gpg: Fix the TOFU_STATS_LONG status.
[gnupg.git] / doc / help.pl.txt
1 # help.pl.txt - pl GnuPG online help
2 # Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 #
4 # This file is part of GnuPG.
5 #
6 # GnuPG is free software; you can redistribute it and/or modify
7 # it under the terms of the GNU General Public License as published by
8 # the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
9 # (at your option) any later version.
10
11 # GnuPG is distributed in the hope that it will be useful,
12 # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14 # GNU General Public License for more details.
15
16 # You should have received a copy of the GNU General Public License
17 # along with this program; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
18
19
20 .gpg.edit_ownertrust.value
21 Te wartości użytkownik przydziela wg swojego uznania; nie będą nigdy
22 eksportowane poza ten system. Potrzebne są one do zbudowania sieci
23 zaufania, i nie ma to nic wspólnego z tworzoną automatycznie siecią
24 certyfikatów.
25 .
26
27 .gpg.edit_ownertrust.set_ultimate.okay
28 Aby zbudować Sieć Zaufania, GnuPG potrzebuje znać klucze do których
29 masz absolutne zaufanie. Zwykle są to klucze do których masz klucze
30 tajne. Odpowiedz ,,tak'', jeśli chcesz określić ten klucz jako klucz
31 do którego masz absolutne zaufanie.
32
33 .
34
35 .gpg.untrusted_key.override
36 Jeśli mimo wszystko chcesz użyć tego klucza, klucza, co do którego nie ma
37 żadnej pewności do kogo należy, odpowiedz ,,tak''.
38 .
39
40 .gpg.pklist.user_id.enter
41 Podaj adresatów tej wiadomości.
42 .
43
44 .gpg.keygen.algo
45 Proszę wybrać algorytm.
46
47 DSA (znany także jako DSS) to algorytm podpisu cyfrowego (Digital Signature
48 Algorithm) i może być używany tylko do podpisów.
49
50 Elgamal to algorytm tylko do szyfrowania.
51
52 RSA może być używany do podpisów lub szyfrowania.
53
54 Pierwszy (główny) klucz zawsze musi być kluczem nadającym się do podpisywania.
55 .
56
57 .gpg.keygen.algo.rsa_se
58 Używanie tego samego klucza do podpisywania i szyfrowania nie jest dobrym
59 pomysłem. Można tak postępować tylko w niektórych zastosowaniach. Proszę się
60 najpierw skonsultować z ekspertem od bezpieczeństwa. 
61 .
62
63 .gpg.keygen.size
64 Wprowadź rozmiar klucza
65 .
66
67 .gpg.keygen.size.huge.okay
68 Odpowiedz "tak" lub "nie".
69 .
70
71 .gpg.keygen.size.large.okay
72 Odpowiedz "tak" lub "nie".
73 .
74
75 .gpg.keygen.valid
76 Wprowadź żądaną wartość (jak w znaku zachęty).
77 Można tu podać datę w formacie ISO (RRRR-MM-DD) ale nie da to
78 właściwej obsługi błędów - system próbuje interpretować podaną wartość
79 jako okres.
80 .
81
82 .gpg.keygen.valid.okay
83 Odpowiedz "tak" lub "nie".
84 .
85
86 .gpg.keygen.name
87 Nazwa właściciela klucza.
88 .
89
90 .gpg.keygen.email
91 proszę wprowadzić opcjonalny ale wysoce doradzany adres e-mail
92 .
93
94 .gpg.keygen.comment
95 Proszę wprowadzić opcjonalny komentarz
96 .
97
98 .gpg.keygen.userid.cmd
99 N aby zmienić nazwę (nazwisko).
100 C aby zmienić komentarz.<
101 E aby zmienić adres e-mail.
102 O aby kontynuować tworzenie klucza.
103 Q aby zrezygnować z tworzenia klucza.
104 .
105
106 .gpg.keygen.sub.okay
107 Jeśli ma zostać wygenerowany podklucz, należy odpowiedzieć "tak".
108 .
109
110 .gpg.sign_uid.okay
111 Odpowiedz "tak" lub "nie".
112 .
113
114 .gpg.sign_uid.class
115 Przy podpisywaniu identyfikatora użytkownika na kluczu należy sprawdzić,
116 czy tożsamość użytkownika odpowiada temu, co jest wpisane w identyfikatorze.
117 Innym użytkownikom przyda się informacja, jak dogłębnie zostało to przez
118 Ciebie sprawdzone.
119
120 "0" oznacza, że nie podajesz żadnych informacji na temat tego jak dogłębnie
121     tożsamość użytkownika została przez Ciebie potwierdzona.
122
123 "1" oznacza, że masz przekonanie, że tożsamość użytkownika odpowiada
124     identyfikatorowi klucza, ale nie było możliwości sprawdzenia tego.
125     Taka sytuacja występuje też kiedy podpisujesz identyfikator będący
126     pseudonimem.
127
128 "2" oznacza, że tożsamość użytkownika została przez Ciebie potwierdzona
129     pobieżnie - sprawdziliście odcisk klucza, sprawdziłaś/eś tożsamość
130     na okazanym dokumencie ze zdjęciem.
131
132 "3" to dogłębna weryfikacja tożsamości. Na przykład sprawdzenie odcisku
133     klucza, sprawdzenie tożsamości z okazanego oficjalnego dokumentu ze
134     zdjęciem (np paszportu) i weryfikacja poprawności adresu poczty
135     elektronicznej przez wymianę poczty z tym adresem.
136
137 Zauważ, że podane powyżej przykłady dla poziomów "2" i "3" to *tylko*
138 przykłady. Do Ciebie należy decyzja co oznacza "pobieżny" i "dogłębny" w
139 kontekście poświadczania i podpisywania kluczy.
140
141 Jeśli nie wiesz co odpowiedzieć, podaj "0".
142 .
143
144 .gpg.change_passwd.empty.okay
145 Odpowiedz "tak" lub "nie".
146 .
147
148 .gpg.keyedit.save.okay
149 Odpowiedz "tak" lub "nie".
150 .
151
152 .gpg.keyedit.cancel.okay
153 Odpowiedz "tak" lub "nie".
154 .
155
156 .gpg.keyedit.sign_all.okay
157 Odpowiedz "tak", aby podpisać WSZYSTKIE identyfikatory użytkownika.
158 .
159
160 .gpg.keyedit.remove.uid.okay
161 Aby skasować ten identyfikator użytkownika (co wiąże się ze utratą
162 wszystkich jego poświadczeń!) należy odpowiedzieć ,,tak''.
163 .
164
165 .gpg.keyedit.remove.subkey.okay
166 Aby skasować podklucz należy odpowiedzieć "tak".
167 .
168
169 .gpg.keyedit.delsig.valid
170 To jest poprawny podpis na tym kluczu; normalnie nie należy go usuwać
171 ponieważ może być ważny dla zestawienia połączenia zaufania do klucza
172 którym go złożono lub do innego klucza nim poświadczonego.
173 .
174
175 .gpg.keyedit.delsig.unknown
176 Ten podpis nie może zostać potwierdzony ponieważ nie ma
177 odpowiadającego mu klucza publicznego. Należy odłożyć usunięcie tego
178 podpisu do czasu, kiedy okaże się który klucz został użyty, ponieważ
179 w momencie uzyskania tego klucza może pojawić się ścieżka zaufania
180 pomiędzy tym a innym, już poświadczonym kluczem.
181 .
182
183 .gpg.keyedit.delsig.invalid
184 Ten podpis jest niepoprawny. Można usunąć go ze zbioru kluczy.
185 .
186
187 .gpg.keyedit.delsig.selfsig
188 To jest podpis wiążący identyfikator użytkownika z kluczem. Nie należy
189 go usuwać - GnuPG może nie móc posługiwać się dalej kluczem bez
190 takiego podpisu. Bezpiecznie można go usunąć tylko jeśli ten podpis
191 klucza nim samym z jakichś przyczyn nie jest poprawny, i klucz jest
192 drugi raz podpisany w ten sam sposób.
193 .
194
195 .gpg.keyedit.updpref.okay
196 Przestawienie wszystkich (lub tylko wybranych) identyfikatorów na aktualne
197 ustawienia. Data na odpowiednich podpisach zostane przesunięta do przodu o
198 jedną sekundę.
199
200 .
201
202 .gpg.passphrase.enter
203 Podaj długie, skomplikowane hasło, np. całe zdanie.
204
205 .
206
207 .gpg.passphrase.repeat
208 Proszę powtórzyć hasło, aby upewnić się że nie było pomyłki.
209 .
210
211 .gpg.detached_signature.filename
212 Podaj nazwę pliku którego dotyczy ten podpis
213 .
214
215 .gpg.openfile.overwrite.okay
216 Jeśli można nadpisać ten plik, należy odpowiedzieć ,,tak''
217 .
218
219 .gpg.openfile.askoutname
220 Nazwa pliku. Naciśnięcie ENTER potwierdzi nazwę domyślną (w nawiasach).
221 .
222
223 .gpg.ask_revocation_reason.code
224 Nalezy podać powód unieważnienia klucza. W zależności od kontekstu można
225 go wybrać z listy:
226   "Klucz został skompromitowany"
227       Masz powody uważać że twój klucz tajny dostał się w niepowołane ręce.
228   "Klucz został zastąpiony"
229       Klucz został zastąpiony nowym.
230   "Klucz nie jest już używany"
231       Klucz został wycofany z użycia.
232   "Identyfikator użytkownika przestał być poprawny"
233       Identyfikator użytkownika (najczęściej adres e-mail przestał być
234       poprawny.
235
236 .
237
238 .gpg.ask_revocation_reason.text
239 Jeśli chcesz, możesz podać opis powodu wystawienia certyfikatu
240 unieważnienia. Opis powinien byc zwięzły.
241 Pusta linia kończy wprowadzanie tekstu.
242
243 .
244
245
246
247 # Local variables:
248 # mode: fundamental
249 # coding: utf-8
250 # End: