Update libassuan
authorWerner Koch <wk@gnupg.org>
Sun, 25 May 2008 08:32:08 +0000 (08:32 +0000)
committerWerner Koch <wk@gnupg.org>
Sun, 25 May 2008 08:32:08 +0000 (08:32 +0000)
ChangeLog
packages/packages.current
po/ar.po
po/de.po
po/es.po
po/fr.po
po/ru.po

index f739ed9..ff7c293 100644 (file)
--- a/ChangeLog
+++ b/ChangeLog
@@ -1,3 +1,7 @@
+2008-05-25  Werner Koch  <wk@g10code.com>
+
+       * packages/packages.current: Update libassuan.
+
 2008-05-21  Marcus Brinkmann  <marcus@ulysses.g10code.com>
 
        * patches/gnupg2/02-p12-hack.patch: New file.
index 66bcd68..12aafdf 100644 (file)
@@ -286,9 +286,13 @@ chk  7a4b3a8340087ed360269b567881ebfb9b67441b
 file libgcrypt/libgcrypt-1.4.0.tar.bz2
 chk  cd1b52e8ecfa361737c6f130ed2f1d850e312c16
 
+file libassuan/libassuan-1.0.5.tar.bz2
+chk  f6c36e9d99736883a8ce5b80b0a51d854cbbbc70
+
 file pinentry/pinentry-0.7.5.tar.gz
 chk  6699a1ff94c649e8905199d480c6412cc43bad3d 
 
+
 # (Snapshots)
 server ftp://ftp.g10code.com/g10code/scratch
 
@@ -298,8 +302,6 @@ chk  6140c65d71af3349bfaccdccdc4d89f25399f2f9
 file gpgme-1.1.7-svn1313.tar.bz2
 chk  526325d020e533a0a9ebe4b34b581ad287c08d18
 
-file libassuan-1.0.5-svn284.tar.bz2
-chk  be26eeb3f73c2eafb0e65e94b341092cf90267e1
 
 #
 # adns
index cd60ea2..16f99bf 100644 (file)
--- a/po/ar.po
+++ b/po/ar.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Gpg4Win\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: gpg4win-devel@wald.intevation.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-05-08 18:15+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-05-09 19:09+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-03-11 23:52+0200\n"
 "Last-Translator: Ahmad Gharbeia <ahmad@gharbeia.org>\n"
 "Language-Team: Arabic <doc@arabeyes.org>\n"
@@ -320,7 +320,7 @@ msgctxt "DESC_SEC_eudoragpg"
 msgid "EudoraGPG is a plugin for the Eudora mail program"
 msgstr "þEudoraGPG åí ãáÍÞÉ áÈÑãÌíÉ ÇáÈÑíÏ Eudora"
 
-#: src/inst-gnupg2.nsi:117
+#: src/inst-gnupg2.nsi:118
 msgctxt "DESC_SEC_gnupg2"
 msgid "GNU Privacy Guard with S/MIME support"
 msgstr "ÍÇÑÓ ÎÕæÕíÉ Ìäæ ãÚ ÏÚã S/MIME"
index f0770be..5854baf 100644 (file)
--- a/po/de.po
+++ b/po/de.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gpg4win 1.1.1-svn417\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: gpg4win-devel@wald.intevation.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-05-08 18:15+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-05-09 19:09+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-04-22 15:44+0200\n"
 "Last-Translator: Marcus Brinkmann <mb@g10code.com>\n"
 "Language-Team: German <translation-team-de@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -379,7 +379,7 @@ msgid "EudoraGPG is a plugin for the Eudora mail program"
 msgstr ""
 "EudoraGPG ist ein Plugin zur Verschlüsselung für das Eudora Mailprogramm"
 
-#: src/inst-gnupg2.nsi:117
+#: src/inst-gnupg2.nsi:118
 msgctxt "DESC_SEC_gnupg2"
 msgid "GNU Privacy Guard with S/MIME support"
 msgstr ""
index 743dac8..4a05466 100644 (file)
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gpg4win 1.1.1-svn417\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: gpg4win-devel@wald.intevation.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-05-08 18:15+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-05-09 19:09+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-01-30 17:07+0100\n"
 "Last-Translator: Diego Escalante Urrelo <diegoe@gnome.org>\n"
 "Language-Team: Spanish <diegoe@gnome.org>\n"
@@ -330,7 +330,7 @@ msgctxt "DESC_SEC_eudoragpg"
 msgid "EudoraGPG is a plugin for the Eudora mail program"
 msgstr "EudoraGPG es un plugin para el cliente de correo Eudora"
 
-#: src/inst-gnupg2.nsi:117
+#: src/inst-gnupg2.nsi:118
 msgctxt "DESC_SEC_gnupg2"
 msgid "GNU Privacy Guard with S/MIME support"
 msgstr "GNU Privacy Guard (GnuPG) con soporte para S/MIME"
index fccc625..42f9725 100644 (file)
--- a/po/fr.po
+++ b/po/fr.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ngoinabox\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: gpg4win-devel@wald.intevation.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-05-08 18:15+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-05-09 19:09+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-03-10 16:46+0100\n"
 "Last-Translator: Fabian Rodriguez <magicfab@member.fsf.org>\n"
 "Language-Team: FRENCH <aep.lists@it46.se>\n"
@@ -333,7 +333,7 @@ msgid "EudoraGPG is a plugin for the Eudora mail program"
 msgstr ""
 "EudoraGPG est un plugin pour le logiciel de courrier électronique d'Eudora"
 
-#: src/inst-gnupg2.nsi:117
+#: src/inst-gnupg2.nsi:118
 msgctxt "DESC_SEC_gnupg2"
 msgid "GNU Privacy Guard with S/MIME support"
 msgstr "GNU Privacy Guard avec l'appui de S/MIME"
index a63541c..c808cb1 100644 (file)
--- a/po/ru.po
+++ b/po/ru.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Gpg4Win Installer\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: gpg4win-devel@wald.intevation.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-05-08 18:15+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-05-09 19:09+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-04-22 11:57+0200\n"
 "Last-Translator: Sergei Smirnov <moscow@hro.org>\n"
 "Language-Team: Human Rights Network <moscow@hro.org>\n"
@@ -328,7 +328,7 @@ msgctxt "DESC_SEC_eudoragpg"
 msgid "EudoraGPG is a plugin for the Eudora mail program"
 msgstr "EudoraGPG - ðàñøèðåíèå ïî÷òîâîãî êëèåíòà Eudora"
 
-#: src/inst-gnupg2.nsi:117
+#: src/inst-gnupg2.nsi:118
 msgctxt "DESC_SEC_gnupg2"
 msgid "GNU Privacy Guard with S/MIME support"
 msgstr "GNU Privacy Guard ñ ïîääåðæêîé S/MIME"