2004-08-17 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
[pinentry.git] / Makefile.am
2004-08-17 Marcus Brinkmann2004-08-17 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2003-12-23 Werner KochAdded Manifest files to all directories.
2003-12-09 Werner Koch* README.CVS: New.
2002-10-11 Werner Koch* configure.ac, Makefile.am: Added doc/ and tests for...
2002-04-06 Marcus Brinkmann2002-04-06 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2002-03-29 Marcus Brinkmann2002-03-29 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2002-03-29 Marcus Brinkmann2002-03-29 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2002-01-24 Steffen Hansenlocal copy of assuan and jnlib
2001-12-18 Steffen Hansenmore build stuff
2001-11-25 Steffen HansenInitial revision