* keyserver.c (parse_keyserver_uri): Force the keyserver URI scheme to