Updated po files.
authorEmanuel Schuetze <emanuel.schuetze@intevation.de>
Thu, 27 Jan 2011 12:32:20 +0000 (12:32 +0000)
committerEmanuel Schuetze <emanuel.schuetze@intevation.de>
Thu, 27 Jan 2011 12:32:20 +0000 (12:32 +0000)
po/ChangeLog
po/ar.po
po/de.po
po/es.po
po/fr.po
po/pt.po
po/ru.po

index ba519e0..35d6063 100644 (file)
@@ -2,6 +2,8 @@
 
        * fr.po: Updated French po file by Nicochto.
 
+       * ar.po, es.po, fr.po, pt.po, ru.po, de.po: Updated
+
 2011-01-19  Emanuel Schuetze  <emanuel.schuetze@intevation.de>
 
        * de.po: Minor update.
index 67704f4..8320d97 100644 (file)
--- a/po/ar.po
+++ b/po/ar.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Gpg4Win\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: gpg4win-devel@wald.intevation.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-02 09:57+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-01-27 11:26+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-03-11 23:52+0200\n"
 "Last-Translator: Ahmad Gharbeia <ahmad@gharbeia.org>\n"
 "Language-Team: Arabic <doc@arabeyes.org>\n"
@@ -23,12 +23,12 @@ msgctxt "T_AlreadyRunning"
 msgid "An instance of this installer is already running."
 msgstr "ÊÚãá ÓíÑæÑÉ ÃÎÑì ãä åÐÇ ÇáãõËÈøöÊ ÈÇáÝÚá."
 
-#: src/gpg4win.nsi:115
+#: src/gpg4win.nsi:112
 msgctxt "T_WelcomeTitleGpg4win"
 msgid "Welcome to the installation of Gpg4win"
 msgstr "ãÑÍÈÇ Ýí ÊËÈíÊ Gpg4win"
 
-#: src/gpg4win.nsi:119
+#: src/gpg4win.nsi:116
 msgctxt "T_AboutGpg4win"
 msgid ""
 "Gpg4win is a installer package for Windows for EMail and file encryption "
@@ -40,17 +40,17 @@ msgstr ""
 "ÇáÈíÇäÇÊ æ ÇáÊæÞíÚ ÇáÑÞãíº æ åæ íÔÊãá Úáì æÓíáÉ ãÊÞÏãÉ áÅÏÇÑÉ ÇáãÝÇÊíÍ¡ "
 "æíÊæÇÝÞ ãÚ ãÚíÇÑ ÇáÅäÊÑäÊ OpenPGP ÇáãÞÊÑÍ ßãÇ æõÕöÝ Ýí RFC2440."
 
-#: src/gpg4win.nsi:126
+#: src/gpg4win.nsi:123
 msgctxt "T_AboutGpg4winVersion"
 msgid "This is Gpg4win version ${VERSION}"
 msgstr "åÐå ÇáÅÕÏÇÑÉ ${VERSION} ãä Gpg4win"
 
-#: src/gpg4win.nsi:129
+#: src/gpg4win.nsi:126
 msgctxt "T_AboutGpg4winFileVersion"
 msgid "file version ${PROD_VERSION}"
 msgstr "ÅÕÏÇÑÉ ÇáãáÝ ${PROD_VERSION}"
 
-#: src/gpg4win.nsi:132
+#: src/gpg4win.nsi:129
 msgctxt "T_AboutGpg4winReleaseDate"
 msgid "release date ${_BUILD_ISODATE}"
 msgstr "ÊÇÑíΠÇáÅÕÏÇÑ ${_BUILD_ISODATE}"
@@ -350,17 +350,17 @@ msgctxt "T_SetDefaultClient"
 msgid "Do you want to make Claws Mail your default mail client?"
 msgstr ""
 
-#: src/inst-claws-mail.nsi:94
+#: src/inst-claws-mail.nsi:132
 msgctxt "DESC_SEC_claws_mail"
 msgid "Claws Mail-User-Agent"
 msgstr "ÈÑãÌíÉ ÇáÈÑíÏ Claws"
 
-#: src/inst-claws-mail.nsi:97
+#: src/inst-claws-mail.nsi:135
 msgctxt "DESC_Menu_claws_mail"
 msgid "Run the Claws mailprogram."
 msgstr "ÔÛá ÈÑãÌíÉ ÇáÈÑíÏ Claws"
 
-#: src/inst-claws-mail.nsi:100
+#: src/inst-claws-mail.nsi:138
 msgctxt "DESC_Menu_claws_mail_pdf"
 msgid "Show the online manual of Claws Mail"
 msgstr "ÇÚÑÖ ßÊíøÈ ÈÑíÏ Claws Úáì ÇáæÈ"
@@ -371,12 +371,12 @@ msgctxt "DESC_SEC_gnupg2"
 msgid "GNU Privacy Guard"
 msgstr "ÍÇÑÓ ÎÕæÕíÉ Ìäæ"
 
-#: src/inst-gpa.nsi:73
+#: src/inst-gpa.nsi:78
 msgctxt "DESC_SEC_gpa"
 msgid "GNU Privacy Assistant"
 msgstr "ãÓÇÚÏ ÎÕæÕíÉ Ìäæ"
 
-#: src/inst-gpa.nsi:76
+#: src/inst-gpa.nsi:81
 #, fuzzy
 msgctxt "DESC_Menu_gpa"
 msgid "Run the GNU Privacy Assistant key management tool."
@@ -429,65 +429,63 @@ msgctxt "DESC_Menu_kleopatra"
 msgid "Run the Kleopatra key management tool."
 msgstr "ÔÛá ÃÏÇÉ ÅÏÇÑÉ ÇáãÝÇÊíÍ ßáíæÈÇÊÑÇ."
 
-#: src/inst-compendium.nsi:47
+#: src/inst-compendium.nsi:38
 #, fuzzy
 msgctxt "DESC_Name_compendium"
 msgid "Gpg4win Compendium"
 msgstr "æËÇÆÞ Gpg4win"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:50
+#: src/inst-compendium.nsi:41
 #, fuzzy
 msgctxt "DESC_SEC_compendium"
 msgid "The Gpg4win documentation (English and German)"
 msgstr "æËÇÆÞ Gpg4win"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:54
+#: src/inst-compendium.nsi:45
 #, fuzzy
 msgctxt "DESC_Name_compendium_de_pdf"
 msgid "Gpg4win Compendium (pdf, German)"
 msgstr "æËÇÆÞ Gpg4win"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:56
+#: src/inst-compendium.nsi:47
 #, fuzzy
 msgctxt "DESC_Name_compendium_en_pdf"
 msgid "Gpg4win Compendium (pdf, English)"
 msgstr "æËÇÆÞ Gpg4win"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:60
+#: src/inst-compendium.nsi:51
 #, fuzzy
 msgctxt "DESC_Name_compendium_de_html"
 msgid "Gpg4win Compendium (html, German)"
 msgstr "æËÇÆÞ Gpg4win"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:62
+#: src/inst-compendium.nsi:53
 #, fuzzy
 msgctxt "DESC_Name_compendium_en_html"
 msgid "Gpg4win Compendium (html, English)"
 msgstr "æËÇÆÞ Gpg4win"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:66
+#: src/inst-compendium.nsi:57
 #, fuzzy
 msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_pdf"
 msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, German)"
 msgstr "æËÇÆÞ Gpg4win"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:68
+#: src/inst-compendium.nsi:59
 #, fuzzy
 msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_pdf"
 msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, English)"
 msgstr "ÇÚÑÖ Ïáíá Gpg4Win Úáì ÇáæÈ ááãÓÊÎÏãíä ÇáãÈÊÏÆíä"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:72
 #, fuzzy
-msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_html"
-msgid "Show the Gpg4win Compendium (html, German)"
-msgstr "æËÇÆÞ Gpg4win"
+#~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_html"
+#~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (html, German)"
+#~ msgstr "æËÇÆÞ Gpg4win"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:74
 #, fuzzy
-msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_html"
-msgid "Show the Gpg4win Compendium (html, English)"
-msgstr "æËÇÆÞ Gpg4win"
+#~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_html"
+#~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (html, English)"
+#~ msgstr "æËÇÆÞ Gpg4win"
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_eudoragpg"
 #~ msgid "EudoraGPG is a plugin for the Eudora mail program"
index 04ebda8..b99a6b1 100644 (file)
--- a/po/de.po
+++ b/po/de.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gpg4win 2.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: gpg4win-devel@wald.intevation.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-02 09:57+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-01-27 11:26+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-09-28 15:17+0200\n"
 "Last-Translator: Werner Koch <wk@g10code.com>\n"
 "Language-Team: German <translation-team-de@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -20,12 +20,12 @@ msgctxt "T_AlreadyRunning"
 msgid "An instance of this installer is already running."
 msgstr "Ein Exemplar dieses Installers läuft bereits."
 
-#: src/gpg4win.nsi:115
+#: src/gpg4win.nsi:112
 msgctxt "T_WelcomeTitleGpg4win"
 msgid "Welcome to the installation of Gpg4win"
 msgstr "Willkommen bei der Installation von Gpg4win"
 
-#: src/gpg4win.nsi:119
+#: src/gpg4win.nsi:116
 msgctxt "T_AboutGpg4win"
 msgid ""
 "Gpg4win is a installer package for Windows for EMail and file encryption "
@@ -39,17 +39,17 @@ msgstr ""
 "unterstützt. Gpg4win und die in Gpg4win enthaltene Software sind Freie "
 "Software."
 
-#: src/gpg4win.nsi:126
+#: src/gpg4win.nsi:123
 msgctxt "T_AboutGpg4winVersion"
 msgid "This is Gpg4win version ${VERSION}"
 msgstr "Dies ist Gpg4win Version ${VERSION}"
 
-#: src/gpg4win.nsi:129
+#: src/gpg4win.nsi:126
 msgctxt "T_AboutGpg4winFileVersion"
 msgid "file version ${PROD_VERSION}"
 msgstr "Dateiversion ${PROD_VERSION}"
 
-#: src/gpg4win.nsi:132
+#: src/gpg4win.nsi:129
 msgctxt "T_AboutGpg4winReleaseDate"
 msgid "release date ${_BUILD_ISODATE}"
 msgstr "Releasedatum ${_BUILD_ISODATE}"
@@ -413,19 +413,19 @@ msgctxt "T_SetDefaultClient"
 msgid "Do you want to make Claws Mail your default mail client?"
 msgstr "Möchten Sie Claws-Mail als Ihr E-Mail-Standardprogramm auswählen?"
 
-#: src/inst-claws-mail.nsi:94
+#: src/inst-claws-mail.nsi:132
 msgctxt "DESC_SEC_claws_mail"
 msgid "Claws Mail-User-Agent"
 msgstr ""
 "Claws Mail ist ein vollständiges Mail- und News-Programm mit sehr guter "
 "Unterstützung für GnuPG."
 
-#: src/inst-claws-mail.nsi:97
+#: src/inst-claws-mail.nsi:135
 msgctxt "DESC_Menu_claws_mail"
 msgid "Run the Claws mailprogram."
 msgstr "Das Mailprogramm Claws Mail aufrufen."
 
-#: src/inst-claws-mail.nsi:100
+#: src/inst-claws-mail.nsi:138
 msgctxt "DESC_Menu_claws_mail_pdf"
 msgid "Show the online manual of Claws Mail"
 msgstr "Das englische Handbuch zu Claws Mail anzeigen"
@@ -438,14 +438,14 @@ msgstr ""
 "GnuPG stellt die eigentliche Verschlüsselung sowie die Verwaltung der "
 "Schlüssel bereit."
 
-#: src/inst-gpa.nsi:73
+#: src/inst-gpa.nsi:78
 msgctxt "DESC_SEC_gpa"
 msgid "GNU Privacy Assistant"
 msgstr ""
 "GNU Privacy Assistent (GPA) ist ein Programm zum Verwalten von Zertifikaten "
 "welches für mehrere Plattformen verfügbar ist."
 
-#: src/inst-gpa.nsi:76
+#: src/inst-gpa.nsi:81
 msgctxt "DESC_Menu_gpa"
 msgid "Run the GNU Privacy Assistant key management tool."
 msgstr "Das Schlüsselverwaltungsprogramm GPA aufrufen."
@@ -503,55 +503,53 @@ msgctxt "DESC_Menu_kleopatra"
 msgid "Run the Kleopatra key management tool."
 msgstr "Den Zertifikatsmanager Kleopatra aufrufen."
 
-#: src/inst-compendium.nsi:47
+#: src/inst-compendium.nsi:38
 msgctxt "DESC_Name_compendium"
 msgid "Gpg4win Compendium"
 msgstr "Gpg4win-Kompendium"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:50
+#: src/inst-compendium.nsi:41
 msgctxt "DESC_SEC_compendium"
 msgid "The Gpg4win documentation (English and German)"
 msgstr "Die Gpg4win Dokumentation (in deutsch und english)"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:54
+#: src/inst-compendium.nsi:45
 msgctxt "DESC_Name_compendium_de_pdf"
 msgid "Gpg4win Compendium (pdf, German)"
 msgstr "Gpg4win-Kompendium (pdf, deutsch)"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:56
+#: src/inst-compendium.nsi:47
 msgctxt "DESC_Name_compendium_en_pdf"
 msgid "Gpg4win Compendium (pdf, English)"
 msgstr "Gpg4win-Kompendium (pdf, english)"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:60
+#: src/inst-compendium.nsi:51
 msgctxt "DESC_Name_compendium_de_html"
 msgid "Gpg4win Compendium (html, German)"
 msgstr "Gpg4win-Kompendium (html, deutsch)"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:62
+#: src/inst-compendium.nsi:53
 msgctxt "DESC_Name_compendium_en_html"
 msgid "Gpg4win Compendium (html, English)"
 msgstr "Gpg4win-Kompendium (html, englisch)"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:66
+#: src/inst-compendium.nsi:57
 msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_pdf"
 msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, German)"
 msgstr "Gpg4win-Kompendium (pdf, deutsch)"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:68
+#: src/inst-compendium.nsi:59
 msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_pdf"
 msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, English)"
 msgstr "Gpg4win-Kompendium (pdf, englisch)"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:72
-msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_html"
-msgid "Show the Gpg4win Compendium (html, German)"
-msgstr "Gpg4win-Kompendium (html, deutsch)"
+#~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_html"
+#~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (html, German)"
+#~ msgstr "Gpg4win-Kompendium (html, deutsch)"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:74
-msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_html"
-msgid "Show the Gpg4win Compendium (html, English)"
-msgstr "Gpg4win-Kompendium (html, englisch)"
+#~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_html"
+#~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (html, English)"
+#~ msgstr "Gpg4win-Kompendium (html, englisch)"
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_eudoragpg"
 #~ msgid "EudoraGPG is a plugin for the Eudora mail program"
index 26acc9b..6e0befc 100644 (file)
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gpg4win 1.1.1-svn417\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: gpg4win-devel@wald.intevation.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-02 09:57+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-01-27 11:26+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-09-28 09:43+0200\n"
 "Last-Translator: Diego Escalante Urrelo <diegoe@gnome.org>\n"
 "Language-Team: Spanish <diegoe@gnome.org>\n"
@@ -20,12 +20,12 @@ msgctxt "T_AlreadyRunning"
 msgid "An instance of this installer is already running."
 msgstr "Una instancia del instalador ya está ejecutándose."
 
-#: src/gpg4win.nsi:115
+#: src/gpg4win.nsi:112
 msgctxt "T_WelcomeTitleGpg4win"
 msgid "Welcome to the installation of Gpg4win"
 msgstr "Bienvenido a la instalación de Gpg4win"
 
-#: src/gpg4win.nsi:119
+#: src/gpg4win.nsi:116
 msgctxt "T_AboutGpg4win"
 msgid ""
 "Gpg4win is a installer package for Windows for EMail and file encryption "
@@ -38,17 +38,17 @@ msgstr ""
 "Incluye un gestor de llaves avanzado y cumple con la propuesta de estándar "
 "de Internet: OpenGPG, descrito en el RFC2440."
 
-#: src/gpg4win.nsi:126
+#: src/gpg4win.nsi:123
 msgctxt "T_AboutGpg4winVersion"
 msgid "This is Gpg4win version ${VERSION}"
 msgstr "Este es Gpg4win versión ${VERSION}"
 
-#: src/gpg4win.nsi:129
+#: src/gpg4win.nsi:126
 msgctxt "T_AboutGpg4winFileVersion"
 msgid "file version ${PROD_VERSION}"
 msgstr "versión del archivo ${PROD_VERSION}"
 
-#: src/gpg4win.nsi:132
+#: src/gpg4win.nsi:129
 msgctxt "T_AboutGpg4winReleaseDate"
 msgid "release date ${_BUILD_ISODATE}"
 msgstr "fecha de publicación ${_BUILD_ISODATE}"
@@ -358,17 +358,17 @@ msgctxt "T_SetDefaultClient"
 msgid "Do you want to make Claws Mail your default mail client?"
 msgstr ""
 
-#: src/inst-claws-mail.nsi:94
+#: src/inst-claws-mail.nsi:132
 msgctxt "DESC_SEC_claws_mail"
 msgid "Claws Mail-User-Agent"
 msgstr "Cliente de correo Claws."
 
-#: src/inst-claws-mail.nsi:97
+#: src/inst-claws-mail.nsi:135
 msgctxt "DESC_Menu_claws_mail"
 msgid "Run the Claws mailprogram."
 msgstr "Ejecutar el cliente de correo Claws."
 
-#: src/inst-claws-mail.nsi:100
+#: src/inst-claws-mail.nsi:138
 msgctxt "DESC_Menu_claws_mail_pdf"
 msgid "Show the online manual of Claws Mail"
 msgstr "Mostrar el manual en línea de Claws"
@@ -379,12 +379,12 @@ msgctxt "DESC_SEC_gnupg2"
 msgid "GNU Privacy Guard"
 msgstr "GNU Privacy Guard (GnuPG)"
 
-#: src/inst-gpa.nsi:73
+#: src/inst-gpa.nsi:78
 msgctxt "DESC_SEC_gpa"
 msgid "GNU Privacy Assistant"
 msgstr "GNU Privacy Assistant"
 
-#: src/inst-gpa.nsi:76
+#: src/inst-gpa.nsi:81
 #, fuzzy
 msgctxt "DESC_Menu_gpa"
 msgid "Run the GNU Privacy Assistant key management tool."
@@ -437,57 +437,47 @@ msgctxt "DESC_Menu_kleopatra"
 msgid "Run the Kleopatra key management tool."
 msgstr "Ejecutar la herramienta de gestión de llaves Kleopatra."
 
-#: src/inst-compendium.nsi:47
+#: src/inst-compendium.nsi:38
 msgctxt "DESC_Name_compendium"
 msgid "Gpg4win Compendium"
 msgstr ""
 
-#: src/inst-compendium.nsi:50
+#: src/inst-compendium.nsi:41
 #, fuzzy
 msgctxt "DESC_SEC_compendium"
 msgid "The Gpg4win documentation (English and German)"
 msgstr "Documentación de Gpg4win"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:54
+#: src/inst-compendium.nsi:45
 msgctxt "DESC_Name_compendium_de_pdf"
 msgid "Gpg4win Compendium (pdf, German)"
 msgstr ""
 
-#: src/inst-compendium.nsi:56
+#: src/inst-compendium.nsi:47
 msgctxt "DESC_Name_compendium_en_pdf"
 msgid "Gpg4win Compendium (pdf, English)"
 msgstr ""
 
-#: src/inst-compendium.nsi:60
+#: src/inst-compendium.nsi:51
 msgctxt "DESC_Name_compendium_de_html"
 msgid "Gpg4win Compendium (html, German)"
 msgstr ""
 
-#: src/inst-compendium.nsi:62
+#: src/inst-compendium.nsi:53
 msgctxt "DESC_Name_compendium_en_html"
 msgid "Gpg4win Compendium (html, English)"
 msgstr ""
 
-#: src/inst-compendium.nsi:66
+#: src/inst-compendium.nsi:57
 msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_pdf"
 msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, German)"
 msgstr ""
 
-#: src/inst-compendium.nsi:68
+#: src/inst-compendium.nsi:59
 msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_pdf"
 msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, English)"
 msgstr ""
 
-#: src/inst-compendium.nsi:72
-msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_html"
-msgid "Show the Gpg4win Compendium (html, German)"
-msgstr ""
-
-#: src/inst-compendium.nsi:74
-msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_html"
-msgid "Show the Gpg4win Compendium (html, English)"
-msgstr ""
-
 #~ msgctxt "DESC_SEC_eudoragpg"
 #~ msgid "EudoraGPG is a plugin for the Eudora mail program"
 #~ msgstr "EudoraGPG es un plugin para el cliente de correo Eudora"
index 610d51b..5c6781c 100644 (file)
--- a/po/fr.po
+++ b/po/fr.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ngoinabox\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: gpg4win-devel@wald.intevation.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-01-12 16:54+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-01-27 11:26+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-01-12 16:25+0100\n"
 "Last-Translator: Mickey Mouse <mickey.mouse@disney.com>\n"
 "Language-Team: FRENCH <aep.lists@it46.se>\n"
@@ -20,12 +20,12 @@ msgctxt "T_AlreadyRunning"
 msgid "An instance of this installer is already running."
 msgstr "Une instance de cet installeur fonctionne déjà."
 
-#: src/gpg4win.nsi:115
+#: src/gpg4win.nsi:112
 msgctxt "T_WelcomeTitleGpg4win"
 msgid "Welcome to the installation of Gpg4win"
 msgstr "Bienvenue dans l'installation de Gpg4win"
 
-#: src/gpg4win.nsi:119
+#: src/gpg4win.nsi:116
 msgctxt "T_AboutGpg4win"
 msgid ""
 "Gpg4win is a installer package for Windows for EMail and file encryption "
@@ -38,17 +38,17 @@ msgstr ""
 "deux standards de cryptographie OpenPGP et S/MIME sont gérés. Gpg4win et les "
 "logiciels inclus avec Gpg4win sond des Logiciels Libres."
 
-#: src/gpg4win.nsi:126
+#: src/gpg4win.nsi:123
 msgctxt "T_AboutGpg4winVersion"
 msgid "This is Gpg4win version ${VERSION}"
 msgstr "Gpg4win version ${VERSION}"
 
-#: src/gpg4win.nsi:129
+#: src/gpg4win.nsi:126
 msgctxt "T_AboutGpg4winFileVersion"
 msgid "file version ${PROD_VERSION}"
 msgstr "version du fichier : ${PROD_VERSION}"
 
-#: src/gpg4win.nsi:132
+#: src/gpg4win.nsi:129
 msgctxt "T_AboutGpg4winReleaseDate"
 msgid "release date ${_BUILD_ISODATE}"
 msgstr "date de sortie : ${_BUILD_ISODATE}"
@@ -388,12 +388,12 @@ msgctxt "DESC_SEC_gnupg2"
 msgid "GNU Privacy Guard"
 msgstr "GNU Privacy Guard"
 
-#: src/inst-gpa.nsi:73
+#: src/inst-gpa.nsi:78
 msgctxt "DESC_SEC_gpa"
 msgid "GNU Privacy Assistant"
 msgstr "GNU Privacy Assistant"
 
-#: src/inst-gpa.nsi:76
+#: src/inst-gpa.nsi:81
 msgctxt "DESC_Menu_gpa"
 msgid "Run the GNU Privacy Assistant key management tool."
 msgstr "Lancer l'outil de gestion de clés GNU Privacy Assistant."
@@ -446,55 +446,53 @@ msgctxt "DESC_Menu_kleopatra"
 msgid "Run the Kleopatra key management tool."
 msgstr "Lancer l'outil de gestion de clés Kleopatra."
 
-#: src/inst-compendium.nsi:47
+#: src/inst-compendium.nsi:38
 msgctxt "DESC_Name_compendium"
 msgid "Gpg4win Compendium"
 msgstr "Compendium de Gpg4win"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:50
+#: src/inst-compendium.nsi:41
 msgctxt "DESC_SEC_compendium"
 msgid "The Gpg4win documentation (English and German)"
 msgstr "La documentation de Gpg4win (anglais et allemand)"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:54
+#: src/inst-compendium.nsi:45
 msgctxt "DESC_Name_compendium_de_pdf"
 msgid "Gpg4win Compendium (pdf, German)"
 msgstr "Compendium de Gpg4win (PDF, allemand)"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:56
+#: src/inst-compendium.nsi:47
 msgctxt "DESC_Name_compendium_en_pdf"
 msgid "Gpg4win Compendium (pdf, English)"
 msgstr "Compendium de Gpg4win (PDF, anglais)"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:60
+#: src/inst-compendium.nsi:51
 msgctxt "DESC_Name_compendium_de_html"
 msgid "Gpg4win Compendium (html, German)"
 msgstr "Compendium de Gpg4win (HTML, allemand)"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:62
+#: src/inst-compendium.nsi:53
 msgctxt "DESC_Name_compendium_en_html"
 msgid "Gpg4win Compendium (html, English)"
 msgstr "Compendium de Gpg4win (HTML, anglais)"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:66
+#: src/inst-compendium.nsi:57
 msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_pdf"
 msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, German)"
 msgstr "Afficher le Compendium de Gpg4win (PDF, allemand)"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:68
+#: src/inst-compendium.nsi:59
 msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_pdf"
 msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, English)"
 msgstr "Afficher le Compendium de Gpg4win (PDF, anglais)"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:72
-msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_html"
-msgid "Show the Gpg4win Compendium (html, German)"
-msgstr "Afficher le Compendium de Gpg4win (HTML, allemand)"
+#~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_html"
+#~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (html, German)"
+#~ msgstr "Afficher le Compendium de Gpg4win (HTML, allemand)"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:74
-msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_html"
-msgid "Show the Gpg4win Compendium (html, English)"
-msgstr "Afficher le Compendium de Gpg4win (HTML, anglais)"
+#~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_html"
+#~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (html, English)"
+#~ msgstr "Afficher le Compendium de Gpg4win (HTML, anglais)"
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_eudoragpg"
 #~ msgid "EudoraGPG is a plugin for the Eudora mail program"
index 8bec139..30afec9 100644 (file)
--- a/po/pt.po
+++ b/po/pt.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gpg4win 1.1.1-svn417\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: gpg4win-devel@wald.intevation.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-02 09:57+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-01-27 11:26+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-08-04 11:55-0000\n"
 "Last-Translator: Marco A.G.Pinto <marcoagpinto@mail.telepac.pt>\n"
 "Language-Team: Portuguese <marcoagpinto@mail.telepac.pt>\n"
@@ -22,12 +22,12 @@ msgctxt "T_AlreadyRunning"
 msgid "An instance of this installer is already running."
 msgstr "Uma instância deste instalador já está a executar."
 
-#: src/gpg4win.nsi:115
+#: src/gpg4win.nsi:112
 msgctxt "T_WelcomeTitleGpg4win"
 msgid "Welcome to the installation of Gpg4win"
 msgstr "Bem-vindo à instalação do Gpg4win"
 
-#: src/gpg4win.nsi:119
+#: src/gpg4win.nsi:116
 msgctxt "T_AboutGpg4win"
 msgid ""
 "Gpg4win is a installer package for Windows for EMail and file encryption "
@@ -40,17 +40,17 @@ msgstr ""
 "relevantes de criptografia são suportados, OpenPGP e S/MIME. O Gpg4win e o "
 "software incluído são Software Livre."
 
-#: src/gpg4win.nsi:126
+#: src/gpg4win.nsi:123
 msgctxt "T_AboutGpg4winVersion"
 msgid "This is Gpg4win version ${VERSION}"
 msgstr "Esta é a versão do Gpg4Win ${VERSION}"
 
-#: src/gpg4win.nsi:129
+#: src/gpg4win.nsi:126
 msgctxt "T_AboutGpg4winFileVersion"
 msgid "file version ${PROD_VERSION}"
 msgstr "versão do ficheiro ${PROD_VERSION}"
 
-#: src/gpg4win.nsi:132
+#: src/gpg4win.nsi:129
 msgctxt "T_AboutGpg4winReleaseDate"
 msgid "release date ${_BUILD_ISODATE}"
 msgstr "data de lançamento ${_BUILD_ISODATE}"
@@ -362,17 +362,17 @@ msgctxt "T_SetDefaultClient"
 msgid "Do you want to make Claws Mail your default mail client?"
 msgstr "Queres tornar o Claws Mail o teu cliente de e-mail por defeito?"
 
-#: src/inst-claws-mail.nsi:94
+#: src/inst-claws-mail.nsi:132
 msgctxt "DESC_SEC_claws_mail"
 msgid "Claws Mail-User-Agent"
 msgstr "Claws Mail-User-Agent"
 
-#: src/inst-claws-mail.nsi:97
+#: src/inst-claws-mail.nsi:135
 msgctxt "DESC_Menu_claws_mail"
 msgid "Run the Claws mailprogram."
 msgstr "Executar o programa de e-mail Claws."
 
-#: src/inst-claws-mail.nsi:100
+#: src/inst-claws-mail.nsi:138
 msgctxt "DESC_Menu_claws_mail_pdf"
 msgid "Show the online manual of Claws Mail"
 msgstr "Mostrar o manual online do Claws Mail"
@@ -382,12 +382,12 @@ msgctxt "DESC_SEC_gnupg2"
 msgid "GNU Privacy Guard"
 msgstr "GNU Privacy Guard"
 
-#: src/inst-gpa.nsi:73
+#: src/inst-gpa.nsi:78
 msgctxt "DESC_SEC_gpa"
 msgid "GNU Privacy Assistant"
 msgstr "GNU Privacy Assistant"
 
-#: src/inst-gpa.nsi:76
+#: src/inst-gpa.nsi:81
 msgctxt "DESC_Menu_gpa"
 msgid "Run the GNU Privacy Assistant key management tool."
 msgstr "Executar a ferramenta de gestão de chaves GNU Privacy Assistant."
@@ -437,55 +437,53 @@ msgctxt "DESC_Menu_kleopatra"
 msgid "Run the Kleopatra key management tool."
 msgstr "Executar a ferramenta de gestão de chaves Kleopatra."
 
-#: src/inst-compendium.nsi:47
+#: src/inst-compendium.nsi:38
 msgctxt "DESC_Name_compendium"
 msgid "Gpg4win Compendium"
 msgstr "Gpg4win Compêndio"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:50
+#: src/inst-compendium.nsi:41
 msgctxt "DESC_SEC_compendium"
 msgid "The Gpg4win documentation (English and German)"
 msgstr "Gpg4win Compêndio (Inglês e Alemão)"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:54
+#: src/inst-compendium.nsi:45
 msgctxt "DESC_Name_compendium_de_pdf"
 msgid "Gpg4win Compendium (pdf, German)"
 msgstr "Gpg4win Compêndio (pdf, Alemão)"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:56
+#: src/inst-compendium.nsi:47
 msgctxt "DESC_Name_compendium_en_pdf"
 msgid "Gpg4win Compendium (pdf, English)"
 msgstr "Gpg4win Compêndio (pdf, Inglês)"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:60
+#: src/inst-compendium.nsi:51
 msgctxt "DESC_Name_compendium_de_html"
 msgid "Gpg4win Compendium (html, German)"
 msgstr "Gpg4win Compêndio (html, Alemão)"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:62
+#: src/inst-compendium.nsi:53
 msgctxt "DESC_Name_compendium_en_html"
 msgid "Gpg4win Compendium (html, English)"
 msgstr "Gpg4win Compêndio (html, Inglês)"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:66
+#: src/inst-compendium.nsi:57
 msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_pdf"
 msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, German)"
 msgstr "Mostrar o Compêndio Gpg4win (pdf, Alemão)"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:68
+#: src/inst-compendium.nsi:59
 msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_pdf"
 msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, English)"
 msgstr "Mostrar o Compêndio Gpg4win (pdf, Inglês)"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:72
-msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_html"
-msgid "Show the Gpg4win Compendium (html, German)"
-msgstr "Mostrar o Compêndio Gpg4win (html, Alemão)"
+#~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_html"
+#~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (html, German)"
+#~ msgstr "Mostrar o Compêndio Gpg4win (html, Alemão)"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:74
-msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_html"
-msgid "Show the Gpg4win Compendium (html, English)"
-msgstr "Mostrar o Compêndio Gpg4win (html, Inglês)"
+#~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_html"
+#~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (html, English)"
+#~ msgstr "Mostrar o Compêndio Gpg4win (html, Inglês)"
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_eudoragpg"
 #~ msgid "EudoraGPG is a plugin for the Eudora mail program"
index 417fa8d..76761a2 100644 (file)
--- a/po/ru.po
+++ b/po/ru.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Gpg4Win Installer\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: gpg4win-devel@wald.intevation.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-02 09:57+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-01-27 11:26+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-04-22 11:57+0200\n"
 "Last-Translator: Sergei Smirnov <moscow@hro.org>\n"
 "Language-Team: Human Rights Network <moscow@hro.org>\n"
@@ -21,12 +21,12 @@ msgctxt "T_AlreadyRunning"
 msgid "An instance of this installer is already running."
 msgstr "Óñòàíîâêà ïðîãðàììû óæå çàïóùåíà."
 
-#: src/gpg4win.nsi:115
+#: src/gpg4win.nsi:112
 msgctxt "T_WelcomeTitleGpg4win"
 msgid "Welcome to the installation of Gpg4win"
 msgstr "Äîáðî ïîæàëîâàòü â ïðîãðàììó óñòàíîâêè Gpg4win!"
 
-#: src/gpg4win.nsi:119
+#: src/gpg4win.nsi:116
 msgctxt "T_AboutGpg4win"
 msgid ""
 "Gpg4win is a installer package for Windows for EMail and file encryption "
@@ -40,17 +40,17 @@ msgstr ""
 "øèôðîâàëüíûìè êëþ÷àìè è ñîâìåñòèìà ñî ñòàíäàðòîì OpenPGP, îïèñàííûì â "
 "äîêóìåíòå RFC2440."
 
-#: src/gpg4win.nsi:126
+#: src/gpg4win.nsi:123
 msgctxt "T_AboutGpg4winVersion"
 msgid "This is Gpg4win version ${VERSION}"
 msgstr "Âåðñèÿ Gpg4win ${VERSION}"
 
-#: src/gpg4win.nsi:129
+#: src/gpg4win.nsi:126
 msgctxt "T_AboutGpg4winFileVersion"
 msgid "file version ${PROD_VERSION}"
 msgstr "Âåðñèÿ ôàéëà ${PROD_VERSION}"
 
-#: src/gpg4win.nsi:132
+#: src/gpg4win.nsi:129
 msgctxt "T_AboutGpg4winReleaseDate"
 msgid "release date ${_BUILD_ISODATE}"
 msgstr "Äàòà ðåëèçà ${_BUILD_ISODATE}"
@@ -358,17 +358,17 @@ msgctxt "T_SetDefaultClient"
 msgid "Do you want to make Claws Mail your default mail client?"
 msgstr ""
 
-#: src/inst-claws-mail.nsi:94
+#: src/inst-claws-mail.nsi:132
 msgctxt "DESC_SEC_claws_mail"
 msgid "Claws Mail-User-Agent"
 msgstr "Ïî÷òîâûé êëèåíò Claws"
 
-#: src/inst-claws-mail.nsi:97
+#: src/inst-claws-mail.nsi:135
 msgctxt "DESC_Menu_claws_mail"
 msgid "Run the Claws mailprogram."
 msgstr "Çàïóñê ïî÷òîâîé ïðîãðàììû Claws."
 
-#: src/inst-claws-mail.nsi:100
+#: src/inst-claws-mail.nsi:138
 msgctxt "DESC_Menu_claws_mail_pdf"
 msgid "Show the online manual of Claws Mail"
 msgstr "Ïîêàçàòü îíëàéíîâîå ðóêîâîäñòâî ê ïî÷òîâîìó êëèåíòó Claws Mail"
@@ -379,12 +379,12 @@ msgctxt "DESC_SEC_gnupg2"
 msgid "GNU Privacy Guard"
 msgstr "GNU Privacy Guard"
 
-#: src/inst-gpa.nsi:73
+#: src/inst-gpa.nsi:78
 msgctxt "DESC_SEC_gpa"
 msgid "GNU Privacy Assistant"
 msgstr "GNU Privacy Assistant"
 
-#: src/inst-gpa.nsi:76
+#: src/inst-gpa.nsi:81
 #, fuzzy
 msgctxt "DESC_Menu_gpa"
 msgid "Run the GNU Privacy Assistant key management tool."
@@ -437,65 +437,63 @@ msgctxt "DESC_Menu_kleopatra"
 msgid "Run the Kleopatra key management tool."
 msgstr "Çàïóñê ìåíåäæåðà êëþ÷åé Kleopatra."
 
-#: src/inst-compendium.nsi:47
+#: src/inst-compendium.nsi:38
 #, fuzzy
 msgctxt "DESC_Name_compendium"
 msgid "Gpg4win Compendium"
 msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ Gpg4win"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:50
+#: src/inst-compendium.nsi:41
 #, fuzzy
 msgctxt "DESC_SEC_compendium"
 msgid "The Gpg4win documentation (English and German)"
 msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ Gpg4win"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:54
+#: src/inst-compendium.nsi:45
 #, fuzzy
 msgctxt "DESC_Name_compendium_de_pdf"
 msgid "Gpg4win Compendium (pdf, German)"
 msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ Gpg4win"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:56
+#: src/inst-compendium.nsi:47
 #, fuzzy
 msgctxt "DESC_Name_compendium_en_pdf"
 msgid "Gpg4win Compendium (pdf, English)"
 msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ Gpg4win"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:60
+#: src/inst-compendium.nsi:51
 #, fuzzy
 msgctxt "DESC_Name_compendium_de_html"
 msgid "Gpg4win Compendium (html, German)"
 msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ Gpg4win"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:62
+#: src/inst-compendium.nsi:53
 #, fuzzy
 msgctxt "DESC_Name_compendium_en_html"
 msgid "Gpg4win Compendium (html, English)"
 msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ Gpg4win"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:66
+#: src/inst-compendium.nsi:57
 #, fuzzy
 msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_pdf"
 msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, German)"
 msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ Gpg4win"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:68
+#: src/inst-compendium.nsi:59
 #, fuzzy
 msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_pdf"
 msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, English)"
 msgstr "Ïîêàçàòü îíëàéíîâûå èíñòðóêöèè Gpg4Win äëÿ ïîëüçîâàòåëåé-íîâè÷êîâ"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:72
 #, fuzzy
-msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_html"
-msgid "Show the Gpg4win Compendium (html, German)"
-msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ Gpg4win"
+#~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_html"
+#~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (html, German)"
+#~ msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ Gpg4win"
 
-#: src/inst-compendium.nsi:74
 #, fuzzy
-msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_html"
-msgid "Show the Gpg4win Compendium (html, English)"
-msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ Gpg4win"
+#~ msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_html"
+#~ msgid "Show the Gpg4win Compendium (html, English)"
+#~ msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ Gpg4win"
 
 #~ msgctxt "DESC_SEC_eudoragpg"
 #~ msgid "EudoraGPG is a plugin for the Eudora mail program"