See ChangeLog: Fri Aug 18 14:27:14 CEST 2000 Werner Koch
[gnupg.git] / po / ru.po
index e204865..fbfca03 100644 (file)
--- a/po/ru.po
+++ b/po/ru.po
@@ -9,7 +9,7 @@
 # QingLong <qinglong@Bolizm> (couldn't send an email to let you know)
 msgid ""
 msgstr ""
-"POT-Creation-Date: 1999-07-12 15:04+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2000-07-30 20:02+0200\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=\n"
 "Date: 1998-01-26 22:08:36+0100\n"
 "From: Gregory Steuck <steuck@iname.com>\n"
@@ -21,291 +21,336 @@ msgstr ""
 "g10/mainproc.c g10/passphrase.c g10/plaintext.c g10/pref.c g10/seckey-cert.c "
 "g10/sig-check.c g10/sign.c g10/trustdb.c g10/verify.c\n"
 
-#: util/secmem.c:79
-msgid "Warning: using insecure memory!\n"
-msgstr ""
-"÷ÎÉÍÁÎÉÅ, ×ÏÚÍÏÖÎÁ ÕÔÅÞËÁ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ!\n"
-"üÔÕ ÐÒÏÂÌÅÍÕ ÍÏÖÎÏ ÒÅÛÉÔØ, ÕÓÔÁÎÏ×É× ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ suid(root).\n"
-"ïÂÒÁÔÉÔÅÓØ ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ Ë ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒÕ ÷ÁÛÅÊ ÓÉÓÔÅÍÙ.\n"
-
-#: util/secmem.c:275
-msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
-msgstr ""
-
-#: util/secmem.c:276
-msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
-msgstr ""
-
-#: util/miscutil.c:254 util/miscutil.c:271
+#: util/miscutil.c:278 util/miscutil.c:307
 msgid "yes"
 msgstr "ÄÁ(y)"
 
-#: util/miscutil.c:255 util/miscutil.c:273
+#: util/miscutil.c:279 util/miscutil.c:310
 msgid "yY"
 msgstr "yY"
 
-#: g10/keyedit.c:561 util/miscutil.c:272
+#: util/miscutil.c:280 util/miscutil.c:308
+msgid "no"
+msgstr ""
+
+#: util/miscutil.c:281 util/miscutil.c:311
+msgid "nN"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:580 util/miscutil.c:309
 msgid "quit"
 msgstr "×ÙÈÏÄ"
 
-#: util/miscutil.c:274
+#: util/miscutil.c:312
 msgid "qQ"
 msgstr ""
 
-#: util/errors.c:54
+#: util/errors.c:55
 #, fuzzy
 msgid "general error"
 msgstr "ïÂÝÁÑ ÏÛÉÂËÁ"
 
-#: util/errors.c:55
+#: util/errors.c:56
 #, fuzzy
 msgid "unknown packet type"
 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÔÉРÐÁËÅÔÁ"
 
-#: util/errors.c:56
+#: util/errors.c:57
 #, fuzzy
 msgid "unknown version"
 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÁÑ ×ÅÒÓÉÑ"
 
-#: util/errors.c:57
+#: util/errors.c:58
 #, fuzzy
 msgid "unknown pubkey algorithm"
 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ Ó ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ"
 
-#: util/errors.c:58
+#: util/errors.c:59
 #, fuzzy
 msgid "unknown digest algorithm"
 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÇÅÎÅÒÁÃÉÉ ÄÁÊÄÖÅÓÔÁ"
 
-#: util/errors.c:59
+#: util/errors.c:60
 #, fuzzy
 msgid "bad public key"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ"
 
-#: util/errors.c:60
+#: util/errors.c:61
 #, fuzzy
 msgid "bad secret key"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
 
-#: util/errors.c:61
+#: util/errors.c:62
 #, fuzzy
 msgid "bad signature"
 msgstr "ðÌÏÈÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ"
 
-#: util/errors.c:62
+#: util/errors.c:63
 #, fuzzy
 msgid "checksum error"
 msgstr "îÅÓÏ×ÐÁÄÅÎÉÅ ËÏÎÔÒÏÌØÎÏÊ ÓÕÍÍÙ"
 
-#: util/errors.c:63
+#: util/errors.c:64
 #, fuzzy
 msgid "bad passphrase"
 msgstr "îÅ×ÅÒÎÁÑ \"ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ\""
 
-#: util/errors.c:64
+#: util/errors.c:65
 #, fuzzy
 msgid "public key not found"
 msgstr "ïÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ"
 
-#: util/errors.c:65
+#: util/errors.c:66
 #, fuzzy
 msgid "unknown cipher algorithm"
 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ"
 
-#: util/errors.c:66
+#: util/errors.c:67
 #, fuzzy
 msgid "can't open the keyring"
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ \"Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ\""
 
-#: util/errors.c:67
+#: util/errors.c:68
 #, fuzzy
 msgid "invalid packet"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÐÁËÅÔ"
 
-#: util/errors.c:68
+#: util/errors.c:69
 #, fuzzy
 msgid "invalid armor"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ASCII-ËÏÄÉÒÏ×ËÁ"
 
-#: util/errors.c:69
+#: util/errors.c:70
 #, fuzzy
 msgid "no such user id"
 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
 
-#: util/errors.c:70
+#: util/errors.c:71
 #, fuzzy
 msgid "secret key not available"
 msgstr "óÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
 
-#: util/errors.c:71
+#: util/errors.c:72
 #, fuzzy
 msgid "wrong secret key used"
 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
 
-#: util/errors.c:72
+#: util/errors.c:73
 #, fuzzy
 msgid "not supported"
 msgstr "îÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ"
 
-#: util/errors.c:73
+#: util/errors.c:74
 #, fuzzy
 msgid "bad key"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ËÌÀÞ"
 
-#: util/errors.c:74
+#: util/errors.c:75
 #, fuzzy
 msgid "file read error"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
 
-#: util/errors.c:75
+#: util/errors.c:76
 #, fuzzy
 msgid "file write error"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ ÆÁÊÌÁ"
 
-#: util/errors.c:76
+#: util/errors.c:77
 #, fuzzy
 msgid "unknown compress algorithm"
 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÕÐÁËÏ×ËÉ"
 
-#: util/errors.c:77
+#: util/errors.c:78
 #, fuzzy
 msgid "file open error"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÏÔËÒÙÔÉÑ ÆÁÊÌÁ"
 
-#: util/errors.c:78
+#: util/errors.c:79
 #, fuzzy
 msgid "file create error"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
 
-#: util/errors.c:79
+#: util/errors.c:80
 #, fuzzy
 msgid "invalid passphrase"
 msgstr "îÅ×ÅÒÎÁÑ \"ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ\""
 
-#: util/errors.c:80
+#: util/errors.c:81
 #, fuzzy
 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
 msgstr "îÅÒÅÁÌÉÚÏ×ÁÎÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ Ó ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ"
 
-#: util/errors.c:81
+#: util/errors.c:82
 #, fuzzy
 msgid "unimplemented cipher algorithm"
 msgstr "îÅÒÅÁÌÉÚÏ×ÁÎÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ"
 
-#: util/errors.c:82
+#: util/errors.c:83
 #, fuzzy
 msgid "unknown signature class"
 msgstr "ðÏÄÐÉÓØ ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÏÇÏ ÔÉÐÁ"
 
-#: util/errors.c:83
+#: util/errors.c:84
 #, fuzzy
 msgid "trust database error"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ × Trust-DB (ÂÁÚÁ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ)"
 
-#: util/errors.c:84
+#: util/errors.c:85
 msgid "bad MPI"
 msgstr ""
 
-#: util/errors.c:85
+#: util/errors.c:86
 #, fuzzy
 msgid "resource limit"
 msgstr "îÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÒÅÓÕÒÓÏ×"
 
-#: util/errors.c:86
+#: util/errors.c:87
 #, fuzzy
 msgid "invalid keyring"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ \"Ó×ÑÚËÁ ËÌÀÞÅÊ\""
 
-#: util/errors.c:87
+#: util/errors.c:88
 #, fuzzy
 msgid "bad certificate"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
-#: util/errors.c:88
+#: util/errors.c:89
 #, fuzzy
 msgid "malformed user id"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÆÏÒÍÁ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
 
-#: util/errors.c:89
+#: util/errors.c:90
 #, fuzzy
 msgid "file close error"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁËÒÙÔÉÑ ÆÁÊÌÁ"
 
-#: util/errors.c:90
+#: util/errors.c:91
 #, fuzzy
 msgid "file rename error"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
 
-#: util/errors.c:91
+#: util/errors.c:92
 #, fuzzy
 msgid "file delete error"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÕÄÁÌÅÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
 
-#: util/errors.c:92
+#: util/errors.c:93
 #, fuzzy
 msgid "unexpected data"
 msgstr "îÅÏÖÉÄÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ"
 
-#: util/errors.c:93
+#: util/errors.c:94
 #, fuzzy
 msgid "timestamp conflict"
 msgstr "ëÏÎÆÌÉËÔ ×ÒÅÍÅÎÎÙÈ ÏÔÐÅÞÁÔËÏ× (timestamp)"
 
-#: util/errors.c:94
+#: util/errors.c:95
 #, fuzzy
 msgid "unusable pubkey algorithm"
 msgstr "îÅÐÒÉÇÏÄÎÙÊ ÄÌÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ"
 
-#: util/errors.c:95
+#: util/errors.c:96
 #, fuzzy
 msgid "file exists"
 msgstr "æÁÊÌ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
 
-#: util/errors.c:96
+#: util/errors.c:97
 #, fuzzy
 msgid "weak key"
 msgstr "óÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ"
 
-#: util/errors.c:97
+#: util/errors.c:98
 #, fuzzy
 msgid "invalid argument"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ASCII-ËÏÄÉÒÏ×ËÁ"
 
-#: util/errors.c:98
+#: util/errors.c:99
 msgid "bad URI"
 msgstr ""
 
-#: util/errors.c:99
+#: util/errors.c:100
 #, fuzzy
 msgid "unsupported URI"
 msgstr "îÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ"
 
-#: util/errors.c:100
+#: util/errors.c:101
 #, fuzzy
 msgid "network error"
 msgstr "ïÂÝÁÑ ÏÛÉÂËÁ"
 
-#: util/errors.c:102
+#: util/errors.c:103
 #, fuzzy
 msgid "not encrypted"
 msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ"
 
-#: util/logger.c:218
+#: util/logger.c:225
 #, fuzzy, c-format
 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
 msgstr "ïÊ-ÊÏ ... ÏÛÉÂËÁ × ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ (%s:%d:%s)\n"
 
-#: util/logger.c:224
+#: util/logger.c:231
 #, c-format
 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
 msgstr "÷Ù ÎÁÛÌÉ ÏÛÉÂËÕ × ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ ... (%s:%d)\n"
 
-#: cipher/random.c:452
+#: cipher/random.c:321 g10/import.c:127 g10/keygen.c:1348
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't open `%s': %s\n"
+msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
+
+#: cipher/random.c:325
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't stat `%s': %s\n"
+msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
+
+#: cipher/random.c:330
+#, c-format
+msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
+msgstr ""
+
+#: cipher/random.c:335
+msgid "note: random_seed file is empty\n"
+msgstr ""
+
+#: cipher/random.c:341
+msgid "warning: invalid size of random_seed file - not used\n"
+msgstr ""
+
+#: cipher/random.c:349
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't read `%s': %s\n"
+msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
+
+#: cipher/random.c:387
+msgid "note: random_seed file not updated\n"
+msgstr ""
+
+#: cipher/random.c:407
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create `%s': %s\n"
+msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
+
+#: cipher/random.c:414
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't write `%s': %s\n"
+msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
+
+#: cipher/random.c:417
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't close `%s': %s\n"
+msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
+
+#: cipher/random.c:428
+#, c-format
+msgid "too many random bits requested; the limit is %d\n"
+msgstr ""
+
+#: cipher/random.c:657
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
 msgstr "÷ÎÉÍÁÎÉÅ: ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÎÅÎÁÄÅÖÎÙÊ ÇÅÎÅÒÁÔÏÒ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÞÉÓÅÌ!\n"
 
-#: cipher/random.c:453
+#: cipher/random.c:663
 msgid ""
 "The random number generator is only a kludge to let\n"
 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
@@ -319,7 +364,7 @@ msgstr ""
 "îå ðïìøúõêôåóø äáîîùíé óïúäáîîùíé üôïê ðòïçòáííïê!\n"
 "\n"
 
-#: cipher/rndlinux.c:135
+#: cipher/rndlinux.c:125
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -330,7 +375,22 @@ msgstr ""
 "îÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ. ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏÄÅÌÁÊÔÅ ÞÔÏ-ÎÉÂÕÄØ, ÞÔÏÂÙ\n"
 "ïó ÍÏÇÌÁ ÎÁÂÒÁÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÅ ÓÌÕÞÁÊÎÙÅ ÞÉÓÌÁ! (ÎÕÖÎÏ ÅÝÅ %d ÂÁÊÔ)\n"
 
-#: g10/g10.c:177
+#: gcrypt/secmem.c:77
+msgid "Warning: using insecure memory!\n"
+msgstr ""
+"÷ÎÉÍÁÎÉÅ, ×ÏÚÍÏÖÎÁ ÕÔÅÞËÁ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ!\n"
+"üÔÕ ÐÒÏÂÌÅÍÕ ÍÏÖÎÏ ÒÅÛÉÔØ, ÕÓÔÁÎÏ×É× ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ suid(root).\n"
+"ïÂÒÁÔÉÔÅÓØ ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ Ë ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒÕ ÷ÁÛÅÊ ÓÉÓÔÅÍÙ.\n"
+
+#: gcrypt/secmem.c:287
+msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
+msgstr ""
+
+#: gcrypt/secmem.c:288
+msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:197
 msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
@@ -338,136 +398,147 @@ msgstr ""
 "@ëÏÍÁÎÄÙ:\n"
 " "
 
-#: g10/g10.c:179
+#: g10/gpg.c:199
 #, fuzzy
 msgid "|[file]|make a signature"
 msgstr "|[ÆÁÊÌ]|ÓÏÚÄÁÔØ ÐÏÄÐÉÓØ"
 
-#: g10/g10.c:180
+#: g10/gpg.c:200
 #, fuzzy
 msgid "|[file]|make a clear text signature"
 msgstr "|[ÆÁÊÌ]|ÓÏÚÄÁÔØ ÔÅËÓÔÏ×ÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ"
 
-#: g10/g10.c:181
+#: g10/gpg.c:201
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "ÓÏÚÄÁÔØ ÏÔÄÅÌØÎÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ"
 
-#: g10/g10.c:182
+#: g10/gpg.c:202
 msgid "encrypt data"
 msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ"
 
-#: g10/g10.c:183
+#: g10/gpg.c:203
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÓÉÍÍÅÔÒÉÞÎÙÍ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ"
 
-#: g10/g10.c:184
+#: g10/gpg.c:204
 msgid "store only"
 msgstr "ÔÏÌØËÏ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ"
 
-#: g10/g10.c:185
+#: g10/gpg.c:205
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ)"
 
-#: g10/g10.c:186
+#: g10/gpg.c:206
 msgid "verify a signature"
 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ"
 
-#: g10/g10.c:187
+#: g10/gpg.c:208
 msgid "list keys"
 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ"
 
-#: g10/g10.c:189
+#: g10/gpg.c:210
 msgid "list keys and signatures"
 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÐÏÄÐÉÓÅÊ"
 
-#: g10/g10.c:190
+#: g10/gpg.c:211
 msgid "check key signatures"
 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ ÎÁ ËÌÀÞÅ"
 
-#: g10/g10.c:191
+#: g10/gpg.c:212
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ Ó ÉÈ \"ÏÔÐÅÞÁÔËÁÍÉ ÐÁÌØÃÅ×\""
 
-#: g10/g10.c:192
+#: g10/gpg.c:213
 msgid "list secret keys"
 msgstr "ÓÐÉÓÏË ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ"
 
-#: g10/g10.c:193
+#: g10/gpg.c:214
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÎÏ×ÕÀ ÐÁÒÕ ËÌÀÞÅÊ (ÏÔËÒÙÔÙÊ É ÓÅËÒÅÔÎÙÊ)"
 
-#: g10/g10.c:194
+#: g10/gpg.c:215
 msgid "remove key from the public keyring"
 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ËÌÀÞ ÓÏ Ó×ÑÚËÉ"
 
-#: g10/g10.c:195
+#: g10/gpg.c:217
+#, fuzzy
+msgid "remove key from the secret keyring"
+msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ËÌÀÞ ÓÏ Ó×ÑÚËÉ"
+
+#: g10/gpg.c:218
+#, fuzzy
+msgid "sign a key"
+msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ËÌÀÞ"
+
+#: g10/gpg.c:219
+#, fuzzy
+msgid "sign a key locally"
+msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ËÌÀÞ"
+
+#: g10/gpg.c:220
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ÉÌÉ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ËÌÀÞ"
 
-#: g10/g10.c:196
+#: g10/gpg.c:221
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
-#: g10/g10.c:197
+#: g10/gpg.c:222
 msgid "export keys"
 msgstr "ÜËÓÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ËÌÀÞÉ"
 
-#: g10/g10.c:198
+#: g10/gpg.c:223
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:199
+#: g10/gpg.c:224
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:202
+#: g10/gpg.c:228
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÄÏÂÁ×ÉÔØ ËÌÀÞÉ"
 
-#: g10/g10.c:204
+#: g10/gpg.c:230
 msgid "list only the sequence of packets"
 msgstr "ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ ÔÏÌØËÏ ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔØ ÐÁËÅÔÏ×"
 
-#: g10/g10.c:206
+#: g10/gpg.c:232
 #, fuzzy
 msgid "export the ownertrust values"
 msgstr "ÜËÓÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
 
-#: g10/g10.c:208
+#: g10/gpg.c:234
 #, fuzzy
 msgid "import ownertrust values"
 msgstr "ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
 
-#: g10/g10.c:210
+#: g10/gpg.c:236
 #, fuzzy
-msgid "|[NAMES]|update the trust database"
+msgid "update the trust database"
 msgstr "|[éíåîá]|ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
 
-#: g10/g10.c:212
+#: g10/gpg.c:238
 msgid "|[NAMES]|check the trust database"
 msgstr "|[éíåîá]|ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
 
-#: g10/g10.c:213
+#: g10/gpg.c:239
 msgid "fix a corrupted trust database"
 msgstr "ÉÓÐÒÁ×ÉÔØ ÒÁÚÒÕÛÅÎÎÕÀ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
 
-#: g10/g10.c:214
+#: g10/gpg.c:240
 msgid "De-Armor a file or stdin"
 msgstr "äÅËÏÄÉÒÏ×ÁÔØ stdin ÉÌÉ ÆÁÊÌ ÉÚ ASCII-ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÑ"
 
-#: g10/g10.c:215
+#: g10/gpg.c:242
 msgid "En-Armor a file or stdin"
 msgstr "úÁËÏÄÉÒÏ×ÁÔØ stdin ÉÌÉ ÆÁÊÌ × ASCII-ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÅ"
 
-#: g10/g10.c:216
+#: g10/gpg.c:244
 msgid "|algo [files]|print message digests"
 msgstr "|algo [files]|ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ ÄÁÊÄÖÅÓÔ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#: g10/g10.c:217
-msgid "print all message digests"
-msgstr "ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ ×ÓÅ ÄÁÊÄÖÅÓÔÙ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
-
-#: g10/g10.c:223
+#: g10/gpg.c:249
 msgid ""
 "@\n"
 "Options:\n"
@@ -477,169 +548,164 @@ msgstr ""
 "ðÁÒÁÍÅÔÒÙ:\n"
 " "
 
-#: g10/g10.c:225
+#: g10/gpg.c:251
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "×Ù×ÏÄ × ASCII-ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÉ"
 
-#: g10/g10.c:226
+#: g10/gpg.c:253
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ"
 
-#: g10/g10.c:230
+#: g10/gpg.c:256
+#, fuzzy
+msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
+msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ éíñ × ËÁÞÅÓÔ×Å ÓÅËÒÅÔÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
+
+#: g10/gpg.c:258
+msgid "use the default key as default recipient"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:262
 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
 msgstr ""
 "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ ÉÌÉ ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÉ"
 
-#: g10/g10.c:231
+#: g10/gpg.c:263
 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
 msgstr "|N|ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÕÒÏ×ÅÎØ ÓÖÁÔÉÑ (0 - ÎÅ ÓÖÉÍÁÔØ)"
 
-#: g10/g10.c:233
+#: g10/gpg.c:265
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ËÁÎÏÎÉÞÅÓËÉÊ ÔÅËÓÔÏ×ÙÊ ÒÅÖÉÍ"
 
-#: g10/g10.c:234
+#: g10/gpg.c:266
 msgid "use as output file"
 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ × ËÁÞÅÓÔ×Å ×ÙÈÏÄÎÏÇÏ ÆÁÊÌÁ"
 
-#: g10/g10.c:235
+#: g10/gpg.c:267
 msgid "verbose"
 msgstr "ÍÎÏÇÏÓÌÏ×ÎÙÊ"
 
-#: g10/g10.c:236
+#: g10/gpg.c:268
 msgid "be somewhat more quiet"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:237
+#: g10/gpg.c:269
 msgid "don't use the terminal at all"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:238
+#: g10/gpg.c:270
 #, fuzzy
 msgid "force v3 signatures"
 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ ÎÁ ËÌÀÞÅ"
 
-#: g10/g10.c:239
+#: g10/gpg.c:271
 #, fuzzy
 msgid "always use a MDC for encryption"
 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ"
 
-#: g10/g10.c:240
+#: g10/gpg.c:272
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "Keine wirklichen Änderungen durchführen"
 
 #. { oInteractive, "interactive", 0, N_("prompt before overwriting") },
-#: g10/g10.c:242
+#: g10/gpg.c:274
 msgid "batch mode: never ask"
 msgstr "ÐÁËÅÔÎÙÊ ÒÅÖÉÍ: ÎÉÞÅÇÏ ÎÅ ÓÐÒÁÛÉ×ÁÔØ"
 
-#: g10/g10.c:243
+#: g10/gpg.c:275
 msgid "assume yes on most questions"
 msgstr "ÏÔ×ÅÞÁÔØ \"ÄÁ\" ÎÁ ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×Ï ×ÏÐÒÏÓÏ×"
 
-#: g10/g10.c:244
+#: g10/gpg.c:276
 msgid "assume no on most questions"
 msgstr "ÏÔ×ÅÞÁÔØ \"ÎÅÔ\" ÎÁ ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×Ï ×ÏÐÒÏÓÏ×"
 
-#: g10/g10.c:245
+#: g10/gpg.c:277
 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÜÔÕ Ó×ÑÚËÕ Ë ÓÐÉÓËÕ Ó×ÑÚÏË ËÌÀÞÅÊ"
 
-#: g10/g10.c:246
+#: g10/gpg.c:278
 msgid "add this secret keyring to the list"
 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÜÔÕ ÓÅËÒÅÔÎÕÀ Ó×ÑÚËÕ Ë ÓÐÉÓËÕ Ó×ÑÚÏË ËÌÀÞÅÊ"
 
-#: g10/g10.c:247
+#: g10/gpg.c:279
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ éíñ × ËÁÞÅÓÔ×Å ÓÅËÒÅÔÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
 
-#: g10/g10.c:248
+#: g10/gpg.c:280
 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:249
+#: g10/gpg.c:281
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ"
 
-#: g10/g10.c:250
+#: g10/gpg.c:282
 msgid "read options from file"
 msgstr "ÞÉÔÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÉÚ ÆÁÊÌÁ"
 
-#: g10/g10.c:252
-msgid "set debugging flags"
-msgstr "ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÏÔÌÁÄÏÞÎÙÅ ÆÌÁÇÉ"
-
-#: g10/g10.c:253
-msgid "enable full debugging"
-msgstr "ÒÁÚÒÅÛÉÔØ ×ÓÀ ÏÔÌÁÄËÕ"
-
-#: g10/g10.c:254
+#: g10/gpg.c:286
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD| ÚÁÐÉÓÙ×ÁÔØ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ Ï ÓÏÓÔÏÑÎÉÉ × ÄÅÓËÒÉÐÔÏÒ (FD)"
 
-#: g10/g10.c:255
-msgid "do not write comment packets"
-msgstr "ÎÅ ÐÉÓÁÔØ ÐÁËÅÔÙ Ó ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÑÍÉ"
-
-#: g10/g10.c:256
-msgid "(default is 1)"
-msgstr "(ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ 1)"
-
-#: g10/g10.c:257
-msgid "(default is 3)"
-msgstr "(ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ 3)"
-
-#: g10/g10.c:259
+#: g10/gpg.c:291
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|load extension module FILE"
 msgstr "|æáêì|ÚÁÇÒÕÚÉÔØ æáêì Ó ÒÁÓÛÉÒÑÀÝÉÍÉ ÍÏÄÕÌÑÍÉ"
 
-#: g10/g10.c:260
+#: g10/gpg.c:292
 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
 msgstr "ÜÍÕÌÉÒÏ×ÁÔØ ÒÅÖÉÍ ÏÐÉÓÁÎÎÙÊ × RFC1991"
 
-#: g10/g10.c:261
+#: g10/gpg.c:293
 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:262
+#: g10/gpg.c:294
 #, fuzzy
 msgid "|N|use passphrase mode N"
 msgstr "|N|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ ÒÅÖÉÍÁ N\n"
 
-#: g10/g10.c:264
+#: g10/gpg.c:296
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÈÜÛ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ éíñ ÄÌÑ ËÌÀÞÅ×ÙÈ ÆÒÁÚ"
 
-#: g10/g10.c:266
+#: g10/gpg.c:298
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ ÄÌÑ ËÌÀÞÅ×ÙÈ ÆÒÁÚ"
 
-#: g10/g10.c:267
+#: g10/gpg.c:299
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ"
 
-#: g10/g10.c:268
+#: g10/gpg.c:300
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÈÜÛ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ éíñ"
 
-#: g10/g10.c:269
+#: g10/gpg.c:301
 msgid "|N|use compress algorithm N"
 msgstr "|N|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÓÖÁÔÉÑ N"
 
-#: g10/g10.c:270
+#: g10/gpg.c:302
 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
 msgstr "×ÙÂÒÁÓÙ×ÁÔØ ÐÏÌÅ keyid Õ ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÎÙÈ ÐÁËÅÔÏ×"
 
-#: g10/g10.c:271
+#: g10/gpg.c:303
 msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:273
+#: g10/gpg.c:306
+msgid ""
+"@\n"
+"(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:309
 #, fuzzy
 msgid ""
 "@\n"
@@ -660,17 +726,17 @@ msgstr ""
 " --list-keys [names]        ÐÏËÁÚÁÔØ ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ\n"
 " --fingerprint [names]      ÐÏËÁÚÁÔØ \"ÏÔÐÅÞÁÔËÉ ÐÁÌØÃÅ×\" ËÌÀÞÅÊ\n"
 
-#: g10/g10.c:353
+#: g10/gpg.c:409
 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 msgstr ""
 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÏÔÐÒÁ×ÌÑÊÔÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ Ï ÏÛÉÂËÁÈ ÐÏ ÁÄÒÅÓÕ "
 "<gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 
-#: g10/g10.c:357
+#: g10/gpg.c:413
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpg [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] [ÆÁÊÌÙ] (-h ÄÌÑ ÐÏÍÏÝÉ)"
 
-#: g10/g10.c:360
+#: g10/gpg.c:416
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
@@ -680,7 +746,7 @@ msgstr ""
 "ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÅÔ, ÐÒÏ×ÅÒÑÅÔ ÐÏÄÐÉÓÉ, ÛÉÆÒÕÅÔ ÉÌÉ ÒÁÓÛÉÆÒÏ×Ù×ÁÅÔ\n"
 "ÒÅÖÉÍ ÒÁÂÏÔÙ ÚÁ×ÉÓÉÔ ÏÔ ×ÈÏÄÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ\n"
 
-#: g10/g10.c:365
+#: g10/gpg.c:423
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
@@ -688,252 +754,336 @@ msgstr ""
 "\n"
 "ðÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÅ ÁÌÇÏÒÉÔÍÙ:\n"
 
-#: g10/g10.c:439
+#: g10/gpg.c:525
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpg [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] "
 
-#: g10/g10.c:492
+#: g10/gpg.c:583
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "Widersprüchliche Kommandos\n"
 
-#: g10/g10.c:626
+#: g10/gpg.c:638
+#, c-format
+msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:734
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÆÁÊÌ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ `%s' ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ\n"
 
-#: g10/g10.c:630
+#: g10/gpg.c:738
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
 msgstr "ÆÁÊÌ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× `%s': %s\n"
 
-#: g10/g10.c:637
+#: g10/gpg.c:745
 #, c-format
 msgid "reading options from `%s'\n"
 msgstr "ÞÉÔÁÀÔÓÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÉÚ `%s'\n"
 
-#: g10/g10.c:805
+#: g10/gpg.c:937
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s is not a valid character set\n"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ.\n"
 
-#: g10/g10.c:852 g10/g10.c:864
+#: g10/gpg.c:1002 g10/gpg.c:1011
+#, c-format
+msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:1004
+#, c-format
+msgid "%s not allowed with %s!\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:1007
+#, c-format
+msgid "%s makes no sense with %s!\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:1027 g10/gpg.c:1039
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "×ÙÂÒÁΠÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ\n"
 
-#: g10/g10.c:858 g10/g10.c:870
+#: g10/gpg.c:1033 g10/gpg.c:1045
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "×ÙÂÒÁΠÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÄÁÊÄÖÅÓÔ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ\n"
 
-#: g10/g10.c:874
+#: g10/gpg.c:1049
 msgid "the given policy URL is invalid\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:877
+#: g10/gpg.c:1052
 #, c-format
 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
 msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÕÐÁËÏ×ËÉ ÍÏÖÅÔ ÉÍÅÔØ ÚÎÁÞÅÎÉÑ ÏÔ %d ÄÏ %d\n"
 
-#: g10/g10.c:879
+#: g10/gpg.c:1054
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "completes-needed ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ ÂÏÌØÛÅ 0\n"
 
-#: g10/g10.c:881
+#: g10/gpg.c:1056
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "marginals-needed ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ ÂÏÌØÛÅ 1\n"
 
-#: g10/g10.c:883
+#: g10/gpg.c:1058
 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:886
+#: g10/gpg.c:1061
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÐÒÏÓÔÏÊ S2K ÒÅÖÉÍ (0) ÏÞÅÎØ ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ\n"
 
-#: g10/g10.c:890
+#: g10/gpg.c:1065
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÒÅÖÉÍ S2K: ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ 0, 1 ÉÌÉ 3\n"
 
-#: g10/g10.c:967
+#: g10/gpg.c:1154
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:973
+#: g10/gpg.c:1160
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
 
-#: g10/g10.c:980
+#: g10/gpg.c:1167
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
 
-#: g10/g10.c:988
+#: g10/gpg.c:1175
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
 
-#: g10/g10.c:1001
+#: g10/gpg.c:1188
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
 
-#: g10/g10.c:1014
+#: g10/gpg.c:1201
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
 
-#: g10/g10.c:1028
+#: g10/gpg.c:1215
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
 
-#: g10/g10.c:1040
+#: g10/gpg.c:1232
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
 
-#: g10/g10.c:1049
+#: g10/gpg.c:1240
+msgid "--sign-key user-id"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:1248
 #, fuzzy
-msgid "--edit-key username [commands]"
+msgid "--lsign-key user-id"
+msgstr "--delete-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
+
+#: g10/gpg.c:1256
+#, fuzzy
+msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
 
-#: g10/g10.c:1063
-msgid "--delete-secret-key username"
+#: g10/gpg.c:1272
+#, fuzzy
+msgid "--delete-secret-key user-id"
 msgstr "--delete-secret-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
 
-#: g10/g10.c:1066
-msgid "--delete-key username"
+#: g10/gpg.c:1275
+#, fuzzy
+msgid "--delete-key user-id"
 msgstr "--delete-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
 
-#: g10/encode.c:231 g10/g10.c:1090 g10/sign.c:366
+#: g10/encode.c:311 g10/gpg.c:1312 g10/sign.c:449
 #, c-format
 msgid "can't open %s: %s\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
 
-#: g10/g10.c:1101
-msgid "-k[v][v][v][c] [userid] [keyring]"
+#: g10/gpg.c:1327
+#, fuzzy
+msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
 msgstr "-k[v][v][v][c] [ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ] [Ó×ÑÚËÁ ËÌÀÞÅÊ]"
 
-#: g10/g10.c:1162
+#: g10/gpg.c:1393
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÄÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:1170
+#: g10/gpg.c:1401
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:1236
+#: g10/gpg.c:1474 g10/gpg.c:1495
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÈÜÛ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ `%s'\n"
 
-#: g10/g10.c:1317
+#: g10/gpg.c:1580
 msgid "[filename]"
 msgstr "[ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
 
-#: g10/g10.c:1321
+#: g10/gpg.c:1584
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/decrypt.c:59 g10/g10.c:1324 g10/verify.c:66
+#: g10/decrypt.c:59 g10/gpg.c:1587 g10/verify.c:68 g10/verify.c:113
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s'\n"
 
-#: g10/g10.c:1493
+#: g10/gpg.c:1765
 msgid ""
 "the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:1499
+#: g10/gpg.c:1771
 msgid ""
 "a notation name must have only letters, digits, dots or underscores and end "
 "with an '='\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:1505
+#: g10/gpg.c:1777
 msgid "dots in a notation name must be surrounded by other characters\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:1513
+#: g10/gpg.c:1785
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:296
+#: g10/armor.c:302
 #, fuzzy, c-format
 msgid "armor: %s\n"
 msgstr "ëÏÄÉÒÏ×ËÁ: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:319
+#: g10/armor.c:331
 msgid "invalid armor header: "
 msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:326
+#: g10/armor.c:338
 msgid "armor header: "
 msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:337
+#: g10/armor.c:349
 #, fuzzy
 msgid "invalid clearsig header\n"
 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÎÁÞÁÌÏ ÔÅËÓÔÏ×ÏÊ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
 
-#: g10/armor.c:389
+#: g10/armor.c:401
 #, fuzzy
 msgid "nested clear text signatures\n"
 msgstr "|[ÆÁÊÌ]|ÓÏÚÄÁÔØ ÔÅËÓÔÏ×ÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ"
 
-#: g10/armor.c:500
+#: g10/armor.c:525
 msgid "invalid dash escaped line: "
 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÔÒÏËÁ ÎÁÞÉÎÁÀÝÁÑÓÑ Ó ÍÉÎÕÓÏ×: "
 
-#: g10/armor.c:512
+#: g10/armor.c:537
 #, fuzzy
 msgid "unexpected armor:"
 msgstr "îÅÏÖÉÄÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ"
 
-#: g10/armor.c:629
+#: g10/armor.c:654
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÄÌÑ ËÏÄÉÒÏ×ËÉ radix64 ÓÉÍ×ÏÌ %02x ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
 
-#: g10/armor.c:672
+#: g10/armor.c:697
 msgid "premature eof (no CRC)\n"
 msgstr "ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÊ ËÏÎÅàÆÁÊÌÁ (ÎÅÔ CRC)\n"
 
-#: g10/armor.c:706
+#: g10/armor.c:731
 msgid "premature eof (in CRC)\n"
 msgstr "ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÊ ËÏÎÅàÆÁÊÌÁ (× CRC)\n"
 
-#: g10/armor.c:710
+#: g10/armor.c:735
 msgid "malformed CRC\n"
 msgstr "ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÁÑ ÆÏÒÍÁ CRC\n"
 
-#: g10/armor.c:714
+#: g10/armor.c:739
 #, c-format
 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
 msgstr "ÏÛÉÂËÁ CRC; %06lx - %06lx\n"
 
-#: g10/armor.c:731
+#: g10/armor.c:756
 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
 msgstr "ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÊ ËÏÎÅàÆÁÊÌÁ (× È×ÏÓÔÅ)\n"
 
-#: g10/armor.c:735
+#: g10/armor.c:760
 msgid "error in trailer line\n"
 msgstr "ÏÛÉÂËÁ × ÚÁ×ÅÒÛÁÀÝÅÊ ÓÔÒÏËÅ\n"
 
-#: g10/armor.c:1001
+#: g10/armor.c:912
+msgid "For info see http://www.gnupg.org"
+msgstr ""
+
+#: g10/armor.c:1033
 #, fuzzy
 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
 msgstr "ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÏ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ RFC1991 ÉÌÉ OpenPGP ÄÁÎÎÙÈ.\n"
 
-#: g10/armor.c:1005
+#: g10/armor.c:1038
 #, c-format
 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:1009
+#: g10/armor.c:1042
 msgid ""
 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:137
+#. Translators: this shoud fit into 24 bytes to that the fingerprint
+#. * data is properly aligned with the user ID
+#: g10/keyedit.c:1191 g10/pkclist.c:54
+msgid "             Fingerprint:"
+msgstr ""
+
+#: g10/pkclist.c:81
+#, fuzzy
+msgid "Fingerprint:"
+msgstr "ÐÏËÁÚÁÔØ \"ÏÔÐÅÞÁÔÏË ÐÁÌØÃÁ\""
+
+#: g10/pkclist.c:117
+msgid "No reason specified"
+msgstr ""
+
+#: g10/pkclist.c:119
+#, fuzzy
+msgid "Key is superseeded"
+msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:121
+#, fuzzy
+msgid "Key has been compromised"
+msgstr "úÁÍÅÞÁÎÉÅ: óÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÉÓÔÅË!\n"
+
+#: g10/pkclist.c:123
+msgid "Key is no longer used"
+msgstr ""
+
+#: g10/pkclist.c:125
+msgid "User ID is no longer valid"
+msgstr ""
+
+#: g10/pkclist.c:129
+msgid "Reason for revocation: "
+msgstr ""
+
+#: g10/pkclist.c:146
+msgid "Revocation comment: "
+msgstr ""
+
+# valid user replies (not including 1..4)
+#. a string with valid answers
+#: g10/pkclist.c:304
+#, fuzzy
+msgid "sSmMqQ"
+msgstr "sSmMqQ"
+
+#: g10/pkclist.c:308
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "No trust value assigned to %lu:\n"
@@ -942,7 +1092,7 @@ msgstr ""
 "îÅ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÙ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÄÌÑ %lu:\n"
 "%4u%c/%08lX %s \""
 
-#: g10/pkclist.c:147
+#: g10/pkclist.c:320
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
@@ -967,30 +1117,23 @@ msgstr ""
 " 4 = ÷ÅÒÀ ÐÏÌÎÏÓÔØÀ\n"
 " s = ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏËÁÖÉÔÅ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÕÀ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ\n"
 
-#: g10/pkclist.c:156
+#: g10/pkclist.c:329
 msgid " m = back to the main menu\n"
 msgstr " m = ÏÂÒÁÔÎÏ × ÇÌÁ×ÎÏÅ ÍÅÎÀ\n"
 
-#: g10/pkclist.c:158
+#: g10/pkclist.c:331
 msgid " q = quit\n"
 msgstr ""
 
-# valid user replies (not including 1..4)
-#. a string with valid answers
-#: g10/pkclist.c:163
-#, fuzzy
-msgid "sSmMqQ"
-msgstr "sSmMqQ"
-
-#: g10/pkclist.c:167
+#: g10/pkclist.c:337
 msgid "Your decision? "
 msgstr "÷ÁÛÅ ÒÅÛÅÎÉÅ? "
 
-#: g10/pkclist.c:187
+#: g10/pkclist.c:359
 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:256
+#: g10/pkclist.c:430
 msgid ""
 "Could not find a valid trust path to the key.  Let's see whether we\n"
 "can assign some missing owner trust values.\n"
@@ -1001,70 +1144,70 @@ msgstr ""
 "ÎÅËÏÔÏÒÙÅ ÎÅÄÏÓÔÁÀÝÉÅ ÚÎÁÞÅÎÉÑ \"ÄÏ×ÅÒÉÑ ×ÌÁÄÅÌØÃÕ\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/pkclist.c:262
+#: g10/pkclist.c:436
 msgid ""
 "No path leading to one of our keys found.\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:264
+#: g10/pkclist.c:438
 msgid ""
 "No certificates with undefined trust found.\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:266
+#: g10/pkclist.c:440
 #, fuzzy
 msgid ""
 "No trust values changed.\n"
 "\n"
 msgstr "úÎÁÞÅÎÉÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÉÚÍÅÎÅÎÙ.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:283
+#: g10/pkclist.c:458
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
 msgstr "build_sigrecs: ËÌÀÞ ist widerrufen\n"
 
-#: g10/pkclist.c:289 g10/pkclist.c:299 g10/pkclist.c:405
+#: g10/pkclist.c:465 g10/pkclist.c:477 g10/pkclist.c:599
 msgid "Use this key anyway? "
 msgstr "÷ÓÅ ÒÁ×ÎÏ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ?"
 
-#: g10/pkclist.c:293
+#: g10/pkclist.c:470
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
 msgstr "build_sigrecs: ËÌÀÞ ist widerrufen\n"
 
-#: g10/pkclist.c:323
+#: g10/pkclist.c:513
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%08lX: key has expired\n"
 msgstr "úÁÍÅÞÁÎÉÅ: óÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÉÓÔÅË!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:329
+#: g10/pkclist.c:519
 #, c-format
 msgid "%08lX: no info to calculate a trust probability\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:343
+#: g10/pkclist.c:534
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
 msgstr "÷îéíáîéå: íÙ îå ÄÏ×ÅÒÑÅÍ ÜÔÏÍÕ ËÌÀÞÕ!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:349
+#: g10/pkclist.c:540
 #, c-format
 msgid ""
 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
 "but it is accepted anyway\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:355
+#: g10/pkclist.c:546
 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:360
+#: g10/pkclist.c:551
 msgid "This key belongs to us\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:400
+#: g10/pkclist.c:594
 msgid ""
 "It is NOT certain that the key belongs to its owner.\n"
 "If you *really* know what you are doing, you may answer\n"
@@ -1075,65 +1218,65 @@ msgstr ""
 "ËÔÏ ÕËÁÚÁΠÅÇÏ ×ÌÁÄÅÌØÃÅÍ. ïÔ×ÅÞÁÊÔÅ \"ÄÁ\" ÎÁ ÓÌÅÄÕÀÝÉÊ ×ÏÐÒÏÓ,\n"
 "ÔÏÌØËÏ ÅÓÌÉ ×Ù *ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ* ÐÏÎÉÍÁÅÔÅ ÞÔÏ ÄÅÌÁÅÔÅ.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:413 g10/pkclist.c:435
+#: g10/pkclist.c:608 g10/pkclist.c:631
 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
 msgstr "÷îéíáîéå: éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ËÌÀÞ Ë ËÏÔÏÒÏÍÕ ÎÅÔ ÄÏ×ÅÒÉÑ!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:456
+#: g10/pkclist.c:652
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
 msgstr "÷îéíáîéå: ÷ÌÁÄÅÌÅàËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÏÔÏÚ×ÁÌ ÅÇÏ!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:457
+#: g10/pkclist.c:653
 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
 msgstr "          üÔÏ ÍÏÖÅÔ ÏÚÎÁÞÁÔØ, ÞÔÏ ÐÏÄÐÉÓØ ÐÏÄÄÅÌØÎÁÑ.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:461
+#: g10/pkclist.c:658
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
 msgstr "÷îéíáîéå: ÷ÌÁÄÅÌÅàËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÏÔÏÚ×ÁÌ ÅÇÏ!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:482
+#: g10/pkclist.c:680
 msgid "Note: This key has expired!\n"
 msgstr "úÁÍÅÞÁÎÉÅ: óÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÉÓÔÅË!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:489
+#: g10/pkclist.c:688
 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
 msgstr "÷îéíáîéå: üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁ×ÅÒÅΠÄÏ×ÅÒÅÎÎÏÊ ÐÏÄÐÉÓØÀ!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:491
+#: g10/pkclist.c:690
 msgid ""
 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr ""
 "         îÅÔ ÎÉËÁËÉÈ ÕËÁÚÁÎÉÑ ÎÁ ÔÏ, ÞÔÏ ËÌÀÞ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÉÔ ÅÇÏ ×ÌÁÄÅÌØÃÕ.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:507
+#: g10/pkclist.c:707
 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
 msgstr "÷îéíáîéå: íÙ îå ÄÏ×ÅÒÑÅÍ ÜÔÏÍÕ ËÌÀÞÕ!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:508
+#: g10/pkclist.c:708
 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
 msgstr "         ðÏÄÐÉÓØ ×ÅÒÏÑÔÎÏ -- ðïääåìëá.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:515
+#: g10/pkclist.c:715
 msgid ""
 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
 msgstr "÷îéíáîéå: üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁ×ÅÒÅΠÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÄÏ×ÅÒÅÎÎÙÍÉ ÐÏÄÐÉÓÑÍÉ!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:518
+#: g10/pkclist.c:718
 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr "          îÅÔ Õ×ÅÒÅÎÎÏÓÔÉ, ÞÔÏ ÐÏÄÐÉÓØ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÉÔ ×ÌÁÄÅÌØÃÕ.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:582 g10/pkclist.c:604 g10/pkclist.c:670 g10/pkclist.c:715
+#: g10/pkclist.c:820 g10/pkclist.c:842 g10/pkclist.c:968 g10/pkclist.c:1013
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: %s\n"
 msgstr "%s: ÐÒÏÐÕÝÅÎ: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:590 g10/pkclist.c:697
+#: g10/pkclist.c:828 g10/pkclist.c:995
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:613
+#: g10/pkclist.c:855
 msgid ""
 "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 "\n"
@@ -1142,84 +1285,107 @@ msgstr ""
 "\"-r\").\n"
 "\n"
 
-#: g10/pkclist.c:618
+#: g10/pkclist.c:865
 msgid "Enter the user ID: "
 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ: "
 
-#: g10/pkclist.c:629
+#: g10/pkclist.c:877
 msgid "No such user ID.\n"
 msgstr "îÅÔ ÔÁËÏÇÏ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:639
+#: g10/pkclist.c:882
+msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/pkclist.c:905
 #, fuzzy
 msgid "Public key is disabled.\n"
 msgstr "ïÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ"
 
-#: g10/pkclist.c:678
+#: g10/pkclist.c:912
+msgid "skipped: public key already set with --encrypt-to\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/pkclist.c:943
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown default recipient `%s'\n"
+msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÆÁÊÌ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ `%s' ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ\n"
+
+#: g10/pkclist.c:976
 #, c-format
 msgid "%s: error checking key: %s\n"
 msgstr "%s: ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÒÏ×ÅÒËÅ ËÌÀÞÁ: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:683
+#: g10/pkclist.c:981
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:721
+#: g10/pkclist.c:1019
 msgid "no valid addressees\n"
 msgstr "ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÁÄÒÅÓÏ×\n"
 
-#: g10/keygen.c:122
+#: g10/keygen.c:175
 msgid "writing self signature\n"
 msgstr "ÐÉÛÅÔÓÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
 
-#: g10/keygen.c:160
+#: g10/keygen.c:213
 msgid "writing key binding signature\n"
 msgstr "ÐÉÛÅÔÓÑ \"key-binding\" ÐÏÄÐÉÓØ\n"
 
-#: g10/keygen.c:386
+#: g10/keygen.c:308 g10/keygen.c:419 g10/keygen.c:529
+#, fuzzy, c-format
+msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
+msgstr "úÁÐÒÏÛÅÎÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÅÅÔ ÄÌÉÎÕ %u ÂÉÔ\n"
+
+#: g10/keygen.c:313 g10/keygen.c:424 g10/keygen.c:534
+#, fuzzy, c-format
+msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
+msgstr "ÏËÒÕÇÌÅÎÏ ÄÏ %u ÂÉÔ\n"
+
+#: g10/keygen.c:633
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÖÅÌÁÅÍÙÊ ÔÉРËÌÀÞÁ:\n"
 
-#: g10/keygen.c:388
+#: g10/keygen.c:635
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
 msgstr "   (%d) DSA É ElGamal (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ)\n"
 
-#: g10/keygen.c:389
+#: g10/keygen.c:636
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (ÔÏÌØËÏ ÐÏÄÐÉÓØ)\n"
 
-#: g10/keygen.c:391
+#: g10/keygen.c:638
 #, c-format
 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (ÔÏÌØËÏ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÅ)\n"
 
-#: g10/keygen.c:392
+#: g10/keygen.c:639
 #, c-format
 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (ÐÏÄÐÉÓØ É ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÅ)\n"
 
-#: g10/keygen.c:394
-#, c-format
-msgid "   (%d) ElGamal in a v3 packet\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal × v3-ÐÁËÅÔÅ\n"
+#: g10/keygen.c:641
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
+msgstr "   (%d) ElGamal (ÐÏÄÐÉÓØ É ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÅ)\n"
 
-#: g10/keygen.c:399
+#: g10/keygen.c:645
 msgid "Your selection? "
 msgstr "÷ÁÛ ×ÙÂÏÒ? "
 
-#: g10/keygen.c:409
+#: g10/keygen.c:656 g10/keygen.c:664
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to create a sign and encrypt key? "
 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ËÌÀÞÉ? "
 
-#: g10/keygen.c:430
+#: g10/keygen.c:678
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ×ÙÂÏÒ.\n"
 
-#: g10/keygen.c:442
+#: g10/keygen.c:690
 #, c-format
 msgid ""
 "About to generate a new %s keypair.\n"
@@ -1232,18 +1398,23 @@ msgstr ""
 "               ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ: 1024 ÂÉÔÁ\n"
 " ÍÁËÓÉÍÁÌØÎÁÑ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÍÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ: 2048 ÂÉÔ\n"
 
-#: g10/keygen.c:449
+#: g10/keygen.c:697
 msgid "What keysize do you want? (1024) "
 msgstr "ëÁËÏÇÏ ÒÁÚÍÅÒÁ ËÌÀÞ ×Ù ÖÅÌÁÅÔÅ? (1024)"
 
-#: g10/keygen.c:454
+#: g10/keygen.c:702
 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
 msgstr "äÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÒÁÚÍÅÒ DSA ËÌÀÞÅÊ - ÏÔ 512 ÄÏ 1024 ÂÉÔ\n"
 
-#: g10/keygen.c:456
+#: g10/keygen.c:704
 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
 msgstr "ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌÅÎØËÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ, ÎÁÉÍÅÎØÛÅÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ - 768.\n"
 
+#: g10/keygen.c:706
+#, fuzzy
+msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
+msgstr "ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌÅÎØËÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ, ÎÁÉÍÅÎØÛÅÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ - 768.\n"
+
 #. It is ridiculous and an annoyance to use larger key sizes!
 #. * GnuPG can handle much larger sizes; but it takes an eternity
 #. * to create such a key (but less than the time the Sirius
@@ -1252,12 +1423,12 @@ msgstr "
 #. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
 #. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
 #. * do whatever you want.
-#: g10/keygen.c:466
+#: g10/keygen.c:717
 #, fuzzy, c-format
 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
 msgstr "ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌÅÎØËÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ, ÎÁÉÍÅÎØÛÅÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ - 768.\n"
 
-#: g10/keygen.c:471
+#: g10/keygen.c:722
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
@@ -1266,11 +1437,11 @@ msgstr ""
 "ëÌÀÞÉ ÄÌÉÎÏÊ ÂÏÌØÛÅ 2048 ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÀÔÓÑ, ÐÏÔÏÍÕ ÞÔÏ ×ÙÞÉÓÌÅÎÉÑÚÁÎÉÍÁÀÔ "
 "ïþåîø ÍÎÏÇÏ ×ÒÅÍÅÎÉ!\n"
 
-#: g10/keygen.c:474
+#: g10/keygen.c:725
 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ËÌÀÞ ÔÁËÏÊ ÄÌÉÎÙ? "
 
-#: g10/keygen.c:475
+#: g10/keygen.c:726
 msgid ""
 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
 "vulnerable to attacks!\n"
@@ -1278,21 +1449,21 @@ msgstr ""
 "ïË, ÔÏÌØËÏ ÎÅ ÚÁÂÙ×ÁÊÔÅ, ÞÔÏ ÉÚÌÕÞÅÎÉÅ ×ÁÛÉÈ ËÌÁ×ÉÁÔÕÒÙ É ÍÏÎÉÔÏÒÁ ÔÏÖÅ\n"
 "ÄÅÌÁÀÔ ×ÁÓ ÕÑÚ×ÉÍÙÍ ÄÌÑ ÁÔÁË.\n"
 
-#: g10/keygen.c:483
+#: g10/keygen.c:734
 msgid "Do you really need such a large keysize? "
 msgstr "÷ÁÍ ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÎÕÖÅΠÔÁËÏÊ ÄÌÉÎÎÙÊ ËÌÀÞ? "
 
-#: g10/keygen.c:489
+#: g10/keygen.c:740
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "úÁÐÒÏÛÅÎÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÅÅÔ ÄÌÉÎÕ %u ÂÉÔ\n"
 
-#: g10/keygen.c:492 g10/keygen.c:496
+#: g10/keygen.c:743 g10/keygen.c:747
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
 msgstr "ÏËÒÕÇÌÅÎÏ ÄÏ %u ÂÉÔ\n"
 
-#: g10/keygen.c:509
+#: g10/keygen.c:795
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
@@ -1308,29 +1479,35 @@ msgstr ""
 "      <n>m = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÍÅÓÑÃÅ×\n"
 "      <n>y = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÌÅÔ\n"
 
-#: g10/keygen.c:526
+#: g10/keygen.c:810
 msgid "Key is valid for? (0) "
 msgstr "ëÌÀÞ ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌÅΠנÔÅÞÅÎÉÅ? (0) "
 
-#: g10/keygen.c:547
+#: g10/keygen.c:815
 msgid "invalid value\n"
 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ.\n"
 
-#: g10/keygen.c:552
+#: g10/keygen.c:820
 msgid "Key does not expire at all\n"
 msgstr "âÅÓÓÒÏÞÎÙÊ ËÌÀÞ.\n"
 
 #. print the date when the key expires
-#: g10/keygen.c:558
+#: g10/keygen.c:826
 #, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
 msgstr "ëÌÀÞ ÄÅÊÓÔ×ÕÅÔ ÄÏ %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:564
+#: g10/keygen.c:829
+msgid ""
+"Your system can't display dates beyond 2038.\n"
+"However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:834
 msgid "Is this correct (y/n)? "
 msgstr "üÔÏ ×ÅÒÎÏ? (y/n) "
 
-#: g10/keygen.c:607
+#: g10/keygen.c:877
 msgid ""
 "\n"
 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
@@ -1346,44 +1523,44 @@ msgstr ""
 "    \"Vasya Pupkin (KRUTOI) <vasya@mega-cool.ru>\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:618
+#: g10/keygen.c:889
 msgid "Real name: "
 msgstr "÷ÁÛÅ ÉÍÑ (\"éÍÑ æÁÍÉÌÉÑ\"): "
 
-#: g10/keygen.c:622
+#: g10/keygen.c:893
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ÉÍÅÎÉ\n"
 
-#: g10/keygen.c:624
+#: g10/keygen.c:895
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "ðÏÌÎÏÅ ÉÍÑ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÎÁÞÉÎÁÔØÓÑ Ó ÃÉÆÒÙ.\n"
 
-#: g10/keygen.c:626
+#: g10/keygen.c:897
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgstr "ðÏÌÎÏÅ ÉÍÑ ÄÏÌÖÎÏ ÓÏÓÔÏÑÔØ ÎÅ ÍÅÎÅÅ ÞÅÍ ÉÚ 5ÔÉ ÓÉÍ×ÏÌÏ×.\n"
 
-#: g10/keygen.c:634
+#: g10/keygen.c:905
 msgid "Email address: "
 msgstr "E-Mail: "
 
-#: g10/keygen.c:645
+#: g10/keygen.c:916
 msgid "Not a valid email address\n"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ E-Mail\n"
 
-#: g10/keygen.c:653
+#: g10/keygen.c:924
 msgid "Comment: "
 msgstr "ëÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ: "
 
-#: g10/keygen.c:659
+#: g10/keygen.c:930
 msgid "Invalid character in comment\n"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ.\n"
 
-#: g10/keygen.c:681
+#: g10/keygen.c:956
 #, c-format
 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:687
+#: g10/keygen.c:962
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
@@ -1394,16 +1571,29 @@ msgstr ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:690
+#: g10/keygen.c:966
+msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:971
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:700
+#: g10/keygen.c:981
+#, fuzzy
+msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
+msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ: N=éÍÑ, C=ëÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ, E=E-Mail, O=Okay/Q=÷ÙÈÏÄ? "
+
+#: g10/keygen.c:982
 #, fuzzy
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ: N=éÍÑ, C=ëÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ, E=E-Mail, O=Okay/Q=÷ÙÈÏÄ? "
 
-#: g10/keygen.c:752
+#: g10/keygen.c:1001
+msgid "Please correct the error first\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1039
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
@@ -1411,11 +1601,11 @@ msgstr ""
 "äÌÑ ÚÁÝÉÔÙ ×ÁÛÅÇÏ ËÌÀÞÁ ÎÕÖÎÁ ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:456 g10/keygen.c:760
+#: g10/keyedit.c:468 g10/keygen.c:1047
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again.\n"
 msgstr "ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ ÎÅ ÂÙÌÁ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÁ, ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÓÎÏ×Á.\n"
 
-#: g10/keygen.c:766
+#: g10/keygen.c:1053
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
@@ -1427,7 +1617,7 @@ msgstr ""
 "×ÒÅÍÑ, ÚÁÐÕÓÔÉ× ÜÔÕ ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ Ó ÐÁÒÁÍÅÔÒÏÍ \"--edit-key\".\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:787
+#: g10/keygen.c:1074
 #, fuzzy
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
@@ -1440,34 +1630,30 @@ msgstr ""
 "ÎÁÇÒÕÚÉÔØ ÓÅÔÅ×ÕÀ ÉÌÉ ÄÉÓËÏ×ÕÀ ÐÏÄÓÉÓÔÅÍÕ). üÔÏ ÄÁÓÔ ÇÅÎÅÒÁÔÏÒÕ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ\n"
 "ÞÉÓÅÌ ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔØ ÎÁÂÒÁÔØ ÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÜÎÔÒÏÐÉÉ.\n"
 
-#: g10/keygen.c:857
-msgid "Key generation can only be used in interactive mode\n"
-msgstr "çÅÎÅÒÁÃÉÑ ËÌÀÞÁ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ×ÙÐÏÌÎÅÎÁ ÔÏÌØËÏ × ÉÎÔÅÒÁËÔÉ×ÎÏÍ ÒÅÖÉÍÅ.\n"
-
-#: g10/keygen.c:865
+#: g10/keygen.c:1523
 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
 msgstr "ëÌÀÞÅ×ÁÑ ÐÁÒÁ DSA ÂÕÄÅÔ ÉÍÅÔØ ÄÌÉÎÕ 1024 ÂÉÔÁ.\n"
 
-#: g10/keygen.c:871
+#: g10/keygen.c:1566
 #, fuzzy
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "çÅÎÅÒÁÃÉÑ ËÌÀÞÁ ÏÔÍÅÎÅÎÁ: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:881
-#, c-format
-msgid "writing public certificate to `%s'\n"
+#: g10/keygen.c:1663
+#, fuzzy, c-format
+msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgstr "ÏÔËÒÙÔÙÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:882
-#, c-format
-msgid "writing secret certificate to `%s'\n"
+#: g10/keygen.c:1664
+#, fuzzy, c-format
+msgid "writing secret key to `%s'\n"
 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:959
+#: g10/keygen.c:1760
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 msgstr "ÏÔËÒÙÔÙÊ É ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞÉ ÓÏÚÄÁÎÙ É ÐÏÄÐÉÓÁÎÙ.\n"
 
-#: g10/keygen.c:961
+#: g10/keygen.c:1765
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
@@ -1478,12 +1664,12 @@ msgstr ""
 "ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÇÏ\n"
 "ËÌÀÞÁ ÄÌÑ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ.\n"
 
-#: g10/keygen.c:975 g10/keygen.c:1074
+#: g10/keygen.c:1782 g10/keygen.c:1883
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgstr "çÅÎÅÒÁÃÉÑ ËÌÀÞÁ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1019 g10/sig-check.c:312 g10/sign.c:105
+#: g10/keygen.c:1826 g10/sig-check.c:300 g10/sign.c:167
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -1491,7 +1677,7 @@ msgstr ""
 "ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁΠנÂÕÄÕÝÅÍ (ÉÓËÒÉ×ÌÅÎÉÅ ×ÒÅÍÅÎÉ ÉÌÉ ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ "
 "ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÙ ÞÁÓÙ)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1021 g10/sig-check.c:314 g10/sign.c:107
+#: g10/keygen.c:1828 g10/sig-check.c:302 g10/sign.c:169
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -1499,302 +1685,326 @@ msgstr ""
 "ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁΠנÂÕÄÕÝÅÍ (ÉÓËÒÉ×ÌÅÎÉÅ ×ÒÅÍÅÎÉ ÉÌÉ ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ "
 "ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÙ ÞÁÓÙ)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1052
+#: g10/keygen.c:1861
 #, fuzzy
 msgid "Really create? "
 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ? "
 
-#: g10/encode.c:91 g10/openfile.c:156 g10/openfile.c:246 g10/tdbio.c:467
-#: g10/tdbio.c:528
+#: g10/encode.c:142 g10/openfile.c:168 g10/openfile.c:277 g10/tdbio.c:454
+#: g10/tdbio.c:515
 #, c-format
 msgid "%s: can't open: %s\n"
 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:113
+#: g10/encode.c:164
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÓÏÚÄÁÎÉÉ ËÌÀÞÅ×ÏÊ ÆÒÁÚÙ: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:167 g10/encode.c:287
+#: g10/encode.c:222 g10/encode.c:370
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
 msgstr "%s: ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÐÕÓÔÏÊ ÆÁÊÌ.\n"
 
-#: g10/encode.c:237
+#: g10/encode.c:317
 #, c-format
 msgid "reading from `%s'\n"
 msgstr "þÉÔÁÅÔÓÑ ÉÚ `%s'\n"
 
-#: g10/encode.c:431
+#: g10/encode.c:534
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: %s\n"
 msgstr "%s ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÏ ÄÌÑ: %s\n"
 
-#: g10/export.c:147
+#: g10/export.c:153
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: user not found: %s\n"
 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
 
-#: g10/export.c:156
+#: g10/export.c:162
 #, c-format
 msgid "certificate read problem: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:165
+#: g10/export.c:171
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
 
-#: g10/export.c:203
+#: g10/export.c:182
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: not protected - skipped\n"
+msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
+
+#: g10/export.c:232
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "÷îéíáîéå: éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ËÌÀÞ Ë ËÏÔÏÒÏÍÕ ÎÅÔ ÄÏ×ÅÒÉÑ!\n"
 
-#: g10/getkey.c:206
+#: g10/getkey.c:212
 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/getkey.c:345
+#: g10/getkey.c:351
 msgid "too many entries in unk cache - disabled\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/getkey.c:1535 g10/getkey.c:1591
+#: g10/getkey.c:1311 g10/getkey.c:1350
+msgid "RSA key cannot be used in this version\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/getkey.c:1313 g10/getkey.c:1352
+#, fuzzy
+msgid "No key for user ID\n"
+msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
+
+#: g10/getkey.c:1391 g10/getkey.c:1431
+#, fuzzy
+msgid "No user ID for key\n"
+msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
+
+#: g10/getkey.c:1645 g10/getkey.c:1701
 #, c-format
 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ %09lX ×ÍÅÓÔÏ ÏÓÎÏ×ÎÏÇÏ %08lX%\n"
 
-#: g10/import.c:116
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't open `%s': %s\n"
-msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
+#: g10/getkey.c:2020
+#, fuzzy
+msgid "[User id not found]"
+msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
 
-#: g10/import.c:160
+#: g10/import.c:181
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "ÐÒÏÐÕÓËÁÅÍ ÂÌÏË ÔÉÐÁ %d\n"
 
-#: g10/import.c:167 g10/trustdb.c:1658 g10/trustdb.c:1697
+#: g10/import.c:188 g10/trustdb.c:1748 g10/trustdb.c:1789
 #, c-format
 msgid "%lu keys so far processed\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:172
+#: g10/import.c:193
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
 
-#: g10/import.c:175
+#: g10/import.c:203
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:177
+#: g10/import.c:205
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:179
+#: g10/import.c:207
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:185
+#: g10/import.c:213
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:187
+#: g10/import.c:215
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:189
+#: g10/import.c:217
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:191
+#: g10/import.c:219
 #, fuzzy, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
 
-#: g10/import.c:193
+#: g10/import.c:221
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:195
+#: g10/import.c:223
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:197
+#: g10/import.c:225
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
 
-#: g10/import.c:199
+#: g10/import.c:227
 #, fuzzy, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
 
-#: g10/import.c:342 g10/import.c:526
-#, c-format
-msgid "key %08lX: no user id\n"
+#: g10/import.c:386 g10/import.c:578
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: no user ID\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
 
-#: g10/import.c:353
-#, c-format
-msgid "key %08lX: no valid user ids\n"
+#: g10/import.c:400
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
 
-#: g10/import.c:355
+#: g10/import.c:402
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
 msgstr "ÜÔÏ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ×ÙÚ×ÁÎÏ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÅÍ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
 
-#: g10/import.c:366 g10/import.c:593
+#: g10/import.c:413 g10/import.c:645
 #, c-format
 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
 
-#: g10/import.c:372
+#: g10/import.c:419
 msgid "no default public keyring\n"
 msgstr "ÎÅÔ Ó×ÑÚËÉ ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ\n"
 
-#: g10/import.c:376 g10/openfile.c:186 g10/sign.c:268 g10/sign.c:559
+#: g10/import.c:423 g10/openfile.c:220 g10/sign.c:350 g10/sign.c:669
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
 msgstr "ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
 
-#: g10/import.c:379 g10/import.c:432 g10/import.c:541 g10/import.c:642
+#: g10/import.c:426 g10/import.c:484 g10/import.c:593 g10/import.c:694
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't lock keyring `%s': %s\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
 
-#: g10/import.c:382 g10/import.c:435 g10/import.c:544 g10/import.c:645
+#: g10/import.c:429 g10/import.c:487 g10/import.c:596 g10/import.c:697
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
 
-#: g10/import.c:387
+#: g10/import.c:434
 #, c-format
 msgid "key %08lX: public key imported\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
 
-#: g10/import.c:399
+#: g10/import.c:451
 #, c-format
 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÓÏ×ÐÁÄÁÅÔ Ó ÎÁÛÅÊ ËÏÐÉÅÊ\n"
 
-#: g10/import.c:408 g10/import.c:601
+#: g10/import.c:460 g10/import.c:653
 #, c-format
 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÂÎÁÒÕÖÉÔØ original keyblock: %s\n"
 
-#: g10/import.c:414 g10/import.c:607
+#: g10/import.c:466 g10/import.c:659
 #, c-format
 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ original keyblock: %s\n"
 
-#: g10/import.c:441
-#, c-format
-msgid "key %08lX: 1 new user-id\n"
+#: g10/import.c:493
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: 1 new user ID\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
 
-#: g10/import.c:444
-#, c-format
-msgid "key %08lX: %d new user-ids\n"
+#: g10/import.c:496
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: %d new user IDs\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
 
-#: g10/import.c:447
+#: g10/import.c:499
 #, c-format
 msgid "key %08lX: 1 new signature\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
 
-#: g10/import.c:450
+#: g10/import.c:502
 #, c-format
 msgid "key %08lX: %d new signatures\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
 
-#: g10/import.c:453
+#: g10/import.c:505
 #, c-format
 msgid "key %08lX: 1 new subkey\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÙÊ ÐÏÄ-ËÌÀÞ\n"
 
-#: g10/import.c:456
+#: g10/import.c:508
 #, c-format
 msgid "key %08lX: %d new subkeys\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄ-ËÌÀÞÅÊ\n"
 
-#: g10/import.c:466
+#: g10/import.c:518
 #, c-format
 msgid "key %08lX: not changed\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÚÍÅÎÅÎ\n"
 
-#: g10/import.c:549
+#: g10/import.c:601
 #, c-format
 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
 
 #. we can't merge secret keys
-#: g10/import.c:553
+#: g10/import.c:605
 #, c-format
 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ ÎÁ Ó×ÑÚËÅ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ\n"
 
-#: g10/import.c:558
+#: g10/import.c:610
 #, c-format
 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
 
-#: g10/import.c:587
+#: g10/import.c:639
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
 "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ - ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÉÍÅÎÉÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ "
 "ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ\n"
 
-#: g10/import.c:618
+#: g10/import.c:670
 #, c-format
 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ: %s - ÏÔ×ÅÒÇÎÕÔ\n"
 
-#: g10/import.c:650
+#: g10/import.c:702
 #, c-format
 msgid "key %08lX: revocation certificate imported\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
 
-#: g10/import.c:683
-#, c-format
-msgid "key %08lX: no user-id for signature\n"
+#: g10/import.c:744
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
 
-#: g10/import.c:690 g10/import.c:714
+#: g10/import.c:751 g10/import.c:775
 #, c-format
 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ\n"
 
-#: g10/import.c:691
+#: g10/import.c:752
 #, c-format
 msgid "key %08lX: invalid self-signature\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
 
-#: g10/import.c:706
+#: g10/import.c:767
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
 
-#: g10/import.c:715
+#: g10/import.c:776
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
 
-#: g10/import.c:747
-#, c-format
-msgid "key %08lX: skipped userid '"
+#: g10/import.c:803
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '"
+msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÐÒÏÐÕÝÅΠÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ '"
+
+#: g10/import.c:832
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: skipped user ID '"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÐÒÏÐÕÝÅΠÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ '"
 
-#: g10/import.c:770
+#: g10/import.c:855
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÙÊ ÐÏÄ-ËÌÀÞ\n"
@@ -1803,139 +2013,144 @@ msgstr "
 #. * to import non-exportable signature when we have the
 #. * the secret key used to create this signature - it
 #. * seems that this makes sense
-#: g10/import.c:795
+#: g10/import.c:880
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ × ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏÍ ÍÅÓÔÅ - ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
 
-#: g10/import.c:804
+#: g10/import.c:889
 #, c-format
 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ × ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏÍ ÍÅÓÔÅ - ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
 
-#: g10/import.c:812
+#: g10/import.c:897
 #, c-format
 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ: %s - ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
 
-#: g10/import.c:912
+#: g10/import.c:997
 #, c-format
 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:963
+#: g10/import.c:1048
 #, c-format
 msgid "key %08lX: revocation certificate added\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÄÏÂÁ×ÌÅÎ\n"
 
-#: g10/import.c:1076 g10/import.c:1131
+#: g10/import.c:1162 g10/import.c:1215
 #, c-format
 msgid "key %08lX: our copy has no self-signature\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÁÛÁ ËÏÐÉÑ ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:93
+#: g10/delkey.c:64 g10/keyedit.c:94
 #, c-format
 msgid "%s: user not found\n"
 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:154
+#: g10/keyedit.c:155
 msgid "[revocation]"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:155
+#: g10/keyedit.c:156
 #, fuzzy
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ]\n"
 
-#: g10/keyedit.c:219
+#: g10/keyedit.c:220
 #, fuzzy
 msgid "1 bad signature\n"
 msgstr "1 ÐÌÏÈÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:221
+#: g10/keyedit.c:222
 #, c-format
 msgid "%d bad signatures\n"
 msgstr "%d ÐÌÏÈÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:223
+#: g10/keyedit.c:224
 #, fuzzy
 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
 msgstr "1 ÐÏÄÐÉÓØ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÁ ÉÚ-ÚÁ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:225
+#: g10/keyedit.c:226
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
 msgstr "%s ÐÏÄÐÉÓÅÊ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÏ ÉÚ-ÚÁ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÅÊ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:227
+#: g10/keyedit.c:228
 #, fuzzy
 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
 msgstr "1 ÐÏÄÐÉÓØ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÁ ÉÚ-ÚÁ ÏÛÉÂËÉ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:229
+#: g10/keyedit.c:230
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
 msgstr "%s ÐÏÄÐÉÓÅÊ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÏ ÉÚ-ÚÁ ÏÛÉÂÏË\n"
 
-#: g10/keyedit.c:231
+#: g10/keyedit.c:232
 #, fuzzy
-msgid "1 user id without valid self-signature detected\n"
+msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
 msgstr "ÏÂÎÁÒÕÖÅΠ1 ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÂÅÚ ÄÏÐÕÓÔÉÍÏÊ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:233
-#, c-format
-msgid "%d user ids without valid self-signatures detected\n"
+#: g10/keyedit.c:234
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
 msgstr ""
 "ÏÂÎÁÒÕÖÅÎÏ %d ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ ÂÅÚ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
 
 #. Fixme: see whether there is a revocation in which
 #. * case we should allow to sign it again.
-#: g10/keyedit.c:313
+#: g10/keyedit.c:316
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Already signed by key %08lX\n"
 msgstr "õÖÅ ÐÏÄÐÉÓÁÎÏ ËÌÀÞÏÍ %08lX.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:321
+#: g10/keyedit.c:324
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
 msgstr "îÅÞÅÇÏ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÔØ ËÌÀÞÁÍ %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:330
+#: g10/keyedit.c:333
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
 "with your key: \""
 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ Õ×ÅÒÅÎÙ, ÞÔÏ ÈÏÔÉÔÅ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ Ó×ÏÉÍ:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:339
+#: g10/keyedit.c:342
 msgid ""
 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:344
+#: g10/keyedit.c:347
 msgid "Really sign? "
 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ? "
 
-#: g10/keyedit.c:370 g10/keyedit.c:1806 g10/keyedit.c:1855 g10/sign.c:128
+#: g10/keyedit.c:373 g10/keyedit.c:1873 g10/keyedit.c:1935 g10/sign.c:191
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÎÉÑ: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:423
+#: g10/keyedit.c:427
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:426
+#: g10/keyedit.c:431
+#, fuzzy
+msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
+msgstr "óÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
+
+#: g10/keyedit.c:435
 msgid "Key is protected.\n"
 msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:443
+#: g10/keyedit.c:455
 #, c-format
 msgid "Can't edit this key: %s\n"
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:448
+#: g10/keyedit.c:460
 msgid ""
 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
 "\n"
@@ -1943,7 +2158,7 @@ msgstr ""
 "÷×ÅÄÉÔÅ ÎÏ×ÕÀ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ ÓÅËÒÅÔÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:460
+#: g10/keyedit.c:472
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "\n"
@@ -1951,564 +2166,644 @@ msgstr ""
 "÷Ù ÎÅ ÈÏÔÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ - ÜÔÏ ÓËÏÒÅÅ ×ÓÅÇÏ *ÐÌÏÈÁÑ* ÉÄÅÑ!\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:463
+#: g10/keyedit.c:475
 msgid "Do you really want to do this? "
 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÜÔÏÇÏ ÈÏÔÉÔÅ? "
 
-#: g10/keyedit.c:524
+#: g10/keyedit.c:539
 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:561
+#: g10/keyedit.c:580
 msgid "quit this menu"
 msgstr "×ÙÊÔÉ ÉÚ ÍÅÎÀ"
 
-#: g10/keyedit.c:562
+#: g10/keyedit.c:581
 msgid "q"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:563
+#: g10/keyedit.c:582
 msgid "save"
 msgstr "ÚÁÐÉÓÁÔØ"
 
-#: g10/keyedit.c:563
+#: g10/keyedit.c:582
 msgid "save and quit"
 msgstr "ÚÁÐÉÓÁÔØ É ×ÙÊÔÉ"
 
-#: g10/keyedit.c:564
+#: g10/keyedit.c:583
 msgid "help"
 msgstr "ÐÏÍÏÝØ"
 
-#: g10/keyedit.c:564
+#: g10/keyedit.c:583
 msgid "show this help"
 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔØ ÐÏÍÏÝØ"
 
-#: g10/keyedit.c:566
+#: g10/keyedit.c:585
 msgid "fpr"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:566
+#: g10/keyedit.c:585
 #, fuzzy
 msgid "show fingerprint"
 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔØ \"ÏÔÐÅÞÁÔÏË ÐÁÌØÃÁ\""
 
-#: g10/keyedit.c:567
+#: g10/keyedit.c:586
 #, fuzzy
 msgid "list"
 msgstr "ÓÐÉÓÏË"
 
-#: g10/keyedit.c:567
+#: g10/keyedit.c:586
 #, fuzzy
-msgid "list key and user ids"
+msgid "list key and user IDs"
 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ"
 
-#: g10/keyedit.c:568
+#: g10/keyedit.c:587
 msgid "l"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:569
+#: g10/keyedit.c:588
 msgid "uid"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:569
-msgid "select user id N"
+#: g10/keyedit.c:588
+#, fuzzy
+msgid "select user ID N"
 msgstr "×ÙÂÒÁÔØ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ N"
 
-#: g10/keyedit.c:570
+#: g10/keyedit.c:589
 msgid "key"
 msgstr "ËÌÀÞ"
 
-#: g10/keyedit.c:570
+#: g10/keyedit.c:589
 msgid "select secondary key N"
 msgstr "×ÙÂÒÁÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ N"
 
-#: g10/keyedit.c:571
+#: g10/keyedit.c:590
 msgid "check"
 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒËÁ"
 
-#: g10/keyedit.c:571
+#: g10/keyedit.c:590
 #, fuzzy
 msgid "list signatures"
 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ"
 
-#: g10/keyedit.c:572
+#: g10/keyedit.c:591
 msgid "c"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:573
+#: g10/keyedit.c:592
 msgid "sign"
 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
 
-#: g10/keyedit.c:573
+#: g10/keyedit.c:592
 #, fuzzy
 msgid "sign the key"
 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ËÌÀÞ"
 
-#: g10/keyedit.c:574
+#: g10/keyedit.c:593
 msgid "s"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:575
+#: g10/keyedit.c:594
 #, fuzzy
 msgid "lsign"
 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
 
-#: g10/keyedit.c:575
+#: g10/keyedit.c:594
 #, fuzzy
 msgid "sign the key locally"
 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ËÌÀÞ"
 
-#: g10/keyedit.c:576
+#: g10/keyedit.c:595
 msgid "debug"
 msgstr "ÏÔÌÁÄËÁ"
 
-#: g10/keyedit.c:577
+#: g10/keyedit.c:596
 msgid "adduid"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:577
-msgid "add a user id"
+#: g10/keyedit.c:596
+#, fuzzy
+msgid "add a user ID"
 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
 
-#: g10/keyedit.c:578
+#: g10/keyedit.c:597
 msgid "deluid"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:578
+#: g10/keyedit.c:597
 #, fuzzy
-msgid "delete user id"
+msgid "delete user ID"
 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
 
-#: g10/keyedit.c:579
+#: g10/keyedit.c:598
 msgid "addkey"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:579
+#: g10/keyedit.c:598
 #, fuzzy
 msgid "add a secondary key"
 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ"
 
-#: g10/keyedit.c:580
+#: g10/keyedit.c:599
 msgid "delkey"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:580
+#: g10/keyedit.c:599
 msgid "delete a secondary key"
 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ"
 
-#: g10/keyedit.c:581
+#: g10/keyedit.c:600
 #, fuzzy
 msgid "delsig"
 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
 
-#: g10/keyedit.c:581
+#: g10/keyedit.c:600
 #, fuzzy
 msgid "delete signatures"
 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ"
 
-#: g10/keyedit.c:582
+#: g10/keyedit.c:601
 msgid "expire"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:582
+#: g10/keyedit.c:601
 #, fuzzy
 msgid "change the expire date"
 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ"
 
-#: g10/keyedit.c:583
+#: g10/keyedit.c:602
 msgid "toggle"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:583
+#: g10/keyedit.c:602
 msgid "toggle between secret and public key listing"
 msgstr "ÐÅÒÅËÌÀÞÉÔØ ÍÅÖÄÕ ÓÐÉÓËÏÍ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ É ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ"
 
-#: g10/keyedit.c:585
+#: g10/keyedit.c:604
 msgid "t"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:586
+#: g10/keyedit.c:605
 msgid "pref"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:586
+#: g10/keyedit.c:605
 msgid "list preferences"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:587
+#: g10/keyedit.c:606
 msgid "passwd"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:587
+#: g10/keyedit.c:606
 #, fuzzy
 msgid "change the passphrase"
 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ"
 
-#: g10/keyedit.c:588
+#: g10/keyedit.c:607
 msgid "trust"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:588
+#: g10/keyedit.c:607
 msgid "change the ownertrust"
 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
 
-#: g10/keyedit.c:589
+#: g10/keyedit.c:608
 #, fuzzy
 msgid "revsig"
 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
 
-#: g10/keyedit.c:589
+#: g10/keyedit.c:608
 #, fuzzy
 msgid "revoke signatures"
 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ ÎÁ ËÌÀÞÅ"
 
-#: g10/keyedit.c:590
+#: g10/keyedit.c:609
 #, fuzzy
 msgid "revkey"
 msgstr "ËÌÀÞ"
 
-#: g10/keyedit.c:590
+#: g10/keyedit.c:609
 #, fuzzy
 msgid "revoke a secondary key"
 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ"
 
-#: g10/keyedit.c:591
+#: g10/keyedit.c:610
 msgid "disable"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:591
+#: g10/keyedit.c:610
 #, fuzzy
 msgid "disable a key"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ËÌÀÞ"
 
-#: g10/keyedit.c:592
+#: g10/keyedit.c:611
 msgid "enable"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:592
+#: g10/keyedit.c:611
 #, fuzzy
 msgid "enable a key"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ËÌÀÞ"
 
-#: g10/keyedit.c:611
+#: g10/delkey.c:110 g10/keyedit.c:630
 msgid "can't do that in batchmode\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÄÅÌÁÔØ ÜÔÏ × ÐÁËÅÔÎÏÍ ÒÅÖÉÍÅ.\n"
 
 #. check that they match
-#. FIXME: check that they both match
-#: g10/keyedit.c:640
+#. fixme: check that they both match
+#: g10/keyedit.c:668
 #, fuzzy
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr "éÍÅÅÔÓÑ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:669
+#: g10/keyedit.c:697
 #, fuzzy
 msgid "Command> "
 msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ> "
 
-#: g10/keyedit.c:696
+#: g10/keyedit.c:727
 #, fuzzy
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "þÔÏÂÙ ÜÔÏ ÓÄÅÌÁÔØ, ÎÕÖÅΠÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:718
-msgid "Save changes? "
-msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ? "
-
-#: g10/keyedit.c:721
-msgid "Quit without saving? "
-msgstr "÷ÙÊÔÉ ÂÅÚ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÑ? "
-
 #: g10/keyedit.c:731
-#, fuzzy, c-format
-msgid "update failed: %s\n"
-msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
+msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:738
-#, fuzzy, c-format
-msgid "update secret failed: %s\n"
-msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
+#: g10/keyedit.c:778
+#, fuzzy
+msgid "Really sign all user IDs? "
+msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ×ÓÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ? "
 
-#: g10/keyedit.c:745
-msgid "Key not changed so no update needed.\n"
-msgstr "ëÌÀÞ ÎÅ ÉÚÍÅÎÉÌÓÑ, ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÎÕÖÎÏ.\n"
+#: g10/keyedit.c:779
+#, fuzzy
+msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
+msgstr ""
+"ðÏÄÓËÁÚËÁ: ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ËÏÔÏÒÙÅ ÈÏÔÉÔÅ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:748 g10/keyedit.c:807
+#: g10/keyedit.c:811 g10/keyedit.c:993
 #, fuzzy, c-format
 msgid "update of trustdb failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:781
-msgid "Really sign all user ids? "
-msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ×ÓÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ? "
-
-#: g10/keyedit.c:782
-msgid "Hint: Select the user ids to sign\n"
-msgstr ""
-"ðÏÄÓËÁÚËÁ: ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ËÏÔÏÒÙÅ ÈÏÔÉÔÅ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ\n"
-
-#: g10/keyedit.c:818 g10/keyedit.c:839
-msgid "You must select at least one user id.\n"
+#: g10/keyedit.c:822 g10/keyedit.c:843
+#, fuzzy
+msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ×ÙÂÒÁÔØ ÈÏÔÑ ÂÙ ÏÄÉΠÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:820
-msgid "You can't delete the last user id!\n"
+#: g10/keyedit.c:824
+#, fuzzy
+msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "÷Ù ÎÅ ÍÏÖÅÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÐÏÓÌÅÄÎÉÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:823
+#: g10/keyedit.c:827
 #, fuzzy
-msgid "Really remove all selected user ids? "
+msgid "Really remove all selected user IDs? "
 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÓÅ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ? "
 
-#: g10/keyedit.c:824
+#: g10/keyedit.c:828
 #, fuzzy
-msgid "Really remove this user id? "
+msgid "Really remove this user ID? "
 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ? "
 
-#: g10/keyedit.c:860 g10/keyedit.c:882
+#: g10/keyedit.c:864 g10/keyedit.c:886
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgstr "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ×ÙÂÒÁÔØ ÈÏÔÑ ÂÙ ÏÄÉΠËÌÀÞ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:864
+#: g10/keyedit.c:868
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ËÌÀÞÉ? "
 
-#: g10/keyedit.c:865
+#: g10/keyedit.c:869
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete this key? "
 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ? "
 
-#: g10/keyedit.c:886
+#: g10/keyedit.c:890
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ËÌÀÞÉ? "
 
-#: g10/keyedit.c:887
+#: g10/keyedit.c:891
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke this key? "
 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ? "
 
-#: g10/keyedit.c:949
+#: g10/keyedit.c:957
+msgid "Save changes? "
+msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ? "
+
+#: g10/keyedit.c:960
+msgid "Quit without saving? "
+msgstr "÷ÙÊÔÉ ÂÅÚ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÑ? "
+
+#: g10/keyedit.c:971
+#, fuzzy, c-format
+msgid "update failed: %s\n"
+msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:978
+#, fuzzy, c-format
+msgid "update secret failed: %s\n"
+msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:985
+msgid "Key not changed so no update needed.\n"
+msgstr "ëÌÀÞ ÎÅ ÉÚÍÅÎÉÌÓÑ, ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÎÕÖÎÏ.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1000
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ËÏÍÁÎÄÁ (ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ \"help\")\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1039
+#: g10/keyedit.c:1083 g10/keyedit.c:1109
+#, c-format
+msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1092
+#, c-format
+msgid " trust: %c/%c"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1096
 #, fuzzy
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "úÁÍÅÞÁÎÉÅ: óÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÉÓÔÅË!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1310
+#: g10/keyedit.c:1125
+#, fuzzy, c-format
+msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
+msgstr "build_sigrecs: ËÌÀÞ ist widerrufen\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1128
+msgid "rev- faked revocation found\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1130
+#, c-format
+msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1368
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1314
+#: g10/keyedit.c:1372
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1318
+#: g10/keyedit.c:1376
 #, fuzzy
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
-#: g10/keyedit.c:1324
+#: g10/keyedit.c:1382
 #, fuzzy
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
-#: g10/keyedit.c:1338
+#: g10/keyedit.c:1396
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgstr "%d ÐÌÏÈÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1339
+#: g10/keyedit.c:1397
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 msgstr "%d ÐÌÏÈÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1342
+#: g10/keyedit.c:1400
 #, fuzzy
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "÷îéíáîéå: éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ËÌÀÞ Ë ËÏÔÏÒÏÍÕ ÎÅÔ ÄÏ×ÅÒÉÑ!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1411
+#: g10/keyedit.c:1469
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1417
+#: g10/keyedit.c:1475
 #, fuzzy
 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
 msgstr "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ×ÙÂÒÁÔØ ÈÏÔÑ ÂÙ ÏÄÉΠËÌÀÞ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1421
+#: g10/keyedit.c:1479
 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1423
+#: g10/keyedit.c:1481
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1464
+#: g10/keyedit.c:1523
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1480
+#: g10/keyedit.c:1539
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1540
-#, c-format
-msgid "No user id with index %d\n"
+#: g10/keyedit.c:1600
+#, fuzzy, c-format
+msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr "îÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ Ó ÉÎÄÅËÓÏÍ %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1586
+#: g10/keyedit.c:1646
 #, c-format
 msgid "No secondary key with index %d\n"
 msgstr "îÅÔ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ Ó ÉÎÄÅËÓÏÍ %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1684
+#: g10/keyedit.c:1744
 #, fuzzy
 msgid "user ID: \""
 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ: "
 
-#: g10/keyedit.c:1687
+#: g10/keyedit.c:1747
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "\"\n"
 "signed with your key %08lX at %s\n"
 msgstr "îÅÞÅÇÏ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÔØ ËÌÀÞÁÍ %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1691
+#: g10/keyedit.c:1751
 #, fuzzy
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N)"
 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
-#: g10/keyedit.c:1771
+#. FIXME: detect duplicates here
+#: g10/keyedit.c:1775
+#, fuzzy
+msgid "You have signed these user IDs:\n"
+msgstr "÷Ù ÎÅ ÍÏÖÅÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÐÏÓÌÅÄÎÉÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ!\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1789 g10/keyedit.c:1824
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   signed by %08lX at %s\n"
+msgstr "îÅÞÅÇÏ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÔØ ËÌÀÞÁÍ %08lX\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1794
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   revoked by %08lX at %s\n"
+msgstr "îÅÞÅÇÏ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÔØ ËÌÀÞÁÍ %08lX\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1814
+#, fuzzy
+msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
+msgstr "Möchten Sie einige der ungültigen Signaturen entfernen? "
+
+#: g10/keyedit.c:1832
 #, fuzzy
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N)"
 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
-#: g10/keyedit.c:1794
+#: g10/keyedit.c:1861
 #, fuzzy
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
 
-#: g10/mainproc.c:213
+#: g10/keylist.c:158
+#, fuzzy
+msgid "invalid"
+msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ASCII-ËÏÄÉÒÏ×ËÁ"
+
+#: g10/keylist.c:178
+#, fuzzy
+msgid "revoked"
+msgstr "ËÌÀÞ"
+
+#. of subkey
+#: g10/keylist.c:401 g10/mainproc.c:754
+#, fuzzy, c-format
+msgid " [expires: %s]"
+msgstr "ëÌÀÞ ÄÅÊÓÔ×ÕÅÔ ÄÏ %s\n"
+
+#: g10/mainproc.c:212
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key is %08lX\n"
 msgstr "ïÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ"
 
-#: g10/mainproc.c:244
+#: g10/mainproc.c:247
 #, fuzzy
 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:275
+#: g10/mainproc.c:280
 #, fuzzy, c-format
 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
 msgstr "(%u-ÂÉÔ %s ËÌÀÞ, ID %08lX, ÓÏÚÄÁΠ%s)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:285
+#: g10/mainproc.c:290
 #, fuzzy, c-format
 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
 msgstr "ðÏÄÐÉÓØ ÓÄÅÌÁÎÁ %.*s, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ %s ËÌÀÞ %08lX\n"
 
-#: g10/mainproc.c:291
+#: g10/mainproc.c:296
 #, fuzzy
 msgid "no secret key for decryption available\n"
 msgstr "óÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
 
-#: g10/mainproc.c:293
+#: g10/mainproc.c:305
 #, c-format
 msgid "public key decryption failed: %s\n"
 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:323
+#: g10/mainproc.c:342
 #, fuzzy
 msgid "decryption okay\n"
 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:328
+#: g10/mainproc.c:347
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:333
+#: g10/mainproc.c:352
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:351
+#: g10/mainproc.c:371
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌØ ÚÁÐÒÏÓÉÌ \"ÔÏÌØËÏ-ÄÌÑ-÷ÁÛÉÈ-ÇÌÁÚ\"\n"
 
-#: g10/mainproc.c:353
+#: g10/mainproc.c:373
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:580 g10/mainproc.c:589
+#: g10/mainproc.c:538
+msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/mainproc.c:625 g10/mainproc.c:634
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
 msgstr "ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÏ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ RFC1991 ÉÌÉ OpenPGP ÄÁÎÎÙÈ.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:592
+#: g10/mainproc.c:637
 msgid "Notation: "
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:599
+#: g10/mainproc.c:644
 msgid "Policy: "
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1018
+#: g10/mainproc.c:1074
 msgid "signature verification suppressed\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1024
+#: g10/mainproc.c:1080
 #, c-format
 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
 msgstr "ðÏÄÐÉÓØ ÓÄÅÌÁÎÁ %.*s, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ %s ËÌÀÞ %08lX\n"
 
 #. just in case that we have no userid
-#: g10/mainproc.c:1050 g10/mainproc.c:1061
+#: g10/mainproc.c:1106 g10/mainproc.c:1117
 msgid "BAD signature from \""
 msgstr "ðìïèáñ ÐÏÄÐÉÓØ ÏÔ \""
 
-#: g10/mainproc.c:1051 g10/mainproc.c:1062
+#: g10/mainproc.c:1107 g10/mainproc.c:1118
 msgid "Good signature from \""
 msgstr "èÏÒÏÛÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ ÏÔ \""
 
-#: g10/mainproc.c:1053
+#: g10/mainproc.c:1109
 msgid "                aka \""
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1104
+#: g10/mainproc.c:1165
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1198
+#: g10/mainproc.c:1230
+#, fuzzy, c-format
+msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
+msgstr "ðÏÄÐÉÓØ ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÏÇÏ ÔÉÐÁ"
+
+#: g10/mainproc.c:1282
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1203
+#: g10/mainproc.c:1287
 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:93
+#: g10/misc.c:83
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
 
-#: g10/misc.c:96
+#: g10/misc.c:86
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:203
+#: g10/misc.c:312
 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:217
+#: g10/misc.c:326
 msgid ""
 "RSA keys are deprecated; please consider creating a new key and use this key "
 "in the future\n"
@@ -2516,16 +2811,16 @@ msgstr ""
 "ðÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ RSA ËÌÀÞÁÍÉ ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ, ÐÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏÄÕÍÁÊÔÅ Ï ÓÏÚÄÁÎÉÉ\n"
 "ÎÏ×ÏÇÏ ËÌÀÞÁ ÄÌÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ × ÂÕÄÕÝÅÍ\n"
 
-#: g10/misc.c:239
+#: g10/misc.c:348
 msgid "this cipher algorithm is depreciated; please use a more standard one!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/parse-packet.c:113
+#: g10/parse-packet.c:115
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:932
+#: g10/parse-packet.c:963
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr ""
@@ -2565,121 +2860,176 @@ msgstr "
 msgid "Repeat passphrase: "
 msgstr "ðÏ×ÔÏÒÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ: %s\n"
 
-#: g10/plaintext.c:63
+#: g10/plaintext.c:67
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr "ÄÁÎÎÙÅ ÎÅ ÂÙÌÉ ÓÏÈÒÁÎÅÎÙ; ×ÏÓÐÏÌØÚÕÊÔÅÓØ --\"output\" ÄÌÑ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÑ\n"
 
-#: g10/plaintext.c:266
+#: g10/plaintext.c:324
+#, fuzzy
+msgid "Detached signature.\n"
+msgstr "%d ÐÌÏÈÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
+
+#: g10/plaintext.c:328
 msgid "Please enter name of data file: "
 msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ××ÅÄÉÔÅ ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ ÄÁÎÎÙÈ: "
 
-#: g10/plaintext.c:287
+#: g10/plaintext.c:349
 msgid "reading stdin ...\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/plaintext.c:360
+#: g10/plaintext.c:392
 #, c-format
 msgid "can't open signed data `%s'\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÐÏÄÐÉÓÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ `%s' .\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:79
+#: g10/pubkey-enc.c:138
 #, c-format
 msgid "anonymous receiver; trying secret key %08lX ...\n"
 msgstr "ÁÎÏÎÉÍÎÙÊ ÐÏÌÕÞÁÔÅÌØ, ÐÒÏÂÕÅÍ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX ...\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:85
+#: g10/pubkey-enc.c:144
 #, fuzzy
 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
 msgstr "ïË, ÍÙ -- ÁÎÏÎÉÍÎÙÊ ÐÏÌÕÞÁÔÅÌØ.\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:137
+#: g10/pubkey-enc.c:200
 #, fuzzy
 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
 msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÚÁÝÉÔÙ %d ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:191
+#: g10/pubkey-enc.c:219
+#, fuzzy, c-format
+msgid "cipher algorithm %d is unknown or disabled\n"
+msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÚÁÝÉÔÙ %d ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ\n"
+
+#: g10/pubkey-enc.c:258
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ %d ÎÅ ÎÁÊÄÅΠנÐÒÅÄÐÏÞÔÅÎÉÑÈ\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:55
+#: g10/pubkey-enc.c:264
+#, fuzzy, c-format
+msgid "NOTE: secret key %08lX expired at %s\n"
+msgstr "ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ËÌÀÞ ÐÏÄÐÉÓÉ ÕÓÔÁÒÅÌ %s\n"
+
+#: g10/hkp.c:62
+#, c-format
+msgid "requesting key %08lX from %s ...\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/hkp.c:75
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
+msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ × Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
+
+#: g10/hkp.c:98 g10/hkp.c:136
+msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/hkp.c:106
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: not a valid key ID\n"
+msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ.\n"
+
+#: g10/hkp.c:158
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
+
+#: g10/hkp.c:182
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error sending to `%s': %s\n"
+msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
+
+#: g10/hkp.c:194
+#, c-format
+msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/hkp.c:197
+#, c-format
+msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/seckey-cert.c:90
+#, fuzzy
+msgid "secret key parts are not available\n"
+msgstr "óÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
+
+#: g10/seckey-cert.c:96
 #, fuzzy, c-format
 msgid "protection algorithm %d is not supported\n"
 msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÚÁÝÉÔÙ %d ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:171
+#: g10/seckey-cert.c:239
 msgid "Invalid passphrase; please try again ...\n"
 msgstr "îÅÐÒÁ×ÉÌØÎÁÑ ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ, ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÓÎÏ×Á ...\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:227
+#: g10/seckey-cert.c:302
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
 msgstr "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÏÂÎÁÒÕÖÅΠÓÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ - ÓÍÅÎÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ.\n"
 
-#: g10/sig-check.c:199
-msgid "assuming bad MDC due to an unknown critical bit\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/sig-check.c:295
+#: g10/sig-check.c:282
 msgid ""
 "this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for signatures!\n"
 msgstr "ÜÔÏÔ ElGamal ËÌÀÞ, ÓÏÚÄÁÎÎÙÊ PGP, ÎÅ ÎÁÄÅÖÅΠÄÌÑ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÐÏÄÐÉÓÅÊ!\n"
 
-#: g10/sig-check.c:303
+#: g10/sig-check.c:290
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key is %lu second newer than the signature\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
 
-#: g10/sig-check.c:304
+#: g10/sig-check.c:291
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key is %lu seconds newer than the signature\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
 
-#: g10/sig-check.c:320
+#: g10/sig-check.c:309
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: signature key expired %s\n"
 msgstr "ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ËÌÀÞ ÐÏÄÐÉÓÉ ÕÓÔÁÒÅÌ %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:377
+#: g10/sig-check.c:378
 msgid "assuming bad signature due to an unknown critical bit\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:132
+#: g10/sign.c:195
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s signature from: %s\n"
 msgstr "ðìïèáñ ÐÏÄÐÉÓØ ÏÔ \""
 
-#: g10/sign.c:263 g10/sign.c:554
+#: g10/sign.c:345 g10/sign.c:664
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create %s: %s\n"
 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:361
+#: g10/sign.c:444
 #, fuzzy
 msgid "signing:"
 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
 
-#: g10/sign.c:401
+#: g10/sign.c:487
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 msgstr "%s: ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÐÕÓÔÏÊ ÆÁÊÌ.\n"
 
-#: g10/textfilter.c:128
+#: g10/textfilter.c:134
 #, c-format
 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/textfilter.c:197
+#: g10/textfilter.c:231
 #, c-format
 msgid "input line longer than %d characters\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:116 g10/tdbio.c:1634
+#: g10/tdbio.c:116 g10/tdbio.c:1623
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:122 g10/tdbio.c:1641
+#: g10/tdbio.c:122 g10/tdbio.c:1630
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
 msgstr ""
@@ -2693,453 +3043,452 @@ msgstr ""
 msgid "%s: can't access: %s\n"
 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
 
-#: g10/ringedit.c:296 g10/tdbio.c:444
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: can't create directory: %s\n"
-msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
-
-#: g10/ringedit.c:302 g10/tdbio.c:447
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: directory created\n"
-msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
-
-#: g10/tdbio.c:451
+#: g10/tdbio.c:438
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/openfile.c:182 g10/openfile.c:253 g10/ringedit.c:1344 g10/tdbio.c:457
+#: g10/openfile.c:216 g10/openfile.c:284 g10/ringedit.c:1407
+#: g10/ringedit.c:1878 g10/tdbio.c:444
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: can't create: %s\n"
 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:472 g10/tdbio.c:521
+#: g10/tdbio.c:459 g10/tdbio.c:508
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: can't create lock\n"
 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:486
+#: g10/tdbio.c:473
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:490
+#: g10/tdbio.c:477
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:493
+#: g10/tdbio.c:480
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: trustdb created\n"
 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:530
+#: g10/tdbio.c:517
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:563
+#: g10/tdbio.c:550
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:571
+#: g10/tdbio.c:558
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:587 g10/tdbio.c:626 g10/tdbio.c:648 g10/tdbio.c:678
-#: g10/tdbio.c:703 g10/tdbio.c:1567 g10/tdbio.c:1594
+#: g10/tdbio.c:574 g10/tdbio.c:613 g10/tdbio.c:635 g10/tdbio.c:665
+#: g10/tdbio.c:690 g10/tdbio.c:1556 g10/tdbio.c:1583
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:600 g10/tdbio.c:659
+#: g10/tdbio.c:587 g10/tdbio.c:646
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1246
+#: g10/tdbio.c:1235
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1254
+#: g10/tdbio.c:1243
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1275
+#: g10/tdbio.c:1264
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: not a trustdb file\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1291
+#: g10/tdbio.c:1280
 #, c-format
 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1296
+#: g10/tdbio.c:1285
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: invalid file version %d\n"
 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÎÁÞÁÌÏ ÔÅËÓÔÏ×ÏÊ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1600
+#: g10/tdbio.c:1589
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1608
+#: g10/tdbio.c:1597
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1618
+#: g10/tdbio.c:1607
 #, c-format
 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1648
+#: g10/tdbio.c:1637
 #, c-format
 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1759
+#: g10/tdbio.c:1748
 #, fuzzy
 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
 msgstr "âÁÚÁ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÒÁÚÒÕÛÅÎÁ: ÚÁÐÕÓÔÉÔÅ \"gpgm --fix-trust-db\".\n"
 
-#: g10/trustdb.c:160
+#: g10/trustdb.c:168
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:175
+#: g10/trustdb.c:183
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:189
+#: g10/trustdb.c:197
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trust record %lu: delete failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:203
+#: g10/trustdb.c:211
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:347
+#: g10/trustdb.c:376
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading dir record for LID %lu: %s\n"
 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:354
+#: g10/trustdb.c:383
 #, c-format
 msgid "lid %lu: expected dir record, got type %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:359
+#: g10/trustdb.c:388
 #, c-format
 msgid "no primary key for LID %lu\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:364
+#: g10/trustdb.c:393
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading primary key for LID %lu: %s\n"
 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:403
+#: g10/trustdb.c:432
 #, fuzzy, c-format
 msgid "get_dir_record: search_record failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:458
+#: g10/trustdb.c:487
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: secret key %08lX is NOT protected.\n"
 msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
 
-#: g10/trustdb.c:466
+#: g10/trustdb.c:495
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
 
-#: g10/trustdb.c:473
+#: g10/trustdb.c:502
 #, c-format
 msgid "key %08lX: secret and public key don't match\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ É ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÉ ÎÅ ÓÏ×ÐÁÄÁÀÔ.\n"
 
-#: g10/trustdb.c:485
+#: g10/trustdb.c:514
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: can't put it into the trustdb\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÏÖÉÔØ × ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
 
-#: g10/trustdb.c:491
+#: g10/trustdb.c:520
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: query record failed\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÚÁÐÒÏÓ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÓÑ\n"
 
-#: g10/trustdb.c:500
+#: g10/trustdb.c:529
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: already in trusted key table\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ ÎÁ Ó×ÑÚËÅ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ\n"
 
-#: g10/trustdb.c:503
+#: g10/trustdb.c:532
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: accepted as trusted key.\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ ÎÁ Ó×ÑÚËÅ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ\n"
 
-#: g10/trustdb.c:511
+#: g10/trustdb.c:540
 #, fuzzy, c-format
 msgid "enumerate secret keys failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:802
-#, fuzzy, c-format
-msgid "tdbio_search_sdir failed: %s\n"
-msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÄÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
-
-#: g10/trustdb.c:877
+#: g10/trustdb.c:925
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX.%lu: Good subkey binding\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
 
-#: g10/trustdb.c:883 g10/trustdb.c:918
+#: g10/trustdb.c:931 g10/trustdb.c:966
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX.%lu: Invalid subkey binding: %s\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
 
-#: g10/trustdb.c:895
+#: g10/trustdb.c:943
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX.%lu: Valid key revocation\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ÉÓÔÅË %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:901
+#: g10/trustdb.c:949
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX.%lu: Invalid key revocation: %s\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:912
+#: g10/trustdb.c:960
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX.%lu: Valid subkey revocation\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1023
+#: g10/trustdb.c:1071
 #, fuzzy
 msgid "Good self-signature"
 msgstr "[ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ]\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1033
+#: g10/trustdb.c:1081
 #, fuzzy
 msgid "Invalid self-signature"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1060
+#: g10/trustdb.c:1108
 msgid "Valid user ID revocation skipped due to a newer self signature"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:1066
+#: g10/trustdb.c:1114
 #, fuzzy
 msgid "Valid user ID revocation"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ×ÙÂÏÒ.\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1071
+#: g10/trustdb.c:1119
 #, fuzzy
 msgid "Invalid user ID revocation"
 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ×ÙÂÏÒ.\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1112
+#: g10/trustdb.c:1161
 #, fuzzy
 msgid "Valid certificate revocation"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
-#: g10/trustdb.c:1113
+#: g10/trustdb.c:1162
 #, fuzzy
 msgid "Good certificate"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
-#: g10/trustdb.c:1134
+#: g10/trustdb.c:1190
 #, fuzzy
 msgid "Invalid certificate revocation"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
-#: g10/trustdb.c:1135
+#: g10/trustdb.c:1191
 #, fuzzy
 msgid "Invalid certificate"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
-#: g10/trustdb.c:1152 g10/trustdb.c:1156
+#: g10/trustdb.c:1208 g10/trustdb.c:1212
 #, c-format
 msgid "sig record %lu[%d] points to wrong record.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:1208
+#: g10/trustdb.c:1271
 #, fuzzy
 msgid "duplicated certificate - deleted"
 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
-#: g10/trustdb.c:1514
+#: g10/trustdb.c:1592
 #, fuzzy, c-format
 msgid "tdbio_search_dir failed: %s\n"
 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÄÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1636
+#: g10/trustdb.c:1726
 #, fuzzy, c-format
 msgid "lid ?: insert failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1641
+#: g10/trustdb.c:1731
 #, fuzzy, c-format
 msgid "lid %lu: insert failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1647
+#: g10/trustdb.c:1737
 #, c-format
 msgid "lid %lu: inserted\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:1652
+#: g10/trustdb.c:1742
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading dir record: %s\n"
 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1660 g10/trustdb.c:1714
+#: g10/trustdb.c:1750 g10/trustdb.c:1813
 #, c-format
 msgid "%lu keys processed\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:1662 g10/trustdb.c:1718
+#: g10/trustdb.c:1752 g10/trustdb.c:1819
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\t%lu keys with errors\n"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ ÆÁÊÌÁ"
 
-#: g10/trustdb.c:1664
+#: g10/trustdb.c:1754
 #, c-format
 msgid "\t%lu keys inserted\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:1667
+#: g10/trustdb.c:1757
 #, fuzzy, c-format
 msgid "enumerate keyblocks failed: %s\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1705
+#: g10/trustdb.c:1805
 #, c-format
 msgid "lid %lu: dir record w/o key - skipped\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:1716
+#: g10/trustdb.c:1815
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\t%lu due to new pubkeys\n"
+msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄ-ËÌÀÞÅÊ\n"
+
+#: g10/trustdb.c:1817
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\t%lu keys skipped\n"
 msgstr "%s: ÐÒÏÐÕÝÅÎ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1720
+#: g10/trustdb.c:1821
 #, c-format
 msgid "\t%lu keys updated\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2057
+#: g10/trustdb.c:2166
 msgid "Ooops, no keys\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2061
+#: g10/trustdb.c:2170
 #, fuzzy
-msgid "Ooops, no user ids\n"
+msgid "Ooops, no user IDs\n"
 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ"
 
-#: g10/trustdb.c:2218
+#: g10/trustdb.c:2328
 #, fuzzy, c-format
 msgid "check_trust: search dir record failed: %s\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2227
+#: g10/trustdb.c:2337
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: insert trust record failed: %s\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2231
+#: g10/trustdb.c:2341
 #, c-format
 msgid "key %08lX.%lu: inserted into trustdb\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ÌÅΠנÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2239
+#: g10/trustdb.c:2349
 #, c-format
 msgid "key %08lX.%lu: created in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
 "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁΠנÂÕÄÕÝÅÍ (ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÙ ÞÁÓÙ)\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2248
+#: g10/trustdb.c:2364
 #, c-format
 msgid "key %08lX.%lu: expired at %s\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ÉÓÔÅË %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2256
+#: g10/trustdb.c:2372
 #, c-format
 msgid "key %08lX.%lu: trust check failed: %s\n"
 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÐÒÏ×ÅÒËÁ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2362
+#: g10/trustdb.c:2523
 #, fuzzy, c-format
 msgid "user '%s' not found: %s\n"
 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2364
+#: g10/trustdb.c:2525
 #, fuzzy, c-format
 msgid "problem finding '%s' in trustdb: %s\n"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2367
+#: g10/trustdb.c:2528
 #, fuzzy, c-format
 msgid "user '%s' not in trustdb - inserting\n"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2370
+#: g10/trustdb.c:2531
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to put '%s' into trustdb: %s\n"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2556 g10/trustdb.c:2586
+#: g10/trustdb.c:2717 g10/trustdb.c:2747
 msgid "WARNING: can't yet handle long pref records\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/ringedit.c:316
+#: g10/verify.c:82
+msgid ""
+"the signature could not be verified.\n"
+"Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
+"should be the first file given on the command line.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/verify.c:147
+#, c-format
+msgid "input line %u too long or missing LF\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/ringedit.c:324
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: can't create keyring: %s\n"
 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
 
-#: g10/ringedit.c:333 g10/ringedit.c:1349
+#: g10/ringedit.c:341 g10/ringedit.c:1412 g10/ringedit.c:1883
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
 
-#: g10/ringedit.c:1526
+#: g10/ringedit.c:1589 g10/ringedit.c:2060
 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/ringedit.c:1527
+#: g10/ringedit.c:1590 g10/ringedit.c:2061
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s is the unchanged one\n"
 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
 
-#: g10/ringedit.c:1528
+#: g10/ringedit.c:1591 g10/ringedit.c:2062
 #, c-format
 msgid "%s is the new one\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/ringedit.c:1529
+#: g10/ringedit.c:1592 g10/ringedit.c:2063
 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/skclist.c:88 g10/skclist.c:125
-msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/skclist.c:113
+#: g10/skclist.c:96
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipped `%s': %s\n"
 msgstr "%s: ÐÒÏÐÕÝÅÎ: %s\n"
 
-#: g10/skclist.c:119
+#: g10/skclist.c:102
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
@@ -3147,51 +3496,65 @@ msgid ""
 msgstr "ÜÔÏÔ ElGamal ËÌÀÞ, ÓÏÚÄÁÎÎÙÊ PGP, ÎÅ ÎÁÄÅÖÅΠÄÌÑ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÐÏÄÐÉÓÅÊ!\n"
 
 #. do not overwrite
-#: g10/openfile.c:65
+#: g10/openfile.c:79
 #, c-format
 msgid "File `%s' exists. "
 msgstr "æÁÊÌ `%s' ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ. "
 
-#: g10/openfile.c:67
+#: g10/openfile.c:81
 msgid "Overwrite (y/N)? "
 msgstr "ðÅÒÅÐÉÓÁÔØ (y/N)? "
 
-#: g10/openfile.c:97
+#: g10/openfile.c:109
 #, c-format
 msgid "%s: unknown suffix\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/openfile.c:119
+#: g10/openfile.c:131
 #, fuzzy
 msgid "Enter new filename"
 msgstr "--store [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
 
-#: g10/openfile.c:160
+#: g10/openfile.c:172
 #, fuzzy
 msgid "writing to stdout\n"
 msgstr "ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
 
-#: g10/openfile.c:219
+#: g10/openfile.c:250
 #, fuzzy, c-format
 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÐÏÄÐÉÓÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ `%s' .\n"
 
-#: g10/openfile.c:269
+#: g10/openfile.c:300
 #, c-format
 msgid "%s: new options file created\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/encr-data.c:66
+#: g10/openfile.c:313
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%s encrypted data\n"
-msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ"
+msgid "%s: can't create directory: %s\n"
+msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
 
-#: g10/encr-data.c:68
+#: g10/openfile.c:316
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: directory created\n"
+msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
+
+#: g10/openfile.c:318
+msgid "you have to start GnuPG again, so it can read the new options file\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/encr-data.c:64
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/encr-data.c:85
+#: g10/encr-data.c:69
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s encrypted data\n"
+msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ"
+
+#: g10/encr-data.c:99
 #, fuzzy
 msgid ""
 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
@@ -3199,176 +3562,301 @@ msgstr ""
 "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÂÙÌÏ ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÏ, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ ÓÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ, × "
 "ÓÉÍÍÅÔÒÉÞÎÏÍ ÁÌÇÏÒÉÔÍÅ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ.\n"
 
-#: g10/seskey.c:52
+#: g10/seskey.c:61
 msgid "weak key created - retrying\n"
 msgstr "ÐÏÌÕÞÉÌÓÑ ÓÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ, ÐÒÏÂÕÅÍ ÅÝÅ ÒÁÚ\n"
 
-#: g10/seskey.c:57
+#: g10/seskey.c:66
 #, c-format
 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
 msgstr ""
 "ÎÅ ÐÏÌÕÞÁÅÔÓÑ ÉÚÂÅÖÁÔØ ÓÌÁÂÏÇÏ ËÌÀÞÁ × ÓÉÍÍÅÔÒÉÞÎÏÍ ÁÌÇÏÒÉÔÍÅ; ÐÒÏÂÏ×ÁÌÉ %d "
 "ÒÁÚ!\n"
 
-#. begin of list
-#: g10/helptext.c:48
-msgid "edit_ownertrust.value"
-msgstr ""
+#: g10/delkey.c:94
+msgid "there is a secret key for this public key!\n"
+msgstr "Es gibt einen privaten ËÌÀÞ zu diesem öffentlichen ËÌÀÞ!\n"
 
-#: g10/helptext.c:54
-msgid "revoked_key.override"
+#: g10/delkey.c:96
+msgid "use option \"--delete-secret-key\" to delete it first.\n"
 msgstr ""
+"Benutzen Sie das Kommando \"--delete-secret-key\", um ihn vorab zu "
+"entfernen.\n"
 
-#: g10/helptext.c:58
-msgid "untrusted_key.override"
-msgstr ""
+#: g10/delkey.c:114
+msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
+msgstr "Dies kann im Batchmodus ohne \"--yes\" nicht durchgeführt werden.\n"
 
-#: g10/helptext.c:62
-msgid "pklist.user_id.enter"
-msgstr ""
+#: g10/delkey.c:136
+msgid "Delete this key from the keyring? "
+msgstr "Diesen ËÌÀÞ aus dem ËÌÀÞring löschen? "
 
-#: g10/helptext.c:66
-msgid "keygen.algo"
-msgstr ""
+#: g10/delkey.c:144
+msgid "This is a secret key! - really delete? "
+msgstr "Dies ist ein privater ËÌÀÞ! - Wirklich löschen? "
 
-#: g10/helptext.c:82
-msgid "keygen.algo.elg_se"
+#: g10/helptext.c:47
+#, fuzzy
+msgid ""
+"It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
+"to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
+"to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
 msgstr ""
+"Sie müssen selbt entscheiden, welchen Wert Sie hier eintragen; dieser Wert\n"
+"wird niemals an eine dritte Seite weitergegeben.  Wir brauchen diesen Wert,\n"
+"um das \"Netz des Vertrauens\" aufzubauen.  Dieses hat nichts mit dem "
+"(implizit\n"
+"erzeugten) \"Netz der Zertifikate\" zu tun.\n"
 
-#: g10/helptext.c:89
-msgid "keygen.size"
+#: g10/helptext.c:53
+msgid "If you want to use this revoked key anyway, answer \"yes\"."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:93
-msgid "keygen.size.huge.okay"
+#: g10/helptext.c:57
+msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:98
-msgid "keygen.size.large.okay"
+#: g10/helptext.c:61
+msgid ""
+"Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:103
-msgid "keygen.valid"
+#: g10/helptext.c:65
+msgid ""
+"Select the algorithm to use.\n"
+"\n"
+"DSA (aka DSS) is the digital signature algorithm which can only be used\n"
+"for signatures.  This is the suggested algorithm because verification of\n"
+"DSA signatures are much faster than those of ElGamal.\n"
+"\n"
+"ElGamal is an algorithm which can be used for signatures and encryption.\n"
+"OpenPGP distinguishs between two flavors of this algorithms: an encrypt "
+"only\n"
+"and a sign+encrypt; actually it is the same, but some parameters must be\n"
+"selected in a special way to create a safe key for signatures: this program\n"
+"does this but other OpenPGP implementations are not required to understand\n"
+"the signature+encryption flavor.\n"
+"\n"
+"The first (primary) key must always be a key which is capable of signing;\n"
+"this is the reason why the encryption only ElGamal key is not available in\n"
+"this menu."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:110
-msgid "keygen.valid.okay"
+#: g10/helptext.c:85
+msgid ""
+"Although these keys are defined in RFC2440 they are not suggested\n"
+"because they are not supported by all programs and signatures created\n"
+"with them are quite large and very slow to verify."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:115
-msgid "keygen.name"
-msgstr ""
+#: g10/helptext.c:92
+#, fuzzy
+msgid "Enter the size of the key"
+msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ: "
 
-#: g10/helptext.c:120
-msgid "keygen.email"
+#: g10/helptext.c:96 g10/helptext.c:101 g10/helptext.c:113 g10/helptext.c:145
+#: g10/helptext.c:150 g10/helptext.c:155 g10/helptext.c:160
+msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:124
-msgid "keygen.comment"
+#: g10/helptext.c:106
+msgid ""
+"Enter the required value as shown in the prompt.\n"
+"It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
+"get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
+"the given value as an interval."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:129
-msgid "keygen.userid.cmd"
+#: g10/helptext.c:118
+msgid "Enter the name of the key holder"
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:138
-msgid "keygen.sub.okay"
+#: g10/helptext.c:123
+msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:142
-msgid "sign_uid.okay"
-msgstr ""
+#: g10/helptext.c:127
+#, fuzzy
+msgid "Please enter an optional comment"
+msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ××ÅÄÉÔÅ ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ ÄÁÎÎÙÈ: "
 
-#: g10/helptext.c:147
-msgid "change_passwd.empty.okay"
+#: g10/helptext.c:132
+msgid ""
+"N  to change the name.\n"
+"C  to change the comment.\n"
+"E  to change the email address.\n"
+"O  to continue with key generation.\n"
+"Q  to to quit the key generation."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:152
-msgid "keyedit.save.okay"
+#: g10/helptext.c:141
+msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:157
-msgid "keyedit.cancel.okay"
+#: g10/helptext.c:164
+msgid "Answer \"yes\" is you want to sign ALL the user IDs"
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:161
-msgid "keyedit.sign_all.okay"
+#: g10/helptext.c:168
+msgid ""
+"Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
+"All certificates are then also lost!"
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:165
-msgid "keyedit.remove.uid.okay"
+#: g10/helptext.c:173
+msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:170
-msgid "keyedit.remove.subkey.okay"
+#: g10/helptext.c:178
+msgid ""
+"This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
+"to delete this signature because it may be important to establish a\n"
+"trust connection to the key or another key certified by this key."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:175
-msgid "keyedit.delsig.valid"
+#: g10/helptext.c:183
+msgid ""
+"This signature can't be checked because you don't have the\n"
+"corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
+"know which key was used because this signing key might establish\n"
+"a trust connection through another already certified key."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:180
-msgid "keyedit.delsig.unknown"
+#: g10/helptext.c:189
+msgid ""
+"The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
+"your keyring."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:186
-msgid "keyedit.delsig.invalid"
+#: g10/helptext.c:193
+msgid ""
+"This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
+"usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
+"GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
+"only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
+"a second one is available."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:190
-msgid "keyedit.delsig.selfsig"
+#: g10/helptext.c:202
+msgid ""
+"Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
+"  Blurb, blurb,.... "
 msgstr ""
 
-# ################################
-# ####### Help msgids ############
-# ################################
-#: g10/helptext.c:199
-msgid "passphrase.enter"
+#: g10/helptext.c:209
+msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
 msgstr ""
-"Bitte geben Sie die \"Passhrase\" ein; dies ist ein geheimer Satz der aus\n"
-"beliebigen Zeichen bestehen kann.  Was Sie eingegeben wird nicht angezeigt.\n"
-"Zur ihrer eigenen Sicherbeit benutzen Sie biite einen Satz, den sie sich\n"
-"gut merken könne, der aber nicht leicht zu raten ist; Zitate und andere\n"
-"bekannte Texte sind eine SCHLECHTE Wahl, da diese mit Sicherheit online\n"
-"verfügbar sind und durch entsprechende Programme zum Raten der "
-"\"Passphrase\"\n"
-"benutzt werden.  Sätze mit persönlicher Bedeutung, die auch noch durch\n"
-"falsche Groß-/Kleinschreibung und eingestreute Sonderzeichen verändert "
-"werden,\n"
-"sind i.d.R. eine gute Wahl"
 
-#: g10/helptext.c:206
-msgid "passphrase.repeat"
+#: g10/helptext.c:213
+msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
 msgstr ""
-"Um sicher zu gehen, daß Sie sich bei der Eingabe der \"Passphrase\" nicht\n"
-"vertippt haben, geben Sie diese bitte nochmal ein.  Nur wenn beide Eingaben\n"
-"übereinstimmen, wird die \"Passphrase\" akzeptiert."
 
-#: g10/helptext.c:210
-#, fuzzy
-msgid "detached_signature.filename"
-msgstr "ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ ÄÌÑ ÏÔÄÅÌØÎÏÊ ÐÏÄÐÉÓÉ"
+#: g10/helptext.c:218
+msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
+msgstr ""
 
-#. openfile.c (overwrite_filep)
-#: g10/helptext.c:215
-msgid "openfile.overwrite.okay"
-msgstr "÷Ù ÖÅÌÁÅÔÅ ÐÅÒÅÚÁÐÉÓÁÔØ ÆÁÊÌ (×ÏÚÍÏÖÎÁ ÐÏÔÅÒÑ ÄÁÎÎÙÈ)"
+#: g10/helptext.c:223
+msgid ""
+"Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
+"file (which is shown in brackets) will be used."
+msgstr ""
 
-#. openfile.c (ask_outfile_name)
-#: g10/helptext.c:220
-msgid "openfile.askoutname"
+#: g10/helptext.c:229
+msgid ""
+"You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
+"context you have the ability to choose from this list:\n"
+"  \"Key has been compromised\"\n"
+"      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
+"      got access to your secret key.\n"
+"  \"Key is superseeded\"\n"
+"      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
+"  \"Key is no longer used\"\n"
+"      Use this if you have retired this key.\n"
+"  \"User ID is no longer valid\"\n"
+"      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
+"      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/helptext.c:245
+msgid ""
+"If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
+"revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
+"An empty line ends the text.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:235
+#: g10/helptext.c:260
 msgid "No help available"
 msgstr "ðÏÍÏÝØ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ."
 
-#: g10/helptext.c:247
+#: g10/helptext.c:268
 #, c-format
 msgid "No help available for `%s'"
 msgstr "ðÏÍÏÝØ ÄÌÑ `%s' ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ."
 
 #, fuzzy
+#~ msgid "not processed"
+#~ msgstr "îÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ"
+
+#~ msgid "set debugging flags"
+#~ msgstr "ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÏÔÌÁÄÏÞÎÙÅ ÆÌÁÇÉ"
+
+#~ msgid "enable full debugging"
+#~ msgstr "ÒÁÚÒÅÛÉÔØ ×ÓÀ ÏÔÌÁÄËÕ"
+
+#~ msgid "do not write comment packets"
+#~ msgstr "ÎÅ ÐÉÓÁÔØ ÐÁËÅÔÙ Ó ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÑÍÉ"
+
+#~ msgid "(default is 1)"
+#~ msgstr "(ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ 1)"
+
+#~ msgid "(default is 3)"
+#~ msgstr "(ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ 3)"
+
+#~ msgid "   (%d) ElGamal in a v3 packet\n"
+#~ msgstr "   (%d) ElGamal × v3-ÐÁËÅÔÅ\n"
+
+#~ msgid "Key generation can only be used in interactive mode\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "çÅÎÅÒÁÃÉÑ ËÌÀÞÁ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ×ÙÐÏÌÎÅÎÁ ÔÏÌØËÏ × ÉÎÔÅÒÁËÔÉ×ÎÏÍ ÒÅÖÉÍÅ.\n"
+
+# ################################
+# ####### Help msgids ############
+# ################################
+#~ msgid "passphrase.enter"
+#~ msgstr ""
+#~ "Bitte geben Sie die \"Passhrase\" ein; dies ist ein geheimer Satz der aus\n"
+#~ "beliebigen Zeichen bestehen kann.  Was Sie eingegeben wird nicht angezeigt.\n"
+#~ "Zur ihrer eigenen Sicherbeit benutzen Sie biite einen Satz, den sie sich\n"
+#~ "gut merken könne, der aber nicht leicht zu raten ist; Zitate und andere\n"
+#~ "bekannte Texte sind eine SCHLECHTE Wahl, da diese mit Sicherheit online\n"
+#~ "verfügbar sind und durch entsprechende Programme zum Raten der "
+#~ "\"Passphrase\"\n"
+#~ "benutzt werden.  Sätze mit persönlicher Bedeutung, die auch noch durch\n"
+#~ "falsche Groß-/Kleinschreibung und eingestreute Sonderzeichen verändert "
+#~ "werden,\n"
+#~ "sind i.d.R. eine gute Wahl"
+
+#~ msgid "passphrase.repeat"
+#~ msgstr ""
+#~ "Um sicher zu gehen, daß Sie sich bei der Eingabe der \"Passphrase\" nicht\n"
+#~ "vertippt haben, geben Sie diese bitte nochmal ein.  Nur wenn beide Eingaben\n"
+#~ "übereinstimmen, wird die \"Passphrase\" akzeptiert."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "detached_signature.filename"
+#~ msgstr "ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ ÄÌÑ ÏÔÄÅÌØÎÏÊ ÐÏÄÐÉÓÉ"
+
+#~ msgid "openfile.overwrite.okay"
+#~ msgstr "÷Ù ÖÅÌÁÅÔÅ ÐÅÒÅÚÁÐÉÓÁÔØ ÆÁÊÌ (×ÏÚÍÏÖÎÁ ÐÏÔÅÒÑ ÄÁÎÎÙÈ)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "tdbio_search_sdir failed: %s\n"
+#~ msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÄÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
+
+#~ msgid "print all message digests"
+#~ msgstr "ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ ×ÓÅ ÄÁÊÄÖÅÓÔÙ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
+
+#, fuzzy
 #~ msgid "lid %lu: user id not found in keyblock\n"
 #~ msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
 
@@ -3418,9 +3906,6 @@ msgstr "
 #~ msgid "read error: %s\n"
 #~ msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ: %s\n"
 
-#~ msgid "can't write to keyring: %s\n"
-#~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ × Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
-
 #~ msgid "writing keyblock\n"
 #~ msgstr "ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ ÂÌÏË ËÌÀÞÁ\n"
 
@@ -3457,10 +3942,6 @@ msgstr "
 #~ msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpgm [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] "
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
-#~ msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ.\n"
-
-#, fuzzy
 #~ msgid "key %08lX: no public key for trusted key - skipped\n"
 #~ msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
 
@@ -3543,17 +4024,6 @@ msgstr "
 #~ msgid "edit a key signature"
 #~ msgstr "Bearbeiten der Signaturen eines ËÌÀÞs"
 
-#~ msgid ""
-#~ "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
-#~ "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
-#~ "to do with the (implicitly created) web-of-certificates.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Sie müssen selbt entscheiden, welchen Wert Sie hier eintragen; dieser Wert\n"
-#~ "wird niemals an eine dritte Seite weitergegeben.  Wir brauchen diesen Wert,\n"
-#~ "um das \"Netz des Vertrauens\" aufzubauen.  Dieses hat nichts mit dem "
-#~ "(implizit\n"
-#~ "erzeugten) \"Netz der Zertifikate\" zu tun.\n"
-
 #~ msgid "public and secret subkey created.\n"
 #~ msgstr "Öffentlicher und privater ËÌÀÞ erzeugt.\n"
 
@@ -3571,23 +4041,3 @@ msgstr "
 
 #~ msgid "Checking signatures of this public key certificate:\n"
 #~ msgstr "Die Signaturen dieses Zertifikats werden überprüft:\n"
-
-#~ msgid "Do you want to remove some of the invalid signatures? "
-#~ msgstr "Möchten Sie einige der ungültigen Signaturen entfernen? "
-
-#~ msgid "there is a secret key for this public key!\n"
-#~ msgstr "Es gibt einen privaten ËÌÀÞ zu diesem öffentlichen ËÌÀÞ!\n"
-
-#~ msgid "use option \"--delete-secret-key\" to delete it first.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Benutzen Sie das Kommando \"--delete-secret-key\", um ihn vorab zu "
-#~ "entfernen.\n"
-
-#~ msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
-#~ msgstr "Dies kann im Batchmodus ohne \"--yes\" nicht durchgeführt werden.\n"
-
-#~ msgid "Delete this key from the keyring? "
-#~ msgstr "Diesen ËÌÀÞ aus dem ËÌÀÞring löschen? "
-
-#~ msgid "This is a secret key! - really delete? "
-#~ msgstr "Dies ist ein privater ËÌÀÞ! - Wirklich löschen? "