Fix Scute installation
authorWerner Koch <wk@gnupg.org>
Tue, 30 Sep 2008 07:13:03 +0000 (07:13 +0000)
committerWerner Koch <wk@gnupg.org>
Tue, 30 Sep 2008 07:13:03 +0000 (07:13 +0000)
ChangeLog
po/ar.po
po/de.po
po/es.po
po/fr.po
po/ru.po
src/inst-scute.nsi
src/uninst-scute.nsi

index c978296..7288288 100644 (file)
--- a/ChangeLog
+++ b/ChangeLog
@@ -1,3 +1,8 @@
+2008-09-30  Werner Koch  <wk@g10code.com>
+
+       * src/uninst-scute.nsi, src/inst-scute.nsi: Fix DLL name.  Always
+       install Scute.
+
 2008-09-29  Werner Koch  <wk@g10code.com>
 
        * patches/gnupg2/02-p12-hack.patch: Remove. 
index 9e329dd..c5e987b 100644 (file)
--- a/po/ar.po
+++ b/po/ar.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Gpg4Win\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: gpg4win-devel@wald.intevation.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-09-03 18:38+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-09-30 08:41+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-03-11 23:52+0200\n"
 "Last-Translator: Ahmad Gharbeia <ahmad@gharbeia.org>\n"
 "Language-Team: Arabic <doc@arabeyes.org>\n"
@@ -23,12 +23,12 @@ msgctxt "T_AlreadyRunning"
 msgid "An instance of this installer is already running."
 msgstr "ÊÚãá ÓíÑæÑÉ ÃÎÑì ãä åÐÇ ÇáãõËÈøöÊ ÈÇáÝÚá."
 
-#: src/gpg4win.nsi:113
+#: src/gpg4win.nsi:110
 msgctxt "T_WelcomeTitleGpg4win"
 msgid "Welcome to the installation of Gpg4win"
 msgstr "ãÑÍÈÇ Ýí ÊËÈíÊ Gpg4win"
 
-#: src/gpg4win.nsi:117
+#: src/gpg4win.nsi:114
 msgctxt "T_AboutGpg4win"
 msgid ""
 "GnuPG is GNU's tool for secure communication and data storage. It can be "
@@ -40,17 +40,17 @@ msgstr ""
 "ÇáÈíÇäÇÊ æ ÇáÊæÞíÚ ÇáÑÞãíº æ åæ íÔÊãá Úáì æÓíáÉ ãÊÞÏãÉ áÅÏÇÑÉ ÇáãÝÇÊíÍ¡ "
 "æíÊæÇÝÞ ãÚ ãÚíÇÑ ÇáÅäÊÑäÊ OpenPGP ÇáãÞÊÑÍ ßãÇ æõÕöÝ Ýí RFC2440."
 
-#: src/gpg4win.nsi:123
+#: src/gpg4win.nsi:120
 msgctxt "T_AboutGpg4winVersion"
 msgid "This is Gpg4win version ${VERSION}"
 msgstr "åÐå ÇáÅÕÏÇÑÉ ${VERSION} ãä Gpg4win"
 
-#: src/gpg4win.nsi:126
+#: src/gpg4win.nsi:123
 msgctxt "T_AboutGpg4winFileVersion"
 msgid "file version ${PROD_VERSION}"
 msgstr "ÅÕÏÇÑÉ ÇáãáÝ ${PROD_VERSION}"
 
-#: src/gpg4win.nsi:129
+#: src/gpg4win.nsi:126
 msgctxt "T_AboutGpg4winReleaseDate"
 msgid "release date ${_BUILD_ISODATE}"
 msgstr "ÊÇÑíΠÇáÅÕÏÇÑ ${_BUILD_ISODATE}"
index 48da5b4..5ad938f 100644 (file)
--- a/po/de.po
+++ b/po/de.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gpg4win 1.1.1-svn417\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: gpg4win-devel@wald.intevation.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-09-03 18:38+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-09-30 08:41+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-09-09 13:24+0200\n"
 "Last-Translator: Marcus Brinkmann <mb@g10code.com>\n"
 "Language-Team: German <translation-team-de@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -20,12 +20,12 @@ msgctxt "T_AlreadyRunning"
 msgid "An instance of this installer is already running."
 msgstr "Ein Exemplar dieses Installers läuft bereits."
 
-#: src/gpg4win.nsi:113
+#: src/gpg4win.nsi:110
 msgctxt "T_WelcomeTitleGpg4win"
 msgid "Welcome to the installation of Gpg4win"
 msgstr "Willkommen bei der Installation von Gpg4win"
 
-#: src/gpg4win.nsi:117
+#: src/gpg4win.nsi:114
 msgctxt "T_AboutGpg4win"
 msgid ""
 "GnuPG is GNU's tool for secure communication and data storage. It can be "
@@ -36,17 +36,17 @@ msgstr ""
 "GnuPG ist das Werkzeug aus dem GNU Projekt zur sicheren Kommunikation sowie "
 "zum sicheren Speichern von Daten."
 
-#: src/gpg4win.nsi:123
+#: src/gpg4win.nsi:120
 msgctxt "T_AboutGpg4winVersion"
 msgid "This is Gpg4win version ${VERSION}"
 msgstr "Dies ist Gpg4win Version ${VERSION}"
 
-#: src/gpg4win.nsi:126
+#: src/gpg4win.nsi:123
 msgctxt "T_AboutGpg4winFileVersion"
 msgid "file version ${PROD_VERSION}"
 msgstr "Dateiversion ${PROD_VERSION}"
 
-#: src/gpg4win.nsi:129
+#: src/gpg4win.nsi:126
 msgctxt "T_AboutGpg4winReleaseDate"
 msgid "release date ${_BUILD_ISODATE}"
 msgstr "Releasedatum ${_BUILD_ISODATE}"
index ac02058..281d433 100644 (file)
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gpg4win 1.1.1-svn417\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: gpg4win-devel@wald.intevation.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-09-03 18:38+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-09-30 08:41+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-01-30 17:07+0100\n"
 "Last-Translator: Diego Escalante Urrelo <diegoe@gnome.org>\n"
 "Language-Team: Spanish <diegoe@gnome.org>\n"
@@ -20,12 +20,12 @@ msgctxt "T_AlreadyRunning"
 msgid "An instance of this installer is already running."
 msgstr "Una instancia del instalador ya está ejecutándose."
 
-#: src/gpg4win.nsi:113
+#: src/gpg4win.nsi:110
 msgctxt "T_WelcomeTitleGpg4win"
 msgid "Welcome to the installation of Gpg4win"
 msgstr "Bienvenido a la instalación de Gpg4win"
 
-#: src/gpg4win.nsi:117
+#: src/gpg4win.nsi:114
 msgctxt "T_AboutGpg4win"
 msgid ""
 "GnuPG is GNU's tool for secure communication and data storage. It can be "
@@ -38,17 +38,17 @@ msgstr ""
 "Incluye un gestor de llaves avanzado y cumple con la propuesta de estándar "
 "de Internet: OpenGPG, descrito en el RFC2440."
 
-#: src/gpg4win.nsi:123
+#: src/gpg4win.nsi:120
 msgctxt "T_AboutGpg4winVersion"
 msgid "This is Gpg4win version ${VERSION}"
 msgstr "Este es Gpg4win versión ${VERSION}"
 
-#: src/gpg4win.nsi:126
+#: src/gpg4win.nsi:123
 msgctxt "T_AboutGpg4winFileVersion"
 msgid "file version ${PROD_VERSION}"
 msgstr "versión del archivo ${PROD_VERSION}"
 
-#: src/gpg4win.nsi:129
+#: src/gpg4win.nsi:126
 msgctxt "T_AboutGpg4winReleaseDate"
 msgid "release date ${_BUILD_ISODATE}"
 msgstr "fecha de publicación ${_BUILD_ISODATE}"
index ac61050..308d9f2 100644 (file)
--- a/po/fr.po
+++ b/po/fr.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ngoinabox\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: gpg4win-devel@wald.intevation.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-09-03 18:38+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-09-30 08:41+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-03-10 16:46+0100\n"
 "Last-Translator: Fabian Rodriguez <magicfab@member.fsf.org>\n"
 "Language-Team: FRENCH <aep.lists@it46.se>\n"
@@ -20,12 +20,12 @@ msgctxt "T_AlreadyRunning"
 msgid "An instance of this installer is already running."
 msgstr "Une instance de cet installateur fonctionne déjà."
 
-#: src/gpg4win.nsi:113
+#: src/gpg4win.nsi:110
 msgctxt "T_WelcomeTitleGpg4win"
 msgid "Welcome to the installation of Gpg4win"
 msgstr "Bienvenue à l'installation de Gpg4win"
 
-#: src/gpg4win.nsi:117
+#: src/gpg4win.nsi:114
 msgctxt "T_AboutGpg4win"
 msgid ""
 "GnuPG is GNU's tool for secure communication and data storage. It can be "
@@ -39,17 +39,17 @@ msgstr ""
 "est conforme avec l'OpenPGP proposé Internet standard as described in "
 "RFC2440."
 
-#: src/gpg4win.nsi:123
+#: src/gpg4win.nsi:120
 msgctxt "T_AboutGpg4winVersion"
 msgid "This is Gpg4win version ${VERSION}"
 msgstr "This is Gpg4win version ${VERSION}"
 
-#: src/gpg4win.nsi:126
+#: src/gpg4win.nsi:123
 msgctxt "T_AboutGpg4winFileVersion"
 msgid "file version ${PROD_VERSION}"
 msgstr "file version ${PROD_VERSION}"
 
-#: src/gpg4win.nsi:129
+#: src/gpg4win.nsi:126
 msgctxt "T_AboutGpg4winReleaseDate"
 msgid "release date ${_BUILD_ISODATE}"
 msgstr "release date ${_BUILD_ISODATE}"
index e0d463d..25d5769 100644 (file)
--- a/po/ru.po
+++ b/po/ru.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Gpg4Win Installer\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: gpg4win-devel@wald.intevation.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-09-03 18:38+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-09-30 08:41+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-04-22 11:57+0200\n"
 "Last-Translator: Sergei Smirnov <moscow@hro.org>\n"
 "Language-Team: Human Rights Network <moscow@hro.org>\n"
@@ -21,12 +21,12 @@ msgctxt "T_AlreadyRunning"
 msgid "An instance of this installer is already running."
 msgstr "Óñòàíîâêà ïðîãðàììû óæå çàïóùåíà."
 
-#: src/gpg4win.nsi:113
+#: src/gpg4win.nsi:110
 msgctxt "T_WelcomeTitleGpg4win"
 msgid "Welcome to the installation of Gpg4win"
 msgstr "Äîáðî ïîæàëîâàòü â ïðîãðàììó óñòàíîâêè Gpg4win!"
 
-#: src/gpg4win.nsi:117
+#: src/gpg4win.nsi:114
 msgctxt "T_AboutGpg4win"
 msgid ""
 "GnuPG is GNU's tool for secure communication and data storage. It can be "
@@ -40,17 +40,17 @@ msgstr ""
 "øèôðîâàëüíûìè êëþ÷àìè è ñîâìåñòèìà ñî ñòàíäàðòîì OpenPGP, îïèñàííûì â "
 "äîêóìåíòå RFC2440."
 
-#: src/gpg4win.nsi:123
+#: src/gpg4win.nsi:120
 msgctxt "T_AboutGpg4winVersion"
 msgid "This is Gpg4win version ${VERSION}"
 msgstr "Âåðñèÿ Gpg4win ${VERSION}"
 
-#: src/gpg4win.nsi:126
+#: src/gpg4win.nsi:123
 msgctxt "T_AboutGpg4winFileVersion"
 msgid "file version ${PROD_VERSION}"
 msgstr "Âåðñèÿ ôàéëà ${PROD_VERSION}"
 
-#: src/gpg4win.nsi:129
+#: src/gpg4win.nsi:126
 msgctxt "T_AboutGpg4winReleaseDate"
 msgid "release date ${_BUILD_ISODATE}"
 msgstr "Äàòà ðåëèçà ${_BUILD_ISODATE}"
index f9da6a0..d591186 100644 (file)
 !endif
 !define prefix ${ipdir}/scute-${gpg4win_pkg_scute_version}
 
-${MementoSection} "Scute" SEC_scute
+
+!ifdef DEBUG
+Section "Scute" SEC_scute
+!else
+Section "-Scute" SEC_scute
+!endif
   SetOutPath "$INSTDIR"
 !ifdef SOURCES
   File "${gpg4win_pkg_scute}"
 !else
   ClearErrors
   SetOverwrite try
-  File "${prefix}/bin/libscute-0.dll"
+  File "${prefix}/bin/scute.dll"
 
   SetOverwrite lastused
   ifErrors 0 +3
-      File /oname=libscute-0.dll.tmp "${prefix}/bin/libscute-0.dll"
-      Rename /REBOOTOK libscute-0.dll.tmp libscute-0.dll
+      File /oname=scute.dll.tmp "${prefix}/bin/scute.dll"
+      Rename /REBOOTOK scute.dll.tmp scute.dll
 
 !endif
-${MementoSectionEnd}
+SectionEnd
 
 
 LangString DESC_SEC_scute ${LANG_ENGLISH} \
index 723be4f..e15661a 100644 (file)
@@ -30,7 +30,7 @@ Section "-un.scute"
   Push "${gpg4win_pkg_scute}"
   Call un.SourceDelete
 !else
-  Delete "$INSTDIR\libscute-0.dll"
+  Delete "$INSTDIR\scute.dll"
   RMDir "$INSTDIR"
 !endif
 SectionEnd