Getting closer to a release. gpg4win-1.9.12
authorWerner Koch <wk@gnupg.org>
Tue, 18 Nov 2008 18:38:21 +0000 (18:38 +0000)
committerWerner Koch <wk@gnupg.org>
Tue, 18 Nov 2008 18:38:21 +0000 (18:38 +0000)
ChangeLog
Makefile.am
NEWS
configure.ac
patches/gpgme-1.1.7/03-error-parsing.patch [new file with mode: 0755]
po/ar.po
po/de.po
po/es.po
po/fr.po
po/ru.po

index 6b5502f..3bef722 100644 (file)
--- a/ChangeLog
+++ b/ChangeLog
@@ -1,3 +1,10 @@
+2008-11-18  Werner Koch  <wk@g10code.com>
+
+       Release 1.9.12.
+
+       * patches/gpgme-1.1.7/03-error-parsing.patch: New.
+       * Makefile.am (EXTRA_DIST): Add patch.
+
 2008-11-18  Colin Leroy  <colin@colino.net>
 
        * packages/packages.current: Update Claws-Mail Vcalendar
index 1de8214..88e2b8f 100644 (file)
@@ -35,6 +35,7 @@ EXTRA_DIST = autogen.sh README.SVN \
        patches/gpgme/02-kleo-bugs-workaround.patch \
        patches/gpgme-1.1.7/01-registry.patch \
        patches/gpgme-1.1.7/02-extern-umlaute.patch \
+       patches/gpgme-1.1.7/03-error-parsing.patch \
        patches/libetpan-0.54/01-config.patch \
        patches/libetpan-0.54/02-index.patch \
        patches/winpt/01-gpg-path.patch \
diff --git a/NEWS b/NEWS
index df9ad7f..3bd53ed 100644 (file)
--- a/NEWS
+++ b/NEWS
@@ -3,7 +3,7 @@
 # The version number given below are for the standard installers as
 # distributed by www.gpg4win.org.
 
-Noteworthy changes in version 1.9.12
+Noteworthy changes in version 1.9.12 (2008-11-18)
 -------------------------------------------------
 
 (en) This is a BETA version of the new Gpg4win/2 architecture.
@@ -13,13 +13,13 @@ Noteworthy changes in version 1.9.12
      eingesetzt werden.
 
 ~~~~~~~~~~~~~~~
-GnuPG:        2.0.10-svn
+GnuPG:        2.0.10-svn4870
 DirMngr:      1.0.3-svn310
-Kleopatra:    
+Kleopatra:    20081117
 GPA:          0.8.0
-GpgOL:        0.10.1
+GpgOL:        0.10.17
 GpgEX:        0.9.1
-Claws-Mail:   3.6.1cvs20
+Claws-Mail:   3.6.1cvs32
 Kompendium:   3.0.0-beta
 ~~~~~~~~~~~~~~~
 
@@ -38,7 +38,7 @@ GnuPG:        2.0.10-svn4870
 DirMngr:      1.0.3-svn310
 Kleopatra:    20081111
 GPA:          0.8.0
-GpgOL:        0.10.1
+GpgOL:        0.10.16
 GpgEX:        0.9.1
 Claws-Mail:   3.6.1cvs20
 Kompendium:   3.0.0-beta
index 35aac25..07fbca0 100644 (file)
@@ -25,8 +25,8 @@ min_automake_version="1.9.3"
 # Set my_issvn to "yes" for non-released code.  Remember to run an
 # "svn up" and "autogen.sh" right before creating a distribution.
 # Right after a release the make target "copy-news" is to be called!
-m4_define([my_version], [1.9.12])
-m4_define([my_issvn], [yes])
+m4_define([my_version], [1.9.12-beta])
+m4_define([my_issvn], [no])
 
 m4_define([svn_revision], m4_esyscmd([echo -n $( (svn info 2>/dev/null \
           ||echo 'Revision: 0')|sed -n '/^Revision:/ s/[^0-9]//gp'|head -1)]))
diff --git a/patches/gpgme-1.1.7/03-error-parsing.patch b/patches/gpgme-1.1.7/03-error-parsing.patch
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..f9ca7b4
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,41 @@
+#! /bin/sh
+patch -p0 -f $* < $0
+exit $?
+
+2008-11-18  Werner Koch  <wk@g10code.com>
+
+       * decrypt.c (_gpgme_decrypt_status_handler): Use
+       _gpgme_map_gnupg_error to parse the error code for decrypt.algorithm.
+
+
+Index: gpgme/decrypt.c
+===================================================================
+--- gpgme/decrypt.c   (revision 1345)
++++ gpgme/decrypt.c   (working copy)
+@@ -180,7 +180,6 @@
+          related to the backend.  */
+       {
+        const char d_alg[] = "decrypt.algorithm";
+-       const char u_alg[] = "Unsupported_Algorithm";
+        const char k_alg[] = "decrypt.keyusage";
+        if (!strncmp (args, d_alg, sizeof (d_alg) - 1))
+@@ -189,11 +188,13 @@
+            while (*args == ' ')
+              args++;
+-           if (!strncmp (args, u_alg, sizeof (u_alg) - 1))
++           if (gpg_err_code (_gpgme_map_gnupg_error (args))
++                == GPG_ERR_UNSUPPORTED_ALGORITHM)
+              {
+                char *end;
+-               args += sizeof (u_alg) - 1;
++               while (*args && *args != ' ')
++                 args++;
+                while (*args == ' ')
+                  args++;
+
+
+
index bac2461..56f7ebe 100644 (file)
--- a/po/ar.po
+++ b/po/ar.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Gpg4Win\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: gpg4win-devel@wald.intevation.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-11-11 18:53+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-11-18 18:51+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-03-11 23:52+0200\n"
 "Last-Translator: Ahmad Gharbeia <ahmad@gharbeia.org>\n"
 "Language-Team: Arabic <doc@arabeyes.org>\n"
@@ -23,12 +23,12 @@ msgctxt "T_AlreadyRunning"
 msgid "An instance of this installer is already running."
 msgstr "ÊÚãá ÓíÑæÑÉ ÃÎÑì ãä åÐÇ ÇáãõËÈøöÊ ÈÇáÝÚá."
 
-#: src/gpg4win.nsi:114
+#: src/gpg4win.nsi:115
 msgctxt "T_WelcomeTitleGpg4win"
 msgid "Welcome to the installation of Gpg4win"
 msgstr "ãÑÍÈÇ Ýí ÊËÈíÊ Gpg4win"
 
-#: src/gpg4win.nsi:118
+#: src/gpg4win.nsi:119
 msgctxt "T_AboutGpg4win"
 msgid ""
 "GnuPG is GNU's tool for secure communication and data storage. It can be "
@@ -40,17 +40,17 @@ msgstr ""
 "ÇáÈíÇäÇÊ æ ÇáÊæÞíÚ ÇáÑÞãíº æ åæ íÔÊãá Úáì æÓíáÉ ãÊÞÏãÉ áÅÏÇÑÉ ÇáãÝÇÊíÍ¡ "
 "æíÊæÇÝÞ ãÚ ãÚíÇÑ ÇáÅäÊÑäÊ OpenPGP ÇáãÞÊÑÍ ßãÇ æõÕöÝ Ýí RFC2440."
 
-#: src/gpg4win.nsi:124
+#: src/gpg4win.nsi:125
 msgctxt "T_AboutGpg4winVersion"
 msgid "This is Gpg4win version ${VERSION}"
 msgstr "åÐå ÇáÅÕÏÇÑÉ ${VERSION} ãä Gpg4win"
 
-#: src/gpg4win.nsi:127
+#: src/gpg4win.nsi:128
 msgctxt "T_AboutGpg4winFileVersion"
 msgid "file version ${PROD_VERSION}"
 msgstr "ÅÕÏÇÑÉ ÇáãáÝ ${PROD_VERSION}"
 
-#: src/gpg4win.nsi:130
+#: src/gpg4win.nsi:131
 msgctxt "T_AboutGpg4winReleaseDate"
 msgid "release date ${_BUILD_ISODATE}"
 msgstr "ÊÇÑíΠÇáÅÕÏÇÑ ${_BUILD_ISODATE}"
index 0046ee6..4d0c313 100644 (file)
--- a/po/de.po
+++ b/po/de.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gpg4win 2.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: gpg4win-devel@wald.intevation.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-11-11 18:53+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-11-18 18:51+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-11-12 10:39+0100\n"
 "Last-Translator: Werner Koch <wk@g10code.com>\n"
 "Language-Team: German <translation-team-de@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -20,12 +20,12 @@ msgctxt "T_AlreadyRunning"
 msgid "An instance of this installer is already running."
 msgstr "Ein Exemplar dieses Installers läuft bereits."
 
-#: src/gpg4win.nsi:114
+#: src/gpg4win.nsi:115
 msgctxt "T_WelcomeTitleGpg4win"
 msgid "Welcome to the installation of Gpg4win"
 msgstr "Willkommen bei der Installation von Gpg4win"
 
-#: src/gpg4win.nsi:118
+#: src/gpg4win.nsi:119
 msgctxt "T_AboutGpg4win"
 msgid ""
 "GnuPG is GNU's tool for secure communication and data storage. It can be "
@@ -36,17 +36,17 @@ msgstr ""
 "GnuPG ist das Werkzeug aus dem GNU Projekt zur sicheren Kommunikation sowie "
 "zum sicheren Speichern von Daten."
 
-#: src/gpg4win.nsi:124
+#: src/gpg4win.nsi:125
 msgctxt "T_AboutGpg4winVersion"
 msgid "This is Gpg4win version ${VERSION}"
 msgstr "Dies ist Gpg4win Version ${VERSION}"
 
-#: src/gpg4win.nsi:127
+#: src/gpg4win.nsi:128
 msgctxt "T_AboutGpg4winFileVersion"
 msgid "file version ${PROD_VERSION}"
 msgstr "Dateiversion ${PROD_VERSION}"
 
-#: src/gpg4win.nsi:130
+#: src/gpg4win.nsi:131
 msgctxt "T_AboutGpg4winReleaseDate"
 msgid "release date ${_BUILD_ISODATE}"
 msgstr "Releasedatum ${_BUILD_ISODATE}"
index 43a386e..d729f7a 100644 (file)
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gpg4win 1.1.1-svn417\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: gpg4win-devel@wald.intevation.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-11-11 18:53+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-11-18 18:51+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-01-30 17:07+0100\n"
 "Last-Translator: Diego Escalante Urrelo <diegoe@gnome.org>\n"
 "Language-Team: Spanish <diegoe@gnome.org>\n"
@@ -20,12 +20,12 @@ msgctxt "T_AlreadyRunning"
 msgid "An instance of this installer is already running."
 msgstr "Una instancia del instalador ya está ejecutándose."
 
-#: src/gpg4win.nsi:114
+#: src/gpg4win.nsi:115
 msgctxt "T_WelcomeTitleGpg4win"
 msgid "Welcome to the installation of Gpg4win"
 msgstr "Bienvenido a la instalación de Gpg4win"
 
-#: src/gpg4win.nsi:118
+#: src/gpg4win.nsi:119
 msgctxt "T_AboutGpg4win"
 msgid ""
 "GnuPG is GNU's tool for secure communication and data storage. It can be "
@@ -38,17 +38,17 @@ msgstr ""
 "Incluye un gestor de llaves avanzado y cumple con la propuesta de estándar "
 "de Internet: OpenGPG, descrito en el RFC2440."
 
-#: src/gpg4win.nsi:124
+#: src/gpg4win.nsi:125
 msgctxt "T_AboutGpg4winVersion"
 msgid "This is Gpg4win version ${VERSION}"
 msgstr "Este es Gpg4win versión ${VERSION}"
 
-#: src/gpg4win.nsi:127
+#: src/gpg4win.nsi:128
 msgctxt "T_AboutGpg4winFileVersion"
 msgid "file version ${PROD_VERSION}"
 msgstr "versión del archivo ${PROD_VERSION}"
 
-#: src/gpg4win.nsi:130
+#: src/gpg4win.nsi:131
 msgctxt "T_AboutGpg4winReleaseDate"
 msgid "release date ${_BUILD_ISODATE}"
 msgstr "fecha de publicación ${_BUILD_ISODATE}"
index 14911f8..a46c69b 100644 (file)
--- a/po/fr.po
+++ b/po/fr.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ngoinabox\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: gpg4win-devel@wald.intevation.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-11-11 18:53+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-11-18 18:51+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-03-10 16:46+0100\n"
 "Last-Translator: Fabian Rodriguez <magicfab@member.fsf.org>\n"
 "Language-Team: FRENCH <aep.lists@it46.se>\n"
@@ -20,12 +20,12 @@ msgctxt "T_AlreadyRunning"
 msgid "An instance of this installer is already running."
 msgstr "Une instance de cet installateur fonctionne déjà."
 
-#: src/gpg4win.nsi:114
+#: src/gpg4win.nsi:115
 msgctxt "T_WelcomeTitleGpg4win"
 msgid "Welcome to the installation of Gpg4win"
 msgstr "Bienvenue à l'installation de Gpg4win"
 
-#: src/gpg4win.nsi:118
+#: src/gpg4win.nsi:119
 msgctxt "T_AboutGpg4win"
 msgid ""
 "GnuPG is GNU's tool for secure communication and data storage. It can be "
@@ -39,17 +39,17 @@ msgstr ""
 "est conforme avec l'OpenPGP proposé Internet standard as described in "
 "RFC2440."
 
-#: src/gpg4win.nsi:124
+#: src/gpg4win.nsi:125
 msgctxt "T_AboutGpg4winVersion"
 msgid "This is Gpg4win version ${VERSION}"
 msgstr "This is Gpg4win version ${VERSION}"
 
-#: src/gpg4win.nsi:127
+#: src/gpg4win.nsi:128
 msgctxt "T_AboutGpg4winFileVersion"
 msgid "file version ${PROD_VERSION}"
 msgstr "file version ${PROD_VERSION}"
 
-#: src/gpg4win.nsi:130
+#: src/gpg4win.nsi:131
 msgctxt "T_AboutGpg4winReleaseDate"
 msgid "release date ${_BUILD_ISODATE}"
 msgstr "release date ${_BUILD_ISODATE}"
index fa22d43..ef3d49c 100644 (file)
--- a/po/ru.po
+++ b/po/ru.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Gpg4Win Installer\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: gpg4win-devel@wald.intevation.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-11-11 18:53+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-11-18 18:51+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-04-22 11:57+0200\n"
 "Last-Translator: Sergei Smirnov <moscow@hro.org>\n"
 "Language-Team: Human Rights Network <moscow@hro.org>\n"
@@ -21,12 +21,12 @@ msgctxt "T_AlreadyRunning"
 msgid "An instance of this installer is already running."
 msgstr "Óñòàíîâêà ïðîãðàììû óæå çàïóùåíà."
 
-#: src/gpg4win.nsi:114
+#: src/gpg4win.nsi:115
 msgctxt "T_WelcomeTitleGpg4win"
 msgid "Welcome to the installation of Gpg4win"
 msgstr "Äîáðî ïîæàëîâàòü â ïðîãðàììó óñòàíîâêè Gpg4win!"
 
-#: src/gpg4win.nsi:118
+#: src/gpg4win.nsi:119
 msgctxt "T_AboutGpg4win"
 msgid ""
 "GnuPG is GNU's tool for secure communication and data storage. It can be "
@@ -40,17 +40,17 @@ msgstr ""
 "øèôðîâàëüíûìè êëþ÷àìè è ñîâìåñòèìà ñî ñòàíäàðòîì OpenPGP, îïèñàííûì â "
 "äîêóìåíòå RFC2440."
 
-#: src/gpg4win.nsi:124
+#: src/gpg4win.nsi:125
 msgctxt "T_AboutGpg4winVersion"
 msgid "This is Gpg4win version ${VERSION}"
 msgstr "Âåðñèÿ Gpg4win ${VERSION}"
 
-#: src/gpg4win.nsi:127
+#: src/gpg4win.nsi:128
 msgctxt "T_AboutGpg4winFileVersion"
 msgid "file version ${PROD_VERSION}"
 msgstr "Âåðñèÿ ôàéëà ${PROD_VERSION}"
 
-#: src/gpg4win.nsi:130
+#: src/gpg4win.nsi:131
 msgctxt "T_AboutGpg4winReleaseDate"
 msgid "release date ${_BUILD_ISODATE}"
 msgstr "Äàòà ðåëèçà ${_BUILD_ISODATE}"