2007-05-10 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
[pinentry.git] / pinentry / pinentry.h
2007-05-10 Marcus Brinkmann2007-05-10 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2007-02-14 Werner Koch * pinentry/pinentry.h (struct pinentry): Add TOUCH_FILE.
2007-01-24 Werner Koch * pinentry/pinentry.c (cmd_message): New.
2004-12-22 Werner Koch* assuan.h (assuan_error_t, assuan_context_t): New...
2003-12-22 Werner Koch* doc/ChangeLog: Removed and merged with this file.
2003-12-22 Werner Koch* assuan.h (ASSUAN_Locale_Problem): Added.
2003-12-22 Werner Koch* pinentry/pinentry.c: New variable THIS_PGMNAME.
2003-12-19 Marcus Brinkmann2003-12-20 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de> marcus-after-qt-rewrite
2002-11-08 Werner Koch* pinentry/pinentry-curses.c (convert_utf8_string)...
2002-11-05 Werner Koch* secmem/util.c (init_uids): Make it a prototype.
2002-05-09 Steffen HansenAdd missing functions to .h file and make .h files...
2002-05-09 Marcus Brinkmann2002-05-09 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2002-04-24 Marcus Brinkmann2002-04-25 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2002-04-23 Marcus Brinkmann2002-04-23 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2002-04-04 Marcus BrinkmannFix typo.
2002-04-04 Marcus Brinkmann2002-04-04 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2002-03-29 Marcus Brinkmann2002-03-29 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>