ecc: Allow the name "q@eddsa" to get/set the public key.