* tr.po, el.po: Updated.
authorWerner Koch <wk@gnupg.org>
Thu, 12 Sep 2002 13:11:02 +0000 (13:11 +0000)
committerWerner Koch <wk@gnupg.org>
Thu, 12 Sep 2002 13:11:02 +0000 (13:11 +0000)
po/ChangeLog
po/el.po
po/tr.po

index 8e8bd39..9e524f9 100644 (file)
@@ -1,3 +1,7 @@
+2002-09-12  Werner Koch  <wk@gnupg.org>
+
+       * tr.po, el.po: Updated.
+
 2002-08-23  gettextize  <bug-gnu-utils@gnu.org>
 
        * Makefile.in.in: Upgrade to gettext-0.10.40.
index 71d4a69..0475063 100644 (file)
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -4,9 +4,9 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnupg 1.0.6\n"
+"Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
 "POT-Creation-Date: 2002-09-11 15:11+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2002-04-29 13:24+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2002-09-12 03:24+0200\n"
 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -14,9 +14,8 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #: util/secmem.c:88
-#, fuzzy
 msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
-msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ìíÞìçò\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ìíÞìçò!\n"
 
 #: util/secmem.c:89
 msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
@@ -275,7 +274,7 @@ msgstr "
 
 #: cipher/random.c:157
 msgid "no entropy gathering module detected\n"
-msgstr ""
+msgstr "äåí åíôïðßóôçêå Üñèñùìá óõëëïãÞò åíôñïðßáò\n"
 
 #: cipher/random.c:381 g10/import.c:195 g10/keygen.c:1809
 #, c-format
@@ -297,11 +296,10 @@ msgid "note: random_seed file is empty\n"
 msgstr "óçìåßùóç: ôï áñ÷åßï random_seed åßíáé Üäåéï\n"
 
 #: cipher/random.c:401
-#, fuzzy
 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
 msgstr ""
-"ðñïåéäïðïßçóç: ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò áñ÷åßïõ random_seed - äåí èá "
-"÷ñçóéìïðïéçèåß\n"
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò áñ÷åßïõ random_seed - äåí\n"
+"÷ñçóéìïðïéåßôå\n"
 
 #: cipher/random.c:409
 #, c-format
@@ -604,7 +602,7 @@ msgstr "
 
 #: g10/g10.c:405
 msgid "prompt before overwriting"
-msgstr ""
+msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
 
 #: g10/g10.c:406
 msgid "use the gpg-agent"
@@ -786,37 +784,38 @@ msgstr "
 #: g10/g10.c:820
 #, c-format
 msgid "no = sign found in group definition \"%s\"\n"
-msgstr ""
+msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
 
 #: g10/g10.c:983
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
-msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
 
 #: g10/g10.c:986
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
-msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
 
 #: g10/g10.c:989
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on %s \"%s\"\n"
-msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
+msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
 
 #: g10/g10.c:993
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on %s \"%s\"\n"
-msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
 
 #: g10/g10.c:1168
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ:ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
+msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
 
 #: g10/g10.c:1204
 #, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ:ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
+msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
 
 #: g10/g10.c:1208
 #, c-format
@@ -832,6 +831,8 @@ msgstr "
 #, c-format
 msgid "cipher extension \"%s\" not loaded due to unsafe permissions\n"
 msgstr ""
+"ç åðÝêôáóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" äåí öïñôþèçêå åðåéäÞ õðÜñ÷ïõí\n"
+"áíáóöáëåßò Üäåéåò\n"
 
 #: g10/g10.c:1523
 #, c-format
@@ -843,24 +844,22 @@ msgid "could not parse keyserver URI\n"
 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
 
 #: g10/g10.c:1550
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
+msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
 #: g10/g10.c:1553
-#, fuzzy
 msgid "invalid import options\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
 
 #: g10/g10.c:1560
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
+msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
 #: g10/g10.c:1563
-#, fuzzy
 msgid "invalid export options\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñç êëåéäïèÞêç"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
 #: g10/g10.c:1569
 #, c-format
@@ -913,9 +912,9 @@ msgstr ""
 
 #: g10/encode.c:408 g10/encode.c:458 g10/encode.c:707 g10/g10.c:1770
 #: g10/sign.c:646 g10/sign.c:878
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "this message may not be usable by %s\n"
-msgstr "áõôü ôï ì'çíõìá ßóùò äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ìå PGP 2.x\n"
+msgstr "áõôü ôï ìÞíõìá ßóùò äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß áðü %s\n"
 
 #: g10/g10.c:1818 g10/g10.c:1836
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
@@ -926,9 +925,10 @@ msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
 #: g10/g10.c:1830
-#, fuzzy
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
+msgstr ""
+"ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
+"äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
 
 #: g10/g10.c:1845
 #, c-format
@@ -960,24 +960,20 @@ msgid "invalid default-check-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñï default-check-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
 
 #: g10/g10.c:1868
-#, fuzzy
 msgid "invalid default preferences\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
 
 #: g10/g10.c:1876
-#, fuzzy
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
 
 #: g10/g10.c:1880
-#, fuzzy
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
 
 #: g10/g10.c:1884
-#, fuzzy
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
 
 #: g10/g10.c:1977
 #, c-format
@@ -987,6 +983,8 @@ msgstr "
 #: g10/g10.c:1987
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
+"äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
 
 #: g10/g10.c:1997
 msgid "--store [filename]"
@@ -1079,13 +1077,12 @@ msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
 
 #: g10/g10.c:2691
-#, fuzzy
 msgid ""
 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
 "an '='\n"
 msgstr ""
-"Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï áëöáñéèìçôéêÜ, ôåëåßåò Þ "
-"underscores êáé ëÞãåé ìå '='\n"
+"Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé " 
+"êåíÜ êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
 
 #: g10/g10.c:2700
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
@@ -1195,14 +1192,12 @@ msgid "User ID is no longer valid"
 msgstr "Ôï User ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï"
 
 #: g10/pkclist.c:73
-#, fuzzy
 msgid "reason for revocation: "
-msgstr "Áéôßá ãéá áíÜêëçóç:"
+msgstr "áéôßá ãéá áíÜêëçóç:"
 
 #: g10/pkclist.c:90
-#, fuzzy
 msgid "revocation comment: "
-msgstr "Ó÷üëéï áíÜêëçóçò:"
+msgstr "ó÷üëéï áíÜêëçóçò:"
 
 #. a string with valid answers
 #: g10/pkclist.c:252
@@ -1333,16 +1328,15 @@ msgid "This key belongs to us\n"
 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óå åìÜò\n"
 
 #: g10/pkclist.c:513
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
 "you may answer the next question with yes\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"ÄÅÍ åßíáé âÝâáéï üôé áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç ôïõ.\n"
-"ÅÜí *ðñáãìáôéêÜ* îÝñåôå ôé êÜíåôå, ìðïñåßôå íá áðáíôÞóåôå\n"
-"ôçí åðüìåíç åñþôçóç êáôáöáôéêÜ\n"
+"ÄÅÍ åßíáé âÝâáéï üôé áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óôï Üôïìï ôï ïðïßï\n"
+"áíáöÝñåôå ôï user ID. ÅÜí *ðñáãìáôéêÜ* îÝñåôå ôé êÜíåôå, ìðïñåßôå\n"
+"íá áðáíôÞóåôå óôçí åðüìåíç åñþôçóç êáôáöáôéêÜ\n"
 "\n"
 
 #: g10/pkclist.c:527 g10/pkclist.c:549
@@ -1473,9 +1467,8 @@ msgid "invalid character in preference string\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
 
 #: g10/keygen.c:524
-#, fuzzy
 msgid "writing direct signature\n"
-msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
+msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
 
 #: g10/keygen.c:563
 msgid "writing self signature\n"
@@ -1530,9 +1523,9 @@ msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
 
 #: g10/keygen.c:953
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç)\n"
 
 #: g10/keyedit.c:576 g10/keygen.c:956
 msgid "Your selection? "
@@ -1920,7 +1913,7 @@ msgstr "
 
 #: g10/encode.c:210
 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
-msgstr ""
+msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
 
 #: g10/encode.c:229 g10/encode.c:486
 #, c-format
@@ -1954,21 +1947,25 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
+"ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
+"åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
 
 #: g10/encode.c:558 g10/sign.c:758
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò %d äåí åßíáé óôéò åðéëïãÝò\n"
+msgstr ""
+"ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
+"åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
 
 #: g10/encode.c:703
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
+msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
 
 #: g10/encode.c:735
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
-msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: %s\n"
+msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
 
 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:190 g10/keyedit.c:2289
 #, c-format
@@ -2101,9 +2098,9 @@ msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
 
 #: g10/import.c:313
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
-msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
+msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
 
 #: g10/import.c:581 g10/import.c:830
 #, c-format
@@ -2111,9 +2108,9 @@ msgid "key %08lX: no user ID\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
 
 #: g10/import.c:597
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %08lX: HKP subkey corruption repaired\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
 
 #: g10/import.c:612
 #, c-format
@@ -2155,9 +2152,9 @@ msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
 
 #: g10/import.c:663
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %08lX: public key \"%s\" imported\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
 
 #: g10/import.c:685
 #, c-format
@@ -2175,39 +2172,39 @@ msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
 
 #: g10/import.c:740
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new user ID\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: 1 íÝï user ID\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
 
 #: g10/import.c:743
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %08lX: \"%s\" %d new user IDs\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: %d íÝá user ID\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
 
 #: g10/import.c:746
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new signature\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
 
 #: g10/import.c:749
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %08lX: \"%s\" %d new signatures\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
 
 #: g10/import.c:752
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new subkey\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
 
 #: g10/import.c:755
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %08lX: \"%s\" %d new subkeys\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
 
 #: g10/import.c:774
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %08lX: \"%s\" not changed\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: áìåôÜâëçôï\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
 
 #: g10/import.c:844
 #, c-format
@@ -2243,9 +2240,9 @@ msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
 
 #: g10/import.c:969
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %08lX: \"%s\" revocation certificate imported\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
 
 #: g10/import.c:1017
 #, c-format
@@ -2283,27 +2280,27 @@ msgstr "
 #. sig since this one is
 #. newer
 #: g10/import.c:1068
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %08lX: removed multiple subkey binding\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
 
 #: g10/import.c:1088
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %08lX: no subkey for key revocation\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
 
 #: g10/import.c:1097
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %08lX: invalid subkey revocation\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
 
 #. Delete the last revocation
 #. sig since this one is
 #. newer
 #: g10/import.c:1108
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %08lX: removed multiple subkey revocation\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
 
 #: g10/import.c:1145
 #, c-format
@@ -2336,10 +2333,10 @@ msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
 #: g10/import.c:1232
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %08lX: subkey signature in wrong place - skipped\n"
 msgstr ""
-"êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
+"êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
 #: g10/import.c:1330
 #, c-format
@@ -2347,23 +2344,23 @@ msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
 
 #: g10/import.c:1389
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "WARNING: key %08lX may be revoked: fetching revocation key %08lX\n"
 msgstr ""
-"Ðñïåéäïðïßçóç: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
 "08lX\n"
 
 #: g10/import.c:1403
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "WARNING: key %08lX may be revoked: revocation key %08lX not present.\n"
 msgstr ""
-"Ðñïåéäïðïßçóç: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
-"08lX\n"
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
+"äåí åßíáé ðáñþí.\n"
 
 #: g10/import.c:1460
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %08lX: \"%s\" revocation certificate added\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
+msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
 
 #: g10/import.c:1491
 #, c-format
@@ -2428,23 +2425,22 @@ msgid "  Unable to sign.\n"
 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:380
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "WARNING: user ID \"%s\" is not self-signed.\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:399
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "The self-signature on \"%s\"\n"
 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
 msgstr ""
-"Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
-"åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
+"Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
+"åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:408
-#, fuzzy
 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
-msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
+msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
 
 #. It's a local sig, and we want to make a
 #. exportable sig.
@@ -2540,29 +2536,28 @@ msgstr ""
 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
 
 #: g10/keyedit.c:604
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "This will be a self-signature.\n"
-msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:608
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:613
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
 "\n"
 
 #: g10/keyedit.c:620
@@ -2812,14 +2807,12 @@ msgid "delete a secondary key"
 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
 
 #: g10/keyedit.c:926
-#, fuzzy
 msgid "addrevoker"
-msgstr "addkey"
+msgstr "addrevoker"
 
 #: g10/keyedit.c:926
-#, fuzzy
 msgid "add a revocation key"
-msgstr "ðñïóèÞêç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
+msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
 
 #: g10/keyedit.c:927
 msgid "delsig"
@@ -3059,9 +3052,9 @@ msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
 
 #: g10/keyedit.c:1750
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key "
-msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß %s%s\n"
+msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
 
 #: g10/keyedit.c:1754
 msgid " (sensitive)"
@@ -3099,16 +3092,15 @@ msgstr "rev? 
 
 #: g10/keyedit.c:1837
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:1845
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
 msgstr ""
-"Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá Ýããõñç\n"
-"åêôüò êáé åÜí åðáíáêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
+"Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
+"åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:2001
 msgid ""
@@ -3158,13 +3150,13 @@ msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:2281
-#, fuzzy
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï ìÝãåèïò ôïõ êëåéäéïý"
+msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
 
 #: g10/keyedit.c:2296
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
 msgstr ""
+"áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
 
 #. This actually causes no harm (after all, a key that
 #. designates itself as a revoker is the same as a
@@ -3172,6 +3164,7 @@ msgstr ""
 #: g10/keyedit.c:2306
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
 msgstr ""
+"äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
 
 #: g10/keyedit.c:2393
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
@@ -3202,9 +3195,9 @@ msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:2583 g10/keyedit.c:2690
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user id \"%s\"\n"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
+msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
 
 #: g10/keyedit.c:2750
 #, c-format
@@ -3293,9 +3286,8 @@ msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key 0x%08lX (uid %d)\n"
 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
 
 #: g10/keylist.c:91
-#, fuzzy
 msgid "Critical signature policy: "
-msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
+msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
 
 #: g10/keylist.c:93
 msgid "Signature policy: "
@@ -3306,9 +3298,8 @@ msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
 
 #: g10/keylist.c:127
-#, fuzzy
 msgid "Critical signature notation: "
-msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
+msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
 
 #: g10/keylist.c:129
 msgid "Signature notation: "
@@ -3329,24 +3320,20 @@ msgid " [expires: %s]"
 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
 
 #: g10/keylist.c:1001
-#, fuzzy
 msgid "Primary key fingerprint:"
-msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
+msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
 
 #: g10/keylist.c:1003
-#, fuzzy
 msgid "     Subkey fingerprint:"
-msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
+msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
 
 #: g10/keylist.c:1010
-#, fuzzy
 msgid " Primary key fingerprint:"
-msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
+msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
 
 #: g10/keylist.c:1012
-#, fuzzy
 msgid "      Subkey fingerprint:"
-msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
+msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
 
 #. use tty
 #: g10/keylist.c:1016 g10/keylist.c:1020
@@ -3356,10 +3343,10 @@ msgstr "     
 #: g10/mainproc.c:248
 #, c-format
 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
-msgstr ""
+msgstr "ðáñÜîåíï ìÝãåèïò ãéá Ýíá êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßáò (%d)\n"
 
 #: g10/mainproc.c:258
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "invalid symkey algorithm detected (%d)\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
 
@@ -3526,19 +3513,19 @@ msgstr ""
 "ðëçñïöïñßåò\n"
 
 #: g10/misc.c:509
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
+msgstr "%s:%d: ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ \"%s\"\n"
 
 #: g10/misc.c:513
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
-msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
 
 #: g10/misc.c:515
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
-msgstr "÷ñçóéìïðïéÞóôå ôçí åðéëïãÞ \"--keyserver-options %s\" êáëýôåñá\n"
+msgstr "ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôï \"%s%s\" êáëýôåñá\n"
 
 #: g10/parse-packet.c:120
 #, c-format
@@ -3716,14 +3703,13 @@ msgid "NOTE: secret key %08lX expired at %s\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
 
 #: g10/pubkey-enc.c:249
-#, fuzzy
 msgid "NOTE: key has been revoked"
-msgstr "êëåéäß %08lX: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß!\n"
+msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß"
 
 #: g10/hkp.c:71
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "requesting key %08lX from %s\n"
-msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí %s ...\n"
+msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
 
 #: g10/hkp.c:96
 #, c-format
@@ -3747,7 +3733,7 @@ msgstr "
 
 #: g10/hkp.c:363
 msgid "this keyserver is not fully HKP compatible\n"
-msgstr ""
+msgstr "áõôüò ï äéáêïìéóôÞò êëåéäéþí äåí åßíáé ðëÞñùò HKP óõìâáôüò\n"
 
 #: g10/hkp.c:515
 #, c-format
@@ -3789,10 +3775,10 @@ msgstr ""
 
 #: g10/sig-check.c:73
 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
-msgstr ""
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: óýãêñïõóç õðïãñáöÞò ðåñßëçøçò óôï ìÞíõìá\n"
 
 #: g10/sig-check.c:215
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "key %08lX: this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for "
 "signatures!\n"
@@ -3801,31 +3787,33 @@ msgstr ""
 "õðïãñáöÝò!\n"
 
 #: g10/sig-check.c:224
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "public key %08lX is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß åßíáé %lu äåõôåñüëåðôï íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
+msgstr ""
+"ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX åßíáé %lu äåõôåñüëåðôï íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
 
 #: g10/sig-check.c:225
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "public key %08lX is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß åßíáé %lu äåõôåñüëåðôá íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
+msgstr ""
+"ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX åßíáé %lu äåõôåñüëåðôá íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
 
 #: g10/sig-check.c:234
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "key %08lX has been created %lu second in future (time warp or clock "
 "problem)\n"
 msgstr ""
-"ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
+"ôï êëåéäß %08lX äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
 
 #: g10/sig-check.c:236
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "key %08lX has been created %lu seconds in future (time warp or clock "
 "problem)\n"
 msgstr ""
-"ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
+"ôï êëåéäß %08lX äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
 
 #: g10/sig-check.c:249
@@ -3834,15 +3822,15 @@ msgid "NOTE: signature key %08lX expired %s\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï êëåéäß õðïãñáöÞò %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
 
 #: g10/sig-check.c:348
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "assuming bad signature from key %08lX due to an unknown critical bit\n"
-msgstr "õðüèåóç êáêÞò õðïãñáöÞò ëüãù Üãíùóôïõ êñßóéìïõ bit\n"
+msgstr "õðüèåóç êáêÞò õðïãñáöÞò áðü êëåéäß %08lX ëüãù Üãíùóôïõ êñßóéìïõ bit\n"
 
 #: g10/sign.c:103
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr ""
-"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá óôç %%-áíÜðôõîç ôïõ url ðïëéôéêÞò (ðïëõ ìåãÜëï).\n"
+"ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá óôçí %%-áíÜðôõîç óçìåßùóçò (ðïëõ ìåãÜëç).\n"
 "               ×ñÞóç ìç áíåðôõãìÝíïõ.\n"
 
 #: g10/sign.c:151
@@ -3859,9 +3847,9 @@ msgid "checking created signature failed: %s\n"
 msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
 
 #: g10/sign.c:312
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s signature from: \"%s\"\n"
-msgstr "%s õðïãñáöÞ áðü: %s\n"
+msgstr "%s õðïãñáöÞ áðü: \"%s\"\n"
 
 #: g10/sign.c:461
 #, c-format
@@ -3869,10 +3857,10 @@ msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
 
 #: g10/sign.c:644
-#, fuzzy
 msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
-"ìðïñåßôå íá õðïãñÜøåôå ìå êëåéäéÜ ôýðïõ PGP 2.x ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
+"ìðïñåßôå íá õðïãñÜøåôå-áðïêïììÝíá ìå êëåéäéÜ ôýðïõ PGP 2.x ìüíï óå\n"
+"--pgp2 êáôÜóôáóç\n"
 
 #: g10/sign.c:665 g10/sign.c:892
 #, c-format
@@ -3880,9 +3868,11 @@ msgid "can't create %s: %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
 
 #: g10/sign.c:690
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò %d äåí åßíáé óôéò åðéëïãÝò\n"
+msgstr ""
+"ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
+"ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
 
 #: g10/sign.c:784
 msgid "signing:"
@@ -3964,7 +3954,7 @@ msgstr "%s: 
 
 #: g10/tdbio.c:554
 msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
-msgstr ""
+msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç trustdb äåí åßíáé åããñÜøéìç\n"
 
 #: g10/tdbio.c:570
 #, c-format
@@ -4185,9 +4175,9 @@ msgid "assuming signed data in `%s'\n"
 msgstr "õðüèåóç õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí óôï `%s'\n"
 
 #: g10/openfile.c:326
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "new configuration file `%s' created\n"
-msgstr "%s: äçìéïõñãÞèçêå íÝï áñ÷åßï åðéëïãþí\n"
+msgstr "äçìéïõñãÞèçêå íÝï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
 
 #: g10/openfile.c:353
 #, c-format
@@ -4227,7 +4217,7 @@ msgstr "
 
 #: g10/delkey.c:120 g10/delkey.c:127
 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
-msgstr ""
+msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
 
 #: g10/delkey.c:126
 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
@@ -4357,6 +4347,9 @@ msgid ""
 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
 "Please consult your security expert first."
 msgstr ""
+"ÃåíéêÜ, äåí åßíáé êáëÞ éäÝá íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï ßäéï êëåéäß ãéá õðïãñáöÞ\n"
+"êáé êñõðôïãñÜöçóç. Áõôüò ï áëãüñéèìïò ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï óå\n"
+"ïñéóìÝíïõò ôüðïõò. Ç óõìâïõëÞ åíüò åéäéêïý óå èÝìáôá áóöÜëåéáò óõíåßóôáôå."
 
 #: g10/helptext.c:105
 msgid "Enter the size of the key"
@@ -4678,42 +4671,3 @@ msgstr "%lu 
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "you have to start GnuPG again, so it can read the new configuration file\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "ðñÝðåé íá åðáíåêêéíÞóåôå ôï GnuPG, þóôå íá äéáâÜóåé ôï íÝï áñ÷åßï "
-#~ "åðéëïãþí\n"
-
-#~ msgid "changing permission of  `%s' failed: %s\n"
-#~ msgstr "ç áëëáãÞ áäåßáò ôïõ `%s' áðÝôõ÷å: %s\n"
-
-#~ msgid "Fingerprint:"
-#~ msgstr "Fingerprint:"
-
-#~ msgid "             Fingerprint:"
-#~ msgstr "             Áðïôýðùìá:"
-
-#~ msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
-#~ msgstr "|ÏÍÏÌÁ=ÔÉÌÇ|÷ñÞóç áõôÞò ôçò êáôÜóôáóçò óçìåßùóçò"
-
-#~ msgid ""
-#~ "the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "ï ðñþôïò ÷áñáêôÞñáò ôïõ ïíüìáôïò óçìåßùóçò ðñÝðåé íá åßíáé ãñÜììá Þ "
-#~ "underscore\n"
-
-#~ msgid "dots in a notation name must be surrounded by other characters\n"
-#~ msgstr "ïé ôåëåßåò óôï üíïìá óçìåßùóçò ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý ÷áñáêôÞñùí\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "WARNING: This key already has a photo ID.\n"
-#~ "         Adding another photo ID may confuse some versions of PGP.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé Þäç ìéá photo ID.\n"
-#~ "    Ç ðñïóèÞêç åíüò áêüìç photo ID ìðïñåß íá ìðåñäÝøåé êÜðïéåò åêäüóåéò "
-#~ "PGP.\n"
-
-#~ msgid "You may only have one photo ID on a key.\n"
-#~ msgstr "Ìðïñåßôå íá Ý÷åôå ìüíï ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß.\n"
index ac79624..2650f9a 100644 (file)
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -1,37 +1,36 @@
 # Turkish translations for GnuPG messages.
 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
-# Nilgün Belma Bugüner <nilgun@fide.org>, 2001, 2002.
+# Nilgün Belma Bugüner <nilgun@users.sourceforge.net>, 2001, 2002.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnupg 1.0.7\n"
+"Project-Id-Version: gnupg 1.2.0\n"
 "POT-Creation-Date: 2002-09-11 15:11+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2002-05-10 15:58+0300\n"
-"Last-Translator: Nilgün Belma Bugüner <nilgun@fide.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2002-09-11 22:09+0300\n"
+"Last-Translator: Nilgün Belma Bugüner <nilgun@superonline.com>\n"
 "Language-Team: Turkish <gnu-tr-u12a@lists.sourceforge.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-9\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Generator: KBabel 0.9.6\n"
 
 #: util/secmem.c:88
-#, fuzzy
 msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
-msgstr "Uyarı: kullanılan bellek güvenli değil!\n"
+msgstr "UYARI: kullanýlan bellek güvenli deðil!\n"
 
 #: util/secmem.c:89
 msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
 msgstr ""
-"Daha geniş bilgi edinmek için http://www.gnupg.org/faq.html adresine "
-"bakınız\n"
+"Daha geniþ bilgi edinmek için http://www.gnupg.org/faq.html adresine "
+"bakýnýz\n"
 
 #: util/secmem.c:326
 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
-msgstr "güvenli bellek hazırlanmadan işlem yapmak mümkün değil\n"
+msgstr "güvenli bellek hazýrlanmadan iþlem yapmak mümkün deðil\n"
 
 #: util/secmem.c:327
 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
-msgstr "(bu görev için yanlış program kullanmış olabilirsiniz)\n"
+msgstr "(bu görev için yanlýþ program kullanmýþ olabilirsiniz)\n"
 
 #: util/miscutil.c:296 util/miscutil.c:331
 msgid "yes"
@@ -43,7 +42,7 @@ msgstr "eE"
 
 #: util/miscutil.c:298 util/miscutil.c:332
 msgid "no"
-msgstr "hayır"
+msgstr "hayýr"
 
 #: util/miscutil.c:299 util/miscutil.c:335
 msgid "nN"
@@ -51,11 +50,11 @@ msgstr "hH"
 
 #: g10/keyedit.c:901 util/miscutil.c:333
 msgid "quit"
-msgstr "çıkış"
+msgstr "çýkýþ"
 
 #: util/miscutil.c:336
 msgid "qQ"
-msgstr "çÇ"
+msgstr "çÇ"
 
 #: util/errors.c:54
 msgid "general error"
@@ -67,67 +66,67 @@ msgstr "bilinmeyen paket tipi"
 
 #: util/errors.c:56
 msgid "unknown version"
-msgstr "bilinmeyen sürüm"
+msgstr "bilinmeyen sürüm"
 
 #: util/errors.c:57
 msgid "unknown pubkey algorithm"
-msgstr "bilinmeyen genel anahtar algoritması"
+msgstr "bilinmeyen genel anahtar algoritmasý"
 
 #: util/errors.c:58
 msgid "unknown digest algorithm"
-msgstr "bilinmeyen özümleme algoritması"
+msgstr "bilinmeyen özümleme algoritmasý"
 
 #: util/errors.c:59
 msgid "bad public key"
-msgstr "genel anahtar hatalı"
+msgstr "genel anahtar hatalý"
 
 #: util/errors.c:60
 msgid "bad secret key"
-msgstr "gizli anahtar hatalı"
+msgstr "gizli anahtar hatalý"
 
 #: util/errors.c:61
 msgid "bad signature"
-msgstr "imza hatalı"
+msgstr "imza hatalý"
 
 #: util/errors.c:62
 msgid "checksum error"
-msgstr "\"checksum\" hatası"
+msgstr "\"checksum\" hatasý"
 
 #: util/errors.c:63
 msgid "bad passphrase"
-msgstr "anahtar parolası hatalı"
+msgstr "anahtar parolasý hatalý"
 
 #: util/errors.c:64
 msgid "public key not found"
-msgstr "genel anahtar bulunamadı"
+msgstr "genel anahtar bulunamadý"
 
 #: util/errors.c:65
 msgid "unknown cipher algorithm"
-msgstr "bilinmeyen şifre algoritması"
+msgstr "bilinmeyen þifre algoritmasý"
 
 #: util/errors.c:66
 msgid "can't open the keyring"
-msgstr "anahtar zinciri açılamadı"
+msgstr "anahtar zinciri açýlamadý"
 
 #: util/errors.c:67
 msgid "invalid packet"
-msgstr "geçersiz paket"
+msgstr "geçersiz paket"
 
 #: util/errors.c:68
 msgid "invalid armor"
-msgstr "geçersiz zırh"
+msgstr "geçersiz zýrh"
 
 #: util/errors.c:69
 msgid "no such user id"
-msgstr "böyle bir kullanıcı kimliği yok"
+msgstr "böyle bir kullanýcý kimliði yok"
 
 #: util/errors.c:70
 msgid "secret key not available"
-msgstr "gizli anahtar kullanışsız"
+msgstr "gizli anahtar kullanýþsýz"
 
 #: util/errors.c:71
 msgid "wrong secret key used"
-msgstr "yanlış gizli anahtar kullanılmış"
+msgstr "yanlýþ gizli anahtar kullanýlmýþ"
 
 #: util/errors.c:72
 msgid "not supported"
@@ -135,79 +134,79 @@ msgstr "desteklenmiyor"
 
 #: util/errors.c:73
 msgid "bad key"
-msgstr "anahtar hatalı"
+msgstr "anahtar hatalý"
 
 #: util/errors.c:74
 msgid "file read error"
-msgstr "dosya okuma hatası"
+msgstr "dosya okuma hatasý"
 
 #: util/errors.c:75
 msgid "file write error"
-msgstr "dosya yazma hatası"
+msgstr "dosya yazma hatasý"
 
 #: util/errors.c:76
 msgid "unknown compress algorithm"
-msgstr "bilinmeyen sıkıştırma algoritması"
+msgstr "bilinmeyen sýkýþtýrma algoritmasý"
 
 #: util/errors.c:77
 msgid "file open error"
-msgstr "dosya açma hatası"
+msgstr "dosya açma hatasý"
 
 #: util/errors.c:78
 msgid "file create error"
-msgstr "dosya oluşturma hatası"
+msgstr "dosya oluþturma hatasý"
 
 #: util/errors.c:79
 msgid "invalid passphrase"
-msgstr "anahtar parolası geçersiz"
+msgstr "anahtar parolasý geçersiz"
 
 #: util/errors.c:80
 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
-msgstr "tamamlanmamış genel anahtar algoritması"
+msgstr "tamamlanmamýþ genel anahtar algoritmasý"
 
 #: util/errors.c:81
 msgid "unimplemented cipher algorithm"
-msgstr "tamamlanmamış şifre algoritması"
+msgstr "tamamlanmamýþ þifre algoritmasý"
 
 #: util/errors.c:82
 msgid "unknown signature class"
-msgstr "bilinmeyen imza sınıfı"
+msgstr "bilinmeyen imza sýnýfý"
 
 #: util/errors.c:83
 msgid "trust database error"
-msgstr "güvence veritabanı hatası"
+msgstr "güvence veritabaný hatasý"
 
 #: util/errors.c:84
 msgid "bad MPI"
-msgstr "MPI hatalı"
+msgstr "MPI hatalý"
 
 #: util/errors.c:85
 msgid "resource limit"
-msgstr "iç kaynak sınırı"
+msgstr "iç kaynak sýnýrý"
 
 #: util/errors.c:86
 msgid "invalid keyring"
-msgstr "anahtar zinciri geçersiz"
+msgstr "anahtar zinciri geçersiz"
 
 #: util/errors.c:87
 msgid "bad certificate"
-msgstr "sertifika hatalı"
+msgstr "sertifika hatalý"
 
 #: util/errors.c:88
 msgid "malformed user id"
-msgstr "kullanıcı kimliği bozuk"
+msgstr "kullanýcý kimliði bozuk"
 
 #: util/errors.c:89
 msgid "file close error"
-msgstr "dosya kapama hatası"
+msgstr "dosya kapama hatasý"
 
 #: util/errors.c:90
 msgid "file rename error"
-msgstr "dosya isim değiştirme hatası"
+msgstr "dosya isim deðiþtirme hatasý"
 
 #: util/errors.c:91
 msgid "file delete error"
-msgstr "dosya silme hatası"
+msgstr "dosya silme hatasý"
 
 #: util/errors.c:92
 msgid "unexpected data"
@@ -215,11 +214,11 @@ msgstr "beklenmeyen veri"
 
 #: util/errors.c:93
 msgid "timestamp conflict"
-msgstr "zaman damgası çelişkili"
+msgstr "zaman damgasý çeliþkili"
 
 #: util/errors.c:94
 msgid "unusable pubkey algorithm"
-msgstr "genel anahtar algoritması kullanışsız"
+msgstr "genel anahtar algoritmasý kullanýþsýz"
 
 #: util/errors.c:95
 msgid "file exists"
@@ -227,15 +226,15 @@ msgstr "dosya mevcut"
 
 #: util/errors.c:96
 msgid "weak key"
-msgstr "anahtar zayıf"
+msgstr "anahtar zayýf"
 
 #: util/errors.c:97
 msgid "invalid argument"
-msgstr "geçersiz argüman"
+msgstr "geçersiz argüman"
 
 #: util/errors.c:98
 msgid "bad URI"
-msgstr "URI hatalı"
+msgstr "URI hatalý"
 
 #: util/errors.c:99
 msgid "unsupported URI"
@@ -243,94 +242,93 @@ msgstr "desteklenmeyen URI"
 
 #: util/errors.c:100
 msgid "network error"
-msgstr "ağ hatası"
+msgstr "að hatasý"
 
 #: util/errors.c:102
 msgid "not encrypted"
-msgstr "şifrelenemedi"
+msgstr "þifrelenemedi"
 
 #: util/errors.c:103
 msgid "not processed"
-msgstr "işlenemedi"
+msgstr "iþlenemedi"
 
 #. the key cannot be used for a specific usage
 #: util/errors.c:105
 msgid "unusable public key"
-msgstr "genel anahtar kullanımdışı"
+msgstr "genel anahtar kullanýmdýþý"
 
 #: util/errors.c:106
 msgid "unusable secret key"
-msgstr "gizli anahtar kullanımdışı"
+msgstr "gizli anahtar kullanýmdýþý"
 
 #: util/errors.c:107
 msgid "keyserver error"
-msgstr "anahtar sunucusu hatası"
+msgstr "anahtar sunucusu hatasý"
 
 #: util/logger.c:249
 #, c-format
 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
-msgstr "... bu bir yazılım hatası (%s:%d:%s)\n"
+msgstr "... bu bir yazýlým hatasý (%s:%d:%s)\n"
 
 #: util/logger.c:255
 #, c-format
 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
-msgstr "bir yazılım hatası buldunuz ... (%s:%d)\n"
+msgstr "bir yazýlým hatasý buldunuz ... (%s:%d)\n"
 
 #: cipher/random.c:157
 msgid "no entropy gathering module detected\n"
-msgstr ""
+msgstr "rasgele bayt elde etme modülü bulunamadý\n"
 
 #: cipher/random.c:381 g10/import.c:195 g10/keygen.c:1809
 #, c-format
 msgid "can't open `%s': %s\n"
-msgstr "`%s' açılamıyor: %s\n"
+msgstr "`%s' açýlamýyor: %s\n"
 
 #: cipher/random.c:385
 #, c-format
 msgid "can't stat `%s': %s\n"
-msgstr "`%s' durumlanamıyor: %s\n"
+msgstr "`%s' durumlanamýyor: %s\n"
 
 #: cipher/random.c:390
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
-msgstr "`%s' düzenli bir dosya değil - görülmedi\n"
+msgstr "`%s' düzenli bir dosya deðil - görülmedi\n"
 
 #: cipher/random.c:395
 msgid "note: random_seed file is empty\n"
-msgstr "not: \"random_seed\" dosyası boş\n"
+msgstr "not: \"random_seed\" dosyasý boþ\n"
 
 #: cipher/random.c:401
-#, fuzzy
 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
-msgstr "uyarı: \"random_seed\" dosyasının boyu hatalı - kullanılmadı\n"
+msgstr "UYARI: random_seed dosyasýnýn boyu hatalý - kullanýlmadý\n"
 
 #: cipher/random.c:409
 #, c-format
 msgid "can't read `%s': %s\n"
-msgstr "\"%s\" okunamıyor: %s\n"
+msgstr "\"%s\" okunamýyor: %s\n"
 
 #: cipher/random.c:447
 msgid "note: random_seed file not updated\n"
-msgstr "bilgi: \"random_seed\" dosyası güncel değil\n"
+msgstr "bilgi: \"random_seed\" dosyasý güncel deðil\n"
 
 #: cipher/random.c:467
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
-msgstr "\"%s\" oluşturulamıyor: %s\n"
+msgstr "\"%s\" oluþturulamýyor: %s\n"
 
 #: cipher/random.c:474
 #, c-format
 msgid "can't write `%s': %s\n"
-msgstr "\"%s\" yazılamıyor: %s\n"
+msgstr "\"%s\" yazýlamýyor: %s\n"
 
 #: cipher/random.c:477
 #, c-format
 msgid "can't close `%s': %s\n"
-msgstr "\"%s\" kapatılamıyor: %s\n"
+msgstr "\"%s\" kapatýlamýyor: %s\n"
 
 #: cipher/random.c:723
 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
-msgstr "UYARI: kullanılan rasgele sayı üreteci güvenli değil!!\n"
+msgstr "UYARI: kullanýlan rasgele sayý üreteci güvenli deðil!!\n"
 
 #: cipher/random.c:724
 msgid ""
@@ -340,10 +338,10 @@ msgid ""
 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Rasgele sayı üreteci kendi halinde çalışan\n"
-"bir kukla - güvenilir bir RSÜ değil!\n"
+"Rasgele sayý üreteci kendi halinde çalýþan\n"
+"bir kukla - güvenilir bir RSÜ deðil!\n"
 "\n"
-"BU PROGRAMLA ÜRETİLMİŞ HİÇBİR VERİYİ KULLANMAYIN!!\n"
+"BU PROGRAMLA ÜRETÝLMÝÞ HÝÇBÝR VERÝYÝ KULLANMAYIN!!\n"
 "\n"
 
 #: cipher/rndlinux.c:134
@@ -354,9 +352,9 @@ msgid ""
 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Rasgele üretilen baytlar yetersiz. Lütfen bazı işlemler yaparak\n"
-"daha fazla rasgele bayt toplayabilmesi için işletim sistemine\n"
-"yardımcı olun! (%d bayt daha gerekiyor)\n"
+"Rasgele üretilen baytlar yetersiz. Lütfen bazý iþlemler yaparak\n"
+"daha fazla rasgele bayt toplayabilmesi için iþletim sistemine\n"
+"yardýmcý olun! (%d bayt daha gerekiyor)\n"
 
 #: g10/g10.c:307
 msgid ""
@@ -372,23 +370,23 @@ msgstr "|[dosya]|bir imza yapar"
 
 #: g10/g10.c:310
 msgid "|[file]|make a clear text signature"
-msgstr "|[dosya]|açıkça okunabilen bir imza yapar"
+msgstr "|[dosya]|açýkça okunabilen bir imza yapar"
 
 #: g10/g10.c:311
 msgid "make a detached signature"
-msgstr "bağımsız bir imza yapar"
+msgstr "baðýmsýz bir imza yapar"
 
 #: g10/g10.c:312
 msgid "encrypt data"
-msgstr "veriyi şifreler"
+msgstr "veriyi þifreler"
 
 #: g10/g10.c:313
 msgid "|[files]|encrypt files"
-msgstr "|[dosyalar]|dosyalar şifrelenir"
+msgstr "|[dosyalar]|dosyalar þifrelenir"
 
 #: g10/g10.c:314
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
-msgstr "sadece simetrik şifre ile şifreler"
+msgstr "sadece simetrik þifre ile þifreler"
 
 #: g10/g10.c:315
 msgid "store only"
@@ -396,95 +394,95 @@ msgstr "sadece saklar"
 
 #: g10/g10.c:316
 msgid "decrypt data (default)"
-msgstr "veri şifresini açar (öntanımlı)"
+msgstr "veri þifresini açar (öntanýmlý)"
 
 #: g10/g10.c:317
 msgid "|[files]|decrypt files"
-msgstr "|[dosyalar]|dosyaların şifresi açılır"
+msgstr "|[dosyalar]|dosyalarýn þifresi açýlýr"
 
 #: g10/g10.c:318
 msgid "verify a signature"
-msgstr "bir imzayı doğrular"
+msgstr "bir imzayý doðrular"
 
 #: g10/g10.c:320
 msgid "list keys"
-msgstr "anahtarları listeler"
+msgstr "anahtarlarý listeler"
 
 #: g10/g10.c:322
 msgid "list keys and signatures"
-msgstr "anahtarları ve imzaları listeler"
+msgstr "anahtarlarý ve imzalarý listeler"
 
 #: g10/g10.c:323
 msgid "check key signatures"
-msgstr "anahtar imzalarını kontrol eder"
+msgstr "anahtar imzalarýný kontrol eder"
 
 #: g10/g10.c:324
 msgid "list keys and fingerprints"
-msgstr "anahtarları ve parmak izlerini listeler"
+msgstr "anahtarlarý ve parmak izlerini listeler"
 
 #: g10/g10.c:325
 msgid "list secret keys"
-msgstr "gizli anahtarları listeler"
+msgstr "gizli anahtarlarý listeler"
 
 #: g10/g10.c:326
 msgid "generate a new key pair"
-msgstr "yeni bir anahtar çifti üretir"
+msgstr "yeni bir anahtar çifti üretir"
 
 #: g10/g10.c:327
 msgid "remove keys from the public keyring"
-msgstr "anahtarları genel anahtar zincirinden siler"
+msgstr "anahtarlarý genel anahtar zincirinden siler"
 
 #: g10/g10.c:329
 msgid "remove keys from the secret keyring"
-msgstr "anahtarları gizli anahtar zincirinden siler"
+msgstr "anahtarlarý gizli anahtar zincirinden siler"
 
 #: g10/g10.c:330
 msgid "sign a key"
-msgstr "bir anahtarı imzalar"
+msgstr "bir anahtarý imzalar"
 
 #: g10/g10.c:331
 msgid "sign a key locally"
-msgstr "bir anahtarı yerel olarak imzalar"
+msgstr "bir anahtarý yerel olarak imzalar"
 
 #: g10/g10.c:332
 msgid "sign a key non-revocably"
-msgstr "bir anahtarı iptal edilemez olarak imzalar"
+msgstr "bir anahtarý iptal edilemez olarak imzalar"
 
 #: g10/g10.c:333
 msgid "sign a key locally and non-revocably"
-msgstr "bir anahtarı yerel ve iptal edilemez olarak imzalar"
+msgstr "bir anahtarý yerel ve iptal edilemez olarak imzalar"
 
 #: g10/g10.c:334
 msgid "sign or edit a key"
-msgstr "bir anahtarı düzenler ve imzalar"
+msgstr "bir anahtarý düzenler ve imzalar"
 
 #: g10/g10.c:335
 msgid "generate a revocation certificate"
-msgstr "bir yürürlükten kaldırma sertifikası üretir"
+msgstr "bir yürürlükten kaldýrma sertifikasý üretir"
 
 #: g10/g10.c:337
 msgid "export keys"
-msgstr "anahtarları gönderir"
+msgstr "anahtarlarý gönderir"
 
 #: g10/g10.c:338
 msgid "export keys to a key server"
-msgstr "anahtarları bir anahtar sunucusuna gönderir"
+msgstr "anahtarlarý bir anahtar sunucusuna gönderir"
 
 #: g10/g10.c:339
 msgid "import keys from a key server"
-msgstr "anahtarları bir anahtar sunucusundan indirir"
+msgstr "anahtarlarý bir anahtar sunucusundan indirir"
 
 #: g10/g10.c:341
 msgid "search for keys on a key server"
-msgstr "bir anahtar sunucusunda anahtarları arar"
+msgstr "bir anahtar sunucusunda anahtarlarý arar"
 
 #: g10/g10.c:343
 msgid "update all keys from a keyserver"
-msgstr "anahtarları bir anahtar sunucusundan günceller"
+msgstr "anahtarlarý bir anahtar sunucusundan günceller"
 
 #: g10/g10.c:347
 msgid "import/merge keys"
-msgstr "anahtarları indirir/katıştırır"
+msgstr "anahtarlarý indirir/katýþtýrýr"
 
 #: g10/g10.c:349
 msgid "list only the sequence of packets"
@@ -492,35 +490,35 @@ msgstr "sadece paketlerin silsilesini listeler"
 
 #: g10/g10.c:351
 msgid "export the ownertrust values"
-msgstr "sahibiningüvencesi değerlerini gönderir"
+msgstr "sahibiningüvencesi deðerlerini gönderir"
 
 #: g10/g10.c:353
 msgid "import ownertrust values"
-msgstr "sahibiningüvencesi değerlerini indirir"
+msgstr "sahibiningüvencesi deðerlerini indirir"
 
 #: g10/g10.c:355
 msgid "update the trust database"
-msgstr "güvence veritabanını günceller"
+msgstr "güvence veritabanýný günceller"
 
 #: g10/g10.c:357
 msgid "unattended trust database update"
-msgstr "bakımsız güvence veritabanının güncellemesi"
+msgstr "bakýmsýz güvence veritabanýnýn güncellemesi"
 
 #: g10/g10.c:358
 msgid "fix a corrupted trust database"
-msgstr "bozulan güvence veritabanını onarır"
+msgstr "bozulan güvence veritabanýný onarýr"
 
 #: g10/g10.c:359
 msgid "De-Armor a file or stdin"
-msgstr "Bir dosya veya standart girdinin zırhını kaldırır"
+msgstr "Bir dosya veya standart girdinin zýrhýný kaldýrýr"
 
 #: g10/g10.c:361
 msgid "En-Armor a file or stdin"
-msgstr "Bir dosya veya standart girdiyi zırhlar"
+msgstr "Bir dosya veya standart girdiyi zýrhlar"
 
 #: g10/g10.c:363
 msgid "|algo [files]|print message digests"
-msgstr "|algo [dosyalar]|ileti özümlemelerini gösterir"
+msgstr "|algo [dosyalar]|ileti özümlemelerini gösterir"
 
 #: g10/g10.c:367
 msgid ""
@@ -529,56 +527,56 @@ msgid ""
 " "
 msgstr ""
 "@\n"
-"Seçenekler:\n"
+"Seçenekler:\n"
 " "
 
 #: g10/g10.c:369
 msgid "create ascii armored output"
-msgstr "ascii zırhlı çıktı oluşturur"
+msgstr "ascii zýrhlý çýktý oluþturur"
 
 #: g10/g10.c:371
 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
-msgstr "|İSİM|İSİM için şifreleme yapar"
+msgstr "|ÝSÝM|ÝSÝM için þifreleme yapar"
 
 #: g10/g10.c:374
 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
-msgstr "|İSİM|öntanımlı alıcı olarak İSİM kullanılır"
+msgstr "|ÝSÝM|öntanýmlý alýcý olarak ÝSÝM kullanýlýr"
 
 #: g10/g10.c:376
 msgid "use the default key as default recipient"
-msgstr "öntanımlı alıcı olarak öntanımlı anahtar kullanılır"
+msgstr "öntanýmlý alýcý olarak öntanýmlý anahtar kullanýlýr"
 
 #: g10/g10.c:382
 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
-msgstr "imzalamak ya da şifre çözmek için bu kullanıcı kimliği kullanılır"
+msgstr "imzalamak ya da þifre çözmek için bu kullanýcý kimliði kullanýlýr"
 
 #: g10/g10.c:383
 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
-msgstr "|N|sıkıştırma seviyesi N olarak ayarlanır (0 ise sıkıştırma yapılmaz)"
+msgstr "|N|sýkýþtýrma seviyesi N olarak ayarlanýr (0 ise sýkýþtýrma yapýlmaz)"
 
 #: g10/g10.c:385
 msgid "use canonical text mode"
-msgstr "kurallı metin kipini kullanır"
+msgstr "kurallý metin kipini kullanýr"
 
 #: g10/g10.c:392
 msgid "use as output file"
-msgstr "çıktı dosyası olarak kullanılır"
+msgstr "çýktý dosyasý olarak kullanýlýr"
 
 #: g10/g10.c:393
 msgid "verbose"
-msgstr "çok detaylı"
+msgstr "çok detaylý"
 
 #: g10/g10.c:394
 msgid "be somewhat more quiet"
-msgstr "daha az detaylı"
+msgstr "daha az detaylý"
 
 #: g10/g10.c:395
 msgid "don't use the terminal at all"
-msgstr "terminali hiç kullanma"
+msgstr "terminali hiç kullanma"
 
 #: g10/g10.c:396
 msgid "force v3 signatures"
-msgstr "v3 imzalarına zorlar"
+msgstr "v3 imzalarýna zorlar"
 
 #: g10/g10.c:397
 msgid "do not force v3 signatures"
@@ -594,19 +592,19 @@ msgstr "v4 imzalara zorlamaz"
 
 #: g10/g10.c:400
 msgid "always use a MDC for encryption"
-msgstr "şifreleme için daima bir MDC kullanılır"
+msgstr "þifreleme için daima bir MDC kullanýlýr"
 
 #: g10/g10.c:402
 msgid "never use a MDC for encryption"
-msgstr "şifreleme için asla bir MDC kullanılmaz"
+msgstr "þifreleme için asla bir MDC kullanýlmaz"
 
 #: g10/g10.c:404
 msgid "do not make any changes"
-msgstr "hiçbir değişiklik yapmaz"
+msgstr "hiçbir deðiþiklik yapmaz"
 
 #: g10/g10.c:405
 msgid "prompt before overwriting"
-msgstr ""
+msgstr "üzerine yazmadan önce sorar"
 
 #: g10/g10.c:406
 msgid "use the gpg-agent"
@@ -614,15 +612,15 @@ msgstr "gpg-agent kullan"
 
 #: g10/g10.c:409
 msgid "batch mode: never ask"
-msgstr "önceden belirlenmiş işlemler kipi: hiç sormaz"
+msgstr "önceden belirlenmiþ iþlemler kipi: hiç sormaz"
 
 #: g10/g10.c:410
 msgid "assume yes on most questions"
-msgstr "soruların çoğunda cevap evet farzedilir"
+msgstr "sorularýn çoðunda cevap evet farzedilir"
 
 #: g10/g10.c:411
 msgid "assume no on most questions"
-msgstr "soruların çoğunda cevap hayır farzedilir"
+msgstr "sorularýn çoðunda cevap hayýr farzedilir"
 
 #: g10/g10.c:412
 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
@@ -634,23 +632,23 @@ msgstr "bu gizli anahtar zincirini listeye ekler"
 
 #: g10/g10.c:414
 msgid "show which keyring a listed key is on"
-msgstr "listedeki bir anahtarın hangi anahtar zincirinde olduğunu gösterir"
+msgstr "listedeki bir anahtarýn hangi anahtar zincirinde olduðunu gösterir"
 
 #: g10/g10.c:415
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
-msgstr "|İSİM|öntanımlı gizli anahtar olarak İSİM kullanılır"
+msgstr "|ÝSÝM|öntanýmlý gizli anahtar olarak ÝSÝM kullanýlýr"
 
 #: g10/g10.c:416
 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
-msgstr "|MAKİNA|anahtarları aramak için bu anahtar sunucusu kullanılır"
+msgstr "|MAKÝNA|anahtarlarý aramak için bu anahtar sunucusu kullanýlýr"
 
 #: g10/g10.c:420
 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
-msgstr "|İSİM|terminal karakter setini İSİM olarak ayarlar"
+msgstr "|ÝSÝM|terminal karakter setini ÝSÝM olarak ayarlar"
 
 #: g10/g10.c:421
 msgid "read options from file"
-msgstr "seçenekleri dosyadan okur"
+msgstr "seçenekleri dosyadan okur"
 
 #: g10/g10.c:425
 msgid "|FD|write status info to this FD"
@@ -662,65 +660,65 @@ msgstr "|[DOSYA]|durum bilgisini DOSYAya yazar"
 
 #: g10/g10.c:439
 msgid "|KEYID|ultimately trust this key"
-msgstr "|ANHKİML|bu anahtar son derece güvenli"
+msgstr "|ANHKÝML|bu anahtar son derece güvenli"
 
 #: g10/g10.c:440
 msgid "|FILE|load extension module FILE"
-msgstr "|DOSYA|genişletme modülü olarak DOSYA yüklenir"
+msgstr "|DOSYA|geniþletme modülü olarak DOSYA yüklenir"
 
 #: g10/g10.c:441
 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
-msgstr "RFC1991 de açıklanan kipi uygular"
+msgstr "RFC1991 de açýklanan kipi uygular"
 
 #: g10/g10.c:442
 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
-msgstr "tüm paket, şifre ve özümleme seçeneklerini OpenPGP tarzında ayarlar"
+msgstr "tüm paket, þifre ve özümleme seçeneklerini OpenPGP tarzýnda ayarlar"
 
 #: g10/g10.c:443
 msgid "set all packet, cipher and digest options to PGP 2.x behavior"
-msgstr "tüm paket, şifre ve özümleme seçeneklerini PGP 2.x'e göre ayarlar"
+msgstr "tüm paket, þifre ve özümleme seçeneklerini PGP 2.x'e göre ayarlar"
 
 #: g10/g10.c:449
 msgid "|N|use passphrase mode N"
-msgstr "|N|anahtar parolası kipi olarak N kullanılır"
+msgstr "|N|anahtar parolasý kipi olarak N kullanýlýr"
 
 #: g10/g10.c:451
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
 msgstr ""
-"|İSİM|anahtar parolaları için ileti özümleme algoritması olarak İSİM "
-"kullanılır"
+"|ÝSÝM|anahtar parolalarý için ileti özümleme algoritmasý olarak ÝSÝM "
+"kullanýlýr"
 
 #: g10/g10.c:453
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
-msgstr "|İSİM|anahtar parolaları için şifre algoritması olarak İSİM kullanılır"
+msgstr "|ÝSÝM|anahtar parolalarý için þifre algoritmasý olarak ÝSÝM kullanýlýr"
 
 #: g10/g10.c:455
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
-msgstr "|İSİM|şifre algoritması olarak İSİM kullanılır"
+msgstr "|ÝSÝM|þifre algoritmasý olarak ÝSÝM kullanýlýr"
 
 #: g10/g10.c:456
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
-msgstr "|İSİM|özümleme algoritması olarak İSİM kullanılır"
+msgstr "|ÝSÝM|özümleme algoritmasý olarak ÝSÝM kullanýlýr"
 
 #: g10/g10.c:458
 msgid "|N|use compress algorithm N"
-msgstr "|N|sıkıştırma algoritması olarak N kullanılır"
+msgstr "|N|sýkýþtýrma algoritmasý olarak N kullanýlýr"
 
 #: g10/g10.c:459
 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
-msgstr "şifreli paketlerin anahtar-kimlik alanlarını atar"
+msgstr "þifreli paketlerin anahtar-kimlik alanlarýný atar"
 
 #: g10/g10.c:460
 msgid "Show Photo IDs"
-msgstr "Foto kimliklerini gösterir"
+msgstr "Foto kimliklerini gösterir"
 
 #: g10/g10.c:461
 msgid "Don't show Photo IDs"
-msgstr "Foto kimliklerini göstermez"
+msgstr "Foto kimliklerini göstermez"
 
 #: g10/g10.c:462
 msgid "Set command line to view Photo IDs"
-msgstr "Komut satırını foto kimliklerini göstermeye ayarlar"
+msgstr "Komut satýrýný foto kimliklerini göstermeye ayarlar"
 
 #: g10/g10.c:468
 msgid ""
@@ -728,7 +726,7 @@ msgid ""
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
 msgstr ""
 "@\n"
-"(Tüm komut ve seçeneklerin komple listesi için man sayfalarına bakın)\n"
+"(Tüm komut ve seçeneklerin komple listesi için man sayfalarýna bakýn)\n"
 
 #: g10/g10.c:471
 msgid ""
@@ -742,21 +740,21 @@ msgid ""
 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
 msgstr ""
 "@\n"
-"Örnekler:\n"
+"Örnekler:\n"
 "\n"
-" -se -r Ali [dosya]         kullanıcı Ali için imzalar ve şifreler\n"
-" --clearsign [dosya]        açıkça okunabilir bir imza yapar\n"
-" --detach-sign [dosya]      bağımsız bir imza yapar\n"
-" --list-keys [isimler]      anahtarları listeler\n"
-" --fingerprint [isimler]    parmak izlerini gösterir\n"
+" -se -r Ali [dosya]         kullanýcý Ali için imzalar ve þifreler\n"
+" --clearsign [dosya]        açýkça okunabilir bir imza yapar\n"
+" --detach-sign [dosya]      baðýmsýz bir imza yapar\n"
+" --list-keys [isimler]      anahtarlarý listeler\n"
+" --fingerprint [isimler]    parmak izlerini gösterir\n"
 
 #: g10/g10.c:623
 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-msgstr "Yazılım hatalarını lütfen <gnupg-bugs@gnu.org> adresine bildirin.\n"
+msgstr "Yazýlým hatalarýný lütfen <gnupg-bugs@gnu.org> adresine bildirin.\n"
 
 #: g10/g10.c:627
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Kullanımı: gpg [seçenekler] [dosyalar] (yardım için -h)"
+msgstr "Kullanýmý: gpg [seçenekler] [dosyalar] (yardým için -h)"
 
 #: g10/g10.c:630
 msgid ""
@@ -764,9 +762,9 @@ msgid ""
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
 "default operation depends on the input data\n"
 msgstr ""
-"Yazılışı: gpg [seçenekler] [dosyalar]\n"
-"imzalama, kontrol, şifreleme veya çözme\n"
-"öntanımlı işlem girilen veriye bağımlıdır\n"
+"Yazýlýþý: gpg [seçenekler] [dosyalar]\n"
+"imzalama, kontrol, þifreleme veya çözme\n"
+"öntanýmlý iþlem girilen veriye baðýmlýdýr\n"
 
 #: g10/g10.c:641
 msgid ""
@@ -778,114 +776,112 @@ msgstr ""
 
 #: g10/g10.c:745
 msgid "usage: gpg [options] "
-msgstr "kullanımı: gpg [seçenekler] "
+msgstr "kullanýmý: gpg [seçenekler] "
 
 #: g10/g10.c:802
 msgid "conflicting commands\n"
-msgstr "çelişen komutlar\n"
+msgstr "çeliþen komutlar\n"
 
 #: g10/g10.c:820
 #, c-format
 msgid "no = sign found in group definition \"%s\"\n"
-msgstr ""
+msgstr "grup tanýmý \"%s\" içinde = iþareti yok\n"
 
 #: g10/g10.c:983
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
-msgstr "Uyarı: %s \"%s\" de güvensiz sahiplik\n"
+msgstr "UYARI: %s \"%s\" de güvensiz sahiplik\n"
 
 #: g10/g10.c:986
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
-msgstr "Uyarı: %s \"%s\" de güvensiz izinler\n"
+msgstr "UYARI: %s \"%s\" de güvensiz izinler\n"
 
 #: g10/g10.c:989
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on %s \"%s\"\n"
-msgstr "Uyarı: %s \"%s\" de güvensiz sahiplik\n"
+msgstr "UYARI: %s \"%s\" de güvensiz iliþtirilen dizin sahipliði\n"
 
 #: g10/g10.c:993
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on %s \"%s\"\n"
-msgstr "Uyarı: %s \"%s\" de güvensiz izinler\n"
+msgstr "UYARI: %s \"%s\" de güvensiz iliþtirilen dizin izinleri\n"
 
 #: g10/g10.c:1168
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
-msgstr "BİLGİ: \"%s\" öntanımlı seçenek dosyası yok\n"
+msgstr "BÝLGÝ: eski öntanýmlý seçenekler dosyasý `%s' yoksayýldý\n"
 
 #: g10/g10.c:1204
 #, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
-msgstr "BİLGİ: \"%s\" öntanımlı seçenek dosyası yok\n"
+msgstr "BÝLGÝ: `%s' öntanýmlý seçenek dosyasý yok\n"
 
 #: g10/g10.c:1208
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
-msgstr "seçenek dosyası \"%s\": %s\n"
+msgstr "seçenek dosyasý \"%s\": %s\n"
 
 #: g10/g10.c:1215
 #, c-format
 msgid "reading options from `%s'\n"
-msgstr "\"%s\"den seçenekler okunuyor\n"
+msgstr "\"%s\"den seçenekler okunuyor\n"
 
 #: g10/g10.c:1390
 #, c-format
 msgid "cipher extension \"%s\" not loaded due to unsafe permissions\n"
-msgstr ""
+msgstr "þifre uzantýsý \"%s\" güvensiz izinlerden dolayý yüklenmedi\n"
 
 #: g10/g10.c:1523
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid character set\n"
-msgstr "%s geçerli bir karakter seti değil\n"
+msgstr "%s geçerli bir karakter seti deðil\n"
 
 #: g10/g10.c:1541
 msgid "could not parse keyserver URI\n"
-msgstr "anahtar sunucusunun adresi çözümlenemedi\n"
+msgstr "anahtar sunucusunun adresi çözümlenemedi\n"
 
 #: g10/g10.c:1550
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
-msgstr "%s: dosya sürümü %d geçersiz\n"
+msgstr "%s:%d: geçersiz içselleþtirme seçenekleri\n"
 
 #: g10/g10.c:1553
-#, fuzzy
 msgid "invalid import options\n"
-msgstr "geçersiz zırh"
+msgstr "içselleþtirme seçenekleri geçersiz\n"
 
 #: g10/g10.c:1560
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
-msgstr "%s: dosya sürümü %d geçersiz\n"
+msgstr "%s:%d geçersiz dýþsallaþtýrma seçenekleri\n"
 
 #: g10/g10.c:1563
-#, fuzzy
 msgid "invalid export options\n"
-msgstr "anahtar zinciri geçersiz"
+msgstr "dýþsallaþtýrma seçenekleri geçersiz\n"
 
 #: g10/g10.c:1569
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
-msgstr "çalıştırılabilirlerin patikası %s yapılamıyor\n"
+msgstr "çalýþtýrýlabilirlerin patikasý %s yapýlamýyor\n"
 
 #: g10/g10.c:1688
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
-msgstr "UYARI: program bir \"core\" dosyası oluşturabilir!\n"
+msgstr "UYARI: program bir \"core\" dosyasý oluþturabilir!\n"
 
 #: g10/g10.c:1692
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
-msgstr "UYARI: %s %s'i aşıyor\n"
+msgstr "UYARI: %s %s'i aþýyor\n"
 
 #: g10/g10.c:1699 g10/g10.c:1710
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
-msgstr "BİLGİ: %s normal kullanım için değil!\n"
+msgstr "BÝLGÝ: %s normal kullaným için deðil!\n"
 
 #: g10/g10.c:1701 g10/g10.c:1721
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
-msgstr "%s ile %s birlikte kullanılmaz!\n"
+msgstr "%s ile %s birlikte kullanýlmaz!\n"
 
 #: g10/g10.c:1704
 #, c-format
@@ -894,96 +890,91 @@ msgstr "%s, %s ile etkisiz olur!\n"
 
 #: g10/g10.c:1731
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
-msgstr "--pgp2 kipinde sadece ayrık veya sade imzalar yapabilirsiniz\n"
+msgstr "--pgp2 kipinde sadece ayrýk veya sade imzalar yapabilirsiniz\n"
 
 #: g10/g10.c:1737
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
-msgstr "--pgp2 kipinde aynı anda hem imzalama hem de şifreleme yapamazsınız\n"
+msgstr "--pgp2 kipinde ayný anda hem imzalama hem de þifreleme yapamazsýnýz\n"
 
 #: g10/g10.c:1743
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
-msgstr "--pgp2 ile çalışırken veri yolu yerine dosyaları kullanmalısınız.\n"
+msgstr "--pgp2 ile çalýþýrken veri yolu yerine dosyalarý kullanmalýsýnýz.\n"
 
 #: g10/g10.c:1756
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
-msgstr "--pgp2 kipinde ileti şifrelemesi IDEA şifresi gerektirir\n"
+msgstr "--pgp2 kipinde ileti þifrelemesi IDEA þifresi gerektirir\n"
 
 #: g10/encode.c:408 g10/encode.c:458 g10/encode.c:707 g10/g10.c:1770
 #: g10/sign.c:646 g10/sign.c:878
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "this message may not be usable by %s\n"
-msgstr "bu ileti PGP 2.x tarafından kullanılamayabilir\n"
+msgstr "bu ileti %s tarafýndan kullanýlamayabilir\n"
 
 #: g10/g10.c:1818 g10/g10.c:1836
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
-msgstr "seçilen şifre algoritması geçersiz\n"
+msgstr "seçilen þifre algoritmasý geçersiz\n"
 
 #: g10/g10.c:1824 g10/g10.c:1842
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "seçilen özümleme algoritması geçersiz\n"
+msgstr "seçilen özümleme algoritmasý geçersiz\n"
 
 #: g10/g10.c:1830
-#, fuzzy
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "seçilen özümleme algoritması geçersiz\n"
+msgstr "seçilen sertifikalama özümleme algoritmasý geçersiz\n"
 
 #: g10/g10.c:1845
 #, c-format
 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
-msgstr "sıkıştırma algoritması %d..%d aralığında olmalı\n"
+msgstr "sýkýþtýrma algoritmasý %d..%d aralýðýnda olmalý\n"
 
 #: g10/g10.c:1847
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
-msgstr "\"completes-needed\" 0 dan büyük olmalı\n"
+msgstr "\"completes-needed\" 0 dan büyük olmalý\n"
 
 #: g10/g10.c:1849
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
-msgstr "\"marginals-needed\" 1 den büyük olmalı\n"
+msgstr "\"marginals-needed\" 1 den büyük olmalý\n"
 
 #: g10/g10.c:1851
 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
-msgstr "\"max-cert-depth\" 1 ile 255 arasında olmalı\n"
+msgstr "\"max-cert-depth\" 1 ile 255 arasýnda olmalý\n"
 
 #: g10/g10.c:1854
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
-msgstr "BİLGİ: basit S2K kipi (0) kesinlikle tavsiye edilmez\n"
+msgstr "BÝLGÝ: basit S2K kipi (0) kesinlikle tavsiye edilmez\n"
 
 #: g10/g10.c:1858
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
-msgstr "S2K kipi geçersiz; 0, 1 veya 3 olmalı\n"
+msgstr "S2K kipi geçersiz; 0, 1 veya 3 olmalý\n"
 
 #: g10/g10.c:1862
 msgid "invalid default-check-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
-msgstr "öntanımlı denetim seviyesi geçersiz; 0, 1, 2, ya da 3 olabilir\n"
+msgstr "öntanýmlý denetim seviyesi geçersiz; 0, 1, 2, ya da 3 olabilir\n"
 
 #: g10/g10.c:1868
-#, fuzzy
 msgid "invalid default preferences\n"
-msgstr "tercihler geçersiz\n"
+msgstr "öntanýmlý tercihler geçersiz\n"
 
 #: g10/g10.c:1876
-#, fuzzy
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
-msgstr "tercihler geçersiz\n"
+msgstr "kiþisel þifre tercihleri geçersiz\n"
 
 #: g10/g10.c:1880
-#, fuzzy
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
-msgstr "tercihler geçersiz\n"
+msgstr "kiþisel özümleme tercihleri geçersiz\n"
 
 #: g10/g10.c:1884
-#, fuzzy
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
-msgstr "tercihler geçersiz\n"
+msgstr "kiþisel sýkýþtýrma tercihleri geçersiz\n"
 
 #: g10/g10.c:1977
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
-msgstr "\"TrustDB\" güvence veritabanı başlangıç aşamasında başarısız: %s\n"
+msgstr "\"TrustDB\" güvence veritabaný baþlangýç aþamasýnda baþarýsýz: %s\n"
 
 #: g10/g10.c:1987
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
-msgstr ""
+msgstr "UYARI: alýcýlar (-r) genel anahtar þifrelemesi kullanýlmadan belirtilmiþ\n"
 
 #: g10/g10.c:1997
 msgid "--store [filename]"
@@ -1019,11 +1010,11 @@ msgstr "--decrypt [dosyaismi]"
 
 #: g10/g10.c:2094
 msgid "--sign-key user-id"
-msgstr "--sign-key kullanıcı-kimliği"
+msgstr "--sign-key kullanýcý-kimliði"
 
 #: g10/g10.c:2102
 msgid "--lsign-key user-id"
-msgstr "--lsign-key kullanıcı-kimliği"
+msgstr "--lsign-key kullanýcý-kimliði"
 
 #: g10/g10.c:2110
 msgid "--nrsign-key user-id"
@@ -1035,31 +1026,31 @@ msgstr "--nrlsign-key KULL-KML"
 
 #: g10/g10.c:2126
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
-msgstr "--edit-key kullanıcı-kimliği [komutlar]"
+msgstr "--edit-key kullanýcý-kimliði [komutlar]"
 
 #: g10/encode.c:416 g10/g10.c:2182 g10/sign.c:789
 #, c-format
 msgid "can't open %s: %s\n"
-msgstr "%s açılamadı: %s\n"
+msgstr "%s açýlamadý: %s\n"
 
 #: g10/g10.c:2197
 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
-msgstr "-k[v][v][v][c] [kullanıcı-kimliği] [anahtar-zinciri]"
+msgstr "-k[v][v][v][c] [kullanýcý-kimliði] [anahtar-zinciri]"
 
 #: g10/g10.c:2289
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
-msgstr "zırhın kaldırılması başarısız: %s\n"
+msgstr "zýrhýn kaldýrýlmasý baþarýsýz: %s\n"
 
 #: g10/g10.c:2297
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
-msgstr "zırhlama başarısız: %s\n"
+msgstr "zýrhlama baþarýsýz: %s\n"
 
 #: g10/g10.c:2384
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
-msgstr "`%s' hash algoritması geçersiz\n"
+msgstr "`%s' hash algoritmasý geçersiz\n"
 
 #: g10/g10.c:2470
 msgid "[filename]"
@@ -1067,68 +1058,67 @@ msgstr "[dosyaismi]"
 
 #: g10/g10.c:2474
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
-msgstr "İletinizi yazın ...\n"
+msgstr "Ýletinizi yazýn ...\n"
 
 #: g10/decrypt.c:60 g10/decrypt.c:106 g10/g10.c:2477 g10/verify.c:94
 #: g10/verify.c:139
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
-msgstr "`%s' açılamadı\n"
+msgstr "`%s' açýlamadý\n"
 
 #: g10/g10.c:2691
-#, fuzzy
 msgid ""
 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
 "an '='\n"
 msgstr ""
-"bir niteleme ismi sadece harfler, rakamlar ve altçizgiler içerebilir ve "
-"sonuna bir '=' gelir.\n"
+"bir niteleme ismi sadece yazýlabilir karakterler ve boþluklar içerebilir ve "
+"bir '=' ile biter.\n"
 
 #: g10/g10.c:2700
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
-msgstr "bir niteleme değerinde kontrol karakterleri kullanılamaz\n"
+msgstr "bir niteleme deðerinde kontrol karakterleri kullanýlamaz\n"
 
 #: g10/g10.c:2737
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
-msgstr "belirtilen sertifika güvence adresi geçersiz\n"
+msgstr "belirtilen sertifika güvence adresi geçersiz\n"
 
 #: g10/g10.c:2739
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
-msgstr "belirtilen imza güvence adresi geçersiz\n"
+msgstr "belirtilen imza güvence adresi geçersiz\n"
 
 #: g10/armor.c:314
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
-msgstr "zırh: %s\n"
+msgstr "zýrh: %s\n"
 
 #: g10/armor.c:343
 msgid "invalid armor header: "
-msgstr "zırh başlığı geçersiz: "
+msgstr "zýrh baþlýðý geçersiz: "
 
 #: g10/armor.c:350
 msgid "armor header: "
-msgstr "zırh başlığı: "
+msgstr "zýrh baþlýðý: "
 
 #: g10/armor.c:361
 msgid "invalid clearsig header\n"
-msgstr "açıkça okunabilen imza başlığı geçersiz\n"
+msgstr "açýkça okunabilen imza baþlýðý geçersiz\n"
 
 #: g10/armor.c:413
 msgid "nested clear text signatures\n"
-msgstr "açıkça okunabilen imzalar dahil edildi\n"
+msgstr "açýkça okunabilen imzalar dahil edildi\n"
 
 #: g10/armor.c:537
 msgid "invalid dash escaped line: "
-msgstr "araçizgisi escape'lı satır geçersiz: "
+msgstr "araçizgisi escape'lý satýr geçersiz: "
 
 #: g10/armor.c:549
 msgid "unexpected armor:"
-msgstr "beklenmeyen zırh: "
+msgstr "beklenmeyen zýrh: "
 
 #: g10/armor.c:675 g10/armor.c:1242
 #, c-format
 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
-msgstr "geçersiz radix64 karakteri %02x atlandı\n"
+msgstr "geçersiz radix64 karakteri %02x atlandý\n"
 
 #: g10/armor.c:718
 msgid "premature eof (no CRC)\n"
@@ -1136,48 +1126,47 @@ msgstr "dosya sonu belirsiz (CRC yok)\n"
 
 #: g10/armor.c:752
 msgid "premature eof (in CRC)\n"
-msgstr "dosya sonu belirsiz (CRC içinde)\n"
+msgstr "dosya sonu belirsiz (CRC içinde)\n"
 
 #: g10/armor.c:756
 msgid "malformed CRC\n"
-msgstr "CRC bozulmuş\n"
+msgstr "CRC bozulmuþ\n"
 
 #: g10/armor.c:760 g10/armor.c:1279
 #, c-format
 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
-msgstr "CRC hatası; %06lx - %06lx\n"
+msgstr "CRC hatasý; %06lx - %06lx\n"
 
 #: g10/armor.c:780
 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
-msgstr "dosya sonu belirsiz (kuyruk içinde)\n"
+msgstr "dosya sonu belirsiz (kuyruk içinde)\n"
 
 #: g10/armor.c:784
 msgid "error in trailer line\n"
-msgstr "kuyruk satırında hata\n"
+msgstr "kuyruk satýrýnda hata\n"
 
 #: g10/armor.c:1057
 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
-msgstr "geçerli OpenPGP verisi yok\n"
+msgstr "geçerli OpenPGP verisi yok\n"
 
 #: g10/armor.c:1062
 #, c-format
 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
-msgstr "geçersiz zırh: satır %d karakterden uzun\n"
+msgstr "geçersiz zýrh: satýr %d karakterden uzun\n"
 
 #: g10/armor.c:1066
-msgid ""
-"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
+msgid "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
-"zırh içinde uluslararası karakterler - büyük olasılıkla hatalı bir e-posta "
-"sunucusu kullanılmış\n"
+"zýrh içinde uluslararasý karakterler - büyük olasýlýkla hatalý bir e-posta "
+"sunucusu kullanýlmýþ\n"
 
 #: g10/pkclist.c:61
 msgid "No reason specified"
-msgstr "Belirtilmiş bir neden yok"
+msgstr "Belirtilmiþ bir neden yok"
 
 #: g10/pkclist.c:63
 msgid "Key is superseded"
-msgstr "Anahtarın yerine başkası konulmuş ve iptal edilmiştir"
+msgstr "Anahtarýn yerine baþkasý konulmuþ ve iptal edilmiþtir"
 
 #: g10/pkclist.c:65
 msgid "Key has been compromised"
@@ -1185,21 +1174,19 @@ msgstr "Anahtar tehlikede"
 
 #: g10/pkclist.c:67
 msgid "Key is no longer used"
-msgstr "Anahtar artık kullanılmayacak"
+msgstr "Anahtar artýk kullanýlmayacak"
 
 #: g10/pkclist.c:69
 msgid "User ID is no longer valid"
-msgstr "Kullanıcı kimliği artık geçersiz"
+msgstr "Kullanýcý kimliði artýk geçersiz"
 
 #: g10/pkclist.c:73
-#, fuzzy
 msgid "reason for revocation: "
-msgstr "Yürürlükten kaldırma sebebi: "
+msgstr "yürürlükten kaldýrma sebebi: "
 
 #: g10/pkclist.c:90
-#, fuzzy
 msgid "revocation comment: "
-msgstr "Yürürlükten kaldırma açıklaması: "
+msgstr "yürürlükten kaldýrma açýklamasý: "
 
 #. a string with valid answers
 #: g10/pkclist.c:252
@@ -1212,7 +1199,7 @@ msgid ""
 "No trust value assigned to:\n"
 "%4u%c/%08lX %s \""
 msgstr ""
-"Güven derecesi belirtilmemiş:\n"
+"Güven derecesi belirtilmemiþ:\n"
 "%4u%c/%08lX %s \""
 
 #: g10/pkclist.c:270
@@ -1222,10 +1209,10 @@ msgid ""
 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Diğer kullanıcıları anahtarların doğrulayacak\n"
-"bu kullanıcının güven derecesine lütfen karar verin.\n"
-"(pasportuna mı bakarsınız yoksa farklı kaynaklardan\n"
-"parmakizlerini mi kontrol edersiniz...)? kararınızı verin\n"
+"Diðer kullanýcýlarý anahtarlarýn doðrulayacak\n"
+"bu kullanýcýnýn güven derecesine lütfen karar verin.\n"
+"(pasportuna mý bakarsýnýz yoksa farklý kaynaklardan\n"
+"parmakizlerini mi kontrol edersiniz...)? kararýnýzý verin\n"
 
 #: g10/pkclist.c:273
 #, c-format
@@ -1235,22 +1222,22 @@ msgstr " %d = bilmiyorum\n"
 #: g10/pkclist.c:274
 #, c-format
 msgid " %d = I do NOT trust\n"
-msgstr " %d = güvence vermem\n"
+msgstr " %d = güvence vermem\n"
 
 #: g10/pkclist.c:275
 #, c-format
 msgid " %d = I trust marginally\n"
-msgstr " %d = Şöyle böyle güveniyorum\n"
+msgstr " %d = Þöyle böyle güveniyorum\n"
 
 #: g10/pkclist.c:276
 #, c-format
 msgid " %d = I trust fully\n"
-msgstr " %d = Tamamen güveniyorum\n"
+msgstr " %d = Tamamen güveniyorum\n"
 
 #: g10/pkclist.c:278
 #, c-format
 msgid " %d = I trust ultimately\n"
-msgstr " %d = Son derece güveniyorum\n"
+msgstr " %d = Son derece güveniyorum\n"
 
 #. not yet implemented
 #: g10/pkclist.c:281
@@ -1259,59 +1246,56 @@ msgstr " b = Daha fazla bilgi gerekli\n"
 
 #: g10/pkclist.c:284
 msgid " m = back to the main menu\n"
-msgstr " m = ana menüye dön\n"
+msgstr " m = ana menüye dön\n"
 
 #: g10/pkclist.c:287
 msgid " s = skip this key\n"
-msgstr " a = bu anahtarı atla\n"
+msgstr " a = bu anahtarý atla\n"
 
 #: g10/pkclist.c:288
 msgid " q = quit\n"
-msgstr " k = çık\n"
+msgstr " k = çýk\n"
 
 #: g10/pkclist.c:295
 msgid "Your decision? "
-msgstr "Kararınız? "
+msgstr "Kararýnýz? "
 
 #: g10/pkclist.c:316
 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? "
-msgstr ""
-"Bu anahtara gerçekten en yüksek güven derecesini vermek istiyor musunuz?"
+msgstr "Bu anahtara gerçekten en yüksek güven derecesini vermek istiyor musunuz?"
 
 #: g10/pkclist.c:330
 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
-msgstr "Son derece güvenli bir anahtarla sonuçlanan sertifikalar:\n"
+msgstr "Son derece güvenli bir anahtarla sonuçlanan sertifikalar:\n"
 
 #: g10/pkclist.c:405
 #, c-format
 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
-msgstr "anahtar %08lX: anahtar yürürlükten kaldırılmıştı!\n"
+msgstr "anahtar %08lX: anahtar yürürlükten kaldýrýlmýþtý!\n"
 
 #: g10/pkclist.c:412 g10/pkclist.c:424 g10/pkclist.c:518
 msgid "Use this key anyway? "
-msgstr "Bu anahtar yine de kullanılsın mı? "
+msgstr "Bu anahtar yine de kullanýlsýn mý? "
 
 #: g10/pkclist.c:417
 #, c-format
 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
-msgstr "anahtar %08lX: yardımcı anahtar yürürlükten kaldırılmıştı!\n"
+msgstr "anahtar %08lX: yardýmcý anahtar yürürlükten kaldýrýlmýþtý!\n"
 
 #: g10/pkclist.c:438
 #, c-format
 msgid "%08lX: key has expired\n"
-msgstr "%08lX: anahtarın kullanım süresi dolmuş\n"
+msgstr "%08lX: anahtarýn kullaným süresi dolmuþ\n"
 
 #: g10/pkclist.c:448
 #, c-format
-msgid ""
-"%08lX: There is no indication that this key really belongs to the owner\n"
-msgstr ""
-"%08lX: Bu anahtarın gerçekten sahibine ait olduğuna dair bir belirti yok\n"
+msgid "%08lX: There is no indication that this key really belongs to the owner\n"
+msgstr "%08lX: Bu anahtarýn gerçekten sahibine ait olduðuna dair bir belirti yok\n"
 
 #: g10/pkclist.c:454
 #, c-format
 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
-msgstr "%08lX: Bu anahtara güven-mi-yoruz\n"
+msgstr "%08lX: Bu anahtara güven-mi-yoruz\n"
 
 #: g10/pkclist.c:460
 #, c-format
@@ -1319,45 +1303,43 @@ msgid ""
 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
 "but it is accepted anyway\n"
 msgstr ""
-"%08lX: Bu anahtarın gerçekten sahibine ait olup olmadığından emin\n"
-"olunamadı fakat yine de kabul edildi.\n"
+"%08lX: Bu anahtarýn gerçekten sahibine ait olup olmadýðýndan emin\n"
+"olunamadý fakat yine de kabul edildi.\n"
 
 #: g10/pkclist.c:466
 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
-msgstr "Bu anahtarın sahibine ait olduğu umuluyor\n"
+msgstr "Bu anahtarýn sahibine ait olduðu umuluyor\n"
 
 #: g10/pkclist.c:471
 msgid "This key belongs to us\n"
 msgstr "Bu anahtar bizim\n"
 
 #: g10/pkclist.c:513
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
 "you may answer the next question with yes\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Bu anahtarın sahibine ait olduğu kesin DEĞİL.\n"
-"*Gerçekten* ne yaptığınızı biliyorsanız, sonraki\n"
-"soruya da evet cevabı verebilirsiniz.\n"
+"Bu anahtarýn kullanýcý kimliðinde ismi belirtilen þahsa ait\n"
+"olduðu kesin DEÐÝL. *Gerçekten* ne yaptýðýnýzý biliyorsanýz,\n"
+"sonraki soruya da evet cevabý verebilirsiniz.\n"
 
 #: g10/pkclist.c:527 g10/pkclist.c:549
 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
-msgstr "UYARI: Güven derecesiz anahtar kullanılıyor!\n"
+msgstr "UYARI: Güven derecesiz anahtar kullanýlýyor!\n"
 
 #: g10/pkclist.c:568
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
-msgstr "UYARI: Bu anahtar sahibi tarafından yürürlükten kaldırılmıştı!\n"
+msgstr "UYARI: Bu anahtar sahibi tarafýndan yürürlükten kaldýrýlmýþtý!\n"
 
 #: g10/pkclist.c:569
 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
-msgstr "         Bu imza sahte anlamına gelebilir.\n"
+msgstr "         Bu imza sahte anlamýna gelebilir.\n"
 
 #: g10/pkclist.c:575
 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
-msgstr ""
-"UYARI: Bu yardımcı anahtar sahibi tarafından yürürlükten kaldırılmıştı!\n"
+msgstr "UYARI: Bu yardýmcý anahtar sahibi tarafýndan yürürlükten kaldýrýlmýþtý!\n"
 
 #: g10/pkclist.c:580
 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
@@ -1365,49 +1347,47 @@ msgstr "Bilgi: Bu anahtar iptal edildi.\n"
 
 #: g10/pkclist.c:585
 msgid "Note: This key has expired!\n"
-msgstr "Bilgi: Bu anahtarın kullanım süresi dolmuştu!\n"
+msgstr "Bilgi: Bu anahtarýn kullaným süresi dolmuþtu!\n"
 
 #: g10/pkclist.c:596
 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
-msgstr "UYARI: Bu anahtar güven dereceli bir imza ile sertifikalanmamış!\n"
+msgstr "UYARI: Bu anahtar güven dereceli bir imza ile sertifikalanmamýþ!\n"
 
 #: g10/pkclist.c:598
-msgid ""
-"         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
-msgstr "         Bu imzanın sahibine ait olduğuna dair bir belirti yok.\n"
+msgid "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
+msgstr "         Bu imzanýn sahibine ait olduðuna dair bir belirti yok.\n"
 
 #: g10/pkclist.c:606
 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
-msgstr "UYARI: Bu anahtara güven-mi-yoruz!\n"
+msgstr "UYARI: Bu anahtara güven-mi-yoruz!\n"
 
 #: g10/pkclist.c:607
 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
 msgstr "         Bu imza SAHTE olabilir.\n"
 
 #: g10/pkclist.c:615
-msgid ""
-"WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
+msgid "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
 msgstr ""
-"UYARI: Bu anahtar yeterli güven derecesine sahip imzalarla "
-"sertifikalanmamış!\n"
+"UYARI: Bu anahtar yeterli güven derecesine sahip imzalarla "
+"sertifikalanmamýþ!\n"
 
 #: g10/pkclist.c:617
 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
-msgstr "         Bu imzanın sahibine ait olduğu kesin değil.\n"
+msgstr "         Bu imzanýn sahibine ait olduðu kesin deðil.\n"
 
 #: g10/pkclist.c:770 g10/pkclist.c:794 g10/pkclist.c:946 g10/pkclist.c:1006
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: %s\n"
-msgstr "%s: atlandı: %s\n"
+msgstr "%s: atlandý: %s\n"
 
 #: g10/pkclist.c:780 g10/pkclist.c:978
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
-msgstr "%s: atlandı: genel anahtar zaten var\n"
+msgstr "%s: atlandý: genel anahtar zaten var\n"
 
 #: g10/pkclist.c:811
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
-msgstr "Bir kullanıcı kimliği belirtmediniz. (\"-r\" kullanabilirsiniz)\n"
+msgstr "Bir kullanýcý kimliði belirtmediniz. (\"-r\" kullanabilirsiniz)\n"
 
 #: g10/pkclist.c:824
 msgid ""
@@ -1415,15 +1395,15 @@ msgid ""
 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
 msgstr ""
 "\n"
-"Kullanıcı kimliğini girin. Boş bir satır işlemi sonlandırır:"
+"Kullanýcý kimliðini girin. Boþ bir satýr iþlemi sonlandýrýr:"
 
 #: g10/pkclist.c:840
 msgid "No such user ID.\n"
-msgstr "Böyle bir kullanıcı kimliği yok.\n"
+msgstr "Böyle bir kullanýcý kimliði yok.\n"
 
 #: g10/pkclist.c:845 g10/pkclist.c:921
 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
-msgstr "atlandı: genel anahtar zaten öntanımlı alıcı olarak ayarlanmış\n"
+msgstr "atlandý: genel anahtar zaten öntanýmlý alýcý olarak ayarlanmýþ\n"
 
 #: g10/pkclist.c:863
 msgid "Public key is disabled.\n"
@@ -1431,26 +1411,26 @@ msgstr "Genel anahtar iptal edildi.\n"
 
 #: g10/pkclist.c:870
 msgid "skipped: public key already set\n"
-msgstr "atlandı: genel anahtar zaten belirtilmiş\n"
+msgstr "atlandý: genel anahtar zaten belirtilmiþ\n"
 
 #: g10/pkclist.c:913
 #, c-format
 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
-msgstr "öntanımlı alıcı `%s' bilinmiyor\n"
+msgstr "öntanýmlý alýcý `%s' bilinmiyor\n"
 
 #: g10/pkclist.c:958
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
-msgstr "%s: atlandı: genel anahtar iptal edildi\n"
+msgstr "%s: atlandý: genel anahtar iptal edildi\n"
 
 #: g10/pkclist.c:1013
 msgid "no valid addressees\n"
-msgstr "geçerli adresler yok\n"
+msgstr "geçerli adresler yok\n"
 
 #: g10/keygen.c:182
 #, c-format
 msgid "preference %c%lu is not valid\n"
-msgstr "%c%lu tercihi geçersiz\n"
+msgstr "%c%lu tercihi geçersiz\n"
 
 #: g10/keygen.c:189
 #, c-format
@@ -1460,85 +1440,84 @@ msgstr "%c%lu tercihi yinelendi\n"
 #: g10/keygen.c:194
 #, c-format
 msgid "too many `%c' preferences\n"
-msgstr "`%c' tercih çok fazla\n"
+msgstr "`%c' tercih çok fazla\n"
 
 #: g10/keygen.c:264
 msgid "invalid character in preference string\n"
-msgstr "tercih dizgesindeki karakter geçersiz\n"
+msgstr "tercih dizgesindeki karakter geçersiz\n"
 
 #: g10/keygen.c:524
-#, fuzzy
 msgid "writing direct signature\n"
-msgstr "öz-imza yazılıyor\n"
+msgstr "doðrudan imza yazýlýyor\n"
 
 #: g10/keygen.c:563
 msgid "writing self signature\n"
-msgstr "öz-imza yazılıyor\n"
+msgstr "öz-imza yazýlýyor\n"
 
 #: g10/keygen.c:607
 msgid "writing key binding signature\n"
-msgstr "anahtarı garantileyen imzayı yazıyor\n"
+msgstr "anahtarý garantileyen imzayý yazýyor\n"
 
 #: g10/keygen.c:661 g10/keygen.c:745 g10/keygen.c:836
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
-msgstr "anahtar uzunluğu geçersiz; %u bit kullanılıyor\n"
+msgstr "anahtar uzunluðu geçersiz; %u bit kullanýlýyor\n"
 
 #: g10/keygen.c:666 g10/keygen.c:750 g10/keygen.c:841
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
-msgstr "anahtar uzunluğu %u bite yuvarlandı\n"
+msgstr "anahtar uzunluðu %u bite yuvarlandý\n"
 
 #: g10/keygen.c:941
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
-msgstr "Lütfen istediğiniz anahtarı seçiniz:\n"
+msgstr "Lütfen istediðiniz anahtarý seçiniz:\n"
 
 #: g10/keygen.c:943
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
-msgstr "   (%d) DSA ve ElGamal (öntanımlı)\n"
+msgstr "   (%d) DSA ve ElGamal (öntanýmlý)\n"
 
 #: g10/keygen.c:944
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) DSA (yalnız imzalamak için)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (yalnýz imzalamak için)\n"
 
 #: g10/keygen.c:946
 #, c-format
 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (yalnız şifrelemek için)\n"
+msgstr "   (%d) ElGamal (yalnýz þifrelemek için)\n"
 
 #: g10/keygen.c:948
 #, c-format
 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (imzalamak ve şifrelemek için)\n"
+msgstr "   (%d) ElGamal (imzalamak ve þifrelemek için)\n"
 
 #: g10/keygen.c:949
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (sadece imzalamak için)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (sadece imzalamak için)\n"
 
 #: g10/keygen.c:951
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (sadece şifrelemek için)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (sadece þifrelemek için)\n"
 
 #: g10/keygen.c:953
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (imzalamak ve şifrelemek için)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (imzalamak ve þifrelemek için)\n"
 
 #: g10/keyedit.c:576 g10/keygen.c:956
 msgid "Your selection? "
-msgstr "Seçiminiz? "
+msgstr "Seçiminiz? "
 
 #: g10/keygen.c:966 g10/keygen.c:984
 msgid "The use of this algorithm is deprecated - create anyway? "
-msgstr "Bu algoritmanın kullanımı uygun değil - Yine de oluşturulsun mu?"
+msgstr "Bu algoritmanýn kullanýmý uygun deðil - Yine de oluþturulsun mu?"
 
 #: g10/keyedit.c:589 g10/keygen.c:998
 msgid "Invalid selection.\n"
-msgstr "Seçim geçersiz.\n"
+msgstr "Seçim geçersiz.\n"
 
 #: g10/keygen.c:1011
 #, c-format
@@ -1548,27 +1527,26 @@ msgid ""
 "              default keysize is 1024 bits\n"
 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
 msgstr ""
-"Yeni bir %s anahtar çifti üretmek üzeresiniz.\n"
-"                   en küçük anahtar uzunluğu:  768 bit\n"
-"                  öntanımlı anahtar uzunluğu: 1024 bit\n"
-"    önerilebilecek en büyük anahtar uzunluğu: 2048 bit\n"
+"Yeni bir %s anahtar çifti üretmek üzeresiniz.\n"
+"                   en küçük anahtar uzunluðu:  768 bit\n"
+"                  öntanýmlý anahtar uzunluðu: 1024 bit\n"
+"    önerilebilecek en büyük anahtar uzunluðu: 2048 bit\n"
 
 #: g10/keygen.c:1020
 msgid "What keysize do you want? (1024) "
-msgstr "İstediğiniz anahtar uzunluğu nedir? (1024) "
+msgstr "Ýstediðiniz anahtar uzunluðu nedir? (1024) "
 
 #: g10/keygen.c:1025
 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
-msgstr "DSA anahtarının uzunluğu 512 ile 1024 bit arasında olabilir\n"
+msgstr "DSA anahtarýnýn uzunluðu 512 ile 1024 bit arasýnda olabilir\n"
 
 #: g10/keygen.c:1027
 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
-msgstr ""
-"anahtar uzunluğu çok küçük; RSA anahtarı için en küçük uzunluk: 1024 bit\n"
+msgstr "anahtar uzunluðu çok küçük; RSA anahtarý için en küçük uzunluk: 1024 bit\n"
 
 #: g10/keygen.c:1030
 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
-msgstr "anahtar uzunluğu çok küçük; en küçük anahtar uzunluğu 768 bit'tir.\n"
+msgstr "anahtar uzunluðu çok küçük; en küçük anahtar uzunluðu 768 bit'tir.\n"
 
 #. It is ridiculous and an annoyance to use larger key sizes!
 #. * GnuPG can handle much larger sizes; but it takes an eternity
@@ -1581,37 +1559,37 @@ msgstr "anahtar uzunluğu çok küçük; en küçük anahtar uzunluğu 768 bit't
 #: g10/keygen.c:1041
 #, c-format
 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
-msgstr "anahtar uzunluğu çok büyük; izin verilen en büyük değer: %d bit\n"
+msgstr "anahtar uzunluðu çok büyük; izin verilen en büyük deðer: %d bit\n"
 
 #: g10/keygen.c:1046
 msgid ""
 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
 "computations take REALLY long!\n"
 msgstr ""
-"Hesaplama EPEYCE UZUN zaman alacağından anahtar uzunluklarında\n"
-"2048 bitten fazlası tavsiye edilmez.\n"
+"Hesaplama EPEYCE UZUN zaman alacaðýndan anahtar uzunluklarýnda\n"
+"2048 bitten fazlasý tavsiye edilmez.\n"
 
 #: g10/keygen.c:1049
 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
-msgstr "Bu anahtar uzunluğunu istediğinizden emin misiniz? "
+msgstr "Bu anahtar uzunluðunu istediðinizden emin misiniz? "
 
 #: g10/keygen.c:1050
 msgid ""
 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
 "vulnerable to attacks!\n"
 msgstr ""
-"Tamam, ama saldırılara çok duyarlı olan monitör ve klavye ışınımlarından "
+"Tamam, ama saldýrýlara çok duyarlý olan monitör ve klavye ýþýnýmlarýndan "
 "kendinizi uzak tutun! (ne demekse...)\n"
 
 #: g10/keygen.c:1059
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
-msgstr "İstenen anahtar uzunluğu: %u bit\n"
+msgstr "Ýstenen anahtar uzunluðu: %u bit\n"
 
 #: g10/keygen.c:1062 g10/keygen.c:1066
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
-msgstr "%u bite yuvarlandı\n"
+msgstr "%u bite yuvarlandý\n"
 
 #: g10/keygen.c:1117
 msgid ""
@@ -1622,12 +1600,12 @@ msgid ""
 "      <n>m = key expires in n months\n"
 "      <n>y = key expires in n years\n"
 msgstr ""
-"Lütfen anahtarın ne kadar süreyle geçerli olacağını belirtin.\n"
-"         0 = anahtar süresiz geçerli\n"
-"      <n>  = anahtar n gün geçerli\n"
-"      <n>w = anahtar n hafta geçerli\n"
-"      <n>m = anahtar n ay geçerli\n"
-"      <n>y = anahtar n yıl geçerli\n"
+"Lütfen anahtarýn ne kadar süreyle geçerli olacaðýný belirtin.\n"
+"         0 = anahtar süresiz geçerli\n"
+"      <n>  = anahtar n gün geçerli\n"
+"      <n>w = anahtar n hafta geçerli\n"
+"      <n>m = anahtar n ay geçerli\n"
+"      <n>y = anahtar n yýl geçerli\n"
 
 #: g10/keygen.c:1126
 msgid ""
@@ -1638,47 +1616,47 @@ msgid ""
 "      <n>m = signature expires in n months\n"
 "      <n>y = signature expires in n years\n"
 msgstr ""
-"Lütfen imzanınn ne kadar süreyle geçerli olacağını belirtin.\n"
-"         0 = imza süresiz geçerli\n"
-"      <n>  = imza n gün geçerli\n"
-"      <n>w = imza n hafta geçerli\n"
-"      <n>m = imza n ay geçerli\n"
-"      <n>y = imza n yıl geçerli\n"
+"Lütfen imzanýnn ne kadar süreyle geçerli olacaðýný belirtin.\n"
+"         0 = imza süresiz geçerli\n"
+"      <n>  = imza n gün geçerli\n"
+"      <n>w = imza n hafta geçerli\n"
+"      <n>m = imza n ay geçerli\n"
+"      <n>y = imza n yýl geçerli\n"
 
 #: g10/keygen.c:1148
 msgid "Key is valid for? (0) "
-msgstr "Anahtar ne kadar geçerli olacak? (0) "
+msgstr "Anahtar ne kadar geçerli olacak? (0) "
 
 #: g10/keygen.c:1150
 msgid "Signature is valid for? (0) "
-msgstr "İmza ne kadar geçerli olacak? (0) "
+msgstr "Ýmza ne kadar geçerli olacak? (0) "
 
 #: g10/keygen.c:1155
 msgid "invalid value\n"
-msgstr "değer hatalı\n"
+msgstr "deðer hatalý\n"
 
 #: g10/keygen.c:1160
 #, c-format
 msgid "%s does not expire at all\n"
-msgstr "%s hep geçerli olacak\n"
+msgstr "%s hep geçerli olacak\n"
 
 #. print the date when the key expires
 #: g10/keygen.c:1167
 #, c-format
 msgid "%s expires at %s\n"
-msgstr "%s %s sonra geçersiz olacak\n"
+msgstr "%s %s sonra geçersiz olacak\n"
 
 #: g10/keygen.c:1173
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
 msgstr ""
-"Sisteminiz 2038 yılından sonraki tarihleri gösteremiyor.\n"
-"Ama emin olun ki 2106 yılına kadar elde edilebilecek.\n"
+"Sisteminiz 2038 yýlýndan sonraki tarihleri gösteremiyor.\n"
+"Ama emin olun ki 2106 yýlýna kadar elde edilebilecek.\n"
 
 #: g10/keygen.c:1178
 msgid "Is this correct (y/n)? "
-msgstr "Bu doğru mu? (e/h)? "
+msgstr "Bu doðru mu? (e/h)? "
 
 #: g10/keygen.c:1221
 msgid ""
@@ -1690,27 +1668,27 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Anahtarınızın size ait olduğunu belirten bir Kullanıcı-Kimliği olmalı;\n"
-"Kullanıcı-Kimliği, Gerçek İsminiz, Bir Önbilgi ve e-Posta Adresiniz\n"
-"alanlarının bir birleşiminden oluşur. Örneğin:\n"
+"Anahtarýnýzýn size ait olduðunu belirten bir Kullanýcý-Kimliði olmalý;\n"
+"Kullanýcý-Kimliði, Gerçek Ýsminiz, Bir Önbilgi ve e-Posta Adresiniz\n"
+"alanlarýnýn bir birleþiminden oluþur. Örneðin:\n"
 "\t\"Fatih Sultan Mehmed (Padisah) <padisah@ottoman.gov>\"\n"
 "\n"
 
 #: g10/keygen.c:1233
 msgid "Real name: "
-msgstr "Adınız ve Soyadınız: "
+msgstr "Adýnýz ve Soyadýnýz: "
 
 #: g10/keygen.c:1241
 msgid "Invalid character in name\n"
-msgstr "Ad ve soyadınızda geçersiz karakter var\n"
+msgstr "Ad ve soyadýnýzda geçersiz karakter var\n"
 
 #: g10/keygen.c:1243
 msgid "Name may not start with a digit\n"
-msgstr "Ad ve soyadınız bir rakamla başlamamalı\n"
+msgstr "Ad ve soyadýnýz bir rakamla baþlamamalý\n"
 
 #: g10/keygen.c:1245
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
-msgstr "Ad ve soyadınız en az 5 harfli olmalı\n"
+msgstr "Ad ve soyadýnýz en az 5 harfli olmalý\n"
 
 #: g10/keygen.c:1253
 msgid "Email address: "
@@ -1718,20 +1696,20 @@ msgstr "E-posta adresiniz: "
 
 #: g10/keygen.c:1264
 msgid "Not a valid email address\n"
-msgstr "geçerli bir E-posta adresi değil\n"
+msgstr "geçerli bir E-posta adresi deðil\n"
 
 #: g10/keygen.c:1272
 msgid "Comment: "
-msgstr "Önbilgi: "
+msgstr "Önbilgi: "
 
 #: g10/keygen.c:1278
 msgid "Invalid character in comment\n"
-msgstr "Önbilgi alanında geçersiz karakter var\n"
+msgstr "Önbilgi alanýnda geçersiz karakter var\n"
 
 #: g10/keygen.c:1301
 #, c-format
 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
-msgstr "`%s' karakter kümesini kullanıyorsunuz.\n"
+msgstr "`%s' karakter kümesini kullanýyorsunuz.\n"
 
 #: g10/keygen.c:1307
 #, c-format
@@ -1740,14 +1718,13 @@ msgid ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Seçtiğiniz KULLANICI-KİMLİĞİ:\n"
+"Seçtiðiniz KULLANICI-KÝMLÝÐÝ:\n"
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 
 #: g10/keygen.c:1311
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
-msgstr ""
-"Lütfen E-posta adresinizi Adı ve Soyadı veya Açıklama alanı içine koymayın\n"
+msgstr "Lütfen E-posta adresinizi Adý ve Soyadý veya Açýklama alaný içine koymayýn\n"
 
 #: g10/keygen.c:1316
 msgid "NnCcEeOoQq"
@@ -1755,29 +1732,28 @@ msgstr "AaYyEeTtKk"
 
 #: g10/keygen.c:1326
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
-msgstr "(A)dı ve Soyadı, (Y)orum, (E)posta alanlarını değiştir ya da Çı(k)? "
+msgstr "(A)dý ve Soyadý, (Y)orum, (E)posta alanlarýný deðiþtir ya da Çý(k)? "
 
 #: g10/keygen.c:1327
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
-msgstr ""
-"(A)dı ve Soyadı, (Y)orum, (E)posta alanlarını değiştir ya da (T)amam/Çı(k)? "
+msgstr "(A)dý ve Soyadý, (Y)orum, (E)posta alanlarýný deðiþtir ya da (T)amam/Çý(k)? "
 
 #: g10/keygen.c:1346
 msgid "Please correct the error first\n"
-msgstr "Lütfen önce hatayı düzeltin\n"
+msgstr "Lütfen önce hatayý düzeltin\n"
 
 #: g10/keygen.c:1385
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Gizli anahtarınızı korumak için bir Anahtar Parolanız olmalı.\n"
+"Gizli anahtarýnýzý korumak için bir Anahtar Parolanýz olmalý.\n"
 "\n"
 
 #: g10/keyedit.c:787 g10/keygen.c:1393
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
 msgstr ""
-"ikinci kez yazdığınız anahtar parolası ilkiyle aynı değil; işlem "
+"ikinci kez yazdýðýnýz anahtar parolasý ilkiyle ayný deðil; iþlem "
 "tekrarlanacak"
 
 #: g10/keygen.c:1394
@@ -1792,9 +1768,9 @@ msgid ""
 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Bir anahtar parolası istemediniz - bu *kötü* bir fikir!\n"
-"Nasıl isterseniz. Anahtar parolanızı bu programı \"--edit-key\"\n"
-"seçeneği ile kullanarak her zaman değiştirebilirsiniz.\n"
+"Bir anahtar parolasý istemediniz - bu *kötü* bir fikir!\n"
+"Nasýl isterseniz. Anahtar parolanýzý bu programý \"--edit-key\"\n"
+"seçeneði ile kullanarak her zaman deðiþtirebilirsiniz.\n"
 "\n"
 
 #: g10/keygen.c:1421
@@ -1804,128 +1780,124 @@ msgid ""
 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
 msgstr ""
-"Bir miktar rasgele bayt üretilmesi gerekiyor. İlk üretim sırasında biraz\n"
+"Bir miktar rasgele bayt üretilmesi gerekiyor. Ýlk üretim sýrasýnda biraz\n"
 "hareket (klavyeyi kullanmak, fareyi hareket ettirmek, disklerden "
 "yararlanmak)\n"
-"iyi olacaktır; bu yeterli rasgele bayt kazanmak için rasgele sayı\n"
-"üretecine yardımcı olur. \n"
+"iyi olacaktýr; bu yeterli rasgele bayt kazanmak için rasgele sayý\n"
+"üretecine yardýmcý olur. \n"
 
 #: g10/keygen.c:1985
 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
-msgstr "DSA anahtar çifti 1024 bit olacak.\n"
+msgstr "DSA anahtar çifti 1024 bit olacak.\n"
 
 #: g10/keygen.c:2039
 msgid "Key generation canceled.\n"
-msgstr "Anahtar üretimi durduruldu.\n"
+msgstr "Anahtar üretimi durduruldu.\n"
 
 #: g10/keygen.c:2128 g10/keygen.c:2216
 #, c-format
 msgid "writing public key to `%s'\n"
-msgstr "genel anahtarı `%s'e yazıyor\n"
+msgstr "genel anahtarý `%s'e yazýyor\n"
 
 #: g10/keygen.c:2129 g10/keygen.c:2218
 #, c-format
 msgid "writing secret key to `%s'\n"
-msgstr "gizli anahtarı `%s'e yazıyor\n"
+msgstr "gizli anahtarý `%s'e yazýyor\n"
 
 #: g10/keygen.c:2205
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
-msgstr "yazılabilir bir genel anahtar zinciri yok: %s\n"
+msgstr "yazýlabilir bir genel anahtar zinciri yok: %s\n"
 
 #: g10/keygen.c:2211
 #, c-format
 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
-msgstr "yazılabilir bir gizli anahtar zinciri yok: %s\n"
+msgstr "yazýlabilir bir gizli anahtar zinciri yok: %s\n"
 
 #: g10/keygen.c:2225
 #, c-format
 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
-msgstr "`%s' genel anahtar zincirine yazılırken hata oluştu: %s\n"
+msgstr "`%s' genel anahtar zincirine yazýlýrken hata oluþtu: %s\n"
 
 #: g10/keygen.c:2232
 #, c-format
 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
-msgstr "`%s' gixli anahtar zincirine yazılırken hata oluştu: %s\n"
+msgstr "`%s' gixli anahtar zincirine yazýlýrken hata oluþtu: %s\n"
 
 #: g10/keygen.c:2252
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
-msgstr "genel ve gizli anahtar üretildi ve imzalandı.\n"
+msgstr "genel ve gizli anahtar üretildi ve imzalandý.\n"
 
 #: g10/keygen.c:2253
 msgid "key marked as ultimately trusted.\n"
-msgstr "anahtar son derece güvenli olarak imlendi.\n"
+msgstr "anahtar son derece güvenli olarak imlendi.\n"
 
 #: g10/keygen.c:2264
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
 msgstr ""
-"Bu anahtar şifreleme için kullanılamaz. Şifreleme için ikinci bir anahtarı\n"
-"\"--edit-key\" seçeneğini kullanarak üretebilirsiniz.\n"
+"Bu anahtar þifreleme için kullanýlamaz. Þifreleme için ikinci bir anahtarý\n"
+"\"--edit-key\" seçeneðini kullanarak üretebilirsiniz.\n"
 
 #: g10/keygen.c:2276 g10/keygen.c:2384
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
-msgstr "Anahtar üretimi başarısızlığa uğradı: %s\n"
+msgstr "Anahtar üretimi baþarýsýzlýða uðradý: %s\n"
 
 #: g10/keygen.c:2320 g10/sign.c:257
 #, c-format
-msgid ""
-"key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"anahtar %lu saniye sonra üretilmiş (zaman sapması veya saat problemi)\n"
+msgid "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr "anahtar %lu saniye sonra üretilmiþ (zaman sapmasý veya saat problemi)\n"
 
 #: g10/keygen.c:2322 g10/sign.c:259
 #, c-format
-msgid ""
-"key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
+msgid "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
-"anahtar bundan %lu saniye sonra üretilmiş (zaman sapması veya saat "
+"anahtar bundan %lu saniye sonra üretilmiþ (zaman sapmasý veya saat "
 "problemi)\n"
 
 #: g10/keygen.c:2331
 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
-msgstr ""
-"BİLGİ: v3 anahtarları için yardımcı anahtar üretimi OpenPGP uyumlu değildir\n"
+msgstr "BÝLGÝ: v3 anahtarlarý için yardýmcý anahtar üretimi OpenPGP uyumlu deðildir\n"
 
 #: g10/keygen.c:2360
 msgid "Really create? "
-msgstr "Gerçekten oluşturulsun mu? "
+msgstr "Gerçekten oluþturulsun mu? "
 
 #: g10/decrypt.c:92 g10/encode.c:762
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
-msgstr "--output seçeneği bu komutla çalışmaz\n"
+msgstr "--output seçeneði bu komutla çalýþmaz\n"
 
 #: g10/encode.c:177 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:301 g10/tdbio.c:496
 #: g10/tdbio.c:557
 #, c-format
 msgid "%s: can't open: %s\n"
-msgstr "%s: açılamıyor: %s\n"
+msgstr "%s: açýlamýyor: %s\n"
 
 #: g10/encode.c:205 g10/sign.c:1035
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
-msgstr "anahtar parolası oluşturulurken hata: %s\n"
+msgstr "anahtar parolasý oluþturulurken hata: %s\n"
 
 #: g10/encode.c:210
 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
-msgstr ""
+msgstr "S2K kipi sayesinde bir simetrik ESK paketi kullanýlamýyor\n"
 
 #: g10/encode.c:229 g10/encode.c:486
 #, c-format
 msgid "`%s' already compressed\n"
-msgstr "`%s' zaten sıkıştırılmış\n"
+msgstr "`%s' zaten sýkýþtýrýlmýþ\n"
 
 #: g10/encode.c:295 g10/encode.c:520
 #, c-format
 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
-msgstr "%s: UYARI: dosya boş\n"
+msgstr "%s: UYARI: dosya boþ\n"
 
 #: g10/encode.c:406
 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
-"--pgp2 kipinde sadece 2048 bitlik RSA anahtarları ile şifreleme "
+"--pgp2 kipinde sadece 2048 bitlik RSA anahtarlarý ile þifreleme "
 "yapabilirsiniz\n"
 
 #: g10/encode.c:422
@@ -1934,29 +1906,28 @@ msgid "reading from `%s'\n"
 msgstr "`%s'den okunuyor\n"
 
 #: g10/encode.c:456
-msgid ""
-"unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
-msgstr "tüm anahtarları şifrelemek için IDEA şifresi kullanılamaz.\n"
+msgid "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
+msgstr "tüm anahtarlarý þifrelemek için IDEA þifresi kullanýlamaz.\n"
 
 #: g10/encode.c:467 g10/encode.c:644
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr ""
+msgstr "alýcýnýn tercihleriyle çeliþen %s (%d) simetrik þifre kullanýmý zorlanýyor\n"
 
 #: g10/encode.c:558 g10/sign.c:758
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr "BİLGİ: %d şifre algoritması tercihlerde bulunamadı\n"
+msgstr "alýcýnýn tercihleriyle çeliþen %s (%d) sýkýþtýrma algoritmasý kullanýmý zorlanýyor\n"
 
 #: g10/encode.c:703
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr "%s kipindeyken bu komut kullanılamaz.\n"
+msgstr "%2$s kipindeyken %1$s kullanýlamaz.\n"
 
 #: g10/encode.c:735
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
-msgstr "%s/%s %s için şifrelendi\n"
+msgstr "%s/%s \"%s\" için þifrelendi\n"
 
 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:190 g10/keyedit.c:2289
 #, c-format
@@ -1966,63 +1937,63 @@ msgstr "anahtar `%s' yok: %s\n"
 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:213
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
-msgstr "anahtar bloğu okunurken hata: %s\n"
+msgstr "anahtar bloðu okunurken hata: %s\n"
 
 #: g10/export.c:222
 #, c-format
 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
-msgstr "%08lX anahtarı: bir RFC2440 anahtarı değil - atlandı\n"
+msgstr "%08lX anahtarý: bir RFC2440 anahtarý deðil - atlandý\n"
 
 #: g10/export.c:238
 #, c-format
 msgid "key %08lX: not protected - skipped\n"
-msgstr "%08lX anahtarı: korunmamış - atlandı\n"
+msgstr "%08lX anahtarý: korunmamýþ - atlandý\n"
 
 #: g10/export.c:246
 #, c-format
 msgid "key %08lX: PGP 2.x style key - skipped\n"
-msgstr "%08lX anahtarı: PGP 2.x tarzı bir anahtar - atlandı\n"
+msgstr "%08lX anahtarý: PGP 2.x tarzý bir anahtar - atlandý\n"
 
 #: g10/export.c:347
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
-msgstr "UYARI: hiçbir şey dışarı aktarılmadı\n"
+msgstr "UYARI: hiçbir þey dýþarý aktarýlmadý\n"
 
 #: g10/getkey.c:151
 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
-msgstr "pk belleğinde çok fazla girdi - iptal edildi\n"
+msgstr "pk belleðinde çok fazla girdi - iptal edildi\n"
 
 #. fixme: returning translatable constants instead of a user ID is
 #. * not good because they are probably not utf-8 encoded.
 #: g10/getkey.c:187 g10/getkey.c:2393
 msgid "[User id not found]"
-msgstr "[Kullanıcı kimliği bulunamadı]"
+msgstr "[Kullanýcý kimliði bulunamadý]"
 
 #: g10/getkey.c:1438
 #, c-format
 msgid "Invalid key %08lX made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
-"Geçersiz %08lX anahtarı --allow-non-selfsigned-uid kullanılarak geçerli "
+"Geçersiz %08lX anahtarý --allow-non-selfsigned-uid kullanýlarak geçerli "
 "oldu\n"
 
 #: g10/getkey.c:2109
 #, c-format
 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
-msgstr "yardımcı anahtar %08lX, asıl anahtar %08lX yerine kullanılıyor\n"
+msgstr "yardýmcý anahtar %08lX, asýl anahtar %08lX yerine kullanýlýyor\n"
 
 #: g10/getkey.c:2156
 #, c-format
 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
-msgstr "%08lX anahtarı: genel anahtarsız gizli anahtar - atlandı\n"
+msgstr "%08lX anahtarý: genel anahtarsýz gizli anahtar - atlandý\n"
 
 #: g10/import.c:258
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
-msgstr "%d. tür blok atlandı\n"
+msgstr "%d. tür blok atlandý\n"
 
 #: g10/import.c:267
 #, c-format
 msgid "%lu keys so far processed\n"
-msgstr "şu ana kadar herşey yolunda giderek %lu anahtar işlenmiş\n"
+msgstr "þu ana kadar herþey yolunda giderek %lu anahtar iþlenmiþ\n"
 
 #: g10/import.c:272
 #, c-format
@@ -2032,17 +2003,17 @@ msgstr "\"%s\" okunurken hata: %s\n"
 #: g10/import.c:284
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
-msgstr "İşlenmiş toplam miktar: %lu\n"
+msgstr "Ýþlenmiþ toplam miktar: %lu\n"
 
 #: g10/import.c:286
 #, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
-msgstr "     yeni anahtarlar atlandı: %lu\n"
+msgstr "     yeni anahtarlar atlandý: %lu\n"
 
 #: g10/import.c:289
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
-msgstr "         kullanıcı kimliksiz: %lu\n"
+msgstr "         kullanýcý kimliksiz: %lu\n"
 
 #: g10/import.c:291
 #, c-format
@@ -2052,17 +2023,17 @@ msgstr "                   indirildi: %lu"
 #: g10/import.c:297
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
-msgstr "                   değişmedi: %lu\n"
+msgstr "                   deðiþmedi: %lu\n"
 
 #: g10/import.c:299
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
-msgstr "      yeni kullanıcı kimliği: %lu\n"
+msgstr "      yeni kullanýcý kimliði: %lu\n"
 
 #: g10/import.c:301
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
-msgstr "    yeni yardımcı anahtarlar: %lu\n"
+msgstr "    yeni yardýmcý anahtarlar: %lu\n"
 
 #: g10/import.c:303
 #, c-format
@@ -2087,121 +2058,121 @@ msgstr "  gizli anahtarlar indirildi: %lu\n"
 #: g10/import.c:311
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
-msgstr "  gizli anahtarlar değişmedi: %lu\n"
+msgstr "  gizli anahtarlar deðiþmedi: %lu\n"
 
 #: g10/import.c:313
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
-msgstr "                   indirildi: %lu"
+msgstr "             alýnamadý: %lu\n"
 
 #: g10/import.c:581 g10/import.c:830
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no user ID\n"
-msgstr "anahtar %08lX: kullanıcı kimliği yok\n"
+msgstr "anahtar %08lX: kullanýcý kimliði yok\n"
 
 #: g10/import.c:597
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %08lX: HKP subkey corruption repaired\n"
-msgstr "anahtar %08lX: anahtarı garantilemek için yardımcı anahtar yok\n"
+msgstr "anahtar %08lX: HKP yardýmcý anahtar bozulmasý giderildi\n"
 
 #: g10/import.c:612
 #, c-format
 msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '%s'\n"
-msgstr "anahtar %08lX: öz-imzalı olmayan kullanıcı kimliği '%s' kabul edildi\n"
+msgstr "anahtar %08lX: öz-imzalý olmayan kullanýcý kimliði '%s' kabul edildi\n"
 
 #: g10/import.c:619
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
-msgstr "anahtar %08lX: kullanıcı kimliği geçersiz\n"
+msgstr "anahtar %08lX: kullanýcý kimliði geçersiz\n"
 
 #: g10/import.c:621
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
-msgstr "bu kayıp bir öz-imza yüzünden meydana gelebilir\n"
+msgstr "bu kayýp bir öz-imza yüzünden meydana gelebilir\n"
 
 #: g10/import.c:631 g10/import.c:903
 #, c-format
 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
-msgstr "anahtar %08lX: genel anahtar bulunamadı: %s\n"
+msgstr "anahtar %08lX: genel anahtar bulunamadý: %s\n"
 
 #: g10/import.c:636
 #, c-format
 msgid "key %08lX: new key - skipped\n"
-msgstr "anahtar %08lX: yeni anahtar - atlandı\n"
+msgstr "anahtar %08lX: yeni anahtar - atlandý\n"
 
 #: g10/import.c:646
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
-msgstr "yazılabilir bir anahtar zinciri yok: %s\n"
+msgstr "yazýlabilir bir anahtar zinciri yok: %s\n"
 
 #: g10/import.c:651 g10/openfile.c:244 g10/sign.c:670 g10/sign.c:897
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
-msgstr "\"%s\"e yazıyor\n"
+msgstr "\"%s\"e yazýyor\n"
 
 #: g10/import.c:654 g10/import.c:731 g10/import.c:850 g10/import.c:963
 #, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
-msgstr "\"%s\" anahtar zincirine yazarken hata oluştu: %s\n"
+msgstr "\"%s\" anahtar zincirine yazarken hata oluþtu: %s\n"
 
 #: g10/import.c:663
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %08lX: public key \"%s\" imported\n"
-msgstr "anahtar %08lX: genel anahtar indirildi\n"
+msgstr "anahtar %08lX: genel anahtar \"%s\" alýndý\n"
 
 #: g10/import.c:685
 #, c-format
 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
-msgstr "anahtar %08lX: bizim kopyamızla eşleşmiyor\n"
+msgstr "anahtar %08lX: bizim kopyamýzla eþleþmiyor\n"
 
 #: g10/import.c:702 g10/import.c:920
 #, c-format
 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
-msgstr "anahtar %08lX: özgün anahtar bloku bulunamadı: %s\n"
+msgstr "anahtar %08lX: özgün anahtar bloku bulunamadý: %s\n"
 
 #: g10/import.c:709 g10/import.c:926
 #, c-format
 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
-msgstr "anahtar %08lX: özgün anahtar bloku okunamadı: %s\n"
+msgstr "anahtar %08lX: özgün anahtar bloku okunamadý: %s\n"
 
 #: g10/import.c:740
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new user ID\n"
-msgstr "anahtar %08lX: 1 yeni kullanıcı kimliği\n"
+msgstr "anahtar %08lX: \"%s\" 1 yeni kullanýcý kimliði\n"
 
 #: g10/import.c:743
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %08lX: \"%s\" %d new user IDs\n"
-msgstr "anahtar %08lX: %d yeni kullanıcı kimliği\n"
+msgstr "anahtar %08lX: \"%s\" %d yeni kullanýcý kimliði\n"
 
 #: g10/import.c:746
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new signature\n"
-msgstr "anahtar %08lX: 1 yeni imza\n"
+msgstr "anahtar %08lX: \"%s\" 1 yeni imza\n"
 
 #: g10/import.c:749
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %08lX: \"%s\" %d new signatures\n"
-msgstr "anahtar %08lX: %d yeni imza\n"
+msgstr "anahtar %08lX: \"%s\" %d yeni imza\n"
 
 #: g10/import.c:752
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new subkey\n"
-msgstr "anahtar %08lX: bir yeni yardımcı anahtar\n"
+msgstr "anahtar %08lX: %s 1 yeni yardýmcý anahtar\n"
 
 #: g10/import.c:755
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %08lX: \"%s\" %d new subkeys\n"
-msgstr "anahtar %08lX: %d yeni yardımcı anahtar\n"
+msgstr "anahtar %08lX: \"%s\" %d yeni yardýmcý anahtar\n"
 
 #: g10/import.c:774
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %08lX: \"%s\" not changed\n"
-msgstr "anahtar %08lX: değişmedi\n"
+msgstr "anahtar %08lX: \"%s\" deðiþmedi\n"
 
 #: g10/import.c:844
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
-msgstr "öntanımlı gizli anahtar zinciri yok: %s\n"
+msgstr "öntanýmlý gizli anahtar zinciri yok: %s\n"
 
 #: g10/import.c:855
 #, c-format
@@ -2217,93 +2188,92 @@ msgstr "anahtar %08lX: zaten gizli anahtar zincirinde\n"
 #: g10/import.c:868
 #, c-format
 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
-msgstr "anahtar %08lX: gizli anahtar bulunamadı: %s\n"
+msgstr "anahtar %08lX: gizli anahtar bulunamadý: %s\n"
 
 #: g10/import.c:897
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
-"anahtar %08lX: genel anahtar değil - yürürlükten kaldırma sertifikası "
+"anahtar %08lX: genel anahtar deðil - yürürlükten kaldýrma sertifikasý "
 "uygulanamaz\n"
 
 #: g10/import.c:937
 #, c-format
 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
-msgstr ""
-"anahtar %08lX: yürürlükten kaldırma sertifikası geçersiz: %s - reddedildi\n"
+msgstr "anahtar %08lX: yürürlükten kaldýrma sertifikasý geçersiz: %s - reddedildi\n"
 
 #: g10/import.c:969
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %08lX: \"%s\" revocation certificate imported\n"
-msgstr "anahtar %08lX: yürürlükten kaldırma sertifikası indirildi\n"
+msgstr "anahtar %08lX: \"%s\" yürürlükten kaldýrma sertifikasý alýndý\n"
 
 #: g10/import.c:1017
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
-msgstr "anahtar %08lX: imza için kullanıcı kimliği yok\n"
+msgstr "anahtar %08lX: imza için kullanýcý kimliði yok\n"
 
 #: g10/import.c:1030
 #, c-format
 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm on user id \"%s\"\n"
 msgstr ""
-"anahtar %08lX: genel anahtar algoritması, kullanıcı kimliği \"%s\" için "
+"anahtar %08lX: genel anahtar algoritmasý, kullanýcý kimliði \"%s\" için "
 "desteklenmiyor\n"
 
 #: g10/import.c:1032
 #, c-format
 msgid "key %08lX: invalid self-signature on user id \"%s\"\n"
-msgstr "anahtar %08lX: kullanıcı kimliği \"%s\" için öz-imza geçersiz\n"
+msgstr "anahtar %08lX: kullanýcý kimliði \"%s\" için öz-imza geçersiz\n"
 
 #: g10/import.c:1047
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
-msgstr "anahtar %08lX: anahtarı garantilemek için yardımcı anahtar yok\n"
+msgstr "anahtar %08lX: anahtarý garantilemek için yardýmcý anahtar yok\n"
 
 #: g10/import.c:1055 g10/import.c:1096
 #, c-format
 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
-msgstr "anahtar %08lX: genel anahtar algoritması desteklenmiyor\n"
+msgstr "anahtar %08lX: genel anahtar algoritmasý desteklenmiyor\n"
 
 #: g10/import.c:1056
 #, c-format
 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
-msgstr "anahtar %08lX: yardımcı anahtar garantileme geçersiz\n"
+msgstr "anahtar %08lX: yardýmcý anahtar garantileme geçersiz\n"
 
 #. Delete the last binding
 #. sig since this one is
 #. newer
 #: g10/import.c:1068
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %08lX: removed multiple subkey binding\n"
-msgstr "anahtar %08lX: yardımcı anahtar garantileme geçersiz\n"
+msgstr "anahtar %08lX: çok sayýda yardýmcý anahtar baðlantýsý silindi\n"
 
 #: g10/import.c:1088
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %08lX: no subkey for key revocation\n"
-msgstr "anahtar %08lX: anahtarı garantilemek için yardımcı anahtar yok\n"
+msgstr "anahtar %08lX: anahtarý yürürlükten kaldýrmak için yardýmcý anahtar yok\n"
 
 #: g10/import.c:1097
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %08lX: invalid subkey revocation\n"
-msgstr "anahtar %08lX: yardımcı anahtar garantileme geçersiz\n"
+msgstr "anahtar %08lX: yardýmcý anahtar yürürlükten kaldýrmasý geçersiz\n"
 
 #. Delete the last revocation
 #. sig since this one is
 #. newer
 #: g10/import.c:1108
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %08lX: removed multiple subkey revocation\n"
-msgstr "anahtar %08lX: yardımcı anahtar garantileme geçersiz\n"
+msgstr "anahtar %08lX: çok sayýda yardýmcý anahtar yürürlükten kaldýrmasý silindi\n"
 
 #: g10/import.c:1145
 #, c-format
 msgid "key %08lX: skipped user ID '"
-msgstr "anahtar %08lX: kullanıcı kimliği atlandı: '"
+msgstr "anahtar %08lX: kullanýcý kimliði atlandý: '"
 
 #: g10/import.c:1168
 #, c-format
 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
-msgstr "anahtar %08lX: yardımcı anahtar atlandı\n"
+msgstr "anahtar %08lX: yardýmcý anahtar atlandý\n"
 
 #. here we violate the rfc a bit by still allowing
 #. * to import non-exportable signature when we have the
@@ -2312,103 +2282,100 @@ msgstr "anahtar %08lX: yardımcı anahtar atlandı\n"
 #: g10/import.c:1194
 #, c-format
 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
-msgstr "anahtar %08lX: imza gönderilebilir değil (%02x sınıfı) - atlandı\n"
+msgstr "anahtar %08lX: imza gönderilebilir deðil (%02x sýnýfý) - atlandý\n"
 
 #: g10/import.c:1203
 #, c-format
 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
-msgstr ""
-"anahtar %08lX: yürürlükten kaldırma sertifikası yanlış yerde - atlandı\n"
+msgstr "anahtar %08lX: yürürlükten kaldýrma sertifikasý yanlýþ yerde - atlandý\n"
 
 #: g10/import.c:1220
 #, c-format
 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
-msgstr ""
-"anahtar %08lX: yürürlükten kaldırma sertifikası geçersiz: %s - atlandı\n"
+msgstr "anahtar %08lX: yürürlükten kaldýrma sertifikasý geçersiz: %s - atlandý\n"
 
 #: g10/import.c:1232
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %08lX: subkey signature in wrong place - skipped\n"
-msgstr ""
-"anahtar %08lX: yürürlükten kaldırma sertifikası yanlış yerde - atlandı\n"
+msgstr "anahtar %08lX: yardýmcý anahtar imzasý yanlýþ yerde - atlandý\n"
 
 #: g10/import.c:1330
 #, c-format
 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
-msgstr "anahtar %08lX: çift kullanıcı kimliği saptandı - katıştırıldı\n"
+msgstr "anahtar %08lX: çift kullanýcý kimliði saptandý - katýþtýrýldý\n"
 
 #: g10/import.c:1389
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "WARNING: key %08lX may be revoked: fetching revocation key %08lX\n"
 msgstr ""
-"Uyarı: anahtar %08lX yürürlükten kaldırılmış olmalı: yürürlükten kaldırma "
-"anahtarı %08lX alınıyor\n"
+"UYARI: anahtar %08lX yürürlükten kaldýrýlmýþ olmalý: yürürlükten kaldýrma "
+"anahtarý %08lX alýnýyor\n"
 
 #: g10/import.c:1403
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "WARNING: key %08lX may be revoked: revocation key %08lX not present.\n"
 msgstr ""
-"Uyarı: anahtar %08lX yürürlükten kaldırılmış olabilir: yürürlükten kaldırma "
-"anahtarı %08lX mevcut değil.\n"
+"UYARI: anahtar %08lX yürürlükten kaldýrýlmýþ olabilir: yürürlükten kaldýrma "
+"anahtarý %08lX mevcut deðil.\n"
 
 #: g10/import.c:1460
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %08lX: \"%s\" revocation certificate added\n"
-msgstr "anahtar %08lX: yürürlükten kaldırma sertifikası eklendi\n"
+msgstr "anahtar %08lX: \"%s\" yürürlükten kaldýrma sertifikasý eklendi\n"
 
 #: g10/import.c:1491
 #, c-format
 msgid "key %08lX: direct key signature added\n"
-msgstr "anahtar %08lX: doğrudan anahtar imzası eklendi\n"
+msgstr "anahtar %08lX: doðrudan anahtar imzasý eklendi\n"
 
 #: g10/keyedit.c:147
 msgid "[revocation]"
-msgstr "[yürürlükten kaldırma]"
+msgstr "[yürürlükten kaldýrma]"
 
 #: g10/keyedit.c:148
 msgid "[self-signature]"
-msgstr "[öz-imza]"
+msgstr "[öz-imza]"
 
 #: g10/keyedit.c:219 g10/keylist.c:148
 msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 kötü imza\n"
+msgstr "1 kötü imza\n"
 
 #: g10/keyedit.c:221 g10/keylist.c:150
 #, c-format
 msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d kötü imza\n"
+msgstr "%d kötü imza\n"
 
 #: g10/keyedit.c:223 g10/keylist.c:152
 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 imza kayıp bir anahtar yüzünden kontrol edilmedi\n"
+msgstr "1 imza kayýp bir anahtar yüzünden kontrol edilmedi\n"
 
 #: g10/keyedit.c:225 g10/keylist.c:154
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d imza kayıp bir anahtar yüzünden kontrol edilmedi\n"
+msgstr "%d imza kayýp bir anahtar yüzünden kontrol edilmedi\n"
 
 #: g10/keyedit.c:227 g10/keylist.c:156
 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 imza bir hata yüzünden kontrol edilmedi\n"
+msgstr "1 imza bir hata yüzünden kontrol edilmedi\n"
 
 #: g10/keyedit.c:229 g10/keylist.c:158
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d imza hatalardan dolayı kontrol edilmedi\n"
+msgstr "%d imza hatalardan dolayý kontrol edilmedi\n"
 
 #: g10/keyedit.c:231
 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "1 öz-imzası geçersiz kullanıcı kimliği saptandı\n"
+msgstr "1 öz-imzasý geçersiz kullanýcý kimliði saptandý\n"
 
 #: g10/keyedit.c:233
 #, c-format
 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr "%d öz-imzası geçersiz kullanıcı kimliği saptandı\n"
+msgstr "%d öz-imzasý geçersiz kullanýcý kimliði saptandý\n"
 
 #: g10/keyedit.c:360
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
-msgstr "Kullanıcı kimliği \"%s\" yürürlükten kaldırıldı."
+msgstr "Kullanýcý kimliði \"%s\" yürürlükten kaldýrýldý."
 
 #: g10/keyedit.c:367 g10/keyedit.c:484 g10/keyedit.c:542 g10/keyedit.c:1140
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
@@ -2416,27 +2383,25 @@ msgstr "Onu yine de imzalamak istiyor musunuz? (e/H) "
 
 #: g10/keyedit.c:375 g10/keyedit.c:490 g10/keyedit.c:1146
 msgid "  Unable to sign.\n"
-msgstr "  İmzalanamıyor.\n"
+msgstr "  Ýmzalanamýyor.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:380
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "WARNING: user ID \"%s\" is not self-signed.\n"
-msgstr "UYARI: \"%s\" dosyası boş\n"
+msgstr "UYARI: kullanýcý kimliði \"%s\" öz-imzalý deðil.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:399
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "The self-signature on \"%s\"\n"
 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
 msgstr ""
-"\"%s\" üzerindeki imzanız\n"
-"dahili bir imza.\n"
+"\"%s\" üzerindeki öz-imza\n"
+"bir PGP 2.x tarzý imza.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:408
-#, fuzzy
 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
-msgstr ""
-"Bu imzanın dışarda da geçerli hale getirilmesini istiyor musunuz? (e/H) "
+msgstr "Bir OpenPGP öz-imzasý haline getirilmesini istiyor musunuz? (e/H) "
 
 #. It's a local sig, and we want to make a
 #. exportable sig.
@@ -2446,53 +2411,52 @@ msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 "is a local signature.\n"
 msgstr ""
-"\"%s\" üzerindeki imzanız\n"
+"\"%s\" üzerindeki imzanýz\n"
 "dahili bir imza.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:426
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
-msgstr ""
-"Bu imzanın dışarda da geçerli hale getirilmesini istiyor musunuz? (e/H) "
+msgstr "Bu imzanýn dýþarda da geçerli hale getirilmesini istiyor musunuz? (e/H) "
 
 #: g10/keyedit.c:446
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %08lX\n"
-msgstr "\"%s\" zaten %08lX anahtarıyla yerel olarak imzalanmış\n"
+msgstr "\"%s\" zaten %08lX anahtarýyla yerel olarak imzalanmýþ\n"
 
 #: g10/keyedit.c:450
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %08lX\n"
-msgstr "\"%s\" zaten %08lX anahtarıyla imzalanmış\n"
+msgstr "\"%s\" zaten %08lX anahtarýyla imzalanmýþ\n"
 
 #: g10/keyedit.c:463
 #, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
-msgstr "%08lX anahtarı ile imzalanacak hiçbir şey yok\n"
+msgstr "%08lX anahtarý ile imzalanacak hiçbir þey yok\n"
 
 #: g10/keyedit.c:478
 msgid "This key has expired!"
-msgstr "Bu anahtarın kullanım süresi dolmuş!"
+msgstr "Bu anahtarýn kullaným süresi dolmuþ!"
 
 #: g10/keyedit.c:498
 #, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
-msgstr "Bu anahtarın geçerliliği %s de bitiyor.\n"
+msgstr "Bu anahtarýn geçerliliði %s de bitiyor.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:502
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
-msgstr "İmzanızın da bu kadar süre geçerli olmasını ister misiniz? (E/h) "
+msgstr "Ýmzanýzýn da bu kadar süre geçerli olmasýný ister misiniz? (E/h) "
 
 #: g10/keyedit.c:535
 msgid ""
 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
 "mode.\n"
 msgstr ""
-"--pgp2 kipinde bir PGP 2.x anahtarlara bir OpenPGP imzası "
+"--pgp2 kipinde bir PGP 2.x anahtarlara bir OpenPGP imzasý "
 "uygulanamayabilir.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:537
 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
-msgstr "Bu, anahtarı PGP 2.x için kullanışsız yapacak.\n"
+msgstr "Bu, anahtarý PGP 2.x için kullanýþsýz yapacak.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:560
 msgid ""
@@ -2500,13 +2464,13 @@ msgid ""
 "belongs\n"
 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
 msgstr ""
-"Bu anahtarın ismi yukarda yazılı kişiye ait olduğunu ne kadar dikkatli\n"
-"doğruladınız?  Bu sorunun cevabını bilmiyorsanız \"0\" yazın.\n"
+"Bu anahtarýn ismi yukarda yazýlý kiþiye ait olduðunu ne kadar dikkatli\n"
+"doðruladýnýz?  Bu sorunun cevabýný bilmiyorsanýz \"0\" yazýn.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:564
 #, c-format
 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
-msgstr "   (0) Cevabı bilmiyorum. %s\n"
+msgstr "   (0) Cevabý bilmiyorum. %s\n"
 
 #: g10/keyedit.c:566
 #, c-format
@@ -2516,45 +2480,44 @@ msgstr "   (1) Tamamen kontrol edildi.%s\n"
 #: g10/keyedit.c:568
 #, c-format
 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
-msgstr "   (2) İlişkisel denetim yaptım.%s\n"
+msgstr "   (2) Ýliþkisel denetim yaptým.%s\n"
 
 #: g10/keyedit.c:570
 #, c-format
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
-msgstr "   (3) Çok dikkatli bir denetim yaptım.%s\n"
+msgstr "   (3) Çok dikkatli bir denetim yaptým.%s\n"
 
 #: g10/keyedit.c:595
 msgid ""
 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
 "with your key: \""
 msgstr ""
-"Bu anahtarı kendi anahtarınızla imzalamak istediğinize gerçekten\n"
+"Bu anahtarý kendi anahtarýnýzla imzalamak istediðinize gerçekten\n"
 "emin misiniz?: \""
 
 #: g10/keyedit.c:604
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "This will be a self-signature.\n"
-msgstr "bu kayıp bir öz-imza yüzünden meydana gelebilir\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Bu bir öz-imza olacak.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:608
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"İmza dışarı gönderilemez olarak imlenecek.\n"
+"UYARI: imza dýþarý gönderilemez olarak imlenmeyecek.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:613
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"İmza yürürlükten kaldırılamaz olarak imlenecek.\n"
+"UYARI: imza yürürlükten kaldýrýlamaz olarak imlenmeyecek.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:620
 msgid ""
@@ -2562,7 +2525,7 @@ msgid ""
 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"İmza dışarı gönderilemez olarak imlenecek.\n"
+"Ýmza dýþarý gönderilemez olarak imlenecek.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:624
 msgid ""
@@ -2570,7 +2533,7 @@ msgid ""
 "The signature will be marked as non-revocable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"İmza yürürlükten kaldırılamaz olarak imlenecek.\n"
+"Ýmza yürürlükten kaldýrýlamaz olarak imlenecek.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:629
 msgid ""
@@ -2578,7 +2541,7 @@ msgid ""
 "I have not checked this key at all.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Her şeyiyle bu anahtarı kontol edemedim.\n"
+"Her þeyiyle bu anahtarý kontol edemedim.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:633
 msgid ""
@@ -2586,7 +2549,7 @@ msgid ""
 "I have checked this key casually.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Bu anahtarı karşılaştırmalı kontrol ettim.\n"
+"Bu anahtarý karþýlaþtýrmalý kontrol ettim.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:637
 msgid ""
@@ -2594,40 +2557,40 @@ msgid ""
 "I have checked this key very carefully.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Bu anahtarı çok dikkatli kontrol ettim.\n"
+"Bu anahtarý çok dikkatli kontrol ettim.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:646
 msgid "Really sign? "
-msgstr "Gerçekten imzalayacak mısınız? "
+msgstr "Gerçekten imzalayacak mýsýnýz? "
 
 #: g10/keyedit.c:688 g10/keyedit.c:3064 g10/keyedit.c:3126 g10/sign.c:308
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
-msgstr "imzalama başarısız: %s\n"
+msgstr "imzalama baþarýsýz: %s\n"
 
 #: g10/keyedit.c:744
 msgid "This key is not protected.\n"
-msgstr "Bu anahtar korunmamış.\n"
+msgstr "Bu anahtar korunmamýþ.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:748
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
-msgstr "Asıl anahtarın gizli parçaları kullanılamaz.\n"
+msgstr "Asýl anahtarýn gizli parçalarý kullanýlamaz.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:752
 msgid "Key is protected.\n"
-msgstr "Anahtar korunmuş.\n"
+msgstr "Anahtar korunmuþ.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:772
 #, c-format
 msgid "Can't edit this key: %s\n"
-msgstr "Bu anahtar üzerinde düzenleme yapılamaz: %s\n"
+msgstr "Bu anahtar üzerinde düzenleme yapýlamaz: %s\n"
 
 #: g10/keyedit.c:778
 msgid ""
 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Bu gizli anahtar için yeni anahtar parolasını giriniz.\n"
+"Bu gizli anahtar için yeni anahtar parolasýný giriniz.\n"
 "\n"
 
 #: g10/keyedit.c:792
@@ -2635,20 +2598,20 @@ msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Bir anahtar parolası vermediniz - bu çok *kötü* bir fikir!\n"
+"Bir anahtar parolasý vermediniz - bu çok *kötü* bir fikir!\n"
 "\n"
 
 #: g10/keyedit.c:795
 msgid "Do you really want to do this? "
-msgstr "Gerçekten bunu yapmak istiyor musunuz? "
+msgstr "Gerçekten bunu yapmak istiyor musunuz? "
 
 #: g10/keyedit.c:859
 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
-msgstr "bir anahtar imzası doğru yere taşınıyor\n"
+msgstr "bir anahtar imzasý doðru yere taþýnýyor\n"
 
 #: g10/keyedit.c:901
 msgid "quit this menu"
-msgstr "bu menüden çık"
+msgstr "bu menüden çýk"
 
 #: g10/keyedit.c:902
 msgid "q"
@@ -2660,15 +2623,15 @@ msgstr "kaydet"
 
 #: g10/keyedit.c:903
 msgid "save and quit"
-msgstr "kaydet ve çık"
+msgstr "kaydet ve çýk"
 
 #: g10/keyedit.c:904
 msgid "help"
-msgstr "yardım"
+msgstr "yardým"
 
 #: g10/keyedit.c:904
 msgid "show this help"
-msgstr "bunu gösterir "
+msgstr "bunu gösterir "
 
 #: g10/keyedit.c:906
 msgid "fpr"
@@ -2676,7 +2639,7 @@ msgstr "piz"
 
 #: g10/keyedit.c:906
 msgid "show fingerprint"
-msgstr "parmak izini göster"
+msgstr "parmak izini göster"
 
 #: g10/keyedit.c:907
 msgid "list"
@@ -2684,7 +2647,7 @@ msgstr "listele"
 
 #: g10/keyedit.c:907
 msgid "list key and user IDs"
-msgstr "anahtarı ve kullanıcı kimliğini göster"
+msgstr "anahtarý ve kullanýcý kimliðini göster"
 
 #: g10/keyedit.c:908
 msgid "l"
@@ -2696,7 +2659,7 @@ msgstr "kullkim"
 
 #: g10/keyedit.c:909
 msgid "select user ID N"
-msgstr "N kullanıcı kimliğini seçer"
+msgstr "N kullanýcý kimliðini seçer"
 
 #: g10/keyedit.c:910
 msgid "key"
@@ -2704,7 +2667,7 @@ msgstr "anahtar"
 
 #: g10/keyedit.c:910
 msgid "select secondary key N"
-msgstr "N yardımcı anahtarını seçer"
+msgstr "N yardýmcý anahtarýný seçer"
 
 #: g10/keyedit.c:911
 msgid "check"
@@ -2712,7 +2675,7 @@ msgstr "kontrol"
 
 #: g10/keyedit.c:911
 msgid "list signatures"
-msgstr "imzaları listele"
+msgstr "imzalarý listele"
 
 #: g10/keyedit.c:912
 msgid "c"
@@ -2724,7 +2687,7 @@ msgstr "imzala"
 
 #: g10/keyedit.c:913
 msgid "sign the key"
-msgstr "anahtarı imzalar"
+msgstr "anahtarý imzalar"
 
 #: g10/keyedit.c:914
 msgid "s"
@@ -2736,27 +2699,27 @@ msgstr "yimza"
 
 #: g10/keyedit.c:915
 msgid "sign the key locally"
-msgstr "anahtarı yerel olarak imzala"
+msgstr "anahtarý yerel olarak imzala"
 
 #: g10/keyedit.c:916
 msgid "nrsign"
-msgstr "yksızimza"
+msgstr "yksýzimza"
 
 #: g10/keyedit.c:916
 msgid "sign the key non-revocably"
-msgstr "yürürlükten kaldırılamayan imza"
+msgstr "yürürlükten kaldýrýlamayan imza"
 
 #: g10/keyedit.c:917
 msgid "nrlsign"
-msgstr "içyksızimza"
+msgstr "içyksýzimza"
 
 #: g10/keyedit.c:917
 msgid "sign the key locally and non-revocably"
-msgstr "yürürlükten kaldırılamayan yerel imza"
+msgstr "yürürlükten kaldýrýlamayan yerel imza"
 
 #: g10/keyedit.c:918
 msgid "debug"
-msgstr "hata ayıklama"
+msgstr "hata ayýklama"
 
 #: g10/keyedit.c:919
 msgid "adduid"
@@ -2764,7 +2727,7 @@ msgstr "kullkimEkle"
 
 #: g10/keyedit.c:919
 msgid "add a user ID"
-msgstr "bir kullanıcı kimliği ekler"
+msgstr "bir kullanýcý kimliði ekler"
 
 #: g10/keyedit.c:920
 msgid "addphoto"
@@ -2772,7 +2735,7 @@ msgstr "fotoekle"
 
 #: g10/keyedit.c:920
 msgid "add a photo ID"
-msgstr "bir foto kimliği ekler"
+msgstr "bir foto kimliði ekler"
 
 #: g10/keyedit.c:921
 msgid "deluid"
@@ -2780,7 +2743,7 @@ msgstr "kullkimSil"
 
 #: g10/keyedit.c:921
 msgid "delete user ID"
-msgstr "kullanıcı kimliğini siler"
+msgstr "kullanýcý kimliðini siler"
 
 #. delphoto is really deluid in disguise
 #: g10/keyedit.c:923
@@ -2793,7 +2756,7 @@ msgstr "anhEkle"
 
 #: g10/keyedit.c:924
 msgid "add a secondary key"
-msgstr "bir yardımcı anahtar ekler"
+msgstr "bir yardýmcý anahtar ekler"
 
 #: g10/keyedit.c:925
 msgid "delkey"
@@ -2801,17 +2764,15 @@ msgstr "anhSil"
 
 #: g10/keyedit.c:925
 msgid "delete a secondary key"
-msgstr "bir yardımcı anahtar siler"
+msgstr "bir yardýmcý anahtar siler"
 
 #: g10/keyedit.c:926
-#, fuzzy
 msgid "addrevoker"
-msgstr "anhEkle"
+msgstr "iptalEkle"
 
 #: g10/keyedit.c:926
-#, fuzzy
 msgid "add a revocation key"
-msgstr "bir yardımcı anahtar ekler"
+msgstr "bir yürürlükten kaldýrma anahtarý ekler"
 
 #: g10/keyedit.c:927
 msgid "delsig"
@@ -2819,7 +2780,7 @@ msgstr "imzaSil"
 
 #: g10/keyedit.c:927
 msgid "delete signatures"
-msgstr "imzaları siler"
+msgstr "imzalarý siler"
 
 #: g10/keyedit.c:928
 msgid "expire"
@@ -2827,23 +2788,23 @@ msgstr "sontarih"
 
 #: g10/keyedit.c:928
 msgid "change the expire date"
-msgstr "son kullanım tarihini değiştirir"
+msgstr "son kullaným tarihini deðiþtirir"
 
 #: g10/keyedit.c:929
 msgid "primary"
-msgstr "asıl"
+msgstr "asýl"
 
 #: g10/keyedit.c:929
 msgid "flag user ID as primary"
-msgstr "kullanıcı kimliğini asıl olarak imler"
+msgstr "kullanýcý kimliðini asýl olarak imler"
 
 #: g10/keyedit.c:930
 msgid "toggle"
-msgstr "seçmece"
+msgstr "seçmece"
 
 #: g10/keyedit.c:930
 msgid "toggle between secret and public key listing"
-msgstr "genel ve gizli anahtar listeleri arasında yer değiştirir"
+msgstr "genel ve gizli anahtar listeleri arasýnda yer deðiþtirir"
 
 #: g10/keyedit.c:932
 msgid "t"
@@ -2851,7 +2812,7 @@ msgstr "b"
 
 #: g10/keyedit.c:933
 msgid "pref"
-msgstr "önayar"
+msgstr "önayar"
 
 #: g10/keyedit.c:933
 msgid "list preferences (expert)"
@@ -2859,11 +2820,11 @@ msgstr "tercihleri listeler (uzman)"
 
 #: g10/keyedit.c:934
 msgid "showpref"
-msgstr "tercihgöst"
+msgstr "tercihgöst"
 
 #: g10/keyedit.c:934
 msgid "list preferences (verbose)"
-msgstr "tercihleri listeler (ayrıntılı)"
+msgstr "tercihleri listeler (ayrýntýlý)"
 
 #: g10/keyedit.c:935
 msgid "setpref"
@@ -2871,15 +2832,15 @@ msgstr "tercihyap"
 
 #: g10/keyedit.c:935
 msgid "set preference list"
-msgstr "tercih listesi oluşturmak için"
+msgstr "tercih listesi oluþturmak için"
 
 #: g10/keyedit.c:936
 msgid "updpref"
-msgstr "tercgüncel"
+msgstr "tercgüncel"
 
 #: g10/keyedit.c:936
 msgid "updated preferences"
-msgstr "güncelenmiş tercihler"
+msgstr "güncelenmiþ tercihler"
 
 #: g10/keyedit.c:937
 msgid "passwd"
@@ -2887,31 +2848,31 @@ msgstr "aparola"
 
 #: g10/keyedit.c:937
 msgid "change the passphrase"
-msgstr "anahtar parolasını değiştirir"
+msgstr "anahtar parolasýný deðiþtirir"
 
 #: g10/keyedit.c:938
 msgid "trust"
-msgstr "güvence"
+msgstr "güvence"
 
 #: g10/keyedit.c:938
 msgid "change the ownertrust"
-msgstr "sahibiningüvencesini değiştirir"
+msgstr "sahibiningüvencesini deðiþtirir"
 
 #: g10/keyedit.c:939
 msgid "revsig"
-msgstr "imzayürkal"
+msgstr "imzayürkal"
 
 #: g10/keyedit.c:939
 msgid "revoke signatures"
-msgstr "imzaları yürürlükten kaldırır"
+msgstr "imzalarý yürürlükten kaldýrýr"
 
 #: g10/keyedit.c:940
 msgid "revkey"
-msgstr "yürkalanh"
+msgstr "yürkalanh"
 
 #: g10/keyedit.c:940
 msgid "revoke a secondary key"
-msgstr "bir yardımcı anahtarı yürürlükten kaldırır"
+msgstr "bir yardýmcý anahtarý yürürlükten kaldýrýr"
 
 #: g10/keyedit.c:941
 msgid "disable"
@@ -2919,7 +2880,7 @@ msgstr "iptal"
 
 #: g10/keyedit.c:941
 msgid "disable a key"
-msgstr "bir anahtarı iptal eder"
+msgstr "bir anahtarý iptal eder"
 
 #: g10/keyedit.c:942
 msgid "enable"
@@ -2927,24 +2888,24 @@ msgstr "kullan"
 
 #: g10/keyedit.c:942
 msgid "enable a key"
-msgstr "bir anahtarı kullanıma sokar"
+msgstr "bir anahtarý kullanýma sokar"
 
 #: g10/keyedit.c:943
 msgid "showphoto"
-msgstr "fotogöst"
+msgstr "fotogöst"
 
 #: g10/keyedit.c:943
 msgid "show photo ID"
-msgstr "foto kimliğini gösterir"
+msgstr "foto kimliðini gösterir"
 
 #: g10/delkey.c:119 g10/keyedit.c:963
 msgid "can't do that in batchmode\n"
-msgstr "bu önceden belirlenmiş işlemler kipinde (in batchmode) yapılamaz\n"
+msgstr "bu önceden belirlenmiþ iþlemler kipinde (in batchmode) yapýlamaz\n"
 
 #: g10/keyedit.c:1000
 #, c-format
 msgid "error reading secret keyblock `%s': %s\n"
-msgstr "gizli anahtar bloğu `%s' okunurken hata oluştu: %s\n"
+msgstr "gizli anahtar bloðu `%s' okunurken hata oluþtu: %s\n"
 
 #: g10/keyedit.c:1018
 msgid "Secret key is available.\n"
@@ -2956,153 +2917,151 @@ msgstr "Komut> "
 
 #: g10/keyedit.c:1081
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
-msgstr "Bunu yapmak için gizli anahtar gerekli.\n"
+msgstr "Bunu yapmak için gizli anahtar gerekli.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:1085
 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
-msgstr "lütfen önce \"seçmece\" komutunu kullanın.\n"
+msgstr "lütfen önce \"seçmece\" komutunu kullanýn.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:1134
 msgid "Key is revoked."
-msgstr "Anahtar yürürlükten kaldırıldı."
+msgstr "Anahtar yürürlükten kaldýrýldý."
 
 #: g10/keyedit.c:1153
 msgid "Really sign all user IDs? "
-msgstr "Tüm kullanıcı kimlikleri gerçekten imzalanacak mı? "
+msgstr "Tüm kullanýcý kimlikleri gerçekten imzalanacak mý? "
 
 #: g10/keyedit.c:1154
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
-msgstr "İpucu: İmzalamak için bir kullanıcı kimliği seçiniz\n"
+msgstr "Ýpucu: Ýmzalamak için bir kullanýcý kimliði seçiniz\n"
 
 #: g10/keyedit.c:1179
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
-msgstr "%s kipindeyken bu komut kullanılamaz.\n"
+msgstr "%s kipindeyken bu komut kullanýlamaz.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:1199 g10/keyedit.c:1220
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
-msgstr "En az bir kullanıcı kimliği seçmelisiniz.\n"
+msgstr "En az bir kullanýcý kimliði seçmelisiniz.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:1201
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
-msgstr "Son kullanıcı kimliğini silemezsiniz!\n"
+msgstr "Son kullanýcý kimliðini silemezsiniz!\n"
 
 #: g10/keyedit.c:1204
 msgid "Really remove all selected user IDs? "
-msgstr "Seçilen tüm kullanıcı kimlikleri gerçekten silinecek mi? "
+msgstr "Seçilen tüm kullanýcý kimlikleri gerçekten silinecek mi? "
 
 #: g10/keyedit.c:1205
 msgid "Really remove this user ID? "
-msgstr "Bu kullanıcı kimliği gerçekten silinecek mi? "
+msgstr "Bu kullanýcý kimliði gerçekten silinecek mi? "
 
 #: g10/keyedit.c:1243 g10/keyedit.c:1280
 msgid "You must select at least one key.\n"
-msgstr "En az bir anahtar seçmelisiniz.\n"
+msgstr "En az bir anahtar seçmelisiniz.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:1247
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
-msgstr "Seçilen anahtarları gerçekten silmek istiyor musunuz? "
+msgstr "Seçilen anahtarlarý gerçekten silmek istiyor musunuz? "
 
 #: g10/keyedit.c:1248
 msgid "Do you really want to delete this key? "
-msgstr "Bu anahtarı gerçekten silmek istiyor musunuz? "
+msgstr "Bu anahtarý gerçekten silmek istiyor musunuz? "
 
 #: g10/keyedit.c:1284
 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
-msgstr "Seçilen anahtarları gerçekten yürürlükten kaldırmak istiyor musunuz? "
+msgstr "Seçilen anahtarlarý gerçekten yürürlükten kaldýrmak istiyor musunuz? "
 
 #: g10/keyedit.c:1285
 msgid "Do you really want to revoke this key? "
-msgstr "Bu anahtarı gerçekten yürürlükten kaldırmak istiyor musunuz? "
+msgstr "Bu anahtarý gerçekten yürürlükten kaldýrmak istiyor musunuz? "
 
 #: g10/keyedit.c:1354
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? "
 msgstr ""
-"Seçilen kullanıcı kimlik için tercihleri gerçekten güncellemek istiyor "
+"Seçilen kullanýcý kimlik için tercihleri gerçekten güncellemek istiyor "
 "musunuz? "
 
 #: g10/keyedit.c:1356
 msgid "Really update the preferences? "
-msgstr "Tercihleri gerçekten güncellemek istiyor musunuz? "
+msgstr "Tercihleri gerçekten güncellemek istiyor musunuz? "
 
 #: g10/keyedit.c:1394
 msgid "Save changes? "
-msgstr "Değişiklikler kaydedilecek mi? "
+msgstr "Deðiþiklikler kaydedilecek mi? "
 
 #: g10/keyedit.c:1397
 msgid "Quit without saving? "
-msgstr "Kaydetmeden çıkılsın mı? "
+msgstr "Kaydetmeden çýkýlsýn mý? "
 
 #: g10/keyedit.c:1408
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
-msgstr "güncelleme başarısız: %s\n"
+msgstr "güncelleme baþarýsýz: %s\n"
 
 #: g10/keyedit.c:1415
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
-msgstr "gizliyi güncelleme başarısız: %s\n"
+msgstr "gizliyi güncelleme baþarýsýz: %s\n"
 
 #: g10/keyedit.c:1422
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
-msgstr "Güncelleme gereği olmadığından anahtar değişmedi.\n"
+msgstr "Güncelleme gereði olmadýðýndan anahtar deðiþmedi.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:1434
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
-msgstr "Komut geçersiz (\"yardım\" komutunu deneyin)\n"
+msgstr "Komut geçersiz (\"yardým\" komutunu deneyin)\n"
 
 #: g10/keyedit.c:1750
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key "
-msgstr ""
-"Bu anahtar %s tarafından %s%s anahtarı ile yürürlükten kaldırılmış olabilir\n"
+msgstr "Bu anahtar %s tarafýndan bu anahtarla yürürlükten kaldýrýlmýþ olabilir: "
 
 #: g10/keyedit.c:1754
 msgid " (sensitive)"
-msgstr " (duyarlı)"
+msgstr " (duyarlý)"
 
 #. Note, we use the same format string as in other show
 #. functions to make the translation job easier.
 #: g10/keyedit.c:1760 g10/keyedit.c:1786 g10/keyedit.c:1871 g10/keyedit.c:1886
 #, c-format
 msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
-msgstr "%s%c %4u%c/%08lX  üretildi: %s son kullanma tarihi: %s"
+msgstr "%s%c %4u%c/%08lX  üretildi: %s son kullanma tarihi: %s"
 
 #: g10/keyedit.c:1769
 #, c-format
 msgid " trust: %c/%c"
-msgstr " güven derecesi: %c/%c"
+msgstr " güven derecesi: %c/%c"
 
 #: g10/keyedit.c:1773
 msgid "This key has been disabled"
-msgstr "Bu anahtar iptal edilmişti"
+msgstr "Bu anahtar iptal edilmiþti"
 
 #: g10/keyedit.c:1802
 #, c-format
 msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
-msgstr "yürkal! yardımcı anahtar yürürlülükten kaldırıldı: %s\n"
+msgstr "yürkal! yardýmcý anahtar yürürlülükten kaldýrýldý: %s\n"
 
 #: g10/keyedit.c:1805
 msgid "rev- faked revocation found\n"
-msgstr "yürkal- sahte yürürlükten kaldırma sertifikası bulundu\n"
+msgstr "yürkal- sahte yürürlükten kaldýrma sertifikasý bulundu\n"
 
 #: g10/keyedit.c:1807
 #, c-format
 msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
-msgstr "yürkal? Yürürlükten kaldırma denetlenirken problem: %s\n"
+msgstr "yürkal? Yürürlükten kaldýrma denetlenirken problem: %s\n"
 
 #: g10/keyedit.c:1837
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Bir PGP 2.x tarzý kullanýcý kimliðine uygun tercih yok.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:1845
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
 msgstr ""
-"Gösterilen anahtarın, uygulamayı yeniden başlatıncaya kadar, geçerliliğinin\n"
-"olmayacağını lütfen gözönüne alınız.\n"
+"Gösterilen anahtarýn, uygulamayý yeniden baþlatýncaya kadar, gerekli\n"
+"doðrulukta olmayacaðýný lütfen gözönüne alýnýz.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:2001
 msgid ""
@@ -3110,8 +3069,8 @@ msgid ""
 "versions\n"
 "         of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
-"UYARI: Bu PGP-2 tarzı bir anahtar. Bir foto kimliği eklenmesi bu anahtarın\n"
-"       bazı PGP sürümleri tarafından reddedilmesi ile sonuçlanabilir.\n"
+"UYARI: Bu PGP-2 tarzý bir anahtar. Bir foto kimliði eklenmesi bu anahtarýn\n"
+"       bazý PGP sürümleri tarafýndan reddedilmesi ile sonuçlanabilir.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:2006
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
@@ -3119,15 +3078,15 @@ msgstr "Onu yine de eklemek istiyor musunuz? (e/H) "
 
 #: g10/keyedit.c:2012
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
-msgstr "PGP2 tarzı bir anahtara bir foto kimliği ekleyemeyebilirsiniz.\n"
+msgstr "PGP2 tarzý bir anahtara bir foto kimliði ekleyemeyebilirsiniz.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:2147
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
-msgstr "Bu doğru imza silinsin mi? (e/H/k)"
+msgstr "Bu doðru imza silinsin mi? (e/H/k)"
 
 #: g10/keyedit.c:2157
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
-msgstr "Bu geçersiz imza silinsin mi? (e/H/k)"
+msgstr "Bu geçersiz imza silinsin mi? (e/H/k)"
 
 #: g10/keyedit.c:2161
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
@@ -3135,7 +3094,7 @@ msgstr "Bu bilinmeyen imza silinsin mi? (e/H/k)"
 
 #: g10/keyedit.c:2167
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
-msgstr "Bu öz-imza gerçekten silinecek mi? (e/H)"
+msgstr "Bu öz-imza gerçekten silinecek mi? (e/H)"
 
 #: g10/keyedit.c:2181
 #, c-format
@@ -3149,43 +3108,44 @@ msgstr "%d imza silindi.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:2185
 msgid "Nothing deleted.\n"
-msgstr "Hiçbir şey silinmedi.\n"
+msgstr "Hiçbir þey silinmedi.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:2281
-#, fuzzy
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
-msgstr "Anahtar uzunluğunu giriniz"
+msgstr "Tasarlanan yürürlükten kaldýrma anahtarýnýn kullanýcý kimliðini giriniz: "
 
 #: g10/keyedit.c:2296
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
 msgstr ""
+"bir PGP 2.x tarzý anahtar bir tasarlanmýþ yürürlükten kaldýrma anahtarý olarak "
+"atanamaz\n"
 
 #. This actually causes no harm (after all, a key that
 #. designates itself as a revoker is the same as a
 #. regular key), but it's easy enough to check.
 #: g10/keyedit.c:2306
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
-msgstr ""
+msgstr "bir anahtarý kendisini yürürlükten kaldýracak anahtar olarak kullanamazsýnýz\n"
 
 #: g10/keyedit.c:2393
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
-msgstr "Lütfen gizli anahtarlardan seçilenleri silin.\n"
+msgstr "Lütfen gizli anahtarlardan seçilenleri silin.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:2399
 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
-msgstr "Lütfen en fazla bir yardımcı anahtar seçin.\n"
+msgstr "Lütfen en fazla bir yardýmcý anahtar seçin.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:2403
 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
-msgstr "Bir yardımcı anahtar için son kullanma tarihi değiştiriliyor.\n"
+msgstr "Bir yardýmcý anahtar için son kullanma tarihi deðiþtiriliyor.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:2405
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
-msgstr "Asıl anahtar için son kullanma tarihi değiştiriliyor.\n"
+msgstr "Asýl anahtar için son kullanma tarihi deðiþtiriliyor.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:2447
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
-msgstr "Bir v3 anahtarının son kullanma tarihini değiştiremezsiniz\n"
+msgstr "Bir v3 anahtarýnýn son kullanma tarihini deðiþtiremezsiniz\n"
 
 #: g10/keyedit.c:2463
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
@@ -3193,26 +3153,26 @@ msgstr "Gizli anahtar demetinde uygun/benzer imza yok\n"
 
 #: g10/keyedit.c:2546
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
-msgstr "Lütfen sadece ve sadece bir kullanıcı kimlik seçiniz.\n"
+msgstr "Lütfen sadece ve sadece bir kullanýcý kimlik seçiniz.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:2583 g10/keyedit.c:2690
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user id \"%s\"\n"
-msgstr "anahtar %08lX: kullanıcı kimliği \"%s\" için öz-imza geçersiz\n"
+msgstr "kullanýcý kimliði \"%s\" için v3 öz-imzasý atlanýyor\n"
 
 #: g10/keyedit.c:2750
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
-msgstr "%d endeksine sahip kullanıcı kimliği yok\n"
+msgstr "%d endeksine sahip kullanýcý kimliði yok\n"
 
 #: g10/keyedit.c:2796
 #, c-format
 msgid "No secondary key with index %d\n"
-msgstr "%d endeksine sahip yardımcı anahtar yok\n"
+msgstr "%d endeksine sahip yardýmcý anahtar yok\n"
 
 #: g10/keyedit.c:2910
 msgid "user ID: \""
-msgstr "Kullanıcı kimliği: \""
+msgstr "Kullanýcý kimliði: \""
 
 #: g10/keyedit.c:2915
 #, c-format
@@ -3221,7 +3181,7 @@ msgid ""
 "signed with your key %08lX at %s\n"
 msgstr ""
 "\"\n"
-" %08lX anahtarınızla %s de imzalandı\n"
+" %08lX anahtarýnýzla %s de imzalandý\n"
 
 #: g10/keyedit.c:2918
 #, c-format
@@ -3230,54 +3190,52 @@ msgid ""
 "locally signed with your key %08lX at %s\n"
 msgstr ""
 "\"\n"
-"%08lX anahtarınızla %s de yerel olarak imzalı\n"
+"%08lX anahtarýnýzla %s de yerel olarak imzalý\n"
 
 #: g10/keyedit.c:2923
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
-msgstr "Bu anahtarın geçerliliği %s de bitti.\n"
+msgstr "Bu anahtarýn geçerliliði %s de bitti.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:2927
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
-msgstr "Onu yine de yürürlükten kaldırmak istiyor musunuz? (e/H) "
+msgstr "Onu yine de yürürlükten kaldýrmak istiyor musunuz? (e/H) "
 
 #: g10/keyedit.c:2931
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
-msgstr ""
-"Bu imza için bir yürürlükten kaldırma sertifikası oluşturulsun mu? (e/H) "
+msgstr "Bu imza için bir yürürlükten kaldýrma sertifikasý oluþturulsun mu? (e/H) "
 
 #. FIXME: detect duplicates here
 #: g10/keyedit.c:2956
 msgid "You have signed these user IDs:\n"
-msgstr "Bu kullanıcı kimliklerini imzalamışsınız:\n"
+msgstr "Bu kullanýcý kimliklerini imzalamýþsýnýz:\n"
 
 #: g10/keyedit.c:2975
 #, c-format
 msgid "   signed by %08lX at %s%s%s\n"
-msgstr "   %08lX ile %s%s%s de imzalanmış\n"
+msgstr "   %08lX ile %s%s%s de imzalanmýþ\n"
 
 #: g10/keyedit.c:2983
 #, c-format
 msgid "   revoked by %08lX at %s\n"
-msgstr "   %08lX tarafından %s de yürürlükten kaldırılmış\n"
+msgstr "   %08lX tarafýndan %s de yürürlükten kaldýrýlmýþ\n"
 
 #: g10/keyedit.c:3003
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
-msgstr "Bu imzaları yürürlükten kaldırmak üzeresiniz:\n"
+msgstr "Bu imzalarý yürürlükten kaldýrmak üzeresiniz:\n"
 
 #: g10/keyedit.c:3013
 #, c-format
 msgid "   signed by %08lX at %s%s\n"
-msgstr "   %08lX ile %s%s de imzalanmış\n"
+msgstr "   %08lX ile %s%s de imzalanmýþ\n"
 
 #: g10/keyedit.c:3015
 msgid " (non-exportable)"
-msgstr " (dışarda geçersiz)"
+msgstr " (dýþarda geçersiz)"
 
 #: g10/keyedit.c:3022
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
-msgstr ""
-"Bu yürürlükten kaldırma sertifikalarını gerçekten oluşturacak mısınız? (e/H) "
+msgstr "Bu yürürlükten kaldýrma sertifikalarýný gerçekten oluþturacak mýsýnýz? (e/H) "
 
 #: g10/keyedit.c:3052
 msgid "no secret key\n"
@@ -3287,13 +3245,12 @@ msgstr "gizli anahtar yok\n"
 #, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key 0x%08lX (uid %d)\n"
 msgstr ""
-"Anahtar 0x%3$08lX (kull-kiml %4$d) için %2$ld uzunluktaki %1$s foto kimliği "
-"gösteriliyor\n"
+"Anahtar 0x%3$08lX (kull-kiml %4$d) için %2$ld uzunluktaki %1$s foto kimliði "
+"gösteriliyor\n"
 
 #: g10/keylist.c:91
-#, fuzzy
 msgid "Critical signature policy: "
-msgstr "imza guvencesi: "
+msgstr "Kritik imza guvencesi: "
 
 #: g10/keylist.c:93
 msgid "Signature policy: "
@@ -3301,12 +3258,11 @@ msgstr "imza guvencesi: "
 
 #: g10/keylist.c:118 g10/keylist.c:141 g10/mainproc.c:768 g10/mainproc.c:777
 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
-msgstr "UYARI: geçersiz niteleme verisi bulundu\n"
+msgstr "UYARI: geçersiz niteleme verisi bulundu\n"
 
 #: g10/keylist.c:127
-#, fuzzy
 msgid "Critical signature notation: "
-msgstr "imza niteleyici: "
+msgstr "Kritik imza niteleyici: "
 
 #: g10/keylist.c:129
 msgid "Signature notation: "
@@ -3314,7 +3270,7 @@ msgstr "imza niteleyici: "
 
 #: g10/keylist.c:136
 msgid "not human readable"
-msgstr "insan okuyabilir değil"
+msgstr "insan okuyabilir deðil"
 
 #: g10/keylist.c:225
 msgid "Keyring"
@@ -3327,49 +3283,45 @@ msgid " [expires: %s]"
 msgstr "[son kullanma tarihi: %s]"
 
 #: g10/keylist.c:1001
-#, fuzzy
 msgid "Primary key fingerprint:"
-msgstr "anahtarları ve parmak izlerini listeler"
+msgstr "Birincil anahtar parmak izi:"
 
 #: g10/keylist.c:1003
-#, fuzzy
 msgid "     Subkey fingerprint:"
-msgstr "     Anahtar parmak izi ="
+msgstr "Yardýmcý anahtar parmak izi:"
 
 #: g10/keylist.c:1010
-#, fuzzy
 msgid " Primary key fingerprint:"
-msgstr "     Anahtar parmak izi ="
+msgstr "Birincil anahtar parmak izi:"
 
 #: g10/keylist.c:1012
-#, fuzzy
 msgid "      Subkey fingerprint:"
-msgstr "     Anahtar parmak izi ="
+msgstr "Yardýmcý anahtar parmak izi:"
 
 #. use tty
 #: g10/keylist.c:1016 g10/keylist.c:1020
 msgid "     Key fingerprint ="
-msgstr "     Anahtar parmak izi ="
+msgstr "        Anahtar parmak izi ="
 
 #: g10/mainproc.c:248
 #, c-format
 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
-msgstr ""
+msgstr "bir þifreli oturum anahtarý (%d) için tuhaf uzunluk\n"
 
 #: g10/mainproc.c:258
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "invalid symkey algorithm detected (%d)\n"
-msgstr "`%s' hash algoritması geçersiz\n"
+msgstr "geçersiz symkey algoritmasý saptandý (%d)\n"
 
 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:287
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
-msgstr "%s şifreli veri\n"
+msgstr "%s þifreli veri\n"
 
 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:289
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
-msgstr "bilinmeyen algoritma %d ile şifrelenmiş\n"
+msgstr "bilinmeyen algoritma %d ile þifrelenmiþ\n"
 
 #: g10/mainproc.c:317
 #, c-format
@@ -3378,62 +3330,60 @@ msgstr "genel anahtar: %08lX\n"
 
 #: g10/mainproc.c:363
 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
-msgstr "genel anahtarla şifreli veri: doğru DEK\n"
+msgstr "genel anahtarla þifreli veri: doðru DEK\n"
 
 #: g10/mainproc.c:415
 #, c-format
 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
 msgstr ""
-"%u bitlik %s anahtarı ve kullanıcı kimliği\n"
-"%08lX ile şifrelendi, %s oluşturuldu\n"
+"%u bitlik %s anahtarý ve kullanýcý kimliði\n"
+"%08lX ile þifrelendi, %s oluþturuldu\n"
 
 #: g10/mainproc.c:425
 #, c-format
 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
-msgstr "%s anahtarı ve %08lX kullanıcı kimliği ile şifrelendi\n"
+msgstr "%s anahtarý ve %08lX kullanýcý kimliði ile þifrelendi\n"
 
 #: g10/mainproc.c:439
 #, c-format
 msgid "public key decryption failed: %s\n"
-msgstr "genel anahtar şifre çözümü başarısız: %s\n"
+msgstr "genel anahtar þifre çözümü baþarýsýz: %s\n"
 
 #: g10/mainproc.c:466 g10/mainproc.c:485
 #, c-format
 msgid "assuming %s encrypted data\n"
-msgstr "%s şifreli veri varsayılıyor\n"
+msgstr "%s þifreli veri varsayýlýyor\n"
 
 #: g10/mainproc.c:473
 #, c-format
 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
-msgstr ""
-"IDEA şifre kullanışsız, iyimserlikle yerine %s kullanılmaya çalışılıyor\n"
+msgstr "IDEA þifre kullanýþsýz, iyimserlikle yerine %s kullanýlmaya çalýþýlýyor\n"
 
 #: g10/mainproc.c:503
 msgid "decryption okay\n"
-msgstr "Şifre çözme tamam\n"
+msgstr "Þifre çözme tamam\n"
 
 #: g10/mainproc.c:510
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
-msgstr "UYARI: şifreli ileti tahrip edilmiş!\n"
+msgstr "UYARI: þifreli ileti tahrip edilmiþ!\n"
 
 #: g10/mainproc.c:516
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
-msgstr "şifre çözme başarısız: %s\n"
+msgstr "þifre çözme baþarýsýz: %s\n"
 
 #: g10/mainproc.c:535
 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
-msgstr "BİLGİ: gönderen \"yalnız-gözleriniz-için\" ricasında bulundu\n"
+msgstr "BÝLGÝ: gönderen \"yalnýz-gözleriniz-için\" ricasýnda bulundu\n"
 
 #: g10/mainproc.c:537
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
-msgstr "özgün dosya adı = '%.*s'\n"
+msgstr "özgün dosya adý = '%.*s'\n"
 
 #: g10/mainproc.c:712
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
-msgstr ""
-"tek başına yürürlükten kaldırma - uygulamak için \"gpg --import\" kullanın\n"
+msgstr "tek baþýna yürürlükten kaldýrma - uygulamak için \"gpg --import\" kullanýn\n"
 
 #: g10/mainproc.c:780
 msgid "Notation: "
@@ -3441,37 +3391,37 @@ msgstr "Niteleme: "
 
 #: g10/mainproc.c:792
 msgid "Policy: "
-msgstr "Güvence: "
+msgstr "Güvence: "
 
 #: g10/mainproc.c:1247
 msgid "signature verification suppressed\n"
-msgstr "imza doğrulama engellendi\n"
+msgstr "imza doðrulama engellendi\n"
 
 #. plaintext before signatures but no one-pass packets
 #: g10/mainproc.c:1289 g10/mainproc.c:1299
 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
-msgstr "bu çoklu imzalar elde edilemiyor\n"
+msgstr "bu çoklu imzalar elde edilemiyor\n"
 
 #: g10/mainproc.c:1310
 #, c-format
 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
-msgstr "%.*s imzası, %s anahtarı ve %08lX kullanıcı kimliği ile yapıldı\n"
+msgstr "%.*s imzasý, %s anahtarý ve %08lX kullanýcý kimliði ile yapýldý\n"
 
 #: g10/mainproc.c:1359 g10/mainproc.c:1392
 msgid "BAD signature from \""
-msgstr "KÖTÜ imza: \""
+msgstr "KÖTÜ imza: \""
 
 #: g10/mainproc.c:1360 g10/mainproc.c:1393
 msgid "Expired signature from \""
-msgstr "Kullanım tarihi geçmiş imza: \""
+msgstr "Kullaným tarihi geçmiþ imza: \""
 
 #: g10/mainproc.c:1361 g10/mainproc.c:1394
 msgid "Good signature from \""
-msgstr "Doğru imza: \""
+msgstr "Doðru imza: \""
 
 #: g10/mainproc.c:1396
 msgid "[uncertain]"
-msgstr "[şüpheli]"
+msgstr "[þüpheli]"
 
 #: g10/mainproc.c:1427
 msgid "                aka \""
@@ -3480,16 +3430,16 @@ msgstr "                den \""
 #: g10/mainproc.c:1488
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
-msgstr "İmza kontrol edilemedi: %s\n"
+msgstr "Ýmza kontrol edilemedi: %s\n"
 
 #: g10/mainproc.c:1557 g10/mainproc.c:1573 g10/mainproc.c:1635
 msgid "not a detached signature\n"
-msgstr "bir bağımsız imza değil\n"
+msgstr "bir baðýmsýz imza deðil\n"
 
 #: g10/mainproc.c:1584
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
-msgstr "0x%02x sınıfı tek başına imza\n"
+msgstr "0x%02x sýnýfý tek baþýna imza\n"
 
 #: g10/mainproc.c:1641
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
@@ -3497,62 +3447,60 @@ msgstr "eski stil (PGP 2.x) imza\n"
 
 #: g10/mainproc.c:1648
 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
-msgstr "proc_tree() içinde geçersiz kök paket saptandı\n"
+msgstr "proc_tree() içinde geçersiz kök paket saptandý\n"
 
 #: g10/misc.c:98
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
-msgstr "\"core\" oluşumu iptal edilemedi: %s\n"
+msgstr "\"core\" oluþumu iptal edilemedi: %s\n"
 
 #: g10/misc.c:162
 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
-msgstr "Deneysel algoritmalar kullanılmamalı!\n"
+msgstr "Deneysel algoritmalar kullanýlmamalý!\n"
 
 #: g10/misc.c:192
 msgid "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
-msgstr ""
-"bu şifre algoritması standart dışı; lütfen daha standart birini kullanın!\n"
+msgstr "bu þifre algoritmasý standart dýþý; lütfen daha standart birini kullanýn!\n"
 
 #: g10/misc.c:300
 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
-msgstr "IDEA şifre eklentisi yok\n"
+msgstr "IDEA þifre eklentisi yok\n"
 
 #: g10/misc.c:301
-msgid ""
-"please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
+msgid "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
 msgstr ""
-"Daha fazla bilgi için lütfen http://www.gnupg.org/why-not-idea.html "
+"Daha fazla bilgi için lütfen http://www.gnupg.org/why-not-idea.html "
 "adresine\n"
-"bakınız.\n"
+"bakýnýz.\n"
 
 #: g10/misc.c:509
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
-msgstr "UYARI: %s seçeneği kullanımdan kaldırılmak üzere.\n"
+msgstr "%s:%d: \"%s\" seçeneði kullanýmdan kaldýrýlmak üzere.\n"
 
 #: g10/misc.c:513
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
-msgstr "UYARI: %s seçeneği kullanımdan kaldırılmak üzere.\n"
+msgstr "UYARI: %s seçeneði kullanýmdan kaldýrýlmak üzere.\n"
 
 #: g10/misc.c:515
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
-msgstr "lütfen yerine \"--keyserver-options %s\" kullanınız\n"
+msgstr "lütfen yerine \"%s%s\" kullanýnýz\n"
 
 #: g10/parse-packet.c:120
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
-msgstr "%d genel anahtar algoritması kullanılamadı\n"
+msgstr "%d genel anahtar algoritmasý kullanýlamadý\n"
 
 #: g10/parse-packet.c:1065
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
-msgstr "%d tipi alt paket kritik bit kümesine sahip\n"
+msgstr "%d tipi alt paket kritik bit kümesine sahip\n"
 
 #: g10/passphrase.c:442 g10/passphrase.c:489
 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
-msgstr "gpg-agent bu oturumda kullanılamaz\n"
+msgstr "gpg-agent bu oturumda kullanýlamaz\n"
 
 #: g10/passphrase.c:450
 msgid "can't set client pid for the agent\n"
@@ -3560,38 +3508,38 @@ msgstr "istemci pid'i belirlenemiyor\n"
 
 #: g10/passphrase.c:458
 msgid "can't get server read FD for the agent\n"
-msgstr "sunucu okuma dosya tanıtıcısı alınamadı\n"
+msgstr "sunucu okuma dosya tanýtýcýsý alýnamadý\n"
 
 #: g10/passphrase.c:465
 msgid "can't get server write FD for the agent\n"
-msgstr "sunucu yazma dosya tanıtıcısı alınamadı\n"
+msgstr "sunucu yazma dosya tanýtýcýsý alýnamadý\n"
 
 #: g10/passphrase.c:498
 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
-msgstr "GPG_AGENT_INFO çevre değişkeni hatalı\n"
+msgstr "GPG_AGENT_INFO çevre deðiþkeni hatalý\n"
 
 #: g10/passphrase.c:511
 #, c-format
 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "gpg-agent protokolü sürüm %d desteklenmiyor\n"
+msgstr "gpg-agent protokolü sürüm %d desteklenmiyor\n"
 
 #: g10/hkp.c:151 g10/passphrase.c:532
 #, c-format
 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
-msgstr "\"%s\" sunucusuna bağlanılamadı: %s\n"
+msgstr "\"%s\" sunucusuna baðlanýlamadý: %s\n"
 
 #: g10/passphrase.c:554
 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
-msgstr "gpg-agent ile haberleşme problemi\n"
+msgstr "gpg-agent ile haberleþme problemi\n"
 
 #: g10/passphrase.c:561 g10/passphrase.c:811 g10/passphrase.c:919
 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
-msgstr "vekil ile problem - vekil kullanımı iptal ediliyor\n"
+msgstr "vekil ile problem - vekil kullanýmý iptal ediliyor\n"
 
 #: g10/passphrase.c:631 g10/passphrase.c:1017
 #, c-format
 msgid " (main key ID %08lX)"
-msgstr " (asıl anahtar kimliği %08lX)"
+msgstr " (asýl anahtar kimliði %08lX)"
 
 #: g10/passphrase.c:641
 #, c-format
@@ -3601,33 +3549,33 @@ msgid ""
 "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s%s\n"
 msgstr ""
 "\"%.*s\"\n"
-"kullanıcısının gizli anahtarını açacak bir anahtar parolasına ihtiyaç var.\n"
-"%u bitlik %s anahtarı, kimlik %08lX, oluşturulan %s%s\n"
+"kullanýcýsýnýn gizli anahtarýný açacak bir anahtar parolasýna ihtiyaç var.\n"
+"%u bitlik %s anahtarý, kimlik %08lX, oluþturulan %s%s\n"
 
 #: g10/passphrase.c:662
 msgid "Enter passphrase\n"
-msgstr "Anahtar parolasını giriniz\n"
+msgstr "Anahtar parolasýný giriniz\n"
 
 #: g10/passphrase.c:664
 msgid "Repeat passphrase\n"
-msgstr "Parolayı tekrar yazınız\n"
+msgstr "Parolayý tekrar yazýnýz\n"
 
 #: g10/passphrase.c:705
 msgid "passphrase too long\n"
-msgstr "Parola çok uzun\n"
+msgstr "Parola çok uzun\n"
 
 #: g10/passphrase.c:718
 msgid "invalid response from agent\n"
-msgstr "yanıt geçersiz\n"
+msgstr "yanýt geçersiz\n"
 
 #: g10/passphrase.c:727 g10/passphrase.c:808
 msgid "cancelled by user\n"
-msgstr "kullanıcı tarafından durduruldu\n"
+msgstr "kullanýcý tarafýndan durduruldu\n"
 
 #: g10/passphrase.c:729 g10/passphrase.c:890
 #, c-format
 msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
-msgstr "vekil ile sorun var: vekil 0x%lx ile sonuçlandı\n"
+msgstr "vekil ile sorun var: vekil 0x%lx ile sonuçlandý\n"
 
 #: g10/passphrase.c:1003
 msgid ""
@@ -3636,21 +3584,21 @@ msgid ""
 "user: \""
 msgstr ""
 "\n"
-"Gizli anahtarın kilidini açmak için bir anahtar parolasına ihtiyacınız var.\n"
-"Anahtarın sahibi: \""
+"Gizli anahtarýn kilidini açmak için bir anahtar parolasýna ihtiyacýnýz var.\n"
+"Anahtarýn sahibi: \""
 
 #: g10/passphrase.c:1012
 #, c-format
 msgid "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s"
-msgstr "%u bitlik %s anahtarı, kimlik: %08lX, oluşturuldu %s"
+msgstr "%u bitlik %s anahtarý, kimlik: %08lX, oluþturuldu %s"
 
 #: g10/passphrase.c:1063
 msgid "can't query password in batchmode\n"
-msgstr "önceden tanımlanmış işlemler kipinde (batchmode) parola sorgulanamaz\n"
+msgstr "önceden tanýmlanmýþ iþlemler kipinde (batchmode) parola sorgulanamaz\n"
 
 #: g10/passphrase.c:1067
 msgid "Enter passphrase: "
-msgstr "Anahtar parolasını girin: "
+msgstr "Anahtar parolasýný girin: "
 
 #: g10/passphrase.c:1071
 msgid "Repeat passphrase: "
@@ -3658,20 +3606,20 @@ msgstr "Tekrar: "
 
 #: g10/plaintext.c:67
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
-msgstr "veri kaydedilmedi; kaydetmek için \"--output\" seçeneğini kullanın\n"
+msgstr "veri kaydedilmedi; kaydetmek için \"--output\" seçeneðini kullanýn\n"
 
 #: g10/plaintext.c:108
 #, c-format
 msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgstr "`%s' oluşturulurken hata: %s\n"
+msgstr "`%s' oluþturulurken hata: %s\n"
 
 #: g10/plaintext.c:337
 msgid "Detached signature.\n"
-msgstr "Bağımsız imza.\n"
+msgstr "Baðýmsýz imza.\n"
 
 #: g10/plaintext.c:341
 msgid "Please enter name of data file: "
-msgstr "Lütfen veri dosyasının ismini girin: "
+msgstr "Lütfen veri dosyasýnýn ismini girin: "
 
 #: g10/plaintext.c:362
 msgid "reading stdin ...\n"
@@ -3679,97 +3627,96 @@ msgstr "standart girdiden okuyor ...\n"
 
 #: g10/plaintext.c:396
 msgid "no signed data\n"
-msgstr "imzalı veri yok\n"
+msgstr "imzalý veri yok\n"
 
 #: g10/plaintext.c:404
 #, c-format
 msgid "can't open signed data `%s'\n"
-msgstr "imzalı veri '%s'  açılamadı\n"
+msgstr "imzalý veri '%s'  açýlamadý\n"
 
 #: g10/pubkey-enc.c:101
 #, c-format
 msgid "anonymous recipient; trying secret key %08lX ...\n"
-msgstr "anonim alıcı: %08lX gizli anahtarı deneniyor ...\n"
+msgstr "anonim alýcý: %08lX gizli anahtarý deneniyor ...\n"
 
 #: g10/pubkey-enc.c:107
 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
-msgstr "tamam, biz anonim alıcıyız.\n"
+msgstr "tamam, biz anonim alýcýyýz.\n"
 
 #: g10/pubkey-enc.c:159
 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
-msgstr "DEK'in eski kodlaması desteklenmiyor\n"
+msgstr "DEK'in eski kodlamasý desteklenmiyor\n"
 
 #: g10/pubkey-enc.c:178
 #, c-format
 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
-msgstr "şifre algoritması %d%s bilinmiyor ya da iptal edilmiş\n"
+msgstr "þifre algoritmasý %d%s bilinmiyor ya da iptal edilmiþ\n"
 
 #: g10/pubkey-enc.c:221
 #, c-format
 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
-msgstr "BİLGİ: %d şifre algoritması tercihlerde bulunamadı\n"
+msgstr "BÝLGÝ: %d þifre algoritmasý tercihlerde bulunamadý\n"
 
 #: g10/pubkey-enc.c:243
 #, c-format
 msgid "NOTE: secret key %08lX expired at %s\n"
-msgstr "BİLGİ: %08lX gizli anahtarının %s tarihinde kullanım süresi doldu\n"
+msgstr "BÝLGÝ: %08lX gizli anahtarýnýn %s tarihinde kullaným süresi doldu\n"
 
 #: g10/pubkey-enc.c:249
-#, fuzzy
 msgid "NOTE: key has been revoked"
-msgstr "anahtar %08lX: anahtar yürürlükten kaldırılmıştı!\n"
+msgstr "BÝLGÝ: anahtar yürürlükten kaldýrýlmýþtý"
 
 #: g10/hkp.c:71
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "requesting key %08lX from %s\n"
-msgstr "%08lX anahtarı HKP anahtar sunucusunun %s adresinden isteniyor\n"
+msgstr "%08lX anahtarý %s adresinden isteniyor\n"
 
 #: g10/hkp.c:96
 #, c-format
 msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
-msgstr "anahtar sunucusunun %s adresinden anahtar alınamadı\n"
+msgstr "anahtar sunucusunun %s adresinden anahtar alýnamadý\n"
 
 #: g10/hkp.c:175
 #, c-format
 msgid "error sending to `%s': %s\n"
-msgstr "\"%s\" adresine gönderme hatası: %s\n"
+msgstr "\"%s\" adresine gönderme hatasý: %s\n"
 
 #: g10/hkp.c:190
 #, c-format
 msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
-msgstr "\"%s\" adresine gönderme işlemi başarılı (durum=%u)\n"
+msgstr "\"%s\" adresine gönderme iþlemi baþarýlý (durum=%u)\n"
 
 #: g10/hkp.c:193
 #, c-format
 msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
-msgstr "\"%s\" adresine gönderme işlemi başarısız (durum=%u)\n"
+msgstr "\"%s\" adresine gönderme iþlemi baþarýsýz (durum=%u)\n"
 
 #: g10/hkp.c:363
 msgid "this keyserver is not fully HKP compatible\n"
-msgstr ""
+msgstr "bu anahtar sunucusu tamamen HKP uyumlu deðil\n"
 
 #: g10/hkp.c:515
 #, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from HKP server %s\n"
-msgstr "HKP sunucusunun %2$s adresinde \"%1$s\" aranıyor\n"
+msgstr "HKP sunucusunun %2$s adresinde \"%1$s\" aranýyor\n"
 
 #: g10/hkp.c:565
 #, c-format
 msgid "can't search keyserver: %s\n"
-msgstr "anahtar sunucusu aranamıyor: %s\n"
+msgstr "anahtar sunucusu aranamýyor: %s\n"
 
 #: g10/seckey-cert.c:53
 msgid "secret key parts are not available\n"
-msgstr "gizli anahtar parçaları kullanım dışı\n"
+msgstr "gizli anahtar parçalarý kullaným dýþý\n"
 
 #: g10/seckey-cert.c:59
 #, c-format
 msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
-msgstr "koruma algoritması %d%s desteklenmiyor\n"
+msgstr "koruma algoritmasý %d%s desteklenmiyor\n"
 
 #: g10/seckey-cert.c:224
 msgid "Invalid passphrase; please try again"
-msgstr "Anahtar parolası geçersiz; lütfen tekrar deneyin"
+msgstr "Anahtar parolasý geçersiz; lütfen tekrar deneyin"
 
 #: g10/seckey-cert.c:225
 #, c-format
@@ -3779,150 +3726,148 @@ msgstr "%s ...\n"
 #: g10/seckey-cert.c:282
 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
 msgstr ""
-"UYARI: Zayıf anahtar saptandı - lütfen anahtar parolasını tekrar "
-"değiştirin.\n"
+"UYARI: Zayýf anahtar saptandý - lütfen anahtar parolasýný tekrar "
+"deðiþtirin.\n"
 
 #: g10/seckey-cert.c:320
 msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
 msgstr ""
-"gizli anahtarın güvenliği için eski tarz 16 bitlik sağlama toplamı "
-"üretiliyor\n"
+"gizli anahtarýn güvenliði için eski tarz 16 bitlik saðlama toplamý "
+"üretiliyor\n"
 
 #: g10/sig-check.c:73
 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
-msgstr ""
+msgstr "UYARI: iletideki imza özümlemesi çeliþkili\n"
 
 #: g10/sig-check.c:215
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "key %08lX: this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for "
 "signatures!\n"
-msgstr "Bu, imzalar için güvenli olmayan PGP üretimi bir ElGamal anahtarı!\n"
+msgstr "key %08lX: bu, imzalar için güvenli olmayan PGP üretimi bir ElGamal anahtarý!\n"
 
 #: g10/sig-check.c:224
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "public key %08lX is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr "genel anahtar imzadan %lu saniye daha yeni\n"
+msgstr "genel anahtar %08lX imzadan %lu saniye daha yeni\n"
 
 #: g10/sig-check.c:225
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "public key %08lX is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr "genel anahtar imzadan %lu saniye daha yeni.\n"
+msgstr "genel anahtar %08lX imzadan %lu saniye daha yeni.\n"
 
 #: g10/sig-check.c:234
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "key %08lX has been created %lu second in future (time warp or clock "
 "problem)\n"
-msgstr ""
-"anahtar %lu saniye sonra üretilmiş (zaman sapması veya saat problemi)\n"
+msgstr "anahtar %08lX %lu saniye sonra üretilmiþ (zaman sapmasý veya saat problemi)\n"
 
 #: g10/sig-check.c:236
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "key %08lX has been created %lu seconds in future (time warp or clock "
 "problem)\n"
 msgstr ""
-"anahtar bundan %lu saniye sonra üretilmiş (zaman sapması veya saat "
+"anahtar %08lX bundan %lu saniye sonra üretilmiþ (zaman sapmasý veya saat "
 "problemi)\n"
 
 #: g10/sig-check.c:249
 #, c-format
 msgid "NOTE: signature key %08lX expired %s\n"
-msgstr "BİLGİ: %08lX imza anahtarının kullanım süresi %s tarihinde dolmuş\n"
+msgstr "BÝLGÝ: %08lX imza anahtarýnýn kullaným süresi %s tarihinde dolmuþ\n"
 
 #: g10/sig-check.c:348
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "assuming bad signature from key %08lX due to an unknown critical bit\n"
-msgstr "Hatalı imzanın bilinmeyen bir kritik bitten kaynaklandığı sanılıyor\n"
+msgstr ""
+"Hatalý imzanýn bilinmeyen bir kritik bitten dolayý %08lX anahtarýndan "
+"kaynaklandýðý sanýlýyor\n"
 
 #: g10/sign.c:103
-#, fuzzy, c-format
+
 msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr ""
-"UYARI: güvence adresinin uzatılması imkansız (çok büyük).\n"
-"Uzatılmadan kullanılıyor.\n"
+"UYARI: %%-geniþletmesi imkansýz (çok büyük).\n"
+"Uzatýlmadan kullanýlýyor.\n"
 
 #: g10/sign.c:151
 #, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unable to %%-expand policy url (too large).  Using unexpanded.\n"
+msgid "WARNING: unable to %%-expand policy url (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr ""
-"UYARI: güvence adresinin uzatılması imkansız (çok büyük).\n"
-"Uzatılmadan kullanılıyor.\n"
+"UYARI: güvence adresinin uzatýlmasý imkansýz (çok büyük).\n"
+"Uzatýlmadan kullanýlýyor.\n"
 
 #: g10/sign.c:303
 #, c-format
 msgid "checking created signature failed: %s\n"
-msgstr "oluşturulan imzanın denetimi başarısız: %s\n"
+msgstr "oluþturulan imzanýn denetimi baþarýsýz: %s\n"
 
 #: g10/sign.c:312
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s signature from: \"%s\"\n"
-msgstr "%s imza: %s den\n"
+msgstr "%s imza: \"%s\"den\n"
 
 #: g10/sign.c:461
 #, c-format
 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
-msgstr "UYARI: \"%s\" dosyası boş\n"
+msgstr "UYARI: \"%s\" dosyasý boþ\n"
 
 #: g10/sign.c:644
-#, fuzzy
 msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
-"--pgp2 kipinde sadece PGP 2.x tarzı anahtarlarla imzalama yapabilirsiniz\n"
+msgstr "--pgp2 kipinde sadece PGP 2.x tarzý anahtarlarla ayýrma imzalamasý yapabilirsiniz\n"
 
 #: g10/sign.c:665 g10/sign.c:892
 #, c-format
 msgid "can't create %s: %s\n"
-msgstr "%s oluşturulamıyor: %s\n"
+msgstr "%s oluþturulamýyor: %s\n"
 
 #: g10/sign.c:690
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr "BİLGİ: %d şifre algoritması tercihlerde bulunamadı\n"
+msgstr "alýcýnýn tercihleriyle çeliþen %s (%d) özümleme algoritmasý kullanýmý zorlanýyor\n"
 
 #: g10/sign.c:784
 msgid "signing:"
-msgstr "imzalanıyor:"
+msgstr "imzalanýyor:"
 
 #: g10/sign.c:876
 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
-msgstr "--pgp2 kipinde sadece PGP 2.x tarzı anahtarlarla imza yapabilirsiniz\n"
+msgstr "--pgp2 kipinde sadece PGP 2.x tarzý anahtarlarla temiz imzalama yapabilirsiniz\n"
 
 #: g10/sign.c:1029
 #, c-format
 msgid "%s encryption will be used\n"
-msgstr "%s şifrelemesi kullanılmayacak\n"
+msgstr "%s þifrelemesi kullanýlmayacak\n"
 
 #: g10/textfilter.c:134
 #, c-format
 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
-msgstr "%d karakterden daha uzun metin satırları okunamıyor\n"
+msgstr "%d karakterden daha uzun metin satýrlarý okunamýyor\n"
 
 #: g10/textfilter.c:231
 #, c-format
 msgid "input line longer than %d characters\n"
-msgstr "girdi satırı %d karakterden daha uzun\n"
+msgstr "girdi satýrý %d karakterden daha uzun\n"
 
 #: g10/tdbio.c:128 g10/tdbio.c:1387
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
-msgstr "güvence veritabanı %lu kaydı: erişim başarısız: %s\n"
+msgstr "güvence veritabaný %lu kaydý: eriþim baþarýsýz: %s\n"
 
 #: g10/tdbio.c:134 g10/tdbio.c:1394
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
-msgstr "güvence veritabanı %lu kaydı: yazma başarısız (n=%d): %s\n"
+msgstr "güvence veritabaný %lu kaydý: yazma baþarýsýz (n=%d): %s\n"
 
 #: g10/tdbio.c:244
 msgid "trustdb transaction too large\n"
-msgstr "güvence veritabanı işlemi çok uzun\n"
+msgstr "güvence veritabaný iþlemi çok uzun\n"
 
 #: g10/tdbio.c:459
 #, c-format
 msgid "%s: can't access: %s\n"
-msgstr "%s: erişilemedi: %s\n"
+msgstr "%s: eriþilemedi: %s\n"
 
 #: g10/tdbio.c:474
 #, c-format
@@ -3932,181 +3877,180 @@ msgstr "%s: dizin yok!\n"
 #: g10/tdbio.c:484 g10/tdbio.c:502 g10/tdbio.c:545
 #, c-format
 msgid "%s: can't create lock\n"
-msgstr "%s: kilit oluşturulamadı\n"
+msgstr "%s: kilit oluþturulamadý\n"
 
 #: g10/tdbio.c:486 g10/tdbio.c:548
 #, c-format
 msgid "%s: can't make lock\n"
-msgstr "%s: kilitleme yapılamadı\n"
+msgstr "%s: kilitleme yapýlamadý\n"
 
 #: g10/keyring.c:1448 g10/openfile.c:240 g10/openfile.c:310 g10/tdbio.c:492
 #, c-format
 msgid "%s: can't create: %s\n"
-msgstr "%s: oluşturulamadı: %s\n"
+msgstr "%s: oluþturulamadý: %s\n"
 
 #: g10/tdbio.c:507
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
-msgstr "%s: sürüm kaydı oluşturmada başarısız: %s"
+msgstr "%s: sürüm kaydý oluþturmada baþarýsýz: %s"
 
 #: g10/tdbio.c:511
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
-msgstr "%s: geçersiz güvence veritabanı oluşturuldu\n"
+msgstr "%s: geçersiz güvence veritabaný oluþturuldu\n"
 
 #: g10/tdbio.c:514
 #, c-format
 msgid "%s: trustdb created\n"
-msgstr "%s: güvence veritabanı oluşturuldu\n"
+msgstr "%s: güvence veritabaný oluþturuldu\n"
 
 #: g10/tdbio.c:554
 msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
-msgstr ""
+msgstr "BÝLGÝ: güvence veritabanýna yazýlamýyor\n"
 
 #: g10/tdbio.c:570
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb\n"
-msgstr "%s: güvence veritabanı geçersiz\n"
+msgstr "%s: güvence veritabaný geçersiz\n"
 
 #: g10/tdbio.c:602
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
-msgstr "%s: nitelemeli tablo oluşturulamadı: %s\n"
+msgstr "%s: nitelemeli tablo oluþturulamadý: %s\n"
 
 #: g10/tdbio.c:610
 #, c-format
 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
-msgstr "%s: sürüm kaydının güncellenmesinde hata: %s\n"
+msgstr "%s: sürüm kaydýnýn güncellenmesinde hata: %s\n"
 
 #: g10/tdbio.c:626 g10/tdbio.c:662 g10/tdbio.c:676 g10/tdbio.c:706
 #: g10/tdbio.c:1320 g10/tdbio.c:1347
 #, c-format
 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
-msgstr "%s: sürüm kaydının okunmasında hata: %s\n"
+msgstr "%s: sürüm kaydýnýn okunmasýnda hata: %s\n"
 
 #: g10/tdbio.c:639 g10/tdbio.c:685
 #, c-format
 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
-msgstr "%s: sürüm kaydının yazılmasında hata: %s\n"
+msgstr "%s: sürüm kaydýnýn yazýlmasýnda hata: %s\n"
 
 #: g10/tdbio.c:1124
 #, c-format
 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
-msgstr "güvence veritabanı: erişim başarısız: %s\n"
+msgstr "güvence veritabaný: eriþim baþarýsýz: %s\n"
 
 #: g10/tdbio.c:1132
 #, c-format
 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
-msgstr "güvence veritabanı: okuma başarısız (n=%d): %s\n"
+msgstr "güvence veritabaný: okuma baþarýsýz (n=%d): %s\n"
 
 #: g10/tdbio.c:1153
 #, c-format
 msgid "%s: not a trustdb file\n"
-msgstr "%s: bir güvence veritabanı dosyası değil\n"
+msgstr "%s: bir güvence veritabaný dosyasý deðil\n"
 
 #: g10/tdbio.c:1170
 #, c-format
 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
-msgstr "%s: %lu kayıt numarası ile sürüm kaydı\n"
+msgstr "%s: %lu kayýt numarasý ile sürüm kaydý\n"
 
 #: g10/tdbio.c:1175
 #, c-format
 msgid "%s: invalid file version %d\n"
-msgstr "%s: dosya sürümü %d geçersiz\n"
+msgstr "%s: dosya sürümü %d geçersiz\n"
 
 #: g10/tdbio.c:1353
 #, c-format
 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
-msgstr "%s: serbest kaydı okuma hatası: %s\n"
+msgstr "%s: serbest kaydý okuma hatasý: %s\n"
 
 #: g10/tdbio.c:1361
 #, c-format
 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
-msgstr "%s: dizin kaydını yazma hatası: %s\n"
+msgstr "%s: dizin kaydýný yazma hatasý: %s\n"
 
 #: g10/tdbio.c:1371
 #, c-format
 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
-msgstr "%s: kayıt sıfırlama başarısız: %s\n"
+msgstr "%s: kayýt sýfýrlama baþarýsýz: %s\n"
 
 #: g10/tdbio.c:1401
 #, c-format
 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
-msgstr "%s: kayıt ekleme başarısız: %s\n"
+msgstr "%s: kayýt ekleme baþarýsýz: %s\n"
 
 #: g10/tdbio.c:1446
 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
-msgstr ""
-"güvence veritabanı bozulmuş; lütfen \"gpg --fix-trustdb\" çalıştırın.\n"
+msgstr "güvence veritabaný bozulmuþ; lütfen \"gpg --fix-trustdb\" çalýþtýrýn.\n"
 
 #: g10/trustdb.c:200
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
-msgstr "`%s' geçerli bir anahtar kimliği değil\n"
+msgstr "`%s' geçerli bir anahtar kimliði deðil\n"
 
 #: g10/trustdb.c:235
 #, c-format
 msgid "key %08lX: accepted as trusted key\n"
-msgstr "%08lX anahtarı: güvenli anahtar olarak kabul edildi\n"
+msgstr "%08lX anahtarý: güvenli anahtar olarak kabul edildi\n"
 
 #: g10/trustdb.c:274
 #, c-format
 msgid "key %08lX occurs more than once in the trustdb\n"
-msgstr "%08lX anahtarı güvence veritabanında birden fazla kayıtta bulundu\n"
+msgstr "%08lX anahtarý güvence veritabanýnda birden fazla kayýtta bulundu\n"
 
 #: g10/trustdb.c:290
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no public key for trusted key - skipped\n"
-msgstr "%08lX anahtarı: güvenli anahtar için genel anahtar yok - atlandı\n"
+msgstr "%08lX anahtarý: güvenli anahtar için genel anahtar yok - atlandý\n"
 
 #: g10/trustdb.c:332
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
-msgstr "güvence veritabanı kaydı %lu, istek tipi %d: okuma başarısız: %s\n"
+msgstr "güvence veritabaný kaydý %lu, istek tipi %d: okuma baþarýsýz: %s\n"
 
 #: g10/trustdb.c:338
 #, c-format
 msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
-msgstr "güvence veritabanının %lu. kaydı %d istek türünde değil\n"
+msgstr "güvence veritabanýnýn %lu. kaydý %d istek türünde deðil\n"
 
 #: g10/trustdb.c:353
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
-msgstr "güvence veritabanının %lu. kaydı, %d türünde: yazma başarısız: %s\n"
+msgstr "güvence veritabanýnýn %lu. kaydý, %d türünde: yazma baþarýsýz: %s\n"
 
 #: g10/trustdb.c:368
 #, c-format
 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
-msgstr "güvence veritabanı: eşzamanlama başarısız: %s\n"
+msgstr "güvence veritabaný: eþzamanlama baþarýsýz: %s\n"
 
 #: g10/trustdb.c:468
 msgid "no need for a trustdb check\n"
-msgstr "bir güvence veritabanı denetimi gereksiz\n"
+msgstr "bir güvence veritabaný denetimi gereksiz\n"
 
 #: g10/trustdb.c:474 g10/trustdb.c:1641
 #, c-format
 msgid "next trustdb check due at %s\n"
-msgstr "sonraki güvence veritabanı denetimi %s de\n"
+msgstr "sonraki güvence veritabaný denetimi %s de\n"
 
 #: g10/trustdb.c:779
 msgid "checking the trustdb\n"
-msgstr "güvence veritabanı denetleniyor\n"
+msgstr "güvence veritabaný denetleniyor\n"
 
 #: g10/trustdb.c:933
 #, c-format
 msgid "public key %08lX not found: %s\n"
-msgstr "%08lX genel anahtarı yok: %s\n"
+msgstr "%08lX genel anahtarý yok: %s\n"
 
 #: g10/trustdb.c:1515
 #, c-format
 msgid "public key of ultimately trusted key %08lX not found\n"
-msgstr "son derece güvenli %08lX genel anahtarı yok\n"
+msgstr "son derece güvenli %08lX genel anahtarý yok\n"
 
 #: g10/trustdb.c:1593
 #, c-format
 msgid "checking at depth %d signed=%d ot(-/q/n/m/f/u)=%d/%d/%d/%d/%d/%d\n"
 msgstr ""
-"denetim %d derinlikte yapılıyor: signed=%d ot(-/q/n/m/f/u)=%d/%d/%d/%d/%d/%"
+"denetim %d derinlikte yapýlýyor: signed=%d ot(-/q/n/m/f/u)=%d/%d/%d/%d/%d/%"
 "d\n"
 
 #: g10/verify.c:108
@@ -4115,32 +4059,32 @@ msgid ""
 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
 "should be the first file given on the command line.\n"
 msgstr ""
-"imza doğrulanamadı.\n"
-"İmza dosyasının (.sig veya .asc) komut satırında verilecek\n"
-"ilk dosya olması gerektiğini lütfen hatırlayın.\n"
+"imza doðrulanamadý.\n"
+"Ýmza dosyasýnýn (.sig veya .asc) komut satýrýnda verilecek\n"
+"ilk dosya olmasý gerektiðini lütfen hatýrlayýn.\n"
 
 #: g10/verify.c:173
 #, c-format
 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
-msgstr "girdi satırı %u ya çok uzun ya da sonunda satırsonu karakteri yok\n"
+msgstr "girdi satýrý %u ya çok uzun ya da sonunda satýrsonu karakteri yok\n"
 
 #: g10/skclist.c:129 g10/skclist.c:185
 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
-msgstr "anahtar güvenli olarak imlenmemiş - onu sahte RSÜ ile kullanmayın!\n"
+msgstr "anahtar güvenli olarak imlenmemiþ - onu sahte RSÜ ile kullanmayýn!\n"
 
 #: g10/skclist.c:157
 #, c-format
 msgid "skipped `%s': duplicated\n"
-msgstr "`%s' atlandı: tekrarlanmış\n"
+msgstr "`%s' atlandý: tekrarlanmýþ\n"
 
 #: g10/skclist.c:164 g10/skclist.c:172
 #, c-format
 msgid "skipped `%s': %s\n"
-msgstr "\"%s\" atlandı: %s\n"
+msgstr "\"%s\" atlandý: %s\n"
 
 #: g10/skclist.c:168
 msgid "skipped: secret key already present\n"
-msgstr "atlandı: gizli anahtar zaten var\n"
+msgstr "atlandý: gizli anahtar zaten var\n"
 
 #: g10/skclist.c:179
 #, c-format
@@ -4148,18 +4092,18 @@ msgid ""
 "skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
 "signatures!\n"
 msgstr ""
-"`%s' atlandı:\n"
-"Bu, imzalar için güvenli olmayan PGP üretimi bir ElGamal anahtarı!\n"
+"`%s' atlandý:\n"
+"Bu, imzalar için güvenli olmayan PGP üretimi bir ElGamal anahtarý!\n"
 
 #. do not overwrite
 #: g10/openfile.c:84
 #, c-format
 msgid "File `%s' exists. "
-msgstr "\"%s\" dosyası var. "
+msgstr "\"%s\" dosyasý var. "
 
 #: g10/openfile.c:86
 msgid "Overwrite (y/N)? "
-msgstr "Üzerine yazılsın mı? (e/H)? "
+msgstr "Üzerine yazýlsýn mý? (e/H)? "
 
 #: g10/openfile.c:119
 #, c-format
@@ -4172,59 +4116,58 @@ msgstr "Yeni dosya ismini giriniz"
 
 #: g10/openfile.c:184
 msgid "writing to stdout\n"
-msgstr "standart çıktıya yazıyor\n"
+msgstr "standart çýktýya yazýyor\n"
 
 #: g10/openfile.c:273
 #, c-format
 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
-msgstr "\"%s\" içindeki veri imzalı kabul ediliyor\n"
+msgstr "\"%s\" içindeki veri imzalý kabul ediliyor\n"
 
 #: g10/openfile.c:326
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "new configuration file `%s' created\n"
-msgstr "%s: yeni seçenekler dosyası oluşturuldu\n"
+msgstr "yeni yapýlandýrma dosyasý `%s' oluþturuldu\n"
 
 #: g10/openfile.c:353
 #, c-format
 msgid "%s: can't create directory: %s\n"
-msgstr "%s: dizin oluşturulamıyor: %s\n"
+msgstr "%s: dizin oluþturulamýyor: %s\n"
 
 #: g10/openfile.c:356
 #, c-format
 msgid "%s: directory created\n"
-msgstr "%s: dizin oluşturuldu\n"
+msgstr "%s: dizin oluþturuldu\n"
 
 #: g10/encr-data.c:91
-msgid ""
-"WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
-msgstr "UYARI: ileti simetrik şifre içindeki zayıf bir anahtarla şifrelendi.\n"
+msgid "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
+msgstr "UYARI: ileti simetrik þifre içindeki zayýf bir anahtarla þifrelendi.\n"
 
 #: g10/encr-data.c:98
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
-msgstr "şifreli paketin elde edilmesinde sorun var\n"
+msgstr "þifreli paketin elde edilmesinde sorun var\n"
 
 #: g10/seskey.c:52
 msgid "weak key created - retrying\n"
-msgstr "zayıf anahtar oluşturuldu - yeniden deneniyor\n"
+msgstr "zayýf anahtar oluþturuldu - yeniden deneniyor\n"
 
 #: g10/seskey.c:57
 #, c-format
 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
 msgstr ""
-"simetrik şifre için zayıf anahtarın önlenmesi mümkün olamadı: %d kere "
+"simetrik þifre için zayýf anahtarýn önlenmesi mümkün olamadý: %d kere "
 "denendi!\n"
 
 #: g10/seskey.c:200
 msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
-msgstr "DSA, 160 bitlik bir hash algoritması kullanılmasını gerektiriyor\n"
+msgstr "DSA, 160 bitlik bir hash algoritmasý kullanýlmasýný gerektiriyor\n"
 
 #: g10/delkey.c:120 g10/delkey.c:127
 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
-msgstr ""
+msgstr "(anahtarý parmak izi ile belirtmedikçe)\n"
 
 #: g10/delkey.c:126
 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
-msgstr "önceden belirlenmiş işlemler kipinde \"--yes\" olmaksızın yapılamaz\n"
+msgstr "önceden belirlenmiþ iþlemler kipinde \"--yes\" olmaksýzýn yapýlamaz\n"
 
 #: g10/delkey.c:150
 msgid "Delete this key from the keyring? "
@@ -4232,25 +4175,25 @@ msgstr "Bu anahtar, anahtar zincirinden silinsin mi? "
 
 #: g10/delkey.c:158
 msgid "This is a secret key! - really delete? "
-msgstr "Bu bir gizli anahtar! - gerçekten silinecek mi? "
+msgstr "Bu bir gizli anahtar! - gerçekten silinecek mi? "
 
 #: g10/delkey.c:168
 #, c-format
 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
-msgstr "anahtar bloğu silinemedi: %s\n"
+msgstr "anahtar bloðu silinemedi: %s\n"
 
 #: g10/delkey.c:178
 msgid "ownertrust information cleared\n"
-msgstr "sahibinin güvencesi bilgisi temizlendi\n"
+msgstr "sahibinin güvencesi bilgisi temizlendi\n"
 
 #: g10/delkey.c:206
 #, c-format
 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
-msgstr "genel anahtar \"%s\" için bir gizli anahtar var!\n"
+msgstr "genel anahtar \"%s\" için bir gizli anahtar var!\n"
 
 #: g10/delkey.c:208
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
-msgstr "onu önce \"--delete-secret-keys\" ile silmelisiniz.\n"
+msgstr "onu önce \"--delete-secret-keys\" ile silmelisiniz.\n"
 
 #: g10/helptext.c:47
 msgid ""
@@ -4258,10 +4201,10 @@ msgid ""
 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
 msgstr ""
-"Bir değeri buraya işaretlemek size kalmış; bu değer herhangi bir 3. şahsa\n"
-"gönderilmeyecek. Bir güvence ağı sağlamak için bizim buna ihtiyacımız var;\n"
-"bunun (açıkça belirtilmeden oluşturulmuş) sertifikalar ağıyla\n"
-"hiçbir alakası yok."
+"Bir deðeri buraya iþaretlemek size kalmýþ; bu deðer herhangi bir 3. þahsa\n"
+"gönderilmeyecek. Bir güvence aðý saðlamak için bizim buna ihtiyacýmýz var;\n"
+"bunun (açýkça belirtilmeden oluþturulmuþ) sertifikalar aðýyla\n"
+"hiçbir alakasý yok."
 
 #: g10/helptext.c:53
 msgid ""
@@ -4270,28 +4213,27 @@ msgid ""
 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
 "ultimately trusted\n"
 msgstr ""
-"Web-of-Trust oluşturulabilmesi için GnuPG'ye hangi anahtarların son derece\n"
-"güvenli (bunlar gizli anahtarlarına erişiminiz olan anahtarlardır) "
-"olduğunun\n"
-"bildirilmesi gerekir. \"evet\" yanıtı bu anahtarın son derece güvenli\n"
-"olduğunun belirtilmesi için yeterlidir.\n"
+"Web-of-Trust oluþturulabilmesi için GnuPG'ye hangi anahtarlarýn son derece\n"
+"güvenli (bunlar gizli anahtarlarýna eriþiminiz olan anahtarlardýr) "
+"olduðunun\n"
+"bildirilmesi gerekir. \"evet\" yanýtý bu anahtarýn son derece güvenli\n"
+"olduðunun belirtilmesi için yeterlidir.\n"
 
 #: g10/helptext.c:60
 msgid "If you want to use this revoked key anyway, answer \"yes\"."
 msgstr ""
-"Bu yürürlükten kaldırılmış anahtarı yine de kullanmak istiyorsanız\n"
-"cevap olarak \"evet\" yazın."
+"Bu yürürlükten kaldýrýlmýþ anahtarý yine de kullanmak istiyorsanýz\n"
+"cevap olarak \"evet\" yazýn."
 
 #: g10/helptext.c:64
 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
 msgstr ""
-"Bu güvencesiz anahtarı yine de kullanmak istiyorsanız cevap olarak\n"
-" \"evet\" yazın."
+"Bu güvencesiz anahtarý yine de kullanmak istiyorsanýz cevap olarak\n"
+" \"evet\" yazýn."
 
 #: g10/helptext.c:68
-msgid ""
-"Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
-msgstr "Bu iletiyi göndereceğiniz adresin kullanıcı kimliğini giriniz."
+msgid "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
+msgstr "Bu iletiyi göndereceðiniz adresin kullanýcý kimliðini giriniz."
 
 #: g10/helptext.c:72
 msgid ""
@@ -4313,24 +4255,24 @@ msgid ""
 "this is the reason why the encryption only ElGamal key is not available in\n"
 "this menu."
 msgstr ""
-"Kullanılacak algoritmayı seçiniz.\n"
+"Kullanýlacak algoritmayý seçiniz.\n"
 "\n"
-"DSA (DSS olarak da bilinir) sadece imzalar için kullanılan bir sayısal\n"
-"imza algoritmasıdır. Bu algoritma ElGamal algoritmasından çok daha hızlı\n"
-"doğrulandığı için önerilmektedir.\n"
+"DSA (DSS olarak da bilinir) sadece imzalar için kullanýlan bir sayýsal\n"
+"imza algoritmasýdýr. Bu algoritma ElGamal algoritmasýndan çok daha hýzlý\n"
+"doðrulandýðý için önerilmektedir.\n"
 "\n"
-"ElGamal imzalar ve şifreleme için kullanılan bir algoritmadır.\n"
-"OpenPGP bu algoritmanın bu iki kullanımını birbirinden ayırır:\n"
-"sadece şifreleme ve imza+şifreleme; esas olarak aynı gibi görünmekle "
+"ElGamal imzalar ve þifreleme için kullanýlan bir algoritmadýr.\n"
+"OpenPGP bu algoritmanýn bu iki kullanýmýný birbirinden ayýrýr:\n"
+"sadece þifreleme ve imza+þifreleme; esas olarak ayný gibi görünmekle "
 "beraber\n"
-"imzalar için kullanılacak anahtarı oluşturacak bazı özel parametrelerin\n"
-"seçilmesini gerektirir: bu program bunu yapar ama diğer OpenPGP\n"
-"gerçeklemelerinin imza+şifreleme olayını anlaması gerekmiyorsa kullanmak\n"
-"anlamlı olur.\n"
+"imzalar için kullanýlacak anahtarý oluþturacak bazý özel parametrelerin\n"
+"seçilmesini gerektirir: bu program bunu yapar ama diðer OpenPGP\n"
+"gerçeklemelerinin imza+þifreleme olayýný anlamasý gerekmiyorsa kullanmak\n"
+"anlamlý olur.\n"
 "\n"
-"İlk (asıl) anahtar imzalama yeteneğine sahip bir anahtar olmalıdır;\n"
-"bu durum, sadece şifreleme yapabilen ElGamal anahtarlarının neden menüde\n"
-"bulunmadığını açıklar."
+"Ýlk (asýl) anahtar imzalama yeteneðine sahip bir anahtar olmalýdýr;\n"
+"bu durum, sadece þifreleme yapabilen ElGamal anahtarlarýnýn neden menüde\n"
+"bulunmadýðýný açýklar."
 
 #: g10/helptext.c:92
 msgid ""
@@ -4338,9 +4280,9 @@ msgid ""
 "because they are not supported by all programs and signatures created\n"
 "with them are quite large and very slow to verify."
 msgstr ""
-"Bu anahtarlar tüm programlar tarafından desteklenmediği için ve\n"
-"onlarla oluşturulan imzalar gereğinden büyük ve doğrulanması çok yavaş\n"
-"olduğundan RFC2440 standardında tanımlı olmalarına rağmen tavsiye\n"
+"Bu anahtarlar tüm programlar tarafýndan desteklenmediði için ve\n"
+"onlarla oluþturulan imzalar gereðinden büyük ve doðrulanmasý çok yavaþ\n"
+"olduðundan RFC2440 standardýnda tanýmlý olmalarýna raðmen tavsiye\n"
 "edilmezler."
 
 #: g10/helptext.c:98
@@ -4349,15 +4291,18 @@ msgid ""
 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
 "Please consult your security expert first."
 msgstr ""
+"Genelde imzalama ve þifreleme için ayný anahtarý kullanmak iyi bir fikir\n"
+"deðildir. Bu algoritma sadece belli alanlarda kullanýlabilir.\n"
+"Lütfen güvenlik uzmanýnýza danýþýn."
 
 #: g10/helptext.c:105
 msgid "Enter the size of the key"
-msgstr "Anahtar uzunluğunu giriniz"
+msgstr "Anahtar uzunluðunu giriniz"
 
 #: g10/helptext.c:109 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:126 g10/helptext.c:158
 #: g10/helptext.c:186 g10/helptext.c:191 g10/helptext.c:196
 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
-msgstr "Cevap \"evet\" ya da \"hayır\""
+msgstr "Cevap \"evet\" ya da \"hayýr\""
 
 #: g10/helptext.c:119
 msgid ""
@@ -4366,9 +4311,9 @@ msgid ""
 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
 "the given value as an interval."
 msgstr ""
-"İstenen değeri girin. ISO tarihi (YYYY-AA-GG) girmeniz mümkündür fakat\n"
-"iyi bir hata cevabı alamazsınız -- onun yerine sistem verilen değeri\n"
-"bir zaman aralığı olarak çözümlemeyi dener."
+"Ýstenen deðeri girin. ISO tarihi (YYYY-AA-GG) girmeniz mümkündür fakat\n"
+"iyi bir hata cevabý alamazsýnýz -- onun yerine sistem verilen deðeri\n"
+"bir zaman aralýðý olarak çözümlemeyi dener."
 
 #: g10/helptext.c:131
 msgid "Enter the name of the key holder"
@@ -4376,12 +4321,11 @@ msgstr "Anahtar tutucunun ismini giriniz"
 
 #: g10/helptext.c:136
 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
-msgstr ""
-"lütfen bir E-posta adresi girin (isteğe bağlı ancak kuvvetle tavsiye edilir)"
+msgstr "lütfen bir E-posta adresi girin (isteðe baðlý ancak kuvvetle tavsiye edilir)"
 
 #: g10/helptext.c:140
 msgid "Please enter an optional comment"
-msgstr "Lütfen önbilgi girin (isteğe bağlı)"
+msgstr "Lütfen önbilgi girin (isteðe baðlý)"
 
 #: g10/helptext.c:145
 msgid ""
@@ -4391,15 +4335,15 @@ msgid ""
 "O  to continue with key generation.\n"
 "Q  to to quit the key generation."
 msgstr ""
-"S iSim değiştirmek için.\n"
-"B önBilgiyi değiştirmek için.\n"
-"P e-Posta adresini değiştirmek için.\n"
-"D anahtar üretimine Devam etmek için.\n"
-"K anahtar üretiminden çıKmak için."
+"S iSim deðiþtirmek için.\n"
+"B önBilgiyi deðiþtirmek için.\n"
+"P e-Posta adresini deðiþtirmek için.\n"
+"D anahtar üretimine Devam etmek için.\n"
+"K anahtar üretiminden çýKmak için."
 
 #: g10/helptext.c:154
 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
-msgstr "Yardımcı anahtarı üretmek istiyorsanız \"evet\" ya da \"e\" girin."
+msgstr "Yardýmcý anahtarý üretmek istiyorsanýz \"evet\" ya da \"e\" girin."
 
 #: g10/helptext.c:162
 msgid ""
@@ -4441,43 +4385,43 @@ msgid ""
 "\n"
 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
 msgstr ""
-"Bir anahtarı bir kullanıcı kimlikle imzalamadan önce kullanıcı kimliğin\n"
-"içindeki ismin, anahtarın sahibine ait olup olmadığını kontrol etmelisiniz.\n"
+"Bir anahtarý bir kullanýcý kimlikle imzalamadan önce kullanýcý kimliðin\n"
+"içindeki ismin, anahtarýn sahibine ait olup olmadýðýný kontrol etmelisiniz.\n"
 "\n"
-"\"0\" bu kontrolu yapmadığınız ve yapmayı da bilmediğiniz anlamındadır.\n"
-"\"1\" anahtar size sahibi tarafından gönderildi ama siz bu anahtarı başka\n"
-"      kaynaklardan doğrulamadınız anlamındadır. Bu kişisel doğrulama için\n"
-"      yeterlidir. En azında yarı anonim bir anahtar imzalaması yapmış\n"
+"\"0\" bu kontrolu yapmadýðýnýz ve yapmayý da bilmediðiniz anlamýndadýr.\n"
+"\"1\" anahtar size sahibi tarafýndan gönderildi ama siz bu anahtarý baþka\n"
+"      kaynaklardan doðrulamadýnýz anlamýndadýr. Bu kiþisel doðrulama için\n"
+"      yeterlidir. En azýnda yarý anonim bir anahtar imzalamasý yapmýþ\n"
 "      olursunuz.\n"
-"\"2\" ayrıntılı bir inceleme yapıldığı anlamındadır. Örneğin parmakizi ve\n"
-"      bir anahtarın foto kimliğiyle kullanıcı kimliğini karşılaştırmak\n"
-"      gibi denetimleri yapmışsınızdır.\n"
-"\"3\" inceden inceye bir doğrulama anlatır. Örneğin, şahıstaki anahtarın\n"
-"      sahibi ile anahtar parmak izini karşılaştırmışsınızdır ve anahtardaki\n"
-"      kullanıcı kimlikte belirtilen isme ait bir basılı kimlik belgesindeki\n"
-"      bir fotoğrafla şahsı karşılaştırmışsınızdır ve son olarak anahtar\n"
-"      sahibinin e-posta adresini kendisinin kullanmakta olduğunu da\n"
-"      denetlemişsinizdir.\n"
-"Burada 2 ve 3 için verilen örnekler *sadece* örnektir.\n"
-"Eninde sonunda bir anahtarı imzalarken \"ayrıntılı\" ve \"inceden inceye\" "
-"kontroller arasındaki ayrıma siz karar vereceksiniz.\n"
-"Bu kararı verebilecek durumda değilseniz \"0\" cevabını verin."
+"\"2\" ayrýntýlý bir inceleme yapýldýðý anlamýndadýr. Örneðin parmakizi ve\n"
+"      bir anahtarýn foto kimliðiyle kullanýcý kimliðini karþýlaþtýrmak\n"
+"      gibi denetimleri yapmýþsýnýzdýr.\n"
+"\"3\" inceden inceye bir doðrulama anlatýr. Örneðin, þahýstaki anahtarýn\n"
+"      sahibi ile anahtar parmak izini karþýlaþtýrmýþsýnýzdýr ve anahtardaki\n"
+"      kullanýcý kimlikte belirtilen isme ait bir basýlý kimlik belgesindeki\n"
+"      bir fotoðrafla þahsý karþýlaþtýrmýþsýnýzdýr ve son olarak anahtar\n"
+"      sahibinin e-posta adresini kendisinin kullanmakta olduðunu da\n"
+"      denetlemiþsinizdir.\n"
+"Burada 2 ve 3 için verilen örnekler *sadece* örnektir.\n"
+"Eninde sonunda bir anahtarý imzalarken \"ayrýntýlý\" ve \"inceden inceye\" "
+"kontroller arasýndaki ayrýma siz karar vereceksiniz.\n"
+"Bu kararý verebilecek durumda deðilseniz \"0\" cevabýný verin."
 
 #: g10/helptext.c:200
 msgid "Answer \"yes\" is you want to sign ALL the user IDs"
-msgstr "Kullanıcı kimliklerinin TÜMünü imzalamak istiyorsanız \"evet\" girin"
+msgstr "Kullanýcý kimliklerinin TÜMünü imzalamak istiyorsanýz \"evet\" girin"
 
 #: g10/helptext.c:204
 msgid ""
 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
 "All certificates are then also lost!"
 msgstr ""
-"Bu kullanıcı kimliğini gerçekten silmek istiyorsanız \"evet\" girin.\n"
-"Böylece bütün sertifikaları kaybedeceksiniz!"
+"Bu kullanýcý kimliðini gerçekten silmek istiyorsanýz \"evet\" girin.\n"
+"Böylece bütün sertifikalarý kaybedeceksiniz!"
 
 #: g10/helptext.c:209
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
-msgstr "Bu yardımcı anahtarı silme izni vermek istiyorsanız \"evet\" girin"
+msgstr "Bu yardýmcý anahtarý silme izni vermek istiyorsanýz \"evet\" girin"
 
 #: g10/helptext.c:214
 msgid ""
@@ -4485,9 +4429,9 @@ msgid ""
 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
 "trust connection to the key or another key certified by this key."
 msgstr ""
-"Bu, anahtar üzerinde geçerli bir imzadır; anahtara ya da bu anahtarla\n"
-"sertifikalanmış bir diğer anahtara bir güvence bağlantısı sağlamakta\n"
-"önemli olabileceğinden normalde bu imzayı silmek istemezsiniz."
+"Bu, anahtar üzerinde geçerli bir imzadýr; anahtara ya da bu anahtarla\n"
+"sertifikalanmýþ bir diðer anahtara bir güvence baðlantýsý saðlamakta\n"
+"önemli olabileceðinden normalde bu imzayý silmek istemezsiniz."
 
 #: g10/helptext.c:219
 msgid ""
@@ -4496,16 +4440,16 @@ msgid ""
 "know which key was used because this signing key might establish\n"
 "a trust connection through another already certified key."
 msgstr ""
-"Bu imza, anahtarına sahip olmadığınızdan, kontrol edilemez. Bu imzanın\n"
-"silinmesini hangi anahtarın kullanıldığını bilene kadar\n"
-"ertelemelisiniz çünkü bu imzalama anahtarı başka bir sertifikalı\n"
-"anahtar vasıtası ile bir güvence bağlantısı sağlayabilir."
+"Bu imza, anahtarýna sahip olmadýðýnýzdan, kontrol edilemez. Bu imzanýn\n"
+"silinmesini hangi anahtarýn kullanýldýðýný bilene kadar\n"
+"ertelemelisiniz çünkü bu imzalama anahtarý baþka bir sertifikalý\n"
+"anahtar vasýtasý ile bir güvence baðlantýsý saðlayabilir."
 
 #: g10/helptext.c:225
 msgid ""
 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
 "your keyring."
-msgstr "İmza geçersiz. Onu anahtar zincirinizden kaldırmak uygun olacak."
+msgstr "Ýmza geçersiz. Onu anahtar zincirinizden kaldýrmak uygun olacak."
 
 #: g10/helptext.c:229
 msgid ""
@@ -4515,10 +4459,10 @@ msgid ""
 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
 "a second one is available."
 msgstr ""
-"Bu imza kullanıcı kimliğini anahtara bağlar. Öz-imzayı silmek hiç iyi\n"
-"bir fikir değil. GnuPG bu anahtarı bir daha hiç kullanamayabilir.\n"
-"Bunu sadece, eğer bu öz-imza bazı durumlarda geçerli değilse ya da\n"
-"kullanılabilir bir ikincisi var ise yapın."
+"Bu imza kullanýcý kimliðini anahtara baðlar. Öz-imzayý silmek hiç iyi\n"
+"bir fikir deðil. GnuPG bu anahtarý bir daha hiç kullanamayabilir.\n"
+"Bunu sadece, eðer bu öz-imza bazý durumlarda geçerli deðilse ya da\n"
+"kullanýlabilir bir ikincisi var ise yapýn."
 
 #: g10/helptext.c:237
 msgid ""
@@ -4526,33 +4470,33 @@ msgid ""
 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
 msgstr ""
-"Tüm kullanıcı kimlik tercihlerini (ya da seçilen birini) mevcut tercihler\n"
-"listesine çevirir. Tüm etkilenen öz-imzaların zaman damgaları bir sonraki\n"
-"tarafından öne alınacaktır.\n"
+"Tüm kullanýcý kimlik tercihlerini (ya da seçilen birini) mevcut tercihler\n"
+"listesine çevirir. Tüm etkilenen öz-imzalarýn zaman damgalarý bir sonraki\n"
+"tarafýndan öne alýnacaktýr.\n"
 
 #: g10/helptext.c:244
 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
-msgstr "Lütfen bir anahtar parolası giriniz; yazdıklarınız görünmeyecek\n"
+msgstr "Lütfen bir anahtar parolasý giriniz; yazdýklarýnýz görünmeyecek\n"
 
 #: g10/helptext.c:250
 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
-msgstr "Lütfen son parolayı tekrarlayarak ne yazdığınızdan emin olun."
+msgstr "Lütfen son parolayý tekrarlayarak ne yazdýðýnýzdan emin olun."
 
 #: g10/helptext.c:254
 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
-msgstr "İmzanın uygulanacağı dosyanın ismini verin"
+msgstr "Ýmzanýn uygulanacaðý dosyanýn ismini verin"
 
 #: g10/helptext.c:259
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
-msgstr "Dosyanın üzerine yazılacaksa lütfen \"evet\" yazın"
+msgstr "Dosyanýn üzerine yazýlacaksa lütfen \"evet\" yazýn"
 
 #: g10/helptext.c:264
 msgid ""
 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
 "file (which is shown in brackets) will be used."
 msgstr ""
-"Lütfen yeni dosya ismini girin. Dosya ismini yazmadan RETURN tuşlarsanız\n"
-"parantez içinde gösterilen öntanımlı dosya kullanılacak."
+"Lütfen yeni dosya ismini girin. Dosya ismini yazmadan RETURN tuþlarsanýz\n"
+"parantez içinde gösterilen öntanýmlý dosya kullanýlacak."
 
 #: g10/helptext.c:270
 msgid ""
@@ -4569,18 +4513,18 @@ msgid ""
 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
 msgstr ""
-"Sertifikalama için bir sebep belirtmelisiniz. İçeriğine bağlı olarak\n"
-"bu listeden seçebilirsiniz:\n"
+"Sertifikalama için bir sebep belirtmelisiniz. Ýçeriðine baðlý olarak\n"
+"bu listeden seçebilirsiniz:\n"
 "  \"Anahtar tehlikede\"\n"
-"\tYetkisiz kişilerin gizli anahtarınıza erişebildiğine inanıyorsanız\n"
-"\tbunu seçin.\n"
-"  \"Anahtar geçici\"\n"
-"\tMevcut anahtarı daha yeni bir anahtar ile değiştirmişseniz bunu seçin.\n"
-"  \"Anahtar artık kullanılmayacak\"\n"
-"\tAnahtarı emekliye ayıracaksanız bunu seçin.\n"
-"  \"Kullanıcı kimliği artık geçersiz\"\n"
-"\tKullanıcı kimliği artık kullanılamayacak durumdaysa bunu\n"
-"\tseçin; genelde Eposta adresi geçersiz olduğunda kullanılır.\n"
+"\tYetkisiz kiþilerin gizli anahtarýnýza eriþebildiðine inanýyorsanýz\n"
+"\tbunu seçin.\n"
+"  \"Anahtar geçici\"\n"
+"\tMevcut anahtarý daha yeni bir anahtar ile deðiþtirmiþseniz bunu seçin.\n"
+"  \"Anahtar artýk kullanýlmayacak\"\n"
+"\tAnahtarý emekliye ayýracaksanýz bunu seçin.\n"
+"  \"Kullanýcý kimliði artýk geçersiz\"\n"
+"\tKullanýcý kimliði artýk kullanýlamayacak durumdaysa bunu\n"
+"\tseçin; genelde Eposta adresi geçersiz olduðunda kullanýlýr.\n"
 
 #: g10/helptext.c:286
 msgid ""
@@ -4588,42 +4532,42 @@ msgid ""
 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
 "An empty line ends the text.\n"
 msgstr ""
-"İsterseniz, neden bu yürürlükten kaldırma sertifikasını\n"
-"verdiğinizi açıklayan bir metin girebilirsiniz.\n"
-"Lütfen bu metin kısa olsun. Bir boş satır metni bitirir.\n"
+"Ýsterseniz, neden bu yürürlükten kaldýrma sertifikasýný\n"
+"verdiðinizi açýklayan bir metin girebilirsiniz.\n"
+"Lütfen bu metin kýsa olsun. Bir boþ satýr metni bitirir.\n"
 
 #: g10/helptext.c:301
 msgid "No help available"
-msgstr "yardım mevcut değil"
+msgstr "yardým mevcut deðil"
 
 #: g10/helptext.c:309
 #, c-format
 msgid "No help available for `%s'"
-msgstr "\"%s\" için yardım mevcut değil"
+msgstr "\"%s\" için yardým mevcut deðil"
 
 #: g10/keydb.c:178
 #, c-format
 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
-msgstr "`%s' anahtar zinciri oluşturulurken hata: %s\n"
+msgstr "`%s' anahtar zinciri oluþturulurken hata: %s\n"
 
 #: g10/keydb.c:185
 #, c-format
 msgid "keyring `%s' created\n"
-msgstr "`%s' anahtar zinciri oluşturuldu\n"
+msgstr "`%s' anahtar zinciri oluþturuldu\n"
 
 #: g10/keydb.c:575
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
-msgstr "anahtar zinciri belleği yeniden oluşturulurken hata: %s\n"
+msgstr "anahtar zinciri belleði yeniden oluþturulurken hata: %s\n"
 
 #: g10/keyring.c:1226
 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
-msgstr "UYARI: gizli bilgi içeren 2 dosya mevcut.\n"
+msgstr "UYARI: gizli bilgi içeren 2 dosya mevcut.\n"
 
 #: g10/keyring.c:1228
 #, c-format
 msgid "%s is the unchanged one\n"
-msgstr "%s değişmeyenlerden\n"
+msgstr "%s deðiþmeyenlerden\n"
 
 #: g10/keyring.c:1229
 #, c-format
@@ -4632,7 +4576,7 @@ msgstr "%s yenilerden\n"
 
 #: g10/keyring.c:1230
 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
-msgstr "Lütfen bu güvenlik çatlağını giderin\n"
+msgstr "Lütfen bu güvenlik çatlaðýný giderin\n"
 
 #: g10/keyring.c:1346
 #, c-format
@@ -4642,7 +4586,7 @@ msgstr "`%s' anahtar zinciri denetleniyor\n"
 #: g10/keyring.c:1377
 #, c-format
 msgid "%lu keys so far checked (%lu signatures)\n"
-msgstr "şimdiye dek %lu anahtar denetlendi (%lu imza)\n"
+msgstr "þimdiye dek %lu anahtar denetlendi (%lu imza)\n"
 
 #: g10/keyring.c:1388
 #, c-format
@@ -4652,40 +4596,40 @@ msgstr "%lu anahtar denetlendi (%lu imza)\n"
 #: g10/keyring.c:1453
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
-msgstr "%s: anahtar zinciri oluşturuldu\n"
+msgstr "%s: anahtar zinciri oluþturuldu\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "you have to start GnuPG again, so it can read the new configuration file\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "Yeni seçenekler dosyasının okunabilmesi için GnuPG yeniden "
-#~ "başlatılmalıdır\n"
+#~ "Yeni seçenekler dosyasýnýn okunabilmesi için GnuPG yeniden "
+#~ "baþlatýlmalýdýr\n"
 
 #~ msgid "changing permission of  `%s' failed: %s\n"
-#~ msgstr "`%s' izinleri değiştirilemedi: %s\n"
+#~ msgstr "`%s' izinleri deðiþtirilemedi: %s\n"
 
 #~ msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
-#~ msgstr "|İSİM=DEĞER|veri bu nitelemeyle kullanılır"
+#~ msgstr "|ÝSÝM=DEÐER|veri bu nitelemeyle kullanýlýr"
 
 #~ msgid ""
 #~ "the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
-#~ msgstr "bir niteleme isminin ilk karakteri bir harf ya da altçizgi olmalı\n"
+#~ msgstr "bir niteleme isminin ilk karakteri bir harf ya da altçizgi olmalý\n"
 
 #~ msgid "dots in a notation name must be surrounded by other characters\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "bir niteleme isminde noktalar diğer karakterler tarafından kuşatılmış "
-#~ "olmalıdır\n"
+#~ "bir niteleme isminde noktalar diðer karakterler tarafýndan kuþatýlmýþ "
+#~ "olmalýdýr\n"
 
 #~ msgid ""
 #~ "WARNING: This key already has a photo ID.\n"
 #~ "         Adding another photo ID may confuse some versions of PGP.\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "UYARI: Bu anahtarın zaten bir foto kimliği var.\n"
-#~ "    Başka bir foto kimliği eklemek PGP'in bazı sürümleriyle uyumsuz "
+#~ "UYARI: Bu anahtarýn zaten bir foto kimliði var.\n"
+#~ "    Baþka bir foto kimliði eklemek PGP'in bazý sürümleriyle uyumsuz "
 #~ "olabilir.\n"
 
 #~ msgid "You may only have one photo ID on a key.\n"
-#~ msgstr "Bir anahtarın sadece bir foto kimliği olabilir.\n"
+#~ msgstr "Bir anahtarýn sadece bir foto kimliði olabilir.\n"
 
 #~ msgid "Fingerprint:"
 #~ msgstr " Parmak izi:"
@@ -4701,13 +4645,14 @@ msgstr "%s: anahtar zinciri oluşturuldu\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Really sign? (y/N) "
-#~ msgstr "Gerçekten imzalayacak mısınız? "
+#~ msgstr "Gerçekten imzalayacak mýsýnýz? "
 
 #~ msgid "key %08lX: our copy has no self-signature\n"
-#~ msgstr "anahtar %08lX: bizim kopyanın öz-imzası yok\n"
+#~ msgstr "anahtar %08lX: bizim kopyanýn öz-imzasý yok\n"
 
 #~ msgid "Do you really need such a large keysize? "
-#~ msgstr "Bu kadar büyük anahtar uzunluğuna gerçekten ihtiyacınız var mı?"
+#~ msgstr "Bu kadar büyük anahtar uzunluðuna gerçekten ihtiyacýnýz var mý?"
 
 #~ msgid "   signed by %08lX at %s\n"
-#~ msgstr "   %08lX tarafından %s de imzalanmış\n"
+#~ msgstr "   %08lX tarafýndan %s de imzalanmýþ\n"
+