Update gpgol and msgmerged the po files.
authorWerner Koch <wk@gnupg.org>
Tue, 11 Mar 2008 10:41:38 +0000 (10:41 +0000)
committerWerner Koch <wk@gnupg.org>
Tue, 11 Mar 2008 10:41:38 +0000 (10:41 +0000)
ChangeLog
packages/packages.current
po/ar.po
po/de.po
po/es.po
po/fr.po
po/ru.po

index 87996ed..1a6b83a 100644 (file)
--- a/ChangeLog
+++ b/ChangeLog
@@ -1,3 +1,7 @@
+2008-03-11  Werner Koch  <wk@g10code.com>
+
+       * packages/packages.current: Update GpgOL.
+
 2008-03-10  Marcus Brinkmann  <marcus@g10code.de>
 
        * packages/packages.current: Update gpa.
index e11f800..c5e33c3 100644 (file)
@@ -213,13 +213,12 @@ chk   050f93a0d74385ce90e8934e49c11f171d495c5a
 
 
 #
-# GPGol
+# GpgOL
 #
 server ftp://ftp.g10code.com/g10code/gpgol/alpha
 
-file gpgol-0.10.6.tar.bz2
-chk  1d3ee536c1bcc8e0ab0b67571001f5b9b4876d03  
-
+file gpgol-0.10.7.tar.bz2
+chk  aeb7922c0d717b3345cf17dfbbd8b734d64e4ea8  
 
 #
 # GpgEX
index 0ee401e..13ad1cc 100644 (file)
--- a/po/ar.po
+++ b/po/ar.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ar\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: gpg4win-devel@wald.intevation.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-03-10 19:36+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-03-11 11:37+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-03-10 16:43+0100\n"
 "Last-Translator: Khaled Hosny <khaledhosny@eglug.org>\n"
 "Language-Team: Arabic <doc@arabeyes.org>\n"
@@ -89,19 +89,19 @@ msgctxt "T_AboutGpg4winSrcReleaseDate"
 msgid "release date ${_BUILD_ISODATE}"
 msgstr "ÊÇÑíΠÇáÅÕÏÇÑ ${_BUILD_ISODATE}"
 
-#: src/installer.nsi:209
+#: src/installer.nsi:217
 msgctxt "T_LangCode"
 msgid "en"
 msgstr "ar"
 
-#: src/installer.nsi:212
+#: src/installer.nsi:220
 msgctxt "T_GPLHeader"
 msgid ""
 "This software is licensed under the terms of the GNU General Public License "
 "(GPL) which guarantees your freedom to share and change Free Software."
 msgstr "åÐå ÇáÈÑãÌíÉ ãÑÎÕÉ ÊÍÊ ÈäæÏ ÑÎÕÉ Ìäæ ÇáÚãæãíÉ ÇáÚÇãÉ (GPL) æÇáÊí ÊãäÍß ÍÑíÉ ãÔÇÑßÉ æÊÚÏíá ÇáÈÑãÌíÇÊ ÇáÍÑÉ."
 
-#: src/installer.nsi:217
+#: src/installer.nsi:225
 msgctxt "T_GPLShort"
 msgid ""
 "In short: You are allowed to run this software for any purpose. You may "
@@ -109,77 +109,77 @@ msgid ""
 "received."
 msgstr "ÈÇÎÊÕÇÑ: ÊÓÊØíÚ ÊÔÛíá åÐå ÇáÈÑãÌíÉ áÃí ÛÑÖ. æíãßäß ÊæÒíÚåÇ ãÇ ÏãÊ ÊÚØí ÇáãÓÊáãíä äÝÓ ÇáÍÞæÞ ÇáÊí ÍÕáÊ ÚáíåÇ."
 
-#: src/installer.nsi:222
+#: src/installer.nsi:230
 msgctxt "T_RunKeyManager"
 msgid "Run the key manager"
 msgstr "ÔÛøá ãÏíÑ ÇáãÝÇÊíÍ"
 
-#: src/installer.nsi:225
+#: src/installer.nsi:233
 msgctxt "T_MoreInfo"
 msgid "Click here for the project's homepage"
 msgstr "ÇäÞÑ åäÇ áÊÒæÑ ÕÝÍÉ ÇáãÔÑæÚ"
 
-#: src/installer.nsi:227
+#: src/installer.nsi:235
 msgctxt "T_MoreInfoURL"
 msgid "http://www.gpg4win.org"
 msgstr "http://www.gpg4win.org"
 
-#: src/installer.nsi:229
+#: src/installer.nsi:237
 msgctxt "T_ShowReadme"
 msgid "Show the README file"
 msgstr "ØÇáÚ ãáÝ README"
 
-#: src/installer.nsi:232
+#: src/installer.nsi:240
 msgctxt "T_NoKeyManager"
 msgid "No key manager has been installed, thus we can't run one now."
 msgstr "áã íõËÈøÊ Ãí ãÏíÑ ãÝÇÊíÍ¡ áÐÇ áÇ äÓÊØíÚ ÊÔÛíáå."
 
-#: src/installer.nsi:237
+#: src/installer.nsi:245
 msgctxt "DESC_Menu_manuals"
 msgid "Documentation"
 msgstr "ÇáÊæËíÞ"
 
-#: src/installer.nsi:241
+#: src/installer.nsi:249
 msgctxt "DESC_Desktop_manuals"
 msgid "Gpg4win Documentation"
 msgstr "æËÇÆÞ Gpg4win"
 
-#: src/installer.nsi:430
+#: src/installer.nsi:438
 msgctxt "T_InstallOptions"
 msgid "Install Options"
 msgstr "ÎíÇÑÇÊ ÇáÊËÈíÊ"
 
-#: src/installer.nsi:433
+#: src/installer.nsi:441
 msgctxt "T_InstallOptLinks"
 msgid "Start links"
 msgstr "æÕáÇÊ ÇáÈÏÃ"
 
-#: src/installer.nsi:435
+#: src/installer.nsi:443
 msgctxt "T_InstOptLabelA"
 msgid "Please select where Gpg4win shall install links:"
 msgstr "ÇÎÊÑ Ãíä íÊÚíä ËÈíÊ ÇáæÕáÇÊ:"
 
-#: src/installer.nsi:438
+#: src/installer.nsi:446
 msgctxt "T_InstOptLabelB"
 msgid "(Only programs will be linked into the quick launch bar.)"
 msgstr "(ÇáÈÑÇãÌ ÝÞØ ÓÊæÖÚ Ýí ÔÑíØ ÇáÈÏàÇáÓÑíÚ.)"
 
-#: src/installer.nsi:441
+#: src/installer.nsi:449
 msgctxt "T_InstOptFieldA"
 msgid "Start Menu"
 msgstr "ÞÇÆãÉ ÇÈÏÃ"
 
-#: src/installer.nsi:444
+#: src/installer.nsi:452
 msgctxt "T_InstOptFieldB"
 msgid "Desktop"
 msgstr "ÓØÍ ÇáãßÊÈ"
 
-#: src/installer.nsi:447
+#: src/installer.nsi:455
 msgctxt "T_InstOptFieldC"
 msgid "Quick Launch Bar"
 msgstr "ÔÑíØ ÇáÈÏàÇáÓÑíÚ"
 
-#: src/installer.nsi:453
+#: src/installer.nsi:461
 msgctxt "T_FoundExistingVersion"
 msgid ""
 "Version $R1 has already been installed.\n"
@@ -188,7 +188,7 @@ msgstr ""
 "Êã ÊËÈíÊ ÇáÅÕÏÇÑÉ $R1 ÈÇáÝÚá.\n"
 "ÃÊÑíÏ ÇÓÊÈÏÇáåÇ ÈÇáÅÕÏÇÑÉ  ${VERSION}¿"
 
-#: src/installer.nsi:456
+#: src/installer.nsi:464
 msgctxt "T_FoundExistingVersionB"
 msgid ""
 "A version of Gpg4Win has already been installed on the system. There will be "
@@ -200,14 +200,14 @@ msgstr ""
 "\n"
 "ÃÊÑíÏ ãæÇÕáÉ ÊËÈíÊ Gpg4win¿"
 
-#: src/installer.nsi:467
+#: src/installer.nsi:475
 msgctxt "T_FoundOldSeeManual"
 msgid ""
 "Please see the Gpg4win user manual to learn how to migrate existing keys "
 "from other GnuPG based installations to Gpg4win."
 msgstr "ãä ÝÖáß ØÇáÚ Ïáíá ãÓÊÎÏã Gpg4win áÊÞÑàÚä ØÑíÞÉ äÞá ÇáãÝÇÊíÍ ÇáãæÌæÏÉ ãä ÞÈá ãä ÊËÈíÊÇÊ Gpg4win ÇáÓÇÈÞÉ ÇáãÈäíÉ Úáì GnuPG."
 
-#: src/installer.nsi:472
+#: src/installer.nsi:480
 msgctxt "T_FoundOldGnuPP"
 msgid ""
 "An old installation of GnuPP (GNU Privacy Project) has been been detected.  "
@@ -220,7 +220,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "ÃÊÑíÏ ãæÇÕáÉ ÊËÈíÊ Gpg4win æÇáÊÚÇãá ãÚ ÇáÊËÈíÊ ÇáÞÏíã áÇÍÞÇ¿"
 
-#: src/installer.nsi:481
+#: src/installer.nsi:489
 msgctxt "T_FoundOldGnuPT"
 msgid ""
 "An installation of GnuPT has been been detected.  This may cause problems "
@@ -232,7 +232,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "ÃÊÑíÏ ãæÇÕáÉ ÊËÈíÊ Gpg4win¿"
 
-#: src/installer.nsi:488
+#: src/installer.nsi:496
 msgctxt "T_FoundOldWinPTSF"
 msgid ""
 "An old installation of the Sourceforge hosted WinPT has been been detected.  "
@@ -245,7 +245,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "ÃÊÑíÏ ãæÇÕáÉ ÊËÈíÊ Gpg4win æÇáÊÚÇãá ãÚ ÇáÊËÈíÊ ÇáÞÏíã áÇÍÞÇ¿"
 
-#: src/installer.nsi:498
+#: src/installer.nsi:506
 msgctxt "T_FoundOldGnuPack"
 msgid ""
 "An installation of GnuPG-Pack has been been detected. You need to uninstall "
@@ -257,13 +257,13 @@ msgstr ""
 "\n"
 "ÓíæÞÝ ÇáÊËÈíÊ ÇáÂä!"
 
-#: src/installer.nsi:507
+#: src/installer.nsi:515
 msgctxt "T_AdminNeeded"
 msgid ""
 "Warning: Administrator permissions required for a successful installation"
 msgstr "ÊÍÐíÑ: ÊÍÊÇÌ Åáì ÕáÇÍíÇÊ ÇáãÏíÑ áÅÊãÇã ÇáÊËÈíÊ"
 
-#: src/installer.nsi:511
+#: src/installer.nsi:519
 msgctxt "T_CloseOtherApps"
 msgid ""
 "Please make sure that other applications are not running. In particular you "
@@ -271,12 +271,12 @@ msgid ""
 "anyway but a reboot will be required then."
 msgstr "ÑÌÇÁ ÊÃßÏ ãä ÚÏã ÊÔÛíá Ãí ÊØÈíÞÇÊ ÃÎÑì. ÈÔßá ÎÇÕ¡ Úáíß ÅÛáÇÞ ßá äæÇÝРÃæÊáæß Ãæ ÅßÓÈáæÑÑ.  ÓíÍÇæá Gpg4Win ÇáËÈíÊ Úáì Ãí ÍÇá áßä ÓÊÍÊÇÌ Åáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá."
 
-#: src/installer.nsi:516
+#: src/installer.nsi:524
 msgctxt "T_ShuttingDownWinPT"
 msgid "Trying to shutdown a possible running instance of WinPT."
 msgstr "íÍÇæá ÅÛáÇÞ ÕíÑæÑÉ ãÍÊãáÉ ãä WinPT ÊÚãá."
 
-#: src/installer.nsi:518
+#: src/installer.nsi:526
 msgctxt "T_ShuttingDownDirMngr"
 msgid "Trying to shutdown a possible running instance of DirMngr."
 msgstr "íÍÇæá ÅÛáÇÞ ÕíÑæÑÉ ãÍÊãáÉ ãä DirMngr ÊÚãá."
@@ -311,12 +311,12 @@ msgctxt "DESC_SEC_gnupg"
 msgid "GNU Privacy Guard"
 msgstr "ÍÇÑÓ ÎÕæÕíÉ Ìäæ"
 
-#: src/inst-gpa.nsi:62
+#: src/inst-gpa.nsi:74
 msgctxt "DESC_SEC_gpa"
 msgid "GNU Privacy Assistant"
 msgstr "ãÓÇÚÏ ÎÕæÕíÉ Ìäæ"
 
-#: src/inst-gpa.nsi:65
+#: src/inst-gpa.nsi:77
 msgctxt "DESC_Menu_gpa"
 msgid ""
 "Run the GNU Privacy Assistant key management tool. This is an alternative to "
index add3780..3f88ab5 100644 (file)
--- a/po/de.po
+++ b/po/de.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gpg4win 1.1.1-svn417\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: gpg4win-devel@wald.intevation.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-03-10 19:36+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-03-11 11:37+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-02-28 11:40+0100\n"
 "Last-Translator: Marcus Brinkmann <mb@g10code.com>\n"
 "Language-Team: German <translation-team-de@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -82,12 +82,12 @@ msgctxt "T_AboutGpg4winSrcReleaseDate"
 msgid "release date ${_BUILD_ISODATE}"
 msgstr "Releasedatum ${_BUILD_ISODATE}"
 
-#: src/installer.nsi:209
+#: src/installer.nsi:217
 msgctxt "T_LangCode"
 msgid "en"
 msgstr "de"
 
-#: src/installer.nsi:212
+#: src/installer.nsi:220
 msgctxt "T_GPLHeader"
 msgid ""
 "This software is licensed under the terms of the GNU General Public License "
@@ -96,7 +96,7 @@ msgstr ""
 "Diese Software ist unter der GNU General Public License (GPL) lizensiert; "
 "dies gibt Ihnen die Freiheit, sie zu ändern und weiterzugeben."
 
-#: src/installer.nsi:217
+#: src/installer.nsi:225
 msgctxt "T_GPLShort"
 msgid ""
 "In short: You are allowed to run this software for any purpose. You may "
@@ -107,80 +107,80 @@ msgstr ""
 "einzusetzen.  Sie können die Software weitergeben, sofern Sie dem Empfänger "
 "dieselben Rechte einräumen, die auch Sie erhalten haben."
 
-#: src/installer.nsi:222
+#: src/installer.nsi:230
 msgctxt "T_RunKeyManager"
 msgid "Run the key manager"
 msgstr "Die Schlüsselverwaltung aufrufen"
 
-#: src/installer.nsi:225
+#: src/installer.nsi:233
 msgctxt "T_MoreInfo"
 msgid "Click here for the project's homepage"
 msgstr "Hier klicken um zur Homepage des Projekts zu gelangen"
 
-#: src/installer.nsi:227
+#: src/installer.nsi:235
 msgctxt "T_MoreInfoURL"
 msgid "http://www.gpg4win.org"
 msgstr "http://www.gpg4win.de"
 
-#: src/installer.nsi:229
+#: src/installer.nsi:237
 msgctxt "T_ShowReadme"
 msgid "Show the README file"
 msgstr "Die README Datei anzeigen"
 
-#: src/installer.nsi:232
+#: src/installer.nsi:240
 msgctxt "T_NoKeyManager"
 msgid "No key manager has been installed, thus we can't run one now."
 msgstr ""
 "Es wurde keine Schlüsselverwaltung installiert.  Deswegen kann sie jetzt "
 "auch nicht ausgeführt werden."
 
-#: src/installer.nsi:237
+#: src/installer.nsi:245
 msgctxt "DESC_Menu_manuals"
 msgid "Documentation"
 msgstr "Dokumentation"
 
-#: src/installer.nsi:241
+#: src/installer.nsi:249
 msgctxt "DESC_Desktop_manuals"
 msgid "Gpg4win Documentation"
 msgstr "Gpg4win Dokumentation"
 
-#: src/installer.nsi:430
+#: src/installer.nsi:438
 msgctxt "T_InstallOptions"
 msgid "Install Options"
 msgstr "Installationsoptionen"
 
-#: src/installer.nsi:433
+#: src/installer.nsi:441
 msgctxt "T_InstallOptLinks"
 msgid "Start links"
 msgstr "Startlinks"
 
-#: src/installer.nsi:435
+#: src/installer.nsi:443
 msgctxt "T_InstOptLabelA"
 msgid "Please select where Gpg4win shall install links:"
 msgstr "Bitte wählen Sie, welche Verknüpfungen angelegt werden sollen:"
 
-#: src/installer.nsi:438
+#: src/installer.nsi:446
 msgctxt "T_InstOptLabelB"
 msgid "(Only programs will be linked into the quick launch bar.)"
 msgstr ""
 "(In die Schnellstartleiste werden nur Verknüpfungen für Programme angelegt.)"
 
-#: src/installer.nsi:441
+#: src/installer.nsi:449
 msgctxt "T_InstOptFieldA"
 msgid "Start Menu"
 msgstr "Startmenü"
 
-#: src/installer.nsi:444
+#: src/installer.nsi:452
 msgctxt "T_InstOptFieldB"
 msgid "Desktop"
 msgstr "Arbeitsfläche"
 
-#: src/installer.nsi:447
+#: src/installer.nsi:455
 msgctxt "T_InstOptFieldC"
 msgid "Quick Launch Bar"
 msgstr "Schnellstartleiste"
 
-#: src/installer.nsi:453
+#: src/installer.nsi:461
 msgctxt "T_FoundExistingVersion"
 msgid ""
 "Version $R1 has already been installed.\n"
@@ -192,7 +192,7 @@ msgstr ""
 "(Sie können in jedem Fall mit JA antworten, falls es sich um eine neuere "
 "oder dieselbe Version handelt.)"
 
-#: src/installer.nsi:456
+#: src/installer.nsi:464
 msgctxt "T_FoundExistingVersionB"
 msgid ""
 "A version of Gpg4Win has already been installed on the system. There will be "
@@ -205,7 +205,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Möchten die die Installation von Gpg4Win fortführen?"
 
-#: src/installer.nsi:467
+#: src/installer.nsi:475
 msgctxt "T_FoundOldSeeManual"
 msgid ""
 "Please see the Gpg4win user manual to learn how to migrate existing keys "
@@ -216,7 +216,7 @@ msgstr ""
 "überführen.  Es wird dringend geraten Gpg4Win nicht zusammen mit diesen "
 "anderen Installation zu betreiben."
 
-#: src/installer.nsi:472
+#: src/installer.nsi:480
 msgctxt "T_FoundOldGnuPP"
 msgid ""
 "An old installation of GnuPP (GNU Privacy Project) has been been detected.  "
@@ -239,7 +239,7 @@ msgstr ""
 "Möchten Sie die Installation von Gpg4win weiter durchführen und sich dann "
 "später um die Entfernung von GnuPP kümmern?"
 
-#: src/installer.nsi:481
+#: src/installer.nsi:489
 msgctxt "T_FoundOldGnuPT"
 msgid ""
 "An installation of GnuPT has been been detected.  This may cause problems "
@@ -262,7 +262,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Möchten Sie die Installation von Gpg4win fortführen?"
 
-#: src/installer.nsi:488
+#: src/installer.nsi:496
 msgctxt "T_FoundOldWinPTSF"
 msgid ""
 "An old installation of the Sourceforge hosted WinPT has been been detected.  "
@@ -287,7 +287,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Möchten Sie die Installation von Gpg4win trotzdem jetzt weiter durchführen?"
 
-#: src/installer.nsi:498
+#: src/installer.nsi:506
 msgctxt "T_FoundOldGnuPack"
 msgid ""
 "An installation of GnuPG-Pack has been been detected. You need to uninstall "
@@ -301,7 +301,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Die Installation von Gpg4win wird nun abgebrochen!"
 
-#: src/installer.nsi:507
+#: src/installer.nsi:515
 msgctxt "T_AdminNeeded"
 msgid ""
 "Warning: Administrator permissions required for a successful installation"
@@ -309,7 +309,7 @@ msgstr ""
 "Achtung: Für eine erfolgreiche Installation werden Administratorrechte "
 "benötigt."
 
-#: src/installer.nsi:511
+#: src/installer.nsi:519
 msgctxt "T_CloseOtherApps"
 msgid ""
 "Please make sure that other applications are not running. In particular you "
@@ -322,12 +322,12 @@ msgstr ""
 "eine Installation durchzuführen; es ist dann aber u.U. notwendig, das System "
 "neu zu starten."
 
-#: src/installer.nsi:516
+#: src/installer.nsi:524
 msgctxt "T_ShuttingDownWinPT"
 msgid "Trying to shutdown a possible running instance of WinPT."
 msgstr "Ein möglicherweise laufendes WinPT wird jetzt automatisch beendet."
 
-#: src/installer.nsi:518
+#: src/installer.nsi:526
 msgctxt "T_ShuttingDownDirMngr"
 msgid "Trying to shutdown a possible running instance of DirMngr."
 msgstr "Ein möglicherweise laufender DirMngr wird jetzt automatisch beendet."
@@ -371,7 +371,7 @@ msgstr ""
 "GnuPG stellt die eigentliche Verschlüsselung sowie die Verwaltung der "
 "Schlüssel bereit."
 
-#: src/inst-gpa.nsi:62
+#: src/inst-gpa.nsi:74
 msgctxt "DESC_SEC_gpa"
 msgid "GNU Privacy Assistant"
 msgstr ""
@@ -379,7 +379,7 @@ msgstr ""
 "welches für mehrere Plattformen verfügbar ist.  Es kann zusammen oder "
 "anstatt von WinPT benutzt werden."
 
-#: src/inst-gpa.nsi:65
+#: src/inst-gpa.nsi:77
 msgctxt "DESC_Menu_gpa"
 msgid ""
 "Run the GNU Privacy Assistant key management tool. This is an alternative to "
index 8e9fd03..a67c2ef 100644 (file)
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gpg4win 1.1.1-svn417\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: gpg4win-devel@wald.intevation.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-03-10 19:36+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-03-11 11:37+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-01-30 17:07+0100\n"
 "Last-Translator: Diego Escalante Urrelo <diegoe@gnome.org>\n"
 "Language-Team: Spanish <diegoe@gnome.org>\n"
@@ -86,12 +86,12 @@ msgctxt "T_AboutGpg4winSrcReleaseDate"
 msgid "release date ${_BUILD_ISODATE}"
 msgstr "fecha de publicación ${_BUILD_ISODATE}"
 
-#: src/installer.nsi:209
+#: src/installer.nsi:217
 msgctxt "T_LangCode"
 msgid "en"
 msgstr "es"
 
-#: src/installer.nsi:212
+#: src/installer.nsi:220
 msgctxt "T_GPLHeader"
 msgid ""
 "This software is licensed under the terms of the GNU General Public License "
@@ -101,7 +101,7 @@ msgstr ""
 "License (GPL) que garantiza su libertad para compartir y cambiar Software "
 "Libre"
 
-#: src/installer.nsi:217
+#: src/installer.nsi:225
 msgctxt "T_GPLShort"
 msgid ""
 "In short: You are allowed to run this software for any purpose. You may "
@@ -112,78 +112,78 @@ msgstr ""
 "Puede distribuirlo en tanto dé al receptor los mismos derechos que usted ha "
 "recibido."
 
-#: src/installer.nsi:222
+#: src/installer.nsi:230
 msgctxt "T_RunKeyManager"
 msgid "Run the key manager"
 msgstr "Ejecutar el gestor de llaves"
 
-#: src/installer.nsi:225
+#: src/installer.nsi:233
 msgctxt "T_MoreInfo"
 msgid "Click here for the project's homepage"
 msgstr "Siga este enlace para ver el sitio web del proyecto"
 
-#: src/installer.nsi:227
+#: src/installer.nsi:235
 msgctxt "T_MoreInfoURL"
 msgid "http://www.gpg4win.org"
 msgstr "http://www.gpg4win.org"
 
-#: src/installer.nsi:229
+#: src/installer.nsi:237
 msgctxt "T_ShowReadme"
 msgid "Show the README file"
 msgstr "Ver el archivo README"
 
-#: src/installer.nsi:232
+#: src/installer.nsi:240
 msgctxt "T_NoKeyManager"
 msgid "No key manager has been installed, thus we can't run one now."
 msgstr ""
 "No se puede ejecutar el gestor de llaves.No se encuentra ninguno instalado."
 
-#: src/installer.nsi:237
+#: src/installer.nsi:245
 msgctxt "DESC_Menu_manuals"
 msgid "Documentation"
 msgstr "Documentación"
 
-#: src/installer.nsi:241
+#: src/installer.nsi:249
 msgctxt "DESC_Desktop_manuals"
 msgid "Gpg4win Documentation"
 msgstr "Documentación de Gpg4win"
 
-#: src/installer.nsi:430
+#: src/installer.nsi:438
 msgctxt "T_InstallOptions"
 msgid "Install Options"
 msgstr "Opciones de instalación"
 
-#: src/installer.nsi:433
+#: src/installer.nsi:441
 msgctxt "T_InstallOptLinks"
 msgid "Start links"
 msgstr "Vínculos de inicio"
 
-#: src/installer.nsi:435
+#: src/installer.nsi:443
 msgctxt "T_InstOptLabelA"
 msgid "Please select where Gpg4win shall install links:"
 msgstr "Por favor seleccione dónde debe Gpg4win instalar los vínculos:"
 
-#: src/installer.nsi:438
+#: src/installer.nsi:446
 msgctxt "T_InstOptLabelB"
 msgid "(Only programs will be linked into the quick launch bar.)"
 msgstr "(Sólo las aplicaciones serán vinculadas en la barra de inicio rápido.)"
 
-#: src/installer.nsi:441
+#: src/installer.nsi:449
 msgctxt "T_InstOptFieldA"
 msgid "Start Menu"
 msgstr "Menú inicio"
 
-#: src/installer.nsi:444
+#: src/installer.nsi:452
 msgctxt "T_InstOptFieldB"
 msgid "Desktop"
 msgstr "Escritorio"
 
-#: src/installer.nsi:447
+#: src/installer.nsi:455
 msgctxt "T_InstOptFieldC"
 msgid "Quick Launch Bar"
 msgstr "Barra de inicio rápido"
 
-#: src/installer.nsi:453
+#: src/installer.nsi:461
 msgctxt "T_FoundExistingVersion"
 msgid ""
 "Version $R1 has already been installed.\n"
@@ -192,7 +192,7 @@ msgstr ""
 "La versión $R1 ya está instalada.\n"
 "¿Desea sobreescribirla con la versión ${VERSION}?"
 
-#: src/installer.nsi:456
+#: src/installer.nsi:464
 msgctxt "T_FoundExistingVersionB"
 msgid ""
 "A version of Gpg4Win has already been installed on the system. There will be "
@@ -205,7 +205,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "¿Desea continuar con la instalación?"
 
-#: src/installer.nsi:467
+#: src/installer.nsi:475
 msgctxt "T_FoundOldSeeManual"
 msgid ""
 "Please see the Gpg4win user manual to learn how to migrate existing keys "
@@ -214,7 +214,7 @@ msgstr ""
 "Por favor revise el manual del usuario de Gpg4Win para que aprenda cómo "
 "migrar las llaves existentes de una instalación basada en GnuPG a Gpg4Win."
 
-#: src/installer.nsi:472
+#: src/installer.nsi:480
 msgctxt "T_FoundOldGnuPP"
 msgid ""
 "An old installation of GnuPP (GNU Privacy Project) has been been detected.  "
@@ -229,7 +229,7 @@ msgstr ""
 "¿Desea continuar con la instalación de Gpg4Win y dejar para mas tarde la "
 "instalación antigua de GnuPP?"
 
-#: src/installer.nsi:481
+#: src/installer.nsi:489
 msgctxt "T_FoundOldGnuPT"
 msgid ""
 "An installation of GnuPT has been been detected.  This may cause problems "
@@ -242,7 +242,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "¿Desea continuar instalando Gpg4Win?"
 
-#: src/installer.nsi:488
+#: src/installer.nsi:496
 msgctxt "T_FoundOldWinPTSF"
 msgid ""
 "An old installation of the Sourceforge hosted WinPT has been been detected.  "
@@ -257,7 +257,7 @@ msgstr ""
 "¿Desea continuar con la instalación de Gpg4Win y dejar para más tarde la "
 "instalación antigua de WinPT?"
 
-#: src/installer.nsi:498
+#: src/installer.nsi:506
 msgctxt "T_FoundOldGnuPack"
 msgid ""
 "An installation of GnuPG-Pack has been been detected. You need to uninstall "
@@ -270,14 +270,14 @@ msgstr ""
 "\n"
 "La instalación se detendrá ahora."
 
-#: src/installer.nsi:507
+#: src/installer.nsi:515
 msgctxt "T_AdminNeeded"
 msgid ""
 "Warning: Administrator permissions required for a successful installation"
 msgstr ""
 "Advertencia: Necesita permisos de administrador para una instalación exitosa."
 
-#: src/installer.nsi:511
+#: src/installer.nsi:519
 msgctxt "T_CloseOtherApps"
 msgid ""
 "Please make sure that other applications are not running. In particular you "
@@ -289,12 +289,12 @@ msgstr ""
 "intentará instalarse de todas formas, pero será necesario que reinicie su "
 "sistema una vez terminado el proceso. "
 
-#: src/installer.nsi:516
+#: src/installer.nsi:524
 msgctxt "T_ShuttingDownWinPT"
 msgid "Trying to shutdown a possible running instance of WinPT."
 msgstr "Intentado cerrar instancias de WinPT que podrían estar ejecutándose."
 
-#: src/installer.nsi:518
+#: src/installer.nsi:526
 msgctxt "T_ShuttingDownDirMngr"
 msgid "Trying to shutdown a possible running instance of DirMngr."
 msgstr ""
@@ -330,12 +330,12 @@ msgctxt "DESC_SEC_gnupg"
 msgid "GNU Privacy Guard"
 msgstr "GNU Privacy Guard (GnuPG)"
 
-#: src/inst-gpa.nsi:62
+#: src/inst-gpa.nsi:74
 msgctxt "DESC_SEC_gpa"
 msgid "GNU Privacy Assistant"
 msgstr "GNU Privacy Assistant"
 
-#: src/inst-gpa.nsi:65
+#: src/inst-gpa.nsi:77
 msgctxt "DESC_Menu_gpa"
 msgid ""
 "Run the GNU Privacy Assistant key management tool. This is an alternative to "
index decb56f..e928a1c 100644 (file)
--- a/po/fr.po
+++ b/po/fr.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ngoinabox\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: gpg4win-devel@wald.intevation.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-03-10 19:36+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-03-11 11:37+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-03-10 16:46+0100\n"
 "Last-Translator: Fabian Rodriguez <magicfab@member.fsf.org>\n"
 "Language-Team: FRENCH <aep.lists@it46.se>\n"
@@ -99,13 +99,13 @@ msgctxt "T_AboutGpg4winSrcReleaseDate"
 msgid "release date ${_BUILD_ISODATE}"
 msgstr "release date ${_BUILD_ISODATE}"
 
-#: src/installer.nsi:209
+#: src/installer.nsi:217
 #, fuzzy
 msgctxt "T_LangCode"
 msgid "en"
 msgstr "fr"
 
-#: src/installer.nsi:212
+#: src/installer.nsi:220
 #, fuzzy
 msgctxt "T_GPLHeader"
 msgid ""
@@ -115,7 +115,7 @@ msgstr ""
 "Ce logiciel est autorisé en vertu du permis Licence publique général de GNU "
 "(GPL) qui garantit le droit de partager et de modifier les logiciels libres."
 
-#: src/installer.nsi:217
+#: src/installer.nsi:225
 #, fuzzy
 msgctxt "T_GPLShort"
 msgid ""
@@ -127,68 +127,68 @@ msgstr ""
 "pouvez le distribuer pour autant que vous donniez aux destinataires les "
 "mêmes droits que vous avez"
 
-#: src/installer.nsi:222
+#: src/installer.nsi:230
 #, fuzzy
 msgctxt "T_RunKeyManager"
 msgid "Run the key manager"
 msgstr "Lancer le gestionnaire de clés"
 
-#: src/installer.nsi:225
+#: src/installer.nsi:233
 #, fuzzy
 msgctxt "T_MoreInfo"
 msgid "Click here for the project's homepage"
 msgstr "Cliquer ici pour la page d'accueil du projet"
 
-#: src/installer.nsi:227
+#: src/installer.nsi:235
 #, fuzzy
 msgctxt "T_MoreInfoURL"
 msgid "http://www.gpg4win.org"
 msgstr "http://www.gpg4win.org"
 
-#: src/installer.nsi:229
+#: src/installer.nsi:237
 #, fuzzy
 msgctxt "T_ShowReadme"
 msgid "Show the README file"
 msgstr "Montrez le dossier de README"
 
-#: src/installer.nsi:232
+#: src/installer.nsi:240
 #, fuzzy
 msgctxt "T_NoKeyManager"
 msgid "No key manager has been installed, thus we can't run one now."
 msgstr ""
 "Directeur de clés n'a été installé. Impossible de le exécuter maintenant."
 
-#: src/installer.nsi:237
+#: src/installer.nsi:245
 #, fuzzy
 msgctxt "DESC_Menu_manuals"
 msgid "Documentation"
 msgstr "Guides"
 
-#: src/installer.nsi:241
+#: src/installer.nsi:249
 #, fuzzy
 msgctxt "DESC_Desktop_manuals"
 msgid "Gpg4win Documentation"
 msgstr "Guides pour l'installation du logiciel Gpg4win"
 
-#: src/installer.nsi:430
+#: src/installer.nsi:438
 #, fuzzy
 msgctxt "T_InstallOptions"
 msgid "Install Options"
 msgstr "Installer les options"
 
-#: src/installer.nsi:433
+#: src/installer.nsi:441
 #, fuzzy
 msgctxt "T_InstallOptLinks"
 msgid "Start links"
 msgstr "Démarrage Liens"
 
-#: src/installer.nsi:435
+#: src/installer.nsi:443
 #, fuzzy
 msgctxt "T_InstOptLabelA"
 msgid "Please select where Gpg4win shall install links:"
 msgstr "Veuillez choisir où Gpg4win installera des liens:"
 
-#: src/installer.nsi:438
+#: src/installer.nsi:446
 #, fuzzy
 msgctxt "T_InstOptLabelB"
 msgid "(Only programs will be linked into the quick launch bar.)"
@@ -196,25 +196,25 @@ msgstr ""
 "(Seulement des programmes seront incorporés dans la barre rapide de "
 "lancement.)"
 
-#: src/installer.nsi:441
+#: src/installer.nsi:449
 #, fuzzy
 msgctxt "T_InstOptFieldA"
 msgid "Start Menu"
 msgstr "Menu Démarrage"
 
-#: src/installer.nsi:444
+#: src/installer.nsi:452
 #, fuzzy
 msgctxt "T_InstOptFieldB"
 msgid "Desktop"
 msgstr "Desktop"
 
-#: src/installer.nsi:447
+#: src/installer.nsi:455
 #, fuzzy
 msgctxt "T_InstOptFieldC"
 msgid "Quick Launch Bar"
 msgstr "Barre rapide de Lancement"
 
-#: src/installer.nsi:453
+#: src/installer.nsi:461
 #, fuzzy
 msgctxt "T_FoundExistingVersion"
 msgid ""
@@ -224,7 +224,7 @@ msgstr ""
 "La version $R1 a déjà été installée.\n"
 "Voulez-vous la remplacer avec la version ${VERSION}?"
 
-#: src/installer.nsi:456
+#: src/installer.nsi:464
 #, fuzzy
 msgctxt "T_FoundExistingVersionB"
 msgid ""
@@ -238,7 +238,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Voulez-vous poursuivre l'installation Gpg4win?"
 
-#: src/installer.nsi:467
+#: src/installer.nsi:475
 #, fuzzy
 msgctxt "T_FoundOldSeeManual"
 msgid ""
@@ -248,7 +248,7 @@ msgstr ""
 "Veuillez consulter le guide d'utilisateur de Gpg4win pour apprendre comment "
 "déplacer des clés existantes dans une installation GnuPG vers Gpg4win."
 
-#: src/installer.nsi:472
+#: src/installer.nsi:480
 #, fuzzy
 msgctxt "T_FoundOldGnuPP"
 msgid ""
@@ -264,7 +264,7 @@ msgstr ""
 "Voulez-vous continuer d'installer Gpg4win et prendre soin de la vieille "
 "installation plus tard?"
 
-#: src/installer.nsi:481
+#: src/installer.nsi:489
 #, fuzzy
 msgctxt "T_FoundOldGnuPT"
 msgid ""
@@ -278,7 +278,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Voulez-vous continuer d'installer Gpg4win?"
 
-#: src/installer.nsi:488
+#: src/installer.nsi:496
 #, fuzzy
 msgctxt "T_FoundOldWinPTSF"
 msgid ""
@@ -294,7 +294,7 @@ msgstr ""
 "Vous voulez continuer d'installer Gpg4win et prendre soin de la vieille "
 "installation plus tard?"
 
-#: src/installer.nsi:498
+#: src/installer.nsi:506
 #, fuzzy
 msgctxt "T_FoundOldGnuPack"
 msgid ""
@@ -308,7 +308,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "L'installation sera annulée maintenant!"
 
-#: src/installer.nsi:507
+#: src/installer.nsi:515
 #, fuzzy
 msgctxt "T_AdminNeeded"
 msgid ""
@@ -317,7 +317,7 @@ msgstr ""
 "Avertissement : Permissions d'administrateur requises pour une installation "
 "réussie"
 
-#: src/installer.nsi:511
+#: src/installer.nsi:519
 #, fuzzy
 msgctxt "T_CloseOtherApps"
 msgid ""
@@ -330,13 +330,13 @@ msgstr ""
 "Gpg4Win essayera d'installer quoi qu'il en soit mais une réinitialisation "
 "sera exigé alors."
 
-#: src/installer.nsi:516
+#: src/installer.nsi:524
 #, fuzzy
 msgctxt "T_ShuttingDownWinPT"
 msgid "Trying to shutdown a possible running instance of WinPT."
 msgstr "Essayant à l'arrêt un instance courant possible de WinPT."
 
-#: src/installer.nsi:518
+#: src/installer.nsi:526
 #, fuzzy
 msgctxt "T_ShuttingDownDirMngr"
 msgid "Trying to shutdown a possible running instance of DirMngr."
@@ -379,13 +379,13 @@ msgctxt "DESC_SEC_gnupg"
 msgid "GNU Privacy Guard"
 msgstr "GNU Privacy Guard"
 
-#: src/inst-gpa.nsi:62
+#: src/inst-gpa.nsi:74
 #, fuzzy
 msgctxt "DESC_SEC_gpa"
 msgid "GNU Privacy Assistant"
 msgstr "GNU Privacy Assistant"
 
-#: src/inst-gpa.nsi:65
+#: src/inst-gpa.nsi:77
 #, fuzzy
 msgctxt "DESC_Menu_gpa"
 msgid ""
index 3da0275..7779735 100644 (file)
--- a/po/ru.po
+++ b/po/ru.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Gpg4Win Installer\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: gpg4win-devel@wald.intevation.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-03-10 19:36+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-03-11 11:37+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-02-25 11:24+0300\n"
 "Last-Translator: CJ <cj@neocaching.ru>\n"
 "Language-Team: Human Rights Network <moscow@hro.org>\n"
@@ -90,13 +90,13 @@ msgctxt "T_AboutGpg4winSrcReleaseDate"
 msgid "release date ${_BUILD_ISODATE}"
 msgstr "äàòà ðåëèçà ${_BUILD_ISODATE}"
 
-#: src/installer.nsi:209
+#: src/installer.nsi:217
 #, fuzzy
 msgctxt "T_LangCode"
 msgid "en"
 msgstr "ru"
 
-#: src/installer.nsi:212
+#: src/installer.nsi:220
 #, fuzzy
 msgctxt "T_GPLHeader"
 msgid ""
@@ -104,7 +104,7 @@ msgid ""
 "(GPL) which guarantees your freedom to share and change Free Software."
 msgstr "Èñïîëüçîâàíèå ýòîé ïðîãðàììû ðåãóëèðóåòñÿ ëèöåíçèåé GNU General Public License (GPL). Âû ìîæåòå ðàñïðîñòðàíÿòü ýòó ïðîãðàììó è âíîñèòü â íåå èçìåíåíèÿ."
 
-#: src/installer.nsi:217
+#: src/installer.nsi:225
 #, fuzzy
 msgctxt "T_GPLShort"
 msgid ""
@@ -113,91 +113,91 @@ msgid ""
 "received."
 msgstr "Âêðàòöå: âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü ýòó ïðîãðàììó â ëþáûõ öåëÿõ. Âû ìîæåòå ðàñïðîñòðàíÿòü åå ïðè óñëîâèè, ÷òî ïîëó÷àòåëè áóäóò èìåòü òàêèå æå ïðàâà, êàê è âû ñàìè."
 
-#: src/installer.nsi:222
+#: src/installer.nsi:230
 #, fuzzy
 msgctxt "T_RunKeyManager"
 msgid "Run the key manager"
 msgstr "Çàïóñê ìåíåäæåðà êëþ÷åé"
 
-#: src/installer.nsi:225
+#: src/installer.nsi:233
 #, fuzzy
 msgctxt "T_MoreInfo"
 msgid "Click here for the project's homepage"
 msgstr "Âåá-ñàéò ïðîåêòà"
 
-#: src/installer.nsi:227
+#: src/installer.nsi:235
 #, fuzzy
 msgctxt "T_MoreInfoURL"
 msgid "http://www.gpg4win.org"
 msgstr "http://www.gpg4win.org"
 
-#: src/installer.nsi:229
+#: src/installer.nsi:237
 #, fuzzy
 msgctxt "T_ShowReadme"
 msgid "Show the README file"
 msgstr "Ïîêàçàòü ôàéë README"
 
-#: src/installer.nsi:232
+#: src/installer.nsi:240
 #, fuzzy
 msgctxt "T_NoKeyManager"
 msgid "No key manager has been installed, thus we can't run one now."
 msgstr "Îøèáêà çàïóñêà ìåíåäæåðà êëþ÷åé: íè îäèí èç ìåíåäæåðîâ íå óñòàíîâëåí."
 
-#: src/installer.nsi:237
+#: src/installer.nsi:245
 #, fuzzy
 msgctxt "DESC_Menu_manuals"
 msgid "Documentation"
 msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ"
 
-#: src/installer.nsi:241
+#: src/installer.nsi:249
 #, fuzzy
 msgctxt "DESC_Desktop_manuals"
 msgid "Gpg4win Documentation"
 msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ Gpg4win"
 
-#: src/installer.nsi:430
+#: src/installer.nsi:438
 #, fuzzy
 msgctxt "T_InstallOptions"
 msgid "Install Options"
 msgstr "Âàðèàíòû óñòàíîâêè"
 
-#: src/installer.nsi:433
+#: src/installer.nsi:441
 #, fuzzy
 msgctxt "T_InstallOptLinks"
 msgid "Start links"
 msgstr "ßðëûêè Gpg4win"
 
-#: src/installer.nsi:435
+#: src/installer.nsi:443
 #, fuzzy
 msgctxt "T_InstOptLabelA"
 msgid "Please select where Gpg4win shall install links:"
 msgstr "Ãäå ñîçäàâàòü ÿðëûêè Gpg4win:"
 
-#: src/installer.nsi:438
+#: src/installer.nsi:446
 #, fuzzy
 msgctxt "T_InstOptLabelB"
 msgid "(Only programs will be linked into the quick launch bar.)"
 msgstr "( ïàíåëè áûñòðîãî çàïóñêà áóäóò ÿðëûêè òîëüêî íà ïðîãðàììû)."
 
-#: src/installer.nsi:441
+#: src/installer.nsi:449
 #, fuzzy
 msgctxt "T_InstOptFieldA"
 msgid "Start Menu"
 msgstr "Ìåíþ Ïóñê"
 
-#: src/installer.nsi:444
+#: src/installer.nsi:452
 #, fuzzy
 msgctxt "T_InstOptFieldB"
 msgid "Desktop"
 msgstr "Ðàáî÷èé ñòîë"
 
-#: src/installer.nsi:447
+#: src/installer.nsi:455
 #, fuzzy
 msgctxt "T_InstOptFieldC"
 msgid "Quick Launch Bar"
 msgstr "Ïàíåëü áûñòðîãî çàïóñêà"
 
-#: src/installer.nsi:453
+#: src/installer.nsi:461
 #, fuzzy
 msgctxt "T_FoundExistingVersion"
 msgid ""
@@ -207,7 +207,7 @@ msgstr ""
 "Âåðñèÿ $R1 óæå óñòàíîâëåíà.\n"
 "Ïåðåçàïèñàòü åå âåðñèåé ${VERSION}?"
 
-#: src/installer.nsi:456
+#: src/installer.nsi:464
 #, fuzzy
 msgctxt "T_FoundExistingVersionB"
 msgid ""
@@ -220,7 +220,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ïðîäîëæèòü óñòàíîâêó Gpg4win?"
 
-#: src/installer.nsi:467
+#: src/installer.nsi:475
 #, fuzzy
 msgctxt "T_FoundOldSeeManual"
 msgid ""
@@ -228,7 +228,7 @@ msgid ""
 "from other GnuPG based installations to Gpg4win."
 msgstr "Âîïðîñû ïåðåíîñà êëþ÷åé èç äðóãèõ ïðîãðàìì â Gpg4Win ðàññìàòðèâàþòñÿ â ðóêîâîäñòâå ïîëüçîâàòåëÿ Gpg4Win."
 
-#: src/installer.nsi:472
+#: src/installer.nsi:480
 #, fuzzy
 msgctxt "T_FoundOldGnuPP"
 msgid ""
@@ -242,7 +242,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ïðîäîëæèòü óñòàíîâêó Gpg4win (à ñ GnuPP ðàçáåðåìñÿ ïîòîì)?"
 
-#: src/installer.nsi:481
+#: src/installer.nsi:489
 #, fuzzy
 msgctxt "T_FoundOldGnuPT"
 msgid ""
@@ -255,7 +255,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ïðîäîëæèòü óñòàíîâêó Gpg4win?"
 
-#: src/installer.nsi:488
+#: src/installer.nsi:496
 #, fuzzy
 msgctxt "T_FoundOldWinPTSF"
 msgid ""
@@ -269,7 +269,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ïðîäîëæòèü óñòàíîâêó Gpg4win (à ñî ñòàðîé ïðîãðàììîé ðàçáåðåìñÿ ïîòîì)?"
 
-#: src/installer.nsi:498
+#: src/installer.nsi:506
 #, fuzzy
 msgctxt "T_FoundOldGnuPack"
 msgid ""
@@ -282,14 +282,14 @@ msgstr ""
 "\n"
 "The installation will be aborted now!"
 
-#: src/installer.nsi:507
+#: src/installer.nsi:515
 #, fuzzy
 msgctxt "T_AdminNeeded"
 msgid ""
 "Warning: Administrator permissions required for a successful installation"
 msgstr "Äëÿ óñïåøíîé óñòàíîâêè òðåáóþòñÿ ïðàâà àäìèíèñòðàòîðà"
 
-#: src/installer.nsi:511
+#: src/installer.nsi:519
 #, fuzzy
 msgctxt "T_CloseOtherApps"
 msgid ""
@@ -298,13 +298,13 @@ msgid ""
 "anyway but a reboot will be required then."
 msgstr "Óáåäèòåñü, ÷òî íå çàïóùåíû äðóãèå ïðèëîæåíèÿ. Â ÷àñòíîñòè, ñëåäóåò çàêðûòü Outlook è Explorer. Åñëè íå çàêðûòü, Gpg4Win âñå ðàâíî áóäåò óñòàíîâëåíà, íî ïîòðåáóåòñÿ ïåðåçàãðóçêà."
 
-#: src/installer.nsi:516
+#: src/installer.nsi:524
 #, fuzzy
 msgctxt "T_ShuttingDownWinPT"
 msgid "Trying to shutdown a possible running instance of WinPT."
 msgstr "Ïîïûòêà çàêðûòèÿ âîçìîæíîé çàïóùåííîé êîïèè WinPT."
 
-#: src/installer.nsi:518
+#: src/installer.nsi:526
 #, fuzzy
 msgctxt "T_ShuttingDownDirMngr"
 msgid "Trying to shutdown a possible running instance of DirMngr."
@@ -346,13 +346,13 @@ msgctxt "DESC_SEC_gnupg"
 msgid "GNU Privacy Guard"
 msgstr "GNU Privacy Guard"
 
-#: src/inst-gpa.nsi:62
+#: src/inst-gpa.nsi:74
 #, fuzzy
 msgctxt "DESC_SEC_gpa"
 msgid "GNU Privacy Assistant"
 msgstr "GNU Privacy Assistant"
 
-#: src/inst-gpa.nsi:65
+#: src/inst-gpa.nsi:77
 #, fuzzy
 msgctxt "DESC_Menu_gpa"
 msgid ""