr ""
 " --list-keys [names]        ÐÏËÁÚÁÔØ ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ\n"
 " --fingerprint [names]      ÐÏËÁÚÁÔØ \"ÏÔÐÅÞÁÔËÉ ÐÁÌØÃÅ×\" ËÌÀÞÅÊ\n"
 
-#: g10/gpg.c:379
+#: g10/gpg.c:409
 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 msgstr ""
 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÏÔÐÒÁ×ÌÑÊÔÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ Ï ÏÛÉÂËÁÈ ÐÏ ÁÄÒÅÓÕ "
 "<gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 
-#: g10/gpg.c:383
+#: g10/gpg.c:413
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpg [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] [ÆÁÊÌÙ] (-h ÄÌÑ ÐÏÍÏÝÉ)"
 
-#: g10/gpg.c:386
+#: g10/gpg.c:416
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
@@ -708,7 +746,7 @@ msgstr ""
 "ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÅÔ, ÐÒÏ×ÅÒÑÅÔ ÐÏÄÐÉÓÉ, ÛÉÆÒÕÅÔ ÉÌÉ ÒÁÓÛÉÆÒÏ×Ù×ÁÅÔ\n"
 "ÒÅÖÉÍ ÒÁÂÏÔÙ ÚÁ×ÉÓÉÔ ÏÔ ×ÈÏÄÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ\n"
 
-#: g10/gpg.c:391
+#: g10/gpg.c:423
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
@@ -716,290 +754,290 @@ msgstr ""
 "\n"
 "ðÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÅ ÁÌÇÏÒÉÔÍÙ:\n"
 
-#: g10/gpg.c:469
+#: g10/gpg.c:525
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpg [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] "
 
-#: g10/gpg.c:549
+#: g10/gpg.c:583
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "Widersprüchliche Kommandos\n"
 
-#: g10/gpg.c:603
+#: g10/gpg.c:638
 #, c-format
 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:693
+#: g10/gpg.c:734
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÆÁÊÌ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ `%s' ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ\n"
 
-#: g10/gpg.c:697
+#: g10/gpg.c:738
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
 msgstr "ÆÁÊÌ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× `%s': %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:704
+#: g10/gpg.c:745
 #, c-format
 msgid "reading options from `%s'\n"
 msgstr "ÞÉÔÁÀÔÓÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÉÚ `%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:885
+#: g10/gpg.c:937
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s is not a valid character set\n"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ.\n"
 
-#: g10/gpg.c:955 g10/gpg.c:964
+#: g10/gpg.c:1002 g10/gpg.c:1011
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:957
+#: g10/gpg.c:1004
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:960
+#: g10/gpg.c:1007
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:980 g10/gpg.c:992
+#: g10/gpg.c:1027 g10/gpg.c:1039
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "×ÙÂÒÁΠÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ\n"
 
-#: g10/gpg.c:986 g10/gpg.c:998
+#: g10/gpg.c:1033 g10/gpg.c:1045
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "×ÙÂÒÁΠÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÄÁÊÄÖÅÓÔ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ\n"
 
-#: g10/gpg.c:1002
+#: g10/gpg.c:1049
 msgid "the given policy URL is invalid\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1005
+#: g10/gpg.c:1052
 #, c-format
 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
 msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÕÐÁËÏ×ËÉ ÍÏÖÅÔ ÉÍÅÔØ ÚÎÁÞÅÎÉÑ ÏÔ %d ÄÏ %d\n"
 
-#: g10/gpg.c:1007
+#: g10/gpg.c:1054
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "completes-needed ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ ÂÏÌØÛÅ 0\n"
 
-#: g10/gpg.c:1009
+#: g10/gpg.c:1056
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "marginals-needed ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ ÂÏÌØÛÅ 1\n"
 
-#: g10/gpg.c:1011
+#: g10/gpg.c:1058
 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1014
+#: g10/gpg.c:1061
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÐÒÏÓÔÏÊ S2K ÒÅÖÉÍ (0) ÏÞÅÎØ ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ\n"
 
-#: g10/gpg.c:1018
+#: g10/gpg.c:1065
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÒÅÖÉÍ S2K: ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ 0, 1 ÉÌÉ 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:1095
+#: g10/gpg.c:1154
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:1101
+#: g10/gpg.c:1160
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
 
-#: g10/gpg.c:1108
+#: g10/gpg.c:1167
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
 
-#: g10/gpg.c:1116
+#: g10/gpg.c:1175
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
 
-#: g10/gpg.c:1129
+#: g10/gpg.c:1188
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
 
-#: g10/gpg.c:1142
+#: g10/gpg.c:1201
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
 
-#: g10/gpg.c:1156
+#: g10/gpg.c:1215
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
 
-#: g10/gpg.c:1168
+#: g10/gpg.c:1232
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
 
-#: g10/gpg.c:1176
+#: g10/gpg.c:1240
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1184
+#: g10/gpg.c:1248
 #, fuzzy
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--delete-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
 
-#: g10/gpg.c:1192
+#: g10/gpg.c:1256
 #, fuzzy
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
 
-#: g10/gpg.c:1208
+#: g10/gpg.c:1272
 #, fuzzy
 msgid "--delete-secret-key user-id"
 msgstr "--delete-secret-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
 
-#: g10/gpg.c:1211
+#: g10/gpg.c:1275
 #, fuzzy
 msgid "--delete-key user-id"
 msgstr "--delete-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
 
-#: g10/encode.c:306 g10/gpg.c:1236 g10/sign.c:424
+#: g10/encode.c:311 g10/gpg.c:1312 g10/sign.c:449
 #, c-format
 msgid "can't open %s: %s\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:1247
+#: g10/gpg.c:1327
 #, fuzzy
 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
 msgstr "-k[v][v][v][c] [ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ] [Ó×ÑÚËÁ ËÌÀÞÅÊ]"
 
-#: g10/gpg.c:1308
+#: g10/gpg.c:1393
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÄÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:1316
+#: g10/gpg.c:1401
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:1386
+#: g10/gpg.c:1474 g10/gpg.c:1495
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÈÜÛ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ `%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:1467
+#: g10/gpg.c:1580
 msgid "[filename]"
 msgstr "[ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
 
-#: g10/gpg.c:1471
+#: g10/gpg.c:1584
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/decrypt.c:59 g10/gpg.c:1474 g10/verify.c:66
+#: g10/decrypt.c:59 g10/gpg.c:1587 g10/verify.c:68 g10/verify.c:113
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:1642
+#: g10/gpg.c:1765
 msgid ""
 "the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1648
+#: g10/gpg.c:1771
 msgid ""
 "a notation name must have only letters, digits, dots or underscores and end "
 "with an '='\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1654
+#: g10/gpg.c:1777
 msgid "dots in a notation name must be surrounded by other characters\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1662
+#: g10/gpg.c:1785
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:296
+#: g10/armor.c:302
 #, fuzzy, c-format
 msgid "armor: %s\n"
 msgstr "ëÏÄÉÒÏ×ËÁ: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:325
+#: g10/armor.c:331
 msgid "invalid armor header: "
 msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:332
+#: g10/armor.c:338
 msgid "armor header: "
 msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:343
+#: g10/armor.c:349
 #, fuzzy
 msgid "invalid clearsig header\n"
 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÎÁÞÁÌÏ ÔÅËÓÔÏ×ÏÊ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
 
-#: g10/armor.c:395
+#: g10/armor.c:401
 #, fuzzy
 msgid "nested clear text signatures\n"
 msgstr "|[ÆÁÊÌ]|ÓÏÚÄÁÔØ ÔÅËÓÔÏ×ÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ"
 
-#: g10/armor.c:506
+#: g10/armor.c:525
 msgid "invalid dash escaped line: "
 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÔÒÏËÁ ÎÁÞÉÎÁÀÝÁÑÓÑ Ó ÍÉÎÕÓÏ×: "
 
-#: g10/armor.c:518
+#: g10/armor.c:537
 #, fuzzy
 msgid "unexpected armor:"
 msgstr "îÅÏÖÉÄÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ"
 
-#: g10/armor.c:635
+#: g10/armor.c:654
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÄÌÑ ËÏÄÉÒÏ×ËÉ radix64 ÓÉÍ×ÏÌ %02x ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
 
-#: g10/armor.c:678
+#: g10/armor.c:697
 msgid "premature eof (no CRC)\n"
 msgstr "ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÊ ËÏÎÅàÆÁÊÌÁ (ÎÅÔ CRC)\n"
 
-#: g10/armor.c:712
+#: g10/armor.c:731
 msgid "premature eof (in CRC)\n"
 msgstr "ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÊ ËÏÎÅàÆÁÊÌÁ (× CRC)\n"
 
-#: g10/armor.c:716
+#: g10/armor.c:735
 msgid "malformed CRC\n"
 msgstr "ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÁÑ ÆÏÒÍÁ CRC\n"
 
-#: g10/armor.c:720
+#: g10/armor.c:739
 #, c-format
 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
 msgstr "ÏÛÉÂËÁ CRC; %06lx - %06lx\n"
 
-#: g10/armor.c:737
+#: g10/armor.c:756
 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
 msgstr "ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÊ ËÏÎÅàÆÁÊÌÁ (× È×ÏÓÔÅ)\n"
 
-#: g10/armor.c:741
+#: g10/armor.c:760
 msgid "error in trailer line\n"
 msgstr "ÏÛÉÂËÁ × ÚÁ×ÅÒÛÁÀÝÅÊ ÓÔÒÏËÅ\n"
 
-#: g10/armor.c:892
+#: g10/armor.c:912
 msgid "For info see http://www.gnupg.org"
 msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:1007
+#: g10/armor.c:1033
 #, fuzzy
 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
 msgstr "ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÏ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ RFC1991 ÉÌÉ OpenPGP ÄÁÎÎÙÈ.\n"
 
-#: g10/armor.c:1011
+#: g10/armor.c:1038
 #, c-format
 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:1015
+#: g10/armor.c:1042
 msgid ""
 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
 
 #. Translators: this shoud fit into 24 bytes to that the fingerprint
 #. * data is properly aligned with the user ID
-#: g10/pkclist.c:54
+#: g10/keyedit.c:1191 g10/pkclist.c:54
 msgid "             Fingerprint:"
 msgstr ""
 
@@ -1008,14 +1046,44 @@ msgstr ""
 msgid "Fingerprint:"
 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔØ \"ÏÔÐÅÞÁÔÏË ÐÁÌØÃÁ\""
 
+#: g10/pkclist.c:117
+msgid "No reason specified"
+msgstr ""
+
+#: g10/pkclist.c:119
+#, fuzzy
+msgid "Key is superseeded"
+msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:121
+#, fuzzy
+msgid "Key has been compromised"
+msgstr "úÁÍÅÞÁÎÉÅ: óÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÉÓÔÅË!\n"
+
+#: g10/pkclist.c:123
+msgid "Key is no longer used"
+msgstr ""
+
+#: g10/pkclist.c:125
+msgid "User ID is no longer valid"
+msgstr ""
+
+#: g10/pkclist.c:129
+msgid "Reason for revocation: "
+msgstr ""
+
+#: g10/pkclist.c:146
+msgid "Revocation comment: "
+msgstr ""
+
 # valid user replies (not including 1..4)
 #. a string with valid answers
-#: g10/pkclist.c:198
+#: g10/pkclist.c:304
 #, fuzzy
 msgid "sSmMqQ"
 msgstr "sSmMqQ"
 
-#: g10/pkclist.c:202
+#: g10/pkclist.c:308
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "No trust value assigned to %lu:\n"
@@ -1024,7 +1092,7 @@ msgstr ""
 "îÅ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÙ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÄÌÑ %lu:\n"
 "%4u%c/%08lX %s \""
 
-#: g10/pkclist.c:214
+#: g10/pkclist.c:320
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
@@ -1049,23 +1117,23 @@ msgstr ""
 " 4 = ÷ÅÒÀ ÐÏÌÎÏÓÔØÀ\n"
 " s = ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏËÁÖÉÔÅ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÕÀ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ\n"
 
-#: g10/pkclist.c:223
+#: g10/pkclist.c:329
 msgid " m = back to the main menu\n"
 msgstr " m = ÏÂÒÁÔÎÏ × ÇÌÁ×ÎÏÅ ÍÅÎÀ\n"
 
-#: g10/pkclist.c:225
+#: g10/pkclist.c:331
 msgid " q = quit\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:231
+#: g10/pkclist.c:337
 msgid "Your decision? "
 msgstr "÷ÁÛÅ ÒÅÛÅÎÉÅ? "
 
-#: g10/pkclist.c:253
+#: g10/pkclist.c:359
 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:324
+#: g10/pkclist.c:430
 msgid ""
 "Could not find a valid trust path to the key.  Let's see whether we\n"
 "can assign some missing owner trust values.\n"
@@ -1076,70 +1144,70 @@ msgstr ""
 "ÎÅËÏÔÏÒÙÅ ÎÅÄÏÓÔÁÀÝÉÅ ÚÎÁÞÅÎÉÑ \"ÄÏ×ÅÒÉÑ ×ÌÁÄÅÌØÃÕ\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/pkclist.c:330
+#: g10/pkclist.c:436
 msgid ""
 "No path leading to one of our keys found.\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:332
+#: g10/pkclist.c:438
 msgid ""
 "No certificates with undefined trust found.\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:334
+#: g10/pkclist.c:440
 #, fuzzy
 msgid ""
 "No trust values changed.\n"
 "\n"
 msgstr "úÎÁÞÅÎÉÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÉÚÍÅÎÅÎÙ.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:351
+#: g10/pkclist.c:458
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
 msgstr "build_sigrecs: ËÌÀÞ ist widerrufen\n"
 
-#: g10/pkclist.c:357 g10/pkclist.c:367 g10/pkclist.c:476
+#: g10/pkclist.c:465 g10/pkclist.c:477 g10/pkclist.c:599
 msgid "Use this key anyway? "
 msgstr "÷ÓÅ ÒÁ×ÎÏ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ?"
 
-#: g10/pkclist.c:361
+#: g10/pkclist.c:470
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
 msgstr "build_sigrecs: ËÌÀÞ ist widerrufen\n"
 
-#: g10/pkclist.c:391
+#: g10/pkclist.c:513
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%08lX: key has expired\n"
 msgstr "úÁÍÅÞÁÎÉÅ: óÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÉÓÔÅË!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:397
+#: g10/pkclist.c:519
 #, c-format
 msgid "%08lX: no info to calculate a trust probability\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:411
+#: g10/pkclist.c:534
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
 msgstr "÷îéíáîéå: íÙ îå ÄÏ×ÅÒÑÅÍ ÜÔÏÍÕ ËÌÀÞÕ!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:417
+#: g10/pkclist.c:540
 #, c-format
 msgid ""
 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
 "but it is accepted anyway\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:423
+#: g10/pkclist.c:546
 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:428
+#: g10/pkclist.c:551
 msgid "This key belongs to us\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:471
+#: g10/pkclist.c:594
 msgid ""
 "It is NOT certain that the key belongs to its owner.\n"
 "If you *really* know what you are doing, you may answer\n"
@@ -1150,65 +1218,65 @@ msgstr ""
 "ËÔÏ ÕËÁÚÁΠÅÇÏ ×ÌÁÄÅÌØÃÅÍ. ïÔ×ÅÞÁÊÔÅ \"ÄÁ\" ÎÁ ÓÌÅÄÕÀÝÉÊ ×ÏÐÒÏÓ,\n"
 "ÔÏÌØËÏ ÅÓÌÉ ×Ù *ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ* ÐÏÎÉÍÁÅÔÅ ÞÔÏ ÄÅÌÁÅÔÅ.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:485 g10/pkclist.c:508
+#: g10/pkclist.c:608 g10/pkclist.c:631
 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
 msgstr "÷îéíáîéå: éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ËÌÀÞ Ë ËÏÔÏÒÏÍÕ ÎÅÔ ÄÏ×ÅÒÉÑ!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:529
+#: g10/pkclist.c:652
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
 msgstr "÷îéíáîéå: ÷ÌÁÄÅÌÅàËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÏÔÏÚ×ÁÌ ÅÇÏ!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:530
+#: g10/pkclist.c:653
 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
 msgstr "          üÔÏ ÍÏÖÅÔ ÏÚÎÁÞÁÔØ, ÞÔÏ ÐÏÄÐÉÓØ ÐÏÄÄÅÌØÎÁÑ.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:534
+#: g10/pkclist.c:658
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
 msgstr "÷îéíáîéå: ÷ÌÁÄÅÌÅàËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÏÔÏÚ×ÁÌ ÅÇÏ!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:555
+#: g10/pkclist.c:680
 msgid "Note: This key has expired!\n"
 msgstr "úÁÍÅÞÁÎÉÅ: óÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÉÓÔÅË!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:563
+#: g10/pkclist.c:688
 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
 msgstr "÷îéíáîéå: üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁ×ÅÒÅΠÄÏ×ÅÒÅÎÎÏÊ ÐÏÄÐÉÓØÀ!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:565
+#: g10/pkclist.c:690
 msgid ""
 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr ""
 "         îÅÔ ÎÉËÁËÉÈ ÕËÁÚÁÎÉÑ ÎÁ ÔÏ, ÞÔÏ ËÌÀÞ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÉÔ ÅÇÏ ×ÌÁÄÅÌØÃÕ.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:582
+#: g10/pkclist.c:707
 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
 msgstr "÷îéíáîéå: íÙ îå ÄÏ×ÅÒÑÅÍ ÜÔÏÍÕ ËÌÀÞÕ!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:583
+#: g10/pkclist.c:708
 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
 msgstr "         ðÏÄÐÉÓØ ×ÅÒÏÑÔÎÏ -- ðïääåìëá.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:590
+#: g10/pkclist.c:715
 msgid ""
 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
 msgstr "÷îéíáîéå: üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁ×ÅÒÅΠÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÄÏ×ÅÒÅÎÎÙÍÉ ÐÏÄÐÉÓÑÍÉ!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:593
+#: g10/pkclist.c:718
 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr "          îÅÔ Õ×ÅÒÅÎÎÏÓÔÉ, ÞÔÏ ÐÏÄÐÉÓØ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÉÔ ×ÌÁÄÅÌØÃÕ.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:695 g10/pkclist.c:717 g10/pkclist.c:842 g10/pkclist.c:887
+#: g10/pkclist.c:820 g10/pkclist.c:842 g10/pkclist.c:968 g10/pkclist.c:1013
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: %s\n"
 msgstr "%s: ÐÒÏÐÕÝÅÎ: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:703 g10/pkclist.c:869
+#: g10/pkclist.c:828 g10/pkclist.c:995
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:730
+#: g10/pkclist.c:855
 msgid ""
 "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 "\n"
@@ -1217,97 +1285,107 @@ msgstr ""
 "\"-r\").\n"
 "\n"
 
-#: g10/pkclist.c:740
+#: g10/pkclist.c:865
 msgid "Enter the user ID: "
 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ: "
 
-#: g10/pkclist.c:752
+#: g10/pkclist.c:877
 msgid "No such user ID.\n"
 msgstr "îÅÔ ÔÁËÏÇÏ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:757
+#: g10/pkclist.c:882
 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:779
+#: g10/pkclist.c:905
 #, fuzzy
 msgid "Public key is disabled.\n"
 msgstr "ïÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ"
 
-#: g10/pkclist.c:786
+#: g10/pkclist.c:912
 msgid "skipped: public key already set with --encrypt-to\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:817
+#: g10/pkclist.c:943
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÆÁÊÌ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ `%s' ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ\n"
 
-#: g10/pkclist.c:850
+#: g10/pkclist.c:976
 #, c-format
 msgid "%s: error checking key: %s\n"
 msgstr "%s: ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÒÏ×ÅÒËÅ ËÌÀÞÁ: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:855
+#: g10/pkclist.c:981
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:893
+#: g10/pkclist.c:1019
 msgid "no valid addressees\n"
 msgstr "ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÁÄÒÅÓÏ×\n"
 
-#: g10/keygen.c:123
+#: g10/keygen.c:175
 msgid "writing self signature\n"
 msgstr "ÐÉÛÅÔÓÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
 
-#: g10/keygen.c:161
+#: g10/keygen.c:213
 msgid "writing key binding signature\n"
 msgstr "ÐÉÛÅÔÓÑ \"key-binding\" ÐÏÄÐÉÓØ\n"
 
-#: g10/keygen.c:511
+#: g10/keygen.c:308 g10/keygen.c:419 g10/keygen.c:529
+#, fuzzy, c-format
+msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
+msgstr "úÁÐÒÏÛÅÎÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÅÅÔ ÄÌÉÎÕ %u ÂÉÔ\n"
+
+#: g10/keygen.c:313 g10/keygen.c:424 g10/keygen.c:534
+#, fuzzy, c-format
+msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
+msgstr "ÏËÒÕÇÌÅÎÏ ÄÏ %u ÂÉÔ\n"
+
+#: g10/keygen.c:633
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÖÅÌÁÅÍÙÊ ÔÉРËÌÀÞÁ:\n"
 
-#: g10/keygen.c:513
+#: g10/keygen.c:635
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
 msgstr "   (%d) DSA É ElGamal (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ)\n"
 
-#: g10/keygen.c:514
+#: g10/keygen.c:636
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (ÔÏÌØËÏ ÐÏÄÐÉÓØ)\n"
 
-#: g10/keygen.c:516
+#: g10/keygen.c:638
 #, c-format
 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (ÔÏÌØËÏ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÅ)\n"
 
-#: g10/keygen.c:517
+#: g10/keygen.c:639
 #, c-format
 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (ÐÏÄÐÉÓØ É ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÅ)\n"
 
-#: g10/keygen.c:519
-#, c-format
-msgid "   (%d) ElGamal in a v3 packet\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal × v3-ÐÁËÅÔÅ\n"
+#: g10/keygen.c:641
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
+msgstr "   (%d) ElGamal (ÐÏÄÐÉÓØ É ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÅ)\n"
 
-#: g10/keygen.c:524
+#: g10/keygen.c:645
 msgid "Your selection? "
 msgstr "÷ÁÛ ×ÙÂÏÒ? "
 
-#: g10/keygen.c:534
+#: g10/keygen.c:656 g10/keygen.c:664
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to create a sign and encrypt key? "
 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ËÌÀÞÉ? "
 
-#: g10/keygen.c:555
+#: g10/keygen.c:678
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ×ÙÂÏÒ.\n"
 
-#: g10/keygen.c:567
+#: g10/keygen.c:690
 #, c-format
 msgid ""
 "About to generate a new %s keypair.\n"
@@ -1320,18 +1398,23 @@ msgstr ""
 "               ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ: 1024 ÂÉÔÁ\n"
 " ÍÁËÓÉÍÁÌØÎÁÑ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÍÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ: 2048 ÂÉÔ\n"
 
-#: g10/keygen.c:574
+#: g10/keygen.c:697
 msgid "What keysize do you want? (1024) "
 msgstr "ëÁËÏÇÏ ÒÁÚÍÅÒÁ ËÌÀÞ ×Ù ÖÅÌÁÅÔÅ? (1024)"
 
-#: g10/keygen.c:579
+#: g10/keygen.c:702
 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
 msgstr "äÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÒÁÚÍÅÒ DSA ËÌÀÞÅÊ - ÏÔ 512 ÄÏ 1024 ÂÉÔ\n"
 
-#: g10/keygen.c:581
+#: g10/keygen.c:704
 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
 msgstr "ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌÅÎØËÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ, ÎÁÉÍÅÎØÛÅÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ - 768.\n"
 
+#: g10/keygen.c:706
+#, fuzzy
+msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
+msgstr "ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌÅÎØËÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ, ÎÁÉÍÅÎØÛÅÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ - 768.\n"
+
 #. It is ridiculous and an annoyance to use larger key sizes!
 #. * GnuPG can handle much larger sizes; but it takes an eternity
 #. * to create such a key (but less than the time the Sirius
@@ -1340,12 +1423,12 @@ msgstr "
 #. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
 #. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
 #. * do whatever you want.
-#: g10/keygen.c:591
+#: g10/keygen.c:717
 #, fuzzy, c-format
 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
 msgstr "ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌÅÎØËÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ, ÎÁÉÍÅÎØÛÅÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ - 768.\n"
 
-#: g10/keygen.c:596
+#: g10/keygen.c:722
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
@@ -1354,11 +1437,11 @@ msgstr ""
 "ëÌÀÞÉ ÄÌÉÎÏÊ ÂÏÌØÛÅ 2048 ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÀÔÓÑ, ÐÏÔÏÍÕ ÞÔÏ ×ÙÞÉÓÌÅÎÉÑÚÁÎÉÍÁÀÔ "
 "ïþåîø ÍÎÏÇÏ ×ÒÅÍÅÎÉ!\n"
 
-#: g10/keygen.c:599
+#: g10/keygen.c:725
 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ËÌÀÞ ÔÁËÏÊ ÄÌÉÎÙ? "
 
-#: g10/keygen.c:600
+#: g10/keygen.c:726
 msgid ""
 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
 "vulnerable to attacks!\n"
@@ -1366,21 +1449,21 @@ msgstr ""
 "ïË, ÔÏÌØËÏ ÎÅ ÚÁÂÙ×ÁÊÔÅ, ÞÔÏ ÉÚÌÕÞÅÎÉÅ ×ÁÛÉÈ ËÌÁ×ÉÁÔÕÒÙ É ÍÏÎÉÔÏÒÁ ÔÏÖÅ\n"
 "ÄÅÌÁÀÔ ×ÁÓ ÕÑÚ×ÉÍÙÍ ÄÌÑ ÁÔÁË.\n"
 
-#: g10/keygen.c:608
+#: g10/keygen.c:734
 msgid "Do you really need such a large keysize? "
 msgstr "÷ÁÍ ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÎÕÖÅΠÔÁËÏÊ ÄÌÉÎÎÙÊ ËÌÀÞ? "
 
-#: g10/keygen.c:614
+#: g10/keygen.c:740
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "úÁÐÒÏÛÅÎÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÅÅÔ ÄÌÉÎÕ %u ÂÉÔ\n"
 
-#: g10/keygen.c:617 g10/keygen.c:621
+#: g10/keygen.c:743 g10/keygen.c:747
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
 msgstr "ÏËÒÕÇÌÅÎÏ ÄÏ %u ÂÉÔ\n"
 
-#: g10/keygen.c:634
+#: g10/keygen.c:795
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
@@ -1396,29 +1479,35 @@ msgstr ""
 "      <n>m = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÍÅÓÑÃÅ×\n"
 "      <n>y = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÌÅÔ\n"
 
-#: g10/keygen.c:651
+#: g10/keygen.c:810
 msgid "Key is valid for? (0) "
 msgstr "ëÌÀÞ ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌÅΠנÔÅÞÅÎÉÅ? (0) "
 
-#: g10/keygen.c:672
+#: g10/keygen.c:815
 msgid "invalid value\n"
 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ.\n"
 
-#: g10/keygen.c:677
+#: g10/keygen.c:820
 msgid "Key does not expire at all\n"
 msgstr "âÅÓÓÒÏÞÎÙÊ ËÌÀÞ.\n"
 
 #. print the date when the key expires
-#: g10/keygen.c:683
+#: g10/keygen.c:826
 #, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
 msgstr "ëÌÀÞ ÄÅÊÓÔ×ÕÅÔ ÄÏ %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:688
+#: g10/keygen.c:829
+msgid ""
+"Your system can't display dates beyond 2038.\n"
+"However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:834
 msgid "Is this correct (y/n)? "
 msgstr "üÔÏ ×ÅÒÎÏ? (y/n) "
 
-#: g10/keygen.c:731
+#: g10/keygen.c:877
 msgid ""
 "\n"
 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
@@ -1434,44 +1523,44 @@ msgstr ""
 "    \"Vasya Pupkin (KRUTOI) <vasya@mega-cool.ru>\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:742
+#: g10/keygen.c:889
 msgid "Real name: "
 msgstr "÷ÁÛÅ ÉÍÑ (\"éÍÑ æÁÍÉÌÉÑ\"): "
 
-#: g10/keygen.c:746
+#: g10/keygen.c:893
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ÉÍÅÎÉ\n"
 
-#: g10/keygen.c:748
+#: g10/keygen.c:895
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "ðÏÌÎÏÅ ÉÍÑ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÎÁÞÉÎÁÔØÓÑ Ó ÃÉÆÒÙ.\n"
 
-#: g10/keygen.c:750
+#: g10/keygen.c:897
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgstr "ðÏÌÎÏÅ ÉÍÑ ÄÏÌÖÎÏ ÓÏÓÔÏÑÔØ ÎÅ ÍÅÎÅÅ ÞÅÍ ÉÚ 5ÔÉ ÓÉÍ×ÏÌÏ×.\n"
 
-#: g10/keygen.c:758
+#: g10/keygen.c:905
 msgid "Email address: "
 msgstr "E-Mail: "
 
-#: g10/keygen.c:769
+#: g10/keygen.c:916
 msgid "Not a valid email address\n"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ E-Mail\n"
 
-#: g10/keygen.c:777
+#: g10/keygen.c:924
 msgid "Comment: "
 msgstr "ëÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ: "
 
-#: g10/keygen.c:783
+#: g10/keygen.c:930
 msgid "Invalid character in comment\n"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ.\n"
 
-#: g10/keygen.c:808
+#: g10/keygen.c:956
 #, c-format
 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:814
+#: g10/keygen.c:962
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
@@ -1482,16 +1571,29 @@ msgstr ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:817
+#: g10/keygen.c:966
+msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:971
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:827
+#: g10/keygen.c:981
+#, fuzzy
+msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
+msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ: N=éÍÑ, C=ëÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ, E=E-Mail, O=Okay/Q=÷ÙÈÏÄ? "
+
+#: g10/keygen.c:982
 #, fuzzy
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ: N=éÍÑ, C=ëÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ, E=E-Mail, O=Okay/Q=÷ÙÈÏÄ? "
 
-#: g10/keygen.c:879
+#: g10/keygen.c:1001
+msgid "Please correct the error first\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1039
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
@@ -1499,11 +1601,11 @@ msgstr ""
 "äÌÑ ÚÁÝÉÔÙ ×ÁÛÅÇÏ ËÌÀÞÁ ÎÕÖÎÁ ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:456 g10/keygen.c:887
+#: g10/keyedit.c:468 g10/keygen.c:1047
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again.\n"
 msgstr "ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ ÎÅ ÂÙÌÁ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÁ, ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÓÎÏ×Á.\n"
 
-#: g10/keygen.c:893
+#: g10/keygen.c:1053
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
@@ -1515,7 +1617,7 @@ msgstr ""
 "×ÒÅÍÑ, ÚÁÐÕÓÔÉ× ÜÔÕ ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ Ó ÐÁÒÁÍÅÔÒÏÍ \"--edit-key\".\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:914
+#: g10/keygen.c:1074
 #, fuzzy
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
@@ -1528,34 +1630,30 @@ msgstr ""
 "ÎÁÇÒÕÚÉÔØ ÓÅÔÅ×ÕÀ ÉÌÉ ÄÉÓËÏ×ÕÀ ÐÏÄÓÉÓÔÅÍÕ). üÔÏ ÄÁÓÔ ÇÅÎÅÒÁÔÏÒÕ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ\n"
 "ÞÉÓÅÌ ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔØ ÎÁÂÒÁÔØ ÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÜÎÔÒÏÐÉÉ.\n"
 
-#: g10/keygen.c:984
-msgid "Key generation can only be used in interactive mode\n"
-msgstr "çÅÎÅÒÁÃÉÑ ËÌÀÞÁ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ×ÙÐÏÌÎÅÎÁ ÔÏÌØËÏ × ÉÎÔÅÒÁËÔÉ×ÎÏÍ ÒÅÖÉÍÅ.\n"
-
-#: g10/keygen.c:992
+#: g10/keygen.c:1523
 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
 msgstr "ëÌÀÞÅ×ÁÑ ÐÁÒÁ DSA ÂÕÄÅÔ ÉÍÅÔØ ÄÌÉÎÕ 1024 ÂÉÔÁ.\n"
 
-#: g10/keygen.c:998
+#: g10/keygen.c:1566
 #, fuzzy
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "çÅÎÅÒÁÃÉÑ ËÌÀÞÁ ÏÔÍÅÎÅÎÁ: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1008
-#, c-format
-msgid "writing public certificate to `%s'\n"
+#: g10/keygen.c:1663
+#, fuzzy, c-format
+msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgstr "ÏÔËÒÙÔÙÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:1009
-#, c-format
-msgid "writing secret certificate to `%s'\n"
+#: g10/keygen.c:1664
+#, fuzzy, c-format
+msgid "writing secret key to `%s'\n"
 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:1086
+#: g10/keygen.c:1760
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 msgstr "ÏÔËÒÙÔÙÊ É ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞÉ ÓÏÚÄÁÎÙ É ÐÏÄÐÉÓÁÎÙ.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1088
+#: g10/keygen.c:1765
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
@@ -1566,12 +1664,12 @@ msgstr ""
 "ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÇÏ\n"
 "ËÌÀÞÁ ÄÌÑ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1102 g10/keygen.c:1201
+#: g10/keygen.c:1782 g10/keygen.c:1883
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgstr "çÅÎÅÒÁÃÉÑ ËÌÀÞÁ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1146 g10/sig-check.c:394 g10/sign.c:162
+#: g10/keygen.c:1826 g10/sig-check.c:300 g10/sign.c:167
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -1579,7 +1677,7 @@ msgstr ""
 "ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁΠנÂÕÄÕÝÅÍ (ÉÓËÒÉ×ÌÅÎÉÅ ×ÒÅÍÅÎÉ ÉÌÉ ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ "
 "ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÙ ÞÁÓÙ)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1148 g10/sig-check.c:396 g10/sign.c:164
+#: g10/keygen.c:1828 g10/sig-check.c:302 g10/sign.c:169
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -1587,321 +1685,326 @@ msgstr ""
 "ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁΠנÂÕÄÕÝÅÍ (ÉÓËÒÉ×ÌÅÎÉÅ ×ÒÅÍÅÎÉ ÉÌÉ ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ "
 "ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÙ ÞÁÓÙ)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1179
+#: g10/keygen.c:1861
 #, fuzzy
 msgid "Really create? "
 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ? "
 
-#: g10/encode.c:137 g10/openfile.c:163 g10/openfile.c:272 g10/tdbio.c:468
-#: g10/tdbio.c:529
+#: g10/encode.c:142 g10/openfile.c:168 g10/openfile.c:277 g10/tdbio.c:454
+#: g10/tdbio.c:515
 #, c-format
 msgid "%s: can't open: %s\n"
 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:159
+#: g10/encode.c:164
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÓÏÚÄÁÎÉÉ ËÌÀÞÅ×ÏÊ ÆÒÁÚÙ: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:217 g10/encode.c:365
+#: g10/encode.c:222 g10/encode.c:370
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
 msgstr "%s: ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÐÕÓÔÏÊ ÆÁÊÌ.\n"
 
-#: g10/encode.c:312
+#: g10/encode.c:317
 #, c-format
 msgid "reading from `%s'\n"
 msgstr "þÉÔÁÅÔÓÑ ÉÚ `%s'\n"
 
-#: g10/encode.c:529
+#: g10/encode.c:534
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: %s\n"
 msgstr "%s ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÏ ÄÌÑ: %s\n"
 
-#: g10/export.c:147
+#: g10/export.c:153
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: user not found: %s\n"
 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
 
-#: g10/export.c:156
+#: g10/export.c:162
 #, c-format
 msgid "certificate read problem: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:165
+#: g10/export.c:171
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
 
-#: g10/export.c:203
+#: g10/export.c:182
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: not protected - skipped\n"
+msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
+
+#: g10/export.c:232
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "÷îéíáîéå: éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ËÌÀÞ Ë ËÏÔÏÒÏÍÕ ÎÅÔ ÄÏ×ÅÒÉÑ!\n"
 
-#: g10/getkey.c:206
+#: g10/getkey.c:212
 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/getkey.c:345
+#: g10/getkey.c:351
 msgid "too many entries in unk cache - disabled\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/getkey.c:1289 g10/getkey.c:1328
+#: g10/getkey.c:1311 g10/getkey.c:1350
 msgid "RSA key cannot be used in this version\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/getkey.c:1291 g10/getkey.c:1330
+#: g10/getkey.c:1313 g10/getkey.c:1352
 #, fuzzy
 msgid "No key for user ID\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
 
-#: g10/getkey.c:1369 g10/getkey.c:1409
+#: g10/getkey.c:1391 g10/getkey.c:1431
 #, fuzzy
 msgid "No user ID for key\n"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
 
-#: g10/getkey.c:1565 g10/getkey.c:1621
+#: g10/getkey.c:1645 g10/getkey.c:1701
 #, c-format
 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ %09lX ×ÍÅÓÔÏ ÏÓÎÏ×ÎÏÇÏ %08lX%\n"
 
-#: g10/import.c:118
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't open `%s': %s\n"
-msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
+#: g10/getkey.c:2020
+#, fuzzy
+msgid "[User id not found]"
+msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
 
-#: g10/import.c:162
+#: g10/import.c:181
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "ÐÒÏÐÕÓËÁÅÍ ÂÌÏË ÔÉÐÁ %d\n"
 
-#: g10/import.c:169 g10/trustdb.c:1659 g10/trustdb.c:1698
+#: g10/import.c:188 g10/trustdb.c:1748 g10/trustdb.c:1789
 #, c-format
 msgid "%lu keys so far processed\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:174
+#: g10/import.c:193
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
 
-#: g10/import.c:177
+#: g10/import.c:203
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:179
+#: g10/import.c:205
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:181
+#: g10/import.c:207
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:187
+#: g10/import.c:213
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:189
+#: g10/import.c:215
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:191
+#: g10/import.c:217
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:193
+#: g10/import.c:219
 #, fuzzy, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
 
-#: g10/import.c:195
+#: g10/import.c:221
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:197
+#: g10/import.c:223
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:199
+#: g10/import.c:225
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
 
-#: g10/import.c:201
+#: g10/import.c:227
 #, fuzzy, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
 
-#: g10/import.c:362 g10/import.c:554
+#: g10/import.c:386 g10/import.c:578
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: no user ID\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
 
-#: g10/import.c:376
+#: g10/import.c:400
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
 
-#: g10/import.c:378
+#: g10/import.c:402
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
 msgstr "ÜÔÏ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ×ÙÚ×ÁÎÏ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÅÍ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
 
-#: g10/import.c:389 g10/import.c:621
+#: g10/import.c:413 g10/import.c:645
 #, c-format
 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
 
-#: g10/import.c:395
+#: g10/import.c:419
 msgid "no default public keyring\n"
 msgstr "ÎÅÔ Ó×ÑÚËÉ ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ\n"
 
-#: g10/import.c:399 g10/openfile.c:215 g10/sign.c:325 g10/sign.c:638
+#: g10/import.c:423 g10/openfile.c:220 g10/sign.c:350 g10/sign.c:669
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
 msgstr "ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
 
-#: g10/import.c:402 g10/import.c:460 g10/import.c:569 g10/import.c:670
+#: g10/import.c:426 g10/import.c:484 g10/import.c:593 g10/import.c:694
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't lock keyring `%s': %s\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
 
-#: g10/import.c:405 g10/import.c:463 g10/import.c:572 g10/import.c:673
+#: g10/import.c:429 g10/import.c:487 g10/import.c:596 g10/import.c:697
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
 
-#: g10/import.c:410
+#: g10/import.c:434
 #, c-format
 msgid "key %08lX: public key imported\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
 
-#: g10/import.c:427
+#: g10/import.c:451
 #, c-format
 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÓÏ×ÐÁÄÁÅÔ Ó ÎÁÛÅÊ ËÏÐÉÅÊ\n"
 
-#: g10/import.c:436 g10/import.c:629
+#: g10/import.c:460 g10/import.c:653
 #, c-format
 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÂÎÁÒÕÖÉÔØ original keyblock: %s\n"
 
-#: g10/import.c:442 g10/import.c:635
+#: g10/import.c:466 g10/import.c:659
 #, c-format
 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ original keyblock: %s\n"
 
-#: g10/import.c:469
+#: g10/import.c:493
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: 1 new user ID\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
 
-#: g10/import.c:472
+#: g10/import.c:496
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: %d new user IDs\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
 
-#: g10/import.c:475
+#: g10/import.c:499
 #, c-format
 msgid "key %08lX: 1 new signature\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
 
-#: g10/import.c:478
+#: g10/import.c:502
 #, c-format
 msgid "key %08lX: %d new signatures\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
 
-#: g10/import.c:481
+#: g10/import.c:505
 #, c-format
 msgid "key %08lX: 1 new subkey\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÙÊ ÐÏÄ-ËÌÀÞ\n"
 
-#: g10/import.c:484
+#: g10/import.c:508
 #, c-format
 msgid "key %08lX: %d new subkeys\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄ-ËÌÀÞÅÊ\n"
 
-#: g10/import.c:494
+#: g10/import.c:518
 #, c-format
 msgid "key %08lX: not changed\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÚÍÅÎÅÎ\n"
 
-#: g10/import.c:577
+#: g10/import.c:601
 #, c-format
 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
 
 #. we can't merge secret keys
-#: g10/import.c:581
+#: g10/import.c:605
 #, c-format
 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ ÎÁ Ó×ÑÚËÅ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ\n"
 
-#: g10/import.c:586
+#: g10/import.c:610
 #, c-format
 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
 
-#: g10/import.c:615
+#: g10/import.c:639
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
 "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ - ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÉÍÅÎÉÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ "
 "ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ\n"
 
-#: g10/import.c:646
+#: g10/import.c:670
 #, c-format
 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ: %s - ÏÔ×ÅÒÇÎÕÔ\n"
 
-#: g10/import.c:678
+#: g10/import.c:702
 #, c-format
 msgid "key %08lX: revocation certificate imported\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
 
-#: g10/import.c:711
+#: g10/import.c:744
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
 
-#: g10/import.c:718 g10/import.c:742
+#: g10/import.c:751 g10/import.c:775
 #, c-format
 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ\n"
 
-#: g10/import.c:719
+#: g10/import.c:752
 #, c-format
 msgid "key %08lX: invalid self-signature\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
 
-#: g10/import.c:734
+#: g10/import.c:767
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
 
-#: g10/import.c:743
+#: g10/import.c:776
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
 
-#: g10/import.c:769
+#: g10/import.c:803
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÐÒÏÐÕÝÅΠÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ '"
 
-#: g10/import.c:798
+#: g10/import.c:832
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: skipped user ID '"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÐÒÏÐÕÝÅΠÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ '"
 
-#: g10/import.c:821
+#: g10/import.c:855
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÙÊ ÐÏÄ-ËÌÀÞ\n"
@@ -1910,86 +2013,86 @@ msgstr "
 #. * to import non-exportable signature when we have the
 #. * the secret key used to create this signature - it
 #. * seems that this makes sense
-#: g10/import.c:846
+#: g10/import.c:880
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ × ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏÍ ÍÅÓÔÅ - ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
 
-#: g10/import.c:855
+#: g10/import.c:889
 #, c-format
 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ × ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏÍ ÍÅÓÔÅ - ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
 
-#: g10/import.c:863
+#: g10/import.c:897
 #, c-format
 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ: %s - ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
 
-#: g10/import.c:963
+#: g10/import.c:997
 #, c-format
 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:1014
+#: g10/import.c:1048
 #, c-format
 msgid "key %08lX: revocation certificate added\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÄÏÂÁ×ÌÅÎ\n"
 
-#: g10/import.c:1128 g10/import.c:1181
+#: g10/import.c:1162 g10/import.c:1215
 #, c-format
 msgid "key %08lX: our copy has no self-signature\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÁÛÁ ËÏÐÉÑ ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
 
-#: g10/delkey.c:64 g10/keyedit.c:93
+#: g10/delkey.c:64 g10/keyedit.c:94
 #, c-format
 msgid "%s: user not found\n"
 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:154
+#: g10/keyedit.c:155
 msgid "[revocation]"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:155
+#: g10/keyedit.c:156
 #, fuzzy
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ]\n"
 
-#: g10/keyedit.c:219
+#: g10/keyedit.c:220
 #, fuzzy
 msgid "1 bad signature\n"
 msgstr "1 ÐÌÏÈÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:221
+#: g10/keyedit.c:222
 #, c-format
 msgid "%d bad signatures\n"
 msgstr "%d ÐÌÏÈÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:223
+#: g10/keyedit.c:224
 #, fuzzy
 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
 msgstr "1 ÐÏÄÐÉÓØ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÁ ÉÚ-ÚÁ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:225
+#: g10/keyedit.c:226
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
 msgstr "%s ÐÏÄÐÉÓÅÊ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÏ ÉÚ-ÚÁ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÅÊ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:227
+#: g10/keyedit.c:228
 #, fuzzy
 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
 msgstr "1 ÐÏÄÐÉÓØ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÁ ÉÚ-ÚÁ ÏÛÉÂËÉ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:229
+#: g10/keyedit.c:230
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
 msgstr "%s ÐÏÄÐÉÓÅÊ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÏ ÉÚ-ÚÁ ÏÛÉÂÏË\n"
 
-#: g10/keyedit.c:231
+#: g10/keyedit.c:232
 #, fuzzy
 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
 msgstr "ÏÂÎÁÒÕÖÅΠ1 ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÂÅÚ ÄÏÐÕÓÔÉÍÏÊ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:233
+#: g10/keyedit.c:234
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
 msgstr ""
@@ -1997,52 +2100,57 @@ msgstr ""
 
 #. Fixme: see whether there is a revocation in which
 #. * case we should allow to sign it again.
-#: g10/keyedit.c:313
+#: g10/keyedit.c:316
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Already signed by key %08lX\n"
 msgstr "õÖÅ ÐÏÄÐÉÓÁÎÏ ËÌÀÞÏÍ %08lX.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:321
+#: g10/keyedit.c:324
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
 msgstr "îÅÞÅÇÏ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÔØ ËÌÀÞÁÍ %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:330
+#: g10/keyedit.c:333
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
 "with your key: \""
 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ Õ×ÅÒÅÎÙ, ÞÔÏ ÈÏÔÉÔÅ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ Ó×ÏÉÍ:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:339
+#: g10/keyedit.c:342
 msgid ""
 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:344
+#: g10/keyedit.c:347
 msgid "Really sign? "
 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ? "
 
-#: g10/keyedit.c:370 g10/keyedit.c:1832 g10/keyedit.c:1881 g10/sign.c:185
+#: g10/keyedit.c:373 g10/keyedit.c:1873 g10/keyedit.c:1935 g10/sign.c:191
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÎÉÑ: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:423
+#: g10/keyedit.c:427
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:426
+#: g10/keyedit.c:431
+#, fuzzy
+msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
+msgstr "óÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
+
+#: g10/keyedit.c:435
 msgid "Key is protected.\n"
 msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:443
+#: g10/keyedit.c:455
 #, c-format
 msgid "Can't edit this key: %s\n"
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:448
+#: g10/keyedit.c:460
 msgid ""
 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
 "\n"
@@ -2050,7 +2158,7 @@ msgstr ""
 "÷×ÅÄÉÔÅ ÎÏ×ÕÀ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ ÓÅËÒÅÔÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:460
+#: g10/keyedit.c:472
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "\n"
@@ -2058,574 +2166,627 @@ msgstr ""
 "÷Ù ÎÅ ÈÏÔÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ - ÜÔÏ ÓËÏÒÅÅ ×ÓÅÇÏ *ÐÌÏÈÁÑ* ÉÄÅÑ!\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:463
+#: g10/keyedit.c:475
 msgid "Do you really want to do this? "
 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÜÔÏÇÏ ÈÏÔÉÔÅ? "
 
-#: g10/keyedit.c:524
+#: g10/keyedit.c:539
 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:564
+#: g10/keyedit.c:580
 msgid "quit this menu"
 msgstr "×ÙÊÔÉ ÉÚ ÍÅÎÀ"
 
-#: g10/keyedit.c:565
+#: g10/keyedit.c:581
 msgid "q"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:566
+#: g10/keyedit.c:582
 msgid "save"
 msgstr "ÚÁÐÉÓÁÔØ"
 
-#: g10/keyedit.c:566
+#: g10/keyedit.c:582
 msgid "save and quit"
 msgstr "ÚÁÐÉÓÁÔØ É ×ÙÊÔÉ"
 
-#: g10/keyedit.c:567
+#: g10/keyedit.c:583
 msgid "help"
 msgstr "ÐÏÍÏÝØ"
 
-#: g10/keyedit.c:567
+#: g10/keyedit.c:583
 msgid "show this help"
 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔØ ÐÏÍÏÝØ"
 
-#: g10/keyedit.c:569
+#: g10/keyedit.c:585
 msgid "fpr"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:569
+#: g10/keyedit.c:585
 #, fuzzy
 msgid "show fingerprint"
 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔØ \"ÏÔÐÅÞÁÔÏË ÐÁÌØÃÁ\""
 
-#: g10/keyedit.c:570
+#: g10/keyedit.c:586
 #, fuzzy
 msgid "list"
 msgstr "ÓÐÉÓÏË"
 
-#: g10/keyedit.c:570
+#: g10/keyedit.c:586
 #, fuzzy
 msgid "list key and user IDs"
 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ"
 
-#: g10/keyedit.c:571
+#: g10/keyedit.c:587
 msgid "l"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:572
+#: g10/keyedit.c:588
 msgid "uid"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:572
+#: g10/keyedit.c:588
 #, fuzzy
 msgid "select user ID N"
 msgstr "×ÙÂÒÁÔØ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ N"
 
-#: g10/keyedit.c:573
+#: g10/keyedit.c:589
 msgid "key"
 msgstr "ËÌÀÞ"
 
-#: g10/keyedit.c:573
+#: g10/keyedit.c:589
 msgid "select secondary key N"
 msgstr "×ÙÂÒÁÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ N"
 
-#: g10/keyedit.c:574
+#: g10/keyedit.c:590
 msgid "check"
 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒËÁ"
 
-#: g10/keyedit.c:574
+#: g10/keyedit.c:590
 #, fuzzy
 msgid "list signatures"
 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ"
 
-#: g10/keyedit.c:575
+#: g10/keyedit.c:591
 msgid "c"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:576
+#: g10/keyedit.c:592
 msgid "sign"
 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
 
-#: g10/keyedit.c:576
+#: g10/keyedit.c:592
 #, fuzzy
 msgid "sign the key"
 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ËÌÀÞ"
 
-#: g10/keyedit.c:577
+#: g10/keyedit.c:593
 msgid "s"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:578
+#: g10/keyedit.c:594
 #, fuzzy
 msgid "lsign"
 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
 
-#: g10/keyedit.c:578
+#: g10/keyedit.c:594
 #, fuzzy
 msgid "sign the key locally"
 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ËÌÀÞ"
 
-#: g10/keyedit.c:579
+#: g10/keyedit.c:595
 msgid "debug"
 msgstr "ÏÔÌÁÄËÁ"
 
-#: g10/keyedit.c:580
+#: g10/keyedit.c:596
 msgid "adduid"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:580
+#: g10/keyedit.c:596
 #, fuzzy
 msgid "add a user ID"
 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
 
-#: g10/keyedit.c:581
+#: g10/keyedit.c:597
 msgid "deluid"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:581
+#: g10/keyedit.c:597
 #, fuzzy
 msgid "delete user ID"
 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
 
-#: g10/keyedit.c:582
+#: g10/keyedit.c:598
 msgid "addkey"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:582
+#: g10/keyedit.c:598
 #, fuzzy
 msgid "add a secondary key"
 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ"
 
-#: g10/keyedit.c:583
+#: g10/keyedit.c:599
 msgid "delkey"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:583
+#: g10/keyedit.c:599
 msgid "delete a secondary key"
 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ"
 
-#: g10/keyedit.c:584
+#: g10/keyedit.c:600
 #, fuzzy
 msgid "delsig"
 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
 
-#: g10/keyedit.c:584
+#: g10/keyedit.c:600
 #, fuzzy
 msgid "delete signatures"
 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ"
 
-#: g10/keyedit.c:585
+#: g10/keyedit.c:601
 msgid "expire"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:585
+#: g10/keyedit.c:601
 #, fuzzy
 msgid "change the expire date"
 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ"
 
-#: g10/keyedit.c:586
+#: g10/keyedit.c:602
 msgid "toggle"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:586
+#: g10/keyedit.c:602
 msgid "toggle between secret and public key listing"
 msgstr "ÐÅÒÅËÌÀÞÉÔØ ÍÅÖÄÕ ÓÐÉÓËÏÍ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ É ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ"
 
-#: g10/keyedit.c:588
+#: g10/keyedit.c:604
 msgid "t"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:589
+#: g10/keyedit.c:605
 msgid "pref"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:589
+#: g10/keyedit.c:605
 msgid "list preferences"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:590
+#: g10/keyedit.c:606
 msgid "passwd"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:590
+#: g10/keyedit.c:606
 #, fuzzy
 msgid "change the passphrase"
 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ"
 
-#: g10/keyedit.c:591
+#: g10/keyedit.c:607
 msgid "trust"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:591
+#: g10/keyedit.c:607
 msgid "change the ownertrust"
 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
 
-#: g10/keyedit.c:592
+#: g10/keyedit.c:608
 #, fuzzy
 msgid "revsig"
 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
 
-#: g10/keyedit.c:592
+#: g10/keyedit.c:608
 #, fuzzy
 msgid "revoke signatures"
 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ ÎÁ ËÌÀÞÅ"
 
-#: g10/keyedit.c:593
+#: g10/keyedit.c:609
 #, fuzzy
 msgid "revkey"
 msgstr "ËÌÀÞ"
 
-#: g10/keyedit.c:593
+#: g10/keyedit.c:609
 #, fuzzy
 msgid "revoke a secondary key"
 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ"
 
-#: g10/keyedit.c:594
+#: g10/keyedit.c:610
 msgid "disable"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:594
+#: g10/keyedit.c:610
 #, fuzzy
 msgid "disable a key"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ËÌÀÞ"
 
-#: g10/keyedit.c:595
+#: g10/keyedit.c:611
 msgid "enable"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:595
+#: g10/keyedit.c:611
 #, fuzzy
 msgid "enable a key"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ËÌÀÞ"
 
-#: g10/delkey.c:107 g10/keyedit.c:614
+#: g10/delkey.c:110 g10/keyedit.c:630
 msgid "can't do that in batchmode\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÄÅÌÁÔØ ÜÔÏ × ÐÁËÅÔÎÏÍ ÒÅÖÉÍÅ.\n"
 
 #. check that they match
 #. fixme: check that they both match
-#: g10/keyedit.c:652
+#: g10/keyedit.c:668
 #, fuzzy
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr "éÍÅÅÔÓÑ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:681
+#: g10/keyedit.c:697
 #, fuzzy
 msgid "Command> "
 msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ> "
 
-#: g10/keyedit.c:711
+#: g10/keyedit.c:727
 #, fuzzy
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "þÔÏÂÙ ÜÔÏ ÓÄÅÌÁÔØ, ÎÕÖÅΠÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:758
+#: g10/keyedit.c:731
+msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:778
 #, fuzzy
 msgid "Really sign all user IDs? "
 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ×ÓÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ? "
 
-#: g10/keyedit.c:759
+#: g10/keyedit.c:779
 #, fuzzy
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr ""
 "ðÏÄÓËÁÚËÁ: ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ËÏÔÏÒÙÅ ÈÏÔÉÔÅ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:786 g10/keyedit.c:968
+#: g10/keyedit.c:811 g10/keyedit.c:993
 #, fuzzy, c-format
 msgid "update of trustdb failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:797 g10/keyedit.c:818
+#: g10/keyedit.c:822 g10/keyedit.c:843
 #, fuzzy
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ×ÙÂÒÁÔØ ÈÏÔÑ ÂÙ ÏÄÉΠÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:799
+#: g10/keyedit.c:824
 #, fuzzy
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "÷Ù ÎÅ ÍÏÖÅÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÐÏÓÌÅÄÎÉÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:802
+#: g10/keyedit.c:827
 #, fuzzy
 msgid "Really remove all selected user IDs? "
 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÓÅ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ? "
 
-#: g10/keyedit.c:803
+#: g10/keyedit.c:828
 #, fuzzy
 msgid "Really remove this user ID? "
 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ? "
 
-#: g10/keyedit.c:839 g10/keyedit.c:861
+#: g10/keyedit.c:864 g10/keyedit.c:886
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgstr "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ×ÙÂÒÁÔØ ÈÏÔÑ ÂÙ ÏÄÉΠËÌÀÞ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:843
+#: g10/keyedit.c:868
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ËÌÀÞÉ? "
 
-#: g10/keyedit.c:844
+#: g10/keyedit.c:869
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete this key? "
 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ? "
 
-#: g10/keyedit.c:865
+#: g10/keyedit.c:890
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ËÌÀÞÉ? "
 
-#: g10/keyedit.c:866
+#: g10/keyedit.c:891
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke this key? "
 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ? "
 
-#: g10/keyedit.c:932
+#: g10/keyedit.c:957
 msgid "Save changes? "
 msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ? "
 
-#: g10/keyedit.c:935
+#: g10/keyedit.c:960
 msgid "Quit without saving? "
 msgstr "÷ÙÊÔÉ ÂÅÚ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÑ? "
 
-#: g10/keyedit.c:946
+#: g10/keyedit.c:971
 #, fuzzy, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:953
+#: g10/keyedit.c:978
 #, fuzzy, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:960
+#: g10/keyedit.c:985
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "ëÌÀÞ ÎÅ ÉÚÍÅÎÉÌÓÑ, ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÎÕÖÎÏ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:975
+#: g10/keyedit.c:1000
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ËÏÍÁÎÄÁ (ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ \"help\")\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1065
+#: g10/keyedit.c:1083 g10/keyedit.c:1109
+#, c-format
+msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1092
+#, c-format
+msgid " trust: %c/%c"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1096
 #, fuzzy
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "úÁÍÅÞÁÎÉÅ: óÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÉÓÔÅË!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1336
+#: g10/keyedit.c:1125
+#, fuzzy, c-format
+msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
+msgstr "build_sigrecs: ËÌÀÞ ist widerrufen\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1128
+msgid "rev- faked revocation found\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1130
+#, c-format
+msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1368
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1340
+#: g10/keyedit.c:1372
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1344
+#: g10/keyedit.c:1376
 #, fuzzy
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
-#: g10/keyedit.c:1350
+#: g10/keyedit.c:1382
 #, fuzzy
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
-#: g10/keyedit.c:1364
+#: g10/keyedit.c:1396
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgstr "%d ÐÌÏÈÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1365
+#: g10/keyedit.c:1397
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 msgstr "%d ÐÌÏÈÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1368
+#: g10/keyedit.c:1400
 #, fuzzy
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "÷îéíáîéå: éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ËÌÀÞ Ë ËÏÔÏÒÏÍÕ ÎÅÔ ÄÏ×ÅÒÉÑ!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1437
+#: g10/keyedit.c:1469
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1443
+#: g10/keyedit.c:1475
 #, fuzzy
 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
 msgstr "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ×ÙÂÒÁÔØ ÈÏÔÑ ÂÙ ÏÄÉΠËÌÀÞ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1447
+#: g10/keyedit.c:1479
 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1449
+#: g10/keyedit.c:1481
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1490
+#: g10/keyedit.c:1523
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1506
+#: g10/keyedit.c:1539
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1566
+#: g10/keyedit.c:1600
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr "îÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ Ó ÉÎÄÅËÓÏÍ %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1612
+#: g10/keyedit.c:1646
 #, c-format
 msgid "No secondary key with index %d\n"
 msgstr "îÅÔ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ Ó ÉÎÄÅËÓÏÍ %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1710
+#: g10/keyedit.c:1744
 #, fuzzy
 msgid "user ID: \""
 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ: "
 
-#: g10/keyedit.c:1713
+#: g10/keyedit.c:1747
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "\"\n"
 "signed with your key %08lX at %s\n"
 msgstr "îÅÞÅÇÏ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÔØ ËÌÀÞÁÍ %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1717
+#: g10/keyedit.c:1751
 #, fuzzy
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N)"
 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
 #. FIXME: detect duplicates here
-#: g10/keyedit.c:1740
+#: g10/keyedit.c:1775
 #, fuzzy
 msgid "You have signed these user IDs:\n"
 msgstr "÷Ù ÎÅ ÍÏÖÅÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÐÏÓÌÅÄÎÉÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1754 g10/keyedit.c:1789
+#: g10/keyedit.c:1789 g10/keyedit.c:1824
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   signed by %08lX at %s\n"
 msgstr "îÅÞÅÇÏ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÔØ ËÌÀÞÁÍ %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1759
+#: g10/keyedit.c:1794
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   revoked by %08lX at %s\n"
 msgstr "îÅÞÅÇÏ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÔØ ËÌÀÞÁÍ %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1779
+#: g10/keyedit.c:1814
 #, fuzzy
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 msgstr "Möchten Sie einige der ungültigen Signaturen entfernen? "
 
-#: g10/keyedit.c:1797
+#: g10/keyedit.c:1832
 #, fuzzy
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N)"
 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
-#: g10/keyedit.c:1820
+#: g10/keyedit.c:1861
 #, fuzzy
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
 
+#: g10/keylist.c:158
+#, fuzzy
+msgid "invalid"
+msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ASCII-ËÏÄÉÒÏ×ËÁ"
+
+#: g10/keylist.c:178
+#, fuzzy
+msgid "revoked"
+msgstr "ËÌÀÞ"
+
+#. of subkey
+#: g10/keylist.c:401 g10/mainproc.c:754
+#, fuzzy, c-format
+msgid " [expires: %s]"
+msgstr "ëÌÀÞ ÄÅÊÓÔ×ÕÅÔ ÄÏ %s\n"
+
 #: g10/mainproc.c:212
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key is %08lX\n"
 msgstr "ïÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ"
 
-#: g10/mainproc.c:243
+#: g10/mainproc.c:247
 #, fuzzy
 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:274
+#: g10/mainproc.c:280
 #, fuzzy, c-format
 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
 msgstr "(%u-ÂÉÔ %s ËÌÀÞ, ID %08lX, ÓÏÚÄÁΠ%s)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:284
+#: g10/mainproc.c:290
 #, fuzzy, c-format
 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
 msgstr "ðÏÄÐÉÓØ ÓÄÅÌÁÎÁ %.*s, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ %s ËÌÀÞ %08lX\n"
 
-#: g10/mainproc.c:290
+#: g10/mainproc.c:296
 #, fuzzy
 msgid "no secret key for decryption available\n"
 msgstr "óÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
 
-#: g10/mainproc.c:299
+#: g10/mainproc.c:305
 #, c-format
 msgid "public key decryption failed: %s\n"
 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:331
+#: g10/mainproc.c:342
 #, fuzzy
 msgid "decryption okay\n"
 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:336
+#: g10/mainproc.c:347
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:341
+#: g10/mainproc.c:352
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:359
+#: g10/mainproc.c:371
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌØ ÚÁÐÒÏÓÉÌ \"ÔÏÌØËÏ-ÄÌÑ-÷ÁÛÉÈ-ÇÌÁÚ\"\n"
 
-#: g10/mainproc.c:361
+#: g10/mainproc.c:373
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:595 g10/mainproc.c:604
+#: g10/mainproc.c:538
+msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/mainproc.c:625 g10/mainproc.c:634
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
 msgstr "ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÏ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ RFC1991 ÉÌÉ OpenPGP ÄÁÎÎÙÈ.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:607
+#: g10/mainproc.c:637
 msgid "Notation: "
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:614
+#: g10/mainproc.c:644
 msgid "Policy: "
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1034
+#: g10/mainproc.c:1074
 msgid "signature verification suppressed\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1039
+#: g10/mainproc.c:1080
 #, c-format
 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
 msgstr "ðÏÄÐÉÓØ ÓÄÅÌÁÎÁ %.*s, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ %s ËÌÀÞ %08lX\n"
 
 #. just in case that we have no userid
-#: g10/mainproc.c:1066 g10/mainproc.c:1077
+#: g10/mainproc.c:1106 g10/mainproc.c:1117
 msgid "BAD signature from \""
 msgstr "ðìïèáñ ÐÏÄÐÉÓØ ÏÔ \""
 
-#: g10/mainproc.c:1067 g10/mainproc.c:1078
+#: g10/mainproc.c:1107 g10/mainproc.c:1118
 msgid "Good signature from \""
 msgstr "èÏÒÏÛÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ ÏÔ \""
 
-#: g10/mainproc.c:1069
+#: g10/mainproc.c:1109
 msgid "                aka \""
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1124
+#: g10/mainproc.c:1165
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1225
+#: g10/mainproc.c:1230
+#, fuzzy, c-format
+msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
+msgstr "ðÏÄÐÉÓØ ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÏÇÏ ÔÉÐÁ"
+
+#: g10/mainproc.c:1282
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1230
+#: g10/mainproc.c:1287
 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
 msgstr ""
 
@@ -2654,12 +2815,12 @@ msgstr ""
 msgid "this cipher algorithm is depreciated; please use a more standard one!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/parse-packet.c:112
+#: g10/parse-packet.c:115
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:938
+#: g10/parse-packet.c:963
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr ""
@@ -2674,7 +2835,7 @@ msgstr ""
 "÷ÁÍ ÎÕÖÎÁ ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ, ÞÔÏÂÙ ÏÔÏÍËÎÕÔØ ËÌÀÞ\n"
 "ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ: \""
 
-#: g10/passphrase.c:167
+#: g10/passphrase.c:168
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s"
 msgstr "(%u-ÂÉÔ %s ËÌÀÞ, ID %08lX, ÓÏÚÄÁΠ%s)\n"
@@ -2699,577 +2860,635 @@ msgstr "
 msgid "Repeat passphrase: "
 msgstr "ðÏ×ÔÏÒÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ: %s\n"
 
-#: g10/plaintext.c:63
+#: g10/plaintext.c:67
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr "ÄÁÎÎÙÅ ÎÅ ÂÙÌÉ ÓÏÈÒÁÎÅÎÙ; ×ÏÓÐÏÌØÚÕÊÔÅÓØ --\"output\" ÄÌÑ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÑ\n"
 
-#: g10/plaintext.c:311
+#: g10/plaintext.c:324
 #, fuzzy
 msgid "Detached signature.\n"
 msgstr "%d ÐÌÏÈÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
 
-#: g10/plaintext.c:315
+#: g10/plaintext.c:328
 msgid "Please enter name of data file: "
 msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ××ÅÄÉÔÅ ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ ÄÁÎÎÙÈ: "
 
-#: g10/plaintext.c:336
+#: g10/plaintext.c:349
 msgid "reading stdin ...\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/plaintext.c:379
+#: g10/plaintext.c:392
 #, c-format
 msgid "can't open signed data `%s'\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÐÏÄÐÉÓÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ `%s' .\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:147
+#: g10/pubkey-enc.c:138
 #, c-format
 msgid "anonymous receiver; trying secret key %08lX ...\n"
 msgstr "ÁÎÏÎÉÍÎÙÊ ÐÏÌÕÞÁÔÅÌØ, ÐÒÏÂÕÅÍ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX ...\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:153
+#: g10/pubkey-enc.c:144
 #, fuzzy
 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
 msgstr "ïË, ÍÙ -- ÁÎÏÎÉÍÎÙÊ ÐÏÌÕÞÁÔÅÌØ.\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:209
+#: g10/pubkey-enc.c:200
 #, fuzzy
 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
 msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÚÁÝÉÔÙ %d ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:263
+#: g10/pubkey-enc.c:219
+#, fuzzy, c-format
+msgid "cipher algorithm %d is unknown or disabled\n"
+msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÚÁÝÉÔÙ %d ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ\n"
+
+#: g10/pubkey-enc.c:258
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ %d ÎÅ ÎÁÊÄÅΠנÐÒÅÄÐÏÞÔÅÎÉÑÈ\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:101
+#: g10/pubkey-enc.c:264
+#, fuzzy, c-format
+msgid "NOTE: secret key %08lX expired at %s\n"
+msgstr "ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ËÌÀÞ ÐÏÄÐÉÓÉ ÕÓÔÁÒÅÌ %s\n"
+
+#: g10/hkp.c:62
+#, c-format
+msgid "requesting key %08lX from %s ...\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/hkp.c:75
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
+msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ × Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
+
+#: g10/hkp.c:98 g10/hkp.c:136
+msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/hkp.c:106
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: not a valid key ID\n"
+msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ.\n"
+
+#: g10/hkp.c:158
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
+
+#: g10/hkp.c:182
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error sending to `%s': %s\n"
+msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
+
+#: g10/hkp.c:194
+#, c-format
+msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/hkp.c:197
+#, c-format
+msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/seckey-cert.c:90
+#, fuzzy
+msgid "secret key parts are not available\n"
+msgstr "óÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
+
+#: g10/seckey-cert.c:96
 #, fuzzy, c-format
 msgid "protection algorithm %d is not supported\n"
 msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÚÁÝÉÔÙ %d ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:242
+#: g10/seckey-cert.c:239
 msgid "Invalid passphrase; please try again ...\n"
 msgstr "îÅÐÒÁ×ÉÌØÎÁÑ ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ, ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÓÎÏ×Á ...\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:307
+#: g10/seckey-cert.c:302
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
 msgstr "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÏÂÎÁÒÕÖÅΠÓÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ - ÓÍÅÎÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ.\n"
 
-#: g10/sig-check.c:281
-msgid "assuming bad MDC due to an unknown critical bit\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/sig-check.c:377
+#: g10/sig-check.c:282
 msgid ""
 "this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for signatures!\n"
 msgstr "ÜÔÏÔ ElGamal ËÌÀÞ, ÓÏÚÄÁÎÎÙÊ PGP, ÎÅ ÎÁÄÅÖÅΠÄÌÑ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÐÏÄÐÉÓÅÊ!\n"
 
-#: g10/sig-check.c:385
+#: g10/sig-check.c:290
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key is %lu second newer than the signature\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
 
-#: g10/sig-check.c:386
+#: g10/sig-check.c:291
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key is %lu seconds newer than the signature\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
 
-#: g10/sig-check.c:402
+#: g10/sig-check.c:309
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: signature key expired %s\n"
 msgstr "ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ËÌÀÞ ÐÏÄÐÉÓÉ ÕÓÔÁÒÅÌ %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:459
+#: g10/sig-check.c:378
 msgid "assuming bad signature due to an unknown critical bit\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:189
+#: g10/sign.c:195
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s signature from: %s\n"
 msgstr "ðìïèáñ ÐÏÄÐÉÓØ ÏÔ \""
 
-#: g10/sign.c:320 g10/sign.c:633
+#: g10/sign.c:345 g10/sign.c:664
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create %s: %s\n"
 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:419
+#: g10/sign.c:444
 #, fuzzy
 msgid "signing:"
 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
 
-#: g10/sign.c:462
+#: g10/sign.c:487
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 msgstr "%s: ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÐÕÓÔÏÊ ÆÁÊÌ.\n"
 
-#: g10/textfilter.c:128
+#: g10/textfilter.c:134
 #, c-format
 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/textfilter.c:197
+#: g10/textfilter.c:231
 #, c-format
 msgid "input line longer than %d characters\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:121 g10/tdbio.c:1635
+#: g10/tdbio.c:116 g10/tdbio.c:1623
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:127 g10/tdbio.c:1642
+#: g10/tdbio.c:122 g10/tdbio.c:1630
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:237
+#: g10/tdbio.c:232
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:429
+#: g10/tdbio.c:424
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: can't access: %s\n"
 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
 
-#: g10/ringedit.c:297 g10/tdbio.c:445
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: can't create directory: %s\n"
-msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
-
-#: g10/ringedit.c:303 g10/tdbio.c:448
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: directory created\n"
-msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
-
-#: g10/tdbio.c:452
+#: g10/tdbio.c:438
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/openfile.c:211 g10/openfile.c:279 g10/ringedit.c:1349 g10/tdbio.c:458
+#: g10/openfile.c:216 g10/openfile.c:284 g10/ringedit.c:1407
+#: g10/ringedit.c:1878 g10/tdbio.c:444
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: can't create: %s\n"
 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:473 g10/tdbio.c:522
+#: g10/tdbio.c:459 g10/tdbio.c:508
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: can't create lock\n"
 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:487
+#: g10/tdbio.c:473
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:491
+#: g10/tdbio.c:477
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:494
+#: g10/tdbio.c:480
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: trustdb created\n"
 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:531
+#: g10/tdbio.c:517
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:564
+#: g10/tdbio.c:550
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:572
+#: g10/tdbio.c:558
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:588 g10/tdbio.c:627 g10/tdbio.c:649 g10/tdbio.c:679
-#: g10/tdbio.c:704 g10/tdbio.c:1568 g10/tdbio.c:1595
+#: g10/tdbio.c:574 g10/tdbio.c:613 g10/tdbio.c:635 g10/tdbio.c:665
+#: g10/tdbio.c:690 g10/tdbio.c:1556 g10/tdbio.c:1583
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:601 g10/tdbio.c:660
+#: g10/tdbio.c:587 g10/tdbio.c:646
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1247
+#: g10/tdbio.c:1235
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1255
+#: g10/tdbio.c:1243
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1276
+#: g10/tdbio.c:1264
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: not a trustdb file\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1292
+#: g10/tdbio.c:1280
 #, c-format
 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1297
+#: g10/tdbio.c:1285
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: invalid file version %d\n"
 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÎÁÞÁÌÏ ÔÅËÓÔÏ×ÏÊ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1601
+#: g10/tdbio.c:1589
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1609
+#: g10/tdbio.c:1597
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1619
+#: g10/tdbio.c:1607
 #, c-format
 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1649
+#: g10/tdbio.c:1637
 #, c-format
 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1760
+#: g10/tdbio.c:1748
 #, fuzzy
 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
 msgstr "âÁÚÁ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÒÁÚÒÕÛÅÎÁ: ÚÁÐÕÓÔÉÔÅ \"gpgm --fix-trust-db\".\n"
 
-#: g10/trustdb.c:160
+#: g10/trustdb.c:168
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:175
+#: g10/trustdb.c:183
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:189
+#: g10/trustdb.c:197
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trust record %lu: delete failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:203
+#: g10/trustdb.c:211
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:347
+#: g10/trustdb.c:376
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading dir record for LID %lu: %s\n"
 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:354
+#: g10/trustdb.c:383
 #, c-format
 msgid "lid %lu: expected dir record, got type %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:359
+#: g10/trustdb.c:388
 #, c-format
 msgid "no primary key for LID %lu\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:364
+#: g10/trustdb.c:393
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading primary key for LID %lu: %s\n"
 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:403
+#: g10/trustdb.c:432
 #, fuzzy, c-format
 msgid "get_dir_record: search_record failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:458
+#: g10/trustdb.c:487
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: secret key %08lX is NOT protected.\n"
 msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
 
-#: g10/trustdb.c:466
+#: g10/trustdb.c:495
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
 
-#: g10/trustdb.c:473
+#: g10/trustdb.c:502
 #, c-format
 msgid "key %08lX: secret and public key don't match\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ É ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÉ ÎÅ ÓÏ×ÐÁÄÁÀÔ.\n"
 
-#: g10/trustdb.c:485
+#: g10/trustdb.c:514
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: can't put it into the trustdb\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÏÖÉÔØ × ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
 
-#: g10/trustdb.c:491
+#: g10/trustdb.c:520
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: query record failed\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÚÁÐÒÏÓ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÓÑ\n"
 
-#: g10/trustdb.c:500
+#: g10/trustdb.c:529
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: already in trusted key table\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ ÎÁ Ó×ÑÚËÅ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ\n"
 
-#: g10/trustdb.c:503
+#: g10/trustdb.c:532
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: accepted as trusted key.\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ ÎÁ Ó×ÑÚËÅ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ\n"
 
-#: g10/trustdb.c:511
+#: g10/trustdb.c:540
 #, fuzzy, c-format
 msgid "enumerate secret keys failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:878
+#: g10/trustdb.c:925
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX.%lu: Good subkey binding\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
 
-#: g10/trustdb.c:884 g10/trustdb.c:919
+#: g10/trustdb.c:931 g10/trustdb.c:966
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX.%lu: Invalid subkey binding: %s\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
 
-#: g10/trustdb.c:896
+#: g10/trustdb.c:943
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX.%lu: Valid key revocation\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ÉÓÔÅË %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:902
+#: g10/trustdb.c:949
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX.%lu: Invalid key revocation: %s\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:913
+#: g10/trustdb.c:960
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX.%lu: Valid subkey revocation\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1024
+#: g10/trustdb.c:1071
 #, fuzzy
 msgid "Good self-signature"
 msgstr "[ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ]\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1034
+#: g10/trustdb.c:1081
 #, fuzzy
 msgid "Invalid self-signature"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1061
+#: g10/trustdb.c:1108
 msgid "Valid user ID revocation skipped due to a newer self signature"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:1067
+#: g10/trustdb.c:1114
 #, fuzzy
 msgid "Valid user ID revocation"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ×ÙÂÏÒ.\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1072
+#: g10/trustdb.c:1119
 #, fuzzy
 msgid "Invalid user ID revocation"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ×ÙÂÏÒ.\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1113
+#: g10/trustdb.c:1161
 #, fuzzy
 msgid "Valid certificate revocation"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
-#: g10/trustdb.c:1114
+#: g10/trustdb.c:1162
 #, fuzzy
 msgid "Good certificate"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
-#: g10/trustdb.c:1135
+#: g10/trustdb.c:1190
 #, fuzzy
 msgid "Invalid certificate revocation"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
-#: g10/trustdb.c:1136
+#: g10/trustdb.c:1191
 #, fuzzy
 msgid "Invalid certificate"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
-#: g10/trustdb.c:1153 g10/trustdb.c:1157
+#: g10/trustdb.c:1208 g10/trustdb.c:1212
 #, c-format
 msgid "sig record %lu[%d] points to wrong record.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:1209
+#: g10/trustdb.c:1271
 #, fuzzy
 msgid "duplicated certificate - deleted"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
-#: g10/trustdb.c:1515
+#: g10/trustdb.c:1592
 #, fuzzy, c-format
 msgid "tdbio_search_dir failed: %s\n"
 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÄÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1637
+#: g10/trustdb.c:1726
 #, fuzzy, c-format
 msgid "lid ?: insert failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1642
+#: g10/trustdb.c:1731
 #, fuzzy, c-format
 msgid "lid %lu: insert failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1648
+#: g10/trustdb.c:1737
 #, c-format
 msgid "lid %lu: inserted\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:1653
+#: g10/trustdb.c:1742
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading dir record: %s\n"
 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1661 g10/trustdb.c:1715
+#: g10/trustdb.c:1750 g10/trustdb.c:1813
 #, c-format
 msgid "%lu keys processed\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:1663 g10/trustdb.c:1719
+#: g10/trustdb.c:1752 g10/trustdb.c:1819
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\t%lu keys with errors\n"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ ÆÁÊÌÁ"
 
-#: g10/trustdb.c:1665
+#: g10/trustdb.c:1754
 #, c-format
 msgid "\t%lu keys inserted\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:1668
+#: g10/trustdb.c:1757
 #, fuzzy, c-format
 msgid "enumerate keyblocks failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1706
+#: g10/trustdb.c:1805
 #, c-format
 msgid "lid %lu: dir record w/o key - skipped\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:1717
+#: g10/trustdb.c:1815
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\t%lu due to new pubkeys\n"
+msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄ-ËÌÀÞÅÊ\n"
+
+#: g10/trustdb.c:1817
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\t%lu keys skipped\n"
 msgstr "%s: ÐÒÏÐÕÝÅÎ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1721
+#: g10/trustdb.c:1821
 #, c-format
 msgid "\t%lu keys updated\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2058
+#: g10/trustdb.c:2166
 msgid "Ooops, no keys\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2062
+#: g10/trustdb.c:2170
 #, fuzzy
 msgid "Ooops, no user IDs\n"
 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ"
 
-#: g10/trustdb.c:2219
+#: g10/trustdb.c:2328
 #, fuzzy, c-format
 msgid "check_trust: search dir record failed: %s\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2228
+#: g10/trustdb.c:2337
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: insert trust record failed: %s\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2232
+#: g10/trustdb.c:2341
 #, c-format
 msgid "key %08lX.%lu: inserted into trustdb\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ÌÅΠנÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2240
+#: g10/trustdb.c:2349
 #, c-format
 msgid "key %08lX.%lu: created in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
 "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁΠנÂÕÄÕÝÅÍ (ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÙ ÞÁÓÙ)\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2249
+#: g10/trustdb.c:2364
 #, c-format
 msgid "key %08lX.%lu: expired at %s\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ÉÓÔÅË %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2257
+#: g10/trustdb.c:2372
 #, c-format
 msgid "key %08lX.%lu: trust check failed: %s\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÐÒÏ×ÅÒËÁ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2363
+#: g10/trustdb.c:2523
 #, fuzzy, c-format
 msgid "user '%s' not found: %s\n"
 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2365
+#: g10/trustdb.c:2525
 #, fuzzy, c-format
 msgid "problem finding '%s' in trustdb: %s\n"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2368
+#: g10/trustdb.c:2528
 #, fuzzy, c-format
 msgid "user '%s' not in trustdb - inserting\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2371
+#: g10/trustdb.c:2531
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to put '%s' into trustdb: %s\n"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2557 g10/trustdb.c:2587
+#: g10/trustdb.c:2717 g10/trustdb.c:2747
 msgid "WARNING: can't yet handle long pref records\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/ringedit.c:317
+#: g10/verify.c:82
+msgid ""
+"the signature could not be verified.\n"
+"Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
+"should be the first file given on the command line.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/verify.c:147
+#, c-format
+msgid "input line %u too long or missing LF\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/ringedit.c:324
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: can't create keyring: %s\n"
 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
 
-#: g10/ringedit.c:334 g10/ringedit.c:1354
+#: g10/ringedit.c:341 g10/ringedit.c:1412 g10/ringedit.c:1883
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
 
-#: g10/ringedit.c:1531
+#: g10/ringedit.c:1589 g10/ringedit.c:2060
 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/ringedit.c:1532
+#: g10/ringedit.c:1590 g10/ringedit.c:2061
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s is the unchanged one\n"
 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
 
-#: g10/ringedit.c:1533
+#: g10/ringedit.c:1591 g10/ringedit.c:2062
 #, c-format
 msgid "%s is the new one\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/ringedit.c:1534
+#: g10/ringedit.c:1592 g10/ringedit.c:2063
 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/skclist.c:97
+#: g10/skclist.c:96
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipped `%s': %s\n"
 msgstr "%s: ÐÒÏÐÕÝÅÎ: %s\n"
 
-#: g10/skclist.c:103
+#: g10/skclist.c:102
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
@@ -3277,40 +3496,54 @@ msgid ""
 msgstr "ÜÔÏÔ ElGamal ËÌÀÞ, ÓÏÚÄÁÎÎÙÊ PGP, ÎÅ ÎÁÄÅÖÅΠÄÌÑ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÐÏÄÐÉÓÅÊ!\n"
 
 #. do not overwrite
-#: g10/openfile.c:73
+#: g10/openfile.c:79
 #, c-format
 msgid "File `%s' exists. "
 msgstr "æÁÊÌ `%s' ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ. "
 
-#: g10/openfile.c:75
+#: g10/openfile.c:81
 msgid "Overwrite (y/N)? "
 msgstr "ðÅÒÅÐÉÓÁÔØ (y/N)? "
 
-#: g10/openfile.c:104
+#: g10/openfile.c:109
 #, c-format
 msgid "%s: unknown suffix\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/openfile.c:126
+#: g10/openfile.c:131
 #, fuzzy
 msgid "Enter new filename"
 msgstr "--store [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
 
-#: g10/openfile.c:167
+#: g10/openfile.c:172
 #, fuzzy
 msgid "writing to stdout\n"
 msgstr "ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
 
-#: g10/openfile.c:245
+#: g10/openfile.c:250
 #, fuzzy, c-format
 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÐÏÄÐÉÓÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ `%s' .\n"
 
-#: g10/openfile.c:295
+#: g10/openfile.c:300
 #, c-format
 msgid "%s: new options file created\n"
 msgstr ""
 
+#: g10/openfile.c:313
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: can't create directory: %s\n"
+msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
+
+#: g10/openfile.c:316
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: directory created\n"
+msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
+
+#: g10/openfile.c:318
+msgid "you have to start GnuPG again, so it can read the new options file\n"
+msgstr ""
+
 #: g10/encr-data.c:64
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
@@ -3329,36 +3562,36 @@ msgstr ""
 "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÂÙÌÏ ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÏ, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ ÓÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ, × "
 "ÓÉÍÍÅÔÒÉÞÎÏÍ ÁÌÇÏÒÉÔÍÅ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ.\n"
 
-#: g10/seskey.c:62
+#: g10/seskey.c:61
 msgid "weak key created - retrying\n"
 msgstr "ÐÏÌÕÞÉÌÓÑ ÓÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ, ÐÒÏÂÕÅÍ ÅÝÅ ÒÁÚ\n"
 
-#: g10/seskey.c:67
+#: g10/seskey.c:66
 #, c-format
 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
 msgstr ""
 "ÎÅ ÐÏÌÕÞÁÅÔÓÑ ÉÚÂÅÖÁÔØ ÓÌÁÂÏÇÏ ËÌÀÞÁ × ÓÉÍÍÅÔÒÉÞÎÏÍ ÁÌÇÏÒÉÔÍÅ; ÐÒÏÂÏ×ÁÌÉ %d "
 "ÒÁÚ!\n"
 
-#: g10/delkey.c:93
+#: g10/delkey.c:94
 msgid "there is a secret key for this public key!\n"
 msgstr "Es gibt einen privaten ËÌÀÞ zu diesem öffentlichen ËÌÀÞ!\n"
 
-#: g10/delkey.c:95
+#: g10/delkey.c:96
 msgid "use option \"--delete-secret-key\" to delete it first.\n"
 msgstr ""
 "Benutzen Sie das Kommando \"--delete-secret-key\", um ihn vorab zu "
 "entfernen.\n"
 
-#: g10/delkey.c:111
+#: g10/delkey.c:114
 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
 msgstr "Dies kann im Batchmodus ohne \"--yes\" nicht durchgeführt werden.\n"
 
-#: g10/delkey.c:133
+#: g10/delkey.c:136
 msgid "Delete this key from the keyring? "
 msgstr "Diesen ËÌÀÞ aus dem ËÌÀÞring löschen? "
 
-#: g10/delkey.c:141
+#: g10/delkey.c:144
 msgid "This is a secret key! - really delete? "
 msgstr "Dies ist ein privater ËÌÀÞ! - Wirklich löschen? "
 
@@ -3528,15 +3761,64 @@ msgid ""
 "file (which is shown in brackets) will be used."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:237
+#: g10/helptext.c:229
+msgid ""
+"You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
+"context you have the ability to choose from this list:\n"
+"  \"Key has been compromised\"\n"
+"      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
+"      got access to your secret key.\n"
+"  \"Key is superseeded\"\n"
+"      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
+"  \"Key is no longer used\"\n"
+"      Use this if you have retired this key.\n"
+"  \"User ID is no longer valid\"\n"
+"      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
+"      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/helptext.c:245
+msgid ""
+"If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
+"revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
+"An empty line ends the text.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/helptext.c:260
 msgid "No help available"
 msgstr "ðÏÍÏÝØ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ."
 
-#: g10/helptext.c:245
+#: g10/helptext.c:268
 #, c-format
 msgid "No help available for `%s'"
 msgstr "ðÏÍÏÝØ ÄÌÑ `%s' ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ."
 
+#, fuzzy
+#~ msgid "not processed"
+#~ msgstr "îÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ"
+
+#~ msgid "set debugging flags"
+#~ msgstr "ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÏÔÌÁÄÏÞÎÙÅ ÆÌÁÇÉ"
+
+#~ msgid "enable full debugging"
+#~ msgstr "ÒÁÚÒÅÛÉÔØ ×ÓÀ ÏÔÌÁÄËÕ"
+
+#~ msgid "do not write comment packets"
+#~ msgstr "ÎÅ ÐÉÓÁÔØ ÐÁËÅÔÙ Ó ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÑÍÉ"
+
+#~ msgid "(default is 1)"
+#~ msgstr "(ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ 1)"
+
+#~ msgid "(default is 3)"
+#~ msgstr "(ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ 3)"
+
+#~ msgid "   (%d) ElGamal in a v3 packet\n"
+#~ msgstr "   (%d) ElGamal × v3-ÐÁËÅÔÅ\n"
+
+#~ msgid "Key generation can only be used in interactive mode\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "çÅÎÅÒÁÃÉÑ ËÌÀÞÁ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ×ÙÐÏÌÎÅÎÁ ÔÏÌØËÏ × ÉÎÔÅÒÁËÔÉ×ÎÏÍ ÒÅÖÉÍÅ.\n"
+
 # ################################
 # ####### Help msgids ############
 # ################################
@@ -3624,9 +3906,6 @@ msgstr "
 #~ msgid "read error: %s\n"
 #~ msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ: %s\n"
 
-#~ msgid "can't write to keyring: %s\n"
-#~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ × Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
-
 #~ msgid "writing keyblock\n"
 #~ msgstr "ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ ÂÌÏË ËÌÀÞÁ\n"
 
@@ -3663,10 +3942,6 @@ msgstr "
 #~ msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpgm [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] "
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
-#~ msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ.\n"
-
-#, fuzzy
 #~ msgid "key %08lX: no public key for trusted key - skipped\n"
 #~ msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"