msgmerge'd.
authorWerner Koch <wk@gnupg.org>
Sun, 30 Jun 2002 07:38:33 +0000 (07:38 +0000)
committerWerner Koch <wk@gnupg.org>
Sun, 30 Jun 2002 07:38:33 +0000 (07:38 +0000)
18 files changed:
po/cs.po
po/da.po
po/de.po
po/el.po
po/eo.po
po/es.po
po/et.po
po/fr.po
po/gl.po
po/id.po
po/it.po
po/ja.po
po/nl.po
po/pl.po
po/pt.po
po/pt_BR.po
po/sv.po
po/tr.po

index 6cd170f..e0e269a 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -4,7 +4,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg-1.0.7\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-04-29 17:09+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-06-29 23:05+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2002-04-20 10:20+0200\n"
 "Last-Translator: Roman Pavlik <rp@tns.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <translations.cs@gnupg.cz>\n"
@@ -44,7 +44,7 @@ msgstr "ne"
 msgid "nN"
 msgstr "nN"
 
-#: g10/keyedit.c:815 util/miscutil.c:333
+#: g10/keyedit.c:897 util/miscutil.c:333
 msgid "quit"
 msgstr "ukonèit"
 
@@ -271,7 +271,7 @@ msgstr "... toto je chyba v programu (%s:%d:%s)\n"
 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
 msgstr "nalezena chyba v programu ... (%s:%d)\n"
 
-#: cipher/random.c:320 g10/import.c:145 g10/keygen.c:1565
+#: cipher/random.c:320 g10/import.c:145 g10/keygen.c:1809
 #, c-format
 msgid "can't open `%s': %s\n"
 msgstr "nemohu otevøít `%s': %s\n"
@@ -336,7 +336,7 @@ msgstr ""
 "NEPOU®ÍVEJTE JAKÁKOLIV DATA VYTVOØENÁ TÍMTO PROGRAMEM!!\n"
 "\n"
 
-#: cipher/rndlinux.c:142
+#: cipher/rndlinux.c:140
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -347,7 +347,7 @@ msgstr ""
 "Nedostatek náhodných bajtù. Prosím, pracujte s operaèním systémem, abyste\n"
 "mu umo¾nili získat více entropie (je potøeba %d bajtù).\n"
 
-#: g10/g10.c:287
+#: g10/g10.c:300
 msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
@@ -355,169 +355,169 @@ msgstr ""
 "@Pøíkazy:\n"
 " "
 
-#: g10/g10.c:289
+#: g10/g10.c:302
 msgid "|[file]|make a signature"
 msgstr "|[soubor]|vytvoøit podpis"
 
-#: g10/g10.c:290
+#: g10/g10.c:303
 msgid "|[file]|make a clear text signature"
 msgstr "|[soubor]|vytvoøit podpis v èitelném dokumentu"
 
-#: g10/g10.c:291
+#: g10/g10.c:304
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "vytvoøit podpis oddìlený od dokumentu"
 
-#: g10/g10.c:292
+#: g10/g10.c:305
 msgid "encrypt data"
 msgstr "¹ifrovat data"
 
-#: g10/g10.c:293
+#: g10/g10.c:306
 msgid "|[files]|encrypt files"
 msgstr "|[soubor]|¹ifrovat soubor"
 
-#: g10/g10.c:294
+#: g10/g10.c:307
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "¹ifrování pouze se symetrickou ¹ifrou"
 
-#: g10/g10.c:295
+#: g10/g10.c:308
 msgid "store only"
 msgstr "pouze ulo¾ení"
 
-#: g10/g10.c:296
+#: g10/g10.c:309
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "de¹ifrovat data (implicitnì)"
 
-#: g10/g10.c:297
+#: g10/g10.c:310
 msgid "|[files]|decrypt files"
 msgstr "|[soubor]|de¹ifrovat soubor"
 
-#: g10/g10.c:298
+#: g10/g10.c:311
 msgid "verify a signature"
 msgstr "verifikovat podpis"
 
-#: g10/g10.c:300
+#: g10/g10.c:313
 msgid "list keys"
 msgstr "vypsat seznam klíèù"
 
-#: g10/g10.c:302
+#: g10/g10.c:315
 msgid "list keys and signatures"
 msgstr "vypsat seznam klíèù a podpisù"
 
-#: g10/g10.c:303
+#: g10/g10.c:316
 msgid "check key signatures"
 msgstr "zkontrolovat podpisy klíèù"
 
-#: g10/g10.c:304
+#: g10/g10.c:317
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "vypsat seznam klíèù a fingerprintù"
 
-#: g10/g10.c:305
+#: g10/g10.c:318
 msgid "list secret keys"
 msgstr "vypsat seznam tajných klíèù"
 
-#: g10/g10.c:306
+#: g10/g10.c:319
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "vytvoøit nový pár klíèù"
 
-#: g10/g10.c:307
+#: g10/g10.c:320
 msgid "remove keys from the public keyring"
 msgstr "odstranit klíè ze souboru veøejných klíèù"
 
-#: g10/g10.c:309
+#: g10/g10.c:322
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgstr "odstranit klíè ze souboru tajných klíèù"
 
-#: g10/g10.c:310
+#: g10/g10.c:323
 msgid "sign a key"
 msgstr "podepsat klíè"
 
-#: g10/g10.c:311
+#: g10/g10.c:324
 msgid "sign a key locally"
 msgstr "podepsat klíè lokálnì"
 
-#: g10/g10.c:312
+#: g10/g10.c:325
 msgid "sign a key non-revocably"
 msgstr "podepsat klíè bez mo¾nosti revokace podpisu"
 
-#: g10/g10.c:313
+#: g10/g10.c:326
 msgid "sign a key locally and non-revocably"
 msgstr ""
 "podepsat klíè lokálnì a bez mo¾nosti\n"
 " revokace podpisu"
 
-#: g10/g10.c:314
+#: g10/g10.c:327
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "podepsat nebo modifikovat klíè"
 
-#: g10/g10.c:315
+#: g10/g10.c:328
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "vytvoøit revokaèní certifikát"
 
-#: g10/g10.c:316
+#: g10/g10.c:330
 msgid "export keys"
 msgstr "exportovat klíèe"
 
-#: g10/g10.c:317
+#: g10/g10.c:331
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr "exportovat klíèe na server klíèù"
 
-#: g10/g10.c:318
+#: g10/g10.c:332
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr "importovat klíèe ze serveru klíèù"
 
-#: g10/g10.c:320
+#: g10/g10.c:334
 msgid "search for keys on a key server"
 msgstr "vyhledat klíèe na serveru klíèù"
 
-#: g10/g10.c:322
+#: g10/g10.c:336
 msgid "update all keys from a keyserver"
 msgstr "aktualizovat v¹echny klíèe ze serveru klíèù"
 
-#: g10/g10.c:326
+#: g10/g10.c:340
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "importovat/slouèit klíèe"
 
-#: g10/g10.c:328
+#: g10/g10.c:342
 msgid "list only the sequence of packets"
 msgstr "vypsat pouze poøadí paketù"
 
-#: g10/g10.c:330
+#: g10/g10.c:344
 msgid "export the ownertrust values"
 msgstr ""
 "exportovat hodnoty dùvìryhodnosti\n"
 " vlastníka klíèe"
 
-#: g10/g10.c:332
+#: g10/g10.c:346
 msgid "import ownertrust values"
 msgstr ""
 "importovat hodnoty dùvìryhodnosti\n"
 " vlastníka klíèe"
 
-#: g10/g10.c:334
+#: g10/g10.c:348
 msgid "update the trust database"
 msgstr "aktualizovat databázi dùvìry"
 
-#: g10/g10.c:336
+#: g10/g10.c:350
 msgid "unattended trust database update"
 msgstr "neinteraktivní aktualizace databáze dùvìry"
 
-#: g10/g10.c:337
+#: g10/g10.c:351
 msgid "fix a corrupted trust database"
 msgstr "opravit naru¹enou databázi dùvìry"
 
-#: g10/g10.c:338
+#: g10/g10.c:352
 msgid "De-Armor a file or stdin"
 msgstr "Dekódovat ASCII soubor nebo std. vstup"
 
-#: g10/g10.c:340
+#: g10/g10.c:354
 msgid "En-Armor a file or stdin"
 msgstr "Zakódovat soubor nebo std. vstup do ASCII"
 
-#: g10/g10.c:342
+#: g10/g10.c:356
 msgid "|algo [files]|print message digests"
 msgstr "|algo [soubory]|vypi¹ hash"
 
-#: g10/g10.c:346
+#: g10/g10.c:360
 msgid ""
 "@\n"
 "Options:\n"
@@ -527,214 +527,210 @@ msgstr ""
 "Mo¾nosti:\n"
 " "
 
-#: g10/g10.c:348
+#: g10/g10.c:362
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "vytvoø výstup zakódovaný pomocí ASCII"
 
-#: g10/g10.c:350
+#: g10/g10.c:364
 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
 msgstr "|JMÉNO|¹ifrovat pro JMÉNO"
 
-#: g10/g10.c:353
+#: g10/g10.c:367
 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
 msgstr "|JMÉNO|pou¾ít JMÉNO jako implicitního adresáta"
 
-#: g10/g10.c:355
+#: g10/g10.c:369
 msgid "use the default key as default recipient"
 msgstr ""
 "pou¾ít implicitní klíè jako implicitního\n"
 " adresáta"
 
-#: g10/g10.c:361
+#: g10/g10.c:375
 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
 msgstr ""
 "pou¾ít tento id u¾ivatele pro podepsání\n"
 " nebo de¹ifrování"
 
-#: g10/g10.c:362
+#: g10/g10.c:376
 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
 msgstr ""
 "|N|nastavit úrovìò komprimace N (0 - ¾ádná\n"
 " komprimace)"
 
-#: g10/g10.c:364
+#: g10/g10.c:378
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "pou¾ít kanonický textový mód"
 
-#: g10/g10.c:371
+#: g10/g10.c:385
 msgid "use as output file"
 msgstr "pou¾ít jako výstupní soubor"
 
-#: g10/g10.c:372
+#: g10/g10.c:386
 msgid "verbose"
 msgstr "s dodateènými informacemi"
 
-#: g10/g10.c:373
+#: g10/g10.c:387
 msgid "be somewhat more quiet"
 msgstr "být o trochu víc tichý"
 
-#: g10/g10.c:374
+#: g10/g10.c:388
 msgid "don't use the terminal at all"
 msgstr "vùbec nepou¾ívat terminál"
 
-#: g10/g10.c:375
+#: g10/g10.c:389
 msgid "force v3 signatures"
 msgstr "vynutit podpisy verze 3"
 
-#: g10/g10.c:376
+#: g10/g10.c:390
 msgid "do not force v3 signatures"
 msgstr "nevynucovat podpisy verze 3"
 
-#: g10/g10.c:377
+#: g10/g10.c:391
 msgid "force v4 key signatures"
 msgstr "vynutit podpisy verze 4"
 
-#: g10/g10.c:378
+#: g10/g10.c:392
 msgid "do not force v4 key signatures"
 msgstr "nevynucovat podpisy verze 4"
 
-#: g10/g10.c:379
+#: g10/g10.c:393
 msgid "always use a MDC for encryption"
 msgstr "pro ¹ifrování v¾dy pou¾ít MDC"
 
-#: g10/g10.c:381
+#: g10/g10.c:395
 msgid "never use a MDC for encryption"
 msgstr "pro ¹ifrování nikdy nepou¾ít MDC"
 
-#: g10/g10.c:383
+#: g10/g10.c:397
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "neprovádìt ¾ádné zmìny"
 
 #. { oInteractive, "interactive", 0, N_("prompt before overwriting") },
-#: g10/g10.c:385
+#: g10/g10.c:399
 msgid "use the gpg-agent"
 msgstr "pou¾ijte gpg-agenta"
 
-#: g10/g10.c:388
+#: g10/g10.c:402
 msgid "batch mode: never ask"
 msgstr "dávkový re¾im: nikdy se na nic neptat"
 
-#: g10/g10.c:389
+#: g10/g10.c:403
 msgid "assume yes on most questions"
 msgstr "automaticky odpovìdìt ANO na vìt¹inu otázek"
 
-#: g10/g10.c:390
+#: g10/g10.c:404
 msgid "assume no on most questions"
 msgstr "automaticky odpovìdìt NE na vìt¹inu otázek"
 
-#: g10/g10.c:391
+#: g10/g10.c:405
 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
 msgstr ""
 "pøidat tento soubor klíèù do seznamu\n"
 " pou¾ívaných souborù klíèù"
 
-#: g10/g10.c:392
+#: g10/g10.c:406
 msgid "add this secret keyring to the list"
 msgstr "pøidat tento soubor tajných klíèù do seznamu"
 
-#: g10/g10.c:393
+#: g10/g10.c:407
 msgid "show which keyring a listed key is on"
 msgstr "uka¾ ve kterém souboru klíèù je vypsaný klíè"
 
-#: g10/g10.c:394
+#: g10/g10.c:408
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr "|JMÉNO|pou¾ij JMÉNO jako implicitní tajný klíè"
 
-#: g10/g10.c:395
+#: g10/g10.c:409
 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
 msgstr ""
 "|POÈÍTAÈ|pou¾ij tento server klíèù pro vyhledávání\n"
 " klíèù"
 
-#: g10/g10.c:397
+#: g10/g10.c:411
 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
 msgstr "|JMÉNO|nastav znakovou sadu terminálu na JMÉNO"
 
-#: g10/g10.c:398
+#: g10/g10.c:412
 msgid "read options from file"
 msgstr "èíst nastavení ze souboru"
 
-#: g10/g10.c:402
+#: g10/g10.c:416
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
 
-#: g10/g10.c:404
+#: g10/g10.c:418
 msgid "|[file]|write status info to file"
 msgstr "|[SOUBOR]|zapi¹ informaci o stavu do SOUBORu"
 
-#: g10/g10.c:410
+#: g10/g10.c:430
 msgid "|KEYID|ultimately trust this key"
 msgstr "|KLÍÈ|úplnì dùvìøovat tomuto klíèi"
 
-#: g10/g10.c:411
+#: g10/g10.c:431
 msgid "|FILE|load extension module FILE"
 msgstr "|SOUBOR|nahrát roz¹iøující modul SOUBOR"
 
-#: g10/g10.c:412
+#: g10/g10.c:432
 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
 msgstr "emulovat mód popsaný v RFC1991"
 
-#: g10/g10.c:413
+#: g10/g10.c:433
 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
 msgstr ""
 "nastav v¹echny vlastnosti paketù, ¹ifer\n"
 " a hashù jako v OpenPGP"
 
-#: g10/g10.c:414
+#: g10/g10.c:434
 msgid "set all packet, cipher and digest options to PGP 2.x behavior"
 msgstr ""
 "nastav v¹echny vlastnosti paketù, ¹ifer\n"
 " a hashù jako v PGP 2.x"
 
-#: g10/g10.c:418
+#: g10/g10.c:440
 msgid "|N|use passphrase mode N"
 msgstr "|N|pou¾ít mód hesla N"
 
-#: g10/g10.c:420
+#: g10/g10.c:442
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
 msgstr "|ALG|pou¾ít hashovací algoritmus ALG pro hesla"
 
-#: g10/g10.c:422
+#: g10/g10.c:444
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
 msgstr "|ALG|pou¾ít ¹ifrovací algoritmus ALG pro hesla"
 
-#: g10/g10.c:424
+#: g10/g10.c:446
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
 msgstr "|ALG|pou¾ít ¹ifrovací algoritmus ALG"
 
-#: g10/g10.c:425
+#: g10/g10.c:447
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
 msgstr "|ALG|pou¾ít hashovací algoritmus ALG"
 
-#: g10/g10.c:426
+#: g10/g10.c:449
 msgid "|N|use compress algorithm N"
 msgstr "|N|pou¾ít kompresní algoritmus N"
 
-#: g10/g10.c:427
+#: g10/g10.c:450
 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
 msgstr ""
 "zahodit identifikátor klíèe z ¹ifrovaných\n"
 " paketù"
 
-#: g10/g10.c:428
+#: g10/g10.c:451
 msgid "Show Photo IDs"
 msgstr "Zobrazit fotografický ID"
 
-#: g10/g10.c:429
+#: g10/g10.c:452
 msgid "Don't show Photo IDs"
 msgstr "Nezobrazovat fotografický ID"
 
-#: g10/g10.c:430
+#: g10/g10.c:453
 msgid "Set command line to view Photo IDs"
 msgstr ""
 "Nastavit pøíkazový øádek k prohlí¾ení\n"
 " fotografického ID"
 
-#: g10/g10.c:431
-msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
-msgstr "|JMÉNO=HODNOTA|pou¾ít tento zápis dat"
-
-#: g10/g10.c:434
+#: g10/g10.c:459
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
@@ -742,7 +738,7 @@ msgstr ""
 "@\n"
 "(Pou¾ijte manuálové stránky pro kompletní seznam v¹ech pøíkazù a mo¾ností)\n"
 
-#: g10/g10.c:437
+#: g10/g10.c:462
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
@@ -760,17 +756,17 @@ msgstr ""
 " --list-keys [jména]        vypsat klíèe\n"
 " --fingerprint [jména]      vypsat fingerprinty \n"
 
-#: g10/g10.c:579
+#: g10/g10.c:613
 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 msgstr ""
 "Chyby oznamte, prosím, na adresu <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 "Pøipomínky k pøekladu <translations.cs@gnupg.cz>.\n"
 
-#: g10/g10.c:583
+#: g10/g10.c:617
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Pou¾ití: gpg [mo¾nosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
 
-#: g10/g10.c:586
+#: g10/g10.c:620
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
@@ -780,7 +776,7 @@ msgstr ""
 "podepsat, ovìøit, ¹ifrovat nebo de¹ifrovat\n"
 "implicitní operace závisí na vstupních datech\n"
 
-#: g10/g10.c:597
+#: g10/g10.c:631
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
@@ -788,265 +784,277 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Podporované algoritmy:\n"
 
-#: g10/g10.c:671
+#: g10/g10.c:735
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "u¾ití: gpg [mo¾nosti]"
 
-#: g10/g10.c:728
+#: g10/g10.c:792
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "konfliktní pøíkazy\n"
 
-#: g10/g10.c:903
+#: g10/g10.c:810
+#, c-format
+msgid "no values for group \"%s\"\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/g10.c:997
 #, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgstr "POZNÁMKA: neexistuje implicitní soubor s mo¾nostmi `%s'\n"
 
-#: g10/g10.c:907
+#: g10/g10.c:1001
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
 msgstr "soubor s mo¾nostmi `%s': %s\n"
 
-#: g10/g10.c:914
+#: g10/g10.c:1008
 #, c-format
 msgid "reading options from `%s'\n"
 msgstr "ètu mo¾nosti z `%s'\n"
 
-#: g10/g10.c:1197
+#: g10/g10.c:1309
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid character set\n"
 msgstr "%s není platná znaková sada\n"
 
-#: g10/g10.c:1214
+#: g10/g10.c:1326
 msgid "could not parse keyserver URI\n"
 msgstr "nelze pou¾ít URI serveru klíèù - chyba analýzy URI\n"
 
-#: g10/g10.c:1228
+#: g10/g10.c:1340
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
 
-#: g10/g10.c:1251 g10/g10.c:1267
-#, c-format
-msgid "WARNING: %s is a deprecated option.\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: pou¾ívání paralteru %s se nedoporuèuje.\n"
-
-#: g10/g10.c:1253 g10/g10.c:1270
-#, c-format
-msgid "please use \"--keyserver-options %s\" instead\n"
-msgstr "pu¾íjte místo nìj \"--keyserver-options %s\" \n"
-
-#: g10/g10.c:1347
+#: g10/g10.c:1476
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: program mù¾e vytvoøit soubor core!\n"
 
-#: g10/g10.c:1351
+#: g10/g10.c:1480
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: %s pøepí¹e %s\n"
 
-#: g10/g10.c:1358 g10/g10.c:1369
+#: g10/g10.c:1487 g10/g10.c:1498
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "POZNÁMKA: %s není pro normální pou¾ití!\n"
 
-#: g10/g10.c:1360 g10/g10.c:1380
+#: g10/g10.c:1489 g10/g10.c:1509
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr "Není dovoleno pou¾ívat %s s %s!\n"
 
-#: g10/g10.c:1363
+#: g10/g10.c:1492
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
 
-#: g10/g10.c:1389
+#: g10/g10.c:1519
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "v módu --pgp2 mù¾ete vytváøet pouze oddìlené podpisy nebo podpisy èitelné "
 "jako text\n"
 
-#: g10/g10.c:1395
+#: g10/g10.c:1525
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
 msgstr "v módu --pgp2 nelze souèasnì ¹ifrovat a podepisovat\n"
 
-#: g10/g10.c:1401
+#: g10/g10.c:1531
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr "v módu --pgp2 musíte pou¾ít soubor (ne rouru).\n"
 
-#: g10/g10.c:1414
+#: g10/g10.c:1544
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
 msgstr "¹ifrování zpráv v módu --pgp2 vy¾aduje algoritmus IDEA\n"
 
-#: g10/encode.c:287 g10/encode.c:349 g10/g10.c:1428 g10/sign.c:620
-#: g10/sign.c:798
+#: g10/encode.c:342 g10/encode.c:404 g10/g10.c:1558 g10/sign.c:646
+#: g10/sign.c:878
 msgid "this message may not be usable by PGP 2.x\n"
 msgstr "tato zpráva není pro PGP 2.x pou¾itelná\n"
 
-#: g10/g10.c:1470 g10/g10.c:1482
+#: g10/g10.c:1601 g10/g10.c:1619
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "vybraný ¹ifrovací algoritmus je neplatný\n"
 
-#: g10/g10.c:1476 g10/g10.c:1488
+#: g10/g10.c:1607 g10/g10.c:1625
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
 
-#: g10/g10.c:1492
-msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
-msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
-
-#: g10/g10.c:1496
-msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
-msgstr "zadané URL pro certifikaèní politiku je neplatné\n"
+#: g10/g10.c:1613
+#, fuzzy
+msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
+msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
 
-#: g10/g10.c:1499
+#: g10/g10.c:1628
 #, c-format
 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
 msgstr "kompresní algoritmus musí být v rozmezí %d..%d\n"
 
-#: g10/g10.c:1501
+#: g10/g10.c:1630
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "polo¾ka completes-needed musí být vìt¹í ne¾ 0\n"
 
-#: g10/g10.c:1503
+#: g10/g10.c:1632
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "polo¾ka marginals-needed musí být vìt¹í ne¾ 1\n"
 
-#: g10/g10.c:1505
+#: g10/g10.c:1634
 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
 msgstr "polo¾ka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
 
-#: g10/g10.c:1508
+#: g10/g10.c:1637
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "POZNÁMKA: jednoduchý mód S2K (0) je dùraznì nedoporuèován\n"
 
-#: g10/g10.c:1512
+#: g10/g10.c:1641
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
 
-#: g10/g10.c:1516
+#: g10/g10.c:1645
 msgid "invalid default-check-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr "neplatná implicitní úroveò kontroly; musí být 0, 1, 2 nebo 3\n"
 
-#: g10/g10.c:1519
-msgid "invalid preferences\n"
+#: g10/g10.c:1651
+#, fuzzy
+msgid "invalid default preferences\n"
 msgstr "neplatné pøedvolby \n"
 
-#: g10/g10.c:1613
+#: g10/g10.c:1659
+#, fuzzy
+msgid "invalid personal cipher preferences\n"
+msgstr "neplatné pøedvolby \n"
+
+#: g10/g10.c:1663
+#, fuzzy
+msgid "invalid personal digest preferences\n"
+msgstr "neplatné pøedvolby \n"
+
+#: g10/g10.c:1667
+#, fuzzy
+msgid "invalid personal compress preferences\n"
+msgstr "neplatné pøedvolby \n"
+
+#: g10/g10.c:1761
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "nemohu inicializovat databázi dùvìry: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:1633
+#: g10/g10.c:1771
+msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/g10.c:1781
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [jméno souboru]"
 
-#: g10/g10.c:1640
+#: g10/g10.c:1788
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
 
-#: g10/g10.c:1648
+#: g10/g10.c:1796
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
 
-#: g10/g10.c:1665
+#: g10/g10.c:1813
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [jméno souboru]"
 
-#: g10/g10.c:1678
+#: g10/g10.c:1826
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [jméno souboru]"
 
-#: g10/g10.c:1692
+#: g10/g10.c:1840
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [jméno souboru]"
 
-#: g10/g10.c:1701
+#: g10/g10.c:1849
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [jméno souboru]"
 
-#: g10/g10.c:1719
+#: g10/g10.c:1867
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
 
-#: g10/g10.c:1730
+#: g10/g10.c:1878
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--sign-key id u¾ivatele"
 
-#: g10/g10.c:1738
+#: g10/g10.c:1886
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--lsign-key id u¾ivatele"
 
-#: g10/g10.c:1746
+#: g10/g10.c:1894
 msgid "--nrsign-key user-id"
 msgstr "--nrsign-key id u¾ivatele"
 
-#: g10/g10.c:1754
+#: g10/g10.c:1902
 msgid "--nrlsign-key user-id"
 msgstr "--nrlsign-key id u¾ivatele"
 
-#: g10/g10.c:1762
+#: g10/g10.c:1910
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key id u¾ivatele [pøíkazy]"
 
-#: g10/encode.c:307 g10/g10.c:1818 g10/sign.c:709
+#: g10/encode.c:362 g10/g10.c:1966 g10/sign.c:789
 #, c-format
 msgid "can't open %s: %s\n"
 msgstr "nelze otevøít %s: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:1833
+#: g10/g10.c:1981
 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
 msgstr "-k[v][v][v][c] [id u¾ivatele] [soubor s klíèi (keyring)]"
 
-#: g10/g10.c:1916
+#: g10/g10.c:2072
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:1924
+#: g10/g10.c:2080
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:2011
+#: g10/g10.c:2167
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
 
-#: g10/g10.c:2097
+#: g10/g10.c:2253
 msgid "[filename]"
 msgstr "[jméno souboru]"
 
-#: g10/g10.c:2101
+#: g10/g10.c:2257
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Zaènìte psát svou zprávu ...\n"
 
-#: g10/decrypt.c:60 g10/decrypt.c:106 g10/g10.c:2104 g10/verify.c:94
+#: g10/decrypt.c:60 g10/decrypt.c:106 g10/g10.c:2260 g10/verify.c:94
 #: g10/verify.c:139
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "nelze otevøít `%s'\n"
 
-#: g10/g10.c:2313
+#: g10/g10.c:2474
+#, fuzzy
 msgid ""
-"the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
-msgstr "první znak jména musí být písmeno nebo podtr¾ítko\n"
-
-#: g10/g10.c:2319
-msgid ""
-"a notation name must have only letters, digits, dots or underscores and end "
-"with an '='\n"
+"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
+"an '='\n"
 msgstr ""
 "jméno mù¾e obsahovat pouze písmena, èíslice, teèky nebo podtr¾ítka a konèit "
 "s '='\n"
 
-#: g10/g10.c:2325
-msgid "dots in a notation name must be surrounded by other characters\n"
-msgstr "teèky ve jménì musí být obklopeny jinými znaky\n"
-
-#: g10/g10.c:2333
+#: g10/g10.c:2483
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
 msgstr "hodnota nemù¾e obsahovat ¾ádné kontrolní znaky\n"
 
+#: g10/g10.c:2520
+msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
+msgstr "zadané URL pro certifikaèní politiku je neplatné\n"
+
+#: g10/g10.c:2522
+msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
+msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
+
 #: g10/armor.c:314
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
@@ -1143,11 +1151,13 @@ msgid "User ID is no longer valid"
 msgstr "Identifikátor u¾ivatele ji¾ neplatí"
 
 #: g10/pkclist.c:73
-msgid "Reason for revocation: "
+#, fuzzy
+msgid "reason for revocation: "
 msgstr "Dùvod pro revokaci: "
 
 #: g10/pkclist.c:90
-msgid "Revocation comment: "
+#, fuzzy
+msgid "revocation comment: "
 msgstr "Revokaèní poznámka: "
 
 #. a string with valid answers
@@ -1340,22 +1350,22 @@ msgstr ""
 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr "         Není jisté, zda tento podpis patøí vlastníkovi.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:714 g10/pkclist.c:737 g10/pkclist.c:882 g10/pkclist.c:937
+#: g10/pkclist.c:764 g10/pkclist.c:787 g10/pkclist.c:938 g10/pkclist.c:993
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: %s\n"
 msgstr "%s: pøeskoèeno: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:723 g10/pkclist.c:911
+#: g10/pkclist.c:773 g10/pkclist.c:967
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr "%s: pøeskoèeno: veøejný klíè je ji¾ obsa¾en v databázi\n"
 
-#: g10/pkclist.c:752
+#: g10/pkclist.c:803
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr ""
 "Nespecifikoval jste identifikátor u¾ivatele (user ID). Mù¾ete pou¾ít \"-r\"\n"
 
-#: g10/pkclist.c:762
+#: g10/pkclist.c:816
 msgid ""
 "\n"
 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
@@ -1363,121 +1373,131 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Napi¹te identifikátor u¾ivatele (user ID). Ukonèete prázdným øádkem: "
 
-#: g10/pkclist.c:776
+#: g10/pkclist.c:832
 msgid "No such user ID.\n"
 msgstr "Takový identifikátor u¾ivatele neexistuje.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:781 g10/pkclist.c:857
+#: g10/pkclist.c:837 g10/pkclist.c:913
 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
 msgstr "pøeskoèeno: veøejný klíè je u¾ nastaven podle implicitního adresáta\n"
 
-#: g10/pkclist.c:799
+#: g10/pkclist.c:855
 msgid "Public key is disabled.\n"
 msgstr "Veøejný klíè je neplatný (disabled).\n"
 
-#: g10/pkclist.c:806
+#: g10/pkclist.c:862
 msgid "skipped: public key already set\n"
 msgstr "pøeskoèeno: veøejný klíè je ji¾ nastaven\n"
 
-#: g10/pkclist.c:849
+#: g10/pkclist.c:905
 #, c-format
 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
 msgstr "neznámý implicitní adresát `%s'\n"
 
-#: g10/pkclist.c:893
+#: g10/pkclist.c:949
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
 msgstr "%s: pøeskoèeno: veøejný klíè je neplatný (disabled)\n"
 
-#: g10/pkclist.c:943
+#: g10/pkclist.c:999
 msgid "no valid addressees\n"
 msgstr "¾ádné platné adresy\n"
 
-#: g10/keygen.c:180
+#: g10/keygen.c:182
 #, c-format
 msgid "preference %c%lu is not valid\n"
 msgstr "pøedvolba %c%lu není platná\n"
 
-#: g10/keygen.c:187
+#: g10/keygen.c:189
 #, c-format
 msgid "preference %c%lu duplicated\n"
 msgstr "duplicita pøedvolby %c%lu\n"
 
-#: g10/keygen.c:192
+#: g10/keygen.c:194
 #, c-format
 msgid "too many `%c' preferences\n"
 msgstr "pøíli¹ mnoho `%c' pøedvoleb\n"
 
-#: g10/keygen.c:257
+#: g10/keygen.c:264
 msgid "invalid character in preference string\n"
 msgstr "neplatný znak v øetìzci s pøedvolbami\n"
 
-#: g10/keygen.c:399
+#: g10/keygen.c:524
+#, fuzzy
+msgid "writing direct signature\n"
+msgstr "zapisuji podpis klíèe sebou samým\n"
+
+#: g10/keygen.c:563
 msgid "writing self signature\n"
 msgstr "zapisuji podpis klíèe sebou samým\n"
 
-#: g10/keygen.c:443
+#: g10/keygen.c:607
 msgid "writing key binding signature\n"
 msgstr "zapisuji \"key-binding\" podpis\n"
 
-#: g10/keygen.c:497 g10/keygen.c:581 g10/keygen.c:672
+#: g10/keygen.c:661 g10/keygen.c:745 g10/keygen.c:836
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
 msgstr "neplatná délka klíèe; pou¾iji %u bitù\n"
 
-#: g10/keygen.c:502 g10/keygen.c:586 g10/keygen.c:677
+#: g10/keygen.c:666 g10/keygen.c:750 g10/keygen.c:841
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
 msgstr "délka klíèe zaokrouhlena na %u bitù\n"
 
-#: g10/keygen.c:777
+#: g10/keygen.c:941
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgstr "Prosím, vyberte druh klíèe, který chcete:\n"
 
-#: g10/keygen.c:779
+#: g10/keygen.c:943
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
 msgstr "   (%d) DSA a ElGamal (implicitní)\n"
 
-#: g10/keygen.c:780
+#: g10/keygen.c:944
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
 
-#: g10/keygen.c:782
+#: g10/keygen.c:946
 #, c-format
 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (pouze pro ¹ifrování)\n"
 
-#: g10/keygen.c:783
+#: g10/keygen.c:948
 #, c-format
 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (pro ¹ifrování a podpis)\n"
 
-#: g10/keygen.c:784
+#: g10/keygen.c:949
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
 
-#: g10/keygen.c:786
+#: g10/keygen.c:951
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro ¹ifrování)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:516 g10/keygen.c:789
+#: g10/keygen.c:953
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
+msgstr "   (%d) ElGamal (pro ¹ifrování a podpis)\n"
+
+#: g10/keyedit.c:572 g10/keygen.c:956
 msgid "Your selection? "
 msgstr "Vá¹ výbìr? "
 
-#: g10/keygen.c:809
+#: g10/keygen.c:966 g10/keygen.c:984
 msgid "The use of this algorithm is deprecated - create anyway? "
 msgstr ""
 "Pou¾ití tohoto algoritmu se ji¾ nedoporuèuje - chcete ho pøesto vytvoøit? "
 
-#: g10/keyedit.c:529 g10/keygen.c:823
+#: g10/keyedit.c:585 g10/keygen.c:998
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "Neplatný výbìr.\n"
 
-#: g10/keygen.c:836
+#: g10/keygen.c:1011
 #, c-format
 msgid ""
 "About to generate a new %s keypair.\n"
@@ -1490,21 +1510,21 @@ msgstr ""
 "                      implicitní velikost klíèe je 1024 bitù\n"
 "             nejvy¹¹í navrhovaná velikost klíèe je 2048 bitù\n"
 
-#: g10/keygen.c:845
+#: g10/keygen.c:1020
 msgid "What keysize do you want? (1024) "
 msgstr "Jakou velikost klíèe si pøejete? (1024) "
 
-#: g10/keygen.c:850
+#: g10/keygen.c:1025
 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
 msgstr "Klíè DSA musí mít velikost od 512 do 1024 bitù.\n"
 
-#: g10/keygen.c:852
+#: g10/keygen.c:1027
 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
 msgstr ""
 "velikost klíèe je pøíli¹ malá; minimální dovolená velikost pro RSA je 1024 "
 "bitù.\n"
 
-#: g10/keygen.c:855
+#: g10/keygen.c:1030
 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
 msgstr ""
 "velikost klíèe je pøíli¹ malá; minimální dovolená velikost je 768 bitù.\n"
@@ -1517,12 +1537,12 @@ msgstr ""
 #. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
 #. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
 #. * do whatever you want.
-#: g10/keygen.c:866
+#: g10/keygen.c:1041
 #, c-format
 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
 msgstr "velikost klíèe je pøíli¹ velká; maximální dovolená hodnota je %d.\n"
 
-#: g10/keygen.c:871
+#: g10/keygen.c:1046
 msgid ""
 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
 "computations take REALLY long!\n"
@@ -1530,11 +1550,11 @@ msgstr ""
 "Velikosti klíèe vìt¹í jak 2048 bitù se nedoporuèují, proto¾e\n"
 "výpoèty pak trvají VELMI dlouho!\n"
 
-#: g10/keygen.c:874
+#: g10/keygen.c:1049
 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
 msgstr "Opravdu chcete vytvoøit klíè této délky? "
 
-#: g10/keygen.c:875
+#: g10/keygen.c:1050
 msgid ""
 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
 "vulnerable to attacks!\n"
@@ -1542,17 +1562,17 @@ msgstr ""
 "Dobøe, ale nezapomeòte, ¾e informace mohou být vyzrazeny z poèítaèe také "
 "elektromagnetickým vyzaøováním monitoru nebo klávesnice!\n"
 
-#: g10/keygen.c:884
+#: g10/keygen.c:1059
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "Po¾adovaná délka klíèe je %u bitù.\n"
 
-#: g10/keygen.c:887 g10/keygen.c:891
+#: g10/keygen.c:1062 g10/keygen.c:1066
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
 msgstr "zaokrouhleno na %u bitù\n"
 
-#: g10/keygen.c:942
+#: g10/keygen.c:1117
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
@@ -1568,7 +1588,7 @@ msgstr ""
 "      <n>m = doba platnosti klíèe skonèí za n mìsícù\n"
 "      <n>y = doba platnosti klíèe skonèí za n let\n"
 
-#: g10/keygen.c:951
+#: g10/keygen.c:1126
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
 "         0 = signature does not expire\n"
@@ -1584,30 +1604,30 @@ msgstr ""
 "      <n>m = doba platnosti podpisu skonèí za n mìsícù\n"
 "      <n>y = doba platnosti podpisu skonèí za n let\n"
 
-#: g10/keygen.c:973
+#: g10/keygen.c:1148
 msgid "Key is valid for? (0) "
 msgstr "Klíè je platný pro? (0) "
 
-#: g10/keygen.c:975
+#: g10/keygen.c:1150
 msgid "Signature is valid for? (0) "
 msgstr "Podpis je platný pro? (0) "
 
-#: g10/keygen.c:980
+#: g10/keygen.c:1155
 msgid "invalid value\n"
 msgstr "neplatná hodnota\n"
 
-#: g10/keygen.c:985
+#: g10/keygen.c:1160
 #, c-format
 msgid "%s does not expire at all\n"
 msgstr "platnost %s neskonèí\n"
 
 #. print the date when the key expires
-#: g10/keygen.c:992
+#: g10/keygen.c:1167
 #, c-format
 msgid "%s expires at %s\n"
 msgstr "platnost %s skonèí %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:998
+#: g10/keygen.c:1173
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
@@ -1615,11 +1635,11 @@ msgstr ""
 "Vá¹ systém neumí zobrazit data po roce 2038.\n"
 "V ka¾dém pøípadì budou data korektnì zpracovávána do roku 2106.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1003
+#: g10/keygen.c:1178
 msgid "Is this correct (y/n)? "
 msgstr "Je to správnì (a/n)? "
 
-#: g10/keygen.c:1046
+#: g10/keygen.c:1221
 msgid ""
 "\n"
 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
@@ -1635,44 +1655,44 @@ msgstr ""
 "    \"Magda Prochazkova (student) <magda@domena.cz>\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1058
+#: g10/keygen.c:1233
 msgid "Real name: "
 msgstr "Jméno a pøíjmení: "
 
-#: g10/keygen.c:1066
+#: g10/keygen.c:1241
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Neplatný znak ve jménì\n"
 
-#: g10/keygen.c:1068
+#: g10/keygen.c:1243
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "Jméno nemù¾e zaèínat èíslicí\n"
 
-#: g10/keygen.c:1070
+#: g10/keygen.c:1245
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgstr "Jméno musí být dlouhé alespoò 5 znakù\n"
 
-#: g10/keygen.c:1078
+#: g10/keygen.c:1253
 msgid "Email address: "
 msgstr "E-mailová adresa: "
 
-#: g10/keygen.c:1089
+#: g10/keygen.c:1264
 msgid "Not a valid email address\n"
 msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
 
-#: g10/keygen.c:1097
+#: g10/keygen.c:1272
 msgid "Comment: "
 msgstr "Komentáø: "
 
-#: g10/keygen.c:1103
+#: g10/keygen.c:1278
 msgid "Invalid character in comment\n"
 msgstr "Neplatný znak v komentáøi\n"
 
-#: g10/keygen.c:1126
+#: g10/keygen.c:1301
 #, c-format
 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
 msgstr "Pou¾íváte znakovou sadu `%s'.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1132
+#: g10/keygen.c:1307
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
@@ -1683,29 +1703,29 @@ msgstr ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1136
+#: g10/keygen.c:1311
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr "Do pole jméno nebo komentáø nepi¹te, prosím, e-mailovou adresu.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1141
+#: g10/keygen.c:1316
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "jJkKeEPpUu"
 
-#: g10/keygen.c:1151
+#: g10/keygen.c:1326
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
 msgstr "Zmìnit (J)méno, (K)omentáø, (E)-mail nebo (U)konèit? "
 
-#: g10/keygen.c:1152
+#: g10/keygen.c:1327
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr ""
 "Zmìnit (J)méno, (K)omentáø, (E)-mail, (P)okraèovat dál nebo (U)konèit "
 "program? "
 
-#: g10/keygen.c:1171
+#: g10/keygen.c:1346
 msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Nejdøív, prosím, opravte chybu\n"
 
-#: g10/keygen.c:1210
+#: g10/keygen.c:1385
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
@@ -1713,16 +1733,16 @@ msgstr ""
 "Pro ochranu Va¹eho tajného klíèe musíte zadat heslo.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:701 g10/keygen.c:1218
+#: g10/keyedit.c:783 g10/keygen.c:1393
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
 msgstr "heslo není zopakováno správnì; zkuste to znovu"
 
-#: g10/keygen.c:1219
+#: g10/keygen.c:1394
 #, c-format
 msgid "%s.\n"
 msgstr "%s.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1225
+#: g10/keygen.c:1400
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
@@ -1734,7 +1754,7 @@ msgstr ""
 "tohoto programu s parametrem \"--edit-key\".\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1246
+#: g10/keygen.c:1421
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
@@ -1747,53 +1767,53 @@ msgstr ""
 "pou¾ívat disky); díky tomu má generátor lep¹í ¹anci získat dostatek "
 "entropie.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1741
+#: g10/keygen.c:1985
 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
 msgstr "Pár klíèù DSA bude dlouhý 1024 bitù.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1795
+#: g10/keygen.c:2039
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Vytváøení klíèe bylo zru¹eno.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1883 g10/keygen.c:1963
+#: g10/keygen.c:2128 g10/keygen.c:2216
 #, c-format
 msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgstr "zapisuji veøejný klíè do `%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:1884 g10/keygen.c:1965
+#: g10/keygen.c:2129 g10/keygen.c:2218
 #, c-format
 msgid "writing secret key to `%s'\n"
 msgstr "zapisuji tajný klíè do `%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:1952
+#: g10/keygen.c:2205
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor veøejných klíèù (pubring): %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1958
+#: g10/keygen.c:2211
 #, c-format
 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor tajných klíèù (secring): %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1972
+#: g10/keygen.c:2225
 #, c-format
 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
 msgstr "chyba pøi zápisu do souboru veøejných klíèù `%s': %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1979
+#: g10/keygen.c:2232
 #, c-format
 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
 msgstr "chyba pøi zápisu do souboru tajných klíèù `%s': %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1999
+#: g10/keygen.c:2252
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 msgstr "veøejný a tajný klíè byly vytvoøeny a podepsány.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2000
+#: g10/keygen.c:2253
 msgid "key marked as ultimately trusted.\n"
 msgstr "klíè oznaèen jako absolutnì dùvìryhodný.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2011
+#: g10/keygen.c:2264
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
@@ -1801,12 +1821,12 @@ msgstr ""
 "Tento klíè nemù¾e být pou¾itý pro ¹ifrování. K vytvoøení\n"
 "sekundárního klíèe pro tento úèel mù¾ete pou¾ít pøíkaz \"--edit-key\".\n"
 
-#: g10/keygen.c:2023 g10/keygen.c:2131
+#: g10/keygen.c:2276 g10/keygen.c:2384
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgstr "Vytvoøení klíèe se nepodaøilo: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:2067 g10/sig-check.c:223 g10/sign.c:228
+#: g10/keygen.c:2320 g10/sig-check.c:223 g10/sign.c:257
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -1814,7 +1834,7 @@ msgstr ""
 "klíè byl vytvoøen %lu sekund v budoucnosti (do¹lo ke zmìnì èasu nebo\n"
 "je problém se systémovým èasem)\n"
 
-#: g10/keygen.c:2069 g10/sig-check.c:225 g10/sign.c:230
+#: g10/keygen.c:2322 g10/sig-check.c:225 g10/sign.c:259
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -1822,85 +1842,95 @@ msgstr ""
 "klíè byl vytvoøen %lu sekund v budoucnosti (do¹lo ke zmìnì èasu nebo\n"
 "je problém se systémovým èasem)\n"
 
-#: g10/keygen.c:2078
+#: g10/keygen.c:2331
 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr "POZNÁMKA: vytvoøení podklíèe pro klíèe v3 není v souladu s OpenPGP\n"
 
-#: g10/keygen.c:2107
+#: g10/keygen.c:2360
 msgid "Really create? "
 msgstr "Opravdu vytvoøit? "
 
-#: g10/decrypt.c:92 g10/encode.c:590
+#: g10/decrypt.c:92 g10/encode.c:673
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
 msgstr "--output pro tento pøíkaz není platný\n"
 
-#: g10/encode.c:92 g10/encode.c:296
+#: g10/encode.c:126 g10/encode.c:351
 #, c-format
 msgid "`%s' already compressed\n"
 msgstr "`%s' je ji¾ zakomprimován\n"
 
-#: g10/encode.c:100 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:300 g10/tdbio.c:492
+#: g10/encode.c:134 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:300 g10/tdbio.c:492
 #: g10/tdbio.c:552
 #, c-format
 msgid "%s: can't open: %s\n"
 msgstr "%s: nemohu otevøít: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:122 g10/sign.c:959
+#: g10/encode.c:162 g10/sign.c:1035
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
 msgstr "chyba pøi vytváøení hesla: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:185 g10/encode.c:383
+#: g10/encode.c:236 g10/encode.c:447
 #, c-format
 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
 msgstr "%s: VAROVÁNÍ: soubor je prázdný\n"
 
-#: g10/encode.c:285
+#: g10/encode.c:340
 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "v módu --pgp2 mù¾ete ¹ifrovat pouze RSA klíèem o délce 2048 bitù a ménì\n"
 
-#: g10/encode.c:313
+#: g10/encode.c:368
 #, c-format
 msgid "reading from `%s'\n"
 msgstr "ètu z `%s'\n"
 
-#: g10/encode.c:347
+#: g10/encode.c:402
 msgid ""
 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
 msgstr "algoritmus IDEA nelze pou¾ít pro v¹echny klíèe, pro které ¹ifrujete.\n"
 
-#: g10/encode.c:563
+#: g10/encode.c:413 g10/encode.c:567
+#, c-format
+msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/encode.c:485 g10/sign.c:758
+#, fuzzy, c-format
+msgid "forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr "POZNÁMKA: v pøedvolbách nenalezen ¹ifrovací algoritmus %d\n"
+
+#: g10/encode.c:646
 #, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: %s\n"
 msgstr "%s/%s za¹ifrovaný pro: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:69 g10/export.c:141
+#: g10/delkey.c:69 g10/export.c:141 g10/keyedit.c:2211
 #, c-format
 msgid "key `%s' not found: %s\n"
 msgstr "klíè `%s' nenalezen: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:77 g10/export.c:161
+#: g10/delkey.c:77 g10/export.c:164
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
 msgstr "chyba pøi ètení bloku klíèe: %s\n"
 
-#: g10/export.c:169
+#: g10/export.c:172
 #, c-format
 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
 msgstr "klíè %08lX: není ve formátu RFC 2440 - pøeskoèeno\n"
 
-#: g10/export.c:180
+#: g10/export.c:188
 #, c-format
 msgid "key %08lX: not protected - skipped\n"
 msgstr "klíè %08lX: není chránìný - pøeskoèeno\n"
 
-#: g10/export.c:188
+#: g10/export.c:196
 #, c-format
 msgid "key %08lX: PGP 2.x style key - skipped\n"
 msgstr "klíè %08lX: PGP 2.x klíè - pøeskoèeno\n"
 
-#: g10/export.c:255
+#: g10/export.c:279
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
 
@@ -1910,23 +1940,23 @@ msgstr "p
 
 #. fixme: returning translatable constants instead of a user ID is
 #. * not good because they are probably not utf-8 encoded.
-#: g10/getkey.c:187 g10/getkey.c:2272
+#: g10/getkey.c:187 g10/getkey.c:2383
 msgid "[User id not found]"
 msgstr "[User ID not found]"
 
 # c-format
-#: g10/getkey.c:1360
+#: g10/getkey.c:1438
 #, c-format
 msgid "Invalid key %08lX made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
 "Neplatný klíè %08lX zmìnìn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
 
-#: g10/getkey.c:1989
+#: g10/getkey.c:2100
 #, c-format
 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
 msgstr "pou¾ívám sekundární klíè %08lX místo primárního klíèe %08lX\n"
 
-#: g10/getkey.c:2036
+#: g10/getkey.c:2147
 #, c-format
 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
 msgstr "klíè %08lX: tajný klíè bez klíèe veøejného - pøeskoèeno\n"
@@ -2006,182 +2036,187 @@ msgstr "  importovan
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
 msgstr "tajné klíèe nezmìnìny: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:438 g10/import.c:657
+#: g10/import.c:479
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: removed multiple subkey binding\n"
+msgstr "klíè %08lX: neplatná vazba podklíèe\n"
+
+#: g10/import.c:527 g10/import.c:756
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no user ID\n"
 msgstr "klíè %08lX: chybí identifikátor u¾ivatele\n"
 
 # c-format
-#: g10/import.c:455
+#: g10/import.c:544
 #, c-format
 msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '%s'\n"
 msgstr "klíè %08lX: pøijat id u¾ivatele '%s',který není podepsán jím samým\n"
 
-#: g10/import.c:462
+#: g10/import.c:551
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
 msgstr "klíè %08lX: chybí platný identifikátor u¾ivatele\n"
 
-#: g10/import.c:464
+#: g10/import.c:553
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
 msgstr "mù¾e to být zpùsobeno chybìjícím podpisem klíèe jím samým\n"
 
-#: g10/import.c:474 g10/import.c:726
+#: g10/import.c:563 g10/import.c:825
 #, c-format
 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
 msgstr "klíè %08lX: veøejný klíè nenalezen: %s\n"
 
-#: g10/import.c:479
+#: g10/import.c:568
 #, c-format
 msgid "key %08lX: new key - skipped\n"
 msgstr "klíè %08lX: nový klíè - pøeskoèen\n"
 
-#: g10/import.c:489
+#: g10/import.c:578
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíèù (keyring): %s\n"
 
-#: g10/import.c:494 g10/openfile.c:244 g10/sign.c:648 g10/sign.c:817
+#: g10/import.c:583 g10/openfile.c:244 g10/sign.c:670 g10/sign.c:897
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
 msgstr "zapisuji do '%s'\n"
 
-#: g10/import.c:497 g10/import.c:571 g10/import.c:677 g10/import.c:786
+#: g10/import.c:587 g10/import.c:664 g10/import.c:776 g10/import.c:885
 #, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgstr "chyba pøi zápisu souboru klíèù (keyring)  `%s': %s\n"
 
-#: g10/import.c:505
-#, c-format
-msgid "key %08lX: public key imported\n"
+#: g10/import.c:596
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: public key \"%s\" imported\n"
 msgstr "klíè %08lX: veøejný klíè importován\n"
 
-#: g10/import.c:524
+#: g10/import.c:617
 #, c-format
 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
 msgstr "klíè %08lX: neodpovídá na¹í kopii\n"
 
-#: g10/import.c:542 g10/import.c:743
+#: g10/import.c:634 g10/import.c:842
 #, c-format
 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
 msgstr "klíè %08lX: nemohu najít originální blok klíèe: %s\n"
 
-#: g10/import.c:549 g10/import.c:749
+#: g10/import.c:641 g10/import.c:848
 #, c-format
 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
 msgstr "klíè %08lX: nemohu èíst originální blok klíèe: %s\n"
 
-#: g10/import.c:579
-#, c-format
-msgid "key %08lX: 1 new user ID\n"
+#: g10/import.c:673
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new user ID\n"
 msgstr "klíè %08lX: 1 nový identifikátor u¾ivatele\n"
 
-#: g10/import.c:582
-#, c-format
-msgid "key %08lX: %d new user IDs\n"
+#: g10/import.c:676
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: \"%s\" %d new user IDs\n"
 msgstr "klíè %08lX: %d nových identifikátorù u¾ivatele\n"
 
-#: g10/import.c:585
-#, c-format
-msgid "key %08lX: 1 new signature\n"
+#: g10/import.c:679
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new signature\n"
 msgstr "klíè %08lX: 1 nový podpis\n"
 
-#: g10/import.c:588
-#, c-format
-msgid "key %08lX: %d new signatures\n"
+#: g10/import.c:682
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: \"%s\" %d new signatures\n"
 msgstr "klíè %08lX: %d nových podpisù\n"
 
-#: g10/import.c:591
-#, c-format
-msgid "key %08lX: 1 new subkey\n"
+#: g10/import.c:685
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new subkey\n"
 msgstr "klíè %08lX: 1 nový podklíè\n"
 
-#: g10/import.c:594
-#, c-format
-msgid "key %08lX: %d new subkeys\n"
+#: g10/import.c:688
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: \"%s\" %d new subkeys\n"
 msgstr "klíè %08lX: %d nových podklíèù\n"
 
-#: g10/import.c:604
-#, c-format
-msgid "key %08lX: not changed\n"
+#: g10/import.c:700
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "klíè %08lX: beze zmìn\n"
 
-#: g10/import.c:671
+#: g10/import.c:770
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "není nastaven implicitní soubor tajných klíèù %s\n"
 
-#: g10/import.c:682
+#: g10/import.c:781
 #, c-format
 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
 msgstr "klíè %08lX: tajný klíè importován\n"
 
 #. we can't merge secret keys
-#: g10/import.c:686
+#: g10/import.c:785
 #, c-format
 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
 msgstr "klíè %08lX: je ji¾ v souboru tajných klíèù\n"
 
-#: g10/import.c:691
+#: g10/import.c:790
 #, c-format
 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
 msgstr "klíè %08lX: nenalezen tajný klíè: %s\n"
 
-#: g10/import.c:720
+#: g10/import.c:819
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
 "klíè %08lX: chybí veøejný klíè - nemohu aplikovat revokaèní certifikát\n"
 
-#: g10/import.c:760
+#: g10/import.c:859
 #, c-format
 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 msgstr "klíè %08lX: neplatný revokaèní certifikát: %s - zamítnuto\n"
 
-#: g10/import.c:791
-#, c-format
-msgid "key %08lX: revocation certificate imported\n"
+#: g10/import.c:891
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: \"%s\" revocation certificate imported\n"
 msgstr "klíè %08lX: revokaèní certifikát importován\n"
 
-#: g10/import.c:826
+#: g10/import.c:928
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
 msgstr "klíè %08lX: neexistuje id u¾ivatele pro podpis\n"
 
-#: g10/import.c:839
+#: g10/import.c:941
 #, c-format
 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm on user id \"%s\"\n"
 msgstr ""
 "klíè %08lX: nepodporovaný algoritmus veøejného klíèe u u¾ivatelského id \"%s"
 "\"\n"
 
-#: g10/import.c:841
+#: g10/import.c:943
 #, c-format
 msgid "key %08lX: invalid self-signature on user id \"%s\"\n"
 msgstr ""
 "klíè %08lX: neplatný podpis klíèe jím samým u u¾ivatelského id \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:858
+#: g10/import.c:960
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
 msgstr "klíè %08lX: neexistuje podklíè pro vázání klíèù\n"
 
-#: g10/import.c:868
+#: g10/import.c:970
 #, c-format
 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
 msgstr "klíè %08lX: nepodporovaný algoritmus veøejného klíèe\n"
 
-#: g10/import.c:869
+#: g10/import.c:971
 #, c-format
 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
 msgstr "klíè %08lX: neplatná vazba podklíèe\n"
 
-#: g10/import.c:899
+#: g10/import.c:1001
 #, c-format
 msgid "key %08lX: skipped user ID '"
 msgstr "klíè %08lX: identifikátor u¾ivatele pøeskoèen '"
 
-#: g10/import.c:922
+#: g10/import.c:1024
 #, c-format
 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
 msgstr "klíè %08lX: podklíè pøeskoèen\n"
@@ -2190,109 +2225,129 @@ msgstr "kl
 #. * to import non-exportable signature when we have the
 #. * the secret key used to create this signature - it
 #. * seems that this makes sense
-#: g10/import.c:945
+#: g10/import.c:1047
 #, c-format
 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
 msgstr "klíè %08lX: podpis není exportovatelný (tøída %02x) - pøeskoèeno\n"
 
-#: g10/import.c:954
+#: g10/import.c:1056
 #, c-format
 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
 msgstr "klíè %08lX: revokaèní certifikát na ¹patném místì - pøeskoèeno \n"
 
-#: g10/import.c:971
+#: g10/import.c:1073
 #, c-format
 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
 msgstr "klíè %08lX: neplatný revokaèní certifikát: %s - pøeskoèen\n"
 
-#: g10/import.c:1072
+#: g10/import.c:1174
 #, c-format
 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
 msgstr "klíè %08lX: objeven duplikovaný identifikátor u¾ivatele - slouèen\n"
 
-#: g10/import.c:1131
+#: g10/import.c:1233
 #, c-format
 msgid "Warning: key %08lX may be revoked: fetching revocation key %08lX\n"
 msgstr ""
 "VAROVÁNÍ: klíè %08lX mù¾e být revokován: zkou¹ím získat revokaèní klíè %"
 "08lX\n"
 
-#: g10/import.c:1145
+#: g10/import.c:1247
 #, c-format
 msgid "Warning: key %08lX may be revoked: revocation key %08lX not present.\n"
 msgstr ""
 "VAROVÁNÍ: klíè %08lX mù¾e být revokován: revokaèní klíè %08lX nenalezen.\n"
 
-#: g10/import.c:1201
-#, c-format
-msgid "key %08lX: revocation certificate added\n"
+#: g10/import.c:1304
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: \"%s\" revocation certificate added\n"
 msgstr "klíè %08lX: pøidán revokaèní certifikát\n"
 
-#: g10/import.c:1231
+#: g10/import.c:1335
 #, c-format
 msgid "key %08lX: direct key signature added\n"
 msgstr "klíè %08lX: podpis klíèe jím samým (direct key signature)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:142
+#: g10/keyedit.c:143
 msgid "[revocation]"
 msgstr "[revokace]"
 
-#: g10/keyedit.c:143
+#: g10/keyedit.c:144
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[podpis klíèe jím samým]"
 
-#: g10/keyedit.c:214 g10/keylist.c:139
+#: g10/keyedit.c:215 g10/keylist.c:148
 msgid "1 bad signature\n"
 msgstr "1 ¹patný podpis\n"
 
-#: g10/keyedit.c:216 g10/keylist.c:141
+#: g10/keyedit.c:217 g10/keylist.c:150
 #, c-format
 msgid "%d bad signatures\n"
 msgstr "%d ¹patných podpisù\n"
 
-#: g10/keyedit.c:218 g10/keylist.c:143
+#: g10/keyedit.c:219 g10/keylist.c:152
 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
 msgstr "1 podpis neovìøen, proto¾e chybí klíè\n"
 
-#: g10/keyedit.c:220 g10/keylist.c:145
+#: g10/keyedit.c:221 g10/keylist.c:154
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
 msgstr "%d podpisù neovìøených, proto¾e chybí klíè\n"
 
-#: g10/keyedit.c:222 g10/keylist.c:147
+#: g10/keyedit.c:223 g10/keylist.c:156
 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
 msgstr "1 podpis neovìøen, proto¾e vznikla chyba\n"
 
-#: g10/keyedit.c:224 g10/keylist.c:149
+#: g10/keyedit.c:225 g10/keylist.c:158
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
 msgstr "%d podpisù neovìøených, proto¾e vznikly chyby\n"
 
-#: g10/keyedit.c:226
+#: g10/keyedit.c:227
 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
 msgstr "objeven 1 identifikátor u¾ivatele bez platného podpisu jím samým\n"
 
-#: g10/keyedit.c:228
+#: g10/keyedit.c:229
 #, c-format
 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
 msgstr "objeveno %d identifikátorù u¾ivatele bez platného podpisu jím samým\n"
 
-#: g10/keyedit.c:335
+#: g10/keyedit.c:356
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 msgstr "U¾ivatelské ID \"%s\" je revokováno."
 
-#: g10/keyedit.c:343 g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:484 g10/keyedit.c:1053
+#: g10/keyedit.c:363 g10/keyedit.c:480 g10/keyedit.c:538 g10/keyedit.c:1136
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
 msgstr "Jste si jistý(á), ¾e stále chcete podpsat tento klíè? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:350 g10/keyedit.c:432 g10/keyedit.c:1059
+#: g10/keyedit.c:371 g10/keyedit.c:486 g10/keyedit.c:1142
 msgid "  Unable to sign.\n"
 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
 
+#: g10/keyedit.c:376
+#, c-format
+msgid "Warning: user ID \"%s\" is not self-signed.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:395
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"The self-signature on \"%s\"\n"
+"is a PGP 2.x-style signature.\n"
+msgstr ""
+"Va¹ souèasný podpis na \"%s\"\n"
+"je pouze lokální.\n"
+"\n"
+
+#: g10/keyedit.c:404
+#, fuzzy
+msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
+msgstr "Pøejete si jej zmìnit na plnì exportovatelný podpise? (a/N) "
+
 #. It's a local sig, and we want to make a
 #. exportable sig.
-#: g10/keyedit.c:364
+#: g10/keyedit.c:418
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
@@ -2302,50 +2357,50 @@ msgstr ""
 "je pouze lokální.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:368
+#: g10/keyedit.c:422
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
 msgstr "Pøejete si jej zmìnit na plnì exportovatelný podpise? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:388
+#: g10/keyedit.c:442
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %08lX\n"
 msgstr "\"%s\" je ji¾ lokálnì podepsán klíèem %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:393
+#: g10/keyedit.c:446
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %08lX\n"
 msgstr "\"%s\" je ji¾ podepsán klíèem %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:405
+#: g10/keyedit.c:459
 #, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
 msgstr "Nic k podepsání klíèem %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:420
+#: g10/keyedit.c:474
 msgid "This key has expired!"
 msgstr "Platnost klíèe vypr¹ela!"
 
-#: g10/keyedit.c:440
+#: g10/keyedit.c:494
 #, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
 msgstr "Platnost klíèe vypr¹í %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:444
+#: g10/keyedit.c:498
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
 msgstr "Chcete, aby platnost Va¹eho podpisu vypr¹ela ve stejnou dobu? (A/n) "
 
-#: g10/keyedit.c:477
+#: g10/keyedit.c:531
 msgid ""
 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
 "mode.\n"
 msgstr ""
 "Nemù¾ete udìlat OpenPGP podpis klíèe typu PGP 2.x, kdy¾ jste v --pgp2 módu.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:479
+#: g10/keyedit.c:533
 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
 msgstr "To by zpùsobilo nepou¾itelnost klíèe v PGP 2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:500
+#: g10/keyedit.c:556
 msgid ""
 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
 "belongs\n"
@@ -2355,27 +2410,27 @@ msgstr ""
 "patøí vý¹e uvedené osobì.\n"
 "Pokud neznáte odpovìï, zadejte \"0\".\n"
 
-#: g10/keyedit.c:504
+#: g10/keyedit.c:560
 #, c-format
 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
 msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:506
+#: g10/keyedit.c:562
 #, c-format
 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:508
+#: g10/keyedit.c:564
 #, c-format
 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
 msgstr "   (2) Èáseènì jsem to ovìøil(a).%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:510
+#: g10/keyedit.c:566
 #, c-format
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
 msgstr "   (3) Velmi peèlivì jsem to ovìøil(a).%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:535
+#: g10/keyedit.c:591
 msgid ""
 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
 "with your key: \""
@@ -2383,7 +2438,33 @@ msgstr ""
 "Jste si jistý(á), ¾e chcete podepsat tento klíè\n"
 "svým klíèem: \""
 
-#: g10/keyedit.c:544
+#: g10/keyedit.c:600
+#, fuzzy
+msgid ""
+"\n"
+"This will be a self-signature.\n"
+msgstr "mù¾e to být zpùsobeno chybìjícím podpisem klíèe jím samým\n"
+
+#: g10/keyedit.c:604
+#, fuzzy
+msgid ""
+"\n"
+"Warning: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Podpis bude oznaèen jako neexportovatelný.\n"
+"\n"
+
+#: g10/keyedit.c:609
+#, fuzzy
+msgid ""
+"\n"
+"Warning: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Podpis bude oznaèen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
+
+#: g10/keyedit.c:616
 msgid ""
 "\n"
 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
@@ -2392,7 +2473,7 @@ msgstr ""
 "Podpis bude oznaèen jako neexportovatelný.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:548
+#: g10/keyedit.c:620
 msgid ""
 "\n"
 "The signature will be marked as non-revocable.\n"
@@ -2400,7 +2481,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Podpis bude oznaèen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
 
-#: g10/keyedit.c:553
+#: g10/keyedit.c:625
 msgid ""
 "\n"
 "I have not checked this key at all.\n"
@@ -2408,7 +2489,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Nijak jsem tento klíè neovìøil.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:557
+#: g10/keyedit.c:629
 msgid ""
 "\n"
 "I have checked this key casually.\n"
@@ -2416,7 +2497,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Èásteènì jsem ovìøil tento klíè.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:561
+#: g10/keyedit.c:633
 msgid ""
 "\n"
 "I have checked this key very carefully.\n"
@@ -2424,33 +2505,33 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Velmi peèlivì jsem ovìøil tento klíè.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:569
+#: g10/keyedit.c:642
 msgid "Really sign? "
 msgstr "Skuteènì podepsat? "
 
-#: g10/keyedit.c:602 g10/keyedit.c:2593 g10/keyedit.c:2652 g10/sign.c:279
+#: g10/keyedit.c:684 g10/keyedit.c:2980 g10/keyedit.c:3039 g10/sign.c:308
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:658
+#: g10/keyedit.c:740
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "Tento klíè není chránìný.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:662
+#: g10/keyedit.c:744
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgstr "Tajné èásti primárního klíèe nejsou dostupné.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:666
+#: g10/keyedit.c:748
 msgid "Key is protected.\n"
 msgstr "Klíè je chránìný.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:686
+#: g10/keyedit.c:768
 #, c-format
 msgid "Can't edit this key: %s\n"
 msgstr "Není mo¾né editovat tento klíè: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:692
+#: g10/keyedit.c:774
 msgid ""
 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
 "\n"
@@ -2458,7 +2539,7 @@ msgstr ""
 "Vlo¾te nové heslo (passphrase) pro tento tajný klíè.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:706
+#: g10/keyedit.c:788
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "\n"
@@ -2466,469 +2547,468 @@ msgstr ""
 "Nechcete heslo - to *není* dobrý nápad!\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:709
+#: g10/keyedit.c:791
 msgid "Do you really want to do this? "
 msgstr "Opravdu to chcete udìlat? "
 
-#: g10/keyedit.c:773
+#: g10/keyedit.c:855
 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
 msgstr "pøesunuji podpis klíèe na správné místo\n"
 
-#: g10/keyedit.c:815
+#: g10/keyedit.c:897
 msgid "quit this menu"
 msgstr "ukonèit toto menu"
 
-#: g10/keyedit.c:816
+#: g10/keyedit.c:898
 msgid "q"
 msgstr "u"
 
-#: g10/keyedit.c:817
+#: g10/keyedit.c:899
 msgid "save"
 msgstr "ulo¾it"
 
-#: g10/keyedit.c:817
+#: g10/keyedit.c:899
 msgid "save and quit"
 msgstr "ulo¾it a ukonèit"
 
-#: g10/keyedit.c:818
+#: g10/keyedit.c:900
 msgid "help"
 msgstr "help"
 
-#: g10/keyedit.c:818
+#: g10/keyedit.c:900
 msgid "show this help"
 msgstr "ukázat tuto pomoc"
 
-#: g10/keyedit.c:820
+#: g10/keyedit.c:902
 msgid "fpr"
 msgstr "fpr"
 
-#: g10/keyedit.c:820
+#: g10/keyedit.c:902
 msgid "show fingerprint"
 msgstr "vypsat fingerprint"
 
-#: g10/keyedit.c:821
+#: g10/keyedit.c:903
 msgid "list"
 msgstr "list"
 
-#: g10/keyedit.c:821
+#: g10/keyedit.c:903
 msgid "list key and user IDs"
 msgstr "vypsat seznam klíèù a id u¾ivatelù"
 
-#: g10/keyedit.c:822
+#: g10/keyedit.c:904
 msgid "l"
 msgstr "l"
 
-#: g10/keyedit.c:823
+#: g10/keyedit.c:905
 msgid "uid"
 msgstr "uid"
 
-#: g10/keyedit.c:823
+#: g10/keyedit.c:905
 msgid "select user ID N"
 msgstr "vyberte identifikátor u¾ivatele N"
 
-#: g10/keyedit.c:824
+#: g10/keyedit.c:906
 msgid "key"
 msgstr "key"
 
-#: g10/keyedit.c:824
+#: g10/keyedit.c:906
 msgid "select secondary key N"
 msgstr "vyberte sekundární klíè N"
 
-#: g10/keyedit.c:825
+#: g10/keyedit.c:907
 msgid "check"
 msgstr "check"
 
-#: g10/keyedit.c:825
+#: g10/keyedit.c:907
 msgid "list signatures"
 msgstr "vypsat seznam podpisù"
 
-#: g10/keyedit.c:826
+#: g10/keyedit.c:908
 msgid "c"
 msgstr "c"
 
-#: g10/keyedit.c:827
+#: g10/keyedit.c:909
 msgid "sign"
 msgstr "sign"
 
-#: g10/keyedit.c:827
+#: g10/keyedit.c:909
 msgid "sign the key"
 msgstr "podepsat klíè"
 
-#: g10/keyedit.c:828
+#: g10/keyedit.c:910
 msgid "s"
 msgstr "s"
 
-#: g10/keyedit.c:829
+#: g10/keyedit.c:911
 msgid "lsign"
 msgstr "lsign"
 
-#: g10/keyedit.c:829
+#: g10/keyedit.c:911
 msgid "sign the key locally"
 msgstr "podepsat klíè lokálnì"
 
-#: g10/keyedit.c:830
+#: g10/keyedit.c:912
 msgid "nrsign"
 msgstr "nrsign"
 
-#: g10/keyedit.c:830
+#: g10/keyedit.c:912
 msgid "sign the key non-revocably"
 msgstr "podepsat klíè bez mo¾nosti odvolat podpis (non-revocably)"
 
-#: g10/keyedit.c:831
+#: g10/keyedit.c:913
 msgid "nrlsign"
 msgstr "nrlsign"
 
-#: g10/keyedit.c:831
+#: g10/keyedit.c:913
 msgid "sign the key locally and non-revocably"
 msgstr "podepsat klíè lokálnì a  bez mo¾nosti odvolat podpis (non-revocably)"
 
-#: g10/keyedit.c:832
+#: g10/keyedit.c:914
 msgid "debug"
 msgstr "debug"
 
-#: g10/keyedit.c:833
+#: g10/keyedit.c:915
 msgid "adduid"
 msgstr "adduid"
 
-#: g10/keyedit.c:833
+#: g10/keyedit.c:915
 msgid "add a user ID"
 msgstr "pøidat identifikátor u¾ivatele"
 
-#: g10/keyedit.c:834
+#: g10/keyedit.c:916
 msgid "addphoto"
 msgstr "addphoto"
 
-#: g10/keyedit.c:834
+#: g10/keyedit.c:916
 msgid "add a photo ID"
 msgstr "pøidat fotografický ID"
 
-#: g10/keyedit.c:835
+#: g10/keyedit.c:917
 msgid "deluid"
 msgstr "deluid"
 
-#: g10/keyedit.c:835
+#: g10/keyedit.c:917
 msgid "delete user ID"
 msgstr "smazat identifikátor u¾ivatele"
 
 #. delphoto is really deluid in disguise
-#: g10/keyedit.c:837
+#: g10/keyedit.c:919
 msgid "delphoto"
 msgstr "delphoto"
 
-#: g10/keyedit.c:838
+#: g10/keyedit.c:920
 msgid "addkey"
 msgstr "addkey"
 
-#: g10/keyedit.c:838
+#: g10/keyedit.c:920
 msgid "add a secondary key"
 msgstr "pøidat sekundární klíè"
 
-#: g10/keyedit.c:839
+#: g10/keyedit.c:921
 msgid "delkey"
 msgstr "delkey"
 
-#: g10/keyedit.c:839
+#: g10/keyedit.c:921
 msgid "delete a secondary key"
 msgstr "smazat sekundární klíè"
 
-#: g10/keyedit.c:840
+#: g10/keyedit.c:922
+#, fuzzy
+msgid "addrevoker"
+msgstr "addkey"
+
+#: g10/keyedit.c:922
+#, fuzzy
+msgid "add a revocation key"
+msgstr "pøidat sekundární klíè"
+
+#: g10/keyedit.c:923
 msgid "delsig"
 msgstr "delsig"
 
-#: g10/keyedit.c:840
+#: g10/keyedit.c:923
 msgid "delete signatures"
 msgstr "smazat podpisy"
 
-#: g10/keyedit.c:841
+#: g10/keyedit.c:924
 msgid "expire"
 msgstr "expire"
 
-#: g10/keyedit.c:841
+#: g10/keyedit.c:924
 msgid "change the expire date"
 msgstr "zmìnit dobu platnosti"
 
-#: g10/keyedit.c:842
+#: g10/keyedit.c:925
 msgid "primary"
 msgstr "primary"
 
-#: g10/keyedit.c:842
+#: g10/keyedit.c:925
 msgid "flag user ID as primary"
 msgstr "oznaèit u¾ivatelské ID jako primární"
 
-#: g10/keyedit.c:843
+#: g10/keyedit.c:926
 msgid "toggle"
 msgstr "toggle"
 
-#: g10/keyedit.c:843
+#: g10/keyedit.c:926
 msgid "toggle between secret and public key listing"
 msgstr "pøepnout mezi vypsáním seznamu tajných a veøejných klíèù"
 
-#: g10/keyedit.c:845
+#: g10/keyedit.c:928
 msgid "t"
 msgstr "t"
 
-#: g10/keyedit.c:846
+#: g10/keyedit.c:929
 msgid "pref"
 msgstr "pref"
 
-#: g10/keyedit.c:846
+#: g10/keyedit.c:929
 msgid "list preferences (expert)"
 msgstr "vypsat seznam pøedvoleb (pro experty)"
 
-#: g10/keyedit.c:847
+#: g10/keyedit.c:930
 msgid "showpref"
 msgstr "showpref"
 
-#: g10/keyedit.c:847
+#: g10/keyedit.c:930
 msgid "list preferences (verbose)"
 msgstr "vypsat seznam pøedvoleb (podrobnì)"
 
-#: g10/keyedit.c:848
+#: g10/keyedit.c:931
 msgid "setpref"
 msgstr "setpref"
 
-#: g10/keyedit.c:848
+#: g10/keyedit.c:931
 msgid "set preference list"
 msgstr "nastavit seznam pøedvoleb"
 
-#: g10/keyedit.c:849
+#: g10/keyedit.c:932
 msgid "updpref"
 msgstr "updpref"
 
-#: g10/keyedit.c:849
+#: g10/keyedit.c:932
 msgid "updated preferences"
 msgstr "aktualizovat pøedvolby"
 
-#: g10/keyedit.c:850
+#: g10/keyedit.c:933
 msgid "passwd"
 msgstr "passwd"
 
-#: g10/keyedit.c:850
+#: g10/keyedit.c:933
 msgid "change the passphrase"
 msgstr "zmìnit heslo"
 
-#: g10/keyedit.c:851
+#: g10/keyedit.c:934
 msgid "trust"
 msgstr "trust"
 
-#: g10/keyedit.c:851
+#: g10/keyedit.c:934
 msgid "change the ownertrust"
 msgstr "zmìnit dùvìryhodnost vlastníka klíèe"
 
-#: g10/keyedit.c:852
+#: g10/keyedit.c:935
 msgid "revsig"
 msgstr "revsig"
 
-#: g10/keyedit.c:852
+#: g10/keyedit.c:935
 msgid "revoke signatures"
 msgstr "revokovat podpisy"
 
-#: g10/keyedit.c:853
+#: g10/keyedit.c:936
 msgid "revkey"
 msgstr "revkey"
 
-#: g10/keyedit.c:853
+#: g10/keyedit.c:936
 msgid "revoke a secondary key"
 msgstr "revokovat sekundární klíè"
 
-#: g10/keyedit.c:854
+#: g10/keyedit.c:937
 msgid "disable"
 msgstr "disable"
 
-#: g10/keyedit.c:854
+#: g10/keyedit.c:937
 msgid "disable a key"
 msgstr "nastavit klíè jako neplatný (disable)"
 
-#: g10/keyedit.c:855
+#: g10/keyedit.c:938
 msgid "enable"
 msgstr "enable"
 
-#: g10/keyedit.c:855
+#: g10/keyedit.c:938
 msgid "enable a key"
 msgstr "nastavit klíè jako platný (enable)"
 
-#: g10/keyedit.c:856
+#: g10/keyedit.c:939
 msgid "showphoto"
 msgstr "showphoto"
 
-#: g10/keyedit.c:856
+#: g10/keyedit.c:939
 msgid "show photo ID"
 msgstr "ukázat fotografický ID"
 
-#: g10/delkey.c:112 g10/keyedit.c:876
+#: g10/delkey.c:112 g10/keyedit.c:959
 msgid "can't do that in batchmode\n"
 msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
 
-#: g10/keyedit.c:913
+#: g10/keyedit.c:996
 #, c-format
 msgid "error reading secret keyblock `%s': %s\n"
 msgstr "chyba pøi ètení bloku tajného klíèe `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:931
+#: g10/keyedit.c:1014
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr "Tajný klíè je dostupný.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:962
+#: g10/keyedit.c:1045
 msgid "Command> "
 msgstr "Pøíkaz> "
 
-#: g10/keyedit.c:994
+#: g10/keyedit.c:1077
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Pro provedení této operace je potøeba tajný klíè.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:998
+#: g10/keyedit.c:1081
 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
 msgstr "Prosím, nejdøíve pou¾ijte pøíkaz \"toggle\" (pøepnout).\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1047
+#: g10/keyedit.c:1130
 msgid "Key is revoked."
 msgstr "Klíè revokován."
 
-#: g10/keyedit.c:1066
+#: g10/keyedit.c:1149
 msgid "Really sign all user IDs? "
 msgstr "Opravdu podepsat v¹echny id u¾ivatele? "
 
-#: g10/keyedit.c:1067
+#: g10/keyedit.c:1150
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "Nápovìda: Vyberte id u¾ivatele k podepsání\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1092
+#: g10/keyedit.c:1175
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgstr "Tento pøíkaz není v módù %s dovolený.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1112 g10/keyedit.c:1133
+#: g10/keyedit.c:1195 g10/keyedit.c:1216
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "Musíte vybrat alespoò jeden id u¾ivatele.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1114
+#: g10/keyedit.c:1197
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "Nemù¾ete smazat poslední id u¾ivatele!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1117
+#: g10/keyedit.c:1200
 msgid "Really remove all selected user IDs? "
 msgstr "Opravdu odstranit v¹echny vybrané id u¾ivatele? "
 
-#: g10/keyedit.c:1118
+#: g10/keyedit.c:1201
 msgid "Really remove this user ID? "
 msgstr "Opravdu odstranit tento id u¾ivatele? "
 
-#: g10/keyedit.c:1156 g10/keyedit.c:1178
+#: g10/keyedit.c:1239 g10/keyedit.c:1270
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgstr "Musíte vybrat alespoò jeden klíè.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1160
+#: g10/keyedit.c:1243
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíèe? "
 
-#: g10/keyedit.c:1161
+#: g10/keyedit.c:1244
 msgid "Do you really want to delete this key? "
 msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíè? "
 
-#: g10/keyedit.c:1182
+#: g10/keyedit.c:1274
 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
 msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané klíèe? "
 
-#: g10/keyedit.c:1183
+#: g10/keyedit.c:1275
 msgid "Do you really want to revoke this key? "
 msgstr "Opravdu chcete revokovat tento klíè? "
 
-#: g10/keyedit.c:1252
+#: g10/keyedit.c:1344
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? "
 msgstr "Opravdu aktualizovat pøedvoleby pro vybraný id u¾ivatele? "
 
-#: g10/keyedit.c:1254
+#: g10/keyedit.c:1346
 msgid "Really update the preferences? "
 msgstr "Opravdu aktualizovat pøedvolby? "
 
-#: g10/keyedit.c:1292
+#: g10/keyedit.c:1384
 msgid "Save changes? "
 msgstr "Ulo¾it zmìny? "
 
-#: g10/keyedit.c:1295
+#: g10/keyedit.c:1387
 msgid "Quit without saving? "
 msgstr "Ukonèit bez ulo¾ení? "
 
-#: g10/keyedit.c:1306
+#: g10/keyedit.c:1398
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1313
+#: g10/keyedit.c:1405
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
 msgstr "aktualizace tajného klíèe selhala: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1320
+#: g10/keyedit.c:1412
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Klíè nebyl zmìnìn, tak¾e není potøeba jej aktualizovat.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1332
+#: g10/keyedit.c:1424
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgstr "Neplatný pøíkaz (zkuste \"help\")\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1489
-#, c-format
-msgid "This key may be revoked by %s key %s%s\n"
+#: g10/keyedit.c:1740
+#, fuzzy, c-format
+msgid "This key may be revoked by %s key "
 msgstr "Tento klíè mù¾e být revokován %s klíèem %s%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1492
+#: g10/keyedit.c:1744
 msgid " (sensitive)"
 msgstr "(citlivá informace)"
 
-#: g10/keyedit.c:1497 g10/keyedit.c:1523
+#: g10/keyedit.c:1750 g10/keyedit.c:1776
 #, c-format
 msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
 msgstr "%s%c %4u%c/%08lX  vytvoøen: %s platnost skonèí: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:1506
+#: g10/keyedit.c:1759
 #, c-format
 msgid " trust: %c/%c"
 msgstr "dùvìra: %c/%c"
 
-#: g10/keyedit.c:1510
+#: g10/keyedit.c:1763
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "Tento klíè byl oznaèen za neplatný (disabled)"
 
-#: g10/keyedit.c:1539
+#: g10/keyedit.c:1792
 #, c-format
 msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
 msgstr "rev! podklíè byl revokován: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1542
+#: g10/keyedit.c:1795
 msgid "rev- faked revocation found\n"
 msgstr "rev- nalezena padìlaná revokace\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1544
+#: g10/keyedit.c:1797
 #, c-format
 msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
 msgstr "rev? problém ovìøení revokace: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1574
+#: g10/keyedit.c:1827
+msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style key.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1835
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Please note that the shown key validity is not necessary correct\n"
+"Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
 msgstr ""
 "Prosím nezapomeòte, ¾e zobrazované údaje o platnosti klíèù nemusí\n"
 "být správné, dokud znova nespustíte program.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1660
-msgid ""
-"WARNING: This key already has a photo ID.\n"
-"         Adding another photo ID may confuse some versions of PGP.\n"
-msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: Tento klíè ji¾ obsahuje fotografický ID.\n"
-"         Pøidání dal¹í fotografie mù¾e zmást nìkteré verze PGP.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1664 g10/keyedit.c:1691
-msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
-msgstr "Jste si jistý, ¾e jej chcete stále pøidat? (a/N) "
-
-#: g10/keyedit.c:1672
-msgid "You may only have one photo ID on a key.\n"
-msgstr "Mìli byste mít jen jeden fotografický ID na klíèi.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1686
+#: g10/keyedit.c:1923
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
@@ -2937,83 +3017,109 @@ msgstr ""
 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíè. Pøidání fotografického ID mù¾e v nìkterých\n"
 "         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíèe.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1697
+#: g10/keyedit.c:1928
+msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
+msgstr "Jste si jistý, ¾e jej chcete stále pøidat? (a/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:1934
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr "Nemìli by jste pøidávat fotografický ID k PGP2 klíèi.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1832
+#: g10/keyedit.c:2069
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
 
-#: g10/keyedit.c:1842
+#: g10/keyedit.c:2079
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
 
-#: g10/keyedit.c:1846
+#: g10/keyedit.c:2083
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
 
-#: g10/keyedit.c:1852
+#: g10/keyedit.c:2089
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:1866
+#: g10/keyedit.c:2103
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgstr "Smazán %d podpis.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1867
+#: g10/keyedit.c:2104
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 msgstr "Smazáno %d podpisù.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1870
+#: g10/keyedit.c:2107
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Nic nebylo smaznáno.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1943
+#: g10/keyedit.c:2203
+#, fuzzy
+msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
+msgstr "Vlo¾te délku klíèe"
+
+#: g10/keyedit.c:2218
+msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
+msgstr ""
+
+#. This actually causes no harm (after all, a key that
+#. designates itself as a revoker is the same as a
+#. regular key), but it's easy enough to check.
+#: g10/keyedit.c:2228
+msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:2314
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr "Prosím, odstraòte výbìr z tajných klíèù.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1949
+#: g10/keyedit.c:2320
 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
 msgstr "Prosím, vyberte nejvý¹e jeden sekundární klíè.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1953
+#: g10/keyedit.c:2324
 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
 msgstr "Mìním dobu platnosti sekundárního klíèe.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1955
+#: g10/keyedit.c:2326
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 msgstr "Mìním dobu platnosti primárního klíèe.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1997
+#: g10/keyedit.c:2368
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr "Nemù¾ete zmìnit dobu platnosti klíèe verze 3\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2013
+#: g10/keyedit.c:2384
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr "V souboru tajných klíèù chybí odpovídající podpis\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2096
+#: g10/keyedit.c:2467
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgstr "Prosím, vyberte právì jeden id u¾ivatele .\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2284
+#: g10/keyedit.c:2504 g10/keyedit.c:2611
+#, fuzzy, c-format
+msgid "skipping v3 self-signature on user id \"%s\"\n"
+msgstr ""
+"klíè %08lX: neplatný podpis klíèe jím samým u u¾ivatelského id \"%s\"\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2671
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr "Neexistuje identifikátor u¾ivatele s indexem %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2330
+#: g10/keyedit.c:2717
 #, c-format
 msgid "No secondary key with index %d\n"
 msgstr "Neexistuje sekundární klíè s indexem %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2444
+#: g10/keyedit.c:2831
 msgid "user ID: \""
 msgstr "id u¾ivatele: \""
 
-#: g10/keyedit.c:2449
+#: g10/keyedit.c:2836
 #, c-format
 msgid ""
 "\"\n"
@@ -3022,7 +3128,7 @@ msgstr ""
 "\"\n"
 "podepsáno Va¹ím klíèem %08lX v %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2452
+#: g10/keyedit.c:2839
 #, c-format
 msgid ""
 "\"\n"
@@ -3031,243 +3137,251 @@ msgstr ""
 "\"\n"
 "lokálnì podepsáno Va¹ím klíèem %08lX v %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2457
+#: g10/keyedit.c:2844
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 msgstr "Platnost podpisu vypr¹í %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2461
+#: g10/keyedit.c:2848
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
 msgstr "Jste si jistý, ¾e jej chcete stále revokovat? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2465
+#: g10/keyedit.c:2852
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr "Vytvoøit pro tento podpis revokaèní certifikát? (a/N)"
 
 #. FIXME: detect duplicates here
-#: g10/keyedit.c:2490
+#: g10/keyedit.c:2877
 msgid "You have signed these user IDs:\n"
 msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory u¾ivatele:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2504
+#: g10/keyedit.c:2891
 #, c-format
 msgid "   signed by %08lX at %s%s%s\n"
 msgstr "   podepsáno %08lX v %s%s%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2512
+#: g10/keyedit.c:2899
 #, c-format
 msgid "   revoked by %08lX at %s\n"
 msgstr "   revokováno %08lX v %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2532
+#: g10/keyedit.c:2919
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 msgstr "Chystáte se revokovat tyto podpisy:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2542
+#: g10/keyedit.c:2929
 #, c-format
 msgid "   signed by %08lX at %s%s\n"
 msgstr "   podepsáno %08lX v %s%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2544
+#: g10/keyedit.c:2931
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr " (nexeportovatelné)"
 
-#: g10/keyedit.c:2551
+#: g10/keyedit.c:2938
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
 msgstr "Opravdu vytvoøit revokaèní certifikáty? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2581
+#: g10/keyedit.c:2968
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "neexistuje tajný klíè\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2730
+#: g10/keyedit.c:3120
 #, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key 0x%08lX (uid %d)\n"
 msgstr ""
 "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíè 0x%08lX (uid %d)\n"
 
-#. This isn't UTF8 as it is a URL(?)
-#: g10/keylist.c:87
+#: g10/keylist.c:91
+#, fuzzy
+msgid "Critical signature policy: "
+msgstr "Podepisovací politika: "
+
+#: g10/keylist.c:93
 msgid "Signature policy: "
 msgstr "Podepisovací politika: "
 
-#: g10/keylist.c:112 g10/keylist.c:132 g10/mainproc.c:721 g10/mainproc.c:730
+#: g10/keylist.c:118 g10/keylist.c:141 g10/mainproc.c:759 g10/mainproc.c:768
 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu datumu\n"
 
-#. This is UTF8
-#: g10/keylist.c:120
+#: g10/keylist.c:127
+#, fuzzy
+msgid "Critical signature notation: "
+msgstr "Podepisovací notace: "
+
+#: g10/keylist.c:129
 msgid "Signature notation: "
 msgstr "Podepisovací notace: "
 
-#: g10/keylist.c:127
+#: g10/keylist.c:136
 msgid "not human readable"
 msgstr "není v pøímo èitelném formátu"
 
-#: g10/keylist.c:216
+#: g10/keylist.c:225
 msgid "Keyring"
 msgstr "soubor klíèù (keyring)"
 
 #. of subkey
-#: g10/keylist.c:423 g10/mainproc.c:856
+#: g10/keylist.c:476 g10/mainproc.c:895
 #, c-format
 msgid " [expires: %s]"
 msgstr " [platnost skonèí: %s]"
 
-#: g10/keylist.c:889
+#: g10/keylist.c:952
 msgid "Fingerprint:"
 msgstr "Miniatura (fingerprint):"
 
 #. use tty
 #. Translators: this should fit into 24 bytes to that the fingerprint
 #. * data is properly aligned with the user ID
-#: g10/keylist.c:895
+#: g10/keylist.c:958
 msgid "             Fingerprint:"
 msgstr "             Fingerprint:"
 
-#: g10/keylist.c:899
+#: g10/keylist.c:962
 msgid "     Key fingerprint ="
 msgstr "   Fingerprint klíèe ="
 
-#: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:255
+#: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:281
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
 msgstr "%s za¹ifrovaná data\n"
 
-#: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:257
+#: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:283
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
 msgstr "za¹ifrováno neznámým algoritmem %d\n"
 
-#: g10/mainproc.c:280
+#: g10/mainproc.c:311
 #, c-format
 msgid "public key is %08lX\n"
 msgstr "veøejný klíè je %08lX\n"
 
-#: g10/mainproc.c:326
+#: g10/mainproc.c:357
 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
 msgstr "data za¹ifrována veøejným klíèem: správný DEK\n"
 
-#: g10/mainproc.c:378
+#: g10/mainproc.c:409
 #, c-format
 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
 msgstr "za¹ifrována %u-bitovým %s klíèem, ID %08lX, vytvoøeným %s\n"
 
 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
 # [kw]
-#: g10/mainproc.c:388
+#: g10/mainproc.c:419
 #, c-format
 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
 msgstr "za¹ifrováno %s klíèem, ID %08lX\n"
 
-#: g10/mainproc.c:402
+#: g10/mainproc.c:433
 #, c-format
 msgid "public key decryption failed: %s\n"
 msgstr "de¹ifrování veøeným klíèem selhalo: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:429 g10/mainproc.c:448
+#: g10/mainproc.c:460 g10/mainproc.c:479
 #, c-format
 msgid "assuming %s encrypted data\n"
 msgstr "pøedpokládám %s ¹ifrovaných dat\n"
 
-#: g10/mainproc.c:436
+#: g10/mainproc.c:467
 #, c-format
 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
 msgstr ""
 "algoritmus IDEA není dostupný; optimisticky se jej pokusíme nahradit "
 "algoritmem %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:466
+#: g10/mainproc.c:497
 msgid "decryption okay\n"
 msgstr "de¹ifrování o.k.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:471
+#: g10/mainproc.c:502
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: se za¹ifrovanou zprávou bylo manipulováno!\n"
 
-#: g10/mainproc.c:476
+#: g10/mainproc.c:507
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "de¹ifrování selhalo: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:495
+#: g10/mainproc.c:526
 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
 msgstr "POZNÁMKA: odesílatel po¾adoval (\"for-your-eyes-only\")\n"
 
-#: g10/mainproc.c:497
+#: g10/mainproc.c:528
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
 msgstr "pùvodní jméno souboru='%.*s'\n"
 
-#: g10/mainproc.c:672
+#: g10/mainproc.c:703
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
 msgstr ""
 "samostatný revokaèní certifikát -  pou¾ijte \"gpg --import\", chcete-li jej "
 "u¾ít\n"
 
-#: g10/mainproc.c:733
+#: g10/mainproc.c:771
 msgid "Notation: "
 msgstr "Notace: "
 
-#: g10/mainproc.c:745
+#: g10/mainproc.c:783
 msgid "Policy: "
 msgstr "Politika: "
 
-#: g10/mainproc.c:1198
+#: g10/mainproc.c:1238
 msgid "signature verification suppressed\n"
 msgstr "verifikace podpisu potlaèena\n"
 
 #. plaintext before signatures but no one-pass packets
-#: g10/mainproc.c:1240 g10/mainproc.c:1250
+#: g10/mainproc.c:1280 g10/mainproc.c:1290
 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
 msgstr "neumím pracovat s tìmito násobnými podpisy\n"
 
 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
-#: g10/mainproc.c:1261
+#: g10/mainproc.c:1301
 #, c-format
 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
 msgstr ""
 "Podpis vytvoøen %.*s pomocí %s klíèe s identifikátorem u¾ivatele %08lX\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1305 g10/mainproc.c:1327
+#: g10/mainproc.c:1345 g10/mainproc.c:1367
 msgid "BAD signature from \""
 msgstr "©PATNÝ podpis od \""
 
-#: g10/mainproc.c:1306 g10/mainproc.c:1328
+#: g10/mainproc.c:1346 g10/mainproc.c:1368
 msgid "Expired signature from \""
 msgstr "Podpis s vypr¹enou platností od \""
 
-#: g10/mainproc.c:1307 g10/mainproc.c:1329
+#: g10/mainproc.c:1347 g10/mainproc.c:1369
 msgid "Good signature from \""
 msgstr "Dobrý podpis od \""
 
-#: g10/mainproc.c:1331
+#: g10/mainproc.c:1371
 msgid "[uncertain]"
 msgstr "[nejistý]  "
 
-#: g10/mainproc.c:1351
+#: g10/mainproc.c:1391
 msgid "                aka \""
 msgstr "                alias \""
 
-#: g10/mainproc.c:1412
+#: g10/mainproc.c:1452
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
 msgstr "Nemohu ovìøit podpis: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1481 g10/mainproc.c:1497 g10/mainproc.c:1559
+#: g10/mainproc.c:1521 g10/mainproc.c:1537 g10/mainproc.c:1599
 msgid "not a detached signature\n"
 msgstr "toto není podpis oddìlený od dokumentu\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1508
+#: g10/mainproc.c:1548
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
 msgstr "samostatný podpis tøídy 0x%02x\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1565
+#: g10/mainproc.c:1605
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
 msgstr "podpis starého typu (PGP 2.x)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1572
+#: g10/mainproc.c:1612
 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
 msgstr "nalezen neplatný koøenový paket v proc_tree()\n"
 
@@ -3286,32 +3400,47 @@ msgstr ""
 "tento ¹ifrovací algoritmus se nedoporuèuje; prosím, pou¾ijte nìjaký "
 "standardnìj¹í!\n"
 
-#: g10/misc.c:378
+#: g10/misc.c:386
 #, c-format
 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: vlastnictví pro %s nastaveno nebezpeènì \"%s\"\n"
 
-#: g10/misc.c:410
+#: g10/misc.c:418
 #, c-format
 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: pøístupová práva pro %s nejsou nastavena bezpeènì \"%s\"\n"
 
-#: g10/misc.c:435
+#: g10/misc.c:443
 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
 msgstr "IDEA modul pro GnuPG nenalezen\n"
 
-#: g10/misc.c:436
+#: g10/misc.c:444
 msgid ""
 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
 msgstr ""
 "více informací naleznete v dokumentu http://www.gnupg.cz/why-not-idea.html\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:119
+#: g10/misc.c:652
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: pou¾ívání paralteru %s se nedoporuèuje.\n"
+
+#: g10/misc.c:656
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: pou¾ívání paralteru %s se nedoporuèuje.\n"
+
+#: g10/misc.c:658
+#, fuzzy, c-format
+msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
+msgstr "pu¾íjte místo nìj \"--keyserver-options %s\" \n"
+
+#: g10/parse-packet.c:120
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
 msgstr "nemohu pracovat s algoritmem veøejného klíèe %d\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:1053
+#: g10/parse-packet.c:1057
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr "podpaket typu %d má nastavený kritický bit\n"
@@ -3454,34 +3583,39 @@ msgstr "chyb
 msgid "can't open signed data `%s'\n"
 msgstr "nemohu otevøít podepsaná data '%s'\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:100
+#: g10/pubkey-enc.c:101
 #, c-format
 msgid "anonymous recipient; trying secret key %08lX ...\n"
 msgstr "anonymní adresát; zkou¹ím tajný klíè %08lX ...\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:106
+#: g10/pubkey-enc.c:107
 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
 msgstr "o.k., my jsme anonymní adresát.\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:158
+#: g10/pubkey-enc.c:159
 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
 msgstr "staré kódování DEK není podporováno\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:177
+#: g10/pubkey-enc.c:178
 #, c-format
 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
 msgstr "¹ifrovací algoritmus %d%s je neznámý nebo je zneplatnìn\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:220
+#: g10/pubkey-enc.c:221
 #, c-format
 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
 msgstr "POZNÁMKA: v pøedvolbách nenalezen ¹ifrovací algoritmus %d\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:242
+#: g10/pubkey-enc.c:243
 #, c-format
 msgid "NOTE: secret key %08lX expired at %s\n"
 msgstr "POZNÁMKA: platnost tajného klíèe %08lX skonèila %s\n"
 
+#: g10/pubkey-enc.c:249
+#, fuzzy
+msgid "NOTE: key has been revoked"
+msgstr "klíè %08lX: klíè byl revokován\n"
+
 #. HKP does not support v3 fingerprints
 #: g10/hkp.c:70
 #, c-format
@@ -3508,12 +3642,16 @@ msgstr "
 msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
 msgstr "chyba odeslání na `%s': (status=%u)\n"
 
-#: g10/hkp.c:471
+#: g10/hkp.c:283
+msgid "this keyserver is not fully HKP compatible\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/hkp.c:493
 #, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from HKP server %s\n"
 msgstr "vyhledávám \"%s\" na HKP serveru %s\n"
 
-#: g10/hkp.c:521
+#: g10/hkp.c:543
 #, c-format
 msgid "can't search keyserver: %s\n"
 msgstr "nemohu prohledávat server klíèù: %s\n"
@@ -3572,7 +3710,14 @@ msgstr "POZN
 msgid "assuming bad signature due to an unknown critical bit\n"
 msgstr "pøedpokládám ¹patný podpis, proto¾e je nastaven neznámý kritický bit\n"
 
-#: g10/sign.c:115
+#: g10/sign.c:103
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
+msgstr ""
+"VAROVÁNÍ: nemohu %%-expandovat URL politiky (pøíli¹ dlouhé). Pou¾ity "
+"neexpandované.\n"
+
+#: g10/sign.c:151
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand policy url (too large).  Using unexpanded.\n"
@@ -3580,40 +3725,46 @@ msgstr ""
 "VAROVÁNÍ: nemohu %%-expandovat URL politiky (pøíli¹ dlouhé). Pou¾ity "
 "neexpandované.\n"
 
-#: g10/sign.c:274
+#: g10/sign.c:303
 #, c-format
 msgid "checking created signature failed: %s\n"
 msgstr "kontrola vytvoøeného podpisu se nepodaøila: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:283
+#: g10/sign.c:312
 #, c-format
 msgid "%s signature from: %s\n"
 msgstr "%s podpis od: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:430
+#: g10/sign.c:461
 #, c-format
 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: soubor `%s' je prázdný\n"
 
-#: g10/sign.c:618
-msgid "you can only sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+#: g10/sign.c:644
+#, fuzzy
+msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr "v módu --pgp2 mù¾ete pouze podepisovat s klíèi formátu PGP-2.x\n"
 
-#: g10/sign.c:643 g10/sign.c:812
+#: g10/sign.c:665 g10/sign.c:892
 #, c-format
 msgid "can't create %s: %s\n"
 msgstr "%s: nemohu vytvoøit: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:704
+#: g10/sign.c:690
+#, fuzzy, c-format
+msgid "forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr "POZNÁMKA: v pøedvolbách nenalezen ¹ifrovací algoritmus %d\n"
+
+#: g10/sign.c:784
 msgid "signing:"
 msgstr "podepisuji:"
 
-#: g10/sign.c:796
+#: g10/sign.c:876
 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "v módu --pgp2 mù¾ete vytváøet jen èitelné podpisy s klíèi formátu PGP-2.x\n"
 
-#: g10/sign.c:953
+#: g10/sign.c:1029
 #, c-format
 msgid "%s encryption will be used\n"
 msgstr "bude pou¾ito ¹ifrování %s\n"
@@ -3841,27 +3992,27 @@ msgstr ""
 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
 msgstr "vstupní øádek %u je pøíli¹ dlouhý nebo na konci chybí znak LF\n"
 
-#: g10/skclist.c:110 g10/skclist.c:166
+#: g10/skclist.c:129 g10/skclist.c:185
 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
 msgstr ""
 "klíè není oznaèen jako nedostateènì bezpeèný - nemohu jej pou¾ít s padìlaným "
 "RNG!\n"
 
-#: g10/skclist.c:138
+#: g10/skclist.c:157
 #, c-format
 msgid "skipped `%s': duplicated\n"
 msgstr "pøeskoèen `%s': duplikován\n"
 
-#: g10/skclist.c:145 g10/skclist.c:153
+#: g10/skclist.c:164 g10/skclist.c:172
 #, c-format
 msgid "skipped `%s': %s\n"
 msgstr "pøeskoèen `%s': %s\n"
 
-#: g10/skclist.c:149
+#: g10/skclist.c:168
 msgid "skipped: secret key already present\n"
 msgstr "pøeskoèeno: tajný klíè je u¾ v databázi\n"
 
-#: g10/skclist.c:160
+#: g10/skclist.c:179
 #, c-format
 msgid ""
 "skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
@@ -4057,16 +4208,23 @@ msgstr ""
 "proto¾e nejsou podporovány v¹emi programy a podpisy jimi vytvoøené\n"
 "jsou znaènì velké a pro ovìøení velmi pomalé."
 
-#: g10/helptext.c:99
+#: g10/helptext.c:98
+msgid ""
+"In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
+"encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
+"Please consult your security expert first."
+msgstr ""
+
+#: g10/helptext.c:105
 msgid "Enter the size of the key"
 msgstr "Vlo¾te délku klíèe"
 
-#: g10/helptext.c:103 g10/helptext.c:108 g10/helptext.c:120 g10/helptext.c:152
-#: g10/helptext.c:180 g10/helptext.c:185 g10/helptext.c:190
+#: g10/helptext.c:109 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:126 g10/helptext.c:158
+#: g10/helptext.c:186 g10/helptext.c:191 g10/helptext.c:196
 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
 msgstr "Odpovìzte \"ano\" nebo \"ne\""
 
-#: g10/helptext.c:113
+#: g10/helptext.c:119
 msgid ""
 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
@@ -4078,19 +4236,19 @@ msgstr ""
 "správnou chybovou hlá¹ku - místo toho systém zkusí interpretovat\n"
 "zadanou hodnotu jako interval."
 
-#: g10/helptext.c:125
+#: g10/helptext.c:131
 msgid "Enter the name of the key holder"
 msgstr "Vlo¾te jméno dr¾itele klíèe"
 
-#: g10/helptext.c:130
+#: g10/helptext.c:136
 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
 msgstr "prosím, vlo¾te e-mailovou adresu (nepovinné, ale velmi doporuèované)"
 
-#: g10/helptext.c:134
+#: g10/helptext.c:140
 msgid "Please enter an optional comment"
 msgstr "Prosím, vlo¾te nepovinný komentáø"
 
-#: g10/helptext.c:139
+#: g10/helptext.c:145
 msgid ""
 "N  to change the name.\n"
 "C  to change the comment.\n"
@@ -4104,11 +4262,11 @@ msgstr ""
 "O  pro pokraèování generování klíèe.\n"
 "Q  pro ukonèení generování klíèe."
 
-#: g10/helptext.c:148
+#: g10/helptext.c:154
 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
 msgstr "Jestli¾e chcete generovat podklíè, odpovìzte \"ano\" (nebo jen \"a\")."
 
-#: g10/helptext.c:156
+#: g10/helptext.c:162
 msgid ""
 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
@@ -4181,12 +4339,12 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Pokud nevíte, jaká je správná odpovìï, odpovìzte \"0\"."
 
-#: g10/helptext.c:194
+#: g10/helptext.c:200
 msgid "Answer \"yes\" is you want to sign ALL the user IDs"
 msgstr ""
 "Pokud chcete podepsat V©ECHNY identifikátory u¾ivatelù, odpovìzte \"ano\""
 
-#: g10/helptext.c:198
+#: g10/helptext.c:204
 msgid ""
 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
 "All certificates are then also lost!"
@@ -4195,11 +4353,11 @@ msgstr ""
 "\".\n"
 "V¹echny certifikáty budou také ztraceny!"
 
-#: g10/helptext.c:203
+#: g10/helptext.c:209
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
 msgstr "Odpovìzte \"ano\", pokud chcete smazat podklíè"
 
-#: g10/helptext.c:208
+#: g10/helptext.c:214
 msgid ""
 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
@@ -4209,7 +4367,7 @@ msgstr ""
 "proto¾e mù¾e být dùle¾itý pøi vytváøení dùvìry klíèe nebo jiného klíèe\n"
 "ceritifikovaného tímto klíèem."
 
-#: g10/helptext.c:213
+#: g10/helptext.c:219
 msgid ""
 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
@@ -4221,13 +4379,13 @@ msgstr ""
 "byl pou¾it, proto¾e tento podpisovací klíè mù¾e vytvoøit dùvìru\n"
 "prostøednictvím jiného ji¾ certifikovaného klíèe."
 
-#: g10/helptext.c:219
+#: g10/helptext.c:225
 msgid ""
 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
 "your keyring."
 msgstr "Podpis je neplatný. Je rozumné ho odstranit z Va¹eho souboru klíèù."
 
-#: g10/helptext.c:223
+#: g10/helptext.c:229
 msgid ""
 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
@@ -4240,7 +4398,7 @@ msgstr ""
 "pou¾ívat. Udìlejte to jenom v pøípadì, kdy je tento podpis klíèe\n"
 "jím samým z nìjakého dùvodu neplatný a kdy je k dipozici klíè jiný."
 
-#: g10/helptext.c:231
+#: g10/helptext.c:237
 msgid ""
 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
@@ -4250,25 +4408,25 @@ msgstr ""
 "na aktuální seznam pøedvoleb. Èasová razítka v¹ech dotèených podpisù\n"
 "klíèù jimi samotnými budou posunuty o jednu vteøinu dopøedu.\n"
 
-#: g10/helptext.c:238
+#: g10/helptext.c:244
 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
 msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná vìta \n"
 
-#: g10/helptext.c:244
+#: g10/helptext.c:250
 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
 msgstr ""
 "Prosím, zopakujte poslední heslo, abyste si byl(a) jistý(á), co jste napsal"
 "(a)."
 
-#: g10/helptext.c:248
+#: g10/helptext.c:254
 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
 msgstr "Zadejte název souboru, ke kterému se podpis vztahuje"
 
-#: g10/helptext.c:253
+#: g10/helptext.c:259
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
 msgstr "Pokud si pøejete pøepsání souboru, odpovìzte \"ano\""
 
-#: g10/helptext.c:258
+#: g10/helptext.c:264
 msgid ""
 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
 "file (which is shown in brackets) will be used."
@@ -4276,7 +4434,7 @@ msgstr ""
 "Prosím, vlo¾te nový název souboru. Pokud pouze stisknete RETURN, bude\n"
 "pou¾it implicitní soubor (který je ukázán v závorkách)."
 
-#: g10/helptext.c:264
+#: g10/helptext.c:270
 msgid ""
 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
 "context you have the ability to choose from this list:\n"
@@ -4304,7 +4462,7 @@ msgstr ""
 "      Toto pou¾ijte, pokud by se identifikátor u¾ivatele u¾ nemìl pou¾ívat;\n"
 "      normálnì se pou¾ívá k oznaèení neplatné e-mailové adresy.\n"
 
-#: g10/helptext.c:280
+#: g10/helptext.c:286
 msgid ""
 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
@@ -4314,11 +4472,11 @@ msgstr ""
 "ceritifikátu. Prosím, struènì. \n"
 "Text konèí prázdným øádkem.\n"
 
-#: g10/helptext.c:295
+#: g10/helptext.c:301
 msgid "No help available"
 msgstr "Pomoc není k dispozici"
 
-#: g10/helptext.c:303
+#: g10/helptext.c:309
 #, c-format
 msgid "No help available for `%s'"
 msgstr "Pomoc není dostupná pro '%s'"
@@ -4380,3 +4538,23 @@ msgstr "%lu kl
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr "%s: soubor klíèù (keyring) vytvoøen\n"
+
+#~ msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
+#~ msgstr "|JMÉNO=HODNOTA|pou¾ít tento zápis dat"
+
+#~ msgid ""
+#~ "the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
+#~ msgstr "první znak jména musí být písmeno nebo podtr¾ítko\n"
+
+#~ msgid "dots in a notation name must be surrounded by other characters\n"
+#~ msgstr "teèky ve jménì musí být obklopeny jinými znaky\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "WARNING: This key already has a photo ID.\n"
+#~ "         Adding another photo ID may confuse some versions of PGP.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "VAROVÁNÍ: Tento klíè ji¾ obsahuje fotografický ID.\n"
+#~ "         Pøidání dal¹í fotografie mù¾e zmást nìkteré verze PGP.\n"
+
+#~ msgid "You may only have one photo ID on a key.\n"
+#~ msgstr "Mìli byste mít jen jeden fotografický ID na klíèi.\n"
index 3129218..1ca0338 100644 (file)
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg 1.0.0h\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-04-29 17:09+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-06-29 23:05+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2000-03-07 22:51+01:00\n"
 "Last-Translator: Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>\n"
 "Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
@@ -47,7 +47,7 @@ msgstr "n"
 msgid "nN"
 msgstr "nN"
 
-#: g10/keyedit.c:815 util/miscutil.c:333
+#: g10/keyedit.c:897 util/miscutil.c:333
 msgid "quit"
 msgstr "afslut"
 
@@ -277,7 +277,7 @@ msgstr "... dette er en fejl (%s:%d:%s)\n"
 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
 msgstr "du fandt en fejl ... (%s:%d)\n"
 
-#: cipher/random.c:320 g10/import.c:145 g10/keygen.c:1565
+#: cipher/random.c:320 g10/import.c:145 g10/keygen.c:1809
 #, c-format
 msgid "can't open `%s': %s\n"
 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
@@ -342,7 +342,7 @@ msgstr ""
 "BENYT IKKE DATA GENERERET AF DETTE PROGRAM!!!\n"
 "\n"
 
-#: cipher/rndlinux.c:142
+#: cipher/rndlinux.c:140
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -353,7 +353,7 @@ msgstr ""
 "Ikke nok tilfældige byte tilgængelig.  Please do some other work to give\n"
 "the OS a chance to collect more entropy! (Kræver %d byte mere)\n"
 
-#: g10/g10.c:287
+#: g10/g10.c:300
 msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
@@ -361,170 +361,170 @@ msgstr ""
 "@Kommandoer:\n"
 " "
 
-#: g10/g10.c:289
+#: g10/g10.c:302
 msgid "|[file]|make a signature"
 msgstr "|[filer]|opret en signatur"
 
-#: g10/g10.c:290
+#: g10/g10.c:303
 msgid "|[file]|make a clear text signature"
 msgstr "|[filer]|opret rentekst signatur"
 
-#: g10/g10.c:291
+#: g10/g10.c:304
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "opret en separat signatur"
 
-#: g10/g10.c:292
+#: g10/g10.c:305
 msgid "encrypt data"
 msgstr "kryptér data"
 
-#: g10/g10.c:293
+#: g10/g10.c:306
 msgid "|[files]|encrypt files"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:294
+#: g10/g10.c:307
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "kryptér kun med symmetriske cifre"
 
-#: g10/g10.c:295
+#: g10/g10.c:308
 msgid "store only"
 msgstr "gem kun"
 
-#: g10/g10.c:296
+#: g10/g10.c:309
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "afkryptér data (standard)"
 
-#: g10/g10.c:297
+#: g10/g10.c:310
 msgid "|[files]|decrypt files"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:298
+#: g10/g10.c:311
 msgid "verify a signature"
 msgstr "godkend en signatur"
 
-#: g10/g10.c:300
+#: g10/g10.c:313
 msgid "list keys"
 msgstr "vis nøgler"
 
-#: g10/g10.c:302
+#: g10/g10.c:315
 msgid "list keys and signatures"
 msgstr "vis nøgler og signaturer"
 
-#: g10/g10.c:303
+#: g10/g10.c:316
 msgid "check key signatures"
 msgstr "tjek nøglesignaturer"
 
-#: g10/g10.c:304
+#: g10/g10.c:317
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "vis nøgle og fingeraftryk"
 
-#: g10/g10.c:305
+#: g10/g10.c:318
 msgid "list secret keys"
 msgstr "vis hemmelige nøgler"
 
-#: g10/g10.c:306
+#: g10/g10.c:319
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "generér et nyt nøglepar"
 
-#: g10/g10.c:307
+#: g10/g10.c:320
 #, fuzzy
 msgid "remove keys from the public keyring"
 msgstr "fjern nøgle fra den offentlige nøglering"
 
-#: g10/g10.c:309
+#: g10/g10.c:322
 #, fuzzy
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgstr "fjern nøgle fra den hemmelige nøglering"
 
-#: g10/g10.c:310
+#: g10/g10.c:323
 msgid "sign a key"
 msgstr "signér en nøgle"
 
-#: g10/g10.c:311
+#: g10/g10.c:324
 msgid "sign a key locally"
 msgstr "signér en nøgle lokalt"
 
-#: g10/g10.c:312
+#: g10/g10.c:325
 #, fuzzy
 msgid "sign a key non-revocably"
 msgstr "signér en nøgle lokalt"
 
-#: g10/g10.c:313
+#: g10/g10.c:326
 #, fuzzy
 msgid "sign a key locally and non-revocably"
 msgstr "signér en nøgle lokalt"
 
-#: g10/g10.c:314
+#: g10/g10.c:327
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "signér eller redigér en nøgle"
 
-#: g10/g10.c:315
+#: g10/g10.c:328
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
 
-#: g10/g10.c:316
+#: g10/g10.c:330
 msgid "export keys"
 msgstr "eksportér nøgler"
 
-#: g10/g10.c:317
+#: g10/g10.c:331
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr "eksportér nøgler til en nøgletjener"
 
-#: g10/g10.c:318
+#: g10/g10.c:332
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver"
 
-#: g10/g10.c:320
+#: g10/g10.c:334
 #, fuzzy
 msgid "search for keys on a key server"
 msgstr "eksportér nøgler til en nøgletjener"
 
-#: g10/g10.c:322
+#: g10/g10.c:336
 #, fuzzy
 msgid "update all keys from a keyserver"
 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver"
 
-#: g10/g10.c:326
+#: g10/g10.c:340
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "importér/fusionér nøgler"
 
-#: g10/g10.c:328
+#: g10/g10.c:342
 msgid "list only the sequence of packets"
 msgstr "vis kun pakkesekvensen"
 
-#: g10/g10.c:330
+#: g10/g10.c:344
 msgid "export the ownertrust values"
 msgstr "eksportér ejertillidsværdierne"
 
-#: g10/g10.c:332
+#: g10/g10.c:346
 msgid "import ownertrust values"
 msgstr "importér ejertillidsværdierne"
 
-#: g10/g10.c:334
+#: g10/g10.c:348
 msgid "update the trust database"
 msgstr "opdatér tillidsdatabasen"
 
-#: g10/g10.c:336
+#: g10/g10.c:350
 #, fuzzy
 msgid "unattended trust database update"
 msgstr "opdatér tillidsdatabasen"
 
-#: g10/g10.c:337
+#: g10/g10.c:351
 msgid "fix a corrupted trust database"
 msgstr "reparér en ødelagt tillidsdatabase"
 
-#: g10/g10.c:338
+#: g10/g10.c:352
 msgid "De-Armor a file or stdin"
 msgstr "De-beskydt en fil el. stdin"
 
-#: g10/g10.c:340
+#: g10/g10.c:354
 msgid "En-Armor a file or stdin"
 msgstr "Beskydt en fil el. stdin"
 
-#: g10/g10.c:342
+#: g10/g10.c:356
 msgid "|algo [files]|print message digests"
 msgstr "|algo [filer]|print meddelelsesresumé"
 
-#: g10/g10.c:346
+#: g10/g10.c:360
 msgid ""
 "@\n"
 "Options:\n"
@@ -534,208 +534,204 @@ msgstr ""
 "Indstillinger:\n"
 " "
 
-#: g10/g10.c:348
+#: g10/g10.c:362
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "opret ascii beskyttet uddata"
 
-#: g10/g10.c:350
+#: g10/g10.c:364
 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
 msgstr "|NAME|kryptér for NAME"
 
-#: g10/g10.c:353
+#: g10/g10.c:367
 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
 msgstr "|NAME|brug NAME som standard modtager"
 
-#: g10/g10.c:355
+#: g10/g10.c:369
 msgid "use the default key as default recipient"
 msgstr "brug standard nøglen som standard modtager"
 
-#: g10/g10.c:361
+#: g10/g10.c:375
 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
 msgstr "brug denne bruger-id til at signere eller dekryptere"
 
-#: g10/g10.c:362
+#: g10/g10.c:376
 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
 msgstr "|N|sæt kompresningsniveau N (0 = slået fra)"
 
-#: g10/g10.c:364
+#: g10/g10.c:378
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "brug kanonisk tekstmodus"
 
-#: g10/g10.c:371
+#: g10/g10.c:385
 msgid "use as output file"
 msgstr "brug som uddatafil"
 
-#: g10/g10.c:372
+#: g10/g10.c:386
 msgid "verbose"
 msgstr "meddelsom"
 
-#: g10/g10.c:373
+#: g10/g10.c:387
 msgid "be somewhat more quiet"
 msgstr "vær mere stille"
 
-#: g10/g10.c:374
+#: g10/g10.c:388
 msgid "don't use the terminal at all"
 msgstr "brug overhovedet ikke terminalen"
 
-#: g10/g10.c:375
+#: g10/g10.c:389
 msgid "force v3 signatures"
 msgstr "tving v3 signaturer"
 
-#: g10/g10.c:376
+#: g10/g10.c:390
 #, fuzzy
 msgid "do not force v3 signatures"
 msgstr "tving v3 signaturer"
 
-#: g10/g10.c:377
+#: g10/g10.c:391
 #, fuzzy
 msgid "force v4 key signatures"
 msgstr "tving v3 signaturer"
 
-#: g10/g10.c:378
+#: g10/g10.c:392
 #, fuzzy
 msgid "do not force v4 key signatures"
 msgstr "tving v3 signaturer"
 
-#: g10/g10.c:379
+#: g10/g10.c:393
 msgid "always use a MDC for encryption"
 msgstr "brug altid en MDC for kryptering"
 
-#: g10/g10.c:381
+#: g10/g10.c:395
 #, fuzzy
 msgid "never use a MDC for encryption"
 msgstr "brug altid en MDC for kryptering"
 
-#: g10/g10.c:383
+#: g10/g10.c:397
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "lav ingen ændringer"
 
 #. { oInteractive, "interactive", 0, N_("prompt before overwriting") },
-#: g10/g10.c:385
+#: g10/g10.c:399
 msgid "use the gpg-agent"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:388
+#: g10/g10.c:402
 msgid "batch mode: never ask"
 msgstr "kørselsmodus: spørg aldrig"
 
-#: g10/g10.c:389
+#: g10/g10.c:403
 msgid "assume yes on most questions"
 msgstr "forvent ja til de fleste sprøgsmål"
 
-#: g10/g10.c:390
+#: g10/g10.c:404
 msgid "assume no on most questions"
 msgstr "forvent nej til de fleste sprøgsmål"
 
-#: g10/g10.c:391
+#: g10/g10.c:405
 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
 msgstr "tilføj denne nøglering til nøgleringslisten"
 
-#: g10/g10.c:392
+#: g10/g10.c:406
 msgid "add this secret keyring to the list"
 msgstr "tilføj denne hemmeligenøglering til listen"
 
-#: g10/g10.c:393
+#: g10/g10.c:407
 msgid "show which keyring a listed key is on"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:394
+#: g10/g10.c:408
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr "|NAME|brug NAME som standard hemmelignøgle"
 
-#: g10/g10.c:395
+#: g10/g10.c:409
 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
 msgstr "|HOST|brug denne nøgletjener til at slå nøgler op"
 
-#: g10/g10.c:397
+#: g10/g10.c:411
 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
 msgstr "|NAME|sæt terminal karaktersæt til NAME"
 
-#: g10/g10.c:398
+#: g10/g10.c:412
 msgid "read options from file"
 msgstr "læs indstillinger fra fil"
 
-#: g10/g10.c:402
+#: g10/g10.c:416
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|skriv statusinfo til denne FD"
 
-#: g10/g10.c:404
+#: g10/g10.c:418
 #, fuzzy
 msgid "|[file]|write status info to file"
 msgstr "|FD|skriv statusinfo til denne FD"
 
-#: g10/g10.c:410
+#: g10/g10.c:430
 msgid "|KEYID|ultimately trust this key"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:411
+#: g10/g10.c:431
 msgid "|FILE|load extension module FILE"
 msgstr "|FILE|indlæs udvidelsesmodul FILE"
 
-#: g10/g10.c:412
+#: g10/g10.c:432
 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
 msgstr "emulér modusen beskrevet i RFC1991"
 
-#: g10/g10.c:413
+#: g10/g10.c:433
 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
 msgstr "sæt alle pakker, cifre og resumé flag til OpenPGP standard"
 
-#: g10/g10.c:414
+#: g10/g10.c:434
 #, fuzzy
 msgid "set all packet, cipher and digest options to PGP 2.x behavior"
 msgstr "sæt alle pakker, cifre og resumé flag til OpenPGP standard"
 
-#: g10/g10.c:418
+#: g10/g10.c:440
 msgid "|N|use passphrase mode N"
 msgstr "|N|brug pasfrasemodus N"
 
-#: g10/g10.c:420
+#: g10/g10.c:442
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
 msgstr "|NAME|brug meddelelses resuméalgoritme NAME for pasfrase"
 
-#: g10/g10.c:422
+#: g10/g10.c:444
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
 msgstr "|NAME|brug cifrealgoritme NAME for pasfrase"
 
-#: g10/g10.c:424
+#: g10/g10.c:446
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
 msgstr "|NAME|brug cifferalgoritme NAME"
 
-#: g10/g10.c:425
+#: g10/g10.c:447
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
 msgstr "|NAME|brug meddelelsesresumé algoritme NAME"
 
-#: g10/g10.c:426
+#: g10/g10.c:449
 msgid "|N|use compress algorithm N"
 msgstr "|N|brug kompresalgoritme N"
 
-#: g10/g10.c:427
+#: g10/g10.c:450
 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:428
+#: g10/g10.c:451
 msgid "Show Photo IDs"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:429
+#: g10/g10.c:452
 msgid "Don't show Photo IDs"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:430
+#: g10/g10.c:453
 msgid "Set command line to view Photo IDs"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:431
-msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
-msgstr "|NAME=VALUE|brug denne notationsdata"
-
-#: g10/g10.c:434
+#: g10/g10.c:459
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:437
+#: g10/g10.c:462
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
@@ -755,16 +751,16 @@ msgstr ""
 " --list-keys [navne]        vis nøgler\n"
 " --fingerprint [navne]      vis fingeraftryk\n"
 
-#: g10/g10.c:579
+#: g10/g10.c:613
 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 msgstr "Rapportér venligst fejl til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 
-#: g10/g10.c:583
+#: g10/g10.c:617
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
 
 # Skal alt dette oversættes eller er det flagene?
-#: g10/g10.c:586
+#: g10/g10.c:620
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
@@ -774,7 +770,7 @@ msgstr ""
 "sign, check, encrypt eller decrypt\n"
 "standard operation afhænger af inddata\n"
 
-#: g10/g10.c:597
+#: g10/g10.c:631
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
@@ -782,271 +778,279 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Understøttede algoritmer:\n"
 
-#: g10/g10.c:671
+#: g10/g10.c:735
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "brug: gpg [flag] "
 
-#: g10/g10.c:728
+#: g10/g10.c:792
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "konfliktende kommandoer\n"
 
-#: g10/g10.c:903
+#: g10/g10.c:810
+#, c-format
+msgid "no values for group \"%s\"\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/g10.c:997
 #, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgstr "NOTITS: ingen standard alternativfil '%s'\n"
 
-#: g10/g10.c:907
+#: g10/g10.c:1001
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
 msgstr "alternativfil`%s': %s\n"
 
-#: g10/g10.c:914
+#: g10/g10.c:1008
 #, c-format
 msgid "reading options from `%s'\n"
 msgstr "læser indstillinger fra `%s'\n"
 
-#: g10/g10.c:1197
+#: g10/g10.c:1309
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid character set\n"
 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
 
-#: g10/g10.c:1214
+#: g10/g10.c:1326
 msgid "could not parse keyserver URI\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:1228
+#: g10/g10.c:1340
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:1251 g10/g10.c:1267
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: %s is a deprecated option.\n"
-msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
-
-#: g10/g10.c:1253 g10/g10.c:1270
-#, c-format
-msgid "please use \"--keyserver-options %s\" instead\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/g10.c:1347
+#: g10/g10.c:1476
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:1351
+#: g10/g10.c:1480
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:1358 g10/g10.c:1369
+#: g10/g10.c:1487 g10/g10.c:1498
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "NOTITS: %s er ikke til normal brug!\n"
 
-#: g10/g10.c:1360 g10/g10.c:1380
+#: g10/g10.c:1489 g10/g10.c:1509
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr "%s ikke tilladt med %s!\n"
 
-#: g10/g10.c:1363
+#: g10/g10.c:1492
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "%s er meningsløs sammen med %s!\n"
 
-#: g10/g10.c:1389
+#: g10/g10.c:1519
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:1395
+#: g10/g10.c:1525
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:1401
+#: g10/g10.c:1531
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:1414
+#: g10/g10.c:1544
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/encode.c:287 g10/encode.c:349 g10/g10.c:1428 g10/sign.c:620
-#: g10/sign.c:798
+#: g10/encode.c:342 g10/encode.c:404 g10/g10.c:1558 g10/sign.c:646
+#: g10/sign.c:878
 msgid "this message may not be usable by PGP 2.x\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:1470 g10/g10.c:1482
+#: g10/g10.c:1601 g10/g10.c:1619
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "valgte cifferalgoritme er ugyldig\n"
 
-#: g10/g10.c:1476 g10/g10.c:1488
+#: g10/g10.c:1607 g10/g10.c:1625
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "valgte resuméalgoritme er ugyldig\n"
 
-#: g10/g10.c:1492
-#, fuzzy
-msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
-msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
-
-#: g10/g10.c:1496
+#: g10/g10.c:1613
 #, fuzzy
-msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
-msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
+msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
+msgstr "valgte resuméalgoritme er ugyldig\n"
 
-#: g10/g10.c:1499
+#: g10/g10.c:1628
 #, c-format
 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:1501
+#: g10/g10.c:1630
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:1503
+#: g10/g10.c:1632
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:1505
+#: g10/g10.c:1634
 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:1508
+#: g10/g10.c:1637
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "NOTE: simpel S2K modus (0) frarådes på det skarpeste\n"
 
-#: g10/g10.c:1512
+#: g10/g10.c:1641
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "ugyldig S2K modus; skal være 0, 1 el. 3\n"
 
-#: g10/g10.c:1516
+#: g10/g10.c:1645
 #, fuzzy
 msgid "invalid default-check-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr "ugyldig S2K modus; skal være 0, 1 el. 3\n"
 
-#: g10/g10.c:1519
+#: g10/g10.c:1651
+#, fuzzy
+msgid "invalid default preferences\n"
+msgstr "vis præferencer"
+
+#: g10/g10.c:1659
+#, fuzzy
+msgid "invalid personal cipher preferences\n"
+msgstr "vis præferencer"
+
+#: g10/g10.c:1663
+#, fuzzy
+msgid "invalid personal digest preferences\n"
+msgstr "vis præferencer"
+
+#: g10/g10.c:1667
 #, fuzzy
-msgid "invalid preferences\n"
+msgid "invalid personal compress preferences\n"
 msgstr "vis præferencer"
 
 # er det klogt at oversætte TrustDB?
-#: g10/g10.c:1613
+#: g10/g10.c:1761
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "kunne ikke initialisere TillidsDB: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:1633
+#: g10/g10.c:1771
+msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/g10.c:1781
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [filnavn (som gemmes)]"
 
-#: g10/g10.c:1640
+#: g10/g10.c:1788
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [filnavn]"
 
-#: g10/g10.c:1648
+#: g10/g10.c:1796
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [filnavn (som krypteres)]"
 
-#: g10/g10.c:1665
+#: g10/g10.c:1813
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [filnavn (som signeres)]"
 
-#: g10/g10.c:1678
+#: g10/g10.c:1826
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
 
-#: g10/g10.c:1692
+#: g10/g10.c:1840
 #, fuzzy
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [filnavn]"
 
-#: g10/g10.c:1701
+#: g10/g10.c:1849
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [filnavn]"
 
-#: g10/g10.c:1719
+#: g10/g10.c:1867
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [filnavn (som dekrypteres)]"
 
-#: g10/g10.c:1730
+#: g10/g10.c:1878
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--sign-key bruger-id"
 
-#: g10/g10.c:1738
+#: g10/g10.c:1886
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--lsign-key bruger-id"
 
-#: g10/g10.c:1746
+#: g10/g10.c:1894
 #, fuzzy
 msgid "--nrsign-key user-id"
 msgstr "--sign-key bruger-id"
 
-#: g10/g10.c:1754
+#: g10/g10.c:1902
 #, fuzzy
 msgid "--nrlsign-key user-id"
 msgstr "--sign-key bruger-id"
 
-#: g10/g10.c:1762
+#: g10/g10.c:1910
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key bruger-id [kommandoer]"
 
-#: g10/encode.c:307 g10/g10.c:1818 g10/sign.c:709
+#: g10/encode.c:362 g10/g10.c:1966 g10/sign.c:789
 #, c-format
 msgid "can't open %s: %s\n"
 msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:1833
+#: g10/g10.c:1981
 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
 msgstr "-k[v][v][v][c] [bruger-id] [nøglering]"
 
-#: g10/g10.c:1916
+#: g10/g10.c:2072
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:1924
+#: g10/g10.c:2080
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:2011
+#: g10/g10.c:2167
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgstr "ugyldig hash-algoritme `%s'\n"
 
-#: g10/g10.c:2097
+#: g10/g10.c:2253
 msgid "[filename]"
 msgstr "[filnavn]"
 
-#: g10/g10.c:2101
+#: g10/g10.c:2257
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Gå til sagen og skriv meddelelsen ...\n"
 
-#: g10/decrypt.c:60 g10/decrypt.c:106 g10/g10.c:2104 g10/verify.c:94
+#: g10/decrypt.c:60 g10/decrypt.c:106 g10/g10.c:2260 g10/verify.c:94
 #: g10/verify.c:139
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "kan ikke åbne `%s'\n"
 
-#: g10/g10.c:2313
-msgid ""
-"the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
-msgstr ""
-"første bogstav af en notationsnavn skal være et bogstave eller en "
-"understregning\n"
-
-#: g10/g10.c:2319
+#: g10/g10.c:2474
 msgid ""
-"a notation name must have only letters, digits, dots or underscores and end "
-"with an '='\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/g10.c:2325
-msgid "dots in a notation name must be surrounded by other characters\n"
+"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
+"an '='\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:2333
+#: g10/g10.c:2483
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
 msgstr "en notationsværdi må ikke bruge nogen kontroltegn\n"
 
+#: g10/g10.c:2520
+#, fuzzy
+msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
+msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
+
+#: g10/g10.c:2522
+#, fuzzy
+msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
+msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
+
 #: g10/armor.c:314
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
@@ -1142,11 +1146,12 @@ msgid "User ID is no longer valid"
 msgstr ""
 
 #: g10/pkclist.c:73
-msgid "Reason for revocation: "
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "reason for revocation: "
+msgstr "rev- forkert nøgletilbagekald\n"
 
 #: g10/pkclist.c:90
-msgid "Revocation comment: "
+msgid "revocation comment: "
 msgstr ""
 
 #. a string with valid answers
@@ -1329,145 +1334,155 @@ msgstr ""
 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr "         Det er ikke sikkert at signaturen tilhører ejeren.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:714 g10/pkclist.c:737 g10/pkclist.c:882 g10/pkclist.c:937
+#: g10/pkclist.c:764 g10/pkclist.c:787 g10/pkclist.c:938 g10/pkclist.c:993
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: %s\n"
 msgstr "%s: udelod: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:723 g10/pkclist.c:911
+#: g10/pkclist.c:773 g10/pkclist.c:967
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr "%s: udelod: offentlig nøgle er allerede tilstede\n"
 
-#: g10/pkclist.c:752
+#: g10/pkclist.c:803
 #, fuzzy
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr ""
 "Du angav ikke en bruger-id. (du kan bruge \"-r\")\n"
 "\n"
 
-#: g10/pkclist.c:762
+#: g10/pkclist.c:816
 msgid ""
 "\n"
 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:776
+#: g10/pkclist.c:832
 msgid "No such user ID.\n"
 msgstr "Ingen sådan bruger-id.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:781 g10/pkclist.c:857
+#: g10/pkclist.c:837 g10/pkclist.c:913
 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
 msgstr "udeladt: offentlig nøgle er allerede valgt som standard modtager\n"
 
-#: g10/pkclist.c:799
+#: g10/pkclist.c:855
 msgid "Public key is disabled.\n"
 msgstr "Offentlig nøgle er slået fra.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:806
+#: g10/pkclist.c:862
 #, fuzzy
 msgid "skipped: public key already set\n"
 msgstr "%s: udelod: offentlig nøgle er allerede tilstede\n"
 
-#: g10/pkclist.c:849
+#: g10/pkclist.c:905
 #, c-format
 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
 msgstr "ukendt standard modtager '%s'\n"
 
-#: g10/pkclist.c:893
+#: g10/pkclist.c:949
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
 msgstr "%s: udelod: offentlignøgle er slået fra\n"
 
-#: g10/pkclist.c:943
+#: g10/pkclist.c:999
 msgid "no valid addressees\n"
 msgstr "ingen gyldige adresser\n"
 
-#: g10/keygen.c:180
+#: g10/keygen.c:182
 #, c-format
 msgid "preference %c%lu is not valid\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:187
+#: g10/keygen.c:189
 #, c-format
 msgid "preference %c%lu duplicated\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:192
+#: g10/keygen.c:194
 #, fuzzy, c-format
 msgid "too many `%c' preferences\n"
 msgstr "vis præferencer"
 
-#: g10/keygen.c:257
+#: g10/keygen.c:264
 #, fuzzy
 msgid "invalid character in preference string\n"
 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
 
-#: g10/keygen.c:399
+#: g10/keygen.c:524
+#, fuzzy
+msgid "writing direct signature\n"
+msgstr "skriver selvsignatur\n"
+
+#: g10/keygen.c:563
 msgid "writing self signature\n"
 msgstr "skriver selvsignatur\n"
 
-#: g10/keygen.c:443
+#: g10/keygen.c:607
 msgid "writing key binding signature\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:497 g10/keygen.c:581 g10/keygen.c:672
+#: g10/keygen.c:661 g10/keygen.c:745 g10/keygen.c:836
 #, fuzzy, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
 msgstr "Ønsket nøglestørrelse er %u bit\n"
 
-#: g10/keygen.c:502 g10/keygen.c:586 g10/keygen.c:677
+#: g10/keygen.c:666 g10/keygen.c:750 g10/keygen.c:841
 #, fuzzy, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
 msgstr "rundet op til %u bit\n"
 
-#: g10/keygen.c:777
+#: g10/keygen.c:941
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
 
-#: g10/keygen.c:779
+#: g10/keygen.c:943
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
 msgstr "   (%d) DSA og ElGamal (standard)\n"
 
-#: g10/keygen.c:780
+#: g10/keygen.c:944
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (signér kun)\n"
 
-#: g10/keygen.c:782
+#: g10/keygen.c:946
 #, c-format
 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
 
-#: g10/keygen.c:783
+#: g10/keygen.c:948
 #, c-format
 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (signér og kryptér)\n"
 
-#: g10/keygen.c:784
+#: g10/keygen.c:949
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (signér kun)\n"
 
-#: g10/keygen.c:786
+#: g10/keygen.c:951
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:516 g10/keygen.c:789
+#: g10/keygen.c:953
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
+msgstr "   (%d) ElGamal (signér og kryptér)\n"
+
+#: g10/keyedit.c:572 g10/keygen.c:956
 msgid "Your selection? "
 msgstr "Dit valg? "
 
-#: g10/keygen.c:809
+#: g10/keygen.c:966 g10/keygen.c:984
 msgid "The use of this algorithm is deprecated - create anyway? "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:529 g10/keygen.c:823
+#: g10/keyedit.c:585 g10/keygen.c:998
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "Ugyldigt valg.\n"
 
-#: g10/keygen.c:836
+#: g10/keygen.c:1011
 #, c-format
 msgid ""
 "About to generate a new %s keypair.\n"
@@ -1476,19 +1491,19 @@ msgid ""
 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:845
+#: g10/keygen.c:1020
 msgid "What keysize do you want? (1024) "
 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du? (1024) "
 
-#: g10/keygen.c:850
+#: g10/keygen.c:1025
 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
 msgstr "DSA tillader kun nøglestørrelser fra 512 til 1024\n"
 
-#: g10/keygen.c:852
+#: g10/keygen.c:1027
 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:855
+#: g10/keygen.c:1030
 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
 msgstr ""
 
@@ -1500,38 +1515,38 @@ msgstr ""
 #. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
 #. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
 #. * do whatever you want.
-#: g10/keygen.c:866
+#: g10/keygen.c:1041
 #, c-format
 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:871
+#: g10/keygen.c:1046
 msgid ""
 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
 "computations take REALLY long!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:874
+#: g10/keygen.c:1049
 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
 
-#: g10/keygen.c:875
+#: g10/keygen.c:1050
 msgid ""
 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
 "vulnerable to attacks!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:884
+#: g10/keygen.c:1059
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "Ønsket nøglestørrelse er %u bit\n"
 
-#: g10/keygen.c:887 g10/keygen.c:891
+#: g10/keygen.c:1062 g10/keygen.c:1066
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
 msgstr "rundet op til %u bit\n"
 
-#: g10/keygen.c:942
+#: g10/keygen.c:1117
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
@@ -1541,7 +1556,7 @@ msgid ""
 "      <n>y = key expires in n years\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:951
+#: g10/keygen.c:1126
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
 "         0 = signature does not expire\n"
@@ -1551,42 +1566,42 @@ msgid ""
 "      <n>y = signature expires in n years\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:973
+#: g10/keygen.c:1148
 msgid "Key is valid for? (0) "
 msgstr "Nøgle er gyldig for? (0) "
 
-#: g10/keygen.c:975
+#: g10/keygen.c:1150
 #, fuzzy
 msgid "Signature is valid for? (0) "
 msgstr "Nøgle er gyldig for? (0) "
 
-#: g10/keygen.c:980
+#: g10/keygen.c:1155
 msgid "invalid value\n"
 msgstr "ugyldig værdi\n"
 
-#: g10/keygen.c:985
+#: g10/keygen.c:1160
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s does not expire at all\n"
 msgstr "Nøglen udløber aldrig\n"
 
 #. print the date when the key expires
-#: g10/keygen.c:992
+#: g10/keygen.c:1167
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s expires at %s\n"
 msgstr "Nøgle udløber d. %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:998
+#: g10/keygen.c:1173
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
 msgstr ""
 
 # virker j automatisk istedetfor y?
-#: g10/keygen.c:1003
+#: g10/keygen.c:1178
 msgid "Is this correct (y/n)? "
 msgstr "Er dette korrekt (j/n)? "
 
-#: g10/keygen.c:1046
+#: g10/keygen.c:1221
 msgid ""
 "\n"
 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
@@ -1596,44 +1611,44 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1058
+#: g10/keygen.c:1233
 msgid "Real name: "
 msgstr "Rigtige navn: "
 
-#: g10/keygen.c:1066
+#: g10/keygen.c:1241
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
 
-#: g10/keygen.c:1068
+#: g10/keygen.c:1243
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "Navn må ikke starte med et tal\n"
 
-#: g10/keygen.c:1070
+#: g10/keygen.c:1245
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgstr "Navn skal være mindst 5 bogstaver langt\n"
 
-#: g10/keygen.c:1078
+#: g10/keygen.c:1253
 msgid "Email address: "
 msgstr "Epostadresse: "
 
-#: g10/keygen.c:1089
+#: g10/keygen.c:1264
 msgid "Not a valid email address\n"
 msgstr "Ikke en gyldig epostadresse\n"
 
-#: g10/keygen.c:1097
+#: g10/keygen.c:1272
 msgid "Comment: "
 msgstr "Kommentar: "
 
-#: g10/keygen.c:1103
+#: g10/keygen.c:1278
 msgid "Invalid character in comment\n"
 msgstr "Ugyldigt tegn i kommentar\n"
 
-#: g10/keygen.c:1126
+#: g10/keygen.c:1301
 #, c-format
 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
 msgstr "Du bruger '%s' tegnsættet.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1132
+#: g10/keygen.c:1307
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
@@ -1644,28 +1659,28 @@ msgstr ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1136
+#: g10/keygen.c:1311
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1141
+#: g10/keygen.c:1316
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "NnCcEeOoQq"
 
-#: g10/keygen.c:1151
+#: g10/keygen.c:1326
 #, fuzzy
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)post eller (O)kay/(Q)vit? "
 
-#: g10/keygen.c:1152
+#: g10/keygen.c:1327
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)post eller (O)kay/(Q)vit? "
 
-#: g10/keygen.c:1171
+#: g10/keygen.c:1346
 msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1210
+#: g10/keygen.c:1385
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
@@ -1673,17 +1688,17 @@ msgstr ""
 "Du skal bruge en kodesætning til at beskytte din hemmelige nøgle.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:701 g10/keygen.c:1218
+#: g10/keyedit.c:783 g10/keygen.c:1393
 #, fuzzy
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
 msgstr "kodesætningen blev ikke ordentlig gentaget; prøv igen.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1219
+#: g10/keygen.c:1394
 #, c-format
 msgid "%s.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1225
+#: g10/keygen.c:1400
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
@@ -1691,7 +1706,7 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1246
+#: g10/keygen.c:1421
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
@@ -1699,153 +1714,163 @@ msgid ""
 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1741
+#: g10/keygen.c:1985
 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
 msgstr "DSA nøglepar vil have 1024 bit.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1795
+#: g10/keygen.c:2039
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Nøgleoprettelse annulleret.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1883 g10/keygen.c:1963
+#: g10/keygen.c:2128 g10/keygen.c:2216
 #, fuzzy, c-format
 msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgstr "skriver offentligt certifikat til '%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:1884 g10/keygen.c:1965
+#: g10/keygen.c:2129 g10/keygen.c:2218
 #, fuzzy, c-format
 msgid "writing secret key to `%s'\n"
 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:1952
+#: g10/keygen.c:2205
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1958
+#: g10/keygen.c:2211
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:1972
+#: g10/keygen.c:2225
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1979
+#: g10/keygen.c:2232
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1999
+#: g10/keygen.c:2252
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 msgstr "offentlig og hemmelig nøgle oprettet og signeret.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2000
+#: g10/keygen.c:2253
 msgid "key marked as ultimately trusted.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:2011
+#: g10/keygen.c:2264
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:2023 g10/keygen.c:2131
+#: g10/keygen.c:2276 g10/keygen.c:2384
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:2067 g10/sig-check.c:223 g10/sign.c:228
+#: g10/keygen.c:2320 g10/sig-check.c:223 g10/sign.c:257
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:2069 g10/sig-check.c:225 g10/sign.c:230
+#: g10/keygen.c:2322 g10/sig-check.c:225 g10/sign.c:259
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:2078
+#: g10/keygen.c:2331
 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:2107
+#: g10/keygen.c:2360
 msgid "Really create? "
 msgstr "Vil du virkelig oprette?"
 
-#: g10/decrypt.c:92 g10/encode.c:590
+#: g10/decrypt.c:92 g10/encode.c:673
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/encode.c:92 g10/encode.c:296
+#: g10/encode.c:126 g10/encode.c:351
 #, c-format
 msgid "`%s' already compressed\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/encode.c:100 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:300 g10/tdbio.c:492
+#: g10/encode.c:134 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:300 g10/tdbio.c:492
 #: g10/tdbio.c:552
 #, c-format
 msgid "%s: can't open: %s\n"
 msgstr "%s: kan ikke åbne: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:122 g10/sign.c:959
+#: g10/encode.c:162 g10/sign.c:1035
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
 msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:185 g10/encode.c:383
+#: g10/encode.c:236 g10/encode.c:447
 #, c-format
 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
 msgstr "%s: ADVARSEL: tom fil\n"
 
-#: g10/encode.c:285
+#: g10/encode.c:340
 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/encode.c:313
+#: g10/encode.c:368
 #, c-format
 msgid "reading from `%s'\n"
 msgstr "læser fra '%s'\n"
 
-#: g10/encode.c:347
+#: g10/encode.c:402
 msgid ""
 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/encode.c:563
+#: g10/encode.c:413 g10/encode.c:567
+#, c-format
+msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/encode.c:485 g10/sign.c:758
+#, c-format
+msgid "forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/encode.c:646
 #, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: %s\n"
 msgstr "%s/%s krypteret for: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:69 g10/export.c:141
+#: g10/delkey.c:69 g10/export.c:141 g10/keyedit.c:2211
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key `%s' not found: %s\n"
 msgstr "%s: bruger ikke fundet: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:77 g10/export.c:161
+#: g10/delkey.c:77 g10/export.c:164
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
 
-#: g10/export.c:169
+#: g10/export.c:172
 #, c-format
 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
 
-#: g10/export.c:180
+#: g10/export.c:188
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: not protected - skipped\n"
 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
 
-#: g10/export.c:188
+#: g10/export.c:196
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: PGP 2.x style key - skipped\n"
 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
 
-#: g10/export.c:255
+#: g10/export.c:279
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "ADVARSEL: intet blev eksporteret\n"
 
@@ -1855,22 +1880,22 @@ msgstr ""
 
 #. fixme: returning translatable constants instead of a user ID is
 #. * not good because they are probably not utf-8 encoded.
-#: g10/getkey.c:187 g10/getkey.c:2272
+#: g10/getkey.c:187 g10/getkey.c:2383
 #, fuzzy
 msgid "[User id not found]"
 msgstr "[bruger ikke fundet]"
 
-#: g10/getkey.c:1360
+#: g10/getkey.c:1438
 #, c-format
 msgid "Invalid key %08lX made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/getkey.c:1989
+#: g10/getkey.c:2100
 #, c-format
 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
 msgstr "bruger sekundær nøgle %08lX istedetfor primær nøgle %08lX\n"
 
-#: g10/getkey.c:2036
+#: g10/getkey.c:2147
 #, c-format
 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
 msgstr ""
@@ -1950,177 +1975,182 @@ msgstr "hemmelige n
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
 msgstr "hemmelige nøgler uændre: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:438 g10/import.c:657
+#: g10/import.c:479
+#, c-format
+msgid "key %08lX: removed multiple subkey binding\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:527 g10/import.c:756
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no user ID\n"
 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
 
-#: g10/import.c:455
+#: g10/import.c:544
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '%s'\n"
 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
 
-#: g10/import.c:462
+#: g10/import.c:551
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
 
-#: g10/import.c:464
+#: g10/import.c:553
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:474 g10/import.c:726
+#: g10/import.c:563 g10/import.c:825
 #, c-format
 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
 
-#: g10/import.c:479
+#: g10/import.c:568
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: new key - skipped\n"
 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
 
-#: g10/import.c:489
+#: g10/import.c:578
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
 
-#: g10/import.c:494 g10/openfile.c:244 g10/sign.c:648 g10/sign.c:817
+#: g10/import.c:583 g10/openfile.c:244 g10/sign.c:670 g10/sign.c:897
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
 msgstr "skriver til `%s'\n"
 
-#: g10/import.c:497 g10/import.c:571 g10/import.c:677 g10/import.c:786
+#: g10/import.c:587 g10/import.c:664 g10/import.c:776 g10/import.c:885
 #, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
 
-#: g10/import.c:505
-#, c-format
-msgid "key %08lX: public key imported\n"
+#: g10/import.c:596
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: public key \"%s\" imported\n"
 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
 
-#: g10/import.c:524
+#: g10/import.c:617
 #, c-format
 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
 msgstr "nøgle %08lX: stemmer ikke med vores kopi\n"
 
-#: g10/import.c:542 g10/import.c:743
+#: g10/import.c:634 g10/import.c:842
 #, c-format
 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
 msgstr "nøgle %08lX: kan ikke lokalisere original nøgleblok: %s\n"
 
-#: g10/import.c:549 g10/import.c:749
+#: g10/import.c:641 g10/import.c:848
 #, c-format
 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
 msgstr "nøgle %08lX: kan ikke læse original nøgleblok: %s\n"
 
-#: g10/import.c:579
-#, c-format
-msgid "key %08lX: 1 new user ID\n"
-msgstr ""
+#: g10/import.c:673
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new user ID\n"
+msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
 
-#: g10/import.c:582
-#, c-format
-msgid "key %08lX: %d new user IDs\n"
-msgstr ""
+#: g10/import.c:676
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: \"%s\" %d new user IDs\n"
+msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
 
-#: g10/import.c:585
-#, c-format
-msgid "key %08lX: 1 new signature\n"
-msgstr ""
+#: g10/import.c:679
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new signature\n"
+msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
 
-#: g10/import.c:588
-#, c-format
-msgid "key %08lX: %d new signatures\n"
-msgstr ""
+#: g10/import.c:682
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: \"%s\" %d new signatures\n"
+msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
 
-#: g10/import.c:591
-#, c-format
-msgid "key %08lX: 1 new subkey\n"
-msgstr ""
+#: g10/import.c:685
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new subkey\n"
+msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
 
-#: g10/import.c:594
-#, c-format
-msgid "key %08lX: %d new subkeys\n"
-msgstr ""
+#: g10/import.c:688
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: \"%s\" %d new subkeys\n"
+msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
 
-#: g10/import.c:604
-#, c-format
-msgid "key %08lX: not changed\n"
-msgstr ""
+#: g10/import.c:700
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: \"%s\" not changed\n"
+msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
 
-#: g10/import.c:671
+#: g10/import.c:770
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "ingen standard offentlig nøglering\n"
 
-#: g10/import.c:682
+#: g10/import.c:781
 #, c-format
 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
 msgstr ""
 
 #. we can't merge secret keys
-#: g10/import.c:686
+#: g10/import.c:785
 #, c-format
 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:691
+#: g10/import.c:790
 #, c-format
 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:720
+#: g10/import.c:819
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:760
+#: g10/import.c:859
 #, c-format
 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:791
-#, c-format
-msgid "key %08lX: revocation certificate imported\n"
-msgstr ""
+#: g10/import.c:891
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: \"%s\" revocation certificate imported\n"
+msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
 
-#: g10/import.c:826
+#: g10/import.c:928
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:839
+#: g10/import.c:941
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm on user id \"%s\"\n"
 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
 
-#: g10/import.c:841
+#: g10/import.c:943
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: invalid self-signature on user id \"%s\"\n"
 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
 
-#: g10/import.c:858
+#: g10/import.c:960
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:868
+#: g10/import.c:970
 #, c-format
 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:869
+#: g10/import.c:971
 #, c-format
 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:899
+#: g10/import.c:1001
 #, c-format
 msgid "key %08lX: skipped user ID '"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:922
+#: g10/import.c:1024
 #, c-format
 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
 msgstr ""
@@ -2129,1065 +2159,1132 @@ msgstr ""
 #. * to import non-exportable signature when we have the
 #. * the secret key used to create this signature - it
 #. * seems that this makes sense
-#: g10/import.c:945
+#: g10/import.c:1047
 #, c-format
 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:954
+#: g10/import.c:1056
 #, c-format
 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:971
+#: g10/import.c:1073
 #, c-format
 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:1072
+#: g10/import.c:1174
 #, c-format
 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:1131
+#: g10/import.c:1233
 #, c-format
 msgid "Warning: key %08lX may be revoked: fetching revocation key %08lX\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:1145
+#: g10/import.c:1247
 #, c-format
 msgid "Warning: key %08lX may be revoked: revocation key %08lX not present.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:1201
-#, c-format
-msgid "key %08lX: revocation certificate added\n"
-msgstr ""
+#: g10/import.c:1304
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: \"%s\" revocation certificate added\n"
+msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
 
-#: g10/import.c:1231
+#: g10/import.c:1335
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %08lX: direct key signature added\n"
 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
 
-#: g10/keyedit.c:142
+#: g10/keyedit.c:143
 msgid "[revocation]"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:143
+#: g10/keyedit.c:144
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[selv-signatur]"
 
-#: g10/keyedit.c:214 g10/keylist.c:139
+#: g10/keyedit.c:215 g10/keylist.c:148
 msgid "1 bad signature\n"
 msgstr "1 dårlig signature\n"
 
-#: g10/keyedit.c:216 g10/keylist.c:141
+#: g10/keyedit.c:217 g10/keylist.c:150
 #, c-format
 msgid "%d bad signatures\n"
 msgstr "%d dårlige signaturer\n"
 
-#: g10/keyedit.c:218 g10/keylist.c:143
+#: g10/keyedit.c:219 g10/keylist.c:152
 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:220 g10/keylist.c:145
+#: g10/keyedit.c:221 g10/keylist.c:154
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:222 g10/keylist.c:147
+#: g10/keyedit.c:223 g10/keylist.c:156
 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:224 g10/keylist.c:149
+#: g10/keyedit.c:225 g10/keylist.c:158
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:226
+#: g10/keyedit.c:227
 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:228
+#: g10/keyedit.c:229
 #, c-format
 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:335
+#: g10/keyedit.c:356
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:343 g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:484 g10/keyedit.c:1053
+#: g10/keyedit.c:363 g10/keyedit.c:480 g10/keyedit.c:538 g10/keyedit.c:1136
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
 
-#: g10/keyedit.c:350 g10/keyedit.c:432 g10/keyedit.c:1059
+#: g10/keyedit.c:371 g10/keyedit.c:486 g10/keyedit.c:1142
 msgid "  Unable to sign.\n"
 msgstr ""
 
+#: g10/keyedit.c:376
+#, c-format
+msgid "Warning: user ID \"%s\" is not self-signed.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:395
+#, c-format
+msgid ""
+"The self-signature on \"%s\"\n"
+"is a PGP 2.x-style signature.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:404
+msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
+msgstr ""
+
 #. It's a local sig, and we want to make a
 #. exportable sig.
-#: g10/keyedit.c:364
+#: g10/keyedit.c:418
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 "is a local signature.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:368
+#: g10/keyedit.c:422
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:388
+#: g10/keyedit.c:442
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %08lX\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:393
+#: g10/keyedit.c:446
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %08lX\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:405
+#: g10/keyedit.c:459
 #, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:420
+#: g10/keyedit.c:474
 #, fuzzy
 msgid "This key has expired!"
 msgstr "Bemærk: Denne nøgle er forældet!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:440
+#: g10/keyedit.c:494
 #, fuzzy, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:444
+#: g10/keyedit.c:498
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:477
+#: g10/keyedit.c:531
 msgid ""
 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
 "mode.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:479
+#: g10/keyedit.c:533
 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:500
+#: g10/keyedit.c:556
 msgid ""
 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
 "belongs\n"
 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:504
+#: g10/keyedit.c:560
 #, c-format
 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:506
+#: g10/keyedit.c:562
 #, c-format
 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:508
+#: g10/keyedit.c:564
 #, c-format
 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:510
+#: g10/keyedit.c:566
 #, c-format
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:535
+#: g10/keyedit.c:591
 msgid ""
 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
 "with your key: \""
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:544
+#: g10/keyedit.c:600
+#, fuzzy
+msgid ""
+"\n"
+"This will be a self-signature.\n"
+msgstr "skriver selvsignatur\n"
+
+#: g10/keyedit.c:604
+msgid ""
+"\n"
+"Warning: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:609
+msgid ""
+"\n"
+"Warning: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:616
 msgid ""
 "\n"
 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:548
+#: g10/keyedit.c:620
 msgid ""
 "\n"
 "The signature will be marked as non-revocable.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:553
+#: g10/keyedit.c:625
 msgid ""
 "\n"
 "I have not checked this key at all.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:557
+#: g10/keyedit.c:629
 msgid ""
 "\n"
 "I have checked this key casually.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:561
+#: g10/keyedit.c:633
 msgid ""
 "\n"
 "I have checked this key very carefully.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:569
+#: g10/keyedit.c:642
 msgid "Really sign? "
 msgstr "Vil du gerne signere? "
 
-#: g10/keyedit.c:602 g10/keyedit.c:2593 g10/keyedit.c:2652 g10/sign.c:279
+#: g10/keyedit.c:684 g10/keyedit.c:2980 g10/keyedit.c:3039 g10/sign.c:308
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "signering fejlede: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:658
+#: g10/keyedit.c:740
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:662
+#: g10/keyedit.c:744
 #, fuzzy
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
 
-#: g10/keyedit.c:666
+#: g10/keyedit.c:748
 msgid "Key is protected.\n"
 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:686
+#: g10/keyedit.c:768
 #, c-format
 msgid "Can't edit this key: %s\n"
 msgstr "Kan ikke redigere denne nøgle: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:692
+#: g10/keyedit.c:774
 msgid ""
 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:706
+#: g10/keyedit.c:788
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:709
+#: g10/keyedit.c:791
 msgid "Do you really want to do this? "
 msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette?"
 
-#: g10/keyedit.c:773
+#: g10/keyedit.c:855
 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:815
+#: g10/keyedit.c:897
 msgid "quit this menu"
 msgstr "afslut denne menu"
 
-#: g10/keyedit.c:816
+#: g10/keyedit.c:898
 msgid "q"
 msgstr "a"
 
-#: g10/keyedit.c:817
+#: g10/keyedit.c:899
 msgid "save"
 msgstr "gem"
 
-#: g10/keyedit.c:817
+#: g10/keyedit.c:899
 msgid "save and quit"
 msgstr "gem og afslut"
 
-#: g10/keyedit.c:818
+#: g10/keyedit.c:900
 msgid "help"
 msgstr "hjælp"
 
-#: g10/keyedit.c:818
+#: g10/keyedit.c:900
 msgid "show this help"
 msgstr "vis denne hjælp"
 
-#: g10/keyedit.c:820
+#: g10/keyedit.c:902
 msgid "fpr"
 msgstr "fpr"
 
-#: g10/keyedit.c:820
+#: g10/keyedit.c:902
 msgid "show fingerprint"
 msgstr "vis fingeraftryk"
 
-#: g10/keyedit.c:821
+#: g10/keyedit.c:903
 msgid "list"
 msgstr "vis"
 
-#: g10/keyedit.c:821
+#: g10/keyedit.c:903
 msgid "list key and user IDs"
 msgstr "vis nøgler og bruger-id'er"
 
-#: g10/keyedit.c:822
+#: g10/keyedit.c:904
 msgid "l"
 msgstr "l"
 
-#: g10/keyedit.c:823
+#: g10/keyedit.c:905
 msgid "uid"
 msgstr "uid"
 
-#: g10/keyedit.c:823
+#: g10/keyedit.c:905
 msgid "select user ID N"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:824
+#: g10/keyedit.c:906
 msgid "key"
 msgstr "nøgle"
 
-#: g10/keyedit.c:824
+#: g10/keyedit.c:906
 msgid "select secondary key N"
 msgstr "vælg sekundær nøgle N"
 
-#: g10/keyedit.c:825
+#: g10/keyedit.c:907
 msgid "check"
 msgstr "tjek"
 
-#: g10/keyedit.c:825
+#: g10/keyedit.c:907
 msgid "list signatures"
 msgstr "vis signaturer"
 
-#: g10/keyedit.c:826
+#: g10/keyedit.c:908
 msgid "c"
 msgstr "c"
 
-#: g10/keyedit.c:827
+#: g10/keyedit.c:909
 msgid "sign"
 msgstr "signér"
 
-#: g10/keyedit.c:827
+#: g10/keyedit.c:909
 msgid "sign the key"
 msgstr "signér nøglen"
 
-#: g10/keyedit.c:828
+#: g10/keyedit.c:910
 msgid "s"
 msgstr "s"
 
-#: g10/keyedit.c:829
+#: g10/keyedit.c:911
 msgid "lsign"
 msgstr "lsignér"
 
-#: g10/keyedit.c:829
+#: g10/keyedit.c:911
 msgid "sign the key locally"
 msgstr "signér nøglen lokalt"
 
-#: g10/keyedit.c:830
+#: g10/keyedit.c:912
 #, fuzzy
 msgid "nrsign"
 msgstr "signér"
 
-#: g10/keyedit.c:830
+#: g10/keyedit.c:912
 #, fuzzy
 msgid "sign the key non-revocably"
 msgstr "signér nøglen lokalt"
 
-#: g10/keyedit.c:831
+#: g10/keyedit.c:913
 #, fuzzy
 msgid "nrlsign"
 msgstr "signér"
 
-#: g10/keyedit.c:831
+#: g10/keyedit.c:913
 #, fuzzy
 msgid "sign the key locally and non-revocably"
 msgstr "signér nøglen lokalt"
 
-#: g10/keyedit.c:832
+#: g10/keyedit.c:914
 msgid "debug"
 msgstr "aflus"
 
-#: g10/keyedit.c:833
+#: g10/keyedit.c:915
 msgid "adduid"
 msgstr "tilføj-bid"
 
-#: g10/keyedit.c:833
+#: g10/keyedit.c:915
 msgid "add a user ID"
 msgstr "tilføj bruger-id"
 
-#: g10/keyedit.c:834
+#: g10/keyedit.c:916
 msgid "addphoto"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:834
+#: g10/keyedit.c:916
 #, fuzzy
 msgid "add a photo ID"
 msgstr "tilføj bruger-id"
 
-#: g10/keyedit.c:835
+#: g10/keyedit.c:917
 msgid "deluid"
 msgstr "sletbid"
 
-#: g10/keyedit.c:835
+#: g10/keyedit.c:917
 msgid "delete user ID"
 msgstr "slet bruger id"
 
 #. delphoto is really deluid in disguise
-#: g10/keyedit.c:837
+#: g10/keyedit.c:919
 msgid "delphoto"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:838
+#: g10/keyedit.c:920
 msgid "addkey"
 msgstr "tilføj nøgle"
 
-#: g10/keyedit.c:838
+#: g10/keyedit.c:920
 msgid "add a secondary key"
 msgstr "tilføj sekundær nøgle"
 
-#: g10/keyedit.c:839
+#: g10/keyedit.c:921
 msgid "delkey"
 msgstr "sletnøgle"
 
-#: g10/keyedit.c:839
+#: g10/keyedit.c:921
 msgid "delete a secondary key"
 msgstr "slet sekundær nøgle"
 
-#: g10/keyedit.c:840
+#: g10/keyedit.c:922
+#, fuzzy
+msgid "addrevoker"
+msgstr "tilføj nøgle"
+
+#: g10/keyedit.c:922
+#, fuzzy
+msgid "add a revocation key"
+msgstr "tilføj sekundær nøgle"
+
+#: g10/keyedit.c:923
 msgid "delsig"
 msgstr "sletsig"
 
-#: g10/keyedit.c:840
+#: g10/keyedit.c:923
 msgid "delete signatures"
 msgstr "slet signaturer"
 
-#: g10/keyedit.c:841
+#: g10/keyedit.c:924
 msgid "expire"
 msgstr "udløb"
 
-#: g10/keyedit.c:841
+#: g10/keyedit.c:924
 msgid "change the expire date"
 msgstr "ændr udløbsdatoen"
 
-#: g10/keyedit.c:842
+#: g10/keyedit.c:925
 msgid "primary"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:842
+#: g10/keyedit.c:925
 msgid "flag user ID as primary"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:843
+#: g10/keyedit.c:926
 msgid "toggle"
 msgstr "skift"
 
-#: g10/keyedit.c:843
+#: g10/keyedit.c:926
 msgid "toggle between secret and public key listing"
 msgstr "skift imellem hemmelig og offentlig nøgle visning"
 
-#: g10/keyedit.c:845
+#: g10/keyedit.c:928
 msgid "t"
 msgstr "s"
 
-#: g10/keyedit.c:846
+#: g10/keyedit.c:929
 msgid "pref"
 msgstr "præf"
 
-#: g10/keyedit.c:846
+#: g10/keyedit.c:929
 #, fuzzy
 msgid "list preferences (expert)"
 msgstr "vis præferencer"
 
-#: g10/keyedit.c:847
+#: g10/keyedit.c:930
 #, fuzzy
 msgid "showpref"
 msgstr "vispræf"
 
-#: g10/keyedit.c:847
+#: g10/keyedit.c:930
 #, fuzzy
 msgid "list preferences (verbose)"
 msgstr "vis præferencer"
 
-#: g10/keyedit.c:848
+#: g10/keyedit.c:931
 #, fuzzy
 msgid "setpref"
 msgstr "præf"
 
-#: g10/keyedit.c:848
+#: g10/keyedit.c:931
 #, fuzzy
 msgid "set preference list"
 msgstr "vis præferencer"
 
-#: g10/keyedit.c:849
+#: g10/keyedit.c:932
 #, fuzzy
 msgid "updpref"
 msgstr "præf"
 
-#: g10/keyedit.c:849
+#: g10/keyedit.c:932
 #, fuzzy
 msgid "updated preferences"
 msgstr "vis præferencer"
 
-#: g10/keyedit.c:850
+#: g10/keyedit.c:933
 msgid "passwd"
 msgstr "kodeord"
 
-#: g10/keyedit.c:850
+#: g10/keyedit.c:933
 msgid "change the passphrase"
 msgstr "ændr kodesætningen"
 
-#: g10/keyedit.c:851
+#: g10/keyedit.c:934
 msgid "trust"
 msgstr "betro"
 
-#: g10/keyedit.c:851
+#: g10/keyedit.c:934
 msgid "change the ownertrust"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:852
+#: g10/keyedit.c:935
 msgid "revsig"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:852
+#: g10/keyedit.c:935
 msgid "revoke signatures"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:853
+#: g10/keyedit.c:936
 msgid "revkey"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:853
+#: g10/keyedit.c:936
 msgid "revoke a secondary key"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:854
+#: g10/keyedit.c:937
 msgid "disable"
 msgstr "slåfra"
 
-#: g10/keyedit.c:854
+#: g10/keyedit.c:937
 msgid "disable a key"
 msgstr "slå nøgle fra"
 
-#: g10/keyedit.c:855
+#: g10/keyedit.c:938
 msgid "enable"
 msgstr "slåtil"
 
-#: g10/keyedit.c:855
+#: g10/keyedit.c:938
 msgid "enable a key"
 msgstr "slå nøgle til"
 
-#: g10/keyedit.c:856
+#: g10/keyedit.c:939
 msgid "showphoto"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:856
+#: g10/keyedit.c:939
 msgid "show photo ID"
 msgstr ""
 
-#: g10/delkey.c:112 g10/keyedit.c:876
+#: g10/delkey.c:112 g10/keyedit.c:959
 msgid "can't do that in batchmode\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:913
+#: g10/keyedit.c:996
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading secret keyblock `%s': %s\n"
 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:931
+#: g10/keyedit.c:1014
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:962
+#: g10/keyedit.c:1045
 msgid "Command> "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:994
+#: g10/keyedit.c:1077
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:998
+#: g10/keyedit.c:1081
 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1047
+#: g10/keyedit.c:1130
 #, fuzzy
 msgid "Key is revoked."
 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1066
+#: g10/keyedit.c:1149
 msgid "Really sign all user IDs? "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1067
+#: g10/keyedit.c:1150
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1092
+#: g10/keyedit.c:1175
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1112 g10/keyedit.c:1133
+#: g10/keyedit.c:1195 g10/keyedit.c:1216
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1114
+#: g10/keyedit.c:1197
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1117
+#: g10/keyedit.c:1200
 msgid "Really remove all selected user IDs? "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1118
+#: g10/keyedit.c:1201
 msgid "Really remove this user ID? "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1156 g10/keyedit.c:1178
+#: g10/keyedit.c:1239 g10/keyedit.c:1270
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1160
+#: g10/keyedit.c:1243
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1161
+#: g10/keyedit.c:1244
 msgid "Do you really want to delete this key? "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1182
+#: g10/keyedit.c:1274
 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1183
+#: g10/keyedit.c:1275
 msgid "Do you really want to revoke this key? "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1252
+#: g10/keyedit.c:1344
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1254
+#: g10/keyedit.c:1346
 msgid "Really update the preferences? "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1292
+#: g10/keyedit.c:1384
 msgid "Save changes? "
 msgstr "Gem ændringer? "
 
-#: g10/keyedit.c:1295
+#: g10/keyedit.c:1387
 msgid "Quit without saving? "
 msgstr "Afslut uden at gemme? "
 
-#: g10/keyedit.c:1306
+#: g10/keyedit.c:1398
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1313
+#: g10/keyedit.c:1405
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1320
+#: g10/keyedit.c:1412
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1332
+#: g10/keyedit.c:1424
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1489
+#: g10/keyedit.c:1740
 #, fuzzy, c-format
-msgid "This key may be revoked by %s key %s%s\n"
+msgid "This key may be revoked by %s key "
 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1492
+#: g10/keyedit.c:1744
 msgid " (sensitive)"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1497 g10/keyedit.c:1523
+#: g10/keyedit.c:1750 g10/keyedit.c:1776
 #, c-format
 msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1506
+#: g10/keyedit.c:1759
 #, c-format
 msgid " trust: %c/%c"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1510
+#: g10/keyedit.c:1763
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1539
+#: g10/keyedit.c:1792
 #, fuzzy, c-format
 msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
 msgstr "rev! undernøgle er blevet annulleret! %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1542
+#: g10/keyedit.c:1795
 #, fuzzy
 msgid "rev- faked revocation found\n"
 msgstr "rev- forkert nøgletilbagekald\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1544
+#: g10/keyedit.c:1797
 #, c-format
 msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1574
-msgid ""
-"Please note that the shown key validity is not necessary correct\n"
-"unless you restart the program.\n"
+#: g10/keyedit.c:1827
+msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style key.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1660
+#: g10/keyedit.c:1835
 msgid ""
-"WARNING: This key already has a photo ID.\n"
-"         Adding another photo ID may confuse some versions of PGP.\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/keyedit.c:1664 g10/keyedit.c:1691
-#, fuzzy
-msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
-msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
-
-#: g10/keyedit.c:1672
-msgid "You may only have one photo ID on a key.\n"
+"Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
+"unless you restart the program.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1686
+#: g10/keyedit.c:1923
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
 "         of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1697
+#: g10/keyedit.c:1928
+#, fuzzy
+msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
+msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
+
+#: g10/keyedit.c:1934
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1832
+#: g10/keyedit.c:2069
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1842
+#: g10/keyedit.c:2079
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1846
+#: g10/keyedit.c:2083
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1852
+#: g10/keyedit.c:2089
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1866
+#: g10/keyedit.c:2103
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgstr "Slettede %d signatur.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1867
+#: g10/keyedit.c:2104
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1870
+#: g10/keyedit.c:2107
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1943
+#: g10/keyedit.c:2203
+#, fuzzy
+msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
+msgstr "Indtast nøglens størrelse"
+
+#: g10/keyedit.c:2218
+msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
+msgstr ""
+
+#. This actually causes no harm (after all, a key that
+#. designates itself as a revoker is the same as a
+#. regular key), but it's easy enough to check.
+#: g10/keyedit.c:2228
+msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:2314
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1949
+#: g10/keyedit.c:2320
 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1953
+#: g10/keyedit.c:2324
 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1955
+#: g10/keyedit.c:2326
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1997
+#: g10/keyedit.c:2368
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2013
+#: g10/keyedit.c:2384
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2096
+#: g10/keyedit.c:2467
 #, fuzzy
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2284
+#: g10/keyedit.c:2504 g10/keyedit.c:2611
+#, fuzzy, c-format
+msgid "skipping v3 self-signature on user id \"%s\"\n"
+msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2671
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr "Ingen bruger-id med indeks %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2330
+#: g10/keyedit.c:2717
 #, c-format
 msgid "No secondary key with index %d\n"
 msgstr "Ingen sekundær nøgle med indeks %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2444
+#: g10/keyedit.c:2831
 msgid "user ID: \""
 msgstr "bruger-id: \""
 
-#: g10/keyedit.c:2449
+#: g10/keyedit.c:2836
 #, c-format
 msgid ""
 "\"\n"
 "signed with your key %08lX at %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2452
+#: g10/keyedit.c:2839
 #, c-format
 msgid ""
 "\"\n"
 "locally signed with your key %08lX at %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2457
+#: g10/keyedit.c:2844
 #, fuzzy, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2461
+#: g10/keyedit.c:2848
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
 
-#: g10/keyedit.c:2465
+#: g10/keyedit.c:2852
 #, fuzzy
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
 
 #. FIXME: detect duplicates here
-#: g10/keyedit.c:2490
+#: g10/keyedit.c:2877
 msgid "You have signed these user IDs:\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2504
+#: g10/keyedit.c:2891
 #, c-format
 msgid "   signed by %08lX at %s%s%s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2512
+#: g10/keyedit.c:2899
 #, c-format
 msgid "   revoked by %08lX at %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2532
+#: g10/keyedit.c:2919
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2542
+#: g10/keyedit.c:2929
 #, c-format
 msgid "   signed by %08lX at %s%s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2544
+#: g10/keyedit.c:2931
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2551
+#: g10/keyedit.c:2938
 #, fuzzy
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
 
-#: g10/keyedit.c:2581
+#: g10/keyedit.c:2968
 msgid "no secret key\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2730
+#: g10/keyedit.c:3120
 #, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key 0x%08lX (uid %d)\n"
 msgstr ""
 
-#. This isn't UTF8 as it is a URL(?)
-#: g10/keylist.c:87
+#: g10/keylist.c:91
+#, fuzzy
+msgid "Critical signature policy: "
+msgstr "%s signatur fra: %s\n"
+
+#: g10/keylist.c:93
 #, fuzzy
 msgid "Signature policy: "
 msgstr "%s signatur fra: %s\n"
 
-#: g10/keylist.c:112 g10/keylist.c:132 g10/mainproc.c:721 g10/mainproc.c:730
+#: g10/keylist.c:118 g10/keylist.c:141 g10/mainproc.c:759 g10/mainproc.c:768
 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
 msgstr ""
 
-#. This is UTF8
-#: g10/keylist.c:120
+#: g10/keylist.c:127
+msgid "Critical signature notation: "
+msgstr ""
+
+#: g10/keylist.c:129
 msgid "Signature notation: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:127
+#: g10/keylist.c:136
 msgid "not human readable"
 msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:216
+#: g10/keylist.c:225
 msgid "Keyring"
 msgstr ""
 
 #. of subkey
-#: g10/keylist.c:423 g10/mainproc.c:856
+#: g10/keylist.c:476 g10/mainproc.c:895
 #, fuzzy, c-format
 msgid " [expires: %s]"
 msgstr "Nøgle udløber d. %s\n"
 
-#: g10/keylist.c:889
+#: g10/keylist.c:952
 msgid "Fingerprint:"
 msgstr "Fingeraftryk:"
 
 #. use tty
 #. Translators: this should fit into 24 bytes to that the fingerprint
 #. * data is properly aligned with the user ID
-#: g10/keylist.c:895
+#: g10/keylist.c:958
 msgid "             Fingerprint:"
 msgstr "             Fingeraftryk:"
 
-#: g10/keylist.c:899
+#: g10/keylist.c:962
 #, fuzzy
 msgid "     Key fingerprint ="
 msgstr "             Fingeraftryk:"
 
-#: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:255
+#: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:281
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:257
+#: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:283
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:280
+#: g10/mainproc.c:311
 #, c-format
 msgid "public key is %08lX\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:326
+#: g10/mainproc.c:357
 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:378
+#: g10/mainproc.c:409
 #, c-format
 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:388
+#: g10/mainproc.c:419
 #, c-format
 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:402
+#: g10/mainproc.c:433
 #, c-format
 msgid "public key decryption failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:429 g10/mainproc.c:448
+#: g10/mainproc.c:460 g10/mainproc.c:479
 #, fuzzy, c-format
 msgid "assuming %s encrypted data\n"
 msgstr "kryptér data"
 
-#: g10/mainproc.c:436
+#: g10/mainproc.c:467
 #, c-format
 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:466
+#: g10/mainproc.c:497
 msgid "decryption okay\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:471
+#: g10/mainproc.c:502
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:476
+#: g10/mainproc.c:507
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:495
+#: g10/mainproc.c:526
 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:497
+#: g10/mainproc.c:528
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:672
+#: g10/mainproc.c:703
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:733
+#: g10/mainproc.c:771
 msgid "Notation: "
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:745
+#: g10/mainproc.c:783
 msgid "Policy: "
 msgstr "Politik: "
 
-#: g10/mainproc.c:1198
+#: g10/mainproc.c:1238
 msgid "signature verification suppressed\n"
 msgstr ""
 
 #. plaintext before signatures but no one-pass packets
-#: g10/mainproc.c:1240 g10/mainproc.c:1250
+#: g10/mainproc.c:1280 g10/mainproc.c:1290
 #, fuzzy
 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
 msgstr "opret en separat signatur"
 
-#: g10/mainproc.c:1261
+#: g10/mainproc.c:1301
 #, c-format
 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1305 g10/mainproc.c:1327
+#: g10/mainproc.c:1345 g10/mainproc.c:1367
 msgid "BAD signature from \""
 msgstr "DÅRLIG signatur fra \""
 
-#: g10/mainproc.c:1306 g10/mainproc.c:1328
+#: g10/mainproc.c:1346 g10/mainproc.c:1368
 #, fuzzy
 msgid "Expired signature from \""
 msgstr "God signatur fra \""
 
-#: g10/mainproc.c:1307 g10/mainproc.c:1329
+#: g10/mainproc.c:1347 g10/mainproc.c:1369
 msgid "Good signature from \""
 msgstr "God signatur fra \""
 
-#: g10/mainproc.c:1331
+#: g10/mainproc.c:1371
 msgid "[uncertain]"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1351
+#: g10/mainproc.c:1391
 msgid "                aka \""
 msgstr "              alias \""
 
-#: g10/mainproc.c:1412
+#: g10/mainproc.c:1452
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
 msgstr "Kan ikke tjekke signatur: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1481 g10/mainproc.c:1497 g10/mainproc.c:1559
+#: g10/mainproc.c:1521 g10/mainproc.c:1537 g10/mainproc.c:1599
 #, fuzzy
 msgid "not a detached signature\n"
 msgstr "opret en separat signatur"
 
-#: g10/mainproc.c:1508
+#: g10/mainproc.c:1548
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1565
+#: g10/mainproc.c:1605
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
 msgstr "gammeldags (PGP 2.x) signatur\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1572
+#: g10/mainproc.c:1612
 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
 msgstr ""
 
@@ -3204,31 +3301,46 @@ msgstr ""
 msgid "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:378
+#: g10/misc.c:386
 #, c-format
 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:410
+#: g10/misc.c:418
 #, c-format
 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:435
+#: g10/misc.c:443
 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:436
+#: g10/misc.c:444
 msgid ""
 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/parse-packet.c:119
+#: g10/misc.c:652
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
+msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
+
+#: g10/misc.c:656
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
+msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
+
+#: g10/misc.c:658
+#, c-format
+msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/parse-packet.c:120
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/parse-packet.c:1053
+#: g10/parse-packet.c:1057
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr ""
@@ -3365,34 +3477,39 @@ msgstr ""
 msgid "can't open signed data `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pubkey-enc.c:100
+#: g10/pubkey-enc.c:101
 #, c-format
 msgid "anonymous recipient; trying secret key %08lX ...\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pubkey-enc.c:106
+#: g10/pubkey-enc.c:107
 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pubkey-enc.c:158
+#: g10/pubkey-enc.c:159
 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pubkey-enc.c:177
+#: g10/pubkey-enc.c:178
 #, fuzzy, c-format
 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
 msgstr "valgte cifferalgoritme %d er ugyldig\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:220
+#: g10/pubkey-enc.c:221
 #, c-format
 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pubkey-enc.c:242
+#: g10/pubkey-enc.c:243
 #, c-format
 msgid "NOTE: secret key %08lX expired at %s\n"
 msgstr ""
 
+#: g10/pubkey-enc.c:249
+#, fuzzy
+msgid "NOTE: key has been revoked"
+msgstr "nøgle %08lX: nøgle er blevet annulleret!\n"
+
 #. HKP does not support v3 fingerprints
 #: g10/hkp.c:70
 #, fuzzy, c-format
@@ -3419,12 +3536,16 @@ msgstr ""
 msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/hkp.c:471
+#: g10/hkp.c:283
+msgid "this keyserver is not fully HKP compatible\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/hkp.c:493
 #, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from HKP server %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/hkp.c:521
+#: g10/hkp.c:543
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't search keyserver: %s\n"
 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
@@ -3481,45 +3602,55 @@ msgstr ""
 msgid "assuming bad signature due to an unknown critical bit\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:115
+#: g10/sign.c:103
+#, c-format
+msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/sign.c:151
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand policy url (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:274
+#: g10/sign.c:303
 #, fuzzy, c-format
 msgid "checking created signature failed: %s\n"
 msgstr "Kan ikke tjekke signatur: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:283
+#: g10/sign.c:312
 #, c-format
 msgid "%s signature from: %s\n"
 msgstr "%s signatur fra: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:430
+#: g10/sign.c:461
 #, c-format
 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
 
-#: g10/sign.c:618
-msgid "you can only sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+#: g10/sign.c:644
+msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:643 g10/sign.c:812
+#: g10/sign.c:665 g10/sign.c:892
 #, c-format
 msgid "can't create %s: %s\n"
 msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:704
+#: g10/sign.c:690
+#, c-format
+msgid "forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/sign.c:784
 msgid "signing:"
 msgstr "signerer:"
 
-#: g10/sign.c:796
+#: g10/sign.c:876
 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:953
+#: g10/sign.c:1029
 #, c-format
 msgid "%s encryption will be used\n"
 msgstr ""
@@ -3744,26 +3875,26 @@ msgstr ""
 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/skclist.c:110 g10/skclist.c:166
+#: g10/skclist.c:129 g10/skclist.c:185
 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/skclist.c:138
+#: g10/skclist.c:157
 #, c-format
 msgid "skipped `%s': duplicated\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/skclist.c:145 g10/skclist.c:153
+#: g10/skclist.c:164 g10/skclist.c:172
 #, c-format
 msgid "skipped `%s': %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/skclist.c:149
+#: g10/skclist.c:168
 #, fuzzy
 msgid "skipped: secret key already present\n"
 msgstr "udelod: hemmelig nøgle er allerede tilstede\n"
 
-#: g10/skclist.c:160
+#: g10/skclist.c:179
 #, c-format
 msgid ""
 "skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
@@ -3925,16 +4056,23 @@ msgid ""
 "with them are quite large and very slow to verify."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:99
+#: g10/helptext.c:98
+msgid ""
+"In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
+"encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
+"Please consult your security expert first."
+msgstr ""
+
+#: g10/helptext.c:105
 msgid "Enter the size of the key"
 msgstr "Indtast nøglens størrelse"
 
-#: g10/helptext.c:103 g10/helptext.c:108 g10/helptext.c:120 g10/helptext.c:152
-#: g10/helptext.c:180 g10/helptext.c:185 g10/helptext.c:190
+#: g10/helptext.c:109 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:126 g10/helptext.c:158
+#: g10/helptext.c:186 g10/helptext.c:191 g10/helptext.c:196
 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
 msgstr "Svar \"ja\" eller \"nej\""
 
-#: g10/helptext.c:113
+#: g10/helptext.c:119
 msgid ""
 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
@@ -3942,19 +4080,19 @@ msgid ""
 "the given value as an interval."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:125
+#: g10/helptext.c:131
 msgid "Enter the name of the key holder"
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:130
+#: g10/helptext.c:136
 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:134
+#: g10/helptext.c:140
 msgid "Please enter an optional comment"
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:139
+#: g10/helptext.c:145
 msgid ""
 "N  to change the name.\n"
 "C  to change the comment.\n"
@@ -3963,11 +4101,11 @@ msgid ""
 "Q  to to quit the key generation."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:148
+#: g10/helptext.c:154
 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:156
+#: g10/helptext.c:162
 msgid ""
 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
@@ -4008,28 +4146,28 @@ msgid ""
 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:194
+#: g10/helptext.c:200
 msgid "Answer \"yes\" is you want to sign ALL the user IDs"
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:198
+#: g10/helptext.c:204
 msgid ""
 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
 "All certificates are then also lost!"
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:203
+#: g10/helptext.c:209
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:208
+#: g10/helptext.c:214
 msgid ""
 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
 "trust connection to the key or another key certified by this key."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:213
+#: g10/helptext.c:219
 msgid ""
 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
@@ -4037,13 +4175,13 @@ msgid ""
 "a trust connection through another already certified key."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:219
+#: g10/helptext.c:225
 msgid ""
 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
 "your keyring."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:223
+#: g10/helptext.c:229
 msgid ""
 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
@@ -4052,30 +4190,30 @@ msgid ""
 "a second one is available."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:231
+#: g10/helptext.c:237
 msgid ""
 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:238
+#: g10/helptext.c:244
 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:244
+#: g10/helptext.c:250
 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:248
+#: g10/helptext.c:254
 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:253
+#: g10/helptext.c:259
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
 msgstr "Svar \"ja\" hvis det er ok at overskrive filen"
 
-#: g10/helptext.c:258
+#: g10/helptext.c:264
 msgid ""
 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
 "file (which is shown in brackets) will be used."
@@ -4083,7 +4221,7 @@ msgstr ""
 "Indtast et nyt filnavn. Hvis du bare trykker RETUR vil det\n"
 "forvalgte navn (som er vist i klammer) blive brugt."
 
-#: g10/helptext.c:264
+#: g10/helptext.c:270
 msgid ""
 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
 "context you have the ability to choose from this list:\n"
@@ -4099,18 +4237,18 @@ msgid ""
 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:280
+#: g10/helptext.c:286
 msgid ""
 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
 "An empty line ends the text.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:295
+#: g10/helptext.c:301
 msgid "No help available"
 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
 
-#: g10/helptext.c:303
+#: g10/helptext.c:309
 #, c-format
 msgid "No help available for `%s'"
 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig for `%s'"
@@ -4173,6 +4311,15 @@ msgstr "vis n
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr ""
 
+#~ msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
+#~ msgstr "|NAME=VALUE|brug denne notationsdata"
+
+#~ msgid ""
+#~ "the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "første bogstav af en notationsnavn skal være et bogstave eller en "
+#~ "understregning\n"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Are you sure you still want to sign it?\n"
 #~ msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
@@ -4232,10 +4379,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Good certificate"
 #~ msgstr "Godt certifikat"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
-#~ msgstr "   (%d) ElGamal (signér og kryptér)\n"
-
 #~ msgid "Do you really want to create a sign and encrypt key? "
 #~ msgstr "Vil du gerne oprette en underskrivnings- og krypteringsnøgle? "
 
index 1fcfb46..b40ebec 100644 (file)
--- a/po/de.po
+++ b/po/de.po
@@ -4,7 +4,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg-1.0.4\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-04-29 17:09+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-06-29 23:05+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2002-04-09 19:41+0200\n"
 "Last-Translator: Walter Koch <koch@hsp.de>\n"
 "Language-Team: German <de@li.org>\n"
@@ -47,7 +47,7 @@ msgstr "nein"
 msgid "nN"
 msgstr "nN"
 
-#: g10/keyedit.c:815 util/miscutil.c:333
+#: g10/keyedit.c:897 util/miscutil.c:333
 msgid "quit"
 msgstr "quit"
 
@@ -274,7 +274,7 @@ msgstr "... dies ist ein Bug (Programmfehler) (%s:%d:%s)\n"
 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
 msgstr "Sie haben eine Bug (Programmfehler) gefunden ... (%s:%d)\n"
 
-#: cipher/random.c:320 g10/import.c:145 g10/keygen.c:1565
+#: cipher/random.c:320 g10/import.c:145 g10/keygen.c:1809
 #, c-format
 msgid "can't open `%s': %s\n"
 msgstr "'%s' kann nicht geöffnet werden: %s\n"
@@ -340,7 +340,7 @@ msgstr ""
 "BENUTZEN SIE DIE DURCH DIESES PROGRAMM ERZEUGTEN DATEN NICHT!\n"
 "\n"
 
-#: cipher/rndlinux.c:142
+#: cipher/rndlinux.c:140
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -352,7 +352,7 @@ msgstr ""
 "Arbeiten durch, damit das Betriebssystem weitere Entropie sammeln kann!\n"
 "(Es werden noch %d Byte benötigt.)\n"
 
-#: g10/g10.c:287
+#: g10/g10.c:300
 msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
@@ -360,163 +360,163 @@ msgstr ""
 "@Befehle:\n"
 " "
 
-#: g10/g10.c:289
+#: g10/g10.c:302
 msgid "|[file]|make a signature"
 msgstr "|[Datei]|Eine Unterschrift erzeugen"
 
-#: g10/g10.c:290
+#: g10/g10.c:303
 msgid "|[file]|make a clear text signature"
 msgstr "|[Datei]|Eine Klartextunterschrift erzeugen"
 
-#: g10/g10.c:291
+#: g10/g10.c:304
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "Eine abgetrennte Unterschrift erzeugen"
 
-#: g10/g10.c:292
+#: g10/g10.c:305
 msgid "encrypt data"
 msgstr "Daten verschlüsseln"
 
-#: g10/g10.c:293
+#: g10/g10.c:306
 msgid "|[files]|encrypt files"
 msgstr "|[Dateien]|Dateien verschlüsseln"
 
-#: g10/g10.c:294
+#: g10/g10.c:307
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "Daten symmetrisch verschlüsseln"
 
-#: g10/g10.c:295
+#: g10/g10.c:308
 msgid "store only"
 msgstr "Nur speichern"
 
-#: g10/g10.c:296
+#: g10/g10.c:309
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "Daten entschlüsseln (Voreinstellung)"
 
-#: g10/g10.c:297
+#: g10/g10.c:310
 msgid "|[files]|decrypt files"
 msgstr "|[Dateien]|Dateien entschlüsseln"
 
-#: g10/g10.c:298
+#: g10/g10.c:311
 msgid "verify a signature"
 msgstr "Signatur prüfen"
 
-#: g10/g10.c:300
+#: g10/g10.c:313
 msgid "list keys"
 msgstr "Liste der Schlüssel"
 
-#: g10/g10.c:302
+#: g10/g10.c:315
 msgid "list keys and signatures"
 msgstr "Liste der Schlüssel und ihrer Signaturen"
 
-#: g10/g10.c:303
+#: g10/g10.c:316
 msgid "check key signatures"
 msgstr "Signaturen der Schlüssel prüfen"
 
-#: g10/g10.c:304
+#: g10/g10.c:317
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "Liste der Schlüssel und ihrer \"Fingerabdrücke\""
 
-#: g10/g10.c:305
+#: g10/g10.c:318
 msgid "list secret keys"
 msgstr "Liste der geheimen Schlüssel"
 
-#: g10/g10.c:306
+#: g10/g10.c:319
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "Ein neues Schlüsselpaar erzeugen"
 
-#: g10/g10.c:307
+#: g10/g10.c:320
 msgid "remove keys from the public keyring"
 msgstr "Schlüssel aus dem öff. Schlüsselbund entfernen"
 
-#: g10/g10.c:309
+#: g10/g10.c:322
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgstr "Schlüssel aus dem geh. Schlüsselbund entfernen"
 
-#: g10/g10.c:310
+#: g10/g10.c:323
 msgid "sign a key"
 msgstr "Schlüssel signieren"
 
-#: g10/g10.c:311
+#: g10/g10.c:324
 msgid "sign a key locally"
 msgstr "Schlüssel nur für diesen Rechner signieren"
 
-#: g10/g10.c:312
+#: g10/g10.c:325
 msgid "sign a key non-revocably"
 msgstr "Schlüssel nicht widerrufbar signieren"
 
-#: g10/g10.c:313
+#: g10/g10.c:326
 msgid "sign a key locally and non-revocably"
 msgstr "Schlüssel nur für diesen Rechner und nicht-widerrufbar signieren"
 
-#: g10/g10.c:314
+#: g10/g10.c:327
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "Unterschreiben oder bearbeiten eines Schl."
 
-#: g10/g10.c:315
+#: g10/g10.c:328
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "Ein Schlüsselwiderruf-Zertifikat erzeugen"
 
-#: g10/g10.c:316
+#: g10/g10.c:330
 msgid "export keys"
 msgstr "Schlüssel exportieren"
 
-#: g10/g10.c:317
+#: g10/g10.c:331
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr "Schlüssel zu einem Schlü.server exportieren"
 
-#: g10/g10.c:318
+#: g10/g10.c:332
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr "Schlüssel von einem Schlü.server importieren"
 
-#: g10/g10.c:320
+#: g10/g10.c:334
 msgid "search for keys on a key server"
 msgstr "Schlüssel auf einem Schlü.server suchen"
 
-#: g10/g10.c:322
+#: g10/g10.c:336
 msgid "update all keys from a keyserver"
 msgstr "alle Schlüssel per Schlü.server aktualisieren"
 
-#: g10/g10.c:326
+#: g10/g10.c:340
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "Schlüssel importieren/kombinieren"
 
-#: g10/g10.c:328
+#: g10/g10.c:342
 msgid "list only the sequence of packets"
 msgstr "Lediglich Struktur der Datenpakete anzeigen"
 
-#: g10/g10.c:330
+#: g10/g10.c:344
 msgid "export the ownertrust values"
 msgstr "Exportieren der \"Owner trust\"-Werte"
 
-#: g10/g10.c:332
+#: g10/g10.c:346
 msgid "import ownertrust values"
 msgstr "Importieren der \"Owner trust\"-Werte"
 
-#: g10/g10.c:334
+#: g10/g10.c:348
 msgid "update the trust database"
 msgstr "Ändern der \"Trust\"-Datenbank"
 
-#: g10/g10.c:336
+#: g10/g10.c:350
 msgid "unattended trust database update"
 msgstr "unbeaufsichtigtes Ändern der \"Trust\"-Datenbank"
 
-#: g10/g10.c:337
+#: g10/g10.c:351
 msgid "fix a corrupted trust database"
 msgstr "Reparieren einer beschädigten \"Trust\"-Datenb."
 
-#: g10/g10.c:338
+#: g10/g10.c:352
 msgid "De-Armor a file or stdin"
 msgstr "Datei oder stdin von der ASCII-Hülle befreien"
 
-#: g10/g10.c:340
+#: g10/g10.c:354
 msgid "En-Armor a file or stdin"
 msgstr "Datei oder stdin in eine ASCII-Hülle einpacken"
 
-#: g10/g10.c:342
+#: g10/g10.c:356
 msgid "|algo [files]|print message digests"
 msgstr "|algo [Dateien]|Message-Digests für die Dateien ausgeben"
 
-#: g10/g10.c:346
+#: g10/g10.c:360
 msgid ""
 "@\n"
 "Options:\n"
@@ -526,202 +526,198 @@ msgstr ""
 "Optionen:\n"
 " "
 
-#: g10/g10.c:348
+#: g10/g10.c:362
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "Ausgabe mit ASCII-Hülle versehen"
 
-#: g10/g10.c:350
+#: g10/g10.c:364
 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
 msgstr "|NAME|Verschlüsseln für NAME"
 
-#: g10/g10.c:353
+#: g10/g10.c:367
 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
 msgstr "|NAME|NAME als voreingestellten Empfänger benutzen"
 
-#: g10/g10.c:355
+#: g10/g10.c:369
 msgid "use the default key as default recipient"
 msgstr ""
 "Den Standardschlüssel als voreingestellten\n"
 "Empfänger benutzen"
 
-#: g10/g10.c:361
+#: g10/g10.c:375
 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
 msgstr "Mit dieser User-ID signieren"
 
-#: g10/g10.c:362
+#: g10/g10.c:376
 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
 msgstr "Kompressionsstufe auf N setzen (0=keine)"
 
-#: g10/g10.c:364
+#: g10/g10.c:378
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "Textmodus benutzen"
 
-#: g10/g10.c:371
+#: g10/g10.c:385
 msgid "use as output file"
 msgstr "Als Ausgabedatei benutzen"
 
-#: g10/g10.c:372
+#: g10/g10.c:386
 msgid "verbose"
 msgstr "Detaillierte Informationen"
 
-#: g10/g10.c:373
+#: g10/g10.c:387
 msgid "be somewhat more quiet"
 msgstr "Etwas weniger Infos"
 
-#: g10/g10.c:374
+#: g10/g10.c:388
 msgid "don't use the terminal at all"
 msgstr "das Terminal gar nicht benutzen"
 
-#: g10/g10.c:375
+#: g10/g10.c:389
 msgid "force v3 signatures"
 msgstr "v3 Signaturen erzwingen"
 
-#: g10/g10.c:376
+#: g10/g10.c:390
 msgid "do not force v3 signatures"
 msgstr "v3 Signaturen nicht erzwingen"
 
-#: g10/g10.c:377
+#: g10/g10.c:391
 msgid "force v4 key signatures"
 msgstr "v4 Signaturen erzwingen"
 
-#: g10/g10.c:378
+#: g10/g10.c:392
 msgid "do not force v4 key signatures"
 msgstr "v4 Signaturen nicht erzwingen"
 
-#: g10/g10.c:379
+#: g10/g10.c:393
 msgid "always use a MDC for encryption"
 msgstr "Beim Verschlüsseln ein Siegel (MDC) verwenden"
 
-#: g10/g10.c:381
+#: g10/g10.c:395
 msgid "never use a MDC for encryption"
 msgstr "Beim Verschlüsseln niemals ein Siegel (MDC) verwenden"
 
-#: g10/g10.c:383
+#: g10/g10.c:397
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "Keine wirklichen Änderungen durchführen"
 
 #. { oInteractive, "interactive", 0, N_("prompt before overwriting") },
-#: g10/g10.c:385
+#: g10/g10.c:399
 msgid "use the gpg-agent"
 msgstr "den GPG-Agent verwenden"
 
-#: g10/g10.c:388
+#: g10/g10.c:402
 msgid "batch mode: never ask"
 msgstr "Stapelmodus: Keine Abfragen"
 
-#: g10/g10.c:389
+#: g10/g10.c:403
 msgid "assume yes on most questions"
 msgstr "\"Ja\" als Standardantwort annehmen"
 
-#: g10/g10.c:390
+#: g10/g10.c:404
 msgid "assume no on most questions"
 msgstr "\"Nein\" als Standardantwort annehmen"
 
-#: g10/g10.c:391
+#: g10/g10.c:405
 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
 msgstr "Als öffentlichen Schlüsselbund mitbenutzen"
 
-#: g10/g10.c:392
+#: g10/g10.c:406
 msgid "add this secret keyring to the list"
 msgstr "Als geheimen Schlüsselbund mitbenutzen"
 
-#: g10/g10.c:393
+#: g10/g10.c:407
 msgid "show which keyring a listed key is on"
 msgstr "Anzeigen des Schlüsselbundes, in dem ein Schlüssel drin ist"
 
-#: g10/g10.c:394
+#: g10/g10.c:408
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr "|NAME|NAME als voreingestellten Schlüssel benutzen"
 
-#: g10/g10.c:395
+#: g10/g10.c:409
 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
 msgstr "|HOST|Schlüssel bei diesem Server nachschlagen"
 
-#: g10/g10.c:397
+#: g10/g10.c:411
 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
 msgstr "|NAME|Terminalzeichensatz NAME benutzen"
 
-#: g10/g10.c:398
+#: g10/g10.c:412
 msgid "read options from file"
 msgstr "Optionen aus der Datei lesen"
 
-#: g10/g10.c:402
+#: g10/g10.c:416
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|Statusinfo auf FD (Dateihandle) ausgeben"
 
-#: g10/g10.c:404
+#: g10/g10.c:418
 msgid "|[file]|write status info to file"
 msgstr "|[Datei]|Statusinfo in Datei schreiben"
 
-#: g10/g10.c:410
+#: g10/g10.c:430
 msgid "|KEYID|ultimately trust this key"
 msgstr "|KEYID|diesem Schlüssel uneingeschränkt vertrauen"
 
-#: g10/g10.c:411
+#: g10/g10.c:431
 msgid "|FILE|load extension module FILE"
 msgstr "|DATEI|Erweiterungsmodul DATEI laden"
 
-#: g10/g10.c:412
+#: g10/g10.c:432
 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
 msgstr "Den in RFC1991 beschriebenen Modus nachahmen"
 
-#: g10/g10.c:413
+#: g10/g10.c:433
 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
 msgstr ""
 "alle Paket-, Verschlüsselungs- und\n"
 "Hashoptionen auf OpenPGP-Verhalten einstellen"
 
-#: g10/g10.c:414
+#: g10/g10.c:434
 msgid "set all packet, cipher and digest options to PGP 2.x behavior"
 msgstr ""
 "alle Paket-, Verschlüsselungs- und\n"
 "Hashoptionen auf PGP 2.X-Verhalten einstellen"
 
-#: g10/g10.c:418
+#: g10/g10.c:440
 msgid "|N|use passphrase mode N"
 msgstr "|N|Verwenden des Mantra-Modus N"
 
-#: g10/g10.c:420
+#: g10/g10.c:442
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
 msgstr "|NAME|Hashverfahren NAME für Mantras benutzen"
 
-#: g10/g10.c:422
+#: g10/g10.c:444
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
 msgstr "|NAME|Verschl.verfahren NAME für Mantras benutzen"
 
-#: g10/g10.c:424
+#: g10/g10.c:446
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
 msgstr "|NAME|Verschl.verfahren NAME benutzen"
 
-#: g10/g10.c:425
+#: g10/g10.c:447
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
 msgstr "|NAME|Hashverfahren NAME benutzen"
 
-#: g10/g10.c:426
+#: g10/g10.c:449
 msgid "|N|use compress algorithm N"
 msgstr "|N|Komprimierverfahren N benutzen"
 
-#: g10/g10.c:427
+#: g10/g10.c:450
 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
 msgstr "Empfänger-ID verschlüsselter Pakete entfernen"
 
-#: g10/g10.c:428
+#: g10/g10.c:451
 msgid "Show Photo IDs"
 msgstr "Foto-IDs anzeigen"
 
-#: g10/g10.c:429
+#: g10/g10.c:452
 msgid "Don't show Photo IDs"
 msgstr "Foto-IDs nicht anzeigen"
 
-#: g10/g10.c:430
+#: g10/g10.c:453
 msgid "Set command line to view Photo IDs"
 msgstr "Kommandozeilentext für den Foto-Betrachter setzen"
 
-#: g10/g10.c:431
-msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
-msgstr "|NAME=WERT|diese \"notation\"-Daten verwenden"
-
-#: g10/g10.c:434
+#: g10/g10.c:459
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
@@ -730,7 +726,7 @@ msgstr ""
 "(Auf der \"man\"-Seite ist eine vollständige Liste aller Kommandos und "
 "Optionen)\n"
 
-#: g10/g10.c:437
+#: g10/g10.c:462
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
@@ -750,17 +746,17 @@ msgstr ""
 " --list-keys [Namen]        Schlüssel anzeigen\n"
 " --fingerprint [Namen]      \"Fingerabdrücke\" anzeigen\n"
 
-#: g10/g10.c:579
+#: g10/g10.c:613
 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 msgstr ""
 "Berichte über Programmfehler bitte in englisch an <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 "Sinn- oder Schreibfehler in den deutschen Texten bitte an <de@li.org>.\n"
 
-#: g10/g10.c:583
+#: g10/g10.c:617
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Aufruf: gpg [Optionen] [Dateien] (-h für Hilfe)"
 
-#: g10/g10.c:586
+#: g10/g10.c:620
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
@@ -770,7 +766,7 @@ msgstr ""
 "Signieren, prüfen, verschlüsseln, entschlüsseln.\n"
 "Die voreingestellte Operation ist abhängig von den Eingabedaten.\n"
 
-#: g10/g10.c:597
+#: g10/g10.c:631
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
@@ -778,274 +774,283 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Unterstützte Verfahren:\n"
 
-#: g10/g10.c:671
+#: g10/g10.c:735
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "Aufruf: gpg [Optionen] "
 
-#: g10/g10.c:728
+#: g10/g10.c:792
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "Widersprüchliche Befehle\n"
 
-#: g10/g10.c:903
+#: g10/g10.c:810
+#, c-format
+msgid "no values for group \"%s\"\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/g10.c:997
 #, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgstr "Hinweis: Keine voreingestellte Optionendatei '%s' vorhanden\n"
 
-#: g10/g10.c:907
+#: g10/g10.c:1001
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
 msgstr "Optionendatei '%s': %s\n"
 
-#: g10/g10.c:914
+#: g10/g10.c:1008
 #, c-format
 msgid "reading options from `%s'\n"
 msgstr "Optionen werden aus '%s' gelesen\n"
 
-#: g10/g10.c:1197
+#: g10/g10.c:1309
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid character set\n"
 msgstr "%s ist kein gültiger Zeichensatz.\n"
 
-#: g10/g10.c:1214
+#: g10/g10.c:1326
 msgid "could not parse keyserver URI\n"
 msgstr "Schlüsselserver-URI konnte nicht zerlegt werden\n"
 
-#: g10/g10.c:1228
+#: g10/g10.c:1340
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 msgstr "Der Ausführungspfad konnte nicht auf %s gesetzt werden.\n"
 
-#: g10/g10.c:1251 g10/g10.c:1267
-#, c-format
-msgid "WARNING: %s is a deprecated option.\n"
-msgstr "WARNUNG: %s ist eine mißbilligte Option.\n"
-
-#: g10/g10.c:1253 g10/g10.c:1270
-#, c-format
-msgid "please use \"--keyserver-options %s\" instead\n"
-msgstr "Bitte benutzen Sie stattdessen \"--keyserver-options %s\".\n"
-
-#: g10/g10.c:1347
+#: g10/g10.c:1476
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr "WARNUNG: Programm könnte eine core-dump-Datei schreiben!\n"
 
-#: g10/g10.c:1351
+#: g10/g10.c:1480
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 msgstr "WARNUNG: %s ersetzt %s\n"
 
-#: g10/g10.c:1358 g10/g10.c:1369
+#: g10/g10.c:1487 g10/g10.c:1498
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "Hinweis: %s ist nicht für den üblichen Gebrauch gedacht!\n"
 
-#: g10/g10.c:1360 g10/g10.c:1380
+#: g10/g10.c:1489 g10/g10.c:1509
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr "%s kann nicht zusammen mit %s verwendet werden!\n"
 
-#: g10/g10.c:1363
+#: g10/g10.c:1492
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "%s zusammen mit %s ist nicht sinnvoll!\n"
 
-#: g10/g10.c:1389
+#: g10/g10.c:1519
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "Im --pgp2-Modus können Sie nur abgetrennte oder Klartextunterschriften "
 "machen\n"
 
-#: g10/g10.c:1395
+#: g10/g10.c:1525
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "Im --pgp2-Modus können Sie nicht gleichzeitig unterschreiben und "
 "verschlüsseln\n"
 
-#: g10/g10.c:1401
+#: g10/g10.c:1531
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr ""
 "Im --pgp2-Modus müssen Sie Dateien benutzen und können keine Pipes "
 "verwenden.\n"
 
-#: g10/g10.c:1414
+#: g10/g10.c:1544
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
 msgstr ""
 "Verschlüssen einer Botschaft benötigt im --pgp2-Modus die IDEA-"
 "Verschlüsselung\n"
 
-#: g10/encode.c:287 g10/encode.c:349 g10/g10.c:1428 g10/sign.c:620
-#: g10/sign.c:798
+#: g10/encode.c:342 g10/encode.c:404 g10/g10.c:1558 g10/sign.c:646
+#: g10/sign.c:878
 msgid "this message may not be usable by PGP 2.x\n"
 msgstr "Diese Botschaft könnte für PGP 2.x unbrauchbar sein\n"
 
-#: g10/g10.c:1470 g10/g10.c:1482
+#: g10/g10.c:1601 g10/g10.c:1619
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "Das ausgewählte Verschlüsselungsverfahren ist ungültig\n"
 
-#: g10/g10.c:1476 g10/g10.c:1488
+#: g10/g10.c:1607 g10/g10.c:1625
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "Das ausgewählte Hashverfahren ist ungültig\n"
 
-#: g10/g10.c:1492
-msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
-msgstr "Die angegebene Unterschriften-Richtlinien-URL ist ungültig\n"
-
-#: g10/g10.c:1496
-msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
-msgstr "Die angegebene Zertifikat-Richtlinien-URL ist ungültig\n"
+#: g10/g10.c:1613
+#, fuzzy
+msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
+msgstr "Das ausgewählte Hashverfahren ist ungültig\n"
 
-#: g10/g10.c:1499
+#: g10/g10.c:1628
 #, c-format
 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
 msgstr "Das Komprimierverfahren muß im Bereich %d bis %d liegen\n"
 
-#: g10/g10.c:1501
+#: g10/g10.c:1630
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "completes-needed müssen größer als 0 sein\n"
 
-#: g10/g10.c:1503
+#: g10/g10.c:1632
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "marginals-needed müssen größer als 1 sein\n"
 
-#: g10/g10.c:1505
+#: g10/g10.c:1634
 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
 msgstr "max-cert-depth muß im Bereich 1 bis 255 liegen\n"
 
-#: g10/g10.c:1508
+#: g10/g10.c:1637
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "Hinweis: Vom \"simple S2K\"-Modus (0) ist strikt abzuraten\n"
 
-#: g10/g10.c:1512
+#: g10/g10.c:1641
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "ungültiger \"simple S2K\"-Modus; Wert muß 0, 1 oder 3 sein\n"
 
-#: g10/g10.c:1516
+#: g10/g10.c:1645
 msgid "invalid default-check-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr "ungültiger \"default-check-level\"; Wert muß 0, 1, 2 oder 3 sein\n"
 
-#: g10/g10.c:1519
-msgid "invalid preferences\n"
+#: g10/g10.c:1651
+#, fuzzy
+msgid "invalid default preferences\n"
 msgstr "ungültige Voreinstellungen\n"
 
-#: g10/g10.c:1613
+#: g10/g10.c:1659
+#, fuzzy
+msgid "invalid personal cipher preferences\n"
+msgstr "ungültige Voreinstellungen\n"
+
+#: g10/g10.c:1663
+#, fuzzy
+msgid "invalid personal digest preferences\n"
+msgstr "ungültige Voreinstellungen\n"
+
+#: g10/g10.c:1667
+#, fuzzy
+msgid "invalid personal compress preferences\n"
+msgstr "ungültige Voreinstellungen\n"
+
+#: g10/g10.c:1761
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "Die Trust-DB kann nicht initialisiert werden: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:1633
+#: g10/g10.c:1771
+msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/g10.c:1781
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [Dateiname]"
 
-#: g10/g10.c:1640
+#: g10/g10.c:1788
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [Dateiname]"
 
-#: g10/g10.c:1648
+#: g10/g10.c:1796
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [Dateiname]"
 
-#: g10/g10.c:1665
+#: g10/g10.c:1813
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [Dateiname]"
 
-#: g10/g10.c:1678
+#: g10/g10.c:1826
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [Dateiname]"
 
-#: g10/g10.c:1692
+#: g10/g10.c:1840
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [Dateiname]"
 
-#: g10/g10.c:1701
+#: g10/g10.c:1849
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [Dateiname]"
 
-#: g10/g10.c:1719
+#: g10/g10.c:1867
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [Dateiname]"
 
-#: g10/g10.c:1730
+#: g10/g10.c:1878
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--sign-key User-ID"
 
-#: g10/g10.c:1738
+#: g10/g10.c:1886
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--lsign-key User-ID"
 
-#: g10/g10.c:1746
+#: g10/g10.c:1894
 msgid "--nrsign-key user-id"
 msgstr "--nrsign-key User-ID"
 
-#: g10/g10.c:1754
+#: g10/g10.c:1902
 msgid "--nrlsign-key user-id"
 msgstr "--nrlsign-key User-ID"
 
-#: g10/g10.c:1762
+#: g10/g10.c:1910
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key User-ID [Befehle]"
 
-#: g10/encode.c:307 g10/g10.c:1818 g10/sign.c:709
+#: g10/encode.c:362 g10/g10.c:1966 g10/sign.c:789
 #, c-format
 msgid "can't open %s: %s\n"
 msgstr "'%s' kann nicht geöffnet werden: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:1833
+#: g10/g10.c:1981
 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
 msgstr "-k[v][v][v][c] [User-ID] [Schlüsselbund]"
 
-#: g10/g10.c:1916
+#: g10/g10.c:2072
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "Entfernen der ASCII-Hülle ist fehlgeschlagen: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:1924
+#: g10/g10.c:2080
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "Anbringen der ASCII-Hülle ist fehlgeschlagen: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:2011
+#: g10/g10.c:2167
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgstr "Ungültiges Hashverfahren '%s'\n"
 
-#: g10/g10.c:2097
+#: g10/g10.c:2253
 msgid "[filename]"
 msgstr "[Dateiname]"
 
-#: g10/g10.c:2101
+#: g10/g10.c:2257
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Auf geht's - Botschaft eintippen ...\n"
 
-#: g10/decrypt.c:60 g10/decrypt.c:106 g10/g10.c:2104 g10/verify.c:94
+#: g10/decrypt.c:60 g10/decrypt.c:106 g10/g10.c:2260 g10/verify.c:94
 #: g10/verify.c:139
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "'%s' kann nicht geöffnet werden\n"
 
-#: g10/g10.c:2313
+#: g10/g10.c:2474
+#, fuzzy
 msgid ""
-"the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
-msgstr ""
-"Das erste Zeichen eines \"notation\"-Namens muß ein Buchstabe oder\n"
-"ein Unterstrich sein\n"
-
-#: g10/g10.c:2319
-msgid ""
-"a notation name must have only letters, digits, dots or underscores and end "
-"with an '='\n"
+"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
+"an '='\n"
 msgstr ""
 "Ein \"notation\"-Name darf nur Buchstaben, Zahlen, Punkte oder Unterstriche "
 "enthalten und muß mit einem '=' enden\n"
 
-#: g10/g10.c:2325
-msgid "dots in a notation name must be surrounded by other characters\n"
-msgstr ""
-"Punkte in einem \"notation\"-Namen müssen von anderen Zeichen umgeben sein\n"
-
-#: g10/g10.c:2333
+#: g10/g10.c:2483
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
 msgstr "Ein \"notation\"-Wert darf keine Kontrollzeichen verwenden\n"
 
+#: g10/g10.c:2520
+msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
+msgstr "Die angegebene Zertifikat-Richtlinien-URL ist ungültig\n"
+
+#: g10/g10.c:2522
+msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
+msgstr "Die angegebene Unterschriften-Richtlinien-URL ist ungültig\n"
+
 #: g10/armor.c:314
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
@@ -1142,11 +1147,13 @@ msgid "User ID is no longer valid"
 msgstr "User-ID ist nicht mehr gültig"
 
 #: g10/pkclist.c:73
-msgid "Reason for revocation: "
+#, fuzzy
+msgid "reason for revocation: "
 msgstr "Grund für Widerruf: "
 
 #: g10/pkclist.c:90
-msgid "Revocation comment: "
+#, fuzzy
+msgid "revocation comment: "
 msgstr "Widerruf-Bemerkung: "
 
 #. a string with valid answers
@@ -1348,22 +1355,22 @@ msgstr ""
 "         Es ist nicht sicher, daß die Signatur wirklich dem vorgeblichen "
 "Besitzer gehört.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:714 g10/pkclist.c:737 g10/pkclist.c:882 g10/pkclist.c:937
+#: g10/pkclist.c:764 g10/pkclist.c:787 g10/pkclist.c:938 g10/pkclist.c:993
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: %s\n"
 msgstr "%s: übersprungen: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:723 g10/pkclist.c:911
+#: g10/pkclist.c:773 g10/pkclist.c:967
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr "%s: übersprungen: öffentlicher Schlüssel bereits vorhanden\n"
 
-#: g10/pkclist.c:752
+#: g10/pkclist.c:803
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr ""
 "Sie haben keine User-ID angegeben (Sie können die Option \"-r\" verwenden).\n"
 
-#: g10/pkclist.c:762
+#: g10/pkclist.c:816
 msgid ""
 "\n"
 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
@@ -1371,122 +1378,132 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Geben Sie die User-ID ein. Beenden mit einer leeren Zeile: "
 
-#: g10/pkclist.c:776
+#: g10/pkclist.c:832
 msgid "No such user ID.\n"
 msgstr "Keine solche User-ID vorhanden.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:781 g10/pkclist.c:857
+#: g10/pkclist.c:837 g10/pkclist.c:913
 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
 msgstr ""
 "übersprungen: öffentlicher Schlüssel bereits als Standardempfänger gesetzt\n"
 
-#: g10/pkclist.c:799
+#: g10/pkclist.c:855
 msgid "Public key is disabled.\n"
 msgstr "Öffentlicher Schlüssel ist abgeschaltet.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:806
+#: g10/pkclist.c:862
 msgid "skipped: public key already set\n"
 msgstr "übersprungen: öffentlicher Schlüssel bereits gesetzt\n"
 
-#: g10/pkclist.c:849
+#: g10/pkclist.c:905
 #, c-format
 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
 msgstr "Unbekannter voreingestellter Empfänger '%s'\n"
 
-#: g10/pkclist.c:893
+#: g10/pkclist.c:949
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
 msgstr "%s: übersprungen: öffentlicher Schlüssel ist abgeschaltet\n"
 
-#: g10/pkclist.c:943
+#: g10/pkclist.c:999
 msgid "no valid addressees\n"
 msgstr "Keine gültigen Adressaten\n"
 
-#: g10/keygen.c:180
+#: g10/keygen.c:182
 #, c-format
 msgid "preference %c%lu is not valid\n"
 msgstr "Voreinstellung %c%lu ist nicht gültig\n"
 
-#: g10/keygen.c:187
+#: g10/keygen.c:189
 #, c-format
 msgid "preference %c%lu duplicated\n"
 msgstr "Voreinstellung %c%lu ist doppelt\n"
 
-#: g10/keygen.c:192
+#: g10/keygen.c:194
 #, c-format
 msgid "too many `%c' preferences\n"
 msgstr "zu viele `%c' Voreinstellungen\n"
 
-#: g10/keygen.c:257
+#: g10/keygen.c:264
 msgid "invalid character in preference string\n"
 msgstr "Ungültiges Zeichen in den Voreinstellungen\n"
 
-#: g10/keygen.c:399
+#: g10/keygen.c:524
+#, fuzzy
+msgid "writing direct signature\n"
+msgstr "Die Eigenbeglaubigung wird geschrieben\n"
+
+#: g10/keygen.c:563
 msgid "writing self signature\n"
 msgstr "Die Eigenbeglaubigung wird geschrieben\n"
 
-#: g10/keygen.c:443
+#: g10/keygen.c:607
 msgid "writing key binding signature\n"
 msgstr "Schreiben der \"key-binding\" Signatur\n"
 
-#: g10/keygen.c:497 g10/keygen.c:581 g10/keygen.c:672
+#: g10/keygen.c:661 g10/keygen.c:745 g10/keygen.c:836
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
 msgstr "Ungültig Schlüssellänge; %u Bit werden verwendet\n"
 
-#: g10/keygen.c:502 g10/keygen.c:586 g10/keygen.c:677
+#: g10/keygen.c:666 g10/keygen.c:750 g10/keygen.c:841
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
 msgstr "Schlüssellänge auf %u Bit aufgerundet\n"
 
-#: g10/keygen.c:777
+#: g10/keygen.c:941
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgstr "Bitte wählen Sie, welche Art von Schlüssel Sie möchten:\n"
 
-#: g10/keygen.c:779
+#: g10/keygen.c:943
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
 msgstr "   (%d) DSA und ElGamal (voreingestellt)\n"
 
-#: g10/keygen.c:780
+#: g10/keygen.c:944
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (nur signieren/beglaubigen)\n"
 
-#: g10/keygen.c:782
+#: g10/keygen.c:946
 #, c-format
 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (nur verschlüsseln)\n"
 
-#: g10/keygen.c:783
+#: g10/keygen.c:948
 #, c-format
 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (signieren/beglaubigen und verschlüsseln)\n"
 
-#: g10/keygen.c:784
+#: g10/keygen.c:949
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (nur signieren/beglaubigen)\n"
 
-#: g10/keygen.c:786
+#: g10/keygen.c:951
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (nur verschlüsseln)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:516 g10/keygen.c:789
+#: g10/keygen.c:953
+#, c-format
+msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (signieren/beglaubigen und verschlüsseln)\n"
+
+#: g10/keyedit.c:572 g10/keygen.c:956
 msgid "Your selection? "
 msgstr "Ihre Auswahl? "
 
-#: g10/keygen.c:809
+#: g10/keygen.c:966 g10/keygen.c:984
 msgid "The use of this algorithm is deprecated - create anyway? "
 msgstr ""
 "Von der Benutzung dieses Verfahrens ist abzuraten - Trotzdem erzeugen? "
 
-#: g10/keyedit.c:529 g10/keygen.c:823
+#: g10/keyedit.c:585 g10/keygen.c:998
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "Ungültige Auswahl.\n"
 
-#: g10/keygen.c:836
+#: g10/keygen.c:1011
 #, c-format
 msgid ""
 "About to generate a new %s keypair.\n"
@@ -1499,19 +1516,19 @@ msgstr ""
 "              standard Schlüssellänge ist 1024 Bit\n"
 "      größte sinnvolle Schlüssellänge ist 2048 Bit\n"
 
-#: g10/keygen.c:845
+#: g10/keygen.c:1020
 msgid "What keysize do you want? (1024) "
 msgstr "Welche Schlüssellänge wünschen Sie? (1024) "
 
-#: g10/keygen.c:850
+#: g10/keygen.c:1025
 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
 msgstr "DSA erlaubt nur Schlüssellängen von 512 bis 1024\n"
 
-#: g10/keygen.c:852
+#: g10/keygen.c:1027
 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
 msgstr "zu kurz; 1024 ist die kleinste für RSA mögliche Schlüssellänge.\n"
 
-#: g10/keygen.c:855
+#: g10/keygen.c:1030
 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
 msgstr "zu kurz; 768 ist die kleinste mögliche Schlüssellänge.\n"
 
@@ -1523,12 +1540,12 @@ msgstr "zu kurz; 768 ist die kleinste m
 #. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
 #. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
 #. * do whatever you want.
-#: g10/keygen.c:866
+#: g10/keygen.c:1041
 #, c-format
 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
 msgstr "Schüsselgröße zu hoch; %d ist der Maximalwert.\n"
 
-#: g10/keygen.c:871
+#: g10/keygen.c:1046
 msgid ""
 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
 "computations take REALLY long!\n"
@@ -1536,11 +1553,11 @@ msgstr ""
 "Schlüssellängen größer als 2048 werden nicht empfohlen, da die\n"
 "Berechnungen dann WIRKLICH lange brauchen!\n"
 
-#: g10/keygen.c:874
+#: g10/keygen.c:1049
 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
 msgstr "Sind Sie sicher, daß Sie diese Schlüssellänge wünschen? "
 
-#: g10/keygen.c:875
+#: g10/keygen.c:1050
 msgid ""
 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
 "vulnerable to attacks!\n"
@@ -1548,17 +1565,17 @@ msgstr ""
 "Gut, aber bitte denken Sie auch daran, daß Monitor und Tastatur Daten "
 "abstrahlen und diese leicht mitgelesen werden können.\n"
 
-#: g10/keygen.c:884
+#: g10/keygen.c:1059
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "Die verlangte Schlüssellänge beträgt %u Bit\n"
 
-#: g10/keygen.c:887 g10/keygen.c:891
+#: g10/keygen.c:1062 g10/keygen.c:1066
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
 msgstr "aufgerundet auf %u Bit\n"
 
-#: g10/keygen.c:942
+#: g10/keygen.c:1117
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
@@ -1574,7 +1591,7 @@ msgstr ""
 "      <n>m = Schlüssel verfällt nach n Monaten\n"
 "      <n>y = Schlüssel verfällt nach n Jahren\n"
 
-#: g10/keygen.c:951
+#: g10/keygen.c:1126
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
 "         0 = signature does not expire\n"
@@ -1590,30 +1607,30 @@ msgstr ""
 "      <n>m = Schlüssel verfällt nach n Monaten\n"
 "      <n>y = Schlüssel verfällt nach n Jahren\n"
 
-#: g10/keygen.c:973
+#: g10/keygen.c:1148
 msgid "Key is valid for? (0) "
 msgstr "Wie lange bleibt der Schlüssel gültig? (0) "
 
-#: g10/keygen.c:975
+#: g10/keygen.c:1150
 msgid "Signature is valid for? (0) "
 msgstr "Wie lange bleibt die Beglaubigung gültig? (0) "
 
-#: g10/keygen.c:980
+#: g10/keygen.c:1155
 msgid "invalid value\n"
 msgstr "Ungültiger Wert.\n"
 
-#: g10/keygen.c:985
+#: g10/keygen.c:1160
 #, c-format
 msgid "%s does not expire at all\n"
 msgstr "%s verfällt nie.\n"
 
 #. print the date when the key expires
-#: g10/keygen.c:992
+#: g10/keygen.c:1167
 #, c-format
 msgid "%s expires at %s\n"
 msgstr "%s verfällt am %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:998
+#: g10/keygen.c:1173
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
@@ -1621,11 +1638,11 @@ msgstr ""
 "Ihr Rechner kann Daten jenseits des Jahres 2038 nicht anzeigen.\n"
 "Trotzdem werden Daten bis 2106 korrekt verarbeitet.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1003
+#: g10/keygen.c:1178
 msgid "Is this correct (y/n)? "
 msgstr "Ist dies richtig? (j/n) "
 
-#: g10/keygen.c:1046
+#: g10/keygen.c:1221
 msgid ""
 "\n"
 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
@@ -1641,44 +1658,44 @@ msgstr ""
 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1058
+#: g10/keygen.c:1233
 msgid "Real name: "
 msgstr "Ihr Name (\"Vorname Nachname\"): "
 
-#: g10/keygen.c:1066
+#: g10/keygen.c:1241
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Ungültiges Zeichen im Namen\n"
 
-#: g10/keygen.c:1068
+#: g10/keygen.c:1243
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "Der Name darf nicht mit einer Ziffer beginnen.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1070
+#: g10/keygen.c:1245
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgstr "Der Name muß min. 5 Zeichen lang sein.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1078
+#: g10/keygen.c:1253
 msgid "Email address: "
 msgstr "E-Mail-Adresse: "
 
-#: g10/keygen.c:1089
+#: g10/keygen.c:1264
 msgid "Not a valid email address\n"
 msgstr "Diese E-Mail-Adresse ist ungültig\n"
 
-#: g10/keygen.c:1097
+#: g10/keygen.c:1272
 msgid "Comment: "
 msgstr "Kommentar: "
 
-#: g10/keygen.c:1103
+#: g10/keygen.c:1278
 msgid "Invalid character in comment\n"
 msgstr "Ungültiges Zeichen im Kommentar.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1126
+#: g10/keygen.c:1301
 #, c-format
 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
 msgstr "Sie benutzen den Zeichensatz `%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:1132
+#: g10/keygen.c:1307
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
@@ -1689,27 +1706,27 @@ msgstr ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1136
+#: g10/keygen.c:1311
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr "Bitte keine E-Mailadressen als Namen oder Kommentar verwenden\n"
 
-#: g10/keygen.c:1141
+#: g10/keygen.c:1316
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "NnKkEeFfBb"
 
-#: g10/keygen.c:1151
+#: g10/keygen.c:1326
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
 msgstr "Ändern: (N)ame, (K)ommentar, (E)-Mail oder (B)eenden? "
 
-#: g10/keygen.c:1152
+#: g10/keygen.c:1327
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr "Ändern: (N)ame, (K)ommentar, (E)-Mail oder (F)ertig/(B)eenden? "
 
-#: g10/keygen.c:1171
+#: g10/keygen.c:1346
 msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Bitte beseitigen Sie zuerst den Fehler\n"
 
-#: g10/keygen.c:1210
+#: g10/keygen.c:1385
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
@@ -1717,16 +1734,16 @@ msgstr ""
 "Sie benötigen ein Mantra, um den geheimen Schlüssel zu schützen.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:701 g10/keygen.c:1218
+#: g10/keyedit.c:783 g10/keygen.c:1393
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
 msgstr "Mantra wurde nicht richtig wiederholt; noch einmal versuchen"
 
-#: g10/keygen.c:1219
+#: g10/keygen.c:1394
 #, c-format
 msgid "%s.\n"
 msgstr "%s.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1225
+#: g10/keygen.c:1400
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
@@ -1739,7 +1756,7 @@ msgstr ""
 "aufrufen.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1246
+#: g10/keygen.c:1421
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
@@ -1750,53 +1767,53 @@ msgstr ""
 "unterstützen, indem Sie z.B. in einem anderen Fenster/Konsole irgendetwas\n"
 "tippen, die Maus verwenden oder irgendwelche anderen Programme benutzen.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1741
+#: g10/keygen.c:1985
 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
 msgstr "Das DSA-Schlüsselpaar wird 1024 Bit haben.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1795
+#: g10/keygen.c:2039
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Schlüsselerzeugung abgebrochen.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1883 g10/keygen.c:1963
+#: g10/keygen.c:2128 g10/keygen.c:2216
 #, c-format
 msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgstr "schreiben des öffentlichen Schlüssels nach '%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:1884 g10/keygen.c:1965
+#: g10/keygen.c:2129 g10/keygen.c:2218
 #, c-format
 msgid "writing secret key to `%s'\n"
 msgstr "schreiben des geheimen Schlüssels nach '%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:1952
+#: g10/keygen.c:2205
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
 msgstr "kein schreibbarer öffentlicher Schlüsselbund gefunden: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1958
+#: g10/keygen.c:2211
 #, c-format
 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
 msgstr "kein schreibbarer geheimer Schlüsselbund gefunden: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1972
+#: g10/keygen.c:2225
 #, c-format
 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
 msgstr "Fehler beim Schreiben des öff. Schlüsselbundes `%s': %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1979
+#: g10/keygen.c:2232
 #, c-format
 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
 msgstr "Fehler beim Schreiben des geheimen Schlüsselbundes `%s': %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1999
+#: g10/keygen.c:2252
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 msgstr "Öffentlichen und geheimen Schlüssel erzeugt und signiert.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2000
+#: g10/keygen.c:2253
 msgid "key marked as ultimately trusted.\n"
 msgstr "Schlüssel ist als uneingeschränkt vertrauenswürdig gekennzeichnet.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2011
+#: g10/keygen.c:2264
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
@@ -1805,12 +1822,12 @@ msgstr ""
 "werden kann.  Sie können aber mit dem Befehl \"--edit-key\" einen\n"
 "Zweitschlüssel für diesem Zweck erzeugen.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2023 g10/keygen.c:2131
+#: g10/keygen.c:2276 g10/keygen.c:2384
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgstr "Schlüsselerzeugung fehlgeschlagen: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:2067 g10/sig-check.c:223 g10/sign.c:228
+#: g10/keygen.c:2320 g10/sig-check.c:223 g10/sign.c:257
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -1818,7 +1835,7 @@ msgstr ""
 "Der Schlüssel wurde %lu Sekunde in der Zukunft erzeugt (Zeitreise oder Uhren "
 "stimmen nicht überein)\n"
 
-#: g10/keygen.c:2069 g10/sig-check.c:225 g10/sign.c:230
+#: g10/keygen.c:2322 g10/sig-check.c:225 g10/sign.c:259
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -1826,88 +1843,98 @@ msgstr ""
 "Der Schlüssel wurde %lu Sekunden in der Zukunft erzeugt (Zeitreise oder "
 "Uhren stimmen nicht überein)\n"
 
-#: g10/keygen.c:2078
+#: g10/keygen.c:2331
 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr "HINWEIS: Unterschlüssel für v3-Schlüssen sind nicht OpenPGP-konform\n"
 
-#: g10/keygen.c:2107
+#: g10/keygen.c:2360
 msgid "Really create? "
 msgstr "Wirklich erzeugen? "
 
-#: g10/decrypt.c:92 g10/encode.c:590
+#: g10/decrypt.c:92 g10/encode.c:673
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
 msgstr "--output funktioniert nicht bei diesem Kommando\n"
 
-#: g10/encode.c:92 g10/encode.c:296
+#: g10/encode.c:126 g10/encode.c:351
 #, c-format
 msgid "`%s' already compressed\n"
 msgstr "`%s' ist bereits komprimiert\n"
 
-#: g10/encode.c:100 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:300 g10/tdbio.c:492
+#: g10/encode.c:134 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:300 g10/tdbio.c:492
 #: g10/tdbio.c:552
 #, c-format
 msgid "%s: can't open: %s\n"
 msgstr "%s: kann nicht geöffnet werden: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:122 g10/sign.c:959
+#: g10/encode.c:162 g10/sign.c:1035
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
 msgstr "Fehler beim Erzeugen des Mantras: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:185 g10/encode.c:383
+#: g10/encode.c:236 g10/encode.c:447
 #, c-format
 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
 msgstr "%s: WARNUNG: Leere Datei\n"
 
-#: g10/encode.c:285
+#: g10/encode.c:340
 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "Im --pgp2-Modus kann nur für RSA-Schlüssel mit maximal 2048 Bit "
 "verschlüsselt werden\n"
 
-#: g10/encode.c:313
+#: g10/encode.c:368
 #, c-format
 msgid "reading from `%s'\n"
 msgstr "Lesen von '%s'\n"
 
-#: g10/encode.c:347
+#: g10/encode.c:402
 msgid ""
 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
 msgstr ""
 "Die IDEA-Verschlüsselung kann nicht mit allen Zielschlüsseln verwendet "
 "werden.\n"
 
-#: g10/encode.c:563
+#: g10/encode.c:413 g10/encode.c:567
+#, c-format
+msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/encode.c:485 g10/sign.c:758
+#, fuzzy, c-format
+msgid "forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr "Hinweis: Verfahren %d ist kein bevorzugtes Verschlüsselungsverfahren\n"
+
+#: g10/encode.c:646
 #, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: %s\n"
 msgstr "%s/%s verschlüsselt für: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:69 g10/export.c:141
+#: g10/delkey.c:69 g10/export.c:141 g10/keyedit.c:2211
 #, c-format
 msgid "key `%s' not found: %s\n"
 msgstr "Schlüssel `%s' nicht gefunden: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:77 g10/export.c:161
+#: g10/delkey.c:77 g10/export.c:164
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
 msgstr "Fehler beim Lesen des Schlüsselblocks: %s\n"
 
-#: g10/export.c:169
+#: g10/export.c:172
 #, c-format
 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
 msgstr "Schlüssel %08lX: dies ist kein RFC2440-Schüssel - übersprungen\n"
 
-#: g10/export.c:180
+#: g10/export.c:188
 #, c-format
 msgid "key %08lX: not protected - skipped\n"
 msgstr "Schlüssel %08lX: ungeschützt - übersprungen\n"
 
-#: g10/export.c:188
+#: g10/export.c:196
 #, c-format
 msgid "key %08lX: PGP 2.x style key - skipped\n"
 msgstr "Schlüssel %08lX: PGP 2.x-artiger Schlüssel - übersprungen\n"
 
-#: g10/export.c:255
+#: g10/export.c:279
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "WARNUNG: Nichts exportiert\n"
 
@@ -1917,23 +1944,23 @@ msgstr "zu viele Eintr
 
 #. fixme: returning translatable constants instead of a user ID is
 #. * not good because they are probably not utf-8 encoded.
-#: g10/getkey.c:187 g10/getkey.c:2272
+#: g10/getkey.c:187 g10/getkey.c:2383
 msgid "[User id not found]"
 msgstr "[User-ID nicht gefunden]"
 
-#: g10/getkey.c:1360
+#: g10/getkey.c:1438
 #, c-format
 msgid "Invalid key %08lX made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
 "Ungültiger Schlüssel %08lX, gültig gemacht per --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
-#: g10/getkey.c:1989
+#: g10/getkey.c:2100
 #, c-format
 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
 msgstr ""
 "der Zweitschlüssel %08lX wird anstelle des Hauptschlüssels %08lX verwendet\n"
 
-#: g10/getkey.c:2036
+#: g10/getkey.c:2147
 #, c-format
 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
 msgstr ""
@@ -2015,184 +2042,189 @@ msgstr "           geheime Schl
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
 msgstr "                 unveränderte geh.Schl.: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:438 g10/import.c:657
+#: g10/import.c:479
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: removed multiple subkey binding\n"
+msgstr "Schlüssel %08lX: Ungültige Unterschlüssel-Anbindung\n"
+
+#: g10/import.c:527 g10/import.c:756
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no user ID\n"
 msgstr "Schlüssel %08lX: Keine User-ID\n"
 
-#: g10/import.c:455
+#: g10/import.c:544
 #, c-format
 msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '%s'\n"
 msgstr "Schlüssel %08lX: Nicht eigenbeglaubigte User-ID `%s' übernommen\n"
 
-#: g10/import.c:462
+#: g10/import.c:551
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
 msgstr "Schlüssel %08lX: Keine gültigen User-IDs\n"
 
-#: g10/import.c:464
+#: g10/import.c:553
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
 msgstr "dies könnte durch fehlende Eigenbeglaubigung verursacht worden sein\n"
 
-#: g10/import.c:474 g10/import.c:726
+#: g10/import.c:563 g10/import.c:825
 #, c-format
 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
 msgstr "Schlüssel %08lX: Öffentlicher Schlüssel nicht gefunden: %s\n"
 
-#: g10/import.c:479
+#: g10/import.c:568
 #, c-format
 msgid "key %08lX: new key - skipped\n"
 msgstr "Schlüssel %08lX: neuer Schlüssel - übersprungen\n"
 
-#: g10/import.c:489
+#: g10/import.c:578
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "kein schreibbarer Schlüsselbund gefunden: %s\n"
 
-#: g10/import.c:494 g10/openfile.c:244 g10/sign.c:648 g10/sign.c:817
+#: g10/import.c:583 g10/openfile.c:244 g10/sign.c:670 g10/sign.c:897
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
 msgstr "Schreiben nach '%s'\n"
 
-#: g10/import.c:497 g10/import.c:571 g10/import.c:677 g10/import.c:786
+#: g10/import.c:587 g10/import.c:664 g10/import.c:776 g10/import.c:885
 #, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgstr "Fehler beim Schreiben des Schlüsselbundes `%s': %s\n"
 
-#: g10/import.c:505
-#, c-format
-msgid "key %08lX: public key imported\n"
+#: g10/import.c:596
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: public key \"%s\" imported\n"
 msgstr "Schlüssel %08lX: Öffentlicher Schlüssel importiert\n"
 
-#: g10/import.c:524
+#: g10/import.c:617
 #, c-format
 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
 msgstr "Schlüssel %08lX: Stimmt nicht mit unserer Kopie überein\n"
 
-#: g10/import.c:542 g10/import.c:743
+#: g10/import.c:634 g10/import.c:842
 #, c-format
 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
 msgstr ""
 "Schlüssel %08lX: der lokale originale Schlüsselblocks wurde nicht gefunden: %"
 "s\n"
 
-#: g10/import.c:549 g10/import.c:749
+#: g10/import.c:641 g10/import.c:848
 #, c-format
 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
 msgstr ""
 "Schlüssel %08lX: Lesefehler im lokalen originalen Schlüsselblocks: %s\n"
 
-#: g10/import.c:579
-#, c-format
-msgid "key %08lX: 1 new user ID\n"
+#: g10/import.c:673
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new user ID\n"
 msgstr "Schlüssel %08lX: 1 neue User-ID\n"
 
-#: g10/import.c:582
-#, c-format
-msgid "key %08lX: %d new user IDs\n"
+#: g10/import.c:676
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: \"%s\" %d new user IDs\n"
 msgstr "Schlüssel %08lX: %d neue User-IDs\n"
 
-#: g10/import.c:585
-#, c-format
-msgid "key %08lX: 1 new signature\n"
+#: g10/import.c:679
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new signature\n"
 msgstr "Schlüssel %08lX: 1 neue Signatur\n"
 
-#: g10/import.c:588
-#, c-format
-msgid "key %08lX: %d new signatures\n"
+#: g10/import.c:682
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: \"%s\" %d new signatures\n"
 msgstr "Schlüssel %08lX: %d neue Signaturen\n"
 
-#: g10/import.c:591
-#, c-format
-msgid "key %08lX: 1 new subkey\n"
+#: g10/import.c:685
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new subkey\n"
 msgstr "Schlüssel %08lX: 1 neuer Unterschlüssel\n"
 
-#: g10/import.c:594
-#, c-format
-msgid "key %08lX: %d new subkeys\n"
+#: g10/import.c:688
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: \"%s\" %d new subkeys\n"
 msgstr "Schlüssel %08lX: %d neue Unterschlüssel\n"
 
-#: g10/import.c:604
-#, c-format
-msgid "key %08lX: not changed\n"
+#: g10/import.c:700
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "Schlüssel %08lX: Nicht geändert\n"
 
-#: g10/import.c:671
+#: g10/import.c:770
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "Kein voreingestellter geheimer Schlüsselbund: %s\n"
 
-#: g10/import.c:682
+#: g10/import.c:781
 #, c-format
 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
 msgstr "Schlüssel %08lX: Geheimer Schlüssel importiert\n"
 
 #. we can't merge secret keys
-#: g10/import.c:686
+#: g10/import.c:785
 #, c-format
 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
 msgstr "Schlüssel %08lX: Ist bereits im geheimen Schlüsselbund\n"
 
-#: g10/import.c:691
+#: g10/import.c:790
 #, c-format
 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
 msgstr "Schlüssel %08lX: geheimer Schlüssel nicht gefunden: %s\n"
 
-#: g10/import.c:720
+#: g10/import.c:819
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
 "Schlüssel %08lX: Kein öffentlicher Schlüssel - der Schlüsselwiderruf kann "
 "nicht angebracht werden\n"
 
-#: g10/import.c:760
+#: g10/import.c:859
 #, c-format
 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 msgstr "Schlüssel %08lX: Ungültiges Widerrufzertifikat: %s - zurückgewiesen\n"
 
-#: g10/import.c:791
-#, c-format
-msgid "key %08lX: revocation certificate imported\n"
+#: g10/import.c:891
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: \"%s\" revocation certificate imported\n"
 msgstr "Schlüssel %08lX: Widerrufzertifikat importiert\n"
 
-#: g10/import.c:826
+#: g10/import.c:928
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
 msgstr "Schlüssel %08lX: Keine User-ID für Signatur\n"
 
-#: g10/import.c:839
+#: g10/import.c:941
 #, c-format
 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm on user id \"%s\"\n"
 msgstr ""
 "Schlüssel %08lX: Nicht unterstütztes Public-Key-Verfahren für User-ID \"%s"
 "\"\n"
 
-#: g10/import.c:841
+#: g10/import.c:943
 #, c-format
 msgid "key %08lX: invalid self-signature on user id \"%s\"\n"
 msgstr "Schlüssel %08lX: Ungültige Eigenbeglaubigung für User-ID \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:858
+#: g10/import.c:960
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
 msgstr "Schlüssel %08lX: Kein Unterschlüssel für die Schlüsselanbindung\n"
 
-#: g10/import.c:868
+#: g10/import.c:970
 #, c-format
 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
 msgstr "Schlüssel %08lX: Nicht unterstütztes Public-Key-Verfahren\n"
 
-#: g10/import.c:869
+#: g10/import.c:971
 #, c-format
 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
 msgstr "Schlüssel %08lX: Ungültige Unterschlüssel-Anbindung\n"
 
-#: g10/import.c:899
+#: g10/import.c:1001
 #, c-format
 msgid "key %08lX: skipped user ID '"
 msgstr "Schlüssel %08lX: User-ID übergangen '"
 
-#: g10/import.c:922
+#: g10/import.c:1024
 #, c-format
 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
 msgstr "Schlüssel %08lX: Unterschlüssel ignoriert\n"
@@ -2201,110 +2233,130 @@ msgstr "Schl
 #. * to import non-exportable signature when we have the
 #. * the secret key used to create this signature - it
 #. * seems that this makes sense
-#: g10/import.c:945
+#: g10/import.c:1047
 #, c-format
 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
 msgstr ""
 "Schlüssel %08lX: Nicht exportfähige Unterschrift (Klasse %02x) - übergangen\n"
 
-#: g10/import.c:954
+#: g10/import.c:1056
 #, c-format
 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
 msgstr "Schlüssel %08lX: Widerrufzertifikat an falschem Platz - übergangen\n"
 
-#: g10/import.c:971
+#: g10/import.c:1073
 #, c-format
 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
 msgstr "Schlüssel %08lX: Ungültiges Widerrufzertifikat: %s - übergangen\n"
 
-#: g10/import.c:1072
+#: g10/import.c:1174
 #, c-format
 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
 msgstr "Schlüssel %08lX: Doppelte User-ID entdeckt - zusammengeführt\n"
 
-#: g10/import.c:1131
+#: g10/import.c:1233
 #, c-format
 msgid "Warning: key %08lX may be revoked: fetching revocation key %08lX\n"
 msgstr ""
 "Warnung: Schlüssel %08lX ist u.U. widerrufen: hole Widerrufschlüssel %08lX\n"
 
-#: g10/import.c:1145
+#: g10/import.c:1247
 #, c-format
 msgid "Warning: key %08lX may be revoked: revocation key %08lX not present.\n"
 msgstr ""
 "Warnung: Schlüssel %08lX ist u.U. widerrufen: Widerrufschlüssel %08lX ist "
 "nicht vorhanden\n"
 
-#: g10/import.c:1201
-#, c-format
-msgid "key %08lX: revocation certificate added\n"
+#: g10/import.c:1304
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: \"%s\" revocation certificate added\n"
 msgstr "Schlüssel %08lX: Widerrufzertifikat hinzugefügt\n"
 
-#: g10/import.c:1231
+#: g10/import.c:1335
 #, c-format
 msgid "key %08lX: direct key signature added\n"
 msgstr "Schlüssel %08lX: \"direct-key\"-Signaturen hinzugefügt\n"
 
-#: g10/keyedit.c:142
+#: g10/keyedit.c:143
 msgid "[revocation]"
 msgstr "[Widerruf]"
 
-#: g10/keyedit.c:143
+#: g10/keyedit.c:144
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[Eigenbeglaubigung]"
 
-#: g10/keyedit.c:214 g10/keylist.c:139
+#: g10/keyedit.c:215 g10/keylist.c:148
 msgid "1 bad signature\n"
 msgstr "1 falsche Beglaubigung\n"
 
-#: g10/keyedit.c:216 g10/keylist.c:141
+#: g10/keyedit.c:217 g10/keylist.c:150
 #, c-format
 msgid "%d bad signatures\n"
 msgstr "%d falsche Beglaubigungen\n"
 
-#: g10/keyedit.c:218 g10/keylist.c:143
+#: g10/keyedit.c:219 g10/keylist.c:152
 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
 msgstr "1 Beglaubigung wegen fehlendem Schlüssel nicht geprüft\n"
 
-#: g10/keyedit.c:220 g10/keylist.c:145
+#: g10/keyedit.c:221 g10/keylist.c:154
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
 msgstr "%d Beglaubigungen wegen fehlenden Schlüsseln nicht geprüft\n"
 
-#: g10/keyedit.c:222 g10/keylist.c:147
+#: g10/keyedit.c:223 g10/keylist.c:156
 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
 msgstr "1 Beglaubigung aufgrund von Fehler nicht geprüft\n"
 
-#: g10/keyedit.c:224 g10/keylist.c:149
+#: g10/keyedit.c:225 g10/keylist.c:158
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
 msgstr "%d Beglaubigungen aufgrund von Fehlern nicht geprüft\n"
 
-#: g10/keyedit.c:226
+#: g10/keyedit.c:227
 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
 msgstr "Eine User-ID ohne gültige Eigenbeglaubigung entdeckt\n"
 
-#: g10/keyedit.c:228
+#: g10/keyedit.c:229
 #, c-format
 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
 msgstr "%d User-IDs ohne gültige Eigenbeglaubigung entdeckt\n"
 
-#: g10/keyedit.c:335
+#: g10/keyedit.c:356
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 msgstr "User-ID \"%s\" ist widerrufen."
 
-#: g10/keyedit.c:343 g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:484 g10/keyedit.c:1053
+#: g10/keyedit.c:363 g10/keyedit.c:480 g10/keyedit.c:538 g10/keyedit.c:1136
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
 msgstr "Wollen Sie ihn immmer noch beglaubigen? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:350 g10/keyedit.c:432 g10/keyedit.c:1059
+#: g10/keyedit.c:371 g10/keyedit.c:486 g10/keyedit.c:1142
 msgid "  Unable to sign.\n"
 msgstr "  Beglaubigen ist nicht möglich.\n"
 
+#: g10/keyedit.c:376
+#, c-format
+msgid "Warning: user ID \"%s\" is not self-signed.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:395
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"The self-signature on \"%s\"\n"
+"is a PGP 2.x-style signature.\n"
+msgstr ""
+"Die derzeitige Beglaubigung von \"%s\"\n"
+"ist nur für diesen Rechner gültig.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:404
+#, fuzzy
+msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
+msgstr ""
+"Soll sie zu einer voll exportierbaren Beglaubigung erhoben werden? (j/N) "
+
 #. It's a local sig, and we want to make a
 #. exportable sig.
-#: g10/keyedit.c:364
+#: g10/keyedit.c:418
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
@@ -2313,40 +2365,40 @@ msgstr ""
 "Die derzeitige Beglaubigung von \"%s\"\n"
 "ist nur für diesen Rechner gültig.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:368
+#: g10/keyedit.c:422
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
 msgstr ""
 "Soll sie zu einer voll exportierbaren Beglaubigung erhoben werden? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:388
+#: g10/keyedit.c:442
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %08lX\n"
 msgstr "\"%s\" wurde bereits durch Schlüssel %08lX lokal beglaubigt\n"
 
-#: g10/keyedit.c:393
+#: g10/keyedit.c:446
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %08lX\n"
 msgstr "\"%s\" wurde bereits durch Schlüssel %08lX beglaubigt\n"
 
-#: g10/keyedit.c:405
+#: g10/keyedit.c:459
 #, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
 msgstr "Nichts zu beglaubigen für Schlüssel %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:420
+#: g10/keyedit.c:474
 msgid "This key has expired!"
 msgstr "Dieser Schlüssel ist verfallen!"
 
-#: g10/keyedit.c:440
+#: g10/keyedit.c:494
 #, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
 msgstr "Dieser Schlüssel wird %s verfallen.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:444
+#: g10/keyedit.c:498
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
 msgstr "Soll Ihre Beglaubigung zur selben Zeit verfallen? (J/n) "
 
-#: g10/keyedit.c:477
+#: g10/keyedit.c:531
 msgid ""
 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
 "mode.\n"
@@ -2354,11 +2406,11 @@ msgstr ""
 "Im --pgp2-Modus kann nur mit PGP-2.x-artigen Schlüsseln unterschrieben "
 "werden\n"
 
-#: g10/keyedit.c:479
+#: g10/keyedit.c:533
 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
 msgstr "Dies würde den Schlüssel für PGP 2.x unbrauchbar machen\n"
 
-#: g10/keyedit.c:500
+#: g10/keyedit.c:556
 msgid ""
 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
 "belongs\n"
@@ -2368,27 +2420,27 @@ msgstr ""
 "wollen, wirklich der o.g. Person gehört?\n"
 "Wenn Sie darauf keine Antwort wissen, geben Sie \"0\" ein.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:504
+#: g10/keyedit.c:560
 #, c-format
 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
 msgstr "   (0) Ich antworte nicht.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:506
+#: g10/keyedit.c:562
 #, c-format
 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
 msgstr "   (1) Ich habe es überhaupt nicht überprüft.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:508
+#: g10/keyedit.c:564
 #, c-format
 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
 msgstr "   (2) Ich habe es flüchtig überprüft.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:510
+#: g10/keyedit.c:566
 #, c-format
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
 msgstr "   (3) Ich habe es sehr sorgfältig überprüft.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:535
+#: g10/keyedit.c:591
 msgid ""
 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
 "with your key: \""
@@ -2396,7 +2448,32 @@ msgstr ""
 "Sind Sie wirklich sicher, daß Sie vorstehenden Schlüssel mit Ihrem\n"
 "Schlüssel beglaubigen wollen: \""
 
-#: g10/keyedit.c:544
+#: g10/keyedit.c:600
+#, fuzzy
+msgid ""
+"\n"
+"This will be a self-signature.\n"
+msgstr "dies könnte durch fehlende Eigenbeglaubigung verursacht worden sein\n"
+
+#: g10/keyedit.c:604
+#, fuzzy
+msgid ""
+"\n"
+"Warning: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Die Unterschrift wird als nicht exportfähig markiert werden.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:609
+#, fuzzy
+msgid ""
+"\n"
+"Warning: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Die Unterschrift wird als nicht exportfähig markiert werden.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:616
 msgid ""
 "\n"
 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
@@ -2404,7 +2481,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Die Unterschrift wird als nicht exportfähig markiert werden.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:548
+#: g10/keyedit.c:620
 msgid ""
 "\n"
 "The signature will be marked as non-revocable.\n"
@@ -2412,7 +2489,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Die Unterschrift wird als nicht exportfähig markiert werden.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:553
+#: g10/keyedit.c:625
 msgid ""
 "\n"
 "I have not checked this key at all.\n"
@@ -2420,7 +2497,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ich habe diesen Schlüssel überhaupt nicht überprüft.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:557
+#: g10/keyedit.c:629
 msgid ""
 "\n"
 "I have checked this key casually.\n"
@@ -2428,7 +2505,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ich habe diesen Schlüssel flüchtig überprüft.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:561
+#: g10/keyedit.c:633
 msgid ""
 "\n"
 "I have checked this key very carefully.\n"
@@ -2436,33 +2513,33 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ich habe diesen Schlüssel sehr sorgfältig überprüft.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:569
+#: g10/keyedit.c:642
 msgid "Really sign? "
 msgstr "Wirklich unterschreiben? "
 
-#: g10/keyedit.c:602 g10/keyedit.c:2593 g10/keyedit.c:2652 g10/sign.c:279
+#: g10/keyedit.c:684 g10/keyedit.c:2980 g10/keyedit.c:3039 g10/sign.c:308
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "Beglaubigung fehlgeschlagen: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:658
+#: g10/keyedit.c:740
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "Dieser Schlüssel ist nicht geschützt.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:662
+#: g10/keyedit.c:744
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgstr "Geheime Teile des Haupschlüssels sind nicht vorhanden\n"
 
-#: g10/keyedit.c:666
+#: g10/keyedit.c:748
 msgid "Key is protected.\n"
 msgstr "Schlüssel ist geschützt.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:686
+#: g10/keyedit.c:768
 #, c-format
 msgid "Can't edit this key: %s\n"
 msgstr "Dieser Schlüssel kann nicht editiert werden: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:692
+#: g10/keyedit.c:774
 msgid ""
 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
 "\n"
@@ -2470,7 +2547,7 @@ msgstr ""
 "Geben Sie das neue Mantra für diesen geheimen Schlüssel ein.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:706
+#: g10/keyedit.c:788
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "\n"
@@ -2478,471 +2555,469 @@ msgstr ""
 "Sie wollen kein Mantra - dies ist bestimmt *keine* gute Idee!\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:709
+#: g10/keyedit.c:791
 msgid "Do you really want to do this? "
 msgstr "Möchten Sie dies wirklich tun? "
 
-#: g10/keyedit.c:773
+#: g10/keyedit.c:855
 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
 msgstr "schiebe eine Beglaubigung an die richtige Stelle\n"
 
-#: g10/keyedit.c:815
+#: g10/keyedit.c:897
 msgid "quit this menu"
 msgstr "Menü verlassen"
 
-#: g10/keyedit.c:816
+#: g10/keyedit.c:898
 msgid "q"
 msgstr "q"
 
-#: g10/keyedit.c:817
+#: g10/keyedit.c:899
 msgid "save"
 msgstr "save"
 
-#: g10/keyedit.c:817
+#: g10/keyedit.c:899
 msgid "save and quit"
 msgstr "speichern und Menü verlassen"
 
-#: g10/keyedit.c:818
+#: g10/keyedit.c:900
 msgid "help"
 msgstr "help"
 
-#: g10/keyedit.c:818
+#: g10/keyedit.c:900
 msgid "show this help"
 msgstr "Diese Hilfe zeigen"
 
-#: g10/keyedit.c:820
+#: g10/keyedit.c:902
 msgid "fpr"
 msgstr "fpr"
 
-#: g10/keyedit.c:820
+#: g10/keyedit.c:902
 msgid "show fingerprint"
 msgstr "\"Fingerabdruck\" anzeigen"
 
-#: g10/keyedit.c:821
+#: g10/keyedit.c:903
 msgid "list"
 msgstr "Liste der Schlüssel"
 
-#: g10/keyedit.c:821
+#: g10/keyedit.c:903
 msgid "list key and user IDs"
 msgstr "Schlüssel und User-IDs auflisten"
 
-#: g10/keyedit.c:822
+#: g10/keyedit.c:904
 msgid "l"
 msgstr "l"
 
-#: g10/keyedit.c:823
+#: g10/keyedit.c:905
 msgid "uid"
 msgstr "uid"
 
-#: g10/keyedit.c:823
+#: g10/keyedit.c:905
 msgid "select user ID N"
 msgstr "User-ID N auswählen"
 
-#: g10/keyedit.c:824
+#: g10/keyedit.c:906
 msgid "key"
 msgstr "key"
 
-#: g10/keyedit.c:824
+#: g10/keyedit.c:906
 msgid "select secondary key N"
 msgstr "Zweitschlüssel N auswählen"
 
-#: g10/keyedit.c:825
+#: g10/keyedit.c:907
 msgid "check"
 msgstr "check"
 
-#: g10/keyedit.c:825
+#: g10/keyedit.c:907
 msgid "list signatures"
 msgstr "Liste der Signaturen"
 
-#: g10/keyedit.c:826
+#: g10/keyedit.c:908
 msgid "c"
 msgstr "c"
 
-#: g10/keyedit.c:827
+#: g10/keyedit.c:909
 msgid "sign"
 msgstr "sign"
 
-#: g10/keyedit.c:827
+#: g10/keyedit.c:909
 msgid "sign the key"
 msgstr "Den Schlüssel signieren"
 
-#: g10/keyedit.c:828
+#: g10/keyedit.c:910
 msgid "s"
 msgstr "s"
 
-#: g10/keyedit.c:829
+#: g10/keyedit.c:911
 msgid "lsign"
 msgstr "lsign"
 
-#: g10/keyedit.c:829
+#: g10/keyedit.c:911
 msgid "sign the key locally"
 msgstr "Den Schlüssel nur für diesen Rechner beglaubigen"
 
-#: g10/keyedit.c:830
+#: g10/keyedit.c:912
 msgid "nrsign"
 msgstr "nrsign"
 
-#: g10/keyedit.c:830
+#: g10/keyedit.c:912
 msgid "sign the key non-revocably"
 msgstr "Den Schlüssel nicht-widerrufbar beglaubigen"
 
-#: g10/keyedit.c:831
+#: g10/keyedit.c:913
 msgid "nrlsign"
 msgstr "nrlsign"
 
-#: g10/keyedit.c:831
+#: g10/keyedit.c:913
 msgid "sign the key locally and non-revocably"
 msgstr "Den Schlüssel nicht-widerrufbar und nur für diesen Rechner signieren"
 
-#: g10/keyedit.c:832
+#: g10/keyedit.c:914
 msgid "debug"
 msgstr "debug"
 
-#: g10/keyedit.c:833
+#: g10/keyedit.c:915
 msgid "adduid"
 msgstr "adduid"
 
-#: g10/keyedit.c:833
+#: g10/keyedit.c:915
 msgid "add a user ID"
 msgstr "Eine User-ID hinzufügen"
 
-#: g10/keyedit.c:834
+#: g10/keyedit.c:916
 msgid "addphoto"
 msgstr "addphoto"
 
-#: g10/keyedit.c:834
+#: g10/keyedit.c:916
 msgid "add a photo ID"
 msgstr "Eine Foto-ID hinzufügen"
 
-#: g10/keyedit.c:835
+#: g10/keyedit.c:917
 msgid "deluid"
 msgstr "deluid"
 
-#: g10/keyedit.c:835
+#: g10/keyedit.c:917
 msgid "delete user ID"
 msgstr "User-ID entfernen"
 
 #. delphoto is really deluid in disguise
-#: g10/keyedit.c:837
+#: g10/keyedit.c:919
 msgid "delphoto"
 msgstr "delphoto"
 
-#: g10/keyedit.c:838
+#: g10/keyedit.c:920
 msgid "addkey"
 msgstr "addkey"
 
-#: g10/keyedit.c:838
+#: g10/keyedit.c:920
 msgid "add a secondary key"
 msgstr "Einen Zweitschlüssel hinzufügen"
 
-#: g10/keyedit.c:839
+#: g10/keyedit.c:921
 msgid "delkey"
 msgstr "delkey"
 
-#: g10/keyedit.c:839
+#: g10/keyedit.c:921
 msgid "delete a secondary key"
 msgstr "Einen Zweitschlüssel entfernen"
 
-#: g10/keyedit.c:840
+#: g10/keyedit.c:922
+#, fuzzy
+msgid "addrevoker"
+msgstr "widerrufen"
+
+#: g10/keyedit.c:922
+#, fuzzy
+msgid "add a revocation key"
+msgstr "Einen Zweitschlüssel hinzufügen"
+
+#: g10/keyedit.c:923
 msgid "delsig"
 msgstr "delsig"
 
-#: g10/keyedit.c:840
+#: g10/keyedit.c:923
 msgid "delete signatures"
 msgstr "Signatur entfernen"
 
-#: g10/keyedit.c:841
+#: g10/keyedit.c:924
 msgid "expire"
 msgstr "expire"
 
-#: g10/keyedit.c:841
+#: g10/keyedit.c:924
 msgid "change the expire date"
 msgstr "Ändern des Verfallsdatums"
 
-#: g10/keyedit.c:842
+#: g10/keyedit.c:925
 msgid "primary"
 msgstr "primary"
 
-#: g10/keyedit.c:842
+#: g10/keyedit.c:925
 msgid "flag user ID as primary"
 msgstr "User-ID als Haupt-User-ID kennzeichnen"
 
-#: g10/keyedit.c:843
+#: g10/keyedit.c:926
 msgid "toggle"
 msgstr "toggle"
 
-#: g10/keyedit.c:843
+#: g10/keyedit.c:926
 msgid "toggle between secret and public key listing"
 msgstr "Umschalten zwischen Anzeige geheimer und öffentlicher Schlüssel"
 
-#: g10/keyedit.c:845
+#: g10/keyedit.c:928
 msgid "t"
 msgstr "t"
 
-#: g10/keyedit.c:846
+#: g10/keyedit.c:929
 msgid "pref"
 msgstr "pref"
 
-#: g10/keyedit.c:846
+#: g10/keyedit.c:929
 msgid "list preferences (expert)"
 msgstr "Liste der Voreinstellungen (für Experten)"
 
-#: g10/keyedit.c:847
+#: g10/keyedit.c:930
 msgid "showpref"
 msgstr "showpref"
 
-#: g10/keyedit.c:847
+#: g10/keyedit.c:930
 msgid "list preferences (verbose)"
 msgstr "Liste der Voreinstellungen (ausführlich)"
 
-#: g10/keyedit.c:848
+#: g10/keyedit.c:931
 msgid "setpref"
 msgstr "setpref"
 
-#: g10/keyedit.c:848
+#: g10/keyedit.c:931
 msgid "set preference list"
 msgstr "Liste der Voreinstellungen einstellen"
 
-#: g10/keyedit.c:849
+#: g10/keyedit.c:932
 msgid "updpref"
 msgstr "updpref"
 
-#: g10/keyedit.c:849
+#: g10/keyedit.c:932
 msgid "updated preferences"
 msgstr "geänderte Voreinstellungen"
 
-#: g10/keyedit.c:850
+#: g10/keyedit.c:933
 msgid "passwd"
 msgstr "passwd"
 
-#: g10/keyedit.c:850
+#: g10/keyedit.c:933
 msgid "change the passphrase"
 msgstr "Das Mantra ändern"
 
-#: g10/keyedit.c:851
+#: g10/keyedit.c:934
 msgid "trust"
 msgstr "trust"
 
-#: g10/keyedit.c:851
+#: g10/keyedit.c:934
 msgid "change the ownertrust"
 msgstr "Den \"Owner trust\" ändern"
 
-#: g10/keyedit.c:852
+#: g10/keyedit.c:935
 msgid "revsig"
 msgstr "revsig"
 
-#: g10/keyedit.c:852
+#: g10/keyedit.c:935
 msgid "revoke signatures"
 msgstr "Signaturen widerrufen"
 
-#: g10/keyedit.c:853
+#: g10/keyedit.c:936
 msgid "revkey"
 msgstr "revkey"
 
-#: g10/keyedit.c:853
+#: g10/keyedit.c:936
 msgid "revoke a secondary key"
 msgstr "Einen Zweitschlüssel widerrufen"
 
-#: g10/keyedit.c:854
+#: g10/keyedit.c:937
 msgid "disable"
 msgstr "disable"
 
-#: g10/keyedit.c:854
+#: g10/keyedit.c:937
 msgid "disable a key"
 msgstr "Schlüssel abschalten"
 
-#: g10/keyedit.c:855
+#: g10/keyedit.c:938
 msgid "enable"
 msgstr "enable"
 
-#: g10/keyedit.c:855
+#: g10/keyedit.c:938
 msgid "enable a key"
 msgstr "Schlüssel anschalten"
 
-#: g10/keyedit.c:856
+#: g10/keyedit.c:939
 msgid "showphoto"
 msgstr "showphoto"
 
-#: g10/keyedit.c:856
+#: g10/keyedit.c:939
 msgid "show photo ID"
 msgstr "Foto-ID anzeigen"
 
-#: g10/delkey.c:112 g10/keyedit.c:876
+#: g10/delkey.c:112 g10/keyedit.c:959
 msgid "can't do that in batchmode\n"
 msgstr "Dies kann im Batchmodus nicht durchgeführt werden.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:913
+#: g10/keyedit.c:996
 #, c-format
 msgid "error reading secret keyblock `%s': %s\n"
 msgstr "Fehler beim Lesen des geheimen Schlüsselblocks `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:931
+#: g10/keyedit.c:1014
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr "Geheimer Schlüssel ist vorhanden.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:962
+#: g10/keyedit.c:1045
 msgid "Command> "
 msgstr "Befehl> "
 
-#: g10/keyedit.c:994
+#: g10/keyedit.c:1077
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Hierzu wird der geheime Schlüssel benötigt.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:998
+#: g10/keyedit.c:1081
 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
 msgstr "Bitte verwenden sie zunächst den Befehl \"toggle\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1047
+#: g10/keyedit.c:1130
 msgid "Key is revoked."
 msgstr "Schlüssel wurde widerrufen."
 
-#: g10/keyedit.c:1066
+#: g10/keyedit.c:1149
 msgid "Really sign all user IDs? "
 msgstr "Wirklich alle User-IDs beglaubigen? "
 
-#: g10/keyedit.c:1067
+#: g10/keyedit.c:1150
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "Tip: Wählen Sie die User-IDs, die beglaubigt werden sollen\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1092
+#: g10/keyedit.c:1175
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgstr "Dieses Kommando ist im %s-Modus nicht erlaubt.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1112 g10/keyedit.c:1133
+#: g10/keyedit.c:1195 g10/keyedit.c:1216
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "Zumindestens eine User-ID muß ausgewählt werden.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1114
+#: g10/keyedit.c:1197
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "Die letzte User-ID kann nicht gelöscht werden!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1117
+#: g10/keyedit.c:1200
 msgid "Really remove all selected user IDs? "
 msgstr "Möchten Sie alle ausgewählten User-IDs wirklich entfernen? "
 
-#: g10/keyedit.c:1118
+#: g10/keyedit.c:1201
 msgid "Really remove this user ID? "
 msgstr "Diese User-ID wirklich entfernen? "
 
-#: g10/keyedit.c:1156 g10/keyedit.c:1178
+#: g10/keyedit.c:1239 g10/keyedit.c:1270
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgstr "Zumindestens ein Schlüssel muß ausgewählt werden.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1160
+#: g10/keyedit.c:1243
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
 msgstr "Möchten Sie die ausgewählten Schlüssel wirklich entfernen? "
 
-#: g10/keyedit.c:1161
+#: g10/keyedit.c:1244
 msgid "Do you really want to delete this key? "
 msgstr "Möchten Sie diesen Schlüssel wirklich entfernen? "
 
-#: g10/keyedit.c:1182
+#: g10/keyedit.c:1274
 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
 msgstr "Möchten Sie die ausgewählten Schlüssel wirklich widerrufen? "
 
-#: g10/keyedit.c:1183
+#: g10/keyedit.c:1275
 msgid "Do you really want to revoke this key? "
 msgstr "Möchten Sie diesen Schlüssel wirklich wiederrufen? "
 
-#: g10/keyedit.c:1252
+#: g10/keyedit.c:1344
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? "
 msgstr ""
 "Möchten Sie die Voreinstellungen der ausgewählten User-IDs wirklich ändern? "
 
-#: g10/keyedit.c:1254
+#: g10/keyedit.c:1346
 msgid "Really update the preferences? "
 msgstr "Die Voreinstellungen wirklich ändern? "
 
-#: g10/keyedit.c:1292
+#: g10/keyedit.c:1384
 msgid "Save changes? "
 msgstr "Änderungen speichern? "
 
-#: g10/keyedit.c:1295
+#: g10/keyedit.c:1387
 msgid "Quit without saving? "
 msgstr "Beenden ohne zu speichern? "
 
-#: g10/keyedit.c:1306
+#: g10/keyedit.c:1398
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "Änderung fehlgeschlagen: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1313
+#: g10/keyedit.c:1405
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
 msgstr "Änderung des Geheimnisses fehlgeschlagen: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1320
+#: g10/keyedit.c:1412
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Schlüssel ist nicht geändert worden, also ist kein Speichern nötig.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1332
+#: g10/keyedit.c:1424
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgstr "Ungültiger Befehl (versuchen Sie's mal mit \"help\")\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1489
-#, c-format
-msgid "This key may be revoked by %s key %s%s\n"
+#: g10/keyedit.c:1740
+#, fuzzy, c-format
+msgid "This key may be revoked by %s key "
 msgstr "Dieser Schlüssel könnte von %s key %s%s widerrufen worden sein\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1492
+#: g10/keyedit.c:1744
 msgid " (sensitive)"
 msgstr "(empfindlich)"
 
-#: g10/keyedit.c:1497 g10/keyedit.c:1523
+#: g10/keyedit.c:1750 g10/keyedit.c:1776
 #, c-format
 msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
 msgstr "%s%c %4u%c/%08lX  erstellt: %s verfällt: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:1506
+#: g10/keyedit.c:1759
 #, c-format
 msgid " trust: %c/%c"
 msgstr " Vertrauen: %c/%c"
 
-#: g10/keyedit.c:1510
+#: g10/keyedit.c:1763
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "Hinweis: Dieser Schlüssel ist abgeschaltet"
 
-#: g10/keyedit.c:1539
+#: g10/keyedit.c:1792
 #, c-format
 msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
 msgstr "rev! Unterschlüssel wurde widerrufen: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1542
+#: g10/keyedit.c:1795
 msgid "rev- faked revocation found\n"
 msgstr "rev- gefälschter Schlüsselwiderruf entdeckt\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1544
+#: g10/keyedit.c:1797
 #, c-format
 msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
 msgstr "rev? Schwierigkeiten bei der Widerruf-Überprüfung: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1574
+#: g10/keyedit.c:1827
+msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style key.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1835
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Please note that the shown key validity is not necessary correct\n"
+"Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
 msgstr ""
 "Bitte beachten Sie, daß ohne einen Programmneustart die angezeigte\n"
 "Schlüsselgültigkeit nicht notwendigerweise korrekt ist.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1660
-msgid ""
-"WARNING: This key already has a photo ID.\n"
-"         Adding another photo ID may confuse some versions of PGP.\n"
-msgstr ""
-"WARNUNG: Dieser Schlüssel besitzt bereits eine Foto-ID.\n"
-"         Ein hinzugefügte Foto-ID könnte einige Versionen von PGP "
-"verwirren.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1664 g10/keyedit.c:1691
-msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
-msgstr "Wollen Sie ihn immmer noch hinzufügen? (j/N) "
-
-#: g10/keyedit.c:1672
-msgid "You may only have one photo ID on a key.\n"
-msgstr "Sie können nur eine Foto-ID für diesen Schlüssel haben.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1686
+#: g10/keyedit.c:1923
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
@@ -2952,83 +3027,108 @@ msgstr ""
 "könnte\n"
 "         bei einigen PGP-Versionen zur Zurückweisung des Schlüssels führen.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1697
+#: g10/keyedit.c:1928
+msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
+msgstr "Wollen Sie ihn immmer noch hinzufügen? (j/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:1934
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr "Sie können einem PGP2-artigen Schlüüsel keine Foto-ID hinzufügen.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1832
+#: g10/keyedit.c:2069
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "Diese korrekte Beglaubigung entfernen? (j/N/q)"
 
-#: g10/keyedit.c:1842
+#: g10/keyedit.c:2079
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgstr "Diese ungültige Beglaubigung entfernen= (j/N/q)"
 
-#: g10/keyedit.c:1846
+#: g10/keyedit.c:2083
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgstr "Diese unbekannte Beglaubigung entfernen? (j/N/q)"
 
-#: g10/keyedit.c:1852
+#: g10/keyedit.c:2089
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Eigenbeglaubigung wirklich entfernen? (j/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:1866
+#: g10/keyedit.c:2103
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgstr "%d Beglaubigungen entfernt.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1867
+#: g10/keyedit.c:2104
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 msgstr "%d Beglaubigungen entfernt.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1870
+#: g10/keyedit.c:2107
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Nichts entfernt.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1943
+#: g10/keyedit.c:2203
+#, fuzzy
+msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
+msgstr "Wählen Sie die gewünschte Schlüssellänge"
+
+#: g10/keyedit.c:2218
+msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
+msgstr ""
+
+#. This actually causes no harm (after all, a key that
+#. designates itself as a revoker is the same as a
+#. regular key), but it's easy enough to check.
+#: g10/keyedit.c:2228
+msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:2314
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr "Bitte entfernen Sie die Auswahl von den geheimen Schlüsseln.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1949
+#: g10/keyedit.c:2320
 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
 msgstr "Bitte wählen Sie höchstens einen Zweitschlüssel aus.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1953
+#: g10/keyedit.c:2324
 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
 msgstr "Ändern des Verfallsdatums des Zweitschlüssels.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1955
+#: g10/keyedit.c:2326
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 msgstr "Ändern des Verfallsdatums des Hauptschlüssels.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1997
+#: g10/keyedit.c:2368
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr "Sie können das Verfallsdatum eines v3-Schlüssels nicht ändern\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2013
+#: g10/keyedit.c:2384
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr "Keine entsprechende Signatur im geheimen Schlüsselbund\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2096
+#: g10/keyedit.c:2467
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgstr "Bitte genau eine User-ID auswählen.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2284
+#: g10/keyedit.c:2504 g10/keyedit.c:2611
+#, fuzzy, c-format
+msgid "skipping v3 self-signature on user id \"%s\"\n"
+msgstr "Schlüssel %08lX: Ungültige Eigenbeglaubigung für User-ID \"%s\"\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2671
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr "Keine User-ID mit Index %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2330
+#: g10/keyedit.c:2717
 #, c-format
 msgid "No secondary key with index %d\n"
 msgstr "Kein Zweitschlüssel mit Index %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2444
+#: g10/keyedit.c:2831
 msgid "user ID: \""
 msgstr "User-ID: \""
 
-#: g10/keyedit.c:2449
+#: g10/keyedit.c:2836
 #, c-format
 msgid ""
 "\"\n"
@@ -3037,7 +3137,7 @@ msgstr ""
 "\"\n"
 "unterschrieben mit Ihrem Schlüssel %08lX um %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2452
+#: g10/keyedit.c:2839
 #, c-format
 msgid ""
 "\"\n"
@@ -3046,240 +3146,248 @@ msgstr ""
 "\"\n"
 "lokal unterschrieben mit Ihrem Schlüssel %08lX um %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2457
+#: g10/keyedit.c:2844
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 msgstr "Diese Unterschrift ist seit %s verfallen.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2461
+#: g10/keyedit.c:2848
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
 msgstr "Wollen Sie ihn immmer noch widerrufen? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2465
+#: g10/keyedit.c:2852
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr "Ein Widerrufszertifikat für diese Unterschrift erzeugen (j/N)"
 
 #. FIXME: detect duplicates here
-#: g10/keyedit.c:2490
+#: g10/keyedit.c:2877
 msgid "You have signed these user IDs:\n"
 msgstr "Sie haben folgende User-IDs beglaubigt:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2504
+#: g10/keyedit.c:2891
 #, c-format
 msgid "   signed by %08lX at %s%s%s\n"
 msgstr "   beglaubigt durch %08lX um %s%s%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2512
+#: g10/keyedit.c:2899
 #, c-format
 msgid "   revoked by %08lX at %s\n"
 msgstr "   widerrufen durch %08lX um %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2532
+#: g10/keyedit.c:2919
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 msgstr "Es werden nun folgende Beglaubigungen entfernt:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2542
+#: g10/keyedit.c:2929
 #, c-format
 msgid "   signed by %08lX at %s%s\n"
 msgstr "   beglaubigt durch %08lX am %s%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2544
+#: g10/keyedit.c:2931
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr " (nicht-exportierbar)"
 
-#: g10/keyedit.c:2551
+#: g10/keyedit.c:2938
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
 msgstr "Wirklich ein Unterschrift-Widerrufszertifikat erzeugen? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2581
+#: g10/keyedit.c:2968
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "Kein geheimer Schlüssel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2730
+#: g10/keyedit.c:3120
 #, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key 0x%08lX (uid %d)\n"
 msgstr ""
 "Anzeigen einer %s Photo ID (%ld Byte) für Schlüssel %08lX (User-ID %d)\n"
 
-#. This isn't UTF8 as it is a URL(?)
-#: g10/keylist.c:87
+#: g10/keylist.c:91
+#, fuzzy
+msgid "Critical signature policy: "
+msgstr "Beglaubigungsrichtlinie: "
+
+#: g10/keylist.c:93
 msgid "Signature policy: "
 msgstr "Beglaubigungsrichtlinie: "
 
-#: g10/keylist.c:112 g10/keylist.c:132 g10/mainproc.c:721 g10/mainproc.c:730
+#: g10/keylist.c:118 g10/keylist.c:141 g10/mainproc.c:759 g10/mainproc.c:768
 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
 msgstr "WARNUNG: Ungültige \"Notation\"-Daten gefunden\n"
 
-#. This is UTF8
-#: g10/keylist.c:120
+#: g10/keylist.c:127
+#, fuzzy
+msgid "Critical signature notation: "
+msgstr "Beglaubigungs-\"Notation\": "
+
+#: g10/keylist.c:129
 msgid "Signature notation: "
 msgstr "Beglaubigungs-\"Notation\": "
 
-#: g10/keylist.c:127
+#: g10/keylist.c:136
 msgid "not human readable"
 msgstr "nicht als Klartext darstellbar"
 
-#: g10/keylist.c:216
+#: g10/keylist.c:225
 msgid "Keyring"
 msgstr "Schlüsselbund"
 
 #. of subkey
-#: g10/keylist.c:423 g10/mainproc.c:856
+#: g10/keylist.c:476 g10/mainproc.c:895
 #, c-format
 msgid " [expires: %s]"
 msgstr " [verfällt: %s]"
 
-#: g10/keylist.c:889
+#: g10/keylist.c:952
 msgid "Fingerprint:"
 msgstr "Fingerabdruck:"
 
 #. use tty
 #. Translators: this should fit into 24 bytes to that the fingerprint
 #. * data is properly aligned with the user ID
-#: g10/keylist.c:895
+#: g10/keylist.c:958
 msgid "             Fingerprint:"
 msgstr "           Fingerabdruck:"
 
-#: g10/keylist.c:899
+#: g10/keylist.c:962
 msgid "     Key fingerprint ="
 msgstr " Schl.-Fingerabdruck ="
 
-#: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:255
+#: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:281
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
 msgstr "%s verschlüsselte Daten\n"
 
-#: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:257
+#: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:283
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
 msgstr "Mit unbekanntem Verfahren verschlüsselt %d\n"
 
-#: g10/mainproc.c:280
+#: g10/mainproc.c:311
 #, c-format
 msgid "public key is %08lX\n"
 msgstr "Öffentlicher Schlüssel ist %08lX\n"
 
-#: g10/mainproc.c:326
+#: g10/mainproc.c:357
 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
 msgstr "Mit öffentlichem Schüssel verschlüsselte Daten: Korrekte DEK\n"
 
-#: g10/mainproc.c:378
+#: g10/mainproc.c:409
 #, c-format
 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
 msgstr "verschlüsselt mit %u-Bit %s Schlüssel, ID %08lX, erzeugt %s\n"
 
 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
 # [kw]
-#: g10/mainproc.c:388
+#: g10/mainproc.c:419
 #, c-format
 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
 msgstr "verschlüsselt mit %s Schlüssel, ID %08lX\n"
 
-#: g10/mainproc.c:402
+#: g10/mainproc.c:433
 #, c-format
 msgid "public key decryption failed: %s\n"
 msgstr "Entschlüsselung mit öffentlichem Schlüssel fehlgeschlagen: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:429 g10/mainproc.c:448
+#: g10/mainproc.c:460 g10/mainproc.c:479
 #, c-format
 msgid "assuming %s encrypted data\n"
 msgstr "vermutlich %s-verschlüsselte Daten\n"
 
-#: g10/mainproc.c:436
+#: g10/mainproc.c:467
 #, c-format
 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
 msgstr "IDEA-Verschlüsselung nicht verfügbar; versucht wird stattdessen %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:466
+#: g10/mainproc.c:497
 msgid "decryption okay\n"
 msgstr "Entschlüsselung erfolgreich\n"
 
-#: g10/mainproc.c:471
+#: g10/mainproc.c:502
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr "Warnung: Verschlüsselte Botschaft ist manipuliert worden!\n"
 
-#: g10/mainproc.c:476
+#: g10/mainproc.c:507
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "Entschlüsselung fehlgeschlagen: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:495
+#: g10/mainproc.c:526
 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
 msgstr ""
 "Hinweis: Der Absender verlangte Vertraulichkeit(\"for-your-eyes-only\")\n"
 
-#: g10/mainproc.c:497
+#: g10/mainproc.c:528
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
 msgstr "Ursprünglicher Dateiname='%.*s'\n"
 
-#: g10/mainproc.c:672
+#: g10/mainproc.c:703
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
 msgstr ""
 "Einzelner Widerruf - verwenden Sie \"gpg --import\" um ihn anzuwenden\n"
 
-#: g10/mainproc.c:733
+#: g10/mainproc.c:771
 msgid "Notation: "
 msgstr "\"Notation\": "
 
-#: g10/mainproc.c:745
+#: g10/mainproc.c:783
 msgid "Policy: "
 msgstr "Richtlinie: "
 
-#: g10/mainproc.c:1198
+#: g10/mainproc.c:1238
 msgid "signature verification suppressed\n"
 msgstr "Unterschriften-Überprüfung unterdrückt\n"
 
 #. plaintext before signatures but no one-pass packets
-#: g10/mainproc.c:1240 g10/mainproc.c:1250
+#: g10/mainproc.c:1280 g10/mainproc.c:1290
 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
 msgstr "diese Mehrfachunterschriften können nicht behandelt werden\n"
 
 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
-#: g10/mainproc.c:1261
+#: g10/mainproc.c:1301
 #, c-format
 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
 msgstr "Unterschrift vom %.*s, %s Schlüssel ID %08lX\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1305 g10/mainproc.c:1327
+#: g10/mainproc.c:1345 g10/mainproc.c:1367
 msgid "BAD signature from \""
 msgstr "FALSCHE Unterschrift von \""
 
-#: g10/mainproc.c:1306 g10/mainproc.c:1328
+#: g10/mainproc.c:1346 g10/mainproc.c:1368
 msgid "Expired signature from \""
 msgstr "Verfallene Unterschrift von \""
 
-#: g10/mainproc.c:1307 g10/mainproc.c:1329
+#: g10/mainproc.c:1347 g10/mainproc.c:1369
 msgid "Good signature from \""
 msgstr "Korrekte Unterschrift von \""
 
-#: g10/mainproc.c:1331
+#: g10/mainproc.c:1371
 msgid "[uncertain]"
 msgstr "[ungewiß]  "
 
-#: g10/mainproc.c:1351
+#: g10/mainproc.c:1391
 msgid "                aka \""
 msgstr "                    alias \""
 
-#: g10/mainproc.c:1412
+#: g10/mainproc.c:1452
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
 msgstr "Unterschrift kann nicht geprüft werden: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1481 g10/mainproc.c:1497 g10/mainproc.c:1559
+#: g10/mainproc.c:1521 g10/mainproc.c:1537 g10/mainproc.c:1599
 msgid "not a detached signature\n"
 msgstr "keine abgetrennte Unterschrift\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1508
+#: g10/mainproc.c:1548
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
 msgstr "Einzelne Unterschrift der Klasse 0x%02x\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1565
+#: g10/mainproc.c:1605
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
 msgstr "Unterschrift nach alter (PGP 2.x) Art\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1572
+#: g10/mainproc.c:1612
 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
 msgstr "ungültiges root-Paket in proc_tree() entdeckt\n"
 
@@ -3296,31 +3404,46 @@ msgstr "Experimentiermethoden sollten nicht benutzt werden!\n"
 msgid "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
 msgstr "Es ist davon abzuraten, diese Verschlüsselungsmethode zu benutzen!\n"
 
-#: g10/misc.c:378
+#: g10/misc.c:386
 #, c-format
 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
 msgstr "Warnung: Unsicheres Besitzverhältnis von %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/misc.c:410
+#: g10/misc.c:418
 #, c-format
 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
 msgstr "Warnung: Unsichere Zugriffsrechte für %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/misc.c:435
+#: g10/misc.c:443
 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
 msgstr "das IDEA-Verschlüsselungs-Plugin ist nicht vorhanden\n"
 
-#: g10/misc.c:436
+#: g10/misc.c:444
 msgid ""
 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
 msgstr "Für weitere Info siehe http://www.gnupg.org/why-not-idea.html\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:119
+#: g10/misc.c:652
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
+msgstr "WARNUNG: %s ist eine mißbilligte Option.\n"
+
+#: g10/misc.c:656
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
+msgstr "WARNUNG: %s ist eine mißbilligte Option.\n"
+
+#: g10/misc.c:658
+#, fuzzy, c-format
+msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
+msgstr "Bitte benutzen Sie stattdessen \"--keyserver-options %s\".\n"
+
+#: g10/parse-packet.c:120
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
 msgstr "dieses Public-Key Verfahren %d kann nicht benutzt werden\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:1053
+#: g10/parse-packet.c:1057
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr "Im Unterpaket des Typs %d ist das \"critical bit\" gesetzt\n"
@@ -3463,34 +3586,39 @@ msgstr "keine unterschriebene Daten\n"
 msgid "can't open signed data `%s'\n"
 msgstr "kann signierte Datei '%s' nicht öffnen.\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:100
+#: g10/pubkey-enc.c:101
 #, c-format
 msgid "anonymous recipient; trying secret key %08lX ...\n"
 msgstr "Ungenannter Empfänger; Versuch mit geheimen Schlüssel %08lX ...\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:106
+#: g10/pubkey-enc.c:107
 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
 msgstr "Alles klar, wir sind der ungenannte Empfänger.\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:158
+#: g10/pubkey-enc.c:159
 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
 msgstr "alte Kodierung des DEK wird nicht unterstützt\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:177
+#: g10/pubkey-enc.c:178
 #, c-format
 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
 msgstr "Verschüsselungsverfahren %d%s ist unbekannt oder abgeschaltet\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:220
+#: g10/pubkey-enc.c:221
 #, c-format
 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
 msgstr "Hinweis: Verfahren %d ist kein bevorzugtes Verschlüsselungsverfahren\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:242
+#: g10/pubkey-enc.c:243
 #, c-format
 msgid "NOTE: secret key %08lX expired at %s\n"
 msgstr "Hinweis: geheimer Schlüssel %08lX verfällt am %s\n"
 
+#: g10/pubkey-enc.c:249
+#, fuzzy
+msgid "NOTE: key has been revoked"
+msgstr "Schlüssel %08lX: Schlüssel wurde widerrufen\n"
+
 #. HKP does not support v3 fingerprints
 #: g10/hkp.c:70
 #, c-format
@@ -3517,12 +3645,16 @@ msgstr "Senden an `%s' erfolgreich (status=%u)\n"
 msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
 msgstr "Senden an `%s' erfolglos (status=%u)\n"
 
-#: g10/hkp.c:471
+#: g10/hkp.c:283
+msgid "this keyserver is not fully HKP compatible\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/hkp.c:493
 #, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from HKP server %s\n"
 msgstr "suche nach \"%s\" auf HKP-Server %s\n"
 
-#: g10/hkp.c:521
+#: g10/hkp.c:543
 #, c-format
 msgid "can't search keyserver: %s\n"
 msgstr "kann Schlüsselserver nicht durchsuchen: %s\n"
@@ -3586,7 +3718,14 @@ msgid "assuming bad signature due to an unknown critical bit\n"
 msgstr ""
 "Vermutlich eine FALSCHE Unterschrift, wegen unbekanntem \"critical bit\"\n"
 
-#: g10/sign.c:115
+#: g10/sign.c:103
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
+msgstr ""
+"WARNUNG: Richtlinien-URL kann nicht %%-erweitert werden (zu gro0). Verwende "
+"\"unerweiterte\".\n"
+
+#: g10/sign.c:151
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand policy url (too large).  Using unexpanded.\n"
@@ -3594,43 +3733,49 @@ msgstr ""
 "WARNUNG: Richtlinien-URL kann nicht %%-erweitert werden (zu gro0). Verwende "
 "\"unerweiterte\".\n"
 
-#: g10/sign.c:274
+#: g10/sign.c:303
 #, c-format
 msgid "checking created signature failed: %s\n"
 msgstr "Prüfung der erstellten Unterschrift ist fehlgeschlagen: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:283
+#: g10/sign.c:312
 #, c-format
 msgid "%s signature from: %s\n"
 msgstr "%s Unterschrift von: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:430
+#: g10/sign.c:461
 #, c-format
 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 msgstr "WARNUNG: '%s' ist eine leere Datei.\n"
 
-#: g10/sign.c:618
-msgid "you can only sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+#: g10/sign.c:644
+#, fuzzy
+msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "Im --pgp2-Modus kann nur mit PGP-2.x-artigen Schlüsseln unterschrieben "
 "werden\n"
 
-#: g10/sign.c:643 g10/sign.c:812
+#: g10/sign.c:665 g10/sign.c:892
 #, c-format
 msgid "can't create %s: %s\n"
 msgstr "%s kann nicht erzeugt werden: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:704
+#: g10/sign.c:690
+#, fuzzy, c-format
+msgid "forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr "Hinweis: Verfahren %d ist kein bevorzugtes Verschlüsselungsverfahren\n"
+
+#: g10/sign.c:784
 msgid "signing:"
 msgstr "unterschreibe:"
 
-#: g10/sign.c:796
+#: g10/sign.c:876
 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "Im --pgp2-Modus können Sie Klartextunterschriften nur mit PGP-2.x-artigen "
 "Schlüssel machen\n"
 
-#: g10/sign.c:953
+#: g10/sign.c:1029
 #, c-format
 msgid "%s encryption will be used\n"
 msgstr "%s Verschlüsselung wird verwendet\n"
@@ -3863,27 +4008,27 @@ msgstr ""
 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
 msgstr "Eingabezeile %u ist zu lang oder es fehlt ein LF\n"
 
-#: g10/skclist.c:110 g10/skclist.c:166
+#: g10/skclist.c:129 g10/skclist.c:185
 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
 msgstr ""
 "Schlüssel ist nicht als unsicher gekennzeichnet - er ist nur mit einem\n"
 "echten Zufallsgenerator verwendbar\n"
 
-#: g10/skclist.c:138
+#: g10/skclist.c:157
 #, c-format
 msgid "skipped `%s': duplicated\n"
 msgstr "übersprungen '%s': doppelt\n"
 
-#: g10/skclist.c:145 g10/skclist.c:153
+#: g10/skclist.c:164 g10/skclist.c:172
 #, c-format
 msgid "skipped `%s': %s\n"
 msgstr "übersprungen '%s': %s\n"
 
-#: g10/skclist.c:149
+#: g10/skclist.c:168
 msgid "skipped: secret key already present\n"
 msgstr "übersprungen: geheimer Schlüssel bereits vorhanden\n"
 
-#: g10/skclist.c:160
+#: g10/skclist.c:179
 #, c-format
 msgid ""
 "skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
@@ -4094,16 +4239,23 @@ msgstr ""
 "Außerdem sind damit ezeugte Unterschriften recht groß und ihre Überprüfung\n"
 "ist langsam."
 
-#: g10/helptext.c:99
+#: g10/helptext.c:98
+msgid ""
+"In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
+"encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
+"Please consult your security expert first."
+msgstr ""
+
+#: g10/helptext.c:105
 msgid "Enter the size of the key"
 msgstr "Wählen Sie die gewünschte Schlüssellänge"
 
-#: g10/helptext.c:103 g10/helptext.c:108 g10/helptext.c:120 g10/helptext.c:152
-#: g10/helptext.c:180 g10/helptext.c:185 g10/helptext.c:190
+#: g10/helptext.c:109 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:126 g10/helptext.c:158
+#: g10/helptext.c:186 g10/helptext.c:191 g10/helptext.c:196
 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
 msgstr "Geben Sie \"ja\" oder \"nein\" ein"
 
-#: g10/helptext.c:113
+#: g10/helptext.c:119
 msgid ""
 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
@@ -4115,21 +4267,21 @@ msgstr ""
 "erhält dann ggfs. keine brauchbaren Fehlermeldungen - stattdessen versucht\n"
 "der Rechner den Wert als Intervall (von-bis) zu deuten."
 
-#: g10/helptext.c:125
+#: g10/helptext.c:131
 msgid "Enter the name of the key holder"
 msgstr "Geben Sie den Namen des Schlüsselinhabers ein"
 
-#: g10/helptext.c:130
+#: g10/helptext.c:136
 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
 msgstr ""
 "Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein. Dies ist zwar nicht unbedingt notwendig,\n"
 "aber sehr empfehlenswert."
 
-#: g10/helptext.c:134
+#: g10/helptext.c:140
 msgid "Please enter an optional comment"
 msgstr "Geben Sie - bei Bedarf - einen Kommentar ein"
 
-#: g10/helptext.c:139
+#: g10/helptext.c:145
 msgid ""
 "N  to change the name.\n"
 "C  to change the comment.\n"
@@ -4143,12 +4295,12 @@ msgstr ""
 "F  um mit der Schlüsselerzeugung fortzusetzen.\n"
 "B  um die Schlüsselerzeugung abbrechen."
 
-#: g10/helptext.c:148
+#: g10/helptext.c:154
 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
 msgstr ""
 "Geben Sie \"ja\" (oder nur \"j\") ein, um den Unterschlüssel zu erzeugen."
 
-#: g10/helptext.c:156
+#: g10/helptext.c:162
 msgid ""
 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
@@ -4223,11 +4375,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Wenn Sie nicht wissen, wie Sie antworten sollen, wählen Sie \"0\"."
 
-#: g10/helptext.c:194
+#: g10/helptext.c:200
 msgid "Answer \"yes\" is you want to sign ALL the user IDs"
 msgstr "Geben Sie \"ja\" (oder nur \"j\") ein, um alle User-IDs zu beglaubigen"
 
-#: g10/helptext.c:198
+#: g10/helptext.c:204
 msgid ""
 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
 "All certificates are then also lost!"
@@ -4235,12 +4387,12 @@ msgstr ""
 "Geben Sie \"ja\" (oder nur \"j\") ein, um diese User-ID zu LÖSCHEN.\n"
 "Alle Zertifikate werden dann auch weg sein!"
 
-#: g10/helptext.c:203
+#: g10/helptext.c:209
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
 msgstr ""
 "Geben Sie \"ja\" (oder nur \"j\") ein, um diesen Unterschlüssel zu löschen"
 
-#: g10/helptext.c:208
+#: g10/helptext.c:214
 msgid ""
 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
@@ -4252,7 +4404,7 @@ msgstr ""
 "Schlüssel\n"
 "herzustellen."
 
-#: g10/helptext.c:213
+#: g10/helptext.c:219
 msgid ""
 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
@@ -4265,7 +4417,7 @@ msgstr ""
 "sie wissen, welcher Schlüssel verwendet wurde. Denn vielleicht würde genau\n"
 "diese Beglaubigung den \"Trust\"-Weg kompletieren."
 
-#: g10/helptext.c:219
+#: g10/helptext.c:225
 msgid ""
 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
 "your keyring."
@@ -4273,7 +4425,7 @@ msgstr ""
 "Diese Beglaubigung ist ungültig. Es ist sinnvoll sie aus Ihrem\n"
 "Schlüsselbund zu entfernen."
 
-#: g10/helptext.c:223
+#: g10/helptext.c:229
 msgid ""
 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
@@ -4289,7 +4441,7 @@ msgstr ""
 "irgendeinem Grund nicht gültig ist und eine zweite Beglaubigung verfügbar "
 "ist."
 
-#: g10/helptext.c:231
+#: g10/helptext.c:237
 msgid ""
 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
@@ -4300,27 +4452,27 @@ msgstr ""
 "betroffenen\n"
 "Eigenbeglaubigungen werden um eine Sekunde vorgestellt.\n"
 
-#: g10/helptext.c:238
+#: g10/helptext.c:244
 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
 msgstr "Bitte geben Sie das Mantra ein. Dies ist ein geheimer Satz \n"
 
-#: g10/helptext.c:244
+#: g10/helptext.c:250
 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
 msgstr ""
 "Um sicher zu gehen, daß Sie sich bei der Eingabe des Mantras nicht\n"
 "vertippt haben, geben Sie diese bitte nochmal ein.  Nur wenn beide Eingaben\n"
 "übereinstimmen, wird das Mantra akzeptiert."
 
-#: g10/helptext.c:248
+#: g10/helptext.c:254
 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
 msgstr ""
 "Geben Sie den Namen der Datei an, zu dem die abgetrennte Unterschrift gehört"
 
-#: g10/helptext.c:253
+#: g10/helptext.c:259
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
 msgstr "Geben Sie \"ja\" ein, wenn Sie die Datei überschreiben möchten"
 
-#: g10/helptext.c:258
+#: g10/helptext.c:264
 msgid ""
 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
 "file (which is shown in brackets) will be used."
@@ -4329,7 +4481,7 @@ msgstr ""
 "Eingabetaste betätigen, wird der (in Klammern angezeigte) Standarddateiname\n"
 "verwendet."
 
-#: g10/helptext.c:264
+#: g10/helptext.c:270
 msgid ""
 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
 "context you have the ability to choose from this list:\n"
@@ -4357,7 +4509,7 @@ msgstr ""
 "      Um bekanntzugeben, daß die User-ID nicht mehr benutzt werden soll.\n"
 "      So weist man normalerweise auf eine ungültige E-Mailadresse hin.\n"
 
-#: g10/helptext.c:280
+#: g10/helptext.c:286
 msgid ""
 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
@@ -4367,11 +4519,11 @@ msgstr ""
 "Sie diesen Widerruf herausgeben.  Der Text sollte möglichst knapp sein.\n"
 "Eine Leerzeile beendet die Eingabe.\n"
 
-#: g10/helptext.c:295
+#: g10/helptext.c:301
 msgid "No help available"
 msgstr "Keine Hilfe vorhanden."
 
-#: g10/helptext.c:303
+#: g10/helptext.c:309
 #, c-format
 msgid "No help available for `%s'"
 msgstr "Keine Hilfe für '%s' vorhanden."
@@ -4434,6 +4586,31 @@ msgstr "%lu Schl
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr "%s: Schlüsselbund erstellt\n"
 
+#~ msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
+#~ msgstr "|NAME=WERT|diese \"notation\"-Daten verwenden"
+
+#~ msgid ""
+#~ "the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Das erste Zeichen eines \"notation\"-Namens muß ein Buchstabe oder\n"
+#~ "ein Unterstrich sein\n"
+
+#~ msgid "dots in a notation name must be surrounded by other characters\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Punkte in einem \"notation\"-Namen müssen von anderen Zeichen umgeben "
+#~ "sein\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "WARNING: This key already has a photo ID.\n"
+#~ "         Adding another photo ID may confuse some versions of PGP.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "WARNUNG: Dieser Schlüssel besitzt bereits eine Foto-ID.\n"
+#~ "         Ein hinzugefügte Foto-ID könnte einige Versionen von PGP "
+#~ "verwirren.\n"
+
+#~ msgid "You may only have one photo ID on a key.\n"
+#~ msgstr "Sie können nur eine Foto-ID für diesen Schlüssel haben.\n"
+
 #~ msgid "Are you sure you still want to sign it?\n"
 #~ msgstr "Sind Sie sicher, daß Sie dies wiklich unterschreiben möchten?\n"
 
@@ -4709,9 +4886,6 @@ msgstr "%s: Schl
 #~ msgid "For info see http://www.gnupg.org"
 #~ msgstr "Weitere Infos: siehe http://www.gnupg.org"
 
-#~ msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
-#~ msgstr "   (%d) RSA (signieren/beglaubigen und verschlüsseln)\n"
-
 #~ msgid "Do you really want to create a sign and encrypt key? "
 #~ msgstr ""
 #~ "Möchten Sie wirklich einen Unterschriften-/Verschlüsselungschlüssel "
@@ -4738,9 +4912,6 @@ msgstr "%s: Schl
 #~ msgid "invalid"
 #~ msgstr "ungültig"
 
-#~ msgid "revoked"
-#~ msgstr "widerrufen"
-
 #~ msgid "RSA key cannot be used in this version\n"
 #~ msgstr "RSA-Schlüssel können in dieser Version nicht verwendet werden\n"
 
index c315582..343bec1 100644 (file)
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg 1.0.6\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-04-29 17:09+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-06-29 23:05+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2002-04-29 13:24+0200\n"
 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
@@ -45,7 +45,7 @@ msgstr "
 msgid "nN"
 msgstr "nN"
 
-#: g10/keyedit.c:815 util/miscutil.c:333
+#: g10/keyedit.c:897 util/miscutil.c:333
 msgid "quit"
 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
 
@@ -272,7 +272,7 @@ msgstr "... 
 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
 msgstr "âñÞêáôå Ýíá bug ... (%s:%d)\n"
 
-#: cipher/random.c:320 g10/import.c:145 g10/keygen.c:1565
+#: cipher/random.c:320 g10/import.c:145 g10/keygen.c:1809
 #, c-format
 msgid "can't open `%s': %s\n"
 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
@@ -338,7 +338,7 @@ msgstr ""
 "ÌÇ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÅÔÅ ÄÅÄÏÌÅÍÁ ÐÏÕ Å×ÏÕÍ ÐÁÑÁ×ÈÅÉ ÁÐÏ ÁÕÔÏ ÔÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ!!\n"
 "\n"
 
-#: cipher/rndlinux.c:142
+#: cipher/rndlinux.c:140
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -350,7 +350,7 @@ msgstr ""
 "íá áðáó÷ïëåßôå ôï ëåéôïõñãéêü óýóôçìá ìÝ÷ñé áõôü íá óõãêåíôñþóåé\n"
 "ðåñéóóüôåñç åíôñïðßá! (×ñåéÜæïíôáé %d ðåñéóóüôåñá bytes)\n"
 
-#: g10/g10.c:287
+#: g10/g10.c:300
 msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
@@ -358,163 +358,163 @@ msgstr ""
 "@ÅíôïëÝò:\n"
 " "
 
-#: g10/g10.c:289
+#: g10/g10.c:302
 msgid "|[file]|make a signature"
 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/g10.c:290
+#: g10/g10.c:303
 msgid "|[file]|make a clear text signature"
 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/g10.c:291
+#: g10/g10.c:304
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/g10.c:292
+#: g10/g10.c:305
 msgid "encrypt data"
 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
 
-#: g10/g10.c:293
+#: g10/g10.c:306
 msgid "|[files]|encrypt files"
 msgstr "|[áñ÷åßá]|êñõðôïãñÜöçóç áñ÷åßùí"
 
-#: g10/g10.c:294
+#: g10/g10.c:307
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
 
-#: g10/g10.c:295
+#: g10/g10.c:308
 msgid "store only"
 msgstr "áðïèÞêåõóç ìüíï"
 
-#: g10/g10.c:296
+#: g10/g10.c:309
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
 
-#: g10/g10.c:297
+#: g10/g10.c:310
 msgid "|[files]|decrypt files"
 msgstr "|[áñ÷åßá]|áðïêñõðôïãñÜöçóç áñ÷åßùí"
 
-#: g10/g10.c:298
+#: g10/g10.c:311
 msgid "verify a signature"
 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
 
-#: g10/g10.c:300
+#: g10/g10.c:313
 msgid "list keys"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
 
-#: g10/g10.c:302
+#: g10/g10.c:315
 msgid "list keys and signatures"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
 
-#: g10/g10.c:303
+#: g10/g10.c:316
 msgid "check key signatures"
 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
 
-#: g10/g10.c:304
+#: g10/g10.c:317
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
 
-#: g10/g10.c:305
+#: g10/g10.c:318
 msgid "list secret keys"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
 
-#: g10/g10.c:306
+#: g10/g10.c:319
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
 
-#: g10/g10.c:307
+#: g10/g10.c:320
 msgid "remove keys from the public keyring"
 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
 
-#: g10/g10.c:309
+#: g10/g10.c:322
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
 
-#: g10/g10.c:310
+#: g10/g10.c:323
 msgid "sign a key"
 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
 
-#: g10/g10.c:311
+#: g10/g10.c:324
 msgid "sign a key locally"
 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
 
-#: g10/g10.c:312
+#: g10/g10.c:325
 msgid "sign a key non-revocably"
 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ìç-áíáêáëÝóéìá"
 
-#: g10/g10.c:313
+#: g10/g10.c:326
 msgid "sign a key locally and non-revocably"
 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ êáé ìç-áíáêáëÝóéìá"
 
-#: g10/g10.c:314
+#: g10/g10.c:327
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
 
-#: g10/g10.c:315
+#: g10/g10.c:328
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
 
-#: g10/g10.c:316
+#: g10/g10.c:330
 msgid "export keys"
 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/g10.c:317
+#: g10/g10.c:331
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/g10.c:318
+#: g10/g10.c:332
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/g10.c:320
+#: g10/g10.c:334
 msgid "search for keys on a key server"
 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/g10.c:322
+#: g10/g10.c:336
 msgid "update all keys from a keyserver"
 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
-#: g10/g10.c:326
+#: g10/g10.c:340
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
 
-#: g10/g10.c:328
+#: g10/g10.c:342
 msgid "list only the sequence of packets"
 msgstr "áðåéêüíéóç ìüíï ôçò áêïëïõèßáò ðáêÝôùí"
 
-#: g10/g10.c:330
+#: g10/g10.c:344
 msgid "export the ownertrust values"
 msgstr "åîáãùãÞ ôùí ôéìþí åìðéóôïóýíçò"
 
-#: g10/g10.c:332
+#: g10/g10.c:346
 msgid "import ownertrust values"
 msgstr "åéóáãùãÞ ôùí ôéìþí åìðéóôïóýíçò"
 
-#: g10/g10.c:334
+#: g10/g10.c:348
 msgid "update the trust database"
 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
 
-#: g10/g10.c:336
+#: g10/g10.c:350
 msgid "unattended trust database update"
 msgstr "áíáíÝùóç ôçò ðáñáìåëåéìÝíçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
 
-#: g10/g10.c:337
+#: g10/g10.c:351
 msgid "fix a corrupted trust database"
 msgstr "äéüñèùóç ìéáò öèáñìÝíçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
 
-#: g10/g10.c:338
+#: g10/g10.c:352
 msgid "De-Armor a file or stdin"
 msgstr "Áöáßñåóç-ÈùñÜêéóçò åíüò áñ÷åßïõ Þ stdin"
 
-#: g10/g10.c:340
+#: g10/g10.c:354
 msgid "En-Armor a file or stdin"
 msgstr "ÐñïóèÞêç-ÈùñÜêéóçò åíüò áñ÷åßïõ Þ stdin"
 
-#: g10/g10.c:342
+#: g10/g10.c:356
 msgid "|algo [files]|print message digests"
 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
 
-#: g10/g10.c:346
+#: g10/g10.c:360
 msgid ""
 "@\n"
 "Options:\n"
@@ -524,199 +524,195 @@ msgstr ""
 "ÅðéëïãÝò:\n"
 " "
 
-#: g10/g10.c:348
+#: g10/g10.c:362
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
 
-#: g10/g10.c:350
+#: g10/g10.c:364
 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
 
-#: g10/g10.c:353
+#: g10/g10.c:367
 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ôïõ ÏÍÏÌÁôïò ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
 
-#: g10/g10.c:355
+#: g10/g10.c:369
 msgid "use the default key as default recipient"
 msgstr "÷ñÞóç ôïõ ðñïêáèïñéóìÝíïõ êëåéäéïý ùò ðñïêáèïñéóìÝíïõ ðáñáëÞðôç"
 
-#: g10/g10.c:361
+#: g10/g10.c:375
 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
 
-#: g10/g10.c:362
+#: g10/g10.c:376
 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
 
-#: g10/g10.c:364
+#: g10/g10.c:378
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
 
-#: g10/g10.c:371
+#: g10/g10.c:385
 msgid "use as output file"
 msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
 
-#: g10/g10.c:372
+#: g10/g10.c:386
 msgid "verbose"
 msgstr "áíáëõôéêÜ"
 
-#: g10/g10.c:373
+#: g10/g10.c:387
 msgid "be somewhat more quiet"
 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
 
-#: g10/g10.c:374
+#: g10/g10.c:388
 msgid "don't use the terminal at all"
 msgstr "ìç ÷ñÞóç ôåñìáôéêïý"
 
-#: g10/g10.c:375
+#: g10/g10.c:389
 msgid "force v3 signatures"
 msgstr "åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v3 õðïãñáöþí"
 
-#: g10/g10.c:376
+#: g10/g10.c:390
 msgid "do not force v3 signatures"
 msgstr "ü÷é åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v3 õðïãñáöþí"
 
-#: g10/g10.c:377
+#: g10/g10.c:391
 msgid "force v4 key signatures"
 msgstr "åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v4 õðïãñáöþí"
 
-#: g10/g10.c:378
+#: g10/g10.c:392
 msgid "do not force v4 key signatures"
 msgstr "ü÷é åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò v4 õðïãñáöþí"
 
-#: g10/g10.c:379
+#: g10/g10.c:393
 msgid "always use a MDC for encryption"
 msgstr "÷ñÞóç ðÜíôïôå MDC ãéá êñõðôïãñÜöçóç"
 
-#: g10/g10.c:381
+#: g10/g10.c:395
 msgid "never use a MDC for encryption"
 msgstr "ðïôÝ ÷ñÞóç MDC ãéá êñõðôïãñÜöçóç"
 
-#: g10/g10.c:383
+#: g10/g10.c:397
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
 
 #. { oInteractive, "interactive", 0, N_("prompt before overwriting") },
-#: g10/g10.c:385
+#: g10/g10.c:399
 msgid "use the gpg-agent"
 msgstr "÷ñÞóç ôïõ gpg-agent"
 
-#: g10/g10.c:388
+#: g10/g10.c:402
 msgid "batch mode: never ask"
 msgstr "êáôÜóôáóç batch: íá ìç ãßíïíôáé åñùôÞóåéò"
 
-#: g10/g10.c:389
+#: g10/g10.c:403
 msgid "assume yes on most questions"
 msgstr "áðÜíôçóç íáé óôéò ðåñéóóüôåñåò åñùôÞóåéò"
 
-#: g10/g10.c:390
+#: g10/g10.c:404
 msgid "assume no on most questions"
 msgstr "áðÜíôçóç ü÷é óôéò ðåñéóóüôåñåò åñùôÞóåéò"
 
-#: g10/g10.c:391
+#: g10/g10.c:405
 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
 msgstr "ðñïóèÞêç áõôïý ôïõ êëåéäéïý óôç ëßóôá ôùí êëåéäïèçêþí"
 
-#: g10/g10.c:392
+#: g10/g10.c:406
 msgid "add this secret keyring to the list"
 msgstr "ðñïóèÞêç áõôÞò ôçò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò óôç ëßóôá"
 
-#: g10/g10.c:393
+#: g10/g10.c:407
 msgid "show which keyring a listed key is on"
 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
 
-#: g10/g10.c:394
+#: g10/g10.c:408
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ÏÍÏÌÁôïò óáí ðñïêáèïñéóìÝíï ìõóôéêü êëåéäß"
 
-#: g10/g10.c:395
+#: g10/g10.c:409
 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
 msgstr "|ÄÉÁÊÏÌÉÓÔÇÓ|÷ñÞóç áõôïý ôïõ äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí ãéá áíáæÞôçóç"
 
-#: g10/g10.c:397
+#: g10/g10.c:411
 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êáèïñéóìüò ôïõ óåô ÷áñáêôÞñùí ôåñìáôéêïý óå ÏÍÏÌÁ"
 
-#: g10/g10.c:398
+#: g10/g10.c:412
 msgid "read options from file"
 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü áñ÷åßï"
 
-#: g10/g10.c:402
+#: g10/g10.c:416
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
 
-#: g10/g10.c:404
+#: g10/g10.c:418
 msgid "|[file]|write status info to file"
 msgstr "|[áñ÷åßï]|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï áñ÷åßï"
 
-#: g10/g10.c:410
+#: g10/g10.c:430
 msgid "|KEYID|ultimately trust this key"
 msgstr "|KEYID|áðüëõôç åìðéóôïóýíç óå áõôü ôï êëåéäß"
 
-#: g10/g10.c:411
+#: g10/g10.c:431
 msgid "|FILE|load extension module FILE"
 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
 
-#: g10/g10.c:412
+#: g10/g10.c:432
 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
 msgstr "åîïìïßùóç ôçò êáôÜóôáóçò ðïõ ðåñéãñÜöåôáé óôï RFC1991"
 
-#: g10/g10.c:413
+#: g10/g10.c:433
 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
 msgstr ""
 "óõìðåñéöïñÜ üëùí ôùí åðéëïãþí ðáêÝôá,áëãüñéèìïé êáé ðåñßëçøç óå OPENPGP"
 
-#: g10/g10.c:414
+#: g10/g10.c:434
 msgid "set all packet, cipher and digest options to PGP 2.x behavior"
 msgstr ""
 "ïñéóìüò üëùí ôùí åðéëïãþí ðáêÝôá,áëãüñéèìïé,ðåñßëçøç óå PGP 2.x óõìðåñéöïñÜ"
 
-#: g10/g10.c:418
+#: g10/g10.c:440
 msgid "|N|use passphrase mode N"
 msgstr "|N|÷ñÞóç ôçò êáôÜóôáóçò öñÜóçò êëåéäß N"
 
-#: g10/g10.c:420
+#: g10/g10.c:442
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
 msgstr ""
 "|ONOMA|÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò ìçíýìáôïò ÏÍÏÌÁ ãéá öñÜóåéò êëåéäéÜ"
 
-#: g10/g10.c:422
+#: g10/g10.c:444
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò ÏÍÏÌÁ ãéá öñÜóåéò êëåéäéÜ"
 
-#: g10/g10.c:424
+#: g10/g10.c:446
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ êñõðôïãñÜöçóçò ÏÍÏÌÁ"
 
-#: g10/g10.c:425
+#: g10/g10.c:447
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò ìçíýìáôïò ÏÍÏÌÁ "
 
-#: g10/g10.c:426
+#: g10/g10.c:449
 msgid "|N|use compress algorithm N"
 msgstr "|N|÷ñÞóç áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò N"
 
<