Revert po to native encodings
authorAndre Heinecke <aheinecke@gnupg.org>
Wed, 29 May 2019 09:07:17 +0000 (11:07 +0200)
committerAndre Heinecke <aheinecke@gnupg.org>
Wed, 29 May 2019 09:07:17 +0000 (11:07 +0200)
--

12 files changed:
po/LINGUAS
po/ar.po
po/cz.po
po/de.po
po/es.po
po/fr.po
po/it.po
po/no.po
po/pt.po
po/ru.po
po/zh_CN.po
po/zh_TW.po

index 5b6c7ae..cc77dd6 100644 (file)
@@ -1,2 +1,2 @@
 # Set of available languages.
-de ar es fr ru pt cz it zh_CN zh_TW no nl ko
+de ar es fr ru pt cz it zh_CN zh_TW no nl
index 9b4150d..456735d 100644 (file)
--- a/po/ar.po
+++ b/po/ar.po
@@ -13,18 +13,18 @@ msgstr ""
 "Language-Team: Arabic <doc@arabeyes.org>\n"
 "Language: ar\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=CP1256\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=6; plural=n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n>=3 && "
 "n<=10 ? 3 : n>=11 && n<=99 ? 4 : 5;\n"
 
 msgctxt "T_AlreadyRunning"
 msgid "An instance of this installer is already running."
-msgstr "تعمل سيرورة أخرى من هذا المُثبِّت بالفعل."
+msgstr "ÊÚãá ÓíÑæÑÉ ÃÎÑì ãä åÐÇ ÇáãõËÈøöÊ ÈÇáÝÚá."
 
 msgctxt "T_WelcomeTitleGpg4win"
 msgid "Welcome to the installation of Gpg4win"
-msgstr "مرحبا في تثبيت Gpg4win"
+msgstr "ãÑÍÈÇ Ýí ÊËÈíÊ Gpg4win"
 
 msgctxt "T_AboutGpg4win"
 msgid ""
@@ -33,25 +33,25 @@ msgid ""
 "standards are supported, OpenPGP and S/MIME. Gpg4win and the software "
 "included with Gpg4win is Free Software."
 msgstr ""
-"‏GnuPG هو أداة جنو للاتصالات و التخزين الآمن للبيانات. يُمكن استخدامه لتعمية "
-"البيانات و التوقيع الرقمي؛ و هو يشتمل على وسيلة متقدمة لإدارة المفاتيح، "
-"ويتوافق مع معيار الإنترنت OpenPGP المقترح كما وُصِف في RFC2440."
+"þGnuPG åæ ÃÏÇÉ Ìäæ ááÇÊÕÇáÇÊ æ ÇáÊÎÒíä ÇáÂãä ááÈíÇäÇÊ. íõãßä ÇÓÊÎÏÇãå áÊÚãíÉ "
+"ÇáÈíÇäÇÊ æ ÇáÊæÞíÚ ÇáÑÞãíº æ åæ íÔÊãá Úáì æÓíáÉ ãÊÞÏãÉ áÅÏÇÑÉ ÇáãÝÇÊíÍ¡ "
+"æíÊæÇÝÞ ãÚ ãÚíÇÑ ÇáÅäÊÑäÊ OpenPGP ÇáãÞÊÑÍ ßãÇ æõÕöÝ Ýí RFC2440."
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winVersion"
 msgid "This is Gpg4win version ${VERSION}"
-msgstr "هذه الإصدارة ${VERSION} من Gpg4win"
+msgstr "åÐå ÇáÅÕÏÇÑÉ ${VERSION} ãä Gpg4win"
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winFileVersion"
 msgid "file version ${PROD_VERSION}"
-msgstr "إصدارة الملف ${PROD_VERSION}"
+msgstr "ÅÕÏÇÑÉ ÇáãáÝ ${PROD_VERSION}"
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winReleaseDate"
 msgid "Release date ${_BUILD_ISODATE}"
-msgstr "تاريخ الإصدار ${_BUILD_ISODATE}"
+msgstr "ÊÇÑíΠÇáÅÕÏÇÑ ${_BUILD_ISODATE}"
 
 msgctxt "T_WelcomeTitleGpg4winSrc"
 msgid "Welcome to the installation of the Gpg4win sources"
-msgstr "مرحبا في تثبيت مصادِر Gpg4win"
+msgstr "ãÑÍÈÇ Ýí ÊËÈíÊ ãÕÇÏöÑ Gpg4win"
 
 #, fuzzy
 msgctxt "T_AboutGpg4winSrc"
@@ -61,27 +61,27 @@ msgid ""
 "standards are supported, OpenPGP and S/MIME. Gpg4win and the software "
 "included with Gpg4win are Free Software."
 msgstr ""
-"‏GnuPG هو أداة جنو للاتصالات و التخزين الآمن للبيانات. يُمكن استخدامه لتعمية "
-"البيانات و التوقيع الرقمي؛ و هو يشتمل على وسيلة متقدمة لإدارة المفاتيح، "
-"ويتوافق مع معيار الإنترنت OpenPGP المقترح كما وُصِف في RFC2440."
+"þGnuPG åæ ÃÏÇÉ Ìäæ ááÇÊÕÇáÇÊ æ ÇáÊÎÒíä ÇáÂãä ááÈíÇäÇÊ. íõãßä ÇÓÊÎÏÇãå áÊÚãíÉ "
+"ÇáÈíÇäÇÊ æ ÇáÊæÞíÚ ÇáÑÞãíº æ åæ íÔÊãá Úáì æÓíáÉ ãÊÞÏãÉ áÅÏÇÑÉ ÇáãÝÇÊíÍ¡ "
+"æíÊæÇÝÞ ãÚ ãÚíÇÑ ÇáÅäÊÑäÊ OpenPGP ÇáãÞÊÑÍ ßãÇ æõÕöÝ Ýí RFC2440."
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winSrcVersion"
 msgid "This is Gpg4win version ${VERSION}"
-msgstr "هذه الإصدارة ${VERSION} من Gpg4win"
+msgstr "åÐå ÇáÅÕÏÇÑÉ ${VERSION} ãä Gpg4win"
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winSrcFileVersion"
 msgid "file version ${PROD_VERSION}"
-msgstr "إصدارة الملف ${PROD_VERSION}"
+msgstr "ÅÕÏÇÑÉ ÇáãáÝ ${PROD_VERSION}"
 
 #, fuzzy
 msgctxt "T_AboutGpg4winSrcReleaseDate"
 msgid "release date ${_BUILD_ISODATE}"
-msgstr "تاريخ الإصدار ${_BUILD_ISODATE}"
+msgstr "ÊÇÑíΠÇáÅÕÏÇÑ ${_BUILD_ISODATE}"
 
 #, fuzzy
 msgctxt "T_RunKleopatra"
 msgid "Run Kleopatra"
-msgstr "كليوباترا"
+msgstr "ßáíæÈÇÊÑÇ"
 
 msgctxt "T_RunGPA"
 msgid "Run GPA"
@@ -97,8 +97,8 @@ msgid ""
 "This software is licensed under the terms of the GNU General Public License "
 "(GNU GPL)."
 msgstr ""
-"هذه البرمجية مرخصة برخصة جنو العمومية العامة (GPL) والتي تمنحك حرية مشاركة "
-"وتعديل البرمجيات الحرة."
+"åÐå ÇáÈÑãÌíÉ ãÑÎÕÉ ÈÑÎÕÉ Ìäæ ÇáÚãæãíÉ ÇáÚÇãÉ (GPL) æÇáÊí ÊãäÍß ÍÑíÉ ãÔÇÑßÉ "
+"æÊÚÏíá ÇáÈÑãÌíÇÊ ÇáÍÑÉ."
 
 msgctxt "T_GPLShort"
 msgid ""
@@ -106,8 +106,8 @@ msgid ""
 "distribute it as long as you give the recipients the same rights you have "
 "received."
 msgstr ""
-"باختصار: تستطيع تشغيل هذه البرمجية لأي غرض. ويمكنك توزيعها ما دمت تعطي "
-"المتلقين نفس الحقوق التي حصلت عليها."
+"ÈÇÎÊÕÇÑ: ÊÓÊØíÚ ÊÔÛíá åÐå ÇáÈÑãÌíÉ áÃí ÛÑÖ. æíãßäß ÊæÒíÚåÇ ãÇ ÏãÊ ÊÚØí "
+"ÇáãÊáÞíä äÝÓ ÇáÍÞæÞ ÇáÊí ÍÕáÊ ÚáíåÇ."
 
 msgctxt "T_MoreInfo"
 msgid "Go to Gpg4win's webpage"
@@ -119,15 +119,15 @@ msgstr "https://www.gpg4win.org"
 
 msgctxt "T_ShowReadme"
 msgid "Show the README file"
-msgstr "طاÙ\84ع Ù\85Ù\84Ù\81 README"
+msgstr "ØÇáÚ ãáÝ README"
 
 msgctxt "T_NoKeyManager"
 msgid "No key manager has been installed, thus we can't run one now."
-msgstr "لم يُثبّت أي مدير مفاتيح، لذا لا نستطيع تشغيله."
+msgstr "áã íõËÈøÊ Ãí ãÏíÑ ãÝÇÊíÍ¡ áÐÇ áÇ äÓÊØíÚ ÊÔÛíáå."
 
 msgctxt "DESC_Menu_manuals"
 msgid "Documentation"
-msgstr "التوثيق"
+msgstr "ÇáÊæËíÞ"
 
 msgctxt "DESC_Menu_uninstall"
 msgid "Uninstall"
@@ -135,43 +135,43 @@ msgstr ""
 
 msgctxt "DESC_Desktop_manuals"
 msgid "Gpg4win Documentation"
-msgstr "وثائق Gpg4win"
+msgstr "æËÇÆÞ Gpg4win"
 
 msgctxt "T_InstallOptions"
 msgid "Install Options"
-msgstr "خيارات التثبيت"
+msgstr "ÎíÇÑÇÊ ÇáÊËÈíÊ"
 
 msgctxt "T_InstallOptLinks"
 msgid "Start links"
-msgstr "وصلات البدء"
+msgstr "æÕáÇÊ ÇáÈÏÁ"
 
 msgctxt "T_InstOptLabelA"
 msgid "Please select where Gpg4win shall install links:"
-msgstr "اختر أين يتعين ثبيت الوصلات:"
+msgstr "ÇÎÊÑ Ãíä íÊÚíä ËÈíÊ ÇáæÕáÇÊ:"
 
 msgctxt "T_InstOptLabelB"
 msgid "(Only programs will be linked into the quick launch bar.)"
-msgstr "(فقط البرمجيات سيربط إليها في شريط البدء السريع.)"
+msgstr "(ÝÞØ ÇáÈÑãÌíÇÊ ÓíÑÈØ ÅáíåÇ Ýí ÔÑíØ ÇáÈÏÁ ÇáÓÑíÚ.)"
 
 msgctxt "T_InstOptFieldA"
 msgid "Start Menu"
-msgstr "قائمة ابدأ"
+msgstr "ÞÇÆãÉ ÇÈÏÃ"
 
 msgctxt "T_InstOptFieldB"
 msgid "Desktop"
-msgstr "سطح المكتب"
+msgstr "ÓØÍ ÇáãßÊÈ"
 
 msgctxt "T_InstOptFieldC"
 msgid "Quick Launch Bar"
-msgstr "شريط البدء السريع"
+msgstr "ÔÑíØ ÇáÈÏÁ ÇáÓÑíÚ"
 
 msgctxt "T_FoundExistingVersion"
 msgid ""
 "Version $R1 has already been installed.\n"
 "Do you want to overwrite it with version ${VERSION}?"
 msgstr ""
-"الإصدارة $R1 مثبتة بالفعل.\n"
-"أتريد استبدالها بالإصدارة  ${VERSION}؟"
+"ÇáÅÕÏÇÑÉ $R1 ãËÈÊÉ ÈÇáÝÚá.\n"
+"ÃÊÑíÏ ÇÓÊÈÏÇáåÇ ÈÇáÅÕÏÇÑÉ  ${VERSION}¿"
 
 #, fuzzy
 msgctxt "T_FoundExistingOldVersion"
@@ -180,10 +180,10 @@ msgid ""
 "to deinstall previous versions on major upgrades.\n"
 "Do you want to continue installing Gpg4win ${VERSION} anyway?"
 msgstr ""
-"تم تثبيت إصدارة من Gpg4Win على هذا النظام من قبل. لا مشاكل في التثبيت "
-"واستبدال تلك الإصدارة.\n"
+"Êã ÊËÈíÊ ÅÕÏÇÑÉ ãä Gpg4Win Úáì åÐÇ ÇáäÙÇã ãä ÞÈá. áÇ ãÔÇßá Ýí ÇáÊËÈíÊ "
+"æÇÓÊÈÏÇá Êáß ÇáÅÕÏÇÑÉ.\n"
 "\n"
-"أتريد مواصلة تثبيت Gpg4win؟"
+"ÃÊÑíÏ ãæÇÕáÉ ÊËÈíÊ Gpg4win¿"
 
 msgctxt "T_UninstallingOldVersion"
 msgid "Uninstalling Gpg4win-"
@@ -194,8 +194,8 @@ msgid ""
 "Please see the Gpg4win user manual to learn how to migrate existing keys "
 "from other GnuPG based installations to Gpg4win."
 msgstr ""
-"من فضلك طالع دليل مستخدم Gpg4win لتقرأ عن طريقة نقل المفاتيح الموجودة من قبل "
-"من تثبيتات سابقة مبنية على GnuPG إلى Gpg4win."
+"ãä ÝÖáß ØÇáÚ Ïáíá ãÓÊÎÏã Gpg4win áÊÞÑàÚä ØÑíÞÉ äÞá ÇáãÝÇÊíÍ ÇáãæÌæÏÉ ãä ÞÈá "
+"ãä ÊËÈíÊÇÊ ÓÇÈÞÉ ãÈäíÉ Úáì GnuPG Åáì Gpg4win."
 
 msgctxt "T_FoundOldGnuPP"
 msgid ""
@@ -205,10 +205,10 @@ msgid ""
 "Do you want to continue installing Gpg4win and take care of the old "
 "installation later?"
 msgstr ""
-"وُجِد تثبيت قديم من GnuPP (مشروع خصوصية جنو). هذه البرمجيات ليست قيد التطوير "
-"بعد الآن ويجب إزالتها.\n"
+"æõÌöÏ ÊËÈíÊ ÞÏíã ãä GnuPP (ãÔÑæÚ ÎÕæÕíÉ Ìäæ). åÐå ÇáÈÑãÌíÇÊ áíÓÊ ÞíÏ ÇáÊØæíÑ "
+"ÈÚÏ ÇáÂä æíÌÈ ÅÒÇáÊåÇ.\n"
 "\n"
-"أتريد مواصلة تثبيت Gpg4win والتعامل مع التثبيت القديم لاحقا؟"
+"ÃÊÑíÏ ãæÇÕáÉ ÊËÈíÊ Gpg4win æÇáÊÚÇãá ãÚ ÇáÊËÈíÊ ÇáÞÏíã áÇÍÞÇ¿"
 
 msgctxt "T_FoundOldGnuPT"
 msgid ""
@@ -217,9 +217,9 @@ msgid ""
 "\n"
 "Do you want to continue installing Gpg4win?"
 msgstr ""
-"وجدت تثبيت من GnuPT.  قد يسبب هذا مشاكل إذا استخدم مع Gpg4win.\n"
+"æÌÏÊ ÊËÈíÊ ãä GnuPT.  ÞÏ íÓÈÈ åÐÇ ãÔÇßá ÅÐÇ ÇÓÊÎÏã ãÚ Gpg4win.\n"
 "\n"
-"أتريد مواصلة تثبيت Gpg4win؟"
+"ÃÊÑíÏ ãæÇÕáÉ ÊËÈíÊ Gpg4win¿"
 
 msgctxt "T_FoundOldWinPTSF"
 msgid ""
@@ -229,10 +229,10 @@ msgid ""
 "Do you want to continue installing Gpg4win and take care of the old "
 "installation later?"
 msgstr ""
-"وُجِد تثبيت قديم من WinPT المستضاف في Sourceforge.  لا تخضع هذه البرمجيات "
-"للتطوير بعد الآن ويجب إزالتها.\n"
+"æõÌöÏ ÊËÈíÊ ÞÏíã ãä WinPT ÇáãÓÊÖÇÝ Ýí Sourceforge.  áÇ ÊÎÖÚ åÐå ÇáÈÑãÌíÇÊ "
+"ááÊØæíÑ ÈÚÏ ÇáÂä æíÌÈ ÅÒÇáÊåÇ.\n"
 "\n"
-"أتريد مواصلة تثبيت Gpg4win والتعامل مع التثبيت القديم لاحقا؟"
+"ÃÊÑíÏ ãæÇÕáÉ ÊËÈíÊ Gpg4win æÇáÊÚÇãá ãÚ ÇáÊËÈíÊ ÇáÞÏíã áÇÍÞÇ¿"
 
 msgctxt "T_FoundOldGnuPack"
 msgid ""
@@ -241,9 +241,9 @@ msgid ""
 "\n"
 "The installation will be aborted now!"
 msgstr ""
-"وُجِد تثبيت من GnuPG-Pack.  تحتاج إلى إزالته قبل تثبيت Gpg4win.\n"
+"æõÌöÏ ÊËÈíÊ ãä GnuPG-Pack.  ÊÍÊÇÌ Åáì ÅÒÇáÊå ÞÈá ÊËÈíÊ Gpg4win.\n"
 "\n"
-"سيوقف التثبيت الآن!"
+"ÓíæÞÝ ÇáÊËÈíÊ ÇáÂä!"
 
 msgctxt "T_BetaWarning"
 msgid ""
@@ -268,12 +268,12 @@ msgid ""
 "should close Outlook and all Explorer windows.  Gpg4win will try to install "
 "anyway but a reboot will be required then."
 msgstr ""
-"رجاء تأكد من عدم تشغيل أي تطبيقات أخرى. عليك خصوصا إغلاق كل نوافذ أوتلوك أو "
-"إكسبلورر.  سيحاول Gpg4Win الثبيت على أي حال لكن ستحتاج إلى إعادة التشغيل."
+"ÑÌÇÁ ÊÃßÏ ãä ÚÏã ÊÔÛíá Ãí ÊØÈíÞÇÊ ÃÎÑì. Úáíß ÎÕæÕÇ ÅÛáÇÞ ßá äæÇÝРÃæÊáæß Ãæ "
+"ÅßÓÈáæÑÑ.  ÓíÍÇæá Gpg4Win ÇáËÈíÊ Úáì Ãí ÍÇá áßä ÓÊÍÊÇÌ Åáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá."
 
 msgctxt "T_ShuttingDownWinPT"
 msgid "Trying to shutdown a possible running instance of WinPT."
-msgstr "تجري محاولة إغلاق سيرورة محتملة عاملة من WinPT."
+msgstr "ÊÌÑí ãÍÇæáÉ ÅÛáÇÞ ÓíÑæÑÉ ãÍÊãáÉ ÚÇãáÉ ãä WinPT."
 
 msgctxt "T_FoundOldClaws"
 msgid ""
@@ -306,7 +306,7 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 msgctxt "DESC_SEC_gnupg_w32"
 msgid "GNU Privacy Guard"
-msgstr "حارس خصوصية جنو"
+msgstr "ÍÇÑÓ ÎÕæÕíÉ Ìäæ"
 
 msgctxt "T_Gpg_Install_failed"
 msgid ""
@@ -319,17 +319,17 @@ msgstr ""
 
 msgctxt "DESC_SEC_gpa"
 msgid "GNU Privacy Assistant"
-msgstr "مساعد خصوصية جنو"
+msgstr "ãÓÇÚÏ ÎÕæÕíÉ Ìäæ"
 
 #, fuzzy
 msgctxt "DESC_Menu_gpa"
 msgid "Run the GNU Privacy Assistant key management tool."
-msgstr "شغل أداة إدارة المفاتيح كليوباترا."
+msgstr "ÔÛá ÃÏÇÉ ÅÏÇÑÉ ÇáãÝÇÊíÍ ßáíæÈÇÊÑÇ."
 
 #, fuzzy
 msgctxt "DESC_Menu_gpg4win_readme"
 msgid "General information on Gpg4win"
-msgstr "معلومات عامة عن Gpg4Win"
+msgstr "ãÚáæãÇÊ ÚÇãÉ Úä Gpg4Win"
 
 msgctxt "DESC_Menu_gpg4win_howtosmime"
 msgid "Instruction to configure S/MIME"
@@ -338,23 +338,23 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 msgctxt "DESC_Menu_gnupg_faq"
 msgid "Show the Frequently Asked Questions document for GnuPG"
-msgstr "طاÙ\84ع Ø§Ù\84أسئÙ\84Ø© Ø§Ù\84شائعة Ø­Ù\88Ù\84 GnuPG"
+msgstr "ØÇáÚ ÇáÃÓÆáÉ ÇáÔÇÆÚÉ Íæá GnuPG"
 
 msgctxt "T_GpgEX_RegFailed"
 msgid "Warning: Registration of the GpgEX plugin failed."
-msgstr "تحذير: فشل تسجيل ملحقة GpgEX."
+msgstr "ÊÍÐíÑ: ÝÔá ÊÓÌíá ãáÍÞÉ GpgEX."
 
 msgctxt "DESC_SEC_gpgex"
 msgid "GnuPG Shell Extension"
-msgstr "ملحق GnuPG للصَّدَفة"
+msgstr "ãáÍÞ GnuPG ááÕøóÏóÝÉ"
 
 msgctxt "T_GpgOL_RegFailed"
 msgid "Warning: Registration of the GpgOL Outlook plugin failed."
-msgstr "تحذير: فشل تسجيل ملحقة GpgOL لأوتلوك."
+msgstr "ÊÍÐíÑ: ÝÔá ÊÓÌíá ãáÍÞÉ GpgOL áÃæÊáæß."
 
 msgctxt "DESC_SEC_gpgol"
 msgid "GnuPG for Outlook"
-msgstr "‏GnuPG لأوتلوك"
+msgstr "þGnuPG áÃæÊáæß"
 
 msgctxt "DESC_SEC_gpgme_browser"
 msgid ""
@@ -367,7 +367,7 @@ msgstr ""
 
 msgctxt "DESC_Menu_kleopatra"
 msgid "Run the Kleopatra key management tool."
-msgstr "شغل أداة إدارة المفاتيح كليوباترا."
+msgstr "ÔÛá ÃÏÇÉ ÅÏÇÑÉ ÇáãÝÇÊíÍ ßáíæÈÇÊÑÇ."
 
 msgctxt "T_File_Type_gpg_Name"
 msgid "OpenPGP Binary File"
@@ -411,56 +411,56 @@ msgstr ""
 
 #~ msgctxt "T_MoreInfo"
 #~ msgid "Click here for the project's homepage"
-#~ msgstr "انقر هنا لتزور صفحة المشروع"
+#~ msgstr "ÇäÞÑ åäÇ áÊÒæÑ ÕÝÍÉ ÇáãÔÑæÚ"
 
 #, fuzzy
 #~ msgctxt "DESC_Name_compendium"
 #~ msgid "Gpg4win Compendium"
-#~ msgstr "وثائق Gpg4win"
+#~ msgstr "æËÇÆÞ Gpg4win"
 
 #, fuzzy
 #~ msgctxt "DESC_SEC_compendium"
 #~ msgid "The Gpg4win documentation (English and German)"
-#~ msgstr "وثائق Gpg4win"
+#~ msgstr "æËÇÆÞ Gpg4win"
 
 #, fuzzy
 #~ msgctxt "DESC_Name_compendium_de_pdf"
 #~ msgid "Gpg4win Compendium (pdf, German)"
-#~ msgstr "وثائق Gpg4win"
+#~ msgstr "æËÇÆÞ Gpg4win"
 
 #, fuzzy
 #~ msgctxt "DESC_Name_compendium_en_pdf"
 #~ msgid "Gpg4win Compendium (pdf, English)"
-#~ msgstr "وثائق Gpg4win"
+#~ msgstr "æËÇÆÞ Gpg4win"
 
 #, fuzzy
 #~ msgctxt "DESC_Name_compendium_de_html"
 #~ msgid "Gpg4win Compendium (html, German)"
-#~ msgstr "وثائق Gpg4win"
+#~ msgstr "æËÇÆÞ Gpg4win"
 
 #, fuzzy
 #~ msgctxt "DESC_Name_compendium_en_html"
 #~ msgid "Gpg4win Compendium (html, English)"
-#~ msgstr "وثائق Gpg4win"
+#~ msgstr "æËÇÆÞ Gpg4win"
 
 #, fuzzy
 #~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_pdf"
 #~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, German)"
-#~ msgstr "وثائق Gpg4win"
+#~ msgstr "æËÇÆÞ Gpg4win"
 
 #, fuzzy
 #~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_pdf"
 #~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, English)"
-#~ msgstr "اعرض دليل Gpg4Win على الوب للمستخدمين المبتدئين"
+#~ msgstr "ÇÚÑÖ Ïáíá Gpg4Win Úáì ÇáæÈ ááãÓÊÎÏãíä ÇáãÈÊÏÆíä"
 
 #~ msgctxt "T_AdminNeeded"
 #~ msgid ""
 #~ "Warning: Administrator permissions required for a successful installation"
-#~ msgstr "تحذير: تحتاج إلى صلاحيات المدير لإتمام التثبيت"
+#~ msgstr "ÊÍÐíÑ: ÊÍÊÇÌ Åáì ÕáÇÍíÇÊ ÇáãÏíÑ áÅÊãÇã ÇáÊËÈíÊ"
 
 #~ msgctxt "T_RunKeyManager"
 #~ msgid "Run the key manager"
-#~ msgstr "شغّل مدير المفاتيح"
+#~ msgstr "ÔÛøá ãÏíÑ ÇáãÝÇÊíÍ"
 
 #~ msgctxt "T_FoundExistingVersionB"
 #~ msgid ""
@@ -469,139 +469,139 @@ msgstr ""
 #~ "\n"
 #~ "Do you want to continue installing Gpg4win?"
 #~ msgstr ""
-#~ "تم تثبيت إصدارة من Gpg4Win على هذا النظام من قبل. لا مشاكل في التثبيت "
-#~ "واستبدال تلك الإصدارة.\n"
+#~ "Êã ÊËÈíÊ ÅÕÏÇÑÉ ãä Gpg4Win Úáì åÐÇ ÇáäÙÇã ãä ÞÈá. áÇ ãÔÇßá Ýí ÇáÊËÈíÊ "
+#~ "æÇÓÊÈÏÇá Êáß ÇáÅÕÏÇÑÉ.\n"
 #~ "\n"
-#~ "أتريد مواصلة تثبيت Gpg4win؟"
+#~ "ÃÊÑíÏ ãæÇÕáÉ ÊËÈíÊ Gpg4win¿"
 
 #~ msgctxt "T_ShuttingDownDirMngr"
 #~ msgid "Trying to shutdown a possible running instance of DirMngr."
-#~ msgstr "تجري محاولة إغلاق سيرورة محتملة عاملة من DirMngr."
+#~ msgstr "ÊÌÑí ãÍÇæáÉ ÅÛáÇÞ ÓíÑæÑÉ ãÍÊãáÉ ÚÇãáÉ ãä DirMngr."
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_claws_mail"
 #~ msgid "Claws Mail-User-Agent"
-#~ msgstr "برمجية البريد Claws"
+#~ msgstr "ÈÑãÌíÉ ÇáÈÑíÏ Claws"
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_claws_mail"
 #~ msgid "Run the Claws mailprogram."
-#~ msgstr "شغل برمجية البريد Claws"
+#~ msgstr "ÔÛá ÈÑãÌíÉ ÇáÈÑíÏ Claws"
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_claws_mail_pdf"
 #~ msgid "Show the online manual of Claws Mail"
-#~ msgstr "اعرض كتيّب بريد Claws على الوب"
+#~ msgstr "ÇÚÑÖ ßÊíøÈ ÈÑíÏ Claws Úáì ÇáæÈ"
 
 #, fuzzy
 #~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_html"
 #~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (html, German)"
-#~ msgstr "وثائق Gpg4win"
+#~ msgstr "æËÇÆÞ Gpg4win"
 
 #, fuzzy
 #~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_html"
 #~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (html, English)"
-#~ msgstr "وثائق Gpg4win"
+#~ msgstr "æËÇÆÞ Gpg4win"
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_eudoragpg"
 #~ msgid "EudoraGPG is a plugin for the Eudora mail program"
-#~ msgstr "‏EudoraGPG هي ملحقة لبرمجية البريد Eudora"
+#~ msgstr "þEudoraGPG åí ãáÍÞÉ áÈÑãÌíÉ ÇáÈÑíÏ Eudora"
 
 #~ msgctxt "T_GPGee_RegFailed"
 #~ msgid "Warning: Registration of the GPGee explorer extension failed."
-#~ msgstr "تحذير: فشل تسجيل امتداد GPGee لإكسبلورر."
+#~ msgstr "ÊÍÐíÑ: ÝÔá ÊÓÌíá ÇãÊÏÇÏ GPGee áÅßÓÈáæÑÑ."
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_gpgee"
 #~ msgid "GPG Explorer Extensions"
-#~ msgstr "امتداد GPG لإكسبلورر"
+#~ msgstr "ÇãÊÏÇÏ GPG áÅßÓÈáæÑÑ"
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_gpgee_hlp"
 #~ msgid "Show the online manual of GPGee"
-#~ msgstr "اعرض كتيّب GPGee على الوب"
+#~ msgstr "ÇÚÑÖ ßÊíøÈ GPGee Úáì ÇáæÈ"
 
 #~ msgctxt "DESC_Name_man_advanced_de"
 #~ msgid "Advanced Manual (German)"
-#~ msgstr "كتيّب المتقدمين (بالألمانية)"
+#~ msgstr "ßÊíøÈ ÇáãÊÞÏãíä (ÈÇáÃáãÇäíÉ)"
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_man_advanced_de"
 #~ msgid "Gpg4Win Manual for the Advanced User (German)"
-#~ msgstr "كُتيب Gpg4Win للمستخدمين المتقدمين (بالألمانية)"
+#~ msgstr "ßõÊíÈ Gpg4Win ááãÓÊÎÏãíä ÇáãÊÞÏãíä (ÈÇáÃáãÇäíÉ)"
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_man_advanced_de"
 #~ msgid "Show the German online manual of Gpg4Win for advanced users"
-#~ msgstr "اعرض دليل Gpg4Win بالألمانية على الوب للمستخدمين المتقدمين"
+#~ msgstr "ÇÚÑÖ Ïáíá Gpg4Win ÈÇáÃáãÇäíÉ Úáì ÇáæÈ ááãÓÊÎÏãíä ÇáãÊÞÏãíä"
 
 #~ msgctxt "DESC_Name_man_advanced_en"
 #~ msgid "Advanced Manual"
-#~ msgstr "دليل المتقدمين"
+#~ msgstr "Ïáíá ÇáãÊÞÏãíä"
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_man_advanced_en"
 #~ msgid "Gpg4Win Manual for the Advanced User"
-#~ msgstr "دليل Gpg4Win للمستخدمين المتقدمين"
+#~ msgstr "Ïáíá Gpg4Win ááãÓÊÎÏãíä ÇáãÊÞÏãíä"
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_man_advanced_en"
 #~ msgid "Show the online manual of Gpg4Win for advanced users"
-#~ msgstr "اعرض دليل Gpg4Win على الوب للمستخدمين المتقدمين"
+#~ msgstr "ÇÚÑÖ Ïáíá Gpg4Win Úáì ÇáæÈ ááãÓÊÎÏãíä ÇáãÊÞÏãíä"
 
 #~ msgctxt "DESC_Name_man_novice_de"
 #~ msgid "Novice Manual (German)"
-#~ msgstr "دليل المبتدئين (بالألمانية)"
+#~ msgstr "Ïáíá ÇáãÈÊÏÆíä (ÈÇáÃáãÇäíÉ)"
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_man_novice_de"
 #~ msgid "Gpg4Win Manual for the Novice User (German)"
-#~ msgstr "دليل Gpg4Win للمستخدمين المبتدئين (بالألمانية)"
+#~ msgstr "Ïáíá Gpg4Win ááãÓÊÎÏãíä ÇáãÈÊÏÆíä (ÈÇáÃáãÇäíÉ)"
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_man_novice_de"
 #~ msgid "Show the German online manual of Gpg4Win for novice users"
-#~ msgstr "اعرض دليل Gpg4Win بالألمانية على الوب للمستخدمين المبتدئين"
+#~ msgstr "ÇÚÑÖ Ïáíá Gpg4Win ÈÇáÃáãÇäíÉ Úáì ÇáæÈ ááãÓÊÎÏãíä ÇáãÈÊÏÆíä"
 
 #, fuzzy
 #~ msgctxt "DESC_Name_man_novice_en"
 #~ msgid "Novice Manual (pdf, English)"
-#~ msgstr "دليل المبتدئين (بالألمانية)"
+#~ msgstr "Ïáíá ÇáãÈÊÏÆíä (ÈÇáÃáãÇäíÉ)"
 
 #, fuzzy
 #~ msgctxt "DESC_SEC_man_novice_en"
 #~ msgid "Gpg4win Manual for the Novice User (English)"
-#~ msgstr "دليل Gpg4Win للمستخدمين المبتدئين (بالألمانية)"
+#~ msgstr "Ïáíá Gpg4Win ááãÓÊÎÏãíä ÇáãÈÊÏÆíä (ÈÇáÃáãÇäíÉ)"
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_winpt"
 #~ msgid "Windows Privacy Tray"
-#~ msgstr "لوحة خصوصية ويندوز"
+#~ msgstr "áæÍÉ ÎÕæÕíÉ æíäÏæÒ"
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_winpt"
 #~ msgid ""
 #~ "Run the Windows Privacy Tray key management tool. This is a versatile key "
 #~ "management and encryption tool."
 #~ msgstr ""
-#~ "شغل أداة إدارة المفاتيح لوحة خصوصية ويندوز. هذه أداة إدارة مفاتيح وتعمية "
-#~ "متعددة الاستعمالات."
+#~ "ÔÛá ÃÏÇÉ ÅÏÇÑÉ ÇáãÝÇÊíÍ áæÍÉ ÎÕæÕíÉ æíäÏæÒ. åÐå ÃÏÇÉ ÅÏÇÑÉ ãÝÇÊíÍ æÊÚãíÉ "
+#~ "ãÊÚÏÏÉ ÇáÇÓÊÚãÇáÇÊ."
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_gpa"
 #~ msgid ""
 #~ "Run the GNU Privacy Assistant key management tool. This is an alternative "
 #~ "to the WinPT key management tool."
 #~ msgstr ""
-#~ "شغل أداة إدارة المفاتيح مساعد خصوصية جنو. هذه بديل لأداة إدارة المفاتيح "
+#~ "ÔÛá ÃÏÇÉ ÅÏÇÑÉ ÇáãÝÇÊíÍ ãÓÇÚÏ ÎÕæÕíÉ Ìäæ. åÐå ÈÏíá áÃÏÇÉ ÅÏÇÑÉ ÇáãÝÇÊíÍ "
 #~ "WinPT."
 
 #~ msgctxt "DESC_Name_man_novice_en"
 #~ msgid "Novice Manual"
-#~ msgstr "دليل المبتدئين"
+#~ msgstr "Ïáíá ÇáãÈÊÏÆíä"
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_man_novice_en"
 #~ msgid "Gpg4Win Manual for the Novice User"
-#~ msgstr "دليل Gpg4Win للمستخدمين المبتدئين"
+#~ msgstr "Ïáíá Gpg4Win ááãÓÊÎÏãíä ÇáãÈÊÏÆíä"
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_gnupg2"
 #~ msgid "GNU Privacy Guard with S/MIME support"
-#~ msgstr "حارس خصوصية جنو مع دعم S/MIME"
+#~ msgstr "ÍÇÑÓ ÎÕæÕíÉ Ìäæ ãÚ ÏÚã S/MIME"
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_sylpheed"
 #~ msgid "Sylpheed-Claws Mail-User-Agent"
-#~ msgstr "برمجية البريد Sylpheed-Claws"
+#~ msgstr "ÈÑãÌíÉ ÇáÈÑíÏ Sylpheed-Claws"
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_sylpheed"
 #~ msgid "Run the Sylpheed-Claws mailprogram."
-#~ msgstr "شغل برمجية البريد Sylpheed-Claws"
+#~ msgstr "ÔÛá ÈÑãÌíÉ ÇáÈÑíÏ Sylpheed-Claws"
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_sylpheed_pdf"
 #~ msgid "Show the online manual of Sylpheed Claws"
-#~ msgstr "اعرض دليل Sylpheed Claws على الوب"
+#~ msgstr "ÇÚÑÖ Ïáíá Sylpheed Claws Úáì ÇáæÈ"
index 23651a4..9aebc23 100644 (file)
--- a/po/cz.po
+++ b/po/cz.po
@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
 "Language-Team: Czech <tsgender@gmail.com>\n"
 "Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
@@ -20,11 +20,11 @@ msgstr ""
 
 msgctxt "T_AlreadyRunning"
 msgid "An instance of this installer is already running."
-msgstr "Jedna instance tohoto programu je u\9e spu\9ana."
+msgstr "Jedna instance tohoto programu je u\9e spu\9ana."
 
 msgctxt "T_WelcomeTitleGpg4win"
 msgid "Welcome to the installation of Gpg4win"
-msgstr "Vítejte v instalaci programu Gpg4win"
+msgstr "Vítejte v instalaci programu Gpg4win"
 
 msgctxt "T_AboutGpg4win"
 msgid ""
@@ -33,10 +33,10 @@ msgid ""
 "standards are supported, OpenPGP and S/MIME. Gpg4win and the software "
 "included with Gpg4win is Free Software."
 msgstr ""
-"Gpg4win je instalaèní balíèek pro OS Windows pro \9aifrování e-mail zpráv a "
-"souborù, pomocí základních komponenent GnuPG pro Windows. Obì pøíslu\9a "
-"kryptografické normy jsou podporovány, OpenPGP a S / MIME. Gpg4win a "
-"zahrnutý software s Gpg4win jsou svobodný software."
+"Gpg4win je instalaèní balíèek pro OS Windows pro \9aifrování e-mail zpráv a "
+"souborù, pomocí základních komponenent GnuPG pro Windows. Obì pøíslu\9a "
+"kryptografické normy jsou podporovány, OpenPGP a S / MIME. Gpg4win a "
+"zahrnutý software s Gpg4win jsou svobodný software."
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winVersion"
 msgid "This is Gpg4win version ${VERSION}"
@@ -48,11 +48,11 @@ msgstr "verze souboru ${PROD_VERSION}"
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winReleaseDate"
 msgid "Release date ${_BUILD_ISODATE}"
-msgstr "datum vydání ${_BUILD_ISODATE}"
+msgstr "datum vydání ${_BUILD_ISODATE}"
 
 msgctxt "T_WelcomeTitleGpg4winSrc"
 msgid "Welcome to the installation of the Gpg4win sources"
-msgstr "Vítejte v instalaci Gpg4win zdrojù"
+msgstr "Vítejte v instalaci Gpg4win zdrojù"
 
 #, fuzzy
 msgctxt "T_AboutGpg4winSrc"
@@ -62,10 +62,10 @@ msgid ""
 "standards are supported, OpenPGP and S/MIME. Gpg4win and the software "
 "included with Gpg4win are Free Software."
 msgstr ""
-"Gpg4win je instalaèní balíèek pro OS Windows pro \9aifrování e-mail zpráv a "
-"souborù, pomocí základních komponenent GnuPG pro Windows. Obì pøíslu\9a "
-"kryptografické normy jsou podporovány, OpenPGP a S / MIME. Gpg4win a "
-"zahrnutý software s Gpg4win jsou svobodný software."
+"Gpg4win je instalaèní balíèek pro OS Windows pro \9aifrování e-mail zpráv a "
+"souborù, pomocí základních komponenent GnuPG pro Windows. Obì pøíslu\9a "
+"kryptografické normy jsou podporovány, OpenPGP a S / MIME. Gpg4win a "
+"zahrnutý software s Gpg4win jsou svobodný software."
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winSrcVersion"
 msgid "This is Gpg4win version ${VERSION}"
@@ -78,7 +78,7 @@ msgstr "verze souboru ${PROD_VERSION}"
 #, fuzzy
 msgctxt "T_AboutGpg4winSrcReleaseDate"
 msgid "release date ${_BUILD_ISODATE}"
-msgstr "datum vydání ${_BUILD_ISODATE}"
+msgstr "datum vydání ${_BUILD_ISODATE}"
 
 msgctxt "T_RunKleopatra"
 msgid "Run Kleopatra"
@@ -98,7 +98,7 @@ msgid ""
 "This software is licensed under the terms of the GNU General Public License "
 "(GNU GPL)."
 msgstr ""
-"ento program je licencovaný pod licencí GNU General Public License (GPL)."
+"ento program je licencovaný pod licencí GNU General Public License (GPL)."
 
 msgctxt "T_GPLShort"
 msgid ""
@@ -106,11 +106,11 @@ msgid ""
 "distribute it as long as you give the recipients the same rights you have "
 "received."
 msgstr ""
-"In aller Kürze: Sie haben das Recht, die Software zu jedem Zweck "
-"einzusetzen.  Sie können die Software weitergeben, sofern Sie dem Empfänger "
-"dieselben Rechte einräumen, die auch Sie erhalten haben.Ve zkratce: mùÂ\9eete "
-"spouÂ\9atìt tentyo program pro jakýkoli ÃºÃ¨rl. MùÂ\9eete distribuovat tento program "
-"se  stejnými právy, které jste obdrÂ\9eeli."
+"In aller Kürze: Sie haben das Recht, die Software zu jedem Zweck "
+"einzusetzen.  Sie können die Software weitergeben, sofern Sie dem Empfänger "
+"dieselben Rechte einräumen, die auch Sie erhalten haben.Ve zkratce: mù\9eete "
+"spou\9atìt tentyo program pro jakýkoli úèrl. Mù\9eete distribuovat tento program "
+"se  stejnými právy, které jste obdr\9eeli."
 
 msgctxt "T_MoreInfo"
 msgid "Go to Gpg4win's webpage"
@@ -122,11 +122,11 @@ msgstr "https://www.gpg4win.org"
 
 msgctxt "T_ShowReadme"
 msgid "Show the README file"
-msgstr "Ukázat README"
+msgstr "Ukázat README"
 
 msgctxt "T_NoKeyManager"
 msgid "No key manager has been installed, thus we can't run one now."
-msgstr "Je\9atì nebyl nainstalován \9eádný mana\9eér klíèù, proto nelze \9eádný spustit."
+msgstr "Je\9atì nebyl nainstalován \9eádný mana\9eér klíèù, proto nelze \9eádný spustit."
 
 msgctxt "DESC_Menu_manuals"
 msgid "Documentation"
@@ -142,7 +142,7 @@ msgstr "Gpg4win Dokumentace"
 
 msgctxt "T_InstallOptions"
 msgid "Install Options"
-msgstr "MoÂ\9enosti instalace"
+msgstr "Mo\9enosti instalace"
 
 msgctxt "T_InstallOptLinks"
 msgid "Start links"
@@ -150,11 +150,11 @@ msgstr "Start odkazy"
 
 msgctxt "T_InstOptLabelA"
 msgid "Please select where Gpg4win shall install links:"
-msgstr "Prosím vyberte, kam má Gpg4win nainstalovat odkazy:"
+msgstr "Prosím vyberte, kam má Gpg4win nainstalovat odkazy:"
 
 msgctxt "T_InstOptLabelB"
 msgid "(Only programs will be linked into the quick launch bar.)"
-msgstr "(Jen odkazy progarmù budou vytvoøeny v panelu rychlého spu\9atìní.)"
+msgstr "(Jen odkazy progarmù budou vytvoøeny v panelu rychlého spu\9atìní.)"
 
 msgctxt "T_InstOptFieldA"
 msgid "Start Menu"
@@ -166,15 +166,15 @@ msgstr "Plocha"
 
 msgctxt "T_InstOptFieldC"
 msgid "Quick Launch Bar"
-msgstr "Panel rychlého spu\9atìní"
+msgstr "Panel rychlého spu\9atìní"
 
 msgctxt "T_FoundExistingVersion"
 msgid ""
 "Version $R1 has already been installed.\n"
 "Do you want to overwrite it with version ${VERSION}?"
 msgstr ""
-"Verze $R1 byla nainstalována.\n"
-"Chcete ji pøepsat verzí ${VERSION} reiben?"
+"Verze $R1 byla nainstalována.\n"
+"Chcete ji pøepsat verzí ${VERSION} reiben?"
 
 msgctxt "T_FoundExistingOldVersion"
 msgid ""
@@ -182,9 +182,9 @@ msgid ""
 "to deinstall previous versions on major upgrades.\n"
 "Do you want to continue installing Gpg4win ${VERSION} anyway?"
 msgstr ""
-"Sta\9aí verze $R1 byla nainstalována. Dùraznì se doporuèuje odinstalovat star\9aí "
-"verzi pøed instalací nové verze.\n"
-"Chcete pokraèovat v instalaci Gpg4win verze ${VERSION} ?"
+"Sta\9aí verze $R1 byla nainstalována. Dùraznì se doporuèuje odinstalovat star\9aí "
+"verzi pøed instalací nové verze.\n"
+"Chcete pokraèovat v instalaci Gpg4win verze ${VERSION} ?"
 
 msgctxt "T_UninstallingOldVersion"
 msgid "Uninstalling Gpg4win-"
@@ -195,8 +195,8 @@ msgid ""
 "Please see the Gpg4win user manual to learn how to migrate existing keys "
 "from other GnuPG based installations to Gpg4win."
 msgstr ""
-"Prosím, vìnujte pozornost manuálu Gpg4win, kde se doètete, jak pøenést klíèe "
-"z jiných GnuPG instalací do Gpgp4win."
+"Prosím, vìnujte pozornost manuálu Gpg4win, kde se doètete, jak pøenést klíèe "
+"z jiných GnuPG instalací do Gpgp4win."
 
 msgctxt "T_FoundOldGnuPP"
 msgid ""
@@ -206,10 +206,10 @@ msgid ""
 "Do you want to continue installing Gpg4win and take care of the old "
 "installation later?"
 msgstr ""
-"Byla detekována star\9aí instalace GnuPP (GNU Privacy Project).  Tento star\9aí "
-"program \9eu\9e není udr\9eován, mìl by být proto odstranìn.\n"
+"Byla detekována star\9aí instalace GnuPP (GNU Privacy Project).  Tento star\9aí "
+"program \9eu\9e není udr\9eován, mìl by být proto odstranìn.\n"
 "\n"
-"Chcete pokrèovat v instalaci Gpg4win a pozdìji odstranit staré GnuPP?"
+"Chcete pokrèovat v instalaci Gpg4win a pozdìji odstranit staré GnuPP?"
 
 msgctxt "T_FoundOldGnuPT"
 msgid ""
@@ -218,10 +218,10 @@ msgid ""
 "\n"
 "Do you want to continue installing Gpg4win?"
 msgstr ""
-"Byla detekována GnuPT. To mù\9ee zpùsobovat potí\9ee se souèasným pou\9eívaním "
+"Byla detekována GnuPT. To mù\9ee zpùsobovat potí\9ee se souèasným pou\9eívaním "
 "Gpg4win.\n"
 "\n"
-"Chcete pokraèovat v instalaci Gpg4win?"
+"Chcete pokraèovat v instalaci Gpg4win?"
 
 msgctxt "T_FoundOldWinPTSF"
 msgid ""
@@ -231,9 +231,9 @@ msgid ""
 "Do you want to continue installing Gpg4win and take care of the old "
 "installation later?"
 msgstr ""
-"Byla detekována star\9aí instalace WInPT. Tento program není víc udr\9eován amìl "
-"by být odstranìn.\n"
-"Chcete pokraèovat v instalaci Gpg4win?"
+"Byla detekována star\9aí instalace WInPT. Tento program není víc udr\9eován amìl "
+"by být odstranìn.\n"
+"Chcete pokraèovat v instalaci Gpg4win?"
 
 msgctxt "T_FoundOldGnuPack"
 msgid ""
@@ -242,10 +242,10 @@ msgid ""
 "\n"
 "The installation will be aborted now!"
 msgstr ""
-"Byla detekována instalace GnuPG-Pack. Musíte jej odinstalovat, neÂ\9e budete "
-"pokraèovat v instalaci programu Gpg4win.\n"
+"Byla detekována instalace GnuPG-Pack. Musíte jej odinstalovat, ne\9e budete "
+"pokraèovat v instalaci programu Gpg4win.\n"
 "\n"
-"Instalace nyní bude ukonèena!"
+"Instalace nyní bude ukonèena!"
 
 msgctxt "T_BetaWarning"
 msgid ""
@@ -254,10 +254,10 @@ msgid ""
 "Beta versions are only intended for testing and shall not be used in a "
 "production environment."
 msgstr ""
-"Poznámka: Tohle je BETA verze programu Gpg4win.\n"
+"Poznámka: Tohle je BETA verze programu Gpg4win.\n"
 "\n"
-"Beta verze jsou urèeny pouze pro testování a nemìly by být pouÂ\9eity v "
-"produkèním prostøedí."
+"Beta verze jsou urèeny pouze pro testování a nemìly by být pou\9eity v "
+"produkèním prostøedí."
 
 msgctxt "T_AdminWanted"
 msgid ""
@@ -273,13 +273,13 @@ msgid ""
 "should close Outlook and all Explorer windows.  Gpg4win will try to install "
 "anyway but a reboot will be required then."
 msgstr ""
-"Prosím ujistìte se, \9ee nebì\9eí \9eádné aplikace. Zejména Outlook a jiné souborové "
-"mana\9eéry. Gpg4win se sice pokusí nainstalovat, ale pak bude potøeba poèítaè "
+"Prosím ujistìte se, \9ee nebì\9eí \9eádné aplikace. Zejména Outlook a jiné souborové "
+"mana\9eéry. Gpg4win se sice pokusí nainstalovat, ale pak bude potøeba poèítaè "
 "restartovat."
 
 msgctxt "T_ShuttingDownWinPT"
 msgid "Trying to shutdown a possible running instance of WinPT."
-msgstr "Pokus o ukonèení pravdìpodobnì bì\9eícího programu WinPT."
+msgstr "Pokus o ukonèení pravdìpodobnì bì\9eícího programu WinPT."
 
 msgctxt "T_FoundOldClaws"
 msgid ""
@@ -329,11 +329,11 @@ msgstr "GNU Privacy Assistant"
 
 msgctxt "DESC_Menu_gpa"
 msgid "Run the GNU Privacy Assistant key management tool."
-msgstr "Spustit správce klíèù program GPA."
+msgstr "Spustit správce klíèù program GPA."
 
 msgctxt "DESC_Menu_gpg4win_readme"
 msgid "General information on Gpg4win"
-msgstr "Obecné informace o Gpg4win"
+msgstr "Obecné informace o Gpg4win"
 
 msgctxt "DESC_Menu_gpg4win_howtosmime"
 msgid "Instruction to configure S/MIME"
@@ -341,27 +341,27 @@ msgstr "Instrukce ke konfiguraci S/MIME"
 
 msgctxt "DESC_Menu_gnupg_faq"
 msgid "Show the Frequently Asked Questions document for GnuPG"
-msgstr "Ukázat - èasto kladené dotazy - (FAQ) - pro GnuPG"
+msgstr "Ukázat - èasto kladené dotazy - (FAQ) - pro GnuPG"
 
 msgctxt "T_GpgEX_RegFailed"
 msgid "Warning: Registration of the GpgEX plugin failed."
-msgstr "Upozornìní: Registrace doplòku GpgEX selhala."
+msgstr "Upozornìní: Registrace doplòku GpgEX selhala."
 
 msgctxt "DESC_SEC_gpgex"
 msgid "GnuPG Shell Extension"
 msgstr ""
-"GPG Shell Extension (GpgEX) je rozÂ\9aíøení pro Windows Explorer, které umoÂ\9eòuje Â\9a"
-"ifrovat soubory pomocí kontextového menu. VyÂ\9eaduje program Kleopatra nebo GPA."
+"GPG Shell Extension (GpgEX) je roz\9aíøení pro Windows Explorer, které umo\9eòuje \9a"
+"ifrovat soubory pomocí kontextového menu. Vy\9eaduje program Kleopatra nebo GPA."
 
 msgctxt "T_GpgOL_RegFailed"
 msgid "Warning: Registration of the GpgOL Outlook plugin failed."
-msgstr "Upozornìní: Registrace doplòku GpgOL Outlook selhala."
+msgstr "Upozornìní: Registrace doplòku GpgOL Outlook selhala."
 
 msgctxt "DESC_SEC_gpgol"
 msgid "GnuPG for Outlook"
 msgstr ""
-"GnuPG pro aplikaci Outlook (GpgOL) je roz\9aíøení pro Outlook 2003 a 2007, "
-"který se pouÂ\9eívá pro Â\9aifrování zpráv pomocí OpenPGP nebo S/MIME. VyÂ\9eaduje "
+"GnuPG pro aplikaci Outlook (GpgOL) je roz\9aíøení pro Outlook 2003 a 2007, "
+"který se pou\9eívá pro \9aifrování zpráv pomocí OpenPGP nebo S/MIME. Vy\9eaduje "
 "Kleopatra, nebo GPA."
 
 msgctxt "DESC_SEC_gpgme_browser"
@@ -372,12 +372,12 @@ msgstr ""
 msgctxt "DESC_SEC_kleopatra"
 msgid "Keymanager for OpenPGP and X.509 and common crypto dialogs."
 msgstr ""
-"Správce certifikátù X.509 a pro OpenPGP (S/MIME), a konzistentní u\9eivatelské "
-"rozhraní pro v\9aechny kryptografické operace."
+"Správce certifikátù X.509 a pro OpenPGP (S/MIME), a konzistentní u\9eivatelské "
+"rozhraní pro v\9aechny kryptografické operace."
 
 msgctxt "DESC_Menu_kleopatra"
 msgid "Run the Kleopatra key management tool."
-msgstr "Spustit Správce certifikátù Kleopatra."
+msgstr "Spustit Správce certifikátù Kleopatra."
 
 msgctxt "T_File_Type_gpg_Name"
 msgid "OpenPGP Binary File"
@@ -421,7 +421,7 @@ msgstr ""
 
 #~ msgctxt "T_MoreInfo"
 #~ msgid "Click here for the project's homepage"
-#~ msgstr "Kliknìte pro homepage projektu"
+#~ msgstr "Kliknìte pro homepage projektu"
 
 #~ msgctxt "DESC_Name_compendium"
 #~ msgid "Gpg4win Compendium"
@@ -429,11 +429,11 @@ msgstr ""
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_compendium"
 #~ msgid "The Gpg4win documentation (English and German)"
-#~ msgstr "Gpg4win dokumentace (anglicky a nìmecky)"
+#~ msgstr "Gpg4win dokumentace (anglicky a nìmecky)"
 
 #~ msgctxt "DESC_Name_compendium_de_pdf"
 #~ msgid "Gpg4win Compendium (pdf, German)"
-#~ msgstr "Gpg4win Compendium (pdf, nìmecky)"
+#~ msgstr "Gpg4win Compendium (pdf, nìmecky)"
 
 #~ msgctxt "DESC_Name_compendium_en_pdf"
 #~ msgid "Gpg4win Compendium (pdf, English)"
@@ -441,7 +441,7 @@ msgstr ""
 
 #~ msgctxt "DESC_Name_compendium_de_html"
 #~ msgid "Gpg4win Compendium (html, German)"
-#~ msgstr "Gpg4win Compendium (html, nìmecky)"
+#~ msgstr "Gpg4win Compendium (html, nìmecky)"
 
 #~ msgctxt "DESC_Name_compendium_en_html"
 #~ msgid "Gpg4win Compendium (html, English)"
@@ -449,21 +449,21 @@ msgstr ""
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_pdf"
 #~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, German)"
-#~ msgstr "Ukázat Gpg4win Compendium (pdf, nìmecky)"
+#~ msgstr "Ukázat Gpg4win Compendium (pdf, nìmecky)"
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_pdf"
 #~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, English)"
-#~ msgstr "Ukázat Gpg4win Compendium (pdf, anglicky)"
+#~ msgstr "Ukázat Gpg4win Compendium (pdf, anglicky)"
 
 #~ msgctxt "T_AdminNeeded"
 #~ msgid ""
 #~ "Warning: Administrator permissions required for a successful installation"
 #~ msgstr ""
-#~ "Upozornìní: Pro úspì\9anou instalaci jsou vy\9eadována práva Administrátora."
+#~ "Upozornìní: Pro úspì\9anou instalaci jsou vy\9eadována práva Administrátora."
 
 #~ msgctxt "T_RunKeyManager"
 #~ msgid "Run the key manager"
-#~ msgstr "Spustit mana\9eer klíèù"
+#~ msgstr "Spustit mana\9eer klíèù"
 
 #~ msgctxt "T_FoundExistingVersionB"
 #~ msgid ""
@@ -472,18 +472,18 @@ msgstr ""
 #~ "\n"
 #~ "Do you want to continue installing Gpg4win?"
 #~ msgstr ""
-#~ "Jedna verze Gpg4Win jiÂ\9e byla nainstalována. Nebude vadit, kdyÂ\9e se "
-#~ "nainstaluje a tudí\9e pøepí\9ae touhle verzí.\n"
+#~ "Jedna verze Gpg4Win ji\9e byla nainstalována. Nebude vadit, kdy\9e se "
+#~ "nainstaluje a tudí\9e pøepí\9ae touhle verzí.\n"
 #~ "\n"
-#~ "Chcete pokraèovat s instalací Gpg4win?"
+#~ "Chcete pokraèovat s instalací Gpg4win?"
 
 #~ msgctxt "T_ShuttingDownDirMngr"
 #~ msgid "Trying to shutdown a possible running instance of DirMngr."
-#~ msgstr "Pokus o ukonèení pravdìpodobnì bì\9eícího programu DirMngr."
+#~ msgstr "Pokus o ukonèení pravdìpodobnì bì\9eícího programu DirMngr."
 
 #~ msgctxt "T_SetDefaultClient"
 #~ msgid "Do you want to make Claws Mail your default mail client?"
-#~ msgstr "Chcete nastavit Claws Mail jako vá\9a pøednastavený po\9atovní program?"
+#~ msgstr "Chcete nastavit Claws Mail jako vá\9a pøednastavený po\9atovní program?"
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_claws_mail"
 #~ msgid "Claws Mail-User-Agent"
@@ -495,11 +495,11 @@ msgstr ""
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_claws_mail_pdf"
 #~ msgid "Show the online manual of Claws Mail"
-#~ msgstr "Ukázat on-line manuál programu Claws Mail"
+#~ msgstr "Ukázat on-line manuál programu Claws Mail"
 
 #~ msgctxt "T_SMIMEHeaderText"
 #~ msgid "Define trustable root certificates"
-#~ msgstr "Vyberte dùveryhodné koøenové certifikáty"
+#~ msgstr "Vyberte dùveryhodné koøenové certifikáty"
 
 #~ msgctxt "T_SMIMEHeaderSubtext"
 #~ msgid "S/MIME configuration"
@@ -507,19 +507,19 @@ msgstr ""
 
 #~ msgctxt "T_SMIMETextTop"
 #~ msgid "Gpg4win needs a list of root certificates which you trust."
-#~ msgstr "Gpg4win potøebuje seznam koøenových certifikátù, kterým dùveøujete."
+#~ msgstr "Gpg4win potøebuje seznam koøenových certifikátù, kterým dùveøujete."
 
 #~ msgctxt "T_SMIMETextBottom"
 #~ msgid ""
 #~ "Therewith you can use S/MIME, the configuration is stringently required. "
 #~ "Skip this configuration only if you don't want to use S/MIME."
 #~ msgstr ""
-#~ "S ním mù\9eete pou\9eít S/MIME, konfigurace je vy\9eadována. Vynechte tuto "
-#~ "konfiguraci pouze tehdy, pokud nechcete pou\9eívat S / MIME."
+#~ "S ním mù\9eete pou\9eít S/MIME, konfigurace je vy\9eadována. Vynechte tuto "
+#~ "konfiguraci pouze tehdy, pokud nechcete pou\9eívat S / MIME."
 
 #~ msgctxt "T_SMIMECheckboxText"
 #~ msgid "Root certificate defined or skip configuration"
-#~ msgstr "Koøenový certifikát definován nebo pøeskoète konfiguraci"
+#~ msgstr "Koøenový certifikát definován nebo pøeskoète konfiguraci"
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_html"
 #~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (html, German)"
@@ -532,7 +532,7 @@ msgstr ""
 #~ msgctxt "DESC_SEC_eudoragpg"
 #~ msgid "EudoraGPG is a plugin for the Eudora mail program"
 #~ msgstr ""
-#~ "EudoraGPG ist ein Plugin zur Verschlüsselung für das Eudora Mailprogramm"
+#~ "EudoraGPG ist ein Plugin zur Verschlüsselung für das Eudora Mailprogramm"
 
 #~ msgctxt "T_GPGee_RegFailed"
 #~ msgid "Warning: Registration of the GPGee explorer extension failed."
@@ -542,8 +542,8 @@ msgstr ""
 #~ msgctxt "DESC_SEC_gpgee"
 #~ msgid "GPG Explorer Extensions"
 #~ msgstr ""
-#~ "GPG Explorer Erweiterungen (GPGee) ist eine Erweiterung für den Explorer, "
-#~ "die es ermöglicht, Dateien über das Kontextmenü zu verschlüsseln."
+#~ "GPG Explorer Erweiterungen (GPGee) ist eine Erweiterung für den Explorer, "
+#~ "die es ermöglicht, Dateien über das Kontextmenü zu verschlüsseln."
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_gpgee_hlp"
 #~ msgid "Show the online manual of GPGee"
@@ -555,11 +555,11 @@ msgstr ""
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_man_advanced_de"
 #~ msgid "Gpg4Win Manual for the Advanced User (German)"
-#~ msgstr "Gpg4win Handbuch für den Durchblicker"
+#~ msgstr "Gpg4win Handbuch für den Durchblicker"
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_man_advanced_de"
 #~ msgid "Show the German online manual of Gpg4Win for advanced users"
-#~ msgstr "Das Online-Handbuch von Gpg4win für den Durchblicker anzeigen"
+#~ msgstr "Das Online-Handbuch von Gpg4win für den Durchblicker anzeigen"
 
 #~ msgctxt "DESC_Name_man_advanced_en"
 #~ msgid "Advanced Manual"
@@ -567,12 +567,12 @@ msgstr ""
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_man_advanced_en"
 #~ msgid "Gpg4Win Manual for the Advanced User"
-#~ msgstr "Gpg4win Handbuch für den Durchblicker (englisch)"
+#~ msgstr "Gpg4win Handbuch für den Durchblicker (englisch)"
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_man_advanced_en"
 #~ msgid "Show the online manual of Gpg4Win for advanced users"
 #~ msgstr ""
-#~ "Das englische Online-Handbuch von Gpg4win für den Durchblicker anzeigen"
+#~ "Das englische Online-Handbuch von Gpg4win für den Durchblicker anzeigen"
 
 #~ msgctxt "DESC_Name_man_novice_de"
 #~ msgid "Novice Manual (German)"
@@ -580,11 +580,11 @@ msgstr ""
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_man_novice_de"
 #~ msgid "Gpg4Win Manual for the Novice User (German)"
-#~ msgstr "Gpg4win Handbuch für den Einsteiger"
+#~ msgstr "Gpg4win Handbuch für den Einsteiger"
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_man_novice_de"
 #~ msgid "Show the German online manual of Gpg4Win for novice users"
-#~ msgstr "Das Online-Handbuch von Gpg4win für den Einsteiger anzeigen"
+#~ msgstr "Das Online-Handbuch von Gpg4win für den Einsteiger anzeigen"
 
 #~ msgctxt "DESC_Name_man_novice_en"
 #~ msgid "Novice Manual (pdf, English)"
@@ -602,7 +602,7 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Windows Privacy Tray"
 #~ msgstr ""
 #~ "Windows Privacy Tray (WinPT) ist ein vielseitiges Programm zur "
-#~ "Schlüsselverwaltung sowie aller anderen Funktionen von GnuPG.  Es "
+#~ "Schlüsselverwaltung sowie aller anderen Funktionen von GnuPG.  Es "
 #~ "installiert sich in die Startleiste."
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_winpt"
@@ -610,8 +610,8 @@ msgstr ""
 #~ "Run the Windows Privacy Tray key management tool. This is a versatile key "
 #~ "management and encryption tool."
 #~ msgstr ""
-#~ "Das Schlüsselverwaltungsprogramm Windows Privacy Tray aufrufen.  Dies ist "
-#~ "ein vielseitiges Programm zur Schlüsselverwaltung und Verschlüsselung.  "
+#~ "Das Schlüsselverwaltungsprogramm Windows Privacy Tray aufrufen.  Dies ist "
+#~ "ein vielseitiges Programm zur Schlüsselverwaltung und Verschlüsselung.  "
 #~ "Es installiert sich in die Startleiste."
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_gpa"
@@ -619,5 +619,5 @@ msgstr ""
 #~ "Run the GNU Privacy Assistant key management tool. This is an alternative "
 #~ "to the WinPT key management tool."
 #~ msgstr ""
-#~ "Das Schlüsselverwaltungsprogramm GNU Privacy Assistent aufrufen.  Dies "
+#~ "Das Schlüsselverwaltungsprogramm GNU Privacy Assistent aufrufen.  Dies "
 #~ "ist eine Alternative zu dem WinPT Programm."
index e5eb841..c9e3a09 100644 (file)
--- a/po/de.po
+++ b/po/de.po
@@ -13,14 +13,14 @@ msgstr ""
 "Language-Team: German <kde-i18n-de@kde.org>\n"
 "Language: de\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: Lokalize 2.0\n"
 
 msgctxt "T_AlreadyRunning"
 msgid "An instance of this installer is already running."
-msgstr "Ein Exemplar dieses Installers läuft bereits."
+msgstr "Ein Exemplar dieses Installers läuft bereits."
 
 msgctxt "T_WelcomeTitleGpg4win"
 msgid "Welcome to the installation of Gpg4win"
@@ -33,10 +33,10 @@ msgid ""
 "standards are supported, OpenPGP and S/MIME. Gpg4win and the software "
 "included with Gpg4win is Free Software."
 msgstr ""
-"Gpg4win ist ein Installationspaket für Windows zur Nutzung von E-Mail- und "
-"Datei-Verschlüsselung unter Verwendung der Kernkomponente GnuPG für Windows. "
+"Gpg4win ist ein Installationspaket für Windows zur Nutzung von E-Mail- und "
+"Datei-Verschlüsselung unter Verwendung der Kernkomponente GnuPG für Windows. "
 "Die beiden relevanten kryptographischen Standards OpenPGP und S/MIME werden "
-"unterstützt. Gpg4win und die in Gpg4win enthaltene Software sind Freie "
+"unterstützt. Gpg4win und die in Gpg4win enthaltene Software sind Freie "
 "Software."
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winVersion"
@@ -62,10 +62,10 @@ msgid ""
 "standards are supported, OpenPGP and S/MIME. Gpg4win and the software "
 "included with Gpg4win are Free Software."
 msgstr ""
-"Gpg4win ist ein Installationspaket für Windows zur Nutzung von E-Mail- und "
-"Datei-Verschlüsselung unter Verwendung der Kernkomponente GnuPG für Windows. "
+"Gpg4win ist ein Installationspaket für Windows zur Nutzung von E-Mail- und "
+"Datei-Verschlüsselung unter Verwendung der Kernkomponente GnuPG für Windows. "
 "Die beiden relevanten kryptographischen Standards OpenPGP und S/MIME werden "
-"unterstützt. Gpg4win und die in Gpg4win enthaltene Software sind Freie "
+"unterstützt. Gpg4win und die in Gpg4win enthaltene Software sind Freie "
 "Software. "
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winSrcVersion"
@@ -105,9 +105,9 @@ msgid ""
 "distribute it as long as you give the recipients the same rights you have "
 "received."
 msgstr ""
-"In aller Kürze: Sie haben das Recht, die Software zu jedem Zweck "
-"einzusetzen.  Sie können die Software weitergeben, sofern Sie dem Empfänger "
-"dieselben Rechte einräumen, die auch Sie erhalten haben."
+"In aller Kürze: Sie haben das Recht, die Software zu jedem Zweck "
+"einzusetzen.  Sie können die Software weitergeben, sofern Sie dem Empfänger "
+"dieselben Rechte einräumen, die auch Sie erhalten haben."
 
 msgctxt "T_MoreInfo"
 msgid "Go to Gpg4win's webpage"
@@ -124,8 +124,8 @@ msgstr "Die README Datei anzeigen"
 msgctxt "T_NoKeyManager"
 msgid "No key manager has been installed, thus we can't run one now."
 msgstr ""
-"Es wurde keine Schlüsselverwaltung installiert.  Deswegen kann sie jetzt "
-"auch nicht ausgeführt werden."
+"Es wurde keine Schlüsselverwaltung installiert.  Deswegen kann sie jetzt "
+"auch nicht ausgeführt werden."
 
 msgctxt "DESC_Menu_manuals"
 msgid "Documentation"
@@ -149,20 +149,20 @@ msgstr "Startlinks"
 
 msgctxt "T_InstOptLabelA"
 msgid "Please select where Gpg4win shall install links:"
-msgstr "Bitte wählen Sie, welche Verknüpfungen angelegt werden sollen:"
+msgstr "Bitte wählen Sie, welche Verknüpfungen angelegt werden sollen:"
 
 msgctxt "T_InstOptLabelB"
 msgid "(Only programs will be linked into the quick launch bar.)"
 msgstr ""
-"(In der Schnellstartleiste werden nur Verknüpfungen für Programme angelegt.)"
+"(In der Schnellstartleiste werden nur Verknüpfungen für Programme angelegt.)"
 
 msgctxt "T_InstOptFieldA"
 msgid "Start Menu"
-msgstr "Startmenü"
+msgstr "Startmenü"
 
 msgctxt "T_InstOptFieldB"
 msgid "Desktop"
-msgstr "Arbeitsfläche"
+msgstr "Arbeitsfläche"
 
 msgctxt "T_InstOptFieldC"
 msgid "Quick Launch Bar"
@@ -174,9 +174,9 @@ msgid ""
 "Do you want to overwrite it with version ${VERSION}?"
 msgstr ""
 "Version $R1 ist hier bereits installiert.\n"
-"Möchten Sie diese mit Version ${VERSION} überschreiben?\n"
+"Möchten Sie diese mit Version ${VERSION} überschreiben?\n"
 "\n"
-"(Sie können in jedem Fall mit JA antworten, falls es sich um eine neuere "
+"(Sie können in jedem Fall mit JA antworten, falls es sich um eine neuere "
 "oder dieselbe Version handelt.)"
 
 msgctxt "T_FoundExistingOldVersion"
@@ -186,9 +186,9 @@ msgid ""
 "Do you want to continue installing Gpg4win ${VERSION} anyway?"
 msgstr ""
 "Eine alte Version $R1 ist hier bereits installiert.  Es wird dringend "
-"Empfohlen, bei einer großen Aktualisierung alte Versionen zu "
+"Empfohlen, bei einer großen Aktualisierung alte Versionen zu "
 "deinstallieren.\n"
-"Möchten Sie trotzdem fortfahren, Version ${VERSION} zu installieren?"
+"Möchten Sie trotzdem fortfahren, Version ${VERSION} zu installieren?"
 
 msgctxt "T_UninstallingOldVersion"
 msgid "Uninstalling Gpg4win-"
@@ -199,9 +199,9 @@ msgid ""
 "Please see the Gpg4win user manual to learn how to migrate existing keys "
 "from other GnuPG based installations to Gpg4win."
 msgstr ""
-"Bitte sehen Sie im Gpg4win für Einsteiger Handbuch nach, wie Sie Ihre "
-"Schlüssel aus anderen - GnuPG basierten - Installationen in Gpg4win "
-"überführen.  Es wird dringend geraten Gpg4win nicht zusammen mit diesen "
+"Bitte sehen Sie im Gpg4win für Einsteiger Handbuch nach, wie Sie Ihre "
+"Schlüssel aus anderen - GnuPG basierten - Installationen in Gpg4win "
+"überführen.  Es wird dringend geraten Gpg4win nicht zusammen mit diesen "
 "anderen Installation zu betreiben."
 
 msgctxt "T_FoundOldGnuPP"
@@ -216,15 +216,15 @@ msgstr ""
 "Diese Software wird nicht mehr gepflegt und sollte deshalb vom System "
 "entfernt werden.\n"
 "\n"
-"Sie können die Installation von Gpg4win jetzt weiterdurchführen und danach "
+"Sie können die Installation von Gpg4win jetzt weiterdurchführen und danach "
 "entscheiden, ob Sie das alte GnuPP dann entfernen.  Sie finden hierzu "
-"Hinweise im Gpg4win Handbuch für Einsteiger.  Falls Sie die alte "
-"Installation schon jetzt entfernen möchten, so exportieren Sie dort alle "
-"vorhandenen Schlüssel in eine Datei um sie so später in Gpg4win wieder "
-"importieren zu können.\n"
+"Hinweise im Gpg4win Handbuch für Einsteiger.  Falls Sie die alte "
+"Installation schon jetzt entfernen möchten, so exportieren Sie dort alle "
+"vorhandenen Schlüssel in eine Datei um sie so später in Gpg4win wieder "
+"importieren zu können.\n"
 "\n"
-"Möchten Sie die Installation von Gpg4win weiter durchführen und sich dann "
-"später um die Entfernung von GnuPP kümmern?"
+"Möchten Sie die Installation von Gpg4win weiter durchführen und sich dann "
+"später um die Entfernung von GnuPP kümmern?"
 
 msgctxt "T_FoundOldGnuPT"
 msgid ""
@@ -233,20 +233,20 @@ msgid ""
 "\n"
 "Do you want to continue installing Gpg4win?"
 msgstr ""
-"Eine Installation von GnuPT wurde gefunden.  Dies kann zu Problemen führen, "
+"Eine Installation von GnuPT wurde gefunden.  Dies kann zu Problemen führen, "
 "falls GnuPT zusammem mit Gpg4win benutzt wird.  Falls Sie GnuPT "
 "zwischenzeitlich bereits entfernt haben, so ignorieren Sie diese Warnung "
 "bitte.  Die Deinstallation von GnuPT erfolgt nicht immer spurlos und Gpg4win "
-"kann deshalb nicht sicher erkennen, ob es vollständig entfernt wurde.\n"
+"kann deshalb nicht sicher erkennen, ob es vollständig entfernt wurde.\n"
 "\n"
-"Sie können die Installation von Gpg4win jetzt weiterdurchführen und danach "
+"Sie können die Installation von Gpg4win jetzt weiterdurchführen und danach "
 "entscheiden, ob Sie das alte GnuPT dann entfernen.  Sie finden hierzu "
-"Hinweise im Gpg4win Handbuch für Einsteiger.  Falls Sie die alte "
-"Installation schon jetzt entfernen möchten, so exportieren Sie dort alle "
-"vorhandenen Schlüssel in eine Datei um sie so später in Gpg4win wieder "
-"importieren zu können.\n"
+"Hinweise im Gpg4win Handbuch für Einsteiger.  Falls Sie die alte "
+"Installation schon jetzt entfernen möchten, so exportieren Sie dort alle "
+"vorhandenen Schlüssel in eine Datei um sie so später in Gpg4win wieder "
+"importieren zu können.\n"
 "\n"
-"Möchten Sie die Installation von Gpg4win fortführen?"
+"Möchten Sie die Installation von Gpg4win fortführen?"
 
 msgctxt "T_FoundOldWinPTSF"
 msgid ""
@@ -257,20 +257,20 @@ msgid ""
 "installation later?"
 msgstr ""
 "Eine alte Installation der Windows Privacy Tools von Sourceforge wurde "
-"gefunden.  Diese Software wird nicht mehr gepflegt und verträgt sich "
+"gefunden.  Diese Software wird nicht mehr gepflegt und verträgt sich "
 "vermutlich nicht mit Gpg4win.  Sie sollte deshalb vom System entfernt "
 "werden.\n"
 "\n"
-"Sie können versuchen, die Installation von Gpg4win jetzt weiterdurchführen "
+"Sie können versuchen, die Installation von Gpg4win jetzt weiterdurchführen "
 "und danach entscheiden, ob Sie die alte Installation entfernen.  Sie finden "
 "hierzu Hinweise im Gpg4win Kompendium.\n"
 "\n"
 "Wir empfehlen allerdings, diese alte Installation vorher zu entfernen.  "
 "Brechen Sie hierzu die Installation von Gpg4win ab und exportieren Sie "
-"mittles dieser alten Version alle vorhandenen Schlüssel in eine Datei um sie "
-"so später in Gpg4win wieder importieren zu können.\n"
+"mittles dieser alten Version alle vorhandenen Schlüssel in eine Datei um sie "
+"so später in Gpg4win wieder importieren zu können.\n"
 "\n"
-"Möchten Sie die Installation von Gpg4win trotzdem jetzt weiter durchführen?"
+"Möchten Sie die Installation von Gpg4win trotzdem jetzt weiter durchführen?"
 
 msgctxt "T_FoundOldGnuPack"
 msgid ""
@@ -279,9 +279,9 @@ msgid ""
 "\n"
 "The installation will be aborted now!"
 msgstr ""
-"Eine Installation von GnuPG-Pack wurde gefunden.  Sie müssen diese zuerst "
+"Eine Installation von GnuPG-Pack wurde gefunden.  Sie müssen diese zuerst "
 "deinstallieren bevor Sie mit der Installation von Gpg4win fortfahren "
-"können.\n"
+"können.\n"
 "\n"
 "Die Installation von Gpg4win wird nun abgebrochen!"
 
@@ -295,12 +295,12 @@ msgstr ""
 "Hinweis: Dies ist eine BETA-Version von Gpg4win.\n"
 "\n"
 "Das bedeutet, dass der Funktionsumfang an einigen\n"
-"Stellen nicht vollständig implementiert sein kann oder auch\n"
-"noch Fehler vorliegen können.\n"
+"Stellen nicht vollständig implementiert sein kann oder auch\n"
+"noch Fehler vorliegen können.\n"
 "\n"
 "Eine BETA-Version dient dem Test durch erfahrene\n"
-"Anwender oder Administratoren um die künftige\n"
-"neue Version kennenzulernen und Verbesserungsvorschläge\n"
+"Anwender oder Administratoren um die künftige\n"
+"neue Version kennenzulernen und Verbesserungsvorschläge\n"
 "einzubringen."
 
 msgctxt "T_AdminWanted"
@@ -313,7 +313,7 @@ msgstr ""
 "Warnung: Es wird empfohlen Gpg4win Systemweit mit Administrator-Rechten zu "
 "installlieren.\n"
 "\n"
-"Möchten Sie die Installation ohne Administrator-Rechte fortsetzen?"
+"Möchten Sie die Installation ohne Administrator-Rechte fortsetzen?"
 
 msgctxt "T_CloseOtherApps"
 msgid ""
@@ -321,15 +321,15 @@ msgid ""
 "should close Outlook and all Explorer windows.  Gpg4win will try to install "
 "anyway but a reboot will be required then."
 msgstr ""
-"Bitte stellen Sie sicher, daß alle anderen Anwendugen geschlossen sind.  "
+"Bitte stellen Sie sicher, daß alle anderen Anwendugen geschlossen sind.  "
 "Insbesondere sollten Sie Outlook und alle Explorer Fenster schliessen bevor "
 "Sie die Installation fortsetzen.  Gpg4win wird auf jeden Fall versuchen, "
-"eine Installation durchzuführen; es ist dann aber u.U. notwendig, das System "
+"eine Installation durchzuführen; es ist dann aber u.U. notwendig, das System "
 "neu zu starten."
 
 msgctxt "T_ShuttingDownWinPT"
 msgid "Trying to shutdown a possible running instance of WinPT."
-msgstr "Ein möglicherweise laufendes WinPT wird jetzt automatisch beendet."
+msgstr "Ein möglicherweise laufendes WinPT wird jetzt automatisch beendet."
 
 msgctxt "T_FoundOldClaws"
 msgid ""
@@ -344,8 +344,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Eine alte Version von Claws Mail wurde im Installationsverzeichnis "
 "gefunden.\n"
-"Claws Mail ist nicht länger ein Teil von Gpg4win, da es als eigenständiges "
-"Installationspaket verfügbar ist.\n"
+"Claws Mail ist nicht länger ein Teil von Gpg4win, da es als eigenständiges "
+"Installationspaket verfügbar ist.\n"
 "Wenn Sie Claws Mail weiterhin verwenden wollen sollten Sie es nun "
 "deinstallieren und eine aktuelle Version von der folgenden Website "
 "beziehen:\n"
@@ -360,9 +360,9 @@ msgid ""
 "\n"
 "Kleopatra is disabled."
 msgstr ""
-"Windows Versionen vor Windows 7 werden nicht länger volltständig "
-"unterstützt.\n"
-"Unterstützung für diese Versionen kann in einer zukünftigen Version entfernt "
+"Windows Versionen vor Windows 7 werden nicht länger volltständig "
+"unterstützt.\n"
+"Unterstützung für diese Versionen kann in einer zukünftigen Version entfernt "
 "werden.\n"
 "\n"
 "Kleopatra ist deaktiviert."
@@ -398,11 +398,11 @@ msgctxt "DESC_SEC_gpa"
 msgid "GNU Privacy Assistant"
 msgstr ""
 "GNU Privacy Assistent (GPA) ist ein Programm zum Verwalten von Zertifikaten "
-"welches für mehrere Plattformen verfügbar ist."
+"welches für mehrere Plattformen verfügbar ist."
 
 msgctxt "DESC_Menu_gpa"
 msgid "Run the GNU Privacy Assistant key management tool."
-msgstr "Das Schlüsselverwaltungsprogramm GPA aufrufen."
+msgstr "Das Schlüsselverwaltungsprogramm GPA aufrufen."
 
 msgctxt "DESC_Menu_gpg4win_readme"
 msgid "General information on Gpg4win"
@@ -414,7 +414,7 @@ msgstr "Anleitung zur S/MIME-Konfiguration"
 
 msgctxt "DESC_Menu_gnupg_faq"
 msgid "Show the Frequently Asked Questions document for GnuPG"
-msgstr "Das Dokument mit den häufig gestellten Fragen (FAQ) zu GnuPG anzeigen"
+msgstr "Das Dokument mit den häufig gestellten Fragen (FAQ) zu GnuPG anzeigen"
 
 msgctxt "T_GpgEX_RegFailed"
 msgid "Warning: Registration of the GpgEX plugin failed."
@@ -423,8 +423,8 @@ msgstr "Warnung: Registration des GpgEX Plugin ist fehlgeschlagen."
 msgctxt "DESC_SEC_gpgex"
 msgid "GnuPG Shell Extension"
 msgstr ""
-"GPG Shell Extension (GpgEX) ist eine Erweiterung für den Explorer, die es "
-"ermöglicht, Dateien über das Kontextmenü zu verschlüsseln. Benötigt "
+"GPG Shell Extension (GpgEX) ist eine Erweiterung für den Explorer, die es "
+"ermöglicht, Dateien über das Kontextmenü zu verschlüsseln. Benötigt "
 "Kleopatra oder GPA."
 
 msgctxt "T_GpgOL_RegFailed"
@@ -434,22 +434,22 @@ msgstr "Warnung: Registration des GpgOL Outlook Plugin ist fehlgeschlagen."
 msgctxt "DESC_SEC_gpgol"
 msgid "GnuPG for Outlook"
 msgstr ""
-"GnuPG für Outlook (GpgOL) ist eine Erweiterung für Microsoft Outlook, die "
-"verwendet wird, um Nachrichten mit OpenPGP oder S/MIME zu verschlüsseln. "
-"Benötigt Kleopatra oder GPA."
+"GnuPG für Outlook (GpgOL) ist eine Erweiterung für Microsoft Outlook, die "
+"verwendet wird, um Nachrichten mit OpenPGP oder S/MIME zu verschlüsseln. "
+"Benötigt Kleopatra oder GPA."
 
 msgctxt "DESC_SEC_gpgme_browser"
 msgid ""
 "Register GnuPG as native messaging service e.g. for the Mailvelope extension."
 msgstr ""
-"GnuPG als native messaging Dienst registrieren. Zum Beispiel für die "
+"GnuPG als native messaging Dienst registrieren. Zum Beispiel für die "
 "Mailvelope Erweiterung."
 
 msgctxt "DESC_SEC_kleopatra"
 msgid "Keymanager for OpenPGP and X.509 and common crypto dialogs."
 msgstr ""
-"Zertifikatsmanager für OpenPGP und X.509 (S/MIME) sowie einheitliche "
-"Benutzerführung für alle Krypto-Operationen."
+"Zertifikatsmanager für OpenPGP und X.509 (S/MIME) sowie einheitliche "
+"Benutzerführung für alle Krypto-Operationen."
 
 msgctxt "DESC_Menu_kleopatra"
 msgid "Run the Kleopatra key management tool."
@@ -457,7 +457,7 @@ msgstr "Den Zertifikatsmanager Kleopatra aufrufen."
 
 msgctxt "T_File_Type_gpg_Name"
 msgid "OpenPGP Binary File"
-msgstr "OpenPGP Binärdatei"
+msgstr "OpenPGP Binärdatei"
 
 msgctxt "T_File_Type_asc_Name"
 msgid "OpenPGP Text File"
@@ -481,17 +481,17 @@ msgstr "X509 Zertifikats-Datei"
 
 msgctxt "T_File_Type_x509_info_tip"
 msgid "Certificate for CMS (S/MIME)."
-msgstr "Zertifikat für CMS (S/MIME)."
+msgstr "Zertifikat für CMS (S/MIME)."
 
 msgctxt "T_File_Type_info_tip"
 msgid "This can be encrypted data, a signature or a certificate."
-msgstr "Dies können verschlüsslte Daten sein, eine Signatur oder Zertifikate."
+msgstr "Dies können verschlüsslte Daten sein, eine Signatur oder Zertifikate."
 
 msgctxt "T_File_Type_sig_info_tip"
 msgid "A cryptographic signature to verify the authenticity of another file."
 msgstr ""
-"Eine Kryptogaphische Signatur um die authenzität einer anderen Datei zu "
-"prüfen."
+"Eine Kryptogaphische Signatur um die authenzität einer anderen Datei zu "
+"prüfen."
 
 msgctxt "T_File_Type_pgp_key_info_tip"
 msgid "Certificate for OpenPGP."
@@ -533,12 +533,12 @@ msgstr "OpenPGP Zertifikat."
 #~ msgid ""
 #~ "Warning: Administrator permissions required for a successful installation"
 #~ msgstr ""
-#~ "Achtung: Für eine erfolgreiche Installation werden Administratorrechte "
-#~ "benötigt."
+#~ "Achtung: Für eine erfolgreiche Installation werden Administratorrechte "
+#~ "benötigt."
 
 #~ msgctxt "T_RunKeyManager"
 #~ msgid "Run the key manager"
-#~ msgstr "Die Schlüsselverwaltung aufrufen"
+#~ msgstr "Die Schlüsselverwaltung aufrufen"
 
 #~ msgctxt "T_FoundExistingVersionB"
 #~ msgid ""
@@ -548,24 +548,24 @@ msgstr "OpenPGP Zertifikat."
 #~ "Do you want to continue installing Gpg4win?"
 #~ msgstr ""
 #~ "Eine Version von Gpg4win ist hier bereits installiert.  Es ist problemlos "
-#~ "möglich, die Installation fortzuführen.\n"
+#~ "möglich, die Installation fortzuführen.\n"
 #~ "\n"
-#~ "Möchten die die Installation von Gpg4win fortführen?"
+#~ "Möchten die die Installation von Gpg4win fortführen?"
 
 #~ msgctxt "T_ShuttingDownDirMngr"
 #~ msgid "Trying to shutdown a possible running instance of DirMngr."
 #~ msgstr ""
-#~ "Ein möglicherweise laufender DirMngr wird jetzt automatisch beendet."
+#~ "Ein möglicherweise laufender DirMngr wird jetzt automatisch beendet."
 
 #~ msgctxt "T_SetDefaultClient"
 #~ msgid "Do you want to make Claws Mail your default mail client?"
-#~ msgstr "Möchten Sie Claws-Mail als Ihr E-Mail-Standardprogramm auswählen?"
+#~ msgstr "Möchten Sie Claws-Mail als Ihr E-Mail-Standardprogramm auswählen?"
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_claws_mail"
 #~ msgid "Claws Mail-User-Agent"
 #~ msgstr ""
-#~ "Claws Mail ist ein vollständiges Mail- und News-Programm mit sehr guter "
-#~ "Unterstützung für GnuPG."
+#~ "Claws Mail ist ein vollständiges Mail- und News-Programm mit sehr guter "
+#~ "Unterstützung für GnuPG."
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_claws_mail"
 #~ msgid "Run the Claws mailprogram."
@@ -577,7 +577,7 @@ msgstr "OpenPGP Zertifikat."
 
 #~ msgctxt "T_SMIMEHeaderText"
 #~ msgid "Define trustable root certificates"
-#~ msgstr "Vertrauenswürdige Wurzelzertifikate festlegen"
+#~ msgstr "Vertrauenswürdige Wurzelzertifikate festlegen"
 
 #~ msgctxt "T_SMIMEHeaderSubtext"
 #~ msgid "S/MIME configuration"
@@ -593,13 +593,13 @@ msgstr "OpenPGP Zertifikat."
 #~ "Therewith you can use S/MIME, the configuration is stringently required. "
 #~ "Skip this configuration only if you don't want to use S/MIME."
 #~ msgstr ""
-#~ "Damit Sie S/MIME nutzen können, ist die Konfiguration zwingend "
-#~ "erforderlich. Überspringen Sie diese nur, wenn Sie kein S/MIME nutzen "
-#~ "möchten."
+#~ "Damit Sie S/MIME nutzen können, ist die Konfiguration zwingend "
+#~ "erforderlich. Überspringen Sie diese nur, wenn Sie kein S/MIME nutzen "
+#~ "möchten."
 
 #~ msgctxt "T_SMIMECheckboxText"
 #~ msgid "Root certificate defined or skip configuration"
-#~ msgstr "Wurzelzertifikate festgelegt oder Konfiguration überspringen"
+#~ msgstr "Wurzelzertifikate festgelegt oder Konfiguration überspringen"
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_html"
 #~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (html, German)"
@@ -612,7 +612,7 @@ msgstr "OpenPGP Zertifikat."
 #~ msgctxt "DESC_SEC_eudoragpg"
 #~ msgid "EudoraGPG is a plugin for the Eudora mail program"
 #~ msgstr ""
-#~ "EudoraGPG ist ein Plugin zur Verschlüsselung für das Eudora Mailprogramm"
+#~ "EudoraGPG ist ein Plugin zur Verschlüsselung für das Eudora Mailprogramm"
 
 #~ msgctxt "T_GPGee_RegFailed"
 #~ msgid "Warning: Registration of the GPGee explorer extension failed."
@@ -622,8 +622,8 @@ msgstr "OpenPGP Zertifikat."
 #~ msgctxt "DESC_SEC_gpgee"
 #~ msgid "GPG Explorer Extensions"
 #~ msgstr ""
-#~ "GPG Explorer Erweiterungen (GPGee) ist eine Erweiterung für den Explorer, "
-#~ "die es ermöglicht, Dateien über das Kontextmenü zu verschlüsseln."
+#~ "GPG Explorer Erweiterungen (GPGee) ist eine Erweiterung für den Explorer, "
+#~ "die es ermöglicht, Dateien über das Kontextmenü zu verschlüsseln."
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_gpgee_hlp"
 #~ msgid "Show the online manual of GPGee"
@@ -635,11 +635,11 @@ msgstr "OpenPGP Zertifikat."
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_man_advanced_de"
 #~ msgid "Gpg4Win Manual for the Advanced User (German)"
-#~ msgstr "Gpg4win Handbuch für den Durchblicker"
+#~ msgstr "Gpg4win Handbuch für den Durchblicker"
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_man_advanced_de"
 #~ msgid "Show the German online manual of Gpg4Win for advanced users"
-#~ msgstr "Das Online-Handbuch von Gpg4win für den Durchblicker anzeigen"
+#~ msgstr "Das Online-Handbuch von Gpg4win für den Durchblicker anzeigen"
 
 #~ msgctxt "DESC_Name_man_advanced_en"
 #~ msgid "Advanced Manual"
@@ -647,12 +647,12 @@ msgstr "OpenPGP Zertifikat."
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_man_advanced_en"
 #~ msgid "Gpg4Win Manual for the Advanced User"
-#~ msgstr "Gpg4win Handbuch für den Durchblicker (englisch)"
+#~ msgstr "Gpg4win Handbuch für den Durchblicker (englisch)"
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_man_advanced_en"
 #~ msgid "Show the online manual of Gpg4Win for advanced users"
 #~ msgstr ""
-#~ "Das englische Online-Handbuch von Gpg4win für den Durchblicker anzeigen"
+#~ "Das englische Online-Handbuch von Gpg4win für den Durchblicker anzeigen"
 
 #~ msgctxt "DESC_Name_man_novice_de"
 #~ msgid "Novice Manual (German)"
@@ -660,11 +660,11 @@ msgstr "OpenPGP Zertifikat."
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_man_novice_de"
 #~ msgid "Gpg4Win Manual for the Novice User (German)"
-#~ msgstr "Gpg4win Handbuch für den Einsteiger"
+#~ msgstr "Gpg4win Handbuch für den Einsteiger"
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_man_novice_de"
 #~ msgid "Show the German online manual of Gpg4Win for novice users"
-#~ msgstr "Das Online-Handbuch von Gpg4win für den Einsteiger anzeigen"
+#~ msgstr "Das Online-Handbuch von Gpg4win für den Einsteiger anzeigen"
 
 #~ msgctxt "DESC_Name_man_novice_en"
 #~ msgid "Novice Manual (pdf, English)"
@@ -682,7 +682,7 @@ msgstr "OpenPGP Zertifikat."
 #~ msgid "Windows Privacy Tray"
 #~ msgstr ""
 #~ "Windows Privacy Tray (WinPT) ist ein vielseitiges Programm zur "
-#~ "Schlüsselverwaltung sowie aller anderen Funktionen von GnuPG.  Es "
+#~ "Schlüsselverwaltung sowie aller anderen Funktionen von GnuPG.  Es "
 #~ "installiert sich in die Startleiste."
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_winpt"
@@ -690,8 +690,8 @@ msgstr "OpenPGP Zertifikat."
 #~ "Run the Windows Privacy Tray key management tool. This is a versatile key "
 #~ "management and encryption tool."
 #~ msgstr ""
-#~ "Das Schlüsselverwaltungsprogramm Windows Privacy Tray aufrufen.  Dies ist "
-#~ "ein vielseitiges Programm zur Schlüsselverwaltung und Verschlüsselung.  "
+#~ "Das Schlüsselverwaltungsprogramm Windows Privacy Tray aufrufen.  Dies ist "
+#~ "ein vielseitiges Programm zur Schlüsselverwaltung und Verschlüsselung.  "
 #~ "Es installiert sich in die Startleiste."
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_gpa"
@@ -699,5 +699,5 @@ msgstr "OpenPGP Zertifikat."
 #~ "Run the GNU Privacy Assistant key management tool. This is an alternative "
 #~ "to the WinPT key management tool."
 #~ msgstr ""
-#~ "Das Schlüsselverwaltungsprogramm GNU Privacy Assistent aufrufen.  Dies "
+#~ "Das Schlüsselverwaltungsprogramm GNU Privacy Assistent aufrufen.  Dies "
 #~ "ist eine Alternative zu dem WinPT Programm."
index 94ddf7a..f455ec7 100644 (file)
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -11,17 +11,17 @@ msgstr ""
 "Language-Team: Spanish <diegoe@gnome.org>\n"
 "Language: es\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 msgctxt "T_AlreadyRunning"
 msgid "An instance of this installer is already running."
-msgstr "Una instancia del instalador ya está ejecutándose."
+msgstr "Una instancia del instalador ya está ejecutándose."
 
 msgctxt "T_WelcomeTitleGpg4win"
 msgid "Welcome to the installation of Gpg4win"
-msgstr "Bienvenido a la instalación de Gpg4win"
+msgstr "Bienvenido a la instalación de Gpg4win"
 
 msgctxt "T_AboutGpg4win"
 msgid ""
@@ -30,26 +30,26 @@ msgid ""
 "standards are supported, OpenPGP and S/MIME. Gpg4win and the software "
 "included with Gpg4win is Free Software."
 msgstr ""
-"GnuPG es una herramienta GNU para la comunicación y el almacenamiento de "
+"GnuPG es una herramienta GNU para la comunicación y el almacenamiento de "
 "datos de forma segura. Puede ser usada para cifrar y crear firmas digitales."
-"Incluye un gestor de llaves avanzado y cumple con la propuesta de estándar "
+"Incluye un gestor de llaves avanzado y cumple con la propuesta de estándar "
 "de Internet: OpenGPG, descrito en el RFC2440."
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winVersion"
 msgid "This is Gpg4win version ${VERSION}"
-msgstr "Este es Gpg4win versión ${VERSION}"
+msgstr "Este es Gpg4win versión ${VERSION}"
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winFileVersion"
 msgid "file version ${PROD_VERSION}"
-msgstr "versión del archivo ${PROD_VERSION}"
+msgstr "versión del archivo ${PROD_VERSION}"
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winReleaseDate"
 msgid "Release date ${_BUILD_ISODATE}"
-msgstr "fecha de publicación ${_BUILD_ISODATE}"
+msgstr "fecha de publicación ${_BUILD_ISODATE}"
 
 msgctxt "T_WelcomeTitleGpg4winSrc"
 msgid "Welcome to the installation of the Gpg4win sources"
-msgstr "Bienvenido a la instalación del código fuente de Gpg4win"
+msgstr "Bienvenido a la instalación del código fuente de Gpg4win"
 
 #, fuzzy
 msgctxt "T_AboutGpg4winSrc"
@@ -59,23 +59,23 @@ msgid ""
 "standards are supported, OpenPGP and S/MIME. Gpg4win and the software "
 "included with Gpg4win are Free Software."
 msgstr ""
-"GnuPG es una herramienta GNU para la comunicación y el almacenamiento de "
+"GnuPG es una herramienta GNU para la comunicación y el almacenamiento de "
 "datos de forma segura. Puede ser usada para cifrar datos y crear firmas "
 "digitales.Incluye un gestor de llaves avanzado y cumple con la propuesta de "
-"estándar de Internet: OpenGPG, descrito en el RFC2440."
+"estándar de Internet: OpenGPG, descrito en el RFC2440."
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winSrcVersion"
 msgid "This is Gpg4win version ${VERSION}"
-msgstr "Este es Gpg4win versión ${VERSION}"
+msgstr "Este es Gpg4win versión ${VERSION}"
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winSrcFileVersion"
 msgid "file version ${PROD_VERSION}"
-msgstr "versión del archivo ${PROD_VERSION}"
+msgstr "versión del archivo ${PROD_VERSION}"
 
 #, fuzzy
 msgctxt "T_AboutGpg4winSrcReleaseDate"
 msgid "release date ${_BUILD_ISODATE}"
-msgstr "fecha de publicación ${_BUILD_ISODATE}"
+msgstr "fecha de publicación ${_BUILD_ISODATE}"
 
 #, fuzzy
 msgctxt "T_RunKleopatra"
@@ -96,7 +96,7 @@ msgid ""
 "This software is licensed under the terms of the GNU General Public License "
 "(GNU GPL)."
 msgstr ""
-"Este software está licenciado bajo los términos de la GNU General Public "
+"Este software está licenciado bajo los términos de la GNU General Public "
 "License (GPL)."
 
 msgctxt "T_GPLShort"
@@ -105,8 +105,8 @@ msgid ""
 "distribute it as long as you give the recipients the same rights you have "
 "received."
 msgstr ""
-"En resúmen: Se le permite ejecutar este software para cualquier propósito. "
-"Puede distribuirlo en tanto dé al receptor los mismos derechos que usted ha "
+"En resúmen: Se le permite ejecutar este software para cualquier propósito. "
+"Puede distribuirlo en tanto dé al receptor los mismos derechos que usted ha "
 "recibido."
 
 msgctxt "T_MoreInfo"
@@ -128,7 +128,7 @@ msgstr ""
 
 msgctxt "DESC_Menu_manuals"
 msgid "Documentation"
-msgstr "Documentación"
+msgstr "Documentación"
 
 msgctxt "DESC_Menu_uninstall"
 msgid "Uninstall"
@@ -136,27 +136,27 @@ msgstr ""
 
 msgctxt "DESC_Desktop_manuals"
 msgid "Gpg4win Documentation"
-msgstr "Documentación de Gpg4win"
+msgstr "Documentación de Gpg4win"
 
 msgctxt "T_InstallOptions"
 msgid "Install Options"
-msgstr "Opciones de instalación"
+msgstr "Opciones de instalación"
 
 msgctxt "T_InstallOptLinks"
 msgid "Start links"
-msgstr "Vínculos de inicio"
+msgstr "Vínculos de inicio"
 
 msgctxt "T_InstOptLabelA"
 msgid "Please select where Gpg4win shall install links:"
-msgstr "Por favor seleccione dónde debe Gpg4win instalar los vínculos:"
+msgstr "Por favor seleccione dónde debe Gpg4win instalar los vínculos:"
 
 msgctxt "T_InstOptLabelB"
 msgid "(Only programs will be linked into the quick launch bar.)"
-msgstr "(Sólo las aplicaciones serán vinculadas en la barra de inicio rápido.)"
+msgstr "(Sólo las aplicaciones serán vinculadas en la barra de inicio rápido.)"
 
 msgctxt "T_InstOptFieldA"
 msgid "Start Menu"
-msgstr "Menú inicio"
+msgstr "Menú inicio"
 
 msgctxt "T_InstOptFieldB"
 msgid "Desktop"
@@ -164,15 +164,15 @@ msgstr "Escritorio"
 
 msgctxt "T_InstOptFieldC"
 msgid "Quick Launch Bar"
-msgstr "Barra de inicio rápido"
+msgstr "Barra de inicio rápido"
 
 msgctxt "T_FoundExistingVersion"
 msgid ""
 "Version $R1 has already been installed.\n"
 "Do you want to overwrite it with version ${VERSION}?"
 msgstr ""
-"La versión $R1 ya está instalada.\n"
-"¿Desea sobreescribirla con la versión ${VERSION}?"
+"La versión $R1 ya está instalada.\n"
+"¿Desea sobreescribirla con la versión ${VERSION}?"
 
 msgctxt "T_FoundExistingOldVersion"
 msgid ""
@@ -180,10 +180,10 @@ msgid ""
 "to deinstall previous versions on major upgrades.\n"
 "Do you want to continue installing Gpg4win ${VERSION} anyway?"
 msgstr ""
-"Una versión anterior 1.1.4 ya se encuentra instalada en este sistema. \n"
+"Una versión anterior 1.1.4 ya se encuentra instalada en este sistema. \n"
 "Recomendamos muy especialmente desinstalar las versiones anteriores \n"
-"cuando se trata de actualizaciones importantes. Â¿Quiere continuar de \n"
-"todas formas la instalación de Gpg4win 2.0.0?"
+"cuando se trata de actualizaciones importantes. ¿Quiere continuar de \n"
+"todas formas la instalación de Gpg4win 2.0.0?"
 
 msgctxt "T_UninstallingOldVersion"
 msgid "Uninstalling Gpg4win-"
@@ -194,8 +194,8 @@ msgid ""
 "Please see the Gpg4win user manual to learn how to migrate existing keys "
 "from other GnuPG based installations to Gpg4win."
 msgstr ""
-"Por favor revise el manual del usuario de Gpg4Win para que aprenda cómo "
-"migrar las llaves existentes de una instalación basada en GnuPG a Gpg4Win."
+"Por favor revise el manual del usuario de Gpg4Win para que aprenda cómo "
+"migrar las llaves existentes de una instalación basada en GnuPG a Gpg4Win."
 
 msgctxt "T_FoundOldGnuPP"
 msgid ""
@@ -205,11 +205,11 @@ msgid ""
 "Do you want to continue installing Gpg4win and take care of the old "
 "installation later?"
 msgstr ""
-"Una instalación anterior de GnuPP (GNU Privacy Project) ha sido detectada.  "
+"Una instalación anterior de GnuPP (GNU Privacy Project) ha sido detectada.  "
 "Este software ya no se mantiene y por ende, debe ser borrado.\n"
 "\n"
-"¿Desea continuar con la instalación de Gpg4Win y dejar para mas tarde la "
-"instalación antigua de GnuPP?"
+"¿Desea continuar con la instalación de Gpg4Win y dejar para mas tarde la "
+"instalación antigua de GnuPP?"
 
 msgctxt "T_FoundOldGnuPT"
 msgid ""
@@ -218,10 +218,10 @@ msgid ""
 "\n"
 "Do you want to continue installing Gpg4win?"
 msgstr ""
-"Una instalación de GnuPT ha sido detectada. Esto puede causar problemas si "
-"ambas aplicaciones se usan simultáneamente.\n"
+"Una instalación de GnuPT ha sido detectada. Esto puede causar problemas si "
+"ambas aplicaciones se usan simultáneamente.\n"
 "\n"
-"¿Desea continuar instalando Gpg4Win?"
+"¿Desea continuar instalando Gpg4Win?"
 
 msgctxt "T_FoundOldWinPTSF"
 msgid ""
@@ -231,11 +231,11 @@ msgid ""
 "Do you want to continue installing Gpg4win and take care of the old "
 "installation later?"
 msgstr ""
-"Una instalación del antiguo WinPT (hospedado por Sourceforge) ha sido "
+"Una instalación del antiguo WinPT (hospedado por Sourceforge) ha sido "
 "detectada. Este software no tiene soporte y por ende, debe ser borrado.\n"
 "\n"
-"¿Desea continuar con la instalación de Gpg4Win y dejar para más tarde la "
-"instalación antigua de WinPT?"
+"¿Desea continuar con la instalación de Gpg4Win y dejar para más tarde la "
+"instalación antigua de WinPT?"
 
 msgctxt "T_FoundOldGnuPack"
 msgid ""
@@ -244,10 +244,10 @@ msgid ""
 "\n"
 "The installation will be aborted now!"
 msgstr ""
-"Una instalación de GnuPG-Pack ha sido detectada. Debe desinstalarla antes de "
-"continuar con la instalación de Gpg4Win.\n"
+"Una instalación de GnuPG-Pack ha sido detectada. Debe desinstalarla antes de "
+"continuar con la instalación de Gpg4Win.\n"
 "\n"
-"La instalación se detendrá ahora."
+"La instalación se detendrá ahora."
 
 msgctxt "T_BetaWarning"
 msgid ""
@@ -272,14 +272,14 @@ msgid ""
 "should close Outlook and all Explorer windows.  Gpg4win will try to install "
 "anyway but a reboot will be required then."
 msgstr ""
-"Por favor asegúrese que otras aplicaciones no están ejecutándose.  En "
+"Por favor asegúrese que otras aplicaciones no están ejecutándose.  En "
 "especial, cierre Outlook y las ventanas del Explorador de Windows. Gpg4Win "
-"intentará instalarse de todas formas, pero será necesario que reinicie su "
+"intentará instalarse de todas formas, pero será necesario que reinicie su "
 "sistema una vez terminado el proceso. "
 
 msgctxt "T_ShuttingDownWinPT"
 msgid "Trying to shutdown a possible running instance of WinPT."
-msgstr "Intentado cerrar instancias de WinPT que podrían estar ejecutándose."
+msgstr "Intentado cerrar instancias de WinPT que podrían estar ejecutándose."
 
 msgctxt "T_FoundOldClaws"
 msgid ""
@@ -330,12 +330,12 @@ msgstr "GNU Privacy Assistant"
 #, fuzzy
 msgctxt "DESC_Menu_gpa"
 msgid "Run the GNU Privacy Assistant key management tool."
-msgstr "Ejecutar la herramienta de gestión de llaves Kleopatra."
+msgstr "Ejecutar la herramienta de gestión de llaves Kleopatra."
 
 #, fuzzy
 msgctxt "DESC_Menu_gpg4win_readme"
 msgid "General information on Gpg4win"
-msgstr "Información general de Gpg4Win"
+msgstr "Información general de Gpg4Win"
 
 msgctxt "DESC_Menu_gpg4win_howtosmime"
 msgid "Instruction to configure S/MIME"
@@ -348,7 +348,7 @@ msgstr "Mostrar las preguntas frecuentes (FAQ) sobre GnuPG"
 
 msgctxt "T_GpgEX_RegFailed"
 msgid "Warning: Registration of the GpgEX plugin failed."
-msgstr "Advertencia: El intento de registrar el plugin GpgEx fracasó."
+msgstr "Advertencia: El intento de registrar el plugin GpgEx fracasó."
 
 msgctxt "DESC_SEC_gpgex"
 msgid "GnuPG Shell Extension"
@@ -356,7 +356,7 @@ msgstr "GPG Shell Extension (GpgEX)."
 
 msgctxt "T_GpgOL_RegFailed"
 msgid "Warning: Registration of the GpgOL Outlook plugin failed."
-msgstr "Advertencia: El registro del plugin de Outlook GpgOL falló."
+msgstr "Advertencia: El registro del plugin de Outlook GpgOL falló."
 
 msgctxt "DESC_SEC_gpgol"
 msgid "GnuPG for Outlook"
@@ -373,7 +373,7 @@ msgstr ""
 
 msgctxt "DESC_Menu_kleopatra"
 msgid "Run the Kleopatra key management tool."
-msgstr "Ejecutar la herramienta de gestión de llaves Kleopatra."
+msgstr "Ejecutar la herramienta de gestión de llaves Kleopatra."
 
 msgctxt "T_File_Type_gpg_Name"
 msgid "OpenPGP Binary File"
@@ -422,13 +422,13 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #~ msgctxt "DESC_SEC_compendium"
 #~ msgid "The Gpg4win documentation (English and German)"
-#~ msgstr "Documentación de Gpg4win"
+#~ msgstr "Documentación de Gpg4win"
 
 #~ msgctxt "T_AdminNeeded"
 #~ msgid ""
 #~ "Warning: Administrator permissions required for a successful installation"
 #~ msgstr ""
-#~ "Advertencia: Necesita permisos de administrador para una instalación "
+#~ "Advertencia: Necesita permisos de administrador para una instalación "
 #~ "exitosa."
 
 #~ msgctxt "T_RunKeyManager"
@@ -442,15 +442,15 @@ msgstr ""
 #~ "\n"
 #~ "Do you want to continue installing Gpg4win?"
 #~ msgstr ""
-#~ "Una versión de Gpg4Win ya se encuentra instalada en este sistema.No habrá "
-#~ "problema si instala y por ende, sobreescribe esta versión.\n"
+#~ "Una versión de Gpg4Win ya se encuentra instalada en este sistema.No habrá "
+#~ "problema si instala y por ende, sobreescribe esta versión.\n"
 #~ "\n"
-#~ "¿Desea continuar con la instalación?"
+#~ "¿Desea continuar con la instalación?"
 
 #~ msgctxt "T_ShuttingDownDirMngr"
 #~ msgid "Trying to shutdown a possible running instance of DirMngr."
 #~ msgstr ""
-#~ "Intentando cerrar instancias de DirMngr que podrían estar ejecutándose."
+#~ "Intentando cerrar instancias de DirMngr que podrían estar ejecutándose."
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_claws_mail"
 #~ msgid "Claws Mail-User-Agent"
@@ -462,7 +462,7 @@ msgstr ""
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_claws_mail_pdf"
 #~ msgid "Show the online manual of Claws Mail"
-#~ msgstr "Mostrar el manual en línea de Claws"
+#~ msgstr "Mostrar el manual en línea de Claws"
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_eudoragpg"
 #~ msgid "EudoraGPG is a plugin for the Eudora mail program"
@@ -471,7 +471,7 @@ msgstr ""
 #~ msgctxt "T_GPGee_RegFailed"
 #~ msgid "Warning: Registration of the GPGee explorer extension failed."
 #~ msgstr ""
-#~ "Advertencia: Falló el registro de la extensión GPGee del Explorador de "
+#~ "Advertencia: Falló el registro de la extensión GPGee del Explorador de "
 #~ "Windows."
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_gpgee"
@@ -480,55 +480,55 @@ msgstr ""
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_gpgee_hlp"
 #~ msgid "Show the online manual of GPGee"
-#~ msgstr "Mostrar el manual en línea de GPGee"
+#~ msgstr "Mostrar el manual en línea de GPGee"
 
 #~ msgctxt "DESC_Name_man_advanced_de"
 #~ msgid "Advanced Manual (German)"
-#~ msgstr "Manual avanzado (Alemán)"
+#~ msgstr "Manual avanzado (Alemán)"
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_man_advanced_de"
 #~ msgid "Gpg4Win Manual for the Advanced User (German)"
-#~ msgstr "Manual para el usuario avanzado de Gpg4Win (Alemán)"
+#~ msgstr "Manual para el usuario avanzado de Gpg4Win (Alemán)"
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_man_advanced_de"
 #~ msgid "Show the German online manual of Gpg4Win for advanced users"
 #~ msgstr ""
-#~ "Mostrar el manual para usuarios avanzados de Gpg4Win, en línea (en "
-#~ "Alemán)."
+#~ "Mostrar el manual para usuarios avanzados de Gpg4Win, en línea (en "
+#~ "Alemán)."
 
 #~ msgctxt "DESC_Name_man_advanced_en"
 #~ msgid "Advanced Manual"
-#~ msgstr "Manual avanzado (Inglés)"
+#~ msgstr "Manual avanzado (Inglés)"
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_man_advanced_en"
 #~ msgid "Gpg4Win Manual for the Advanced User"
-#~ msgstr "Manual para el usuario avanzado de Gpg4Win (Inglés)"
+#~ msgstr "Manual para el usuario avanzado de Gpg4Win (Inglés)"
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_man_advanced_en"
 #~ msgid "Show the online manual of Gpg4Win for advanced users"
-#~ msgstr "Mostrar el manual en línea de Gpg4Win para usuarios avanzados"
+#~ msgstr "Mostrar el manual en línea de Gpg4Win para usuarios avanzados"
 
 #~ msgctxt "DESC_Name_man_novice_de"
 #~ msgid "Novice Manual (German)"
-#~ msgstr "Manual del principiante (Alemán)"
+#~ msgstr "Manual del principiante (Alemán)"
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_man_novice_de"
 #~ msgid "Gpg4Win Manual for the Novice User (German)"
-#~ msgstr "Manual del principiante de Gpg4Win (Alemán)"
+#~ msgstr "Manual del principiante de Gpg4Win (Alemán)"
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_man_novice_de"
 #~ msgid "Show the German online manual of Gpg4Win for novice users"
-#~ msgstr "Mostrar el manual del principiante de Gpg4Win, en línea (en Alemán)"
+#~ msgstr "Mostrar el manual del principiante de Gpg4Win, en línea (en Alemán)"
 
 #, fuzzy
 #~ msgctxt "DESC_Name_man_novice_en"
 #~ msgid "Novice Manual (pdf, English)"
-#~ msgstr "Manual del principiante (Alemán)"
+#~ msgstr "Manual del principiante (Alemán)"
 
 #, fuzzy
 #~ msgctxt "DESC_SEC_man_novice_en"
 #~ msgid "Gpg4win Manual for the Novice User (English)"
-#~ msgstr "Manual del principiante de Gpg4Win (Alemán)"
+#~ msgstr "Manual del principiante de Gpg4Win (Alemán)"
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_winpt"
 #~ msgid "Windows Privacy Tray"
@@ -539,24 +539,24 @@ msgstr ""
 #~ "Run the Windows Privacy Tray key management tool. This is a versatile key "
 #~ "management and encryption tool."
 #~ msgstr ""
-#~ "Ejecutar la herramienta de gestión de llaves Windows Privacy Tray. Ésta "
-#~ "es una herramienta  versátil para la gestión de llaves y cifrado."
+#~ "Ejecutar la herramienta de gestión de llaves Windows Privacy Tray. Ésta "
+#~ "es una herramienta  versátil para la gestión de llaves y cifrado."
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_gpa"
 #~ msgid ""
 #~ "Run the GNU Privacy Assistant key management tool. This is an alternative "
 #~ "to the WinPT key management tool."
 #~ msgstr ""
-#~ "Ejecutar la herramienta de gestión de llaves GNU Privacy Assistant. Ésta "
+#~ "Ejecutar la herramienta de gestión de llaves GNU Privacy Assistant. Ésta "
 #~ "es una alternativa a la herramienta de manejo de llaves WinPT."
 
 #~ msgctxt "DESC_Name_man_novice_en"
 #~ msgid "Novice Manual"
-#~ msgstr "Manuel del principiante (Inglés)"
+#~ msgstr "Manuel del principiante (Inglés)"
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_man_novice_en"
 #~ msgid "Gpg4Win Manual for the Novice User"
-#~ msgstr "Manual de Gpg4Win para el principiante (Inglés)"
+#~ msgstr "Manual de Gpg4Win para el principiante (Inglés)"
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_gnupg2"
 #~ msgid "GNU Privacy Guard with S/MIME support"
@@ -572,4 +572,4 @@ msgstr ""
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_sylpheed_pdf"
 #~ msgid "Show the online manual of Sylpheed Claws"
-#~ msgstr "Mostrar el manual en línea de Sylpheed Claws"
+#~ msgstr "Mostrar el manual en línea de Sylpheed Claws"
index e45546e..f74b3c4 100644 (file)
--- a/po/fr.po
+++ b/po/fr.po
@@ -12,12 +12,12 @@ msgstr ""
 "Language-Team: FRENCH <aep.lists@it46.se>\n"
 "Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 msgctxt "T_AlreadyRunning"
 msgid "An instance of this installer is already running."
-msgstr "Une instance de cet installeur fonctionne déjà."
+msgstr "Une instance de cet installeur fonctionne déjà."
 
 msgctxt "T_WelcomeTitleGpg4win"
 msgid "Welcome to the installation of Gpg4win"
@@ -31,8 +31,8 @@ msgid ""
 "included with Gpg4win is Free Software."
 msgstr ""
 "Gpg4win est un ensemble d'installeurs pour Windows permettant le chiffrage "
-"des emails et des fichiers, basé sur le composant GnuPG pour Windows. Les "
-"deux standards de cryptographie OpenPGP et S/MIME sont gérés. Gpg4win et les "
+"des emails et des fichiers, basé sur le composant GnuPG pour Windows. Les "
+"deux standards de cryptographie OpenPGP et S/MIME sont gérés. Gpg4win et les "
 "logiciels inclus avec Gpg4win sond des Logiciels Libres."
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winVersion"
@@ -60,8 +60,8 @@ msgid ""
 "included with Gpg4win are Free Software."
 msgstr ""
 "Gpg4win est un ensemble d'installeurs pour Windows permettant le chiffrage "
-"des emails et des fichiers, basé sur le composant GnuPG pour Windows. Les "
-"deux standards de cryptographie OpenPGP et S/MIME sont gérés. Gpg4win et les "
+"des emails et des fichiers, basé sur le composant GnuPG pour Windows. Les "
+"deux standards de cryptographie OpenPGP et S/MIME sont gérés. Gpg4win et les "
 "logiciels inclus avec Gpg4win sond des Logiciels Libres."
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winSrcVersion"
@@ -96,7 +96,7 @@ msgid ""
 "This software is licensed under the terms of the GNU General Public License "
 "(GNU GPL)."
 msgstr ""
-"Ce logiciel est publié selon les termes de la Licence publique générale GNU "
+"Ce logiciel est publié selon les termes de la Licence publique générale GNU "
 "(GPL)."
 
 msgctxt "T_GPLShort"
@@ -105,9 +105,9 @@ msgid ""
 "distribute it as long as you give the recipients the same rights you have "
 "received."
 msgstr ""
-"En bref : vous avez le droit d'utiliser ce logiciel à n'importe quelle fin. "
+"En bref : vous avez le droit d'utiliser ce logiciel à n'importe quelle fin. "
 "Vous pouvez le redistribuer pour autant que vous donniez aux destinataires "
-"les mêmes droits que ceux que vous avez."
+"les mêmes droits que ceux que vous avez."
 
 msgctxt "T_MoreInfo"
 msgid "Go to Gpg4win's webpage"
@@ -124,7 +124,7 @@ msgstr "Afficher le fichier README"
 msgctxt "T_NoKeyManager"
 msgid "No key manager has been installed, thus we can't run one now."
 msgstr ""
-"Aucun gestionnaire de clés n'étant installé, il est impossible d'en lancer "
+"Aucun gestionnaire de clés n'étant installé, il est impossible d'en lancer "
 "un."
 
 msgctxt "DESC_Menu_manuals"
@@ -133,7 +133,7 @@ msgstr "Documentation"
 
 msgctxt "DESC_Menu_uninstall"
 msgid "Uninstall"
-msgstr "Désinstaller"
+msgstr "Désinstaller"
 
 msgctxt "DESC_Desktop_manuals"
 msgid "Gpg4win Documentation"
@@ -145,19 +145,19 @@ msgstr "Options de l'installation"
 
 msgctxt "T_InstallOptLinks"
 msgid "Start links"
-msgstr "Liens de démarrage"
+msgstr "Liens de démarrage"
 
 msgctxt "T_InstOptLabelA"
 msgid "Please select where Gpg4win shall install links:"
-msgstr "Veuillez choisir où Gpg4win doit installer des liens :"
+msgstr "Veuillez choisir où Gpg4win doit installer des liens :"
 
 msgctxt "T_InstOptLabelB"
 msgid "(Only programs will be linked into the quick launch bar.)"
-msgstr "(Seuls les programmes seront intégrés à la barre de lancement rapide.)"
+msgstr "(Seuls les programmes seront intégrés à la barre de lancement rapide.)"
 
 msgctxt "T_InstOptFieldA"
 msgid "Start Menu"
-msgstr "Menu Démarrer"
+msgstr "Menu Démarrer"
 
 msgctxt "T_InstOptFieldB"
 msgid "Desktop"
@@ -172,7 +172,7 @@ msgid ""
 "Version $R1 has already been installed.\n"
 "Do you want to overwrite it with version ${VERSION}?"
 msgstr ""
-"La version $R1 est déjà installée.\n"
+"La version $R1 est déjà installée.\n"
 "Voulez-vous la remplacer par la version ${VERSION} ?"
 
 msgctxt "T_FoundExistingOldVersion"
@@ -181,9 +181,9 @@ msgid ""
 "to deinstall previous versions on major upgrades.\n"
 "Do you want to continue installing Gpg4win ${VERSION} anyway?"
 msgstr ""
-"Une version ancienne $R1 est déjà installée.  Il est fortement recommandé de "
-"désinstaller les versions antérieures lors des mises à jour importantes.\n"
-"Souhaitez-vous tout de même pousuivre l'installation de Gpg4win ${VERSION} ?"
+"Une version ancienne $R1 est déjà installée.  Il est fortement recommandé de "
+"désinstaller les versions antérieures lors des mises à jour importantes.\n"
+"Souhaitez-vous tout de même pousuivre l'installation de Gpg4win ${VERSION} ?"
 
 msgctxt "T_UninstallingOldVersion"
 msgid "Uninstalling Gpg4win-"
@@ -195,7 +195,7 @@ msgid ""
 "from other GnuPG based installations to Gpg4win."
 msgstr ""
 "Veuillez consulter le manuel d'utilisation de Gpg4win pour apprendre comment "
-"déplacer des clés existantes depuis une autre installation basée sur GnuPG "
+"déplacer des clés existantes depuis une autre installation basée sur GnuPG "
 "vers Gpg4win."
 
 msgctxt "T_FoundOldGnuPP"
@@ -206,8 +206,8 @@ msgid ""
 "Do you want to continue installing Gpg4win and take care of the old "
 "installation later?"
 msgstr ""
-"Une vieille installation de GnuPP (GNU Privacy Project) a été détectée.  Ce "
-"logiciel n'est plus maintenu à jour et devrait donc être suprimé.\n"
+"Une vieille installation de GnuPP (GNU Privacy Project) a été détectée.  Ce "
+"logiciel n'est plus maintenu à jour et devrait donc être suprimé.\n"
 "\n"
 "Voulez-vous poursuivre l'installation de Gpg4win et vous occuper de cette "
 "vieille installation plus tard ?"
@@ -219,8 +219,8 @@ msgid ""
 "\n"
 "Do you want to continue installing Gpg4win?"
 msgstr ""
-"Une installation de GnuPT a été détectée.  Ceci peut poser des problèmes "
-"lors de l'utilisation simultanée de Gpg4win.\n"
+"Une installation de GnuPT a été détectée.  Ceci peut poser des problèmes "
+"lors de l'utilisation simultanée de Gpg4win.\n"
 "\n"
 "Voulez-vous poursuivre l'installation de Gpg4win ?"
 
@@ -232,8 +232,8 @@ msgid ""
 "Do you want to continue installing Gpg4win and take care of the old "
 "installation later?"
 msgstr ""
-"Une vieille installation du WinPT hébergé par Sourceforge a été détectée.  "
-"Ce logiciel n'est plus maintenu à jour et devrait être supprimé.\n"
+"Une vieille installation du WinPT hébergé par Sourceforge a été détectée.  "
+"Ce logiciel n'est plus maintenu à jour et devrait être supprimé.\n"
 " \n"
 "Vous voulez poursuivre l'installation de Gpg4win et vous occuper de la "
 "vieille installation plus tard ?"
@@ -245,10 +245,10 @@ msgid ""
 "\n"
 "The installation will be aborted now!"
 msgstr ""
-"Une installation de GnuPG-Pack a été détectée. Vous devez la désinstaller "
+"Une installation de GnuPG-Pack a été détectée. Vous devez la désinstaller "
 "avant de pouvoir poursuivre l'installation de Gpg4win.\n"
 "\n"
-"L'installation sera maintenant annulée !"
+"L'installation sera maintenant annulée !"
 
 msgctxt "T_BetaWarning"
 msgid ""
@@ -259,8 +259,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Note : ceci est une version BETA de Gpg4win.\n"
 "\n"
-"Les versions bêta sont uniquement prévues pour être testées, elles ne "
-"doivent pas être utilisées dans un environnement de production."
+"Les versions bêta sont uniquement prévues pour être testées, elles ne "
+"doivent pas être utilisées dans un environnement de production."
 
 msgctxt "T_AdminWanted"
 msgid ""
@@ -277,14 +277,14 @@ msgid ""
 "anyway but a reboot will be required then."
 msgstr ""
 "Veuillez vous assurer que d'autres applications ne sont pas en cours "
-"d'exécution. En particulier, vérifiez que vous avez fermé Outlook et toutes "
-"les fenêtres de l'Explorateur.  Gpg4win tentera tout de même de s'installer, "
-"mais un redémarrage sera nécessaire."
+"d'exécution. En particulier, vérifiez que vous avez fermé Outlook et toutes "
+"les fenêtres de l'Explorateur.  Gpg4win tentera tout de même de s'installer, "
+"mais un redémarrage sera nécessaire."
 
 msgctxt "T_ShuttingDownWinPT"
 msgid "Trying to shutdown a possible running instance of WinPT."
 msgstr ""
-"Tentative de quitter une éventuelle instance de WinPT en cours d'exécution."
+"Tentative de quitter une éventuelle instance de WinPT en cours d'exécution."
 
 msgctxt "T_FoundOldClaws"
 msgid ""
@@ -334,11 +334,11 @@ msgstr "GNU Privacy Assistant"
 
 msgctxt "DESC_Menu_gpa"
 msgid "Run the GNU Privacy Assistant key management tool."
-msgstr "Lancer l'outil de gestion de clés GNU Privacy Assistant."
+msgstr "Lancer l'outil de gestion de clés GNU Privacy Assistant."
 
 msgctxt "DESC_Menu_gpg4win_readme"
 msgid "General information on Gpg4win"
-msgstr "Informations générales sur Gpg4win"
+msgstr "Informations générales sur Gpg4win"
 
 msgctxt "DESC_Menu_gpg4win_howtosmime"
 msgid "Instruction to configure S/MIME"
@@ -350,7 +350,7 @@ msgstr "Afficher le document Foire Aux Questions de GnuPG"
 
 msgctxt "T_GpgEX_RegFailed"
 msgid "Warning: Registration of the GpgEX plugin failed."
-msgstr "Avertissement : l'enregistrement du plugin GpgEX a échoué."
+msgstr "Avertissement : l'enregistrement du plugin GpgEX a échoué."
 
 msgctxt "DESC_SEC_gpgex"
 msgid "GnuPG Shell Extension"
@@ -359,7 +359,7 @@ msgstr "Extension GnuPG dans l'Explorateur"
 msgctxt "T_GpgOL_RegFailed"
 msgid "Warning: Registration of the GpgOL Outlook plugin failed."
 msgstr ""
-"Avertissement : l'enregistrement du plugin GpgOL pour Outlook a échoué."
+"Avertissement : l'enregistrement du plugin GpgOL pour Outlook a échoué."
 
 msgctxt "DESC_SEC_gpgol"
 msgid "GnuPG for Outlook"
@@ -373,12 +373,12 @@ msgstr ""
 msgctxt "DESC_SEC_kleopatra"
 msgid "Keymanager for OpenPGP and X.509 and common crypto dialogs."
 msgstr ""
-"Gestionnaire de clés pour OpenPGP et X.509 et messages généraux pour les "
-"opérations de cryptographie."
+"Gestionnaire de clés pour OpenPGP et X.509 et messages généraux pour les "
+"opérations de cryptographie."
 
 msgctxt "DESC_Menu_kleopatra"
 msgid "Run the Kleopatra key management tool."
-msgstr "Lancer l'outil de gestion de clés Kleopatra."
+msgstr "Lancer l'outil de gestion de clés Kleopatra."
 
 msgctxt "T_File_Type_gpg_Name"
 msgid "OpenPGP Binary File"
@@ -463,7 +463,7 @@ msgstr ""
 
 #~ msgctxt "T_RunKeyManager"
 #~ msgid "Run the key manager"
-#~ msgstr "Lancer le gestionnaire de clés"
+#~ msgstr "Lancer le gestionnaire de clés"
 
 #~ msgctxt "T_FoundExistingVersionB"
 #~ msgid ""
@@ -472,22 +472,22 @@ msgstr ""
 #~ "\n"
 #~ "Do you want to continue installing Gpg4win?"
 #~ msgstr ""
-#~ "Une version de Gpg4Win est déjà installée sur le système. Le remplacement "
-#~ "de cette version s'effectuera sans problème.\n"
+#~ "Une version de Gpg4Win est déjà installée sur le système. Le remplacement "
+#~ "de cette version s'effectuera sans problème.\n"
 #~ "\n"
 #~ "Voulez-vous poursuivre l'installation de Gpg4win?"
 
 #~ msgctxt "T_ShuttingDownDirMngr"
 #~ msgid "Trying to shutdown a possible running instance of DirMngr."
 #~ msgstr ""
-#~ "Tentative de quitter une éventuelle instance de DirMngr en cours "
-#~ "d'exécution."
+#~ "Tentative de quitter une éventuelle instance de DirMngr en cours "
+#~ "d'exécution."
 
 #~ msgctxt "T_SetDefaultClient"
 #~ msgid "Do you want to make Claws Mail your default mail client?"
 #~ msgstr ""
-#~ "Voulez-vous faire de Claws Mail votre client de messagerie électronique "
-#~ "par défaut ?"
+#~ "Voulez-vous faire de Claws Mail votre client de messagerie électronique "
+#~ "par défaut ?"
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_claws_mail"
 #~ msgid "Claws Mail-User-Agent"
@@ -503,7 +503,7 @@ msgstr ""
 
 #~ msgctxt "T_SMIMEHeaderText"
 #~ msgid "Define trustable root certificates"
-#~ msgstr "Définir les certificats racine dignes de confiance"
+#~ msgstr "Définir les certificats racine dignes de confiance"
 
 #~ msgctxt "T_SMIMEHeaderSubtext"
 #~ msgid "S/MIME configuration"
@@ -521,12 +521,12 @@ msgstr ""
 #~ "Skip this configuration only if you don't want to use S/MIME."
 #~ msgstr ""
 #~ "Afin de pouvoir utiliser S/MIME, sa configuration est absolument "
-#~ "nécessaire. Sautez cette configuration uniquement si vous ne comptez pas "
+#~ "nécessaire. Sautez cette configuration uniquement si vous ne comptez pas "
 #~ "utiliser S/MIME."
 
 #~ msgctxt "T_SMIMECheckboxText"
 #~ msgid "Root certificate defined or skip configuration"
-#~ msgstr "Certificat racine défini ou sauter la configuration"
+#~ msgstr "Certificat racine défini ou sauter la configuration"
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_html"
 #~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (html, German)"
@@ -539,13 +539,13 @@ msgstr ""
 #~ msgctxt "DESC_SEC_eudoragpg"
 #~ msgid "EudoraGPG is a plugin for the Eudora mail program"
 #~ msgstr ""
-#~ "EudoraGPG est un plugin pour le logiciel de courrier électronique d'Eudora"
+#~ "EudoraGPG est un plugin pour le logiciel de courrier électronique d'Eudora"
 
 #~ msgctxt "T_GPGee_RegFailed"
 #~ msgid "Warning: Registration of the GPGee explorer extension failed."
 #~ msgstr ""
 #~ "Avertissement : L'enregistrement de la prolongation d'explorateur de "
-#~ "GPGee a échoué."
+#~ "GPGee a échoué."
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_gpgee"
 #~ msgid "GPG Explorer Extensions"
@@ -557,53 +557,53 @@ msgstr ""
 
 #~ msgctxt "DESC_Name_man_advanced_de"
 #~ msgid "Advanced Manual (German)"
-#~ msgstr "Guide Avançé (Allemand)"
+#~ msgstr "Guide Avançé (Allemand)"
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_man_advanced_de"
 #~ msgid "Gpg4Win Manual for the Advanced User (German)"
-#~ msgstr "Gpg4Win Guide pour l'utilisateur avançé (Allemand)"
+#~ msgstr "Gpg4Win Guide pour l'utilisateur avançé (Allemand)"
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_man_advanced_de"
 #~ msgid "Show the German online manual of Gpg4Win for advanced users"
 #~ msgstr ""
 #~ "Montrez le guide en ligne allemand de Gpg4Win pour les utilisateurs "
-#~ "avançés"
+#~ "avançés"
 
 #~ msgctxt "DESC_Name_man_advanced_en"
 #~ msgid "Advanced Manual"
-#~ msgstr "Guide Avançé"
+#~ msgstr "Guide Avançé"
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_man_advanced_en"
 #~ msgid "Gpg4Win Manual for the Advanced User"
-#~ msgstr "Guide de Gpg4Win pour l'utilisateur avançé"
+#~ msgstr "Guide de Gpg4Win pour l'utilisateur avançé"
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_man_advanced_en"
 #~ msgid "Show the online manual of Gpg4Win for advanced users"
-#~ msgstr "Montrez le guide en ligne de Gpg4Win pour les utilisateurs avançés"
+#~ msgstr "Montrez le guide en ligne de Gpg4Win pour les utilisateurs avançés"
 
 #~ msgctxt "DESC_Name_man_novice_de"
 #~ msgid "Novice Manual (German)"
-#~ msgstr "Gpg4Win Guide du débutant (Allemand)"
+#~ msgstr "Gpg4Win Guide du débutant (Allemand)"
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_man_novice_de"
 #~ msgid "Gpg4Win Manual for the Novice User (German)"
-#~ msgstr "Guide de Gpg4Win pour l'utilisateur de débutant (Allemand)"
+#~ msgstr "Guide de Gpg4Win pour l'utilisateur de débutant (Allemand)"
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_man_novice_de"
 #~ msgid "Show the German online manual of Gpg4Win for novice users"
 #~ msgstr ""
 #~ "Montrez le guide en ligne allemand de Gpg4Win pour des utilisateurs de "
-#~ "débutant"
+#~ "débutant"
 
 #, fuzzy
 #~ msgctxt "DESC_Name_man_novice_en"
 #~ msgid "Novice Manual (pdf, English)"
-#~ msgstr "Gpg4Win Guide du débutant (Allemand)"
+#~ msgstr "Gpg4Win Guide du débutant (Allemand)"
 
 #, fuzzy
 #~ msgctxt "DESC_SEC_man_novice_en"
 #~ msgid "Gpg4win Manual for the Novice User (English)"
-#~ msgstr "Guide de Gpg4Win pour l'utilisateur de débutant (Allemand)"
+#~ msgstr "Guide de Gpg4Win pour l'utilisateur de débutant (Allemand)"
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_winpt"
 #~ msgid "Windows Privacy Tray"
@@ -614,24 +614,24 @@ msgstr ""
 #~ "Run the Windows Privacy Tray key management tool. This is a versatile key "
 #~ "management and encryption tool."
 #~ msgstr ""
-#~ "Courez l'outil de gestion de clé de plateau d'privé de Windows. C'est une "
-#~ "clé souple outil de gestion de clé et de cryptage."
+#~ "Courez l'outil de gestion de clé de plateau d'privé de Windows. C'est une "
+#~ "clé souple outil de gestion de clé et de cryptage."
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_gpa"
 #~ msgid ""
 #~ "Run the GNU Privacy Assistant key management tool. This is an alternative "
 #~ "to the WinPT key management tool."
 #~ msgstr ""
-#~ "Courez le GNU Privacy Assistant outil pour gestionner le clé. C'est une "
-#~ "alternative à l'outil de gestion de clé de WinPT."
+#~ "Courez le GNU Privacy Assistant outil pour gestionner le clé. C'est une "
+#~ "alternative à l'outil de gestion de clé de WinPT."
 
 #~ msgctxt "DESC_Name_man_novice_en"
 #~ msgid "Novice Manual"
-#~ msgstr "Guide de débutant"
+#~ msgstr "Guide de débutant"
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_man_novice_en"
 #~ msgid "Gpg4Win Manual for the Novice User"
-#~ msgstr "Guide de Gpg4Win pour l'utilisateur de débutant"
+#~ msgstr "Guide de Gpg4Win pour l'utilisateur de débutant"
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_gnupg2"
 #~ msgid "GNU Privacy Guard with S/MIME support"
index 1c75b51..aaa3d41 100644 (file)
--- a/po/it.po
+++ b/po/it.po
@@ -8,22 +8,22 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gpg4win 2.1.1-svn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: gpg4win-devel@wald.intevation.org\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-04-24 00:14+0200\n"
-"Last-Translator: Giuseppe Bertone <bertone.giuseppe@gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-08 12:21+0100\n"
+"Last-Translator: Mariano MARINI <mariano.marini@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Italian\n"
 "Language: it\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 msgctxt "T_AlreadyRunning"
 msgid "An instance of this installer is already running."
-msgstr "C'è già un'altra istanza di questo installatore in esecuzione."
+msgstr "C'è già un'altra istanza di questo installatore in esecuzione."
 
 msgctxt "T_WelcomeTitleGpg4win"
 msgid "Welcome to the installation of Gpg4win"
-msgstr "Benvenuto all'istallazione di Gpg4win"
+msgstr "Benvenuti all'istallazione di Gpg4win"
 
 msgctxt "T_AboutGpg4win"
 msgid ""
@@ -32,14 +32,14 @@ msgid ""
 "standards are supported, OpenPGP and S/MIME. Gpg4win and the software "
 "included with Gpg4win is Free Software."
 msgstr ""
-"Gpg4win è un pacchetto di installazione per Windows per E-mail e "
-"crittografia dei file utilizzando il componente di base GnuPG per Windows. "
-"Entrambi gli standard di crittografia pertinenti sono supportati, OpenPGP e "
-"S/MIME. Gpg4win e il software incluso con Gpg4win è il software libero."
+"Gpg4win è un installatore per Windows per la cifratura di file e posta con "
+"l'uso del componente base GnuPG per Windows. Sono supportati entrambi gli "
+"standard di cifratura più elevati, OpenPGP e S/MIME. Gpg4win e i programmi "
+"inclusi con esso sono Software Libero."
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winVersion"
 msgid "This is Gpg4win version ${VERSION}"
-msgstr "Questa è la versione ${VERSION} di Gpg4win"
+msgstr "Questa è la versione ${VERSION} di Gpg4win"
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winFileVersion"
 msgid "file version ${PROD_VERSION}"
@@ -47,7 +47,7 @@ msgstr "versione file ${PROD_VERSION}"
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winReleaseDate"
 msgid "Release date ${_BUILD_ISODATE}"
-msgstr "Data di rilascio ${_BUILD_ISODATE}"
+msgstr "data di rilascio ${_BUILD_ISODATE}"
 
 msgctxt "T_WelcomeTitleGpg4winSrc"
 msgid "Welcome to the installation of the Gpg4win sources"
@@ -61,14 +61,14 @@ msgid ""
 "standards are supported, OpenPGP and S/MIME. Gpg4win and the software "
 "included with Gpg4win are Free Software."
 msgstr ""
-"Gpg4win è un pacchetto di installazione per Windows per E-mail e "
-"crittografia dei file utilizzando il componente di base GnuPG per Windows. "
-"Entrambi gli standard di crittografia pertinenti sono supportati, OpenPGP e "
-"S/MIME. Gpg4win e il software incluso con Gpg4win sono software libero."
+"Gpg4win è un installatore per Windows per la cifratura di file e posta con "
+"l'uso del componente base GnuPG per Windows. Sono supportati entrambi gli "
+"standard di cifratura più elevati, OpenPGP e S/MIME. Gpg4win e i programmi "
+"inclusi con esso sono Software Libero."
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winSrcVersion"
 msgid "This is Gpg4win version ${VERSION}"
-msgstr "Questa è la versione ${VERSION} di Gpg4win"
+msgstr "Questa è la versione ${VERSION} di Gpg4win"
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winSrcFileVersion"
 msgid "file version ${PROD_VERSION}"
@@ -77,15 +77,15 @@ msgstr "versione file ${PROD_VERSION}"
 #, fuzzy
 msgctxt "T_AboutGpg4winSrcReleaseDate"
 msgid "release date ${_BUILD_ISODATE}"
-msgstr "data di rilascio ${_BUILD_ISODATE}"
+msgstr "versione file ${PROD_VERSION}"
 
 msgctxt "T_RunKleopatra"
 msgid "Run Kleopatra"
-msgstr "Avvia Kleopatra"
+msgstr ""
 
 msgctxt "T_RunGPA"
 msgid "Run GPA"
-msgstr "Avvia GPA"
+msgstr ""
 
 msgctxt "T_LangCode"
 msgid "en"
@@ -97,8 +97,8 @@ msgid ""
 "This software is licensed under the terms of the GNU General Public License "
 "(GNU GPL)."
 msgstr ""
-"La licenza di questo programma è in accordo coi termini della GNU General "
-"Public License (GPL)."
+"Questo programma è fornito in accordo coi termini della GNU General Public "
+"Licence (GPL)."
 
 msgctxt "T_GPLShort"
 msgid ""
@@ -106,13 +106,13 @@ msgid ""
 "distribute it as long as you give the recipients the same rights you have "
 "received."
 msgstr ""
-"In breve: sei abilitato ad eseguire questo programma per qualsiasi scopo. "
-"Puoi distribuirlo liberamente fintanto che garantisci ai destinatari gli "
-"stessi diritti che tu stesso hai ricevuto."
+"In breve: Sei abilitato ad eseguire questo programma per qualsiasi scopo. "
+"Puoi distribuirlo solo in quanto garantisci al ricevente gli stessi diritti "
+"che hai ricevuto."
 
 msgctxt "T_MoreInfo"
 msgid "Go to Gpg4win's webpage"
-msgstr "Vai alla pagina web di Gpg4win"
+msgstr ""
 
 msgctxt "T_MoreInfoURL"
 msgid "https://www.gpg4win.org"
@@ -125,8 +125,8 @@ msgstr "Mostra il file README"
 msgctxt "T_NoKeyManager"
 msgid "No key manager has been installed, thus we can't run one now."
 msgstr ""
-"Non è stato installato alcun gestore di chiavi, quindi non possiamo "
-"eseguirlo in questo momento."
+"Non è stato installato alcun amministratore di chiavi, quindi non possiamo "
+"eseguirlo ora."
 
 msgctxt "DESC_Menu_manuals"
 msgid "Documentation"
@@ -146,15 +146,15 @@ msgstr "Opzioni di installazione"
 
 msgctxt "T_InstallOptLinks"
 msgid "Start links"
-msgstr "Collegamenti di avvio"
+msgstr "Collegamento di avvio"
 
 msgctxt "T_InstOptLabelA"
 msgid "Please select where Gpg4win shall install links:"
-msgstr "Seleziona dove Gpg4win installerà i collegamenti:"
+msgstr "Prego, selezionare dove Gpg4win installerà il collegamento:"
 
 msgctxt "T_InstOptLabelB"
 msgid "(Only programs will be linked into the quick launch bar.)"
-msgstr "(Nella barra di avvio veloce possono essere collegati solo programmi.)"
+msgstr "(Nella barra di avvio veloce possono essere collegati solo programmi)"
 
 msgctxt "T_InstOptFieldA"
 msgid "Start Menu"
@@ -173,8 +173,8 @@ msgid ""
 "Version $R1 has already been installed.\n"
 "Do you want to overwrite it with version ${VERSION}?"
 msgstr ""
-"È già installata la versione $R1.\n"
-"Vuoi sovrascriverla con la versione ${VERSION}?"
+"La versione $R1 è già stata installata. \n"
+"Volete sovrascriverla con la versione ${VERSION}?"
 
 msgctxt "T_FoundExistingOldVersion"
 msgid ""
@@ -182,21 +182,21 @@ msgid ""
 "to deinstall previous versions on major upgrades.\n"
 "Do you want to continue installing Gpg4win ${VERSION} anyway?"
 msgstr ""
-"È già installata una vecchia versione $R1. È vivamente consigliato "
-"disinstallare le versioni precedenti durante gli aggiornamenti principali.\n"
-"Vuoi comunque continuare con l'installazione di Gpg4win ${VERSIONE}?"
+"Una vecchia versione $R1 è già stata installata.  È raccomandato vivamente "
+"di disinstallare le versioni precedenti per gli aggiornamenti importanti. \n"
+"Volete comunque continuare ad installare Gpg4win $ {VERSIONE}?"
 
 msgctxt "T_UninstallingOldVersion"
 msgid "Uninstalling Gpg4win-"
-msgstr "Disinstallazione di Gpg4win-"
+msgstr ""
 
 msgctxt "T_FoundOldSeeManual"
 msgid ""
 "Please see the Gpg4win user manual to learn how to migrate existing keys "
 "from other GnuPG based installations to Gpg4win."
 msgstr ""
-"Leggi il manuale utente di Gpg4win per imparare come migrare a Gpg4win le "
-"chiavi esistenti da altre installazioni basate su GnuPG."
+"Prego, legga il manuale dell'utente di Gpg4win per imparare come migrare le "
+"chiavi attuali da altre installazioni basate su GnuPG a Gpg4win."
 
 msgctxt "T_FoundOldGnuPP"
 msgid ""
@@ -206,10 +206,11 @@ msgid ""
 "Do you want to continue installing Gpg4win and take care of the old "
 "installation later?"
 msgstr ""
-"È stata individuata una vecchia installazione di GnuPP (GNU Privacy "
-"Project). Questo programma non è più manutenuto e quindi andrebbe rimosso.\n"
+"È stata individuata una vecchia installazione di GnuPP (GNU Privacy "
+"Project).  Quel programma non è più assistito e così dovrebbe essere "
+"rimosso.\n"
 "\n"
-"Vuoi continuare con l'installazione di Gpg4win e occuparti in seguito della "
+"Volete continuare ad installare Gpg4win e curarvi successivamente della "
 "vecchia installazione?"
 
 msgctxt "T_FoundOldGnuPT"
@@ -219,10 +220,10 @@ msgid ""
 "\n"
 "Do you want to continue installing Gpg4win?"
 msgstr ""
-"È stata individuata una installazione di GnuPT. Questa può causare problemi "
-"quando usata in concomitanza con Gpg4win.\n"
+"È stata individuata una installazione di GnuPT.  Ciò può causare i problemi "
+"quando usata con Gpg4win.\n"
 "\n"
-"Vuoi continuare ad installare Gpg4win?"
+"Volete continuare ad installare Gpg4win?"
 
 msgctxt "T_FoundOldWinPTSF"
 msgid ""
@@ -232,11 +233,10 @@ msgid ""
 "Do you want to continue installing Gpg4win and take care of the old "
 "installation later?"
 msgstr ""
-"È stata individuata una vecchia installazione di WinPT rilasciato da "
-"Sourceforge. Questo programma non è più manutenuto e quindi andrebbe "
-"rimosso.\n"
+"È stata individuata una vecchia installazione di WinPT.  Quel programma non "
+"è più assistito e così dovrebbe essere rimosso.\n"
 "\n"
-"Vuoi continuare con l'installazione di Gpg4win e occuparti in seguito della "
+"Volete continuare ad installare Gpg4win e curarvi successivamente della "
 "vecchia installazione?"
 
 msgctxt "T_FoundOldGnuPack"
@@ -246,10 +246,10 @@ msgid ""
 "\n"
 "The installation will be aborted now!"
 msgstr ""
-"È stata individuata una installazione di GnuPG-Pack. Devi disinstallarlo "
+"È stata individuata una installazione di GnuPG-Pack. Dovete disinstallarlo "
 "prima di poter continuare con l'installazione di Gpg4win.\n"
 "\n"
-"L'installazione verrà ora annullata!"
+"L'installazione ora sarà abortita!"
 
 msgctxt "T_BetaWarning"
 msgid ""
@@ -258,9 +258,9 @@ msgid ""
 "Beta versions are only intended for testing and shall not be used in a "
 "production environment."
 msgstr ""
-"Nota: questa è una versione BETA di Gpg4win.\n"
+"Nota: Questa è una versione beta di Gpg4win.\n"
 "\n"
-"Le versioni BETA sono dedicate solamente ai test e non dovrebbero essere "
+"Le versioni beta sono intese soltanto per le prove e non dovrebbero essere "
 "utilizzate in un ambiente di produzione."
 
 msgctxt "T_AdminWanted"
@@ -270,10 +270,6 @@ msgid ""
 "\n"
 "Do you want to continue installing Gpg4win without administrator rights?"
 msgstr ""
-"Attenzione: si raccomanda di installare Gpg4win a livello di sistema con i "
-"diritti di amministratore.\n"
-"\n"
-"Continuare nell'installazione di Gpg4win senza i diritti di amministratore?"
 
 msgctxt "T_CloseOtherApps"
 msgid ""
@@ -281,13 +277,13 @@ msgid ""
 "should close Outlook and all Explorer windows.  Gpg4win will try to install "
 "anyway but a reboot will be required then."
 msgstr ""
-"Assicurati che non ci siano in esecuzione altre applicazioni. In particolare "
-"dovresti chiudere Outlook e tutte le finestre di Explorer. Gpg4win proverà "
-"ad installarsi comunque ma sarà richiesto il riavvio."
+"Prego, assicuri che non ci siano in esecuzione altre applicazioni. In "
+"particolare dovreste chiudere Outlook e tutte le finestre di Explorer.  "
+"Gpg4win proverà ad installarsi comunque ma sarà richiesto il riavvio."
 
 msgctxt "T_ShuttingDownWinPT"
 msgid "Trying to shutdown a possible running instance of WinPT."
-msgstr "Tentativo di arresto di una possibile istanza di WinPT."
+msgstr "Prova di arresto di una possibile istanza di WinPT."
 
 msgctxt "T_FoundOldClaws"
 msgid ""
@@ -300,15 +296,6 @@ msgid ""
 "\n"
 "Uninstall Claws Mail from Gpg4win now?"
 msgstr ""
-"È stata rilevata una vecchia versione di Claws Mail nella cartella di "
-"installazione.\n"
-"Claws Mail non è più fornito insieme a Gpg4win ed è attualmente disponibile "
-"come pacchetto separato.\n"
-"Dovresti disinstallare Claws Mail adesso e, se vuoi continuare ad usarlo, "
-"installare una versione aggiornata da:\n"
-"http://www.claws-mail.org/win32\n"
-"\n"
-"Disinstallare Claws Mail da Gpg4win adesso?"
 
 msgctxt "T_WinisDeprecated"
 msgid ""
@@ -317,20 +304,14 @@ msgid ""
 "\n"
 "Kleopatra is disabled."
 msgstr ""
-"Le versioni di Windows precedenti Windows 7 non sono più manutenute da "
-"Gpg4win.\n"
-"Il supporto per queste versioni potrebbe essere rimosso nelle prossime "
-"versioni.\n"
-"\n"
-"Kleopatra è disabilitato."
 
 msgctxt "T_UPDATE_STR"
 msgid "Updating Version"
-msgstr "Aggiornamento versione"
+msgstr ""
 
 msgctxt "T_Installing_GnuPG"
 msgid "Installing GnuPG"
-msgstr "Installazione di GnuPG"
+msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgctxt "DESC_SEC_gnupg_w32"
@@ -345,12 +326,6 @@ msgid ""
 "\n"
 "https://gnupg.org/download"
 msgstr ""
-"Installazione di GnuPG fallita.\n"
-"Gpg4win non funzionerà correttamente senza GnuPG.\n"
-"Si prega di scaricare ed installare il pacchetto \"Simple installer for the "
-"current GnuPG\" da:\n"
-"\n"
-"https://gnupg.org/download"
 
 msgctxt "DESC_SEC_gpa"
 msgid "GNU Privacy Assistant"
@@ -358,7 +333,8 @@ msgstr "GNU Privacy Assistant"
 
 msgctxt "DESC_Menu_gpa"
 msgid "Run the GNU Privacy Assistant key management tool."
-msgstr "Avvia lo strumento di gestione delle chiavi GNU Privacy Assistant."
+msgstr ""
+"Esegui lo strumento di amministrazione delle chiavi GNU Privacy Assistant."
 
 msgctxt "DESC_Menu_gpg4win_readme"
 msgid "General information on Gpg4win"
@@ -370,19 +346,19 @@ msgstr "Istruzioni per la configurazione di S/MIME"
 
 msgctxt "DESC_Menu_gnupg_faq"
 msgid "Show the Frequently Asked Questions document for GnuPG"
-msgstr "Mostra il documento 'Domande più frequenti' (FAQ) per GnuPG"
+msgstr "Mostra il documento Domande più Frequenti (FAQ) per GnuPG"
 
 msgctxt "T_GpgEX_RegFailed"
 msgid "Warning: Registration of the GpgEX plugin failed."
-msgstr "Attenzione: la registrazione del plugin GpgEX è fallita."
+msgstr "Avvertenza: La registrazione del plugin GpgEX è fallita."
 
 msgctxt "DESC_SEC_gpgex"
 msgid "GnuPG Shell Extension"
-msgstr "Estensione GnuPG Shell"
+msgstr "Estensione GnuPG Shell (riga di comando)"
 
 msgctxt "T_GpgOL_RegFailed"
 msgid "Warning: Registration of the GpgOL Outlook plugin failed."
-msgstr "Attenzione: la registrazione del plugin GpgOL Outlook è fallita."
+msgstr "Avvertenza: La registrazione del plugin GpgOL per Outlook è fallita."
 
 msgctxt "DESC_SEC_gpgol"
 msgid "GnuPG for Outlook"
@@ -392,58 +368,56 @@ msgctxt "DESC_SEC_gpgme_browser"
 msgid ""
 "Register GnuPG as native messaging service e.g. for the Mailvelope extension."
 msgstr ""
-"Registra GnuPG come servizio di messaggistica nativo, ad esempio per "
-"l'estensione Mailvelope."
 
 msgctxt "DESC_SEC_kleopatra"
 msgid "Keymanager for OpenPGP and X.509 and common crypto dialogs."
 msgstr ""
-"Gestore di chiavi OpenPG, X.509 e finestre di dialogo comuni sulla "
-"crittografia."
+"Amministratore di chiavi OpenPG e X.509 e comuni finestre di configurazione "
+"cifrate."
 
 msgctxt "DESC_Menu_kleopatra"
 msgid "Run the Kleopatra key management tool."
-msgstr "Avvia lo strumento di gestione di chiavi Kleopatra."
+msgstr "Esegui lo strumento di amministrazione delle chiavi Kleopatra."
 
 msgctxt "T_File_Type_gpg_Name"
 msgid "OpenPGP Binary File"
-msgstr "File binario OpenPGP"
+msgstr ""
 
 msgctxt "T_File_Type_asc_Name"
 msgid "OpenPGP Text File"
-msgstr "File di testo OpenPGP"
+msgstr ""
 
 msgctxt "T_File_Type_sig_Name"
 msgid "OpenPGP Signature"
-msgstr "Firma OpenPGP"
+msgstr ""
 
 msgctxt "T_File_Type_pgp_key_Name"
 msgid "OpenPGP Certificate File"
-msgstr "Certificato OpenPGP"
+msgstr ""
 
 msgctxt "T_File_Type_pem_Name"
 msgid "CMS (S/MIME) File"
-msgstr "File CMS (S/MIME)"
+msgstr ""
 
 msgctxt "T_File_Type_x509_Name"
 msgid "X509 Certificate File"
-msgstr "Certificato X509"
+msgstr ""
 
 msgctxt "T_File_Type_x509_info_tip"
 msgid "Certificate for CMS (S/MIME)."
-msgstr "Certificato per CMS (S/MIME)"
+msgstr ""
 
 msgctxt "T_File_Type_info_tip"
 msgid "This can be encrypted data, a signature or a certificate."
-msgstr "Può essere un dato cifrato, una firma o un certificato."
+msgstr ""
 
 msgctxt "T_File_Type_sig_info_tip"
 msgid "A cryptographic signature to verify the authenticity of another file."
-msgstr "Una firma crittografica per verificare l'autenticità di un altro file."
+msgstr ""
 
 msgctxt "T_File_Type_pgp_key_info_tip"
 msgid "Certificate for OpenPGP."
-msgstr "Certificato per OpenPGP."
+msgstr ""
 
 #~ msgctxt "T_MoreInfo"
 #~ msgid "Click here for the project's homepage"
@@ -499,7 +473,7 @@ msgstr "Certificato per OpenPGP."
 #~ "\n"
 #~ "Do you want to continue installing Gpg4win?"
 #~ msgstr ""
-#~ "Nel sistema è già stata installata una versione di Gpg4Win. Si può "
+#~ "Nel sistema è già stata installata una versione di Gpg4Win. Si può "
 #~ "installare e sovrascrive questa versione senza problemi.\n"
 #~ "\n"
 #~ "Volete continuare con l'installazione di Gpg4win?"
@@ -542,7 +516,7 @@ msgstr "Certificato per OpenPGP."
 #~ "Therewith you can use S/MIME, the configuration is stringently required. "
 #~ "Skip this configuration only if you don't want to use S/MIME."
 #~ msgstr ""
-#~ "Di conseguenza potete usare S/MIME, la configurazione è rigorosamente "
+#~ "Di conseguenza potete usare S/MIME, la configurazione è rigorosamente "
 #~ "richiesta. Salti questa configurazione soltanto se non si vuole usare S/"
 #~ "MIME."
 
index d112c31..8e7b269 100644 (file)
--- a/po/no.po
+++ b/po/no.po
@@ -7,18 +7,18 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gpg4win 1.1.1-svn417\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: gpg4win-devel@wald.intevation.org\n"
 "PO-Revision-Date: 2016-06-26 20:57+0200\n"
-"Last-Translator: Asbjørn Stokka <asstokka@online.no>\n"
+"Last-Translator: Asbjørn Stokka <asstokka@online.no>\n"
 "Language-Team: Norsk <asstokka@online.no>\n"
 "Language: nb_NO\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=windows-1252\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
 "X-Generator: Poedit 1.8.8\n"
 
 msgctxt "T_AlreadyRunning"
 msgid "An instance of this installer is already running."
-msgstr "En forekomst av denne installasjonen kjører allerede."
+msgstr "En forekomst av denne installasjonen kjører allerede."
 
 msgctxt "T_WelcomeTitleGpg4win"
 msgid "Welcome to the installation of Gpg4win"
@@ -32,9 +32,9 @@ msgid ""
 "included with Gpg4win is Free Software."
 msgstr ""
 "Gpg4win er en installasjonspakke for Windows for Epost og filkryptering med "
-"bruk av GnuPG for Windows. Begge de to vanlige krypteringsstandardene er "
-"støttet, OpenPGP og S/MIME. Gpg4win og programvaren inkludert i Gpg4win er "
-"fri programvare."
+"bruk av GnuPG for Windows. Begge de to vanlige krypteringsstandardene er stø"
+"ttet, OpenPGP og S/MIME. Gpg4win og programvaren inkludert i Gpg4win er fri "
+"programvare."
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winVersion"
 msgid "This is Gpg4win version ${VERSION}"
@@ -61,9 +61,9 @@ msgid ""
 "included with Gpg4win are Free Software."
 msgstr ""
 "Gpg4win er en installasjonspakke for Windows for Epost og filkryptering med "
-"bruk av GnuPG for Windows. Begge de to vanlige krypteringsstandardene er "
-"støttet, OpenPGP og S/MIME. Gpg4win og programvaren inkludert i Gpg4win er "
-"fri programvare."
+"bruk av GnuPG for Windows. Begge de to vanlige krypteringsstandardene er stø"
+"ttet, OpenPGP og S/MIME. Gpg4win og programvaren inkludert i Gpg4win er fri "
+"programvare."
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winSrcVersion"
 msgid "This is Gpg4win version ${VERSION}"
@@ -80,11 +80,11 @@ msgstr "utgivelsesdato ${_BUILD_ISODATE}"
 
 msgctxt "T_RunKleopatra"
 msgid "Run Kleopatra"
-msgstr "Kjør Kleopatra"
+msgstr "Kjør Kleopatra"
 
 msgctxt "T_RunGPA"
 msgid "Run GPA"
-msgstr "Kjør GPA"
+msgstr "Kjør GPA"
 
 msgctxt "T_LangCode"
 msgid "en"
@@ -96,7 +96,7 @@ msgid ""
 "This software is licensed under the terms of the GNU General Public License "
 "(GNU GPL)."
 msgstr ""
-"Denne programvaren er lisensiert under vilkårene i GNU General Public "
+"Denne programvaren er lisensiert under vilkårene i GNU General Public "
 "License (GPL)"
 
 msgctxt "T_GPLShort"
@@ -105,8 +105,8 @@ msgid ""
 "distribute it as long as you give the recipients the same rights you have "
 "received."
 msgstr ""
-"Kort fortalt: Du kan kjøre denne programvaren for all type bruk. Du kan dele "
-"den videre så lenge mottakerne får same rettighetene til den som du har fått."
+"Kort fortalt: Du kan kjøre denne programvaren for all type bruk. Du kan dele "
+"den videre så lenge mottakerne får same rettighetene til den som du har fått."
 
 msgctxt "T_MoreInfo"
 msgid "Go to Gpg4win's webpage"
@@ -123,7 +123,7 @@ msgstr "Vis README filen"
 msgctxt "T_NoKeyManager"
 msgid "No key manager has been installed, thus we can't run one now."
 msgstr ""
-"Ingen nøkkelhåndterer er installert, det er derfor ikkje mulig å kjøre en nå."
+"Ingen nøkkelhåndterer er installert, det er derfor ikkje mulig å kjøre en nå."
 
 msgctxt "DESC_Menu_manuals"
 msgid "Documentation"
@@ -151,7 +151,7 @@ msgstr "Velg hvor Gpg4win skal lage snarveier"
 
 msgctxt "T_InstOptLabelB"
 msgid "(Only programs will be linked into the quick launch bar.)"
-msgstr "(Kun program vil få snarveier i hurtigstartslinjen)"
+msgstr "(Kun program vil få snarveier i hurtigstartslinjen)"
 
 msgctxt "T_InstOptFieldA"
 msgid "Start Menu"
@@ -179,8 +179,8 @@ msgid ""
 "to deinstall previous versions on major upgrades.\n"
 "Do you want to continue installing Gpg4win ${VERSION} anyway?"
 msgstr ""
-"En gammel versjon $R1 er allerede installert. Det er anbefalt å fjerne den "
-"r oppgradering til en vesentlig nyere versjon.\n"
+"En gammel versjon $R1 er allerede installert. Det er anbefalt å fjerne den fø"
+"r oppgradering til en vesentlig nyere versjon.\n"
 "Vil du installere Gpg4win ${VERSION} likevel?"
 
 msgctxt "T_UninstallingOldVersion"
@@ -192,8 +192,8 @@ msgid ""
 "Please see the Gpg4win user manual to learn how to migrate existing keys "
 "from other GnuPG based installations to Gpg4win."
 msgstr ""
-"Les Gpg4win brukerhåndboken for å lære hvordan en tar med eksisterende "
-"kler fra en annen GnuPG-basert installasjon til Gpg4win."
+"Les Gpg4win brukerhåndboken for å lære hvordan en tar med eksisterende nø"
+"kler fra en annen GnuPG-basert installasjon til Gpg4win."
 
 msgctxt "T_FoundOldGnuPP"
 msgid ""
@@ -204,9 +204,9 @@ msgid ""
 "installation later?"
 msgstr ""
 "En gammel GnuPP (GNU Privacy prosjekt)-installasjon har blitt oppdaget. Den "
-"programvaren blir ikke lenger vedlikeholdt og bør derfor fjernes.\n"
+"programvaren blir ikke lenger vedlikeholdt og bør derfor fjernes.\n"
 "\n"
-"Vil du fortsette installasjonen av Gpg4win og håndtere den gamle "
+"Vil du fortsette installasjonen av Gpg4win og håndtere den gamle "
 "installasjonen senere?"
 
 msgctxt "T_FoundOldGnuPT"
@@ -216,8 +216,8 @@ msgid ""
 "\n"
 "Do you want to continue installing Gpg4win?"
 msgstr ""
-"En installasjon av GnuPT har blitt oppdaget.  Dette kan forårsake problemer "
-"når det brukes sammen med Gpg4win.\n"
+"En installasjon av GnuPT har blitt oppdaget.  Dette kan forårsake problemer "
+"når det brukes sammen med Gpg4win.\n"
 "\n"
 "Vil du fortsette installasjonen av Gpg4win?"
 
@@ -230,9 +230,9 @@ msgid ""
 "installation later?"
 msgstr ""
 "En gammel installasjon av WinPT (fra Sourceforge) har blitt oppdaget. "
-"Programvaren blir ikke lenger vedlikeholdt og bør derfor fjernes.\n"
+"Programvaren blir ikke lenger vedlikeholdt og bør derfor fjernes.\n"
 "\n"
-"Vil du fortsette å installere Gpg4win og håndtere den gamle installasjonen "
+"Vil du fortsette å installere Gpg4win og håndtere den gamle installasjonen "
 "senere?"
 
 msgctxt "T_FoundOldGnuPack"
@@ -242,8 +242,8 @@ msgid ""
 "\n"
 "The installation will be aborted now!"
 msgstr ""
-"En installasjon av GnuPG-Pack har blitt oppdaget. Du må avinstallere denne "
-"r du kan fortsette med installasjonen av Gpg4win.\n"
+"En installasjon av GnuPG-Pack har blitt oppdaget. Du må avinstallere denne fø"
+"r du kan fortsette med installasjonen av Gpg4win.\n"
 "\n"
 "Installasjonen avbrytes."
 
@@ -256,8 +256,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "NB: Dette er en BETA-versjon av Gpg4win.\n"
 "\n"
-"Beta versjons er beregnet på testmiljø og bør ikke brukes i "
-"produksjonsmiljøer."
+"Beta versjons er beregnet på testmiljø og bør ikke brukes i produksjonsmiljø"
+"er."
 
 msgctxt "T_AdminWanted"
 msgid ""
@@ -273,13 +273,13 @@ msgid ""
 "should close Outlook and all Explorer windows.  Gpg4win will try to install "
 "anyway but a reboot will be required then."
 msgstr ""
-"Kontroller at det ikke kjøres andre programmer. Viktig at du lukker Outlook "
-"og alle Explorer-vinduer.  Gpg4win vil prøve å installere uansett men en "
-"omstart vil da være nødvendig."
+"Kontroller at det ikke kjøres andre programmer. Viktig at du lukker Outlook "
+"og alle Explorer-vinduer.  Gpg4win vil prøve å installere uansett men en "
+"omstart vil da være nødvendig."
 
 msgctxt "T_ShuttingDownWinPT"
 msgid "Trying to shutdown a possible running instance of WinPT."
-msgstr "Avslutter mulig kjørende utgaver av WinPT"
+msgstr "Avslutter mulig kjørende utgaver av WinPT"
 
 msgctxt "T_FoundOldClaws"
 msgid ""
@@ -293,11 +293,11 @@ msgid ""
 "Uninstall Claws Mail from Gpg4win now?"
 msgstr ""
 "En gammel versjon av 'Claws Mail' ble funnet i installasjonsmappen.\n"
-"Merk at 'Claws Mail' ikke lenger er sammen med Gpg4win og nå er tilgjengelig "
-"som en frittstående pakke.\n"
-"Du bør avinstallere 'Claws Mail' nå, og hvis du vil fortsette å bruke det, "
+"Merk at 'Claws Mail' ikke lenger er sammen med Gpg4win og nå er tilgjengelig "
+"som en frittstående pakke.\n"
+"Du bør avinstallere 'Claws Mail' nå, og hvis du vil fortsette å bruke det, "
 "installere en oppdatert versjon fra: http://www.claws-mail.org/win32 Vil du "
-"avinstallere 'Claws Mail' fra Gpg4win nå?"
+"avinstallere 'Claws Mail' fra Gpg4win nå?"
 
 msgctxt "T_WinisDeprecated"
 msgid ""
@@ -336,7 +336,7 @@ msgstr "GNU Privacy Assistant"
 
 msgctxt "DESC_Menu_gpa"
 msgid "Run the GNU Privacy Assistant key management tool."
-msgstr "Kjør GNU Privacy Assistant nøkkelhåndteringsverktøyet"
+msgstr "Kjør GNU Privacy Assistant nøkkelhåndteringsverktøyet"
 
 msgctxt "DESC_Menu_gpg4win_readme"
 msgid "General information on Gpg4win"
@@ -344,11 +344,11 @@ msgstr "Generell informasjon om Gpg4win"
 
 msgctxt "DESC_Menu_gpg4win_howtosmime"
 msgid "Instruction to configure S/MIME"
-msgstr "Instruksjoner for å sette oppp S/MIME"
+msgstr "Instruksjoner for å sette oppp S/MIME"
 
 msgctxt "DESC_Menu_gnupg_faq"
 msgid "Show the Frequently Asked Questions document for GnuPG"
-msgstr "Vis dokument med vanlige spørsmål om GnuPG"
+msgstr "Vis dokument med vanlige spørsmål om GnuPG"
 
 msgctxt "T_GpgEX_RegFailed"
 msgid "Warning: Registration of the GpgEX plugin failed."
@@ -373,11 +373,11 @@ msgstr ""
 
 msgctxt "DESC_SEC_kleopatra"
 msgid "Keymanager for OpenPGP and X.509 and common crypto dialogs."
-msgstr "Nøkkelhåndterer for OpenPGP og X.509 og vanlige krypto dialoger."
+msgstr "Nøkkelhåndterer for OpenPGP og X.509 og vanlige krypto dialoger."
 
 msgctxt "DESC_Menu_kleopatra"
 msgid "Run the Kleopatra key management tool."
-msgstr "Kjør Kleopatra nøkkelhåndteringsverktøy."
+msgstr "Kjør Kleopatra nøkkelhåndteringsverktøy."
 
 msgctxt "T_File_Type_gpg_Name"
 msgid "OpenPGP Binary File"
@@ -459,12 +459,12 @@ msgstr ""
 #~ msgid ""
 #~ "Warning: Administrator permissions required for a successful installation"
 #~ msgstr ""
-#~ "Advarsel: Administratorrettigheter kreves for å fullføre installasjonen"
+#~ "Advarsel: Administratorrettigheter kreves for å fullføre installasjonen"
 
 #, fuzzy
 #~ msgctxt "T_RunKeyManager"
 #~ msgid "Run the key manager"
-#~ msgstr "Kjør Kleopatra nøkkelhåndteringsverktøy."
+#~ msgstr "Kjør Kleopatra nøkkelhåndteringsverktøy."
 
 #, fuzzy
 #~ msgctxt "T_FoundExistingVersionB"
@@ -474,7 +474,7 @@ msgstr ""
 #~ "\n"
 #~ "Do you want to continue installing Gpg4win?"
 #~ msgstr ""
-#~ "En installasjon av GnuPT har blitt oppdaget.  Dette kan forårsake "
-#~ "problemer når det brukes sammen med Gpg4win.\n"
+#~ "En installasjon av GnuPT har blitt oppdaget.  Dette kan forårsake "
+#~ "problemer når det brukes sammen med Gpg4win.\n"
 #~ "\n"
 #~ "Vil du fortsette installasjonen av Gpg4win?"
index e13ad65..a0bc8c0 100644 (file)
--- a/po/pt.po
+++ b/po/pt.po
@@ -11,18 +11,18 @@ msgstr ""
 "Language-Team: Portuguese <marcoagpinto@sapo.pt>\n"
 "Language: pt\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Poedit-SourceCharset: ISO-8859-1\n"
 "X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
 
 msgctxt "T_AlreadyRunning"
 msgid "An instance of this installer is already running."
-msgstr "Uma instância deste instalador já está a executar."
+msgstr "Uma instância deste instalador já está a executar."
 
 msgctxt "T_WelcomeTitleGpg4win"
 msgid "Welcome to the installation of Gpg4win"
-msgstr "Bem-vindo à instalação do Gpg4win"
+msgstr "Bem-vindo à instalação do Gpg4win"
 
 msgctxt "T_AboutGpg4win"
 msgid ""
@@ -31,26 +31,26 @@ msgid ""
 "standards are supported, OpenPGP and S/MIME. Gpg4win and the software "
 "included with Gpg4win is Free Software."
 msgstr ""
-"O Gpg4win é um pacote de instalação para Windows para encriptação de e-mails "
+"O Gpg4win é um pacote de instalação para Windows para encriptação de e-mails "
 "e ficheiros usando o componente de base GnuPG para Windows. Ambas as normas "
-"relevantes de criptografia são suportadas, OpenPGP e S/MIME. O Gpg4win e o "
-"software incluído são Software Livre."
+"relevantes de criptografia são suportadas, OpenPGP e S/MIME. O Gpg4win e o "
+"software incluído são Software Livre."
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winVersion"
 msgid "This is Gpg4win version ${VERSION}"
-msgstr "Esta é a versão do Gpg4win ${VERSION}"
+msgstr "Esta é a versão do Gpg4win ${VERSION}"
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winFileVersion"
 msgid "file version ${PROD_VERSION}"
-msgstr "versão do ficheiro ${PROD_VERSION}"
+msgstr "versão do ficheiro ${PROD_VERSION}"
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winReleaseDate"
 msgid "Release date ${_BUILD_ISODATE}"
-msgstr "Data de lançamento ${_BUILD_ISODATE}"
+msgstr "Data de lançamento ${_BUILD_ISODATE}"
 
 msgctxt "T_WelcomeTitleGpg4winSrc"
 msgid "Welcome to the installation of the Gpg4win sources"
-msgstr "Bem-vindo à instalação do código-fonte do Gpg4win"
+msgstr "Bem-vindo à instalação do código-fonte do Gpg4win"
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winSrc"
 msgid ""
@@ -59,22 +59,22 @@ msgid ""
 "standards are supported, OpenPGP and S/MIME. Gpg4win and the software "
 "included with Gpg4win are Free Software."
 msgstr ""
-"O Gpg4win é um pacote de instalação para Windows para encriptação de e-mails "
+"O Gpg4win é um pacote de instalação para Windows para encriptação de e-mails "
 "e ficheiros usando o componente de base GnuPG para Windows. Ambas as normas "
-"relevantes de criptografia são suportadas, OpenPGP e S/MIME. O Gpg4win e o "
-"software incluído são Software Livre."
+"relevantes de criptografia são suportadas, OpenPGP e S/MIME. O Gpg4win e o "
+"software incluído são Software Livre."
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winSrcVersion"
 msgid "This is Gpg4win version ${VERSION}"
-msgstr "Esta é a versão do Gpg4win ${VERSION}"
+msgstr "Esta é a versão do Gpg4win ${VERSION}"
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winSrcFileVersion"
 msgid "file version ${PROD_VERSION}"
-msgstr "versão do ficheiro ${PROD_VERSION}"
+msgstr "versão do ficheiro ${PROD_VERSION}"
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winSrcReleaseDate"
 msgid "release date ${_BUILD_ISODATE}"
-msgstr "data de lançamento ${_BUILD_ISODATE}"
+msgstr "data de lançamento ${_BUILD_ISODATE}"
 
 msgctxt "T_RunKleopatra"
 msgid "Run Kleopatra"
@@ -93,7 +93,7 @@ msgid ""
 "This software is licensed under the terms of the GNU General Public License "
 "(GNU GPL)."
 msgstr ""
-"Este software está licenciado sob os termos da GNU General Public License "
+"Este software está licenciado sob os termos da GNU General Public License "
 "(GPL)."
 
 msgctxt "T_GPLShort"
@@ -102,13 +102,13 @@ msgid ""
 "distribute it as long as you give the recipients the same rights you have "
 "received."
 msgstr ""
-"Resumindo: É permitido usar este software para quaisquer fins. Podes "
-"distribuí-lo desde que dês aos destinatários os mesmos direitos que "
+"Resumindo: É permitido usar este software para quaisquer fins. Podes "
+"distribuí-lo desde que dês aos destinatários os mesmos direitos que "
 "recebeste."
 
 msgctxt "T_MoreInfo"
 msgid "Go to Gpg4win's webpage"
-msgstr "Ir para a página web do Gpg4win"
+msgstr "Ir para a página web do Gpg4win"
 
 msgctxt "T_MoreInfoURL"
 msgid "https://www.gpg4win.org"
@@ -121,12 +121,12 @@ msgstr "Mostrar o ficheiro README"
 msgctxt "T_NoKeyManager"
 msgid "No key manager has been installed, thus we can't run one now."
 msgstr ""
-"Nenhum gestor de chaves está instalado, daí não ser possível executar um "
+"Nenhum gestor de chaves está instalado, daí não ser possível executar um "
 "agora."
 
 msgctxt "DESC_Menu_manuals"
 msgid "Documentation"
-msgstr "Documentação"
+msgstr "Documentação"
 
 msgctxt "DESC_Menu_uninstall"
 msgid "Uninstall"
@@ -134,27 +134,27 @@ msgstr "Desinstalar"
 
 msgctxt "DESC_Desktop_manuals"
 msgid "Gpg4win Documentation"
-msgstr "Documentação do Gpg4win"
+msgstr "Documentação do Gpg4win"
 
 msgctxt "T_InstallOptions"
 msgid "Install Options"
-msgstr "Opções de instalação"
+msgstr "Opções de instalação"
 
 msgctxt "T_InstallOptLinks"
 msgid "Start links"
-msgstr "Atalhos de início"
+msgstr "Atalhos de início"
 
 msgctxt "T_InstOptLabelA"
 msgid "Please select where Gpg4win shall install links:"
-msgstr "Por favor seleciona onde o Gpg4win deverá criar atalhos:"
+msgstr "Por favor seleciona onde o Gpg4win deverá criar atalhos:"
 
 msgctxt "T_InstOptLabelB"
 msgid "(Only programs will be linked into the quick launch bar.)"
-msgstr "(Apenas os programas terão atalhos na barra de início rápido.)"
+msgstr "(Apenas os programas terão atalhos na barra de início rápido.)"
 
 msgctxt "T_InstOptFieldA"
 msgid "Start Menu"
-msgstr "Menu de Início"
+msgstr "Menu de Início"
 
 msgctxt "T_InstOptFieldB"
 msgid "Desktop"
@@ -162,15 +162,15 @@ msgstr "Ambiente de trabalho"
 
 msgctxt "T_InstOptFieldC"
 msgid "Quick Launch Bar"
-msgstr "Barra de Início Rápido"
+msgstr "Barra de Início Rápido"
 
 msgctxt "T_FoundExistingVersion"
 msgid ""
 "Version $R1 has already been installed.\n"
 "Do you want to overwrite it with version ${VERSION}?"
 msgstr ""
-"A versão $R1 já está instalada.\n"
-"Queres substituí-la com a versão ${VERSION}?"
+"A versão $R1 já está instalada.\n"
+"Queres substituí-la com a versão ${VERSION}?"
 
 msgctxt "T_FoundExistingOldVersion"
 msgid ""
@@ -178,8 +178,8 @@ msgid ""
 "to deinstall previous versions on major upgrades.\n"
 "Do you want to continue installing Gpg4win ${VERSION} anyway?"
 msgstr ""
-"Uma versão antiga $R1 já está instalada. Recomenda-se vivamente desinstalar "
-"versões anteriores em upgrades.\n"
+"Uma versão antiga $R1 já está instalada. Recomenda-se vivamente desinstalar "
+"versões anteriores em upgrades.\n"
 "Queres continuar a instalar o Gpg4win ${VERSION} mesmo assim?"
 
 msgctxt "T_UninstallingOldVersion"
@@ -191,8 +191,8 @@ msgid ""
 "Please see the Gpg4win user manual to learn how to migrate existing keys "
 "from other GnuPG based installations to Gpg4win."
 msgstr ""
-"Por favor, lê o manual de utilizador do Gpg4win para aprender a migrar "
-"chaves existentes de outras instalações baseadas no GnuPG para o Gpg4win."
+"Por favor, lê o manual de utilizador do Gpg4win para aprender a migrar "
+"chaves existentes de outras instalações baseadas no GnuPG para o Gpg4win."
 
 msgctxt "T_FoundOldGnuPP"
 msgid ""
@@ -202,10 +202,10 @@ msgid ""
 "Do you want to continue installing Gpg4win and take care of the old "
 "installation later?"
 msgstr ""
-"Uma instalação antiga de GnuPP (GNU Privacy Project) foi detetada. Este "
-"software já não é suportado e deve ser removido.\n"
+"Uma instalação antiga de GnuPP (GNU Privacy Project) foi detetada. Este "
+"software já não é suportado e deve ser removido.\n"
 "\n"
-"Queres continuar a instalar o Gpg4win e tratar da instalação antiga mais "
+"Queres continuar a instalar o Gpg4win e tratar da instalação antiga mais "
 "tarde?"
 
 msgctxt "T_FoundOldGnuPT"
@@ -215,7 +215,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "Do you want to continue installing Gpg4win?"
 msgstr ""
-"Uma instalação de GnuPT foi detetada. Isto poderá causar problemas se usado "
+"Uma instalação de GnuPT foi detetada. Isto poderá causar problemas se usado "
 "com o Gpg4win.\n"
 "\n"
 "Queres continuar a instalar o Gpg4win?"
@@ -228,10 +228,10 @@ msgid ""
 "Do you want to continue installing Gpg4win and take care of the old "
 "installation later?"
 msgstr ""
-"Uma instalação antiga do WinPT hospedado em SourceForge foi detetada. Esse "
-"software não é mais suportado e deve ser removido.\n"
+"Uma instalação antiga do WinPT hospedado em SourceForge foi detetada. Esse "
+"software não é mais suportado e deve ser removido.\n"
 "\n"
-"Queres continuar a instalar o Gpg4win e tratar da instalação antiga mais "
+"Queres continuar a instalar o Gpg4win e tratar da instalação antiga mais "
 "tarde?"
 
 msgctxt "T_FoundOldGnuPack"
@@ -241,10 +241,10 @@ msgid ""
 "\n"
 "The installation will be aborted now!"
 msgstr ""
-"Uma instalação do GnuPG-Pack foi detetada. Tens de desinstalá-la antes de "
-"prosseguir com a instalação do Gpg4win.\n"
+"Uma instalação do GnuPG-Pack foi detetada. Tens de desinstalá-la antes de "
+"prosseguir com a instalação do Gpg4win.\n"
 "\n"
-"A instalação será agora abortada!"
+"A instalação será agora abortada!"
 
 msgctxt "T_BetaWarning"
 msgid ""
@@ -253,10 +253,10 @@ msgid ""
 "Beta versions are only intended for testing and shall not be used in a "
 "production environment."
 msgstr ""
-"Nota: Esta é uma versão BETA do Gpg4win.\n"
+"Nota: Esta é uma versão BETA do Gpg4win.\n"
 "\n"
-"As versões beta destinam-se apenas para testes e não devem ser utilizadas "
-"num ambiente de produção."
+"As versões beta destinam-se apenas para testes e não devem ser utilizadas "
+"num ambiente de produção."
 
 msgctxt "T_AdminWanted"
 msgid ""
@@ -265,7 +265,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "Do you want to continue installing Gpg4win without administrator rights?"
 msgstr ""
-"Aviso: É recomendado instalar o Gpg4win em todo o sistema com direitos de "
+"Aviso: É recomendado instalar o Gpg4win em todo o sistema com direitos de "
 "administrador.\n"
 "\n"
 "Queres continuar a instalar o Gpg4win sem direitos de administrador?"
@@ -276,13 +276,13 @@ msgid ""
 "should close Outlook and all Explorer windows.  Gpg4win will try to install "
 "anyway but a reboot will be required then."
 msgstr ""
-"Por favor, assegura-te que outras aplicações não estão a executar. Em "
+"Por favor, assegura-te que outras aplicações não estão a executar. Em "
 "particular, deves fechar o Outlook e todas as janelas do Explorador. Mesmo "
-"assim o Gpg4win tentará instalar sendo depois necessário reiniciar o sistema."
+"assim o Gpg4win tentará instalar sendo depois necessário reiniciar o sistema."
 
 msgctxt "T_ShuttingDownWinPT"
 msgid "Trying to shutdown a possible running instance of WinPT."
-msgstr "A tentar encerrar uma possível instância do WinPT em execução."
+msgstr "A tentar encerrar uma possível instância do WinPT em execução."
 
 msgctxt "T_FoundOldClaws"
 msgid ""
@@ -295,11 +295,11 @@ msgid ""
 "\n"
 "Uninstall Claws Mail from Gpg4win now?"
 msgstr ""
-"Uma versão antiga do Claws Mail foi encontrada na tua pasta de instalação.\n"
-"Por favor, nota que o Claws Mail já não é distribuído com o Gpg4win e está "
-"agora disponível como um pacote independente.\n"
-"Deves desinstalar o Claws Mail agora e, se quiseres continuar a usá-lo, "
-"instalar uma versão atualizada a partir de:\n"
+"Uma versão antiga do Claws Mail foi encontrada na tua pasta de instalação.\n"
+"Por favor, nota que o Claws Mail já não é distribuído com o Gpg4win e está "
+"agora disponível como um pacote independente.\n"
+"Deves desinstalar o Claws Mail agora e, se quiseres continuar a usá-lo, "
+"instalar uma versão atualizada a partir de:\n"
 "http://www.claws-mail.org/win32\n"
 "\n"
 "Desinstalar o Claws Mail do Gpg4win agora?"
@@ -311,14 +311,14 @@ msgid ""
 "\n"
 "Kleopatra is disabled."
 msgstr ""
-"Versões do Windows antes do Windows 7 já não são mantidas pelo Gpg4win.\n"
-"O suporte para eles pode ser removido numa versão futura.\n"
+"Versões do Windows antes do Windows 7 já não são mantidas pelo Gpg4win.\n"
+"O suporte para eles pode ser removido numa versão futura.\n"
 "\n"
-"O Kleopatra está desativado."
+"O Kleopatra está desativado."
 
 msgctxt "T_UPDATE_STR"
 msgid "Updating Version"
-msgstr "A atualizar versão"
+msgstr "A atualizar versão"
 
 msgctxt "T_Installing_GnuPG"
 msgid "Installing GnuPG"
@@ -337,7 +337,7 @@ msgid ""
 "https://gnupg.org/download"
 msgstr ""
 "Erro ao instalar o GnuPG.\n"
-"O Gpg4win não funcionará corretamente sem o GnuPG.\n"
+"O Gpg4win não funcionará corretamente sem o GnuPG.\n"
 "Por favor, descarrega e instala o instalador simples do GnuPG em:\n"
 "\n"
 "https://gnupg.org/download"
@@ -348,15 +348,15 @@ msgstr "GNU Privacy Assistant"
 
 msgctxt "DESC_Menu_gpa"
 msgid "Run the GNU Privacy Assistant key management tool."
-msgstr "Executar a ferramenta de gestão de chaves GNU Privacy Assistant."
+msgstr "Executar a ferramenta de gestão de chaves GNU Privacy Assistant."
 
 msgctxt "DESC_Menu_gpg4win_readme"
 msgid "General information on Gpg4win"
-msgstr "Informação geral sobre o Gpg4win"
+msgstr "Informação geral sobre o Gpg4win"
 
 msgctxt "DESC_Menu_gpg4win_howtosmime"
 msgid "Instruction to configure S/MIME"
-msgstr "Instruções para configurar o S/MIME"
+msgstr "Instruções para configurar o S/MIME"
 
 msgctxt "DESC_Menu_gnupg_faq"
 msgid "Show the Frequently Asked Questions document for GnuPG"
@@ -382,21 +382,21 @@ msgctxt "DESC_SEC_gpgme_browser"
 msgid ""
 "Register GnuPG as native messaging service e.g. for the Mailvelope extension."
 msgstr ""
-"Regista o GnuPG como um serviço nativo de mensagens, por exemplo, para a "
-"extensão Mailvelope."
+"Regista o GnuPG como um serviço nativo de mensagens, por exemplo, para a "
+"extensão Mailvelope."
 
 msgctxt "DESC_SEC_kleopatra"
 msgid "Keymanager for OpenPGP and X.509 and common crypto dialogs."
 msgstr ""
-"Gestor de Chaves para OpenPGP e X.509 e diálogos de criptografia comuns."
+"Gestor de Chaves para OpenPGP e X.509 e diálogos de criptografia comuns."
 
 msgctxt "DESC_Menu_kleopatra"
 msgid "Run the Kleopatra key management tool."
-msgstr "Executar a ferramenta de gestão de chaves Kleopatra."
+msgstr "Executar a ferramenta de gestão de chaves Kleopatra."
 
 msgctxt "T_File_Type_gpg_Name"
 msgid "OpenPGP Binary File"
-msgstr "Ficheiro Binário OpenPGP"
+msgstr "Ficheiro Binário OpenPGP"
 
 msgctxt "T_File_Type_asc_Name"
 msgid "OpenPGP Text File"
@@ -429,7 +429,7 @@ msgstr "Isto pode ser dados encriptados, uma assinatura ou um certificado."
 msgctxt "T_File_Type_sig_info_tip"
 msgid "A cryptographic signature to verify the authenticity of another file."
 msgstr ""
-"Uma assinatura criptográfica para verificar a autenticidade de outro "
+"Uma assinatura criptográfica para verificar a autenticidade de outro "
 "ficheiro."
 
 msgctxt "T_File_Type_pgp_key_info_tip"
@@ -442,41 +442,41 @@ msgstr "Certificado para OpenPGP."
 
 #~ msgctxt "DESC_Name_compendium"
 #~ msgid "Gpg4win Compendium"
-#~ msgstr "Compêndio Gpg4win"
+#~ msgstr "Compêndio Gpg4win"
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_compendium"
 #~ msgid "The Gpg4win documentation (English and German)"
-#~ msgstr "A documentação do Gpg4win (Inglês e Alemão)"
+#~ msgstr "A documentação do Gpg4win (Inglês e Alemão)"
 
 #~ msgctxt "DESC_Name_compendium_de_pdf"
 #~ msgid "Gpg4win Compendium (pdf, German)"
-#~ msgstr "Compêndio Gpg4win (pdf, Alemão)"
+#~ msgstr "Compêndio Gpg4win (pdf, Alemão)"
 
 #~ msgctxt "DESC_Name_compendium_en_pdf"
 #~ msgid "Gpg4win Compendium (pdf, English)"
-#~ msgstr "Compêndio Gpg4win (pdf, Inglês)"
+#~ msgstr "Compêndio Gpg4win (pdf, Inglês)"
 
 #~ msgctxt "DESC_Name_compendium_de_html"
 #~ msgid "Gpg4win Compendium (html, German)"
-#~ msgstr "Compêndio Gpg4win (html, Alemão)"
+#~ msgstr "Compêndio Gpg4win (html, Alemão)"
 
 #~ msgctxt "DESC_Name_compendium_en_html"
 #~ msgid "Gpg4win Compendium (html, English)"
-#~ msgstr "Compêndio Gpg4win (html, Inglês)"
+#~ msgstr "Compêndio Gpg4win (html, Inglês)"
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_pdf"
 #~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, German)"
-#~ msgstr "Mostrar o Compêndio Gpg4win (pdf, Alemão)"
+#~ msgstr "Mostrar o Compêndio Gpg4win (pdf, Alemão)"
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_pdf"
 #~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, English)"
-#~ msgstr "Mostrar o Compêndio Gpg4win (pdf, Inglês)"
+#~ msgstr "Mostrar o Compêndio Gpg4win (pdf, Inglês)"
 
 #~ msgctxt "T_AdminNeeded"
 #~ msgid ""
 #~ "Warning: Administrator permissions required for a successful installation"
 #~ msgstr ""
-#~ "Aviso: São necessárias permissões de Administrador para uma instalação "
+#~ "Aviso: São necessárias permissões de Administrador para uma instalação "
 #~ "bem-sucedida."
 
 #~ msgctxt "T_FoundExistingVersionB"
@@ -486,7 +486,7 @@ msgstr "Certificado para OpenPGP."
 #~ "\n"
 #~ "Do you want to continue installing Gpg4win?"
 #~ msgstr ""
-#~ "Uma versão do Gpg4win já se encontra instalada neste sistema. Não há "
-#~ "problema em instalar e daí substituir esta Versão.\n"
+#~ "Uma versão do Gpg4win já se encontra instalada neste sistema. Não há "
+#~ "problema em instalar e daí substituir esta Versão.\n"
 #~ "\n"
 #~ "Queres continuar a instalar o Gpg4win?"
index 38dc111..439bebf 100644 (file)
--- a/po/ru.po
+++ b/po/ru.po
@@ -12,17 +12,17 @@ msgstr ""
 "Language-Team: Human Rights Network <moscow@hro.org>\n"
 "Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Poedit-Language: Russian\n"
 
 msgctxt "T_AlreadyRunning"
 msgid "An instance of this installer is already running."
-msgstr "Установка программы уже запущена."
+msgstr "Óñòàíîâêà ïðîãðàììû óæå çàïóùåíà."
 
 msgctxt "T_WelcomeTitleGpg4win"
 msgid "Welcome to the installation of Gpg4win"
-msgstr "Добро пожаловать в программу установки Gpg4win!"
+msgstr "Äîáðî ïîæàëîâàòü â ïðîãðàììó óñòàíîâêè Gpg4win!"
 
 msgctxt "T_AboutGpg4win"
 msgid ""
@@ -31,27 +31,27 @@ msgid ""
 "standards are supported, OpenPGP and S/MIME. Gpg4win and the software "
 "included with Gpg4win is Free Software."
 msgstr ""
-"GnuPG - бесплатная программа с открытым кодом, которая предназначена для "
-"защиты информации. С помощью GnuPG можно шифровать данные и добавлять к ним "
-"цифровую подпись. GnuPG содержит мощный инструментарий управления "
-"шифровальными ключами и совместима со стандартом OpenPGP, описанным в "
-"документе RFC2440."
+"GnuPG - áåñïëàòíàÿ ïðîãðàììà ñ îòêðûòûì êîäîì, êîòîðàÿ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ "
+"çàùèòû èíôîðìàöèè. Ñ ïîìîùüþ GnuPG ìîæíî øèôðîâàòü äàííûå è äîáàâëÿòü ê íèì "
+"öèôðîâóþ ïîäïèñü. GnuPG ñîäåðæèò ìîùíûé èíñòðóìåíòàðèé óïðàâëåíèÿ "
+"øèôðîâàëüíûìè êëþ÷àìè è ñîâìåñòèìà ñî ñòàíäàðòîì OpenPGP, îïèñàííûì â "
+"äîêóìåíòå RFC2440."
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winVersion"
 msgid "This is Gpg4win version ${VERSION}"
-msgstr "Версия Gpg4win ${VERSION}"
+msgstr "Âåðñèÿ Gpg4win ${VERSION}"
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winFileVersion"
 msgid "file version ${PROD_VERSION}"
-msgstr "Версия файла ${PROD_VERSION}"
+msgstr "Âåðñèÿ ôàéëà ${PROD_VERSION}"
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winReleaseDate"
 msgid "Release date ${_BUILD_ISODATE}"
-msgstr "Дата релиза ${_BUILD_ISODATE}"
+msgstr "Äàòà ðåëèçà ${_BUILD_ISODATE}"
 
 msgctxt "T_WelcomeTitleGpg4winSrc"
 msgid "Welcome to the installation of the Gpg4win sources"
-msgstr "Установка компонентов Gpg4Win"
+msgstr "Óñòàíîâêà êîìïîíåíòîâ Gpg4Win"
 
 #, fuzzy
 msgctxt "T_AboutGpg4winSrc"
@@ -61,24 +61,24 @@ msgid ""
 "standards are supported, OpenPGP and S/MIME. Gpg4win and the software "
 "included with Gpg4win are Free Software."
 msgstr ""
-"GnuPG - бесплатная программа с открытым кодом, которая предназначена для "
-"защиты информации. С помощью GnuPG можно шифровать данные и добавлять к ним "
-"цифровую подпись. GnuPG содержит мощный инструментарий управления "
-"шифровальными ключами и совместима со стандартом OpenPGP, описанным в "
-"документе RFC2440."
+"GnuPG - áåñïëàòíàÿ ïðîãðàììà ñ îòêðûòûì êîäîì, êîòîðàÿ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ "
+"çàùèòû èíôîðìàöèè. Ñ ïîìîùüþ GnuPG ìîæíî øèôðîâàòü äàííûå è äîáàâëÿòü ê íèì "
+"öèôðîâóþ ïîäïèñü. GnuPG ñîäåðæèò ìîùíûé èíñòðóìåíòàðèé óïðàâëåíèÿ "
+"øèôðîâàëüíûìè êëþ÷àìè è ñîâìåñòèìà ñî ñòàíäàðòîì OpenPGP, îïèñàííûì â "
+"äîêóìåíòå RFC2440."
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winSrcVersion"
 msgid "This is Gpg4win version ${VERSION}"
-msgstr "Версия Gpg4win ${VERSION}"
+msgstr "Âåðñèÿ Gpg4win ${VERSION}"
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winSrcFileVersion"
 msgid "file version ${PROD_VERSION}"
-msgstr "Версия файла ${PROD_VERSION}"
+msgstr "Âåðñèÿ ôàéëà ${PROD_VERSION}"
 
 #, fuzzy
 msgctxt "T_AboutGpg4winSrcReleaseDate"
 msgid "release date ${_BUILD_ISODATE}"
-msgstr "Дата релиза ${_BUILD_ISODATE}"
+msgstr "Äàòà ðåëèçà ${_BUILD_ISODATE}"
 
 #, fuzzy
 msgctxt "T_RunKleopatra"
@@ -99,9 +99,9 @@ msgid ""
 "This software is licensed under the terms of the GNU General Public License "
 "(GNU GPL)."
 msgstr ""
-"Использование этой программы регулируется лицензией GNU General Public "
-"License (GPL). Вы можете свободно распространять эту программу и вносить в "
-"нее изменения."
+"Èñïîëüçîâàíèå ýòîé ïðîãðàììû ðåãóëèðóåòñÿ ëèöåíçèåé GNU General Public "
+"License (GPL). Âû ìîæåòå ñâîáîäíî ðàñïðîñòðàíÿòü ýòó ïðîãðàììó è âíîñèòü â "
+"íåå èçìåíåíèÿ."
 
 msgctxt "T_GPLShort"
 msgid ""
@@ -109,9 +109,9 @@ msgid ""
 "distribute it as long as you give the recipients the same rights you have "
 "received."
 msgstr ""
-"Вкратце: вы можете использовать эту программу в любых целях. Вы можете "
-"распространять ее при условии, что не будете ограничивать права других "
-"пользователей программы."
+"Âêðàòöå: âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü ýòó ïðîãðàììó â ëþáûõ öåëÿõ. Âû ìîæåòå "
+"ðàñïðîñòðàíÿòü åå ïðè óñëîâèè, ÷òî íå áóäåòå îãðàíè÷èâàòü ïðàâà äðóãèõ "
+"ïîëüçîâàòåëåé ïðîãðàììû."
 
 msgctxt "T_MoreInfo"
 msgid "Go to Gpg4win's webpage"
@@ -123,15 +123,15 @@ msgstr "https://www.gpg4win.org"
 
 msgctxt "T_ShowReadme"
 msgid "Show the README file"
-msgstr "Показать файл README"
+msgstr "Ïîêàçàòü ôàéë README"
 
 msgctxt "T_NoKeyManager"
 msgid "No key manager has been installed, thus we can't run one now."
-msgstr "Ошибка запуска менеджера ключей: ни один из менеджеров не установлен."
+msgstr "Îøèáêà çàïóñêà ìåíåäæåðà êëþ÷åé: íè îäèí èç ìåíåäæåðîâ íå óñòàíîâëåí."
 
 msgctxt "DESC_Menu_manuals"
 msgid "Documentation"
-msgstr "Документация"
+msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ"
 
 msgctxt "DESC_Menu_uninstall"
 msgid "Uninstall"
@@ -139,43 +139,43 @@ msgstr ""
 
 msgctxt "DESC_Desktop_manuals"
 msgid "Gpg4win Documentation"
-msgstr "Документация Gpg4win"
+msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ Gpg4win"
 
 msgctxt "T_InstallOptions"
 msgid "Install Options"
-msgstr "Параметры установки"
+msgstr "Ïàðàìåòðû óñòàíîâêè"
 
 msgctxt "T_InstallOptLinks"
 msgid "Start links"
-msgstr "Ярлыки Gpg4win"
+msgstr "ßðëûêè Gpg4win"
 
 msgctxt "T_InstOptLabelA"
 msgid "Please select where Gpg4win shall install links:"
-msgstr "Где создавать ярлыки Gpg4win:"
+msgstr "Ãäå ñîçäàâàòü ÿðëûêè Gpg4win:"
 
 msgctxt "T_InstOptLabelB"
 msgid "(Only programs will be linked into the quick launch bar.)"
-msgstr "(В панели быстрого запуска будут ссылки только на программы)."
+msgstr "( ïàíåëè áûñòðîãî çàïóñêà áóäóò ññûëêè òîëüêî íà ïðîãðàììû)."
 
 msgctxt "T_InstOptFieldA"
 msgid "Start Menu"
-msgstr "Меню Пуск"
+msgstr "Ìåíþ Ïóñê"
 
 msgctxt "T_InstOptFieldB"
 msgid "Desktop"
-msgstr "РабоÑ\87ий Ñ\81Ñ\82ол"
+msgstr "Ðàáî÷èé ñòîë"
 
 msgctxt "T_InstOptFieldC"
 msgid "Quick Launch Bar"
-msgstr "Панель быстрого запуска"
+msgstr "Ïàíåëü áûñòðîãî çàïóñêà"
 
 msgctxt "T_FoundExistingVersion"
 msgid ""
 "Version $R1 has already been installed.\n"
 "Do you want to overwrite it with version ${VERSION}?"
 msgstr ""
-"Версия $R1 уже установлена.\n"
-"Перезаписать ее версией ${VERSION}?"
+"Âåðñèÿ $R1 óæå óñòàíîâëåíà.\n"
+"Ïåðåçàïèñàòü åå âåðñèåé ${VERSION}?"
 
 #, fuzzy
 msgctxt "T_FoundExistingOldVersion"
@@ -184,10 +184,10 @@ msgid ""
 "to deinstall previous versions on major upgrades.\n"
 "Do you want to continue installing Gpg4win ${VERSION} anyway?"
 msgstr ""
-"Gpg4Win уже установлена на этом компьютере. Дальнейшая установка перезапишет "
-"эту версию новой.\n"
+"Gpg4Win óæå óñòàíîâëåíà íà ýòîì êîìïüþòåðå. Äàëüíåéøàÿ óñòàíîâêà ïåðåçàïèøåò "
+"ýòó âåðñèþ íîâîé.\n"
 "\n"
-"Продолжить установку Gpg4Win?"
+"Ïðîäîëæèòü óñòàíîâêó Gpg4Win?"
 
 msgctxt "T_UninstallingOldVersion"
 msgid "Uninstalling Gpg4win-"
@@ -198,8 +198,8 @@ msgid ""
 "Please see the Gpg4win user manual to learn how to migrate existing keys "
 "from other GnuPG based installations to Gpg4win."
 msgstr ""
-"Вопросы переноса ключей из других программ в Gpg4Win рассматриваются в "
-"руководстве пользователя Gpg4Win."
+"Âîïðîñû ïåðåíîñà êëþ÷åé èç äðóãèõ ïðîãðàìì â Gpg4Win ðàññìàòðèâàþòñÿ â "
+"ðóêîâîäñòâå ïîëüçîâàòåëÿ Gpg4Win."
 
 msgctxt "T_FoundOldGnuPP"
 msgid ""
@@ -209,10 +209,10 @@ msgid ""
 "Do you want to continue installing Gpg4win and take care of the old "
 "installation later?"
 msgstr ""
-"Обнаружена старая установка GnuPP (GNU Privacy Project). Этот проект давно "
-"прекращен, рекомендуем удалить программу.\n"
+"Îáíàðóæåíà ñòàðàÿ óñòàíîâêà GnuPP (GNU Privacy Project). Ýòîò ïðîåêò äàâíî "
+"ïðåêðàùåí, ðåêîìåíäóåì óäàëèòü ïðîãðàììó.\n"
 "\n"
-"Продолжить установку Gpg4Win (а с GnuPP разберемся потом)?"
+"Ïðîäîëæèòü óñòàíîâêó Gpg4Win (à ñ GnuPP ðàçáåðåìñÿ ïîòîì)?"
 
 msgctxt "T_FoundOldGnuPT"
 msgid ""
@@ -221,10 +221,10 @@ msgid ""
 "\n"
 "Do you want to continue installing Gpg4win?"
 msgstr ""
-"Обнаружена установленная программа GnuPT. Она может конфликтовать с "
+"Îáíàðóæåíà óñòàíîâëåííàÿ ïðîãðàììà GnuPT. Îíà ìîæåò êîíôëèêòîâàòü ñ "
 "Gpg4Win.\n"
 "\n"
-"Продолжить установку Gpg4win?"
+"Ïðîäîëæèòü óñòàíîâêó Gpg4win?"
 
 msgctxt "T_FoundOldWinPTSF"
 msgid ""
@@ -234,11 +234,11 @@ msgid ""
 "Do you want to continue installing Gpg4win and take care of the old "
 "installation later?"
 msgstr ""
-"Обнаружена установленная старая версия WinPT (проект на Sourceforge). Эта "
-"версия более не развивается.\n"
-"РекомендÑ\83еÑ\82Ñ\81Ñ\8f Ñ\83далиÑ\82Ñ\8c ÐµÐµ.\n"
+"Îáíàðóæåíà óñòàíîâëåííàÿ ñòàðàÿ âåðñèÿ WinPT (ïðîåêò íà Sourceforge). Ýòà "
+"âåðñèÿ áîëåå íå ðàçâèâàåòñÿ.\n"
+"Ðåêîìåíäóåòñÿ óäàëèòü åå.\n"
 "\n"
-"Продолжить установку Gpg4win (а со старой программой разберемся потом)?"
+"Ïðîäîëæèòü óñòàíîâêó Gpg4win (à ñî ñòàðîé ïðîãðàììîé ðàçáåðåìñÿ ïîòîì)?"
 
 msgctxt "T_FoundOldGnuPack"
 msgid ""
@@ -247,11 +247,11 @@ msgid ""
 "\n"
 "The installation will be aborted now!"
 msgstr ""
-"Обнаружена установленная программа GnuPG-Pack. Нужно удалить ее с компьютера "
-"прежде, чем продолжить\n"
-"установку Gpg4win.\n"
+"Îáíàðóæåíà óñòàíîâëåííàÿ ïðîãðàììà GnuPG-Pack. Íóæíî óäàëèòü åå ñ êîìïüþòåðà "
+"ïðåæäå, ÷åì ïðîäîëæèòü\n"
+"óñòàíîâêó Gpg4win.\n"
 "\n"
-"Установка прервана!"
+"Óñòàíîâêà ïðåðâàíà!"
 
 msgctxt "T_BetaWarning"
 msgid ""
@@ -275,13 +275,13 @@ msgid ""
 "should close Outlook and all Explorer windows.  Gpg4win will try to install "
 "anyway but a reboot will be required then."
 msgstr ""
-"Убедитесь, что не запущены другие приложения. В частности, следует закрыть "
-"Outlook и Explorer. Если это не сделать, Gpg4Win все равно будет "
-"установлена, но потребуется перезагрузка."
+"Óáåäèòåñü, ÷òî íå çàïóùåíû äðóãèå ïðèëîæåíèÿ. Â ÷àñòíîñòè, ñëåäóåò çàêðûòü "
+"Outlook è Explorer. Åñëè ýòî íå ñäåëàòü, Gpg4Win âñå ðàâíî áóäåò "
+"óñòàíîâëåíà, íî ïîòðåáóåòñÿ ïåðåçàãðóçêà."
 
 msgctxt "T_ShuttingDownWinPT"
 msgid "Trying to shutdown a possible running instance of WinPT."
-msgstr "Возможно, запущена программа WinPT. Попробуем закрыть ее."
+msgstr "Âîçìîæíî, çàïóùåíà ïðîãðàììà WinPT. Ïîïðîáóåì çàêðûòü åå."
 
 msgctxt "T_FoundOldClaws"
 msgid ""
@@ -332,12 +332,12 @@ msgstr "GNU Privacy Assistant"
 #, fuzzy
 msgctxt "DESC_Menu_gpa"
 msgid "Run the GNU Privacy Assistant key management tool."
-msgstr "Запуск менеджера ключей Kleopatra."
+msgstr "Çàïóñê ìåíåäæåðà êëþ÷åé Kleopatra."
 
 #, fuzzy
 msgctxt "DESC_Menu_gpg4win_readme"
 msgid "General information on Gpg4win"
-msgstr "Общая информация о Gpg4Win"
+msgstr "Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î Gpg4Win"
 
 msgctxt "DESC_Menu_gpg4win_howtosmime"
 msgid "Instruction to configure S/MIME"
@@ -346,23 +346,23 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 msgctxt "DESC_Menu_gnupg_faq"
 msgid "Show the Frequently Asked Questions document for GnuPG"
-msgstr "FAQ по программе GnuPG"
+msgstr "FAQ ïî ïðîãðàììå GnuPG"
 
 msgctxt "T_GpgEX_RegFailed"
 msgid "Warning: Registration of the GpgEX plugin failed."
-msgstr "Ошибка регистрации GpgEX."
+msgstr "Îøèáêà ðåãèñòðàöèè GpgEX."
 
 msgctxt "DESC_SEC_gpgex"
 msgid "GnuPG Shell Extension"
-msgstr "Оболочка GnuPG"
+msgstr "Îáîëî÷êà GnuPG"
 
 msgctxt "T_GpgOL_RegFailed"
 msgid "Warning: Registration of the GpgOL Outlook plugin failed."
-msgstr "Ошибка регистрации плагина GpgOL (для Outlook)."
+msgstr "Îøèáêà ðåãèñòðàöèè ïëàãèíà GpgOL (äëÿ Outlook)."
 
 msgctxt "DESC_SEC_gpgol"
 msgid "GnuPG for Outlook"
-msgstr "GnuPG для MS Outlook"
+msgstr "GnuPG äëÿ MS Outlook"
 
 msgctxt "DESC_SEC_gpgme_browser"
 msgid ""
@@ -375,7 +375,7 @@ msgstr ""
 
 msgctxt "DESC_Menu_kleopatra"
 msgid "Run the Kleopatra key management tool."
-msgstr "Запуск менеджера ключей Kleopatra."
+msgstr "Çàïóñê ìåíåäæåðà êëþ÷åé Kleopatra."
 
 msgctxt "T_File_Type_gpg_Name"
 msgid "OpenPGP Binary File"
@@ -419,56 +419,56 @@ msgstr ""
 
 #~ msgctxt "T_MoreInfo"
 #~ msgid "Click here for the project's homepage"
-#~ msgstr "Веб-сайт проекта"
+#~ msgstr "Âåá-ñàéò ïðîåêòà"
 
 #, fuzzy
 #~ msgctxt "DESC_Name_compendium"
 #~ msgid "Gpg4win Compendium"
-#~ msgstr "Документация Gpg4win"
+#~ msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ Gpg4win"
 
 #, fuzzy
 #~ msgctxt "DESC_SEC_compendium"
 #~ msgid "The Gpg4win documentation (English and German)"
-#~ msgstr "Документация Gpg4win"
+#~ msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ Gpg4win"
 
 #, fuzzy
 #~ msgctxt "DESC_Name_compendium_de_pdf"
 #~ msgid "Gpg4win Compendium (pdf, German)"
-#~ msgstr "Документация Gpg4win"
+#~ msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ Gpg4win"
 
 #, fuzzy
 #~ msgctxt "DESC_Name_compendium_en_pdf"
 #~ msgid "Gpg4win Compendium (pdf, English)"
-#~ msgstr "Документация Gpg4win"
+#~ msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ Gpg4win"
 
 #, fuzzy
 #~ msgctxt "DESC_Name_compendium_de_html"
 #~ msgid "Gpg4win Compendium (html, German)"
-#~ msgstr "Документация Gpg4win"
+#~ msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ Gpg4win"
 
 #, fuzzy
 #~ msgctxt "DESC_Name_compendium_en_html"
 #~ msgid "Gpg4win Compendium (html, English)"
-#~ msgstr "Документация Gpg4win"
+#~ msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ Gpg4win"
 
 #, fuzzy
 #~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_pdf"
 #~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, German)"
-#~ msgstr "Документация Gpg4win"
+#~ msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ Gpg4win"
 
 #, fuzzy
 #~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_pdf"
 #~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, English)"
-#~ msgstr "Показать онлайновые инструкции Gpg4Win для пользователей-новичков"
+#~ msgstr "Ïîêàçàòü îíëàéíîâûå èíñòðóêöèè Gpg4Win äëÿ ïîëüçîâàòåëåé-íîâè÷êîâ"
 
 #~ msgctxt "T_AdminNeeded"
 #~ msgid ""
 #~ "Warning: Administrator permissions required for a successful installation"
-#~ msgstr "Для успешной установки требуются права администратора"
+#~ msgstr "Äëÿ óñïåøíîé óñòàíîâêè òðåáóþòñÿ ïðàâà àäìèíèñòðàòîðà"
 
 #~ msgctxt "T_RunKeyManager"
 #~ msgid "Run the key manager"
-#~ msgstr "Запуск менеджера ключей"
+#~ msgstr "Çàïóñê ìåíåäæåðà êëþ÷åé"
 
 #~ msgctxt "T_FoundExistingVersionB"
 #~ msgid ""
@@ -477,102 +477,102 @@ msgstr ""
 #~ "\n"
 #~ "Do you want to continue installing Gpg4win?"
 #~ msgstr ""
-#~ "Gpg4Win уже установлена на этом компьютере. Дальнейшая установка "
-#~ "перезапишет эту версию новой.\n"
+#~ "Gpg4Win óæå óñòàíîâëåíà íà ýòîì êîìïüþòåðå. Äàëüíåéøàÿ óñòàíîâêà "
+#~ "ïåðåçàïèøåò ýòó âåðñèþ íîâîé.\n"
 #~ "\n"
-#~ "Продолжить установку Gpg4Win?"
+#~ "Ïðîäîëæèòü óñòàíîâêó Gpg4Win?"
 
 #~ msgctxt "T_ShuttingDownDirMngr"
 #~ msgid "Trying to shutdown a possible running instance of DirMngr."
-#~ msgstr "Возможно, запущена программа DirMngr. Попробуем закрыть ее."
+#~ msgstr "Âîçìîæíî, çàïóùåíà ïðîãðàììà DirMngr. Ïîïðîáóåì çàêðûòü åå."
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_claws_mail"
 #~ msgid "Claws Mail-User-Agent"
-#~ msgstr "Почтовый клиент Claws"
+#~ msgstr "Ïî÷òîâûé êëèåíò Claws"
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_claws_mail"
 #~ msgid "Run the Claws mailprogram."
-#~ msgstr "Запуск почтовой программы Claws."
+#~ msgstr "Çàïóñê ïî÷òîâîé ïðîãðàììû Claws."
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_claws_mail_pdf"
 #~ msgid "Show the online manual of Claws Mail"
-#~ msgstr "Показать онлайновое руководство к почтовому клиенту Claws Mail"
+#~ msgstr "Ïîêàçàòü îíëàéíîâîå ðóêîâîäñòâî ê ïî÷òîâîìó êëèåíòó Claws Mail"
 
 #, fuzzy
 #~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_html"
 #~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (html, German)"
-#~ msgstr "Документация Gpg4win"
+#~ msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ Gpg4win"
 
 #, fuzzy
 #~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_html"
 #~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (html, English)"
-#~ msgstr "Документация Gpg4win"
+#~ msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ Gpg4win"
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_eudoragpg"
 #~ msgid "EudoraGPG is a plugin for the Eudora mail program"
-#~ msgstr "EudoraGPG - расширение почтового клиента Eudora"
+#~ msgstr "EudoraGPG - ðàñøèðåíèå ïî÷òîâîãî êëèåíòà Eudora"
 
 #~ msgctxt "T_GPGee_RegFailed"
 #~ msgid "Warning: Registration of the GPGee explorer extension failed."
-#~ msgstr "Ошибка регистрации GPGee."
+#~ msgstr "Îøèáêà ðåãèñòðàöèè GPGee."
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_gpgee"
 #~ msgid "GPG Explorer Extensions"
-#~ msgstr "РаÑ\81Ñ\88иÑ\80ение GPG Ð´Ð»Ñ\8f Ð\9fÑ\80оводника Windows"
+#~ msgstr "Ðàñøèðåíèå GPG äëÿ Ïðîâîäíèêà Windows"
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_gpgee_hlp"
 #~ msgid "Show the online manual of GPGee"
-#~ msgstr "Показать онлайновое руководство по GPGee"
+#~ msgstr "Ïîêàçàòü îíëàéíîâîå ðóêîâîäñòâî ïî GPGee"
 
 #~ msgctxt "DESC_Name_man_advanced_de"
 #~ msgid "Advanced Manual (German)"
-#~ msgstr "Подробное руководство (нем.)"
+#~ msgstr "Ïîäðîáíîå ðóêîâîäñòâî (íåì.)"
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_man_advanced_de"
 #~ msgid "Gpg4Win Manual for the Advanced User (German)"
-#~ msgstr "РÑ\83ководÑ\81Ñ\82во Gpg4Win Ð´Ð»Ñ\8f Ð¿Ñ\80одвинÑ\83Ñ\82Ñ\8bÑ\85 Ð¿Ð¾Ð»Ñ\8cзоваÑ\82елей (нем.)"
+#~ msgstr "Ðóêîâîäñòâî Gpg4Win äëÿ ïðîäâèíóòûõ ïîëüçîâàòåëåé (íåì.)"
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_man_advanced_de"
 #~ msgid "Show the German online manual of Gpg4Win for advanced users"
 #~ msgstr ""
-#~ "Показать онлайновое руководство Gpg4Win для продвинутых пользователей "
-#~ "(нем.)"
+#~ "Ïîêàçàòü îíëàéíîâîå ðóêîâîäñòâî Gpg4Win äëÿ ïðîäâèíóòûõ ïîëüçîâàòåëåé "
+#~ "(íåì.)"
 
 #~ msgctxt "DESC_Name_man_advanced_en"
 #~ msgid "Advanced Manual"
-#~ msgstr "Подробное руководство"
+#~ msgstr "Ïîäðîáíîå ðóêîâîäñòâî"
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_man_advanced_en"
 #~ msgid "Gpg4Win Manual for the Advanced User"
-#~ msgstr "РÑ\83ководÑ\81Ñ\82во Gpg4Win Ð´Ð»Ñ\8f Ð¿Ñ\80одвинÑ\83Ñ\82Ñ\8bÑ\85 Ð¿Ð¾Ð»Ñ\8cзоваÑ\82елей"
+#~ msgstr "Ðóêîâîäñòâî Gpg4Win äëÿ ïðîäâèíóòûõ ïîëüçîâàòåëåé"
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_man_advanced_en"
 #~ msgid "Show the online manual of Gpg4Win for advanced users"
 #~ msgstr ""
-#~ "Показать онлайновое руководство Gpg4Win для продвинутых пользователей"
+#~ "Ïîêàçàòü îíëàéíîâîå ðóêîâîäñòâî Gpg4Win äëÿ ïðîäâèíóòûõ ïîëüçîâàòåëåé"
 
 #~ msgctxt "DESC_Name_man_novice_de"
 #~ msgid "Novice Manual (German)"
-#~ msgstr "Быстрые инструкции (нем.)"
+#~ msgstr "Áûñòðûå èíñòðóêöèè (íåì.)"
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_man_novice_de"
 #~ msgid "Gpg4Win Manual for the Novice User (German)"
-#~ msgstr "Инструкции по Gpg4Win для пользователей-новичков (нем.)"
+#~ msgstr "Èíñòðóêöèè ïî Gpg4Win äëÿ ïîëüçîâàòåëåé-íîâè÷êîâ (íåì.)"
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_man_novice_de"
 #~ msgid "Show the German online manual of Gpg4Win for novice users"
 #~ msgstr ""
-#~ "Показать онлайновые инструкции Gpg4Win для пользователей-новичков (нем.)"
+#~ "Ïîêàçàòü îíëàéíîâûå èíñòðóêöèè Gpg4Win äëÿ ïîëüçîâàòåëåé-íîâè÷êîâ (íåì.)"
 
 #, fuzzy
 #~ msgctxt "DESC_Name_man_novice_en"
 #~ msgid "Novice Manual (pdf, English)"
-#~ msgstr "Быстрые инструкции (нем.)"
+#~ msgstr "Áûñòðûå èíñòðóêöèè (íåì.)"
 
 #, fuzzy
 #~ msgctxt "DESC_SEC_man_novice_en"
 #~ msgid "Gpg4win Manual for the Novice User (English)"
-#~ msgstr "Инструкции по Gpg4Win для пользователей-новичков (нем.)"
+#~ msgstr "Èíñòðóêöèè ïî Gpg4Win äëÿ ïîëüçîâàòåëåé-íîâè÷êîâ (íåì.)"
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_winpt"
 #~ msgid "Windows Privacy Tray"
@@ -583,35 +583,35 @@ msgstr ""
 #~ "Run the Windows Privacy Tray key management tool. This is a versatile key "
 #~ "management and encryption tool."
 #~ msgstr ""
-#~ "Запуск Windows Privacy Tray. Это универсальный инструмент управления "
-#~ "ключами и шифрования данных."
+#~ "Çàïóñê Windows Privacy Tray. Ýòî óíèâåðñàëüíûé èíñòðóìåíò óïðàâëåíèÿ "
+#~ "êëþ÷àìè è øèôðîâàíèÿ äàííûõ."
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_gpa"
 #~ msgid ""
 #~ "Run the GNU Privacy Assistant key management tool. This is an alternative "
 #~ "to the WinPT key management tool."
-#~ msgstr "Запуск менеджера ключей GNU Privacy Assistant (альтернатива WinPT)."
+#~ msgstr "Çàïóñê ìåíåäæåðà êëþ÷åé GNU Privacy Assistant (àëüòåðíàòèâà WinPT)."
 
 #~ msgctxt "DESC_Name_man_novice_en"
 #~ msgid "Novice Manual"
-#~ msgstr "Быстрые инструкции"
+#~ msgstr "Áûñòðûå èíñòðóêöèè"
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_man_novice_en"
 #~ msgid "Gpg4Win Manual for the Novice User"
-#~ msgstr "Инструкции Gpg4Win для пользователей-новичков"
+#~ msgstr "Èíñòðóêöèè Gpg4Win äëÿ ïîëüçîâàòåëåé-íîâè÷êîâ"
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_gnupg2"
 #~ msgid "GNU Privacy Guard with S/MIME support"
-#~ msgstr "GNU Privacy Guard с поддержкой S/MIME"
+#~ msgstr "GNU Privacy Guard ñ ïîääåðæêîé S/MIME"
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_sylpheed"
 #~ msgid "Sylpheed-Claws Mail-User-Agent"
-#~ msgstr "Почтовый клиент Sylpheed-Claws"
+#~ msgstr "Ïî÷òîâûé êëèåíò Sylpheed-Claws"
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_sylpheed"
 #~ msgid "Run the Sylpheed-Claws mailprogram."
-#~ msgstr "Запуск почтовой программы Sylpheed-Claws."
+#~ msgstr "Çàïóñê ïî÷òîâîé ïðîãðàììû Sylpheed-Claws."
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_sylpheed_pdf"
 #~ msgid "Show the online manual of Sylpheed Claws"
-#~ msgstr "Показать онлайновое руководство Sylpheed Claws"
+#~ msgstr "Ïîêàçàòü îíëàéíîâîå ðóêîâîäñòâî Sylpheed Claws"
index 7916c29..d4152f8 100644 (file)
@@ -12,18 +12,18 @@ msgstr ""
 "Language-Team: \n"
 "Language: zh_CN\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=gbk\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Generator: Poedit 1.8.4\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
 msgctxt "T_AlreadyRunning"
 msgid "An instance of this installer is already running."
-msgstr "该安装程序的一个实例已经在运行。"
+msgstr "¸Ã°²×°³ÌÐòµÄÒ»¸öʵÀýÒѾ­ÔÚÔËÐС£"
 
 msgctxt "T_WelcomeTitleGpg4win"
 msgid "Welcome to the installation of Gpg4win"
-msgstr "欢迎来到 Gpg4win 安装程序。"
+msgstr "»¶Ó­À´µ½ Gpg4win °²×°³ÌÐò¡£"
 
 msgctxt "T_AboutGpg4win"
 msgid ""
@@ -32,25 +32,25 @@ msgid ""
 "standards are supported, OpenPGP and S/MIME. Gpg4win and the software "
 "included with Gpg4win is Free Software."
 msgstr ""
-"Gpg4win 是一个适用于 Windows 的文件和电子邮件加密工具软件包,通过核心组件 "
-"GnuPG 的 Windows 版本达成目标。这个过程中涉及的两种密码学标准,OpenPGP 和 S/"
-"MIME 都在这里提供支持。本软件安装包及其内容均为自由软件。"
+"Gpg4win ÊÇÒ»¸öÊÊÓÃÓÚ Windows µÄÎļþºÍµç×ÓÓʼþ¼ÓÃܹ¤¾ßÈí¼þ°ü£¬Í¨¹ýºËÐÄ×é¼þ "
+"GnuPG µÄ Windows °æ±¾´ï³ÉÄ¿±ê¡£Õâ¸ö¹ý³ÌÖÐÉæ¼°µÄÁ½ÖÖÃÜÂëѧ±ê×¼£¬OpenPGP ºÍ S/"
+"MIME ¶¼ÔÚÕâÀïÌṩ֧³Ö¡£±¾Èí¼þ°²×°°ü¼°ÆäÄÚÈݾùΪ×ÔÓÉÈí¼þ¡£"
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winVersion"
 msgid "This is Gpg4win version ${VERSION}"
-msgstr "Gpg4win,版本 ${VERSION}"
+msgstr "Gpg4win£¬°æ±¾ ${VERSION}"
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winFileVersion"
 msgid "file version ${PROD_VERSION}"
-msgstr "文件版本 ${PROD_VERSION}"
+msgstr "Îļþ°æ±¾ ${PROD_VERSION}"
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winReleaseDate"
 msgid "Release date ${_BUILD_ISODATE}"
-msgstr "发布日期 ${_BUILD_ISODATE}"
+msgstr "·¢²¼ÈÕÆÚ ${_BUILD_ISODATE}"
 
 msgctxt "T_WelcomeTitleGpg4winSrc"
 msgid "Welcome to the installation of the Gpg4win sources"
-msgstr "欢迎来到 Gpg4win 源码安装"
+msgstr "»¶Ó­À´µ½ Gpg4win Ô´Âë°²×°"
 
 #, fuzzy
 msgctxt "T_AboutGpg4winSrc"
@@ -60,22 +60,22 @@ msgid ""
 "standards are supported, OpenPGP and S/MIME. Gpg4win and the software "
 "included with Gpg4win are Free Software."
 msgstr ""
-"Gpg4win 是一个适用于 Windows 的文件和电子邮件加密工具软件包,通过核心组件 "
-"GnuPG 的 Windows 版本达成目标。这个过程中涉及的两种密码学标准,OpenPGP 和 S/"
-"MIME 都在这里提供支持。本软件安装包及其内容均为自由软件。"
+"Gpg4win ÊÇÒ»¸öÊÊÓÃÓÚ Windows µÄÎļþºÍµç×ÓÓʼþ¼ÓÃܹ¤¾ßÈí¼þ°ü£¬Í¨¹ýºËÐÄ×é¼þ "
+"GnuPG µÄ Windows °æ±¾´ï³ÉÄ¿±ê¡£Õâ¸ö¹ý³ÌÖÐÉæ¼°µÄÁ½ÖÖÃÜÂëѧ±ê×¼£¬OpenPGP ºÍ S/"
+"MIME ¶¼ÔÚÕâÀïÌṩ֧³Ö¡£±¾Èí¼þ°²×°°ü¼°ÆäÄÚÈݾùΪ×ÔÓÉÈí¼þ¡£"
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winSrcVersion"
 msgid "This is Gpg4win version ${VERSION}"
-msgstr "Gpg4win,版本 ${VERSION}"
+msgstr "Gpg4win£¬°æ±¾ ${VERSION}"
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winSrcFileVersion"
 msgid "file version ${PROD_VERSION}"
-msgstr "文件版本 ${PROD_VERSION}"
+msgstr "Îļþ°æ±¾ ${PROD_VERSION}"
 
 #, fuzzy
 msgctxt "T_AboutGpg4winSrcReleaseDate"
 msgid "release date ${_BUILD_ISODATE}"
-msgstr "发布日期 ${_BUILD_ISODATE}"
+msgstr "·¢²¼ÈÕÆÚ ${_BUILD_ISODATE}"
 
 msgctxt "T_RunKleopatra"
 msgid "Run Kleopatra"
@@ -94,7 +94,7 @@ msgctxt "T_GPLHeader"
 msgid ""
 "This software is licensed under the terms of the GNU General Public License "
 "(GNU GPL)."
-msgstr "此软件依照 GNU 通用公共许可证(GPL)的条款授权。"
+msgstr "´ËÈí¼þÒÀÕÕ GNU Í¨Óù«¹²Ðí¿ÉÖ¤£¨GPL£©µÄÌõ¿îÊÚȨ¡£"
 
 msgctxt "T_GPLShort"
 msgid ""
@@ -102,8 +102,8 @@ msgid ""
 "distribute it as long as you give the recipients the same rights you have "
 "received."
 msgstr ""
-"总而言之:你可以为了任何目的运行本软件。你可以随意将此软件分发给他人,只要你"
-"给予他们与你所获得的相同的权利。"
+"×ܶøÑÔÖ®£ºÄã¿ÉÒÔΪÁËÈκÎÄ¿µÄÔËÐб¾Èí¼þ¡£Äã¿ÉÒÔËæÒ⽫´ËÈí¼þ·Ö·¢¸øËûÈË£¬Ö»ÒªÄã"
+"¸øÓèËûÃÇÓëÄãËù»ñµÃµÄÏàͬµÄȨÀû¡£"
 
 msgctxt "T_MoreInfo"
 msgid "Go to Gpg4win's webpage"
@@ -115,59 +115,59 @@ msgstr "https://www.gpg4win.org"
 
 msgctxt "T_ShowReadme"
 msgid "Show the README file"
-msgstr "显示 README 文件"
+msgstr "ÏÔʾ README Îļþ"
 
 msgctxt "T_NoKeyManager"
 msgid "No key manager has been installed, thus we can't run one now."
-msgstr "没有安装任何密钥管理器,因此无法启动密钥管理器。"
+msgstr "ûÓа²×°ÈκÎÃÜÔ¿¹ÜÀíÆ÷£¬Òò´ËÎÞ·¨Æô¶¯ÃÜÔ¿¹ÜÀíÆ÷¡£"
 
 msgctxt "DESC_Menu_manuals"
 msgid "Documentation"
-msgstr "文档"
+msgstr "Îĵµ"
 
 msgctxt "DESC_Menu_uninstall"
 msgid "Uninstall"
-msgstr "卸载"
+msgstr "жÔØ"
 
 msgctxt "DESC_Desktop_manuals"
 msgid "Gpg4win Documentation"
-msgstr "Gpg4win 文档"
+msgstr "Gpg4win Îĵµ"
 
 msgctxt "T_InstallOptions"
 msgid "Install Options"
-msgstr "安装选项"
+msgstr "°²×°Ñ¡Ïî"
 
 msgctxt "T_InstallOptLinks"
 msgid "Start links"
-msgstr "开始菜单快捷方式"
+msgstr "¿ªÊ¼²Ëµ¥¿ì½Ý·½Ê½"
 
 msgctxt "T_InstOptLabelA"
 msgid "Please select where Gpg4win shall install links:"
-msgstr "请选择 Gpg4win 安装快捷方式的位置:"
+msgstr "ÇëÑ¡Ôñ Gpg4win °²×°¿ì½Ý·½Ê½µÄλÖãº"
 
 msgctxt "T_InstOptLabelB"
 msgid "(Only programs will be linked into the quick launch bar.)"
-msgstr "(只有程序会被加入快速启动栏)。"
+msgstr "£¨Ö»ÓгÌÐò»á±»¼ÓÈë¿ìËÙÆô¶¯À¸£©¡£"
 
 msgctxt "T_InstOptFieldA"
 msgid "Start Menu"
-msgstr "开始菜单"
+msgstr "¿ªÊ¼²Ëµ¥"
 
 msgctxt "T_InstOptFieldB"
 msgid "Desktop"
-msgstr "桌面"
+msgstr "×ÀÃæ"
 
 msgctxt "T_InstOptFieldC"
 msgid "Quick Launch Bar"
-msgstr "快速启动栏"
+msgstr "¿ìËÙÆô¶¯À¸"
 
 msgctxt "T_FoundExistingVersion"
 msgid ""
 "Version $R1 has already been installed.\n"
 "Do you want to overwrite it with version ${VERSION}?"
 msgstr ""
-"版本 $R1 已被安装。\n"
-"你希望用版本 ${VERSION} 覆盖它吗?"
+"°æ±¾ $R1 Òѱ»°²×°¡£\n"
+"ÄãÏ£ÍûÓð汾 ${VERSION} ¸²¸ÇËüÂð£¿"
 
 msgctxt "T_FoundExistingOldVersion"
 msgid ""
@@ -175,8 +175,8 @@ msgid ""
 "to deinstall previous versions on major upgrades.\n"
 "Do you want to continue installing Gpg4win ${VERSION} anyway?"
 msgstr ""
-"旧版本 $R1 已被安装。我们强烈建议在重大升级时先卸载旧版。\n"
-"你无论如何都要继续安装 Gpg4win ${VERSION} 吗?"
+"¾É°æ±¾ $R1 Òѱ»°²×°¡£ÎÒÃÇÇ¿ÁÒ½¨ÒéÔÚÖØ´óÉý¼¶Ê±ÏÈжÔؾɰ档\n"
+"ÄãÎÞÂÛÈçºÎ¶¼Òª¼ÌÐø°²×° Gpg4win ${VERSION} Âð£¿"
 
 msgctxt "T_UninstallingOldVersion"
 msgid "Uninstalling Gpg4win-"
@@ -186,7 +186,7 @@ msgctxt "T_FoundOldSeeManual"
 msgid ""
 "Please see the Gpg4win user manual to learn how to migrate existing keys "
 "from other GnuPG based installations to Gpg4win."
-msgstr "请参考 Gpg4win 用户手册来获取从其他基于 GnuPG 的安装导入密钥的方法。"
+msgstr "Çë²Î¿¼ Gpg4win Óû§ÊÖ²áÀ´»ñÈ¡´ÓÆäËû»ùÓÚ GnuPG µÄ°²×°µ¼ÈëÃÜÔ¿µÄ·½·¨¡£"
 
 msgctxt "T_FoundOldGnuPP"
 msgid ""
@@ -196,9 +196,9 @@ msgid ""
 "Do you want to continue installing Gpg4win and take care of the old "
 "installation later?"
 msgstr ""
-"老程序 GnuPP (GNU Privacy Project) 已被安装。此软件已不被维护,应该移除。\n"
+"ÀϳÌÐò GnuPP (GNU Privacy Project) Òѱ»°²×°¡£´ËÈí¼þÒѲ»±»Î¬»¤£¬Ó¦¸ÃÒƳý¡£\n"
 "\n"
-"你希望继续安装 Gpg4win,过会再来处理这个老程序吗?"
+"ÄãÏ£Íû¼ÌÐø°²×° Gpg4win£¬¹ý»áÔÙÀ´´¦ÀíÕâ¸öÀϳÌÐòÂð£¿"
 
 msgctxt "T_FoundOldGnuPT"
 msgid ""
@@ -207,9 +207,9 @@ msgid ""
 "\n"
 "Do you want to continue installing Gpg4win?"
 msgstr ""
-"GnuPT 已被安装,可能和 Gpg4win 互相干扰。\n"
+"GnuPT Òѱ»°²×°£¬¿ÉÄܺ͠Gpg4win »¥Ïà¸ÉÈÅ¡£\n"
 "\n"
-"你确定要继续安装 Gpg4win 吗?"
+"ÄãÈ·¶¨Òª¼ÌÐø°²×° Gpg4win Âð£¿"
 
 msgctxt "T_FoundOldWinPTSF"
 msgid ""
@@ -219,9 +219,9 @@ msgid ""
 "Do you want to continue installing Gpg4win and take care of the old "
 "installation later?"
 msgstr ""
-"SourceForge 上的旧版 WinPT 已被安装。此软件已不被维护,应该移除。\n"
+"SourceForge Éϵľɰæ WinPT Òѱ»°²×°¡£´ËÈí¼þÒѲ»±»Î¬»¤£¬Ó¦¸ÃÒƳý¡£\n"
 "\n"
-"你希望继续安装 Gpg4win,过会再来处理这个老程序吗?"
+"ÄãÏ£Íû¼ÌÐø°²×° Gpg4win£¬¹ý»áÔÙÀ´´¦ÀíÕâ¸öÀϳÌÐòÂð£¿"
 
 msgctxt "T_FoundOldGnuPack"
 msgid ""
@@ -230,9 +230,9 @@ msgid ""
 "\n"
 "The installation will be aborted now!"
 msgstr ""
-"GnuPG-Pack 已被安装。你要先卸载它才能继续安装 Gpg4win。\n"
+"GnuPG-Pack Òѱ»°²×°¡£ÄãÒªÏÈжÔØËü²ÅÄܼÌÐø°²×° Gpg4win¡£\n"
 "\n"
-"安装将立刻停止!"
+"°²×°½«Á¢¿ÌÍ£Ö¹£¡"
 
 msgctxt "T_BetaWarning"
 msgid ""
@@ -241,9 +241,9 @@ msgid ""
 "Beta versions are only intended for testing and shall not be used in a "
 "production environment."
 msgstr ""
-"提示:此版本 Gpg4win 是 BETA 版。\n"
+"Ìáʾ£º´Ë°æ±¾ Gpg4win ÊÇ BETA °æ¡£\n"
 "\n"
-"Beta 版本用于测试,不应在生产环境使用。"
+"Beta °æ±¾ÓÃÓÚ²âÊÔ£¬²»Ó¦ÔÚÉú²ú»·¾³Ê¹Óá£"
 
 msgctxt "T_AdminWanted"
 msgid ""
@@ -259,12 +259,12 @@ msgid ""
 "should close Outlook and all Explorer windows.  Gpg4win will try to install "
 "anyway but a reboot will be required then."
 msgstr ""
-"请确保其他程序,尤其是 Outlook 和 Windows 资源管理器窗口,已经关闭。Gpg4win "
-"无论如何都会继续尝试安装,但不关闭的话系统稍后将需要重启。"
+"ÇëÈ·±£ÆäËû³ÌÐò£¬ÓÈÆäÊÇ Outlook ºÍ Windows ×ÊÔ´¹ÜÀíÆ÷´°¿Ú£¬ÒѾ­¹Ø±Õ¡£Gpg4win "
+"ÎÞÂÛÈçºÎ¶¼»á¼ÌÐø³¢ÊÔ°²×°£¬µ«²»¹Ø±ÕµÄ»°ÏµÍ³ÉÔºó½«ÐèÒªÖØÆô¡£"
 
 msgctxt "T_ShuttingDownWinPT"
 msgid "Trying to shutdown a possible running instance of WinPT."
-msgstr "尝试停止一个可能运行着的 WinPT 实例。"
+msgstr "³¢ÊÔÍ£Ö¹Ò»¸ö¿ÉÄÜÔËÐÐ×ŵĠWinPT ÊµÀý¡£"
 
 msgctxt "T_FoundOldClaws"
 msgid ""
@@ -297,7 +297,7 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 msgctxt "DESC_SEC_gnupg_w32"
 msgid "GNU Privacy Guard"
-msgstr "GNU 隐私卫士"
+msgstr "GNU Òþ˽ÎÀÊ¿"
 
 msgctxt "T_Gpg_Install_failed"
 msgid ""
@@ -310,35 +310,35 @@ msgstr ""
 
 msgctxt "DESC_SEC_gpa"
 msgid "GNU Privacy Assistant"
-msgstr "GNU 隐私助理"
+msgstr "GNU Òþ˽ÖúÀí"
 
 msgctxt "DESC_Menu_gpa"
 msgid "Run the GNU Privacy Assistant key management tool."
-msgstr "运行 GNU 隐私助理密钥管理工具。"
+msgstr "ÔËÐРGNU Òþ˽ÖúÀíÃÜÔ¿¹ÜÀí¹¤¾ß¡£"
 
 msgctxt "DESC_Menu_gpg4win_readme"
 msgid "General information on Gpg4win"
-msgstr "Gpg4win 基本信息"
+msgstr "Gpg4win »ù±¾ÐÅÏ¢"
 
 msgctxt "DESC_Menu_gpg4win_howtosmime"
 msgid "Instruction to configure S/MIME"
-msgstr "S/MIME 配置指南"
+msgstr "S/MIME ÅäÖÃÖ¸ÄÏ"
 
 msgctxt "DESC_Menu_gnupg_faq"
 msgid "Show the Frequently Asked Questions document for GnuPG"
-msgstr "显示 GnuPG 的 FAQ 文档"
+msgstr "ÏÔʾ GnuPG µÄ FAQ Îĵµ"
 
 msgctxt "T_GpgEX_RegFailed"
 msgid "Warning: Registration of the GpgEX plugin failed."
-msgstr "警告:GpgEX 插件注册失败。"
+msgstr "¾¯¸æ£ºGpgEX ²å¼þ×¢²áʧ°Ü¡£"
 
 msgctxt "DESC_SEC_gpgex"
 msgid "GnuPG Shell Extension"
-msgstr "GnuPG 壳拓展"
+msgstr "GnuPG ¿ÇÍØÕ¹"
 
 msgctxt "T_GpgOL_RegFailed"
 msgid "Warning: Registration of the GpgOL Outlook plugin failed."
-msgstr "警告:GpgOL Outlook 插件注册失败。"
+msgstr "¾¯¸æ£ºGpgOL Outlook ²å¼þ×¢²áʧ°Ü¡£"
 
 # Better if as-is.
 msgctxt "DESC_SEC_gpgol"
@@ -352,11 +352,11 @@ msgstr ""
 
 msgctxt "DESC_SEC_kleopatra"
 msgid "Keymanager for OpenPGP and X.509 and common crypto dialogs."
-msgstr "OpenPGP 和 X.509 密钥管理器和常用加解密窗口。"
+msgstr "OpenPGP ºÍ X.509 ÃÜÔ¿¹ÜÀíÆ÷ºÍ³£ÓüӽâÃÜ´°¿Ú¡£"
 
 msgctxt "DESC_Menu_kleopatra"
 msgid "Run the Kleopatra key management tool."
-msgstr "运行 Kleopatra 密钥管理工具。"
+msgstr "ÔËÐРKleopatra ÃÜÔ¿¹ÜÀí¹¤¾ß¡£"
 
 msgctxt "T_File_Type_gpg_Name"
 msgid "OpenPGP Binary File"
@@ -400,48 +400,48 @@ msgstr ""
 
 #~ msgctxt "T_MoreInfo"
 #~ msgid "Click here for the project's homepage"
-#~ msgstr "点击此处访问项目首页"
+#~ msgstr "µã»÷´Ë´¦·ÃÎÊÏîÄ¿Ê×Ò³"
 
 #~ msgctxt "DESC_Name_compendium"
 #~ msgid "Gpg4win Compendium"
-#~ msgstr "Gpg4win 使用纲要"
+#~ msgstr "Gpg4win Ê¹ÓøÙÒª"
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_compendium"
 #~ msgid "The Gpg4win documentation (English and German)"
-#~ msgstr "Gpg4win 文档(英语和德语)"
+#~ msgstr "Gpg4win Îĵµ£¨Ó¢ÓïºÍµÂÓ"
 
 #~ msgctxt "DESC_Name_compendium_de_pdf"
 #~ msgid "Gpg4win Compendium (pdf, German)"
-#~ msgstr "Gpg4win 使用纲要(PDF,德语)"
+#~ msgstr "Gpg4win Ê¹ÓøÙÒª£¨PDF£¬µÂÓ"
 
 #~ msgctxt "DESC_Name_compendium_en_pdf"
 #~ msgid "Gpg4win Compendium (pdf, English)"
-#~ msgstr "Gpg4win 使用纲要(PDF,英语)"
+#~ msgstr "Gpg4win Ê¹ÓøÙÒª£¨PDF£¬Ó¢Ó"
 
 #~ msgctxt "DESC_Name_compendium_de_html"
 #~ msgid "Gpg4win Compendium (html, German)"
-#~ msgstr "Gpg4win 使用纲要(HTML,德语)"
+#~ msgstr "Gpg4win Ê¹ÓøÙÒª£¨HTML£¬µÂÓ"
 
 #~ msgctxt "DESC_Name_compendium_en_html"
 #~ msgid "Gpg4win Compendium (html, English)"
-#~ msgstr "Gpg4win 使用纲要(HTML,英语)"
+#~ msgstr "Gpg4win Ê¹ÓøÙÒª£¨HTML£¬Ó¢Ó"
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_pdf"
 #~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, German)"
-#~ msgstr "显示 Gpg4win 使用纲要(PDF,德语)"
+#~ msgstr "ÏÔʾ Gpg4win Ê¹ÓøÙÒª£¨PDF£¬µÂÓ"
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_pdf"
 #~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, English)"
-#~ msgstr "显示 Gpg4win 使用纲要(PDF,英语)"
+#~ msgstr "ÏÔʾ Gpg4win Ê¹ÓøÙÒª£¨PDF£¬Ó¢Ó"
 
 #~ msgctxt "T_AdminNeeded"
 #~ msgid ""
 #~ "Warning: Administrator permissions required for a successful installation"
-#~ msgstr "警告:需要管理员权限才能成功安装。"
+#~ msgstr "¾¯¸æ£ºÐèÒª¹ÜÀíԱȨÏÞ²ÅÄܳɹ¦°²×°¡£"
 
 #~ msgctxt "T_RunKeyManager"
 #~ msgid "Run the key manager"
-#~ msgstr "运行密钥管理器"
+#~ msgstr "ÔËÐÐÃÜÔ¿¹ÜÀíÆ÷"
 
 #~ msgctxt "T_FoundExistingVersionB"
 #~ msgid ""
@@ -450,23 +450,23 @@ msgstr ""
 #~ "\n"
 #~ "Do you want to continue installing Gpg4win?"
 #~ msgstr ""
-#~ "一个版本的 Gpg4Win 已经在此系统上安装。继续覆盖安装那个版本不会有任何问"
-#~ "题。\n"
+#~ "Ò»¸ö°æ±¾µÄ Gpg4Win ÒѾ­ÔÚ´ËϵͳÉÏ°²×°¡£¼ÌÐø¸²¸Ç°²×°ÄǸö°æ±¾²»»áÓÐÈκÎÎÊ"
+#~ "Ìâ¡£\n"
 #~ "\n"
-#~ "你想要继续安装 Gpg4win 吗?"
+#~ "ÄãÏëÒª¼ÌÐø°²×° Gpg4win Âð£¿"
 
 #~ msgctxt "T_ShuttingDownDirMngr"
 #~ msgid "Trying to shutdown a possible running instance of DirMngr."
-#~ msgstr "尝试停止一个可能运行着的 DirMngr 实例。"
+#~ msgstr "³¢ÊÔÍ£Ö¹Ò»¸ö¿ÉÄÜÔËÐÐ×ŵĠDirMngr ÊµÀý¡£"
 
 #~ msgctxt "T_SetDefaultClient"
 #~ msgid "Do you want to make Claws Mail your default mail client?"
-#~ msgstr "你想把 Claws Mail 设置为你的默认邮件客户端吗?"
+#~ msgstr "ÄãÏë°Ñ Claws Mail ÉèÖÃΪÄãµÄĬÈÏÓʼþ¿Í»§¶ËÂð£¿"
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_claws_mail"
 #~ msgid "Run the Claws mailprogram."
-#~ msgstr "运行 Claws Mail 程序。"
+#~ msgstr "ÔËÐРClaws Mail ³ÌÐò¡£"
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_claws_mail_pdf"
 #~ msgid "Show the online manual of Claws Mail"
-#~ msgstr "显示 Claws Mail 在线手册。"
+#~ msgstr "ÏÔʾ Claws Mail ÔÚÏßÊֲᡣ"
index 52e90d6..92c4f74 100644 (file)
@@ -12,18 +12,18 @@ msgstr ""
 "Language-Team: \n"
 "Language: zh_TW\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=Big5\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Generator: Poedit 1.8.4\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
 msgctxt "T_AlreadyRunning"
 msgid "An instance of this installer is already running."
-msgstr "該安裝程式的一個例項已經在執行。"
+msgstr "¸Ó¦w¸Ëµ{¦¡ªº¤@­Ó¨Ò¶µ¤w¸g¦b°õ¦æ¡C"
 
 msgctxt "T_WelcomeTitleGpg4win"
 msgid "Welcome to the installation of Gpg4win"
-msgstr "歡迎來到 Gpg4win 安裝程式。"
+msgstr "Åwªï¨Ó¨ì Gpg4win ¦w¸Ëµ{¦¡¡C"
 
 msgctxt "T_AboutGpg4win"
 msgid ""
@@ -32,25 +32,25 @@ msgid ""
 "standards are supported, OpenPGP and S/MIME. Gpg4win and the software "
 "included with Gpg4win is Free Software."
 msgstr ""
-"Gpg4win 是一個適用於 Windows 的檔案和電子郵件加密工具軟體包,通過核心元件 "
-"GnuPG 的 Windows 版本達成目標。這個過程中涉及的兩種密碼學標準,OpenPGP 和 S/"
-"MIME 都在這裡提供支援。本軟體安裝包及其內容均為自由軟體。"
+"Gpg4win ¬O¤@­Ó¾A¥Î©ó Windows ªºÀɮשM¹q¤l¶l¥ó¥[±K¤u¨ã³nÅé¥]¡A³q¹L®Ö¤ß¤¸¥ó "
+"GnuPG ªº Windows ª©¥»¹F¦¨¥Ø¼Ð¡C³o­Ó¹Lµ{¤¤¯A¤Îªº¨âºØ±K½X¾Ç¼Ð·Ç¡AOpenPGP ©M S/"
+"MIME ³£¦b³o¸Ì´£¨Ñ¤ä´©¡C¥»³nÅé¦w¸Ë¥]¤Î¨ä¤º®e§¡¬°¦Û¥Ñ³nÅé¡C"
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winVersion"
 msgid "This is Gpg4win version ${VERSION}"
-msgstr "Gpg4win,版本 ${VERSION}"
+msgstr "Gpg4win¡Aª©¥» ${VERSION}"
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winFileVersion"
 msgid "file version ${PROD_VERSION}"
-msgstr "檔案版本 ${PROD_VERSION}"
+msgstr "Àɮת©¥» ${PROD_VERSION}"
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winReleaseDate"
 msgid "Release date ${_BUILD_ISODATE}"
-msgstr "釋出日期 ${_BUILD_ISODATE}"
+msgstr "ÄÀ¥X¤é´Á ${_BUILD_ISODATE}"
 
 msgctxt "T_WelcomeTitleGpg4winSrc"
 msgid "Welcome to the installation of the Gpg4win sources"
-msgstr "歡迎來到 Gpg4win 源碼安裝"
+msgstr "Åwªï¨Ó¨ì Gpg4win ·½½X¦w¸Ë"
 
 #, fuzzy
 msgctxt "T_AboutGpg4winSrc"
@@ -60,22 +60,22 @@ msgid ""
 "standards are supported, OpenPGP and S/MIME. Gpg4win and the software "
 "included with Gpg4win are Free Software."
 msgstr ""
-"Gpg4win 是一個適用於 Windows 的檔案和電子郵件加密工具軟體包,通過核心元件 "
-"GnuPG 的 Windows 版本達成目標。這個過程中涉及的兩種密碼學標準,OpenPGP 和 S/"
-"MIME 都在這裡提供支援。本軟體安裝包及其內容均為自由軟體。"
+"Gpg4win ¬O¤@­Ó¾A¥Î©ó Windows ªºÀɮשM¹q¤l¶l¥ó¥[±K¤u¨ã³nÅé¥]¡A³q¹L®Ö¤ß¤¸¥ó "
+"GnuPG ªº Windows ª©¥»¹F¦¨¥Ø¼Ð¡C³o­Ó¹Lµ{¤¤¯A¤Îªº¨âºØ±K½X¾Ç¼Ð·Ç¡AOpenPGP ©M S/"
+"MIME ³£¦b³o¸Ì´£¨Ñ¤ä´©¡C¥»³nÅé¦w¸Ë¥]¤Î¨ä¤º®e§¡¬°¦Û¥Ñ³nÅé¡C"
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winSrcVersion"
 msgid "This is Gpg4win version ${VERSION}"
-msgstr "Gpg4win,版本 ${VERSION}"
+msgstr "Gpg4win¡Aª©¥» ${VERSION}"
 
 msgctxt "T_AboutGpg4winSrcFileVersion"
 msgid "file version ${PROD_VERSION}"
-msgstr "檔案版本 ${PROD_VERSION}"
+msgstr "Àɮת©¥» ${PROD_VERSION}"
 
 #, fuzzy
 msgctxt "T_AboutGpg4winSrcReleaseDate"
 msgid "release date ${_BUILD_ISODATE}"
-msgstr "釋出日期 ${_BUILD_ISODATE}"
+msgstr "ÄÀ¥X¤é´Á ${_BUILD_ISODATE}"
 
 msgctxt "T_RunKleopatra"
 msgid "Run Kleopatra"
@@ -94,7 +94,7 @@ msgctxt "T_GPLHeader"
 msgid ""
 "This software is licensed under the terms of the GNU General Public License "
 "(GNU GPL)."
-msgstr "此軟體依照 GNU 通用公共許可證(GPL)的條款授權。"
+msgstr "¦¹³nÅé¨Ì·Ó GNU ³q¥Î¤½¦@³\¥iÃÒ¡]GPL¡^ªº±ø´Ú±ÂÅv¡C"
 
 msgctxt "T_GPLShort"
 msgid ""
@@ -102,8 +102,8 @@ msgid ""
 "distribute it as long as you give the recipients the same rights you have "
 "received."
 msgstr ""
-"總而言之:你可以為了任何目的執行本軟體。你可以隨意將此軟體分發給他人,只要你"
-"給予他們與你所獲得的相同的權利。"
+"Á`¦Ó¨¥¤§¡G§A¥i¥H¬°¤F¥ô¦ó¥Øªº°õ¦æ¥»³nÅé¡C§A¥i¥HÀH·N±N¦¹³nÅé¤Àµoµ¹¥L¤H¡A¥u­n§A"
+"µ¹¤©¥L­Ì»P§A©ÒÀò±oªº¬Û¦PªºÅv§Q¡C"
 
 msgctxt "T_MoreInfo"
 msgid "Go to Gpg4win's webpage"
@@ -115,59 +115,59 @@ msgstr "https://www.gpg4win.org"
 
 msgctxt "T_ShowReadme"
 msgid "Show the README file"
-msgstr "顯示 README 檔案"
+msgstr "Åã¥Ü README ÀÉ®×"
 
 msgctxt "T_NoKeyManager"
 msgid "No key manager has been installed, thus we can't run one now."
-msgstr "沒有安裝任何金鑰管理器,因此無法啟動金鑰管理器。"
+msgstr "¨S¦³¦w¸Ë¥ô¦óª÷Æ_ºÞ²z¾¹¡A¦]¦¹µLªk±Ò°Êª÷Æ_ºÞ²z¾¹¡C"
 
 msgctxt "DESC_Menu_manuals"
 msgid "Documentation"
-msgstr "文件"
+msgstr "¤å¥ó"
 
 msgctxt "DESC_Menu_uninstall"
 msgid "Uninstall"
-msgstr "解除安裝"
+msgstr "¸Ñ°£¦w¸Ë"
 
 msgctxt "DESC_Desktop_manuals"
 msgid "Gpg4win Documentation"
-msgstr "Gpg4win 文件"
+msgstr "Gpg4win ¤å¥ó"
 
 msgctxt "T_InstallOptions"
 msgid "Install Options"
-msgstr "安裝選項"
+msgstr "¦w¸Ë¿ï¶µ"
 
 msgctxt "T_InstallOptLinks"
 msgid "Start links"
-msgstr "開始選單快捷方式"
+msgstr "¶}©l¿ï³æ§Ö±¶¤è¦¡"
 
 msgctxt "T_InstOptLabelA"
 msgid "Please select where Gpg4win shall install links:"
-msgstr "請選擇 Gpg4win 安裝快捷方式的位置:"
+msgstr "½Ð¿ï¾Ü Gpg4win ¦w¸Ë§Ö±¶¤è¦¡ªº¦ì¸m¡G"
 
 msgctxt "T_InstOptLabelB"
 msgid "(Only programs will be linked into the quick launch bar.)"
-msgstr "(只有程式會被加入快速啟動欄)。"
+msgstr "¡]¥u¦³µ{¦¡·|³Q¥[¤J§Ö³t±Ò°ÊÄæ¡^¡C"
 
 msgctxt "T_InstOptFieldA"
 msgid "Start Menu"
-msgstr "開始選單"
+msgstr "¶}©l¿ï³æ"
 
 msgctxt "T_InstOptFieldB"
 msgid "Desktop"
-msgstr "桌面"
+msgstr "®à­±"
 
 msgctxt "T_InstOptFieldC"
 msgid "Quick Launch Bar"
-msgstr "快速啟動欄"
+msgstr "§Ö³t±Ò°ÊÄæ"
 
 msgctxt "T_FoundExistingVersion"
 msgid ""
 "Version $R1 has already been installed.\n"
 "Do you want to overwrite it with version ${VERSION}?"
 msgstr ""
-"版本 $R1 已被安裝。\n"
-"你希望用版本 ${VERSION} 覆蓋它嗎?"
+"ª©¥» $R1 ¤w³Q¦w¸Ë¡C\n"
+"§A§Æ±æ¥Îª©¥» ${VERSION} Âл\¥¦¶Ü¡H"
 
 msgctxt "T_FoundExistingOldVersion"
 msgid ""
@@ -175,8 +175,8 @@ msgid ""
 "to deinstall previous versions on major upgrades.\n"
 "Do you want to continue installing Gpg4win ${VERSION} anyway?"
 msgstr ""
-"舊版本 $R1 已被安裝。我們強烈建議在重大升級時先解除安裝舊版。\n"
-"你無論如何都要繼續安裝 Gpg4win ${VERSION} 嗎?"
+"ª©¥» $R1 ¤w³Q¦w¸Ë¡C§Ú­Ì±j¯P«Øij¦b­«¤j¤É¯Å®É¥ý¸Ñ°£¦w¸Ëª©¡C\n"
+"§AµL½×¦p¦ó³£­nÄ~Äò¦w¸Ë Gpg4win ${VERSION} ¶Ü¡H"
 
 msgctxt "T_UninstallingOldVersion"
 msgid "Uninstalling Gpg4win-"
@@ -186,7 +186,7 @@ msgctxt "T_FoundOldSeeManual"
 msgid ""
 "Please see the Gpg4win user manual to learn how to migrate existing keys "
 "from other GnuPG based installations to Gpg4win."
-msgstr "請參考 Gpg4win 使用者手冊來獲取從其他基於 GnuPG 的安裝匯入金鑰的方法。"
+msgstr "½Ð°Ñ¦Ò Gpg4win ¨Ï¥ÎªÌ¤â¥U¨ÓÀò¨ú±q¨ä¥L°ò©ó GnuPG ªº¦w¸Ë¶×¤Jª÷Æ_ªº¤èªk¡C"
 
 msgctxt "T_FoundOldGnuPP"
 msgid ""
@@ -196,9 +196,9 @@ msgid ""
 "Do you want to continue installing Gpg4win and take care of the old "
 "installation later?"
 msgstr ""
-"老程式 GnuPP (GNU Privacy Project) 已被安裝。此軟體已不被維護,應該移除。\n"
+"¦Ñµ{¦¡ GnuPP (GNU Privacy Project) ¤w³Q¦w¸Ë¡C¦¹³nÅé¤w¤£³QºûÅ@¡AÀ³¸Ó²¾°£¡C\n"
 "\n"
-"你希望繼續安裝 Gpg4win,過會再來處理這個老程式嗎?"
+"§A§Æ±æÄ~Äò¦w¸Ë Gpg4win¡A¹L·|¦A¨Ó³B²z³o­Ó¦Ñµ{¦¡¶Ü¡H"
 
 msgctxt "T_FoundOldGnuPT"
 msgid ""
@@ -207,9 +207,9 @@ msgid ""
 "\n"
 "Do you want to continue installing Gpg4win?"
 msgstr ""
-"GnuPT 已被安裝,可能和 Gpg4win 互相干擾。\n"
+"GnuPT ¤w³Q¦w¸Ë¡A¥i¯à©M Gpg4win ¤¬¬Û¤zÂZ¡C\n"
 "\n"
-"你確定要繼續安裝 Gpg4win 嗎?"
+"§A½T©w­nÄ~Äò¦w¸Ë Gpg4win ¶Ü¡H"
 
 msgctxt "T_FoundOldWinPTSF"
 msgid ""
@@ -219,9 +219,9 @@ msgid ""
 "Do you want to continue installing Gpg4win and take care of the old "
 "installation later?"
 msgstr ""
-"SourceForge 上的舊版 WinPT 已被安裝。此軟體已不被維護,應該移除。\n"
+"SourceForge ¤WªºÂª© WinPT ¤w³Q¦w¸Ë¡C¦¹³nÅé¤w¤£³QºûÅ@¡AÀ³¸Ó²¾°£¡C\n"
 "\n"
-"你希望繼續安裝 Gpg4win,過會再來處理這個老程式嗎?"
+"§A§Æ±æÄ~Äò¦w¸Ë Gpg4win¡A¹L·|¦A¨Ó³B²z³o­Ó¦Ñµ{¦¡¶Ü¡H"
 
 msgctxt "T_FoundOldGnuPack"
 msgid ""
@@ -230,9 +230,9 @@ msgid ""
 "\n"
 "The installation will be aborted now!"
 msgstr ""
-"GnuPG-Pack 已被安裝。你要先解除安裝它才能繼續安裝 Gpg4win。\n"
+"GnuPG-Pack ¤w³Q¦w¸Ë¡C§A­n¥ý¸Ñ°£¦w¸Ë¥¦¤~¯àÄ~Äò¦w¸Ë Gpg4win¡C\n"
 "\n"
-"安裝將立刻停止!"
+"¦w¸Ë±N¥ß¨è°±¤î¡I"
 
 msgctxt "T_BetaWarning"
 msgid ""
@@ -241,9 +241,9 @@ msgid ""
 "Beta versions are only intended for testing and shall not be used in a "
 "production environment."
 msgstr ""
-"提示:此版本 Gpg4win 是 BETA 版。\n"
+"´£¥Ü¡G¦¹ª©¥» Gpg4win ¬O BETA ª©¡C\n"
 "\n"
-"Beta 版本用於測試,不應在生產環境使用。"
+"Beta ª©¥»¥Î©ó´ú¸Õ¡A¤£À³¦b¥Í²£Àô¹Ò¨Ï¥Î¡C"
 
 msgctxt "T_AdminWanted"
 msgid ""
@@ -259,12 +259,12 @@ msgid ""
 "should close Outlook and all Explorer windows.  Gpg4win will try to install "
 "anyway but a reboot will be required then."
 msgstr ""
-"請確保其他程式,尤其是 Outlook 和 Windows 資源管理器視窗,已經關閉。Gpg4win "
-"無論如何都會繼續嘗試安裝,但不關閉的話系統稍後將需要重啟。"
+"½Ð½T«O¨ä¥Lµ{¦¡¡A¤×¨ä¬O Outlook ©M Windows ¸ê·½ºÞ²z¾¹µøµ¡¡A¤w¸gÃö³¬¡CGpg4win "
+"µL½×¦p¦ó³£·|Ä~Äò¹Á¸Õ¦w¸Ë¡A¦ý¤£Ãö³¬ªº¸Ü¨t²Îµy«á±N»Ý­n­«±Ò¡C"
 
 msgctxt "T_ShuttingDownWinPT"
 msgid "Trying to shutdown a possible running instance of WinPT."
-msgstr "嘗試停止一個可能執行著的 WinPT 例項。"
+msgstr "¹Á¸Õ°±¤î¤@­Ó¥i¯à°õ¦æµÛªº WinPT ¨Ò¶µ¡C"
 
 msgctxt "T_FoundOldClaws"
 msgid ""
@@ -297,7 +297,7 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 msgctxt "DESC_SEC_gnupg_w32"
 msgid "GNU Privacy Guard"
-msgstr "GNU 隱私衛士"
+msgstr "GNU Áô¨p½Ã¤h"
 
 msgctxt "T_Gpg_Install_failed"
 msgid ""
@@ -310,35 +310,35 @@ msgstr ""
 
 msgctxt "DESC_SEC_gpa"
 msgid "GNU Privacy Assistant"
-msgstr "GNU 隱私助理"
+msgstr "GNU Áô¨p§U²z"
 
 msgctxt "DESC_Menu_gpa"
 msgid "Run the GNU Privacy Assistant key management tool."
-msgstr "執行 GNU 隱私助理金鑰管理工具。"
+msgstr "°õ¦æ GNU Áô¨p§U²zª÷Æ_ºÞ²z¤u¨ã¡C"
 
 msgctxt "DESC_Menu_gpg4win_readme"
 msgid "General information on Gpg4win"
-msgstr "Gpg4win 基本資訊"
+msgstr "Gpg4win °ò¥»¸ê°T"
 
 msgctxt "DESC_Menu_gpg4win_howtosmime"
 msgid "Instruction to configure S/MIME"
-msgstr "S/MIME 配置指南"
+msgstr "S/MIME °t¸m«ü«n"
 
 msgctxt "DESC_Menu_gnupg_faq"
 msgid "Show the Frequently Asked Questions document for GnuPG"
-msgstr "顯示 GnuPG 的 FAQ 文件"
+msgstr "Åã¥Ü GnuPG ªº FAQ ¤å¥ó"
 
 msgctxt "T_GpgEX_RegFailed"
 msgid "Warning: Registration of the GpgEX plugin failed."
-msgstr "警告:GpgEX 外掛註冊失敗。"
+msgstr "ĵ§i¡GGpgEX ¥~±¾µù¥U¥¢±Ñ¡C"
 
 msgctxt "DESC_SEC_gpgex"
 msgid "GnuPG Shell Extension"
-msgstr "GnuPG 殼拓展"
+msgstr "GnuPG ´ß©Ý®i"
 
 msgctxt "T_GpgOL_RegFailed"
 msgid "Warning: Registration of the GpgOL Outlook plugin failed."
-msgstr "警告:GpgOL Outlook 外掛註冊失敗。"
+msgstr "ĵ§i¡GGpgOL Outlook ¥~±¾µù¥U¥¢±Ñ¡C"
 
 # Better if as-is.
 msgctxt "DESC_SEC_gpgol"
@@ -352,11 +352,11 @@ msgstr ""
 
 msgctxt "DESC_SEC_kleopatra"
 msgid "Keymanager for OpenPGP and X.509 and common crypto dialogs."
-msgstr "OpenPGP 和 X.509 金鑰管理器和常用加解密視窗。"
+msgstr "OpenPGP ©M X.509 ª÷Æ_ºÞ²z¾¹©M±`¥Î¥[¸Ñ±Kµøµ¡¡C"
 
 msgctxt "DESC_Menu_kleopatra"
 msgid "Run the Kleopatra key management tool."
-msgstr "執行 Kleopatra 金鑰管理工具。"
+msgstr "°õ¦æ Kleopatra ª÷Æ_ºÞ²z¤u¨ã¡C"
 
 msgctxt "T_File_Type_gpg_Name"
 msgid "OpenPGP Binary File"
@@ -400,48 +400,48 @@ msgstr ""
 
 #~ msgctxt "T_MoreInfo"
 #~ msgid "Click here for the project's homepage"
-#~ msgstr "點選此處訪問項目首頁"
+#~ msgstr "ÂI¿ï¦¹³B³X°Ý¶µ¥Ø­º­¶"
 
 #~ msgctxt "DESC_Name_compendium"
 #~ msgid "Gpg4win Compendium"
-#~ msgstr "Gpg4win 使用綱要"
+#~ msgstr "Gpg4win ¨Ï¥Îºõ­n"
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_compendium"
 #~ msgid "The Gpg4win documentation (English and German)"
-#~ msgstr "Gpg4win 文件(英語和德語)"
+#~ msgstr "Gpg4win ¤å¥ó¡]­^»y©M¼w»y¡^"
 
 #~ msgctxt "DESC_Name_compendium_de_pdf"
 #~ msgid "Gpg4win Compendium (pdf, German)"
-#~ msgstr "Gpg4win 使用綱要(PDF,德語)"
+#~ msgstr "Gpg4win ¨Ï¥Îºõ­n¡]PDF¡A¼w»y¡^"
 
 #~ msgctxt "DESC_Name_compendium_en_pdf"
 #~ msgid "Gpg4win Compendium (pdf, English)"
-#~ msgstr "Gpg4win 使用綱要(PDF,英語)"
+#~ msgstr "Gpg4win ¨Ï¥Îºõ­n¡]PDF¡A­^»y¡^"
 
 #~ msgctxt "DESC_Name_compendium_de_html"
 #~ msgid "Gpg4win Compendium (html, German)"
-#~ msgstr "Gpg4win 使用綱要(HTML,德語)"
+#~ msgstr "Gpg4win ¨Ï¥Îºõ­n¡]HTML¡A¼w»y¡^"
 
 #~ msgctxt "DESC_Name_compendium_en_html"
 #~ msgid "Gpg4win Compendium (html, English)"
-#~ msgstr "Gpg4win 使用綱要(HTML,英語)"
+#~ msgstr "Gpg4win ¨Ï¥Îºõ­n¡]HTML¡A­^»y¡^"
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_pdf"
 #~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, German)"
-#~ msgstr "顯示 Gpg4win 使用綱要(PDF,德語)"
+#~ msgstr "Åã¥Ü Gpg4win ¨Ï¥Îºõ­n¡]PDF¡A¼w»y¡^"
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_pdf"
 #~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, English)"
-#~ msgstr "顯示 Gpg4win 使用綱要(PDF,英語)"
+#~ msgstr "Åã¥Ü Gpg4win ¨Ï¥Îºõ­n¡]PDF¡A­^»y¡^"
 
 #~ msgctxt "T_AdminNeeded"
 #~ msgid ""
 #~ "Warning: Administrator permissions required for a successful installation"
-#~ msgstr "警告:需要管理員許可權才能成功安裝。"
+#~ msgstr "ĵ§i¡G»Ý­nºÞ²z­û³\¥iÅv¤~¯à¦¨¥\¦w¸Ë¡C"
 
 #~ msgctxt "T_RunKeyManager"
 #~ msgid "Run the key manager"
-#~ msgstr "執行金鑰管理器"
+#~ msgstr "°õ¦æª÷Æ_ºÞ²z¾¹"
 
 #~ msgctxt "T_FoundExistingVersionB"
 #~ msgid ""
@@ -450,23 +450,23 @@ msgstr ""
 #~ "\n"
 #~ "Do you want to continue installing Gpg4win?"
 #~ msgstr ""
-#~ "一個版本的 Gpg4Win 已經在此係統上安裝。繼續覆蓋安裝那個版本不會有任何問"
-#~ "題。\n"
+#~ "¤@­Óª©¥»ªº Gpg4Win ¤w¸g¦b¦¹«Y²Î¤W¦w¸Ë¡CÄ~ÄòÂл\¦w¸Ë¨º­Óª©¥»¤£·|¦³¥ô¦ó°Ý"
+#~ "ÃD¡C\n"
 #~ "\n"
-#~ "你想要繼續安裝 Gpg4win 嗎?"
+#~ "§A·Q­nÄ~Äò¦w¸Ë Gpg4win ¶Ü¡H"
 
 #~ msgctxt "T_ShuttingDownDirMngr"
 #~ msgid "Trying to shutdown a possible running instance of DirMngr."
-#~ msgstr "嘗試停止一個可能執行著的 DirMngr 例項。"
+#~ msgstr "¹Á¸Õ°±¤î¤@­Ó¥i¯à°õ¦æµÛªº DirMngr ¨Ò¶µ¡C"
 
 #~ msgctxt "T_SetDefaultClient"
 #~ msgid "Do you want to make Claws Mail your default mail client?"
-#~ msgstr "你想把 Claws Mail 設定為你的預設郵件客戶端嗎?"
+#~ msgstr "§A·Q§â Claws Mail ³]©w¬°§Aªº¹w³]¶l¥ó«È¤áºÝ¶Ü¡H"
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_claws_mail"
 #~ msgid "Run the Claws mailprogram."
-#~ msgstr "執行 Claws Mail 程式。"
+#~ msgstr "°õ¦æ Claws Mail µ{¦¡¡C"
 
 #~ msgctxt "DESC_Menu_claws_mail_pdf"
 #~ msgid "Show the online manual of Claws Mail"
-#~ msgstr "顯示 Claws Mail 線上手冊。"
+#~ msgstr "Åã¥Ü Claws Mail ½u¤W¤â¥U¡C"